Page 1

Dish.com/Hindi 1-888-926-1360

+10 CHANNELS

All offers require credit qualification, 24-month commitment with early termination fee and eAutoPay. $240 Savings Offer: Valid for activation and installation of qualifying new DISH service. Requires subscription to a qualifying American or DishLATINO package in addition to Hindi Elite Pack. Receive a monthly credit of $10 for the first 24 months. Important Terms and Conditions: Promotional Offers: International programming requires America’s Top 120 or higher. Upfront activation and/or receiver upgrade fees may apply based on credit qualification. After 24-month promotional period, then-current monthly price applies and is subject to change. Offer ends 10/18/17. 2 Year Commitment: Early termination fee of $20/mo. remaining applies if you cancel early. Hopper: Monthly fees: Hopper, $15; Joey, $7; Super Joey, $10. With PrimeTime Anytime record ABC, CBS, FOX and NBC plus two channels. With addition of Super Joey record two additional channels. Watching live and recorded TV anywhere requires an Internet-connected, Sling-enabled DVR and compatible mobile device. Premium Channels: Subject to credit qualification. After 3 mos., you will be billed $60/mo. for HBO, Cinemax, Showtime, Starz and DISH Movie Pack unless you call to cancel. Installation/Equipment Requirements: A second dish antenna may be required to view both International and American programming. Free Standard Professional Installation only. Leased equipment must be returned to DISH upon cancellation or unreturned equipment fees apply. Other: All prices, fees, charges, packages, programming, features, functionality and offers subject to change without notice. After 6 mos., you will be billed $8/mo for Protection Plan unless you call to cancel. Free standard professional installation only. Taxes or reimbursement charges for state gross earnings taxes may apply. Additional restrictions and taxes may apply. © 2017 DISH Network L.L.C. All rights reserved. HBO®, Cinemax® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc. SHOWTIME is a registered trademark of Showtime Networks Inc., a CBS Company. STARZ and related channels and service marks are property of Starz Entertainment, LLC.

No. 18 Vol. XIX September 1, 2017 $1.00 Published by Parikh Worldwide Media, ®

Published from New York and Chicago

GUJARAT TIMES www.GUJARATTIMESUSA.com


September 1, 2017

2

ÁMÀıQ⁄fl 1, 2017

‹_÷T› Published weekly, Founded in 1999

¤Îfl÷Ì› flÎ…¿ÎflHÎfiı “…fi÷Δ ·ı⁄· ⁄Ë ŒY›_ fi◊Ì

Chairman & Publisher

¤√‰÷Ì¿<‹Îfl ‹ν

Dr. Sudhir M. Parikh Editor-in-Chief

Hasmukh Barot Ahmedabad Bureau Chief Digant Sompura News Editor Vipul Bhatt Copy Editor Mahesh Joshi Art and Production Pravinsinh Vaghela (Head) Executive Vice President Bhailal M. Patel Business Development Manager Jim Gallentine Financial Controller Darshana Gandhi Advertising Manager Shailu Desai Advertising Sales Manoj Vyas Sonia Lalwani

M. P. Singh Chauhan (Ahmedabad) Circulation Manager Hervender Singh California Correspondent Shailesh Parikh Texas Correspondent Subhash Shah Corporate Office 115 West 30th Street, Suite 1206 New York, NY 10001-4043 Tel: (212) 675-7515 • Fax: (212) 675-7624 E-mails gujtimesusa@gmail.com editor@gujarattimesusa.com subscribe@gujarattimesusa.com info@gujarattimesusa.com Website www.gujarattimesusa.com Chicago Bureau 2652 West Devon Ave., Suite B Chicago, IL 60659 Tel: (773) 856-0545 • (773) 856-3445 info@gujarattimesusa.com California Bureau 650 West Vermont Ave., Unit # 46 Anaheim, CA 92805 Tel: (714) 505-0590 chintu0@hotmail.com Texas Bureau Shah Services 4601 Hershy ln, Plano, TX 75024 Tel: (510) 449-8712 gdpsubhash@gmail.com Ahmedabad Bureau Parikh Worldwide Media Pvt. Ltd. 303 Kashiparekh Complex, C.G.Road, 29 Adarsh Society, Ahmedabad 380009 Tel: 079-26446947 • Fax: 079-26565596 pwmguj@gmail.com Gujarat Times (USPS 017-787) is published weekly by Parikh Worldwide Media, LLC 115 West 30th Street, Suite 1206 New York, NY 10001-4043 Annual subscription $44. Periodicals postage paid at New York, N.Y. and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to GUJARAT TIMES 115 West 30th Street, Suite 1206 New York, NY 10001-4043 Copyright © 2017, Gujarat Times

(ÕÎ⁄ı) ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿÌ ±fiı (…‹HÎı) Ï⁄ËÎflfiÎ ‹A›‹_hÎÌ fiÌ÷Ì ¿<‹Îfl (ŒÎ¥· Œ˘À˘)

Áfi 1950 ±fiı 1960fiÎ ÿΛ¿Î‹Î_ Õ˘. fl΋‹fi˘Ëfl ·˘Ï˛Π¤Îfl÷fiÎ ±ı¿ ‹ÎfifiÌ› ±fiı ±Îø‹¿ Á‹Î…‰ÎÿÌ fiı÷Î Ë÷Î. Áfi 1957fiÌ Á΋ÎL› «Ò_ÀHÎÌ‹Î_ CÎHÎÎ_ flÎF›˘‹Î_ ¿˘_√˛ıÁfi˘ ¿Îfl‹˘ ’flÎ…› ◊›˘ Ë÷˘ ±fiı ±ı‰Î_ flÎF›˘‹Î_ ω’ZÎÌ ‘ÎflÎÁP›˘±ı Á_›@÷ ω‘Λ¿ ÿ‚ (Á_‹‰ıÿ)fiÌ fl«fiÎ ¿flÌ ±ı fl«fi΋Î_ Õ˘. fl΋‹fi˘Ëfl ·˘Ï˛αı ‹Ëk‰fiÌ ¤ÒÏ‹¿Î ¤…‰Ì Ë÷Ì, ’flo÷ ÷ı À|< ’HÎ ⁄Ë< fi À@›_ ±fiı Ωı÷Ωı÷Î_‹Î_ ¤Îfl÷fi˘ flÎ…¿Ì› fi¿Â˘ CÎHÎı ±_Âı ⁄ÿ·Î¥ √›˘. Ωı¿ı Õ˘. fl΋‹fi˘Ëfl ·˘Ï˛ΠgË‹÷ ËÎflı ÷ı‹ fiˢ÷Î. ÷ı‹HÎı ω’ZÎÌ ±ı¿÷Î ‹ÎÀı CÎHÎÎ ’˛›Ifi˘ ¿›Î˝. ÷ı±˘ ¤Îfl÷fiÎ Á‹Î…‰ÎÿÌ ±Î_ÿ˘·fifiÎ ’HÎ ±ı¿ fiı÷Î Ë÷Î. ·˘¿fiΛ¿ …›’˛¿Î fiÎflΛHÎ ’HÎ Á‹Î…‰ÎÿÌ ±√˛HÎÌ Ë÷Î. ⁄Lfiı fiı÷α˘fiÎ V‰¤Î‰‹Î_ ±|ÕÌ’b_ Ë÷_ ±ıÀ·ı ±ı √ÎÕ<_ ’HÎ ·Î_⁄_ fi «ÎS›_. Áfi 1975‹Î_ ≥„LÿflÎ √Î_‘Ìfiı ±ı¿ ÿ<fl⁄Ï© ÁÒ{Ì, ¤Îfl÷fiÎ_ ÷ı ‰¬÷fiÎ_ ±Î ‰ÕÎ_ ’˛‘Îfiı ÿı‹Î_ ¿À˘¿ÀÌfi_ ÂÎÁfi Ã˘¿Ì ⁄ıÁÎÕu_. ±ı‹HÎı ⁄‘Πω’ZÎÌ fiı÷α˘fiı …ı·‹Î_ ’Ò›Î˝. ’˛ΩfiÎ xÿ›‹Î_ ±ı ωÂı ⁄Ë< ‹˘À˘ ±Îø˘Â Ë÷˘, …ı »ı‰Àı 19 ‹ÏËfiÎ ’»Ì ≥„LÿflÎ √Î_‘̱ı ›˘…ı·Ì ·˘¿Á¤ÎfiÌ «Ò_ÀHÎÌ‹Î_ ωVŒ˘ÀfiÌ …ı‹

ŒÎÀÌ fiÌ¿Y›˘. ±ı «Ò_ÀHÎÌ‹Î_ ¿˘_√˛ıÁfiÎ_ ÁÒ’ÕÎ_ ÁÎŒ ◊¥ √›Î_. ¬ÿ ≥„LÿflÎ √Î_‘Ì ’HÎ ËΛν_ ±fiı I›Î_ Á‘Ì‹Î_ …fi÷Î ’ZÎfiÌ fl«fiÎ ◊¥ «Ò¿Ì Ë÷Ì ±ıÀ·ı ±ıfiÎ fiı÷Î ‹˘flÎfl∞ ÿıÁÎ≥ ‰ÕÎ ’˛‘Îfi ⁄L›Î, ’HÎ …fi÷Î ’ZÎfi_ ÂÎÁfi ‹Î_Õ ±œÌ ‰Ê˝ «ÎS›_. ±Î_÷Ïfl¿ ω‰Îÿ˘fiı ¿ÎflHÎı …fi÷Î ’ZÎ ±fiı ÷ıfiÌ Áfl¿Îfl ÷ÒÀuÎ_ I›Îfl◊Ì ±Î “…fi÷Δ ÂOÿ ¤Îfl÷fiÎ flÎ…¿ÎflH΋Î_ ‰Îflo‰Îfl fi¿ÎflÎI‹¿ ¤ÒÏ‹¿Î ¤…‰÷˘ flè΢ »ı. “…fi÷Δ ÂOÿfiÎ ·ı⁄·fi_ ±ı‰_ ±Î¿Ê˝HÎ Ë÷_ …ı ¿_¥ fi‰Î ’Z΢ fl«Î›Î ¿ı ÷ÒÀuÎ ±ı ⁄‘Îfiı …fi÷Î ÂOÿ ΩHÎı ¬Î¥ √›˘ I›Îfl◊Ì ‹Î_ÕÌfiı ±Î… Á‘Ì‹Î_ …fi÷Î ’ZÎfiÎ ¿ıÀ·Î_ ŒÎÕ«Î_ ◊›Î_ ±fiı ¿ıÀ·Ì ‰Îfl ’λÎ_ ¤ı√Î_ ◊›Î_ ÷ıfi˘ ÏËÁÎ⁄ flά‰˘ ±Â@› »ı. ¿À˘¿À̱ı ¿ıÀ·Î¿ Á΋ÎL› ¿ZÎÎfiÎ fiı÷α˘fiı ±Î√‚ ¿›Î˝, …ıfiÌ ’ıÿΠ±ıÀ·ı ·Î· ’˛ÁÎÿ ›Îÿ‰. ·Î· ’˛ÁÎÿ ›Îÿ‰fi˘ flÎ…fiÌÏ÷fi˘ flı¿˘Õ˝ ⁄Ë< fi¿Î‹˘ »ı. ÷ı‹HÎı «Îflο˙¤Î_Õ‹Î_ ËΩfl˘ ¿fl˘Õ wÏ’›Îfi˘ PβpΫÎfl ¿›˘˝ ±fiı ’»Ì Á_Áÿ‹Î_ «Ò_ÀΛΠ±ıÀ·ı ÿıÂfiÎ flı·‰ı‹_hÎÌ ’HÎ ⁄L›Î, ÷ı ’»Ì ·Î· ’˛ÁÎÿ ›Îÿ‰ ±fiı ÷ı‹fiÎ ¿<À<_⁄Ì…fi˘fiÎ PβpΫÎflfiÎ ÿά·Î±˘ ‰Ÿ{Î÷Î flèÎÎ, ±Î…ı ’HÎ ·Î· ’˛ÁÎÿ

“…fi÷Δ ÂOÿfiÎ ·ı⁄·fi_ ±ı‰_ ±Î¿Ê˝HÎ Ë÷_ …ı ¿_¥ fi‰Î ’Z΢ fl«Î›Î ¿ı ÷ÒÀuÎ ±ı ⁄‘Îfiı …fi÷Î ÂOÿ ΩHÎı ¬Î¥ √›˘ I›Îfl◊Ì ‹Î_ÕÌfiı ±Î… Á‘Ì‹Î_ …fi÷Î ’ZÎfiÎ_ ¿ıÀ·Î_ ŒÎÕ«Î_ ◊›Î_ ±fiı ¿ıÀ·Ì ‰Îfl ’λÎ_ ¤ı√Î_ ◊›Î_ ÷ıfi˘ ÏËÁÎ⁄ flά‰˘ ±Â@› »ı. ¿À˘¿À̱ı ¿ıÀ·Î¿ Á΋ÎL› ¿ZÎÎfiÎ fiı÷α˘fiı ±Î√‚ ¿›Î˝, …ıfiÌ ’ıÿΠ±ıÀ·ı ·Î· ’˛ÁÎÿ ›Îÿ‰. ·Î· ’˛ÁÎÿ ›Îÿ‰fi˘ flÎ…fiÌÏ÷fi˘ flı¿˘Õ˝ ⁄Ë< fi¿Î‹˘ »ı. ÷ı‹HÎı «Îflο˙¤Î_Õ‹Î_ ËΩfl˘ ¿fl˘Õ wÏ’›Îfi˘ PβpΫÎfl ¿›˘˝ ±fiı ’»Ì Á_Áÿ‹Î_ «Ò_ÀΛΠ±ıÀ·ı ÿıÂfiÎ flı·‰ı‹_hÎÌ ’HÎ ⁄L›Î, ÷ı ’»Ì ·Î· ’˛ÁÎÿ ›Îÿ‰ ±fiı ÷ı‹fiÎ ¿<À<_⁄Ì…fi˘fiÎ PβpΫÎflfiÎ ÿά·Î±˘ ‰Ÿ{Î÷Î flèÎÎ, ±Î…ı ’HÎ ·Î· ’˛ÁÎÿ ›Îÿ‰fiÌ ÿÌ¿flÌ, ÿÌ¿flÎ ±fiı …‹Î¥ ÁK‘Î_ PβpΫÎfl ±fiı ÁÌ⁄̱Î≥ ‰√ıflıfiÎ Á_¿Ω‹Î_ »ı. ¿À˘¿ÀÌ ’»Ì flÎ…¿ÎflH΋Î_ ‹˘¬flı ’ˢ_«ı·Î fiı÷α˘‹Î_ ±ı¿ fiÌ÷Ì ¿<‹Îfl ’HÎ ¬flÎ.

›Îÿ‰fiÌ ÿÌ¿flÌ, ÿÌ¿flÎ ±fiı …‹Î¥ ÁK‘Î_ PβpΫÎfl ±fiı ÁÌ⁄̱Î≥ ‰√ıflıfiÎ Á_¿Ω‹Î_ »ı. ¿À˘¿ÀÌ ’»Ì flÎ…¿ÎflH΋Î_ ‹˘¬flı ’ˢ_«ı·Î fiı÷α˘‹Î_ ±ı¿ fiÌ÷Ì ¿<‹Îfl ’HÎ ¬flÎ. ±fiı¿ ’Z΢ ÁÎ◊ı ÏÿS·√Ì, √Ã⁄_‘fi ¿ı √Õ⁄Λ ¿fl÷Î_ flËÌfiı ÷ı±˘ Ëη‹Î_ ±ı¿Î±ı¿ ¤Îfl÷Ì› …fi÷Î ’ZÎ (¤Î…’)fiÎ Á‹◊˝¿ ⁄L›Î »ı ±fiı ÷ı‹HÎı ÷ı flÌ÷ı Ï⁄ËÎflfi_ ‹A›‹_hÎÌ’ÿ Ω‚‰Ì flÎA›_ »ı. fiÌ÷Ì ¿<‹Îflfi˘ …fi÷Î ÿ‚ ›fiÎ≥ÀıÕ, ⁄Ì…\_ ±ı¿ ŒÎÏÕ›_ ÷ı …fi÷Î ÿ‚ (±ıÁ), ±Î ⁄‘Î_ ΩıÕÎH΢, √Ã⁄_‘fi˘ ¿ı ±Ã⁄_‘fi˘ ¶ÎflÎ “ÿı‰√˙ÕΔ …ı‰˘ ¿HÎνÀ¿fi˘ ‹A›‹_hÎÌ ’HÎ ¤Îfl÷fiÎ ‰ÕÎ ’˛‘ÎfifiÎ Á‰˘˝E« ˢtÎ Á‘Ì ’ˢ_«Ì Â@›˘. ±Î…ı ±ıfi_ fi΋˘ÏfiÂÎfi Á_¤‚Î÷_ fi◊Ì. ±ı¿·Î Ï⁄ËÎfl‹Î_ … …fi÷Î ’ZÎfiÎ_ ±ÕÏ‘›Î_±˘ ¿ıÀ·Ì ‰Îfl ‹Y›Î_ ±fiı ¿ıÀ·Ì ‰Îfl »>ÀÎ_ ’ÕuÎ_ ÷ıfi˘ ÏËÁÎ⁄ flά‰˘ Áfl‚ fi◊Ì. ˉı, F›Îflı ‰ÕÎ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿ̱ı ±fiı fiÌ÷Ì ¿<‹Îflı ËÎ◊ Ï‹·ÎT›Î I›Îflı ‰Îflo‰Îfl ±ı‰Ì Â_¿Î ◊Λ »ı ¿ı ±Î ËV÷‹ı‚Î’ ¿ıÀ·˘ ±fiı ¿ı‰˘¿ «Î·Âı? ›Îÿ ¿fl˘, fiflıLƒ ‹˘ÿÌ ±fiı fiÌ÷Ì ¿<‹ÎflfiÌ ±ı¿ ‰ı‚ÎfiÌ ¿|fl ÿ<U‹fiÌ. fiflıLƒ ‹˘ÿÌ ±ı¿ ‰Îfl √…flÎ÷fiÎ ‹A›‹_hÎÌ ÷flÌ¿ı Ï⁄ËÎfl √›Î I›Îflı ÷ı‹HÎı I›Î_fiÎ_ ±¬⁄Îfl˘‹Î_ fiÌ÷Ì ÁÎ◊ıfiÌ ¬¬Âη ÷Á‰Ìfl˘ »’Î‰Ì Ë÷Ì. ±Î◊Ì fiÌ÷Ì¿<‹Îflfi˘ √VÁ˘ ¤¤Ò¿Ì ∂Ãu˘ Ë÷˘. fiflıLƒ ‹˘ÿÌ ±fiı fiÌ÷Ì ¿<‹Îfl ‰E«ı ·√¤√ ¿Î›‹Ì ÿ<U‹fiΉÀ Âw ◊¥ √¥ Ë÷Ì. ¤Î…’ ÂOÿ‹Î_ ’HÎ “…fi÷Δ ÂOÿ ±Î‰ı »ı, ÷˘ …ıÕÌ›‹Î_ ’HÎ ÷ı‰_ … »ı. ±ÕÏ‘›Î flÎZÎÁ …ı‰Î_ ±Î ⁄ı ŒÎÕ«Î_ Ëη ‹Y›Î_ ÷˘ »ı, ’HÎ ÷ı±˘fiÎ À¿Îμ’HÎÎfi_ ¤Îω Â_¿ÎV’ÿ »ı. ’˛ffi ±ı ∂Ãı »ı ¿ı ¤Îfl÷ …ı‰Î ÿ<Ïfi›ÎfiÎ Á˙◊Ì ‹˘ÀÎ ·˘¿÷Î_Ïhο ÿı‹Î_ ±ÎÀ·Ì Ëÿ Á‘ÌfiÌ flÎ…¿Ì› V‰÷_hÎ÷Î ’˛‰÷˝ı ±ıfiı ¿¥ flÌ÷ı ÏË÷Î‰Ë ·ı¬Î‰Ì ¿Λ, ’HÎ ¤Îfl÷‹Î_ ÷˘ ±Î‰_ … ⁄‘_ «Î·÷_ flèÎ_ »ı. »÷Î_ V‰Ì¿Îfl‰_ Ωı¥±ı ¿ı ¿˘_√˛ıÁı ¤Î…’ ÁÎ◊ıfiÌ ÂhÎ÷Î ¿|fl flÌ÷ı Ω‚‰Ì flËÌ »ı. ÿıÂfiÎ ±Î ⁄ı Á˙◊Ì ‹˘ÀÎ ±fiı ‹Ëk‰fiÎ flÎ…¿Ì› ’Z΢ ‰E«ıfiÌ ±Î ÂhÎ÷Î ¿˘¥ flÌ÷ı μ’›˘√Ì ¿ı ÏË÷Î‰Ë fi◊Ì. á ·ı¬¿ ‰ÏflWà ’hοÎfl, ÷_hÎÌ ±fiı ÁÎÏËI›¿Îfl »ı.

Disclaimer: Gujarat Times makes no warranties or representations as to the accuracy of the content and assumes no liability or responsibility for any error or omission in the content. Gujarat Times is not responsible or liable for any claims made in advertisements or classifieds. Any questions or comments concerning advertisements or classifieds within this newspaper should be directed to the advertiser. The views, advice, opinions, and information in letters to the editor, analysis section, legal section or any other article in this publication are those of the writers and do not necessarily represent those of Gujarat Times.


√Ωfifi-√HÎ’Ï÷ ’‘Îflı ±‹ ¶Îflı— √HÎıÂfi_ ±·˙Ï¿¿ ±fiı Ïfifl΂_ V‰w’

®

ÁM÷¿ ¿‰flVÀ˘flÌ

No. 18 Vol. XIX September 1, 2017 $1.00 Published by Parikh Worldwide Media, LLC www.GUJARATTIMESUSA.com

®

GUJARAT TIMES

Published from New York and Chicago

Á’˛Ì‹ ¿˘ÀÛfi˘ ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ «¿Îÿ˘— “ÏÀˇ’· ÷·Î¿” √ıfl⁄_‘ÎflHÎÌ› ±fiı ±‹Îfi‰Ì›

√…flÎ÷¤fl‹Î_ V‰Î≥fi Œ·Ò ⁄ı¿Î⁄Ò— ¿<· Q≤I›±Î_¿ 298

’Îfi_ 15

’Îfi_ 16

L› ›˘¿Û‹Î_ ±ıŒ±Î¥±ı ›˘Ï…÷ ÂÎfiÿÎfl

≥„L՛ΠÕı ’flıÕ ’Îfi_ 4, 6, 8


September 1, 2017

4

ÁMÀıQ⁄fl 1, 2017

±‹ıÏfl¿Î

L› ›˘¿Û‹Î_ ¤Îfl÷fiÎ V‰Î÷_h› ÏÿfifiÌ μ…‰HÎÌ ÏfiÏ‹kÎı 37‹Ì ≥„L՛ΠÕı ’flıÕ

L› ›˘¿Û‹Î_ ›˘Ω›ı·Ì 37‹Ì ≥„L՛ΠÕı ’flıÕ‹Î_ ¤Î√ ·¥ flËı·Î ±Ï¤fiı÷Î flÎHÎÎ ÿÎ√⁄ÎÀÌ ±fiı ±Ï¤fiıhÎÌ ÷‹LÔfiÎ ¤ÎÏÀ›Î ÁÎ◊ı ’fl̬ ‰SÕÛ‰Î≥Õ Ï‹ÏÕ›ÎfiÎ ŒÎμLÕfl ±fiı «ıfl‹ıfi ’•lÌ Õ˘. Á‘Ìfl ’fl̬. (Œ˘À˘— ’ÌÀfl ŒflıflÎ)

flÏ« ‰ˆWHΉ L› ›˘¿Û— L› ›˘¿Û‹Î_ 20‹Ì ±˘√VÀ, flω‰Îflı ›˘Ω›ı·Ì 37‹Ì ≥„L՛ΠÕı ’flıÕ‹Î_ √˛ÎLÕ ‹Î½· ÷flÌ¿ı ÏŒS‹ ⁄ÎË⁄·Ì-2— ‘ ¿L¿˚·{fi”fiÎ ¿·Î¿Îfl flÎHÎÎ ÿÎ√⁄ÎÀÌ μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. ±Î ’flıÕ‹Î_ ⁄ı ·Î¬◊Ì ‰‘ ’˛ıZο˘ μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. ’flıÕ‹Î_ ’fl_’flÎ√÷ ¿fl÷Î ±fiı ·_√Ì‹Î_ ËÎ…fl flËı·Î flÎHÎÎ ÿÎ√⁄ÎÀ̱ı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ‹ıÓ ±Î ’flıÕ Ï‰Âı ±√Îμ CÎb_ ÁÎ_¤Y›_ Ë÷_, ’fl_÷ ‹ıÓ √¥ ¿Î·ı fi…flı ÏfiËÎY›_, L› ›˘¿ÛfiÎ ‹Î√˘˝ ±fiı Âıfḻ˘ ¤Îfl÷Ì› √˙fl‰ ±fiı ±Îfi_ÿ◊Ì ¤fl’Òfl Ë÷Î_, …ı‹Î_ ‹ÎflÎ «ÎË¿˘ ’HÎ Ë÷Î. ÷‹Îfl˘ ⁄‘Îfi˘ ¬Ò⁄ ¬Ò⁄ ±Î¤Îfl. 37‹Ì ≥„L՛ΠÕı ’flıÕ‹Î_ ‹A› ‹Ëı‹Îfi ÷flÌ¿ı ÷flÌ¿ı ÏŒS‹ ⁄ÎË⁄·Ì-2— ‘ ¿L¿˚·{fi”fiÎ_ ¿·Î¿Îfl ÷‹LfiÎ ¤ÎÏÀ›Î ±fiı ¤Îfl÷Ì› ÁÂjÎ ÿ‚˘fiÎ ÏfiT≤kÎ ‰ÕÎ …fifl· ÿ·⁄Ìfl ÏÁ_Ë ÁËÎ√ μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. ’flıÕ‹Î_ ¤Îfl÷Ì› Ï÷fl_√Î …ı‰Î … fl_√fi˘ ÕˇıÁ ’ËıflÌfiı μ’„V◊÷ flËı·Ì ÷‹LfiÎ ¤ÎÏÀ›Î±ı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ±Î V‰Î÷_h› ÏÿfifiÌ ’flıÕ‹Î_ ¤Î√ ·ı‰Î ‹ÎÀı ±Î‹_hÎHÎ ±Î’‰Î ⁄ÿ· Ë_ ±ıŒ±Î≥±ıfiÎ Á‹√˛ ’Ïfl‰Îflfi˘ ±Î¤Îfl ‹Îfi_ »\_. ‹ÎflÎ_ 27 ‰Ê˝ ÿflÏ‹›Îfi ‹ıÓ ±fi¤‰ı·˘ ±Î Á˙◊Ì lıWà ¤Îfl÷Ì› V‰Î÷_h› Ïÿfi »ı. ±L› ‹Ëı‹Îfi˘‹Î_ ωA›Î÷ ¤Îfl÷Ì› √ÏHÎ÷ÂÎjÎÌ ’˛˘. ±Îfi_ÿ ¿<‹Îfl, ¿ıMÀfi Z΋÷Î ⁄Î…’Î¥, ÁfiÌ÷Î fiÎfl·Î, ≥„LÿflÎ ÏÁ_Ë ±fiı √_…fi ±√fl‰Î·fi˘ Á‹Î‰ı ◊÷˘ Ë÷˘, …ı‹fiÌ ÁÎ◊ı ±ıfl ≥„L՛ΠŒ·Î≥ÀfiÌ ÷‹Î‹ ‹ÏË·Î ¿ıÏ⁄fi øÒ ’HÎ μ’„V◊÷ flËÌ Ë÷Ì, …ı ’˛◊‹ ±fiı Á˙◊Ì ·Î_⁄Ì fi˘fiVÀ˘’ Œ·Î≥À ÏÿSËÌ-ÁÎfi ¡Î„LÁV¿˘ ‰E«ıfiÌ ¿ıÏ⁄fi øÒfiÎ ÁP›˘ ÷flÌ¿ı ΩHÎÌ÷Î »ı. ±Î ÏÁ‰Î› L› ›˘¿Û„V◊÷ flÎ…¤˘√ eÕ˚ÁfiÎ «ıfl‹ıfi ±Ï…÷ ‹˘ÿÌ, ≥„LÕ›fi ±Î≥Õ· ÁÌ{fi-9fiΠω…ı÷Î ±Î≥. ‰Ì. flı‰_÷ ±fiı À˘«fiÎ hÎHÎ ŒÎ≥Ï·VÀ˘‹Î_fi˘ ±ı¿ ¬ÿÎ ⁄ZÎ ËÎ…fl flèÎÎ Ë÷Î. ¤Îfl÷◊Ì ±Î‹_ÏhÎ÷ ¿flΛı·Î ÷‹Î‹ ‹ËÎfi¤Î‰˘fiı ±ıŒ±Î≥±ı ≥„L՛ΠÕı ’flıÕ √η΋Î_ VQ≤Ï÷¤ıÀ◊Ì fi‰Î…‰Î‹Î_ ±ÎT›Î Ë÷Î, …ı L›

…ÁafiÎ ±ıÏÕÁfi‹Î_ fl˘›· ±ÎS⁄ÀÛ ’ı·ıÁ‹Î_ ›˘Ω¥ Ë÷Ì. √η΋Î_ fi‰Î L› ›˘¿Û„V◊÷ ¤Îfl÷Ì› ¿˘LÁ· …fifl· Á_ÿÌ’ «ø‰÷a ÁÎ◊ı ±ıŒ±Î≥±ıfiÎ ’˛ıÏÁÕLÀ ±ıLÕÌ ¤ÎÏÀ›Î, ±ıŒ±Î≥±ıfiÎ «ıfl‹ıfi fl‹ı ’Àı·ı ’HÎ ’˛‰«fi˘ ±ÎM›Î_ Ë÷Î_. ¤ÎÏÀ›Î±ı ÷‹Î‹ ‹Ëı‹Îfi˘fi˘ ÷ı‹fiÎ Á‹◊˝fi ⁄ÿ· ±Î¤Îfl ‹ÎL›˘ Ë÷˘ ±fiı Ïÿ‰Á ±√Îμ ›˘Ω›ı·Ì ’flıÕfiÌ ËÎ¥·Î≥À˚Á μ’„V◊÷˘fiı ÿÂν‰Ì Ë÷Ì, F›Îflı fl‹ı ’Àı·ı ≥„L՛ΠÕı ’flıÕ ÿflÏ‹›Îfi …‚‰Î¥ flËı·Ì ’fl_’flÎ ⁄ÿ· ±Îfi_ÿfiÌ ·Î√HÎÌ T›@÷ ¿flÌ Ë÷Ì, ÷ı‹HÎı ’˛Î›˘…¿˘, ±ıŒ±Î≥±ıfiÎ ⁄˘ÕÛfiÎ ÁP›˘, √˛ÎLÕ ‹Î½· ÁÏË÷ ‹Ëı‹Îfi˘fiı Ï⁄flÿÎT›Î Ë÷Î. ≥„L՛ΠÕı ’flıÕ‹Î_ ¤Î√ ·ı‰Î ‹ÎÀı Œ@÷ ⁄ı ±Ã‰ÎÏÕ›Î_ ±√Îμ L› ›˘¿Û ±Î‰ı·Î «ø‰÷a±ı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ±Î ¬Ò⁄ … ±Îfi_ÿÿΛ¿ ±fi¤‰ flè΢ Ë÷˘. ‹Îflı ±Î›˘…¿˘ ±fiı ±ıŒ±Î≥±ıfi˘ ±Î¤Îfl ‹Îfi‰˘ »ı, ¿ÎflHÎ ¿ı ≥„L՛ΠÕı ’flıÕfiÌ ÁŒ‚÷Î ‹ÎÀı ÿflı¿ …HÎ ’˘÷’˘÷ÎfiÌ flÌ÷ı ’˛ÿÎfi

±Î’ı »ı. L› ›˘¿Û ÏÁÀÌfiÎ ‹ı›fl Ï⁄· ÕÌ O·ÎÏÁ›˘±ı ≥„L՛ΠÕı ’flıÕ‹Î_ ËÎ…fl ¤Îfl÷Ì› ±‹ıÏfl¿fi Á‹ÿΛfiÌ ’˛Â_ÁÎ ¿flÌ Ë÷Ì. ÷ı‹HÎı ’˘÷ÎfiÎ ’˛‰«fi ÿflÏ‹›Îfi …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ÷‹Îfl˘ Á˙fi˘ ±Î¤Îfl. ±Î ÂËıfl‹Î_ ¤Îfl÷Ì›±‹ıÏfl¿fi Á‹ÿΛfi_ ±’˛Ï÷‹ ›˘√ÿÎfi flèÎ_ »ı ±fiı ≥„L՛ΠÕı ’flıÕ‹Î_ ËÎ…fl flËı‰Îfi_ ÁL‹Îfi ËÎ_Á· ◊›_ ÷ı ⁄ÿ· √˙fl‰ ±fi¤‰_ »\_. L› ›˘¿Û ÏÁÀÌfiı ‹ËÎfi ⁄fiΉ‰Î ‹ÎÀı ÷‹Î‹ ¤Îfl÷Ì›-±‹ıÏfl¿fi˘fi˘ ±Î¤Îfl T›@÷ ¿flÔ_ »\_. ‹ı›fl O·ÎÏÁ›˘±ı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı Ë_ ŒıÕflıÂfi ±˘Œ ≥„LÕ›fi ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂLÁ (±ıŒ±Î≥±ı)fi˘ ±Î¤Îfl ‹Îfi‰Î ‹Î√_ »\_. ±Î ÏÁ‰Î› ÀˇÎ›VÀıÀ ±ıÏfl›Î‹Î_◊Ì ±ËŸ μ’„V◊÷ flËı·Î ÷‹Î‹ ‹Îfi‰_÷Î ‹Ëı‹Îfi˘±√˛HÎ̱˘fi˘ ±Î¤Îfl T›@÷ ¿flÔ_ »\_. Ë_ ±ıÁıQ⁄·ÌfiÎ ÁP› ÕıÏ‰Õ ‰ı’flÌfi ±fiı ¿Îμ„LÁ· ÁP› ÕıfiÌ Õˇ˘‹fi˘ ’HÎ ±Î¤Îfl ‹Îfi_ »\_. ‹ı›fl O·ÎÏÁ›˘±ı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ±‹ı ÿflı¿ fiÎ√Ïfl¿fi_ ÁL‹Îfi ¿fḻı »Ì±ı. ¿ıÀ·Î¿ ‰ÁÎË÷̱˘ ¿Ëı »ı ¿ı ±‹ı ±˘»Î Á·Î‹÷ »Ì±ı,

(Œ˘À˘— ÿÌ’¿ CÎÏ՛΂Ì)

±ıŒ±Î≥±ıfiÎ ±ıLÕÌ ¤ÎÏÀ›Î (ÕÎ⁄ı) ±fiı fl‹ı ’Àı· ÁÎ◊ı ¤Îfl÷Ì› √ÏHÎ÷ÂÎjÎÌ ’˛˘. ±Îfi_ÿ ¿<‹Îfl.

‰ÁÎË÷̱˘ ±Î’HÎÌ fl˘…√ÎflÌ »Ìfi‰Ì Ω› »ı, ÷ı‹fiı ¿Ë˘ ¿ı L› ›˘¿Û ÏÁÀÌ‹Î_ ±Î‰ı. ±Î’HÎÌ ’ÎÁı ±I›Îflı ωf‰fi_ Á˙◊Ì ‹…⁄Ò÷ ±◊˝÷_hÎ »ı. ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ±Î’HÎ_ ÂËıfl Á˙◊Ì Á·Î‹÷ ‹˘À<_ ÂËıfl »ı. ‹Îflı ÷‹Îfl˘ ±Î¤Îfl ‹Îfi‰˘ »ı. ÷‹ÎflÎ ‹Ò‚fiı Ω‚‰Ì flά‰Î ±fiı ∂…‰‰Î ⁄ÿ· Ë_ ÷‹Îfl˘ ±Î¤Îfl ‹Îfi_ »\_. ÷ı‹HÎı ’˘÷ÎfiÎ Á‹Î’fi ‰@÷T›‹Î_ …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ⁄ı ‹ËÎfi ÿı¢, ±‹ıÏfl¿Î ±fiı ¤Îfl÷ ÿÂν‰ı »ı ¿ı ·˘¿ÂÎËÌ ÿflı¿ …HÎ ‹ÎÀı ¿Î‹ ¿flı »ı. Ë_ ±Î…ı 20‹Ì ±˘√VÀ, 2017fiı flω‰Îflfiı L› ›˘¿Û ÏÁÀÌ‹Î_ L› ›˘¿˝ ÏÁÀÌ ≥„L՛ΠÕı ’flıÕ Õı ÷flÌ¿ı ΩËıfl ¿flÔ_ »\_. 37‹Ì ≥„L՛ΠÕı ’flıÕfiÌ Âw±Î÷ 38‹Ì VÀˇÌÀ◊Ì ◊¥ Ë÷Ì ±fiı ‹ıÏÕÁfi ±ı‰L›◊Ì ¤Îfl÷Ì› Ï÷fl_√˘ ·ËıflΉ÷Î CÎHÎÎ ⁄‘Î fiÎ√Ïfl¿˘ ΩıÕΛΠË÷Î ±fiı ‰_ÿı ‹Î÷fl‹fi˘ ÁÒh΢E«Îfl ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ 26‹Ì VÀˇÌÀ ’ˢÓE›Î Ë÷Î. ±Î ’flıÕ‹Î_ 28 Œ·˘À, 27 ‰˘g¿√ √˛’ı ¤Î√ ·Ì‘˘ Ë÷˘, F›Îflı 26‹Ì VÀˇÌÀ‹Î_ ’Î¿Û ±fiı ‹ıÏÕÁfi ±ı‰L› ‰E«ı 38 eÕ ⁄Ò◊-V’˘LÁfl ⁄Ò◊ ∂¤Î_ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›Î_ Ë÷Î_. ’flıÕfiÎ ±_÷‹Î_ ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ ¿Î›˝ø‹˘ ‹ıÏÕÁfi ±ı‰L›‹Î_, 24‹Ì VÀˇÌÀ ±fiı 26‹Ì VÀˇÌÀ ‰E«ı ÁÎ_…fiÎ » ‰ÎB›Î Á‘Ì ›˘Ω›Î Ë÷Î. ±Î ‰Ê˝fiÌ ≥„L՛ΠÕı ’flıÕ ÿflÏ‹›Îfi ωω‘ Œ·˘À ¬Îfi√Ì …^◊˘, ωω‘ ¿o’fi̱˘, ‘ÎÏ‹˝¿ Á_√Ãfi˘fi_ ’˛Ï÷ÏfiÏ‘I‰ ¿fl÷Î Ë÷Î, …ı‹Î_ ±ıŒ±Î≥±ı, √fl √˘Ï‰_ÿ ÏÁ_Ë∞, ±ıfl ≥„LÕ›Î, ≥„LÕ›ÎÕ˘À¿˘‹ ±◊‰Î {Ì À̉Ì, Ëı@Á, M›ÎflÕ˘À¿˘‹, Õ„L¿fi Õ˘fiÀ˚Á, ’fl̬ ‰SÕÛ‰Î≥Õ Ï‹Ï՛Π±ı·±ı·ÁÌ, ÀÌ‰Ì ±ıÏ›Î, Á˘fiÌ ÀıϷω{fi, fl˘›· ±ÎS⁄ÀÛ ’ı·ıÁ ±fiı ÀÌ‰Ì fiÎ≥fi, ŒÎ{·ÎfiÌ eÕ˚Á, flÎ…Áfi ‹ı√ÎVÀÎfl ±ıLÀflÀı≥fi‹ıLÀ, VÀÎfl À̉Ì, ≥„LÕ›fi ¿˘LV›·ıÀ, Ï⁄ËÎfl {Îfl¬_Õ ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfi ±˘Œ fi˘◊˝ ±‹ıÏfl¿Î, B·˘⁄· ËÏfl›ÎHÎÎ «ıQ⁄fl ±˘Œ ¿˘‹Á˝, ±‹ıÏfl¿fi ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂLÁ ±˘Œ ÏŒÏ{Ï›LÁ ±˘Œ ≥„LÕ›fi ±˘ÏflÏ…fi, ≥„L՛ΠÀ<flÌ{‹, fiıÂfi· ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂLÁ ±˘Œ ±ıÏ›fi ≥„LÕ›fi ÏøÏç›fi, ±’fiÎ CÎfl, ‹ËÎflÎ… ÿ½fi ÿÎÁ «ıÏflÀı⁄· ÀˇVÀ ±fiı “Õı≥·Ì L›{”fi˘ Á‹Î‰ı ◊÷˘ Ë÷˘.


çMËõQÚß 1, 2017 September 1, 2017

5

INSURANCE

ASTROLOGERS

F›˘Ï÷Ê ‰ÎV÷ÂÎjÎfiÎ ÏfiWHÎÎ÷ ‘‹ı˝LƒgÁË {ηΠà Â_? ÷‹ı Á_÷Îfi◊Ì ÿ—¬Ì »˘, ¤HÎ÷Î fi◊Ì. ¬flÎ⁄ ·Î≥fi ’fl «ÕÌ √›Î »ı? ·BÔfi ◊÷Î fi◊Ì? ·BÔfi ◊›Î ’HÎ ÿ—¬Ì »ı? »^ÀλıÕÎ ◊›Î »ı? à Â_ ÷‹ÎflÌ fi˘¿flÌ À¿÷Ì fi◊Ì? ‹‚÷Ì fi◊Ì? ‘_‘Î ⁄flÎ⁄fl «Î·÷˘ fi◊Ì? ÿı‰_ ◊¥ √›_ »ı? à √˛Ìfi ¿ÎÕÛ ÁÌÀÌ{fiÂÌ’ ‹ÎÀı Á«˘À ‹Î√˝ÿ½fi. à …L‹ÎZÎfl‹Î_ ¿Î·Á’˝›˘√, lÎ’Ì÷ ÿ˘Ê, Ï’I≤ÿ˘Ê, ¿ı‹ƒ‹›˘√, ϶¤Î›Î˝ ›˘√ ˢ› …ıfiÎ◊Ì ÷‹ı ÿ—¬Ì flˢ »˘. à ˢÀı·, ‹˘Àı· ÷ı‹… CÎflfiÎ_ ‰ÎV÷ÂÎjÎfi_ Á«˘À ‹Î√˝ÿ½fi ‹‚Âı. ±ı¿ Œ˘fi ¿˘·, ÷‹ÎflÌ ⁄‘Ì Á‹V›Î ±‹ı …HÎΉÌÂ_ ±fiı lıWà μ’Λ ⁄÷ΉÌÂ_.

‘‹ı˝LƒgÁË {ηÎ, flωflÎ…gÁË {ηÎ

www.ZALASASTROVASTU.com

+91 98256 11242, 98792 81829 (O) +91 79 26734242 7, ‹Ëı ±ı’ÎÀÛ‹ıLÀ, 132 eÀ flŸ√ fl˘Õ, ÏËQ‹÷·Î· ’οÛ, ±‹ÿΉÎÿ-15.dpzala13@gmail.com

alliance Travels * More Than 90 International Airlines, With All Major Airlines * * t/^^hd/<d^&ZKD/E/dKh^භtWZKs/dZs>/E^hZE *

* TRAVEL AROUND THE WORLD *

Toll Free : 1 888 381 5730 භ540 904 1340

EMERGENCY : 24 X 7 : CELL - 540 204 7515 24 HOURS TICKETING

ŵĂŝů͗ĂůůŝĂŶĐĞƚƌĂǀĞůƐΛĐŽdž͘ŶĞƚභ7417 Hidden Creek Dr, Charlotte, NC 28214

Travel Abroad Inc.

1 West 34th Street, Suite 203 New York NY 10001

Offering Seasons Most Attractive Fares SEASON'S BONANZA SPECIALS

Airline Tickets & Hotels

Tel: 212-564-8989

Visit us at: www.travelabroadfares.com

e-mail: info@travelabroadinc.com


September 1, 2017

6

ÁMÀıQ⁄fl 1, 2017

±‹ıÏfl¿Î

L› ›˘¿Û‹Î_ ¤Îfl÷fiÎ V‰Î÷_h› ÏÿfifiÌ μ…‰HÎÌ ÏfiÏ‹kÎı 37‹Ì ≥„L՛ΠÕı ’flıÕ

(μ’fl) L› ›˘¿Û„V◊÷ ¤Îfl÷Ì› ¿˘LV›·ıÀ …fifl·fi˘ Œ·˘À; (ÕÎ⁄ı) “L›{ ≥„L՛ΠÀÎ≥QÁ” - “ÿıÂÌ À˘¿” L› ›˘¿Û - “ÿıÂÌ À˘¿” Ï¿Î√˘ - “√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ” ±fiı “≥„LÕ›fi ±‹ıÏfl¿fi”fiÎ ’„O·Âfl ’fl̬ ‰SÕÛ‰Î≥Õ Ï‹ÏÕ›Îfi˘ Œ·˘À. (Œ˘À˘— ’ÌÀfl ŒflıflÎ)

(μ’fl) ŒıÕflıÂfi ±˘Œ ≥„LÕ›fi ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfi (±ıŒ±Î≥±ı)fiÎ ÁP›˘. (Œ˘À˘— ÿÌ’¿ CÎÏ՛΂Ì) (…‹HÎı) V◊ÎÏfi¿ ¿·Î¿Îfl˘ ¶ÎflÎ fl…^ ◊›ı·˘ ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ ¿Î›˝ø‹. (Œ˘À˘— ’ÌÀfl ŒflıflÎ)

’flıÕ‹Î_ ‹A› ‹Ëı‹Îfi …fifl· ÿ·⁄Ìfl gÁË ÁËÎ√ (‰E«ı) ÁÎ◊ı L› ›˘¿Û„V◊÷ ¤Îfl÷Ì› ¿˘LÁ· …fifl· Á_ÿÌ’ «ø‰÷a (…‹HÎı). (Œ˘À˘— ÿÌ’¿ CÎÏ՛΂Ì)

’flıÕ‹Î_ ¤Î√ ·¥ flËı·Î ‹ı›fl Ï⁄· ÕÌ O·ÎÏÁ›˘. (Œ˘À˘— …› ‹Î_Õ· / ±˘fi ±ıÁÎ¥L‹ıLÀ)


çMĂ&#x2039;ĂľQĂ&#x161;Ă&#x; 1, 2017 September 1, 2017

7

TRAVEL ADS CONTINUED FROM PAGE 5

To book your

AIR TICKETS, CRUISE, TOURS and VACATIONS contact us CALIFORNIA:714-522-8200 FLORIDA: 813-344-0744 TOLL FREE :

1-866-554-P7 U8 J5 A2

EMAIL: info@pujatravels.com OR

For Best Deals on Emirates and Cheapest Fares TAKE STOPOVER IN DUBAI

Or Visit Our OfďŹ ce

Explore Dubai City, Desert Safari, Dhow Cruise and Worldâ&#x20AC;&#x2122;s tallest Building- Burj Khalifa.

www.pujatravels.com

Exclusive EUROPE

pujatravelsint@gmail.com 2017 E. Fowler Ave., Tampa, Florida-33637

s 7ESPEAKIN().$) GUJARATI & ENGLISH s 7EAREOPENALLDAY s 7EAREEXPERTSINDELIVERINGSERVICESTO 3/54(!3)!.#/--5.)4)%3 s 7EISSUETICKETSFROM).$)! PAK, BANG, to USA s 7EHAVESPECIALFARESFORBUSINESSCLASS

Best of SPAIN & PORTUGAL CAPTIVATING AUSTRALIA

(14 nights/15 days)

(11 night/12days)

(11 nights/12 days)

FRANCE, BELGIUM, ITALY, CROATIA, THE NETHERLANDS, GERMANY & SWITZERLAND

MADRID, TOLEDO, LISBON, CASCAIS, SERVILLE, CORODA, MALAGA, GRANADA, VALENCIA & BARCELONA. We provide INDIAN VEG/ GUJARATI for during the tour.F

GOLD COAST, CAIRNS, MELBOURNE, SYDNEY We provide INDIAN VEG/ GUJARATI for during the tour.

Child is free. We provide INDIAN VEG/GUJARATI for during the tour.

CST # 2075857-40

Attractive AIRLINE FARES

$280

From onwards to

DEL / BOM / AMD / BLR / MAA/ HYD / TRV / CCU / DAC / CMB

CRUISE for ALASKA, BAHAMAS, CARRIBEAN, HAWAI, MEXICO etc For more details & customisation please contact us. We do have other packages for these destinations

www.pujatravels.com

To book and to customize your travel plan please contact us.

ÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤ

COURIER SERVICE

³ãLĂ?Ă?ĂŤ, ¹Íãà Ă&#x20AC;ĂŤ, Ă?Ă°Ă&#x;ĂšĂ&#x2022;, ĂŹĂ&#x153;Ă?ĂĄ ÂłVĂ&#x2039;, ¹þÏüĂ?ĂŤ, ¹ÚVĂ&#x2039;ÿþÏåĂ?ĂŤ, LĂ?Ă°{Ă­ĂĄĂľLĂ?, Ă&#x17E;ĂšĂ&#x2014;Ă˝ ÂąĂ&#x153;þÏĂ&#x;Ă&#x20AC;ĂŤ, ç;Ă&#x2014; ÂąĂ&#x153;þÏĂ&#x;Ă&#x20AC;ĂŤ Ă&#x153;ĂŤĂ&#x2039;Ăľ çVĂ&#x2013;ĂŤ Ă&#x203A;ÍäĂ&#x17E;Ă­ ĂŹĂ&#x2039;ĂŹĂ&#x20AC;Ă&#x2039;Ă&#x17E;Ă­ Ă&#x201A;ĂŤhĂŤĂ­ Ă&#x153;âüþ. ÂľĂ&#x2022;Ă&#x; ¹ÍĂ&#x2022;þåÍ Ă&#x17D;ĂľĂ&#x; NYC/WASĂ&#x2014;Ă­ ¹ÍĂ&#x2022;þåÍ Ă&#x2C6;Ăľ. Ă&#x161;í½ üèþĂ&#x;ĂšĂ&#x2014;Ă­ Ă&#x17D;ĂľĂ&#x;Ă&#x153;ĂŤ_ Ă&#x17D;ĂľĂ&#x;Ă&#x17D;ĂŤĂ&#x; Ă&#x;èþüþ. Tax & Restriction apply

ÂąĂ&#x153;Ă&#x2DC;ÍäÍĂ&#x2DC; $650 äĂ?ĂšĂ&#x2DC;Ă&#x;ĂŤ $687 çðĂ&#x;Ă&#x2013; $687 Ă&#x153;_Ă°Ă&#x161;´ $590 Ă&#x;ĂŤĂ&#x2030;Ă&#x20AC;ĂšĂ&#x2039; $680

A

H TOUR

Discover Gujarat Discover India Golden Triangle Golden Rajasthan Rann Utsav Europe Tours

Ă&#x2021;ĂŤĂĄĂš Ă&#x192;Ă°Ă&#x2030;Ă&#x;ĂŤĂ&#x2013; / Discover Gujarat

Ă&#x192;ÞðĂ&#x2022; Ă&#x17D;ĂľĂ&#x; 10Ă&#x2014;Ă­ äĂ&#x201D;ĂŤĂ&#x;Ăľ Ă&#x2022;þçþLĂ&#x2030;Ă&#x; Ă&#x153;ĂŤĂ&#x2039;Ăľ Ă&#x153;âüþ. èÚĂ&#x2039;þå, Ă&#x2039;<çý ÂąĂ&#x17E;Ăľ ¹Íãà Ă&#x20AC;ĂŤ çĂ&#x17D;ĂŤĂ&#x;Ă­Ă&#x17E;ĂŤ Ă&#x153;ĂŤĂ&#x2039;Ăľ ç_Ă&#x2022;Ă&#x20AC;Ăł Ă&#x20AC;Ă&#x;Ăš Visa for India, Dubai, China, England and for many more country available.

mtravel@msn.com 212-868-0299 / 732-218-9261abdul.mtravel@hotmail.com

ÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤ

ÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤ

45 W 34th St, Suite 705, New York, NY 10001 ÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤÂŤ

¹þç. ¹þĂ&#x17E;. Ă&#x2039;ÿÍäþå ¹þLĂ? Ă&#x2039;<çý ĂĽĂ&#x;Ă&#x2DC; ÂąĂ&#x192;Ă&#x;äÍå

Ă&#x2030;Ăľ@çĂ&#x17E; èÍ´Ă&#x2039;Ýç LĂ?Ă° Ă?ĂšĂ&#x20AC;Ăł Ă&#x201A;ĂŤĂ&#x2013;Ăľ ĂĽw Ă&#x2014;Ă?þå Ă&#x2022;ĂšĂ&#x2013;ĂŤĂ&#x17E;Ă­ Ă&#x2039;ÿÍäþå ¹þĂ&#x2030;LçíĂ&#x17E;Ă­ çĂ&#x17D;âĂ&#x2013;ĂŤ Ă&#x161;ĂŤĂ&#x2DC; ĂĽĂ&#x;Ă&#x2DC;Ă&#x203A;Í´ ÂąĂ&#x192;Ă&#x;äÍå çèÌý Ă&#x2030;HÍÍäþ Ă&#x2C6;Ăľ Ă&#x20AC;Ăľ Ă&#x2013;þ¹Ú¹þ ¹ÍĂ&#x2022; çúĂ&#x17E;ĂŤ çèĂ&#x20AC;ĂŤĂ&#x;Ă&#x2014;Ă­ LĂ?Ă° Ă&#x2030;çaĂ&#x153;ĂŤ_ Ă&#x2022;HĂŤ Ă&#x2039;ÿÍäþå ¹þĂ&#x2030;Lçí ĂĽw Ă&#x20AC;Ă&#x;þå Ă&#x2C6;Ăľ. ÂąĂ&#x153;Ăľ äí{ĂŤ ÂąĂ&#x17E;Ăľ Ă&#x2022;ÍçĂ&#x2022;ĂšĂ&#x2039;Ăł çþäÍĂ&#x17E;Ă­ ÂľkĂŤĂ&#x153; çþäÍĂ&#x17E;Ă­ Ă&#x201A;ĂŤhĂŤĂ­ ¹ÍĂ&#x2022;í¹þ Ă&#x2C6;í¹þ.

37-11, 74th Street, Second Floor Jackson Heights, NY 11372

Tel: (718) 639-9700 (O) OR 1-866-639-9700 (732) 283-0566 (R) Visa, Passport and OCI Service at Normal Price We do Travel and Medical Insurance

( 290 Benjamin Ave., Iselin, NJ 08830 )

30ars +

R a d h a T r av e l l l c 30 äÌýĂ&#x2014;Ă­ äĂ&#x201D;Ă° ye

Fast â&#x20AC;˘ Reliable â&#x20AC;˘ Efficient Cargo & Courier Service New Location: 28 WEST 36TH STREET, SUITE 601, NEW YORK, NY 10018 Tel: 212-575-8300 / Fax: 212-575-8598 â&#x20AC;˘ 1-877-88-EACNY â&#x20AC;˘ WWW.SHIPeac.COM

www.GUJARATTIMESUSA.com

ÏärçĂ&#x17E;Ă­Ă? çþäÍ

¹þĂ&#x;åÍ´LçÚĂ&#x17E;ĂŤ VĂ&#x2022;ĂľUĂ?ĂĄ Ă&#x17D;ĂľĂ&#x; Ă&#x153;ĂŤĂ&#x2039;Ăľ

Ă&#x2039;<Ă&#x; ĂŹĂ?VĂ&#x20AC;ĂŤÂľLĂ&#x2039; Indian Visa - Passport OCI service 7025 Yellowstone Boulevard Suite 14N, Forest Hills, NY 11375 â&#x20AC;˘ Ph.: 212-719-3244 â&#x20AC;˘ E-mail: radhatravel@gmail.com


September 1, 2017

8

ÁMÀıQ⁄fl 1, 2017

±‹ıÏfl¿Î

L› ›˘¿Û‹Î_ ¤Îfl÷fiÎ V‰Î÷_h› ÏÿfifiÌ μ…‰HÎÌ ÏfiÏ‹kÎı 37‹Ì ≥„L՛ΠÕı ’flıÕ

L› …ÁafiÎ Œ˘ÕÛ˚Á‹Î_ fl˘›· ±ÎS⁄ÀÛ ’ı·ıÁ‹Î_ ›˘Ω›ı·Î √η΋Î_ ±ıŒ±Î≥±ı ÀÌ‹fiÎ ÁP›˘ ±fiı ‹Ëı‹Îfi˘ ÁÎ◊ı flÎHÎÎ ÿÎ√⁄ÎÀÌ ±fiı ÷‹LfiÎ ¤ÎÏÀ›Î fi…flı ’Õı »ı. (÷‹Î‹ Œ˘À˘— ÿÌ’¿ CÎÏ՛΂Ì)

(ÕÎ⁄ı) flÎHÎÎ ÿÎ√⁄ÎÀÌfiı ’˛Â„V÷’hÎ ±ıfiΛ÷ ¿fl÷Î_ Õ˘. Á‘Î ’fl̬ ±fiı Õ˘. Á‘Ìfl ’fl̬. ÷ı‹fiÌ ÁÎ◊ı ±ıŒ±Î≥±ı ÀÌ‹fiÎ ÁP›˘ fl‹ı ’Àı· ±fiı ±ıLÕÌ ¤ÎÏÀ›Î fi…flı ’Õı »ı. (…‹HÎı) ±Ï¤fiıhÎÌ ÷‹LÔfiÎ ¤ÎÏÀ›Îfiı ’˛Â„V÷’hÎ ±ıfiΛ÷ ¿fl÷Î ‹ËÎfi¤Î‰˘

ÀˇÎ›VÀıÀ ±ıÏfl›Î‹Î_ ¤Îfl÷fiÎ 71‹Î V‰Î÷_h› ÏÿfifiÌ μS·ÎÁ¤ıfl μ…‰HÎÌ flÏ« ‰ˆWHΉ ±ıÏÕÁfi, L› …Áa— ±ıÏÕÁfi‹Î_ ±˘¿ ÀˇÌ fl˘Õ ±fiı L› …ÁafiÎ ‰ÕÏ⁄˛…‹Î_ 13‹Ì ±˘√VÀı ›˘Ω›ı·Ì 13‹Ì ≥„L՛ΠÕı ’flıÕ‹Î_ ËΩfl˘ ¤Îfl÷Ì›-±‹ıÏfl¿fi˘ μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. ±Î ’flıÕfi_ ±Î›˘…fi ≥„LÕ›fi Ï⁄{fiıÁ ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfi (±Î≥⁄̱ı) ¶ÎflÎ ◊›_ Ë÷_, …ı‹Î_ √˛ÎLÕ ‹Î½· ÷flÌ¿ı ⁄˘·Ì‰ÕfiÎ ±Ï¤fiı÷Î Ïfl÷ı ÿı‹¬ ËÎ…fl flèÎÎ Ë÷Î. ±Î ’flıÕ‹Î_ 19 Œ·˘Àı ¤Î√ ·Ì‘˘ Ë÷˘, …ı‹Î_ ±ıfl ≥„L՛Π±fiı …ı±ıŒ¿ı ˢ„V’À·fiÎ Œ·˘À ·˘¿˘fi_ ±Î¿Ê˝HÎfi_ ¿ıLƒ ⁄L›Î Ë÷Î. ⁄ı ‹ÎÏ«*√ ⁄ıLÕ, ‰˘Ï¿o√ √˛MÁ, 100◊Ì ‰‘ Á_√Ãfi˘ ’flıÕ‹Î_ ΩıÕΛÎ_ Ë÷Î_. ±Î ’»Ì V◊ÎÏfi¿ ¿·Î¿Îfl˘ ¶ÎflÎ ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ ¿Î›˝ø‹ ›˘Ω›˘ Ë÷˘. ±Î›˘…¿˘fiÎ ±_ÿÎ… ‹…⁄ ·√¤√ 40 ËΩfl◊Ì ‰‘ fiÎ√Ïfl¿˘±ı ⁄˘·Ì‰ÕfiÎ_ ÿı¤„@÷fiÎ_ ËÌÀ √Ì÷˘, Œ·˘À˚Áfi˘ ±Îfi_ÿ ‹ÎH›˘ Ë÷˘. ’flıÕ‹Î_ V◊ÎÏfi¿ ±fiı flÎF›¿ZÎÎfiÎ ÁkÎΉ΂α˘ ’HÎ ΩıÕΛΠË÷Î. ±Î≥⁄̱ıfiÎ ’˛ıÏÁÕLÀ ‘Ìflıfi ±‹Ìfiı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ±I›Îfl Á‘Ì‹Î_ ›˘Ω›ı·Ì ωω‘ ’flıÕ‹Î_ ±Î ’flıÕ‹Î_ Á˙◊Ì ‰‘ fiÎ√Ïfl¿˘fiÌ μ’„V◊Ï÷ Ë÷Ì. ±Î ¿Î›˝ø‹fiı ÁŒ‚ ⁄fiΉ‰Î ‹ÎÀı ÁıÓ¿Õ˘ V‰›_Áı‰¿˘±ı flÎ÷Ïÿfi ‹Ëıfi÷ ¿flÌ Ë÷Ì. ‹fiı ±‹ÎflÌ ÀÌ‹ ‹ÎÀı √˙fl‰ »ı. ’flıÕ‹Î_ …‹˝fiÌfiÎ ¤Ò÷’Ò‰˝ flÎ…ÿÒ÷ ŒÌ· ‹flŒÌ ±fiı ·ıŒ˚ÀıfiLÀ √‰fi˝fl ¿Ì‹ B‰ÎÕıBÔfi˘ (⁄Lfiı L› …Áa √‰fi˝fl’ÿ ‹ÎÀıfiÎ μ‹ıÿ‰Îfl˘ »ı) ÁÎ◊ı ωω‘ ±L› «Ò_ÀΛı·Î ÁkÎΉ΂α˘, ‘ÎflÎÁP›˘, ¡ÌˢSÕÁ˝, ‹ı›fl˘ μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. ±ıÏÕÁfifiÎ ‹ı›fl À˘‹ ·ıL¿Ì±ı ±Î≥⁄̱ı ‰Î≥Á ’˛ıÏÁÕLÀ ‹Ëı ¤ÎÏ√›Îfiı ˢtÎfiÎ Â’◊ ·ı‰ÕÎT›Î Ë÷Î, …ı‹fiÌ Ïfi‹c¿ ±ıÏÕÁfi ÀÎμfiÏÂ’fiÎ ‹ı›flfiÎ V’ıÏ›· ±ÎÏÁVÀLÀ ÷flÌ¿ı ◊¥ »ı. ±Î≥⁄̱ıfiÎ ÀˇVÀÌ ‹fiËfl ÂÎËı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ±Î

L› …ÁafiÎ ±ıÏÕÁfi‹Î_ ±Î≥⁄̱ı ≥„L՛ΠÕı ’flıÕ‹Î_ ‹Ëı‹Îfi˘ ÁÎ◊ı ⁄˘·Ì‰Õfi˘ ±Ï¤fiı÷Î Ïfl÷ı ÿı‹¬

±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ ZÎHÎ Ë÷Ì. Á_V◊ÎfiÎ «ıfl‹ıfi «_ƒ¿ÎL÷ ’Àı·ı ¿Î›˝ø‹fiÎ ’˛Î›˘…¿˘fi˘ ±Î¤Îfl ‹ÎL›˘ Ë÷˘. ’Àı·ı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ±‹ÎflÎ ’˛Î›˘…¿˘ ¬Ò⁄ … Áı‰Î¤Î‰Ì ±fiı Á‹ÿΛ ’˛Ï÷ Á‹Ï’˝÷ »ı. ⁄˘·Ì‰ÕfiÌ ±ÏhÎfiıhÎ̱˘ ÷filÌ ÿkÎÎ ±fiı ‹ÏË‹Î «˙‘flÌ @‰ÌLÁ‹Î_ ÏË·ÁÎ≥Õ ±ı‰L›‹Î_ ‰ÎÏÊ˝¿ ≥„L՛Π’flıÕ‹Î_ ±Î¿Ê˝HÎfi_ ¿ıLƒ ⁄fiÌ Ë÷Ì. ±Î ’flıÕfi_ ±Î›˘…fi Œ˚·˘fl· ’οÛ-⁄ı·ıfl˘{ ≥„LÕ›fi ‹«˝LÀ˚Á ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfi ¶ÎflÎ 12‹Ì ±˘√VÀ, ÂÏfi‰Îflı ¿flΛ_ Ë÷_. ≥„L՛ΠÕı ’flıÕfi_ ±Î›˘…fi ¿flfiÎfl ±Î Á˙◊Ì fi‰_ Á_√Ãfi »ı. ±Î Á_√ÃfifiÌ ’flıÕ‹Î_ » Œ·˘À ±fiı 30◊Ì

‰‘ Á_V◊α˘±ı ¤Î√ ·Ì‘˘ Ë÷˘. ±Î ’flıÕ‹Î_ VÀıÀfi ±Î≥·ıLÕ ±ıÁıQ⁄·Ì‰‹fi ±fiı ‹ı›fl’ÿ ‹ÎÀıfiÎ Ïfl’„O’¿fi μ‹ıÿ‰Îfl Ïfi¿˘· ‹ÎÏ·›˘Àı¿ÌÁ μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. ±ıÀ·Î„LÀ¿ ÏÁÀÌ‹Î_ ÂÏfi‰Îflı ‰ÎÏÊ˝¿ ≥„L՛ΠÕı ’flıÕ ›˘Ω¥ Ë÷Ì, …ıfi_ ±Î›˘…fi ÁÎμ◊ …Áa ≥„LÕ›fi ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfi ¶ÎflÎ ◊›_ Ë÷_, …ı‹Î_ » Œ·˘À˚Áı ¤Î√ ·Ì‘˘ Ë÷˘. ±Î ’flıÕ Â˘⁄˘À ˢÀı· ÕÎμfi◊Ì ¿ıfiıÕÌ M·Î{Î Á‘Ì ›˘Ω¥ Ë÷Ì. ÁÎμ◊ …Áa ≥„LÕ›fi ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfifiÎ V◊Î’¿˘‹Î_fiÎ ±ı¿ ±fiı ¬ÎÁ Á·ÎË¿Îfl fl˘‹ı flIÔfiÎV‰Î‹Ì±ı ¿èÎ_ ¿ı L› ›˘¿Û, ’ı„LÁ·‰ıÏfi›Î ±fiı Õı·Î‰fl◊Ì ±Î ’flıÕ‹Î_ ¤Î√ ·ı‰Î ‹ÎÀı ·˘¿˘ ±ÎT›Î

Ë÷Î, …ı±˘ ±Î’HÎÎ_ V◊ÎÏfi¿ μz˘√B≤ˢfiı ‹ÿÿw’ ◊Λ »ı. Á‹ÿΛ‹Î_ ±ıÀ·Î„LÀ¿ ÏÁÀÌ ¤T› ‰ÎflÁ˘ ‘flΉı »ı. ≥„L՛Π±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfi ±˘Œ ÁıLÀˇ· ¿fiı„@À¿À ¶ÎflÎ ¿fiı„@À¿ÀfiÎ ËÎÀÛŒ˘ÕÛ‹Î_ ¿ıÏ’À· Ï⁄„SÕ_√‹Î_ ¤Îfl÷fiÎ V‰Î÷_h› ÏÿfifiÌ μ…‰HÎÌ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. √‰fi˝fl Õıfiı· ‹ı·˘› ±fiı VÀıÀ Ïfl’. ’˛ÁÎÿ lÌÏfi‰ÎÁfiı Ï÷fl_√˘ ·ËıflÎT›˘ Ë÷˘. ±Î ’»Ì ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ ¿Î›˝ø‹ ›˘Ω›˘ Ë÷˘. ±ıÏ›fi ≥„LÕ›fi ±‹ıÏfl¿LÁ ±˘Œ ÁıLÀˇ· ’ı„LÁ·‰ıÏfi›Î ¶ÎflÎ ÂÏfi‰Îflı ’ı„LÁ·‰ıÏfi›ÎfiÎ ËıÏflÁ⁄√˝‹Î_ ËıÏflÁ⁄√˝ ±ıÏfl›Î ¿˘Q›ÏfiÀÌ ¿˘·ı…‹Î__ ¤Îfl÷fiÎ V‰Î÷_h› ÏÿfifiÌ μ…‰HÎÌ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì.


çMËõQÚß 1, 2017 September 1, 2017

9


September 1, 2017

10

ÁMÀıQ⁄fl 1, 2017

±‹ıÏfl¿Î

¤Îfl÷fiÎ V‰Î÷_h› Ïÿfiı fiÎVÕı¿‹Î_ ±˘’gfi√ ⁄ı· ‰√ÎÕ÷Î ¿˘LÁ· …fifl· L› ›˘¿Û— ¤Îfl÷fiÎ 71‹Î V‰Î÷_h› ‹ÒÕÌfiÌ Ï¿o‹÷ 40 Ï⁄Ï·›fi Õ˘·fl »ı. ÏÿfifiÌ μ…‰HÎÌ ÏfiÏ‹kÎı ±fiı ≥„L՛Π¤Îfl÷ ÿÏfi›Î‹Î_ «˘◊_ Á˙◊Ì ‹˘À<_ ±ıÀ Áı‰LÀÌ ÏÁflÌ{fiÎ ¤Î√w’ı, L› ±◊˝÷_hÎ »ı. ›˘¿Û„V◊÷ ¤Îfl÷Ì› ¿˘LÁ· …fifl· ⁄ıLÀ<¿ı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ‹ı¿ ≥fi Á_ÿÌ’ «ø‰÷afiÎ ËV÷ı 16‹Ì ≥„LÕ›Î, ÏÕÏ…À· ≥„L՛Π±fiı ±˘√VÀ, ‹_√‚‰Îflı fiÎVÕı¿‹Î_ VÀÎÀÛ±’ ≥„L՛Π…ı‰Î ±‹ÎflÎ ±˘’Ïfi_√ ⁄ı· ‰√ÎՉ΋Î_ ±ÎT›˘ Œ˚·ı√ÏÂ’ ¿Î›˝ø‹˘‹Î_ ‹Ëk‰fiÎ Ë÷˘. ±Î Á‹Îfl_¤‹Î_ μz˘√…√÷ ¤Î√ÌÿÎfl ÷flÌ¿ı ±‹ı ±‹ıÏfl¿Îfiı ±fiı ¤Îfl÷Ì›-±‹ıÏfl¿fi Á‹ÿΛfiÎ K›Îfi‹Î_ flÎA›_ »ı. 25◊Ì ‰‘ ±√˛HÎÌ ÁP›˘ μ’„V◊÷ fiÎVÕı¿ ’˛Î≥‹flÌ ¿˘LÀˇÎ@Àfl »ı, …ı flèÎÎ Ë÷Î. ¤Îfl÷fiÎ ±ıfi∞˝ ±ı@Á«ıL… ‹ÎÀı ‰ˆ„f‰¿ ›√‹Î_ ±ÎÏ◊˝¿ ’Ïfl⁄‚ Àı@fi˘·˘∞ ’ÒflÌ ’ÎÕı »ı, …ı ÀˇıgÕ√ ÷flÌ¿ı ±Î ÿÏZÎHÎ ±ıÏ›Υ ÿıÂfiÎ ≥·ı„@ÀˇÏÁÀÌ ‹ÎÀı ¤Îfl÷fiÌ ’˛◊‹ μÿ›fiÎ ÁL‹Îfi‹Î_ Á÷÷ ±ÎËΠ‰Êı˝ Á_V◊Î »ı. ¤Îfl÷fiÎ V‰Î÷_h› ÏÿfifiÎ ‹Îfi‹Î_ ±ı@Á«ıL…‹Î_ Ï·VÀıÕ ◊›ı·Ì fiÎVÕı¿ ¶ÎflÎ ⁄ı·-Ïfl_Ï√_√ Áıflı‹fiÌfi_ ¤Îfl÷-Á_⁄_Ï‘÷ ¿o’fi̱˘‹Î_fiÌ ±ı¿ ±Î›˘…fi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_. ¿o’fiÌ ¿˘„BÔfi{LÀ fiÎVÕı¿ 100 ±Î Á‹Îfl_¤‹Î_ Á_ÿÌ’ «ø‰÷a±ı fiÎVÕı¿‹Î_ 16‹Ì ±˘√VÀ, ‹_√‚‰Îflı ¤Îfl÷fiÎ V‰Î÷_h› Ïÿfi ÏfiÏ‹kÎı ±˘’gfi√ ⁄ı· ‰√ÎÕ÷Î ¿˘LÁ· …fifl· Á_ÿÌ’ «ø‰÷a. Á÷÷ ±ÎËΠ‰Êı˝ ≥LÕı@ÁfiÌ ÁP› »ı, …ı ωf‰‹Î_ ¬Ò⁄ …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ¤Îfl÷ ±fiı ±‹ıÏfl¿Î ›˘Ω›ı·Î ±Î Á‹Îfl_¤‹Î_ μz˘√…√÷ ±fiı ¤Îfl÷Ì› Á‹ÿΛfiÎ CÎHÎÎ ±√˛√H› ÁP›˘ μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. … ’˛Ï÷„WÃ÷ ¿o’fi̱˘‹Î_fiÌ ±ı¿ »ı. ‰E«ı ϶’ZÎÌ ±ÎÏ◊˝¿ Á_⁄_‘˘‹Î_ fiÎHÎο̛ ZÎıhÎı ‹Ëk‰fi˘ ¤Î√ fiÎVÕı¿fiÎ ‰Î≥Á ’˛ıÏÁÕLÀ Ωı ⁄˛ıLÀ<¿ı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ±Î VÀ˘¿ fiÎVÕı¿‹Î_ Ï·VÀıÕ ◊›ı·Ì ±L› ¿o’fi̱˘‹Î_ ‹ı¿‹Î›ÏÀˇ’, ωÏÕ›˘¿˘fi ¤…T›˘ »ı. ÷ı‹HÎı ±Î ÁÎËÁ‹Î_ “‹Ëk‰”fiÌ ¤ÒÏ‹¿Î ¤…‰‰Î ⁄ÿ· ±ı@Á«ıL…‹Î_ ‰‘ ¤Îfl÷Ì› ¿o’fi̱˘ Ï·VÀıÕ ◊‰Î ‹Î√ı »ı. Ëη‹Î_ ±fiı ÏÁŒÌfi˘ Á‹Î‰ı ◊Λ »ı. fiÎVÕı¿fiÌ ’˛Â_ÁÎ ¿flÌ Ë÷Ì. ’Î_« ¤Îfl÷Ì› ¿o’fi̱˘ Ï·VÀıÕ ◊¥ »ı ±fiı ÷ı±˘fiÌ Á_›@÷ ⁄Ωfl (Á˙…L›— “L›{ ≥„L՛ΠÀÎ≥QÁ”)

L› ›˘¿Û‹Î_ ≥„LÕ›fi Ï‹ÂLÁ‹Î_ V‰Î÷_h› Ïÿfi ∂…‰Î›˘

L› ›˘¿Û ÏÁÀÌ‹Î_ ≥„LÕ›fi ’fl‹ıfiLÀ Ï‹Âfi ±fiı ¤Îfl÷Ì› ÿÒ÷ΉÎÁ‹Î_ 15‹Ì ±˘√VÀı ¤Îfl÷fiÎ V‰Î÷_h› ÏÿfifiÌ μ…‰HÎÌ ’˛Á_√ı K‰…‰_ÿfi Á‹Îfl_¤‹Î_ 100◊Ì ‰‘ ±Î‹_ÏhÎ÷ ‹Ëı‹Îfi˘ μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. (ÕÎ⁄ı) ¿˘LÁ· …fifl· Á_ÿÌ’ «ø‰÷afiÎ ËV÷ı ¿˘LV›·ıÀ‹Î_ K‰…‰_ÿfi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_. (…‹HÎı) F›Îflı ’fl‹ıfiLÀ Ï‹Âfi‹Î_ ›˘Ω›ı·Î Á‹Îfl_¤‹Î_ ›fiÎ≥ÀıÕ fiıÂLÁ‹Î_ ¤Îfl÷fiÎ ¿Î›‹Ì ’˛Ï÷ÏfiÏ‘ Áˆ›ÿ ±¿⁄fltÌfi ’˛‹¬V◊Îfiı ËÎ…fl flèÎÎ Ë÷Î.

L› …Áa Õı‹˘øıÏÀ¿ ¿ıQ’ıfi ±˘√ı˝fiÎ≥{ıÂfi‹Î_ ±Ï‹÷ ΩfiÌ ≥·Î ÿkÎ L› ›˘¿Û— L› …Áa‹Î_ Õı‹˘øıÏÀ¿ ’ÎÀafiÎ «‚‰‚¿÷ν ±Ï‹÷ ΩfiÌfiÌ ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ L› …Áa Õı‹˘øıÀÌ¿ VÀıÀ ¿Ï‹ÀÌ‹Î_ ÁÎμ◊ ±ıÏ›fi ±‹ıÏfl¿fi ¿˘¿ÁfiÎ ËÕÁfi ¿Ï‹ÀÌ ¿ÎμLÀÌ ÏÕflı@Àfl ÷flÌ¿ı Ïfi‹c¿ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ±ıÏ›fi˘ ±fiı ’ıÏÁÏŒ¿ ±Î≥·ıLÕfl Á‹ÿΛ˘ Á‘Ì ’ˢӫ‰Î ‹ÎÀı fl«Î›ı·Ì Á_V◊Î ±ıfi. …ı. Õı‹˘øıÏÀ¿ ¿ıQ’ıfi ±˘√ı˝fiÎ≥{ıÂfi “ω@ÀflÌ 2017”‹Î_ ±Ï‹÷ ΩfiÌfiÌ ’Á_ÿ√Ì ◊¥ »ı. ±Ï‹÷ ΩfiÌ L› …Áa‹Î_ ±ıÏ›fi ±‹ıÏfl¿fi ±fiı ’ıÏÁÏŒ¿ ±Î≥·ıLÕfl Á‹ÿΛ˘fiÌ ‰‘÷Ì …÷Ì ‰ÁÏ÷fiı Õı‹˘øıÏÀ¿ ’ÎÀa ÷flŒ ‰Î‚Ìfiı ÷ı‹fiÎ ‹÷˘ ¿⁄…ı ¿fl‰Î ’fl K›Îfi ±Î’Âı. ÷ı±˘ ËηfiÎ Á‹›◊Ì ≥·ı@Âfi Õı Á‘Ì ‹Ëk‰fiÌ ¤ÒÏ‹¿Î ±ÿÎ ¿flÂı. ÷ı‹fiÌ ÁÎ◊ı …„VÀÌfi ⁄˛Î{fiı ’HÎ ’Á_ÿ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›Î »ı, …ı±˘ ·ı⁄fl ›Ïfi›fi‹Î_

±Ï‹÷ ΩfiÌ

¿Î‹√ÌflÌ ⁄Ω‰Âı. ω@ÀflÌ 2017fiÎ ÏÕflı@Àfl ±Î≥flÌ ±ı‹. ÕıS√ÎÕ˘±ı ±Î ⁄Lfiı ‹ËÎfi¤Î‰˘fiı ωf‰ÎÁ’ÎhÎ, fỉÕı·Ì ±fiı ’ÏflHÎ΋·ZÎÌ T›„@÷ √HÎÎ‰Ì Ë÷Ì, …ı±˘ ±Î√Î‹Ì 13 ±Ã‰ÎÏÕ›Î_‹Î_ ±Î ¿˘Q›ÏfiÀÌfiı Õı‹˘øıÏÀ¿ ’ÎÀa ÷flŒ ‰Î‚‰Î‹Î_ ÏfiHÎν›¿ ¤ÒÏ‹¿Î ¤…‰Âı. ±Ï‹÷ Ωfi̱ı ±√Îμ 2016‹Î_ ÁÎμ◊ ±ıÏ›LÁ Œ˘fl ÏË·ıflÌ ¿ıQ’ıfi‹Î_ ‹Ëk‰fi_ ›˘√ÿÎfi ±ÎM›_ Ë÷_. ÁÎμ◊ ±ıÏ›LÁ Œ˘fl ±‹ıÏfl¿Î ÁÒhÎ ÁÎ◊ı Õı‹˘øıÏÀ¿ ’ÎÀafiÎ μ‹ıÿ‰Îfl˘ Á‹√˛ ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ «Ò_ÀΛ ÷ı ‹ÎÀıfiÎ ¿ıQ’ıfifiÎ ¿˘-«ıfl ÷flÌ¿ı ÷ı±˘ ¿Î›˝fl÷ »ı. ±Ï‹÷ Ωfi̱ı ¿˘Ó√˛ıÁ‹ıfi ¡ıL¿ ’ı·˘fi …\Ïfi›fl, ¿˘Ó√˛ıÁ‰‹fi …\ÕÌ ›, ‰˘gÂBÀfi‹Î_ ¿˘Ó√˛ıÁfi· ±ıÏ›fi ’ıÁıÏŒ¿ ±‹ıÏfl¿fi ¿˘¿ÁfiÎ Ï…S·Î ’˛Ï÷ÏfiÏ‘ ÷flÌ¿ı ÁŒ‚ ¿Î‹√ÌflÌ ¿flÌ Ë÷Ì. ÷ı±˘ L› …Áa ·ÌÕflÏÂ’ ’˛˘√˛Î‹fiÎ ¿˘-ŒÎμLÕfl ±fiı ’˛ıÏÁÕLÀ »ı.

‰˘gÂBÀfi ÕÌÁÌ‹Î_ ¤Îfl÷Ì› ÿÒ÷ΉÎÁ‹Î_ V‰Î÷_h›ÏÿfifiÌ μ…‰HÎÌ

‰˘gÂBÀfi ÕÌÁÌ‹Î_ ±Î‰ı·Î ¤Îfl÷Ì› ÿÒ÷ΉÎÁ‹Î_ ¤Îfl÷fiÎ V‰Î÷_h› ÏÿfifiÌ μS·ÎÁ¤ıfl μ…‰HÎÌ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. 15‹Ì ±˘√VÀı ÿÒ÷ΉÎÁ Á_¿<·‹Î_ Á‰Îflı K‰…‰_ÿfi Á‹Îfl_¤ ›˘Ω›˘ Ë÷˘, …ı‹Î_ ¤Îfl÷Ì› Á‹ÿΛfiÎ ±fiı¿ ÁP›˘ μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. ¤Îfl÷fiÎ flÎ…ÿÒ÷ fi‰÷ı… Áflfiαı Ï÷fl_√˘ ·ËıflÎT›˘ Ë÷˘. ±Î ’»Ì flÎWÀˇ√Ì÷fi_ √Îfi ◊›_ Ë÷_. I›Îfl ’»Ì ÷ı‹HÎı ‹Ëı‹Îfi˘fiı Á_⁄˘K›Î Ë÷Î ±fiı flÎWÀˇ’Ï÷ fl΋fiÎ◊ ¿˘g‰ÿfi_ flÎWÀˇΩı√ Á_⁄˘‘fi ‰Î_«Ì Á_¤‚ÎT›_ Ë÷_. ÷ı‹fi_ ’˛‰«fi ’ÒflÔ_ ◊›Î ’»Ì ›˘Ω›ı·Î ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ ¿Î›˝ø‹ ÿflÏ‹›Îfi ⁄΂¿˘ ¶ÎflÎ ÿı¤„@÷fiÎ_ √Ì÷˘ fl…^ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›Î_ Ë÷Î_.


çMËõQÚß 1, 2017 September 1, 2017

11

´ìÜÃþõåÞÑ ÂÚß-±_Öß

Law Offices of

ìÍÕëËóÜõLË ±ùÎ VËõË ±ÕÍõËÑ çMËõQÚß, 2017Þð_ ìä{ë ÚðáõËíÞ

çMËõQÚß ìä{ë ÚðáõìËÞ ÞëHëëÀíÝ äæý 2017Þë ±_ìÖÜ ÜìèÞë ÜëËõ Îë³Þá ±õ@åÞ ÍõËûç Þyí Àßõ Èõ, IÝëßõ Ýð±õç ìÍÕëËóÜõLË ±ùÎ VËõË (Íí±ù±õç) ±ù@ËùÚßÜë_ ±Þõ ÞëHëëÀíÝ äæý 2018 ØßìÜÝëÞ Îë³Þá ±õ@åÞ ÍõËÜë_ ÀõËáíÀ ÔëßHëë±ù ßëÂõ Èõ.

Üë³Àá dáäëÞí

ÍõìäÍ ±õÇ. ÞëÇÜõÞ

áðÍÀë ì{ÜùäÇëÀ

´Úí-1 ÇíÞ ±Þõ ´Úí-1 ÛëßÖ. Õèõáí ½LÝð±ëßí, 2012Þí Îë³Þá ±õ@åÞ ÍõË Àõ Éõ É^Þ 2017Üë_ áëÃð ÀßäëÜë_ ±ëäí èÖí, Éõ ÔëßHëë ÜðÉÚ, ´Úí-1 ÇíÞ ±Þõ ´Úí-1 ÛëßÖ ÜëËõ çÜëÞ ßèõåõ. èëáÞí ÜëìèÖíÞë ±ëÔëßõ, ±ë ÀõËõÃßí ±ù@ËùÚßÜë_ ÒÀßLËÓ ßèõåõ. ½õÀõ ìÍÕëËóÜõLË ±ùÎ VËõË çMËõQÚßÜë_ äÔÖí ÉÖí Üëà ìäåõ KÝëÞ ßëÂäëÞð_ Çëáð ßëÂåõ. µÞëâð 2018 ØßìÜÝëÞ ´Úí-1 ÇíÞ ±Þõ ´Úí-1 ÛëßÖ ÜëËõ Îßí×í Îë³Þá ±õ@åÞ ÍõË áëÃð Àßëåõ. ´Úí-2 äSÍýäë³Í. ´Úí-2 äSÍóäë³Í ÜëËõ Îë³Þá ±õ@åÞ ÍõË Þä Üëç ±õÍäëLç ßèõåõ, Éõ Õèõáí ±õìÕþá, 2015×í Õèõáí ½LÝð±ëßí, 2016 ×åõ. Õèõáí ±ù@ËùÚß, 2017×í ±ë ÀõËõÃßí Îßí×í ÒÀßLËÓ ÚÞåõ. ´Úí-2 ÛëßÖ. ´Úí-3Üë_×í ´Úí-2 ±ÕÃþõÍ ÀßäëÞí ìÍÜëLÍÞõ 22Üí ±ùÃVË, 2008Þí Îë³Þá ±õ@åÞ ÍõË çMËõQÚß ÜëËõ ±õÀ Üëç ±õÍäëLç ßëÂäëÞí ´Úí-2 ÛëßÖÞõ Ü_É^ßí ±ëÕåõ. çPÝù±õ ±ù@ËùÚßÜë_ åw ×Öë_ ÀõËáë_À ±ÌäëìÍÝë_Üë_ äÔëßëÞí, ÔíÜí ìèáÇëáÞí ÔëßHëë ßëÂäí ½õ´±õ. ´Úí-2 ±Þõ ´Úí-3 ÇíÞ. çMËõQÚßÜë_ ´ÚíÇíÞ ÜëËõ Îë³Þá ±õ@åÞ ÍõË 15Üí Üõ, 2013Þë ßùÉ ±õÀ Üëç ±õÍäëLç ßèõåõ. ´Úí-3 ÇíÞ ÜëËõ Îë³Þá ±õ@åÞ ÍõË Õèõáí ½LÝð±ëßí, 2012 ßèõåõ. çPÝù±õ ±ù@ËùÚßÜë_ ´Úí-3 ÇíÞÞí ç_ÕñHëý ìßÀäßíÞí ±ëåë ßëÂäí ½õ´±õ.

´Úí-3 äSÍóäë³Í. ´Úí-3 äSÍóäë³Í ÀõËõÃßíÞí Îë³Þá ±õ@åÞ ÍõË ±ùÃVËÜë_ ÒÀßLËÓ ßèõåõ. ´Úí-3 äSÍóäë³Í ìÍÜëLÍÞí ±ëÃëÜí ÞëHëëÀíÝ äæý 2018Þë ±_ÖÜë_ ´Úí-3 ÛëßÖÞí ÕþÃìÖ Õß ÜèkäÕñHëý ±çß ×åõ. ´Úí-3 ÛëßÖ. ´Úí-3 ÛëßÖÞí Îë³Þá ±õ@åÞ ÍõË çMËõQÚßÜë_ 15Üí ±ù@ËùÚß, 2006 çðÔí hëHë Üëç ±õÍäëLç ßèõåõ. ´Úí-3 ìÎìáÕë³Lç. ´Úí-3 ìÎìáÕë³Lç ÜëËõ Îë³Þá ±õ@åÞ ÍõË çMËõQÚßÜë_ Õë_Ç Üëç ±õÍäëLç Õèõáí ÞäõQÚß, 2015 ßèõåõ. ´Úí-5 ÇíÞ. ´Úí-3 ÇíÞ ÜëËõ Îë³Þá ±õ@åÞ ÍõË çMËõQÚßÜë_ 15Üí É^Þ, 2014 ßèõåõ. ½õ ±ë ÕþùÃþëÜÞõ ÀùîÃþõç ¦ëßë ÕðÞÑ ÜëLÝÖë Þìè Üâõ Öù ±ë ÀõËõÃßí çMËõQÚßÞë ±_ÖÜë_ Ú_Ô ×´ Éåõ. ±õÎÚí-1 ±Þõ ±õÎÚí-4. çMËõQÚß, 2017Þë ìä{ë ÚðáõìËÞÜë_ ÉHëëTÝë ÜðÉÚ çMËõQÚß ÜëËõ ±õÎÚí-1 ±Þõ ±õÎÚí-4 äSÍóäë³Í, ÇíÞ, ±á çëSäëÍùß, BäëËõÜëáë, ÛëßÖ ±Þõ èùLÍ<ßëç ÀõËõÃßíÜë_ Îë³Þá ±õ@åÞ ÍõËûçÜë_ ÀëÜÇáëµ CëËëÍù äÔëßõ ÜëÃÞõ Éwßí ÚÞëäõ Èõ. ±ë ìäìäÔ ÀõËõÃßíÜë_ Îë³Þá ±õ@åÞ ÍõËûçÞí ç_ÕñHëý ìßÀäßí ±ù@ËùÚßÜë_ ×åõ. Âëç äçëèÖí±ù. ´Úí-4 ÛëßÖ, ±á çëSäëÍùß, BäëËõÜëáë, èùLÍ<ßëç ±Þõ Üõã@çÀù ÜëËõ É\áë´ Îë³Þá ±õ@åÞ ÍõË ±õÀ Üëç ±õÍäëLç 22Üí ±ù@ËùÚß, 2015 ßèõåõ. ´Úí-4 ÛëßÖ ±ù@ËùÚßÜë_ ÒÀßLËÓ ßèõåõ ±Þõ ÕëÞÂß-µÞëâð 2018 çðÔí ßèõåõ. ±õ å@ÝÖë Èõ Àõ ´Úí-4 ±á çëSäëÍùß, BäëËõÜëáë ±Þõ èùLÍ<ßëç ÀßÖë_ ±ù@ËùÚßÜë_ ´Úí-4 Üõã@çÀùÞí ±áà Îë³Þá ±õ@åÞ ÍõË ßèõåõ. ½õ ±ëÜ ×åõ, Öù Öõ ÀëÜÇáëµ ßèõåõ. Ýð±õç ³ìÜÃþõåÞ ±õLÍ ÞõåÞìáËíÞõ áÃÖë ÀëÝØë±ùÞí ÖÜëßë Õß, ÖÜëßë Õìßäëß, ÖÜëßë ìÜhëù, ÖÜëßë_ çÃë_ç_Ú_Ôí±ù Õß Àõäí ±çß ÕÍí åÀõ Èõ Öõ ìäåõ äÔð ÜëìèÖí ÜëËõ ÖÜõ ±Üëßë ³ìÜÃþõåÞ ±õLÍ ÞõåÞìáËí áùÝçý ±×äë ±õËÞa{ çë×õ äëÖ Àßí åÀù Èù ±×äë ÞëÇÜÞ dáäëÞí ì{ÜùäõÀ (±õÞÕí{õÍ) áù ÃþðÕ, Õí. çí.Þù ´-Üõ³á info@visaserve.com Õß ç_ÕÀó Àßí åÀù Èù ±×äë 201-670-0006 (107) Õß ÎùÞ Àßí åÀù Èù ±×äë ±Üëßí áù ÎÜýÞí äõÚçë³Ë www.visaserve.com ìÞèëâí åÀù Èù.

GOPAL T. KUKREJA Attorney at Law

5 3 C o l o n y L a n e , S y o s s e t , N Y 11 7 9 1

Ph: 212 594 0977 / Cell:516 476 1139 Family & Employment Immigration, Deportations, Appeals to BIA Circuit Courts, Business & Real Estate Closings, Divorce, Incorporation & Contracts, Wills, Landlord-Tenant, Personal Injury & Litigations.

FREE CONSULTATION

-Ñ ³ìÜÃþõåÞÞõ áÃÖí ÜØØ ÜëËõ ç_ÕÀó Àßù Ñ-

☛ ±ÜõìßÀÞ ±Þõ ÀõÞõÍí±Þ ³ìÜÃþõåÞÜë_ ØßõÀ ÕþÀëßÞí ÜØØ ☛ ±ÜõìßÀÞ ìçìË{ÞìåÕ ±Þõ ÃþíÞÀëÍó ÜõâääëÜë_ ÜØØ ☛ ±Üõ ÕëçÕùËó çìäýç ÕHë Õñßí ÕëÍí±õ Èí±õ ☛ çùUÝá ìç@ÝðìßËí èõSÕ ☛ ÎùßõÞ ìÍÃþí ³äõSÝð±õåÞ (±_Ãþõ°) ☛ ÛëæëÀíÝ ±ÞðäëØ  (ØßõÀ ÕþÀëßÞí ÛëæëÜë_×í) ☛ ±ÜõìßÀëÞí ÀùáõÉ/ÝðìÞäìçýËíÜë_ Õþäõå ☛ ìÚ{Þõç ÜëËõ ³ãLÍÝë×í ÜëHëç Úùáëäí åÀù Èù.

ç_ÕÀó ÀßùÑ 718-445-2790 ±×äë visit www.DEGREEEVALUATION.com

LAW OFFICES OF

To advertise in Gujarat Times call: 212-675-7515 • fax: 212-675-7624 email: info@gujarattimesusa.com

Read ePapers at gujarattimesusa.com epaper.newsindia-times.com epaper.desitalk.com epaper.desitalkchicago.com

ROBERT A. MURTHA, Jr.

All Immmigration work including H1-B, Labor Certification and Work Authorisation, Bankruptcy, Divorces

401 Broadway, Suite 203 New York, NY 10013

Tel : (212) 966-6906

(Mon-Fri 10-5; Sat. 1-5) (admitted to New York & Federal Court)


September 1, 2017

12

ÁMÀıQ⁄fl 1, 2017

±‹ıÏfl¿Î

¿ıÏ·Œ˘Ïfi˝›ÎfiÎ fi˘‰˘˝¿„V◊÷ lÌ flΑοÚWHÎ ‹_Ïÿfl‹Î_ …L‹ÎWÀ‹ÌfiÌ μ…‰HÎÌ

fi˘‰˘˝¿— ¿ıÏ·Œ˘Ïfi˝›ÎfiÎ fi˘‰˘˝¿ ±Î‰ı·Î lÌ flΑοÚWHÎ ‹_Ïÿfl‹Î_ 15‹Ì ±˘√VÀı …L‹ÎWÀ‹Ì ÏfiÏ‹kÎı lÌ ¿ÚWHÎ…L‹ ‹Ë˘IÁ‰fiÌ μ…‰HÎÌ ‹ÎÀı ·√¤√ ÁÎ_…ı 7 ‰ÎB›Î◊Ì ¤Îω¿˘ ±Î‰‰Î ·ÎB›Î Ë÷Î. ·√¤√ ÁÎ÷◊Ì ±Îà ‰ÎB›Î Á‘Ì ŒflÎ‚Ì ¤˘…fifiÌ T›‰V◊Î ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. ±Î ’»Ì flÎhÎı fi‰◊Ì 11-30

Á<‘Ì ⁄ı ¤…Ïfi¿˘±ı Á<_ÿfl ¤…fi˘ fl…^ ¿›ÎÛ_ Ë÷Î_. I›Îfl ’»Ì …L‹ÎWÀ‹Ì ÏfiÏ‹kÎı ’>Ω-±«ÛfiÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. ›˘√Îfi<›˘√ 15‹Ì ±˘√VÀ - V‰Î÷_hÎ Ïÿ‰Á ˢ‰Î◊Ì ‹_ÏÿflfiÎ ÂÎjÎÌ∞ ¤fl÷¤Î¥ flÎ…√˘fl ±fiı ’˛‹<¬ ’˛‰ÌHΤΥ ’Àı·fiÌ ±Î√ı‰ÎfiÌ‹Î_ ±Î’HÎÎ Ï÷fl_√Î K‰… ÁL‹<¬ ±Î’HÎÎ flÎWÀˇ√Ì÷ “…fi √HÎ ‹fi

±Ï‘fiΛ¿”fi<_ √Îfi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_ ±fiı ËÎ…fl Á˙±ı ±ı‹Î_ ¬Ò⁄ … ÁL‹Îfi’Ò‰Û¿ ÁÎ◊ ±ÎM›˘ Ë÷˘ ±fiı ¬<ÂÌ T›@÷ ¿flÌ Ë÷Ì. ⁄flÎ⁄fl ‹K›flÎÏhÎfiÎ 12.20 ‰ÎB›ı “ËÎ◊Ì C΢ÕÎ ’η¬Ì... …› ¿fiˆ›Î·Î·¿Ì...”fiÎ μÿ˚CÎ˘Ê ±fiı Â_¬-CÎ_ÀfiÎÿ ÁÎ◊ı À˘’·Ì‹Î_ Á<_ÿfl flÌ÷ı ÁΩ‰ı·Î ⁄΂¿ÚWHÎfiı ·¥fiı

‰ÎÁ<ÿı‰ ±fiı ±L› √˘’-√˘’̱˘ Á_√ ‹_ÏÿflfiΠˢ·‹Î_ ±Î√‹fi ◊›<_ Ë÷<_. ±Î ÁÎ◊ı ¤@÷√HÎ fiΫ√Îfi ÁÎ◊ı {Ò‹Ì ∂Ãu˘ Ë÷˘. flÎÏhÎfiÎ 1.30 ‰ÎB›ı Á˙ ·Î·∞fiı ’ÎflHÎı {<·Î‰Ìfiı, ÿÂÛfi ¿flÌfiı “’_«Î∞flÌ” ·≥ ωÿΛ ◊›Î Ë÷Î. (‹ÎÏË÷Ì ±fiı Œ˘À˘— ¿Î„L÷¤Î¥ Ï‹jÎÌ, ¿ıÏ·Œ˘Ïfi˝›Î)

√…flÎ÷ ÏÁÏfi›fl Á˘ÁΛÀÌ M·ıfi˘ ¶ÎflÎ V‰Î÷_h› Ïÿfi-…L‹ÎWÀ‹Ì ∂…‰Î¥

M·ıfi˘— √<…flÎ÷Ì ÏÁÏfi›fl Á˘ÁΛÀÌ M·ıfi˘ ¶ÎflÎ 15‹Ì ±˘√VÀ, V‰Î÷_h›Ïÿfi ±fiı …L‹Îp‹ÌfiÌ ¤T› μ…‰HÎÌ 16‹Ì ±˘√VÀ, ⁄<‘‰Îflı, ÁÎ_…ı 5.30◊Ì 8;30 Á<‘Ì flά‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. ±Î ’˛Á_√ı flÎpˇfiı ·√÷Ì ±fi˘¬Ì ËfľΥ ’HÎ ›˘Ω≥ Ë÷Ì, …ı‹Î_ ¤Î¥-⁄Ëıfi˘±ı μIÁÎˤıfl ¤Î√ ·Ì‘˘ Ë÷˘. ¿Î›Ûø‹fiÌ Âw±Î÷‹Î_ ’˛‹<¬ …›¿ÚWHΤΥ ’Àı·ı ±Î‰¿Îfl ’˛‰«fi ¿›* Ë÷_. ‹<A› ‹Ëı‹Îfi Á<‘Ìfl¤Î¥ ÿ‰ı±ı V‰Î÷_h›Ïÿfi ÏfiÏ‹kÎı Á<_ÿfl √{·

÷◊Î ¿Ï‰÷Î fl…^ ¿flÌ Ë÷Ì. ÷ı‹HÎı ‰Î_Á‚Ì ¶ÎflÎ flÎpˇ√Ì÷ ±fiı …L‹Îp‹ÌfiÎ_ ¤…fi fl…^ ¿›Î* Ë÷Î_. ÷ı‹fiÌ ÁÎ◊ı ⁄Ì. ¿ı. ’_ÏÕ÷ı ÷⁄·Î_ ¶ÎflÎ Á_√÷ ±Î’Ì Ë÷Ì. ‰ı¤>ÊÎ ±fiı flÎpˇfiı ·√÷Ì Õˇ˘∫√ (Ï«hο·Î)fiÌ ËfľΥ ’HÎ flά‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì, …ı‹Î_ ’<flÊ ‰ı¤>Ê΋Î_ √Î_‘Ì∞ ⁄fiÌfiı fi√Ìfi¤Î¥ …√ÕÎ ±fiı ¿V÷<fl⁄ÎfiÎ ‰ı‹Î_ ÷ı‹fiÎ_ ’IfiÌ ±ÎT›Î_ Ë÷Î_. ±Î μ’flÎ_÷ ÿflı¿ ÁP›˘ Ï÷fl_√Îfiı ·√÷Î ÕˇıÁ ’ËıflÌfiı ±ÎT›Î Ë÷Î ±fiı Õˇ˘∫√ ⁄fiΉÌfiı ±ÎT›Î

Ë÷Î, …ı‹Î_ ÏfiHÎÎÛ›¿ ÷flÌ¿ı VfiıËÎ⁄Ëıfi ’Àı·, ‹ÌfiÎ⁄Ëıfi ÿ‰ı ÷◊Î ¿S’fiÎ⁄Ëıfi ’_ÏÕ÷ Ë÷Î_. ±Î ’˛Á_√ı hÎHÎ ≥fi΋˘ flά‰Î‹Î_ ±ÎT›Î_ Ë÷Î, …ıfiÎ_ V’˘LÁfl Ï√flÎ⁄Ëıfi ‹˘ÿÌ Ë÷Î_. ’˛◊‹ ≥fi΋ √Î_‘Ì∞ ±fiı ¿V÷<fl⁄ÎfiÎ_ ’Îh΋Î_ ±Î‰ı·Î fi√Ìfi¤Î¥ …√ÕÎ ±fiı ÷ı‹fiÎ_ ’IfiÌfiı ‹Y›_ Ë÷<_ ÷◊Î Õˇ˘∫√‹Î_ ≥fi΋ ËÊÎÛ⁄Ëıfi √Î_‘̱ı ‹ı‚T›<_ Ë÷<_. ±Î μ’flÎ_÷ ±˘√VÀ ‹ÎÁ‹Î_ …ı ÁP›˘fi˘ ⁄◊ÛÕı ±Î‰÷˘ Ë÷˘ ÷ı±˘fiı ⁄◊ÛÕı ¿ÎÕÛ ±Î’‰Î‹Î_ ±ÎT›Î_ Ë÷Î_. ‹<A› ‹Ëı‹Îfi Á<‘Ìfl¤Î¥ ÿ‰ıfi˘ ’Ïfl«›

Ï√flÎ⁄Ëıfi ‹˘ÿ̱ı ¿flÎT›˘ Ë÷˘ ÷◊Î ËÊÎÛ⁄Ëıfi √Î_‘̱ı VfiıËÎ⁄Ëıfi ’Àı·fi˘ ’Ïfl«› ¿flÎT›˘ Ë÷˘. ±Î ’˛Á_√ı √˘’η flıVÀ˘flLÀ, Õ·ÎÁfiÎ ±ZΛ¤Î¥ ÷flŒ◊Ì √<…flÎ÷Ì ◊Î‚Ì V’˘LÁfl ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. ¤˘…fi ¿flÌfiı Á˙ »^ÀÎ ’ÕuÎ Ë÷Î. 26‹Ì ÁMÀı⁄flfiÎ fl˘… ÁÎ_…ı 6 ‰Î√ı fi‰flÎÏhÎfiÌ μ…‰HÎÌ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı ±ı‰_ fiyÌ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_. V◊‚— 3825 W Spring. Plano 75025 Minarava Hall Dalas.

(‹ÎÏË÷Ì ±fiı Œ˘À˘— Á¤ÎÊ ÂÎË, Õ·ÎÁ)

fiı’flω·‹Î_ V‰Î÷_h› ÏÿfifiÌ μ…‰HÎÌ‹Î_ ËΩfl˘ fiÎ√Ïfl¿˘±ı ¤Î√ ·Ì‘˘

fiı’flω·, ≥Ï·fi˘≥Á— ≥Ï·fi˘≥ÁfiÎ fiı’flω·‹Î_ 13‹Ì ±˘√VÀı ›˘Ω›ı·Ì ≥„L՛ΠÕı μ…‰HÎÌ ±_÷√˝÷ ’flıÕ‹Î_ ËΩfl˘ fiÎ√Ïfl¿˘±ı ¤Î√ ·Ì‘˘ Ë÷˘. ¤Îfl÷fiÎ V‰Î÷_h› Ïÿfi ÏfiÏ‹kÎı ›˘Ω›ı·Ì ’flıÕ‹Î_ ωω‘ Œ˚·˘À ±fiı V◊ÎÏfi¿ ¿·Î¿Îfl˘ ΩıÕΛΠË÷Î. ±Î›˘…¿˘ ≥„LÕ›fi ¿˘Q›ÏfiÀÌ ±ÎμÀflÌ«fiÎ …HÎÎT›Î ‹…⁄, 20 ËΩfl◊Ì ‰‘ fiÎ√Ïfl¿˘ μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î ±fiı ¿Î›˝ø‹‹Î_ ¤Î√ ·Ì‘˘ Ë÷˘. fiı’flω·ıfiÌ μ…‰HÎÌ ±_÷√˝÷ ±ı¿ ‹Î¥·fiÌ ’flıÕ ›˘Ω¥ Ë÷Ì, …ıfiÌ Âw±Î÷ fi˘¿ ’οÛ◊Ì ÁıLÀˇ· ËÎ¥ V¿>·◊Ì ◊≥ Ë÷Ì. ωω‘ V◊‚˘±ı 200◊Ì ‰‘ V‰›_Áı‰¿˘ ’flıÕfiÎ ±Î›˘…fi‹Î_ ΩıÕΛΠË÷Î. ≥Ï·fi˘≥ÁfiÎ √‰fi˝fl ⁄˛Á flÎμfifl, ‹ı›fl VÀ̉ ÏÂÏfl¿˘ (fiı’flω·) ±fiı V¿ÎμQ⁄√˝ ÀˇVÀÌ ÏfiÏ‹Ê Ωfi̱ı ¿Î›˝ø‹‹Î_ ¤Î√ ·Ì‘˘ Ë÷˘. ¿Î›˝ø‹fiÎ ‹A› ’˛Î›˘…¿˘‹Î_ “±ıÁÕOS›±ıÕÌ-V‰Îÿ” ±fiı ’Àı· ⁄˛‘Á˝ Ë÷Î. Ïfl’„O·¿fi ÏËLÿ ¿˘±ıÏ·ÂfifiÌ ±¬⁄ÎflÌ ›ÎÿÌfiÎ …HÎÎT›Î ‹…⁄ fiı’flω·‹Î_ ≥„L՛ΠÕı μ…‰HÎÌfiı

’˛‹¬ Õ˘fiÎSÕ ÀˇQ’ı ’HÎ V‰Ì¿ÚÏ÷ ±Î’Ì ’˛Â_ÁÎ ¿flÌ Ë÷Ì. ’˛ıÏÁÕLÀ ÀˇQ’fiı ±ı‹ ¿Ëı÷Î_ ÀÎ_¿‰Î‹Î_ ±ÎT›Î Ë÷Î ¿ı ÏËLÿ ±fiı ¤Îfl÷Ì› ±‹ıÏfl¿fi˘fiÎ ±‹ÒS› ’˛ÿÎfi ◊¿Ì ±Î’HÎÌ ⁄Ë‹ÒS› ¤Î√ÌÿÎflÌfi_ μF…‰‚ ¤Îω »ı, ±Î’HÎı ¤Îω ’ıœÌ ‹ÎÀı √Îœ ÁË¿Îfl Ω‚‰‰Îfi_ «Î· flάÌÂ_. √‰fi˝fl flÎμfiflı ’HÎ ±ı¿ Ïfi‰ıÿfi‹Î_ 15‹Ì ±˘√VÀfiı “≥Ï·fi˘≥Á‹Î_ ¤Îfl÷fiÎ 70‹Î V‰Î÷_h› Ïÿfi” ÷flÌ¿ı ΩËıfl ¿fl‰Îfi˘ ±fifl˘‘ ¿›˘˝ Ë÷˘. μ…‰HÎÌ ÿflÏ‹›Îfi, V◊ÎÏfi¿ ÕÎLÁ ’flŒ˘‹˝Á˝ ¶ÎflÎ VÀı… ’fl ¿Î›˝ø‹˘ fl…^ ◊›Î Ë÷Î. ±Î ’»Ì ’flıÕ Âw ◊¥ Ë÷Ì. ’flıÕ‹Î_ T›Î‰ÁÎÏ›¿-‘ÎÏ‹˝¿ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ Á_V◊α˘fiÎ 80◊Ì ‰‘ Œ·˘Àı ¤Î√ ·Ì‘˘ Ë÷˘. fl_√⁄ıfl_√Ì Œ·˘À μ’flÎ_÷ ωω‘ T›_…fi˘ ’ÌflÁ÷Î ≥LÀflfiıÂfi· eÕ ¿˘ÀÛ ’HÎ ∂¤Î ¿flΛΠË÷Î. ±Î ÏÁ‰Î› ±ı◊Ïfi¿ ≥„LÕ›fi ⁄ÎΩfl‹Î_ ’fl_’flÎ√÷ ¿’ÕÎ_±˘fiÎ_ ⁄Ò◊ - F‰ı·flÌ ⁄Ò◊ ’HÎ Ë÷Î_. ·˘¿· Àı·ıLÀ ¢ ’HÎ ›˘Ω›˘ Ë÷˘. (‹ÎÏË÷ÌÁ˙…L›— “L›{ ≥„L՛ΠÀÎ≥QÁ”, Œ˘À˘Á˙…L›— ≥„LÕ›fi ¿˘Q›ÏfiÀÌ ±ÎμÀflÌ«)


’ÎfiÎ fi_. 12 ®

Magazine Section Gujarat Times September 1, 2017 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

√Ωfifi-√HÎ’Ï÷ ’‘Îflı ±‹ ¶Îflı

á fl‰ÌLƒ ’ÎÀÏÕ›Î

ü¿Îfl‹Îz_ ’˛‰ÿ„L÷ Á_÷˘ ‰Î«— lfiafiÎ’Ï‹ «_ B≤H΄L÷ √Ωfifi_ ÿı‰√HÎÎfiÎ÷Î_√Ï‘_ ¤…ı Ë‹‘ı˝Lÿ ¿Ú÷Ή÷_Á‹ ÷˘-‹ËÎI‹Î±˘ …ı‹fiı ±ÎÏÿ ü¿Îfl …HÎΉı »ı, ‰ıÿ˘fiÌ ‰ÎHÎÌ ’HÎ …ı‹fi_ V÷‰fi ¿flı »ı, ⁄‘Î ÿı‰˘fiÎ Á‹ÿΛ …ı‹fiÎ «flHÎ-¿‹‚‹Î_ ’˛HÎ΋ ¿flı »ı, ±fiı ±‘˝«_ƒ …ı‹fiÎ ¤Î·’˛ÿıÂfi_ ±Î¤ÒÊHÎ »ı, ÷ı ¤√‰Îfi √Ωfififiı Ë_ ¤…\_ »\_. ‰ˆÏÿ¿ “√HÎ’I›◊‰˝ÂÌÊ˝”‹Î_ ¿èÎ_ »ı ¿ı ’ÒHν⁄˛õV‰w’ ü¿Îflfi_ ’˛√À V‰w’ ±ıÀ·ı lÌ√HÎıÂ. ⁄˛õ ÷˘ ±…L‹Î ˢ›, ‹Îfi‰ÌfiÌ …ı‹ ÷ı …L‹ı fiÏË, ’˙flÎÏHο ¿◊α˘ ¿Ëı »ı ¿ı ’Ή˝÷Ì‹Î÷αı VfiÎfi«ÒHν ¿ı ‹ÎÀÌfiÎ g’Õ‹Î_◊Ì ’˛Ï÷‹Î ⁄fiΉÌfiı ±ı‹Î_ ’˛ÎHÎ’˛Ï÷WÃÎ ¿flÌfiı lÌ√HÎıÂfi_ Á…˝fi ¿›*. ±ı Ïÿ‰Á Ë÷˘ ¤Îÿfl‰Î Áÿ «˘◊, …ıfiı ±Î’HÎı “√HÎı«÷◊a”fiÎ fi΋ı ∂…‰Ì±ı »Ì±ı. ’˘÷ÎfiÎ … ’hÎ √HÎıÂfiı ω∞±ı ±ΩHÎ÷Î_ √Ωfifi (√…-ËÎ◊Ì, ±Îfifi-‹¬) ¿flÌ fiÎA›Î, ’fl_÷ ±Î‰Î ¿<w’ ¿œo√Î ⁄fiÌ √›ı·Î √Ωfififiı ’Ή˝÷Ì∞fiÎ ±Îø_ÿ ±fiı ËÃfiı ¿ÎflHÎı ’˘÷ÎfiÎ ÷flŒ◊Ì ±fiı ±fiı¿ ÿı‰˘fiÌ Â„@÷±˘ ’˛ÿÎfi ¿flÎ‰Ì Á‰˝ √H΢-Á‹ÒˢfiÎ ±Ï‘’Ï÷-fiΛ¿ √HÎ’Ï÷ …ı‰Ì ¨«Ì ’ÿ‰Ì ±Î’Ì ÿÌ‘Ì. ÷ı‹fiı ωCfiË÷ν ±fiı ’˛◊‹ ’ÒΩfiÎ ±Ï‘¿ÎflÌ ’HÎ ⁄fiÎ‰Ì ÿÌ‘Î. ±Î‹ √Ωfifi ⁄L›Î ±Îfl_¤ ¿Î›˝fiÎ ’˛◊‹ ÿı‰÷Î. lÌ√HÎıÂΛ fi‹— ’˛◊‹ fi‹_ √HÎ’Ï÷ √Ωfififiı! ‰‚Ì ±ıÀ·_ … fiÏË, ’hÎfiÌ ’˛Î√Àu Ï÷Ï◊ «÷◊afiı “Á_¿WÀËfl” w’ı ’˛Ï÷„WÃ÷ ¿fl÷Î_ Ï’÷Πω∞±ı …HÎÎT›_— “Ëı √Ωfifi, ÷Îfl˘ …L‹ ¤Îƒ’ÿ ‹ÎÁfiÌ Â@· «÷◊a±ı, Â¤ «_ƒ˘ÿ› ‰ı‚αı ◊›˘ »ı. ÷ı◊Ì ÿflı¿ ‹ÎÁfiÌ Â@· (Áÿ) ±fiı ¿ÚWHÎ (‰ÿ) «÷◊a±ı ÷Îfl_ ’Ò…fi ¿flfiÎfl Á‰˝ ωCfi˘‹Î_◊Ì ‹@÷ ◊¥ ‹fi˘¿Î‹fiÎ ’ÒHν ¿flÂı.” «÷◊afiı ÷˘ Ï÷Ï◊±˘fiÌ ‹Î÷Î ±fiı ÿı‰Ì ’fl‹ıf‰flÌ ¿ËÌ »ı. “‹ÿ√·’flÎHΔ‹Î_ ¿◊Î »ı ¿ı ⁄˛õÎ∞±ı V≤„WÀfiÌ fl«fiÎ ¿›Î˝ ’»Ì, ±L› ¿Î›˘˝ ÏÁ© ¿fl‰Î √HÎıÂ∞fi_ K›Îfi ¿›˝— ÷˘ ±ı‹fiÎ ÿıË‹Î_◊Ì ’flÎ’˛¿ÚÏ÷ V‰w’ ±fiı Ï÷Ï◊±˘fiÌ ‹Î÷ÎV‰w’ ÿı‰Ì ’˛√À ◊›Î_. ω∞fiÎ ‰flÿÎfi◊Ì ÷ı ÿı‰Ì “«÷◊a” ÷flÌ¿ı ±˘‚¬Î›Î_. ‹ÏËfiÎfiÌ ⁄‘Ì Ï÷Ï◊±˘ «÷◊a Ï÷Ï◊fiÎ_ ±_√˘‹Î_◊Ì ’˛√À ◊¥ »ı. ±Î‹ ’flÎHοÎfl˘±ı √HÎıÂ∞fiÌ …L‹Ï÷Ï◊fi_ √˙fl‰ ‰‘Λ˝_ »ı. ÿflı¿ «˘◊ ⁄fiÌ √¥ √HÎı«˘◊! …ı flÌ÷ı ’˛I›ı¿ ‹_hÎfiÎ ±Îfl_¤‹Î_ ü¿Îflfi_ μE«ÎflHÎ …wflÌ »ı, ÷ı … flÌ÷ı ’˛I›ı¿ Â¤ ±‰Áflı √HÎıÂ∞fiÌ ±√˛’ÒΩ …wflÌ »ı. ‰ıÿ ±fiı ±ÎflH› √˛_◊˘‹Î_ √HÎ’Ï÷ ‹_hÎfi˘ μS·ı¬ ‹‚ı »ı, ±ı ÿÂν‰ı »ı ¿ı √HÎ’Ï÷ μ’ÎÁfiÎ ‰ıÿωÏË÷ »ı. ‹fi ¶ÎflÎ √˛ÎèÎ ÷◊Î ‰Î¿˚ ¶ÎflÎ

Á_

‰HνfiÌ› Á_’ÒHν ¤˙Ï÷¿ …√÷fiı “√”¿Îfl◊Ì μI’Lfi ◊›ı·_ ΩH΢. ‹fi ÷◊Î ‰ÎHÎÌ◊Ì ±÷Ì÷ ⁄˛õωzÎ V‰w’ ’fl‹ÎI‹Îfiı “HΔ ¿Îfl Á‹Ωı. ±Î‹ ¤˙Ï÷¿ …√÷ ±fiı ±ÎK›Î„I‹¿ ωzÎfiÎ V‰Î‹Ì “√HÎı” »ı. ‹ÿ√· ’flÎH΋Î_ ¿Ëı‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı “√” ¿Îfl◊Ì √‹fi (·›) ±fiı “…” ¿Îfl◊Ì …L› (μI’ÏkÎ) ÷flŒ Á_¿ı÷ ¿fl÷Î, ‰ıÿ˘@÷ ϶±ZÎfl “√…” fi΋◊Ì ’˛ÏÁ© ◊›˘ »ı, ±fiı ÷ı‰Î

¤√‰Îfi √HÎ’Ï÷-√HÎıÂfi_ V‰w’ ±·˙Ï¿¿ ±fiı Ïfifl΂_ »ı. ÷ı‹fiÎ ’˛I›ı¿ ±_√-μ’Î_√ ¿˘¥ ωÂıÊ ‰Î÷ ¿ËÌ Ω› »ı. ÁÒ_œ— ÷ı ÿÂν‰ı »ı ¿ı iÎÎfiı„Lƒ› ±fiı ¿‹ı˝„Lƒ› ±ı¿ … »ı. iÎÎfi˘I’Îÿ¿ ¿‹˝ Â¤‹˚ ⁄fiı »ı. ωÂ΂ ’ıÀ— √˘’fiÌ›÷ÎfiÌ ÏfiÂÎfiÌ »ı. ¿Îfi— ÁÒ’ÕÎ …ı‰Î_ ⁄ı ¿Hν ⁄‘Îfi_ ¿Ëı·_ Á‰˝ ¿_¥ ÁÎ_¤‚˘. ±ı¿ÿo÷— ±ı¿‹¬Ì ±ı¿Î√˛÷ÎfiÌ ÏfiÂÎfiÌ »ı. V‰w’ı ’˛√À ◊¥, ±ı … „V◊Ï÷‹Î_ V◊Î’fiÎ ◊›ı·Ì »ı. ±WÀ ‹_Ïÿfl V◊Îfi˘ ±ıÀ·ı (1) ‹›Òflıf‰fl-‹Îıfl√Î_‰, (2) ωCfiıf‰fl-±˘{fl, (3) ⁄S·Î‚ıf‰fl-’ηÌ, (4) ‹ËÎ√HÎ’Ï÷-flÎ…√Î_‰, (5) ‰flÿωfiΛ¿-‹ËÎÕ, (6) ÏÁ©Ï‰fiΛ¿-ÏÁ©Àı¿, (7) Ï√ÏflΩI‹¿-·ıH›Îσ

±fiı (8) Ï«_÷΋ÏHÎ-◊ˆμfl. ·˘¿·ÎÕÌ·Î ±fiı Á‰˝‹ÎL› ±ı‰Î lÌ√HÎıÂ, √Ωfifi, √HÎ’Ï÷ÿÎÿΠˉı ÷˘ ˢ‹√˘Õ ±fiı ŒıÏ‹·Ì√˘Õ ⁄fiÌ √›Î »ı. lÌ√HÎıÂΛ fi‹— CÎfl CÎflfi_ √_…fi, ¤…fi, ¿‰fi ⁄fiÌ √›_ »ı. Á‰˝◊Ì ±·√ ÿı¬Î÷Î √…¿Hν Â¤ ±fiı ‹Î_√Ï·¿ ’˛Á_√˘‹Î_ … fiÏË, ⁄·¿ı l©Î‚±˘fiÎ_ ÷fi, ‹fi, ‘fi‹Î_ ‰ÁÌ √›Î »ı. ‹˘ÀÎ ¿Îfi, ŒÎ_ÿ ±fiı ÁÒ_œÎ‚Î ÿı‰fi˘ ±Î¥-@› ¿˘HÎ ’Î‹Ì Â¿ı? ‹Î÷Î-Ï’÷ÎfiÌ ’˛ÿÏZÎHÎÎ ¿flÌfiı M≤J‰ÌfiÌ ’˛ÿÏZÎHÎÎfi_ ’H› ‹ı‚‰fiÎfl ¤˘‚ÎfiÎ◊fi˘ ¤˘Ï‚›˘ ’hÎ ¤˘‚˘-¤Î‚˘-ÿ›Î‚-’˛ı‹Î‚ ±fiı ÁÿÎ Â¤-Á¬ ’˛ÿÎ÷Î … ˢ› fiı! ±ıÀ·ı ÷˘ Á‰˝ ÿı‰˘fiÎ μIÁ‰˘ Ïÿfi⁄ı Ïÿfi, ÁM÷ÎË, fi‰ Ïÿ‰ÁfiΠˢ›, F›Îflı ±Î ÿ_ÿ΂Πÿı‰ ±Ï√›Îfl Ïÿ‰Á ⁄‘ÎfiÎ_ ÷fi, ‹fi, ‘fi‹Î_ ‰ÁÌ ⁄‘Îfiı √HÎı‹› ⁄fiÎ‰Ì ÿı »ı. @›Îflı ±Î‰ı √HÎı «÷◊a ±fiı ’‘flΉ̱ı √HÎfiΛ¿ ÿı‰fiı CÎfl¶Îflı, Ëfl‰Î ÿ—¬, ¿fl‰Î Á¬ ’‘Îflı ±‹ ¶Îflı, ±ı‰_ flÎË Ωı÷Î ¿Ë̱ı »Ì±ı. …› √HÎı √HÎfiÎ◊ ÿ›ÎÏfiÏ‘ Á¿· ωCfi ÿÒfl ¿fl…ı Ë‹Îflı ’˛◊‹ ‘flı Ωı K›Îfi ÷QËÎflÎ μÁ¿ı ’Òflfi ¿Îfl… ÁÎflı. á ·ı¬¿ ÁÎÏËI›¿Îfl »ı.

’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

‰ÿfi‰Î‚Î √Ωfifi-√…‰ÿfiÎ ¿Ëı‰Î›Î »ı. √HÎ’Ï÷fiÎ_ ±Î‹ ÷˘ ±fiı¿ ±‰÷Îfl V‰w’ »ı. ÷ı‹Î_ ’HÎ ±Îà V‰w’ ωÂıÊ ’˛ÏÁ© »ı. (1) ‰ø÷HÕ— …ı ÏÁ_ˉÎËfiÎ »ı ±±ı ‹IÁflÎÁflfiÎ ËL÷Î »ı. (2) ±ı¿ÿL÷— …ı iÎÎfiÿÎ÷Î ÷◊Î ‹˘ËÎÁflfiÎ fiο÷ν »ı. (3) √Ωfifi— …ı ÁÎ_A› ÁΑ¿˘fiı ÏÁÏ© ’˛ÿÎfi ¿flfiÎfl »ı. (4) √HÎı— √H΢fiÎ ¥f‰fl »ı ±fiı ·˘¤ÎÁflfiÎ ËHÎfiÎfl »ı. (5) ·_⁄˘ÿfl— …ı ø˘‘ÎÁflfi˘ fiΠ¿flfiÎfl »ı. (6) ω¿À— …ı ¤ÒÊ¿ ‰ÎËfi‰Î‚Î ¿Î‹ÎÁflfiı fiΠ¿flfiÎfl »ı. (7) ωCfiflÎ…— …ı ÂıʉÎËfiÎ ±fiı ‹Î›ÎÁflfiÎ fiο »ı. (8) ‘Ò‹˛‰Hν— …ı √‰˝fiο ±fiı ±Ëo÷ÎÁflfiÎ ‰‘ ¿flfiÎfl »ı. ±Î‹ √HÎ’Ï÷ ±Áfl˘fi˘ fiΠ¿flfiÎfl ¿WÀ¤_…¿ ÿı‰ »ı. ¤√‰Îfi √HÎ’Ï÷-√HÎıÂfi_ V‰w’ ±·˙Ï¿¿ ±fiı Ïfifl΂_ »ı. ÷ı‹fiÎ ’˛I›ı¿ ±_√-μ’Î_√ ¿˘¥ ωÂıÊ ‰Î÷ ¿ËÌ Ω› »ı. ÁÒ_œ— ÷ı ÿÂν‰ı »ı ¿ı iÎÎfiı„Lƒ› ±fiı ¿‹ı˝„Lƒ› ±ı¿ … »ı. iÎÎfi˘I’Îÿ¿ ¿‹˝ Â¤‹˚ ⁄fiı »ı. ωÂ΂ ’ıÀ— √˘’fiÌ›÷ÎfiÌ ÏfiÂÎfiÌ »ı. ¿Îfi— ÁÒ’ÕÎ …ı‰Î_ ⁄ı ¿Hν ⁄‘Îfi_ ¿Ëı·_ Á‰˝ ¿_¥ ÁÎ_¤‚˘. ±ı¿ÿo÷— ±ı¿‹¬Ì ±ı¿Î√˛÷ÎfiÌ ÏfiÂÎfiÌ »ı. ™ÿfl— ÷¿Ûfi_ ’˛÷Ì¿ »ı. ωÂ΂ ‹V÷¿— iÎÎfifi_ ’˛÷Ì¿ »ı. ‹˘ÿ¿ (·ÎÕ<)— ¬ÂÌ, ±Îfi_ÿ ÷◊Î «ı÷fiÎfiÌ ÏfiÂÎfiÌ »ı. ËV÷’Η ≥„Lƒ›˘ ’fl ±_¿< flά‰Îfi_ ÁÒ«‰ı »ı. ‰flÿ‹ƒÎ— ¤›¤_…¿, ¤›÷Îfl¿, fiο ‹ƒÎ »ı. μÿfl„V◊÷ fiÎ√— ÷ı ΩB≤Ï÷fiÌ ÏfiÂÎfiÌ »ı. «flHζ‰ ⁄÷Ήı »ı ¿ı ‹Î÷ÎÏ’÷ÎfiÎ_ «flH΢‹Î_ Á‰˝ ÷Ì◊˘˝fi˘ ‰ÎÁ »ı. ±fiı Á‹V÷ ¤Ò‹_Õ‚ »ı. fiÎfiÌ ±Î_¬˘— {ÌHΉÀ◊Ì …\±˘, ‹Ò·‰˘ ±fiı μÏ«÷ÎfiÏ«÷ Á‹…÷Î_ Â̬‰Îfi_ ÁÒ«‰ı »ı. ±WÀωfiΛ¿fiÎ_ ±Îà ‹_Ïÿfl ’HÎı fi∞¿ ±Î‰ı·Î »ı. ±Î ‹_Ïÿfl˘‹Î_ V‰›_¤Ò √HÎıÂ∞fiÌ ‹ÒÏ÷˝fiÎ_ ÿ½fi ◊¥ ¿ı »ı. ±Î ÷‹Î‹fiı „@÷’Ìà ÷flÌ¿ı ’HÎ ±˘‚¬‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ¿Ëı‰Î› »ı ¿ı ±Î ±WÀωfiΛ¿fiÌ ‹ÒÏ÷˝±˘ …ı

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

2

ωω‘Î

September 1, 2017 à ÁMÀıQ⁄fl 1, 2017

á fl‹ı Ãyfl ¿⁄ÌflfiÌ Á_ÿfl ’_„@÷±˘ »ı. “±Î÷‹iÎÎfi Ï⁄fiÎ …√ …\ÃÎ, @›Î ‹◊flÎ @›Î ¿ÎÂÌ, …· Ï⁄« ‹Ìfi Ï’›ÎÁÌ, ‹{ı Áfi Áfi ±Î›ı ËÎ_ÁÌ” ±ÎÀ·Î ±˘»Î ÂOÿ˘‹Î_ ±ı‹HÎı ∞‰fifiÌ ÏŒ·ÁÒŒÌ ±Î·ı¬Ì »ı. ÷ı ±Î√‚ ·¬ı »ı. fl‹ı Ãyfl “CÎfl ‹ıÓ ‰V÷ fi…fl fiÏË ±Î‰÷ ‰fi ‰fi ÏŒfl÷ μÿÎÁÌ”. ±Î’HÎÌ Ï‹J›Î ‹◊΋H΢ ±fiı T›◊˝ ‰·˘’Î÷fiı ±ı‹HÎı ±Î⁄ıËÒ⁄ flÌ÷ı T›@÷ ¿›Î˝ »ı. ¿⁄Ìfl ÏŒ·ÁÒŒ »ı? ¿Ï‰ »ı? flËV›‰ÎÿÌ ¿ı √Òœ ω«Îfl¿ »ı? CÎHÎÎ ’˛ffi˘ ◊¥ ¿ı, ’fl_÷ ÁÎ«Ì ‰Î÷ ±ı »ı ¿ı ±ı ±ı¿ Á_÷ »ı. Á_÷ … ±Î‰_ ¿ËÌ Â¿ı ¿ı, “‹fi «_√Î ÷˘ ¿◊fl˘À ‹ıÓ √_√Î.” Á΋ÎL› ‹ÎHÎÁ …√÷ ±fiı CÎÀfiα˘fiı μ’fl»S·Ì flÌ÷ı …\±ı »ı. CÎÀfiÎ ’λ‚fiÌ CÎÀfiα˘ ¿ı ¿ÎflH΢ ÁÎ◊ı ±ıfiı ⁄Ë ÏfiÁ⁄÷ ˢ÷Ì fi◊Ì. ’˘÷ÎfiÎ ‹Î’ÿoÕ˘ ±fiı ‹ÎL›÷α˘fiÌ ‹Î›ÎΩ‚‹Î_ … ÷ı ÿflı¿ «Ì…fiı ‹Î’÷˘ flËı »ı. Á_÷fiÌ ‰Î÷ …\ÿÌ »ı. Á_÷ Áfl‚ ‰ÎHÎÌ‹Î_ ‰Î÷ ¿flı »ı ¿ı ±‰‚ ‰ÎHÎÌ‹Î_, ±ı‹Î_ √ÒœÎ◊˝ ˢ› »ı, ∞‰fiÿ½fi ˢ› »ı. Á΋ÎL› ⁄Î⁄÷˘fiı ±Ï÷ø‹Ìfiı ‹ı‚‰ı·_ ¿˘¥¿ ÂÎf‰÷ ÁI› ±ı‹Î_ Ï{·Î÷_ ˢ› »ı. Á_÷ ’fl‹ ÏË÷¿ÎflÌ Ë˘› »ı. Áfl˘‰fl, ÷flÔ‰fl ±fiı Á_÷fi_ ∞‰fi Ëo‹ıÂÎ_ ’Îfl‹ÎÏ◊˝¿ ˢ› »ı. Á_÷’fl_’flÎ ¿ı ±ÎK›Î„I‹¿ iÎÎfi ’΋ı·Î ‹Ë΋Îfi‰˘ ±ı ¤Îfl÷Ì› Á_V¿ÚÏ÷fiÌ ÿıfi »ı. ÿÏfi›Îfi˘ Á‹√˛ T›‰ËÎfl fiŒÎ-÷˘ÀÎfiÎ ¬›Î· ’fl «Î·ı »ı. V‰Î◊˝ ±ı ‹ÎHÎÁ‹ÎhÎfiÌ fi⁄‚Î¥ »ı. ±Î’HÎı “·Î‰ ·Î‰” ¿fl÷Î Á‹Î…fiÎ ÁP›˘ »Ì±ı, …ı‹Î_ ⁄ÌΩfiÌ ’ÎÁı◊Ì Á÷÷ ‹ı‚‰÷Î_ flËı‰_, ±L›fiÌ ’ÎÁı ›Î«fiÎ ¿fl‰Ì ¿ı ‹Î√HÎÌ ¿fl‰Ì ±ı ‹A› V◊Îfiı ˢ› »ı. ±ı‹Î_ ¿_¥ fiÎfi’ …ı‰_ ˢ÷_ fi◊Ì. ⁄ÌΩfiı ’flÎV÷ ¿flÌ ¤˙Ï÷¿ ·Î¤˘ ‹ı‚‰÷˘ ‹ÎHÎÁ ’Ήfl‘˘ ±fiı ÁŒ‚ √HÎΛ »ı. ÿflı¿ Á_⁄_‘ ’λ‚ √HÎ÷flÌ flËı·Ì ˢ› »ı. ±L›fiı ‹ÎÀı ω«Îfl‰Îfi_ ¿ı ±L›fiÌ fi…flı ’Ïfl„V◊Ï÷fi_ ‹ÒS›Î_¿fi ¿fl‰Îfi_ ¿ÿΫ ±ıfiÎ √Ω ⁄ËÎflfiÌ ‰Î÷ ⁄fiÌ Ω› »ı. ÕËÎ’HΤ›Î˝ ±Î …√÷‹Î_ Á_÷fiÌ ¤ÒÏ‹¿Î ÷tfi ωflÔ© ’˛¿Îflı ±L› ‹ÎÀı ‹flÌ ŒÌÀ‰ÎfiÌ Ë˘› »ı. “·Î‰ ·Î‰” ¿fl÷Î ‹Îˢ·fiÌ ‰E«ı Á_÷ “·‰ ·‰” ±ıÀ·ı ¿ı Œ@÷ ’˛ı‹fiÌ ‰Î÷ ¿flı »ı. ÿı¬Ì÷Ì flÌ÷ı … ±Î ⁄Î⁄÷ √Î_Õ’HΤflÌ ·Î√ı ±fiı ±Î‰Î

“’flÏË÷fiı ’fl‹ ÏË÷ ⁄fiΉı ÷ı Á_÷...”

Ïfi—V‰Î◊˝’HÎı ∞‰÷Î ·˘¿˘ ÿÏfi›Î‹Î_ “Ï‹ÁÏŒÀ” ’HÎ ·Î√ı, ’fl_÷ ¬‹ÎflÌ ±ı Á_÷˘fi˘ V◊Î›Ì ¤Î‰ ˢ› »ı. ±ı Ëo‹ıÂÎ_ ¿ËıÂı— “±ı‰Î flı ±‹˘ ±ı‰Î flı, ÷‹˘ ¿Ë˘ »˘ ±ı‰Î flı ¤„@÷ ¿fl÷Î_ Ωı ¿Ëı¢ ±ı‰Î, ÷˘ ¿flÂ_ ÿ΋˘ÿflfiÌ Áı‰Î flı.” fiflgÁË ‹Ëı÷Î◊Ì Âw ¿fḻı ÷˘ √…flÎ÷‹Î_ Á_÷˘fiÌ ±fi˘¬Ì ’fl_’flÎ »ı. ÿflı¿fiı ’˘÷ÎfiÌ ‰Î÷ »ı, ±Ï¤T›„@÷fiÌ ±Î√‰Ì ÁÒ{ »ı. ¿˘¥ ¿Ï‰ »ı, ¿˘¥ ¿‹˝›˘√Ì ÷˘ ¿˘¥ Á_L›ÎÁÌ ’HÎ »ı, ’fl_÷ ±Î ⁄‘Λ Ïfi—V‰Î◊˝ ±fiı ’fl˘’¿ÎflfiÎ ’Îà ¤HÎı·Î »ı. ’flÏË÷ ±ı‹fiÎ ‹ÎÀı ’fl‹ ÏË÷ ⁄fiÌ Ω› »ı. ÷ı‹fiÌ Á_‰ıÿfiÎ ‹ÎhÎ ‹ÎHÎÁΩ÷ ’Òfl÷Ì ÁÌÏ‹÷ fiÏË flËı÷Î_ ’_¬Ì, ’Â, ’˛ÎHÎÌ ±fiı ’˛¿ÚÏ÷fiÎ_ ÷‹Î‹ w’˘ ÷flŒ ±ı¿Á‹Îfi flÌ÷ı ωV÷flı »ı. fiflgÁËfiı ±Î’HÎı ¿Ï‰ ÷flÌ¿ı ’HÎ ±˘‚¬Ì±ı »Ì±ı. ¿Ï‰ ±fiı Á_÷fi_ ÁΛF› ‘flΉfiÎfl ±Î ±·√ÎflÌ ‹Îfi‰ ·¬ı »ı “‰ˆWHΉ…fi ÷˘ ÷ıfiı flı ¿Ë̱ı …ı ’ÌÕ ’flÎ¥ ΩHÎı flı...” ±Î‹Î_ ∞‰fifi_ ÁfiÎ÷fi ÁI› ±ZÎfl˘fiÎ ±ÎflÁ‹Î_ ÏÂS’ ⁄fiÌfiı ¿oÕÎflΛ_ ˢ› ±ı‰_ ·Î√ı »ı. ⁄ÌΩfiÌ ’ÌÕÎfiı ΩHÎ‰Ì ±ı … ¥f‰flfiÌ ¤„@÷, ±ı … ÁI› ±fiı ±ı … ‹˘Z΋Î√˝. f‰Îfi …ı‰Î ÿL›‰Ì º„WÀ±ı fi¿Î‹Î ’˛ÎHÎÌ ‹ÎÀı Á_‰ıÿfiÎ◊Ì Ï‰«ÎflfiÎfl ¿E»fiÎ ‹ı¿flHÎÿÎÿÎfi_ ∞‰fi ’˛ıflHÎÎ◊Ì ¤fl’Òfl »ı. ’˘÷ÎfiÌ {˘‚Ì‹Î_ fl˘À·Î

‘ÎÏ‹˝¿ T›„@IÎ LÎ◊Ì, »IÎÎ_ Ë_ MΛ<˝ÊHÎ MΉÛL΢ Ë_¿˘¥ ±ÎÏ¿ »\_. ±ıLÎ<_ ‹<A› ¿ÎflHÎ ±ı »ı ¿ı MΛ<˝ÊHÎ Z΋Π±L˘ ‹ˆhÎÌLÎ<_ MÎ‰Û »ı, ±ÎI‹ÿÂÛLÎLÎ<_ MÎ‰Û »ı. ·Î≥ŒÀÎ≥‹ OÎËÎflLÎÎ …BÎI΋Î_ VÎ<¬L˘ ¢‘Ì¢‘ÌL˘ ◊Î¿Ì BΛı·Î ±Îÿ‹ÌL˘ ¤ÌIÎflLÎÎ VÎ<¬L΢ VÎÎZÎÎI¿Îfl ◊Λ ±ıLÎÎ …ı‰Ì flÏ‚›Î‹HÎÌ CÎÀLÎÎ OÎÌ∞ ¿¥ ˢ¥ fl˘ÏË÷ ÂÎË Â¿ı? VÎ_VÎÎflLÎÎ VÎ‰Û ∞‰˘ VÎÎ◊ı ‹ˆhÎÌLÎÌ ‰ÎIÎ Ω‹Ì Ω› I΢ MÎ»Ì ¿˘¥ MÎHÎ ∞‰L˘ ¿ÂÌ μMÎÎÏ‘ flËı ¬flÌ? Z΋ÎMÎLÎÎ ¶ÎflÎ MÎflVMÎflLÎÌ ¤>·˘L˘ I΢ ‹ÎŒ ¿fl‰ÎLÎÌ … »ı, MÎHÎ MÎflVMÎflLÎÎ ÿ˘Ê˘L˘ MÎHÎ ‹ÎŒ ¿fl‰ÎLÎ<_ ±ÎMÎHÎL˘ MΛ<˝ÊHÎ ¿Ëı »ı. ≥LÎŒı@À, MΛ<˝ÊHÎ I΢ MÎ‰Û … Z΋ÎMÎLÎÎLÎ<_ »ı. ±Î¬Î› ±Î·‹‹Î_ OÎÌΩLÎÎ ÿ˘Ê˘ ‹ÎŒ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±L˘ M΢IÎÎLÎÎ ÿ˘Ê˘ OÎÿ· Z΋Π‹ÎBΉÎLÎ<_ MÎ‰Û ±ı¿‹ÎhÎ …ˆLΑ‹Û MÎÎV˘ »ı. ‹ÎŒ ¿fl‰<_ fl˘ÏË÷ ±L˘ ‹ÎŒÌ ‹ÎBÎ‰Ì ±Î OÎLL˘ OÎË ÏÕÏŒ¿SÀ ¿Î‹ »ı. ±Ë_¿Îfl ±L˘ ±iÎÎLÎLÎÎ Õ<_BÎfl˘ ±˘‚_BÎÌ Â¿ı ±ı … T›„@IÎ ±Î ¿Î‹ ¿flÌ Â¿ı! Z΋ÎMÎLÎÎ ±ı¿ flÌI˘ VLÎÎLο‹Û »ı. ‹LÎxÿ›L˘ VÎÎŒ ¿fl‰ÎLÎ<_ ¿Î‹ Z΋ÎMÎLÎÎ ¿flı »ı. ±Ë_¿Îfl, flÎBÎ-¶ıÊ ‰B˘flı ‹Ï·LÎIÎα˘ ±ÎMÎHÎÎ_ ‹LÎxÿ›L˘ VÎIÎIÎ ÕˢY›Î ¿flIÎÌ

±fiı ’ÎHÎÌ ·¥fiı ±ŒÎÀ flH΋Î_ fiÌ¿‚Ì ’Õ÷˘ ±Î ‹ÎHÎÁ ¤ÒS›Î ¤À@›Î ‹ÎHÎÁfi˘ flÎË⁄fl ’HÎ ⁄fi÷˘ Ë÷˘. Á_÷ ±Î’HÎfiı ∞‰fifiÌ ¤·¤·Î‹HÎÌ‹Î_ flÎË «Ÿ‘ı »ı. ‹ı¿flHÎÿÎÿÎ ‰ÎV÷ω¿ ±◊˝‹Î_ ’HÎ flÎË ¤Ò·ı·Î ‹ÎÀı ’◊ÿ½¿ ⁄fi÷Î Ë÷Î. ¿E» ÁÏË÷ Á‹√˛ √…flÎ÷‹Î_ ±ı‹fiÎ_ ¿÷˝T›˘fiÌ Á‰ÎÁ Œı·Î¥ √›ı·Ì »ı. B≤˿Λ˝ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ⁄ı B≤ÏËHÎ̱˘ ∞‰fifiÎ_ √Òœ flËV›˘ Áfl‚ ¤ÎÊ΋Î_ - ·˘¿⁄˘·Ì‹Î_ T›@÷ ¿flÌ Â¿ı ±ı CÎÀfiÎ fl˘‹Î_«¿ »ı. √_√ÎÁ÷Ì ±fiı ’Îfi⁄Î¥ Á_÷’fl_’flÎfi_ ±Î‰_ μ‹ÿÎ μÿÎËflHÎ »ı. “‰Ì…‚ÌfiÎ «‹¿Îflı ‹˘÷ÌÕÎ_ ’fl˘‰‰Î”fiÌ √Òœ ‰Î÷ ÿά·Î ÿ·Ì·˘ ÁÎ◊ı ¿fl÷_ ±Î Á_÷›B‹ ∞‰fifiÌ Ïfifl◊˝¿÷Îfiı ÷˘ T›@÷ ¿flı »ı, ’fl_÷ ÁÎ◊ı ÷ı‹Î_◊Ì ‹@÷ ◊‰Îfi˘ ‹Î√˝ ’HÎ ÿÂν‰ı »ı ±fiı ±ÎI‹ÎfiÌ μLÔfiÏ÷fi˘ flÎË ⁄÷Ήı »ı. ±ı‰_ ¿Ëı‰Î› »ı ¿ı fiÿÌ ±fiı Á_÷fi_ ‹Ò‚ ¿ı ¿<‚ Ωı‰Î› fiÏË. ±Î’HÎÌ Á_V¿ÚÏ÷‹Î_ ±ı‰_ ¿Ëı‰Î›_ »ı ¿ı “Á‰˝ ÏÿÂ΋Î_◊Ì ±‹fiı Â¤ ω«Îfl˘ ’˛ÎMÔ÷ ◊α˘ ±◊ν÷˚ …ı Â¤ »ı, Á_ÿfl »ı, ¥f‰flfiÎ ÁI› …ı‰_ »ı ±ı √‹ı ÷ı T›„@÷ ¶ÎflÎ ‹‚ı V‰Ì¿Îfl‰_ Ωı¥±ı. Á_÷˘‹Î_ ‰ˆÏ‰K› ˢ› »ı. ¤˘Ω ¤√÷ «Î⁄¬Î …ı‰Î ÂOÿ˘ ◊¿Ì Á‹Î…‹Î_ ’˛‰÷˝÷Î ±_‘l©Î ÷◊Î ‰Ëı‹fiı μCÎÎÕÎ_ ’ÎÕı »ı. ±¬ÎfiÎ »M’Î ’HÎ ±Î … flÌ÷ı ÂOÿfiÌ ÷οÎ÷ ◊¿Ì ±ÎÕo⁄fl ±fiı ’ά_Õfi˘ ’ÿνŒÎ ¿flı »ı. …·Îfl΋ ⁄Î’Î ¿ı ⁄…fl_√ÿÎÁ ⁄Î’Î …ı‰Î Á_÷˘ ‹ÎHÎÁfiÌ ‹Ò‚ Á‹V›Î ¤Ò¬fiı ¿ıLƒV◊Îfiı flÎ¬Ì “À<¿Õ˘ I›Î_ ËÏfl

œÒ_¿Õ˘”fiı ∞‰fi‹_hÎ ⁄fiÎ‰Ì ÁÿΉ˛÷˘ «·Î‰‰Îfi˘ ’flÔÊÎ◊˝ ±Îÿflı »ı. ÷ı‹fiÎ ¿‹˝›˘√‹Î_ ¿ı‰‚ ‹Îfi‰ ¿ıLƒV◊Îfiı flËı »ı. ±ı‹Î_ iÎÎÏ÷, ‰√˝, ¤Ò√˘‚ ¿ı ¿˘¥ ’HÎ ’˛¿ÎflfiÎ_ ¤˙Ï÷¿ ±Î‰flH΢ ±Õ«HÎw’ ⁄fi÷Î_ fi◊Ì. flωÂ_¿fl ‹ËÎflÎ… …ı‰Î Á_÷ ¤√‰Î_ ¿’ÕÎ_ ‘ÎflHÎ ¿›Î˝ ‰√fl ’˘÷ÎfiÌ ±ÿ˚¤÷ ÁÎÿ√Ì ±fiı ‹Îfi‰Á_‰ıÿfiÎ ◊¿Ì ·˘¿∞‰fifiÌ ±fiı¿ Á‹V›Î±˘fi_ ÏfiflοflHÎ ¿flı »ı. ÁÎÿ˘ ¬˘flο, ÁÎÿÌ ¤ÎÊÎ ±fiı Á÷÷ ’ÿ›ÎhÎÎ ¿fl÷Î flËÌ √flÌ⁄Ì ±fiı ±iÎÎfi‹Î_ Á⁄Õ÷Î Á‹Î…fiı ’˛¿Î ±Î’÷Î ±Î Á_÷ ±ı¿ ÁÿÌ …ıÀ·˘ ±Î›W›¿Î‚ ’HÎ ¤˘√‰ı »ı. Á_÷˘ ’˘÷ÎfiÌ ÁÎÿ√Ì ±fiı Ïfi‹˝‚÷Î ◊¿Ì ·Î_⁄˘ Á‹› Á‹Î…Áı‰Î ¿flı »ı. ÷ıfi_ ∞‰_÷ μÿÎËflHÎ ±ıÀ·ı flωÂ_¿fl ‹ËÎflÎ…. ±Î…ı ±ı‰Î … ±ı¿ ·˘¿xÿ›‹Î_ Ï⁄flÎ…‹Îfi Á_÷ ±Î’HÎÌ ‰E«ı Ë›Î÷ »ı. ±ı‹fi_ fi΋ »ı— ÁÿÎfl΋ ⁄Î’, …ı ±ı¿Á˘ ‰Êı˝ ’HÎ √˛Î‹ÌHÎ Á‹Î…fiÎ μI¿Ê˝‹Î_ ¿Î›˝fl÷ »ı. ¿Î_¿flı…-flΑfi’flfiÎ √˛Î‹Ï‰V÷Îfl‹Î_ ’˘÷ÎfiÎ ¿‹˝›˘√ ◊¿Ì Á‰ÎÏÁ÷ ±Î Á_÷ ±fi˘¬Î »ı. ±Î’HÎı ±ı‰_ ‹Îfi̱ı »Ì±ı ¿ı Á_÷ ±ıÀ·ı ¤√‰Î_ ¿’ÕÎ_‹Î_ ÁF… ±ÎK›Î„I‹¿ ±fi¤ÒÏ÷ ¿flÌ «Ò¿ı·˘ ‹fiW›, ’fl_÷ Á_÷fiÌ T›ÎA›Î ±ÎÀ·Ì ÁÌÏ‹÷ fi◊Ì. Ë¿Ì¿÷‹Î_ …ı ‹ÎHÎÁ ∞‰fifi_ √Òœ flËV› ’Î‹Ì √›Î »ı, …ıfiÎ xÿ›‹Î_ ±L›fiı ‹ÎÀı ¿Î‹ ¿fl‰ÎfiÌ ≥E»Î »ı, …ı Á_‰ıÿfiÎ◊Ì ÷fl⁄÷fl »ı ±ı‰Î Á_÷ Á‹Î…fiÎ √‹ı ÷ı ‰√˝‹Î_ ˢ¥ ¿ı »ı, √‹ı ÷ı T›‰ÁΛ‹Î_ ’HΠˢ¥ ¿ı »ı. ’Îfl‹ÎÏ◊˝¿ flÌ÷ı ¿Î‹ ¿fl÷˘ ¬ıÕ>÷, B≤ÏËHÎÌ, flÎ…¿Ì› ±Î√ı‰Îfi, ‰ı’ÎflÌ, flÎΩ ¿ı ¬ı÷‹…^fl‹Î_ ’HÎ Á_÷ ¿ZÎÎfiÎ ‹ÎHÎÁ˘ ‹‚Ì Â¿ı »ı. ±Î’HÎÌ Á_÷’fl_’fl΋Î_ Ωı¥±ı ÷˘ ±fiı¿ ’˛¿ÎflfiÎ T›‰ÁΛ˘‹Î_◊Ì ¿˘¥ ⁄˛õ«ÎflÌ ÷˘ ¿˘¥¿ Á_ÁÎflÌ …\ÿÌ …\ÿÌ ¤Ò√˘‚‹Î_◊Ì ¿ı Á‹Î…fiÎ ±·√-±·√ ‰√˘˝‹Î_◊Ì ±Î‰Ì ωfl· T›„@÷±˘ ’˛√À ◊›Îfi_ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ÷ı‹fiÌ º„WÀ T›Î’¿ ˢ› »ı. ±ı‹Î_ ¿flÔHÎÎfiÎ ¤Î‰˘ ¿ıLƒV◊Îfiı flËı·Î ˢ› »ı. ⁄ÌΩfiı ‹ÎÀı ∞‰‰_, Z΋ÎfiÎ ¤Î‰˘ ÁÎ◊ı, Ïfi‹˝‚ ‹fi ÁÎ◊ı ∞‰‰_ ±ı ÷ı‹fi˘ ‹ƒÎ·ı¬ ˢ› »ı. ’flÏË÷ ◊¿Ì ’fl‹ ÏË÷fiı ’Î‹Ì √›ı· T›„@÷ ±ıÀ·ı Á_÷. á ·ı¬¿ √…flÎ÷ Áfl¿ÎflfiÎ ÁfiÿÌ ±Ï‘¿ÎflÌ ±fiı ÁÎÏËI›Á…˝¿ »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

’›˝ÊHÎ ‘ÎÏ‹˝¿ ·˘¿˘fi_ … fiÏË, fi΄V÷¿ ·˘¿˘fi_ ’HÎ ’‰˝ »ı ˢ› »ı. ±ı ‹Ï·LÎIÎα˘ ±ÎMÎHÎÎ iÎÎfifiı BÎ<‹flÎË MÎHÎ ¿flı »ı ±L˘ ±ÎMÎHÎÎ ‰ˆ«ÎÏfl¿ ω¿ÎVÎL˘ MÎHÎ ±‰fl˘‘ı »ı. ±ıÀ·ı ±ı ‹Ï·LÎIÎα˘L˘ VÎÎŒ ¿fl‰Ì ±Î‰U›¿ »ı. ‹ÎŒ ¿›ÎÛ ‰BÎfl VÎÎŒ ◊‰ÎLÎ<_ M΢ÏVÎOη LÎ◊Ì. ·BΤBÎ ÿflı¿ ‘‹Û ¥f‰flL˘ MÎ΋‰ÎLÎÌ ‰ÎIÎ ¿flı »ı, F›Îflı …ˆLÎ ‘‹Û M΢IÎÎL˘ MÎ΋‰ÎLÎÌ ‰ÎIÎ ¿flı »ı. M΢IÎÎL˘ MÎÎQ›Î ‰BÎfl MÎfl‹ıf‰flL˘ MÎÎ‹Ì Â¿Î› ±ı ‰ÎI΋Î_ ‹Î· LÎ◊Ì. ±ı¿ ¬ÎVÎ ‰ÎIÎ ±Î…ı ±ı ¿Ëı‰Ì »ı ¿ı MΛ<˝ÊHÎ MÎ‰Û ‹ÎhÎ ‘ÎÏ‹˝¿ ·˘¿˘LÎ<_ … MÎ‰Û LÎ◊Ì, LÎ΄VIο ·˘¿˘LÎ<_ MÎHÎ ±ı MÎ‰Û »ı. LÎ΄VIο T›„@IÎ ¥f‰flL˘ LÎ◊Ì ‹ÎLÎIÎÌ Ë˘IÎÌ, MÎfl_IÎ< ‘‹ÛL˘ I΢ ±ı V΋ÏMνIÎ … ˢ› »ı. L›Î›, LÎÌÏIÎ, ’˛Î‹ÎÏHοIÎÎ, VÎÿ˚¤Î‰, V΋¤Î‰, ’˛ı‹ ±L˘ VÎ˙…L› ‰B˘flı OÎÎOÎI΢ Ωı ‘‹Û ˢ› I΢ LÎ΄VIο T›„@IÎ ±ıL˘ I΢ MÎ>HÎÛwM˘ V‰Ì¿Îflı … »ı. ËÎ, LÎ΄VIο T›„@IÎL˘ ÿ_¤-ÿÂÛLÎLÎÌ ±Î¤Õ»ıÀ ±‰U› ˢ› »ı. MΛ<˝ÊHÎ ±ı ¿_¥ μ…‰HÎÌLÎ<_ MÎ‰Û LÎ◊Ì, ÂÎË ±ı I΢ ωω‘ MÎ…‰HÎ̱˘◊Ì ‹<@IÎ ◊‰ÎLÎ<_ MÎ‰Û »ı. ±L˘ ‰‚Ì ±Î‹ …\±˘ I΢ ωω‘ MÎ…‰HÎ̱˘◊Ì ‹<@IÎ ◊‰<_ ±ı … μ…‰HÎÌ »ı L˘! VÎ΋ÎL› Ïÿ‰V΢‹Î_ ±ÎMÎHÎı VÎ΋ı «Î·ÌL˘ MÎ…‰HÎ̱˘L˘ ≥L‰Î≥À ¿flIÎÎ flË̱ı »Ì±ı, MΛ<˝ÊHÎLÎÎ Ïÿ‰V΢‹Î_ ΩBβIΤΉı MÎ…‰HÎÌ‹<@IÎ ◊‰ÎLÎÌ ‹◊΋HÎ ¿fl‰ÎLÎÌ

±fi¤ÒÏ÷

±Î¬Î› ±Î·‹‹Î_ OÎÌΩLÎÎ ÿ˘Ê˘ ‹ÎŒ @fl‰Î ‹ÎÀı ±L˘ M΢IÎÎLÎÎ ÿ˘Ê˘ OÎÿ· Z΋Π‹ÎBΉÎLÎ_ MÎ‰Û ±ı@ ‹ÎhÎ …ˆLΑ‹Û MÎÎV˘ … »ı! ˢ› »ı. ±ı‰Ì VÎÎ«Ì ÏÿÂÎLÎÌ ‹◊΋HÎL˘ ¿˘¥ ‘ÎÏ‹˝¿ T›„@IÎ l©ÎMÎ>‰Û¿ VÎΑLÎÎ ¿ı ±ÎflΑLÎÎ ¿Ëı I΢ ±ı◊Ì ¿Â˘ Œfl¿ MÎÕı ¬fl˘? ‘‹Û ¿_¥ BÎÎÕÏfl›˘ ’˛‰ÎË LÎ◊Ì, ±ı I΢ ±_BÎIÎL΢ ±L˘ ±ı¿Î_IÎL΢ ωʛ »ı. ‘‹ÛL˘ À˘‚Î_ÂÎË̱ı Ë_‹ıÂÎ_ ¿·_Ï¿IÎ ¿›˘˝ »ı. ‘y΋<yÌ ±L˘ Ë¥V΢-Ë¥V΢ ±ı ¿Î_¥ ◊˘Õ˘ ‘‹Û »ı? ±ı¿ OÎÌ∞ ‰ÎIÎ MÎHÎ VÎÎ_¤‚˘. VÎ_VÎÎflL˘ Ë_‹ıÂÎ_ ¿˘¥ ±ı¿ T›„@IÎ ¶ÎflÎ … ·Î¤ ◊I΢ ˢ› »ı, À˘‚Î◊Ì LÎÏË. ωiÎÎLÎLÎÌ ‹ËÎLΠ¢‘˘ ¿˘¥ À˘‚αı LÎ◊Ì ¿flÌ Ë˘IÎÌ, ±ı¿ ‰ˆiÎÎÏLοı ¿flÌ Ë˘› »ı. ±K›ÎI‹LÎÎ ‹ËÎLÎ Bβ_◊˘ ¿˘¥ À˘‚αı LÎ◊Ì ·A›Î ˢIÎÎ, ¿˘¥ ±ı¿ … T›„@Iαı g«IÎLÎ-‹LÎLÎLÎÎ ‹ËÎVÎÎBÎfl‹Î_ Õ>OÎ¿Ì ·BÎΉÌL˘ ·A›Î ˢ› »ı. …BÎIÎLÎÌ ¿˘¥ MÎHÎ ‹ËÎLÎ ±«Ì‰‹ıLÀLÎÌ ‰ÎIΠω«Îfl¢ I΢ I΋L˘ ±Î ‰ÎIÎLÎÌ ’˛IÎÌÏIÎ ◊¥ …Âı ¿ı ±ı¿Î_IÎ ¿ı‰Ì ±H΋˘· «Ì… »ı. MΛ<˝ÊHÎ ±ı ±H΋˘·

«Ì… VÎÎ◊ı ±ÎMÎHÎ<_ ±LÎ<VÎ_‘ÎLÎ ΩıÕÌ ±ÎMÎLÎÎfl<_ MÎ‰Û »ı. Ë_ ‹ÎLÎ<_ »\_ ¿ı MΛ<˝ÊHÎ ÿflÏ‹›ÎLÎ …ı ωω‘ IÎMÎç›ÎÛ±˘ ◊Λ »ı I˘ ‰ˆiÎÎÏLο ÏVΩÎ_IÎ ±LÎ<VÎÎfl »ı. ˢ…flÌL˘ ±Îfl΋ ±ÎMÎÌL˘ I˘LÎÌ Z΋IÎÎ ‰‘Îfl‰Ì IÎ◊Î ±ı flÌI˘ ±Îfl˘B›LÎÌ ‹Î‰…IÎ ¿fl‰Ì ±ı ±ı¿ μMÎø‹ ˢ¥ ¿ı. OÎÌΩı μMÎø‹ ±ı ˢ‰˘ Ωı¥±ı ¿ı ‰˛IÎ-IÎMÎμMΉÎVÎ ¿flÌL˘ ±ÎMÎHÎı …ı ¤˘…LÎ OΫÎT›<_ I˘ ±L› ¿˘¥ ¤>A›Î ‹ÎHÎVÎ VÎ<‘Ì MÎˢ_«ÎÕ‰<_ Ωı¥±ı. VÎM΢{, Ë_ ±ı¿ μMΉÎVÎ ¿fl<_ »\_ I΢ ±ı¿ Ïÿ‰VÎL΢ ‹Îfl˘ …ıÀ·˘ ±ÎËÎfl ˢ› Ï‹ÏL΋‹ I˘À·˘ ±ÎËÎfl ‹Îflı ¿˘¥ ¤>A›Î VÎ<‘Ì MÎˢ_«ÎÕ‰˘ Ωı¥±ı. F›Î_ VÎ<‘Ì Ë_ ±ı ¿Î‹ LÎ ¿fl<_ I›Î_ VÎ<‘Ì ‹L˘ μMΉÎVÎLÎÎ_ MÎÎflHÎÎ_ ¿fl‰ÎL΢ Ë¿ LΠˢ‰˘ Ωı¥±ı. ±ÎMÎHÎı ¤>A›Î flË̱ı ±ı◊Ì ◊˘Õ˘ ¿_¥ ‘‹Û ◊¥ Ω›? ¿˘¥ ¤>A›ÎL˘ ¤˘…LÎ ±ÎMÎ̱ı ±ı … ¬fl˘ ‘‹Û ¿Ëı‰Î› L˘! ±L˘ ±ı flÌI˘ ‹ˆhÎÌ MÎHÎ ¿ı‚‰Ì ¿Λ! VÎ_VÎÎflLÎÎ VÎ‰Û ∞‰˘L˘ Ï‹hÎ V΋…‰Î ˢ› I΢ ±ı‹LÎÎ_ ÿ<—¬-ÿÿÛ‹Î_ VÎ_‰ıÿLÎÎMÎ>‰Û¿ ¤ÎBÎ MÎÕΉ‰˘ MÎÕı. M΢I˘ ¿p˘ ‰ıÉÎ_ ±ı ‘‹Û ¿¥ flÌI˘ BÎHÎΛ? OÎÌΩ±˘LÎÎ_ ¿p˘ ÿ>fl ¿fl‰Î_ ±ı … ‘‹Û ¿Ëı‰Î›. ±Î‰˘ VÎΫ˘ ‘‹Û ±ÎMÎHÎL˘ VÎ˙L˘ ’˛ÎM÷ ◊Λ I΢ ‹ˆhÎÌ ±fiı Z΋ÎMÎLÎÎLÎÎ ‹_Bη VÎ>fl˘◊Ì VÎ_VÎÎfl flÏ‚›Î‹H΢ OÎLÎÌ Ω› ±L˘ ±ı◊Ì VΉΛ˘ ‹˘ZÎ OÎÌΩı ¢ ˢ¥ ¿ı? ·ı¬¿ g«÷¿ ±fiı ÁÎÏËI›¿Îfl »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— youfägujafäattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ÁMÀıQ⁄fl 1, 2017 à September 1, 2017

ÏÕ

ÁıQ⁄fl ‹ÏËfiÎfiÌ ¿Õ¿Õ÷Ì Ã_ÕÌ ±‹ıÏfl¿ÎfiÎ ¥VÀ ¿˘VÀfiı ◊◊flÎ‰Ì flËÌ Ë÷Ì. Á‰ÎflfiÎ ÏfiI›¿‹Û◊Ì ’fl‰ÎflÌ ⁄΂¿˘ ±fiı ¿Î‹‹Î_ T›V÷ flËı÷Î ’Ï÷fiı ⁄Λ ⁄Λ ¿ËÌ Á…· √fl‹ «Îfi˘ ¿’ ·¥ ÷ıfiΠωÂ΂ CÎflfiÌ ’λ‚fiÎ ¤Î√‹Î_ ±Î‰ı·Î Áfiw‹fiÎ Á˘ŒÎ ’fl ⁄ıÃÌ. B·ÎÁfiÌ Ï‰LÕ˘fiÌ flı¬Î ’Àı· (ωfi˘ÏÿfiÌ) ±Îfl’Îfl ’HÎÛωËÌfi ‰ÚZ΢fiı B·ÎÏfi¤flÌ fi…flı ÏfiË΂÷Ì Ë÷Ì I›Î_ … ÷ıfiÌ fi…fl Õı¿ ’fl ’ÕÌ. Á…·ı Ωı›<_ ¿ı ±ı¿ ÷Î…\_ …L‹ı·<_ fiÎfi¿Õ<_ ’Ì‚<_ «¿·Ìfi<_ ⁄E«<_ Ã_ÕÌ‹Î_ ◊fl◊fl ÃÒ_ÉÎ÷<_ Ë÷<_. ⁄ËÎfl …¥ Á…· ⁄Ë ¿˘‹‚÷Î◊Ì ÷ıfiı ËÎ◊‹Î_ ¨«¿Ìfiı CÎfl‹Î_ ·¥ ±Î‰Ì. ±ı¿ √fl‹ w‹Î·‹Î_ ‰ÌÀÎ‚Ì ÷ıfiı √fl‹ÎÀ˘ ±ÎM›˘. ±fiı ’»Ì fi΋ ±ÎM›<_ Á˘fiÎ. ŒÎ…· Á‹›‹Î_ ÷ıHÎı ±ı fiÎfi¿ÕÎ ⁄E«Îfiı ⁄Ë ·ÎÕ¿˘Õ◊Ì μ»ıfl‰Îfi<_ Âw ¿›<Û_. Á˘fiÎ ‹ÎÀı ˉı CÎfl‹Î_ ±ı¿ fiÎfi<_ ‹Ωfi<_ ’Ÿ…fl_ ±ÎT›<_. ⁄΂¿˘±ı ±_ÿfl ËŸ«¿˘ ·√ÎT›˘, ±ı¿ fiÎfi¿Õ˘ ±flÌÁ˘ ‹Ò@›˘. Á…·ı fiÎfiÌ fiÎfiÌ CÎ>CÎfḻ˘ ·√ΉÌ, ±fiı ⁄ËÎfl Á˘fiÎ fi΋fiÌ ÷¿÷Ì ‹>¿Ì. …ı‹ …ı‹ ÷ıfi˘ μ»ıfl ◊÷˘ √›˘ ÷ı‹ ÷ı‹ CÎflfiÎ ⁄‘Îfiı Á˘fiÎ ÁÎ◊ı √…⁄fiÌ ‹Î›Î ⁄_‘Î÷Ì √¥. fl˘… ⁄‘Î ’˘÷˘÷ÎfiÎ ¿Î‹ı ⁄ËÎfl Ω› ’»Ì ±ı¿·Ì ’Õı·Ì Á…· Á˘fiÎfiı ⁄ËÎfl ¿Îœı, ÷ıfiı ∂»‚÷Ì ¿Òÿ÷Ì Ωı¥ flÎ∞ ◊Λ. @›Îflı¿ Á…·ı Á΋ı ‘flı·Ì ±Î_√‚Ìfiı «>‹‰Î ±‘ÌflÌ ◊¥ …÷Ì. ˉı ±Î ⁄Lfiı ‰E«ı V’ÂÛ ±fiı Á_‰ıÿfiÎfiÎ fiÎ÷ı ‹‹÷Îfi˘ ±ı¿ ‹ÌÃ˘ ±ËıÁÎÁ ⁄_‘Î¥ √›˘ Ë÷˘. Á˘fiΠˉı ±Î CÎfl◊Ì Ëı‰Î¥ ⁄fiÌ √¥ Ë÷Ì. ±fiı Á‹…ÿÎfl ’HÎ ◊¥ √¥ Ë÷Ì. ±Î◊Ì Ë‰ı ÷ıfiı

3

ωω‘Î

’Ÿ…fl΋Î_ ¿ıÿ ¿˘HÎ?

’Ÿ…flÎfiÌ ¬ÎÁ …wfl fi ’Õ÷Ì. Á…· ¿Î‹ ‹ÏËfiÎ ÷˘ ΩHÎı ÷ıfiı Á˘fiÎfiÎ ’Ÿ…flÎ …ı‰Î ¿fl÷Ì Ë˘› I›Îflı ÷ı ÷ıfiÌ ±ÎÁ’ÎÁ ·Î√÷Î Ë÷Î. fl˘… ÁÎ_…ı ÷ı CÎfl◊Ì ◊˘Õı ÿÒfl ‹_ÕflΛΠ¿fl÷Ì. @›Îflı¿ ¬¤Î μ’fl ⁄ıÁÌ ±Î‰ı·Î ⁄√̫΋Î_ «Î·‰Î …÷Ì Ë÷Ì. ±ı¿ …÷Ì ÷˘ ‰‚Ì ‹Î◊Î μ’fl ⁄ıÁÌ «Ÿ... «Ÿ... Ïÿ‰Á ±ı‰Ì ⁄ËÎfl …‰ÎfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ ¿fl÷Ì ¿fl÷Ì. Ë÷Ì I›Î_ ÷˘ Á˘fiÎfiı ΩHÎı ÁÎ◊ı …‰<_ ˢ› Á…·fiı ‹Î ›Îÿ ±Î‰Ì …÷Ì. ±ı‹ «Ÿ... «Ÿ... «Ÿ... ¿flÌ ‹>¿Ì. ω«Îfl÷Ì... fiÎfi’H΋Î_ ±ı ’HÎ ‹ÎflÌ Á…·ı ÷ıfiı fiÎfiÎ ’Ÿ…fl΋Î_ ‹>¿Ì ’λ‚ ±Î‹ … ÿ˘Õ÷Ì flËı÷Ì. ±fiı Ë_ ’HÎ ⁄√̫΋Î_ ÁÎ◊ı ·¥fiı √¥. ¿>HÎÎ_ ¿>HÎÎ_ ‹Îfiı Ωı¥ ±Î‹ … CÎı·Ì ◊¥ …÷Ì. ±Î¬˘ ’Î_ÿÕÎ_ ±fiı {ÌHÎÎ_ {ÌHÎÎ_ e·˘◊Ì ¤flı·Î Ïÿ‰Á ‹Îfi˘ ÁÎÕ·˘ ’¿ÕÌ ±Î…\⁄Î…\ ±ı¿ ‰ÚZÎfiÌ fiÌ«ı ±ı¿ ⁄Î_¿ÕÎ μ’fl ’Ÿ…fl_ CÎÒ‹flÎ÷Ì flËı÷Ì Ë÷Ì. flı¬Î ’Àı· (ωfi˘ÏÿfiÌ ‹>¿Ì ±ı ◊˘Õ<_ ±Î‹÷ı‹ «Î·‰Î fiÌ¿‚Ì... Ï›΂˘ ’>fl˘ ◊÷Î_ μfi΂˘ ±ÎT›˘. ◊˘Õ<_ ±Î√‚ «Î·Ì ÷ıHÎı ’λ‚ ‰‚Ìfiı Á…·fiı ËΠ◊¥, «Î·˘ ˉı ⁄ËÎfl ¬<S·Ì ˉ΋Î_ Ωı›<_ ÷˘ Á˘fiÎ √¤flΛı·Ì ‹>_{Λı·Ì ·Î√÷Ì. ±ı ºU› Œfl‰Î …‰Îfi<_ ‹‚Âı. ±Î ¿ÎÏ÷· Ï›΂ÎfiÎ ’Î_« Ωı¥fiı Á…·fiı ÷ıfi˘ ¿˘·ı…fi˘ ’Ëı·˘ Ïÿ‰Á ›Îÿ

Á_‰ıÿfiÎfi_ ÏÁ‹¿ÎÕÛ

±Î‰Ì √›˘. Ë_ ’HÎ ±Î‹ … ‹Ò_{Î¥ √¥ Ë÷Ì. ’»Ì Á‹› …÷Î_ Àı‰Î¥ Ë÷Ì ±fiı ±ı fi‰Ì ÿÏfi›Î √‹‰Î ‹Î_ÕÌ Ë÷Ì. fi∞¿‹Î_ … ◊˘ÕÎ_ «yfl ·√Î‰Ì ±ı Á˘fiÎfiı ·¥ CÎflı ±Î‰Ì. ˉı ÷˘ ±Î fl˘…fi<_ ◊¥ √›<_ Ë÷<_. Á˘fiÎfiı ’HÎ ⁄ËÎflfiÌ Ë‰Î ·Î√Ì √¥ Ë÷Ì. ⁄√̫΋Î_ ÷ıfiÎ …ı‰Î ’Î_¬˘‰Î‚Î CÎHÎÎ ∞‰˘fiı Ωı¥ ÷ı Ëfl¬Î¥ …÷Ì Ë÷Ì. ¿ıÀ·Î¿ ÷˘ ÷ıfiÌ fi∞¿ ±Î‰Ì ¿Îfi‹Î_ ¿_¥¿ ¿ËÌ …÷Î Ë÷Î. ⁄√̫΋Î_ ˉı Á˘fiÎfiÎ ÿ˘V÷Îfl˘ ‰‘÷Î …÷Πˢ› ÷ı‰<_ Á…·fiı ·Î√÷<_ Ë÷<_. ±ı¿ Ïÿ‰Á ⁄ËÎfl «Î·‰Î …‰ÎfiÎ Á‹›ı ÷ıfiÌ ¿˘¥ Ï‹hÎfi˘ Œ˘fi ±ÎT›˘. ±fiı ‰Î÷˘ ‰Î÷˘‹Î_ «Î·‰Î …‰ÎfiÌ μ÷Ή‚‹Î_ Á˘fiÎfiÎ ’Ÿ…flÎfiı ⁄Î_¿ÕÎ ’fl ‹Ò¿Ìfiı …flÎ ÿÒfl Á<‘Ì fiÌ¿‚Ì ±Î‰Ì. μ÷Ή‚‹Î_ ’Ÿ…flÎfi<_ ⁄Îflb_ ±‘¬<S·<_ flËÌ √›<_ Ë÷<_. ◊˘ÕÌ ‰Îfl ’»Ì ±ı ’Î»Ì ±Î‰Ì ±fiı Á΋ıfi<_ ºU› Ωı¥ ±‰Î¿ ⁄fiÌ √¥. Á˘fiÎ ’˘÷ÎfiÌ ’ÎÁı ±Î‰ı·Î ±ıfiÎ …ı‰Î … ±ı¿ Á˘fiıflÌ ÁÎ◊Ì ÁÎ◊ı CÎÕÌ ⁄ı CÎÕÌ‹Î_ ∂ÕÌfiı ¨«ı {ÎÕfiÌ ÕÎ‚Ì μ’fl {>·Î ¬Î÷Ì Ë÷Ì. ⁄flÎ⁄fl ±ı … flÌ÷ı …ı‹ Á…· ÷ıfiÎ ’Ï÷ ÁÎ◊ı «Îfl Œıfl΋Î_ … Á˘fiıflÌ ⁄«’HÎfiı ¤>·Ì ±ÎÀ·ı ÿÒfl ∂ÕÌ ±Î‰Ì Ë÷Ì. Á…·ı Ωı›<_, I›Î_ ÿÒfl Á˘fiÎ ±ıfiÎ …ı‰Î … ⁄ÌΩ ÁÎ◊Ì ÁÎ◊ı «Î«‹Î_ «Î_« ’fl˘‰Ì ⁄ıÃÌ Ë÷Ì, ÀË¿÷Ì Ë÷Ì.. Á…·fiı ›Îÿ ±ÎT›<_ F›Îflı Ë_ ÷ı‹fi˘ ËÎ◊ ’¿ÕÌfiı ∂ÕÌ Ë÷Ì I›Îflı ‹ÎflÌ ‹ÎfiÎ ‹fifiÌ „V◊Ï÷ ’HÎ ¿ÿΫ ±Î‰Ì … ËÂı... √¤flΛı·Ì, ‹Ò_{Λı·Ì ±fiı ÿ—¬Ì »÷Î_ ‹ÎflÎ Á<¬ı Á<¬Ì. ŒflÌ ’λΠ‹˘ÀÎ CÎflfiÎ Áfiw‹fiÌ Ï‰LÕ˘fiÎ B·ÎÁfiÌ ±Îfl’Îfl fi…fl Œı·Î‰Ì Á…· ω«Îfl÷Ì flËÌ á ¿ı ’Ÿ…fl΋Î_ ¿ıÿ ¿˘HÎ Ë÷<_, Ë_ ¿ı Á˘fiÎ? ·ıϬ¿Î ±‹ıÏfl¿Î„V◊÷ ÁÎÏËI›Á…˝¿ »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

4

ωω‘Î

(√÷Î_¿◊Ì «Î·) Á˘‚ Á_V¿Îfl— ÏËLÿ ÂÎj΢‹Î_ Á˘‚ Á_V¿Îflfi_ ‰Hνfi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı, ’HÎ ±ı Á_V¿Îfl˘ ¿›Î ±fiı ±ıfi˘ ±◊˝ Â_? ÁÒhÎ√˛_◊˘‹Î_ …‰Î⁄ ‹‚ı »ı— √¤Î˝‘Îfi, ’_Á‰fi, ÁÌ‹_÷˘LÔfi›fi, Ω÷¿‹˝, fi΋¿flHÎ, ÏfiWø‹HÎ, ±LÔfi’˛ÎÂfi, «ÒÕο‹˝, ¿‹˝‰ı‘, ωzÎfl_¤, μ’fi›fi, ÀÌfiÎ ÿ˘ÂÌ ‰ıÿÎfl_¤, ¿ıÂÎ_÷, Á‹Î‰÷˝fi, ω‰ÎË ±fiı ±_I›ı„WÀ... Á_V¿Îfl ±ı »ı …ıfiÎ◊Ì T›„¿÷ ¿Î›˝fiı ›˘B› ◊Λ »ı. ±◊‰Î ÷˘ Á_V¿Îfl ±ı flÌÏ÷±˘ »ı …ı ›˘B›÷Î ’˛ÿÎfi ¿flı »ı! “Á_V¿Îfl˘fi˘ μtı ±ÎI‹Î ÷◊Î ÂflÌflfiÌ ÂÏ© ¿fl‰Îfi_ »ı...” Õ˘. ·÷Î gÁË·ı “¤Îfl÷Ì› Á_V¿ÚÏ÷ ‹ıÓ fiÎflÌ”‹Î_ ±Î ÂOÿ˘ fi˘ÓK›Î »ı. ÷ı‹fiÎ ‹÷ ±fiÁÎfl √¤Î˝‘Îfi, ’_Á‰fi, ÁÌ‹_÷˘LÔfi›fi, Ω÷¿‹˝, fi΋¿flHÎ, ±LÔfi’˛ÎÂfi, «ÒÕο‹˝ ±fiı Á‹Î‰÷˝fi◊Ì ’ωhÎ÷Îfi˘ Á_«Îfl ◊Λ »ı. ±ı … flÌ÷ı μ’fi›fifi˘ ±ÎK›Î„I‹¿ ±fiı ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ μtı Ë÷˘. ÷ıfiÎ◊Ì Ï‰¶Îfi˘ ÁÎ◊ı Á_’¿Û V◊’Î÷˘. ‰ıÿÎK››fifi˘ flV÷˘ ¬Ò·÷˘. ±ı¿ fi‰Î ∞‰fifi˘ ±Îfl_¤ ◊÷˘. fi΋¿flHÎ, ±LÔfi’˛ÎÂfi ±fiı ÏfiWø‹HÎ …ı‰Î Á_V¿Îfl˘fi_ ‹ÎhÎ ·˙Ï¿¿ ‹Ëk‰ Ë÷_. ÷ıfiÎ◊Ì ’˛ı‹, VfiıË ±fiı μIÁ‰Ï’˛›÷ÎfiÌ {·¿ ‹‚ı »ı. Á‹Î…fi˘ ω¿ÎÁ ±ı ω‰ÎË Á_V¿Îflfi_ ‹Ëk‰ Ë÷_. jÎ̱˘ ‹ÎÀı ’HÎ ±Î Á_V¿Îfl ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰÷Î, ’HÎ ‹_h΢ ωfiÎ √¤Î˝‘Îfi, ’_Á‰fi ±fiı ÁÌ‹_÷˘LÔfi›fi Á_V¿Îfl jÎÌ ¶ÎflÎ … ¿flÎ÷Î Ë÷Î. ±Î Á_V¿Îfl˘‹Î_ …ı ωϑ ¿flÎ÷Ì ÷ıfi_ ωVI≤÷ ‰Hνfi ÁÒhÎ√˛_◊˘‹Î_ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. √¤Î˝‘Îfi ⁄Ì…fi_ ±Îfl˘’HÎ ¿fl‰_. ∑÷VfiÎfi ’»Ì «˘◊Ì flÎ÷◊Ì Á˘‚‹Ì flÎÏhÎ √¤˝‘ÎflHÎ ‹ÎÀı ±fi¿>‚ ‹Îfi‰Î‹Î_ ±Î‰÷Ì. flÎÏhÎfi˘ Á‹› … √¤Î˝‘Îfi ‹ÎÀı ›˘B› √HÎÎ÷˘. ÷ı ’HÎ ±Õ‘Ì flÎ÷ ’»Ì. flÎÏhÎfi˘ ±_Ï÷‹ ’˛Ëfl. ±Î Á_V¿Îflfiı ÏfiÊı¿ ¿ı ∑÷Á_√‹, «÷◊a¿‹˝ ÷◊Î «÷◊a ˢ‹ ’HÎ ¿Ëı÷Î. V‰V◊, Á_ÿfl ±fiı ÁÂÌ· Á_÷Îfifi˘ …L‹ √¤Î˝‘Îfifi˘ μtı Ë÷˘. √¤Î˝‘Îfi ’»Ì ’_Á‰fi Á_V¿Îfl ◊÷Î. √¤˝ ‘ÎflHÎ ¿›Î˝ ’»ÌfiÎ hÎÌΩ ‹ÏËfi΋Î_ ’_Á‰fi Á_V¿Îfl ◊÷Î. ’hÎ…L‹ ‹ÎÀı ±Î Á_V¿Îfl ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰÷Î. ±Î

±Î

September 1, 2017 à ÁMÀıQ⁄fl 1, 2017

Á˘‚ Á_V¿Îfl‹Î_ jÎÌfi_ ›˘√ÿÎfi ‹Ëk‰fi_ flËı÷_ Á_V¿Îfl‹Î_ flÎÏhÎfiÎ Á‹›ı jÎÌfiÎ fiοfiÎ …‹HÎÎ Ï»ƒ‹Î_ “ÿΔ‹Î_ ◊‰˘ Ωı¥±ı, …ı‹ ¿ı ÁI›ÿÎ, ›Â˘ÿÎ ¿ı fi‹˝ÿÎ. ‰ÕfiÌ »Î·fi˘ flÁ fiά‰Î‹Î_ ±Î‰÷˘, …ı◊Ì √¤˝’Î÷ fi΋¿flHÎ ’»Ì ÏfiWø‹HÎ Á_V¿Îfl ◊÷Î. ±Î Á_V¿Îfl fi ◊Λ. ±Î Á_V¿Îfl‹Î_ ’hÎ…L‹‹Î_ ±‰fl˘‘ ∂¤Î …L‹fiÎ «˘◊Î ‹ÏËfi΋Î_ ¿flÎ÷Î. …L‹ ’»Ì ’˛◊‹ ‰Îfl ¿fl÷Ì „V◊Ï÷fi_ ÿı‰’Ò…fifiÎ ‹ÎK›‹◊Ì Ïfi‰ÎflHÎ ¿flÎ÷_.” Á_÷Îfifiı CÎflfiÌ ⁄ËÎfl ¿Îœ÷Î_ ’Ëı·Î_ ±Î Á_V¿Îfl ’_Á‰fi ’»Ì ÁÌ‹_÷˘LÔfi›fi Á_V¿Îfl ◊÷Î. ±Î ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰÷Î. ÷ı‹Î_ Á_÷Îfifiı ‹Î÷ÎfiÎ ¬˘‚΋Î_ Á_V¿Îfl √¤˝fiÎ «˘◊Î ‹ÏËfi΋Î_ ◊÷Î. ÷ı‹Î_ _√¤˝‰÷Ì ‹Ò¿Ìfiı Á‰˝’˛◊‹ ÷ıfiı ÁÒ›˝ÿ½fi ¿flΉ‰Î‹Î_ ±Î‰÷_. jÎÌfiÎ ¿ı ¿ı ÁÌ‹_÷fiı μ’fl μÃΉ‰Î‹Î_ ±Î‰÷Î. ÷ı◊Ì ’»Ì Ï’÷Î ⁄΂¿fiı ÁÒ›˝ÿ½fi ¿flΉ÷Î. Â¤ ‹ËÒ÷˝‹Î_ ±Î Á_V¿Îflfiı ÁÌ‹_÷˘LÔfi›fi ¿Ëı÷Î. B≤èÎÁÒh΢‹Î_ ±ı‰Ì ÿı‰÷α˘fi_ V‹flHÎ ¿fl÷Î_ ⁄΂¿fiı CÎflfiÌ ⁄ËÎfl Á_¤Î‰fiÎ T›¿÷ ¿flÎ¥ »ı ¿ı jÎÌ √¤˝ ‘ÎflHÎ ¿flı I›Îflı ·Î‰‰Î‹Î_ ±Î‰÷˘. ±fiı¿ ωCÔfi ±Î‰ı »ı, …ı ÷ıfiı ÕflΉÌfiı √¤˝fi˘ fiΠ¿flı ÏfiWø‹HÎ ’»Ì ±LÔfi’˛ÎÂfi Á_V¿Îfl ◊÷Î. ÷ı‹Î_ »ı. ±ıÀ·ı ÁÌ‹_÷˘LÔfi›fi ¶ÎflÎ ÿWÀ „¿÷±˘◊Ì ⁄΂¿fiı ’˛◊‹ ‰Îfl ±LÔfi ¬‰ÕΉ‰Î‹Î_ ±Î‰÷_. ±Î √¤˝‰÷ÌfiÌ flZÎÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. Á_V¿Îfl »ßÎ ‹ÏËfi΋Î_ ±◊‰Î ÿÎ_÷ fiÌ¿‚ı I›Îflı ÁÌ‹_÷˘LÔfi›fi ’»Ì Ω÷¿‹˝ Á_V¿Îfl ◊÷Î. ±Î ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰÷Î. ÂÎ_¬Î›fi ±fiÁÎfl Ï’÷αı ⁄¿flÎfi_, Á_V¿Îfl ’hÎ…L‹ ’»Ì ±fiı fiÎϤ»ıÿ◊Ì ’Ëı·Î_ ◊÷Î. ÷ı÷flfi_, ‹Î»·Ìfi_ ‹Î_Á, ¤Î÷, ÿËŸ, CÎÌ ÷◊Î ‹‘‹Î_ ±Â¤ „¿÷±˘fi˘ ⁄΂¿ ’fl ¿˘¥ ¿<’˛¤Î‰ fi ’Õı ÷ı ¤ı‚‰Ìfiı ‹_h΢E«Îfl ÁÎ◊ı ⁄΂¿fiı ¬‰ÕΉ‰_. ¿ıÀ·Î_¿ ‹ÎÀı ±Î Á_V¿Îfl Á_’LÔfi ◊÷Î. ±Îf‰·Î›fi ¿Ëı »ı ¿ı ÁÒh΢‹Î_ ’˛I›ı¿ ‹ÏËfi΋Î_ ⁄΂¿fiÎ …L‹Ïÿ‰Áı ±Î F›Îflı ’hÎ…L‹ ·ı »ı I›Îflı Á‰˝’˛◊‹ Ï’÷Î Ïø›Î ¿fl‰Îfi_ ¿èÎ_ »ı. ⁄΂¿ ±ı¿ ‰Ê˝fi_ ÷ıfiı Á˘fiÎfiÌ Á‚Ì◊Ì ‹‘ ÷◊Î CÎÌ «ÀÎÕı »ı. ◊Λ I›Î_ Á‘Ì. ±Î Á_V¿Îfl‹Î_ Ï’÷Πωϑ’Ò‰˝¿ VfiÎfi ¿flÌfiı ±LÔfi’˛ÎÂfi ’»Ì «ÒÕο‹˝ Á_V¿Îfl fiÎLÿÌ‹¬ fi΋fiÎ Ï’I≤±˘fi_ lΩ ±fiı ¿flÎ÷Î. ÷ıfiı «˙· ¿ı «ÒÕοflHÎ ’HÎ ¿Ëı÷Î. ’Ò…fi ¿fl÷˘. ’»Ì ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ‹_h΢fi_ «ÒÕÎ ±ıÀ·ı ‰Î‚fi˘ √E»˘, …ı ‹_Õfi μE«ÎflHÎ ¿fl÷˘. ÷ı◊Ì Ω÷¿‹Û Á_V¿Îflfi˘ ¿flΛı·Î ‹V÷¿ ’fl flά‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. μtı Á_÷Îfifi_ ±‹_√‚ ÷k‰˘◊Ì flZÎHÎ ÷ıfiı Ï¬Π’HÎ ¿Ëı »ı. ÷ı◊Ì «ÒÕο‹˝ ¿ı ¿fl‰Îfi˘ Ë÷˘. «ÒÕοflHÎ ±ı Ïø›Î »ı, …ı‹Î_ …L‹ ’»Ì Ω÷¿‹˝ ’»Ì fi΋¿flHÎ Á_V¿Îfl ◊÷Î. ’Ëı·Ì ‰Îfl ‹V÷¿ ’fl ϬΠflά‰Î‹Î_ fi΋¿flHÎfiÎ ‹ÎK›‹◊Ì Á_÷Îfifi_ fi΋ ±Î‰ı »ı. «ÒÕ΋Î_◊Ì … «˙· ⁄L›_ »ı. Ïfi‘νÏfl÷ ◊÷_. ÷ıfiÎ ¶ÎflÎ Á_÷ÎfifiÎ Õ˘. ÀÌfiÎ ÿ˘ÂÌ ⁄˙‘Λfi ¿ı ’ÎflV¿fl ±fiÁÎfl ±Î Á_V¿Îfl T›„¿÷I‰fi_ Ïfi‹Î˝HÎ ◊÷_. ±Î Á_V¿Îfl‹Î_ ⁄΂¿ ±ı¿ ‰Ê˝ ¿ı hÎHÎ ‰Ê˝fi_ ◊Λ I›Îflı Â¤ Ï÷Ï◊, fiZÎhÎ ±fiı ‹ËÒ÷˝fi_ ¬ÎÁ ‹Ëk‰ Ë÷_. ‰Hν ÷ıfiÎ «ÒÕο‹˝ Á_V¿Îfl ¿fl‰Î Ωı¥±ı. «ÒÕο‹˝ ±ıÀ·ı ±fiı ‘‹˝ ±fiÁÎfl fi΋ Ïfi‘νÏfl÷ ¿fl÷Î. ±Î’V÷Q⁄, ‹_Õfi. ÷ı‹Î_ ϬΠÏÁ‰Î› ‹V÷¿fiÎ ÷‹Î‹ ‰Î‚ ±fiı ⁄˙‘Λfi, ¤Îfl¶Î… ±fiı ’ÎflV¿flı fi΋¿flHÎ ‹ÎÀı ÿÁ‹˘ fi¬ ¿Î’‰Î‹Î_ ±Î‰÷Î. ±ı‰Ì ‹ÎL›÷Î »ı ¿ı Ïÿ‰Á Ïfi‘νÏfl÷ ¿›˘˝ »ı. ⁄˙‘Λfiı ÿÁ‹˘ ¿ı ⁄Îfl‹˘ «ÒÕοflHÎ◊Ì ÿÌCÎν› ±fiı ¿S›ÎHÎ ’˛ÎMÔ÷ ◊Λ »ı. ±fiı Ïÿ‰Á fi΋¿flHÎ ‹ÎÀı fiyÌ ¿›˘˝ »ı. √˘Ï¤· ¿Ëı »ı ¿ı ±Î Á_V¿Îfl fi ¿fl‰Î◊Ì ±Î›W›‹Î_ CÎÀÎÕ˘ ◊Λ »ı. ÿÁ flÎ÷, Á˘ flÎ÷ ¿ı ±ı¿ ‰Ê˝ ÿflÏ‹›Îfi fi΋¿flHÎ ¿˘¥ ±Îf‰·Î›fi ±fiÁÎfl ¿L›Î±˘fi_ ’HÎ «ÒÕοflHÎ ◊‰_ ’HÎ Ïÿ‰Áı ◊¥ ¿ı »ı. Ωı¥±ı, ’HÎ ‰ˆÏÿ¿ ‹_h΢E«ÎflHΠωfiÎ! ¿L›Î±˘fiÎ fi΋¿flHÎ ‹ÎÀı ωÏÂWÀ Ïfi›‹ ⁄L›Î «ÒÕο‹˝ ’»Ì ¿Hν‰ı‘ Á_V¿Îfl ◊÷Î. ±Î Á_V¿ÎflfiÌ Ë÷Î. ‹Îfi‰fiÎ ‹÷ı ¿L›ÎfiÎ fi΋‹Î_ hÎHÎ ±ZÎfl ˢ‰Î T›‰V◊Î ‰ıÿ¿Î·Ìfi »ı. ÷ı‹Î_ Á˘›fiÌ ±HÎÌ◊Ì ¿Îfifi_ Ωı¥±ı. ’ÎflV¿flfiÎ ‹÷ı ¿L›ÎfiÎ fi΋fiÎ ±_÷‹Î_ »ıÿfi ¿flÎ÷_. ’»Ì ¿Îfi‹Î_ Á˘fiÎfiÌ ‰Î‚Ì ’ËıflΉ‰Î‹Î_ “±Î”fiÌ ‹ÎhÎΠˢ‰Ì Ωı¥±ı. μÿÎËflHÎ ÷flÌ¿ı fl_…fiÎ ¿ı ±Î‰÷Ì. ±ı ’»Ì ωzÎfl_¤ Á_V¿Îfl ◊÷Î. ÷ı‹Î_ ⁄΂¿ ‰Á_‘flÎ. √˘Ï¤· ±fiÁÎfl ¿L›ÎfiÎ fi΋fi˘ ±_÷ ’Î_« ‰Ê˝fi_ ◊Λ I›Îflı ÷ıfiı ÏÂZÎHÎ ±Î’‰ÎfiÌ T‰›V◊Î

fiÎflÌ¿◊Î

›<‰ı˝ÿLÎÌ º„WÀ±ı VΉÎ≥¿· VM΢„LÕ·Î≥ÏÀVÎ ±ı ‰ÎIο˘MÎ◊Ì ◊LÎÎfl˘ T›ÎÏ‘ »ı. ±Î◊Ì …ı ¿˘¥ ¿ÎflHÎ◊Ì ‰Î›<LÎÌ T≤Ï© ±L˘ ¿˘MÎ ◊Λ I˘ VM΢„LÕ·Î≥ÏÀVÎLÎ<_ ±ı¿‘ÎflÎ fl˘À·Ì, MÎÎMÎÕ, ¬Î¬flÎ …ı‰<_ ¿Â<_¿ ‰H›Î ¿flı »ı, ¿ÎflHÎ OÎLÎÌ Â¿ı »ı. Ã_ÕÎ MÎÿÎ◊˘˝L΢ ±ÏIÎflı¿ ‰Î›<LÎÌ T≤Ï© ¿flÌ ¤flIÎBÎ>_◊HÎ ¿ı ÏVηΥ¿Î‹ ¿flı »ı, LÎÌ«Ì LÎ…fl flάÌL˘ Õ˘¿ ¿ı »ı. ±ÏIΛ Ã_Õ<_ MÎÎHÎÌ, ±ÏIΛ Ã_ÕÎ_ ˢ› I˘‰Î_ MÎÌHÎÎ_, MÎfl ÿOÎÎHÎ ±Î‰ı ±ı‰<_ ¿˘¥ MÎHÎ ¿Î‹ ±ı¿‘Λ<Û ±L˘ ‰Îfl_‰Îfl ±Î≥VÎøÌ‹, Ã_Õ˘ Ϭ_Õ, Ã_ÕÌ »Î ¿ı ·VVÎÌ, Ã_ÕÎ ¡ÒÀ F›ÒVÎ ¿ı ¿flı »ı I˘‹L˘ ±Î‰˘ VΉÎÛ≥¿· VM΢„LÕ·Î≥ÏÀVÎ ◊‰ÎLÎÌ Ï‹S¿Âı¿ ‰Î›<LÎÌ T≤Ï© ¿flÌ Â¿ı »ı. Â@›IÎÎ flèÎÎ ¿flı »ı. ±ÏIΛ Ã_ÕÎ MÎÎHÎÌ◊Ì ‰Îfl_‰Îfl VLÎÎLÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı— ±ı O˘ ‹HοΠ‰E«ıLÎÌ …ı M΢«Ì BÎÎÿÌ »ı I˘ ±Î_«¿˘ ·ÎB˘ ±ı … flÌI˘ ±Î¬˘ Ïÿ‰VÎ ±ı flÎIΤfl ±ı¿ÿ‹ Ã_ÕÎ, ±ıfl¿„LÕÂLÕ flÌI˘ ∞‰Ì±ı ¿ı Õ˘¿L΢ ±VIÎT›VIÎ flÌI˘ μMΛ˘BÎ ¿fḻı I΢ ‰ÎIÎΉflH΋Î_ ¿Î‹ ¿flIÎÎ ¿ı VÎ>IÎΠˢ› ±ı‰Î ·˘¿˘L˘ MÎHÎ MÎHÎ ±ÎMÎHÎ<_ flZÎHÎ ¿flı »ı. ±Î‹ »IÎÎ_ ¿˘¥ ‰Îfl {À¿˘ ·ÎBÎÌ ‰Î›<LÎÌ T≤Ï© ◊¥ ¿ı »ı. …‰Î◊Ì O΢«Ì MÎfl V΢Ωı ∂MÎVÎÌ ±Î‰ı »ı ±L˘ I›Î_ ÿ<¬Î‰˘ MÎHÎ ÀˇıL΋Î_ ‹<VÎÎŒflÌ ¿flIÎÎ CÎHÎÎ ·˘¿˘ ¨«Ì O˘BÎ ¿ı ±VIÎT›VIÎ ◊Λ »ı. ±Î ÿ<¬Î‰˘ ±ÎB΂ ‰‘ı I΢ ±Î¬˘ ËÎ_VÎÕÌL΢ ¤ÎBÎ, BÎ˘Ã‰Î›ı·Î VÎ΋ÎfiLÎ<_ ±˘ÂÌ¿<_ ¿flÌL˘ Õ˘¿ MÎfl ÿOÎÎHÎ ±Î‰ı ¿ı ¬¤Î ±L˘ OÎLL˘ OÎΉÕÎ_ MÎHÎ ÿ<¬Ì ¿ı »ı. VM΢„LÕ·Î≥ÏÀVÎLÎÌ ±ı flÌI˘ VÎ>¥ …IÎΠˢ› »ı ±L˘ MÎ»Ì Õ˘¿ …¿ÕÎ¥ …‰ÎLÎÌ IÎ̉˛ ±‰V◊΋Î_ Õ˘¿ ±ıÀ·Ì OÎ‘Ì …¿ÕÎ¥ …IÎÌ Ë˘› »ı ¿ı ŒÏfl›Îÿ ¿flı »ı. CÎHÎÌ ‰Îfl T›Î›Î‹, ±ÎVÎLÎ ¿ı ¿VÎflIÎ ¿flIÎÌ VÎfl‚IÎÎ◊Ì Œıfl‰Ì ¿ÎIÎÌ LÎ◊Ì. ±Î…\OÎÎ…\ ¿ı MÎλ‚ Ωı‰<_ ˢ› ‰¬I˘ MÎHÎ ±Î_«¿˘ ·ÎBÎÌ Õ˘¿‹Î__ ‹«¿˘Õ ±Î‰IÎÌ I΢ ±Î¬<_ ÂflÌfl Œıfl‰‰<_ MÎÕı »ı. ‹Hο˘ ÿOÎΉÎ◊Ì Ë˘› »ı. ‰‘<MÎÕIÎÎ μΩBÎflÎ, ·>¬˘ ¬˘flο, ‹‚, ÕÎOÎÎ ¿ı …‹HÎÎ ËÎ◊‹Î_ …IÎÎ iÎÎLÎIÎ_IÎ<±˘ MÎfl ‹>hÎ, ¨CÎ, ¤>¬ …ı‰Î ¿<ÿflIÎÌ ‰ıB΢L΢ ±‰fl˘‘, ÿOÎÎHÎ ±Î‰ı I΢ OÎLL˘ ËÎ◊LÎÎ_ OÎΉÕÎ_‹Î_ ÿ<¬ı »ı. ‹Î◊Î MÎfl ‰‘<MÎÕI΢ ¤Îfl ¨«¿‰˘ ¿ı {HÎ{HÎÎÀÌ ◊Λ »ı ±L˘ @›Îflı¿ ¬Î·Ì «ÕÌ ±VÎ<ω‘Î…Lο flÌI˘ Õ˘¿ œÎ‚Ì ÿ¥L˘ O˘ÃÎ_ O˘ÃÎ_ …IÎÌ Ë˘› ±ı‰<_ ·ÎB˘ »ı. Õ˘¿ VÎF…Õ ◊¥ Ω› VÎ>‰<_ ±◊‰Î ‰‘< V΋› VÎ<‘Ì ¨«Ì LÎ…fl flάÌL˘ »ı. MÎ>flIÎÌ ¿ı VÎfl¬Ì ¨CÎ ±Î‰IÎÌ LÎ◊Ì ±L˘ ÿÿa Õ˘¿ MÎfl ÿOÎÎHÎ ±Î‰ı ±ı flÌI˘ Ωı›Î ¿fl‰<_, ±Î¬˘ Ïÿ‰VÎ ±VÎ<¬L΢ ±LÎ<¤‰ ¿flı »ı. Õ˘¿L΢ MÎλ‚◊Ì ¿˘¥ ‰ÎËLÎ ±Î‰IÎ<_ ˢ› I›Îflı Õ˘¿ ¤ÎBÎ …¿ÕÎ¥ …‰Î◊Ì ±Î¬<_ ÂflÌfl IÎ>ÀIÎ<_ ˢ› Œıfl‰ÌL˘ ±ı¿Î±ı¿ MÎλ‚ Ωı‰<_ - ±Î OΑÎ_ ±ı‰<_ ·ÎB˘ »ı. VÎ<VIÎÌL΢ ±LÎ<¤‰ ◊Λ »ı ±L˘ ¿ÎflH΢◊Ì ‰Î›<LÎÌ T≤Ï© ±L˘ ±ı‹ VM΢„LÕ·Î≥ÏÀVÎ ‰Îfl_‰Îfl OÎBÎÎVÎÎ_ MÎHÎ ±Î‰ı »ı. …ı‰Î fl˘BÎ ◊‰ÎLÎÌ Â@›IÎÎ ‰‘ı »ı. …ı ·˘¿˘ Õ˘. flÎ…ı ‰‹Î˝ VΉÎÛ≥¿· VM΢„LÕ·Î≥ÏÀVÎLÎÌ VÎÎfl‰Îfl—

¿flÎ÷Ì. Â¤ ‹ËÒ÷˝‹Î_ ÏÂZο ¿ÎWÃfiÌ ÷¿÷Ì ’fl ±˘‹ ±fiı V‰„V÷¿ ÁÎ◊ı ‰Hν‹Î‚Î ·¬÷Î. ’»Ì ⁄΂¿fiı ±ZÎfliÎÎfi ±’Î÷_. ωzÎfl_¤ ’»Ì μ’fi›fi Á_V¿Îfl ◊÷Î. ÏËLÿ Á‹Î…‹Î_ μ’fi›fifi_ Á‰Î˝Ï‘¿ ‹Ëk‰ Ë÷_. ÷ıfi˘ Á_⁄_‘ T›„¿÷fiÎ ⁄˙Ï©¿ μI¿Ê˝ ÁÎ◊ı Ë÷˘. ±Î Á_V¿Îflfi˘ Á‹› ωϤLÔfi ‰H΢˝‹Î_ ±·√ ±·√ Ë÷˘. ⁄˛ÎõHÎfiÎ ’hÎfiÎ …L‹◊Ì ±ÎËΠ‰Êı˝, ZÎÏhΛ’hÎfiÎ …L‹◊Ì ±Ï√›Îfl‹Î ‰Êı˝ ÷◊Î ‰ˆU›’hÎfiÎ …L‹◊Ì ⁄Îfl‹Î ‰Ê˝‹Î_ μ’fi›fi Á_V¿Îfl ◊÷Î. ›i΢’‰Ì÷fiÎ Á‹›◊Ì ⁄΂¿ ⁄˛õ«ÎflÌ ‹fiÎ÷˘. ±Î Á_V¿Îfl‹Î_ ⁄΂¿fiÎ ‹V÷¿fi_ «Îflı⁄Î…\◊Ì ‹Ò_Õfi ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰÷_. ’»Ì ÷ıfiı VfiÎfi ¿flΉÌfiı ‰jÎ ’ËıflΉÎ÷Î_. ÷ı hÎHÎ ÁıflfiÌ ‹_…fiÌ ‹ı¬·Î ‘ÎflHÎ ¿fl÷˘. ’»Ì ÷ıfiı √flÔB≤Ëı ‹˘¿·‰Î‹Î_ ±Î‰÷˘. ±ı Ïÿ‰Á◊Ì Ï¤ZÎ΋Î_ ‹‚ı·Î ±LÔfi◊Ì … ÷ı ’ıÀfiÌ ¤Ò¬ ÃÎfl÷˘. μ’fi›fi ’»Ì ‰ıÿÎfl_¤ Á_V¿Îfl ◊÷Î. ⁄΂¿fi˘ ‰ıÿfi˘ ±P›ÎÁ Âw ◊÷˘. ÷ıfiÎ◊Ì ⁄˙Ï©¿ ±fiı ±ÎK›Î„I‹¿ ¿S›ÎHÎ ◊÷_. ±ı ’»Ì ¿ıÂÎ_÷ Á_V¿Îfl ◊÷Î. Á˘‚‹Î ‰Êı˝ ⁄˛ÎõHÎfiÎ, ⁄ΉÌÁ‹Î ‰Êı˝ ZÎÏhΛfiÎ ÷◊Î «˘‰ÌÁ‹Î ‰Êı˝ ‰ˆU›fiÎ ¿ıÂÎ_÷ Á_V¿Îfl ◊÷Î. ÷ı‹Î_ ÿÎœÌ ‹Ò»fi_ ’Ëı·Ì … ‰Îfl ‹Ò_Õfi ¿flÎ÷_. μ’flÎ_÷ ±Î«Î›˝fiı ÿÎfi‹Î_ √Λ ’˛ÿÎfi ¿flÎ÷Ì. ±ı ’»Ì Á‹Î‰÷˝fi Á_V¿Îfl ◊÷Î. ÏÂZÎHÎfiÌ Á‹Î„MÔ÷ ’»Ì ±Î Á_V¿Îfl ◊÷Î. √flÔfiÎ CÎıfl◊Ì ’λΠŒfl÷Ì ‰¬÷ı ωzÎ◊a VfiÎfi ¿fl÷˘. ÷ıfiı Á‹Î‰÷˝fi ¿Ëı÷Î. ±ı ’»Ì ω‰ÎË Á_V¿Îfl ◊÷Î. ±Î Á_V¿Îfl◊Ì ‹ÎHÎÁ ⁄˛õ«›Î˝l‹◊Ì B≤ËV◊Îl‹‹Î_ ’˛‰ı ¿fl÷˘ ±fiı ±_÷ı ±_I›ı„WÀ Á_V¿Îfl ◊÷Î. ‹ÎHÎÁ Q≤I› ’΋ı I›Îflı ±Î Á_V¿Îfl ◊÷Î. ÷ıfiÎ◊Ì ’fl·˘¿‹Î_ ÂÎ_Ï÷ ‹‚ı »ı. ±Î Á˘‚ı Á_V¿Îfl‹Î_ jÎÌfi_ ›˘√ÿÎfi ±I›_÷ ‹Ëk‰fi_ Ë÷_. ‹Îfi‰∞‰fifiÎ ’˛◊‹ Á_V¿Îfl √¤Î˝‘Îfi‹Î_ jÎÌfiÌ … ’˛‘Îfi÷Î »ı. ’_Á‰fi ±fiı ÁÌ‹_÷˘LÔfi›fi Á_V¿Îfl ’HÎ jÎÌ ’fl … ±ÎÏl÷ Ë÷Î. ω‰ÎË Á_V¿Îfl ÷˘ Á_’ÒHν’HÎı jÎÌ ’fl … ±‰·_Ï⁄÷ Ë÷Î, ¿ÎflHÎ ¿ı ÷ı … B≤ËV◊Îl‹‹Î_ ’˛‰ı ¿fl‰Îfi_ ’˛◊‹ Á˘’Îfi Ë÷_ ±ıÀ·ı ±ı‹ ¿ËÌ Â¿Î› ¿ı Á˘‚ Á_V¿ÎflfiÎ ‹Ò‚‹Î_ jÎÌ … flËı·Ì Ë÷Ì. (ø‹Â—)á ·ıϬ¿Î ‰ÏflWà ’hοÎfl ±fiı Á_¢‘¿ ÷◊Î √Î_‘Ì l‹ Á_V◊Îfi‹Î_ Á‹Î…ωiÎÎfi ω¤Î√‹Î_ ’˛ÎK›ÎÏ’¿Î »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

√flÿfi‹Î_ Á¬÷ ÿ¬Î‰˘ ¿fl÷˘ ±ı¿ T›Î’¿ T›ÎÏ‘ Á‰Î˝≥¿· - V’˘„LÕ·Î≥ÏÀÁ

±Îfl˘B›

‰Î›<LÎ<_ ‹LÎ ¿flı ±ı‰Ì „VLÎB‘, ‰ÎIÎÎLÎ<·˘‹¿ IÎ◊Î VÎ˘Ω ±L˘ ‰ıÿLÎÎL˘ ÿ>fl ¿flı ±ı‰Ì VÎÎfl‰Îfl ›˘…‰Ì Ωı¥±ı. ÿ˘ÕÎÿ˘ÕÌ ±˘»Ì ¿flÌ ◊˘Õ˘ V΋› ±Îfl΋ ·ı‰˘ Ωı¥±ı. CÎHÎÎ ·˘¿˘ Õ˘¿ MÎfl M΢«˘, ∂MÎV˘·˘ MÎ|˘ MÎËıflÌL˘ ŒflIÎΠˢ› »ı. ±Î flÌI˘ Ë·LΫ·LÎ CÎÀÎÕÌ Õ˘¿L˘ ±Îfl΋ ±ÎMÎÌ Â¿Î› »ı. MÎ_«BÎ<HÎ I˘·, ‹ËÎLÎÎflΛHÎ I˘·, MÎÌÕÎÂ΋¿ I˘· OηÎ, ‹Ë΋ÎÁ ¿ı ÏLÎBÎ<*ÃÌ I˘·LÎÌ Ë‚‰Î ËÎ◊ı ÿOÎÎHΠωLÎÎ … ‹ÎÏ·Â ¿flÌ ÏËgÀBÎM˘Õ◊Ì ±◊‰Î VÎflBΉ˘, LÎÎBÎ˘Õ ±L˘ ±ıfl_ÕÎLÎÎ_ MÎÎLÎLÎÌ M΢À·Ì◊Ì ‰flÎÏ‚›˘ Âı¿ ¿fl‰˘. MÎ_«¿‹ÛLÎÌ ¿ıÀ·Ì¿ VÎÎfl‰Îfl ±Î‹Î_ ¬>OÎ VÎÎfl_ MÎÏflHÎ΋ ±ÎM˘ »ı. ÏÂfl˘‘ÎflÎ, ÏÂfl˘O΄VIÎ, ·ıMÎ ±L˘ ÿ<¬IÎÎ ¤ÎBÎ MÎfl BÎfl‹ M΢ÏÀVÎ OÎÎ_‘ÌL˘ MÎHÎ flÎËIÎ ‹ı‚‰Ì ¿Λ »ı. ‰ÎIÎÂ΋¿ I˘·LÎÌ ±LÎ<‰ÎVÎLÎÎ O΄VIÎ ·ı‰Î◊Ì MÎHÎ ·Î¤ ◊Âı. ±˙Ê‘˘— ‹ËΉÎIΠωK‰_VÎLÎ flVÎ ±◊‰Î I΢ O≤Ëÿ˚‰ÎIÎ g«IÎ΋ÏHÎ flVÎLÎÌ ±ı¿-±ı¿ B΢‚Ì VΉÎfl VÎÎ_… ‹‘ VÎÎ◊ı ·ı‰Ì. ‹ËΛ˘BÎflÎ… BÎ>B΂ IÎ◊Î ÏVÎ_ËLÎÎÿ BÎ>B΂LÎÌ O˘-O˘ B΢‚Ì ¤>¿˘ ¿flÌL˘ VΉÎfl-VÎÎ_… ·ı‰Ì. «Îfl «‹«Ì ‹ËÎflÎVLÎÎÏÿ ¿‰Î◊‹Î_ «Îfl «‹«Ì ÿ‹>· ¿‰Î◊ IÎ◊Î ±ıÀ·<_ … VÎ΋ı MÎÎHÎÌ μ‹ıflÌ VΉÎfl-VÎÎ_… MÎÌ …‰<_. ÿ<¬Î‰˘ VÎIÎIΠˢ› I΢ ‰ıÿLÎÎLIο flVÎLÎÌ ±ı¿ ±ı¿ B΢‚Ì VΉÎfl-VÎÎ_… MÎÎHÎÌ VÎÎ◊ı ·ı‰Ì. ±f‰BÎ_‘Î «>HÎÛ 1 Bβ΋, ±…‹˘ÿÎÏÿ «>HÎÛ 1 Bβ΋ VΉÎflVÎÎ_… MÎÎHÎÌ VÎÎ◊ı ·ı‰<_. BÎ>B΂, flVΉIÎÌ, ËÌflÎO΢‚ ±L˘ ¿<_ÿ<fl BÎ<_ÿfl V΋¤ÎB˘

‹ı‚‰Ì ·ıMÎ OÎLÎÎ‰Ì ±Î ·ıMÎ BÎfl‹ BÎfl‹ ·BÎΉ‰Î‹Î_ ±Î‰ı I΢ IÎÎI¿ÎÏ·¿ flÎËIÎ ±ÎM˘ »ı. …^LÎÎ wLÎÌ M΢À·Ì OÎLÎÎ‰Ì LÎÎflΛHÎ I˘· ±L˘ ωÊBÎ¤Û I˘·L˘ V΋¤ÎB˘ ‹ı‚‰Ì, BÎfl‹ ¿flÌ ±ı¿ IÎM˘·Ì‹Î_ ¿Îœ‰<_ ±L˘ I˘‹Î_ ±Î M΢À·Ì O΢‚Ì VÎËÌ Â¿Î› ±ı flÌI˘ ±Î I˘·◊Ì Âı¿ ¿fl‰˘. MÎflı∞‹Î_ ·VÎHÎ, VÎflBΉ˘, ‹ı◊Ì, VÎ‰Î, ±…‹˘, ±Îÿ<, dÿÌL΢, ±ÕÿLÎÌ ÿ΂ ±L˘ ·VÎHÎ◊Ì ‰CÎÎflı·Î flŸBÎHÎL΢ ±˘‚˘ (¤Õ◊<_) ·¥ ¿Λ. ‹BÎLÎÌ ÿ΂, ¤ÎIÎ, ¬Ì«ÕÌ, fl˘À·Ì, ¤Î¬flÌ, fl˘g…ÿÎ ¬˘flο‹Î_ MÎJ› »ı. CÎÌ, ÿ>‘, ‹Î¬HÎ MÎHÎ ·¥ ¿Λ. ‰Î·, ‰ÀÎHÎÎ, «˘‚Î, MÎÎMÎÕÌ, BÎ<‰Îfl, OÎÀοÎ, «HÎÎ, ‰Î·˘‚, ¿˘ÿflÌ ¿ı «HÎÎLÎÎ ·˘ÀLÎÌ OÎLÎIÎÌ ‰ÎLÎBÎÌ LÎ ·ı‰Ì ±L˘ ±Îfl΋ ¿fl‰˘. Â_ ±Î’fiı ’HÎ V‰ÎVJ›fiı ·√÷Ì ¿˘¥ Á‹V›Î »ı? Õ˘. ‰‹Î˝fiÎ ÁıÏ‹fiÎfl‹Î_ ¤Î√ ·ı‰Î ±◊‰Î w⁄w ‹‚‰Îfi˘ ·Î¤ ·ı‰Î Ë‹HÎÎ_ … Œ˘fi ¿flÌfiı Õ˘. ‰‹Î˝fiÎ ’˛˘√˛Î‹ ωÂı ΩH΢ ±fiı ±√Îμ◊Ì fi΋ flÏ…VÀfl ¿flΉ˘. Monthly Visit: NY, NJ, PA, DE, VA, MD, NC, SC, GA, FL, AL, TN, OH, IN, IL, MI, TX, CA.

Õ˘. flÎ…ı ‰‹Î˝ (±Î›‰ı˝ÿ ωÂÎflÿ) ⁄Ì.±ı.±ıÁ.±ı‹., ÕÌ.±ı«.±ı‹.±ıÁ., ±ı‹.ÕÌ, Toll Free: 1 (888) 602-2963 Tel: 607-527-7525 ¥-‹ı≥·— dr.varma.office@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ÁMÀıQ⁄fl 1, 2017 à September 1, 2017 (√÷Î_¿◊Ì «Î·) ·‰ı VÀıÂfi ’flfi˘ ‰ı≥gÀ√ w‹ ÁΫΠ±◊˝‹Î_ Á_ÁÎflfi_ ’˛÷Ì¿ »ı. ±ËŸ ¿Î›‹Ì ¿Â_ … fiÏË, ⁄‘_ … Ëo√΋Ì. Á_ÁÎflfiÌ ‹ÎŒ¿ ±ËŸ ⁄‘_ … ÁflÌ Ω› »ı. ±ËŸ ‹ÎHÎÁ˘ ÁflÌ Ω› »ı. ±ËŸ ¿˘·ÎË· ’HÎ ’ÁÎfl ◊¥ Ω› »ı. ±ËŸfi˘ {CÎÕ˘ fiı ’˛ı‹ ⁄LÔfiı ÀıQ’flflÌ. Ëfl’‚ı VÀıÂfifi_ ºU› ⁄ÿ·Î› »ı. g«÷¿˘ ¿Ëı »ı ¿ı ÷‹ı ’˛I›ı¿ ZÎHÎı ⁄ÿ·Î÷Ì √HΉ_÷ ÂÎË flËı÷Ì ±ı¿ … fiÿÌ‹Î_ ⁄ı ‰Îfl VfiÎfi ¿flÌ fiÏË Â¿˘. ±ı ±◊˝‹Î_ ±ı¿ VÀıÂfi ’fl ⁄ı ‰Îfl …‰Îfi_ ‹U¿ı· »ı. VÀıÂfi ’fl V‰E»÷Î ’HÎ ‹¿Î‹ fi◊Ì ¿flÌ Â¿÷Ì. ±ËŸ ⁄‘_ … √Ï÷‹Î_, ⁄‘_ … μ÷Ή‚‹Î_. Á_ÁÎflfiı “Á_V≤Ï÷” ’HÎ ¿Ëı »ı. VÀıÂfi ±ıÀ·ı Á_V≤Ï÷fi˘ ±ı¿ ∞‰÷˘ À<¿Õ˘. ±Î’HÎÎ ’˛‰ÎÁ…√÷fi_ ±ı¿ fl÷Ò‹Õ<_ ’ÎhÎ »ı ˋηfi_. ±ıfiÎ ŒıÓÀÎ ’fl ±ı¿ ’»Ì ±ı¿ ⁄ı√ √˘Ã‰÷Ì ‰¬÷ı ±ı ŒıÓÀÎfiÌ fiÌ«ı …ı Õ˘¿ »ı ÷ı ‹ÎHÎÁfiÌ »ı ±ı‰_ CÎHÎÌ ‰Îfl ¤Ò·Ì …‰Î› »ı, ±ı CÎflÕ˘ ˢ› ÷˘ ’HÎ. ±ıfiÌ ÁÎ◊ı ¤Î‰fiÌ fl¿{¿ ◊Λ »ı ÷ı‹Î_ “¤Î‰” √ıflËÎ…fl ˢ› »ı. ÿflı¿ ˋηfi˘ fi_⁄fl ˢ› »ı. ‹ÎHÎÁ “fi_⁄fl” ⁄fiÌ Ω› I›Îflı ±Õ‰_-±Õ‰_ ·Î√ı »ı. √ÎÕÌ ±Î‰ı I›Îflı ˋηfiÌ ’ÎCÎÕÌ ‹ÎHÎÁfiÌ …B›Î fl˘¿ı »ı. fi‚ ±Î√‚ …ı ·Î≥fi ·Î√ı »ı ÷ı‹Î_ CÎHÎÌ ‰Îfl ’ÎHÎÌfi˘ CÎÕ˘ “‹ÎHÎÁ”fiÌ …B›Î flάı »ı. ˉı ˋηfiı ‹Î◊ı ’ÎCÎÕÌfiÌ …B›Î±ı À˘’Ì Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ’ÎCÎÕÌfi˘ μ’›˘√ Á΋Îfi ⁄Î_‘‰Î‹Î_ ’HÎ ◊Λ. ˋηfiı ‹Î◊ı ⁄‘˘ Á΋Îfi gÁ«Î¥ Ω› ’»Ì ⁄LÔfiı ¬¤Î ’fl ±fiı ËÎ◊ ’fl ◊˘Õ˘ Á΋Îfi ¤ıfl‰‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ’»Ì ¤Îfl ¨«¿Ì-¨«¿Ìfiı Ïfiçı÷fi ◊›ı·Ì ±Î_√‚̱˘ ’fl ◊ı·˘ ±fiı ‰‚Ì ±¬_Õ Á˙¤ÎB›‰÷Ì ◊ı·Ìfiı ¤ıfl‰‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±Î ⁄‘_ ·¥fiı ˋη «Î·‰Îfi_ Âw ¿flı I›Îflı √‚’HÎfiÎ

flı

5

ω«Îfl’˛‰ÎË

fiı÷Îfiı ±fiÁfl÷Î ÕO⁄α˘

√Î_√ÕÎfiı ¬ÁıÕÌfiı «Î·÷Ì ¿ÌÕÌ ›Îÿ ±Î‰Ì Ω› »ı. ’˛◊‹ ¿ı ⁄ÌΩhÎÌΩ ‰√˝fiÌ T›„@÷±˘ ÁÎ◊ı. √ÎÕÌ‹Î_ ⁄‘_ √˘Ã‰Î÷_ Ω› ». ÕıÕVÀ˘¿ ±fiı ·Î≥‰VÀ˘¿fi_ ±Î‰_ ’ÎCÎÕÌ ‹Î◊Î ±fiı Á΋Îfi ‰E«ı ⁄Œflfi_ ¿Î‹ ±Î’ı »ı. N·ı√ VÀıÂfi ’fl◊Ì √ÎÕÌ ∂’Õı I›Îflı M·ıÀŒ˘‹˝ ’fl ÂÎ_Ï÷‹› Á˱„V÷I‰ √ÎÕÌfiÎ ÕO⁄΋Î_ ‹ÁÎŒflÌ ¿fl÷_ Ïfi…˝fi÷Îfi_ ’˘À·_ ‹Ò¿÷Ì Ω› »ı. ‹˘ÀÎ_ VÀıÂfi˘ ’fl flËı »ı. Á_ÁÎflfiÌ ‹ÎŒ¿ ±ËŸ ⁄‘_ ±ıÕ…VÀ ◊¥ Ω› »ı. VÀıÂfi ’fl √ÎÕÌ ’˛¤Î‰ÂÎ‚Ì ±ı„L…fifiÎ fiıI≤I‰ ±Î¬˘ Ïÿ‰Á ¿˘·ÎË· ±’ ±ıLÕ ÕÎμfi ¿›Î˝ ¿flı »ı. ŒVÀÛ @·ÎÁfiÎ ’ıÁıL…fl˘ ‰E«ı ±À‰Î÷_ ±ı„LÀÁı„MÀ¿ Ëı ÿά· ◊Λ »ı. fiı÷Îfiı CÎHÎÎ ÕO⁄α˘ ±fiÁflı »ı. fiı÷ÎfiÌ ÏÿÂÎ ÷ı ÕO⁄ÎfiÌ ÏÿÂÎ. ±÷ÕÎ’b_ @›Îflı¿ ±¿‚Ήı »ı. fiı÷ÎfiÌ {Õ’ ÷ı ÕO⁄ÎfiÌ {Õ’. fiı÷Î ‹ÁÎŒflÌ‹Î_ ·˘¿˘ “Ωı¬‹”fiı »Î÷̱ı TËÌÁ· ‰√ÎÕı ±ıÀ·ı ÕO⁄Î «Î·‰Î ‹Î_Õı. ‰‚√ÎÕÌfiı Œflı »ı. ϬVÁοÎ÷flÔ±˘ fiı÷Î ⁄Ì∞ TËÌÁ· ‰√ÎÕı ±ıÀ·ı ÕO⁄Î Ωı¬‹fiÌ … ¢‘‹Î_ ˢ› »ı. fl˘… ¿ıÀ·Î¿ ∂¤Î flËı. fiı÷Î ’ÎÀ˘ ⁄ÿ·ı ±ıÀ·ı ÕO⁄Î ·˘¿˘fiı ÷ı±˘ “Ωı¬‹”◊Ì ‹@÷ ¿flı »ı. ’HÎ ’ÎÀ˘ ⁄ÿ·ı. fiı÷Î ⁄˛ı¿ ‹Îflı ¿ı ÕO⁄Î ≥·ı„@Àˇ¿ Àˇıfifiı ’HÎ Ë∞ ¿ıÀ·Î¿ ·˘¿˘ ‘Ì‹Î ’Õı. CÎHÎÌ ‰Îfl fiı÷Î, ÕO⁄Î◊Ì »^ÀÎ “±Î√√ÎÕÌ” … ¿Ëı »ı. √ÎÕÌfiÌ ÷η⁄© ’ÕÌ Ω› »ı. ¿ıÀ·Î¿ fiı÷α˘ ÷ÒŒÎfi fl‰Î· «Î· √‹ı »ı, ’HÎ @›Îflı¿ ±ıfi˘ ±ı@Á’˛ıÁ …ı‰Î ˢ› »ı. CÎHÎάflΠω·_Ï⁄÷ ÏhÎ÷η ’ıÁıL…fl˘fiı ’…‰ı »ı. fiı÷α˘fiı “flÎ…‘ÎfiÌ ±ı@Á’˛ıÁ” Áfl÷◊Ì ‹_⁄¥ …÷Ì “N·Î∫√ _ √‹ı »ı. fiı÷ÎfiÎ Ïÿ·‹Î_ ±Î√ flÎfiÌ”‹Î_◊Ì Ë‰ı “Œ” fiÌ¿‚Ì √›˘ »ı. ◊ÕÛ √HΉ_÷ ÂÎË ⁄fi‰Îfi ˢ› »ı. ÕO⁄Î ±ıfi_ ÷Î’b_ ¿›Î˝ ¿flı »ı. @·ÎÁfi˘ ÷ıfi˘ ÷ı … ÕO⁄˘ ˉı Áı¿LÕ @·ÎÁfi˘ ⁄L›˘ »ı. ›Ïfi‰ÏÁ˝À̱˘‹Î_◊Ì ’HΠˉı ◊ÕÛ ¿ıÀ·Ì¿ ‰Îfl ÕO⁄ÎfiÌ ÁÎ_¿‚ ¬ıӫΛ I›Îflı fiı÷ÎfiÌ √Ï÷ @·ÎÁ fiÌ¿‚Ì …‰˘ Ωı¥±ı. VÀıÂfi ‹ÎV÷fl ¤HÎΉ÷Î ±fiı ‹Ï÷ ⁄Lfiı ±À¿Ì ’Õı »ı. fiı÷ÎfiÌ ÿ·Î·Ì @›Îflı¿ fi◊Ì »÷Î_› ‹ÎV÷fl ¿Ëı‰Î› »ı. ⁄LÔfiıfiı ¿Î‹ ’Õı »ı. ¿˘·ÁÎfiÌ Ë˘› »ı. ±ı‹Î_ ‹ÎhÎ ËÎ◊ … fiÏË, ±Î¬_

ÀË¿˘

√ÎÕÌfiÌ ÷η⁄© fl‰Î· «Î· √‹ı »ı, ’HÎ @›Îflı¿ ±ıfi˘ ω·_Ï⁄÷ ÏhÎ÷η ’ıÁıL…fl˘fiı ’…‰ı »ı. Áfl÷◊Ì ‹_⁄¥ …÷Ì “N·Î∫√ flÎfiÌ”‹Î_◊Ì Ë‰ı “Œ” fiÌ¿‚Ì √›˘ »ı. ◊ÕÛ @·ÎÁfi˘ ÷ıfi˘ ÷ı … ÕO⁄˘ ˉı Áı¿LÕ @·ÎÁfi˘ ⁄L›˘ »ı. ›Ïfi‰ÏÁ˝À̱˘‹Î_◊Ì ’HΠˉı ◊ÕÛ @·ÎÁ fiÌ¿‚Ì …‰˘ Ωı¥±ı. VÀıÂfi ‹ÎV÷fl ¤HÎΉ÷Î fi◊Ì »÷Î_› ‹ÎV÷fl ¿Ëı‰Î› »ı. ⁄LÔfiıfiı ¿Î‹ ’Õı »ı. ’˛◊‹ ¿ı ⁄ÌΩhÎÌΩ ‰√˝fiÌ T›„@÷±˘ ÁÎ◊ı. √ÎÕÌ‹Î_ ⁄‘_ √˘Ã‰Î÷_ Ω› »ı.

∞‰fi ¿Î‚_ ’Õı »ı. √Õ˚{ Àˇıfifi˘ √ÎÕÛ ±¿J› ±ı¿·÷Î◊Ì ’ÌÕΛ »ı. √ÎÕÛfiı CÎÕ̤fl ’˘÷ı ’HÎ “‰ı√fi” ⁄fiÌ √›˘ ˢ› ±ı‰˘ ‰Ëı‹ ’Õı »ı. ›ÎÕ˚˝{fiÎ ÕO⁄α˘fiı ‹ÎHÎÁfiÌ ⁄Ì¿ ·Î√ı »ı ÷ı◊Ì ÷ı±˘ ¿·Î¿˘ Á‘Ì ›ÎÕÛfi_ ±ı¿Î_÷ ÁıT›Î ¿flı »ı. ¿ıÀ·Ì¿ ‰Îfl √Õ˚{fiÎ ÕO⁄΋Î_ ¤ıÓÁ˘fiÌ ÁÎ◊ı ¤fl‰ÎÕ ‹ÁÎŒflÌ ¿fl÷˘ flËı »ı. ±ı¿ ±‹ıÏfl¿fi Ï‹hÎ ‰Îfl_‰Îfl ¿Ëı »ı ¿ı Ωı ¤Îfl÷fi_ ÁΫ_ ÿ½fi ¿fl‰_ ˢ› ÷˘ flı·‰ıfiÎ hÎÌΩ (Á˘flÌ, ⁄ÌΩ) ‰√˝‹Î_ ‹ÁÎŒflÌ ¿fl‰Ì. ‰Î÷ ÁÎ«Ì »ı. ±ı¿ ‰Î÷ μ‹ıfl‰Ì ’Õı— ±Î ‹ÁÎŒflÌ μfi΂΋Î_ ¿fl‰Ì Ωı¥±ı. F›Î_ ¤ÌÕ fi◊Ì I›Î_ ¤Îfl÷ fi◊Ì. ⁄΂‰Î÷ν±˘‹Î_ ±Î‰÷_ ¿ı flÎZÎÁfi˘ ∞‰ ±ıfiÌ «˘À·Ì‹Î_ Ë÷˘. ¤Îfl÷fi˘ ∞‰ ±ıfiÌ ¤ÌÕ‹Î_ »ı. ωiÎÎfifiÎ Ïfi›‹ ’˛‹ÎHÎı μfi΂΋Î_ ¤ÌÕfi˘ ωV÷Îfl ◊Λ »ı. ¤Îfl÷fiÌ flı·‰ı ±ıÀ·ı ±Î’HÎÌ ¤ÌÕfi_ Ëfl÷_Œfl÷_ ¿ÎT›. ‰‚Ì ¤ÌÕ ±ıÀ·ı ±»Î_ÿÁ ¿ÎT›. »oÿfiÎ_ ⁄_‘fi˘ ¤ÌÕfiı fi◊Ì Ë˘÷Î_. ±ı¿Î_÷‹Î_ ¿Ï‰fiı ¿ÎT› Vdflı »ı, ’HÎ ¿ÎT› ∞‰‰_ ˢ› ÷ıHÎı ÷˘ ¤ÌÕ‹Î_ Œfl‰_ Ωı¥±ı. ±Î ¿ÎT›fiÌ ⁄·_ÿÌfi˘ A›Î· ±Î‰ı ‹ÎÀı ±ı¿ … ÂOÿÏ«hÎ Ωı¥ ·¥±ı. ±ı¿ Ï‹hÎ ±ÎÁ΋ ⁄Î…\ ¥VÀfi˝ flı·‰ı‹Î_ ‹ÁÎŒflÌ ¿fl÷Î Ë÷Î. ¤ÌÕ ±ıÀ·Ì ¿ı Ω…w‹Î_ ’HÎ ÃÁ˘ÃÁ ‹ÎHÎÁ˘. ±Î‹ fiı ±Î‹ ¿·Î¿˘ ‰ÌI›Î ±ıÀ·ı Ï‹hÎfiı ¤Ò¬ ·Î√Ì. Ω…wfiÌ ±‘¬Ò·Ì ⁄ÎflÌ ⁄ËÎfl gÂ√ÿÎHÎÎ ‰ı«Î›. ’ıÁıL…flfi˘ l©Î’Ò‰˝¿ ËÎ◊ ⁄ËÎfl ¿ÎœÌfiı ’ˆÁÎ ±Î’ı ±fiı gÂ√‰Î‚˘ …ı ±Î’ı ÷ı ±_ÿfl ·¥fiı ¬Î›. ⁄LÔfiıfi˘ T›‰ËÎfl ±ı¿⁄ÌΩfiı Ωı›Î ‰√fl … ◊Λ. ±ıOÁ„L›΋Î_ ÏÕ√˛Ì ‹‚ı ÷ı‰_ … ±Î ¿Î‹. ωω‘÷΋Î_ ±ı¿÷Î ±ı ±Îfi_ fi΋. ±Î’HÎÎ ÿıÂfi˘ ±ı¿‹ÎhÎ ‰ˆ¤‰ »ı ¤ÌÕ ±fiı ±ı ‰ˆ¤‰fi_ Á˙◊Ì ‹Ωfi_ ‰ÎËfi ±ıÀ·ı Á_V¿ÚÏ÷‰ÎÏËfiÌ ±ı‰Ì ¤Îfl÷Ì› flı·√ÎÕÌ. (ø‹Â—)á log:http://gunvantshah.wordpress.com

·ı¬¿ ‰Õ˘ÿfl΄V◊÷ ÁÎÏËI›¿Îfl »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

6

September 1, 2017 à ÁMÀıQ⁄fl 1, 2017

‹fi˘fl_…fi

“⁄flı·Ì ¿Ì ⁄flŒÌ”fi˘ V‰Îÿ ±ı¿ ‰Îfl «Î¬‰Î …ı‰˘ »ı á ÏÂS’Î Ω‹¬Î_ÏÕ¿fl ‹„LÀ¿ ¿˘‹ıÕÌ ÕˇÎ‹Î ÷flÌ¿ı ±˘‚¬Î÷Ì ÏŒS‹ “⁄flı·Ì ¿Ì ⁄flŒÌ” ÷ıfiÎ fi΋ …ı‰Î … √HÎ ‘flΉı »ı. øÌÏ÷ Áıfi˘fi, flÎ…¿<‹Îfl flΉ ±fiı ±Î›W›‹Îfi ¬flÎfiÎ …ı‰Î ¿·Î¿Îfl˘ ‘flΉ÷Ì ±Î ÏŒS‹fiÎ Ïfi‹Î˝÷Î Ïfi÷ı Ï÷‰ÎflÌ, lı›Î …ˆfi ±fiı fl…÷ fi˘Ïfi›Î »ı, …ıfi_ ÏÕflı@Âfi ±„f‰fiÌ ±ˆ›fl Ï÷‰Îfḻı ¿›* Ë÷_. 2016‹Î_ Ïfl·Ì{ ◊›ı·Ì “fiÌ· ⁄Àı ÁLÔfiÎÀΔ ’»Ì ±ÏrfiÌ ±ˆ›fl Ï÷‰ÎflÌfiÌ ±Î ⁄Ì∞ ÏŒS‹ »ı. ±ı¿ fiÎfi¿ÕÎ ÂËıflfiÌ ›‰÷ÌfiÌ ‰Î÷νfiı ¿«¿Õı ¿oÕÎfl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. μkÎfl ’˛ÿıÂfiÎ ⁄flı·ÌfiÎ ‰÷fiÌ Ï‹lÎ ’Ïfl‰ÎflfiÌ ±Î ‰Î÷ν »ı. fifl˘k΋ Ï‹lÎ (’_¿… ÏhÎ’ÎÃÌ) ±fiı ÁÂÌ·Î Ï‹lÎ (ÁÌ‹Î ’ÎˉÎ)fiÌ ’hÎÌ Ï⁄|Ì (øÌÏ÷ Áıfi˘fi) ¬Ò⁄ … Ïfi¬Î·Á ›‰÷Ì »ı. Ï⁄|Ì ÏÁ√ÎflıÀ ’̱ı »ı, ’Î≥flıÀıÕ ±_√˛ı∞ ÏŒS‹˘ ÏfiË΂ı »ı, ⁄˛ı¿ ÕÎLÁ ¿flı »ı. ÏŒS‹fiÌ ±Ï¤fiıhÎÌ ’˛◊‹ fi…flı ¬Ò⁄ … flÁ’˛ÿ ·Î√ı »ı. ÷ı Ëo‹ıÂÎ_ ’V÷¿˘ ‰Î_«÷Ì flËı »ı. Ï⁄|Ì ⁄ı ‰Îfl ω‰ÎË ÷ÒÀÌ …‰ÎfiÎ ¿ÎflHÎı CÎflı◊Ì ¤Î√Ì …‰Îfi˘ ÏfiHν›

fl˘

¿flı »ı. ÷ı Á΋Îfi ’ı¿ ¿flÌfiı flı·‰ı VÀıÂfi Ω› »ı, ’fl_÷ I›Î_ ÷ıfiı “⁄flı·Ì ¿Ì ⁄flŒÌ” fi΋fi_ ±ı¿ ’V÷¿ ‹‚ı »ı. ±Î ’V÷¿ ⁄flı·ÌfiÎ ·ı¬¿ ’˛Ì÷‹ ωƒ˘ËÌ (flÎ…¿<‹Îfl flΉ)±ı ·A›_ »ı. Ï⁄|Ì ±Î ’V÷¿ ‰Î_«ı »ı ±ıÀ·ı

¤Îfl÷Ì› Á_√Ì÷ ‹ÎÀı ±Î_÷flflÎWÀˇÌ› V÷flfiÌ ±¿Îÿ‹Ì V◊Î’‰ÎfiÌ ≥E»Î— Â_¿fl ‹ËÎÿı‰fi

ω

A›Î÷ Á_√Ì÷¿Îfl-√Λ¿ Â_¿fl ‹ËÎÿı‰fi ¿Ëı »ı ¿ı ¤Îfl÷Ì› Á_√Ì÷ ‹ÎÀı ±Î_÷flflÎWÀˇÌ› V÷flfiÌ ±¿Îÿ‹ÌfiÌ fl«fiÎ ¿fl‰ÎfiÌ ‹ÎflÌ ≥E»Î »ı. ≥„LÕ›fi Q›Ï{¿ ≥LÕVÀˇÌ‹Î_ ‰Ê˘˝ ±√Îμ ±Î‰ı·Î Â_¿fl ‹ËÎÿı‰fi ¿Ëı »ı ¿ı ‹K›‹ ‰√˝fiÎ ’Ïfl‰Îfl˘‹Î_◊Ì ±Î‰÷Î ›‰Îfi˘fiı ±Î ZÎıh΋Î_ ωÂ΂ ÷¿˘ ‹‚÷Ì fi◊Ì. ±Î…ı ‰SÕÛ @·ÎÁ Á_√Ì÷ ÏÂZÎHÎ ’ÒflÌ ’ÎÕ‰ÎfiÌ ±Î ÿı‹Î_ ±»÷ »ı. ÷ı ’˘÷ı ±˘fi·Î≥fi ±ı¿ıÕı‹Ì «·Î‰ı »ı, …ı‹Î_ ωω‘ ’˛¿ÎflfiÎ_ ‰˘¿·-≥LVÀ%‹ıLÀ· Q›Ï{¿fiÌ ’©Ï÷ Â̬‰ÎՉ΋Î_ ±Î‰ı »ı. ÷ı‹fi_ ‹Ëk‰Î¿Î_ZÎÌ Á’fi_ ÿı‹Î_ ±Î_÷flflÎWÀˇÌ› V÷flfiÌ ±¿Îÿ‹ÌfiÌ fl«fiÎ ¿fl‰Îfi_ »ı. Â_¿fl ‹ËÎÿı‰fiı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ±Î’HÎı ÁÎflÌ Q›Ï{¿ ±ı¿ıÕı‹ÌfiÌ …wflÌ »ı. ±Î ‹ÎflÔ_ ω{fi »ı. Ë_ ±Î ÿı‹Î_ ËΉ˝ÕÛ ±˘Œ Q›Ï{¿ fl«‰Î ‹Î√_ »ı. ±Î ‹ÎflÔ_ K›ı› »ı. Á_√Ì÷ ±Î’HÎÌ ÿflı¿ V¿>·˘‹Î_ ±P›ÎÁø‹fi˘ ÏËVÁ˘ ˢ‰˘ Ωı¥±ı. - ±Î≥±ı±ıfi±ıÁ

÷ıfiı ¬⁄fl ’Õı »ı ¿ı ·ı¬¿ı ÷ıfiÎ ’˘÷ÎfiΠωÂı … ·A›_ »ı. Ï⁄|Ì Ï‰«Îflı »ı ¿ı ·ı¬¿ ÷ıfiı ¬Ò⁄ fi∞¿◊Ì ±˘‚¬ı »ı. ±Î¬flı ÷ı CÎflı ’Î»Ì ±Î‰ı »ı ±fiı ’˛Ì÷‹ ωƒ˘ËÌfiı ¢‘‰ÎfiÌ Âw±Î÷ ¿flı »ı. Ωı¿ı ±Î ¢‘‹Î_ ÷ıfiı Ï«flÎ√ ÿ⁄ı (±Î›W›‹Îfi ¬flÎfiÎ)fiÌ ‹ÿÿ ‹‚ı »ı. Ï«flÎ√ ’˛Ì÷‹ ωƒ˘ËÌfiı ¢‘ı »ı ±fiı ’˛Ì÷‹fiı ¿Ëı »ı ¿ı ÷ı Ï⁄|Ìfiı ’˛ı‹ÎΩ‚‹Î_ ŒÁΉı ±fiı ’»Ì ÷ıfi_ Ïÿ· ÷˘ÕÌ fiάı, …ı◊Ì Ï⁄|Ì ’˘÷Îfiı (Ï«flÎ√)fiı ‹‚Ì Â¿ı. ÏŒS‹fiÌ ‰Î÷ν flÁ’˛ÿ »ı. ÏÕflı@Âfi ¬Ò⁄ … ÁÎflÔ_ »ı. fiÎfi¿ÕÎ ÂËıflfiÌ ±Î ‰Î÷ν Á_ÿfl flÌ÷ı ÏŒS‹Î‰‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. Á_ÿfl ·˘¿ıÂfi˘fi˘ μ’›˘√ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. ‰ıŒfl …ı‰Ì ’Î÷‚Ì ‰Î÷ν-VÀ˘flÌ »ı, …ı◊Ì ÿ½¿˘fiı ±Î√·Î ÁÌfi‹Î_ Â_ ◊‰Îfi_ »ı ÷ıfi˘ A›Î· ±Î‰ı »ı. ’_¿… ÏhÎ’ÎÃÌ ±fiı ÁÌ‹Î ’Îˉαı ¬Ò⁄ … ÁÎfl˘ ±Ï¤fi› ¿›˘˝ »ı. øÌÏ÷ Áıfifi ’˛◊‹ ‰Îfl B·ı‹fl ¿fl÷Î_ ±·√ … ±‰÷Îfl‹Î_ Ωı‰Î ‹‚Ì »ı. flÎ…¿<‹Îfl flΉfi˘ flÎ⁄ı÷Î ‹…⁄ ±·√ ’˛¿Îflfi˘ ±Ï¤fi› »ı. Ë·¿Ìe·¿Ì ±fiı Áfl‚ ¿˘‹ıÕÌ Ωı‰Î ‹Î√÷Πˢ ÷˘ ±Î ÏŒS‹ Ωı¥ ¿Λ. Ωı¿ı ±Î ⁄flŒÌfi˘ V‰Îÿ “ÏŒy˘” »ı. - fl˘≥ÀÁ˝

“±ı …ıLÀ·‹ıfi”‹Î_ Ï¿gÁ√ ÁÌfi ’fl ÁıLÁflfiÌ ¿Î’¿>’ fiÏË

‰Ì ÏŒS‹ “±ı …ıLÀ·‹ıfi”fiÌ ÀÌ‹ı ≥fi¿Îfl ¿›˘˝ Ë÷˘ ¿ı ÁıLÁfl ⁄˘Õı˝ ÏŒS‹‹Î_ ·Î_⁄Î Ï¿gÁ√ ÁÌfifiı ¿Î’¿>’ ¿flÌfiı À>_¿˘ ¿fl‰ÎfiÌ ‹Î√HÎÌ ¿flÌ Ë÷Ì. ‹_⁄¥‹Î_ ⁄‘‰Îflı ±ı¿ √Ì÷ “⁄_ÿÒ¿ ‹ıflÌ ·ˆ·Î”fiÎ ·˘„L«_√ ’˛Á_√ı ›˘Ω›ı·Ì ’hοÎfl ’ÏflÊÿ‹Î_ ±Ï¤fiı÷Î ÏÁ©Î◊˝ ‹·Ë˘hÎÎ ±fiı ¿˘-ÏÕflı@Àfl flÎ… ÏfiÏÿ‹˘fl±ı V’WÀ÷Î ¿flÌ Ë÷Ì ¿ı ÏŒS‹‹Î_ Ï¿gÁ√ ÁÌfi »ı, ’fl_÷ ÷ı ¿Î’‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ fi◊Ì. ÏÁ©Î◊˝ ‹·Ë˘hÎÎ ÁÎ◊ı ±Ï¤fiıhÎÌ …ı¿·Ìfi ŒfiνLÕÌ{ »ı. flÎ…ı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı Ï¿ÏÁ_√ ÏÁfi ωÂı ¿o¥ fi‰Ì ‰Î÷ fi◊Ì. Ë¿Ì¿÷ ±ı »ı ¿ı ÏŒS‹‹Î_◊Ì ±Î ÁÌfi ¿’ÎÂı fiÏË. flÎ… ±fiı ÕÌ.¿ı. ÏÿBÿϽ÷ ±Î ÏŒS‹‹Î_ ÏÁ©Î◊˝ ‹·Ë˘hÎÎ Õ⁄· fl˘·‹Î_ »ı. - ±Î≥±ı±ıfi±ıÁ

Âı¬fl ¿’Òfl ¿Ëı »ı ¿ı “Ï‹. ≥„L՛ΔfiÌ ÏÁ¿‰· ⁄fiΉ‰Îfi_ √‹Âı

ÏŒS‹Ïfi‹Î˝÷Î Âı¬fl ¿’Òflı 1987‹Î_ “Ï‹VÀfl ≥„L՛Δ ÏŒS‹fi_ Ïfi‹Î˝HÎ ¿›* Ë÷_. Âı¬fl ¿’Òfl ¿Ëı »ı ¿ı “Ï‹VÀfl ≥„L՛ΔfiÌ ÏÁ¿‰· ⁄fiΉ‰Îfi_ ‹fiı √‹Âı. ÷ı±˘ ‹Îfiı »ı ¿ı Ë_ ω«Îfl_ »\_ ¿ı ¿˘¥ ’HÎ T›„@÷ ÷ı ⁄fiÎ‰Ì Â¿Âı. ⁄˘fiÌ ¿’Òfl ±fiı ±Ïfi· ¿’Òflı ±ÎfiΠωÂı ‰Î÷ ¿flÌ »ı, ±fiı Ë_ ‹Îfi_ »\_ ¿ı fi‰˘ ÏÕflı@Àfl ’˘÷ÎfiÎ º„WÀ¿˘HÎ◊Ì ±Î ÏŒS‹fiÌ ÏÁ@‰· ⁄fiΉı. ÷ı±˘ ¿Ëı »ı, ‹fiı ¬⁄fl »ı ¿ı ÏÁ@‰· ωÂı ÷ı‹fiÎ ’˛I›ı CÎHÎÌ⁄‘Ì ±ÎÂÎ »ı, ’fl_÷ ÷‹ı ÏŒS‹fiÌ ¿˘’Ì fi ¿flÌ Â¿˘, ’fl_÷ ‹fiı ±Î ÏŒS‹fiÌ ÏÁ@‰· Ωı‰ÎfiÌ √‹Âı. fi˘Ó‘fiÌ› »ı ¿ı “Ï‹VÀfl ≥„L՛Δ‹Î_ ±Ïfi· ¿’Òfl, lÌÿı‰Ì, ±‹flÌ ’flÌ ±fiı Á÷Ì ¿˙Ï¿ Ë÷Î_. ±Î ÏŒS‹ ±I›Îfl Á‘Ì ±Î≥¿fi √HÎΛ »ı. Âı¬fl ¿’Òfl Ëη‹Î_ “Ï·À· Õˇı√˘fi” ⁄fiΉ‰Î‹Î_ T›V÷ »ı, …ı ‹Î½· ±ÎÀÛ˚Á ’fl »ı. -±Î≥±ı±ıfi±ıÁ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


ÁMÀıQ⁄fl 1, 2017 September 1, 2017

7


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

8

September 1, 2017 à ÁMÀıQ⁄fl 1, 2017

F›˘Ï÷Ê ‹ıÊ (±.·.≥.)

±Î ÁMÔ÷ÎË‹Î_ ±ı¿oÿflı ±Î’fiı flÎË÷ …HÎÎÂı. CÎHÎÎ ·Î_⁄Î Á‹›◊Ì «Î·Ì ±Î‰÷Ì g«÷α˘fi˘ ±_÷ ±Î‰Âı. CÎflfiÎ_ - ⁄ËÎflfiÎ_ ÷‹Î‹ ¿Î‹˘‹Î_ ÁŒ‚÷Î ‹‚÷Î_ ±Î’fi˘ ±Îfi_ÿ ⁄ı‰ÕÎÂı. ±ÎÏ◊˝¿ º„WÀ±ı ’HÎ ·Î¤ ◊‰ÎfiÌ Â@›÷α˘ ¬flÌ …. ‹¿Îfi ·¥ ¿Λ. ‰ÕÌ·˘fiÎ ±Îfl˘B›fiÌ g«÷Î flËı. ÷Î. 1, 2 ±ı¿oÿflı flÎË÷ …HÎΛ. ÷Î. 3 Â¤‹› Ïÿ‰Á ’ÁÎfl ◊Λ. ÷Î. 4, 5 ±Îfi_ÿ‹› Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ. ÷Î. 6, 7 ·Î¤¿Îfl¿ Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ.

¿¿Û (Õ.Ë.) ±Î ÁMÔ÷ÎËfiÎ Âw±Î÷fiÎ Ïÿ‰Á˘‹Î_ ±Î’fiı ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚Ìfiı ¿Î‹¿Î… ¿fl‰_ ’Õı ÷ı‰Î ›˘√˘ …HÎΛ »ı, ’fl_÷ …ı‹ …ı‹ Ïÿ‰Á˘ T›÷Ì÷ ◊Λ ÷ı‹ ÷ı‹ flÎË÷ ◊Âı. ±‘ÒflÎ_-±À‰Î›ı·Î_ ¿Î›˘˝ ÁŒ‚ ◊÷Î_ ωÂıÊ ±Îfi_ÿ ◊Âı. Ï‹·fi-‹·Î¿Î÷ ÁŒ‚ ⁄fiÂı. fi˘¿Ïfl›Î÷ ‰√˝fiı ωÂıÊ ·Î¤ ◊Λ. ωzÎ◊a±˘±ı ±P›ÎÁ‹Î_ K›Îfi ±Î’‰_. ÷Î. 1, 2, 3 ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚Ìfiı ¿Î‹¿Î… ¿fl‰_. ÷Î. 4, 5 ·Î¤‹› Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ. ÷Î. 6, 7 ¿Î›˝ÁŒ‚÷Î ›˘√ ◊Λ.

gÁË (‹.À.)

T≤ʤ (⁄.‰.μ.) ±Î Á‹›√΂΋Î_ ±Î’ Ëfl˘-Œfl˘, ’fl_÷ ‹fi‹Î_ ±Îfi_ÿ …HÎΛ fiÏË. μ«ÎÀ-μ¶ı√ …ı‰_ Á÷÷ flèÎÎ ¿flÂı. CÎflfiÎ_ ±fiı ⁄ËÎflfiÎ_ ÷‹Î‹ ¿Î‹˘‹Î_ ±‰fl˘‘˘ ∂¤Î ◊‰ÎfiÌ Â@›÷α˘ ¬flÌ …. ‰ÎËfi◊Ì ¬ÎÁ Á_¤Î‚‰_. ’˛‰ÎÁ À΂‰˘, fiÎHÎο̛ ÁÎËÁ◊Ì ÿÒfl flËı‰_. ‘Ìfl…◊Ì ¿Î‹ ·ı‰_ ÏË÷Î‰Ë »ı. ωzÎ◊a±˘±ı ±P›ÎÁ‹Î_ K›Îfi ±Î’‰_. ÷Î. 1, 2, 3 μ«ÎÀ, μ¶ı√ flèÎÎ ¿flÂı. ÷Î. 4, 5 ’˛Ï÷¿>‚ Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 6, 7 ÁÎËÁ◊Ì ÿÒfl flËı‰_.

ÁMÔ÷ÎËfiÎ Âw±Î÷fiÎ ÷⁄y΋Î_ ±Î’fiı ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚Ìfiı ¿Î‹¿Î… ¿fl‰_ ’ÕÂı. ±Î’ Ëfl˘Œfl˘, ’fl_÷ ‹fi‹Î_ Á÷÷ μ«ÎÀ-μ¶ı√ …ı‰_ flèÎÎ ¿flÂı. fiÎHÎο̛ ÁÎËÁ◊Ì ÿÒfl flËı‰_. ‰‘Îflı ’Õ÷_ Ωı¬‹Ì …HÎÎ÷_ ¿Î›˝ ¿fl‰_ fiÏË. ’˛ı‹’˛¿flH΋Î_ ω‰Îÿ ◊Λ ‹ÎÀı Á_¤Î‚‰_. ÷Î. 1, 2, 3 ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚Ìfiı ¿Î‹¿Î… ¿fl‰_. ÷Î. 4, 5 μ«ÎÀ μ¶ı√ flèÎÎ ¿flı. ÷Î. 6, 7 ω‰Îÿ◊Ì ÿÒfl flËı‰_ ÏË÷Î‰Ë »ı.

Ï‹◊fi (¿.».CÎ.) ±Î ÁMÔ÷ÎË‹Î_ ±Î’fiı Ï‹l Á_Ωı√˘fi˘ ±fi¤‰ ◊Âı. ±ı¿ Ïÿ‰Á ±Îfi_ÿ‹Î_ Ω› ÷˘ ⁄ÌΩ Ïÿ‰Áı μ«ÎÀ-μ¶ı√ ◊Λ. ÷Ï⁄›÷fiÌ ¿Î‚∞ ωÂıÊ flά‰Ì ’ÕÂı. ÷flH΢ ‹ÎÀı Á‹› Â¤ …HÎΛ »ı. »÷Î_ ÷ı‹HÎı Ï‹h΢◊Ì ÁΫ‰‰_ Á·Îˤ›* √HÎΛ. √˛Ë›˘√˘ ±Î’fiÌ ÷flŒıH΋Î_ fi◊Ì. ÷Î. 1, 2, 3 Á΋ÎL› Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ. ÷Î. 4, 5 μ«ÎÀ μ¶ı√ flËıÂı. ÷Î. 6 ¿˘¥¿ ¿ÎflHÎÁfl ‹fi ⁄ı«ıfi flËı. ÷Î. 7 ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚Ìfiı ¿Î‹¿Î… ¿fl‰_ ÏË÷Î‰Ë »ı.

¿L›Î (’.Ã.HÎ.) Âw±Î÷fiÎ Ïÿ‰Á˘‹Î_ ±Î’fiı ‹ÎfiÏÁ¿ g«÷Î, μ«ÎÀ, μ¶ı√ …ı‰_ flèÎÎ ¿flÂı, ’fl_÷ …ı‹ …ı‹ Ïÿ‰Á˘ T›÷Ì÷ ◊Âı ÷ı‹ ÷ı‹ ±Î’fiı flÎË÷ …ı‰_ …HÎÎÂı. Âw±Î÷‹Î_ …ı T›Î‰ÁÎÏ›¿ ‹Ò_{‰H΢ ∂¤Ì ◊›ı·Ì ÷ı ÿÒfl ◊‰Î ’΋Âı. ω‰ÎË≥E»\¿˘ ‹ÎÀı ’HÎ Á‹› Â¤ …HÎΛ »ı. ‰ÕÌ·˘fiÎ ±Îfl˘B›fiÌ g«÷Î flèÎÎ ¿flı. ÷Î. 1, 2 g«÷Î…fi¿ Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ. ÷Î. 3 μ«ÎÀ flèÎÎ ¿flı. ÷Î. 4, 5 ¿o¥¿ ±_Âı flÎË÷ …HÎΛ. ÷Î. 6 ·Î¤‹› Ïÿ‰Á. ÷Î. 7 Â¤ ¿Î›˝ ◊¥ ¿ı.

÷·Î (fl.÷.) ÁMÔ÷ÎËfiÎ Âw±Î÷fiÎ Ïÿ‰Á˘ ±Î’fiÎ ±Îfi_ÿ‹› ’ÁÎfl ◊Λ ÷ı‰Î ›˘√˘ …HÎΛ »ı. Á‰˝ ¿Î›˝fiÌ ÁŒ‚÷Î◊Ì ±Î’fi˘ ±ÎI‹Ï‰f‰ÎÁ ‰‘‰Î ’΋Âı. ±ı¿Îÿ ‹Ëk‰fiÎ Â¤ Á‹Î«Îfl ‹‚‰ÎfiÌ Â@›÷α˘ ’HÎ ¬flÌ …. ¿˘¥ ‰ÕÌ·fiÌ ‹ÿÿ ’HÎ ±Î’fiı ‹‚Ì Â¿ı. ±_Ï÷‹ Ïÿ‰Á˘‹Î_ ÷Ï⁄›÷fiÌ ¿Î‚∞ flά‰Ì. ÷Î. 1, 2, 3 ±Îfi_ÿ‹› Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 4, 5 ·Î¤¿Îfl¿ Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ. ÷Î. 6 g«÷Î flèÎÎ ¿flı. ÷Î. 7 ÷Ï⁄›÷fiÌ ¿Î‚∞ flά‰Ì.

‹¿fl (¬.….) ±Î Á‹›√΂΋Î_ ’˛Îfl_Ϥ¿ Ïÿ‰Á˘‹Î_ ±Î’fiı Á‰˝ ’˛¿Îflı flÎË÷ …HÎÎÂ, ’fl_÷ …ı‹ …ı‹ Ïÿ‰Á˘ T›÷Ì÷ ◊Λ ÷ı‹ ÷ı‹ ¿Î›˝⁄˘… ÁÎ◊ı g«÷Îfi_ ±Î‰flHÎ ±Î‰Ì …‰Î Á_¤Î‰fiÎ ¬flÌ …. ±Î‰¿fiÌ Á΋ı ¬«˝fi_ ’˛‹ÎHÎ ‰‘Ì Ω›. Ï‹·fi, ‹·Î¿÷ ±ÁŒ‚ flËı÷Î_ ÏfiflÎÂÎ…fi¿ ’Ïfl„V◊Ï÷ ∂¤Ì ◊‰ÎfiÌ Á_¤Î‰fiÎ ¬flÌ …. ÷Î. 1, 2 flÎË÷ …HÎÎÂı. ÷Î. 3 Ï‹l Ïÿ‰Á. ÷Î. 4, 5 ¿Î›˝⁄˘… ‰‘‰Î ’΋Âı. ÷Î. 6 Á΋ÎL› Ïÿ‰Á. ÷Î. 7 ¿o¥¿ ±_Âı ·Î¤ ◊Λ.

T≤Ïç¿ (fi.›.) ±Î ÁMÔ÷ÎË‹Î_ ±Î’fiı Ï‹l ±fi¤‰˘‹Î_◊Ì ’ÁÎfl ◊‰_ ’ÕÂı. ±ı¿ Ïÿ‰Á ±Îfi_ÿ‹Î_ Ω› ÷˘ ⁄οÌfiÎ ⁄ı Ïÿ‰Á μ«ÎÀ μ¶ı√ flèÎÎ ¿flı. fiı√ıÏÀ‰ Ï◊„L¿_√fi_ ’˛‹ÎHÎ ‰‘‰Î ’΋ı, ’ÏflHÎ΋ı ∞‰fi ⁄˘Ωw’ …HÎΛ. ¿<À<_⁄@·ı ◊‰ÎfiÌ Á_¤Î‰fiÎ ’HÎ ¬flÌ …. ‰ÎËfi◊Ì ¬ÎÁ Á_¤Î‚‰_. ’˛‰ÎÁ À΂‰˘. ÷Î. 1, 2, 3 Á΋ÎL› Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ. ÷Î. 4, 5 μ«ÎÀ, μ¶ı√ flèÎÎ ¿flı. ÷Î. 6, 7 ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚‰_.

¿_¤ (√.Â.Á.Ê.) ÁMÔ÷ÎËfiÎ Âw±Î÷fiÎ ÷⁄y΋Î_ ±Î’fiı g«÷Î, ±…_’˘, μ«ÎÀ, μ¶ı√ …ı‰_ Á÷÷ flèÎÎ ¿flÂı. CÎflfiÎ_ - ⁄ËÎflfiÎ_ fiÎfiÎ_-‹˘ÀÎ_ ¿Î‹˘‹Î_ ’HΠω·_⁄ ◊Λ. ‘Λ* ’ÏflHÎ΋ fi ‹‚÷Î_ ÏfiflΠ◊‰Î›. fiÎHÎο̛ ÁÎËÁ◊Ì ÿÒfl flËı‰_ ÏË÷Î‰Ë …HÎΛ »ı. Á_›‹ ±fiı Á‹…ÿÎflÌ◊Ì ‘_‘ο̛ ÏfiHν›˘ ·ı‰Î. ÷Î. 1, 2, 3 ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚Ìfiı ¿Î‹¿Î… ¿fl‰_. ÷Î. 4, 5 ω·_⁄◊Ì ¿Î›˝ ◊Λ. ÷Î. 6, 7 Á_›‹, Á‹…ÿÎflÌ◊Ì ÏfiHν›˘ ·ı‰Î.

‘fi (¤.‘.Œ.œ.) ±Î ÁMÔ÷ÎË ±Î’fi_ ±Îfi_ÿ‹› ’ÁÎfl ◊Âı. B≤ËV◊∞‰fi‹Î_ ’HÎ ’˛ÁLÔfi÷Îfi˘ ±fi¤‰ ◊Âı. Á_÷Îfi˘fiÎ ’˛ffi˘‹Î_ ’HÎ flÎË÷ …HÎΛ. ±Îfl˘B›Ï‰Ê›¿ g«÷Î ’HÎ Ë‚‰Ì ◊‰Î Á_¤Î‰fiÎ ¬flÌ …. ’ÎÏfl‰ÎÏfl¿ ’˛ffi˘‹Î_ ’HÎ ÁŒ‚÷Î ‹‚÷Î_ ±Î’fi˘ ±Îfi_ÿ ⁄ı‰ÕÎÂı. fiÎfiÎ-‹˘ÀÎ ’˛‰ÎÁfi_ ±Î›˘…fi Â@› ⁄fiı. ‘ÎÏ‹˝¿ ¿Î›˝ ◊Λ. ÷Î. 1, 2 ±Îfi_ÿ‹› Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 3 ·Î¤‹› Ïÿ‰Á. ÷Î. 4 Ï‹l Ïÿ‰Á. ÷Î. 5 flÎË÷ ◊Λ. ÷Î. 6, 7 Â¤¿Î›˝ ◊¥ ¿ı.

‹Ìfi (ÿ.«.{.◊.) ±Î Á‹›√΂΋Î_ ±Î’fiı ÷fi-‹fi-‘fi◊Ì ±ÂÎ_Ï÷fi˘ ±ËıÁÎÁ ◊›Î ÏÁ‰Î› flËıÂı fiÏË. CÎflfiÎ_-⁄ËÎflfiÎ_ ÷‹Î‹ ¿Î‹˘‹Î_ ÏfiflÎÂÎ ‹‚‰ÎfiÌ Á_¤Î‰fiÎ ¬flÌ …. fiÎHÎο̛ fi¿ÁÎfi ◊‰ÎfiÎ ›˘√˘ ’HÎ …HÎΛ »ı ‹ÎÀı ¬ÎÁ Á_¤Î‚‰_. ÷flH΢±ı ¿<Á_√◊Ì ÿÒfl flËı‰_ ÏË÷Î‰Ë √HÎΛ fiÏË÷fl ‹U¿ı·Ì‹Î_ ‹¿Î‰_ ’Õı. ÷Ï⁄›÷fiÌ ¿Î‚∞ flά‰Ì. ÷Î. 1, 2, 3 μ«ÎÀ, μ¶ı√ …ı‰_ flèÎÎ ¿flÂı. ÷Î. 4, 5 fiÎHÎο̛ fi¿ÁÎfi ◊Λ. ÷Î. 6, 7 ÷Ï⁄›÷fiÌ ¿Î‚∞ flά‰Ì.

(÷Î. 1 ÁMÀıQ⁄fl◊Ì ÷Î. 7 ÁMÀıQ⁄fl, 2017) ±Ïfi· ¿ı. ¤| 11/±ı, “ÂÎ_÷οÎfl”, ŒÎS√fi Á˘ÁΛÀÌ, Ωı‘’fl «Îfl flV÷Î, ÁıÀı·Î≥À fl˘Õ, ±‹ÿΉÎÿ. ‹˘⁄Î≥·— 98981 94542 ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

Ï’I≤¿Ú’Î

Regd. 16432

±˘‹ ÁÎ√fl F›˘Ï÷Ê Á«˘À ¤Ï‰W› ±fiı ‹Î√˝ÿ½fi - ±‹Îflı I›Î_◊Ì ÏfiflΠfiËŸ ◊Ή ±ı … ‹ÎflÌ ÏÁÏ©

World Famous UAE Return

à Â_ ÷‹Îfl˘ ’˛ı‹Ì ÷‹fiı Ignor ¿flı ±fiı ÷‹ÎflÌ Fillings Á‹…÷Î fi◊Ì?

ËΩfl˘ ·˘¿˘fiÎ ∞‰fi ’_◊‹Î_ ¬Â̱˘ ·Î‰fiÎfl,

à Â_ ÷‹fiı ÿÌ¿flÌ/ÿÌ¿flÎfiÎ ·BÔfi ωÊı g«÷Î ◊Λ »ı? fi ¿Ëı‰Î› fi ÂËı‰Î› ±ı‰Ì ¬Îfi√Ì Á‹V›Î±˘fi_ à Â_ ÷‹ÎflÎ CÎfl‹Î_ ±ÂÎ_Ï÷, ’ˆÁÎ À¿÷Î fi◊Ì? à Â_ ÷‹ı O·ı¿ ‹ı∞¿, ‹ı·Ì‰V÷ ±fiı ¿Î‰÷flÎ◊Ì ’flıÂÎfi »˘? Œı‹ı·Ì ’˛˘O·ı‹, Ï⁄{fiıÁ ’˛˘O·ı‹, »\ÀλıÕÎ, ·BÔfi‹Î_ ω·_⁄, à Â_ ÷‹Îflı ‘_‘΋Î_ fi¿ÁÎfi ◊Λ »ı, ‘Îflı·_ ¿Î›˝ ◊÷_ fi◊Ì? B≤Ë @·ıÂ, Á_÷Îfi ’˛Î„MÔ÷, T›Áfi ‹„@÷, ω{΋Î_ ω·_⁄, √MÔ÷ à Â_ ÷‹ı Á˙÷fi/ÂhÎ◊Ì hÎÎÁÌ √›Î »˘? ⁄Ì‹ÎflÌ, ÁÎÁ-‰Ëfi˘ hÎÎÁ ¿ÎflHÎ ÁÏË÷ Ïfi¿Î· (‰Î÷ √MÔ÷) 101 % ¿Î‹fiÌ √ıflLÀÌ ‰‘ ΩHοÎflÌ ‹ÎÀı Œ˘fi ¶ÎflÎ Á_’¿Û ¿fl˘ ¿ÃÌfi◊Ì ¿ÃÌfi Á‹V›Îfi˘ A to Z Á‹Î‘Îfi

72 ¿·Î¿‹Î_ ‰ÂÌ¿flHÎ, ‹à «˘ÀfiÎ V’ı.

‘Îflı·Ì T›„@÷fi_ Ï‹·fi ’˛ı‹-÷ÒÀı·Î Á_⁄_‘ ΩıՉΠ±‹ÎflÔ_ ¿flı·_ ¿˘¥ ÷˘ÕÌ fiΠ¿ı, ‹ÎflÌ ’Ëı·Î ¿Î‹ ¿flÌ ⁄÷Ήı ÷˘ ‹˘Ó ‹ÎB›_ ≥fi΋ NRI ‹ÎÀı ω{Î ’˛Î„M÷, ωÿı›˘√ ±fiı ωÿı‹Î_ ¿˘¥’HÎ ’˛˘O·ı‹fi_ ÏfiflοflHÎ Œ˘fi◊Ì

±‹ÿΉÎÿfiÎ ±fi¤‰Ì, ¿Î‹wË ÿıÂfiÌ 108 ÏÁÏ© ’˛ÎMÔ÷ √œ ωzÎfiÎ ‹ËÎfi ΩHοÎfl www.omsagarastrologers.com

M: +91-9712423531 M: +91-9737691545

ÿflı¿ ‘‹˝fiÎ ·˘¿˘fi_ ¿Î‹ ⁄Ì-22 ω ÀΉfl, ‰ÎÕ…, ±‹ÿΉÎÿ.

lÌ ‹ËηZ‹Ì F›˘Ï÷Ê Õ⁄· √˘SÕ ‹ıÕηÌVÀ ‰Ê˘˝◊Ì …^fiÎ ΩHÎÌ÷Î ±ÎHÎ_ÿ‹Î_ V◊Î›Ì «fl˘÷flfiÎ ’˛A›Î÷ F›˘Ï÷ÊÌ

ÂÎjÎÌ ¿‹·ı¤Υ ΩıÂÌ

U.K., U.S.A., CANADA Famous ‰ÂÌ¿flHÎ, ·‰ ’˛˘O·ı‹, »\ÀλıÕÎ V’ı. ·BÔfi ¿ı‹ ◊÷Î fi◊Ì? ¿ÎflHÎ Â_? ‘_‘˘-Œı@ÀflÌ‹Î_ fi¿ÁÎfi ¿ı‹? ÁŒ‚÷Î @›Îflı ‹‚Âı? ’Ï÷, ÁÎÁÏfl›Î‹Î_ ÿ—¬, Á_÷Îfi ¿ı‹ ◊÷Î fi◊Ì? ¿ÎflHÎ Â_? CÎfl‹Î_ ¿o¿ÎÁ ¿ı‹? ÷‹ÎflÎ ⁄Î⁄Î ⁄ı⁄Ìfiı ËıflÎfi ¿flı »ı? ‹¿Îfi-…‹Ìfi ‰ı«Î÷Î fi◊Ì? Œı@ÀflÌ‹Î_ fi˘¿fl, VÀÎŒ À¿÷Î fi◊Ì? ¤Î√ÌÿÎflÌ◊Ì ’flıÂÎfiÌ, Á√Î_-Á_⁄_‘Ì ⁄Ë ËıflÎfi ¿flı »ı? ¿˘¥±ı ‹Òà ‹˘¿·Ì ˢ› ÷˘ ’Î»Ì ‰Î‚‰Ì, ÂflÌfl ÁÒ¿Î÷_ ¿ı‹ Ω› »ı? ÿ‰Î ·ı‰Î »÷Î_ ±Áfl ¿fl÷Ì fi◊Ì? ·‰ ’˛˘O·ı‹, ¿˘¥±ı ¬‰ÕΉı·_, ’̉ÕΉı·_, …^fi_ ‹ı·_ ¿flı·_, CÎfl ⁄ıÃÎ ¿Î›‹Ì Á‹Î‘Îfi, ≥E»Î‘ÎflÌ ±Î¿Ê˝HÎ ‹Ë΋˘ÏËfiÌ ’˛›˘√. ’˛ı‹ ·BÔfi, ’Ï÷-’IÔfiÌ‹Î_ ±HÎ⁄fiΉ. ÂÎjÎÌ∞

±ÎHÎ_ÿ— +91-9825946911

ÁM÷¿ ÁM÷fl_√Ì ±ıÀ·ı √…flÎ÷Ì A›Î÷fi΋ ·ı¬¿˘◊Ì ±˘’÷˘ Ák‰ÂÌ· ±fiı Á_V¿ÎflÌ ‰Î«fi◊΂

To, Advertise in

GUJARAT TIMES Cal: 212 - 675 - 7515. Fax: 212 - 675 - 7624 Email: gujtimesusa@gmail.com

To, read

GUJRAT TIMES online,

Visit www.gujarattimesusa.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ÁMÀıQ⁄fl 1, 2017 à September 1, 2017 (’˛¿flHΗ 42) ÷ı fl˘Ï⁄fiı … ±Î√‚ ±Î‰Ìfiı ·¥ ·Ì‘Ì. ÿÎÿÎfiı Á_÷˘Ê ◊›˘. √˛ıÀÎ Á΋ı Ωı¥fiı ±ı ËV›Î ±fiı ∂¤Î ◊›Î. ’HÎ ±ı‹HÎı Â_ Ωı›_. fl˘Ï⁄fiı ·√¤√ …⁄flÿV÷Ì◊Ì ±Î√˛Ë ¿flÌfiı …\·ÌfiÎ Ë˘Ã ‰E«ı ¿ıLÕÌ ‹Ò¿Ì ±fiı …\·Ì±ı ±ıfiı ∞¤ ’fl ·Ì‘Ì, ’HÎ ’»Ì ⁄Ì∞ … Ï‹ÏfiÀı ±ı ¿Õ‰Ì ¿Õ‰Ì ˢ› ±ı‹ ‹˘Ó ⁄√ÎÕu_ ±fiı …‹Ìfi ’fl ◊Ò_¿Ì ÿÌ‘_. fl˘Ï⁄fiı ±ıfiı √ηı À’·Ì ‹ÎflÌ. ±ı ¤ıÓ¿Õ˘ ÷ÎHÎÌfiı flՉΠ‹Î_ÕÌ. ÂÎ_Ï÷¤Î¥fiı …¥fiı ‹Î_Õ ±ıfiı »ÎfiÌ flάÌ. ’»Ì √˛ıÀÎ ÷flŒ Ωı¥fiı fl…fiÌ¿<‹Îfl ’_ÕuÎ ⁄˘S›Î, “Õ˘LÀ ŒÌ· ⁄ıÕ √˛ıÀÎ. ±ıfiı ÷ÎflÎ ’fl fiÏË, ‹ÎflÎ ’fl fiÏË, fl˘Ï⁄fi ’fl fiÏË, ’HÎ ’˘÷ÎfiÎ ’fl ’HΠωf‰ÎÁ fi◊Ì flè΢. Á˘flÌ.” ¿Î·ı ’Î»Ì ‹ÎflÎ ËÎ◊fiÌ ¿ıLÕÌ ¬Î÷Ì ◊¥ …Âı. ±ı ‹fi˘‹fi ⁄˘S›Î ±fiı ±ıfiı ÷ıÕÌfiı Ï¿«fifiÎ_ ’√Ï◊›Î_ «ÕuÎ. ±Î…ı …ı ±Ï‰f‰ÎÁ …ı ∞¤ ’fl Ë÷˘ ÷ı ’»Ì @›Î_¿ ¿˘¥¿ ⁄Ë ÕıÏ·¿ıÀ …B›Î±ı …¥fiı ±ıfiÎ “⁄Ì∫√”fi˘ ±ı¿ ±_ ⁄fiÌ …Âı. ÿÎÿÎ ’flfiÌ Â_¿Îfi˘ ±ı¿ ±_Â. ±Î‹ ω«Îfl÷Î_ ±ı‹fiı «ÎflÔfiÌ ÿ›Î fi ±Î‰Ì. ±Î ‰¬÷ı ¤›_¿fl ±ı‰Ì ±ı¿ √΂ ∂√Ì, √‘ÎÕÌ◊Ì ‹˘ÀÌ √΂ ±ı g…ÿ√Ì‹Î_ ¿ÿÌ ±ıfiı ‹ÎÀı fiˢ÷Î ⁄˘S›Î, ’HÎ ±Î ‰¬÷ı ±ı¿ ±ıfiÌ ÁÎ÷ ’ıœÌfiı ’ˢӫı ±ı‰Ì ±ı¿ ’HÎ ±ı¿fiÌ ⁄̤IÁ √΂ ±ı‹fiÎ ‹fi‹Î_ ∂√Ì. ±ı √΂ fi ∂√Ì Ë˘÷ ÷˘ ·‹HÎÎfiÌ ±ı¿Îÿ fiÁ ¿ÿΫ ŒÎÀÌ ’Õ÷ ±ı‹ ±ı‹fiı ·ÎB›_. ±ı‹HÎı Ë˘Ã ⁄ÌÕÌ ÿÌ‘Î. √VÁ˘ ¤Ì÷fl‹Î_ ∂÷flÌ √›˘. ˉı «ÎflÔ Â_ ⁄˘·ı »ı ±ı Ωı‰Îfi_ Ë÷_. ààà “‹Îflı ‹ÎflÎ_ »˘¿flÎ_ Ωı‰Î_ »ı.” «ÎflÔ Œ˘fi‹Î_ fifl‹ÎÂ◊Ì ⁄˘·Ì. “±ı Ωı‰Î_ ˢ› ÷˘ ±Î›Î_ √ÕÎ...” …‰Î⁄‹Î_ ‹_…\⁄Ëıfi ±Î‹ √VÁı ◊¥fiı ⁄˘·÷Î_ Ë÷Î_. I›Î_ … ÂÎ_Ï÷¤Î¥ ¢‰fl‹Î_◊Ì ⁄ËÎfl ±ÎT›Î. {Õ’◊Ì ±ı‹HÎı fiı„M¿fi◊Ì ËÎ◊ ·Ò»Ìfiı ⁄ÌΩı ËıLÕÁıÀ ËÎ◊‹Î_ ·Ì‘˘ ±fiı ±Î_¬◊Ì …flÎ ±Î∞∞ ¿flÌfiı ‹_…\⁄Ëıfifiı ÂÎ_÷ flËı‰Î Á_¿ı÷ ¿›˘˝. ⁄⁄Õ÷Î_ŒŒÕ÷Î_ ‹_…\⁄Ëıfiı ’À ÿ¥fiı ÏflÁ̉fl ’λ\_ ¤Ÿ÷ı ÀŸ√ÎÕÌ ÿÌ‘_ fiı ÂÎ_Ï÷¤Î¥fiı ËΠ◊¥. ÂÎ_Ï÷¤Î¥fiÌ ‹ÎŒ¿ ±ı √΂˘fiı ‹fi‹Î_ flÎ¬Ì Â¿÷Î_ fiˢ÷Î_ ±fiı ÷fl÷ … «˘’ÕÎ‰Ì ÿı÷Î_ Ë÷Î_. ±ı¿ ‰Îfl ÂÎ_Ï÷¤Î¥ ±ı‹fiı ±ı ⁄Î⁄÷‹Î_ ‰Îfl÷Î Ë÷Î I›Îflı ⁄˘S›Î_ Ë÷Î_— “≥ ‹fiı ≥‹ ÷‹ÎflÌ …ı‹ Á‹Î›ı ⁄˘·÷Î_ fiÏË ±Î‰Õı. Ë_ ÷‹ÎflÌ …ı‹ ÂÎV÷fl ¤HÎÌ fi◊Ì. fiı‰ı ±Î ’οΠCÎÕı ¿Î_ÃÎ fiÏË «Õı. ÷‹Îflı ‹fiı ¿Î_¥ fi˘ ¿Ëı‰_. ÷‹fiı ⁄Ë ËÂı ÷˘ Ë_ Œ˘fi … Ã΋¿˘ ‹Ò¿Ì ÿ¥Â, ’HÎ ‹ÎflÎ◊Ì ≥ flÎ_Õı…HÎÌfiı Á_¤‚ÎT›Î ‰√fl ÷˘ fi_¥ … flı”‰Î›.” ÂÎ_Ï÷¤Î¥fiı ±Î flV÷˘ ‹_…^fl Ë÷˘. Œ˘fi ‹Ò¿Ì ÿı‰Î◊Ì ±’Λı·Ì √΂fiÌ ±Áfl ËΩfl√HÎÌ ±Î¿flÌ ◊¥ …÷Ì Ë÷Ì, ’HÎ ±Î flV÷˘ ‰fi-‰ı ◊¥ …÷˘ Ë÷˘ ±ı ‹ËÎÁ¬ Ë÷_. ÏÁ‰Î› ¿ı «ÎflÔ Á΋˘ Œ˘fi ¿flı ±fiı ±ı‹Î_ ±ı gË‹÷ ÷˘ Ë÷Ì … fiÏË. ±ıfiÌ gË‹÷ «˘fl …ı‰Ì Ë÷Ì, ·Ò_ÀÎflÎ …ı‰Ì fiÏË. “¿ı‹ »ı ÷ÎflÌ ÷Ï⁄›÷ ˉı?” “ÁÎflÌ »ı. ¿Î·ı ÁÎ_…ı CÎflı ±Î‰Ì »\_.” «ÎflÔ ⁄˘·Ì ±fiı ŒflÌ flÀHÎ ¿›*— “‹Îflı ‹ÎflÎ_ »˘¿flÎ_fiı Ωı‰Î_ »ı.” “»˘¿flÎ_fiı ÷_ Ωı¥Â, ’HÎ »˘¿flÎ_ ÷fiı Ωı¥ ¿Âı?” ±ı‹HÎı ’Ò»˚›_ fiı ’»Ì ’˛ffi‹Î_ ⁄flÎ⁄fl ‹‹˝fiı ÃÎoÁÌfiı ’Ò»˚›_— “÷ÎflÌ ±Î Ëη÷‹Î_?” ±ı ’◊ÎflÌ‹Î_ ’ÕÌ ËÂı ±ı ÂÎ_Ï÷¤Î¥ ¿S’Ì Â@›Î ±ıÀ·ı ±Î‹ ⁄˘S›Î. ±Â@÷ ˢ›, ÿ‰ÎfiÌ ⁄˘ÀSÁ fi∞¿‹Î_ ’ÕÌ Ë˘›, ±Î_¬˘fi_ fiÒfl ËHÎΛı·_ ˢ›. ‰Î«Î Ë∞ ’ÒflÌ Á΋ÎL› fiˢ÷Ì ◊¥ ±ı ÷˘ ±Î Œ˘fi ’fl◊Ì … ¬⁄fl ’ÕÌ …÷Ì Ë÷Ì. ±Î¬˘ ÁıÀ±’ … ÷ı Ïÿ‰Áı Ë÷˘ ±ı ˢ›. ±ı‹Î_ »˘¿flÎ_fiı ŒflÌ ·¥ …‰Î_? “±ı‹ ÷˘ CÎfl‹Î_ ËflÔ_ŒflÔ_ »\_.” ±ı ⁄˘·Ì— “’HÎ ⁄ËÎfl fiÌ¿‚_ ÷˘ «yfl ±Î‰ı ±ıÀ·ı ¿Ë_ »\_.” “Á‹…\_ »\_.” ±ı ⁄˘S›Î ±fiı ±‰Î…‹Î_ ±ı Á‹…HÎ ∂÷flÌ ’HÎ ±Î‰Ì. ¿èÎ_— “Á‹…\_ »\_. »˘¿flÎ_ ’HÎ ±«Îfi¿ ÷ÎflÔ_ fi΋ ÿ¥fiı √‹√Ìfi ◊¥ Ω› »ı. Ë_ fiÎ fi◊Ì ’ÎÕ÷˘, ’HÎ Ë_ Â_ ¿Ë_ »\_? ÷ÎflÎ◊Ì ÕˇÎ≥g‰√ fi ◊Λ ÷˘ Á_…› ±Î‰Ìfiı ÷fiı ·¥ Ω›, ’HÎ ¿Ëı‰Î‹Î_ ‹t˘ Â_ »ı ¿ı ÷_ ±Î‰, ±Î‰ ±fiı ±Î‰Ìfiı Ωı¥ Ω.” ±ı‹HÎı ⁄˘·÷Î_ ⁄˘·÷Î_ ‹_…⁄Ëıfi Á΋ı Ωı›_. ±ı‹fiÌ ±Î_¬˘ «Îfl ◊¥ √¥ Ë÷Ì, ’HÎ ±ıfiÌ g«÷Î ¿›Î˝ ‰√fl … ÂÎ_Ï÷¤Î¥ ⁄˘S›Î— “±Î ⁄ËÎfiı »˘¿flÎ_±˘fiı ŒÌVÀ (Ï‹…⁄ÎfiÌ) ◊¥ …Âı.” ±Î Áfl¬Î‹HÎÌ ¿fl‰Ì ±ı‹fiı √‹Ì fiÏË, »÷Î_ ⁄˘S›Î, ±ıÀ·_ … fiÏË, V’WÀ÷Î ’HÎ ¿flÌ— “÷‹ı ⁄LÔfiı ÁÎ◊ı ˢ, ‹Î ±fiı ⁄Î’ ⁄LÔfiı ±ı¿ »Î’flÎ fiÌ«ı ˢ› ±ı ±Î ⁄΂¿˘fiı ‹fi ˉı ÷˘ ŒÌVÀ … fiı?” ±Î ‰Î÷‹Î_ flËı·Ì »^’Ì ÂÎflÕÌfiÌ ‰ıÿfiÎ ±ıHÎı ’HÎ ±fi¤‰Ì. ±ı “ËΔ ’ÎՉΠ…÷Ì Ë÷Ì I›Î_ ‰‚Ì ⁄˘·Ì— “‹Îflı ’λΠ±‹¿ Œ˘fi ±ËŸ ±Î‰‰ÎfiΠˢ›. ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ ÷‹ı … ±Î‰˘fiı, M·Ì{.” ±Î ÿ·Ì· Á΋ı ±ı ‹Ò_√Î ◊¥ √›Î. ±‹¿ Œ˘fi? ±Î ÂOÿ √Ò_«‚_ ‰‚Ìfiı ’Õı·Î Á’˝ …ı‰˘ Ë÷˘. ±ıfiÌ ·_⁄Î¥‹Î_, ±ıfiÌ ŒıHÎfi˘, ±ıfiÎ e_ŒÎÕÎfi˘, ±ıfiÎ {ıflfi˘ ±_ÿÎ… fi ±Î‰Ì ¿ı. ‰S·¤ Ãyfl◊Ì ‹Î_ÕÌfiı ‰Ìflı ‰Î_¿ÎHÎÌ, ’˘·ÌÁ, ‹ıÏÕ¿· ≥LV›flLÁ, ÏÁ@›˘ÏflÀÌ, fiıLÁÌ ¿˘¥ ’HÎ... ¿˘¥ ’HÎ... ’Ò»Ì Â¿Î› fiÏË. ÁΫ˘ …‰Î⁄ ±Î‰ı ’HÎ fiÏË. “±˘¿ı” ±ı‹HÎı ¿èÎ_— “‹Îflı ÷ÎflÌ ÁÎ◊ı ¿ÂÌ¿ ‰Î÷ ¿fl‰Ì »ı. Ë_ … ·¥fiı ±Î‰_ »\_.”

9

fi‰·¿◊Î

±_

’W’ÿÎË fl…fiÌ¿<‹Îfl ’_ÕuÎ “‹Îflı ’HÎ ◊˘ÕÌ ‰Î÷ ¿fl‰Ì »ı.” ±ıHÎı ¿èÎ_— “@›Îflı ±Î‰Â˘?” “Ë‹HÎÎ_ ….” ±ı ⁄˘S›Î— “Á_…› Ë∞ ±ÎT›˘ fi◊Ì. Ë_ ±ı¿·˘ … »˘¿flÎ_fiı ·¥fiı ±Î‰_ »\_.” ’»Ì …flÎ Z΢¤ ±fiı Á_¿˘«◊Ì ⁄˘S›Î— “Ωı, ±ı‹fiÎ_ ¿’ÕÎ_ ·¥fiı fi◊Ì ±Î‰÷˘ ˢÓ!” “±˘¿ı.” ’HÎ …ı ⁄΂¿˘ ±Î «˘‰ÌÁ ¿·Î¿‹Î_ ±fiı¿ ‰Îfl “‹Q‹Ì, ‹Q‹Ì” ¿flÌ «Ò@›Î_ Ë÷Î_ ÷ı±˘ ‹Q‹Ì ’ÎÁı …‰Îfi_ fi΋ ’Õ÷Î_‰ıÓ÷ ΩHÎı ¿ı ÁΉ ’·ÀÎ¥ √›Î_. ÿÎÿαı …ı‰Î ÂÒ{ ’Ëı›Î˝ fiı √ÎÕÌfiÌ «Î‰Ì ¿Ì-⁄˘ÕÛ ’fl◊Ì μ÷ÎflÌ ¿ı ÷fl÷ … fl˘Ï⁄fi ÂΉfl‹Î_ √›˘ fiı ÁÎflÌ ±ı‰Ì ‰Îfl Á‘Ì ±_ÿfl ’flÎ¥ flè΢— F›Îflı …\·Ì ÀÌ.‰Ì.fiÌ Á΋ı fl‹¿ÕÎ_ ¤flı·˘ ¬ÒH΢ Ë÷˘ I›Î_ …¥fiı ΩHÎı ¿ı ·’Î¥ … √¥. “fi˘ ÿÎÿÎ, fi˘ ÿÎÿΔ ±ı ⁄˘·Ì— “’Ëı·Î_ fl˘Ï⁄fifiı ¿Ë˘ ¿ı flıÕÌ ◊Λ.” ‹_…\⁄Ëıfiı ±ıfiÎ_ fiÎfi¿ÕÎ_ ⁄ÒÀ‹˘Ω_ ±ıfiÎ ¤HÎÌ ŒıÓ@›Î_ fiı ’»Ì ±Î‰Ìfiı ’ËıflΉ‰Î_ ⁄ıÃÎ_, ’HÎ …\·Ì ‰Î_¿Î«Ò¿Î ’√ ¿flÌfiı ±ıfiı »À¿Î‰‰Î ‹Î_ÕÌ. ±_÷ı ‹_…\⁄Ëıfiı ±ıfiÎ ’√ ’¿ÕÌfiı ’Ëı·Î_ ‹˘Ω_ ±fiı ’»Ì ÂÒ{ ’ËıflÎ‰Ì … ÿÌ‘Î_. I›Î_ ‰‚Ì fl˘Ï⁄fi ÂΉfl‹Î_◊Ì ⁄ËÎfl fiÌ¿Y›˘ fiı …‰ÎfiÌ ¿ÂÌ … μ÷Ή‚ fi ˢ› ±ı‹ ‘Ìflı ‘Ìflı ÷ˆ›Îfl ◊‰Î ‹Î_Õu˘. ±_÷ı ⁄Lfiı Á‹Ω‰Ì’ÀΉÌfiı ⁄ËÎfl ¿ÎœuÎ_ ±fiı √ÎÕÌ‹Î_ ⁄ıÁÎÕuÎ_. I›Î_ …\·Ì ⁄˘·Ì— “ÿÎÿÎ, ‹fiı V’˛Î≥À?” ±ıÀ·ı ±ı‹HÎı ‰‚Ì CÎfl‹Î_ …¥fiı V’˛Î≥Àfi_ ¿ıfi ·Î‰Ì ±ÎM›_. “¿˘¥ fiı ¿˘¥ ÏfiÏ‹kÎı »˘¿flÎ_ ‹˘Õ<_ ¿flΉ÷Î_ Ë÷Î_. »÷Î_ ¿˘HÎ ΩHÎı ¿ı‹, ◊˘ÕÎ ◊˘ÕÎ ¿·Î¿ı ‹Q‹Ìfiı ›Îÿ ¿flÌ ·ı÷Î_. ±ı ⁄LÔfiı ‹Q‹Ìfiı I›Î_ …‰Îfi_ À΂‰Î ‹Î√÷Î_ Ë÷Î_. ±ıÀ·ı … ¿ÿΫ flV÷΋Î_ ÷˘ …\·Ì ’λ·Ì ÁÌÀ ’fl ¨CÎÌ ’HÎ √¥. «ÎflÔ ±ı ·˘¿˘fiÌ flÎË Ωı¥fiı … ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ±ı‹ ·Î√÷_ Ë÷_ ¿ı …flÎ ’˛›IÔfi’Ò‰˝¿ ÃÌ¿Ãο ◊¥fiı ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ‹˘Ó …flÎ ÏŒy_ ’ÕÌ √›_ Ë÷_ ±fiı fi…fl ‹Î_ÕÌfiı ‰Î÷ ¿fl‰ÎfiÌ ÷οÎ÷ ±˘ÁflÌ √¥ Ë÷Ì. …\·Ì ÷˘ ¨C΋Î_ Ë÷Ì, ’HÎ ÂÎ_Ï÷¤Î¥±ı …ı‰Ì ±ıfiı fiÌ«ı ‹Ò¿Ì ¿ı ‹Q‹Ìfiı Ωı¥fiı ±ıfiÌ fi…fl‹Î_ «‹¿ ±Î‰Ì— “‹Q‹Ì... ‹Q‹Ì....” ±ıHÎı ËÎ◊ ’ˢ‚Î ¿flÌfiı ¿èÎ_ ±fiı ±ıfiÎ ¤HÎÌ ÿ˘ÕÌ. fl˘Ï⁄fi ’HÎ {Õ’◊Ì ±ıfiÌ ’ÎÁı ÿ˘ÕÌ √›˘ ±fiı ±ıfiÎ ¬˘‚΋Î_ ‹Î◊_ fiÎ¬Ì ÿÌ‘_. «ÎflÔ±ı œÌ·_ œÌ·_ √Îμfi ’Ëı›* Ë÷_ ±fiı ‰Î‚ ‹ÎhÎ μ’fl μ’fl◊Ì ÃÌ¿ ¿›Î˝ Ë÷Î. ÂÎ_Ï÷¤Î¥ ÷flŒ Ωı¥fiı ±ıHÎı ÷fl÷ … »˘¿flÎ_fiı ’˘÷ÎfiÎ ±Îf·ıÊ‹Î_ ·¥ ·Ì‘Î_. ÂÎ_Ï÷¤Î¥±ı ⁄ı ’‚ ÷˘ ¿ÂÌ ‰Î÷ … Âw fi ¿flÌ. ±ı‹fiı ÏÕVÀ⁄˝ ¿fl‰Îfi_ ±ı‹fiı ÃÌ¿ fi ·ÎB›_. ±ı ’»Ì ÏÀ’˘› ’fl ’Õı·Ì ÀıO·ıÀfiÌ ⁄˘À· Ωı¥fiı ±ı‹HÎı ¿èÎ_— “ÿ‰Î ·ı‰Ì ’Õı »ı Ë∞?” “„@÷fiÌ »ı.” ±ıfiÌ ⁄Î…\‹Î_ … ±Î¬Î ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ’˛A›Î÷ ±ı‰Ì ÀÎ≥·fi˘·fiÌ ÕO⁄Ì ’ÕÌ Ë÷Ì. ÂÎ_Ï÷¤Î¥±ı ±ı Ωı›_ ±fiı ’Ò»˚›_— “’ı≥fi ’HÎ ◊Λ »ı?” “…flÌ ‹Î◊_ ÿ—¬ı »ı.” ±ı ¿Â_ ⁄˘S›Î_ fiÏË. ‰Î÷«Ì÷ ‰√flfiÌ ⁄ı«Îfl ZÎHÎ ±ı‹ fiı ±ı‹ ’ÁÎfl ◊¥ √¥. ⁄΂¿˘ Ë∞ ±ıfiÌ ±Î…\⁄Î…\ CÎÒ‹flÎ÷Î_ Ë÷Î_. «ÎflÔ ÂÎ_Ï÷¤Î¥fiÌ ±‰œ‰ Á‹∞ √¥. ±ıHÎı ⁄΂¿˘fiı ÿÒflfi˘ ¬ÒH΢ ⁄÷ÎT›˘. “Ω±˘, …¥fiı √ı‹ fl‹˘ ˢÓ. Ë_ ÿÎÿÎ ÁÎ◊ı ‰Î÷ ¿flÌ ·™.” ÂÎ_Ï÷¤Î¥fiı ⁄Ë ÁÎflÔ_ ·ÎB›_. ±flı, «ÎflÔ Ë_‹ıÂÎ_ ±Î‹ … ‰fl÷÷Ì Ë˘÷ ÷˘? ±ı Á_÷˘Êfi_ ËV›Î ±fiı ⁄΂¿˘ …flÎ ÿÒfl ◊›Î_ ±ıÀ·ı ’Ò»˚›_— “±Î‰_ ¿fl‰ÎfiÌ ÂÌ …wfl ’ÕÌ, «ÎflÔ?” ÁΫ˘ …‰Î⁄, …ı …Â ’ÎÁı◊Ì ΩHΉΠ‹Y›˘ Ë÷˘ ÷ı ‹‚‰ÎfiÌ ÷˘ ¿˘¥ … ±ÎÂÎ fiˢ÷Ì, ’HÎ Â_ ¿Ëı »ı ±ı ΩHΉÎfiÌ ∫÷ıΩflÌ Ë÷Ì …. ±ı‹HÎı ±ı ‹ÎÀı Á‰Î· ’Ò»Ìfiı ±ıfiÌ Á΋ı ÷οÌfiı Ωı›_. «ÎflÔ ±ı fi…flfi˘ Á΋fi˘ fi ¿flÌ Â¿Ì. Ë˘Ã ⁄ÌÕÌfiı ±ÎÕ<_ Ωı¥ √¥ ±fiı ±Î_¬‹Î_ ±Î_Á ‘ÁÌ ±ÎT›Î_.

“±ı‹ …...” ±ı ⁄˘·Ì— “‹˘÷ ‰Ëη_ Ë÷_ ±ı‹ fiÏË, ’HÎ g…ÿ√Ì◊Ì ¿oÀÎ‚Ì √¥ Ë÷Ì.” ’»Ì fi…fl◊Ì fi…fl ‹ı‚‰Ìfiı ±ıHÎı ¿èÎ_— “‹fiı ¬⁄fl »ı ¿ı ÷‹ı Â_ ¿Ëı‰ÎfiÎ »˘!” “Â_ ¿Ëı‰Îfi˘ »\_?” “±ı … fiı ¿ı g…ÿ√Ì◊Ì ÷_ ¿oÀÎ‚Ì »ı ±ı g…ÿ√Ì ÷ıÓ … Áfl∞ »ı! Â_ ¿Ëı‰ÎfiÎ? ‹ÎflÎ ’M’Î ’HÎ...” ±ı ÂOÿ˘ √‚Ì √¥. …ı fiˢ÷_ ±ı ∞¤ı ±Î‰Ì √›_. ±ıfiÎ◊Ì ±ı Á¤Îfi ◊¥ √¥. ⁄˘·Ì— “ËÎ, Ë_ ¿Ë_ »\_ ¿ı ±ı g…ÿ√Ì ‹ıÓ … Áfl∞ Ë÷Ì ±fiı ‹fiı ±ıfi_ ωÁ…˝fi ¿fl‰Îfi˘ ’HÎ Ë¿ »ı.” “fi‰Á…˝fi ¿flΛ, ‹Òfl¬.” ±ı ⁄˘S›Î— “ωÁ…˝fi fiÏË.” “÷‹ÎflÌ …ı‹ ⁄˘·÷Î_ ‹fiı @›Î_ ±Î‰Õı »ı? ·˘fiı, ±ıÀ·_ ¿Ë_ »\_ ¿ı ‹ÎflÌ g…ÿ√Ì ‹ÎÀı Ë_ …‰Î⁄ÿÎfl ⁄Á! ÷‹ı fiÏË. ±ı‰_ ˢ÷ ÷˘ ÷‹ÎflΠωflÔ© Ï«ßÌ ‹Ò¿Ìfiı Ω÷ fiı?” ±ı «‹¿Ì √›Î. ËÎ, ±ı ’˛’_«, VÀoÀ, ÊÕ˚›_hÎ, ¬ı·, …ı ¿Ë˘ ÷ı ±ı ¿flÌ Â¿Ì Ë˘÷, ’HÎ fiˢ÷˘ ¿›˘˝. μ’¿Îfl ¿›˘˝. “÷‹ı ‹fiı ±ı¿ ‰Îfl …ı·‹Î_◊Ì »˘ÕÎ‰Ì Ë÷Ì fiı?” ±ı ⁄˘·Ì— “÷ıÓ ±ıfi˘ ⁄ÿ·˘ ‰Î‚Ì ÿÌ‘˘, ⁄Á?” “‹Îflı ⁄ÿ·˘ ±ı flÌ÷ı fi◊Ì Ωı¥÷˘. Ë_ ÷˘ ¿Ë_ »\_ ¿ı ‹fiı …ı·‹Î_ fiά, ‹ÎflÌ fiά, ⁄fl⁄Îÿ ¿flÌ fiά, ’HÎ ‹fiı …ı Ωı¥±ı »ı ÷ı ±Î’. ‹ıÏflÕ flËÌfiı fi ±ÎM›_ ÷˘ ¿o¥ fiÏË, ˉı ÕÎ≥‰˘Áa ◊¥fiı ±Î’. ÿÌ¿flÎfiÌ ‰Ë ÷flÌ¿ı fi ±ÎM›_ ÷˘ ˉı ‹ÎflÎ √˛ÎLÕÏ«SÕˇfifiÌ ‹Î ÷flÌ¿ı ±Î’, ’HÎ ±Î’. Ë_ ÷ÎflÌ ’ÎÁı ¿fl√flÔ_ »\_ «ÎflÔ, ‹fiı ±Î Ï⁄«ÎflÎ_ “‹ÎÁÒ‹” »˘¿flÎ_fi_ ÁÎflÔ_ μF…‰‚ - ⁄ıÿÎ√ N›«fl ±Î’.” “N›«fl ÷˘ ¥f‰flfiÎ ËÎ◊‹Î_ ˢ› »ı.” ±ı ⁄˘·Ì— “Á˙ Á˙fi_ ¤ÎB› ·¥fiı …L‹ı »ı. Ë_ Â_ ±Î’‰ÎfiÌ?” “¥f‰fl ˢ÷ ÷˘ ±I›Îflı ÷ÎflÌ ’ÎÁı ¿fl√fl÷˘ fi ˢ÷. ¿˘¥¿ ‹_Ïÿfl‹Î_ …¥fiı ¿fl√fl÷˘ ˢ÷, »˘¿flÎ_ ‹ÎÀı ±ıfiÌ ‹Î ¿fl÷Î_ ‹˘À˘ ¥f‰fl ⁄ÌΩı ¿˘¥ fi◊Ì. ‹ÎflÎ …ı‰Õ˘ ÁÎà ‰flÁfi˘ ‹ÎHÎÁ ±ıfiÌ ÿÌ¿flÌ …ı‰ÕÌ hÎÌÁ ‰flÁfiÌ jÎÌ ’ÎÁı ¿fl√flı ÷˘ Á‹…‰_ Ωı¥±ı ¿ı ±ı … ±ıfi˘ ÿı‰ fiı ±ı … ±ıfi˘ ÿÎfi‰ ËÂı. ±Î ÁÎÿ_ ·˘Ï…¿ ÷˘ Á‹….” “’M’Î...” ±ıHÎı CÎHÎÎ ‰¬÷ı ±Î Á_⁄˘‘fi ¿›*— “÷‹ı √fl‹ fi ◊¢. ‹ÎflÎ xÿ›‹Î_ ‘⁄¿ÎflÎ Ë∞ ‰‘Ì Ω› »ı.” “√fl‹ fi◊Ì ◊÷˘, ⁄ıÀÎ.” ±ı‹HÎı ±ı‹fiÎ V‰flfiÌ Á’ÎÀÌ fiÌ«Ì ¿flÌ fiÎ¬Ì fiı ’M’ÎfiÎ …‰Î⁄‹Î_ ±ı‹fiÌ ∞¤ı “⁄ıÀΔ ÂOÿ ±Î‰Ì √›˘ fiı ⁄˘S›Î— “‹ÎflÎ xÿ›fiÌ ‰ıÿfiÎ ‹ÎflÎ◊Ì À˘·flıÀ ◊÷Ì fi◊Ì. ±¿‚Î¥ Ω™ »\_ ±ıÀ·ı ±‰Î… ¨«˘ ◊¥ Ω› »ı, ’HÎ «ÎflÔ, ‹Îflı ÷fiı ¿Ëı‰Îfi_ ±ıÀ·_ … »ı ¿ı ÷ÎflÌ g…ÿ√Ì …ı Ïÿ‰Áı ÷ıÓ ±Î fl˘Ï⁄fifiı …L‹ ±ÎM›˘ I›Îfl◊Ì ÷ÎflÌ ±ı¿·ÌfiÌ fi◊Ì flËÌ. …\·ÌfiÎ …L‹ ’»Ì ÷˘ ±ı‹Î_ …\·Ì ’HÎ ÏËVÁıÿÎfl »ı Á‹∞?” “±ı‹fiı ±ı‹fiÎ Ë¿˘ ±Î’_ … »\_ fiı? …ı ÿËÎÕı ±ı ¤ÒA›Î_ - ÿA›Î_ flËı ÷ı ÿËÎÕı ¿ËıΩı.” ÷tfi Á΋ÎL›, V◊Ò‚, ’ıÀfiÌ Á’ÎÀÌ ’fl◊Ì ±Î jÎÌ ‰Î÷ ¿fl÷Ì Ë÷Ì. ±Îfiı ¿ı‰Ì flÌ÷ı Á‹Ω‰‰Ì? ±ı ⁄˘S›Î— “«ÎflÔ, ±ı¿ ‰Î÷ Á‹∞ ·ı ¿ı ⁄΂¿˘ ±ı¿·Î ¬˘flο◊Ì … ‹˘ÀÎ_ fi◊Ì ◊÷Î_. ±ı¿·Î_ ¿’ÕÎ_◊Ì ¿ı CÎflfiÌ «Îfl ÿ̉η ±fiı »Î’flÎ_◊Ì ±ı‹fi_ flZÎHÎ fi◊Ì ◊÷_. ±ı‹fiı ‹Î-⁄Î’ ⁄LÔfiıfiÌ ’ÒflÌ ÿfl¿Îfl, ±ı‹fiÎ ‹ÎfiÁfiÌ {ÌHÎÌ {ÌHÎÌ …wfl÷˘fi_ …÷fi, ±ı‹fiÌ ËÒ_Œ, ±ı‹fi˘ ±ı‹fiÎ xÿ›fiı »ı¿ ÷Ï‚›Î Á‘Ì V’Âı˝ ±ı‰˘ ’˛ı‹ Ωı¥±ı. ⁄΂¿˘ ÷˘ …L‹ı ÷ı CÎÕ̱ı ±ÎflÁfi˘ ¿Î«˘ ±Î¿Îfl ‰√flfi˘ À¿Õ˘ ˢ› »ı, ‹ÎÀÌfi˘ g’Õ Ë˘› »ı. ±ı‹Î_◊Ì ‹Î⁄Î’ı ¤ı√Î_ ‹‚Ìfiı ±ı‹fiı Á_’ÒHν ‹ÎHÎÁ ⁄fiΉ‰ÎfiΠˢ› »ı, ±ı‰Î ‹ÎHÎÁ ⁄fiΉ‰ÎfiΠˢ› »ı ¿ı …ı ±Î M≤J‰Ì ’fl ’˘÷ı ’HÎ Á¬ı◊Ì ∞‰ı ±fiı ⁄ÌΩfiı ‹ÎÀı Á¬◊Ì ∞‰‰Îfi_ ‰Î÷ΉflHÎ ’ıÿÎ ¿flı. ÷fiı Á‹Ω› »ı ¿_¥?” “±‹ı ⁄‘_ Á‹∞±ı »Ì±ı.” ±ı Ï⁄·¿<· Á’ÎÀ V‰flı ⁄˘·Ì. ±ı‹HÎı ÿÒfl fl‹÷‹Î_ ‹Â√Ò· ⁄΂¿˘ ÷flŒ Ωı›_. ±ı¿ Ë‚‰˘ Ïfi—f‰ÎÁ fiÎA›˘ ±fiı ¿èÎ_— “ˉı ±Î ⁄LÔfiıfiÎ ⁄΂’H΋Î_ ‹Î⁄Î’fi˘ Á_›@÷ ’˛ı‹ ÷˘ fi◊Ì … ‹‚‰Îfi˘. ±ı Â@›÷Î ’fl ÷˘ »ÌHÎÌ … ‹¿Î¥ √¥ »ı, ’HΠˉı Ωı ±ı ‹Î ’ÎÁı »ı, ‹÷·⁄ ¿ı ÷ÎflÌ ’ÎÁı »ı. ÷˘ ¿‹Áı ¿‹ ±ıÀ· _÷˘ ¿fl ¿ı ±ıfiı ÷ÎflÎ ÷flŒ◊Ì ÁÎfl΋Î_ ÁÎflÌ ‹Î‰…÷ ‹‚ı, Á_V¿Îfl ‹‚ı, ¿˘¥ ‹ÎfiÏÁ¿ …@Á˝ fi ‹‚ı, ±ÎCÎÎ÷ fi ‹‚ı.” “‹ıÓ ±ı‹fiı Â_ ±ÎCÎÎ÷ ±Î’Ì ÿÌ‘˘? ±ı¿ ±Î...” ±ıHÎı ˉ΋Î_ Ë◊ı‚ÌfiÌ «ıWÀÎ ¿flÌ— “±ı ÷˘ ‹ÎflÎ◊Ì flËı‰Î›_ fiÏË ±ıÀ·ı...” “±ı ±˘»\_ »ı?” ±ı‹HÎı ¿’΂ı ¿fl«·Ì±˘ ’ÎÕÌfiı ¿èÎ_— “±ı ±˘»\_ »ı? ⁄ÎflHÎÎ_ ⁄_‘ ¿flÌfiı ±ı‹fiÌ Á΋ı … ÷_...” ±ı‹HÎı ⁄΂¿˘ ÁÎ_¤‚Ì Ω› ±ı ‘ÎV÷Ì◊Ì ‰Î@› ’ÒflÔ_ fi ¿›*, ’HÎ ËÎ◊fiÌ «ıWÀÎ◊Ì ⁄‘_ … Á‹Ω‰Ì ÿÌ‘_. “÷fiı ¬⁄fl »ı? ÷_ ÷˘ ’»Ì ⁄ıˢ ’ÕÌ Ë˘¥Â. ±ı‹HÎı ¿ı‰Ì flÕÎfl˘‚ ¿flÌ ËÂı? ¿ı‰_ ±Îø_ÿ ¿›* ËÂı? ÷fiı ¿ı‰Î_ ‰‚B›Î_ ËÂı? fiıLÁÌ ±Î‰Ì I›Îflı ⁄Îflb_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¬˘S›_ ËÂı? ±ı ±‘˘˝ ’˘H΢ ¿·Î¿‹Î_ ±ı‹fiÎ_ ¿<‹‚Î_ ‹√… ’fl Â_ Â_ ‰ÌI›_ ±ıfiÌ ÷fiı ¿o¥ Á‹… ’Õı »ı? …flÎ ¿S’fiÎ ÷˘ ¿flÌ Ωı?” ±ı ¤Ÿ÷ ÷flŒ ÂÒL› fi…flı ÷Î¿Ì flËÌ. ΩHÎı ¿ı ¬flı¬fl ’˘÷ÎfiÌ Á΋ı ±ı ºU›fiı ¤…‰Î÷_ Ωı¥ flËÌ Ë˘›. (ø‹Â—)á ·ı¬¿ ÁÎÏËI›¿Îfl ±fiı ’hοÎfl »ı.

Cell:-95580 62711, Email: rajnikumarp@gmail. com ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

10

á fiflı ¿Î’ÏÕ›Î

‰Ì √<…flÎ÷Ì flo√¤ÍÏ‹fiÎ ±ÿ˚¤<÷ fiÎÀu ·ı¬¿ ÏfiÿıÛ¿ ±fiı …O⁄fl ’˛ÏÂZο ±ı‰Î ’˛˘. F›˘Ï÷ ‰ˆz ±Î ŒÎfiÌ ÿ<Ïfi›Îfiı »˘ÕÌfiı ’˘÷ÎfiÌ … flÌ÷ı ±ı„@{À ·¥ √›Î »ı. ÷ı‹fiΠωzÎ◊a±ÎıfiÌ ÁoA›Î ±fiı ÷ı‹fiÎ ’˛ıZο˘fiÌ ÁoA›Î ›Îÿ ¿fḻı ÷˘ ÷ı±Îı ±ı¿ ∞‰o÷ ›<Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ Á‹Îfi Ë÷Î. ±ı‹fi<o …‰<o ±ı ¿Î›‹Ì ±fiı fi ’<flΛ ±ı‰Ì ¬˘À »ı. fiflı ¿Î’Ï՛Π÷ı±˘ 83 ‰ÊÛfiÎ Ë÷Î. √<…flÎ÷fiÌ fi‰Ì fl_√¤>Ï‹fiı ’˘÷ÎfiÌ ±fi˘¬Ì fiÎÀu ·ı¬fiˆ·Ì◊Ì ÷ı‹HÎı Á‹Ú© ¿flÌ Ë÷Ì. ’˘÷ÎfiÎ ÁÎ÷ ÿΛ¿Î ·Î_⁄Î fl_√¿‹Û ÿflÏ‹›Îfi F›˘Ï÷¤Î¥±ı fiÎÀ¿fiÎ_ ÷‹Î‹ ’ÎÁÎ_‹Î_ …ı ’˛›˘√˘ ¿›ÎÛ ±fiı ¿·Î¿Îfl˘fiÌ fi‰Ì ’ıœÌfi<_ Á…Ûfi ¿›<* ÷ı ±fiL› »ı. ‹_√‚‰Îflı ÁÎ_…ı ÁÎÕÎ hÎHÎ ¿·Î¿ı ‹ËΉÌfl Àˇ˘‹Î ˢ„V’À·‹Î_ ÷ı‹HÎı ±_Ï÷‹ f‰ÎÁ ·Ì‘Î ±fiı ¿ıLÁflfi˘ fl˘√ ÷ı‹fiÎ Ïfi‘fifi<_ ÏfiÏ‹kÎ ⁄L›˘ I›Îflı ÷ı‹fiÎ ΩHÎÌ÷Î ±ı¿Î_¿Ì fiÎÀ¿ “¿ıLÁfl”fiÎ Á_‰Îÿ˘ ÁΫΠ’Õ÷Πˢ› ÷ı‰˘ ‹Îˢ· ÁΩÛ›˘ Ë÷˘. ÷ı‹fiÌ ±_Ï÷‹›ÎhÎ΋Î_ ÂËıflfiÎ fiÎÀu ¿·Î¿Îfl˘ ‹˘ÀÌ Á_A›Î‹Î_ ’˘÷ÎfiÎ √<fl, ⁄Î’< ¿ı Ï’÷Î∞fiı ±_Ï÷‹ ωÿΛ ±Î’÷Î_ ¤Î‰fiÎÂÌ· ⁄L›Î Ë÷Î. 9‹Ì ÁMÀıQ⁄fl, 1935fiÎ fl˘… Á<fl÷‹Î_ …L‹Ìfiı ±_√˛ı∞ ÁÎÏËI›fiÎ ’˛¬fl ±P›ÎÁ ’»Ì ÷ı‹HÎı ±Î∞‰fi ±_√˛ı∞ ¤ÎÊÎ ±fiı fiÎÀ¿fi<_ ±K››fi ’Ëı·Î_ ‰Ì. ÀÌ. «˘¿ÁÌ ËÏfl’<flÎ ËÎ¥ V¿>·‹Î_ ±fiı ’»Ì fi‰›<√ ÁΛLÁ ¿˘·ı…‹Î_ ¿›<*. I›Î_fiÎ ±_√˛ı∞ ω¤Î√fiÎ ‰ÕÎ ÷flÌ¿ı ’˛Î. F›˘Ï÷ ‰ˆz 1995‹Î_ ‰›ÏfiT≤kÎ ◊›Î, ’HÎ ÷ı‹fiÌ fiÎÀu ’˛ÏÂZÎHÎfiÌ ¿Î›Û‰ÎËÌ ±_Ï÷‹ f‰ÎÁ Á<‘Ì ΩflÌ flËÌ. ÷ı‹fiÎ_ ’IfiÌ ±fiı ±_√˛ı∞fiÎ_ ±K›Î’¿ ’˛˘. ¿ÌÏ÷˝ÿÎ ‰ˆzfi<_ ◊˘ÕÎ_ ‰ÊÛ ’Ëı·Î_ Ïfi‘fi ◊›<_ Ë÷<_. ÷ı±˘ ÷ı‹fiÌ ’λ‚ ÷ı…V‰Ì fiÎÀu¿Îfl ±fiı ±_√˛ı∞fiÎ_ ’˛¬fl ±P›ÎÁ< ’˛˘. Á˘fi· ‰ˆz-¿<·¿HÎafiı ‹>¿Ì √›Î »ı. ÷ı‹HÎı ±fiı¿ fiÎÀu ¿·Î¿Îfl˘fiı CÎÕuÎ »ı ±fiı Á<fl÷fiÌ ËηfiÌ fiÎÀu ’˛‰ÚÏkÎfiÌ ÷ı±˘ ±Î‘ÎflÏ·ΠflèÎÎ »ı. F›˘Ï÷¤Î¥±ı 1952◊Ì ±ı¿Î_¿Ì ±fiı Ïhα_¿Ì fiÎÀ¿˘fi<_ ·ı¬fi-ÏÿBÿÂÛfi ¿flÌ Áfl÷ ÂËıfl, ›<Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ, flÎF› ±fiı flÎpˇÌ› V÷flı ’ÎÏfl÷˘ÏÊ¿˘ ‹ı‚T›Î_. »ı¿ 1977◊Ì ÷ı‹HÎı fiÎÀu ÏÿBÿÂÛfi ¿fl‰<_ ⁄_‘ ¿›<*, ’HÎ I›Îflı ÷ı‹fiÎ_ ˢfiËÎfl ÿÌ¿flÌ Á˘fi· Ïfiÿı˝Ï¿Π⁄fiÌ «>@›Î_ Ë÷Î_. ÷ı‹fiı ‹ÎÀı ‹ËÎfi fiÎÀu¿Îfl˘fiÎ μE« ±Ï¤’˛Î› flèÎÎ »ı— «_.«Ì. ‹Ëı÷αı ¿èÎ<_ Ë÷<_, “F›˘Ï÷ ‰ˆzı √<…flÎ÷fiÎ ±ı¿Î_¿Ìfi˘ «Ëıfl˘ ’·ÀÌ fiÎA›˘ »ı. ’˛ÏÁ© fiÎÀu¿Îfl ±fiı Á<fl÷fiÌ fl_√¤>Ï‹fiı ±Î‘Îfl ±Î’fiÎfl V‰. ‰…\¤Î¥ ÀÎ_¿ı ¿èÎ<_ Ë÷<_, “±ı‹fiÎ ±_√˛ı∞fiÎ ±P›ÎÁfiı ¿ÎflHÎı ›<fl˘’ ±‹ıÏfl¿ÎfiÌ ’˛ÏÂWÀ fiÎÀu ¿ÚÏ÷±˘◊Ì F›˘Ï÷¤Î¥±ı √<…flÎ÷fiÎ ±ı¿Î_¿Ì ÁÎÏËI›fiı ÁQ≤© ⁄fiÎT›<_ »ı. ±ı‹HÎı 158 ±ı¿Î_¿Ì ·A›Î_ »ı, …ı flÎpˇÌ›, flÎF›, ÂËıfl ¿ı ›<Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ ¿ZÎαı ‰Îfl_‰Îfl ω…ı÷Î ⁄L›Î_ »ı. CÎHÎÌ ‰Îfl V’‘ÎÛfiÎ_ ’Ëı·Î, ⁄ÌΩ ±fiı hÎÌΩ Ï‰…ı÷Î fiÎÀ¿˘ ±ı‹fiÎ_ … ·¬ı·Î_ ˢ› ±ı‰<_ ⁄L›<_ »ı. √<…flÎ÷fiÎ_ ÷‹Î‹ ÂËıfl˘‹Î_ ±ı‹fiÎ_ ·¬ı·Î_ fiÎÀ¿˘ ¤…‰Î› »ı ±fiı

V‹flHÎÎ_…Ï·

September 1, 2017 à ÁMÀıQ⁄fl 1, 2017

√…flÎ÷Ì fl_√¤ÒÏ‹fiÎ A›Î÷fi΋ fiÎÀu¿Îfl

F›˘Ï÷ ‰ˆzfiÌ Ï‰ÿΛ ±ı‹HÎı 158 ±ı¿Î_¿Ì ·A›Î_ »ı, …ı flÎpˇÌ›, flÎF›, ÂËıfl ¿ı ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ ¿ZÎαı ‰Îfl_‰Îfl ω…ı÷Î ⁄L›Î_ »ı. CÎHÎÌ ‰Îfl V’‘ÎÛfiÎ_ ’Ëı·Î, ⁄ÌΩ ±fiı hÎÌΩ Ï‰…ı÷Î fiÎÀ¿˘ ±ı‹fiÎ_ … ·¬ı·Î_ ˢ› ±ı‰_ ⁄L›_ »ı. √…flÎ÷fiÎ_ ÷‹Î‹ ÂËıfl˘‹Î_ ±ı‹fiÎ_ ·¬ı·Î_ fiÎÀ¿˘ ¤…‰Î› »ı ±fiı ω…ı÷Î ⁄fiı »ı.

F›˘Ï÷ ¤ÎV¿flflΉ ‰ˆz …L‹— 9 ÁMÀıQ⁄fl, 1935 (81 ‰ÊÛ) ñ Á<fl÷ ’IÔfiÌ— ’˛˘. ¿ÌÏ÷ÛÿÎ ‰ˆz ÿÌ¿flÌ— ’˛˘. Á˘fi· ωfiΛ¿ ¿<·¿HÎa Ïfi‰ÎÁ— “V‹ÚÏ÷”, Ë‚Ïÿ›Î ÂıflÌ, Á√fl΋’<flÎ, Á<fl÷ ÏÂZÎHΗ ±o√˛ı∞ ÁÎÏËI› ÁÎ◊ı ±ı‹.±ı. T››ÁΛ— fi‰›<√ ÁΛLÁ ¿˘·ı…, Á<fl÷‹Îo◊Ì ±o√˛ı∞ ω¤Î√fiÎ ‰ÕÎ ÷flÌ¿ı Ïfi‰ÚkÎ ñ 1995 F›˘Ï÷ ‰ˆz ñ fiÎÀu ÏÿBÿÂÛ¿ 1952◊Ì ±ı¿Îo¿Ì ñ Ïhαo¿Ì fiÎÀ¿˘fi<o ÏÿBÿÂÛfi ¿flÌ ›<Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ, flÎF› ±fiı flÎWÀˇÌ› V÷flı ’ÎÏfl÷˘ÏÊ¿˘ ‹ı‚T›Î_. 1977◊Ì ÏÿBÿÂÛfi ¿fl‰<o ⁄o‘ ¿›<Ù. “F›˘Ï÷ ‰ˆzı √<…flÎ÷fiÎ ±ı¿Îo¿Ìfi˘ «Ëıfl˘ ’·ÀÌ fiÎA›˘ »ı.” - «o.«Ì.‹Ëı÷Î “±o√˛ı∞fiÎ ±P›ÎÁfiı ¿ÎflHÎı ›<fl˘’ ñ ±‹ıÏfl¿ÎfiÌ ’˛ÏÂWÀ fiÎÀu ¿ÚÏ÷±Îı◊Ì F›˘÷̤Υ±ı √<…flÎ÷fiÎ ±ı¿Îo¿Ì ÁÎÏËI›fiı Á‹Ú© ⁄fiÎT›<o »ı.” ñ ‰…<¤Î¥ ÀÎo¿ F›˘Ï÷ ‰ˆz ñ fiÎÀu ·ı¬fi ±ı¿Îo¿Ì— ±ı‹HÎı 158 ±ı¿Îo¿Ì ·A›Î_ »ı, …ı flÎWÀˇÌ›, flÎF›, ÂËıfl ¿ı ›<Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ ¿ZÎαı ‰Îflo‰Îfl ω…ı÷Î ⁄L›Î_ »ı. CÎHÎÌ ‰Îfl V’‘ÎÛfiÎ_ ’Ëı·Î, ⁄ÌΩ ±fiı hÎÌΩ Ï‰…ı÷Î fiÎÀ¿˘ ±ı‹fiÎ_ … ·¬ı·Î_ ˢ› ±ı‰<o ⁄L›<o »ı. √<…flÎ÷fiÎ_ ÷‹Î‹ ÂËıfl˘‹Îo ±ı‹fiÎ_ ·¬ı·Î_ fiÎÀ¿˘ ¤…‰Î› »ı ±fiı ω…ı÷Î ⁄fiı »ı. ±ı¿Îo¿Ì— ÷ı‹fiÎ ÁÎ÷ ±ı¿Îo¿ÌÁo√˛Ë˘ ’˛ÏÁ© ◊›Î »ı. “{Îo{‰ÎfiÎ_ …‚”, “F›˘÷ ±fiı {o{Ή÷”, “ËÏfl›Î‚ÌfiÎ ËI›ÎflΔ, “Ë<o, ÷<o ±fiı ÷ı”, “…<√ …<√fi˘ ±L›Î›”, “ÂÎoÏ÷fiÌ Âfl÷ ›<©?” ±fiı “⁄o‘ ÿfl‰ÎΩ”. Ïhαo¿Ì— F›˘Ï÷¤Î¥±ı ±I›Îfl Á<‘Ì‹Îo 38 Ïhαo¿Ì fiÎÀ¿˘ ·A›Î_ »ı. ±ı‹Î_fiÎ_ CÎHÎÎo Á<fl÷ ±fiı √<…flÎ÷fiÌ fiÎÀu V’‘ÎÛ±Îı‹Îo ‰Îflo‰Îfl ω…ı÷Î ⁄L›Î_ »ı. fiÎÀu ÏÂZÎHΗ ›<Ïfi‰ÏÁÛÀÌ ÷◊Î √<…flÎ÷ flÎF› fiÎÀu ·ı¬fi ±fiı ÏÿBÿÂÛfifiÌ ±fiı¿ ÏÂÏ⁄fl˘fi<o Áo«Î·fi ¿›<Ù »ı. fiÎÀu ω‰ı«fi ñ ±L› ·ı¬fi ’˛ÏÁ© Á΋ϛ¿˘ ±fiı ±¬⁄Îfl˘‹Îo ÷ı‹fiÎ_ ±fiı¿ ω‰ı«fi˘ ±fiı ·ı¬˘ ’˛√À ◊›Î_ »ı. F›˘Ï÷ ‰ˆz ñ ‰Î÷ÎÛ·ı¬fi w’Îo÷fl— “√<…flÎ÷Ï‹hΔfiÌ ⁄<‘‰ÎflfiÌ ’ÍÏ÷Û‹Îo 1992◊Ì Ï‰ÿıÂfiÌ ±ı¿ Á<oÿfl ‰Î÷ÎÛfiı ¤Îfl÷fiÎ ‰Î÷ΉflH΋Îo Á<’ıflı √<…flÎ÷Ì ¤ÎÊ΋Îo 15 ‰Ê˘Û Á<‘Ì fl…^ ¿flÌ. ωÿıÂfiÌ lıq 100 ‰Î÷ÎÛ±Îı ÷ı‹fi˘ ±Î Áo√˛Ë 75 ‰ÊÛ ’ÒflÎ ◊‰ÎfiÌ ¬<Âη̋Îo ÁÎÏËI› Áo√‹ ¶ÎflÎ ·˘¿ÎÏ’Û÷ ◊¥ »ı. ÷ı‹fiÎ Ï’˛› fiÎÀu ·ı¬¿ ωϷ›‹ Âı@ÁÏ’›fl »ı.

ω…ı÷Î ⁄fiı »ı. ÷ı‹fiÎ ÁÎ÷ ±ı¿Î_¿ÌÁ_√˛Ë˘ ’˛ÏÁ© ◊›Î »ı. {Îo{‰ÎfiÎ_ …‚”, “F›˘÷ ±fiı {o{Ή÷”, “ËÏfl›Î‚ÌfiÎ ËI›ÎflΔ, “Ë<o, ÷<o ±fiı ÷ı”, “…<√ …<√fi˘ ±L›Î›”, “ÂÎoÏ÷fiÌ Âfl÷ ›<©?” ±fiı “⁄o‘ ÿfl‰ÎΩ”. Ë∞ ¿ÿΫ ±ıÀ·Î ⁄ÌΩ Á_√˛Ë˘ ◊¥ ¿ı ±ıÀ·Î_ ±ı‹fiÎ_ fiÎÀ¿˘ ’˛¿ÎÏÂ÷ ◊‰ÎfiÎ_ ⁄Î¿Ì »ı. F›˘Ï÷¤Î¥±ı ±I›Îfl Á<‘Ì‹Î_ 40 Ïhα_¿Ì fiÎÀ¿˘ ’HÎ ·A›Î_ »ı. ±ı‹Î_fiÎ_ CÎHÎÎ_ Á<fl÷ ±fiı √<…flÎ÷fiÌ fiÎÀu V’‘ÎÛ±˘‹Î_ ‰Îfl_‰Îfl ω…ı÷Î ⁄L›Î_ »ı. ›<Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ ÷◊Î √<…flÎ÷ flÎF› fiÎÀu ·ı¬fi ±fiı ÏÿBÿÂÛfifiÌ ±fiı¿ ÏÂÏ⁄fl˘fi<_ ÷ı‹HÎı Á_«Î·fi ¿›<* »ı. fiÎÀu ·ı¬fi μ’flÎ_÷ fiÎÀu ω‰ı«fi, À>_¿Ì ‰Î÷ÎÛ·ı¬fi ±fiı ·Ï·÷ Ïfi⁄_‘˘‹Î_ ’HÎ ÷ı‹HÎı CÎb_ ·A›<_ »ı. ’˛ÏÁ© Á΋ϛ¿˘ ±fiı ±¬⁄Îfl˘‹Î_ ÷ı‹fiÎ_ ±fiı¿ ω‰ı«fi˘ ±fiı ·ı¬˘ ’˛√À ◊›Î_ »ı. V◊ÎÏfi¿ ±¬⁄Îfl “√<…flÎ÷Ï‹hΔfiÌ ⁄<‘‰ÎflfiÌ “ÿ’ÛHÎ ’>Ï÷˝”‹Î_ 1992◊Ì Á÷÷ 15 ‰Ê˘˝ Á<‘Ì Ï‰ÿıÂfiÌ ±ı¿ Á<_ÿfl ‰Î÷ÎÛfiı ¤Îfl÷fiÎ ‰Î÷ΉflH΋Î_ Á<’ıflı √<…flÎ÷Ì ¤ÎÊ΋Î_ ÷ı‹HÎı w’Î_÷Ïfl÷ ¿flÌ »ı. ÷ı‹Î_◊Ì ’Á_ÿ ¿flı·Ì 101 ‰Î÷ÎÛ±˘fi˘ Á_√˛Ë ÷ı‹fiÎ_ 75 ‰ÊÛ ’ÒflÎ_ ◊‰ÎfiÌ ¬<Âη̋Î_ ÁÎÏËI› Á_√‹ ¶ÎflÎ ·˘¿ÎÏ’˝÷ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘. ÷ı‹fiÎ Ï’˛› fiÎÀu ·ı¬¿ ωϷ›‹ Âı@ÁÏ’›fl Ë÷Î. ¬flı¬fl ÷˘ ËηfiÌ ’ıœÌfiÎ ’Ìœ fiÎÀu¿Îfl˘fiı ±_√˛ı∞ ±fiı ÷ı ¶ÎflÎ ÿÏfi›ÎfiÎ fiÎÀu ’˛‰ÎˢfiÌ Á‹… … F›˘Ï÷ ‰ˆzı ±Î’Ì »ı. F›˘Ï÷ ‰ˆzfiı ±_÷ı ¿ıLÁfl ◊›<_ I›Îflı ÷ı‹fiÎ … fiÎÀ¿ “¿ıLÁfl”fi˘ Á_‰Îÿ ÷ı±˘ ⁄˘·÷Î, “‹ÎV÷flfiı ⁄Ì…\_ ◊Λ ’HÎ Â<_, ¿ıLÁfl.” Ωı¿ı ÷ı‹HÎı ‹y‹’HÎı ¿ıLÁflfi˘ ≥·Î… fi ¿flÎT›˘ ±fiı ’˘÷ÎfiÌ flÌ÷ı … ÂÎ_Ï÷◊Ì ±Î …√÷‹Î_◊Ì Ï‰ÿΛ ·Ì‘Ì. ÷ı‹fiÎ …‰Î◊Ì √<…flÎ÷Ì fl_√¤>Ï‹fi˘ ±ı¿ ›<√ ’Òfl˘ ◊›˘ »ı. á ·ı¬¿ fiÎÀu ¿·Î¿Îfl, Á‹ÌZο ±fiı ’hοÎfl »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

(ÕÎ⁄ı) F›˘Ï÷ ‰ˆz w’Îo÷Ïfl÷ ±fiı Á˘fi· ‰ˆz-¿<·¿HÎa ÏfiÿıÛÏÂ÷ “…<Ï·›Á ÁÌ{fl”fi<o ºU›. (ÕÎ⁄ı◊Ì ⁄ÌΩı) “…<Ï·›Á ÁÌ{fl” fiÎÀ¿ ‹ÎÀı “⁄ıVÀ „VøMÀ”fi˘ ‰‘< ±ı¿ ±ı‰˘ÕÛ. (ÕÎ⁄ı◊Ì hÎÌΩ) ›ÂV‰Ì ±ı¿Îo¿Ì fiÎÀ¿ “«Î·˘ CÎfl CÎfl fl‹Ì±ı”‹Îo Á˘fi· ‰ˆz ±fiı fiflı ¿Î’ÏÕ›Î. (…‹HÎı) ±Îı· ≥ÏLÕ›Î ÕˇÎ‹Î ¿˘„Q’ÏÀÂfi, Ï‹·Î (1971)fi<o ω…ı÷Î fiÎÀ¿ “g…ÿ√Ì g…ÿ√Ì”fi<o ±ı¿ ºU›. (⁄ıÃı·Î) - ‹Ëı ⁄Îfl˘À ±fiı fiflı ¿Î’ÏÕ›Î. (÷‹Î‹ Œ˘À˘Á˙…L›— fiflı ¿Î’ÏÕ›Î) ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ÁMÀıQ⁄fl 1, 2017 à September 1, 2017

‹<

·¿˘ ∞÷‰ÎfiÌ ‹Ëk‰Î¿Î_ZÎ΋Î_, ¬>⁄Á>fl÷ ±˘fl÷˘fiÌ ±Î¿Î_ZÎ΋Î_, ⁄ıÂ<‹Îfl ÿ˘·÷ ‹ı‚‰‰ÎfiÌ ·Î·Á΋Î_ Âw ◊›ı·Ì ¬˘flÎÁÎfifiÎ Á<·÷Îfi ±Ë‹ÿ-Ï⁄fi-±Ë‹ÿfiÌ ÿ˘Õ ±Î¬flı flÎ…‹Ëı·fiΠ›fi¬_Õ‹Î_ ’Î◊flı·Î ±Î·ÌÂÎfi ’·_√‹Î_ ‹Î_ÿ√ÌfiÎ Ï⁄»Îfiı ’>flÌ ◊¥. Á<·÷Îfi ⁄Ì‹Îfl ’ÕuÎ. ’◊Îfl̉ ◊¥ √›Î. ∞‰fifiÌ Á_K›Î œ‚ı »ı. ÂÎË⁄tÌfi flÎÃ˘Õ Â„@÷ CÎÀı »ı ±fiı Á‹V›Î ‰‘ı »ı. ’ˆÁ˘, ’˛Ï÷WÃÎ ±fiı ’˛ÏÁÏ© ‹ÎÀı …ı ±fiÌÏ÷, ±I›Î«Îfl˘, ±‘‹Û ±fiı ±L›Î›fiÎ_ …ı-…ı ’Î’˘ ¿›Î* ˢ› »ı ÷ı fi…fl Á΋ı ÷fl÷Î_ ÿı¬Î› »ı. “F›Îflı Ë_ Õ>⁄÷˘ Ë÷˘ I›Îflı ’Î’ ‹ÎflÎ_ ÷fl÷Î_ ÿÌÃÎ_.” ¤>¿_’‹Î_ ’ÕÌ √›ı·Ì ≥‹Îfl÷˘‹Î_ ÿÀΛı·Î ‹Ú÷ÿıˢ ’fl◊Ì μ÷Îflı·Î ÿÎ√ÌfiÎ, CÎfl¤ı√<_ ¿flı·<_ ¤>¿_’’ÌÏÕ÷˘ ‹ÎÀıfi<_ ωÿıÂÌ ¿Ì‹÷Ì ŒÏfi˝«fl, ÷_⁄>±˘, ÿ‰Î±˘, O·ıL¿ıÀ˘ ±L› ‹˘_CÎÌ «Ì…‰V÷<±˘. ·Î_«fl<‰÷fiÌ fl¿‹‹Î_◊Ì ¬flÌÿΛı·Î ⁄_√·Î, …‹Ìfi˘, ⁄√̫α˘, ¢g’√ ÁıLÀfl˘, ±Î‰ÎÁ˘ ±Î ⁄‘<_ ’Î’ ÷flı »ı, F›Îflı ±ıfi˘ ‹ÎÏ·¿ Õ>⁄ı »ı. ∞‰÷flfiÌ Á_K›Î F›Îflı œ‚ı »ı ±fiı ‹˘÷fiÌ flÎ÷fiÎ ±_‘¿ÎflfiÎ ±˘‚Î F›Îflı ∂÷flı »ı I›Îflı ‹Îfi‰Ì ÷flŒÏÕ›Î_ ‹Îfl‰Î ‹_Õı »ı. ‹fl÷Î_ ‹fl÷Î_ ±ıfiı ±ıÀ·<_ Á‹Ω› »ı ¿ı — √<LËı√Îfl˘_ ¿Ì ÿÏfi›Î ‹ı_ ±Î¿fl, Ë‹ ¤Ì √<LËÎ ¿fl ⁄ˆÃı. ¿ˆÁÌ ’Î¥◊Ì g…ÿ√Ì? ¿ˆÁÌ ÷⁄ÎË ¿fl ⁄ˆÃı? ‹Îfi‰Ì ’ÎÁı Â<_ »ı ±ı ‹Ëk‰fi<_ fi◊Ì. …ı »ı ÷ıfi˘ ¿¥ flÌ÷ı μ’›˘√ ¿flı »ı ÷ı ‹Ëk‰fi<_ »ı. ∞‰fi‹Î_ Á<¬fi<_ ‹Ëk‰ fi◊Ì. Á<¬ ¿¥ flÌ÷ı ‹ı‚‰‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ÷ı ‹Ëk‰fi<_ »ı. ¬˘flÎÁÎfifiÎ Á<·÷ÎfifiÌ ‹Î_ÿ√Ì ‰‘÷Ì … √¥. ÿıÂÿıÂΉfl◊Ì ‰ˆÿ˘Ë¿Ì‹˘ ±Î·Ì‹˘ ±ÎT›Î, ’HÎ ¿˘¥ ÿflÿ ΩHÎÌ fi Â@›<_. Á<·÷ÎfifiÌ ‹Î_ÿ√Ì ÿfl⁄Îfḻ˘ ‹ÎÀı, ÂÎËÌCÎflÎfiÎ ‹ÎÀı ±fiı ±Î¬Ì ÁS÷fi÷ ‹ÎÀı Á‹V›Î ⁄fiÌ √¥. ÿÒflÿÒfl◊Ì Ë¿Ì‹˘ Á<·÷ÎfifiÌ ‹Î_ÿ√ÌfiÎ Á‹Î«Îfl ÁÎ_¤‚Ì ’˘÷Îfi<_ fiÁÌ⁄ ±…‹Î‰‰Î ±Î‰÷Î, ±ı‹Î_ ±ı¿

ËÎV›fi˘ ‰flCÎ˘Õ˘

- ‹ËıÂ ΩıÂÌ 9

10

13 14

15

16

25

33 34

41

∂¤Ì «Î‰Ì

·Î Á

ÿÎ

·

fl ’

ÁÒ

·Î

¿

U¿ ≥

fl Á

Ï÷

fi œ

√Ò

2 ¤

¿Î

Á ‰

·˘ ÕÌ

ÏË

·

‰Î

‹ ¥

‹Î fiÎ

¬Î

‰Î fl ‹Î

39.

÷

38.

¿

35. 36.

Â

27. 30. 32. 34.

flËV›‹›, ±¿‚, fi Á‹Ω› ÷ı‰_ (2) ·√fiÌ, ±ı¿Î√˛÷Î, K›Îfi (3) ’ZÎÎCÎÎ÷ fi΋fi˘ fl˘√, ’ıflıÏ·ÏÁÁ (3) ·˘Ë̉΂_, …ı‹Î_ ¬Òfi΋fl¿Ì ◊¥ ˢ› ÷ı‰_, fl@÷fl_Ï…÷ (4) Õfl, ‘ÎV÷Ì, ¤›, Õfl, ⁄Ì¿ (1) ωø‹ Á_‰_÷fi˘ «÷˝◊ ‹ÎÁ (2) ’flÎÏ…÷, ËÎflı·_, Ï…÷Λı·_ (2) ÁËı… ≥ÂÎfl÷ ¿ı ÁÒ«fiÎ, ‹ÌÃÌ ÀÌ¿Î, T›_√˘„@÷, ‹‹˝fi˘ ⁄˘· ¿Ëı‰˘ (3) ÁŒ‚÷Î (2) …HÎÁ, ‰V÷, ‹Î·Ï‹·¿÷, ‘fi, Á_’ÏkÎ, ’Ò_∞, ‹ÒÕÌ (2) …ıfiÌ μ’fl ‹A› ±Î‘Îfl flËı÷˘ ˢ› ÷ı‰_, CÎfl ±◊‰Î ¿<À<_⁄fi_ Á˙◊Ì ‹˘À<_ ±◊‰Î ‰ÕÌ· ‹ÎHÎÁ (2) ⁄Îfl ‹ÏËfiÎ …ıÀ·˘ Á‹›, ‰Ê˝ (2)

¤˘

21. 22. 24. 26.

›Î

10. ±ı¿fiı … ·√÷_, ⁄‘Îfiı ·Î√ fi ’Õı ÷ı‰_, ωÂıÊ, ±ÁΑÎflHÎ, ¬Îfi√Ì, ±_√÷, «˘yÁ (2) 12. ±ÎI‹iÎÎfi, ≥E»Î, ¤Î‰fiÎ, ‹fifi_ ‰·HÎ, ⁄Ï©, ≠iÎÎ (2) 14. ‹Á·‹Îfi ±‹Ìflfiı ±_√˛ı… Áfl¿Îfl ÷flŒ◊Ì ±’Î÷Ì μ’ÎÏ‘, ÁÒ⁄˘, √‰fi˝fl, ÿıÂÌ fl…‰ÎÕÎ_fi˘ ‹„V·‹ flÎ…‰Ì (3) 16. ’flΑÌfi, ’fl÷_hÎ, ±L› ’fl ±‰·_⁄fi flάfiÎfl, ⁄ÌΩfiı ÷Î⁄ıÿÎfl (4) 18. ±HÎ√‹÷˘ ‹Ëı‹Îfi, ’ÌÕÎ ¿fl÷_ ‰‚√HÎ, ·’, ‹U¿ı·Ì, ‹ÁÌ⁄÷, ÿ—¬ μI’LÔfi ¿flfiÎfl ±ÎŒ÷ (2) 19. jÎÌ’flÊ ‰E«ıfi˘ ’˛ı‹, «ÎËfiÎ, ‹˘ËO⁄÷, VfiıË (2) 20. K›Îfi, ·ZÎ, Ï«kÎ, fi…fl, º„WÀ, ›ÎÿÿÎV÷, VQ≤Ï÷ (3)

1. ‘_‘˘, ¿Î›˝, ¿÷˝T›, ¿Î‹, ¿ÚI›, Œfl…, gfiz ¿ÚI›, ’ıÀ‹Î_ ’˘ÊÎ÷_ ±ı¿ Ω÷fi_ ∞‰Õ<_, ¿ÚÏ‹, (3) 2. ‹fifi˘ Á_¿˘«, Âfl‹, ‹›Î˝ÿÎ, ‹·ÎΩı, ±ÿ⁄, ω‰ı¿, ‹Îfi, ’˛Ï÷WÃÎ, ±Î⁄w, Àı¿, Âά (2) 3. ¿Î‹◊Ì ¿ı l‹◊Ì ËÎflÌ Ω› ±ı‰˘ ‹ÎHÎÁ, fiÎgË‹÷, Õfl’˘¿, ¤ÌflÔ, ⁄Ì¿HÎ, fiÎgË‹÷ (3) 5. …ıfiÎ ’fl Á‹ƒ ¿ı fiÿÌ‹Î_ ›ÎhÎÎ ◊Î. »ı ÷ı ‰ËÎHÎ, ˢÕÌ, fi˙¿Î (2) 6. ‹˘ÀÎ T›Î…◊Ì fiÎHÎÎ_ ‘ÌflfiÎfl ‹ÎHÎÁ, ’Ïç‹ flÎ…V◊ÎfifiÎ ‹Îfl‰ÎÕ ≠ÿı‹Î_ ‰Á÷Ì ≠Ω, ‹Îfl‰ÎÕfi˘ ‰÷fiÌ (4) 7. ‰˛…¤ÎÊ΋Î_ ¿ÚWHΤ„¿÷fiÌ ¿Ï‰÷ÎfiÎ flÏ«›÷Î ±ı¿ ±_‘ ¿Ï‰, ÿ„WÀËÌfi ‹ÎHÎÁ, ’˛iÎΫZÎ (2)

ÂOÿÁ_‘Îfifi˘ μ¿ı·

À

40

38 39

‰˘

37

‹Î

36

35

31

ÁÎ

32

29 30

‹˘

28

26

Ê

27

24

¿˘

23

21 22

19 20

…J◊˘ (3) 28. ÂÎÏ·‰ÎËfi flÎΩ Ïÿ„B‰…› ‹ı‚T›Î ’»Ì «·Î‰ı·˘ Á_‰÷, Áη, ¤˛Î_Ï÷, ‰Ëı‹, Á_ÿıË, Â_¿Î (2) 29. ’fl‰Î, ÿfl¿Îfl, √fl…, ¿Î‚∞, ±˘Ï›΂, …wfl, ±√I› (2) 31. ÏfiÊı‘, fiÎ, fi¿ÎflfiÎ ±◊˝‹Î_ ‰’flÎ÷˘ ÂOÿ, ‹Î, fiLÔfi˘ (2) 33. ‹÷, ±Ï¤≠Λ (2) 35. …\·‹, ¿ıfl, hÎÎÁ, …⁄fl…V÷Ì, Ωıfl÷·⁄Ì, ±I›Î«Îfl, (3) 37. ¤_ÕÎfl, ¬Ωfi˘, Ï÷ΩıflÌ, ÂOÿ¿˘Â (2) 38. ‹Îfi_ Ï’›fl, ‹Î‹Îfi_ CÎfl, ‹Î÷ÎfiÎ_ ‹Î÷Î-Ï’÷Îfi_ CÎfl, (3) 40. ¬ÎÏÁ›÷, Àı‰, V‰¤Î‰, CÎÎÀ, »Î’ (3) 41. ¤Îfl÷‰Ê˝‹Î_ ’ËÎÕ˘‹Î_ ‰Á÷Ì ±ÎÏÿ‹ ΩÏ÷, ±ÎÏÿ‰ÎÁÌ (2)

¿flÌfiı ÿ˘Õ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ±ı, ÿ˘À, ÿ˘Õ‰Îfi˘ ‹Î√˝ (2) 15. ±ı¿ μ’flÎ_÷ ±ıfiÎ «˘◊Î ¤Î√fi_ ◊Λ ±ıÀ·_, ∞flÎfiÎ_ …ı‰Î_ ±ı¿ «fl’ÀÎ ±˙Ê‘Ì› ⁄Ì (2) 16. jÎÌfi˘ ‘HÎÌ, ¤÷ν, ‰fl, ¬Îg‰ÿ, V‰Î‹Ì, ¿o◊, ‹ÎÏ·¿ (2) 17. flˢ, ±À¿˘, ◊˘¤˘, ◊˘ÕÌ flÎË …\±˘, ‘Ìfl…, ÁËfi„@÷, ÂÎ_Ï÷, Á⁄ÒflÌ (3) 19. ÁŒıÿ ∞flÔ_, …ı ±Î›‰ı˝Ïÿ¿ ÿ‰Î ÷flÌ¿ı ‰’flΛ »ı. ∂◊‹_∞flÔ_, ¨ÏÀ›∞flÔ_ (5) 23. ÿflı¿ ≠¿ÎflfiÎ Áfl_Ω‹ ÁÎ◊ı ·¥ …÷_ ‹˘À<_ ÁˆL›, ÁflÁ΋Îfi ±fiı »Î‰HÎÌ ÁÏË÷fiÌ Œ˘… (5) 25. ¿˘¥ ’HÎ ‰V÷fi˘ ±ı¿ … Ãı¿ÎHÎı ±ı¿Ã˘ ¿flı·˘ …J◊˘, ¬Õ¿·˘, flÎÏÂ, Á‹ÒË,

÷

17 18

1. ±Î_√‚Î_◊Ì ¿˘HÎÌ Á‘Ìfi˘ ËÎ◊fi˘ ¤Î√, ‘˘‚Ì ±fiı {À ±˘√‚Ì Ω› ÷ı‰Ì ±ı¿ Ë·¿Ì ‘Î÷ (3) 3. ÁÎ_¤‚fiÎflfiı ⁄ÌΩ ’ÿfiÌ ±’ıZÎÎ flËı ÷ı‰Ì „V◊Ï÷, ≥E»Î, ±Î¿Î_ZÎÎ, ±ıÊHÎÎ, ±¤‚¬˘, ‹fiÁÎ, ±Ï¤·ÎÊÎ (3) 7. ±Î’HÎÎ √˛Ë‹_Õ‚fi˘ Ïfi›Î‹¿ ‹A› ÷ı…V‰Ì √˘‚˘, ÁÒ›˝, flω, ¤Îfi, ¤ÎV¿fl, Ïÿ‰Î¿fl (3) 8. ¤ÌÏ÷, ⁄Ì¿, ÕflÌ …‰_, ‘ÎV÷Ì ±fi¤‰‰Ì, ÿËıÂ÷, (2) 9. ±fiÎ… ‰√ıflı flά‰Îfi_ ‹˘À<_ ‹¿Îfi, √˘ÿ΋, VÀ˘flı…, ‰ıflËÎμÁ, ‹Î· ¤fl‰Îfi_ ŒÎ·¿<_, √˘ÕÎμfi (3) 11. ‹˘ÀÎ ¤Î√ı Ï›΂΋Î_ Ï’‰Î÷˘ ±ı¿ ’˛¿Îflfi˘ ωÿıÂÌ ÿÎw (2) 13. Ïø¿ıÀfiÌ fl‹÷‹Î_ ⁄˘·fiı ŒÀ¿˘ ‹ÎflÌ ÿÒfl

ÏÁ

12

6

·

8

5

¤Ì

7

4

±ÎÕÌ «Î‰Ì

3

·ı¬¿fiÎ ’V÷¿ “‹Îfl˘ √‘ıÕ˘ @›Î_› ÿı¬Î› »ı?‹Î_◊Ì ÁΤÎfl. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

ÁÌ

2

11

Ïÿ‰Á ±ı¿ Ë¿Ì‹ ±ÎT›Î. ±ıHÎı Á<·÷ÎfifiÌ fiÎÕÌ’flÌZÎÎ ¿flÌ ⁄‘<_ Á‹∞ √›˘. ‰∞flı ≥ÂÎfl˘ ¿›˘˝. …S·Îÿı ·÷ÌŒfi<_ Áfl ±L› ¿ıÀ·Î› fi<Á¬Î ±…‹ÎT›Î. CÎHÎÎ Ïÿ‰Á Á<‘Ì ÁÎfl‰Îfl ¿·‹ ¿fl‰Î ‹Âıfl μÃÎ‰Ì ±ı … ‰¬÷ı ·÷ÌŒ ¬Õ¬ÕÎÀ ËÁÌ ¿flÌ. ‘Ìflı‘Ìflı Á<·÷Îfifiı ÁÎfl<_ ◊‰Î ‹_Õu<_. CÎHÎÎ Ïÿ‰Áı ±ı ◊˘Õ˘ ’Õu˘, ·÷ÌŒfiÌ ËÁÌfiÎ ‹Ëı·‹Î_ ’ÕCÎÎ ’ÕuÎ, Á˙ ±Îç›Û◊Ì ¬˘flο ·¥ Â@›Î. flÎhÎı ¨CÎÌ Â@›Î, ¿‚÷fl ±˘»<_ ◊›<_. Á˙fiı V÷O‘ ◊¥ √›Î, Á<·÷Îfiı ’>»˚›<_, “⁄ıÀÎ, ÷fiı ‹˘÷fiÌ ±Î Ë¿Ì‹ ’fl ωf‰ÎÁ ⁄ıÃ˘, Ë¿Ì‹ÁÎËı⁄ flÎ…ÿfl⁄Îfl, ’‚˘‹Î_ ËÁ‰<_ ¿ı‹ ±ÎT›<_?” ·÷ÌŒı ¿èÎ<_, “‹fiı ⁄ıÀÎ ¿ËıfiÎfl ÂÎËÌCÎflfiÎ ±fiı ÁS÷fi÷fi˘ ‹Ëk‰fi˘ ‹ÎHÎÁ √HÎΉΠÁS÷fi÷fiÎ ÷‹Î‹ ’<h΢fiÎ Ï’÷Î Á‹Îfi ±Î’ ’˛ΩfiÌ flZÎÎ ·ÎB›˘. ±ı¿ ‰Îfl Á<·÷Îfi ±fiı ‰∞flfiÌ ËÎ…flÌ‹Î_ ‘Ìflı◊Ì ¿fl‰Ì ±Î’fiÌ Œfl… »ı. ÷ıfiı ±‰√HÎÌ ±Î’ ±Î’fiÌ Ë¿Ì‹ı ¿èÎ<_, “Á<·÷ÎfifiÌ g…ÿ√Ì ⁄«Î‰‰Îfi˘ ˉı ±ı¿‹ÎhÎ g…ÿ√ÌfiÎ_ ◊˘ÕÎ_ ‰Ê˘˝ ‹ÎÀı ‹ÎflÎ …ı‰Î ‹ÎÁ>‹fiÌ g…ÿ√ÌfiÎ_ ‹Î√Û »ı. ¿˘¥ ⁄Îfl ‰ÊÛfiÎ Ï¿Â˘flfi<_ ·˘ËÌ ‹‚ı ÷˘ ÷ı‹Î_ ÷‹Î‹ ‰Ê˘˝ »Ìfi‰Ì ·ı‰Î ÷ˆ›Îfl ◊›Î.” ·÷ÌŒı ±Î√‚ ¿èÎ<_, CÎ>_ÀÌCÎ>_ÀÌ Ë_ ÿ‰Î ⁄fiÎ‰Ì Â¿<_ ÷ı‹ »<_. ±ı ÿ‰ÎfiÎ Áı‰fi◊Ì “flÎΩ ’˛Ωfi˘ flZο »ı. ±ı ¤Zο ⁄fiÌ fi ¿ı” ±Î‰Ì Á·ÎË Á<·÷ÎfifiÌ g…ÿ√Ì‹Î_ ◊˘ÕÎ_ ‰Ê˘˝ ±‰U› μ‹ıflÎÂı.” ±Î’‰Ì ±ı ‰∞flÁÎËı⁄fiÌ Œfl… Ë÷Ì ÷ıfiı ⁄ÿ·ı ÷ı‹HÎı ‹ÎflÎ Á<·÷Îfiı ¿èÎ<_, “Ë_ ±ı‰Î ¿˘¥ ‹ÎÁ>‹ ⁄E«ÎfiÌ g…ÿ√ÌfiÎ ‹˘÷fi˘ ‹Î√Û ⁄÷ÎT›˘.” ·÷ÌŒı Ë¿Ì‹ÁÎËı⁄ ÷flŒ Ωı¥fiı ¿èÎ<_, ¤˘√ı ∞‰‰Î fi◊Ì ≥E»÷˘. ¬<ÿÎfiÌ ‹fl∞ ËÂı ÷ı‹ ◊Âı.” “Ë¿Ì‹fi<_ ¿Î‹ g…ÿ√Ì ⁄ZΉÎfi<_ »ı, g…ÿ√Ì ·ı‰Îfi<_ fiÏË, ‰∞flı ¿èÎ<_, “fi΋ÿÎfl, ±Î’fiÌ g…ÿ√Ì ±ı ÁS÷fi÷fiÌ ±ÎÀ·<_ ÁÎÿ_ ÁI› Ë¿Ì‹ÁÎËı⁄ ΩHÎÌ fi Â@›Î, ÷ı±˘ … ‹ÎflÎ ±‹Îfi÷ »ı. ±Î’fiÎ ¬Î÷fl fi ÁËÌ, ’HÎ flÎ…CÎflÎfiÎ ‹ÎÀı ‹˘÷fi˘ ’ı√΋ ⁄fiÌfiı ±ÎT›Î.” …S·Îÿ ÷flŒ ŒflÌ ·÷ÌŒ ±fiı ’˛Ω ‹ÎÀı ÷˘ ±Î’fi<_ ∞‰fi ·_⁄Λ ÷ı ¬>⁄ ⁄˘S›˘, “±Î …S·ÎÿfiÌ ÷ı√ √<fiı√ÎflfiÎ … …wflÌ »ı!” ÏÂflE»ıÿ ‹ÎÀı »ı, ‹ÎflÎ …ı‰Î ‹ÎÁ>‹fiÌ ËI›Î Á<·÷Îfiı ’˛ΩÏË÷ ¿Î…ı ∞‰fi ∞‰‰Î ‹ÎÀı ‹ÎÀı fi◊Ì, ’fl_÷< flÎF›fiÎ ‰ŒÎÿÎfl fi˘¿fl ±Î‰Ì ‹>¿Á_‹Ï÷ ±Î’Ì. ⁄ÌΩ … Ïÿ‰Á◊Ì ⁄Îfl ⁄ı‰ŒÎ¥fiÌ ‰Î÷ ¿ı‹ Á‹∞ ¿ı?” ‰flÁfiÎ Ï¿Â˘flfiÌ ÷·Î Âw ◊¥ √¥. ±Î‰Î …ı ⁄Î’fiÌ Œfl… Ë÷Ì ‹Îfl<_ ’ηfi’˘ÊHÎ ¿flÌ Ï¿Â˘fl˘ ÷˘ flÎ…‹Î_ CÎHÎÎ Ë÷Î, ’fl_÷< ÷ı‹fiı ‰ı«Ì ‹fiı ÁÎflÎ Á_V¿Îfl ±Î’Ì μ»ıfl‰ÎfiÌ. ‹ÎflÌ ÿı ÷ı‰Î_ ‹Î⁄Î’ ‹ı‚‰‰Î_ Â@› fiˢ÷<_. Ïˌ΅÷ ±ı … ⁄ÿfiÁÌ⁄ ⁄Î’ı ◊˘ÕÎ Á˘fiÎfiÎ »ı‰Àı fl<¿fi<tÌfi fi΋fi˘ ⁄ıÿÿÛ ⁄Î’ ‹Y›˘, ÏÁyÎ ‹ÎÀı ‹fiı ‰ı«Ì ÿÌ‘˘. ⁄Î’ı ⁄ıÀÎfiÌ g¿‹÷ …ıHÎı ’˘÷ÎfiÎ ’<hÎ ·÷ÌŒfiı ÿÁ ËΩfl ÿ˘·÷‹Î_ ±Î_¿Ì. ¿˘¥±ı ±ı fi ω«Î›<* ¿ı Á˘fi΋ˢfl˘fiÌ ·Î·«‹Î_ ‰ı«Ì fiÎA›˘. ’˘÷ÎfiÎ ¿›Î‹÷fiı Ïÿ‰Áı ¬<ÿÎ ’>»Âı I›Îflı ¢ …‰Î⁄ ’˛·˘¤fifiı Á<·÷ÎfifiÌ g…ÿ√Ì ⁄«Î‰‰ÎfiÎ ±Î’Â<_? ‹ËÎfi ¿Î›Ûfi˘ ±_«‚˘ ±˘œÎÕÌ fl<¿fi<tÌfiı Ω÷fiı ÂÎË⁄tÌfi flÎÃ˘Õ Ë_ ÷˘ ‹ÎflÎ Ï¿V‹÷ ’fl ËÁ<_ »<_ ±fiı ÷‹ÎflÌ »ı÷flÌ ‹fi ‹fiÎT›<. ±ÁI› ¿ÿÌ Á΋ı ±Î‰Ì ⁄ı≥LÁÎŒÌ ’fl. ‰ÎË ¬<ÿÎ ‰ÎË, ±ÎÀ·Ì fiÎfiÌ fi◊Ì Â¿÷<_. ±ı F›Îflı ±Î‰ı »ı I›Îflı ÁI›fi˘ V‰Î_√ Á∞fiı ™‹fl‹Î_ ÷ı ≥LÁÎfifiÎ ¿ı‰Î ¿ı‰Î fl_√˘ ⁄÷ÎT›Î? ±ı … ‰¬÷ı ±Î‰ı »ı. ⁄ËÎfl ¿˘¥fiÎ ÿ˘Õ‰Îfi˘ ±fiı ¿˘¥fiÎ ’Õ‰Îfi˘ ±‰Î… ±ÎT›˘. Á<·÷ÎfifiΠ›fi¬_Õ‹Î_ ÏÁ’ÎËÌ ·÷ÌŒfiı ·¥ ±ÎT›Î. ÁÎ◊ı ˈ›<_ ŒÎÀÌ Ω› ±ı‰Î ΩıÁ◊Ì ’ÎÕı·Ì «ÌÁ Á_¤‚Î¥ ·÷ÌŒı Ωı›<_. ⁄Ì‹Îfl Á<·÷Îfi Á>÷Î Ë÷Î, ‰∞fl, Ë¿Ì‹ ±fiı “·÷ÌŒ ·÷ÌŒ. Á˙ ⁄ËÎfl ÿ˘ÕuÎ. …¬‹Ì Ëη÷‹Î_ fl<¿fi<tÌfi …S·Îÿ ’◊ÎflÌ ’ÎÁı ∂¤Î Ë÷Î. ·÷ÌŒ Á‹…ÿÎfl Ë÷˘. ±ı ’√Ï◊›Î_ ’ÎÁı ’Õu˘ Ë÷˘. ÷ıfiÎ ·˘Ë̉΂ΠËÎ◊‹Î_ ŒÎÀı·Ì

÷Î

1

ÁŒfl ¿Î Á˙ÿÎ ¿fl ·ı ‹ÁÎÏŒfl

Ï¿fi¬Î⁄fiÌ ¿˘◊‚Ì Ë÷Ì ±fiı «Îflı ÷flŒ ‰ıflΛı·Ì Á˘fi΋ˢfl˘ ’ÕÌ Ë÷Ì. ÏÁ’ÎË̱˘fi˘ Á΋fi˘ ¿flÌ ‰√fl ≥Ω…÷ı ⁄‚…⁄flÌ◊Ì ÂÎËÌ‹Ëı·‹Î_ ÿά· ◊‰ÎfiÎ √<fiÎ ⁄ÿ· fl<¿fi<tÌfifiı ’¿Õ‰Î ÏÁ’ÎË̱˘ ·˘Ï˛΂ ‹Âıfl˘ ÁÎ◊ı ±Î‰Ì ’ˢ_E›Î, ’fl_÷< ‰∞flı ≥ÂÎfl˘ ¿fl÷Î_ Á˙ ±Î√‚ ‰‘÷Î_ ±À¿Ì √›Î. ·÷ÌŒ CÎΛ· Ï’÷Îfiı ¤ıÀÌ ’Õu˘ ±fiı ±O⁄ÎΩfi ±O⁄ÎΩfi ¿ËÌ ‘˛Á¿ı ‘˛Á¿ı fl˘‰Î ·ÎB›˘. fl<¿fi<tÌfi ‹Ë΋Ëıfi÷ı hÎ<À¿ ÂOÿ˘ ‰Õı ⁄˘·Ì Â@›˘ ⁄ıÀÎ... ‹Îflı Á˘fi΋ˢfl˘ fi◊Ì Ωı÷Ì... ‹ÎflÎ √<fiÎfiÌ ÁΩ ±S·Î±ı ‹fiı ±Î’Ì ÿÌ‘Ì »ı... ˉı ⁄fiı ÷˘ ±Î ⁄ÿfiÁÌ⁄ ⁄Î’fiı ‹ÎŒ ¿flÌ ÿı... I›Î_ ÷˘ Á<·÷Îfiı ·÷ÌŒfiı ¿èÎ<_, ⁄ıÀÎ, ‹fiı ’HÎ ‹ÎŒ ¿flÌ ÿı. ◊˘ÕÎ Ïÿ‰Á ‰‘< ∞‰‰ÎfiÌ ·Î·«ı ‹ı_ ÷ÎflÎ …ı‰Î ˢfiËÎfl ⁄ıÀÎfiÌ g…ÿ√Ì »Ìfi‰Ì ·ı‰Î ’˛›ÎÁ ¿›˘˝. Ï‘yÎfl »ı ±Î ∞‰fifiı. ‰∞flı ¿èÎ<_, “⁄ıÀÎ, Ë_ ’˘÷ı … ‹Î√Û¤>·ı·˘ Ë÷˘ I›Î_ ⁄ÌΩfiı @›Î_◊Ì ‹Î√Û ⁄÷Ή<_? ÷ı_ ‹fiı ±Î…ı g…ÿ√Ìfi˘ ÁΫ˘ flÎË ⁄÷ÎT›˘.” Ë¿Ì‹ı ¿èÎ<_, “Ë¿Ì‹fi<_ ¿Î‹ g…ÿ√Ì ⁄ZΉÎfi<_ »ı, ·ı‰Îfi<_ fiÏË, ±Î ÁI› Ë_ ±Î…ı ÷Îflı ·Ì‘ı ⁄ıÀÎ ΩHÎÌ Â@›˘.” …S·Îÿı ¿èÎ<_, “±Î ‹Âıfl ‹ÎÁ>‹fiÌ √flÿfi ’fl «·Î‰‰Î ‹ÎÀı fi◊Ì ±Î‰<_ ¿ËÌ Ë_ ⁄√Ή÷fi<_ ±ı·Îfi ¿flÌ Â@›˘ ˢ÷, ’HÎ ±ŒÁ˘Á Ë_ ±ı fi ¿flÌ Â@›˘. Ë_ ÷˘ ÷ÎflÌ ‹ÎŒÌfiı ’HÎ ·Î›¿ fi◊Ì.” Á<·÷Îfi ÁÏË÷ Á˙fiı ·÷ÌŒfiÌ ‹ÎŒÌ ‹Î√÷Î Ωı¥fiı fl<¿fi<tÌfifiÌ ±Î_¬‹Î_ ±Î_Á< ±ÎT›Î_, ÷ıHÎı ·÷ÌŒfiÎ ⁄Lfiı ËÎ◊ Ωıfl◊Ì ’¿ÕÌ ·Ì‘Î. ÷ıfiÎ «ËıflÎ ’fl ±Î»<_ „V‹÷ Œfl@›<_ ±fiı „V◊fl ◊¥ √›<_. flÎ…‹Ëı·fiÌ Á_√ı‹fl‹flfiÌ ÁŒıÿ ŒÂÛ fl<¿fi<tÌfifiÎ …¬‹˘‹Î_◊Ì ‰Ëı÷<_ ·˘ËÌ, ·˘ËÌ‹Î_ ¬flÕΛı·Ì Á˘fi΋ˢfl˘, fl<¿fi<tÌfifi˘ ‹Ú÷ÿıË ±fiı ±O⁄ÎΩfifiÎ ÂflÌfl ’fl ¿Îfl‹<_ ±Îø_ÿ ¿fl÷Î ·÷ÌŒfi<_ ºU› Á˙ ¤Îflı xÿ›ı Ωı¥ flèÎÎ. ÿÒflÿÒfl◊Ì ¿˘¥ ÁÎ_¥fi˘ √ΉÎfi˘ ±‰Î… fi∞¿ ±Î‰Ì flè΢ Ë÷˘. ÁŒfl ¿Î Á˙ÿÎ ¿fl ·ı ‹<ÁÎÏŒfl, ±ÎϬfl ÷<{ı ΩfiΠˈ... á

Ï©

ÂOÿÁ_‘Îfi

11

ËÎV›-ÂOÿÁ_‘Îfi

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

12

á ‹ËıÂ ΩıÂÌ

‹Î ‰ÌflV› ¤ÒÊH΋˚. …ı ‰Ìfl ˢ› ±ı‹fiı … Z΋Π±Î’‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl »ı. ¿Î›flfiÌ Z΋Π±ı Z΋Πfi◊Ì, ’HÎ Ïfi⁄Û‚÷ÎfiÌ ÏfiÂÎfiÌ »ı. ±Î›Û ‘‹Û‹Îo ÁfiÎ÷fi ‘‹Û, …ˆfi ‘‹Û ±fiı ⁄˙© ‘‹Ûfi˘ Á‹Î‰ı ◊Λ »ı. Z΋Πωfl© ±Z΋Î-ø˘‘. ø˘‘fiÎo ¿Õ‰Îo Œ‚ ˢ› »ı ±ı‹ iÎÎfi̱Îı ¿Ëı »ı. Z΋Î, ‘ˆ›Û, ÂÎoÏ÷, ±Îfioÿ, ÏÿT›’˛ı‹ ±ı ‹Îfi‰Ìfi<o ±Î¤ÒÊHÎ »ı. ±Î’HÎÎo ∑ÏÊ‹<Ïfi±Îı±ı ‰ÊÛ ÿflÏ‹›Îfi ±ı‰Îo ’‰˘Û ±fiı ‹ËÎ’‰˘Û T›‰ÏV◊÷ flÌ÷ı √˘Ã‰Ì ±Î’ı·Îo, …ı …ı◊Ì ¤Îfl÷‰ÊÛfiÌ ‘‹ÛÏ’˛› …fi÷Îfi<o ÷fi-‹fi-‘fifi<o ±Îfl˘B› ÷◊Î ZÎı‹¿<‚ ÷◊Î ‹o√‚ …‚‰Î› »ı. …ˆfi ‘‹Û‹Îo Áo‰IÁflÌ ’‰Û ±ı ‹ËÎ’‰Û √HÎΛ »ı. ‘‹ÛfiÎo …<ÿÎ …<ÿÎ Áo’˛ÿΛ˘‹Îo Áo‰IÁflÌ …<ÿÎ …<ÿÎ Ïÿfiı ±Î‰ı »ı. f‰ı÷Îo⁄fl ‹ÒÏ÷˝’Ò…¿ …ˆfi˘fiÌ Áo‰IÁflÌ ¤Îÿfl‰Î Á<ÿ «˘◊ ±◊‰Î ’Îo«‹, V◊Îfi¿‰ÎÁÌ …ˆfi ÁoC΋Îo ¤Îÿfl‰Î Á<ÿ ’Îo«‹, ÷ıflÎ’o◊ …ˆfiÁoC΋Îo Á<ÿ ’Îo«‹, F›Îflı Ïÿ√o⁄fl …ˆfi ÁoC΋Îo ¤Îÿfl‰Î Á<ÿ «˙ÿÁfiÎ Ïÿfiı ∂…‰‰Î‹Îo ±Î‰ı »ı. ±Î ’ωhÎ Ïÿfiı …ˆfi ‘‹ÛfiÎ ·˘¿˘ ’›<ÛÊHÎfiÎo μ’‰ÎÁ-‰˛÷ ¿flı »ı. ÁΛo¿Î‚ı hÎHÎ ¿·Î¿fi<o ÁÎo‰IÁÏfl¿ ’˛Ï÷ø‹HÎ ¿flı »ı, …ı‹Îo ‰ÊÛ¤fl‹Îo ¿flı·Î_ ±fiı¿ ’Î’˘fi<o ’˛Î›ÏçkÎ ¿flı »ı. ÷ı ¤Ò·˘fiı ›Îÿ ¿flÌ ‘ÎÏ‹˝¿ Ïø›Î ¿·Î’˘‹Îo◊Ì Z΋Π‹Î√ı »ı. ¤Ò·˘fi˘ ’V÷Ή˘ ¿flÌ “Ï‹E»ÎÏ‹ ÿ<yÕ‹˚” ±ı ÁÒhÎ◊Ì Z΋Π‹Î√ı »ı. F›Îo Á<‘Ì »•V◊ÿÂÎ »ı I›Îo Á<‘Ì ¤Ò·˘ ±‰U› Áo¤‰ı »ı ±fiı F›Îo Á<‘Ì ¤Ò·˘ Áo¤‰ı »ı I›Îo Á<‘Ì ¤Ò·˘fiÎ ’˛Î›ÏçkÎ w’ ’˛Ï÷ø‹HÎfiÌ ±Î‰U›¿÷Î »ı. ±◊ÎÛ÷˚ ’Î’ÿ˘Ê˘◊Ì ‹Ï·fi ◊›ı·Î ∞‰fiÌ Â<Ï© ‹ÎÀı ‹ËÎiÎÎfi̱Îı±ı ’˛Ï÷ø‹HÎ ±fi<qÎfi ⁄÷Ήı·<o »ı. ±Î◊Ì … ÿˆ‰ÏÁ¿, flÎÏhο, ’ÎÏZο, «Î÷<‹ÎÛÏÁ¿

ωω‘Î

September 1, 2017 à ÁMÀıQ⁄fl 1, 2017

Á_‰IÁflÌ ±ıÀ·ı Z΋Π‹Î√‰Îfi˘ Ïÿ‰Á

÷◊Î ÁÎo‰IÁÏfl¿ ’Îo« ’˛Ï÷ø‹HÎ ÿÂÎÛT›Îo »ı. ÷Ì◊Ù¿fl ÷Ì◊ÛfiÌ V◊Î’fiÎ ¿flı ±ı … Ïÿ‰Á◊Ì √HΑfl ¤√‰o÷˘ Ïfi›Ï‹÷ ’˛Ï÷ø‹HÎ ¿flı »ı. ¤√‰Îfi ‹ËΉÌfl V‰Î‹Ì±ı ’˛w’ı·Î ‘‹Û‹Îo ÿÂÛfi, iÎÎfi, «ÎÏflh› ÷◊Î ÷’ ±ı ‹<A› »ı. ‘‹ÛiÎÎfi, K›Îfi, ÁΑfiÎ, Áı‰Î-˛’ÒΩ, ±ÎK›ÎÏI‹¿ Ïø›Î¿ÎoÕ˘, ‰˛÷˘-μ’‰ÎÁ, ±Î›o⁄Ì·, μ’K›Îfi ÷’, ‰‘Û‹Îfi ÷’, ‰ÌÁ V◊Îfi¿ ±Îı‚Ì ÷’ ‰√ıflıfi˘ ±¿Û ÷◊Î flÁ-¿Á ±ı ±Î Áo‰IÁflÌ »ı. ‹ËΉÌfl V‰Î‹Ì V‰›o Z΋ÎfiÎ ÁÎ√fl Ë÷Î. ±ı‹fiÎ μ’fl ±fiı¿ ωCfi˘ μ’Á√˘Û ±ÎT›Î »÷Îo ÷ı±Îı Á‰ıÛ ∞‰˘ ’˛I›ı ‰ÎIÁS›¤Î‰ı … flËı÷Î Ë÷Î. «oÕ¿˘Ï›Π‹ËÎfiÎ√ı ±ı‹fiı ±fiı¿ Õo¬ ‹Î›Î˝ »÷Îo ÷ı±Îı Z΋ΉÎfi … flèÎÎ. ÷ı±Îı ‰Ì÷flÎ√ ±fiı Á‰ÛiÎÎ ¤√‰o÷ Ë÷Î. ±ı‹fiÎ ’˛‹<¬ ÏÂW› √HΑfl √˙÷‹ V‰Î‹Ì ’˛I›ı ±ı‹fiı flÎ√ fiˢ÷˘, F›Îflı «oÕ¿˘Ï›Π‹ËÎÁÎ’ ’˛I›ı ¶ıÊ fiˢ÷˘. ±ı‹fiÌ ‰ÎHÎÌ Ï’V÷ηÌÁ ±Î√‹ ÂÎj΢‹Îo ±Î…ı ’HÎ Áo√˛ËΛı·Ì »ı. Á‰Û ∞‰-‹ÎhÎ ’˛I›ı ¿flHÎÎ ±fiı ÿ›ÎfiÌ ¤Î‰fiÎ ÷◊Î ±fi<¿o’ÎfiÌ ·Î√HÎÌ ±ı ±Î ‹ËÎfi Áo‰IÁflÌ ’‰ÛfiÌ ÁÎ«Ì Â̬ »ı. ¿˘¥ ’HÎ T›„@÷ ±ı‰Ì fi◊Ì, …ıfiÎ ∞‰fi‹Îo

±’flΑ ¿ı ’Î’fi˘ ÕÎCÎ fi ·ÎB›˘ ˢ›. ‹Îfi‰‹ÎhÎ ΩHÎı ¿ı ±ΩHÎı ¤Ò·, ±’flΑ ¿ı ’Î’ ¿fl÷˘ flËı·˘ »ı. ‹ı·Îo ¿’ÕÎo ÁÎ⁄<◊Ì ÁÎŒ ◊Λ, ±ÁÎK› fl˘√ ˢ› ÷˘ ’HÎ ÿ‰Î- ±˘’flıÂfi◊Ì ÿÒfl ◊¥ ¿ı. ’Î’fiÎ Ïfi‰ÎflHÎ ‹ÎÀı ¿˘¥ ÿ‰Î ¿ı ±˘’flıÂfi fi◊Ì. ’Î’fiÎ Ïfi‰ÎflHÎ ‹ÎÀı ’V÷Ή˘ ¿ı ’˛Î›ÏçkÎ ÏÁ‰Î› ±L› ¿˘¥ ±ÎˆÊ‘ fi◊Ì. ¤·¤·Î ’Î’fi<o Ïfi‰ÎflHÎ ±ı¿‹ÎhÎ ±o÷—¿flHÎ’Ò‰Û¿ ¿flı·Ì Z΋ΛΫfiÎ ¿ı ’˛Î›ÏçkÎ◊Ì ◊¥ ¿ı »ı. ∞‰fi‹Îo …ıHÎı ¿˘¥ ’Î’ ¿ı ±’flΑ fi ¿›˘Û ˢ› ±ı‰˘ ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ˢ¥ ¿ı? ’˛ffifi˘ μkÎfl ±‰U› fi¿ÎflÎI‹¿ ˢ¥ ¿ı. ’Î’ ¿ı ±’flΑfiÎ_ ¿Î‚Î_ ‘O⁄Î_±Îı◊Ì ¬flÕΛı·˘ ‹ÎHÎÁ ‹˘ÀÎ ¤Î√ı ’˘÷ÎfiÎ ’Î’ Á΋ı ±Îo¬ ±ÎÕÎ ¿Îfi ¿flÌ, ⁄ÌΩ±ı ¿flı·Î ’Î’fiÌ ÏÂZÎÎ ±Î’‰Î ÷I’fl flËı÷˘ ˢ› »ı. fi√flfiÎ ±’flΑÌfiı ΩËıfl‹Îo ÿoÕ ±Î’‰Î ±ı¿ÃÎ ◊›ı·Î Á˙ ’˘÷’˘÷ÎfiÎ ËÎ◊‹Îo ’J◊fl ·¥ ∂¤Î »ı. ÿoÕ ±Î’‰Î ÿflı¿ı ±’flΑÌfiı ±ı¿ ±ı¿ ’J◊fl ‹Îfl‰Îfi˘ »ı. ±’flΑÌfiı ÁΩ ◊Λ ÷ı ’Ëı·Îo ±ı¿ Áo÷ I›Îo ±Î‰Ì «ÕuÎ “’J◊fl ±ı ‹ÎflÌ Â¿ı, …ıHÎı ∞‰fi‹Îo ±ı¿ ’HÎ ’Î’ fi ¿›<Ù Ë˘›.” Áo÷fiÎ ÂOÿ˘ ÁÎo¤‚Ì ·˘¿˘ V÷O‘ ◊¥ √›Î. CÎÕ̤fl ÁLfiÎÀ˘ »‰Î›˘, ÿflı¿fiÎ

ËÎ◊‹Îo◊Ì ’J◊fl fiÌ«ı ’ÕÌ √›Î. Áo÷ı ÂÎoÏ÷◊Ì ·˘¿˘fiı Á‹FT›<o, “’Î’fi<o ÏfiflοflHÎ ÿoÕ◊Ì fiÏË, ’flo÷< Z΋ΛΫfiÎ◊Ì ◊¥ ¿ı.” ¬flÎ ±o÷—¿flHÎ’Ò‰Û¿ ¿flı·˘ ’V÷Ή˘ ¤·¤·Î ’Î’fiı ‘˘¥ ¿ı »ı. ±Îfi˘ ±◊Û ±ı fi◊Ì ¿ı ‰Îflo‰Îfl ’Î’ ¿fl‰<o ±fiı ‰Îflo‰Îfl ’V÷Ή˘ ¿fl‰˘. ‹ÎHÎÁ ¤Ò· ¿flÌ - ’V÷Ή˘ ¿fl‰Î ±fiı ‰‚Ì ’λ˘ ¤Ò·˘ ¿fl‰Î Àı‰Î›ı·˘ »ı. V‰Î‹Ì fl΋¿ÚWHÎ ’fl‹ËoÁı ‹Îfi‰‹ÎhÎ Á΋ı ·Î· ⁄kÎÌ ¿flÌ, “¤Ò·˘ ¿fl˘, ¬Ò⁄ ¿fl˘, ·ıÏ¿fi ¿Ì Ë<¥ ¤Ò·¿˘ ÏŒfl Áı ÿ˘ËflΉ˘ ‹÷.” ’Î’˘fiÎ œ√·Î μ’fl ⁄ıÃı·˘ ‹ÎHÎÁ ±o÷—¿flHÎ◊Ì fiÏË, ’flo÷< ˢÃı ±Î‰ı·Î ÂOÿ˘◊Ì ’V÷Ή˘ ¿fl÷˘ flËı·˘ »ı. Â<© xÿ›fiÎ ¨ÕÎHÎ ÏÁ‰Î› ¿flı·˘ ’V÷Ή˘ fiÎÀ¿ ‹ÎhÎ »ı, …ıfiÌ g¿‹÷ ¿˘ÕÌfiÌ »ı. ±gËÁÎfiÎ ’ΛΠμ’fl ∂¤ı·˘ …ˆfi ‘‹Û Z΋ΛΫfiÎfiı ‹ËÎfi √HÎı »ı. …ˆfi˘ ‹ÎÀı ’›<ÛÊHÎ ‹ËÎ’‰Û »ı. ±Î Ïÿ‰Á˘‹Îo ±ı¿ÎÁbo. ±ßÎ¥, Á˘‚¤J◊<, ‹ÎÁZ΋HÎ, ±fiı ‰Êa÷’ …ı‰Ì ωω‘ μ’ÎÁfiαÎı ¿flÌ …ˆfi˘ ∞‰fifiı Â<© ¿flı »ı. Áo‰IÁflÌfiı Ïÿ‰Áı ’˛Ï÷ø‹HÎ ’»Ì ±ı¿⁄ÌΩfiı ‰oÿfi ¿flÌ ±o÷flfiÎ ¨ÕÎHÎı◊Ì “Ï‹E»ÎÏ‹ ÿ<yÕ‹˚” ¿ËÌ Z΋Π‹Î√‰Ì ±fiı μÿÎfl Ïÿ·ı Z΋Π±Î’‰Ì ±ıfiÎ …ı‰˘ ⁄ÌΩı ¿˘¥ ‹Îfi‰‘‹Û fi◊Ì. …ˆfi˘fi˘ ±Î ‹Ë΋ohÎ Œ@÷ lΉ¿˘ ’Òfl÷˘ ÁÌÏ‹÷ fi◊Ì. ±Î ‹ohÎ ‹Îfi‰‹ÎhÎ ‹ÎÀı »ı. á

·ı¬¿ “√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ”fiÎ ¿˘’Ì ±ıÏÕÀfl »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

’›˝ÊHÎfi˘ ±◊˝ ±fiı ‹ÎËÎIQ›

›<ÛÊHÎ ÂOÿfiÎ ±fiı¿ ±◊Û, ¤Î‰ ΩHΉΠ‹‚ı »ı. ÂOÿÂÎjÎfiÎ Ïfi›‹ ’˛‹ÎHÎı ±ı¿ ÂOÿ T›<I’ÏkÎ ¤ıÿ ’Ì, T›ÎA›Î ¤ıÿ ◊Ì ÷ıfiÎ T›ÎA›Î¤ıÿ˘ ±fiı¿ ±◊˘Û ÿÂÎÛ‰ı »ı. ’›<ÛÊHÎfiÌ ⁄Î⁄÷‹Îo ’HÎ ±Î‰<o »ı. ±ıfiÎ ’HÎ CÎHÎÎ ⁄‘Î ÁÒÏ«÷Î◊˘Û »ı. ’›<ÛÊHÎfi˘ ±ı¿ ±◊Û fiÌ¿‚ı »ı, “’Ïfl‰Áfi” ±ıÀ·ı ¿ı ±ı¿ … V◊Îfi ’fl „V◊fl flËı‰<o. ±Î‹ ’›<ÛÊHÎfi˘ ±◊Û «÷<◊Û‹ÎÁfiÌ ‰ÊÎÛ∑÷<‹Îo ±ı¿ … V◊‚ı ‹<¿Î‹ ¿fl‰˘. ’›<ÛÊHÎfi˘ ⁄ÌΩı ±◊Û ◊Λ »ı, ’›<ے‹fi.” ±Î ÂOÿfi˘ ¤Î‰Î◊Û »ı, ÁoÁÎfl‹ÎofiÌ ±fiı¿ ’˛¿ÎflfiÌ T›ÎÏ‘, μ’ÎÏ‘ ‰E«ı ’HÎ Á‹÷Î ±fiı ÂÎoÏ÷ ‘ÎflHÎ ¿fl‰Ì. Áÿ̱Îı◊Ì ‹Îfi‰‹fi‹Îo ±fiı¿ ’˛¿ÎflfiÎo ¿ÊΛ˘ ±fiı ω¿Îfl˘ »\’Λı·Î ’Õı·Î_ »ı, ÷ıfi<o ‹fi ¿fl‰Îfi<o ±Î ’‰Û »ı. ±ı¿ ±◊Û‹Îo, ’Ïfl‰Âfi ±ıÀ·ı ¿ı Ïfi¿À flËı‰<o. T›„@÷±ı ’˘÷ÎfiÎ ±ÎI‹¤Î‰‹Îo fl‹HÎ flËı‰Îfi<o »ı. ±ÎI‹ÎfiÌ fi∞¿ …¥ fl‹HÎ÷Î ¿ı‚‰‰ÎfiÌ »ı. ’›<ÛÊH΋Îo ‰ÊÎÛ‰ÎÁ ÂOÿ, Á‹›√΂˘ ÁÒ«‰÷Î ±◊Û ‹ÎÀıfi˘ »ı, ’flo÷< ¿ÊΛ, Á‹÷Î ±fiı ±Î÷‹Îfl‹HÎ÷Î. ±Î ⁄‘ÎfiÎ ¤Î‰‰Î«¿ ±◊˘Û fiÌ¿‚ı »ı, ’HÎ ±ËŸ ÂOÿ˘fiÎ ⁄ÎèÎα◊Ûfiı ΩHΉÎfiı ⁄ÿ·ı, ±ıfiÌ ’λ‚fiÎ ¤Î‰Î◊Ûfiı Á‹…‰ÎfiÌ ¿˘Ï ¿fl‰Ì Ωı¥±ı. ’›<ÛÊHÎ ÂOÿ ’λ‚fiÎ ¤Î‰Î◊Ûfiı Á‹…‰ÎfiÌ ¿˘Ï ¿fl‰Ì …˘¥±ı. ’›<ÛÊHÎ ÂOÿ ’λ‚fi˘ ¤Î‰Î◊Û ±ı fiÌ¿‚ı »ı ¿ı, ÁΑ¿ı Á‰Û ’˛¿Îflı ±ÎI‹¤Î‰‹Îo flËı‰<o. ’fl¤Î‰‹Îo, ⁄˛ÎèΠωʛ˘‹Îo ÿ˘Õ÷Îo Ï«kÎfiı ‰Î‚Ìfiı ±ÎI‹Ï¤‹<¬ ¿fl‰<o. ’›<ÛÊHÎfi<o ’‰Û ±ı ±ÎI‹ÏÁÏ©fi<o ’‰Û »ı. ±fiı ÷ı◊Ì ±ı Á‹› ÿflÏ‹›Îfi Ï«kÎfiı μ’‰ÎÁ, ‘‹Ûl‰HÎ, ’˛Ï÷ø‹HÎ, V‰ÎK›Î› ±fiı K›Îfi ‘ÎflHÎÎ …ı‰Ì ‘‹Û ÁΑfi΋Îo ’fl˘‰‰Îfi<o ˢ› »ı. ’›<ÛÊHÎ ‘‹ÛfiÌ ±ÎflΑfiÎfi<o ωÏÂp ’‰Û »ı, …ıfi<o ·Z› »ı. ¿‹ÛfiÎo Áo‰fl ±fiı Ïfi…ÛflÎfi<o Áo‰fl ±ıÀ·ı fl˘¿‰<o ±fiı Ïfi…ÛflÎ ±ıÀ·ı ¬o¬ıfl‰<o. ±Î ÂOÿ˘ ’ÎÏfl¤ÎÏÊ¿ »ı, …ı ±Î«flı·Î ¿‹ÛfiÎ Áoÿ¤Û‹Îo ‰’flΛ

»ı. ±◊ÎÛ÷˚ ËÎ◊‹Îo ±Î‰ı·Î Œfl…w’Ì ¿‹Ûfiı ⁄ÌΩ ËÎ◊ı ¬o¬ıflÌfiı ∂¤Î ◊¥ …‰<o. ·˘¿˘kÎfl‹Îo ’›<ÛÊHÎ ±ı ’‰ÎÛÏ‘flÎ… »ı. ±Î Á‹›√΂΋Îo, ’ÒflÎ ‰ÊÛ‹Îo ±Î«flı·Î ±ÎÁ„@÷¤›ÎÛ ¿‹ÛfiÎo ÿ<W’ÏflHÎ΋ ¬o¬ıflÌfiı, flÎ√¶ıÊfiı ¿ÎflHÎı ÿÒÏÊ÷ ◊›ı·Î ‹fifiı V‰E» ¿fl‰Îfi<o »ı.±Î‰Î ’Ήfi¿ÎflÌ ’‰ÎÛÏ‘flÎ…fiÎ Ïÿ‰Á‹Îo ±ÎflΑfiÎ ÁΑfiÎ μ’ÎÁfiÎ ±fiı ’flV’fl ‹Îfi‰⁄o‘<‹Îo ‹ˆhÎ̤Ή ¿ı‚‰‰Î. “’›<ÛÊHÎ ±ıÀ·ı ±Îo÷fl∞‰fifiÌ Â<Ï© ñ ÁΑfiÎfi<o ‹ËÎ’‰Û.” ’›<ÛÊHÎ ±ı ‹ÎhÎ ’‰Û fi◊Ì, ’flo÷< ’‰ÎÛÏ‘flÎ… »ı. ’›<ÛÊHÎ ±ıÀ·ı “Á‹V÷ ’˛¿Îflı ‰Á‰<o.” ±ıÀ·ı ¿ı ±Î ’‰Û Á‹›ı ÁΑ<…fi˘ «˘‹ÎÁÎfiÎ «Îfl ‹ÏËfiÎ ±ı¿ … V◊‚ı „V◊fl ‰ÎÁ ¿flÌfiı ‘‹ÛfiÌ ±ÎflΑfiÎ ¿fl÷Πˢ› »ı, ’flo÷< ’›<ÛÊHÎfi˘ ·ÎZÎÏHο ±◊Û »ı “±ÎI‹ÎfiÌ Á‹Ì’ ‰Á‰<o.” ±ÎI‹Ï‰…› ‹ÎÀı ±ÎI‹±Îı‚¬ ±Ïfi‰Î›Û »ı. ±ı ±ÎI‹÷k‰fiı …˘‰Î ‹ÎÀı ±ı¿Îo÷ ±fiı ÂÎoÏ÷ …˘¥±ı. ⁄ÎèÎ ’˛T≤ÏkÎ◊Ì ÏfiT≤ÏkÎ …˘¥±ı ±fiı ±ı ÏfiT≤Ïk΋Îo ±ÎI‹Ï‰f·ıÊHÎfiÌ ±Îo÷fl’˛T≤ÏkÎ …˘¥±ı. ±ÎI‹ÎfiÌ Á‹Ì’ flËı‰<o ±ıÀ·ı Â<o? ±fio÷¿Î‚◊Ì ±ÎI‹Î ‹˘Ë ±fiı Ï‹J›ÎI‰‹Îo ±◊‰Î ¿ÊΛ ±fiı ±iÎÎfi‹Îo … ‰Á÷˘ ±ÎT›˘ »ı. ’˘÷ÎfiÎ V‰-¤Î‰fiı ¤Í·Ìfiı ω¤Î‰fiı … Ïfi… V‰w’ ‹ÎfiÌ ⁄ıÃ˘ »ı. ’ÏflHÎ΋ı ‹Îfi‰Ì ’ÎflΉÎfl ’ÌÕÎ, ÿ<—¬, ¿o¿ÎÁ ±fiı @·ı‹Îo ÕÍ⁄ı·˘ »ı. ¤˙Ï÷¿ ·Î·ÁÎfiÎ Q≤√…‚ ÷flŒ ±Îo‘‚Ì ÿ˘À ·√Î‰Ì flè΢ »ı. ±Î‰Î ‹Îfi‰Ìfiı ’›<ÛÊHÎ ’‰Û ’Í»ı »ı ¿ı ±Î ’‰Û Á‹›ı ω«Îfl ¿fl ¿ı ÷<o ¿˘HÎ »ı ? ÷ı Â<o ‹ı‚T›<o »ı? ±fiı Â<o ’΋‰Îfi<o ÷Îflo ·Z› »ı? ÿ˘Õ‘΋ ¿fl÷˘ ‹Îfi‰Ì »ı¿ Q≤I›< …<±ı I›Îflı ∞‰fifi˘ ω«Îfl ¿fl‰Îfi˘ ’˛Îflo¤ ¿flı »ı. ±ı ‹Îfi‰Ìfiı ¤˙Ï÷¿ Á‹ÚÏ©fiı ‹Í»ÎÛ‹Îo◊Ì …√ÎÕ÷<o ’‰Û ÷ı ’›<ÛÊHÎ ’‰Û »ı. Ï«kÎÂ<Ï©, xÿ›Â<Ï© ±fiı ±ÎI‹Â<Ï©fi<o ±Î ’fl‹ ’ωhÎ ’‰Û »ı. ±iÎÎfi‹Îo◊Ì Á‹˚›@iÎÎfi ÷flŒ, V‰ÏË÷fiı ⁄ÿ·ı ’flÏË÷ ÷flŒ ±fiı ω¤Î‰ ÿÂ΋Îo◊Ì V‰¤Î‰ ÿÂ΋Îo ·¥ …fiÎflo ’‰Û »ı. (‹ÎÏË÷ÌÁ˙…L›— “…ˆfi øÎ_Ï÷”)

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


ÁMÀıQ⁄fl 1, 2017 September 1, 2017

13

±‹ıÏfl¿Î

O≤Ëÿ L› ›˘¿Û ÁÌÏfi›Áı˝ ¤Îfl÷fi˘ 71‹˘ V‰Î÷_h›Ïÿfi μ…T›˘

L› ›˘¿Û— O≤Ëÿ L› ›˘¿Û ÁÌÏfi›Á˝fiÎ ±Î√ı‰Îfi˘ ÂÂÌ¿Î_÷ ’Àı· ±fiı √˘’Ì μtıÂ̱ı @‰ÌLÁ ⁄fl˘ ˢ·fiÌ ≥„LÕ›ÎfiÌ ÁıÏ·⁄˛ıÂfi ¿Ï‹ÀÌ‹Î_ ±√˛ıÁfl ¤Î√ ·¥fiı ¤Îfl÷fiÎ 71‹Î V‰Î÷_h› ÏÿfifiÌ μ…‰HÎÌ √v‰Îfl ÷Î. 17‹Ì ±˘√VÀfiÎ fl˘… ⁄fl˘ ˢ·fiÎ ±z÷fi ±fiı ±ÎÏ·ÂÎfi Ëı·fi ‹Î½· ˢ·‹Î_ ¤Îflı ÿ⁄ÿ⁄Î◊Ì ¿flÌ, μ…‰HÎÌ‹Î_ ⁄ıfi‹Òfi ŒÎ‚˘ ±Î’Ì ›Â¿·√ÌfiÎ Á˘’Îfi Áfl ¿›Î˝ Ë÷Î. ÷ı‹Î_ ÏÁÀÌ ¿Îμ„LÁ·fiÎ ÁP› ⁄ıflÌ ±ıÁ. √˛˘Õfi«Ì¿, √‰fi˝flfiÎ ÿ÷ ËÊ˝ ’Îflı¬, ¤Îfl÷fiÎ ÕÌÁÌ∞ ’fl΋Ì÷Î ÏhÎ’ÎÃÌ ‰√ıflı ‹ËÎfi¤Î‰˘ ±fiı Ï«yÎfl ·˘¿˘fiÌ ËÎ…flÌ K›Îfi ¬ıÓ«÷Ì Ë÷Ì. ’HÎ Á˙◊Ì ±√˛ıÁfl V◊Îfi √…flÎ÷fiÎ ‹A›’˛‘Îfi lÌ Ï‰…› w’ÎHÎÌfiÎ μ…‰HÎÌfiÎ Á_ÿıÂÎ ‰Î«fiı ·Ì‘_ Ë÷_. Á˙◊Ì ’˛◊‹ ±fiflΑΠ¬¯Îαı ¤Îfl÷Ì› flÎWÀˇ√Ì÷ “…fi√H΋fi” fiÎfiÎ ¤·¿Î±˘ ÁÎ◊ı √Î¥fiı Â¤Îfl_¤ ¿›˘˝ Ë÷˘ ±fiı ’˘÷ÎfiÎ ¿oÃV◊

±fiı ÁÒflÌ·Î ±‰Î…◊Ì flÎWÀˇ√Ì÷fiÌ ÂÎfi ÷ı… ¿flÌ Ë÷Ì. I›Îfl⁄Îÿ ±‹ıÏfl¿Îfi_ flÎWÀˇ√Ì÷ ⁄·_ÿ ±‰Î…ı √Î¥fiı ±‹ıÏfl¿ÎfiÌ ÂÎfi Ω‚‰Ì Ë÷Ì. ±Î ‰¬÷ı ’ÒflÌ ‹ıÿfi̱ı Ïfi›‹ÎfiÁÎfl ’ÒflÌ ±ÿ⁄ Ω‚‰Ìfiı ⁄Lfiı flÎWÀˇfiı ÁL‹ÎÏfi÷ ¿›Î˝ Ë÷Î. ’»Ì ωflıLƒ ⁄ıL¿flı ÷ı‹fiÌ ±Î√‰Ì »ÀÎ◊Ì ÏÿT›ı ÏhÎ’ÎÃÌ ÁÎ◊ı …\√·⁄_‘Ì‹Î_ Ωıfl¢fl◊Ì “›ı ÿı ˈ ‰Ìfl …‰Îfi˘¿Î, ±·⁄ı·Î ‹V÷Îfi˘¿Î” ÿı¤„@÷fiÎ √Ì÷◊Ì Ë˘·fiÌ Ïÿ‰Î·˘ √Ò_Ω‰Ì Ë÷Ì. Á˙◊Ì ’˛◊‹ ¿Îμ„LÁ·‹ıfi ⁄ıfḻı ¤Îfl÷Ì›˘ ‹ÎÀı ⁄˘·÷Î_ …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ÷ı±˘ ÿflı¿ ZÎıh΋Î_ flÎ…¿Ì›, ‰ÎÏHÎF›, ¤HÎ÷fl ¿ı ±L› ZÎıh΢‹Î_ ±Î√‚ ‰‘Ìfiı ±‹ıÏfl¿ÎfiÌ ’˛√Ï÷‹Î_ ŒÎ‚˘ ±Î’Ì flèÎÎ »ı. ¤Îfl÷Ì› ÕÌÁÌ∞±ı ’HÎ ¤Îfl÷Ì›˘fiı ±Î ÿıÂfiı √˙fl‰ ±’Î‰Ì ’˘÷ÎfiÎ ÿıÂfi_ √˙fl‰ ‰‘Îfl‰Î ÏÿÂÎÁÒ«fi ¿›* Ë÷_. @‰ÌLÁ ⁄fl˘ ’˛ıÏÁÕLÀ ‹Ï·LÕÎ ¿À˚{ı ’HÎ ¤Îfl÷Ì›˘fiÌ ¤Îflı ’˛Â_ÁÎ ¿fl÷Î_ ¿èÎ_ ¿ı ÷ı‹fi˘ „@‰LÁfiÌ ’˛√Ï÷‹Î_ ⁄ıfi‹Òfi ŒÎ‚˘

»ı. ±fiı ÷ı◊Ì … ¤Îfl÷Ì›˘ Ëo‹ıÂÎ „@‰LÁfiı ’˘÷Îfi_ CÎfl ‹ÎfiÌfiı ±ËŸ ‰Á‰ÎÀ ¿fl÷Î √˙fl‰ ±fi¤‰ı »ı. lÌ ‹Ëo‹ÿ Ë¿ …ı±˘ ¿˘Q›ÏfiÀÌ ¿˘-±˘ÏÕÛfiıÀfl »ı. ÷ı±˘±ı lÌ ·Î¤¤Î¥ μ’ÎK›Î›fiı ÁÎ¥ÀıÂfi ±˘Œ ±˘fifl ±Î’Ì fi‰ÎÏ…÷ ¿›Î˝ Ë÷Î. ±Î ÷⁄yı ÷ı‹HÎı ⁄˘·÷Î_ …HÎÎT›_ ¿ı ÷ı±˘ ⁄fl˘ ’˛ıÏÁÕLÀ, ¿˘Q›ÏfiÀÌ ¿˘-±˘ÏÕÛfiıÀfl ±fiı ÏÁ·ı@Âfi ¿Ï‹ÀÌfiı ‹ÎflÎ ’fl ωrÎÁ flά‰Î ‹ÎÀı ±Î¤Îfl ‹ÎL›˘ Ë÷˘. ÷ı‹HÎı ±Î’HÎÌ Á_V¿ÚÏ÷ …‚‰Î¥ flËı ÷ı ±Î›◊Ì 1987‹Î_ ⁄˛ÎõHÎ Á‹Î…fiÌ V◊Î’fiÎ ¿flÌ Ë÷Ì ±fiı ±Î…ı ÿfl ‹ÏËfiı ¿Î›˝ø‹˘ ◊Λ ÷ı flÌ÷ı Á‹Î…fiÌ fl«fiÎ ¿flÌ »ı. ±Î ‹ÎÀı ÿflı¿ ›‰Î±˘fiı ±Î√‚ ±ÎΉ‰ÎfiÌ Â̬ ±Î’Ì Ë÷Ì. I›Îfl⁄Îÿ lÌ ‹Ëo‹ÿ Ë¿ı O≤Ëÿ L› ›˘¿Û ÁÌÏfi›Á˝fiÎ ÂÂÌ¿Î_÷ ’Àı·fiı ÁÎ¥ÀıÂfi ±˘Œ ±˘fifl ±Î’Ì fi‰ÎÏ…÷ ¿›Î˝ Ë÷Î. ÷ı‹HÎı O≤ËÿfiÎ ⁄‘Î ¿Î›˝¿÷ν±˘ ±fiı ÿÎfi‰Ìfl˘fi˘ ±Î¤Îfl ‹ÎL›˘

Ë÷˘. »ıS·ı »\‹ »\‹ »\‹ ⁄Î…ı ’Λ·, ’˛ı‹fiÌ ‹V÷Ìfiı ±ÎË˚·Îÿ¿ ⁄fiΉı ±fiı Ïÿ·fiı ‘˛Ω‰Ì ±Î’ı ÷ı‰˘ ≥„LÕ›Î Ë˘‹, ÁfiÌÁÎ¥Õfi˘ √fl⁄˘ “‹Îfl˘ Á˘fiÎfi˘ √œ<·˘” μÊÎ⁄ıfi ÂÎË, ≥·Î ⁄ÀηÎ, ÿZÎÎ ’Àı·, fiÌv⁄ıfi ËÎ_Á˘ÀÌ, ’ÿ˚‹Î⁄ıfi ‹Ëı÷Î, μÊÎ ‹Ëı÷Î, ¿<Á‹⁄ıfi ’fl‹Îfl, flÁÌ·Î ÂıÃ, ¤Îfl÷Ì ’fl̬, …›Î⁄ıfi ’Àı·, ±‹Ì÷Î ¿˘ÃÎflÌ, ¤Îfl÷Ì ÷ı·‰Î·Î±ı fl…^ ¿flÌ V‰√˝fiÌ √˘’̱˘fiÎ ÿ½fi ¿flÎT›Î Ë÷Î. ±_÷‹Î_ hÎHÎı› ±˘fiflflÌ, ⁄̱ı’̱ıÁ V‰Î‹ÌfiÎflΛHÎ, …ˆfi Á‹Î…, B·˘⁄· ÏŒÏ{Ï›fi fiıÀ‰¿Û, ≥„LÕ›Î Ë˘‹, ÁfiÌÁÎ¥Õ, ¿·Î¿Îfl˘ ±fiı ¿Î›˝¿÷ν±˘fi˘ ±Î¤Îfl ‹ÎL›˘ Ë÷˘. √˘’Ì⁄ıfi μtıÂ̱ı ’˘÷ÎfiÌ ·ÎZÎÏHο ˆ·Ì‹Î_ ±Î¤Îfl ‹ÎfiÌ Á˙fiı ’˛ÌÏ÷¤˘…fi ‹ÎÀı ¿èÎ_ Ë÷_ ±fiı Á‰ı˝ 71‹Î V‰Î÷_h›Ïÿfifiı ‰Î√˘‚÷Πω¬ıflΛΠË÷Î. (‹ÎÏË÷ÌÁ˙…L›— ÂÂÌ¿Î_÷ ’Àı·, Œ˘À˘— ÏZÎÏ÷… ’Àı·)

Ëı’Ì ⁄◊˝ Õı

±Î› ⁄ÀηΠ…L‹Ïÿ‰Á ÷Î. ±˘√VÀ 25, 2007 Ï’÷Η ÿı‰ıfi ÚðËëáë ‹Î÷Η ±Ïÿ÷Ì ⁄ÀηΠÿÎÿΗ ±flω_ÿ¤Î¥ ⁄ÀηΠÿÎÿÌ— ‹_ÿÎÏ¿fiÌ⁄ıfi ⁄ÀηΠL› ›˘¿Û


September 1, 2017

14

ÁMÀıQ⁄fl 1, 2017

±‹ıÏfl¿Î

L› ›˘¿Û‹Î_ ±ıS‹ËVÀÛfiÎ √Ì÷Î ÀıQ’·‹Î_ …L‹ÎWÀ‹ÌfiÌ ¤„@÷‹› μ…‰HÎÌ ◊≥

L› ›˘¿ÛfiÎ ±ıS‹ËVÀÛfiÎ √Ì÷Î ÀıQ’·‹Î_ 18‹Ì ±˘√VÀı …L‹ÎWÀ‹ÌfiÌ ¤„@÷‹› μ…‰HÎÌ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. ±Î μ…‰HÎÌ ’˛Á_√ı ‹ËÎflÎ… V‰Î‹Ì ÁI›Îfi_ÿ, ‹¿ı¤Υ, …›ı¤Υ ‰√ıflı±ı ’ÒΩ ¿flÌ Ë÷Ì. …L‹ÎWÀ‹ÌfiÌ μ…‰HÎÌfi˘ ·Î¤ ·ı‰Î ‹ÎÀı ±fiı ÿ½fi ¿fl‰Î ‹ÎÀı ÁıÓ¿Õ˘ ¤@÷˘ μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. (±¬⁄ÎflÌ ›ÎÿÌ‹Î_◊Ì)

L› ›˘¿Û Œ·˘fl· ’οۋÎ_ lÌ Á_¿À‹˘«fi Ëfi‹Îfi ‹_Ïÿfl‹Î_ …L‹ÎWÀ‹Ì ∂…‰Î¥

L› ›˘¿Û— L› ›˘¿ÛfiÎ Œ·˘fl· ’οۋÎ_ 15‹Ì ±˘√VÀı lÌ Á_¿À‹˘«fi Ëfi‹Îfi ‹_Ïÿfl‹Î_ …L‹ÎWÀ‹ÌfiÌ μ…‰HÎÌ ’˛Á_√ı ·√¤√ «Îfl ËΩfl◊Ì ‰‘ ¤@÷˘ μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. ¤√‰Îfi lÌ¿ÚWHÎfiÌ ’ÒΩ ÁÎ◊ı ‹Ë˘IÁ‰fi˘ ±Îfl_¤ ◊›˘ Ë÷˘, ¤√‰Îfifiı 150 V‰ÎÏÿWÀ ‰Îfi√̱˘fi˘ ±LÔfi¿>À ‘flΉ‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘.

μS·ı¬fiÌ› »ı ¿ı ¤Îfl÷Ì› Á_V¿ÚÏ÷‹Î_ ÷Ëı‰Îfl˘ Ëo‹ıÂÎ_ ‹Ëk‰fi˘ ÏËVÁ˘ flèÎÎ »ı. ÷Ëı‰Îfl˘fiÌ μ…‰HÎÌ‹Î_ ±Î’HÎÌ ’fl_’flÎ ±fiı Á_V¿ÚÏ÷fiÌ {·¿ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. Á‹√˛ ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ωω‘ ‹_Ïÿfl˘‹Î_ …L‹ÎWÀ‹Ì ‹Ë˘IÁ‰fiÌ μ…‰HÎÌ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì ±fiı ¤@÷˘±ı μIÁÎˤıfl ¤Î√ ·Ì‘˘ Ë÷˘.

±Î ‰Êı˝ …L‹ÎWÀ‹Ì ÏfiÏ‹kÎı Œ·˘fl· ’Î¿Û L› ›˘¿ÛfiÎ Á_¿À‹˘«fi Ëfi‹Îfi ‹_Ïÿfl‹Î_ «Îfl ËΩfl◊Ì ‰‘ ¤@÷˘ ËÎ…fl flèÎÎ Ë÷Î. ‹_ÏÿflfiÎ ‹A› ’ÒΩflÌ Ï÷‰Îfḻı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ±‹ı «Îfl ËΩfl ¤@÷˘fiı ’˛ÁÎÿ ±ÎM›˘ Ë÷˘. fiÁÎμ ¿ÎμLÀÌfiÎ ¿˘QMÀˇ˘·fl F›˘…˝ ‹ÎflÎ√˘Á, @‰ÌLÁ L› ›˘¿ÛfiÎ ±ıÁıQ⁄·Ì‹ıfi ÕıÏ‰Õ Ï‰’Ïflfi,

fiÁÎμ ¿ÎμLÀÌfiÎ ÕıM›ÀÌ ¿˘QMÀˇ˘·fl Ïÿ·Ì’ «˙ËÎHÎ μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. ±Î ’˛Á_√ı ¤√‰Îfi ¿ÚWHÎ ±fiı flΑÎfiÌ ◊Ì‹ ’fl 15 ÕÎLÁ √˛’ı ’flŒ˘‹˝LÁ ¿›* Ë÷_. fiÁÎμ ¿ÎμLÀÌ ¿˘QMÀˇ˘·fl ‹ÎflÎ√˘Á ¶ÎflÎ ’_ÏÕ÷ Á_∞‰ Ï‹lÎ ±fiı ≥‰ıLÀ «ıfl ≥Lÿ √…‰ÎfiÌfi_ ’˛Â„V÷’hÎ◊Ì ÁL‹Îfi ¿flΛ_ Ë÷_. (±¬⁄ÎflÌ ›ÎÿÌ‹Î_◊Ì)

L› ›˘¿Û‹Î_ B·ıfi ±˘@Á‹Î_ ‰Õ˘ÿflÎfiÌ ±‰Ïfi ÂÎËfiÎ_ Ï«h΢fi_ ’˛ÿ½fi ›˘ıΩ›_ L› ›˘¿Û— ¬Ò⁄ … Á…˝fiÎI‹¿ ¿·Î¿Îfl ±‰Ïfi ÂÎË ¶ÎflÎ L› ›˘¿˝‹Î_ fiÁÎμ-@‰ÌLÁ ÁflËÿ ’fl ±Î‰ı·Î B·ıfi ±˘@Á ÂËıfl‹Î_ 20‹Ì ±˘√VÀı ’˛◊‹ ‰Îfl ±ÎÀÛ ±ı„@{Ï⁄Âfi “‹Î› …fia Œ˘fl ≥Àfi˝·” ›˘Ω›_ Ë÷_. ±‰Ïfi±ı ’˘÷ÎfiÎ_ ‹Ò‚ ¿Î›˘˝-Ï«h΢fi_ ’˛ÿ½fi fl…^ ¿›* Ë÷_. ±Î ’˛ÿ½fifiı Á‹ÿΛfi˘ ⁄ˢ‚˘ ’˛Ï÷¤Î‰ ‹Y›˘ Ë÷˘ ±fiı 150◊Ì ‰‘ fiÎ√Ïfl¿˘±ı ’˛ÿ½fi ÏfiËÎY›_ Ë÷_. fiÁÎμ ¿ÎμLÀÌfiÎ ÕıM›ÀÌ ¿˘LÀˇ˘·fl Ïÿ·Ì’ «˙ËÎHÎı ±‰Ïfi ÂÎËfi_ ÷ı‹fiÎ_ ±fi¿flHÎÌ› ¿Î›˘˝ ‹ÎÀı ’˛Â„V÷’hÎ ±’˝HÎ ¿flÌ ÁL‹Îfi ¿›* Ë÷_. ±‰Ïfi ÂÎË ‰Õ˘ÿflÎfiÌ ±ı‹ ±ıÁ ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌfiÎ Œı¿SÀÌ ±˘Œ ŒÎ≥fi ±ÎÀÛ˚ÁfiÎ_ 1998fiÌ ⁄ı«fiÎ_ ’ı≥„LÀ_√fiÎ VfiÎ÷¿ »ı. ÷ı‹fiΠωzÎ◊a¿Î‚fiÎ Ïÿ‰Á˘ ÿflÏ‹›Îfi 1995‹Î_ ÷ı‹fi_ ¿Î›˝ V¿Î›V¿ı’-1fiÌ ’Á_ÿ√Ì 104‹Î ±˘· ≥„L՛Π±ıL›±· ±ÎÀÛ ±ı„@{Ï⁄Âfi ‹ÎÀı ◊¥ Ë÷Ì. fiıÂfi· ¿˘„Q’ÏÀÂfi ±˘Œ V¿S’«fl ‹ÎÀı ÷ı‹fiı ÷Î…ı÷fl‹Î_ ∞. ¿ı. ‰‹Î˝ ±ı‰˘ÕÛ ’˛ÿÎfi ◊›˘ Ë÷˘. ÷ı±˘ ’˘÷ÎfiÌ ¿·Î ’ı’fl ’S’, ¿ıL‰ÎÁ, Q›fl·, Œ˘À˘√˛ÎŒÌ, ≥LVÀ˘·ıÂfi ¶ÎflÎ (±¬⁄ÎflÌ ›ÎÿÌ‹Î_◊Ì) ±Ï¤T›@÷ ¿flı »ı.

To a d v e r t i s e i n G U J A R A T T I M E S c a l l : 2 1 2 - 6 7 5 - 7 5 1 5 f a x : 2 1 2 - 6 7 5 - 7 6 2 4


ÁMÀıQ⁄fl 1, 2017 September 1, 2017

15

¤Îfl÷-‹_⁄¥-fl‹÷√‹÷

ÏÀˇ’· ÷·Î¿fiı “÷·Î¿”— Á’˛Ì‹fi˘ ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ «¿Îÿ˘, ‹„V·‹ ‹Ï˷α˘ ¬ fi‰Ì ÏÿSËÌ— Á’˛Ì‹ ¿˘Àı˝ ‹_√‚‰Îflı ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ ±fiı ÁÌ‹ÎÏ«Ë˚fiw’ «¿Îÿ˘ ±ÎM›˘ Ë÷˘. ¿fl˘Õ˘ ‹„V·‹ ‹Ï˷α˘fiı flÎË÷w’ «¿Îÿ΋Î_ Á’˛Ì‹ ¿˘Àı˝ 1400 ‰Ê˝ …^fiÌ ÏÀˇ’· ÷·Î¿ ’fl_’flÎfiı √ıfl¿Î›ÿı √HÎÎ‰Ì ÷ıfiÎ ’fl ’˛Ï÷⁄_‘ ‹Ò@›˘ »ı. ‹„V·‹˘‹Î_ ±Î ’˛◊Î Áÿ̱˘◊Ì «Î·ı »ı ±fiı ÷ı «Î·‰Ì Ωı¥±ı ÷ı‰Ì ÿ·Ì·˘ Œ√Î‰Ì ’ωhÎ ¿<flÎfi ¿ı ÂÏfl›÷fiÎ ¿Î›ÿα˘‹Î_ ÷ıfiı ¿˘¥ V◊Îfi fi◊Ì ÷ı‹ Á’˛Ì‹ı ’˛V◊ÎÏ’÷ ¿›* »ı. ±Î ÁÎ◊ı “÷·Î¿, ÷·Î¿, ÷·Î¿” hÎHÎ ‰Îfl ⁄˘·Ìfiı ‹„V·‹ ‹Ï˷α˘fiı ±’Î÷Î ÷·Î¿fiÌ ’˛◊Î fiÎ⁄Òÿ ◊¥ »ı. Á’˛Ì‹fiÎ …HÎÎT›Î ‹…⁄ ±Î ’˛◊Î ‰ÎV÷‰‹Î_ ‹Ï˷α˘ ‹ÎÀı ±L›Î›¿÷ν, √ıfl⁄_‘ÎflHÎÌ› ±fiı ±‹Îfi‰Ì› »ı. Á’˛Ì‹ı ¿èÎ_ ¿ı ±Î ’fl_’flÎ ⁄_‘ÎflHÎfiÌ ¿·‹ 14 (Á‹Îfi÷Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl)fi˘ ’HÎ ¤_√ ¿flı »ı. ’Î_« …ΩıfiÌ ⁄_‘ÎflHÎÌ› ⁄ıL«ı hÎHΠωfl© ⁄ı◊Ì ±Î «¿Îÿ˘ ±ÎM›˘ Ë÷˘. «ÌŒ …ı. ±ıÁ. ¬ıËfl ±Î «¿Îÿ΋Î_ ·CÎ‹÷Ì flèÎÎ »ı ±fiı ÷ı‹HÎı ’˘÷Îfi˘ «¿Îÿ˘ ±Î’÷Î_ ¿èÎ_ ¿ı ⁄Ë‹÷Ì hÎHΠωfl© ⁄ı◊Ì ±Î ¿˘ÀÛ ÷·Î¿-±ı-Ï⁄t÷ ±ıÀ·ı ¿ı ÏÀˇ’· ÷·Î¿fiı flÿ √HÎı »ı. ¤Î…’, ¿˘Ó√˛ıÁ ÁÏË÷fiÎ ÷‹Î‹ flÎ…¿Ì› ’Z΢±ı ±Î «¿ÎÿÎfiı ±Î‰¿Î›˘˝ Ë÷˘ ±fiı Á΋ÎÏ…¿ Á_√Ãfi˘ ±fiı L›Î›Ï‰ÿ˘±ı ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ «¿ÎÿÎfiı ’◊ÿ½¿ √HÎÎT›˘ Ë÷˘.

(ÕÎ⁄ı) Á’˛Ì‹ ¿˘Àı˝ ÏÀˇ’· ÷·Î¿ ⁄Î⁄÷ı ±Î’ı·Î «¿ÎÿÎfiı ±Î‰¿ÎflÌ ‹_√‚‰Îflı ·¬fi˙‹Î_ μ…‰HÎÌ ¿fl÷Î_ ±˘· ≥„L՛Π‹„V·‹ ‰Ì‹ıfi ’Á˝fi· ·˘ ⁄˘ÕÛfiÎ ÁP›˘. (Œ˘À˘Á˙…L›— ÏËLÿV÷Îfi ÀÎ≥QÁ) (…‹HÎı) ⁄ΛÁ·Î‹Î_ «¿ÎÿÎfiı ±Î‰¿Îfl÷Ì ‹„V·‹ ‹Ï˷α˘. (Œ˘À˘Á˙…L›— ±ı¿Á’˛ıÁ)

395 ’ÎfiÎ_fiÎ ±Î «¿Îÿ΋Î_ ⁄Ë‹÷Ì ÏfiHν› …„VÀÁ ¿<Ïfl›fi ΩıÁıŒ, …„VÀÁ ›› ·Ï·÷ ±fiı …„VÀÁ ±Îfl. ±ıŒ. fiflÌ‹Îfiı ·A›˘ Ë÷˘. ±Î hÎHÎ …„VÀÁı «ÌŒ …„VÀÁ ¬ıËfl ±fiı …„VÀÁ fi{ÌflfiÎ ±Ï¤’˛Î› ÁÎ◊ı Á_‹Ï÷ ÿÂÎ˝Ô‰Ì fiˢ÷Ì. ±Î ’Î_«ı› …… ±·√ ±·√ ‘‹˝fiÎ ÏËLÿ-‹„V·‹-Â̬Ϭ˛V÷Ì-’ÎflÁÌ »ı. hÎHÎ …„VÀÁı ±Î ’˛◊Îfiı √ıfl⁄_‘ÎflHÎÌ› ‹ÎfiÌ ÷ıfiı flÿ ¿fl‰Î ¿èÎ_ Ë÷_ ÷˘ ⁄ı …„VÀÁı ÷ıfiı √ıfl⁄_‘ÎflHÎÌ› ‹Îfi‰Îfi˘ ≥fi¿Îfl ¿›˘˝ Ë÷˘. ±_÷ı hÎHÎ …„VÀÁfi˘ ÏfiHν› ⁄Ë‹÷ ‘flΉ÷˘

ˢ‰Î◊Ì ÷ıfiı ‹ÎL› ¿flΛ˘ Ë÷˘. ·CÎ‹÷Ì ±ı‰Î ⁄ı ……fiÎ «¿Îÿ΋Î_ …HÎÎT›Î ‹…⁄ “¿‹fiÁÌ⁄ı” Áfl¿Îfl ÏÀˇ’· ÷·Î¿ ÿÒfl ¿fl‰Î ¿Î›ÿ˘ CÎÕ‰ÎfiÎ ⁄ÿ·ı L›Î›÷_hÎfiÎ «¿ÎÿÎ◊Ì ±Î ’˛◊Î ÿÒfl ◊Λ ÷ı‰˘ ’˛›ÎÁ ¿flı »ı. ±Î ’˛◊Î ‹„V·‹ ⁄Ë‹÷Ì ‘flΉ÷Î ÿı¢‹Î_ ¿Î›ÿÎ◊Ì flÿ ¿flÎ¥ »ı. ¿ıÀ·Î¿ «V÷ ≥V·ÎÏ‹¿ ÿı¢‹Î_ ’HÎ ±Î ’˛◊Î ¿Î›ÿÎ◊Ì ÿÒfl ¿flÎ¥ »ı. ÏÀˇ’· ÷·Î¿ flÿ ¿flΉ‰Î‹Î_ ¤Îfl÷Ì› ‹„V·‹ ‹ÏË·Î ±Î_ÿ˘·fi Á_√Ãfifi_ ‹˘À<_ ›˘√ÿÎfi »ı. ±Î

μkÎfl ’˛ÿı‹Î_ ±ı¿ ÁM÷ÎË‹Î_ ⁄ı Àˇıfi ±¿V‹Î÷— 23fiÎ_ Q≤I› ‹{Œ˚Œfl’fl— μkÎfl ’˛ÿı‹Î_ ±ı¿ … ±Ã‰ÎÏ՛΋Î_ ⁄ı Àˇıfi ±¿V‹Î÷ ◊÷Î_ flı·‰ı‹_hÎÌ Áflı ’˛¤±ı flÎ∞fi΋_ ±Î’‰ÎfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ ¿flÌ »ı. ÂÏfi‰Îflı ‹{Œ˚Œfl’fl Ï…S·ÎfiÎ ¬÷˙·Ì‹Î_ ’flÌ-ËÏfl¶Îfl-¿Ï·_√Î wÀ ’fl ÿ˘Õ÷Ì μI¿· ±ı@Á’˛ıÁfiÎ 13 ¿˘« ’ÎÀÎ ’fl◊Ì ¬ÕÌ ’Õ÷Î_ 23 ’˛‰ÎÁÌfiÎ_ Q≤I› ◊›Î_ Ë÷Î_ ±fiı 400◊Ì ‰‘ ¥Ω√˛V÷ ◊›Î Ë÷Î. ÀˇıfifiÎ ÿÁ ¿˘« ±ı¿⁄ÌΩ ’fl «ÕÌ √›Î Ë÷Î, ¿ıÀ·Î¿ ¿˘« ÷˘ ±ÎÁ’ÎÁfiÎ_ ‹¿Îfi˘ ±fiı Â΂΋Î_ CÎÒÁÌ √›Î_ Ë÷Î_. Àˇı¿ ’fl ‹fl΋÷fi_ ¿Î‹ «Î·÷_ Ë÷_ I›Îflı 105 Ï¿·˘‹ÌÀfl ’˛Ï÷ ¿·Î¿fiÌ {Õ’ı ±Î‰÷Ì μI¿· ±ı@Á’˛ıÁfiÎ ÕˇÎ≥‰flı ≥‹fl…LÁÌ ⁄˛ı¿ ·√Ή÷Î_ ¤›Îfi¿ ±¿V‹Î÷ ◊›˘ Ë÷˘, F›Îflı ⁄ÌΩ ±¿V‹Î÷‹Î_ ±˘flˆ›Î Ï…S·Î‹Î_ ⁄‘{‰Îflı ¿ıÏŒ›÷ ±ı@Á’˛ıÁfiÎ ⁄ı ¿˘« ’ÎÀÎ ’fl◊Ì ¬ÕÌ ’Õ÷Î_ 100 ‹ÁÎŒflfiı ¥Ω ◊¥ Ë÷Ì. ¿ıÏŒ›÷ ±ı@Á’˛ıÁ ÕQ’fl ÁÎ◊ı ±◊ÕÎ¥ Ë÷Ì. flı·‰ı‹_hÎÌ Áflı ’˛¤±ı ⁄ı ±@V‹Î÷fiı ’√·ı fiÌÏ÷‹kÎÎfiÎ ‘˘flHÎı flÎ∞fi΋ÎfiÌ ±˘Œfl ¿flÌ Ë÷Ì, ’fl_÷ ‰ÕÎ ’˛‘Îfi ‹˘ÿ̱ı ÷ı‹fiı flÎË Ωı‰Î ¿èÎ_ Ë÷_. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

‹Î·ı√Î_‰ O·ÎVÀ ¿ıÁ‹Î_ ·ıŒ˚ÀıfiLÀ ¿fi˝· ’fl˘ÏË÷fiı Ω‹Ìfi fi‰Ì ÏÿSËÌ— Á’˛Ì‹ ¿˘Àı˝ 2008fiÎ ‹Î·ı√Î_‰ O·ÎVÀ ¿ıÁ‹Î_ Á_Õ˘‰HÎÌ ⁄ÿ· fi‰ ‰Ê˝◊Ì …ı·‹Î_ flËı·Î ·ıŒ˚ÀıfiLÀ ¿fi˝· lÌ¿Î_÷ ’˛ÁÎÿ ’fl˘ÏË÷fiı Ω‹Ìfi ±ÎM›Î »ı. ±Î ¿ıÁfiÌ ÷’ÎÁ ¿fl÷Ì Ï‰Ï‰‘ Á_V◊α˘ ¶ÎflÎ ŒÎ¥· ¿flΛı·Î «Î…˝ÂÌÀ‹Î_ ωfl˘‘ΤÎÁ ˢ‰Îfi_ Á’˛Ì‹ ¿˘Àı˝ ÷ÎflHÎ ¿Îœu_ »ı. 29‹Ì ÁMÀıQ⁄fl, 2008fiÎ fl˘… ‹Î·ı√Î_‰ O·ÎVÀ‹Î_ ÁÎ÷ fiÎ√Ïfl¿˘fiÎ_ Q≤I› ◊›Î_ Ë÷Î_. ±Î ¿ıÁ‹Î_ ÁÎK‰Ì ’˛iÎÎ ÁÎ◊ı ’fl˘ÏË÷ ’HÎ ±Îfl˘’Ì »ı. ÁÎK‰Ì ’˛iÎÎfiı Ω‹Ìfi ‹‚ı·Î »ı.

÷ÎÏ‹·fiÎÕ<‹Î_ ±ı±Î≥±ıÕ̱ı‹¿ıfiÎ_ ⁄ı …^◊ ¤ı√Î_ ◊›Î_

‹{Œ˚Œfl’fl Ï…S·ÎfiÎ ¬÷˙·Ì‹Î_ ’flÌ-ËÏfl¶Îfl-¿g·√Î wÀ ’fl ÿ˘Õ÷Ì μI¿· ±ı@Á’˛ıÁfiÎ 13 ¿˘« ’ÎÀÎ ’fl◊Ì ¬ÕÌ ’Õ÷Î_ 23 ’˛‰ÎÁÌfiÎ_ Q≤I› ◊›Î_ Ë÷Î_ ±fiı 400◊Ì ‰‘ ¥Ω√˛V÷ ◊›Î Ë÷Î. ÀˇıfifiÎ ÿÁ ¿˘« ±ı¿⁄ÌΩ ’fl «ÕÌ √›Î Ë÷Î, ¿ıÀ·Î¿ ¿˘« ÷˘ ±ÎÁ’ÎÁfiÎ_ ‹¿Îfi˘ ±fiı Â΂΋Î_ CÎÒÁÌ √›Î Ë÷Î. (Œ˘À˘Á˙…L›— ’ÌÀ̱Î≥)

≥„LÕ›fi @› ‹ÎVÀÁ˝ ·Ì√‹Î_ “√…flÎ÷ g¿BÁ”fi˘ Á‹Î‰ı ±‹ÿΉÎÿ— ±‹ÿΉÎÿ‹Î_ 22‹Ì ±˘√VÀı ’•fiΤ V’˘ÀÛ˚Á ’˛Î≥‰ıÀ Ï·Ï‹ÀıÕfiÎ «ıfl‹ıfi ±fiı ‹ıfiıÏ…_√ ÏÕflı@Àfl ±ÎÏÂÊ ÂÎË ±fiı ¤Îfl÷fiÎ Á˙◊Ì fiÎfiÎ ›‰Îfi ÀÌ‹±˘fifl K‰Ïfi· ¤Î‰fi√fḻı ’˘÷ÎfiÌ ÀÌ‹ “√…flÎ÷ g¿BÁ”fiı ‘ @› V·ı‹-≥„LÕ›fi @› ‹ÎVÀÁ˝ ·Ì√ 2017‹Î_ V’˘LÁfl ¿flÌ »ı. K‰Ïfi· ¤Î‰fi√flÌ ¿Ëı »ı ¿ı @› V·ı‹-≥„LÕ›fi @› ‹ÎVÀÁ˝ ·Ì√ ¤Îfl÷‹Î_ Á˙’˛◊‹ ‰Îfl ·˘L« ◊¥ flËÌ »ı. “√…flÎ÷ g¿BÁ”‹Î_ ±ıLÕ% ’Î√ıÀ (±Î≥¿fi), ±Î·˘¿¿<‹Îfl, Ï⁄˛…ı ÿ΋ÎHÎÌ, ÕÎÏfl›Î ÏÁfl˘ÀÌfiÎ, Á˙fl‰ ¿˘ÃÎflÌ »ı,F›Îflı ¿˘« ÷flÌ¿ı ±Â˘¿ ÂÎ_ÏÕS› »ı. ’˛◊‹ ‰Îfl @› V·ı‹-≥„LÕ›fi @› ‹ÎVÀÁ˝ ·Ì√ ±‹ÿΉÎÿ‹Î_ 19‹Ì◊Ì 25‹Ì ±˘√VÀ ÿflÏ‹›Îfi ›˘Ω¥ Ë÷Ì, …ıfi_ ·˘„L«_√ VfiÒ¿fl VÀÎfl ’_¿… ±Õ‰ÎHÎÌ ±fiı ωzÎ Ï’S·Î≥ ¶ÎflÎ ◊›_ Ë÷_. ±Î V’‘ν‹Î_ √…flÎ÷ g¿BÁ, «ıLÔfi¥ VÀˇÎ≥¿Á˝, ˈÿflÎ⁄Îÿ ËV·Á˝, ⁄ıÓ√·fl ⁄ÕÌ{ ±fiı ÏÿSËÌ Õ˘LÁı ¤Î√ ·Ì‘˘ Ë÷˘. ±‹ÿΉÎÿ‹Î_ @› V·ı‹-≥„LÕ›fi @› ‹ÎVÀÁ˝ ·Ì√ ‹ÎÀı ±Ï¤fiıhÎÌ ’˛Î«Ì ÿıÁÎ¥ ±fiı f‰ı÷Î ¬_Õ<flÌ ±ÎT›Î_ Ë÷Î. ±Ï¤fiıhÎÌ ’˛Î«Ì ÿıÁÎ¥±ı ¿èÎ_ ¿ı Ë_ ±Î fl‹÷˘IÁ‰ ‹ÎÀı ’˛◊‹ ‰Îfl ±‹ÿΉÎÿ ±Î‰Ì »\_. K‰Ïfi· Á˙◊Ì ›‰Îfi ÀÌ‹±˘fifl »ı, …ı ÿÂν‰ı »ı ¿ı

Á_√ÃfifiÎ_ V◊Î’¿ fiÒfl…ËÎ_ ÁÏŒ›Î±ı …HÎÎT›_ ¿ı ±Î ±ı ÿflı¿ ‹ÏË·ÎfiÌ ∞÷ »ı …ı‹HÎı ±‹fiı ÁÎ◊ ±ÎM›˘ »ı. ÏËLÿ±˘ ‹ÎÀı »ı ÷ı‰˘ … ·Bfi‘Îfl˘ ‹„V·‹˘ ‹ÎÀı ·Î‰‰˘ Ωı¥±ı. ±Î ’˛◊Î flÿ ¿flΉ‰Î‹Î_ ’Î_« ‹Ï˷α˘fi_ ‹Î÷⁄fl ’˛ÿÎfi »ı, …ı‹Î_ ‹A› ±fl…ÿÎfl ÁΛflÎ⁄Îfi˘ (¿ÎÂÌ’fl), ±ÎŒflÌfi flËı‹Îfi (…›’fl), ±ÎÏ÷›Î ÁÎ⁄flÌ (ÁËÎflfi’fl), √·Âfi ’fl‰Ìfi (fl΋’fl) ±fiı ≥Âfl÷ …ËÎ_ (ËΉflÎ)fi˘ Á‹Î‰ı ◊Λ »ı. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

±‹ÿΉÎÿ‹Î_ 22‹Ì ±˘√VÀı ’•fiΤ V’˘ÀÛ˚Á ’˛Î≥‰ıÀ Ï·Ï‹ÀıÕfiÎ «ıfl‹ıfi ±fiı ‹ıfiıg…√ ÏÕflı@Àfl ±ÎÏÂÊ ÂÎË ±fiı ¤Îfl÷fiÎ Á˙◊Ì fiÎfiÎ ›‰Îfi ÀÌ‹±˘fifl K‰Ïfi· ¤Î‰fi√fḻı ±Ï¤fiıhÎÌ ’˛Î«Ì ÿıÁÎ¥fiÌ μ’„V◊Ï÷‹Î_ ’˘÷ÎfiÌ ÀÌ‹ “√…flÎ÷ g¿BÁ” ‘ @› V·ı‹-≥„LÕ›fi @› ‹ÎVÀÁ˝ ·Ì√‹Î_ V’˘LÁfl ¿flÌ Ë÷Ì. ÷Á‰Ìfl‹Î_ (ÕÎ⁄ı◊Ì) K‰Ïfi· ¤Î‰fi√flÌ, ±ÎÏÂÊ ÂÎË, ’˛Î«Ì ÿıÁÎ¥ ±fiı ±ıLÕ% ’Î√ıÀ fi…flı ’Õı »ı.

÷‹ı ’˛Ï÷¤Î ‘flΉ÷Πˢ ÷˘ ÷‹ÎflÌ ‰E«ı ‰›‹›Î˝ÿÎ ±Î‰÷Ì fi◊Ì. f‰ı÷Î ¬_Õ<fḻı ¿èÎ_ ¿ı ‹fiı √…flÎ÷

g¿BÁ ±fiı ‘ @› V·ı‹-≥„LÕ›fi @› ‹ÎVÀÁ˝ ·Ì√fi˘ ÏËVÁ˘ ⁄fi‰Îfi_ √˙fl‰ ‹Y›_ »ı.

«ıLfi¥— ÷ÎÏ‹·fiÎÕ<‹Î_ …›·Ï·÷ÎfiÎ ±‰ÁÎfi ’»Ì ¤_√ÎHÎfiÎ ±Îflı ’ˢӫı·Ì ±ı±Î≥±ıÕ̱ı‹¿ıfiÎ_ {CÎÕ÷Î_ ⁄ı …^◊˘ ‰E«ı Á˘‹‰Îflı Á‹Î‘Îfi ◊›_ Ë÷_. » ‹ÎÁ◊Ì «Î·÷Ì ›Îÿ‰ÎV◊‚Ìfi˘ ±_÷ ·Î‰÷Î_ ¿ı. ’·ÎfiÌÁÎ‹Ì ±fiı ±˘. ’fiÌflÁı·‰‹ …^◊ı ±ı¿…^◊ ⁄fiÌ ’ZÎfiı ‰‘ ‹…⁄Ò÷ ⁄fiΉ‰Î Á_¿S’ ¿›˘˝ Ë÷˘. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

’˛˘ ¿⁄~Ì ·Ì√— √…flÎ÷ Œ˘E›˝fi Ω›LÀ˚Á-’fiıflÌ ’·Àfifi˘ ’˛Ï÷ÂÎÂÎ‚Ì ÿı¬Î‰

·¬fi˙‹Î_ fl‹Î›ı·Ì ’˛˘-¿⁄~Ì ·Ì√fiÌ ‹ı«‹Î_ ’fiıflÌ ’·Àfifi˘ √…flÎ÷ Œ˘E›˝fi Ω›LÀ˚Á Á΋ı 35-21◊Ì ’flÎ…› ◊›˘ Ë÷˘. ’fiıflÌ ’·Àfifi˘ ±Î ÁÌ{fi‹Î_ Œ@÷ ⁄Ì∞ ‰Îfl ’flÎ…› ◊›˘ »ı ±fiı » √ı‹‹Î_◊Ì 21 ’˘≥LÀ ÁÎ◊ı ⁄Ì…\_ V◊Îfi ‹ı‚T›_ »ı. √…flÎ÷ Œ˘E›˝fi Ω›LÀ˚Á ÿÁ ‹ı«‹Î_ 41 ’˘≥LÀ ÁÎ◊ı {˘fi±ı‹Î_ Àı⁄· ’fl À˘«fiÎ V◊Îfiı »ı.


September 1, 2017

16

ÁMÀıQ⁄fl 1, 2017

√…flÎ÷

√…flÎ÷‹Î_ V‰Î≥fi Œ·Ò ⁄ı¿Î⁄Ò— ¿<· Q≤I›±Î_¿ 298, 3400 ’˘Ï{À‰ ¿ıÁ

‹<A›‹_hÎÌ Ï‰…› w’ÎHÎ̱ı Áfl÷‹Î_ ˢ„V’À·‹Î_ V‰Î≥fi Œ·ÒfiÎ ÿÿa±˘fiı ‹Y›Î Ë÷Î. (Œ˘À˘Á˙…L›— ’ÌÀ̱Î≥) (…‹HÎı) ±‹ÿΉÎÿ ÏÁω· ˢ„V’À·fiÌ_ ÏÿSËÌ◊Ì Õ˘@Àfl˘fiÌ hÎHÎ ÁP›˘fiÌ ÀÌ‹ı ‹·Î¿Î÷ ·Ì‘Ì Ë÷Ì. (Œ˘À˘Á˙…L›— ±ı¿Á’˛ıÁ)

±‹ÿΉÎÿ— √…flÎ÷¤fl‹Î_ V‰Î≥fi Œ·Ò±ı ω¿fl΂ V‰w’ ‘ÎflHÎ ¿›* »ı. V‰Î≥fi Œ·ÒfiÎ ÿÿa±˘fiÎ_ Q≤I›fi˘ ±Î_¿Õ˘ fl˘…⁄fl˘… ‰‘÷˘ Ω› »ı. ˢ„V’À·˘‹Î_ ±Î fl˘√fiÎ ÿÿa±˘ Ïÿfi’˛Ï÷Ïÿfi ‰‘Ì flèÎÎ »ı. ±‹ÿΉÎÿ ÁÏË÷ √…flÎ÷fiÎ_ ωω‘ ÂËıfl˘‹Î_ Œı·Î›ı·Î V‰Î≥fi Œ·ÒfiÎ fl˘√ ⁄Î⁄÷ı √…flÎ÷ Áfl¿Îflı √…flÎ÷ ËÎ¥ ¿˘ÀÛ‹Î_ …‰Î⁄ fl…^ ¿flÌ ±ı¿flÎfl ¿›˘˝ ¿ı ±Î ‰¬÷ı V‰Î≥fi Œ·ÒfiÎ ‰Î≥flÁfiÌ ’ıÀfi˝‹Î_ ŒıflŒÎfl ◊›˘ ˢ‰Î◊Ì ±Î fl˘√ ‰‘ CÎÎ÷¿ ⁄L›˘ »ı. flÎF›‹Î_ Œı·Î›ı·Î V‰Î≥fi N·Ò ÁkÎΉ΂α˘fiÌ Ïfi„Wø›÷Î ±_√ı ËÎ¥ ¿˘ÀÛ‹Î_ ΩËıfl ÏË÷fiÌ ÏflÀ ◊≥ Ë÷Ì, …ı ±_√ı Áfl¿Îflı …‰Î⁄ fl…^ ¿›˘˝ Ë÷˘. ωω‘ ˢ„V’À·˘‹Î_ 591 ‰ı„LÀ·ıÀfl √˘Ã‰‰Î‹Î_ ±ÎT›Î_ »ı

±fiı ±ı¿ ËΩfl◊Ì ’HÎ ‰‘ ’◊ÎflÌfiÌ T›‰V◊Î ¿flÎ¥ »ı. V‰Î≥fi Œ·Ò◊Ì ±I›Îfl Á‘Ì‹Î_ 298 ÿÿafiÎ_ Q≤I› ◊›Î_ »ı, …ı‹Î_ ±˘√VÀ‹Î_ … 100◊Ì ‰‘ ÿÿa±˘ Q≤I› ’ÎQ›Î »ı. flÎF› Áfl¿Îflı …HÎÎT›_ ¿ı V‰Î≥fi Œ·ÒfiÎ ÀıVÀ ‹ÎÀı ±‹ÿΉÎÿ‹Î_ hÎHÎ, flÎ…¿˘À-Áfl÷¤Î‰fi√fl-Ω‹fi√fl-¤Ò…‹Î_ ±ı¿-±ı¿ Áfl¿ÎflÌ ·ı⁄˘flıÀflÌ »ı, F›Îflı ±‹ÿΉÎÿ‹Î_ hÎHÎ, Áfl÷ ±fiı ‰Õ˘ÿfl΋Î_ ±ı¿-±ı¿ ¬Îfi√Ì ·ı⁄˘flıÀflÌ »ı. Áfl¿ÎflÌ ·ı⁄˘flıÀflÌ‹Î_ V‰Î≥fi Œ·ÒfiÎ ÀıVÀ Ïfi—ÂS¿ ¿flΛ »ı. flÎF› Áfl¿ÎflfiÎ ÁkÎΉÎfl ΩËıfl ¿flΛı·Î ±Î_¿ÕÎ ’˛‹ÎHÎı V‰Î≥fi Œ·Ò±ı ⁄‘‰Îflı ‰‘ fi‰ T›„@÷fi˘ ¤˘√ ·Ì‘˘ Ë÷˘. ±Î◊Ì flÎF›‹Î_ ¿<· Q≤I›±Î_¿ 298 ◊›˘ »ı. ⁄‘‰Îflı flÎF›‹Î_ V‰Î≥fi Œ·ÒfiÎ 207 fi‰Î ¿ıÁ˘ ±ÎT›Î Ë÷Î, …ı‹Î_ ±‹ÿΉÎÿ‹Î_ 108,

‰Õ˘ÿfl΋Î_ 26, flÎ…¿˘À‹Î_ fi‰, Ω‹fi√fl‹Î_ fi‰, ⁄fiÎÁ¿Î_Ã΋Î_ ÁÎ÷, ¤w«‹Î_ », ÁÎ⁄fl¿Î_Ã΋Î_ ’Î_«, Áfl÷-√Î_‘Ìfi√fl-¿E»‹Î_ «Îfl-«Îfl, ‹ËıÁÎHÎÎ√Î_‘Ìfi√fl-¬ıÕÎ-ÿÎˢÿ‹Î_ hÎHÎ-hÎHÎ T›„@÷fiı V‰Î≥fi Œ·Ò ’˘Ï{ÏÀ‰ ±ÎT›Î »ı. ¤ı…‰Î‚Î ‰Î÷ΉflHÎfiÎ ¿ÎflHÎı V‰Î≥fi Œ·ÒfiÎ ¿ıÁ˘ Ë∞ ‰‘ı ÷ı‰Ì Á_¤Î‰fiÎ Õ˘@Àfl˘±ı T›@÷ ¿flÌ »ı. Áfl¿Îflı ΩËıfl ¿flı·Î ±Î_¿ÕÎ ‹…⁄ ⁄‘‰Îflı flÎF›‹Î_ fi‰ T›„@÷fiÎ_ Q≤I› ◊›Î_ Ë÷Î_, …ı‹Î_ ±‹ÿΉÎÿ‹Î_ hÎHÎ, Áfl÷-¿E»-¤w«-√Ìfl Á˘‹fiÎ◊±‹flı·Ì-…^fiÎ√œ‹Î_ ±ı¿-±ı¿ T›„@÷fi˘ Á‹Î‰ı ◊Λ »ı. ±ı«‰fi±ıfi‰fi ÷flÌ¿ı ±˘‚¬Î÷Î V‰Î≥fi Œ·ÒfiÎ ‰Î≥flÁı ˉı ’_«‹Ëη, ÿÎˢÿ Ï…S·Î‹Î_ ’HÎ Á¿oΩı

…‹ÎT›˘ »ı. ±I›Îfl Á‘Ì‹Î_ 3400◊Ì ‰‘Îflı fiÎ√Ïfl¿˘fiı V‰Î≥fi Œ·Ò ’˘Ï{ÏÀ‰ ±ÎT›˘ ˢ‰Îfi_ …HÎΉ÷Î_ ±Îfl˘B› ω¤Î√ı 24 ¿·Î¿‹Î_ fi‰fiÎ_ Q≤I› ◊›Îfi_ …HÎÎT›_ Ë÷_. flÎF›¤fl‹Î_ 1672 ÿÿa‹Î_◊Ì 22 ÿÿa ‰ı„LÀ·ıÀfl ’fl »ı, F›Îflı ÁÎfl‰Îfl ËıÂfiÎ 1865 ÿÿa‹Î_◊Ì 208 ÿÿa ÁÎfl‰Îfl ·¥fiı ÁÎΩ ◊¥ √›Î »ı. V‰Î≥fi Œ·ÒfiÎ ’√·ı fiıÂfi· ËıS◊ ÀÌ‹ı ±‹ÿΉÎÿfiÌ ÏÁω· ˢ„V’À·fiÌ ‹·Î¿Î÷ ·Ì‘Ì Ë÷Ì. ‹·Î¿Î÷ ’»Ì ÏÁω· ˢ„V’À·‹Î_ Ãıfl Ãıfl √_ÿ¿ÌfiÎ œ√·Î Ωı›Î ’»Ì ‰Ë̉ÀÌ ÷_hÎfiÌ ÀÌ¿Î ¿flÌ Ë÷Ì ±fiı V‰Î≥fi Œ·Òfiı ±_¿<‹Î_ flά‰Î ’Òfl÷Î_ ’√·Î_ ·ı‰Î‹Î_ ±ÎT›Î_ fi ˢ‰ÎfiÌ ’HÎ À¿˘fl ¿flÌ Ë÷Ì. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

ÁÎZÎflfi√flÌ fiÏÕ›ÎÿfiÎ ÕÎËÌ·Z‹Ì ’V÷¿Î·›‹Î_ “‹ıCÎÎHÎÌ ÁÎÏËI›” ¿˘fi˝flfi˘ ’˛Îfl_¤ fiÏÕ›Îÿ— ‹ıCÎÎHÎÌ-ÁÎÏËI›◊Ì fi‰Ì ’ıœÌ ’ÏflÏ«÷ ÷ı‹ … ’˛ıÏfl÷ ◊Λ ÷ı ‹ÎÀı flÎWÀˇÌ› ÂΛfl {‰ıfl«oÿ ‹ıCÎÎHÎÌfiÎ ’˙hÎ Ï’fiÎ¿Ì fiÎfi¿¤Î¥ ‹ıCÎÎHÎÌ V◊ÎÏ’÷ {‰ıfl«oÿ ‹ıCÎÎHÎÌ V‹ÚÏ÷ ÁoV◊Îfi ¶ÎflÎ √<…flÎ÷¤fl‹Îo “‹ıCÎÎHÎÌ-ÁÎÏËI›” ¿˘fiÛflfiÌ V◊Î’fiÎ ◊¥ flËÌ »ı. 28‹Ì ±˘√VÀı {‰ıfl«oÿ ‹ıCÎÎHÎÌfiÌ 121‹Ì …L‹…›o÷Ì ∂…‰Î¥ flËÌ »ı I›Îflı fiÏÕ›Îÿ‹Î_ 118 ‰ÊÛ …^fiÎo ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ ±. Á˙. ÕÎËÌ·Z‹Ì ’<V÷¿Î·›‹Î_ “‹ıCÎÎHÎÌ ÁÎÏËI›” ¿˘fiÛflfi˘ ’˛Î«Ìfi ÷Ì◊˘Û‘Îfl¿, ’˛¬fl ’˛‰«fi¿Îfl ’Í. ±Î«Î«Ûÿı‰ ω…› flÎ…›ÂÁÍflÌf‰fl∞ ‹ËÎflÎ… ÁÎËı⁄fiÌ …L‹¤ÍÏ‹ fiÏÕ›Îÿ‹Îo ω. Áo. 2073fiÎ ¤T› «Î÷<‹ÎÛÁfiÌ V‹ÚÏ÷‹Îo, ±ı‹fiÎ ÷◊Î ’Í. ⁄ıfi ‹ËÎflÎ… ÁÎËı⁄fiÎ Â<¤ÎÏÂÊ◊Ì ’˛Îfl_¤ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘. ÿı‰«¿·ÎÏV◊÷ ’˘÷ÎfiÎ Ïfi‰ÎÁV◊ÎfifiÌ ’ÎÁı fiÏÕ›Îÿ‹Î_ ÕÎËÌ·Z‹Ì ’<V÷¿Î·›‹Î_ “‹ıCÎÎHÎÌ ÁÎÏËI›” ¿˘fiÛflfiÎ ’˛Îfl_¤ ’˛Á_√ı ’Í. …ˆfiÎ«Î›Û flÎ…›ÂÁÍflÌf‰fl∞, ’Í. ±Î‰ı·Î ±Î ’<V÷¿Î·›‹Îo ’Í. flÎ…›ÂÁÍflÌf‰fl∞ ⁄ıfi ‹ËÎflÎ… ÁÎËı⁄, V‰Î‹Ì ‹<Ïÿ÷‰ÿfiÎfioÿ∞, {‰ıfl«oÿ ‹ıCÎÎHÎÌfiÎ ’˙hÎ Ï’fiÎ¿Ì ‹ıCÎÎHÎÌ, ¿<Á<‹⁄ıfi ‹ıCÎÎHÎÌ, Ïfi›Ï‹÷’HÎı ‰Îo«fi ‹ÎÀı …÷Î. …ˆfi-¿<‚‹Îo …L‹ı·Î ·˘¿√Λ¿ ±¤ıgÁË flÎÃ˘Õ, ’hοÎfl ‹Ëı ÂÎË, ÁÎÏËI›¿Îfl ËÏÁ÷ ‹Ëı÷Î. (Œ˘À˘— ±¿⁄fl ‹˘Ï‹fi) flÎWÀˇÌ› ÂΛfl {‰ıfl«oÿ ‹ıCÎÎHÎ̱ı 12 ‰ÊÛfiÌ ™‹flı ¬ÎÁ μS·ı¬fiÌ› »ı. ÷◊Î V‰Î‹Ì ‹<Ïÿ÷‰ÿfiÎfioÿ∞fiÌ Â<¤ Ïfil΋Îo …ˆfi ’ÎÃÂ΂΋Îo ’˛◊‹ ¿ÎT›fiÌ fl«fiÎ ¿flÌ Ë÷Ì, …ı ’Í. flÎF›ÂÁÍflÌf‰fl∞, ’Í. ⁄ıfi ‹ËÎflÎ…ÁÎËı⁄ {‰ıfl«oÿ ‹ıCÎÎHÎÌfiÎ ’˙hÎ Ï’fiÎ¿Ì ‹ıCÎÎHÎÌ ±fiı ÷ı‹fiÎ ‹Î÷Î ¿<Á<‹⁄Ëıfi ‹ıCÎÎHÎÌ, ·˘¿√Λ¿ ±¤ıgÁË flÎÃ˘Õ, ’hοÎfl ‹Ëı¤Υ ÂÎË, ÁÎÏËI›¿Îfl ËÏÁ÷¤Î¥

l©Î_…Ï·

fiˆfi_ Ï»Lÿ„L÷ ÂjÎÎÏHÎ fiˆfi_ ÿËÏ÷ ’Ή¿— fi «ˆfi_ @·ıÿ›LI›Î’˘ fi Â˘Ê›Ï÷ ‹Îfl÷— ±ÎI‹Îfiı ÂjÎ ¿Î’Ì fi◊Ì Â¿÷Î_, ±Î√ ⁄Î‚Ì fi◊Ì Â¿÷Ì, ’ÎHÎÌ ’·Î‚Ì fi◊Ì Â¿÷_, ‰Î› ÁÒ¿‰Ì fi◊Ì Â¿÷˘.

V‰. fi›fiÎ⁄ıfi ÿÌ’¿¤Î¥ ’Àı· (fi›Î ’Õ¿Îfl - ±ÎHÎ_ÿ)

Á¤ÎÊ ÂÎË («_ƒı ±ıÕ‰Àν¥g{√, ±ÎHÎ_ÿ) Á¤ÎÊ ÂÎË (÷_hÎÌ— √…flÎ÷ ÿ’˝HÎ, USA)

V‰. ÷Î. 15-08-2017

ˆ·ıÊ ’fl̬ (‰ÏflWà ’hοÎfl, fiÏÕ›Îÿ)

‹Ëı÷Î, ÕÎËÌ·Z‹Ì ’<V÷¿Î·›fiÎ ’˛‹<¬ fiÏ·fi¤Î¥ ÿ‰ı, T›‰V◊Î’¿ Á<flı¤Υ ÂÎË, …ˆfi ±√˛HÎ̱Îı ˆ·ı¤Υ ‰˘flÎ, Ï¿flÌÀ¤Î¥ ÂÎË, ±Ïfi·¤Î¥ ÂÎË, ±ıÕ‰˘¿ıÀ ⁄Î…’Î¥∞ ÁÏË÷ ‹˘ÀÌ ÁoA›Î‹Îo ¤Îω¿˘ ±fiı ÁÎÏËI›’˛ı‹Ì±Îı μ’ÏV◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. ·˘¿√Λ¿ ±¤ıgÁË flÎÃ˘Õı, ·Î√HÎÌ◊Ì ’˛ıflÎ¥fiı, “¿Á<o⁄Ìfi˘ flo√”, “‹˘fl ⁄fiÌ ◊fi√ÎÀ ¿flı” …ı‰Îo ±‹fl ‹ıCÎÎHÎÌ-√Ì÷˘fiÌ fl‹{À ⁄˘·Î‰Ìfiı Á˙fiı Õ˘·Î‰Ì ÿÌ‘Î. ±¤ıgÁˤΥfiÎ 17 ‰Êa› ’˙hÎ ±ÎÏÿI›ı ’HÎ ÿÎÿÎ ÁÎ◊ı ÁÍfl ’ÍflÎT›˘ Ë÷˘. Ï’fiÎ¿Ì ‹ıCÎÎHÎ̱ı {‰ıfl«oÿ ‹ıCÎÎHÎÌfiÎ …ˆfi ‘‹ÛfiÎ_ Áo¤ÎflHÎÎofiı ‰Î√˘Y›Î_ Ë÷Î_. ËÏÁ÷¤Î¥ ‹Ëı÷αı ÕÎËÌ·Z‹Ì ’<V÷¿Î·›fiÌ Ï‰Ï‰‘ ’˛‰ÚÏkαÎı ωÂı ‹ÎÏË÷Ì ±Î’Ì Ë÷Ì. {‰ıfl«oÿ ‹ıCÎÎHÎ̱ı 25 ‰ÊÛfiÎ ÀÍ_¿Î √΂΋Îo ¿Ï‰÷Î, fi‰·¿◊Î, fi‰Ï·¿Î, fiÎÀ¿, ∞‰fi«ÏflhÎ, ≥Ï÷ËÎÁ, ’˛‰ÎÁ‰HÎÛfi, ·˘¿ÁÎÏËI› Áo¢‘fi ±fiı ω‰ı«fi, ·˘¿√Ì÷˘, ·˘¿¿◊αÎı ±ı‰Î ωω‘ ωʛ˘fiÎo 100 …ıÀ·Îo ’<V÷¿˘ ·A›Îo Ë÷Îo. ±Î‹ÎofiÎo 75 …ıÀ·Îo ’<V÷¿˘ ±Î “‹ıCÎÎHÎÌ-ÁÎÏËI›” ¿˘fiÛfl‹Îo ‹Ò¿‰Î‹Î_ ±ÎT›Îo »ı. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

±Î_√‚Ì «ŸK›Îfi_ ’fi ¤Ï‰W›fi_ ¤Î◊ ⁄Î_‘˘. »ıS·Î_ 11 ‰Ê˝◊Ì Áı‰Î¿Î›˝fl÷ ±ıfi∞±˘ Á_V◊Î fiÎ÷-Ω÷ ¨«-fiÌ« ‘‹˝ ¿ı ¤ıÿ¤Î‰ ÏÁ‰Î› »ıS·Î_ 11 ‰Ê˝◊Ì ¿Î›˝fl÷ »ı. ±Î Á_V◊Î Ïÿ·ıfl ÿÎ÷ÎfiÎ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ◊Ì ¿Î›˝fl÷ »ı. Ëη …\fiÌ ⁄ı ‹Î‚fiÌ Ï⁄„SÕo√‹Î_ ¿Î›˝fl÷ »ı. Áω‘΋Î_ CÎflÕÎ-‹Î-⁄Î’fiı μ’fl «Õ‰ÎfiÌ ◊˘ÕÌ ÷¿·ÌŒ ’Õ÷Ì Ë˘› »ı. Á‹›fiı ‹Îfi ±Î’Ì Áı‰Î ¿fl‰ÎfiÌ ¤Î‰fiÎ ÁÎ◊ı ±Î Á_V◊Î ÷fi-‹fi ’˛ı‹◊Ì ‹Îfi‰ Áı‰Î ±ı… ’˛¤ Áı‰Îfi_ ¿Î›˝ ¿flı »ı. ±Î Á_V◊Îfiı ¤Î‹ÎÂÎfiÌ CÎHÎÌ ⁄‘Ì …wfl »ı. Ωı ¿˘¥ ‹Îfi‰÷Îfiı ‹Îfi ±Î’Ì CÎflÕÎ ‹Î-⁄Î’fiÎ ·Î_⁄˘ ËÎ◊ ¿flÂı ÷˘ ÷ıfiÌ Á_V◊Î fi˘Ó‘ ·ıÂı. ¤Ï‰W›fi_ ¤Î◊ ⁄Î_‘‰Î ‹ÎÀı μk΋ ±‰Áfl ÿ‰Î ±_÷flfiÎ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ÿÒfl Á‘Ì ’Ë˘Ó«Ì Â¿ı »ı. ÿ‰Î ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ¢’Ÿ√‹Î_ ¿ı ‹˘·‹Î_ ‹‚÷Î fi◊Ì. ÏfiflΑÎfl ‹Î-⁄Î’fiÎ ±_÷fl◊Ì ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±Î’ı ÷˘ g…ÿ√Ìfi˘ ⁄ıÕ˘ ’Îfl ◊Âı. T≤©Îl‹fiÌ ’˛‰ı ’˛Ïø›Î «Î· »ı. …fifiÌ …HÎı ÷˘ hÎHÎ …HÎ…ı, ¿Î_ ÿÎ÷Î, ¿Î_ ¤@÷, ¿Î_ Âfl‰Ìfl fiÏË÷fl flËı…ı ÷_ ‰Î_{HÎÌ ÷_ ‹÷ √‹Î‰Ì fifl - {‰ıfl«_ÿ ‹ıCÎÎHÎÌ ÷Ì◊Ì ¤˘…fi ‹ÎÀı ±‹S› ÷¿. …L‹Ïÿfi, ·BÔfi, ‰ÎV÷, lΩ’ZÎ, ’H›÷Ì◊Ì, lÌ‹_÷, …fi˘¥, Â¤¿Î‹fiα˘ Â¤ ’˛Á_√˘±ı ±Îl‹‰ÎÁ̱˘fiı ¤˘…fi ±Î’Ì ±’Î‰Ì ’H›fi_ ¤Î◊_ ⁄Î_‘˘ T≤©˘fiı ÿkο ·ı‰ÎfiÌ ›˘…fiÎ Âw ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ÷¿÷Ì Œ˘À˘ ‹¿‰Îfi_ ±Î›˘…fi ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı· »ı. ÷¿÷Ìfi_ ’˛Œ ÿÎ÷Îfiı ’hÎ ¶ÎflÎ ‹˘¿·‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. Á_V◊ÎfiÌ w⁄w ‹·Î¿Î÷ı ’‘Îfl‰Î ËÎÏÿ¿Û ±Î‹_hÎHÎ »ı. Mahavir Kalyan & Vikash Trust State Bank of India Bilimora (Devsar) Branch A/C. 352 88728099 Ifsc code SBI N 0007770

‰‘ ω√÷ (’»’fl») ’˛‹¬

lÌ ‹Î‘‰·Î· ’fl˘ÏË÷

¿˙ÂÌ¿ ±‹Ìfi

(M) +91 9925673021, (O) +91 2634 - 285121

(’hοÎfl, USA)

‹ËΉÌfl T≤©Îl‹, ωl΋B≤ËfiÌ ±Î√‚, ‹. ’˘. ⁄Ì·Ì‹˘flÎ (‰ıVÀ) ÷Î. √HÎÿı‰Ì. Ï…. fi‰ÁÎflÌ 396321. Email: madhavlal.purohit@gmail.com


çMËõQÚß 1, 2017 September 1, 2017

17

ßí±á ±õVËõË

BUSINESS / SERVICES DIRECTORY REAL ESTATE/MORTGAGE

REAL ESTATE/INVESTMENT

ACCOUNTANTS/CPA

REAL ESTATE

ANJAY ACCOUNTAX SERVICE NJ LLC

Harish Hathiwala, CPA

AMA

Specializing in Small Businesses Accounting, Auditing, Income Tax, Peer Review

Individual • Business • Corporation 03/10-03/09/18-SD

NJ/NY Banking Dept. Licensed Mortgage Broker NMLS # 248057

CONTACT: MR. VORA

TEJAS S. KAPADIA, ESQ.

07/21-07/13-sd

Waldwick, NJ 07463 201-632-1529 tejas@kapadialaw.com

ASTROLOGER FÝùìÖæí, LÝðÜßùáù°VË, ìÚ{Þõç, ÜõßõÉ, åëßíìßÀ ÕíÍë äÃõßõ Üñ_{äHëÞë çÇùË ÜëÃýØåýÞ Ö×ë ìÞØëÞ ÜëËõ ç_ÕÀó ÀßùÑ

ÀùQMÝðËßë´{ûÍ, ±ëÌ ÛëæëÜë_ ÉLÜëZëß Üâåõ

732-412-3611

Áí çìäýçÑ Þä½Ö ìååðÞë ÞëÜÀßHë (ßëìå) ½õ³ ±ëÕíåð_

07/14-07/06/18-SD

±ëß. ±ëß. Õ_ìÍÖ (Õ_ìÍÖ ßIÞ)

ÐÐ ÉÝ ±_Úõ ÐÐ

FÝùìÖæÞù ÇÜIÀëß

±ëÕÞí ÖÀáíÎùÞù µÕëÝ ½Hëäë ÜëËõ ÉLÜëZëß, ÉLÜÕhëíÀë, Éwßí ßIÞÞð_ ÜëÃýØåýÞ, ±_À FÝùìÖæÎâ ±Þõ ÎáëØõå. ±ëÕÞí ÛëæëÜë_ Î@Ö 31 ÍùáßÜë_ Üâåõ. ÉõÞë ÜëËõ ÉLÜÖëßíÂ, ÉLÜV×â ±Þõ ÉLÜçÜÝÞí ÉwìßÝëÖ Èõ. ÜëËõ ÞíÇõÞë Þ_Úß µÕß ìäÃÖ áÂëäù. Õ_ìÍÖ°

To advertise in Business Services Directory Call: 212-675-7515 Fax: 212-675-7624

OCEAN CITY, MARYLAND. Best selection of affordable rentals. Full/ partial weeks. Call for FREE brochure. Open daily. Holiday Resort Services. 1-800-638-2102. Online reservations: www.holidayoc.com. 5% base rent discountuse code NYPS17-2. Ends Oct-01-2017 08/25-ny

FOR SALE

PROFESSIONAL

P h o t o g r a ph y & Video for ALL occasions

Vandan Patel (Paliyadwala) Cherry Hill, NJ 08003 Call (856) 264-6005 (C) (856) 428-6783 (H) www.dipvandan.com Email: dipvandan@yahoo.com

Monroe NJ

$685,000 North Brunswick NJ

7 year young beautiful colonial. 3179 sq ft Double story foyer. Hardwood floors throughout, Granite counters backsplash, 42" cherry cabinets, SS appliances Stunning upgrades and amenities make this a perfect move in condition. Must see to appreciate luxurious living. #EBR0002

East Brunswick NJ

MORTGAGE CORPORATION

$349,000

NE Facing. Sprawling Ranch on dbl lot on quiet cul-de-sac. One floor living. Open Kitchen with breakfast nook that flows into family rm. Spacious Florida Rm. Commuters Delight! Close to shopping and major highways. #EBR 0610

Doc Loans

INCOME TAX PREPARATION

$599,900 Monroe NJ

Large spacious home with 5 BR 3.5 BA. Double story entrance Open floor plan - Eat in Kitchen with Granite counters Lrage finished basement. Commuter Delight! Blue Ribbon Schools. #EBR0051

NO

ONE STOP SOLUTION

1-4 Family Homes / Investment Properties

$629,900

Commuters Delight! 13 year young 4BR, 2.5 BA Colonial. DBL story family room. HW floors thruout; Eat in kitchen with granite counters Close to Golf Course and highways. #EBR0010

BUSINESS- INDIVIDUAL

NEW COMPANY SETUP ACCOUNTING-PAYROLL

Franklin NJ

AUDIT - REVIEW - COMPILIATION

02/17-04/17 mv

KESHAV LAL CPA

Call: Terry Gangaram President

WEDDING SERVICES WEDDING SERVICE, DECORATION & religious ceremony In NJ, DE, PA. Self-driver. Contact: 215-781-6503, 267-393-0712, 267-300-6576 092217-MS

(718) 441-1515 Email: terry@drexelmortgage.com MLO# 212919

WHITE HORSES for baraats: Beautifully adorned. Carriage too. Tristate area & more. Call Equishare USA (973) 644-3355 or visit: www.EBHorses.com We will beat any legitimate quote.

Drexel Mortgage Corporation

www.drexelmortgage.com 101-05 Lefferts Blvd. Ste. 201 Richmond Hill, NY 11419 Loan thru 3rd party providers. NYS Dept of Financial Svcs. NMLS # 218414

07/21-07/13-sd IQ

To advertise in BSD call: 212-675-7515 fax: 212-675-7624

09/01-ny

VACATION RENTALS

REAL ESTATE/MORTGAGE

INCOME TAX

732-602-1120

WE PAY OFF Your Debts From Credit Cards To Mortgages. Minimum $5,000- $500K. Put Cash In Your Pockets. No application fees. Must be open accounts. 347-349-4168

Call Raja (516) 354-0909 www.shriproductions.com 12/08/17 JG

(732) 788-8161; (R) 732-5481014/100617-sd 0559

300 Kimball St Suite 204A Woodbridge, NJ 07095.

Shri Photo Video DJ: Professional Photography, Video filming, and music for your special occasions.

MORTGAGES

09/01-ny

123016-IQ

Real Estate, Business, Wills (Estate Planning), Immigration & General Law, Practicing in New York & New Jersey. Enrolled Agent with IRS.

08/04-11/10/17-sd

VIDEO PHOTOGRAPHY 11/04-10/27/17-sd

www.singhandshah.com (718) 343 4343

08/11-09/01-sd

15 Wood Ave., Edison, NJ 08820 03/10-03/09/18-SL

270-01 Hillside Avenue, New Hyde Park, NY 11040

or 214 282 0946

For many other promotion & more details visit our website: www.amamortgage.com

Accounting and Tax Preperation for individual & Businesses. __________________________

HUDSON VALLEY SACRIFICE! 10 acres -was $49,900 NOW $39,900 Pine woods, stonewalls, stream! 20 mins Albany, 2 hrs NY Cty! G’teed buildable. Call 888-905-8847 NOW!

vishinternational@gmail.com

Office: (732) 632-8777 Cell: (732) 925-2229 Email: amamortgage@gmail.com

SINGH & SH AH __________________________

House for sale Irving, TX

07/14-07/06/18-sd

HEMISH S. KAPADIA, CPA, EA, MBA, MS SUSHIL T. KAPADIA, CPA, EA, ACA Enrolled Agent with IRS, Certified Public Accountant, Chartered Accountant, Former Tax Auditor & Assistant to Income Tax Commissioner - NYC. 31+ years in practice. Tel: (201) 444-4648

RESIDENCIAL LOANS NEW JERSEY AND NEW YORK We offer low rates Conventional, FHA loans put as low as 3% down with lender paid PMI Please call us to qualify.

07/21-07/13-sd

New Business Set Up Service

Jersey City: (201) 656-2000 NY City: (212) 714-1988 Central Jersey: (908) 837-9030 Orlando: (407) 403-6582

REAL ESTATE

ãV×Ö Úí±õÕí±õç Ü_ìØßÞí Þ°À (ÇëáíÞõ É´ åÀëÝ ±õËáë ±_Ößõ) ç_ÕñHëý ÎõìÜáí èëµç 4 ÚõÍwÜ (Úõ ÜëVËß ÚõÍwÜ) Õñ½ ±Þõ ÃõÜ ÜëËõÞë ìäåëâ wÜ ±Þõ ÜùËë ìÀÇÞ çë×õ äõÇäëÞð_ Èõ. äõÇëHëÀÖëý Õëçõ Îë´ÞëãLç_à µÕáOÔ Èõ. äÔð ÜëìèÖí ÜëËõ ç_ÕÀó ÀßùÑ

Mortgage

Hotel-Motel-Property Management

FOR SALE

$544,880 Franklin NJ

9 yr young spacious colonial in beautiful move in condition. Open floor plan -4 BR, 3 BA,1st floor office. HW flrs on main level. Cherry cab, granite counters w/ center island, SS appliances. #EBR0230

$533,000

4 year young colonial with 2-story entrance foyer. Spacious eat in kitchen with 42" cabs, granite counters. SS appliances 14 course basement, central Vac; oak plank HW floors on main level. #EBR0033

Looking to Buy Or Sell" Ask for free complimentary market value of your home Contact Hariom (Harry) Sood Sales Associate Coldwell Banker E-mail: Hariom.Sood@gmail.com, Cell: 732.277.2621. Direct Office Ph: (732) 432-6329

To read GUJARAT TIMES ePaper

visit GujaratTimesUSA.com


September 1, 2017

18

çMËõQÚß 1, 2017

HOTEL/MOTEL INDUSTRY HOTEL/MOTEL: SALE / LEASE / BUY

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

Days Inn for Sale in Iowa 35 rooms Interior Corridor Revenues 400K + Call Ray (319) 512-9039

Need full time Housekeeping Couple or Single for Independent Motel in South Jersey, NJ. Accommodation provided. Call Mike Patel at 267-436-2632

Eagan, Minnesota Üë_ ±ëäõá ÀLËÿí ³Þ ±Þõ VÝñËûçÜë_

09/01-10/20 - JG

09/01-09/22 - JG

èëµçÀíìÕ_à ÖõÜÉ ÁLË ÍõVÀ ÜëËõ ÀÕáÞí Éwß Èõ. çëßù ÕÃëß ±Þõ ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. áíÃá èùäð_ Éwßí Èõ. äÔð ÜëìèÖí ÜëËõ ç_ÕÀó ÀßùÑ Raj Patel: 507-210-6180

40 Rooms Franchise Motel (Days Inn) in Missouri (MO 65265) for sale. Busy location, safe neighborhood. Owner retiring. Serious buyers only. Call (646) 286 8900

09/01 - 09/22-SL

16 Rooms Family Inn motel with 2 BR Apartment for sale in Watseka, IL 60970 Ideal for the first-time buyer or semi-retired. Call: (815) 515 2226 Email: motel4sale@yahoo.com

08/25-09/15-ym

36 Room Motel for Sale in Westbend, IOWA. Excellent neighborhood, no competition, built in 2002, absentee owner. Yearly Revenue $180K. Owner finance available. Call Dinesh (510) 825 5131

08/25 - 09/15 -SL

TWO HOTELS (FRANCHISE) FOR SALE IN SALINA, KANSAS 67401. ASKING PRICE $1 MILLION. Right off Highway I 70, Owner Financing available. Good Opportunity. Call Mohit (785) 571 0001 / (785) 571 0002

08/18 - 09/08 - SL

42 ROOMS INDEPENDENT MOTEL IN OHIO, 1 BDRM Manager's apt with adjoining 1.5 acre open commercial land for sale or partnership. Excellent cash flow, owner finance available. Call (513) 289 7397 / (513) 330 5273

08/18 - 09/08 - SL

CORTLAND COUNTY, NY 40+ Room Franchise Motel in excellent condition, Gross $450K, Price $1,600,000 CALL SHIV (BROKER) (732) 718 3045

08/18 - 09/08 - SL

To advertise in Hotel/Motel industry Call: 212-675-7515 For Sale Coach House Inn – 38 rooms Edenton NC Contact : 804-591-1755 (Mon to Friday 10 am till 4pm ) Email: MKLHotel@gmail.com

Couple wanted to manage a simple limited service 84 unit Days Inn and Suites (without a pool) on a busy interstate highway in a major college town in Indiana. 1 hour from Indianapolis. Must speak and understand English & need to have papers. Hotel experience is preferred. Starting salary is $ 4,000 per month and a nice 3 bedroom manager apartment with full kitchen (attached to office) provided free. Call Prity between 1pm – 7pm @ (812) 201-6632

09/01 - JG

Franchise motel in Maryland need couple to do laundry and Front desk. 1 hour from Baltimore/Washington DC. Must have Green card or US citizenship. Call 240-291-2345

09/01-09/22-sd

48 Rooms Econolodge Motel in Norfolk, VA need a couple for housekeeping. Free accommodation will be provided. Contact: 757-867-0204

09/01-sd

Holiday Inn Express in Austin Area, TX looking for experienced Housekeeping couple. Accommodation provided. Great pay. Legal status is a must. Driving license required. It’s good if you have a car. Need ASAP. Call for more details: Jay 407-921-4613

09/01-09/22-ym

Franchise Motel in Indiana and Ohio looking for Housekeeping Couple and Front Desk. Accommodation provided. English is a must for Front Desk. Must be legal. Contact: 843-861-8222

09/01-09/22-ym

Franchise Motel near Richmond, VA is looking for a Single or Couple for Front Desk operation. Good Salary and accommodation provided. Computer knowledge and fluent English required. Call: 410-487-4978, 240-593-5165

09/01-09/22-ym

Independent and Franchise Motel looking for Assistant Manager and Housekeeping Couple in Colorado, Arizona, and Mississippi. èëµçÀíìÕ_à ÀÕá ½õ´±õ Èõ. Accommodation provided with a full kitchen. Contact: Priti Bhakta 601-201-4586 or email: pb@kghotels.com

09/01-09/22-ym

DALLAS - INDEPENDENT HOTEL HELP NO EXPERIENCE NEEDED We have an immediate opening for Housekeeping, Front Desk, Light Maintenance. Family Oriented Work Place - Looking for 2 Singles or Couples. GOOD SALARY AND APARTMENT PROVIDED. CALL OR TEXT MAHESH (817) 819-0914

09/01-sd

Immediately Need a one experienced couple to run an independent Motel in Florida. Must be legal, fluent in English with computer knowledge. èëµçÀíìÕ_à ÀÕá ÕHë ½õ´±õ Èõ. Good pay with accommodation. Call: 954-325-6738

09/01-sd

77 Rooms franchise motel in Overland Park, KS need one couple for front desk and another couple for housekeeping. Fluency in English must for front desk. Accommodation will be provided. Contact: Deven Patel: 913-749-2643 (8 AM to 5 PM). Email: rampatel@sbcglobal.net

09/01-09/22-sd

70 Rooms Independent Motel in Columbus, Ohio need a help for housekeeping. Good Pay. Accommodation will be provided. Legal status must. Contact: Brijesh Patel 614-864-0600

09/01-09/22-sd

Immediate Motel Help Motel located in Richmond, IN need housekeeping couple. Attractive salary & free accommodation will be provided. Call 765-277-6664 / 765-994-5716

09/01-09/22-MS

06/16-08/25-ym

28 UNIT MOTEL WITH SMALL C-STORE, 4 BEDROOM HOUSE. Only Motel on Interstate Exit, near Army base. Same owner since last 31 years. Owner Retiring. Serious Buyers only. Call (315) 788 2830

07/21 - 10/06-SL

LOOKING FOR JOB IN HOTEL/MOTEL

Hawthorn suites by Wyndham Kansas city KS. (215 hotel rooms) need Assistant Manager 5 plus years experience in all phases of hotel Micro management, OPERA pms . Also need Head Housekeeper and House keeping couples. Living accommodation with full kitchen. Call M.B. Patel 334-657 8100 or email : mp1600@yahoo.com www.helixhotels.com

09/01-09/22-MS

Well experienced couple looking for Hotel/Motel Management Job. 15 years franchised certified. Please contact by email: starofmumbai@hotmail.com or Mobile: 845 282 0827

36 rooms Franchise Motel in Connecticut need experienced single or couple for front desk and also single or couple for housekeeping. Accommodation will be provided. Contact: 203-917-9155 • 203-917-9322

LOOKING FOR HOTEL/MOTEL ON LEASE

Franchise Motel in Pennsylvania / New Jersey / Delaware looking for Couple for Housekeeping and Front Desk. Accommodation will be provided with Good Salary. Legal status must. Call or text Pinky at 302-824-6376 from 9am to 6pm or Pragnesh 302-310-1744

09/01-09/22-ym

Looking for small motel on lease in Florida or Georgia. Please contact 845 282 0827 Email: starofmumbai@hotmail.com

08/16/16-08/25/17 YM

09/01-09/22-ym

09/01-09/22-sd

09/01-09/22-sd

Albany, New York Üë_ ±ëäõá ÁõLÇë´{ ÜùËõáÜë_ ÖëIÀëìáÀ èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí Éwß Èõ. çëßù ÕÃëß ±Þõ ßèõäëÞí çÃäÍ Èõ. ÃþíÞÀëÍó èùäð_ Éwßí. ³ãLÍÝÞ ÇõÞáÞí çÃäÍ Èõ. ç_ÕÀóÑ ÜðÀõå ÕËõá 914-826-3625 (çäëßõ 10 ×í çë_Éõ 6) 09/01 - 09/22-SL Need Housekeeping Couple for FRANCHISE MOTEL IN CAMBRIDGE, MARYLAND. Ready to train, accommodation provided. Legal status must. Call Ashok (443) 521 5424

09/01 - 09/22-SL

Motel 6 Chicago ±Þõ St. Louis Þí Þ°ÀÞë ËëµÞÜë_

48 wÜÞí ÜùËõá ÜëËõ ÁLË ÍõVÀ ±Þõ èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí Éwß Èõ. áíÃá èùäð_ Éwßí Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. ç_ÕÀóÑ Jay Patel: 575-202-6265 / 575-635-8820 09/01 - 09/22-SL

NEED FRONT DESK HELP SINGLE / COUPLE for Franchise Motel in Indiana, 1 hour away from Chicago. Fluent English, Computer literate and Legal must. Accommodation provided. Call Dipen Patel (989) 889 0909

09/01 - SL

86 Unit Quality Inn motel in Franklin, Ohio needs 2 couple for housekeeping . Accommodation provided. Legal status must. Contact: Bharat Patel 319-213-7475/319-538-5368

07/07-09/29-sd


çMËõQÚß 1, 2017 September 1, 2017

19

HOTEL/MOTEL INDUSTRY HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

Washington D.C ×í 75 Üë´á Øñß ±ëäõá West Virginia Üë_ 75 wÜÞí ³ãLÍÕõLÍLË ÜùËõá Çáëääë ÜëËõ

LÝð ÉçaÜë_ ÁõLÇë³{ èùËõá èõSÕ

BALTIMORE, MARYLAND Hilton Franchise Hotel seeks FRONT DESK CLERKS and NIGHT AUDITORS with fluent English and computer skills looking for long-term employment with excellent salary and accommodation provided. Hotel Management Company seeks Assistant Manager with Hilton / Holiday Inn / Marriott experience preferred looking for growth-oriented company and bonus potential. Call Mike Patel: (443) 280-9767Fax Resume:(410) 420-9311 Email: mikepatel606@gmail.com

ÀÕáÞí Éwß Èõ. ±_Ãþõ° ±ëäÍäð_ Éwßí Èõ ±Þõ ÚíÉ\_ ÀÕá èëµçÀíìÕ_à ÜëËõ ½õ´±õ Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ ±Þõ çëßù ÕÃëß. áíÃá èùäð_ Éwßí. ç_ÕÀóÑ ÀúìåÀ Øäõ 828-318-5122 ÜíÞë Øäõ 828-308-4488828-308-4488 08/25-09/15-sd Franchise motel in Alabama need couple for Housekeeping. Accommodation will be provided. Call: 256-345-2710 or 256-345-2489 (9 AM to 8 PM)

èëµçÀíìÕ_Ã, ÁLË ÍõVÀ, Üõ³LËõÞLç ÜëËõ çÙÃá ÀÕáÞí Éwß Èõ. çëßù ÕÃëß ÖõÜÉ ßèõäëÞí çÃäÍ Èõ. èùËõá çõSç ±õçùçí±õË (±ÞðÛä ±Þõ ÀùQÝðÞíÀõåÞ VÀíá Éwßí Èõ)

èíÞëÑ 201-936-8762 • ìäìäÝÞÑ 757-620-9207 (çÜÝÑ çäëßõ 9 ×í çë_ÉÞë 7 çðÔí)

08/18 - 09/08-SD

A Franchise Motel in Iowa looking for House keeping couple. Good salary. Accommodation will be provided. Legal status must Call 12 pm to 6 pm Dipak Amin 319-601-0923

08/11-09/01-sd

85 ROOMS FRANCHISE HOTEL IN SCRANTON, PA need experienced Housekeeping Single / Couple help. Interior corridors and elevator. Accommodation provided. Call (516) 978 7125

Franchise Hotel In Roanoke - VA need Front Desk Clerk including Night Auditor help (English with computer skills). Couple needed for Housekeeping. Free accommodation provided. Legal Status must. Call (540) 255 8166

08/11 - 09/01 - SL

08/11 - 09/01 - SL

96 Rooms Franchise Motel Charleston, South Carolina Üë_ ÉÞßá ÜõÞõÉß ÜëËõ ìç_Ãá / ÀÕá, ÁLË ÍõVÀ

@áëÀó, èëµçÀíìÕ_à ±Þõ vÜ ³LVÕõ@ËßÞí Éwß Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. ç_ÕÀóÑ ìäìÕÞ ÕËõá (609) 529 2001 08/18 - 09/08-SL ³ãLÍÝëÞë (IN) VËõËÜë_ ±ëäõáí ÁõLÇë´{ ÜùËõáÜë_ èëµçÀíìÕ_à ÜëËõ ÀÕáÞí Éwß Èõ. áíÃá èùäð_ Éwßí. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. ç_ÕÀóÑ 317-658-035508/25-09/15 - JG EXPERIENCED FRONT DESK (COMPUTER LITERATE & FLUENT ENGLISH) AND HOUSEKEEPING HELP FOR FRANCHISE MOTELS AT NY /NJ / PA & MI LOCATIONS. Legal status must and accommodation provided. Call Rupa (732) 737 1784 or email resume : rg@myghm.com

Looking for Front Desk and Housekeeping help in Virginia. Must be legal to work and fluent in English. Experience prefer. Accommodation provided. Contact: 410-412-4430 Email: qualityinn386@gmail.com

08/18-09/15-ym

36 ROOM FRANCHISE MOTEL IN MINNESOTA NEED SINGLE / COUPLE FOR FRONT DESK & HOUSEKEEPING. ACCOMMODATION PROVIDED. LEGAL MUST. CONTACT GARY (218) 791 9637

08/11 - 09/01 - SL

14 Rooms Motel in Great Barrington, Massachusetts need experienced couple for Housekeeping. Fluent English and Legal must. Accommodation provided. Call (413) 528-2350, Extn 0

08/18 - 09/08 - SL

08/25 - 09/15 -SL

Franchise Motel in Maryland and Virginia needs a couple for housekeeping and single or couple for front desk. Basic computer knowledge, Fluent English, and Legal status required. Call: 443-846-1185; 443-939-9126

NEED HOUSEKEEPING COUPLE for Independent Motel in New York (NY 12553). Legal must. Free Accommodation provided. Call Hiren (862) 684 5286 / (973) 778 6113

08/11 - 09/01 - SL

08/25-09/15-YM

äìÉýìÞÝëÜë_ ±ëäõáí ÁõLÇë´{ ÜùËõáÜë_ èëµçÀíìÕ_à ÜëËõ ÀÕáÞí Éwß Èõ. Call: 804-314-9116; 540-333-4729

08/25-09/15-ym

08/04-09/22-sd

06/16-09/01-MS

Need experienced Housekeeping Couple in Franchise Motel in Lancaster, PA with accommodation and good salary. Contact: Anand Patel (717) 572 5432 / (717) 397 4911 Manish Patel 717-572-5499

Franchise motel in Iowa looking for the following positions: front desk clerk, laundry, young housekeeping couple, and a resident manager to run small 35 room hotel. Call Ray 319-512-9039

08/18-09/08 - JG

NEED HOUSEKEEPING COUPLE / SINGLE For Franchise Motel in Long Island, New York. Free accommodation provided. Call Raj (201) 362 3313

08/18 - 09/08 - SL

61 Rooms Franchise Motel in New Braunfels, Texas Üë_ èëµçÀíìÕ_à ±Þõ áùLÍÿí äÀó ÜëËõ ÀÕá ½õ´±õ Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ çë×õ. ç_ÕÀóÑ ìÞÀ ÕËõá 830 400 0013 Email: nita083@gmail.com

07/07- 09/22-SL

Tusan, Arizona Üë_ 18 wÜÞí ÜùËõá ÜõÞõÉ Àßäë ÜëËõ ÀÕáÞí Éwß Èõ. áíÃá èùäð_ ±Þõ ±_Ãþõ° ±ëäÍäð_ Éwßí. ç_ÕÀóÑ 520-789-4685 08/11-09/01-sd Need Experienced Front Desk Supervisor for Hotels in Midwest. Fluent English, Computer, Legal must. Housekeepers also needed. Accommodation available. Email Resume with references : jagir73430@aol.com. Call: Marc (269) 277 3131 / (248) 225 9345

08/11 - 09/01 - SL

Baltimore ±Þõ PhiladelphiaÜë_ ±ëäõá ÜùËõá ÜëËõ Manager, Housekeeping Ö×ë Front Desk

ÜëËõ ±_Ãþõ° ½HëÀëß ÀÕá ±×äë ìç_Ãá TÝã@ÖÞí ÖëIÀëìáÀ Éwß Èõ. çëßù ÕÃëß ±Þõ ßèõäëÞí TÝäV×ë ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. Call Jagruti: (717) 860-8604

12/23-12/15-mv

08/18 - 09/08 - SL

Small Independent Motel in VA need couple to manage a Motel and another couple for housekeeping. Accommodation will be provided. legal status must. Call 434-535-8535/ 434-594-6926

08/11-09/01-sd

Wanted House keeping couple for Franchise Motel in St. Louis MO Good Salary and Accommodation Provided. Contact 314-330-4621 / 314-497-3292

08/18-09/08-MS

Immediately Need a one experienced couple to run an independent Motel in Florida. Must be legal, fluent in English with computer knowledge. also need 1 couple for Housekeeping. good pay with accommodation. Call: 954-325-6738

ÜõìÍçÞ×í 125 Üë´áÞë ±_Ößõ ìäVÀùLçíÞÜë_ ±ëäõáí ÜùËõá 6 ÜëËõ ÁLË ÍõVÀ ±Þõ èëµçÀíìÕ_à VËëÎÞí Éwß Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. äÔð ìäÃÖ ÜëËõ ç_ÕÀó ÀßùÑ

08/25 - 09//08 - SL

Peter Patel 312-206-2264

Special Offer $111 $211 LIMI TED T IME

* Non refundable and for NEW SUBSCRIBERS only

08/25-09/15-sd

Atlanta South Üë_ èëµçÀíìÕ_à ÀÕá, ÁLË ÍõVÀ,

Üõ³LËõÞLç ÕçýÞÞí Éwß Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. áíÃá èùäð_ Éwßí. Call: 541-378-1372 08/25-09/15-ym

HOTEL/MOTEL CONTINUED ON 23

*

3 years subscription

t Times a r ja u G to e ib r c Subs e USA) (A ny ware in th

08/18-09/08-ym

Days Inn South Texas need a single or couple for front desk Manager. Free accommodation and good salary. Call: 830-299-5535

OR

6 years subscription

For more information Call: 212-675-7515 Fax: 212-675-7624 Email: Gujtimesusa@gmail.com subscribe@gujarattimesusa.com


September 1, 2017

20

çMĂ&#x2039;ĂľQĂ&#x161;Ă&#x; 1, 2017

@åÍÏçĂ&#x17D;ĂŤÂłĂ?Ýç CL ASSIFIED MATRIMONIAL: MALE

MATRIMONIAL: FEMALE

MATRIMONIAL: FEMALE

Charotar Patel, US permanent resident, MSc (Science) 32/5'7". Looking for educated girl US citizens/permanent resident/ Work permit/Student visa. Email:

Gujarati Cha Gaam charotar Leuva Patel Parents invites correspondence for their 26 Yrs, 5'3", General biology daughter from US citizen well educated and family oriented boy. Contact: 201-850-0494. Send bio-data and picture to: patelmayuri65@yahoo.com

Wanted well educated, settled, US citizen/Green card holder match for Sikh/Aurora girl 35 yrs, 5'-2â&#x20AC;? (divorcee, issueless) beautiful, family oriented, educated visiting USA. Boy can be Sikh/Hindu Punjabi (clean shaven). Please send photograph and bio data at juneja0414@gmail.com

karanpatel1984@gmail.com

Contact: 319-499-1037 07/28-08/18-ym

Gujarati family invites correspondence from well-educated girl for their son (Medical student 4th Year) Height 5â&#x20AC;&#x2122;-8â&#x20AC;? Age-26. Please Email at lifepartner@netzero.net with biodata & photo 09/01-jg

To advertise in MATRIMONIAL SECTION

call: 212-675-7515

07/21-08/11-MS

08/04-08/25-sd

Gujarati Lohana Parents invite alliance for their U S Citizen daughter 27 yrs / 5â&#x20AC;&#x2122; 7â&#x20AC;?, slim, Accountant, never married, from educated Hindu boy from good cultured family. Send photo / Bio data: pdpau@yahoo.com

Gujarati Patel family invites proposals for their daughter US born Aug. 1974, M.S. Physical Therapy, never married. Kindly send your bio data to navjyot2000@yahoo.com 07/28-08/18-ym

08/04 - SL

Read Gujarat Times ePaper at GUJARATTIMESUSA.com AUTO DONATIONS

BUSINESS OPPORTUNITIES

BUSINESS OPPORTUNITIES

Donate your car to Wheels For Wishes, benefiting Makeâ&#x20AC;?Aâ&#x20AC;?Wish. We offer free towing and your donation is 100% tax deductible. Call (855) 376â&#x20AC;?9474

WESTERN, PA Gas Station plus C- store with property, 2700+ sqft Bldg. Daily Inside C- store sale $7000. Price $1.7 MILLION. CALL SHIV (BROKER) (732) 718 3045

09/01-ny

09/01-09/22-sl

AUNTIE ANNE'S PRETZEL FRANCHISE FOR SALE. South Central PA, Well established over 20 years business in busy mall, Owner moving, Seller's financing Option, Call Thomas Mallios 717 761 8106

BANKRUPTCY SALE Ideal motel or resort location overlooking Kiamesha Lake and new casino; 6 acre lot of former hospital and nursing home. For information contact M. David Graubard

C-STORE WITH 3 TWO BEDROOMS FOR SALE in South Jersey, NJ 08030. Asking Price $499 K + Inventory. Income would pay for Mortgage. Call (609) 364 8154 09/01 - SL

7E3PEAK'UJARATI (INDI"ANGLA

(6/ )6WXGHQW9LVD &'3$3+RPH&DUH &KDQJHRI6WDWXV%%+-WR) 3ERVEYOUR0ARENTS

3KOHERWRP\(.* 0HGLFDO$VVLVWDQW3&7

09/01-09/22-sd

/RZHVW7XLWLRQLQ1HZ-HUVH\ 1HZ<RUN

EDUCATION

CPT CP T & OP OPT T

BUSINESS OPPORTUNITIES

09/01-10/13-ym-alt

INDIAN RESTAURANT FOR SALE Well Established Indian Restaurant in Harrisburg- PA Low Rent Long Lease, 160+ Seating with 50+ Parking Run Key operation in Indian-American community. Asking only 65K or BO Call for Ricky 201-757-3540

09/01-ym

UG6W6XLWH -DFNVRQ+HLJKWV1<

INTUITIVE GUIDANCE & DNA VOICE SCANNING OVER PHONE know 30-40 Answers your heart wants to know, root causes of your Life/Matrimonial difficulties including body discomforts, Like Pain/Diseases Pinpointedly Website: http://www.smsenergyhealings.com/dna-voice-scanning/ call or whats App: +918121647878 or +18482481356

09/01-ym

dalsania.milan@gmail.com

$FFHVV&DUHHUV1<

MISCELLANEOUS

(212) 681-1600

888.642.4620

09/01-09/08-sd

07/21-10/06-iq

In state of PA, beer distributor can only sell beer. Located in a prime retail community, 5000 sqft, $7500 a month rent. Excluding lottery yr 2016 Net sale of $950K+, In 2017, business is up by 6%+, Asking price of $425,000 plus inventory. Almost absentee ownership. Serious inquiry only â&#x20AC;&#x201C; please email

3OHQXP,QVWLWXWH1-

%,-0LACE  "ROOKLYN .9

dgraubard@keragraubard.com

BEER DISTRIBUTOR IN ALLENTOWN, PA.

EVENTS

.O,ICREQUIRED

3K 6DUDK&DUH86$

*&+"LVD  *ERSEY#ITY .*

Multiple Programs P rograms with

.EIGHBOR 2ELATIVES &RIENDS 'ETPAIDFORTHIS3ERVICES

NEWS INDIA TIMES â&#x20AC;˘ GUJARAT TIMES â&#x20AC;˘ DESI TALK Target

ANTIQUE LOVERS TAKE NOTE BRIMFIELD'S Famous Outdoor Antique/Collectibles Show 5,000 Dealers Starts Tuesday September 5th. Info on 20 Individual Show Openingswww.brimfield.com September 5th-10th 2017 09/01-ny

At

3 1

different markets convenient place

For more information, call

212-675-7515

05/19-08/11-ym

BUSINESS OPPORTUNITIES

EDUCATION


çMËõQÚß 1, 2017 September 1, 2017

21

@áëìçÎë³Íûç CL ASSIFIED HELP WANTED

HOUSEHOLD HELP WANTED

HOUSEHOLD HELP WANTED

INDIA EMPLOYMENT AGENCY Computer Programmers, Jewelry Production Manager, Textile Designer, Garment Warehouse Supervisor, Import/ Production Manager/ Merchandiser, Traffic Coordinator, Chemist, Pharmacist, R&D, Secretary, Receptionist, Admin. Assist, H.R. Associate, Marketing, Data Entry/EDI, Clerk, CA/CPA, Accountant/Bkkpr. Phone (212) 564-0620 Interview in NYC By appointment only

In need of a book keeper to handle back end accounts. Must have flexible hours and must be able to travel to Bergen County, NJ. Please email your resume to: nash707000@gmail.com Wechat/Whatsapp to 9178064038

ËõQÕë, NáùìßÍëÜë_ ßèõÖë 75 äæýÞë Üëßë ìÕÖëlíÞí çõäë /Àëâ° á´ åÀõ Öõäë ÃðÉßëÖí Ûë´Þí Éwß Èõ. äÔð ìäÃÖ ÜëËõ ç_ÕÀó ÀßùÑ

Need a housekeeper/nanny in Little Neck, Queens. From Monday to Friday, 7 am to 4 pm. Call @ (347) 495 4266. Please speak Hindi when you call.

To advertise on

GUJARAT TIMES website send an email to info@gujarattimesusa.com

HELP WANTED

CONSTRUCTION ESTIMATOR General Contractor in Queens New York is seeking ESTIMATOR Experience estimating city contracts Must have a valid driver’s license Call: 917-217-7089 Email: gcjobs2017@outlook.com

09/01-09/22/sd

IQ

EMPLOYMENT

DUNKIN DONUTS Bridgewater, NJ WANTED IMMEDIATELY Experienced Full time Manager Baker, Counter persons Call : (732) 261 5445 email :

732-713-4479 08/18-09/15-ym

09/01-ym

Live in Help for Disabled child who can walk and goes to school in Franklin MI. Looking for middle age female, who can take full care, feeding, bathing, giving medicine and light house keeping. Best pay, and a family like environment guaranteed. Further information call neeru @ 248-227-6354/ 248-737-1376 09/01-09/08-MS

Huntersville (Charlotte) North Carolina Üë_ ÃðÉßëÖí

ÕìßäëßÞõ CëßÀëÜ ÜëËõ áíä-³Þ ÃðÉßëÖí ÚèõÞÞí áë_Úë çÜÝ ÜëËõ Éwß Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. äÔð ìäÃÖ ÜëËõ ç_ÕÀó ÀßùÑ ìØÞõå ÕËõá 704-906-9170 09/01-09/22-ym

ßùÇõVËß, LÝð ÝùÀóÜë_ CëßÀëÜ ÜëËõ ÃðÉßëÖí ÚùáÖí ÚèõÞÞí Éwß Èõ. äÔð ìäÃÖ ÜëËõ ç_ÕÀó ÀßùÑ Truptesh Kothari 585-397-6822

srini.chandra.dd@gmail.com 08/04 - 09/01 - SL

Wanted Eyebrow Threader Best pay, excellent tips and a family like environment guaranteed. This is an opportunity you don’t want to miss! call 219-316-0344 or hillroad404@gmail.com 08/18-09/08-MS

08/25-09/15 - JG

Seeking Live-in Nanny in San Francisco California to care for our 5 months old and 3 1/2 years old son. Great pay. Preferred Gujarati lady who can Cook. Email vedic@outlook.com or call/WhatsApp : +1-773-769-7368 09/01- ms

08/25-09/15-ym

NEED DRIVING LICENSE

Íÿë³ìä_à áëÝçLç Üâåõ ½õ ±ëÕ ±ÜõìßÀëÜë_ áíÃá Þ×í ±Þõ ±ëÕÞí Õëçõ çùUÝá ìçÀÝùìßËí ÀëÍó Þ×í Öù ÕHë VËõË ±ùÎ äùìå_BËÞÜë_×í Íÿë³äÙà áëÝçLç Üõâääë ÜØØ Àßåð_. ÎùÞ Àßù IÝëßõ ±_Ãþõ°Üë_ äëÖ Àßù. Call: 347-321-3381 08/11-09/01-sd

To advertise in

HELP WANTED section call: 212-675-7515 fax: 212-675-7624

Subscription/Change of Address ■ Six Months–26 issues $25 U.S.A.

■ One Year–52 issues $44 U.S.A.

■ Two Years–104 issues $84 U.S.A.

■ Three Years–156 issues $111 U.S.A.

■ Six Years–312 issues $211 U.S.A.

■ Ten Years–520 issues $275 U.S.A.

NAME ___________________________________________________________________ STREET _________________________________________________________________ CITY ____________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ STATE___________________________________ ZIP ____________________________ TELEPHONE _____________________________________________________________

We're Hiring!

Marketing & Sales Person Parikh Worldwide Media is looking for a person for CHICAGO OFFICE who can handle our Marketing & Sales operations . If you are fluent in both English & Hindi, you may be the person we are looking for.

Send your resume to: iq@newsindia-times.com Call: (212) 675-7515, Ext. 102

EMAIL ___________________________________________________________________ PROFESSION ____________________________________________________________ ❑ Payment enclosed: $ ________________ (Check payable to GUJARAT TIMES)

❑ Charge my:

❑ VISA

❑ MC

❑ AMEX

❑ DISCOVER

Card # _________________________________________________________________ Exp. date ___________________________ Security code _____________________ Signature _______________________________________________________________

GUJARAT TIMES Corporate Office

115 West 30th Street, Suite 1206, New York, NY 10001-4043 Tel: (212) 675-7515 • Fax: (212) 675-7624 Emails: gujtimesusa@gmail.com • subscribe@gujarattimesusa.com


22

September 1, 2017 çMËõQÚß

1, 2017


çMËõQÚß 1, 2017 September 1, 2017

CONTINUED FROM 19

23

HOTEL/MOTEL INDUSTRY

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

Franchise Hotel In Roanoke - VA need Front Desk Clerk including Night Auditor help (English with computer skills). Also Couple needed for Housekeeping. Free accommodation provided. Legal Status must. Call (540) 255 8166

Ithica, NY Üë_ 44 wÜÞí Roadway Inn and Suits

Hagerstown, Maryland ÁõLÇë´{ èùËõáÜë_ èëµçÀíìÕ_Ã

(³ãLËìßÝß ÀùìßÍùß) ÜëËõ Úõ èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí Éwß Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. áíÃá èùäð_ Éwßí. çëßù ÕÃëß. ç_ÕÀóÑ ÀëÞ° ±ëèíß 856-304-0801

08/11-09/01-sd

08/25-09/08-SL

NEED EXPERIENCED FRONT DESK COUPLE / SINGLE FOR 40 ROOMS FRANCHISE MOTEL IN NIAGARA FALLS, NY. Fluent English, Computer literate and Legal must. Also Housekeepers needed. Free Accommodation provided. Email Resume : jalacorp@yahoo.com / (716) 215 8272 08/18 - 09/08 - SL

èùËõá èõSÕ ÀõLçëç ìçËí, ÀõLçëç VËõËÜë_ ÁõLÇë´{ èùËõá ÜëËõ èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí Éwß Èõ. ±ëÂë äæý ØßQÝëÞ CëHëí wÜù Üâí ßèõåõ. µÕßë_Ö ±ÞðÛäí èëµçÀíìÕ_à ±Þõ Üõ´LËõÞLçÞð_ ÀëÜ Àßí åÀõ Öõäë TÝã@Ö±ùÞí Éwß Èõ. ±ëÀæýÀ ÕÃëß ±Þõ ìÀÇÞ çë×õ ßèõäëÞí çÃäÍ ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. ÕíÀ±Õ ÀßäëÞí TÝäV×ë ÀßäëÜë_ ±ëäåõ. Also we have Front Desk and General Manager opening in Kansas City, KS. Call Mike Patel: 334-657-8100

±Þõ áùLÍÿí ÜëËõ ÀÕáÞí Éwß Èõ. ßèõäë ÜëËõ Áí çÃäÍ ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. ÇëáíÞõ É´ åÀëÝ Öõäë ±_Ößõ Ãþùçßí VËùß ±ëäõáù Èõ. áíÃá èùäð_ Éwßí. ç_ÕÀóÑ Suresh Patel (301) 791-8100 (Hotel) (240) 520-3131 (Mobile)

Immediate help needed at multiple motels in VA. Front desk single / couple and housekeeping couple at Super 8 and another couple for front desk and housekeeping at nearby independent motel. Contact: 540-455-9731 08/25-09/15-ym

08/25-09/15 - JG

Franchise Motel in South Carolina need a single or couple for front desk and housekeeping. Good salary & accommodation provided. Must speak English call between 9 A.M to 5 P.M at 843-209-5570 08/11-09/01-sd

To read Gujarat Times epaper, visit www.GUJARATTIMESUSA.com Experienced manager or couple needed FOR A Private 25 ROOM MOTEL & RV PARK. TOWER 64 IS IN the BEAUTIFUL MOUNTAIN TOWN OF TRINIDAD, COLORADO. FURNISHED APARTMENT. LEGAL STATUS & FLUENT ENGLISH REQUIRED. CALL:719 422 3080, before calling must send resume to tower64rv@gmail.com 08/25-09/08-sd

FRANCHISE MOTEL IN NEW YORK / NEW JERSEY NEED couple for House Keeping and Single for Front Desk Help (Computer Literate, Fluent English must) Legal Status required. Accommodation provided. Call Nick (201) 637 5062 / Nishith (732) 500 8425 09/09-09/01-sl

HOUSEKEEPING COUPLE & NIGHT AUDIT NEEDED FOR FRANCHISE MOTEL IN ROCHESTER, NY. Accomodation included. Competitive pay. Interior corridor. Call: Tarpan @ (585) 484-1998 08/25-10/13 - JG

08/11-09/01-MS

Multiple locations help wanted for Savannah, Georgia area with good pay for night audit, and housekeeping. Must have legal status. All franchise properties and living accommodation included. Contact: Jay Patel (912)-675-1300 08/25-09/15-ym

NEED EXPERIENCED FRONT DESK / MANAGER HELP, housekeeping, laundry and maintenance for Franchise Motel in Michigan & Ohio. Legal status must. Good salary with accommodation provided. Call 313-467-0051 or e-mail: rakesh7869@aol.com 08/18 - 09/15 - SL

Wisconsin Dells, Wisconsin Üë_ ±ëäõá ÁõLÇë´{ èùËõáÜë_ ìç_Ãá ±×äë ÀÕáÞí èëµçÀíìÕ_à ÜëËõ Éwß Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. ç_ÕÀóÑ Raj - 874-239-6571 ±×äë E-Mail: contact@dellstravelodge.com 08/25 - 09/15 -SL


24

September 1, 2017 çMËõQÚß

1, 2017

Gujarat Times Sept 1, 2017  

Gujarat Times is an Indian language nationally subscribed newspaper, one of the largest Gujarati newspapers in the U.S. It provides an in-de...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you