Page 1

NEWSLETTER JUNE 2014

INSIDE THIS ISSUE

2-3

4-5

A massage from MD

Cetus Progress


ย า ยสํ า นั ก งานขายโครงการ CETUS office has relocated for construction. สํ า นั ก งานขายโครงการ ซี ตั ส บี ช ฟร อ นท คอนโดมิ เ นี ย ม ได ย  า ยสถานที่ ทํ า การไปที่ ทํ า การชั่ ว คราวบริ เ วณร า น คอฟฟ  แอนด สวี ท จอมเทียน ซอย 15 เนื่องจากทางโครงการฯ ตองใช พื้ น ที่ สํ า ห รั บ เ ต รี ย ม ก า ร ก  อ ส ร  า ง แ ล ะ เ พื่ อ ใ ห  เ กิ ด ค ว า ม ส ะ ด ว ก ในการปฏิ บั ติ ง าน โดยทางโครงการยั ง เป ด ให บ ริ ก ารกั บ ลู ก ค า ตามปกติ ตั้ ง แต วั น จั น ทร - เสาร ในเวลา 9.00 - 18.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทร 089 994 4999 CETUS Beachfront Condominium has temporary relocated to Coffee and Sweet Jomtien, Soi 15 for more convenience to operate at the construction site. Also, we use the former office space for construction preparation. also cetus office open to customers as normal from Monday - Saturday 9:00 - 18:00 Hrs. for more information please contact 089 994 4999


สาส น จากผู  บ ริ ห าร

Managing Director’s Message ช  ว ง นี้ ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ บ  า น เ ร า ค  อ น ข  า ง แปรปรวนทั้ ง นี้ ก รมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาได แ จ ง เตื อ น ว า ช ว งนี้ ป ระเทศไทยจะมี ค วามกดอากาศสู ง กํ า ลั ง ค  อ น ข  า ง แ ร ง ป ก ค ลุ ม ภ า ค เ ห นื อ ภ า ค ก ล า ง แ ล ะ ภาคตะวั น ออก มี ผ ลทํ า ให อ าจจะเกิ ด พายุ ฤ ดู ร  อ น ฝนฟ า คะนองลมกระโชกแรง

Recently, the weather in Thailand is quite unpredictable. Still, the high pressure remains over upper Thailand (the North, the Central and the East). The Meteorological Department has issued warning of summer thunderstorm,

ทางโครงการฯ จึ ง อยากให ทุ ก ท า นดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพ ให ดี ร วมทั้ ง ระมั ด ระวั ง อั น ตรายจากธรรมชาติ ที่ อาจจะเกิ ด ขึ้ น ได ทุ ก เมื่ อ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ในช ว ง ที่มีพายุฝนฟาคะนอง

Your health is our concern. Be aware of the risks for injury during and after a natural disaster, especially during the rainstorm.


การกอสราง

CONSTRUCTION May 2014

40.06% On

20 th

Floor

Summary

สรุปผลกาวหนาทั้งหมด 55.99%

Strucural works งานโครงสราง

2.98%

10.31%

6.10%

Electrical works

Sanitary & Fire protection works

Air system works

งานระบบไฟฟา

งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง

งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ

5.09%

Architectural works งานสถาปตยกรรม

100%

100%

Pilling works

Soil protection works

งานเสาเข็ม

งานระบบปองกันดินพัง


งานโครงสราง ชั้น 8-12

March

งานโครงสราง ชั้น 17-20

May

2014

2014

งานโครงสราง ชั้น 13-16

April 2014

สรุปผลกาวหนาทั้งหมด Summary ในชว งเดือนที่ผานมา แมจะมีเหตุ ก ารณ ค วามไม ส งบเกิ ดขึ้ น ทั้ ง ในกรุ ง เทพและหั ว เมื อ งสํ า คั ญ ๆ ต า งๆ แต ท างโครงการ ก็ยังคงเดินหนาการกอสรางอยางต อ เนื่ อ ง โดยในขณะนี้ ได ดําเนินงานกอสรางโครงสรางหลักคืบหนามาถึงชั้นที่ 22 แลว ในขณะเดี ย วกั น ส ว นที่ เ ป น พื้ น ที่ ข องชั้ น ที่ พั ก อาศั ย ตั้ ง แต ชั้ น ที่ 8 ถึงชั้นที่ 10 ไดดําเนินการกออิฐฉาบปูนผนังเสร็จเปนที่ เรียบรอยแลวและกําลังอยูในระหวางการดําเนินงานในชั้นที่ 15 ตอไป ในสวนของงานสถาปตยกรรม และงานระบบไดเริ่มเขาดําเนินการ แลวควบคูไปกับงานฝาและงานผนังในพื้นที่ของชั้นพักอาศัย ภายในเดือนมิถุนายนนี้ งานโครงสรางนาจะแลวเสร็จถึงชั้นที่ 25 ซึ่งลูกคาทุกทานสามารถมองเห็นความคืบหนาของโครงสราง อาคารไดอยางชัดเจนจากระยะไกล เนื่องจากทางโครงการจะมี ตัวเลขแสดงลําดับชั้นของโครงสรางอาคารกํากับไวบริเวณดาน ขางอาคาร สวนงานสถาปตยกรรมและงานระบบตางๆ ก็จะดําเนิน การใหสอดคลอง และควบคูไปกับงานโครงสรางอยางตอเนื่อง

Despise of the political unrest in Bangkok and in major cities, our project is continuously moving forward. Now, the construction work has reached 22th floor. Masonry walls were fully constructed in the living area on 8th - 10th floors. And 15th floors are in the process. We started the architecture and system work together with wall and ceiling construction in the living area. We expected to reach 25th floor by this June. At that time, our customers will be able to see the structure progress clearly from a distance. Our project has prepared the figures indicate the construction progress floors at the building’s sidewall. And, we will continue the architecture and system work consistent with the construction work.


อาร ต คาเฟ แ สนอบอุ  น อ อ นโยน จุ ด บรรจบของศิ ล ปะ ต น ไม แ ละอาหาร เพี ย งก า วผ า นประตู เ ข า มาความร อ น ในกายและใจของใครหลายคนคงดั บ หายไปกั บ ความเย็ น ชื่ น รื่ น รมย ข องหมู  ไ ม ที่ น อกจากให ร  ว มเงาเติ ม ออกซิ เ จน บริ สุ ท ธิ์ แ ล ว ยั ง ทํ า หน า ที่ ดู ด ซั บ เสี ย งชั้ น เลิ ศ โต ะ เก า อี้ ไ ม เ ก า ด า นนอกช า งกลมกลื น กั บ สวนสี เ ขี ย วสะพรั่ ง ส ว นมุ ม ด า นใน แต ง แต ม อารมณ ศิ ล ป ไ ว แ ทบทุ ก ตารางนิ้ ว เรื่ อ ยไปจนถึ ง หองทํางานศิลปะของเจาของราน วิ่งแขวนผลงานจากปลาย พู  กั น ไว เ ต็ ม ผนั ง ขณะที่ ใ นครั ว ก็ ส ร า งสรรค "มะนาวนํ้ า ผึ้ ง โหระพาป  น " พร อ มเพื่ อ นซี้ "ยํ า สเก็ ต บุ  ค " ซิ ก เนเจอร ชื่ อ เดี ย วกั บ ร า นเป น คู  โ ปรดของคนรั ก สุ ข ภาพ โดยจั บ ผั ก คอสอุ ด มด ว ยธาตุ เ หล็ ก และวิ ต ามิ น มายํ า กั บ ข า ตะไคร พรอมสมุนไพรอีกหลายอยาง เลือกใสหมู ไก กุง ไดตามชอบ หรื อ จะทาน แซนด วิ ช จิ บ กาแฟ ร อ น-เย็ น สมู ต ตี้ ผ ลไม เนื้ อ เนี ย น ก็ จั ด เป น มื้ อ บ า ยที่ ล ะมุ น ละไมไม น  อ ยที เ ดี ย ว

SKETCH BOOK

Art Cafe

Art Cafe is a soft restaurant in Pattaya that is designed with different style from other restaurants. It is a good combination of art, trees and food. Customers of the cafe can experience drinking or eating in the middle of art furniture. There are also different flowers and plants grown around the cafe. This makes the atmosphere more natural and attractive. For the drinks, there are 'Lemon-Basil with honey Smoothie' available, and for the food choices, there is the signature dish - 'Yum Sketch Book' provided for healthy food lovers. The recipe is great as its name by mixing Cos which is rich in iron and vitamins with galangal, lemongrass and other herbs, you also can select either served with pork, chicken or shrimp. There are a variety of choices e.g. sandwich, hot-cold coffee and smoothie. It is a relaxing setting for brunch.


You r Sig nat ure Hom e By

BEACHFRONT

0%

C O N D O M IN IU

M

UP TO 10 MON IN S T A L L M E N T T H S  

         

 Simulated pictur



e

Exclusive Privileges* - Your choice of furnishing voucher by Chic Republic. FREE! - Special 8 Hot Deal units - Cash discount up to THB 360,000 - 0% installment up to 10 months through BAY Credit card for contract signing fee - All credit card accepted for up to 10% of unit selling price *Terms and conditions apply. Valid from 1-30 June 2014.

For more information, Please call 084 213 4777 or send and email to delmare@cbre.co.th We look forward to welcoming you to Del Mare soon !


www.CETUSPATTAYA.com

Cetusnews#june