Page 1

17.04

¶√§πΔ∏™ ¶√§πΔπ™ª√™ ∫∞π ∑ø∏

11 ¶∞ƒ∞£Àƒ√ ΢ÚȷοÙÈÎÔ

NEKPH ZøNH / TO¶O™ ™E ANAMONH «¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ fiÏË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÚÈÓ ·’ fiÏ· ÁÈ· ¤Ó· ÂÓˆÙÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ fiÏË Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. [...] H fiÏË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, ÁÈ· Ó· Ù·ÍÈÓÔÌ› ÙÔ ¯ÒÚÔ, Ù˘ÊÏ‹ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Î·È ÛÙÔ ¿-ÙÔÔ. °È·Ù› ÔÈ ÙfiÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿ ¯ˆÚÈÎÔ›: Ì·˜ Úԉȷı¤ÙÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ ‰È¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. H fiÏË, Û˘ÓÂÒ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÈ ·˘Ù‹ ̤۷ ÛÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘» - KÒÛÙ·˜ AÍÂÏfi˜, «H fiÏË - Úfi‚ÏËÌ·» ¡ÂÎÚ‹ ˙ÒÓË: ∑ˆ‹ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ ÛÂÏ. 4 Critical Archaeologies ÛÂÏ. 5


‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ

2/38 1000 §∂•∂π™_ªπ∞ ∂π∫√¡∞

ºÙ·›Ó fiÏÔÈ °Ú¿ÊÂÈ Ë ªÂÚfiË ªˆ˘Û¤ˆ˜ meropi.m@politis-news.com

¢È·¯ÚÔÓÈÎfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ K˘ÚÈ·ÎÔ‡ MÔ˘Û›Ԣ: Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ¤Ó·Ó Ó¤Ô ¯ÒÚÔ Ê‡Ï·Í˘ ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ˘‹Ú¯Â... ÚÔÔÏÂÌÈο, ·fi ÙÔ ‘73, ·ÏÏ¿ Ë ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ‘74 η٤ÛÙËÛ ·Ó¤ÊÈÎÙË ÙË ‰·¿ÓË ÁÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ. TÔ 1984 ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ÙfiÙ YÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ë ›‰Ú˘ÛË ÂȉÈÎÔ‡ Ù·Ì›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ MÔ˘Û›Ԣ. æËÊ›ÛÙËΠ۠ÓfiÌÔ ÙÔ 1987. K˘ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó Î·È ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌ· Ì ÙÔ ÈÎÂÙ¢ÙÈÎfi “‚ÔËı‹ÛÙ ӷ ¯Ù›ÛÔ˘Ì ÙÔ Ó¤Ô MÔ˘Û›Ԕ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ. ŒÎÙÔÙÂ, Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ‘88, ÙÔ˘ ‘89, ÙÔ˘ ‘90 Î·È ÂÓÙ‡ıÂÓ, ηıÈÛÙ¿ ·Ó¤ÊÈÎÙË ÙË ‰·¿ÓË ÁÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ. TÔ 2008 ‹ÚıÂ Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÛ‚ÔÏ‹, Ô˘ η٤ÛÙËÛ ·Ó¤ÊÈÎÙË ÙË ‰·¿ÓË ÁÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ. T· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ K˘ÚÈ·ÎÔ‡ MÔ˘Û›Ԣ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ¿ÁÈÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. K·ıÈÛÙÒÓÙ·˜ ÂÊÈÎÙfi ÁÈ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, fiÔÙ ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ú¢ÛÙfi, Ó· Ù· ·›ÚÓÂÈ ·’ ÂΛ. K·È Ë ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ; ¶Ò˜ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ Ù·Ì›Ô; MÂ... ·ÎÈÓËÛ›·. °È· 24 ¯ÚfiÓÈ·. T· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. E›Ó·È ÎÈ ·˘Ùfi ¿ÏÏÔ ¤Ó· Ù·Ì›Ô-Ê¿ÓÙ·ÛÌ· [‚Ï. T·ÌÂ›Ô KÔÈÓˆÓÈÎÒÓ AÛʷϛۈÓ]. K·È Ë ÂοÛÙÔÙ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ·ԉ›¯ıËΠÔχ ÌÈÎÚ‹ ÁÈ· ÌÈ· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Â˘ı‡ÓË. T· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ K˘ÚÈ·ÎÔ‡ MÔ˘Û›Ԣ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÂÈÙfiÎÈÔ 0,5%. TÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ fiˆ˜ ÙÔ ÔÚ›˙ÂÈ Ë E˘Úˆ·˚΋ KÂÓÙÚÈ΋ TÚ¿Â˙· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È -ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘- ÛÙÔ 1%. °È·Ù› ÏÔÈfiÓ ÌÈÛfi ‰Ò; °È·Ù› οÔÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ [ÙÔ 2001, ·Ó ‰ÂÓ Î¿Óˆ Ï¿ıÔ˜] Î·È Â›Â: ÁÈ·Ù› Ó· ‰›ÓÔ˘Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÔÛÔÛÙfi; Afi ÙÒÚ· Î·È ÂȘ ÙÔ ÂÍ‹˜, ı· ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È ÙÔ 0,5%. ŸÙ·Ó Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ 5%, ÙÔ 0,5% ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Î·È Î¿ÙÈ. ™‹ÌÂÚ·, fï˜, Â›Ó·È ÙÔ ÌÈÛfi. OÈ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÂÈÙfiÎÈ· ·fi 4 ¤ˆ˜ 7,5%. ¶Â›Ù ˆ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ٷ ÏÂÊÙ¿ Û ȉȈÙÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜. °È·Ù› ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ÎÚ·ÙÈο ÔÌfiÏÔÁ·; ŒÍÈ ÙÔȘ ÂηÙfiÓ ÂΛ. ¢ÂÓ ¤ÁÈÓ ÔÙ¤ ÚfiÙ·ÛË Ó· ÂÂÓ‰˘ıÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ. °È·Ù› ‰ÂÓ Û˘Ó¤ÊÂÚ ÙËÓ ÂοÛÙÔÙ ΢‚¤ÚÓËÛË. Afi ÙÔ 1987 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ºÙ·›Ó fiÏÔÈ.

1 7

MÈ· ÊÔÚËÙ‹ ÁË, «Â›‰Ë» Û ‰È·Ú΋ ΛÓËÛË Î·È ÂÈÓÔË̤ÓÔÈ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙÔ Ê·ÓÙ·ÛÈ·Îfi ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ôχ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi, Â›Ó·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ AϤͷӉÚÔ˘ æ˘¯Ô‡ÏË, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÙÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙË Ó¤· ÙÔ˘ ÂÈηÛÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ٛÙÏÔ Alien Species. H ¤ÎıÂÛË ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ 4 M·˝Ô˘ Î·È ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ K¤ÓÙÚÔ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ T¤¯Ó˘ ¢È¿ÙÔÔ˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÁηÏÂÚ› «a.antonopoulou.art». ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ï·›ÛÈÔ, Ë MÂϛٷ KÔ‡Ù· ı· ÂÎı¤ÛÂÈ ¤ÚÁ· Ù˘ ÛÙËÓ ·ıËÓ·˚΋ ÁηÏÂÚ›. H ·Ú¯‹ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ æ˘¯Ô‡ÏË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ê˘Ùfi Ailanthus Altissima [‚ÚˆÌÔηڢ‰È¿]. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÙÔÍÈÎfi ·ÓıÂÎÙÈÎfi ‰¤ÓÙÚÔ ·fi ÙËÓ K›Ó·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍ·ÏÒÓÂÙ·È Ú·Á‰·›· ÛÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· ·ÂÈÏÒÓÙ·˜ ÛÔ‚·Ú¿ ÙË ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·. ™ÙË Û˘Óı‹ÎË Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘, Ë Ê‡ÛË ÌÔÈ¿˙ÂÈ Î˘Ú›·Ú¯Ë Î·È ·ÂÈÏËÙÈ΋. T· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙËÓ TÂÙ¿ÚÙË 4 M·˝Ô˘ ÛÙȘ 20:00. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 22766007 Î·È www.diatopos.com.

∞ ¶ ƒ π § π √ À

2 0 1 1

¶ √ § π Δ ∏ ™

OI ¶PøTEYOY™E™ TH™ EYPø¶H™ A¶OTE§OYN ™HMEIA ANAºOPA™ °IA KA£E XøPA, °IATI ¢EN ™YMBAINEI TO I¢IO ME TH §EYKø™IA;

¶ÔÏÏÔ› ÁÂÓÓËı‹Î·Ì Û ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË Î·È ¿ÏÏÔÈ ÂÈϤͷÌ ӷ ηÙÔÈÎÔ‡ÌÂ, ·ÏÏ¿ fiÏÔÈ Ì·˙› ÙËÓ ·Á·¿ÌÂ Î·È ÙË ÓÔÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ, Î·È ÂÈı˘Ìԇ̠fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙËÓ fiÏË. OÈ ‰ËÌfiÙ˜ Û˘¯Ó¿ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ fiÏË, Î·È ÙËÓ ÂÏÏÈ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· Ù· ·Ó·Ù˘Íȷο ¤ÚÁ·. ™Â ÊÈÏÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ·ÊÔ˘ÁÎÚ·˙fiÌ·ÛÙ ÙËÓ ·ÁˆÓ›· Î·È ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÙË ÌÔÈÚ·Ṳ̂ÓË ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÌÈÛÔ-ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓË ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ §Â˘ÎˆÛ›·, Ì ٷ ÔÏÏ¿ Û¯¤‰È· Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, Ì ٷ Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, Ì ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Ô˘ Îfi‚ÂÙ·È, Ì ÙÔ

500 ϤÍÂȘ

M ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ˆ˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ º›ÏˆÓ Ù˘ §Â˘ÎˆÛ›·˜, Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Mȯ¿Ï˘ ™·ÚÚ‹˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Î·È ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ·Ó˘ÏÔÔ›ËÙ·

΢ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Ô˘ ‰ÂÓ ÎÈÓ›ٷÈ, Ì ÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚ›ٷÈ, Ù· ¿Úη Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È, Ì ÙËÓ Ù¿ÊÚÔ Û ÂÁηٿÏÂÈ„Ë. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë fiÏË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ÌÈ· ‰˘Ó·Ù‹ ʈӋ Ô˘ ı· ‰ÈÂΉÈΛ ÙË §Â˘ÎˆÛ›· Ô˘ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È ·Í›˙Ô˘Ì ӷ ¤¯Ô˘ÌÂ, Î·È Ó· Ù˘Á¯¿ÓÂÈ Ù˘ ·Ó¿ÏÔÁ˘ ÚÔÛÔ¯‹˜ Î·È ÛËÌ·Û›·˜ Ì ٷ ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Ô˘ ‰ÈηȈ̷ÙÈο Ù‹˜ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó. O ‰ËÌfiÙ˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Î·È ÚfiÏÔ Î·È ÏfiÁÔ ÛÙ· ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ, ¯ˆÚ›˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Úԉȷı¤ÛÂȘ, Ì ÁÓÒÌÔÓ¿ Ì·˜ ÌÈ· fiÏË Ì ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏ›ÙË, Ì ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È Î¿ÏÏÔ˜, Ì ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·, ȉڇ۷Ì ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ “º›ÏÔÈ Ù˘ §Â˘ÎˆÛ›·˜”. E›Ó·È ¤Ó·˜ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Î·È Ì¤ÏË Á›ÓÔÓÙ·È fiÛÔÈ ·Û¿˙ÔÓÙ·È ÙȘ ηٷÛÙ·ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Ì ÂÙ‹ÛÈ· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ 10 ¢ÚÒ Î·È 5 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ÂÁÁÚ·Ê‹. TÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ Â›Ó·È Î·Ù·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô EÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· ÙÔ ‰È·‚¿ÛÂÈ Â›Û˘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘. ™’ ¤Ó·Ó Ù¤ÙÔÈÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Î·È ˘ÁȤ˜ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ Û ÔÏÏ¿ ı¤Ì·Ù·, Î·È Â›Ó·È fiϘ Û‚·ÛÙ¤˜. EÌ›˜

Δ ∏ ™

∫ À ƒ π ∞ ∫ ∏ ™

ÂÈÎÂÓÙÚˆÓfiÌ·ÛÙ ÛÙ· ¤ÚÁ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Â›ÛËÌ· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Î·È ‰ÈÂΉÈÎԇ̠ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ù¿¯ÈÛÙ·. AÓ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Î·È ÛÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ Â›Ó·È Ë ÚÔÒıËÛË Î·È Ë ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ¤ÚÁˆÓ ·Ó¿Ù˘Í˘, fiˆ˜: H ηı·ÚÈfiÙËÙ·, ‰ËÌfiÛȘ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜, Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÔÈ, ηٿÏÏËϘ ÚÔÛ‚¿ÛÂȘ Î·È ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ Â˙ÒÓ, ηٿÏÏËÏ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, ¿Úη, ¯ÒÚÔÈ Ú·Û›ÓÔ˘, ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ·Ó·Ù˘Íȷο ¤ÚÁ· fiˆ˜ Ë ¶Ï·Ù›· EÏ¢ıÂÚ›·˜, ÙÔ MÔ˘Û›Ô, ÙÔ M¤Á·ÚÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ë ™¯ÔÏ‹ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ, ÙÔ ·ÏÈfi °™¶, Ë ·ÏÏ·Á‹ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘, Ë ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂÈ-

¯ÒÓ fiÏË Î.¿. MfiÓÔ ¤ÙÛÈ Ë §Â˘ÎˆÛ›· Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ ÌÔÚ› ‰˘Ó·ÌÈο Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi - ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi, Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi, ·ıÏËÙÈÎfi, ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi, ÙÔ˘ÚÈÛÌfi fiψÓ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÚfiÛÊ·Ù· ¤¯Ô˘Ì ·Ú¯›ÛÂÈ ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· Ë ÔÔ›· ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ÙÔ˘ K˘ÚÈ·ÎÔ‡ MÔ˘Û›Ԣ Ù¿¯ÈÛÙ·. A˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ Â‰Ò Î·È 40 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÈÛı·›ÓÂÈ Û ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÛÙÂÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Î·È ÙÔ ÓËÛ› ·fi ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÌÔ˘Û›Ô, ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ì·˜. H ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ¤¯ÂÈ ·›ÛÙ¢ÙË ·‹¯ËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· „ËÊ›ÛÂÈ Ôχ ‡ÎÔÏ· ̤ۈ Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Ì·˜ www.filoitislefkosias.org. E›Û˘, ÛÙȘ 16 AÚÈÏ›Ô˘ [¯ı˜] ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛ·Ì ËÌÂÚ›‰· Ì ·ÚÈÔ ı¤Ì· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Î·È ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ §Â˘ÎˆÛ›·˜. KÔÚ˘Ê·›ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Ì¿˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÁÈ· ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂȘ Î·È ·Ó·Ï¿ÛÂȘ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ fiψÓ. TȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÚÔÊ‹ ÁÈ· ÛΤ„Ë Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ §Â˘ÎˆÛ›·˜.


Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ H NÈfi‚Ë ºÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ ‚¿˙ÂÈ Ù· ˙Ò· ¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜

TÈ Î¿ÓÂȘ; E›Ì·È ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ì Âȉ›Î¢ÛË ÛÙȘ ÂΉfiÛÂȘ. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÂÍËÁÒ ˆ˜ ÙÔ Illustration [ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË] Â›Ó·È Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ÁÚ·ÊÈÎÒÓ. T· Û¯¤‰È· ÛÙȘ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ, Û ÂÚÈÔ‰Èο, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Â›Ó·È Ô ‰ÈÎfi˜ ÌÔ˘ ÙÔ̤·˜. I‰È·›ÙÂÚ· Ì’ ÂӉȷʤÚÂÈ Ë ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË ‚È‚Ï›ˆÓ, ÔÈ ÂΉfiÛÂȘ, Ô T‡Ô˜, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÌ·È ÌfiÓÔ Û’ ·˘Ùfi. E›Û˘ ¤¯ˆ ÙËÓ Ù¿ÛË Ó· ۯ‰ȿ˙ˆ ˙Ò· ·ÓÙ› ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È Û˘¯Ó¿ Ú¤ÂÈ Ó· ··ÓÙ¿ˆ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË: Ó·È, ˙ˆÁÚ·Ê›˙ˆ Î·È ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·Ï¿ ‚Ú›ÛΈ ÈÔ ‰È·ÛΉ·ÛÙÈÎfi Ó· ‰Ô˘Ï‡ˆ Û ˙Ò· ΢ڛˆ˜ ÂÂȉ‹ ¤¯ÂȘ ·Ì¤ÙÚËÙ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜. M ˙Ò·-¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ‰ÂÓ ‰È·ÙÚ¤¯ÂȘ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ı›ÍÂȘ οÔÈÔÓ - ‹ ·Ó ı¤ÏÂȘ Ó· οÓÂȘ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ, ÌÔÚ›˜ Ó· ÙÔÓ ı›ÍÂȘ Ôχ ÈÔ ¤ÓÙÔÓ·!

¢·Ì¤ ¤ÛÈÂÈ ‰Ú¿ÎÔ˘˜* °Ú¿ÊÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÎÔ‡Ú˘ kakouris.g@politis-news.com

¶Ò˜ ÙÔ Î¿ÓÂȘ; M ·fiÏ·˘ÛË Î·È ¯·Ú¿ :) K¿ı ÂÚÁ·Û›· -›Ù ÚÔÛˆÈ΋ ›Ù ÁÈ· ÂÏ¿ÙË- ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ÚfiÎÏËÛË ÙËÓ ÔÔ›· ·ÔÏ·Ì‚¿Óˆ. TÔ Î¿ı ÚfiÙ˙ÂÎÙ Â›Ó·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ, Ì ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÔÌ·È ·Ó¿ÏÔÁ·. M ‚¿ÛË ÙȘ «·Ó¿ÁΘ» ÙÔ˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ ·Ú·‰ÔÛȷο ˘ÏÈο fiˆ˜ ÌÂÏ¿ÓÈ· Î·È ÌÔÁȤ˜ ‹/Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ì ΈÌÈÎfi ÛÙ˘Ï/ηÚÈηÙÔ‡Ú· ‹ ÛÔ‚·Úfi Î·È ÈÔ Ú·ÏÈÛÙÈÎfi. TÈ ı· οÓÂȘ; °È· ÙËÓ ÒÚ· ÛÎÔ‡ˆ Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÁÈ· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÛÙËÓ AÁÁÏ›·.

O §fiÁÔ˜ ÙÔ˘ B·ÛÈÏÈ¿ °Ú¿ÊÂÈ Ë §›˙· Tilford

KÚÈÙÈ΋ ıÂÒÚËÛË Î·ÙfiÈÓ ÂÔÚÙ‹˜

OÈ Ù·Ú¿ÙÛ˜ Î·È ÔÈ ¿Óˆ fiÚÔÊÔÈ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ, ÙˆÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Î·È fiÛÔ ÈÔ ·ÏÈfi ÙÔ ÎÙ‹ÚÈÔ, ÙfiÛÔ ÈÔ ÍÂοı·Ú· Ê·›ÓÂÙ·È. AÓ‚·›ÓÔÓÙ·˜ Û οÔÈ· ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÏȤ˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘, Ô˘ ›¯·Ó ¯ÙÈÛÙ› οÔÙ ÁÈ· Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó ÁÚ·Ê›· ‹ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ‚ϤÂȘ ÔÚfiÊÔ˘˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÛÂÈÚ¤˜ ÔÏfiÎÏËÚ· ¿‰ÂÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ¢È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ʈÙÈÛÌfi Ì ÌÈ· Ù·Ì¤Ï· Û οı fiÚÙ·, ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ ·fi fiÙÂ. Õ‰ÂÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ì ‚ÈÙÚ›Ó˜ Î·Ï˘Ì̤Ó˜ Ì ¯·ÚÙfiÓÈ, ÊÂÏÈ˙fiÏ ‹ ·ÏȤ˜ ·Ê›Û˜ ÛÙÂÚˆ̤Ó˜ Ì ¯ÔÓÙÚ‹ Ù¤ÏÏ·. E›Ó·È ÔÈ ·¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÙ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ fiÏ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙ· ÚÔ¿ÛÙÈ·, ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ·, ¤Ú· ·fi ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ·̷ÙÔ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, fiˆ˜ ı· ÂÚ›ÌÂÓ ηÓ›˜. KÚ‡‚ÔÓÙ·Ó ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ, ÂΛ Ô˘ ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÂÌÔÚÈο ΤÓÙÚ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ÙÔ˘˜. KÚ‡‚ÔÓÙ·Ó Ì¤Û· ÛÙȘ ‰Ô̤˜ ·fi ÌÂÙfiÓ Î·È ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·˘Ï¤˜ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó Í¯·Ṳ̂Ó˜, ÁÈ·Ù› Ô Î·ı¤Ó·˜ ÚÔÙÈÌÔ‡Û ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. °È· fiÛÔ˘˜ ÌÂÁ·ÏÒÛ·Ì ÂÎÙfi˜ K¤ÓÙÚÔ˘, ÁÈ·Ù› οÔ˘ ÂΛ η٤ÏËÍÂ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ë ÔÔ›· ‰‡Ô ÌfiÏȘ ÁÂÓȤ˜ ›Ûˆ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ ·fi fiÏÂȘ, Ù· ÛÙ¤ÎÈ· ·˘Ù¿ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ‹Ù·Ó ÔÈ ·¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÙ˜ Ì·˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. T· ‘90s Ì·˜ ¯ˆÚ›˜ ÁÔÓÈ΋ Â›‚Ï„Ë, ÙfiÙ Ô˘ ·Ó·ÁηÛÙÈο Ì·˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ «Î¿Ùˆ» ¤Ó·˜ ÁÔÓÈfi˜ -‹ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË Î¿ÔÈÔ˘ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·‰ÂÏÊfi˜ «ÁÈ· ÛÈÓÂÌ¿»- Î·È Ì·˜ ¤ÊÂÚÓ ›Ûˆ ¤Ó· Ù·Í›, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙÚÈ̈¯ÓfiÌ·ÛÙ fiÛÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÁÈÓfiÙ·Ó ÁÈ· Ó· ÌÔÈÚ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹. TfiÙ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â οÔ˘ Ó· ·˜ ÛÙÔÓ ™ÙÚfi‚ÔÏÔ, ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚË. ◊Ù·Ó ÌÈ· ¿‰ÂÈ· ¤ÎÙ·ÛË Ì Û›ÙÈ· Ù˙·È ÂÎÎÏËÛȤ˜, Û¯ÔÏ›· Ù˙·È ηӤӷ ηٿÛÙËÌ·, ·ÏÏ¿ Ù›ÔÙ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. ŒÙÛÈ Ë ÁÂÓÈ¿ Ì·˜ Ì·˙¢fiÙ·Ó ÛÙÔ ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ Z‹Ó· ¶¿Ï·˜, ÌÂٷ͇ ÛÈÓÂÌ¿, ÙÔ˘ ¶ÈηÓÙ›ÏÈ Ì ÙȘ Ì˯·Óԇ˜ Ù˙·È ÙËÓ ÎÚÂÂÚ› ÛÙË ÁˆÓÈ¿, οÔÙ ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔ˘ Capital Center ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ ÙË ı¤·. EΛ, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ·, ›¯·Ì ‰ÂÈ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ (›Ûˆ˜) sex shop Ô˘ ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ÙÔ ÔÔ›Ô, fiÓÙ·˜ ÚfiÎÔÏÔÈ, ‚Ϥ·Ì ˆ˜ ¤Ó· ·ÛÙ›Ô, ıÂÏÎÙÈÎfi ·ÍÈÔÂÚ›ÂÚÁÔ. KÈ fiÙ·Ó ÙÔ sex shop ·¤ÎÙËÛ Ú·ÎÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ϤÔÓ ·Ï¿ punchline ÁÈ· Û˘ÚÈ¿Úˉ˜ ¤ÊË‚Ô˘˜, ˘‹Ú¯·Ó ÔÈ ¿ÏϘ ·¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÙ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiˆ˜ ÙÔ ™Î·Ï›, fiÔ˘ Ì·˙‡ÔÓÙ·Ó ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ì ۂËÛÙ¿ Ù· ÊÒÙ· Î·È ı¤· ÙËÓ AÁÏ·ÓÙ˙È¿ Î·È ÙÔ ‰·Û¿ÎÈ ÙÔ˘ English School, fiÔ˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¿ÓÙ· ¤‚ÚÈÛÎ·Ó [‚Ú›ÛηÌÂ] ηfiÙ˜ οو ·fi οı ‰¤ÓÙÚÔ Î·È Ì¤Û· Û οı ϷÍÈ¿. ™ÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ÌÂÚÈÎÔ› ·Ó·Î·Ï‡Ù·ÌÂ Î·È ÛÙ¤ÎÈ· ÛÙË ÛÎÔÙÂÈÓ‹ Î·È ¿ÁÓˆÛÙË Û ÂÌ¿˜ ÙfiÙ ·ÏÈ¿ §Â˘ÎˆÛ›·, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó fiˆ˜ Ì·˜ ›¯·Ó ÂÈ, Î·È Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ˘ÁÈÂÈÓfi Î·È fiÛÔ Ó· ‘Ó·È ÈÔ «Î¿ˆ˜» Ó·ÚÁÈϤ. [¶ÚÈÓ ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ·Ó¤‚Ëη ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ¤‚ÂÚ, ÛÙËÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ¶¿ÓıÂÔÓ, Ë ÔÔ›· ·Ú¤ÌÂÓ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ̤ӷ ·¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÙË ÂÚÈÔ¯‹. M¤¯ÚÈ ¿Óˆ, ̤۷ ·fi ÌË Ú·ÎÙÈο ÎÏÈÌ·ÎÔÛÙ¿ÛÈ· Î·È ¤Ó· ηıfiÏÔ˘ Û˘ÛÙ·ÚÈṲ̂ÓÔ «Cyprus gothic», Û˘ÓÔÓı‡ÏÂ˘Ì· ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ ÎÙËÚ›Ô˘. TË §Â˘ÎˆÛ›· Á¤ÌÈ˙ ÙÔ Î·ÚηÛÈ·ÏÏ›ÎÈ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘ ηӷ¤ Î·È ÙˆÓ Î·ÌÚÈÔϤ Î·È ÂΛ ¿Óˆ Í·Ó·‚ڋη ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÎÔ˘˜ ÙˆÓ ·¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÙˆÓ ÌÔ˘ ÂÚÈÔ¯ÒÓ]. *Here be dragons.

BAYRAMDAN SONRA

ÂÍ ·Ó¿Á΢

3/39

MfiÏȘ Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ· fiÙÈ «O ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿» ‹Ù·Ó ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 118 ÏÂÙÒÓ, ·Ì¤Ûˆ˜ ‰˘Û·Ó·Û¯¤ÙËÛ·, ͤÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ¤ÚÂ ӷ ·Ú·Ì›ӈ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. M ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË Û·˜ ÌÂٷʤڈ fiÙÈ, Â˘Ù˘¯Ò˜, Ë Ù·ÈÓ›· Ì ¿ÊËÛ Ì ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÌËÓ›˜, ÌÈ· Î·È Ù· ŸÛÎ·Ú Ù· ›·Ó fiÏ·. H Ù·ÈÓ›· Ì¿˜ ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi lifestyle ÙˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ ‘3040, ˆÛÙfiÛÔ ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ù· [·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ·] ÊÚÔ˘ÊÚÔ˘ ÎÈ ·ÚÒÌ·Ù·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡Ù ̛· ÛÎËÓ‹ Ô˘ Ó· Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ¤ÛÙˆ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÙË ¯Ïȉ‹ ̤۷ ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰È¿ÁÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ÌÈ· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋, ˘Ôı¤Ùˆ, ‚·ÛÈÏÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. KÈ ·˘Ùfi Û ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ Ú·ÏÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ‚ϤÂȘ [Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È ÂȉÈο ·Ó Â›Û·È ÕÁÁÏÔ˜]. ¶ÚÔ·Á¿Ó‰· Î·È Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi˜ Ì ÙÔÓ ÂÈΛÌÂÓÔ ‚·ÛÈÏÈÎfi Á¿ÌÔ; ÿÛˆ˜. H ÏÔ΋ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ÂÎÏ‹ÍÂȘ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Û‡ÓıÂÙË [Û·Ó Ù· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¿ ÌfiÓÔ ¤Ó·Ó ÎÂÓÙÚÈÎfi ¿ÍÔÓ· ÎÈ ¤Ó· ËıÈÎfi ‰›‰·ÁÌ· «Î·-

1 7

∞ ¶ ƒ π § π √ À

¿ÎÈ»], ͉ÈÏÒÓÂÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÔÌÈÏ›·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ‰È¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ V. ™˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙÔ˜. NÈÒÛ·ÌÂ Û˘ÌfiÓÈ· fiÏÔÈ ÔÈ Â˘·›ÛıËÙÔÈ... fl˜ ÂΛ. TÔ ‰Ú¿Ì· Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ Ì ϛÁ˜ Î·È ¤Í˘Ó· ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ ÛÙÈÁ̤˜ ·˘ıÂÓÙÈÎÔ‡ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÂÈÙ˘¯Ò˜ Ó· ·ÔÊÔÚÙ›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. MÔ˘ ¤Î·Ó ÂÓÙ‡ˆÛË ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ¿ÁÁÈÍ ÙÔ fiÚÈÔ Ù˘ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹˜. O‡Ù ÙÔ ¯ÚÒÌ·, Ô‡ÙÂ Ë ÌÔ˘ÛÈ΋. AÎfiÌ· Î·È ÔÈ ·ÁÁÏÈÎÔ‡Ú˜ ‹Ù·Ó ‰˘Ô-ÙÚÂȘ, ¤ÙÛÈ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Í¯ÓÈfiÌ·ÛÙÂ: Ï.¯., fiÙ·Ó ı· ÚˆÙÔÛ˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔÓ ÏÔÁÔıÂÚ·Â˘Ù‹ ÙÔ˘, Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ‚Á·›ÓÂÈ ·’ ÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù· Î·È Ë Î¿ÌÂÚ· ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÛÊ›ÍÈÌÔ ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ [how British!]. AÎfiÌ· Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË, fiˆ˜ ÚÔ·Ó¤ÊÂÚ·, Â›Ó·È Ôχ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË, ÒÛÙ ӷ Ï¿ÌÂÈ ‰È¿ Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ Ù˘. KÈ ¤ÙÛÈ Ô ı·ً˜ ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙȘ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÂÚÌËÓ›˜, ÂΛ fiÔ˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë Ù·ÈÓ›·. ŸÛÔÈ Â›Ó·È Ê·Ó Ù˘ ‰Ú¿Û˘, ·ÏÏ¿ ı· ÂÈϤÍÔ˘Ó Ó· ÙË ‰Ô˘Ó, ı· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ì Ì›Ú· ÛÙÔ ¯¤ÚÈ. K·È ÛÙÔ „˘Á›Ô.

2 0 1 1

¶ √ § π Δ ∏ ™

Δ ∏ ™

∫ À ƒ π ∞ ∫ ∏ ™


4/40 ª∞™Δ∂ƒ ¶§∞¡ TÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô OχÌÔ˘˜, Ù· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ AÁ›Ô˘ K·ÛÛÈ·ÓÔ‡, ÔÈ ÂÎÎÏËۛ˜ AÁ›Ô˘ I·ÎÒ‚Ô˘ Î·È AÁ›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, Ë ÂÌÔÚÈ΋ Ô‰fi˜ EÚÌÔ‡, ÙÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi Û›ÙÈ Ù˘ Ô‰Ô‡ °Ú·ÓÈÎÔ‡, ÙÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi Ù˘ Ô‰Ô‡ AÚÈ¿‰Ó˘ Î·È ÂΛÓÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ M¿Ó˘. H ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÛÙË NÂÎÚ‹ ZÒÓË Ù˘ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ TÂȯÒÓ §Â˘ÎˆÛ›·˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê› Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛ‹ Ù˘ ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙË MÂÚfiË Mˆ˘Û¤ˆ˜ meropi.m@politis-news.com

NÂÎÚ‹ ZÒÓË: ˙ˆ‹ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ «MÔÚ› Ë fiÏË Ó· Â›Ó·È ‰È·ÈÚÂ̤ÓË ·fi ¿Óˆ, ·fi οو fï˜ Â›Ó·È Âӈ̤ÓË»*. H ÚÒÙË Â·Ó¤ÓˆÛË Ù˘ ‰È·ÈÚÂ̤Ó˘ fiÏ˘ Ù˘ §Â˘ÎˆÛ›·˜ ۯ‰ȿÛÙËΠϛÁÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1974 Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ 1980 Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™‹ÌÂÚ·, ¯¿ÚË ÛÙÔ EÓÈ·›Ô P˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ §Â˘ÎˆÛ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÍÂΛÓËÛ ÙÔ 1979 Î·È ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· Û˘Ó¯‹ ‰È·‰Èηۛ·, ı· ÌÔÚÔ‡Û οÔÈÔ˜ Ó· ÂÈ fiÙÈ Ë fiÏË Â›Ó·È Âӈ̤ÓË Î·È ·fi ¿Óˆ. AÚΛ οÔÈÔ˜ Ó· ÛÚÒÍÂÈ ÙȘ «ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜» ηٷÛ΢¤˜ Ô˘ ÙË ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó.

TÔ Europa Nostra TÔ EÓÈ·›Ô P˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ Ù˘ §Â˘ÎˆÛ›·˜ [EP™§] ‹ -·ÏÔ‡ÛÙÂÚ·- Ì¿ÛÙÂÚ Ï·Ó, Â·Ó‹Ïı ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÈ·˜ ÂȉÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ Ì¿ÛÙÂÚ Ï·Ó, Ë ÔÔ›· η٤ÁÚ·„ ÙȘ ÚÔÛfi„ÂȘ ÙˆÓ ÎÙËÚ›ˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË NÂÎÚ‹ ZÒÓË. Afi ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÚԤ΢„ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ú¯Â›Ô, fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë Ê˘ÛÈ΋ Î·È ÛÙ·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÎÙËÚ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ‰È¿ÛˆÛ‹ ÙÔ˘˜. H ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û˘Óԉ‡ÙËΠ·fi ¤Ó· ‚Ú·‚Â›Ô Europa Nostra [ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÌÂϤÙ˘ Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜]. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Europa Nostra Ô˘ ·ÔÓ¤ÌÂÙ·È Û ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Ì¿ÛÙÂÚ Ï·Ó §Â˘ÎˆÛ›·˜, ÌÂÙ¿ ÙË ‚Ú¿‚¢ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ OıˆÌ·ÓÈÎÒÓ §Ô˘ÙÚÒÓ OÌÂÚȤ. H EϤÓË ¶ÂÙÚÔÔ‡ÏÔ˘, ˘‡ı˘ÓË ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ¤ÓÙÂη Ù¯ÓÈÎÒÓ Ô˘ ÙÔ 2001 ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙË ÌÂϤÙË ·ÔÙ‡ˆÛ˘ Î·È ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ·Ó¿Ï˘Û˘ ÙˆÓ fi„ÂˆÓ ÙˆÓ ÎÙËÚ›ˆÓ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ NÂÎÚ‹˜ ZÒÓ˘ ÛÙËÓ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ §Â˘ÎˆÛ›·, ÌÈÏ¿ ÛÙÔ «¶» ÁÈ· fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· fiÛ· ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÈÔ «ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi» ¯ÒÚÔ Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜.

H NÂÎÚ‹ ZÒÓË «Œ¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› fiÏ· Ù· ÎÙ‹ÚÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó fi„ÂȘ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ NÂÎÚ‹˜ ZÒÓ˘. AÏÏ¿ ÌfiÓÔ fi„ÂȘ. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ Ì·›ÓÔ˘Ì ̤۷, ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÚfiÛ‚·ÛË. K¿ÔÈ· ‹Ù·Ó ·ÁÈ‰Â˘Ì¤Ó·, οÔÈ· ÂÈΛӉ˘Ó·. O ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È fiϘ ÔÈ fi„ÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê›, ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ Ó· ÛÙËÚȯıÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘ÓÙËÚËıÔ‡Ó. K¿Ó·ÌÂ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· Û˘ÓÙËÚËıÔ‡Ó. EÈϤÔÓ Î¿Ó·Ì οÔȘ ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜

1 7

∞ ¶ ƒ π § π √ À

2 0 1 1

ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë NÂÎÚ‹ ZÒÓË Ì¤Û· ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi Ù˘ fiÏ˘. Œ¯Ô˘Ì ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ÌÔ˘Ó Î·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ™¯ÔϤ˜ ‹ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜, ‹ οÔÈ· ÌÈÎÚ¿ ÍÂÓԉԯ›·, ‹ ÊÔÈÙËÙÈΤ˜ ÂÛٛ˜, χÛÂȘ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ 1984 ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ηÙÔÚıˆÙfi Ó· Á›ÓÔ˘Ó». «A˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙË NÂÎÚ‹ ZÒÓË ‰ÈÔÚıÒÓÔÓÙ·È Î¿ÔÈ· ÎÙ‹ÚÈ·, ı· Û˘ÓÙËÚËı› Ë fi„Ë ÙÔ˘˜. AÓ ‰ÂÓ ‰ÈÔÚıˆıÔ‡Ó, ı· ¯·ıÔ‡Ó. 濯ÓÔ˘ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜. EÏ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ‚Ú¿‚¢Û˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ì ÙÔ Europa Nostra, ı· ‰Ôı› ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. NÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú·‚‡ıËΠ·˘Ù‹ Ë ÌÂϤÙË, ¤Ú· ·fi ÙÔÓ ‰ÈÎÔÈÓÔÙÈÎfi Ù˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ‹Ù·Ó fiÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ η٤ÁÚ·„ ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ̤۷ Û ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘ ·¤ÌÂÈÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ÁÈ· ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. K·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘ fiÏ˘ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ». «H NÂÎÚ‹ ZÒÓË ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿, ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ Ò˜ ‹Ù·Ó Ë fiÏË ÙfiÙÂ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ·ÏÏ¿ ÂÌ›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰È·ÙËÚËı› Ô ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ·ÏÈ¿˜ fiÏ˘, ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ¯Ú‹ÛÂȘ. T· ÎÙ‹ÚÈ· Â›Ó·È È‰ÈˆÙÈο, Ô Î·ı¤Ó·˜ ı· Ù· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ fiˆ˜ ÓÔÌ›˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó·˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Î·È ÌÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Ò˜ ı· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ÎÙ‹ÚÈ·. N· ÌËÓ ·ÊÂıÔ‡Ó Î·È Ó· ÌÔ˘Ó Ì¤Û· ÔÈ ÌÔ˘ÏÓÙfi˙˜ Î·È Ó· Ù· Ú›ÍÔ˘Ó... °È’ ·˘Ùfi Ô ¢‹ÌÔ˜ §Â˘ÎˆÛ›·˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚¿ÏÂÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· Ó· ÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó ‰È·ÙËÚËÙ¤·».

TÔ N¤Ô ŸÚ·Ì· «AÚÎÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ·Ó·هͷÌ ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ ‘New Vision For The Core Of Nicosia’. TfiÙÂ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËΠÌÈ· Ó¤· ÔÌ¿‰· ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ, ÔÏÂÔ‰fiÌˆÓ Î·È ¿ÏψÓ, Í·Ó¿ οو ·fi ÙËÓ ÔÌڤϷ ÙˆÓ HE, Î·È Î¿Ó·Ì ÙÔ ‘N¤Ô ŸÚ·Ì· ÁÈ· ÙÔ K¤ÓÙÚÔ Ù˘ §Â˘ÎˆÛ›·˜’. EΛ ¤ÁÈÓ ÌÈ· ηٷÁÚ·Ê‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘ ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ fiÏË Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÈÌÂÙÚÈο Ù˘ ·ÏÈ¿˜ fiÏ˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Ù· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·, Î·È ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·: fiÛ˜ ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ fiÏ˘ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜; K¿Ó·Ì ÌÈ·

¶ √ § π Δ ∏ ™

Δ ∏ ™

∫ À ƒ π ∞ ∫ ∏ ™

ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÓÈÒıÔ˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ fiÏË ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Ò˜ ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ¯ÒÚÔ, ÙÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô ¯ÒÚÔ˜. K·È ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Â›Ó·È Í¤ÓÔÈ -Î·È ÛÙË ‰È΋ Ì·˜ ÏÂ˘Ú¿ ·ÏÏ¿ Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ- Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤ıÂÙ ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ οÙÔÈÎÔ˜, Ù· ›‰È· ¤ıÂÙ·Ó Î·È ·˘ÙÔ›. TÔ fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ˆÔÁÔÓËı› Ë ·ÏÈ¿ fiÏË, Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ÛËÌ·Û›· Û’ ·˘Ù‹Ó, Ó· Ï˘ıÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ó· ‰Ôı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·, Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Î›ÓËÙÚ· ÁÈ· Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ›Ûˆ, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÎÏ, Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Î›ÓËÙÚ· ÛÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ó· Ù· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ §Â˘ÎˆÛ›·˜ Ì ٷ ‰È·ÚıÚˆÙÈο Ù·Ì›·. K¿ÓÔ˘Ì ÔÏÏ¿ ¤ÚÁ· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ÔÌË̤ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ·Ú¯Èο ÔÙÈο. ºÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì ÙȘ fi„ÂȘ ÙˆÓ ÎÙËÚ›ˆÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ‘̤ÈÎ ·’. O ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ‰Ôı› ÒıËÛË ÛÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË, ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÙ‹ÚÈfi ÙÔ˘, Ó· ‰ÒÛÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜ οÔÈ· ÏÂÊÙ¿ Î·È Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Û˘ÓÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘. A’ ÂΛ Î·È ¤Ú· fiÏ· ·˘Ù¿ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ΛÓËÙÚÔ Â›Ù ÚÔ˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ›Ù ÚÔ˜ ȉÈÔÎً٘. M¤Û· ·fi ·˘Ùfi ÙÔ N¤Ô ŸÚ·Ì· -Î·È ·ÊÔ‡ ʤڷÌ ÔÏÏÔ‡˜ ͤÓÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜- ηٷϋͷÌ fiÙÈ Ë §Â˘ÎˆÛ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿, Ù· T›¯Ë, ÙÔ ÎÙËÚÈ·Îfi ·fiıÂÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ, ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í‹˜ Ù˘, Ó· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¯ÒÚÔ˜ ηÙÔÈΛ·˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚·Ù¤˜ ¯Ú‹ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚ÈÒÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ Î·ÙÔÈΛ·. E›Ù ·˘Ùfi Â›Ó·È Ô ÔÈÔÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, Ô Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜, ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿, ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. A˘ÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ: Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ë §Â˘ÎˆÛ›· ̤۷ ·fi Ù· ‰Èο Ù˘ Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù· T›¯Ë, Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿, Ë ÔÏ˘ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘, Ô ‰ÈÎÔÈÓÔÙÈÛÌfi˜ Ù˘, Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ Ù˘ fiÏ˘, Ó· ÌÔÚ› Ó· ·Ó·˙ˆÔÁÔÓ‹ÛÂÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘. ¶¿ÓÙ· ‚¤‚·È· Ì·›ÓÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ χÛ˘, ÙÔ Ò˜ ı· Â›Ó·È Ë §Â˘ÎˆÛ›· Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌÈ·˜ χÛ˘. H ›‰È· Ë §Â˘ÎˆÛ›· Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÎÔÈÓfiÙËÙ˜, ‰›ÓÔ˘Ó ÔÏÏ‹ ÛËÌ·Û›· ÛÙÔ fiÙÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Î·È ·Ó Â›Ó·È Ë Ï‡ÛË, Ë §Â˘ÎˆÛ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› ÂÓÈ·›·, Ó· ȉˆı› ˆ˜ ¤Ó·».

AÛÙÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÁÈ· ÌÈ· ‰È·ÈÚÂ̤ÓË fiÏË «O ·ÛÙÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ fiÏË, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÌÈ· ‰È·ÈÚÂ̤ÓË fiÏË. TÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙË §Â˘ÎˆÛ›· Â›Ó·È fiÙÈ Â‰Ò Î·È ¤ÓÙ ۯ‰fiÓ ‰ÂηÂٛ˜ Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂ÓË Î·È ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙÔ Î¿ı ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘. OfiÙÂ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÚÔ¤‚·ÏÏ ¤ÓÙÔÓ· Û·Ó ·Ó¿ÁÎË ‹‰Ë ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1974. H ÚÒÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÍÂΛÓËÛ Ì ÙÔ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë fiÏË ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. OfiÙ ¤ÁÈÓ ÂΛÓË Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Á‡Úˆ ÛÙÔ 1976 Î·È ÌÂÙ¿ ¤ÁÈÓ ηÙÔÚıˆÙfi ÙÔ 1981, ÔfiÙÂ Û˘ÌʈӋıËΠӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È Ô ÂÓÈ·›Ô˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Ù˘ fiÏ˘, ˆ˜ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ. Afi ÙÔ 1986 Û˘ÛÙ¿ıËΠÌÈ· ÔÌ¿‰· ·fi ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ -ÔÏÂÔ‰fiÌÔ˘˜, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜, ÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔ˘˜, ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜- Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜. Y‹Ú¯Â Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È OÈ΋Ûˆ˜, ÙÔ ¢‹ÌÔ §Â˘ÎˆÛ›·˜ Î·È ÂÂȉ‹ ‹Ù·Ó οو ·fi ÙËÓ ÔÌڤϷ ÙˆÓ HE, ›¯·Ó ¤ÏıÂÈ ÔÏÏÔ› Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ÌÂÏÂÙËÙ¤˜. ŒÁÈÓ ÌÈ· Ôχ ηϋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. Afi ÙÔ 1984 ̤¯ÚÈ ÙÔ 1986 ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ·˘Ù‹ Ë ÔÌ¿‰· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ ÁÓˆÛÙfi Nicosia Master Plan ˆ˜ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ϤÔÓ. TÔ ÔÔ›Ô ¤ıÂÛ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÚfiÙ˙ÂÎÙ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË. ŒÁÈÓ ÌÈ· ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˘ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜, ¤ıÂÛ ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Û˘ÓÔÏÈο, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÈ¿ fiÏË. K·È ¤ÚÂ ӷ ‰Ôı› ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ §Â˘ÎˆÛ›·˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ˘ÔÛÙ› ÁÈ· ÔÏϤ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ¿Ú· ÔÏϤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÔÏÈÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ΢ڛˆ˜. T· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ Nicosia Master Plan Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ˆ˜ ¤ÁÁÚ·ÊÔ, ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ §Â˘ÎˆÛ›·˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ¢·ÁÁ¤ÏÈÔ. Afi ÙÔ‡‰Â Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜, fiÛ· ¤ÚÁ· ıˆڋıËÎ·Ó ¤ÚÁ· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜, ÚÔÛ¿ıËÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ Î·È Ù· ÚÔÒıËÛÂ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˆ fiÙÈ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ §Â˘ÎˆÛ›·˜, ‰ÂÓ ‰fiıËΠ·ÚÎÂÙ‹ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. B¤‚·È· ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ‘74 Ôχ ‰‡ÛÎÔϘ. AÓ·Ù‡¯ıËÎÂ Ë fiÏË, ÔÈ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ›, ›¯Â ·˘ÍËı› Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ fiÏ˘, ˘‹Ú¯·Ó ¿ÏÏÔÈ Ú˘ıÌÔ› ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ÙfiÙ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ K¤ÓÙÚÔ˘. °È· ÙÔ ¢‹ÌÔ §Â˘ÎˆÛ›·˜ Â›Ó·È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ó· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ì ÛÙËÓ ·Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Î·È ·ÛÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Î·È ¤ÙÛÈ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ¤ÚÁ· Ù· ÔÔ›· ‚ÔËıÔ‡Ó ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË.


5/57 PROJECT

3

2

°Ú¿ÊÂÈ Ë ÃÚÈÛÙ›Ó· §¿ÌÚÔ˘ christina.lambrou@politis-news.com

1

Critical Archaeologies «H fiÏË Ù˘ §Â˘ÎˆÛ›·˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙË ‰È·›ÚÂÛË Ù˘ K‡ÚÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙ› ·˘Ù‹ Ë ‰È·›ÚÂÛË: M¤Û· ·fi ÔÏÈÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ EÓÈ·›Ô˘ P˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘, ÙÔ “¿ÓÔÈÁÌ·” ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚfiÌÔ˘ Ù˘ §‹‰Ú·˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ‰È¤Ï¢Û˘ Ô˘ Û˘Ó‰¤Ô˘Ó Ù· ‰‡Ô ÙÌ‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ¤Ú· ·fi ÙË Ê·ÓÂÚ‹ ‰È·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘, Ë ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛ ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ fiÏ˘ ˆ˜ ¯ÒÚÔ˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ. H §Â˘ÎˆÛ›· Â›Ó·È ÙÂÏÈο ÙfiÔ˜ ·fi fiÔ˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ó¤· Û¯¤‰È· Î·È ÔÚ¿Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ». TÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ “Critical Archaeologies», Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ ÚfiÙ˙ÂÎÙ Suspended Places*, ·Ú¯›˙ÂÈ Ô ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜, ÙÔ ‰›Ô Î·È Ù· ÛËÌ›· ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·Ó·¿ÓÙ¯˜ ·Ó·ÁÓÒÛÂȘ, ̤۷ ·fi ÂÈÛΤ„ÂȘ Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó Í·Ó¿ ÛÙÔ ÔÙÈÎfi ‰›Ô ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ê·ÈÚÂı› ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Ù˘, ·ÁÒÓÔÓÙ¿˜ Ù· Û ÌÈ· ÂӉȿÌÂÛË, NÂÎÚ‹ ZÒÓË. ™Â ·˘Ù‹ ÙË «Û˘Óı‹ÎË ·Ó·ÌÔÓ‹˜» ÂÛÙ›·Û ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì¤Û· ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÙËÓ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ·fi Ù· Hӈ̤ӷ ŒıÓË NÂÎÚ‹ ZÒÓË, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ ÙÔ̤˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ fiÏ˘. «EÛÙÈ¿Û·Ì Û ÛËÌ›· Ô˘ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ¤Ó· ÎÔÈÓfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi: ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·Ó·ÌÔÓ‹». O ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ ¶¤ÙÚÔ˜ ºˆÎ·˝‰Ë˜, ÂÎ ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘, ÂÍËÁ› ÙËÓ ÔÙÈ΋ ÁˆÓ›· ̤۷ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Í·Ó·-ÂÈÛΤÊÙËΠÙÚ›· ÛËÌ›· ÛÙËÓ fiÏË, Ù· ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔÓ. H ÚÔÛˆÈ΋ ÔÈΛ· ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· ¶Ôχ‚ÈÔ˘ Mȯ·ËÏ›‰Ë, ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô §‹‰Ú· ¶¿Ï·˜ Î·È ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ AÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ §Â˘ÎˆÛ›·˜, ÙÚ›· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο ¤ÚÁ· Ô˘ ›¯Â ÙÔ Î·ı¤Ó· ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÌÂÙ·-·ÔÈÎȷ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙË NÂÎÚ‹ ZÒÓË Î·È ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÍË Û˘Óı‹ÎË ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜: «EÂȉ‹ ‰ÂÓ Ì·˜ Ȥ˙ÂÈ Î¿ÙÈ ¿ÌÂÛ·, Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó, ÌÂÚÈο ·fi ·˘Ù¿ Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÛΤ„˘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ηÙ¢ı˘Óı›, ›Ù ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ›Ù ÚÔ˜ Ù· ÌÚÔ˜, ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Ì·˜ ‰›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ì Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ›¯·Ì Í¯¿ÛÂÈ Î·È Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ‰ÂÈ, ·ÎfiÌ· Ó· ‚ÚÔ‡ÌÂ Î·È È‰¤Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ›¯·Ó

Î·È Û‹ÌÂÚ· ÂӉȷʤÚÔÓ. EÓÒ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ Û ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÎÚÈÙÈ΋ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÚfiÏÔ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.» ¶Ò˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ô fiÚÔ˜ «AÚ¯·ÈÔÏÔÁ›·», fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì Ì ÎÙ‹ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ K‡ÚÔ; H ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ¶. ºˆÎ·˝‰Ë˜, ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Î·È Ì ÙË ÛËÌ·Û›· ÚÔÛÂÎÙÈ΋˜ ·ÔÙ‡ˆÛ˘ Ù˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˘ ηٿÛÙ·Û˘: «OÈ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ôχ ¤ÓÙÔÓ· ·˘Ùfi ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜: ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ ÌÚÔÛÙ¿ Û ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË ÙËÓ ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙ˘ÒÛÔ˘Ó, Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó ÚÔÙÔ‡ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ¿ÌÂÛ·, ›Ù ÁÈ·Ù› Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· ı· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ‹ ÁÈ·Ù› ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÎÙÈÛÙ› ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô Î¿ÔÈÔ ¤ÚÁÔ. Y¿Ú¯ÂÈ ÏÔÈfiÓ ÌÈ· ›ÂÛË Ó· ηٷÁÚ·Ê› οÙÈ ÚÔÙÔ‡ ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›. A˘Ù‹ Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ·ÚÌfi˙ÂÈ Û ÌÈ· Û˘Óı‹ÎË ·Ó·ÌÔÓ‹˜, Ô˘ Â›Ó·È ·fi ÙË ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË Î·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌÂÙ·‚ÏËı›, Û˘¯Ó¿ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË. XÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜, ‰›ÓÔ˘Ì ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ηٿÛÙ·Û˘ ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÎÙËÚ›ˆÓ Î·È Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜». H ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›· ˆ˜ ¤ÓÓÔÈ· Î·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÌÔ‡ Û ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ·Ú¯Èο Ó· ·ÓÙÈÎÚÔ‡Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓÙÈ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÌÔÓÙÂÚÓÈÛÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÎfiÙËÙ·. E‰Ò, fï˜, Â›Ó·È Ô˘ Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ÙÂÎÌËÚ›ˆÛ˘. «T· ÎÙ‹ÚÈ· Î·È ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÂÛÙ›·ÛÂ, ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó Û ÌÈ· ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÔÓÔÌ·ÛÙ› AÚ¯·ÈÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ MÔÓÙ¤ÚÓÔ˘i» ÂÍËÁ› Ô ¶. ºˆÎ·˝‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì¿˜ ÍÂÓ·Á› ÛÙ· ÙÚ›· ÛËÌ›· ÂÛÙ›·Û˘ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘. «™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ô Î¿ı ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÛÎËÓ‹, Ô˘ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· Í·Ó·ÛÎÂÊÙԇ̠ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÛÙËÓ K‡ÚÔ Î·È ÙÔÓ È‰È·›ÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ·˘Ùfi ÚÔۤϷ‚Â, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·». * TÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Critical Archaeologies ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚfiÙ˙ÂÎÙ Suspended Spaces [Culture 2007-13], Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ¶ÈÂÚ›‰Ë Î·È ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· EÏÏËÓÈÎÔ‡ KfiÛÌÔ˘ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ AÌÈ¤Ó ÛÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· T¿ÌÈ ZÂÌ›Ù, ÛÙË M¿ÏÙ·.

1Ë ÛÎËÓ‹: H ηÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ¶Ôχ‚ÈÔ˘ Mȯ·ËÏ›‰Ë Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÙÔ 1960, ÂÈÛ‹Á·Á ÙÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ¯ÒÚÔ ÂÓfi˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Ô˘ ¤·ÈÍ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ MÔÓÙÂÚÓÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ K‡ÚÔ Î·È Ô˘ Ë ‰È΋ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹, ˆ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Le Corbusier, ˆ˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ ÛÙËÓ Aı‹Ó·, ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›· Î·È ÛÙÔ §¿ÁÔ˜ Ù˘ NÈÁËÚ›·˜, Û˘ÌϤÎÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ MÔÓÙÂÚÓÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ E˘ÚÒ˘ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ¿ Ù˘. ŒÙÛÈ Ë ÚÒÙË ÛÎËÓ‹ Ù˘ AÚ¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ MÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ٷ ÚfiÛˆ·, ÙȘ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ¤·ÈÍ·Ó ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ ÛÙËÓ K‡ÚÔ. 2Ë ÛÎËÓ‹: TÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô §‹‰Ú· ¶¿Ï·˜ ‹Ù·Ó Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ Î·È ÂÈÛ‹Á·Á ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ‰È¿ÛÙ·ÛË: Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ÎÙËÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1974. TÔ §‹‰Ú· ¶¿Ï·˜ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÙÔ 1950 Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ AÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ˘‹ÚÍ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÍÂÓԉԯ›Ô, ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÂÏ›Ù Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ “jet set”. MÂÙ¿ ÙÔ 1974, Ì ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Û ·Ú¯ËÁÂ›Ô Ù˘ UNFICYP Î·È Û ÛËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÁÈ· ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ -fiÓÙ·˜ ÙÔ ÌfiÓÔ ÛËÌÂ›Ô Â·Ê‹˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ- ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË Î·È ·Úfi‚ÏÂÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â·Ó¿¯ÚËÛ˘. 3Ë ÛÎËÓ‹: TÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ §Â˘ÎˆÛ›·˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÎfiÌ· ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÈÚËÓ¢ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Û ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË ÂÚ›ˆÛ˘. M ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ›‰È· ηÙËÁÔÚ›· Ì ÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘ ¶. Mȯ·ËÏ›‰Ë Î·È ÙÔ §‹‰Ú· ¶¿Ï·˜. TÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ fï˜ ı¤ÙÂÈ Ó¤Ô˘˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ AÚ¯·ÈÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ MÔÓÙ¤ÚÓÔ˘ ÛÙËÓ K‡ÚÔ, Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ AÓÂÍ·ÚÙËÛ›·. ™¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ¤ÙÛÈ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ˆ˜ ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ˆ˜ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, fiÛÔ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ii. O ¯ÒÚÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ì·˜ ‚ÔËı¿ Ó· ÛÎÂÊÙԇ̠ÙË Û¯¤ÛË Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ Ì ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ù˘. i ¢Â˜ Â›Û˘ AÓÙÔÓ¿˜ A., Î·È ºˆÎ·˝‰Ë˜ ¶., ‘°È· ÌÈ· AÚ¯·ÈÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ MÔÓÙ¤ÚÓÔ˘’, ÛÙÔ Aگ›Ô, “MÔÓÙ¤ÚÓÔ?,” ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ™˘ÏÏfiÁÔ˘ AÚ¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ K‡ÚÔ˘, §Â˘ÎˆÛ›·, 2008. ii ¢Â˜ Â›Û˘ ¶‡Ï· ¶·Ó·ÁÈÒÙ·, “MÔÓÙÂÚÓÈÛÌfi˜, EÎÌÔÓÙÂÚÓÈÛÌfi˜ Î·È Ë M¤ÛË AÓ·ÙÔÏ‹ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ·”, ÛÙÔ AÈÌ›ÏÈÔ˜ Mȯ·‹Ï, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ºÂÚ·›Ô˜, XÚ›ÛÙÔ˜ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, EÈÚ‹ÓË X·Ù˙ËÛ¿‚‚·- A‰¿Ì (ÂÈÌ.), M·ı·›ÓÔÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ KÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÙÔ˘ MÔÓÙ¤ÚÓÔ˘, §Â˘ÎˆÛÈ›· 2009, ÛÛ. 32-38.

1 7

∞ ¶ ƒ π § π √ À

2 0 1 1

¶ √ § π Δ ∏ ™

Δ ∏ ™

∫ À ƒ π ∞ ∫ ∏ ™


6/58 μπμ§π√ TÔ 2009 ÂÈÛ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙËÓ K‡ÚÔ ‚È‚Ï›· ·Í›·˜ ۯ‰fiÓ 16 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ¶ÔÈÔ˜ Ù· ‰È·‚¿˙ÂÈ; TÈ ‚È‚Ï›· ›ӷÈ; ¶Ò˜ ηٷӤÌÔÓÙ·È; ™ÙË §Â˘ÎˆÛ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ 52% ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›ˆÓ ·Á·ÚÈ·. AÎÔÏÔ˘ı› Ë §ÂÌÂÛfi˜ Ì ÙÔ 19%, Ë §¿Úӷη Ì 12%, Ë ¶¿ÊÔ˜ Ì 10% Î·È Ë AÌÌfi¯ˆÛÙÔ˜ Ì 6%. EÓ fi„ÂÈ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ H̤ڷ˜ BÈ‚Ï›Ô˘ ÛÙȘ 23 AÚÈÏ›Ô˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÚfiÛÊ·Ù· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· Ë °’ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ŒÚ¢ӷ AÓ·ÁÓˆÛÙÈ΋˜ ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ¶Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ EıÓÈÎÔ‡ K¤ÓÙÚÔ˘ BÈ‚Ï›Ô˘. T· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ›¯·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ‰Ô˘Ï‡ԢÌ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ÏÈÁfiÙÂÚÔ, fï˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÓˆÛÙÒÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı›, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Ë Í¤ÓË ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜, Ì ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ó· Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙÚȘ. OÚ·Ù¤˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ·ÊÔ‡ ÔÏÏÔ› ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ‰·Ó›˙ÔÓÙ·È ‚È‚Ï›· ·’ ÙÔ Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó. ™ÙËÓ K‡ÚÔ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ¤Ú¢Ó˜ Â›Ó·È ·Ó‡·ÚÎÙ˜. ZËÙ‹Û·Ì ˆÛÙfiÛÔ ÙËÓ ¿Ô„Ë ‰‡Ô ·ÓıÚÒˆÓ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ÁÈ· ÌÈ· οÔÈ· ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙË ¯ÒÚ·. ª.ª.

MÈ· [΢Úȷ΋] ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙȘ ϤÍÂȘ ¢EN EINAI ™THN KOY§TOYPA MA™ TO ¢IABA™MA Õ΢ XÚ›ÛÙÔ˘, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ BÈ‚ÏÈÔˆÏÒÓ H ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙËÓ K‡ÚÔ ·Ó Î·È ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙfi ‰ÚfiÌÔ ·ÎfiÌ· Ó· ‰È·Ó‡ÛÂÈ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· Â›‰· Ù˘ ˘fiÏÔÈ˘ E˘ÚÒ˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰Â¯Ùԇ̠fiÙÈ ˆ˜ Ï·fi˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙËÓ ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ì·˜ ÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ·. ŸÌˆ˜ Ù· ÂÓËÌÂڈ̤ӷ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· Ù· ÔÔ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ë ÔÈÎÈÏ›· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Ù· ÔÔ›· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Â›Ó·È Û Ôχ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi Â›‰Ô. MÂϤÙ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›Â‰Ô ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ fiÛÔ ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚ· ÎÈÓËı› οÔÈÔ˜, ÙfiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ‰È¿‚·ÛÌ· ÛÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜. º˘ÛÈο fiÙ·Ó ÌÈÏԇ̠ÁÈ· ‰È¿‚·ÛÌ· ÂÓÓÔԇ̠ٷ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ‚È‚Ï›· ‹ ·˘Ù¿ Ù· ÔÔ›· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ٷ ¯fiÌÈ Ì·˜. EÌÂÈÚÈο ÌÔÚԇ̠ӷ ÈÛ¯˘ÚÈÛÙԇ̠fiÙÈ ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙËÓ K‡ÚÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÈ· ¿ÏÏË ÎÔÈÓ‹ ‰È·›ÛÙˆÛË Ì ÙȘ ÌÂϤÙ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Á˘Ó·›Î˜ ·fi 25-40 ÂÙÒÓ ÂÚ›Ô˘. T· ‰Â ‚È‚Ï›· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË Î›ÓËÛË Â›Ó·È Ù· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο, ·È‰Èο Î·È Ù· ‚È‚Ï›· ·˘ÙÔ‚Ô‹ıÂÈ·˜-·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜. ™ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Â›Ó·È Ù· ‚È‚Ï›· Ù· ÔÔ›· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙÔ ÂıÓÈÎfi Ì·˜ ı¤Ì· ηıÒ˜ Î·È Ì ٷ ÙÚ·ÁÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÔ˘ 1974. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ηÏfi Â›Ó·È Ó· ı›ÍÔ˘Ì fiÙÈ Ù· ‚È‚Ï›· ·˘Ù¿ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ȉÂÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· Î·È ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. £· ‹Ù·Ó ·Ú¿ÏÂÈ„Ë Ó· ÌËÓ ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÛÙȘ ÊÈÏfiÙÈ̘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ

1 7

∞ ¶ ƒ π § π √ À

2 0 1 1

¶ √ § π Δ ∏ ™

H E§§EIæH ™TPATH°IKH™ ºEPNEI TO £EMA TOY BIB§IOY ¶PO™ TA ¶I™ø BԇϷ KfiÎÎÈÓÔ˘, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ EΉÔÙÒÓ

ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. TfiÛÔ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ fiÛÔ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, οÙÈ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÒÛÂÈ Î·ÚÔ‡˜. H Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋. EÓÒ fï˜ ÔÈ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ οÓÔ˘Ó fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔ ¿ÏÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ οÓÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ. M ÙȘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ, ¤¯ÂÈ Û˘ÚÚÈÎÓˆı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È Ù· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›·. £¤ÏÔ˘Ì ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ‰È·ÊˆÓԇ̠̠ηӤӷ ÙÚfiÔ ÛÙÔ ıÂÛÌfi Ù˘ ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÎ·›‰Â˘Û˘. K·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ BÈ‚ÏÈÔˆÏÒÓ K‡ÚÔ˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÁÈ· ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙˆÓ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ̤ۈ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›ˆÓ. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÂÍÔÈΛˆÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·˘ÙÒÓ Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ ÂȉÈο ηٿ ÙËÓ Â˘·›ÛıËÙË ËÏÈΛ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ·Ú·ÌÔÓÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ ÙÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ fiÏÔÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ ·Í›Â˜ Î·È ÙÔ Î·Ïfi Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ¤Ó· ηÏfi ‚È‚Ï›Ô Î·È Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˜ Ó· οÓÔ˘Ì ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ê›ÏÔ Ì·˜. N· ÌËÓ Í¯Óԇ̠·ÎfiÌ· fiÙÈ ÔÈ Î˘ÚȷΤ˜ ÂΉfiÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ¿ÏÌ·Ù· ÙfiÛÔ Û ÂÚȯfiÌÂÓÔ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ¤Î‰ÔÛ˘ Î·È fiÙÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È Î·È ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰ÒÚÔ ÌÈ·˜ Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‚È‚Ï›· Ù· ÔÔ›· ηχÙÔ˘Ó fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Î·È ÁÈ· fiϘ ÙȘ ËÏÈ˘.

Δ ∏ ™

∫ À ƒ π ∞ ∫ ∏ ™

TÔ ‚È‚Ï›Ô ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜, ·Ó¤Î·ıÂÓ, ‰ÂÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙˆÓ K˘Ú›ˆÓ. O ÏfiÁÔ˜, ΢ڛˆ˜ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ Î·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ù· ÚÔ˜ ÙÔ ˙ËÓ ÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ÂȉÚo̤˜ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÓËÛ› Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÙÔ 1974. ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÛˆÛÙ‹˜ ·È‰Â›·˜, ÂȉÈο Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ¤·ÈÍ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î˘ÚÈ·ÎÒÓ ÂΉÔÙÈÎÒÓ Ô›ÎˆÓ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 15 ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ë ÏÔ‡ÛÈ· ÂΉÔÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ¤·ÈÍ Â›Û˘ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ EΉÔÙÒÓ K˘ÚÈ·ÎÔ‡ BÈ‚Ï›Ô˘ (™.E.KY.BI.). O ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÔÏϤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ΢ÚÈ·ÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘, ¤ÊÂÚ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ K‡ÚÈÔ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Û fiϘ ÙȘ ÂχıÂÚ˜ fiÏÂȘ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÚÈÓ Î·Ï¿ ηϿ Ê·ÓÔ‡Ó Ù· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ·˘Ù‹˜, fiˆ˜ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ [fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi], ÔÈ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜

˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÙËÓ ÂȯoÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ó·Áη›Ô. O˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Î·È ÙȘ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ô˘ ‹Ù·Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔÓ K‡ÚÈÔ ÂΉfiÙË Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÌÈ· Ôχ ÌÈÎÚ‹ ·ÁÔÚ¿. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, fiˆ˜ Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ʤÚÓÂÈ ÙÔ fiÏÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ. A˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ Î·È ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÙ¿ÛË Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ¶ÚÔÛˆÈο ÂÈÛËÁÔ‡Ì·È ÛÙÔÓ K‡ÚÈÔ ·Ó·ÁÓÒÛÙË Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ›ÙÂ Â›Ó·È Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·, ›ÙÂ Â›Ó·È ‚È‚Ï›Ô Ù¤¯Ó˘ ‹ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜, ‹ Ï·ÔÁÚ·Ê›·˜, ‹ ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ Â› ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ‚¿Û˘. ¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙÔÙÂ, ΢ڛˆ˜ Ù· ÔÏÈÙÈο ‚È‚Ï›·, Ì ÎÚÈÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ı· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ Ì·˙› Ì ÙȘ ¿ÏϘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘.

* M ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ H̤ڷ˜ BÈ‚Ï›Ô˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, 23 AÚÈÏ›Ô˘, ·fi ·‡ÚÈÔ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 22 AÚÈÏ›Ô˘, ÙÔ ™ÔÏÒÓÂÈÔÓ BÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ÚÔÛʤÚÂÈ 15% ¤ÎÙˆÛË Û fiÏ· Ù· ‚È‚Ï›·.


7/59

postcard cy ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ∑¿ÓÔ˘

«∞ÚÈÛÙÂÚfi ÚÔÛΤʷÏÔ»

™ÙÔ ÚfiÙ˙ÂÎÙ ÙÔ˘ ¶·Ú·ı‡ÚÔ˘ Ì ٛÙÏÔ Post Card CY ÊÈÏÔÍÂÓԇ̠οı K˘Úȷ΋ ÌÈ· ηÚÙ ÔÛÙ¿Ï, Ë ÔÔ›· ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ ÌÈ· ÂÚÌËÓ›· ‹ fi„Ë Ù˘ «Î˘ÚÈ·ÎfiÙËÙ·˜», ¤ÙÛÈ fiˆ˜ Ô Î¿ı ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÂÈ / ÂÚÌËÓ‡ÂÈ / ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÙÔÓ fiÚÔ. ∂È̤ÏÂÈ· ÃÚÈÛÙ›Ó· §¿ÌÚÔ˘, ∂ϤÓË ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘

1 7

∞ ¶ ƒ π § π √ À

2 0 1 1

¶ √ § π Δ ∏ ™

Δ ∏ ™

∫ À ƒ π ∞ ∫ ∏ ™


8/60

·Ù˙¤ÓÙ· ™˘Ó·˘Ï›·

AKPO¶O§ (22422240): O MIKPO™ O¢Y™™EA™ KAI O KYK§ø¶A™ 18.00, 20.00 KAI ™/K 16.00, 18.00, 20.00 CINE STUDIO (96420491): ºE™TIBA§ °A§§IKOY KINHMATO°PAºOY K-Cineplex 1 (77778383): JUSTIN BEIBER NEVER SAY NEVER 3D 17.35, 19.55, 22.15 KAI ™/K 15.20, 17.35, 19.55, 22.15 K-Cineplex 2: RIO - 3D (E§§) 17.45 KAI ™/K 15.35, 17.45 / SCREAM 4 19.55, 22.10 K-Cineplex 3: RIO -3D 17.45 / MARS NEEDS MOMS 3D (E§§) KAI ™/K 15.30 / LONDON BOULEVARD 19.50, 22.10 K-Cineplex 4: RIO (E§§) 17.45 KAI ™/K 15.35, 17.45 / TO ETEPON HMI™Y 20.00 / BLACK SWAN 22.15 K-Cineplex 5: BIG MOMMAS HOUSE 3 17.40 KAI ™/K 15.25, 17.40 / SUCKER PUNCH 19.50, 22.10 K-Cineplex 6: BIG MOMMAS HOUSE 3 19.55, 22.15 / OPEN SEASON 3 17.40 KAI ™/K 15.35, 17.40 The Mall 1 (77778383): OPEN SEASON 3 (E§§) 17.45 KAI ™/K 15.30, 17.45 / THE KING’S SPEECH 19.50, 22.15 The Mall 2: JUSTIN BEIBER NEVER SAY NEVER 3D 10.45, 13.00, 15.20, 17.35, 19.55, 22.15 KAI ™/K 10.45, 13.00, 15.20, 17.35, 19.55, 22.15 The Mall 3: RIO -3D 11.05, 15.35, 17.45 / MARS NEEDS MOMS 3D (E§§) 13.20 / LONDON BOULEVARD 19.50, 22.10 The Mall 4: RIO (E§§) 11.05, 13.30, 15.30, 17.45 KAI ™/K 11.05, 13.30, 15.30, 17.45 / TO ETEPON HMI™Y 20.00 / BLACK SWAN 22.15 The Mall 5: OPEN SEASON 3 11.00 / BIG MOMMA’S HOUSE 3 13.10, 15.25, 17.40 / SUCKER PUNCH 19.50, 22.10

«Here’s your ears»: ÔÈ 18Úˉ˜ Isaac’s Cello ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ Ì ÙËÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· «§Ô˘‚¿Ó·», Ì ¤‰Ú· ÙË §Â˘ÎˆÛ›·. OÈ Isaac’s Cello ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÌÈ· Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙÔ Savino Rock Bar Ù˘ §¿Úӷη˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÙÔ˘˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚȤ¯ÂÈ ÔÎÙÒ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÁÚ·Ì̤ӷ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÂÎ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ Ì¿ÓÙ·˜, ÙÔ˘˜ Zeyn Mroueh Î·È Jacob ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. TËÓ ÙÚÈ¿‰· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ô Liam I·ÎÒ‚Ô˘. æ˘¯Â‰ÂÏÈÎÔ› Î·È ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ› ÚÔÎ ‹¯ÔÈ Ì ÛÙÔȯ›· post rock Î·È ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ˘˜ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ Â›Ó·È fi,ÙÈ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ «Here’s your ears». AÓÔ›ÍÙ ٷ ·ÊÙÈ¿ Û·˜ Î·È Î·Ù¢ı˘Óı›Ù ÛÙË §¿Úӷη. H Û˘Ó·˘Ï›· ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙȘ 21:30. EÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÚÔ˜ 5 ¢ÚÒ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 24620861.

£¤·ÙÚÔ

§EYKø™IA

OÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ «Touch and Go», Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· AıËÓ¿˜ •ÂÓ›‰Ô˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ· ·ÁÁÏÈ΋˜ Ê·ÚÛÔΈ̈‰›·˜ ÁÚ·Ì̤ÓÔ Ì ÙË Ì·ÂÛÙÚ›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÊÈÏÔ‡˜ ı·ÙÚÈÎÔ‡ Û˘ÁÁڷʤ· NÙ¤ÚÂÎ M¤ÓÊÈÏÓÙ. EÎÏ‹ÍÂȘ, ·Ó·ÙÚÔ¤˜, ·ÎÚ¿ÙËÙ· Á¤ÏÈ· Û ÌÈ· ÙÚÂÏ‹ Έ̈‰›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÛÔ ÎfiÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë... ÌÔȯ›·. H ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙȘ 20:30. TÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÔÈ ŒÏÂÓ· XÚÈÛÙÔÊ‹, XÚ‹ÛÙÔ˜ °È¿ÁÎÔ˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §¿ÚÎÔ˘, XÚÈÛÙ›Ó· M·ÚÔ‡¯Ô˘ Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙ· ºÔÈÓ›ÚË. EÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÚÔ˜ 15 Î·È 10 ¢ÚÒ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 22818999.

™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ

KINHMATO°PAºO™

ŒÓ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÌÔ˘˙Ô˘ÎÈÔ‡ ı· ‰ÒÛÂÈ ·‡ÚÈÔ Î·È ÙËÓ TÚ›ÙË ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· MÂϛӷ MÂÚÎÔ‡ÚË Ô ‰ÂÍÈÔÙ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ M·ÓÒÏ˘ K·Ú·ÓÙ›Ó˘. TÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ηٿ ÙȘ ÒÚ˜ 10:00-13:00 Î·È 16:00-19:00. TÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ AÛÙÚÈÓ›‰ÂÈÔ ø‰Â›Ô K‡ÚÔ˘. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜, ÙËÏ. 99694013 Î·È 99479088.

¶ÚÔ‚ÔÏ‹

∏ª∂ƒ√§√°π√

MÈ· ·fi ÙȘ ÈÔ ‰˘Ó·Ù¤˜ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ‡ TÔ‡ÚÎÔ˘, ÎÔ˘Ú‰È΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, ÛÎËÓÔı¤ÙË °ÈÏÌ¿˙ °ÎÈÔ˘Ó¤È ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ·‡ÚÈÔ Ë KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë §ÂÌÂÛÔ‡, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰Â˘ÙÂÚÈ¿ÙÈÎÒÓ Ù˘ ÚÔ‚ÔÏÒÓ. TÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ‘background’ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜ Yol (O ¢ÚfiÌÔ˜) Â›Ó·È fiÙÈ Á˘Ú›ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ™ÂÚ›Ê °ÎÔÚ¤Ó, Ì ÙȘ Û·Ê›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ °ÎÈÔ˘Ó¤È, ·ÊÔ‡ Ô ›‰ÈÔ˜ ÂͤÙÈ ÔÈÓ‹ 17¯ÚÔÓ˘ οıÂÈÚ͢. H Ù·ÈÓ›· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙË ÌÔ›Ú· ¤ÓÙÂ Ê˘Ï·ÎÈÛÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ¿Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ Ì ÔÎÙ·‹ÌÂÚË ¿‰ÂÈ·. øÛÙfiÛÔ, ›Ù «Ì¤Û·» ›Ù «¤Íˆ», Ë TÔ˘ÚΛ· Â›Ó·È ÌÈ· ·¤Ú·ÓÙË ·ÓÔȯً Ê˘Ï·Î‹... H ÚÔ‚ÔÏ‹ ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙȘ 20:30 ÛÙÔ Oı¤ÏÏÔ˜ 1. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 25363811.

§EME™O™ Rio 1 (25871410): SCREAM 4 / RIO (E§§) Rio 2: SUCKER PUNCH / RIO 3D (+E§§) RIO 3: JUSTIN BEIBER 3D / LONDON BOULEVARD KAI ™/K OPEN SEASON (E§§) / MARS NEED MOMS 3D (™/K - E§§) Rio 4: BIG MOMMA’S HOUSE 3 / TO ETEPON HMI™Y O£E§§O™ 1: BLACK SWAN / THE KING’S SPEECH K-Cineplex 1 (77778383): JUSTIN BEIBER NEVER SAY NEVER 3D 17.35, 19.55, 22.15 KAI ™/K 15.20, 17.35, 19.55, 22.15 K-Cineplex 2: RIO - 3D (E§§) 17.45 KAI ™/K 15.35, 17.45 / SCREAM 4 19.55, 22.10 K-Cineplex 3: RIO -3D 17.45 / MARS NEEDS MOMS 3D (E§§) KAI ™/K 15.30 / LONDON BOULEVARD 19.50, 22.10 K-Cineplex 4: RIO (E§§) 17.45 KAI ™/K 15.35, 17.45 / TO ETEPON HMI™Y 20.00 / BLACK SWAN 22.15 K-Cineplex 5: BIG MOMMA’S HOUSE 3 17.40 KAI ™/K 15.25, 17.40 / SUCKER PUNCH 19.50 / THE KING’S SPEECH 22.15

§APNAKA KA§§I£EA (24532450): ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù·ÈÓÈÒÓ Ù˘ KÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ §¿Úӷη˜-AÌÌÔ¯ÒÛÙÔ˘. ¢Â›Ù ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔ larnaca-famagustacinemasociety.blogspot.com. K-Cineplex 1 (77778383): JUSTIN BEIBER NEVER SAY NEVER 3D 17.35, 19.55, 22.15 KAI ™/K 15.20, 17.35, 19.55, 22.15 K-Cineplex 2: RIO - 3D (E§§) 17.45 KAI ™/K 15.35, 17.45 / SCREAM 4 19.55, 22.10 K-Cineplex 3: RIO -3D 17.45 / MARS NEEDS MOMS 3D (E§§) KAI ™/K 15.30 / LONDON BOULEVARD 19.50, 22.10 K-Cineplex 4: RIO (E§§) 17.45 KAI ™/K 15.35, 17.45 / TO ETEPON HMI™Y 20.00 / BLACK SWAN 22.15 K-Cineplex 5: BIG MOMMA’S HOUSE 3 17.40 KAI ™/K 15.25, 17.40 / SUCKER PUNCH 19.50, 22.10 K-Cineplex 6: OPEN SEASON 3 (E§§) 17.45 KAI ™/K 15.30, 17.45 / THE KING’S SPEECH 19.50, 22.15

¶AºO™ Cineorasis 1 (26932518): LONDON BOULEVARD / RANGO (E§§ - ™/K) Cineorasis 2: RANGO / TO ETEPON HMI™Y

EK£E™EI™ §EYKø™IA A¶OKA§YæH (22300150): «AÎÔ˘·Ú¤Ï˜ Î·È „ËÊȉˆÙ¿» ÙÔ˘ §·˙·Ú‹ AÚÁ˘ÚÔ‡ ̤¯ÚÈ 30/04. APOTHEKE (99764816): «Here, This Time, A Terrible Beauty» Ù˘ M·Ú›·˜ AÓ·ÛÙ·Û›Ô˘. M¤¯ÚÈ 22/04. BYZANTINO MOY™EIO KAI ¶INAKO£HKH I¢PYMATO™ APXIE¶I™KO¶OY MAKAPIOY °’ (22430008): «A’ Ù· ÎfiÎηϷ ‚Á·Ï̤ÓË... 190 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ E·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1821. H Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ K‡ÚÔ˘». M¤¯ÚÈ 30/09. °KA§EPI K (22341123): ŒÎıÂÛË AÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. M¤¯ÚÈ 30/04. °K§OPIA (22762605): «º·ÓÙ¿ÛÔ˘ ÙÔ Û·Ó Ù¤¯ÓË» ÙÔ˘ K›ÎÔ˘ §·Ó›ÙË. M¤¯ÚÈ 20/04. ¢IATO¶O™ (22766117): ŒÎıÂÛË Ù˘ °ÈԇϷ˜ X·Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘. M¤¯ÚÈ 19/04. §EBENTEIO ¢HMOTIKO MOY™EIO (22661475): MfiÓÈÌË Û˘ÏÏÔÁ‹ / «O ¶ÙÔÏÂÌ·›Ô˜ Î·È ÔÈ E˘Úˆ·›ÔÈ X·ÚÙÔÁÚ¿ÊÔÈ Ù˘ AÓ·ÙÔÏÈ΋˜ MÂÛÔÁ›Ԣ 1477-1777», ̤¯ÚÈ 30/04 / «OÈ £Â›Â˜ - K˘Úȷ΋ KÔ˘˙›Ó·» ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ MÂÓ¤Ï·Ô˘ ¶‹ÙÙ· ÛÙÔÓ EÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ™Ù·ıÌfi ÙˆÓ NÂfiÙÂÚˆÓ XÚfiÓˆÓ» ̤¯ÚÈ 08/05. OMIKRON GALLERY (22678240): «A·Ú¿‚·ÙÔ ¿Û˘ÏÔ», ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ 21/05. ¶AN£EON (22670843): ŒÎıÂÛË Ù˘ ™Ù¤ÏÏ·˜ NÈÎÔ‰‹ÌÔ˘ ÙÔÓ M¿ÈÔ. ¶O§ITI™TIKO I¢PYMA TPA¶EZH™ KY¶POY (22128157): «H MfiÚÊÔ˘ ˆ˜ £ÂÔÌfiÚÊÔ˘». M¤¯ÚÈ 11/09. ¶O§ITI™TIKO KENTPO MARFIN LAIKI (22718601-5): «T¤¯ÓË ÂÛÙ›... H Ù¤¯ÓË Ù˘ K‡ÚÔ˘ ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ - EÈÏÔÁ‹ ·fi ÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ Ù˘ Marfin Laiki Bank» (ψÊ. B‡ÚˆÓÔ˜). TOYºE•H™ (22343653): ¶·Á·ÚÈ· ¤ÎıÂÛË ·ÁÈÔÁÚ·Ê›·˜, ̤¯ÚÈ 27/04.

§APNAKA KY¶PIAKH °øNIA (24621109): «¶ÈÓÂÏȤ˜ æ˘¯‹˜» ÙÔ˘ Sevan Malikyan. M¤¯ÚÈ 26/04.

ANEMøNA (22573031): «¢ÂÛÔÈÓ›˜ ÂÙÒÓ 39» οı ¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ Î·È K˘Úȷ΋. ¢IONY™O™ (22818999): «Touch and Go», οı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 20:30 Î·È K˘Úȷ΋ ÛÙȘ 18:30. M¤¯ÚÈ 17/04. £EATPO ENA (22348203): «Shirley Valentine» TÂÙ¿ÚÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 20:30 ̤¯ÚÈ 29/04. £OK (77772717): N¤· ™ÎËÓ‹ «M ÙË ÛȈ‹», οı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 20:30 / KÂÓÙÚÈ΋ ™ÎËÓ‹ «HurlyBurly» ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 20:30 Î·È K˘Úȷ΋ ÛÙȘ 18:30 / ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ «K·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ÂÛ‡», TÚ›ÙË Î·È TÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 20:30 / «OÈ ÚÈÁΛÈÛÛ˜ Ô˘ ¯fiÚ¢·Ó Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·Ó» K˘Úȷ΋ ÛÙȘ 10:30 ̤¯ÚÈ 17/04. ¶AI¢IKH ™KHNH ¢øPOY KYPIAKI¢H (22351402): «O NÈÎÔÏ¿Î˘ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ», οı K˘Úȷ΋ ÛÙȘ 10:45 ÛÙÔ ¶¿ÓıÂÔÓ. ™ATIPIKO (99639609 / 99440254): «KϤÊÙ˘ ÚÔ‰¿ÎÈÓˆÓ», οı ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 20:30 / «M¿Ó· Â›Ó·È ÌfiÓÔ ¤Ó·˜», οı ™¿‚‚·ÙÔ Î·È K˘Úȷ΋ ÛÙȘ ÛÙȘ 20:30. ™KA§A (24652800/1): «EÍÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂȘ Ôχ ÚÔÛˆÈΤ˜», οı ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 20:30 Î·È K˘Úȷ΋ ÛÙȘ 18:30 / «O ¶ÈÓfiÎÈÔ» ·fi ÙËÓ ¶·È‰È΋ ™ÎËÓ‹, οı K˘Úȷ΋ ÛÙȘ 10:30 / «™›ÏÂÈ·» ·fi ÙË N·ÓÈ΋ ™ÎËÓ‹, οı ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 20:30 Î·È K˘Úȷ΋ ÛÙȘ 18:30.

MOY™IKE™ ™KHNE™ AY§AIA (22675638): °ÈÒÚÁÔ˜ AÚ¤ÛÙË Î·È Ì¿ÓÙ· οı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ. ¶EPAMA (25373763): PÔÎ Î·È ¤ÓÙ¯ÓÔ Î¿ı TÚ›ÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ. RED (22767711): «™ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ», Ì ÙÔÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ XÚÈÛÙÔÊfiÚÔ˘ Î·È ÙËÓ ŒÏÂÓ· AÓ·ÁȈÙÔ‡. N¤· Û¿ÙÈÚ· Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ ŒÏÈ· Iˆ·ÓÓ›‰Ô˘, XÚÈÛÙÈ¿Ó· AÚÙÂÌ›Ô˘ Î·È XÚ›ÛÙÔ °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë. 7 SEAS (25278000): ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· οı ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ www.7seaslive.com

1 7

∞ ¶ ƒ π § π √ À

2 0 1 1

¶ √ § π Δ ∏ ™

Δ ∏ ™

∫ À ƒ π ∞ ∫ ∏ ™

™˘Ó·˘Ï›·

£EATPO

OÈ Active Member ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙËÓ K‡ÚÔ ÁÈ· ‰‡Ô Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ·‡ÚÈÔ Î·È ÙËÓ TÚ›ÙË ÛÙÔ Teppe Rock Bar ÛÙË §ÂÌÂÛfi Î·È ÛÙË ¢È·¯ÚÔÓÈ΋ MÔ˘ÛÈ΋ ™ÎËÓ‹. O B.D.Foxmoor Î·È Ë Sadahzinia ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÙÚ›ˆÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·fi ÙË ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜. ™˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ô Jamoan Ì ËÏÂÎÙÚÈ΋ Î·È ÎÏ·ÛÈ΋ ÎÈı¿Ú·, Ô Dj Moya Ì ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ ÛÙ· Èο Î·È Ô Brak ·fi ÙÔ ÁÎÚÔ˘ «XÓ¿ÚÈ·» ÛÙ· ʈÓËÙÈο. TȘ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÔÈ Starblack. K·È ÔÈ ‰‡Ô Û˘Ó·˘Ï›Â˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÛÙȘ 22:00 Ì ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ·ÓٛʷÛË: 25 ¢ÚÒ ÛÙË §Â˘ÎˆÛ›·, 15 ¢ÚÒ ÛÙË §ÂÌÂÛfi.

Ù· ¢øPEAN * ™˘Ó·˘Ï›· ÙÈÌ‹˜ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ M¿ÚÈÔ˘ Tfiη ‰›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ, ¢Â˘Ù¤Ú·, ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ PÈ¿ÏÙÔ, Ë ¯ÔÚˆ‰›· ÕÚ˘ §ÂÌÂÛÔ‡ Ì ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ «£ÂÔÁÂÓÓ‹ÙˆÚ M·Ú›·». §·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ M·ÓÒÏ˘ MËÙÛÈ¿˜, KÒÛÙ·˜ X·Ù˙˯ÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, Ë ¯ÔÚˆ‰›· ÕÚ˘ §ÂÌÂÛÔ‡ Î·È ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÂÁ¯fiÚ‰ˆÓ ˘fi ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Ì·¤ÛÙÚÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¶·ÁÈ¿ÙË. TË ¯ÔÚˆ‰›· ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ô M·Ú›ÓÔ˜ MÈÙ¤ÏÏ·˜. H Û˘Ó·˘Ï›· ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙȘ 20:30. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 77777745. * H ÁηÏÂÚ› «TÔ °Ú·Ê›Ի ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·fi ·‡ÚÈÔ Î·È Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ MÂÁ¿Ï˘ B‰ÔÌ¿‰·˜ ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· «T· ¶¿ıË», ÙÔ˘ NÈÎfiÏ· ¶·Ó·Á‹. T· ÂÁη›ÓÈ· ı· Á›ÓÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 20:00 Î·È Ë ¤ÎıÂÛË ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯً ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˆÚÒÓ 11:00-13:30 Î·È 19:0021:00. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 99848495. * H ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Collateral Damage Â›Ó·È ÌÈ· ‰È·‰Ú·ÛÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔÓ ÌÈÎÚfi ÚfiÏÔ Ù˘ E˘Ú˘‰›Î˘ fiˆ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ ÙÔ˘ ™ÔÊÔÎÏ‹ «AÓÙÈÁfiÓË», Ë ÔÔ›· Ûˆ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ Â›‰ËÛË ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ Ù˘. H ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÂÍÂÚÂ˘Ó¿ ÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙË ÛÈÁ‹ Ù˘ E˘Ú˘‰›Î˘ Î·È ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· K·ÛÙÂÏÏÈÒÙÈÛÛ· ÙËÓ TÚ›ÙË, 19 AÚÈÏ›Ô˘, ÛÙȘ 21:00.

Parathyro_17.4.2011  

Politis Parathyro cultural supplement

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you