Page 1

Dish.com/Hindi 1-888-926-1360

+10 CHANNELS

All offers require credit qualification, 24-month commitment with early termination fee and eAutoPay. $240 Savings Offer: Valid for activation and installation of qualifying new DISH service. Requires subscription to a qualifying American or DishLATINO package in addition to Hindi Elite Pack. Receive a monthly credit of $10 for the first 24 months. Important Terms and Conditions: Promotional Offers: International programming requires America’s Top 120 or higher. Upfront activation and/or receiver upgrade fees may apply based on credit qualification. After 24-month promotional period, then-current monthly price applies and is subject to change. Offer ends 10/18/17. 2 Year Commitment: Early termination fee of $20/mo. remaining applies if you cancel early. Hopper: Monthly fees: Hopper, $15; Joey, $7; Super Joey, $10. With PrimeTime Anytime record ABC, CBS, FOX and NBC plus two channels. With addition of Super Joey record two additional channels. Watching live and recorded TV anywhere requires an Internet-connected, Sling-enabled DVR and compatible mobile device. Premium Channels: Subject to credit qualification. After 3 mos., you will be billed $60/mo. for HBO, Cinemax, Showtime, Starz and DISH Movie Pack unless you call to cancel. Installation/Equipment Requirements: A second dish antenna may be required to view both International and American programming. Free Standard Professional Installation only. Leased equipment must be returned to DISH upon cancellation or unreturned equipment fees apply. Other: All prices, fees, charges, packages, programming, features, functionality and offers subject to change without notice. After 6 mos., you will be billed $8/mo for Protection Plan unless you call to cancel. Free standard professional installation only. Taxes or reimbursement charges for state gross earnings taxes may apply. Additional restrictions and taxes may apply. © 2017 DISH Network L.L.C. All rights reserved. HBO®, Cinemax® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc. SHOWTIME is a registered trademark of Showtime Networks Inc., a CBS Company. STARZ and related channels and service marks are property of Starz Entertainment, LLC.

No. 16 Vol. XIX August 18, 2017 $1.00 Published by Parikh Worldwide Media, LLC ®

Published from New York and Chicago

GUJARAT TIMES www.GUJARATTIMESUSA.com


August 18, 2017

2

±˘√VÀ 18, 2017

‹_÷T›

flÎ…¿ÎflH΋Î_ ÁŒÎ¥ ±Ï¤›Îfi... Published weekly, Founded in 1999

¿<Lÿfi T›ÎÁ

Chairman & Publisher Dr. Sudhir M. Parikh Editor-in-Chief Hasmukh Barot Ahmedabad Bureau Chief Digant Sompura News Editor Vipul Bhatt Copy Editor Mahesh Joshi Art and Production Pravinsinh Vaghela (Head) Executive Vice President Bhailal M. Patel Business Development Manager Jim Gallentine Financial Controller Darshana Gandhi Advertising Manager Shailu Desai Advertising Sales Manoj Vyas Sonia Lalwani

M. P. Singh Chauhan (Ahmedabad) Circulation Manager Hervender Singh California Correspondent Shailesh Parikh Texas Correspondent Subhash Shah Corporate Office 115 West 30th Street, Suite 1206 New York, NY 10001-4043 Tel: (212) 675-7515 • Fax: (212) 675-7624 E-mails gujtimesusa@gmail.com editor@gujarattimesusa.com subscribe@gujarattimesusa.com info@gujarattimesusa.com Website www.gujarattimesusa.com Chicago Bureau 2652 West Devon Ave., Suite B Chicago, IL 60659 Tel: (773) 856-0545 • (773) 856-3445 info@gujarattimesusa.com California Bureau 650 West Vermont Ave., Unit # 46 Anaheim, CA 92805 Tel: (714) 505-0590 chintu0@hotmail.com Texas Bureau Shah Services 4601 Hershy ln, Plano, TX 75024 Tel: (510) 449-8712 gdpsubhash@gmail.com Ahmedabad Bureau Parikh Worldwide Media Pvt. Ltd. 303 Kashiparekh Complex, C.G.Road, 29 Adarsh Society, Ahmedabad 380009 Tel: 079-26446947 • Fax: 079-26565596 pwmguj@gmail.com Gujarat Times (USPS 017-787) is published weekly by Parikh Worldwide Media, LLC 115 West 30th Street, Suite 1206 New York, NY 10001-4043 Annual subscription $44. Periodicals postage paid at New York, N.Y. and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to GUJARAT TIMES 115 West 30th Street, Suite 1206 New York, NY 10001-4043 Copyright © 2017, Gujarat Times

(ÕÎ⁄ı) ·Î· ’˛ÁÎÿ ›Îÿ‰ ±fiı (…‹HÎı) …√fi‹˘Ëfi flı~Ì. (ŒÎ≥· Œ˘À˘)

“V‰E» ¤Îfl÷” ±Ï¤›Îfi ˉı ¤˛pΫÎflÌ fiı÷αÎı Á<‘Ì ’ˢo«ı »ı! Ï⁄ËÎfl ±fiı ÷ÎÏ‹·fiÎÕ<fiÎ fiı÷αÎıfiÌ ¤˛pΫÎfl·Ì·ÎfiÌ Ï‰√÷‰Îfl ««ÎÛ ±Î V◊‚ı◊Ì ◊¥ »ı. ˉı ±Îo‘˛ ’˛ÿı‹Îo ¤˛pΫÎflfiÌ ‹ÎÏË÷Ì ⁄ËÎfl ±Î‰Ì flËÌ »ı. fiÎHÎο̛ ¤˛pΫÎflfiÎ ¤ÎoÕÎ eÀÌ flèÎÎ »ı ÷ıfiÌ ÁÌ‘Ì ±Áfl flÎ…¿ÎflHÎ ’fl ’ÕÌ flËÌ »ı. ¤˛pΫÎfl »Î‰fl‰Î ‹ÎÀı ·Î·<’˛ÁÎÿ ›Îÿ‰ı “‹ËÎ√Ã⁄o‘fi” ±fiı ÿo¤Ì Áı@›<·fl‰Îÿfi<o fiÎÀ¿ Âw ¿›<Ù ±fiı ÁkÎfl‹Ì ±Îı√VÀı ’ÀHÎ΋Îo “‹ËÎflı·Ì”fi<o ±ı·Îfi ¿›<Ù »ı, ’HÎ fiı÷αÎıfiÎ ¤˛pΫÎflı fi¿·Ì Áı@›<·fl‰Îÿfi˘ »ıÿ μÕÎ‰Ì ÿÌ‘˘ »ı. ·Î·<’˛ÁÎÿ √‹ı ÷ı‰Î ‘Ò‹‘ÕοΠ¿flı - ‹ËÎ√Ã⁄o‘fi ‰ÎV÷‰‹Îo ‹ËÎÂÃ⁄o‘fi »ı ±fiı ÷ıfi<o “⁄΂‹flHΔ ◊›<o »ı. Ï⁄ËÎfl‹Îo ¤˛pΫÎflfiÌ ‰‘< «˘o¿Î‰fiÎflÌ ‹ÎÏË÷Ì Ë∞ ’˛¿Î‹Îo ±Î‰Ì flËÌ »ı. Ï⁄ËÎfl ω‘ÎfiÁ¤ÎfiÌ «ÍoÀHÎÌ‹Îo ‹ËÎ√Ã⁄o‘fifi˘ …L‹ ◊›˘ ±fiı Ï⁄ËÎfl‹Îo … ‹flHÎ! ±Î ÁÎ◊ı … ˉı ÿo¤Ì Áı@›·fl‰ÎÿfiÎ flÎ…¿ÎflHÎfi˘ ’HÎ ±o÷ ±Î‰Ì flè΢ »ı. Ï⁄ËÎfl‹Îo ·Î·<fiÎ “CÎÎÁ«ÎflÎ ¿˙¤ÎoÕ”fiÌ CÎHÎÌ ««ÎÛ ◊¥ »ı, ’HÎ “±ıÏ›fi Õı‰·’‹ıLÀ ÏflÁ«Û ≥„LVÀÀuÍÀ ’ÀfiΔfiÎ ‹ıQ⁄fl - ÁıøıÀflÌ Âˆ⁄· √<M÷αı fi‰˘ ’˛¿Î ’ÎÕu˘ »ı. ±L› flÎF›˘‹Îo ¤˛pΫÎfl ˢ› »ı, ’HÎ Ï⁄ËÎfl‹Îo ÷˘ Áfl¿ÎflÌ ›˘…fiÎ … ¿Î√‚ ’fl ˢ› I›Îo◊Ì … “≥fi-’À” ·ı‰· ’fl … ¤˛pΫÎfl Âw ◊¥ Ω›! CÎÎÁ«ÎflÎ ¿˙¤ÎoÕ‹Îo ±ı¿ fiı÷Î «ÎÀÛÕÛ M·ıfi Á√ÎoÁo⁄o‘Ì ±fiı Ë…^Ïfl›Î±Îı◊Ì ¤flÌfiı ±ÎıVÀˇıÏ·›Î √›Î Ë÷Î ‹ıÏÕ¿· Á…ÛflÌ ‹ÎÀı. ⁄ÌΩ ±ı¿ ¤Î√ÌÿÎfl fiı÷Î ’ÎÁı ±ıÀ·Ì Áo’ÏkÎ ¤ı√Ì ◊¥ Ë÷Ì ¿ı “¿Î‚Îo fiÎHÎÎofiÎ TËÎ≥À‰˘Â ‹ÎÀı ±ı¿ ⁄ıL¿ … Âw ¿flÌ ÿÌ‘Ì. fiÌ÷Ì ¿<‹ÎflfiÌ Áfl¿Îfl‹Îo ÷ı…V‰Ìfiı fiΛ⁄ ‹<A›‹_hÎÌ ÷flÌ¿ı ⁄ıÁÎÕuÎ ’»Ì ¤˛pΫÎfl ‰K›˘ ±fiı ¿˘o√˛ıÁfiÎ fiı÷αÎı±ı ±Îo¬‹Ÿ«Î‹HÎÎo ¿›ÎÙ. ÷ı…V‰Ì±ı @›Îo› fi˘¿flÌ-‘o‘Î ¿›ÎÛ fi◊Ì ÷˘ ¿fl˘Õ˘fiÌ Áo’ÏkÎ - Ï‹·¿÷ @›Îo◊Ì ±Î‰Ì? …‰Î⁄ ¿˘HÎ ±Î’ı? ¿˘o√˛ıÁı ·Î·< ’Ïfl‰Îflfiı ⁄˛ı¿ ‹ÎflÌ Ë˘÷ ÷˘ ¿ÿΫ ¤Î…’ Á΋ı ÿo¤Ì Áı@›·fl‰Îÿ ’HÎ À¿u˘ ˢ÷. ˉı ¿˘o√˛ıÁı ±Î ‹<t˘ ÂjÎ √<‹ÎT›<o »ı. Ï⁄ËÎflfiÎ ’Ïfl‰Îfl‰Îÿ ±fiı ¤˛pΫÎfl ’»Ì ±Îo‘˛ ’˛ÿıÂfiÌ ¿◊Î ΩHΉΠ…ı‰Ì »ı. ±Îo‘˛fiÎ ¿˘o√˛ıÁÌ ‹<A›‹_hÎÌ Ë÷Î ‰Î›±ıÁ±Îfl flı~Ì. ¿˘o√˛ıÁ ±K›ZÎÎ Á˘Ïfi›Î √Îo‘ÌfiÎ ¬ÎÁ ωf‰ÎÁ< ±fiı “¿<⁄ıfl ¤oÕÎflÌ” ÷flÌ¿ı ΩHÎÌ÷Î Ë÷Î. ˈÿflÎ⁄Îÿ◊Ì ÏÿSËÌfiÌ ‹<·Î¿Î÷ ¬Îfi√Ì flËı÷Ì. …o√·‹Îo ±ı‹fi<o ËıÏ·¿˘MÀfl ÷ÒÀÌ ’Õu<o. ±ı‹fi<o ±‰ÁÎfi ◊›<o ±fiı ±ı¿ “’ÀÎflΔfiÌ Â˘‘¬˘‚ ◊›ÎfiÌ ‰Î÷ ’˛ÁflÌ Ë÷Ì. ‹<A›‹_hÎÌfiÎ ›<‰Î ’<hÎ …√fi‹˘Ëfi flı~̱ı “√Îÿ̉ÎflÁ” ÷flÌ¿ı ÿΉ˘ ¿›˘Û. ¿˘o√˛ıÁfiÌ ‰ÎflÁÎ√÷ -’˛HÎηÌfi˘ ˉη˘ ±ÎM›˘, ’HÎ ËÎ¥¿‹ÎLÕı √‹ı ÷ı ¿ÎflHÎı ‹o…ÍflÌ ±Î’Ì fiÏË. …√fi‹˘Ëfi ’Ïfl‰Îflı Á‹V÷ ±Îo‘˛ ’˛ÿıÂfi˘ ’˛‰ÎÁ

¿flÌfiı ±ı‹fiÎ Ï’÷Î ‰Î›±ıÁ±Îfl flı~ÌfiÌ Á¬Î‰÷˘ ±fiı √flÌ⁄ ¿S›ÎHÎfiÌ ›Îÿ ±’ΉÌ, ’HÎ ÏfiWŒ‚ √›Î ±fiı ω‘ÎfiÁ¤ÎfiÌ «ÍoÀHÎÌ‹Îo ’»ÕÎÀ ‹‚Ì. ˉı ±ıLŒ˘ÁÛ‹ıLÀ ÕΛflı@À˘flıÀ (≥ÕÌ)±ı …√fi‹˘Ëfi ±fiı ÂÎÏ√ÿ˘ÛfiÌ w. 149 ¿fl˘ÕfiÌ Áo’ÏkÎfiı ÀÎo« ‹ÎflÌ »ı. ±Îo‘˛ ’˛ÿıÂfiÎ ’˛¿Î‹ ±fiı √<o÷Ífl Ï…S·Î±Îı‹Îo 11,804 ±ı¿fl …‹Ìfi fiÌ‹Î√~Î ’˛ÁÎÿfiÌ ¿o’fi̱Îıfiı √ıfl¿Î›ÿı ŒÎ‚‰Ì Ë÷Ì. ±Î …‹Ìfi “‹<A›‹_hÎÌ”±ı ŒÎ‚‰Ì Ë÷Ì ±fiı ÷ıfiÎ ⁄ÿ·Î‹Îo flı~ÌfiÌ ÁoA›Î⁄o‘ ¿o’fi̱Îı‹Îo “‹⁄·¿ ≥L‰ıVÀ‹ıLÀ” ’˛ÁÎÿfiÌ ¿o’fi̱Îı±ı ¿›<Ù Ë÷<o. ±Î ¿ıÁfiÌ ÷’ÎÁ‹Îo …HÎΛ<o »ı ¿ı ’˛ÁÎÿı ¨«Î ¤Î‰ı w. 779.50 ¿fl˘Õfi<o fl˘¿ÎHÎ ¿›<Ù Ë÷<o ±fiı ‹<A›‹_hÎÌfiÎ USR ŒÎμLÕıÂfifiı ÁÎ÷ ¿fl˘Õ ±fiı Âıfl¬flÌÿÌfiÎ Á˘ÿÎfiÌ “ËıflŒıfl” ’ıÀı 57 ¿fl˘Õ ±ÎM›Î Ë÷Î. ±ıLŒ˘ÁÛ‹ıLÀı ±Î ±√Îμ ‰ÊÛ 2014‹Îo …√fi‹˘Ëfi ±fiı ÷ıfiÎ ÂÎÏ√ÿ˘ÛfiÌ Áo’ÏkÎ 538 ¿fl˘Õ ±fiı 325 ¿fl˘ÕfiÌ ÀÎo«‹Îo ·Ì‘Ì »ı. ±Î μ’flÎo÷ “fl˘{ ‰ı·Ì Ï«À ŒoÕ” - ¿˙¤ÎoÕ ¿ıÁ‹Îo wÎ. 293 ¿fl˘ÕfiÌ Áo’ÏkÎ “±ıÀ«” ¿flÌ »ı. ’Ïç‹ ⁄o√΂ ±fiı ±ÎıÏÕÂÎfiÎ ËΩfl˘ √flÌ⁄ - ‹K›‹ ‰√ÛfiÎ ·˘¿˘ ÁÎ◊ı ¤›o¿fl »ı÷flg’ÕÌ ◊¥ »ı. ±Î ÁÎ◊ı fl˘{ ‰ı·Ì «ÌÀ ŒoÕ ¿ıÁ‹Îo ¿<· w. 1950 ¿fl˘ÕfiÌ Áo’ÏkÎfiı “ÀÎo«” ·Î√Ì »ı. ±Î ¿o’fiÌfiÎ ±K›ZÎ √˙÷‹ ¿<oÕ ±fiı ±L› 14 ¬Á˘ Á΋ı ±ıŒ±Î¥±Îfl fi˘o‘Î¥ »ı ±fiı ‰ÊÛ 2015‹Îo ¿<oÕfiÌ ‘fl’¿Õ ◊¥ Ë÷Ì ±fiı Ë∞ F›<ÏÕÏ›· ¿VÀÕÌ‹Îo »ı. ¿˘·¿Î÷Î ±fiı ¤<‰fiıf‰flfiÌ ±ÿη÷˘‹Îo ÁoA›Î⁄o‘ ¿ıÁ ÿά· ◊›Î »ı. ±Î √˛<’ı …<ÿÎo …<ÿÎo fi΋ ±Î’Ìfiı 27 ¿o’fi̱Îı Âw ¿flÌ Ë÷Ì, ÷ı‹Îo◊Ì ‹ÎhÎ » ¿o’fi̱Îı ÿı¬Î› »ı. ·˘¿˘fiı ±ÎÃ◊Ì 27 À¿Î ‰‚÷fl ±Î’‰ÎfiÌ ±ÎıŒfl ¿flÌfiı »ı÷fl‰Î‹Îo ±ÎT›Î Ë÷Î. ¿<· ¿ıÀ·Ì fl¿‹ ±ı¿ÃÌ ◊¥ Ë÷Ì ÷ıfiÌ ‹ÎÏË÷Ì ÷’ÎÁ - ¿ıÁ ’ÒflÎ_ ◊Λ I›Îflı ‹‚Âı. ¿ÎU‹Ìfl‹Îo ±·√÷ΉÎÿÌ Ï√·ÎfiÌfiÎ …‹Î¥ ±fiı ÂÎÏ√ÿ˘ÛfiÌ ‘fl’¿Õ ◊¥ »ı. ’ÎÏ¿V÷Îfi◊Ì ‹‚÷Îo fiÎHÎÎofi˘ μ’›˘√ ’J◊fl⁄ÎΩıfiı ±Î’‰Î‹Îo ◊Λ »ı ±ı Á˙ ΩHÎı »ı. ˉı ±·√÷ΉÎÿ̱Îı ±fiı ±Î÷o¿‰Îÿ̱ÎıfiÎ ‹Í‚ ô΢÷ … ⁄o‘ ◊‰ÎfiÌ ±ÎÂÎ »ı. ’J◊fl⁄Î∞fiÎ ⁄fiΉ fi˘o‘Î÷Î fi◊Ì. ¤˛pΫÎflfiÎ ¤ÎoÕÎ eÀ÷Îo ˉı flÎ…¿ÎflH΋Îo O·ı¿ ‹fiÌ - ’˛Ω Áfl¿ÎflÌ ¬ΩfiÎfiÌ ⁄ıŒÎ‹ ·ÍoÀ ’fl ±o¿< ±Î‰‰ÎfiÌ ±ÎÂÎ flÎ¬Ì Â¿ı. ±Î ÁÎ◊ı … ¤Î…’fiı ËÀΉ‰Î ‹ÎÀı ¿Î√Îfl˘‚ ‹«Î‰÷Î ¤˛p fiı÷αÎı‹Îo … ¤o√ÎHÎ ’Õu<o »ı. Ï⁄ËÎfl◊Ì Âw±Î÷ ◊¥, ±Î ’»Ì ‹Î›Î‰÷̱ı flÎF›Á¤ÎfiÎ ÁP›’ÿı◊Ì flÎ∞fi΋<o ±Î’Ìfiı ÿÏ·÷˘fiı “ÂËÌÿ” ⁄÷Ή‰Îfi˘ - ’˛›ÎÁ ¿›˘Û »ı! «ÍoÀHÎ̤oÕ˘‚ @›Îo◊Ì ±Î‰ı »ı - ‹Î‹·˘ ÷’ÎÁ Ëı »ı. ‹Î◊Î ’fl ÷·‰Îfl ·À¿ı »ı. ÿÏ·÷ Á‹Î…, ’»Î÷ ‰√Û ’HÎ fiı÷αÎıfi˘ ¤˛pΫÎfl ÁÎo¬Ì ·ı‰Î ˉı

÷ˆ›Îfl fi◊Ì. ‹Î¿˚ÛÁ‰ÎÿÌ fiı÷Î ÁÌ÷Îfl΋ ›ı«flÌ Á˘Ïfi›Î∞fiÎ “«ÎHοu” ⁄fiÌ flèÎÎ Ë÷Î. ¤Í÷¿Î‚‹Îo ËflÏ¿Áfi Á<flÏ…÷ - ¤Î…’ωfl˘‘Ì T›ÒË‹Îo Á·ÎË¿Îfl Ë÷Î. ÁÌ÷Îfl΋fiÌ ¿ÎflÌ ŒÎ‰Ì fi◊Ì. Á̱̒ı‹fiÎ ’˘Ï·À O›fl˘±ı ±ı‹fiı flÎF›Á¤Î‹Îo ŒflÌ◊Ì fiÏË ‹˘¿·‰Îfi˘ ÏfiHÎÛ› ·Ì‘˘ »ı. fi˘o‘’ÎhÎ ⁄Î⁄÷ ±ı »ı ¿ı ‰ÊÛ 2016‹Îo ⁄o√΂ ω‘ÎfiÁ¤ÎfiÌ «ÍoÀHÎÌ ·Õ‰Î ‹ÎÀı ¿˘o√˛ıÁ ±fiı Á̱̒ı‹fiÌ Á‹…Í÷Ì - ΩıÕÎHÎ Ë÷<o. I›Îflı ⁄Lfiı ’Z΢ ‹‹÷ÎfiÌ Á΋ı Ë÷Î. ˉı √<…flÎ÷fiÌ …ı‹ ⁄o√΂‹Îo ’HÎ flÎF›Á¤ÎfiÌ ⁄ıÿ˘ ‹ÎÀı «Ò_ÀHÎÌ »ı ±fiı Á̱̒ı‹ ˉı ¿˘o√˛ıÁfiı Àı¿˘ - ’˘÷ÎfiÎ ‰‘ÎflÎfiÎ ‹÷ - ±Î’‰Î ÷ˆ›Îfl fi◊Ì, V’p fiÎ ’ÎÕÌ »ı. ±Î Áo…˘√˘‹Îo ¿˘o√˛ıÁ ˉı ‹‹÷ÎfiÌ ‹ÿÿ ‹Î√ı »ı, ’HÎ V◊ÎÏfi¿ ¿˘o√˛ıÁ̱Îı ‹‹÷Îfi˘ ÷̉˛ ωfl˘‘ ¿flı »ı. ⁄o√΂‹Îo ¤Î…’fiÌ ‰√ ωV÷flÌ flËÌ »ı ±fiı √<…flÎ÷fiÌ …ı‹ ±Î flÎF›‹Îo ’HÎ Ωı fiÎflÎ… ¿˘o√˛ıÁÌ ÁP›˘ ø˘Á ‰˘gÀ√ ¿flı ÷˘ flÎWÀˇÌ› ’ZÎ ¿˘o√˛ıÁı ’˛ÎÿıÏ¿ ‹‹÷ÎfiÎ ËÎ◊-’√ ’¿Õ‰Î ’Õı. ±Îı√VÀ‹Îo flÎF›Á¤ÎfiÌ ⁄ıÿ ‹‚ı I›Îflı √ÚËfi<o Ï«hÎ …<ÿ<o ËÂı. ‹Î›Î‰÷Ì ±fiı ÁÌ÷Îfl΋ ›ı«flÌ fiÏË Ë˘›. fiÌ÷Ì ¿<‹ÎflfiÌ Œ˘… ¤Î…’ ÁÎ◊ı ËÂı ±fiı Âflÿ ›Îÿ‰ Ωı fiÌ÷ÌÂfi˘ ÁÎ◊ »˘Õı ÷˘ fiÏË CÎflfiÎ, fiÏË CÎÎÀfiÎ- …ı‰Î Ëη ◊Âı. Á̱̒ı‹ ’˘Ï·À O›fl˘±ı ÁÌ÷Îfl΋fiı hÎÌ∞ À‹Û ±Î’‰Îfi˘ ≥fi¿Îfl ¿›˘Û. ⁄o√΂ ω‘ÎfiÁ¤Î‹Îo ¿˘o√˛ıÁfiÎ ‹÷ ›ı«flÌfiı ±Î’‰ÎfiÌ T›‰V◊Î Ë÷Ì. ˉı ¿˘o√˛ıÁ‹Îo ±‰œ‰ »ı. flÎF›Á¤Î‹Îo fi˘À⁄o‘Ì◊Ì ·¥fiı ∞±ıÁÀÌ ±fiı ÷‹Î‹ ‹<tαÎı‹Îo ÁÌ÷Îfl΋fiÌ ±Î√ı‰ÎfiÌ Ë÷Ì. fi˘À⁄o‘Ìfiı …fi÷αı Á‹◊Ûfi ±ÎM›Î◊Ì Á̱̒ı‹fiı {ÎÀ¿˘ ·ÎB›˘ »ı. ˉı ÁÌ÷Îfl΋ ÏÁ‰Î› flÎF›Á¤Î‹Îo ω’ZÎfiÌ ‘Îo‘·‘‹Î·fiÌ ±Î√ı‰ÎfiÌ ¿˘HÎ ·ıÂı? ¤Î…’fiÎ flÎWÀˇÌ› ±K›ZÎ ±Ï‹÷ ÂÎË flÎF›Á¤Î‹Îo ’˛◊‹ ‰¬÷ ±Î‰ı »ı ÷ı◊Ì ¤Î…’fiÎ ÁP›˘fi˘ …<VÁ˘ ‰‘Âı ±fiı ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿÌfiı flÎË÷ flËıÂı. ÁÌ÷Îfl΋ ±o√ıfiÌ ÏÀM’HÎÌ ÁoÁÿfiÎ ÁıLÀˇ· ˢ·‹Îo ÁÎo¤‚‰Î ‹‚Ì. ⁄Îfl ‰ÊÛ ’Ëı·Îo ›ı«flÌ ‹ÎhÎ ¿˘‹flıÕ ⁄fiÌfiı flÎF›Á¤Î‹Îo ±ÎT›Î. ⁄ı ‰ÊÛ ’Ëı·Îo Á̱̒ı‹fiÎ …fifl· ÁıøıÀflÌ ⁄L›Î. ˉı ω’ZÎÌ fiı÷Î fiÏË, ’HÎ ⁄ı ’Z΢fiÎ fiı÷Î ⁄fiÂı? Á̱̒ı‹ ±fiı ¿˘o√˛ıÁfiÎ? √<…flÎ÷‹Îo Âo¿flgÁË ‰ÎCÎı·ÎfiÌ fiÎflÎ∞ ¤Îflı ’ÕÌ flËÌ »ı. Ωı¿ı, ±ı‹fi<o ÏfiÂÎfi Á˘Ïfi›Î∞ - flÎË<·∞ ’fl »ı - ¿˘¥ ’HΠω’ZÎÌ ‹ËÎ√Ã⁄o‘fi flÎWÀˇÌ› ’ZÎ ¿˘o√˛ıÁ ÏÁ‰Î› ¿u fi◊Ì, ’HÎ ÁoΩı√˘ {Õ’◊Ì ⁄ÿ·Î¥ flèÎÎ »ı. ¿˘o√˛ıÁfiÌ ’˛Ï÷qÎ ±fiı ÿΉ ËÎ◊‹Îo á flËı ÷ı‹ fi◊Ì. Áı@›<·fl ‹<t˘ ˉΥ √›˘ »ı. ·ı¬¿ “…L‹¤ÒÏ‹” …^◊fiÎ ÷_hÎÌ »ı.

Disclaimer: Gujarat Times makes no warranties or representations as to the accuracy of the content and assumes no liability or responsibility for any error or omission in the content. Gujarat Times is not responsible or liable for any claims made in advertisements or classifieds. Any questions or comments concerning advertisements or classifieds within this newspaper should be directed to the advertiser. The views, advice, opinions, and information in letters to the editor, analysis section, legal section or any other article in this publication are those of the writers and do not necessarily represent those of Gujarat Times.


…L‹ÎWÀ‹ÌωÂıÊ— lÌ¿ÚWHÎ @›Îflı› flÕuÎ … fiˢ÷Î?

®

ÁM÷¿ ¿‰flVÀ˘flÌ

No. 16 Vol. XIX August 18, 2017 $1.00 Published by Parikh Worldwide Media, LLC www.GUJARATTIMESUSA.com

®

Published from New York and Chicago

¤Îfl÷fiÎ 15‹Î μ’flÎWÀˇ’Ï÷ ÷flÌ¿ı ±ı‹. ‰ıÓ¿ˆ›Î fiΛÕ<

’Òfl√˛V÷ «Îfl √΋˘ ÿkο ·¥ ÿÁ ¿fl˘ÕfiÌ ÁËΛ ¿fl÷Î_ fiÌ÷Î ±_⁄ÎHÎÌ

’Îfi_ 12

’Îfi_ 15

GUJARAT TIMES

flÎF›Á¤ÎfiÌ «Ò_ÀHÎÌ‹Î_ ËÎ¥‰˘SÀı… ÕˇÎ‹Î

±Ëı‹ÿ ’Àı·, ±Ï‹÷ ÂÎË, VQ≤Ï÷ ¥flÎfiÌ ∞I›Î_ ’Îfi_ 14

(Œ˘À˘— √…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)


August 18, 2017

4

±˘√VÀ 18, 2017

±‹ıÏfl¿Î

fi‰Ì ‹ıÏflÀ ±Î‘ÎÏfl÷ ≥Ï‹√˛ıÂfi ’˘Ï·ÁÌfi_ Ï⁄· fl…^ ¿fl÷Î Õ˘fiÎSÕ ÀˇQ’ ≥·Î ÿkÎ ‰˘gÂBÀfi— ›±ıÁ ÁıfiıÀ‹Î_ fl…^ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Î fi‰Î Ï⁄· ⁄Î⁄÷ı ¤Îfl÷Ì› ±‹ıÏfl¿fi˘ Ï«_Ï÷÷ »ı, …ıfiÎ ¿ÎflHÎı √˛Ìfi ¿ÎÕÛ˚ÁfiÌ Á_A›Î CÎÀÌfiı ±Õ‘˘±Õ‘ ◊¥ …Âı ±fiı fiÎ√Ïfl¿˘-¿Î›‹Ì fiÎ√Ïfl¿˘ ¶ÎflÎ V’˘LÁflÏÂ’ ‹ÎÀı ‹ÎL›÷Î ‘flΉ÷Î ’Ïfl‰ÎflfiÎ ÁP›˘ ‹ÎÀı CÎHÎÌ ‹›Î˝ÿÎ ±Î‰Âı. Ωı¿ı ¿ıÀ·Î¿ ‹Îfiı »ı ¿ı ±Î Ï⁄· ¤Îfl÷Ì›˘ ‹ÎÀı CÎb_ ÁÎflÔ_ flËıÂı, ¿ÎflHÎ ¿ı μE« ¿˙ÂS› ‘flΉ÷Î T›Î‰ÁÎÏ›¿˘fiÌ ‹˘ÀÌ Á_A›Î »ı, …ı‹Î_fiÎ ‹˘ÀÎ ¤Î√fiÎ ±ËŸ ±Î‰Ì ¿ı »ı ±fiı ÷ı±˘fiÎ ’Ïfl‰Îfl…fi˘fiı ‰‘ {Õ’◊Ì ·Î‰Ì ¿ı »ı. ±Î Ï⁄· ÏflŒ˘Ï‹*√ ±‹ıÏfl¿fi ≥Ï‹√˛ıÂfi Œ˘fl VÀˇ˘L√ ±ıQM·˘›‹ıLÀ (±Îfl±ı±Î≥±ıÁ≥) (±ıÁ. 1720)fiı ⁄Ì∞ ±˘√VÀı ⁄ı Ïfl’„O·¿fi˘, ⁄ı ÁıfiıÀfl˘ À˘‹ ¿˘Àfi (±Îfl-±Î¿Î˝LÁÎÁ) ±fiı ÕıÏ‰Õ ’flÕ< (±Îfl-F›˘Ï…˝›Î) ¶ÎflÎ fl…^ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_, …ıfiı ’˛ıÏÁÕLÀ Õ˘fiÎSÕ ÀˇQ’ ¶ÎflÎ Á‹◊˝fi ±Î’‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_. ±Î Ï⁄· ≥Ï‹√˛ıÂfi ±ıLÕ fiıÂfiÏ·ÀÌ ±ı@À‹Î_ “¿˙ÂS›-±Î‘ÎÏfl÷ ≥Ï‹√˛ıÂfi ’˘≥LÀ ÏÁVÀ‹ V◊Î’‰Î‹Î_ Á‘Îfl˘ ¿flÂı, ∞‰fiÁÎ◊Ì ±fiı Á√Ìfl ⁄΂¿˘ ‹ÎÀı ’Ïfl‰Îfl-’˛Î›˘Ï…÷ ≥Ï‹√˛ıÂfi ’fl K›Îfi ¿ı„Lƒ÷ ¿flÂı, …ıfiÎ ¿ÎflHÎı ÕΛ‰ÏÁ˝ÀÌ Ï‰{Î ’˛˘√˛Î‹ flÿ⁄Î÷· ◊¥ …Âı,” …ı ÁıfiıÀ F›ÏÕÏ›flÌ ¿Ï‹ÀÌ‹Î_ ‹˘¿·‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘.

±Î’HÎÎ fiÎ√Ïfl¿˘, ±Î’HÎÎ ¿Î‹ÿÎfl˘ ‹ÎÀı ›˘B› ⁄Î⁄÷ fi◊Ì. ¿˘Ó√˛ıÁ‹ıfi Ωı øÎμ·Ì (ÕÌ-±ıfi‰Î›)fiÎ Ï…S·Î‹Î_ ‹˘ÀÌ Á_A›Î‹Î_ ¤Îfl÷Ì›˘ ‰Áı »ı. ÷ı‹HÎı ±Î Ï⁄·fi˘ ωfl˘‘ ¿›˘˝ »ı. øÎμ·Ì±ı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ’Ïfl‰Îfl˘fiı ±ı¿ÁÎ◊ı flά‰Î ÷ı ±Î’HÎÌ ≥Ï‹√˛ıÂfi ÏÁVÀ‹fiÌ ±Ï√˛‹÷Πˢ‰Ì Ωı¥±ı. ¤Îfl÷Ì›˘fiÌ ‰‘ ‰ÁÏ÷ ‘flΉ÷Î flÎF›fiÎ ’˛Ï÷ÏfiÏ‘ ÷flÌ¿ı ‹fiı A›Î· »ı ¿ı ±Î’HÎÎ Á‹ÿΛ‹Î_ ’ÎÏfl‰ÎÏfl¿ Á_⁄_‘˘fi_ ¿ıÀ·_ ‹Ëk‰

Á‘Ìfl ’fl̬ı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ±Î’HÎı ⁄‘Î CÎHÎÎ ·Î_⁄Î Á‹›◊Ì ’Ïfl‰Îflfi_ ±ı¿Ì¿flHÎ Ω‚‰‰Î ‹ÎÀı Á¬÷ ‹Ëıfi÷ ¿flÌ flèÎÎ »Ì±ı. Á΋ÎÏ…¿ ±fiı flÎ…¿Ì› ¤Îfl÷Ì›-±‹ıÏfl¿fi Á_√Ãfi˘±ı ÿΛ¿Î±˘◊Ì ±ÎfiÎ ‹ÎÀı ·˘Ï⁄_√ ¿›* »ı. Õ˘. ’fl̬ı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ¤Îfl÷Ì›-±‹ıÏfl¿fi˘ ±Î Ï⁄·fi˘ Á˘ À¿Î ωfl˘‘ ¿flÂı. ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ V◊‚Î_÷fl ◊‰Îfi_ ÁΫ_ ‹ÒS› ’ÎÏfl‰ÎÏfl¿ ±ı¿Ì¿flHÎ Ë÷_ ±fiı …ı ‹ÒS› VÀıE› ±˘Œ Ï·⁄Àafi_ ’˛÷Ì¿ »ı. ÷ı‹HÎı …HÎÎT›_

…Áa„V◊÷ ŒıÕflıÂfi ±˘Œ ≥„LÕ›fi ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂLÁfiÎ Õı‹˘øıÀ l…· ’fl̬fi˘ ’HÎ Á‹Î‰ı ◊Λ »ı. l…· ’fl̬ı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ≥Ï‹√˛ıÂfi ⁄Î⁄÷ı ¿˘¥ ’HÎ ’˛¿ÎflfiÌ ‹›Î˝ÿΠˢ‰Ì Ωı¥±ı. Ë_ Õı‹˘øıÀ »\_, ’fl_÷ ±Î Ï⁄·fiı Á‹◊˝fi ±Î’_ »\_. ÀˇQ’ı fi‰Î ≥Ï‹√˛ıÂfi Ï⁄·fiÌ ÿfl¬ÎV÷ fl…Ò ¿flÌ »ı, …ıfiÎ ¿ÎflHÎı ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ¿Î›ÿıÁfl ω{Î ‹ı‚‰fiÎflα˘fiÌ Á_A›Î‹Î_ fi˘Ó‘’ÎhÎ CÎÀÎÕ˘ ◊¥ ¿ı »ı. ±Î ’˘Ï·ÁÌ ‹ıflÌÀ⁄ı{˚Õ Ï‰{Î V¿Ì‹ »ı, …ı‹Î_ ¤Îfl÷ …ı‰Î ÿı¢fiÎ ËÎ¥ ±ıF›¿ıÂfi-

Ïfl’. Ωı øÎμ·Ì

Õ˘. Á‘Ìfl ’fl̬

Âı¬fl fiflÏÁ_ËÎ

l…· ’fl̬

±Î Ï⁄·fi˘ Õı‹˘øıÀ˚Á ±fiı ¿ıÀ·Î¿ Ïfl’„O·¿fi˘ ¶ÎflΠωfl˘‘ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘ ±fiı ¿ıÀ·Î¿ ±‰·˘¿fi¿÷ν±˘fiÎ …HÎÎT›Î ‹…⁄ ±Î Ï⁄·fiı ¿Î›ÿ˘ ⁄fi‰ÎfiÌ ±˘»Ì ÷¿ »ı. O·‹⁄√˝fiÎ ÷_hÎÌ·ı¬‹Î_ ±Î Ï⁄·fiı “ÕıÕ-±ıLÕ” Ï⁄· √HÎΉΛ_ Ë÷_, …ıfiÎ ¿ÎflHÎı ≥Ï‹√˛ıÂfi‹Î_ CÎÀÎÕ˘ ◊Âı ±fiı ›±ıÁ ±◊˝÷_hÎfiı ±fiı ŒıÕfl· Áfl¿ÎflfiÌ fiÎHÎο̛ „V◊fl÷Îfiı fi¿ÁÎfi ◊Âı. ‰˘ÏÂ_BÀfi ÕÌ.ÁÌ.„V◊÷ ≥Ï‹√˛ıÂfi ±ıÀfia ±fiı Ïfl’ÏO·¿fi ‰Ë̉ÀÌ ÷_hÎ ÿflÏ‹›Îfi ›±ıÁ ÏÁÏÀ{fiÏÂ’ ±ıLÕ ≥Ï‹√˛ıÂfi Áω˝Á‹Î_ ¤Ò÷’Ò‰˝ ±˘Q⁄ÕÁ‹ıfi ’˛¿Î ¬hÎÌ ±Î Ï⁄·fi˘ ωfl˘‘ ¿flı »ı. ±‹ıÏfl¿Ì ’˛ıÏÁÕLÀ Õ˘fiÎSÕ ÀˇQ’ı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ÿΛ¿Î±˘◊Ì ±‹ıÏfl¿Î±ı ¬Ò⁄ … ±˘»Ì ·Î›¿Î÷‰Î‚Ì ≥Ï‹√˛ıÂfi ÏÁVÀ‹ «·Î‰Ì Ë÷Ì ±fiı Ëη‹Î_ ’HÎ «·Î‰Ì flèÎ_ »ı, ±˘»Î-‰ı÷fi ‘flΉ÷Î ‰ÁÎË÷̱˘fiı ωø‹…fi¿ Á_A›Î‹Î_ √˛Ìfi ¿ÎÕ˚˝Á ±ÎM›Î_ »ı, …ı

ˢ› »ı. ’Ïfl‰Îflfiı »^À˘ ’ÎÕ÷Ì ¿˘¥ ’HÎ ≥Ï‹√˛ıÂfi ÿfl¬ÎV÷fi˘ Ë_ ‹…⁄Ò÷ ωfl˘‘ ¿flÌÂ. √›Î ‰Êı˝, ·√¤√ ±ı¿ Ï‹Ï·›fi◊Ì ‰‘ fiÎ√Ïfl¿˘ √˛Ìfi ¿ÎÕÛ ‹ı‚‰Ìfiı ±‹ıÏfl¿Î V◊‚Î_÷fl ◊›Î Ë÷Î. ±Î Ï⁄·fiÎ ¿ÎflHÎı ±Î√Î‹Ì ±ı¿ ÿΛ¿Î‹Î_ ·Ì√· ≥Ï‹√˛ıÂfi‹Î_ 50 À¿Îfi˘ CÎÀÎÕ˘ ◊Âı ±fiı ‰ÎÏÊ˝¿ √˛Ìfi ¿ÎÕÛfiÌ Á_A›Î ’Î_« ·Î¬ ◊¥ …Âı. Ëη‹Î_ ·√¤√ ÁÎÕÎ hÎHÎ ·Î¬ ¤Îfl÷Ì›˘ ’˛ıŒflLÁ ¿ıÀı√flÌ (¤Î¥±˘-⁄Ëıfi˘-‰›V¿ ⁄΂¿˘’ÏflHÎÌ÷ ⁄΂¿˘-‰Î·Ì±˘-¿Î›‹Ì fiÎ√Ïfl¿˘fiÎ_ ‰›V¿ ⁄΂¿˘) ±_÷√˝÷ flÎË Ωı¥ flèÎÎ »ı. ‰Ë̉ÀÌ ÷_hÎfiÎ …HÎÎT›Î ‹…⁄ …ı‹HÎı ’˘÷ÎfiÌ ±fl∞±˘ ’Ëı·ı◊Ì ŒÎ¥· ¿flı·Ì »ı ÷ı‹fiı √˛Ìfi ¿ÎÕÛ ‹‚Âı. fiÎ√Ïfl¿I‰ ‘flΉ÷Î ·˘¿˘fiÎ ‹˘ÀÌ ‰›fiÎ ‰Î·Ì±˘fiı ¿Î‹«·Îμ ω{Î ’fl ±Î‰‰ÎfiÌ ‹_…^flÌ ‹‚Âı, ’fl_÷ √˛Ìfi ¿ÎÕÛ ‹‚Ì Â¿Âı fiÏË. “L›{ ≥„L՛ΠÀÎ≥QÁ”fiÎ ’„O·Âfl ’•lÌ Õ˘.

Ë÷_ ¿ı ·Ì√· ≥Ï‹√˛ıÂfi ÏÁVÀ‹‹Î_ ⁄ÿ·Î‰˘fiÌ …wfl »ı. ±Î…fiÎ √˛Ìfi ¿ÎÕÛ‘Îfl¿˘ ·BÔfi ¿flÌfiı ’˘÷ÎfiÎ ∞‰fiÁÎ◊Ìfiı ·Î‰Ì ¿ı »ı, ’HÎ ±Î Ï⁄· ±_÷√˝÷ …ı ·˘¿˘ ’˘÷ÎfiÎ ∞‰fiÁÎ◊Ìfiı ·Î‰‰Î ‹Î√÷Πˢ› ÷ı‹HÎı ’˛Î◊Ï‹¿÷Î fiyÌ ¿fl‰Ì ’ÕÂı. ‰Ï…˝Ïfi›ÎfiÎ μz˘√’Ï÷, ±ıÏ›Π±ıLÕ ’ıÏÁÏŒ¿ ±Î≥·ıLÕfl ω@ÀflÌ ŒoÕfiÎ V◊Î’¿ Âı¬fl fiflÏÁ_ËÎ ¿Ëı »ı ¿ı ΩÏ÷‰Îÿ ±Î Ï⁄·fi˘ “Ëı÷” fi ˢ‰˘ Ωı¥±ı ±fiı ÷ıfiÎ ¿ÎflHÎı «˘yÁ’HÎı “±‹ıÏfl¿Îfiı ŒflÌ◊Ì TËÎ≥À ⁄fiΉ‰Îfi˘” ˢ¥ ¿ı »ı. fiflÏÁ_Ëαı M› ÏflÁ«˝ ≥„LVÀÀuÒÀfiÎ VÀÕÌ Ï‰Âı K›Îfi ÿ˘fl÷Î_ …HÎÎT›_ ¿ı Áfi 2043 Á‘Ì‹Î_ ±‹ıÏfl¿Î “·CÎ‹÷Ì ⁄Ë‹÷Ì” ÿı ⁄L›˘ ËÂı. Õı‹˘øıÏÀ¿ «‚‰‚¿÷ν ±Ï‹÷ ΩfiÌ F›Îflı ‹Î_Õ ±ı¿ ‰Ê˝fiÎ Ë÷Î I›Îflı ±‹ıÏfl¿Î ±ÎT›Î Ë÷Î, ÷ı±˘ ¿Ëı »ı ¿ı, ÷ı±˘ ’˘÷ı ¿˘¥ ’HÎ ’˛¿Îflı ≥Ï‹√˛ıÂfi CÎÀÎÕ‰ÎfiΠωfl˘‘‹Î_ »ı. Ωı¿ı ¿ıÀ·Î¿ ¤Îfl÷Ì›±‹ıÏfl¿fi˘ ’˛ıÏÁÕLÀ ÀˇQ’fiı Á‹◊˝fi ±Î’ı »ı, …ı‹Î_ L›

Àı@fi˘·˘∞ ’˛˘ŒıÂfi·˘fiı … ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ’˛‰ı ‹‚Âı. ±Î Ï⁄· ËηfiÌ Ï‰{Î ‹ı‚‰‰ÎfiÌ ·˘ÀflÌ ÏÁVÀ‹fiı fiÎ⁄Òÿ ¿flÂı, ’fl_÷ √˛Ìfi ¿ÎÕÛ ‹ı‚‰‰Î ‹ÎÀı ˆZÎÏHο ·Î›¿Î÷fiÎ ’˘≥LÀ μ‹ıflÎÂı. ±Î Ï⁄·‹Î_ ±_√˛ı∞ ¤ÎÊÎfi_ iÎÎfi, ¨«Î ’√Îfl‰Î‚Ì fi˘¿flÌ ‰√ıflı …ı‰Î_ ZÎıh΢‹Î_ ±Áfl ◊Âı. ÀˇQ’ı ¿èÎ_ ¿ı ±Î Ï⁄·◊Ì ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ √flÌ⁄Ì‹Î_ CÎÀÎÕ˘ ◊Âı, ’√Îfl ‰‘Âı, ¿flÿÎ÷α˘fiÎ ±⁄Ωı Õ˘·flfiÌ ⁄«÷ ◊Âı. ±Î Ï⁄· ±˘»\_ ¿˙ÂS› ‘flΉ÷ΠωÿıÂ̱˘fiı ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ’˛‰ı ¿fl÷Î_ ±À¿Î‰Âı. ±Î Ï⁄· ’ÁÎfl ◊Âı ÷˘ ±Î√Î‹Ì ÿΛ¿Î‹Î_ ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ¿Î›ÿıÁfl ’˛‰ı ‹ı‚‰fiÎflα˘fiÌ Á_A›Î‹Î_ 50 À¿Îfi˘ CÎÀÎÕ˘ ◊Âı. ’Ïfl‰Îfl ±Î‘ÎÏfl÷ ω{Î ‹ı‚‰fiÎflα˘ ‹ÎÀı ’HÎ ¿Õ¿ Ïfi›‹˘ CÎÕÎÂı, …ı‹Î_ ‹ÎhÎ ∞‰fiÁÎ◊Ì ±fiı Á√Ìfl Á_÷Îfifiı … ’˛Î‘ÎL› ±’ÎÂı. ‰Êı˝ ‹ÎhÎ ’Î_« ·Î¬ √˛Ìfi ¿ÎÕÛ ≥U› ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı.

⁄Ì∞ ±˘√VÀı ÁıfiıÀfl˘ À˘‹ ¿˘Àfi (±Îfl-±Î¿Î˝LÁÎÁ) (ÕÎ⁄ı) ±fiı ÕıÏ‰Õ ’flÕ< (…‹HÎı) ¶ÎflÎ fl…^ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Î ÁıfiıÀ Ï⁄· 1720fiı Á‹◊˝fi ±Î’÷Î ±‹ıÏfl¿Ì ’˛‹¬ Õ˘fiÎSÕ ÀˇQ’. (Œ˘À˘— TËÎ¥À ËÎμÁ ωÏÕ›˘‹Î_◊Ì)

Ï‹Á ÀÌfi ›±ıÁ±ı Á˙Óÿ›˝ V’‘ν‹Î_ À˘’ ’Î_«‹Î_ ¿ıÏ·Œ˘Ïfi˝›ÎfiÌ Ωfi ’Àı·fi˘ Á‹Î‰ı L› ›˘¿Û— ¿ıÏ·Œ˘Ïfi˝›Î‹Î_ Ë„LÀ_BÀfi ⁄Ì« ’fl ‰Á÷Ì 16 ‰Ê˝fiÌ Ωfi ’Àı· Ï‹Á ÀÌfi ›±ıÁ±ı 2017 Á˙Óÿ›˝ V’‘ν‹Î_ À˘’ ’Î_« V’‘˝¿˘‹Î_ ’Á_ÿ√Ì ’Î‹Ì Ë÷Ì, …ı V’‘ν ÏŒÏfi@ÁfiÌ Ï‹ÁflÌfiÌ Á˘ÏŒ›Î Õ˘Ï‹_B{-Ëı≥◊˘Œı ∞÷Ì ·Ì‘Ì Ë÷Ì. Ï‹Á ÀÌfi ›±ıÁ±ı 2017 Á˙Óÿ›˝ V’‘νfi˘ ÷Î… μ’flÎ_÷ Á˘ÏŒ›Î Õ˘Ï‹_B{-Ëı≥◊˘Œı ÿÁ ËΩfl Õ˘·flfiÌ V¿˘·flÏÂ’ ±fiı ’Î_« ËΩfl fl˘¿Õ ≥fi΋ ∞I›_ Ë÷_. Á˘ÏŒ›Î Õ˘Ï‹_B{-Ëı≥◊˘Œ ±fiı Ωfi ’Àı· μ’flÎ_÷ ±L› hÎHÎ V’‘˝¿˘fiÌ Ï‰Ï‰‘ …Ωı±ı ’Á_ÿ√Ì ¿flÌ Ë÷Ì, …ı‹Î_ ‰fiÌÁÎ ‹ı◊ıÁ˘fi (±˘flı√˘fi), ±ı·ı@ÁÌÁ „V‹◊ (fiı‰ÎÕÎ) ±fiı ’ı≥… fl˘Ï⁄LÁfi (≥„LÕ›ÎfiÎ)fi˘ Á‹Î‰ı ◊÷˘ Ë÷˘. ÷‹Î‹ 51 Ï‹Á ÀÌfi ›±ıÁ±ı V’‘˝¿˘ 50 flÎF›˘ ±fiı

±ıÏfl{˘fi΋Î_ ÏŒÏfi@Á‹Î_ ›˘Ω›ı·Ì Ï‹Á ÀÌfi ›±ıÁ±ı ’˛ÌÏ·Ï‹fiflÌ V’‘ν‹Î_ ≥‰gfi√ √Îμfi‹Î_ VÀı… ’fl ’flŒ˘‹˝ ¿fl÷Ì Ï‹Á ¿ıÏ·Œ˘Ïfi˝›Î ÀÌfi ›±ıÁ±ı 2017 Ωfi ’Àı·.

ÏÕ„VÀˇ@À ±˘Œ ¿˘·_Ï⁄›Îfi_ ’˛Ï÷ÏfiÏ‘I‰ ¿fl÷Î Ë÷Î. Ωfi ’Àı· Ë„LÀ_BÀfi ⁄Ì« ËÎ¥ V¿>·fiÌ …\Ïfi›fl ωzÎÏ◊˝fiÌ »ı. ÷ıHÎı ·˘L√ ⁄Ì« ÀıflıÁ Ï◊›ıÀfl‹Î_ ›˘ıΩ›ı·Ì «˘◊Ì ÏÕÁıQ⁄fl, 2016fiÎ fl˘… ›˘Ω›ı·Ì Ï‹Á ¿ıÏ·Œ˘Ïfi˝›Î ÀÌfi ›±ıÁ±ı 2017‹Î_ ÷Î… ‹ı‚T›˘ Ë÷˘. ±Î ±√Îμ ÷ıHÎı Œı⁄˛±ÎflÌ‹Î_ ›˘Ω›ı·Ì Ï‹Á Ë„LÀ_BÀfi ⁄Ì« ÀÌ‹fi˘ Ϭ÷Î⁄ ’HÎ ∞I›˘ Ë÷˘. (Á˙…L›— “L›{ ≥„L՛ΠÀÎ≥QÁ”)


¹ÚĂ&#x192;VĂ&#x2039; 18, 2017 August 18, 2017

5

30ars +

R a d h a T r av e l l l c 30 äÌýĂ&#x2014;Ă­ äĂ&#x201D;Ă°

To book your

ye

AIR TICKETS, CRUISE, TOURS and VACATIONS contact us CALIFORNIA:714-522-8200 FLORIDA: 813-344-0744

¹þĂ&#x;åÍ´LçÚĂ&#x17E;ĂŤ VĂ&#x2022;ĂľUĂ?ĂĄ Ă&#x17D;ĂľĂ&#x; Ă&#x153;ĂŤĂ&#x2039;Ăľ

ÏärçĂ&#x17E;Ă­Ă? çþäÍ Ă&#x2039;<Ă&#x; ĂŹĂ?VĂ&#x20AC;ĂŤÂľLĂ&#x2039;

TOLL FREE :

1-866-554-P7 U8 J5 A2

EMAIL: info@pujatravels.com OR

Indian Visa - Passport OCI service 7025 Yellowstone Boulevard Suite 14N, Forest Hills, NY 11375 â&#x20AC;˘ Ph.: 212-719-3244 â&#x20AC;˘ E-mail: radhatravel@gmail.com

¹þç. ¹þĂ&#x17E;. Ă&#x2039;ÿÍäþå ¹þLĂ? Ă&#x2039;<çý ĂĽĂ&#x;Ă&#x2DC; ÂąĂ&#x192;Ă&#x;äÍå

Ă&#x2030;Ăľ@çĂ&#x17E; èÍ´Ă&#x2039;Ýç LĂ?Ă° Ă?ĂšĂ&#x20AC;Ăł Ă&#x201A;ĂŤĂ&#x2013;Ăľ ĂĽw Ă&#x2014;Ă?þå Ă&#x2022;ĂšĂ&#x2013;ĂŤĂ&#x17E;Ă­ Ă&#x2039;ÿÍäþå ¹þĂ&#x2030;LçíĂ&#x17E;Ă­ çĂ&#x17D;âĂ&#x2013;ĂŤ Ă&#x161;ĂŤĂ&#x2DC; ĂĽĂ&#x;Ă&#x2DC;Ă&#x203A;Í´ ÂąĂ&#x192;Ă&#x;äÍå çèÌý Ă&#x2030;HÍÍäþ Ă&#x2C6;Ăľ Ă&#x20AC;Ăľ Ă&#x2013;þ¹Ú¹þ ¹ÍĂ&#x2022; çúĂ&#x17E;ĂŤ çèĂ&#x20AC;ĂŤĂ&#x;Ă&#x2014;Ă­ LĂ?Ă° Ă&#x2030;çaĂ&#x153;ĂŤ_ Ă&#x2022;HĂŤ Ă&#x2039;ÿÍäþå ¹þĂ&#x2030;Lçí ĂĽw Ă&#x20AC;Ă&#x;þå Ă&#x2C6;Ăľ. ÂąĂ&#x153;Ăľ äí{ĂŤ ÂąĂ&#x17E;Ăľ Ă&#x2022;ÍçĂ&#x2022;ĂšĂ&#x2039;Ăł çþäÍĂ&#x17E;Ă­ ÂľkĂŤĂ&#x153; çþäÍĂ&#x17E;Ă­ Ă&#x201A;ĂŤhĂŤĂ­ ¹ÍĂ&#x2022;í¹þ Ă&#x2C6;í¹þ.

¹Íãà Ă&#x20AC;ĂŤ, Ă?Ă°Ă&#x;ĂšĂ&#x2022;, ¹þÏüĂ?ĂŤ, ĂŹĂ&#x153;Ă?ĂĄ ÂłVĂ&#x2039;, ç;Ă&#x2014; Ă&#x2022;þÏçÏĂ&#x17D;Ă&#x20AC;, ç;Ă&#x2014; ÂąĂ&#x153;þÏĂ&#x;Ă&#x20AC;ĂŤ Ă&#x153;ĂŤĂ&#x2039;Ăľ çVĂ&#x2013;Ă­ ĂŹĂ&#x2039;ĂŹĂ&#x20AC;Ă&#x2039;Ă&#x17E;Ă­ Ă&#x201A;ĂŤhĂŤĂ­ TAX & RESTRICTION APPLY

Or Visit Our OfďŹ ce

Explore Dubai City, Desert Safari, Dhow Cruise and Worldâ&#x20AC;&#x2122;s tallest Building- Burj Khalifa.

www.pujatravels.com

Exclusive EUROPE

37-11, 74th Street, Second Floor Jackson Heights, NY 11372

Tel: (718) 639-9700 (O) OR 1-866-639-9700

pujatravelsint@gmail.com 2017 E. Fowler Ave., Tampa, Florida-33637

Best of SPAIN & PORTUGAL CAPTIVATING AUSTRALIA

(14 nights/15 days)

(11 night/12days)

(11 nights/12 days)

FRANCE, BELGIUM, ITALY, CROATIA, THE NETHERLANDS, GERMANY & SWITZERLAND

MADRID, TOLEDO, LISBON, CASCAIS, SERVILLE, CORODA, MALAGA, GRANADA, VALENCIA & BARCELONA. We provide INDIAN VEG/ GUJARATI for during the tour.F

GOLD COAST, CAIRNS, MELBOURNE, SYDNEY We provide INDIAN VEG/ GUJARATI for during the tour.

Child is free. We provide INDIAN VEG/GUJARATI for during the tour.

s 7ESPEAKIN().$) GUJARATI & ENGLISH s 7EAREOPENALLDAY s 7EAREEXPERTSINDELIVERINGSERVICESTO 3/54(!3)!.#/--5.)4)%3 s 7EISSUETICKETSFROM).$)! PAK, BANG, to USA s 7EHAVESPECIALFARESFORBUSINESSCLASS

Attractive AIRLINE FARES

$280

From onwards to

DEL / BOM / AMD / BLR / MAA/ HYD / TRV / CCU / DAC / CMB

(732) 283-0566 (R) Visa, Passport and OCI Service at Normal Price We do Travel and Medical Insurance

ÂąĂ&#x153;Ă&#x2DC;ÍäÍĂ&#x2DC; $682 äĂ?ĂšĂ&#x2DC;Ă&#x;ĂŤ $773 Ă&#x153;_Ă°Ă&#x161;´ $662

CRUISE for ALASKA, BAHAMAS, CARRIBEAN, HAWAI, MEXICO etc

( 290 Benjamin Ave., Iselin, NJ 08830 ) For more details & customisation please contact us. We do have other packages for these destinations

!! A.H. TOURSĂ&#x17E;Ă­ çVĂ&#x2013;ĂŤ Ă&#x203A;ÍäĂ&#x153;ĂŤ_ ĂŹĂ&#x2039;ĂŹĂ&#x20AC;Ă&#x2039;!!

³ãLĂ?Ă?ĂŤĂ&#x17E;ĂŤ ÂąLĂ? üèþĂ&#x;Ăš Ă&#x153;ĂŤĂ&#x2039;Ăľ çVĂ&#x2013;Ă­ ĂŹĂ&#x2039;ĂŹĂ&#x20AC;Ă&#x2039;

For Best Deals on Emirates and Cheapest Fares TAKE STOPOVER IN DUBAI

CST # 2075857-40

A

H TOUR

Ïä{ĂŤ çÏäýç ÂşBĂĄĂľLĂ?, Ă&#x2DC;Ă°Ă&#x161;´ ³ãLĂ?Ă?ĂŤ

Ă&#x2021;ĂŤĂĄĂš Ă&#x192;Ă°Ă&#x2030;Ă&#x;ĂŤĂ&#x2013;

45 W 34th St, Suite 705, New York, NY 10001 212-868-0299 OR 732-218-9261

Travel Abroad Inc.

www.pujatravels.com

To book and to customize your travel plan please contact us.

³ãLĂ?Ă?ĂŤ, Ă?Ă°Ă&#x;ĂšĂ&#x2022;, Ă&#x2DC;Ă°Ă&#x161;´ Ă&#x153;ĂŤĂ&#x2039;Ăľ Ă&#x2022;ĂľĂ&#x20AC;ĂľĂ&#x2030; Ă&#x153;âüþ.

èÍåĂ&#x153;ĂŤ_ Ă&#x2DC;Ă°Ă&#x161;´Ă&#x17E;ĂŤ Ă&#x153;ĂŤĂ&#x2039;Ăľ 3 NTSĂ&#x17E;ĂŤ Ă&#x2022;ĂľĂ&#x20AC;ĂľĂ&#x2030; $295 Ă&#x153;âüþ èÚĂ&#x2039;þå ÂąĂ&#x17E;Ăľ Ă&#x2039;>çý ÂąĂ&#x17E;Ăľ ¹Íãà Ă&#x20AC;ĂŤĂ&#x17E;Ă­ çĂ&#x17D;ĂŤĂ&#x;Ă­ Ă&#x153;ĂŤĂ&#x2039;Ăľ ç_Ă&#x2022;Ă&#x20AC;Ăł Ă&#x20AC;Ă&#x;Ăš. mtravel@msn.com abdul.mtravel@hotmail.com

1 West 34th Street, Suite 203 New York NY 10001

Offering Seasons Most Attractive Fares SEASON'S BONANZA SPECIALS

Airline Tickets & Hotels

Tel: 212-564-8989

Visit us at: www.travelabroadfares.com

e-mail: info@travelabroadinc.com

To read Gujarat Times ePaper, visit www.gujarattimesusa.com To advertise in PRINT or WEB send your email to info@gujarattimesusa.com


August 18, 2017

6

±˘√VÀ 18, 2017

±‹ıÏfl¿Î

Œ·˘ÏflÕ΋Î_ B·˘⁄· ‹ÌÀ‹Î_ ¤Îfl÷Ì› ‹Ò‚fiÎ ÁıÓ¿Õ˘ ÏŒÏ{Ï›fi˘fiÌ ËÎ…flÌ ‰˘gÂBÀfi— Œ·˘ÏflÕÎfiÎ „@·›fl‰˘Àfl‹Î_ B·˘⁄· ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfi ±˘Œ ÏŒÏ{Ï›LÁ ±˘Œ ≥„LÕ›fi ±˘ÏflÏ…fi (√ıÏ’›˘) ¶ÎflÎ ±Î›˘Ï…÷ ÁÎ÷‹Ì Ï‹Õ›fl ¿˘LŒflLÁ‹Î_ ¤Îfl÷Ì› ‹Ò‚fiÎ ÁıÓ¿Õ˘ ÏŒÏ{Ï›fi˘ ωf‰¤fl‹Î_◊Ì μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. ±Î ¿˘LŒflLÁ‹Î_ ›fiÎ≥ÀıÕ VÀıÀ˚Á, ¿ıfiıÕÎ, ›¿ı, ±˘VÀˇıÏ·›Î, L› {Ì·ıLÕ, ±ÎÏ¡¿Î ±fiı Ï‹Õ· ¥VÀfiÎ ÿı¢, ¤Îfl÷‹Î_◊Ì ·√¤√ 400◊Ì ‰‘ Á_¢‘¿˘, ÏÂZÎHÎÂÎjÎ̱˘, Á_¢‘¿˘ ¤Î√ ·ı‰Î ‹ÎÀı ±ÎT›Î Ë÷Î. √ıÏ’›˘fiÎ ËηfiÎ ’˛‹¬ Õ˘. fl‹ı ‹Ëı÷Î »ı, …ı±˘ ›fiÎ≥ÀıÕ g¿BÕ‹fiÎ »ı, …ı‹HÎı Ï⁄˛ÏÀ ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfi ±˘Œ ÏŒÏ{Ï›LÁ ±˘Œ ≥„LÕ›fi ±˘ÏflÏ…fi (⁄ıÏ’›˘)fi_ fiıI≤I‰ ¿›* »ı. ±Î ¿˘LŒflLÁfiÎ ‹A› ‹Ëı‹Îfi ¤Îfl÷fiÎ ¿˘LÁ· …fifl· (ÁÎμ◊-¥VÀfi˝ Ïfl…fi) fiÎ√ı gÁË Ë÷Î, …ı‹HÎı ’˘÷ÎfiÎ ’˛‰«fi‹Î_ ¤Îfl÷-±‹ıÏfl¿Î Á_⁄_‘˘ ωÂı ‹ÎÏË÷Ì ±Î’Ì Ë÷Ì. ⁄ı Ïÿ‰Á ÿflÏ‹›Îfi ‹ıÏÕ¿· ±ıF›¿ıÂfi ÁıÏ‹fiÎfl˘ ›˘Ω›Î Ë÷Î. ωω‘ ωʛfiÎ ÏfiWHÎÎ÷˘±ı B·˘⁄· ËıS◊¿ıfl‹Î_ ÷Î…ı÷flfiÎ_ Á_¢‘fi˘ ±fiı μE« √HΉkÎÎ Ω‚‰‰Î ωÂı ««Î˝ ¿flÌ Ë÷Ì. ωω‘ ÏŒÏ{Ï›fi˘±ı ÕΛÎÏ⁄ÀÌÁ, ¿ÎÏÕÛ›˘‰ÎV@›·fl ÏÕÁÌ{, ËÎ≥’flÀıLÂfi ±fiı VÀˇ˘¿, ±˘L¿˘·˘∞, Ïflfi· ÀˇÎLÁM·ÎLÀ, fl˘⁄˘ÏÀ¿ Á…˝flÌ, ‹ıÀflfi·≥LŒflLÀ ËıS◊, ≥‹Ï…*√ ËıS◊¿ıflfiı ·√÷Î ’Õ¿Îfl˘, ·ÌÕflÏÂ’ Õı‰·’‹ıLÀ ±fiı fiÌÏ÷‹kÎÎ ‰√ıflı ωÂı ««Î˝ ¿flÌ Ë÷Ì. “L›{ ≥„L՛ΠÀÎ≥QÁ”fiÎ ’„O·Âfl ’•lÌ Õ˘. Á‘Ìfl ’fl̬ √ıÏ’›˘fiÎ Ωı≥LÀ ÁıøıÀflÌ, ›±ıÁ±ı »ı, ÷ı‹HÎı “·ÌÕflÏÂ’ Œ˘fl ’ıÂLÀ ÁıŒÀÌ” ωÂıfiÌ ’ıfi·fi_ fiıI≤I‰ ¿›* Ë÷_. ÷ı‹fiÎ_ ’hÎÌ Õ˘. ’Ò‰a ’fl̬

Œ·˘ÏflÕÎfiÎ „@·›fl‰˘Àfl‹Î_ √ıÏ’›˘ B·˘⁄· ‹ÌÀ‹Î_ μ’„V◊÷ ‹ËÎfi¤Î‰˘ ±fiı ‹Ëı‹Îfi˘ ÁÎ◊ı ’•lÌ Õ˘. Á‘Ìfl ’fl̬ fi…flı ’Õı »ı.

≥Q›fi˘ÕıόϛLÁÌ (fl˘√’˛Ï÷¿Îfl¿ „@÷fiÎ ±¤Î‰) ωʛfiı ·√÷Ì ’ıfi·fiÎ_ ‰@÷Î Ë÷Î_. Õ˘. Á‘Ìfl ’fl̬ı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı √ıÏ’›˘fiÎ 34 ÿı¢‹Î_ ÁP›˘ »ı ±fiı ωf‰¤flfiÎ ¤Îfl÷Ì› ‹Ò‚fiÎ 1.2 Ï‹Ï·›fi ÏŒÏ{Ï›fi˘fi_ ’˛Ï÷ÏfiÏ‘I‰ ¿flı »ı. (Á˙…L›— “L›{ ≥„L՛ΠÀÎ≥QÁ”)

ωÿı‹Î_ ‰Á÷Î 16 Ï‹Ï·›fi ¤Îfl÷Ì›˘ ‹÷ÿÎfi ¿flÌ Â¿Âı

«Î‰Ìw’ ˢtÎ ’fl Ïfi‹Î›ı·Î hÎHÎ ¤Îfl÷Ì›-±‹ıÏfl¿fi˘fiı ÁıfiıÀfiÌ ⁄ËÎ·Ì ‰˘gÂBÀfi— ±‹ıÏfl¿Ì ÁıfiıÀı ’˛‹¬ Õ˘fiÎSÕ ÀˇQ’ ¶ÎflÎ «Î‰Ìw’ Áfl¿ÎflÌ Ë˘tα˘ ‹ÎÀı ’Á_ÿ ¿flΛı·Î hÎHÎ ¤Îfl÷Ì›-±‹ıÏfl¿fi˘fiı ⁄ËÎ·Ì ±Î’Ì »ı. ±‹ıÏfl¿Ì ’˛‹¬ ÀˇQ’fiÎ ‰Ë̉ÀÌ ÷_h΋Î_ «Î‰Ìw’ ˢtÎ ’fl Ïfi‹Î›ı·Î hÎHÎ ¤Îfl÷Ì› ±‹ıÏfl¿fi˘fiÌ Ïfi‹c¿fiı ÁıfiıÀı ⁄ËÎ·Ì ±Î’Ì »ı. ±Î hÎHÎ ¤Îfl÷Ì› ±‹ıÏfl¿fi˘‹Î_ ŒıÕfl· ±ıfi∞˝ flıB›·ıÀflÌ ¿Ï‹Âfifl ‹ıQ⁄fl ÷flÌ¿ı Ïfi‹Î›ı·Ì fiÌ· «ıÀfl∞, ≥LÀı·ı@E›±· ’˛˘’Àa ±ıfiŒ˘Á˝‹ıLÀ ¿˘±˘ÏÕÛfiıÀfl ÷flÌ¿ı Ïfi‹Î›ı·Î ωÂη ±‹Ìfi ±fiı ’ıfl„V◊÷ ±‹ıÏfl¿Ì flÎ…ÿÒ÷ Ïfi‹Î›ı·Î Ï¿ëÎ μÁ˝fi˘ Á‹Î‰ı ◊Λ »ı.

±ıfi∞˝ ’˘Ï·ÁÌfiı fi‰˘ ±Î¿Îfl ±Î’‰ÎfiÌ ÀˇQ’fiÌ ›˘…fi΋Î_ «ıÀfl∞ ‹Ëk‰fiÌ ¤ÒÏ‹¿Î ¤…‰Âı. ÀˇQ’ ¶ÎflÎ Ïfi‹Î›ı·Î ÷ı±˘ ⁄ÌΩ ¤Îfl÷Ì› ±‹ıÏfl¿fi »ı. ÏøëÎ μÁ˝ ÏÁÏfi›fl Œ˘flıfi Áω˝ÁfiÎ ¿ıÏfl›fl ‹ıQ⁄fl »ı. ÷ı±˘ Ëη‹Î_ ‹ıÏÕˇÕ, V’ıfi‹Î_ ›±ıÁ ±ıQ⁄ıÁÌ‹Î_ «Î…˝ ÿ ±ŒıÁ˝ »ı. ωÂη ±‹Ìfi Ëη‹Î_ ›±ıÁ ËÎμÁ F›ÏÕÏ›flÌ ¿Ï‹ÀÌ‹Î_ ÏÁÏfi›fl ¿Îμ„LÁ· ÷flÌ¿ı Áı‰Î ±Î’ı »ı. ±‹Ìfiı F›˘…˝ ÕOS› ⁄ ‰Ë̉ÀÌ ÷_h΋Î_ TËÎ≥À ËÎμÁfiÎ ±ıÁ˘ÏÁ›ıÀ ÏÕflı@Àfl ÷flÌ¿ı Œfl… ⁄Ω‰Ì Ë÷Ì. (Á˙…L›— “L›{ ≥„L՛ΠÀÎ≥QÁ”)

Õ˘. ¤fl÷ ⁄ÎflÎ¥fiÎ Ï’÷Î ËÏflÿÎÁ ⁄ÎflÎ¥fi_ 94 ‰Êı˝ Ïfi‘fi ÏÁÏfi›fl ÕıM›ÀÌ ≥·ı@Âfi ¿Ï‹Âfifl μ‹ı ÏÁ_ËÎ, ÕıM›ÀÌ ≥·ı@Âfi ¿Ï‹Âfifl Á_ÿÌ’ Á@ÁıfiÎ ±fiı L› ›˘¿Û„V◊÷ ¤Îfl÷Ì› ÕıM›ÀÌ ¿˘LÁ· …fifl· ’˛Ï‹÷Î ÏhÎ’Îà fi…flı ’Õı »ı.

L› ›˘¿Û— ¤Îfl÷fiÌ ⁄ËÎfl ωÿı‹Î_ ‰Á÷Î 16 Ï‹Ï·›fi ¤Îfl÷Ì›˘, ωzÎ◊a±˘ ±fiı ¿Î‹ÿÎfl˘ ’ÎÁı ‹÷ÿÎfi ¿fl‰Îfi˘ ω¿S’ »ı. ¤Îfl÷‹Î_ ÷ı±˘ fi ˢ› I›Îflı ’HÎ Á_Áÿ ±fiı ω‘ÎfiÁ¤ÎfiÌ «Ò_ÀHÎÌ ÿflÏ‹›Îfi ‹÷ ±Î’Ì Â¿Âı. ÏÁÏfi›fl ÕıM›ÀÌ ≥·ı@Âfi ¿Ï‹Âfifl μ‹ı ÏÁ_ËÎ, ÕıM›ÀÌ ≥·ı@Âfi ¿Ï‹Âfifl Á_ÿÌ’ Á@ÁıfiÎ ±fiı L› ›˘¿Û„V◊÷ ¤Îfl÷Ì› ÕıM›ÀÌ ¿˘LÁ· …fifl· ’˛Ï‹÷Î ÏhÎ’ÎÃı Á˘‹‰Îfl, 31‹Ì …\·Î¥±ı ¤Îfl÷Ì› ÿ^÷ΉÎÁfiÌ ‹·Î¿Î÷ ·Ì‘Ì Ë÷Ì ±fiı ±Î fi‰Ì ’Ëı· ωÂıfiÌ ‹ÎÏË÷Ì ±Î’Ì Ë÷Ì. …ı±˘ ¤Îfl÷Ì› ’ÎÁ’˘ÀÛ ‘flΉ÷Πˢ› ÷ı‰Î ωzÎ◊a±˘ ±fiı ¿Î‹ÿÎfl˘ ¿ı …ı±˘ ¤Îfl÷fiÌ ⁄ËÎfl ±P›ÎÁ ¿flı »ı ±◊‰Î fi˘¿flÌ ¿flı »ı ÷ı±˘ Á_Áÿ ±fiı ω‘ÎfiÁ¤ÎfiÌ «Ò_ÀHÎÌ ÿflÏ‹›Îfi ’˘÷Îfi˘ ‹÷ ±Î’‰Î ‹ÎÀı ±˘fi·Î≥fi flÏ…VÀfl http://eci.nic.in/eci/eci.html ¿flÌ Â¿Âı. ωÿı‹Î_ ‰Á÷Î 1 ¿fl˘Õ 60 ·Î¬ …ıÀ·Î

¤Îfl÷Ì›˘ ‹ÎÀı ±Îfi_ÿfiÎ Á‹Î«Îfl ±ı »ı ¿ı ¤Îfl÷ Áfl¿ÎflfiÎ ‹_hÎÌ‹_Õ‚ı ±ıfi±Îfl±Î≥ ‹ÎÀı ’˛˘@ÁÌ ‰˘gÀ√fiÌ ‹_…^flÌ ±Î’Ì »ı, …ı À>_¿ Á‹›‹Î_ ‹_…^fl ◊÷Î_ ÷‹Î‹ ±ıfi±Îfl±Î≥ ˉı ’˘÷ÎfiÎ ‰÷fi‹Î_ ‰Á÷Î ’˘÷ÎfiÎ ’˛Ï÷ÏfiÏ‘ ¶ÎflÎ ‹÷ ±Î’Ì Â¿Âı. ωÿı‹Î_ ‰Á÷Î ¤Îfl÷Ì›˘fiı ‰÷fi’˛ı‹ »ı ±fiı ÷ı±˘ ’˘÷Îfi_ ‹_÷T› T›@÷ ¿flÌ Â¿ı »ı ±fiı ÷ıfi˘ ÷ı‹fiı ±Ï‘¿Îfl »ı. ¿›Î ÿı‹Î_ ¿ıÀ·Î ¤Îfl÷Ì›˘ ‰Áı »ı ÷ı ±√I›fi_ fi◊Ì, ’fl_÷ ÷ı‹fiÎ ‰÷fi ÁÎ◊ıfiÎ Á_’¿Ûfiı K›Îfi‹Î_ flά÷Î_ ±Î ÏfiHν› ¿flΛ˘ »ı. ±I›Îfl Á‘Ì ±ıfi±Îfl±Î≥fiı ‹÷ÿÎfifi˘ ±Ï‘¿Îfl ÷˘ Ë÷˘, ’fl_÷ ‹÷ÿÎfi ¿fl‰Î ÷ı±˘±ı ¤Îfl÷ ±Î‰‰_ ’Õ÷_ Ë÷_ ±◊‰Î ÷˘ ’˘VÀ· ⁄ı·ıÀ ·¥fiı ’˘÷ÎfiÎ ÿıÂfiÎ ¤Îfl÷„V◊÷ flÎ…ÿÒ÷fiı Á’fl÷ ¿flÌ ‹÷ÿÎfi ¿flÌ Â¿Î÷_ Ë÷_. ˉı ’˛˘@ÁÌ ¶ÎflÎ ‹÷ÿÎfifi˘ ±Ï‘¿Îfl ‹‚÷Î_ ÷ı±˘ ‰÷fi‹Î_ ‰Á÷Î ’˘÷ÎfiÎ ’˛Ï÷ÏfiÏ‘ ¶ÎflÎ ‹÷ÿÎfi ¿flÌ Â¿Âı. (Á˙…L›— “L›{ ≥„L՛ΠÀÎ≥QÁ”)

Ï¿Î√˘— ¤Îfl÷Ì› ±‹ıÏfl¿fi Á‹ÿΛfiÎ ±√˛HÎÌ ±fiı ÏŒÏ{Ï›fi Õ˘. ¤fl÷ ⁄ÎflÎ¥fiÎ Ï’÷Î ËÏflÿÎÁ ÿı‰∞ ⁄ÎflÎ¥fi_ 25‹Ì …\·Î¥±ı Ïfi‘fi ◊›_ Ë÷_. ÷ı±˘ 94 ‰Ê˝fiÎ Ë÷Î. ±ı«. ÕÌ. ⁄ÎflÎ¥ ÷flÌ¿ı ΩHÎÌ÷Î ËÏflÿÎÁ ⁄ÎflÎ¥fi˘ …L‹ ¤Îfl÷fiÎ √…flÎ÷fiÎ ËÏflÿÎÁ ⁄ÎflÎ¥ ¶Îfl¿Î‹Î_ ◊›˘ Ë÷˘. ÷ı‹HÎı ±ı‹. ±ıÁ. ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ ‰Õ˘ÿfl΋Î_◊Ì ⁄Ì. ±ıÁÁÌ.fiÌ ÏÕ√˛Ì ‹ı‚‰Ì Ë÷Ì. ±Î ’»Ì ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ ±˘Œ ⁄˘Q⁄ı‹Î_◊Ì ¿ıÏ‹¿· ±ı„L…Ïfi›Ïfl_√‹Î_ VfiÎ÷¿fiÌ

’ÿ‰Ì ËÎ_Á· ¿flÌ Ë÷Ì. ÷ı±˘ ±ı·ı„Q⁄¿ ¿ıÏ‹¿SÁ‹Î_ Ï’˛„LÀ_√ ’˛ıÁfiÎ ‹ıfiı…fl Ë÷Î ±fiı ’»Ì ⁄fl˘Õ΋Î_ ·Î≥À ’„O·¿ıÂLÁfiÎ ÏÕflı@Àfl ÷flÌ¿ı Ïfi‹Î›Î Ë÷Î, F›Î_ ÷ı‹HÎı 35 ‰Ê˝ Œfl… ±ÿÎ ¿flÌ Ë÷Ì. ÷ı‹HÎı ’˘÷ÎfiÌ Á‹√˛ ¿ÎflÏ¿ÿa ÿflÏ‹›Îfi ¿›Îflı› “⁄Ì‹ÎflÌfiÌ flΩ” ·Ì‘Ì fiˢ÷Ì. ÷ı±˘ ’˘÷ÎfiÌ ’λ‚ ’˘÷ÎfiÎ «Îfl ’h΢ Õ˘. ¤fl÷ ⁄ÎflÎ¥ (±fiı ÷ı‹fiÎ_ ’IÔfiÌ Õ˘. ’LÔfiÎ ⁄ÎflÎ¥)(‹LVÀfl ≥„LÕ›ÎfiÎ), Õ˘. …›_÷ ⁄ÎflÎ¥ (±fiı ÷ı‹fiÎ_ ’IÔfiÌ μ‹Î ⁄ÎflÎ¥) (‰ıVÀÏŒSÕ, L› …ÁÌ˝), Õ˘. ’_¿… ⁄ÎflÎ¥ (±fiı ÷ı‹fiÎ_ ’IÔfiÌ ‰Á‘Î ⁄ÎflÎ¥) ±fiı ËflÌ ⁄ÎflÎ¥ (±fiı ÷ı‹fiÎ ’IÔfiÌ ¿˙ÂS›Î ⁄ÎflÎ¥) (‰Õ˘ÿflÎ), 11 ’˙h΢fiı ω·Î’ ¿fl÷Î »˘ÕÌ √›Î »ı. (Á˙…L›— “L›{ ≥„L՛ΠÀÎ≥QÁ”)

To advertise in GUJARAT TIMES

call: 212-675-7515 • fax: 212-675-7624


±ùÃVË 18, 2017 August 18, 2017

7

´ìÜÃþõåÞÑ ÂÚß-±_Öß

ìÞìÖ ±õÇ-äÞÚí ÀõÕ-Üð@Ö ìÕìËåÞù ÜëËõ Ýð±õççí±ë³±õç ÕþíìÜÝß Õþùçõgçà Îßí åw Àßåõ Ýð ±õç ìçËí{ÞìåÕ ±õLÍ ³ìÜÃþõåÞ çìäýçíç (Ýð±õççí±ë³±õç) ìÞìÖ ÀõÕ-Üð@Ö ±õÇ-

Üë³Àá dáäëÞí

ÍõìäÍ ±õÇ. ÞëÇÜõÞ

áðÍÀë ì{ÜùäÇëÀ

äÞÚí ìÕìËåÞù ÜëËõ ÖIÀëá ±çß×í ÕþíìÜÝß Õþùçõgçà Îßí åw Àßåõ. Øß ÞëHëëÀíÝ äæýÜë_ ±õÇ-äÞÚí ìä{ëÞí 65 è½ß ìä{ëÞí äëìæýÀ ÜÝëýØë èùÝ Èõ. ±ë ìçäëÝ, Ýð±õç ÜëVËçý ìÍÃþí ±×äë µEÇ ìÍÃþí ÔßëäÖë áëÛë×a±ù ÜëËõ Îë´á ×Ýõáí 20 è½ß ìÕìËåÞùÞí äëìæýÀ ÒÜëVËçý ÀõÕÓ èùÝ Èõ. ÕþíìÜÝß Õþùçõgçà ±õäí ìÕìËåÞù ÜëËõ Îßí åw ×åõ, ÉõÞõ ÀõÕÜë_×í Üðã@Ö Üâõ Öõäí åÀÝÖë Èõ, ½õ ±õÇ-äÞÚí ìÕìËåÞßÑ - µEÇ åöZëìHëÀ ç_V×ë èùÝ, - µEÇ åöZëìHëÀ ç_V×ë çë×õ ç_áBïÞ ±×äë ç_Ú_ìÔÖ ìÚÞÞÎëÀëßÀ ç_ÃÌÞ, ±×äë - ìÚÞÞÎëÀëßÀ ç_åùÔÞ ±×äë çßÀëßí ç_åùÔÞ ç_V×ë. ½õ áëÛë×a ÜëLÝÖëÕþëMïÖ ÀõÕ-Üð@Ö ç_V×ëç_ÃÌÞÞù ÀÜýÇëßí èùÝ, Öù ÕþíìÜÝß Õþùçõìç_à ±õäí ìÕìËåÞù ÜëËõ Îßí åw ×åõ, ÉõÞõ ÀõÕÜë_×í Üðã@Ö Üâõ Öõäí åÀÝÖë Èõ. Éõ ÀõÕ-Üð@Ö ìÕìËåÞßù ÕþíìÜÝß Õþùçõìç_à ÜëËõ ÜëLÝÖë ÔßëäÖë èùÝ Öõ±ù ÎùÜý ±ë³-907, ÎùÜý

  

±ë³-129 ÜëËõ ìß@äõVË Îùß ÕþíìÜÝß Õþùçõìç_à çìäýç, ÞùÞ³ìÜÃþLË äÀóß ÜëËõ ìÕìËåÞ Îë´á Àßí åÀåõ. ÎùÜý ±ë³-907 ±õÇ-äÞÚí ìÕìËåÞ çë×õ Îë´á Àßí åÀëåõ ±×äë ÕõãLÍ_à ±õÇ-äÞÚí ìÕìËåÞ ÜëËõ ±áà Îë´á Àßí åÀëåõ. ±Ãëµ Ýð±õççí±ë³±õç ¦ëßë ½èõßëÖ ÀßäëÜë_ ±ëäí èÖí Àõ ÀùÞßõÍ 30 äõ³äß ÕþùÃþëÜ ±_ÖÃýÖ ìÎì{ìåÝÞù äÖí Îë´á ×Ýõáí ±õÇäÞÚí ìÕìËåÞù ÜëËõ 26Üí É^ÞÞë ßùÉ ÕþíìÜÝß ÕþùçõgçÃÞí åw±ëÖ Àßë´ èÖí. Ýð±õççí±ë³±õç äÀóáùÍûç ÕßìÜË ÖßíÀõ ±LÝ ±õÇ-äÞÚí ìÕìËåÞùÞí ÕþíìÜÝß Õþùçõìç_à Îßí åw ÀßäëÞí ÝùÉÞë Àßõ Èõ. @Ýëßõ ±ëÕHëõ ±õÇ-äÞÚí ìÕìËåÞù ÜëËõ ÕþíìÜÝß Õþùçõìç_à VäíÀëßäëÞí åw±ëÖ Àßí åÀí±õ Öõ ±_ÃõÞí ½èõßëÖ Ýð±õççí±ë³±õç Çùyç ÜëìèÖí çë×õ Àßåõ. IÝë_ çðÔí, ÖÜëÜ ±LÝ ±õÇ-äÞÚí ìÕìËåÞù ÜëËõ ÕþíìÜÝß Õþùçõìç_à ÀëÜÇáëµ V×ìÃÖ ßèõåõ. ±ë ÕþÀëßÞí ìÕìËåÞù ÜëËõ Îë´á ×Ýõáë_ Àù´ ÕHë ÎùÜý ±ë³-907 Ýð±õççí±ë³±õç ÞÀëßí ÀëÏåõ. ½õ ìÕìËåÞß ÎùÜý ±ë³-907 ±Þõ ÎùÜý ±ë³129 ÎíÞù ÛõÃù ÇõÀ ßÉ^ Àßåõ, Öù Ýð±õççí±ë³±õç ÚLïÞõ ÎùÜý ÞÀëßí ÀëÏåõ. Ýð±õç ³ìÜÃþõåÞ ±õLÍ ÞõåÞìáËíÞõ áÃÖë ÀëÝØë±ùÞí ÖÜëßë Õß, ÖÜëßë Õìßäëß, ÖÜëßë ìÜhëù, ÖÜëßë_ çÃë_ç_Ú_Ôí±ù Õß Àõäí ±çß ÕÍí åÀõ Èõ Öõ ìäåõ äÔð ÜëìèÖí ÜëËõ ÖÜõ ±Üëßë ³ìÜÃþõåÞ ±õLÍ ÞõåÞìáËí áùÝçý ±×äë ±õËÞa{ çë×õ äëÖ Àßí åÀù Èù ±×äë ÞëÇÜÞ dáäëÞí ì{ÜùäõÀ (±õÞÕí{õÍ) áù ÃþðÕ, Õí. çí.Þù ´-Üõ³á info@visaserve.com Õß ç_ÕÀó Àßí åÀù Èù ±×äë 201-670-0006 (107) Õß ÎùÞ Àßí åÀù Èù ±×äë ±Üëßí áù ÎÜýÞí äõÚçë³Ë www.visaserve.com ìÞèëâí åÀù Èù.

LAW OFFICES OF

ROBERT A. MURTHA, Jr.

All Immmigration work including H1-B, Labor Certification and Work Authorisation, Bankruptcy, Divorces

401 Broadway, Suite 203 New York, NY 10013

Tel : (212) 966-6906

(Mon-Fri 10-5; Sat. 1-5) (admitted to New York & Federal Court)

Law Offices of

GOPAL T. KUKREJA Attorney at Law

5 3 C o l o n y L a n e , S y o s s e t , N Y 11 7 9 1

Ph: 212 594 0977 / Cell:516 476 1139 Family & Employment Immigration, Deportations, Appeals to BIA Circuit Courts, Business & Real Estate Closings, Divorce, Incorporation & Contracts, Wills, Landlord-Tenant, Personal Injury & Litigations.

FREE CONSULTATION

-Ñ ³ìÜÃþõåÞÞõ áÃÖí ÜØØ ÜëËõ ç_ÕÀó Àßù Ñ-

☛ ±ÜõìßÀÞ ±Þõ ÀõÞõÍí±Þ ³ìÜÃþõåÞÜë_ ØßõÀ ÕþÀëßÞí ÜØØ ☛ ±ÜõìßÀÞ ìçìË{ÞìåÕ ±Þõ ÃþíÞÀëÍó ÜõâääëÜë_ ÜØØ ☛ ±Üõ ÕëçÕùËó çìäýç ÕHë Õñßí ÕëÍí±õ Èí±õ ☛ çùUÝá ìç@ÝðìßËí èõSÕ ☛ ÎùßõÞ ìÍÃþí ³äõSÝð±õåÞ (±_Ãþõ°) ☛ ÛëæëÀíÝ ±ÞðäëØ  (ØßõÀ ÕþÀëßÞí ÛëæëÜë_×í) ☛ ±ÜõìßÀëÞí ÀùáõÉ/ÝðìÞäìçýËíÜë_ Õþäõå ☛ ìÚ{Þõç ÜëËõ ³ãLÍÝë×í ÜëHëç Úùáëäí åÀù Èù.

ç_ÕÀó ÀßùÑ 718-445-2790 ±×äë visit www.DEGREEEVALUATION.com

   

        

  

 

  

Message and data rates may apply.

BUSINESS CARDS SECTION ACCOUNTANT-CPA

NEW

CORPORATION SETUP

New Corporation or LLC at Low Rates

Complete Setup Services

FREE INITIAL CONSULTATION (During Adv Duration) Consulting, Incorporating EIN, State ID, “S” Corp, Kit, Seal &Licenses.

Accounting-Tax Returns-Payroll-Bookkeping

Keshav Lal-CPA 732.602.1120 300 Kimball Street Suite 204A, Woodbridge, NJ 07095.

BEAUTY SERVICE

INSURANCE Mehul.M.Desai Agent NY Ins. Lic. # LA 1380953 New York Life Insurance Company

1983 Marcus Avenue Suite # 210 Lake Success, NY 11042 Tel: 516-354-5897 Fax: 516-354-5991 Cell: 516-317-0029 mmdesai@ft.newyorklife.com The Company You Keep®


August 18, 2017

8

±˘√VÀ 18, 2017

±‹ıÏfl¿Î

IASONJ

¶ÎflÎ 50 ‰Ê˝ μ’flfiÎ ‰›V¿˘ ‹ÎÀı ›˘Ω›ı·˘ “Á_√Ì”fi˘ ωÏÂWÀ ¿Î›˝ø‹

L› …Áa— IASONG fiıΩ Ëı (Á_√Ì)fi˘ 50 ‰Ê˝fiÌ μ’flfiÎ gÁ√· ‰›V¿˘ ‹ÎÀı flω‰Îfl, 30 …\·Î¥±ı ˢÀı· ±ı„@{@›ÏÀ‰ V‰ÌÀ˚Á ¿ÎÀÛflıÀ, L› …Áa‹Î_ ±ı¿ ωÏÂWÀ ±fiı flÏÁ¿ ¿Î›˝ø‹ ›˘Ω›˘ Ë÷˘. “Á_√Ì” ±ıÀ·ı ÁÎ◊ı «Î·fiÎfl, (Á_√Ì) ±ıÀ·ı ±ı¿·÷Îfiı ÿÒfl ¿flfiÎfl Áxÿ›Ì ÁÎ◊ÌÿÎfl. (Á_√Ì) ±ıÀ·ı ‰Ê˘˝ Á‘ÌfiÎ ∞‰fiÁÎ◊Ìfiı √‹ÎT›Î ’»Ì ÁΩ˝÷Î ÂÒL›Î‰¿Î ±fiı ±ı¿·÷ÎfiÌ ‰ıÿfi΋Î_◊Ì Ë‚‰Î ’˛Ï÷ ·¥ …fiÎfl Ï‹hÎ ¿ı …ı‹fiÎ ¬¤Î ’fl ‹Î◊_ fiÎ¬Ì flÕÌ Â¿Î› ±fiı ±Îg·√fi ÁÎ◊ı ‹@÷ flÌ÷ı ËÁÌ ’HΠ¿Λ. ∞‰fifiÎ μkÎflΑ˝‹Î_ ±Î‰Ì ’Õı·Ì ±ı¿·÷Î ÿÒfl ¿flfiÎfl ±Î‰Î ÁÎ◊ÌÿÎfl ¢‘‰Îfi_ ‹Îfi̱ı ÷ıÀ·_ Áfl‚ fi◊Ì. Á΋ÎÏ…¿ ±fiı ÁÎ_ÁÎÏfl¿ ’Ïfl⁄‚˘ ±fiı¿ Ω÷fiÎ Á_¿˘« ÁΩ˝÷Î_ ˢ› »ı. ‹fi‹Î_ ÷˘ ÁÎ◊ÌÿÎfl Ï‹hÎfiÌ ≥E»Î Ω√÷Ì Ë˘›, ’HÎ ±ı

ÁÎ◊ÌÿÎfl @›Î_ ¢‘‰˘? ±ıfiı @›Î_ ‹‚‰_, ¿˘fiı ‹‚‰_, ¿ı‰Ì flÌ÷ı ‹‚‰_. ±ı ω‹ÎÁHÎ ÷˘ flËı …. ±ıfiı ‹ÎÀıfi_ V◊Îfi »ı “Á_√Ì”. “Á_√Ì” @·⁄ fi◊Ì, ·BÔfi‹ı‚˘ fi◊Ì, ¿˘¥ ‹ıflı… O›fl˘ fi◊Ì. “Á_√Ì” ’˘÷ÎfiÌ ’Á_ÿ√ÌfiÎ Ï‹h΢ ‹ı‚‰‰Îfi_ Œ·¿ »ı. ±ı¿ ÁÎ_V¿ÎÏfl¿ M·ıÀŒ˘‹ »ı, F›Î_ ∞‰fiÁÎ◊Ì ‰√flfiÌ ±ı¿Î¿Ì T›„@÷±˘ ’flV’fl ‹‚ı ±fiı ‹fi’Á_ÿ ÁÎ◊ÌÿÎfl ÁÎ◊ı ∞‰fi’◊ ’fl ’˛›ÎHÎ ¿flı. ±ı ¿ÿΫ ◊˘ÕÎ ±_÷fl ‹ÎÀı ˢ› ¿ı ∞‰fi¤flfi˘ ÁÎ◊ ˢ›. IASONJ (Á_√Ì)fiÎ fiıΩ Ëı ϋh΢ ‹‚ı, ‹@÷ ‰Î÷˘ ¶ÎflÎ ’Ïfl«› ¿ı‚‰ı ±fiı ∞‰fifiÌ Ë‚‰Î ‹ÎHÎı ±ı … “Á_√Ì”fi_ K›ı› »ı. “Á_√Ì” ‰›V¿˘fiı ’flV’fl ‹‚‰ÎfiÌ Áfl‚÷Î ¿flÌ ±Î’fiÎfl ‹ÿÿw’ ‹ÎK›‹ »ı. 30‹Ì …\·Î¥fiÎ Ïÿ‰Áı ›˘Ω›ı·Î “Á_√Ì” ¿Î›˝ø‹‹Î_ 30 gÁ√· T›„@÷±ı Á‰Îflı 11 ‰ÎB›Î◊Ì ⁄’˘flı hÎHÎ ‰ÎB›Î

Á‘Ì Ë‚‰Î Á_√Ì÷ ÁÎ◊ı ’flV’fl VfiıËÏ‹·fifi˘ ±Îfi_ÿ ‹ÎH›˘ Ë÷˘. Âw±Î÷‹Î_ ±ı’ıÀÎ≥{fl ÁÎ◊ı Á˘Ï›· ±‰Á˝‹Î_ … ‹Ëı‹Îfi˘±ı ’flV’fl ’Ïfl«› ¿ı‚‰Ì ·Ì‘˘ Ë÷˘. ±ı’ıÀÎ≥{fl ’»Ì ’˛‰ÌHÎ ÂÎjÎ̱ı 14 ‰Ê˝ ’Ëı·Î_ fl‹HÎ ÂÎË ¶ÎflÎ V◊’Λı·Î IASONJfiÌ ’˛T≤ÏkÎ ±fiı ÁÎ◊ı Á_¿‚Λı·Î ±ı¿ fi‰Ìfi ±Ï¤√‹ “Á_√Ì”fi˘ ’Ïfl«› ¿flÎT›˘ Ë÷˘. I›Îfl ’»Ì “Á_√Ì”fiÎ_ ¿˘«ıfl’Á˝fi flÎ…\· ÂÎËı “Á_√Ì”fiÎ K›ı› ±fiı μtıÂfiÌ Ï‰VI≤÷ ‹ÎÏË÷Ì ±Î’Ì Ë÷Ì. ÁÏ‹Ï÷fiÎ ±L› ÁP›˘ Õ˘. …›lÌ Ï‰LÀfl, Õ˘. Ïfi‹˝· ÂÎË ±fiı ≥·Î ÂÎËı ’HÎ “Á_√Ì”fiÌ ’˛T≤ÏkÎfiÌ w’flı¬Î Á‹Ω‰Ì Ë÷Ì, F›Îflı ¿Î›˝ø‹ Á_¿·fi‹Î_ ’˛¿Î ÂÎË ±fiı flÎ…\¤Î¥ ÂÎË ‹Ò¿Áı‰¿ ÷flÌ¿ı ’Îf‰˝¤ÒÏ‹‹Î_ … flèÎÎ Ë÷Î. ¿Î›˝ø‹fiÎ Á_«Î·fifi˘ ÿ˘fl flÎ…\· ÂÎËı Á_¤ÎY›˘ Ë÷˘, F›Îflı Õ˘. …›lÌ

ωLÀflı ωω‘ ‹fi˘fl_…fiÁ¤fl ≥LÀflı„@À‰ fl‹÷˘◊Ì Á˙ Ï‹h΢fiı ±Îfi_ÿ ¿flÎT›˘ Ë÷˘. fl‹÷˘ ’»Ì ÂοÎËÎflÌ V‰ÎÏÿWÀ ¤˘…fifiÎ ±Îfi_ÿ ’»Ì ÕÌ…ıfiÎ Q›Ï{¿ ÁÎ◊ı Á˙ ‹Ëı‹Îfi˘±ı ÕÎLÁfiÌ ‹V÷Ì ‹ÎHÎÌ Ë÷Ì. ÕÎLÁ ‰¬÷ı ÷˘ Á˙fiÌ ™‹fl ±fiı ±ı¿·÷Î ±ºU› ◊¥ √¥ Ë÷Ì. Á˙ Ï‹h΢ ÏÁ@ÀÌfifiÎ ÀÌfiı…fl ⁄fiÌfiı “Á_√Ì”fiÎ Á_√fi˘ ±Îfi_ÿ ‹ÎHÎ÷Î Ë÷Î ±fiı ±ı … “Á_√Ì”fiÌ ÁŒ‚÷Î Ë÷Ì. ¿Î›˝ø‹fiÎ ±_÷ı flÎ…\· ÂÎËı Á˙fi˘ ±Î¤Îfl ‹ÎL›˘ Ë÷˘. ‹‚ı·Î “¬ÎÁ” Ï‹h΢fiÌ VQ≤Ï÷ ±fiı Á_’¿Û ‹fi‹Î_ ‹‹flΉ÷Î_ Á˙ ‹Ëı‹Îfi˘ »^ÀÎ ’ÕuÎ Ë÷Î. “Á_√Ì”fiÎ ±Î√Î‹Ì ¿Î›˝ø‹fiÌ ‹ÎÏË÷Ì IASONJ Œ˘fi 732-582-4638 ±◊‰Î flÎ…\· ÂÎË 908327-0605 ’fl◊Ì ‹‚Ì Â¿Âı. Á_’¿Û ‹ÎÀı sangi.iasonj@gmail.com. (±Ëı‰Î·— ’˛‰ÌHÎ ÂÎjÎÌ)

ÏÁÏfi›fl ¿˘Q›ÏfiÀÌ ÁıLÀfl ±˘Œ ‰ˆWHΉ ÀıQ’· ±˘Œ L› ›˘¿Û ¶ÎflÎ ·ı¿ F›˘…˝fi˘ ’˛‰ÎÁ L››˘¿Û— ÏÁÏfi›fl ¿˘Q›ÏfiÀÌ ÁıLÀfl ±˘Œ ‰ˆWHΉ ÀıQ’· ±˘Œ L››˘¿ÛfiÎ μIÁÎËÌ ÁP›˘ 23‹Ì ±fiı 24‹Ì …\·Î¥fiÎ fl˘… ¬Ò⁄ … ˢÓÂ◊Ì ·ı¿ F›˘…˝fiÎ ’˛‰ÎÁ‹Î_ ΩıÕΛΠË÷Î. Á‰Îflı ÁÎ÷ ‰ÎB›ı Á‰ı˝ ÁP›˘ ‹_ÏÿflfiÎ ¤˘…fiη›‹Î_ μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. Á‰ÎflfiÎ ⁄˛ı¿ŒÎVÀ ±fiı «Î-¿˘ŒÌfiı L›Î› ±ÎM›˘ Ë÷˘. lÌ∞⁄Î⁄ÎfiÎ ‹_√·Î«flHÎfiÎ_ ÿ½fi ¿flÌfiı ΩHÎı «_ƒ·˘¿fiÌ ‹ÁÎŒflÌ ¿fl‰Î …÷Πˢ› ÷ıÀ·Î μIÁÎË ±fiı ±Îfi_ÿ◊Ì ⁄Á‹Î_ ±Îwœ ◊›Î Ë÷Î. lÌ √˘‰‘˝fifiÎ◊fiÎ …› …›¿Îfl ±fiı ›‹fiÎWÀ¿fiÌ V÷Ï÷ ÁÎ◊ı ¤„@÷‹› ‰Î÷ΉflHÎ◊Ì Ï¿S·˘· ¿fl÷˘ ±‹Îfl˘ ’˛‰ÎÁ ±Îà ‰ÎB›ı ◊›˘ Ë÷˘. ·ı¿ F›˘…˝fiÎ fl‹HÎÌ› Áfl˘‰fl ±fiı ’‰˝÷˘fiÌ fl‹HÎÌ›÷ÎfiÎ_ ÿ½fifiÌ {_¬fiÎ ÁÎ◊ı √Ì÷, Á_√Ì÷ ±fiı ËÎV›fiÎ d‰ÎflÎfi˘ ±Îfi_ÿ ‹ÎHÎ÷Î_ ‹ÎHÎ÷Î_ ÁP›˘fiÌ ⁄Á ·Ì·Î»‹ {ÎÕ˘fiÌ ‰E«ı √˘Ã‰Î›ı·Ì ⁄ıL«˘ ÁÎ◊ı

Á_ÿfl fl‹HÎÌ› Ï’¿Ïfi¿ V◊‚ı ±Î‰Ì ’ˢӫÌ. ‰fi¤˘…fifi˘ ±Îfi_ÿ ·ı‰Î Á˙ ¤ı√Î ◊›Î. ±ı¿ … ¿<À<_⁄fiÎ ÁP›˘ ±ı¿ÁÎ◊ı V‰ÎÏÿWÀ ¤˘…fi ·ı÷Πˢ› ±ı ºU› Ωı¥fiı ¿ıÀ·˘ ±Îfi_ÿ ±fiı ¿˙À<_Ï⁄¿ ’˛ı‹fi˘ ±ËıÁÎÁ ±ı ÷˘ …ıHÎı ±fi¤T›˘ ˢ› ÷ı … ΩHÎı. ⁄flÎ⁄fl Ïfi‘νÏfl÷ Á‹›ı ·ı¿ F›˘…˝fiÌ “Ëı‰fi ‹˘Àı·”‹Î_ ±Î‰Ì ’ˢÓE›Î, F›Î_ flÎÏhÎ’ÕΉ Ë÷˘. ⁄Á‹Î_◊Ì ∂÷flÌfiı ÿflı¿ …HÎ ’˘÷ÎfiÌ w‹‹Î_ …¥fiı ±Îfl΋ ¿flÌ Á˙ VÀÌ‹flfiÌ flÎ≥Õ ‹ÎÀı fl‰ÎfiÎ ◊›Î. ⁄˘À flÎ≥Õ‹Î_ ÿflı¿ ÁP› ¬Ò⁄ … ±Îfi_Ïÿ÷ ◊›Î. ±ı¿ ¿·Î¿ ¿fl÷Î_ ‰‘ Á‹› Áfl˘‰flfiÌ «Îflı ⁄Î…\ ºU›‹Îfi ◊÷Î ’‰˝÷˘fiÌ ¨«Î¥ ±fiı ÷ıfiÌ fl‹HÎÌ›÷Î ÏfiË΂Ìfiı ÁP›˘fiÎ_ ‹fi ’˛d„S·÷ ◊¥ √›Î_ Ë÷Î_. Á˙±ı ±Î ºU›fiı ¿ı‹ıfl΋Î_ „@·¿ ¿flÌ ·Ì‘_ Ë÷_. flÎÏhΤ˘…fi ‹ÎÀı …÷Î_ ’Ëı·Î_ ¿ıÀ·Î¿ ÁP›˘ ¢g’√ ‹ÎÀı √›Î ±fiı Ïfi›÷ ¿flı·Î Á‹› ’˛‹ÎHÎı

⁄‘Î ±Î’HÎÎ ‹fi’Á_ÿ ¤˘…fifi˘ V‰Îÿ ·ı‰Î “ÀıVÀ ±˘Œ ≥„L՛Δ ˢÀı· ’fl ±Î‰Ì ’ˢÓE›Î. ¤˘…fifiı L›Î› ±Î’Ì ‹˘Àı· ’fl ’fl÷ ◊›Î. fl…fi̤Υ ÂıÃı ‘ÎÏ‹˝¿ ±fiı ±ÎK›Î„I‹¿÷ÎfiÌ Á_ÿfl fl…^±Î÷ ¿flÌ Ë÷Ì. ÷ı‹fiÎ ÷flŒ◊Ì ’V÷¿˘fi_ ω÷flHÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_. ⁄Ì…ı Ïÿ‰Áı Á‰Îflı «Î-’ÎHÎÌ ±fiı fiÎV÷˘ ’÷ΉÌfiı Á˙ ’˛˘V’ı≥À ’‰˝÷fiÌ Á_ÿfl÷Îfi_ ±fiı ·ı¿ F›˘…˝fi_ ºU› ÏfiË΂‰Î fiÌ¿‚Ì ’ÕuÎ Ë÷Î. ‹ıCÎflÎΩ ΩHÎı lΉHÎ ‹ÎÁfiÌ Á_ÿfl÷ÎfiÎ_ ÿ½fi ¿flΉ÷Πˢ› ±ı‹ …·»Î_ÀHÎÎ_ ¿fl‰Î ·ÎB›Î, ’HÎ ±‹ı ±ıfiı ΩHÎı T≤_ÿΉfifiÌ ¿<_…√·Ì‹Î_ ˢ¥±ı ±ı‰˘ ±ËıÁÎÁ ¿flÎT›˘. gË‹÷ ËΛν ωfiÎ ’‰˝÷˘fiÌ fl‹HÎÌ›÷Î ÏfiË΂‰Î …÷Î_ ’Ëı·Î_ ¢g’√ ÁıLÀfl˘‹Î_ Á‹› ’ÁÎfl ¿›˘˝. ÁP›˘±ı ¬Ò⁄ ±Îfi_ÿ ÁÎ◊ı ¬flÌÿÌ ¿flÌ. ’λΠŒfl÷Ì ‰¬÷ı Ï’¿Ïfi¿ V◊‚ı ‰fi¤˘…fifiÌ ‹Ω ‹ÎHÎÌ CÎfl ÷flŒ ’˛›ÎHÎ «Î· ¿›*.

±Î ’˛‰ÎÁfi_ ±Î›˘…fi fi‰Ìfi¤Î¥ ÂÎËı Á_ÿfl flÌ÷ı ¿›* Ë÷_. ±Î¬Ì ‹ÁÎŒflÌ ÿflÏ‹›Îfi ÁıLÀflfiÎ ¿·Î¿Îfl˘ ¶ÎflÎ ’ÌflÁΛı·Î ‹fi˘fl_…fi flÁfi˘ V‰Îÿ «¬ÎÕu˘ ÷ı ‹fi¤Î¥ ‹ı‰ÎÕÎ, ·Z‹HΤΥ ’Àı·, fi‰Ìfi¤Î¥ ÂÎË, √Ì÷Î⁄Ëıfi ’Àı· ‰√ıflı ±fiı ±Â˘¿¤Î¥ ÂÎË ±fiı ¿ÎÏ‹fiÌ⁄Ëıfi ÂÎË ¶ÎflÎ Á_ÿfl √Ì÷˘ fl…^ ¿›Î˝_ Ë÷Î_. Ëı‹Î_√Ì⁄Ëıfi ÂÎËı ±_÷ÎZÎflÌfiÌ Âw±Î÷ ¿flÌ Á˙fiı ±_÷ÎZÎflÌ fl‹ÎÕÌ Ë÷Ì. ‹_ÏÿflfiÎ «ıfl‹ıfi Õ˘. ±flg‰ÿ¤Î¥ ÂÎË ÷flŒ◊Ì ’Ì{Îfi_ ÏÕfifl ¿flΛ_ Ë÷_. V‰›_Áı‰¿ ÷flÌ¿ı ¤Ì¬Î¤Î¥ ’Àı·, ’˛‰ÌHΤΥ ÂÎË, …÷Ìfi¤Î¥ ‘ÎÏfl›Î, μ’ıLƒ¤Î¥ ±fiı ⁄ÌΩ ±fiı¿fiÌ Áı‰Î CÎHÎÌ … fi˘Ó‘’ÎhÎ Ë÷Ì. ±Î‰˘ Ë÷˘ ÏÁÏfi›fl ¿˘Q›ÏfiÀÌ ÁıLÀfl ±˘Œ ‰ˆWHΉ ÀıQ’·fi˘ ±Îfi_ÿÿΛ¿ ’˛‰ÎÁ. (Á˙…L›— ·Z‹HΤΥ ’Àı·)

Áıfi ˢ…ı (¿ıÏ·Œ˘Ïfi˝›Î)— ¿ıÏ·Œ˘Ïfi˝›ÎfiÎ ⁄ı ±ıÏfl›Î‹Î_ Á‰ı˝ ‹@÷˘-¤@÷˘ ±fiı Â¤ıE»¿˘±ı ËηfiÎ Á_V◊ÎfiÎ ‰ÕÎ ’. ’Ò. ‹Ëo÷V‰Î‹Ì ‹ËÎflÎ… ±fiı 30-35 …ıÀ·Î Á_÷˘fiÌ μ’„V◊Ï÷‹Î_ ‹_Ïÿflfi˘ ÿÂÎOÿÌ ‹Ë˘IÁ‰ 29‹Ì◊Ì 31‹Ì …\·Î¥ ±fiı 1·Ì ±˘√VÀ ±ı‹ «Îfl Ïÿ‰Á ¬Ò⁄ … ‘΋‘Ò‹◊Ì ∂…T›˘ Ë÷˘. ±Î ‹_Ïÿfl‹Î_ ‹ÒÏ÷˝±˘fiÌ ’˛ÎHÎ’˛Ï÷WÃΠωϑ ’. ’Ò.

’˛‹¬V‰Î‹Ì ‹ËÎflÎ…fiÎ ‰flÿËV÷ı Á_‰÷ 2007‹Î_ ◊¥ Ë÷Ì. ±Î ÿÂÎOÿÌ ‹Ë˘IÁ‰‹Î_ ÁÎfi ¡Î„LÁV¿˘ ÏÁ›ÎÀ· ÏÁÀÌ, Áıø΋ıLÀ˘ ÏÁÀÌ, ’˘ÀÛ·ıLÕ ÏÁÀÌ, ⁄ı¿Á˝ŒÌSÕ, «Ìfi˘ÏË· ÏÁÀÌ ‰√ıflıfiÎ ‹_ÏÿflfiÎ ¤Îω¿ ¤@÷˘ ±ËŸ ∂‹ÀÌ ’ÕuÎ Ë÷Î. ±Î ’˛Á_√ı ’. ’Ò. ‹Ëo÷ V‰Î‹Ì ‹ËÎflÎ…fiÌ ±ÎK›Î„I‹¿ ‰ÎHÎÌfi˘ ÷ı‹ … Á_÷˘fiÎ_ ’˛‰«fi˘fi˘ ±fiıfl˘ ·Î¤ Á˙fiı ‹Y›˘ Ë÷˘. ÿflfl˘…fiÌ ÁÎ_…fiÌ

Á¤Î‹Î_ hÎHÎ◊Ì «Îfl ËΩfl ¤@÷˘fiÌ ËÎ…flÌ flËı÷Ì Ë÷Ì. Á¤Î‹Î_ ωω‘ ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿, ±ÎK›Î„I‹¿ ‰Î÷ν·Î’, ÕˇÎ‹Î ±fiı ωÏÕ›˘◊Ì ±◊˝, ¿Î‹, ‹˘ZÎ ±fiı √flÔ ωÂıfiÌ ’˛ÌÏ÷ ±fiı √flÔ¤„@÷fiÌ l©Î ωÂı ±‰HνfiÌ› Á‹…HÎ ±’Î¥ Ë÷Ì. 29‹Ì …\·Î¥, ÂÏfi‰ÎflfiÎ fl˘… ÁÎ_…fiÎ «Îfl ‰ÎB›ı Áıfi ˢ…ı VÀıÀ ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌfiÎ ¿S«fl· ˢ·‹Î_ ’. ’Ò. ‹Ëo÷ V‰Î‹Ì ‹ËÎflÎ…fiÎ ±K›ZÎ’HÎ΋Î_ ¤T›

±fiı ±Ï÷ ¤T› ÿÂÎOÿÌ ‹Ë˘IÁ‰ ∂…‰Î›˘ Ë÷˘, …ı ’˛Á_√ı ÁÎfi ¡Î„LÁV¿˘„V◊÷ ¿˘LV›·ıÀ …fifl· ±Â˘¿fi∞, μ’flÎ_÷ ÿflı¿ ÏÁÀÌfiÎ ‹ı›fl, ¿Îμ„LÁ· ‹ıQ⁄Á˝ μ’flÎ_÷ Õ˘fiÁ˝ ±fiı fi΋Î_Ï¿÷ T›„@÷±˘±ı ’. ’Ò. ‹Ëo÷ V‰Î‹ÌfiÎ_ ÿ½fi ¿flÌ ’˛I›ZÎ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ·Ì‘Î Ë÷Î. ±Î ’˛Á_√ı ±Î ˢ·‹Î_ 15,000 …ıÀ·Î Ëfl̤@÷˘±ıı μIÁ‰fi˘ ·Î¤ ·Ì‘˘ Ë÷˘. (‹ÎÏË÷Ì-Œ˘À˘Á˙…L›— ÁÌ. ⁄Ì. ’Àı·)

¿ıÏ·Œ˘Ïfi˝›ÎfiÎ ⁄ı ±ıÏfl›Î‹Î_ BAPS Á_V◊Îfi˘ ÿÂÎOÿÌ ‹Ë˘IÁ‰ ‘΋‘Ò‹◊Ì ∂…‰Î›˘

L› …Áa— √÷ 3 ±˘√VÀfiÎ fl˘… ’˛ıÁ⁄ΛÀıÏfl›fi ««˝, ≥{·Ìfi ¬Î÷ı √…flÎ÷ ÀÎ≥QÁfiÎ ¤Ò÷’Ò‰˝ ÁÌÏfi›fl ÷_hÎÌ Áÿ˚√÷ fl‹ı Ωÿ‰fiı l©Î_…Ï· ±Î’‰Î ’˛ıÁ⁄ΛÀıÏfl›fi ««˝, ‹ıfi‹ıÏ¿o√ √˛’ ≥L¿, √…flÎ÷ ÿ’˝HÎ, ≥LÕ˘-±‹ıÏfl¿fi ¿S«fl· Á˘ÁΛÀÌ ≥L¿ ±fiı ±L› ÁÌÏfi›fl ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfifiÎ Á_›@÷ μ’ø‹ı ›˘Ω›ı·Ì ’˛Î◊˝fiÎ Á¤Î‹Î_ μ’„V◊÷ Á΋ÎÏ…¿ ±√˛HÎ̱˘. Áÿ˚√÷ fl‹ı¤Υ Ωÿ‰ ¤Îfl÷Ì›±‹ıÏfl¿fi Á‹ÿΛ ±fiı ÁÌÏfi›fl˘fiÌ Á_V◊α˘fiı Ëo‹ıÂÎ ‹ÿÿ ¿fl÷Î Ë÷Î. ±Î ’˛Á_√ı Ï⁄˛… ΩıÊÌfiÎ √˛’fi˘ ¤…fi ¿Î›˝ø‹ ’HÎ ›˘Ω›˘ Ë÷˘.


±ùÃVË 18, 2017 August 18, 2017

alliance Travels * More Than 90 International Airlines, With All Major Airlines * * t/^^hd/<d^&ZKD/E/dKh^භtWZKs/dZs>/E^hZE *

* TRAVEL AROUND THE WORLD *

Toll Free : 1 888 381 5730 භ540 904 1340

EMERGENCY : 24 X 7 : CELL - 540 204 7515 24 HOURS TICKETING ŵĂŝů͗ĂůůŝĂŶĐĞƚƌĂǀĞůƐΛĐŽdž͘ŶĞƚභ7417 Hidden Creek Dr, Charlotte, NC 28214

To advertise in GUJARAT TIMES call: 212-675-7515 • fax: 212-675-7624

9


August 18, 2017 ±ùÃVË

10

18, 2017

35th Annual Gala and Fundraiser Nurturing Potential. Harvesting Dreams.

Love Songs to Shiva &

finding my voice Dance to Change the World Mallika Sarabhai

Tickets: $100, $75, $50, $35 (321) 363-3222 www.shareandcare.org/Gala2017 (201) 262-7599

gala@shareandcare.org


±ùÃVË 18, 2017 August 18, 2017

11

lí ÜèëáZÜí FÝùìÖæ

ÍÚá ÃùSÍ ÜõÍëáíVË äæùý×í É^Þë ½HëíÖë ±ëHë_ØÜë_ V×ëÝí ÇßùÖßÞë ÕþAÝëÖ FÝùìÖæí åëjëí ÀÜáõåÛë´ ½õåí

U.K., U.S.A., CANADA Famous äåíÀßHë, áä ÕþùOáõÜ, È\ËëÈõÍë VÕõ.

áBïÞ ÀõÜ ×Öë Þ×í? ÀëßHë åð_? Ô_Ôù-Îõ@ËßíÜë_ ÞðÀçëÞ ÀõÜ? çÎâÖë @Ýëßõ Üâåõ? ÕìÖ, çëçìßÝëÜë_ ØðÑÂ, ç_ÖëÞ ÀõÜ ×Öë Þ×í? ÀëßHë åð_? CëßÜë_ ÀoÀëç ÀõÜ? ÖÜëßë ÚëÚë ÚõÚíÞõ èõßëÞ Àßõ Èõ? ÜÀëÞ-ÉÜíÞ äõÇëÖë Þ×í? Îõ@ËßíÜë_ ÞùÀß, VËëÎ ËÀÖë Þ×í? ÛëÃíØëßí×í ÕßõåëÞí, çÃë_-ç_Ú_Ôí Úèð èõßëÞ Àßõ Èõ? Àù´±õ ÜñÌ ÜùÀáí èùÝ Öù ÕëÈí äëâäí, åßíß çñÀëÖð_ ÀõÜ ½Ý Èõ? Øäë áõäë ÈÖë_ ±çß ÀßÖí Þ×í? áä ÕþùOáõÜ, Àù´±õ ÂäÍëäõáð_, ÕíäÍëäõáð_, É^Þð_ Üõáð_ Àßõáð_, Cëß ÚõÌë ÀëÝÜí çÜëÔëÞ, ³EÈëÔëßí ±ëÀæýHë ÜèëÜùìèÞí ÕþÝùÃ. ÕþõÜ áBïÞ, ÕìÖ-ÕIïÞíÜë_ ±HëÚÞëä. åëjëí°

±ëHë_ØÑ +91-9825946911 Éõ ÀëÜ ±ëÉ çðÔí Àù´ Þ Àßí åÀõ Öõ èð_ Àßí ÚÖëäíå

ÀÚíß ÂëÞ

All WORLD ÚÔëÞõ ÇõáõLÉ ÚëÚë ÀÚíß ÂëÞ Ú_Ãëâí Üèë äåíÀßHë, áä ÜõßõÉ, ìÚ{Þõå ÕþùOáõÜ, ÕþõÜí ìÜáÞ, ÕìÖ-ÕIïÞíÜë_ ±HëÚÞëä, ÀùËó ÀÇõßí, çúÖÞ Üðã@Ö, ÃþíÞÀëÍó ÜðUÀõáí, ÞùÀßí-Ô_ÔëÜë_ ±ÍÇHë, ç_ÖëÞ ÕþëãMïÖ VÕõUÝëáíVË. ìäØõåÜë_ ÚõÌõáë Ûë´-ÚèõÞù ÃõßÜëÃõý Þ ØùßëÝ

ÜðUÀõá çÜVÝë±ùÞù 100 ËÀë ÃõßLËí çë×õ çÜëÔëÞ

+91-7340637455

Fast • Reliable • Efficient Cargo & Courier Service New Location: 28 WEST 36TH STREET, SUITE 601, NEW YORK, NY 10018 Tel: 212-575-8300 / Fax: 212-575-8598 • 1-877-88-EACNY • WWW.SHIPeac.COM

Subscribe to

Gujarat Times

3 Years 6 Years Just Just

$111 $211 $22 savings!!

$53 savings!!

☛ $44 for 1 year subscription

This offer is valid for NEW Customers only & Non refundable

Read Gujarat Times ePaper at www.GUJARATTIMESUSA.com

Call: 212-675-7515 • Fax: 212-675-7624 Email: gujtimesusa@gmail.com subscribe@gujarattimesusa.com


August 18, 2017

12

±˘√VÀ 18, 2017

¤Îfl÷-‹_⁄¥-fl‹÷√‹÷

‰ıÓ¿ˆ›Î fiΛÕ< ¤Îfl÷fiÎ 15‹Î μ’flÎWÀˇ’Ï÷— √˘’η¿ÚWHÎ √Î_‘Ì Á΋ı 272 ‹÷ı ω…› fi‰Ì ÏÿSËÌ— ¤Îfl÷fiÎ ⁄ÌΩ ø‹fiÎ Á˙◊Ì μE« ⁄_‘ÎflHÎÌ› ˢtÎ μ’flÎWÀˇ’Ï÷’ÿfiÌ ›˘Ω›ı·Ì «Ò_ÀHÎÌ‹Î_ ¤Î…’fiÎ fiıI≤I‰ ËıÂfiÎ ±ıfiÕ̱ıfiÎ μ‹ıÿ‰Îfl ‰ıÓ¿ˆ›Î fiΛÕ<±ı ¿˘Ó√˛ıÁfiÎ fiıI≤I‰ ËıÂfiΠω’ZÎfiÎ Á_›@÷ μ‹ıÿ‰Îfl √˘’η¿ÚWHÎ √Î_‘Ìfiı 272 ‹÷ı ’flÎ…› ±ÎM›˘ Ë÷˘. fiΛÕ<fiı 516 ‹÷ ±fiı √Î_‘Ìfiı 244 ‹÷ ‹Y›Î Ë÷Î. Á_ÁÿfiÎ_ ⁄_fiı B≤ˢ‹Î_ ÁÎ_Áÿ˘fiÌ ¿<· ⁄ıÿ 790 »ı, F›Îflı Ëη 785 ÁÎ_Áÿ˘ »ı ±fiı «Îfl ⁄ıÿ ¬Î·Ì ’ÕÌ »ı, …ı‹Î_ ⁄ı ·˘¿Á¤ÎfiÌ ±fiı ⁄ı flÎF›Á¤ÎfiÌ »ı. 14 ÁÎ_Áÿ˘ ¿˘¥ ¿ÎflHÎÁfl ‹÷ ±Î’Ì Â@›Î fiˢ÷Î. ±ıfiÕ̱ıfiÌ ·˘¿Á¤Î‹Î_ ⁄Ë‹÷ÌfiÎ ’√·ı ±fiı Ëη flÎF›Á¤Î‹Î_ ⁄ıÿ˘ ‰‘Ì Ë˘‰Î◊Ì fiΛÕ<fiÌ ∞÷ ±√Îμ◊Ì fiyÌ Ë÷Ì. fiΛÕ< 11‹Ì ±˘√VÀı ¤Îfl÷fiÎ 15‹Î μ’flÎWÀˇ’Ï÷’ÿı Â’◊ √˛ËHÎ ¿flÂı. ÷ı±˘ Á÷÷ ⁄ı À‹˝◊Ì μ’flÎWÀˇ’Ï÷ flËı·Î Ë‹Ìÿ ±LÁÎflÌfi_ V◊Îfi ·ıÂı. ±LÁÎflÌfi˘ ¿Î›˝¿Î‚ ÿÁ‹Ì ±˘√VÀı ’ÒHν ◊Λ »ı. fiΛÕ<fiΠω…› ÁÎ◊ı ÿıÂfiÎ À˘«fiÎ «Îfl ⁄_‘ÎflHÎÌ› ˢtÎ ’fl ¤Î…’fi˘ ÿ⁄ÿ⁄˘ »‰Î›˘ »ı. flÎWÀˇ’Ï÷’ÿı fl΋fiÎ◊ ¿˘Ï‰_ÿ, μ’flÎWÀˇ’Ï÷’ÿı ‰ıÓ¿ˆ›Î fiΛÕ<, ·˘¿Á¤ÎfiÎ V’Ì¿fl ÷flÌ¿ı ÁÏ‹hÎÎ ‹ËÎ…fi ±fiı ‰ÕÎ ’˛‘Îfi’ÿı fiflıLƒ ‹˘ÿÌ. ±Î «Îflı› ‹ËÎfi¤Î‰˘ ¤Î…’fiÎ »ı. ±Î ÁÎ◊ı flΛÏÁfiÎ

(ÕÎ⁄ı) μ’flÎWÀˇ’Ï÷’ÿı «Ò_ÀΛı·Î ±ı‹. ‰ıÓ¿ˆ›Î fiΛÕ<fiı Â¤ıE»Î ’ÎÉ÷Î_ ÷ı‹fiÎ_ ’IÔfiÌ μÊÎ ±fiı ’hÎÌ ÿÌ’Î ‰ıÓ¿À. (Œ˘À˘Á˙…L›— ≥„LÕ›fi ±ı¿Á’˛ıÁ) (…‹HÎı) fi‰Ì ÏÿSËÌ‹Î_ ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿ̱ı fiΛÕ<fiı ±Ï¤fi_ÿfi ±ÎM›Î_ Ë÷Î_. (Œ˘À˘Á˙…L›— pmindia.gov.in)

ÏËSÁ◊Ì Á_Áÿ Á‘Ì ¿ıÁÏfl›˘ ·ËıflΛ˘ »ı. ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿ̱ı fiΛÕ<fiı Â¤¿Î‹fiÎ ’ÎÉ÷Î_ …HÎÎT›_ ¿ı ‹fiı ±ÎÂÎ »ı ¿ı fiΛÕ< Á_’ÒHν ‘√ ±fiı ·√fi◊Ì ¿Î‹ ¿flÂı. ‹ıÓ ±fiı fiΛÕ<±ı ±fiı¿ ‰Îfl ÁÎ◊ı ¿Î‹ ¿›* »ı ±fiı ¤Ï‰W›‹Î_ ’HÎ ÁÎ◊ı ¿Î‹ ¿fl÷Î_ flËÌÂ_. ÿÏZÎHÎ ¤Îfl÷‹Î_◊Ì ±Î‰÷Î fiΛÕ<±ı ∞÷ ’»Ì …HÎÎT›_ ¿ı ‹fiı ±ÎÂÎ ’HÎ fiˢ÷Ì ¿ı ±ı¿ ¬ıÕ>÷fi˘

’hΠˢ‰Î »÷Î_ ‹fiı ±ÎÀ·_ ‹˘À<_ ’ÿ ‹‚Âı. ±Î’HÎÌ ·˘¿ÂÎËÌfiÌ √Ïfl‹Î ±fiı ‹…⁄Ò÷Ìfi_ ±Î ’˛÷Ì¿ »ı. …ı ÁÎ_Áÿ˘±ı ’ZÎfiÌ Ï‰«Îfl‘ÎflÎfiı ¿˘flÎHÎı ‹Ò¿Ìfiı ‹fiı ‹÷ ±ÎM›˘ »ı ÷ı ÷‹Î‹fi˘ Ë_ ±Î¤ÎflÌ »\_. √˘’η¿ÚWHÎ √Î_‘̱ı …HÎÎT›_ ¿ı ω’ZÎÌ ±ı¿÷Î Ωı¥fiı ‹fiı Á_÷˘Ê ◊›˘ »ı. ¿˘¥ ’ZÎ ¿ı T›„@÷ Á΋ı ·Õ‰Î ‹ÎÀı fiÏË, ’HÎ ·˘¿ÂÎËÌ ‹ÒS›˘

Ω‚‰‰Î ÷ı‹ … ω«Îfl‘ÎflÎfiÎ …÷fi ‹ÎÀı ’˘÷ı ±Î «Ò_ÀHÎÌ ·ÕuÎ Ë÷Î. ±Î ±√Îμ ÂÏfi‰Îflı fi‰Ì ÏÿSËÌ‹Î_ Á_Áÿ ¤‰fi‹Î_ μ’flÎWÀˇ’Ï÷’ÿfiÌ «Ò_ÀHÎÌfi˘ ±Îfl_¤ ◊›˘ Ë÷˘. ‹÷ÿÎfi ’Ëı·Î_ … ‰ÕÎ ’˛‘Îfi ‹˘ÿÌ ‹÷ ±Î’‰Î ‹ÎÀı ·Î≥fi‹Î_ ∂¤Î flèÎÎ Ë÷Î. ¿<· 98.21 À¿Î ‹÷ÿÎfi ◊›_ Ë÷_. ±Î ’»Ì ‹÷√HÎ÷flÌ Âw ◊¥ Ë÷Ì.(√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

‹ËÎflÎWÀˇ‹Î_ ±fi΋÷fiÌ ‹Î√HÎÌ ÁÎ◊ı flı·Ì— ‹flÎÃÎ øÎ_Ï÷ ‹˘fl«Îfi_ „@÷’˛ÿ½fi ‹_⁄¥— ¤Îfl÷fiÎ ±ÎÏ◊˝¿ ’ÎÀfi√fl ‹_⁄¥‹Î_ ÏÂZÎHÎ ±fiı fi˘¿flÌ‹Î_ ±fi΋÷fiÌ ‹Î√HÎÌ ÁÎ◊ı ‹flÎÃÎ øÎ_Ï÷ ‹˘fl«Î ¶ÎflÎ ±Î›˘Ï…÷ ωÂ΂ flı·Ì‹Î_ ±Îà ·Î¬ ‹flÎÃÎ ∂‹ÀuÎ Ë÷Î. ‹ËÎfi√flfiÎ ‹A› ‹Î√˘˝ ’fl ’ÁÎfl ◊›ı·Ì ±Î flı·Ì‹Î_ ±‘‘‘ ‹Îfi‰‹ıÿfiÌ ÏfiËÎ‚Ì ‹ËÎflÎWÀˇfiÎ ‹A›‹_hÎÌ ÿı‰ıLƒ ŒÕHΉÌÁı ω‘ÎfiÁ¤Î‹Î_ ‹flÎÃα˘fiı ±˘⁄ÌÁÌ ±fi΋÷fi˘ ·Î¤ ±Î’‰ÎfiÌ ±fiı ÿflı¿ Ï…S·Î‹Î_ ‹flÎÃΠˢVÀı·fiÎ Ïfi‹Î˝HÎfiÌ ’HÎ ΩËıflÎ÷ ¿flÌ Ë÷Ì. fi˘Ó‘fiÌ› »ı ¿ı ‹ËÎflÎWÀˇ‹Î_ ‹flÎÃα˘ ¶ÎflÎ ±fi΋÷fiÌ ‹Î√HÎÌ ‹ÎÀı 57 flı·Ì ›˘Ω¥ »ı, ’fl_÷ ±Î ±¤Ò÷’Ò‰˝ flı·Ì±ı flÎ…¿Ì› fiı÷α˘fiı ’HÎ ±Îç›˝«Ï¿÷ ¿flÌ ÿÌ‘Î Ë÷Î. Á¿· ‹flÎÃÎ Á‹Î… ¶ÎflÎ ⁄‘‰Îflı ›˘Ω›ı·Î ‹flÎÃÎ øÎ_Ï÷ ‹˘fl«Î±ı ¤Î›¬·Î◊Ì ·¥fiı ±Î{Îÿ ‹ıÿÎfi Á‘ÌfiÎ Á‹√˛ ‹ËÎfi√flfiı ¤√‰Î‹› ¿flÌ ÿÌ‘_ Ë÷_. ‹ËÎflÎWÀˇfiÎ ¬ÒHÎı¬ÒHÎı◊Ì ±Î‰ı·Î ‹flÎÃÎ Á‹Î…ı 58‹˘ ±fiı »ıS·˘ ¤T› ‹˘fl«˘ ‹_⁄¥‹Î_ ¿Îœu˘ Ë÷˘. ÿÏZÎHÎ ‹_⁄¥‹Î_ Ãıfl Ãıfl ¤√‰Î ·ËıflΛΠË÷Î.

¤Îfl÷-«Ìfi ·U¿flÌ Á_CÎÊ˝fi_ ¿ÎμLÀÕÎμfi Âw— «ÌfiÌ Ï‹Ï՛Π⁄Ìg…√— Õ˘¿·Î‹ ‹tı ¤Îfl÷ ±fiı «ÌfifiÌ ·U¿flÌ ÁıfiÎ ⁄ı ‹ÎÁ◊Ì Á΋Á΋ı ±Î‰ı·Ì »ı I›Îflı «Ìfi ¶ÎflÎ ‰Îfl_‰Îfl ‘‹¿Ì ±Î’Ìfiı ¤Îfl÷Ì› ·U¿flfiı ’λ\_ ¬ıÓ«‰Î ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. Õ˘¿·Î‹ ‹tı ÁΩ˝›ı·Ì ‹ÕÎ√Î_Ãfiı ’√·ı ¤Îfl÷-«Ìfi ‰E«ı ·U¿flÌ Á_CÎÊ˝fi_ ¿ÎμLÀÕÎμfi Âw ◊¥ √›_ ˢ‰ÎfiÌ «ÌfifiÎ flÎWÀˇ Á_«ÎÏ·÷ ÿˆÏfi¿ Á‹Î«Îfl’hÎfiÎ ±Ëı‰Î·‹Î_ «ı÷‰HÎÌ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. “L› ÏÿSËÌ ÂÕ ¿‹ À< ≥À˚Á ÁıLÁÌÁ ‰Î≥· ≥À Ëı{ ÀÎ≥‹” (Á‹› »ı I›Îflı ¤Îfl÷ı ¤Îfi‹Î_ ±Î‰Ì …‰_ Ωı¥±ı) ÂÌÊ˝¿ ‘flΉ÷Î ÷_hÎÌ·ı¬‹Î_ …HÎÎT›Î ‹…⁄ Õ˘¿·Î‹ ω‰Îÿfi˘ ÂÎ_Ï÷’ÒHν μ¿ı· ·Î‰‰ÎfiÌ ⁄ÎflÌ ⁄_‘ ◊¥ √¥ »ı. ⁄Lfiı ÿı¢ ‰E«ı ·U¿flÌ Á_CÎÊ˝fi_ ¿ÎμLÀÕÎμfi Âw ◊¥ √›_ »ı ±fiı ˉı ›© ±Ïfi‰Î›˝ ˢ‰Îfi_ …HÎΛ »ı. «ÌfifiÌ ‹Î√HÎÌ ‹…⁄ ¤Îfl÷ Õ˘¿·Î‹‹Î_◊Ì ’˘÷Îfi_ ·U¿fl ¿˘¥ ’HÎ ’˛¿ÎflfiÌ Âfl÷ ‰√fl ’λ\_ ¬ıÓ«Ì ·ıÂı ÷˘ ±Î ω‰Îÿfi˘ μ¿ı· ÁΉ Áfl‚ »ı ±fiı ⁄Lfiı ÿı¢ ‰E«ıfi_ ›© ÀÎ‚Ì Â¿Î› ÷ı‹ »ı. »ıS·Î_ ÁÎ÷ ±Ã‰ÎÏÕ›Î_◊Ì ⁄Lfiı ÿı¢fiÎ ·U¿flÌ …‰Îfi˘ ±Î ωV÷Îfl‹Î_ Á΋Á΋ı ±Î‰Ì √›Î »ı, ’fl_÷ ±I›Îfl Á‘Ì ÂÎ_Ï÷’ÒHν ‹Îˢ· »ı. ⁄ÌÏ…_√ı ¤Îfl÷fiı Á‹› ±fiı Á_ÿı¢ ±ÎM›˘ »ı ¿ı Á_CÎÊ˝ À΂‰Î ¤Îfl÷ı ±ı ωV÷Îfl‹Î_◊Ì Ï⁄fiÂfl÷Ì ·U¿fl ¬ÁıÕÌ ·ı‰_ Ωı¥±ı. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

‹_⁄≥‹Î_ ÏÂZÎHÎ ±fiı fi˘¿flÌ‹Î_ ±fi΋÷fiÌ ‹Î√HÎÌ ÁÎ◊ı ‹flÎÃÎ øÎ_Ï÷ ‹˘fl«Î ¶ÎflÎ ±Î›˘Ï…÷ ωÂ΂ flı·Ì‹Î_ ±Îà ·Î¬ ‹flÎÃÎ μ‹À›Î Ë÷Î. ‹ËÎfi√flfiÎ ‹A› ‹Î√˘˝ ’fl ’ÁÎfl ◊›ı·Ì ±Î flı·Ì‹Î_ ±‘‘ ‹Îfi‰‹ıÿfiÌ ΩıÕÎ≥ Ë÷Ì. (Œ˘À˘Á˙…L›— ŒÎ≥fi΄LÁ›· ±ı¿Á’˛ıÁ)

±¤Ò÷’Ò‰˝ flı·ÌfiÎ ¿ÎflHÎı ‹ËÎflÎWÀˇfiÌ ¤Î…’ Áfl¿Îfl {Ò¿Ì √¥ Ë÷Ì ±fiı ±fi΋÷fiÌ ¿ıÀ·Ì¿ ‹Î√HÎÌ V‰Ì¿Îfl‰Î ÷ˆ›Îfl ◊¥ √¥ Ë÷Ì. Áfl¿Îflı ΩËıflÎ÷ ¿flÌ Ë÷Ì ¿ı ‹flÎÃα˘fiı ÏÂZÎH΋Î_ ±˘⁄ÌÁÌfiÎ ÿflFΩ ÁÎ◊ı ±fi΋÷ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰Âı, F›Îflı fi˘¿flÌ‹Î_ ±fi΋÷ ±Î’Ì Â¿Î› ¿ı ¿ı‹ ÷ı μ’flÎ_÷ ›˘…fiα˘fiÎ ±‹· ±fiı Á_¢‘fi ‹ÎÀı ’»Î÷ ‰√˝ ’_«fiÌ fl«fiÎfiÌ ΩËıflÎ÷ ¿flÎ¥ Ë÷Ì. ‹ËÎflÎWÀˇ Áfl¿Îflı ¿flı·Ì ΩËıflÎ÷ ‹…⁄ ÿflı¿ Ï…S·Î‹Î_ ‹flÎÃΠˢVÀı· Âw ◊Âı, ÿflı¿ ˢVÀı·fiÎ Ï⁄„SÕ_√ ‹ÎÀı w. ’Î_«-’Î_« ¿fl˘Õ ŒÎ‚‰ÎÂı, ¿˙ÂS› ω¿ÎÁ Ëı hÎHÎ ·Î¬ ‹flÎÃÎ ›‰Îfi˘fiı fl˘…√Îfl ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰Âı, iÎÎÏ÷fiÎ ÿά·Î ‹ı‚‰‰ÎfiÎ ÷‹Î‹ ±‰fl˘‘˘ ÿÒfl ◊Âı, ±HHÎÎÁÎËı⁄ ’ÎÀÌ· ±ÎÏ◊˝¿ ω¿ÎÁ ‹Ë΋_Õ‚fiı w. 200 ¿fl˘Õ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰Âı ‰√ıflıfi˘ Á‹Î‰ı ◊Λ »ı. μS·ı¬fiÌ› »ı ¿ı ‹ËÎflÎWÀˇ‹Î_ 35 À¿Î ‰ÁÏ÷ ‘flΉ÷Î ‹flÎÃα˘ ⁄ı ‰Ê˝◊Ì ±fi΋÷fiÌ ‹Î√HÎÌ ‹ÎÀı ±Î_ÿ˘·fi «·Î‰Ì flèÎÎ »ı. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

⁄˘SÀfiÌ ±_Ï÷‹ flıÁ‹Î_ ⁄˛˘L{ ÁÎ◊ı ωÿΛ ¤Îfl÷¤fl‹Î_ flZÎÎ⁄_‘fi ’‰˝fiÌ μ…‰HÎÌ

±˘Ï·„Q’¿‹Î_ ±Îà √˘SÕ ‹ıÕ· ±fiı ‰SÕÛ ±ıJ·ıÏÀ@Á‹Î_ 11 √˘SÕ ‹ıÕ· ∞÷‰ÎfiÌ ÁÎ◊ı 100 ‹ÌÀfl ±fiı 200 ‹ÌÀfl‹Î_ ‰SÕÛ flı¿˘ÕÛ ‘flΉ÷Î …‹ˆ¿ÎfiÎ ÿo÷¿◊Îw’ ±fiı ŒÎVÀıVÀ ‹ıfi ±˘fi ±◊˝ ›Áˆfi ⁄˘SÀfiı ÷ıfiÌ ÿÁ ‰Ê˝fiÌ ¿ÎflÏ¿ÿafiÌ ±_Ï÷‹ flıÁ‹Î_ ’˛◊‹ ‰Îfl ⁄˛˘L{ ‹ıÕ·◊Ì Á_÷˘Ê ‹Îfi‰˘ ’Õu˘ Ë÷˘. ⁄˘SÀı ‰SÕÛ ±ıJ·ıÏÀ@Á «ı„Q’›fiÏÂ’‹Î_ 9.95 Áı¿LÕ ÁÎ◊ı 100 ‹ÌÀflfiÌ flıÁ‹Î_ ⁄˛˘L{ ∞I›˘ Ë÷˘. ±Î flıÁ‹Î_ ±‹ıÏfl¿ÎfiÎ …„VÀfi √ıÀ·Ìfi 9.92 Áı¿LÕ ÁÎ◊ı √˘SÕ ±fiı ±‹ıÏfl¿ÎfiÎ ÏøVÀÌfi ¿˘·‹ıfiı 9.94 Áı¿LÕ ÁÎ◊ı ÏÁS‰fl ∞I›˘ Ë÷˘. fi‰˘ ‰SÕÛ «ı„Q’›fi √ıÀ·Ìfi ’HÎ ∞I›Î ’»Ì ⁄˘SÀ Á΋ı CÎÒ_ÀHÎ ’fl ⁄ıÁÌ √›˘ Ë÷˘ ±fiı fi÷‹V÷¿ ◊¥ √›˘ Ë÷˘. (Œ˘À˘Á˙…L›— ‘ ≥„LÕ›fi ±ı@Á’˛ıÁ)

¤Îfl÷¤fl‹Î_ ¤Î¥-⁄ËıfifiÎ ’ωhÎ ÷Ëı‰Îfl flZÎÎ⁄_‘fifiÌ Á˘‹‰Îflı μ…‰HÎÌ ◊¥ Ë÷Ì. ÿıÂfiÎ À˘«fiÎ fiı÷α˘±ı ’HÎ flZÎÎ⁄_‘fifiÌ μ…‰HÎÌ ¿flÌ Ë÷Ì. ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿÌfiı ⁄ÎÏ·¿Î±˘±ı flάÕÌ ⁄Î_‘Ì Ë÷Ì. (Œ˘À˘Á˙…L›— pmindia.gov.in)


®

Magazine Section Gujarat Times ’ÎfiÎ fi_.12 August 18, 2017

⁄Ì. ±ı. ’Ì. ±ıÁ. Á_V◊ÎfiÎ √fl’fl_’flÎfiÎ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ-«Îfl÷fl ωz΋_Õ‚

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

á fl˘ÏË÷ ÂÎË

¤

lÌ¿ÚWHÎ @›Îflı› flÕuÎ … fiˢ÷Î?

…fi˘ ±fiı ¤„@÷√Ì÷˘fiÌ ‹fiı ¤Îflı ±ı·∞˝ »ı. ‹˘ÀÎ ¤Î√ı ±ı‹Î_ »Ì»flÌ ‰ı‰·Î¥ ±fiı ˢ›, …ıfiÌ ±Î_√‚Ì ’fl ’fl ÂhÎÁˆL›‹Î_ V‰…fi˘ ±fiı ’Ïfl‰Îfl…fi˘ ÷◊Î ÂflHÎÎ√Ï÷fi˘ œ˘Ó√ … ˢ› »ı. »÷Î_ ⁄ı ¤…fi˘ ’˛I›ı μ’¿Îfl˘fi_ ±Î·ı¬fi »ı, …ı‹Î_ ¿ı‰‚ Áÿ½fi«ø ˢ› ÷ıfiÌ ±Î_¬‹Î_ ‰ÕÌ·˘fiı Ωı¥fiı ±…\˝fi ›© ¿fl‰Î ÷ˆ›Îfl ◊÷˘ fi◊Ì. ‹fiı »^’˘ ’ZÎ’Î÷ »ı. ’Ëı·Î_ ±ı ⁄ı ¤…fi˘fiÌ {·¿ ¿Î·Î‰Î·Î ˢ›, …ı‹Î_ fi›Î* ±Î_Á ¢¤ı ¬flÎ_? lÌ¿ÚWHÎfiı flÕ÷Î ÷ıfiÎ ËÎ◊‹Î_◊Ì √Î_Õ̉ ÁflÌ ’Õı »ı ±ı‰Ì ZÎHÎı lÌ¿ÚWHÎ …^ÃÎHÎÎ_ ˢ› ±ıfiı ¤…fi ¿ı ±Î’Ì ÿ™. ¿S’Ì ÷˘ …\±˘... ÷‹ı ±ı‰Ì ÁÎflÏ◊‘‹˝ ±fiı ÁÎ◊Ì‘‹˝ Ïfi¤Î‰Ìfiı √Ì÷ÎfiÎ f·˘¿˘ (1) ±˘‘Î∞! ±ı‹ ‹ÎflÎ ‰ËηÎfiı ‰œÌfiı ¿ËıΩı V÷Ï÷ ¿ı‹ ¿Ëı‰Î›? ¿S’fiÎ ’HÎ fiÏË ¿flÌ Â¿˘. fl«ı »ı. √Ì÷ÎfiÎ ±ı ±ÿ˚¤÷ f·˘¿˘ ¿˘¥ ¿Ï‰÷ÎfiÌ …ıfiÌ Á΋ı flı... ±Î_Á ¿˘¥ ⁄ÒflÌ «Ì… ‹ÎŒ¿ ∂Ï‹˝·Ëfl‹Î_◊Ì ’˛√Àı·Î fi◊Ì. ±ı f·˘¿˘ ÷˘ (2) ¿Îfi∞ ÷ÎflÌ ‹Î ¿ı”Âı ’HÎ ±‹ı ¿ÎfiÕ˘ ¿ı”Â_... ¿fl√fl‰_ ’Õı, fi◊Ì. ±Î_Á ÷˘ ±Îÿ‹Ì ω‰Â÷Î ±˘√΂Ìfiı ωÂıÊ÷Î ’˛√ÀΉ‰Î ‹ÎÀı ’Ëı·_ ¤…fi ‹ÌÃÎ ¤√÷fi_ »ı ±fiı ⁄Ì…\_ ¤…fi ± Î ∞ ∞ ± ˘ ¤Ì÷fl◊Ì ¿ıÀ·˘ ¤Ìfi˘ fl«Î›ı·Î »ı. ¿fl‰Ì ’Õı ±ı‰˘ fiflgÁË ¤√÷ (‹Ëı÷Î)fi_ »ı. ‹ËΤÎfl÷fi_ ›© Á‹ÎMÔ÷ ◊¥ √›Î ’»Ì CÎHÎÎ »ı ±ıfi_ ÁÏÀÛÏŒ¿ıÀ »ı. lÌ¿ÚWHÎfiÌ ¤„@÷ ¿flfiÎflÎ, ÷ı‹fiÎ_ w’-√HÎfiÌ ’ËÎÕ …ı‰˘ ’ËÎÕ Á‹› ⁄Îÿ ±ı¿ ‰¬÷ ±…\˝fi lÌ¿ÚWHÎfiı ŒflÌ◊Ì ’˛Â_ÁÎ √ÎfiÎflÎ, ÷ı‹fiÎ ÂflHÎı …‰Îfi˘ ÷·ÁÎÀ ’HÎ {flHÎÎ_ ‰ËΉÌfiı √Ì÷ÎfiÎ ±ı f·˘¿˘ Á_¤‚Ή‰Î ωfi_÷Ì ¿flı »ı I›Îflı ⁄÷ΉfiÎflÎ ¤@÷˘fi˘ ÷˘À˘ fi◊Ì, ’HÎ ±ËŸ ÷˘ ±ıfiÌ ¤Ì÷flfiÌ Á_‰ıÿfiÎ lÌ¿ÚWHÎ ¿Ëı »ı ¿ı ˉı ±ı Á_¤‰ fi◊Ì. ›˘√Îwœ lÌ¿ÚWHÎfiı ‰œ‰ÎfiÌ ‰Î÷ »ı, ÷ıfiÌ ÁÎ◊ı Ï‹hÎ÷ÎÁ¤fl T›@÷ ¿fl÷˘ ˢ› »ı, ±‰V◊Îfi˘ «‹I¿Îfl ‰Îfl_‰Îfl fi◊Ì ◊÷˘. ’˛I›ı¿ Á…˝fi ˢ› ÷˘»ÕÎ¥ ⁄÷Ή‰ÎfiÌ «ıWÀÎ »ı. lÌ¿ÚWHÎ ÏÁ‰Î› ⁄ÌΩı ¥f‰fl ’fl_÷ ±Î_Áfi_ ¿ÿÌ ±fiı Ïfi‹Î˝HÎfiÌ ±ı¿ ωÏÂWÀ ±‰V◊Πˢ› »ı. ˉı Ë_ ±ı¿ı› ¥f‰fl »ı ¬fl˘ …ıfiÌ ÁÎ◊ı ¤@÷˘ ±Î‰˘ T›‰ËÎfl ¬fl˘? ±fiı ˢ› ’˛ÿ½fi fi ˢ›. ÷fiı √Ì÷Î⁄˘‘ Á_¤‚ΉÌ ÷˘ ±ıÀ·˘ fiÏË Ω‹ı. ÷˘ ±ı ±Î’HÎÎ ¿flÌ Â¿ı? ±Î‹ ’HÎ lÌ¿ÚWHÎ ’Ïfl‰÷˝fifiÎ »ÕÌÿÎfl Ë÷Î. ¬Îfi√Ì‹Î_ ¿Î‹fi˘ ‹◊flÎ √›Î ’»Ì lÌ¿ÚWHÎ √˘¿<‚ …¥ ¿÷Î fi◊Ì. ¿ÂÎ fl Õ ‰ Î ◊ Ì ’fiflΉ÷˝fifiΠˉˆ›Î - ⁄…‰ˆ›Î fiˢ÷Î. ±Î’HÎı ¬fl˘? √˘¿<‚fiÎ_ √˘‰Î‚˘ ±fiı √˘’̱˘ ¤ı√Î_ ‹‚Ìfiı 춉∞ ± Î _ Á  fi  _ fl˘…-fl˘… √Ì÷Î’Îà ¿fḻı »Ì±ı ÷˘ ’HÎ ±Î’b_ ÁÎ◊ı ‹ıÁı… ‹˘¿·Î‰ı »ı I›Îflı ÷οÌÿ ¿flı »ı ¿ı ±Î Á˙_ÿ›˝‹ÒS› ‰ÎÁÌ’b_ ±fiı ±Î’HÎÌ …Õ÷Î À‚÷Î_ fi◊Ì. lÌ¿ÚWHÎfiı ‹ıÁı… lÌ¿ÚWHÎfiı ‰œÌfiı ±Î’Ωı. ±ÿ¿<_ ◊¥ Á‹…‰Î ‹ÎÀı …ı ÷Î…√Ì ±fiı ’˛ÁLÔfi÷Î Ωı¥±ı ±ı ‹◊flÎfiÎ flÎΩ J›Î »˘ ∂Ãı »ı. @›Î_◊Ì ·Î‰‰Ì? ±Î’HÎı lÌ¿ÚWHÎfiÎ “Á_¤‰ÎÏ‹ ›√ı √˘‰Î‚˘fiı ¤Ò·Ì B›Î »˘ lÌ¿ÚWHÎı √‹ı ›√ı” ÂOÿ˘ ‰Î√˘‚Ì-‰Î√˘‚Ìfiı ÷ı‹fiÌ ’˛÷ÌZÎÎ ¿fl÷Î ‹ÎfiÌ÷ÌfiÎ ‹Ëηı flèÎÎ »ı flı... ±ı‰Ì ¿’flÌ flË̱ı »Ì±ı. ’Î’ ±fiı ÿflΫÎflfi˘ fiΠ¿fl‰Î ±Î‰˘ Ã’¿˘ ÁÎ_¤‚‰Îfi_ ±Î’b_ Áÿ˚¤ÎB› ZÎH΢‹Î_ ’HÎ lÌ¿ÚWHÎ ›√ı ›√ı ±‰÷Îfl ‘ÎflHÎ ¿flÂı ±ı‰_ ’˛˘Ï‹Á @›Î_◊Ì? ±Î’HÎfiı ±Î‰˘ Ã’¿˘ ±Î’‰Î fi‰flÔ_ ’HÎ ¿˘HÎ ±Î_Á ’fl Á_›‹ ÷ı‹HÎı ±Î’HÎfiı ±ÎM›_, ’HÎ ’˛˘Ï‹Áfi˘ ‹‹˝ lÌ¿ÚWHÎfi˘ »ı? …ıfiı ±Î’HÎı ¤Ò·Ì √›Î ˢ¥±ı ±ı T›„@÷ flÎ¬Ì ΩH›˘ Á‹…‰Î‹Î_ ±Î’HÎı ◊Î’ ¬Î¥ ⁄ıÃÎ. Â_ lÌ¿ÚWHÎ ±Î’HÎfiı ›Îÿ ¿›Î˝ ¿flı ±ı‰Ì {_¬fiΠˢ› ÷ıHÎı ¿ÚWH΋› ’›Î˝›‰Î«¿ ÂOÿ »ı. ω«Ï·÷ ±Î’HÎfiı ’flÎø‹ËÌfi ±fiı Ïfi‰Ì›˝ ⁄fiΉ‰Î ≥E»÷Π¢‘‰˘ ˢ› ÷˘ ◊‰_ ’Õı. ¿ÚWHÎ …ı‰Ì «’ÀÌ ·Î›¿Î÷ ¿ı‚‰‰Ì ’Õı. ◊¥ …‰Îfi_ ¿ÚWHÎfiÎ ËÂı? lÌ¿ÚWHÎı … ¿èÎ_ »ı ¿ı Ë_ Á‰˝hÎ ‰Á_ »\_— …Õ‹Î_, ⁄ÌΩ ¤…fi‹Î_ fiflgÁË ‹Ëı÷αı ¿‹Î· ¿flÌ fiÎ¬Ì ÷Î…√Ì ±fiı V‰¤Î‰‹Î_ Ï⁄·¿<· «ı÷fi‹Î_ Á‰˝hÎ ‹ÎflÔ_ ±„V÷I‰ »ı. ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı flÏÁ¿÷Î »ı. fiˢ÷_. ’˛ÁLÔfi÷Î ◊›˘ ¿ı lÌ¿ÚWHÎ ±Î’HÎ΋Î_ ’HÎ ‰Áı·Î … »ı. ±Î’HÎı ÏÁ‰Î›fiÎ {Ò·HÎÌ ’ı”fl÷Î_ fi ±Î‰Õı, ¿Îfi∞! ÷‹Î‹ ÂOÿ˘ ‹˘‚Î-ÏŒyÎ ·Î√Âı. ⁄Ë ±˘»Î ·˘¿˘fi_ ‰ËıÓ«‰ÎfiÌ «Ì… »ı ±fiı ±Î_Á »\’Ή‰ÎfiÌ «Ì… »ı ¿ÚWHΑ‹˝-¿÷˝T›‘‹˝ Ïfi¤Î‰‰Î ‹ÎÀı ˉı ⁄ÌΩ ÷ı ‰‚Ì ±‹ı ÷fiı ’ËıflΉ÷Î flı á ±ı¿ ⁄Î⁄÷ ÷flŒ K›Îfi √›_ »ı ±ı ⁄Î⁄÷ »ı ¿ı lÌ¿ÚWHÎ ±ıÀ·_ ¿ÚWHΤ@÷˘ fi Á‹…ı ÷˘ ±ı‹Î_ ¿ÚWHÎfi˘ Â_ ¿›Î ¿ÚWHÎfiÌ ’˛÷ÌZÎÎ ¿flÌ flèÎÎ »Ì±ı. ¤fl‰ÎÕ˘fiÌ √΂ ¬Î÷˘”÷˘ ÷ı ÿÌ ¿ÿÌ flÕuÎ fi◊Ì. lÌfl΋ ‰Îfl_‰Îfl flÕuÎ »ı, ’HÎ lÌ¿ÚWHÎ ‰Î_¿? ±‹ı ÷fiı »˘ÕΉ÷Î flı... …√÷fi˘ lıWà ¿‹˝⁄˘‘ lÌ¿ÚWHÎı ‹ËΤÎfl÷fiÎ ·ı¬¿ g«÷¿ ±fiı ÁÎÏËI›¿Îfl »ı. Á΋ÎL› flÌ÷ı ¤„@÷√Ì÷˘‹Î_ ¥f‰flfiÎ μ’¿Îfl˘fi_ ÷˘ ˈ›_ ‰·˘‰Î¥ Ω› ±ı‰Ì ZÎHÎı ’HÎ ‘Ìfl-„V◊fl flèÎÎ Ï·VÀ ˢ›, ’HÎ ±ËŸ ÷˘ lÌ¿ÚWHÎ ’fl ’˘÷ı ¿flı·Î »ı. …ıfiÎ ‹√À‹Î_ ‹˘fl’Ÿ» ˢ›, …ıfiÎ ËÎ◊‹Î_ ‰Î_Á‚Ì ¤ÌÊHÎ Á_√˛Î‹ ‰¬÷ı ±…\˝fifiı ±ÎM›˘ Ë÷˘. ›©¤ÒÏ‹ ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com Á√_‘‹› ⁄fiΉ‰Îfi_ ÷˘ ÷ÎflÌ ’ÎÁı◊Ì … Á˙±ı Â̬‰_ ’ÕÂı. Ï’˛›‰fl ¿Îfi∞, ϷϬ÷_√ ÷ÎflÌ flΑÎ. ‹ÎflÔ_ ±„V÷I‰ ˢ› ¿ı fi ˢ›, ¿Îfi∞fiÌ ±Î¬Ì ÿÏfi›Î ÷fiı ’fl‹ÎI‹Î ¿Ëı »ı, ‹Îflı ‹fi ÷˘ ÷_ Ï’˛›…fi »ı. ’ÒHν÷Î ±¿⁄_‘ flËı‰Ì Ωı¥±ı. ±Î’HÎÎ Á_⁄_‘fiı ¿›_ fi΋ ±Î’‰_ ±ı ωÂı Á˙ ¿˘¥ ¿LN›{˚Õ »ı. Ë_ ÷fiı ÂÌ ⁄◊˝-Õı √ÌNÀ ±Î’_, Ï’˛›‰fl ¿Îfi∞? ¿Îfi∞, Ë_ ÷fiı ’Ò»\_ »\_ ¿ı, fi΋ ‰√flfi˘ ¿˘¥ Á_⁄_‘ ¿ÿÌ Ë˘¥ … fi ±ÎÂ_¿Î‹Î_ ‹ıÓ …ı μΩ√flÎ ‰ıÃuÎ ±ıfiÌ ‰Î÷˘ ÁÎ_¤‚‰ÎfiÌ ÷˘ ÷fiı ÷fiı Ï√NÀ‹Î_ ±Î’Ì Â¿Î› ±ı‰_ ‹ÎflÌ ’ÎÁı »ı› Â_? ¿ı? fi΋ (·ı⁄·) ‰√flfi˘ Á_⁄_‘ Ëo‹ıÂÎ_ Â_ Ï‘yÎfl’ÎhÎ … ˢ›? dflÁÿ … @›Î_ »ı? ±fiı ÷Îflı ‰‚Ì @›Î_ ¿ÂÌ ¬˘À »ı? ¿Îfi∞, ÷_ ’ı·Ì √˘’̱˘fiı ’…‰÷˘ Ë÷˘. ±ı‹fiÌ ‹À¿Ì±˘ ¤√‰ÿ˚√Ì÷΋Î_ ÷ıÓ ∞‰fifiÌ …ÏÀ·‹Î_ …ÏÀ· Á‹V›Î±˘fiÎ μ¿ı· ËÎ, ÃÌ¿ ›Îÿ ±ÎT›_. Áÿ΋Π÷ÎflÎ Ï‹hÎ Ë÷Î. ±ı ÿÏflƒ Ë÷Î. ±ÎM›Î »ı. ±Î’HÎÌ Ïfl·ıÂfiÏÂ’ ωÂıfiÌ ·˘¿˘fiÌ √ıflÁ‹…fi˘ ¿˘¥ Œ˘ÕÌfiı ‹Î¬HÎ ¬Î¥ …÷˘ Ë÷˘. ÷fiı ‹Î¬HÎ ¬Ò⁄ ¤Î‰÷_ Ë÷_. ÷˘ ÷Îflı ‹fiı ¿Ëı‰_ Ë÷_ fiı! Ë_ ÷fiı ÿÏfi›Î¤flfi_ ‹Î¬HÎ ·Î‰Ìfiı ÷fiı ‘flÌ ÷ÎflÌ ’ÎÁı ¿o¥¿ ‹Î√‰Î ‹ÎÀı ±Î‰ı·Î ’HÎ ¬flÎ. ’fl_÷ »ı¿ ωÿΛfiÌ μ¿ı· ÷ıÓ ±ÎM›˘ »ı ¬fl˘? ¿ÿΫ ÷fiı ±ı …wflÌ fiÏË ·ÎB›˘ ˢ›, ’HÎ Ë_ flΑΠ»\_. ±ı¿ jÎÌ ÿı÷...! ’HÎ √˘’̱˘ ÁÎ◊ıfiÎ ÷ÎflÎ fiÀ¬À‰ıÕαı ‹fiı …ı ⁄‚÷flÎ ZÎHÎ Á‘Ì ¿Â_› ⁄˘·Ì fi Â@›Î, ¿Â_› ›Î«Ì fi Â@›Î, »÷Î_ ÷ıÓ »\_. ‹ÎflΠωÂıfiÌ ¿˘¥ √ıflÁ‹… ‹fiı ’ÌÕÎ fi ±Î’ı ±ı Â@› ¬flÔ_? ÷_ ¿flÎ‰Ì »ı, ±ıfi_ ‰Hνfi ÷˘ ¿˘¥ Á‹◊˝ ¿Ï‰ ’HÎ ¿flÌ Â¿ı ÷ı‹ fi◊Ì. ±ı‹fiı ÁC΂_ ±Î’Ìfiı ‘L› ¿flÌ ÿÌ‘Î ÷Î... ÷ÎflÎ ⁄◊˝-Õı ’˛Á_√ı Ë_› ÿflı¿ ÿÏflƒ T›„@÷‹Î_ ÷ÎflÎ ’fl‹ Á¬Î ÷ÎflÌ ’ÒΩflHÎ, ÷ÎflÌ flΑΠ’HÎ ±ı¿ jÎÌ »ı ±fiı ±ıfiÌ ’Î_Á‚̱˘fiÎ ÷˘ ¥f‰fl »ı, ÷ÎflÌ ‰Î÷ …\ÿÌ »ı. ÷ı Ïÿ‰Áı ÷ıÓ À«·Ì ±Î_√‚̱ı √˘‰‘˝fi ¨«@›˘, I›Îflı ‹ÎflÔ_ ˈ›_ ’˘·ÎHÎ ‰E«ı ’HÎ ±ı¿ fiÎ…\¿ ˈ›_ ‘⁄¿ı »ı ±ı ‰Î÷ ÷˘ ÷fiı ¿ÿÌ›ı Áÿ΋Îfiı ÏfiË΂Ì ±fiı ÷ı ¿Â_› ‹Î√ı ±ı ’Ëı·Î_ … Ë_ ÷ıfiı ›÷˚Ï¿g«÷ ±Î’Ì ÿ¥Â. Ï‹hÎfiı ‰‚Ì ›Î«fiÎ ¿fl‰ÎfiÌ Ë˘› ¬flÌ? ÷ıÓ ¬‚¤‚Ì ∂Ãu_ Ë÷_. ÷Îflı ±ı‰_ ‹˘À<_ ÁÎËÁ ¿fl‰ÎfiÌ ÂÌ …wfl Ë÷Ì? ›Îÿ … @›Î_ flËı÷Ì Ë˘›? ¿Îfi∞, ◊˘Õο Ïÿ‰Á˘ ’»Ì ÷Îfl˘ ⁄◊˝-Õı ±Î‰Âı. ±ı Ïÿ‰Áı Á˙ Ï‹hÎ÷ÎfiÌ T›ÎA›Î ∞‰Ì ⁄÷Î‰Ì Ë÷Ì. ÷ÎflÎ ⁄◊˝-ÕıfiÎ ’˛Á_√ı ’˛I›ı¿ ±fiı ÷ı Ïÿ‰Áı ›‹fiÎ fiÿÌ‹Î_ √ıÕÌÿÕ˘ ·ı‰Î …‰ÎfiÎ ⁄ËÎfiı ÷_ √›˘, I›Îflı ‹Îfl˘ ∞‰ ¿ı‰˘ ¨«˘ ◊¥ √›ı·˘! ⁄Î’ flı! ÷ÎflÎ ’˛I›ı¿ ’flÎø‹ ÷ÎflÌ ’ÒΩ-±«˝fiÎ ¿flÂı. ±fiı Ë_? Ωı fiı Ë_ ¿ı‰Ì ’Î√· »\_ ÷ÎflÌ Á΋ı ÿÌfi-ËÌfi T›„@÷ ’˛I›ı ±ı‰Ì Ï‹hÎ÷Îfi˘ ¤Î‰ Ω√ı ±ıÀ·Ì ¿Ú’Î ÷_ ‰¬÷ı ‹ıÓ …ı ’ÎflΉÎfl ’ÌÕÎ ‹fi˘‹fi ‰ıÃÌ »ı, ±ıfi˘ ÏËÁÎ⁄ ±˘ÏÕÀ ŒÏfl›Îÿ˘ ¿fl‰Î ⁄ıÁÌ √¥ »\_ ¿Îfi∞, Ë_ ÷fiı »·˘»· «ÎË_ »\_ ±ıfi˘ ±‹ÎflÎ_ ˈ›Î_ μ’fl ¿fl…ı! …˘›_ fiı? Ï√NÀ ±Î’‰Îfiı ⁄ÿ·ı ∂·ÀÎfiÌ ÷ÎflÌ ¿Ú’κ„WÀfiÌ ¿fl‰Î ÷_ ±ı¿ ‰¬÷ ÷˘ ‹ÎflÌ ’ÎÁı ⁄ıÁ ¿Îfi∞, ›‹fi΋Î_ ¿Î‚ÌfiÎ√ ±◊˝ Â_ ‹Îflı ÷ÎflÌ Á΋ı ¿ÂÌ ŒÏfl›Îÿ ’HÎ fiÏË ¿fl‰ÎfiÌ? ±’ıZÎÎ Ë_ ÷˘ flÎ¬Ì ⁄ıÃÌ ÷_ fiÎ ¿ËÌÂ, ÷˘› Ë_ ÷˘ ŒÏfl›Îÿ ¿flÌ …! ’ÎÁı Á΋ı «Î·Ìfiı …‰ÎfiÌ ÷Îflı ÂÌ …wfl Ë÷Ì? ÷Îflı ÷˘ ⁄O⁄ı Ë_ ÷˘ »\_ … ±ı‰Ì... ¿Îfi∞, Ë_ Ωb_ »\_ ¿ı ÷ÎflÎ ¿ÎflHÎı … ±Î…ı ±Î¬_ …√÷ ‹fiı› …fiı÷α˘ Ë÷Ì. ÷fiı ±ı¿ı› …fiı÷ÎfiÌ T›◊Îfi˘ ω«Îfl fi ±ÎT›˘? fiı ÷_ › ±ı‰˘ … »ı fiı! Á_⁄_‘fiı Á√_‘‹› ⁄fiΉ‰Îfi_ ÷˘ ÷ÎflÌ ÿÌ¿fl˘ Ωı¬‹fiÌ ZÎH΢‹Î_ ˢ›, I›Îflı ¿¥ …fiı÷Îfi˘ ∞‰ μ¶ı√ ±˘‚¬ı »ı. ¿ıÀ·Î¿ ÷ÎflÎ … ¤@÷˘ ±ı‰_ ’HÎ ¿Ëı »ı ¿ı “flΑΠ‰√flfiÎ ¿ÚWHÎ ÷˘ ±Î‘Î!” ±ı‰_ ÁÎ_¤‚Ìfiı CÎÕ̤fl ÷˘ Ë_ ¬Ò⁄ ’ÎÁı◊Ì … Á˙±ı Â̬‰_ ’ÕÂı! ÷˘ Ï’˛›‰fl, ±ıÕ‰ÎLÁ‹Î_ ÷fiı ¿ËÌ ’ÎQ›Î ‰√fl flËÌ Â¿ı? ÷_ flÎZÎÁ˘fiÎ Á_ËÎfl ‹ÎÀı ÿ˘ÕÌ …÷˘... ÷_ ‹ËΤÎfl÷fiÎ ›©‹Î_ fl˘‹Î_Ï«÷ ◊¥ Ω™ »\_. ’HÎ ’»Ì ÷fl÷ ‰ıÿfiÎ ±fi¤‰_ »\_. ‹Îfl˘ ÿ™ ËıM’Ì ⁄◊˝Õı! - ÷ÎflÌ flΑΠ’Î◊˝fi˘ ÁÎflÏ◊ ⁄fiÌfiı √›˘. ÷fiı ¿o¥¿ ◊¥ ÷˘ fiÏË Ω› fiı!” ±ıfiÌ ¿Îfi∞ “±Î‘˘” fi ˢ‰˘ Ωı¥±ı. ±ı ’ÒHν÷Îfi_ Ϭfl »ı. Á_⁄_‘fiı

flΑÎfi˘ ¿ÎfiÎfiı ±fi˘¬˘ ’hÎ

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

2

á Õ˘. «_ƒ¿ÎL÷ ‹Ëı÷Î

‹Î

ωω‘Î

August 18, 2017 à ±˘√VÀ 18, 2017

’ËÎÕ …ı‰Î ÿ—¬fiı flÎ¥fi˘ ÿÎH΢ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ⁄fiΉ¢?

◊Λ »ı. ¤ÎB›Ï‰‘Î÷ÎfiÌ ‰Î÷ ’fl ¤Îfl ‹>¿‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. ±ıÀ·ı ÿ—¬ ±Î‰ı I›Îflı ÷ıfiı ËÁÌ ¿Îœ‰Î ÏÁ‰Î› ±Î’HÎÌ ’ÎÁı ⁄ÌΩ ¿˘¥ … ω¿S’ fi◊Ì. ‹ÎHÎÁfiÎ ÿ—¬fiÎ Á‹›ı ¿ı‹ ‰‘< ÿ—¬Ì ◊Λ »ı? ’˘÷ÎfiÎ ÿ—¬fiı ¿ı‹ ’ËÎÕ …ı‰<_ √HÎı »ı? ±ıfi<_ ¿ÎflHÎ »ı ÿ—¬fiÌ g«÷Î ±fiı ÿ—¬fi<_ g«÷fi. ‹ÎHÎÁ ’˘÷ÎfiÎ ÿ—¬fiı ’ËÎÕ …ı‰<_ √HÎı »ı, ¿ÎflHÎ ¿ı ±ıfiı ⁄ÌΩ ·˘¿˘fiÎ ÿ—¬fiÌ ¬⁄fl ’HÎ fi◊Ì Ë˘÷Ì. ‹˘ÀÎ ÿ—¬fiı flÎ¥fiÎ ÿÎHÎÎ Áfl̬<_ √HΉΠ‹ÎÀı ‹fi‹Î_ Á_›‹, Á‹…HÎ, ÁÏËWb÷Î, ‘ˆ›Û ±fiı ’fl‹ „@÷‹Î_ ωf‰ÎÁ …ı‰Î √<H΢fiÌ ±Î‰U›¿÷Î flËı »ı, Á_›‹ ËÂı ÷˘ ‹ÎHÎÁ ¿Î‹, ø˘‘, ·˘¤, ‹ÿ, ‹˘Ë …ı‰Î ÿ√<ÛH΢ ’fl ω…› ’˛ÎM÷ ¿flÌ Â¿Âı. ω’flÌ÷ Á_Ωı√˘‹Î_ ‹ÎfiÏÁ¿ V‰V◊÷Î Ω‚‰Ì flά‰Ì ±ı ÿ—¬fiı fiÎfi<_ ⁄fiΉ‰Îfi˘ ËÎ◊‰√˘ μ’Λ »ı. ÁÎflÎ Ï‹h΢fi˘ ÁÎ◊ ±fiı ÁIÁ_√ ÿ—¬fiı Ë·¿<_ ¿fl‰Î‹Î_ √HΉ΋Î_ ‹ÿÿw’ ◊Λ »ı. √Ì÷Î_…Ï·‹Î_ fl‰ÌLƒfiÎ◊ ÀÎ√˘flfiÌ ÿ—¬fiÎ Á‹›ı ¿fl‰Î …ı‰Ì ’˛Î◊ÛfiÎ Á_¿Ï·÷ »ı. ÷ı±˘ ¿Ëı »ı— (Ëı ’˛¤<) ω’Ïk΋Î_ ‹Îfl_ flZÎHÎ ¿fl˘ ±ı‰Ì ’˛Î◊ÛfiÎ Ë_ fi◊Ì ¿fl÷˘, ’fl_÷< ω’Ïk΋Î_ Ë_ ¤›√˛V÷ fi ⁄fi<_, ‹ÎflÌ ±ı … ’˛Î◊ÛfiÎ »ı. g«÷¿ ‰˘·ı ¿èÎ<_ »ı ÷ı‹ ±ÎŒ÷ ¿ı ÿ—¬ ±ı ¿˘¥ ’Î’fiÌ ÁΩ »ı, ÷ı‰<_ Ωı ‹Îfi¢ ÷˘ ±Î‰ı·Ì ±ÎŒ÷fiı ÿÒfl ¿flÌ Â¿Â˘ fiÏË. ÷ı‹ ¿fl÷Î_ ±Î‰ı·Ì ±ÎŒ÷ ⁄ı‰Õ<_ ÿ—¬ ∂¤<_ ¿flÂı. ±ÎŒ÷ ±ı ±ÎŒ÷ »ı, ±ı‹ Á‹∞ ÷ıfi˘ Á΋fi˘ ¿fl˘. ±ıÀ·ı ÿ—¬fiı ±ı¿ CÎÀfiÎ Á‹∞ ÷ı ±_√ı ‰‘< ω«Îfl ¿flÌ Ï‰Ë˚‰‚ fi ⁄fi‰<_ ±ı … ÿ—¬fiı fiÎfi<_ ⁄fiΉ‰Îfi˘ ≥·Î… »ı. ÿ—¬fiı CÎ>_ÀÏHΛı ’ÕfiÎflfiı ÿ—¬ ‰‘< Á÷Ήı »ı. ÷‹ı ÿ—¬fiı ÿ—¬Ì ¿fl˘ ÷˘ … ÁΫΠ‹flÿ. á

HÎÁfiı hÎHÎ ’˛¿ÎflfiÎ_ ÿ—¬ ¤˘√‰‰Î_ ’Õı »ı. ÿˆÏË¿, ÿˆÏ‰¿ ±fiı ¤˙Ï÷¿. √‹ı ÷ıÀ·˘ Á‹◊Û ‹ÎHÎÁ ˢ›, ’HÎ ±ı¿ ›Î ⁄ÌΩ ’˛¿Îflı ±ıfiÎ ∞‰fi‹Î_ ±Î hÎHÎ ’ˆ¿Ì ±ı¿Îÿ ±◊‰Î ‰‘< ÿ—¬ ±Î‰‰ÎfiÎ_ …. ‹ÎHÎÁ ÿ—¬◊Ì ¤Î√Ì Â¿÷˘ fi◊Ì. ±ıÀ·ı Á_÷ ¿⁄Ìflı ¿Ëı·Ì ‰Î÷ ›Îÿ flά‰Ì Ωı¥±ı. Õ˘. «_ƒ¿ÎL÷ ‹Ëı÷Î ÿıË ‘flı ¿Î fl˘√ ˈ, Á⁄ ¿ÎË ¿˘ ˢ›, iÎÎfiÌ ¤<√÷ı iÎÎfiÁı, ‹>fl¬ ¤<√÷ı fl˘›. ÿıË ‘ÎflHÎ ¿›˘˝ ±ıÀ·ı ÿ—¬w’Ì fl˘√fiÌ Â@›÷α˘ ⁄‘Î_ ‹ÎÀı flËı‰ÎfiÌ. …ı±˘ ÿ—¬fi<_ flËV› ±ıÀ·ı ¿ı ±Ïfi‰Î›Û÷Î Á‹…ı »ı, ÷ı‰Î iÎÎfiÌ ·˘¿˘ iÎÎfi’>‰Û¿ ±ıÀ·ı ¿ı Á‹…HÎ ±fiı ’˛ÁLfi÷Î’>‰Û¿ ÿ—¬ ÁËfi ¿flı »ı. F›Îflı ±iÎÎfiÌ ‹ÎHÎÁ ÿ—¬ ±Î‰÷Î_ ÿı¿Îfl˘ ‹«Î‰Ì ‹>¿ı »ı. flÿfi ¿flı »ı, ¤ÎB›fiı gfiÿı »ı, ¤√‰Îfifiı gfiÿı »ı ±fiı ’˘÷Îfi˘ ’˛Ï÷¿>‚ Á‹› «Î·Ì flè΢ »ı, ±ı‹ Á‹›fiı ’HÎ ¤Î_Õı »ı. fiflgÁË ‹Ëı÷Î iÎÎfiÌ Ë÷Î. ±ı‹HÎı ÿ—¬fiÎ Á‹›‹Î_ ‹ÎHÎÁfiı ±Îf‰ÎÁfi ±Î’÷Î_ √Λ<_ ¿ı— Á<¬-ÿ—¬ ‹fi‹Î_ fi ±ÎHÎ̱ı. CÎÀ ÁÎ◊ı flı CÎÕ̱Î_ ÀÎY›Î_ ÷ı ¿˘¥fiÎ_ fi‰ À‚ı flCÎ<fiÎ◊fiÎ_ …Õ̱Î_. ±fiı ±ı ’»Ì ÿı‰˘, ÿÎfi‰˘ ±fiı ‹Ë΋Îfi‰˘fiÎ_ μÿÎËflHÎ ±Î’Ì ±ı ‰Î÷ Á‹Ω‰ı »ı ¿ı ÿÏfi›Î‹Î_ ¿˘¥ ÿ—¬‹<@÷ flËÌ Â@›<_ fi◊Ì. ÿ—¬fiÎ Ïfi‹_hο˘ ’ˆ¿Ì ‹ÎHÎÁfiÌ ±ıÊHÎα˘ hÎHÎ ’˛¿ÎflfiÌ »ı— 1. ·˘¿ıÊHÎÎ ±ıÀ·ı ¿ÌÏ÷˝’˛Î„M÷fiÌ ≥E»Î. 2. ωkÎıÊHÎÎ ±ıÀ·ı ¿ı ‘fi’˛Î„M÷fiÌ ≥E»Î. 3. ’<hÎıÊHÎÎ ±ıÀ·ı ¿ı ’<hÎ’˛Î„M÷

±◊‰Î jÎÌ’˛Î„M÷fiÌ ≥E»Î. ‹ÎHÎÁ ±ıÀ·ı ≥E»Î±˘fiÎ ËÎ◊‹Î_ fiΫ÷Ì ¿Ã’>÷‚Ì. ≥E»Î ¬_ÏÕ÷ ◊Λ, fi_ÿ‰Î› ¿ı fip ◊Λ I›Îflı ‹ÎHÎÁ ±ıfi˘ ±ÎCÎÎ÷ ∞fl‰Ì ¿÷˘ fi◊Ì. ’ÏflHÎ΋ı ±ı ÿ—¬Ì ◊Λ »ı. ±Î’HÎÌ ±ÎÂÎ ¿ı ‘ÎflHÎÎfiÌ Ï‰fl© ◊‰<_ ÷ıfiı ±Î’HÎı ÿ—¬ ‹Îfi̱ı »Ì±ı, ’HÎ Ë_‹ıÂÎ_ ±Î’b_ ‘Λ<* ◊÷<_ fi◊Ì. ‹ÎHÎÁfi<_ ‘Λ<* ◊÷<_ ˢ÷ ÷˘ ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ ±flÎ…¿÷Î ÁΩÛ‰ÎfiÌ Â@›÷Î ‰‘Ì Ω÷. ŒflÌ ’λΠfiflgÁË ‹Ëı÷Îfiı ›Îÿ ¿flÌ

á flı¬Î ’Àı·

ààà ¬<ÂÌ Âw±Î÷fiÎ_ ¿ıÀ·Î_¿ ‰Ê˘Ûfiı ⁄Îÿ ¿fl÷Î_ ‹fifi fiÌ Ëfl˘‚‹Îo ’˘÷Îfi<o V◊Îfi …‹Î‰Ì flά‰Î ⁄flÎ⁄fl Á΋ıfiÎ ¬ÒHÎÎfiÌ «ıfl‹Îo ⁄ÌΩ±Îı ‘fifiÎ œ√·Î ±ı¿ÃÎ ¿fl‰Î‹Îo ‹˘ÀÎ ¤Î√fi˘ Á‹› Ï‹÷ıÂfiÌ ’IfiÌ ‹˘fiÎ ÷ıfiÎ Ë‹μ‹˛ T›÷Ì÷ ¿fl÷˘ flè΢. »ı‰Àı ⁄‘<o ËÎ◊‰ıÓ÷‹Îo ·Î√‰Î ‹ÎoÕu<o. ÷ıfiı ·Î√÷<o, ˉı Á<¬fiÌ fiŸÿfl ±Î‰Âı, ’flo÷< ¿˘¥ ›<‰Îfi ÁÎ◊ı ËÁÌfiı ‰Î÷˘ ±ıfiÌ ±ı ±ÎÂÎ Ã√ÎflÌ fỉÕÌ. ¿ıÀ·Î¿ Á‹›◊Ì ¿fl‰Î‹Îo ‹Â√Ò· Ë÷Ì. ±ı Ωı¥ ‹fififi<o ‹fi μÿÎÁ flËı÷<o, ÷ıfiı ·Î√÷<o ∞‰fi‹Îo ¿Â<o¿ ¬ÍÀı »ı. Ï‹÷ı «‹¿Ì √›˘! Â<o ‹˘fiÎ ’˘÷ÎfiÌ ‹V÷Ì‹Îo ŒıÂfi ±fiı Ï¿ÀÌ’ÎÀa ‰«‹Îo ∞‰÷Ì w’Î‚Ì ¿ËÌ Â¿Î› ±ı‰Ì ’IfiÌ w’Î. ±fiı ⁄ı ÷ı‹fiÌ ‰E«‹Îo ’Õı·Ì ¬Î·Ì ÀÌfiı…ÁÛ ±Î‘<Ïfi¿ ∞‰fiˆ·Ì ±’fiÎ‰Ì ±Î≥Œ˘fi …B›Îfiı ’Òfl‰Î ‹ÎÀı ÷ˆ›Îfl ÷˘ fiÏË ±fiı ¿˘LM›<Àfl ›<√‹Îo ∞‰÷Î _⁄΂¿˘ ¿Ëı÷Î_, ±Î ⁄‘Ì ‹fifiÌ ⁄Ì‹ÎflÌ »ı, ’flo÷< ‹fififiı ·Î√÷<o, ±Î CÎfl‹Îo ◊¥ ˢ› fiı! ÷ıfiÎ ‹fifiÌ ÁÎ«Ì ‰Î÷ ¿˘¥ Á‹…÷<o fi◊Ì. ÿ˘‹ÿ˘‹ ÁÎèÎ⁄Ì ±fiı ¤flı·Î CÎfl ‰«‹Îo ¤·Î Â<o »ı? …ı‰Ì ÀÒo¿Ì ‰Î÷˘fi˘ ÿ˘fl ·o⁄Î¥fiı, ¬ÍÀ÷<o ËÂı! ‰Î÷ ’HΠω«Îfl‰Î …ı‰Ì ¬flÌ. “‹fiı ›Îÿ ¿flı »ı? ÷ÎflÎ ±Î‰‰Î◊Ì ‹ÎflÎ ∞‰fi‹Îo ±Î…ı Á‰Îflı ‹ËÎflÎ…ı √fl‹ ⁄˛ı¿ŒÎVÀ ¬‰flÎT›˘ flËı·Ì ¬Î·Ì …B›Î ¤flÎ¥ √¥.” …ı‰Ì ‰Î÷˘fi˘ ÿ˘fl ÷˘› Áo÷˘Ê fiˢ÷˘ ·ÎB›˘. Á΋ı √˘flÌ Ï«|Ì w’Îfiı ·o⁄ΉΠ·ÎB›˘. ¿˘ŒÌfiÎ ÁÌ’ ¤fl÷Ì Ωı¥fiı ’HÎ μIÁÎË fiˢ÷˘ ¿uÎflı¿ ‹‚÷Îo flËÌÂ<o◊Ì ·¥ ±Ã‰ÎÏ՛΋Îo ±«Í¿ …LQ›˘. Â<o ¿ÎflHÎ ËÂı? ω«Îfl÷˘ ‹fifi «Ò’«Î’ ÷ˆ›Îfl ⁄ı ‰Îfl ‹<·Î¿Î÷ √˘Ã‰Î‰Î ·Î√Ì. ◊¥ ⁄Λ ¿ËÌ ÕˇÎ≥‰fl ÁÎ◊ı ÷ıfiÌ ≥Q’˘ÀıÛÕ ¿Îfl‹Îo ’IfiÌ ‹˘fiÎfiı ±Î’‰Îfi˘ ‹˘ÀÎ ¤Î√fi˘ Á‹› ˉı ±ÎıÏŒÁ …‰Î fiÌ¿‚Ì ’Õu˘. Ï‹÷ı ‰Ïfi÷Îfiı Œ˘fi ¿˘·, ±Îıfi·Î≥fi ÀˇÎÏŒ¿ ·Î≥ÀfiÌ ·Î· ⁄kÎÌ Á΋ı ÷ıfiÌ «ıgÀ√ ¿ı Ï‹·fi ‹<·Î¿Î÷‹Îo ±Î’Ì ÿı÷˘. ¿Îfl ±À¿Ì √¥. ‹fififiÌ fi…fl Á΋ıfiÌ “Ï‹÷ıÂ, Ë‹HÎÎo◊Ì ÷‹Îflo K›Îfi CÎfl‹Îo eÀ’Î◊ ’fl Œı·Î›ı·Îo ‰Î‚ ‰Î‚Ì ±fiı fi◊Ì flËı÷<o. CÎflı ±Î‰˘ »˘ ÷˘ ’HÎ ¿˘HÎ ‹ı·˘CÎı·˘ ÁÎÕ·˘ ’Ëıflı·Ì ±ı¿ jÎÌ μ’fl ΩHÎı, ¿˘fiÌ ÁÎ◊ı «ıgÀ√‹Îo Ï⁄{Ì flˢ »˘.” ’ÕÌ, …ı Á΋ı ⁄ıÃı·Î ’<flÔÊfiı ÀÌfifiÎ ¿Î‚Î ¿ËÌ ‹˘fiÎ Ï‹÷ı μ’fl √<VÁ˘ ¿flÌ ·ı÷Ì. ’ÕÌ √›ı·Î Õ⁄·Î‹Îo ∂¿‚÷Ì «Î ±fiı «Í·Î ±ı¿ ⁄’˘flı ·‰·Ì flıVÀ˘flÎ_fiÎ ŒıÏ‹·Ì μ’fl Âı¿Î÷˘ ⁄Î…flÎfi˘ fl˘À·˘ ¤Î‰ ¿flÌ w‹‹Îo Ï‹÷ı ‰Ïfi÷Îfi˘ ËÎ◊ ’¿ÕÌ ‰Î÷˘‹Îo ¬‰ÕÎ‰Ì flËÌ Ë÷Ì. ⁄flÎ⁄fl ±ı … ‰¬÷ı ‹Â√Ò· Ë÷˘. ⁄ÎflHÎÎo ’fl ·À¿÷Îo ’ÕÿÎfiÌ ‹fififiı ±ı ’<flÔÊfiÎ «ËıflÎ ’fl ÷ıfiÌ ¬˘‰Î¥ Ï÷flÎÕ‹Îo◊Ì ÷ıfiÌ fi…fl ⁄ËÎfl ·o⁄Î¥... √›ı·Ì ¬<ÂÌ {‚Ë‚÷Ì ÿı¬Î¥ √¥. I›Îo … ⁄flÎ⁄fl Á΋ıfiÎ ¬ÒHÎÎfiÌ «ıfl‹Îo √˛Ìfi ·Î≥À ◊÷Î_ ÕˇÎ≥‰flı √ÎÕÌ Ëo¿ÎflÌ ‹Í¿Ì. Ï‹÷ıÂfiÌ ’IfiÌ ‹˘fiÎ ÷ıfiÎ Ë‹μ‹˛ ¿˘¥ flı¬Î ’Àı· (ωfi˘ÿÌfiÌ ‹fififiÎ ‹fi‹Îo ±ı¿ … ’˛ffi ‰Îflo‰Îfl ›<‰Îfi ÁÎ◊ı ËÁÌfiı ‰Î÷˘ ¿fl‰Î‹Îo ‹Â√Ò· μÿ˚¤‰÷˘ Ë÷˘, “ˉı ±Î ¬<ÂÌfiı ’Î»Ì Ë÷Ì. ±ı Ωı¥ Ï‹÷ı «‹¿Ì √›˘! Â<o ‹˘fiÎ ÷ı‹fiÌ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ·Î‰‰Ì …ı ±Î ±ˆf‰›Ûfiı ’΋÷Î_ ¬˘‰Î¥ √¥ ‰E«‹Îo ’Õı·Ì ¬Î·Ì …B›Îfiı ’Òfl‰Î ‹ÎÀı ÷ˆ›Îfl ÷˘ »ı" ÷<o ÷fiı ’˛ı‹ ¿fl fiÏË ◊¥ ˢ› fiı! “‹˘‹, ‹ÎflÔ_ ·o« ⁄˘@Á fi◊Ì ¤›<Ù? ˉı ÷<o ‰Ëı·Ì ‹Ì÷ıÂfiÎ ËÎ◊‹Îo◊Ì ‰Ïfi÷Îfi˘ ËÎ◊ »ÒÀÌ √›˘.

÷ı ±fiı ‰Ïfi÷Î ⁄Ë< ‰¬÷ı ¢g’√ ‹˘·‹Îo ‹‚Ì √›Î_. ±ı¿⁄ÌΩfiı Ωı¥ ⁄Lfiı ¬<ÂÌ◊Ì »·¿Î¥ √›Î_. “±flı ‰Ïfi÷Î, ÷<o, ¿ıÀ·Î_ ‰ÊıÛ ÷fiı Ωı¥, ÷<o ÷˘ ‰ÌÁ ‰ÊÛ ’»Ì ’HÎ ±ı‰Ì fiı ±ı‰Ì … ·Î√ı »ı, w’¿ÕÌ.” Ï‹÷ı ⁄Ë< ¬< Ë÷˘. “◊ıÓ@Á, ’HÎ ÁΫ<o ¿Ë<o ±Î ËÕ’«Ì μ’flfi˘ ÷Îfl˘ flı¬Î ’Àı· (ωfi˘ÏÿfiÌ) ÷· Ωı ÁÎZÎÌ fi ’Òfl÷˘ ˢ÷ ÷˘ ¿ÿΫ ±ÎÀ·Ì …·ÿÌ ÷fiı fiÎ ±Îı‚¬Ì Â¿Ì Ë˘÷.” ‰Ïfi÷Î ⁄˘·Ì. “‰Ïfi÷Î, ÷ÎflÌ ’ÎÁı Á‹› ˢ› ÷˘ ±Î‰ ¿ÎŒı‹Îo ◊˘ÕÌ ‰Îfl ⁄ıÁ̱ı. ÷<o ¿uÎ »ı, Â<o ¿flı »ı? CÎbo ’Ò»‰<o »ı ±fiı ¿Ëı‰<o »ı.” “ËÎ Ï‹÷ıÂ, «Î· ÷ÎflÎ ‹ÎÀı Ë<o ¡Ì, ⁄Á.” Ï‹÷ı ±fiı ‰Ïfi÷Î ‹˘·fiÌ ‰E«˘‰« ±Î‰ı·Î eÕ ¿˘ÀÛ‹Îo ±ı¿ ¿˘flÎfiÎfl‹Îo Á΋Á΋ı √˘Ã‰Î¥ √›Î_. Ï‹÷ıÂı “⁄ı ¿˘ŒÌ” ¿ËÌ ±ÎıÕÛfl ±ÎM›˘. ’»Ì ±Î…ı ÷<o ¿uÎo »ı? Â<o ¿flı »ı?◊Ì Âw ◊¥ ±ı¿⁄ÌΩfiı ’˘÷’˘÷ÎfiÎ ‰÷Û‹Îfi◊Ì ’ÏflÏ«÷ ¿flÌ, ⁄Lfiı ËÎ¥ V¿Ò·fiÎ Á‹›‹Îo ’‰Û÷ μ’fl◊Ì œ‚÷Î {flHÎÎfiÌ ‹ÎŒ¿ {Õ’¤ıfl ‰‚Ì √›Î_. “Ï‹÷ıÂ, ÷fiı ¬⁄fl fi◊Ì, ’HÎ Ë<o ÷fiı ËÎ¥ V¿Í·fiÎ Á‹›◊Ì ’Áoÿ ¿fl÷Ì Ë÷Ì.” ‰Ïfi÷Î ËÁ÷Îo ⁄˘·Ì. “Ïfl›·Ì? ÷Îflı ‹fiı ¿Ëı‰<o Ωı¥÷<o Ë÷<o, Ë<o ’HÎ ÷fiı ’Áoÿ ¿fl÷˘ Ë÷˘, ’flo÷< ÷<o fiÎflÎ… ◊¥ Ω› ÷˘? ±ı ⁄Ì¿ı ÷fiı ±ı ‰Î÷ …HÎÎ‰Ì Â¿u˘ fiˢ÷˘.” “¬ıfl, ˉı ⁄Ë< ‹˘Õ<o ◊¥ √›<o. ¿_¥ fiÏË, ±Î…ı ±Î’HÎı ±Î’HÎÌ ‹ıflı… ·Î≥Œ‹Îo Á<¬Ì »Ì±ı ±ıÀ·ı ⁄Á.” ‰Ïfi÷Î ±Î_¬˘ {<¿Î‰Ìfiı ⁄˘·Ì. “‰fiÌ, ’flo÷< ‹ÎflÌ «<’¿ÌÿÌfiı ¿ÎflHÎı ÷fiı ¬˘›Îfi˘ ±ŒÁ˘Á ˉı ∞‰fi¤fl Õo¬‰Îfi˘.” Ï‹÷ıÂı ‰Ïfi÷ÎfiÎ ËÎ◊ ’fl ËÎ◊ ‹Ò¿Ìfiı …‰Î⁄ ‰ÎY›˘. ⁄Á ±ı¿ ‹<·Î¿Î÷ ⁄LfiıfiÎ Áfl‚ «Î·÷Î ∞‰fi‹Îo Ë‚‰˘ ±Îo«¿˘ ±Î’÷Ì √¥. ±ı¿⁄ÌΩfiı Œ˘fifiÌ ±Î’·ı ◊›Î ’»Ì ⁄Lfiı ‰E«ı ÿflfl˘… ¿ı‹ »ı? Â<o ¿flı

Ï‹

ωÿflfiÌÏ÷‹Î_ ÿ—¬Ì ¿˘HÎ flËı, ±ıfiÌ V’p÷Î ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ÷ÿfi<ÁÎfl ¥W›ÎÛ‚<, Ï÷flV¿Îfl ¿flfiÎfl, ±Á_÷˘ÊÌ, ø˘‘Ì, ÁÿΛ Â_¿Î‚< V‰¤Î‰ ‘flΉfiÎfl ±fiı ⁄ÌΩfiÎ ¤ÎB› ’fl ∞‰fiÏfi‰ÎÛË ¿flfiÎfl ±Î » ’˛¿ÎflfiÎ ·˘¿˘ ÿ—¬Ì flËı »ı. ±ı¿ Ï…iÎÎÁ<±ı ¿˘¥ ‹ËÎI‹Îfiı «Îfl ’˛Ufi ’>»˚›Î, …ıfiÎ …‰Î⁄ ‹ËÎI‹Î±ı ±Î flÌ÷ı ±ÎM›Î. à ±ı‰Ì ¿˘¥ ‰V÷< »ı, …ı Ïfifl_÷fl CÎÀuÎ ¿flı »ı?

ÁÎflÎ Ï‹h΢fi˘ ÁÎ◊ ±fiı ÁIÁ_√ ÿ—¬fiı Ë·¿<_ ¿fl‰Î‹Î_ √HΉ΋Î_ ‹ÿÿw’ ◊Λ »ı. √Ì÷Î_…Ï·‹Î_ fl‰ÌLƒfiÎ◊ ÀÎ√˘flfiÌ ÿ—¬fiÎ Á‹›ı ¿fl‰Î …ı‰Ì ’˛Î◊ÛfiÎ Á_¿Ï·÷ »ı. ÷ı±˘ ¿Ëı »ı— (Ëı ’˛¤<) ω’Ïk΋Î_ ‹Îfl_ flZÎHÎ ¿fl˘ ±ı‰Ì ’˛Î◊ÛfiÎ Ë_ fi◊Ì ¿fl÷˘, ’fl_÷< ω’Ïk΋Î_ Ë_ ¤›√˛V÷ fi ⁄fi_, ‹ÎflÌ ±ı … ’˛Î◊ÛfiÎ »ı. ·¥±ı. …ı √‹ı …√÷-√<flÔÿı‰ …√ÿÌÂfiı ÷ı ÷H΢ ¬fl¬fl˘ Œ˘¿ ¿fl‰˘ ±Î’H΢ g«÷T›˘ ±◊Û ¿_¥ fi‰ Áflı, ∂ÿflı ±ı¿ μ¶ı√ ‘fl‰˘. ‹ÎHÎÁfi<_ ‘Λ<* ◊÷<_ ˢ÷ ÷˘? fiÌ’…ı fifl◊Ì ¿˘¥ fifl flËı ÿ—¬Ì ÂhÎ< ‹ÎflÌfiı Á˙ Ï‹hÎ flάı, flΛfiı fl_¿ ¿˘¥ ºp ±Î‰ı fiÏË, ¤‰fi ’fl ¤‰fi ’fl »hÎ ÿάı. …ı Á‹›ı, …ı Á<¬ ¿ı ÿ—¬ ‹‚‰Îfi<_ ˢ› »ı, ÷ı ›◊ÎÁ‹›ı ‹ÎHÎÁfiı ±Î‰Ì ‹‚ı »ı ±ıÀ·ı ¿ı …ıËfiÎ ¤ÎB›‹Î_ …ı Á‹ı …ı ·A›<_, ÷ıËfiı ÷ı Á‹ı ÷ı … ’ˢ_«ı. ±ÎÀ·Ì ‰Î÷ Á‹Ω› ÷˘ ‹ÎHÎÁ ÿ—¬fiÎ Á‹›ı fl˘ÿHÎÎ_ flÕ‰Îfiı ⁄ÿ·ı ‘ˆ›Û’>‰Û¿ ÿ—¬fiı ÁËfi ¿flı.

‹fi<W›fi<_ ±Î›<W›, F›Îfl◊Ì ‹ÎHÎÁ …L‹ ‘ÎflHÎ ¿flı »ı, ZÎHÎı-ZÎHÎı ÷ıfi<_ ±Î›<W› CÎÀ÷<_ Ω› »ı. à ±ı‰Ì ¿¥ ‰V÷< »ı, …ı Ïfifl_÷fl ‰K›Î ¿flı »ı? ÷ÚWHÎÎ, ¿ÎflHÎ ¿ı ÷ÚWHÎÎfiı ÷ÚM÷ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ ±ı «Îfl √HÎÌ ‰‘Ì Ω› »ı. à ±ı‰<_ ¿˘HÎ »ı, …ı ‰‘ı ’HÎ »ı ±fiı CÎÀı ’HÎ »ı? ‹ÎHÎÁfi<_ ‹fi. ’Ïfl„V◊Ï÷ ’˛‹ÎHÎı ‹ÎHÎÁfi<_ «_«‚ ‹fi CÎÀı ’HÎ »ı ±fiı ‰‘ı ’HÎ »ı. ‹ÎHÎÁfi<_ ‹fi Á‰Û ÏÿÂα˘‹Î_ ÿ˘Õ÷<_ flËı »ı. à ±ı‰Ì ¿¥ ‰V÷< »ı, …ı fi ÷˘ @›Îflı› CÎÀı »ı ¿ı fi @›Îflı› ‰‘ı »ı? ω‘Î÷Îfi<_ ω‘Îfi. ÷ı‹Î_ ¿Â<_ ’Ïfl‰÷Ûfi fi◊Ì ◊÷<_. …ı ◊‰Îfi<_ ˢ› »ı, ÷ı ◊¥fiı … flËı »ı. ω‘Î÷ÎfiΠω‘Îfifiı ¿˘HÎ ÀÎ‚Ì Â¿ı »ı? ±Î «Îflı ’˛ffi˘fiÎ μkÎflfi˘ ÁÎflÎ_ ±ı »ı ¿ı ‹fi<W› ‹fifiı ¿ÎflHÎı, ‹fifiÌ «_«‚Î÷Îfiı ¿ÎflHÎı ÿ—¬Ì

¬Î·Ì …B›Î

Á_‰ıÿfiÎfi_ ÏÁ‹¿ÎÕÛ

·ı¬¿fiÎ ’V÷¿ “ÁŒ‚÷ÎfiÌ ÏÁV‹˘√˛ÎŒÌ”‹Î_◊Ì ÁΤÎfl. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

fi◊Ì ∂Ã÷Ì, ·ı{Ì ◊÷Ì Ω› »ı.” “fiÎ ±Ëo ±Î‚Á< fi◊Ì ◊≥, ’HΠˉı ÷<o ‹˘À˘ ◊›˘ »ı, ◊˘Õ<o ¿Î‹ Ω÷ı ¿fl÷Î_ Â̬ı ÷˘ ‹Îflı flÎË÷ flËı.” Á<‹Ì±ı ÏÀÏŒfi ¤fl÷Î_ ¤fl÷Î_ ÿÌ¿flÎfiı …‰Î⁄ ±ÎM›˘. “Á<‹Ì, ‹ÎflÎ_ ¿’ÕÎ @›Î_? ±Î ÂÀÛfiÌ ⁄Îo› μ’fl ¿ıÀ·Ì øÌ{ »ı, Â<o ¿flı »ı ÷<o ±Î¬˘ Ïÿ‰Á?, ±ı¿ ’HÎ ¿Î‹‹Îo ÷Îfl_ K›Îfi fi◊Ì Ë˘÷<o.” ‹›o¿ Ï«S·Î›˘. “¤Î¤Ì, ±Î…ı ’fl˘Ã΋Îo Á˘SÀ ±Îı»<o »ı, ‹fiı ⁄˛ı¿ŒÎVÀ Áfl¬˘ Ωı¥±ı. ÷‹ı ΩH΢ »˘, Ë<o ·o« fi◊Ì ¿fl÷˘.” fl˘ÏË÷ı ËÎ◊‹Îofi<o Á˘SÀ ’fl˘ÃÎ μ’fl ¤¤flΉ÷Î_ ¿èÎ<o. ±fiı ÁÌ‹Îfiı ·ÎB›<o ¿˘¥ ±ıfiÌ CÎΛ· ◊›ı·Ì ·Î√HÎ̱Îı μ’fl ‹ÌÃ<o ¤¤flÎ‰Ì flèÎ<o »ı. “Á˘flÌ, ¿Î·◊Ì ‰Ëı·Ì ∂ÃÌÂ, ⁄Á,” ¿ËÌ Á<‹Ì±ı ⁄‘Îfiı ËÁ÷ı ‹˘Ó±ı ωÿΛ ±Î’Ì. ’»Ì ω«Î›<Ù, “·Î‰ …flÎ ŒıÁ⁄<¿ Ωı™.. I›Îo ÷˘ À’ ¿fl÷Î ⁄ı «Îfl ‹ıÁı… ⁄˘@Á {⁄¿Ì √›Î_. “¿ı‹ »˘, ⁄Ë< Ïÿ‰Á◊Ì ±‹ÎflÌ ‰˘· ’fl ÿı¬Î÷Î … fi◊Ì.” “’Ëı·Î_ ‹ıÁı…fiÎ …‰Î⁄ ±Î’÷Î_, √<Õ ‹˘Ïfi*√ ¿Ëı÷Î_, ˉı ÷˘ ËS·˘ ’HÎ fi◊Ì ¿Ëı÷Î, ˉı ±Ï¤‹ÎfiÌ ⁄fiÌ √›Î_ »˘.” ‰√ıflı ‰√ıflı... ±ÎıË fi¿Î‹<o ‹Î◊<o «¿flÎ¥ √›<o. ±ı ω«Îflı «ÕÌ √¥... ‹fiı ’˛ı‹ fi◊Ì ¿fl÷_< ±fiı ‹fiı Á‹…÷<o ’HÎ fi◊Ì. ¿ÿΫ ‹ÎflÌ … ¿˘¥ ¤Í· »ı ¿ı ⁄‘Î ‹ÎflÎ◊Ì ¬< fi◊Ì. Á<‹Ì ⁄‘<o ŒÀÎŒÀ ⁄o‘ ¿flÌ ⁄ËÎfl ⁄ÎS¿fiÌ‹Îo ±Î‰Ì ∂¤Ì flËÌ. Á΋ı ⁄√̫΋Îo ⁄΂¿˘ fl‹Ì flèÎÎ Ë÷Î, ’o¬Ì±Îı {ÎÕfiÌ Õ΂̱Îı μ’fl {ÌHÎÎ √Ì÷˘ √Î÷Î_ {Í·Ì flèÎÎ_ Ë÷Î_, fiÎfi˘ ⁄΂ ÁÒfl… ±Î¤ ‹Î◊ı ËÁÌ flè΢ Ë÷˘, ÷ıfiı ËÁ÷˘ Ωı¥ ¿ÒoÕ΋Îo fl˘’ı·Î Á͛ۋ<¬ÌfiÎ »˘Õ ’fl Á˘fiıflÌ e·˘ ‘Ì‹<o ¬Ì·Ì flèÎÎ Ë÷Î ±fiı ±Î ⁄‘Î_fiı ±ı¿ ¿fl‰Î ‹oÿ ‹oÿ ’‰fi ‰Ÿ{HÎ ‰Ÿ{÷˘ Ë÷˘. ±Î ⁄‘Î_ ±ı¿ ◊¥ ΩHÎı ¿ËÌ flèÎÎ_ Ë÷Î_, “Á<‹Ì, ÷<o ¿ıÀ·Ì Á<oÿfl »ı. ÷<o ’HÎ ±Î ¿<ÿfl÷fiÌ …ı‹ ⁄‘Îfi˘ ¿ıÀ·˘ A›Î· flάı »ı. Á<‹Ì ⁄‘ÎfiÌ ÁÎ◊ıÁÎ◊ı ÷<o ÷fiı ’HÎ ’˛ı‹ ¿fl.” Á<‹Ì ËÁÌ ’ÕÌ. “ËÎ ⁄Î⁄Î ËÎ! ˉı◊Ì Ë<o … ‹fiı ’HÎ ’˛ı‹ ¿flÌÂ, ¿ÿΫ ÷˘… Ë<o ‹fiı ¬<ÂÌ ±Î’Ì Â¿ÌÂ.” ±fiı √Ì÷˘ ··¿Îfl÷Ì ËŸ«¿ı ⁄ıÁÌ {Í·‰Î ·Î√Ì. á ·ıϬ¿Î ±‹ıÏfl¿Î„V◊÷ ÁÎÏËI›Á…˝¿ »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

±˘√VÀ 18, 2017 à August 18, 2017 (√÷Î_¿◊Ì «Î·) ·ı¬Î_¿-54 √‰Îfi ¿ÚWHÎ M≤J‰Ì ’fl ÁΑfiÎ Á_flZÎHÎ, ÿWÀ˘fi_ ÿ‹fi ±fiı ‘‹˝fiÎ Á_V◊Î’fi ‹ÎÀı ±‰÷Îfl ‘ÎflHÎ ¿flı »ı ±ı ‰Î÷ ¤√‰ÿ˚√Ì÷ÎfiÎ «˘◊Î ±K›Î›‹Î_ ÿÂν‰Ì »ı, …√ΩËıfl »ı. ÿWÀ˘fi_ ÿ‹fi ±ıÀ·ı flÎZÎÁ˘fi˘ fiÎÂ, ’HÎ ‘‹˝fiÌ V◊Î’fiÎ ±ıÀ·ı ‘ÎÏ‹˝¿ ·˘¿˘ flÎZÎÁ˘fiÎ ¤›◊Ì ‹@÷ ◊¥ ›◊Λ˘B› √˙÷‹ ’Àı· ›iÎÎÏÿ ¿Î›˘˝ ¿flÌ Â¿ı, ±ıÀ·_ … fiÏË, ’HÎ M≤J‰ÌfiÎ fiWÀ ◊›ı·Î ¿ı ÿÒÏÊ÷ ◊›ı·Î ’›Î˝‰flHÎfiÌ ÂÏ© ¿fl‰Ì ±Î ’HÎ ‘‹˝ »ı ±fiı ¤√‰Îfi ¿ÚWHÎı …L‹ ·Ì‘Î ’»Ì ⁄΂’H΋Î_ Ë∞ √flÔfiÎ CÎflı …¥fiı T›‰„V◊÷ ÂjÎÎjÎωzÎ ’HΠωzÎ ÂÌA›Î fi◊Ì »÷Î_ ËÎ◊‹Î_ ËÏ◊›Îfl ‘ÎflHÎ ¿›Î˝ ωfiÎ ’›Î˝‰flHÎfiÎ ’Î_«ı ‹Ò‚¤Ò÷ ÷k‰˘fiÌ M≤J‰Ì, …‚, ÷ı…, ‰Î› ±fiı ±Î¿ÎÂfiÌ ÂÏ©fi˘ ±Îfl_¤ ¿flÌ ÿÌ‘˘. ⁄Ë ±˘»Î ΩHÎı »ı ¿ı ±Î ’Î_«ı ÷k‰˘fiÌ ’˛¤±ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ÂÏ© ¿flÌ. (1) M≤J‰Ì ÷k‰ - Q≤ÿ˚¤ZÎHη̷Π(2) …‚ - ¿Î·Ì›fiÎ√ ÿ‹fi (3) ÷ı… - ÿΉÎfi‚ ’Îfi (4) ‰Î› - I≤HÎΉ÷˝ ‹˘ZÎ (5) ±Î¿Î — T›˘‹ÎÁfl‰‘. ’Î_«ı ¿◊α˘fiı ωV÷Îfl◊Ì ‹ÎHÎ̱ı. Q≤ÿ˚¤ZÎHη̷ΠÁÌ‘ÎÁÎÿÎ ÂOÿ˘‹Î_ ¿ÚWHÎı ‹ÎÀÌ ¬Î‘Ì. ±Î ¿◊Î ¤Î√‰÷fiÎ ÿ‹ V¿o‘fiÎ ±ÎËΠ±K›Î›‹Î_ f·˘¿ 32◊Ì 45 Á‘Ì‹Î_ ⁄·fl΋ ‰√ıflı √˘’⁄΂¿˘±ı ±Î‰Ìfiı ›Â˘ÿÎfiı ŒÏfl›Îÿ ¿flÌ ¿ı ¿ÚWHÎı ‹ÎÀÌ ¬Î‘Ì. ›Â˘ÿαı ¿ÚWHÎfiı ’Ò»˚›_ I›Îflı ÷ı‹HÎı “fiÎËo ¤ÏZÎ÷‰Îfi˚ ±Q‰.” Ëı ‹Î! ‹ıÓ ‹ÎÀÌ fi◊Ì ¬Î‘Ì” ±ı‹ ¿èÎ_, “·ı ‹ÎflÔ_ ‹¬ Ωı¥ ·ı ±ı‹ ¿ËÌfiı

¤

3

ωω‘Î

±‰÷Îfl¿Î›˝fi˘ ±Îfl_¤ - ’›Î˝‰flHÎ ÂÏ© ‹˘Ó ¬˘S›_ ±fiı ‹Î÷Î ›Â˘ÿαı ‹¬‹Î_ …Õ-«ı÷fi, ¤√‰Îfiı ¿ÎÏ·›fiÎ√fiı fiÎJ›˘ ±fiı V◊Ήfl …_√‹ …√÷ Ωı›_. ±ËŸ ’˘÷ı ’˘÷ÎfiÎ ’Ï÷, ’Ï÷fiÌ ÁCÎ‚Ì Á_’ÏkÎ, √˘’̱˘, √˘’⁄΂¿˘, √Λ˘ ›‹fiÎ…‚fiı ’̉Π›˘B› ⁄fiÎT›_. ⁄‘_ … Ωı¥fiı ›Â˘ÿÎ ±«_⁄˘ ’Î‹Ì √›Î_. ’»Ì …ıfiÌ ±Î ‹Î›Î »ı ÷ı ¤√‰Îfi ‹ÎflÌ √Ï÷ ◊Λ ±ı‹ ω¶Îfi˘ ¿Ëı »ı ¿ı ±L› flÎZÎÁ˘fi˘ ’˛¤±ı ω«Îfl‰Î ·ÎB›Î. ±Î‹ F›Îflı ›Â˘ÿ΋Î_ ¤√‰ÿ˚¤Î‰ ΩB›˘ ±ı ωÏÿ÷÷k‰ ⁄fiÌ ±ıÀ·ı ‰ˆWHΉŸ T›÷fi˘÷˚ ‰‘ ¿›˘˝ Ë÷˘. F›Îflı ±Îfi˘ fiÏË, ¿ÎflHÎ ‹Î›Î_ ’hÎVfiıË‹›Ì ω¤— - ±ı ω¤±ı ’˘÷ÎfiÌ ’hÎVfiıË‹›Ì ‰ˆWHÎ‰Ì ‹Î›Î ωV÷ÎflÌ ±fiı ›Â˘ÿÎ ¿ÎÏ·›fiÎ√fiı ≥„Lƒ›˘fi_ ’˛÷Ì¿ ‹Îfi‰Î‹Î_ ‰ıÿ μ’ÏfiÊÿ, ÁÎ_A› ›˘√ ¿ı ÁÎI‰÷˘ ¶ÎflÎ …ıfi_ ‹ÎËÎIQ› √Ή΋Î_ ±Î‰ı »ı ±ı ¥f‰flfiı ›Â˘ÿÎ ±Î‰ı »ı. ≥„Lƒ›˘fi_ ∂K‰a¿flHÎ ¿fl‰Îfi_ ’˘÷Îfi˘ ’hÎ ‹Îfi‰Î ·Î√Ì. ˢ› »ı, fiÏË ¿ı ωfiÎÂ. ’˛¤±ı ‹ÎÀÌ ±ıÀ·ı M≤J‰Ì ÷k‰fi˘ V‰Ì¿Îfl ¿›˘˝, ‹¬‹Î_ ‹Ò¿Ì ±fiı ±ıfiı ’ωhÎ÷Î ⁄ZÎÌ. ¤@÷˘ ±ËŸ flËV›˘ μ¿ı·‰Î‹Î_ ’ÕÌ Ω› »ı. (1) ’˛¤ M≤J‰Ì ’fl ±ı‹fi˘ μ©Îfl ◊Λ ‹ÎÀı ‹¬‹Î_ ‰˛…fiÌ ’ωhÎ ‹ÎÀÌ ’‘Λν ÷˘ M≤J‰Ì ’ÎÁı◊Ì ¿_¥¿ ·ı‰_ Ωı¥±ıfiı, ‹ÎÀı ’‘flΉÌ. (6) Q≤ÿ˚ ±ıÀ·ı ‹ÎÀÌfiı fl… ’HÎ ¿Ëı‰Î› »ı M≤J‰ÌfiÎ ±_Âw’ ‹ÎÀÌ ‹˘Ó‹Î_ ‹Ò¿Ì (2) ±fiı fl…◊Ì flΩı√HÎ ±◊˝ ’HÎ ¿flÌ M≤J‰Ìfi˘ ±ı¿ √HÎ »ı Z΋Π- ‹ÎŒ ¿Λ. flΩı√HÎ Ïø›ÎÂÌ·÷Îfi˘ ‰Î«¿ ¿fl‰Îfi˘. M≤J‰ÌfiÎ ±_Âfiı μÿfl‹Î_ »ı. Ë_ ±fiı¿ ¿Î›˘˝ ¿fl‰Î ±ÎT›˘ »\_ V◊ÎM›˘ ±ıÀ·ı Z΋ÎfiÎ √HÎfiı V‰Ì¿Î›˘˝. ‹ÎÀı Ïø›ÎÂÌ· ⁄fi_. fl…fiı flΩı√HÎfiı ˉı √˘’⁄΂¿˘ fl‹÷ fl‹÷‹Î_ ‘ÎflHÎ ¿flÔ_ ±ı‹ ‹ÎfiÌfiı ’˛¤±ı ‹ÎÀÌ ¤√‰Îfifi_ ±’‹Îfi ¿flı ÷˘ ’HÎ ’˛¤ ¬Î‘Ì. ¤√‰Îfiı fiÎËo ¤ÏZÎ÷‰Îfi˚ ±Q⁄ Z΋Π¿flı (3) ‰˛…‹Î_ ±Î… ’HÎ fl…fi_ ±ı‹ ¿èÎ_ »ı. ‹Î! ‹ıÓ ¬Î‘_ fi◊Ì. ±ËŸ ‹ÎËÎIQ› »ı. fl…fiı ¤√‰ÎfifiÌ “‹ÎÀÌ” ÂOÿ … fi◊Ì ±fiı ’»Ì ‹¬‹Î_ «flHÎfl… ‹ÎfiÌfiı ¤@÷˘ ‹¬‹Î_ ‹Ò¿ı ‹ÎÀÌ fiÏË ±Î¬_ ωf‰ ⁄÷Î‰Ì ÿı »ı. »ı. ¿ÎflHÎ ±ıfiÎ◊Ì ’ωhÎ ◊‰Î›. ±Î ¤√‰Îfi ⁄˛õV‰w’ı ¿Î_¥ ¬Î÷Î fi◊Ì, ‹ÎflÌ «flHÎfl… ¿ı‰˘ V‰Îÿ ‘flΉı »ı ±ı ’HÎ ¤@÷fiÌ ¤Î‰fiÎfiÌ ’„WÀ ‹ÎÀı ΩHΉΠ’˛¤±ı ‹ÎÀÌ ¬Î‘Ì. (4) ωÿflfiÌ ¤Î∞, √˘’̱˘fi_ ‹Î¬HÎ, ‰˛…‹Î_ √˘’ √˘’Ì ±fiı √Λ ‹ÎflÎ_ Ï‹hÎfiÌ »ÎÂ, Â⁄flÌfiÎ_ ⁄˘fl ±ı‹ ⁄‘_ ¤@÷˘ »ı. ÷ı‹fiÌ «flHÎfl… ¿ı‰Ì ËÂı ÷ı »ı. ±Î ·Ì·Î fiÎ◊fiÌ ±¤Ò÷’Ò‰˝ √˙÷‹ ’Àı· ¬Î› ΩHΉΠ’˛¤±ı ‹ÎÀÌ ¬Î‘Ì. (5) ·Ì·Î »ı. ’Ò÷fiαı ±fiı¿ ⁄΂¿˘fiÎ ’˛ÎHÎ «ÒV›Î Ë÷Î. ±ıfiı …‚fiÌ ÂÏ© ’›Î˝‰flHÎ ÂÏ© ‹ÎÀı ±Ïfi‰Î›˝. ‹ÎflÌ I›Îflı ±ı ⁄΂¿˘ ’˛¤fiÎ μÿfl‹Î_ ±ÎT›Î_. ’˛¤±ı ›‹fiÎfi_ …‚ ¿ÎÏ·›fiÎ√ ¶ÎflÎ ÿÒÏÊ÷ ◊›_ Ë÷_. ±Î…ı

·˘√ ±˘fi

Áÿ½fi

’HÎ ±Î‰Î ¿ÎÏ·›fiÎ√ …ı‰Î ±„V÷I‰ ‘flΉı »ı …ı ’ı›…‚fiı ÿÒÏÊ÷ ¿flÌ ’ˆÁÎ ’ıÿÎ ¿fl÷Πˢ› »ı. ¤√‰Îfiı ¿ÎÏ·›fiÎ√fiı fiÎJ›˘ ±fiı ›‹fiÎ…‚fiı ’̉Π›˘B› ⁄fiÎT›_. ω¶Îfi˘ ¿Ëı »ı ¿ı ±L› flÎZÎÁ˘fi˘ ’˛¤±ı ‰‘ ¿›˘˝ Ë÷˘. F›Îflı ±Îfi˘ fiÏË, ¿ÎflHÎ ¿ÎÏ·›fiÎ√fiı ≥„Lƒ›˘fi_ ’˛÷Ì¿ ‹Îfi‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ≥„Lƒ›˘fi_ ∂K‰a¿flHÎ ¿fl‰Îfi_ ˢ› »ı, fiÏË ¿ı ωfiÎÂ. ÷ı…fiÌ ÂÏ© ÿΉÎfi‚fi_ ’Îfi ¿flÌfiı ‹fi ¿flÌfiı ÷ı… ÷k‰fiÌ ÂÏ© ¿flÌ. ±Î…ı ±fiı¿ ÿΉÎfi‚ Á…˝÷Î μz˘√˘ »ı. ±ıfiÌ ÂÏ© …wflÌ ¬flÌ ¿ı fiÏË? I≤HÎΉ÷˝ fi΋fi˘ ÿˆI› ¤›_¿fl ‰_À˘‚ ·¥fiı ±Î‰ı·˘. ¤√‰Îfi ¿ÚWHÎfiı ’HÎ ±Î¿Î‹Î_ μÕÎÕuÎ. ¤√‰Îfiı ±ıfi˘ ‰‘ ¿flÌfiı ‰Î›÷k‰fiÌ ÂÏ© ¿flÌ ±ı‹ ¿ËÌ Â¿Î›. ±Î¿Î ÷k‰fiÌ ÂÏ©fiÌ ⁄Î⁄÷‹Î_ T›˘‹ÎÁfl fi΋fiÎ ÿˆI›fiÎ ‰‘fiÌ ‰Î÷ ω¶Îfi˘ ±Î√‚ ‘flı »ı. T›˘‹ ÂOÿfi˘ ±◊˝ … ±Î¿Î »ı. ±Î ±Áflfi˘ fiΠ¿flÌfiı ¤√‰Îfiı ±Î¿Î ÷k‰fiÌ ÂÏ© ¿flÌ Ë÷Ì. ±Î‹ ’˛¤±ı ’Î_« ÷k‰˘fiÌ … ÂÏ© ¿flÌ, ±ıÀ·_ … fiÏË, Á‹Î…fi_ ¢ÊHÎ ¿flfiÎflÎ_ ÷k‰˘fi˘ ’HÎ fiΠ¿›˘˝ »ı. ¿oÁfiÌ flÎHÎ̱˘fiı fiËΉΠ‹ÎÀı ÿÒ‘ √˘¿<‚-T≤_ÿΉfi◊Ì Ω› ±fiı ±ËŸfiÎ_ ⁄΂¿˘ ÿÒ‘ ωfiÎ À‚‰‚ı. ±Î lÌ¿ÚWHÎı ±ı ÿÒ‘fi˘ ‹◊fl΋Î_ ◊÷˘ ÿÒ‘fi˘ “ÁM·Î›” ⁄_‘ ¿flÌ ÿÌ‘˘. ¤·ı ¿oÁ ÁÎ◊ı ⁄Î’ ‹Î›Î˝fi_ ‰ıfl ◊›_. ±Î¬flı ±ıfi˘ ’HÎ fiΠ¿›˘˝. ¿oÁı ‘‹˝fiÎ ZÎıh΋Î_ ËV÷ZÎı’ ¿›˘˝ Ë÷˘. ›iÎÎÏÿ ⁄_‘ ¿›Î˝ Ë÷Î. ±Î‹ ±ı Á‹Î…fi˘ ƒ˘ËÌ ⁄L›˘ Ë÷˘. Á‹Î…ÂÏ© ‹ÎÀı ±Î‰Î_ ÷k‰˘fi˘ fiΠ…wflÌ Ë˘› »ı. ¤√‰Îfi lÌ¿ÚWHÎı ±ı ‹ÎÀı ±ı ÿWÀ - Á‹Î…ƒ˘ËÌ ¿oÁfi˘ ‰‘ ¿flÌ ’›Î˝‰flHÎfiÌ ÂÏ©fiÌ ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı Á‹Î…ÂÏ© ’HÎ ¿flÌ Ë÷Ì. ±Î‰Î Á‰˝ÂÏ© ±Ï¤›Îfi ¿flfiÎfl ¿ÚWHÎfiÌ ±Î…ı ±Î‰U›¿÷Î »ı, ÷Î÷Ì …wfl »ı ±ı‰_ fi◊Ì ·Î√÷_? á ·ı¬¿ ’Ò‰˝ ±K›ZÎ - Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI› ±¿Îÿ‹Ì √…flÎ÷ flÎF›.

’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

4

ωω‘Î

(√÷Î_¿◊Ì «Î·) ‰‘Ò’Á_ÿ√Ì— ⁄Ï©w’ÂÌ··ZÎHÎÎÁ_’LfiÎfl˘√΋’›E»ı÷... ±Îf‰·Î›fi B≤èÎÁÒh΋Î_ ‰Hν‰Î›ı·Î ±Î ‹_hÎfi˘ ±◊˝ »ı— …ı ⁄Ï©ÂÎ‚Ì Ë˘›, w’‰÷Ì ±fiı ÂÌ·‰÷Ì Ë˘›, Â¤ ·ZÎH΢ ‘flΉ÷Ì Ë˘› ±fiı ÷_ÿflV÷ ˢ› ÷ı ¿L›Î ÁÎ◊ı … ω‰ÎË ¿fl‰Î Ωı¥±ı! ÁÒhο΂fiÎ ±Î ÀÌfiÎ ÿ˘ÂÌ f·˘¿‹Î_ ¿L›ÎfiÌ ’Á_ÿ√Ì ‹ÎÀıfiÎ_ ‘˘flH΢ ÿÂν‰‰Î‹Î_ ±ÎT›Î_ »ı. ±Îf‰·Î›fi μ’flÎ_÷ ±ı ¿Î‚‹Î_ ÁΩ˝›ı·Î_ ωω‘ B≤èÎÁÒh΢‹Î_ ‰‘Ò’Á_ÿ√Ì ‹ÎÀıfiÎ_ ÁÒ«fi˘ ¿flΛÎ_ »ı. μÿÎËflHÎ ÷flÌ¿ı ±Î’V÷Q⁄‹Î_ μk΋ ¿<‚‰Î‚Ì, μk΋ ±Î«flHÎ‰Î‚Ì ±fiı ÂÎflÌÏfl¿ flÌ÷ı V‰V◊ ˢ› ÷ı‰Ì ¿L›Îfiı … ‰‘Ò ÷flÌ¿ı ’Á_ÿ ¿fl‰ÎfiÌ Á·ÎË ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ±ı … flÌ÷ı ÂÎ_¬Î›fi ±fiÁÎfl Â¤ ·ZÎH΢‰Î‚Ì ¿L›Î ÁÎ◊ı … ω‰ÎË ¿fl‰Î Ωı¥±ı. ‹Îfi‰‹Î_ ωzΉÎfi ¿L›Îfiı ’˛Î‘ÎL› ±ÎM›_ »ı, F›Îflı ¤Îfl¶Î…fiÎ ¿Ëı‰Î ’˛‹ÎHÎı, ¿L›Î ÁÎ◊ı ω‰ÎË ¿fl÷Ì ‰¬÷ı «Îfl ⁄Î⁄÷ ’fl ¬ÎÁ K›Îfi ±Î’‰_ Ωı¥±ı. ‘fi, Á˙Óÿ›˝, ⁄Ï© ±fiı ¿‚. Ωı «Îflı √HÎ ‘flΉ÷Ì ¿L›Î fi ‹‚ı ÷˘ ‘fifiı …÷_ ¿fl‰_. hÎHÎ √HÎ‰Î‚Ì ¿L›Î ‹ı‚‰‰Î‹Î_› ‹U¿ı·Ì ’Õı ÷˘ Á˙Óÿ›˝fi˘ ¤˘√ ±Î’‰˘, ’HÎ ⁄Ï© ±fiı ¿<‚fi˘ ±Î√˛Ë flά‰˘. Ωı¿ı ⁄Ï© ±fiı ¿<‚‹Î_ ¿˘fiı ‹Ëk‰ ±Î’‰_ ±ı ωÂı ‹÷¤ıÿ »ı. ¿˘¥±ı ⁄Ï©fiı ±fiı ¿˘¥±ı ¿<‚fiı ‹Ëk‰ ±ÎM›_ »ı! ÁÒhοηÌfi ¿L›ÎfiÌ Ï‰‰ÎË ‹ÎÀıfiÌ ›˘B›÷Î ’fl ¬ÎVÁ˘ ω«Îflω‹Â˝ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰÷˘. ±ı ωÂı Õ˘. ÁÊ‹Î Â@·ı fi˘ÓK›_ »ı ¿ı, “±ı ¿Î‚fiÌ ¿L›Î‹Î_ hÎHÎ √HΠˢ‰Î ±Î‰U›¿ Ë÷Î. ±ı¿ ÷˘ ±ı ¿ı ÷ı ±fiL›’ÒωiÎ¿Î Ë˘›. ±ıÀ·ı ¿ı ÷ıHÎı ±√Îμ ¿˘¥ ÁÎ◊ı ÂÎflÌÏfl¿ Á_⁄_‘ V◊ÎÏ’÷ fi ¿›˘˝ ˢ›. ⁄ÌΩı ±ı ¿ı ÷ı jÎÌ Ë˘›. ±ıÀ·ı ¿ı ‹Î÷Î ⁄fi‰Î ‹ÎÀı ›˘B› ˢ› ±fiı hÎÌΩı ±ı ¿ı ÷ı ›‰Ì›÷Ì Ë˘›. ±◊ν÷˚ ‰fl◊Ì ™‹fl‹Î_ fiÎfiÌ Ë˘›. ±ıfi_ ¿ÎflHÎ ±ı ¿ı ‰flfiÌ ÷·fi΋Î_ ¿L›Îfi˘ ÂÎflÌÏfl¿ ω¿ÎÁ {Õ’◊Ì ◊÷˘ Ë÷˘.” ¿L›ÎfiÌ …ı‹ ‰flfiÌ ’Á_ÿ√Ì ‹ÎÀı ’HÎ ¿ıÀ·Î_¿ ‘ÎflΑ˘flH΢ Ë÷Î_. ±Îf‰·Î›fi ¿Ëı »ı ¿ı ⁄Ï©‹Îfi ‰flfiı … ¿L›Î ±Î’‰Ì Ωı¥±ı. ±Î’V÷Q⁄fiÎ ‹÷ı lıWà ¿<‚, lıWà ±Î«flHÎ, Â¤ ·ZÎHÎ, ÏÂZÎHÎ ±fiı ÁÎflÔ_ V‰ÎVJ›, ±Î ‰flfiÎ √HÎ »ı. ‘‹˝ÁÒh΢‹Î_ ‰fl ‹ÎÀı ÷ıfi_ ±¬_Õ ⁄˛õ«ÎflÌ Ë˘‰_ ±ı ‹A› √HÎ ‹fiÎ÷˘. ÷ıfi_ ⁄˛õ«›˝ ÷ıfiÎ «ÎÏflh›fi_ ’˛‹ÎHÎ’hÎ √HÎÎ÷_. ‰flfiÎ ±L› √H΢‹Î_ μk΋

August 18, 2017 à …\·Î¥ 18, 2017

ω‰ÎË‹Î_ ‰fl ±fiı ¿L›ÎfiÎ μk΋ ¿<‚fi˘ ¬ÎÁ ω«Îfl ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰÷˘ V‰ÎVJ› ˢ‰_, ›‰Îfi ˢ‰_, ⁄Ï©‹Îfi ˢ‰_ ÷◊Î Á_ÿfl ˢ‰_ ω‰ÎË ‹ÎÀı ‰Ï…˝÷ √HÎÎ÷Ì. ±ı ‹Ëk‰fiÎ Ë÷Î. ÁÒhÎ√˛_◊˘‹Î_ ω‰ÎË ‹ÎÀı ‰Ï…˝÷ √HÎÎ÷Ì ¿L›ÎfiÎ_ ω‰ÎË‹Î_ ‰fl ±fiı ¿L›ÎfiÎ μk΋ ¿<‚fi˘ ¬ÎÁ ±L› ·ZÎH΢ ’HÎ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ωWb ‘‹˝ÁÒhΠω«Îfl ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰÷˘, ¿ÎflHÎ ¿ı ω‰ÎËfi˘ ‹A› μtı ±fiÁÎfl ’Ì‚Î ‰Î‚‰Î‚Ì, ±Ï‘¿ ±_√‰Î‚Ì ¿ı » Á_÷Îfi’˛Î„MÔ÷ Ë÷˘. Á_÷ÎfifiÌ μI’ÏkÎ ‹ÎÀı ’Ï÷’IÔfiÌfiÎ ±Î_√‚̉΂Ì, ZÎ÷ωZÎ÷ ±_√‰Î‚Ì, ‰Î÷˘ÏÕ›HÎ ±fiı V‰ÎVJ› μ’flÎ_÷ ÷ı‹fiÎ ¿<‚ ±fiı ±Î«Îfl ’fl K›Îfi ’Ì‚Ì ±Î_¬‰Î‚Ì ¿L›Î ÁÎ◊ı ω‰ÎË fi ¿fl‰Î Ωı¥±ı. ±’Î÷_. ÷‹Î‹ B≤èÎÁÒh΢ ±fiı ‘‹˝ÁÒh΢‹Î_ ‰fl¿L›ÎfiÎ_ ±Î’V÷Q⁄ B≤èÎÁÒh΋Î_ ω‰Îˉυ˝÷ ¿L›ÎfiÎ ÂÎflÌÏfl¿ Â¤ ·ZÎH΢ ’fl ¤Îfl ‹Ò¿‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. ±ıÀ·ı … ÷˘ ÿ˘Ê˘fi˘ ωVI≤÷ μS·ı¬ ¿flΛ˘ »ı. ±ı ‹…⁄ ’Ì‚Î_ ωWb ‘‹˝ÁÒh΋Î_ ¿èÎ_ »ı ¿ı, …ıfiÎ_ ±_√ Ïfiÿ˘˝Ê ˢ›, …ı fiıhÎ, ∑ʤΠ¿ı ⁄‚ÿ …ı‰Î ÂflÌfl‰Î‚Ì, Âfl¤Î ¿ı ËoÁ ¿ı ËÎ◊HÎÌfiÌ …ı‹ «Î·÷Ì Ë˘›, …ıfiÎ ÿÎ_÷ fiÎfiΠˢ› ‰Îÿ‚Ì flÔ_‰ÎÀÎ_‰Î‚Ì, ¿<⁄ÕÌ, ¿ÿw’Ì, ‹Î◊ı Àη‰Î‚Ì, ±fiı …ıfi_ ÂflÌfl ¿˘‹‚ ˢ› ÷ı ¿L›Î ÁÎ◊ı ω‰ÎË ¿fl‰Î ÿıÕ¿ÎfiÎ fl_√fiÌ I‰«Î‰Î‚Ì ±fiı ±I›_÷ V◊Ò‚ Ω_CÎ‰Î‚Ì Ωı¥±ı. ¿L›Î ω‰ÎË ‹ÎÀı ‰F›˝ Ë÷Ì. ±ı … flÌ÷ı ¬ı·¿>ÿ ±fiı ±ı ¿Î‚‹Î_ ¿L›ÎfiÎ_ ÂÎflÌÏfl¿ ·ZÎH΢fiÌ ÁÎ◊ı Â¿fi ‹fi˘fl_…fi‹Î_ ‰‘ flÔÏ« ·ıfiÎflÌ, ¬ı÷ÌfiÌ fl¬ı‰Î‚Ì ’HÎ Ωı‰Î÷Î_. Â¿fi Ωı‰Î ‹ÎÀı ±fi˘¬Ì ’©Ï÷fi˘ μ’›˘√ ¿flfiÎflÌ, √Λ‰Î»flÕÎ_ «flΉfiÎflÌ, ±fiı¿ Á¬Ì±˘ ◊÷˘. ±ı ωÂı Õ˘. μ‹ı«_ƒ ’Î_Õı›ı ·A›_ »ı ¿ı, “¿L›Îfi_ ±fiı Ï‹h΢ ‘flΉfiÎflÌ ÷◊Î …ıfiı ’˛›IÔfi’Ò‰˝¿ flZÎ‰Ì ’Õı ‰flHÎ ¿fl÷Ì ‰¬÷ı ¿ıÀ·Ì¿ Á΋√˛Ì ±ı¿ÃÌ ¿fl‰Î‹Î_ ÷ı‰Ì Á_flÏZÎ÷Πω‰ÎË ‹ÎÀı √ıfl·Î›¿ Ãfl÷Ì. μ’flÎ_÷ ±Î‰÷Ì. …\ÿÎ …\ÿÎ ’˛¿ÎflfiÎ_ ⁄Ì…, ›iΉıÿÌfiÌ ‹ÎÀÌ, …ı‹fiÌ Á√Î¥ ◊¥ «Ò¿Ì ˢ›, …ı ÁοÎÏfl¿Î ±ıÀ·ı ¿ı ¬ı÷flfiÌ ‹ÎÀÌfi_ œıd_, √Λfi_ »ÎHÎ ÷◊Î V‹ÂÎfi‹Î_◊Ì ⁄ÌΩ ¿<‚‹Î_ μI’LÔfi ˢ› ±◊‰Î …ıfiÎ √¤˝V◊ ◊‰Î ·‰Î›ı·_ ‹ÎÀÌfi_ œıd_. ±Î Á΋√˛Ì ¿L›Î◊Ì »\’ΉÌfiı ’fl ‹Î÷αı ’˘÷ÎfiÎ ’Ï÷fi_ ±„V◊Á_«›fi ¿›* ˢ› ÷ı flά‰Î‹Î_ ±Î‰÷Ì. ’»Ì ÷ı‹Î_◊Ì ¿˘¥ ±ı¿ «Ì… ’Á_ÿ ¿L›Î ÁÎ◊ı ω‰ÎË ¿fl‰ÎfiÌ ‹fiÎ¥ Ë÷Ì. …ı ‰Ê˝‹Î_ ¿fl‰Îfi_ ¿L›Îfiı ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰÷_. Ωı ¿L›Î ⁄Ì…fiı ±Õ¿ı ‰flfi˘ …L‹ ◊›˘ ˢ› ±ı … ‰Ê˝‹Î_ …L‹ı·Ì ¿L›Î ÁÎ◊ı ÷˘ ÷ı Á_÷ÎfifiÌ μI’ÏkÎfi_ ’˛÷Ì¿ √HÎÎ÷_. ±ı … ω‰ÎË ¿fl‰Î ’fl ’˛Ï÷⁄_‘ Ë÷˘ ±fiı …ı flÌ÷ı ‰ıÏÿfiÌ ‹ÎÀÌ ›iÎ ¶ÎflÎ ÁQ≤Ï©fi_, ¬ı÷flfiÌ ¿L›ÎfiÌ fiÎfiÌ ⁄Ëıfi ±Ï‘¿ Á_ÿfl ˢ› ÷ı ‹ÎÀÌ ‘fi‘ÎL›fiÌ T≤Ï©fi_ ±fiı »ÎHÎ V‰fifiÌ ’HÎ ‰Ï…˝÷ Ë÷Ì, ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı ’Â‘fi‹Î_ ‰‘ÎflÎfi_ ’˛÷Ì¿ √HÎÎ÷_. ±ıÀ·ı Á_Ωı√˘‹Î_ ¿L›ÎfiÌ fiÎfiÌ ⁄Ëıfi ’˛I›ı ±Î Á΋√˛Ì‹Î_◊Ì ¿˘¥ ’HÎ «Ì…fiı V’½ ±Î¿Ê˝HÎ ◊‰Îfi_ Ωı¬‹ flËı·_ Ë÷_! ¿flfiÎfl ¿L›Î ω‰ÎË ‹ÎÀı ›˘B› √HÎÎ÷Ì, ¿L›ÎfiÎ ÷‹Î‹ ÿ˘Ê˘ ±fiı ¬Î‹Ì±˘ ’fl_÷ V‹ÂÎfifiÌ ‹ÎÀÌ Q≤I›fiÌ ÁÒ«¿ Ë÷Ì. »÷Î_ ÷ıfiÌ ÁÎ◊ı ω‰ÎË Â@› Ë÷Î. ±ı ωÂı ±ı◊Ì ±ı ‹ÎÀÌ‹Î_◊Ì ⁄fiΉı·Î √˘‚Îfiı ±Î’V÷Q⁄‹Î_ ¿èÎ_ »ı ¿ı, ±_÷ı ÷˘ ‰flfiÌ ±Õ¿fiÎfl ¿L›Î fiÎ’Á_ÿ ◊÷Ì. ±ı ω‰ÎË ’Á_ÿ … Á‰˘˝’flÌ »ı. ±ıÀ·ı ¿L›Î‹Î_ ¿˘¥ ‹ÎÀı ±›˘B› Ãfl÷Ì.” ’HÎ ÿ˘Ê ˢ›, »÷Î_ ÷ıfiÎ◊Ì ‰flfiÎ ‹fi ¿ıÀ·Ì¿ ¿L›Î±˘ ±L› ¿ÎflH΢Áfl ’HÎ Õ˘. ÀÌfiÎ ÿ˘ÂÌ ±fiı ±Î_¬˘ I≤MÔ÷ ◊÷Î_ ˢ› ÷˘ «˘yÁ … ω‰ÎË ‹ÎÀı ±›˘B› Ãfl÷Ì. ÷ı±˘ ω‰ÎË ‹ÎÀı ‰Ï…˝÷ Á¬Ì ◊‰Î› »ı. ÷ı◊Ì ‰flı ±L› ⁄Î⁄÷˘ ’fl K›Îfi fi √HÎÎ÷Ì. ±ı ωÂı Õ˘. Â@·ı fi˘ÓK›_ »ı ¿ı, “…ı ¿L›Î ‰‘ ¿ı ÿ¥fiı ÷ıfiÌ ÁÎ◊ı … ω‰ÎË ¿fl‰Î Ωı¥±ı, ’fl_÷ ‰fl ±˘»Î ‰Î‚‰Î‚Ì Ë˘›, ±Ï÷ U›Î‹ ¿ı ’Î_Õ<‰HÎa ˢ›, ’Á_ÿ ¿fl‰Î ±Î‰ı I›Îflı ¿L›Î ÁÒ÷Ì Ë˘›, flÕ÷Ì Ë˘› ¿ı ±Ï‘¿ ¿ı ±˘»Î_ ±_√‰Î‚Ì Ë˘›, ±’ωhΠˢ› ±fiı CÎfl‹Î_◊Ì fiÌ¿‚Ìfiı ¤Î√÷Ì Ë˘› ÷˘ ÷ıfi_ ‰flHÎ fi … fl˘Ï√HÎÌ Ë˘› ÷ı ω‰ÎË ‹ÎÀı ‰Ï…˝÷ √HÎÎ÷Ì. ±ı … flÌ÷ı ¿fl‰_ Ωı¥±ı. ÿWÀ V‰¤Î‰fiÌ, ¿À<¤ÎÏÊHÎÌ, ’flÔÊ …ı‰Î ±Î¿Îfl‰Î‚Ì, ÁÒhοηÌfi ¿L›Îfi_ ‰flHÎ fi ¿fl‰Î ’λ‚ ±L› ¿Î√ÕÎ …ı‰Î ¿¿Û ±‰Î…‰Î‚Ì, Ω_CÎ ’fl ‰Î‚ ’Ïfl⁄‚˘ ’HÎ …‰Î⁄ÿÎfl Ë÷Î_. ±ı ωÂı Õ˘. ’Î_Õ<fl_√ ‘flΉfiÎflÌ, ËÁ÷Ì ‰¬÷ı …ıfiÎ √η ’fl ¬_…fi ’Õ÷Î_ ‰Î‹fi ¿ÎHÎı±ı ·A›_ »ı ¿ı, “¤˛ÎI≤ËÌfi ¿L›ÎfiÌ Ï‰‰ÎË Ë˘› ÷ı‰Ì, fi¬ ’Ì‚Î Ë˘›, ±Î_¬ ·Î· ˢ›, ËÎ◊’√ ‹ÎÀı ‰flHÎÌ fi ◊÷Ì. ‰ÏÁWà ‘‹˝ÁÒhÎfiÌ fi˘Ó‘ ‹…⁄ ¤Îflı ˢ›, ±Ï÷ ß√HÎÌ Ë˘›, ÿÎ_÷˘‹Î_ ±Ï‘¿ ±_÷fl ¤Î¥ ωfiÎfiÌ ⁄Ëıfi Ï’÷ÎfiÎ CÎfl‹Î_ … T≤© ◊¥ …÷Ì. ˢ› ¿ı ÿÎ_÷ ⁄ËÎfl fiÌ¿‚÷Πˢ› ÷ı‰Ì ¿L›Î ’HÎ ÷ıfiı ’Ï÷ fi ‹‚÷˘. ±Î‰Ì ¿L›Î ’ÏhοΠ¿Ëı‰Î÷Ì,

¬

fiÎflÌ¿◊Î

ÀΛ<@IÎ ¬˘flοL˘ ¿ÎflHÎı ¬ÎÀÎ ±˘Õ¿Îfl ±Î‰ı, M˘À-»ÎIÎÌ‹Î_ O΂IÎflÎ ◊Λ, @›Îflı¿ ¬ÎÀÌ ¿Õ‰Ì ∂·ÀÌ ◊Λ, ‹Î◊<_ ÿ<¬ı, ∂·ÀÌ ◊›Î MÎ»Ì ‹Î◊<_ ÿ<¬IÎ<_ OÎ_‘ ◊Λ, »ÎIÎÌ ±L˘ M˘ÀLÎÌ ‰E«ıLÎÎ ¤ÎB΋Î_ ÿ<¬Î‰˘ ¿_¿˘ÕÎ_, ¿Îflı·Î_, MÎfl‰‚, IÎÎ_ÿ‚ΩLÎÌ ¤Î∞, N·Î‰fl, ◊Λ. @›Îflı¿ M˘À e·Ì Ω›, «yfl ±Î‰ı, ÂflÌflLÎÎ_ ¿˘OÎÌ…, ÿÒ‘Ì, Bη¿Î_, ‹ı◊ÌLÎÌ ¤Î∞, IÎÒÏfl›Î_, BÎ<‰Îfl ±_B΢ ÏÂÏ◊· ◊¥ Ω›, V‰¤Î‰ «ÌÏÕ›˘ ø˘‘Ì ◊¥ ‰B˘flı Âο¤Î∞ ·¥ ¿Λ, MÎfl_IÎ< ‹Âw‹, flŸBÎHÎÎ_, Ω›, OÎÌ¿ ·ÎB˘ ‰B˘flı Ï«Ë˚fi˘ M˘ÿÎ ◊Λ »ı. ±Î Ï«Ë˚fi À΋ıÀÎ_ LÎ ¬Î‰Î_. ÿÎÕ‹, ±Î‹‚Î_, «Ì¿<, VÎŒfl…LÎ, V΋>ËL˘ ±Q·ÏMÎkÎ ¿Ëı »ı. VÎÌIÎÎŒ‚ ‰B˘flı Œ‚˘ ·¥ ¿Λ. VÎοfl, ‰Ïfl›Î‚Ì, ∞fl ±Q·ÏMÎkÎ ÿÿÛ …ı‹ …^LÎ<_ ◊IÎ<_ Ω› ¿ı I˘LÎÌ μBβIÎÎ ‰‘ı ·¥ ¿Λ, L΋¿ ‹ÎMÎVÎfl ·ı‰<_. Iη, ŸBÎ, ¬ÎflÌ ÂŸBÎ, I›Îflı ÂflÌfl‹Î_ flËı·Î OÎÌΩ ÏMÎkÎ MÎHÎ μU¿ıflÎÀ ±LÎ<¤‰ı ‹VÎηПBÎ LÎ ¬Î‰Î_. ¿˘¥ MÎHÎ ’˛¿ÎflLÎÎ_ I˘· I΂‰Î »ı. ±Î‹Î_ xÿ›‹Î_ flËı·<_ VÎΑ¿ÏMÎkÎ MÎHÎ OÎοÎIÎ flËÌ ‹ÎÀı, ‰CÎÎfl ‹ÎÀı ‰ÎMÎfl‰Î_ LÎÏË. I˘LÎÎ OÎÿ·ı BÎΛLÎΠ¿IÎ<_ LÎ◊Ì. CÎÌL΢ ‰CÎÎfl ¿flÌ Â¿Î›. ±Õÿ, ¿‚◊Ì‹Î_◊Ì OÎLÎIÎÎ ¿ÎflH΢— ˢ…flÌ‹Î_◊Ì flVΑÎIÎ< ±Q· - ¬ÀΛ<¿IÎ ÿ΂, VÎ>MÎ ¿ı MÎÎMÎÕ LÎ ¬Î‰Î. ÿËŸ, ±Î‹·Ì MÎHÎ LÎ ◊‰ÎLÎ<_ ‹<A› ¿ÎflHÎ …ÃflLÎÎ ±„BLÎLÎÌ ‹_ÿIÎÎ ¬Î‰Î. ±Î◊Î‰Î‚Ì «ÌΩı, ËÎ_Õ‰˘, œ˘¿‚Î, »ı. …Ãfl΄BLÎ ‹_ÿ ◊‰ÎLÎÎ_ CÎHÎÎ_ ¿ÎflH΢ »ı, ¬‹HÎ, ¥Õ·Ì, œ˘_VÎÎ, MÎÎ_μ-OβıÕ, OÎLÎ, …ı‹Î_ ¬˘flο ±L˘ ∞‰LΈ·Ì ‹<A› ¿ÎflHÎ V˘LՉ̫, MÎÌ{Î, ÿÎO˘·Ì ‰B˘flı LÎ ¬Î‰Î. »ı. ÿ>‘LÎÌ VÎÎ◊ı Õ<_B΂Ì, ·VÎHÎ, B΢‚, ‹>‚Î, ¬˘flο— MÎËı·Î_ ¬Î‘ı·˘ ¬˘flο OÎflÎOÎfl ‹˘BÎflÌ, ±Õÿ, ÿËŸ, Â̬_Õ ‰B˘flı ¬ÎÀÌ MÎE›˘ LΠˢ› ±L˘ ¬Î‰ÎLÎÌ Àı‰ ˢ›, ‰ÎVÎÌ «ÌΩı LÎ ¬Î‰Ì. ÿ>‘LÎÌ VÎÎ◊ı ¿˘¥ MÎHÎ ¬˘flο ¬Î‰ÎLÎÌ ±ÎÿIΠˢ› I΢ ˢ…flÌ‹Î_ ’˛¿ÎflLÎÎ_ Œ‚˘, ¡ÒÀ VηÎÕ, ¡ÒÀ ±Î≥VÎøÌ‹, ±Q·IÎÎ ‰‘ı »ı. ¤ÎIÎ, MÎ<·Î‰, ‹‹flÎ, Ï‹S¿Âı¿ ‰B˘flı LÎ ·ı‰Î. IηLÎÌ VÎÎ◊ı B΢‚ ¬Ì«ÕÌ, fl˘À·Ì, MÎfl˘ÃÎ_, ¤Î¬flÌ ‰B˘flı CΙ LÎ ¬Î‰˘. ±L˘ «˘¬Î‹Î_◊Ì OÎLÎIÎÌ «ÌΩı ·¥ ¿Λ. ±ıÏVÎÏÕÀÌLÎÎ ÿÿa±˘±ı VΉÎflı OÎÎŒı·Î ‹BÎ, ‹BÎLÎ<_ MÎÎHÎÌ ¿ı VÎÒMÎ ·¥ ¿Λ. Õ˘. flÎ…ı ‰‹Î˝ Â˙«Ï‰Ï‘ ¿›ÎÛ MÎ»Ì O˘◊Ì hÎHÎ B·ÎVÎ

‰Ê˘˝ …^fiÌ ±ıÏÁÏÕÀÌ ‹ÀÌ Â¿ı?

±Îfl˘B›

LΉÂı¿<_ BÎfl‹ MÎÎHÎÌ MÎ̉<_. MÎÎHÎÌ‹Î_ ÏVÎ_‘η>HÎ ¿ı L΋¿ O˘ Bβ΋ …ıÀ·<_ LÎÎ¬Ì Â¿Î›. ◊˘ÕÌ ‰Îfl MÎ»Ì B΂΋Î_ ±Î_BÎ‚Ì LÎÎ¬Ì ∂·ÀÌ ¿flÌ LÎά‰Ì. ±Î‹ ¿fl‰Î◊Ì ÏMÎkÎÿ˘ÊLÎ<_ ÏLÎËÛflHÎ ◊Λ »ı ±L˘ ±ıÏVÎÏÕÀÌ {ÕMÎ◊Ì ‹Àı »ı. ÏLΛϋIÎ M˘À VÎÎŒ flËı I˘ ‹ÎÀı fl˘… flÎhÎı VÎ>IÎÌ ‰¬I˘ ±ı¿◊Ì O˘ «‹«Ì …ıÀ·<_ ±Ï‰MÎÏkοfl «>HÎÛ MÎÎHÎÌ VÎÎ◊ı

¿ÎflHÎ ¿ı ¿L›ÎfiÎ Ï’÷Î ÷ıfiÎ ¤Îω ’Ï÷ ÁÎ◊ı fiyÌ ¿flÌ ·ı÷˘ ¿ı ’ÏhοÎfi˘ ’hÎ ’˘÷Îfiı g’ÕÿÎfi ±Î’Âı. ±ıÀ·ı … ¤Î¥ ωfiÎfiÌ ⁄Ëıfi ω‰ÎË ‹ÎÀı ’˛Ï÷⁄_Ï‘÷ √HÎÎ÷Ì.” ω‰ÎËfiΠωʛ‹Î_ ±L› ’˛Ï÷⁄_‘ ’HÎ Ë÷Î. ±ı ‹…⁄ ’˘÷ÎfiÌ ΩÏ÷fiÌ ¿L›Î ÁÎ◊ı ω‰ÎË ◊¥ ¿÷Î, ’HÎ ’˘÷ÎfiÎ … √˘hÎfiÌ ¿L›Î ÁÎ◊ı ω‰ÎË ’fl ’˛Ï÷⁄_‘ Ë÷˘. ÏËflH›¿ıÂÌ, √˘Ï¤· ±fiı ±Î’V÷Q⁄ ‹…⁄ ’˘÷ÎfiÎ √˘h΋Î_◊Ì ¿L›Î ’Á_ÿ fi ¿fl‰Ì Ωı¥±ı. ‹Îfi‰, √˙÷‹ ±fiı ‰ÏÁWÃı Á‹Îfi √˘hÎ‰Î‚Ì ¿L›Î ÁÎ◊ıfiΠω‰ÎË ±fiÏ«÷ √H›Î »ı. ωWb±ı Á‹Îfi √˘hÎfiÎ ·˘¿˘‹Î_ ω‰ÎËÁ_⁄_‘fiÌ ‹fiÎ¥ Œfl‹Î‰Ì ÿÌ‘Ì. √˘Ï¤· ±fiı ±Î’V÷Q⁄fiÎ ‹÷ı ¿L›Î Ág’Õ ’HÎ fi ˢ‰Ì Ωı¥±ı. ±◊ν÷˚ ÷ıHÎı ‰flfiÌ ‹Î÷ÎfiÎ Á_⁄_‘Ì fi ˢ‰_ Ωı¥±ı. ωWb±ı ÁÎ÷ ’ıœÌ ’»Ì Ï’÷Î ÷flŒ ±fiı ’Î_« ’ıœÌ ’»Ì ‹Î÷Î ÷flŒ Ág’Õfi˘ ¿˘¥ ’˛Ï÷⁄_‘ flÎA›˘ fi◊Ì. ÁÒhο΂fiΠω‰ÎË‹Î_ g’Õ ±fiı √˙hÎfiÌ …ı‹ ¿L›ÎfiÎ fi΋ ωÂı ’HΠω«Îfl ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰÷˘. ±Î’V÷Q⁄ B≤èÎÁÒhÎ ±fiÁÎfl ω‰ÎÏË÷ ◊fiÎflÌ ¿L›Îfi_ fi΋ fiÿÌ, fiZÎhÎ ¿ı T≤ZÎ ’fl◊Ì fi ˢ‰_ Ωı¥±ı. ÷ıfi_ fi΋ ’‰˝÷, ’ZÎÌ, ÁÎ’ ¿ı ÿÎÁÌfi_ ’HÎ fi ˢ‰_ Ωı¥±ı. μ’flÎ_÷ …ı ¿L›ÎfiÎ fi΋fiÎ ±_÷‹Î_ fl ¿ı · ˢ›, ÿά·Î ÷flÌ¿ı √˙flÌ ¿ı ¿‹·Î fi΋ ˢ›, ÷ıfiÌ ÁÎ◊ı ω‰ÎË fi ¿fl‰ÎfiÌ Á·ÎË ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ±ı … flÌ÷ı …ı ¿L›Îfi_ fi΋ hÎHÎ, ’Î_« ±◊‰Î ÁÎ÷ ±ZÎflfi_ ⁄fiı·_ ˢ› ÷ı ω‰ÎË›˘B› √HÎÎ¥ »ı. ¿L›ÎfiÎ fi΋fiÎ ±_÷‹Î_ “±Î”fi_ μE«ÎflHÎ ±Î‰ı, ±ıÀ·ı ¿ı ¿L›Îfi_ fi΋ ¤Î‰fiÎ ¿ı ‰Á_‘flΠˢ›, ÷˘ ÷ı Â¤ √HÎÎ¥ »ı! ω‰ÎË ‹ÎÀıfiÎ ‹Î’ÿoÕ˘ ’fl◊Ì ±ı¿ ‰Î÷ ∂ÕÌfiı ±Î_¬ı ‰‚√ı »ı— ‰ıÿ¿Î‚‹Î_ …ı ¿L›Î ’Ï÷’Á_ÿ√Ì ‹ÎÀı V‰÷_hÎ Ë÷Ì ÷ı ÁÒhο΂ Á‘Ì‹Î_ ’fl÷_hÎ ◊¥ √¥ Ë÷Ì. ‰‚Ì ‰flfiÌ ÷·fi΋Î_ ¿L›ÎfiÎ_ ±_√, fl_√, w’, √HÎ, ÂÌ·, Á˙Óÿ›˝, V‰¤Î‰ ±fiı «ÏflhÎ ’fl … ‰‘ ¤Îfl ‹¿Î÷˘ Ë÷˘. ¿L›Î Á‰˝√HÎÁ_’LÔfi ˢ› ÷ı‰Ì ±’ıZÎÎ ¿flÎ÷Ì Ë÷Ì. ÁÒhοηÌfi ‰‘Ò’Á_ÿ√ÌfiÎ_ ‘˘flH΢ Ωı¥fiı … ¿ÿΫ ’ı·Ì ¿ËıHÎÌ ’˛«Ï·÷ ◊¥ ËÂı ¿ı, “‰ËfiÎ_ ·ZÎHÎ ⁄ÎflHÎ΋Î_! (ø‹Â—)á ·ıϬ¿Î ‰ÏflWà ’hοÎfl ±fiı Á_¢‘¿ ÷◊Î √Î_‘Ì l‹ Á_V◊Îfi‹Î_ Á‹Î…ωiÎÎfi ω¤Î√‹Î_ ’˛ÎK›ÎÏ’¿Î »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

ŒÎ¿Ì …‰<_. ∂·ÀÌ‹Î_ ¬ÀΠ±Î‰IÎÌ Ë˘› I΢ B΂˘ LÎ΋LÎÌ ±˙ÊÏ‘ ¬>OÎ … μMΛ˘BÎÌ »ı. VÎ_‹LÎÌ ‰ÀÌ LÎ_.3‹Î_ B΂˘LÎ<_ VÎk‰ (CÎLÎ) ˢ› »ı. B΂˘ ¿Õ‰Î flVÎ‰Î‚Ì ±˙ÊÏ‘ »ı. ¬ÎÀÌ ∂·ÀÌ ¿ı ∂OοΠ◊IÎÎ_ ˢ› I΢ ¿Õ‰Î flVÎ‰Î‚Ì ±˙ÊÏ‘ ±L˘ ¿Õ‰Î flVΉ΂Π∂OοΠ¿ı ∂·ÀÌ ◊IÎÎ_ ˢ› I΢ ‹‘<flflVÎ ±˙ÊÏ‘ ±ÎMΉÌ. …ıÃÌ‹‘ CÎLÎLÎÌ hÎHÎ◊Ì «Îfl B΢‚Ì …Q›Î MÎ»Ì ·ı‰Ì. ¿MÎÏÿ˝¿Î ¤V‹, Â_¬¤V‹, V΢ÕÎOÎΛ ¿ÎOÎÛ ±L˘ ¿MÎ>fl ¿Î«·ÌLÎ<_ «>HÎÛ VÎfl¬Î ¤ÎB˘ ¿fl‰<_. I˘‹Î_ …ıÃÌ‹‘LÎ<_ «>HÎÛ μMÎflLÎÎ «>HÎÛ ¿flIÎÎ_ O˘ BÎHÎ<_ Ï‹@VÎ ¿fl‰<_. I˘‹Î_◊Ì fl˘… O˘ Bβ΋LÎÌ ‹ÎhÎ΋Î_ OÎM΢flı ±L˘ VÎÎ_…ı …Q›Î MÎ»Ì MÎÎHÎÌ VÎÎ◊ı ŒÎ¿Ì …‰<_. Â_ ±Î’fiı ’HÎ V‰ÎVJ›fiı ·√÷Ì ¿˘¥ Á‹V›Î »ı? Õ˘. ‰‹Î˝fiÎ ÁıÏ‹fiÎfl‹Î_ ¤Î√ ·ı‰Î ±◊‰Î w⁄w ‹‚‰Îfi˘ ·Î¤ ·ı‰Î Ë‹HÎÎ_ … Œ˘fi ¿flÌfiı Õ˘. ‰‹Î˝fiÎ ’˛˘√˛Î‹ ωÂı ΩH΢ ±fiı ±√Îμ◊Ì fi΋ flÏ…VÀfl ¿flΉ˘. Monthly Visit: NY, NJ, PA, DE, VA, MD, NC, SC, GA, FL, AL, TN, OH, IN, IL, MI, TX, CA.

Õ˘. flÎ…ı ‰‹Î˝ (±Î›‰ı˝ÿ ωÂÎflÿ) ⁄Ì.±ı.±ıÁ.±ı‹., ÕÌ.±ı«.±ı‹.±ıÁ., ±ı‹.ÕÌ, Toll Free: 1 (888) 602-2963 Tel: 607-527-7525 ¥-‹ı≥·— dr.varma.office@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

±˘√VÀ 18, 2017 à August 18, 2017 (√÷Î_¿◊Ì «Î·) ¿ flÌ÷ı Ωı¥±ı ÷˘ ÁÎZÎfl÷Î (literacy) ‹ı¿·ÒËÎfifiÎ ’ˆ√΋ ’fl Á‰Îfl ◊¥fiı ‹ÎK›‹÷Î (mediacy)fi˘ ·ı⁄ÎÁ ‘ÎflHÎ ¿flÌ flËÌ »ı. @›⁄Î, fiÎ≥∞Ïfl›Î ±fiı ±Î≥‰flÌ ¿˘VÀ …ı‰Î ÿı¢‹Î_ ¿Ëı‰Î÷Ì ÁÎZÎfl÷Îfiı ¿˘flÎHÎı ‹Ò¿Ì ¬ıÕ>÷˘fiı ÀıϷω{fi ’fl ÏÂZÎHÎ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ¬ı÷ÌfiÌ fi‰Ì ÷fl¿Ì⁄˘fi˘ ’˛«Îfl ÀıϷω{fi ’fl◊Ì √HΉ_÷ ÂÎË ◊Λ »ı ±fiı ±ı flÌ÷ı ·Î¤ı·˘ ¬ıÕ>÷ ’»Ì ’˘÷ÎfiÎ_ ⁄΂¿˘fiı ÏfiÂ΂ı ‹˘¿·‰Î μIÁ¿ ⁄fiı »ı. ËÏfl›ÎHÎ΋Î_ ÀıϷω{fi ¬flÌÿ‰Î ‹ÎÀı √˛Î‹’_«Î›÷ ÷flŒ◊Ì Á⁄ÏÁÕÌ ‹‚÷Ì. ⁄Ì⁄ÌÁÌÁ ’fl Has Book a future? fi΋fi˘ ¿Î›˝ø‹ ’˛ÁÎÏfl÷ ◊›˘ Ë÷˘. Ï⁄˛ÏÀ Q›Ï{›‹fiÌ Ï‰Â΂ ·Î≥⁄˛ıflÌfiÌ ±¤flÎ¥ ÿfl ‰Êı˝ ’Î_« Ï¿·˘‹ÌÀfl …ıÀ·Ì ·_⁄Ή‰Ì ’Õı »ı. ¿Î‹fiÎ ±ı¿ … Ïÿ‰Áı ‹ÎhÎ ∫B·ıLÕ‹Î_ Á‰ÎÁ˘ ’V÷¿˘ ⁄ËÎfl ’Õı »ı. ¿ıÀ·_ ‰Î_«ÌÂ_? @›Îflı ‰Î_«ÌÂ_? ⁄‘_ ‰Î_«Ìfiı ’Î√· ÷˘ fiÏË ◊¥ …¥±ı? ¤Îfl÷‹Î_ ‰Î«fi ¿fl÷Î_ l‰HÎfi˘ ‹ÏË‹Î Ë÷˘. ⁄ı ‰ıÿ ‹˘œı ¿flfiÎflΠ϶‰ıÿÌ (ÿÒ⁄ı∞), hÎHÎ ‹˘œı ¿flfiÎflÎ ÏhΉıÿÌ (÷fl‰ÎÕÌ) ±fiı «Îflfiı «Î‰Ì …fiÎflÎ «÷‰ı˝ÿÌ («˘⁄ı∞)fiÌ ⁄˘·⁄ηΠË÷Ì. lÏ÷ ±fiı VQ≤Ï÷fiÌ …⁄flÌ ’˛Ï÷WÃÎ Ë÷Ì. ¿ÿΫ ÷ı◊Ì … ¤Îfl÷‹Î_ ω¶Îfifiı ‹ÎÀı ⁄Ël÷, F›Îflı ±_√˛ı∞‹Î_ Well-read ÂOÿ˘ ’˛«Ï·÷ ◊›Î. ¿Î√‚fiÌ Â˘‘ ◊¥ I›Î_ Á‘Ì ‹ÎHÎÁı ‹ÎÀÌfiÎ_ «˘Á·Î_ ’fl, CÎıÀÎ_fiÎ ∂fi ’fl ±fiı «Î‹ÕÎ_ ’fl ·A›_. ¿Î√‚ı iÎÎfifiı “’ı¿” ¿fl‰Îfi_ Â@› ⁄fiÎT›_ I›Îfl◊Ì l‰HÎfi˘ ‹ÏË‹Î CÎÀ÷˘ flè΢. ±fiı V‹flHÎfi˘ ‹ÏË‹Î ’HÎ ±˘Á›˘˝. ˉı ‹Î≥ø˘ÏŒS‹ ±fiı N·˘’Ì ÏÕV¿ ¶ÎflÎ ±ı¿ ·Î≥⁄˛ıflÌ Á‹Î‰Ì ¿ı ±ıÀ·_ ±ı¿ ¿⁄ÎÀ‹Î_ Á‹Î‰Ì ¿Λ »ı. ◊˘ÕÎ_¿ ‰Ê˝ ’fl ±ı¿

±ı

5

ω«Îfl’˛‰ÎË

’˛ıZο˘fiı ‹ÎÀı √Λ »ı. μ’ÿı¿ ’HÎ μ’ÿı ‹ÎÀı ¿Î›˝ø‹ ⁄fiΉı »ı ±fiı ’˛ıZο˘fiÌ ËÎ…flÌ ±˘»Ì ˢ› ÷˘ ÿ—¬Ì ◊Λ »ı. ¿˘›·fi_ Á_√Ì÷ ’˛«fl÷_ fi◊Ì, ±ı ÷˘ ’˛Áfl÷_ flËı »ı. ’˛«Îfl‹Î_ ±’ıZÎÎ »ı, ±Î¿Î_ZÎÎ »ı, ’˛ÁÎfl‹Î_ ÏfiΩfi_ÿ »ı, ‹V÷Ì »ı. ‹ÎHÎÁfiı ÏfiΩfi_ÿ ‰ËıÓ«‰ÎfiÌ ’HÎ ±ı¿ ‰ÎÁfiÎ Ω√ı »ı. ¿˘›· ’HÎ ±ı ‰ËıÓ«ı »ı, ’HÎ ÷ı ‰ÎÁfiÎ ‰√fl. ±Îfi_ÿfi˘ ’_… ’Õu˘ »ı. ¿˘¥fiı ·ı‰˘ ˢ› ÷˘ ŒÎ‰ı ÷ıÀ·˘ ·¥ ·ı ±fiı ¿˘¥ fiÏË ·ı ÷˘ ÷ı ’HÎ ËflÌE»Î. ÏfiΩfi_ÿfiÌ ·ËÎHÎ ¿fl‰Î‹Î_ ‰‚Ì ÁıSÁ‹ıfiÏÂ’ ¿ı‰Ì? ¿˘¥ ’˘÷ÎfiÌ ±Î_÷Ïfl¿ Á_’ÏkÎ ’Îfl¬fiÎflÔ_ fi◊Ì. ±ıfi˘ ±…_’˘ ¿ıÀ·Î¿ Á_÷˘fiı ’HÎ flËı÷˘ ˢ› »ı. ¿·Î¿Îflfiı ’˘÷ÎfiÌ ¿·Îfiı Á‹…fiÎfl ¿ı ‹ÎHÎfiÎfl fiÏË ‹‚ı I›Îflı ¤Îflı ±Á¬ flËı »ı. ¿Ï‰ ’˘÷ÎfiÌ fi‰Ì fl«ı·Ì ’_„@÷±˘ ÁÎ_¤‚Ì {_¿Ú÷ ◊fiÎflÎ flÁiÎfiÌ ’˛÷ÌZÎÎ ¿fl÷˘ ˢ› »ı. μ’ÿı¿˘fiı ’΋fl ∞‰˘fi˘ μ©Îfl ¿fl‰ÎfiÌ ¤Îflı ±ÎÁ„@÷ ˢ› »ı. ’W’ ±fiÎÁ@÷ »ı. ±ı ’˘÷ÎfiÌ Á√_‘fiÌ Á‹… ±Î’‰Î ‹ÎÀı ‰√˘˝ fi◊Ì «·Î‰÷_. ±ı Á√_‘ ’˛«Îfl¿ ‹_Õ‚ ’HÎ Âw fi◊Ì ¿fl÷_. ËıÏ‹SÀfi flÎ≥Àfi_ ±ı¿ ‰Î@› »ı— ±ı ∑÷fiı ‘L› »ı …ı ’˛ı‹fi_ ÊÕ˚›_hÎ √˘Ã‰‰Î‹Î_ ±Î¬Ì V≤„WÀfiı ¿Î‹ı ·√ÎÕı »ı. ‰Á_÷ ±ı ’˛ı‹fi_ ÊÕ˚›_hÎ √˘Ã‰÷Ì ∑÷ »ı. ’˛ı‹fi_ ÊÕ˚›_hÎ √˘Ã‰‰_ fi◊Ì ’Õ÷_, ±ı ÷˘ √˘Ã‰Î¥ Ω› »ı. …ıfiÌ √˘Ã‰HÎ ¿fl‰Ì ’Õı ±ıfiı ’˛ı‹ ¿˘HÎ ¿Ëı? ‹ÎHÎÁfi_ ˢ‰_ ±ı … ’˛ı‹ »ı, ±ı ‰Î÷fi_ ’˛‹ÎHÎ »ı. ’W’ ’˛ı‹fiÌ ÁÎÏ⁄÷Ì fi◊Ì ±Î’÷_. ‹ÎHÎÁfiÌ ‹ÎŒ¿ “Ë_ ÷fiı «ÎË_ »\_” ±ı‰Ì …\⁄ÎfiÌ fi◊Ì ±Î’÷_. ’W’fi_ ˢ‰_ ±ı … ±ıfiÌ …\⁄ÎfiÌ »ı. …\⁄Îfi ˢ› I›Î_ …\⁄ÎfiÌ Ë˘›. …\⁄Îfifi˘ ‘_‘˘ … ’˛ı‹fiÎ ¿ıflıÀ CÎÀÎÕ‰Îfi˘ »ı. ⁄ı ’˛ı‹Ì±˘ ‰E«ı …ı‹ ’˛ı‹ ±˘»˘ ÷ı‹ ÂOÿ˘fiÌ ±‰fl…‰fl ‰‘Îflı. ÂOÿ˘fiÌ ¤ÌÕ‹Î_ ’˛ı‹fiı …B›Î ±˘»Ì ’Õ÷Ì Ë˘› »ı. (ø‹Â—)á

ÿÏfi›Î ±ı¿ ‹ËÎfi ’V÷¿ »ı …ˆfi ‹Ïfi±ı ¬ÎÿÌ √˛Î‹μz˘√ ⁄˘ÕÛ ’ÎÁı ⁄ı ËΩfl ‰Ê˝ …ı “±ZÎfl” ÷ı ¿>ÀV◊ »ı ±ı‹ ¤√‰Îfi ¿Ëı »ı. ±Î‹ ¿>ÀV◊ À¿Ì ¿ı ±ı‰Î ¿Î√‚fiÌ ‹Î√HÎÌ ¿flÌ. ⁄˘Õı˝ ÷ı‰˘ ¿Î√‚ ±ıÀ·ı ±Ï‰«‚, “‘Ìfl” ±fiı ±_÷›Î˝‹Ì. K›Îfi›˘√Ì ’Òfl˘ ’ÎÕu˘ ’HÎ »ı. (⁄ı ËΩfl ‰Ê˝ ¿Î√‚ fi À¿ı ÷˘ ±Ï‰«‚ »ı, ¤@÷ ‘Ìfl…‰Î‚˘ »ı ±fiı ±_÷›Î˝‹Ì ’ˆÁÎ ’λΠ±ı‰_ ⁄˘ÕÛ ¿ËÌ Â@›_ ˢ÷) ±Ï‰fiÎÂÌ »ı. ’W’ ±Î hÎHÎı ±◊˝‹Î_ ¿>ÀV◊ »ı. ’W’ fi ¤Ò·Ì±ı ¿ı ÿÏfi›Îfi˘ ΩHÎÌ÷˘ ⁄_‘ ⁄Î_‘fiÎfl˘ ’˘÷ÎfiÌ …B›Î »˘ÕÌfiı Á√_‘fi˘ ’˛«Îfl ¿fl‰Î ‹ÎÀı @›Î_› ±fiı ’_Ω⁄fi˘ ¤Î¿flÎ fiÎ_√· ⁄_‘ ⁄Î_‘fiÎfl˘ ËΉı˝ …÷_ fi◊Ì. ±ı ’˘÷ÎfiÌ …B›Î±ı ÂÎ_Ï÷◊Ì ∂¤_ »ı. ±ıfi_ V·˘¿‹ ÏfiÂ΂ı fiˢ÷˘ √›˘. Á˙flÎWÀˇfiΠˢ‰_ ±ı ’Òfl÷_ »ı. ±ıfiı …⁄flÌ ‘Ìfl… »ı. ±ı¿ …ˆfi ‹Ïfi±ı ±’ÎÁflÎfiÌ ÏÕ{Î≥fi ±ÎÁ’ÎÁ ¿˘¥ Á√_‘ ‹ÎHÎfiÎflÔ_ »ı ¿ı fiÏË Ω÷ı (±ı ωʛfiÎ ¤HÎ÷fl ‰√fl …) ±ıfiÌ ±ı g«÷Î fi◊Ì ¿fl÷_. ’˘÷ÎfiÎ_ fl_√÷ˆ›Îfl ¿flı·Ì …ıfiı ±ı ωʛfiÎ w’fiı ΩıfiÎflÔ_ ¿˘¥ »ı ¿ı fiÏË ±ı ‰Î÷fi˘ ±ıfiı ΩHοÎfl˘±ı ¬Ò⁄ ‰¬ÎHÎı·Ì. ‹_⁄¥fiÎ μ«ÎÀ fi◊Ì. ’W’fi_ ˢ‰_ Ï⁄·¿<· ÏfiflÔ’ƒ‰Ì ¤Ò÷’Ò‰˝ √‰fi˝fl V‰. lÌ ’˛¿ÎÂı ±ı¿ ›Îÿ »ı. ¤@÷fiÎ …ı‰_ Á‹I‰ ±ıHÎı ’˛ÎMÔ÷ ¿›* »ı. flËÌ Ω› ÷ı‰Ì ‰Î÷ ¿flı·Ì. ±ı‹HÎı √‰fi˝fl ’W’fi˘ ÿıË fiΉ_÷ »ı. ÁÎ_… ’Õuı ±ıfiÌ ÷flÌ¿ı ’flÿıÂÌ ‹ËÎfi¤Î‰˘fiı …ı …ı ¤ıÀ˘ ’Î_ÿÕ̱˘ ¬flÌ ’Õı »ı, ’fl_÷ …ı ’W’I‰ »ı ±Î’ı·Ì ÷ı‹Î_fiÌ ±ı¿ ’HÎ ¤ıÀ ±ı‰Ì ÷ı ±ZÎfl »ı, ±Ï‰fiÎÂÌ »ı. ’W’ ‹flı »ı, fiˢ÷Ì …ı ¤HÎı·Î ‹ÎHÎÁı ⁄fiÎ‰Ì Ë˘›! ’HÎ ’W’I‰ ∞‰ı »ı. ’W’fi_ T›„@÷I‰ ‹ËÎI‹Î ±˘√„VÀfi ¿Ëı÷Î ¿ı— “ÿÏfi›Î ±Î¿Ê˝¿ …HÎΛ »ı, ¿ÎflHÎ ±ı ⁄‘Ì √HΉ_÷ ÂÎË ¤Îflı ±ı¿ ‹ËÎfi ’V÷¿ »ı. …ı±˘ CÎflfiÌ flÌ÷ı ¿>ÀV◊ »ı. ±ı¿ ±‹ıÏfl¿fi ¿Ï‰±ı ⁄ËÎfl ¿ÿÌ fiÌ¿‚÷Î fi◊Ì ÷ı±˘ ±ı ’V÷¿fi_ ±ı¿ … ¿Ëı·_ ¿ı …ı ‹ÎHÎÁ ’W’ ’ÎÁı◊Ì ÕËÎ’HÎ ‹ı‚‰‰ÎfiÌ ’Îfi_ ‰Î_«‰Î ’΋ı »ı.” ±Î ±◊˝‹Î_ ÁflV‰÷Ìfiı “±¤HΔ „@÷ ‘flΉı »ı ±ı Á˙◊Ì Á¬Ì ±Îÿ‹Ì »ı. ‹ÎHÎÁfiı ’W’ ¿ËÌ Â¿ÌÂ_ ¬flÎ? ±ıHÎı ÿÏfi›ÎfiÌ Ï¿÷Î⁄fi_ ±ı¿ … ’ÎÁı◊Ì Á√_‘ ‹ı‚‰‰Îfi_ Á‹Ω› »ı, ’HÎ ÕËÎ’HÎ ’Îfi_ ‰Î_E›_ ˢ÷ ÷˘? ¿Ï‰fiÎ ÂOÿ˘‹Î_ “iÎÎfi, √‹ÎfifiÌ ‹ı‚‰‰Îfi_ fi◊Ì Á‹Ω÷_. ÕËÎ’HÎ ‹‚ı μ’ÿı¿˘ ’ÎÁı◊Ì. √Î_ÁÕÌ” ¿Ëı‰Î÷Î ÏÂÏZÎ÷˘fiÎ ‹Î◊Î ’fl◊Ì ∂÷flı ÷˘ μ’ÿı¿˘ ÕËÎ’HÎfi˘ ’˛«Îfl ¿fl÷Î flËı »ı. ’W’ ±ı Ë‚‰Î ’HÎ ±ı‹fiı … ‹‚Âı. ’˛«Îfl¿ fi◊Ì, ’˛ÁÎfl¿ »ı. ’˛«Îfl ¿flfiÎfl˘ ±Ï‰«‚ ¿ı ’˛ı‹fi_ ÊÕ˚›_hÎ √˘Ã‰÷Ì ∑÷ „V◊fl fi◊Ì Ë˘÷˘. ±ı «Î·÷˘ flËı »ı. «flfi˘ ±◊˝ »ı Á΋ıfiÎ »˘Õ ’fl K›ÎfiV◊ ◊›ı·Î ±ı¿ ’W’fiÌ ËÎ…flÌ «Î·fiÎfl. ’W’ ’ÎÁı Á√_‘ »ı, fl_√ »ı ±fiı ¤T›÷Î »ı. ¨ÕÌ ’˛ÁLÔfi÷Îfi˘ ¤Î‰ …√Î‰Ì Ω› »ı. ’W’ ±ıÀ·ı ±Î ⁄‘_ ¿˘¥¿fiı ’ˢӫÎÕ‰ÎfiÌ «ıWÀÎ ±ı fi◊Ì ¿fl÷_. ±ıfiÌ Á√_‘ Œı·Î‰÷_ ÀˇÎ„LÁVÀfl. √Ì÷΋Î_ ±ı¿ ‹Ωfi˘ ÂOÿ ¤T›÷Î ±ÎÁ’ÎÁ ’˛Áflı »ı, ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı “»ı.” ¿˘›· ÀË¿ı hÎHÎ …B›Î±ı ‰Î’fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. ±Î ÂOÿ »ı »ı, ’HÎ ÷ı ’˛ıZο˘ ‹ÎÀı fi◊Ì ÀË¿÷Ì. ÀË¿˘ ±ıfiÎ “¿>ÀV◊.” »ßÎ ±K›Î›‹Î_ K›Îfi›˘√Ì ‹ÎÀı ¿>ÀV◊ ±fiı ±„V÷I‰fi˘ ±ı¿ ±_ »ı. ¿˘›·fiÎ ÀË¿Î‹Î_ ±fiı ⁄Îfl‹Î ±K›Î›‹Î_ ZÎfl (fiΉ_÷) ±fiı ±ZÎfl Á_√Ì÷¿ÎflfiÎ √Ì÷‹Î_ ±ÎÀ·˘ ÷ŒÎ‰÷ »ı. Á_√Ì÷¿Îfl (±Ï‰fiÎÂÌ) ±ı‹ ⁄ı ’˛¿ÎflfiÎ ’flÔÊ˘fiÌ ‰Î÷ ¿fl÷Ì ‰¬÷ı ’˛ıZο˘fiÌ ËÎ…flÌ‹Î_, ’˛ıZο˘fiı ±fi¿>‚ Á‹›ı ±fiı

ÀË¿˘

264

±‹ıÏfl¿Î‹Î_ CÎflı⁄ıÃÎ_ ‹fi√‹÷Î_ ’V÷¿˘ ‹ı‚‰˘

log:http://gunvantshah.wordpress.com

·ı¬¿ ‰Õ˘ÿfl΄V◊÷ ÁÎÏËI›¿Îfl »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com 08/18/2017-05

GUJARAT TIMES

115 West 30th Street, Suite 1206, New York, NY 10001

√…flÎ÷◊Ì ËΩfl˘ ‹Î¥· ÿÒfl ⁄ıÃı·Î ÁıÓ¿Õ˘ √…flÎ÷̱˘fiÎ xÿ›‹Î_ √…flÎ÷ Á÷÷ ‘⁄¿÷_ ˢ› »ı. ÷ı±˘ √…flÎ÷Ì ¤ÎÊÎfiÎ_ ’V÷¿˘ ‰Î_«‰Î ±Î÷fl ˢ› »ı, ’fl_÷ ωÿıÂfiÌ ‘fl÷Ì ’fl ±Î‰Î_ ’V÷¿˘ ËÎ◊‰√Î_ fi ˢ‰ÎfiÌ ‹U¿ı·Ì ÷ı±˘ ‰Ê˘˝◊Ì ±fi¤‰ı »ı. ˉı ÷ıfi˘ ±_÷ ±ÎT›˘ »ı. ±‹ÎflÌ ›˘…fiÎ ‹…⁄ √…flÎ÷Ì ¤ÎÊÎfiÎ_ …^fiÎ_ ±fiı fi‰Î_ ’V÷¿˘ ±Î’fiı CÎıfl⁄ıÃÎ_ ‹‚Âı. ±Î ÁÎ◊ı ‹Ò¿‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì ¿>’fi‹Î_ ’ÒflÌ Ï‰√÷˘ ¤flÌfiı ÷ı L› ›˘¿Û ¬Î÷ı “√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ”fiÎ ¿Î›Î˝·›‹Î_ ‹˘¿·Ì ±Î’˘. ¿>’fi ‹Y›Î ’»Ì ±Î’ı …HÎΉı·Î Áflfi΋ı ’V÷¿˘ «Îfl◊Ì » ±Ã‰ÎÏÕ›Î_‹Î_ ‹˘¿·Ì ±’ÎÂı. ±‘ÒflÎ_ Áflfi΋Î_ ÷ı‹ … Á_’¿Û fi_⁄fl ‰√flfiÎ ±˘ÕÛfl V‰Ì¿Îfl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı fiÏË. (Please allow four to six weeks for delivery)

±Î¿Î¿o’

ÀÎ≥‹ ‹ıfiı…‹ıLÀ ±fiı ÁŒ‚÷Î

·ı¬¿— fiÌ·ı flÎHÎÎ ·ı¬¿— Áflı«_ƒ ¤ÎÏÀ›Î ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ‰Á÷Î ·ı¬¿fiÌ ±Î ¬Ò⁄ … ∞‰fi‹Î_ ÁŒ‚÷Î ‹ı‚‰‰Î ‹ÎÀı Á‹›fi_ ‹Ëk‰ ‰¬HÎΛı·Ì fi‰·¿◊Î »ı. “√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ”‹Î_ ±ı Á‹∞fiı Á‹›fiÌ ÁÎ◊ı ÷η Ï‹·Î‰Ìfiı ¿Î‹ ¿fl‰_ ’Õı ‘ÎflΉÎÏË¿ ’˛¿ÎÏÂ÷ ◊¥ «Ò¿Ì »ı. ±Î fi‰·¿◊΋Î_ »ı. ‰Ì÷Ì √›ı·˘ Á‹› ¬«Î˝¥ √›ı·Î ‘fi …ı‰˘ ˢ› T≤_ÿÎ fi΋fiÌ ‹ÏË·Îfi_ ÁÂ@÷ Á…˝fi Á…˝¿ı ¿›* »ı. ±ı¿ ÷⁄yı ÷ı ¿Ëı »ı. ±Î ’V÷¿‹Î_ ·ı¬¿ı Á‹›fiÎ Á_ÿ¤˝‹Î_ ¬Ò⁄ … μ’›˘√Ì ‹ÎÏË÷Ì »ı ¿ı ¤√‰Îfi jÎ̱˘fiÌ … ’flÌZÎÎ ·ı‰Î‹Î_ ‹Îfi÷˘ ·Î√ı »ı. I›Î√ ±fiı ±Î’Ì »ı. Á‹› ¿¥ flÌ÷ı ‹ÒS›‰Îfi »ı ±ı ·ı¬¿ Á‹Ω‰ı »ı ÷˘ ±ı¿ÁÎ◊ı Á‹’˝HÎfiÌ ‹ÒÕÌ◊Ì «Î·÷Ì ±Î ±fiı¿ ÏÿÂ΋Î_ ±Î’HÎı ¿ı‰Ì flÌ÷ı fi‰·¿◊Î ‰Î«¿fiÎ xÿ› Á‘Ì ¿Î‹ ¿flÌ Â¿Ì±ı ±ı ’HÎ ·ı¬¿ «ÎHÎ@› VÀˇıÀı∞ ’Ë˘Ó«Ì Ω› »ı. ·ı¬¿ ’ÎÁı ‰Hνfi Á‹Ω‰ı »ı. ±˘ÏŒÁ‹Î_ ±fiı CÎfl‹Î_ ’fi— ¿◊fi— ⁄¿<· ⁄ZÎÌ ¿fl‰ÎfiÌ ±ÿ˚¤÷ „@÷ »ı. ±Î ¤Îfl÷Ì› ¤ÎÊÎfi_ ±ı¿ ÁÂ@÷ fi΋ ±ıÀ·ı ¿ı Á‹›fi˘ Áÿ’›˘√ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ¿flÌ ’V÷¿fiı ±fiı¿ ±ı‰˘ÕÛ ’HÎ ‹‚Ì «ÎHÎ@›. ÷ıHÎı …ı ÁÒh΢ ±fiı ÏŒ·ÁÒŒÌ fl…^ ¿›Î* »ı ¿Λ ±ıfi_ ‹Î√˝ÿ½fi ’HÎ ±Î «Ò@›Î »ı. ±ı @›Îflı› ¤·Î› ±ı‰Î_ fi◊Ì. ±Î ’V÷¿ ±_√˛ı∞ ’V÷¿‹Î_ »ı. g¿‹÷— US $ 20.00

‘ ⁄˘Á

¤ÎÊ΋Î_ ’˛¿ÎÏÂ÷ ◊›_ »ı. ’V÷¿‹Î_ Ãıfl Ãıfl «ÎHÎ@›fiÌ fiÌÏ÷fiı Áfl‚ ±fiı ±Áfl¿Îfl¿ flÌ÷ı fl…^ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ÿflı¿ …B›Î±ı Á˙’˛◊‹ f·˘¿ ‹Ò¿‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı ±fiı ±ı ’»Ì ±ıfi_ ωf·ıÊHÎ fl…^ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. «ÎHÎ@› ∞‰fifiı V’½÷Î_ ÷‹Î‹ ’Ïfl⁄‚˘ ±ı¿ «˘yÁ Á_ÿ¤˝ ÁÎ◊ı fl…^ ¿fl÷Πˢ› »ı. ⁄¿<· ⁄ZÎÌ ±ı¿ Á‹◊˝ ±fiı ¬Ò⁄ … V‰ÎK›Î›Ì ·ı¬¿ ±fiı Á…˝¿ »ı. ±ıfiı ¿ÎflHÎı ±Î ’V÷¿ ‰‘Îflı ‹ÒS›‰Îfi ◊›_ »ı.

g¿‹÷— US $ 18.00

Email: gujtimesusa@gmail.com Name: ______________________________________ Address: ____________________________________ City: _____________ State: ______ Zip: __________ Phone: ________________________________ (Must) Email: ______________________________________ QTY

TITLE

PRICE US $

20.00

±Î¿Î¿o’ Akashkamp

18.00

ÀÎ≥‹ ‹ıfiı…‹ıLÀ ±fiı ÁŒ‚÷Î Time Management Ane Safalta

18.00

«ÎHÎ@› VÀˇıÀı∞ Chanakya Strategy

20.00

‘ ⁄˘Á The Boss

16.00

ÁË…fiı Ï¿fiÎflı Sahajne Kinare

ÁË…fiı Ï¿fiÎflı

·ı¬¿— √HΉ_÷ ÂÎË, ‹fiÌÊÎ ‹fiÌÊ ·ı¬¿— ‘ÒfiÌ ‹Î_ÕÏ·›Î ’V÷¿‹Î_ ∞‰fifiı ±Áfl ¿flı √…flÎ÷Ì ¤ÎÊ΋Î_ ±I›Îfl Á‘Ì ±ı‰Î ±fiı μ’›˘√Ì ◊Λ ±ı‰Î ‹ıfiı…‹ıLÀfiÎ_ ±fiı¿ ’V÷¿˘ ·¬Î›Î_ ±fiı¿ Ïfi⁄_‘˘ ‹¿Î›Î »ı. ·ı¬¿ ¿Ëı »ı. ±Î ’V÷¿ ±ı‹Î_ ÁΉ …\ÿ˘ g¿‹÷— US $ 18.00 »ı ¿ı Á¬ Á_÷˘Ê‹Î_ »ı ±fiı ÿflı¿ «Ì·˘ «Î÷flı »ı. √HΉ_÷ ÂÎË Ë˘› T›„@÷fiı ¥f‰fl ’Òfl÷_ Á¬ ±Î’ı … ±ıÀ·ı ω«Îfl˘fi_ T≤_ÿΉfi ˢ› ±fiı ±Î¿Ê˝¿ fl…^±Î÷ ˢ›. ±Î ’V÷¿‹Î_ ÷ı‹fiÎ ÁCÎfi »ı. ±ı¿ …B›Î±ı ÷ı±˘ ¿Ëı »ı ¿ı Q≤I› ±ı ∞‰fifiÌ ±P›ÎÁfiÎ_ Ãıfl Ãıfl ÿ½fi ◊Λ »ı. …ı T›„@÷fiı ÁÎflÎ ±ı¿ ±Ïfi‰Î›˝ CÎÀfiÎ »ı ±ı ÁI› Á‹Ω› ÷˘ ∞‰fi fiıI≤I‰¿Îfl ◊‰_ »ı ÷ı T›„@÷ ‹ÎÀı ±Î ’V÷¿ ¬Ò⁄ … VfiıËw’ ÿı¬Î›. ±Î ’V÷¿‹Î_ ·ı¬¿ı ±fiı¿ ωʛ˘fiı μ’›˘√Ì ◊Λ ÷ı‰_ »ı. ’V÷¿‹Î_ ±fiı¿ μÿÎËflH΢ ±Î‰flÌ ·Ì‘Î »ı. ±ËŸ ÷‹fiı ±fiı¿ g«÷¿˘fi˘ ‹ı‚˘ ±Î’‰Î‹Î_ ±ÎT›Î_ »ı. ÷fl÷ ±‹·‹Î_ ‹Ò¿‰Îfi_ ‹fi ◊Λ ¤flΛ˘ ˢ› ±ı‰_ ·Î√ı. ·ı¬¿ ’˘÷ı fỉÕı·Î Á…˝¿ ˢ‰Î◊Ì ¤ÎÊÎ ’ÎÁı◊Ì lıWà ¿Î‹ ·¥ ¿ı »ı. ÷ı‰Î_ ±‰÷flH΢ ’HÎ Ãıfl Ãıfl ‹¿Î›Î_ »ı. g¿‹÷— US $ 20.00

Tel: (212) 675-7515 Fax: (212) 675-7624

g¿‹÷— US $ 16.00

PLUS Handling Charge for one book only

1.00

for two to four books

2.00

for five or more books

4.00

Total Check Enclosed OR

Charge My:

VISA

MC

AMEX

DISCOVER

Card No. ____________________________________ Exp. Date: ____________ CVV code ___ ___ ___ ___ (This number is 3 digits & is the non-embossed number printed on the signature panel on the back of your card immediately following the card account number and 4 digit security code for Amex on front of the card. This number is recorded as an additional security precaution.) 08/18/2017-05 Signature ______________________

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

6

August 18, 2017 à ±˘√VÀ 18, 2017

‹fi˘fl_…fi

“À˘≥·ıÀ— ±ı¿ ’˛ı‹¿◊Δ Á‹Î…‹Î_ ΩB≤Ï÷ Œı·Î‰Âı— ±ZΛ ¿<‹Îfl á flÏ« ‰ˆWHΉ L› ›˘¿Û— ⁄˘·Ì‰Õ‹Î_ ±·√ ’˛¿ÎflfiÌ ÏŒS‹˘ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ΩHÎÌ÷Î ±ZΛ ¿<‹ÎflfiÌ ’˛◊‹ ÏŒS‹ 1991‹Î_ “Á˘√_‘” Ïfl·Ì{ ◊¥ Ë÷Ì I›Îfl◊Ì ÷ıHÎı ⁄˘·Ì‰Õ‹Î_ ’˘÷Îfi˘ ÏÁy˘ …‹ÎT›˘ »ı. “Ϭ·ÎÕÌ”, “›ı ÏÿS·√Ì”, “±Œ·Î÷Òfi” …ı‰Ì ÏŒS‹˘ ¿›Î˝ ’»Ì ÷ıHÎı ¿˘‹ıÕÌ ÏŒS‹˘ “ËıflÎ ŒıflÌ”, “±Î‰ÎflÎ ’Î√· ÿ̉ÎfiΔ, “√fl‹ ‹ÁηΔ ¿flÌ Ë÷Ì. ±Î ’»Ì “fi‹V÷ı ·_Õfi”, “¤·¤·ˆ›Î”, “±˘Ë ‹Î› √˘Õ” …ı‰Ì xÿ›V’Âa ¤ÒÏ‹¿Î ¤…‰Ì Ë÷Ì. I›Îfl ⁄Îÿ ‰‘ √_¤Ìfl ÏŒS‹˘ “±ıflÏ·NÀ” ±fiı “wV÷‹” ¿flÌ ±fiı ˉı Á΋ÎÏ…¿ ‹t˘ À˘≥·ıÀfiı K›Îfi‹Î_ flάÌfiı ⁄fiı·Ì ÏŒS‹ “À˘≥·ıÀ— ±ı¿ ’˛ı‹¿◊Δ‹Î_ ±Î‰Ì flè΢ »ı. ±ZΛ ¿<‹Îflı ±Î’ı·Ì ‹·Î¿Î÷‹Î_ ωω‘ Á‰Î·˘fiÎ …‰Î⁄˘ ±ÎM›Î Ë÷Η à ÂÎ ‹ÎÀı ÷‹ı ±Î ÏŒS‹ V‰Ì¿ÎflÌ? ¤Îfl÷‹Î_ ωω‘ Á΋ÎÏ…¿ Á‹V›Î±˘ ’˛‰÷a flËÌ »ı, …ı‹Î_ ΩËıfl‹Î_ √_ÿ¿Ìfi˘ ’HÎ Á‹Î‰ı ◊Λ »ı. CÎHÎÎ_ √΋ÕÎ_±˘‹Î_ CÎfl‹Î_ À˘≥·ıÀ fi ˢ‰ÎfiÎ ¿ÎflHÎı ⁄ËÎfl À˘≥·ıÀ …‰_ ’Õ÷_ ˢ› »ı. ‹ıÓ “±ıflÏ·NÀ” V‰Ì¿ÎflÌ, ¿ÎflHÎ ¿ı ÷ıfiΠωÂı ·˘¿˘fiı ¬ÎÁ ¿o¥ ‹ÎÏË÷Ì fiˢ÷Ì ±fiı ±Î’H΢ ÿı ÷ıfiΠωÂı ΩHÎı ÷ı …wflÌ Ë÷_. ±Î ’˛¿ÎflfiÌ ÏŒS‹˘ ÿflı¿ T›„@÷ ’fl Ë¿ÎflÎI‹¿ ±Áfl ¿flı

»ı. ¤Îfl÷‹Î_ CÎHÎÎ ±ı‰Î ωʛ˘ »ı …ıfiÎ ’fl K›Îfi ±Î’‰ÎfiÌ …wfl »ı. ‹ıÓ_ ±Î ωʛfiı ÁÎ_¤Y›˘ I›Îflı A›Î· ±ÎT›˘ ¿ı ±Î √_¤Ìfl ‹t˘ »ı ÷ıfiΠωÂı ±‰Î… μÃΉ‰ÎfiÌ …wfl »ı. ‹Îflı ±ı ÿÂ퉉_ »ı ¿ı ¤Îfl÷ ◊˛ÌÕÌ ÏŒS‹˘ ⁄fiÎ‰Ì Â¿ı »ı, ’HÎ À˘≥·ıÀ fiÏË! à ±Î ÏŒS‹fiÌ ÷‹ÎflÎ ’fl ÂÌ ±Áfl ’ÕÌ »ı? ωʛ‰V÷ ¬Ò⁄ … ‹…⁄Ò÷ »ı. ±Î ‹t˘ N@÷

⁄Ì⁄Μ΂ ¤ÒÏ‹¿Î ¤…‰‰Î ωÂı ¤ÒÏ‹ ’ıÕHÎı¿fl Â_ ‹Îfiı »ı? ÏŒ S‹ “À˘≥·ıÀ— ±ı¿ ’˛ı‹¿◊ΔfiÌ ±Ï¤fiıhÎÌ ¤ÒÏ‹ ’ıÕHÎı¿flfiı „VÀÏfl›˘ÀÎ≥’ ¤ÒÏ‹¿Î ¤…‰‰Îfi˘ …flΛ Õfl ·Î√÷˘ fi◊Ì. ¤ÒÏ‹ ¿Ëı »ı ¿ı Ë_ „VÀÏfl›˘ÀÎ≥’ ◊‰ÎfiÎ ¤›◊Ì ÏŒS‹fiı fi¿ÎflÌ fiÏË. ‹fiı ÀÎ≥’¿ÎVÀ (⁄Ì⁄Μ΂) ◊‰Îfi˘ Õfl ·Î√÷˘ fi◊Ì. Âfl÷ ¿ÀÎÏfl›ÎfiÌ ÏŒS‹ “ÿ‹ ·√οı Ë¥Â˘”◊Ì ⁄˘·Ì‰Õ‹Î_ ¿ÎflÏ¿ÿa Âw ¿flfiÎfl ¤ÒÏ‹ ¿Ëı »ı ¿ı „VÀÏfl›˘ÀÎ≥’ ◊‰Îfi˘ ‹ıÓ Ï‰«Îfl ¿›˘˝ Ë÷˘, ’fl_÷ ÷ıfiÎ ¿ÎflHÎı ËÎ◊‹Î_ ±Î‰ı·Ì ÷¿ √‹Î‰Ì fiÏË. ±ı¿Áfl¬Î ·Î√ı ÷ı‰Î fl˘· V‰Ì¿Îfl÷Î_ ‹fiı Õfl ·Î√Âı fiÏË. “À˘≥·ıÀ— ±ı¿ ’˛ı‹¿◊Δ ±fiı “Â¤ ‹_√· ÁΉ‘Îfi”‹Î_ ÷ıfiÎ_ ’Îh΢ ·√¤√ Áfl¬Î_ ˢ› ÷ı‹ ·Î√ı »ı I›Îflı ¤ÒÏ‹ ¿Ëı »ı ¿ı ÿflı¿ ’ÎhÎfiı ±·√ flÌ÷ı ±ÿÎ ¿fl‰_ ‹ÎflÎ ‹ÎÀı ’Õ¿Îfl…fi¿ »ı. ‹fiı ±ÎÂÎ »ı ¿ı ÿ½¿˘fiı ±Î ⁄Lfiı ’Îh΢ ±·√ ·Î√Âı. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

¤Îfl÷‹Î_ … fiÏË, ÿÏfi›Î¤fl‹Î_ ·˘¿˘fiı …HÎΉ‰˘ Ωı¥±ı! ¿◊Î ¬Ò⁄ ÁflÁ ·¬Î›ı·Ì »ı. ’˛ı‹¿◊΋Î_◊Ì Âw ◊÷Ì ‰Î÷ν ‹Ëk‰fiÎ øÎ_Ï÷¿ÎflÌ Ï‰Ê› ’fl ±Î‰Ì Ω› »ı. ‹fiı A›Î· »ı ¿ı ±Î ÏŒS‹ ±ı‰Î ·˘¿˘ ΩıÂı, …ı‹fiı ±Î ωʛ V’Âı˝ »ı. ¤Îfl÷fiÎ fiÎ√Ïfl¿˘ ±Î ÏŒS‹ ÏfiË΂Ìfiı ¿o¥¿ ±‹·‹Î_ ‹Ò¿ı ÷ı ‹ÎÀı ÷ı‹fiÎ Á‹◊˝fi ±fiı Â¤ıE»ÎfiÌ …wfl »ı.

à ±Î ÏŒS‹‹Î_ ÷‹ı ¿›˘ Á_ÿı¢ ±Î’‰Îfi˘ ’˛›ÎÁ ¿flÌ flèÎÎ »˘? ¤Îfl÷fiÎ ±Îfl˘B› ±fiı ÁıÏfiÀıÂfi ‹ÎÀı À˘≥·ıÀ ‹Ëk‰’ÒHν »ı. ±Î’HÎı 21‹Ì ÁÿÌ‹Î_ ∞‰Ì±ı »Ì±ı, ’fl_÷ ±Î ÏŒS‹ ±Î ÿıÂfiÌ ⁄Ë‹÷Ì ‹Ï˷α˘fiı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±Áfl ¿flı »ı ÷ı ‹ËI‰fiÌ ⁄Î⁄÷ »ı. Ë∞ ’HÎ ¿ıÀ·Î_¿ √΋ÕÎ_±˘‹Î_ ±Î’HÎÌ ‹Î÷α˘, ’IÔfi̱˘, ⁄Ëıfi˘fiı ¬S·Î‹Î_ À˘≥·ıÀ …‰_ ’Õı »ı ÷ı Âfl‹…fi¿ ‰Î÷ »ı. ÷ı±˘fiÎ ±Îfl˘B›, Á·Î‹÷Ì ±fiı ÁÎfi¿Ò‚÷Î ‹ÎÀı ‹ÎflÔ_ ·˘ËÌ ∂¿‚Ì ∂Ãı »ı. à ‹ÏË·Î ¿·Î¿Îfl ÷flÌ¿ı ¤ÒÏ‹ ’ıÕHÎı¿flfiÌ ¿ı‰Ì flÌ÷ı ’Á_ÿ√Ì ◊¥? F›Îflı ¤ÒÏ‹±ı ±Î ωʛ ÁÎ_¤Y›˘ I›Îflı ÷fl÷ … ±Î ¤ÒÏ‹¿Î ¤…‰‰ÎfiÌ ËÎ ’ÎÕÌ Ë÷Ì. ÷ıfiı ⁄Ì⁄Μ΂ ¤ÒÏ‹¿Î±˘ ¤…‰‰Î‹Î_ flÁ fi◊Ì. ÷ı ¿o¥¿ ËÀ¿ı ¤ÒÏ‹¿Î ¤…‰‰Î ±Î÷fl ˢ› »ı. à “À˘≥·ıÀ— ±ı¿ ’˛ı‹¿◊Δ ’»Ì ÷‹Îfl˘ ±Î√Î‹Ì ’˛˘…ı@À Â_ »ı? Ë_ Ëη‹Î_ “√˘SÕ” ÏŒS‹ ¿flÌ flè΢ »\_ …ı ¤Îfl÷fiÌ ±Î{ÎÿÌ ’»Ì ’˛◊‹ ±˘Ï·„Q’¿ ‹ıÕ·fiÌ ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ ‰Î÷ν »ı. ±Î ÏÁ‰Î› fl…fiÌ¿ÎL÷ ÁÎ◊ı ÁΛLÁ-ÏŒS‹ ŒÌ«fl “2.0” ÷ı‹ … ‹ÎÏÁ¿ V‰E»÷Î ’fl ⁄fiÌ flËı·Ì ωf‰fiÌ ’˛◊‹ ŒÌ«fl ÏŒS‹ “’ıÕ‹ıfi” ¿flÔ_ »\_.

¿ÎΩı·— ±…› ÿı‰√fi ÁÎ◊ı ŒflÌ◊Ì ¿Î‹ ¿fl‰ÎfiÌ ≥E»Î »ı ⁄˘

·Ì‰ÕfiÌ ·˘¿Ï’˛› ±Ï¤fiıhÎÌ ¿ÎΩı·ı ŒflÌ◊Ì ’Ï÷ ±…› ÿı‰√fi ÁÎ◊ı ¿Î‹ ¿fl‰ÎfiÌ ≥E»Î T›@÷ ¿flÌ »ı. ¿ÎΩı· ¿Ëı »ı ¿ı ‹fiı ±ÎÂÎ »ı ¿ı ±‹ı ¿Î‹ ¿fḻı ±ı‰Î Ïÿ‰Á˘ …·ÿÌ ±Î‰Âı. ‹fiı ±ı ‰Î÷fi˘ A›Î· »ı ¿ı ±‹ÎflÎ «ÎË¿˘ ±‹fiı ÁÎ◊ı Ωı‰Î ‹ÎÀı ¬Ò⁄ ±Î÷fl »ı. ¿ÎΩı·ı ◊˘ÕÎ Á‹› ±√Îμ ’˘÷ÎfiÌ ÏŒS‹ ¿o’fiÌ Âw ¿fl‰ÎfiÌ ΩËıflÎ÷ ¿flÌ Ë÷Ì, ’fl_÷ ˉı ¿ÎΩı·ı ¿èÎ_ ¿ı ‹fiı ·ÎB›_ ¿ı Ë_ ±Î ¿Î›˝fi˘ ⁄˘Ωı μ’ÎÕÌ Â¿<_ ÷ı‹ fi◊Ì ±ıÀ·ı ‹ıÓ ±…›fiÎ ⁄ıfifl‹Î_ ‹ÒÕÌ ±fiı Á‹› fl˘¿‰Îfi˘ ÏfiHν› ¿›˘˝ »ı. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

ÿ½¿˘fiı ÏfiflΠ¿fl÷Ì ÏŒS‹ “…⁄ ËıflÌ ‹ıÀ Áı…·” M›Î

fl, ≥¿flÎfl ±fiı ÷¿flÎflfiÌ ‰Î÷ ¿Ëı÷Ì ÏŒS‹ “…⁄ ËıflÌ ‹ıÀ Áı…·” À<ÏflVÀ √Î≥Õ ËıflÌ ±fiı √…flÎ÷Ì »˘¿flÌ Áı…· ‰E«ıfiÌ ’˛ı‹¿◊Î »ı. ±·√ ’˛¿ÎflfiÌ ÏŒS‹˘ ⁄fiΉ‰Î ‹ÎÀı ΩHÎÌ÷Î ÏÕflı@Àfl ≥„Q÷›Î{ ±·ÌfiÌ ±Î ÏŒS‹‹Î_ ÂÎËfl¬ ¬Îfi, ±fiW¿Î ‹ν, ±ı‰Ï·fi ‹ν ‹A› ¤ÒÏ‹¿Î‹Î_ »ı. ÂÎËfl¬ ±fiı ±fiW¿ÎfiÌ ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı ≥„Q÷›Î{ ±·Ì ÿ½¿˘fiı ’˘÷ÎfiÌ ›ÎhÎÎfi˘ ÏËVÁ˘ ⁄fiΉı »ı. Âw±Î÷ ±ıQVÀflÕı‹◊Ì ±Î ›ÎhÎÎ Âw ◊Λ »ı ±fiı Á‹√˛ ›fl˘’, ‹_⁄¥ ◊¥fiı ’_Ω⁄fiÎ_ ¬ı÷fl˘‹Î_ ’ÒHν ◊Λ »ı. fl˘‹ı„LÀ¿ ¿˘‹ıÕÌ ÏŒS‹ “…⁄ ËıflÌ ‹ıÀ Áı…·” À<ÏflVÀ √Î≥Õ ËıflÌ (ÂÎËfl¬ ¬Îfi) ±fiı Áı…· (±fiW¿Î ‹ν) ’fl ±Î‘ÎÏfl÷ »ı. ÏŒS‹fiÌ Âw±Î÷ ›¿ı◊Ì ◊Λ »ı. Áı…· ’˘÷ÎfiÎ ’Ïfl‰Îfl ÁÎ◊ı ±ıQVÀflÕı‹ ±Î‰ı »ı. ±ËŸ Áı…·fiÌ Á√Î¥ ’˘÷ÎfiÎ ÏŒ›ÎLÁ ÁÎ◊ı ◊Λ »ı. Áı…· ±fiı ÷ıfi˘ ÏŒ›ÎLÁ ¤Îfl÷ ’λÎ_ ±Î‰÷Î_ ˢ› »ı I›Îflı Áı…·fiÌ ±ıL√ı…‹ıLÀ gfl√ ¬˘‰Î≥ Ω› »ı, ±Î◊Ì Áı…· ±ıL√ı…‹ıLÀ gfl√ ¢‘‰Î ‹ÎÀı ±ıQVÀflÕı‹‹Î_ fl˘¿Î≥ Ω› »ı. ±ıL√ı…‹ıLÀ gfl√fiÌ Â˘‘ ÿflÏ‹›Îfi ÷ıfiÌ ‹·Î¿Î÷ ËıflÌ ÁÎ◊ı ◊Λ »ı, …ıfiÌ ‹ÿÿ◊Ì ÷ı gfl√ ¢‘ı »ı. Áı…· ËıflÌfiı ±‰Îflfi‰Îfl ¿Ëı »ı ¿ı gfl√

‹‚÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı … ÷ı ¤Îfl÷ ’Î»Ì …Âı. ⁄LÔfiı ‰E«ı ’˛ı‹, ÷¿flÎfl ±fiı ’»Ì ≥¿flÎfl ◊Λ »ı. ÏŒS‹fiÌ ‰Î÷ν ±ÎÀ·Ì … »ı. ÏŒS‹fiÌ ‰Î÷ν‹Î_ ¿˘¥ fi‰Ìfi÷Î fi◊Ì. ÏÿBÿ½fi, ÏÁfiı‹ıÀ˘√˛ÎŒÌ, ¿ı‹ıflΉ¿Û ÁÎflÔ_ »ı. √…flÎ÷Ì ›‰÷Ìfi_ ’ÎhÎ ¤…‰fiÎfl ±fiW¿Î ‹ν ±fiı ÂÎËfl¬ ¬Îfifi˘ ±Ï¤fi› ’˛Â_ÁfiÌ› »ı. ÏŒS‹fiÎ ’˛◊‹ ¤Î√‹Î_ ÂÎËfl¬ ±fiı ±fiW¿Î±ı ÿ½¿˘fiı ’˘÷ÎfiÌ ›ÎhÎÎfi˘ ±ı¿ ¤Î√ ⁄fiÎT›Î »ı. ≥LÀfl‰· @›Îflı ±Î‰ı »ı ÷ıfiÌ ¬⁄fl ’Õ÷Ì fi◊Ì. ÂÎËfl¬ ¬Îfifi˘ VøÌfi ’fl fl˘‹ÎLÁfi˘ ’˛I›ı¿ ±_ÿÎ… ’˛Â_ÁfiÌ› »ı. ±fiW¿Î ‹ν±ı √…flÎ÷Ì flÌ÷Ïfl‰ÎΩıfiı ÁÎflÌ flÌ÷ı ±’fiÎT›Î »ı. ÂÎËfl¬ ÁÎ◊ı ÷ıfiÌ ΩıÕÌ ÁÎflÌ ·Î√ı »ı. ÏŒS‹‹Î_ “ÁŒfl” ±fiı “ˉαı” ⁄ı √Ì÷˘ ‰¬ÎHΉηΛ¿ »ı. ›fl˘’fiÎ fiΩflÎfiı ÏÕflı@Àflı ’˘÷ÎfiÎ ¿ı‹ıfl΋Î_ ¬Ò⁄ÁÒfl÷ flÌ÷ı ¿oÕΛ˘˝ »ı. ÏŒS‹fi˘ Áı¿LÕ ËÎŒ Âw ◊÷Î_ … ÷‹fiı ±ı‹ ·Î√Âı ¿ı ÂÎËfl¬ ±fiı ±fiW¿ÎfiÌ ÁŒfl ˉı ±_√˛ı∞ “ÁŒfl”‹Î_ ’Ïfl‰Ï÷˝÷ ◊¥ «Ò¿Ì »ı. ‰Î÷ν‹Î_ fi‰Ìfi÷Î fi ˢ‰Î◊Ì ÷‹ı @›Î_ Á‘Ì “ÁŒfl” (ÁËfi) ¿flÌ Â¿˘? Œ@÷ ωÿıÂÌ ·˘¿ıÂfi˘ ÿÂ퉉Î◊Ì ÏŒS‹˘ «Î·÷Ì fi◊Ì ÷ı ÏÕflı@Àflfiı ¬⁄fl ˢ‰Ì Ωı¥±ı. ÂÎËfl¬ ¬Îfi ±fiı ±fiW¿Î ‹νfiÎ …⁄fl…V÷ Œıfi ˢ ÷˘ … ±ı¿ ‰Îfl ±Î ÏŒS‹ Ωı‰Î›. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

±˘√VÀ 18, 2017 à August 18, 2017 á fl…fiÌ¿‹Îfl ’_ÕuÎ

ÏÂÕa ’ÎÁıfi_ ±ı¿ ∞‰÷_Ω√÷_ Á_√‹÷Ì◊˝

±Î

¿Î‹Î_ fl«Î›ı·Ì ⁄ı √˛Ë˘fiÌ ›<Ï÷fiÌ …ı‹ M≤J‰Ì ’fl fl«Î÷˘ ⁄ı fiÿ̱˘fi˘ Á_√‹ ’HÎ ±Ï÷

·Z‹HÎ ÿı‰fl΋ √˘flÕı

fiflı flÎμ÷

’ωhÎ √HÎΛ »ı. ωϤLfi ÏÿÂαı◊Ì ±Î‰÷Ì ⁄ı fiÿ̱˘fi<_ ¿˘¥ ±ı¿ V◊‚ı Ï‹·fi ◊Λ I›Îflı ÷ı V◊‚ ±Î’˘±Î’ ’ωhÎ ⁄fiÌ flËı »ı. ‹ËÎflÎpˇ‹Î_ ±Î‰ı·_ ÁÎ_¥⁄Î⁄Îfi<_ ›ÎhÎΑ΋ ÏÂÕa ÷ıfiÎ ‹ÎËÎIQ› ‹ÎÀı …√’˛ÏÁ© »ı, ’HÎ ±ıfiÌ ÷tfi fi∞¿ ±ıfiÎ … Á⁄⁄Û …ı‰Î √΋ ¿ı·‰Õ‹Î_ ¿˘¥ ±ı¿ ’˛Á_√ı ±ı‰Ì ⁄ı T›„@÷±˘fi<_ Ï‹·fi ◊›<_ ¿ı …ıfiÎ ’ÏflHÎ΋ı ±ı ±Î¬Î ωV÷ÎflfiÌ ¿Î›Î’·À ◊¥ flËÌ »ı. ±ı ⁄LÔfiı‹Î_◊Ì ±ı¿ T›„@÷ ±ıÀ·ı ·Z‹HÎ ÿı‰fl΋ √˘flÕı. ’>fiÎ ›<Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌfiÎ ‹ı◊ı‹ıÏÀ@Á ÁÎ◊ıfiÎ ÁΛLÁ √˛ıF›<±ıÀ ·Z‹HÎ ÿı‰fl΋ √˘flÕıfi˘ ‰_Â’fl_’flÎ√÷ T›‰ÁΛ ¬ı÷Ìfi˘ »ı. ÷ıfl ±ı¿fl …‹Ìfi‹Î_ ÷ı±˘ ÂıflÕÌ, ⁄Î…fl˘, …\‰Îfl …ı‰Î ’ο˘ ·ı÷Î Ë÷Î, ’fl_÷< ÷ı‹fi<_ ωÂıÊ K›Îfi fiÎfiÌ-‹˘ÀÌ T›„@÷√÷ Á‹Î…Áı‰Î ¤HÎÌ flËı÷<_ Ë÷<_. ¬ı÷Ì ’fl ◊˘Õ<_ K›Îfi ±Î’‰ÎfiÌ ÁÎ◊ı ÏÂZοfiÌ fi˘¿flÌ ’HÎ ¿fl÷Î Ë÷Î. ¿ı·‰Õ (ÏÂÕa)fiÌ ¿ı. ‰Î›. √ÎÕı¿fl Â΂΋Î_ ‘˘flHÎ ÿÁ◊Ì ⁄ÎflfiΠωzÎ◊a±˘fiı √ÏHÎ÷ ¤HÎΉ÷Î Ë÷Î. √flÌ⁄ ωzÎ◊a±˘fiı ’˘÷Îfiı CÎıfl ⁄˘·Î‰Ìfiı ‹Œ÷ Àu<Âfi ’HÎ ±Î’÷Î Ë÷Î, ÷ı◊Ì ·˘¿˘ ÷ı‹fiı √˘flÕı ÁflfiÎ ·ÎÕ¿Î fi΋◊Ì Á_⁄˘‘÷Î Ë÷Î. √˘flÕı Áfl ¿˘¥ ¿˘¥ …wfl÷‹_ÿ˘fiı ◊˘ÕÌCÎHÎÌ ±ÎÏ◊˝¿ ‹ÿÿ ’HÎ ¿fl÷Î flËı÷Î Ë÷Î, ¿˘¥fiÎ_ {ÌHÎÎ_ ‹˘ÀÎ_ ¿Î‹ ’HÎ ±ÎÀ˘’Ì ±Î’÷Î Ë÷Î. √΋‹Î_ ‰Î«fiη› «·Î‰÷Î Ë÷Î. ¿˘¥ ⁄Ì‹Îfl ’ÕÌ √›<_ ˢ› ±fiı Áı‰ÎÂ<lÒÊÎfiÌ …wfl ˢ›, ¿˘¥fiÌ ±_Ï÷‹›ÎhÎÎfiÌ T›‰V◊Î ¿fl‰ÎfiÌ Ë˘›, ÷˘ ±ıfiÌ √˘Ã‰HÎ ’HÎ Ω÷ı √Î_ÃfiÎ ’ˆÁÎ ¬«afiı ¿ı ¿˘¥ ’ÎÁı◊Ì ÿÎfi μCÎflΉÌfiı ±ı ¿flÌ ±Î’÷Î Ë÷Î. ±ı¿ ‰Îfl fi∞¿fiÎ ÿW¿Î‚’ÌÏÕ÷ √΋‹Î_ ’̉ÎfiÎ ’ÎHÎÌfiÌ ¤›_¿fl ÷_√Ì ∂¤Ì ◊¥ I›Îflı Á÷÷ «Îfl ‹ÏËfiÎ Á<‘Ì fl˘… ±Îà ËΩfl Ï·Àfl …ıÀ·<_ ’ÎHÎÌ Ω÷ı ÀıL¿fl‹Î_ ·¥ …¥fiı ÷ı‹HÎı ’>fl_ ’ÎÕu<_ Ë÷<_. ±Î ⁄‘<_ ±ı‹fi΋Î_ ’Õı·Ì …L‹Ω÷ T≤ÏkÎfiı ±Î¤ÎflÌ Ë÷<_. ±ı ±ı‹ ¿Ëı÷Î ¿ı ÏÂÕafiÎ ÁÎ_¥⁄Î⁄αı g…ÿ√Ì ±Î¬Ì √flÌ⁄˘fiÌ Áı‰Î ‹ÎÀı ¬«a fiÎ¬Ì ÷˘ ±Î ÿıË ±ı … ¤>Ï‹ ’fl ω«flı »ı ÷˘ ±ıfi<_ ±ı¿ ËΩfl‹Î ¤Î√fi<_ ±fi<ÁflHÎ Ë_ fi ¿flÌ Â¿<_ ÷˘ ‹Îflı ±Î Áı‰Î-¤„@÷fiΠω«Îfl÷fl_√˘‰Î‚Ì ¤>Ï‹fi˘ I›Î√ ¿flÌ ÿı‰˘ Ωı¥±ı. ’HÎ ±ı¿ Ïÿ‰Á ±ı‰˘ ∂B›˘ ¿ı ⁄Î⁄Î ±Î‹ÀıfiÎ √΋ «_ƒ’<fl‹Î_ V‰›_Áı‰¿˘ ‹ÎÀıfi˘ ÁıÏ‹fiÎfl Ë÷˘. I›Î_ flÁ’>‰Û¿ ËÎ…flÌ ±Î’fiÎflÎ √˘flÕı Áfl ’λΠŒ›ÎÛ I›Îflı ±ı‹Î_ fl_√Î¥fiı ’λΠŒ›ÎÛ. ±ı‹ ◊‰Î ‹Î_Õu<_ ¿ı Ë_ …ı ¿_¥ T›„@÷√÷ ‘˘flHÎı ¿fl_ »\_ ÷ı Â<_ ’›ÎÛM÷ »ı? ±Î ω«Îfl ¿_¥¿ ±Î√‚ …‰Îfi˘ ‘y˘ ‹Îfl÷˘ Ë÷˘. ±ı ’»Ì ◊˘ÕÎ Ïÿ‰Áı ±ı‹HÎı ±HHÎÎ ËΩflıfi<_ ¿Î‹ Ωı›<_ ±fiı ±ı ’»Ì ⁄Ë ωÂ΂ ’Λı Áı‰Î¿Î›Û ¿fl÷Î Õ˘. ’‰ÎflfiÌ ’˛T≤ÏkÎ Ωı¥. ±ı ⁄‘<_ Ωı¥fiı ÷ı±˘ ±«_Ï⁄÷ ◊¥ √›Î. ¿ı‰Ì ¿ı‰Ì Á΋ÎÏ…¿ ΩB≤Ï÷±˘ ·˘¿˘ Œı·Î‰Ì flèÎÎ »ı! ’HÎ ÁÎ◊ı ±ı ’HΠω«Îfl ±Î‰÷˘ Ë÷˘ ¿ı ¿˘¥ Á_V◊ÎfiÎ ’ÌÃ⁄‚ ‰√fl Áı‰Î’˛T≤ÏkÎ ±ı ¿flfiÎflfiı ¤·ı Á_÷˘Ê ±Î’÷Ì Ë˘›, ’HÎ T›Î’¿ ‰√Û Á<‘Ì ±ı ’ˢ_«÷Ì fi◊Ì. ±ı‰Î‹Î_ √˘flÕı Áfl Á<¤ÎÊ ÿÎ_Õı¿flfiÎ μz˘√ lÌ ≥LÕ„VÀˇ›· √˛’fiÎ ¿˘¥ Á‹Îfl_¤‹Î_ ÏÂÕa √›Î. ±ı¿⁄ÌΩfiÌ Ï’»ÎHÎ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ ±ı‹fiÌ ‹<·Î¿Î÷ 2007‹Î_ μz˘√’Ï÷ fiflı flÎμ÷ ÁÎ◊ı ◊¥. ±Î ‹<·Î¿Î÷ ±Î√‚ …÷Î_ Á_√‹‹Î_ w’Î_÷Ïfl÷ ◊‰ÎfiÌ Ë÷Ì. ‹<_⁄¥fiÎ μz˘√’Ï÷ fiflı flÎμ÷fiÌ Áÿ˚ ±fiı ⁄ÿ˚ fiÁÌ⁄¿◊Î Á‹Î_÷flı … «Î·Ì ±Î‰ı »ı. 1947fiÎ ÁMÀıQ⁄flfiÌ 19‹Ì±ı √<…flÎ÷fiÎ ÿËÎb ÷η<¿ÎfiÎ ⁄˘flÕÌ √΋ı …L‹ı·Î fiflı flÎμ÷ı 1983‹Î_ ‹<_⁄¥fiÎ Ωı√ıf‰flÌ‹Î_ ‹ÎhÎ «Îfl ¿ÎflÌ√fl˘◊Ì ±ı¿ fiÎfi¿ÕÌ Œı@ÀflÌ◊Ì ±Îfl_¤ ¿flÌfiı ±Î…ı ’˘÷ÎfiÎ μz˘√fiı ‹„SÀ·ı‰· ±˘√ı˝fiÎ≥{ıÂfi Á<‘Ì ’ˢ_«ÎÕu˘ »ı. ÿÎÿflÎ-

7

ωω‘Î

fi√flˉı·Ì, ÁıS‰ÎÁ, «Îfl¿˘’ (¿Î_Ïÿ‰·Ì), ±Î_⁄Õ (fiÎÏÁ¿), ‹ı_√˛<· (’HÎı), ¿Î_«Ì’<fl‹˚ («ıLfiÎ¥) …ı‰Î_ V◊‚˘±ı ÷ı‹fiÌ μz˘√Âάα˘ »ı. ¿‹fiÁÌ⁄ ±ı ¿ı ±ı‹fiÎ ±ı¿ ’»Ì ±ı¿ ±ı‹ ⁄Lfiı ’<h΢ ω¿·Î_√ …LQ›Î, ’HÎ gË‹÷ ËΛÎÛ ‰√fl ±ı‹HÎı ⁄Lfiı ’<h΢fiı ±ı„L…Ïfi›fl ⁄fiÎT›Î ±fiı ¿⁄~Ì …ı‰Î‹Î_ fiıÂfi· «ı„Q’›fi ⁄fiı ÷ıÀ·Ì Ëÿı ÷ı‹fiÌ Â„@÷±˘fiı ω¿Á‰Î ÿÌ‘Ì. ⁄LfiıfiÎ_ ±I›Îflı ·Bfi ’HÎ ◊¥ √›Î_. ±ı¿ ’<hÎfi<_ fi΋ ±Ï¤Ï…÷ »ı ±fiı ⁄ÌΩfi<_ ÏfiϬ·. fiflı flÎμ÷ Âw◊Ì … Á¬Î‰÷Ì ¤Î‰fiÎ ‘flΉı »ı. √˘flÕı Áfl ÁÎ◊ı ±ı‹fiÌ ‹<·Î¿Î÷ ¬flı¬fl Â<¤ ›<Ï÷ ÁÎÏ⁄÷ ◊¥. √˘flÕı Áflı ±ı‹fiı ÏÂÕa (¿ı·‰Õ) ±Î‰‰Îfi<_ Ïfi‹_hÎHÎ ±ÎM›<_, ¿ÎflHÎ ¿ı fiflı flÎμ÷ı ±ı‹fiÎ ‰÷fi ⁄˘flÕÌ‹Î_ ¿flı·Ì Â<¤ ’˛T≤Ïkα˘◊Ì ÷ı±˘ ‰Î¿ıŒ Ë÷Î. 1994‹Î_ ±ı‹HÎı ⁄˘flÕÌ‹Î_ ’˛ıflHÎÎ ·Î≥⁄˛ıflÌfiÌ V◊Î’fiÎ ¿flÌ Ë÷Ì. 1997‹Î_ fiflı flÎμ÷ ŒÎμLÕıÂfifiÎ fi΋◊Ì ±fiı¿Ï‰‘ ZÎıh΋Î_ ⁄˘fl̉·Ì‹Î_ Á‹ÎΩıLfiÏ÷ ÀˇVÀfiÌ ¿Î‹√ÌflÌ ¿flÌ Ë÷Ì, ±ı μ’flÎ_÷ ±ı‹fiÎ ¿Î‹fiÌ Á<‰ÎÁ √˘flÕı Áfl Á<‘Ì ’ˢ_«Ì Ë÷Ì. ±ıÀ·ı ¿_¥¿ ω«ÎflÌfiı … ±ı‹HÎı fiflı¤Υfiı ¿ı·‰Õ ±Î‰‰Îfi<_ Ïfi‹_hÎHÎ ±ÎM›<_. 2007‹Î_ ±ı √˘flÕı Áflfiı CÎıfl ±ÎT›Î ±fiı ±ı‹fiÌ ÁÎ◊ı √΋ÕÎ_±˘‹Î_ Œ›ÎÛ ’HÎ ¬flÎ. √˘flÕı Áflfi<_ ¿Î‹ ’HÎ Ωı›<_ ±fiı Á_V◊Î√÷ »hÎfiÎ ±¤Î‰ı ¿flÌfiı ±ı‹fiı fiÕ÷Ì ‹›ÎÛÿα˘ ’HÎ ±ı Ωı¥ Â@›Î. ±ı … ‰¬÷ı ±ı ⁄Lfiı±ı ¤ı√Î ‹‚Ìfiı ±Î ±Î¬Î √˛Î‹Ï‰V÷ÎflfiÌ ±fiı¿Ï‰‘ ZÎıhÎı Áı‰Î±˘ ¿fl‰Îfi˘ Ïfi‘ÎÛfl ¿›˘˝ ±fiı ±ı ±fi<ÁÎfl 2007◊Ì Á_V◊ÎfiÌ Ï‰Ï‘‰÷˚ V◊Î’fiÎ ¿›ÎÛ ‰√fl … ’fl_’flÎ√÷fiı ⁄ÿ·ı fi‰÷fl Áı‰Î’˛T≤Ïkα˘fi˘ ±Îfl_¤ ¿flÌ ÿÌ‘˘. ÷ı‹HÎı Ωı›<_ ¿ı ±Î √˛Î‹’˛ÿıÂfiÌ ‹Ï˷α˘‹Î_ ¿ı‚‰HÎÌfi<_ ’˛‹ÎHÎ ⁄Ë fiÌ«<_ »ı ±fiı ÷ı◊Ì ÷ı‹fi΋Î_ fl˘…√ÎflÌfi<_ ’˛‹ÎHÎ ±fiı …ı »ı ÷ı‹Î_ ’HÎ ‹‚÷flfi<_ V÷fl ⁄Ë ‹Î‹>·Ì »ı. ±I›ÎflfiÎ ›<√fiÌ ±Î‰U›¿÷Î ÷ı‹fiı ’fl_’flÎ√÷ fiÏË, ’HÎ fl˘…√Îfl·ZÎÌ ÷η̋ ±Î’‰ÎfiÌ »ı. ±ÎfiÎ μ¿ı·fiÎ ’˛◊‹ ¿ÿ‹w’ı Á˙◊Ì ’˛◊‹ ±ı‹HÎı ⁄ÌΩ_ ¿Î›˘˝ ¿fl‰Î μ’flÎ_÷ ‹ÏË·Î ¿˘QM›<Àfl ¿ıLƒfiÌ V◊Î’fiÎ ¿flÌ, …ı‹Î_ fiflı flÎμ÷ı ’˘÷ÎfiÎ ±ı¿·Î ÷flŒ◊Ì ±Ï√›Îfl …ıÀ·Î ¿˘QM›<Àfl ÁıÀ ±ÎM›Î ±fiı ‹Ï˷α˘fiı Ïfi—Â<S¿ ÷η̋ ±Î’‰ÎfiÌ T›‰V◊Î ¿flÌ. ±ı ’Ëı·Î_ ±ı Á√‰Õ ‹ÎhÎ ÿÒfl ÿÒflfiÎ_ √΋˘‹Î_ … Ë÷Ì ±fiı ¤Îflı ŒÌ ÁÎ◊ı Ë÷Ì, …ı◊Ì ¿L›Î±˘ ÷ıfi˘ ·Î¤ ·¥ ¿÷Ì fiˢ÷Ì. ˉı ±Î ¿ıLƒfiÎ ±Îfl_¤◊Ì ±ı Á‹V›Î Ë· ◊¥ √¥ »ı. ˉı ÷˘ Á‹Î…fiÎ ÁË¿Îfl◊Ì I›Î_ ‰ÌÁ◊Ì ‰‘< ¿˘QM›<Àfl »ı. ÷η̋ ±Î’‰Î ‹ÎÀı ⁄ı ÏÂZο˘ ¿˘¥ ’HÎ Ω÷fiÎ ‰‚÷flfiÌ ±’ıZÎÎ ‰√fl ±Î‰ı »ı. ‹ÎhÎ ¿L›Î±˘ … fiÏË, »˘¿flα˘ ’HÎ I›Î_ ÷η̋ ‹ı‚‰ı »ı. ±Î ÷η̋ ’HÎ ÕÌÀÌ’Ì, ÁÌÁÌ’Ì ±fiı ±ı‹Á̱Î≥ÀÌ …ı‰Ì fl˘…√Îfl·ZÎÌ »ı. ±Îfiı ¿ÎflHÎı ⁄ı¿ÎflÌfi<_ ’˛‹ÎHÎ ±Î ωV÷Îfl‹Î_ ⁄Ë CÎÀÌ √›<_ »ı. Áfl¿Îfl ÷flŒ◊Ì Â΂α˘‹Î_ ‹K›ÎË˚fi ¤˘…fi ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı, ’fl_÷< ÷ı ¤˘…fi ·ı‰Î ‹ÎÀıfiÌ T›‰V◊Î ÿflı¿ ωzÎ◊a±ı ’˘÷ı ¿fl‰ÎfiÌ Ë˘› »ı, …ı ÿÒfl ÿÒfl◊Ì ¤HΉΠ±Î‰÷ΠωzÎ◊a±˘ ‹ÎÀı ⁄Ë ±√‰Õ¤›<* ˢ› »ı. fiflı flÎμ÷ ŒÎμLÕıÂfiı ±Î ‹<U¿ı·Ì ’HÎ Ïfi‰ÎflÌ ±Î’Ì. ±fiı¿ Â΂α˘‹Î_ ÷ıHÎı ¤˘…fi ·ı‰Î ‹ÎÀı ◊΂Ì, ‰ÎÀ¿Î ±fiı «‹«ÌfiÎ Áı_¿Õ˘ ÁıÀ˚Á ±ÎM›Î. ¿ıÀ·Ì¿ Â΂α˘‹Î_ ωzÎ◊a±˘fiı ⁄«÷fiÌ ’˛ıflHÎÎ ‹‚ı ÷ı ‰ÎV÷ı ωzÎ◊a±˘fiÎ_ ⁄«÷…^◊ fl«Ì ±ÎM›Î_.

±I›Îfl Á<‘Ì Áfl¿ÎflÌ flÏ…VÀˇıÂfi ‰√fl ±Î‰Ì ±fiı¿ Áı‰Î’˛T≤ÏkÎ «Î·÷Ì Ë÷Ì, ’HÎ ±Î¬flı ÷˘ ±ı¿·Î fiflı flÎμ÷ ¿ı √˘flÕı Áfl◊Ì ±Îfi˘ ⁄˘Ωı fi μÃÎ‰Ì Â¿Î› ÷ı V‰Î¤Îω¿ »ı. Á‹Î…fi˘ ’HÎ ¤fl’>fl ÁË›˘√ ±Î‹Î_ Ωı¥±ı …. ±fiı ÷ı ‹ÎÀı Á_V◊Îfi<_ flÏ…VÀˇıÂfi ¿flΉ‰<_ ±Ïfi‰Î›Û Ë÷<_. »ı‰Àı ±ı ‹ÎÀıfiÌ ¿Î›Û‰ÎËÌ ’HÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì ±fiı 2013fiÎ ±˘√VÀfiÌ 22‹Ì±ı «ıÏflÀÌ ¿Ï‹Âfifl ¶ÎflÎ ÷ıfiı «ıÏflÀı⁄· ÀˇVÀfi˘ ÿflFΩı ’HÎ ’˛ÎM÷ ◊›˘. ±ı ’»Ì ’˛T≤ÏkÎfi˘ T›Î’ ‰K›˘. ¬ı÷Ì‹Î_ ±‰fi‰Î ’˛›˘√˘ ¿flÌfiı fi‰Ì ÏÿÂα˘ ¬˘·Ì ±Î’fiÎfl ¬˘‚fiÎfl ÷η<¿ÎfiÎ √΋ …‚√Î_‰fiı ±ÎÏ◊˝¿ ÷◊Î Àı„@fi¿· ‹ÿÿ ’>flÌ ’ÎÕ‰ÎfiÎ Ëı÷<◊Ì ÿkο ·ı‰Î‹Î_ ±ÎT›<_. ¿ı·‰Õ‹Î_ … ¿‰« ω‘Λ¿ Á_V◊ÎfiÌ V◊Î’fiÎ ¿flÌ ±fiı ÷ı‹Î_ ±ı·ÁÌÕÌ ’˛˘…ı@Àfl ¤ıÀ ±ÎM›<_ ±fiı «ÎflÁ˘ …ıÀ·Î ωzÎ◊a±˘fiı ‹ÎÀı ⁄˘fl‰ı·, ≥·ı„@Àˇ¿ ‹˘Àfl ±fiı ÷ıfiı ·√÷Ì Á΋√˛Ì μ’·O‘ ¿flΉÌ. ωiÎÎfi ÏÂZÎHÎ ‹ÎÀıfiÎ_ ÁΑfi˘ ·¥

±ÎM›Î_, Â΂αı …÷Ì ⁄΂α˘fiı ‹Œ÷ √HΉı ±Î’‰Î◊Ì ‹Î_ÕÌfiı ÷ı‹fiı fl‹÷-√‹÷ ±fiı ±P›ÎÁ‹Î_ μk΋ ’ÏflHÎ΋˘ ·Î‰‰Î ⁄ÿ· ’˛˘IÁÎË¿ ≥fi΋˘ ±Î’‰Î …ı‰Ì ±fiı¿ ’˛T≤Ïkα˘ ±Î Á_V◊Î ¶ÎflÎ ◊¥ flËÌ »ı. Ë∞ ’HÎ ÷ı‹fiÌ ’˛T≤Ïkα˘fi˘ T›Î’ ‰‘÷˘ … Ω› »ı. flËÎ÷Î ÂÎflÿΠωz΋_Ïÿfl …ı‰Î_ ±fiı¿ V◊‚˘±ı ‹Œ÷ ‰Î«fiη›fiÌ Âw±Î÷◊Ì ‹Î_ÕÌfiı flËÎ÷΋Î_ ’˘·ÌÁ VÀıÂfifi<_ Á<ω‘Î’>HÎÛ ⁄Î_‘¿Î‹, ±Î›<‰ı˝Ïÿ¿ ÿ‰Î¬ÎfiÎ_, ‹ÏË·Î ¿<ÏÀfl μz˘√ …ı‰Ì ±fiı¿ ’˛T≤Ïkα˘◊Ì ±Î ±Î¬˘ ÏÂÕa-¿ı·‰Õ ωV÷Îfl flÎ÷Ïÿ‰Á ‘‹‘‹Ì flè΢. »ıS·ı √<…flÎ÷̱˘ ‹ÎÀı ±ı¿ ωÂıÊ Á<ω‘Î ±ı ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı ¿ı Ωı ÷ı±˘ ŒÎμLÕıÂfifiÎ_ ±Î‰Î_ ¿Î›˘˝‹Î_ ÁË›˘√ ±Î’Ìfiı ŒÎμLÕıÂfifiÎ ÁÏø› ÁP›˘ ⁄fiı ÷˘ ÿÂÛfiÎ◊ı˝ ÏÂÕafiÌ ‹<·Î¿Î÷ı ±Î‰÷Ì ‰¬÷ı ÷ı‹HÎı flËı‰Î-…‹‰ÎfiÌ Á<ω‘ÎfiÌ ¿˘¥ g«÷Î ¿fl‰Î’b_ fiÏË flËı. ±flı, ÷ı‹fiı ‹ÎÀı ÁÎ_¥⁄Î⁄ÎfiÎ_ ÿÂÛfi ¿flΉ‰Î Á<‘ÌfiÎ_ ¿Î›˘˝‹Î_ ŒÎμLÕıÂfi ÷ı‹fiı ‹ÿÿw’ ◊Âı. ˉı ÷ı‹fi<_ ±Î›˘…fi ‹Ï˷α˘ ‹ÎÀı ¿<ÀÌfl μz˘√ Âw ¿fl‰Îfi_ »ı. ±I›Îflı ’HÎ ’Î’Õ, ‹ÁηΠ±fiı ±L› B≤ˢ’›˘√Ì ‰V÷<±˘fi<_ μI’Îÿfi ÷˘ «Î·< … »ı, ’fl_÷< ˉı Ωı ¿˘¥ ÿÎ÷Î ±Î√‚ ±Î‰ı ÷˘ ’ı’fl ÏÕÂ, ’÷flÎ‚Ì ±fiı fiΛ·˘fi ÿ˘flÌ ⁄fiΉ‰ÎfiÎ_ hÎHÎ ‹ÂÌfi˘ ‰ÁΉ‰ÎfiÎ_ »ı. ·˘¿˘fi˘ ±ÎÏ◊˝¿ ÁË›˘√ ‹‚ı ÷˘ fl¬Õ÷Ì-¤À¿÷Ì ΩÏ÷fiÎ ±fiÎ◊ ◊¥ √›ı·Î_ ⁄΂¿˘ ‹ÎÀı ±fiÎ◊Îl‹ ∂¤<_ ¿fl‰Îfi<_ ±Î›˘…fi »ı. √˘flÕı Áflı ±ı ‹ÎÀı ’˘÷ÎfiÌ ’«ÎÁ◊Ì ÁÎà ·Î¬fiÌ g¿‹÷fiÌ …‹Ìfi ’HÎ ±Î ŒÎμLÕıÂfifiı ÿÎfi‹Î_ ±Î’Ì ÿÌ‘Ì »ı. ¿ı·‰Õ¿fl flIfi ÷flÌ¿ı ·˘¿˘‹Î_ ±˘‚¬Î÷Î √˘flÕı Áfl ±fiı lıqÌ fiflı flÎμ÷ ±ıfiı ‹ÎÀı ¤_Õ˘‚ ∂¤<_ ¿fl‰Î ’˛›IfiÂÌ· »ı. @›Îflı¿ ÏÂÕa ±◊‰Î ±ıfiÌ fi∞¿fiΠωV÷Îfl‹Î_ …‰Îfi<_ ⁄fiı ÷˘ √˘flÕı Áflfi˘ ±Î ·ı¬¿fiÎ Á_ÿ¤Û ÁÎ◊ı Á_’¿Û ¿fl‰Î◊Ì ±ı‹fiÌ Á΋ÎÏ…¿ ’˛T≤Ïkα˘ ωÂı ‰‘< ΩHοÎflÌ ‹ı‚‰Ì ¿ÎÂı. á ·ı¬¿ ÁÎÏËI›¿Îfl ±fiı ’hοÎfl »ı.

Cell:-95580 62711, Email: rajnikumarp@gmail. com ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

8

August 18, 2017 à ±˘√VÀ 18, 2017

F›˘Ï÷Ê ‹ıÊ (±.·.≥.)

±Î Á‹›√΂΋Î_ ±Î’fiÌ ±ÎÏ◊˝¿ „V◊Ï÷‹Î_ CÎH΢ Á‘Îfl˘ ◊Λ ÷ı‰Î √˛Ë›˘√˘ …HÎΛ »ı. ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı ¬«˝ ◊‰ÎfiÌ Â@›÷α˘ ’HÎ flËı·Ì …HÎΛ »ı. »÷Î_ ±ı¿oÿflı ‹ÎfiÏÁ¿ ÂÎ_Ï÷ ‹‚Âı. Á_÷Îfi˘ Ï‹h΢◊Ì ’HÎ Á¬ ‹‚ı ÷ı‹ »ı. fiÎfiÎ-‹˘ÀÎ ’˛‰ÎÁfi_ ±Î›˘…fi Â@› ⁄fiı. Ï‹·fi-‹·Î¿Î÷ ÁŒ‚ ⁄fiı. ‰ÕÌ·˘fiÎ ±Îfl˘B›fiÌ g«÷Î flËı. ÷Î. 18, 19 ÁŒ‚ Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ. ÷Î. 20, 21, 22 ±Îfi_ÿ‹› Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 23, 24 ’˛‰ÎÁ Â@› ⁄fiı.

¿¿Û (Õ.Ë.) ±Î’ ‹Ëk‰Î¿Î_ZÎÌ ·Î√¢. ±ÎI‹Ï‰f‰ÎÁ◊Ì ±Î√‚ ‰‘Ì Â¿Â˘. ‹ÎfiÏÁ¿ V‰V◊÷Î ‰‘‰Î ’΋Âı. ÂÎ_Ï÷fi˘ ±ËıÁÎÁ ◊Âı. fi‰Ìfi fl«fiÎI‹¿ ¿Î›˘˝ ËÎ◊ ‘fl‰Î ‹ÎÀı Á‹› ÁÎfi¿>‚ …HÎΛ »ı. fi˘¿Ïfl›Î÷ ‰√ı˝ ‰‘’Õ÷Î ±ÎI‹Ï‰f‰ÎÁ‹Î_ flËı‰_ ÏË÷Î‰Ë ⁄fiÌ flËıÂı fiÏË. ∞‰fiÁÎ◊ÌfiÎ ±Îfl˘B›fiÌ g«÷Î flËı. ÷Î. 18, 19 ‘Λ* ¿Î›˝ ◊Λ ÷Î. 20, 21 ÁŒ‚÷Î ‹‚ı. ÷Î. 22 Â¤ Ïÿ‰Á ’ÁÎfl ◊Λ. ÷Î. 23 ‘Îflı·_ ¿Î‹ ’Îfl ’Õı. ÷Î. 24 ÁŒ‚÷Î ‹‚ı.

gÁË (‹.À.)

T≤ʤ (⁄.‰.μ.) fi˘¿Ïfl›Î÷ ‰√˝fiı ±fi¿>‚÷Î ÁΩ˝÷Ì Ωı‰Î ‹‚Âı. ¤ÎB›˘ÿ› ◊Λ. μLÔfiÏ÷ ±fiı ’˛√Ï÷fiÎ Á‹Î«Îfl ‹‚Ì Â¿ı. ’˛‰ÎÁ◊Ì ’HÎ ·Î¤ ◊Λ. fi‰Î Á_⁄_‘˘ ⁄_‘Λ ±fiı ÷ı ◊¿Ì ’HÎ ·Î¤ ◊¥ ¿ı. CÎHÎÎ Á‹›◊Ì ±À‰Î›ı·Î_ ¿Î›˘˝ ’ÒHν ◊¥ ¿ı. ·Î_⁄Ì ‹ÁÎŒflÌfi_ ±Î›˘…fi ’HÎ Â@› ⁄fiÂı. ÷Î. 18, 19, 20 Â¤‹› Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 21, 22 ·Î¤ ◊Λ. ÷Î. 23, 24 ±Î’fiÌ ≥E»Î ’ÒHν ◊Λ.

±Î Á‹›√΂΋Î_ ±Î’fiÌ ‹fi˘‰ıÿfiÎfiÎ Õo¬ Â‹Ì …÷Î ·Î√Âı. B≤Ë∞‰fi‹Î_ ∂¤Ì ◊›ı·Ì √ıflÁ‹… ¿ı ωÁ_‰ÎÏÿ÷Î ’HÎ ÿÒfl ◊¥ ¿Âı. VfiıËÌ…fi˘, Â¤ıE»¿˘fiÌ ‹ÿÿ◊Ì ·Î¤ ◊Λ. fiÎfiÎ-‹˘ÀÎ ’˛‰ÎÁfi_ ±Î›˘…fi Â@› ⁄fiÂı. ÁMÔ÷ÎËfiÎ ±_Ï÷‹ «flH΋Î_ ÷Ï⁄›÷ ÁΫ‰‰Ì. ÷Î. 18, 19, 20 ÂÎ_Ï÷‹› Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ. ÷Î. 21, 22 ·Î¤¿Îfl¿ Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 23, 24 ’˛‰ÎÁfi_ ±Î›˘…fi Â@› ⁄fiı.

Ï‹◊fi (¿.».CÎ.) ±Î Á‹›√΂΋Î_ ±Î’ Ëfl˘ Œfl˘, ’fl_÷ ‹fi‹Î_ ÂÎ_Ï÷ …HÎÎÂı fiÏË. μ«ÎÀ-μ¶ı√ ωÂıÊ flèÎÎ ¿flÂı. ’ÏflHÎ΋ı ±…_’˘ ±fiı ⁄ı«ıfiÌfi˘ ±fi¤‰ ◊Âı. ‹ÎfiÏÁ¿ ⁄˘‘flıÂfi ‰‘÷_ …HÎÎÂı. ÁMÔ÷ÎËfiÎ ±_Ï÷‹ ÷⁄y΋Î_ …‹Ìfi-V◊ΉflÏ‹·¿÷fiı ·√÷Î ’˛ffi˘‹Î_ flÎË÷ …HÎÎÂı. ωzÎ◊a±˘±ı ωzÎP›ÎÁ‹Î_ ωÂıÊ K›Îfi ±Î’‰_. ÷Î. 18, 19, 20 ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚Ìfiı ¿Î‹¿Î… ¿fl‰_ ÏË÷Î‰Ë »ı. ÷Î. 21, 22 g«÷Î flËıÂı. ÷Î. 23, 24 flÎË÷ …HÎΛ.

¿L›Î (’.Ã.HÎ.) ±Î ÁMÔ÷ÎË ±ı¿oÿflı ±Î’fiÎ ‹ÎÀı Á¬ÿ fỉÕÂı. ‹ÎfiÏÁ¿ ÂÎ_Ï÷ …‚‰ÎÂı. ’˛‰ÎÁ-’›˝Àfi ◊¥ ¿ı. fi˘¿Ïfl›Î÷ ‰√˝fiı ¿Î‹¿Î…‹Î_ flÎË÷ …HÎÎÂı. ¿Î›˝¤Îfl CÎÀ‰Î ’΋Âı. Ï‹·fi-‹·Î¿Î÷◊Ì ·Î¤ ◊Λ. ±ÎÏ◊˝¿ ‹Ò_{‰HÎ ÿÒfl ◊÷Î_ ωÂıÊ ±Îfi_ÿfiÌ ±fi¤ÒÏ÷ ◊Âı. ‰ÎËfi◊Ì ¬ÎÁ Á_¤Î‚‰_. ÷Î. 18, 19 ÁŒ‚÷Î ‹‚÷Î_ ±Îfi_ÿ ‰‘ı. ÷Î. 20, 21, 22 ±Î’fiÎ_ ‘Îflı·Î_ ¿Î›˝ ’Îfl ’Õ÷Î_ flÎË÷ …HÎΛ. ÷Î. 23, 24 ±Îfi_ÿ‹› Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ.

÷·Î (fl.÷.) ±Î Á‹›√΂΋Î_ ±ı¿oÿflı ±Î’fiı flÎË÷ …HÎÎÂı. fiÎHÎΤÌÕ Ë˘‰Î »÷Î_ ÷ı‹Î_◊Ì ‹Î√˝ ‹‚Âı. B≤Ë∞‰fi‹Î_ Á_‰ÎÏÿ÷Î …HÎÎÂı. ’Ï÷-’IÔfiÌ ‰E«ı ◊›ı·Î ±HÎ⁄fiΉ ¿ı √ıflÁ‹… ÿÒfl ◊÷Î_ ωÂıÊ ÂÎ_Ï÷fi˘ ±ËıÁÎÁ ◊Âı. Ï‹·fi-‹·Î¿Î÷ ÁŒ‚ fỉÕı. ±ÎK›Î„I‹¿ ¿Î›˘˝ ’HÎ ËÎ◊ ‘flÌ Â¿Î›. ÷Î. 18, 19, 20 ÁŒ‚ Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ. ÷Î. 21, 22 ±Î’fiÎ_ ‘Îflı·Î_ ¿Î›˘˝ ’ÒHν ◊÷Î_ flÎË÷ …HÎΛ. ÷Î. 23, 24 Â¤‹› Ïÿ‰Á˘‹Î_ Â¤ ¿Î›˝ ◊¥ ¿ı.

‹¿fl (¬.….) ±Î Á‹›√΂΋Î_ ±Î’fiı ‹ÁÎŒflÌ V◊‚Î_÷flfiÎ ›˘√˘fi˘ ±fi¤‰ ◊‰ÎfiÌ Á_¤Î‰fiÎ ¬flÌ …. ‹ÎfiÏÁ¿ ±ÂÎ_Ï÷ ±…_’˘ ‰‘‰Î ’΋Âı. B≤Ë∞‰fi‹Î_ ’HÎ ’flV’fl √ıflÁ‹… fi ◊Λ ÷ı ¬ÎÁ Ωı‰_. Á_÷Îfi˘fiÎ ’˛ffi˘ ’HÎ ‹Ò_{‰ı ¬flÎ. VfiıËÌ…fi˘ ÁÎ◊ı ‹÷¤ıÿ ›◊Ή÷˚ …HÎΛ. ’˛‰ÎÁ À΂‰˘. ωzÎ◊a±˘±ı ±P›ÎÁ‹Î_ K›Îfi ±Î’‰_. ÷Î. 18, 19 ¿Î›˝⁄˘… flËıÂı. ÷Î. 20, 21, 22 ÁËfiÂÌ·÷Î flά‰Ì. ÷Î. 23, 24 Á΋ÎL› Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ.

T≤Ïç¿ (fi.›.) ÂÎflÌÏfl¿ ‹ÎfiÏÁ¿ V‰V◊÷Î ±fiı ÂÎ_Ï÷fiÌ {_¬fiÎ ±Î Á‹›√΂΋Î_ Œ‚ı ÷ı‹ ·Î√÷_ fi◊Ì. ÿflı¿ ⁄Î⁄÷‹Î_ ÿflı¿ flÌ÷ı ¿Î‚∞’Ò‰˝¿ ‰÷˝‰_ …wflÌ ⁄fiÌ flËıÂı. ±ı‰Ì ¿ıÀ·Ì¿ CÎÀfiα˘ CÎÀı …ıfiı ¿ÎflHÎı ‹ÎfiÏÁ¿ ±ÂÎ_Ï÷ ±…_’˘ ‰‘‰Î ’΋ı. ±¿‚΋HÎ ±ÁèÎ ’HÎ ◊¥ ¿ı. B≤Ë∞‰fi‹Î_ ’flV’fl Á_›‹◊Ì ‰÷˝‰_. ÷Î. 18, 19 μ«ÎÀ, μ¶ı√ flËıÂı. ÷Î. 21, 22 ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚Ìfiı ¿Î›˝ ¿fl‰_. ÷Î. 23, 24 Á΋ÎL› Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ.

¿_¤ (√.Â.Á.Ê.) ±Î ÁMÔ÷ÎË ±Î’fiÎ ‹ÎÀı ¬«Î˝‚ ’fl‰Îfl ◊Âı. fi‰Ìfi ¬«Î˝±˘fiı ¿ÎflHÎı ‹U¿ı·Ì ±fiı ’flıÂÎfiÌfi˘ ±fi¤‰ ◊‰ÎfiÌ Â@›÷α˘ ¬flÌ …. fiÎHÎο̛ g«÷ΠωÂıÊ ‹Ò_{‰ı ÷ı‹ …HÎΛ »ı. ¿˘ÀÛ-¿«ıflÌfiı ·√÷Î_ ¿Î›˘˝‹Î_ ÁŒ‚÷Î ‹‚ı ÷ı‹ »ı. V◊Ήfl Ï‹·¿÷fiÎ ’˛ffi˘ Ë∞ ›◊Ή÷˚ flËı‰Î ’΋Âı. ‰ÕÌ·˘fiÎ ±Îfl˘B›fiÌ g«÷Î flËı. ÷Î. 18, 19, 20 ¬«˝fiÎ Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 21, 22 μ«ÎÀ, μ¶ı√ flËıÂı. ÷Î. 23, 24 Á΋ÎL› Ïÿ‰Á˘.

‘fi (¤.‘.Œ.œ.) V◊Ήfl Ï‹·¿÷, ‰ÎËfi, …‹Ìfi ±_√ı Á‹› ÁÎfi¿>‚ …HÎΛ »ı. ±Î ‹Î√ı˝ ±Î‰¿ ’HÎ ‰‘‰Î ’΋ı. ±ÎÏ◊˝¿ g«÷α˘ ’ÏflHÎ΋ı Ë‚‰Ì ⁄fiÂı. ±Î‰¿T≤Ï©fiÎ_ fi‰Î_ ÁΑfi˘ ∂¤Î_ ◊¥ ¿ı. fi˘¿Ïfl›Î÷ ‰√ı˝ ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚Ìfiı ¿Î‹¿Î… ¿fl‰_ Á·Îˤ›* √HÎΛ. ’˛‰ÎÁ À΂‰˘. ÷Î. 18, 19, 20 ±Îfi_ÿ‹› Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ. ÷Î. 21, 22 ¿o¥¿ ±_Âı flÎË÷ …HÎΛ. ÷Î. 23, 24 ’˛‰ÎÁfi_ ±Î›˘…fi ¿›* ˢ› ÷˘ ’˛‰ÎÁ À΂‰˘ ÏË÷Î‰Ë »ı.

‹Ìfi (ÿ.«.{.◊.) ±Î ÁMÔ÷ÎË ±Î’fiÎ ‹ÎÀı ±Îfi_ÿ‹› ’fl‰Îfl ◊Âı. ±Î’fiÎ_ ËÎ◊ ‘flı·Î_ CÎflfiÎ_ ⁄ËÎflfiÎ_ ¿Î›˘˝‹Î_ ÁŒ‚÷Î ‹‚÷Î_ ωÂıÊ ±Îfi_ÿfiÌ ±fi¤ÒÏ÷ ◊Âı. fiÎHÎο̛ ’˛ffi˘ ’HÎ Ë· ◊÷Î Ωı‰Î ‹‚Âı. fi˘¿flÌ-‘_‘ÎfiÎ ZÎıhÎı ∂¤Î ◊›ı·Î ’˛ffi˘‹Î_ ’HÎ flÎË÷ …HÎÎÂı. ’˛‰ÎÁfi_ ±Î›˘…fi Â@› ⁄fiÂı. ÷Î. 18, 19, 20 ±Îfi_ÿ‹› Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ. ÷Î. 21, 22 fiÎHÎο̛ ’˛ffi˘ Ë· ◊÷Î_ ±Îfi_ÿ μIÁÎË‹Î_ ‰‘Îfl˘ ◊Λ. ÷Î. 23, 24 ’˛‰ÎÁ Â@› ⁄fiÂı.

(÷Î. 18 ±˘√VÀ◊Ì ÷Î. 24 ±˘√VÀ, 2017) ±Ïfi· ¿ı. ¤| 11/±ı, “ÂÎ_÷οÎfl”, ŒÎS√fi Á˘ÁΛÀÌ, Ωı‘’fl «Îfl flV÷Î, ÁıÀı·Î≥À fl˘Õ, ±‹ÿΉÎÿ. ‹˘⁄Î≥·— 98981 94542 ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

Ï’I≤¿Ú’Î

Regd. 16432

±˘‹ ÁÎ√fl F›˘Ï÷Ê Á«˘À ¤Ï‰W› ±fiı ‹Î√˝ÿ½fi - ±‹Îflı I›Î_◊Ì ÏfiflΠfiËŸ ◊Ή ±ı … ‹ÎflÌ ÏÁÏ©

World Famous UAE Return

à Â_ ÷‹Îfl˘ ’˛ı‹Ì ÷‹fiı Ignor ¿flı ±fiı ÷‹ÎflÌ Fillings Á‹…÷Î fi◊Ì?

ËΩfl˘ ·˘¿˘fiÎ ∞‰fi ’_◊‹Î_ ¬Â̱˘ ·Î‰fiÎfl,

à Â_ ÷‹fiı ÿÌ¿flÌ/ÿÌ¿flÎfiÎ ·BÔfi ωÊı g«÷Î ◊Λ »ı? fi ¿Ëı‰Î› fi ÂËı‰Î› ±ı‰Ì ¬Îfi√Ì Á‹V›Î±˘fi_ à Â_ ÷‹ÎflÎ CÎfl‹Î_ ±ÂÎ_Ï÷, ’ˆÁÎ À¿÷Î fi◊Ì? Œı à Â_ ÷‹ı O·ı¿ ‹ı∞¿, ‹ı·Ì‰V÷ ±fiı ¿Î‰÷flÎ◊Ì ’flıÂÎfi »˘? ‹ı·Ì ’˛˘O·ı‹, Ï⁄{fiıÁ ’˛˘O·ı‹, »\ÀλıÕÎ, ·BÔfi‹Î_ ω·_⁄, à Â_ ÷‹Îflı ‘_‘΋Î_ fi¿ÁÎfi ◊Λ »ı, ‘Îflı·_ ¿Î›˝ ◊÷_ fi◊Ì? B≤Ë @·ıÂ, Á_÷Îfi ’˛Î„MÔ÷, T›Áfi ‹„@÷, ω{΋Î_ ω·_⁄, √MÔ÷ à Â_ ÷‹ı Á˙÷fi/ÂhÎ◊Ì hÎÎÁÌ √›Î »˘? ⁄Ì‹ÎflÌ, ÁÎÁ-‰Ëfi˘ hÎÎÁ ¿ÎflHÎ ÁÏË÷ Ïfi¿Î· (‰Î÷ √MÔ÷) 101 % ¿Î‹fiÌ √ıflLÀÌ ‰‘ ΩHοÎflÌ ‹ÎÀı Œ˘fi ¶ÎflÎ Á_’¿Û ¿fl˘ ¿ÃÌfi◊Ì ¿ÃÌfi Á‹V›Îfi˘ A to Z Á‹Î‘Îfi

72 ¿·Î¿‹Î_ ‰ÂÌ¿flHÎ, ‹à «˘ÀfiÎ V’ı.

‘Îflı·Ì T›„@÷fi_ Ï‹·fi ’˛ı‹-÷ÒÀı·Î Á_⁄_‘ ΩıՉΠ±‹ÎflÔ_ ¿flı·_ ¿˘¥ ÷˘ÕÌ fiΠ¿ı, ‹ÎflÌ ’Ëı·Î ¿Î‹ ¿flÌ ⁄÷Ήı ÷˘ ‹˘Ó ‹ÎB›_ ≥fi΋ NRI ‹ÎÀı ω{Î ’˛Î„M÷, ωÿı›˘√ ±fiı ωÿı‹Î_ ¿˘¥’HÎ ’˛˘O·ı‹fi_ ÏfiflοflHÎ Œ˘fi◊Ì

±‹ÿΉÎÿfiÎ ±fi¤‰Ì, ¿Î‹wË ÿıÂfiÌ 108 ÏÁÏ© ’˛ÎMÔ÷ √œ ωzÎfiÎ ‹ËÎfi ΩHοÎfl www.omsagarastrologers.com

M: +91-9712423531 M: +91-9737691545

ÿflı¿ ‘‹˝fiÎ ·˘¿˘fi_ ¿Î‹ ⁄Ì-22 ω ÀΉfl, ‰ÎÕ…, ±‹ÿΉÎÿ.

Á’˛ÏÁ© ±_⁄Î∞ μ’ÎÁ¿ 151% Á«˘À μ’Λ 151% √ıfl_ÀÌ◊Ì ÷ÎI¿ÎÏ·¿ ¿Î‹ ¿flfiÎfl

Õ⁄· √˘SÕ ‹ıÕÎÏ·VÀ 45 ‰Ê˝◊Ì All Gujarat, all India & U.K., USA, CANADA Famous.

÷Î_hÎÌ¿ V. K. Joshi ±_⁄ı μ’ÎÁ¿ +91-079-27620304 ωÿı‹Î_ ⁄ıÃÎ ·˘¿˘fiÎ ±‘ÒflÎ ‹¿Î›ı·Î ¿Î‹ √ıfl_ÀÌ◊Ì ¬ÎÁ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. …L‹ÎZÎfl, ’˛ı‹Ì‰ÂÌ¿flHÎ, ¤Ò÷’˛ı÷, O·ı¿ ‹ı∞¿, ‹ıϷωzÎ, ¿Î‰÷flÔ_, Ï⁄{fiıÂ, √˛Ìfi ¿ÎÕÛ, ˢÀı· ‹˘Àı·, ‹¿Îfi, ’Ï÷’IÔfiÌ‹Î_ ±HÎ⁄fiΉ, √MÔ÷ÂhÎfiÎÂ, ‹Òë˘À, B≤Ë@·ıÂ. ±‹ÎflÎ ¿flı·Î ¿Î›˝fiÌ ·Î≥ŒÀÎ≥‹ √ıfl_ÀÌ flËıÂı. ‹Îw ¿flı· ¿Î›˝ ±÷ÒÀ flËıÂı. ωÿı‹Î_ flËı÷Î ËΩfl˘ ¤Î¥±˘ ±fiı ⁄Ëıfi˘, fiı÷Î-±Ï¤fiı÷Î, μz˘√’Ï÷±˘, ÏŒS‹ ±fiı ÀÌ‰Ì VÀÎfl, flÎ…¿ÎflHÎ̱˘, ·Î¬˘ ·˘¿˘±ı √flÔ∞fiÌ Ï‰zÎfi˘ ¿Î›˝fi˘ ·Î¤ ·Ì‘ı· »ı.

+91-9824338664

Your one call can change your life its my challenge. Nothing is impossible but everything is possible

Email: ambajijyotish1@gmail.com F/201, flIfiF›˘÷ ¿˘Q’·ıZÎ, ÏfiHν›fi√fl, fi‰Î ‰ÎÕ…, ±‹ÿΉÎÿ.

ÁM÷¿ ÁM÷fl_√Ì ±ıÀ·ı √…flÎ÷Ì A›Î÷fi΋ ·ı¬¿˘◊Ì ±˘’÷˘ Ák‰ÂÌ· ±fiı Á_V¿ÎflÌ ‰Î«fi◊΂

To, Advertise in

GUJARAT TIMES Cal: 212 - 675 - 7515. Fax: 212 - 675 - 7624 Email: gujtimesusa@gmail.com

To, read

GUJRAT TIMES online,

Visit www.gujarattimesusa.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

±˘√VÀ 18, 2017 à August 18, 2017 (’˛¿flHΗ 41) ‹fiÎ ‹fi‹Î_ ±ı ‰¬÷fi_ ±Î¬_ ºU› ˉı ±ı¿ÿ‹ V’WÀ ◊¥ √›_. ⁄ÎflHÎÎfiı ±_ÿfl◊Ì ·˘¿ ¿›Î˝ ’»Ì ±ı ⁄ı‰¿>Œ ⁄Î¥±ı ±Î ±ıfiÎ … …H›ÎfiÌ ËÎ…flÌ‹Î_ ¿ÿΫ œ√·Î⁄_‘ V·Ìg’√ Ï’SÁ ±ı¿ ’»Ì ±ı¿ √‚‰Î ‹Î_ÕÌ ËÂı. ±ı ’»Ì ◊˘ÕÌ … ‰Îfl‹Î_ œ‚Ì ’ÕÌ ËÂı. ‹˘Ó‹Î_ ŒÌHÎ! ’Î_…flı ’flΛı·Î ÁÁ·ÎfiÎ_ wfiÎ ’˘· …ı‰Î_ ⁄E«Î_ …ı‰Î_ ±Î »˘¿flÎ_±˘±ı ±Î ÿ̉η◊Ì ÷ı ÿ̉η ÿ˘ÕÎÿ˘ÕÌ ¿flÌ ‹Ò¿Ì ËÂı. ‹Îfiı œoœ˘‚Ì œoœ˘‚Ì, Ë·Î‰Ì Ë·Î‰Ì, ⁄˘·Î‰Ì ⁄˘·Î‰Ì ±ıfiÎ ÂflÌflfiı F›Î_ I›Î_◊Ì «Ò_◊Ì «Ò_◊Ìfiı ±ı ◊Î@›Î_ ËÂı. …\·Ì ’»Ì ⁄ı fiÎfiÎ fl…fiÌ¿<‹Îfl ’_ÕuÎ fiÎfiÎ ËÎ◊◊Ì ±ıfiı ‰‚√Ìfiı ¤›_¿fl flÕ‰ı «ÕÌ √¥ ËÂı ±fiı fl˘Ï⁄fi ◊˘ÕÌ ‰Îfl flÕÌfiı ’»Ì ±ıfiÌ ™‹fl ¿fl÷Î_ ±«Îfi¿ ⁄‹H΢ ◊¥ √›˘ ËÂı. ⁄ÎflHÎÎ ¤HÎÌ √›˘ ËÂı fiı ±ıfi_ fi˘⁄ ’¿ÕÌfiı ¬˘·‰Î ‹ÎÀıfiÌ ±ıfiÌ ÷‹Î‹ ÷οÎ÷ ±…‹Î‰Ì ËÂı. ±Î¬Î ⁄ÎflHÎÎfiı Ë«‹«Î‰‰ÎfiÌ ¿˘Ï‹Î_ ±ıfi˘ fiÎfi˘ ÿıË ±Î¬˘ fiı ±Î¬˘ Ë«‹«Ì √›˘ ËÂı. ·˘¿ ¿flı·_ Õ˘fl ¬˘·÷Î_ ±ıfiı fi … ±Î‰Õu_ ˢ›. “’»Ì?” ±‰Î…‹Î_ μkÎı…fiÎ ¿ı ‰ıÿfiÎfi˘ …flÎ ’HÎ ±HÎÁÎfl ±Î‰‰Î ÿÌ‘Î ‰√fl ±ı‹HÎı ’Ò»˚›_. “…\·Ìfiı ¿o¥ ±Î‰Õı ÿÎÿÎ?” fl˘Ï⁄fi ⁄˘S›˘— “‹ıÓ ¿èÎ_fiı ‹fiı ±Î‰ÕÌ √›_!” “±Î‰ÕÌ √›_?” ‹fiı fi‰Î¥ ·Î√Ì. “¿ı‰Ì flÌ÷ı? ¿˘HÎı Â̬‰ÎÕu_?” “±ı ÷˘ »ı fiı ÿÎÿÎ...” ±ı ⁄˘S›˘— “±ı … ‰¬÷ı Õ˘fl⁄ı· ‰Î√Ì gÕ√Õ˘Ó√...” Á‹Ω›_. fiıLÁÌ … ËÂı. ¿ÿΫ ±ı ¿S’Ì Â@›Î. ±ı ±«Îfi¿ ±Î‰Ì «ÕÌ Ë˘› ›Î ±Î ⁄ı‰¿>Œı ±ıfiı ±‹¿ Á‹›ı ±Î‰‰Îfi_ ¿ËÌfiı ±Î »˘¿flÎ_fi˘ A›Î· ¿fl‰Îfi_ ÕËÎ’HÎ ‰Î’›* ˢ›. fiıLÁÌfiı ±ıHÎı ±Î’CÎÎ÷fi_ fi ¿èÎ_ ˢ›, ‹ÎhÎ √˘‚ √˘‚ ¤ÎÊ΋Î_ ±Î‰‰Îfi_ … ¿èÎ_ ˢ›! ⁄fiı, ’HÎ ’»Ì? “› ±Îfl ±ı ⁄˘SÕ ⁄˘› ⁄ıÀÎ, ±Î≥ fi˘.” ±ı ⁄˘S›Î ±fiı ±ıfiı ±Î√‚ ‰Hνfi ¿fl‰Î μU¿ı›˘˝— “¿˘HÎ ±ÎT›_? gÕ√Õ˘Ó√?” “fiıLÁÌ ±ÎLÀÌ, Ë ±ıSÁ?” ±ı ⁄˘S›˘— “±ı »ı fiı, ÷ı »ı fiı ÷ı ⁄ËÎfl◊Ì ±ı‹HÎı ’Ëı·Î_ ◊˘Õ<_ ◊’◊’ÎT›_. ‹ıÓ ±_ÿfl◊Ì ±‰Î… ¿flÌfiı ¿èÎ_ ¿ı ‹Q‹Ì ÏÁ¿ »ı. Õ˘fl ·˘¿ »ı, ±ÎLÀÌ.” ±ıÀ·ı ’»Ì ⁄˘S›Î_ ¿ı fl˘Ï⁄fi, fi˘⁄‹Î_ ⁄Àfi »ı fiı? ‹ıÓ Ωı¥fiı ¿èÎ_ ËÎ »ı. ÷ıfiı ·ıNÀ ÁÎ≥Õ Œıfl‰. ‹ıÓ ŒıflT›_ fiı ¿èÎ_ ±˘¿ı ±ÎLÀÌ ŒflÌ √›_. ÷˘ ÷fl÷ … ±ı‹HÎı fi˘⁄ ŒıflT›_ fiı ŒflÌ √›_. ‹ıÏ…¿! ’HÎ ·˘¿ ÷˘ ‹ıÓ … ¬˘S›_ ¿Ëı‰Î› fiı?” “±˘Œ ¿˘Á˝ ‰‚Ì.” ±ı ⁄˘S›Î— “±ı ‰√fl fiıLÁÌ ±ÎLÀÌ Â_ ¿flı?” “’λÎ_ …÷Î_ flËı - flÎ≥À?” “flÎ≥À ’HÎ ’»Ì?” ’»Ìfi_ ‰Hνfi Ïfifl◊˝¿ Ë÷_. ±ı‹Î_ Ë¿Ì¿÷˘ ±fiı ¿S’fiÎ ‰E«ı ‹ÎhÎ ÁÎ_¿Õ<_ … ±_÷fl ˢ›. fiıLÁÌ ±_ÿfl ±Î‰Ì ˢ›. ÕCÎÎ¥ √¥ ˢ›. flÕ÷Ì …\·Ìfiı ÷ıHÎı «ÎflÔfiÎ ÿıË◊Ì ±‚√Ì ¿flÌ Ë˘›, fl˘Ï⁄fi ŒflÌ flՉΠ‹Î_Õu˘ ˢ›, ¿ÎflHÎ ¿ı “±ıÕSÀ” ÷flÌ¿ıfiÎ ’ÎËÎ_◊Ì ŒflÌ ±ıfiı ⁄΂¿fiÎ ’ÎËÎ_ ÁflÌ ±Î‰‰Îfi_ ◊›_ ˢ›. ’»Ì Œ˘fi, ’»Ì ±ıQO›·LÁ, ’˘·ÌÁ ¿ıÁ ±˘fl fi˘ ’˘·ÌÁ ¿ıÁ - ±Î’CÎÎ÷fiı √Œ·÷‹Î_ ¬’Î‰Ì ÿı‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ ˢ›. ω«Îfl‹Î_ fiı ω«Îfl‹Î_ CÎfl ±Î‰Ì √›_. ÷ıÕı·Ì …\·Ì ±fiı ±Î_√‚̱ı ‰‚√ÎÕı·Î fl˘Ï⁄fifiı ·¥fiı ±ı ±_ÿfl ÿά· ◊›Î fiı ‹_…\⁄Ëıfiı ±‘ı˝ Á‘Ì Á΋Î_ ±Î‰Ìfiı ⁄E«Î_±˘fiı ±Îf·ıÊ‹Î_ … ·¥ ·Ì‘Î_. Á_…› Ë∞ ±ÎT›˘ fiˢ÷˘. “’ı·Ì ⁄Î¥fi˘ Œ˘fi ±ÎT›˘ Ë÷˘.” ‹_…\⁄Ëıfi ⁄˘S›Î_. “¿˘fi˘?” “…ÂÕÌfi˘.” ‹_…\⁄Ëıfifiı μE«Îfl‰Î fi √‹÷_ ˢ› ‰S·¤ ÃyflfiÌ ⁄ˆflÌfi_ fi΋. ⁄˘S›Î_— “‹ÎflÌ ËΛı˝ ÷˘ ≥‰ÕÌ ≥HÎı ‰Î÷ … fi˘ ¿flÌ. ¿Ëı÷Ì”÷Ì ¿ı …wflÌ ‰Î÷ »ı - …wflÌ ‰Î÷ »ı - ¿Î·ı ±ıfi˘ ‘HÎÌ Ωı⁄ ’fl √›˘ ˢ› I›Îflı Œ˘fi ¿flΩı.” “÷Îflı ˉı ‹ıÁı… ·ı‰Î ‹ÎÀı ±Î ±ıLÁgfl√ ‹ÂÌfifi˘ μ’›˘√ ¿fl‰˘.” ±ı ⁄˘S›Î. ±Î’CÎÎ÷fi˘ ’˛›IÔfi «ÎflÔ±ı ¿›˘˝ Ë÷˘ ±ı ÷˘ ÿ̉Π…ı‰_ V’WÀ Ë÷_, ’HÎ ¿ÎflHÎ? ¿ÎflHÎ Â_ ËÂı? ±ı ÷˘ ÁÿÎ ÷I’fl ·Õ‰ˆ›Î …ı‰Ì Ë÷Ì. ±ıfiı ‰‚Ì ±ı‰_ Â_ ⁄L›_ ¿ı ±Î’CÎÎ÷ ¿fl‰˘ ’Õı? ·˘¿˘fiÌ ÁËÎfi¤ÒÏ÷ ∞÷‰ÎfiÌ ±ıfiÌ ‹ÎfiÏÁ¿ …wfl÷? ¿ı ¬flı¬fl ¿˘¥ ωŒ‚÷Î? ¿ÎflHÎ √‹ı ÷ı ˢ›. ÏfiÏ‹kÎ √‹ı ÷ı ˢ›. ’ÏflHÎ΋ ⁄Ë ÁÎflÔ_ ±ÎT›_ »ı. …ı ⁄΂¿˘fiı ±ı ±ÎÀ·Ì ⁄‘Ì ±Î∞∞ ’»Ì ’HÎ ±Î’‰Î ÷ˆ›Îfl ◊÷Ì fiˢ÷Ì ±ı ±Î‹ ±«Îfi¿ ¿ı‰Î_ ‹‚Ì √›Î_? ààà ˉı ±ı ÁÎ∞ ◊¥ √¥ »ı. ¿˘¥ ’HÎ ¿ÎflHÎ◊Ì ’˘·ÌÁ¿ıÁ‹Î_◊Ì ’HÎ ⁄«Ì √¥. CÎıfl √¥ »ı. ‰Ìflı ‰Î_¿ÎHÎ̱ı ’HÎ ±ıfiı ˉı ÂÎ_Ï÷◊Ì ∞‰‰Î ±fiı »˘¿flÎ_fiÌ …¿ ‹Ò¿Ì ÿı‰Î Ϭ΋HÎ ±Î’Ì. ÷ÎflÎ ’fl …ı ‹ÎfiÏÁ¿ ⁄˘‘flıÂfi ±Î‰Ì ’Õu_ ÷ı ±Î »˘¿flÎ ÁΫ‰‰ÎfiÌ μ’ÎÏ‘fiı ·Ì‘ı. ÷_ ±ıfi˘ ¤Îfl {Ì·Ì fi Â¿Ì ±fiı ±ıfiÌ Ë÷ÎÂ΋Î_ fiı Ë÷ÎÂ΋Î_ ÷ıÓ ±Î ’√·_ ¤›* ÿÌ¿flÌ. ’˛¤fi˘ ’ÎÕ ‹Îfi ¿ı ÷_ ∂√flÌ √¥, ’HΠˉı ±ı ‹‹÷ ‹Ò¿Ì ÿı. »˘¿flÎ_±˘ I›Î_ e·’Îfi‹Î_ ∂»flı »ı. ÂÎ_Ï÷¤Î¥fiÌ ‰Î÷ ÁÎ«Ì Ë÷Ì. @›Î_ ÷ÎflÎ‰Î‚Ì ‹ı„@Á¿fi ⁄ı⁄ÌÁÌÀfl fiı @›Î_ ±Î ·˘¿˘fi_ ¤›*¤Îÿ›* CÎfl! ÷fiı ’HÎ I›Î_ …‰ÎfiÌ @›Î_ ¿˘¥ ⁄_‘Ì »ı? ËÂı »^ÀλıÕÎ ◊‰ÎfiÎ Ë÷Î ÷ı ◊¥

9

fi‰·¿◊Î

±ı

’W’ÿÎË fl…fiÌ¿<‹Îfl ’_ÕuÎ √›Î. ±Î√‚ μ’fl ÷‹ı ±ı¬⁄ÌΩ ‹ÎÀı ¬ıӫα˘ ÷˘ ’λÎ_ ’flHÎÌ …Ωı. ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ’ı·Ì ±ıÏ·{Î⁄ı◊ Àı·fl ±fiı Ïfl«ÎÕÛ ⁄ÀÛfiı ¿›* Ë÷_ ÷ı‹. ±I›Îflı ÷˘ Ë‹HÎÎ_ ⁄Á ÂÎ_Ï÷◊Ì ∞‰˘ fiı ∞‰‰Î ÿ˘. ‰Ìflı ‰Î_¿ÎHÎÌfi˘ ±_÷ı xÿ›’·À˘ ◊›˘. ·Î_⁄Î ¿Î‚Î ⁄˘√ÿÎfiÌ ‹ÁÎŒflÌ ’»Ì √ÎÕÌ Ë‰ı ¬S·Î ·Ì·Î»‹ flQ› ‹ıÿÎfiÌ ’˛ÿı‹Î_ ’˛‰ıÂÌ. fl˘Ï⁄fi ±fiı …\·Ì ±ËŸ ÷ı flÎ÷ı ±ÎT›Î_. ’»Ì ‰‚÷Ì Á‰Îflı …flÎ μÿÎÁ flèÎÎ_. …\·Ì ¿o¥¿ ‰‘Îflı. ’»Ì ±ı ’HÎ fi‰Î_ fi‰Î_ fl‹¿ÕÎ_‹Î_ ±ı‰Ì ’ÕÌ √¥ ¿ı ±ı ÁÎ_…fiÌ ZÎH΢ ÿ—V‰MÔfi Ë÷_ ±ıÀ·_ … ±ıfiı ›Îÿ. ±ı ⁄‘_ ±ı ›Îÿ fi◊Ì ¿fl÷Ì ¿ı fl˘Ï⁄fi ’HÎ. CÎflfiÎ_ ⁄‘Î_fiı ÁÒ«fiÎ ±Î’Ì ÿÌ‘Ì »ı ¿ı ±ı¿ ±ZÎfl ’HÎ ±ıfiı ±ıfiΠωÂı ’Ò»‰˘ fiÏË. fi‰Ì «Î‹ÕÌ ±Î‰Ì flËÌ »ı. ±ı ¿Î›Î ’fl Ë‹HÎÎ_ ±ıfiı Ë‚‰˘ V’½ ’HÎ ¿fl‰˘ fiÏË. ±ıfiı fl‹‰Î ÿı‰˘. ±ıfiÌ ÷̉˛ ⁄Ï©fiÎ «‹¿ÎflÎ ±Î’HÎı Ωı¥ ·Ì‘Î. ˉı ±ı ÏfiÂ΂ı …‰ÎfiÌ ‰Î÷˘ ¿›Î˝ ¿flı »ı. ±ı‹Î_ ’λΠ√˛ıÀÎfiÎ_ »˘¿flÎ_±˘fiÌ ¿o’fiÌ ±ı‹fiı ‹‚Ì »ı. ±Î «Îflı«Îflfiı ·¥fiı Á_…› ±ı¿ ‰Îfl Ï¿Î√˘fiΠωf‰Ï‰A›Î÷ {Ò‹Î_ ’HÎ …¥ ±ÎT›˘. ’Òfl˘ ±ı¿ ±Î¬˘ Ïÿ‰Á ±ı‹Î_ √ÎY›˘. …\·Ì±ı ‰ıfi ¿flÌfiı Ï{⁄˛Î …ı‰Î «|Î’|Ή΂_ ÀÌÂÀÛ ·Ì‘_ ÷˘ ±ı Ωı¥fiı fi⁄Î’Î_ ±ı‰Î √˛ıÀÎfiÎ_ »˘¿flÎ_ …flÎ {_¬‰Î¥ √›Î_. ±ı‹fiı CÎb_› ‰ıfi ¿fl‰Îfi_ ‹fi ◊Λ, ’HÎ ±ı ’ÒflÔ_ ¿˘HÎ ¿flı? Á_…› ±ıfiı ·¥ ±Î’‰Îfi˘ ω«Îfl ¿fl÷˘ Ë÷˘ I›Î_ …\·Ì±ı ’˘÷Îfi_ ÀÌÂÀÛ ¿ÎœÌfiı ±ıfiı ±Î’Ì ÿÌ‘_. ‰_Õfld·. ±ı Ωı¥fiı Á_…›fiı ±ıÀ·˘ ±Îfi_ÿ ◊›˘ ¿ı ’»Ì «Îflı«Îfl ±ı‹fiı ‹fi√‹÷Î fl_√fiÎ_ Ï{⁄˛Î ÀÌÂÀÛ ·¥ ±ÎT›Î_, ’HÎ »˘¿flÎ_ ¿o¥ ±ıÀ·Î◊Ì ‘flΛ? ±ı‹fiı ÏË’˘’˘Àı‹Á˘fiÎ_ ±fiı Ï«Q’Î{ÌfiÎ_ ‹Ë˘flÎ_ ·¥ ±Î’‰Î_ ’ÕuÎ_. ⁄Ë ‹˘ÓCÎÎ_ Ë÷Î_. ±‹ıÏfl¿fi VÀÎ≥·◊Ì ¤Î‰ ·¬ı·Î ⁄ı Õ˘·fl fiT‰Îb_ ÁıLÀ. ±ıÀ·ı ‹fi ⁄ı Õ˘·flfiÎ ±Î_¿ÕÎfiı √˛ËHÎ ¿flı fiı ·¥ ·ı‰Î ··«Î›. «Ò¿‰‰Î ’Õı Àı@Á ÁÎ◊ı hÎHÎ Õ˘·fl fiı ⁄hÎÌÁ ÁıLÀ. ⁄Î’ flı! ’HÎ »˘¿flα˘fiÌ ¬ÂÌ ±Î√‚ ±ı fl¿‹ ¿˘¥ ωÁÎ÷‹Î_ fi◊Ì. ‰‚÷Î Àο˘⁄ı·‹Î_◊Ì √ÎÕÌ ·ı‰ÕΉÌ. fl˘Ï⁄fiı Á_…›fiÎ ¬˘‚΋Î_◊Ì ‹Î◊_ ¿ÎflfiÌ ⁄ÎflÌ ’ÎÁı ·¥ …¥fiı ±˘ÕÛfl ±ÎM›˘— “Œ˘fl Àο˘{” ’»Ì ÕıÕÌ ÷flŒ Ωı¥fiı ¿˘¥ ⁄΂¿fiı ’Ò»÷˘ ˢ› ±ı‹ ’Ò»˚›_, “ÕıÕÌ, Àο˘ ¬Î¢ ¿ı? ¿o¥ ‰Î_‘˘ fiÏË. ±ı¿ ·ı ˢÓ, ’HÎ ‰‘ ‹ÎÀı ‰ıfi ¿flÌ fiÏË, ±˘¿ı.” flÎ÷ı Á_…›ı CÎıfl ±Î‰Ìfiı ±Î ‰Î÷ ⁄‘Îfiı ¿flÌfiı ¬Õ¬ÕÎÀ ËÁÎT›Î. fl˘Ï⁄fi {Õ’◊Ì ‹˘À˘ ◊¥ flè΢ »ı ÷˘ …\·ÌfiÌ √˘‚ √˘‚ ±Î_¬˘‹Î_ ±ıfiÌ V’‘ν ¿fl‰Î ‹ÎÀıfiÌ «‹¿ ÿı¬Î› »ı. ¿ÿΫ ◊˘ÕÎ ‰¬÷‹Î_ ±ı fl˘Ï⁄fi◊Ì ±Î√‚ fiÌ¿‚Ì …Âı. ‰ı·, ¤Î¥⁄Ëıfi ‰E«ıfiÌ ËıS‘Ì ¿˘„Q’ÏÀÂfi ¬˘ÀÌ fi◊Ì. …\·ÌfiÎ μ»ıfl‹Î_ ◊˘Õ˘ Ë…\ ‰‘ ¿˘‹‚ À« Ωı¥±ı. ±ı ÷˘ ‹‚‰Îfi˘ …. «ÎflÔ ±‰Îflfi‰Îfl ±Î‰÷Ì flËı‰ÎfiÌ. ±ı ±fiı Á_…›ı ±ı Ωı‰Îfi_ »ı. ⁄LÔfiı ¤ı√Î_ ◊¥fiı ⁄΂¿˘fiı ‰Ëη ¿flÂı ±ı‹ fiyÌ ◊›_ »ı. «ÎflÔfi_ ‰·HÎ ±ı¿ÿ‹ ±fi¿>‚ »ı ±ı ⁄Î⁄÷‹Î_. ⁄Á, ±Î’CÎÎ÷fi˘ ’˛›IÔfi ±ı ±ıfiÎ ∞‰fifi˘ »ıS·˘ ‹˘À˘ ⁄Q’ Ë÷˘. ±ı ’»Ì «Îfl ’fi…˝L‹ ’΋Ì. ±ıfiÌ ±Î»¿·Î¥ «Î·Ì √¥. ±ıHÎı Q≤I›fi˘ ±˘»Î›˘ Ωı¥ ·Ì‘˘ ±ıÀ·ı ∞‰fifiÌ g¿‹÷ Á‹Ω¥ √¥. ±Î ⁄fiΉı ±ıfiÎ ‹ÎÀı ¢¿ÀˇÌÀ‹ıLÀfi_ ¿Î‹ ¿›*. ˉıfi_ ¿Î‹ Á‹›ı ¿fl‰Îfi_ »ı. ±Î’HÎÎ Á‹√˛ Á‹Î…‹Î_ Á˙ ‹˘Ó‹Î_ ±Î_√‚Î_ CÎÎ·Ì …Âı. ·˘¿˘ ‹˘ÀÎ ⁄˘Q⁄‘ÕοÎfiÌ ‘ÎflHÎÎ flάÌfiı Áfl‰Î ¿Îfiı ⁄ıÃÎ Ë÷Î. ÷ı‹fiı ¿Îfiı ±Îfi_ÿfiÌ ÷΂̱˘fiÎ √Õ√ÕÎÀ ’ÕÂı. ÷ı‹fiı Ë∞ ¬⁄fl fiÏË Ë˘› ¿ı ±Î ⁄ı e· ’ÒflÎ_ ¬ÌS›Î_ ’Ëı·Î_ … ¿o¿ÎÁfiÎ ¿Î‚{΂ ÷Î’◊Ì ⁄‚Ì …‰ÎfiÎ_ Ë÷Î_ ÷ı ŒflÌ ’λÎ_ ·Ò_⁄ı-{Ò_⁄ı ¬Ì·‰Îfiı ‹Îfl√ı »ı. ±ıfi˘ Ëfl¬ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ÷΂̱˘fi˘ √√fi¤ıÿÌ √Õ√ÕÎÀ ’HÎ ±˘»˘ ’Õı. gÁ√· ’ıflLÀ ŒıÏ‹·Ì … fiÏË, ⁄ı gÁ√· ’ıflLÀ ŒıÏ‹·Ì ‰E«ı Ï‹·fiÎ ⁄˘Ï⁄fifiÌ …ı‹ ÂÀ· ◊›Î ¿fl÷Î_ »˘¿flÎ_ ŒflÌ Õ⁄·’ıflıLÀ ŒıÏ‹·Ì ’΋ı ±ı Ïÿ‰Á˘ ¿o¥ ˉı ⁄Ë ÿÒfl fi◊Ì. fi…fl Á΋ı ÏZÎÏ÷… ’fl ±ıfiÎ ±Î√‹fifi_ À’¿<_ ±Î ‰fl÷Λ, ±Î ¿‚Λ, ±Î ¿‚Λ... ±Î‰ı... ±Î ±Î‰ı... “ÁÎ_¤›*?” ‹_…\⁄Ëıfifi˘ …flÎ ¤Îflı ◊¥ √›ı·˘ V‰fl ⁄ı{‹ıLÀ‹Î_◊Ì

Á_¤‚Λ˘ fiı ±ı ±Î ±Î¬Ì Á¬ÂR›Î‹Î_◊Ì ÁŒÎ‚Î ΩB›Î. ¿˘¥±ı ±ÎÁ‹Îfi‹Î_◊Ì ±«Îfi¿ ‘y˘ ‹ÎflÌfiı ΩHÎı ¿ı ’λΠ¨ÕÌ ¬ÌH΋Î_ √⁄ÕÎ‰Ì ÿÌ‘Î. Á˘ŒÎ‹Î_ ⁄ıÃÎ_ ⁄ıÃÎ_ ¿ÿÌ ±Î flÌ÷ı, ±Î‰Ì ÷_ƒÎ fi◊Ì ±fi¤‰Î÷Ì. ÂflÌfl ’HÎ ◊Î@›_ ±fiı ‹fi ’HÎ ◊Î@›_. fl˘Ï⁄fi ±fiı …\·Ì Ë‹HÎÎ_ ·√Ì ±ËŸ fl‹÷Î_ Ë÷Î_. ÷ı √˛ıÀÎfiÎ_ ⁄΂¿˘ ±Î‰‰Î◊Ì fl‹‰Îfiı ‹ÎÀı ¿˘ÀÛ›ÎÕÛ‹Î_ √›Î_. Á˘ŒÎ‹Î_ ±ÎÕÎ ’Õ‰Îfi_ ‹fi ◊›_. ÀÌ‰Ì ’fl ¿˘¥ ÏËLÿÌ ¿Î›˝ø‹‹Î_ Ï⁄„V‹S·Î ¬ÎfifiÌ ÂflHÎÎ¥fiÎ ’˛ÁLÔfi ÁÒfl˘ ‰Ëı÷Î Ë÷Î. ±ı‹Î_ Á˘ŒÎ‹Î_ ±ÎÕÎ ’ÕuÎ ¤ı√Î … ËıLÕflıVÀfiı Àı¿ı ‹Î◊_ ‹Ò¿÷ΉıÓ÷, ‹√…fiÌ …B›Î±ı ±ıÀ·_ ÁÎflÔ_ ·ÎB›_ ¿ı fiŸÿfl ±fiı ÂflHÎÎ¥fiÎ ÁÒfl ±ı¿flÁ ◊¥ √›Î. Á_…› «ÎflÔfiÎ_ ·BÔfi ‰ı‚Î ‹_Õ’‹Î_ Ë◊ı‰Î‚Î ‰¬÷ı ‰Ìflı ‰Î_¿ÎHÎ̱ı fiÎfiÎ_ fiÎfiÎ_ V’Ì¿fl ’fl ‘Ì‹Î ±‰Î…ı ÂflHÎÎ¥fiÎ ¿ÿΫ ±Î … ’˛ÁLÔfi ÁÒfl˘ ‰√ÕÎT›Î Ë÷Î. ±ıfiÌ ›Îÿ ÷Î∞ ◊¥. ±ı ·BÔfifiÌ ›Îÿ ±ıfiÌ ’»‰ÎÕı ’»‰ÎÕı Á_›˘Ω¥fiı ‹√…‹Î_ ŒflÌ ‰‚Ì. ±Î‰÷Ì fiŸÿflfiÎ ÷fl⁄÷fl ‰ËıH΋Î_ ±ı ⁄‘_ Á‹flÁ ◊¥ √›_. …‚◊‚ ±ı¿Î¿Îfl ◊¥ √›˘ ±fiı Á¬fiÌ ±Î¬Ì ⁄_‘ {‚Ë‚Î_ fi√flÌ ’fl◊Ì ’flÿ˘ ¨«¿Î¥ √›˘. ±ıfiÌ √·Ì √·ÌfiÌ ÁŒfl Âw ◊¥ ’fḻ˘fiı Ωı‰ÎfiÌ ‰Î÷ ÷˘ ˉı flËÌ fiˢ÷Ì, ¿ÎflHÎ ¿ı ⁄ı ËÎ◊fiÌ ⁄LÔfiı ±Î_√‚̱ı Á÷÷ ωV‹›¤flÌ fi…fl‰Î‚Î fiÎfi¿ÕÎ ÏŒflV÷α˘ ‰‚B›Î Ë÷Î. ˉı ÷˘ ±ı‹fiı ’fḻ˘ ⁄÷Ή‰ÎfiÌ ‰› ±Î‰Ì Ë÷Ì. ÂflHÎÎ¥fiÎ ÁÒfl, ÷_ƒÎfiÌ ·√˘·√fiÌ Ë‚‰Ì ÏfiƒÎfi_ ±ı flı‹fiÎ ’˘÷fi˘ √η ’fl V’½ ◊Λ ±ı‰_ {˘¿<_. ±flı, ±Î V‰MÔfi ·Î_⁄_ «ÎS›_ ˢ÷. ‰ÎV÷ω¿÷ÎfiÌ ¿Õ‰ÎÂ◊Ì ‹fi ‘Ìflı ‘Ìflı CÎıflÎ¥ √›_. “¿Ë_ »\_,” ‹_…\⁄Ëıfi ⁄˘S›Î_— “›Îÿ »ı fiı, ’ı·Ì …ÂÕ̱ı ¿Î·ı Œ˘fi ¿fl‰Îfi_ ¿èÎ_ Ë÷_. ÷ı »˘ ‰ÎB›Î ’Ëı·Î_ ¿fl‰˘ ˢ› ÷˘ ¿flÌ ·ıΩı. ’»ı ¿fl¢ ÷˘ ‰‚Ì ±ıfiÎ CÎfl‹Î_ ˢflÌ Ë‚√Âı?” ËÎ ¿ı fiÎfi˘ ¿Â˘ ’HÎ …‰Î⁄ ±ÎM›Î ‰√fl ±ı ∂¤Î ◊›Î, ’HÎ ±ı ’Ëı·Î_ …‹Ìfi ’fl ’√ ‹Ò¿‰˘ fi √‹÷˘ ˢ› ±ı‹ ⁄ı ZÎHÎ Á˘ŒÎ ’fl … ’·Î_ÃÌ ‰Î‚Ìfiı ⁄ıÃÎ flèÎÎ. ±Î…\⁄Î…\fiÎ ‰Î÷ΉflH΋Î_ ŒflÌ ’˛‰ı ¿flΉ÷Ì fi…fl ±Î…\⁄Î…\ Œıfl‰Ì, ÕÎ≥gfi√ Àı⁄·fiÌ ’λ‚ …Õı·Î ¿Î«fiÌ ±Îfl’Îfl Ωı›_. ⁄΂¿˘ fl‹÷ı «ÕuÎ_ Ë÷Î_. ±ı‹fiÌ ÷flŒ fi…fl √¥ ÷ı ⁄ı ZÎHÎ I›Î_ … „V◊fl flËÌ. ’»Ì ±ı ∂¤Î ◊›Î. ‰˘Âw‹‹Î_ √›Î ±fiı ‹˘Ó ’fl ’ÎHÎÌ »Î_Àu_ ±fiı fiı„M¿fi ¤Ìfi˘ ¿flÌfiı ¿’΂ı ◊˘ÕÌ Áı¿oÕ flÎA›˘. ’»Ì ‹˘Ó ·Ò»˚›_. ⁄ËÎfl ±ÎT›Î. CÎÏ՛΂ Á΋ı Ωı›_. Ë∞ ÁÎÕΫÎfl ◊›Î Ë÷Î. …Âfiı Œ˘fi ¿fl‰˘ Ωı¥±ı? ¿ÂÌ … …wfl fi◊Ì. ±ıfiÌ ±Î∞∞ ±ı ÿ˘ËflΉÂı. ‹ÎflÎ ‘HÎÌfiı ‹ÎflΩı, ’HÎ ±ıfiÎ ’√Îflfiı fi ‹ÎflΩı. ωÂıÊ Â_ ËÂı? “Ë_ ÷˘ …Âfiı Œ˘fi fi◊Ì ¿fl÷˘.” ±ı‹HÎı ¿oÀ΂ÎfiÎ ¤Î‰◊Ì ‹_…\⁄Ëıfi ¤HÎÌ Ωı¥fiı ¿èÎ_— “¿flÂı ±ıfiı ¿Î‹ ËÂı ÷˘. ±Î’HÎı Â_ ¿Î‹ ¿fl‰˘ Ωı¥±ı?” “⁄«ÎÕÌ ±‹◊Ì Œ˘fi fi ¿flı.” ‹_…\⁄Ëıfi ⁄˘S›Î_— “±Î ‹Ò¥ flÎ_Õı ±Î ¿Îfl˘ ¿Î‹˘ ¿›˘˝ fiı ±ıHÎı Œ˘fi ¿›˘˝. ÂÌ ¬⁄fl ¿Î_¿ ¤ıÿfiÌ ‰Î÷ ˢ›. ¿fl˘fiı? ¿fl‰Î‹Î_ Â_ Ω› »ı?” ±ı‹fiÌ ‰Î÷‹Î_ ¿o¥¿ ÿ‹ Ë÷˘. ±ı‹fi_ ‹fi˘Ï‰iÎÎfi ‹fi˘›IÔfi˘ ‰√flfi_ ÁÌ‘_ … VdflHÎÎfi_ ωiÎÎfi Ë÷_. ±ı‹HÎı ⁄ıÁÎflı·˘ ‹ı‚ ÁΫ˘ ˢ¥ ¿ı. ÕΛflÌ‹Î_◊Ì fi_⁄fl Ωı¥fiı ±ı‹HÎı Œ˘fi ·√ÎÕu˘. ΩHÎı ¿ı ±ı ‰ÎÀ Ωı¥fiı … ⁄ıÃÌ Ë÷Ì. ±ıHÎı ÷fl÷ … ¿èÎ_— “⁄Ì…\_ ¿Î_¥ ÁÎ_¤‚÷_ fi◊Ì fiı?” “‹ÎflÌ ‰Î≥Œ ÁÎ_¤‚ı »ı.” ÂÎ_Ï÷¤Î¥±ı ¿èÎ_— “¿ı‹?” “⁄ı¿ ¬Îfi√Ì ‰Î÷ Ë÷Ì. ¿˘¥ fi ΩHÎı ÷˘ ÁÎflÔ_, ⁄Ì…\_ Â_?” “‹_…\ ¿˘¥fiı ¿Ëı÷Ì fi◊Ì ±fiı ⁄Ì…\_ ±ıfiÎ◊Ì ¬Îfi√Ì ¿Â_ ˢ÷_ fi◊Ì.” “÷˘ ¤·ı.” ±ıHÎı ¿èÎ_— “Ë_ ÷˘ ±ı‹ ¿Ëı÷Ì”÷Ì - ±Î’HÎÎ fiÁÌ⁄ ⁄ı Õ√·Î_ ±Î√‚ fiı ±Î√‚ flèÎÎ_. ±˘·Ì ⁄«Ì √¥.” “±ı ¿Ëı‰Î ‹ÎÀı Œ˘fi ¿›˘˝?” “Œ˘fi ÷˘ Ë_ ÷‹fiı ⁄Ì…\_ CÎb_› ¿Ëı‰Î ÁÎÀ< ¿fl÷Ì Ë˘™ »\_, ’HÎ ÷‹ı ’λΠ⁄Ë ÁÎΩfiÌ ◊Δ‰Î Ω‰ »˘. ±ı‹Î_ ‰ı√ÕÌ Ï‰›Î¥ Ω› »ı.” ±ıfiÌ ¿ÎÏÛΉÎÕÌ ¤ÎÊÎfiÎ ÂOÿ’˛›˘√˘ ⁄Ë Á‹Ω÷Î fiˢ÷Î, ’HÎ ±ıfi˘ ‹÷·⁄ Á‹Ω›˘. Ë_ ÷‹fiı ⁄Î_K›Î ¤fl‹‹Î_ ‰Î÷ ¿flÔ_ »\_, ’HÎ ÷‹ı ÁF…fi÷Î »˘Õ÷Î fi◊Ì. ±ıÀ·ı ’»Ì ◊‰Îfi_ ◊¥fiı … flËı »ı. ±ı ËV›Î. ’Ò»˚›_— “±ıfi_ ‹˘÷ ◊Î÷ ÷˘ ⁄Ëıfi, ‹ÎflÎ_ ’˘÷flÎ_fiÌ ‹Î »Ìfi‰Î¥ Ω÷. »˘¿flÎ_fiı ‹fi ‹Î ±ıÀ·ı Â_ ±ı ÷‹ı @›Î_ fi◊Ì ΩHÎ÷Î_? ‹Î ÷˘ ÷‹ı ’HÎ »˘ fiı?” ±Î ±ı¿ ‰Î@›◊Ì ±ıfiÌ ‰Î÷ ±Î¬Ì ⁄Ì∞ fiÌ¿‹Î_ ‰‚Ì √¥. ±ı ⁄˘·Ì— “‹ÎflÎ_ »˘¿flÎ_ ‹˘ÀÎ_ ¿fl‰Î ÁÎflÔ ÷˘ fl˘…ı ±Î CÎÒ_ÀÕÎ ’Ì Ω™ »\_ ‹ÎflÎ ‰ÌflÎ. ⁄Î¿Ì ±Î fi’ΉÀfiÌ ËΛı˝ CÎÕÌ›ı› fi˘ fi̤ı. ÷‹ÎflÌ ±Î Á÷Ì «ÎflÔ ±Î ±ıfiÎ ’Î’ı … ‹fl‰Î ‹ÕÌ”÷Ì.” “±ı‹?” ÂÎ_Ï÷¤Î¥±ı ’Ò»˚›_— “¿¥ flÌ÷?” “¿¥ flÌ÷ı Â_? ⁄Ë ±Î_⁄Î-±Î_⁄·Ì ⁄÷ÎT›Î_”÷Î_. ÷ÎflÌ ËΛı˝ ·√fi ¿flÌ ±fiı ±ı ’Ëı·Î_ ±Î‰ÕÌ ±ÎfiÌ ËΛı˝ »ıÕ˘ ŒÎÕÌ fiάÌÂ. ÷ÎflÌ ⁄ıfi_fiı ±˘·Ì ÿ›Î’˛¤Î ÁÎK‰ÌfiÌ ‹_Õ‚Ì‹Î_ Áıω¿Î›_fiÌ ‹Âı ±‹ıÏfl¿ı «ÕÎ‰Ì ÿ¥Â. ±ı‹ ±ı‹ ¿flÌfiı ’ÀΉ÷˘”÷˘ fiı ’ˆÁıÀ¿ı Á‹Ωıfiı Á_‘Ì› ¿˘›˝◊Ì...” ⁄˘·÷Î_ ⁄˘·÷Î_ ±ıfiı jÎÌÁË… ±Î‹L›Î fiÕÌ. ÂOÿ˘ ±ı‰Ì flÌ÷ı ¬Î¥ √¥ ¿ı ±ıfiÌ ⁄‹HÎÌ ±Áfl ±fi¤‰Î›. ±ı ±Î√‚ ⁄˘·Ì— “’Î’fiÎ ’˘À·Î_ ¤flÎ¥ √›Î_ Ë÷Î_. ±ı‹Î_ «Îfl ÿÌ ’Ëı·Î_ ±˘S›_ »Î’΋Î_ fi˘”÷_ ±ÎT›_? ÷‹ı fiˢ÷_ ‰Î_E›_?” (ø‹Â—)á ·ı¬¿ ÁÎÏËI›¿Îfl ±fiı ’hοÎfl »ı.

Cell:-95580 62711, Email: rajnikumarp@gmail. com ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

10

á ‹ËıÂ ΩıÂÌ

±Î

…ı …√÷‹Î_ …\ ÿ Î …\ ÿ Î ‘‹˘˝ ωÂı ÁI›, ’˛ ‹ ÎHΤ> ÷ ±fiı ‹Îfi‰¿S›ÎHηZÎÌ

fi‹˛‹Ïfi ‹ËÎflÎ… ÁÎËı⁄

August 18, 2017 à ±˘√VÀ 18, 2017

’˛ÎÁ_Ï√¿

…ˆfi ’›<ÛÊHÎ Á‹›ı ÿıÂfiÎ_ ±fiı¿ ÂËıfl˘‹Î_ ◊Âı ±Î«Î›Û ‹ËÎflÎΩıfiÌ Ïfil΋Î_ …ˆfi ωf‰¿˘Â ¤Î√-2fi_ ·˘¿Î’˝HÎ

Õ˘. ¿<‹Îfl’΂ ÿıÁÎ¥

¤Î‰fiα˘ Á‹…‰ÎfiÌ μI¿_ à ΠΩı ‰ Î ‹‚ı »ı . ¿˘¥ ’HÎ ‘‹Û fi Ì Á‰Û √ ˛ Î ËÌ Ï‰√÷˘ ÷˘ ‹ÎhÎ ±ı fi Î ±ı L ÁÎ≥@·˘’ÌÏ՛΋Î_ ‹‚Ì flËı . ±Î…ı ÏËLÿ ‘‹Û , ≥V·Î‹ ‘‹Û ±fiı ⁄˙© ‘‹Û ’ÎÁı ±ı fi Î ±ı ¿ ◊Ì ‰‘< ωf‰¿˘Â˘ (±ıLÁÎ≥@·˘’ÌÏÕ›Î) »ı. ÏËLÿ ‘‹ÛfiÎ ÷˘ CÎHÎÎ ‹Ëk‰fiÎ ±ıLÁÎ≥@·˘’ÌÏ՛Π‹‚ı »ı ±fiı ÷ı ‹ Î_ ’HÎ ÷Î…ı ÷ fl‹Î_ ±fiı ¿ ‰Ê˘˝ fi Ì ‹Ëı fi ÷ ’»Ì xÊÌ¿ı  fiÎ V‰Î‹Ì Ï«ÿÎfi_ ÿ ∞±ı ÏËLÿ ‘‹Û fi ˘ ±ıLÁÎ≥@·˘’ÌÏ՛Π⁄ËÎfl ’ÎÕu˘ »ı. ±Î… Á< ‘ Ì …ˆ fi ‘‹Û fi Πωf‰¿˘Â ‹ÎÀı ’˛ › Ifi˘ ◊÷Î flèÎÎ. @›Îflı ¿ ±ı ‰ < _ ’HÎ ⁄L›< _ ¿ı ±ıLÁÎ≥@·˘’ÌÏ՛Πfl«‰ÎfiÌ ’©Ï÷fiÎ A›Î· ωfiÎ ‹ÎhÎ …\ ÿ Î …\ ÿ ΠωʛfiÎ ¿ı À ·Î¿ ·ı ¬ ˘fi˘ Á_ √ ˛ Ë ¿flÌfiı ’HÎ ±ı fi ı “±ı L ÁÎ≥@·˘’ÌÏ՛Δ fi΋ ±Î’‰Î‹Î_ ±ÎT›< _ . ±ı ‹ HÎı Ωı ±ı L ÁÎ≥@·˘’ÌÏ՛ΠÏ⁄˛ À ÎÏfi¿Î ±◊‰Î ⁄ÌΩ ±ı L ÁÎ≥@·˘’ÌÏ՛ΠΩı › Πˢ÷, ÷˘ ±Î‰Ì √·÷ŒËı‹Ì fi ◊Î÷! ‹flÎÃÌ‹Î_ ±ı‰<_ ’HÎ ⁄L›<_ ¿ı ‹ÎhÎ …ˆfi ‘‹ÛfiÌ ’Ïfl¤ÎÊÎfiÎ ÂOÿ˘fi˘ ±◊Û ±Î’Ìfiı ±ı fi ı “…ˆ fi ωf‰¿˘Â” ±ı ‰ < _ fi΋ ±Î’‰Î‹Î_ ±ÎT›< _ , ’fl_ ÷ < »ı S ·Î_ «Îflı ¿ ‰ÊÛ ◊ Ì ›<√Ïÿ‰Î¿fl flÎWÀˇÁ_÷ ’>. fi‹˛‹<Ïfi∞fiÌ ’Ήfi ’˛ıflHÎÎ ±fiı ‹Î√ÛÿÂÛfifiı ’ÏflHÎ΋ı √<…flÎ÷Ì ¤ÎÊ΋Î_ …ˆfi ωf‰¿˘Â Á…Û ‰ ÎfiÎ ¤√Ìfl◊ ’˛ › Ifi˘fi˘ ’˛ Î fl_ ¤ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘. ±Î‹Î_ ωf‰¿˘Âfiı ±ı fi Î ÁΫΠ±◊Û‹Î_ ±fiı ›˘B› flÌ÷ı ÷ˆ›Îfl ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘. …ˆ fi ωf‰¿˘Â ±ı À ·ı …ˆ fi ‘‹Û fi Ì ÷‹Î‹ ⁄Î⁄÷˘fiı ±Î‰flÌ ·ı÷˘ ¿˘Â. ±ı‹Î_ ‹ÎhÎ ÂOÿ¿˘Â fi ˢ›, ±ı ‹ Î_ ‹ÎhÎ «Ïflh΢ fi ˢ›, ’fl_ ÷ < ±ı ‹ Î_ …ˆ fi ‘‹Û ωÂı fi Î ±ı ¿ ı ± ı ¿ ωʛ˘fi˘ Á‹Î‰ı  ˢ›. ±Î ωf‰¿˘Â‹Î_ …ˆ fi ‘‹Û fi < _ Á‹√˛ ±Î¿Î ±Î‰flÌ ·ı ‰ Λ< _ »ı . ±ı ‹ Î_ …ˆ fi ¤> √ ˘‚, …ˆ fi ¬√˘‚, …ˆ fi T›Î¿flHÎÂÎjÎ, …ˆ fi ‘‹Û ±fiı ωiÎÎfi, …ˆ fi ‘‹Û fi Î_ ÷Ì◊˘˝ , ’‰˘˝ , ÏÂS’, V◊Î’I›, ÷Ì◊* ¿ fl˘, ±Î«Î›˘˝ , ’_ Ï Õ÷˘, lı q ̱˘, V‰Î÷_ h ›Áı fi Îfi̱˘, ‹_ h Î̱˘, ÿÎfiı f ‰fḻ˘, Â÷Ή‘Îfi̱˘, …ˆ fi μ’¿flH΢, Á_V◊α˘, Á΋ϛ¿˘, ’Ïfl¤ÎÊÎ, ¿◊α˘, Á_’˛ÿΛ˘, Á_V¿ÚÏ÷ ‰√ıflıfiÌ ‹ÎÏË÷Ì ’HΠˢ›. …ˆfi ¿·Î, …ˆfi K‰…, ±fiı …ˆ fi ±Î√‹˘fiÌ ’HÎ ±Î‹Î_ ’˛ ‹ ÎHΤ> ÷ ‹ÎÏË÷Ì fl…^ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı · Ì Ë˘›. ±ı ¿ ±◊Û ‹ Î_ ¿Ë̱ı ÷˘ …ˆfi‘‹Ûfiı ·√÷Î ±ı¿Á˘ …ıÀ·Î ωʛ˘fiÌ Á‰Î*√ÌHÎ ‹ÎÏË÷Ì ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ¿˘¥ ±ı ¿ Á_ ’ ˛ ÿ Λfiı ⁄ÿ·ı ÷‹Î‹ Á_ ’ ˛ ÿ Λ˘fiÌ ‹ÎÏË÷Ì ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰Ì ±fiı ±ıLÁÎ≥@·˘’ÌÏÕ›ÎfiÌ fl«fiÎfiÌ ±Î√‰Ì ºÏp ‹< … ⁄ Á_ ¿ < Ï «÷÷Î, ω‰Îÿ˘, ‘‹Î*‘÷Î ¿ı ÀÌ¿ÎÏÀM’HÎ◊Ì ±‚√Î flËÌfiı ÷ÀV◊’HÎı ±ıfiÌ ±Î √˛_◊˘‹Î_ fl…^±Î÷ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì. ±Î‹ ±ı¿ ’˛ Î «Ìfi ±fiı ωflÎÀ ‘‹Û fi Ì ±fiı ¿ Âάα˘fiÌ Á‰Î*√Ì, Á_ÏZÎM÷ ‹ÎÏË÷Ì ±Ï‘¿Ú÷ V‰w’‹Î_ ’ÌflÁΛ ±ı‰˘ ±ÎfiÌ ’λ‚ ±Î√˛Ë flά‰Î‹Î_ ±ÎT›˘. ±ı ¿ Á‰Î· ±ı Ω√ı ¿ı ωf‰¿˘Â ÂÎ ‹ÎÀı ? ÷˘ ±ı fi ˘ μkÎfl ±ı »ı ¿ı …ˆ fi ‘‹Û ’ÎÁı ωÂ΂ ’˛ Î «Ìfi ±fiı ±‰ÎÛ « Ìfi ≥Ï÷ËÎÁ »ı , √Ëfi ¤> √ ˘‚, ¬√˘‚ »ı, ±fiı¿ ±ÿ˚¤<÷ «Ïflh΢ »ı. ›Îÿ√Îfl ÷Ì◊˘˝ »ı ±fiı …\ ÿ Î …\ ÿ Î ÂÎjÎ√˛ _ ◊ ˘ »ı . ±ı fi Ì ¤Î‰fiα˘ ±fi˘¬Ì ÿÌ„M÷ ‘flΉı »ı. ±Î ÁCÎ‚Ì ‹ÎÏË÷Ìfi_ ω¶Îfi˘ ¶ÎflÎ ±ı ¿ hÎÌ¿flHÎ ◊Λ ÷ı ‰ < _ iÎÎfiÁΑ¿ ÁΑfi μ’·O‘ ¿flΉ‰Îfi˘ ±Î‹Î_ ±Î› flά‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. ¿˘¥ ’HÎ ’˛ Ω fiÌ ’˛ √ Ï÷, Á_ V ¿Ú Ï ÷ ±fiı Á‹Ú Ï ©fi< _ ‹Î’ ±ı fi Ì iÎÎfiÁF…÷Î ±fiı iÎÎfiÁΑfi˘fiÌ Ï‰’<·÷Î◊Ì fiÌ¿‚ı »ı. iÎÎfifiÌ …\ÿÌ …\ÿÌ Âάα˘’˛  άα˘fiı ·√÷ΠωʛfiÌ ‹ÎÏË÷Ì ±Ï‘¿Ú ÷ V‰w’‹Î_ ‹‚ı ÷ı ¿Î›Û ±Î‰Î ±ıLÁÎ≥@·˘’ÌÏ՛Π¶ÎflÎ

·˘¿Î’˝HÎ ◊fiÎfl˘ …ˆfi ωf‰¿˘Âfi˘ ’Ëı·˘ ¤Î√, ·˘¿Î’˝HÎ ◊fiÎfl˘ …ˆfi ωf‰¿˘Âfi˘ ⁄ÌΩı ¤Î√

Â@› ⁄fiı »ı , ±Î◊Ì …ˆ fi ωf‰¿˘Â ±ı Á‰Î* √ Ì ‹ÎÏË÷Ìfi˘ ¤_ÕÎfl ⁄fiÌ √›˘. ¿˘¥ ’HÎ ‘‹Û, ÁP›÷Î ¿ı Á_ V ¿Ú Ï ÷fiΠω¿ÎÁ ‹ÎÀı ±Î‰˘ ωf‰¿˘Â ±Î‰U›¿ ˢ‰Î◊Ì ±ı fi Ì fl«fiÎfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ …ˆ fi ÿÂÛ fi fiΠω¶Îfi ÁÎÏËI›¿Îfl ’•lÌ Õ˘. ¿<‹Îfl’΂ ÿıÁÎ¥ ±fiı …ˆ fi ωzÎfiÎ Á‹◊Û ±Î·ı ¬ ¿ lÌ √< H Ή_ ÷ ¤Î¥ ⁄fl‰ÎÏ‚›Î±ı Á_¤Î‚Ì. √›Î ‰Êı ˝ ¥. Á. 2016fiÎ ’›< Û Ê HÎ ’‰ÎÛ Ï ‘flÎ…fiÎ ’˛ Á _ √ ı …ˆ fi ωf‰¿˘Âfi˘ ’˛ ◊ ‹ √˛ _ ◊ ±ı fi Ì ¤T›÷Î ±fiı T›Î’¿÷Î ÁÎ◊ı ’˛ Ï Á© ◊›˘. …\ ÿ Î …\ ÿ Î Á_ ’ ˛ ÿ Λ˘fiÎ 25 …ı À ·Î ±Î«Î›˘˝ ±fiı ÁΑ< ‹ ËÎI‹Î±˘fiÌ Ïfil΋Î_ ±ı fi Ì ·˘¿Î’ÛHÎωϑ ◊¥. ±ı¿ ±◊Û‹Î_ Ωı¥±ı ÷˘ ±Î ωf‰¿˘Âı ±Î’˘±Î’ …ˆ fi ±ı ¿ ÷Îfi< _ Á…Û fi ¿›< * ! ±ı fi Î ·˘¿Î’Û H Î ’˛ Á _ √ ı … ±ı fi Ì ±ı À ·Ì ⁄‘Ì ‹Î√ ◊¥ ¿ı ‹ÎhÎ hÎHÎ ‹ÏËfi΋Î_ … ±ı fi Ì ’˛ ◊ ‹ ±Î‰Ú Ï kÎfiÌ ÷‹Î‹ ’˛ ÷ Ï…iÎÎÁ< ± ˘±ı ¬flÌÿÌ ·Ì‘Ì ±fiı ˉı ±Î ’›< Û Ê H΋Î_ fi‹˛ ‹ < Ï fi∞fiÎ ±ÎẨÎÛ ÿ ◊Ì ±Îfl_ ¤ Λı · Ì ±Î ’˛ ‰ Ú Ï kÎfi< _ ϶÷Ì› ’<W’ ±ıÀ·ı ¿ı …ˆfi ωf‰¿˘Âfi˘ ⁄ÌΩı ¤Î√ ±ı … flÌ÷ı ±fiı¿ ÂËıfl˘‹Î_ ·˘¿Î’ÛHÎ ’΋Âı. ‹<_⁄¥‹Î_ » V◊‚ı, ±‹ÿΉÎÿ‹Î_ «Îfl μ’Îl›˘‹Î_ , ˈ ÿ flÎ⁄Îÿ, «ı L fi¥, ⁄ı L √·˘fl, ¿˘·¿Î÷Î, …^ fi Î√œ, ’ H Îı ‰√ı fl ı ÂËı fl ˘‹Î_ ±Î«Î›Û ‹ËÎflÎΩıfiÌ ’Ήfi Ïfil΋Î_ ±Îfi<_ ·˘¿Î’ÛHÎ ◊Âı. …ˆfi ωf‰¿˘Âfi˘ ±Î ⁄ÌΩı ¤Î√ 422 ’Úq ‘flΉ÷˘ Á< _ ÿ fl ±ÎÀÛ ’ı ’ fl‹Î_ »’Λı · ˘ ±fiı ‰‚Ì 216 …ı À ·Î_ ±Î¿ÊÛ ¿ Ï«h΢◊Ì Ï‰¤> Ï Ê÷ ˢ‰Î◊Ì ±ı ¿ fi‰Ìfi ¤Î÷ ’ÎÕÂı . ±Î‹Î_ ⁄ÎÁà …ı À ·Î ±Î«Î›˘˝ , ’_ Ï Õ÷˘ ±fiı ω¶Îfi˘±ı √˛_◊·ı¬fi ¿›<* »ı ±fiı ÁÎK‰Ì lÌ ±Îfl÷Ì⁄Î¥±ı ±Î ÁCÎ‚Ì Ï‰√÷˘fi<_ ’fl΋ÂÛfi ¿›<* »ı. …flÎ fi…fl fiά̱ı …ˆ fi ωf‰¿˘ÂfiÎ ⁄ÌΩ ¤Î√ ’fl. ±Î‹Î_ 363 …ıÀ·Î_ ·¬ÎH΢ (±Ï‘¿flH΢) ‹‚ı »ı , …ı ‹ Î_ …ˆ fi ÷Ì◊Û , …ˆ fi ±Î«ÎflÂÎjÎ, ¿ÎT›ÂÎjÎ, ¿˘ÂÁÎÏËI›, …ˆ fi Á΋ϛ¿˘, …ˆ fi V◊Î’I›, …ˆfi √<ŒÎ±˘ ωÂıfiÎ ·ı¬˘ »ı. ±ËŸ ‘‹Ûfi˘ ±P›ÎÁ ¿fl‰Î‹Î_ ±I›_ ÷ ‹> S ›‰Îfi ±ı ‰ Ì …ˆ fi ’Ïfl¤ÎÊÎfiÌ ±fiı ¤Î‰fiα˘fiÌ ‘ÎÏ‹˝ ¿ Á‹…^ ÷ Ì

±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı . ‹ËÎfi ±Î«Î›˘˝ , lı q ̱˘, ’hοÎfl˘, ÿÎfi‰Ìfl˘, V‰Î÷_ h › ‹ÎÀı {{> ‹ fiÎflÎ V‰Î÷_ h ›‰Ìfl˘, Á_ √ Ì÷¿Îfl˘ ±fiı ¿Ï‰±˘fiÎ_ ±Î‹Î_ «Ïflh΢ ‹‚ı »ı . …ˆ fi √˛ _ ◊ ˘, ¿◊Îfi¿˘ ±fiı …ˆ fi μ’¿flH΢ μ’flÎ_ ÷ …ˆ fi √ÏHÎ÷, …ˆ fi ωiÎÎfi, …ˆ fi ¤> √ ˘‚-¬√˘‚ ωÂı ±fiı ’‰˘˝ ÷◊Î V÷˘h΢ ωÂı ’HÎ ‹ÎÏË÷Ì ’˛ Î M÷ ◊Λ »ı . ωÿı  fiÌ ¤> Ï ‹ ’fl ’˘÷ÎfiÌ ±Î√‰Ì ÷ı … „V‰÷Î ÿά‰fiÎfl …ˆ fi μz˘√’Ï÷±˘ ¿ı ω¶Îfi˘fi˘ ’Ïfl«› ±Î’‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı . B·ı Á Ìfiı ’ …ı ‰ Î …ˆ fi ‘‹Û fi Πωÿı Â Ì Á_¢‘¿ ±fiı √ıÏ⁄˛›· ËıS‹fl …ı‰Ì …ˆfi ‘‹ÛfiÌ ±ı¿ ±Îç›Û…fi¿ μ’ÎÏÁ¿Îfi<_ ∞‰fi ±ËŸ ±Î·ı¬Î›<_ »ı. ’> . lÌ ¿< _ ÿ ¿< _ ÿ Î«Î›Û , ’> . ¿Îfi∞ V‰Î‹Ì, ±Î. ¿ÌÏ÷˝ Á Î√flÁ> Ï fl∞, ¿Lˈ › ηη∞ ‹ËÎflÎ…, CÎÎÁ̷η∞ ‹ËÎflÎ… …ı ‰ Î ±fiı ¿ ‹ËÎI‹Î±˘fiÎ ∞‰fifi˘ ±Î·ı ¬ ±Î‹Î_ ‹‚ı »ı , ÷˘ ⁄Ì∞ ⁄Î…\ ¿‹Û Á ÎÏËI›, ¿ÎT›ÁÎÏËI›, ¿Î›ÿÎÂÎjÎ ±fiı ¿˘ÂÁÎÏËI› ωÂı Á΋√˛ Ì μ’·O‘ ◊Λ »ı , Ω’Îfi‹Î_ ±Î‰ı · Î ¿˘⁄ı ÷Ì◊Û Ï‰Âı ±fiı ¿HÎÎÛ À ¿, √˘‰Î ±fiı ¿ÎU‹Ìfl‹Î_ …ˆ fi ‘‹Û fi Ì «Õ÷Ì’Õ÷Ì Ï‰Âı fi Î ·ı ¬ ˘ ±Î‹Î_ Á‹Î‰ı  ’ÎQ›Î »ı , ÷˘ ÁÎ◊˘ÁÎ◊ ¿ı fi ı Õ Î‹Î_ «Î·÷Ì …ˆ fi ‘‹Û fi Ì ±fiı ¿ ω‘ ’˛ ‰ Ú Ï kα˘fiÌ Ï‰√÷˘ ‹‚ı »ı , ÷˘ ¿V÷> fl ¤Î¥ ·Î·¤Î¥, ¬<  η«_ ÿ fi√flÂı à , √Ì÷Î⁄Ëı fi flÎ_ Ï ¤›Î, √< _ Õ ı « Î ⁄_ ‘ < ± ˘ ωÂı ω√÷ı ±Î·ı ¬ fi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›<_ »ı. ¿S›ÎH΋_Ïÿfl V÷˘hÎ ¿ı ¿S’Á>hÎ …ı‰Î √˛_◊˘ ωÂı ’HÎ ±Î‹Î_ Á΋√˛Ì ’˛ÎM÷ ◊Λ »ı. ±Î flÌ÷ı …ˆ fi ‘‹Û ±fiı ÿÂÛ fi fiÌ ’< W ¿‚ ‹ÎÏË÷Ìfi< _ ±ËŸ ±ı¿hÎÌ¿flHÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›<_ »ı. ±Î«Î›Û ω…›fi_ Ï ÿC΢ÊÁ> Ï fl, ’> . lÌ ±ÎI‹Îfi_ÿ∞, ±Î«Î›ÛlÌ ‰ÎIÁS›ÿÌ’Á>Ïfl, ‹<ÏfilÌ «ÎÏflh›flIfiω…›∞, Õ˘. ÁÎK‰Ì ±Îfl÷Ì, ’> . ·Ì·‹⁄Î¥ ‹ËÎÁ÷Ì∞, Õ˘. ’˛ ı ‹ Á< ‹ fi …ˆ fi , Õ˘. fl÷fi ’ÎÏfl‹> , Õ˘. ¿< ‹ Îfl’΂ ÿı Á Î¥, lÌ √< H Ή_ ÷ ⁄fl‰ÎÏ‚›Î, ÕÎ". ¿Î„L÷¤Î¥ ⁄Ì. ÂÎË, Õ˘. ¿·Î⁄Ëıfi

¿˘¥ ’HÎ ’˛ΩfiÌ ’˛√Ï÷, Á_V¿ÚÏ÷ ±fiı Á‹ÚÏ©fi<_ ‹Î’ ±ıfiÌ iÎÎfiÁF…÷Î ±fiı iÎÎfiÁΑfi˘fiÌ Ï‰’<·÷Î◊Ì fiÌ¿‚ı »ı. iÎÎfifiÌ …\ÿÌ …\ÿÌ Âάα˘-’˛Âάα˘fiı ·√÷ΠωʛfiÌ ‹ÎÏË÷Ì ±Ï‘¿Ú÷ V‰w’‹Î_ ‹‚ı ÷ı ¿Î›Û ±Î‰Î ±ıLÁÎ≥@·˘’ÌÏ՛Π¶ÎflÎ Â@› ⁄fiı »ı, ±Î◊Ì …ˆfi ωf‰¿˘Â ±ı Á‰Î*√Ì ‹ÎÏË÷Ìfi˘ ¤_ÕÎfl ⁄fiÌ √›˘. ÂÎË, Õ˘. fl‹ÏHο ‹. ÂÎË, Õ˘. Âı ¬ fl«_ ƒ …ˆ fi , Õ˘. ’˛ ‰ ÌHÎ ÁÌ. ÂÎË, ’_ Ï Õ÷ lÌ ‘Ìfl…·Î· ‹Ëı ÷ Î, Õ˘. ◊˘‹Á ’fl‹Îfl, Õ˘. …›¿<‹Îfl Â<@·, Õ˘. »Î›Î⁄Ëıfi ÂÎË, Õ˘. ’Î‰Û ÷ Ì⁄Ëı fi ¬ÌflÎHÎÌ …ı ‰ Î 63 …ı À ·Î ·ı¬¿˘±ı ±Î‹Î_ ›˘√ÿÎfi ±ÎM›<_ »ı. ±Î ¿Î›Û fi Ì ÁŒ‚÷Î ‹ÎÀı ÿı  -ωÿı  fiÎ ±ı ¿ Á˘ ω¶Îfi˘±ı ÁË›˘√ ±ÎM›˘ »ı. ¤Îfl÷fiÎ ÷˘ ω¶Îfi˘ ¬flÎ …, ’fl_ ÷ < …ˆ fi ‘‹Û …√÷fiÎ ±fiı ¿ ÿı  ˘‹Î_ Œı·Î›˘ »ı ÷ı ÿÏp±ı …ˆfi ‘‹ÛfiÎ_ ÁıLÀfl˘ ±fiı ±√˛HÎÌ …ˆ fi ˘fi˘ ÁË›˘√ ÁΑ‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ ±fiı ωÿı  ‹Î_ ±Î‰ı · Î_ …ˆ fi Áı L Àfl˘, …ˆ fi Á_ V ◊α˘, ∞‰ÿ›ÎfiÌ ’˛ ‰ Ú Ï kα˘ ÷◊Î …ˆ fi ÿı fl ÎÁfl˘, ωω‘ ZÎı h ΢fiÎ …ˆ fi ±√˛ H Î̱˘ ‰√ı fl ı fi Ì ‹ÎÏË÷Ì ‹‚ı »ı . ±Î Á_ ÿ ¤Û ‹ Î_ «_ ƒ ¿ÎL÷ ‹Ëı ÷ Î (L› …Áa ±‹ı Ï fl¿Î), ‹ÏHΤΥ ‹Ëı ÷ Î (·˘Á ±ı L …·Á, ±‹ı Ï fl¿Î), ’˛ ¿ Π‹˘ÿÌ (¿ıfiıÕÎ), flÎ…ı ÷ÎÁ‰Î·Î (±ıLÀ‰’Û, ⁄ı„S…›‹), fi√Ìfi¤Î¥ ÿ˘ÂÌ (gÁ√Î’˘fl) ÷ı ‹ … ∫B·ı L ÕfiΠωfi˘ÿ ¿’ÎÁÌ, fiı‹< «_ÿfl›Î ÷◊Î …›Á<¬ ‹Ëı÷Î ÷ı ±Î ωf‰¿˘ÂfiÎ_ ·¬ÎH΢‹Î_ CÎHÎÌ ‹ÿÿ ¿flÌ. ±Î flÌ÷ı …ˆfi ωf‰¿˘Â ±ıÀ·ı ËΩfl˘ ‹ÎÏË÷ÌfiÎ_ ’√Ï◊›Î_ ¶ÎflÎ ’˛ i ÎÎfiÎ_ Ϭfl˘ Áfl ¿fl‰Îfi˘ ‹ËÎ’˛›ÎÁ. ±Î ’˛›ÎÁ ±Î…ı ‰‘< fiı ‰‘< ωV÷fl÷˘ flè΢ »ı . …ˆ fi ωf‰¿˘ÂfiÎ ±ı ¿ … »hÎ Ëı à ‚ …ˆ fi ÂÎÁfi ±fiı …ˆ fi Á‹Î…fiÎ ÷‹Î‹ ωʛ˘ ±Î‹Î_ ±Î‰flÌ ·ı‰Î‹Î_ ±ÎT›Î »ı. …ˆfi ωf‰¿˘ÂfiÎ ⁄ÌΩ ¤Î√‹Î_ “¿” ◊Ì “CΔ Á<‘ÌfiÎ ‹>‚ÎZÎfl˘ ’fl ±Î‰÷Πωʛ˘fi˘ Á‹Î‰ı ◊›˘ »ı. ±Î ±I›_÷ ·Î_⁄Ì «Î·fiÎflÌ l<÷›ÎhÎÎ »ı. …ˆfi ωf‰¿˘ÂfiÎ ⁄ÌΩ ±ÎÃı¿ ¤Î√˘ ’˛¿ÎÏÂ÷ ◊Âı. ’‰ÎÛ Ï ‘flÎ… ’›< Û Ê HÎ ’˛ Á _ √ ı l< ÷ ±ÎflΑfiÎfiÌ ±ÎfiÎ◊Ì ‹˘ÀÌ ⁄Ì∞ ¿¥ CÎÀfiΠˢ¥ ¿ı? á ·ı¬¿ “√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ”fiÎ ¿˘’Ì ±ıÏÕÀfl »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

±˘√VÀ 18, 2017 à August 18, 2017

fl÷Ì ‹Î◊ı ’Î’ ‰K›Î_, ’Î’fi˘ CÎÕ˘ ¤flÎ¥ √›˘, ‹ÎHÎÁ‹Î_ ‹ÎHÎÁÎ¥ fi flËÌ, fl<Ïÿ›Î‹Î_ fl΋ fi Ïfl›˘, ≥LÁÎfifiı ±S·Îfi˘ Õfl fi flè΢, ‹ÎHÎÁ˘±ı ±HÎË¿fiÌ …‹Ìfi˘fiÎ ‰_ÕÎ ‰ÎY›Î, √flÌ⁄√<fl⁄ÎfiÌ ËΛ ·Ì‘Ì, ⁄ıfiÿÌ¿flÌ›<_fiÌ ·Î… ·>_ÀÌ, ‘fl÷Ì‹Î÷Îfiı ÿ¤Î‰Ì, ‹ÎfiΠˈ›Î‹Î_ Ï÷flÎÕ<_ ’ÕÌ ¥ CÎflfiÌ ÂÎË⁄tÌfi flÎÃ˘Õ ¤Ì÷<_ ‹Î◊ı ÿı¬ÎHÎÌ. ¤>¿_’ ‹ÎÀı ±Î‰Î_ CÎHÎÎ_ ¤˙√˘Ï·¿ fi ˢ› ÷ı‰Î_ ¿ÎflH΢fiı … ΩıՉ΋Î_ ±Î‰ı »ı. ±Î‰Î_ ¿ÎflH΢ ±Î’fiÎfl ’HÎ ÷tfi Á΋ÎL› ‹Îfi‰Ì±˘ fi◊Ì Ë˘÷Î, √flÌ⁄, ±¤HÎ, ÿ¤Î›ı·˘ ‰√Û ±Î‰<_ ⁄˘·Ìfiı ’˘÷ÎfiÌ T›◊Îfiı ‰Î«Î ±Î’ı »ı ±ı‹ ’HÎ fi◊Ì. ‹ËÎI‹Î±˘fiÎ_ ’HÎ ±Î‰Î_ ¿◊fi˘ ˢ› »ı. Ï⁄ËÎflfi˘ ¤>¿_’ ◊›˘ I›Îflı √Î_‘Ì∞±ı ¿èÎ<_, “‹ÎflÌ ±ı‰Ì l©Î »ı ¿ı ¤>¿_’fi˘ Á_⁄_‘ ±Î’HÎÎ_ ±V’ÚU›÷ÎfiÎ ’Î’fiÌ ÁÎ◊ı »ı ±fiı ÷ı◊Ì ±Î’HÎı ·˘¿˘±ı ±ı ’Î’fiı ÿÒfl ¿fl‰<_ Ωı¥±ı.” ·√¤√ ±Î ËΩfl ‰ÊÛ ’Ëı·Î_ ÏË‹’˛·›‹Î_ Á˘Õ‹ ±fiı √˙‹˘flÎ fi΋fiÎ_ ⁄ı ÂËıfl˘fi˘ fiΠ◊›Îfi˘ ⁄Î≥⁄·‹Î_ μS·ı¬ »ı. ±Î ⁄Lfiı ÂËıfl˘fiÎ fiÎÂfi˘ Á_ÿ¤Û ±Î’Ì Ï…ÁÁ øÎ≥VÀı ¿èÎ<_, ¤Î¥ ÷‹ı ’Î’ ¿fl¢ ÷˘ Á˘Õ‹ ±fiı √˙‹˘flÎfiÌ …ı‹ fiΠ’΋¢. ‹Îfi‰∞‰fifiÌ T›◊α˘ ÁÎ◊ı ’Â<-’_¬Ì ±fiı ’˛¿ÚÏ÷fiı ÷ÎÿÎIQ› ±fi<¤‰÷Ì ‰HÎÛ‰‰Ì ±ı ’fl_’flÎ ’<flÎHÎÌ »ı. ÁÌ÷ÎfiΠωflË‹Î_ fl΋ ’Â<-’_¬Ì ±fiı ¤˛‹fl˘fiı ’>»ı »ı, “Ëı ¬√, Ëı ‹Ú√, Ëı ‹‘<¿fllÌ, ÷<QËÌ ÿı¬Ì ÁÌ÷Î ‰fl‰ıfiÌ.” fl΋ F›Îflı ÁÌ÷Îfi˘ I›Î√ ¿flÌ ÷ı‹fiı ‰fi‹Î_ ‹˘¿·ı »ı I›Îflı √_√Î fiÿÌfiÌ ·Ëıfl˘ ¨«ı ∂ÃÌ ’˘÷ÎfiÌ T›◊Î ±fiı ωfl˘‘ ’˛√À ¿flı »ı ±ı‰<_ ¿Ï‰

5

13 17 20 23

25

32 36

24.

∂¤Ì «Î‰Ì

ÂOÿÁ_‘Îfifi˘ μ¿ı·

¬˘

÷ ¿

‹Î

’˘Ó

¬˘ HÎÌ ‹

‹ ¿

‘Î

Ω

· ¬Î

À Á

¿Î »

¬Î

±Î_ fl ‹ ¤˛

HÎ ‰

÷

¿˘

¿

·

fl ÕÌ ‰Î

Õ HÎ ‹ ‘Î

… T›Î

« HÎ ‹ ◊Î

›Î

23. ˢ·ıLÕ ÿıÂfi_ ‰÷fiÌ, ‰·_ÿ˘ (2) 24. «Îfl flV÷Î ‹‚ı ˢ› ÷ı‰_ «˘¿Ã<_ (3) 26. √Î_à ’ÕÌ Ω› ÷ı‰Ì √Ò_«‰HÎ, ¿<V÷Ì‹Î_ ’√‹Î_ ’√ ¤flΉ‰Îfi˘ ±ı¿ ÿΉ (2) 28. ’Ï÷‰˛÷Î jÎÌ, ’Ï÷ ‹flHÎ ’΋÷Î_ ÷ıfiÌ ’λ‚ ⁄‚Ì ‹flfiÎflÌ jÎÌ (2) 29. Œfl÷Î ⁄‚ÿ‰Î‚_ ÷ı· ’ÌÁ‰Îfi_ ›_hÎ ¿ı ÷ıfi_ V◊Îfi (2) 30. ·˘¿¿S›ÎHÎ ÏfiÏ‹kÎı ¿flÎ÷_ ¿˘¥ ’HÎ ¿Î›˝ ¿ı ±ı flÌ÷fi_ l‹¿Î›˝, ˉfi (2) 31. ·Î√HÎ̱˘ μÿ˚¤‰ı »ı ÷ı ±‰›‰, ±_÷—¿flHÎ, Ï«kÎ, xÿ›, ˈ›_, Ïÿ· (2) 32. ±‹·, ÁkÎÎ, ±Ï‘¿Îfl, ÿÎ⁄ (2) 33. »\’Λı·_, œo¿Î¥fiı flËı·_, flËV›‹›, fi Á‹Ω› ÷ı‰_, ±¿Ï‚÷, √Ëfi (2)

«Î

’Õ΂̱˘‰Î‚_ V◊Îfi (2) 11. ¿Á˘ÀÌfiÌ ‹ÿÿ◊Ì Á˘fiÎ w’ÎfiÌ g¿‹÷ ±Î_¿‰Ì, ŒÎ›ÿ˘, ·Î¤ (2) 13. ±ı¿ Ω÷fi˘ Á’˝, ±Î_‘‚Ì «Î¿‚ (3) 14. …\‰ÎflfiÎ_ ¿HÎı «Õı·Î_ Õ>_ÕÎfiı Âı¿Ìfiı ÿÎHÎÎ »^ÀÎ ’ÎÕuΠˢ› ÷ı‰Ì ‰ÎfiÌ (2) 16. ÿ√˝, Ï¿S·˘, √œ, √flÿfi, Õ˘¿, ¿oà (2) 17. ±Î_¬ ±fiı ¿’΂fiÌ Á_Ï‘ μ’flfiÌ ¿o¥¿ ‘fiW›Î¿Îfl fl˘‹Î‰·Ì, ¤‰Î_ (3) 19. ÁQ≤©, Á_’Ïk΋Îfi, ‹Î·ı÷Ωfl, ÷ηı‰_÷, ¤flı·_. ¤fl’Òfl (4) 20. ¿Î’‰Îfi_ ⁄ı ’Î_Ϭ›Î_‰Î‚_ ±˘Ωfl (3) 21. ±ı¿ fl‹÷, ZΛ, fiÎÂ, Ïfi¿oÿfi, (1) 22. Áfl¿Îfl ωfiÎ ⁄ÌΩ ¿˘¥fi˘ Ë¿ fi ˢ› ÷ı‰_, Áfl¿ÎflÌ ¿⁄…ı ¿flı·_ (3)

ÀÌ

1. ¬Ì«ÕÌ ±fiı ¬Ì«ÕÌfiÎ ≠οflfi_ ¿˘¥ ’HÎ ±fiÎ… (2) 2. √HÎ÷fl̉΂˘ «˘yÁ ±Î_¿ ¿ı Á_A›Î, fiÎb_, ·¬Î÷Ì Á_A›Î (3) 4. œ˘flfiı ±’Î÷_ ’·Î‚ı·Î ±fiÎ… ¿’ÎÏÁ›Î ‰√ıflıfi_ ¬Î‰Îfi_ √˘÷_ (2) 5. ±‹¿ ‹ÿ÷ ‹ÎÀı ±‹¿ fiÎHÎÎ_ ±fi΋÷ ‹Ò¿‰Î ⁄ÿ· flάfiÎfl ÷flŒ◊Ì ±’Î÷˘ ±ÎÏ◊˝¿ ⁄ÿ·˘ (2) 6. √Õ‹◊· ¿fl‰Ì, ‹Î◊ο>À ¿fl‰Ì, ›Ifi ¿fl‰˘, Á÷÷ ω«Îfl‰_ (4) 8. ±Õ‰Î◊Ì …ıfiÎ_ ’Îfi Á_¿˘«Î› »ı ÷ı‰˘ »˘Õ, Âfl‹Î‰Îfi_ ¿Î‹ ¿flı ÷ı‰Ì jÎÌ (4) 9. …\ÿÌ …\ÿÌ fiÎ÷˘fi_ Ï‹·fi ÷ı‹ … ¤˘…fi Á‹Îfl_¤ ¿fl‰Î ‹ÎÀıfi_

36.

CÎÎ

35

33

35.

ÁÎ

34

31

22.

Á

30

29

28

32. 34.

«

27

26

20.

√

24

22

HÎÌ

21

30.

ÿ˘

18 19

18.

16

17.

÷Ì

15

12

¿Î_ÁÎfi_ «’À ÷ΉÕÌCÎÎÀfi_ ‰Îz (3) ±_√ÎflÎ, {΂, ‹U¿ı·Ì, ÷¿·ÌŒ (2) √M÷ ‹ÎÏË÷Ì ‹ıÔ‚‰fiÎfl, ΩÁÒÁ (2) ’ËÎÕÌfiÌ ¬ÌHÎ, ‹_⁄¥‹Î_ CÎfl¿Î‹ ¿flfiÎfl˘ fi˘¿fl, fl΋˘ (2) ‹Î⁄Î’ ωfiÎfi_ ÏfiflΑÎfl ⁄΂¿, ±fiÎ◊ ⁄΂¿ (3) ÿÒ‘, ÿËŸ ¤fl‰ÎfiÌ ËÎ_S·Ì (2) ÁÎfl_ iÎÎfi ‘flΉfiÎfl, ÁΩHÎ, ÕÎèÎ_, ⁄Ï©Â΂Ì, Á‹…\, Á‹…ÿÎfl, (2) ±Î_¬◊Ì Ωı‰_ ÷ı, º„WÀ, K›Îfi, ·ZÎ, Áfl÷, ΩÿfiÌ ±Áfl (3) ‹˘Ë‰Â, V÷O‘, ÏfiçıWÀ, ⁄Ï©ËÌfi, ‹Ò¬˝, √¤flΛı·_, μ’fl fi ÿı¬Î÷_ ±_ÿfl Á¬÷ flÌ÷ı ‰ÎB›_ ˢ› ±ı‰_ (2)

14

11

15.

25. 26. 27. 29.

÷Ì◊˝V◊Îfi (2) ‹Î¬HÎ, Ϭ_Õ ‹ÎÀıfi˘ ÿËŸfi˘ ÷Îfl‰ı·˘ ·˘Óÿ˘, ¬Â΋÷ (3) √˘‚ √˘‚ Œfl‰_ ±ı, Ëfl‰_-Œfl‰_, √˛Ë˘fi_ ÁÒ›˝fiÌ ±ÎÁ’ÎÁ Œfl‰_ (3) ‰ı’Îfl-fl˘…√Îfl ¿ı ‹…^flÌ ›Î √‹ı ÷ı ≠΋ÎÏHο T≤ÏkÎ◊Ì ‹ı‚‰ı·_ fiÎb_, ¿‹Î›ı·_ ‘fi (3) ‰ÂÌ¿flHÎ, ‹˘ÏËfiÌ, …_÷fl-‹_÷fl, À<«¿˘, Ωÿ (3) «˘flı «˘flÌ ¿fl‰Î ÿ̉η‹Î_ ’ÎÕı·_ ⁄ο<_, V‰Î√÷, ’fl˘HÎÎ-«Î¿flÌ (3) «Î‹ÕÎfiÌ ¿ı ÁÒ÷flfiÌ √Ò_◊ı·Ì ·À¿÷Ì ÿ˘flÌ‰Î‚Ì Á˘ÀÌ, «Î⁄¿fi˘ ŒÀ¿˘ (3)

10

9

2. ÿÒ‘ ’ÎHÎÌ ‰√ıflı ≠‰ÎËÌfiÌ ÂıÕ, ËÏ◊›ÎflfiÌ Ï¿fiÎflÌ, ¿˘flfi˘ ¤Î√ (2) 3. ±fiÎ… ‰√ıflı ‹Î· flά‰Îfi_ ‹˘À<_ ‹¿Îfi, √˘ÿ΋, √˘ÕÎμfi (3) 5. ÂflÌflfiÎ ±‰›‰˘fiı ¿Á‰ÎfiÌ Ïø›Î, ±ı@ÁflÁÎ≥{, ¿Áfl÷ (3) 7. ¿˘¥ ’HÎ Ïø›Îfi_ ±fi¿flHÎ, ‹Ò‚ ’fl◊Ì μ÷Îflı·_ ⁄Ì…\_ ·¬ÎHÎ, ≠÷, ¿˘’Ì (3) 9. ÷˘⁄Î, hÎÎÁ, ◊Î¿Ì √›ı·_, ËÎflÌ √›ı·_, hÎÎÁı·_ (2) 10. Á΋_ ‹ÎHÎÁ Ï«ÕΛ fiÏË ±ı ≠¿ÎflfiÌ ‹U¿flÌ ¿fl‰Ì, À˘‚, ÃßÎ, À̬‚ (3) 12. {ÎÕfiÌ ’Î÷‚Ì Á˘ÀÌ ¿ı ·Î¿ÕÌ, flÎΩÂÎËÌ ·Î¿ÕÌ (2) 13. V◊Îfi, Ãı¿Îb_, Ïfi‰ÎÁV◊Îfi, ‹¿Îfi,

œ

8

6

‹Ò

4

3

±ÎÕÌ «Î‰Ì

7

- ‹ËıÂ ΩıÂÌ

·ı¬¿fiÎ ’V÷¿ “‹Îfl˘ √‘ıÕ˘ @›Î_› ÿı¬Î› »ı?‹Î_◊Ì ÁΤÎfl. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

2

ËÎV›fi˘ ‰flCÎ˘Õ˘

√_¤Ìfl÷Î Ë÷Ì. …^fiÌ ±_√˛ı∞ flÌÕflfi<_ ±ı¿ ‰Î@› ±ı ⁄˘S›Î ¿fl÷Î_ — ±Î’HÎÎ «ÎÏflh›fi˘ ’Λ˘ ±Î’HÎÎ ‹¿ÎfifiÎ ’ΛÎ◊Ì ‹…⁄>÷ ˢ‰˘ Ωı¥±ı. ¤˛pΫÎflfiı Á‹Î…‹Î_◊Ì ¿˘¥fiı ’HÎ ÁÎ◊ fi ‹‚ı ÷˘ ¤˛pΫÎfl ’Î_√flÂı ¿¥ flÌ÷ı? 6.9fiÎ Ïfl«fl V¿ı·fi˘ ±ÎÀ·˘ … ÷̉˛ ¤>¿_’ ±‹ıÏfl¿ÎfiÎ ¿ıÏ·Œ˘fi›ÎfiÎ ·˘Á ±ıL…·Á ÂËıfl‹Î_ ◊›˘ Ë÷˘, ’fl_÷< ‹ÎhÎ 57 ‹ÎHÎÁ˘ ‹ÚI›< ’ÎQ›Î Ë÷Î. ±ÎÀ·Ì ΩfiËÎÏfi‹Î_ ’HÎ Á‹√˛ flÎpˇ‹Î_ ¬‚¤‚ÎÀ ‹«Ì √›˘ Ë÷˘. ¤>¿_’fiÌ ¤›_¿fl ÷οÎ÷fi˘ Á‹…ÿÎfl fiÎ√Ïfl¿˘±ı V‰Ì¿Îfl ¿›˘˝ Ë÷˘, ’fl_÷< ±Î ÏÁ‰Î›fiÌ F›Î_ F›Î_ ZÎÏ÷±˘ flËÌ Ë˘› ±fiı ΩfiËÎÏfi ◊¥ ˢ› ±ıfiÌ {ÌHÎ΋Î_ {ÌHÎÌ Ï‰√÷fiÌ »HÎΉÀ ◊¥ Ë÷Ì. Áfl¿Îflfiı ⁄«Î‰ ¿fl‰˘ ¤Îflı ’Õu˘ Ë÷˘. ‰E«ı ’˛‰ÌHÎı ’>»˚›<_, ±Î Ïfl«fl V¿ı· ±ıÀ·ı Â<_? ¤>¿_’fiÌ ÷̉˛÷Î ‹Î’‰ÎfiÌ ’©Ï÷ »ı? ‹ı_ ¿èÎ<_, “«ÎSÁÛ ¡ÎL¿Î≥Á Ïfl«flı 1935‹Î_ ±ı¿ ‰ÊÛ‹Î_ 100 ¤>¿_’˘fi˘ ±P›ÎÁ ¿flÌ ±Î V¿ı·fiÌ Â˘‘ ¿flÌ Ë÷Ì. «ÎSÁÛ ±ıŒ. Ïfl«flı ¿ıÏ·Œ˘Ïfi˝›Î ≥„LVÀÀu>À ±˘Œ Àı@fi˘·˘∞fiÎ ¤˙Ï÷¿ÂÎjÎÌ Ë÷Î. ÷ı‹HÎı ±Î … Á_V◊΋Î_ Ï◊›ıÏflÏÀ¿· ÏŒÏ{@Á‹Î_ 1928‹Î_ Õ˘@ÀflıÀfiÌ μ’ÎÏ‘ ‹ı‚‰Ì Ë÷Ì. ÷ı‹HÎı ¢‘ı·Ì ±Î ’©Ï÷ ’fl◊Ì ÷ıfi<_ fi΋ Ïfl«fl V¿ı· ’Õu<_ »ı.” ÂÏ¿Î_÷ ‹Ëı÷αı ¿èÎ<_, “«ÎSÁÛ Ïfl«fl 26 ±ıÏ’˛·, 1900‹Î_ …LQ›Î Ë÷Î ±fiı 85 ‰ÊÛfiÌ ‰›ı ±‰ÁÎfi ’ÎQ›Î Ë÷Î.” ‰Î÷fiı ±ÎÕı ’ÎÀı «ÕÌ …÷Ì Ωı¥fiı ‰fiı«_ÿı ¿èÎ<_, “flÎ÷fiÎ hÎHÎ ‰ÎB›Î »ı ˉı ±Î ±◊Û ‰√flfiÌ ‰Î÷˘ ⁄_‘ ¿flÌ μ÷ÎflÎ ⁄ËÎfl ¬<S·Î‹Î_ Á˙ Á>¥ Ω‰.” ⁄ËÎfl ¿Õ¿Õ÷Ì Ã_ÕÌ Ë÷Ì ’HÎ ‹¿Îfi‹Î_ ‹˘÷fi˘ Õfl Ë÷˘ ±ıÀ·ı ±‹ı ⁄ËÎfl ’◊ÎflÌ ’Î◊flÌ Á>‰ÎfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ ¿flÌ. á

1

ÁÎ◊ı ΩıÕÌ ÿÌ‘˘, ’˛‰ÌHΫ_ƒ Õ√·Ì±ı fl<‰÷¬˘fl ±Ï‘¿Îfḻ˘fiÌ ÁÎ_Ã√Î_à ¤>¿_’ ÁÎ◊ı ÁÎ_¿‚Ì ±Î’Ì, fiÀ<±ı fiÌ« Ï⁄SÕfl˘fi˘ ¤>¿_’ ÁÎ◊ı ÁÌ‘˘ Á_⁄_‘ ’˛V◊ÎÏ’÷ ¿›˘˝, I›Îflı ’˛ÎHηηı ±˘»Î ¬«ı˝ ‰‘< “«ÎSÁÛ ¡ÎL¿Î≥Á Ïfl«flı 1935‹Î_ ±ı¿ ·Î¤ ‹ı‚‰‰Î ≥E»÷Î flËı‰ÎÁ̱˘fiÌ ‹…⁄>flÌ ¿ı ·˘¤fiÌ √HÎ÷flÌ ’HÎ ¿fl‰Ì Ωı¥±ı ±ı‰˘ ±Î√˛Ë ‰ÊÛ‹Î_ 100 ¤>¿_’˘fi˘ ±P›ÎÁ ¿flÌ ±Î ¿›˘˝. ±Î‹ ÷˘ ËÁ< Ãοflı “¤>¿_’◊Ì ¿˘¥ ΩfiËÎÏfi fi◊Ì ◊÷Ì, ’HÎ fi⁄‚Î_ ⁄Î_‘¿Î‹‰Î‚Î_ ‹¿Îfi˘ V¿ı·fiÌ Â˘‘ ¿flÌ Ë÷Ì. «ÎSÁÛ ±ıŒ. ÷>À‰Î◊Ì ÷ıfiÎ ¿ÎÀ‹Î‚ fiÌ«ı ÿÀÎ¥fiı ·˘¿˘ ‹ÚI›< ’΋ı »ı.” ±Î‹ …HÎÎT›<_ ±ı‹Î_◊Ì ««ÎÛ Âw ◊¥. Ïfl«flı ¿ıÏ·Œ˘Ïfi˝›Î ≥„LVÀÀu>À ±˘Œ ‹˘ÀflÁÎ≥¿· ’fl Ãıà flÎ…¿˘À◊Ì ⁄Î_ÏÕ›Î⁄ı·Ì ±Î‰Ì ’ˢ_«ı·Î ¿fi¿ı ¿èÎ<_, “Á˘ ‰Î÷fiÌ ±ı¿ ‰Î÷, ¤˛p Àı@fi˘·˘∞fiÎ ¤˙Ï÷¿ÂÎjÎÌ Ë÷Î. flÎ…¿ÎflHÎ̱˘, fiÌ« ±‹·ÿÎfl˘, ±fiı ⁄ı¥‹Îfi Ï⁄SÕfl˘fiı ·Î≥fiÁfl ∂¤Î flÎ¬Ì Ë_ ÷˘ ¿Ë_ »<_ ÷ı‹HÎı ¢‘ı·Ì ±Î ’©Ï÷ ’fl◊Ì ÷ıfi<_ ¤Õοı ÿ¥ z˘. …flΛ ÿ›Î ÿı¬ÎÕ¢ fiÏË. fiÏË÷fl ±Î‰<_ fiı ±Î‰<_ ŒflÌ ŒflÌfiı ◊›Î ¿flÂı.” ¿fi¿ ±ÎÀ·<_ fi΋ Ïfl«fl V¿ı· ’Õu<_ »ı.” ¿ËÌfiı À<‰Î· ·¥fiı fiËΉΠ‹ÎÀı ¿<_Õ ÷flŒ «Î·÷˘ ◊›˘. flÎË÷Á΋√˛Ì ¤>¿_’’ÌÏÕ÷˘fiı ’ˢ_«ÎÕ‰Îfi˘ Ë¿‹ ¿flÌ ‹_hÎÌlÌ …÷Î flËı ±fiı ’λ‚ ¿ÎÏ·ÿÎÁı ‰HÎÛfi ¿›<* »ı. ·˘¿¿Ï‰±ı ‹>‚< ±Ï‘¿Îfḻ˘ ‹>_{Î¥ Ω› ±ı‹ ¿fi¿ı ‹ÎHÎı¿fiÎ ‹˘÷fiÎ ‹Î÷‹‹Î_ √˘‹÷Ìfiı ±Î’ı·Î ±ÎÿıÂfi˘ ±‹· ¿¥ flÌ÷ı ¿fl‰˘ ±fiı flHλ˘ÕflΛfiı ÁÎ_¿‚Ì ·Ì‘Î_ »ı. ±ı g«÷΋Î_ ±‹ı ‹>_{Î¥ √›Î. √˘‹÷̱ı CÎ>_CÎÀ ÷ÎÏHΛΠ±fiı fl˘›Î› …ı‹ ‹Îfi‰Ì ’˘÷ı √<VÁı ◊‰Î‹Î_ ÁÎ◊ flHλ˘ÕflΛ. fi ±Î’ı I›Î_ Á<‘Ì ÷ı √<VÁı ◊¥ ¿÷˘ ‹˘÷Ì fl˘‚Îb_ ±Î… ‹fl÷Î ‹ÎHÎı¿ fi◊Ì ÷ı‹ ¤˛pΫÎflfiı ÁË¿Îfl fi ‹‚ı ÷˘ ‹>‚‰˘. ÷ı Œı·Î÷˘ fi◊Ì. ‹ı_ ‹Îfl<_ ‹_÷T› fl…^ ¿›<*, ¿Ï‰lÌ ÿÎÿı ·A›<_ »ı — “’˛◊‹ ÷˘ ±Î’HÎı Ë∞›ı ⁄Î¿Ì flËı·Î ’˛Ì÷fiÌ CÎı·Ì ËΛ ⁄Ì‹ÎflÌ Á>fl… ÁΫΠflÎ…¿ÎflHÎ̱˘, ÏfiWÃΉÎfi ’΂ flÎ÷ ’ÕÌ √¥. ±Ï‘¿Îfḻ˘, ±fiı ¥‹ÎfiÿÎfl Ï⁄SÕfl˘, Ï’˛›÷‹ ’λ‚ ’Î√· ⁄fiı·Ì ÂÎË⁄tÌfi flÎÃ˘Õ ¬«Û ¤·ı ◊˘Õ<_ ‰‘< ◊Λ, ’HÎ ‹¿ÎfifiÌ Ï‰flÏËHÎÌ jÎÌ ’ÕÌ Ω› ±ı … ¤Î‰˘ ‹…⁄>÷Ìfiı ‹Ëk‰ ±Î’÷Î_ flÎ÷fiÌ T›◊΋Î_ ‰HÎÛT›Î »ı. ‹¿Îfi‹ÎÏ·¿˘fiı ⁄οÎ÷ flάÌfiı ±Î‰Ì ««ÎÛ ¿fl‰Ì ±‹ÎflÎ Ï‹h΢‹Î_ ⁄<Ï©fi˘ ΩHÎı ’˛◊‹◊Ì ±¤Î‰, Ωı¥±ı. ‹Îfi‰Á‹Î…fiÎ «ÎÏflh›fi˘ ’Λ˘ Ωı ÷ı‹ »÷Î_ Á˙ ’˘÷-’˘÷ÎfiÌ flÌ÷ı ¤>¿_’fiÌ ««ÎÛ ¿flı ‹¿ÎfifiÎ ’ΛÎ◊Ì ’HÎ ‹…⁄>÷ ˢ› ÷˘ ±Î‰˘ »ı ÷ı‹ ±‹ı ’HÎ ¿fl÷Î. ‹Îfi‰Á_ËÎfl ÁΩ˝÷ fiÏË.” ±‹ÎflÎ √΋fiÎ ËÏfl¤Î¥ ‰fiı«_ÿı ¤>¿_’fiı ¤˛p flÎ…¿ÎflHÎ̱˘fiÌ ËÌfi‰ÚÏkÎ ’Î√· ◊¥ √›ı·Î, ’fl_÷< ±ı‹fiÎ ’Î√·’fi‹Î_ ±ı¿

¤Ò¿o’fiÎ_ ±‰fi‰Î_ ¿ÎflH΢

Á

ÂOÿÁ_‘Îfi

11

ËÎV›-ÂOÿÁ_‘Îfi

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

12

à Õ˘. ÁÌ. ±ı·. ’Àı·

Á

fi 194’-46fi<_ ‰WÎÛ. F›Î2ı Á2ÿÎ2ÁÎËı⁄fiÌ ’˛ı2HÎÎ◊Ì Áı‰Î ±fiı Á‹’ÛHÎfiÌ ⁄Lfiı ¤Î‰fiÎ ÁÎ◊ı √˛ÎQ› ωV÷Î2‹Î_ √˛ÎQ› ’˛ΩfiÎ μI◊Îfi ‹ÎÀı ±ËŸ ±Î ‰ı2Îfi ‘2÷Ì ’2 ±ÎT›Î ±fiı ±ËŸ μE« ÏÂZÎHÎfiÌ Á_V◊α˘ V◊Î’‰Î …w2Ì …‹Ìfi ‹ı‚‰‰Î …‹Ìfi‹ÎÏ·¿˘ ÁÎ◊ı Õ˘. ÁÌ. ±ı·. ’Àı· ±Î…\⁄Î…\fiÎ_ √΋fiÎ ±Î√ı‰Îfi˘ ÁÎ◊ı ω«Î2ω‹ÂÛ ¿2Ì ¿2‹Áÿ, ⁄ο2˘·, ±ÎHÎ_ÿ, ‹˘√2ÌfiÎ …‹Ìfi‹ÎÏ·¿˘ ’˘÷ÎfiÌ …‹Ìfi Á‹Î… μ’›˘√Ì ¿Î›Û ‹ÎÀı ⁄ÏZÎÁ ±Î’‰Î ÷ˆ›Î2 ◊›Î. ±Î‹ ±ËŸ ·√¤√ 600 ±ı¿2 …‹Ìfi ⁄ÏZÎÁ‹Î_ ‹‚Ì ±fiı ¤Î¥¿Î¿Î±ı Á˘Ï…hÎÎfiÎ ‰÷fiÌ ±fiı ’˘÷ı ≥…fiı2 ˢ¥ ±Î …‹Ìfi˘‹Î_ fi¿ÂÎ ⁄fiÎ‰Ì 1946fiÎ ‹Î«Û◊Ì hÎÌ∞ ÷Î2̬ı ±ËŸ ‰√Õ΋Î_ …_√·‹Î_ ‹_√· ⁄fiΉ‰Î ‰ı2Îfi ‘2÷Ì ’2 ÷ı±˘ ±fiı ÷ı‹fiÎ ÁÎ◊Ì ÏÂZÎHÎωÿ lÌ ¤Ì¬Î¤Î¥ ¿<⁄ı2¤Î¥ ’Àı· …ı ¿2‹ÁÿfiÎ ‰÷fiÌ Ë÷Î ÷ı ⁄Lfiı ‰Á‰ÎÀ ¿2‰Î ±ÎT›Î. ±Î ÿ2Ï‹›Îfi ÷ı±˘fiı ¬⁄2 ’ÕÌ ¿ı ±ËŸ ±ÎHÎ_ÿ‹Î_ BAPSfiÎ V◊Î’¿ √<fl ’>. ÂÎjÎÌ ‹ËÎ2Î… ’‘ΛÎÛ »ı ÷˘ ÷ı±˘fiÎ ±ÎẨÎÛÿ ‹ı‚‰‰Î ÷ı±˘fiı ωfi_÷Ì ¿2Ì. ÂÎjÎÌ ‹ËÎ2Î…lÌ ÷ı ‰¬÷ı ⁄Ì‹Î2 Ë÷Î, ’2_÷< ¤Î¥¿Î¿Î ±fiı ¤Ì¬Î¤Î¥±ı ÷ı±˘fiı ωzÎfi√2fiÎ ±Î›˘…fi ‹ÎÀı ΩHÎ ¿2÷Î_ ÷ı±˘ ¬<ÂÌ◊Ì ±ËŸ ±Î ‰ı2Îfi ‘2÷Ì ’2 ’‘ΛÎÛ ±fiı ⁄‘Ì …‹Ìfi ’2 ’<W’Î_…Ï· ¿2Ì ±fiı ¤Î¥¿Î¿Î ±fiı

ωω‘Î

August 18, 2017 à ±˘√VÀ 18, 2017

⁄Ì. ±ı. ’Ì. ±ıÁ. Á_V◊ÎfiÎ √fl’fl_’flÎfiÎ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ - «Îfl÷fl ωz΋_Õ‚

¤Ì¬Î¤Î¥ÁÎËı⁄fiı ±ÎẨÎÛÿ ±ÎM›Î ¿ı ±ËŸ ωzÎfi<_ ‹˘À<_ ‘΋ ◊Âı ±fiı ÷‹fiı ±Î ‹ÎÀı «˘Œı2◊Ì ÁË¿Î2 ‹‚Âı. ¤Î¥¿Î¿Î±ı ÷ı±˘fiÎ ÿÁ ‰WÎÛfiÎ ¿Î›Û¿Î‚ ÿ2Ï‹›Îfi ÁΛLÁ, √<…2Î÷fiÌ ’Ëı·Ì ≥…fiı2Ì ¿˘·ı… ±fiı ¿˘‹ÁÛ ¿˘·ı… ÁÎ◊ı ±ÎÀ˚˝ÁfiÌ ¿˘·ı… ÁΛLÁ ¿˘·ı… ÁÎ◊ı Âw ¿2Ì ±fiı ÷ı±˘±ı ‹<_⁄¥ Á2¿Î2‹Î_ 2…^±Î÷ ¿2Ì ›<Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌfiÌ ‹ÎL›÷Î ‹ı‚‰Ì. ⁄ı ‰WÎÛ Á<‘Ì ›<Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌfi˘ ÁC΂˘ ¬«Û «Î2<÷2 ωz΋_Õ‚ı ¤˘√T›˘ ±fiı …w2Ì ⁄‘Ì …‹Ìfi ±fiı ¿ıÀ·Î_¿ ¤‰fi˘

ÿÎfi‹Î_ ±ÎM›Î_. ¤Î¥¿Î¿ÎfiÎ ÿÁ ‰WÎÛfiÎ ¿Î›Û¿Î‚ ÿ2Ï‹›Îfi ¤Î¥¿Î¿Î±ı 2Î…¿Ì› ZÎıhÎı √<…2Î÷fiÎ ÏË÷ ‹ÎÀı …‰Îfi<_ fi¿¿Ì ¿›Û<_ ±fiı ±ı«. ±ı‹. ’Àı·fiı «Î2<÷2 ωz΋_Õ‚fiÌ …‰Î⁄ÿÎ2Ì Á˘_’Ì. ±Î ÿ2Ï‹›Îfi ±ËŸ ÏÂZÎHÎfiÌ Á_V◊α˘ V◊’Î¥, ’2_÷< ωzÎ◊a±˘‹Î_ ÏÕÏÁM·Ìfi Ω‚‰‰Îfi<_ ‹<U¿ı· …HÎÎ÷Î_ ⁄˛õV‰w’ ›˘√Ì∞ ‹ËÎ2Î…fiı ±Î ‹ÎÀı »ÎhÎη› ⁄fiÎ‰Ì Ï‰zÎ◊a±˘fi<_ CÎÕ÷2 ◊Λ ±fiı ¿ıQ’Á‹Î_ ÏÕÏÁM·Ìfi

…›˘Ï÷ Ï·.fiı ±Î ‹ÎÀı ±Î√˛Ë ¿›˘˝ …ı Á‹› ±Î’‰Î ±Â„@÷‹Îfi Ë÷Î. ÷ı‹fiÎ ‘_‘΋Î_◊Ì ±ËŸ ¿Î›‹Ì Á‹› fi ±Î’Ì Â¿ı, …ı◊Ì «Î2<÷2 ωz΋_Õ‚fiÌ «>_ÀHÎÌfiÌ ΩËı2Î÷ ◊¥ ±fiı ±Î ‹ÎÀı μ‹ıÿ‰Î2Ì ‹ÎÀı ÁÎ2ÁÎfiÎ Õ˘. Á<‹L÷¤Î¥, ‘‹Û…fiÎ lÌ 2„U‹¤Î¥, ‹_Õ‚fiÎ ‹Îfiÿ‹_hÎÌ lÌ √˘2‘fi¤Î¥ ÷◊Î ⁄ıÏ2VÀ2 lÌ ±Îfi_ÿ¤Î¥ ±‹Ìfi ÷ˆ›Î2 ◊›Î. ‹fiı »ı¿ »ıS·ı ’>. ’˛‹<¬V‰Î‹Ìfi˘ ±Î ‹ÎÀı ±Îÿı ◊›˘ ±fiı μ‹ıÿ‰Î2Ì fi˘_‘Ή‰Î ±ÎiÎÎ ¿2Ì. lÌ ¤√‰ÿ˚«2HÎ V‰Î‹Ìfiı ±ÎiÎÎ ¿2Ì ¿ı ⁄ÌΩ ⁄‘Îfiı ωfi_÷Ì ¿2˘ ±fiı Á‹Ω‰˘ ¿ı ÷ı±˘ μ‹ıÿ‰Î2Ì ’Î»Ì ¬ı_«ı. V‰ıE»Î◊Ì lÌ ±Îfi_ÿ¤Î¥ ±‹Ìfi ±fiı ‹Î2Î ÏÁ‰Î› V’‘ÎÛ‹Î_◊Ì ⁄‘Î ¬ÁÌ √›Î, …ı±˘±ı ‹fiı ÁË¿Î2 ±ÎM›˘ Ë÷˘. »ıS·ı ‰Î÷Ή2HÎ Ωı¥fiı lÌ ±Îfi_ÿ¤Î¥ ±‹Ìfi ’HÎ V’‘ÎÛ‹Î_◊Ì ¬ÁÌ √›Î ±fiı ‹Î2ı ‹Î◊ı ±K›ZÎfiÌ …‰Î⁄ÿÎ2Ì ±Î‰Ì ’ÕÌ. fiÎHÎÎ_fiÌ ¿˘¥ Ωı√‰Î¥fiÎ ±¤Î‰ı ±fiı ±Î√‚fiÎ_ ‰W΢˝fiÌ ¬˘À ±fiı ‹¿Îfi˘fiÌ ‹2΋÷ ±fiı Ë›Î÷ Á_V◊α˘fiı Ïfi¤Î‰‰ÎfiÌ …‰Î⁄ÿÎ2Ì Ωı÷Î_ ¿Î‹ ‹<U¿ı· Ë÷<_. ’2_÷< «>_ÀHÎÌ ⁄Îÿ Ë_ ’>. ’˛‹<¬V‰Î‹ÌfiÎ ±ÎẨÎÛÿ ·ı‰Î ÁÎ2_√’<2 √›˘ ±fiı V‰Î‹Ì±ı ‹fiı ±ÎẨÎÛÿ ±Î’÷Î_ ¿èÎ<_ ¿ı ¿˘¥ g«÷Î fi ¿2÷Î, ÷‹Î2Ì ÁÎ◊ı ÂÎjÎÌ∞ ‹ËÎ2Î… »ı. ÷‹Î2Î ⁄‘Î Á_¿S’˘ ’>2Î ◊Âı. ±Î‹ ±ÎẨÎÛÿ ‹‚÷Î_ 1994 ’»Ì ±ı¿ ’»Ì ±ı¿ Á_¿S’ Âw ¿›ÎÛ ±fiı ’˛Ï÷‰WÎÛ ±ı¿ fi‰Ì Á_V◊αı …L‹

’Î_«◊Ì ’_ÿfl‹Ì ÏÕÁıQ⁄fl 2000 ÿflÏ‹›Îfi ‰S·¤ ωzÎfi√fl-±ÎHÎ_ÿ‹Î_ ω«flHÎ ÿflÏ‹›Îfi ’˛‹¬V‰Î‹Ì ‹ËÎflÎ… ÁÎ◊ı L› ωzÎfi√fl ‹ÎÀıfiÎ Õı‰·’‹ıLÀ M·ÎfifiÌ ««Î˝ ¿flÌ flËı·Î «ÎflÔ÷fl ωz΋_Õ‚fiÎ «ıfl‹ıfi Õ˘. ÁÌ. ±ı·. ’Àı·.

…‚‰Î› ÷ı ‹ÎÀı ωfi_÷Ì ¿2÷Î_ APC fi΋fi<_ »ÎhÎη› ±„V÷I‰‹Î_ ±ÎT›<_. ±‰Î2fi‰Î2 ±ËŸ ’>. ›˘√Ì∞ ‹ËÎ2Î… ’‘Î2÷Î ±fiı ωzÎ◊a±˘fiı ÏÕÏÁM·Ìfi Ω‚‰‰Î Â̬ ±Î’÷Î. ±Î…ı ±ËŸ◊Ì 100 μ’2Î_÷ Á_÷˘±ı ¤Î√‰÷Ì ÿÌZÎÎ ·¥ BAPS‹Î_ ΩıÕΛΠ»ı. 1993‹Î_ lÌ ±ı«. ±ı‹. ’Àı·fi˘ ÿıËω·› ◊›˘. I›Î2 ’Ëı·Î_ ’˛‹<¬V‰Î‹Ì ‹ËÎ2Î…ı ›<Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ ±fiı «Î2<÷2 ωz΋_Õ‚ ÷◊Î «Î2<÷2 ±Î2˘B› ‹_Õ‚‹Î_ ‹˘ÀÌ 2¿‹fiÌ Á¬Î‰÷ ¿2Ì Ë÷Ì ±fiı Ï¿Â˘2˘ ±fiı ›<‰¿˘fiÎ CÎÕ÷2 ‹ÎÀı ±ËŸ ωzÎfi√2‹Î_ ±Î_÷22ÎWÀˇÌ› ⁄η‹Ë˘IÁ‰ ÷◊Î ›<‰¿ ‹Ë˘IÁ‰fi<_ ±Î›˘…fi ¿›Û<_ ±fiı ±ËŸ ‘‹Û ÁÎ◊ı «ÎÏ2h› CÎÕ÷2fiÎ ’ÎÃ˘ ÏÂZο˘, ’˛ÎK›Î’¿˘ ±fiı ωzÎ◊a±˘‹Î_ ±Î‰Î ¿Î›Ûø‹˘ ÷◊Î APC »ÎhÎη› ±fiı BAPS ‹_Ïÿfl ¶ÎflÎ μk΋ ¿Î›Û Âw ◊›<_. 1993‹Î_ Õ˘. ±ı«. ±ı‹. ’Àı·fi<_ Ïfi‘fi ◊›<_ ±fiı «Î2<÷2 ωz΋_Õ‚‹Î_ ±K›ZÎfiÌ …B›Î ¬Î·Ì ’ÕÌ. CÎHÎÎ ⁄‘Î Â<¤ıE»¿˘ ±fiı ¬<ÿ ⁄˛õV‰w’ ’˛‹<¬V‰Î‹Ì ‹ËÎ2Î… ’HÎ g«Ï÷÷ Ë÷Î. CÎHÎÎ ⁄‘Î ±Î ‹ÎÀı ’˛›IfiÂÌ· Ë÷Î ±fiı ±Î ‹ÎÀı ›˘B› T›„@÷fiÌ Â˘‘ Âw ◊¥. ’>. ’˛‹<¬V‰Î‹Ì±ı lÌ fiÎfi<¤Î¥ ±‹Ìfi,

·Ì‘˘, ⁄Ì∞ Ë›Î÷ Á_V◊α˘ ÁÎ◊ı fi‰Ì Á_V◊α˘±ı ±Î¿Î2 ·ı‰Î ‹Î_Õu˘. ¤Î¥¿Î¿Î ±fiı ¤Ì¬Î¤Î¥ÁÎËı⁄fiÎ Á‹›fiÌ …ı‹ … Á_V◊Î, ωzÎ◊a±˘fiı 2Ëı‰ÎfiÎ_ - ⁄Ëıfi˘ ÷◊Î ¤Î¥±˘fiÎ_ »ÎhÎη›, VÀÎŒfiı 2Ëı‰Î ‹ÎÀıfiÌ Á√‰Õ, 2‹÷√‹÷fiÎ_ ‹ıÿÎfi˘, ›˘B› ÏÂZο˘, ’˛ÎK›Î’¿˘ ±fiı ±Î«Î›˘˝fiÌ ’Á_ÿ√Ì - ±Î ⁄‘Î ÁÎ◊ı ·˘¿˘fiÎ ÁË¿Î2◊Ì fiÎHÎÎ_fiÌ Á<√‹÷Î, ±Î‹ ¿2÷Î_ ¿2÷Î_ 24 ‰WÎÛ ’>2Î_ ◊Âı. √<flfiÎ ±ÎẨÎÛÿ◊Ì ±Î ⁄‘<_ Â@› ⁄L›<_ ±fiı ±ËŸ ‰S·¤ ωzÎfi√2‹Î_ …‹ÌfifiÎ ±¤Î‰ı L›< ωzÎfi√2 ’>. ‹Ë_÷V‰Î‹Ì ±fiı ’>. ¤√‰ÿ˚«2HÎ V‰Î‹ÌfiÎ ¤>Ï‹’>…fi◊Ì ±Î¿Î2 ’ÎQ›<_. CÎHÎÌ ⁄‘Ì fi‰Ì Á_V◊α˘±ı ±Î¿Î2 ·Ì‘˘. Á‹Î…fi˘ ÁË¿Î2 ‹‚÷Î_ ⁄‘Î ’˛˘…ı@À ’>2Î ¿2Ì Â@›Î ±fiı Ωı÷Ωı÷΋Î_ ‹Î2˘ ¿Î›Û¿Î‚ 24‹Î ‰WÎÛ‹Î_ ’˛‰ı ’ÎQ›˘. ±Î‹ BAPS √<fl’2_’2Î ÷ı±˘fiÌ …w2Ì …‰Î⁄ÿÎ2Ì μ’2Î_÷ «Î2<÷2 ωz΋_Õ‚ı ’˛ÎHÎ ’>2‰Îfi<_ ¿Î‹ ¿›Û<_ »ı …ıfiÌ fi˘_‘ ·ı‰Ì CÎÀı. á ·ı¬¿ ˆZÎÏHο Á_V◊Î «ÎflÔ÷fl ωz΋_Õ‚fiÎ «ıfl‹ıfi »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


±ùÃVË 18, 2017 August 18, 2017

13

äëÇÀìÜhëùÞõ èëìØýÀ ±ëÜ_hëHë

áÂù, ÖÜëßë ÃëÜÞë ç_VÜßHëù... ÒÒÜëv_ ÃëÜÓÓ

ìÕþÝ äëÇÀìÜhëù, ±ÞõÀ TÝäÔëÞù ±Þõ ÜÝëýìØÖ ±ìÔÀëßÞí ÕìßãV×ìÖÜë_ ßèíÞõ ÕùÖëÞí ÀëÝý-À<åâÖë Õñßäëß Àßäí ±õ ÕÍÀëßwÕ Èõ. äëÇÀÞí ßçvìÇÞõ áZëÜë_ ßëÂíÞõ çIäåíá äë_ÇÞ ÖõÜÉ çÇùË çÜëÇëßäëâë çëëìèÀÞð_ ç_ÕëØÞ-ç_ÇëáÞ Àßäð_ ±õ ÖáäëßÞí Ôëß Õß Çëáäë Éõäð_ Þõ ±_Ãëßë Õß áëVÝ Àßäë Éõäð_ Èõ. ±ëÕ çèðÞë çë× ±Þõ çèÀëß×í ±õ ÀëÝý ×´ ߏëð_ Èõ. ÃðÉßëÖ Ëë´Qç äëÇÀùÞë Ûëä-ÕþìÖÛëäÞõ èoÜõåë ±ëäÀëßõ Èõ. ÉÝëßõ ÉÝëßõ ±Üõ äëÇÀùÞõ Àåð_À Þäð_ Þõ ßÇÞëIÜÀ áÂäëÞð_ ±ëÜ_hëHë ±ëMÝð_ Èõ IÝëßõ ±ëÕõ ±õÞù µÜâïÀëÛÝùý ÕþìÖçëØ ±ëÕíÞõ ±Üëßù µIçëè äÔëÝùý Èõ. Òçð ÞëÜÞù Øõå- ±ÜõìßÀëÓ ÀùáÜÞõ ±ëÕ çèð±õ äÔëäí áíÔí èÖí ±ëÕõ ±ÜõìßÀë ìäæõÞë ±ëÕÞë ÕþìÖÛëäù çßç ßíÖõ áÂíÞõ ±ÜÞõ ÜùÀSÝë èÖë. Òçð ÞëÜÞù Øõå- ±ÜõìßÀëÓ äëÇÀùÞí ÀùáÜ èÖí ±Þõ äëÇÀù±õ É ±õÞõ áùÀìÕþÝ ÚÞëäí èÖí. Úõ-Çëß äßç×í Àõ Úõ-hëHë ØëÝÀë×í ±ÜõìßÀëÜë_ V×ëÝí ×Ýë èùäë ÈÖë_ ÛëßÖíÝ Õþ½ ÕùÖëÞð_ ÃëÜ, ÕùÖëÞð_ ÞÃß Àõ åèõß, ÕùÖëÞð_ Cëß - ÀØí Ûñáí åÀÖí Þ×í. ìÉ_ØÃíÞë ÈõSáë

fäëç çðÔí ±õ ÂëËí-ÜíÌí VQ²ìÖ±ù ±ëÕHëí çë×õ É ßèõ Èõ. ±ëÉõ ±ë V×âõ×í èð_ ÖÜÞõ ÖÜëßí ±õ VQ²ìÖ±ùÜë_ ÕþäõåäëÞð_ ±ëÜ_hëHë ±ëÕð_ È\_. ÖÜëv_ ±õ ÃëÜ, ±õ Cëß, ±õ ÞÃß, ±õ åèõß, ±õ Ãáí, ±õ ÜèùSáù, ±õ åõßí, ±õ ÕëÞÞù ÃSáù, ±õ ÇëÞí áëßí Þõ ±õ ÀùÞýß Õß ±ëäõáí èõß-ÀìËoà çáñÞ...Þí ÜÉõØëß äëÖù. ÃëÜÞð_ ßëÜ° Ü_ìØß, ÇÚñÖßù åíÖâë ÜëÖëÞí Øõßí Þõ Úëäë°Þí ÜÏ<áíÜë_ ×Öë ÛÉÞÞí äëÖ. ÃëÜÞõ çíÜëÍõ äèõÖí ÞëÞÀÍí ÞØí, ÃëÜÞí ìÞåëâ, åöåäÞë Ûë´Ú_Ô- Ûõv±ù, ßÚëßíÞù ÞõçÍù, çùËí ÜëßÖë ÜëVÖß, ÃëÜ-À>äëÞë èäëÍõ ÕëHëí ÕíÖð_ ÃëÝùÞð_ ÔHë, äßçëØÞë ÕëHëí×í Ûßõáë ÂëÚùìÇÝëÜë_ äëß_äëß CëðçíÞõ VÞëÞ ÀßÖë rëÞ, Þõ ÃëÜÞí ÕþÛëÖÎõßíÞí äëÖ.. ÇHëíÚùß, ±ë_Úáí Þõ ÀÇðÀë, ½_ÚðÞõ ½ÜÎïâ.. ÂõÖß, ÂÍ<_, CëëçÞë Õñâë Þõ ÇùÜëçëÜë_ ±ëäÖë äþÖù Ãùßù- ÉÝë ÕëäýÖí, Þõ ìØäëçù ±Þõ ÖÜëßí Âëç çèõáí±ù çë×õ Àßõáí, áëÉ- Üáë½Þõ ÀëßHëõ ¶CëëÍõ Èùà Þë ÀßëÝ ±õäí ÈëÞíÈÕÞí äëÖù... ±ëæëÏí ÚíÉ Þõ èâùhëë, ØëØë, ØëØí, Ãùß ÜèëßëÉ, è´(Øß°) Þõ çùÞí., À_êÛëß Þõ çð×ëß. ÈëHëë Þõ ÖðáçíÞù ÀÝëßù, áíÜÍë Þõ ÕíÕâë, ÀHë½, Úëäâ Þõ äÍÞë {ëÍ. ±õ èùâí, ±õ µÖßëHë.. ±õ ÕëÍùåÜë_ ×Ýõáð_ ÀùÀ VäÉÞÞð_ ÜùÖ, ±õ ìäáëÕ, ±õ ÀëHë- ÜùîÀëHë, ±õ ÈëìÉÝë, ÜßìåÝë .. ÂùÂù, èñÖñÖñÖñ, ç_ÖëÀ>ÀÍí, ×MÕù, Üù´-ØùîìÍÝë Þõ áÂùËí ±õ À>Àë.. Þõ ÇHëùÌí±ùÞí ßÜÖíáí ÃÜÖíáí äëÖ.. ÃëÜÞõ ÃùîØßõ ÃëÍ<_ ±ëäõ.. ÀëâðÍí À>ÖßíÞõ ±ëTÝë_ ÃáðìÍÝë_, Úõ ÀëÚßë_ Þõ Úõ ÛñìßÝë ßõ. ¬Ë Àèõ ±ë çÜëÜë_ äë_Àë ±_Ãäëâë Ûñ_Íë... Ü_ìØß Öëv_ ìär wÕëâð_.. ½ÃÞõ ½Øäë ÀòWHë

ÃùäëìâÝë... ÚëâÕHëÞí ìÞåëâÜë_ ÛHëõáí ÀìäÖëÞí äëÖ... ÖÜõ ÀõËáë Û´ À<_äëßë ßëÉ, ±ÇÀù ÜÇÀù Àëßõáí.. ØëØë èù ØíÀßí, äëÃÍÜë_ Þä Øõ½õ ßõ ç´, äëÃÍÞí äìÏÝëâí çëçð Øùõëáí ßõ.. ±õÀ Ãùßù Öõ äß Þë ½õ½õ ßõ ØëØë, ÃùßëÞõ ìÞÖ ÞÉv_ áëÃåõ.. CëßÜë_ ÞèùÖë áùËë IÝëßõ åíØ ÖõÍëTÝù ÜùËë, Üëßë Þäáë äõäë´... ÃëÜÜë_ ×Öë ±õ áÃÞ, äßCëùÍù, ½ÞöÝë±ùÞí ÔÜëáÜVÖí... ÕëÞõÖß, ßëÜHë Øíäù, Þõ çëçßõ ÉÖí ÃëÜÞí ØíÀßíÞõ äèëá×í ÒËÀùÓ ±ëÕí, ÕëØß çðÔí äâëäÖí äÂÖõ ÛíÞí ×Ýõáí ±ë_ÂùÞí äëÖ.. ÖÜëßë °äÞÞë ÛHëÖß- ÃHëÖß Þõ ÇHëÖßÜë_ ÜèIäÞù Îëâù ±ëÕÞëßë ÖÜëßë ÃëÜÞí, VäÉÞÞí Àõ Àù´ CëËÞëÞí äëÖ....

ÒÜëv_ ÃëÜÓ

±ë ìäæÝ Õß ÖÜëßõ áÂäëÞð_ Èõ. äÔðÜë_ äÔð 450 åOØùÜë_. ÖÜëßù áõ ÖÜõ ÃðÉßëÖ Ëë´QçÞõ ´-Üõ´á Àõ ÎõÀç×í ÜùÀáí åÀù Èù. áõÂÞí çë×õ ÖÜëv_ Õñßð_ ÞëÜ, Üõ´ìá_à ±õÍÿõç ±Þõ ÎùÞ Þ_Úß áÂäù Éwßí Èõ. ±Üõ ÖÜëßù áõ ±õÞí ÝùBÝÖë ±Þõ ÃðHëäkëëÞë ÔùßHëõ Õç_Ø ÀßíÞõ ÃðÉßëÖ Ëë´QçÜë_ ÕþÃË Àßíåð_. — èçÜð ÚëßùË, Ö_hëí ±ëÕÞë áõ ÜùÀáäëÞð_ çßÞëÜð_

GUJARAT TIMES Attn: Editor

115 West 30th Street, Suite 1206 New York, NY 10001 Fax: 212-675-7624 Email: editor@gujarattimesusa.com


August 18, 2017

14

±˘√VÀ 18, 2017

√…flÎ÷

flÎF›Á¤ÎfiÌ «Ò_ÀHÎÌ‹Î_ ËÎ¥‰˘SÀı… ÕˇÎ‹Î— ±Ë‹ÿ ’Àı·, ±Ï‹÷ ÂÎË, VQ≤Ï÷ ¥flÎfiÌ ∞I›Î_

(ÕÎ⁄ı) √Î_‘Ìfi√fl‹Î_ ›˘Ω›ı·Ì flÎF›Á¤ÎfiÌ «Ò_ÀHÎÌ‹Î_ ω…ı÷Î ◊›Î ’»Ì ¬¬Âη ‹ƒÎ‹Î_ ¿˘Ó√˛ıÁfiÎ ±Ë‹ÿ ’Àı· ÁÎ◊ı √…flÎ÷ ’˛ÿı ¿˘Ó√˛ıÁ ’˛‹¬ ¤fl÷gÁË Á˘·_¿Ì. (Œ˘À˘Á˙…L›— ÏËLÿV÷Îfi ÀÎ≥QÁ) (…‹HÎı) ¤Î…’fiÎ flÎWÀˇÌ› ’˛‹¬ ±fiı flÎF›Á¤ÎfiÌ «Ò_ÀHÎÌ‹Î_ ¤Î…’fiÎ μ‹ıÿ‰Îfl ±Ï‹÷ ÂÎË ÁÎ◊ı √…flÎ÷ ω‘ÎfiÁ¤ÎfiÎ ‹A› ÿoÕ¿ ’_¿… ÿıÁÎ¥ ÁÏË÷ ¤Î…’fiÎ fiı÷α˘ fi…flı ’Õı »ı. (Œ˘À˘Á˙…L›— ŒÎ≥fi΄LÁ›· ±ı@Á’˛ıÁ)

√Î_‘Ìfi√fl— √…flÎ÷‹Î_ flÎF›Á¤ÎfiÌ hÎHÎ ⁄ıÿ˘ ‹ÎÀı ±ÎÃ‹Ì ±˘√VÀ, ‹_√‚‰Îflı ËÎ¥‰˘SÀı… ÕˇÎ‹Î ÁÎ◊ı ›˘Ω›ı·Ì flÁοÁ̤flÌ ±fiı ¤Îflı μ÷Îfl«ÕΉ‰Î‚Ì «Ò_ÀHÎÌ‹Î_ ¿˘Ó√˛ıÁfiÎ fiı÷Î ±Ë‹ÿ ’Àı·, ¤Î…’fiÎ flÎWÀˇÌ› ’˛‹¬ ±Ï‹÷ ÂÎË ±fiı ¿ıLƒÌ› ‹_hÎÌ VQ≤Ï÷ ¥flÎfiÌ Ï‰…ı÷Î ◊›Î_ Ë÷Î_. √Î_‘Ìfi√fl◊Ì ·¥fiı fi‰Ì ÏÿSËÌ «Ò_ÀHÎÌ’_« Á‘ÌfiÌ ¿Â‹¿Â ’»Ì ‹‘flÎ÷ı ⁄ı ‰ÎB›ı ΩËıfl ◊›ı·Î ’ÏflHÎ΋ ’»Ì ±Î hÎHÎı›

¿˘Ó√˛ıÁı ⁄ı ‘ÎflÎÁP›˘ flÎCΉ∞ ’Àı· ±fiı ¤˘‚ΤΥ √˘ÏË·fiÎ ‹÷˘fiı ±‹ÎL› Ãıfl‰‰Î ‹ÎÀı ¿flı·Ì ‹Î√HÎÌfiı ·Î_⁄Ì ««Î˝ ±fiı ÁfiΉHÎÌ ’»Ì «Ò_ÀHÎÌ’_«ı V‰Ì¿ÎflÌ Ë÷Ì. ±Î◊Ì ±Ë‹ÿ ’Àı·fiΠω…›fi˘ ‹Î√˝ ‹˘¿‚˘ ◊›˘ Ë÷˘. ±Îà ¿·Î¿fiΠω·_⁄ ’»Ì Âw ◊›ı·Ì ‹÷√HÎ÷flÌ‹Î_ ¿˘Ó√˛ıÁfiÎ ÏÿB√… fiı÷Î ±Ë‹ÿ ’Àı·fi˘ ω…› ◊›˘ Ë÷˘. ÷ı‹fiı ∞÷‰Î ‹ÎÀı …wflÌ 44 ‹÷ ‹Y›Î Ë÷Î. ±Î ÁÎ◊ı … ¤Î…’fiÎ

⁄‚‰Î¬˘fl flÎCΉ∞ ’Àı· ±fiı ¤˘‚ΤΥ √˘ÏË·fiÎ flÿ ◊›ı·Î ⁄ı ‹÷˘ ÏfiHÎν›¿ ÁÎÏ⁄÷ ◊›Î Ë÷Î. ¿˘Ó√˛ıÁ hÎHÎ ¿·Î¿‹Î_ hÎHÎ ‰Îfl ±fiı ¤Î…’ ⁄ı ‰Îfl «Ò_ÀHÎÌ’_« Á‹ZÎ √›˘ Ë÷˘. ¿˘Ó√˛ıÁfiÎ ⁄ı ‘ÎflÎÁP›˘±ı ⁄ı·ıÀ ’ı’fl ÿÂν‰Ì ø˘Á‰˘gÀ√ ¿fl÷Î_ ¿˘Ó√˛ıÁı ‰Î_‘˘ μÃÎT›˘ Ë÷˘, …ıfiÎ ¿ÎflHÎı ±Î ‹Î‹·˘ «Ò_ÀHÎÌ’_«‹Î_ √›˘ Ë÷˘ ±fiı ‹˘ÕÌ flÎ÷ Á‘Ì ‹÷√HÎ÷flÌ ◊¥ Â¿Ì fiˢ÷Ì. «Ò_ÀHÎÌ’_« Á‹ZÎ fl…^±Î÷ ‹ÎÀı ¤Î…’fiÎ ±flHÎ

‹Î√HÎÌ ±_√ı Ë¿ÎflÎI‹¿ ÏfiHν› ¿›˘˝ Ë÷˘. ±Î ⁄ı ‘ÎflÎÁP›˘fiÎ ‹÷ flÿ ¿fl‰ÎfiÌ ‰Î÷ ’»Ì ±Ë‹ÿ ’Àı·fi˘ ω…›fi˘ ‹Î√˝ ‹˘¿‚˘ ◊›˘ Ë÷˘. ’Ëı·Ì ‰Îfl flÎF›Á¤ÎfiÌ «Ò_ÀHÎÌ‹Î_ ‹˘ÀÌ ‹ÕÎ√Î_à ÁΩ˝¥ Ë÷Ì ±fiı Á΋Á΋ı ŒÏfl›ÎÿfiÎ ¿ÎflHÎı ’ÏflHÎ΋‹Î_ ω·_⁄ ◊›˘ Ë÷˘. ±Î ’ÏflHÎ΋ ’»Ì ¤Î…’ı ¿˘Ó√˛ıÁ‹@÷ ◊›ı·Î Â_¿flÏÁ_Ë ‰ÎCÎı·ÎfiÎ ÁË¿Îfl◊Ì ±Ë‹ÿ ’Àı·fiı

(ÕÎ⁄ı) flÎF›Á¤ÎfiÌ «Ò_ÀHÎÌ‹Î_ ¿˘Ó√˛ıÁfiÎ ⁄ı ‘ÎflÎÁP›˘±ı ø˘Á‰˘gÀ√ ¿fl÷Î_ ‹Î‹·˘ «Ò_ÀHÎÌ’_« Á‹ZÎ ’ˢÓE›˘ Ë÷˘ I›Îflı fi‰Ì ÏÿSËÌ‹Î_ «Ò_ÀHÎÌ’_«fiÎ ¿Î›Î˝·›‹Î_◊Ì ⁄ËÎfl ±Î‰Ì flËı·Î ¿˘Ó√˛ıÁfiÎ fiı÷α˘ fi…flı ’Õı »ı. (Œ˘À˘Á˙…L›— ’ÌÀ̱Î≥) (…‹HÎı) ¿˘_√˛ıÁfiÎ ‘ÎflÎÁP›˘ ±fiı ’ZÎfiÎ Á‹◊˝¿˘ ±Ë‹ÿ ’Àı·fiΠω…›fiÌ μ…‰HÎÌ ¿flÌ flèÎÎ »ı. (Œ˘À˘Á˙…L›— ÏËLÿV÷ÎfiÀÎ≥QÁ)

‹ËÎfi¤Î‰˘ ∞I›Î Ë÷Î. ¤Î…’ı ±Ë‹ÿ ’Àı·fiı ËflΉ‰Î ‹ÎÀı ¿flı·Î ¤fl’Òfl ’˛›ÎÁ˘ »÷Î_ ±Ë‹ÿ¤Î¥ ∞÷Ì √›Î Ë÷Î. ¿˘Ó√˛ıÁ »˘ÕÌ ¤Î…’‹Î_ ’˛‰ıÂı·Î ±fiı ÷fl÷ … flÎF›Á¤ÎfiÌ «Ò_ÀHÎÌ ‹ÎÀı μ‹ıÿ‰Îfl ⁄fiΉΛı·Î ⁄‚‰_÷ÏÁ_Ë flÎ…’Ò÷ ËÎflÌ √›Î Ë÷Î. ¿˘Ó√˛ıÁ ÁÎ◊ı »ıÕ˘ ŒÎÕfiÎflÎ Â_¿flÏÁ_Ë ‰ÎCÎı·Îfi_ flÎ…¿Ì›

±Ï‹÷ ÂÎË 46 ±fiı VQ≤Ï÷ ¥flÎfiÌfi˘ ’HÎ 46 ‹÷ ÁÎ◊ı ω…› ◊›˘ Ë÷˘. ⁄‚‰_÷gÁËfiı 38 ‹÷ ‹Y›Î Ë÷Î. ⁄ı ‘ÎflÎÁP›˘fiÎ ‹÷fiÎ ¿ÎflHÎı ¿˘¿Õ<_ √Ò_«‰Î›_ Ë÷_ I›Îflı ⁄Lfiı ’Z΢fiÎ fiı÷α˘ ±_Ï÷‹ ’ÏflHÎ΋fiÌ μ«ÎÀ¤ıfl flÎË Ωı¥ flèÎÎ Ë÷Î. √Î_‘Ìfi√fl ±fiı ÏÿSËÌ‹Î_ ËÎ¥‰˘SÀı… ÕˇÎ‹Î ◊›˘ Ë÷˘. ¿˘Ó√˛ıÁfiÎ ⁄ı

…ıÀ·Ì, flωÂ_¿fl ’˛ÁÎÿ, F›Îflı ¿˘Ó√˛ıÁı ’Ì. Ï«ÿQ⁄fl‹, flHÎÿÌ’ ÁÒfl…ı‰Î·Î …ı‰Î ‰ÏflWà fiı÷α˘fiÌ Œ˘… μ÷ÎflÌ Ë÷Ì. «Ò_ÀHÎÌ’_«ı …ı CÎÀfiÎfi˘ ω‰Îÿ ◊›˘ ÷ıfiÌ Ï‰ÏÕ›˘ „@·’ ‹√Î‰Ì Ë÷Ì. «Ò_ÀHÎÌ’_«ı ¤Î…’¿˘Ó√˛ıÁfiÎ ‰ÏflWà fiı÷α˘ ÁÎ◊ı hÎHÎ flÎμLÕ‹Î_ ⁄ıÿ˘ ¿flÌ Ë÷Ì. ωÏÕ›˘ eÀı…fiÎ ±Î‘Îflı «Ò_ÀHÎÌ’_«ı ⁄ı ‹÷

¿˘fiı ¿ıÀ·Î ‹÷ ‹Y›Î

⁄ı ‘ÎflÎÁP›˘fiÎ ‹÷ ¿ı‰Ì flÌ÷ı flÿ ◊›Î?

“√Î_‘ÌfiÎ √…flÎ÷‹Î_ ÁI›fi˘ ω…› ◊›˘, ±Ëo¿ÎflfiÌ ËÎfl ◊¥”

¿˘Ó√˛ıÁı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ⁄ı ‘ÎflÎÁP›˘ flÎCΉ∞ ’Àı· ±fiı ¤˘‚ΤΥ √˘ÏË·ı ⁄ı·ıÀ ’ı’fl ¤Î…’ ’˛‹¬ ±Ï‹÷ ÂÎËfiı ⁄÷Î‰Ì √M÷÷Îfi˘ ¤_√ ¿›˘˝ ˢ‰Î◊Ì ⁄Lfiı ‹÷ flÿ⁄Î÷· ◊‰Î Ωı¥±ı, F›Îflı ¤Î…’ı ¿èÎ_ ¿ı ‹÷ ±’ΛΠI›Îflı «Ò_ÀHÎÌ ÏfiflÌZο˘±ı ‰Î_‘˘ μÃÎT›˘ fiˢ÷˘, ±Î◊Ì ‹÷’ıÀÌ‹Î_ ‹÷ ‹¿Î›Î ’»Ì ÷ıfiÌ Á΋ı Á‰Î· ∂¤˘ fi ¿fl‰˘ Ωı¥±ı. Ïfi›‹ ‹…⁄ flÎF›Á¤ÎfiÌ «Ò_ÀHÎÌ‹Î_ ‹÷ÿÎflı ’Ëı·Î_ ’˘÷ÎfiÎ ’ZÎfiÎ ±Ï‘¿Ú÷ ’˛Ï÷ÏfiÏ‘fiı ⁄ı·ıÀ ’ı’fl ⁄÷Ή‰Îfi_ ˢ› »ı, ⁄ı·ıÀ ’ı’fl ÿÂνT›Î ’»Ì … ‘ÎflÎÁP› ‹÷ ±Î’Ì Â¿ı »ı. ¿˘Ó√˛ıÁı ‰Î_‘˘ ·Ì‘˘ Ë÷˘ ¿ı ⁄Lfiı ‘ÎflÎÁP›˘±ı ‹÷ÿÎfi Ïfi›‹ ‹…⁄ ¿˘Ó√˛ıÁfiÎ ’˘g·√ ±ı…LÀ „@÷ÏÁ_Ë √˘ÏË·fiı ⁄ı·ıÀ ’ı’fl ⁄÷Ή‰_ …wflÌ »ı, »÷Î_ ÷ı‹HÎı ±Ï‹÷ ÂÎË ±fiı ’˘g·√ ±ı…LÀfiı ⁄ı·ıÀ ’ı’fl ⁄÷ÎT›_ ˢ‰ÎfiÌ fl…^±Î÷ ¿˘Ó√˛ıÁı ¿flÌ Ë÷Ì. ¿˘Ó√˛ıÁı ωÏÕ›˘ eÀı… Ωı¥fiı ±Îfi˘ ÏfiHν› ¿fl‰Î «Ò_ÀHÎÌ’_«fiı fl…^±Î÷ ¿flÌ Ë÷Ì. √…flÎ÷ «Ò_ÀHÎÌ’_«ı ÏfiHν› fi ·ı÷Î_ ÏÿSËÌ «Ò_ÀHÎÌ’_«fiÌ ±Î ⁄Î⁄÷ı Á·ÎË ·Ì‘Ì Ë÷Ì. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

¿˘Ó√˛ıÁfiÎ flHÎÿÌ’ ÁÒfl…ı‰Î·Î±ı ¿èÎ_ ¿ı √Î_‘ÌfiÎ √…flÎ÷‹Î_ ÁI›fi˘ ω…› ◊›˘. ±Ëo¿ÎflfiÌ ËÎfl ◊¥. ¤Îfl÷ »˘Õ˘ ±Î_ÿ˘·fifiÌ 75‹Ì ‰Ê˝√Î_à ’fl Á˙◊Ì Á_ÿfl ¤ıÀ ‹‚Ì. F›˘Ï÷flÎÏÿI› ÏÁ_Ï‘›Î±ı ¿èÎ_ ¿ı «Ò_ÀHÎÌ’_«ı ⁄ı ‹÷ flÿ ¿›Î˝ ÷ı ±Î‰¿Î›˝ »ı. √Î_‘Ì∞±ı ¿èÎ_ »ı ¿ı ÁI›fiı ’flıÂÎfi ¿flÌ Â¿Î›, ’flÎÏ…÷ fiÏË. ±Ë‹ÿ ’Àı·ı ¿èÎ_ ¿ı ÁI›‹ı‰ …›÷ı. ¤Î…’ı flÎ…¿Ì› ±Î÷_¿‰Îÿ Œı·ÎT›˘ Ë÷˘. √…flÎ÷fiÌ ’˛Ω ±Î ‰Êı˝ ›˘ΩfiÎflÌ «Ò_ÀHÎÌ‹Î_ ÷ı‹fiı ±Î ÷‹Î‹ ⁄Î⁄÷˘fi˘ …‰Î⁄ ±Î’Âı. flÎË· √Î_‘̱ı ¿èÎ_ ¿ı ±Î ÷˘ √…flÎ÷‹Î_ Ë∞ Âw±Î÷ ◊¥ »ı.

±Ë‹ÿ ’Àı· . . . . . . . . . .44 ±Ï‹÷ ÂÎË . . . . . . . . . .46 VQ≤Ï÷ ¥flÎfiÌ . . . . . . . . . .46 ⁄‚‰_÷ÏÁ_Ë flÎ…’Ò÷ . . . . .38

ø˘Á‰˘ÏÀo√ ¿flfiÎflÎ ¿˘Ó√˛ıÁfiÎ ±Îà ‘ÎflÎÁP›˘ Â_¿flÏÁ_Ë ‰ÎCÎı·Î, flÎCΉ∞ ’Àı·, ¤˘‚ΤΥ √˘ÏË·, ‘‹ı˝LƒÏÁ_Ë ΩÕıΩ, ¿fl‹ÂÌ ’Àı·, ‹ËıLƒÏÁ_Ë ‰ÎCÎı·Î, ÁÌ. ¿ı. flÎμ·∞, ±Ï‹÷ «˙‘flÌ √ÏHÎ÷ ¬˘À<_ ’Õu_ Ë÷_. ¿˘Ó√˛ıÁfiÎ «ÎHÎ@› √HÎÎ÷Î ±Ë‹ÿ ’Àı·ı ¤Î…’fiÎ «ÎHÎ@› ±Ï‹÷ ÂÎËfiı ±Î «Ò_ÀHÎÌ‹Î_ ‹Î÷ ±Î’Ì »ı. ¿˘Ó√˛ıÁı ¿èÎ_ ¿ı ±Î fiˆÏ÷¿÷Îfi˘ ω…› »ı. μS·ı¬fiÌ› »ı ¿ı flÎF›Á¤Î‹Î_ Á˙◊Ì ‰‘ ‰Îfl «Ò_ÀΉÎfi˘ ωø‹ ’HÎ ±Ë‹ÿ ’Àı·fiÎ fi΋ı fi˘Ó‘Λ˘ »ı. ±Ë‹ÿ ’Àı· 1993◊Ì √…flÎ÷‹Î_◊Ì «Ò_ÀÎ¥ flèÎÎ »ı.

√ıfl·Î›¿ ÃıflT›Î Ë÷Î. ⁄ı ‹÷ flÿ ◊÷Î_ ⁄√ÕÎfiÎ ‰˘À◊Ì ∞÷‰Îfi_ ⁄‚‰_÷ÏÁ_Ëfi_ Á’fi_ fl˘‚Λ_ Ë÷_. ⁄’˘flı ±œÌ ‰ÎB›ı ‹÷ÿÎfi ’ÒflÔ_ ◊›_ Ë÷_, ÷‹Î‹ 176 ‘ÎflÎÁP›˘±ı ‹÷ÿÎfi ¿›* Ë÷_. ÁÎ_…ı ’Î_« ‰ÎB›ı ‹÷√HÎ÷flÌ Âw ◊‰ÎfiÌ Ë÷Ì, ’fl_÷ ¿˘Ó√˛ıÁı ⁄ı ‘ÎflÎÁP›˘ flÎCΉ∞ ’Àı· ±fiı ¤˘‚ΤΥ √˘ÏË·fiÎ ‹÷˘fiı ±‹ÎL› Ãıfl‰‰Î ‹ÎÀı ‹Î√HÎÌ ¿flÌ Ë÷Ì ±fiı Àı„@fi¿· ‰Î_‘˘ μÃÎT›˘ Ë÷˘. ’»Ì ‹˘ÕÌ flÎ÷ı «Ò_ÀHÎÌ’_«ı

’flÎ…› ¿fl‰Îfi˘ T›ÒË ÏfiWŒ‚ fỉÕu˘ Ë÷˘. ‹‘flÎ÷ı ±Î‰ı·Î_ ’ÏflHÎ΋˘ ’»Ì ¿˘Ó√˛ıÁı …Âfi ‹fiÎT›_ Ë÷_, F›Îflı ¤Î…’ı ÂÎË-¥flÎfiÌfiΠω…›fiÌ μ…‰HÎÌ ¿flÌ Ë÷Ì. ‹÷ÿÎfi ‰¬÷ı Â_¿flÏÁ_Ë ‰ÎCÎı·Î±ı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ±Ë‹ÿ ’Àı· ∞÷‰ÎfiÎ fi◊Ì ±ıÀ·ı ‹ıÓ ¤Î…’fiı ‹÷ ±ÎM›˘ »ı. ¿˘Ó√˛ıÁfiÌ ËÎfl fiyÌ »ı, …ı◊Ì ‹Îfl˘ ‹÷ T›◊˝ Ω› ÷ı‹ Ë_ ≥E»÷˘ fi◊Ì. ±Ë‹ÿ ’Àı·fiı ‹÷ fi ±Î’‰Îfi_ ÿ—¬ »ı, ’HÎ ¿˘Ó√˛ıÁı Á‹…‰ÎfiÌ …wfl »ı. μS·ı¬fiÌ› »ı ¿ı ¿˘Ó√˛ıÁ ÁÎ◊ı »ıÕ˘ ŒÎÕÌ ⁄√Ή÷ ’fl ∂÷flÌ ±Î‰ı·Î Â_¿flÏÁ_Ëı flÎ∞fi΋_ ±ÎM›_ I›Îflı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı Ï‹hÎ÷ÎfiÎ fiÎ÷ı ±Ë‹ÿ ’Àı·fiı … ‹Îfl˘ ‹÷ ±Î’ÌÂ. ¿˘Ó√˛ıÁfiÎ 44 ‘ÎflÎÁP›˘ ±¿⁄_‘ flËı‰ÎfiÌ ‰Î÷ Ë÷Ì ±fiıı ±Î‹Î_◊Ì ±ı¿ ’HÎ ‘ÎflÎÁP› ø˘Á‰˘gÀ√ fiÏË ¿flı ÷ı‰˘ ωf‰ÎÁ T›@÷ ¿›˘˝ Ë÷˘, ’fl_÷ ÁÎHÎ_ÿfiÎ ‘ÎflÎÁP› ¿fl‹ÂÌ ’Àı·ı ø˘Á‰˘gÀ√ ¿flÌ ¤Î…’fiı ‹÷ ±ÎM›˘ Ë÷˘. ¿˘Ó√˛ıÁı Á·Î‹÷ ‹Îfiı·Î ¿fl‹ÂÌ ’Àı·ı ¤Î…’fiı ‹÷ ±ÎM›˘ Ë÷˘. ±ıfiÁÌ’Ìfi˘ TËÌ’ μ‰ı¬Ì ¿Î_‘· ΩÕıΩ±ı ¤Î…’fiı ‹÷ ±ÎM›˘ Ë÷˘. »˘À< ‰ÁΉαı ±Ë‹ÿ ’Àı·fiı ‹÷ ±ÎM›˘ Ë÷˘. Â_¿flÏÁ_Ë ÁÏË÷fiÎ ÁÎ÷ ‘ÎflÎÁP›˘±ı ’HÎ ¤Î…’fiı ‹÷ ±ÎM›˘ Ë÷˘. ¿˘Ó√˛ıÁfiΠ„@÷ÏÁ_Ë √˘ÏË· ±Î «Ò_ÀHÎÌ‹Î_ √ı‹«ıL…fl ÁÎÏ⁄÷ ◊›Î Ë÷Î. ¿ıLƒÌ› «Ò_ÀHÎÌ’_« ¿˘Ó√˛ıÁ÷flŒÌ ÏfiHν› fiÏË ¿flı ÷ı‰Î ¤Î…’fiÎ ±Ï÷ωf‰ÎÁı ¿˘Ó√˛ıÁfiı Ï…÷ÎÕÌ Ë÷Ì. ÿflÏ‹›Îfi Â_¿flÏÁ_Ë ÁÏË÷ 14 ⁄Î√Ì ‘ÎflÎÁP›˘fiı ¿˘Ó√˛ıÁ‹Î_◊Ì ÁV’ıLÕ ¿flΛΠ»ı ±fiı » ‰Ê˝ Á‘Ì «Ò_ÀHÎÌ ·ÕÌ fi ¿ı ÷ı ‹ÎÀı ˉı «Ò_ÀHÎÌ’_«‹Î_ ’HÎ ŒÏfl›Îÿ ¿flÎÂı. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)


±˘√VÀ 18, 2017 August 18, 2017

15

√…flÎ÷

’Òfl√˛V÷ «Îfl √΋ ÿkο ·¥ ÿÁ ¿fl˘ÕfiÌ ÁËΛ ¿fl÷Î_ fiÌ÷Î ±_⁄ÎHÎÌ ’ÎÀHΗ μkÎfl √…flÎ÷fiÎ ⁄fiÎÁ¿Î_ÃÎ ±fiı ’ÎÀHÎ Ï…S·Î‹Î_ ‹ıCÎflÎΩ±ı Á…ı˝·Ì ÷ÎflÎ∞fiÎ ’√·ı ±fiı¿ √΋˘ …‚⁄_⁄οÎfl ◊¥ √›Î_ Ë÷Î_ ±fiı ±fiı¿ ’Ïfl‰Îfl˘ ‰ıflω¬ıfl ◊¥ √›Î Ë÷Î. ±Î‹Î_◊Ì ¿ıÀ·Î_¿ √΋˘fiı ŒflÌ ∞‰_÷ ¿fl‰ÎfiÌ ±fiı …wflÌ ‹ÿÿ ¿fl‰ÎfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ Ïfl·Î›LÁ ŒÎμLÕıÂfiı μÃÎ‰Ì »ı. Ïfl·Î›LÁ ŒÎμLÕıÂfifiÎ_ ŒÎμLÕfl ±fiı «ıfl’Á˝fi fiÌ÷Î ±_⁄ÎHÎÌ ÷ı‹ … ’hÎ ±fi_÷ ±_⁄ÎHÎ̱ı ’ÎÀHÎ Ï…S·ÎfiÎ flΑfi’fl ÷η¿ÎfiÎ ±Ï⁄›ÎHÎÎ √΋fiÌ ‹·Î¿Î÷ ·Ì‘Ì Ë÷Ì. ÷ı‹HÎı ±Ï⁄›ÎHÎÎ √΋fiı wÏ’›Î 10 ¿fl˘ÕfiÌ ÁËΛ ±’˝HÎ ¿flÌ Ë÷Ì ±fiı √…flÎ÷fiÎ_ «Îfl ’Òfl√˛V÷ √΋˘fiı ÿkο ·ı‰ÎfiÌ ’HÎ ≥E»Î T›@÷ ¿flÌ Ë÷Ì. Ïfl·Î›LÁ ŒÎμLÕıÂfi ¶ÎflÎ ·˘¿˘ ÷ÎI¿ÎÏ·¿ ‘˘flHÎı μ’›˘√‹Î_ ·¥ ¿ı ÷ı‰Ì Á΋√˛Ì ÁÎ◊ı ÷ÎÕ’hÎÌ ±fiı ‘Î⁄‚Î ÁÏË÷fiÌ Á΋√˛Ì ‘flΉ÷Ì 5000◊Ì ‰‘ Ï¿Àfi_ ω÷flHÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_. fiÌ÷Î ±_⁄ÎHÎÌ √΋fiÌ ⁄Ëıfi˘ ÁÎ◊ı ⁄ıÁÌ √›Î_ Ë÷Î_ ÷ı‹ … ÷ı‹fiÌ ÁÎ◊ı √…flÎ÷Ì‹Î_ ‰Î÷˘ ¿flÌfiı ·˘¿√Ì÷˘fiÌ ’HÎ ‹Ω ·Ì‘Ì Ë÷Ì. ÷ı‹HÎı √΋fiÎ ·˘¿˘fiı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı, ÷‹fiı ‹‚ı·Ì Ï¿À ÏÁ‰Î› ’HÎ ¿˘¥ ‰V÷fiÌ …wfl ˢ› ÷˘ ±‹fiı ÷‹ı ¿ËÌ Â¿˘ »˘. ’ÒflfiÌ „V◊Ï÷‹Î_ ·˘¿˘ √΋fiÌ Â΂Π÷ı‹ … ’οÎ

Ïfl·Î›LÁ ŒÎμLÕıÂfifiÎ_ «ıfl’Á˝fi fiÌ÷Î ±_⁄ÎHÎÌ ÷ı‹ … ’hÎ ±fi_÷ ±_⁄ÎHÎ̱ı flΑfi’fl ÷η¿ÎfiÎ ±Ï⁄›ÎHÎÎfiÌ ‹·Î¿Î÷ ·Ì‘Ì Ë÷Ì. ÷ı‹HÎı ±Ï⁄›ÎHÎÎ √΋fiı wÏ’›Î 10 ¿fl˘ÕfiÌ ÁËΛ ±’˝HÎ ¿flÌ Ë÷Ì ±fiı √…flÎ÷fiÎ_ «Îfl ’Òfl√˛V÷ √΋˘fiı ÿkο ·ı‰ÎfiÌ ’HÎ ≥E»Î T›@÷ ¿flÌ Ë÷Ì. (ÕÎ⁄ı) fiÌ÷Î ±_⁄ÎHÎ̱ı √˛Î‹…fi˘ ÁÎ◊ı Ë‚Ì‹‚Ìfiı ‰Î÷˘ ¿flÌ Ë÷Ì. (…‹HÎı) ’Òfl√˛V÷ ’Ïfl‰Îfl˘fiı ÁËΛ ±’˝HÎ ¿flÌ flËı·Î_ fiÌ÷Î ±_⁄ÎHÎÌ ±fiı ±fi_÷ ±_⁄ÎHÎÌ. (Œ˘À˘Á˙…L›— Flame of Truth (@flameoftruth) | Twitter)

‹¿Îfi˘fiÌ ±√ÎÁÌ ’fl Ïÿ‰Á˘ ω÷Ή÷Î Ë÷Î, I›Îflı ÷ı‹HÎı √΋‹Î_ ’οÎ_ ‹¿Îfi˘, fi‰Ì Â΂Î, ’˛Î◊Ï‹¿ ±Îfl˘B› ¿ıLƒ ‹ÎÀı √΋fiı wÏ’›Î 10 ¿fl˘ÕfiÌ ÁËΛ

ΩËıfl ¿flÌ Ë÷Ì. ÷ı‹HÎı ¿èÎ_ ¿ı ±‹ı √…flÎ÷ Áfl¿Îfl ÁÎ◊ı ««Î˝-ω«ÎflHÎÎ ¿flÌfiı Á˙◊Ì ‰‘ ±Áfl√˛V÷ «Îfl √΋˘fiı ÿkο ·ı‰Îfi_ ω«ÎflÌ flèÎÎ_ »Ì±ı.

lÌ¿ÚWHΠˢ„V’À·‹Î_ Ï·Ïfi›fl ±ı@Á·flıÀfl ‹ÂÌfi◊Ì ¿ıLÁflfiÌ ÁÎfl‰Îfl ¿fl‹Áÿ— lÌ¿ÚWHΠˢ„V’À· ¿fl‹ÁÿfiÎ ±I›Î‘<Ïfi¿ ¿ıLÁfl ÁıLÀfl‹Î_ fi‰Ìfi Ï·Ïfi›fl ±ı@Á·flıÀfl ‹ÂÌfifiÌ V◊Î’fiÎ ¿fl‰Î‹Îo ±Î‰Ì »ı ±fiı ±Î fi‰Ìfi ‹ÂÌfi Ëη‹Îo ¿Î›Ûfl÷ »ı, …ıfiÌ ÁÎ◊ı √<…flÎ÷fi<o ±ı¿‹ÎhÎ ÁıLÀfl ⁄L›_ »ı ¿ı F›Îo ⁄ı Ï·Ïfi›fl ±ı@Á·flıÀfl ‹ÂÌfifi˘ ¿Î‹√ÌflÌ‹Îo μ’›˘√ ¿fl‰Î‹Îo ±Î‰ı »ı. ÀÎÀÎ ÀˇVÀ, ‹<o⁄¥ ÷flŒ◊Ì ÿÎfi‹Îo ‹‚ı·Î ±Î Ï·Ïfi›fl ±ı@Á·flıÀfl ‹ÂÌfifiÌ Ï‰ÏÂp÷΋Îo ¿ıLÁflfiÎ ÿÿa±Îıfiı flıÏÕ›ıÂfi ±Î‘<Ïfi¿ Àı@fi˘·Î∞ ¶ÎflÎ ’ÍflÌ ’ÎՉ΋Îo ±Î‰ı »ı, …ı‹Îo ◊˛ÌÕÌ ¿LŒ˘‹Û· flıÏÕ›˘ ◊ıfl’Ì, ≥LÀı„LÁÀÌ ‹˘Õu·ıÀıÕ flıÏÕ›˘ ◊ıfl’Ì, ‰ÎS›<‹ıÏÀˇ¿ ‹˘Õu·ıÀıÕ flıÏÕ›˘ ◊ıfl’Ì ±fiı ≥·ı@Àˇ˘fi ⁄Ì‹ ÀˇÌÀ‹ıLÀ …ı‰Ì ±I›Î‘<Ïfi¿ Àı„@fi¿ ¶ÎflÎ flıÏÕ›ıÂfi ±Î’‰Î‹Îo ±Î‰ı »ı. ±Î fi‰Ìfi ±Î‘<Ïfi¿ ‹ÂÌfifiÌ ·ÎZÎÏHο÷΋Îo ¿ıÀ·Ì¿ Ï⁄SÀ-≥fi Á·Î‹÷ÌfiÌ «˘¿ÁÎ¥ flı¿˘ÏÕ*√ ±fiı ÏÁVÀ‹fiÌ «¿ÎÁHÎÌ‹Îo Ω‚‰‰Î‹Îo ±Î‰Ì »ı, …ı‰Ì ¿ı flıÏÕ›ıÂfifi˘ ‰‘< Õ˘{ ¿ı ±Îı»˘ Õ˘{ fiÏË, ’flo÷< Õ˘@Àflı ±Ï‘¿Ú÷’HÎı …HÎÎT›Î ‹<…⁄ … flıÏÕ›ıÂfifi˘ Õ˘{ ÿÿafiı ±Î’‰Î‹Îo ±Î‰ı »ı ÷ı‰Ì ÏÁVÀ‹ »ı ÷◊Î ±Î ‹ÂÌfifi˘ Ïfi›Ï‹÷’HÎı ‹ıÏÕ¿· ÏŒÏ{ÏÁVÀ ±◊‰Î flıÏÕ›ıÂfi ÁıNÀÌ ±˘ÏŒÁfl ¶ÎflÎ ‹ÂÌfi ⁄flÎ⁄fl ¿Î‹ ¿flı »ı ¿ı fiÏË ÷ıfiÌ «¿ÎÁHÎÌ ¿fl‰Î‹Îo ±Î‰ı »ı. ¿ıLÁfl ÁıLÀflfiÎ flıÏÕ›ıÂfi ±˘L¿˘·˘Ï…VÀ Õ˘. ∑ÏÊ ’o«Î·fiÎ …HÎÎT›Î ‹<…⁄, ±Î fi‰Ìfi ‹ÂÌfi Ëη‹Îo ≥·ı@Àˇ˘ ÏÁfi∞˝ Ï·Ïfi›fl ±ı@Á·flıÀfl ÁÎ◊ı ¤Î√ÌÿÎflÌ‹Îo ¿Î›Û ¿flÌfiı ÁÎfl‰Îfl ‹ÎÀı ±Î‰÷Î ÿÿa±ÎıfiÎ ‘ÁÎflÎfiı ’ˢo«Ì ‰‚‰Î‹Îo ‹ÿÿw’ ◊Âı,

±fi_÷ ±_⁄ÎHÎ̱ı ’HÎ √΋fiÎ ·˘¿˘fiı ‹‚Ìfiı ÷ı‹fiÌ ÁÎ◊ı ««Î˝ ¿flÌfiı ±Î’ÏkÎfiÎ Á‹›‹Î_ ÷ı‹fiÌ ’Õ¬ı ˢ‰Îfi_ …HÎÎT›_ Ë÷_. (√…flÎ÷ ÀÎ¥QÁ Á_¿·fi)

Õ˘. ‹¿ı ⁄ΉÌÂÌfiı ⁄ıVÀ √Λfiı¿ Á…˝fi ±˘Œ ≥„LÕ›Îfi˘ ±ı‰˘ÕÛ ±‹ÿΉÎÿ— ±‹ÿΉÎÿfiÎ Õ˘. ‹¿ı ⁄ΉÌÂÌfiı ÏÿSËÌ‹Î_ ›˘Ω›ı·Î ¿Î›˝ø‹‹Î_ ⁄ıVÀ √Λfiı¿ Á…˝fi ±fiı ⁄ıVÀ √Λfiı¿ ¿ıLÁfl Á…˝fi ±˘Œ ≥„LÕ›Î2017fi˘ ±ı‰˘ÕÛ ±ıfiΛ÷ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. Õ˘. ⁄ΉÌÂÌ »ıS·Î_ hÎHÎ ‰Ê˝◊Ì Á÷÷ ±Î ±ı‰˘ÕÛ ËÎ_Á· ¿flÌ flèÎÎ »ı. ±ı¿ … Õ˘@Àflfiı «Îfl ‰¬÷ ±Î ±ı‰˘ÕÛ ‹Y›˘ ˢ› ÷ı‰Î Õ˘. ⁄ΉÌÂÌ ¤Îfl÷fiÎ ±ı¿‹ÎhÎ Õ˘@Àfl »ı. Õ˘. ⁄ΉÌÂÌfi_ ±I›Îfl Á‘Ì » ≥LÀflfiıÂfi· ±fiı 17 fiıÂfi· ±ı‰˘ÕÛ◊Ì ÁL‹Îfi ◊›_ »ı.

…ıfiÎ ’ÏflHÎ΋ı ±‹ı ÁıLÀfl‹Î_ ÿÿa±Îıfiı I‰Ïfl÷ ±fiı ±Ï‰fl÷ flıÏÕ›˘ ◊ıfl’ÌfiÌ ÁÎfl‰Îfl ’ÍflÌ ’ÎÕÌ Â¿ÌÂ<o. ±Î fi‰Ìfi ±ı@Á·flıÀfl ‹ÂÌfi flıÏÕ›ıÂfifiÎ Õ˘{fiÌ ¬Î÷flÌ ±Î’ı »ı. ±Î Àı@fi˘·˘∞fiÎ μ’›˘√◊Ì ÁÎfl‰Îfl‹Îo «˘¿ÁÎ¥ ‰‘÷Îo ŒıŒÁÎo ±fiı ›¿Ú÷fiÎ ¿ıLÁfl ‰√ıflı‹Îo flıÏÕ›ıÂfifiÎ Õ˘{ ±Î Àı@fi˘·Î∞fiÌ ‹ÿÿ◊Ì ±Î’‰Î‹Îo ±Î‰ı »ı. ±Î Àı@fi˘·Î∞◊Ì ÁÎfl‰ÎflfiÎ ·Î¤˘‹Îo Áo«Î·fifi˘ ±Îı»˘ Á‹› ◊‰Î◊Ì ⁄ÌΩ ÿÿafiı ‹ÂÌfi‹Îo ·ı‰Î ‹ÎÀı Õ˘{ ±Î’ı·Î ÿÿafiı μ÷Ή‚◊Ì »^ÀÎ ¿fl‰Î‹Îo ±Î‰÷Î fi◊Ì. ÀÍo¿‹Îo 20 Ï‹ÏfiÀfiÎ gÁ√· Õ˘{fiÌ ‹ÎhÎÎ CÎÀÌfiı ⁄ı◊Ì ±Îà ϋÏfiÀ …ıÀ·Ì ◊¥ √¥

»ı. lÌ¿ÚWHΠˢ„V’À·fiÎ ¿ıLÁfl ÁıLÀflfiÌ V◊Î’fiÎ ‰ÊÛ 2004‹Îo ¿fl‰Î‹Îo ±Î‰Ì Ë÷Ì. ±Î ±I›Î‘<Ïfi¿ ÁıLÀfl flıÏÕ›ıÂfi, ‹ıÏÕÏÁfi ±fiı ÁÏ…˝¿· ±˘L¿˘·Î∞fiÌ ÁΑfiÁ΋√˛Ì◊Ì ÁF… »ı ±fiı ÿÿa±Îıfiı ÏfiWHÎÎ÷ Õ˘@ÀflfiÌ ÀÌ‹ ¶ÎflÎ ÁÎfl‰Îfl ’ÍflÌ ’ÎՉ΋Îo ±Î‰ı »ı. ±Î ÁıLÀfl‹Î_ ÿfl ‰ÊıÛ 500 ¿ıLÁflfiÌ Á…ÛflÌ, 1500◊Ì 2000 flıÏÕ›ıÂfifiÌ ÁÎfl‰Îfl ±fiı 2500◊Ì 3000 Ï¿‹˘◊ıfl’ÌfiÌ ÁÎfl‰Îfl ’ÍflÌ ’ÎՉ΋Îo ±Î‰ı »ı. ⁄˘fi‹ıfl˘ ÀˇÎLÁM·ÎLÀ ÁıLÀfl ’HÎ ·˘ËÌfi<o ¿ıLÁfl ‘flΉ÷Î ÿÿa±Îıfiı ÁÎfl‰Îfl ’ÒflÌ ’ÎՉΠ‹ÎÀı ÁÁF… »ı. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

Áfl÷‹Î_ ωA›Î÷ “ËÎÀÛ ŒVÀÛ”fiÎ ¿ÎÏÕÛ›˘·˘Ï…VÀ (ÕÎ⁄ı) Õ˘. ±÷· ±P›_¿flfiı “ÀÎ≥QÁ ±ıF›¿ıÂfi ±Î≥¿˘fi 2017” ±ı‰˘ÕÛ ±ıfiΛ÷ ◊›˘ Ë÷˘.

±Î_√‚Ì «ŸK›Îfi_ ’fi ¤Ï‰W›fi_ ¤Î◊ ⁄Î_‘˘. »ıS·Î_ 11 ‰Ê˝◊Ì Áı‰Î¿Î›˝fl÷ ±ıfi∞±˘ Á_V◊Î fiÎ÷-Ω÷ ¨«-fiÌ« ‘‹˝ ¿ı ¤ıÿ¤Î‰ ÏÁ‰Î› »ıS·Î_ 11 ‰Ê˝◊Ì ¿Î›˝fl÷ »ı. ±Î Á_V◊Î Ïÿ·ıfl ÿÎ÷ÎfiÎ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ◊Ì ¿Î›˝fl÷ »ı. Ëη …\fiÌ ⁄ı ‹Î‚fiÌ Ï⁄„SÕo√‹Î_ ¿Î›˝fl÷ »ı. Áω‘΋Î_ CÎflÕÎ-‹Î-⁄Î’fiı μ’fl «Õ‰ÎfiÌ ◊˘ÕÌ ÷¿·ÌŒ ’Õ÷Ì Ë˘› »ı. Á‹›fiı ‹Îfi ±Î’Ì Áı‰Î ¿fl‰ÎfiÌ ¤Î‰fiÎ ÁÎ◊ı ±Î Á_V◊Î ÷fi-‹fi ’˛ı‹◊Ì ‹Îfi‰ Áı‰Î ±ı… ’˛¤ Áı‰Îfi_ ¿Î›˝ ¿flı »ı. ±Î Á_V◊Îfiı ¤Î‹ÎÂÎfiÌ CÎHÎÌ ⁄‘Ì …wfl »ı. Ωı ¿˘¥ ‹Îfi‰÷Îfiı ‹Îfi ±Î’Ì CÎflÕÎ ‹Î-⁄Î’fiÎ ·Î_⁄˘ ËÎ◊ ¿flÂı ÷˘ ÷ıfiÌ Á_V◊Î fi˘Ó‘ ·ıÂı. ¤Ï‰W›fi_ ¤Î◊ ⁄Î_‘‰Î ‹ÎÀı μk΋ ±‰Áfl ÿ‰Î ±_÷flfiÎ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ÿÒfl Á‘Ì ’Ë˘Ó«Ì Â¿ı »ı. ÿ‰Î ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ¢’Ÿ√‹Î_ ¿ı ‹˘·‹Î_ ‹‚÷Î fi◊Ì. ÏfiflΑÎfl ‹Î-⁄Î’fiÎ ±_÷fl◊Ì ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±Î’ı ÷˘ g…ÿ√Ìfi˘ ⁄ıÕ˘ ’Îfl ◊Âı. T≤©Îl‹fiÌ ’˛‰ı ’˛Ïø›Î «Î· »ı. …fifiÌ …HÎı ÷˘ hÎHÎ …HÎ…ı, ¿Î_ ÿÎ÷Î, ¿Î_ ¤@÷, ¿Î_ Âfl‰Ìfl fiÏË÷fl flËı…ı ÷_ ‰Î_{HÎÌ ÷_ ‹÷ √‹Î‰Ì fifl - {‰ıfl«_ÿ ‹ıCÎÎHÎÌ ÷Ì◊Ì ¤˘…fi ‹ÎÀı ±‹S› ÷¿. …L‹Ïÿfi, ·BÔfi, ‰ÎV÷, lΩ’ZÎ, ’H›÷Ì◊Ì, lÌ‹_÷, …fi˘¥, Â¤¿Î‹fiα˘ Â¤ ’˛Á_√˘±ı ±Îl‹‰ÎÁ̱˘fiı ¤˘…fi ±Î’Ì ±’Î‰Ì ’H›fi_ ¤Î◊_ ⁄Î_‘˘ T≤©˘fiı ÿkο ·ı‰ÎfiÌ ›˘…fiÎ Âw ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ÷¿÷Ì Œ˘À˘ ‹¿‰Îfi_ ±Î›˘…fi ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı· »ı. ÷¿÷Ìfi_ ’˛Œ ÿÎ÷Îfiı ’hÎ ¶ÎflÎ ‹˘¿·‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. Á_V◊ÎfiÌ w⁄w ‹·Î¿Î÷ı ’‘Îfl‰Î ËÎÏÿ¿Û ±Î‹_hÎHÎ »ı. Mahavir Kalyan & Vikash Trust State Bank of India Bilimora (Devsar) Branch A/C. 352 88728099 Ifsc code SBI N 0007770

±‹ıÏfl¿Î„V◊÷ ΩHÎÌ÷Î Á΋ÎÏ…¿ ¿Î›˝¿fl ±fiı “√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ” √˛’fiÎ «ıfl‹ıfi-’˛¿Î¿ ’•lÌ Õ˘. Á‘Ìfl ’fl̬ ÷Î…ı÷fl‹Î_ √…flÎ÷fiÌ ⁄ı Ïÿ‰ÁfiÌ ‹·Î¿Î÷ı ±ÎT›Î Ë÷Î. ÷ı‹HÎı √Î_‘Ìfi√fl‹Î_ √fl‰Îflı √…flÎ÷fiÎ ‹A›‹_hÎÌ Ï‰…› w’ÎHÎÌfiÌ Â¤ıE»Î ‹·Î¿Î÷ ·Ì‘Ì Ë÷Ì ±fiı ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ‰Á÷Î √…flÎ÷̱˘ √…flÎ÷ ÁÎ◊ı ‰‘ fiı ‰‘ ¿ı‰Ì flÌ÷ı Á_¿‚Î¥ ¿ı ÷ı ±_√ıfiÌ ««Î˝ ¿flÌ Ë÷Ì. ±Î ’˛Á_√ı flÎ…¿˘ÀfiÎ ΩHÎÌ÷Î μz˘√’Ï÷ ±fiı Á‹Î…Áı‰Ì «_ƒ¿ÎL÷¤Î¥ ¿˘ÀÌ«Î ’HÎ ËÎ…fl flèÎÎ Ë÷Î. (Œ˘À˘— √…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

‰‘ ω√÷ (’»’fl») ’˛‹¬

lÌ ‹Î‘‰·Î· ’fl˘ÏË÷

(M) +91 9925673021, (O) +91 2634 - 285121 ‹ËΉÌfl T≤©Îl‹, ωl΋B≤ËfiÌ ±Î√‚, ‹. ’˘. ⁄Ì·Ì‹˘flÎ (‰ıVÀ) ÷Î. √HÎÿı‰Ì. Ï…. fi‰ÁÎflÌ 396321. Email: madhavlal.purohit@gmail.com


August 18, 2017

16

±ùÃVË 18, 2017

HOTEL/MOTEL INDUSTRY HOTEL/MOTEL: SALE / LEASE / BUY

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

TWO HOTELS (FRANCHISE) FOR SALE IN SALINA, KANSAS 67401. ASKING PRICE $1 MILLION. Right off Highway I 70, Owner Financing available. Good Opportunity. Call Mohit (785) 571 0001 / (785) 571 0002

Franchise motel in Iowa looking for the following positions: front desk clerk, laundry, young housekeeping couple, and a resident manager to run small 35 room hotel. Call Ray 319-512-9039

Eagan, Minnesota Üë_ ±ëäõá ÀLËÿí ³Þ ±Þõ VÝñËûçÜë_

08/18-09/08 - JG

Raj Patel: 507-210-6180

08/18 - 09/08 - SL

42 ROOMS INDEPENDENT MOTEL IN OHIO, 1 BDRM Manager's apt with adjoining 1.5 acre open commercial land for sale or partnership. Excellent cash flow, owner finance available. Call (513) 289 7397 / (513) 330 5273

08/18 - 09/08 - SL

CORTLAND COUNTY, NY 40+ Room Franchise Motel in excellent condition, Gross $450K, Price $1,600,000 CALL SHIV (BROKER) (732) 718 3045

08/18 - 09/08 - SL

For Sale Coach House Inn – 38 rooms Edenton NC Contact : 804-591-1755 (Mon to Friday 10 am till 4pm ) Email: MKLHotel@gmail.com

Wanted House keeping couple for Franchise Motel in St. Louis MO Good Salary and Accommodation Provided. Contact 314-330-4621 / 314-497-3292

08/18-09/08-MS

ÜõìÍçÞ×í 125 Üë´áÞë ±_Ößõ ìäVÀùLçíÞÜë_ ±ëäõáí ÜùËõá 6 ÜëËõ ÁLË ÍõVÀ ±Þõ èëµçÀíìÕ_à VËëÎÞí Éwß Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. äÔð ìäÃÖ ÜëËõ ç_ÕÀó ÀßùÑ Peter Patel 312-206-2264

08/18-09/08-ym

96 Rooms Franchise Motel Charleston, South Carolina Üë_ ÉÞßá ÜõÞõÉß ÜëËõ ìç_Ãá / ÀÕá, ÁLË ÍõVÀ

@áëÀó, èëµçÀíìÕ_à ±Þõ vÜ ³LVÕõ@ËßÞí Éwß Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. ç_ÕÀóÑ ìäìÕÞ ÕËõá (609) 529 2001 08/18 - 09/08-SL N. Texas - Hwy I40 (41 Rooms Econolodge) 06/16-08/25-ym

28 UNIT MOTEL WITH SMALL C-STORE, 4 BEDROOM HOUSE. Only Motel on Interstate Exit, near Army base. Same owner since last 31 years. Owner Retiring. Serious Buyers only. Call (315) 788 2830

07/21 - 10/06-SL

±Þõ Missouri (48 Room - Motel 6 - Chicago×í Þ°À) Üë_ Front Desk ±Þõ Housekeeing ÜëËõ ÀÕáÞí Éwß Èõ. áíÃá èùäð_ Éwßí. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. ç_ÕÀóÑ 575-202-6265 / 575-635-8820 08/18 - SL NEED HOUSEKEEPING COUPLE / SINGLE For Franchise Motel in Long Island, New York. Free accommodation provided. Call Raj (201) 362 3313

08/18 - 09/08 - SL

To advertise in Hotel/Motel industry Call: 212-675-7515

NEED EXPERIENCED FRONT DESK COUPLE / SINGLE FOR 40 ROOMS FRANCHISE MOTEL IN NIAGARA FALLS, NY. Fluent English, Computer literate and Legal must. Also Housekeepers needed. Free Accommodation provided. Email Resume : jalacorp@yahoo.com / (716) 215 8272

08/18 - 09/08 - SL

To view Motel/Hotel ads online, visit gujarattimesusa.com/motel.html

èëµçÀíìÕ_à ÖõÜÉ ÁLË ÍõVÀ ÜëËõ ÀÕáÞí Éwß Èõ. çëßù ÕÃëß ±Þõ ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. áíÃá èùäð_ Éwßí Èõ. äÔð ÜëìèÖí ÜëËõ ç_ÕÀó ÀßùÑ

EXPERIENCED RESIDENT MANAGER COUPLE TO HANDLE 38 ROOM FRANCHISE MOTEL IN CENTRAL NEW JERSEY. Good salary, Bonuses with Free Accommodation. Fluent English, Computer Literate & Legal must. E-mail resume : hotelcnj@gmail.com

08/16/16-08/25/17 YM

Ithica, NY Üë_ 44 wÜÞí Roadway Inn and Suits (³ãLËìßÝß ÀùìßÍùß) ÜëËõ Úõ èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí Éwß Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. áíÃá èùäð_ Éwßí. çëßù ÕÃëß. ç_ÕÀóÑ ÀëÞ° ±ëèíß 856-304-0801 08/11-09/01-sd

LÝð ÉçaÜë_ ±õìÍçÞ Þ°À ±Þõ ±ùèëÝùÜë_ @áíäáõLÍÜë_ ÁõLÇë´{ èùËáÜë_ ìç_Ãá ±×äë ÀÕáÞí èëµçÀíìÕ_à ÜëËõ Éwß Èõ. áíÃá èùäð_ Éwßí. ç_ÕÀó ÀìÕáëÑ 732-609-1537 08/04-08/25 - JG 70 Rooms Independent Motel in Columbus, Ohio need a help for housekeeping and front desk. Good Pay. Accommodation will be provided. Legal status and fluency in English must. Contact: Brijesh Patel 614-864-0600

08/04-08/25-sd

Þù×ý ÎùÀó, äìÉýìÞÝëÜë_ ³ãLÍÕõLÍLË ÜùËõáÜë_ ÁLË ÍõVÀ ÜëËõ ÀÕáÞí Éwß Èõ. ÁõLÇë´{ èùËõá ÜëËõ èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí Éwß Èõ. çëßù ÕÃëß ±Þõ ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. áíÃá èùäð_ Éwßí.. ç_ÕÀóÑ (757) 487-5796; 757-472-5796 Email: sirdrpatel@gmail.com

07/28-08/18-SD

Need legal Housekeeping Couple for franchise motel, Pennsylvania, 45 miles from Harrisburg, accommodation provided. Dinesh Patel: 717-860-0161 (9 AM to 9 PM)

07/28-08/18 - JG

Franchise Hotel in VA is looking for couple for Housekeeping /maintenance job with attractive pay. Must have a legal status. Accommodation will be provided. Contact Mr. Shah at 804.307.2235

07/28-08/18-SD

48 Rooms Econolodge Motel in Norfolk, VA need a couple for housekeeping. Free accommodation will be provided. Contact: 757-867-0204

08/04-08/25-sd

08/18 - 08/25 -SL

18 Rooms Independent motel for sale or lease with option to buy, available with owner financing at prime location on Pennsylvania Turnpike Exit-161 and Interstate - 70. Call Barry Patel at (814) 327-6312 OR Email: barrypatel@ymail.com for more information.

14 Rooms Motel in Great Barrington, Massachusetts need experienced couple for Housekeeping. Fluent English and Legal must. Accommodation provided. Call (413) 528-2350, Extn 0

08/18 - 09/08 - SL

07/28-08/18-ym

32 Rooms Independent Motel for Sale in Alabama on Interstate 59 with 4 BDRM Manager's apartment. Owner relocating. Owner Financing available. Serious inquiries only. Call (256) 524 2114

Need experienced Housekeeping Couple in Franchise Motel in Lancaster, PA with accommodation and good salary. Contact: Anand Patel (717) 572 5432 / (717) 397 4911 Manish Patel 717-572-5499

08/18 - 09/08 - SL

07/28 -08/18 - SL

HOTEL FOR SALE: 43 ROOM HOTEL FOR SALE in Downtown Mansfield, OH 44902. Asking Price $900K. For more details contact (516)-360-6055

08/04-08/25-sl

NEED EXPERIENCED FRONT DESK / MANAGER HELP, housekeeping, laundry and maintenance for Franchise Motel in Michigan & Ohio. Legal status must. Good salary with accommodation provided. Call 313-467-0051 or e-mail: rakesh7869@aol.com

08/18 - 09/15 - SL

Econolodge in Maryland, near Washington D.C. looking for front desk clerk & house keeping couple. Please contact Keyur Patel 410-905-2850

08/04-08/25-sd

86 Unit Quality Inn motel in Franklin, Ohio needs 2 couple for housekeeping . Accommodation provided. Legal status must. Contact: Bharat Patel 319-213-7475/319-538-5368

07/07-09/29-sd

Franchise Motel in Brookville, PA urgently looking for front desk clerk. good salary and free accommodation provided. Contact: Peter Patel 609-820-5905

08/04-08/25-sd

Motel help for Desk clerk in Eastern NC. Choice or Wyndham experience preferred or will train. Housekeeping / Laundry help needed too. Legal Work status is a must. Call: 919-464-5688

08/04-08/25-ym

17 Room motel for Lease or to Manage in Nashville, TN. Ideal for retired couple. Call for more details 615 424 0438 or 615-776-2497 Email: parsji325@gmail.com

08/04-08/25-ym

Looking for Front Desk and Housekeeping help in Virginia. Must be legal to work and fluent in English. Experience prefer. Accommodation provided. Contact: 410-412-4430 Email: qualityinn386@gmail.com

08/18-09/15-ym

61 Rooms Franchise Motel in New Braunfels, Texas Üë_ èëµçÀíìÕ_à ±Þõ áùLÍÿí äÀó ÜëËõ ÀÕá ½õ´±õ Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ çë×õ. ç_ÕÀóÑ ìÞÀ ÕËõá 830 400 0013 Email: nita083@gmail.com

07/07- 09/22-SL


±ùÃVË 18, 2017 August 18, 2017

17

HOTEL/MOTEL INDUSTRY HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

LÝð ÉçaÜë_ ÁõLÇë³{ èùËõá èõSÕ

èùËõá èõSÕ ÀõLçëç ìçËí, ÀõLçëç VËõËÜë_ ÁõLÇë´{ èùËõá ÜëËõ èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí Éwß Èõ. ±ëÂë äæý ØßQÝëÞ CëHëí wÜù Üâí ßèõåõ. µÕßë_Ö ±ÞðÛäí èëµçÀíìÕ_à ±Þõ Üõ´LËõÞLçÞð_ ÀëÜ Àßí åÀõ Öõäë TÝã@Ö±ùÞí Éwß Èõ. ±ëÀæýÀ ÕÃëß ±Þõ ìÀÇÞ çë×õ ßèõäëÞí çÃäÍ ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. ÕíÀ±Õ ÀßäëÞí TÝäV×ë ÀßäëÜë_ ±ëäåõ.

A Franchise Motel in Iowa looking for House keeping couple. Good salary. Accommodation will be provided. Legal status must Call 12 pm to 6 pm Dipak Amin 319-601-0923

èëµçÀíìÕ_Ã, ÁLË ÍõVÀ, Üõ³LËõÞLç ÜëËõ çÙÃá ÀÕáÞí Éwß Èõ. çëßù ÕÃëß ÖõÜÉ ßèõäëÞí çÃäÍ Èõ. èùËõá çõSç ±õçùçí±õË (±ÞðÛä ±Þõ ÀùQÝðÞíÀõåÞ VÀíá Éwßí Èõ)

èíÞëÑ 201-936-8762 • ìäìäÝÞÑ 757-620-9207 (çÜÝÑ çäëßõ 9 ×í çë_ÉÞë 7 çðÔí)

08/18 - 09/08-SD

Small Independent Motel in VA need couple to manage a Motel and another couple for housekeeping. Accommodation will be provided. legal status must. Call 434-535-8535/ 434-594-6926

Also we have Front Desk and General Manager opening in Kansas City, KS. Call Mike Patel: 334-657-8100

08/04-08/25-sd

Franchise Motel in South Carolina need a single or couple for front desk and housekeeping. Good salary & accommodation provided. Must speak English call between 9 A.M to 5 P.M at 843-209-5570

08/11-09/01-sd

85 ROOMS FRANCHISE HOTEL IN SCRANTON, PA need experienced Housekeeping Single / Couple help. Interior corridors and elevator. Accommodation provided. Call (516) 978 7125

08/11 - 09/01 - SL

ìÜ{ùßíÜë_ ±ëäõáí ÁõLÇë´{ ÜùËõáÜë_ ìç_Ãá ÁLË ÍõVÀ ±Þõ èëµçÀíìÕ_à ÜëËõ ÀÕáÞí Éwß Èõ. áíÃá èùäð_ Éwßí. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. ç_ÕÀóÑ (646) 286 8900 / (816) 520 9358 (9 AM to 5 PM)

08/04 - 08/25 - SL

FRANCHISE HOTEL in Hagerstown, Maryland. NEED COUPLE For Housekeeping AND Laundry Help. FREE ACCOMMODATION PROVIDED. Grocery Store Walking Distance. LEGAL STATUS MUST. PLEASE CALL: Suresh Patel (301) 791-8100 (Hotel) (240) 520-3131 (Mobile)

07/28-08/18 - JG

07/28-08/25-ym

South Indiana ±Þõ Kentucky Üë_ ÁõLÇë´{ ÜùËá ÜëËõ

èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí Éwß Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. áíÃá èùäð_ Éwßí. ç_ÕÀóÑ Bhavin Patel (269) 501 2626 07/28-08/18-SL FRANCHISE MOTEL IN NEW YORK / NEW JERSEY NEED couple for House Keeping and Single for Front Desk Help (Computer Literate, Fluent English must) Legal Status required. Accommodation provided. Call Nick (201) 637 5062 / Nishith (732) 500 8425

09/09-09/01-sl

To advertise in Hotel/Motel industry Call: 212-675-7515

08/04-08/25-SL

Experienced Couple needed for Front Desk (Fluent English & Computer literate) and Housekeeping Couple for Independent Motel in San Antonio, TX 78201. Legal status must. Accommodation provided. Call (210) 452 8377

07/28 -08/18-SL

36 ROOM FRANCHISE MOTEL IN MINNESOTA NEED SINGLE / COUPLE FOR FRONT DESK & HOUSEKEEPING. ACCOMMODATION PROVIDED. LEGAL MUST. CONTACT GARY (218) 791 9637

08/11 - 09/01 - SL

Franchise motel in Alabama need couple for Housekeeping. Accommodation will be provided. Call: 256-345-2710 or 256-345-2489 (9 AM to 8 PM)

08/11-09/01-sd

Tusan, Arizona Üë_ 18 wÜÞí ÜùËõá ÜõÞõÉ Àßäë ÜëËõ ÀÕáÞí Éwß Èõ. áíÃá èùäð_ ±Þõ ±_Ãþõ° ±ëäÍäð_ Éwßí. ç_ÕÀóÑ 520-789-4685 08/11-09/01-sd NEED SINGLE / COUPLE FOR FRONT DESK HELP having experience, fluent English and computer knowledge. Must also manage housekeeping work. Legal Status must. Call (774) 993 9950 / (978) 340 2626

07/28 -08/18 - SL

çëµ× Ëõ@çëçÜë_ ÜùËõá ÜëËõ èëµçÀíìÕ_à ÀÕá ±Þõ Þë´Ë ±ùìÍËß ½õ´±õ Èõ. Çù´ç ±õÍäëLËõÉ ±ÞðÛä Éwßí Õß_Öð Éwß ÕÍõ Öù ËÿõìÞ_à ±ëÕíåð_. áíÃá VËõËç èùäð_ Éwßí. Email resume to comfortsuitescotulla@gmail.com OR call (830) 308-7232 ±×äë ÜõçõÉ ÜñÀù.

FRANCHISE MOTEL IN MARYLAND NEED SINGLE/COUPLE FOR FRONT DESK. FLUENT ENGLISH, COMPUTER KNOWLEDGE AND LEGAL STATUS MUST. ACCOMMODATION WILL BE PROVIDED. PLEASE CALL 301 733 2700 OR 240 469 5526 (9AM TO 9PM)

07/28-08/18-ym

08/04-08/25-ym

NEED HOUSEKEEPING COUPLE for Independent Motel in New York (NY 12553). Legal must. Free Accommodation provided. Call Hiren (862) 684 5286 / (973) 778 6113

08/11 - 09/01 - SL

LOOKING FOR HOTEL MANAGER IN COLUMBIA, SC. MUST 3+YRS HOTEL MANAGER EXPERIENCE. CALL 803-463-7352

08/04-08/25-ym

NEED FRONT DESK HELP FOR NORTHEAST INDIANA (2 HRS AWAY FROM CHICAGO & DETROIT) English, Computer literate and Legal status must. Free accommodation provided. Call (413) 374 6027

Franchise Hotel in Baltimore, MD looking for Front Desk Couple / Individual with fluent English and Computer knowledge. Accommodation provided. Contact: 410-905-2656

08/11-09/01-MS

08/11-09/01-sd

Independent Motel in Virginia need a experienced couple for front desk help. Legal status must and both should have fluency in English. Accommodation and good salary will be provided. Call: 757-285-8822 Email: shaileshblue@yahoo.com

06/16-09/01-MS

BALTIMORE, MARYLAND Hilton Franchise Hotel seeks FRONT DESK CLERKS and NIGHT AUDITORS with fluent English and computer skills looking for long-term employment with excellent salary and accommodation provided. Hotel Management Company seeks Assistant Manager with Hilton / Holiday Inn / Marriott experience preferred looking for growth-oriented company and bonus potential. Call Mike Patel: (443) 280-9767Fax Resume:(410) 420-9311 Email: mikepatel606@gmail.com

Franchise Motel in North Carolina needs experienced young couple for Housekeeping [Room Cleaning] And another young couple need for Front desk (Fluent English required) and Housekeeping room supervision. Accommodation will be provided. Legal status must. Contact:727-430-1809 Email: ramada28803@yahoo.com

07/28-08/18-SD

Baltimore ±Þõ PhiladelphiaÜë_ ±ëäõá ÜùËõá ÜëËõ Manager, Housekeeping Ö×ë Front Desk ÜëËõ ±_Ãþõ° ½HëÀëß ÀÕá ±×äë ìç_Ãá TÝã@ÖÞí ÖëIÀëìáÀ Éwß Èõ. çëßù ÕÃëß ±Þõ ßèõäëÞí TÝäV×ë ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. Call Jagruti: (717) 860-8604

12/23-12/15-mv

Need Experienced Front Desk Supervisor for Hotels in Midwest. Fluent English, Computer, Legal must. Housekeepers also needed. Accommodation available. Email Resume with references : jagir73430@aol.com. Call: Marc (269) 277 3131 / (248) 225 9345

08/04-09/22-sd

08/11 - 09/01 - SL

Franchise Hotel In Roanoke - VA need Front Desk Clerk including Night Auditor help (English with computer skills). Couple needed for Housekeeping. Free accommodation provided. Legal Status must. Call (540) 255 8166

Williamsburg, Virginia Üë_ 140 wÜÞí èùËõá ÜëËõ èëµçÀíìÕ_à ÀÕá, áùLÍÿí ÜëËõ, ÁLË ÍõVÀ @áëÀó, Üõ´LËõÞLç ÜëËõ ±Þõ ±ëìçVËLË ÜõÞõÉßÞí ÉBÝë µÕáOÔ Èõ. áíÃá èùäð_ Éwßí. ç_ÕÀóÑ Himanshu Patel 203-300-9005 07/28-08/18-ym

08/11 - 09/01 - SL

To read Gujarat Times online, visit www.GUJARATTIMESUSA.com To advertise on GUJARAT TIMES website, send an email to info@gujarattimesusa.com


(3 years subscription) *Limited time offer for NEW customers only

Subscribe to Gujarat Times

For a limited time only*

Special Of f e r

$111

For more information

18, 2017

Call: 212-675-7515 Fax: 212-675-7624 Email: Gujtimesusa@gmail.com subscribe@gujarattimesusa.com

August 18, 2017 ±ùÃVË

18

áÂù, ÃðÉßëÖ Ëë³QçÞë çÜëÇëßù ±Þõ çMÖÀ ìäæõ ±ìÛÕþëÝ, Ü_ÖTÝ ìÕþÝ äëÇÀìÜhëù, ±ëÕ çèð çë×õ ±Üëßù èoÜõåë ±ëIÜíÝÖëÛÝùý ÞëÖù ߏëù Èõ. ÃðÉßëÖ Ëë´QçÞë ìäÀëçÜë_ ±ëÕÞù Îëâù ±ÜñSÝ Èõ. ±ëÕÞë VÞõè ±Þõ çèÀëßÞõ ÀëßHëõ É ÃðÉßëÖ Ëë´Qç ìØÞ ÕþìÖìØÞ ÕþÃìÖ çëÔí ߏëð_ Èõ. ±ëÕ çèðÞë ÕþõÜÛÝëý ±ëÃþèÞõ ÜëÞ ±ëÕíÞõ ±Üõ äëÇÀùÞë ÕhëùÞí ÀËëß ÕðÞÑ åw Àßí ߏëë Èí±õ. ±ëÕ çèðÞõ ±õËáí É ìäÞ_Öí Èõ Àõ, Àù´ TÝã@Ö, ç_V×ë Àõ ç_ÕþØëÝ ÜëËõ ÕhëÜë_ TÝã@ÖÃÖ ËíÀë Àõ ìËMÕHëí Àßäí Þìè. Üëhë

Àù´ Õþç_à Àõ CëËÞë Àõ ÀëÝý ÕßIäõÞù ÖÜëßù ÜúìáÀ ÕþìÖÛëä ÜùÀáåù Öù ÃÜåõ. ÃðÉßëÖ Ëë´QçÜë_ ÕþÃË ×Öë çÜëÇëßù ìäæõ ÖÜõ ÞðÀÖõÇíÞí Àßí åÀù Èù. ÃðÉßëÖ Ëë´QçÜë_ ÕþÃË ×Öë ±ÜõìßÀëÞë ÛëßÖíÝ çÜðØëÝÞí ÕþT²ìkëÞë ±èõäëáù ìäæõ ±ëÕ ±ëÕÞð_ Ü_ÖTÝ ±ëÕí åÀù Èù. ÖÜëßí ±ëçÕëç ×Öí ÃìÖìäìÔ Àõ ÞùîÔÕëhë CëËÞë ÚëÚÖ ÕHë ÖÜõ ±ÜÞõ áÂí åÀù Èù. èë, çMÖÀ ÜõÃì{ÞÜë_ ÖÜÞõ åð_ ÃÜõ Èõ. åð_ Þ×í ÃÜÖð_, À´ ÀùáÜù äë_ÇäëÜë_ ÖÜÞõ ßç ÕÍõ Èõ, À´ ÀùáÜ ÖÜÞõ ÀoËëâëÉÞÀ áëÃõ Èõ, ÖÜëßí ÄãW˱õ çÀÜë_ åð_ åð_ èùäð_ ½õ´±õ, ÖÜõ ÀÝë áõÂÀù Àõ ÕhëÀëßùÞë áõ äë_Çäë ÜëÃù Èù, çÀÜë_ è° åð_ ÂñËõ Èõ, èëáÜë_ çÀ ÜõÃõì{ÞÜë_ ÕþÃË ×Öë áõÂù ÚëÚÖ ÖÜëßù åð_ ±ìÛÕþëÝ Èõ ±õ ±ÜÞõ ±äUÝ áÂí ÜùÀáù. ÖÜëßùõ ±ìÛÕþëÝ, ÖÜëv_ Ü_ÖTÝ ±Üëßõ ÜëËõ ±ÜñSÝ Èõ. ±Üõ ÖÜëßë çñÇÞÞí ±äUÝ ÞùõîÔ á´åð_. ÖÜÞõ ÖÜëßí ÜÞÃÜÖí, ÖÜëßí Õç_ØÞí äë_ÇÞçëÜÃþí Üâõ ±õÞí ÕñßõÕñßí ÖÀõØëßí ßëÂíåð_. ÖÜëßù Õhë ÃðÉßëÖí ÛëæëÜë_ áÂëÝõáù èùäù ½õ´±õ.

ÖÜëßù Õhë VÕWË, Üðtëçß ±Þõ Ë>_Àù èùäù ½õ´±õ. ÖÜõ ±ÜÞõ ÞíÇõÞë çßÞëÜõ ËÕëá Àõ ³Üõá×í ÜùÀáí åÀù Èù. ±×äë ÖÜëßù Õhë ±ÜÞõ ÎõÀç ÕHë Àßí åÀù Èù. ±ëÕ çèðÞù µIçëèÛÝùý ÕþìÖçëØ Üâåõ É ±õäí l©ë ßëÂäëÞð_ ÜÞõ ÃÜõ Èõ.

— èçÜð ÚëßùË Ñ Ö_hëí

±ëÕÞë áõ ÜùÀáäëÞð_ çßÞëÜð_

GUJARAT TIMES Hasmukh Barot - Editor-in-Chief 115 West 30th Street, Suite 1206 New York, NY 10001 Email: editor@gujarattimesusa.com Fax: 212-675-7624


±ùÃVË 18, 2017 August 18, 2017

19

ßí±á ±õVËõË

BUSINESS / SERVICES DIRECTORY REAL ESTATE/MORTGAGE

REAL ESTATE/INVESTMENT

ACCOUNTANTS/CPA

REAL ESTATE

ANJAY ACCOUNTAX SERVICE NJ LLC

Harish Hathiwala, CPA

AMA

Specializing in Small Businesses

Mortgage

Hotel-Motel-Property Management Accounting, Auditing, Income Tax, Peer Review

Individual • Business • Corporation 03/10-03/09/18-SD

NMLS # 248057

03/10-03/09/18-SL 07/21-07/13-sd

ASTROLOGER

Áí çìäýçÑ Þä½Ö ìååðÞë ÞëÜÀßHë (ßëìå) ½õ³ ±ëÕíåð_

ÐÐ ÉÝ ±_Úõ ÐÐ

FÝùìÖæÞù ÇÜIÀëß

±ëÕÞí ÖÀáíÎùÞù µÕëÝ ½Hëäë ÜëËõ ÉLÜëZëß, ÉLÜÕhëíÀë, Éwßí ßIÞÞð_ ÜëÃýØåýÞ, ±_À FÝùìÖæÎâ ±Þõ ÎáëØõå. ±ëÕÞí ÛëæëÜë_ Î@Ö 31 ÍùáßÜë_ Üâåõ. ÉõÞë ÜëËõ ÉLÜÖëßíÂ, ÉLÜV×â ±Þõ ÉLÜçÜÝÞí ÉwìßÝëÖ Èõ. ÜëËõ ÞíÇõÞë Þ_Úß µÕß ìäÃÖ áÂëäù. Õ_ìÍÖ°

11/04-10/27/17-sd

VIDEO PHOTOGRAPHY

To advertise in Business Services Directory Call: 212-675-7515 Fax: 212-675-7624

or 214 282 0946 08/11-09/01-sd

PROFESSIONAL

FARMING

for ALL occasions

GOT LAND? Our Hunters will Pay Top $$$ To hunt your land. Call for a Free info packet & Quote. 1-866-309-1507 www.BaseCampLeasing.com

P h o t o g r a ph y & Video

Vandan Patel (Paliyadwala) Cherry Hill, NJ 08003 Call (856) 264-6005 (C) (856) 428-6783 (H) www.dipvandan.com Email: dipvandan@yahoo.com

08/11-ny

Land Bargains SCHENECTADY COUNTY TOWN OF DUANESBURG 14.7 acres views $41,000. 7.1 acres views $29,000. 2.9 acres views $24,000. Owner Financing www.helderbergrealty.com

(518) 861-6541 or (518) 256-6344

OCEAN CITY, MARYLAND. Best selection of affordable rentals. Full/ partial weeks. Call for FREE brochure. Open daily. Holiday Resort Services. 1-800-638-2102. Online reservations: www.holidayoc.com 5% base rent discountuse code NYPS17-2. Ends Oct-01-2017

Radio on your phones Anytime anywhere Listen Live Radio FREE

Doc Loans

PREPARATION

1-4 Family Homes / Investment Properties ●

BUSINESS- INDIVIDUAL

NEW COMPANY SETUP ACCOUNTING-PAYROLL AUDIT - REVIEW - COMPILIATION

02/17-04/17 mv

KESHAV LAL CPA

Call: Terry Gangaram President

WEDDING SERVICES WEDDING SERVICE, DECORATION & religious ceremony In NJ, DE, PA. Self-driver. Contact: 215-781-6503, 267-393-0712, 267-300-6576 092217-MS

(718) 441-1515 Email: terry@drexelmortgage.com MLO# 212919

WHITE HORSES for baraats: Beautifully adorned. Carriage too. Tristate area & more. Call Equishare USA (973) 644-3355 or visit: www.EBHorses.com We will beat any legitimate quote.

Drexel Mortgage Corporation

www.drexelmortgage.com 101-05 Lefferts Blvd. Ste. 201 Richmond Hill, NY 11419

Request Line: (732) 800-1008

To Listen through Home or Mobile Just Dial

(408) 418-5000

07/21-07/13-sd IQ

Loan thru 3rd party providers. NYS Dept of Financial Svcs. NMLS # 218414

08/11-ny

To advertise in REAL ESTATE call: 212-675-7515

NO

INCOME TAX

08/11-ny

VACATION RENTALS

MORTGAGE CORPORATION

ONE STOP SOLUTION

To advertise in BSD call: 212-675-7515 fax: 212-675-7624

ãV×Ö Úí±õÕí±õç Ü_ìØßÞí Þ°À (ÇëáíÞõ É´ åÀëÝ ±õËáë ±_Ößõ) ç_ÕñHëý ÎõìÜáí èëµç 4 ÚõÍwÜ (Úõ ÜëVËß ÚõÍwÜ) Õñ½ ±Þõ ÃõÜ ÜëËõÞë ìäåëâ wÜ ±Þõ ÜùËë ìÀÇÞ çë×õ äõÇäëÞð_ Èõ. äõÇëHëÀÖëý Õëçõ Îë´ÞëãLç_à µÕáOÔ Èõ. äÔð ÜëìèÖí ÜëËõ ç_ÕÀó ÀßùÑ vishinternational@gmail.com

REAL ESTATE/MORTGAGE

INCOME TAX

732-602-1120

Shri Photo Video DJ: Professional Photography, Video filming, and music for your special occasions.

Call Raja (516) 354-0909 www.shriproductions.com 12/08/17 JG

(732) 788-8161; (R) 732-5481014/100617-sd 0559

300 Kimball St Suite 204A Woodbridge, NJ 07095.

08/11-ny

123016-IQ

732-412-3611

07/14-07/06/18-SD

±ëß. ±ëß. Õ_ìÍÖ (Õ_ìÍÖ ßIÞ)

ÀùQMÝðËßë´{ûÍ, ±ëÌ ÛëæëÜë_ ÉLÜëZëß Üâåõ

04/21-07/28-sd

15 Wood Ave., Edison, NJ 08820

Waldwick, NJ 07463 201-632-1529 tejas@kapadialaw.com

FÝùìÖæí, LÝðÜßùáù°VË, ìÚ{Þõç, ÜõßõÉ, åëßíìßÀ ÕíÍë äÃõßõ Üñ_{äHëÞë çÇùË ÜëÃýØåýÞ Ö×ë ìÞØëÞ ÜëËõ ç_ÕÀó ÀßùÑ

House for sale Irving, TX

For many other promotion & more details visit our website: www.amamortgage.com

TEJAS S. KAPADIA, ESQ.

Real Estate, Business, Wills (Estate Planning), Immigration & General Law, Practicing in New York & New Jersey. Enrolled Agent with IRS.

GREENE COUNTY LAND SALE! AUG 12TH! 7 ac- $39,900 10 ac- $49,900 34 ac- $79,900 8 wooded homesites, 20 mins So of Albany. Stonewalls, private setting. Twn rd, utils! Terms avail. Call 888-905-8847 to register

FOR SALE

Office: (732) 632-8777 Cell: (732) 925-2229 Email: amamortgage@gmail.com

SINGH & SH AH

www.singhandshah.com (718) 343 4343

HOUSE FOR RENT BY OWNER : One Bedroom with Bath, living room on 2nd floor in Private House at Holliswood, NY 11423. Rent $1500 plus utilities. Prefer vegetarian family. Call (917) 282 9262 08/11-sl

CONTACT: MR. VORA

__________________________ Accounting and Tax Preperation for individual & Businesses. __________________________ 270-01 Hillside Avenue, New Hyde Park, NY 11040

REAL ESTATE

NJ/NY Banking Dept. Licensed Mortgage Broker

07/14-07/06/18-sd

HEMISH S. KAPADIA, CPA, EA, MBA, MS SUSHIL T. KAPADIA, CPA, EA, ACA Enrolled Agent with IRS, Certified Public Accountant, Chartered Accountant, Former Tax Auditor & Assistant to Income Tax Commissioner - NYC. 31+ years in practice. Tel: (201) 444-4648

RESIDENCIAL LOANS NEW JERSEY AND NEW YORK We offer low rates Conventional, FHA loans put as low as 3% down with lender paid PMI Please call us to qualify.

07/21-07/13-sd

New Business Set Up Service

Jersey City: (201) 656-2000 NY City: (212) 714-1988 Central Jersey: (908) 837-9030 Orlando: (407) 403-6582

FOR RENT

www.radiodil.com


August 18, 2017

20

¹ÚĂ&#x192;VĂ&#x2039; 18, 2017

@åÍÏçĂ&#x17D;ĂŤÂłĂ?Ýç CL ASSIFIED MATRIMONIAL: MALE

MATRIMONIAL: FEMALE

MATRIMONIAL: FEMALE

San Francisco based, high status Hindu Punjabi family seeks a beautiful professional girl for their handsome son, 38 yrs, 5'10", who is a well settled Prosthodontist (Dental specialist). Owns his own home and investments. E-mail: gauravsetiadds@gmail.com Cell: 415-954-2002

Gujarati parents invite correspondence for their Physician Doctor son, 41 years, innocently divorced, very short time, issueless from well educated and good family value girl. Email:

Gujarati Patel family invites proposals for their daughter US born Aug. 1974, M.S. Physical Therapy, never married. Kindly send your bio data to navjyot2000@yahoo.com

Gujarati Cha Gaam charotar Leuva Patel Parents invites correspondence for their 26 Yrs, 5'3", General biology daughter from US citizen well educated and family oriented boy. Contact: 201-850-0494. Send bio-data and picture to: patelmayuri65@yahoo.com

08/18-MS

To advertise in MATRIMONIAL call: 212-675-7515 fax: 212-675-7624

happylifepartner2017@gmail.com 07/21-08/11-sd

Charotar Patel, US permanent resident, MSc (Science) 32/5'7". Looking for educated girl US citizens/permanent resident/ Work permit/Student visa. Email: karanpatel1984@gmail.com

Contact: 319-499-1037 07/28-08/18-ym

â&#x17E;Ľ

MATRIMONIAL: MALE

07/28-08/18-ym

Wanted well educated, settled, US citizen/Green card holder match for Sikh/Aurora girl 35 yrs, 5'-2â&#x20AC;? (divorcee, issueless) beautiful, family oriented, educated visiting USA. Boy can be Sikh/Hindu Punjabi (clean shaven). Please send photograph and bio data at juneja0414@gmail.com

To advertise on

GUJARAT TIMES website

07/21-08/11-MS

send an email to info@gujarattimesusa.com

08/04-08/25-sd

Gujarati Lohana Parents invite alliance for their U S Citizen daughter 27 yrs / 5â&#x20AC;&#x2122; 7â&#x20AC;?, slim, Accountant, never married, from educated Hindu boy from good cultured family. Send photo / Bio data: pdpau@yahoo.com 08/04 - SL

To read Gujarat Times at www.GUJARATTIMESUSA.com EDUCATION

ADOPTION

BUSINESS OPPORTUNITIES

BUSINESS OPPORTUNITIES

BUSINESS OPPORTUNITIES

Adoption: Happily married couple want to provide a secure future to newborn. Unconditional love, Top notch education. Expenses paid. Contact Sarah & Roly (646) 342-4539 Se habla espaĂąol!

FOR SALE : LIQUOR STORE WITH HOUSE FOR SALE IN BATTLE CREEK, LOCATED AT 708 & 702 EAST MICHIGAN AVENUE, MI 49014 Contact Mohit (785) 571 0001 / (785) 571 0002

Nice Gas Station with convenience store on busy highway intersection in Montgomery County, PA for sale. Call Andy: 484-661-3358

BURLINGTON COUNTY, NJ Liquor Store and Bar with free standing Building, approx 3500 sqft, One Acre Lot, Gross $450K per year, Price $550K. CALL SHIV (BROKER) (732) 718 3045

08/18-ny

AUTO DONATIONS

To advertise in BUSINESS OPPORTUNITY

Donate your car to Wheels For Wishes, benefiting Makeâ&#x20AC;?Aâ&#x20AC;?Wish. We offer free towing and your donation is 100% tax deductible. Call (855) 376â&#x20AC;?9474

section call: 212-675-7515 fax: 212-675-7624

08/18-ny

C - Store & Gas Station for Sale in Cranston - Rhode Island. High commercial and residential traffic, busy Main Street, 4 Million + per year gross. Call (401) 368 6316 / (401) 954 9439 08/11 /SL

Gas station for sale Gas Station with convenient store in Waycross, Georgia. Nice location with 8 mpd. Only serious buyer inquire at 912-281-6331

CPT CP T & OP OPT T

07/28 -08/18 - SL

C- Store for sale Looking for Business opportunity-don't miss this chance. Only put 25k down plus inventory (rest owner financing available ) Rent 2500, Inside sale 325k, Gas 300k, lottery profit 13k absentee owner running totally on employees. Contact: 757-254-4455 / 757-675-4467

888.642.4620 07/21-10/06-iq

08/18 - 09/08 - SL

adoptivefamilyNYC@gmail.com

07/28-08/25-sd

Multiple Programs P rograms with

08/04-08/11-sd

07/21-08/11-sd

EDUCATION

7E3PEAK'UJARATI (INDI"ANGLA

(6/ )6WXGHQW9LVD &'3$3+RPH&DUH &KDQJHRI6WDWXV%%+-WR) 3ERVEYOUR0ARENTS

0HGLFDO$VVLVWDQW3&7 /RZHVW7XLWLRQLQ1HZ-HUVH\ 1HZ<RUN

gujarattimesusa.com epaper.newsindia-times.com epaper.desitalk.com epaper.desitalkchicago.com

.O,ICREQUIRED

3OHQXP,QVWLWXWH1-

3K 6DUDK&DUH86$

$FFHVV&DUHHUV1<

UG6W6XLWH -DFNVRQ+HLJKWV1<

*&+"LVD  *ERSEY#ITY .*

Read ePapers at

.EIGHBOR 2ELATIVES &RIENDS 'ETPAIDFORTHIS3ERVICES

%,-0LACE  "ROOKLYN .9

To read News India Times ePaper, visit ePaper.NewsIndiaTimes.com

05/19-08/11-ym

3KOHERWRP\(.*


±ùÃVË 18, 2017 August 18, 2017

21

@áëìçÎë³Íûç CL ASSIFIED HELP WANTED

HELP WANTED

HOUSEHOLD HELP WANTED

HOUSEHOLD HELP WANTED

Help wanted in Dunkin Donut Need Single or couple in Havre-de-Grace MD. Accommodation available near by premises. Legal status must. For more info call: Naran Patel 443-987-1003, Hasmukh Vasani 443-693-3832

150 Assembly & Production jobs available for an immediate start No experience necessary, very light work Work is in the Scranton PA and surrounding areas, Clarks Summit, Waverly, Moosic. Assembling and packing cosmetics. Shifts 7:30am-4:00pm, 4:30pm-1:00am, 10:30pm-7:00am Also work packing food products 6:00am-6:00pm, 6:00pm-6:00am Apply to ERG Staffing Service / Saileshkumar Patel 235 Main Street Dickson City PA 18519 Phone 570-483-4167 Low cost living in Scranton City compare to NJ/NY

èLËçýìäá (åëáùýË) Þù×ý ÀõßùìáÞëÜë_ ÃðÉßëÖí ÕìßäëßÞõ CëßÀëÜ ÜëËõ áíä-³Þ ÃðÉßëÖí ÚèõÞÞí áë_Úë çÜÝ ÜëËõ Éwß Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. äÔð ìäÃÖ ÜëËõ ç_ÕÀó ÀßùÑ ìØÞõå ÕËõá 704-906-9170

ËõQÕë, NáùìßÍëÜë_ ßèõÖë 75 äæýÞë Üëßë ìÕÖëlíÞí çõäë /Àëâ° á´ åÀõ Öõäë ÃðÉßëÖí Ûë´Þí Éwß Èõ. äÔð ìäÃÖ ÜëËõ ç_ÕÀó ÀßùÑ

08/11-MS

Wanted Eyebrow Threader Best pay, excellent tips and a family like environment guaranteed. This is an opportunity you don’t want to miss! call 219-316-0344 or hillroad404@gmail.com

07/28-08/18-ym

Stamford, CTÜë_ ßèõÖë ÀÕáÞí

Úõ äßçÞí ÚõÚíÞí ç_Ûëâ ßëÂäë ÖõÜÉ ßçù´ ±Þõ CëßÞë ±LÝ ÀëÜ ÜëËõ ÚèõÞÞí Éwß Èõ. ÚèõÞ çë×õ ßèí åÀõ Èõ ±×äë çäëßõ 8×í çë_Éõ 5 çðÔí ÀëÜ Àßí åÀõ Èõ. äÔð ìäÃÖ ÜëËõ ç_ÕÀó ÀßùÑ 860-906-8278 or 860-977-5380 07/21-08/11-ym

07/28-08/18-ym

08/18-09/08-MS

Certified Public Accounting firm looking for an accountant who has accounting and tax preparation experience. We are a well-established firm and if hired you will receive a competitive salary and benefits. Please provide a cover letter and resume via email to saroj@dilippatelcpa.com or fax to 908-851-9122

DUNKIN DONUTS Bridgewater, NJ WANTED IMMEDIATELY Experienced Full time Manager Baker, Counter persons Call : (732) 261 5445 email : srini.chandra.dd@gmail.com 08/04 - 09/01 - SL

08/18-09/15-ym

Seeking In Home Elderly Care in Austin, TX starting 8/26/17 for six months. If interested please contact 512-360-8359 08/11-ym

To advertise in Household Help call: 212-675-7515 fax: 212-675-7624 NEED DRIVING LICENSE

Full time help wanted for Grocery Store near Columbia, SC. Must be legal and fluent in English. Plus 2 years experience. Call Saunak Sheth 803-622-7984 or Hasmukh Patidar 803-409-8808 08/04-08/25-ym

08/04-08/25-sd

INDIA EMPLOYMENT AGENCY Computer Programmers, Jewelry Production Manager, Textile Designer, Garment Warehouse Supervisor, Import/ Production Manager/ Merchandiser, Traffic Coordinator, Chemist, Pharmacist, R&D, Secretary, Receptionist, Admin. Assist, H.R. Associate, Marketing, Data Entry/EDI, Clerk, CA/CPA, Accountant/Bkkpr. Phone (212) 564-0620 Interview in NYC By appointment only

732-713-4479

ÜëI²Ûëæë ±ìÛÝëÞ

To advertise in CLASSIFIED call: 212-675-7515 fax: 212-675-7624

Íÿë³ìä_à áëÝçLç Üâåõ ½õ ±ëÕ ±ÜõìßÀëÜë_ áíÃá Þ×í ±Þõ ±ëÕÞí Õëçõ çùUÝá ìçÀÝùìßËí ÀëÍó Þ×í Öù ÕHë VËõË ±ùÎ äùìå_BËÞÜë_×í Íÿë³äÙà áëÝçLç Üõâääë ÜØØ Àßåð_. ÎùÞ Àßù IÝëßõ ±_Ãþõ°Üë_ äëÖ Àßù. Call: 347-321-3381 08/11-09/01-sd

To place your ad on GUJARAT TIMES website, send an email to info@gujarattimesusa.com

IQ

Subscription/Change of Address

ÃðÉßëÖí Úùáù, ÃðÉßëÖí äë_Çù ÃðÉßëÖíÜë_ ìäÇëßù, Þõ ÃðÉßëÖíÜë_ TÝ@Ö Àßù ±ëÕHëë Õñäý½õ ÃðÉßëÖí ±ëÕHëõ ÃðÉßëÖí ±ëÕHëë_ ç_ÖëÞù ÃðÉßëÖí ÛëßÖ èùÝ Àõ ±ÜõìßÀë, ±hë Öhë çäýhë

ÃðÉßëÖÞí ÜèõÀ, ÃðÉßëÖÞù ±õèçëç!

Àìä ÞÜýØëå_Àß áëáå_Àß Øäõ ÉLÜÑ 24 ±ùÃVË, 1833 — èçÜð ÚëßùË, Ö_hëí ±äçëÞÑ 26 ÎõÚþð±ëßí, 1886

■ Six Months–26 issues $25 U.S.A.

■ One Year–52 issues $44 U.S.A.

■ Two Years–104 issues $84 U.S.A.

■ Three Years–156 issues $111 U.S.A.

■ Six Years–312 issues $211 U.S.A.

■ Ten Years–520 issues $275 U.S.A.

NAME ___________________________________________________________________ STREET _________________________________________________________________ CITY ____________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ STATE___________________________________ ZIP ____________________________ TELEPHONE _____________________________________________________________ EMAIL ___________________________________________________________________ PROFESSION ____________________________________________________________ ❑ Payment enclosed: $ ________________ (Check payable to GUJARAT TIMES)

❑ Charge my:

❑ VISA

❑ MC

❑ AMEX

❑ DISCOVER

Card # _________________________________________________________________

GUJARAT TIMES (USA)

To advertise

call: 212-675-7515

115 West, 30th Street, Suite 1206 New York, NY 10001 Tel: 212-675-7515

Email: editor@gujarattimesusa.com

Exp. date ___________________________ Security code _____________________ Signature _______________________________________________________________

GUJARAT TIMES Corporate Office

115 West 30th Street, Suite 1206, New York, NY 10001-4043 Tel: (212) 675-7515 • Fax: (212) 675-7624 Emails: gujtimesusa@gmail.com • subscribe@gujarattimesusa.com


22

August 18, 2017 ±ùÃVË

18, 2017


±ùÃVË 18, 2017 August 18, 2017

23


24

August 18, 2017 ±ùÃVË

18, 2017

Gujarat Times August 18, 2017  

Gujarat Times is an Indian language nationally subscribed newspaper, one of the largest Gujarati newspapers in the U.S. It provides an in-de...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you