คู่มือนักศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก

Page 1

คมอนกศกษ ปก รศกษ สถ บนพระบรมร ชชนก


ส รจ กอธก รบดสถ บนพระบรมร ชชนก สถ บนพร บรมร ชชนก (สบช.) ขอ สดงความยินดี ละตอนรับนักศึกษา หม ปการศึกษา 2564 สูสถาบัน พือผลิต ละพัฒนาบุคลากรตามความตองการของกระทรวงสาธารณสุข หการศึกษา สง สริมวิชาการ ละวิชาชีพ ทำการสอน ทำการวิจัย หบริการทางวิชาการ กสั งคม ละทะนุบำรุงศิลปะ ละวัฒนธรรม มีสถานศึกษา นสังกัดกระจายทัวประ ทศ จำนวน 39 หง ประกอบดวย วิทยาลัยพยาบาล 30 หง วิทยาลัย การสาธารณสุขสิรินธร 7 หง วิทยาลัย ทค น ลยีทางการ พทย ละสาธารณสุข กาญจนาภิ ษก 1 หง ละ วิทยาลัยการ พทย ผน ทยอภัยภู บศร จังหวัดปราจีนบุรี 1 หง มีความพรอม นการจัด การศึกษาทางดาน วิทยาศาสตรสุขภาพ ประกอบดวยหลักสูตร บุคลากร สถานที นจัดการ รียนการสอน ละการฝกปฏิบัติ ละสือการ รียนการสอนที พียงพอ ละทันสมัย การศึกษาทางดานการพยาบาล ละสาธารณสุขทีดี นักศึกษาตองหมันศึกษา ฝหาความรู พิม ติมควบคู กับการฝกฝนปฏิบัติ ห กิดความรูความชำนาญ สรางทักษะ นการทำงานรวมกับสหวิชาชีพ ชวย หลือพึงพากัน ละกัน อัน ปนสิงสำคัญอยางยิงของการศึกษา นระดับวิชาชีพ ทำ หสามารถนำความรูปรับ ชตามบริบทของ ชุมชน พือการดู ลสุขภาพประชาชน ดอยางมีประสิทธิภาพ หวังวา นักศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนกทีศึกษา นทุกสถานศึกษา สามารถปรับตัว ละมีความสุข กับการ รียนรูประสบการณ หม ละประสบความสำ รจ นการศึกษาทุกคน

(ศาสตราจารยพิ ศษ ดร.นาย พทยวิชัย ทียนถาวร) อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก


คน สถาบันพระบรมราชชนก ดจัดทำคูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2564 พือ หนักศึกษาของสถาบันฯ มีความ ขา จ ละ ช ปน นวทางประกอบตลอดระยะ วลาของการศึกษา คูมือนักศึกษา ประกอบดวยขอมูล 4 สวน คือ สวนที 1 ขอมูลทัว ปของสถาบันพระบรมราชชนก สวนที 2 คณะ/วิทยาลัย ละหลักสูตรที ปดสอน สวนที 3 ระ บียบ ขอบังคับของสถาบันพระบรมราชชนก ละรายละ อียดที กียวกับการ รียนการสอน สวนที 4 บบคำรองตาง สำหรับนักศึกษา นักศึกษาทุกคนควรศึกษาคูมือนักศึกษา ละทำความ ขา จ กียวกับระ บียบ ขอบังคับ ละ บบคำรอง ตาง ของสถาบันฯ พือ หปฏิบัติตน ดอยางถูกตอง ละ ปนประ ยชนสำหรับนักศึกษา ควบคูกับการศึกษา รายละ อียดของสถานศึกษาทีนักศึกษา ขารับการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก หวัง ปนอยางยิงวา คูมือนักศึกษา ลมนีจะ ปนประ ยชน กนักศึกษา คณะผูจัดทำ


หวขอ/ส รบญ หน ส รจ ก ธก รบดสถ บนพร บรมร ชชนก

คน

ตร สญลกษณสถ บนพร บรมร ชชนก

ด ก มปร จ สถ บนพร บรมร ชชนก

สปร จ สถ บนพร บรมร ชชนก

สปร จ คณ พย บ ลศ สตร

สปร จ คณ ส ธ รณสขศ สตร ล สห วชศ สตร

พลง ทดพร บด

พลงม รชสถ บนพร บรมร ชชนก

สวนท 1 ข มลทว ปข งสถ บนพร บรมร ชชนก 1. ประวัติสถาบันพระบรมราชชนก 2. วิสัยทัศน ปณิธาน วัฒนธรรมองคกร อัตลักษณ 3. ทีมผูบริหารคณะพยาบาลศาสตร ละคณะสาธารณสุขศาสตร ละสห วชศาสตร 4. ผนทีสถานศึกษา 5. ปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา 2564 6. ปฏิทินการชำระคา ชจาย นการศึกษา ปการศึกษา 2564 7. การกำหนดรหัสนักศึกษา สวนท 2 คณ ล หลกสตรท ปดส น

1

1. คณะพยาบาลศาสตร 2. คณะสาธารณสุขศาสตร ละสห วชศาสตร สวนท 3 ข บงคบข งสถ บนพร บรมร ชชนก ล ร ยล ยดท กยวกบก ร รยนก รส น 1. ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนกวาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 2. ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนกวาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 3. ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนกวาดวย ครือง บบ ครืองหมาย หรือ ครือง ตงกายของนักศึกษา พ.ศ. 4. ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนกวาดวย ครือง บบ ครืองหมาย หรือ ครือง ตงกายของนักศึกษา (ฉบับที 2) พ.ศ. 4

1 2 3 4 5 6 7 10 10 11 19 20 33 46 49


หวขอ/ส รบญ (ตอ) หน 5. รายละ อียดคา ชจาย นการศึกษาหลักสูตรตาง ของสถาบัน พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปการศึกษา 2563

55

สวนท 4 บบค ร งต ง ส หรบนกศกษ - บบคำรองขอ ก ข ชือตัว-ชือสกุล - บบคำรองขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา - บบคำรองขอผอนผันชำระคาลงทะ บียน รียน - บบคำรองขอลากิจ/ลาปวย - บบคำรองขอพักการศึกษา/รักษาสภาพนักศึกษา/ลาออก

58 59 60 61 62 63


ตร สญลกษณสถ บนพระบรมร ชชนก ปนรูป ทรงดอกบัว ดานบน ปนพระมหามงกุฎสีทองมีอักษรยอ ม สีฟาขลิบทอง อันหมายถึ ง พระนามาภิ ธยของพระบรมราชชนก ตังอยูบนดอกบัวรูปทรงกลมสีชมพู ภาย นมีตราสัญลักษณของกระทรวง สาธารณสุขสีทองอยูบนพืนสีฟา ซึง ปนสีประจำวันพระราชสมภพ หมายถึง การศึกษา ละการพัฒนาบุคลากร ดานลางมี พร ถบสีฟา ดยมีชือสถาบันพระบรมราชชนกอยู น พร ถบ

ดอกก รบร ดอก มประจ สถ บนพระบรมร ชชนก ด กก รบร ดอกออกรวม ปนชอ บบ ยก ขนง ออกตามซอก บ มีขนาด ลก ปนสีขาวอมสี หลืองหรือ อมสี ขียว กลีบรวมมี 6 กลีบ รียง ปนวง 2 ออกดอก นชวง ดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม สประจ สถ บนพระบรมร ชชนก สีฟา สี หลือง สประจ คณะพย บ ลศ สตร สี ดง ปนสีประจำวันพระราชสมภพของสม ดจพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สประจ คณะส ธ รณสขศ สตร ละสห วชศ สตร สีมวง ปนสีประจำวันพระราชสมภพของสม ดจพระกนิษฐาธิราช จา กรมสม ดจพระ ทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ


พลง ทดพระบด ราทุกคน ราพรอมมี รามอบรัก ราผจญ

มันกมล ศักดิศรี พิทักษ หทุกคน

ฝความดี หงมวลชน ทยทุกคน กินอยูดี

ราลำ คญ รารักกัน ราทังผอง ราชีพนี

ยาก ขญ มัน จ ปรองดอง พลี พือ

สูฝาฟน มหนายหนี สูยอมพลี พระบิดา

ราพรอม จ ราทุกคน ราฝกฝน ตามรอยพระบิดา

ตาน รคภัย สูทน อุทิศตน คือสัญญา

หปวงชน ดวยศรัทธา ชวยชีวา พือปวงชน

พลงม รชสถ บนพระบรมร ชชนก สถาบันพระบรมราชชนก

ดหยิบยกงาน หญ ผ พศาล

งานสาธารณสุขอุปการ

รับผิดชอบงานทุกดาน หงอนามัย

มุงสรรคสรางผองพลังบุคลากร

อีกงานสอนดวยหลัก หง พทย ทย

พระชนกทรง หหลักอยางกวาง กล

พระบิดาสาธารณสุข ซร พทย มธี

บรมราชชนกพระนามนีทรง ปนหลัก

ปนทีรัก ละบูชา ชิดศักดิศรี

พระภูมิพลพระราชทานพระนามนี

ผอง รา ปนดังพระนาม หงศรีสถาบัน

สาธารณสุขพระคุณลวนตอง พียงพอ

งานสุขภาพตองสานตอสืบ นืองกัน

ทังชนบทก มทอดทิง หนความสำคัญ

ม ลือกชนชันนันคนจนทัวถิน ทย

ขอตังสัตยปฏิญญา

มุงพัฒนางานสาธารณสุข ซร

พือ กียรติพระบิดาสาธารณสุข ทย

ขจร กริก กร ปทังธาตรี

ขอรับ ชชาติ ศาสน ผนดิน

จงรักภูมินทรขจรจักรี

ดวย ดชะพระบุญญาบารมี

สยามบดี ทรงพระ จริญ ** (ซำ) ผูประพันธ นางสุคนธ พรพิรุณ


นท 1 ข ม ท ปข ง ถ บนพร บรมร ชชนก 1. ปร ต ถ บนพร บรมร ชชนก สถาบันพระบรมราชชนก ดิมชอ สถาบันพัฒนากำลังคนดานสาธารณสข ปนหนวยงานตาม พระราชบัญญัติ อนอำนาจหนาที ละกิจการบริห ารบางสวนของกระทรวงสาธารณสข พ.ศ. 5 ห ว ณ วันที 2 มษายน 2535 (ประกาศ นราชกิจจาน บกษา ลม 109 ตอนที 45 วันที 9 มษายน 2535 หนา 3 - 5) ละพระราชฎีกา บงสวนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสข พ.ศ. หวณ วันที 12 กมภาพันธ 2536 (ประกาศ นราชกิจจาน บกษา ลม 110 ตอนที 22 วันที 26 กมภาพันธ 2536 หนา 21 – 23 ละ 28) ซง ดรวมหนวยงานดานการผลิต ละพัฒ นาบคลากรดานสาธารณสขจากกรมกอง ตาง ด ก วิทยาลัย พยาบาล วิทยาลัยการสาธารณสขภาค รง รียนตาง นสังกัดกรมการ พทย กรม ควบคม รคติดตอ กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตรการ พทย กองฝกอบรม ละกองงานวิทยาลัยพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสข ทำหนาที ด ลงานดานการผลิต ละพัฒนากำลังคนดานสขภาพของ กระทรวงสาธารณสข 27 กันยายน 2537 พระบาทสม ดจพระ จาอยหัวภมิพลอดลย ดชฯ ดพระราชทานพระบรมราชานญาต ห ชิญพระนามาภิ ธย สม ดจพระมหิตลาธิ บศร อดลย ดชวิกรม พระบรมราชชนก ปนชอสถาบันวา สถาบันพระบรมราชชนก (หนังสอสำนักราช ลขาธิการ ที รล 0003/12819 ลงวันที 27 กันยายน 2537) ทังนี นป พ.ศ. สม ดจพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดทรงพระกรณา ปรด กลาฯ พระราชทานชอ วิทยาลัย พยาบาล นสังกัดวา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ละตอทายชอจังหวัด สวนวิทยาลัยที ดรับ พระราชทานชออยกอน ลว หคงชอที ดรับพระราชทานตอ ป ด ก วิทยาลัยพยาบาลพระปก กลา จัน ทบรี วิทยาลัย พยาบาลศรีมหาสารคาม วิทยาลัยพยาบาลพระจอม กลา จังหวัด พชรบรี (หนังสอวังสระปทม ลงวันที 14 กมภาพันธ 2537) ละสม ดจพระ ทพรัตนราชสดา จาฟามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคณากรปยชาติ สยามบรมราชกมารี (พระอิสริย ยศ นขณะนัน) ดพระราชทานพระบรมราชานญาต หอัญ ชิญพระนามาภิ ธย สิรินธร ละพระนามาภิ ธยยอ สธ มา ปนชอของวิทยาลัยการสาธารณสข ดย ปลียนชอ ปน วิทยาลัย การสาธารณสขสิรินธร ละตอทายชอจังหวัด (หนังสอสำนักราช ลขาธิการ ที รล 007/74 ลงวันที 7 มกราคม 2537) นป พ.ศ. วิทยาลัย ทค น ลยีทางการ พทย ละสาธารณสข ดรับพระราชทาน พระบรมราชานญาต ห ปลียนนาม ปน วิทยาลัย ทค น ลยีทางการ พทย ละสาธารณสข กาญจนาภิ ษก พรอมทั ง หประดิ ษ ฐานตราสั ญลั ก ษณงานฉลองศิริร าชสมบั ติ ค รบ ป (หนังสอสำนั กราช ลขาธิ ก าร ที รล 003/12609 ลงวันที 20 กรกฎาคม 2539) 4 เมษายน พ.ศ.2562 พระบาทสม ดจพระปร มนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภมิพล ราชวรางกร กิติสิริสมบรณอดลย ดช สยามมินทราธิ บศรราชว รดม บรมนาถบพิตร พระวชิร กลา จาอยหัว มีพระราช องการ ปรด กลาฯ หประกาศวา ดยที ปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสถาบันพระบรมราชชนก จงทรงพระกรณา ปรด กลาฯ หตราพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ.2562 ห ชบังคับตัง ตวัน ถัดจากวันประกาศ นราชกิจจาน บกษา ปนตน ป (ประกาศ นราชกิจจาน บกษา ลม 136 ตอนที 43 ก วันที 5 มษายน 2562) หสถาบันพระบรมราชชนก ปนสถาบันอดมศกษา ฉพาะทางดานวิทยาศาสตรสขภาพทีจัด การศกษาระดับอดมศกษาตามกฎหมายวาดวยการศกษา หงชาติ อย นสังกัดกระทรวงสาธารณสข ดยมี วิทยาลัย นสังกัดรวมทังสิน 39 หง ประกอบดวยวิทยาลัยพยาบาล 30 หง วิทยาลัยการสาธารณสขสิรินธร 7 หง วิทยาลัย ทค น ลยีทางการ พทย ละสาธารณสข กาญจนาภิ ษก 1 หง ละวิทยาลัยการ พทย ผน ทยอภัยภ บศร จังหวัดปราจีนบรี 1 หง 1


2.

ยท น / ปณธ น / ฒนธรรม งคกร / ต ก ณ

ตามพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 มาตรา 7 สถาบันมีวัตถประสงค พอผลิต ละพัฒนาบคลากรตามความตองการของกระทรวงสาธารณสข หการศกษา สง สริมวิชาการ ละวิชาชีพ ทำ การสอน ทำการวิจัย หบริการทางวิชาการ กสังคม ละทะนบำรงศิลปะ ละวัฒนธรรม ละมาตรา 8 พอ ห บรรลวัตถประสงคตามมาตรา 7 สถาบันมีหนาที ดังตอ ปนี (1) ผลิตบัณฑิต ละพัฒนาบคลากร หสอดคลองกับ นวน ยบาย หงรัฐ พอ หมีความรความสามารถ ทางวิชาการ ละทักษะ นวิชาชีพ มีคณธรรม จริยธรรม มีความสำนกตอสังคม ละ พอ หมีศักยภาพ นการ รียนร ดวยตน อง (2) จัดการศกษา วิจัย สง สริม สนับสนนการวิจัย พอสรางหรอพัฒนาองคความร ละนำความรนัน ป ช พอประ ยชน นการพัฒนาสังคม ละประ ทศชาติ (3) พัฒนาองคความรดานวิทยาศาสตรสขภาพ หมีมาตรฐาน ละคณภาพทางวิชาการ ห ปนทียอมรับ นระดับประ ทศ ละนานาชาติ (4) สง สริม ห กิด อกาส ละความ สมอภาคทางการศกษาตามความตองการของชมชน (5) หบริการทางวิชาการ กสังคม ดย นนความรวมมอกับชมชน (6) หบริการดานการ พทย ละการสาธารณสข (7) สง สริม ละทะนบำรงศิลปะ ละวัฒนธรรม

2


3. ทมผบร รคณ พย บ ถ บนพร บรมร ชชนก

ตร

คณ

ธ รณ ข

ตร

ตร

ศาสตราจารยพิ ศษ ดร.นาย พทยวิชัย ทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก นาย พทยวิศิษฎ ตังนภากร รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ดาน ผนงานสารสน ทศ นาย พทยศักดิชัย กาญจนวัฒนา รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ดานบริหาร นาย พทยปภัสสร จียมบญศรี รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ดานวิชาการ ละประกันคณภาพ รองศาสตราจารยวสธร ตันวัฒนกล รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ดานกิจการนักศกษา อนรักษวัฒนธรรม ละชมชนสัมพันธ ละดานวิจัย ทค น ลยี ละนวัตกรรมสังคม ผชวยศาสตราจารยพลศักดิ พมวิ ศษ รองอธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก ดานกิจการพิ ศษ พัฒนา ครอขาย ดร.นิชดา สารถวัลย พศย รักษาการ นตำ หนงคณบดีคณะพยาบาลศาสตร ดร.วินัย สยอวรรณ รักษาการ นตำ หนงคณบดีคณะสาธารณสขศาสตร ละสห วชศาสตร ดยมี ครงสรางการบริหารตาม ผนภมิราง ครงสรางสถาบันพระบรมราชชนกตามทีปรากฏดังนี

3


4. ผนท ถ น ก ผนที สดงทีตังสถานศกษา นสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

4


5. ปฏทนก ร ก กิจกรรม

ระดับปริญญาตรี ป 1 คณะ พยาบาล ศาสตร

นักศกษา หมรายงานตัว

ปก ร ก คณะ สาธารณสุข ศาสตรฯ

2564 ระดับปริญญาตรี ป 2-3 คณะพยาบาล ศาสตร

คณะ สาธารณสุข ศาสตรฯ

ระดับปริญญาตรี ป 4 คณะพยาบาล ศาสตร

คณะ สาธารณสุข ศาสตรฯ

5 กค.64

ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชันสูง คณะ คณะ สาธารณสุข สาธารณสุข ศาสตรฯ ป 1 ศาสตรฯ ป 2 5 กค.64

ปฐมนิ ทศ 5-16 กค.64 5-16 กค.64 เปดภาคการศึกษาที 1 19 กค.64 5 กค.64 21 มิย.64 5 กค.64 21 มิย.64 19 กค.64 ชำระคา ชจาย นการศกษา ภาคการศกษาที 1 ตามปฏิทินชำระคา ชจาย นการศกษา ประจำปการศกษา 2564 สถาบันพระบรมราชชนก สอบภาษาอังกฤษ ครังที 1

21 มิย.64

31 กค.64

สอบภาษาอังกฤษ ครังที 2 2 ตค.64 วันสดทายภาคการศกษาที 1 19 พย.64 5 พย.64 22 ตค.64 5 พย.64 1 ตค.64 19 พย.64 22 ตค.64 ปดภาคการศึกษาที 1 20-28 พย.64 6-14 พย. 64 23-31 ตค. 64 6-14 พย. 64 2-10 ตค. 64 20-28พย.64 23-31ตค.64 จงผลการ รียนภาค 26 พย.64 12 พย.64 29 ตค.64 12 พย.64 8 ตค.64 26 พย.64 29 ตค.64 การศกษาที 1 เปดภาคการศึกษาที 2 29 พย.64 15 พย.64 1 พย.64 15 พย.64 11 ตค.64 29 พย.64 1 พย.64 ชำระคา ชจาย นการศกษา ภาคการศกษาที 2 ตามปฏิทินชำระคา ชจาย นการศกษา ประจำปการศกษา 2564 สถาบันพระบรมราชชนก สอบภาษาอังกฤษ ครังที 3 18 ธค. 64 นักศกษาชันปที 4 สอบความรรวบยอด 8 สาขาวิชาการพยาบาล ครังที 1 22-23 มค. 65 นักศกษาชันปที 4 สอบความรรวบยอด คณะสาธารณสขศาสตร ละสห วชศาสตร 24-28 มค. 65 นักศกษาชันปที 4 สอบความรรวบยอด 8 สาขาวิชาการพยาบาล ครังที 2 29-30 มค. 65 ปจฉิมนิ ทศผสำ รจการศกษา ปการศกษา 2564 16 - 18 กพ.65 วันสำเรจการศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2564 18 กพ.65 วันสดทายภาคการศกษาที 2 1 มย.65 18 มีค.65 4 มีค.64 ปดภาคการศึกษาที 2 2-17 เมย. 65 2เมย.-19มิย.65 20-27มีค.65 5-13 มีค.65 จงผลการ รียนภาค 15 มย.65 17 มิย.65 25 มีค.65 11 มีค.65 การศกษาที 2 เปดภาคฤดูรอน 18 เมย.65 28 มีค.65 14 มีค.65 ชำระคา ชจาย นการศกษา ภาคฤดรอน ตามปฏิทินชำระคา ชจาย นการศกษา ประจำปการศกษา 2564 สถาบันพระบรมราชชนก วันสดทายภาค 10 มิย.65 3 มิย.65 20 พค.65 การศกษาฤดรอน ปวส.ปที 2 สอบความร รวบยอด(ปฏิบัต)ิ

1 มย.65 4 มีค.65 2-10 เมย. 65 5-13 มีค.65 8 มย.65 11 มีค.65 11 เมย.65 14 มีค.65 10 มิย.65

13 พค. 65 16-18พค.65

ปวส.ปที 2 สอบความร รวบยอด(ทฤษฎี)

19-20พค.65

วันสำเรจการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง ปการศึกษา 2564 รายงานตัวผูสำเรจการศึกษากับตนสังกัด ปดภาคฤดรอน 11-19 มิย.65 4-19 มิย.65 21พค.-19 มิย.65 จงผลการ รียนภาค 17 มิย.65 17 มิย.65 การศกษาฤดรอน

9 มิย.65 1 กค.65

เปดภาคการศึกษาที 1 ปการศึกษา 2565

1 เมย.65 11-19 มิย.65 17 มิย.65

20 มิย.65

หมายเหตุ นักศกษาดรายละ อียดปฏิทินการศกษาของวิทยาลัยทีนักศกษากำลังศกษารวมดวย

5


6. ปฏทนก รช ร ค ชจ ย นก ร ก กิจกรรม นักศกษา หมรายงานตัว พอ ขาศกษา ปฐมนิ ทศนักศกษา หม ละ ตรียม ความพรอม นการศกษา วันเปดภาคการศึกษา กอง ทค นฯ สถาบันพระบรมราช ชนก จะดำ นินการจัดอบรม นะนำ การ ชงาน ปร กรมพิมพ บ จงหนี ขันตอนการชำระคาใชจายในการศึกษา 1. วิทยาลัยจัดทำขอมลคา ชจาย น การศกษาของนักศกษาทีตองชำระ (ตามประกาศ) รวมทังคาหอพัก การรักษาสภาพนักศกษา สง หสถาบัน พระบรมราชชนก 2. วิทยาลัยจัดทำ บ จงหนี 3. วิทยาลัยตรวจสอบความถกตองขอมล ละ จง ก ขขอมล บ จงหนี 4. วิทยาลัยปรับ ก บ จงหนี 5. วิทยาลัยพิมพ บ จงหนี หนักศกษา นำ ปชำระ 6. นักศกษาชำระคา ชจาย นการศกษา ปกติ / ชำระคารักษาสภาพนักศกษา 7. นักศกษาทำ รองขอผอนผันการชำระ คา ชจาย นการศกษาปกติ ผานทาง วิทยาลัย ดยระบการชำระการผอนผัน น รอบที 1 หรอ 2 ละบันทกลงระบบ 8. นักศกษาชำระคา ชจายฯ การผอนผัน รอบที 1 9. นักศกษาชำระคา ชจายฯ การผอนผัน รอบที 2 10. นักศกษาชำระคา ชจายฯ ของผ ดรับ ทน ชน กยศ. ทน ครงการพิ ศษ

วันสุดทายของภาคการศึกษา ปดเทอม วิทยาลัยแจงผลการเรียน

ปก ร ก

2564

ภาคการศึกษาที 1 5 กรกฎาคม 2564

ภาคการศึกษาที 2 -

ภาคการศึกษาฤดูรอน -

5 - 16 กรกฎาคม 2564

-

-

31 กรกฎาคม 2564

29 พฤศจิกายน 1 ธันวาคม 2564

18 - 19 มษายน 2565

31 กรกฎาคม 2564 31 กรกฎาคม 2564

2 - 6 ธันวาคม 2564 7 - 8 ธันวาคม 2564

20 - 21 มษายน 2565 22 - 25 มษายน 2565

ตามปฏิทินการศึกษาของแตละคณะ 3 สิงหาคม 2564

2 – 3 สิงหาคม 2564 9 สิงหาคม 2564

9 ธันวาคม 2564 26 - 27 มษายน 2565 13 - 14 ธันวาคม 2564 28 - 29 มษายน 2565

18 – 27 สิงหาคม 2564

15 - 27 ธันวาคม 2564

2 - 6 พฤษภาคม 2565

18 – 27 สิงหาคม 2564

23 - 24 ธันวาคม 2564

4 - 5 พฤษภาคม 2565

1 – 17 กันยายน 2564

17 - 20 มกราคม 2565

9-11 พค.65

27 - 30 กันยายน 2564

14 - 17 กมภาพันธ 2565

-

11 - 14 ตลาคม 2564 21 - 23 กมภาพันธ 2565

-

ตามปฏิทินการศึกษาของแตละคณะ ตามปฏิทินการศึกษาของแตละคณะ กอนวันเปดภาคการศึกษา

หมายเหตุ ขยายระยะ วลาการชำระคา ชจาย นการศกษาปกติ / ชำระคารักษาสภาพนักศกษา ของภาคการศกษาที 1 ถงวันที 17 กันยายน 2564 6


7. ก รก นดร นก ก พอ หการดำ นินการกำหนดรหัสนักศกษาของวิทยาลัย นสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ปน ปอยาง หมาะสม ละดำ นินการ ป นทิศทาง ดียวกัน สถาบันพระบรมราชชนกจง ดจัดทำ นวปฏิบัติการกำหนดรหัส นักศกษาของวิทยาลัย นสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำหรับนักศกษาทกชันป ริมตัง ตปการศกษา 2563 ปนตน ป การกำหนดรหัสนักศกษาของวิทยาลัย นสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก มีจำนวนตัว ลข 11 หลัก รายละ อียด ดังนี ปการศึกษา คณะ วิทยาลัย ระดับการศึกษาและชือหลักสูตร ลำดับนักศึกษา หลักที หลักที หลักที หลักที หลักที หลักที หลักที หลักที หลักที หลักที หลักที 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 หลักที 1, 2 แทน ปการศึกษาทีเขาศึกษา ช 2 หลักสดทาย 63 64 หลักที 3 1 2 หลักที 4, 5

ทน ทน

ปการศกษา 2563 ปการศกษา 2564

แทน คณะ (2 คณะ) รียงตามลำดับคณะที ปดการศกษาระดับปริญญาตรีกอน ทน ทน แทน

คณะพยาบาลศาสตร คณะสาธารณสขศาสตร ละสห วชศาสตร วิทยาลัย (39 หง) รียงตามวิทยาลัยที ปดการศกษาระดับปริญญาตรีกอน

คณะพยาบาลศาสตร 01 ทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรง ทพ 02 ทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พทธชินราช 03 ทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 04 ทน วิทยาลัยพยาบาลพระปก กลา จันทบรี 05 ทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 06 ทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรคประชารักษ 07 ทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค 08 ทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบรี 09 ทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบรี 10 ทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง 11 ทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบรี 12 ทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อตรดิตถ 13 ทน วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม 14 ทน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สราษฎรธานี 7


หลักที 4, 5 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

แทน ทน ทน ทน ทน ทน ทน ทน ทน ทน ทน ทน ทน ทน ทน ทน ทน

วิทยาลัย (39 หง) รียงตามวิทยาลัยที ปดการศกษาระดับปริญญาตรีกอน (ตอ) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรินทร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง วิทยาลัยพยาบาลพระจอม กลา จังหวัด พชรบรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อดรธานี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะ ยา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพทธบาท วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สพรรณบรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชียง หม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอน กน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนวชิระ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พร

คณะสาธารณสุขศาสตรและสหเวชศาสตร 01 ทน วิทยาลัยการสาธารณสขสิรินธร จังหวัดชลบรี 02 ทน วิทยาลัยการสาธารณสขสิรินธร จังหวัดขอน กน 03 ทน วิทยาลัยการสาธารณสขสิรินธร จังหวัดยะลา 04 ทน วิทยาลัยการสาธารณสขสิรินธร จังหวัดพิษณ ลก 05 ทน วิทยาลัยการสาธารณสขสิรินธร จังหวัดตรัง 06 ทน วิทยาลัยการสาธารณสขสิรินธร จังหวัดอบลราชธานี 07 ทน วิทยาลัยการสาธารณสขสิรินธร จังหวัดสพรรณบรี 08 ทน วิทยาลัย ทค น ลยีทางการ พทย ละสาธารณสข กาญจนาภิ ษก 09 ทน วิทยาลัยการ พทย ผน ทยอภัยภ บศร จังหวัดปราจีนบรี หลักที 6, 7, 8 แทน ระดับการศึกษาและชือหลักสูตร รียงตามระดับการศกษาจากนอย ปหามาก 001-099 แทน ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตร 1 ป 001 ทน หลักสตรประกาศนียบัตรผชวยพยาบาล 101-199 แทน ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง 101 ทน หลักสตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสง สาขาวิชา ทคนิค ภสัชกรรม 102 ทน หลักสตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสง สาขาปฏิบัติการฉก ฉินการ พทย 103 ทน หลักสตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสง สาขาวิชา วชระ บียน 104 ทน หลักสตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสง สาขาวิชา สตทัศนศกษาทางการ พทย

8


หลักที 6, 7, 8 แทน ระดับการศึกษาและชือหลักสูตร รียงตามระดับการศกษาจากนอย ปหามาก (ตอ) 201-299

แทน ระดับการศึกษา : อนุปริญญา

301-399 แทน ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 301 ทน หลักสตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 302 ทน หลักสตรสาธารณสขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสขชมชน 303 ทน หลักสตรสาธารณสขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสข 304 ทน หลักสตรการ พทย ผน ทยบัณฑิต สาขาวิชาการ พทย ผน ทย 305 ทน หลักสตรการ พทย ผน ทยบัณฑิต สาขาวิชาการ พทย ผน ทยประยกต 306 ทน หลักสตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วชระ บียน 307 ทน หลักสตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสี ทคนิค 306

ทน

หลักสตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วชระ บียน

307

ทน

หลักสตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสี ทคนิค

308

ทน

หลักสตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย ละความปลอดภัย

401-499

แทน ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิต

501-599 501

แทน ระดับการศึกษา : ปริญญาโท ทน หลักสตรสาธารณสขศาสตรมหาบัณฑิต

601-699

แทน ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสูง

701-799

แทน ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก

801-899

แทน ระดับการศึกษา : การวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral)

หลักที 9, 10, 11 แทน ลำดับนักศึกษา ตัวอยาง 63 1 01 301 001 หมายถง นักศกษาปการศกษา 2563 คณะพยาบาลศาสตร วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี กรง ทพ ระดับปริญญาตรี หลักสตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ลำดับที 001 63 2 02 101 001 หมายถง นักศกษาปการศกษา 2563 คณะสาธารณสขศาสตร ละสห วชศาสตร วิทยาลัยการสาธารณสขสิรินธร จังหวัดขอน กน ระดับประกาศนียบัตรชันสง หลักสตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสง สาขาวิชา ทคนิค ภสัชกรรม ลำดับที 001

9


นท 2 คณ คณ พย บ

ก ตรท ปด น

ตร

คณะพยาบาลศาสตร จัดการศกษา ระดับ คอ . หลักสตรระดับปริญญาตรี คอ หลักสตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต . หลักสตรระดับตำกวาปริญญาตรี คอ หลักสตรประกาศนียบัตรผชวยพยาบาล (หลักสตร ป) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาล นสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกทก หง พัฒนาหลักสตร ห ปนมาตรฐานตามประกาศกระทรวงศกษาธิการ รอง กณฑมาตรฐานหลักสตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ละประกาศกระทรวงศกษาธิการ รอง มาตรฐานคณวฒิร ะดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ. มี ครงสรางหลักสตร ดังนี หนวยกิตรวมตลอดหลักสตร มนอยกวา หมวดวิชาศกษาทัว ป หมวดวิชา ฉพาะ ( ) กลมวิชาพนฐานวิชาชีพ ( ) กลมวิชาวิชาชีพ - ทฤษฏี - ปฏิบัติ ทังนี มีวิชาการพยาบาลผดงครรภ หมวดวิชา ลอก สรี

หนวยกิต บง ปน มนอยกวา มนอยกวา มนอยกวา มนอยกวา มนอยกวา มนอยกวา จำนวน มนอยกวา

หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล (หลักสูตร ป) หลักสตรประกาศนียบัตรผชวยพยาบาล (หลักสตร ป) วิทยาลัยพยาบาล นสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ทก หง พั ฒ นาหลั ก สตร ห ปนมาตรฐาน ตามขอบั ง คั บ สภาการพยาบาลวาดวยการรั บ รองหลั ก สตร ประกาศนียบัตรผชวยพยาบาล พ.ศ. มี ครงสรางหลักสตร ดังนี หนวยกิตรวมตลอดหลักสตร มนอยกวา หมวดวิชาศกษาทัว ป หมวดวิชา ฉพาะ - รายวิชาภาคทฤษฏี - รายวิชาภาคปฏิบัติ หมวดวิชา ลอก สรี

หนวยกิต บง ปน มนอยกวา มนอยกวา มนอยกวา มนอยกวา มนอยกวา

หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต

10


คณ

ธ รณ ข

ตร

ตร

คณะสาธารณสขศาสตร ละสห วชศาสตร จัดการศกษา 3 ระดับ คอ 1. หลักสตรระดับปริญญา ท 1 หลักสตร - หลักสตรสาธารณสขศาสตรมหาบัณฑิต 2. หลักสตรระดับปริญญาตรี 6 หลักสตร 2.1 หลักสตรสาธารณสขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสขชมชน 2.2 หลักสตรสาธารณสขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสข 2.3 หลักสตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วชระ บียน 2.4 หลักสตรการ พทย ผน ทยบัณฑิต 2.5 หลักสตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสี ทคนิค 2.6 หลักสตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย ละความปลอดภัย 3. หลักสตรระดับตำกวาปริญญาตรี 4 หลักสตร 3.1 หลักสตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสง สาขาวิชา ทคนิค ภสัชกรรม 3.2 หลักสตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสง สาขาปฏิบัติการฉก ฉินการ พทย 3.3 หลักสตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสง สาขาวิชา วชระ บียน 3.4 หลักสตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสง สาขาวิชา สตทัศนศกษาทางการ พทย หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลั ก ส ตรสาธารณส ขศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต พั ฒ นาหลั ก ส ตร ห ป นมาตรฐานตามประกาศ กระทรวงศกษาธิการ รอง กณฑมาตรฐานหลักสตรระดับบัณฑิตศกษา พ.ศ. ละพระราชบัญญัติ วิชาชีพการสาธารณสขชมชน พ.ศ. ปดสอนทีวิทยาลัย นสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก หง คอ ) วิทยาลัยการสาธารณสขสิรินธร จังหวัดขอน กน ) วิทยาลัยการสาธารณสขสิรินธร จังหวัดพิษณ ลก มี ครงสรางหลักสตร ดังนี หนวยกิตรวมตลอดหลักสตร มนอยกวา หนวยกิต บง ปน หมวดวิชาบังคับ กลมวิชา กนหรอกลมวิชาชีพทางสาธารณสข หนวยกิต กลมวิชา ฉพาะสาขา หนวยกิต หมวดวิชา ลอก มนอยกวา หนวยกิต วิทยานิพนธ หนวยกิต หมวดวิชาปรับพนฐาน ( มนับหนวยกิต)

11


หลักสูตรระดับปริญญาตรี . หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสตรสาธารณสขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสขชมชน พัฒนาหลักสตร ห ปนมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงศกษาธิ การ รอง กณฑมาตรฐานหลั กสตรระดั บ ปริญ ญาตรี พ.ศ. ละ พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสขชมชน พ.ศ. บง ปน หลักสตร ดังนี . หลักสตรสาธารณสขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสขชมชน หลักสตรปรั บปรง พ.ศ. ปดสอนทีวิทยาลัยการสาธารณสขสิรินธร นสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก หง คอ ) วิทยาลัยการสาธารณสขสิรินธร จังหวัดขอน กน ) วิทยาลัยการสาธารณสขสิรินธร จังหวัดอบลราชธานี ) วิทยาลัยการสาธารณสขสิรินธร จังหวัดพิษณ ลก ) วิทยาลัยการสาธารณสขสิรินธร จังหวัดชลบรี ) วิทยาลัยการสาธารณสขสิรินธร จังหวัดสพรรณบรี ) วิทยาลัยการสาธารณสขสิรินธร จังหวัดตรัง มี ครงสรางหลักสตร ดังนี หนวยกิตรวมตลอดหลักสตร มนอยกวา หนวยกิต บง ปน หมวดวิชาศกษาทัว ป หนวยกิต หมวดวิชา ฉพาะ หนวยกิต ( ) กลมวิชาพนฐานวิชาชีพ 33 หนวยกิต ( ) กลมวิชาชีพสาธารณสข 3 หนวยกิต ( ) กลมวิชาชีพ ฉพาะสาขา 4 หนวยกิต หมวดวิชา ลอก สรี มนอยกวา หนวยกิต . หลักสตรสาธารณสขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสขชมชน หลักสตรปรับปรง พ.ศ. ปดสอนทีวิทยาลัยการสาธารณสขสิรินธร จังหวัดยะลา มี ครงสรางหลักสตร ดังนี หนวยกิตรวมตลอดหลักสตร มนอยกวา หนวยกิต บง ปน หมวดวิชาศกษาทัว ป มนอยกวา หนวยกิต หมวดวิชา ฉพาะ มนอยกวา หนวยกิต ( ) กลมวิชาพนฐานวิชาชีพ มนอยกวา 3 หนวยกิต ( ) กลมวิชาชีพสาธารณสข มนอยกวา 3 หนวยกิต ( ) กลมวิชาชีพ ฉพาะสาขา มนอยกวา หนวยกิต สาธารณสขชมชน หมวดวิชา ลอก สรี มนอยกวา หนวยกิต . หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข หลักสตรสาธารณสขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสข พัฒนาหลักสตร ห ปนมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงศ กษาธิ ก าร ร อง กณฑ มาตรฐานหลั ก ส ตรระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสขชมชน พ.ศ. ละตามความสามารถทีพงประสงค (Competence) ของทันตาภิบาล (หลักสตร ป) รับรอง ดยทันต พทยสภา ปดสอนทีวิทยาลัยการสาธารณสขสิรินธร นสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก หง คอ 12


) วิทยาลัยการสาธารณสขสิรินธร จังหวัดขอน กน ) วิทยาลัยการสาธารณสขสิรินธร จังหวัดอบลราชธานี ) วิทยาลัยการสาธารณสขสิรินธร จังหวัดพิษณ ลก ) วิทยาลัยการสาธารณสขสิรินธร จังหวัดชลบรี ) วิทยาลัยการสาธารณสขสิรินธร จังหวัดสพรรณบรี ) วิทยาลัยการสาธารณสขสิรินธร จังหวัดตรัง ) วิทยาลัยการสาธารณสขสิรินธร จังหวัดยะลา มี ครงสรางหลักสตร ดังนี หนวยกิตรวมตลอดหลักสตร มนอยกวา หนวยกิต บง ปน หมวดวิชาศกษาทัว ป หมวดวิชา ฉพาะ ( ) กลมวิชาพนฐานวิชาชีพ 33 ( ) กลมวิชาชีพสาธารณสข 30 ( ) กลมวิชาชีพ ฉพาะสาขา 45 หมวดวิชา ลอก สรี มนอยกวา

หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต

. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน หลักสตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วชระ บียน พัฒนาหลักสตร ห ปนมาตรฐานตามประกาศ กระทรวงศกษาธิการ รอง กณฑมาตรฐานหลักสตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ปดสอนที วิทยาลัย ทค น ลยี ทางการ พทย ละสาธารณสข กาญจนาภิ ษก มี ครงสรางหลักสตร ดังนี หนวยกิตรวมตลอดหลักสตร มนอยกวา หนวยกิต บง ปน หมวดวิชาศกษาทัว ป มนอยกวา หนวยกิต หมวดวิชา ฉพาะ มนอยกวา หนวยกิต 3 ( ) หมวดพนฐานวิชาชีพ หนวยกิต ( ) หมวดวิชาชีพ วชระ บียน หนวยกิต หมวดวิชา ลอก สรี มนอยกวา หนวยกิต . หลักสูตรการแพทยแผน ทยบัณฑิต หลั ก ส ตรการ พทย ผน ทยบั ณ ฑิ ต พั ฒ นาหลั ก ส ตร ห ป นมาตรฐานตามประกาศ กระทรวงศกษาธิการ รอง กณฑมาตรฐานหลักสตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ตาม กณฑมาตรฐานคณวฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาการ พทย ผน ทย พ.ศ. ละตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการ พทย ผน ทย พ.ศ. บง ปน หลักสตร ดังนี . หลักสตรการ พทย ผน ทยบัณฑิต ปดสอนทีวิทยาลัยการสาธารณสขสิรินธร จังหวัดยะลา มี ครงสรางหลักสตร ดังนี หนวยกิตรวมตลอดหลักสตร มนอยกวา หนวยกิต บง ปน

13


หมวดวิชาศกษาทัว ป หมวดวิชา ฉพาะ ( ) กลมพนฐานวิชาชีพ ( ) กลมวิชาชีพ หมวดวิชา ลอก สรี

มนอยกวา

มนอยกวา

หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต

. หลักสตรการ พทย ผน ทยบัณฑิต สาขาวิช าการ พทย ผน ทย ปดสอนที วิทยาลัย การสาธารณสขสิรินธร จังหวัดพิษณ ลก ละวิทยาลัย ทค น ลยีทางการ พทย ละสาธารณสข กาญจนาภิ ษก มี ครงสรางหลักสตร ดังนี หนวยกิตรวมตลอดหลักสตร มนอยกวา หนวยกิต บง ปน หมวดวิชาศกษาทัว ป มนอยกวา หนวยกิต หมวดวิชา ฉพาะ มนอยกวา หนวยกิต ( ) กลมพนฐานวิชาชีพ มนอยกวา หนวยกิต ( ) กลมวิชาชีพบังคับ มนอยกวา หนวยกิต หมวดวิชา ลอก สรี มนอยกวา หนวยกิต 5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค หลักสตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสี ทคนิค ปดสอนทีวิทยาลัย ทค น ลยีทางการ พทย ละ สาธารณสข กาญจาภิ ษก นสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก มี ครงสรางหลักสตร ดังนี หนวยกิตรวมตลอดหลักสตร มนอยกวา หนวยกิต บง ปน หมวดวิชาศกษาทัว ป มนอยกวา หนวยกิต หมวดวิชา ฉพาะ มนอยกวา หนวยกิต ( ) กลมวิชาพนฐานวิชาชีพ มนอยกวา หนวยกิต ( ) กลมวิชาชีพรังสี ทคนิค มนอยกวา หนวยกิต กลมวิชาทางรังสีวิทยาทัว ป หนวยกิต กลมวิชาทางรังสีวิทยาวินิจฉัย หนวยกิต กลมวิชาทางรังสีรักษา ละมะ รงวิทยา หนวยกิต กลมวิชาทาง วชศาสตรนิว คลียร หนวยกิต กลมวิชาฝกปฏิบัติประสบการณวิชาชีพ หนวยกิต หมวดวิชา ลอก สรี มนอยกวา หนวยกิต 6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลั ก สตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย ละความปลอดภัย ปดสอนที วิ ท ยาลั ย การสาธารณสขสิรินธร จังหวัดยะลา นสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก มี ครงสรางหลักสตร ดังนี หนวยกิตรวมตลอดหลักสตร มนอยกวา หนวยกิต บง ปน หมวดวิชาศกษาทัว ป มนอยกวา หนวยกิต

14


หมวดวิชา ฉพาะ ( ) กลมวิชาวิทยาศาสตร ละคณิตศาสตร ( ) กลมวิชาชีพ กลมวิชาดานสาธารณสข กลมวิชาดานวิศวกรรม ( ) กลมวิชาชีพ ฉพาะสาขา อาชีวอนามัย ละความปลอดภัย หมวดวิชา ลอก สรี

มนอยกวา มนอยกวา

หนวยกิต หนวยกิต

มนอยกวา มนอยกวา มนอยกวา

หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต

มนอยกวา

หนวยกิต

หลักสูตรระดับตำกวาปริญญาตรี . หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม หลั ก สตรประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั นสง สาขาวิ ช า ทคนิ ค ภสั ช กรรม พัฒนาหลักสตร ห ปน มาตรฐานตามประกาศกระทรวงศกษาธิการ รอง มาตรฐานคณวฒิอาชีวศกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสง พ.ศ. ประกาศกระทรวงศกษาธิการ รอง กรอบมาตรฐานคณวฒิ อาชีวศกษา หงชาติ พ.ศ. ระ บี ย บกระทรวงศกษาธิ ก าร วาดวยการจั ด การศกษา ละการประ มิ น ผลการ รี ย นตามหลั ก ส ตร ประกาศนียบัตรวิช าชี พชั นสง พทธศักราช ประกาศกระทรวงศกษาธิก าร รอง ห ชมาตรฐาน การอาชีวศกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ละระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสง พ.ศ. ละตาม สมรรถนะของ จาพนักงาน ภสัชกรรม ดยกำหนดจากสภา ภสัชกรรม ปดสอนทีวิทยาลัยการสาธารณสขสิรินธร นสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก หง คอ ) วิทยาลัยการสาธารณสขสิรินธร จังหวัดขอน กน ) วิทยาลัยการสาธารณสขสิรินธร จังหวัดอบลราชธานี ) วิทยาลัยการสาธารณสขสิรินธร จังหวัดพิษณ ลก ) วิทยาลัยการสาธารณสขสิรินธร จังหวัดชลบรี ) วิทยาลัยการสาธารณสขสิรินธร จังหวัดสพรรณบรี ) วิทยาลัยการสาธารณสขสิรินธร จังหวัดตรัง ) วิทยาลัยการสาธารณสขสิรินธร จังหวัดยะลา มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร มนอยกวา 84 หนวยกิต แบงเปน ๒๑ หนวยกิต หมวดวิชาทักษะชีวิต หนวยกิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ มนอยกวา 57 หนวยกิต (๑) กลมทักษะวิชาชีพพนฐาน 16 หนวยกิต (๒) กลมทักษะวิชาชีพ ฉพาะ 21 หนวยกิต (๓) กลมทักษะวิชาชีพ ลอก มนอยกวา 12 หนวยกิต (๔) ฝกประสบการณทักษะวิชาชีพ 4 หนวยกิต (๕) ครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 4 15


หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต กิจกรรม สริมหลักสตร มนอยกวา 2 ชัว มงตอสัปดาห เปนการสงเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต และหรือทักษะวิชาชีพ สำหรับผสำ รจการศกษามัธยมศกษาตอนปลาย (ม. 6) หรอ ทียบ ทา ที มมีพนฐานวิชาชีพ จะตอง รียนรายวิชาปรับพนฐานวิชาชีพ กลมรายวิชาปรับพนฐานวิชาชีพ 12 หนวยกิต . หลักสตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสง สาขาปฏิบัติการฉุก ฉินการ พทย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย พัฒนาหลักสูตรใหเปน มาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ เกณฑ การใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน เรื่องการใหประกาศนียบัตรและการปฏิบัติ การฉุกเฉินของผูปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉิน เรื่องอำนาจหนาที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ และ ขอจำกัดในการปฏิบัติการแพทยของผูชวยเวชกรรมตามคำสั่งการแพทยหรือการอำนวยการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ละ ตามประกาศคณะกรรมการการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการรับรององคกรการศึกษา ที่ ด ำเนิ น การหลั ก สู ต รหรื อ การฝกอบรมสำหรั บ ผู ปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น พ.ศ. ๒๕๕๗ เปดสอนที่ วิ ท ยาลั ย การสาธารณสุขสิรินธรในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ๕ แหง คือ ๑) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแกน ๒) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ๓) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ๔) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ๕) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 8 หนวยกิต แบงเปน หมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ (๑) กลมทักษะวิชาชีพพนฐาน (๒) กลมทักษะวิชาชีพ ฉพาะ (๓) กลมทักษะวิชาชีพ ลอก มนอยกวา (๔) ฝกประสบการณทักษะ วิชาชีพ (๕) ครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ

๒๑ 5 1 2 2 4

หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต หนวยกิต

4

หนวยกิต 16


หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต กิจกรรม สริมหลักสตร มนอยกวา 2 ชัว มงตอสัปดาห เปนการสงเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต และหรือทักษะวิชาชีพ สำหรับผสำ รจการศกษามัธยมศกษาตอนปลาย (ม. 6) หรอ ทียบ ทา ที มมีพนฐานวิชาชีพ จะตอง รียนรายวิชาปรับพนฐานวิชาชีพ กลมรายวิชาปรับพนฐานวิชาชีพ 1 หนวยกิต . หลักสตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสง สาขาวิชา วชระ บียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน พัฒนาหลักสูตรใหเปนมาตรฐานตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิอาชีว ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ เปดสอนที่วิทยาลัยเทคโนโลยี ทางการแพทยและสาธารณสุข กาญจนาภิเษก มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร มนอยกวา 8 หนวยกิต แบงเปน ๒๑ หนวยกิต หมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ มนอยกวา 5 หนวยกิต (๑) กลมทักษะวิชาชีพพนฐาน 1 หนวยกิต (๒) กลมทักษะวิชาชีพ ฉพาะ 21 หนวยกิต (๓) กลมทักษะวิชาชีพ ลอก มนอยกวา 12 หนวยกิต (๔) ฝกประสบการณทักษะ 6 หนวยกิต วิชาชีพ (๕) ครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 4 หนวยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต กิจกรรม สริมหลักสตร มนอยกวา 2 ชัว มงตอสัปดาห เปนการสงเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต และหรือทักษะวิชาชีพ สำหรับผสำ รจการศกษามัธยมศกษาตอนปลาย (ม. 6) หรอ ทียบ ทา ที มมีพ นฐานวิชาชีพ จะตอง รียนรายวิชาปรับพนฐานวิชาชีพ กลมรายวิชาปรับพนฐานวิชาชีพ 12 หนวยกิต . หลักสตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสง สาขาวิชา สตทัศนศึกษาทางการ พทย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาโสตทัศนศึกษาทางการแพทย พัฒนาหลักสูตรใหเปน มาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร วาดวยการจั ด การศึ ก ษาและการประเมิ น ผลการเรี ย นตามหลั ก สู ต ร ประกาศนียบัตรวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๗ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐาน 17


การอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ เปดสอนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข กาญจนาภิเษก มีโครงสรางหลักสูตร ดังนี้ หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร มนอยกวา 8 หนวยกิต แบงเปน ๒๑ หนวยกิต หมวดวิชาทักษะชีวิต หนวยกิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ มนอยกวา 5 หนวยกิต (๑) กลมทักษะวิชาชีพพนฐาน 1 หนวยกิต (๒) กลมทักษะวิชาชีพ ฉพาะ 21 หนวยกิต (๓) กลมทักษะวิชาชีพ ลอก มนอยกวา 12 หนวยกิต (๔) ฝกประสบการณทักษะ 6 วิชาชีพ หนวยกิต (๕) ครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 4 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต กิจกรรม สริมหลักสตร มนอยกวา 2 ชัว มงตอสัปดาห เปนการสงเสริมการพัฒนาทักษะชีวิต และหรือทักษะวิชาชีพ สำหรับผสำ รจการศกษามัธยมศกษาตอนปลาย (ม. 6) หรอ ทียบ ทา ที มมีพนฐานวิชาชีพ จะตอง รียนรายวิชาปรับพนฐานวิชาชีพ กลมรายวิชาปรับพนฐานวิชาชีพ 12 หนวยกิต หมายเหตุ : หลักสูตรทีสถาบันพระบรมราชชนก รวมผลิตกับมหาวิทยาลัยบูรพา ด ก 1. หลักสตรการ พทย ผน ทยบัณฑิต สาขาวิชาการ พทย ผน ทย จัดการศกษาที วิทยาลัย การสาธารณสขสิรินธร จังหวัดชลบรี 2. หลักสตรการ พทย ผน ทยประยกตบัณฑิต สาขาวิชาการ พทย ผน ทยประยกต จัดการศกษาที วิทยาลัยการ พทย ผน ทยอภัยภ บศร จังหวัดปราจีนบรี

18


นท 3 ข บงคบข ง ถ บนพร บรมร ชชนก รย ยดท กย กบก ร รยนก ร น ขอบังคับของสถาบันพระบรมราชชนก ละรายละ อียดที กียวกับการ รียนการสอน มีดังนี 1. ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนกวาดวยการจัดการศกษาระดับบัณฑิตศกษาของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสข พ.ศ.2564 2. ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนกวาดวยการจัดการศกษาระดับปริญญาตรีของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสข พ.ศ.2564 3. ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนกวาดวย ครอง บบ ครองหมาย หรอ ครอง ตงกายของนักศกษา พ.ศ. 2563 4. ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนกวาดวย ครอง บบ ครองหมาย หรอ ครอง ตงกายของนักศกษา (ฉบับที ) พ.ศ. 2564 5. รายละ อียดคา ชจาย นการศกษาหลักสตรตาง ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสข ประจำปการศกษา 2564

19


ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนกวาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ดยที ปนการสมควรกำหนดการจัดการศกษาระดับ บั ณฑิ ตศกษาของสถาบัน พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสข พอ หการจัดการศกษาของสถาบันพระบรมราชชนก ปน ปอยางมีประสิทธิภาพ กิดประสิทธิผ ลสงสด ละมีความสอดคลองกับสภาพการณปจจบันของการศกษาที มีการ ปลี ยน ปลง มง นนยกระดับการศกษาของสถาบันพระบรมราชชนก ห ปนทียอมรับมากยิงขน ละสอดคลองกับประกาศ กระทรวงศกษาธิการ กียวกับ กณฑมาตรฐานหลักสตรระดับบัณฑิตศกษา อาศัยอำนาจตามความ นมาตรา ( ) ละมาตรา ( ) หงพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ประกอบกั บ มติ ส ภาสถาบั น พระบรมราชชนก นคราวประชมครั งที / ม อวั นที มษายน พ.ศ. จงออกขอบังคับ ว ดังตอ ปนี หมวดที บททัว ป ขอ ขอบังคับนี รียกวา “ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนกวาดวยการจัดการศกษาระดับบัณฑิตศกษา ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสข พ.ศ. ” ขอ

ขอบังคับนี ห ชบังคับตัง ตวันถัดจากวันประกาศ ปนตน ป

ขอ

นขอบังคับนี

“สถาบัน หมายความวา สถาบันพระบรมราชชนก “สภาสถาบัน หมายความวา สภาสถาบันพระบรมราชชนก “คณะ หมายความวา สวนราชการที มีห นาที หลัก นการผลิตบัณฑิต การจัดการ รีย นการสอน การวิจัย การ หบริการทางวิชาการ ละทะนบำรงศิลปะ ละวัฒนธรรม วิ ท ยาลั ย หมายความวา สวนราชการ นสั ง กัด คณะ มี ห นาที จัด การ รีย นการสอน การวิจัย การ หบริการทางวิชาการ ละทะนบารงศิลปะ ละวัฒนธรรม “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก “คณบดี” หมายความวา คณบดีของคณะที ปดสอนระดับบัณฑิตศกษา นสถาบันพระบรมราชชนก

20


“ผอำนวยการวิทยาลัย ” หมายความวา ผอำนวยการของวิทยาลัยที ปดสอนระดับบัณฑิตศกษา นสถาบันพระบรมราชชนก “อาจารยผรับผิดชอบหลักสตร หมายความวา อาจารยประจำหลักสตรทีมีภาระหนาที นการบริหาร ละพัฒนาหลักสตร ละการ รียนการสอน ตัง ตการวาง ผน การควบคมคณภาพ การติดตามประ มินผล ละการพั ฒ นาหลั ก สตร อาจารยผรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สตรตองอยประจำหลั ก สตรนั นตลอดระยะ วลา ทีจัดการศกษา ดยจะ ปนอาจารยผรับผิดชอบหลักสตร กินกวาหนงหลักสตร น วลา ดียวกัน ม ด ยก วน พหวิทยาการ หรอสหวิทยาการ ห ปนอาจารยผ รั บผิ ดชอบหลั กสตร ดอี กหนงหลั กสตร ละอาจารย ผรับผิดชอบหลักสตร สามารถซำ ด ม กินสองคน นักศกษา หมายความวา นักศกษาทีศกษาระดับบัณฑิตศกษา นหลักสตรตาง ของคณะ นสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสข คณะกรรมการบัณฑิตศกษาระดับสถาบัน หมายความวา คณะกรรมการที ดรับ ตงตัง พอรับผิดชอบ บริหารหลักสตรระดับบัณฑิตศกษา นระดับสถาบัน คณะกรรมการบัณฑิตศกษาระดับคณะ หมายความวา คณะกรรมการที ดรับ ตงตัง พอรับผิดชอบ บริหารหลักสตรระดับบัณฑิตศกษา นระดับคณะ กณฑมาตรฐานหลักสตรระดับบัณฑิตศกษา” หมายความวา กณฑมาตรฐานหลักสตรตามประกาศ กระทรวงศกษาธิการ รอง กณฑมาตรฐานหลักสตรระดับบัณฑิตศกษา พ.ศ. หรอตามที กระทรวง การอดมศกษา วิทยาศาสตร วิจัย ละนวัตกรรม ประกาศ ปลียน ปลง ทีมีผลบังคับ ช นขณะนัน ขอ หอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี ละมีอำนาจออกประกาศหรอคำสั ง พอปฏิบัติการ ตามขอบังคับนี นกรณีที มีป ญหา กี ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี หอธิการบดีมีอำนาจตีความหรอวินิจฉัยชี ขาด คำวินิจฉัยชีขาด ของอธิการบดี หถอ ปนทีสด หมวด คณะกรรมการ ขอ หมีคณะกรรมการบัณฑิตศกษา พอบริหาร กำกับด ลคณภาพ การจัดการศกษาระดับ บัณฑิตศกษาทกหลักสตรของสถาบัน ประกอบดวย ( ) คณะกรรมการบัณฑิตศกษาระดับสถาบัน ประกอบดวย (ก) รองอธิการบดีทีรับผิดชอบดานบัณฑิตศกษา ปนประธาน (ข) คณบดีของคณะที ปดสอนระดับบัณฑิตศกษา ปนกรรมการ (ค) ผ ทนอาจารยผรับผิดชอบหลักสตรระดับบัณฑิตศกษา อยางนอยสามคน ต ม กินหาคน ปนกรรมการ (ง) ผอำนวยการสำนักวิชาการ ปนกรรมการ ละ ลขานการ หคณะกรรมการบัณฑิตศกษาระดับสถาบัน ตงตังผชวย ลขานการจำนวนสองคน 21


หอธิการบดี ดยความ หนชอบของสภาวิชาการ ตงตังคณะกรรมการบัณฑิตศกษา ระดับสถาบัน นกรณีพนจากตำ หนงกอนครบวาระ หผที ดรับ ตงตังทด ทนนัน อย นตำ หนง ทากับวาระ ที หลออยของกรรมการที ดรับ ตงตัง ว ลว ( ) คณะกรรมการบัณฑิตศกษาระดับคณะ ประกอบดวย (ก) คณบดีของคณะที ปดสอนระดับบัณฑิตศกษา ปนประธาน (ข) ผอำนวยการวิทยาลัยที ปดสอนระดับบัณฑิตศกษา ปนกรรมการ (ค) ผ ทนอาจารยผรับผิดชอบหลักสตรระดับบัณฑิตศกษา ม กินหาคน ปนกรรมการ (ง) รองคณบดีทีรับผิดชอบดานบัณฑิตศกษา ปนกรรมการ ละ ลขานการ หคณะกรรมการบัณฑิตศกษาระดับคณะ ตงตังผชวย ลขานการจำนวนสองคน หอธิการบดี ดยความ หนชอบของสภาวิชาการ ตงตังคณะกรรมการบัณฑิตศกษา ระดับคณะ นกรณีพนจากตำ หนงกอนครบวาระ หผที ดรับ ตงตังทด ทนนัน อย นตำ หนง ทากับวาระ ที หลออยของกรรมการที ดรับ ตงตัง ว ลว ขอ

คณะกรรมการตามขอ มีหนาที ละอำนาจ ดังตอ ปนี ( ) คณะกรรมการบัณฑิตศกษาระดับสถาบัน มีหนาที ละอำนาจ ดังตอ ปนี (ก) สนอ นะน ยบาย ละ ผนการจัดการศกษา นระดับบัณฑิตศกษาของสถาบัน

ตอสภาสถาบัน (ข) กำกั บ ด ลการจั ด การศ กษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศ กษาของสถาบั น ห มี ค ณภาพ ละประสิทธิภาพ กระบวนการตาง

(ค) ประสานการจั ด การศกษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศกษาของคณะตาง ละสนั บ สนน หมีประสิทธิภาพ (ง) จัดการศกษาระดับบัณฑิตศกษา บบสหสาขาวิชา (จ) กลันกรองการขออนมัติสำ รจการศกษาของนักศกษาระดับบัณฑิตศกษา พอ สนอ

ตอสภาสถาบัน (ฉ) จัดทำ ละกลันกรอง ขอบังคับ ละระ บียบที กียวของกับการจัดการศกษาระดับ บัณฑิตศกษา พอ สนอตอสภาสถาบัน (ช) ปฏิบัติหนาทีอน ตามทีสภาสถาบันมอบหมาย ( ) คณะกรรมการบัณฑิตศกษาระดับคณะ มีหนาที ละอำนาจ ดังตอ ปนี (ก) นำน ยบาย ละ ผนการจัดการศกษา นระดับบัณฑิตศกษาของสถาบัน ปดำ นินการ (ข) กำกั บ ด ลการจั ด การศกษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศกษาของคณะตั ง ตการวาง ผน การพัฒนาหลักสตร การประกันคณภาพการศกษา หมีคณภาพ ละประสิทธิภาพ (ค) ประสานการจั ด การศ กษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศ กษาของวิ ท ยาลั ย นสั ง กั ด คณะ ละสนับสนนกระบวนการตาง หมีประสิทธิภาพ (ง) จัดการศกษาระดับบัณฑิตศกษา บบสหสาขาวิชาของวิทยาลัย นสังกัดคณะ (จ) รับรองผลการ รียน ละการสำ รจการศกษาของนักศกษาระดับบัณฑิตศกษา (ฉ) ปฏิบัติหนาทีอน ตามทีสภาสถาบันมอบหมาย

22


ขอ คณะกรรมการตามขอ มีวาระการดำรงตำ หนงคราวละสีป ละอาจ ตงตัง หมอีก ด ตจะ ดำรงตำ หนง กินสองวาระติดตอกันมิ ด วน ต กรรมการตามขอ ( ) (ก) (ข) (ง) ละขอ ( ) (ก) (ข) (ง) นอกจากการพนตำ หนงตามวาระ คณะกรรมการบัณฑิตศกษาพนจากตำ หนง มอ ( ) ตาย ( ) ลาออก ( ) ขาดคณสมบัติของการ ปนกรรมการประ ภทนัน ( ) ถกลง ทษทางวินัยอยางราย รง หรอถกสัง หออกจากราชการ พราะ หตมีมลทินหรอ มัวหมอง นกรณีทีถกสอบสวนทางวินัยอยางราย รง ( ) ถกจำคก ดยคำพิพากษาถงทีสด หจำคก ( ) ปนบคคลลมละลาย ( ) ปนคน รความสามารถหรอคน สมอน รความสามารถ หมวด ระบบการจัดการศึกษา ขอ ระบบการจัดการศกษา ชระบบทวิภาค ดยหนงปการศกษา บงออก ปนสองภาคการศกษาปกติ ตละภาคการศกษาปกติ มีระยะ วลาศกษา มนอยกวาสิบหาสัปดาห ละอาจจัดการศกษาภาคฤดรอน ด ตามความจำ ปนของ ตละหลักสตร ดยมีระยะ วลา มนอยกวา ปดสัปดาห ขอ

การคิดหนวยกิต ( ) รายวิช าภาคทฤษฎี ที ช วลาบรรยายหรออภิปรายปญหา มนอยกวาสิบหาชั ว มง ตอภาคการศกษาปกติ หมีคา ทากับหนงหนวยกิต นระบบทวิภาค ( ) รายวิชาภาคปฏิบัติ ที ช วลาฝกหรอทดลอง มนอยกวาสามสิบชัว มงตอภาคการศกษาปกติ หมีคา ทากับหนงหนวยกิต นระบบทวิภาค ( ) การฝกงานหรอการฝกภาคสนาม ที ช วลาฝก มนอยกวาสีสิบหาชัว มงตอภาคการศกษาปกติ หมีคา ทากับหนงหนวยกิต นระบบทวิภาค ( ) การคนควาอิสระ ที ช วลาศกษาคนควา มนอยกวาสีสิบหาชัว มงตอภาคการศกษาปกติ หมีคา ทากับหนงหนวยกิต นระบบทวิภาค ( ) วิทยานิพนธ ที ช วลาศกษาคนควา มนอยกวาสี สิบหาชั ว มงตอภาคการศกษาปกติ หมีคา ทากับหนงหนวยกิต นระบบทวิภาค ขอ

การจัด ผนการศกษา ( ) การจั ด ผนการศกษา บบ ตม วลา (Full–time) หมายถง การจั ด ผนการศกษา นหลักสตร ดยกำหนดจำนวนหนวยกิต ฉลียตลอดหลักสตร มนอยกวา กาหนวยกิต ละ ม กินสิบหาหนวยกิต ตอภาคการศกษาปกติ สำหรับระบบทวิภาค

23


( ) การจัด ผนการศกษา บบ ม ตม วลา (Part–time) หมายถง การจัด ผนการศกษา นหลักสตร ดยกำหนดจำนวนหนวยกิต ฉลียตลอดหลักสตร ม กิน กาหนวยกิตตอภาคการศกษาปกติ สำหรับระบบทวิภาค ทังนี หลักสตรหนง อาจจัดการศกษาระบบอน ละหรอจัด ผนการศกษา บบ ด บบหนง หรอหลาย บบ ด ดย ห ปน ปตามประกาศของสถาบัน ขอ รป บบการจัดการ รียนการสอน รป บบการจั ดการ รี ยนการสอนสามารถดำ นิ นการ ด นลั กษณะ บบ ผชิ ญหนา (Face to Face Learning) หรอ บบออน ลน (Online Learning) หรอ บบผสม (Blended Learning) ตามทีคณะพิจารณา ตามความ หมาะสม ขอ

การวัด ละประ มินผลการศกษา ห ปน ปตามประกาศของสถาบัน หมวดที หลักสูตรและโครงสรางหลักสูตร

ขอ

หลักสตรระดับบัณฑิตศกษา ( ) หลักสตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ปนหลักสตรที นนการพัฒนานักวิชาการ ละนักวิชาชีพ หมี ค วาม ชี ยวชาญ หรอประสิทธิภาพ นสาขาวิชา ฉพาะ ปนหลักสตรการศกษาที มีล ักษณะ บด สรจ นตัว อง สำหรับผสำ รจการศกษา นระดับปริญญาตรีหรอ ทียบ ทามา ลว หมีจำนวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสตร มนอยกวายีสิบสีหนวยกิต ( ) หลักสตรปริญญา ท ปนหลักสตรที นนการพัฒนานักวิชาการ ละนักวิชาชีพ ทีมีความร ความสามารถระดับ สง ดยกระบวนการวิ จั ยหรอ หสามารถบก บิ ก สวงหาความร หม ดอยางอิส ระ นสาขาวิชาตาง นระดับสงกวาปริญญาตรี ละประกาศนียบัตรบัณฑิต หมีจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตร มนอยกวาสามสิบหกหนวยกิต ดย บงการศกษาออก ปน ผน คอ ผน ก ปน ผนการศกษาที นนการวิจัย ดยมีการทำวิทยานิพนธ ดังนี บบ ก ทำ ฉพาะวิ ท ยานิ พ นธซงมี ค า ที ยบ ด มนอยกวาสามสิ บ หกหนวยกิ ต คณะอาจกำหนด ห รียนรายวิชา พิ ม ติมหรอทำกิจกรรมทางวิชาการอน พิ มขนก ด ดย มนับหนวยกิต ตจะตองมีผลสัมฤทธิตามทีคณะกำหนด บบ ก ทำวิทยานิพนธซงมีค า ทียบ ด มนอยกวาสิบสองหนวยกิต ละศกษา งานรายวิชาอีก มนอยกวาสิบสองหนวยกิต ผน ข ปน ผนการศกษาที นนการศกษางานรายวิชา ดย มตองทำวิทยานิพนธ ตตองมี การคนควาอิสระ มนอยกวาสามหนวยกิต ละ ม กินหกหนวยกิต ( ) หลั ก สตรประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั นสง ปนหลั ก สตรที นนการพั ฒ นานั ก วิ ช าการ ละนักวิช าชีพ หมีความ ชี ยวชาญ หรอประสิทธิภ าพ นสาขาวิช า ฉพาะ พอ หมีความรความสามารถ ปฏิบัติงาน ดดียิงขน ละ ปนหลักสตรการศกษาทีมีลักษณะ บด สรจ นตัว อง สำหรับผสำ รจการศกษาระดับ ปริญญา ทหรอ ทียบ ทามา ลว หมีจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตร มนอยกวายีสิบสีหนวยกิต 24


( ) หลักสตรปริญญา อก ปนหลักสตรที นนการพัฒนานักวิชาการ ละนักวิชาชีพ ทีมีความร ความสามารถระดับสง นสาขาวิชาตาง ดยกระบวนการวิจัย พอ หสามารถบก บิก สวงหาองคความร หม ดอยางอิสระ ละสรางสรรค จรร ลงความกาวหนาทางวิชาการ ชอม ยง ละบรณาการศาสตรทีตน ชียวชาญ กับศาสตรอน ดอยางตอ นอง นระดับสงกวาปริญญา ท ละประกาศนียบัตรบัณฑิตชั นสง บงการศกษา ปน บบ ดังนี บบ ผ ขาศกษาทีสำ รจปริญญา ท จะตองทำวิทยานิพนธ มนอยกวาสีสิบ ปดหนวยกิต หรอ ผ ขาศกษาทีสำ รจปริญญาตรี จะตองทำวิทยานิพนธ มนอยกวา จดสิบสองหนวยกิต ทังนี วิทยานิพนธ จะตองมีมาตรฐาน ละคณภาพ ดียวกัน บบ ผ ขาศกษาทีสำ รจปริญญา ท จะตองทำวิทยานิพนธ มนอยกวาสามสิบหกหนวยกิต ละศกษางานรายวิช าอี ก มนอยกวาสิ บสองหนวยกิต หรอ ผ ขาศกษาที สำ รจปริ ญญาตรี จะตองทำ วิทยานิพนธ มนอยกวาสี สิบ ปดหนวยกิต ละศกษางานรายวิช าอีก มนอยกวายี สิบสี หนวยกิต ทั งนี วิทยานิพนธจะตองมีมาตรฐาน ละคณภาพ ดียวกัน ขอ

ระยะ วลาการศกษาของ ตละหลักสตรทีจัด ผนการศกษา บบ ตม วลา ดังนี ( ) ประกาศนี ย บั ต รบัณ ฑิ ต ละประกาศนี ย บั ตรบัณ ฑิ ตชั นสง ห ช วลาศกษา ม กิน

สามปการศกษา ( ) ปริญญา ท ห ช วลาศกษา ม กินหาปการศกษา ( ) ปริญญา อก ผทีสำ รจปริญญาตรี ลว ขาศกษาตอ นระดับปริญญา อก ห ช วลาศกษา ม กิน ปดปการศกษา สวนผทีสำ รจปริญญา ท ลว ขาศกษาตอ นระดับปริญญา อก ห ช วลาศกษา ม กิน หกปการศกษา ระยะ วลาการศกษาสำหรั บ หลั ก สตรที จั ด ผนการศกษา บบ ม ตม วลาหรอ บบอน ห ปน ปตามประกาศของสถาบัน หมวดที อาจารยระดับบัณฑิตศึกษา ขอ จำนวน คณวฒิ ละคณสมบัติของอาจารยประจำหลักสตร อาจารยผรับผิดชอบหลักสตร อาจารยที ปรกษาวิ ท ยานิ พ นธ ละการคนควาอิ ส ระ อาจารยผ สอบวิ ท ยานิ พ นธ ละอาจารยผ สอน ของหลักสตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญา ท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสง ละปริญญา อก ห ปน ป ตาม กณฑมาตรฐานหลักสตรระดับบัณฑิตศกษา ขอ ภาระงานของอาจารยที ปรกษาวิทยานิพนธ ละการคนควาอิสระ ห ปน ปตาม กณฑ มาตรฐานหลักสตรระดับบัณฑิตศกษา

25


หมวดที การรับเขาศึกษา ขอ

คณสมบัติของผ ขาศกษา ( ) หลักสตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จะตอง ปนผสำ รจการศกษาระดับปริญญาตรีหรอ ทียบ ทา ตามทีหลักสตรกำหนด ละหรอ มี ค ณสมบั ต ิ อ น พิ ม ติ ม ตามที คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศกษาระดั บ คณะกำหนด ดยความ หนชอบ ของคณะกรรมการบัณฑิตศกษาระดับสถาบัน ( ) หลักสตรปริญญา ท จะตอง ปนผสำ รจการศกษาระดับปริญญาตรีหรอ ทียบ ทา ตามทีหลักสตรกำหนด ละหรอ มี ค ณสมบั ต ิ อ น พิ ม ติ ม ตามที คณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศกษาระดั บ คณะกำหนด ดยความ หนชอบ ของคณะกรรมการบัณฑิตศกษาระดับสถาบัน ( ) หลักสตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสง จะตอง ปนผสำ รจการศกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรอปริญญา ทหรอ ทียบ ทา ตามทีหลักสตรกำหนด ละหรอมีคณสมบัติอ น พิม ติมตามที คณะกรรมการบัณฑิตศกษาระดับคณะกำหนด ดยความ หนชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศกษาระดับสถาบัน ( ) หลักสตรปริญญา อก (ก) จะตอง ปนผสำ รจการศกษาระดับปริญญา ทหรอ ทียบ ทา ตามทีหลักสตรกำหนด ละหรอมีค ณสมบัติอ น พิ ม ติมตามที คณะกรรมการบัณฑิตศกษาระดับ คณะกำหนด ดยความ หนชอบ ของคณะกรรมการบัณฑิตศกษาระดับสถาบัน หรอ (ข) จะตอง ปนผสำ รจการศกษาระดับปริญญาตรีหรอ ทียบ ทา นสาขาวิชา ดียวกัน หรอ สาขาวิชาทีสัมพันธกันกับหลักสตรที ขาศกษา ทีมีผลการ รียนดีมาก ละหรอมีคณสมบัติอ น พิ ม ติม ตามทีคณะกรรมการบัณฑิตศกษาระดับคณะกำหนด ดยความ หนชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศกษาระดับ สถาบัน ทังนี ผ ขาศกษาระดับปริญญา อก จะตองมีผลการสอบภาษาอังกฤษ ดตาม กณฑทีหลักสตร กำหนด ขอ การรับบคคล ขาศกษา นระดับบัณฑิตศกษา ห ปน ปตามทีคณะกรรมการบัณฑิตศกษาระดับ คณะกำหนด ดยความ หนชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศกษาระดับสถาบัน ละจัดทำ ปนประกาศของสถาบัน ขอ

การรายงานตัว ละขนทะ บียน ปนนักศกษา ห ปน ปตามประกาศของสถาบัน

26


หมวดที การลงทะเบียนเรียน ขอ

การลงทะ บียน รียน ( ) นักศกษา นหลักสตรทีจัด ผนการศกษา บบ ตม วลา ตองลงทะ บียนวิชา รียน มนอยกวา กาหนวยกิต ละ ม กินสิบหาหนวยกิตตอภาคการศกษาปกติ ( ) นักศกษา นหลักสตรทีจัด ผนการศกษา บบ ม ตม วลา ตองลงทะ บียนวิชา รียน มนอยกวา สามหนวยกิต ละ ม กิน กาหนวยกิตตอภาคการศกษาปกติ หากมี หตผล ละความจำ ปนพิ ศษ การลงทะ บียน รียนที มีจำนวนหนวยกิต ตกตาง ป จาก กณฑขางตน ห ปน ปตามประกาศของสถาบัน ทังนี ตอง มกระทบกระ ทอนตอมาตรฐาน ละคณภาพ การศกษา ขอ

การ พิมหรอถอนวิชา รียน ห ปน ปตามประกาศของสถาบัน

ขอ การรับ ละ ทียบ อนหนวยกิต ห ปน ปตาม กณฑมาตรฐานหลักสตรระดับบัณฑิตศกษา หรอคณะกรรมการบัณฑิตศกษาระดับคณะอาจกำหนด ปนอยางอน ทังนี ตอง มกระทบกระ ทอนตอมาตรฐาน ละคณภาพการศกษา หมวดที การทำวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ขอ การลงทะ บีย นวิทยานิพนธหรอการคนควาอิส ระ กระทำ ด มอนักศกษามี ค ณสมบั ติ ครบตามที ตละหลั กสตรกำหนด ดย ดรับ ความ หนชอบจากอาจารยที ปรกษาวิท ยานิ พ นธหลั ก หรอ การคนควาอิสระ ขอ

การ สนออนมัติ ครงรางวิทยานิพนธหรอการคนควาอิสระ ( ) ปริญญา ทตอง ดรับอนมัติ ครงรางวิทยานิพนธหรอการคนควาอิส ระ ภาย นสองป นับตัง ตภาคการศกษา รกที ขาศกษา ( ) ปริญญา อกตอง ดรับอนมัติ ครงรางวิทยานิพนธภาย นสามปนับตัง ตภาคการศกษา รก ที ขาศกษา ขอ การควบคมวิทยานิพนธหรอการคนควาอิส ระ หมีอาจารยที ปรกษาวิทยานิพนธหลัก หรอการคนควาอิสระหนงคน ละอาจมีอาจารยทีปรกษารวม ดอีก ตามความ หมาะสม ตละกรณี ขอ

การประ มินผลความกาวหนา นการทำวิทยานิพนธหรอการคนควาอิสระ ( ) อาจารยที ปรกษาวิ ท ยานิ พ นธหรอการคนควาอิ ส ระ มี ห นาที นการประ มิ น ผล ความกาวหนา นการทำวิทยานิพนธหรอการคนควาอิสระของนักศกษา ละรายงานผลการประ มินตอ คณะกรรมการบัณฑิตศกษาระดับคณะ 27


( ) การประ มินผลความกาวหนา นการทำวิทยานิพนธหรอการคนควาอิสระ ตองกร ะทำ นทกภาคการศกษา ดยผานความ หนชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศกษาระดับคณะ ชสัญลักษณ P (In Progress) หมายถง ผลการประ มินความกาวหนา นการทำวิทยานิพนธ หรอการคนควาอิสระของนักศกษา ปนที พอ จ ดยระบจำนวนหนวยกิตวิทยานิพนธหรอการคนควาอิสระ ของนักศกษา ตละคน นภาคการศกษานัน ละ ชสัญลักษณ N (No Progress) สำหรับผลการประ มินที มมี ความกาวหนา หรอ ม ปนทีพอ จ ขอ นกรณีทีนักศกษา ดรับอนมัติ ห ปลียนหัวขอวิทยานิพนธหรอการคนควาอิสระ ซงมีผลตอ การ ปลียน ปลงสาระสำคัญของ นอหาวิทยานิพนธหรอการคนควาอิสระ หอาจารยทีปรกษาประ มินจำนวน หนวยกิตจากหัวขอ ดิมทีสามารถนำ ป ชกับหัวขอ หม ด ตตอง ม กินจำนวนหนวยกิตทีผาน นหัวขอ ดิม ทังนี หนับจำนวนหนวยกิตดังกลาว ปนจำนวนหนวยกิตทีผาน ดสัญลักษณ P ซงสามารถนำมานับ พอสำ รจ การศกษาตามหลักสตร ด ขอ

การสอบวิทยานิพนธ หรอการคนควาอิสระ ( ) นักศกษาสามารถยนขอสอบวิทยานิพนธหรอการคนควาอิสระ ด มอจัดทำวิทยานิพนธ หรอการคนควาอิสระ สรจสมบรณ ดย ดรับความ หนชอบจากอาจารยที ปรกษาวิทยานิพนธหลัก หรอ การคนควาอิสระ ( ) การสอบวิทยานิพนธหรอการคนควาอิสระ (ก) หคณะ ตงตังคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ หรอการคนควาอิสระ สำหรับจำนวน คณวฒิ คณสมบัติ ละผลงานทางวิชาการของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ หรอการคนควาอิสระ ห ปน ป ตาม กณฑมาตรฐานหลักสตรระดับบัณฑิตศกษา (ข) การสอบวิทยานิพนธหรอการคนควาอิสระ ตอง ปน บบ ปด ดยการ ปด หผสน จ ขารับฟงการนำ สนอ ละตอบคำถามของผ ขาสอบ ด คณะตองประกาศ หผสน จทราบกอนการสอบ มนอยกวา หาวันทำการ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธหรอการคนควาอิสระ มีอำนาจ นการอนญาตหรอ มอนญาต หผ ขาฟงถามหรอ สดงความ หนที กี ยวของกับ นอหาของวิทยานิพนธ หรอการคนควาอิสระ รวมทัง การจำกัด วลาการถาม ละการควบคม หดำ นินการสอบ ปน ป ดย รียบรอย (ค) นวันสอบจะตองมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ หรอการคนควาอิสระ ตาม กณฑ มาตรฐานหลักสตรระดับบัณฑิตศกษา จงจะถอวาการสอบนั นมีผลสมบรณ ทั งนี อาจสอบ ดย ชวิธ ีก าร ผาน ครอขายอิน ตอร นต ดย ห ปน ปตามประกาศของสถาบัน ถาคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ หรอการคนควาอิสระ มครบตาม กณฑมาตรฐาน หลักสตรระดับบัณฑิตศกษา ห ลอนการสอบออก ป นกรณีทีจำ ปนอาจ ปลียน ปลงกรรมการ ด ดย ห คณะ ตงตังกรรมการ พิม ติม ละกำหนดวันสอบครัง หม ทังนี กรรมการสอบวิทยานิพนธ ที ปนผทรงคณวฒิภายนอกสามารถสงผลการประ มิน การ หคำ นะนำ ละขอ สนอ นะดวย อกสาร ดยประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ปนผ นำ สนอ ผลการประ มินตอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ นวันสอบ

28


(ง) ผลการสอบวิทยานิพนธ หรอการคนควาอิสระ หถอมติตามที คณะกรรมการสอบ วิทยานิพนธ หรอการคนควาอิสระพิจารณารวมกัน ขอ

การประ มินผลการสอบวิทยานิพนธ หรอการคนควาอิสระ บง ปน ระดับ คอ Excellent หมายความวา ผลการประ มินขันดี ยียม Good หมายความวา ผลการประ มินขันดี Pass หมายความวา ผลการประ มินขันผาน Fail หมายความวา ผลการประ มินขัน มผาน ขอ หประธานคณะกรรมการสอบ จงผลการสอบ ปนลายลักษณอักษร ตอคณบดี ละผ ขาสอบ ภาย นสิบวันทำการ ถัดจากวันสอบ ( ) นกรณีทีสอบผาน ละ มมีขอ ก ข หนักศกษาสงวิทยานิพนธหรอการคนควาอิสระฉบับ สมบรณภาย นยีสิบวันทำการ ถัดจากวันสอบ ( ) นกรณีทีสอบผาน ตตองมีขอ ก ข หบันทกประ ดนหรอรายการทีตอง ก ขพรอมทัง อธิบายชี จง หผ ขาสอบรับทราบ ละผ ขาสอบตอง ก ขตามขอ สนอ ห ลว สรจ ละสงวิทยานิพนธหรอ การคนควาอิสระฉบับสมบรณภาย นสีสิบหาวันทำการ ถัดจากวันสอบ ( ) นกรณีทีสอบครัง รก มผาน หบันทกสา หตหลักของการพิจารณา มผาน ละ หยนขอ สอบครังที ภาย นสามสิบวันทำการ ถัดจากวันสอบครัง รก ละตองสอบภาย นหกสิบวันทำการ ถัดจาก วันยนขอสอบครังที หากนักศกษา มสามารถดำ นินการ ดตาม ( ) ( ) ละ ( ) ละ มมี หตผลอันสมควร หถอวา มผาน นการสอบครังนัน หคณะกรรมการสอบ รายงานผลขันสดทายตอคณบดี ภาย นหาวันทำการ หลังสินสดระยะ วลาทีกำหนด ขอ

หากนักศกษาขาดสอบ ดย มมี หตผลอันสมควร หถอวาสอบ มผาน นการสอบครังนัน

ขอ นักศกษาทีจะยน รองขอสอบ ครงรางวิทยานิพนธ หรอการคนควาอิสระ ขอสอบวิทยานิพนธ หรอการคนควาอิส ระ ละสงวิทยานิพนธ หรอการคนควาอิส ระฉบับสมบรณ หดำ นินการตรวจสอบ การคั ด ลอกผลงาน พรอม นบหลั ก ฐานรายงานผลการตรวจสอบที สดงคารอยละของความซำ ซ อน (Plagiarism Checking Report) ละผานการรับรองจากอาจารยทีปรกษาวิทยานิพนธหลักหรอการคนควาอิสระ ทังนี การกำหนดคารอยละของความซำซอน ห ปน ปตามประกาศของสถาบัน ขอ

รป บบการพิมพ การสง ลม ละลิขสิทธิ นวิทยานิพนธหรอรายงานการคนควาอิสระ ( ) รป บบการพิมพวิทยานิพนธหรอรายงานการคนควาอิสระ ห ปน ปตามทีสถาบันกำหนด ( ) นักศกษาตองสงวิทยานิพนธหรอรายงานการคนควาอิส ระฉบับ สมบรณตามจำนวน ลักษณะ ละระยะ วลาทีสถาบันกำหนด ( ) ลิขสิทธิ หรอสิทธิบัตร นวิทยานิพนธหรอรายงานการคนควาอิส ระ ปนของสถาบั น นักศกษา ละหรออาจารยทีปรกษาวิทยานิพนธหรอการคนควาอิสระ สามารถนำ ป ผย พร น ชิงวิชาการ ด ตการนำ นอหาหรอผลจากการศกษา ป ช พอประ ยชนอน หคณะกรรมการบัณฑิตศกษาระดับสถาบั น พิจารณา ปนรายกรณี 29


หมวดที การสำเรจการศึกษา ขอ

การสำ รจการศกษา นักศกษาจะสำ รจการศกษา ดตองมีคณสมบัติตอ ปนี ( ) หลักสตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ละประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสง ตองสอบผานรายวิชาตาง ครบถวนตามที กำหนด ว นหลั กสตร ดย ดระดับคะ นน ฉลี ยสะสม มตำกวา . จากระบบ ระดับ คะ นนหรอ ทียบ ทา ( ) หลักสตรปริญญา ท (ก) สอบ ทียบหรอสอบผานความรภาษาอังกฤษตามประกาศของสถาบัน (ข) ผน ก บบ ก นำ สนอวิทยานิพนธ ละสอบผานการสอบปาก ปลาขันสดทาย ดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ละผลงานวิทยานิพนธหรอสวนหนงของวิทยานิพนธ ตอง ดรับการตีพิมพ หรออยางนอย ดรับการยอมรับ หตีพิมพ นวารสารวิช าการระดับ ชาติหรอระดับ นานาชาติที มีค ณภาพ ตามประกาศคณะกรรมการการอดมศกษา ร อง หลั ก กณฑการพิ จ ารณาวารสารทางวิ ช าการสำหรั บ การ ผย พรผลงานทางวิชาการ (ค) ผน ก บบ ก ศกษารายวิชาครบถวนตามที กำหนด นหลักสตร ดย ดระดับ คะ นน ฉลียสะสม มตำกวา . จากระบบ ระดับคะ นนหรอ ทียบ ทา พรอมทังนำ สนอวิทยานิพนธ ละสอบผานการสอบปาก ปลาขันสดทาย ดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ผลงานวิทยานิพนธหรอสวนหนงของวิทยานิพนธ ตอง ดรับการตีพิมพ หรออยางนอย ดรับ การยอมรับ หตี พิ ม พ นวารสารวิช าการระดับ ชาติห รอระดับ นานาชาติท ี มี ค ณภาพ ตามประกาศ คณะกรรมการการอดมศกษา รอง หลัก กณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ ผย พรผลงาน ทางวิช าการ หรอนำ สนอตอที ประชมวิช าการ ดยบทความที นำ สนอฉบับสมบรณ (Full Paper) ดรับ การตีพิมพ นรายงานสบ นองจากการประชมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว นกรณีที ปนวิทยานิพนธซง กียวของกับสิงประดิษฐ อาจถอการ ดรับการจดทะ บียน สิทธิบัตรหรออนสิทธิบัตร ทนการตีพิมพ นวารสารทางวิชาการ ด (ง) ผน ข ตองสอบผานรายวิชาตาง ครบถวนตามที กำหนด ว นหลักสตร ดย ดระดับ คะ นน ฉลียสะสม มตำกวา . จากระบบ ระดับคะ นนหรอ ทียบ ทา ละสอบผานการสอบประมวลความร (Comprehensive Examination) ดวยขอ ขี ยน ละหรอปาก ปลา นสาขาวิ ชานั น พรอมทั งนำ สนอรายงาน การคนควาอิสระ ละสอบผานการสอบปาก ปลาขันสดทาย ดยคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ ละรายงาน การคนควาอิสระ หรอสวนหนงของรายงานการคนควาอิสระตอง ดรับการ ผย พร นลักษณะ ดลักษณะหนง ทีสบคน ด

30


( ) หลักสตรปริญญา อก (ก) สอบผานการสอบวัดคณสมบัติ (Qualifying Examination) (ข) บบ นำ สนอวิ ท ยานิ พ นธ ละสอบผานการสอบปาก ปลาขั นสดทาย ดย คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ละผลงานวิทยานิพนธหรอสวนหนงของวิทยานิพนธ ตอง ดรับการตีพิมพ หรออยางนอย ดรับการยอมรับ หตีพิมพ นวารสารวิชาการระดับชาติหรอนานาชาติทีมีคณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอดมศกษา รอง หลัก กณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ ผย พรผลงาน ทางวิชาการ อยางนอย รอง (ค) บบ ศกษารายวิชาครบถวนตามทีกำหนด นหลักสตร ดย ดระดับคะ นน ฉลีย สะสม มตำกวา . จากระบบ ระดับคะ นนหรอ ทียบ ทา พรอมทังนำ สนอวิทยานิ พนธ ละสอบผาน การสอบปาก ปลาขันสดทาย ดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ผลงานวิทยานิพนธหรอสวนหนงของวิทยานิพนธตอง ดรับการตีพิมพหรออยางนอย ดรับการยอมรับ หตีพิมพ นวารสารวิชาการระดับชาติหรอนานาชาติทีมีคณภาพตามประกาศคณะกรรมการ การอดมศกษา รอง หลัก กณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ ผย พรผลงานทางวิชาการ นกรณีที ปนวิทยานิพนธซง กียวของกับสิงประดิษฐ อาจถอการ ดรับการจดทะ บียน สิทธิบัตรหรออนสิทธิบัตร ทนการตีพิมพ นวารสารทางวิชาการ ด ขอ

วันสำ รจการศกษา ละการขออนมัติปริญญา ห ปน ปตามประกาศของสถาบัน

ขอ สภาสถาบัน อาจพิจ ารณา พิกถอนปริญญาหรอประกาศนียบัตรซง ดอนมัติ กผสำ รจ การศกษาผหนงผ ด ป ลว ตามขอ สนอของคณะกรรมการบัณฑิตศกษาระดับสถาบัน ขอ หสถาบันจัดระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน หรอการซำซอนกับงานของผอนหรอการจาง ทำรายงานวิทยานิพนธหรอการคนควาอิสระ หากพบวามีการคัดลอก การซำซอนกับงานของผอน หรอ มีการจางทำรายงานวิทยานิพนธหรอการคนควาอิสระ หสถาบันพิจารณาถอดถอนรายงานวิทยานิพนธหรอ การคนควาอิสระชินนัน ขอ คณะกรรมการบัณ ฑิ ตศกษาระดั บสถาบัน สามารถออก นวทางปฏิบ ัติ น รองตาง หสอดคลองกับ น ยบายของสถาบัน กฎหมาย ละระ บียบ บบ ผน ของทางราชการ ดย มขัดหรอ ยงกับ ขอบังคับนี ขอ การประกั น คณภาพของหลั ก สตร หทกหลั ก สตรกำหนดระบบการประกั น คณภาพ ของหลักสตร ห ปน ปตามระบบการประกันคณภาพหลักสตรของสถาบัน

31


บทเฉพาะกาล ขอ นระยะ ริม รก หอธิการบดี ดยความ หนชอบของสภาวิชาการ ตงตังผทรงคณวฒิภายนอก ทีมีความ ชียวชาญดานการจัดการศกษาระดับบัณฑิตศกษา ละสาขาวิชาที กียวของอยางนอยสามคน ต ม กิน หาคน ปนกรรมการตามขอ ( ) ละ ( ) ทังนี หดำรงตำ หนง ด พียงวาระ ดียว ประกาศ ณ วันที 10 สิงหาคม พ.ศ.

(ลงชอ) กียรติภมิ วงศรจิต (นาย กียรติภมิ วงศรจิต) ปลัดกระทรวงสาธารณสข นายกสภาสถาบันพระบรมราชชนก

32


ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนก วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.

ตามทีสถาบันพระบรมราชชนก ดปรับ ปลียนสถานะ ปนสถาบันอดมศกษา ฉพาะทางสังกัดกระทรวง สาธารณสข จง หนสมควรจัดทำขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนก วาดวยการจัดการศกษาระดับปริญญาตรี ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสข พ.ศ. พอ หการจัดการศกษาของสถาบันพระบรมราชชนก มีประสิทธิภาพ ละประสิทธิผลสอดคลองกับสภาพการณปจจบันของการศกษาทีมีการ ปลียน ปลง มง นน ยกระดับการศกษาของสถาบันพระบรมราชชนก ห ปนทียอมรับมากยิงขน อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. มาตรา ( ) ประกอบกับ มติสภาสถาบันพระบรมราชชนก นคราวประชมครังที / มอวันที ดอนกรกฎาคม พ.ศ. จงออกขอบังคับ วดังนี หมวด บททัว ป ขอ ขอบังคับนี รียกวา ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนก วาดวยการจัดการศกษาระดับปริญญาตรี ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสข พ.ศ. ” ขอ ขอบังคับนี ชบังคับตัง ตบัดนี ปนตน ป ขอ นขอบังคับนี “สถาบัน หมายความวา สถาบันพระบรมราชชนก “สภาสถาบัน หมายความวา สภาสถาบันพระบรมราชชนก “สภาวิชาการ หมายความวา สภาวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก “สวนราชการ หมายความวา สำนักงานอธิการบดี คณะ สำนัก ละสวนราชการที รียกชออยางอน ทีมีฐานะ ทียบ ทาคณะ ละ หหมายความรวมถงวิทยาลัยที ปนสวนราชการ นสังกัดคณะดวย “คณะ หมายความวา สวนราชการที มีหนาที หลัก นการผลิตบัณฑิต การจัดการ รียนการสอน การวิจัย การ หบริการทางวิชาการ ละทะนบำรงศิลปะ ละวัฒนธรรม “วิ ท ยาลั ย หมายความวา สวนราชการ นสั ง กั ด คณะ มี ห นาที จั ด การ รี ย นการสอน การวิ จั ย การ หบริการทางวิชาการ ละทะนบำรงศิลปะ ละวัฒนธรรม “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

33


“คณบดี” หมายความวา คณบดี นสถาบันพระบรมราชชนก “คณะกรรมการประจำคณะ หมายความวา คณะกรรมการประจำคณะ นสถาบันพระบรมราชชนก “ผ อานวยการวิ ท ยาลั ย ” หมายความวา ผ อานวยการวิ ท ยาลั ย นสถาบั น พระบรมราชชนก “การจัดการศกษา” หมายความวา การบริหารจัดการการ รียนการสอน นสถาบันพระบรมราชชนก ทีครอบคลมตัง ตหมวดที ถง หมวดที ละ บท ฉพาะกาล ตามทีกำหนด ว นขอบังคับนี อาจารยประจำ หมายความวา บคคลทีดำรงตำ หนงอาจารย ผชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย ละศาสตราจารย นวิทยาลัยที ปดสอนหลักสตรนัน ทีมีหนาทีรับผิดชอบตามพันธกิจของสถาบันพระบรมราชชนก ละปฏิบัติหนาที ตม วลา หรอบคคลที ดำรงตำ หนงดานการสอน นสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสข กอน ดรับ การ ตงตั ง หดำรงตำ หนงตามกฎหมายวาดวยระ บียบขาราชการคร ละบคลากรทางการศกษา อาจารยประจำหลักสตร หมายความวา อาจารยประจำทีมีคณวฒิตรงหรอสัมพันธกับสาขาวิ ชา ของหลักสตรที ปดสอน ซงมีหนาทีสอน ละคนควาวิจัย นสาขาวิชาดังกลาว ทังนี สามารถ ปนอาจารยประจำ หลักสตรหลายหลักสตร ด น วลา ดียวกัน ตตอง ปนหลักสตรที อาจารยผนั นมีค ณวฒิตรงหรอสัมพันธ กับสาขาวิชาของหลักสตร ทังนี หมีคณสมบัติ ปน ปตาม กณฑมาตรฐานหลักสตรระดับอดมศกษา อาจารยผรับผิดชอบหลักสตร หมายความวา อาจารยประจำหลักสตรทีมีภาระหนาที นการบริหาร ละพัฒนาหลักสตร ละการ รียนการสอนตั ง ตการวาง ผน การควบคมคณภาพ การติดตามประ มินผล ละการพั ฒ นาหลั ก สตร อาจารยผรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สตรตองอย ประจำหลั ก สตรนั นตลอดระยะ วลา ที จัด การศกษา ดยจะ ปนอาจารยผรับผิดชอบหลักสตร กินกวาหนงหลักสตร น วลา ดียวกัน ม ด ยก วน พหวิทยาการหรอสหวิทยาการ ห ปนอาจารยผรับผิดชอบหลักสตร ดอีกหนงหลักสตร ละอาจารยผรับผิดชอบ หลักสตรสามารถซำ ด ม กินสองคน นักศกษา หมายความวา นักศกษาทีศกษาระดับปริญญาตรี นหลักสตรตาง ของคณะ นสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสข ขอ ผอำนวยการวิทยาลัย ดยคำ นะนำของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยมีอำนาจออก นวทาง ปฏิ บ ั ต ิ น ร องตาง หสอดคลองกั บ น ยบายของคณะ ละสถาบั น กฎหมาย ละระ บี ย บ บบ ผน ของทางราชการ ดย มขัดหรอ ยงกับขอบังคับนี ขอ หอธิการบดีมีอำนาจออกประกาศ ระ บีย บ หลัก กณฑ หรอคำสั ง พอปฏิบัติ ห ปน ป ตามขอบังคับนี ขอ หอธิการบดี ปนผรักษาการตามขอบังคับนี ละมีอำนาจวินิจฉัยชี ขาดปญหา กี ยวกั บ การปฏิบัติตามขอบังคับนี

34


หมวด คณะกรรมการ ขอ คณะมีหนาทีหลัก นการผลิตบัณฑิต การจัดการ รียนการสอน การวิจัย การ หบริการทางวิชาการ ละทะนบำรงศิลปะ ละวัฒนธรรม ดยคณะกรรมการประจำคณะตามขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนก วาดวย คณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. ขอ หมีคณะกรรมการระดับวิทยาลัย ทำหนาที นการบริหารการจัดการศกษาของวิท ยาลั ย นสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประกอบดวย ( ) คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย สนอตอคณบดี ดยความ หนชอบจากผอำนวยการ วิทยาลัย พอ ตงตัง ประกอบดวย (ก) ผอำนวยการวิทยาลัย ปนประธานคณะกรรมการ (ข) กรรมการ ดยคัด ลอกจากผมีตำ หนงทางการบริหาร นวิทยาลัย ด ก รองผอำนวยการ วิทยาลัย ประธานหลักสตร หัวหนาสาขาวิชา ละหัวหนาฝายหรอหัวหนางานตามหลัก กณฑทีวิทยาลัยกำหนด ม กินสิบหาคน (ค) กรรมการที ปนขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสข พนักงาน สถาบันพระบรมราชชนก ละลกจางของวิทยาลัยทีปฏิบัติหนาที ปนอาจารยประจำ ตามหลัก กณฑทีวิทยาลัย กำหนด ม กินสามคน ดยมาจากกระบวนการสรรหาทีอาจารยของวิทยาลัยมีสวนรวม (ง) กรรมการที ปนขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสข พนักงาน สถาบันพระบรมราชชนก ละลกจางของวิทยาลัยที ปฏิบัติหนาที ปนบคลากรสายสนับสนน ตามจำนวน ทีวิทยาลัยกำหนด ดยมาจากกระบวนการสรรหาทีบคลากรสายสนับสนนของวิทยาลัยมีสวนรวม ดย หประธานกรรมการ ตงตังกรรมการ ปน ลขานการ ละผชวย ลขานการ ตำ หนงละหนงคน ( ) คณะกรรมการบริหารหลักสตร สนอตอคณบดี ดยความ หนชอบจากผอำนวยการ วิทยาลัย พอ ตงตัง ประกอบดวย (ก) รองผอำนวยการวิทยาลัยทีรับผิดชอบการจัดการศกษา ปนประธานคณะกรรมการ (ข) ประธานหลักสตร หัวหนาสาขาวิชา หัวหนาภาควิชาหรอตำ หนง ทียบ ทา ปนกรรมการ (ค) หัวหนางานทีรับผิดชอบการวัด ละประ มินผล ปนกรรมการ (ง) อาจารยผรับผิดชอบหลักสตร ปนกรรมการ (จ) อน ตามทีวิทยาลัยกำหนด ดย หประธานกรรมการ ตงตังกรรมการ ปน ลขานการ ละผชวย ลขานการ ตำ หนงละหนงคน ขอ คณะกรรมการ ตามขอ มีหนาที ดังนี ( ) คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย มีหนาที (ก) หคำ นะนำหรอความ หนตอผอำนวยการวิทยาลัย กียวกับน ยบาย นการดำ นินงาน ตามพันธกิจของวิทยาลัย ละน ยบายอน ที กียวของ

35


(ข) หคำ นะนำหรอความ หนตอผอำนวยการวิทยาลัย นการออกระ บียบ ขอบังคับ หลัก กณฑ หรอ นวทางปฏิบัติ น รองตาง หสอดคลองกับน ยบาย กฎหมาย ละระ บียบ บบ ผน ของทางราชการ (ค) จัดทำ ผนกลยทธ ผนการดำ นินงาน ละ ผนปฏิบัติงานประจำป รวมทังคำขอ งบประมาณของวิทยาลัย สนอคณะกรรมการประจำคณะ พอพิจารณา หความ หนชอบ ละกำกับติดตาม การดำ นินงานตามทีกำหนด (ง) หความ หนชอบ กียวกับการกำหนดหลัก กณฑ วิธีการปฏิบัติ นการบริหารงานบคคล ละสง สริมสนับสนนการบริหารงานบคคลอยางมีธรรมาภิบาล (จ) สนับสนน ละกำกับติดตามการประกันคณภาพการศกษาของวิทยาลัย (ฉ) หความ หนชอบ นการตัดสินการประ มินผลการศกษาตามทีกำหนด ว นขอบังคับนี (ช) สนอรายชอผมีคณสมบัติครบถวนทีจะสำ รจการศกษา ตอคณะกรรมการประจำคณะ พอพิจารณากลันกรองการสำ รจการศกษาตามทีหลักสตรกำหนด (ซ) หนาทีอน ตามที ดกำหนด ว นขอบังคับนี หรอตามทีวิทยาลัย ขอคำ นะนำ หรอ ความคิด หน ( ) คณะกรรมการบริหารหลักสตร มีหนาที (ก) วาง ผนการบริหารหลักสตร (ข) ควบคม กำกับ ติดตามการดำ นินงานตาม ผนของหลักสตร ห ปน ปตามการประกัน คณภาพการศกษาภาย นระดับหลักสตร (ค) ติดตามผลการ ชหลักสตร ละนำผลการประ มินมาพัฒนาหลักสตร ละการ รียนการสอน (ง) อน ตามที ดรับมอบหมาย ขอ

คณะกรรมการตามขอ มีวาระ ดังนี

( ) คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย มีวาระอย นตำ หนงคราวละสีป ทังนีหากผอำนวยการ วิทยาลัย พนจากตำ หนง หคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยพนจากตำ หนงดวย ( ) คณะกรรมการบริหารหลักสตร มีวาระอย นตำ หนงคราวละหาป ตามวงรอบการปรั บปรง หลักสตร ทังนี หากมีการปรับปรงหลักสตรอาจพิจารณา ตงตังคณะกรรมการบริหารหลักสตรชด หม ด ขอ

นอกจากพนตำ หนงตามวาระ คณะกรรมการตามขอ พนจากตำ หนง มอ ( ) ตาย ( ) ลาออก ( ) พนจากตำ หนง นหนาทีทีตนดำรงตำ หนงตามขอ ( ) ปนบคคลลมละลาย ( ) ปนบคคล รความสามารถหรอคน สมอน รความสามารถ ( ) ดรับ ทษจำคก ดยคำพิพากษาถงทีสด หจำคก วน ต ปน ทษที ปนความผิดทีกระทำ ดยประมาท หรอความผิดลห ทษ

36


ขอ นกรณีทีกรรมการพนตำ หนงกอนวาระ หรอ นกรณีทีมีการ ตงตั งกรรมการ นระหวาง ทีกรรมการซง ตงตัง ว ลวยังมีวาระอย นตำ หนง มวาจะ ปนการ ตงตัง พิมขนหรอ ตงตังซอม หผที ดรับ ตงตังนัน อย นตำ หนง ทากับวาระที หลออยของกรรมการที ดรับ ตงตัง ว ลวนัน ขอ การประชมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชม มนอยกวากงหนงของจำนวน กรรมการทั งหมด จง ปนองคประชม ถาประธานกรรมการ มมาประชมหรอ มอาจปฏิบัติหนาที ดสำหรับ การประชมของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย หมอบหมายรองผอำนวยการวิทยาลัยผ ดผหนงทำหนาที ปนประธาน นที ประชม ละคณะกรรมการบริหารหลักสตร หกรรมการ นที ประชม ลอกกรรมการคนหนง ปนประธาน นทีประชม การวิ น ิ จ ฉั ย ชี ขาดของที ประช ม ห ถ อ สี ย งข างมาก กรรมการคนหน ง หมี สี ย งหน ง สี ย ง นการลงคะ นน ถาคะ นน สียง ทากัน หประธาน นทีประชมออก สียง พิมขนอีกหนง สียง ปน สียงชีขาด หมวด ระบบการศึกษา ขอ

ระบบการศกษา

( ) ระบบการจัดการศกษา ชระบบทวิภาค ดย ปการศกษา บงออก ปน ภาคการศกษาปกติ ซง ภาคการศกษาปกติ มีระยะ วลาศกษา มนอยกวา สัปดาห หรออาจมีการศกษาภาคฤดรอน สำหรับ การศกษาภาคฤดรอน หกำหนดระยะ วลาการศกษา ละจำนวนหนวยกิต ดยมีสัดสวน ทียบ คียงกัน ดกับ ภาคการศกษาปกติ ( ) หลัก กณฑการกำหนดหนวยกิต ตละรายวิชา มีดังนี (ก) วิ ช าภาคทฤษฎี ท ี ชบรรยายหรออภิ ป รายปญหา มนอยกวา ชั ว มงตอ ภาคการศกษาปกติ มีคา ทากับ หนวยกิต (ข) รายวิ ช าภาคปฏิ บ ั ติ ท ี ช วลาฝกปฏิ บ ั ต ิห รอทดลอง มนอยกวา ชั ว มงตอ ภาคการศกษาปกติ มีคา ทากับ หนวยกิต (ค) การฝกงานหรอการฝกภาคสนามที ช วลาฝก มนอยกวา ชัว มงตอภาคการศกษา ปกติ มีคา ทากับ หนวยกิต (ง) การทำ ครงงานหรอกิจกรรมการ รีย นอน ดตามที ดรับ มอบหมายที ช วลาทำ ครงงานหรอกิจกรรมนัน มนอยกวา ชัว มงตอภาคการศกษาปกติ มีคา ทากับ หนวยกิต (จ) จำนวนหนวยกิต ละระยะ วลาการศกษา ) หลักสตรปริญญาตรี ( ป) หมีจำนวนหนวยกิตรวม มนอยกวา หนวยกิต หรอตาม กณฑทีสภาวิชาชีพกำหนด ช วลาการศกษา ม กิน ปการศกษา สำหรับการลงทะ บียน รียน ตม วลา ละ ม กิน ปการศกษา สำหรับการลงทะ บียน รียน ม ตม วลา

37


) หลักสตรปริญญาตรี (ตอ นอง) หมีจำนวนหนวยกิตรวม มนอยกวา หนวยกิต หรอตาม กณฑที สภาวิชาชีพกำหนด ช วลาการศกษา ม กิน ปการศกษา สำหรับการลงทะ บียน รียน ตม วลา ละ ม กิน ปการศกษา สำหรับการลงทะ บียน รียน ม ตม วลา ทั งนี หนับ วลาการศกษาจากวันที ปดภาคการศกษา รก ที ลงทะ บียน ขาศกษา นหลักสตรนัน ขอ

การรับสมัครบคคล ขาศกษาทกหลักสตร ห ปน ปตามประกาศของสถาบัน

ขอ

คณสมบัติผ ขาศกษา ( ) จะตอง ปนผทีสำ รจการศกษาระดับมัธยมศกษาตอนปลายหรอ ทียบ ทา ( ) ปนผที มีส ขภาพรางกาย ละจิต จสมบรณ มีบ คลิกภาพที หมาะสม มมีความพิการ หรอผิดปกติทางดานรางกาย ละจิต จ อัน ปนอปสรรคตอการศกษา ละการประกอบวิชาชีพ ( ) ปนผทีมีคณสมบัติอนตาม กณฑคณสมบัติผ ขาศกษาทีกำหนด ว นหลักสตร หรอตามประกาศ ของสถาบัน ขอ

การลงทะ บียน ดังนี ( ) การลงทะ บียน รียน ตม วลา หลงทะ บียน รียน ด มนอยกวา หนวยกิต ละ ม กิน หนวยกิต น ตละภาคการศกษาปกติ สำหรับการลงทะ บียน รียนภาคฤดรอน หลงทะ บียน รียน ด ม กิน หนวยกิต นกรณีที มี หตผล ละความจำ ปน การลงทะ บียน รียนที มีจำนวนหนวยกิต ตกตาง ป จาก กณฑขางตนกอาจทำ ด ตตอง มกระทบกระ ทอนตอมาตรฐาน ละคณภาพการศกษา ทังนีตอง รียน หครบตามจำนวนหนวยกิตทีระบ ว นหลักสตร ดย ดรับอนมัติจากคณบดีผานความ หนชอบของผอำนวยการ วิทยาลัย ( ) การลงทะ บียน รียน จะสำ รจการศกษา ด ดังนี หลักสตรปริญญาตรี ( ป) สำ รจการศกษา ด มกอน ภาคการศกษาปกติ สำหรับ การลงทะ บียน รียน ตม วลา ละ มกอน ภาคการศกษาปกติ สำหรับการลงทะ บียน รียน ม ตม วลา หลักสตรปริญญาตรี (ตอ นอง) สำ รจการศกษา ด มกอน ภาคการศกษาปกติ สำหรับ การลงทะ บียน รียน ตม วลา ละ มกอน ภาคการศกษาปกติ สำหรับการลงทะ บียน รียน ม ตม วลา ( ) การลงทะ บียน รียนรายวิชา นกรณี ที มขอรับผลการประ มิน ปนลำดับขัน หกระทำ ดยการยนคำรองตอวิทยาลัย นหนวยงานทีรับผิดชอบ กียวกับการลงทะ บียน พรอมทัง ดรับการอนมัติจาก ผอำนวยการวิทยาลัย ดยผานความ หนชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสตร ทังนี จำนวนหนวยกิตทังหมด จะตอง ม กินจำนวนทีระบ ว นขอ ( ) ( ) การลงทะ บียน ละการชำระคาธรรม นียมการศกษา อัตราการจัด กบคาธรรม นียม การศกษา ห ปน ปตามทีสถาบันกำหนด

38


ขอ

ระบบการประ มินผลการศกษา

( ) นักศกษาจะ ขาสอบ นรายวิชา ดตองมี วลา รียน มนอยกวารอยละ ของ วลา รียน ทังหมดของรายวิชานัน นกรณีทีนักศกษามี วลา รียนตำกวานี หอย นดลยพินิจของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ( ) ระบบการ หคะ นนของ ตละรายวิชา ห ชระบบตัวอักษร (Letter Grade) สดงระดับ คะ นน (Grade) ซงมีความหมาย ละคาระดับคะ นน ดังนี ความหมาย A ดี ยียม (Excellent) B+ ดีมาก (Very Good) B ดี (Good) C+ คอนขางดี (Fairy Good) C พอ ช (Fair) D+ ออน (Poor) D ออนมาก (Very Poor) F ตก (Fail) S พงพอ จ (Satisfactory) U มพงพอ จ (Unsatisfactory) I ยัง มสมบรณ (Incomplete) P การศกษายัง มสินสด (In Progress) E มี งอน ข (Condition) W การถอนรายวิชา (Withdrawn) X มรายงานผล (No Report) AU รวมฟงบรรยาย (Audit) NC การศกษา ดย มนับหนวยกิต (Non-credit) CP ทียบ อนหนวยกิต (Credit Pass) ( ) การตัดสินผลการศกษา มีหลัก กณฑตอ ปนี (ก) ผลการ รียน นหมวดวิชาชีพ มตำกวาระดับคะ นน C

คาระดับคะแนน . . . . . . . ละ นหมวดวิชาอน

มตำกวา

ระดับคะ นน D (ข) กรณีผ ลการ รียนรายวิชา มผาน กณฑประ มินผล หลังสอบ กตัว ผาน ห ดรับ การพิจารณาผลการ รียน นหมวดวิชาชีพ มสงกวาระดับคะ นน C นหมวดวิชาอน มสงกวาระดับคะ นน D

39


( ) การ หระดับคะ นน F กระทำ ด นกรณีตอ ปนี (ก) ขาสอบ ละ ดผลการสอบ ละหรอมีผลงานทีประ มินผลวา มผาน กณฑ (ข) ขาดสอบ ดย มมี หตผลอันควร ละ ม ดรับอนญาตจากผอำนวยการวิทยาลัยหรอผที ดรับมอบหมาย (ค) ทำผิดระ บียบการสอบ ละคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย หรอคณะกรรมการอนที ดรับ มอบหมายตัดสิน หตก (ง) ปลียนจากระดับคะ นน I หรอ E ปนระดับคะ นน ม ดภาย น สัปดาหหลังสินสด ภาคการศกษานัน (จ) กรณีที ดระดับคะ นน E สอบ กตัว ครัง ลว มผาน ( ) การ หระดั บ คะ นน S ละ U ช ฉพาะบางรายวิ ช าที กำหนด ว นรายละ อี ย ด ของหลักสตร ละประ มินผลดวยอักษร S ละ U มมีการประ มินผล ปนคาระดับคะ นน ( ) การ หระดับคะ นน I กระทำ ด นกรณีตอ ปนี (ก) ปวยจน มสามารถ ขาสอบ ด ละ ดปฏิบัติตามขอ ละ ขอ นขอบังคับนี (ข) ขาดสอบ ดย หตสดวิสัย ซงมีหลักฐานที ชอถอ ด ละ ดรับอนญาตจากผอำนวยการ วิทยาลัยหรอผที ดรับมอบหมาย (ค) ทำงานหรอปฏิบัติงานที ปนสวนประกอบของการศกษายัง มสมบรณ ละอาจารย ผสอน หนสมควร หรอผลการศกษา ดยความ หนชอบของคณะกรรมการบริห ารวิทยาลัย หรอคณะกรรมการ อนที ดรับมอบหมาย (ง) การ หระดับคะ นน I ตอง ดรับความ หนชอบจากอาจารยผสอน ละการอนมัติ จากผอำนวยการวิทยาลัย นักศกษาจะตองดำ นินการขอรับการวัด ละประ มินผล พอ กระดับคะ นน I หสมบรณภาย น สัปดาห หลังสินสดภาคการศกษานัน หากพนกำหนดดังกลาว วิทยาลัยจะ ปลียนอักษร I ปนระดับคะ นน F หรอ U ( ) การ หระดับคะ นน P กระทำ ดกรณีที รายวิชานั นยังมีการ รียนการสอนตอ นองอย ละ มมีการวัด ละประ มินผลภาย นภาคการศกษาทีลงทะ บียน ทังนี ห ช ฉพาะบางรายวิ ชาทีกำหนด ว นรายละ อียดของหลักสตร อักษร P จะ ปลียนกตอ มอมีการวัด ละประ มินผล ภาย นระยะ วลา ม กิน วันสดทายของการสอบปลายภาคของปการศกษาถัด ป หากพนกำหนดระยะ วลาดังกลาว วิทยาลัยจะ ปลียน อักษร P ปนระดับขัน F หรออักษร U ( ) การ หระดับคะ นน E กระทำ ด นกรณีตอ ปนี (ก) ผลการสอบของ ตละรายวิชาทีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยหรอคณะกรรมการอน ที ดรับมอบหมาย พิจารณา หนวายัง มสมควร หตก ควร ห อกาส กตัว (ข) การ ปลียนระดับคะ นน E สามารถสอบ กตัว ด ครัง ละ ปลียนระดับคะ นน ด ม กินระดับคะ นน C นหมวดวิชาชีพ ละ ม กินระดับคะ นน D นหมวดวิชาอน ทังนีจะตองกระทำ ห สรจสินภาย น สัปดาห หลังสินสดภาคการศกษานัน

40


( ) การ หระดับคะ นน W กระทำ ดกรณีตอ ปนี (ก) นักศกษา ดถอนรายวิชาทีลงทะ บียนตาม งอน ขการลงทะ บียน (ข) นักศกษาลงทะ บียนผิด งอน ข ละ ปน มฆะ (ค) นักศกษาถกสังพักการศกษา นภาคการศกษานัน ( ) การคำนวณคะ นน ฉลี ย (Grade Point Average, GPA) กระทำ ม อสิ นสด ตละ ภาคการศกษา ดยมีวิธีคิดดังนี (ก) ห อาผลรวมทั งหมดของผลคณระหวางคาระดั บ คะ นนกั บ จำนวนหนวยกิ ต ตละรายวิช าที มีการประ มิน ผล ปนคาคะ นน ปนตัว ตั ง หารดวยผลรวมของจำนวนหนวยกิต น ตละ ภาคการศกษา (ข) การคำนวณคะ นน ฉลีย หตังหารถงจดทศนิยม ตำ หนง ละ หปด ศษทศนิยม ทีมีคาตัง ต ขน ป พอ ห หลอทศนิยม ตำ หนง ( ) การคำนวณคะ นน ฉลียสะสม (Cumulative Grade Point Average, CGPA) กระทำ มอ รียนจบตลอดหลักสตร ดยมีวิธีคิด ดังนี (ก) ห อาผลรวมทั งหมดของผลคณระหวางคาระดั บ คะ นนกั บ จำนวนหนวยกิ ต ตละรายวิชาทีมีการประ มินผล ปนคาคะ นน ปนตัวตัง หารดวยจำนวนหนวยกิตสะสม (ข) การคำนวณคะ นน ฉลี ยสะสม หตั งหารถงทศนิยม ตำ หนง ละ หปด ศษ ทศนิยมทีมีคาตัง ต ขน ป พอ ห หลอทศนิยม ตำ หนง (ค) การนับจำนวนหนวยกิตสะสม พอ หครบหลักสตร หนับ ฉพาะหนวยกิตของรายวิชา ทีสอบ ด ทานัน (ง) กรณีที รียนซำ นรายวิชา ด ห ชระดับคะ นนที ดครังสดทาย มาคำนวณคะ นน ฉลียสะสม (จ) ระดับคะ นน S U I P ละ W จะ มนำมาคำนวณคะ นน ฉลียสะสม ( ) การลงทะ บียน รียนซำรายวิชา บง ด กรณี (ก) กรณี ด ระดั บ คะ นน F ห ลงทะ บี ย น รี ย น หม (Repeat) ด ม กิ น ครั ง หากนักศกษา มผาน ละคะ นน ฉลี ยรวม กิน . ตอง ดรับความ หนชอบจากคณะกรรมการบริห าร วิทยาลัย หรอคณะกรรมการอนที ดรับมอบหมาย (ข) กรณี ป รั บ ระดั บ คะ นน หสงข น (Regrade) หลงทะ บี ย น รี ย น ด นรายวิ ช า ที ดคะ นนตั ง ตระดับคะ นน C ลงมา ด ม กิน ครั ง ดยตอง ดรับความ หนชอบจากคณะกรรมการ บริหารวิทยาลัย หรอคณะกรรมการอนที ดรับมอบหมาย ( ) การ ลอนชันกระทำ ด นกรณีตอ ปนี (ก) ตองสอบ ดทกวิชา นปการศกษานัน ละ (ข) คะ นน ฉลียสะสม มตำกวา .

41


( ) การทำ งอน ข นการ ลอนชันมีหลัก กณฑดังตอ ปนี (ก) ผลการ รียนบางวิชา ดระดับคะ นน F ตคะ นน ฉลียสะสม มตำกวา . (ข) คะ นน ฉลียสะสม มตำกวา . (ค) คะ นน ฉลียสะสม ปการศกษา ทีอยระหวางการทำ งอน ขจะตอง มตำกวา . จงจะ ลอนชัน ด มิฉะนันจะตอง รียนซำชัน นปทีอยระหวางการทำ งอน ข ( ) การ รียนซำชันกระทำ ด นกรณีตอ ปนี (ก) คะ นน ฉลียสะสมตำกวา . ยก วนกรณีทีทำ งอน ข (ข) การ รี ย นซำชั น ห ลอก รี ย นซำ ฉพาะ นรายวิ ช าที ดระดั บ คะ นนตำกวา B นหมวดวิชาชีพ ละตำกวาระดับคะ นน C นหมวดวิชาอน (ค) นการ รียนซำชัน ตละชันป ซำชัน ด ม กิน ปการศกษา ( ) การ ลอนชั น การทำ งอน ข การ รียนซำชั น ละการลงทะ บียน รียน พอปรับระดั บ คะ นนตอง ดรับความ หนชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ขอ

การรับ อนยายนักศกษา ห ปน ปตามประกาศของสถาบัน

ขอ

การสำ รจการศกษา ผสำ รจการศกษาตองมีคณสมบัติ ดังนี ( ) คะ นน ฉลียสะสมตลอดหลักสตร มตำกวา . ( ) จำนวนปที รียน ม กินระยะ วลาที กณฑมาตรฐานหลักสตรกำหนด ( ) สอบ ดจำนวนหนวยกิตครบตามหลักสตร ( ) ผานการสอบความรรวบยอดตาม กณฑการวัด ละประ มินผลการศกษาของสถาบัน พระบรมราชชนก ( ) ผาน กณฑภาษาอังกฤษ ตามประกาศของสถาบัน ( ) ตองชำระคา ชจายตาง ขอ

นการศกษาครบตามทีกำหนด

การ หปริญญา กียรตินิยม ผสำ รจการศกษาทีจะ ดรับปริญญา กียรตินิยมตองอย น กณฑ

ตอ ปนี ( ) ปนผสำ รจการศกษา นหลักสตร ที ม ด ปนหลักสตรตอ นองหรอหลักสตร ฉพาะกิจ ( ) ปนผมีความประพฤติดี ละ ม คยถกลง ทษทางวินัย ( ) ปนผที ม คย ดระดับคะ นน F U หรอลงทะ บียน รียนซำ นรายวิชา ดวิชาหนงตลอด หลักสตร ละทกรายวิชา ม คย ดรับผลการ รียนตำกวาระดับ C ( ) มีระยะ วลาการศกษา ม กินกวา ผนการศกษาปกติทีหลักสตรกำหนด ทังนี มนับรวม ภาคการศกษาที ดรับ อนมัติ หลาพักการศกษากรณีที ปวย หรอถก กณฑหรอระดม ขารับราชการทหาร กองประจำการ หรอ ดรับทนตาง หรอ ปศกษารายวิชา หรอฝกอบรมจากสถาบันอดมศกษา อน ซงคณะ พิจารณา หนวา ปนประ ยชนกับนักศกษา หรอความจำ ปนอน ทีคณะกรรมการประจำคณะ หนชอบ

42


( ) ผทีมีคะ นน ฉลียสะสมตลอดหลักสตร . ละผทีทำคะ นน ฉลียสะสมตลอดหลักสตร ตัง ต . ถง .

ขน ป ดรับปริญญา กียรตินิยมอันดับ ดรับปริญญา กียรตินิยมอันดับ

( ) นกรณีนักศกษา ทียบ อนรายวิชา นหลักสตรจากสถาบันการศกษาอนจะตองศกษา รายวิชา นหลักสตรของสถาบันพระบรมราชชนก มนอยกวาสาม นสีของจำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตร ขอ สถาบันอาจกำหนดคณสมบัติของผสำ รจการศกษา ทีสมควร ดรับปริญญา กียรตินิยม พิม ติม นอก หนอจากทีกำหนด ว ดย ดรับความ หนชอบจากสภาสถาบัน ขอ ผที ดรับ กียรตินิยมอันดับหนง ละมีคะ นน ฉลียสะสมสงสด น ตละหลักสตร ห ดรับ รางวัล หรียญทอง หากคะ นน ฉลียสะสม ทากัน หพิจารณาคะ นน ฉลียสะสม ทียบถงทศนิยมตำ หนงทีสาม ปนผ ดรับรางวัล หรียญทอง ละหาก ทากันอีก ห ทียบคะ นน ฉลี ยสะสมของหมวดวิชาชีพ ปนผ ดรับ รางวัล หรียญทอง หมวด การพนสภาพการเปนนักศึกษา ขอ

การพนสภาพการ ปนนักศกษากระทำ ด นกรณีตอ ปนี ( ) สำ รจการศกษาตามหลักสตร ( ) ดรับอนมัติ หลาออก ( ) มผาน กณฑการวัด ละประ มินผล นกรณีตอ ปนี (ก) คะ นน ฉลียสะสม มอสินภาคการศกษาที ของชันปที ตำกวา . (ข) จำนวนปที รียน กินกวาระยะ วลาที กณฑมาตรฐานหลักสตรกำหนด ละ ตละชันป ซำชัน ด ม กิน ครัง (ค) มสามารถ กระดับคะ นน ห ปน C นหมวดวิชาชีพ ละ D นหมวดวิชาอน ด (ง) กรณีทีซำชันมา ลว ละคะ นน ฉลียสะสม มถง . หพนสภาพการ ปนนักศกษา ( ) มชำระคารักษาสถานภาพการ ปนนักศกษา นระหวางที ดรับอนญาต หลาพักการศกษา ตามระ บียบ หรอประกาศของสถาบัน ( ) มชำระคา ชจาย นการศกษาตามประกาศของสถาบัน ( ) ถกพิพากษาถงทีสด หจำคก นคดีอาญา วน ตความผิด ดยประมาทหรอความผิดลห ทษ ( ) หตสดวิ ส ั ย หรอปวย ร อรั ง ละ พทยที คณะกรรมการบริ ห ารวิ ท ยาลั ย กำหนด ดลงความ หนวา มสามารถศกษาตอ ด ( ) กระทำความผิดทางวินัย ละ ดรับการพิจารณา ทษ หพนสภาพการ ปนนักศกษา ( ) ตาย

43


ขอ การพนสภาพการ ปนนักศกษาตามขอ อนมัติ หลาออก

( ) หมีผลนับตัง ตวันทีผอำนวยการวิทยาลัย

ขอ การพนสภาพการ ปนนักศกษาตามขอ ( ) ( ) ( ) ( ) ละ ( ) หมีผลนับตัง ตวันที อธิการบดีหรอผ ดรับมอบอำนาจอนมัติ หพนสภาพการ ปนนักศกษา ขอ

การพนสภาพการ ปนนักศกษาตามขอ

( ) หมีผลนับตัง ตวันทีศาลมีคำพิพากษาถงทีสด

หมวด การลาและการใหพักการศึกษา ขอ

การลาปวย ลากิจ หปฏิบัติ ดังนี ( ) นักศกษาลากับอาจารยผสอน ละอาจารยผสอนรายงานตอรองผอำนวยการวิทยาลัยที รับผิดชอบการจัดการศกษา ( ) นักศกษาลากิจ ลาปวย ด ม กินรอยละ ของ วลา รียน ตละรายวิชา ( ) นกรณีทีลากิจ นักศกษาจะตอง ดรับอนญาต ละลงชอรับทราบการอนญาต หลา ( ) การลาปวยตัง ต วัน ขน ปตองมี บรับรอง พทย ขอ

ผมีอำนาจอนญาต หนักศกษาลาปวย ละลากิจ ด ดังนี ( ) รองผอำนวยการวิทยาลัยที รับ ผิด ชอบการจัดการศกษาหรอผที ดรับมอบหมายจาก ผอำนวยการวิทยาลัย อนญาต หลา ดครังละ ม กิน วัน ( ) ผอำนวยการวิทยาลัย หลา ดนอก หนอจาก ( ) ต ม กิน ปการศกษา ( ) คณบดีอนญาต หนักศกษาลา ดกรณีที กินอำนาจของผอำนวยการวิทยาลัย ขอ

การลาพักการศกษากระทำ ด นกรณีตอ ปนี ( ) ถก กณฑหรอระดม ขารับราชการทหารกองประจำการ ( ) ดรับทน ลก ปลียนนักศกษาระหวางประ ทศ หรอทนอน ด ห ดรับอนมัติจากคณบดี ดยผานความ หนชอบของผอำนวยการวิทยาลัย ( ) จบปวยตองพักรักษาตัว ปน วลานาน กิ นรอยละ ของ วลา รียนทังหมด ต ม กิน ปการศกษา ดยมี บรับรอง พทย ( ) มี หตจำ ปนสวนตัวขอลาพักการศกษา ด ม กิน ปการศกษา ดย ดรับความ หนชอบจาก คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย ( ) การลาพักการศกษาตามขอ ( ) นักศกษาตองยนคำรองตอผอำนวยการวิทยาลัย ภาย น วัน นับตัง ตวันทีมี หตจำ ปนตองลาพักการศกษา ( ) การลาพักการศกษาตามขอ ( ) ( ) ละ ( ) หปฏิบัติตามขอ ละขอ

44


( ) นกรณี ท ี นั ก ศกษามี หตจำ ปนตองลาพั ก การศกษา กิ น กวา ภา คการศกษา ต มติดตอกัน หยนคำรองขอพักการศกษา หม ตอผอำนวยการวิทยาลัยภาย น วัน นับตัง ตวันทีมี หต จำ ปนตองลาพักการศกษา ( ) นกรณีทีนักศกษา ดรับอนญาต หลาพักการศกษา หนับ วลาทีลาพักอย นระยะ วลา การศกษาดวย ยก วนนักศกษาที ดรับอนญาตตามขอ ( ) หรอ ( ) ( ) นักศกษาที ดรับอนญาต หลาพักการศกษา มอจะกลับ ขาศกษาจะตองยนคำรองขอกลับ ขา ศกษาตอผอำนวยการวิทยาลัยกอนครบกำหนดการลาพักการศกษา ละชำระคา ชจาย นการศกษาตามทีกำหนด ขอ

ขอ พักการศกษา

ผมีอำนาจอนญาต หนักศกษาลาพักการศกษา ด ดังนี ( ) ผอำนวยการวิทยาลัยอนญาต หลา ด ม กิน ปการศกษา ( ) คณบดีอนญาต หนักศกษาลา ดกรณีที กินอำนาจของผอำนวยการวิทยาลัย การ หพักการศกษา จะกระทำ ด นกรณี นักศกษากระทำความผิดทางวินัย ละ ดรับ ทษ ห

ขอ

การลาออก หปฏิบัติ ดังนี ( ) หนักศกษายน บลาออกตอผอำนวยการวิทยาลัย ดยความยินยอมของบิดา มารดาหรอ ผปกครอง ยก วน นกรณีที ปนขาราชการลาศกษาตอ หรออายครบ ปบริบรณ หรอบรรลนิติภาวะ ดยการ สมรส มตอง หบิดา มารดา หรอผปกครอง หความยินยอมก ด ( ) ผอำนวยการวิทยาลัยมีอำนาจ นการอนมัติ หนักศกษาลาออก ละ หมีผลนับตัง ตวันที ผอำนวยการวิทยาลัยอนมัติ หลาออก ( ) กรณีทีผอำนวยการวิทยาลัยอนมัติ หลาออกตามขอ ( ) ตอง จง หคณบดีทราบ ละ หคณบดีจัดสงขอมลดังกลาว หกองทะ บียน ละประมวลผล บันทกการพนสภาพจากการ ปนนักศกษาตอ ป บทเฉพาะกาล ขอ การ หปริญญา กียรตินิยมตามขอบังคับนี ห ชบังคับกับผทีศกษา นหลักสตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสตร หม พ.ศ. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พร ดวย ประกาศ ณ วันที 4 กมภาพันธ พ.ศ. (ลงนาม) กียรติภมิ วงศรจิต

(นาย กียรติภมิ วงศรจิต) ปลัดกระทรวงสาธารณสข นายกสภาสถาบันพระบรมราชชนก

45


ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนก วาดวยเครืองแบบ เครืองหมาย หรือเครืองแตงกายของนักศึกษาพ.ศ. 2563 ดยที ปนการสมควร หมีขอบังคับวาดวย ครอง บบ ครองหมาย หรอ ครอง ตงกาย ของนักศกษาสถาบันพระบรมราชชนก อาศัยอำนาจตามความ นมาตรา ( ) ละมาตรา หงพระราชบัญ ญัติ ส ถาบั น พระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติสภาสถาบันพระบรมราชชนก นคราวประชมครังที 1/2563 มอวันที 10 มกราคม พ.ศ. 2563 สภาสถาบันพระบรมราชชนก จงออกขอบังคับ ว ดังตอ ปนี ขอ ขอบังคับนี รียกวา “ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนก วาดวย ครอง บบ ครองหมาย หรอ ครอง ตงกายของนักศกษา พ.ศ. 2563” ขอ

ขอบังคับนี ห ชบังคับตัง ตวันถัดจากวันประกาศ นราชกิจจาน บกษา ปนตน ป

ขอ นขอบังคับนี “สถาบัน” หมายความวา สถาบันพระบรมราชชนก “คณะ” หมายความวา สวนราชการที มีหนาที หลัก นการผลิตบัณฑิต การจัดการ รียน การสอน การวิจัย การ หบริการวิชาการ ละทะนบำรงศิลปะวัฒนธรรม “วิ ท ยาลั ย ” หมายความวา สวนราชการ นสั ง กั ด คณะ มี ห นาที จั ด การ รี ย นการสอน การวิจัย การ หบริการวิชาการ ละทะนบำรงศิลปะวัฒนธรรม “นักศกษา” หมายความวา นักศกษา นระดับปริญญาตรีหรอทีตำกวาปริญญาตรี ละผสำ รจ การศกษาจากสถาบัน “ ครอง บบ” หมายความวา ครอง บบนักศกษาสถาบัน “ ครองหมาย” หมายความวา อปกรณประกอบการ ตงกาย ทีมีตราสัญลักษณของสถาบัน ละวิทยาลัย นสังกัด ครอง ตงกาย” หมายความวา ครอง ตงกายของนักศกษา ประกอบดวย สอ กาง กง หรอกระ ปรง รอง ทา ถง ทา ละ ครองหมายของมหาวิ ท ยาลั ย ซงประกอบดวย ขมตราสั ญ ลั ก ษณ ของสถาบัน ขมตราสัญลักษณวิทยาลัย กระดมตราสถาบัน ขมขัดตราสัญลักษณสถาบัน ละคลิปติด นค ท รปตราสถาบัน ครองหมายประดับปก สอ (ตงติง)

46


ขอ ครอง บบ ครองหมาย หรอ ครอง ตงกายของนักศกษาตามขอบังคับนี ห ชบังคับ ฉพาะผทีมีฐานะ ปนนักศกษาของสถาบัน ขอ

ครอง บบปกติหรอ ครอง ตงกายปกติสำหรับนักศกษา ( ) นักศกษาชาย หประกอบดวย (ก) สอ ชิ ต ขนสั นหรอ ขนยาว สี ข าว ผา มมี ล วดลาย ผาหนาตลอด ติดกระดมกลมสีขาว มมีลวดลาย มด ตราสัญลักษณของสถาบัน ละ ห สชาย สอ ว นกาง กง (ข) กาง กงขายาว บบสากล สภาพ ทรงส ลค สีดำ (ค) ขมขัดหนังสีดำ ขนาดกวาง ซนติ มตร หัว ขมขัดตราสัญลักษณของสถาบัน (ง) นค ทสีดำ ติด ขมตราสัญลักษณของสถาบัน (จ) ติด ขมตราสัญลักษณของวิทยาลัยทีหนาอกดานขวา (ฉ) ปายชอ นามสกล ประดับทีอก สอดานซาย (ช) รอง ทาหนังสีดำหมสน ถง ทาสีดำ มมีลวดลาย ( ) นักศกษาหญิง หประกอบดวย (ก) สอ ชิต ขนสันสีขาว ผา มมีลวดลาย มรัดรป นอหนาพอสมควร ผาหนาตลอด ติดกระดม ลหะ มด ตราสัญลักษณของสถาบัน ห สชาย สอ ว นกระ ปรง (ข) กระ ปรงสีดำ ยาวคลม ขา บบสภาพ รียบรอย ผา มมีล วดลาย มมัน ม ปรงบาง (ค) ขมขัดหนังสีดำ ขนาดกวาง ซนติ มตร หัว ขมขัดตราสัญลักษณของสถาบัน (ง) ปายชอ นามสกล ประดั บ ที อก สอดานซาย ละติ ด ขมตราสั ญ ลั ก ษณ ของวิทยาลัย ที ปนสถานศกษาทีกงกลางอกดานขวา พรอมประดับ ขมปก สอตราสั ญลักษณของสถาบัน ทีปก สอดานซาย (จ) รอง ทาหนังสีด ำหมสน สนสง ม กิน นิ ว สำหรับ นักศกษาชั นปที อาจ สรอง ทาผา บสีขาว บบสภาพ ละสวมถง ทาสีขาว ตามทีวิทยาลัยที ปนสถานศกษากำหนด ( ) นักศกษาหญิง บบมีผาคลมศีรษะ หประกอบดวย (ก) สอ ชิ ต ขนยาวสีขาว ปลาย ขนจั ม ผา มมีลวดลาย มรัดรป นอหนา พอสมควร ผาหนาตลอด ติดกระดม ลหะ มด ตราสัญลักษณของสถาบัน สชาย สอ ว นกระ ปรง (ข) กระ ปรงสี ด ำ ยาวคลมตาต ม บบสภาพ รี ย บรอย มผา ชซิ ป หลั ง ผา มมีลวดลาย มมัน ม ปรงบาง (ค) ผาคลมศีรษะสีขาว มมีลวดลาย ปลายผา หลม ดานหนาคลมอกประมาณ กระดม มดที (ง) ขมขัดสีดำ ขนาดกวาง ซนติ มตร หัว ขมขัดตราสัญลักษณของสถาบัน (จ) ปายชอ นามสกล ประดับทีผาคลมศีรษะดานซายบริ วณหนาอก ละติด ขม ตราสัญลักษณของวิทยาลัยที ปนสถานศกษาประดับทีผาคลมศีรษะดานขวาบริ วณหนาอก (ฉ) รอง ทาหนัง สีด ำหมสน สนสง ม กิน นิ ว สำหรับ นักศกษาชั นปที อาจ สรอง ทาผา บสีขาว บบสภาพ ละสวมถง ทาสีขาว ตามทีวิทยาลัยที ปนสถานศกษากำหนด

47


ขอ

ครอง บบ หรอ ครอง ตงกายพิธีการ ( ) งานพิธีการของสถาบัน นักศกษาชาย ละหญิง ส ครอง บบปกติหรอ ครอง ตงกาย ปกติของนักศกษา สำหรับนักศกษาหญิง สกระ ปรงทรงสอบ ยาวคลม ขา สอติดกระดมทก มด สวมทับดวย ชดสทพิธีการของสถาบัน ปนสทสีดำ กระดม 2 มด ปกตราสัญลักษณของสถาบัน ทีบริ วณหนาอกดานซาย ( ) งานการฝกปฏิบัติงาน นวิชาชีพ การฝกปฏิบัติงาน นหองทดลอง หรอการปฏิบัติการอน ที กียวของกับการจัดการ รียนการสอน ห ช ครอง บบหรอ ครอง ตงกายตามทีคณะกำหนด ( ) งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ก) ระดับปริญญาตรี ปริญญา ท ละปริญญา อก ) นักศกษาชาย ห สชดสทพิธีการ สวมครยวิทยฐานะทับ ต มตองสวมหมวก ) นักศกษาหญิง ห สชดนักศกษาติดกระดมทก มด สวมครยวิทยฐานะทับ ละ สหมวก (ข) ระดับตำกวาปริญญาตรี นักศกษาชาย ละนักศกษาหญิง ห สชดสทพิธีการ (ค) นักศกษาที ปนขาราชการ หสวม ครอง บบปกติขาวสวมครยวิทยฐานะ ละติด ครองหมายตามตนสังกัด (ง) นักศกษาหญิง ผนับถอศาสนาอิสลาม หากประสงคจะคลมศีรษะ ห ชผา พกศีรษะสีดำ สวมครยวิทยฐานะ ละหมวก ขอ หอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี นกรณีที มีป ญหา กี ยวกับการปฏิบัต ิตาม ขอบังคับนี หอธิการบดีตีความหรอวินิจฉัยชีขาด คำวินิจฉัยชีขาดของอธิการบดี หถอ ปนทีสด ประกาศ ณ วันที 31 มกราคม พ.ศ. 2563 (ลงนาม) สขม กาญจนพิมาย (นายสขม กาญจนพิมาย) นายกสภาสถาบันพระบรมราชชนก

48


ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนก วาดวยเครืองแบบ เครืองหมาย หรือเครืองแตงกายของนักศึกษา (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564 ดยที ปนการสมควร ก ข พิม ติมขอบังคับวาดวย ครอง บบ ครองหมาย หรอ ครอง ตงกาย ของนักศกษาสถาบันพระบรมราชชนก อาศัย อำนาจตามความ นมาตรา ( ) ละมาตรา หงพระราชบัญญัติส ถาบั น พระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติสภาสถาบันพระบรมราชชนก นคราวประชมครั งที 3/2564 มอวันที 4 มีนาคม 2564 สถาบันพระบรมราชชนก จงออกขอบังคับ ว ดังตอ ปนี ขอ ขอบังคับนี รียกวา “ขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนกวาดวย ครอง บบ ครองหมาย หรอ ครอง ตงกายของนักศกษา (ฉบับที 2) พ.ศ. 2564” ขอ

ขอบังคับนี ห ชบังคับตัง ตวันถัดจากวันประกาศ นราชกิจจาน บกษา ปนตน ป

ขอ หยก ลิกความ นบทนิยามคำวา ครอง ตงกาย ของขอ 3 ของขอบังคับสถาบัน พระบรมราชชนกวาดวย ครอง บบ ครองหมาย หรอ ครอง ตงกายของนักศกษา พ.ศ. 2563 ละ ห ช ความตอ ปนี ทน ครอง ตงกาย” หมายความวา ครอง ตงกายของนักศกษา ประกอบดวย สอ กาง กง หรอกระ ปรง รอง ทา ถง ทา นก ท บว ท ละ ครองหมายของสถาบัน ซงประกอบดวย ขมตราสัญลักษณ ของสถาบั น ขมตราสั ญ ลั ก ษณวิ ท ยาลั ย กระดมตราสั ญ ลั ก ษณสถาบั น ขมขั ด ตราสั ญ ลั ก ษณสถาบั น ละคลิปหนีบ นก ทตราสัญลักษณสถาบัน ครองหมายประดับปก สอ (ตงติง) ขอ หยก ลิกความ น (ก) ละ (ง) ของขอ 5 (1) ของขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนก วาดวย ครอง บบ ครองหมาย หรอ ครอง ตงกายของนักศกษา พ.ศ. 2563 ละ ห ชความตอ ปนี ทน (ก) สอ ชิต ขนสั นหรอ ขนยาว สีขาว ผา มมีลวดลาย ผาหนาตลอด ติดกระดมกลมสีขาว มมีลวดลายหา มด ชชาย สอ ว นกาง กง (ง) นก ทสีดำ ติดคลิปหนีบ นก ทตราสัญลักษณสถาบัน ขอ หยก ลิกความ น (1) ละ (3) (ก) 1) 2) (ข) (ค) ละ (ง) ของขอ 6 ของขอบังคับ สถาบันพระบรมราชชนกวาดวย ครอง บบ ครองหมาย หรอ ครอง ตงกายของนักศกษา พ.ศ. 2563 ละ ห ชความตอ ปนี ทน ( ) งานพิธีการของสถาบัน (ก) นักศกษาชาย 1) สอ ชิต ขนยาว สีขาว ผา มมีลวดลาย ผาหนาตลอด ติดกระดมกลมสีขาว มมีลวดลายหา มด สชาย สอ ว นกาง กง สวมทับดวยสทพิธีการของสถาบัน ปนสทสีกรมทา กระดมสอง มด ปกตราสัญลักษณของสถาบันทีบริ วณหนาอกดานซาย

49


2) กาง กงขายาว บบสากล ทรงสภาพ สีกรมทา ผา มมันวาว มมีลวดลาย 3) ขมขัดหนังสีดำ ขนาดกวางสาม ซนติ มตร หัว ขมขัดตราสัญลักษณของสถาบัน 4) นก ทสีฟา ติดคลิปหนีบ นก ทตราสัญลักษณของสถาบัน 5) ปายชอ นามสกล ประดับที หนาอก สอดานซาย ละติด ขมตราสัญลักษณ ของวิทยาลัยที ปนสถานศกษาทีกงกลางอกดานขวา 6) รอง ทาหนังสีดำหมสน ถง ทาสีดำ มมีลวดลาย ถง ทาสีกรมทา (ข) นักศกษาหญิง 1) สอ ชิต ขนสันสีขาว ผา มมีลวดลาย มรัดรป นอหนาพอสมควร ผาหนาตลอด ติดกระดม ลหะหา มด ตราสัญลักษณของสถาบัน ติด บว ทสีฟา สชาย สอ ว นกระ ปรงสวมทับดวยชดสทพิธีการ ของสถาบัน ปนสทสีกรมทา กระดมสอง มด ปกตราสัญลักษณของสถาบันทีบริ วณหนาอกดานซาย 2) กระ ปรงสีกรมทา ยาวคลม ขา บบสภาพ รียบรอย ผา มมีลวดลาย มมัน ม ปรงบาง 3) ขมขัดหนังสีดำ ขนาดกวางสาม ซนติ มตร หัว ขมขัดตราสัญลักษณของสถาบัน 4) ปายชอ นามสกล ประดับที หนาอก สอดานซาย ละติด ขมตราสัญลักษณ ของวิทยาลัย ที ปนสถานศกษาที กงกลางอกดานขวา พรอมประดับ ขมปก สอตราสัญลักษณของสถาบัน ทีปก สอดานซาย 5) รอง ทาหนังสีดำหมสน มมีลวดลาย สนสง ม กินสองนิว (ค) นักศกษาหญิง ทีนับถอศาสนาอิสลาม หากประสงคจะคลมศีรษะ หประกอบดวย 1) สอ ชิต ขนยาวสีขาว ปลาย ขนจัม ผา มมีลวดลาย มรัดรป นอหนาพอสมควร ผาหนาตลอด ติดกระดม ลหะหา มด ตราสัญลักษณของสถาบัน ติด บว ทสีฟ า สชาย สอ ว นกระ ปรง สวมทับดวยชดสทพิธีการของสถาบัน ปนสทสีกรมทา กระดมสอง มด ปกตราสัญลักษณของสถาบันที บริ วณ หนาอกดานซาย 2) กระ ปรงสีกรมทา ยาวคลมตาตม บบสภาพ รียบรอย มผา ชซิปหลัง ผา มมีลวดลาย มมัน ม ปรงบาง 3) ผาคลมศีรษะสีขาว มมีลวดลาย ปลายผา หลม ดานหนาคลมอกประมาณ กระดม มดทีสาม 4) ขมขัดหนังสีดำ ขนาดกวางสาม ซนติ มตร หัว ขมขัดตราสัญลักษณของสถาบัน 5) ปายชอ นามสกล ประดับทีผาคลมศีรษะดานซายบริ วณหนาอก ละติด ขม ตราสัญลักษณของวิทยาลัยที ปนสถานศกษาประดับทีผาคลมศีรษะดานขวาบริ วณหนาอก 6) รอง ทาหนังสีดำหมสน มมีลวดลาย สนสง ม กินสองนิว (3) งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี ปริญญา ท ละปริญญา อก (ก) นักศกษาชาย ห ส ครอง ตงกายงานพิธีการของสถาบัน สวมครยวิทยฐานะทับ ต มตองสวมหมวก (ข) นั ก ศกษาหญิ ง ห ส ครอง ตงกายงานพิ ธี ก ารของสถาบั น ต มตองสวมสท หสวมครยวิทยฐานะทับ ละสวมหมวก สวมถงนองสี นอ มมีลวดลาย (ค) นักศกษาหญิง ทีนับถอศาสนาอิสลาม ห ส ครอง ตงกายงานพิธีการของสถาบัน ต มตองสวมสท หสวมครยวิทยฐานะทับ หากประสงคจะคลมศีรษะ ห ชผาคลมศีรษะสีขาว มมีลวดลาย ละสวมหมวกทับ สวมถงนองสี นอ มมีลวดลาย (ง) นักศกษาที ปนขาราชการหรอพนักงานราชการ หสวม ครอง บบพิธีการประ ภท ครอง บบปกติขาว สวมครยวิทยฐานะ ละติด ครองหมายตามตนสังกัด 50


ขอ ห พิม ติมความตอ ปนี ปน (4) ของขอ 6 ของขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนก วาดวย ครอง บบ ครองหมาย หรอ ครอง ตงกายของนักศกษา พ.ศ. 2563 (4) งานพิธีมอบประกาศนียบัตร ระดับตำกวาปริญญาตรี (ก) นักศกษาชาย ห ส ครอง ตงกายงานพิธีการของสถาบัน (ข) นักศกษาหญิง ห ส ครอง ตงกายงานพิธีการของสถาบัน ละสวมถงนองสี นอ มมีลวดลาย (ค) นักศกษาหญิง ทีนับถอศาสนาอิสลาม ห ส ครอง ตงกายงานพิธีการของสถาบัน หากประสงคจะคลมศี ร ษะ ห ชผาคลมศี ร ษะสี ข าว มมี ล วดลาย ละสวมหมวกทั บ สวมถงนองสี นอ มมีลวดลาย (ง) นักศกษาที ปนขาราชการหรอพนักงานราชการ หสวม ครอง บบพิธีการประ ภท ครอง บบปกติขาว ละติด ครองหมายตามตนสังกัด ขอ หยก ลิกความ นขอ 7 ของขอบังคับสถาบันพระบรมราชชนกวาดวย ครอง บบ ครองหมาย หรอ ครอง ตงกายของนักศกษา พ.ศ. 2563 ละ ห ชความตอ ปนี ทน ขอ 7 หอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี ละมีอำนาจออกประกาศหรอคำสัง พอปฏิบัติการ ตามขอบังคับนี นกรณีทีมีปญหา กียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี หอธิการบดีมีอำนาจตีความหรอวินิจฉัยชีขาด คำวินิจฉัยชีขาดของอธิการบดี หถอ ปนทีสด ประกาศ ณ วันที 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(ลงนาม) กียรติภมิ วงศรจิต

(นาย กียรติภมิ วงศรจิต) ปลัดกระทรวงสาธารณสข นายกสภาสถาบันพระบรมราชชนก

51


เครืองแบบนักศึกษา

52


53


คาใชจายในการศึกษาหลักสูตรตาง ของสถาบันพระบรมราชชนก ปการศึกษา 2564 รายละ อียดคา ชจาย นการศกษาหลักสตรตาง ของสถาบันพระบรมราชชนก ปการศกษา 2564 ปน ปตามประกาศกระทรวงสาธารณสข รีอง คา ชจาย นการศกษาหลักสตรตาง ของกระทรวงสาธารณสข ประกาศ ณ วันที 19 ดอน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ดังนี

54


55


56


57


นท 4 บบค ร งต ง

รบนก ก

นักศกษาสามารถยน บบคำรองตาง ดที งานทะ บียน ละประมวลผล ของวิทยาลัยทีนักศกษากำลัง ศกษาอย ณ ปจจบัน บบคำรองตาง มีดังนี - บบคำรองขอ ก ข ชอตัว-ชอสกล - บบคำรองขอทำบัตรประจำตัวนักศกษา - บบคำรองขอผอนผันชำระคาลงทะ บียน รียน - บบคำรองขอลากิจ/ลาปวย - บบคำรองขอพักการศกษา/รักษาสภาพนักศกษา/ลาออก ทังนีหากนักศกษาตองการยนคำรองทีนอก หนอจากนี นักศกษาสามารถติดตอขอคำปรกษา ละขอ บบคำรอง พิม ติมตามทีวิทยาลัย ตละ หงกำหนด ดทีงานทะ บียน ละประมวลผล วิทยาลัยทีนักศกษา กำลังศกษาอย ณ ปจจบัน

58


วิทยาลัย

สถาบันพระบรมราชชนก

แบบคำรองขอแก ข ชือตัว-ชือสกุล วันที................ ดอน...............................พ.ศ............. เรียน หัวหนางานทะ บียน ละประมวลผล ขาพ จา นาย / นาง / นางสาว..........................................................รหัสประจำตัว......................... หลักสตร.......................................................ชันปที....................................รนที.............................................. มีความประสงคขอ ก ข ชอตัว-ชอสกล ดังนี ( ) ชอตัวภาษา ทย

( ) ชอสกลภาษา ทย

( ) ชอตัวภาษาอังกฤษ

( ) ชอสกลภาษาอังกฤษ

ชือตัว หรือ ชือสกุล (เดิม)............................................................................................................................ ชือตัว หรือ ชือสกุล (ใหม)............................................................................................................................ จง รียนมา พอ ปรดพิจารณา

ลงชอ....................................................... (....................................................) ผยนคำรอง

59


วิทยาลัย

สถาบันพระบรมราชชนก

แบบคำรองขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (ทดแทน) วันที................ ดอน...............................พ.ศ................. เรียน หัวหนางานทะ บียน ละประมวลผล ขาพ จา นาย / นาง / นางสาว..........................................................รหัสประจำตัว......................... นักศกษาหลักสตร..................................................................................................ชันปที............................... รนที........................ หม ลหิต..................................... ขอทำบัตรประจำตัวนักศกษา นองจาก สญหาย (หากพบบัตร ดิม นภายหลัง หนำบัตร ดิมคนทีงานทะ บียน ละประมวลผล) ชำรด ( นบบัตร ดิม) หมดอาย ( นบบัตร ดิม) ปลียนชอ – สกล นบบัตร ดิม พรอม บยนขอ ปลียนชอ – ชอสกล ทีงานทะ บียน ละ ประมวลผล อน

(ระบ)........................................................................................................................... ลงชอ....................................................... (....................................................) ผยนคำรอง

สำหรับเจาหนาทีการเงิน

สำหรับนักศึกษา

ตรวจสอบหลักฐานการชำระ งิน รียบรอย ลว

ดรับบัตรประจำตัวนักศกษา รียบรอย ลว

ลงลายมอชอ........................................

ว.ด.ป............/.............../...............

ลงลายมอชอ

...................................

ว.ด.ป........../............/..............

หมายเหตุ : 1. ชำระคาธรรม นียมทำบัตรประจำตัวนักศกษา 200 บาทตอครัง 2. นักศกษา นบรปถายหนาตรง 1 นิว สชดนักศกษา ถาย ว ม กิน 6 ดอน จำนวน 1 รป

60


วิทยาลัย

..

สถาบันพระบรมราชชนก

แบบคำรองขอผอนผันชำระคาลงทะเบียนเรียน วันที............... ดอน................................พ.ศ..... ............... เรือง ขอผอนผันชำระคาลงทะ บียน รียน เรียน ผอำนวยการวิทยาลัย

..

..

ขาพ จา (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................รหัสประจำตัว................................... นักศกษาหลักสตร......................................................................................................... ชันปที............................. มีความประสงค ขอผอนผันชำระคาลงทะ บียน รียน นภาคการศกษาที............../............................................. หตผล พราะ........................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................. ละจะชำระคาลงทะ บียนภาย นวันที........................................................................ จง รียนมา พอ ปรดพิจารณา ลงชอ.............................................................ผยนคำรอง (...........................................................) คำรับรองของผปกครอง ขาพเจา………………………………..……………….……… เกี่ยวของเปน…….……………………………………………… ของ .... โทรศัพท (ผูปกครอง) .. ขอรับรองวาคำรองดังกลาวเปนความจริงทุกประการ พรอมนี้ไดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ ขาพเจามาดวยแลว ลงชื่อ

.. ผูปกครอง (...........................................................)

1. ความ หนอาจารยทีปรกษา ………………………………………………………………… ………………………………………………………………..

2. ความ หนผอำนวยการวิทยาลัยฯ ………………………………………………………………… ………………………………………………………………..

ลงชอ ……………………………………….…………….. (…………………………………………………….) วันที

ลงชอ ……………………………………….…………….. (…………………………………………………….) วันที

61


วิทยาลัย

สถาบันพระบรมราชชนก แบบคำรองขอลากิจ/ลาปวย วันที.......... ดอน..............................พ.ศ....................

รอง ขออนญาตลา......................................... รียน อาจารยประจำชัน ขาพ จา (นาย/นาง/นางสาว).....................................................รหัสประจำตัวนักศกษา........................ หลักสตร...............................................................................ชันป...............ขอลาหยด รียนมีกำหนด……..…….วัน นับตัง ตวันที…………………………………….………ถงวันที……….………………..………………รวม วลา………….………..วัน สา หตทีลา ลากิจ ลาปวย นองจาก………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ระหวางทีลานักศกษาตอง รียนวิชา ( ) ทฤษฎี ( ) ปฏิบัติ ระบวิชา………………………………………..………………..……………อาจารยผสอนคอ……………………………..………..…… ระบวิชา………………………………………..………………..……………อาจารยผสอนคอ……………………………..……..……… ระบวิชา………………………………………..………………..……………อาจารยผสอนคอ……………………………..…..………… ระหวางทีลานีขาพ จาอยบาน ลขที/หอพักที……………..ถนน………………………………….ตำบล…………….……..…... อำ ภอ…………………………….……จังหวัด……………………………………….. ทรศัพท……………………………………….…… อกสารประกอบการลา ( ) บรับรอง พทย (กรณีลาปวยตัง ต 2 วันขน ป) ( ) อน ระบ……………………………………………………… จง รียนมา พอ ปรดพิจารณาอนญาต ลงชอ..................................................นักศกษา (.................................................) ความคิดเหนอาจารยประจำชัน

ความคิดเหนผูอำนวยการวิทยาลัย

……………………………………………………………… ……………………………………………………………… …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. ลงชอ………………………………………….………….. (………………………………….…..……………) วันที………………………………………..……………….

ลงชอ………………………………………….………….. (………………………………….…..……………) วันที………………………………………..……………….

หมายเหตุ 1. การลาหยด รียน หยน บลาทีอาจารยประจำชัน ลากิจ หยนลวงหนาอยางนอย 2 วัน 2. การลาระหวางการฝกปฏิบัติ หปฏิบัติตามระ บียบของวิทยาลัย ละ หยน บลาทีอาจารยประจำวิชาทีด ล การฝกปฏิบัติดวย

62


วิทยาลัย

สถาบันพระบรมราชชนก

แบบคำรองขอพักการศึกษา/รักษาสภาพนักศึกษา/ลาออก วันที............... ดอน................................พ.ศ..... ............... เรือง ............................................................ เรียน ผอำนวยการวิทยาลัย .. ขาพ จา นาย/นาง/ นางสาว..........................................รหัสประจำตัวนักศกษา........................... หลักสตร............................................................................................. ชันป............. มีความประสงคขอ พักการศกษา ตัง ตวันที.............................................. ถงวันที................................................... รักษาสภาพการ ปนนักศกษา ตัง ตวันที.......................................... ถงวันที............................... ลาออกจากการ ปนนักศกษา ( ดรับทนจาก................................................................................) นองจาก............................................................................................................................. ............................ ...................................................................................................................................... .................... จง รียนมา พอ ปรดพิจารณาดำ นินการตอ ปดวย จะ ปนพระคณ ลงชอ......................................................นักศกษา (.....................................................) คำยินยอมของบิดา/มารดา ขาพ จา นาย/นางสาว/นาง.................................................. ลขทีบัตรประชาชน.................................... กียวของ ปน บิดา/มารดา/ผปกครอง ของ นาย/นางสาว/นาง............................................................................ ยินยอม หนักศกษา พักการ รียน ลาออกจากการ ปนนักศกษา รักษาสภาพการ ปนนักศกษา ลงชอ....................................................... ผปกครอง (.....................................................) ความคิด หนอาจารยประจำชัน ความคิด หนหัวหนาหลักสตร …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ลงชอ....................................................... ลงชอ....................................................... (.....................................................) (.....................................................) ผลการพิจารณาของ หัวหนาฝายทะ บียนฯ หนสมควร ม หนสมควร

ผลการพิจารณาของ รองผอำนวยการกลมงานวิชาการ หนสมควร ม หนสมควร

ผลการพิจารณาของ ผอำนวยการวิทยาลัย อนมัติ มอนมัติ

ลงชอ ................................................ ลงชอ ................................................ ลงชอ ................................................ (.........................................................) (.........................................................) (.........................................................) หมายเหตุ นบ อกสารประกอบ 1 ชด ดังนี 1) สำ นาบัตรประชาชนผปกครอง

2) สำ นาบัตรประชาชนนักศกษา

3) อน ชน บรับรอง พทย

63


คณะจัดทำ นางสาวมยรี นางรจิรา นางสาวดวงนภา นางอัญชลี นางธิติมา

ศรีอดร จียมอมรรัตน ประ สริฐ มอง ปญจวิรัชช กว พนยอ

ผอำนวยการกองทะ บียน ละประมวลผล (รก.) นักวิชาการศกษาชำนาญการพิ ศษ นักวิชาการศกษาชำนาญการพิ ศษ จาพนักงานธรการชำนาญงาน นักจัดการงานทัว ป

64