Page 1

1

คู่มือ แนวทางการเขียนรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) ของสถาบันพระบรมราชชนก


2 -ก-

คานา คู่มือแนวทางการเขียนรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) ของสถาบันพระบรมราชชนก ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดทารายละเอียดของหลักสูตร ทุกหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (หลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558 ประกาศ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2558 และประกาศ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง แนวทาง การบริ ห ารเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดับ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2558 ตลอดจนประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนประกอบในเล่มคู่มือฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 8 ส่วน ประกอบด้วย หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร และหมวดที่ 8 การประเมินและ ปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร กองส่ ง เสริ ม วิ ช าการและคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ด าเนิ น การโดยผ่ า นกระบวนการจั ด การความรู้ (Knowledge Management) มีก ารแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ร ะหว่า งบุค ลากรภายในกองส่ง เสริม วิช าการ และคุณภาพการศึกษา ผู้ ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาหลั กสูตร ผู้บริหารวิชาการของวิทยาลั ย และอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รของวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ ใ นการน าไปปรั บ ใช้ เ พื่ อ การจั ด ท ารายละเอี ย ด ของหลักสูตร (มคอ. 2) โดยหลักสูตรทุกหลักสูตรสามารถปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทในการจัดทา มคอ. 2 ต่อไป

กองส่งเสริมวิชาการและคุณภาพการศึกษา 7 มิถุนายน 2564


3 -ข-

สารบัญ แนวทางการจัดทารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 3. วิชาเอก 4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 5. รูปแบบของหลักสูตร 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา 9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผน หลักสูตร 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อง กับพันธกิจของสถาบัน 13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 2. แผนพัฒนาปรับปรุง หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 1. ระบบการจัดการศึกษา 2. การดาเนินการหลักสูตร 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)

หน้า 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 5 6 6 6 7 7 8 9 9 9 12 14 14 16 16 16 16


4 สารบัญ (ต่อ) หน้า หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่ 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 1. การกากับมาตรฐาน 2. บัณฑิต 3. นักศึกษา 4. อาจารย์ 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง ภาคผนวก ภาคผนวก ก เกณฑ์คุณสมบัติในการพิจารณาให้เป็นอาจารย์ประจา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร ภาคผนวก ข (1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ภาคผนวก ค แนวทางการดาเนินการข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้อง ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)

17 17 17 17 18 18 18 19 19 19 19 19 19 20 20 21 21 21 21 21 22 23 24 34 35 45 55 61 62


1

แนวทางการจัดทารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทาหัวข้อและรายละเอียดของหลักสูตร ตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีหลักการเขียนรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) คาอธิบายภาพรวมของการจัดทาหลักสูตร ในแต่ละหมวด และแต่ละหัวข้อไว้ ดังนี้ รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) หมายถึง คาอธิบายภาพรวมของหลักสูตร รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนที่จะทาให้ ผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรบรรลุผลการเรียนรู้ ตามที่กาหนดไว้ โดยจะถ่ า ยทอดผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง ของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาที่ ก าหนดไว้ ใ นกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ มาตรฐานคุณวุฒิส าขา/สาขาวิช า และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่ การปฏิบัติ ในหลั ก สู ตร ซึ่ งแต่ ล ะวิทยาลั ย สามารถบรรจุเนื้ อหาวิช าเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ได้ อย่า งอิ ส ระ เหมาะสม ตรงกับความต้องการหรือเอกลักษณ์ของสถาบันฯ โดยคณาจารย์ผู้สอนจะต้องร่วมมือกันวางแผน และจัดทารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของหลั กสูตรจะช่ว ยอธิบายให้ นักศึกษา ผู้ ปกครอง และผู้ มีส่ วนได้ส่ว นเสีย ทราบว่า นักศึกษาต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง เข้าใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทา ให้มั่นใจว่าเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว จะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งยั งแสดง ความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับองค์ประกอบในการเรียนเพื่อนาไปสู่คุณวุฒิตามที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดของหลักสูตร จะช่วยให้นักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้และความต้องการ ของตนเองได้ รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิตสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเข้าทางาน รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ประกอบด้วย 8 หมวด ดังนี้ หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร


2 รายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตร ....................................................................... สาขา/สาขาวิชา....................................................................... หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ ........................................................................ ชื่อสถาบันอุดมศึกษา................... สถาบันพระบรมราชชนก........................................ วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา.............ระบุคณะที่วิทยาลัยสังกัด................................................................. ชื่อวิทยาลัย…………………………… ระบุชื่อวิทยาลัยสังกัด……………………………………………………….. หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1. รหัสและชื่อหลักสูตร รหัสหลักสูตร.....................ระบุรหัสหลักสูตรตามที่ระบบ CHECO กาหนด (กรณีเป็นหลักสูตรใหม่ ยังไม่ต้องระบุรหัสหลักสูตร รอจนกว่าระบบ CHECO รับทราบหลักสูตร และกาหนดรหัสหลักสูตรให้) ภาษาไทย ระบุชื่อหลักสูตรภาษาไทย (กรณีหลักสูตรมีสาขา/สาขาวิชา ให้ระบุด้วย) ภาษาอังกฤษ ระบุชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ (กรณีหลักสูตรมีสาขา/สาขาวิชา ให้ระบุด้วย) 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ภาษาไทย ชื่อเต็ม .....ระบุชื่อปริญญาภาษาไทย ชื่อย่อ ............................................. ภาษาอังกฤษ ระบุชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ ชื่อย่อ ............................................. ให้ ร ะบุ ชื่อ เต็ มและอัก ษรย่ อของปริ ญญาทั้ งภาษาไทยและภาษาอัง กฤษให้ ส อดคล้ อ งกั น ส าหรั บ ชื่อภาษาไทยให้ใ ช้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยชื่อ ปริญ ญาในสาขาวิช า ให้เป็น ไปตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนพิเศษ 158 ง วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 3. วิชาเอก ระบุลักษณะและประเภทของวิชาเอก ถ้าไม่มีวิชาเอกไม่ต้องระบุ 4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ระบุจานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดที่หลักสูตรกาหนด เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตร รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานวิชชาชีพ (ถ้ามี) 5. รูปแบบของหลักสูตร 5.1 รูปแบบ ระบุรูปแบบของหลักสูตรที่เปิดสอนว่าเป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิ สาขาใดตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....... 5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี) ระบุประเภทหลักสูตรทางวิชาการ หรือแบบก้าวหน้าทางวิชาการ หรือหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ หรือปฏิบัติการ หรือหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 5.3 ภาษาที่ใช้ ระบุภาษาหลักที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 5.4 การรับเข้า ศึกษา ระบุการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรว่ารับเฉพาะนักศึกษาไทยหรือ ต่างประเทศ หรือรับทั้งสองกลุ่มเข้าศึกษา


3 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น กรณีที่ไ ม่มี ค วามร่ว มมือ กับ สถาบัน อื่น ระบุว่าเป็น หลักสูต รเฉพาะของของวิท ยาลัย ................ คณะ........ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง กรณี ที่ มี ค วามร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น อื่ น ระบุ ว่ า เป็ น หลั ก สู ต รความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษาใด/ หน่ วยงานอื่น ๆ โดยต้องระบุชื่อสถาบั นการศึกษา/หน่วยงานที่ทาความร่วมมือด้วย สาหรั บความร่วมมือ กั บ สถาบั น การศึ ก ษา/หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ในต่ า งประเทศต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. 2550 ราชกิจจานุเบกษา เลม 124 ตอนพิเศษ 57 ง วันที่ 11 พฤษภาคม 2550 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระบุว่าให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวหรือให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (กรณีทวิป ริญ ญา) หรือปริญ ญาอื่น ๆ ในช่ว งกลางของหลักสูต ร หรือ เป็น ปริญญาร่ว มระหว่า ง สถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาที่มีข้อตกลงความร่วมมือ 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ระบุว่า เป็น หลัก สูต รใหม่ห รือ หลัก สูต รปรับ ปรุง พ.ศ. ใด กรณีเ ป็น หลัก สูต รปรับ ปรุง ให้ร ะบุว่า ปรับปรุงมาจากหลักสูตรใด และระบุเวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้ (ภาคการศึกษา และปีการศึกษา) พร้อมทั้งขั้น ตอน ในการพิจารณาหลักสูตร เช่น 6.1 คณะกรรมการระดับวิทยาลัย (หรือที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น) พิจารณา 6.2 คณะกรรมการระดับคณะ (หรือที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่น) พิจารณา 6.3 สภาวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก พิจารณาให้ความเห็นชอบ 6.4 สภาสถาบันพระบรมราชชนก อนุมัติ ในกรณีที่หลักสูตรต้องได้รับการรับรอง/เห็นชอบหลักสูตรโดยสภาวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพหรือองค์กรอื่นใด ให้ระบุ การรับรอง/เห็นชอบจากสภาวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพหรือองค์กรอื่น พร้อมทั้งวันเดือนปีที่ได้รับการรับรอง/ เห็นชอบ ด้วย ทั้งนี้ขั้นตอน 6.1 ถึง 6.4 อาจเปลี่ยนลาดับได้ ตามขั้นตอนการปฏิบัติจริง 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ระบุปีการศึกษาที่คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตามเกณฑ์ที่กระทรวง อว. กาหนด) 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา ระบุทุกอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา โดยไม่ขัดกับขอบเขตหน้าที่ตามกฎหมาย ผู้ประกอบวิชาชีพ


4 9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจาตัว ประชาชน เลขที่ใบประกอบ วิชาชีพ (กรณีหลักสูตรกาหนด)

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ สถาบันที่สาเร็จการศึกษา ปีทสี่ าเร็จการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

-ระบุคุณวุฒิสูงสุดถึงระดับ ใช้รูปแบบการเขียน ปริญญาตรี บรรณานุกรมแบบ APA (American Psychological Association) ทั้งนี้โดยผลงานทาง วิชาการต้องไม่เกิน 5 ปี และเกี่ยวข้องกับสาขาที่ เชี่ยวชาญ เช่น ผลงานวิจัย ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ตารา บทความวิชาการ เป็นต้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พร้อมทั้งระบุ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกาหนดไว้ โดยนิยามของอาจารย์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 หมายเหตุ หลักสูตรอาจเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบไว้ในภาคผนวกก็ได้ นิย ามความหมายของอาจารย์ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ต ร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ความหมายของอาจารย์ ประเภทของ อาจารย์ ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รที่ มี ภ าระหน้ า ที่ ผู้รับผิดชอบ ในการบริ ห ารและพัฒ นาหลั กสู ตรและ ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการ หลักสูตร การเรี ยนการสอนตั้งแต่การวางแผน การ เ รี ย น ก า ร ส อ น ตั้ ง แ ต่ ก า ร ว า ง แ ผ น ควบคุมคุณภาพ การติดตาม ประเมินผล ก า ร ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ า พ ก า ร ติ ด ต า ม และการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร อาจารย์ ประเมินผลและ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รต้ อ งอยู่ ป ระจ า การพัฒนาหลั กสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลั ก สู ต รนั้ น ตลอดระยะเวลาที่ จั ด หลักสูตรต้องอยู่ประจาหลั กสูตรนั้นตลอด ก า ร ศึ ก ษ า โ ด ย จ ะ เ ป็ น อ า จ า ร ย์ ระยะเวลาที่ จั ด การศึ ก ษา โดยจะเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก สู ต ร เ กิ น ก ว่ า 1 อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรเกิ นกว่ า 1 หลั ก สู ต รในเวลาเดี ย วกั น ไม่ ไ ด้ ยกเว้ น หลักสูตร ในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการ หรือสหวิทยาการ พหุวิทยาการ หรือสหวิทยาการ


5 ความหมายของอาจารย์ ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา ให้ เป็ นอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลั กสู ตรได้ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลั กสูตรได้อีก อี ก ห นึ่ ง ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ อ า จ า ร ย์ หนึ่ ง หลั ก สู ต ร และอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้าได้ไม่เกิน หลักสูตรสามารถซ้าได้ไม่เกิน 2 คน 2 คน อาจารย์ประจา อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์ อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์ หลักสูตร กับสาขา วิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมี กับสาขา วิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมี หน้ าที่ สอนและค้ นคว้ าวิ จั ยในสาขาวิ ชา หน้ า ที่ ส อนและค้ น คว้ า วิ จั ย ในสาขาวิ ช า ดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ ประจา ดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ ประจา หลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน หลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ ต้ องเป็ น หลั กสู ตรที่ อาจารย์ ผู้ นั้ น มี แต่ ต้ อ งเป็ น หลั ก สู ต ร ที่ อ าจารย์ ผู้ นั้ น คุณวุฒิ ตรงหรือ สั มพันธ์กับสาขาวิชาของ มีคุณวุฒิตรงหรือ สัมพันธ์กับสาขาวิชาของ หลักสูตร หลักสูตร อาจารย์ประจา บุคคลที่ดารงตาแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วย บุค คลที่ ด ารงต าแหน่ งอาจารย์ ผู้ ช่ วย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิด ศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิด สอนหลั ก สู ต รนั้ น ที่ มีห น้ า ที่รั บ ผิ ด ชอบ สอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตาม ตามพั น ธกิ จ ของการอุ ด มศึ ก ษา และ พั น ธกิ จ ของการอุ ด มศึ ก ษา และปฏิ บั ติ ปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา หน้าที่เต็มเวลา ส าหรั บ อาจารย์ ป ระจ าที่ ส ถาบั น ส าหรั บ อาจา รย์ ป ร ะจ าที่ สถาบั น อุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐาน อุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้ นี้ เริ่ ม บั ง คั บ ใช้ ต้ อ งมี ค ะแนนทดสอบ เ ริ่ ม บั ง คั บ ใ ช้ ต้ อ ง มี ค ะ แ น น ท ด ส อ บ ความสามารถภาษา อังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ ความสามารถภาษา อังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ ก าหนดไว้ ใ นประกาศคณะกรรมการ อุดม ศึกษา เรื่อง มาตรฐานความ สามารถ การอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความ สามารถ ภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา ภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจา อาจารย์พิเศษ ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจา ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจา หมายเหตุ คุณสมบัติของอาจารย์ประจา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร ปรากฏในภาคผนวก ก ประเภทของ อาจารย์

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติทั้งในสถานที่ตั้ง นอกสถานที่ตั้งให้ชัดเจน หรือสอนมากกว่า 1 แห่ง ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน กรณีที่หลักสูตรมีสภาวิชาชีพกาหนดเกณฑ์เกี่ยวกับสถานที่ฝึกภาคปฏิบัติ ระบุเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพ กาหนด


6 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ วิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ในปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม วิเคราะห์สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง ทางสังคมในปัจจุบัน และสังคมโลกที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน วิเคราะห์ สถานการณ์ และการเปลี่ ยนแปลงทางวั ฒ นธรรมในปั จ จุ บัน ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การพั ฒ นา หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 12.1 ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม น าผลการวิ เคราะห์ ส ถานการณ์ และการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ การพั ฒ นาทางสั งคมและวั ฒ นธรรม มาวิเคราะห์ว่าเกิดผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตรฉบับนี้อย่างไร 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน วิเคราะห์ว่าหลักสูตรฉบับนี้มีความสอดคล้องหรือตอบสนอง ต่อพันธกิจของสถาบัน รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์ของนักศึกษาอย่างไร 13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน ถ้าไม่มี ระบุว่าไม่มีรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน ถ้ามี ระบุว่ามีรายวิชาใดบ้าง และอธิบายการบริหารจัดการ แผนความร่วมมือหรือประสานงาน ร่วมกับคณะ/ภาควิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่กาหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรอื่นเรียนหรือไม่ ถ้า มีจ ะด าเนิน การอย่า งไรเพื ่อ ให้มั ่น ใจว่า รายวิช าดัง กล่า วสนองตอบต่อ ความต้อ งการของนั ก ศึ ก ษา ในหลักสูตรและได้ผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร


7 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร ระบุให้เห็นว่าหลักสูตร มุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของชาติปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล โดยตั้ งอยู่ บ นฐานความเชื่ อ ว่ า ก าลั ง คนที่ มี คุ ณ ภาพต้ อ งเป็ น บุ ค คลที่ มี จิ ต ส านึ ก ของความเป็ น พลเมื อ งดี ที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐาน ภูมิปัญญาไทย ภายใต้กรอบศีลธรรม จรรยาอัน ดีง าม เพื่อ น าพาประเทศสู่ก ารพัฒ นาที่ยั่ง ยืน และทัด เทีย ม มาตรฐานสากล โดยต้อ งระบุถึง ความสอดคล้องกับปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบัน พระบรมราชชนก และมาตรฐานวิชาการ/ วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถอย่างไร 1.2 ความสาคัญของหลักสูตร ระบุให้เห็น ว่าหลักสูตรมีความสาคัญอย่างไรต่อการพัฒ นางานด้านสาธารณสุข หรือมีผ ลกระทบ ต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างไร 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร หรือ objective ระบุให้เห็นว่าหลักสูตรมีวัตถุประสงค์อะไร เป็นข้อความที่แสดงถึงผลลัพธ์ที่มุ่งหวังหรือผลของการสอน หลักสูตร โปรแกรมหรือกิจกรรม โดยมุ่งเน้นว่าอะไรคือสิ่งที่คาดหวัง อะไรควรถูกประเมิน 1.4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning outcome) เป็นข้อความที่แสดงถึงความคาดหมายว่านักศึกษาจะมีความสามารถที่จะทาได้ตามผลลัพธ์ ของการเรียนรู้จากกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยให้ความสาคัญกับกระบวนการในการเจาะจงผลลัพธ์จะเป็นสิ่ ง ควบคุมกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นผลลัพธ์ชัดเจนที่จะได้จากหลักสูตรเฉพาะเจาะจง กับความสัมพันธ์ ที่ชัดเจนระหว่างทุกประสบการณ์การเรียนรู้และผลลัพธ์สุดท้าย มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้นักศึกษาแต่ละคน เป็นอย่างผลลัพธ์ที่ตั้งไว้มากกว่าการพยายามส่งผ่านความรู้ความรู้สึก ทัศนคติและทักษะ 1.5 ระบุสมรรถนะรายชั้นปีที่พึงประสงค์ของนักศึกษา (Competency) เป็นข้อความที่แสดงถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทาให้ผู้เรียนสามารถ เรียนรู้หรือปฏิบัติงานหรือสร้างผลงานได้ ประกอบด้วย (1) สมรรถนะแกนกลาง (Core Competency) หมายถึง ความรู้ทักษะ และคุณลักษณะ ทั่วไปที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น การสื่อสาร การคานวน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการทางานเป็นทีม (2) สมรรถนะอาชีพ (Occupational Competency หรือ Functional Competency) หมายถึง ความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะในการปฏิบัติงานในแต่ละสาขางานหรือ สาขาวิชาชีพ 1.6 ความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับสมรรถนะที่คาดหวังหรือสมรรถนะที่จาเป็น ที่กระทรวง อว. หรื อสภาวิช าชีพ กาหนด (โดยระบุ ค วามเชื่ อมโยงระหว่ างวั ตถุ ประสงค์ข องหลั ก สู ต รกั บ สมรรถนะของผู้สาเร็จการศึกษาที่คาดหวัง ทั้งนี้อาจนาเสนอในรูปตารางความเชื่อมโยง)


8 2. แผนพัฒนาปรับปรุง วิเคราะห์แผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ที่เสนอในหลักสูตร พร้อมระบุระยะเวลาที่คาดว่า จะด าเนิ น การแล้ ว เสร็ จ (เช่ น ภายใน 5 ปี ) โดยให้ ร ะบุ ก ลยุ ท ธ์ ส าคั ญที่ ต้ องด าเนิ นการเพื่ อความส าเร็ จ ของแผนพัฒนานั้นรวมทั้งตัวบ่งชี้ความสาเร็จ ทั้งนี้ควรนาตัวบ่งชี้ในส่วนนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน ในหมวด 7 ด้วย ประเด็นที่ต้องรายงานประกอบด้วย 2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ ทัง้ นี้อาจนาเสนอในรูปแบบตารางได้ แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง ระบุแผนที่หลักสูตรต้องการพัฒนา ในหลักสูตรนี้ เช่น แผนการพัฒนา อาจารย์

กลยุทธ์ ระบุกลยุทธ์ที่ต้องการพัฒนา เช่น พัฒนารูปแบบการสอน ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 ให้กับอาจารย์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ -ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับ การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21


9 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 1. ระบบการจัดการศึกษา 1.1 ระบบ ระบุว่าระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรว่าเป็นระบบทวิภาค ระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค เป็นต้น โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าแต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษากีส่ ัปดาห์ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ระบุว่ามีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนหรือไม่ ถ้ามีภาคฤดูร้อน ให้กาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิต ในภาคฤดูร้อนต้องมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค กรณีที่ห ลั กสู ต รจั ดการศึก ษาระบบอื่น ให้ แ สดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น รวมทั้ ง รายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 2. การดาเนินการหลักสูตร 2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน ระบุช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาเรียน ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยการจัดชั่วโมงเรียนสาหรับภาคทฤษฎี ไม่ควรเกิน 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ ภาคการศึกษาที่ 1 ระหว่างเดือน....................ถึงเดือน............................... ภาคการศึกษาที่ 2 ระหว่างเดือน....................ถึงเดือน............................... ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) ระหว่างเดือน....................ถึงเดือน............................... 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ระบุคุณ สมบัติผู้เ ข้า ศึก ษาในหลัก สูต รที่ส อดคล้อ งกับ ระดับ การศึก ษาตามเกณฑ์ม าตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา อาทิ สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาหรับผู้ส มัครเข้าศึกษาต่อ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในกรณีที่มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติมต้องระบุให้ครบและชัดเจน สาหรับหลักสูตรที่สภาวิชาชีพกาหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาไว้แล้ว ต้องระบุคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา ในหลักสูตรไม่ต่ากว่าที่สภาวิชาชีพกาหนด 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ระบุลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่จะสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร ที่ต้องนามาประกอบการพิจารณา เพื่อการวางแผนการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งจะช่ว ยให้นักศึกษาสามารถเรียนได้จนสาเร็จการศึกษา เช่น นัก ศึก ษาที่มีข้อ จากัด ทางทัก ษะเทคโนโลยีส ารสนเทศ ความสามารถทางภาษา คณิต ศาสตร์ หรือ การปรับตัวในการเรียน โดยต้องวิเคราะห์จากหลักสูตรที่ดาเนินการ โดยระบุปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ดังนี้ (1).................................................................................................... (2) ....................................................................................................


10 2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 วิเคราะห์แนวทางการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษา ตามที่วิเคราะห์ไว้ในข้อ 2.3 ทั้งนี้สามารถนาเสนอในรูปแบบตารางได้ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์การแก้ปัญหา ตัวบ่งขี้ความสาเร็จ หลักสูตรวิเคราะห์ปัญหาของ กาหนดกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา นักศึกษาแรกเข้าเพื่อนาไป สอดคล้องกับปัญหาของนักศึกษา กาหนดแนวทางการ แรกเข้าตามที่ระบุไว้แต่ละข้อ แก้ปัญหา เพื่อให้นักศึกษา สามารถเรียนรู้ได้ตลอด หลักสูตร 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ระบุจานวนผู้ที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาในหลักสูตรและจานวนที่คาดว่าจะมีผู้สาเร็จการศึกษาในแต่ละ ปี การศึ กษาในระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ ห ลั กสู ตรที่มี ส ภาวิช าชีพ จ านวนการรั บนักศึก ษาจะต้องไม่เกิน สั ดส่ ว น นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่ากับจานวนอาจารย์ประจา ต้องไม่เกินสภาวิชาชีพที่กาหนด โดยแสดงเป็นตารางดังนี้ ตัวอย่างแสดงแผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี

ปีการศึกษา 25XX 25XX 25XX 25XX 25XX ชั้นปีที่ 1จานวนแผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึ 60กษาในระยะ 60 5 ปี 60ให้ระบุเฉพาะการรั 60 การระบุ บ60นักศึกษาในหลักสูต ชั้นปีงบประมาณตามแผน ที่ 2 60 60 60 60 2.6 ชั้นปีรทายละเอี ี่ 3 ย ดของงบประมาณทั้ง รายรับ และรายจ่- าย รวมทั- ้งประมาณการค่ 60 า ใช้60จ่ายต่ อหั60ว ระบุ ในการผล ชั้นปี2.6.1 ที่ 4 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 60 60 รวม 60 120 180 240 240 จานวนที่คาดว่าจะ 60 60 สาเร็จการศึกษา การระบุจานวนแผนการรับ นัก ศึก ษาและผู้สาเร็จ การศึก ษาในระยะ 5 ปี ให้ร ะบุเ ฉพาะการรับ นักศึกษาในหลักสูตรฉบับนี้เท่านั้น สาหรับหลักสูตรปรับปรุง จานวนแผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาเดิม จะปรากฏในแผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในเล่มหลักสูตรฉบับเดิมไปแล้ว จึงไม่ต้องนามารวม ในตารางนี้ ชั้นปี


11 2.6 งบประมาณตามแผน ระบุร ายละเอีย ดของงบประมาณทั้ง รายรับ และรายจ่า ย รวมทั้ง ประมาณการค่า ใช้จ่า ยต่อ หัว ในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนั้น 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) ปีงบประมาณ ประมาณการรายรับ 256…… 256…… 256…… 256……

รวมงบประมาณรายรับ 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) ประมาณการรายจ่าย

256……

ปีงบประมาณ 256…… 256……

256……

รวมงบประมาณรายจ่าย ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 2.7 ระบบการศึกษา      

จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก แบบทางไกลทางอิเลกทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต อื่น ๆ

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) กรณีที่ห ลัก สูต รสามารถให้มี ก ารเทีย บโอนหน่ว ยกิต รายวิช าและการลงทะเบีย นเรีย น ข้ามมหาวิทยาลัย ระบุว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไร หรือมีข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศอะไร


12 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 3.1 หลักสูตร ให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ 3.1.1 จานวนหน่วยกิต ให้ระบุหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ระบุ จ านวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลั กสู ตร จานวนกี่ห น่วยกิต และต้องใช้เวลาเรียนไม่น้อยกี่ปี การศึกษา (กี่ภาคการศึกษา) และไม่เกินกี่ปีการศึกษา (กี่ภาคการศึกษา) 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร ให้แสดงโครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร โดยแบ่งเป็นหมวดวิชา ให้ ชั ด เจน ทั้ ง นี้ ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ที่ ก าหนดไว้ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และสภาวิชาชีพ ตัวอย่าง จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ............ หน่วยกิต (1) หมวดศึกษาทั่วไป ............ หน่วยกิต - กลุ่ม................................... ............ หน่วยกิต - กลุ่ม................................... ............ หน่วยกิต - กลุ่ม................................... ............ หน่วยกิต - กลุ่ม................................... ............ หน่วยกิต (2) หมวดวิชาเฉพาะ ............ หน่วยกิต - กลุ่ม................................... ............ หน่วยกิต - กลุ่ม................................... ............ หน่วยกิต - กลุ่ม................................... ............ หน่วยกิต - กลุ่ม................................... ............ หน่วยกิต (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ............ หน่วยกิต 3.1.3 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ระบุรหัสวิชา ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จานวนหน่วยกิต จานวนชั่วโมงบรรยาย จานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง หมวดวิชา....................................................... ระบุรหัสวิชา ระบุชื่อวิชา

ระบุจานวนหน่วยกิต

ระบุครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยแยกหมวดวิชาและกลุ่มวิชาตามลาดับ 3.1.4 ความหมายของรหัสวิชา อธิบายความหมายของรหัสวิชา ประกอบด้วยตัวเลข......หลัก แต่ละหลักหมายถึงอะไร เช่น ตัวเลขลาดับที่ 1 และ 2 หมายถึง …………………. ตัวเลขลาดับที่ 3 และ 4 หมายถึง …………………. ตัวเลขลาดับที่ 5 หมายถึง ………………….


13 3.1.5 แสดงแผนการศึกษา ระบุ แ ผนการศึ ก ษาตลอดหลั ก สู ต ร โดยระบุ ร ายวิ ช าที่ ใ ห้ นั ก ศึก ษาลงทะเบีย นเรี ย นในแต่ ล ะ ภาคการศึกษา ทั้งนี้จานวนหน่วยกิตที่ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ................................ ........................................................... X (A-B-C) ................................ ........................................................... ................................ ........................................................... รวมหน่วยกิต ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 รหัสวิชา รายวิชา ................................ ........................................................... ................................ ........................................................... ................................ ........................................................... รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต X (A-B-C)

ชั้นปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ................................ ........................................................... X (A-B-C) ................................ ........................................................... ................................ ........................................................... รวมหน่วยกิต ทุ ก หลั ก สู ต รต้ อ งจั ด แผนการศึ ก ษาให้ ค รบทุ ก ภาคการศึ ก ษา ทั้ ง นี้ ห ลั ก สู ต รอาจใช้ ค าว่ า ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาปลาย ภาคฤดูร้อนก็ได้ ทั้งนี้ การกาหนดจ านวนหน่ว ยกิตของวิช าภาคทฤษฎี ภาคทดลอง ภาคปฏิบัติให้ เป็นไปตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทาง การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 3.1.6 คาอธิบายรายวิชา ระบุ คาอธิบ ายรายวิช าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกวิช า เรียงตามหมวดวิช า กลุ่ มวิช า และรายวิชาตามลาดับ 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจาหลักสูตร ระบุชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิ ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยระบุรหัสเลขประจาตัวประชาชน (กรณีที่เป็นหลักสูตรทางวิชาชีพ ต้องระบุ เลขที่ของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้วย) รายชื่อซึ่งประกอบด้วยตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาและ สถาบัน ที่ส าเร็จ การศึกษา (โดยต้องสอดคล้ องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) ผลงานทาง วิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา (ถ้ามี) รวมทั้งภาระการสอนทั้งที่มีอยู่แล้ว และที่จะมีในหลักสูตรนี้ (รายละเอียดทั้งหมดปรากฏในส่วนนี้หรือนาไปไว้ในภาคผนวกก็ได้) โดยอาจแสดงเป็นตาราง


14 3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ลาดับ ชื่อ-สกุล ที่ เลขที่ใบอนุญาติ ประกอบวิชาชีพ

รหัสเลข ประจาตัว ประชาชน

ตาแหน่ง ทาง วิชาการ

คุณวุฒิ ปีที่สาเร็จ ผลงานทาง สาขาวิชาและ การศึกษา วิชาการ โดย สถาบันที่ ระบุด้วย สาเร็จ ระบบ APA การศึกษา

*ภาระการสอน (ชั่วโมง/สัปดาห์) อาจระบุหรือไม่ก็ได้ ขึ้นกับสภาวิชาชีพ กาหนด หลักสูตร หลักสูตร เดิม ปรับปรุง

โดยหลักสูตรสามารถใช้เครื่องหมาย * เพื่อแสดงถึงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3.2.2 อาจารย์ประจา อาจารย์ประจาที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 3.2.3 อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) สรุปโดยย่อเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติ ฝึกตามคลินิกหรือฝึกงาน หรือสหกิจศึกษาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม ระบุรายละเอียดของมาตรฐานผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ภาคสนามที่หลักสูตรคาดหวัง โดยอาจแยก เป็นรายข้อตามลาดับ 4.2 ช่วงเวลาและการจัดเวลาในตารางสอน ระบุช่วงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณ์ภาคสนามให้นักศึกษา เช่น ปี ภาคการศึกษาที่จัด วิชาที่จัด ช่วงเวลา/จานวนชัว่ โมง ชั้นปี/ภาคการศึกษา ประสบการณ์ภาคสนาม และเวลาเรียน

5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 5.1 คาอธิบายโดยย่อ ระบุข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับข้อกาหนดในการทาโครงงานหรืองานวิจัย นอกเหนือจากโครงงานหรือ งานวิจัย ในรายวิชาอื่น ๆ ควรระบุข้อกาหนดสาหรับการทาโครงงาน 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักๆ ที่ต้องการจากการทาโครงงานหรืองานวิจัย มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน


15 5.3 ช่วงเวลา ระบุช่วงระยะเวลาของหลักสูตรที่กาหนดให้ทาโครงงานหรืองานวิจัย เช่น ปี ภาคการศึกษา 5.4 จานวนหน่วยกิต วิชา.....................................จานวน....................หน่วยกิต วิชา.....................................จานวน....................หน่วยกิต 5.5 การเตรียมการ อธิบายกระบวนการโดยสังเขปเกี่ยวกับการเตรียมการ การให้คาแนะนาและช่วยเหลือทางด้านวิชาการใน การทาโครงงานหรืองานวิจัยแก่นักศึกษา 5.6 กระบวนการประเมินผล อธิบายเกี่ยวกั บกระบวนการประเมินผลในการทาโครงงานหรืองานวิจัย ของนักศึกษา รวมทั้งกลไก สาหรับการทวนสอบมาตรฐาน


16 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวัง ที่กาหนดไว้ในหลั กสูตร (Learning outcome หรือ Program Learning outcome) โดยทั่ว ๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือหลักสูตรกาหนด พยายาม พัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เช่น ผู้สาเร็จการศึกษามีจิตบริการด้ว ยหัวใจความเป็นมนุษย์ ตามอัตลักษณ์ของสถาบันพระบรมราชชนก มีความสามารถพิเศษเฉพาะในการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในความเป็นผู้นาอย่างโดดเด่น หรือมี จิตสาธารณะในระดับสูงในแต่ละคุณลักษณะดังกล่าว เป็น ต้น พร้อ มทั้ง ระบุถึง กลยุ ทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใช้ในการพัฒ นาคุณลั กษณะดังกล่ า ว เหล่านั้น คุณลักษณะพิเศษ กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน ระบุผลลัพธ์การเรียนรู้ สอดคล้องกับ ระบุ ก ลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ จ ะใช้ ใ น ระบุ วิ ธี ก ารวั ด และ มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ที่ ส าขา/ รายวิ ช าต่ า งๆ ในหลั ก สู ต รที่ จ ะ ประเมินผลที่จะใช้ใ น สาขาวิชานั้นๆ กาหนดเป็นอย่างน้อย พัฒนาความรู้และทักษะเหล่านั้น รายวิ ชาต่ าง ๆ ใน (วิ เ คราะห์ จ ากประกาศกระทรวง (ควรเป็นคาอธิบายทั่ว ๆ ไปของ หลักสูตรที่จะประเมิน ศึกษาธิ การ เรื่ อง มาตรฐานคุ ณวุ ฒิ วิธีการที่จะใช้ตลอดหลักสูตร โดย ผลการเรียนรู้ในกลุ่มที่ ระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชา ใช้การจัดการเรียนการสอนที่เน้น เกี่ยวข้อง (ซึ่งอาจรวม นั้นๆ ข้อ 5 มาตรฐานผลการเรียนรู้) ผู้ เ รี ยนเป็ นส าคัญ แต่ถ้ า มีค วาม กลยุ ท ธ์ ส าหรั บ การ กรณี ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารยั ง มิ ไ ด้ รั บ ผิ ด ชอบพิ เ ศษเฉพาะที่ จ ะ ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร ประกาศมาตรฐานสาขา/สาขาวิ ช า กาหนดให้มีในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง เช่ น เดี ย วกั บ การวั ด ของหลั ก สู ต รที่ จ ะพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง โดยเฉพาะให้แสดงไว้ด้วย) แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ต้อ งวิ เคราะห์ จ ากมาตรฐานผลการ นักศึกษา) เรีย นรู้แต่ล ะด้านของระดับคุณวุฒิ ที่ จะพัฒนา/ปรับปรุง 3. แผนที่แสดงการกระจายความรั บผิดชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ จากหลักสูตรสู่ รายวิ ชา (Curriculum Mapping) เป็นตารางแสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของหลักสูตร (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ข้อ 2) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ทั้งนี้หลักสูตรควรวิเคราะห์มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (Curriculum learning outcome ให้ครอบคลุมมาตรฐานอุดมศึกษา และ Program Learning outcome โดยนาไปใส่ไว้ในภาคผนวก หมายเหตุ หลักสูตรอาจกาหนดความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้รายชั้นปี โดยควรเป็นผลลัพธ์การ เรียนรู้หลักที่คาดว่าจะเกิดขึ้น


17 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) ระบุข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลนักศึกษา การให้ระดับคะแนน พร้อมทั้ง น าข้ อบั ง คับ /ระเบี ย บ/ประกาศดัง กล่ า วไปไว้ ในส่ ว นภาคผนวก นอกจากนี้ห ลั ก สู ตรอาจสรุป สาระส าคั ญ จากข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศมาเขียนในส่วนนี้โดยสังเขปไว้ด้วยก็ได้ 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับรายวิชา อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ละรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ จากชิ้นงานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสาหรับ รายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสาหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับหลักสูตร อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ของหลักสูตรโดยภาพรวม 3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาในหลักสูตรซึ่งต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องของสถาบัน


18 หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่ อธิบายกระบวนการที่หลักสูตรใช้สาหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะนาอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มั่นใจ ได้ว่าอาจารย์ เข้าใจถึงหลั กสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆ ที่สอนในหลักสู ตรและรายวิชาที่ มอบหมาย ให้อาจารย์ใหม่รับผิดชอบสอน 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ อธิบ ายถึง กระบวนการที่ห ลัก สูต รจะดาเนิน การเพื่อ ช่ว ยให้ค ณาจารย์ไ ด้พัฒ นา โดยพิจ ารณา ให้สอดคล้องกับระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ใน 2 ประเด็น คือ 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ


19 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 1. การกากับมาตรฐาน อธิบ ายกระบวนการบริห ารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลัก สูต รที่ประกาศใช้ และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มี การจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตร โดยต้องสอดคล้องกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหลักสูตร 2. บัณฑิต อธิ บ ายคุณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ การทางานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผู้ สาเร็จการศึกษา รวมทั้งหลั กสูตรกาหนด กระบวนการติดตามอย่างไร 3. นักศึกษา อธิ บ ายกระบวนที่ ห ลั ก สู ต รก าหนดในการรับ นัก ศึ กษาและการเตรี ย มความพร้ อมก่ อนเข้ า ศึก ษา การควบคุมการดูแล การให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและ ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 4. อาจารย์ อธิบายกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์ให้ได้ อาจารย์ทมี่ คี ุณสมบัติและความรู้ความสามารถเหมาะสม ซึ่งควรครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ซึ่งควรครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 4.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ 4.2 การบริหารอาจารย์ 4.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและการผลิต ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน อธิบ ายกระบวนการบริห ารจัด การหลัก สูต รให้มีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ลอย่า งต่อ เนื่อ ง ซึ่งควรครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 5.1 การบริ ห ารจั ดการหลั กสู ตร ที่ครอบคลุ มการออกแบบหลัก สูต ร การปรับ ปรุง สาระรายวิช า ในหลักสูตรให้ทันสมัย 5.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่ครอบคลุมการวางระบบผู้สอน การกาหนดผู้สอน การกากับติดตาม ตรวจสอบกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา สาหรับ หลัก สูต รระดับ บัณ ฑิต ศึก ษาต้อ งอธิบ ายถึง กระบวนการควบคุม หัว ข้ อ วิท ยานิพ นธ์แ ละ การค้ น คว้ า อิ ส ระ ทั้ ง การแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ การช่ ว ยเหลื อ ก ากั บ ติ ด ตามและการตี พิ ม พ์ วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละ การค้นคว้าอิสระ 5.3 การประเมิน ผู้เรีย น ที่ครอบคลุม การกากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมิน ที่หลากหลาย สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องอธิบายถึงกระบวนการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า อิสระด้วย


20 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อธิบายระบบการดาเนินงานของหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอานวยความสะดวกหรือทรัพยากร ที่เอื้อต่อการเรี ย นรู้ ที่เพีย งพอ พร้ อมใช้งาน เกิดความคุ้มค่า โดยการมีส่ วนร่ว มของอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบ หลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร 7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ระบุตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ใช้ในการกากับ ติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตร ประจาปี ตามตัวบ่งชี้ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเอง โดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 6 พร้อมทั้งระบุเกณฑ์การประเมินด้วย ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน ร่ ว มในการประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการ ดาเนินงานหลักสูตร

หมายเหตุ หลักสูตรสามารถเพิ่มตัวบ่งชี้ที่เป็นอัตลักษณ์/สมรรถนะของนักศึกษาเฉพาะของหลักสูตรได้


21 หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร ในการประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตรควรคานึงถึงประเด็นต่าง ๆ ที่หลักสูตรได้ อธิบายไว้ตั้งแต่หมวด 1 – 7 และเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียนการสอนในประเด็นสาคัญ ๆ ที่สะท้อน ถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวัง โดยประเด็นเหล่านี้จะถูกนามาใช้ในการประเมินคุณภาพและมาตรฐานของ หลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน อธิบายถึงกระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้สาหรับการพัฒนาการเรียนรู้ ในด้านต่าง ๆ เช่น การนากลยุทธ์การสอนไปใช้ ระบบการประเมินผลรายวิชา การวิเคราะห์ผลการประเมินของ นักศึกษารวมทั้งกระบวนการที่จะนาผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่ได้ว างแผนไว้ เช่น การสังเกตการณ์การสอนโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าภาควิชา การประเมินประสิทธิภาพ การสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาที่ครอบคลุมทักษะการสอน กลยุทธ์การสอน การใช้สื่อเมื่อสิ้นสุดการสอน แต่ละรายวิชา เป็นต้น เพื่อนาผลไปวางแผนปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม อธิบายกระบวนการประเมินหลักสูตรในภาพรวม เพื่อให้ได้ข้อมูลป้อนกลับของการบริหารจัดการหลักสูตร ให้มีคุณภาพและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล ดังนี้ 1) นักศึกษาและบัณฑิต 2) ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก 3) ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร ประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ซึง่ ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ได้ รวมทั้งกระบวนการในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและ แผนกลยุทธ์การสอนตามผลการประเมินที่ได้จากข้อ 3


22

ภาคผนวก คาชี้แจง 1. ภาคผนวกที่ป รากฏท้ายเอกสารฉบับนี้ เป็นภาคผนวกส าหรับให้ ผู้ รับผิ ดชอบในการจัดทา มคอ. 2 ใช้ศึกษา หรือประกอบการจัดทา มคอ. 2 ให้สมบูรณ์ถูกต้อง ไม่ใช่ภาคผนวกที่หลักสูตรจะนาไปใส่ในท้ายเล่ม มคอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร ที่วิทยาลัยดาเนินการ 2. ภาคผนวกที่หลักสูตรจะนาไปใส่ในท้ายเล่ม มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตรขึ้นอยู่กับวิทยาลัยพิจารณา ตามความเหมาะสม เช่น ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตร ปรับปรุง เป็นต้น


23

ภาคผนวก ก เกณฑ์คุณสมบัติในการพิจารณาให้เป็นอาจารย์ประจา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร


24 ตารางแสดง เกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ประเภทต่างๆ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และเรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ประเภทของอาจารย์ ระดับปริญญาตรี อาจารย์ประจาหลักสูตร 1. คุณวุฒิ 1.1 ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ 1.2 ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ 2. มีผลงานทางวิชาการที่ 2.1 ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญา และ 2.2 ได้รับการเผยแพร่ตาม หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการ พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1. คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า และ 2. มีผลงานทางวิชาการที่ 2.1 ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญา และ 2.2 ได้รับการเผยแพร่ตาม หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการ พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้อง เป็นผลงานวิจัย 3. กรณีเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร ทางวิชาชีพ อาจารย์ประจา หลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม มาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 4. มีหน้าที่สอน และค้นคว้าวิจัยใน สาขาวิชาดังกล่าว

ระดับปริญญาโท 1. คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า และ 2. มีผลงานทางวิชาการที่ 2.1 ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญา และ 2.2 ได้รับการเผยแพร่ตาม หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณา แต่งตั้งให้บุคคล ดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็น ผลงานวิจัย 3. มีหน้าที่สอน และค้นคว้าวิจัยใน สาขาวิชาดังกล่าว กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก แต่ยังไม่มีผลงานทาง วิชาการ ถ้าต้องเป็นอาจารย์ประจา หลักสูตร ในระดับปริญญาโท ต้องมี ผลงานวิชาการภายหลังการสาเร็จ การศึกษา ดังนี้ - อย่างน้อย 1 ชิ้น ภายใน 2 ปี หรือ

ระดับปริญญาเอก 1. คุณวุฒิ 1.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ 1.2 ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ 2. มีผลงานทางวิชาการที่ 2.1 ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญา และ 2.2 ได้รับการเผยแพร่ตาม หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการ พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้อง เป็นผลงานวิจัย 3. มีหน้าที่สอน และค้นคว้าวิจัย ในสาขาวิชาดังกล่าว กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก แต่ยังไม่มีผลงานทาง วิชาการ ถ้าต้องเป็นอาจารย์ ประจาหลักสูตรในระดับ 24


25 ประเภทของอาจารย์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตร

ระดับปริญญาตรี

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

1. คุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ อาจารย์ประจาหลักสูตร 2. จานวนอย่างน้อย 5 คน 3. กรณีจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรง หรือสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เปิดสอนไม่ น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน 4. กรณีมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ไม่ สามารถหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรได้ครบตามจานวน ทาง สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจานวน และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการ อุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี

1. จานวนอย่างน้อย 5 คน 2. คุณวุฒิ 2.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ 2.2 ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ 3. มีผลงานทางวิชาการที่ 3.1 ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญา และ 3.2 ได้รับการเผยแพร่ตาม หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณา แต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง วิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน รอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย 4. กรณีมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ไม่ สามารถหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรได้ครบตามจานวน หรือมี จานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน

ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก - อย่างน้อย 2 ชิ้น ภายใน 4 ปี หรือ ปริญญาเอก - อย่างน้อย 3 ชิ้น ภายใน 5 ปี ต้องมีผลงานวิชาการภายหลัง การสาเร็จการศึกษา ดังนี้ - อย่างน้อย 1 ชิ้น ภายใน 2 ปี หรือ - อย่างน้อย 2 ชิ้น ภายใน 4 ปี หรือ - อย่างน้อย 3 ชิ้น ภายใน 5 ปี 1. จานวนอย่างน้อย 3 คน 1. จานวนอย่างน้อย 3 คน 2. คุณวุฒิ 2. คุณวุฒิ 2.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ 2.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 2.2 ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ และมีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ 2.2 ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 3. มีผลงานทางวิชาการที่ และมีตาแหน่งศาสตราจารย์ 3.1 ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา 3. มีผลงานทางวิชาการที่ เพื่อรับปริญญา และ 3.1 ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการ 3.2 ได้รับการเผยแพร่ตาม ศึกษาเพื่อรับปริญญา และ หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณา 3.2 ได้รับการเผยแพร่ตาม แต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการ วิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง รอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 4. กรณีมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ไม่ โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้อง สามารถหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ เป็นผลงานวิจัย หลักสูตรได้ครบตามจานวน หรือมี 4. กรณีมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ จานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ไม่สามารถหาอาจารย์ 25


26 ประเภทของอาจารย์

ระดับปริญญาตรี

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอ จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเป็นรายกรณี 5. ต้องทาหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอน

ระดับปริญญาโท ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอ จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้ คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเป็นรายกรณี 5. ต้องทาหน้าที่ 5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรือ 5.2 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรือ 5.3 อาจารย์ผู้สอน กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก แต่ยังไม่มีผลงานทาง วิชาการ ถ้าต้องการเป็นอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในระดับ ปริญญาโท ต้องมีผลงานวิชาการ ภายหลังการสาเร็จการศึกษา ดังนี้ - อย่างน้อย 1 ชิ้น ภายใน 2 ปี หรือ - อย่างน้อย 2 ชิ้น ภายใน 4 ปี หรือ - อย่างน้อย 3 ชิ้น ภายใน 5 ปี

ระดับปริญญาเอก ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ครบตาม จานวน หรือมีจานวนนักศึกษา น้อยกว่า 10 คน ทางสถาบัน อุดมศึกษาต้องเสนอจานวนและ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการ การอุดมศึกษาพิจารณาเป็นราย กรณี 5. ต้องทาหน้าที่ 5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรือ 5.2 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรือ 5.3 อาจารย์ผู้สอน กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก แต่ยังไม่มีผลงานทาง วิชาการ ถ้าต้องการเป็นอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในระดับ ปริญญาเอก ต้องมีผลงานวิชาการ ภายหลังการสาเร็จการศึกษา ดังนี้ - อย่างน้อย 1 ชิ้น ภายใน 2 ปี หรือ - อย่างน้อย 2 ชิ้น ภายใน 4 ปี หรือ - อย่างน้อย 3 ชิ้น ภายใน 5 ปี 26


27 ประเภทของอาจารย์ อาจารย์ผู้สอน

ระดับปริญญาตรี 1. อาจารย์ประจา หรืออาจารย์พิเศษ 2. คุณวุฒิ 2.1 ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ 2.2 ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่ สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของ รายวิชาที่สอน 3. กรณีที่มีอาจารย์ประจาคุณวุฒิ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และเป็น อาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ใช้บังคับ ให้ สามารถทาหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไป ได้ 4. กรณีอาจารย์พิเศษ อาจได้รับการ ยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ต้อง 4.1 มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือ เทียบเท่า และ 4.2 มีประสบการณ์การทางานที่ เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 ปี และ 4.3 มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็น ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น (ยกเว้นหมวด วิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งได้คณะกรรมการ การอุดมศึกษาได้ยกเว้นให้วิทยาลัย

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1. อาจารย์ประจา หรืออาจารย์พิเศษ 2. คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่ สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของ รายวิชาที่สอน 3. มีประสบการณ์ด้านการสอน 4. มีผลงานทางวิชาการที่ 4.1 ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญา และ 4.2 ได้รับการเผยแพร่ตาม หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณา แต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง วิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ใน รอบ 5 ปีย้อนหลัง 5. ในกรณีของอาจารย์พิเศษ อาจ ได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ต้อง 5.1 มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือ เทียบเท่า และ 5.2 มีประสบการณ์การทางานที่ เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 ปี และ 5.3 มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์

ระดับปริญญาโท 1. อาจารย์ประจา หรืออาจารย์พิเศษ 2. คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่ สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชา ของรายวิชาที่สอน 3. มีประสบการณ์ด้านการสอน 4. มีผลงานทางวิชาการที่ 4.1 ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญา และ 4.2 ได้รับการเผยแพร่ตาม หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณา แต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง วิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ใน รอบ 5 ปีย้อนหลัง 5. ในกรณีของอาจารย์พิเศษ ต้องมี ชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของ รายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็น ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก แต่ยังไม่มีผลงานทาง วิชาการ อนุโลมให้เป็นผู้สอนได้

ระดับปริญญาเอก 1. อาจารย์ประจา หรืออาจารย์ พิเศษ 2. คุณวุฒิ 2.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ 2.2 ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่ สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของ รายวิชาที่สอน 3. มีประสบการณ์ด้านการสอน 4. มีผลงานทางวิชาการที่ 4.1 ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ การศึกษาเพื่อรับปริญญา และ 4.2 ได้รับการเผยแพร่ตาม หลักเกณฑ์ ที่กาหนดในการ พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 5. ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชา ในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลม ให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับ ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี ตาแหน่งทางวิชาการ 27


28 ประเภทของอาจารย์

อาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์และการ ค้นคว้าอิสระ 1. ระดับปริญญาโท 2. ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกไปแล้ว) ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 6. กรณีเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร ทางวิชาชีพ อาจารย์ผู้สอนต้องมี คุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน วิชาชีพนั้นๆ

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ ทาหน้าที่อาจารย์ผู้สอนได้ 6. ในกรณีของอาจารย์พิเศษ ต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา นั้น กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก แต่ยังไม่มีผลงานทาง วิชาการ ถ้าต้องเป็นผู้สอนระดับ ปริญญาเอก ต้องมีผลงานวิชาการ ภายหลังการสาเร็จการศึกษา ดังนี้ - อย่างน้อย 1 ชิ้น ภายใน 2 ปี หรือ - อย่างน้อย 2 ชิ้น ภายใน 4 ปี หรือ - อย่างน้อย 3 ชิ้น ภายใน 5 ปี อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ หลัก 1. คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษา 1. คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้า วิทยานิพนธ์หลัก อิสระ 1.1 เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร 1.1 เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร 1.2 ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 1.2 ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ หรือ 1.3 ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และ 1.3 ปริญญาโทหรือเทียบเท่า มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ 28


29 ประเภทของอาจารย์

ระดับปริญญาตรี

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

ระดับปริญญาโท 2. มีผลงานทางวิชาการที่ 2.1 ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญา และ 2.2 ได้รับการเผยแพร่ตาม หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณา แต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง วิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 1. กรณีเป็นอาจารย์ประจา ต้องมี คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ เช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์หลัก 2. กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมี 2.1 คุณวุฒิปริญญาเอกหรือ เทียบเท่า และ 2.2 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับ การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่อ อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า

ระดับปริญญาเอก 2. มีผลงานทางวิชาการที่ 2.1 ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญา และ 2.2 ได้รับการเผยแพร่ตาม หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณา แต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง วิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน รอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 1. กรณีเป็นอาจารย์ประจา ต้องมี คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ เช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์หลัก 2. กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมี 2.1 คุณวุฒิปริญญาเอกหรือ เทียบเท่า และ 2.2 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับ การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มี ชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือ สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 29


30 ประเภทของอาจารย์

ระดับปริญญาตรี

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

ระดับปริญญาโท อิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 2.3 ถ้าไม่มีตามที่กาหนดใน 2.1 และ 2.2 ต้อง (1) เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยา นิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ

ระดับปริญญาเอก ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 2.3 ถ้าไม่มีตามที่กาหนดใน 2.1 และ 2.2 ต้อง (1) เป็นผู้มีความรู้ความ เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์ กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ให้พิจารณา จากผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิที่ (2) ต้องขอความเห็นชอบจาก เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเนื้อหา สภาสถาบันอุดมศึกษา วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ (3) แจ้งคณะกรรมการการ (2) ขอความเห็นชอบจากสภา อุดมศึกษารับทราบ สถาบันอุดมศึกษา กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิ (3) แจ้งคณะกรรมการการ ปริญญาเอก แต่ยังไม่มีผลงานทาง อุดมศึกษารับทราบ วิชาการ ถ้าต้องการเป็นอาจารย์ที่ กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับ ปริญญาเอก แต่ยังไม่มีผลงานทาง ปริญญาโท ต้องมีผลงานวิชาการ วิชาการ ถ้าต้องเป็นอาจารย์ที่ ภายหลังการสาเร็จการศึกษา ดังนี้ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับ - อย่างน้อย 1 ชิ้น ภายใน 2 ปี หรือ ปริญญาเอก ต้องมีผลงานวิชาการ - อย่างน้อย 2 ชิ้น ภายใน 4 ปี หรือ ภายหลังการสาเร็จการศึกษา ดังนี้ - อย่างน้อย 3 ชิ้น ภายใน 5 ปี - อย่างน้อย 1 ชิ้น ภายใน 2 ปี หรือ - อย่างน้อย 2 ชิ้น ภายใน 4 ปี หรือ - อย่างน้อย 3 ชิ้น ภายใน 5 ปี 30


31 ประเภทของอาจารย์ อาจารย์ผู้สอบ วิทยานิพนธ์

ระดับปริญญาตรี

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

ระดับปริญญาโท 1. ประกอบด้วยอาจารย์ประจา หลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน 2. ประธานกรรมการสอบต้องไม่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์ร่วม 3. อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมี คุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทาง วิชาการ ดังนี้ 3.1 กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมี 3.1.1 คุณวุฒิ (1) ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ (2) ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ 3.1.2 มีผลงานทางวิชาการที่ (1) ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ การศึกษาเพื่อรับปริญญา และ (2) ได้รับการเผยแพร่ตาม หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณา แต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง วิชาการอย่างน้อย 3 รายการ

ระดับปริญญาเอก 1. ประกอบด้วยอาจารย์ประจา หลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 5 คน 2. ประธานกรรมการสอบต้อง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3. อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และ ผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 3.1 กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมี 3.1.1 คุณวุฒิ (1) ปริญญาเอกหรือ เทียบเท่า หรือ (2) ปริญญาโทหรือ เทียบเท่า และมีตาแหน่งรอง ศาสตราจารย์ 3.1.2 มีผลงานทางวิชาการที่ (1) ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ การศึกษาเพื่อรับปริญญา และ (2) ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการ พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 31


32 ประเภทของอาจารย์

ระดับปริญญาตรี

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

ระดับปริญญาโท ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย 3.2 กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก ต้องมี 3.2.1 คุณวุฒิปริญญาเอกหรือ เทียบเท่า และ 3.2.2 ผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือ สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ การค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 3.2.3 ถ้าไม่มีตามที่กาหนด ใน 3.2.1 และ 3.2.2 ต้อง (1) เป็นผู้มีความรู้ความ เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็น ที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า อิสระ (2) ขอความเห็นชอบจาก สภาสถาบันอุดมศึกษา (3) แจ้งคณะกรรมการการ อุดมศึกษารับทราบ กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิ

ระดับปริญญาเอก โดยอย่างน้อย 1 รายการ เป็นผลงานวิจัย 3.2 กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก ต้องมี 3.2.1 คุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า และ 3.2.2 ผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อต้องมี วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 3.2.3 ถ้าไม่มีตามที่กาหนดใน 3.2.1 และ 3.2.2 ต้อง (1) เป็นผู้มีความรู้ความ เชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์ กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ พิจารณาจากผลงานของ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ กับเนื้อหาวิทยานิพนธ์ กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก แต่ยังไม่มีผลงานทาง วิชาการ อนุโลมให้เป็นผู้สอนได้ 32


33 ประเภทของอาจารย์

ระดับปริญญาตรี

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก แต่ยังไม่มีผลงานทาง วิชาการ ถ้าต้องการเป็นอาจารย์ผู้สอบ วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท ต้องมีผลงานวิชาการภายหลังการ สาเร็จการศึกษา ดังนี้ - อย่างน้อย 1 ชิ้น ภายใน 2 ปี หรือ - อย่างน้อย 2 ชิ้น ภายใน 4 ปี หรือ - อย่างน้อย 3 ชิ้น ภายใน 5 ปี

ระดับปริญญาเอก ถ้าต้องการเป็นอาจารย์ผู้สอบ วิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอก ต้องมีผลงานวิชาการภายหลังการ สาเร็จการศึกษา ดังนี้ - อย่างน้อย 1 ชิ้น ภายใน 2 ปี หรือ - อย่างน้อย 2 ชิ้น ภายใน 4 ปี หรือ - อย่างน้อย 3 ชิ้น ภายใน 5 ปี

33


34

ภาคผนวก ข (1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

หมายเหตุ หลักสูตรต้องเลือกศึกษาและนาไปใช้ให้ตรงกับระดับหลักสูตรทีด่ าเนินการ


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61

ภาคผนวก ค แนวทางดาเนินการข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้อง ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)


62 แนวทางการดาเนินการข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) หลั ก สู ต รที่ ผ่ า นการอนุ มั ติ จ ากสภาสถาบั น พระบรมราชชนกและลงนามในเล่ ม หลั ก สู ต รเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้อาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลักสูตร ดาเนิ นการตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา กาหนดดังนี้ 1. เข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) 1.1 หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง เมื่อได้รับอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบจากสภาสถาบันพระบรมราชชนก และลงนามในเล่มหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว จะต้องดาเนินการจัดทาข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบ (CHE Curriculum Online : CHECO) 1.2 สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา เป็นผู้พิจารณาและตรวจสอบรายการข้อมูลหลักสูตร ดั ง กล่ า วให้ ส อดคล้ อ งตามมาตรฐานการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และเกณฑ์ ม าตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และแจ้ ง ผลการพิ จ ารณาความสอดคล้ อ งของหลั ก สู ต รดั ง กล่ า วผ่ า นระบบ (CHE Curriculum Online : CHECO) 1.3 ระบบจะแสดงผลการพิจารณาหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน ดังนี้ 1.3.1 กรณี ที่ หลั กสู ตรสอดคล้ องตามเกณฑ์ ต่ าง ๆ ที่ กระทรวงศึ กษาธิ การก าหนดจะแสดงผลว่ า “หลักสูตรสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง” 1.3.2 กรณี ที่ ห ลั ก สู ต รไม่ ส อดคล้ อ งตามเกณฑ์ ที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารก าหนดจะแสดงผลว่ า “หลักสูตรไม่สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง” และไม่แนะนาให้ผู้เรียน เข้ าศึ กษาแต่ ไม่ ห้ า ม และเสนอสภาสถาบั นพระบรมราชชนกให้ ชะลอการรั บ นั กศึ กษาทั นที หากสถาบั นประสงค์ จะจัดการศึกษาต่อ ต้องนาหลักสูตรดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงแก้ไขและเสนอ เพื่ออนุมัติใหม่ 2. สถาบั น ด าเนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนในแต่ ล ะหลั ก สู ต ร เป็ น เวลาหนึ่ ง ปี ก ารศึ ก ษาเป็ น ต้ น ไป กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา จะพิจารณาผลการดาเนิ นการจั ดการเรียนของแต่ละหลั กสู ตร จากรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสู ตร (SAR) และเผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณชน ดังนี้ 2.1 กรณี ห ลั ก สู ต รใหม่ ถ้ า หลั ก สู ต รมีผ ลการประเมิ น ตนเองระดั บ หลั ก สู ตร ตามองค์ป ระกอบที่ 1 การกากับ มาตรฐาน “ผลการบริ ห ารจั ดการหลั กสู ตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรที่กาหนดโดยคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (กกอ.)” มีผลการประเมิน “ผ่าน” กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) แจ้ ง ส านั ก งาน ก.พ. และส านั กงาน ก.ค.ศ. เพื่อ ให้ การรั บรองคุณวุ ฒิ ก ารศึก ษาและการก าหนดอัต ราเงิ นเดือ น พร้อมเผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณชน 2.2 กรณีหลั กสู ตรปรั บปรุ ง ถ้าหลักสู ตรมีผลการประเมินตนเองระดับหลั กสู ตร ตามองค์ประกอบที่ 1 การก ากั บ มาตรฐาน “ผลการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที่ ก าหนดโดย กกอ.” มีผ ลการประเมิน “ผ่า น” 2 ปี ติด ต่อ กัน กระทรวงการอุด มศึก ษา วิท ยาศาสตร์ วิจัย และนวัต กรรม (อว.) แจ้ ง ส านั ก งาน ก.พ. และส านั กงาน ก.ค.ศ. เพื่อ ให้ การรั บรองคุณวุ ฒิ ก ารศึก ษาและการก าหนดอัต ราเงิ นเดือ น พร้อมเผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณชน 2.3 หลัก สูต รใหม่แ ละหลัก สูต รปรับ ปรุง ถ้า หลัก สูต รมีผ ลการประเมิน ตนเองระดับ หลัก สูต รตาม องค์ป ระกอบที่ 1 การกากับ มาตรฐาน “ผลการบริห ารจัด การหลัก สูต รตามเกณฑ์ม าตรฐานหลักสูต รที่กาหนด โดย กกอ.”มีผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” ในปีการศึกษาล่าสุด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จะเผยแพร่ ผ ลการประเมิ น ต่ อสาธารณชนผ่ านทางเว็ บไซต์ และไม่ แนะน าให้ ผู้ เรี ยนเข้ าศึ กษาในหลั ก สู ต ร แจ้งสภาสถาบันให้ปรับปรุงโดยเร่งด่วน พร้อมประกาศว่า หากปีการศึกษาถัดไปหลักสูตรดังกล่าวยังมีผลการประเมิน ไม่ ผ่ า นจะแจ้ ง ส านั ก งาน ก.พ. และส านั ก งาน ก.ค.ศ. ให้ ย กเลิ ก การรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาและการก าหนด อัตราเงินเดือน


63 2.4 หลั ก สู ต รใหม่ แ ละหลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง ถ้ า หลั ก สู ต รมี ผ ลการประเมิ น ตนเองระดั บ หลั ก สู ต ร ตามองค์ ป ระกอบที่ 1 “ผลการบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที่ ก าห นดโดย กกอ. มีผ ลการประเมิน “ไม่ผ่า น” 2 ปี ติดต่อกัน กระทรวงการอุด มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จะประกาศต่อ สาธารณชนว่า หลัก สูต รดัง กล่า วไม่เ ป็น ไปตามเกณฑ์ม าตรฐานฯ ไม่แ จ้ง ส านัก งาน ก.พ. และส านัก งาน ก.ค.ศ. เพื่อ ให้ก ารรับ รองคุณ วุฒ ิก ารศึ ก ษาและการก าหนดอัต ราเงิน เดือ น หรือ แจ้ง ให้ย กเลิก การรับรองคุณวุฒิการศึกษาและการกาหนดอัตราเงินเดือน ในกรณีที่ได้ให้การรับรองไปแล้ว 2.5 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จะเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรรวมทั้ง ผลการด าเนิ นการหลั กสู ตรของสถาบั นอุ ดมศึ กษาต่ อสาธารณชนเป็ นประจ าทุ กปี อย่ างต่ อเนื่ อง เพื่ อให้ เป็ นข้ อมู ล ประกอบการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาและการคุ้มครองผู้เรียนในหลักสูตร หลั กสู ต รทุก หลัก สูต รต้ องได้ รั บการอนุมั ติจ ากสภาสถาบั น พระบรมราชชนกก่ อน โดยต้ องไม่ อนุ มั ติ หลักสูตรย้อนหลัง 3. รายการที่สาคัญและจาเป็นบางรายการ ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ส านั ก มาตรฐานและประเมิ น ผลอุ ดมศึ กษา ก าหนดหั ว ข้ อในการกรอกข้ อ มูล หลั ก สู ตรผ่ านระบบพิจารณาความ สอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) แบ่งออกเป็นส่วน ๆ มีรายการ 10 หัวข้อ ดังนี้ ส่วนที่ 1.1 สถานภาพของหลักสูตร 1. ข้อมูลการเปิดการศึกษาและมติสภาสถาบัน 2. ชื่อหลักสูตรภาษาไทย 3. ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ 4. สถานที่จัดการเรียนการสอน ส่วนที่ 1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1. รูปแบบ 2. หลักเกณฑ์การเรียกชื่อปริญญา 3. ชื่อปริญญาภาษาไทย 4. ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ 5. ชื่อย่อปริญญาภาษาไทย 6. ชื่อย่อปริญญาภาษาอังกฤษ 7. ชื่อสาขาวิชา ส่วนที่ 1.3 โครงสร้างหลักสูตร 1. วิชาเอก 2. โครงสร้างหลักสูตร และจานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 3. ภาษาที่ใช้ 4. การรับผู้เข้าศึกษา 5. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 6. การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ส่วนที่ 1.4 อาจารย์ประจาหลักสูตร 1. กาหนดเปิดสอน พร้อมแนบ file รายงานการประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนก ที่อนุมัติหลักสูตร 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3. อาจารย์ประจาหลักสูตร


64 ส่วนที่ 1.5 ระบบจัดการศึกษา 1. ระบบการจัดการศึกษา 2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ส่วนที่ 1.6 ผลการพัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้าน (ผลการเรียนรู้ Learning Outcomes) 1. ผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2. ผลการเรียนรู้ หมวดวิชาเฉพาะ 3. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา ส่วนที่ 1.7 คุณสมบัติผู้เรียน 1. คุณสมบัติผู้เรียน ส่วนที่ 1.8 จานวนนิสิต 1. ตารางจานวนรับนิสิตและคาดว่าจะสาเร็จการศึกษา 2. รูปแบบการศึกษา 3. ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี ส่วนที่ 1.9 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 1. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ส่วนที่ 1.10 เอกสารแนบ แนบไฟล์ (ไฟล์นามสกุล .pdf) ตามภาคผนวกของหลักสูตร (มคอ.2) 1. รายงานการประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนก (รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม สรุปเรื่องในวาระ มติของสภาสถาบัน ที่มีมติอนุมัติหลักสูตร และหน้าสุดท้ายของรายงานการประชุม ที่ลง นามผู้รับรองรายงานการประชุม) 2. ไฟล์หลักสูตร (มคอ.2) ข้อมูลของหลักสูตรตั้งแต่ ปก สารบัญ ข้อมูลของหลักสูตรตั้งแต่ หมวด 1-8) และเอกสารอื่นๆ ตามสารบัญของภาคผนวกหลักสูตร) มคอ.2 ดังนี้ 2.1 ตารางเปรียบเทียบสาระการปรับปรุงหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. ............. กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .............. 2.2 ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร 2.3 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 2.4 รายงานการประชุม/สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตร 2.5 Curriculum Mapping 2.6 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง 2.7 อื่น ๆ

Profile for Pattanapong Mukkaew

คู่มือ แนวทางการเขียนรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ของสถาบันพระบรมราชชนก  

คู่มือ แนวทางการเขียนรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ของสถาบันพระบรมราชชนก  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded