Page 1

No. 53 Vol. XVIII April 28, 2017 $1.00 Published by Parikh Worldwide Media, LLC ®

Published from New York and Chicago

GUJARAT TIMES www.GUJARATTIMESUSA.com


April 28, 2017 ¹þÏÕÞå

CN Travel-Emirates

2

Leading Retailer in Western United States Since 1982

SPECIAL SALE FARES on BUSINESS CLASS to Indian subcontinent.

28, 2017

To book your

AIR TICKETS, CRUISE, TOURS and VACATIONS contact us CALIFORNIA:714-522-8200 FLORIDA: 813-344-0744 TOLL FREE :

1-866-554-P7 U8 J5 A2

EMAIL: info@pujatravels.com OR

Now Flying from LAX, SFO, SEA, HOU, DFW, BOS, WAS, CHI & JFK

www.cntravel.com 18102 Pioneer Blvd., Ste 103, Artesia, CA 90701 To book your seats, contact C.N. Travel

For Best Deals on Emirates and Cheapest Fares TAKE STOPOVER IN DUBAI

Or Visit Our OfďŹ ce

Explore Dubai City, Desert Safari, Dhow Cruise and World’s tallest Building- Burj Khalifa.

www.pujatravels.com

Exclusive EUROPE

pujatravelsint@gmail.com 2017 E. Fowler Ave., Tampa, Florida-33637

Best of SPAIN & PORTUGAL CAPTIVATING AUSTRALIA

CST # 2075857-40

s 7ESPEAKIN().$) GUJARATI & ENGLISH s 7EAREOPENALLDAY s 7EAREEXPERTSINDELIVERINGSERVICESTO 3/54(!3)!.#/--5.)4)%3 s 7EISSUETICKETSFROM).$)! PAK, BANG, to USA s 7EHAVESPECIALFARESFORBUSINESSCLASS

(14 nights/15 days)

(11 night/12days)

(11 nights/12 days)

Attractive AIRLINE FARES

FRANCE, BELGIUM, ITALY, CROATIA, THE NETHERLANDS, GERMANY & SWITZERLAND

MADRID, TOLEDO, LISBON, CASCAIS, SERVILLE, CORODA, MALAGA, GRANADA, VALENCIA & BARCELONA. We provide INDIAN VEG/ GUJARATI for during the tour.F

GOLD COAST, CAIRNS, MELBOURNE, SYDNEY We provide INDIAN VEG/ GUJARATI for during the tour.

From onwards to

Child is free. We provide INDIAN VEG/GUJARATI for during the tour.

$280

DEL / BOM / AMD / BLR / MAA/ HYD / TRV / CCU / DAC / CMB

CRUISE for ALASKA, BAHAMAS, CARRIBEAN, HAWAI, MEXICO etc

email: info@cntravel.com

Economy Class

Suites

Business Class

Call Toll Free:

1-888-782-5868

For more details & customisation please contact us. We do have other packages for these destinations

www.pujatravels.com

Special Offer $111 $211 LIMI TED T IME

*

3 years subscription

rat Times ja u G to e ib r c s b Su USA) (A ny ware in the

* Non refundable and for NEW SUBSCRIBERS only

To book and to customize your travel plan please contact us.

OR

6 years subscription

For more information Call: 212-675-7515 Fax: 212-675-7624 Email: Gujtimesusa@gmail.com subscribe@gujarattimesusa.com


®

ÀòìæÞë ·ìæ ìØTÝë_à եlí ÃõÞëÛë´ ÕËõáÑ ÖõÉãVäÖë ±Þõ Õðvæë×ýÞð_ Fäá_Ö µØëèßHë çMÖÀ ÀäßVËùßí No. 53 Vol. XVIII April 28, 2017 $1.00 Published by Parikh Worldwide Media, LLC www.GUJARATTIMESUSA.com

®

GUJARAT TIMES

Published from New York and Chicago

ÚëÚßí Kä_çÑ ±ÍäëHëí, ½õåí, µÜë ÛëßÖí çëÜõ ÃðÞëìèÖ ÀëäÖßëÞù Àõç Çëáåõ

Þù×ý ÀùìßÝë±ÜõìßÀë çëÜçëÜõÑ Þù×ý ÀùìßÝëÞë ÕßÜëb ÕßíZëHë Üðtõ ±ÜõìßÀëÞù ìäßùÔ

M²WÌ 14

M²WÌ 14

äÍëÕþÔëÞÞí ÃðÉßëÖ ÜðáëÀëÖÑ

±ÞõÀ ½èõßçÛë±ù ±Þõ çëäýÉìÞÀ ÀëÝý¿Üù ÕëÞð_ 15

(ÎùËùçúÉLÝÑ www.pib.nic.in)

ÜëI²Ûëæë ±ìÛÝëÞ

ÃðÉßëÖí Úùáù, ÃðÉßëÖí äë_Çù ÃðÉßëÖíÜë_ ìäÇëßù, Þõ ÃðÉßëÖíÜë_ TÝ@Ö Àßù ±ëÕHëë Õñäý½õ ÃðÉßëÖí ±ëÕHëõ ÃðÉßëÖí, ±ëÕHëë_ ç_ÖëÞù ÃðÉßëÖí ÛëßÖ èùÝ Àõ ±ÜõìßÀë, ±hë Öhë çäýhë

ÃðÉßëÖÞí ÜèõÀ, ÃðÉßëÖÞù ±õèçëç!

— èçÜð ÚëßùË, Ö_hëí


April 28, 2017

4

±ıÏ’˛· 28, 2017

‹_÷T›

“⁄Îflÿ ¿ı ±ı¿ œıfl ’ı ⁄ˆÃÌ Ëˆ ›ı ÿÏfi›Î!...”

Published weekly, Founded in 1999 Chairman & Publisher Dr. Sudhir M. Parikh Editor-in-Chief Hasmukh Barot Ahmedabad Bureau Chief Digant Sompura Consulting Editor Ramesh Jadav News Editor Vipul Bhatt Copy Editor Mahesh Joshi Art and Production Pravinsinh Vaghela (Head) Executive Vice President Bhailal M. Patel Business Development Manager Jim Gallentine Financial Controller Darshana Gandhi Advertising Manager Shailu Desai Advertising Sales Manoj Vyas Sonia Lalwani

M. P. Singh Chauhan (Ahmedabad) Circulation Manager Hervender Singh California Correspondent Shailesh Parikh Texas Correspondent Subhash Shah Corporate Office 115 West 30th Street, Suite 1206 New York, NY 10001-4043 Tel: (212) 675-7515 • Fax: (212) 675-7624 E-mails gujtimesusa@gmail.com editor@gujarattimesusa.com subscribe@gujarattimesusa.com info@gujarattimesusa.com Website www.gujarattimesusa.com Chicago Bureau 2652 West Devon Ave., Suite B Chicago, IL 60659 Tel: (773) 856-0545 • Fax: (773) 856-3537 info@gujarattimesusa.com California Bureau 650 West Vermont Ave., Unit # 46 Anaheim, CA 92805 Tel: (714) 505-0590 chintu0@hotmail.com Texas Bureau Shah Services 4601 Hershy ln, Plano, TX 75024 Tel: (510) 449-8712 gdpsubhash@gmail.com Ahmedabad Bureau Parikh Worldwide Media Pvt. Ltd. 303 Kashiparekh Complex, C.G.Road, 29 Adarsh Society, Ahmedabad 380009 Tel: 079-26446947 • Fax: 079-26565596 pwmguj@gmail.com Gujarat Times (USPS 017-787) is published weekly by Parikh Worldwide Media, LLC 115 West 30th Street, Suite 1206 New York, NY 10001-4043 Annual subscription $44. Periodicals postage paid at New York, N.Y. and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to GUJARAT TIMES 115 West 30th Street, Suite 1206 New York, NY 10001-4043 Copyright © 2017, Gujarat Times

www.GUJARATTIMESUSA.com

¤√‰÷Ì¿<‹Îfl ‹ν

÷flflÎWÀˇÌ› flÎ…¿ÎflHÎfiÎ ±P›ÎÁÌ ±ı‰Î ‹ÎflÎ ±ı¿ Ï‹hÎı ‹fiı hÎHÎ-«Îfl Ïÿ‰Á˘ ’Ëı·Î_ … ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı “ˉı ‰ÊÛ 2020‹Î_ hÎÌ…\_ ωf‰›© ŒÎÀÌ fiÌ¿‚Âı.” ±Î ‹ÎL›÷Î ⁄ıËÿ «˘Ó¿Î‰fiÎflÌ »ı. ‹ÎhÎ hÎHÎ ‰ÊÛ‹Î_ hÎÌ…\_ ωf‰›©?! ±ÎÂÎ flά_ ¿ı ±Î ‹ÎL›÷Î ‘flÎfl ¬˘ÀÌ ’ÕÂı. ’Ëı·Î_ ⁄ı ωf‰›©˘fiÌ ›Îÿ Ë∞›ı ΩHοÎfl˘fiı ¿flHÎ ·Î√ı »ı. ¿fl˘Õ˘ ‹ÎHÎÁ˘fiÎ_ Q≤I› ±fiı ⁄Ì∞ ±¿J› ›Î÷fiα˘! fiÎ, ±Î‰Ì ÷⁄ÎËÌ ¿˘¥fiı› fi◊Ì ¬’÷Ì! ’fl_÷ …ı ◊‰Îfi_ »ı ÷ıfiı ¿˘¥ fl˘¿Ì fi ¿ı. ±Î ·¬_ »\_ I›Îflı ±ı¿ ¤›Îfi¿ ‰ˆ„f‰¿ ÿCÎÛÀfiÎ ⁄fiÌ »ı, ¤Îfl÷fiÌ ’Õ˘ÂfiÎ … ±ŒCÎÎÏfiV÷Îfi‹Î_ ≥V·ÎÏ‹¿ ¿|fl‰ÎÿÌ ±Î÷_¿Ì±˘fiÎ ±~Î ’fl ±‹ıÏfl¿Î±ı ÷ıfi˘ ±I›Îfl Á‘Ìfi˘ ÁΈ◊Ì ‹˘À˘ ⁄˘Q⁄ ŒıÓ@›˘ »ı. Áÿ˚¤ÎB› ‹ÎhÎ ±ıÀ·_ ¿ı ÷ı ±HÎ⁄˘Q⁄ fiˢ÷˘, ±HÎ⁄˘Q⁄ ˢ÷ ÷˘ ±ŒCÎÎÏfiV÷Îfi ±fiı ’ÎÏ¿÷V÷Îfi ±fiı ·√¤√ ±Õ‘˘±Õ‘ ¤Îfl÷ ÷⁄ÎË ◊¥ «Ò@›_ ˢ÷. ±Î CÎÀfiÎfiı ’√·ı ±ı‰Î ’HÎ Á‹Î«Îfl ±ÎT›Î »ı ¿ı flÏ›αı ±‹ıÏfl¿ÎfiÎ ±Î ⁄˘Q⁄ ¿fl÷Î_ ’HÎ ‰‘Îflı „@÷ÂÎ‚Ì ⁄˘Q⁄ ⁄fiÎ‰Ì ÿÌ‘˘ »ı! ¤√‰Îfi ‹Îfi‰Ω÷ ’fl ¿m’Î ¿flı! ‰ÊÛ 1967‹Î_ 17 ±fl⁄ ÿı¢±ı ≥{flΛ· ’fl ±ı¿Á΋À˘ Ë‹·˘ ¿›˘Û Ë÷˘. ÁΈfiı ±ı‹ Ë÷_ ¿ı ˉı ÷˘ ±fl⁄ ÿı¢ ≥{flΛ·fiı «’ÀÌ‹Î_ «˘‚Ì fiάÂı, ’fl_÷ ⁄L›_ ±ıfiÎ◊Ì ∂·À_ …, ≥{flΛ·ı ±ı¿·ı ËÎ◊ı ⁄S¿ı ±‹ıÏfl¿ÎfiÌ ’fl˘ZÎ ‹ÿÿ◊Ì ÁkÎflıÁkÎfl ±fl⁄ ÿı¢fiı ¤Ò ’Ì÷Î ¿flÌ ‹Ò@›Î Ë÷Î. ≥{flΛ·ı ¿ıÀ·Î›ı ±fl⁄ ’˛ÿı¢ ¿⁄…ı ¿flÌ ·Ì‘Î Ë÷Î ±fiı ±Î…ı› CÎHÎÎ Ë∞ ÷ıfiÎ ¿⁄Ω‹Î_ … »ı. ÏÁÏfl›Î fi΋¿ ±fl⁄ ÿıÂfiÎ √˘·fi, ËÎ≥À˚Áfi˘ T›ÒËÎI‹¿ º„WÀ±ı ±I›_÷ ‹Ëk‰fi˘ ’˛ÿı Ë∞ ±Î…ı› ≥{flΛ·fiÎ ¿⁄Ω‹Î_ »ı. ±Î ÷ıΩ‰‘ ±fl⁄ ÿı¢ Ë∞ ¤Ò·Ì Â@›Î fi◊Ì ±fiı ≥{flΛ· ÷◊Î ±Îfl⁄˘ ‰E«ı ‰Îfl_‰Îfl Á_CÎÊÛ ¤¤Ò¿Ì ∂Ãı »ı, Ëη‹Î_ ŒflÌ ±ı … Á_CÎÊÛ ÷ÌTβ ⁄L›˘ »ı, ±‹ıÏfl¿Î ≥{flΛ·fiı ’Õ¬ı »ı ÷˘ flÏ›αı ÏÁÏfl›Îfi˘ ÁÎ◊ ·Ì‘˘ »ı. Ëη‹Î_ … flÏ›αı ÏÁÏfl›ÎfiÌ ÷flŒıH΋Î_ ±ı¿ ‹˘À˘ ⁄˘Q⁄Ë‹·˘ ¿›˘Û Ë÷˘. ±Î ⁄‘Î_ ·ZÎH΢ …flΛ ÁÎflÎ_ fi◊Ì, ˉı ±ÎfiÌ ÁÎ◊ı ±ŒCÎÎÏfiV÷Îfi ’fl ±‹ıÏfl¿Îfi˘ ’˛«_Õ ⁄˘Q⁄ ’Õu˘ ±ı CÎÀfiÎfi˘ ω«Îfl ¿fl˘. ±‘Òfl΋Î_ ’Òfl_ ±‹ıÏfl¿ÎfiÎ flÎWÀˇ’Ï÷’ÿı hÎHÎı¿ ‹ÏËfiÎ◊Ì Õ˘fiÎSÕ ÀˇQ’ Ï⁄flÎF›Î »ı. ÀˇQ’ı

±Î_

±ŒCÎÎÏfiV÷Îfi‹Î_ ±Î÷_¿Ì Á_√Ãfi ≥V·ÎÏ‹¿ VÀıÀfiÌ √MÔ÷ Àfi·fiı ÏfiÂÎfi ⁄fiÎ‰Ì ±‹ıÏfl¿Î±ı ÿÁ ËΩfl Ï¿·˘ ‰…fifi˘ “‹‘fl ±˘Œ ±˘· ⁄˘Q⁄” (±ı‹±˘±ı⁄Ì) {Ÿ¿›˘ Ë÷˘ …ı‹Î_ ±Î≥±ıÁfiÎ 50◊Ì ‰‘ ±Î÷_¿‰Îÿ̱˘ ‹Î›Î˝ √›Î Ë÷Î ±fiı 1.6 Ï¿·˘‹ÌÀfl ωV÷Îfl‹Î_ ωfiΠÁΩ˝›˘ Ë÷˘. (Œ˘À˘Á˙…L›— http://dunyanews.tv)

“±ıÀ‹⁄‹˘Ó ¿ı Ωıfl ’ı ±ˆÓÃÌ Ëˆ ›ı ÿÏfi›Î ⁄Îflÿ ¿ı ±ı¿ œıfl ’ı ⁄ˆÃÌ Ëˆ ›ı ÿÏfi›Î! ÷‹ Ëfl ¿ÿ‹ μÃÎfiÎ …flÎ ÿı¬¤Î· ¿ı!” ±ŒCÎÎÏfiV÷Îfi ’flfiÎ ⁄˘Q⁄Ë‹·Îfi_ ’Òflı’Òfl_ Á‹◊Ûfi ¿›Ù »ı. ÷ıfi˘ ±◊Û ±ı ¿ı ÿÏfi›Î±ı μ«ÎÀ¤›ÎÛ Ëˆ›ı Ë∞ ±Î ’˛¿ÎflfiÌ ¤›Îfi¿ CÎÀfiα˘fiÌ ÷ˆ›ÎflÌ flά‰Ì ’ÕÂı. ±ÎÀ·Î ⁄‘Πω’flÌ÷ Á_Ωı√˘ ¤ı√Î ◊›Î »ı!

±‹ıÏfl¿ÎfiÎ ±Ï÷ ±Îø‹¿ flÎWÀˇ’Ï÷, flÏ›Îfi_ ŒflÌ◊Ì ±HÎÌÿÎfl ⁄fiı·_ ±‹ıÏfl¿Îωfl˘‘Ì ‰·HÎ, ‹K›’Ò‰Ûfi˘ ‰‘÷˘ …÷˘ ±…_’˘ ±fiı ÿÏfi›Î‹Î_ CÎıflÎ÷˘ …÷˘ ›©F‰fl! ±Î ⁄‘Î_ CÎÀfiΫø˘ ‹fiW›ΩÏ÷fiı ⁄ı⁄ο‚Ì ⁄fiΉ‰Î ‹ÎÀı …flΛ ±˘»Î fi◊Ì. ’˛ffi ±ı »ı ¿ı ±Î CÎÀfiΫø Â_ …√÷fiı hÎÌΩ Ï‰f‰›©fiÌ Ï‰¤ÌÏÊ¿Î Á‘Ì ÿ˘flÌ …Âı? ±P›ÎÁÌ Ï‹hÎı ÷˘ hÎHÎ ‰ÊÛfi˘ Á‹› ¿è΢ »ı! ¿ÿΫ ±Î ‹ÎL›÷Î Áÿ_÷fl ¬˘ÀÌ ’Õı, ÁÎ«Ì ’Õı ¿ı ◊˘ÕÎ_¿ ‰‘ ‰ÊÛ Ãı·Î› ±ı Ωı‰Îfi_ flËı »ı. ŒflÌ◊Ì ¿Ëı‰_ Ωı¥±ı ¿ı Á_Ωı√˘ ‰‘Îflı fiı ‰‘Îflı ω’flÌ÷ ⁄fi÷Î Ω› »ı, ±fiı Ωı ÁΫı … hÎÌ…\_ ωf‰›© ¤¤Ò¿Ì ∂Ãı ÷˘ ÿÏfi›Îfiı ¤√‰Îfi fiÏË, ’HÎ ¿ÿΫ ÀˇQ’ ±fiı flÏ›fi flÎWÀˇ’Ï÷ T·ÎÿÌ‹Ìfl ’ÏÀfi μ√ÎflÌ Â¿ı ÷˘ μ√Îflı, ’HÎ Á_Ωı√˘ ⁄LfiıfiÎ ¿Î⁄Ò ⁄ËÎfl …÷Î ·Î√ı »ı. ±‹ıÏfl¿Î ±fiı flÏ›Π‰E«ı fi‰Ì ‹ˆhÎÌfiÎ_ {flHÎÎ_ ŒflÌ◊Ì Á¿Î‰Î ·ÎB›Î_ »ı ±fiı ±Î CÎÀfiÎø‹ ⁄ıËÿ ωfiο fỉÕÌ Â¿ı ÷ı‹ »ı.

±‹ıÏfl¿ÎfiÎ ±Ï÷ ±Îø‹¿ flÎWÀˇ’Ï÷, flÏ›Îfi_ ŒflÌ◊Ì ±HÎÌÿÎfl ⁄fiı·_ ±‹ıÏfl¿Îωfl˘‘Ì ‰·HÎ, ‹K›’Ò‰Ûfi˘ ‰‘÷˘ …÷˘ ±…_’˘ ±fiı ÿÏfi›Î‹Î_ CÎıflÎ÷˘ …÷˘ ›©F‰fl! ±Î ⁄‘Î_ CÎÀfiΫø˘ ‹fiW›ΩÏ÷fiı ⁄ı⁄ο‚Ì ⁄fiΉ‰Î ‹ÎÀı …flΛı ±˘»Î_ fi◊Ì. ’˛ffi ±ı »ı ¿ı ±Î CÎÀfiΫø Â_ …√÷fiı hÎÌΩ Ï‰f‰›©fiÌ Ï‰¤ÌÏÊ¿Î Á‘Ì ÿ˘flÌ …Âı? ±P›ÎÁÌ Ï‹hÎı ÷˘ hÎHÎ ‰ÊÛfi˘ Á‹› ¿è΢ »ı! ¿ÿΫ ±Î ‹ÎL›÷Î Áÿ_÷fl ¬˘ÀÌ ’Õı, ÁÎ«Ì ’Õı ¿ı ◊˘ÕÎ_¿ ‰‘ ‰ÊÛ Ãı·Î› ±ı Ωı‰Îfi_ flËı »ı. ŒflÌ◊Ì ¿Ëı‰_ Ωı¥±ı ¿ı Á_Ωı√˘ ‰‘Îflı fiı ‰‘Îflı ω’flÌ÷ ⁄fi÷Î Ω› »ı, ±fiı Ωı ÁΫı … hÎÌ…\_ ωf‰›© ¤¤Ò¿Ì ∂Ãı ÷˘ ÿÏfi›Îfiı ¤√‰Îfi fiÏË, ’HÎ ¿ÿΫ ÀˇQ’ ±fiı flÏ›fi flÎWÀˇ’Ï÷ T·ÎÿÌ‹Ìfl ’ÏÀfi μ√ÎflÌ Â¿ı ÷˘ μ√Îflı, ’HÎ Á_Ωı√˘ ⁄LfiıfiÎ ¿Î⁄Ò ⁄ËÎfl …÷Î ·Î√ı »ı. ±‹ıÏfl¿Î ±fiı flÏ›Π‰E«ı fi‰Ì ‹ˆhÎÌfiÎ_ {flHÎÎ_ ŒflÌ◊Ì Á¿Î‰Î ·ÎB›Î_ »ı ±fiı ±Î CÎÀfiÎø‹ ⁄ıËÿ ωfiο fỉÕÌ Â¿ı ÷ı‹ »ı. ⁄ÌΩ Ï‰f‰›©fiÎ ±_÷ ¤Î√ı ±‹ıÏfl¿ÎfiÎ ⁄ı ±HÎωVŒ˘À˘±ı ÏfiHÎÎÛ›¿ ¤ÒÏ‹¿Î ¤…‰Ì Ë÷Ì, ’HÎ ÷ı‹Î_ Ω’Îfi ÷⁄ÎË ◊¥ √›_ Ë÷_. ˉı ÷˘ ±‹ıÏfl¿Î ±fiı flÏ›Π’ÎÁı 1945 ¿fl÷Î_› ‰‘Îflı Á_A›Î‹Î_ ±fiı ‰‘Îflı ωfiο ±HÎ⁄˘Q⁄fi˘ ¤_ÕÎfl ’Õı·˘ »ı, ÷ÿ’flÎ_÷ ¤Îfl÷, ’ÎÏ¿V÷Îfi ±fiı CÎHÎ_ ¬fl_ ≥{flΛ· ’ÎÁı ’HÎ ±HÎÂj΢ »ı. ±Î ⁄‘Î_ ±HÎÂj΢ ωf‰fiı ±fiı¿ ‰Îfl ÷⁄ÎË ¿fl‰Î ’Òfl÷Î_ »ı. ‰ÊÎÛ ’Ëı·Î_ ±HÎ⁄˘Q⁄ ¢‘Λ˘ I›Îflı ¿Ï‰ ’˛ÿÌ’ı ÏŒS‹ “ΩB≤Ï÷”fiÎ ±ı¿ √Ì÷‹Î_ ·¬ı·Ì ±Î ’_„@÷ ±Î…ı ’HÎ ±ıÀ·Ì … ’˛ÎÁ_Ï√¿ ·Î√ı »ı. “±ıÀ‹⁄‹˘Ó ¿ı Ωıfl ’ı ±ˆÓÃÌ Ëˆ ›ı ÿÏfi›Î ⁄Îflÿ ¿ı ±ı¿ œıfl ’ı ⁄ˆÃÌ Ëˆ ›ı ÿÏfi›Î! ŒŒÕ÷ı ¿Î‚…ı ±fiı xÿ›fiÎ ‰‘ı·Î ‘⁄¿Îfl˘ ÁÎ◊ı ˉı ±Î’HÎı ±Î ’_„@÷±˘fiÎ ÁI›Î◊ÛfiÌ … ÿ¤ÎÛB›’ÒHÎÛ ’˛÷ÌZÎÎ ¿fl‰Ì ’Õı ÷ı‰Î Á_Ωı√˘ CÎıflΉΠ·ÎB›Î »ı! á ·ı¬¿ ‰ÏflWà ’hοÎfl, ÷_hÎÌ ±fiı ÁÎÏËI›¿Îfl »ı.

Disclaimer: Gujarat Times makes no warranties or representations as to the accuracy of the content and assumes no liability or responsibility for any error or omission in the content. Gujarat Times is not responsible or liable for any claims made in advertisements or classifieds. Any questions or comments concerning advertisements or classifieds within this newspaper should be directed to the advertiser. The views, advice, opinions, and information in letters to the editor, analysis section, legal section or any other article in this publication are those of the writers and do not necessarily represent those of Gujarat Times.


±ıÏ’˛· 28, 2017 April 28, 2017

5

‰Î«¿˘fiÎ ’h΢ “‹_÷T›” ¿˘·‹◊Ì ¤Îfl÷Ì› flÎ…¿ÎflHÎfiÎ ÁÎ_’˛÷ ’˛‰Îˢ◊Ì ‹ÎÏË÷√Îfl ◊‰Î› »ı “‰Î«¿˘fiÎ ’h΢” ω¤Î√ ŒflÌ Âw ¿›˘˝ ±ı◊Ì ¬Ò⁄ ±Îfi_ÿ ◊›˘. “√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ” Ïÿfi-’˛Ï÷Ïÿfi ‰‘Îflı fiı ‰‘Îflı fi̬fl÷_ Ω› »ı. V◊ÎÏfi¿ ±fiı ÿıÂfiı ·√÷Î ⁄‘Î … ’˛¿ÎflfiÎ Á‹Î«Îfl˘ ±ËŸ CÎfl±Î_√HÎı ⁄ıÃÎ_ ΩHΉΠ‹‚ı »ı. ’ZÎÎ’ZÎÌ ‰√flfiÎ, ¿<_ÿfi T›ÎÁfiÎ, ¬Ò⁄ … ±P›ÎÁ’ÒHν ±fiı ÷ÀV◊ ·ı¬˘◊Ì ¤Îfl÷Ì› flÎ…¿ÎflHÎfiÎ ËηfiÎ ’˛‰Îˢ ωÂı Á«˘À ‹ÎÏË÷Ì μ’·O‘ ◊Λ »ı. “ÁMÔ÷¿” ÷˘ ·Î…‰Î⁄ »ı …! fl…fiÌ¿<‹Îfl ’_ÕuÎfiÎ ·ı¬˘ ±fiı ’˛ÌÏ÷ Áıfi√MÔ÷Î∞fiÌ ÁÎMÔ÷ÎÏË¿ ‰Î÷ν±˘±ı …⁄flÌ …‹Î‰À ¿flÌ »ı. ‹ıÏÕ¿· À<flÌ{‹‹Î_ Õ˘. ÁÏ‹÷ ¿Î’ÏÕ›ÎfiÎ “‰ıÏfl¿˘{ ‰ı≥LÁ” ÷ı‹ … Õ˘. ‰‹Î˝fiÎ “ÁÎflHÎ√Î_Ô ’flfiÎ ·ı¬˘◊Ì ¬Ò⁄ … μ’›˘√Ì ‹ÎÏË÷Ì ’˛ÎMÔ÷ ◊¥ »ı. Ïÿ√_÷ Á˘‹’flÎ, ΩıflΉflgÁË Ωÿ‰fiÎ ·ı¬˘ ÿflı¿ ±_¿‹Î_ ±«Ò¿ »Î’‰Î‹Î_ ±Î‰ı … ±ı‰Ì ±Î√˛Ë¤flÌ Ï‰fi_÷Ì »ı. “√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ” ¶ÎflÎ “’V÷¿ ’fl⁄” «Î· ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ ‰Î«¿˘fiı ¬Ò⁄ μ’›˘√Ì fỉÕÂı. Á˘Ï›· Ï‹Ï՛΋Î_ »’Î÷Î_ fl‹Ò∞ ËÎV› À<«¿Î ±◊‰Î ¿ÎÀÒ˝LÁ ’HÎ ±ËŸ ŒflÌ ’˛√À ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ ‹Ω ±Î‰Âı. ’˛ÿÌ’ ±ı«. ÂÎË, ËıLÕÁ˝fi, fiı‰ÎÕÎ

√…flÎ÷fiÌ Á_V¿ÚÏ÷fiÌ ±˘‚¬ ±Î’÷_ ±ÿ˚¤÷, lıWà Á΋ϛ¿ ÷_hÎÌlÌ, ωÿıÂfiÌ ‘fl÷Ì ’fl flËı‰Î »÷Î_ V‰ÿı ±fiı ÷ı ’HÎ √…flÎ÷fiÌ ‘fl÷Ì ’fl flËı‰Îfi˘ ±ËıÁÎÁ ¿flΉ÷_ ±Ã‰ÎÏÕ¿ ±ıÀ·ı “√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ”. ¤Îfl÷fiÌ flÎ…¿Ì› √Ï÷ωϑ±˘fiÌ ±z÷fi ‹ÎÏË÷Ì ±fiı »HÎΉÀ ¿fl÷Ì ¿˘·‹ “‹_÷T›” ¬Ò⁄ … Á_ÿfl »ı. “‹ÎflÔ_ √΋”, “‰Î«¿˘fiÎ ’h΢”, “‹fiı √‹÷Ì √…flÎ÷Ì ÏŒS‹”, “±Î’fi˘ ±‰Î…” …ı‰Ì Âw ◊›ı·Ì ¿˘·‹˘‹Î_ Ïfi÷fi‰Ì ‹ÎÏË÷Ì ‰Î_«‰Î-ΩHΉΠ‹‚ı »ı. ÷_hÎÌlÌfi˘ ±Î ’˛›ÎÁ ¬flı¬fl ¿ÎÏ⁄·ıÿÎÿ »ı. ’ÒÏ÷˝ “ÁMÔ÷¿”‹Î_ ±Î‰÷Î ·ı¬˘, …ı‹ ¿ı √HΉ_÷ ÂÎËfi˘ “ÀË¿˘”, √˙÷‹ ’Àı·fi˘ “·˘√ ±˘fi Áÿ½fi”, “±Îfi_ÿÏ’˛›ÿÎÁ V‰Î‹Ìfi˘ “ÁIÁ_√ Á‘ÎflÁ”, ÂÎË⁄tÌfi flÎÃ˘ÕfiÎ ËÎV›Á¤fl ·ı¬˘, fl˘ÏË÷ ÂÎËfiÌ “±fi¤ÒÏ÷” ¬Ò⁄ … Á_ÿfl, ’˛ıflHÎÎÿΛ¿, ‹fi¤Î‰fi, flÏ«¿fl ±fiı g«÷fiÂÌ· »ı. fi‰·¿◊ÎfiÎ ’˛¿flHÎ ±ı¿ ’HÎ ‰Î_«‰Îfi_ fiÏË «¿Î› ÷˘ … flÁ …‚‰Î¥ flËı, ’fl_÷ ±ı¿Îÿ ⁄ı ’˛¿flH΢ «Ò¿Ì √›Î ÷˘ ‰Î«¿˘ ±Î√‚ ‰Î_«‰Îfi_ ⁄_‘ ¿flÌ ÿı÷Πˢ› »ı. ±ıÀ·ı fi‰·¿◊Î fiı‰_ À¿Î ‰Î«¿˘ ‰Î_«‰Îfi_ À΂ı »ı. ±fiı ⁄οÌfiÎ ±‘‰«◊Ì ‰Î_«‰Îfi_ ⁄_‘ ¿flÌ ÿı÷Πˢ› »ı. fi‰·¿◊ÎfiÎ V◊Îfiı “ÁflV‰÷Ì«_ƒ”, “‹Îfi‰ÌfiÌ ¤‰Î¥”, “flÎ¥fi˘ ’‰˝÷”, “{ıfl ÷˘ ’Ì‘Î ΩHÎÌ ΩHÎÌ” …ı‰Ì μE« ¿ZÎÎfiÌ fi‰·¿◊α˘fiΠωω‘ ’˛Á_√˘, ¿Ï‰ ¿ÎÏ·ÿÎÁfiÎ “Âο<_÷·”, “‹ıCÎÿÒ÷” ±fiı “∑÷Á_ËÎfl” …ı‰Î √˛_◊˘‹Î_fiÌ ¿ÎT›fl«fiÎ, ÿW›_÷ ±fiı ¿<_÷·ÎfiΠωflË ±fiı T›◊ÎfiÎ ’˛Á_√˘ “ÁMÔ÷¿”‹Î_ ±Î·ı¬‰Î …ı‰Î »,ı …ı ’˛¿ÚÏ÷, ¿<ÿfl÷ ±fiı Á˙Óÿ›˝fi_ flÁ’Îfi ‰Î«¿˘fiı ¿flΉı. w’¿ ±fiı ±·_¿Ú÷ ¤ÎÊ΋Î_ fl«Î÷Î ÂOÿ˘◊Ì ¿Ï‰±˘fiÌ ¿S’fi΄@÷fi˘ ’Ïfl«› ±Î…fiÌ ›‰Î ’ıœÌfiı ’HÎ ◊Λ. μ‹ÎÂ_¿fl ΩıÂÌ, {‰ıfl«_ÿ ‹ıCÎÎHÎÌ, ¿·Î’Ì, Ïfifl_…fi ¤√÷, fl‹ı ’Îflı¬, √fiÌ ÿËŸ‰Î·Î …ı‰Î ¿Ï‰±˘fiÌ ¿ÎT›fl«fiα˘fi_ Áflı ÿ·Î· …ı‰Î

ω‰ı«¿fi_ xÿ›V’Âa ω‰ı«fi, √…flÎ÷fiÎ_ ’˛Î«Ìfi ·˘¿√Ì÷˘ ±fiı ÷ıfi_ ω‰ı«fi ’˛√À ◊Λ ÷˘ “√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ” ±fiı ÷ıfi_ “ÁMÔ÷¿” ωf‰‹Î_ √…flÎ÷fiÌ Á_V¿ÚÏ÷fiÌ ±˘‚¬ ±Î’÷_ ±ÿ˚¤÷, lıWà ±¬⁄Îfl ⁄fiÌ flËıÂı. ¬Ò⁄ ¬Ò⁄ Â¤ıE»Î±˘. Á÷Ì ’fl̬, ≥{·Ìfi, L› …Áa

’˛ıflHÎÎI‹¿ ¿˘·‹˘ ¶ÎflÎ ±ÎI‹Ì›÷Î ¿ı‚‰Î› ‰Î«¿˘ ÁÎ◊ı ±ÎI‹Ì›÷Î ¿ı‚‰‰Î ±Î’ fi‰Ì, ’˛ıflHÎÎI‹¿ ¿˘·‹˘ Âw ¿flÌ “√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ”fiı ·˘¿Ï’˛› ‰÷˝‹Îfi’hÎ ⁄fiΉ˘ »˘, …ı ¤√Ìfl◊ ¿Î›˝ »ı. CÎHÎÎ_-CÎHÎÎ_ ‰Ê˘˝◊Ì ±‹ı “√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ”fiÎ ⁄_‘ÎHÎÌ »Ì±ı. ¤Õ‰Ìfl fiflıLƒ ‹˘ÿÌ, ÁflÿÎfl ‰S·¤¤Î¥ ±fiı V‰Î‹Ì ω‰ı¿Îfi_ÿ …ı‰Î_ ø΄L÷¿ÎflÌ, ’˛ıflHÎÎI‹¿ ’√·Î_ ·¥fiı ¤Îfl÷fiÌ ’˛ΩfiÎ ¿S›ÎHÎ ‹ÎÀı Á¬÷ ’Ïfll‹ ¿flı »ı, …ı◊Ì ¤Î…’fiÎ fiı÷α˘fiı ÷ı‹fiÌ ’λ‚ ÿ˘À ‹Ò¿‰Ì ’Õı »ı ÷˘› ⁄‘Î ÀÒ_¿Î ’Õı »ı. ¿˘Ó√˛ıÁfi˘ ¿E«flCÎÎHÎ ¿flÌ Ï‰…››ÎhÎÎ ‰HÎ◊_¤Ì «Î·ı … »ı. ±‹ÎflÌ ¤Îfl÷›ÎhÎÎfiÎ V‰Îfi¤‰fiÌ ‰Î÷ ¿fl‰Ì »ı. F›Î_ Á‘Ì …fi‹ÎfiÁ fiÏË ⁄ÿ·Î› I›Î_ Á‘Ì ›˘…fiα˘ ±‘ÒflÌ flËıÂı fiı ’ÏflHÎ΋·ZÎÌ fiÏË ⁄fiı. ±‹ÎflÌ ¤Îfl÷›ÎhÎÎ Á¬ÿ flËÌ. ¿ÎÂÌ Ï‰f‰fiÎ◊ F›˘Ï÷Ï·*√ ¤√‰Îfi lÌ Â_¿fl ‹ËÎÿı‰fiÎ_ ÿ½fi ¿flÌ ¿Ú÷Î◊˝ ◊›Î. ¤Îfl÷‹Î_ ‰ÁÏ÷‰‘Îflαı ±fiı ‰ÎËfi˘±ı ±Î ÿıÂfiı ¤›Î‰Ë ¿flÌ fiÎA›˘ »ı. ϶«øÌ ⁄Î≥¿˘ ±fiı ÏhΫøÌ ÏflZÎα˘±ı ΩËıfl …fi÷Î ‹ÎÀı ∞‰‰Îfi_ ‹U¿ı· ⁄fiÎT›_ »ı. ‹ÎfifiÌ› ’˛‘Îfi‹_hÎ̱ı “V‰E»÷Î ±Ï¤›Îfi” ±fiı “Á⁄¿Î ÁÎ◊ Á⁄¿Î ω¿ÎÁ”fiÎ ÁÒhÎ ¶ÎflÎ ÿı‹Î_ ’Ïfl‰÷˝fifi˘ ’‰fi e_@›˘ »ı, ’fl_÷ ±¤HÎ, ±iÎÎfi, √flÌ⁄ …fi÷΋Î_ F›Î_ Á‘Ì ÏÂV÷ ±fiı Á_›‹fi˘ ±¤Î‰ flËıÂı I›Î_ Á‘Ì ±Î ÿı‹Î_ Á¬Î¿ÎflÌ ·Î‰‰Ì ±Â@› »ı. F›Î_ fiı I›Î_ Á¤Î±˘, ÁflCÎÁ˘, ËÕ÷΂˘, ÿı¬Î‰˘ ±fiı ÷˘ÕŒ˘Õ fiÏË ±À¿ı I›Î_ Á‘Ì ±Î ÿı‹Î_ ±flÎ…¿÷Îfi˘ T›Î’ ‰‘Âı …. ±fi΋÷fiÎ_ ±Î_ÿ˘·fi˘◊Ì ÿıÂfiı …ı fi¿ÁÎfi ◊¥ flèÎ_ »ı ±ı ±ZÎQ› »ı. À˘‚Î_ ¤ı√Î_ ¿fl‰Îfi_ ±ÎÁÎfi ◊¥ √›_ »ı, …ı‹Î_ Ïfiÿ˘˝Ê ›‰Îfi˘ ‰√fl ¿ÎflHÎı ¿‹˘÷ı ‹flı »ı. ’»Ì ‰‚÷fl ‹Î√‰ÎfiÎ_ hÎÎ√Î_ ◊Λ »ı. ÷˘ÕŒ˘Õ ¿flfiÎflÎ ÿıÂfiÎ ÿU‹fi˘ »ı, …ı‹fiı ‹ÎŒ ¿flÌ fi … ¿Λ. ΩËıfl …fi÷Î ‹ÎÀı …ı Áω‘α˘ ∂¤Ì ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı ÷ı flı·‰ı, ±ıÁ.ÀÌ. ’Ïfl‰ËfifiÌ ⁄Á˘fiı ⁄ıËÿ fi¿ÁÎfi ’ˢӫÎՉ΋Î_ ±Î‰ı »ı ±fiı ’˛‰ÎÁ̱˘ F›Î_ I›Î_ ±À‰Î¥ ’Õı »ı, …ı ±Î √flÌ⁄ ÿıÂfiı ’fl‰Õı ÷ı‹ fi◊Ì. ¿Õ¿ ¿Î›ÿα˘ ±fiı ÷ıfiÎ ±‹·Ì¿flHÎ◊Ì … ±Î‰Ì ±flÎ…¿÷Î ±À¿Î‰Ì ¿ÎÂı. Á˙◊Ì ’˛Î◊Ï‹¿÷Î L›Î›÷_hÎfiÌ »ı, …ı ±’flΑ̱˘fiı ¿Õ¿ ÁΩ Œfl‹Î‰Ì ¿ı. “Á⁄Ò÷ fiÏË Ï‹·÷Δ - √fiı√Îfl˘fiı Ïfiÿ˘˝Ê »˘ÕÌ ‹Ò¿ı »ı. fi¿·Ì fi˘À˘ »Î’fiÎflÎ ‰Îfl_‰Îfl »À¿Ì Ω› »ı. ±fiı ±ı … ‹ÂÌfiflÌ (Ï’˛„LÀ_√) ±L› V◊‚ı √˘Ã‰Î¥ Ω› »ı, ’fl_÷ ±Î‰Î ÿıƒ˘ËÌ, ’˛Ωƒ˘Ë̱˘fiı ¿Õ¿ ÁΩ ¿fl˘, …ı◊Ì ±Î‰Î √˘fl¬‘_‘Î ¿flfiÎflα˘‹Î_ ¤› T›Î’Ì …Âı. ŒflÌ◊Ì fi¿·Ì fi˘À˘fiÎ ‘_‘Î ¿flfiÎflα˘fiı ±ı‰Ì ÁΩ ◊‰Ì Ωı¥±ı ¿ı …ı ˉı ’»Ì ‹Î◊_ ¨«¿Ì fi ¿ı. L›Î›÷_h΋Î_ ⁄ıŒÎ‹ ·Î_«flÔ‰÷ «Î·ı »ı. 125 ¿fl˘ÕfiÌ …fi÷Î ‹ÎÀı ⁄ı ’Î_« ËΩfl ±’flΑ̱˘fiı ŒÎ_ÁÌ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰Âı ÷˘ … …fi÷Î Á¬-ÂÎ_Ï÷fi˘ ±ËıÁÎÁ ¿flÌ Â¿Âı. ÿıÂfiÎ fiı÷α˘ ÁÎ«Ì ÿı ¤„@÷ ⁄÷Ή˘. …› ¤Îfl÷ - …› √…flÎ÷. «_ƒ¿ÎL÷ flΉ·, ωLÕfl‹ıfl, N·˘ÏflÕÎ

To read ePapers, visit gujarattimesusa.com epaper.desitalk.com epaper.desitalkchicago.com epaper.newsindiatimes.com


April 28, 2017

6

±ıÏ’˛· 28, 2017

±‹ıÏfl¿Î

L› ›˘¿Û‹Î_ Â̬ Á‹ÿΛ ¶ÎflÎ À⁄˝fi Õı ∂…‰Î›˘— ÿÁ ËΩfl ·˘¿˘fiı ’ÎCÎÕÌ ’ËıflΉΥ

≥·Î ÿkÎ L› ›˘¿Û— ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ Â̬ Á‹ÿΛı L› ›˘¿ÛfiÎ ÀÎ≥QÁ V@‰ıfl‹Î_ À⁄˝fi ÕıfiÌ μ…‰HÎÌ ¿flÌ Ë÷Ì. À⁄˝fi Õı ÏfiÏ‹kÎı Â̬˘±ı ÿÁ ËΩfl fiÎ√Ïfl¿˘fiı fl_√⁄ıfl_√Ì ’ÎCÎÕ̱˘ ’ËıflΉÌfiı ’ÎCÎÕÌfi_ ‹Ëk‰ Á‹ΩT›_ Ë÷_ ±fiı ·˘¿˘fiı ’ÎCÎÕÌ Ï‰Âı Ω√˛÷ ¿fl‰Îfi˘ ’˛›ÎÁ ¿›˘˝ Ë÷˘. 15‹Ì ±ıÏ’˛·ı ÀÎ≥QÁ V@‰ıfl‹Î_ ÿÁ ËΩfl◊Ì ‰‘ fiÎ√Ïfl¿˘ À⁄˝fi ÕıfiÌ μ…‰HÎÌ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ¤ı√Î ◊›Î Ë÷Î. ±Î fl_√⁄ıfl_√Ì ¿Î›˝ø‹fi_ ±Î›˘…fi ÂÌAÁ ±˘Œ L› ›˘¿Û ¶ÎflÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı, …ı Á_√ÃfifiÌ V◊Î’fiÎ Â̬ ›‰Îfi˘ ¶ÎflÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. fiÎ≥fi ≥·ı‰fi ’»Ì ¤Îfl÷Ì›-±‹ıÏfl¿fi Â̬ Á‹ÿΛ ωÂı Œı·Î›ı·Ì √ıflÁ‹…fiı ÿÒfl ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±fiı ±‰ıflfiıÁ ∂¤Ì ¿fl‰Î ‹ÎÀı ‰ˆÂÎ¬Ì ‹Ë˘IÁ‰fiÌ μ…‰HÎÌfiÌ ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı ±Î ¿Î›˝ø‹ ›˘Ω›˘ Ë÷˘. ‘ fiıÂfi· Â̬ ¿ıQ’ıfi “‰Ì ±Îfl ÂÌAÁ” ’HÎ ±Î ¿Î›˝ø‹ ±_÷√˝÷ ·˘L« ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘. ›±ıÁ ¿˘Ó√˛ıÁı 15‹Ì ±ıÏ’˛·fiı “À⁄˝fi Õı” ÷flÌ¿ı ±fiı “ÂÌAÁ ±˘Œ L› ›˘¿˝ Õı” ÷flÌ¿ı ΩËıfl ¿fl÷_ “C΢ÊHÎÎ’hΔ ⁄ËÎfl ’ÎÕu_ Ë÷_, …ı ’Ëı· Ïfl’. √˛ı√flÌ Ï‹@Á (ÕÌ-±ıfi‰Î›) ¶ÎflÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. ±Î ¿Î›˝ø‹ ±_÷√˝÷ ωω‘ ‹fi˘fl_…¿ ¿Î›˝ø‹˘, …ı‹ ¿ı ‰Ï…˝Ïfi›ÎfiÎ ¤Î_√ÕÎ √˛’ ÷flŒ◊Ì “À˘’ fiΫ”, ·˘Á ±ıL…·Á‹Î_ ◊˛Ì±ı«±˘ ŒÎμLÕıÂfi ÷flŒ◊Ì ≥LVÀ%‹ıLÀ· ⁄ıLÕ, L› ›˘¿ÛfiÎ ‘ ·˘VÀ „VÀ_ˇBÁ, ‹ıÏÕ·˘fi‰Îÿ¿ √√fiÿÌ’ ¶ÎflÎ fl…^ ◊›ı·Î ¿Î›˝ø‹fi˘ Á‹Î‰ı ◊÷˘ Ë÷˘. ¤Î_√ÕÎ ‰¿Û¢’ ’HÎ ›˘…‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. ÀÎ≥QÁ V@‰ıfl‹Î_ ±Î ⁄Ì∞ ‰Îfl À⁄˝fi ÕıfiÌ μ…‰HÎÌ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. ±Î ¿Î›˝ø‹‹Î_ ·˘Á ±ıL…·Á, ±ÎS⁄Àν, ¿ıfiıÕÎ◊Ì ’HÎ ·˘¿˘ ±ÎT›Î Ë÷Î, …ı‹Î_fiÎ CÎHÎαı ’ÎCÎÕÌ ⁄_‘Î‰Ì Ë÷Ì. √‰fi˝fl ±ıLÕ% @›‹˘fiÎ_ ËıÕ ±˘Œ ≥Ï‹√˛ıÂfi ±ŒıÁ˝ …ıÏfiŒfl flÎ…¿<‹Îfl ’HÎ ±Î ¿Î›˝ø‹‹Î_ ËÎ…fl flèÎÎ Ë÷Î. ·√¤√ 500 V‰›_Áı‰¿˘±ı …ı fiÎ√Ïfl¿˘fiı ’ÎCÎÕÌ ’Ëıfl‰ÎfiÌ ≥E»Î ˢ› ÷ı‹fiı ’ÎCÎÕÌ ’ËıflÎ‰Ì Ë÷Ì. ÂÌAÁ ±˘Œ L› ›˘¿ÛfiÎ ŒÎμLÕfl «fi’˛Ì÷ gÁËı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ¿Î›˝ø‹ ÿflÏ‹›Îfi CÎHÎÎ fiÎ√Ïfl¿˘±ı ’ÎCÎÕÌ ’ËıflΉ‰Î ‹ÎÀı ·Î≥fi ·√Î‰Ì Ë÷Ì. À⁄˝fi Õı ÏfiÏ‹kÎı ±ı‰Î ·˘¿˘fiı ’ÎCÎÕÌ ’Ëıfl‰ÎfiÌ ÷¿ ‹‚ı »ı

…ı±˘fiı @›Îflı› ’ÎCÎÕÌ ’Ëıfl‰Îfi˘ ±fi¤‰ fi◊Ì ±fiı ÷ı‹fiı ’ÎCÎÕÌfi_ ‹Ëk‰ Á‹…‰_ ˢ› »ı. «Îfl ¿·Î¿ Á‘Ì ÀÎ≥QÁ V@‰ıflfi_ ‰Î÷ΉflHÎ ∞‰_÷ flèÎ_ Ë÷_. «fi’˛Ì÷ gÁËı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ·√¤√ «Îfl ·Î¬ fiÎ√Ïfl¿˘±ı ±Î ¿Î›˝ø‹ ·Î≥‰ ÏfiËÎY›˘ Ë÷˘. ±‹ÎflÌ ŒıÁ⁄¿ ÁÎ≥À ’fl ±Õ‘˘ Ï‹Ï·›fi fiÎ√Ïfl¿˘±ı ±Î

ÂÌAÁ ±˘Œ L› ›˘¿Û ¶ÎflÎ ±Î›˘Ï…÷ À⁄˝fi Õı ÏfiÏ‹kÎı 15‹Ì ±ıÏ’˛·ı ÀÎ≥QÁ V@‰ıfl‹Î_ ’ÎCÎÕÌ ⁄Î_‘‰Î ‹ÎÀı fl_√⁄ıfl_√Ì ÁıÓ¿Õ˘ ‹ÌÀfl ¿’Õ<_ ¬ıÓ«Ì flËı·Î V‰›_Áı‰¿˘.

À⁄Ûfi Õı hÎHÎ ‰Ê˝◊Ì ‹ıÏÕÁfi V@‰ıfl ’οۋÎ_ ›˘Ω›˘ Ë÷˘. ±Î ’»Ì 2016‹Î_ ÀÎ≥QÁ V@‰ıfl‹Î_ ›˘Ω›˘ Ë÷˘. ÷ı‹HÎı ¿èÎ_ ¿ı ›fiÎ≥ÀıÕ VÀıÀ˚Á ±fiı ÿÏfi›Î‹Î_◊Ì Ï‰Ï‰‘ ωV÷Îfl˘‹Î_◊Ì Ï‰Ï‰‘ Á_V¿ÚÏ÷fiÎ ·˘¿˘ ±ËŸ

fl_√Î¥ √›_ Ë÷_. ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ “‰Ì ±Îfl ÂÌAÁ” fi΋fiÎ ±ı¿ ±Ï¤›Îfifi˘ ’˛Îfl_¤ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. ±Î ±Ï¤›Îfi ±_÷√˝÷ ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ‰Á÷Î fiÎ√Ïfl¿˘fiı Â̬˘ ωÂı

À⁄˝fi ÕıfiÌ μ…‰HÎÌ ÏfiÏ‹kÎı ËΩfl˘ fiÎ√Ïfl¿˘ ÀÎ≥QÁ V@‰ıfl ’fl ËÎ…fl flèÎÎ Ë÷Î. ±Î ¿Î›˝ø‹ ‰ˆÂÎ¬Ì ‹Ë˘IÁ‰fiÌ μ…‰HÎÌ μ’flÎ_÷ Â̬ Á‹ÿΛ ωÂı Ω√˛Ï÷ Œı·Î‰‰ÎfiÎ Ëı÷Áfl ’HÎ ›˘Ω›˘ Ë÷˘.

¿Î›˝ø‹fi˘ ±Îfi_ÿ ‹ÎH›˘ Ë÷˘. ±Î ¿Î›˝ø‹‹Î_ ‹˘ÀÌ Á_A›Î‹Î_ fiÎ√Ïfl¿˘ μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. ÷ı‹fiÎ ’˛Ï÷¤Î‰ ’fl◊Ì A›Î· ±Î‰÷˘ Ë÷˘ ¿ı ÷ı‹fiı ±Î ¿Î›˝ø‹fi˘ ±Îfi_ÿ ‹ÎH›˘ »ı. ÏÁ_Ëı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ±‹ÎflÎ hÎHÎ Ëı Àı√ »ı, ±Î≥ ±ı‹ Â̬, ±Î≥ ±ı‹ ±ı Â̬ ±ı À⁄˝fi Õı μ’fl ¿Î›˝ø‹fiÎ 24 ¿·Î¿‹Î_ … 200◊Ì ‰‘Îflı Œ˘À˘ ’˘VÀ ◊¥ √›Î Ë÷Î. gÁËı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı fiÎ≥fi ≥·ı‰fi ’»ÌfiÌ ’ıœÌfi˘ ±Î ›◊ ≥ÏfiÏ›ıÏÀ‰ »ı. ‹ıÓ ËÎ¥ V¿>·‹Î_ ‰_ÂÌ› ¤ıÿ¤Î‰fi˘ Á΋fi˘ ¿›˘˝ Ë÷˘, …ı◊Ì ±ÎfiÌ Âw±Î÷ ¿flÌ Ë÷Ì. Ë_ ±Î‹Î_ ⁄ÿ·Î‰ ·Î‰‰Î ‹Î√÷˘ Ë÷˘.

ËÎ…fl flèÎÎ Ë÷Î. ÀÎ≥QÁ V@‰ıflfiÌ ’Á_ÿ√Ì ¿fl‰Îfi_ ±Î ±ı¿ ¿ÎflHÎ Ë÷_. ÷ı±˘ ±Î√Î‹Ì ‰Êı˝ ’HÎ À⁄˝fi Õı ∂…‰‰Îfi_ ±Î›˘…fi ¿flÌ flèÎÎ »ı, …ı‹Î_ ±Îà ËΩfl◊Ì ‰‘Ìfiı 12 ËΩfl ’ÎCÎÕÌ ⁄Î_‘‰Îfi_ ±Î›˘…fi »ı ÷ı‰˘ ÷ı‹fi˘ ±_ÿÎ… »ı. 2016‹Î_ ’˛◊‹ ‰Îfl ÀÎ≥QÁ V@‰ıfl‹Î_ ›˘Ω›ı·Î À⁄˝fi Õı ¿fl÷Î_ ±Î Á_A›Î «Îfl√HÎÌ »ı. ±ı¿ ωÏÕ›˘ ‹ıÁı…‹Î_ …HÎΉ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_ ¿ı ÷‹ı ±‹fiı ±Î÷_¿‰ÎÿÌ fi Á‹Ωı. ±Î ’˛Á_√ı L› ›˘¿Û‹Î_ Á‹√˛ ‹Îˢ· ±fiı ‰Î÷ΉflHÎ Â̬ ’fl_’flÎ ±fiı Â̬ Á_V¿ÚÏ÷fiÎ fl_√ı

‹ÎÏË÷Ì ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰Âı ±fiı Â̬˘fiı ’˘÷ÎfiÌ ’ÎCÎÕÌ ’fl ÂÎ ‹ÎÀı √‰˝ »ı ÷ıfiΠωÂı ’HÎ ‹ÎÏË÷√Îfl ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. ±Î ±Ï¤›Îfi ±_÷√˝÷ fiÎ√Ïfl¿˘‹Î_ ±Î ·CÎ‹÷Ì Á‹ÿΛfiı ¿ÎflHÎı Œı·Î›ı·Ì √ıflÁ‹… ÿÒfl ¿fl‰Îfi˘ ’˛›ÎÁ ¿fl‰Î‹Î ±Î‰Âı. μS·ı¬fiÌ› »ı ¿ı ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ËıÀ øÎ≥‹fiÌ Á÷÷ ⁄fi÷Ì …÷Ì CÎÀfiα˘‹Î_ Â̬ Á‹ÿΛfiı ·Z› ⁄fiΉ‰Î‹Î_ ±Î‰÷˘ ˢ‰ÎfiÎ ¿ÎflHÎı ·˘¿˘ Â̬˘fiı ±Î÷_¿‰ÎÿÌ fi Á‹…ı ÷ı ⁄Î⁄÷fiÌ ±‰ıflfiıÁ Œı·Î‰‰ÎfiÎ Ëı÷◊Ì À⁄˝fi Õı ∂…‰‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘.

±Î ¿Î›˝ø‹ ±_÷√˝÷ ωω‘ ‹fi˘fl_…¿ ¿Î›˝ø‹˘, …ı‹ ¿ı ‰Ï…˝Ïfi›ÎfiÎ ¤Î_√ÕÎ √˛’ ÷flŒ◊Ì “À˘’ fiΫ”, ·˘Á ±ıL…·Á‹Î_ ◊˛Ì±ı«±˘ ŒÎμLÕıÂfi ÷flŒ◊Ì ≥LVÀ%‹ıLÀ· ⁄ıLÕ, L› ›˘¿ÛfiÎ ‘ ·˘VÀ „VÀˇ_BÁ, ‹ıÏÕ·˘fi‰Îÿ¿ √√fiÿÌ’ ¶ÎflÎ fl…^ ◊›ı·Î ¿Î›˝ø‹fi˘ Á‹Î‰ı ◊÷˘ Ë÷˘. (÷‹Î‹ Œ˘À˘Á˙…L›— À⁄˝fi Õı ±ıfi‰Î›ÁÌ ŒıÁ⁄¿ ’ı… ±fiı ËflωLÿfl ÏÁ_CÎ)


±õìÕþá 28, 2017 April 28, 2017

7

´ìÜÃþõåÞÑ ÂÚß-±_Öß

±õÇ-äÞÚí áùËßíÜë_ Üëßë ÀõçÞí Õç_ØÃí Þìè ×ëÝ Öù åð_ Àßäð_ ½õ´±õ? ±õÇ-äÞÚí ÀõÕ ìçäëÝ äÀó ìä{ëÞë ìäÀSÕÞí ÖÕëç ÀßäíÑ ÛëÃ-1

Ýë äæõý Ýð±õççí±ë³±õç ¦ëßë ½èõßëÖ Àßë´ èÖí Àõ ÖõÜÞõ ÞëHëëÀíÝ äæý 2016 ØßìÜÝëÞ áÃÛà 1,72,500

Üë³Àá dáäëÞí

ÍõìäÍ ±õÇ. ÞëÇÜõÞ

áðÍÀë ì{ÜùäÇëÀ

±õÇ-äÞÚí ìÕìËåÞù Üâí Èõ. ±õÀ äëß áùËßí (ßõLÍÜ ìçáõ@åÞ Õþùçõç) ÕñHëý ×´ Éåõ IÝëßõ Ýð±õççí±ë³±õç ìßçíMË ÞùìËçù ÜùÀáäëÞí åw±ëÖ Àßõ Èõ. 2017-2018Þë ±õÇ-äÞÚí ÞëHëëÀíÝ äæý áùËßíÜë_ ÀùHë ±õÇ-äÞÚí ½âäí ßëÂåõ Öõ ±_Ãõ ±ìÞìÖÖë ÕþäÖõý Èõ, IÝëßõ Ûëìä ±õÇ-äÞÚí ìä{ë áëÛë×a±ù±õ ±LÝ äÀó ìä{ë ±ùMåÞÞí ÖÕëç ÀßäëÞí åw±ëÖ Àßäí ½õ´±õ Éõ Öõ±ùÞõ ±ÜõìßÀëÜë_ ÀëÜÇáëµ ÔùßHëõ ÀëÜ ÀßäëÞí ±Þõ ßèõäëÞí Ü_É^ßí ±ëÕí åÀõ. ±ë áõ äÀó ìä{ëÞë Éõ ìäÀSÕù ÂðSáë Èõ ÖõÞí ÜëìèÖí ±ëÕõ Èõ, Éõ Ûëìä ±õÇ-äÞÚí ÞùÞ³ìÜÃþLË äÀó ìä{ë áëÛë×a±ù ÜëËõ µÕáOÔ Èõ, ÉõÜÞí Õç_ØÃí 2017-2018 ÞëHëëÀíÝ äæý ±õÇ-äÞÚí ÀõÕÜë_ ×´ åÀí Þ×í. ÀõÕ-Üðã@Ö ±õÇ-äÞÚí ìä{ë ÀõÕ-Üðã@Ö ±õÇ-äÞÚí ìä{ëÞí ÀõËáíÀ Çùyç ÀõËõÃßí±ù Èõ. ±õÀ ÀõËõÃßí ìäØõåí ÞëÃìßÀù ÜëËõ Èõ ÉõÜÞõ ÞùÞ-ÕþùìÎË-ÃäÞýÜõLË ìßçÇý ±ùÃõýÞë³{õåÞ ±×äë µEÇ åöZëìHëÀ ç_V×ëÜë_×í ÞùÀßíÞí ±ùÎß Üâí èùÝ. ÀõÕ-Üðã@Ö ÖßíÀõ äÃaÀòÖ Àßäë ÜëËõ, ±õ ÎßìÉÝëÖ Þ×í Àõ Ûëìä ±õÇ-äÞÚí ÀëÜØëß Àù´ µEÇ åöZëìHëÀ ç_V×ë (±×äë ç_Ú_ìÔÖ ±×äë ç_áBïÞ ÞùÞÕþùìÎË ç_V×ë±ù) ±×äë ÞùÞ-ÕþùìÎËÃäÞýÜõLËá ìßçÇý ±ùÃõýÞë³{õåÞÞù ÀÜýÇëßí èùäù ½õ´±õ. Ûëìä ±õÇ-äÞÚí ÀëÜØëßù, Àõ ÉõÜÞõ Àù´ ÕHë ßùÉÃëßØëÖë ¦ëßë ßùÉÃëßí ÜâÖí èùÝ, ÉõÜHëõ ÕùÖëÞí ÀëÜÃíßíÞù ÜùËëÛëÃÞù çÜÝ ÜëLÝ ç_V×ë±ùÜë_ Õçëß ÀÝùý èùÝ, Öõ±ù ÀõÕÜðã@Ö ±õÇ-äÞÚí ìä{ë ÜëËõ ÜëLÝ ÃHëí åÀëåõ. µØëèßHë ÖßíÀõ, ±ë³Ëí ÀoÕÞíÞù Àõç KÝëÞÜë_ á´ åÀëÝ Àõ ÉõHëõ ÝðìÞäìçýËí çùÎûËäõß ÍõäáÕ Àßäë-ÀVËÜë³{ Àßäë ÜëËõ Ýð±õç ÝðìÞäìçýËí çë×õ ±ë³Ëí ÀLçSËLËù ÛëÍõ ßëÂäëÞù ±Þõ MáõçÜõLË

ÀßäëÞù ÀùLËÿë@Ë ÀÝùý èÖù. ±LÝ ÕþùÎõåÞá VÕõìåÝëìáËí äÀóß ìä{ë ÉõÜ Àõ ±õÇ-1Úí1, Ëí±õÞ, ´-3 ìä{ë KÝëÞÜë_ ßëÂäë ½õ´±õ hëHë ÞùÞ³ìÜÃþLË ìä{ë ÀõËõÃßí Èõ, Éõ ±õÇ1Úí ìä{ëÞí çÜÀZë ÃHëëÝ Èõ Éõ Çùyç ØõåùÜë_×í ±ëäÖë ÀëÜÇáëµ TÝëäçëìÝÀ ÀëÜØëßù ÜëËõ CëÍäëÜë_ ±ëTÝë Èõ. ±ë ìä{ë Çùyç ËÿõÍ ±õÃþíÜõLË Õß ±ëÔëìßÖ Èõ Éõ ìäØõåí ÞëÃìßÀù±õ ÝðÞë³ËõÍ VËõËûç çë×õ èVÖëZëß Àßõáë èùÝ Èõ. ±õÇ-1Úí1 ìä{ë ÕþùÃþëÜ Çíáí ±Þõ gçÃëÕùßÞë ÞëÃìßÀù ÜëËõ Âëç CëÍäëÜë_ ±ëTÝù Èõ. 65,000Þí ±õÇ-äÞÚí ÀõÕÜë_×í ØßõÀ ÞëHëëÀíÝ äæý ÜëËõ 6800 ìä{ë (1400 ìä{ë ÇíáíÞë ÞëÃìßÀù ÜëËõ ±Þõ 5400 ìä{ë ìç_ÃëÕùßÞë ÞëÃìßÀù ÜëËõ) ±áà ßëÂäëÜë_ ±ëäõáë èùÝ Èõ. Ýð±õççí±ë³±õçÜë_ ìÕìËåÞ çÚìÜË ÀÝëý äÃß ìäØõåÞí Ýð±õç ÀùLVÝðáõ˱õQÚõçí ±õÇ-1Úí1 Üõâäí åÀõ Èõ. ÀõÞõìÍÝÞ ±Þõ Üõã@çÀÞ ÀëÜÇáëµ TÝëäçëìÝÀ ÀëÜØëßù Ëí±õÞ @áëìçìÎÀõåÞÞë ìäÀSÕÞí ÖÕëç Àßí åÀõ Èõ. ØßõÀ ÕþùÎõåÞ ÜëËõ ±ë ìÞÝÜù ÕþùÎõåÞù ±Þõ ±ùÈëÜë_ ±ùÈí áëÝÀëÖùÞí ìäìäÔ ÀõËõÃßí Þyí Àßõ Èõ, Éõ Þù×ý ±ÜõìßÀÞ Áí ËÿõÍ ±õÃþíÜõLË (ÞëÎËë)Þë ±õÕõãLÍ@ç 1603.Íí.1 ×í ±õÞõ@ç 1603 ±õÕõãLÍ@ç 1603.Íí.1 ¦ëßë ±ëäßí áõäëÜë_ ±ëäí Èõ. ±õÞõ@çÜë_ Ýð±õç ßùÉÃëßØëÖë±ù ÜëËõ ÀëÜÃíßí ÜëËõ ±ÜõìßÀëÜë_ Õþäõåäë ÜëLÝ µÜõØäëßù ÜëËõ TÝëäçëìÝÀ èùtë±ùÞí ÝëØí Èõ. ±ë µÕßë_Ö, ÀùÜÞäõS× ±ùÎ ±ùVËÿõìáÝëÞë ÞëÃìßÀù ´-3 ÀëÜÇáëµ äÀó ìä{ë ÜëËõ @äùìáÎëÝ ×´ åÀõ Èõ, ÉõÜ Àõ ±õÇ-1Úí1, ´-3 ìä{ë ÕþìÖ ÞëHëëÀíÝ äæý 10500Þí äëìæýÀ ÀõÕÞõ ±ëÔíÞ èùÝ Èõ. ´-3 VËõËçÞí Ü_É^ßí ÜëËõ Õþùìç@ÝðËß ÖßíÀõ ´-3 µÜõØäëßõ áõÚß ÀãLÍåÞ ±õãMáÀõåÞ Üõâääí Éwßí Èõ. TÝëäçëìÝÀ ßíÖõ ½õ´±õ Öù, ±õÇ-1Úí1, Ëí±õÞ, ´-3 ±õÇ-äÞÚí ìä{ëÞð_ ÕþìÖìÚ_Ú Èõ, ÉõÜë_ ìäØõåí ÀëÜØëßõ ÒVÕõìåÝìáËí ±ù@ÝðÕõåÞÓÜë_ ßùÉÃëßí ÜõâäÖë èùäë ½õ´±õ. ±õÇ-1Úí1 ±Þõ ´-3 ÚLïÞõ ÜëËõ ìÍÕëËóÜõLË ±ùÎ áõÚß ÖßÎ×í áõÚß ÀãLÍåÞ ±õãMáÀõåÞÞí Éwß ÕÍõ Èõ, IÝëßõ Ëí±õÞ ìä{ë ÜëËõ ±ëÞí Éwß ÕÍÖí Þ×í. ±õÇäÞÚí ìä{ëÞí ÉõÜ, Àõ Éõ ÒÍuð±á ³LËõLËÓ (ì¦èõÖð ÔßëäÖë) ìä{ë Èõ, µÕßù@Ö Øåëýäõáí ÀõËõÃßíÜë_×í Àù´ ÕHë ÒÍuð±á ³LËõLËÓ (ì¦èõÖð ÔßëäÖë) Þ×í. (¿ÜåÑ)

To Advertise Contact :

Tel: 212-675-7515

LAW OFFICES OF

ROBERT A. MURTHA, Jr.

All Immmigration work including H1-B, Labor Certification and Work Authorisation, Bankruptcy, Divorces

Tel : (212) 966-6906

401 Broadway, Suite 203 New York, NY 10013

(Mon-Fri 10-5; Sat. 1-5) (admitted to New York & Federal Court)

Law Offices of

GOPAL T. KUKREJA Attorney at Law

5 3 C o l o n y L a n e , S y o s s e t , N Y 11 7 9 1

Ph: 212 594 0977 / Cell:516 476 1139 Family & Employment Immigration, Deportations, Appeals to BIA Circuit Courts, Business & Real Estate Closings, Divorce, Incorporation & Contracts, Wills, Landlord-Tenant, Personal Injury & Litigations.

FREE CONSULTATION

-Ñ ³ìÜÃþõåÞÞõ áÃÖí ÜØØ ÜëËõ ç_ÕÀó Àßù Ñ-

☛ ±ÜõìßÀÞ ±Þõ ÀõÞõÍí±Þ ³ìÜÃþõåÞÜë_ ØßõÀ ÕþÀëßÞí ÜØØ ☛ ±ÜõìßÀÞ ìçìË{ÞìåÕ ±Þõ ÃþíÞÀëÍó ÜõâääëÜë_ ÜØØ ☛ ±Üõ ÕëçÕùËó çìäýç ÕHë Õñßí ÕëÍí±õ Èí±õ ☛ çùUÝá ìç@ÝðìßËí èõSÕ ☛ ÎùßõÞ ìÍÃþí ³äõSÝð±õåÞ (±_Ãþõ°) ☛ ÛëæëÀíÝ ±ÞðäëØ  (ØßõÀ ÕþÀëßÞí ÛëæëÜë_×í) ☛ ±ÜõìßÀëÞí ÀùáõÉ/ÝðìÞäìçýËíÜë_ Õþäõå ☛ ìÚ{Þõç ÜëËõ ³ãLÍÝë×í ÜëHëç Úùáëäí åÀù Èù.

ç_ÕÀó ÀßùÑ 718-445-2790 ±×äë visit www.DEGREEEVALUATION.com

        

 

   Message and data rates may apply.


April 28, 2017

8

±ıÏ’˛· 28, 2017

±‹ıÏfl¿Î

L› ›˘¿Û ≥„LÕ›fi ÏŒS‹ ŒıÏVÀ‰·‹Î_ flÎ…ÿÒ÷ ‹Ò‚ıfiÎ ∞‰fi ’fl ±Î‘ÎÏfl÷ Õ˘¿›‹ıLÀflÌ L› ›˘¿Û— ±ıQ⁄ıÁıÕfl ±fiı ¤Îfl÷fiΠωÿıÂÌ ⁄Î⁄÷˘fiÎ ‹_hÎη›fiÎ ÁıøıÀflÌ iÎÎfiırfl ‹Ò‚ıfiÎ ∞‰fi ’fl ±Î‘ÎÏfl÷ Õ˘¿›‹ıLÀflÌ “∞MÁÌ” 17‹Î ‰ÎÏÊ˝¿ L› ›˘¿Û ≥„LÕ›fi ÏŒS‹ Œı„VÀ‰·‹Î_ ±L› ÏŒS‹˘fiÌ ÁÎ◊ıÁÎ◊ı ÿÂν‰‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. ±Î Õ˘@›‹ıLÀflÌfi˘ ‰SÕÛ ’˛ÌÏ‹›fl ¢ ’Ëı·Ì ‹ı±ı ‹ıfiËÀfi‹Î_ ω·ı… ¥VÀ ÏÁfiı‹Î‹Î_ ›˘ΩÂı. ≥LÕ˘±‹ıÏfl¿fi ±ÎÀÛ˚Á ¿Îμ„LÁ· ¶ÎflÎ ±Î›˘Ï…÷ ±Î ‰Ê˝fi˘ Œı„VÀ‰· 30‹Ì ±ıÏ’˛·◊Ì ÁÎ÷‹Ì ‹ı ÿflÏ‹›Îfi ›˘ΩÂı. ‹Ò‚ı L› ›˘¿Û„V◊÷ ¤Ò÷’Ò‰˝ ¤Îfl÷Ì› ¿˘LÁ· …fifl· »ı, …ı‹HÎı Ω’Îfi, flÏ›Î, ÏÁÏfl›Î, ‹˘flıÏ›Á, ‹Î·¶ÌTÁ ±fiı L› ›˘¿Û‹Î_ ÏÕM·˘‹ıÀ ÷flÌ¿ı Œfl… ⁄Ω‰Ì »ı. ‹Ò‚ı ’fl ±Î‘ÎÏfl÷ Õ˘@›‹ıLÀflÌ “∞MÁÌ”±ı ’Î_«‹Î ÏÿSËÌ ≥LÀflfiıÂfi· ¢ÀÛ ÏŒS‹ Œı„VÀ‰·‹Î_ V’ıÏ›· F›flÌ ±ı‰˘ÕÛ ËÎ_Á· ¿›˘˝ Ë÷˘. ±Î Õ˘@›‹ıLÀflÌ ¿˘SËÎ’fl ≥LÀflfiıÂfi· ÏŒS‹ Œı„VÀ‰· 2017 ±fiı fiÎÏÁ¿ ≥LÀflfiıÂfi· ÏŒS‹ Œı„VÀ‰· 2017‹Î_ ’HÎ

ÿÂν‰‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. ÏÕflı¿Àfl ‘fi_…› ¤Î‰Î·ı¿flı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı L› ›˘¿Û ≥„LÕ›fi ÏŒS‹ Œı„VÀ‰·‹Î_ “∞MÁÌ” Õ˘@›‹ıLÀflÌfiÌ ’Á_ÿ√Ì ÏŒS‹ ‹ÎÀı ‰ˆ„f‰¿ ÁL‹Îfi »ı. ±Î ÏŒS‹fi_ Ïfi‹Î˝HÎ ›Ïfi¿ ±ı¿ıÕı‹Ì ¶ÎflÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. ±Î Õ˘@›‹ıLÀflÌ Ï‰Ï‰‘ V¿>·˘, ¿˘·ıΩı, Á_V◊α˘‹Î_ ÿÂν‰‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı, …ıfiı ωω‘ ±·√ ±·√ V÷flı◊Ì ¤T› ’˛Ï÷ÁÎÿ ÁÎ_’Õu˘ »ı. ’HÎı, ‹_⁄¥, ÏÿSËÌ, ¿˘SËÎ’fl, L› ›˘¿Û‹Î_ ÂÒÀ ◊›ı·Ì ±Î Õ˘@›‹ıLÀflÌ ⁄ı ‰Ê˝‹Î_ ’ÒHν ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. ±Î ÏŒS‹‹Î_ ÏÁÏfi›fl ÏÂZÎHÎÂÎjÎÌ Õ˘. ÕÌ. ‰Î›. ’ÎÀÌ·, ±ıÏÕÀfl ¤Îfi ¿Î‚ı ±fiı ‰ÏflWà ’hοÎfl ω…› fiΛ¿fiÎ ±Ï¤’˛Î›˘fi˘ Á‹Î‰ı ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. ÁÎ√fl √˘¬·ı ϷϬ÷ ±Î ÏŒS‹fiÌ ÏÁfiı‹ıÀ˘√˛ÎŒÌ ›˘√ı ¿˘‚̱ı ¿flÌ »ı. Á_√Ì÷ ‘filÌ √HÎÎhÎÎ, ⁄ı¿√˛ÎμLÕ Q›Ï{¿ ±Ï¤Ï…÷ flÎHÎı±ı ±ÎM›_ »ı. ±Î ÏŒS‹ Á‹√˛ fi˘fi-¿˘‹Ï½›· ’˛˘…ı¿À »ı ±fiı ÀÌ‹ ¶ÎflÎ Á΋ÎÏ…¿ ’˛ÿÎfifiÎ ¤Î√w’ı ÷ˆ›Îfl ◊¥ »ı. (Á˙…L›— “ÿıÁÌ À˘¿”)

ÀÌ‰Ì ±ıÏ›ÎfiÎ «ıfl‹ıfi ±ı«. ±Îfl. ÂÎËfiı ’•lÌ ±ı‰˘ÕÛ fi‰Ì ÏÿSËÌ‹Î_ 13‹Ì ±ıÏ’˛·ı flÎWÀˇ’Ï÷ ¤‰fi‹Î_ ±Î›˘Ï…÷ Á‹Îfl_¤‹Î_ ¤Îfl÷fiÎ flÎWÀˇ’Ï÷ ’˛HΉ ‹¬fl∞fiÎ ËV÷ı ÀÌ‰Ì ±ıÏ›ÎfiÎ «ıfl‹ıfi ±ı«. ±Îfl. ÂÎËfiı ’•lÌ ±ı‰˘ÕÛ ’˛ÿÎfi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘. ±ı«. ±Îfl. ÂÎËfiı ÁÎÏËI› ±fiı ÏÂZÎHÎ’hοÎflI‰fiÎ ZÎıh΋Î_ ¤Îfl÷fi_ «˘◊Î ø‹fi_ Á‰˘˝E« fiÎ√Ïfl¿I‰ ÁL‹Îfi ±ıfiΛ÷ ◊›_ Ë÷_. ±ı«. ±Îfl. ÂÎË 46 ‰Ê˝◊Ì ›fiÎ≥ÀıÕ VÀıÀ˚Á‹Î_ ‰Áı »ı ÷ı±˘ ‹Ò‚ √…flÎ÷fiÎ ⁄ËÎÿfl’flfiÎ ‰÷fiÌ »ı. ÷ı±˘ ¤Îfl÷Ì› ωzÎ ¤‰fi (›±ıÁ±ı)fiÎ ’HÎ «ıfl‹ıfi »ı, …ı Á_V◊Î ÁÎÏËI›-Á_V¿ÚÏ÷-ÏÂZÎHÎ-Á_√Ì÷-¿·Îfiı Á‹Ï’˝÷ »ı. ÷ı‹HÎı ’˘÷Îfi_ ∞‰fi Á΋ÿÎÏ›¿ Áı‰Î ‹ÎÀı Á‹Ï’˝÷ ¿›* »ı. ÷ı‹HÎı ’˘÷ÎfiÎ CÎHÎÎ ’˛›ÎÁ˘ ◊¿Ì ±fiı μz˘√-ÁÎËÁ ¶ÎflÎ ¤Îfl÷ ±fiı ±‹ıÏfl¿Î ‰E«ıfiÎ Á_⁄_‘˘fiı √Îœ ⁄fiΉ‰Î‹Î_ μkÎı…fi ±ÎM›_ »ı. 2005 ±ıÏ·Á ±Î≥·ıLÕ ‹ıÕ· ±˘Œ ±˘fifl◊Ì ÁL‹ÎÏfi÷ ±ı«. ±Îfl. ÁÎË ΩHÎÌ÷Î μz˘√ÁÎËÏÁ¿, ÿÎ÷Î ±fiı Á΋ÿÎÏ›¿ ±√˛HÎÌ »ı. ÀÌ‰Ì ±ıÏ›ÎfiÌ ÁÎ◊ı, ÷ı±˘ ’˛◊‹ ±ıfi±Îfl±Î≥ »ı …ı fi˘◊˝ ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ 24x7 ÀÌ‰Ì VÀıÂfi «·Î‰ı »ı. ÷ı±˘ ωf‰‹Î_ √‹ı÷ı …B›Î±ı «Î·÷Ì «ı≥fi VÀ˘fl Ï⁄{fiıÁ -ø{Á˝ eÕ VÀ˘fl- fiÌ ‹ÎÏ·¿Ì ‘flΉ÷Î ’˛◊‹ ±ıfi±Îfl±Î≥ »ı.

“±Î’Ì”fiÎ fi‰Î ‰Î≥Á ’˛ıÏÁÕLÀ ÷flÌ¿ı «oÒÀΛı·Î Õ˘. Áflı flı~Ì L› ›˘¿Û— ±‹ıÏfl¿fi ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfi ±˘Œ ÏŒÏ{Ï›LÁ ±˘Œ ≥„LÕ›fi ±˘ÏflÏ…fi (±Î’Ì)fiÎ ‰Î≥Á ’˛ıÏÁÕLÀ ÷flÌ¿ı Õ˘. Áflı flı~Ì ÷Î…ı÷fl‹Î_ «Ò_ÀÎ¥ ±ÎT›Î »ı. Õ˘. Áflı flı~Ì ËÎ≥LÁ ‹ıÏÕ¿· ÁıLÀfl‹Î_ flıÏÕ›˘·˘∞fiÎ «ıfl‹ıfi »ı ±fiı ·˘›˘·Î ‹ıÏÕ¿· ÁıLÀfl‹Î_ flıÏÕ›˘·˘∞fiÎ ±ıÁ˘ÏÁ›ıÀ ’˛˘ŒıÁfl »ı. ≥LÀfl‰ıLÂfi· L›fl˘flıÏÕ›˘·˘Ï…VÀ Õ˘. Áflı flı~Ì ¿Ëı »ı ¿ı ÷ı‹fiÌ ’˛Î◊Ï‹¿÷Î “±Î’Ì” ’˛I›ı ‰‘ fiı ‰‘ ›‰Î ÏŒÏ{Ï›fi˘fiı ±Î¿Ê˝‰ÎfiÌ »ı ±fiı ËıS◊¿ıfl‹Î_ ⁄ÿ·Î‰˘ ·Î‰‰Î‹Î_ ‹Ëk‰’ÒHν ¤ÒÏ‹¿Î ¤…‰‰ÎfiÌ »ı. “±Î’Ì” ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ÏŒÏ{Ï›fi˘fi_ Á˙◊Ì Ï‰Â΂ ‰_ÂÌ› Á_√Ãfi »ı. ÷ı‹fiı ÷Î…ı÷fl‹Î_ “±Î’Ì”fiÌ ›˘Ω›ı·Ì «Ò_ÀHÎÌ‹Î_ ÿı¤fl‹Î_◊Ì ’˘÷ÎfiÎ ‰ÏflWà ’◊ÿ½¿˘ ±fiı ωω‘ Á‹◊˝¿˘fi_ Ï⁄fiÂfl÷Ì Á‹◊˝fi ‹Y›_ Ë÷_. ÷ı‹HÎı ±ı„@{@›ÏÀ‰ ¿Ï‹ÀÌ, ⁄˘ÕÛ ±˘Œ ÀˇVÀÌ{, ‹ıQ⁄flÏÂ’ ÁÎ◊ı ‹‚Ìfiı ¿Î›˝ ¿fl‰Î ±fiı “±Î’Ì”fiı fi‰Ì ¨«Î¥±ı ·¥ …‰ÎfiÌ ’˛Ï÷⁄©÷Î T›@÷ ¿flÌ Ë÷Ì.

flı~̱ı ±ı¿ Ïfi‰ıÿfi‹Î_ …HÎÎT›_ Ë÷_ ±ıÀ·Î„LÀ¿ ÏÁÀÌ‹Î_ 21‹Ì◊Ì 25‹Ì …^fi ÿflÏ‹›Îfi ±Î›˘Ï…÷ “±Î’Ì”fiÎ ±Î√Î‹Ì ¿L‰ıLÂfi‹Î_ ΩıÕΉΠ‹ÎÀı ±fiı Á_√Ãfifiı ‰‘ ‹…⁄Ò÷ ⁄fiΉ‰Î ‹ÎÀı Ë_ “±Î’Ì”fiÎ ’˛ıÏÁÕLÀ Õ˘. ±…› ·˘œÎ ÷flŒ◊Ì ÷ı‹fiı T›„@÷√÷ ±Î‹_hÎHÎ ±Î’_ »\_. Õ˘. Áflı flı~̱ı ±√Îμ “±Î’Ì” L› ∫B·ıLÕfiÎ ÏflÏ…›˘fi· ÏÕflı@Àfl, ±Î_‘˛ ’˛ÿı ‹ıÏÕ¿· √˛ıF›±ıÀ˚ÁfiÎ ’˛ıÏÁÕLÀ, ±˘V‹ÎÏfi›Î ‹ıÏÕ¿· ±ı·‹fiÌfiÎ «Ò_ÀΛı·Î ’˛ıÏÁÕLÀ ÷flÌ¿ı Áı‰Î±˘ ±Î’Ì »ı. ÷ı±˘ ≥„LÕ›fi ‹ıÏÕ¿· ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfi ±˘Œ L› ∫B·ıLÕfiÎ ±ı„@{@›ÏÀ‰ ¿Ï‹ÀÌ‹Î_ ’HÎ »ı. ÷ı‹HÎı “±Î’Ì”‹Î_ L› ∫B·ıLÕ‹Î_ 12 ‰Ê˝ ±√Îμ Á⁄-«ıMÀfl ±Î≥±ı‹±ı±ıfi≥‹Î_◊Ì Âw±Î÷ ¿flÌ Ë÷Ì ±fiı ⁄ı ‰Ê˝ ‹ÎÀı ÏflÏ…›˘fi· ÏÕflı@ÀflfiΠˢtÎ ’fl flèÎÎ Ë÷Î. ÷ı±˘ Ï¿Î√˘‹Î_ ’IÔfiÌ ·Ì·Î ±fiı ’hÎ fl˘Ëfi ÁÎ◊ı ‰Áı »ı. (Á˙…L›— “ÿıÁÌ À˘¿”)

V◊ÎÏfi¿ ¿Î›˝ø‹ L› ›˘¿Û‹Î_ ÁÌÏfi›fl˘ ‹ÎÀıfi_ ¿˘Q›ÏfiÀÌ ÁıLÀfl L› ›˘¿Û— ‰ˆWHΉ ÀıQ’· ±fiı ¿˘Q›ÏfiÀÌ ÁıLÀfl ±˘Œ L› ›˘¿Û 100 ·ı¿‰Ì· fl˘Õ, L› ËÎ¥Õ ’οÛ, ·˘Ó√ ±Î¥·ıLÕ ¬Î÷ı 30 ‹Î«˝fiı √v‰Îflı ‹_Ïÿ‹flÎ_ ÀˇVÀÌ‹_Õ‚ ±fiı ÷ıfiÎ «ıfl‹ıfi Õ˘. lÌ ±flω_ÿ¤Î¥ ÂÎË ÷ı‹… ¿ıÀ·Î¿ ÁÌÏfi›fl ¤Î¥±˘ ‹‚ı·Î. ÷ı‹Î_ ‹_ÏÿflfiÌ V◊Î’fiÎfiÎ hÎHÎ ÿΛ¿Î ’ÒflÎ ◊÷Πˢ‰Î◊Ì ‹_Ïÿfl ±ı¿ ‰‘ÎflÎfiÌ ’˛T≤ÏkÎ ÁÌÏfi›fl ¿˘Q›ÏfiÀÌ ÁıLÀfl ±˘Œ ‰ˆWHΉ ÀıQ’· ±˘’ L› ›˘¿Û‹Î_ ¿fl‰Î ÏfiHν› ·ı‰Î‹Î_ ±Î‰ı·˘ »ı. …ı À>_¿ Á‹›‹Î_ Âw ◊Âı. ÷ı‹Î_ ÁÌÏfi›fl˘fiı ÷ı‹fiÎ ∞‰fifiÎ ’λ·Î ‰Ê˘˝‹Î_ ∞‰fi ΩB≤Ï÷ ±_√ı ±ÎK›Î„I‹¿, ‘ÎÏ‹˝¿, ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ ¿Î›˝ø‹˘, √Ì÷, Á_√Ì÷ ±fiı L≤I›fiÎ ¿Î›˝ø‹˘, ‹fi˘fl_…¿ fl‹÷˘, ¿QM›Àfl @·ÎÁÌÁ, ’{SÁ, ›˘√ ±fiı ±Îfl˘B›fiı ·√÷Î ‰Î÷ν·Î’˘, ÁÌÏfi›fl˘fiÌ ’˛Ï÷¤Îfiı ω¿ÁΉ‰Î ‰@I≤I‰ V’‘ν±˘, ±ÎÀÛ ±fiı øÎNÀfiÎ ±‰fi‰Î ¿Î›˝ø‹˘ ±fiı V’‘ν±˘, ⁄Ëıfi˘fiÌ ’˛T≤Ïkα˘, ÁP›˘fiÌ ËÎV› ‹fi˘fl_…fi ’˛T≤Ïkα˘, ÁÌÏfi›fl˘fiı ‹‚÷Î ·Î¤˘ ±_√ı Àı@Á, ≥Ï‹√˛ıÂfi, ≥LV›˘flLÁ ‰√ıflı ωʛ˘fiÎ ‰Î÷ν·Î’˘, Ï’¿Ïfi¿, ⁄ÁfiÎ ±fiı ø{fiÎ ’˛‰ÎÁ˘, ¤Îfl÷Ì› ±fiı ±‹ıÏfl¿fi ÷Ëı‰Îfl˘fiÌ μ…‰HÎÌ - …ı‰Î ¿ı, ÿÌ’˘IÁ‰Ì VfiıË Ï‹·fi Á‹Îfl_¤, ˢ‚Ì flÏÁ›Î ±fiı ˢ‚Ì μIÁ‰, øÌÁ‹Á, ‰ı·ıLÀÎ¥fi Õı, ‹‘Á˝ Õı, ŒÎ‘Á˝ Õı, flÎWÀˇÌ› ’‰˘˝fiÌ μ…‰HÎÌ, ‹_ÏÿflfiÎ ÷Ëı‰Îfl˘fiÌ μ…‰HÎÌ‹Î_ Á_’ÒHν ÁË¿Îfl ‰√ıflı ωω‘ ’˛˘√˛Î‹˘‹Î_ ±fiıfl˘ ±Îfi_ÿ ’˛ÎÅ ¿fl‰Î Á˙fiı ÷¿ ‹‚ı ÷ı ±_√ı ‰‘ ‹ÎÏË÷Ì ‹ı‚‰‰Î lÌ ·Z‹HΤΥ ’Àı· 516-355666, lÌ ≥Lƒ‰ÿfi¤Î¥ ÂÎË 516-6260411, lÌ fi‰Ìfi¤Î¥ ÂÎË 718-831-9288, lÌ ‹fi¤Î¥ ‹ı‰ÎÕÎ 718-801-2262fi˘ Á_’¿Û ÁΑ‰˘.

To a d v e r t i s e i n G U J A R AT T I M E S c all: 212-675-7515

⁄ı f‰Îfifiı ±Î√ «Î_’‰ÎfiÌ «ıWÀÎ ¿fl‰Î ‹ÎÀı L› ›˘¿Û ˢÀıÏ·›flfiı Á‹ÿΛ Áı‰Î ¿fl‰Ì ’ÕÂı L› ›˘¿Û— ˢÀıÏ·›fl ωø‹ «À‰Î·fiı ¿>÷flα˘fiı ±Î√ «Î_’‰ÎfiÌ «ıWÀÎ ¿fl‰Î ⁄ÿ· Á΋ÿÎÏ›¿ Áı‰Î ¿fl‰ÎfiÌ ÁΩ ¿flÎ¥ »ı. ÷ı‹fiÎ Á˘Ë˘ ±ı’ÎÀÛ‹ıLÀ fi∞¿ ⁄ı ¿>÷flα˘fiı ±Î√ ·√ÎÕ‰ÎfiÎ ’˛›ÎÁ ‹ÎÀı L› ›˘¿Û ¿˘ÀÛ‹Î_ ωø‹ «À‰Î·ı ¿flı·Ì “fi˘-…ı·” ±fl∞ ‹ÎL› flά‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. ÷ı‹fiı ÿflΫflHÎ ÏËoÁÎ ⁄ÿ· ÿ˘ÊÌ Ãıfl‰‰Î‹Î_ ±ÎT›Î Ë÷Î ÷ıfi˘ ±◊˝ ±ı Ë÷˘ ¿ı Ωı ¿˘ÀÛ ¶ÎflÎ ¿flΛı·Ì ’ıfiSÀÌfi_ ±ı¿ ‰Ê˝ ‹ÎÀı ’ηfi ¿flÂı ÷˘ ÷ı‹fiÎ ’fl ·√ÎՉ΋Î_ ±Î‰ı·˘ “’˛ÎHÎ̱˘ ÁÎ◊ı øÒfl÷Δfi˘ ±Îfl˘’ ’Õ÷˘ ‹Ò¿‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. ±¬⁄ÎflÌ ±Ëı‰Î·˘ ‹…⁄, ’˛˘ÏÁ@›Àfl˘±ı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı «À‰Î·fiÌ ÏøÏ‹fi· ÏËVÀˇÌ fi◊Ì ±fiı ¿>÷flα˘fiı

Á΋ÎL› ¥Ω ◊¥ »ı, …ıfiÎ ¿ÎflHÎı «À‰Î·fiı ’Î_« Ïÿ‰Á ‹ÎÀı ¿˘Q›ÏfiÀÌ Áω˝ÁfiÌ ÁΩ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. ……ı ±ı ’HÎ fi˘ÓK›_ Ë÷_ ¿ı «À‰Î·fiÌ Ëη‹Î_ ‹ıLÀ·-ËıS◊ ÀˇÌÀ‹ıLÀ «Î·ı »ı. ±Î ÏÁ‰Î› ÷ı‹fi_ fi΋ ±ıÏfi‹· ±ıO›Á flÏ…VÀˇÌ ’fl ±Î‰Ì …Âı ±fiı ÷ı±˘ ’Î_« ‰Ê˝ ‹ÎÀı ’η÷ ’˛ÎHÎ̱˘ flÎ¬Ì Â¿Âı fiÏË. F›Îflı …… √ıÏfl›Îfi ±⁄˛Î›fi˘±ı 44 ‰Ê˝fiΠˢÀıÏ·›flfiı ’Ò»˚›_ Ë÷_ ¿ı ÷‹ı ¿>÷flα˘fiı ±Î√ ·√ÎÕ‰Îfi˘ ’˛›ÎÁ ¿›˘˝ Ë÷˘ ÷ıfiÎ …‰Î⁄‹Î_ «À‰Î·ı ËÎ ¿ËÌ Ë÷Ì. ±Î CÎÀfiÎ fi‰‹Ì ±˘@À˘⁄fl, 2016fiÎ fl˘… ⁄fiÌ Ë÷Ì, F›Îflı «À‰Î· ‰VÀfl VÀˇÌÀ‹Î_◊Ì …÷Î Ë÷Î I›Îflı ÷ı‹fiı Á‚√Ή‰Îfi˘ ’˛›ÎÁ ¿›˘˝ Ë÷˘. (Á˙…L›— “ÿıÁÌ À˘¿”)


±õìÃ&#x2022;þá 28, 2017 April 28, 2017

9

On the expert Astrology panel for a leading Indian astrology Website Saurabh

â&#x20AC;¢ Precise and Detailed predictions â&#x20AC;¢ Honest Guidance â&#x20AC;¢ Career, Relationship, children, wealth readings â&#x20AC;¢ Annual Prediction report â&#x20AC;¢ Kundli Milan â&#x20AC;¢ Simple and Easy Remedies â&#x20AC;¢ Mantra and Gemstone Recommendation Call today for detailed reading

516 500 1594 â&#x20AC;¢ www.ASTROSK.com

K a i l a s h Ya t r a

July 13, 2017

With the blessings of Lord Shiva Dr. Shashikant Patel has visited Kailash Mansarovar Yatra for last 26 times By Shiv Krupa until now in these 26 times Kailash Yatra there were no casualty death because of his own research Medical compound and Personalized services.

9 days Kailash Yatra (Via Plane & Helicopter) Tour price: $2700 PLEASE DO NOT DO KAILASH YATRA WITHOUT AN EXPERIENCED MEDICAL DOCTOR

Call us for your home mortgage refinance or purchase quote. Suren Sampat

Lina Sampat

Senior Vice President of Residential Lending

-PBO0Ë&#x17D;DFS

 0Ë&#x17D;DF

 1BHFS

suren.sampat@dkmortgage.com www.dkmortgage.com/sampat

 0Ë&#x17D;DF

 .PCJMF

lina.sampat@dkmortgage.com www.dkmortgage.com/lsampat

2272 W. 95th Street, Unit 115 â&#x20AC;¢ Naperville, IL 60564

8&SJF4USFFU 4VJUFq$IJDBHP *-

EQUAL HOUSING LENDER 4VSFO4BNQBU *-/.-4 BOE-JOB4VSFOESBLVNBS4BNQBU *-/.-4 BSFBHFOUTPG%SBQFSBOE,SBNFS.PSUHBHF$PSQ *-.#/.-4 BO *MMJOPJT3FTJEFOUJBM.PSUHBHF-JDFOTFFMPDBUFEBU&OE4U 4VJUF -PNCBSE *-5FMFQIPOF3FHVMBUFECZ*%'13MPDBUFEBU83BOEPMQI UI'MPPS $IJDBHP *- 5FMFQIPOF$PQZSJHIUÂ&#x201E;%SBQFSBOE,SBNFS.PSUHBHF$PSQ"MM3JHIUT3FTFSWFE

For more information, contact:

DR. SHASHIKANT PATEL 201-857-4030 (Res) â&#x20AC;¢ 551-207-0931 (Cell)

To advertise in GUJARAT TIMES call: 212-675-7515 â&#x20AC;¢ fax: 212-675-7624


April 28, 2017 ±õìÕþá

10

Read ePapers at gujarattimesusa.com epaper.newsindia-times.com epaper.desitalk.com epaper.desitalkchicago.com

28, 2017


±õìÕþá 28, 2017 April 28, 2017

11

!! A.H. TOURSÞí çVÖë ÛëäÜë_ ìËìÀË!!

³ãLÍÝëÞë ±LÝ åèõßù ÜëËõ çVÖí ìËìÀË ±ëãÁÀë, ÝðßùÕ, ±õìåÝë, ìÜÍá ³VË, çëµ× ÕõìçìÎÀ, çëµ× ±ÜõìßÀë ÜëËõ çVÖí ìËìÀËÞí Âëhëí TAX & RESTRICTION APPLY

±ÜØëäëØ $682 äÍùØßë $773 Ü_ðÚ´ $662

A

H TOUR

ìä{ë çìäýç ºBáõLÍ, ØðÚ´ ³ãLÍÝë

Çëáù ÃðÉßëÖ

45 W 34th St, Suite 705, New York, NY 10001 212-868-0299 OR 732-218-9261

³ãLÍÝë, ÝðßùÕ, ØðÚ´ ÜëËõ ÕõÀõÉ Üâåõ.

èëáÜë_ ØðÚ´Þë ÜëËõ 3 NTSÞë ÕõÀõÉ $295 Üâåõ èùËõá ±Þõ Ë>çý ±Þõ ±ëãÁÀëÞí çÎëßí ÜëËõ ç_ÕÀó Àßù. mtravel@msn.com abdul.mtravel@hotmail.com

±õç. ±õÞ. Ëÿëäõá ±õLÍ Ë<çý åßØ ±Ãßäëá

Éõ@çÞ èë´Ëûç LÝð ÝùÀó ÂëÖõ åw ×Ýõá ÕùÖëÞí Ëÿëäõá ±õÉLçíÞí çÎâÖë ÚëØ åßØÛë´ ±Ãßäëá çèæý ÉHëëäõ Èõ Àõ Öõ±ù±õ ±ëÕ çúÞë çèÀëß×í LÝð ÉçaÜë_ ÕHë Ëÿëäõá ±õÉLçí åw Àßõá Èõ. ±Üõ äí{ë ±Þõ ÕëçÕùËó çõäëÞí µkëÜ çõäëÞí Âëhëí ±ëÕí±õ Èí±õ.

37-11, 74th Street, Second Floor Jackson Heights, NY 11372

Tel: (718) 639-9700 (O) OR 1-866-639-9700 (732) 283-0566 (R) Visa, Passport and OCI Service at Normal Price We do Travel and Medical Insurance

( 290 Benjamin Ave., Iselin, NJ 08830 )

Read ePapers at gujarattimesusa.com epaper.newsindia-times.com epaper.desitalk.com epaper.desitalkchicago.com

BUSINESS CARDS SECTION BEAUTY SERVICE

INSURANCE Mehul.M.Desai Agent NY Ins. Lic. # LA 1380953 New York Life Insurance Company

1983 Marcus Avenue Suite # 210 Lake Success, NY 11042 Tel: 516-354-5897 Fax: 516-354-5991 Cell: 516-317-0029 mmdesai@ft.newyorklife.com The Company You Keep®

REAL ESTATE


April 28, 2017

12

±ıÏ’˛· 28, 2017

±‹ıÏfl¿Î

Ωı›Î·¿ÎÁ ¶ÎflÎ ÏÕ{Î≥fifl F‰ı·flÌ ÁÎ◊ı ±ZΛ I≤÷Ì›ÎfiÌ ±fi˘¬Ì μ…‰HÎÌ L› ›˘¿Û— ¤Îfl÷Ì› ÷Ëı‰Îfl˘‹Î_ ±ZΛ I≤÷̛Π±¬ÎhÎÌ… ÷flÌ¿ı ±˘‚¬Î÷˘ Ïÿ‰Á »ı, …ı‹Î_ Á˘fi_ ±fiı ωω‘ ÿÎ√ÌfiÎ ¬flÌÿ‰ÎfiÌ ’fl_’flÎ »ı. ±Î√Î‹Ì ‰Ê˝ ’˘÷ÎfiÎ ‹ÎÀı Á¬ÁQ≤Ï© ·Î‰ı ÷ı ±Î›◊Ì ·˘¿˘ ±Î ’fl_’flÎ Ω‚‰Ì flάı »ı. ±ZΛ I≤÷Ì›ÎfiÌ F‰ı·flÌ ÏflÀı≥· «ı≥fifiÎ ¿ı·ıLÕfl‹Î_ À˘«fiÌ ÷Îfl̬˘‹Î_ √HÎfiÎ ◊Λ »ı, ±fiı ωf‰fi˘ ‹fi√‹÷˘ F‰ı·fl Ωı›Î·¿ÎÁ ÿfl ‰Êı˝ ±ZΛ I≤÷Ì›ÎfiÌ ±fiı¿Ï‰‘ {‚Ë‚÷Î fi‰Î ¿·ı@Âfi ±fiı V’ıÏ›· ±˘Œfl ÁÎ◊ı ±fi˘¬Ì flÌ÷ı μ…‰HÎÌ ¿flı »ı. Ωı›Î·¿ÎÁ √˛’fiÎ ±ı„@{@›ÏÀ‰ ÏÕflı@Àfl ΩıËfi ’˘· ±Î·¿ÎÁ ¿Ëı »ı ¿ı ±ZΛ I≤÷̛ΠÁ_ÿfl Á_ÿı ±Î’÷˘ ÷Ëı‰Îfl »ı, ¿ı ¤Ï‰W›fiı ÷‹Îflı μF…‰‚ ⁄fiΉ‰_ »ı ±fiı ÁÎflÌ flÌ÷ı ∞‰‰_ »ı, ÷˘ ±I›Îfl◊Ì … ÁÎflÌ Âw±Î÷ ¿fl˘. Ωı›Î·¿ÎÁ √˛’fiÌ

’˛T≤Ïkα˘‹Î_ ±Î ω«ÎflÁflHÎÌfi˘ ’ÕC΢ ’Õı »ı, ±fiı ÷ıfiÎ ’ÏflHÎ΋ı ±‹ı ±ZΛ I≤÷Ì›ÎfiÌ μ…‰HÎÌ ‹˘ÀÎ

’Λı ¿flÌ flèÎÎ »Ì±ı, …ı‹Î_ ±‹ÎflÎ ‰ŒÎÿÎfl √˛ÎË¿˘ ‹ÎÀı fi‰Î ¿·ı@Âfi, ωω‘ ±˘Œflfi˘ Á‹Î‰ı ◊Λ

»ı. ±‹ÎflÌ hÎHÎ ÿΛ¿ÎfiÌ ¿Î‹√ÌflÌfiÎ Á‹◊˝fifiÎ ¿ÎflHÎı ÁŒ‚÷Î ËÎ_Á· ◊¥ »ı, …ıfiÎ ¿ÎflHÎı ±‹ı ωf‰V÷flı CÎflCÎfl‹Î_ F‰ı·flÌZÎıhÎı ΩHÎÌ÷_ fi΋ ⁄L›Î »Ì±ı. 13 ÿı¢‹Î_ 130 ¢w‹ ‘flΉ÷Î Ωı›Î·¿ÎÁfiΠωω‘ ¢w‹‹Î_◊Ì ±ZΛ I≤÷Ì›ÎfiÌ μ…‰HÎÌ ‹ÎÀı ¬ÎÁ ÷ˆ›Îfl ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì √˘SÕ, ÕΛ‹LÕ, ’˘·¿Ì ±fiı ’·˝ F‰ı·flÌfiÌ Ï‰Ï‰‘ ’Á_ÿ√Ì √˛ÎË¿˘ ¿flÌ Â¿Âı. 28‹Ì◊Ì 30‹Ì ±ıÏ’˛· ÿflÏ‹›Îfi F‰ı·flÌ ÁıÀ ’fl V’ıÏ›· flıÀ μ’flÎ_÷ √˛ÎË¿˘fiı ÕΛ‹LÕ …‰ı·flÌfiÌ ¬flÌÿÌ ’fl ⁄ı √˛Î‹ Á‘Ìfi˘ ¡Ì √˘SÕ ¿˘≥fi ±’ÎÂı. ±ı¿ ËΩfl ›±ıÁ Õ˘·fl ±◊‰Î ‰‘fiÌ ¬flÌÿÌ ’fl 0.25 √˛Î‹ √˘SÕ ¿˘≥fi ±’ÎÂı. ±ZΛ I≤÷̛Π√˘SÕ ·¿ ‹ÎÀıfiÌ ÷‹Î‹ ±˘Œfl Ωı›Î·¿ÎÁ‹Î_ ÁÎ÷‹Ì ‹ı Á‘Ì μ’·O‘ »ı. (±ıÕ‰À˘˝Ïfl›·)

±˘fi·Î≥fifiı ⁄ÿ·ı ÀˇÎ‰ı· ±ı…LÀ ’ÎÁı◊Ì ÂÎ ‹ÎÀı ⁄g¿√ ¿flΉ‰_ Ωı¥±ı? ±‹Ì √˘ÏË· N·˘ÏflÕΗ ÂÎ ‹ÎÀı ‹Îflı ÀˇÎ‰ı· ±ı…LÀfi˘ Á_’¿Û ¿fl‰˘ Ωı¥±ı? ±Î Á‰Î· Ëo‹ıÂÎ_ ÀˇÎ‰ı· ±ı…LÀ˘ ⁄Î⁄÷ı ’Ò»‰Î‹Î_ ±Î‰÷˘ ˢ› »ı. ±Î…ı, ÀˇÎ‰ı· ≥LŒ˘‹ı˝Âfi ‹ÎÀı ωω‘ ô΢÷˘ μ’›˘√‹Î_ ·ı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı, …ı‹ ¿ı ≥LÀflfiıÀ, ¿ı⁄· ÀıϷω{fi, ‰÷˝‹Îfi’h΢, Á΋ϛ¿˘, √Î≥Õ⁄@Á ‰√ıflı. ±ÎfiÎ ¿ÎflHÎı ’˛‰ÎÁ̱˘ ‹Ò_{‰H΋Î_ ‹¿Î÷Πˢ› »ı. Ωı¿ı ’˛˘ŒıÂfi· ÀˇÎ‰ı· ±ı…LÀfiÌ Áı‰Î±˘ Ë∞ ’HÎ ±L› ô΢÷˘ ¿fl÷Î_ Á«˘À »ı. ’˛˘ŒıÂfi· ÀˇÎ‰ı· ±ı…LÀ √˛ÎË¿˘ ÁÎ◊ı Á_⁄_‘˘ ⁄Î_‘ı »ı, ÷ı±˘fiÌ …wÏfl›Î÷ ±fiı ·Î≥ŒVÀÎ≥· Á‹…ı »ı ±fiı √˛ÎË¿˘fiÎ T›„@÷I‰ ωÂı ‰‘ ΩHÎı »ı, …ı ±˘fi·Î≥fi ⁄g¿√‹Î_ Â@› fi◊Ì. ’Á˝fi· Áω˝Á ÀˇÎ‰ı· ±ı…LÁ̱˘ ÷‹ÎflÌ Œ˚·Î≥Àfi_ Á‹›’hο Ωı¥fiı ÏÀÏ¿À ⁄¿ ¿flı »ı ±ıÀ·_ … fiÏË, ÷‹Îfl˘ ’˛‰ÎÁ Á¬‹› ⁄fiΉ‰Î ±Î¬_ ÏÂÕu±· ÷ˆ›Îfl ¿flÌ ±Î’ı »ı. ‰Ê˘˝fiÎ ±fi¤‰fiÎ ¿ÎflHÎı, ÀˇÎ‰ı· ±ı…LÁ˘ ÷‹fiı ¿¥ ±ıfl·Î≥LÁ˘ ÁÎfl˘ ¤Î‰ ±Î’ı

»ı, ¿fiı@ÀıÕ Œ·Î≥À, Àfl ⁄Ï¿o√, √˛ÎμLÕ ÀˇÎLÁ’˘˝ÀıÂfi ‰√ıflı ±_√ı ›˘B› ‹ÎÏË÷Ì ±Î’ı »ı. ÷‹fiı ¿˘¥ ’HÎ Á‹V›Î ˢ› ÷˘ ÷‹ÎflÎ ’˛‰ÎÁ ’Ëı·Î_, ’˛‰ÎÁ ÿflÏ‹›Îfi, ’˛‰ÎÁ ’»Ì ’HÎ ÷‹ÎflÎ ¿˘¥ ’HÎ Á‰Î·fiÎ …‰Î⁄ ±Î’‰Î μ’·O‘ ˢ› »ı. »ıS·Ì CÎÕ̱ı ÷‹Îflı ÷‹ÎflÎ ’˛‰ÎÁ‹Î_ ŒıflŒÎfl ¿fl‰˘ ˢ› ÷˘ ÷‹ÎflÎ ÀˇÎ‰ı· ±ı…LÀfiı ‰Î÷ ¿flÌ

¿˘ »˘, ¬ÎÁ¿flÌfiı ÀˇÎ‰ı· ÷Îfl̬‹Î_ ŒıflŒÎfl, ¿ıLÁ·, ÏflŒLÕ ‰√ıflı ⁄Î⁄÷‹Î_. Áıg‰BÁ ±ıLÕ ÏÕV¿ÎμLÀ ±ı@Á’ÌÏÕ›Î, ÀˇÎ‰ı·˘ÏÁÀÌ, ¿Î›Î¿ …ı‰Ì ‰ı⁄ÁÎ≥À ’fl ÷‹fiı Áfl‚÷Î◊Ì ÕÌ· ‹‚Ì Â¿Âı, ’fl_÷ ‹˘ÀÎ ¤Î√fiÎ ±ΩH›Î ÀˇÎ‰ı·fl˘fiı ¬⁄fl fi◊Ì ¿ı ÀˇÎ‰ı· ±ı…LÁÌ ◊¿Ì ÏÀÏ¿À ⁄¿ ¿flΉ‰Î◊Ì ¬flı¬fl ±˘»Ì g¿‹÷ ◊Âı. ±˘fi·Î≥fi ⁄g¿√‹Î_ ÷‹fiı ¿flLÀ ÏÀÏ¿À ’˛Î≥{ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı, F›Îflı ÀˇÎ‰ı· ±ı…LÀ˘ ÷‹fiı ⁄ıVÀ ’˛Î≥{ ±fiı ‰‘ ÁÎflÎ ¿fiı@Âfi ±Î’Âı, ÷‹fiı ÁV÷Ì ÏÀÏ¿À ±’Ή‰Î ‹ÎÀı ’HÎ ‹ÿÿ ¿flÂı. ≥LÕVÀˇÌ fi˘·ı… ±fiı ÏflÁ˘ÁaÁ ÀˇÎ‰ı· ±ı…LÀ˘fiı ‰Ê˘˝fi˘ ±fi¤‰ ˢ› »ı, ÷ı‹fiÌ ’fl ÷‹ı ωf‰ÎÁ flά˘, …ı ±˘fi·Î≥fi ⁄Ï¿o√‹Î_ Â@› fi◊Ì. ÀˇÎ‰ı· ±ı…LÀ˘ ⁄ıVÀ ±ıfl·Î≥LÁ˘, ⁄ıVÀ ˢÀı·˘, ⁄ıVÀ ¿fiı@Âfi˘ ωÂı ΩHÎ÷Πˢ› »ı …ı ÷‹ÎflÌ ’˛‰ÎÁfiÌ …wÏfl›Î÷fiı ’ÒflÌ ’ÎÕı »ı. ÷‹ÎflÌ Œ˚·Î≥À ¿ıLÁ· ¿fl‰ÎŒ·Î≥Àfi˘ Á‹› ⁄ÿ·‰Î ÷‹fiı Á√‹÷Î ±Î’ı »ı,

…ı ±˘fi·Î≥fi ⁄Ï¿o√‹Î_ Â@› fi◊Ì (Ωı ÷‹ı ÷‹ÎflÎ ’˛‰ÎÁ‹Î_ ŒıflŒÎfl ¿fl¢ ÷˘ ÷ıfiÌ Ï¿o‹÷ ±Î’‰Ì ’ÕÂı) VÀˇıÁ ±ıLÕ ÀÎ≥‹ Áıg‰√ ’˛‰ÎÁfi_ ±Î›˘…fi ¿fl‰,_ Œ·Î≥À-Àfl-flıLÀ· ¿Îfl ‰√ıflıfiÌ ÏÀÏ¿À ⁄¿ ¿flΉ‰Î ’λ‚ ¿·Î¿˘fi˘ Á‹› Ω› »ı. ÷ıfiÎ ¿fl÷Î_ ±Î ¿·Î¿˘ ÷‹ı ÷‹ÎflÎ √˛ÎË¿˘ ’λ‚, ÷‹ÎflÎ ’Ïfl‰Îfl ’λ‚ √Î‚Ì Â¿˘ »˘. ÀˇÎ‰ı· ±ı…LÁÌfi˘ Á_’¿Û ¿fl‰Î◊Ì ÷‹ÎflÎ ’˛‰ÎÁ ’λ‚ …ı ¿·Î¿˘ ‰ıՌΛ »ı, ÷ı ⁄«Î‰Ì ¿Λ. ·ı¬¿ ωÂı ±‹Ì √˘ÏË· ’ÒΩ ÀˇÎ‰ıSÁ ≥LÀflfiıÂfi·fiÎ_ ’˛ıÏÁÕLÀ »ı, …ı Áfi 2004◊Ì ¿Î›˝fl÷ »ı. ÀˇÎ‰ı·ÀÁ˝-‰ı¿ıÂfi-øÒ{ ‰√ıflıfi˘ 13 ‰Ê˝fi˘ ±fi¤‰ ‘flΉ÷Ì ±Î ±ı…LÁÌ ’˘÷ÎfiÌ μI¿ÚWÀ ¿VÀ‹fl Áω˝Á ‹ÎÀı A›Î÷fi΋ »ı. ÷‹ÎflÎ ±Î√Î‹Ì ‰ı¿ıÂfi ‹ÎÀı ‰‘ ‹ÎÏË÷Ì ‹ı‚‰‰Î Á_’¿Û ¿fl˘— ‰ı⁄ÁÎ≥À— www.pujatravels.com ±◊‰Î ≥‹ı≥·— info@pujatravels ¿fl˘ ±◊‰Î À˘·¡Ì Œ˘fi— (866) 554-7852 (±ıÕ‰À˘˝Ïfl›·)

‹Ò‚ «fl˘÷flfiÎ fiÏ«¿ı÷ ‹Ëı÷αı ±‹ıÏfl¿Î„V◊÷ Õ˘. ‰ıb ‹Ëı÷Îfiı Œ·˘ÏflÕÎ ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ‹Î_ “⁄ıVÀ VÀ<ÕLÀ”fi˘ ±ı‰˘ÕÛ ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ Áı‰Î¿Î›˝fiÌ Á‰ÎÁ ’˛ÁflÎ‰Ì Œ·˘ÏflÕΗ ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ N·˘ÏflÕÎ ≥LÀflfiıÂfi· ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ‹Î_ ⁄ı ‰Ê˝fiÌ …ˆfi VÀÕÌ{ Œı·˘ÏÂ’ ’˛ÎMÔ÷ ¿flÌ ¤Î‰fi√flfiÎ Õ˘. ‰ıb ‹Ëı÷αı ‹ÎVÀfl ÏÕ√˛Ì ÁL‹Îfi ±ı‰˘ÕÛ ‹ı‚T›˘ »ı. ’˛Ï÷ ‰Ê˝ ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌfiÎ 55,000 ωzÎ◊a±˘‹Î_◊Ì ÁÎ÷ ωzÎ◊a±˘fiı ⁄ıVÀ Õ˘. ‰ıb ‹Ëı÷Î VÀ<ÕLÀ ±ı‰˘ÕÛ ¿ı …ı ‰SÕÛ ±ËıÕ √˛ıF›±ıÂfi ÷flÌ¿ı ±˘‚¬Î› »ı ÷ı ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±Î ±ı‰˘ÕÛ ‹ÎÀı ¤Î‰fi√flfiÌ ÿÌ¿flÌfiÌ ’Á_ÿ√Ì ◊÷Î_ ÷ıHÎı ¤Î‰ıHÎÎfi_ √˙fl‰ ‰‘Λ˝_ »ı. Õ˘. ‰ıb ‹Ëı÷αı ⁄ı ‰Ê˝ ÿflÏ‹›Îfi Œı·˘ÏÂ’ VÀÕÌ Ëı ±‹ıÏfl¿ÎfiÎ_ ωω‘ VÀıÀfiÎ_ ÿıflÎÁfl˘fiÌ

‹·Î¿Î÷ ·¥ ±ı◊fi˘√˛ÎÏŒ¿ ±P›ÎÁ ¿›˘˝ Ë÷˘ ±fiı ±L› ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ‹Î_ …ˆfi ‘‹˝ ωÂı «Îfl ÏflÁ«˝ ’ı’fl˘ ’HÎ fl…^ ¿flÌ …ˆfi º„WÀÏ⁄_ÿ μΩ√fl ¿›* Ë÷_. ¤Î‰fi√fl ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌfiÎ ±_√˛ı∞ ±fiV÷Îfi¿ ¤‰fifiÎ_ ¤Ò÷’Ò‰˝ ±K›ZÎ Õ˘. ’ÒÏHν‹Î⁄Ëıfi ‹Ëı÷ÎfiÎ_ ’hÎÌ ‰ıb «fl˘÷fl ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ ±˘Œ ÁΛLÁ ±ıLÕ Àı@fi˘·˘∞ “«ÎflÁıÀ” «Î_√΋Î_ ±ÎÏÁVÀLÀ ’˛˘ŒıÁfl ÷flÌ¿ı ¿Î›˝fl÷ »ı ±fiı Ëη‹Î_ VÀÕÌ ·Ì‰ ’fl ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ‰Áı »ı. Õ˘. ‰ıb ‹Ëı÷αı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı, Ëη ±‹ıÏfl¿Î, ¿ıfiıÕÎ ÁÏË÷fiÌ Ï‰ÿıÂfiÌ ›Ïfi‰ÏÁ˝À̱˘‹Î_ …ˆfi ‘‹˝ ’fl K›Îfi ¿ı„Lƒ÷ ¿flΛ »ı. I›Î_fiÌ ¿˘·ıΩıfiÎ ±P›ÎÁø‹‹Î_ …ˆfiÌ{‹ V◊Îfi ·¥ flèÎ_ »ı. ¿˘¥ ’HΠωzÎ◊a ˆZÎÏHο ÁF…÷Î ‘flΉ÷˘ ˢ› ÷˘ ÷ıfiÌ Œı·˘ÏÂ’ ‹ı‚‰Ì ¿ı »ı. (√…flÎ÷ ÀÎ¥QÁ Á_¿·fi)

⁄˘VÀfi— F›Î_ F›Î_ ‰Áı ±ı¿ √…flÎ÷Ì I›Î_ Áÿο΂ √…flÎ÷ ±ı ÂOÿfiı ‹Ò‚ «fl˘÷flfiÎ ÷˘flHÎÎ √΋fiÎ ‰÷fiÌ ±fiı ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ‰Á÷Î fiÏ«¿ı÷ ‹Ëı÷αı ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ Áı‰Î¿Î›˝fiÌ Á‰ÎÁ Œı·Î‰Ì ÁÎ◊˝¿ ¿›˘˝ »ı. ¬ıÕÎ Ï…S·ÎfiÎ fiÏ«¿ı÷ ‹Ëı÷Î ¿’Õ‰_… ÷η¿ÎfiÎ ÷˘flHÎÎ √΋fi˘ fiÏ«¿ı÷ ‹Ëı÷Î ±‹ıÏfl¿ÎfiÎ ⁄˘VÀfi‹Î_ flËı »ı. fiÏ«¿ı÷ı fi˘◊˝ ¿ıfl˘Ï·fiÎ Âη˘˝À ÂËıfl‹Î_ ¿ıLÁfl’ÌÏÕ÷˘ ‹ÎÀı «˘‰ÌÁ ¿·Î¿ ÁÎ≥¿Ï·_√ ¿flÌfiı Õ˘fiıÂfi ±ı¿Ã<_ ¿fl‰ÎfiÎ ¿Î›˝ø‹‹Î_ ¤Î√ ·Ì‘˘ Ë÷˘ ±fiı ±Î‹ ÷ıHÎı Õ˘fiıÂfi ±ı¿hÎ ¿fl‰Î‹Î_ ’˘÷Îfi_ μ‹ÿÎ ›˘√ÿÎfi ±ÎM›_

Ë÷_. ±‹ıÏfl¿fi˘ ÁÎ◊ı ±ı¿‹ÎhÎ √…flÎ÷Ì ÷flÌ¿ı fiÏ«¿ı÷ ‹Ëı÷αı ±Î ÁÎ≥¿Ï·_√‹Î_ ÁˤÎ√Ì ◊≥ Áı‰Î¿Ì› ’˛T≤ÏkÎ ‹ÎÀı ŒÎ‚˘ ±ı¿Ã˘ ¿fl‰Î‹Î_ ÁËΛ ¿flÌ Ë÷Ì. ’˘÷ÎfiÎ Ï’÷ÎfiÌ …ı‹ Á΋ÎÏ…¿ Áı‰Î¿Î›˝‹Î_ ΩıÕÎ¥fiı fiÏ«¿ı÷ı «fl˘÷flfi_ fi΋ fl˘Âfi ¿›˝_ »ı. √…flÎ÷ flÎF› Á‹V÷ ⁄˛õÁ‹Î…fiÎ ’Ò‰˝ ’˛‹¬ ‹Ëı¤Υ ‹Ëı÷Î (±ıÕ‰˘¿ıÀ)±ı fiÏÕ›Îÿfiı ‰¿Ì·Î÷fiÎ T›‰ÁΛ ‹ÎÀı ¿‹˝¤ÒÏ‹ ⁄fiÎ‰Ì »ı. fiÏ«¿ı÷fiÎ_ ‹Î÷Î ’˛ı‹Ì·Î⁄Ëıfiı ±ı·±ı·⁄Ìfi˘ ±P›ÎÁ »˘ÕÌ ’hÎ fiÏ«¿ı÷ ±fiı ’hÎÌ ÏfiÏ‘fiÎ ±P›ÎÁ‹Î_ ‹fi ’fl˘‰Ì ÁÎfl_ ÏÂZÎHÎ ±fiı Á_V¿Îfl ±ÎM›Î_ »ı. fiÏ«¿ı÷ ‰‘ ±P›ÎÁÎ◊ı˝ ⁄˘VÀfi √›˘ Ë÷˘ F›Î_ ÷ı fi˘◊˝ ¥VÀfi˝ ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ‹Î_ ‹ÎVÀfl ÏÕ√˛Ì ‹ı‚‰Ìfiı Á˘NÀ‰ıfl ±ı„L…Ïfi›fl ◊›˘ »ı ±fiı ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ Á˘NÀ‰ıfl ⁄fiΉ÷Ì ¿o’fiÌfiÎ ‹ıfiı…fl ÷flÌ¿ı Œfl… ⁄Ω‰ı »ı. (√…flÎ÷ ÀÎ¥QÁ Á_¿·fi)

“‹fiı √‹÷Ì √…flÎ÷Ì ÏŒS‹” Ë_ ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ‰Á÷Î ÿflı¿ √…flÎ÷Ì ’Ïfl‰Îflfiı Á_⁄˘‘Ì flè΢ »\_. …ı‹HÎı √…flÎ÷Ì ÏŒS‹˘ ‹ÎHÎÌ »ı. …ı‹fiı ÁÎflÌ √…flÎ÷Ì ÏŒS‹ Ï◊›ıÀfl‹Î_ …¥fiı Ωı‰Îfi_ √‹ı »ı. ±ı‰Î ±fiı¿ √…flÎ÷Ì ’˛ıZο˘ ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ‰Áı »ı. ±‹ıÏfl¿ÎfiΠωω‘ ÂËıfl˘ ±fiı fi√fl˘‹Î_ flËı÷Î_ √…flÎ÷Ì ’Ïfl‰Îfl˘ “√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ” μIÁÎˤıfl ‰Î_«ı »ı. ’h΢, ≥‹ı· ¿ı Œ˘fi ¿flÌfiı ’˘÷ÎfiÎ ’h΢, ÁÒ«fi˘ ‹˘¿·ı »ı. ±Î’ ÁË±ı “‹Îfl_ √΋” ¿˘·‹‹Î_ ’˘÷ÎfiÎ √΋ ωÊıfiÎ Á_V‹flH΢ ·¬Ìfiı ‹˘¿S›Î Ë÷Î fiı Ë∞ Á÷÷ ‹˘¿·÷Î flèÎÎ »˘. ±ı ‹ÎÀı ±Î¤Îfl T›@÷ ¿v_ »\_. ˉı ±Î’ ÁË ‰Î«¿Ï‹h΢fiı ‹Îv_ ËÎÏÿ˝¿ ±Î‹_hÎHÎ »ı - ÷‹fiı √‹÷Ì √…flÎ÷Ì ÏŒS‹ ωÊı ±‹fiı (250◊Ì 300 ÂOÿ˘‹Î_) ·¬Ì ‹˘¿·˘. ¤Ò÷¿Î‚‹Î_ ÷‹ı …ı √…flÎ÷Ì ÏŒS‹ Ωı¥ ˢ›, …ı ÷‹ÎflÎ V‹flH΋Î_ flËÌ Ë˘›, …ıfiÌ ‰Î÷ν ¿ı Á_‰Îÿ˘ ¿ı √Ì÷˘ ÷‹fiı √Q›Î ˢ› - ›Îÿ ˢ› ÷ı ωÊı ±‹fiı ·¬Ì ‹˘¿·˘. ±Î’ı Ωı›ı·Ì ±Î… Ïÿfi Á‘ÌfiÌ √…flÎ÷Ì ÏŒS‹˘‹Î_ ¿¥ ÏŒS‹ ÷‹fiı ⁄Ë √‹Ì Ë÷Ì? ¿ı‹ √‹Ì Ë÷Ì? ¿ı‰Î ’˛¿ÎflfiÌ √…flÎ÷Ì ÏŒS‹˘ Ωı‰ÎfiÌ ÷‹ÎflÌ ≥E»Î »ı? Á΋ÎÏ…¿, ‘ÎÏ‹˝¿, ±Î‘Ïfi¿ ∞‰fifiÌ ‰Î÷˘fiı fl…^ ¿fl÷Ì ¿ı‰Ì ÏŒS‹ ÷‹fiı ’Á_ÿ ’ÕÂı? “‹fiı √‹÷Ì √…flÎ÷Ì ÏŒS‹” ±ı ÂÌÊ˝¿ Ëı ÷‹ı ±‹fiı 250◊Ì 300 ÂOÿ˘‹Î_, Á‰ÎE› ±ZÎfl˘‹Î_ fiÌ«ıfiÎ Áflfi΋ı ‹˘¿·Ì ±Î’˘. ±‹ı ÷‹Îfl˘ ·ı¬ √…flÎ÷ ÀÎ≥QÁfiÎ “ÁM÷¿” ‹ı√ıÏ{fi‹Î_ ’˛√À ¿flÌÂ_. √HΉkÎÎfiÎ ‘˘flHÎı ·ı¬fiÌ ’Á_ÿ√Ì ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. ±ı ωÊı ’hÎT›‰ËÎfl ¿ı Œ˘fi ¿fl‰Î fiËŸ. ’˘÷ÎfiÎ ·ı¬‹Î_ ‰Î«¿˘±ı ÏŒS‹ ωÊı ¿flı·Î ÁÒ«fi˘ √…flÎ÷Ì ÏŒS‹ ZÎıhÎı Á_¿‚Λı·Î ±√˛HÎ̱˘fiı ±‹ı ’ˢӫÎÕÌÂ_. √…flÎ÷Ì ÏŒS‹fi_ Ïfi‹Î˝HÎ ¿flfiÎflÎ ·˘¿˘fiı ΩHοÎflÌ ‹‚Âı ¿ı ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ‰Á÷Î √…flÎ÷̱˘fiı ¿ı‰Ì √…flÎ÷Ì ÏŒS‹˘ Ωı‰Îfi_ √‹ı »ı! √…flÎ÷Ì ¤ÎÊÎ, ÁÎÏËI›, √…flÎ÷Ì ∞‰fi-flÌÏ÷fiÌ Ω‚‰HÎÌ ±fiı ’˛ÁÎfl ‹ÎÀı √…flÎ÷Ì ÏŒS‹˘ ¬Ò⁄ … ‹Ëk‰fi_ ›˘√ÿÎfi ±Î’Ì Â¿ı »ı. ÷‹Îv_ ‹_÷T› ‹˘¿·Ìfiı ÷‹ı ’HÎ √…flÎ÷Ì ÏŒS‹fiÎ fiÒ÷fi ›√‹Î_ ›◊΄@÷ ŒÎ‚˘ ±Î’Ì Â¿˘ »˘. √…flÎ÷ ÀÎ≥QÁfi_ ËÎÏÿ˝¿ Ïfi‹_hÎHÎ »ı. ó ËÁ‹¬ ⁄Îfl˘À, ÷_hÎÌ

Gujarat Times - Attn: Editor - 115 W 30th Street, Suite 1206, New York, NY 10001 • Fax: 212-675-7624 • Email: editor@gujarattimesusa.com


®

Magazine Section Gujarat Times April 28, 2017 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

á Ï¿flHÎ «Î_’ÎfiıflÌ ⁄fiÎÁ¿Î_ÃÎfiÎ ÕÌÁÎ-·Î¬HÎÌ Ï‰V÷Î2fi<_ √…2Î÷fiÎ Á2¿Î2Ì √˘Ï‚›Î ˉı Á2¿Î2Ì √˘Ï‚›ÎfiÎ ⁄ÿ·ı √ıfiΤΥfiÎ √˘Ï‚›Î ÷2Ì¿ı ±˘‚¬Î÷<_ ◊›<_ »ı. √ıfiΤΥ±ı ±ı‰<_ ÷ı Â<_ ¿›<* ¿ı Á2¿Î2Ì √˘Ï‚›<_ ˉı √ıfiΤΥfiÎ √˘Ï‚›Î ÷2Ì¿ı ±˘‚¬Î‰Î ·ÎB›<_? ÷ı› ‹ÎhÎ √<…2Î÷‹Î_ … fiÏË, ’HÎ ±Î¬Î› ÿı‹Î_? √ıfiΤΥ±ı ’2_’2Î√÷ 2Î›Õ˘ ±fiı ±ı2_ÕÎfiÌ ¬ı÷Ì »˘ÕÌ ±fiı ÿÎÕ‹fiÌ ¬ı÷Ì ±’fiΉÌ. ‹ÎhÎ ÷ı‹HÎı … ÿÎÕ‹fiÌ ¬ı÷Ì ±’fiΉÌ, ±ıÀ·<_ … fiÏË, Á2¿Î2Ì √˘Ï‚›ÎfiÎ ¬ıÕ>÷˘fiı ’HÎ ÿÎÕ‹fiÌ ¬ı÷Ì ¿2‰Î ’˛ı2HÎÎw’ ⁄L›Î. ’»Ì ÷˘ √<…2Î÷ ±fiı 2Î…V◊ÎfifiÎ_ hÎÌÁ ËΩ2 Ëı@À2 ¬ı÷2˘‹Î_ ¬ıÕ>÷˘ ÿÎÕ‹fiÌ ¬ı÷Ì ¿2÷Î ◊›Î »ı. ÿÎÕ‹fiÌ ¬ı÷̱ı √ıfiΤΥfiı ’˛√Ï÷ÂÌ· ¬ıÕ>÷, ¿ÚÏWÎfiÎ ∑ÏWÎ ±fiı V΋˛ÎÀ Ï¿ÁÎfi ±˘Œ ≥„L՛ΠÁL‹Îfi˘ ‹Y›Î_ »ı. ÷Î…ı÷2‹Î_ 26‹Ì ΩL›<±Î2Ì, 2017fiÎ 2˘… ¤Î2÷ Á2¿Î2ı ’•lÌ ±ı‰˘ÕÛ ‹ÎÀı ÏÿT›Î_√ √ıfiΤΥfiÌ ’Á_ÿ√Ì ¿2Ì ±fiı 13‹Ì ±ıÏ’˛·, 2017fiÎ 2˘… 2ÎWÀˇ’Ï÷ ¤‰fi‹Î_ 2ÎWÀˇ’Ï÷ ’˛HΉ ‹<¬fl∞fiÎ ËV÷ı ’•lÌ ±ıfiΛ÷ ◊›Î »ı. ’2_’2Î√÷ ¬ı÷Ì »˘ÕÌ ±fiı ¬ı÷Ì‹Î_ fi‰Ìfi÷Î ±’fiÎ‰Ì ±ÎÏ◊˝¿ ’˛√Ï÷ ÁΑ‰Î ±fiı ⁄ÌΩ ¬ıÕ>÷˘fiı ’˛˘IÁÎÏË÷ ¿2‰ÎfiÎ √ıfiΤΥfiÎ ±Î‰Î ’˛›ÎÁ ⁄ÿ· 20‹Ì Œı⁄˛±ÎflÌ, 2009‹Î_ 2ÎF›’η fi‰·Ï¿Â˘fl ‹ÎÛfiÎ ËV÷ı ’˛√Ï÷ÂÌ· ¬ıÕ>÷fi˘ ±ı‰˘ÕÛ, 20‹Ì ‹ı, 2009‹Î_ ‹<A›‹_hÎÌ fi2ıLƒ ‹˘ÿÌfiÎ ËV÷ı ¿ÚÏWÎfiÎ ∑ÏWÎfi˘ ±ı‰˘ÕÛ, 2Î…V◊ÎfifiÎ ⁄ÎÕ‹ı2‹Î_ ¬ıÕ>÷˘fiı ÿÎÕ‹fiÌ ¬ı÷Ì ¿2÷Î ¿2‰Î ⁄ÿ· 2012‹Î_ 2Î…V◊ÎfifiÎ ‹<A›‹_hÎÌ ±Â˘¿ √ıË·˘÷fiÎ ËV÷ı Ë‚‘2 ±ı‰˘ÕÛ ±fiı ±ı¿ ·Î¬ wÏ’›Î, ÏÿSËÌ‹Î_ 24‹Ì Œı⁄˛±ÎflÌ, 2014‹Î_ ‹ËıLƒÎ ±ı√˛Ì ≥„L՛Π¶Î2Î ¿ıLƒfiÎ 2ÎF›¿ZÎÎfiÎ ¿ÚÏW΋_hÎÌ ÷Î2Ì¿ ±fi‰2fiÎ ËV÷ı ¿ÚÏWÎ Á‹˛ÎÀ ±ı‰˘ÕÛ ±fiı w. 2 ·Î¬ 11 ËΩ2, Ï…S·Î ¿ZÎÎfi˘ ±ÎI‹Î ±ı‰˘ÕÛ ¿·ı@À2 gË√2ÎÏ…›ÎfiÎ ËV÷ı ±fiı 2ÎF› ¿ZÎÎfiÎı ±ÎI‹Î ±ı‰˘ÕÛ fi2ıLƒ ‹˘ÿÌfiÎ ËV÷ı ±ıfiΛ÷ ◊›˘ Ë÷˘. 28‹Ì Œı⁄˛±ÎflÌ, 2014‹Î_ ±ıfiÁ̱Î≥±Î2 2ÎWÀˇÌ› ±ı‰˘ÕÛ ¿ÚÏWÎωiÎÎfiÌ ¿ı. ±ı·. «äÎfiÎ ËV÷ı, 2ÎWÀˇ’Ï÷ ¤‰fi‹Î_ Õ˘. ±Ïfi· √<M÷ÎfiÎ ËV÷ı ÁÚ„WÀ ÁL‹Îfi, 1’‹Ì ±˘√VÀ, 201’‹Î_ …fi Ω√˛÷ ±ı‰˘ÕÛ «ÌŒ …„VÀÁ 2ω ±Î2. ÏhÎ’ÎÃÌfiÎ ËV÷ı ±ıfiΛ÷ ◊›˘ Ë÷˘. 19‹Ì ÏÕÁıQ⁄fl, 201’‹Î_ Ï⁄·‹g·√Î √ıVÀ ŒÎμLÕıÂfi ±˘Œ ÿÏZÎHÎ ±ıÏ›Π÷2Œ◊Ì ±V’Ì ±ı‰˘ÕÛ μ‰a ‹Ëı÷ÎfiÎ ËV÷ı, ±ÎHÎ_ÿ ¿ÚÏWÎ ›<Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ‹Î_ ±Î≥Á̱ı±Î2fiÎ ’ı˛ÏÁÕıLÀ ±ı. ±ˆ›M’fifiÎ ËV÷ı ÁL‹Îfi, 2Î…¿˘À‹Î_ Ëı‹< √œ‰Ì ˢ·‹Î_ 2013‹Î_ Õ˘. ‰S·¤¤Î¥ ¿◊ÌÏ2›ÎfiÎ ËV÷ı ‰ÌÀÌ‰Ì ¿ÚÏWÎ ±ı‰˘ÕÛ, ‰Õ˘ÿ2΋Î_ ÏÿfiÂÎ ’Àı·fiÎ ËV÷ı «Î_ÿÌfiÎ «_ƒ¿◊Ì ÁL‹ÎÏfi÷ ¿2‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Î. ÁÎ÷‹Ì ΩL›±ÎflÌ, 2016‹Î_ …ı ±ÎÿÂÛ Ï‰zη› ÕÌÁ΋Î_ √ıfiΤΥ±ı ÏÂZÎHÎ ‹ı‚T›<_ ÷ıfiÎ ¶Î2Î Á<‰HÎÛ ‹Ë˘IÁ‰fiÌ μ…‰HÎÌ ’˛Á_√ı √…flÎ÷fiÎ 2ÎF›’η ±˘‹’˛¿Î ¿˘Ë·ÌfiÎ ËV÷ı ÁL‹Îfi ±fiı ÏÿSËÌ‹Î_ 14‹Ì ΩL›±ÎflÌ, 2016‹Î_ g…ÿη √˛’ ¶Î2Î V‰›_ÏÁÏ© ±ı‰˘ÕÛ◊Ì √ıfiΤΥfi<_ ÁL‹Îfi ¿2‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_. ¿˘ÃÎÁ>{◊Ì ¿ÚÏWÎZÎıhÎı ±Î√‰Î ’˛ÿÎfi ‹ÎÀı ’•lÌ◊Ì ÁL‹ÎÏfi÷ ÏÿT›Î_√ √ıfiΤΥ ÁÎ◊ıfiÌ ‰Î÷˘ ±Î‰˘ ‹ÎHÎ̱ı... à ’•lÌ ±ı‰˘ÕÛfiÎ Á‹Î«Î2 ΩHÎÌfiı ¿ı‰Ì ·Î√HÎÌ ◊¥? 2’‹Ì ΩL›±ÎflÌ, 2017fiÎ 2˘… ÏÿSËÌ◊Ì Œ˘fi

√…flÎ÷fiÎ ¿ÚÏÊfiÎ ∑ÏÊ ÏÿT›Î_√ ’•lÌ √ıfiΤΥ ’Àı·

±ÎT›˘ Ë÷˘. ’•lÌ ±ı‰˘ÕÛ ‹ÎÀı ‹Î2Ì ’Á_ÿ√Ì ◊¥ »ı ÁÎ_¤‚Ìfiı ◊˘ÕÌ¿ ZÎH΢ ÷˘ Ë_ ¿_¥ ω«Î2Ì Â@›˘ … fiÏË. ËWÎÛ ±fiı ±Îfi_ÿfiı ¿Î2HÎı ⁄˘·Ì ¿Λ<_ … fiÏË. ⁄ı±ı¿ Ï‹ÏfiÀ ’»Ì ‹Î2Î ‹˘ÀÎ ¤Î¥fiı Ë_ ±Î ±Îfi_ÿfiÎ Á‹Î«Î2 ±Î’Ì Â@›˘. √ıfiΤΥfiÎ ‰ÕÿÎÿα˘ 2Î…V◊Îfi‹Î_◊Ì ±Î‰Ìfiı ±Î Á2¿Î2Ì √˘Ï‚›Î‹Î_ ‰V›Î Ë÷Î. ÿ2√ΤΥ «Îˆ‘2Ì ‹ÎflÎ_ Ï’÷Î∞. ÷ı±˘ ’Î_« ¤Î¥±˘ ±fiı ±ı¿ ⁄Ëıfi. √ıfiΤΥ ÁΈ◊Ì fiÎfiÎ. ⁄ı ‰WÎÛfiÌ μ_‹2ı ’˘Ï·›˘‹Î_ ⁄Lfiı ’√fiÌ «ı÷fiÎ √<‹Î‰Ì. ÷ı‹fiÎ◊Ì ‹˘ÀÎ Ωı2ΤΥ ÷ı‹fiı ¬¤ı ⁄ıÁÎÕÌ ÿ22˘… Â΂αı ‹>¿‰Î ±fiı ·ı‰Î ±Î‰ı. Á2¿Î2Ì √˘Ï‚›Î‹Î_ ’˛Î◊Ï‹¿ ÏÂZÎHÎ ±fiı ÕÌÁÎfiÎ ±ÎÿÂÛ Ï‰zη›‹Î_ ‘˘2HÎ ⁄Î2 Á<‘Ì ±P›ÎÁ ¿›˘˝. ±P›ÎÁ ’»Ì Á2¿Î2Ì √˘Ï‚›ÎfiÎ_ ⁄΂¿˘fiı ¤HÎÎT›Î_. ◊˘Õ˘¿ Á‹› ’_ÏÕ÷ ÿÌfiÿ›Î· ÁV÷Î ±fiÎ…fiÌ ÿ¿Îfi «·Î‰Ì. ±Î Á_ÁÎ2∞‰fi‹Î_ ⁄fiı »ı ÷ı‹ ‹˘ÀÎ hÎHÎ ¤Î¥±˘ ’Ï2‰Î2◊Ì …\ÿÎ ◊÷Î √›Î, ’HÎ ±‰ÁÎfi ‰¬÷ı √ıfiΤΥfiÌ ⁄αı Ωı2ΤΥfi˘ ËÎ◊ ’¿ÕÌ ‹Î2Î ÷2Œ ≥ÂÎ2˘ ¿2ı·˘. √ıfiÎfiı ÁΫ‰…ı, Á_¤Î‚ 2ά…ı. ‹Î÷ÎfiÎ ±Î ‹>¿ ≥ÂÎ2Îfiı Ωı2ΤΥ±ı ’Î‚Ì ⁄÷ÎT›˘. ±Î…ı ’HÎ ÷ı±˘ ⁄Lfiı ¤Î¥±˘fiÎ ’Ï2‰Î2 ¤ı√Î … flËı »ı. ˉı ÷˘ ±Î ’_◊¿‹Î_ Ωı2ΤΥ-√ıfiΤΥfiÌ ΩıÕÌ 2΋-·Z‹HÎfiÌ ΩıÕÌ ÷2Ì¿ı ±˘‚¬Î› »ı. Á2¿Î2Ì √˘Ï‚›Î‹Î_ ±fiı ±Î¬Î› ÕÌÁÎ ’_◊¿‹Î_ ¬ıÕ>÷˘ 2Î›Õ˘, ±ı2_ÕÎ ±fiı ⁄ÀÎÀÎfiÌ … ¬ı÷Ì ¿2ı. Ωı2ΤΥ ’HÎ 2Î›Õ˘ ±fiı ±ı2_ÕÎfiÌ ¬ı÷Ì ¿2÷Î. √ıfiΤΥ◊Ì ÷˘ ¬ı÷̿΋ ◊¥ ¿ı ÷ı‹ fiˢ÷<_. ±ıÀ·ı ÷ı‹fiÎ ‹fi‹Î_ Á÷÷ ω«Î2˘ CÎ>‹2Î÷Î 2Ëı÷Î ¿ı ±ı‰Ì ¬ı÷Ì ¿2̱ı ¿ı …ı ±ı¿ ‰Î2 ‰ÎT›Î ’»Ì ’Î_hÎÌÁ «Î·ÌÁ ‰WÎÛ Á<‘Ì ÷ı‹Î_◊Ì ’ο ·¥ ¿Λ. ‹fi‹Î_ «Î·÷Î ±Î‰Î ‹fi˘‹_◊fifiÎ Á‹›ı ÁË¿Î2Ì ⁄fiÎÁ Õı2ÌfiÎ ÏÁÏfi›2 Á<’2‰Î≥{2 ’Ì. ±ı‹. 2ıHÎı √ıfiΤΥfiı ÿÎÕ‹fiÌ ¬ı÷Ì ¿2‰Îfi<_ ÁÒ«T›<_ ±fiı ÷ı‹fiı ’˛˘IÁÎËfi ‹Y›<_. ±ıÀ·ı 2003‹Î_ ±_⁄Î∞ fi∞¿

‰HÎÁ˘· √΋ı ÏfiT≤÷ ‹Î‹·÷ÿÎ2 ¤Ì¬Î¤Î¥ ‹ı‰ÎÕαı ¿2ı·Ì ÿÎÕ‹fiÌ ¬ı÷Ì √ıfiΤΥ±ı Ωı¥. ÷ı‹fiÌ ’ÎÁı◊Ì ÿÎÕ‹fiÌ ¬ı÷ÌfiÌ ‹ÎÏË÷Ì ‹ı‚‰Ì, ±fiı fiÎÏÁ¿ ’ÎÁıfiÎ ÁÀÎHÎÎfiÌ ¿ÚÏWÎ Á_’ÿÎ fiÁÛ2ÌfiÎ ‹ÎÏ·¿ ÿ√ÎÿÎÿÎ ’ÎÀÌ· ’ÎÁı◊Ì gÁÿÒ2Ì ¤√‰Î Ω÷fiÎ ÿÎÕ‹fiÎ 4000 2˘’Î ·Î‰Ì 13 ±ı¿2‹Î_ 2˘’HÎÌ ¿2Ì. ±ı2_ÕÎ ±fiı 2ΛÕÎfiÌ ¬ı÷Ì »˘ÕÌ ÿÎÕ‹fiÌ ¬ı÷Ì ÷˘ Âw ¿2Ì ±ıÀ·ı √΋-√ÎıÏ‚›Î ±fiı ÁΈ Á√Î_‰ËηÎ_±˘ ¿Ëı÷Î_ ¿ı ±Î ÿÎÕ‹fiÌ ¬ı÷Ì‹Î_ ¿‹Î¢ fiÏË, CÎ2fiÎ ’ˆÁÎ ¬˘‰Îfi˘ ‰Î2˘ ±Î‰Âı ‰√ı2ı …ı‰Ì Ë÷ÎÂÎ…fi¿ ‰Î÷˘ ¿2ı, ’HÎ ÿ√ÎÿÎÿÎ ’ÎÀÌ·ı √ıfiΤ¥fiı ¿Ëı·<_ ¿ı ÂwfiÎ_ ⁄ı-hÎHÎ ‰WÎÛ ÷¿·ÌŒ ’Õı ÷ı‹Î_ ‘Ì2… 2άΩı. ±ıÀ·ı ⁄Lfiı ¤Î¥±˘±ı ·˘¿˘fiÎ ¿Ëı‰Î ÷2Œ K›Îfi ±ÎM›<_ fiÏË. ’˛◊‹ ‰WÎı˝ ·ÁHÎ, ‹2«Ì ±fiı À‹ıÀÎ …ı‰Î ±Î_÷2’ο ·Ì‘Î. ·ÁHÎfiÎ ’ο◊Ì ±ı¿ ·Î¬ wÏ’›ÎfiÌ ±Î‰¿ ◊›ı·Ì. ⁄ÌΩ ‰WÎÛ◊Ì ÿÎÕ‹fi<_ μI’Îÿfi Âw ◊›<_, ±fiı ±‹ÿΉÎÿ ±fiı …›’<2‹Î_ Ï¿·˘ ÿÌà w. 8, w. 12 ±fiı w. 16fiÎ ¤Î‰ı ÿÎÕ‹ ‰ıE›Î_. ÷ı ’»ÌfiÎ_ ‰W΢˝‹Î_ …›’<2‹Î_ w. 16, w. 20 ±fiı w. 24fiÎ Ï¿·˘fiÎ ¤Î‰ı ‰ı«ı·Î_. ±Î‹ ÿÎÕ‹fiÌ ¬ı÷Ì‹Î_ ±Î‰¿ ‰‘÷Ì √¥. ±Î…ı ÷˘ Á2¿Î2Ì √˘Ï‚›ÎfiÎ_ 90 À¿Î ¬ı÷2˘‹Î_ ±fiı ÕÌÁÎ-·Î¬HÎÌ ’_◊¿fiÎ_ ¬ı÷2˘‹Î_ ÿÎÕ‹ ·Ëı2Λ »ı. ¬ıÕ>÷˘ ÿÎÕ‹fiÌ ¬ı÷Ì ¿2÷Î ◊›Î »ı ±fiı 2004‹Î_ √΋-√˘Ï‚›ÎfiÎ ·˘¿˘, Á√Î_‰ËηÎ_, …ı±˘ √ıfiΤΥfi˘ ω2˘‘ ¿2÷Î_ Ë÷Î_ ÷ı‹HÎı ÁΈ±ı ¤ı√Î_ ‹‚Ì 2013‹Î_ ÷ı‹fi_ ÁL‹Îfi ¿›<_Û. ω2˘‘̱˘fiÎ ¿Î2HÎı ÷ı‹fiı ÁŒ‚÷Î ‹‚Ì »ı ±fiı ω2˘‘Ì ‰Î÷Ή2H΋Î_ À¿Ì 2Ëı‰Îfi<_ ‹fi˘⁄‚ Ωı2ΤΥ ÷◊Î ’Ï2‰Î2ı ’Òfl_ ’ÎÕu<_ »ı. √ıfiΤΥfiÌ ÿÎÕ‹fiÌ ¬ı÷ÌfiÌ ‰Î÷ …ı‹ …ı‹ Œı·Î÷Ì √¥ ÷ı‹ ÷ı‹ ÿÎÕ‹fiÌ ¬ı÷Ì Ωı‰Î ¬ıÕ>÷˘ ±Î‰‰Î ‹Î_ÕuÎ. ÷ı‹fiÎ ¬ı÷2ı ÿÎÕ‹fiÌ ¬ı÷Ì Ωı‰Î ±fiı ΩHΉΠÿ2 ‰WÎı˝ ÁÎ÷ı¿ ËΩ2 ‹<·Î¿Î÷̱˘ ±Î‰÷Î 2Ëı »ı. Áfiı 2011 ±fiı 2012‹Î_ ¿ÚÏWÎ ›<Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ

ÁΫΠ±◊˝‹Î_ ÏÿT›Î_√ ⁄fiı·Î √ıfiΤΥ ±L› ÏÿT›Î_√˘ ‹ÎÀı Á_ÿı ±Î’÷Î_ ¿Ëı »ı ¿ı, ‹fi◊Ì K›ı› fiyÌ ¿2̱ı ÷˘ ·Z› Á<‘Ì ’ˢ_«Ì ¿Λ »ı. Ïfi⁄Û‚ ‹fifiÎ ‹Îfi‰Ìfiı 2V÷˘ …Õ÷˘ fi◊Ì, ±fiı ±Õ√ ‹fifiÎ ‹Îfi‰Ìfiı Ïˋη› ’HÎ fiÕ÷˘ fi◊Ì ±ı ’˛‹ÎHÎı ‹Î2Î …ı‰Î_ ÏÿT›Î_√ ¤Î¥⁄Ëıfi˘±ı Ïfi2Π◊¥fiı ⁄ıÁÌ 2Ëı‰ÎfiÌ …w2 fi◊Ì. ÿÎ_÷̉ÎÕÎ ±fiı ¿ÚÏWÎ, ωiÎÎfi ¿ıLƒ, ÕÌÁÎfiÎ ÁË›˘√◊Ì ¬ı÷2 ’2 ÿÎÕ‹Â΂ΠÂw ¿2ı·Ì, …ı‹Î_ ‹ÏËfiÎfiÎ ±ı¿ Ïÿ‰Áı ¬ıÕ>÷˘ ¬ı÷2 ’2 ¤ı√Î ◊Λ ±fiı √ıfiΤΥ ÿÎÕ‹fiÌ ¬ı÷Ì ±_√ıfiÌ ‹ÎÏË÷Ì, ‹Î√ÛÿÂÛfi ±Î’ı. √ıfiΤΥfiÎ ÿÎÕ‹fiÎ ÁŒ‚ ’˛›˘√ ±fiı ’˛›ÎÁ √<…2Î÷‹Î_ ÁΈ2ÎWÀˇ, ¿E» ±fiı 2Î…V◊Îfi‹Î_ hÎÌÁ ËΩ2 Ëı@À2fiÎ_ ¬ı÷2˘‹Î_ Œı·Î›Î »ı. ’Î_« ‰ÌCÎÎ_ ¿ı fiÎfiÎ ¬ıÕ>÷˘fiı ÿÎÕ‹fiÎ 2˘’Î, ’ı„VÀÁÎ≥Õ˚Á ωfi΋>S›ı ±fiı ¬ıÕ>÷fiÎ ¬ı÷2ı …¥ ‹Î√ÛÿÂÛfi ’HÎ √ıfiΤΥ ’Ò fl_ ±Î’ı ±fiı ¬ıÕ>÷fiı ¿Ëı ¿ı ÿÎÕ‹ÌfiÌ ¬ı÷Ì‹Î_ ¿‹ÎHÎÌ ◊Λ I›Î2ı wÏ’›Î ±Î’Ì …Ωı. ÿÎÕ‹fiÎ fl˘’ÎfiÌ μ’·„O‘ ±_√ı √ıfiΤΥ ¿Ëı »ı, Á΋ÎL›÷— Q≤ÿ·Î, ±2ο÷Î, √HÎıÂ, w⁄Ì ±fiı ‰LÕ2e· …ı‰Ì ÿÎÕ‹fiÌ Ω÷˘ ˢ› »ı, ’HÎ √<…2Î÷ ±fiı 2Î…V◊Îfi‹Î_ ÷˘ gÁÿÒ2Ì ¤√‰Î Ω÷fiÎ ÿÎÕ‹fiÌ ¬ı÷Ì ◊¥ 2ËÌ »ı. √<…2Î÷‹Î_ ¿ÚÏWÎ ›<Ïfi‰ÏÁÀ̱˘‹Î_◊Ì √<HΉkÎΉ΂ΠÿÎÕ‹fiÎ 2˘’ ‹‚ı »ı. ‹ËÎ2ÎWÀˇ‹Î_ fiÎÏÁ¿ ’ÎÁı ÁÀÎHÎÎfiÌ ¿ÚÏWÎ Á_’ÿÎ fiÁÛ2Ì‹Î_◊Ì ’HÎ ÿÎÕ‹fiÎ 2˘’ ‹‚ı. ±ı¿ 2˘’fiÌ g¿‹÷ w. ‰ÌÁ ˢ› »ı. ÿÎÕ‹fiÌ ¬ı÷Ì ±fiı μI’Îÿ¿÷Î ±_√ı √ıfiΤΥ ¿Ëı »ı, ±ı¿ ‰ÌCÎ΋Î_ ÿÎÕ‹fiÎ_ 2’0 {ÎÕ Ë˘› »ı. ±ı¿ {ÎÕ ’2◊Ì ÁÌ{fi‹Î_ 2’ Ï¿·˘ ÿÎÕ‹ ∂÷2ı. ±Î ‰WÎı˝ Ï¿·˘fiÎ 40 wÏ’›Î ¤Î‰ı ¬ı÷2 ⁄ıÃÎ_ ÿÎÕ‹fi<_ ‰ı«ÎHÎ ◊›<_. ±Î‹ ±ı¿ ‰ÌCÎ΋Î_◊Ì 62’0 Ï¿·˘ ÿÎÕ‹ ∂÷2ı ±fiı w. 40fiÎ ¤Î‰ ·ı¬ı w. 2,’0,000fiÌ ±Î‰¿ ◊Λ. ‹…^2Ì, ’ı„VÀÁÎ≥Õ˚Á, ¬Î÷2-ÿ‰Î, ’ÎHÎÌ ‰√ı2ı ¬«ÛfiÎ w. 60,000 ◊Λ »ı. ±Î‹, Á2ı2Π⁄ı ·Î¬fiÌ «˘A¬Ì ±Î‰¿ ‹‚ı. Ωı¿ı ±√Îμ Ï¿·˘fiÎ w. 60◊Ì w. 6’ ±fiı ‰‘<‹Î_ ‰‘< w.161fi˘ ¤Î‰ ’HÎ ‹‚ı·˘. ÁΫΠ±◊˝‹Î_ ÏÿT›Î_√ ⁄fiı·Î √ıfiΤΥ ±L› ÏÿT›Î_√˘ ‹ÎÀı Á_ÿı ±Î’÷Î_ ¿Ëı »ı ¿ı, ‹fi◊Ì K›ı› fiyÌ ¿2̱ı ÷˘ ·Z› Á<‘Ì ’ˢ_«Ì ¿Λ »ı. Ïfi⁄Û‚ ‹fifiÎ ‹Îfi‰Ìfiı 2V÷˘ …Õ÷˘ fi◊Ì, ±fiı ±Õ√ ‹fifiÎ ‹Îfi‰Ìfiı Ïˋη› ’HÎ fiÕ÷˘ fi◊Ì ±ı ’˛‹ÎHÎı ‹Î2Î …ı‰Î_ ÏÿT›Î_√ ¤Î¥⁄Ëıfi˘±ı Ïfi2Π◊¥fiı ⁄ıÁÌ 2Ëı‰ÎfiÌ …w2 fi◊Ì. ±fiı »ıS·ı ’<2V¿Î2‹Î_ ‹‚÷Ì 2¿‹ √ıfiΤΥ ±Î…\⁄Î…\fiÌ ÂˆZÎÏHο Á_V◊α˘‹Î_ ±Î’ı »ı. ⁄ÌΩ ¬ıÕ>÷˘fiı ‹Î√ÛÿÂÛfi ±fiı ‹ÿÿ ¿fl‰ÎfiÌ ÷ı‹fiÌ ¤Î‰fiÎfiı Â÷ Â÷ Á·Î‹ ±fiı ±Ï¤fi_ÿfi. á ·ı¬¿ ¿‹˝ÂÌ· ’hοÎfl »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

2

Á_

V¿Ú÷ fiÎÀ¿ “’˛Ï÷‹Î fiÎÀ¿”‹Î_ ±ı¿ Á_ÿfl ’˛Á_√fi_ ‰Hνfi ◊›_ »ı. ‰fi‰ÎÁfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ‹Î_ T›V÷ ‰ˆÿıËÌ ÁÌ÷Î ’˛Á_√fiı ±fiw’ ÷ˆ›ÎflÌ ¿flı »ı. ‹˘ÓCÎÎ_ÿÎÀ ‰j΢fiı ⁄ÿ·ı ±ı ‰S¿· ‘ÎflHÎ ¿flı »ı. ±Î ‰j΢fiı ’Ëı›Î˝ ’»Ì ’˘÷ı ‰fi‰ÎÁÌ ÷flÌ¿ı ¿ı‰Ì ·Î√ı »ı ±ı ‹ÎÀı ±flÌÁ΋Î_ ’˘÷Îfi_ ’˛Ï÷g⁄⁄ …\±ı »ı. ÷ı ¬flı¬fl fi̬flÌ ∂Ãı »ı. fl‹ı Ãyfl jÎÌÁË… ’˘÷ÎfiÌ Á_ÿfl÷Î ⁄Î⁄÷ı ±L› ·˘¿˘ Â_ ‹Îfi÷Î ËÂı ±◊‰Î ‰S¿·‹Î_ ’˘÷ı ¿ı‰Ì ·Î√ı »ı ÷ı ΩHΉΠ‹ÎÀı ÁÌ÷Î ’˘÷ÎfiÌ ÿÎÁÌfiı ’Ò»ı »ı, “Ë_ ¿ı‰Ì ·Î√_ »\_?” ÁÌ÷ÎfiÎ ±Î ’˛ffifi˘ …‰Î⁄ «÷fl ÿÎÁÌ ⁄Ë … ‹ÎÏ‹˝¿ flÌ÷ı »÷Î_ Á«˘À ±Î’ı »ı. ±ı ¿Ëı »ı, “±I›_÷ Á_ÿfl ÿı‰Ì, ¿ı‹ ¿ı Á_ÿfl w’‰Î‚Îfiı ⁄‘_ … Á_ÿfl ·Î√ı »ı.” ±Î …‰Î⁄‹Î_ ‹ÎhÎ «÷flÎ¥ fi◊Ì, ÁI› ’HÎ Á‹Î›ı·_ »ı. …ı T›„@÷ ±◊‰Î ‰V÷ …L‹Ω÷ Á_ÿfl ˢ› ±ıfiı ⁄ÎèÎ ±·_¿Îfl˘ ¿ı ⁄ÎèÎ ÁΩ‰À◊Ì ¿˘¥ … Œfl¿ ’Õ÷˘ fi◊Ì. ∂·ÀÎfi_ ±ı ⁄ÎèÎ ±Î‰flHÎ ±ı T›„@÷fiÌ Á_ÿfl÷Î ◊¿Ì ‰‘Îflı ±Î¿Ê˝¿ ⁄fi÷_ ˢ› »ı. …ı T›„@÷ V‰›_ Á_ÿfl »ı ÷ıfiÌ ‰Î÷ ‹ÎfiÌ ·¥±ı ¿ı ±fi˘¬Ì »ı. ÷˘ Â_ Á_ÿfl÷Î ‹ÎhÎ …L‹Ω÷ … ˢ› »ı. Á_ÿfl÷Î ±ıÀ·ı Â_? ‹ÎhÎ w’, Á˙WÉ ¿ı ±Î¿Ê˝¿ ÿı¬Î‰? ±Î‰Î ±fiı¿ ’˛ffi˘ ±Î‹Î_◊Ì μÿ˚¤‰Ì ¿ı, …ıfi˘ …‰Î⁄ ËÎ ±◊‰Î fiÎ ¿˘¥ ’HÎ flÌ÷ı ±Î’‰Î‹Î_ ‰Î_‘˘ fi ˢ¥ ¿ı. ‰ÎV÷ω¿ flÌ÷ı Ωı¥±ı ÷˘ ±ıÀ·_ «˘yÁ ¿ËÌ Â¿Î› ¿ı CÎHÎÌ ⁄‘Ì ‰V÷±˘ V‰›_¤Ò Á‰Î*√ Á_ÿfl ˢ› »ı. ±Î’H΢ μ»ıfl ±Î’HÎÎ ‹Î’ÿoÕ˘ ¿ı ±Î’HÎÌ ‹ÎL›÷α˘ ◊¿Ì ±Î¿·fi ¿fl÷Î_ ¿ıÀ·Ì¿ «ÌΩı Á‰˝T›Î’¿ flÌ÷ı Á_ÿfl ’˛V◊ÎÏ’÷ ◊¥ Ω› »ı. Á_ÿfl÷Î ±ı ¿<ÿfl÷Ì CÎÀfiÎø‹ ˢ‰Îfi_ ’˛÷Ì÷ ◊Λ »ı, ’fl_÷ ±Î’HÎÌ ¤ÎÊÎfiÎ ¿Ï‰ ±ÎfiÎ◊Ì …\ÿ_ ¿Ëı »ı. ±ı‹fiÎ ‹÷ı, “…√÷‹Î_ ¿Â_ … Á_ÿfl fi◊Ì, ‹ÎhÎ ÷ıfiı «ÎËÌ «ÎËÌfiı Á_ÿfl ¿fl‰Îfi_ ˢ› »ı.” ±Î‹Î_ Ωı¿ı ¿Ï‰º„WÀ flËı·Ì »ı, ’fl_÷ ÷ıfiÎ ‰ÎV÷ω¿ ±_ÿÎ…fi˘ ’HÎ ≥fi¿Îfl ¿flÌ Â¿Î› ÷ı‹ fi◊Ì. ¬flı¬fl ÷˘ Á_ÿfl÷Î ±◊‰Î ±Î¿Ê˝HÎ T›„@÷fiÌ ±_ÿfl flËı·Î_ ˢ› »ı. …√÷‹Î_ ÿflı¿ ’ÿÎ◊˝ ¿˘¥ fiı ¿˘¥ flÌ÷ı ωÏÂWÀ ˢ› »ı. Ωı ÷‹ı ‘Ìfl… ±fiı Áÿ˚¤Î‰◊Ì ÷ıfiı «ÎˉÎfi_ Âw ¿fl˘ ÷˘ ±ı‹Î_◊Ì «˘yÁ Á˙Óÿ›˝ÿ½fi ◊¥ ¿ı »ı. Á_ÿfl÷Î ¿ı‰‚ ÁÎËÏ…¿ … fi◊Ì Ë˘÷Ì. Ë¿Ì¿÷‹Î_ ±ı T›„@÷fiÎ V‰¤Î‰ ¿ı T›„@÷I‰fi˘ ÏËVÁ˘

¤

April 28, 2017 à ±ıÏ’˛· 28, 2017

ωω‘Î

BΉÎLÎLÎÌ Â˘‘ ¿˘HÎı ¿flÌ, @›Îflı ¿flÌ ±L˘ ¿›Î ËıIÎ<◊Ì ¿flÌ ±ı ωÂı ±ÎMÎHÎÌ MÎÎV˘ ¿˘¥ ±˘◊ı„LÀ¿ ±ÎLVÎfl LÎ◊Ì. ±ıÀ·ı ±Î…ı Ë_ ±ËŸ …ı ¿_¥ ¿ËÌ I˘L˘ MÎHÎ ±˘◊ı„LÀ¿ ‹ÎLÎÌ ·ı‰ÎLÎÌ …wfl LÎ◊Ì. ‹L˘ CÎHÎÌ ‰¬IÎ ±ı¿ VΉη ◊Λ »ı ¿ı ±ÎMÎHÎı …ı‰Ì flÌI˘ ¤BΉÎLÎLÎÌ ¤„@IÎ ¿fḻı »Ì±ı ±ı‰Ì fl˘ÏË÷ ÂÎË flÌI˘ …BÎIÎLÎÎ OÎÌΩ ∞‰˘ ¤BΉÎLÎLÎÌ ¤„@IÎ ¿flIÎΠˢ› »ı ¬flÎ? ¤BΉÎL˘ …BÎIÎ OÎLÎÎT›<_ ¿ı LÎÏË ±ıLÎΠωÂı Â_¿Î ◊¥ ¿ı »ı, ·ıÏ¿LÎ-Ï¿LIÎ<-MÎfl_IÎ< ‹ÎHÎV˘ ¤BΉÎLÎL˘ OÎLÎÎT›˘ »ı ±ı‹Î_ ·BΤBÎ ¿˘¥ O˘‹IÎ LÎ◊Ì. ±ËŸ “OÎLÎÎT›˘” ±ıÀ·ı ¤BΉÎLÎLÎ<_ VÎ…ÛLÎ ¿›<* ±ı‹ MÎHÎ V΋…‰ÎLÎ<_ ±L˘ ¤BΉÎLÎ VÎÎ◊ı “»ıIÎflgMÎÕÌ ¿flÌ” ±ı‹ MÎHÎ V΋…‰ÎLÎ<_. ΩHÎÌIÎÌ fl˘ÏË÷ ¿Ï‰IÎÎLÎÎ ÂOÿ˘... “‹L˘ ±ı Ωı¥L˘ ËVΉ<_ ËΩfl˘ ‰Îfl ±Î‰ı »ı, ’˛¤<, IÎÎflÎ OÎLÎΉı·Î ±Î…ı IÎL˘ OÎLÎΉı »ı!” ‹ÎHÎVÎ ‹ÎhÎ ¤BΉÎLÎL˘ … »ıIÎflı »ı ±ı‰<_ ◊˘Õ<_ »ı?

Á_ÿfl÷ÎfiÎ ‹Î’ÿoÕ˘ ±fiı ‹ÎL›÷α˘ ‰fi‰ÎÁfiÌ ÷ˆ›ÎflÌ‹Î_ T›V÷ ‰ˆÿıËÌ ÁÌ÷Î ’˛Á_√fiı ±fiw’ ÷ˆ›ÎflÌ ¿flı »ı. ‹˘ÓCÎÎ_ÿÎÀ ‰j΢fiı ⁄ÿ·ı ±ı ‰S¿· ‘ÎflHÎ ¿flı »ı. ±Î ‰j΢fiı ’Ëı›Î˝ ’»Ì ’˘÷ı ‰fi‰ÎÁÌ ÷flÌ¿ı ¿ı‰Ì ·Î√ı »ı ±ı ‹ÎÀı ±flÌÁ΋Î_ ’˘÷Îfi_ ’˛Ï÷g⁄⁄ …\±ı »ı. ÷ı ¬flı¬fl fi̬flÌ ∂Ãı »ı. jÎÌÁË… ’˘÷ÎfiÌ Á_ÿfl÷Î ⁄Î⁄÷ı ±L› ·˘¿˘ Â_ ‹Îfi÷Î ËÂı ±◊‰Î ‰S¿·‹Î_ ’˘÷ı ¿ı‰Ì ·Î√ı »ı? ’HΠˢ› »ı. ±Î’HÎı Ωı¥±ı »Ì±ı ¿ı T›Î‰ËÎÏfl¿ …√÷‹Î_ ±ı‰Î CÎHÎÎ ‹ËÎfi ¿ı ΩHÎÌ÷Î ‹ÎHÎÁ˘ ËÂı …ı ±Î’HÎÎ ‹Î’ÿoÕ˘◊Ì ¿ÿΫ Á_ÿfl fi ¿ËÌ Â¿Î›, ’fl_÷ ÷ı‹fiÎ Á‹√˛ T›„@÷I‰fi_ ¿˘¥¿ ±ı¿Îÿ ’ÎÁ_ ±ı‰_ ‹…⁄Ò÷ ±fiı ±Î¿Ê˝¿ ˢ› »ı ¿ı ±ı‹fiÎ T›„@÷I‰fiÌ ««Î˝ «˘÷flŒ ◊÷Ì flËı »ı. ≥Ï÷ËÎÁ’˛ÏÁ© ÏÂZο ±fiı ¿>ÀfiÌÏ÷iÎ «ÎHÎ@›fi_ fiο ±I›_÷ ·Î_⁄_ Ë÷_. ‹Î◊Î μ’fl Àη ±fiı ϬΠÁÎ◊ı ÷ı‹fi˘ Á‹√˛ «Ëıfl˘ ΩıfiÎflfiı fl‹Ò∞ ¿ı ¿ÿw’˘ ·Î√Ì Â¿ı, ’fl_÷ ±ı‹fiÎ ±ÎI‹Ï‰f‰ÎÁ ±fiı ’flÎø‹ ◊¿Ì ÷ı ’˛¤Î‰¿ T›„@÷I‰fi˘ ±ËıÁÎÁ Á˙ ¿˘¥fiı ¿flΉ÷Î. Á¿·¿ÕÌ ÂflÌfl ‘flΉ÷Î ‹ËÎI‹Î √Î_‘Ì ¿˘¥ ’HÎ flÌ÷ı Á_ÿfl fi ·Î√ı, ’fl_÷ ÷ı‹fi_ ‹˘Ë¿ „V‹÷ ±fiı ÁI›fiÎ ’ÒΩflÌ ÷flÌ¿ıfiÌ ±Î¤Î Á˙ ¿˘¥fiı ’‚ ‹Îh΋Î_ ’˛¤Îω÷ ¿flÌ …÷Î_ - ±Î‰Î_ ±Á_A› μÿÎËflH΢ ±Î’HÎÌ ±ÎÁ’ÎÁ ’HÎ Ωı¥ fl‹ı ¿Λ »ı, ±ı‰˘ ±Î’HÎÎ Á˙fi˘ ±fi¤‰ ˢ¥ ¿ı. À>_¿‹Î_ Á˙Óÿ›˝ ±ı CÎHÎÌ ‰Îfl V‰›_¤Ò fiÏË, ’fl_÷ T›„@÷fiÎ ’flÔÊÎ◊˝ ¿ı V‰¤Î‰‹Î_ ’HÎ T›@÷ ◊÷_ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ’˛Îfl_Ϥ¿ flÌ÷ı ¿ı Âw±Î÷‹Î_ ’Ïfl«›‹Î_ ±HÎ√‹÷Ì ·Î√÷Ì ⁄Î⁄÷ ¿ı T›„@÷ ÷ıfiÎ ’Ïfl«›‹Î_ ±ÎT›Î ⁄Îÿ ¿ı √Îœ Á_⁄_‘˘ ’»Ì ‹fi√‹÷Ì ·Î√‰Î ‹Î_Õı »ı. ¿ıÀ·Ì¿ ⁄Î⁄÷˘fiı Áÿ˚¤Î‰ ¿ı ‘Ìfl… ◊¿Ì ΩHΉÎ◊Ì ¿ı ’˛ı‹’Ò‰˝¿

÷ıfi˘ V‰Ì¿Îfl ¿fl‰Î◊Ì ø‹Â— ÷ıfi_ ±Î_÷Ïfl¿ Á˙Óÿ›˝ ⁄ËÎfl ±Î‰ı »ı. ±fiı ‘Ì‹ı-‘Ì‹ı ÷ı ±Î’HÎÎ_ ‹fi ±fiı xÿ›fiı V’½‰Î ·Î√ı »ı. ¿Ï‰ ¿Ëı »ı ÷ı‹ «Îˉ_ ±ı ΩHÎı ±˘ÁÕ ⁄fiÌfiı ±HÎ√‹ÎfiÎ fl˘√fiı …Õ‹Ò‚◊Ì ÿÒfl ¿flÌ fiάı »ı. “¿·Î’Ì” fi΋fiÎ ¿Ï‰ ÷˘ ‰‚Ì ±ıfiÎ◊Ì ’HÎ ‰‘Îflı ¿·ÎI‹¿÷Î◊Ì Á˙Óÿ›˝ ⁄Î⁄÷ı ‰Î÷ ¿flı »ı— “Á˙Óÿ›˝ ’΋÷Î_ ’Ëı·_ Á_ÿfl ⁄fi‰_ ’Õı, Á˙Óÿ›˝ ‰ıÕŒÌ ÿı÷Î_ fiÎ... fiÎ Á_ÿfl÷Î ‹‚ı.” ±Î‹Î_ Á_ÿfl÷Îfiı ’΋‰Î ‹ÎÀıfi_ flËV› ΩHΉΠ‹‚ı »ı. ±_√˛ı∞‹Î_ ¿Ëı‰÷ »ı ¿ı ‘Charity begins at home.’ ±ı‹Î_ Á˙Óÿ›˝fiı Ωı‰Î ‹ÎÀı V‰›_ Á_ÿfl ◊‰_ ±ı ’˛Î◊Ï‹¿ Âfl÷ »ı. ±Î…fiÎ ‹ıfiı…‹ıLÀfi˘ ’HÎ ’˛Î◊Ï‹¿ ÏÁ©Î_÷ »ı ¿ı `If I am O.K. everything will be O.K. If I am Ãyfl

±Î›fiÎfi_ ±…‰Î‚_

wrong rest will also be wrong.’

±Î’HÎÎ ±ÎK›Î„I‹¿ ‰ÎflÁ΋Î_ ’HÎ ±ı‰_ ¿Ëı‰Î›_ »ı ¿ı …√÷ ±ı ±Î’HÎÎ … ω«Îfl˘fi_ ’˛Ï÷g⁄⁄ »ı. ±Î’ ¤·Î ÷˘ …√ ¤·Î. ±Î‹, Á˙Óÿ›˝ ¿ı Á_ÿfl ‰V÷ ‹ÎÀı ’ΛÎfiÌ «Ì… ˢ› ÷˘ ±ı ±Î’b_ ‹fi ±◊‰Î ±Î’HÎÌ ‹ÎL›÷Îfiı √HÎÌ Â¿Î›. Õ˘. ±ı.’Ì.…ı. ±Oÿ· ¿·Î‹fiÌ ËıflVÀÎ≥· Á΋ÎL› flÌ÷ı Ωı÷Î_ ±Î’HÎfiı √‹ı fiÏË, ’fl_÷ ⁄΂¿˘ ¿ı

ωzÎ◊a±˘ ÁÎ◊ı ±˘÷’˛˘÷ ◊¥fiı ‰Î÷ν·Î’ ¿fl÷Î ÷ı‹fiÎ T›„@÷I‰fiÌ «‹¿ Á˙ ¿˘¥fiı V’Âa Ω› »ı. ·÷Î ‹_√ı¿flfiÎ ¿oÃfiÌ ‹ÌÃΠ÷ı‹fiÎ Á‹√˛ T›„@÷I‰fiı Á_ÿfl ±˘’ ±Î’ı »ı. ±Î ⁄‘Î_ fl˘g…ÿÎ Ωı‰Î ‹‚÷Î_ μÿÎËflH΢ »ı. Á_ÿfl T›„@÷fiı ⁄‘_ … Á_ÿfl ·Î√ı ±ı‰_ CÎHÎÌ ‰Îfl fi◊Ì ’HÎ ⁄fi÷_. w’w’fiÎ ±_⁄ÎflÁ‹Ì T›„@÷ ÷ıfiÎ V‰¤Î‰ ¿ı ¿Õ‰Ì ‰ÎHÎÌ ◊¿Ì ±Ï’˛› ’HÎ ◊¥ ¿ı. ΩËıfl ∞‰fi‹Î_ ±Î√‚ ’Õ÷Ì ¿ı ÁŒ‚ T›„@÷ ÷ıfiÎ ±Ëo¿Îfl ¿ı ÷˘»ÕÎ V‰¤Î‰fiı ¿ÎflHÎı ±HÎ√‹÷Ì ’HÎ ·Î√Ì Â¿ı. T›„@÷ ¿<ÿfl÷Ì flÌ÷ı … Á_ÿfl ˢ›, ±Î¿Ê˝¿ ˢ› ±fiı Ωı÷Î_ … √‹Ì Ω› ÷ı‰Ì ˢ› ±fiı ÁÎ◊ı … ÷ıfiÎ ±Î_÷Ïfl¿ Á˙Óÿ›˝ ◊¿Ì ’HÎ ÁQ≤© ˢ›, ‹‚÷ΉÕÎ ±fiı ÷’V‰Ì T›„@÷I‰fiÌ ’HÎ ‹ÎÏ·¿ ˢ› ÷˘ Á˘fi΋Î_ Á√_‘ ¤‚÷Ì Ωı‰Î ‹‚ı »ı, ’fl_÷ ±Î‰Î_ μÿÎËflH΢ ωfl· ˢ› »ı, F‰S·ı … Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ±Î‰_ T›„@÷I‰ F›Îflı ±Î’HÎÎ ’Ïfl«›‹Î_ ±Î‰ı I›Îflı ±Î’b_ ∞‰fi ‘L› ◊¥ …÷_ ˢ› »ı. Á˙Óÿ›˝ ¿ı ±Î¿Ê˝¿ ‰V÷fiÎ ±‰fi‰Î ±Î›Î‹˘ ‰E«ı◊Ì ’HÎ ¿˘¥¿ «Ì… ¿ı T›„@÷fiı ‹fi√‹÷Ì ⁄fiÎ‰Ì ·ı‰Ì ±ı ’HÎ ±ı¿ ±Î√‰Ì ¿·Î »ı, …ıfiı ¿˘¥ ÂOÿ˘‹Î_ ±Î·ı¬Ì ¿Î÷Ì Ë˘÷Ì fi◊Ì. á ·ı¬¿ √…flÎ÷ Áfl¿ÎflfiÎ ÁfiÿÌ ±Ï‘¿ÎflÌ ±fiı ÁÎÏËI›Á…˝¿ »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

¤√‰ÎfifiÎ ⁄ı … μ’›˘√ ◊Λ »ı— ’˘÷Îfi˘ ¤› »’Ή‰Î, ⁄ÌΩfiı ¤› ’‹ÎÕ‰Î!

±ı M΢IÎÎLÎÌ ΩIÎL˘ MÎHÎ »ıIÎflI΢ flËı »ı. ‹ÒÏIνL˘ … ¤BΉÎLÎ ‹ÎLÎÌ ·¥L˘ ‹ÎHÎVÎ VÎÿ̱˘◊Ì M΢IÎÎLÎÌ ΩIÎ VÎÎ◊ı ¤›_¿fl »ıIÎflgMÎÕÌ ¿flÌ flè΢ »ı. ‹ÎHÎVÎL˘ M΢IÎÎLÎÎ_ IÎÎMÎ-VÎ_IÎÎMÎ, VÎŒ‚IÎÎÏLÎWŒ‚IÎÎ, ±ÎÂÎ-ÏLÎflÎÂÎ, ±iÎÎLÎ-‰Ëı‹ ‰B˘flıL˘ ÀŸBÎÎՉΠ‹ÎÀı ¿˘¥ ±ı¿ ¬ŸÀÌLÎÌ …wfl ËIÎÌ. ±ıHÎı ±ı‰Ì ±ı¿ ¬ŸÀÌ Â˘‘Ì ¿ÎœÌL˘ ±ıLÎÎ_ ωω‘ LÎ΋ ±ÎM›Î_— B΢Õ, MÎfl‹ÎI‹Î, ¤BΉÎLÎ, ÿı‰, ¥f‰fl, ±S·ÎË. MÎ»Ì ±ıLÎ<_ ‹ÒIÎÛwMÎ ±ÎM›<_ - ‹ÒÏIν, »OÎÌ, MÎBηÎ_ ‰B˘flı wM˘. ‰ÎIÎ ±ËŸ ±À¿Ì LÎÏË. ±ıHÎı ¿ÎSMÎÏLο ¤BΉÎLÎLÎÎ ‹ÒIÎÛV‰wMÎL˘ flά‰Î ‹ÎÀı ¤T› ‹_Ïÿfl˘, ÿı‰Î·›˘ ‰B˘flı MÎHÎ OÎLÎÎT›Î_. ¬fl<_ MÎÎMÎ I΢ ˉı ±ÎT›<_ ¿ı ‹ÎHÎV˘ ‘‹ÛLÎÎ LÎ΋ı flÌIÎVÎfl ‘_‘˘ Âw ¿flÌ ÿÌ‘˘. BÎflÌO΢LÎÎ ¤ÎB΋Î_ l©Î ±L˘ …›…›¿Îfl ±ÎT›Î_ ±L˘ lÌ‹_I΢LÎÎ ¤ÎB΋Î_ MÎËı·Ì MÎÒΩ, MÎËı·Ì ±ÎflIÎÌ, VÎ΋ˆ›Î_ ‰B˘flı ¬flÌÿÌ Â¿Î› ±ı‰Î ±ÎÕ_OÎfl˘ ±ÎT›Î. ΩIΤÎIÎLÎÎ_ ωϑω‘ÎLÎ ÂÎË ±ı‰Î_ OÎLÎÎT›Î_ ¿ı ÕBηı L˘ MÎBηı ‘LÎLÎÌ ‹ËkÎÎ ÿı¬Î›Î ¿flı. M˙VÎÎL˘ ±ı¿ IÎflŒ ËÎ◊L΢ ‹ı· ¿è΢ ±L˘ OÎÌ∞ IÎflŒ ±ı ‹ı· ¶ÎflÎ … ¤BΉÎLÎLÎÌ ¤„@IÎ ¿flÌ Â¿Î› ±ı‰Ì T›‰V◊α˘ BÎ˘Ã‰Ì ÿÌ‘Ì. ¤BΉÎLÎLÎÎ ±ÎMÎHÎı ‹<A› O˘ μMΛ˘BÎ ¿fḻı »Ì±ı. ±ı¿ μMΛ˘BÎ M΢IÎÎLÎÎ ¤› »\MÎΉ‰Î ‹ÎÀı,

±fi¤ÒÏ÷

¤BΉÎLΠˢ› ¿ı LΠˢ› ±ıLÎÌ VÎÎ◊ı ‹L˘ ¿˘¥ ÏLÎVÎOÎIÎ LÎ◊Ì, ±ı ¿ÎSMÎÏLο ¤BΉÎLÎLÎÎ ¿ÎflHÎı VÎ_VÎÎfl VÎL‹ÎB˘˝ «Î·I΢ ˢ› I΢ ±ıLÎÌ VÎ΋ı ±ÎMÎHÎı ÂÎ ‹ÎÀı ‰Î_‘˘ ·ı‰˘ Ωı¥±ı? VÎ_¿ÀLÎÌ ZÎHÎı ±Îf‰ÎVÎLÎ ‹ÎÀı. ¤BΉÎLÎ ‹Îfl<_ VÎÎfl<_ … ¿flÂı ±◊‰Î ¤BΉÎLÎ …ı ¿flı »ı I˘ VÎÎflÎ ‹ÎÀı … ¿flı »ı ±ı‰Ì ˈ›Î‘ÎflHÎ ‹ÎÀı. OÎÌΩı μMΛ˘BÎ OÎÌΩ±˘L˘ ÕflΉ‰Î ‹ÎÀı. ‹ÎHÎV˘ MÎÎMÎLÎÎ ‹ÎBÎÛ◊Ì OΫ‰Î ±L˘ OΫΉ‰ÎLÎÎ ≥flÎÿÎ VÎÎ◊ı ¤BΉÎLÎLÎÎ LÎ΋L΢ ¤› Œı·ÎT›˘ ˢ› I΢ ±ı ‹ÎŒ ¿fl‰Î …ı‰Ì ‰ÎIÎ ¿ËÌ Â¿Î›. ¤BΉÎLΠˢ› ¿ı LΠˢ›, ±ıLÎÌ VÎÎ◊ı ‹L˘ ¿˘¥ ÏLÎVÎOÎIÎ LÎ◊Ì, ±ı ¿ÎSMÎÏLο ¤BΉÎLÎLÎÎ ¿ÎflHÎı VÎ_VÎÎfl VÎL‹ÎB˘˝ «Î·I΢ ˢ› I΢ ±ıLÎÌ VÎ΋ı ±ÎMÎHÎı ÂÎ ‹ÎÀı ‰Î_‘˘ ·ı‰˘ Ωı¥±ı? ‰Î_‘˘ I΢ ±ı ‰ÎIÎL΢ »ı ¿ı ¤BΉÎLÎLÎÎ LÎ΋ı ¤˘‚Î VÎF…L΢L˘ ¤›¤ÌIÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. Ωı I΋ı ÀÎ_ÏÀ›ÎIÎ˘Õ ΩhÎα˘ LÎÏË ¿fl˘, Ωı I΋ı ÿÒ‘LÎÎ

±Ï¤Êı¿˘ LÎÏË ¿fl˘, Ωı I΋ı ‹Î≥¿˘LÎÎ_ ¤ÒB΂Î_‹Î_ ’˛Î◊ÛLÎÎ ±L˘ ¤…LÎ ±L˘ OÎ_ÿBÎÌLÎÎ flÎBÎÕÎ LÎÏË IÎÎH΢ I΢ ¤BΉÎLÎ I΋Îfl<_ ¤·<_ LÎÏË ¿flı ±ı‰Ì ±Œ‰Î±˘ Œı·Î‰‰Î VÎ΋ı ‰Î_‘˘ ˢ› I΢ ±ı‹Î_ ¬˘À<_ Â<_ »ı? I΋ı ‰˛IÎ-IÎMÎ LÎÏË ¿fl˘, ¤BΉÎLÎLÎÎ «‹I¿ÎflL΢ ±Î ωÏÕ›˘ ¿ı ‹ıV˘… Œ˘fl‰ÕÛ LÎÏË ¿fl˘ I΢ ¤BΉÎLÎ ø˘Ï‘IÎ ◊¥ …Âı. I΋ı ¤BΉÎLÎLÎÌ OÎΑα˘-‹ÎLÎIÎα˘ LÎÏË flά˘ I΢ ¤BΉÎLÎ @›Îflı› I΋Îfl<_ ¤·<_ LÎÏË ¿flı ±ı‹ ¿Ëı‰ÎL΢ VMÎp ±◊Û ±ı ◊›˘ ¿ı ¤BΉÎLÎL˘ ±ÎMÎHÎı fl‰Iά˘fl ‹ÎLÎÌ ·Ì‘˘ »ı. VÎË… ∞‰LÎ ∞‰‰<_, ¿˘¥L˘ ÏÕVÀOÎÛ ¿›ÎÛ ‰BÎfl ∞‰‰<_, ’˛Î‹ÎÏHο ¿‹ÎHÎÌLÎÎ_ I΋΋ VÎ<¬˘ ¤˘BΉ‰Î_, V‰Î‰·_OÎÌ OÎLΉ<_, ‹ÚI›< MλÌLÎÌ BÎÏIΠωÂı ±iÎÎLÎVΤfl ±À¿‚˘◊Ì ¤›¤ÌIÎ ◊‰Î ¿flIÎÎ_ ‰IÎÛ‹ÎLÎ ¤‰L˘ VÎ<¬˘◊Ì »·¿Î‰Ì ÿı‰˘ ±ı ‘‹Û »ı. ±Î‰<_ OΑ<_ ¿fl‰Î◊Ì ¤BΉÎLÎ LÎÎflÎ… ¿ı‹ ◊Λ? ±ÎMÎHÎL˘ VÎ<¬˘ ¤˘BΉIÎÎ_ Ωı¥L˘ ¤BΉÎLÎ LÎÎflÎ… ◊IÎΠˢ› ¿ı ø˘Ï‘IÎ ◊¥L˘ ±ÎMÎHÎL˘ MÎÏL΋ıLÀ ¿flIÎΠˢ› I΢ ±ı‰Î ¤BΉÎLÎLÎÌ ±ÎMÎHÎL˘ ÂÌ BÎfl… »ı? VÎÎ«Ì ‰ÎIÎ I΢ ±ı »ı ¿ı ¤BΉÎLÎ Ωı ˢ› I΢ ±ı ±ÎMÎHÎL˘ ’˛VÎLfi ±L˘ VÎ<¬Ì Ωı‰Î … {_¬ı. LÎÌÕfl ±L˘ VÎΫΠ±L˘ V‰Î‰·_OÎÌ T›„@IÎL˘ … ±ı M΢IÎÎL΢ ¤¿IÎ ‹ÎL˘. á

·ı¬¿ g«÷¿ ±fiı ÁÎÏËI›¿Îfl »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

±ıÏ’˛· 28, 2017 à April 28, 2017 (√÷Î_¿◊Ì «Î·) ·ı¬Î_¿-38 √‰Îfiı √˘’̱˘fiı Âflÿ’Òfi‹fiÌ flÎÏhαı F›Îflı «_ƒ Á˘‚ı ¿·Î±ı ¬ÌS›˘ Ë÷˘ I›Îflı ‹‘fl ‹˘fl·ÌfiÎ ‰Îÿfi ¶ÎflÎ ±ÎË˚‰Îfi ±ÎM›_. ±ı ±Î‰Ì, ’HÎ ±ı‹fiÎ xÿ›fiÌ ’flÌZÎÎ ¿fl‰Î ’˛¤±ı ’λΠ…‰Î ‹ÎÀı ±fiı¿ ¿ÎflH΢ ±ÎM›Î_. ±Î◊Ì √˘’̱˘±ı ‹¬ fiÌ«_ ¿›*. ‹Ëοω ‰ıÿT›ÎÁ ¶ÎflÎ ‰Hν‰ı·Ì √˙÷‹ ’Àı· ÿÂÎfi_ ‰Hνfi ±Î’HÎı ‹ÎHÎÌ flèÎÎ »Ì±ı. √˘’̱˘ ’˛¤fiÌ ¿Ã˘fl ‰ÎHÎÌ ÁÎ_¤‚Ì ‹˙fi ◊¥ √¥? ÂÎ ‹ÎÀı? ’ÒF› √flÔÿı‰ V‰Î‹Ì √_√ıf‰flÎfi_ÿ∞ …HÎΉı »ı ¿ı ±Î ÷˘ ‰Ì…‚Ì ’ÕÌ Ë˘› ±ı‰Ì ÿÂÎ ◊¥. ¿ÎflHÎ, …ı Ï’˛›÷‹ı ⁄˘·Î‰Ì ±ı … ’λÎ_ …‰ÎfiÌ ‰Î÷ ¿flı »ı. ±Î ±«Îfi¿ ±Î‰Ì ’Õı·Ì ÿ—¬ÿ CÎÀfiÎfiı ¿ÎflHÎı √˘’̱˘ ‹_Ò√Ì ◊¥ √¥. ±«Îfi¿ ±Ï÷ÿ—¬ ±Î‰Ì ’Õı I›Îflı ¤·¤·Î ±‰Î¿˚ ◊¥ Ω› »ı. ±Î‰Î ±HΑΛν ±‰Áflı Â_ ¿Ëı‰_? Â_ ¿fl‰_? ‰√ıflı fi Á‹Ω› I›Îflı Á˙ ¿˘¥ ‹˙fi ◊¥ Ω›. √˘’̱˘±ı ω«Î›* ¿ı …ıfiı ’˛ı‹ ¿fḻı »Ì±ı ±ı …

¤

3

ωω‘Î

√˘’̱˘ ‹˙fi ◊¥ √¥ ±Î‰Ì ¿Ã˘fl ‰ÎHÎÌ μE«Îflı »ı ±ıfiı Â_ …‰Î⁄ ±Î’‰˘? …‰Î⁄ ±ÎM›Î ¿fl÷Î_ ‹˙fi ‘ÎflHÎ ¿fl‰_ ±ı … μk΋ »ı. “‹˙fi‹˚ ±ı‰ ‰fl‹˚.” …ıfiı ’˛ı‹ ¿fḻı ÷ıfiÌ ÁÎ◊ı ’˛ı‹Î·Î’ ◊Λ. Ïfifl◊˝¿ ‰Î÷˘ fi ◊Λ, ’HÎ ±Î ’˛Á_√ ’˛ı‹Î·Î’fiı ’˛Ï÷¿>‚ »ı ±ı‹ ‹ÎfiÌfiı √˘’̱˘ ‹˙fi ◊¥ √¥. ¿<·Ìfi ¿L›Î ±Á_⁄© ¤ÎÊHÎ ¿flfiÎflfiı ¿˘¥ μkÎfl fi ±Î’ı ‹ÎÀı √˘’̱˘ ‹˙fi ◊¥ √¥ ±◊‰Î ±I›_÷ ÿ—¬ ±Î‰Ì ’Õı I›Îflı ¿˘¥ ’HÎ T›„@÷ ÿ—¬fiÎ ¤Îfl fiÌ«ı ÿ⁄Î¥ Ω› ±fiı ⁄˘·Ì ’HÎ fi ¿ı. ‹ÎÀı ‹˙fi ◊¥ √¥. √˘’̱˘±ı ±Î_Á ‰ËÎT›Î_. ÁÌ‘ÌÁÎÿÌ ‰Î÷ »ı. ±Î_Á ‰ËΉ‰Î◊Ì ÿ—¬fi˘ ¤Îfl ‘˘‰Î¥ Ω› »ı. ‹ÎÀı ÷ı flՉΠ·Î√Ì. ±Î_Áfiı ¿ÎflHÎı xÿ› ’flfi_ ¿o¿< ‘˘‰Î¥ …‰Î ·ÎB›_. ‰Î÷ √˙÷‹ ÁÌ‘ÌÁÎÿÌ »ı. ±Î‰Î ’˛Á_√ı ¢¤ÎÂHÎ√ÎflfiÌ …wfl … fi◊Ì. ’˛¤fiÎ Ω¿ÎflÎfiı ’ÏflHÎ΋ı xÿ› ¢¿fiÎ ±„BÔfi◊Ì ÷’Ì √›_ Ë÷_. ÷’ı·Ì ‰V÷fiı ÃÎfl‰Î ’ÎHÎÌ Ωı¥±ı. √˘’̱˘±ı ±Î_ÁfiÌ ‘Îflα˘

xÿ›fiı ÃoÕ<_ ¿fl‰Î ‰ËΉÌ. √˘’̱˘ ÿ—¬◊Ì ¤ÒÏ‹fiı ¬˘÷fl‰Î ·Î√Ì. ¿ı‰˘ ÁflÁ ¤Î‰ »ı ±ËŸ? Âfl‹ ±Î‰ı I›Îflı jÎÌ Âfl‹fiÌ ‹ÎflÌ ’√◊Ì …‹Ìfi ¬˘÷flı ±ı V‰Î¤Îω¿ »ı. “Ëı ‹Î ‘fl÷Ì! ÷_ ±‹fiı ‹Îfl√ ±Î’, ±‹ı ÷Îfl΋Î_ Á‹Î¥ …¥±ı.” ±Î‰_ ‘fl÷Ì‹Î÷Îfiı ¿Ëı‰Î ‹ÎÀı √˘’̱˘ «flHÎ◊Ì ¤ÒÏ‹ ¬˘÷fl‰Î ·Î√Ì. ±ı Á˙ ±Î‰Ì I›Îflı ±Îfi_ÿ‹Î_ Ë÷Ì. ˉı ±Îfi_ÿ ÷˘ ±ºU› ◊¥ √›˘ ±fiı ±’Îfl ÿ—¬fiÎ Õ<_√fl ÷ÒÀÌ ’ÕuÎ. ’˘÷ÎfiÌ ±Î‰Ì ¿flÔHÎ ¿ËÎfiÌ ‘fl÷Ì‹Î÷Îfiı ¿Ëı‰Î ±◊‰Î ‘fl÷Ì μ’fl ·¬‰Î ‹ÎÀı ΩHÎı ¿ı √˘’̱˘ M≤J‰Ì «flHÎ◊Ì ¬˘÷fl‰Î ‹Î_ÕÌ. ¤Ï‰W›fiÌ ’˛Ωfiı ΩHÎı ¿ı ’˘÷ÎfiÌ fl΋¿ËÎfiÌ ·¬Ìfiı √˘’̱˘ ¿Ëı‰Î ‹Î√÷Ì Ë÷Ì ¿ı “’˛ı‹ fi ¿flÌ›˘ ¿˘¥!” ‹ÎÀı ÷ı±˘±ı «flHÎ◊Ì M≤J‰Ìfiı ¬˘÷fl‰ÎfiÌ Ïø›Î ±Îfl_¤Ì. “±‹ı ‰Î_Á‚Ì ÁÎ_¤‚Ì. ±Îfi_ÿ ◊›˘. ±‹ı ÿ˘Õ÷Ì ÿ˘Õ÷Ì ±Î‰Ì, ’HÎ ’Àı· ±‹fiı ±Î‰Ì ¬⁄fl … fiˢ÷Ì ¿ı ±Î‰¿Îflfiı ⁄ÿ·ı ±Î‰_ ±’‹ÎÏfi÷ ◊‰_ ’ÕÂı. Ëı ¤Îω ’˛Ω…fi˘! ÷‹fiı ±‹ı Á_ÿı¢ ±Î’‰Î ‹Î√̱ı »Ì±ı ¿ı ÷‹ı ±Î‹ ±Î_‘‚ÒÏ¿›Î_ ¿flÌfiı ’˛ı‹‹Î_ ’Î√·

·˘√ ±˘fi

Áÿ½fi

⁄fiÌ ’˛ı‹Ì ÷flŒ ÿ˘Õ¢ fiÏË.” ±Î‰_ ÁÒ«‰‰Î √˘’̱˘ M≤J‰Ì ¬˘÷fl‰Î ‹Î_ÕÌ. ¬˘À<_ ◊Λ, ‰Ì…‚Ì ’Õı, μS¿Î’Î÷ ◊Λ, ‘fl÷Ì ‘˛Ò…ı, ‘fl÷Ì¿o’ ◊Λ I›Îflı M≤J‰Ì ŒÎÀÌ Ω› »ı. ±‹ÎflÎ ’fl ‰Ì…‚Ì ’ÕÌ »ı, ±fiı ‘fl÷Ì¿o’ ◊Λ ÷ı‰Ì ÿÂÎ ±Î‰Ì ’ÕÌ »ı, ’HÎ Ëı ‘fl÷Ì‹Î÷Î, ±‹ÎflÎ ÿ—¬ı ÿ—¬Ì ◊¥fiı ÷_ ŒÎÀÌ ’Õ÷Ì fiÏË, fiÏË ÷˘ ±fi◊˝ ◊Âı. ±Î‰_ ’˘÷ÎfiÎ ’√◊Ì ·‚Ìfiı √˘’̱˘ ‘fl÷Ìfiı ωfi‰Ì flËÌ »ı. ±◊‰Î ±ı M≤J‰Ìfiı Á‹Ω‰Ì flËÌ »ı ¿ı “‹Î, ±Î ÷˘ ±‹Îfl˘ ·Î·˘ »ı. …fi‹◊Ì ‰Î_¿˘ fiı ‰Î_¿˘ … »ı, ±ıfiÌ ÷ıÕÌ ⁄_ÁÌ fiı ÷ıÕÌ ±Î_¬˘ »ı” ±Î◊Ì ±Î …ı ¿flÌ flè΢ »ı ¿ı ¿ËÌ flè΢ »ı ±ı ⁄‘_ ‹U¿flÌ … »ı. ‹ÎÀı Ëı ‘fl÷Ì‹Î, ÷_ ±‹Îflı ‹ÎÀı ÿ—¬Ì fi ◊¥Â. ±Î‰_ ‘fl÷Ìfiı ¿Ëı‰Î ‹ÎÀı √˘’̱˘±ı ‘fl÷Ì ¬˘÷flÌ. ¤fl÷‹ÏfifiÎ fiÎÀuÂÎj΋Î_ F›Îflı ·FΩ ±Î‰ı ±fiı ’çÎkÎÎ’ Ω√ı I›Îflı T›„@÷ «flHÎ◊Ì M≤J‰Ì ¬˘÷flı, fi¬fiı ¿Î’‰Îfi˘ ’˛›IÔfi ¿flı, ‰jÎfiı ¬ıÓ«ı ±ı‰_ ÿÂνT›_ »ı. I›Î_ “¤ÒÏ‹‹˚· ωϷ¬fi˚” ±ı‰_ ¿èÎ_ »ı ±fiı T›ÎÁ ¤√‰Îfiı ±ËŸ “«flHÎıfi ¤‰_ Ï·¬LI›—” ±ı‰_ ·A›_ »ı. ‹ËÎfi ‹fiW›˘ ±ı¿Áfl¬_ ω«Îflı »ı ±ıfi_ ±Î F‰·_÷ μÿÎËflHÎ »ı. (ø‹Â—) ·ı¬¿ ’Ò‰˝ ±K›ZÎ - Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI› ±¿Îÿ‹Ì √…flÎ÷ flÎF›.

’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

á ΩıflΉflgÁË Ωÿ‰ flÎWÀˇfiÎ Á‹◊˝ ·˘¿‰Î÷ν¿Îfl «·Î·ÎfiÎ ¿Îfi∞ ¤ÀÎ ⁄Îfl˘ÀfiÎ ±‰ÁÎfi ’»Ì ±Î’HÎÌ ‰E«ı …^fiÌ ’ıœÌfiÎ ⁄Îfl˘À ˆ·ÌfiÎ ±ı¿‹ÎhÎ …ı ·˘¿‰Î÷ν¿Îfl flèÎÎ »ı, ±ı »ı …^fiÎ√œfiÎ ¿ıÂ¤Î¥ ‹ÎfiÁ_√¤Î¥ ⁄Îfl˘À. 31‹Ì ±˘√VÀ, 1934fiÎ √˘ÓÕ· ÷η¿ÎfiÎ ’ÎÀ¬Ì·˘flÌ √΋ı …L‹ı·Î ¿ıÂ¤Î¥ ΩıflΉflgÁË Ωÿ‰ ·ıμ‰Î ’ÎÀÌÿÎfl˘fiÎ ‰Ë̉_«Î ⁄Îfl˘À ±ıÀ·ı ·˘¿‰Î÷ν¿◊fi ±fiı ›…‹Îfi˘fiÌ Ï⁄flÿΉ·Ì±˘ ··¿Îfl‰Îfi˘ ‰ÎflÁ˘ ÷˘ ±ı‹fiı √‚◊Ò◊Ì‹Î_◊Ì ‹‚ı ±ı V‰Î¤Îω¿ »ı. ±Î…ı Á˙ˆflÎWÀˇfiÎ …fi∞‰fi‹Î_◊Ì ·˘¿‰Î÷ν¿◊fifi˘ ‰ÎflÁ˘ ω·˘’Î÷˘ ˢ› »ı I›Îflı ±Î ’fl_’flÎfiÌ ‰ıS›fiı ¿ıÂ¤Î¥ ⁄Îfl˘Àı ·Ì·Ì»‹ flÎ¬Ì »ı. ’˘÷ı ¿·Î¿Îfl ∞‰ »ı. ±ı‹fiÌ ∞¤ ±fiı ¿·‹ ‹Î◊ı ‹Î ÂÎflÿÎfiÎ ¬‹¿ÎflÎ ÁÿΛ Á_¤‚Î÷Î flËı »ı. ËÎ◊‹Î_ ÏÁ÷Îfl ·¥fiı ÷ı±˘ ω‘ω‘ flÁfiÌ ·˘¿‰Î÷ν±˘fiÌ ‹Î_ÕHÎÌ ¿flÌfiı ωω‘ flÁ˘fiÌ …‹Î‰À ¿flı I›Îflı ‹˘fl·Ì ‹Î◊ı F›‹ fiÎ√ Õ˘·ı ±ı‹ ±ı‹fiÌ ‰ÎHÎÌ ‹Î◊ı ËΩfl˘ l˘÷α˘ Õ˘·Ì ∂Ãı »ı. ’˘÷ı flıÏÕ›˘ ·˘¿‰Î÷ν¿Îfl ˢ‰Îfiı ¿ÎflHÎı ÷ı±˘ …fi÷Î…fiÎÿ˝fifiΠˈ›Î ’fl »‰Î¥ √›ı·Î. ·˘¿‰Î÷νfiÌ ’Á_ÿ√Ì, ÏÁ÷ÎflfiÎ ÁÒfl˘fiÌ ‰E«ı ±ıfiÌ ‹Î_ÕHÎÌ, ±ı‹Î_ ±Î‰÷Î fi‰flÁ˘fiÌ …‹Î‰À ±fiı ‰E«ı ‰E«ı ËÎV›flÁfiÎ »Î_ÀHÎÎ_fiı ¿ÎflHÎı ·˘¿‰Î÷νfi_ ±ı¿ ‰Î÷ΉHÎ ∂¤_ ¿flÌ ÿı‰ÎfiÌ …⁄flÌ ÁÒ{ ¿ıÂ¤Î¥‹Î_ Ë÷Ì. ’˘÷ı ⁄Îfl˘À, ›…‹Îfi˘fiÎ_ ¬˘flÕÎ_fi˘ ÷˘ ’Îfl fiÏË. ›…‹Îfi˘‹Î_ Ω› I›Î_› ÕΛflÎ ◊Λ. flÎ÷fiÎ ‰Î‚’ÎHÎÌ ¿flÌfiı √΋ÕÎ√΋‹Î_ ‰Î÷ν› ‹_ÕΛ. ±‘flÎ÷-‹‘flÎ÷ ◊Λ. ’˛Î√‰ÕfiÎ ÿ˘flÎ eÀı, ’HÎ ¿ıÂ¤Î¥fiÌ ·˘¿‰Î÷ν›_ fi˘ ¬ÒÀı. ¿ıÀ·Ì¿ ‰Î÷ν±˘ ÷˘ ⁄ı-⁄ı ’Î_«-’Î_« Ïÿ‰Á Á‘Ì «Î·ı. ‰Î÷νflÁ ±ı‰˘ »ı fiı ¤Î¥! l˘÷α˘ ±ı‹Î_ ÷fl⁄˘‚ ⁄fiÌ Ω›. ±ı¿ ‰Îfl ‹ıÓ ¿ıÂ¤Î¥fiı ’Ò»˚›_ ¿ı “·˘¿‰Î÷ν ¿Ëı‰Îfi˘ ¿Á⁄ ÷‹ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ’˛ÎMÔ÷ ¿›˘˝?” ±ıfi˘ μkÎfl ±Î’÷Î_ ±ı‹HÎı ⁄Ë … ωfi‹˛¤Î‰ı ‹fiı ¿èÎ_ ¿ı, “±‹ı ‹Ò‚ ⁄Îfl˘À ±ıÀ·ı ±‹ÎflÎ ·˘ËÌ‹Î_, ±‹ÎflÎ ‰ÎflÁ΋Î_ ÁÎÏËI›fiÎ Á_V¿Îfl ÷˘ ˢ› …. ⁄΂’HÎ ±I›_÷ √flÌ⁄Î¥‹Î_ √F›*. Ï’÷Î ±fiı ‹˘ÀÎ ¤Î¥fi_ ±‰ÁÎfi ◊÷Î_ ±‹ı ’ÎÀ¬Ì·˘flÌ √΋ »˘ÕÌfiı …^fiÎ√œ Ï…S·ÎfiÎ ‰Õη √΋ı ‹ÎflÎ ¿Î¿ÎfiÎ ÿÌ¿flÎ ¿Îfi∞¤Î¥ ’ÎÁı flËı‰Î ‹ÎÀı ±ÎT›Î. ±Î ¿Îfi∞¤Î¥ ±ıÀ·ı A›Î÷fi΋ ¿Ï‰ ¿Îfi. ±ı‹fiÌ ÁÎ◊ı flËı‰Î◊Ì ‹fiı ±ı¿ ‰Î÷ΉflHÎ ‹Y›_. ‰‚Ì ±ı ‰¬÷ı ¿Îfi∞ ¤ÀÎ ⁄Îfl˘Àfi˘ ÁÒ›˝ ‹K›ÎË˚fiı ÷’÷˘ Ë÷˘. Á˙flÎWÀˇ‹Î_ ·˘¿‰Î÷ν¿Îfl ÷flÌ¿ı ±ı‹fiÌ Ë‰Î ⁄Ë

Á˙

⁄Îfl˘À ˆ·ÌfiÎ Á‹◊˝ ·˘¿‰Î÷ν¿Îfl— ¿ıÂ¤Î¥ ⁄Îfl˘À ÁÎflÌ ⁄_‘Λı·Ì. ÕΛfl΋Î_ ·˘¿‰Î÷ν ¿Ëı‰Î ⁄ıÁı ±ıÀ·ı fl_√ flËÌ Ω›. ±ı‹fiı ÁÎ_¤Y›Î ’»Ì ·˘¿‰Î÷ν¿Îfl ◊‰Îfi_ Á‹b_ ‹ÎflΠˈ›Î‹Î_ Á‚‰Y›_. ±ıfiÌ ’λ‚ Ïfl›Î… ±Îÿ›˘˝. ‹Ëıfi÷◊Ì Â_ fi◊Ì ‹‚÷_? ±Î‹ Ë_ ·˘¿‰Î÷ν›_ ¿fl÷˘ ◊›˘.” ¿ıÂ¤Î¥fiı ÁÎ_¤‚̱ı I›Îflı ·Î√ı ¿ı ·˘¿‰Î÷ν ¿Ëı‰ÎfiÌ ’˛ıflHÎÎ ±ı‹fiı ¤·ı ¿Îfi∞ ¤ÀÎ ⁄Îfl˘À ’ÎÁı◊Ì ‹‚Ì Ë˘›, ’HÎ fl…^±Î÷‹Î_ @›Î_› ±ı‹fiÌ Âˆ·ÌfiÌ fi¿· ◊÷Ì Ωı‰Î ‹‚÷Ì fi◊Ì. ¿ıÂ¤Î¥±ı ·˘¿‰Î÷ν¿◊fifiÌ Ïfi∞ ˆ·Ì fiÌ’Ω‰Ì »ı. ·˘¿‰Î÷ν¿◊fi‹Î_ ±ı‹fiÎ T›„@÷I‰fiÎ_ Á’ıflı ÿ½fi ◊Λ »ı. …^fiÎ ¿Î‚ı Á˙flÎWÀˇ‹Î_ ·˘¿‰Î÷ν¿◊fifiÌ ±ı¿ ÁQ≤© ’fl_’flÎ ·˘¿∞‰fifiÌ ‰E«ı ‰Ëı÷Ì Ë÷Ì. ¤ÎÀ, «ÎflHÎ, ⁄Îfl˘À, ÷ÒflÌ ±fiı ±¤HÎ ¤fl‰ÎÕ˘ ’ÎÁı ±Î ÁQ≤© ‰ÎflÁ˘ ‘⁄¿÷˘ ’Õu˘ Ë÷˘. ±Î…ı ±Î ‰ÎflÁ˘ ·˘¿∞‰fi‹Î_ {Õ’◊Ì ‰ÌÁflÎ÷˘ Ω› »ı I›Îflı ·˘¿‰Î÷ν¿Îfl ¿ıÂ¤Î¥ ±Î’HÎÌ ‰E«ı CÎflÿ̉ÕÎÁ‹ ⁄fiÌ flèÎÎ »ı. CÎflÿ̉ÕÎfiı ±Î ÏÁÏ© ¿o¥ flÎ÷˘flÎ÷ ’˛ÎMÔ÷ fi◊Ì ◊¥. ⁄«’HÎ √flÌ⁄Ì‹Î_ ω÷ÎT›_. ÁÎ÷-±Îà ‰Ê˝fiÌ ™‹flı ±ı‹HÎı Ï’÷ÎfiÌ »hλΛΠ√‹Î‰Ì. ¿<À<_⁄‹Î_ ¿Îfl‹Ì √flÌ⁄Ì ±Î_À˘ ÿ¥ √›ı·Ì. fl‹‰Î¤‹‰ÎfiÌ ™‹flı ⁄΂¿ ¿ıÂ¤Î¥±ı ⁄ÌÕ̱˘ ‰Î‚‰ÎfiÌ ‹…^flÌ Âw ¿flÌ. Ïÿ‰Áı ⁄ÌÕ̱˘ ‰Î‚ı fiı flÎhÎı ¤HÎı. ±ı‹ ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_ 1954‹Î_ Â΂Î_÷ ’flÌZÎÎ ’ÎÁ ¿flÌ ±fiı ’˛ffiΉ¿Î √΋ı ÏÂZοfiÌ fi˘¿flÌ V‰Ì¿ÎflÌ. 1956‹Î_ √˛Î‹’_«Î›÷‹Î_ ‹_hÎÌ ÷flÌ¿ı ΩıÕΛÎ. ∂fiÎ ’ÎÁı ¿ÎHÎÏ¿›Î √΋ı ±ı¿Îÿ ‰Ê˝ fi˘¿flÌ ¿flÌ I›Î_ ÷˘ ÀÌ.⁄Ì.fiÌ ⁄Ì‹ÎflÌ CÎıflÌ ‰‚÷Î_ fi˘¿flÌfiı ±·Ï‰ÿÎ ±Î’Ì, ˢ„V’À·‹Î_ ÁÎfl‰Îfl ·¥ 1962‹Î_ …^fiÎ√œ‹Î_ flËı‰Î ±ÎT›Î ±fiı ⁄Î’Ì¿˘ T›‰ÁΛ, ›…‹Îfi˘fiÎ «˘’ÕÎ Á_¤Î‚Ì ·Ì‘Î. ¿·Î¿ÎflfiÌ ¿<_Õ‚Ì‹Î_ fi˘¿flÌ fiÏË, ’HÎ ›…‹ÎfiT≤ÏkÎ ·¬Î¥ Ë÷Ì. ¿ıÂ¤Î¥fiÌ Ï‰¿ÎÁ›ÎhÎÎfi˘ ±ËŸ◊Ì … ÁΫ˘ ±Îfl_¤ ◊›˘. ±Î¿Î‰ÎHÎ̱ı ±ı‹fiı ›Â¿ÌÏ÷˝ ±’ΉÌ. ·˘¿‰Î÷ν¿◊fifiÌ ÁÎ◊˘ÁÎ◊ ±ı‹HÎı ·ı¬fifi˘ ’HÎ ±Îfl_¤ ◊›˘. “…›gËÿ” ÿˆÏfi¿‹Î_ “·˘¿ÁÎ√flfiÎ_ ‹˘÷Ì” fi΋ı ·˘¿‰Î÷ν±˘ ·¬‰Ì Âw ¿flÌ. ·˘¿‰Î÷νfiÎ ’Î_«ı¿ …ıÀ·Î Á_√˛Ë˘ ±ÎM›Î. ±Î‹ ·˘¿‰Î÷ν¿◊fi ±fiı ·ı¬fifiÌ ±ı‹ ⁄O⁄ı ÏÁÏ©±˘ ±ı‹fiı ‰flÌ. ¿ıÂ¤Î¥±ı ±Î…◊Ì » ‰Ê˝ ’Ò‰ı˝ Áfiı 1993‹Î_ “Á‹Î…ÏÂS’Ì” (⁄Îfl˘À ±„V‹÷Î) fi΋ı ËΩfl ’ÎfiÎ_fi˘ ÿ‚ÿÎfl √˛_◊ ’˛ÏÁ© ¿›˘˝. ±ı‹HÎı ⁄Ì…\_ ¿Â_› fi ¿›* ˢ÷ fiı ‹ÎhÎ ⁄Îfl˘À iÎÎÏ÷fiÎ Á‰˝Á_√˛ËÁ‹˘ ±Î ±ı¿ … √˛_◊ ’˛√À ¿›˘˝ ˢ÷ ÷˘ ’HÎ ÷ı‹fiÌ ±Î ÁÎÏËI›Áı‰ÎfiÌ fi˘Ó‘ Á‰Hν±ZÎflı ·ı‰Î¥ ˢ÷. “Á‹Î…ÏÂS’Ì” √˛_◊fiÎ Á…˝fi ’λ‚ ±ı¿ fiÎflÌfiÌ

’˛ıflHÎÎfiÌ fi˘Ó‘ fi ·¥±ı ÷˘ ±ı‹fi˘ ’Ïfl«› ±‘Òfl˘ √HÎΛ. ¿ıÂ¤Î¥fiÎ_ ·BÔfi …^fiÎ√œ Ï…S·ÎfiÎ ‰Õη √΋fiÎ ∞‰Î¤Î¥ ÿı‰ÿÎfi¤Î¥fiÎ_ ’hÎÌ fl…\⁄Ëıfi ⁄Îfl˘À ÁÎ◊ı ◊›ı·Î_. μIÁÎËÌ ¿Î›˝¿fl ¿ıÂ¤Î¥ fi˘¿flÌ »˘ÕÌfiı Á‹Î…Áı‰Î‹Î_ ·ÎB›Î. ⁄Îfl˘À iÎÎÏ÷fiÌ ⁄˘ÏÕÙ√ ⁄fiΉÌ. ±ı‹Î_◊Ì iÎÎÏ÷…fi˘ ÁÎ◊ı ¿Õ‰Î ±fi¤‰˘ ◊›Î. ÁΫҿ·Î ±fiı ∂Ï‹˝ÂÌ· ·˘¿‰Î÷ν¿ÎflfiÎ ¿Î‚…ı ¿Îfl‹˘ CÎÎ ◊›˘. ±ÎfiÎ◊Ì ±ı‹fiÌ ¿÷˝T›V÷÷Î ±fiı ·˘¿ÁÎÏËI›fiÌ Áfl‰ÎHÎÌ ÁΉ Á¿Î¥ √›Î_. ±ıfiı ’fi∞˝Ï‰÷ ¿fl‰Îfi_ ¿Î‹ ±ı‹fiÎ_ T›‰ËÎfl¿<‚ ‘‹˝’IÔfiÌ fl…\⁄ËıfifiÌ ÂOÿÁ_∞‰fi̱ı ¿›*. ¿’΂ı ËÎ◊ ‹Ò¿Ìfiı ÏfiflΉÿfiı ⁄ıÃı·Î ¿ıÂ¤Î¥fiı ±ı‹HÎı ±ıÀ·_ … ¿Ì‘_— “Á‹Î…Áı‰Î ±Î’HÎı fi◊Ì ¿fl‰Ì. ±Î CÎÕ̱ı ±ıfiı »˘Õ˘. ÷‹ÎflÎ ‹Î◊ı ÷˘ ‹Î ÂÎflÿÎfiÌ ‹Ëıfl »ı. ¿·‹ ËÎ◊‹Î_ ·˘, Á_ÿfl, ›Îÿ√Îfl ÁÎÏËI›Á…˝fi˘ ±Î’˘. ±ıfiı ÷˘ ¿˘¥ {Ò_À‰Ì fiÏË Ω› fiı!” ‘‹˝’IÔfiÌfiÎ ÂOÿ˘ ¿ıÂ¤Î¥fiÎ ¿Î‚…ı ¿oÕÎflÎ¥ √›Î. ±ÎÀ·Î ÂOÿ˘±ı ¿Î‹HÎ ¿›*. ¿ıÂ¤Î¥fiÌ «ı÷fiΉÎÀfiı ±ı‹HÎı ÂOÿ˘ ¶ÎflÎ Á_¿˘flÌ. ⁄Á ±ı ’»Ì ¿ıÂ¤Î¥±ı “Á‹Î…ÏÂS’Ì” √˛_◊ ÷ˆ›Îfl ¿fl‰Îfi˘ ¿˘¥ Â¤ «˘CÎÏÕ›ı Á_¿S’ ¿›˘˝. ÁΑfiÎfiÎ lÌ√HÎı ‹_ÕÎ¥ √›Î. ¿Î¿Î ¿Ï‰ “¿Îfi” ±ı‹fiÎ ¿Î›˝fiı Ï⁄flÿΉ÷Î flèÎÎ. hÎHÎ-hÎHÎ ÿΛ¿ÎfiÎ ¿Ã˘fl ’Ïfll‹fiı ±_÷ı ±Î ‹ËΤÎfl÷ ¿Î›˝ ’ÒHν ◊›_. ˉı? ËΩfl ’ÎfiÎ_fiÎ √˛_◊fi_ ’˛¿ÎÂfi ÂÌ flÌ÷ı ¿fl‰_? ⁄ı-hÎHÎ ·Î¬ wÏ’›ÎfiÎ ¬«˝fi˘ Á‰Î· Ë÷˘. √˛_◊ ’˛¿ÎÂfifiÎ ’˛ffiı ±ı‹fiÌ ¨CÎ μÕÎÕÌ ‹Ò¿Ì. ¬«˝fiΠω«Îfl˘ ±ı‹fiı ‹√…‹Î_ «yfl¤Q‹fl CÎÒ‹‰Î ‹Î_ÕuÎ. ±ı ‰¬÷ı ’HÎ ±ı‹fiÎ_ ‘‹˝’IÔfiÌ ‰ËÎflı ±ÎT›Î_. ±ı‹HÎı ¿ıÂ¤Î¥fiı ’ÎÁı ⁄˘·Î‰Ìfiı ¿Îfi‹Î_ ±ıÀ·_ … ¿Ì‘_— “‹flÿ ‹ÎHÎÁ ◊¥fiı ±Î‹ ‹Ò_{Ή »˘ ÂÌÿfiı! ÿı‰ı ±ı¿ ÿÌ¿fl˘ ‰‘ ÿÌ‘˘ ˢ÷ ÷˘ ±ıfiı ’flHÎΉ‰˘ fi˘ ’Õı÷? ±ı‹ ‹ÎfiΩı ¿ı ±ı¿ ÿÌ¿fl˘ ‰‘ ’flHÎÎT›˘ ÷˘?” ±ÎÏ◊˝¿ ‹Ò_{‰H΋Î_◊Ì ‹Î√˝ ¿Îœ‰Î ‹◊÷Î ¿ıÂ¤Î¥fiı ¿<ÿfl÷ı ¬_¤Î÷Ïfi‰ÎÁÌ Âıà ¤√‰÷̷η flΉfi˘ ¤ıÀ˘ ¿flÎ‰Ì ±ÎM›˘. ±ıfiÎ ÁŒ‚w’ı Á‹√˛ ⁄Îfl˘À iÎÎÏ÷fiÌ ±„V‹÷Î ∂¤Ì ¿flı ±ı‰˘, ÁflV‰÷ÌfiÎ ¿oÃΤflHÎ …ı‰˘ ±P›ÎÁÌ √˛_◊ ’˛ÏÁ© ◊›˘. Áfiı 1993fiΠωflÎÏhÎfiÎ Â¤Ïÿfiı ‹˘flÎflÌ⁄Î’±ı ËΩflı¿ ⁄Îfl˘À˘◊Ì ËÎ_Œ÷Î …^fiÎ√œfiÎ ÀÎμfiˢ·‹Î_ ±ıfi_ μÿ˚CÎÎÀfi ¿flÌ ¿ıÂ¤Î¥fiÌ ÁÎÏËI›Áı‰Îfiı Ï⁄flÿΉÌ. ±Î √˛_◊fiÌ ’˛V÷ΉfiÎ ·¬‰ÎfiÌ …‰Î⁄ÿÎflÌ ‹Îflı ÏÂflı ˢ‰Î◊Ì ±Î¬˘ √˛_◊ ‰Î_«‰Îfi_ ŒflÏ…›Î÷ ⁄fi÷Î_ ±ı √˛_◊ ’λ‚fi˘ ¿ıÂ¤Î¥fi˘ flÎ÷Ïÿ‰Áfi˘ ’˛√S¤ ’flÔÊÎ◊˝, Á_¢‘fi‹Ò· º„WÀ ±fiı ’˛Î‹ÎÏHο ÏfiWÃÎ ’Îfiı ’Îfiı ‘⁄¿÷Ì Ωı¥

Â@›˘ »\_. √˛_◊fiÎ ’˛¿ÎÂfiÀÎHÎı fl…\⁄Ëıfi ⁄Îfl˘À ÷◊Î ¿Ï‰ “¿Îfi” ·Î_⁄Î √΋÷flı «ÎS›Î_ √›Î_ ˢ‰Î◊Ì ±ı‹fiÌ √ıflËÎ…flÌ ±Î √˛_◊ ’˛¿ÎÂfi ÀÎHÎı V’WÀ’HÎı ‰fl÷Î¥ ±Î‰÷Ì ‹ıÓ ÏfiËÎ‚Ì Ë÷Ì. «ÎflHÎÌÁÎÏËI›fi˘ ±P›ÎÁ ¿flÌfiı {‰ıfl«_ÿ ‹ıCÎÎHÎ̱ı “«ÎflH΢ ±fiı «ÎflHÎÌ ÁÎÏËI›” √˛_◊ μ’·O‘ ¿flÎ‰Ì ±ÎM›˘, ’HÎ ⁄Îfl˘À˘fiÎ ÁÎÏËI› ωÂı ±_√˛ı… ±‹·ÿÎfl ŒÎ⁄˝Á ¿fi˝· ‰Î¿fl ±fiı …ıQÁ À˘Õı …ı ¿o¥ ◊˘Õ<_ ’HÎ ±P›ÎÁÌ ·ı¬˘w’ı ·A›_ ±ı ÏÁ‰Î› ±Î’HÎÌ ’ÎÁı ¿o¥ … μ’·O‘ fi◊Ì. “Á‹Î…ÏÂS’Ì” ±Î’Ìfiı ¿ıÂ¤Î¥ ⁄Îfl˘Àı, ⁄Îfl˘À˘fiÌ ±Î‰fiÎflÌ fi‰Ì ’ıœÌ±˘ ±fiı √…flÎ÷Ì ÁÎÏËI› ’fl ¤Îflı ‹˘À˘ μ’¿Îfl ¿›˘˝ »ı. ¤√Ìfl◊ı …ı ÏfiWÃÎ ±fiı ’flÔÊÎ◊˝◊Ì √_√Îfi_ ±‰÷flHÎ ¿flÎT›_ ±ıÀ·Ì … ’˛Î‹ÎÏHο ÏfiWÃÎ ±fiı ’Ïfll‹◊Ì ¿ıÂ¤Î¥±ı ‹‘Á_«›w’ı ‹ÒS›‰Îfi √˛_◊fi_ Á_’Îÿfi ¿›* »ı. V‰. {‰ıfl«_ÿ ‹ıCÎÎHÎÌ ¿ı V‰. ÿ·ıflΛ ¿ÎflÎHÎÌ Ωı ±Î…ı Ë›Î÷ ˢ÷ ÷˘ ¿ıÂ¤Î¥fi_ ±Î ¿Î‹ Ωı¥, ÿ˘ÕÌfiı ±ı‹fiı ⁄Î◊‹Î_ ·¥fiı ¤ıÀÌ ’ÕuΠˢ÷. ±Ï¤fi_ÿfiw’Ì ¬˘⁄˘ e·ÕÎ_ ±Î ¿Î‹ ‹Î◊ı ‰flÁÎT›Î_ ˢ÷! …ˆŒ ‰›ı ’HÎ ¿ıÂ¤Î¥ …_’Ìfiı ⁄ıÃÎ fi◊Ì. √…flÎ÷Á˙flÎWÀˇ◊Ì ‹Î_ÕÌfiı ±¿˘·Î, ˈÿflÎ⁄Îÿ, ±‹flΉ÷Ì ±fiı »ı¿ flÎ…‘ÎfiÌ ÏÿSËÌ Á‘Ì ·˘¿‰Î÷νfiÎ ¿Î›˝ø‹˘ fl…^ ¿fl÷Î flèÎÎ »ı. √…flÎ÷ ·˘¿¿·Î ŒÎμLÕıÂfifiÎ μ’ø‹ı ±‹ÿΉÎÿfiÎ fi√fl…fi˘ Á‹ZÎ ±fiı ÿÒflÿ½fi ’fl ·˘¿‰Î÷ν fl…^ ¿flÌfiı ’˘÷Îfi˘ ±ı¿ ±Î√‰˘ l˘÷Ή√˝ ∂¤˘ ¿›˘˝ »ı. »ıS·Î_ ’Î_« ‰Ê˝◊Ì ÷ı±˘ “·˘¿Á_V¿ÚÏ÷fiÎ ±Î‘ÎflV÷_¤˘” fi΋fi˘ √…flÎ÷-Á˙flÎWÀˇfiÎ ·˘¿ÁÎÏËI›¿Îfl˘, ·˘¿¿·Î¿Îfl˘, ·˘¿¿Ï‰±˘ ±fiı ·˘¿¿·Îωÿ˘ ’fl ±ı¿ ±P›ÎÁÌ √˛_◊ ÷ˆ›Îfl ¿flÌ flèÎÎ Ë÷Î, …ı ÷Î…ı÷fl‹Î_ ’˛√À ◊›˘ »ı. ±Î‰Ì ÁÿÌCν ¿Î‹√ÌflÌ ‹ÎÀı ¿ıÂ¤Î¥fiı ·Î¬ ·Î¬ ±Ï¤fi_ÿfi. ±ı‹fiı ±ı¿ ωfi_÷Ì ¿fl‰Îfi_ ‹fi ◊Λ »ı ¿ı ±Î…ı ·˘¿‰Î÷ν¿◊fi ’fl_’flÎ ·M÷ ◊‰Î ·Î√Ì »ı I›Îflı √…flÎ÷ ·˘¿¿·Î ŒÎμLÕıÂfifiÎ μ’ø‹ı ·˘¿‰Î÷ν¿¿fi‹Î_ flÁ ‘flΉ÷Î ›‰Îfi˘fiı ÷η̋ ±Î’Ìfiı ÷ˆ›Îfl ¿flı ÷˘ Á˙flÎWÀˇfiÌ ±Î ’fl_’flÎ ¿o¥¿ ±_Âı Á«‰Î¥ flËı. ’flÿı‹Î_ ·˘¿‰Î÷νfi˘ ±ı¿ ÂÎjÎ ÷flÌ¿ı ±P›ÎÁ ◊¥ flè΢ »ı. ±Î’HÎı I›Î_ ’HÎ ·˘¿‰Î÷ν¿◊fifiÌ …\ÿÌ …\ÿÌ ¿◊fiˆ·Ì±˘ »ı. Õο·_, Á÷Îfl ±fiı flΉHÎËJ◊Î ’fl ·˘¿‰Î÷ν±˘ ¿Ëı‰Î› »ı. ±Î ‹ÒS›‰Îfi ’flo’flα˘fiı …÷fi ¿flÌfiı Ω‚‰‰Î‹Î_ ¿ıÂ¤Î¥fi˘ ·Î¤ ·ı‰Î› ±ı ¬Ò⁄ …wflÌ »ı. á ·ı¬¿fiÎ ’V÷¿ “·˘¿¿·ÎfiÎ ‰ˆ÷ÎÏ·¿˘”‹Î_◊Ì ÁΤÎfl. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

4

ωω‘Î

¤ƒÎ ‰‘Ò¤˝‰Ï÷ ›IÁ’ıÂΗ V‰›_ ÁÎ Ï‹hÎ ‰fi÷ı …fiı Ï«÷˚... ∑B‰ıÿfiÌ ±Î ∑«Îfi˘ ±◊˝ »ı— ÁÂÌ· ±fiı Á_V¿ÎflÌ ¿L›Î ±fiı¿ ›‰¿˘‹Î_◊Ì ’˘÷ÎfiÎ ‹fifiı ±fi¿>‚ Ï’˛› ’ÎhÎfiÌ ’Ï÷ ÷flÌ¿ı ‰flHÎÌ ¿flı »ı! ‰ıÿ¿Î·Ìfi ¿L›Îfiı ’˘÷Îfi˘ ’Ï÷ ’Á_ÿ ÀÌfiÎ ÿ˘ÂÌ ¿fl‰ÎfiÌ ’Òflı’ÒflÌ V‰÷_hÎ÷Î Ë÷Ì ±ı‰_ ±Î ∑B‰ˆÿÌ› ‹_h΋Î_ ’˛Ï÷’ÎÏÿ÷ ◊Λ »ı. ∑B‰ıÿfiÌ …ı‹ … ›…\‰ı˝ÿ‹Î_ ’HÎ ¿L›Îfiı ÷ıfi˘ ’Ï÷ ’Á_ÿ ¿fl‰ÎfiÌ Á_’ÒHν ‹˘¿‚ΠË÷Ì. ±Î √˛_◊‹Î_ ±ı‰Ì Á·ÎË ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı ¿ı ÷‹Î‹ ’˛¿Îflfi_ ÏÂZÎHÎ ’˛ÎMÔ÷ ¿›Î˝ ’»Ì ¿L›Î±ı ‹fi’Á_ÿ ›‰¿fiı ’Ï÷ ÷flÌ¿ı V‰Ì¿Îfl‰˘ Ωı¥±ı. ±ı … flÌ÷ı ±◊‰˝‰ıÿ‹Î_ ’HÎ ±ı‰_ ÁÒ«fi ¿flΛ_ »ı ¿ı ¿L›Îfi˘ ∞‰fiÁÎ◊Ì ÷ıHÎı ’˘÷ı … ’Á_ÿ ¿flı·˘ ˢ‰˘ Ωı¥±ı. ¿L›Îfiı ÷ıfiÌ ≥E»Î ‹…⁄fi˘ ›‰¿ … ‰fl ÷flÌ¿ı ’˛ÎMÔ÷ ◊Λ ±ı‰Î ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±Î ‰ıÿ‹Î_ ±Î’‰Î‹Î_ ±ÎT›Î »ı. μ’flÎ_÷ ¿L›Î ‹fi‹ÎL›˘ ‰fl ’Á_ÿ ¿flı ’»Ì … ÷ıfiΠω‰ÎË ¿fl‰Î Ωı¥±ı ±ı‰_ V’WÀ’HÎı ¿Ëı‰Î›_ »ı. ±◊‰˝‰ıÿfiÎ ±ı¿ ‹_h΋Î_ ’˛Î◊˝fiÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı ¿ı, ±Î ¿L›Î±˘fiı ≥„E»÷ ’Ï÷ ’˛ÿÎfi ¿fl‰ÎfiÌ ¿Ú’Î ¿fl˘... ‰ıÿ¿Î‚fiÌ ¿L›Îfiı ‹fi√‹÷Î ›‰¿ ÁÎ◊ı ω‰ÎË ¿fl‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl Ë÷˘ ±ı‰_ ±Î ‹_h΢‹Î_ ’˛‹ÎÏHÎ÷ ◊Λ »ı. ‰ˆÏÿ¿ ‹_h΢‹Î_ ÷˘ ¿L›ÎfiÎ V‰›_‰flfi_ ‰Hνfi ’HÎ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ∑B‰ıÿfiÌ ±ı¿ ∑«Î ±fiÁÎfl ›‰÷Ìfi˘ V‰›_‰fl ›˘Ω÷˘ ±fiı ›‰¿˘fiı ÷ı‹Î_ μ’„V◊÷ flËı‰Îfi_ ±Î‹_hÎHÎ ±’Î÷_ Ë÷_. ›‰¿˘ ˢÓÂı ˢÓÂı ±Î‹_hÎHÎfi˘ V‰Ì¿Îfl ¿fl÷Î. ·BÔfi ‹ÎÀı μ‹ıÿ‰ÎflÌ fi˘Ó‘Ή÷Î. ›…\‰ı˝ÿfiÎ ±ı¿ ‹_hÎ ’˛‹ÎHÎı ’˘÷ÎfiÎ Á˙Óÿ›˝fiı ’˛√À ¿flÌfiı ¿L›Î V‰›_‰fl ‰¬÷ı ’˘÷ÎfiÎ ’Ï÷fiÌ fi∞¿ Ω› »ı. ±◊‰˝‰ıÿ ‹…⁄ V‰›_‰fl‹Î_ ±ı¿ ’»Ì ±ı¿ ›‰¿fi_ fi΋ ÿ¥fiı ’Ïfl«› ¿flΉ‰Î‹Î_ ±Î‰÷˘. ›‰÷Ì ÷ı‹Î_◊Ì

¿L›Îfiı ’Ï÷’Á_ÿ√ÌfiÎ V‰÷_hÎ÷Î

±ı¿ ’fl ’Á_ÿ√Ìfi˘ ¿‚ œ˘‚÷Ì. ÂOÿ◊Ì ›iÎ ¿fl‰ÎfiÌ Z΋÷Î. ‹_hÎfi˘ ±◊˝ ±ı »ı ¿ı ±Î ’˛¿ÎflfiΠω‰ÎËfiÎ Á_ÿ¤˝‹Î_ Õ˘. ¿‹·Î±ı fi˘ÓK›_ ›˘B› ‰flfi˘ ›˘B› ¿L›Î ÁÎ◊ı ω‰ÎË ◊‰˘ Ωı¥±ı. »ı ¿ı, “‰ıÿ√˛_◊˘‹Î_ V‰›_‰fl ±fiı ’˛ı‹Ï‰‰ÎËfi_ Ïfiw’HÎ ¿L›Î ›˘B› ˢ› ±fiı Á‰˝√HÎÁ_’LÔfi ˢ›, ’fl_÷ ¿flΛ_ »ı. ±Î ω‰ÎË ¿L›ÎfiÌ ’ÒHν V‰÷_hÎ÷Îfi_ ’˛÷Ì¿ ±ı¿ ¿fl÷Î_ ‰‘ ›‰¿˘ ÷ıfiÌ ÁÎ◊ı ω‰ÎË ¿fl‰Î μIÁ¿ »ı. ∑B‰ıÿfiÎ ±ı¿ ‹_h΋Î_ ±ı‰˘ μS·ı¬ »ı ¿ı Á_¿S’, ˢ› ÷˘ ÷ı‹Î_◊Ì ¿˘¥ ±ı¿fiı ’Á_ÿ ¿fl‰ÎfiÌ V‰÷_hÎ÷Î ÷’V›Î, iÎÎfi ±fiı „@÷ …ı‰Î √H΢◊Ì Á_’LÔfi ’flÔÊfiı ¿L›Îfiı … Ë÷Ì. ±Î Á_ÿ¤˝‹Î_ ‰ıÿ√˛_◊˘‹Î_ ÁÒ›˝fiÌ ’hÎÌ ¿L›Î ’˘÷ÎfiÌ ÁÎ◊ı ω‰ÎË ¿fl‰Îfi_ Ïfi‹_hÎHÎ ±Î’ı »ı. ÁÒ›Î˝ ÁÎωhÎÌfi_ μÿÎËflHÎ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ÁÒ›Î˝±ı ±fiı ÷ıfiÎ◊Ì Á_÷Îfi’˛Î„MÔ÷fiÌ ¿Î‹fiÎ ¿flı »ı. xÿ›◊Ì ’Ï÷fiÌ ¿Î‹fiÎ ¿flÌ I›Îflı ±L› ±ı¿ ‹_h΋Î_ ¿èÎ_ »ı ¿ı …ı flÌ÷ı fiÿ̱˘ ±„f‰fiÌ¿<‹Îfl˘ μ’flÎ_÷ Á˘‹ ’HÎ ÷ıfiı V‰›_ Á‹ƒfiı ’˛ÎMÔ÷ ¿flı »ı ±ı … flÌ÷ı ’flHΉΠ÷I’fl Ë÷˘. ±ıÀ·ı ÁÒ›Î˝fiÎ Ï’÷Î ›‰÷̱˘ ›‰¿˘fiÌ ’˛Î„MÔ÷ ¿flı »ı. ±Î ÁÒ›˝±ı V‰›_‰flfi_ ±Î›˘…fi ¿›*. fl◊ÿ˘Õ ¿ı ’˛¿ÎflfiΠω‰ÎËfi_ Á¿ÎflÎI‹¿ ’ÎÁ_ ±ı »ı ¿ı C΢ÕıÁ‰ÎflÌfiÌ ’˛Ï÷V’‘ν ›˘…‰Î‹Î_ ±Î‰Ì. ÷ı‹Î_ ‹Î÷ÎÏ’÷Î ±fiı ¤Î¥fiÌ Á_‹Ï÷ ’HÎ ±Î V’‘ν‹Î_ ±„f‰fiÌ¿<‹Îfl˘fi˘ ω…› Á΋ı· Ë÷Ì. ◊›˘. ±ıÀ·ı ÁÒ›Î˝±ı ÷ı‹fiÎ √‚΋Î_ ‰ˆÏÿ¿ ›√fiÌ ’Ïfl‰Îfl ±fi‹˘Ïÿ÷ ¿L›Î ‰fl‹Î‚Î ±Îfl˘’Ì. ±Î‹ ÁÒ›Î˝±ı V‰›_ V‰÷_hÎ÷Î Ωı¥fiı Õ˘. ¿‹·Î ±ı‰_ ¿Ëı‰Î ‰flfiÌ ’Á_ÿ√Ì ¿flÌ. ’˛ıflΛ »ı ¿ı, “±Î…fi˘ fiÎflÌ V‰Î÷_h›fi˘ ›√ ¿L›Î ’˘÷Îfi˘ ’Ï÷ ’Á_ÿ ¿flÌ Â¿ı ÷ı ‰ıÿ¿Î‚◊Ì CÎH΢ ’λ‚ »ı. ±ı ¿Î‚‹Î_ Õ˘. ÀÌfiÎ ÿ˘ÂÌ ‹ÎÀı V‰›_‰fl μ’flÎ_÷ μIÁ‰˘fi_ ±Î›˘…fi ω‰ÎËfiΠωʛ‹Î_ ¿L›Î±˘fiÌ ’Á_ÿ√Ìfi_ …ıÀ·_ ◊÷_. Õ˘. ·Ì·Î Á‹÷ÎfiÌfiÌ fi˘Ó‘ ’˛‹ÎHÎı, “‰ıÿ¿Î‚‹Î_ ‹Ëk‰ Ë÷_ ±ıÀ·_ ›‰¿˘fiÌ ≥E»Îfi_ fiˢ÷_. ¿˘¥ ›‰¿ı ‹ËΉ÷˝ ±fiı Á‹fi fi΋fiÎ ‹Ë˘IÁ‰ ›˘Ω÷Î. ‰ˆÏÿ¿ ‹fi√‹÷Ì ¿L›Î ’IÔfiÌ ÷flÌ¿ı ’Á_ÿ ¿flÌ Ë˘› ±ı‰_ ¿L›Îfiı ±Î μIÁ‰˘‹Î_ ’Ï÷ ’Á_ÿ ¿fl‰ÎfiÌ ’Òfl÷Ì ÷¿˘ ‰Hνfi ‰ıÿ√˛_◊˘‹Î_ ¤ÎB›ı … Ωı‰Î ‹‚ı »ı. F›Îflı ‹‚÷Ì. ‹ËΉ÷˝ ‰Á_÷ ∑÷fi˘ ·˘¿Ï’˛› μIÁ‰ Ë÷˘. ¿L›Î±ı ‰fl ’Á_ÿ ¿›˘˝ ˢ› ±ı‰Î ±fiı¿ ’˛Á_√ Ωı‰Î ÷ı‹Î_ √Ì÷Á_√Ì÷fiÌ ÁflÌ·Ì Áfl‰ÎHÎÌ flı·Î÷Ì. L≤I›fiÌ ‹‚ı »ı. ±Î…ı …ı‹ ‰flfiÌ Â˘‘ ◊Λ »ı ÷ıfiÎ◊Ì fl‹{À ⁄˘·Î÷Ì. Á‹fi Á_’ÒHν Á‹Î…fi_ Á‹◊˝fi ω’flÌ÷, ±ı ‰¬÷ı ‰‘ÒfiÌ Â˘‘ ◊÷Ì. ‘flΉ÷Ì Á΋ÎÏ…¿ Á_V◊Î Ë÷Ì. ÷ı‹Î_ ωÂ΂ Á_A›Î‹Î_ ‰‘Ò ±fiı ‰fl ¿ı‰Î ˢ‰Î_ Ωı¥±ı ÷ı ±_√ı hÎHÎ ›‰¿˘ ±fiı ›‰÷̱˘ ∂‹À÷Î. ∞‰fiÁÎ◊ÌfiÌ Â˘‘ √H΢fi˘ Ïfiÿı˝Â ‰ıÿ√˛_◊˘‹Î_ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. ¿fl÷Î. ‰ÕÌ·˘ ¬ÿ ¿L›Î±˘fiı Á‹fi‹Î_ …‰Î ’˛˘IÁÎÏË÷ ±◊‰˝‰ıÿfiÎ ±ı¿ ‹_hÎ ’˛‹ÎHÎı ‰fl ‰ıÿiÎ, ÏÂÏZÎ÷ ±fiı ¿fl÷Î. ‹Î÷α˘ ÷ı‹fiÌ ÿÌ¿fḻ˘fiı ‰j΢ ±fiı ±Î„V÷¿ ˢ‰˘ Ωı¥±ı. ±ı … flÌ÷ı ‰‘Ò‹Î_ Â©÷Î, ±·_¿Îfl˘◊Ì ÂHÎ√ÎflÌfiı Á‹fi‹Î_ ‹˘¿·÷Ì. ±ıÀ·ı ±ı‹ ’ωhÎ÷Î ±fiı ›iÎÌ›÷ÎfiÎ √H΢ ˢ‰Î ±Î‰U›¿ Ë÷_. ¿ËÌ Â¿Î› ¿ı Á‹fi ∞‰fiÁÎ◊ÌfiÌ ’Á_ÿ√Ìfi˘ ‹ı‚˘ ±Î Á_ÿ¤˝‹Î_ Õ˘. ¿Ï’·ÿı‰ ϶‰ıÿÌ ±fiı Õ˘. ¤Îfl÷ıLÿ Ë÷˘!” ϶‰ıÿ̱ı “‰ıÿ˘Ó ‹ıÓ fiÎflÌ”‹Î_ fi˘ÓK›_ »ı ¿ı, “Â© ±ıÀ·ı Á‹fi ÿflı¿ ™‹flfiÌ ¿L›Îfiı ±Î¿Ê˝÷˘ μIÁ‰ Ë÷˘. ±Î_÷Ïfl¿ ÂÏ©, ’ωhÎ ±ıÀ·ı ⁄ÎèÎ ÂÏ© ±fiı ωÿÊÌ ¿L›Î±˘ ’˛ı‹Ì ¿ı ’Ï÷fiÌ Â˘‘‹Î_ Á‹fi‹Î_ …÷Ì. Õ˘. ¿L›Î … ›iÎ ¿fl‰ÎfiÌ ±Ï‘¿ÎÏflHÎÌ »ı ±ıÀ·ı ›iÎÌ› ¤√‰÷ ÁflHÎ μ’ÎK›Î›fiÎ ¿◊fi ±fiÁÎfl,

fiÎflÌ¿◊Î

±ı¿ LÎ…flı Ωı¥±ı I΢ ¤BÎ_ÿfl ¤›_¿fl fl˘BÎ »ı, …ıL˘ ±ı¿ ‰Îfl ±Î fl˘BÎ ◊Λ I˘L˘ ¿Î›‹ ‹ÎÀı ËıflÎLÎ MÎflıÂÎLÎ ¿flÌ ‹>¿ı »ı. fl˘BÎÌ ÿ‰Î ¿flı I΢ ◊˘ÕÎ Ïÿ‰VÎ VÎÎfl_ ·ÎB˘. ◊˘ÕÎ Ïÿ‰V˘ fl˘BÎ ±Î‰‰Î◊Ì I›Î_ Œ˘Õ·Ì ◊¥L˘ ¤BÎ_ÿfl ◊Λ »ı. ±Î…ı MÎλ˘ ∂¤flı. ±Î fl˘BÎ ‹‚‹ÎBÎÛL΢ »ı ±L˘ ‹‚‹ÎBÎÛLÎÎ fl˘BÎL˘ ¿OÎÏ…›ÎIÎL΢ fl˘BÎ VΉÛ-VÎ΋ÎL› OÎLÎÌ BΛ˘ »ı I›Îflı ±Î ¿ÎflHÎı ¿Î›‹ ·OοÎflÎ ◊›Î ¿flı, ¬_…‰Î‚ ±ÎT›Î ¿flı ±L˘ fl˘BÎL˘ Œı·Î‰ÎL΢ ±‰¿Î MÎHÎ ‰‘Ì BΛ˘ »ı. à CÎHÎÎ MÎÎVÎ-MÎfl LÎÌ¿Y›Î ¿flı. T›‰VÎΛ ±ı‰Î ˢ› »ı ¿ı …ı‹Î_ ·Î_O΢ V΋› μ¤Õ¿ O˘VΉ<_ ¤BÎ_ÿfl Â<_ »ı? MÎÕIÎ<_ ˢ› »ı. ±Î‰Î T›‰VÎΛ˘‹Î_ VÎ<◊Îfl, ‹˘«Ì, MΟΩflÎ, ¤BÎ_ÿfl ±ı LÎÎÕ̉˛HÎ (VÎÎ≥LÎVÎ)L΢ ±ı¿ ’˛¿Îfl »ı, …ı‹Î_ ·<ËÎfl ‰B˘flı ‹<A› »ı. ‹Ï˷α˘L˘ MÎHÎ ‰ÎVÎHÎ ‹Î_…IÎÎ_, MÎËı·Î_ Œ˘Õ·Ì-BÎ>‹Õ<_ ◊Λ, I˘ MÎοı, MÎο ¨Õ˘ Ω› ±L˘ ¿ıLÎη ¿MÎÕÎ_ ‘˘IÎÎ_, VÎΉflHÎÌ Œıfl‰IÎÎ_ ¿ı M΢IÎÎ_ ‹ÎflIÎÎ_, CÎHÎÌ ‰Îfl OÎLÎΉı I˘ LÎÎÕ̉˛HÎ IÎflÌ¿ı ±˘‚¬Î› »ı. ±Î LÎÎÕ̉˛HÎ flV΢¥ OÎLÎΉIÎÎ_ ·Î_O΢ V΋› μ¤Õ¿ O˘VΉ<_ MÎÕIÎ<_ ˢ› »ı. ±Î BÎ<ÿÎ’˛ÿı‹Î_ ◊Λ I΢ I˘LÎ<_ ωÂıÊ LÎ΋ ±ÎM›<_ ¤BÎ_ÿfl flÌI˘ ·Î_O΢ V΋› μ¤Õ¿ O˘VΉÎ◊Ì ‹>·Î‘Îfl ’˛ÿı MÎfl ωÂıÊ ±Î ¤BÎ ±L˘ MÎΛ< (BÎ<ÿÎ) ‰E«ı O˘ ±Î_B΂LÎ<_ ±_IÎfl ˢ› ¤Îfl ±Î‰Ì MÎÕı »ı ±L˘ I›Î_ M΢ÊHÎ T›‰V◊Î ¿◊‚Ì …IÎÎ_ »ı. ±Î ±_IÎflL˘ ’˛‹ÎHÎ V΋∞ ‹‚¶ÎflLÎÌ ŒflI˘ O˘ ±Î_B΂ ¤BÎ_ÿfl ◊‰ÎLÎÌ Â¿›IÎÎ flËı »ı. à MÎËı·Î_LÎÎ V΋›‹Î_ ∂_ÀωVIÎÎfl‹Î_ MÎÌÕÎ ¿flLÎÎflÌ ±L˘ MÎοÌL˘ e·ı·Ì VΉÎflÌ, C΢ÕıVΉÎflÌ ¿ı ËÎ◊ÌVΉÎflÌ ·Î_O΢ V΋› Œ˘Õ¿Ì±˘ (Œ˘S·Ì±˘) ◊Λ …ı VÎËı… ¨ÕÌ ∂IÎflÌ ¿fl‰Î◊Ì ¤BÎ_ÿfl ◊‰ÎLÎÌ Â@›IÎΠωÂıÊ flËıIÎÌ Ω› ±L˘ …ı LÎÎVÎ>fl (Sinus) ◊Λ I˘L˘ ¤BÎ_ÿfl ËIÎÌ. ±Î…L΢ ›<BÎ I΢ ‰ÎËL΢L΢ »ı. VÎIÎIÎ fl˘BÎ V΋…‰˘. VÎΛ¿· VΉÎflÌ ¿ı V¿>Àfl μMÎfl ‹<VÎÎŒflÌ ¿fl‰ÎLÎÌ ¤BÎ_ÿflL˘ ’˛VÎÎ_IΠωiÎÎL΋Î_ Fistula ¿Ëı »ı. ˢ›, …ıL˘ ¿ÎflHÎı I›Î_LÎÎ ‹Î_VÎ ±L˘ VLÎΛ<±˘‹Î_ ¤BÎ_ÿflLÎ<_ LÎÎVÎ>fl ‰‘IÎÎ_ ‰‘IÎÎ_ M΢IÎÎLÎ<_ ‹<¬ ωZÎıMÎ MÎÕı »ı, …ı ¤BÎ_ÿflLÎ<_ ¿ÎflHÎ OÎL˘ »ı. OÎÌ∞ OÎÎ…\ ¿flı »ı, …ı◊Ì OÎLL˘ OÎÎ…\ ¬<S·Î ¬ÀÎflÎLÎÎ ÕˇÎ≥‰fl˘ ¿ı Àˇı¿Àfl˘LÎÎ ÕˇÎ≥‰fl˘LÎÌ MÎHÎ ‹<¬‰Î‚Ì LÎ‚Ì …ı‰Ì „V◊ÏIÎ ◊Λ »ı. ¤BÎ_ÿflLÎ<_ ±Î … MÎÏfl„V◊ÏIÎ ◊IÎÌ Ë˘› »ı. à ‹‚¶ÎflLÎÎ ±Î OÎÌ…\_ ‹<¬ ÏLÎIÎ_OÎ ¿ı Ω_CÎ VÎ<‘Ì ¬>·IÎ<_ Ωı‰Î ±Î…\OÎÎ…\LÎÎ ¤ÎB΋Î_ B΋ı I˘ ¿ÎflHÎı ‰ÎB˘ CÎÎ ‹‚ı »ı. ±ı … flÌI˘ ±_ÿflLÎÌ OÎÎ…\ ‹‚Λ, ◊‰Î◊Ì ±L˘ I˘ fl{ÎIÎÎ LÎÏË ±L˘ MÎοı I΢ I›Î_ Õ˘. flÎ…ı ‰‹Î˝ ¤BÎ_ÿfl ◊‰ÎLÎÌ Â¿›IÎÎ flËı »ı. ‹>hÎΛ ¿ı CÎHÎÌ ‰Îfl BΤÎÛ› VÎ<‘Ì MÎHÎ MÎˢ_«Ì Ω› »ı ±L˘ MÎÏfl„V◊ÏIÎL˘ ‹<U¿ı· ¿flÌ ÿı »ı. ¤BÎ_ÿflLÎÌ LÎÏ·¿Î ¤BÎ_ÿflLÎÎ_ ·ZÎH΢— à fl˘BÎ LΉ˘ ±L˘ ±˘»˘ ˢ› I΢ OÎLL˘ ¬>S·Ì ˢ› I˘‰<_ MÎHÎ LÎ◊Ì Ë˘IÎ<_. Âw‹Î_ I˘LÎ<_ ±ı¿ … ‹<¬ ±˘»Î_ ·ZÎH΢ VÎ΋ÎL› ’˛‹ÎH΋Î_ Ωı‰Î ‹‚IÎÎ_ ˢ› »ı. à ˢ› »ı L˘ ±_ÿfl◊Ì OÎ_‘ ˢ› »ı, I˘‰<_ MÎHÎ OÎL˘, MÎfl_IÎ< fl˘BÎÌ OÎflÎOÎfl O˘VÎÌ Â¿I΢ LÎ◊Ì. μ¤Õ¿, ±ÎÕ˘ ¿ı hÎÎ_V΢ O˘V˘ ‹‚¶ÎflLÎÌ ±Î…\OÎÎ…\ ¿ı ‹‚‹ÎBÎÛLÎÌ ±_ÿfl …ı ¿˘¥ Œ˘Õ·Ì ◊¥ »ı. à fl˘BÎÌ «Î·IÎÌ ‰¬I˘ MÎHÎ OÎflÎOÎfl «Î·Ì ¿I΢ LÎ◊Ì. à LÎÎVÎ>fl-LÎÏ·¿ÎLÎ<_ V‰wMÎ ‘ÎflHÎ ¿flı I˘ ¤BÎ_ÿfl … ¿Ëı‰Î›. fl˘BÎÌL˘ MÎ>Ãı ·OοÎflÎ ‹ÎflIÎΠˢ› I˘‰Ì ‰ıÿLÎÎ ◊Λ »ı. à ¿˘¥ ¤BÎ_ÿfl ◊‰ÎLÎÎ_ ¿ÎflH΢— ¤BÎ_ÿfl ◊‰ÎLÎÎ_ ¿ÎflH΢ CÎHÎÎ_ ‰Îfl {ÌH΢ ÿ<—¬Î‰˘ ◊I΢ ˢ› »ı. à ¿ıÀ·Ì¿ ‰Îfl LÎÏ·¿Î‹Î_◊Ì OΑÎ_ »ı ±L˘ I˘‹Î_ ωω‘IÎÎ MÎHÎ »ı. VÎIÎIÎ MÎÎVÎ-MÎflL΢ ’˛‰ÎË «Î·< … flËı »ı. fl˘BÎÌLÎÎ_ ¿MÎÕÎ_ LÎ à fl˘BÎÌL˘ ¬>OÎ …^LÎÌ ¿OÎÏ…›ÎIΠˢ› ±L˘ ‹‚I›ÎBÎ ‰¬I˘ OÎBÎÕı ±ıÀ·Î ‹ÎÀı I˘HÎı wLÎ<_ M˘g¿√ ‹>¿Ì flά‰<_ MÎÕı »ı, ±L˘ Ωıfl ·BÎΉ‰<_ MÎÕIÎ<_ ˢ› I΢ ‹‚¶ÎflLÎÎ VLÎΛ<±˘ MÎfl ÿOÎÎHÎ ’˛‰ÎËÌLÎÌ ‹ÎhÎÎ ’˛‹ÎHÎı O˘ ¿·Î¿ı, «Îfl ¿·Î¿ı, ±ı‹ M˘g¿√

¤√_ÿfl

±Îfl˘B›

OÎÿS›Î ¿fl‰<_ MÎÕı »ı. ‰Îfl_‰Îfl ±Î M˘g¿√ MÎο-MÎfl◊Ì ¤ÌLÎ<_ ◊¥ Ω› »ı. à fl˘BÎÌ ±Â@IÎ ±L˘ œÌ·˘ MÎÕÌ Ω› »ı. I˘ ‹ÎLÎÏVο flÌI˘ ¤Î_BÎÌ Ω› »ı. I˘L˘ VÎIÎIÎ ¤BÎ_ÿflL΢ fl˘BÎ ËıflÎLÎ ¿›ÎÛ … ¿flI΢ flËı »ı. à ‹‚’˛‰ÚÏkαı …IÎÌ ‰¬I˘ ±Î O΂IÎflÎ, ‰ıÿLÎÎ, MÎο {‹‰˘ ‰B˘flı ‰‘Ì …IÎ<_ ˢ› »ı. MÎJ›ÎMÎJ› — ¤BÎ_ÿflLÎÎ fl˘BÎÌ ‹ÎÀı MÎJ›ÎMÎJ›LÎ<_ ¤Îflı ‹Ëk‰ »ı. ÂÎjοÎfl I΢ fl˘BÎ ‹À›Î MÎ»Ì MÎHÎ ±ı¿ ‰Ê˝ VÎ<‘Ì MÎflı∞ MÎ΂‰ÎLÎ<_ ±ÎBβËMÎ>‰Û¿ ¿Ëı »ı. ÂÎjοÎfl ¿Ëı »ı ¿ıà …ıLÎÎ ¤BÎ_ÿflL΢ CÎÎ fl{Î¥ BΛ˘ ˢ› I˘‰Ì T›„@Iαı MÎHÎ ±ı¿ ‰Ê˝ VÎ<‘Ì ¿VÎflIÎ, ‹ˆ◊<LÎ, ›<©, C΢ÕÎ ‰B˘flı ‰ÎËLÎ VΉÎflÌ IÎ◊Î ¤Îflı ¬˘flο I›…‰Î Ωı¥±ı. à fl˘BÎ ‹ÀuÎ MÎ»Ì MÎ»Ì MÎλ˘ ◊‰ÎLÎÌ MÎ>flÌ Â@›IÎΠˢ‰Î◊Ì fl˘BÎ ‹ÀuÎ MÎ»Ì MÎHÎ ±Î¬<_ ‰Ê˝ MÎflı∞ MÎ΂‰Ì. ÂÎjοÎflı LÎÌ«ı MÎflı∞ OÎIÎÎ‰Ì »ı— à ¿VÎflIÎ ±ıÀ·ı T›Î›Î‹ LÎ ¿fl‰˘. ¤Îflı ¿Î‹ LÎ ¿fl‰<_, ÂflÌflL˘ ‹ËıLÎIÎ MÎÕı I˘‰<_ ¿Î‹ ±˘»\_ ¿fl‰<_. À>_¿‹Î_, O˘VÎÌL˘ VÎfl‚IÎÎ◊Ì ◊Λ ±ı … ¿Î‹ ¿fl‰<_. à ±ı¿ ‰Ê˝ ‰ÎËLÎ MÎfl O˘VΉÎLÎÌ MÎHÎ LÎÎ ¿ËÌ »ı. VÎÎ≥¿·, V¿ÒÀfl I΢ «·Î‰‰Î_ … LÎÏË. Àˇ¿ ±L˘ Àˇı@Àfl‹Î_ MÎHÎ O˘VΉ<_ LÎÏË. ËÕÿ˘·Î ·ÎB˘ I˘‰Ì ‹<VÎÎŒflÌ◊Ì OΫ‰<_. à ¤Îflı ¬˘flο ±ıÀ·ı B΢‚-CÎÌLÎÌ ‹ÌÃÎ¥±˘, l̬_Õ, ‹Î‰ÎLÎÌ OÎLÎΉÀ˘ ‰B˘flı …ıÀ·Ì LÎ ¬‰Î› I˘À·Ì VÎÎflÌ. ±Î μMÎflÎ_IÎ ±ÎËÎflLÎÌ ◊˘ÕÌ Ï‰BÎI΢ Ωı¥ ·¥±ı — à CΙ, …‰, …\‰Îfl, ‹¿Î¥ ‰B˘flı ‘ÎL› ·¥ ¿Λ, «˘¬Î MÎHÎ ·¥ ¿Λ. ¿Ã˘‚‹Î_ ‹BÎ VÎÎflÎ. OÎÌΩ LÎ_OÎflı IÎ<‰ıfl ·¥ ¿Λ. OÎοÌLÎÎ ¿Ã˘‚ …ıÀ·Î ±˘»Î I˘À·Î VÎÎflÎ. ±Õÿ I΢ ÏOη¿<· LÎ ¬‰Î›. à Âο‹Î_ VÎ>flHÎ, flŸBÎHÎ, MÎfl‰‚, Õ<_B΂Ì, ÿ>‘Ì, N·Î‰fl, ¿˘OÎÌ, IÎ>Ïfl›Î_, Bη¿Î_ VÎÎflÎ_. OÎ‘Ì ¤Î∞±˘ MÎHÎ ·¥ ¿Λ. MÎfl_IÎ< ÂyÏfl›Î_, ¤ŸÕÎ ±L˘ À΋ıÀÎ_ ¬Î‰Î_ LÎ◊Ì VÎÎflÎ_.à Œ‚˘‹Î_ ±Î‹‚Î_, ƒÎZÎ, «Ì¿<_, MÎοÎ_ ¿ı‚Î_, Ω_OÎ<, MÎM˙›<_ ‰B˘flı VÎÎflÎ_. VÎŒfl…LÎ, flΛHÎ, ŒHÎVÎ, ÂıIÎ>fl, MÎÎ≥L˘Mη ‰B˘flı LÎ ¬Î‰Î_ VÎÎflÎ_. à ‹·Î¥ ‰BÎflLÎ<_ ÿ>‘, IÎÎ∞ ‹˘‚Ì »ÎÂ, ‹Î¬HÎ ±L˘ CÎÌ ¬Î‰Î‹Î_ VÎÎflÎ_, F›Îflı ÿËŸ, ‹·Î¥, ‹Î‰˘ LÎ ¬Î‰˘ VÎÎfl˘ı à I˙›Îfl ‰ÎLÎBÎÌ‹Î_ flÎOÎ, ¿Î_∞, ‹BÎLÎ<_

April 28, 2017 à ±ıÏ’˛· 28, 2017

“·BÔfiÁ_⁄_‘Ì ¿˘¥ ’HÎ Á‹V›Îfi_ Á‹fi‹Î_ ÷I¿Î‚ ÏfiflοflHÎ ◊¥ …÷_. Á‹fifiı ¿ÎflHÎı ’˘÷ÎfiÌ ¿L›Î ‹ÎÀı ›˘B› ‰fl ¢‘‰ÎfiÌ ‹Î÷ÎÏ’÷ÎfiÌ g«÷Î CÎÀÌ …÷Ì. ÷ı±˘ Á‹fi‹Î_ …‰Î ‹ÎÀı ¿L›Î±˘fiı ’˛˘IÁÎËfi ±Î’÷Î_. ¿L›Î±˘ ’HÎ Á∞‘∞fiı Á‹fi‹Î_ …÷Ì. Ï’˛› ’ÎhÎfiÌ ’Á_ÿ√Ì ¿fl÷Ì. ‰ˆ‘T› ’˛ÎMÔ÷ ¿flfiÎfl jÎ̱˘ ’HÎ ’fi— ·BÔfifiÎ Ëı÷◊Ì ∞‰fiÁÎ◊Ì ’Á_ÿ ¿fl‰Î Á‹fi‹Î_ …÷Ì.” ∞‰fiÁÎ◊Ì ’Á_ÿ ¿fl‰Îfi˘ ±‰Áfl ±ı Á‹fifi_ ‹A› ±Î¿Ê˝HÎ Ë÷_. ¿L›Î±˘ ’˛ÁLÔfi‰ÿfiı ±Î μIÁ‰‹Î_ ¤Î√ ·ı÷Ì. Õ˘. ¿‹·Î±ı ±Î Á_ÿ¤˝‹Î_ fi˘ÓK›_ »ı ¿ı, “∑B‰ˆÿÌ› ¿L›Î ΩHÎ÷Ì Ë÷Ì ¿ı jÎÌ Á˙Óÿ›˝ ’flÔÊfiÌ fi⁄‚Î¥ »ı. ÷ı◊Ì ‰flfiÌ Â˘‘‹Î_ Á‹fi fi΋fiÎ μIÁ‰‹Î_ ±ı ‰j΢ ±fiı ±·_¿Îfl˘fi˘ ÂÔÚ_√Îfl ¿flÌfiı …÷Ì. ‰ˆÏÿ¿ ›‰÷̱˘ ›‰¿fiı ’˘÷ÎfiÎ ’˛I›ı ±Î¿ÏÊ˝÷ ¿fl÷Ì. ∑B‰ıÿfiÎ ±ı¿ ‹_h΋Î_ ’Ï÷‰flHÎfiÌ ≥E»Î◊Ì … Á…÷Ì ±fiı ‹·¿÷Ì ¿L›Îfi_ Ïfiw’HÎ ¿flΛ_ »ı. ±ı¿ ±L› ‹_h΋Î_ ’˘÷ÎfiÎ ‹fi’Á_ÿ ›‰¿ Á‹ZÎ ‰ZΗV◊‚fiÌ ‹ƒÎ±˘fi_ ’˛ÿ½fi ¿fl÷Ì ›‰÷Ìfi_ ‰Hνfi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. ±Î‹ Á‹fi fi΋fiÎ ±Î ÁΉ˝…Ïfi¿ μIÁ‰‹Î_ ±f‰˘ ±fiı fl◊˘fiÌ ÿ˘Õ ◊÷Ì Ë˘‰Î »÷Î_ ÷ıfi_ ωÂıÊ ±Î¿Ê˝HÎ ∞‰fiÁÎ◊Ì ’Á_ÿ ¿fl‰Îfi_ Ë÷_.” ωω‘ ω¶Îfi˘±ı ’˘÷’˘÷ÎfiÌ flÌ÷ı Á‹fifi_ ±◊˝CÎÀfi ¿›* »ı. ±Î«Î›˝ ÁΛHÎı Á‹fifiı ›iÎ ÷◊Î ±fiWÃÎfi ÁÎ◊ı ΩıÕΛı·˘ Á‹Îfl˘Ë ¿è΢ »ı. V‰Î‹Ì ÿ›Îfi_ÿ ÁflV‰÷̱ı Á‹fifi˘ ±◊˝ Á‹Îfi ‹fi‰Î‚Î_ ’Ï÷’IÔfiÌ ¿›˘˝ »ı. ‰ˆÏÿ¿ ≥LÕı@ÁfiÌ fi˘Ó‘ ’˛‹ÎHÎı, fl˙◊ı Á‹fifi˘ ±◊˝ ›© ±◊‰Î μIÁ‰ ¿›˘˝ »ı. ϒ·fiÎ ‹÷ı Á‹fi ±ı¿ μIÁ‰ Ë÷˘. ±Î μIÁ‰‹Î_ jÎ̱˘ ’˘÷ÎfiÎ ‹fi˘fl_…fi ‹ÎÀı, ¿Ï‰±˘ ’˛ÏÁÏ© ‹ı‚‰‰Î, ‘fi‘νfḻ˘ ‘fiω˝zÎfi˘ ’flV¿Îfl ’˛ÎMÔ÷ ¿fl‰Î ÷◊Î ±f‰˘ ÿ˘Õ ‹ÎÀı …÷Î Ë÷Î. á ·ıϬ¿Î ‰ÏflWà ’hοÎfl ±fiı Á_¢‘¿ ÷◊Î √Î_‘Ì l‹ Á_V◊Îfi‹Î_ Á‹Î…ωiÎÎfi ω¤Î√‹Î_ ’˛ÎK›ÎÏ’¿Î »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

MÎÎHÎÌ, ‹BÎLÎÌ œÌ·Ì ¬Ì«ÕÌ, VÎ>MÎ, ¬Î¬flÎ, ¤ˆÕ¿<_, CΙLÎÎ ŒÎÕÎ ‰B˘flı ¬Îz MÎÿÎ◊˘˝ ωÂıÊ ·Î¤ ¿flı »ı. I˘L΢ ›◊˘Ï«IÎ μMΛ˘BÎ ¿fl‰˘. à F›Îflı ¤Îflı, BÎfl‹, IÎ̬˘, ‰ÎVÎÌ, ‰Î›Õ˘, I΂ı·˘ ¬˘flο LÎ … ¬Î‰˘. ‹fl«<_, «ÀHÎÌ, ±◊ÎHÎ<_, flΛIÎ<_, ÿËŸ, ¬ÎÀÌ ±Î‹·Ì ‰B˘flı I΢ LÎ … ¬Î‰Î_. MÎflı∞ MÎ΂‰Î◊Ì fl˘BÎ ‹ÀÎՉ΋Î_ VÎËΛIÎÎ ‹‚ı »ı. ±˙Ê‘ V˘‰LÎ —à ‰Î‰gÕBÎ, ËflÕı, OÎËıÕÎ_, ±Î‹‚Î_ ÿflı¿ 1 ¤ÎBÎ, ·ŸÕÌMÎÌMÎfl fl ¤ÎBÎLÎ<_ «>HÎÛ ¿flÌ ‹‘ ±L˘ IηLÎÎ I˘·‹Î_ Ïÿ‰V΋Î_ 3 ‰Îfl MÎ-MÎ Bβ΋LÎÌ ‹ÎhÎ΋Î_ «ÎÀÌ …‰<_. à ±Îfl˘B›‰Ï‘˝fỉÀÌLÎÌ fl-fl B΢‚Ì VΉÎfl-VÎÎ_… O˘ ‰Îfl fl¿IÎÂ<Ï© ±L˘ fl¿IΉ‘Û¿ ‹ÎÀı MÎÎHÎÌ VÎÎ◊ı ·ı‰Ì. ¿ıÀ·Î¿ I˘·˘— ¤BÎ_ÿfl ‹ÀÎՉΠ‹ÎÀı ΩI›ÎÏÿ I˘·, LÎÌÂÎÏÿ I˘·, ¿fl‰Ìfl I˘· ‰B˘flı μMΛ˘BÎÌ »ı. I˘·L΢ ±ı¿ BÎ<HÎ VÎ>Z‹ »ı, …ıL˘ ¿ÎflHÎı I˘ {ÌHÎ΋Î_ {ÌHÎÌ ±L˘ LÎÎLÎ΋Î_ LÎÎLÎÌ LÎÎVÎ>fl‹Î_ Ãıà ¨Õı VÎ<‘Ì MÎˢ_«Ì …¥ ¿ı »ı. I˘L΢ OÎÌΩı BÎ<HÎ ¿˘◊Ëfl »ı. I˘ VÎÕ˘ ±À¿Î‰ı »ı. ¨Õı …¥L˘ ±Î I˘·˘ ¤BÎ_ÿflLÎÎ VÎÕ΋Î_ w{ ·Î‰ı ±L˘ ‹ÀÎÕı »ı. ÀOÎOÎÎ◊— ¤BÎ_ÿflLÎÎ ÿ<—¬Î‰˘ ◊Λ, I›Î_ V΢Ωı ±ÎT›˘ ˢ› I΢ I˘L˘ ‹ÀÎՉΠ‹ÎÀı ¿‹fl Õ>O˘ I˘‰Î BÎfl‹ MÎÎHÎÌ ¤flı·Î ÀO΋Î_ O˘VΉ<_ Ωı¥±ı, …ıLÎÎ◊Ì Âı¿ ◊¥ V΢Ωı ±L˘ ‰ıÿLÎÎ ±˘»Ì ◊Âı. Â_ ±Î’fiı ’HÎ V‰ÎVJ›fiı ·√÷Ì ¿˘¥ Á‹V›Î »ı? Õ˘. ‰‹Î˝fiÎ ÁıÏ‹fiÎfl‹Î_ ¤Î√ ·ı‰Î ±◊‰Î w⁄w ‹‚‰Îfi˘ ·Î¤ ·ı‰Î Ë‹HÎÎ_ … Œ˘fi ¿flÌfiı Õ˘. ‰‹Î˝fiÎ ’˛˘√˛Î‹ ωÂı ΩH΢ ±fiı ±√Îμ◊Ì fi΋ flÏ…VÀfl ¿flΉ˘. Monthly Visit: NY, NJ, PA, DE, VA, MD, NC, SC, GA, FL, AL, TN, OH, IN, IL, MI, TX, CA.

Õ˘. flÎ…ı ‰‹Î˝ (±Î›‰ı˝ÿ ωÂÎflÿ) ⁄Ì.±ı.±ıÁ.±ı‹., ÕÌ.±ı«.±ı‹.±ıÁ., ±ı‹.ÕÌ, Toll Free: 1 (888) 602-2963 Tel: 607-527-7525 ¥-‹ı≥·— dr.varma.office@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

±ıÏ’˛· 28, 2017 à April 28, 2017 ’˛Î◊˝fiÎ ±ËŸ ›Îÿ ±Î‰ı »ı— ‹ıÓ fiı’˘Ï·›fifiÌ Á΋˛ÎF›˘ ‹ÎB›Î_ ÷˘ ÷ıÓ ±ÎM›Î_, ’HÎ ‹ÎflÎ ±ÎI‹ÎfiÌ ’ıÀÌfiÌ ±_ÿfl ’flΛı·Ì ±ı ‹ÎflÌ Ï‰fi‰HÎÌfiı ÷ıÓ ¿ı‹ fiÏË ÁÎ_¤‚Ì? ‹ÎflÎ ±ı ±Î÷˝fiÎÿ‹Î_ VfiıË΂ ±fiı ‹_Ò√Ì ¿flÔHÎÎfiı ÷ıÓ ÷ÎflÎ ¿Îfi Á‘Ì ’ˢӫ‰Î ¿ı‹ fi ÿÌ‘Ì? …ı ±fi_÷ ¿Î‚◊Ì, ±fi_÷ ‹Îfi‰V‰fl‹Î_, √HΉ_÷ ÂÎË ±fi_÷ ±ÎV◊Î’Ò‰˝¿ ÷ÎflÌ ’ÎÁı ‹Î√÷Ì flËÌ »ı— ’˛¤˘, ⁄‘_ ±Î’÷Î_ ’Ëı·Î_ ¿Ú’Î ¿flÌ ‹fiı ±ı ⁄÷Ή ¿ı ‹Îflı ÷ÎflÌ ’ÎÁı Â_ ‹Î√‰_. ‹ÎHÎÁ Ωı ÿ—¬fi_ M≤◊yflHÎ ¿flı ÷˘ ±ıfiı Á‹…÷Î_ ‰Îfl fiÏË ·Î√ı ¿ı CÎHÎÎ_¬flÎ_ ÿ—¬˘ ±ıHÎı Ω÷ı ∂¤Î_ ¿flı·Î_ »ı. ‹ËÎI‹Î ±˘√VÀÌfi ±Î ‰Î÷ ¬Ò⁄ … ‹ÎÏ‹˝¿ flÌ÷ı ‹Ò¿ı »ı— “÷‹ı ±Î’ı·_ ÿ—¬ ‹fiı ’˛ÎHÎ◊Ì M›ÎflÔ_ »ı. ’˛¤, ±ı ø‹ ÷˘Õ÷Î fiÏË. ÿ—¬fiÎ ’‰˝÷˘ ‹ÎflÎ ±ÎI‹Î ’fl ŒıÓ¿÷Î Ω‰, ’HÎ ±ı¿ ÿ›Î ‹ÎflÌ ’fl ¿flΩı ¿ı, ‹ÎflÎ_ ’˘÷ÎfiÎ_ ∂¤Î_ ¿flı·Î_ ÿ—¬˘◊Ì ‹fiı ±VM≤U› flάΩı.” ‹ÎHÎÁfiÌ Ï‰Ï«hÎ÷ÎfiÌ »⁄Ì Ωı›Î ’»Ì ±ı¿ ‰‘ ‰Î÷ ΩHÎÌ ·¥±ı. ±Î◊˝fl ¿˘V·fl ›fl˘’fi˘ ΩHÎÌ÷˘ fi‰·¿◊οÎfl »ı. ’Ëı·Î_ ±ı ÁÎQ›‰ÎÿÌ Ë÷˘, ˉı fi◊Ì. ›fl˘’Ì› Á_V¿ÚÏ÷‹Î_ ’˘÷Îfi˘ ŒÎ‚˘ ±Î’‰Î ⁄ÿ· ±ıfiı ¿˘’fiËı√fi‹Î_ Á˘gfi√ ’ÎÏfl÷˘ÏÊ¿ ‹Y›_. ±ıfiı V‰Ì¿Îfl÷Ì ‰¬÷ı ±ıHÎı ±ı¿ ‹Ëk‰fiÌ ‰Î÷ ¿flı·Ì. ±ıHÎı ¿Ëı·_ ¿ı ’˘÷ÎfiÌ … μ’ΩÏ÷ (species)fiÎ_ ±ıÀ·ı ¿ı ’˘÷ÎfiÌ … ›˘ÏfifiÎ_ ’˛ÎHÎ̱˘‹Î_ T›„@÷√÷ ¿ı Á΋ÒÏË¿ ¿÷· ‹ÎhÎ ‹Îfi‰’˛ÎHÎ̱˘ … ¿flı »ı. ±’‰Îÿw’ ◊˘ÕÌ¿ ¿ÌÕ̱˘ ±fiı ™ÿfl˘fiÌ Ω÷˘ ÏÁ‰Î› ±Î¬Î ’˛ÎHÎÌ…√÷‹Î_ ±Î‰Ì gËÁÎ ◊÷Ì fi◊Ì. ¿˘V·flfiÌ ‰Î÷ ±Î’HÎÌ ’˛iÎÎfiı Ë«‹«Î‰Ì ‹Ò¿ı ÷ı‰Ì »ı fiı! ·Î¬˘ ‰Êı˝ μIøÎ_Ï÷fiÎ ø‹ı ±Î’HÎı …ı ‹ı‚T›_ ÷ıfi_ Áfl‰ˆ›_ Â_ ±Î …? ‰Ê˘˝ ‰Ì÷ı »ı ±fiı

5

ω«Îfl’˛‰ÎË

’˛ÁLfi÷Îfiı »˘Õ‰ı ∂√ı „V‹÷fi_ ’W’ ±Î’HÎÎ ÷fi‹fifiÌ Ï‰Ï«hÎ÷α˘fi˘ √HÎοÎfl ◊÷˘ flËı fiı’J›ı ±À‰Î÷Î »ÎfiΠωÊÎÿfiÌ {Î_› eÀÌ fiÌ¿‚ı »ı. »ı ¿ı Â_? …‰Î⁄ œoÒœ‰˘ ÁËı·˘ fi◊Ì. «ı¬˘‰fiÎ ÂOÿ˘‹Î_ …\SŒÎ_‹Î_◊Ì «‚Î¥ «‚Î¥fiı ±Î_¬fiÌ ’Î_’H΢ ’fl ¿ÿΫ ±Î’HÎfiı …‰Î⁄ ‹‚Ì Ω›— ’˛I›ı¿ ZÎHÎı ÷¿ {Ì·‰Î¥ flËı÷_ fi‰˘œÎfi_ „V‹÷ V‰ÎÏ÷ fiZÎhÎfiÎ ‰flÁÎÿ ‹‚÷Î_ Ë_ ‹ÎflÌ ±_ÿflfiÎ ’Âfi˘ Ïfi›Î‹¿ ◊‰Î ‹Î√_ »\_. …ı‰_ ˢ› »ı. Á_÷fi_ „V‹÷ Ëfl¶Îfl ’ÎÁı ‰Ëı÷Ì flQ›C΢ÊÎ ’˛ÁLÔfi÷Îfiı »˘Õ‰ı ∂√ı „V‹÷fi_ ’W’ √_√Î …ı‰_ ˢ› …ı‹Î_ VfiÎfi ¿fl‰Îfi_ fiı Õ>⁄¿Ì ‹Îfl‰Îfi_ ‹ÁÎŒflÌ ¿fl÷Ì ‰¬÷ı @›Îflı¿ √΋ÕÎfiÎ Õ˘ÁÎ⁄Î’Î √‹ı. ¬·’ÎhÎfi_ „V‹÷ ΩÁÎÏ«ßÌ ⁄fiÌ flËı »ı. „V‹÷ ±fiı ËÎV› ‰E«ı ◊˘Õ˘¿ ÷ŒÎ‰÷ ‹‚Ì Ω› »ı. ’οı·Ì ¬Îflı¿ …ı‰_ √fl‰_ »ı. „V‹÷ ±_÷fl_√fiÎ V◊Î›Ì ¤Î‰fi_ «ËıflÎ CÎÕ’HÎ CÎÕ̤fl «Î· √ÎÕαı ◊_¤Ì Ω› ’fl ◊÷_ flı¬Î_¿fi »ı. ËÎV› Ëo√Î‹Ì »ı, »ı. ±ı‹fiÎ «ËıflÎfiı ¤flÌ ÿı÷_ ¿fl«Ï·›Î‚_ „V‹÷ ±ı¿ ’˛‰ÎË »ı, F›Îflı ËÎV› ‹˘…\_ „V‹÷ ⁄˘¬_ ˢ‰Î »÷Î_ ¿ı‰_ ¤›* ¤›* ·Î√ı »ı. ±_√˛ı∞‹Î_ ¿Ëı »ı— Have a friend »ı! ±ı‹fiÌ ±Î_¬ı ‰‚ı·Ì »Î…·Ì flV÷˘ for a smile and smile for friend. …\±ı »ı ÷ı ÁÎ◊ı flV÷Îfiı »ı‰ÎÕı ∂¤ı·_ ⁄˘ÕÛ √Ì÷αı ’˛ÁLÔfi÷Î (’˛ÁÎÿ)fiı ¤Îflı ’HÎ …\±ı »ı. ⁄˘ÕÛ ’fl ·A›_ »ı— Dead End. „V‹÷fiÌ ’HÎ ±ı¿ ±Î√‰Ì Ï·Ï’ ‹Ëk‰ ±ÎM›_ »ıı. ±_÷fl_√‹Î_ flËı·Ì ˢ› »ı. „V‹÷ CÎb_ ⁄‘_ ¿ËÌ ÿı »ı. ’˛ÁLÔfi÷Î ‹_Ïÿfl ’flfiÌ ‘ΩfiÌ ‹ÎŒ¿ ⁄΂¿˘fiı ’HÎ ±Î Ï·Ï’ μ¿ı·÷Î_ ±Î‰Õ÷_ ±Î’HÎÎ «ËıflÎ ’fl „V‹÷ ⁄fiÌfiı Œfl¿÷Ì Ë˘› »ı. „V‹÷ 14 ¿ıflıÀfi_ »ı ¿ı 24 flËı »ı. „V‹÷ ±ıÀ·ı ÂÎ_Ï÷fiÌ ‰Î«Î‚÷Î ¿ıflıÀfi_ ÷ı Á΋Π‹ÎHÎÁfiı Á‹Ω¥ Ω› »ı. √HΉ_÷ ÂÎË (eloquence of silene). „V‹÷fi˘ …⁄fl˘ ÿ¿Î‚ ’Õu˘ »ı. …ı ±ıfl-ˢVÀıÁfi_ „V‹÷ N·ı√ VÀıÂfi ’fl fiÏË ◊˘¤÷Î flÎ…‘ÎfiÌ ±ı@Á’˛ıÁfiÌ ‹ÎŒ¿ ’ÁÎfl ◊¥ Ïÿ‰Áı ⁄΂¿˘fiı ËÁÌfiı ±Î‰¿Îfl‰Îfi_ Â@› fi ˢ› ÷ı …÷_ ˢ› »ı. ÁıSÁ‹ıfifi_ „V‹÷ Á˘ÕΉ˘ÀflfiÎ ∂¤flÎ Ïÿ‰Áı ÏÂZοı flΩ ·ı‰Ì Ωı¥±ı. ±‹ÎflÎ ±ı¿ ÏÂZοfiı …ı‰_ ·ÎB›Î ¿flı »ı. ‹˘ÓCΉÎflÌfiÎ …‹Îfi΋Î_ ¿˘¥ ËÁ÷Î ¿ÿÌ Ωı›Î fiˢ÷Î. ±ı‹fiÎ ‰√˝‹Î_ ⁄ıÃΠˢ¥±ı ‹_⁄¥√fl˘ ‹Ëı‹Îfifiı ±Î‰¿Îflı I›Îflı ÷ıfiÎ „V‹÷fiÎ I›Îflı ΩHÎı ¿⁄˛V÷Îfi‹Î_ ⁄ıÃΠˢ¥±ı ±ı‰_ ·Î√ı.

ÀË¿˘

±ıfl-ˢVÀıÁfi_ „V‹÷ N·ı√ VÀıÂfi ’fl fiÏË ◊˘¤÷Î flÎ…‘ÎfiÌ ±ı@Á’˛ıÁfiÌ ‹ÎŒ¿ ’ÁÎfl ◊¥ …÷_ ˢ› »ı. ÁıSÁ‹ıfifi_ „V‹÷ Á˘ÕΉ˘ÀflfiÎ ∂¤flÎ …ı‰_ ·ÎB›Î ¿flı »ı. ‹˘ÓCΉÎflÌfiÎ …‹Îfi΋Î_ ¿˘¥ ‹_⁄¥√fl˘ ‹Ëı‹Îfifiı ±Î‰¿Îflı I›Îflı ÷ıfiÎ „V‹÷fiÎ fiı’J›ı ±À‰Î÷Î »ÎfiΠωÊÎÿfiÌ {Î_› eÀÌ fiÌ¿‚ı »ı. 256

±‹ıÏfl¿Î‹Î_ CÎflı⁄ıÃÎ_ ‹fi√‹÷Î_ ’V÷¿˘ ‹ı‚‰˘

F›˘÷ÌLƒ ÿ‰ıfi˘ ’Îà ¤HÎΉ÷Ì ‰¬÷ı ’HÎ ÷ı±˘ √_¤Ìfl flËı·Î. ±‹ı Á˙ ‹ÏHΤΥ fi¤¤Î¥ ϶‰ıÿÌfi˘ ’Îà ¤H›Î ÷ı ‰¬÷ı Ë÷Î ÷ıÀ·Î … √_¤Ìfl ⁄fiÌ √›ı·Î. ‰Ê˘˝ ’Ëı·Î_ ±ı¿ ¿˘·ı…‹Î_ ’˛ÎK›Î’¿˘fiÎ ≥LÀflT›Ò ·ı‰Î …‰Îfi_ ◊›_. ±ı¿ ¤Î¥ CÎ‰Õ …ı‰˘ √_¤Ìfl «Ëıfl˘ ·¥ ÿά· ◊›Î. ±ı‹fi_ √Î_¤Ì›˝ ±ıÀ·_ «ı’Ì Ë÷_ ¿ı ±‹ı Á˙ CÎÕ̤fl «Ò’ ◊¥ √›Î. ◊˘ÕÌ¿ ÂÎ_÷ ZÎH΢ ’»Ì ‹ıÓ ’Ò»˚›_— “÷‹ı ¿›Î ωʛ ’fl ’̱ı«.ÕÌ. ¿fl‰Î ω«Îfl˘ »˘?” ±ı‹HÎı ¬Ò⁄ ÃΉ¿Î¥◊Ì …HÎÎT›_ “√…flÎ÷Ì ÁÎÏËI›‹Î_ ËÎV›flÁ.” ωfi˘⁄Î CÎHÎÌ ‰Îfl ¿Ëı »ı ¿ı ±ı¿√b_ ¬Î‰, ⁄ı√b_ ’ÎHÎÌ ’̱˘, hÎHÎ√HÎÌ Ë‰Î ·˘ ±fiı «Îfl√b_ ËÁ˘. Áfl¿Îflı Ë∞ ËÎV› ’fl ¿fl fi◊Ì fiÎA›˘ ±ı ¿Ú’Î »ı. ¤fl«¿ flV÷Î ’fl ¿˘¥ ÀˇÎÏŒ¿ Á¿Û·‹Î_ ÁÎZÎ̤Ήı ∂¤Î flËÌ ±Î‰÷Î-…÷Î ·˘¿˘fiı fiÌfl¬‰Îfi˘ ’˛›˘√ ¿fl‰Î …ı‰˘ »ı. ¿˘¥ μ϶BÔfi «Ëıflı «Î·Ì flèÎ_ »ı, ¿˘¥ ±ı¿·_ ±ı¿·_ ⁄⁄ÕÌ flèÎ_ »ı, ¿˘¥fiı …⁄flÌ μ÷Ή‚ …HÎΛ »ı. ⁄Ë ±˘»Î «ËıflÎ V‰V◊ …HÎÎÂı. ±Î’HÎÎ ‹fifi_ ±ıÏfl›· CÎb_ ⁄‘_ {Ì·÷_ … flËı »ı. ¿˘¥¿ ‰Îfl ±ı¿ÁÎ◊ı ⁄ı-hÎHÎ VÀıÂfi˘ ÁÎ◊ı ’¿Õ÷Î flıÏÕ›˘fi_ ⁄ıÁÒflÎ’b_ ±Î’HÎı ±fi¤‰Ì±ı »Ì±ı. ±Î‰Î ¿·⁄·ÎÀfi˘ ¤˘√ ⁄fiı »ı ’˛ÁLÔfi÷Î ±fiı ’˛ÁLÔfi÷Î ÁÎ◊ı … ωÿΛ ◊Λ »ı ±Î’b_ „V‹÷. „V‹÷fi_ ’W’ ’˛ÁLÔfi÷Îfiı »˘Õ‰ı ’Î_√fl÷_ ˢ› »ı. ±Î’HÎÌ ÷ÎHÎ ±Î »˘Õ‰Îfiı fl˘… ¿Î÷fl÷Ì flËı »ı. „V‹÷‹Î_ ±„V÷I‰fi˘ V‰Ì¿Îfl »ı ±fiı ‹ÎfiT›fi_ ±Ï¤‰Îÿfi »ı. ÁË… „V‹÷ CÎÎÕ‰ÎfiÎ CÎÌfiÌ ‹ÎŒ¿ ÿ˘èη_ ⁄fi÷_ Ω› »ı. ‹ÎHÎÁ ˉı ËÁ‰Î ‹ÎÀı …⁄fl˘ ’˛›IÔfi ¿fl÷˘ flËı »ı. ¬˘À¿Î¥ √›ı·Ì ‹˘Àflfiı ËıLÕ· ‹ÎflÌfiı «Î· ¿fl‰Î ‹◊÷Î ÕˇÎ≥‰flfiÎ_ ±Î ŒÎ_ŒÎ_ »ı. log:http://gunvantshah.wordpress.com

·ı¬¿ ‰Õ˘ÿfl΄V◊÷ ÁÎÏËI›¿Îfl »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com 04/28/2017-01

GUJARAT TIMES

115 West 30th Street, Suite 1206, New York, NY 10001

√…flÎ÷◊Ì ËΩfl˘ ‹Î¥· ÿÒfl ⁄ıÃı·Î ÁıÓ¿Õ˘ √…flÎ÷̱˘fiÎ xÿ›‹Î_ √…flÎ÷ Á÷÷ ‘⁄¿÷_ ˢ› »ı. ÷ı±˘ √…flÎ÷Ì ¤ÎÊÎfiÎ_ ’V÷¿˘ ‰Î_«‰Î ±Î÷fl ˢ› »ı, ’fl_÷ ωÿıÂfiÌ ‘fl÷Ì ’fl ±Î‰Î_ ’V÷¿˘ ËÎ◊‰√Î_ fi ˢ‰ÎfiÌ ‹U¿ı·Ì ÷ı±˘ ‰Ê˘˝◊Ì ±fi¤‰ı »ı. ˉı ÷ıfi˘ ±_÷ ±ÎT›˘ »ı. ±‹ÎflÌ ›˘…fiÎ ‹…⁄ √…flÎ÷Ì ¤ÎÊÎfiÎ_ …^fiÎ_ ±fiı fi‰Î_ ’V÷¿˘ ±Î’fiı CÎıfl⁄ıÃÎ_ ‹‚Âı. ±Î ÁÎ◊ı ‹Ò¿‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì ¿>’fi‹Î_ ’ÒflÌ Ï‰√÷˘ ¤flÌfiı ÷ı L› ›˘¿Û ¬Î÷ı “√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ”fiÎ ¿Î›Î˝·›‹Î_ ‹˘¿·Ì ±Î’˘. ¿>’fi ‹Y›Î ’»Ì ±Î’ı …HÎΉı·Î Áflfi΋ı ’V÷¿˘ «Îfl◊Ì » ±Ã‰ÎÏÕ›Î_‹Î_ ‹˘¿·Ì ±’ÎÂı. (Please allow four to six weeks for delivery) ±‘ÒflÎ_ Áflfi΋Î_ ÷ı‹ … Á_’¿Û fi_⁄fl ‰√flfiÎ ±˘ÕÛfl V‰Ì¿Îfl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı fiÏË.

xÿ›fl˘√̱˘ ‹ÎÀı 201 ±ÎËÎfl ÏÀMÁ

·Î√HÎ̱˘fi˘ Á_‰Îÿ

·ı¬¿— Õ˘. Ï⁄‹· »Î…ıfl ·ı¬¿— …ı¿ ¿ı„LŒSÕ, ‹Î¿Û ω¿Àfl ËıLÁfi fl˘Ï…_ÿÎ ∞‰fi‹Î_ μ’›˘√Ì ¬˘flο ‹ÎÀıfi_ ±fi‰Îÿ— Á˘fi· ’fl̬ ‹ÒS›‰Îfi ‹Î√˝ÿ½fi ±Î ’V÷¿‹Î_ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. Õ˘. ·Î√HÎÌ Ï‰fiÎ ‹ÎHÎÁ ∞‰Ì ¿÷˘ … fi◊Ì. Ï⁄‹· ±ı¿ fỉÕı·Î ÷…iÎ »ı. ÷ı±˘ ±Î ZÎıh΋Î_ ¿ıÀ·Î¿ ’˛Á_√˘ ±ı‰Î ˢ› »ı ¿ı …ı ±Î’HÎÎ xÿ›fiÎ_ ±fiı¿ ‰Ê˘˝fi˘ ±fi¤‰ ‘flΉı »ı. xÿ›fl˘√ Á‹√˛ ωf‰‹Î_ ¿>ÿ¿ı fiı ¶Îfl ¬˘·Ì fiάı. ±Î ’V÷¿‹Î_ Ãıfl Ãıfl ±Î‰Î ’˛Á_√˘ ’ÕuÎ »ı. ±Î ¤ÒÁ¿ı ‰‘Ì flè΢ »ı. ±ı‰_ ¿Ëı‰Î› »ı ¿ı xÿ›fl˘√ ◊‰ÎfiÎ_ 15‹Î_◊Ì 10 ’˛Á_√˘ »ı fiÎfiÎ, ’HÎ ÷ı ∞‰fi ’fl ‹˘ÀÌ ±Áfl ¿flı »ı. ’˛Á_√˘‹Î_ ±’Îfl ¿ÎflH΢ ÷˘ ±Î’H΢ ¬˘flο »ı. ‰ˆÏ‰K› ’HÎ »ı. ÿflı¿ ’˛Á_√ »ı‰Àı ±Î’HÎÌ ¬˘flοfiÌ ¿<Àı‰˘ ±Î’HÎfiı ÷˘ xÿ› Á‘Ì ’ˢӫı »ı. ÁÎÿÌ ÷Ìflı ÷Ìflı fi‹˝ÿÎ ±Î_√‚Ì ’¿ÕÌfiı xÿ›fl˘√ Á‘Ì ¤ÎÊÎfiÌ ÷οÎ÷ Â_ ˢ› ÷ı ’HÎ ·ı¬¿— ±Q≤÷·Î· ‰ı√Õ ·¥ Ω› »ı. ¬˘flοfiÌ ‹ÒS›‰Îfi ˉı ¿›˘ √…flÎ÷Ì ±Q≤÷·Î· ‰ı√Õfiı fi ±ËŸ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ’V÷¿ ’˛ıfl¿ »ı Á‹… ±Î’÷_, ±fiı¿ ¤˛‹˘fiı ÷˘Õ÷_ ±˘‚¬ı? …ˆŒ ‰›ı ·¬÷Î ±Î ·ı¬¿fi_ ±Î ’V÷¿ ±fiı ∞‰fifiı fi‰Ì º„WÀ ±Î’ı ÷ı‰_ ±Î ’V÷¿ ±H΋˘· »ı. ›Îÿ√Îfl »ı. Á˙Óÿ›˝‰Hνfi ¿fl‰Î‹Î_ ‹Îfi¤ıfl ’HÎ »ı. g¿‹÷— US $ 18.00

‰ÎË ÿ˘V÷ ‰ÎË

¿Î¿ÎÁÎËı⁄ ¿Î·ı·¿flfiÌ ’_√÷‹Î_ ⁄ıÁÌ Â¿‰ÎfiÎ Ë¿ÿÎfl ±Î ·ı¬¿fi_ √z ‰Î_«‰_ ±ı¿ ·ËΉ˘ »ı. ÷ı‹HÎı ÂÎ_Ï÷Ïfi¿ı÷fi‹Î_ Ï«hοÎfl ÷flÌ¿ı ÷η̋ ·Ì‘Ì »ı. fi‹˝ÿÎfiÎ Á˙Óÿ›˝fiı ±ı‰Ì ÁË… flÌ÷ı fl…^ ¿›* »ı ¿ı ‰Î«¿fiı ±ı‹ ◊Λ ¿ı ÷ı ’˘÷ı ·ı¬¿fiÌ ÁÎ◊ı fi‹˝ÿÎfiÌ ’Ïflø‹Î ¿flÌ flè΢ »ı. ±Î ’V÷¿‹Î_ Ãıfl Ãıfl Ë‚‰Ì ˆ·ÌfiÌ ‹Ω ’HÎ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ’V÷¿‹Î_ ±fiı¿ Á_ÿfl Ï«hÎÎ_¿fi˘ ’HÎ ‹¿Î›Î_ »ı. ÿflı¿ √…flÎ÷̱ı ±Î ’V÷¿ ±«Ò¿ ‰Î_«‰_ Ωı¥±ı.

g¿‹÷— US $ 18.00

Email: gujtimesusa@gmail.com Name: ______________________________________ Address: ____________________________________ City: _____________ State: ______ Zip: __________ Phone: ________________________________ (Must) Email: ______________________________________ QTY

TITLE

PRICE US $

xÿ›fl˘√̱˘ ‹ÎÀı 201 ±ÎËÎfl ÏÀMÁ

18.00

Hradayrogio Mate 201 Aahar Tips 18.00

·Î√HÎ̱˘fi˘ Á_‰Îÿ Lagniono Samvad

22.00

÷Ìflı ÷Ìflı fi‹˝ÿÎ Tire Tire Narmada

18.00

‰ÎË ÿ˘V÷ ‰ÎË Vah Dost Vah

18.00

…ı flÎË …\±ı »ı ÷ı ‹Î! Je Rah Jue Chhe Te Maa

…ı flÎË …\±ı »ı ÷ı ‹Î!

·ı¬¿— ÂÎË⁄tÌfi flÎÃ˘Õ ·ı¬¿— ±Â˘¿ ÿ΋ÎHÎÌ …ı‹fiı ÁÎ_¤‚‰Î ±ı¿ ·ËΉ˘ »ı ¬Ò⁄ … ‰¬HÎΛı·Î ±Î ’V÷¿ı ÷˘ ‰Î_«‰Î ±ı ÷˘ ±Îfi_ÿfiı ’΋‰Î ±Î…¿Î· √…flÎ÷‹Î_ ¬Ò⁄ … ««Î˝ …ı‰˘ ±‰Áfl »ı ÷ı‰Î √…flÎ÷fiÎ …√Î‰Ì »ı. …ı‹HÎı Ë∞ Ë‹HÎÎ_ … g¿‹÷— US $ 22.00 À˘«fiÎ ËÎV›¿Îfl ±fiı ·ı¬fifi˘ ’˛Îfl_¤ ¿›˘˝ »ı ÷ı‰Î ±Î ËÎV›·ı¬¿fi_ ±Î ’V÷¿ ±Î’HÎfiı ·ı¬¿fi_ ’V÷¿ μk΋ ¿ÚÏ÷ ⁄L›_ »ı. Á÷÷ ËÁΉı »ı. …ı flÌ÷ı ‹Î ’˘÷ÎfiÎ ⁄΂¿fiı ±Î ’V÷¿ ‹Î ωÂıfiÎ ¤Î‰ ±fiı Á_⁄_‘fiı Á’ıflı T›@÷ ËÁΉ÷Î_ ËÁΉ÷Î_ ÿ‰Îfi˘ CÎÒ_À Ï’‰ÕÎ‰Ì ÿı ÷ı flÌ÷ı ±Î ¿flı »ı. ’V÷¿fiÌ Âˆ·Ì ’hÎT›‰ËÎflfiÌ »ı. Ë‹HÎÎ_ … ·ı¬¿ ‰Î«¿fiı ËÎV› ÁÎ◊ı ∞‰fifiÎ ‹‹˝ Á‘Ì ’ˢӫÎÕı V‰√ı˝ ÏÁ‘Ήı·Ì ‹Î ÁÎ◊ı ·ı¬¿ ÿÌ¿fl˘ ’hÎT›‰ËÎfl ¿flı »ı. ÷ı‹fiı F›Îflı ±Î’HÎı ‰Î_«÷Î_ ˢ¥±ı »Ì±ı I›Îflı »ı. ‹Î ÷ıfiÎ …‰Î⁄ ’HÎ ±Î’ı »ı. ±Î ’V÷¿ ¬Ò⁄ … ·Î√ı »ı ¿ı ∞‰fifiÌ ’ÎÃÂ΂΋Î_ ±Î’HÎı ËÁ÷Î_ Á_‰ıÿfiÂÌ· »ı. ’V÷¿ ω«Îfl ±fiı Á_‰ıÿfiÎfiÌ ÁŒfl ËÁ÷Î_ ¿Â_¿ fiyfl ÂÌ¬Ì flèÎÎ »Ì±ı. ¿flΉı »ı. g¿‹÷— US $ 18.00

Tel: (212) 675-7515 Fax: (212) 675-7624

g¿‹÷— US $ 18.00

PLUS Handling Charge for one book only

1.00

for two to four books

2.00

for five or more books

4.00

Total Check Enclosed OR

Charge My:

VISA

MC

AMEX

DISCOVER

Card No. ____________________________________ Exp. Date: ____________ CVV code ___ ___ ___ ___ (This number is 3 digits & is the non-embossed number printed on the signature panel on the back of your card immediately following the card account number and 4 digit security code for Amex on front of the card. This number is recorded as an additional security precaution.) 04/28/2017-01 Signature ______________________

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

6

‹fi˘ıfl_…fi

April 28, 2017 à ±ıÏ’˛· 28, 2017

⁄ı√‹ Ωfi— Á‹›◊Ì ÿÒfl, ‰ÎV÷ω¿÷Î ÁÎ◊ı ΩıÕΛı·Ì ·Î√ı »ı ÏÂS’Î Ω‹¬Î_ÏÕ¿fl ·Ì‰ÕfiÌ ’˛Ï÷¤ÎÂÎ‚Ì ±Ï¤fiıhÎÌ Ï‰zÎ ⁄ηfiı ±Î√Î‹Ì Ï’Ïfl›Õ ÕˇÎ‹Î “⁄ı√‹ Ωfi”‹Î_ ±Ï¤fi› ¿›˘˝ »ı. ωzÎ ⁄ηfiı ±ı¿·Î ËÎ◊ı ÏŒS‹fiÌ ’„O·ÏÁÀÌ ¿flÌ Ë˘‰Î »÷Î_ ÁÎfl˘ ’˛Ï÷ÁÎÿ ‹Y›˘ »ı, ’fl_÷ Á‹›◊Ì ÿÒfl, ‰ÎV÷ω¿÷Î◊Ì ’fl ·Î√ı »ı. ±Î ÏŒS‹‹Î_ 1947‹Î_ ¤Îfl÷ ±fiı ’ÎÏ¿V÷Îfi ‰E«ıfiÎ ¤Î√·ÎfiÌ ‰Î÷ν ÿÂ퉉Îfi˘ ’˛›ÎÁ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. “⁄ı√‹ Ωfi” fiıÂfi· ±ı‰˘ÕÛω…ı÷Î lÌÏ…÷ ‹¬fl∞fiÌ ⁄Ë ‰¬HÎΛı·Ì ⁄_√Î‚Ì ÏŒS‹ “flÎ…¿ËÎfiÌ”fi_ ÏËLÿÌ Á_V¿flHÎ »ı, …ı‹Î_ ωzÎ ⁄ηfi ‰ıU›ÎB≤ËfiÌ ‹ÎÏ·¿HÎfiÌ ¤ÒÏ‹¿Î ±ÿÎ ¿flı »ı. ±Î ÏŒS‹ 14‹Ì ±ıÏ’˛·ı Ïfl·Ì{ ◊¥ »ı. ±Î ÏŒS‹fi_ ’˛˘Õ@Âfi ‹Ëı ¤| ±fiı ‹¿ı ¤|fiÌ Ï‰ÂıÊ ÏŒSQÁı ¿›* »ı. ⁄ı√‹ Ωfi ‰ıU›Î·› «·Î‰ı »ı, …ı‹Î_ ÷ı‹HÎı ±fiı¿ ‹Ï˷α˘fiı ±ÎÂfl˘ ±ÎM›˘ ˢ› »ı. ±Î ÏŒS‹ 1947fiÎ Á‹›fiÌ »ı, ’fl_÷ ±Î’HÎfiı ±ı‹ … ·Î√ı »ı ¿ı ΩHÎı ±Î ‰Î÷ ±Î…fiÎ Á‹›fiÌ »ı. ¤Îfl÷ÿı ±Î{Îÿ ◊›˘ Ë÷˘ ±fiı ÷ı Á‹›ı ¤Îfl÷’ÎÏ¿V÷Îfifiı ±·√ ¿flfiÎfl flıÕ„@·Œ ·Î≥fi ⁄fiΉ‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. ±Î ·Î≥fi ⁄ı√‹ Ωfi (ωzÎ ⁄ηfi)fiÎ ‰ıU›Î·›fiÌ ‰E«ı ±Î‰÷Ì Ë÷Ì. ’_Ω⁄fiÎ ⁄ı ¤Î√ ’ÎՉ΋Î_ ⁄flÎ⁄fl ⁄˘ÕÛfl ’fl … ⁄ı√‹ Ωfifi_ ‰ıU›Î·› ±Î‰ı·_ ˢ› »ı, …ı ⁄ı ÿı¢fiı ±Õ«HÎw’ ˢ› »ı. ¤Îfl÷ ±fiı ’ÎÏ¿V÷ÎfifiÎ Áfl¿ÎflÌ ±Ï‘¿Îfḻ˘ ⁄ı√‹ Ωfifiı ‰ııU›Î·› »˘ÕÌfiı …‰Îfi_ ¿Ëı »ı, ’fl_÷ ⁄ı√‹ Ωfi

⁄˘

±Î …B›Î »˘Õ‰Î ÷ˆ›Îfl ◊÷Î_ fi◊Ì ±fiı Ë¿‹fi_ ’ηfi ¿fl÷Î_ fi◊Ì. ±Î ’»Ì Áfl¿ÎflÌ ÷_hÎfi_ ÿ⁄ÎHÎ ±Î‰ı »ı. ⁄ı flÎ…¿Ì› ±Î√ı‰Îfi˘ (±ÎÏÂÊ Ï‰zÎ◊a ±fiı fl…÷ ¿’Òfl) ’˘÷ÎfiÎ V‰Î◊˝ ‹ÎÀı ¿Î‹ ¿flı »ı. ⁄ı√‹ Ωfi ÁÎ◊ı ‰ıU›Î·›‹Î_ ÿÁ ‹ÏË·Î ±fiı ⁄ı ’flÊ˘ flËı »ı. ±Î ÏŒS‹‹Î_ ⁄ı√‹ Ωfi ±fiı 12 ·˘¿˘fiÌ Á_CÎÊ˝√Î◊Î ±Î‰flÌ ·ı‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. F›Îflı Á‹› ±Î‰ı I›Îflı, ’˘÷Îfiı ·√÷Ì ‰Î÷ ±Î‰ı I›Îflı ‹ÏË·Î ’HÎ Ïfiÿ˝› ⁄fi÷Ì Ë˘› »ı. Á_CÎÊ˝√Î◊ÎfiÌ ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı ÏŒS‹‹Î_ ±Î…fiÎ ‹˘ÀÎ ‹tÎ ’fl K›Îfi ±Î’‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. ωA›Î÷ Ïfi‹Î˝÷Î U›Î‹ ⁄ıfiı√·fiÌ ÏŒS‹ “‹_ÕÌ”‹Î_

ÁŒ‚÷Î ±fiı ÏfiWŒ‚÷Îfiı Ë_ ±ı¿Áfl¬_ ‹Ëk‰ ±Î’_ »\_— Á˘fiÎZÎÌ gÁËÎ ÏË

LÿÌ ÏÁfiı‹ÎfiÌ ·˘¿Ï’˛› ±Ï¤fiıhÎÌ Á˘fiÎZÎÌ gÁËÎ ‹Îfiı »ı ¿ı ÏfiWŒ‚÷Î ¿fl÷Î_ ÁŒ‚÷Î ·˘¿˘fiÎ Ïÿ‹Î√‹Î_ «ÕÌ …÷Ì Ë˘› »ı, ’fl_÷ ‹ÎflÌ ÏŒS‹˘ ÁŒ‚÷Î ‹ı‚‰ı ÷˘ Ë_ »¿Ì …÷Ì fi◊Ì ¿ı ⁄Ë ¬ ◊÷Ì fi◊Ì, ±fiı F›Îflı ÏfiWŒ‚÷Î ‹ı‚‰ı I›Îflı ±_‘Îfl΋Î_ ⁄ıÁÌfiı ÏfiflΠ◊¥fiı flÕ÷Ì fi◊Ì. Á˘fiÎZÎÌ ¿Ëı »ı ¿ı Ë_ ÁŒ‚÷Î ±fiı ÏfiWŒ‚÷Îfiı ±ı¿Áfl¬_ … ‹Ëk‰ ±Î’_ »\_. ’˘÷ÎfiÌ ±Î√Î‹Ì ÏŒS‹ “fiÒfl”fiÎ ’˛‹˘Âfi ÿflÏ‹›Îfi Á˘fiÎZÎÌ gÁËαı ±Î‹ …HÎÎT›_ Ë÷_. Á˘fiÎZÎÌ ¿Ëı »ı, ¿˘¥¿ı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ÏfiWŒ‚÷Î ¿fl÷Î_ ÁŒ‚÷Îfi˘ fi¢ Ïÿ‹Î√‹Î_ «Õı »ı. ¤Ò·˘‹Î_◊Ì Â̬‰_ ‰‘ ‹Ëk‰fi_ »ı. ‹fiı F›Îflı ¤T› ÁŒ‚÷Î ‹‚Ì »ı I›Îflı Ë_ ±ı¿ÿ‹ ±Î‰ı‹Î_ ±Î‰Ìfiı ‹ÎflÎ ‹¿ÎfifiÎ ‘Î⁄Î ’fl «ÕÌfiı ⁄Ò‹˘ ’ÎÕ÷Ì fi◊Ì ¿ı ‹ÎflÌ ÏŒS‹˘ ◊¥ √¥ »ı. ±ı … flÌ÷ı ÏfiWŒ‚÷ÎfiÎ Ï¿VÁ΋Î_ Ë_ ¬ÒHÎı ⁄ıÁÌfiı flÕ÷Ì fi◊Ì. Á˘fiÎZÎÌ Á·ÎË ±Î’ı »ı, ÏfiWŒ‚÷Î ‹‚ı I›Îflı ÷‹Îflı ±Î√‚ ‰‘‰_ Ωı¥±ı ±fiı ÷‹ÎflÌ ±Î√Î‹Ì ÏŒS‹ ωÂı ω«Îfl‰_ Ωı¥±ı. 29 ‰Ê˝fiÌ Á˘fiÎZÎÌ gÁËÎ ±Ï¤fiı÷Î-flÎ…¿ÎflHÎÌ ÂhÎCÔfi gÁËÎ ±fiı ’Òfi‹ gÁËÎfiÌ ’hÎÌ »ı …ıHÎı Á·‹Îfi ¬Îfi ÁÎ◊ı “ÿ⁄_√” ÏŒS‹◊Ì ’˘÷ÎfiÌ ¿ıÏfl›fl Âw ¿flÌ Ë÷Ì. ÷ıHÎı “flÎμÕÌ flÎÃ˘Õ” ±fiı “ˢ·ÌÕı— ±ı Á˘S…fl ≥{ fiı‰fl ±˘Œ ÕuÀÌ” …ı‰Ì ÏŒS‹˘ ±ZΛ ¿<‹Îfl ÁÎ◊ı ±Î’Ì »ı ±fiı “±¿ÌflΔ …ı‰Ì ‹ÏË·Î’˛‘Îfi ÏŒS‹ ’HÎ ¿flÌ »ı. ÷ıHÎı “·ÒÀıflΔ ÏŒS‹‹Î_ ±·√ ’˛¿Îflfi˘ Ï¿flÿÎfl Ïfi¤ÎT›˘ Ë÷˘. ÷ı ±Î√Î‹Ì ÏŒS‹ “fiÒfl”‹Î_ ’hοÎflfiÌ ¤ÒÏ‹¿Î ¤…‰÷Ì fi…flı ’ÕÂı, …ı 21‹Ì ±ıÏ’˛·ı Ïfl·Ì{ ◊¥ flËÌ »ı. Á˘fiÎZÎÌ ¿Ëı »ı, ⁄˘·Ì‰Õ‹Î_ ±I›Îfl Á‘ÌfiÌ ‹ÎflÌ ›ÎhÎÎ ¬Ò⁄ … ÁÎflÌ flËÌ »ı. CÎHÎÌ ÏŒS‹˘fiÌ ÁŒ‚÷αı ‹fiı ¿ıÏfl›fl ±Î√‚ ‰‘Îfl‰Î‹Î_ ‹ÿÿ ¿flÌ »ı. ±ÎfiÎ ¿ÎflHÎı ‹fiı “fiÒfl” …ı‰Ì ÏŒS‹‹Î_ ¤ÒÏ‹¿Î ‹‚Ì »ı. ÁfiÏË· ÏÁM’Ì ¶ÎflÎ ÏÿBÿϽ÷ “fiÒfl” øÎ≥‹ Ï◊˛·fl-¿˘‹ıÕÌ ÏŒS‹ »ı, …ı ’ÎÏ¿V÷ÎfiÌ fi‰·¿◊Î “¿flΫÌ, › ±Îfl Ï¿Ï·_√ ‹Ì!” ’fl◊Ì ⁄fiΉ‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ±Î fi‰·¿◊΋Î_ 20 ‰Ê˝fiÌ ’hοÎfl ±Î›ıÂÎ ¬Îfi ¿flΫ̋Î_ flËı »ı, …ı ÿ—ÁÎËÁ˘ ¿flı »ı ±fiı ÁÎfl˘ ’˛ı‹Ì ‹‚ı »ı. Ωı¿ı ±Î ÏŒS‹ ‹_⁄¥‹Î_ ⁄fiÌ »ı. - ±Î≥±ı±ıfi±ıÁ

’HÎ ±Î … ‰Î÷ ¿Ëı‰Î›ı·Ì »ı, ’fl_÷ ωzÎ ⁄ηfiı ÁÎËÁ ÿά‰Ì ±Î ÏŒS‹ ¿flÌ »ı ÷ı ’˛Â_ÁfiÌ› »ı. ‹Ï˷α˘fi˘ ±ÎÂfl˘ »Ìfi‰Î› »ı ±fiı ±Î∞ω¿Î ¿‹Î¥ ¿÷Ì fi◊Ì, I›Îflı ‹Ï˷α˘ ’˘÷Îfi_ ±Î¿flÔ_ ‰·HÎ ±’fiΉı »ı. ¿⁄ÌflfiÌ ¤ÒÏ‹¿Î ¤…‰÷Î «_¿Ì ’Î_Õı ±fiı ‹Ï˷α˘ ‰E«ı ±Î¬flÌ …_√ ¬ı·Î› »ı, …ı ‹˘ÀÎ ¤Î√fiÌ ÏŒS‹˘‹Î_ ⁄fiı »ı. ÏŒS‹‹Î_ ωzÎ ⁄ηfiı ’˘÷ı ±Î¬Ì ÏŒS‹ ¬¤ı ¨«¿Ì ·Ì‘Ì »ı. ÷ıHÎı ÂÎfiÿÎfl ±fiı ÿ‹ÿÎfl ±Ï¤fi› ±ÎM›˘ »ı. ≥·Î ±flHÎ, √˘Ëfl ¬Îfi, ’S·‰Ì ÂÎflÿÎ ÷ı‹ … ±ÎÏÂÊ Ï‰zÎ◊a, fl…÷ ¿’Òfl, fiÁÌfltÌfi ÂÎË, ω‰ı¿ ‹ÂflÎfi, «_¿Ì ’Î_Õı, Ï’÷˘⁄ΠÏhÎ’ÎÃÌ …ı‰Î ¿·Î¿Îfl˘±ı ’˘÷’˘÷ÎfiÎ

ŒÎ‚ı ±Î‰ı·Ì ¤ÒÏ‹¿Î ¤…‰Ì »ı. Ï’Ïfl›Õ ÕˇÎ‹Î ÏŒS‹‹Î_ Á_√Ì÷ ±fi ‹Ï·¿ ±fiı ¬R›Î‹fi_ »ı. Ωı¿ı √Ì÷˘ ÏŒS‹‹Î_ ±‰fl˘‘¿ ⁄fiı »ı. ÏŒS‹fiÎ fiıflıÀfl ÷flÌ¿ı ‹ı√ÎVÀÎfl ±Ï‹÷Τ ⁄E«fiı ±‰Î… ±ÎM›˘ »ı. ±Î ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ ÏŒS‹ √HÎΉΥ »ı, ’fl_÷ ÏŒS‹‹Î_ ⁄fi÷Ì CÎÀfiα˘ ±ı Á‹›◊Ì ËÀ¿ı ˢ› ÷ı‹ ·Î√ı »ı. ±ı Á‹›ı ¤Îfl÷‹Î_ ±◊‰Î ¿˘‹Ì ÷fiΉfiÌ ±ı‰Ì ¿˘¥ CÎÀfiÎ ⁄fiÌ ËÂı ÷ıfi˘ ¤ÎB›ı … ¿˘¥ ’flΉ˘ »ı. ±ı‹ ·Î√ı »ı ¿ı ‹¬fl∞ ⁄Lfiı ÿı¢fiÎ ¤Î√·Î ±fiı ‹Ï˷α˘fiΠ¢ÊHÎfiÌ ◊Ì‹ ±ı¿ÁÎ◊ı ΩıՉ΋Î_ ÏfiWŒ‚ fỉÕuÎ »ı. -fl˘≥ÀÁ˝

ˢ·Ì‰Õ‹Î_ ÁŒ‚÷Î ’»Ì “ÿıÂÌ √·˝” Ï’˛›_¿Î «˘’flÎ ⁄˘·Ì‰Õ‹Î_ ’Î»Ì ±Î‰Ì flËÌ »ı ¤Ò

÷’Ò‰˝ Ï‹Á ‰SÕÛ ± fi ı ⁄˘·Ì‰ÕfiÌ A›Î÷fi΋ ±Ï¤fiıhÎÌ Ï’˛›_¿Î «˘’flΠˢ·Ì‰Õ‹Î_ ÁŒ‚÷Î ‹ı‚T›Î ’»Ì ˉı ⁄˘·Ì‰Õ‹Î_ ’Î»Ì ±Î‰Ì flËÌ »ı. ⁄˘·Ì‰Õ‹Î_ ±fiı¿ ÁŒ‚ ÏŒS‹˘ ¿›Î˝ ’»Ì ÿıÂÌ √·˝ Ï’˛›_¿Î «˘’flΠˢ·Ì‰Õ‹Î_ √¥ Ë÷Ì ±fiı ⁄ı ‰Ê˝ ÿflÏ‹›Îfi ˢ·Ì‰Õ‹Î_ »‰Î¥ √¥ Ë÷Ì ±fiı ˢ·Ì‰Õ‹Î_ ÀÌ‰Ì Â˘ “@‰˘„LÀ¿˘”fiÌ ÁŒ‚÷Î ’»Ì CÎflCÎfl‹Î_ ΩHÎÌ÷Ì ⁄fiÌ √¥ Ë÷Ì. CÎHÎÎ ⁄‘Î ±ı‰˘ÕÛ˚Á ±fiı ’˛Â_ÁÎ ‹ı‚T›Î ’»Ì À˘«fiÎ_ ‹ı√ıÏ{fi˘fiÎ_ ¿‰fl’ı… ’fl ’HÎ «‹¿Ì Ë÷Ì. ˉı Á‹fl ˢ·ÌÕı ÿflÏ‹›Îfi ÷ı Õ˚‰ıfi FˢLÁfi ÁÎ◊ı ÏŒS‹ “⁄ı‰˘«”‹Î_ «‹¿Âı. ’˘÷ÎfiÌ ’Ëı·Ì ˢ·Ì‰Õ ÏŒS‹ “⁄ı‰˘«”fiÌ Ïfl·Ì{ 26‹Ì ‹ı±ı ◊›Î ’»Ì ÷ı ’Î»Ì ⁄˘·Ì‰Õ‹Î_ ’fi— ±Î√‹fi ¿flÂı. ±Î ‰¬÷ı Ï’˛›_¿Î «˘’flÎ ±Îfl΋fiÎ ‹ÒÕ‹Î_ »ı ±fiı ‰ı¿ıÂfi ’ÁÎfl ¿fl‰Î ≥„L՛Π±Î‰Ì flËÌ »ı. ’˘÷ÎfiÌ ±Î√·Ì ⁄˘·Ì‰Õ ÏŒS‹ ‹ÎÀı ÷ı “Ï’L¿”fiÎ ÏÕflı¿Àfl ±Ïfifl© fl˘› «˙‘flÌfiı ‹‚Âı. ’˘÷ÎfiÌ Ë˘‹ ’˛˘Õ@Âfi ÏŒS‹ ‹ÎÀı ±Ïfifl© fl˘› «˙‘flÌ ÁÎ◊ı Ï’˛›_¿Î±ı ÀÎ≥-±’ ¿›* »ı. ±Î ÏŒS‹‹Î_ Ï’˛›_¿ÎfiÎ fl˘· ωÂı ‹ÎÏË÷Ì ‹‚Ì fi◊Ì. μS·ı¬fiÌ› »ı ¿ı Ï’˛›_¿Î «˘’flÎ »ıS·ı »ıS·ı ’˛¿Î {ÎfiÌ ÏŒS‹ “…› √_√Î…·”‹Î_ fi…flı ’ÕÌ Ë÷Ì, ±Î ÏŒS‹ ⁄˘@Á±˘ÏŒÁ ’fl ÏfiWŒ‚ √¥ Ë÷Ì ÷ı ±·√ ‰Î÷ »ı. Ωı¿ı ÷ı ‰¬÷ı Ï’˛›_¿Î ˢ·Ì‰Õ‹Î_ ’˘÷ÎfiÎ ÀÌ‰Ì Â˘fiÎ ’˛«Îfl‹Î_ T›V÷ flËÌ Ë÷Ì. Ëη‹Î_ Á_…› ·Ì·Î ¤HÎÂ΂Ì, flοı ‹ËıflÎ …ı‰Î ÏÕflı@Àfl˘ ÁÎ◊ı ÷ıfiÎ ±Î√Î‹Ì ’˛˘…ı@À ωÂı ‰Î÷«Ì÷ ◊¥ flËÌ »ı. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

±ıÏ’˛· 28, 2017 à April 28, 2017 á fl…fiÌ¿<‹Îfl ’_ÕuÎ

◊˘

ÕÎ ‹ÏËfiÎ ’Ëı·Î_ √<…flÎ÷Ì-±_√˛ı∞ ±¬⁄Îfl˘‹Î_ ±ı¿ ‹Ëk‰fiÎ Á‹Î«Îfl ’˛√À ◊›Î Ë÷Î. Ωı¿ı ±ı ±…‰Î‚ÎfiÎ fiÏË, ’HÎ ±_‘ÎflÎfiÎ Ë÷Î. ‰·ÁÎÕ fi∞¿fiÎ ‘fl‹’<fl √΋fiÌ lÌ‹ÿ flÎ…«_ƒ ±Îl‹ Á_«ÎÏ·÷ ˢ„V’À·‹Î_ fi∞¿fiÎ ±ÎÁ·˘HÎÎ √΋fiÎ_ fi‰ …ıÀ·Î_ ±ÎÏÿ‰ÎÁÌ jÎÌ-’<flÔÊ˘ ±Î_¬ı ‹˘Ï÷›ÎfiÎ ¿ÎflHÎı ŒflÌ ‰‚ı·Ì {Î_¬’ ÿÒfl ¿flΉ‰Î √›Î_ Ë÷Î_ fiı {Î_¬’fiÌ …B›Î±ı ◊˘Õ˘ ±…‰ÎÁ ÷˘ Â<_, ’HÎ fi›˘˝ ±_‘¿Îfl ·¥fiı ’λÎ_ ±ÎT›Î_. ±ı‹ ÷˘ ±Î ⁄‘Î_ … ¿‹¤Î√̱˘fiÎ_ ±˘’flıÂfi ±Î‘<Ïfi¿ ·ı{fl ’©Ï÷◊Ì ÁΉ ‹Œ÷fiÎ ‘˘flHÎı ¿flÌ ±Î’‰Î‹Î_ ±ÎT›Î_ Ë÷Î_, ’HÎ fi ΩHÎı Â<_ ◊›<_ ¿ı ±ı ⁄‘Î_ ±_‘Îfl_ ·¥fiı ’λÎ_ Œ›ÎÛ_. ±_‘¿Îfl ÷˘ ‹Œ÷ ‹‚ı ÷˘› ¿˘¥±ı ·ı‰Îfi˘ fi ˢ›. ˉı Á‹√˛ ‹Î‹·ÎfiÌ ÷’ÎÁ «Î·Ì flËÌ »ı. ÷’ÎÁ ÷ÎflHÎ ±Î’Ì Â¿Âı, ÷ı… ’λ\_ fiÏË ±Î’Ì Â¿ı. lÌ‹ÿ flÎ…«_ƒ ˢ„V’À·fiÌ ÏfiqΠωÂı ¿˘¥ Â_¿Î fi ˢ›, ’HÎ Á‰Î· ÷⁄Ì⁄Ì ¿˙ÂS›, fiıh΋ÏHÎfiÌ √<HΉkÎÎ ÷◊Î ’>‰ÛÁ_¤Î‚ ±fiı ’çÎ÷ Á_¤Î‚fi˘ »ı. ¬ıfl, ÷’ÎÁfiı ±_÷ı …ı ΩHΉΠ‹‚ı ÷ı, ’fl_÷< ±ıfiÎ ¿ÎflHÎı √΋ÕÎ_fiÌ Ïfi‘Ûfi, ±√‰Õ√˛V÷ ’˛ΩfiÎ ±_‘Î’ÎÏfi‰ÎflHÎfiÎ ZÎıhÎı ¿Î‹ ¿fl÷Ì ⁄Ì∞ Á_V◊α˘fiÌ √Ï÷ωϑ ¬˘fl_¤ı fi «Õ‰Ì Ωı¥±ı. √<…flÎ÷‹Î_ ±Î‰Ì ±fiı¿ Á_V◊Î ±fiı Õ˘@ÀÁÛ »ı. ˉı ÷˘ ±Î ÿÏfi›Î‹Î_ fi◊Ì ±ı‰Î flÎ…¿˘À ’ÎÁıfiÎ ‰Ìflfi√flfiÎ Õ˘. ωÎfi_ÿ ±K‰›<*, fiı‰<_ ‰ÊÛfiÌ ™‹flı› ¿Î›Ûfl÷ ±ÎHÎ_ÿ ’ÎÁıfiÌ Ï«¬˘ÿflÎfiÌ Ï‰flÎÀ ±Î≥ ˢ„V’À·fiÎ Õ˘. fl‹HÎÌ¿·Î· ÿ˘ÂÌÁ ’HÎ ±ı ˉı Ë›Î÷ fi◊Ì, fi‰ÁÎflÌfiÌ fl˘ÀflÌ ±Î≥ ≥„LVÀÀu>ÀfiÎ Õ˘. ±Â˘¿ l˘Œ, ±Ã‰ÎÏÕ›ÎfiÎ ÿfl ⁄<‘‰Îflı ‹Î-⁄Î’fiÌ V‹ÚÏ÷‹Î_ ¿˘¥fiı ’HÎ Ïfi—Â<S¿ ±Îı’flıÂfi ¿flÌ ±Î’÷Î ±‹ÿΉÎÿfiÎ ‹ÏHÎfi√flfiÎ Õ˘. Á<¤ÎÊ ÿ‰ı.... ±Î‰Ì «ıÏflÀı⁄· ˢ„V’À· √flÌ⁄˘fiÎ ±_‘Î’Î ÁÎ◊ı ⁄Î◊ ¤ÌÕı »ı, ’HÎ ±Î Áı‰Î’˛‰ÚÏkÎ ±Ï÷ ¬«ÎÛ‚ »ı. CÎHÎÎfiı ±’›Â ’HÎ ±’Ήı »ı. ÿÎ÷ÎfiÌ ‹ÿÿ ‰√fl ¬«Ûfiı ’ˢ_«Ì ¿Î÷<_ fi◊Ì. ±Î‹ »÷Î_ ±Î Áÿ˚¿Î›Û «Î·ı »ı. ωf‰fiÎ ±Ï‰¿ÏÁ÷ ¿ı ±S’ω¿ÏÁ÷ ÿı¢‹Î_ √flÌ⁄Ì ±fiı ±Îfl˘B› Áı‰Î±˘fiÎ ±¤Î‰ı ∞‰÷Î ·˘¿˘fiÎ Á_¤Ï‰÷ ±_‘Î’Î Á΋ı ·Õ‰ÎfiÎ ºœ Ïfi‘ÎÛfl ÁÎ◊ı ωÿı‹Î_ ‰ÁÌ √›ı·Î ¤Îfl÷Ì›˘ (±ıfi±Îfl±Î≥)fiÌ ±ı¿ Á_V◊Î ±‹ıÏfl¿ÎfiÎ

á ¤ÎÀÌ ±ıfi.

√

…flÎ÷ flÎF›fiÎ ÏÂZÎHΠω¤Î√ ¶ÎflÎ Á‹√˛ flÎF›‹Î_ Ï…S·ÎfiÌ hÎHÎ lıWÃ÷‹ ±fiı ±ÁΑÎflHÎ V¿>·fiı ’˛Ï÷‰Ê˝ C΢ÏÊ÷ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì ±ı‹Î_ Á‰˝lıWà Â΂Π÷flÌ¿ı ωzΤÎfl÷Ì, ‰Î_¿Îfiıfl Á_«ÎÏ·÷ lÌ‹÷Ì ±ı·. ¿ı. Á_CÎ‰Ì μ. ‹Î. ¿L›Î ωzη›fi˘ Á‹Î‰ı ◊Λ »ı. ±Î◊Ì Â΂Îfiı ÷˘ √˙fl‰ ’˛ÎMÔ÷ ◊›_ … »ı, ÁÎ◊˘ÁÎ◊ ‰Î_¿Îfiıfl ÷◊Î ‹˘fl⁄Ì Ï…S·Îfi_ ’HÎ fi΋ fl˘Âfi ◊›_ »ı. ±Î ωÏÂWÀ ÁL‹ÎfifiÌ ÁÎ◊ı ’˛◊‹ ø‹ı ±Î‰fiÎflÌ Â΂Π÷flÌ¿ı wÏ’›Î ’Î_« ·Î¬fiÌ fl¿‹ ’HΠωzÎ◊a μI¿Ê˝ ‹ÎÀı ’˛ÎMÔ÷ ◊¥ »ı. ‰Î_¿ÎfiıflfiÌ ±I›Î‘Ïfi¿ Â΂Îfi_ »ıS·Î hÎHÎ_ ‰Ê˝◊Ì 80 À¿Î μ’fl ’ÏflHÎ΋ ±Î‰ı »ı. ˆZÎÏHο ’©Ï÷ ±’fiΉ‰Î ÁÏË÷ ±Î Â΂΋Î_ Á_V¿Îfl, Á_√Ì÷, ›˘√ ±fiı fiˆÏ÷¿ ‹ÒS›˘fiı Ω‚‰Ìfiı ±P›ÎÁ ¿flΉ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. Á‹ÎΩı’›˘√Ì ⁄Î⁄÷˘fiÌ ÁÎ◊ı ’›Î˝‰flHÎfiÌ flZÎÎ ±fiı ÷ıfi_ Á_‰‘˝fi ±ı ‹Ò‚¤Ò÷ ωʛ˘ Á_√Î◊ı Á‰Î*√Ì Ï‰¿ÎÁ, Â΂ÎfiÌ ÏÁÏ©±˘, ±Î«Î›˘˝fi_ ‹fi˘‰·HÎ, ωzÎ◊a-‰Î·Ì±˘ ÷◊Î Á‹Î… ÁÎ◊ı Â΂ÎfiÌ ÁˤÎÏ√÷Î …ı‰Ì ±fiı¿ ⁄Î⁄÷˘fiı K›Îfi‹Î_ flάÌfiı Â΂ÎfiÌ Á‰˝lıWÃ÷Î fiyÌ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±Î Â΂Îfiı Ï…S·ÎfiÌ lıWà Â΂Π÷flÌ¿ı ’˛ΩÁkÎο ’‰ı˝ ÁË¿Îfl‹_hÎÌ ¶ÎflÎ ÁL‹Îfi’hÎ ÷◊Î wÏ’›Î ±ı¿ ·Î¬fi˘ «ı¿ ±ıfiΛ÷ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘. ±Î Â΂ΠÏÂZÎHÎ ±fiı Á_V¿Îflfi_ …÷fi ¿flÌ Ï‰zÎ◊a±˘fi˘ Á‰Î*√Ì Ï‰¿ÎÁ ¿fl‰Î ‹ÎÀı V◊Î’fiο΂◊Ì ¿ÏÀ⁄© »ı. ±Î‹ Ωı¥±ı ÷˘ ±ı¿ μÿÎkÎ ·Z› ÁÎ◊ı ÀÎ_«Î_ ÁΑfi˘ ‰E«ı ±Î Á_V◊Îfi˘ μÿ˚¤‰ ◊›ı·˘. ±ıÏ’˛·, 1974‹Î_ ›‰Î Á_√Ãfi ‰Î_¿Îfiıfl fi΋¿flHÎ ÁÎ◊ı ±Î Á_V◊Îfi˘ μÿ˚¤‰ ◊›˘. ωω‘ Á΋ÎÏ…¿ ±fiı ˆZÎÏHο ’˛T≤Ïkα˘ ¶ÎflÎ ·˘¿¿S›ÎHÎfiÎ ’ωhÎ ›i΋Î_ ’fl˘ÏË÷fi_ ’Ïfi÷ ¿÷˝T› ⁄Ω‰Ì ›‰Î Á_√Ãfi˘±ı ’˛Îfl_Ϥ¿ ⁄ı Á_V◊Î√÷ ’˛T≤Ïk΋Î_ „V◊fl÷Î◊Ì √Ï÷ÂÌ· flËÌ ÁP›˘fiÌ ‹›Î˝ÿÎ ÷ı‹ … ¤˙Ï÷¿ ±fiı ÀÎ_«Î_ fiÎHÎο̛ ÁΑfi˘ ‰E«ı ÀˇVÀ ±ı@À Ëı Á_V◊Îfi_

7

ωω‘Î

±_‘ÎflÎ_ ŒflÌ ‰‚ı ±ı ’Ëı·Î_...

‹ıÏÕÁfi ÂËıfl‹Î_ ±„V÷I‰‹Î_ ±Î‰Ì »ı, …ı ‘Ìflı ‘Ìflı ωf‰fiÎ ±ı‰Î ÿı¢‹Î_ ’˘÷ÎfiÌ ’˛T≤ÏkÎ ÁŒ‚ flÌ÷ı ωV÷ÎflÌ flËÌ »ı, F›Î_ …L‹Ω÷ fiÏË, ’HÎ ’λ‚◊Ì ±Î‰Ì ’ÕfiÎflÎ ±_‘Î’ÎfiÌ Ï‰¿fl΂ Á‹V›Î ˢ›. ±ı Á_V◊Îfi<_ fi΋ »ı ¿˘Q⁄ıÀ O·Î≥LÕfiıÁ ŒÎμLÕıÂfi. ±ı‹Î_ ‹˘ÀÎ ¤Î√ı √<…flÎ÷̱˘ ˢ‰Î μ’flÎ_÷ ⁄ÌΩ ¤Îfl÷Ì›˘ ±fiı Ï⁄fi¤Îfl÷Ì›˘ ’HÎ ’HÎ Á_¿‚Λı·Î »ı. 1984‹Î_ ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ Âw ◊›ı·Ì ±Î Á_V◊Î V◊Î’‰Îfi˘ ω«Îfl Á˙◊Ì ’Ëı·Î_ ›<Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ ±ÎıŒ ωV¿˘„LÁfifiÎ fiıhÎÂÎjÎ (±˘M◊ıS‹˘·˘∞)fiÎ ’˛˘ŒıÁfl Õ˘. Á<flı«_ƒfiı ±Î‰ı·˘. ‹>‚ μkÎfl ’˛ÿıÂfiÎ Õ˘. Á<flı«_ƒ »ıS·Î hÎHÎı¿ ÿΛ¿Î◊Ì ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ V◊Î›Ì ◊›Î »ı. ±Î ŒÎμLÕıÂfi ¶ÎflÎ ±I›Îfl Á<‘Ì‹Î_ ±ı‹HÎı ¤Îfl÷fiÌ ‹<·Î¿Î÷ ·¥fiı Á˘‚Á˘ μ’flÎ_÷ fiıhΛiÎfiÌ ÏÂÏ⁄fl ¿flÌ »ı. ÁÎÕÎ ’Î_« ·Î¬ ÿflÿÌfiı ÷’ÎV›Î »ı ±fiı Á‰Î ·Î¬ …ıÀ·Î fiıh΋ÏHÎ ⁄ıÁÎÕÌ ±ÎM›Î »ı. ±ı‹HÎı ÿÏZÎHÎ ¤Îfl÷fiÎ ‹ÿflÎ¥‹Î_ ‹ËÏÊ˝ ±flg‰ÿfiÎ fi΋ ’fl◊Ì ±˘fl˘ ·ı⁄fiÌ V◊Î’fiÎ ¿flÌ »ı, F›Î_ ‹˘Ï÷›ÎfiÎ ±Îı’flıÂfi‹Î_ ‰’flÎ÷Î ≥LÀˇÎ ±˘@›<·fl ·ıLÁ ±fiı Á>«ÁÛ (ÀÎ_¿Î ·ı‰ÎfiÌ Á΋√˛Ì)fi<_ μI’Îÿfi ◊Λ »ı. ±ËŸ ÿfl ‰Êı˝ ±ı¿Á˘ ’_«˘÷ıfl ·Î¬ ·ıLÁfi<_ ±fiı ÿÁ ·Î¬ Á>«ÁÛfi<_ μI’Îÿfi ◊Λ »ı. ±L› μI’Îÿ¿˘ ¿fl÷Î_ ’Õ÷fl g¿‹÷ı ±Î ·ıLÁ ±fiı Á>«ÁÛ ±ÎÏ◊˝¿ flÌ÷ı fi⁄‚Î ±ı‰Î 120◊Ì ‰‘< ÿıÂfiı ’>flÎ ’ÎÕı »ı. ¿˘Q⁄ıÀ O·Î≥LÕfiıÁ ŒÎμLÕıÂfi ¶ÎflÎ ¤Îfl÷ μ’flÎ_÷ όϷ’Î≥LÁ, ±ÎÏ¡¿Î ±fiı ÿÒfl ’>‰ÛfiÌ Áı‰Î¤Î‰ı ¿Î‹ ¿fl÷Ì fiıhÎfl˘√fiÌ

Á_V◊α˘fiı ÿÁ ·Î¬ Õ˘·fl◊Ì ‰‘< fl¿‹fiÌ ‹ÿÿ ’>flÌ ’ÎՉ΋Î_ ±Î‰Ì »ı. ωÀÎÏ‹fi-±ıfiÌ ∂HÎ’fiı ¿ÎflHÎı {ıfl˘M◊ıÏ·Q›Î (ºÏpZΛ) fl˘√◊Ì ’ÌÕÎ÷Î_ ⁄΂¿˘fiı ±Î ŒÎμLÕıÂfiı ÁÎfl‰Îfl ±Î’Ì »ı. Õ˘. Á<flı«_ƒ ¤·ı μkÎfl ’˛ÿıÂfiΠˢ›, ’HÎ ±ı‹fiÌ ÁÎ◊ı …ı ¬‹÷Ì‘fl ÁÎ◊̱˘ »ı ±ı ‹˘ÀÎ ¤Î√ı √<…flÎ÷Ì »ı. Õ˘. Á<flı«_ƒfiÎ ’Õ˘ÂÌ ±fiı Ï‹hÎ Õ˘. ±„f‰fi ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ … ωA›Î÷ ¿ÎÏÕ˝›˘·˘Ï…VÀ »ı ±fiı ±ı‹fiÎ ⁄fiı‰Ì Õ˘. ›Â‰_÷ ’Àı· ‹>‚ ±ÎHÎ_ÿfiÎ, ’HÎ ±ÎÏ¡¿ÎfiÎ fiˆfl˘⁄Ì‹Î_ Õ˘@Àfl »ı. ±Î‹ ÷˘ Õ˘. ›Â‰_÷ ’˘÷ÎfiÎ_ ’<hÎ-’<hÎÌfiı ¿ı Á΂ÎfiÎ ’Ïfl‰Îflfiı ‹‚‰Î ±‹ıÏfl¿Î Ω› I›Îflı I›Î_ Õ˘. Á<flı«_ƒfiÌ ‹<·Î¿Î÷ ’˘÷ÎfiÎ ÁÎ‚Î Õ˘. ±„f‰fifiÎ Ï‹hÎ ±fiı ’Õ˘ÂÌ Ë˘‰ÎfiÎ ¿ÎflHÎı ◊Λ. ±Î‰Ì … ±ı¿ ‹<·Î¿Î÷‹Î_ Õ˘. Á<flı«_ƒı ¿˘Q⁄ıÀ ŒÎμLÕıÂfifiı ωf‰fiÎ ±ÎÀ·Î ⁄‘Î ÿı¢fiı ·Î¤Î„L‰÷ ¿›ÎÛ, »÷Î_ √<…flÎ÷‹Î_ Ë∞ ¿_¥ ¿flÌ Â¿Î›<_ fi◊Ì ±ıfi˘ ÁËı… ‰Á‰Á˘ T›@÷ ¿›˘˝ Ë÷˘. ±ı … ±flÁ΋Î_ Õ˘. ›Â‰_÷ ±fiı ±ı‹fiÎ ±Î‰Î ¿Î›Û‹Î_ ÁÎ◊ ’<flΉ÷Ì ’IÔfiÌ Á<flı¬Î⁄Ëıfifiı flÎ…V◊ÎfifiÌ ÁflËÿ ’ÎÁı ±Î‰ı·Î ‹ıCÎfl…fiÎ ±ÎÏÿ‰ÎÁÌ, ‰√ıflıfiÌ Áı‰Î ¿fl÷Ì Á_V◊Î …·Îfl΋ ±Îfl˘B› Áı‰Î ÀˇVÀfiÌ ΩHÎ Ë÷Ì. ±ı ÀˇVÀ ÁÎ◊ı Á_¿‚Λı·Î Õ˘. ⁄_Á̤Υ ’Àı·, ±Â˘¿¤Î¥-¿Î_Ï÷¤Î¥ √Î_‘Ì ‰√ıflı ÁflÁ ¿Î‹√ÌflÌ ⁄Ω‰÷Î Ë÷Î ±ıÀ·ı Õ˘. Á<flı«_ƒfiı ±ı Á_V◊Î ¶ÎflÎ √<…flÎ÷‹Î_ fiıhÎF›˘÷fi<_ ¿Î›Û Âw ¿fl‰Îfi<_ Á>«fi ‹Y›<_. ’»Ì ÷˘ ⁄‘<_ ŒÀÎŒÀ ◊‰Î ‹Î_Õu<_. Áfl¿Îflı ÁkÎΉÎfl flÌ÷ı ΩËıfl ¿flı·Î ±Î ÕÎ¿Û {˘fi-±_‘ÎflÎ ‹<·¿fiÌ …·Îfl΋ ±Îfl˘B› Áı‰Î ÀˇVÀ ˢ„V’À·‹Î_ Á˙’˛◊‹ 2006fiÌ 12‹Ì Œı⁄˛<±Îfḻı hÎHÎ Ïÿ‰ÁÌ› fiıh΋ÏHÎ ¿ıQ’ ›˘…‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ ±fiı ±ı‹Î_ ÁΉ Ïfi‘Ûfi, ±⁄‘ ±ı‰Î ÁÎ÷Á˘ ’Î_hÎÌÁ …ıÀ·Î ÿflÿ̱˘±ı ±_‘¿Îfl‹Î_◊Ì ±…‰ÎÁfi˘ flÎË ¤ÎY›˘. ±Î‰Î Á_¤Ï‰÷ ÿflÿ̱˘fiı ’˘÷ÎfiÌ Ω÷ı ÷˘ ‹ıCÎfl… Á<‘Ì ±Î‰‰Îfi<_ Á>{ı fiÏË ±ıÀ·ı ¿ıQ’fiÎ ±Î›˘…fi ’Ëı·Î_ ÀˇVÀfiÌ ±ıQO›<·LÁ ±Î…\⁄Î…\fiÎ_ √΋ÕÎ_ ¬>_ÿÌ ±Î‰Ì, ’»Ì ±Îı’flıÂfi ’Ëı·Î_ ·Î‰‰Î ±fiı ±˘’flıÂfi ’»Ì ±ı‹fiÎ CÎflı ’fl÷ ¿fl‰Î Á<K‘Î_fiÌ T›‰V◊Î ’HÎ √˘Ã‰Ì. μ’flÎ_÷, ‹ÏËfi˘ «Î·ı ±ıÀ·<_

±fiÎ…, ‘˘÷Ì ¿ı ÁÎÕÌ, ÷ı·-CÎÌ ÁÎ◊ı ⁄_‘Ή‰ÎfiÌ √˘Ã‰HÎ ’HÎ ¿flÌ ÿÌ‘Ì. ‹ıCÎfl…fiÎ ¿ıQ’fiÌ ±Î …⁄flÿV÷ ÁŒ‚÷Î◊Ì ’˛ıflÎ¥fiı ⁄Ì…ı ‰Êı˝ ’HÎ ¿ıQ’ ¿›˘˝ ±fiı hÎÌΩ ‰Êı˝ ÷˘ 2008‹Î_ …·Îfl΋ ±Îfl˘B› Áı‰Î ÀˇVÀfiÌ ±Î ˢ„V’À·‹Î_ ±Î≥ ‰˘ÕÛ ’HÎ ¬Õ˘ ¿flÌ ÿÌ‘˘. ±ı ’»Ì √›Î ‰Êı˝ ’HÎ fiıhÎÏ«Ï¿IÁ¿ Õ˘. ËÌflıfi Ïfifi΋αı 800 ÿflÿÌfiÌ ±Î_¬‹Î_ ωfi΋>S›ı fiıh΋ÏHÎfi<_ ±Îfl˘’HÎ ¿›<*. Ë‹HÎÎ_ ’HÎ 14‹Ì Œı⁄˛<±Îfḻı ‹˘ÀÎ ’Λı ¿ıQ’fi<_ ±Î›˘…fi ◊›<_ Ë÷<_, …ı‹Î_ ÿflı¿ ÿflÿÌfiı ±Î ‰¬÷ı ÿfl ‰Êı˝ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰÷Î_ flÎÂfi-¤˘…fi ‰√ıflıfiÌ Á√‰Õ μ’flÎ_÷ ±’ÛHÎ ŒÎμLÕıÂfi ÷flŒ◊Ì …^fiÎ ¿’ÕÎ_fiÌ ±ı¿ ±ı¿ ΩıÕ ’HÎ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. ’>F› ‹˘flÎflÌ⁄Î’< ±ËŸ ±ÎT›Î I›Îflı ±ı‹HÎı Á_V◊Îfiı fiıhÎ÷Ì◊Û ÷flÌ¿ı ±˘‚¬Î‰Ìfiı «flHÎı ‘flΛı·<_ ¿Â<_ ·ı‰Îfiı ⁄ÿ·ı Á΋ı◊Ì ’Î_« ËΩfl wÏ’›Î ±Î’Ìfiı √›Î! ‹˘ÕÎÁÎ◊Ì ‹ÎhÎ ‰ÌÁ Ï¿·˘‹ÌÀfl ÿÒfl ±Î‰ı·Î ‹ıCÎfl… √΋fiÌ ±Î ˢ„V’À· ±Î‹ ÷˘ ¤›_¿fl fiÎHÎΤÌÕ ‰E«ı ’˛Á>Ï÷ ±fiı jÎÌfl˘√, xÿ›fl˘√ ±fiı ÁÏ…˝¿· ω¤Î√ √flÌ⁄˘ ‹ÎÀı «·Î‰ı »ı, ’fl_÷< ¿˘Q⁄ıÀ O·Î≥LÕfiıÁ ŒÎμLÕıÂfifiı ±ıfiÎ fiıhÎfl˘√ ‰˘ÕÛfiı Ωı÷Ωı÷Î_‹Î_ ⁄Ì∞ ˢ„V’ÀSÁ ‹ÎÀı fl˘·‹˘Õı· ⁄fiÎ‰Ì ÿÌ‘˘. ‹ıCÎfl… μ’flÎ_÷ Á‹√˛ √<…flÎ÷‹Î_ ¿˘Q⁄ıÀ O·Î≥LÕfiıÁ ŒÎμLÕıÂfiı ’˘÷ÎfiÌ ¿Î‹√ÌflÌ Ï‰¿ÁÎ‰Ì »ı. 1972-73‹Î_ Õ˘. ›Â‰_÷ ’Àı·ı Áı‰Î‹>Ï÷˝ ‹‘fl ÀıflıÁÎfiÎ ±ÎẨÎÛÿ ‹ı‚T›Î Ë÷Î ±fiı I›Îfl◊Ì ±ı Áı‰ÎfiÌ Ë˘À·Î≥fi (±Î ‹‘flfiÎ ÂOÿ˘ »ı) ⁄fiÌ flèÎÎ »ı. ±Î ±‹ıÏfl¿fi ŒÎμLÕıÂfifi_ ‹<A› K›ı› ±ı¿◊Ì » ‰ÊÛfiÎ ⁄΂¿˘‹Î_ ’˘ÊHÎ ¿ı ±’˘ÊHÎfiı ¿ÎflHÎı ±Î‰Ì ’Õ÷˘ ±_‘Î’˘ fl˘¿‰Îfi˘ »ı. ±Î ‹ÎÀı Õ˘. ›Â‰_÷ ’Àı· √<…flÎ÷¤flfiÎ Áı‰Î¤Î‰Ì ±Î≥ V’ıÏ›ϷVÀ˚Á ±fiı Á_V◊α˘ ÁÎ◊ı ÁË›˘√ ÁÎ‘Ì flèÎÎ »ı ±fiı ⁄Ë …·ÿÌ ’>flÎ √<…flÎ÷-Á˙flÎpˇfiı ±Î‰flÌ ·ı‰ÎfiÌ ±ı‹fiÌ fiı‹ ±fiı ÷ˆ›ÎflÌ ⁄LÔfiı »ı. á ·ı¬¿ ÁÎÏËI›¿Îfl ±fiı ’hοÎfl »ı.

Cell:-95580 62711, Email: rajnikumarp@gmail. com ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

√…flÎ÷fiÌ lıWà Â΂Η ‰Î_¿ÎfiıflfiÌ Ï‰zΤÎfl÷Ì Â΂Î

∂Ï‹˝·Î⁄Ëıfi ±ÎÂfl

·Ï·÷ ‹Ëı÷Î

flÏ…VÀˇıÂfi ¿flÎT›_. ¥. Á. 1977‹Î_ ⁄΂ ¿ı‚‰HÎÌ ±ı μÿÎkÎ ÏÂZÎHÎfi˘ ’Λ˘ »ı ±ı ω«Îfl ÁÎ◊ı ⁄΂¿˘fiÎ T›„@÷I‰fi_ Á‰Î*√Ì CÎÕ÷fl »ı¿ ’˛Îfl_Ϥ¿ ¿Î‹◊Ì … ◊Λ ±ı‰Î Á_¿S’◊Ì ±˘√VÀ, 1977‹Î_ ÏÂÂ‹_ÏÿflfiÌ V◊Î’fiÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì ±fiı 1999‹Î_ ¿L›Î±˘fiÎ ±·√ ωzη›fiÌ ‹Î√ ∂¤Ì ◊÷Î_ lÌ‹÷Ì ·Î¤⁄Ëıfi ¬Âη¤Î¥ Á_CÎ‰Ì ‹ÎK›Ï‹¿ ¿L›Î ωzη›fi˘ ÁÒ›˘˝ÿ› ◊›˘. ±Î ¿L›Î ωzη›‹Î_ ’˛Îfl_¤¿Î‚◊Ì … ¿L›Î±˘fiÎ Á‰Î*√Ì Ï‰¿ÎÁ ‹ÎÀı ±fiıflÌ ‹Î‰…÷ ·ı‰Î‹Î_ ±Î‰Ì. ±Î Â΂΋Î_ lıWà ¿L›Î¿ı‚‰HÎÌ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. V◊Î’fiο΂◊Ì … 90 À¿Î◊Ì μ’fl ÁflıflΠ⁄˘ÕÛfi_

’ÏflHÎ΋ ‹ı‚‰Ì Â΂αı fi‰Ì ±Î¤Î ’˛ÁflΉÌ. Â΂ÎfiÌ Ï‰zÎÏ◊˝fi̱˘fi˘ f‰ı÷ ⁄√·ÎfiÌ ’Î_¬ …ı‰˘ ÕˇıÁ ±fiı ¿ıÁflÌ ÿ’|˘ ±·√ ÷flÌ ±Î‰ı. ‰Î_¿ÎfiıflfiÌ Ï‰zΤÎfl÷Ì Á‹√˛ Ï…S·Î‹Î_ lıWà Â΂Π÷flÌ¿ı ∂’ÁÌ ±Î‰Ì. ÁÎÏË„I›¿ V’‘ν±˘, fl‹÷√‹÷ V’‘ν±˘, «ÎÏflh› CÎÕ÷fl ±_√ıfiÌ V’‘ν±˘ ÷◊Î V‰Ï‰¿ÎÁ ‹ÎÀıfiÌ Ï‰Ï‰‘ ’˛T≤Ïkα˘◊Ì Â΂΋Î_ ωzÎ◊afi_ Á‰Î*√Ì CÎÕ÷fl - ¤HÎ÷fl ◊‰Î ·ÎB›_. Â΂ÎfiÌ ±‹ÒS› ’˛T≤ÏkÎ◊Ì ’˛ıflÎ¥fiı ÷ı Á‹›ı flÎ…¿˘À Ï…S·Î‹Î_ ±Î Â΂ΠË÷Ì ÷ı◊Ì Ï…S·ÎfiÌ lıWà Â΂Îfi˘ ±ı‰˘ÕÛ 2007 ±fiı Ï…S·ÎfiÌ Ïfi‹˝‚ Â΂Îfi˘ ±ı‰˘ÕÛ 2008‹Î_ ±ıfiΛ÷ ◊›˘. Â΂ÎfiÎ_ ’˛‘ÎfiΫΛ˝ ∂Ï‹˝·Î⁄Ëıfi ±ÎÂflfiı ‰S·¤ ¿L›Î¿ı‚‰HÎÌ ‹_Õ‚, flÎ…¿˘À ¶ÎflÎ “lıWà ÏÂZÎHÎ ’ÎÏfl÷˘ÏÊ¿ 2007” ±ıfiΛ÷ ◊›˘. ±Î μ’flÎ_÷ ‰Ê˝ 2004 ÷◊Î ‰Ê˝ 2011 ÿflÏ‹›Îfi ⁄ı ‰¬÷ Â΂αı ±ıÁ±ıÁÁÌ ⁄˘ÕÛfi_ 100 À¿Î ’ÏflHÎ΋ ’˛ÎMÔ÷ ¿flÌ ‰Î_¿Îfiıflfi_ √˙fl‰ ‰‘Λ* »ı. ±Î Â΂ÎfiÌ ⁄΂α˘ Ï«hÎV’‘ν, ’˛ffi ‹_«, fl‹÷√‹÷, Ïfi⁄_‘‰@I≤I‰, ±ı¿ ’ÎhÎÌ ±Ï¤fi›, flÎÁ-√fl⁄Î …ı‰Ì

V’‘ν±˘‹Î_ Ï…S·Î-flÎF›-flÎWÀˇÌ› ¿ZÎÎ Á‘Ì Ï‰…ı÷Î ◊›ı·Ì »ı. ’Ïç‹Ì Á_V¿ÚÏ÷fiÎ ’˛‰ÎË‹Î_ ±Î Â΂ÎfiÌ Ï‰zÎ◊a ÁflÌ fi Ω› ÷ı ‹ÎÀı Á÷÷ ΩB≤Ï÷ flά‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ±fiı ¤Îfl÷Ì› Á_V¿ÚÏ÷fiı Ëo‹ıÂÎ_ ’˛Î‘ÎL›÷Î ±Î·ı »ı. ⁄΂α˘fiı B≤ˢ’›˘√Ì ÷η̋ ’HÎ ±’Λ »ı. ‰Îfi√Ì V’‘ν, Á·ÎÕ V’‘ν, ÁÎÕÌ’Ïfl‘Îfi V’‘ν, ¿ıÂ√Ò_◊fiÁ¢¤fi-fl_√˘‚Ì V’‘ν±˘ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. Â΂Îfi_ ·Z› ωzÎÏ◊˝fiÌfi˘ Á‰Î*√Ì Ï‰¿ÎÁ »ı. ±Î ω¿ÎÁfiÌ ¿ıÕÌ ’fl Á÷÷ ±Î√‚ ‘’‰Î ‹ÎÀı ’˛Ï÷‰Ê˝ ±fiı¿ ‹ËÎfi¤‰˘fiÎ_ ’˛‰«fi˘fi_ ±Î›˘…fi ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±Î ÀˇVÀfiÎ ’˛‹¬ ±fiı ’Ò‰˝ ÁÎÁ_ÿ ·Ï·÷¤Î¥ ‹Ëı÷Îfi_ ˆZÎÏHο ‹Î√˝ÿ½fi ±Î«Î›˘˝ ±fiı ωzÎÏ◊˝fi̱˘fiı fi‰Ì ÏÿÂÎ ±Î’ı »ı. ±Î Â΂΋Î_ ±Î«Î›˘˝ ÏÂZÎHÎfiı ’˘÷ÎfiÎ T›‰ÁΛ fiÏË, ’fl_÷ ¤„@÷ ÷flÌ¿ı V‰Ì¿Îflı »ı ±fiı ±ıÀ·ı … Â΂ΠÏfifl_÷fl ’˛√Ï÷fiÎ_ Ϭfl˘ Áfl ¿flÌ flËÌ »ı. Ë¿ÎflÎI‹¿ ±Ï¤√‹ ±fiı Á¬÷ ’flÔÊÎ◊˝ ¿flfiÎflÌ ±Î Â΂ÎfiÎ ±Î«Î›˘˝ «˘yÁ ·Z› ÁÎ◊ı ’˘÷ÎfiÎ ¿Î›˝‹Î_ ’˛T≤ÏkÎ »ı. Â΂Îfiı ÷‹Î‹ ÀˇVÀÌ√HÎfi_ ’HÎ ‹ÒS›‰Îfi ‹Î√˝ÿ½fi ‹‚÷_ flËı »ı. ±ıÀ·_ … fiÏË, Â΂΋Î_ Á‹›Î_÷flı ±Î«Î›˘˝fiÌ ÷η̋ ωω‘ ‰√˘˝ ±fiı ⁄ıÿ˘ ¶ÎflÎ CÎÕ÷fl ◊÷_ flËı »ı. ωzΤÎfl÷Ì Â΂΋Î_ ŒÌ fiÏˉ÷˚ √flÌ⁄-Á΋ÎL› ‰√˝fiÎ_ ⁄΂¿˘fiı ‹ÒS›‰Îfi ÏÂZÎHÎ ‹‚ı ÷ı‰Ì ¬ı‰fiÎ ’HÎ flά‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±Î…ı ’˛Î≥‰ıÀ Â΂ΠÏÂZÎHÎfiÌ ËÎÀÕÌ ⁄fiÌ ±_‘ΑÒ_‘ ŒÌ ·¥ ±‹Ìfl˘fiÎ_ ⁄΂¿˘fiı μE« ‹ÒS›‰Îfi ÏÂZÎHÎ ±Î’ı »ı. ÷ıfiÌ Á΋ı ‰Î_¿ÎfiıflfiÌ Ï‰zΤÎfl÷Ì Â΂΋Î_ À˘¿fi ŒÌ ·¥ ωzÎ◊afiı ÏÂZÎHÎ ±Î’Ì ’˛√Ï÷ ÁΑ÷Î √…flÎ÷fiÌ lıWà Â΂Îfi˘ ±ı‰˘ÕÛ ’˛ÎMÔ÷ ◊›˘ »ı, …ı √…flÎ÷fiı ωzΤÎfl÷Ìfi_ √˙fl‰ ‰‘Λ* »ı. á ·ı¬¿ Ï¡·ÎLÁ Œ˘À˘-…fi˝Ï·VÀ »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

8

April 28, 2017 à ±ıÏ’˛· 28, 2017

F›˘Ï÷Ê ‹ıÊ (±.·.≥.)

±Î Á‹›√΂ΠÿflÏ‹›Îfi ±Î’fiı ÷Ï⁄›÷fiÌ ¿Î‚∞ flά‰Ì ’ÕÂı. ÂhÎ’ÌÕÎ ’…‰Âı. Ïfi¿ÀfiÎ V‰…fi˘ ÁÎ◊ı ‹÷¤ıÿ-‹fi¤ıÿ ±fiı √ıflÁ‹… ◊‰ÎfiÌ Â@›÷α˘ ’HÎ ¬flÌ …. ±fi’ıÏZÎ÷ ¬«˝ ◊‰ÎfiÌ Á_¤Î‰fiÎ ’HÎ …HÎΛ »ı. fiÎfiÎ-‹˘ÀÎ ’˛‰ÎÁfi_ ±Î›˘…fi Â@› ⁄fiÂı. ’flÿıÂ√‹fi ‹ÎÀı Á‹› Â¤ …HÎΛ »ı. ÷Î. 28, 29, 30 ÷Ï⁄›÷fiÌ ¿Î‚∞ flά‰Ì ’ÕÂı. ÷Î. 1, 2 ÁËfiÂÌ·÷Î ¿ı‚‰‰Î◊Ì ·Î¤ ◊Âı. ÷Î. 3, 4 ’˛‰ÎÁ ◊¥ ¿ı.

¿¿Û (Õ.Ë.) ±Î ÁMÔ÷ÎË‹Î_ ±Î’fiı Ï‹l ±fi¤‰˘‹Î_◊Ì ’ÁÎfl ◊‰_ ’ÕÂı. ÁMÔ÷ÎËfiÌ Âw±Î÷‹Î_ ÿflı¿ ¿Î›˝‹Î_ ÁŒ‚÷Î ‹‚÷Î_ ±Îfi_ÿfiÌ ±fi¤ÒÏ÷ ±‰U› ◊Λ, ’fl_÷ …ı‹ …ı‹ Ïÿ‰Á˘ T›÷Ì÷ ◊÷Î Ω› ÷ı‹ ÷ı‹ ‹U¿ı·Ì±˘ ‰‘÷Ì …HÎΛ. CÎflfiÎ ‰ÕÌ·˘fiÌ g«÷Î ∂¤Ì ◊‰ÎfiÌ Â@›÷α˘ ’HÎ ¬flÌ …. ÷Î. 28, 29, 30 Á΋ÎL› Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ. ÷Î. 1, 2 ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚Ìfiı ¿Î‹¿Î… ¿fl‰_ ÏË÷ΉË. ÷Î. 3, 4 ¿o¥¿ ±_Âı flÎË÷ ◊Λ ±ı‰_ ±fi¤‰Î›.

±Î ÁMÔ÷ÎË‹Î_ ±Î’ Ëfl˘Œfl˘, ’fl_÷ ‹fifiı ÂÎ_Ï÷ ¿ı ±Îfi_ÿ …HÎΛ fiÏË ÷ı‰Î Á_Ωı√˘fi_ Ïfi‹Î˝HÎ ◊‰ÎfiÌ Â@›÷α˘ ¬flÌ …. ±fi’ıÏZÎ÷ ÷◊ΠωϫhÎ ¿ËÌ Â¿Î› ÷ı‰˘ ¬«˝ ◊‰ÎfiÌ Á_¤Î‰fiÎ ’HÎ ¬flÌ …. ‰ı’Îfl-‘_‘΋Î_ ’HÎ ±Î‰¿fi_ ’˛‹ÎHÎı CÎÀ‰Î ’΋ı. fi˘¿Ïfl›Î÷ ‰√˝fiı ±L›Î›¿Îfl¿ ⁄ÿ·Ì ’HÎ ◊Λ. ’˛‰ÎÁ À΂‰˘. ÷Î. 28, 29, 30 μ«ÎÀ-μ¶ı√ flËıÂı. ÷Î. 1, 2 ¬«Î˝‚ Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 3, 4 ’˛‰ÎÁ À΂‰˘.

Ï‹◊fi (¿.».CÎ.) ÁMÔ÷ÎËfiÎ ’˛Îfl_Ϥ¿ ÷⁄y΋Î_ Ïÿ‰Á˘ Â¤ ÷◊Î ±Îfi_ÿ‹› …HÎΛ »ı. fi˘¿Ïfl›Î÷ ‰√˝fiı ⁄œ÷Ì ‹‚‰ÎfiÌ Â@›÷α˘ ¬flÌ …. fi‰_ ‰ÎËfi ¬flÌÿÌ Â¿Î›. Ï‹·fi-‹·Î¿Î÷ Â@› ⁄fiÂı, ’fl_÷ …ı‹ …ı‹ Ïÿ‰Á˘ T›÷Ì÷ ◊÷Î Ω› ÷ı‹ ÷ı‹ ÷¿·ÌŒ˘ - ’˛Ï÷¿>‚÷α˘ ‰‘÷Ì …HÎÎÂı. ‰ı’Îfl‘_‘΋Î_ ¤Î√ÌÿÎfl˘ ÁÎ◊ı ‹fiÿ—¬ fi ◊Λ ÷ıfiÌ ¿Î‚∞ flά‰Ì. ÷Î. 28, 29, 30 ÁŒ‚÷Î ‹‚ı. ÷Î. 1, 2 ±Îfi_ÿ‹› Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 3, 4 ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚‰_.

±Î ÁMÔ÷ÎË‹Î_ ±Î’fiı Ï‹l Á_Ωı√˘‹Î_◊Ì ’ÁÎfl ◊‰_ ’ÕÂı. ¬ÎÁ ¿flÌfiı ÂÎflÌÏfl¿ ’ÌÕÎ◊Ì Á_¤Î‚‰_ ’ÕÂı. fiÎfiÎ-‹˘ÀÎ ’˛‰ÎÁfi_ ±Î›˘…fi Â@› ⁄fiÂı. fi˘¿Ïfl›Î÷ ‰√˝fiı ’√Îfl‰‘Îfl˘ ‹‚‰ÎfiÌ Â@›÷α˘ ¬flÌ …. ’ÎÏfl‰ÎÏfl¿ ⁄Î⁄÷˘‹Î_ Á‹…ÿÎflÌ ±fiı ÁËfiÂÌ·÷Î◊Ì ¿Î‹ ·ı‰_ ÏË÷Î‰Ë ⁄fiÌ flËıÂı. ÷Î. 28, 29, 30 Á΋ÎL› Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ. ÷Î. 1, 2 fi˘¿Ïfl›Î÷ ‰√˝ ‹ÎÀı Â¤ Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 3, 4 Á_›‹◊Ì ‰÷˝‰_.

gÁË (‹.À.)

T≤ʤ (⁄.‰.μ.) ÁMÔ÷ÎËfiÎ ’˛Îfl_¤‹Î_ ±Î’fiÎ Ïÿ‰Á˘ Á‰˝ ’˛¿Îflı ±Îfi_ÿ‹› ’fl‰Îfl ◊Λ ÷ı‰Î ›˘√˘ …HÎΛ »ı. ω‰ÎË≥E»\¿˘ ‹ÎÀı ’HÎ Á‹› ÁÎfi¿>‚ …HÎΛ »ı. fi˘¿flÌfiÌ Â˘‘‹Î_ ˢ ÷˘ ÷ı ≥E»Î ’Ïfl’ÒHν ◊Âı. Á΋ÎÏ…¿ ’˛T≤Ïkα˘‹Î_ ΩıÕΛı·Ì T›„@÷±˘ ‹ÎÀı Á‹› Â¤ …HÎÎ÷˘ fi◊Ì. ÁMÔ÷ÎËfiÎ ±_Ï÷‹ Ïÿ‰Á˘‹Î_ ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚Ìfiı ¿Î‹¿Î… ¿fl‰_ ’ÕÂı. ÷Î. 28, 29, 30 ±Îfi_ÿ‹› Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 1, 2 Â¤ Ïÿ‰Á˘. ÷Î. 3, 4 ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚‰_.

÷·Î (fl.÷.)

T≤Ïç¿ (fi.›.) ±Î Á‹›√΂΋Î_ ±Î’fiÎ Ïÿ‰Á˘ ±Îfi_ÿ‹› ’ÁÎfl ◊Λ ÷ı‰Î ›˘√˘ …HÎΛ »ı. T›„@÷√÷ μI¿Ê˝ ◊Λ. ±fi’ıÏZÎ÷ ·Î¤ ‹‚ı. ’ÎÏfl‰ÎÏfl¿ ’˛ffi˘‹Î_ ’HÎ μ¿ı· ‹‚ı. ±Î‰¿fiÌ Á΋ı Ω‰¿fi_ ’˛‹ÎHÎ «Î· flËı‰Î ’΋Âı. ¬«˝ ’fl ±_¿< flά‰˘ ÏË÷Î‰Ë √HÎΛ. ‰ÎËfi◊Ì Á_¤Î‚‰_, ’˛‰ÎÁ À΂‰˘. ÷Î. 28, 29, 30 ±Îfi_ÿ‹› Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ. ÷Î. 1, 2 ¬«Î˝‚ Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 3, 4 ’˛‰ÎÁ À΂‰˘, ‰ÎËfi◊Ì Á_¤Î‚‰_.

¿L›Î (’.Ã.HÎ.) ±Î Á‹›√΂΋Î_ Âw±Î÷fiÎ Ïÿ‰Á˘‹Î_ ±Î’fiı ÿflı¿ ⁄Î⁄÷‹Î_ ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚Ìfiı ¿Î‹¿Î… ¿fl‰_ ’ÕÂı. ’ÎÏfl‰ÎÏfl¿ ’˛ffi˘‹Î_ ’HÎ ±Î’fiÌ ‹Ò_{‰HÎ ‰‘‰ÎfiÌ Â@›÷α˘ ¬flÌ …, ’fl_÷ …ı‹ …ı‹ Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ ÷ı‹ ÷ı‹ ¿o¥¿ flÎË÷ ◊÷Ì …HÎÎÂı. fi˘¿Ïfl›Î÷ ‰√˝fiı ⁄œ÷Ì ‹‚‰ÎfiÌ Â@›÷α˘ ¬flÌ …. ±fi’ıÏZÎ÷ ‘fi·Î¤ ’HÎ ◊Λ. ÷Î. 28, 29, 30 ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚Ìfiı ¿Î‹¿Î… ¿fl‰_. ÷Î. 1, 2 ’ÎÏfl‰ÎÏfl¿ ’˛ffi˘‹Î_ Á_¤Î‚‰_. ÷Î. 3, 4 ¿o¥¿ flÎË÷ …HÎΛ.

‘fi (¤.‘.Œ.œ.) ±Î Á‹›√΂΋Î_ ±Î’fiı ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚Ìfiı ¿Î‹¿Î… ¿fl‰_ ’ÕÂı. ÷Ï⁄›÷fiÌ ¿Î‚∞ flά‰Ì ÏË÷Î‰Ë √HÎΛ ÷ı ÏÁ‰Î›, fi˘¿Ïfl›Î÷ ‰√˝fiı ⁄œ÷Ì ‹‚÷Î_ ωÂıÊ ±Îfi_ÿ ◊Âı. fi‰_ ‹¿Îfi ¬flÌÿ‰_ ˢ› ¿ı …^fi_ ‰ı«‰_ ˢ› ÷˘ ÷ı ‹ÎÀı ’HÎ Á‹› ÁÎfi¿>‚ …HÎΛ »ı. ’˛ı‹’˛¿flH΋Î_ ’˛Ï÷¿>‚÷Î flËıÂı. ÷Î. 28, 29, 30 ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚Ìfiı ¿Î‹¿Î… ¿fl‰_ ÏË÷ΉË. ÷Î. 1, 2 fi˘¿Ïfl›Î÷ ‰√˝fiı ·Î¤ ◊Λ. ÷Î. 3, 4 Á΋ÎL›-Ï‹l Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ.

‹¿fl (¬.….) ÁMÔ÷ÎËfiÎ Âw±Î÷fiÎ Ïÿ‰Á˘fiı ⁄Îÿ ¿fl÷Î_ ⁄οÌfiÎ Ïÿ‰Á˘‹Î_ μkÎfl˘kÎfl ±Îfi_ÿ‹Î_ ±Ï¤T≤Ï© ◊Λ ÷ı‰Î ›˘√˘ …HÎΛ »ı. ÷flH΢ ‹ÎÀı Á‹› ωÂıÊ ÁÎfi¿>‚ …HÎΛ »ı. ‰ı’Îfl-‘_‘΋Î_ ’HÎ ±Î‰¿fi_ ’˛‹ÎHÎ …‚‰Î›. fiÎfiÎ-‹˘ÀÎ ’˛‰ÎÁfi_ ±Î›˘…fi Â@› ⁄fiÂı. Ï‹·fi-‹·Î¿Î÷ Â@› fỉÕı. ÷Î. 28, 29, 30 ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚Ìfiı ¿Î‹¿Î… ¿fl‰_. ÷Î. 1, 2 ±Îfi_ÿ‹› Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ. ÷Î. 3 ·Î¤‹› Ïÿ‰Á. ÷Î. 4 Â¤ ¿Î›˝ ◊Λ.

¿_¤ (√.Â.Á.Ê.) ±Î Á‹›√΂΋Î_ ±Î’fiı Ï‹l Á_Ωı√˘‹Î_◊Ì ’ÁÎfl ◊‰_ ’ÕÂı. ’˛Îfl_Ϥ¿ ÷⁄y΋Î_ ±Îfi_ÿ‹› Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ, ’fl_÷ …ı‹ …ı‹ Ïÿ‰Á˘ ‰Ì÷÷Î Ω› ÷ı‹ ÷ı‹ ‹U¿ı·Ì±˘ ±fiı ’˛Ï÷¿>‚÷α˘fiÌ ’fl_’flÎfi˘ ±fi¤‰ ◊‰ÎfiÌ Â@›÷α˘ ¬flÌ …. ÿflı¿ ⁄Î⁄÷‹Î_ ÿflı¿ flÌ÷ı ω«ÎflÌfiı ¿Î‹¿Î… ¿fl‰_ ’ÕÂı. ’˛‰ÎÁ À΂‰Î ’˛›IÔfi ¿fl‰˘. ‰ÎËfi◊Ì Á_¤Î‚‰_. ÷Î. 28, 29, 30 Á΋ÎL› Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 1, 2, 3 ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚‰_. ÷Î. 4 ⁄’˘fl ’»Ì flÎË÷ ◊Λ.

‹Ìfi (ÿ.«.{.◊.) ±Î ÁMÔ÷ÎË‹Î_ ±Î’fiÎ Ïÿ‰Á˘ ±Îfi_ÿ‹› ⁄fiÌ flËıÂı. CÎflfiÎ_ ÷◊Î ⁄ËÎflfiÎ_ ÷‹Î‹ ¿Î‹˘‹Î_ ÁŒ‚÷Î ‹‚÷Î_ ±Î’fi˘ ±Îfi_ÿ ⁄ı‰ÕÎÂı. ’ÎÏfl‰ÎÏfl¿ ’˛ffi˘‹Î_ ’HÎ ‘Ìfl… flά‰Ì. Â¤ıE»¿˘, Ï‹h΢ ÁÎ◊ıfiÌ Ï‹·fi-‹·Î¿Î÷ Â@› ±fiı ÁŒ‚ ⁄fiÂı. Â¤ ¿Î›˝ ’HÎ Á_’LÔfi ◊¥ ¿ı. ±ÎÏ◊˝¿ ωÀo⁄HÎÎ ÿÒfl ◊÷Î_ ωÂıÊ flÎË÷ ◊Âı. ÷Î. 28, 29, 30 ±Îfi_ÿ‹› Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 1, 2 ·Î¤¿Îfl¿ Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ. ÷Î. 3, 4 flÎË÷ …HÎΛ.

(÷Î. 28 ±ıÏ’˛·◊Ì ÷Î. 4 ‹ı, 2017) ±Ïfi· ¿ı. ¤| 11/±ı, “ÂÎ_÷οÎfl”, ŒÎS√fi Á˘ÁΛÀÌ, Ωı‘’fl «Îfl flV÷Î, ÁıÀı·Î≥À fl˘Õ, ±‹ÿΉÎÿ. ‹˘⁄Î≥·— 98981 94542 ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

Ï’I≤¿Ú’Î

Regd. 16432

±˘‹ ÁÎ√fl F›˘Ï÷Ê Á«˘À ¤Ï‰W› ±fiı ‹Î√˝ÿ½fi - ±‹Îflı I›Î_◊Ì ÏfiflΠfiËŸ ◊Ή ±ı … ‹ÎflÌ ÏÁÏ©

World Famous UAE Return

à Â_ ÷‹Îfl˘ ’˛ı‹Ì ÷‹fiı Ignor ¿flı ±fiı ÷‹ÎflÌ Fillings Á‹…÷Î fi◊Ì?

ËΩfl˘ ·˘¿˘fiÎ ∞‰fi ’_◊‹Î_ ¬Â̱˘ ·Î‰fiÎfl,

à Â_ ÷‹fiı ÿÌ¿flÌ/ÿÌ¿flÎfiÎ ·BÔfi ωÊı g«÷Î ◊Λ »ı? fi ¿Ëı‰Î› fi ÂËı‰Î› ±ı‰Ì ¬Îfi√Ì Á‹V›Î±˘fi_ à Â_ ÷‹ÎflÎ CÎfl‹Î_ ±ÂÎ_Ï÷, ’ˆÁÎ À¿÷Î fi◊Ì? Œı à Â_ ÷‹ı O·ı¿ ‹ı∞¿, ‹ı·Ì‰V÷ ±fiı ¿Î‰÷flÎ◊Ì ’flıÂÎfi »˘? ‹ı·Ì ’˛˘O·ı‹, Ï⁄{fiıÁ ’˛˘O·ı‹, »\ÀλıÕÎ, ·BÔfi‹Î_ ω·_⁄, à Â_ ÷‹Îflı ‘_‘΋Î_ fi¿ÁÎfi ◊Λ »ı, ‘Îflı·_ ¿Î›˝ ◊÷_ fi◊Ì? B≤Ë @·ıÂ, Á_÷Îfi ’˛Î„MÔ÷, T›Áfi ‹„@÷, ω{΋Î_ ω·_⁄, √MÔ÷ à Â_ ÷‹ı Á˙÷fi/ÂhÎ◊Ì hÎÎÁÌ √›Î »˘? ⁄Ì‹ÎflÌ, ÁÎÁ-‰Ëfi˘ hÎÎÁ ¿ÎflHÎ ÁÏË÷ Ïfi¿Î· (‰Î÷ √MÔ÷) 101 % ¿Î‹fiÌ √ıflLÀÌ ‰‘ ΩHοÎflÌ ‹ÎÀı Œ˘fi ¶ÎflÎ Á_’¿Û ¿fl˘ ¿ÃÌfi◊Ì ¿ÃÌfi Á‹V›Îfi˘ A to Z Á‹Î‘Îfi

72 ¿·Î¿‹Î_ ‰ÂÌ¿flHÎ, ‹à «˘ÀfiÎ V’ı.

‘Îflı·Ì T›„@÷fi_ Ï‹·fi ’˛ı‹-÷ÒÀı·Î Á_⁄_‘ ΩıՉΠ±‹ÎflÔ_ ¿flı·_ ¿˘¥ ÷˘ÕÌ fiΠ¿ı, ‹ÎflÌ ’Ëı·Î ¿Î‹ ¿flÌ ⁄÷Ήı ÷˘ ‹˘Ó ‹ÎB›_ ≥fi΋ NRI ‹ÎÀı ω{Î ’˛Î„M÷, ωÿı›˘√ ±fiı ωÿı‹Î_ ¿˘¥’HÎ ’˛˘O·ı‹fi_ ÏfiflοflHÎ Œ˘fi◊Ì

±‹ÿΉÎÿfiÎ ±fi¤‰Ì, ¿Î‹wË ÿıÂfiÌ 108 ÏÁÏ© ’˛ÎMÔ÷ √œ ωzÎfiÎ ‹ËÎfi ΩHοÎfl www.omsagarastrologers.com

M: +91-9712423531 AHMEDABAD, INDIA

ÿflı¿ ‘‹˝fiÎ ·˘¿˘fi_ ¿Î‹ ⁄Ì-22 ω ÀΉfl, ‰ÎÕ…, ±‹ÿΉÎÿ.

To, Advertise in GUJARAT TIMES Cal: 212 - 675 - 7515. Fax: 212 - 675 - 7624 Email: gujtimesusa@gmail.com To, read GUJRAT TIMES online, Visit www.gujarattimesusa.com ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

±ıÏ’˛· 28, 2017 à April 28, 2017 (’˛¿flHΗ 25) …\” ÂÎ_Ï÷¤Î¥±ı ¿èÎ_— “÷_ M·Ì{ ⁄˘· fiÏË.” ’»Ì «ÎflÔ ÷flŒ Ωı¥fiı ±ı‹HÎı Á΋ıfiÌ ¬flÁÌ «Ÿ‘Ì— “÷_ ÂÎ_Ï÷◊Ì ⁄ıÁ. Ë_ fi◊Ì ≥E»÷˘ ¿ı ¿˘¥ …ı‰Î÷ı‰Î ÂOÿ˘ ±Î ⁄΂¿˘fiı ¿Îfiı ’Õı.” ±ı‹HÎı Ëı⁄÷Î¥fiı «Ò’ ◊¥ √›ı·Î_ …\·Ìfl˘Ï⁄fi ÷flŒ Ωı›_. ◊˘ÕÌ ‰Îfl ’Ëı·Î_ √ı·√Q‹÷ ±fiı ¿>ÿο>ÿ ¿fl÷Î_ ±ı ⁄LÔfiı ‹‘flÎ÷ı fi‹Ì √›ı·Î ’HνfiÌ …ı‹ ¿fl‹Î¥ √›Î_ Ë÷Î_ fiı flÕ÷Ì ÁÒfl÷ ◊¥ √›Î_ Ë÷Î_. “…ı‰Î÷ı‰Î ÂOÿ˘ Ë_ fi◊Ì ⁄˘·÷Ì.” «ÎflÔ ¬flÂÌ‹Î_ ⁄ıÃÌ ±fiı ’»Ì CÎÏ՛΂ ÷flŒ Ωı›_. “‹Îflı ·ıÀ ◊Λ »ı, ±ı‹fi_...” ±ıHÎı fl…fiÌ¿<‹Îfl ’_ÕuÎ »˘¿flÎ_ ÷flŒ Ωı›_— “Â_ Â_ ·¥ …‰Îfi_ »ı?” ⁄LÔfiı ⁄΂¿˘±ı ’ı¿ ¿flÌfiı ±ı¿ ÷flŒ √˘Ã‰ı·Ì ⁄ı√˘ ÷flŒ Ωı›_. «ÎflÔ ±ı‹fiÌ fi…flfiı … ±fiÁflÌ. Ë⁄¿Ì √¥ ˢ› ±ı‹ ⁄˘·Ì— “±˘Ë, ±ÎÀ·_ ⁄‘_ »ı? Ë_ ¿o¥ Àˇ¿ ·¥fiı fi◊Ì ±Î‰Ì!” “⁄‘Ì … ±ı‹fiÌ …wflfiÌ ‰V÷±˘ »ı.” “Â_ »ı? ±ı‹fiÌ …wflfi_ Â_ ˢ›? ±ı ¿˘¥ ÏÂÏZοΠωzÎ◊afiı ‘‹¿Î‰ı ±ı‰Î ±‰Î…‹Î_ ⁄˘·Ì— “«Îfl «Îfl ΩıÕÌ ¿’ÕÎ_ ˢ›, ⁄Ë ⁄Ë ÷˘ ⁄ı«Îfl Ï’@«fl ⁄@Á ˢ›. ⁄Ì…\_ Â_ ˢ›? ±ı¿ ÁÒÀ¿ıÁ ÷˘ ⁄Ë ◊¥ √¥.” Á_…› …flÌ Ï¬Ω›˘— “±ıfiÌ ‹Î »˘, ±ıÀ·_› fi◊Ì Á‹…÷Ì ¿ı »˘¿flÎ_fiÌ …wfl‹Î_ Á˙◊Ì ’Ëı·Î_ ±ı‹fiÎ_ fl‹¿ÕÎ_ ˢ›, √ıQÁ ˢ›...” ±ıHÎı ±‹ıÏfl¿fi VÀÎ≥·◊Ì ¬¤Î μ·ÎY›Î— “±˘¿ı... ’HÎ ±ÎÀ·Î_ ⁄‘Î_?” “’Ò»Ì Ωı «ÎflÔ, ’Ò»Ì Ωı ±Î »˘¿flÎ_±˘fiı ….” ÂÎ_Ï÷¤Î¥ ’HÎ …flÎ ±Î¿flÎ ◊›Î— “±ı¿ ±ı¿ ⁄ı√ ¬˘·Ìfiı ±ı¿ ±ı¿ fl‹¿Õ<_ ⁄÷ΉÌfiı ’Ò» ±ı‹fiı ¿ı ±ı‹fiı ±ı‹Î_◊Ì ¿¥ ±Î≥Àı‹ ‰√fl «Î·Âı? «Î· ’Ò» ±ı‹fiı, ±Î’HÎı ±ı ¿Ëı ÷˘ ±Î ⁄Îfl‹Î_◊Ì ±ı¿ … ⁄ı√ ¿flÌ fiά̱ı.” ±ıHÎı ΩHÎı ¿ı ÁÁflÎfiÌ Ãı¿ÕÌ μÕÎÕÌ— “÷˘ ÷‹ı ⁄‘_ ⁄΂¿˘fiı ’Ò»Ì ’Ò»Ìfiı ¿fl˘ »˘, ±ı‹ fiı?” ±ı Á˘ŒÎ‹Î_◊Ì ∂¤Î ◊¥ √›Î. ±ı‹fiÌ ±Î_¬˘‹Î_ ø˘‘fiÌ ⁄ı ·¿Ìfl ’˛√Àı·Ì Ωı¥fiı «ÎflÔ ’HÎ …flÎ ±˘{’Î¥. ÂÎ_Ï÷¤Î¥ ±ı¿ ÁÒÀ¿ıÁ ’ÎÁı √›Î. ÃÁ˘ÃÁ ¤flı·Ì ±ı ⁄ı√fiÎ μ’flfiÎ ¤Î√ı …flÎ ‰…fi ÿ¥fiı ±ı‹HÎı ±ıfiı ¬˘·Ì. ÿ⁄Î¥fiı ’ı¿ ¿flı·Ì wfiÌ ±ı¿ Õ˘· (œŸ√·Ì ∂»‚Ìfiı ⁄ËÎfl ±Î‰Ì. ±ıHÎı ±ı ËÎ◊‹Î_ ·Ì‘Ì. …\·Ì ÷flŒ ±Î√‚ ‰K›Î. ’Ò»˚›_— “±Î Ë_ ±ËŸ flÎ¬Ì ·™ ⁄ıÀÎ?” ±ı¿ ZÎHÎ …\·Ì ◊_¤Ì. ±ıHÎı ‹Q‹Ì Á΋ı Ωı›_, …ı ±ıfiı ÷οÌfiı Ωı¥ flËÌ Ë÷Ì. ’»Ì ±ıHÎı ÿÎÿÎ ÷flŒ Ωı›_, …ı‹fiÎ ËÎ◊‹Î_ Õ˘· Ë÷Ì. ±ı ±«Îfi¿ ±ı¿ÿ‹ ÿ˘Õ÷Ì ÿ˘Õ÷Ì ±Î‰÷Ì ÿÎÿÎfiÌ ¿‹flı ‰‚√Ìfiı ¿>ÿ¿˘ ‹ÎflÌfiı Õ˘·fiı {Õ’Ì ·Ì‘Ì. “«ÎflÔ” ±ı‹HÎı ¿èÎ_— “⁄΂¿˘fiı ’Ò»‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì Ë˘÷Ì, ±ı‹fiı Á‹…‰ÎfiÌ …wfl ˢ› »ı.” “Ë_ ’HÎ ‹Î »\_. ‹ÎflÎ_ ⁄΂¿˘fiı Á‹…\_ »\_.” ±ı ⁄˘·‰Î ¬Î÷fl ⁄˘·Ì. “⁄΂¿˘fiı Á‹…ı ±ı ‹Î⁄Î’ ¿ÿÌ Ï‰¬ÒÀÎ_ fi ’Õı. ±Î œŸ√·Ì …ı‹ ±ıfi˘ Ë¿ »ı ±fiı ±ıHÎı ±ı {Õ’Ìfiı ·¥ ·Ì‘˘ ±ı‹ ÷‹ÎflÎ ⁄LÔfiıfiÌ ±ı¿ÁÎ◊ı ËÒ_Œ... ±ı¿ ÁÎ◊ıfi_ »hÎ, ÁË∞‰fi ±ı ’HÎ ±ı‹fi˘ Ë¿ »ı. ·Î«ÎflÌ ±ıÀ·Ì … »ı ¿ı ±Î œŸ√·ÌfiÌ …ı‹ ±ı ±ıfiı {Õ’Ì fi◊Ì Â¿÷Î_. ±ı ±ıÀ·ı ¨«ı ±ıfiı ±Î_⁄Ì … fi◊Ì Â¿÷Î_ fiı ÷‹ı...” ±ı‹HÎı …\·Ìfiı fi∞¿ ¬ıÓ«Ìfiı fl˘Ï⁄fifiı ’HÎ ±Îf·ıÊ‹Î_ ·Ì‘˘. “fiı ÷‹ı ±ıÀ·Î_ fiÌ«ı fi◊Ì fi‹Ì ¿÷Î_.” “‹Ò¥ Ï’›ıfl‹Î_ ’Î‹Ì Ë˘› ÷˘ ±ÎËŸ ±Î·ıfiı!” ‹_…\⁄Ëıfi ŒflÌ ⁄˘·Ì ∂ÃuÎ_. ÂÎ_Ï÷¤Î¥±ı ŒflÌ ±ıfiı ¬Î‹˘Â flËı‰Î Á_¿ı÷ ¿›˘˝. Ωı¿ı ±ı‹fiÎ ±ı ‹ËıHÎ΋Î_ ’HÎ ‹ËÎÁI› Ë÷_. ÂÎ_Ï÷¤Î¥±ı «ÎflÔ Á΋ı Ωı›_. ±Î_¬˘ ±Î_¬˘‹Î_ ΩHÎı ¿ÂÌ¿ ‰Î÷ ◊¥ √¥. «ÎflÔ fiÌ«_ Ωı¥ √¥.

‹_

(±Ï√›Îfl‹Î ’ÎfiÎfi_ ±fiÁ_‘Îfi) ·˘Óÿ<_ ±ıÀ·ı? ±ı¿ œœo¿Î ¤ı√˘ ¬Ò_ÏÀ›Îfiı ⁄ıËÎÕÌ ÿı ±ı‰_ ·˘Óÿ<_! ¿o¥¿ ‹flÏ÷›Î ’˛¤Î‰÷Ìfiı Ωı¥ ’λΠ’√ı ’√Ï◊›Î_ ∂÷flÌ √›ı·Î. fifl˘k΋ ÂıÃfi˘ ≥flÎÿ˘ ±ı‰˘ ¿ı ·Î¿Õı ‹Î_¿Õ<_ ‰‚√ÎÕÌ ÿı‰_. ¤·ı ◊˘Õ˘ ¬«˝ ◊Λ. ÷ı‹HÎı ±ı¿ ‰Îfl Ï‹hÎfiÎ fiÎ÷ı ‰fiflΉfi ¿Î‹ÿÎfl ’ÎÁı ’˘÷ÎfiÌ ’hÎÌ ’˛¤Î‰÷ÌfiÌ ‰Î÷ ¿flÌ. fiÎÀÏ¿›Î ’hÎfiı ¿L›ÎflIÔfi ±Î’‰Î ¿˘¥ ÷ˆ›Îfl fiÏË ◊Λ ÷ı‰Ì ’˛÷ÌÏ÷ ‰fiflΉfi ¿Î‹ÿÎflfiı ÷˘ ◊¥ «Ò¿Ì Ë÷Ì. ±ı‹Î_ Á΋ı◊Ì ‹Î√_ ±Î‰÷Î_ ÷ı‹fiÎ Ëfl¬fi˘ ’Îfl fi flè΢. ÁÎ◊ı ÁÎflÌ ±ı‰Ì fl¿‹ ‹‚‰ÎfiÌ Á_¤Î‰fiÎ ÷ı‹HÎı Ωı¥ I›Îflı ÷˘ ±ı‹fi˘ μIÁÎË ±˘fl ‰‘Ì √›˘. μ’fl◊Ì √_¤Ìfl÷Îfi˘ ÿı¬Î‰ ¿flÌ ÷ı‹HÎı fifl˘k΋ ÂıÃfiı ¿èÎ_, “⁄‘_ ÁΫ_, ’HÎ ‹Îflı «‹fi·Î·fiı ’Ò»‰_ ’Õı. ’˛ı‹·÷ÎfiÎ ±‰ÁÎfi ’»Ì ±ı ŒflÌ ’flHΉÎfiÌ ‰Î÷ ÁÎ_¤‚÷˘ … fi◊Ì, ∂·ÀÎfi˘ √VÁı ◊Λ »ı.” fifl˘k΋ Âıà ¿Ëı, “¿Î‹ÿÎfl, Ë_ fi◊Ì ‹Îfi÷˘ «‹fi·Î· ÷‹ÎflÔ_ ‰ıHÎ μ◊Î’ı. ÷‹ı ’ˆÁÎfiÌ g«÷Î ¿fl¢ fiÏË.” ‰fiflΉfi ¿Î‹ÿÎflı ⁄‘_ ’οı ’Λı ¿flÌ «‹fifiı

9

fi‰·¿◊Î

’W’ÿÎË fl…fiÌ¿<‹Îfl ’_ÕuÎ ¿ÿΫ ±ıfiı ’HÎ ›Îÿ ±Î‰Ì √›_ ¿ı ·_’À ⁄Î’, ·Î«Îfl ‰Ïfi÷Î fiı ’˛¤Î‰ÂÎ‚Ì ‹Î›Î μ’flÎ_÷ ±ı¿ ±ıfiÎ ’fl‹ VfiıËÌ …ıÉÎfiÎ ¬Ì«Ï՛ΠÁ_ÁÎfl‹Î_ ±ıfi_ ¬ÿfi_ ⁄΂’HÎ flŒıÿŒı ◊¥ √›_ Ë÷_. œŸ√·Ì±˘ fl‹‰ÎfiÌ ™‹flı ±ıfiÎ ËÎ◊‹Î_ ’˘÷ÎfiÌ ±Ï√›Îfl ‹ÏËfiÎfiÌ ≥›‚ …ı‰Ì ⁄Ëıfifi˘ ¤Îfl ±ÎT›˘. ±ı ’Ëı·Î_ ’HÎ «Îfl ¤Î_ÕflÕÎ_±˘ …HÎÌfiı ¿o÷Î¥ √›ı·Ì ±ıfiÌ ‹Î ±fiı ¤‹flÎ …ı‰Î ⁄Î’fiÎ {CÎÕα˘ … ±ıHÎı Ωı›Î. fiÎHÎÎ_fiÌ ÷_√Ì fiı ·Ò√ÕÎ_fiÌ ÷_√Ì‹Î_ ±ı ∞‰Ì. À«Ò¿ÕÌ ÁÎ≥¿· ’fl ±ı ÏÕÀfl…LÀ ‰ı«‰Î …÷Ì ±fiı ±ı‹Î_ ¿o¥ ¤Ò·¤Î· ◊÷Ì ÷˘ ±ıfiı ‹Îfl ’Õ÷˘. ±ı¿ ‰Îfl ‹ÒÕ‹Î_ Ë÷Ì I›Îflı Á΋ı◊Ì ±ıHÎı ÁÎÁÏfl›Î‹Î_ Á˙fiı ’˘÷Îfiı ’√ı ’Õı·Î_ ‹ÎflfiÎ_ ÏfiÂÎfi ⁄÷ÎT›Î_ Ë÷Î_. Ï¿Â˘fl‰›ı ±ıHÎı Á√Ì ‹Îfiı ·Î÷ ‹ÎflÌfiı CÎflfiÌ ⁄ËÎfl ¿ÎœÌ ‹¿Î›ı·Ì Ωı¥. ±ıfi˘ ⁄Î’ ÷˘ ÃÌ¿, ’HÎ ±ıfiÌ Œ¥±˘±ı ’HÎ ±ıfiÌ ‹Î ‰Ïfi÷Îfiı ‹ÎflÌ ‹ÎflÌfiı ‘˘¥ fiÎ¬Ì Ë÷Ì. ±Î ºU›˘fiÌ ÏÁÏfl›· ’ÒflÌ ◊¥ I›Î_ …ıÉÎfiÎ ±fiı ‹ÎfiÎ ‘fl‹fiÎ ¤Î¥fiÎ Á_⁄_‘˘fiÌ ’λ‚fiÌ √_ÿ¿Ì ±ıHÎı ±ıfiÎ fl˘…fiÎ ∞‰fi‹Î_ ÏfiËÎ‚Ì ±fiı ±ı Á‹Ì¿flHÎ ±ı¿ ÁE«Î w’ı ±ıfiÎ Á_V¿Îfl ’fl ±ı‰_ ÷˘ ⁄ıÁÌ √›_ ¿ı ±ı … Á_⁄_‘˘fiÎ ‘fl‹fiÎ ¤Î¥ - fiÎ ±ı … √ÏHÎ÷ı ±ıfiÎ ¬ÿfiÎ Á_ÁÎflfiı ⁄Î‚Ì fiÎA›˘. ˉı ±ı flάfiÎ_ ±Î ⁄ı e· Ë÷Î_, …ıfiı ˉı ±ı ·¥ …‰Î ‹Î√÷Ì Ë÷Ì fiı ’˘÷ÎfiÌ »Î›Î‹Î_ flά‰Î ‹Î√÷Ì Ë÷Ì. Ëo‹ıÂfiı ‹ÎÀı ±ı ⁄΂¿˘ ±ıfiÌ ’ÎÁı flËı‰ÎfiÎ_ fi◊Ì … ±ıÀ·Ì ÂÎ_Ï÷¤Î¥fiı ÷ÁS·Ì Ë÷Ì, ’HÎ Ωı Ëo‹ıÂfiı ‹ÎÀı ±ı μ»ıfl‰ÎfiÌ Ë˘› ÷˘? ±ı‹Î_ ’HÎ …\·Ì ÷˘ »˘¿flÌ...! ¿Î·ı Á‰Îflı ∂ÃÌfiı ±ı ±ı¿ ›‰÷Ì ⁄fiÂı! ±˘Ë... ±ı‹fiÎ ‹fi‹Î_ ΩHÎı ¿ı ⁄‘_ ±ı¿ÿ‹ ŒÎVÀ Œ˘fl‰ÕÛ ◊¥ √›_. ¬flÎ⁄ ¿S’fiα˘ ±Î‰Ì √¥. ±ı‹HÎı {Õ’◊Ì ±ı ω«Îfl˘fiı ‹√…‹Î_◊Ì »À¿˘flÌ fiÎA›Î. “«ÎflÔ” ◊˘ÕÌ ‰Îfl ’Ëı·Î_ ±Î‰ı·Î ω«Îfl˘±ı ÂÎ_Ï÷¤Î¥fiı ΩHÎı ¿ı ±ı¿ÿ‹ √flÌ⁄ÕÎ ⁄fiÎ‰Ì ÿÌ‘Î, “Ë∞›ı ¿Ë_ »\_, Ë∞›ı... ±Î ‹_…\fiÎ ⁄˘S›Î Á΋ı fi Ωı¥Â, ±Î Á_…›fiÎ ¿Ëı‰Î Á΋_ Ωı. ±Î »˘¿flÎ_fiÎ_ ‹˘œÎ_ Á΋ı Ωı, ±ı‹fiı ÷‹ÎflÎ ⁄LÔfiıfiÌ …wfl »ı «ÎflÔ...” ±ı‹fi˘ «Ëıfl˘ ·√¤√ flՉΠ…ı‰˘ ◊¥ √›˘— “¿Â_ … ⁄√Õu_ fi◊Ì. fi Ω, Ë∞ ¿Ë_ »\_ fi Ω...” “‹Îflı flËı‰ÎfiÌ ¿˘¥ …wfl fi◊Ì.” ±ı ⁄˘·Ì— “‹ıÓ Áı’flıÀ CÎfl ¤ÎÕı ·¥ ·Ì‘_ »ı. Á_…›fiı I›Î_ ±Î‰‰_ ˢ› ÷˘ ±Î‰ı... Ë_ @›Î_ fiÎ ’ÎÕ<_ »\_?”

±ıÀ·_ … ·A›_. “±ı¿ Á·ZÎHÎÌ ÿı¬Î‰ÕÌ ¿L›Î ÁÎ◊ı ÷ÎflÔ_ Á√’HÎ fiyÌ ¿flÌ fiÎA›_ »ı ±fiı ¿L›Î‰Î‚Îfiı μ÷Ή‚ ˢ‰Î◊Ì ÷ÎI¿ÎÏ·¿ ·√fifi_ ’HÎ fiyÌ ¿flÌ fiÎA›_ »ı, ‹ÎÀı ÷_ ±ı¿ ±Î_À˘ ±Î‰Ì Ω.” «‹fi ÷˘ fi ±Î‰Ì Â@›˘, ’HÎ ÷ıfi˘ ’hÎ ±ÎT›˘, “‹ÎflÌ Ëη÷ ±Î’ ΩH΢ »˘, »÷Î_ ±Î’ ‰ÕÌ· »˘, …ı ¿fl¢ ÷ı ‹ÎflÎ ÏË÷fi_ ËÂı. Ë_ ·BÔfifiÎ Ïÿ‰Áı ±Î‰Ì …¥Â. Ë‹HÎÎ_ ‹fiı ‰¬÷ fi◊Ì.” ±ËŸ◊Ì ’hÎ ·¬Î÷˘, Á΋ı◊Ì …‰Î⁄ ±Î‰÷˘. ±ı¿ ‰Îfl ÷˘ »√fi ±«Îfi¿ ±Î‰Ì «Õu˘. ÷ıHÎı ⁄‘Ì ‰Î÷ ΩHÎÌ «‹fifiı …HÎΉÌ. ËÎ-fiÎ ËÎ-fiÎ ◊÷Î_ »ı‰Àı ·BÔfifiÎ Ïÿ‰Áı … «‹fi ±Î‰Ì √›˘. ¿Î‹ÿÎflfiı ‘fl’÷ ◊¥— “±Î‰Ì ÷˘ √›˘!” …‹HΉÎfl, ·Î≥Àfi_ Õı¿˘flıÂfi, ⁄ıLÕ‰ÎΩ_-⁄‘˘ ¬«˘˝ fifl˘k΋ Âıà ‹Î◊ı ˢ‰Î◊Ì ‰fiflΉfi ¿Î‹ÿÎflı ¿˘¥ ¿«Î flÎ¬Ì fiˢ÷Ì. «‹fiı ±ı¿ ’h΋Î_ ·¬ı·_— “‹Îfl˘ ’˘Âο Ë_ ·ı÷˘ ±Î‰ÌÂ.” ÷ıfiÎ Ï’÷Îfiı ◊›_, “ÂËıfl‹Î_ …ı ‹‚ı ÷ı √΋Õ΋Î_ ‹‚ı ¬flÔ_? ¤·ı ±ıfi_ ‹fi flÎ∞.” «‹fifiı ÷ˆ›Îfl ◊‰Îfi_ …HÎΉ‰Î‹Î_ ±ÎT›_. ⁄ıLÕ‰ÎΩ_‰Î‚Î ÷ˆ›Îfl ◊¥ ∂¤Î Ë÷Î. μ¿˘¤Î¥ fl⁄ÎflÌ CÎ˘Õ˘ ·¥ ±Î‰Ì √›˘. «‹fiı ÷ˆ›Îfl ◊‰Î‹Î_ CÎH΢ Á‹› ·Ì‘˘.

“ÕÎ≥‰˘Á˝fiÌ ‰Î÷ ¿flı »ı ±fiı ’Î»Ì ±Î‰Ìfiı flËı‰Îfi_ ¿Ëı »ı?” Á_…›ı ’Ò»˚›_. “±ı ÷˘ ⁄‘_ Ωı›_ …Âı.” ±ı ∂¤Ì ◊¥ √¥. »˘¿flÎ_fiı ’˘÷ÎfiÎ ¤HÎÌ ¬ıÓE›Î_. ’ı·Ì ∂CÎÕÌ √›ı·Ì ⁄ı√ ±ıHÎı ŒflÌ ⁄_‘ ¿flÌ, “«Î·˘” ±ıHÎı ⁄΂¿˘fiı ¿èÎ_. “«ÎflÔ, ¿o¥¿ Á‹…, ¿o¥¿ Á‹….” “’»Ì Á‹∞Â_.” ±ı ⁄˘·Ì I›Îflı ±ıfiÌ ±Î_¬‹Î_ ’HÎ ⁄ı ÀÌ’Î_ Ë÷Î_— “¿o¥¿ flV÷˘ ¿flÌÂ_. ±˘¿ı! ⁄‘_ ÁÎflÔ_ ◊¥ …Âı!” ±ı «Î·‰Î ‹Î_ÕÌ. fl˘Ï⁄fi ±fiı …\·Ì ±ıfiÌ ’λ‚ «Î·ı »ı ¿ı fiÏË ±ı Ωı‰Î ‹ÎÀı ±ıHÎı ’λ‚ Ωı›_. ±ı ÷˘ ’Ò÷‚ÎfiÌ …ı‹ I›Î_ … ∂¤Î_ Ë÷Î_. ±ıHÎı …flÎ ¿Õ¿ ±‰Î…ı ¿èÎ_— “«Î·˘ «Î·˘ «Î·˘, √Õ ⁄˘›... √Õ √·˝ - ⁄¿ ±’, ⁄¿ ±’.” ⁄΂¿˘ ’λ‚ ’λ‚ «Î·‰Î ‹Î_ÕuÎ. …\·ÌfiÎ ËÎ◊‹Î_ œŸ√·Ì Ë÷Ì. ±«Îfi¿ «Îfl Õ√·Î_ «Î·Ì fl˘Ï⁄fiı ’λ‚ ŒflÌfiı Ωı›_. ÿÎÿÎ ±fiı ÕıÕÌ ÷˘ Ë÷Î I›Î_ fiı I›Î_ … ∂¤Î Ë÷Î. ±ı ÿ˘ÕÌfiı ’λ˘ Œ›˘˝ fiı ÿÎÿÎfiı ‰‚√Ì ’Õu˘— “ÿÎÿÎ, ÿÎÿÎ ÷‹ı ±Î‰Â˘ fiı?” ’»Ì Á_…› ÷flŒ Ωı¥fiı ⁄˘S›˘— “ÕıÕÌ ±Î‰Âı fiı?” “ËÎ ⁄ıÀΔ ÿÎÿαı ‹Î_Õ ±ıfiı ¿‹flı◊Ì »^À˘ ’ÎÕu˘— “÷_ Ω Ë˘Ó! ±‹ı ±Î‰ÌÂ_. ¿ı‹ fiÏË ±Î‰Ì±ı? …wfl ±Î‰ÌÂ_. I›Î_ …\·Ì ÿ˘ÕÌfiı ’Î»Ì ŒflÌ, ÿÎÿÎfiı ‰‚√Ì ’ÕÌ— “⁄Î ±Î‰Âı ÿÎÿÎ-” “ËÎ ⁄ıÀÎ...” ±ı‹fiÎ◊Ì ‹Î_Õ ⁄˘·Î›_— “…wfl ±Î‰Âı.” “I›Î_ flËı‰Îfi_ ⁄‘αı!” “⁄‘Î◊Ì ÷˘ I›Î_ ¿ı‹ flËı‰Î› ⁄ıÀÎ?” Á_…› ⁄˘S›˘— “÷‹ı I›Î_ flËıΩı. ±‹ı ±ËŸ flËÌÂ_.” “‹Îflı fi◊Ì …‰_. ‹Îflı fi◊Ì …‰_.” ±ı¿Î±ı¿ …\·Ì «˘‘Îfl ±Î_Á±ı flՉΠ‹Î_ÕÌ— “‹Îflı fi◊Ì …‰_. ‹Q‹Ì, ‹Q‹Ì.” ±ıHÎı ’λ‚ ŒflÌfiı «ÎflÔ ÷flŒ Ωı›_— “‹Îflı fi◊Ì …‰_. ÷_ ±ËŸ flËı.” “«ÎflÔ” ±_÷ı fiÌ÷Î ±Î_¬˘ ·Ò»÷Ì ·Ò»÷Ì ±ıfiÌ fi∞¿ ±Î‰Ì— “÷_ ±ı‹ ¿fl, Ωı Ë_ ¿o¥ ⁄˘·÷Ì fi◊Ì. ⁄Á ±ıÀ·_ … ¿Ë_ »\_, ±Î…ı ±Î »˘¿flÎ_ ⁄Ë flÕı »ı. ±ı‹ ¿fl ÷_...” “Â_?” «ÎflÔfiı ¿’΂ı ¿fl«·Ì±˘ ’ÕÌ. “÷_ ¿Î·ı ·ı‰Î ±Î‰…ı. ⁄flÎ⁄fl!” fiÌ÷Î ⁄˘·Ì— “»˘¿flÎ_±˘fiı I›Î_ Á‘Ì‹Î_ Œ˘Á·Î‰Ì ·ı‰ÎÂı.” “¿Î·ı ’HÎ...” ±ıHÎı ’HÎ w‹Î·◊Ì ±Î_¬˘ ·Ò»Ì— “¿Î·ı ’HÎ ±Î … ◊‰Îfi_ »ı.” ±ıfiÌ ‰Î÷‹Î_ ÷J› Ë÷_. ¿Î·ı ’HÎ ¿fl‰÷Ì ÷˘ ¿fl‰÷Ì … flËı‰ÎfiÌ »ı. ŒÎÏÕ›Î_ ◊‰ÎfiÎ_ »ı ÷ı ◊‰ÎfiÎ_ … »ı. ±Î…ı ˉı ⁄Á ±ı¿ {À¿˘ … ±Î’‰Îfi˘ »ı. ¿Î·ı ŒflÌ ‰ËıflΉÎfi_ flËıÂı. ¿Î· ’HÎ ±Î … ËÂı. “…‰Î ÿı.” ÂÎ_Ï÷¤Î¥ ⁄˘S›Î. «ÎflÔ ±Î√‚ «Î·Ì, »˘¿flÎ_±˘fi_ ⁄ΉÕ<_ ’¿ÕÌfiı ±ıHÎı ±Î√‚ ¿›Î* fiı ™⁄flÎfiÌ ⁄ËÎfl ’√ ÿÌ‘˘ I›Î_ ‹_…\⁄Ëıfifi˘ @›Îflfi˘› ÿ⁄Λı·˘ √VÁ˘ F‰Î‚΋¬ÌfiÌ …ı‹ ŒÎÀu˘— “·Î‰˘ flÎ_Õfiı ±ÎËŸ ·Î‰˘ - ±Î… ÷˘ ±ıfiı ‰ÎœÌ … fiά_ - ¿Î’Ì … fiά_. Ë_ ∞‰Ì ¿ı ‹flÌÂ, ’HÎ...” ‹¿<· ‹Î_Õ ±ı‹fiı Á‹Ω‰Ì, ¬ıÓ«Ìfiı Ï¿«fi ¤HÎÌ ·¥ √›˘. I›Î_ ±ı‹HÎı ¬flı¬fl Âο Á‹Îfl‰ÎfiÌ »flÌ ’fl ËÎ◊ ‹Ò@›˘— “flÎ_Õ, ‹ÎflÎ ·˘ËÌfiı ·¥ Ω› »ı, ¿>÷flÌ...” ÂÎ_Ï÷¤Î¥ ±fiı Á_…›ı ‹‚Ìfiı «ÎflÔfiÌ ‰Îfi‹Î_ ±ı¿ ’»Ì ±ı¿ ⁄ı√ «ÕΉ‰Î ‹Î_ÕÌ. I›Î_ Á‘Ì ⁄LÔfiı ⁄΂¿˘ ±Î‰·Î_ fiά÷Î_ flèÎÎ_. fiÌ÷Î ±ı‹fiı ’ÀΉ‰ÎfiÌ, Œ˘Á·Î‰‰ÎfiÌ ¿˘Ï ¿fl÷Ì flËÌ, ’HÎ CÎÕÌ‹Î_ ±ı ‹Q‹Ìfiı ’¿Õ÷Î_ Ë÷Î_ I›Îflı ‹Q‹Ìfiı »˘Õ÷Î_ fiˢ÷Î_ fiı ‰‚Ì ‰‚√Ìfiı ÕıÕÌfiı ’¿Õ÷Î_ Ë÷Î_ ¿ı ÿÎÿÎfiı ’¿Õ÷Î_ Ë÷Î_ I›Îflı ±ı‹fiı »˘Õ÷Î_ fiˢ÷Î_. (ø‹Â—)á ·ı¬¿ ÁÎÏËI›¿Îfl ±fiı ’hοÎfl »ı.

Cell:-95580 62711, Email: rajnikumarp@gmail. com ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

hÎHÎ ‰Îfl ⁄Îflb_ ¬¬ÕÎT›_ I›Îflı ±ı ⁄ËÎfl fiÌ¿Y›˘, ’HÎ «‹fifiı Ωı÷Î_ … ÷ıfiÎ Ï’÷Î Ëı⁄÷Î¥ √›Î. ÷ıfiÌ ‹Î÷αı ¿èÎ_, “‹ÎflÎ fl˘›Î! «‹fiÎ! ±Î ÷ı ‰flflÎΩfi˘ ’˘Âο »ı? ÷_ ’ˆHΉΠ±ÎT›˘ »ı ¿ı fiÎÀ¿ ¿fl‰Î?” ‰fiflΉfi ¿Î‹ÿÎfl ¿Ëı, “«‹fi, ÷ıÓ flÎ_K›Î_ fl{‚ÎT›Î_! ±Î‰Ì ¬⁄fl ˢ÷ ÷˘ Ë_ ±Î ¬˘’ fi ¬˘ÿ÷!” «‹fi fiÎÀ¿fiÎ M≤J‰ÌflÎ… «˙ËÎHÎfi˘ ’˘Âο ’ËıflÌ ⁄ËÎfl fiÌ¿Y›˘ Ë÷˘. ¿Î‚Ì ÁÒfl‰Î‚, ¿Î‚_ ±_√fl¬_, »Î÷̱ı ‹…⁄Ò÷ ⁄A÷fl, ‹Î◊Î ‹Î◊ı ·˘œÎfi˘ À˘’, μ’fl ¤Î·_, ⁄LÔfiı ⁄Î…\ ÁÎ_¿‚̱˘, ËÎ◊ ’fl ¿‰«, ’λ‚ œÎ‚, ¤ıÀ‹Î_ ÷·‰Îfl, ËÎ◊‹Î_ ¤Î·˘... ¿˘¥ ‰Ìfl ›˘©˘ Á‹flÎ_√H΋Î_ ÏÁ‘Ή÷˘ ˢ› ÷ı‹ «‹fi M≤J‰ÌflÎ… «˙ËÎHÎ ◊¥ ⁄ËÎfl fiÌ¿Y›˘. «‹fiı Ï’÷Îfiı ¿èÎ_, “Ï’÷Î∞, ±Î ’˘Âο‹Î_ Ë_ ±fiı¿ ‰Îfl Á_›@÷Îfiı ‰flÌ «Ò@›˘ »\_. ˉı Ë_ ωflË ÁËÌ Â¿<_ ÷ı‹ fi◊Ì. @›Î_ »ı ‹Îfl˘ ±f‰?” ±Î‹ ¿ËÌ «‹fiı ËÕÌ ¿ÎœÌ, ÁÌ‘˘ C΢ÕıÁ‰Îfl ◊¥, CÎ˘Õ˘ ‹ÎflÌ ‹Ò@›˘ ‰ı‰Î¥fiı ‹Î_Õ‰ı. ’λ‚ «‹fifiÎ_ ‹Î÷ÎÏ’÷Î, Á√Î_Á_⁄_‘Ì, ⁄ıLÕ‰ÎΩ_‰Î‚Î, √΋fiÎ »˘¿flÎ-Á˙ ÿ˘ÕuÎ_. ‰ı‰Î¥fiÎ ‹Î_Õ‰ı ’Ë˘Ó«Ì ‹_Õ’ fiÌ«ı ∂¤Î flËÌ «‹fiı »M’˘

··¿Î›˘˝— ÏÁyÎ ’Õı ‹… fi΋fiÎ flHΛ©fiÎ ‹ıÿÎfi‹Î_, Ëο ‹ÎflÌ ÁÎ_¤‚Ì gÁË ◊fl◊flı ‹ıÿÎfi‹Î_. ËÎfl ¿ı ⁄Á ∞÷fi˘ »ıS·˘ ˉı Á_√˛Î‹ »ı C΢flÌ ÂÎË ±Î fi◊Ì ¿Î⁄· ±Î ÷˘ ‰Ìfl ÏËLÿV÷Îfi »ı. ±Î‹ ¿ËÌfiı «‹fiı ±ı‰Ì ÷·‰Îfl Á‹HÎÌ ¿ı Õı¿˘flıÂfi ⁄‘_ μÕÎÕÌ ‹Ò@›_. «_ÿHÎÌ‹Î_ ÷·‰Îfl◊Ì »fl¿Î ’ÎÕÌ ÿÌ‘Î. «‹fi·Î·fiÌ ±ı¿ … √…˝fiαı ‰ı‰Î¥ ¿L›Îfiı ·¥ VÀıÂfi ¤ı√Î ◊¥ √›Î. CÎflfiÎ_ Á˙ …ıfiı ÃÌ¿ ·Î√ı I›Î_ ¤Î√Ì √›Î_. ‹_Õ’ fiÌ«ı ‰Ìfl fifl «‹fi ±ı¿ … flè΢. «‹fi·Î·fi˘ ’Ïfl‰Îfl ÿ˘ÕÎÿ˘Õ F›Î_ ‰ı‰Î¥fiı I›Î_ ’ˢÓE›˘ I›Î_ «‹fi ±ı¿·˘ ∂¤˘ Ë÷˘. ÷ıfiÎ Ï’÷Îfiı Ωı¥ ω…ı÷ÎfiÌ ±ÿÎ◊Ì «‹fiı ¿èÎ_, “Ï’÷Î∞, ‹ıÿÎfi ÁÎŒ »ı!” fi ’flHΉΠ‹ÎÀı «‹fiı ¤…‰ı·_ fiÎÀ¿ Ë∞ √΋ ¤ÒS›_ fi◊Ì. á ·ı¬¿fiÎ ’V÷¿ “«Î_ÿ˘ ∂B›˘ «˘¿‹Î_”◊Ì ÁΤÎfl. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

10

‘ÎflΉÎÏË¿ fi‰·¿◊Î

April 28, 2017 à ±ıÏ’˛· 28, 2017

á ’˛ÌÏ÷ Áıfi√MÔ÷Î ’˛¿flHÎ-35 ¿ÌfiÌ flÎ÷ ÂÎ_÷ ‰Ì÷Ì. Á‰Îfl ’HÎ ÂÎ_÷ ’ÕÌ. ¿ı÷¿Ì fiÎËÌfiı fiÌ¿‚Ì, I›Îflı ÁÏ…÷ Ω√Ì √›˘ Ë÷˘. ±ıHÎı ¿èÎ_, ÷¿Ì, Ë_ …flÎ ±_…Ï·fiÌ ’ÎÁı --fiÎ, Ë‹HÎÎ_ fi …÷Î. ‹Îflı ‹ÎŒÌ ‹Î√‰Ì »ı ±ıfiÌ. fiÎ, Ë‹HÎÎ_ fiÏË. ÷_ ΩHÎı »ıfiı, ‹fiı ’˛ÌÏ÷ Áıfi√M÷Î ¬⁄fl fi◊Ì, Â_ ◊¥ Ω› »ı. ‹fiı ⁄Ë ‰ËÎ·Ì »ı ±_…Ï·, ’HÎ ±«Îfi¿ ΩHÎı ‹fiı ¿Â_¿ ◊¥ Ω› »ı. √VÁ˘ ‹ÎflÎ ËÎ◊‹Î_ fi◊Ì flËı÷˘. ±Î ⁄‘Ì Á‹…^÷Ì ¿ı÷¿Ì ÁÎ_¤‚÷Ì ÷˘ ËÂı, ’HÎ ±ıHÎı ±ı ±_√ı ¿Â˘ …‰Î⁄ fi ±ÎM›˘. Œ@÷ ±ı‹ … ¿èÎ_ ¿ı ÷‹ı ÷ˆ›Îfl ◊¥fiı fiÌ¿‚˘. fiÏË ÷˘ ÷‹fiı ‹˘Õ<_ ◊Âı. Ë_ ±ıfiı V¿>·ı ‹Ò¿Ìfiı ¿Î‹ ’fl …¥Â. ’»Ì ±Î’HÎÌ ±˘ÏŒÁı ±Î‰Ì …¥Â fiı? ËÎ. ±Î Á_‰ÎÿfiÎ ⁄flÎ⁄fl ±œÌ ¿·Î¿ı, ÁÏ…÷fiÌ ±˘ÏŒÁfiÎ ⁄ÎflHÎÎ ’fl À¿˘flÎ ’ÕuÎ. ±Î‰ fiı, ¬S·_ … »ı, ±ıHÎı ¿ı÷¿Ì … ËÂı, ‹ÎfiÌfiı ¿èÎ_. ⁄Îflb_ ¬ÒS›_ fiÏË, ŒflÌ◊Ì À¿˘flÎ ’ÕuÎ. ÁÏ…÷ı ∂¤Î_ ◊¥fiı ⁄Îflb_ ¬˘S›_. I›Î_ ¿˘¥ @·Î¿Û ¿ı «˘¿ÌÿÎfl …ı‰˘ ‹ÎHÎÁ ∂¤ı·˘. ±ıfiÎ ËÎ◊‹Î_ ‹˘ÀÌ ÁÎ≥{fi_ ±ı¿ ’Ì‚_ ¿‰fl Ë÷_. ±Î ÷‹Îflı ‹ÎÀı »ı ¿ËÌfiı ±ıHÎı ÁÏ…÷fiÌ Á΋ı ‘›*. ÁÏ…÷ı ±ı ’¿Õu_, ¿ı ÷fl÷ ±ı ‹ÎHÎÁ …‰Î ‹Î_Õu˘. ±flı, ∂¤Î flˢ ±ı¿ Ï‹ÏfiÀ. ±Î Â_ »ı? ¿˘HÎı ‹˘¿S›_ ÷ı Ωı¥ ·™. ¿ÿΫ …‰Î⁄... ±_Ï…·fiÎ w‹fiÎ ±_‘Îfl΋Î_ ¿ı÷¿Ì ¿·Î¿˘ Á‘Ì ⁄ıÃÌ Ë÷Ì, ±_…Ï· ±ı¿ÿ‹ ¨CÎÌ fi Ω› I›Î_ Á‘Ì. ±ıfiÌ ±Î_¬˘ ÁÒ¿Ì Ë÷Ì. ÁÏ…÷ ’fl ø˘‘ ◊‰˘ Ωı¥±ı, ’HÎ ±ıfiı ⁄ÿ·, ¿ı÷¿Ì „V◊fl ±fiı ÂÎ_÷ Ë÷Ì. ±_…Ï·±ı ⁄Ë ÏÕ„BÔfiÀÌ ⁄÷ΉÌ. ÷‹Î«˘ ¬Î¥fiı ’HÎ fi «ÌÁ ’ÎÕÌ, fi Ωıfl◊Ì flÕÌ ∂ÃÌ. ±ÎÀ·Ì ±‹◊Ì »˘¿flÌ, ’HÎ ±ıfiÎ ⁄Î’ ¿fl÷Î_ ‰‘Îflı V‰V◊ fiÌ¿‚Ì. ±ı ’˘÷ı, CÎHÎÎ ·Î_⁄Î ‰¬÷◊Ì ±ı¿ ¨«Î ‹ıÿÎfi ’fl «Î·÷Ì ±Î‰ı·Ì Ë÷Ì. ÿÒfl◊Ì ’ËÎÕ˘ ÿı¬Î÷Î, ÿÒfl◊Ì ¬Î¥ ÿı¬Î÷Ì. ¿ı÷¿Ìfiı ·ÎB›_ ¿ı ˉı ±ı ±ı¿ »ıÕÎfiÌ ’ÎÁı ’Ë˘Ó«Ì Ë÷Ì. «Î·÷Î_ «Î·÷Î_, ÁŒfl ¿fl÷Î_ ¿fl÷Î_, ±ı ±ı¿ ¨«Ì ‘Îfl ’fl ±Î‰Ì √¥ Ë÷Ì. Ωı ˉı ±ı ±Î√‚ ‰‘Âı, ÷˘ ’ÕÂı, ¬Î¥fiı ÷Ï‚›ı »ı¿ fiÌ«ı ’»ÕÎÂı, ÷ı fiyÌ. ˉı ±ı fiÏË ±À¿ı, ÷˘ ⁄«Ì fiÏË Â¿ı. ËΛ ¤√‰Îfi, Â_ ‹˘Õfi˝ …‹Îfi΋Î_ flËı‰Îfi_ ±Î ’ÏflHÎ΋ ËÂı? ±Î‰Î ω«Îfl ’HÎ ¿flÌ Â¿Î› ÷ı? ±À¿‰ÎfiÎ ±Î ω«Îflfi˘ ±◊˝ Ë÷˘, ·BÔfi∞‰fifiÎ ‹Î√˝ ’fl ±À¿‰Îfi˘, ÷ı ¿ı÷¿ÌfiÌ ⁄Ï© ΩHÎ÷Ì Ë÷Ì. ‰Ê˘˝ ’Ëı·Î_, ‰Î‹Î±ı ±ıfiı jÎ̱˘fiÌ ‹ÿÿ ‹ÎÀıfiÌ Á_V◊α˘fi˘ μS·ı¬ ¿flı·˘. I›Îflı ±ıfiÎ ‹Îfi‰Î‹Î_ ’HÎ ±ÎT›_ fiˢ÷_ ¿ı jÎ̱˘fiı ±ı‰Ì …wfl ’Õı, ±‹ıÏfl¿Î …ı‰Î ÿı‹Î_. ’HΠˉı ¿ı÷¿Ì ΩHÎ÷Ì Ë÷Ì ¿ı ËÎ, ±ËŸ ±Î ÿı‹Î_ ’HÎ jÎ̱˘fiı ⁄«‰Î ‹ÎÀı …wfl ’Õı … »ı - ¿˘¥fiÌ, ¿ı ¿˘¥ ⁄Ì∞ T›‰V◊ÎfiÌ. ÁÏ…÷ Â_ ±ı‰˘ ±ÁèÎ ◊¥ √›˘ »ı? ¿ÿΫ, ‰‘Îflı ÷˘ ±ıfi˘ ‰÷ν‰ Ωı¬‹Ì ⁄fi÷˘ Ω› »ı - ¿ı÷¿Ìfiı ‹ÎÀı ÷˘ ±‹¿ ±_Âı Ë÷˘ …, fiı ˉı ±ıfi˘ ‰÷ν‰ ⁄΂¿˘fiı ‹ÎÀı ’HÎ g«÷Î…fi¿ ◊÷˘ …÷˘ ·Î√ı »ı. ±Î‰Î Á_Ωı√˘‹Î_ Â_ ¿fl‰_ ‹Îflı? ¿ı÷¿Ì ‹Ò_{Î÷Ì Ë÷Ì. ÁÎ◊ı … √¤flÎ÷Ì ’HÎ Ë÷Ì. ÁÎ◊ı flË̱ı ±fiı ±ı ‰‘Îflı gËÁ¿ ⁄fi÷˘ Ω› ÷˘? ±fiı, Â_ ÁËfi ¿fl÷Î_ … flËı‰Îfi_ ‹Îflı? ≥„LÕ›fi jÎ̱˘fiı ‹ÿÿ ¿fl÷Ì ¿˘¥ Á_V◊Îfi˘ Á_’¿Û ±ı ¿flÌ ÷˘ ¿ı, ’HÎ ±ı‹Î_ ±ıfiı Á΋ÎÏ…¿ Á_ÿ¤˝ ‰‘Îflı ·Î√÷˘ Ë÷˘, ·Ì√· ±˘»˘. ‰‚Ì, ±ı‹ ¿fl‰Î‹Î_ ÷˘ ±ıHÎı CÎfl »˘ÕÌfiı fiÌ¿‚Ì …‰_ ’Õı. ±_…Ï·fiı ·¥fiı ¿ıÀ·˘ ‰¬÷ ÁıŒ-ËÎμÁ‹Î_ flËÌ Â¿Î›? Ïfi¿Î· @›Îflı› ±Î‰ı. fiı Ωı Ïfi¿Î· fi ±Î‰ı ÷˘? ÷˘ Â_ ±ıHÎı ±_…Ï·fiı ·¥fiı CÎıfl ’λÎ_

(flı¬ÎÏ«hΗ ‘Ìfl… μ‹flÎÏHΛÎ)

⁄Î

⁄ı ¿Î_ÃÎfiÌ ±‘‰« …‰Îfi_? ±ı … ’Ïfl„V◊Ï÷‹Î_ ŒflÌ◊Ì ŒÁΉÎfi_? ±Î√·Ì flÎ÷ı, ÁÏ…÷ı …ı flÌ÷ı ËÎ◊ μ’ÎÕu˘, fiÎfiÌ ÿÌ¿flÌ ’fl - ¤·ı ±ı ±ıfiÌ ¿˘¥ ‹ÎfiÏÁ¿ fi⁄‚Î¥fiı ¿ÎflHÎı ¿›*, ’HΠˉı ¿ı÷¿Ì ±ıfiÌ ‹ÎŒÌ ‹Î√‰ÎfiÌ ⁄Î⁄÷ı ’HΠωf‰ÎÁ ‹Ò¿‰Î ‹Î√÷Ì fiˢ÷Ì. ±ı ’˘÷ı ÷˘ Ë∞›ı ÁËfi ¿flÌ ·ı, ÁÏ…÷fi˘ √VÁ˘, ±ıfiÌ Ë‰Á ‰√ıflı, ’HÎ ⁄΂¿ ÁÎ◊ıfi˘ ÁÏ…÷fi˘ ±Î‰˘ ‰÷ν‰ ±ı ¿¥ flÌ÷ı ÁËfi ¿flÌ Â¿ı? fiÎ. ˉı ±ı ¿˘¥ ‹…⁄Ò÷ μ¿ı· ≥E»÷Ì Ë÷Ì. ‰ø÷Î ±ı Ë÷Ì ¿ı ÁÏ…÷ı ¿ı÷¿Ìfiı …ı ωÂı ¤HΉÎfi_ ÿ⁄ÎHÎ ¿›* Ë÷_ ÷ı … ωʛfiÌ ΩHοÎflÌ ¿ı÷¿Ì ˉı ÁÏ…÷fiÌ Á΋ı ‰Î’flÌ Â¿‰ÎfiÌ Ë÷Ì. ‰¿Ì·Î÷fi_ ¤HÎ÷Î_ ¤HÎ÷Î_ ¿ı÷¿Ì “Õ˘‹ı„VÀ¿ ‰Î›˘·LÁ” ωÂı CÎb_ ΩHΉΠ’Î‹Ì Ë÷Ì. ÁÎ◊ı … ¿›Î ¿Î‹ ‹ÎÀı ¿¥ ¿˘ÀÛ‹Î_ …‰Îfi_ ÷ı ±ıfiı ¬⁄fl Ë÷Ì. ±‹¿ ω¤Î√˘‹Î_ ¿ıÀ·Ì¿ ±˘‚¬ÎHÎ ’HÎ ±ıfiı ◊¥ Ë÷Ì. ±_…Ï·fiı V¿>·‹Î_ μ÷ÎflÌfiı ¿ı÷¿Ì ÁÌ‘Ì ŒıÏ‹·Ì ¿˘ÀÛ‹Î_ √¥ ±fiı ÁÏ…÷fiÌ Á΋ı “±˘ÕÛfl ±˘Œ ’˛˘Àı@Âfi” ‹ÎÀı ±fl∞ ¿flÌ. ¿˘¥ ’HÎ Á_⁄_‘‹Î_ ‹ÎfiÏÁ¿ ÷ı‹ …/±◊‰Î ÂÎflÌÏfl¿ øÒfl÷Îfi_ ¿ÎflHΠˢ› ÷˘ ±ı ‹ÎÀıfiÌ ÁÎÏ⁄÷Ì ±Î’÷Î_ ±Î ±˘ÕÛfl ‹ı‚‰Ì ¿Λ »ı ÷ıfiÌ ΩHÎ ±ıfiı Ë÷Ì. ±ıfiÌ ÁΑÎflHÎ ±˘‚¬ÎH΢fiı ·Ì‘ı ⁄ı ¿·Î¿fiÌ ±_ÿfl ÷˘ ¿ı÷¿Ìfiı ±Î‰Î ±˘ÕÛflfi˘ ¿Î√‚ ‹‚Ì √›˘. ±ı¿ ¿˘’Ì ’˘÷Îfiı ‹ÎÀı flÎ¬Ì ±fiı ⁄Ì∞ ¿˘’Ìfiı ±ı¿ ¿‰fl‹Î_ ‹Ò¿Ìfiı μ’fl ÁÏ…÷fiÌ ±˘ÏŒÁfi_ Áflfi΋_ ·A›_. ’»Ì I›Î_ …¥ ±ı ¿‰fl ÁÏ…÷fiı ’ˢӫÎՉΠ‹ÎÀı Ï⁄„SÕo√fiÎ ±ı¿ «˘¿ÌÿÎflfiı ±ıHÎı ÿÁ Õ˘·fl ±ÎM›Î. ±Î‹ ÷˘ ±ı ˉı CÎıfl … Ω÷, ’HÎ ±ıfiı ¬⁄fl Ë÷Ì ¿ı ⁄ÎMÁ ±fiı ‹Î¥fiı ±Î ‰Î÷ …HÎΉ‰Ì …wflÌ Ë÷Ì. ÁÏ…÷ ±ıfiı ¢‘‰Î, ±ı‹fiı Œ˘fi ¿flÂı …, ±ı ÷˘ fiyÌ Ë÷_. ÷ı◊Ì ±ı ÁÌ‘Ì ÿı‰¿Ìfiı I›Î_ √¥. ⁄ÎMÁ ±fiı ‹Î¥ ’Ëı·Î_ ¿Â_ ⁄˘·Ì fi Â@›Î_. ⁄LÔfiı±ı ¿ı÷¿Ìfiı ‹Î◊ı ËÎ◊ ŒıflT›Î. ÷¿Ì ÷fiı ¿ı ±_…Ï·fiı ¿˘¥ ËÎÏfi fi◊Ì ’ˢӫÌfiı? ±‹fiı ÁÏ…÷¿<‹ÎflfiÎ ±HΑΛν ‰÷˝fi◊Ì @›Îflı¿ fi‰Î¥ ·Î√÷Ì Ë÷Ì, ÷Îflı ±fiı »˘¿flÎ_±˘fiı ‹ÎÀı g«÷Î ◊÷Ì Ë÷Ì, ’HÎ ±‹ı ÷fiı ¿Â_ ¿ËÌ ¿ı ’Ò»Ì Â¿÷Î_ fiˢ÷Î_. ÷_ …ı ¿flÌ ÷ıfiı ±‹ı V‰Ì¿ÎflÌÂ_. ±‹ı Ëo‹ıÂÎ_ ÷ÎflÎ … ’Z΋Î_ »Ì±ı, ⁄ıÀÎ. ⁄ÎMÁ ¿Ëı, ÷¿Ì⁄ıÀÎ, Ë_ ‹ÎŒÌ ‹Î√_ »\_ ¿ı ÷fiı ±‹ÎflÌ ’Á_ÿ√Ìfiı ¿ÎflHÎı ±Î‰Ì ‹U¿ı·Ì±˘ ’ÕÌ. ±flı ⁄ÎMÁ, M·Ì{ ±Î‰_ fi ⁄˘·˘. fiı ‹fiı Á¬fi˘ Á‹› fi◊Ì ‹Y›˘, ±ı‰_ fi◊Ì. ‰Î_¿ ¿ÿΫ ÁÏ…÷fi˘› fiÏË Ë˘›. ±ıfiÎ fiÁÌ⁄fi˘ ‰Î_¿ fiı ±ıfiÎ_ ‹Î-⁄Î’fi˘ ‰Î_¿ ¿Ëı‰Î› ¿ı …ı‹HÎı ¤ÎB›ı … ±ıfiı VfiıË ±ÎM›˘. ±Î√·Ì flÎ÷◊Ì „V◊fl ±fiı ÂÎ_÷ ◊¥fiı flËı·Ì

¿ı÷¿Ì ˉı ¤Î_√Ì ’ÕÌ. ⁄ÎMÁ ±fiı ‹Î¥fiÌ ÁËÎfi¤ÒÏ÷, ±fiı VfiıË ‹‚÷Î_, ’˘÷ÎfiÎ ¤ÎB›fiÌ ¿flÔHÎ÷Î ’fl ±Î_Á ‰Ëı‰Î ·ÎB›Î_. ‹Î¥fiÎ ¬˘‚΋Î_ ‹˘œ<_ fiÎ¬Ì ±ı ‹˘Àı ‹˘Àı◊Ì flÕÌ. ÕÒÁ¿Î_fiÌ ‰«‹Î_ ±ı ⁄˘·Ì, ±Î≥ ±ı‹ Á˘flÌ, ⁄ÎMÁ ¿ı ‹Îflı ·Ì‘ı ÷‹Îflı ±Î‰_ Ωı‰Îfi_ ±ÎT›_. ±ıfiÎ ¿’΂ı «Ò‹Ì ¤flÌfiı ⁄ÎMÁı ±ıfiÎ_ ±Î_Á ·»˚›Î_. ⁄LÔfiı±ı ¿èÎ_ ¿ı ±_…Ï·fiı ·¥fiı ±ı ˉı◊Ì ÿı‰¿Ìfiı CÎıfl flËı‰Î ±Î‰Ì …¥ ¿ı »ı, ’fl_÷ ±ı ÷˘ À>_¿Î … Á‹›fi˘ μ’Λ »ı, ÷ı ±ı hÎHÎı› Á‹…÷Î_ Ë÷Î_. ÷‹ı g«÷Î fi ¿fl÷Î_, ‹Î¥. Ë_ ’Ë˘Ó«Ì ‰‚ÌÂ, ¿ÎflHÎ ¿ı ¿Î›ÿ˘ ‹ÎflÌ ÷flŒıH΋Î_ »ı. ‹Îflı …ı ’flÎHÎı ¤HΉ_ ’Õu_, ÷ı …\±˘, ˉı ‹fiı ¿ı‰_ ¿Î‹‹Î_ ±Î‰‰Îfi_ »ı. ±Î_ÁfiÌ ‰«‹Î_ ’HÎ ±ı ¿ÀÎZÎ ¿flÌfiı ËÁÌ. ±Î ÿflÏ‹›Îfi ÁÏ…÷fi˘ Œ˘fi ÿı‰¿Ìfiı I›Î_ √›˘ … Ë÷˘. ¿˘¥ CÎfl‹Î_ fi ˢ› ÷ı flÌ÷ı ¿˘¥±ı μ’ÎÕu˘ … fiÏË. ±ÎLÁgfl√ ‹ÂÌfi «Î· ◊¥ √›_. ÁÏ…÷fiÎ f‰ÎÁfiÌ ‘‹HÎfi˘ ±‰Î… flı¿˘ÕÛ ◊÷˘ √›˘, ’HÎ ±ıHÎı ¿Â_ ¿èÎÎ ‰√fl Œ˘fi ‹Ò¿Ì ÿÌ‘˘. ±ıfiı ¬⁄fl fiÏË ’ÕÌ Ë˘› ¿ı Â_ ¿Ëı‰_. ¿ı÷¿Ìfiı …flο Õfl Ë÷˘ ¿ı ¿ÿΫ »ı fiı ÁÏ…÷ ±_…Ï·fiÌ V¿>·ı fi ’Ë˘Ó«Ì Ω›. ±_…Ï·fiı ±Î‰Ì ¿˘¥ ΩHÎ @›Î_◊Ì Ë˘›? ÁÎ_…ı, ¿ı÷¿Ì ±ıfiı ‹‚ı, I›Îflı ⁄‘_ Á‹Ω‰Ìfiı ¿Ëı‰ÎfiÌ Ë÷Ì. Áÿ˚¤ÎB›ı ÁÏ…÷ V¿>·ı √›˘ fiˢ÷˘. ¿ı÷¿Ìfiı V¿>·‹Î_ ±Î‰ı·Ì Ωı¥fiı ±_…Ï· ⁄Ë ¬ ◊¥ √¥. ±ıfiı ±ı‹ ¿ı ±Î≥ ±ıfi_ ÏflËÁ˝· Ωı‰Î ±Î‰Ì »ı. ÀÌ«fl ’HÎ ¬ ◊›Î ¿ı ±_…Ï·fiÎ_ ‹˘‹ ⁄΂¿˘fiı ’˛˘IÁÎËfi ±Î’‰Î, ÏflËÁ˝·‹Î_ ±ÎT›Î_. ’»Ì ¿ı÷¿Ì±ı √ÎÕÌ‹Î_ ⁄ıÁÌfiı …, ±_…Ï·fiı ⁄‘Ì ‰Î÷ ¿flÌ ·Ì‘Ì - ±ı‹, ¿ı ˉı ’Î’Î CÎfl‹Î_ flËıÂı ¬flÎ, ’HÎ ÷ÎflÌ ¿ı ‹ÎflÌ ÁÎ◊ı ‰Î÷ ’HÎ ¿fl‰ÎfiÌ »^À ±ı‹fiı fi◊Ì. ÷Îflı ˉı ±ı‹fiÎ◊Ì √¤flΉÎfi_ fi◊Ì. Á‹∞ ¿ı? ’HÎ ±Î≥, ’Î’Î ¬ÎÂı ’HÎ fiÏË? ±ı ¤ÒA›Î flËıÂı? fiı ¿˘¥ ±ı‹fiÌ ÁÎ◊ı ‰Î÷ fiÏË ¿flı, ÷˘ ±ı ÁΉ ±ı¿·Î fiÏË ’ÕÌ Ω›? ÿÌ¿flÌfiÎ ±Î‰Î A›Î· ’fl, ¿ı÷¿Ìfiı ’λ\_ flÕ‰_ ±Î‰Ì √›_. ¿ıÀ·Ì Ïfiÿ˘˝Ê »ı, Ë∞ ±Î ⁄΂¿Ì. fiı ±ıfiÎ ’fl ËÎ◊ μ√ÎQ›˘ ±ı ‹ÎHÎÁı. ±_…Ï·fiı Á‹Ω‰÷Î_ ±ıHÎı ¿èÎ_, ’Î’Î ÷˘ ‹˘ÀÎ »ı, ±ı ⁄‘_ Á_¤Î‚Ì ·ıÂı, ⁄flÎ⁄flfiı? ÷_ ±ı‹fiÌ g«÷Î fi ¿flÌÂ. ÷_ ˉı fiÎÀ¿‹Î_ ÁflÁ ¿Î‹ ¿fl…ı, ±ıÀ·ı ⁄Ë ÷΂̱˘ ‹‚ı ÷fiı, Ë˘Ó¿ı. ÁÏ…÷ CÎıfl flÎË Ωı÷˘ Ë÷˘. ±_…Ï·fiı …·ÿÌ◊Ì ±ıfiÎ w‹‹Î_ √˘Ã‰Ìfiı ¿ı÷¿Ì ⁄ËÎfl ±Î‰Ì. Ï‹Ω…fiÎ ÁÒfl‹Î_ ÁÏ…÷ı ’Ò»˚›_, ±Î Â_ »ı? ¿ı÷¿ÌfiÎ ‹˘œÎ Á΋ı ±ıHÎı ’ı·_ ¿‰fl Ë·ÎT›_. ÷‹ı Ωı›_ ±_ÿfl? ‰Î_E›˘ ±ı ¿Î√‚? Á‹F›Î ¿Î›ÿıÁflfiÎ ±ı ±˘ÕÛflfiı? ¿ı÷¿Ì±ı Á΋ı ’˛ffi ¿›Î˝.

ÁÏ…÷ı ¿èÎ_, ±ÎÀ·_ ±ı‰_ ¤HÎÌ fi ¤HÎÌ ±ı‹Î_ ⁄‘Ì ¬⁄fl ’ÕÌ √¥ ÷fiı? fiı ˉı ÷_ ‹Îfiı »ı ¿ı Ë_ √¤flΥ ÷ÎflÎ◊Ì? ¿ı ±Î‰Î ¬˘ÀÎ ±ÎZÎı’˘◊Ì? ⁄flÎ⁄fl »ı. Ë_ fi◊Ì ‹Îfi÷Ì ¿ı ÷‹ı √¤fl΢. √¤flΛı·Î_ ÷˘ ±‹ı »Ì±ı, ’HÎ ¿Î›ÿ˘ ‹ÎflÌ ÁÎ◊ı »ı, ÷ı Ë_ ÁÎflÌ flÌ÷ı Ωb_ »\_. Ωı ¿ı÷¿Ì, ¿˘ÀÛfiÎ ¬À·Î‹Î_ ’Õ‰_ ÁÎflÔ_ fi◊Ì? ¿˘ÀÛfi˘ ¬À·˘ ±ıÀ·ı? ±ıÀ·ı ±ı‹, ¿ı ÷fiı Ë_ ¿˘Àı˝ ·¥ …¥ ¿<_ »\_. Ë_ ÷Îfl˘ ±Î Ï‹J›Î ¿ıÁ ∞÷Ì ·¥ ¿<_ »\_. ’»Ì Â_ ¿flÌ ÷_? ’»Ì @›Î_ …¥Â ÷_? ÁÏ…÷fiÎ ±Î ÂOÿ˘, …ıÀ·Î {ıflÌ Ë÷Î ÷ıÀ·Î … ⁄ÎÏ·Â ’HÎ Ë÷Î. ÁÏ…÷, ÷‹ı «˘yÁ ¿˘Àı˝ …¥ ¿˘ »˘, ’HÎ ÷‹fiı ¬⁄fl »ı fiı ¿ı I›Îflı ÁÎZÎÌ ⁄˘·Î‰‰Î ’ÕÂı? I›Îflı ¿˘fiı ⁄˘·Î‰ÌÂ_? ÁÎZÎÌ ÷˘, ±Î’HÎÎ_ ⁄LÔfiıfiÎ_, ±ıfiÎ_ ±ı … ËÂı. ‹ÎflÎ_ ‹Î-⁄Î’, ÷‹ÎflÎ ¿·Ì√, ¿Î·˘˝Á, ω ±fiı fi_ÿÎ, ÁfiÌ÷Î ±fiı ‹ËıÂ, ‰Î‹Î ±fiı fl˘⁄ÀÛ... ‰Î‹Îfiı Â_ ¿Î‹? ¿ı÷¿Ì …‰Î⁄‹Î_ Œ@÷ ËÁÌ. ±ıHÎı ’˘÷ı ’HÎ fi˘ÓK›_ ±ı ¿œo√_ ËÎV›. fiı ±ı‰Î … …\ÿÎ, ¿Ã˘fl ±‰Î…ı ¿ı÷¿Ì±ı ¿èÎ_, ±Î ’˛˘Àı@Âfi - ±˘ÕÛflfi˘ ±◊˝ ÷‹ı ⁄Ë ÁÎflÌ flÌ÷ı ΩH΢ »˘. ÷ı◊Ì Ë‰ı ÁΫ‰Ωı, ¿ı ‹ÎflÌ ±fiı ±_…Ï·fiÌ ÁÎ◊ı ±ı¿ ÂOÿfiÌ ’HÎ ±Î’-·ı fi ◊Λ. ⁄S¿ı, Á΋ı Ωı‰Îfi_ ’HÎ À΂Ωı. ±Î ±Î’b_ ·BÔfifi_ CÎfl »ı ÷ı◊Ì ±ı‹Î_ ÷‹fiı flËı‰ÎfiÌ »^À Ë‹HÎÎ_ ±Î’Ì »ı, ’HÎ ±‹ÎflÌ ÁÎ◊ı ¿˘¥ ’HÎ, …flÎ ’HÎ, Á_’¿Û ¿fl‰ÎfiÌ »^À fi◊Ì. ±ı¿ ÂOÿ◊Ì fiÏË, fiı ±ı¿ Ï«ßÌ◊Ì ’HÎ fiÏË. ÷‹ı ÷˘ ⁄Ë ˢÏ›Îfl ‰¿Ì· »˘, ÷‹ı ÷˘ ±Î ⁄‘_ ΩH΢ … »˘. ±fiı ËÎ, Ë‹HÎÎ_ ÷˘ ±Î ±˘ÕÛfl ÀıQ’flflÌ »ı. ‹fiı ¤Îfi »ı ±ıfi_. ’HÎ ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı fiÏË ¿ı ±ıfiı ’‹ı˝fiLÀ fi ⁄fiÎ‰Ì Â¿Î›. ¿ı÷¿ÌfiÎ ÂOÿ˘ V’WÀ Ë÷Î. ÁÏ…÷fiı ÏËLÿÌ ÏŒS‹fiÎ ¬·fiΛ¿fi˘ ÏœÂÒ‹ ÏœÂÒ‹ ‹Îfl ’Õu˘ ˢ÷ ÷˘ ’HÎ ¿ÿΫ, ±ı ±ÎÀ·˘ ‹Òœ fi ◊¥ √›˘ ˢ÷. ¿ı÷¿ÌfiÎ ¿Ã˘fl ÂOÿ˘±ı ±ıfiı ’Òflı’Òfl˘ ÷˘ÕÌ fiÎA›˘. ÷¿Ì... ±ıfiÎ √‚΋Î_◊Ì ‹Î_ÕÌ ±ı¿ ÂOÿ fiÌ¿Y›˘. ⁄Á, ÁÏ…÷ ÷‹fiı ±Î ‰˘Ïfi*√ ±Î’Ì - ±ı‹ Á‹…Ωı. ±Î CÎfl‹Î_ ÷‹fiı flËı‰Î ÿ¥±ı »Ì±ı, ’HÎ ±ıfiÎ◊Ì ‰‘ÎflıfiÌ ±’ıZÎΠˉı @›Îflı› ÷‹ı flά÷Î fiÏË. Ë_... ±fiı ‰‘Îflı ÷˘, fiÎfiÌ ±_…Ï· ÷‹ÎflÎ◊Ì ÁıŒ flËıÂı, ⁄Á, ±ıÀ·˘ ωf‰ÎÁ ÷‹ÎflÎ ’fl flά_ »\_. ’»Ì ÷‹ı ΩH΢, ¿ÎflHÎ ¿ı ’»Ì, ¿˘ÀÛ ÷˘ »ı …. ·ıϬ¿Î ±‹ıÏfl¿Î„V◊÷ ÁÎÏËI›¿Îfl »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

±ıÏ’˛· 28, 2017 à April 28, 2017

flÎ

Hοÿı‰Ì flΔ¬ıÓ√Îfl”fi˘ ¬ı· Ë÷˘. ÿı‚ ±fiı ω‚ı ÿ√˘ ¿›˘˝. ⁄Îfl ⁄Îfl ‰flÁfiÎ CÎıflÎ ’»Ì …^fiÎ√œfi˘ μ’fl¿˘Àfi˘ Ï¿S·˘ Áfl ¿fl‰Î‹Î_ ÏÁ©flÎ… …›gÁËfiı ÁŒ‚÷Î ‹Ô‚Ì. ±Î ¬ı·‹Î_ ±‹Îfl˘ «‹fi flΔ¬ıÓ√Îflfi_ ’ÎhÎ ¤…‰÷˘ ±fiı ¬ı‹flÎ… ÏÁ©flÎ… …›gÁËfi_. »ıS·Î ›©fi_ ºU› Ë÷_. ÂÎË⁄tÌfi flÎÃ˘Õ ◊˘ÕÌ ‰Îfl flΔ¬ıÓ√Îfl ’ÕÌ Ω› ±fiı ÏÁ©flÎ… ω…ı÷Î ⁄fiı - ±Î‰Ì √˘Ã‰HÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì, ’fl_÷ ÷ı flÎhÎı flΔ¬ıÓ√Îflfiı ÂÌ ¬⁄fl Â_ ◊›_ ÷ı Ãı¿ÌÃı¿Ìfiı ‹_Õu˘ ÏÁ©flÎ… Á΋ı ·Õ‰Î. ±ı ±ı‰˘ ·Õu˘ ±ı‰˘ ·Õu˘ ¿ı ÏÁ©flÎ… ◊Î¿Ì √›˘. flΔ¬ıÓ√Îfl ¿˘¥ ‰Î÷ı ËıÃ˘ fi˘ ’Õı. ˉı Â_ ¿fl‰_? ’λ˘ fiÎÀ¿‹Î_ fi ˢ› ÷ı‰Î Á_‰Îÿ˘ ‹_Õu˘ ⁄˘·‰Î— “CÎHÎÎ ÿÌ ·Î¤ ·¥ √›˘ »ı! ’HÎ Ωı ±Î… ÷ÎflÔ_ œÌ‹ fi˘ œÎ‚Ì ÿ™ ÷˘ ±Î flΔ¬ıÓ√Îfl À‚Ì Ω™! ËÎS›˘ ±ÎT› Ωı ‹flÿfi˘ ÿÌ¿fl˘ ˢ ÷˘!” ÏÁ¢flÎ… ±˘Ï›΂_ ‹˘œ<_ ¿flÌ fi∞¿ …¥fiı ¿Ëı, “flΔ¬ıÓ√Îfl, ËıÃ˘ ’ÕÌ Ω, ËıÃ˘ ’ÕÌ Ω, ⁄Ë ·Õu˘!” «‹fi ¿Ëı, “·ı flÎA›, ±ËŸ ËıÃ˘ ’Õ<_! ±Î ÷˘ ‹ÎflÎ ÁÁflÎfi_ √΋ »ı. CÎflfiÎ_ ⁄‘Î_ Ωı‰Î_ ±ÎT›Î_ »ı. ±ıÀ·_ fi◊Ì Á‹…÷˘?” »ı‰Àı ⁄ÌΩ ÿÁı¿ ÁˆÏfi¿˘fiÌ ‹ÿÿ ·¥ flΓ¬ıÓ√Îflfiı ∞‰÷˘ ¿ıÿ ¿flÌ ’flÿÎ ’λ‚ ·¥ …‰Î‹Î_ ±ÎT›˘. ’HÎ Œfl÷ÌŒfl÷Ì fiÎÀ¿‹_Õ‚Ì F›Îflı ∞‰Î’fl‹Î_ …¥ «ÕÌ I›Îflı «‹fifiÌ flı‰ÕÌ ÿÎHÎÎÿÎHÎ ◊¥ √¥. ∞‰Î’fl‹Î_ «‹fifi˘ Á΂˘ flËı »√fi ‹Ò‚∞. ±Î »√fi V‰¤Î‰fi˘ ±ı‰˘ fl˘fi¿Ì, ±ı‰˘ ‰fi¬_ÕÌ ¿ı ¿_¥ fi ‹‚ı ÷˘ ¤Î_√fiÎ_ ¤Ï…›Î_ …√Î ¿oÿ˘¥ ’ÎÁı ⁄fiΉflΉÌ, ÂıflÌfiÎ_ ¿>÷flÎ_fiı ¬‰flΉı ±fiı ¤Î_√fiÎ fiÂ΋Î_ √Î_ÕÎ_÷Òfl ◊¥ ¿>÷flÎ_ ⁄Î{ı ÷ıfi˘ ±Îfi_ÿ »√fi

- ‹ËıÂ ΩıÂÌ 6

10 13 18 20 22 25 30

34 35

37

∂¤Ì «Î‰Ì

‹ ‚˘ ŒÎ

√ ‚ flÎ

√ œ

¿ ‰Î ±

‰ ZÎ ÿ

HÎÌ ‹ ¬

⁄ fl

Õ˘ ⁄Î

ËÎ

¿

‚ fl Á

ZÎÎ ‹Ì

Á

fiÌ · ‹Î ¿

À ·

fl˘ … fl ±

÷

23.

·

22.

·

19. 20.

18.

16. 17.

24. …√÷fiÎ ’ηfiËÎfl ¤√‰Îfi ωWbfiÎ ±‘Î*√fiÎ, ·Z‹Ì (2) 25. ±Î‹÷ı‹ ·Ëıfl◊Ì Œfl‰_ ±ı, ±Î_À˘ ‹Îfl‰˘, ÁËı·ÎHÎÌ Œıfl˘ (3) 26. ‹Î◊Î ÁÎ◊ı Á_⁄_‘ ‘flΉfiÎfl˘ ±Î_¬fi˘ ±ı¿ fl˘√ (3) 28. ¬˘…, Ω_«, ¢‘, «¿ÎÁHÎÌ (3) 29. ‰Î, ‰Î›, ’‰fi (2) 32, ÁËΛ ‹ÎÀıfiÌ ±Î∞∞, ŒÏfl›Îÿ (2) 33. ‰ŸÀ˘, ŒŸÕ·_, ±Ï¤fiı÷Îfi˘ ’ÎhÎ√÷ ±Ï¤fi›, ’˘÷’˘÷Îfi˘ ¤Î√ ¤…‰‰ÎfiÌ Ïø›Î (2) 35. ±_√˛∞ Á‹›‹Î_ …^fiÎ «·HÎfi˘ ⁄ı ’ˆÁÎfiÌ g¿‹÷fi˘ hÎÎ_⁄Îfi˘ ÏÁy˘, ‹Ò¬˝, ⁄ı‰¿>Œ (2)??

ÿÎ

15.

μk΋ ±fiı ±Îç›˝ μ’Ω‰ı ÷ı‰_ (3) ŒoÕ, μCÎflÎb_, ÀÌ’, ¤Î√, ÏËVÁ˘, ¿˘„LÀˇO›Âfi, ‰ËıÓ«HÎÌ (2) ‹Ò¿, ±⁄˘·, V÷O‘, »˘¤Ì·_ (3) «÷fl, ˢÏ›Îfl, ¿<‚, Ïfi’HÎ, ¿Î⁄ı·, ≠‰ÌHÎ, ÕÎèÎ_, ÂÎb_ (2) ÁËı·_, ÁÌ‘_, ‹U¿ı· fi ˢ› ÷ı‰_, ¿’À ωfiÎfi_, ÏfiW¿’ÀÌ (3) ¿ÎÏ÷· {ıfl, Ï‰Ê (3) »ÌHΉÎfi_ ‘Î÷fiÎ ’÷flΉ΂_ ±ı¿ ÁΑfi, »ÌHÎÌ, »˘·HÎÌ (3) ’fl˘Ïœ›_, ‹‚Á¿<_, ‰Ëı·_ Á‰Îfl, ¤Õ¿·_, ±flH΢ÿ› (3) ÷ÎÕfiÎ T≤ZÎfiÎ Œ‚‹Î_◊Ì ¿Îœı·˘ ÷ÎΩı flÁ, ÷Î∞ ÷ÎÕÌ (2)

b_

1. …ı‹Î_ ‰V÷±˘ ±ı¿ μ’fl ⁄Ì∞ ‹Ò¿Ì ˢ› ÷ı‰˘ √_…, ¬Õ¿·˘ (2) 3. ⁄˘‘, μ’ÿıÂ, ºWÀÎ_÷, μÿÎËflHÎ (2) 5. Á‹Î·˘«fiÎ, √HÎÿ˘Ê-ω‰ı«fi, ±‰·˘¿fi, ω«ÎflHÎÎ (3) 6. ‹˘ÀÎ ·Î_⁄Î ‰Î‚fiÌ fiÎfiÌ ’ÒHÎÌ, ‰ÕfiÌ ±Î»Ì ‰Õ‰Î¥ (2) 8. «˘¬Î ‰√ıflıfi_ ÁÒ ¿<_ CÎÎÁ, ’˘«_ CÎÎÁ, ·˘¬_Õfi˘ ÿV÷˘ (3) 11. ¿˘¥ ’HÎ ¿Î‹ ±_√ı fi‹˛÷Î◊Ì Ë¿Ì¿÷ ¿ËÌ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰÷Ì Ï‰fi_÷Ì, Ïfi‰ıÿfi, ÿfl¬ÎV÷ (3) 13. ’fl‹ıf‰fl, ¥f‰fl, ’fl‹ÎI‹Î, ¤√‰Îfi, ¬ÿÎ, ±S·ÎË (2) 14. ‰ÎË ‰ÎË ¤flı·_, fi‰Î¥ μ’Ω‰ı ÷ı‰_,

ÂOÿÁ_‘Îfifi˘ μ¿ı·

ÀÎ

36

33

Ë

32

÷

31

29

‹Î

27 28

26

œ

24

23

21

fl˘

19

17

‰Î

16

flÎ

15

14

26. ⁄Î√‹Î_ ÷◊Î flV÷Î μ’fl ’ÎHÎÌ »Î_À‰Îfi_ ¿ÎHÎÎ_-¿ÎHÎÎ_‰Î‚Î œÎ_¿HΉ΂Πfi΂«Îfi_ ‰ÎÁHÎ (2) 27. ’flÎÏ…÷ ◊›ı·_, ËÎflı·_ (2) 29. ⁄Ωfl‹Î_ …¥ ¿flÎ÷Ì ¬flÌÿÌ (3) 30. ‹ÒS›, g¿‹÷, ’ˆÁ˘, ‘fi, ÿ˘·÷ (2) 31. ±’Îfl, ±√Α, CÎb_ ⁄‘_, ’W¿‚, ‹⁄·¿, ±œ‚¿ (4) 34. ·√fiÌ ·Î√‰Ì, ·ıË, ¬fl˘ ≠ı‹, ±Î√˛Ë, ËÃ, ∞ÿ (2) 36. Ák‰, ±¿Û, ‹z, ÷ÎÕÌ ‰√ıflıfi˘ ÿÎw, ±ÎÁ‰Ìfiı ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰÷˘ ’ÿÎ◊˝ (3) 37. ’Ëıflı·Î ÁÎS·Îfi˘ ·À¿÷˘ »ıÕ˘, ÿ’|Î ’ÎCÎÕÌfi˘ ¿Á⁄Ì ±fiı ¤Î÷Ì√fl »ıÕ˘, ±ÎÂfl˘, ÂflHÎ (3)

16. ‹Îfi‹›Î˝ÿÎ, ‹·ÎΩı, ⁄Lfiı ËÎ◊ ¿˘HÎÌ Á‘Ì ‰Î‚Ì Ë◊ı‚̱˘ ÿ⁄Λ ±ı‰Ì ‹›Î˝ÿÎ‰Î‚Ì „V◊Ï÷ (3) 18. ±ı¿Áfl¬Î ‘‹˝ ±Î«Îfl ‰√ıflı‰Î‚˘ ·˘¿Á‹ÒË, …fi‹_Õ‚, …fi÷Î (3) 19. ‹˘ÀÌ ≥‹Îfl÷˘‹Î_ ÿ̉η◊Ì ⁄ËÎfl ’Õ÷˘ fiÎfi˘ ÁÎ_¿Õ˘ {w¬˘, »…\_ (3) 20. ÿ‰Î ‰√ıflı CÎÒ_À‰Îfi˘ ¬«¿Î‰Î‚˘ CÎÕı·˘ ’J◊fl, ¬· (3) 21. ‹˘Ófi˘ ‘Ì‹˘ ‹·¿ÎÀ ◊÷˘ ˢ› ±ı‹ ËÁ‰_, ‘Ì‹_ ËÎV› (3) 22. ‰Ëı÷Î ’ÎHÎÌ‹Î_ ◊÷_ ¿>_Õ΂_, ¤‹fl˘, √Ò_«‰HÎ (3) 25. ¬ÂÎ·Ì ≠Á_√ı ±’Î÷Ì ¤ıÀ, Â¤ÎÂ¤ ≠Á_√ı fiÎ÷̷΋Î_ ¿flÎ÷Ì ‰ËıÓ«HÎÌ (3)

’Î

12

11

2. fiÕ÷fl, ±Õ«HÎ, fl¿Î‰À, ±_÷flΛ, ‹fiÎ, ≠Ï÷⁄_‘, ⁄_‘Ì (2) 4. ¬Îfi√Ì ««Î˝-ω«ÎflHÎÎ, ‰ÎÀÎCÎÎÀ, ’fl΋½, √˘Ã‰HÎ (4) 7. fi¿Î‹Ì ‰Î÷, ¬˘ÀÌ ‰Î÷, ±Œ‰Î (2) 9. √‚ÎfiÌ ±ÎÁ’ÎÁfi˘ ¤Î√, √˛Ì‰Î, √flÿfi, ⁄_ÿfl μ’fl ⁄Î_‘ı·˘ CÎÎÀ, ‘y˘, √˘ÿÌ (2) 10. ±Ïfi‹ıÊ, Ωı¥ flËı‰_, º„WÀ, fi…fl (2) 12. ·˘À Âı¿Ì √‚ΠfiÎ¬Ì ¿flı·_ ±ı¿ √fl‹ ’Î÷‚_ ’Ìb_, ¿Î_∞, ¤flÕ¿<_ (2) 13. flZÎHÎ, fl¬‰Î‚_, flάÕÌ (2) 14. ⁄ÎË, ËV÷, ËÎ◊, ‰ıfl˘, Àı@Á (2) 15. ‘˛ÎÁ¿˘, ⁄Ì¿, Õfl, ÿËıÂ÷, »·Î_√ ¤fl‰Ì, Œ·Î_√ (2)

⁄

9

5

4

·

3

±ÎÕÌ «Î‰Ì

’Î

8

ËÎV›fi˘ ‰flCÎ˘Õ˘

7

2

‹ÎHÎı. ¿o’fi̱ı ∞‰Î’fl‹Î_ ¬ı· fiÎA›˘. ⁄ı¿ÎflÌfi˘ ÁÌ‹‹Î_ «_’· ‰√fl »ÎHÎÎ_ ‰ÌHÎı »ı. ±ı‹fiı ±ı¿ ΩıÕÌ Á‹›. ¬ı·fiÎ ’ˆÁÎ ‹‚ı ÷˘ ¿·Î¿Îfl˘ ¬Î‘Î ¤ı‚Î «_’· ±’Ή˘ ÷˘ ⁄οÌfiÌ ‰ÁÏ÷fi˘ ÷˘ ’fl¤ …ı‰˘ ◊Λ ±ı‰Ì Ëη÷. ±Î‹ ¬ı· Âw ◊Λ ‘HÎÌ »ı.” »√fiı ±Î‹ ⁄˘·Ìfiı ÷fl÷ … ±fiı ’λ‚ ¬Ì«ÕÌfi_ ÷’ı·_ «Ò·ı «Õı. ‹ÒÏÛ_ ‰Î‚Ìfiı ÿ˘À ‹Ò¿Ì. ‰Î_Ëı fiı ‰Î_Ëı ±ı¿-ÿ˘œ ‰ÎB›ı ¬ı· ’Òfl˘ ◊Λ I›Î_ flÎΩ’ÎËÎ_ ·Î¿ÕÎfiÌ ÷·‰Îfl ·¥ «‹fi Õ<_√‚Ì-⁄ÀıÀÎfi_ flÁΉ΂_ Âο ±fiı ¬Ì«ÕÌ ÿ˘Õu˘, ’HÎ ±Î¿flÎ V‰¤Î‰fiÎ ·˘¤Ì ÷ˆ›Îfl ◊¥ Ω›. fl˘…fi˘ ±Î ø‹. ¬Î‰Î‹Î_ CÎfl‘HÎÌfiÎ flÁ˘Õ΋Î_◊Ì ¿>÷flÔ_ fl˘À·˘ ·¥ ’HÎ ⁄ı … ‰Îfi√Ì. ±ı¿ ’Ïfl‰ÎflfiÎ_ ¤Î√ı ÷ı‹ ¤Î√ı·˘ »√fi ËÎ◊ … fi ¤Î_ÕflÔfiÌ …ı‹ Á˙ ¬Î¥fiı ÁÒ¥ Ω›. Á‰Îflı ±ÎT›˘. ‹˘ÕÎ ∂Ãı ±fiı ±Ï√›Îfl ‰ÎB›Î ’»Ì ±Î‹ ÷˘ ±‹ÎflÎ √΋fiÌ ›Îÿ√Îfl Ïÿfi«›Î˝ Âw ◊Λ. T›„@÷±˘‹Î_ «‹fi·Î·fi_ ±√˛V◊Îfi ¬flÔ_. ’flÿÎ ±Î√‚fiÎ ‹Î·‰’Ï÷ ‹_…, ÷ıfiÎ Ï’÷Î ‰fiflΉfi ¿Î‹ÿÎfl √΋fiÎ ‹ËÎflÎΩ ¤I≤˝ËÏfl, flÎΩ √˘’Ì«_ÿ ’flÿÎ ’˛Ï÷„WÃ÷ fiÎ√Ïfl¿ √HÎÎ÷Î. ÷ı‹fiÎ ⁄ı ’λ‚ ±ı¿ «Î ‹ÎÀı ‹˘Ë÷Î…... ±Î »ı ÂÎË⁄tÌfi flÎÃ˘Õ ÿÌ¿flΗ «‹fi ±fiı ¿‹·ıÂ. «‹fifiı CÎHÎÎ ¿·Î¿ÎflfiÎ ∞‰÷flfiÌ ¿flÔHÎ÷Î... ’˛›IÔfi˘ ¿fl‰Î »÷Î_ ¤HÎ÷fl «Õu_ fiÏË. ∞‰Î’fl‹Î_ «‹fifiı ‹˘ÀÌ ŒÕ¿ ÷ıfiÎ Á΂Π»√fifiÌ «‹fi fiÎfi’HÎ◊Ì fiÎÀ¿fiÎ fl‰ÎÕı «ÕÌ √›˘. ±ı √‹ı Ë÷Ì. «‹fiı ’Ëı·Ì Âfl÷ ±ı ¿flÌ ¿ı ¬ı· ÷˘ ¤…‰ÎÂı ÷ı‹ ¿flÌ ÿÒflÿÒflfiÎ_ √΋˘‹Î_ fiÎÀ¿˘ Ωı‰Î …÷˘ flËı÷˘. Ωı »√fi ±˘ÏÕ›LÁ‹Î_ fiÏË Ë˘› ÷˘. ’ˆÁÎ ¬ÒÀı ÷˘ fiÎÀ¿‰Î‚ÎfiÎ_ fiÎfiÎ_‹˘ÀÎ_ ¿Î‹ ¿fl÷˘. »√fi «‹fi·Î·fiı ‹‚‰Î ±ÎT›˘ I›Îflı ÷ıfiı Ï‹Á ‹˘÷Ì⁄Î¥fiÌ ⁄¿flÌ «Îfl‰Î …÷˘, »√fi·Î·fiÎ_ Á‹Ω‰‰Î‹Î_ ±ÎT›˘. »√fiı ’HÎ ¬Î÷flÌ ±Î’Ì ¿ı “Ë_ ¿’ÕÎ_ ‘˘÷˘, fiÎfiÌ ¿o’fi̱˘‹Î_ »ı‰Àı ’flÿÎ ’ÎÕ‰Îfi_ ¿_¥ ’HÎ fiÏË ⁄˘·_. ¬ı·‹Î_ ±Î‰Ì ¬fl˘, ’HÎ CÎÕÌ ¿Î‹ ¿fl÷˘. fiÎÀ¿˘ Ωı¥fiı ±Î‰÷˘ ±fiı ÕΛfl΋Î_ ‰Î÷ ⁄ı CÎÕÌ fl˘¿Î¥fiı …÷˘ flËÌÂ.” ±Î ’˛‹ÎHÎı ’˛◊‹ ‹Î_Õ÷˘ @›Îflı¿-flHλ˘Õ¤Î¥fiÎ “…ı¿˘flfi˘ …ı”, ‰ÎÀÎCÎÎÀ, ’»Ì Á_Ï‘ ±fiı I›Îfl ⁄Îÿ »√fifi˘ ’˛‰ı ÿ·’÷fl΋fiÎ “Ï‹J›ÎϤ‹Îfi”, fiÎflΛHΠωÁfi∞ ‹ÎL› flά‰Î‹Î_ ±Î‰ı·˘. ÃyflfiÎ “‰Ìfl ÿ√νÿÎÁ”, ‹ÏHηη ’Î√·fiÎ “flÎHÎÎ fiÎÀ¿ Âw ◊›_, ’HÎ flÎΩ’ÎËÎ_ ±Î‰ı·˘ «‹fi ’˛÷Î’”, ’˛¤·Î·fiÎ “‹Î·‰’Ï÷ ‹_…” ±fiı Á΋ı ⁄ıÃı·Î Á΂Π»√fifiı Ωı¥ Á_‰Îÿ˘ ¤Ò·‰Î hÎÎ’…¿flfiÎ “»ıS·˘ ’ΉΒÏ÷”fiÌ ‰Î÷‹Î_ Á˙ ±ı‰Î_ ‹Î_Õu˘. ËflÌŒflÌfiı ’Ò»ı, “’˛‘Îfi∞, ±Î’HÎÎ flÎF›‹Î_ ÷S·Ìfi ◊¥ …÷Î_ ¿ı V◊‚-Á‹›fi_ ¤Îfi ¤Ò·Ì …÷Î_. Â_ «Î·Ì flèÎ_ »ı?” ’˛‘Îfi∞ flÎF›‹Î_ «Î·÷Î fiÎÀ¿˘ Ωı÷Î_-Ωı÷Î_ ±ı¿ Ïÿ‰Á ¬ÿ «‹fi fiÎÀ¿fi_ ‰Ë̉Àfi˘ A›Î· ±Î’ı. ±Î Á_‰Îÿ ’»Ì ‹ËÎflÎΩ±ı ’ÎhÎ ⁄fiÌ √›˘. ±ı ‹_⁄¥ ¤Î√Ì √›˘ ±fiı ’Ò»˚›_, “’˛‘Îfi∞, ±Î’HÎÎ flÎF›‹Î_ »ı ¿˘¥ ÿ—¬Ì?” fiÎÀ¿¿o’fiÌ‹Î_ flËÌ √›˘. ’˛◊‹ ÷˘ ±ı fiÎfiÎ_ ’ÎhÎ hÎÌ∞ ‰Îfl F›Îflı ±Î … ’˛ffi ’Ò»‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ ¤…‰÷˘, ’HÎ ‘Ìflı-‘Ìflı ÷‚ıÀÌ‹Î_ ¿Î·Î‰Î·Î ¿fl÷Ì I›Îflı »√fi◊Ì fi flËı‰Î›_. ±ı ±˘ÏÕ›LÁ‹Î_◊Ì ∂¤˘ ¿ıÕÌ …ı‹ Ϭfl Á‘Ì ’Ë˘Ó«Ì Ω›, ÷ı‹ «‹fi ◊¥ ËÎ◊ ΩıÕÌfiı ⁄˘S›˘— “‹ËÎflÎ…, ±Î’fiÎ_ ‹Î÷lÌ flÎΩ’Îà ¤…‰‰Î Á‘Ì ’Ë˘Ó«Ì √›˘. ω¤Î¿flfiÎ

Á

1

“Ï’÷Î∞, ‹ıÿÎfi ÁÎŒ »ı!”

“ËÏflç_ƒ”‹Î_, Ω‹fifiÎ “¤I≤˝ËÏfl”‹Î_ ±fiı ‹Ò·ÎHÎÌfiÎ “√˘’Ì«_ÿ”‹Î_ «‹fi·Î·ı ËÏflç_ƒ, ¤I≤˝ËÏfl ±fiı √˘’Ì«_ÿfiÎ_ ’Îh΢ ¤…‰ı·Î_. ÷ıfiÎ ±Ï¤fi›fiÌ ’˛Â_ÁÎ ◊÷Ì, ÷ıfiÎ Œ˘ÀÎ »Î’Î_‹Î_ ±Î‰÷Î, ∞‰fi-{fl‹fl »’Î÷Ì, ±‹ÎflÎ √΋fi˘ μS·ı¬ ◊÷˘ ±fiı √΋fiÎ Á˙ √˙fl‰ ±fi¤‰÷Î, ÷ıfiÎ ’Ïfl‰ÎflfiÎ_ Ëfl¬Î÷Î_. «‹fifiÎ Ï’÷Îfi˘ fl˘Ê ’HΠˉı ÷˘ ±˘»˘ ◊›˘ Ë÷˘. Âw±Î÷‹Î_ ’Ïfl‰ÎflfiÌ ‹U¿ı·ÌfiÎ Ïÿ‰Á˘‹Î_ «‹fi ‹ÿÿw’ fiˢ÷˘ ◊›˘ ±ı ÁΫ_, ’fl_÷ I›Îflı ±ı ’HÎ ∞‰fifi˘ Á_CÎÊ˝ ¬ı·Ì flè΢ Ë÷˘. ˉı ÷ı ÁK‘fl ◊›˘ Ë÷˘. ÁÎflÔ_ ¿‹Î÷˘ Ë÷˘, ’Ïfl‰Îflfiı ‹ÿÿ ¿fl÷˘ Ë÷˘. μ’flÎ_÷ Á‹Î…‹Î_ ±ı¿ ÁÎflÎ ¿·Î¿Îfl ÷flÌ¿ı ÷ıfiÌ ’˛Ï÷WÃÎ Ë÷Ì. ’Ëı·Î_ ÷˘ “fiÎÀÏ¿›˘” ¿ËÌ …ı ‹˘œ<_ Œıfl‰Ì ·ı÷Î ±ı ˉı ωfi›’Ò‰˝¿ “±Î’fiı Á‹› ˢ› ÷˘ ±‹Îflı I›Î_ ’‘ÎflΩı” ±ı‰_ ¿Ëı÷Î ◊¥ √›Î. «‹fifiÎ ÷fl√΂Π…ı‰Î ·Î_⁄Î ‰Î‚, ±Î_…HÎ ±Î_…ı·Ì ±Î_¬˘, ¿Î_ÕÎ ’fl «‹¿÷Ì CÎÏ՛΂, ⁄LÔfiı ËÎ◊fiÌ ±Î_√‚̱˘‹Î_ ⁄O⁄ı ‰ŸÀÌ ±fiı ±ı‹Î_ ’Î»Ì ËÎ◊‹Î_ ÏÁ√ÎflıÀ, √‚΋Î_ ‹Œ·fl, ¿Îfi‹Î_ ±kÎflfi_ ’Ò‹Õ<_... fiÎÀ¿Ì› œ⁄ı ⁄˘·‰ÎfiÌ ±fiı ‰Î÷‹Î_ ±Ï¤fi› ¿fl‰ÎfiÌ «‹fifiı Àı‰ ’ÕÌ √›ı·Ì. ±Î Ë÷_ «‹fifi_ T›„@÷I‰. ±ı hÎHÎ Ïÿ‰Á fl˘¿Î÷˘ ±fiı √΋‹Î_ hÎHÎ ‹ÏËfiÎ ÷ıfiÌ ‰Î÷˘ «Î·÷Ì. ±ı Ï‹h΢fiı ·Ëıfl ¿flΉ÷˘. √΋fiı ‹˘… ¿flΉ÷˘. «‹fifiÎ ∞‰fi‹Î_ Â_ fiˢ÷_? ’ˆÁ˘ Ë÷˘, ’˛Ï÷WÃÎ Ë÷Ì, ’˛ÏÁÏ© Ë÷Ì - ⁄‘_ Ë÷_, ’fl_÷ ±Î ⁄‘_ ‹ı‚‰‰Î «‹fifiı ¬Ò⁄ ±Î¿flÌ g¿‹÷ «Ò¿‰‰Ì ’Õ÷Ì Ë÷Ì. ±ı‹Î_ ’HÎ F›Îflı ÷ıfiÌ Ï’˛›÷‹Î ±fiı ’»Ì ’IÔfiÌ ⁄fiı·Ì ’˛ı‹·÷Îfiı ¿‹‚˘ ◊›˘ ÷ı ‰¬÷ı ’HÎ ÷ı ±Î‰Ì fi Â@›˘. ÷ıfi_ ¤Îfl˘¤Îfl ÿ—¬ «‹fifiı ¿˘flÌ ¬Î÷_ Ë÷_. ±ıfi_ ˈ›_ ‘A›Î ¿fl÷_ Ë÷_. ±ıÀ·ı … ±ı ŒflÌ ‰Îfl ’flHΉÎfiÌ fiÎ ’ÎÕ÷˘. ’fl_÷ √΋‹Î_ flËı÷Î fifl˘k΋ ÂıÃfiı «‹fi fi…fl‹Î_ ±Î‰Ì √›˘. ÷ı‹fiÌ ’hÎÌ ’˛¤Î‰÷Ìfi_ ÂflÌfl …flο ·˘Óÿ<_. (±fiÁ_‘Îfi ’ÎfiÎ fi_. 9 ’fl)

±Î

ÂOÿÁ_‘Îfi

11

ËÎV›-ÂOÿÁ_‘Îfi

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

12

‹·Î¿Î÷

April 28, 2017 à ±ıÏ’˛· 28, 2017

flÎ…‰Ì ’Ïfl‰ÎflfiÎ Áfl‚ ±fiı ·˘¿Ï’˛› fiı÷Η …›ƒ◊gÁË ’fl‹Îfl

Ï÷ÂÌ· √…flÎ÷fiÎ ‹_hÎÌ …›ƒ◊gVÎË MÎfl‹Îfl ‹Îfiı »ı ¿ı, ±I›ÎflLÎ<_ ¤Ï‰W› ›<‰ÎLÎÎ ËÎ◊‹Î_ »ı. Ë_ ¿‹ÛLÎÎ ÏVΩÎ_IÎ MÎfl «Î·< »\_. O΢·‰Î‹Î_ …ıÀ·<_ ±CÎflÔ_ ¿ı ±ÀMÎ|È_ ·ÎBÎIÎ<_ LÎ΋ …›ƒ◊gVÎË∞, MÎHÎ I˘À·Î … V‰¤Î‰‹Î_ VÎfl‚, ‰ÎIΫÌIÎ ±fiı ‰IÎÛL΋Î_ LΛ˘˝ ω‰ı¿ … ÿı¬Î›. flÎ…‰Ì MÎÏfl‰Îfl... MÎ»Ì ¿Ëı‰ÎLÎ<_ ¿Â<_ flËıIÎ<_ … LÎ◊Ì. ¿_…flÌ VÀıÀ, …ıLÎÎ MÎfl BÎ΋ Ëη˘· MÎ_«‹Ëη MÎÏfl‰ÎflLÎÎ VÎP›... flÎ…¿ÎflHÎ B΂◊>◊Ì‹Î_ … ’˛ÎMÔ÷ ◊›ı·<_ ˢ›. I˘‹LÎÌ ¿«ıflÌ‹Î_ …ı ‰ÎIΫÌIÎ ◊¥ I˘LÎÎ IÎÎfl‰ı·Î ±_ ±hÎı ’˛VIÎ<IÎ »ı— à flÎ…¿Ì› ZÎıhÎı ’˛‰ı ±_B˘ ¿Ëı¢. ‹ËÎflÎΩ VΛÎ∞flΉ ›<ÏLΉÏVνÀÌ‹Î_ Œı¿SÀÌ ±˘Œ ¿˘‹ÛV΋Î_ ±ıŒ. ±Îfl. (Œı¿SÀÌ Ïfl’˛ı{LÀıÏÀ‰)◊Ì flÎ…¿Ì› ¿Î‹BÎÌflÌ 1984-85◊Ì Âw ◊¥ BÎ¥ I˘‰<_ ¿ËÌ Â¿Î›. 2002◊Ì 2007 ÿflÏ‹›Îfi ±ÏBΛÎfl‹Ì ω‘ÎLÎVΤ΋Î_ VÎ_VÎÏÿ› VÎÏ«‰, 2011-12‹Î_ flÎF›¿ZÎÎ ‹_hÎÌ ±L˘ I˘fl‹Ì ω‘ÎLÎVΤ΋Î_ ‹ÎBÎÛ ‹¿ÎLÎ ¬Î÷ÎfiÎ ‹_hÎÌ VÎÎ◊ı ωω‘ Ï…S·Î‹Î_ …‰ÎOÎÿÎflÌ◊Ì ¿Î›Û Âw ¿›* Ë÷_. à I΋ÎflΠω¤ÎBÎLÎÌ ‹<A›‹_hÎÌ Bβ΋ VÎÕ¿ ›˘…LÎΠωÂı ¿_¥¿ ¿Ëı¢. ±Î ›˘…LÎÎL΢ ‹<A› ±Î› flÎF›LÎΠω¿ÎVÎ, ‰‘IÎÌ …IÎÌ ‰ÁÏ÷ ±L˘ ·˘¿˘LÎÌ ‰‘IÎÌ …IÎÌ ±M˘ZÎα˘L˘ K›Îfi‹Î_ ·¥ BÎ<…flÎIÎLÎÎ BÎ˛Î‹Ï‰VIÎÎfl˘L˘ VÎ<ºœ, ‹…OÎÒIÎ ±L˘ μk΋ BÎ<HΉkÎÎVΤfl OÎÎfl‹ÎVÎÌ flVIÎα˘LÎ<_ ‹Î‚¬<_ MÎÒfl_ MÎÎÕ‰ÎL΢ »ı. ¤ÎflIÎ VÎfl¿Îfl MÎ<flV¿ÚIÎ ’˛‘ÎL΋_hÎÌ Bβ΋ VÎÕ¿ ›˘…LÎÎ ÏÕV˘QOÎfl, 2000‹Î_ ’˛ÏVΩ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì ËIÎÌ. ±Î ›˘…LÎÎL΢

‹<A› ËıIÎ< ‰ÁÏ÷BÎHÎIÎflÌ 2001LÎÌ „V◊ÏIαı OÎÎfl‹ÎVÎÌ flVIÎα˘◊Ì ΩıÕÎHÎ ‹ÎÀı OÎÎ¿Ì flËıIÎÎ 250◊Ì ‰‘< ‰ÁÏ÷LÎÎ ±ÎÏÿΩÏIÎ MÎflÎ_ ±L˘ 500◊Ì ‰‘< ‰ÁÏ÷LÎÎ_ L΢‹Û· (ÏOÎLαÎÏÿΩÏIÎ) MÎflÎ_±˘L˘ OÎÎfl‹ÎVÎÌ flVIÎα˘◊Ì ΩıÕÎHÎ ±ÎMΉÎL΢ »ı. »ıS·Î_ MÎÎ_« ‰Ê˝‹Î_ BÎ<…flÎIÎ flÎF›‹Î_ MÎ̱ı‹∞±ıVΉΛ‹Î_ 1488 ¿Î‹˘, 4782.12 Ï¿.‹Ì.LÎÌ ·_OÎÎ¥ w. 2000.47 ¿fl˘ÕLÎÎ ¬«ı˝ MÎÒHÎÛ ¿flÌ IÎ◊Î 596 MÎflÎ_±˘L˘ flVIÎÎ◊Ì ΩıÕÎHÎ ±ÎMΉ΋Î_ ±ÎT›_ »ı.

à ‹<A›‹_hÎÌ ›<‰Î V‰Î‰·_OÎLÎ ›˘…LÎÎLÎÌ ‹ÎÏËIÎÌ ±ÎM΢. μE« ÏÂZÎHÎLÎÎ ±P›ÎVÎø‹˘‹Î_ ±P›ÎVÎ ¿flIÎÎ I΋΋ ‰B΢˝LÎÎ I˘…V‰Ì ±L˘ …wÏfl›ÎI΋_ÿ ›˘B›IÎÎ’˛ÎMÔ÷ ωzÎ◊a±˘L˘ μE« ±P›ÎVÎ ‹ÎÀı ±ÎÏ◊˝¿ VÎËΛ I˘‹ … ±L› VΉ·I΢ V΋ÎLÎ ‘˘flHÎı ‹‚Ì flËı I˘ ‹ÎÀı ‹<A›‹_hÎÌ ›<‰Î V‰Î‰·_OÎLÎ ›˘…LÎÎ, ±‹·‹Î_ ‹Ò¿‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı, …ı◊Ì iÎÎLÎÏMÎMÎÎVÎ< ωzÎ◊a±˘ ±ÎÏ◊˝¿ ±BΉÕL˘ ¿ÎflHÎı ÏÂZÎHÎ »˘Õı LÎÏË I˘ ‹ÎÀı ›˘B›IÎÎLÎÎ ‘˘flHÎı ÏÂW›‰ÚÏIÎ ±ÎMÎÌ, ’˛˘IVÎÎÏËIÎ ¿flÌ, I˘±˘L˘ MÎHÎ ›˘B› μE« ÏÂZÎHÎ ‹ı‚‰Ì V΋΅LÎÌ ‹<A› ‘ÎflÎ VÎÎ◊ı ΩıÕ‰ÎLÎ<_ ±Î›˘…LÎ ¿›* »ı. ±Î ›˘…LÎ΋Î_ ‰ÊÛ 2015-16‹Î_ 15,071 ωzÎ◊a±˘L˘ ±ÎÂflı 50 ¿fl˘ÕLÎÌ VÎËΛ «Ò¿‰Ì »ı. à ΩËıfl ∞‰L΋Î_ ±L› ¿Î‹BÎÌflÌ Ï‰Âı ¿Ëı¢. VÎflMÎ_« IÎflÌ¿ı ¿HÎ…flÌ Bβ΋MÎ_«Î›IÎ, ’˛‹<¬ IÎflÌ¿ı Ëη˘· IÎη<¿Î MÎ_«Î›IÎ, ωMÎZÎ L˘IÎÎ, MÎ_«‹Ëη Ï…S·Î MÎ_«Î›IÎ, B΢‘flÎ IÎ◊Î Ï…S·Î VÎË¿ÎflÌ VÎ_CÎLÎÎ ÏÕflı@Àfl IÎflÌ¿ıLÎÌ ¿Î‹BÎÌflÌ ¿flÌ »ı. à I΋ÎflÎ MÎÏfl‰ÎflLÎÌ ‰ÎIÎ ¿fl¢. ‹ÎIÎÎ-ÏMÎIÎÎLÎ<_ ÂÌI΂ »hÎ BÎ<‹Î‰Ì ÿÌ‘<_ »ı. ‹Îflı O˘ ‹˘ÀÎ ¤Î¥ »ı. MÎILÎÌ ≥·ÎOÎÎ VÎÎ◊ı ±flıL… ‹ıflı… »ı. O˘ OÎ΂¿˘ »ı. ÿÌ¿flÌ ÿı‰Ì›ÎLÎÌOÎÎLÎÎ_ ·BLÎ ◊¥ BΛÎ_ »ı. MÎ<hÎ ‹›ÒflK‰…gVÎË OÎÌ.¿˘‹.L΢ ±P›ÎVÎ ¿flÌ flè΢ »ı. à I΋ÎflΠ¢¬LÎΠωʛ ¿Ëı¢. Ïø¿ıÀ, ‰Î«LÎ. ‹ÎflÎ ÏMÎIÎÎ flHÎÏ…IÎ Àˇ˘ŒÌLÎÎ ¬ı·ÎÕÌ ËIÎÎ. ≥LÀfl-ÏÕ„VÀˇ¿À Ïø¿ıÀ‹Î_ ±˘· flÎμLÕ ¬ı·ÎÕÌ ËIÎÎ. ÏŒS‹˘ ±˘»Ì B΋ı. Ω_…Ïfl›ÎLÎÌ ΩıÕ Â΂΋Î_ OÎ΂ fl˘· ¤…T›˘ ËI΢. à ¤˘…L΋Î_ Â<_ ¤Î‰ı. VÎÎÿ<_ BÎ<…flÎIÎÌ ¤ÎHÎ<_ - M›˘fl ‰ıÏ…ÀıÏfl›LÎ, L΢LΉı… ÏOη¿<· LÎÏË. à I΋ÎflÌ LÎO΂Υ …HÎΉ¢. BÎ<VV΢ @›Îflı› ±Î‰I΢ … LÎ◊Ì. ‹ı_ ø˘‘L˘ ‰Â ¿flı·˘ »ı. BÎ<VV΢ LÎ◊Ì ±Î‰I΢ I˘ ‹ÎflÌ LÎO΂Υ. à ¿Î›Û¿fl˘ ¿ı‰Î B΋ı. …ı ¿Î›Û ¿flIÎΠˢ› I˘ OΑΠ… ¿Î›Û¿IÎÎÛ B΋ı »ı …. ¿Î›Û¿fl˘LÎÎ ’˛¿Îfl ωω‘ ˢ› »ı I˘◊Ì OΑΠ… B΋ı »ı. à ¤>IÎ’˛ıI΋Î_ ‹ÎL΢ »˘. ‹ËÎÿı‰∞L΢ ¤@IÎ »\_. ¤˘‚ÎLÎÎ◊‹Î_ ±MÎÎfl l©Î MÎËı·ı◊Ì … ‘flΉ<_ »\_. à ∞‰LÎLÎÌ ‹Ëk‰Î¿Î_ZÎÎ. ¿‹Û Ï¿›ı Ω, …ˆVÎÎ ¿‹Û ‰ˆVÎÎ Œ· ‹‚ÂıLÎÎ ÏVΩÎ_IÎ MÎfl «Î·< »\_. VÎkÎΠˢ› ¿ı LΠˢ›, ·˘¿˘L˘ ’˛ı‹ ¿flI΢

≥LÀflT›

±˘Œ ‘ ‰Ì¿

flËÌÂ. à ›<‰ÎL΢L˘ Â<_ ¿Ëı¢. ±I›ÎflLÎ<_ ¤ÎflIÎ ›<‰ÎL΢LÎÎ ËÎ◊‹Î_ »ı. ›<‰Î ÿı »ı. ÿıÂLÎ<_ ¤Ï‰W› ›<‰Î »ı. à ›ÎÿBÎÎfl ’˛VÎ_BÎ. ‹ÎIÎÎ-ÏMÎIÎÎLÎÌ V˘‰Î ¿flÌ ±L˘ OÎÌΩ ‰ÕÌ·˘LÎÌ MÎHÎ Â<lÒÊÎ ¿flÌ I˘L΢ ±ÎLÎ_ÿ ‹ı‚T›˘ I˘ ›ÎÿBÎÎfl Ïÿ‰V΢ BÎHÎ<_ »\. à ÿ<—¬ÿ CÎÀLÎÎ …ı ‹Î-OÎÎMÎLÎÌ V˘‰Î ¿flÌ I˘ … LÎ flèÎÎ_ I˘LÎ<_ ¤Îfl˘¤Îfl ÿ<—¬ MÎHÎ »ı. à flÎ…¿flHΠωÂı ¿Ëı¢. flÎ…¿flHÎLÎÎ MÎÎà LÎflıLƒ¤Î¥ ‹˘ÿÌ ±L˘ ±Ï‹IΤΥ ÂÎË MÎÎV˘◊Ì Â̬‰ÎL΢ ‹˘¿˘ ’˛ÎMÔ÷ ◊›˘ »ı. ¿‹Û«Îfḻ˘ VÎÎ◊ı MÎÏfl‰Îfl …ı‰<_ … flά_< »\_. à ±ÎI‹Î BÎ΋ÕÎL΢ ±L˘ VÎ<ω‘Î ÂËıflLÎÌ ±ı Â<_ »ı. »ıS·Î_ MÎÎ_« ‰ÊÛ‹Î_ ÿVÎ ËΩfl Ï¿.‹Ì. ·_OÎÎ¥LÎÎ flVIÎα˘LÎÌ VÎMÎÎÀÌ VÎ<‘ÎflHÎÎ, ‹…OÎÒIÎÌ¿flHÎ ±L˘ MÎˢ‚Î ¿fl‰ÎLÎÌ ¿Î‹BÎÌflÌ ËÎ◊ ‘flÎ¥ flËÌ »ı. ÿÏZÎHÎ BÎ<…flÎIÎLÎÎ »ı‰ÎÕÎ◊Ì ¿E»LÎÎ MÎÏç‹ Ï¿LÎÎflı ±ıÀ·ı ¿ı flÎF›LÎÎ ±ı¿ »ıÕı◊Ì OÎÌΩ »ıÕı …‰Î ‹ÎÀı 10◊Ì 12 ¿·Î¿‹Î_ MÎˢ_«Ì ¿Λ I˘‰Î flVIÎÎLÎ<_ ±Î›˘…LÎ ¿flı·_ »ı. «Îfl ±L˘ » ‹ÎBÎa› flVIÎÎLÎ<_ ±Î›˘…LÎ, LÎÎLÎÎ-‹˘ÀÎ MÎ<·˘, BÎ΋ ±L˘ MÎflÎL˘ ΩıÕIÎÎ_ flVIÎ΋Î_ BÎ<…flÎIÎ ±BβıVÎfl flÎF› OÎLÎÌ flèÎ<_ »ı. à ›ÎhÎΑ΋˘ ±L˘ VÀıE›< ±˘Œ ›<ÏLÎÀÌLÎÌ ‰ÎIÎ ¿fl¢. VÎflÿÎfl VÎfl˘‰fl Õı‹ ’fl ±Î¿Îfl MÎÎ‹Ì flËı·_ VÀıE›< ±˘Œ ›<LÏÎÀÌ V◊ÎÏfi¿ flËı‰ÎVÎ̱˘ ‹ÎÀı ±Î¿ÛÊHÎLÎ<_ ¿ıLƒ OÎLÎÌ flËıÂı. O˘ ±BÎI›LÎÎ flVIÎÎ ‰Õ˘ÿflÎ-Õ¤˘¥¿ı‰Ï՛Π¿˘·˘LÎÌ I˘‹ … ±_¿·ırfl-flÎ…MÎÎflÕÌflÎ…MÎÌM΂Π105 Ï¿.‹Ì.LÎÎ ·Î_OÎÎ flVIÎÎ ‹ÎÀı w. 542 ¿fl˘ÕLÎÌ ΩıBΉΥ ¿flÌ »ı IÎ◊Î ›ÎhÎΑ΋ gË‹IÎLÎBÎfl¥Õfl-±_OÎÎ∞, ±‹ÿΉÎÿ-¬ÎhÎ…-Õο˘fl, Ëη˘·MÎΉÎBÎœ IÎ◊Î V΢LÎBÎœ-MÎÎÏ·IÎÎHÎÎ ‹ÎÀı …_BÎÌ fl¿‹ ŒÎ‚‰‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. à flÎWÀˇÌ› ‘˘flÌ‹ÎBÎÛLÎÌ ¿Î‹BÎÌflÌ ±_B˘ ¿Ëı¢. BÎ<…flÎIÎ flÎF›‹Î_ ‰Ê˝ 2014‹Î_ flÎWÀˇÌ› ‘˘flÌ‹ÎBÎÛLÎÌ ¿<· ·_OÎÎ¥ 5152 Ï¿.‹Ì. ËIÎÌ. I›Îfl ’»Ì ±I›Îfl VÎ<‘Ì ‹_…^fl/V˙©Î_ÏIο flÌI˘ ‹_…^flÌ ‹‚Ì Ë˘› I˘‰Î 2148 Ï¿.‹Ì.LÎÎ LΉΠflÎWÀˇÌ› ‘˘flÌ‹ÎBÎÛ VÎÏËIÎ ¿<· ·_OÎÎ¥ 7300 Ï¿.‹Ì. ◊¥ »ı, …ı‹Î_ ‰ÕÎ ’˛‘Îfi ¶ÎflÎ IÎÎ. ÁÎ÷‹Ì ‹Î«˝, 2017LÎÎ fl˘… 1166 Ï¿.‹Ì. ·_OÎÎ¥LÎÎ …ı ±Îà flÎF› ‘˘flÌ‹ÎB΢˝L˘ flÎWÀˇÌ› ‘˘flÌ‹ÎBÎÛ ΩËıfl ¿flı·˘ I˘L΢ V΋ΉıÂ, …ı‹Î_ ±Îà flÎF›LÎÎ ‘˘flÌ‹ÎB΢˝L΢ V΋Ήı ◊Λ »ı. á (fl…^±Î÷— Ï…÷ıLƒ ¤|) ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimesÀgmail.com

‹ÎBÎÛ ‹¿ÎLÎ ¬Î÷ÎfiÎ ¿ıÏ⁄fiıÀ ‹_hÎÌ …›ƒ◊gÁË ’fl‹Îfl ’_«‹Ëη Ï…S·ÎfiÎ C΢CÎ_⁄Î ÷η¿Î‹Î_ ¿L›Î ¿ı‚‰HÎÌ fl◊›ÎhÎÎ ±fiı Â΂Π’˛‰ı μIÁ‰ ±ı¿ ωzÎÏ◊˝fiÌ ÁÎ◊ı. (ŒÎ≥· Œ˘À) ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


±õìÕþá 28, 2017 April 28, 2017

To advertise in GUJARAT TIMES call: 212-675-7515

13

Read ePapers at gujarattimesusa.com epaper.newsindiatimes.com epaper.desitalk.com epaper.desitalkchicago.com


April 28, 2017

14

±ıÏ’˛· 28, 2017

¤Îfl÷-≥LÀflfiıÂfi·-fl‹÷√‹÷

⁄Î⁄flÌ K‰_Á— ±Õ‰ÎHÎÌ, ΩıÂÌ, μ‹Î ¤Îfl÷Ì Á΋ı √fiÎÏË÷ ¿Î‰÷flÎfi˘ ¿ıÁ «Î·Âı fi‰Ì ÏÿSËÌ— ⁄Î⁄flÌ ‹„V…ÿ K‰_Á ‹Î‹·ı Á’˛Ì‹ ¿˘Àı˝ ¤Î…’fiÎ fiı÷Î ·Î·¿ÚWHÎ ±Õ‰ÎHÎÌ, ‹fl·Ì ‹fi˘Ëfl ΩıÂÌ, μ‹Î ¤Îfl÷Ì ÁÏË÷ 13 fiı÷α˘ Á΋ı √fiÎÏË÷ ¿Î‰÷flÔ_ CÎÕ‰ÎfiÎ ±Îfl˘’˘ ÁÎ◊ı ¿ıÁ «·Î‰‰ÎfiÌ ‹_…^flÌ ±Î’Ì »ı. »ßÌ ÏÕÁıQ⁄fl, 1992fiÎ fl˘… ⁄fiı·Ì ±Î CÎÀfiÎfiÎ_ 25 ‰Ê˝ ’»Ì ⁄‘‰Îflı «¿Îÿ˘ ±Î’÷Î_ Á’˛Ì‹ ¿˘Àı˝ ±Î ¿ıÁfiÌ fl˘… ÁfiΉHÎÌ ¿fl‰Î ±fiı ⁄ı ‰Ê˝‹Î_ ¿ıÁfi˘ Ïfi¿Î· ·Î‰‰Î ±Îÿı ±ÎM›˘ Ë÷˘.

13 fiı÷α˘ Á΋ı ¿ıÁ «Î·Âı, ±L› ±ÎÃfiÎ_ Q≤I› ◊›Î_ »ı ·Î·¿ÚWHÎ ±Õ‰ÎHÎÌ, ‹fl·Ì ‹fi˘Ëfl ΩıÂÌ, μ‹Î ¤Îfl÷Ì, ωfi› ¿ÏÀ›Îfl, ωWb ËflÌ ÿηϋ›Î, Á÷Ì ’˛‘Îfi, ÁÌ. ±Îfl. ⁄_Á·, ÁÎK‰Ì ∑÷_¤flÎ, ±Îfl. ‰Ì. ‰ıÿÎ_÷Ì, …√ÿÌ ‹Ïfi ‹ËÎflÎ…, ⁄Ì. ±ı·. ‹ν, L≤I›√˘’ηÿÎÁ, ‘‹˝ÿÎÁ ±fiı Á÷Ì fiÎ√fl ÁÏË÷ ¿<· 13 fiı÷α˘ Á΋ı ¿ıÁ «Î·Âı. ±Î fiı÷α˘ Á΋ı ±Îfl˘’˘ ÁΫΠÁÎÏ⁄÷ ◊Λ ÷˘ ’Î_« ‰Ê˝ Á‘ÌfiÌ …ı·fiÌ ÁΩ ◊¥ ¿ı »ı. ¿ıÁfiÌ Ï‰«ÎflHÎÎ «Î·÷Ì Ë÷Ì ÷ı ‰¬÷ı …ı ±Îfl˘’̱˘fiÎ_ Ïfi‘fi ◊›Î_ »ı ÷ı‹Î_ ⁄΂ Ãοflı, ±Î«Î›˝ Ï√ÏflflÎ… Ï¿Â˘fl, ±Â˘¿ ÏÁ_Cη, ‹Ëo÷ ±‰ˆzfiÎ◊, ’fl‹ËoÁ fl΋«_ƒÿÎÁ ±fiı ‹˘flıf‰fl ÁΉıfi˘ Á‹Î‰ı ◊Λ »ı.

Á’˛Ì‹ ¿˘Àı˝ ±Õ‰ÎHÎÌ, ΩıÂÌ, μ‹Î ¤Îfl÷Ì Á΋ı 1992‹Î_ ⁄Î⁄flÌ K‰_Á ¿ıÁ‹Î_ √fiÎ≥÷ ÊÕ˚›_hÎfi˘ ¿ıÁ «·Î‰‰ÎfiÌ ·Ì·Ì {_ÕÌ ±Î’Ì »ı. ¿˘Àı˝ ±Î fiı÷α˘ Á΋ı ŒflÌ «Î…˝ÂÌÀ ÿά· ¿fl‰Î ÁÌ⁄̱Î≥fiı ‹_…^flÌ ±Î’Ì »ı. ÁÌ⁄̱Î≥ ¶ÎflÎ 13 fiı÷α˘ Á΋ı ¿ıÁ «·Î‰‰˘ ¿ı ¿ı‹ ÷ı ±_√ı Á’˛Ì‹fi˘ ±Ï¤’˛Î› ‹Î√÷˘ ¿ıÁ ¿flΛ˘ Ë÷˘, …ı Á_ÿ¤ı˝ Á’˛Ì‹ı ±Î ±Îÿı ±ÎM›˘ Ë÷˘. …ı …… ¶ÎflÎ ±Î ¿ıÁ «·Î‰Î÷˘ ˢ› ÷ı‹fiÌ ±‘‰E«ı◊Ì ⁄ÿ·Ì ’HÎ fiÏË ¿flΛ. ¿S›ÎHÎ ÏÁ_Ë flÎ…V◊ÎfifiÎ flÎF›’η ˢ‰Î◊Ì ÷ı±˘ √‰fi˝fl’ÿı «Î· flËıÂı I›Î_ Á‘Ì ÷ı‹fiı flÎ…¿Ì› ‹ÎŒÌ ‹‚Ì Ë˘‰Î◊Ì ÷ı‹fiÌ Á΋ı ¿ıÁ ¿flÌ Â¿ÎÂı fiÏË. Á’˛Ì‹ı flΛ⁄flı·Ì ±fiı ·¬fi˙‹Î_ «Î·÷Î ±·√ ±·√ ¿ıÁ˘ ·¬fi˙‹Î_ fl˘…ıfl˘… «·Î‰‰Îfi˘ ±Îÿı ±ÎM›˘ »ı. ’Ëı·˘ ¿ıÁ ¿ÎflÁı‰¿˘ Á΋ıfi˘ »ı, …ı ·¬fi˙ ¿˘ÀÛ‹Î_ «Î·ı »ı, F›Îflı fiı÷α˘ Á΋ıfi˘ ¿ıÁ flΛ⁄flı·Ì ¿˘ÀÛ‹Î_ «Î·ı »ı. ˉı ¿ÎflÁı‰¿˘ ±fiı fiı÷α˘ ωfl©fiÎ ⁄Lfiı ¿ıÁ ·¬fi˙fiÌ ±ı¿ … ¿˘ÀÛ‹Î_ «Î·Âı. Á’˛Ì‹ı ¿èÎ_ ¿ı ÁfiΉHÎÌ «Îfl ±Ã‰ÎÏÕ›Î_‹Î_ Âw ◊¥ …‰Ì Ωı¥±ı. Á’˛Ì‹fiÎ ±Î «¿ÎÿÎ ’»Ì ¿˘Ó√˛ıÁı ¿S›ÎHÎ ÏÁ_Ë ±fiı μ‹Î ¤Îfl÷ÌfiÎ flÎ∞fi΋ÎfiÌ ‹Î√HÎÌ ¿flÌ ÿ˘ÏÊ÷˘fiı ÁΩ ¿fl‰ÎfiÌ ‹Î√HÎÌ ¿flÌ Ë÷Ì. ¿ıLƒÌ› ‹_hÎÌ μ‹Î ¤Îfl÷Ì Á΋ı ’HÎ ¿ıÁ «Î·Âı. μ‹Î ¤Îfl÷̱ı ¿˘ÀÛfiÎ «¿ÎÿÎ ’»Ì ¿èÎ_ ¿ı ±Î ‹Î‹·ı ÊÕ˚›_hÎ …ı‰Ì ¿˘≥ ‰Î÷ … fi◊Ì. ¿Â_ »\’Î¥fiı ¿flΛ_

»ßÌ ÏÕÁıQ⁄fl, 1992fiÎ fl˘… ±›˘K›Î‹Î_ ⁄Î⁄flÌ ‹„V…ÿfi˘ K‰_Á ¿ÎflÁı‰¿˘ ¶ÎflÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘. ±Î CÎÀfiÎfiÎ_ 25 ‰Ê˝ ’»Ì Á’˛Ì‹ ¿˘Àı˝ 13 ±Îfl˘’Ì Á΋ı √fiÎÏË÷ ¿Î‰÷flÎfi˘ ¿ıÁ «·Î‰‰Îfi˘ ±Îÿı ±ÎM›˘ Ë÷˘. (ŒÎ¥· Œ˘À˘)

fiˢ÷_, ⁄‘_ ¬S·‹˚¬S·Î … ◊›_ Ë÷_. ±›˘K›Î‹Î_ fl΋‹_Ïÿflfi_ Ïfi‹Î˝HÎ ‹ÎflÔ_ Á’fi_ »ı. Á’˛Ì‹ ¿˘ÀÛfiÎ ±Îÿı ’»Ì ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿ̱ı ‰ÏflWà ‹_hÎ̱˘ ÁÎ◊ı ⁄ıÿ ¿flÌ Ë÷Ì. ¤Î…’fiÎ flÎWÀˇÌ› ’˛‹¬ ±Ï‹÷ ÂÎËı ±Õ‰ÎHÎÌ ÁÎ◊ı ‰Î÷ ¿flÌ ¿èÎ_ ¿ı ’ZÎ ÷ı‹fiÌ ÁÎ◊ı »ı. ±Ï‹÷ ÂÎË ÁÎ◊ı ‹·Î¿Î÷ ’»Ì μ‹Î ¤Îfl÷̱ı ’HÎ ±›˘K›Î ‹·Î¿Î÷ ÀÎ‚Ì Ë÷Ì.

ω…› ‹ÎS›ÎfiÌ ‘fl’¿Õ ’»Ì ÷fl÷ Ω‹Ìfi ’fl »\À¿Îfl˘ ·_Õfi— ¤Îfl÷fiÌ Áfl¿ÎflÌ ⁄ıL¿˘fiÌ w. fi‰ ËΩfl ¿fl˘ÕfiÌ ·˘fi ·¥fiı ÿı »˘ÕÌfiı Ï⁄˛Àfi ŒflÎfl ◊¥ √›ı·Î Ï·¿flg¿√ ω…› ‹ÎS›ÎfiÌ ·_Õfi‹Î_◊Ì V¿˘À·ıLÕ ›ÎÕÛ ’˘·ÌÁı ‹_√‚‰Îflı ‘fl’¿Õ ¿flÌ Ë÷Ì ±fiı ‰ıVÀÏ‹LVÀfl ¿˘ÀÛ‹Î_ fl…^ ¿fl÷Î_ ‹ÎhÎ hÎHÎ … ¿·Î¿‹Î_ ‹ÎS›Î Ω‹Ìfi ’fl »^ÀÌ √›Î Ë÷Î. Ω‹Ìfi ‹Y›Î ’»Ì ‹ÎS›Î ·_Õfi‹Î_ V‰÷_hÎ ŒflÌ flèÎÎ »ı. ‹ÎS›Î »ıS·Î ±ı¿ ‰Ê˝◊Ì Ï⁄˛Àfi‹Î_ »\’Î¥fiı Œflı »ı. ÷ı‹fiÌ ‘fl’¿Õ ◊¥ ˢ‰Î◊Ì ÷ı‹fiÌ Á΋ı Ï⁄˛Àfi‹Î_ ¿ıÁ «Î·Âı. ¤Îfl÷ı ±Î ‹Î‹·ı Ï⁄˛Àfifiı ‹ÎS›Î ωfl© ’flΉΠ±Î’‰Î ’ÕÂı. ¤Îfl÷fiÌ ’˛I›Î’˝HÎ ‹ÎÀıfiÌ Ï‰fi_÷Ì ’»Ì V¿˘À·ıLÕ ›ÎÕÛ ’˘·ÌÁı ‹ÎS›ÎfiÌ ·_Õfi‹Î_◊Ì ‘fl’¿Õ ¿flÌ Ë÷Ì. V¿˘À·ıLÕ ›ÎÕı˝ ±ı¿ Ïfi‰ıÿfi‹Î_ ¿èÎ_ ¿ı »ı÷flÏ’_ÕÌ ¿ıÁ‹Î_ ±‹ı ¤Îfl÷ ‰÷Ì ‹ÎS›ÎfiÌ ‘fl’¿Õ ¿flÌ »ı. Ωı¿ı ¤Îfl÷‹Î_ ‹ÎS›Îfi_ ’˛I›Î’˝HÎ ◊Âı ¿ı ¿ı‹ ÷ı Ë∞ ±ÏfiÏç÷ »ı. ’˛I›Î’˝HÎ ◊Âı ’»Ì ÷ı‹fiı ¤Îfl÷ ·Î‰‰Î ¿ÎfiÒfiÌ ¿Î›˝‰ÎËÌ ¿fl‰Ì ’ÕÂı, …ı‹Î_ «Îfl◊Ì » ‹ÎÁfi˘ ±◊‰Î ÷ıfiÎ◊Ì ’HÎ ‰‘Îflı Á‹› ·Î√ı ÷ı‰Ì Â@›÷Î »ı. 61 ‰Êa› ‹ÎS›Î±ı ’˘÷ÎfiÌ ’˛◊‹ ’˛Ï÷Ïø›Î‹Î_ ¿èÎ_ ¿ı ‹fiı A›Î· Ë÷˘ ¿ı ¤Îfl÷Ì› Ï‹Ï՛Π±Î Á‹Î«Îflfiı «√ΉÂı. ‹ÎS›ÎfiÌ ·Ì√· ÀÌ‹fiÎ ±ı¿ ‰¿Ì·ı ¿èÎ_ ¿ı ±Î V‰ˆ„E»¿ ’√·_ Ë÷_. ÷ı‹fiı √HÎ÷flÌfiÌ Ï‹ÏfiÀ˘‹Î_

‰Ì±Î≥’Ì ¿S«flfi˘ ±_÷— ’Ëı·Ì ‹ı◊Ì fiı÷α˘fiÌ ¿Îfl ’fl◊Ì ·Î·⁄kÎÌ √Ò·

fi‰Ì ÏÿSËÌ— ‰Ì±Î≥’Ì ¿S«flfi˘ ±_÷ ·Î‰‰Î ‹ÎÀı ¿ıLƒÌ› ¿ıÏ⁄fiıÀı ⁄‘‰Îflı fiı÷α˘fiÌ ¿Îfl ’fl ·Î· ⁄kÎÌfiÎ μ’›˘√ Á΋ı ’˛Ï÷⁄_‘ ·Îz˘ »ı. ±Î ÏfiHν› ’Ëı·Ì ‹ı◊Ì ·Î√ ’ÕÂı. ‰ÕÎ ’˛‘Îfi ÁÏË÷fiÎ ÷‹Î‹ fiı÷α˘fiÎ_ ‰ÎËfi˘ ÁÏË÷ ¿Îfl ’fl Ï⁄¿fi ·Î≥À˘·Î·-·Ì·Ì ⁄kÎÌ ÿÒfl ¿flÎÂı. ±Î ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ ÏfiHν›‹Î_◊Ì ’˘·ÌÁ, ±ıQO›·LÁ, ŒÎ›flÏ⁄˛√ıÕfiı ⁄οÎ÷ flά‰Î‹Î_ ±ÎT›Î_ »ı. ±Î Ïfi›‹ flÎF› Áfl¿Îfl˘fiı ’HÎ ·Î√ ’ÕÂı. ’_Ω⁄fiÎ Á̱ı‹ ±‹flÌLÿflÏÁ_Ë ±fiı μkÎfl ’˛ÿıÂfiÎ Á̱ı‹ ›˘√Ì ±ÎÏÿI›fiÎ◊ ±√Îμ◊Ì … ·Î·⁄kÎÌfi˘ μ’›˘√ »˘ÕÌ «Ò@›Î »ı. ¿ıLƒÌ› ‹Î√˝-’Ïflˉfi‹_hÎÌ fiÌÏ÷fi √Õ¿fḻı ¿ıÏ⁄fiıÀfiÌ ⁄ıÿ ’»Ì ÷ı‹fiÎ ’˘÷ÎfiÎ ÁkÎΉÎfl ‰ÎËfi ’fl◊Ì Ï⁄¿fi ·Î≥À ËÀΉÌfiı ±Î ¿Î›˝‹Î_ ’Ëı· ¿flfiÎfl ’˛◊‹ ‹_hÎÌ ⁄L›Î Ë÷Î. ¿ıLƒÌ› fiÎHÎ΋_hÎÌ ±wHÎ …ıÀ·Ì±ı ¿èÎ_ ¿ı ·˘¿ÂÎËÌ ÿı‹Î_ Ï·¿flg¿√ ω…› ‹ÎS›ÎfiÌ ·_Õfi‹Î_◊Ì V¿˘À·ıLÕ ›ÎÕÛ ’˘·ÌÁı ‹_√‚‰Îflı ‘fl’¿Õ ¿flÌ Ë÷Ì ±fiı ‰ıVÀÏ‹LVÀfl ‰Ì±Î≥’Ì ¿S«flfiÎ ’˛÷Ì¿fiı ¿˘¥ V◊Îfi fi◊Ì. ‹ıÏ…VÀˇıÀ ¿˘ÀÛ‹Î_ fl…^ ¿fl÷Î_ ‹ÎhÎ hÎHÎ … ¿·Î¿‹Î_ ‹ÎS›Î Ω‹Ìfi ’fl »^ÀÌ √›Î Ë÷Î. (Œ˘À˘Á˙…L›— ’ÌÀ̱Î≥)

Ω‹Ìfi ‹‚Ì …‰ÎfiÎ Ë÷Î. fi‰Ì ÏÿSËÌ‹Î_ fiÎHÎÎ_ ¬Î÷ÎfiÎ flÎF›‹_hÎÌ Á_÷˘Ê √_√‰Îflı ¿èÎ_ ¿ı ‹ÎS›Îfiı ¤Îfl÷‹Î_ ¿¥ flÌ÷ı ’λΠ·Î‰Ì ¿Λ ±fiı L›Î›’˛Ïø›Î Âw ¿flÌ Â¿Î› ÷ı

«¿ÎÁÌ flèÎÎ »Ì±ı. ‹ÎS›ÎfiÌ g¿√ÏŒÂfl ±ıfl·Î¥LÁ ¬˘À ¬Î÷Î_ ‹ÎS›Î±ı ⁄ıL¿˘ ’ÎÁı◊Ì ·Ì‘ı·Î w. fi‰ ËΩfl ¿fl˘Õfi_ ÿı‰_ «Ò¿÷ı ¿›* fi◊Ì ±fiı ·_Õfi ¤Î√Ì √›Î »ı. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

fi˘◊˝ ¿˘Ïfl›ÎfiÎ ’fl‹Îb’flÌZÎHÎ ‹tı ±‹ıÏfl¿Îfi˘ μ√˛ ωfl˘‘

±‹ıÏfl¿Î ±fiı fi˘◊˝ ¿˘Ïfl›Î ‰E«ı ÷_√Ïÿ·Ì Á÷÷ ‰‘÷Ì Ω› »ı ÷ı ÿflÏ‹›Îfi fi˘◊˝ ¿˘Ïfl›ÎfiÎ ÂÎÁ¿ Ï¿‹ ΩıL√ μfiı Ï¿‹ Á_√fiÌ 105‹Ì …L‹…›_÷Ì ÏfiÏ‹kÎı M›˘Ó√›Î_√‹Î_ ›˘…ı·Ì ’flıÕ‹Î_ „@÷’˛ÿ½fi ¿›* Ë÷_. (Œ˘À˘Á˙…L›— ±ı’Ì)

M›˘Ó√›Î_√/L› ›˘¿Û— ±‹ıÏfl¿Î±ı ÏÁÏfl›Î ±fiı ±ŒCÎÎÏfiV÷Îfi‹Î_ ¿flı·Ì ·U¿flÌ ¿Î›˝‰ÎËÌfiÌ ¿˘¥ ±Áfl fi˘◊˝ ¿˘Ïfl›Î ’fl ◊¥ fi◊Ì. fi˘◊˝ ¿˘Ïfl›Î ±fiı ±‹ıÏfl¿Î ‰E«ı ÷_√Ïÿ·Ì Á÷÷ ‰‘Ì flËÌ »ı. ÁÎμ◊ ¿˘Ïfl›Î ±fiı Ω’Îfi ÁÏË÷fiÎ ÿı¢fiÌ

μS·ı¬fiÌ› »ı ¿ı ±Î ‰Êı˝ …\·Î¥‹Î_ flÎWÀˇ’Ï÷’ÿ ‹ÎÀıfiÌ «Ò_ÀHÎÌ‹Î_ ·Î· ¿ÚWHÎ ±Õ‰ÎHÎÌ ±fiı ‹fl·Ì ‹fi˘Ëfl ΩıÂÌ ’˛⁄‚ ÿΉıÿÎfl ‹Îfi‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı I›Îflı Á’˛Ì‹ı ⁄Lfiı fiı÷α˘ Á΋ı ÀˇÎ›· «·Î‰‰Îfi˘ ±Îÿı ±Î’÷Î_ flÎWÀˇ’Ï÷ ⁄fi‰Îfi_ ¤Î…’fiÎ ±Î ⁄Lfiı fiı÷α˘fi_ Á’fi_ fl˘‚Î¥ √›_ ˢ› ÷ı‹ ·Î√ı »ı. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

‹·Î¿Î÷ı √›ı·Î ±‹ıÏfl¿Ì ‰Î≥Á ’˛ıÏÁÕLÀ ‹Î≥¿ ’ıLÁı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ±‹ıÏfl¿Î ±fiı Ω’ÎfifiÌ ÂÎ_Ï÷ ±fiı ÁflZÎÎ ‹ÎÀı ¿flı·Ì Á_Ï‘ ‹Ëk‰fiÌ »ı. ±ıÏ›΋Î_ ÂÎ_Ï÷ V◊Î’‰Î ±‹ı fi˘◊˝ ¿˘Ïfl›Îfiı Á⁄¿ Â̬‰ÎÕÌ Â¿Ì±ı »Ì±ı. ±Î ‹t˘ μ¿ı·‰Î

±‹ı CÎH΢ Á_›‹ flÎA›˘ Ë÷˘, ’HΠˉı ÷ıfi˘ ±_÷ ±ÎT›˘ »ı. ⁄Ì∞ ⁄Î…\ ±‹ıÏfl¿ÎfiÌ ‘‹¿Ìfiı ±‰√HÎÌfiı fi˘◊˝ ¿˘Ïfl›ÎfiÎ Áfl‹¬I›Îfl Ï¿‹ ΩıL√ μfiı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ÿfl ±Ã‰ÎÏÕ›ı ’fl‹Îb ’flÌZÎHÎ ±fiı Ï‹ÁÎ≥· ’flÌZÎHÎ ◊Âı, ±‹ıÏfl¿Î ‰E«ı ±Î‰Âı ÷˘ ’fl‹Îb Ë‹·˘ ¿fl÷Î_ ’HÎ ±«¿Î¥Â_ fiÏË. ±‹ıÏfl¿ÎfiÎ ¿˘¥ ’HÎ ÿÁÎËÁfi˘ …‰Î⁄ ±Î’ÌÂ_. fi˘◊˝ ¿˘Ïfl›Î±ı flω‰Îflı ‰‘ ±ı¿ Ï‹ÁÎ≥·fi_ ’flÌZÎHÎ ¿›* Ë÷_. fi˘◊˝ ¿˘Ïfl›ÎfiÎ fiΛ⁄ ωÿı‹_hÎ̱ı ¿èÎ_ ¿ı ±‹ı ±‹ÎflÔ_ »ß_ ’fl‹Îb ’flÌZÎHÎ ¿fl‰Î …¥ flèÎÎ »Ì±ı. ±‹ı ÿfl ±Ã‰ÎÏÕ›ı, ‹ÏËfiı, ‰Êı˝ ’flÌZÎHÎ ¿fl÷Î_ flËÌÂ_. fi˘◊˝ ¿˘Ïfl›ÎfiÎ ÂÎÁ¿ Ï¿‹ ΩıL√ μfiı ’˘÷ÎfiÎ ÿÎÿÎ Ï¿‹ Á_√fiÌ 105‹Ì …L‹…›_÷Ì ÏfiÏ‹kÎı ›˘…ı·Ì ’flıÕ‹Î_ Ï‹ÁÎ≥·˘ ¬Õ¿Ì „@÷’˛ÿ½fi ¿›* Ë÷_. ⁄Ì∞ ⁄Î…\ ±‹ıÏfl¿Î±ı fi˘◊˝ ¿˘Ïfl›Î ’fl Á¿oΩı ‹…⁄Ò÷ ¿fl‰Î ‰‘ ⁄ı ω‹Îfi‰ÎË¿ …ËÎ… ›±ıÁ±ıÁ ÏfiÏ÷I{ ±fiı ›±ıÁ±ıÁ fl˘fiÎSÕ flı√fi Ω’ÎfifiÎ Á‹ƒ ÷flŒ fl‰ÎfiÎ ¿›Î˝_ »ı. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

±˘VÀˇıÏ·›Î±ı 457 ω{Î ’˘Ï·ÁÌ flÿ ¿fl÷Î_ ËΩfl˘ ¤Îfl÷Ì›˘fiı ŒÀ¿˘ ‹ı·⁄˘fi˝— ±˘VÀˇıÏ·›Î‹Î_ ⁄ı¿ÎflÌ ‰‘÷Î_ ±˘VÀˇıÏ·›ÎfiÌ Áfl¿Îflı ¤Îfl÷Ì› ¿‹˝«Îfḻ˘-T›Î‰ÁÎÏ›¿˘ ¶ÎflÎ …ıfi˘ Á˙◊Ì ‰‘ ·Î¤ ·ı‰Î› »ı ÷ı 457 ω{Î ’˘Ï·ÁÌ flÿ ¿flÌ »ı. √›Î ±Ã‰ÎÏÕ›ı ¤Îfl÷ ±Î‰ı·Î ‰ÕÎ ’˛‘Îfi Àfi˝⁄· ¶ÎflÎ ±Î ÏfiHν› ¿flÎ÷Î ËΩfl˘ ¤Îfl÷Ì›˘fiı ‹˘À˘ ŒÀ¿˘ ’ÕÂı. Àfi˝⁄·ı ¿èÎ_ ¿ı ±Î‰Ì Ωı⁄ ±˘VÀˇıÏ·›fi˘ ‹ÎÀı … ˢ‰Ì Ωı¥±ı. 457 ω{Î ’˘Ï·ÁÌ ’˛˘√˛Î‹fi˘ ·Î¤ Á˙◊Ì ‰‘ ¤Îfl÷Ì›˘ ·¥ flèÎÎ »ı. ±Î ω{Îfi˘ ·Î¤ 95 ËΩfl◊Ì ‰‘ ωÿıÂÌ fiÎ√Ïfl¿˘±ı ·Ì‘˘ »ı.

ÏøÁ √ı≥· ÀÌ-20‹Î_ ÿÁ ËΩfl flfi ¿flfiÎfl ωf‰fi˘ ’˛◊‹ ⁄ıÀ˚Á‹ıfi flÎ…¿˘À— ±Î≥’̱ı· ÿflÏ‹›Îfi flÎ…¿˘À‹Î_ √…flÎ÷ ·Î›LÁ Á΋ıfiÌ ‹ı«‹Î_ hÎHÎ flfi ’ÒflÎ ¿flfiÎfl fl˘›· «ı·ıL…Á˝ ⁄ıL√·˘fl (‰ıVÀ ≥LÕÌ{)fi˘ ‘fl¬‹ ±˘’fifl ÏøÁ √ı≥· ÀÌ-20 Ïø¿ıÀ‹Î_ ÿÁ ËΩfl flfi ¿flfiÎfl ωf‰fi˘ ’˛◊‹ ⁄ıÀ˚Á‹ıfi ⁄L›˘ »ı. √ı·ı 12 ‰Ê˝fiÌ ¿ıÏfl›fl‹Î_ 290‹Ì ‹ı«fiÌ 285‹Ì ≥Ïfi_BÁ‹Î_ ±Î ÏÁÏ© ‹ı‚‰Ì Ë÷Ì. 12 ‰Ê˝‹Î_ √ı· ωω‘ 20 ÀÌ‹ ÷flŒ◊Ì flQ›˘ »ı. √ı·ı ÀÌ-20‹Î_ 18 ÁÿÌ ¿flÌ »ı ±fiı Á˙◊Ì ‰‘ «˘B√Î-»B√Î ’HÎ ŒÀ¿Îfl‰ÎfiÌ ÏÁÏ© ËÎ_Á· ¿flÌ »ı. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)


±ıÏ’˛· 28, 2017 April 28, 2017

15

√…flÎ÷

w. 500 ¿fl˘ÕfiÌ ‹„SÀV’ıÏ›ϷÀÌ Ï¿flHΠˢ„V’À·fi_ ‰ÕÎ ’˛‘ÎfifiÎ ËV÷ı μÿ˚CÎÎÀfi Áfl÷— ÕΛ‹LÕ ±fiı Àı@ÁÀÎ≥· ÏÁÀÌ Áfl÷‹Î_ w. 500 ¿fl˘ÕfiÎ ¬«ı˝ Ïfi‹Î˝HÎ ’΋ı·Ì ±I›Î‘Ïfi¿ Ï¿flHΠˢ„V’À· ±ıLÕ ÏflÁ«˝ ÁıLÀflfi_ ·˘¿Î’˝HÎ ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿÌfiÎ ËV÷ı ◊›_ Ë÷_. ÷ı‹HÎı ’˘÷ÎfiÌ ±Î√‰Ì ˆ·Ì‹Î_ ¿èÎ_ ¿ı Â¤ıE»Îfiı ⁄ÿ·ı Ë_ lÎ’ ±Î’_ »\_ ¿ı ˢ„V’À·‹Î_ ¿˘¥fiı ’HÎ ±Î‰‰_ … fi ’Õı. Ωı ±Î‰‰_ ’Õı ÷˘ ±ı¿ ‰Îfl ÁÎΩ ◊›Î ’»Ì ⁄Ì∞ ‰Îfl fi ±Î‰‰_ ’Õı. ÷ı‹HÎı ˢ„V’À·fi_ ·˘¿Î’˝HÎ ±fiı ‹·Î¿Î÷ ’»Ì ˢ„V’À·fiÎ VÀÎŒ ÁÎ◊ı √˛’ Œ˘À˘ ’ÕÎT›˘ Ë÷˘. ÿ‰Î±˘fiÌ ‹˘ÓCΉÎflÌ Ï‰Âı g«÷Î T›@÷ ¿fl÷Î_ ‰ÕÎ ’˛‘Îfiı ¿èÎ_ ¿ı ÿı‹Î_ ÁV÷Ì ÿ‰Î±˘ ‹ÎÀı À>_¿ Á‹›‹Î_ ¿Î›ÿ˘ CÎÕÎÂı. Áfl÷‹Î_ ‰Á÷Î Á˙flÎWÀˇfiÎ ’ÎÀÌÿÎfl˘fiÌ ’˛Â_ÁÎ ¿fl÷Î_ ÷ı‹HÎı ¿èÎ_ ¿ı ±Î ·˘¿˘ …‹Ìfi‹Î_◊Ì ‹˘ÀÎ ◊›Î »ı. ±Î ·˘¿˘ ·ı‰Î‹Î_ fiÏË, ±Î’‰Î‹Î_ ‹Îfiı »ı. ’ÿ◊Ì @›Îflı› ‹˘À<_ ◊‰Î÷_ fi◊Ì, ’˛ı‹◊Ì ‹˘ÀÎ ◊‰Î› »ı. Áfl÷ ÂËıfl ‹Îfl˘ ’Ïfl‰Îfl »ı. ÷ı‹HÎı ¿èÎ_ ¿ı w. 500 ¿fl˘ÕfiÎ ÿÎfi◊Ì ÏfiÏ‹˝÷ ±Î ˢ„V’À·fiÌ ‹ÎÏË÷Ì ÿıÂÿÏfi›Îfiı ¬⁄fl ’Õ‰Ì Ωı¥±ı ¿ı √…flÎ÷̱˘ ·ı‰Î‹Î_ fiÏË, ’HÎ ±Î’‰Î‹Î_ ‹Îfiı »ı. ‰ÕÎ ’˛‘Îfiı ÿıÂfiÎ √flÌ⁄ ±fiı Á΋ÎL› ‰√˝fiı ÁÌ‘Ì V’Âı˝ ÷ı‰Ì ‹Ëk‰fiÌ ±Îfl˘B›·ZÎÌ ΩËıflÎ÷ ¿flÌ Ë÷Ì. ÷ı‹HÎı ¿èÎ_ ¿ı Õ˘@Àfl˘fiı …ıfiÏfl¿ ÿ‰Î ·¬÷Î ¿fl‰Î ¿Î›ÿ˘ ⁄fiÂı. 40 ËΩflfi_ VÀıLÀ »◊Ì ÁÎ÷ ËΩfl‹Î_ ±fiı ÿ˘œ ·Î¬ wÏ’›Îfi_ VÀıLÀ 22 ËΩfl‹Î_ ‹‚÷Î_ √flÌ⁄˘ flÎ∞ ◊›Î »ı. 700 ÿ‰Î±˘ …ıfiÏfl¿ ‹ıÏÕÁÌfi ΩËıfl ◊÷Î_ √flÌ⁄˘fiı ÁV÷Ì ÿ‰Î ‹‚Âı. ‰ÕÎ ’˛‘Îfiı …HÎÎT›_ ¿ı F›Îflı ˢ„V’À·fi˘ Ï·ÎL›ÎÁ ¿›˘˝ I›Îflı ‹ıÓ ¿èÎ_ Ë÷_¿ı ±ıfiÎ μÿ˚CÎÎÀfi‹Î_ Ë_ … ±Î‰ÌÂ. ‹˘ÿ̱ı

Áfl÷‹Î_ Á˘‹‰Îflı w. 500 ¿fl˘ÕfiÎ ¬«ı˝ ÏfiÏ‹˝÷ ±I›Î‘Ïfi¿ Ï¿flHΠˢÏV’À· ±ıLÕ ÏflÁ«˝ ÁıLÀflfi_ ·˘¿Î’˝HÎ ¿fl÷Î ‰ÕÎ ’˛‘Îfi ÁÎ◊ı ˢ„V’À·fiÎ ±√˛HÎ̱˘. (…‹HÎı) ⁄Î∞’fl΋Î_ Á‹· ÕıflÌfiÎ Á_’ÒHν ±˘À˘‹ıÏÀ¿ ¿ıÀ·ŒÌÕ M·ÎLÀfi_ ·˘¿Î’˝HÎ ¿fl÷Î ‰ÕÎ ’˛‘Îfi. (⁄LÔfiı Œ˘À˘Á˙…L›— www.pmindia.gov.in)

Ï¿flHΠˢ„V’À·fiÌ Ï‰Ï{ÀÁ˝ ⁄¿‹Î_ ·A›_ ¿ı Ï¿flHÎ ±ÎÂÎfi_ Ï¿flHÎ ⁄fiÌ flËıÂı. g«÷Î÷fl ’Ïfl‰Îfl…fi˘ μ‹_√-μIÁÎË ÁÎ◊ı CÎflı ’fl÷ …Âı. ±Î ’»Ì ‰ÕÎ ’˛‘Îfiı ≥E»Î’˘fl„V◊÷ Ëflı¿ÚWHÎ ±ı@Á’˘ÀÛ ‹ıL›Œı@«Ïfl_√ ›ÏfiÀ (±ı«. ¿ı. ÕΛ‹LÕ Ë⁄)fi_ μÿ˚CÎÎÀfi ¿›* Ë÷_. ÷ı‹HÎı ¿èÎ_ ¿ı ÕΛ‹LÕ ¿gÀ√ ±ıLÕ ’˘Ï·gÂ√‹Î_ ÷˘ Áfl÷ fi_⁄fl ‰fi »ı …, ’HΠˉı F‰ı·flÌ ZÎıhÎı ’HÎ fi_⁄fl ‰fi ⁄fiı ÷ı ‹Îflı Ωı‰_ »ı. ÷ı‹HÎı Ò¤Ò÷’Ò‰˝ ‰ÕÎ ’˛‘Îfi ‹˘flÎfl∞ ÿıÁÎ¥fiı ›Îÿ ¿fl÷Î ¿èÎ_ ¿ı Áfl÷fi˘ ±ÎÏ◊˝¿ ω¿ÎÁ Ωı¥fiı ÷ı‹fiÎ ±ÎI‹Îfiı Á_I≤„M÷ ◊¥ »ı. Ëflı¿ÚWHÎ ±ı@Á’˘ÀÛfiÎ Á‰∞

‘˘‚Ï¿›Îfiı Á_⁄˘‘Ìfiı ‰ÕÎ ’˛‘Îfiı ¿èÎ_ ¿ı Á‰∞¤Î¥ ΩıÕı ‰Ê˘˝…^fi˘ fiÎ÷˘ »ı. ’̱ı‹ »_ ±ıÀ·ı ±ËŸ fi◊Ì ±ÎT›˘, ’HÎ ±ı¿ Ï‹hÎfiÎ fiÎ÷ı ±ÎT›˘ »\_. ‰ÕÎ ’˛‘ÎfifiÎ ‹˘Ïfi*√ ⁄˛ı¿ŒÎVÀ ‹ÎÀıfi_ ‹ıfi ΩHÎÌ÷Ì Ë˘Àı·fiı Á˘Ó’Λ_ Ë÷_, ’HÎ Áfl÷ …ı ‰Îfi√Ì ‹ÎÀı A›Î÷fi΋ »ı ÷ı Áfl÷Ì ·˘«˘ ¬Î‰ÎfiÌ ≥E»Î ‰ÕÎ ’˛‘Îfiı T›@÷ ¿fl÷Î_ ΩHÎÌ÷Î ·˘«ÎfiÌ ÿ¿Îfiı◊Ì ·˘«˘ ‹√ΉΛ˘ Ë÷˘. I›Îfl ’»Ì ‰ÕÎ ’˛‘Îfiı ⁄Î∞’fl΋Î_ Á‹· ÕıflÌfiÎ w. 400 ¿fl˘ÕfiÎ ¿ıÀ·ŒÌÕ Œı@ÀflÌ ±fiı ±Î≥ÁøÌ‹ M·ÎLÀ ±fiı ‹‘ ’˛˘…ı@Àfi_ ·˘¿Î’˝HÎ ¿›* Ë÷_. ÷ı‹HÎı hÎHÎ ·Î¬fiÌ …_√Ì ‹ıÿfiÌfiı Á_⁄˘‘÷Î_ ±ÎÏÿ‰ÎÁÌ

ωV÷Îfl˘‹Î_ ’˘÷ı ¤Ò÷¿Î‚‹Î_ ¿flı·Î_ ¿Î‹˘fiı ›Îÿ ¿fl÷Î_ ¿èÎ_ ¿ı T›Îfl΋Î_ «_’· CÎÁÌ fiÎA›Î_ »ı. Á¤Î‹Î_ ‹Ï˷α˘ ’fl_’flÎ√÷ ÁÎŒ˘ ’ËıflÌfiı ±Î‰Ì Ë÷Ì. ⁄Î∞’flÎ◊Ì ‰ÕÎ ’˛‘Îfi ‹˘ÿÌ ¿ıLƒÂÎÏÁ÷ ’˛ÿı ÿÎÿflÎ fi√flˉı·Ì ’ˢÓE›Î Ë÷Î. ÷ı‹HÎı Á_CÎ’˛ÿıÂfiı Ï‹fiÌ ≥„LÕ›ÎÁ‹Îfi √HÎÎT›˘ Ë÷˘. ÷ı‹HÎı Áı·‰Î·‹Î_ Á˘·fl M·ÎLÀ ÁÏË÷fiÎ_ ω¿ÎÁ¿Î›˘˝fi_ ·˘¿Î’˝HÎ ¿›* Ë÷_. Áı·‰ÎÁ‹Î_ ËΩfl˘ ±ÎÏÿ‰ÎÁÌ ’Ïfl‰Îfl˘fiı …‹Ìfi ’|Î ÁÏË÷fiÎ ·Î¤˘ ±ıfiΛ÷ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›Î Ë÷Î. Áı·‰ÎÁ‹Î_ ωω‘ ω¿ÎÁ¿Î›˘˝fi_ ·˘¿Î’˝HÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

Áfl÷ ‹˘ÿÌ‹›— 12 Ï¿·˘‹ÌÀfl ·Î_⁄˘ fl˘Õ-¢

Áfl÷‹Î_ flω‰Îflı flÎ÷ı ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿÌfiÎ fl˘Õ-¢‹Î_ fl˘ÕfiÌ ⁄ı ⁄Î…\ ËΩfl˘ fiÎ√Ïfl¿˘ ËÎ…fl flèÎÎ Ë÷Î. ‰ÕÎ ’˛‘Îfiı ¬S·Ì ∞’‹Î_ Á‹◊˝¿˘fi_ ±Ï¤‰Îÿfi {ÌS›_ Ë÷_. (Œ˘À˘Á˙…L›— ’ÌÀ̱Î≥)

Áfl÷— ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿÌ Á<fl÷ ±Î‰Ì ’ˢ_«÷Î ÷ı‹fiı ±Î‰¿Îfl‰Î …fiÁˆ·Î⁄ ∂‹ÀÌ ’Õu˘ Ë÷˘. Á<fl÷̷ηα˘±ı ÁLÕı ‰ÕÎ ’˛‘Îfi ÁÎ◊ı ∂…T›˘ Ë÷˘. ±Î¬<_› Á<fl÷ ‹˘ÿÌ‹› ⁄fiÌ √›<_ Ë÷<_. fl˘ÂfiÌ ±fiı ωω‘ ·ıÁfl ¢fiÎ Á◊‰Îflı ·˘¿˘±ı @›Î_¿ @›Î_¿ ‰ÕÎ ’˛‘Îfi ÁÎ◊ı ÁıSŒÌ ·Ì‘Îfi˘ ±Îfi_ÿ ‹ÎH›˘ Ë÷˘. ‰ÕÎ ’˛‘Îfi Á<fl÷ ±ıfl’˘ÀÛ◊Ì ¬<S·Ì ∞’‹Î_ …fiÁÎ√flfi<_ ±Ï¤‰Îÿfi {Ì·÷Î_ {Ì·÷Î_ Áfl¿ÌÀ ËÎμÁ ±Î‰Ì ’ˢ_E›Î Ë÷Î. ‰ÕÎ ’˛‘Îfi …ı ‹Î√Û ’fl◊Ì ’ÁÎfl ◊›Î Ë÷Î, ÷ı‹fiÎ ±Î√‹fi ’>‰ı˝ Á<fl÷ ±ıfl’˘ÀÛ◊Ì Áfl¿ÌÀ ËÎμÁ Á<‘Ì 2’ ËΩfl ⁄Î≥¿ÁÛfiÌ ÁI¿Îfl flı·Ì ›˘Ω¥ Ë÷Ì ±Î ⁄Î≥¿ flı·Ì‹Î_ 18 ËΩfl √΋ÕÎ_±˘‹Î_ ⁄ıÀÌ ⁄«Î‰˘ Á_ÿıÂfiı √<_…÷˘ ¿flfiÎflÌ 8’ ‹ÏË·Î ⁄Î≥¿ÁÛ ΩıÕÎ¥ Ë÷Ì. ·Î¬˘fiÌ Á_A›Î‹Î_ ∂‹Àı·Ì …fi‹ıÿfi̱ı ‰ÕÎ ’˛‘Îfifi<_ ±Ï¤‰Îÿfi {ÌS›<_ Ë÷<_. ±ıfl’˘ÀÛ◊Ì Áfl¿ÌÀ ËÎμÁ Á<‘ÌfiÎ 11 Ï¿.‹Ì. fl˘Õ ’fl ÿfl 200 ‹ÌÀflfiÎ ±_÷flı 14 …ıÀ·Î_ V◊‚˘±ı ωω‘ ’˛¿ÎflfiÎ_

Á‹ÎΩı, Á_V◊α˘, ›<‰Îfi˘, ‹Ï˷α˘ ¶ÎflÎ V‰Î√÷ ¿flÌ ±Î‰¿Î›ÎÛ Ë÷Î. fiflıLƒ ‹˘ÿÌfiÎ ¤T› V‰Î√÷ ÁÎ◊ı ÿıÂfiÎ ≥Ï÷ËÎÁ‹Î_ ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ fl˘Õ-¢ ◊›˘ Ë÷˘. ±ıfl’˘ÀÛ◊Ì Áfl¿ÌÀ ËÎμÁ Á<‘ÌfiÎ 11 Ï¿.‹Ì.fiÎ wÀ ’fl ·√Ήı·Ì ÁÎÕ̱˘ ’fl ÷‹Î‹ ›˘…fiα˘fiÌ {Î_¬Ì ’˛ÿϽ÷ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. wÀ ’fl V‰E» ¤Îfl÷ ±Ï¤›Îfi, ⁄ıÀÌ ⁄«Î±˘⁄ıÀÌ ’œÎ±˘, Digital India, Make in India, New IndiafiÎ Conceptfiı ±Î⁄ıËÒ⁄ ÏÂS’ flı÷Ì ’fl ÷ˆ›Îfl ¿flΛΠË÷Î. Á<fl÷̱˘, ’_Ω⁄Ì, flÎ…V◊ÎfiÌ, √<…flÎ÷Ì, ‹flÎÃÌ, ÁÏË÷fiΠωω‘ Á‹Î…fiÎ ·˘¿˘±ı ’˘÷ÎfiÌ ’fl_’flÎ√÷ ‰ı¤>Ê΋Î_ ‰ÕÎ ’˛‘Îfifiı ±Î‰¿Î›ÎÛ Ë÷Î. ÂËıflfiÎ_ hÎHÎ Ï⁄„SÕ_√˘ - VÀıfiÏÀ¿ ≥‹ı…, ÁfiÁÎ≥fi Ï⁄„SÕ_√, Á‹◊Û ÁÎflÏ◊ Ï⁄„SÕ_√fiı ‹<g‰√ ‹ıfi ’˛Ï÷¿ÚÏ÷ ’ÎÕ÷Ì ±Î_÷flflÎpˇÌ› ¿ZÎÎfiÎ ·Î≥gÀ√◊Ì ‰ÕÎ ’˛‘ÎfifiÌ »⁄Ì ÁÎ◊ı fi‰˘ ‹Îˢ· ∂¤˘ ¿›˘˝ Ë÷˘.(√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

‰ÕÎ’˛‘ÎfifiÎ ËV÷ı ⁄˘ÀÎÿ‹Î_ ¿ÚWHÎÁÎ√fl ÷‚Ή‹Î_ fi‹˝ÿÎ fiÌflfi˘ Â¤Îfl_¤

‰ÕÎ ’˛‘Îfiı Á˘‹‰Îflı ⁄˘ÀÎÿ‹Î_ Á˙fiÌ ›˘…fiÎ ±_÷√˝÷ ¿ÚWHÎÁÎ√fl ÷‚Ή‹Î_ fi‹˝ÿÎfiÎ_ fiÌfl ·Î‰‰Îfi_ ¤√Ìfl◊ ¿Î›˝ ’ÒHν ¿flÌ Á˙fiÌ ›˘…fiÎ Ï·L¿-À<fiÎ ’˛◊‹ ÷⁄yÎfi_ e·ÕÎ_ ±’˝HÎ ¿flÌfiı ’˛Ω’˝HÎ ¿›* Ë÷_. (…‹HÎı) Á˙fiÌ ›˘…fiÎ Ï·L¿-À<fi˘ ’˛◊‹ ÷⁄y˘ flÎWÀˇfiı Á‹Ï’˝÷ ¿fl÷Î ±fiı ⁄ÌΩ ÷⁄yÎfiÌ ¬Î÷‹ËÒ÷˝Ï‰Ï‘ ¿fl÷Î ‰ÕÎ ’˛‘Îfi. ÷Á‰Ìfl‹Î_ ‹A›‹_hÎÌ Ï‰…› w’ÎHÎÌ, fiΛ⁄ ‹A›‹_hÎÌ fiÌÏ÷fi ’Àı· ‰√ıflı fi…flı ’Õı »ı. (⁄LÔfiı Œ˘À˘Á˙…L›— www.pmindia.gov.in)

⁄˘ÀÎÿ— ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿ̱ı flω‰Îflı ±fiı Á˘‹‰Îflı ⁄ı Ïÿ‰ÁfiÌ √…flÎ÷ ‹·Î¿Î÷ ÿflÏ‹›Îfi ’Î_« ΩËıfl Á¤Î ±fiı ±ı¿ fl˘Õ ¢ ¿fl÷Î_ «Ò_ÀHÎÌ …ı‰˘ ‹Îˢ· ∂¤˘ ◊›˘ Ë÷˘.

‰ÕÎ ’˛‘Îfiı Á˘‹‰Îflı ⁄˘ÀÎÿ‹Î_ Á˙fiÌ ›˘…fiÎ ±_÷√˝÷ ¿ÚWHÎÁÎ√fl ÷‚Ή‹Î_ fi‹˝ÿÎfiÎ_ fiÌfl ·Î‰‰Îfi_ ¤√Ìfl◊ ¿Î›˝ ’ÒHν ¿flÌ Á˙fiÌ ›˘…fiÎ Ï·L¿-À<fiÎ ’˛◊‹ ÷⁄yÎfi_ fi‹˝ÿÎfiÎ_ fiÌflfiÎ_ ‰‘΋HÎÎ_ ¿flÌfiı ’˛Ω’˝HÎ

¿›* Ë÷_. ⁄˘ÀÎÿ‹Î_ Á˙flÎWÀˇ fi‹˝ÿÎ ±‰÷flHÎ ÏÁ_«Î¥ ›˘…fiÎ (Á˙flÎWÀˇ fi‹˝ÿÎ ≥Ïfl√ıÂfi) ›˘…fiÎ ±_÷√˝÷ fi‹˝ÿÎfiÎ_ ‰‘΋HÎÎ_ ¿fl÷Î_ ‰ÕÎ ’˛‘Îfiı ¿èÎ_ ¿ı ’ÎHÎÌ √…flÎ÷fiÌ ±ÎÏ◊˝¿ „@÷ »ı. √…flÎ÷fiÎ_ √΋Õα˘fiı

’ˆÁÎ fiÏË, ’HÎ ’ÎHÎÌ ÁQ≤© ¿flÂı ±fiı ±ıÀ·ı … √…flÎ÷ı ¬ıÕ>÷˘fiÌ Á¬ÁQ≤Ï© ‹ÎÀı fiı‰ÎfiÎ_ ’ÎHÎÌ ‹˘¤ı «ÕΉÌfiı 400 Ï¿·˘‹ÌÀfl ÿÒfl◊Ì fi‹˝ÿÎfi_ ’ÎHÎÌ Á˙flÎWÀˇ Á‘Ì ’ˢӫÎÕ‰Îfi˘ ¤√Ìfl◊ ’˛›ÎÁ ¿›˘˝ »ı. ±Î◊Ì … w. 50 ËΩfl ¿fl˘ÕfiÎ ¬«˝ı, 500 Ï¿·˘‹ÌÀfl ÿÒfl◊Ì ›‰Îfi˘ ±fiı Á_÷Îfi˘fiı fi‹˝ÿ΋Î÷Î ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±Î’‰Î ±ÎT›Î »ı. fi‹˝ÿÎfiÎ_ fiÌfl …›Î_ …Âı, I›Î_ ÿ¿Î‚‹Î_◊Ì ‹„@÷ ‹‚Âı. ÷ı‹HÎı ¿èÎ_ ¿ı ⁄˘ÀÎÿfiÌ ‘fl÷Ì ¤Î…’ ‹ÎÀı ÷Ì◊˝›ÎhÎÎfiÌ ¤ÒÏ‹ »ı. 1967‹Î_ …fiÁ_CÎfiÌ ¿˘¥ ±˘‚¬ fiˢ÷Ì I›Îflı ⁄˘ÀÎÿ‹Î_ Á˙’˛◊‹ …fiÁ_CÎfiÌ Q›ÏfiÏÁ’ÎÏ·ÀÌ ±Î‰Ì Ë÷Ì. Á‹√˛ ÿı‹Î_ ⁄˘ÀÎÿ ⁄˘ÀÎÿ ◊¥ √›_ Ë÷_. ‹˘ÿ̱ı ¿èÎ_ ¿ı ’ÎHÎÌ ’˛¤fi˘ ’˛ÁÎÿ »ı. ÷ıfiÎ ±ı¿ ±ı¿ ÀÌ’Îfi_ …÷fi ¿fl‰_ Ωı¥±ı. ±Î√Î‹Ì ÷⁄y΋Î_ fi‹˝ÿÎfi_ ’ÎHÎÌ 500 ‹ÌÀfl ¨«ı «ÕÂı, fiı‰ÎfiÎ ’ÎHÎÌ ‹˘¤ı «ÕΉ‰Îfi_ ¿Î‹ ¬ıÕ>÷˘fiÌ Á¬Î¿ÎflÌ ‹ÎÀı ¿›* »ı. fi‹˝ÿı Á‰˝ÿıfiÎ fiÎflÎ ÁÎ◊ı ‹˘⁄Î≥· Œ˚·ıÂfiı «Î· ¿flÌ Á˙ fiÎ√Ïfl¿˘±ı fi‹˝ÿÎfiÎ_ fiÌfl ‰‘ÎT›ÎfiÌ ZÎHÎfiı ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ √HÎÎ‰Ì Ë÷Ì. ⁄˘ÀÎÿ‹Î_ ‰ÕÎ ’˛‘ÎfifiÎ ±Î√‹fi ÁÎ◊ı μ’„V◊÷ ËΩfl˘fiÌ ‹ıÿfiÌ‹Î_ ¬ÂÌfi˘ ‹Îˢ· »‰Î›˘ Ë÷˘. ‰ÕÎ ’˛‘Îfi ◊›Î ’»Ì ’˛◊‹ ‰Îfl ⁄˘ÀÎÿ ±Î‰ı·Î ‹˘ÿÌfi_ ¤T› V‰Î√÷ ◊›_ Ë÷_. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)


April 28, 2017

16

±ıÏ’˛· 28, 2017

√…flÎ÷

√HΉ_÷ ÂÎËfiÎ ’V÷¿fi_ ‹˘flÎflÌ⁄Î’fiÎ ËV÷ı ·˘¿Î’˝HÎ ±‹ÿΉÎÿ— ±‹ÿΉÎÿ‹Î_ ω«Îfl ›iÎfiÎ ±Î«Î›Û ±fiı ΩHÎÌ÷Î g«÷¿-·ı¬¿ ’•lÌ √<HΉ_÷ ÂÎËfiÎ √<…flÎ÷Ì ’<V÷¿fiÎ ÏËLÿÌ ±fi<‰Îÿ “‹ËΤÎfl÷ ‹Îfi‰ V‰¤Î‰ ¿Î ‹ËοÎT›”fi<_ ωA›Î÷ ¿◊οÎfl ‹˘flÎflÌ⁄Î’<fiÎ ËV÷ı ·˘¿Î’ÛHÎ ◊›<_ Ë÷_. ±Î ’<V÷¿fi<_ ’˛¿ÎÂfi fi‰∞‰fi ÀˇVÀı ¿›<* »ı. ±Î ’˛Á_√ı √<HΉ_÷ ÂÎËı “ÁflÿÎfl ’Àı·fiÌ ¿Î›Ûˆ·Ì ±fiı ‹ËΤÎfl÷” ωʛ ’fl T›ÎA›Îfi ±ÎM›<_ Ë÷<_. ÁflÿÎflfiÌ T›‰ÁÎÏ›I‹¿÷ÎfiÌ ‰Î÷ ¿fl÷Î_ …^fiÎ√œ ±fiı ˈÿflÎ⁄ÎÿfiΠω·ÌfiÌ¿flHÎfiÎ_ μÿÎËflHÎ ±Î’÷Î_ ÷ı‹HÎı …HÎÎT›<_ ¿ı, ÁflÿÎfl fi ˢ÷ ÷˘ fiflgÁË ‹Ëı÷Î ±Î…ı ’ÎÏ¿V÷Îfi‹Î_ ˢ÷ ±fiı ⁄Î’< fiflgÁË ±ı‰˘ÕÛ ¿¥ flÌ÷ı ±Î’÷? Ωı …^fiÎ√œfi˘ ⁄ÎÿÂÎË ⁄ıfi{Ìflfiı ·¥fiı ’ÎÏ¿V÷Îfi ¤ÎB›˘ fi ˢ÷ ÷˘ ±Î…ı ⁄ıfi{Ìfl …^fiÎ√œ‹Î_ ŒÎŒÕÎ …·ı⁄Ì ¬Î÷Ì Ë˘÷. ¿Î‹Ìfl Á‹V›Î flËÌ, ¿ÎflHÎ ¿ı ÷ıfiÌ ’λ‚ fiıËflfi<_ ·ıÕÌ ‹ÎμLÀ⁄ıÀfi ÁÎ◊ıfi<_ ·‰±Œıfl …‰Î⁄ÿÎfl Ë÷<_. ±Î ⁄Î⁄÷ ‹ÎμLÀ⁄ıÀfifiÌ ÿÌ¿flÌfiÎ ÂOÿ˘‹Î_ ‹ÎflÌ ’ÎÁı »ı. fi‰∞‰fi ÀˇVÀ ±fiı ‹<¿<· ÀˇVÀfiÎ μ’ø‹ı «Î·÷Ì μk΋«_ÿ ÂÎË V‹ÚÏ÷ T›ÎA›ÎfilıHÎÌ ±_÷√Û÷ ’˛‰«fi ±Î’÷Î_ √<HΉ_÷ ÂÎËı ¿èÎ<_ ¿ı, Á‰˘˝ÿ›fiÎ ¿ıÀ·Î¿ μE«

ÁÎfl‰Îfl ‹ÎÀı ±Î‰ı·Î ±ıfi±Îfl±Î≥±ı ¿Q’ÎμLÕflfiı Ï√NÀ‹Î_ ‰ÎËfifiÌ ¤ıÀ ±Î’Ì

±‹ÿΉÎÿ— ±‹ÿΉÎÿ‹Î_ Õ˘. Ï⁄˛…ı ’Àı·fiÎ ‰flÿÎfi ÕıLÀ· „@·Ïfi¿‹Î_ ÁÎfl‰Îfl ‹ÎÀı ·_Õfi◊Ì ±Î‰ı·Î ±ıfi±Îfl±Î≥±ı ¿Q’ÎμLÕflfiı Ï√NÀ‹Î_ ±ı„@À‰Î ±Î’Ì ‹Îfi‰÷Î ÿÂν‰Ì »ı. ·_ÕfifiÎ ·ıVÀfl◊Ì ÕıLÀ· ≥QM·ÎLÀ ‹ÎÀı ±Î‰ı·Î ≥LƒÏ…÷ «Î_’ÎfiıflÌ ¿Ëı »ı, „@·Ïfi¿fiÎ ¿Q’ÎμLÕfl ÿı‰flÎ… flÎ…’flÎ ’IÔfiÌ ±fiı ÿÌ¿flÌ ÁÎ◊ı ÷տ΋Î_ ÁÌÀÌ⁄Á‹Î_ ±Î‰÷Î Ë÷Î. ±Î◊Ì ±Î ’Ïfl‰Îfl ‹ÎÀı ¿o¥¿ ¿flÌ »^À‰ÎfiÌ ¤Î‰fiÎ Ω√Ì. ±Î◊Ì ‹ıÓ Õ˘. Ï⁄˛…ı ’Àı·fiı ÷ı‹fiÌ ŒÌ μ’flÎ_÷ ±ı„@À‰Î ·Î‰‰ÎfiÎ ’ˆÁÎ ±ÎM›Î Ë÷Î. ±Î ’»Ì Õ˘@Àflı ÷ı‹fiı ±ı„@À‰Î ·¥ ±ÎM›_ Ë÷_, …ı◊Ì ’Ïfl‰Îflfiı ‘˘‹‘¬÷Î ÷Î’‹Î_ ±‰fl…‰fl‹Î_ Áfl‚÷Î flËı. Õ˘. Ï⁄˛…ı ’Àı·ı ¿èÎ_ ¿ı ¿˘¥ ÿÿa±ı ±ÎÀ·Ì ‹˘ÀÌ g¿‹÷fiÌ ¤ıÀ ±Î’Ì Ë˘› ÷ı‰˘ 20 ‰Ê˝‹Î_ ’˛◊‹ Ï¿VÁ˘ »ı. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

±_⁄Î∞— „@÷’Ìà ±_⁄Î∞fiÎ ±ÎflÎÁflÌ ±_⁄Î∞

±‹ÿΉÎÿ‹Î_ ΩHÎÌ÷Î g«÷¿-·ı¬¿ ’•lÌ √<HΉ_÷ ÂÎËfiÎ √<…flÎ÷Ì ’<V÷¿fiÎ ÏËLÿÌ ±fi<‰Îÿ “‹ËΤÎfl÷ ‹Îfi‰ V‰¤Î‰ ¿Î ‹ËοÎT›”fi<_ ·˘¿Î’˝HÎ ¿fl÷ΠωA›Î÷ ¿◊οÎfl ‹˘flÎflÌ⁄Î’<fiÌ ÁÎ◊ı ÷Á‰Ìfl‹Î_ √HΉ_÷ ÂÎË, fi‰∞‰fi ÀˇVÀfiÎ ‹ıfiıg…√ ÀˇVÀÌ Ï‰‰ı¿ ÿıÁÎ¥, ¤ÎB›ı …ËÎ ‰√ıflı fi…flı ’Õı »ı. (Œ˘À˘Á˙…L›— ËÊ˝ ±˘{Î)

’˛¿ÎflfiÎ Áı‰¿˘ ±Î…ı ’HÎ ¤Î√·ÎfiΠωfl˘‘Ì »ı. Ë_ Ï⁄fi¿ıŒÌ Ëη÷‹Î_ Á_’>HÎÛ …‰Î⁄ÿÎflÌ ÁÎ◊ı ÁflÿÎfl ±fiı ’_ÏÕ÷fi˘ ±Î¤Îfl ‹Îfi<_ ±ıÀ·˘ ±˘»˘ ¿ı ±ı‹HÎı √Î_‘Ì∞fiÌ ⁄ı ‰Î÷ fi ‹ÎfiÌ. ÿıÂfiÎ ¤Î√·Î ±fiı ¿˘_√˛ıÁfiı ω¬ıflÌ fiά‰Ì. ¿˘_√˛ıÁ‹<@÷ ¤Îfl÷‹Î_ Ë_ fi◊Ì

‹Îfi÷˘, ¿˘_√˛ıÁ ’Ïfl‰Îfl‹<@÷ ¤Îfl÷‹Î_ ‹Îfi< »\_. ±Î ’˛Á_√ı fi‰∞‰fi ÀˇVÀfiÎ ‹ıfiıg…√ ÀˇVÀÌ Ï‰‰ı¿ ÿıÁÎ¥±ı ’<V÷¿fi˘ ’Ïfl«› ±Î’Ì ’˛¿ÎÂfifiÌ ’˛Ïø›Î ±_√ı ‰Î÷ ¿flÌ Ë÷Ì, ÷ı‹ … ÂOÿÁı÷< ⁄Î_‘‰ÎfiÌ ¤>Ï‹¿Î ¤ÎB›ı …Ëαı Á_¤Î‚Ì Ë÷Ì. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

Â_¿flgÁË ‰ÎCÎı·Îfiı ‹A›‹_hÎÌ’ÿfiÎ μ‹ıÿ‰Îfl ΩËıfl ¿fl‰Î 36 ‘ÎflÎÁP›˘fiÌ ‹Î√ √Î_‘Ìfi√fl— √…flÎ÷ ω‘ÎfiÁ¤ÎfiÌ «Ò_ÀHÎÌfiı ˉı √HÎ÷flÌfiÎ ‹ÏËfiÎ ⁄Î¿Ì »ı I›Îflı √…flÎ÷ ¿˘Ó√˛ıÁ‹Î_ ÏÀÏ¿À‰ËıÓ«HÎÌ ±fiı ‹A›‹_hÎÌ’ÿfiÎ ‹tı ›Îÿ‰ÎV◊‚Ì ◊¥ »ı. ±fiı¿ ‰Îfl ’˘÷ı Á̱ı‹’ÿfiÎ μ‹ıÿ‰Îfl fi ˢ‰ÎfiÎ_ Ïfi‰ıÿfi˘ ¿flfiÎflΠω’ZÎfiÎ fiı÷Î Â_¿flÏÁ_Ë ‰ÎCÎı·Î Â_¿flÏÁ_Ë ‰ÎCÎı·ÎfiÎ Ïfi‰ÎÁV◊Îfiı ¿˘Ó√˛ıÁfiÎ 56‹Î_◊Ì 36 ‘ÎflÎÁP›˘±ı ⁄Î’fiı Á̱ı‹’ÿfiÎ μ‹ıÿ‰Îfl ΩËıfl ¿fl‰ÎfiÌ ‹Î√HÎÌ ¿flÌ »ı. ‘ÎflÎÁP›˘±ı V’WÀ fl…^±Î÷ ¿flÌ Ë÷Ì ¿ı ¿˘Ó√˛ıÁ ‹ÎÀı ±Î ±_Ï÷‹ ÷¿ »ı. «Ò_ÀHÎÌ ∞÷‰Ì ˢ› ÷˘ «Ò_ÀHÎÌfiÌ ÷‹Î‹ …‰Î⁄ÿÎflÌ ⁄Î’fiı Á˘Ó’Λ ±fiı ÷ı‹fiı ‹A›‹_hÎÌ’ÿfiÎ μ‹ıÿ‰Îfl ΩËıfl ¿fl‰Î Ωı¥±ı. ¿˘Ó√˛ıÁfiÎ 36 ‘ÎflÎÁP›˘fiÌ ⁄ıÿ Â_¿flÏÁ_Ë ‰ÎCÎı·ÎfiÎ ⁄_√·ı ‰Á_÷‰√Õ˘‹Î_ ‹‚Ì Ë÷Ì, …ı‹Î_ √…flÎ÷fiÎ ’˛¤ÎflÌ √flÿÎÁ ¿Î‹÷ μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. ⁄Î’±ı ±Î ‹Î‹·ı ‰ı≥À ±ıLÕ ‰˘«fiÌ fiÌÏ÷ ±’fiÎ‰Ì »ı. ¿Î‹÷ı ‘ÎflÎÁP›˘fiÌ ·Î√HÎÌ ËÎ¥¿‹ÎLÕfiı ’ˢӫÎÕ‰ÎfiÌ ¬Î÷flÌ ±Î’Ì Ë÷Ì.

¿Î‹÷ı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ‘ÎflÎÁP›˘fiÌ …ı ·Î√HÎÌ »ı ÷ı Ë_ ¿˘Ó√˛ıÁfiÎ_ ±K›ZÎÎ Á˘Ïfi›Î √Î_‘Ì ±fiı ±Ë‹ÿ ’Àı· Á‹ZÎ T›@÷ ¿flÌÂ. √…flÎ÷ ’˛ÿı ¿˘Ó√˛ıÁ ’˛‹¬ ¤fl÷ÏÁ_Ë Á˘·_¿Ì±ı …HÎÎT›_ ¿ı ⁄Î’fiı ‹A›‹_hÎÌ’ÿfiÎ μ‹ıÿ‰Îfl ΩËıfl ¿fl‰Î ±_√ı ‘ÎflÎÁP›˘±ı ’˘÷Îfi˘ ‹÷ T›@÷ ¿›˘˝ »ı, …ı ÷ı‹fi˘ ±Ï‘¿Îfl »ı. ±Î ±_√ı ËÎ¥¿‹ÎLÕ ÏfiHν› ¿flÂı. ÿflÏ‹›Îfi ±Î ⁄ıÿ ⁄Î⁄÷ı ¿˘Ó√˛ıÁfi_ ÏÿSËÌ ËÎ¥¿‹ÎLÕ ’HÎ «˘Ó¿Ì ∂Ãu_ »ı. Â_¿flÏÁ_ËfiÌ “’˛ıÂfl Àı„@fi¿”◊Ì ËÎ≥¿‹ÎLÕ fiÎflÎ… ◊›_ »ı. flÎË· √Î_‘̱ı fiÎflÎ…√Ì T›@÷ ¿flÌ ¿Î‹÷ ’ÎÁı Ïfl’˘ÀÛ ‹√ÎT›˘ »ı. ËÎ≥¿‹ÎLÕı ±Î ⁄ıÿ‹Î_ ËÎ…fl flËıfiÎflÎ ÷‹Î‹ ‘ÎflÎÁP›˘fiÌ ›ÎÿÌ ‹Î√Ì Ë÷Ì. ¿Î‹÷ı ±Î Ïfl’˘ÀÛ ËÎ¥¿‹ÎLÕfiı ⁄ıhÎHÎ Ïÿ‰Á‹Î_ Á’fl÷ ¿fl‰ÎfiÌ ¬Î÷flÌ ±Î’Ì Ë÷Ì. ±Î ‹Î‹·ı fiΛ⁄ ‹A›‹_hÎÌ fiÌÏ÷fi ’Àı·ı ¿èÎ_ ¿ı Â_¿flgÁ_Ë ‰ÎCÎı·Î ’˘÷ÎfiÎ ËÎ≥¿‹ÎLÕ Á΋ı ¤Î…’fi˘ Õfl ⁄÷Î‰Ì flèÎÎ »ı. ¿˘Ó√˛ıÁfiÎ 20 ‘ÎflÎÁP›˘fiı ¤Î…’ ·Î·« ±Î’Ì ’˘÷ÎfiÎ ’Z΋Î_ ±Î‰‰Î ÿ⁄ÎHÎ ¿flı »ı ÷ı‰Î ±ÎZÎı’fi˘ …‰Î⁄ ±Î’÷Î_ fiÌÏ÷fi ’Àı·ı ¿èÎ_ ¿ı Â_¿flÏÁ_Ë Ë¿Ì¿÷‹Î_ ’˘÷Îfi_ ‘Λ* ¿Î‹ ’Îfl ’ÎՉΠ¤Î…’fiÌ ⁄Ì¿ ⁄÷Ήı »ı. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

±fi’‹ Ï‹Âfi ¶ÎflΠϬfl⁄© fiÒ÷fi ‹_ÏÿflfiÌ Ï·ÎL›ÎÁ ωϑ ‹˘√flÌ— ±fi’‹ Ï‹ÂfifiÌ ÷’˘¤ÒÏ‹ ⁄˛õ F›˘Ï÷ ‹˘√flÌ‹Î_ ¤Îfl÷Ì› ’fl_’flÎ√÷ ˆ·ÌfiΠϬfl⁄© fiÒ÷fi ‹_ÏÿflfiÌ Ï·ÎL›ÎÁ ’Ò…fi ωϑ Á_’Lfi ◊≥. ±Î ωϑ Õ˘. ‹fi˘…¤Î¥ Á˘fiÌ, ’Ò. μI’·¤Î¥, ‹¿ı¤Υ ‰√ıflı Á_÷˘±ı ±Î’HÎÎ ÂÎVh΢‹Î_ ÂÌ·Î

±_⁄Î∞ ‹_Ïÿfl ¶ÎflÎ 13 Ï¿·˘ Á˘fi_ √˘SÕ ‹˘fiıÀÎ≥{ıÂfi V¿Ì‹‹Î_ ‹¿ÎÂı

V◊Î’fifiÌ …ı ’ÒΩωϑ ±Î·ı¬Ì »ı ÷ı ’˛‹ÎHÎı ¤Î‰’Ò‰˝¿ Á_’LÔfi ◊¥ Ë÷Ì. ’Ò…fiωϑ‹Î_ ¿<· fi‰ Ï·α˘fi_ ’Ò…fi ¿fl‰Î ›…‹Îfi’ÿı ±fi’‹ Ï‹ÂfifiÎ Áÿ˚√fl Á_÷˘ μ’flÎ_÷ ±‹ıÏfl¿Î, ∫B·ıLÕ ±fiı ¤Îfl÷fiÎ ÁIÁ_√ ¿ıLƒ˘fiÎ ’˛Ï÷ÏfiÏ‘±˘ …√÷¤Î¥ ‹_⁄≥, ±fi’‹ Ï‹ÂfifiÌ ÷’˘¤ÒÏ‹ ⁄˛õ F›˘Ï÷ ‹˘√flÌ‹Î_ …¤Υ ÁÎËı⁄fiÌ Ïfil΋Î_ Á_÷˘fiÎ ËV÷ı ¤Îfl÷Ì› ’fl_’flÎ√÷ ˆ·ÌfiΠϬfl⁄© fiÒ÷fi ‹_ÏÿflfiÌ Ï·ÎL›ÎÁ ’Ò…fi ωϑ Á_’Lfi ◊≥ Ë÷Ì. (Œ˘À˘— √…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

⁄ÎflÌLƒ¤Î¥, ω…›¤Î¥ ›¿ı, ¿˙Ï¿¤Î¥ ›±ıÁ±ı, ‰√ıflı Ï⁄flÎF›Î Ë÷Î. …¤Υ ÁÎËı⁄ı ’˘÷ÎfiÎ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ-Á_¿S’’h΋Î_ ±Î ‹_ÏÿflfiÌ …‹Ìfi ÿÎfi‹Î_ ±Î’fiÎfl◊Ì ·¥fiı Ïfi‹Î˝HÎ ¿Î›˝‹Î_ ÁÎ◊ ±Î’fiÎfl, Áı‰Î ¿flfiÎfl ¿ı √HÎ ·ıfiÎfl Á˙fi_ ¿S›ÎHÎ ◊Λ ÷ı‰Ì ¤Î‰fiÎ T›@÷ ¿flÌ Ë÷Ì. ‹ËÎ’ÒΩ Ï‰Ï‘ ⁄Îÿ ’˛I›ı¿ Ï·Π±fiı ¿‚ ÷ı‹ … ‹A› ÏfiÏ‘¿<_¤fiı ¬Î÷ √÷˝‹Î_ ’‘flΉ‰Î‹Î_ ±ÎT›Î Ë÷Î. √HÎÎ÷Ì÷ F›˘÷fiÎ Á_÷ ⁄Ëıfi˘ F›˘Ï÷⁄Ëıfi ÷◊Î ÿÌÿ̱ı ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ’ÎÃT›Î Ë÷Î. ±„f‰fi¤Î¥±ı ÂÎjÎÌ∞ ‹ËÎflÎ…, ›˘√Ì∞ ‹ËÎflÎ…, ¿Î¿Î∞, ’MMÎÎ∞fiÎ ÏÿT› ¿Î›˝fiÌ {Î_¬Ì ¿flÎ‰Ì Ë÷Ì. ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ’ÎÉ÷Î_ Á_÷ ¤√‰_÷ı …HÎÎT›_ ¿ı, ‹_Ïÿfl, ‹ÒÏ÷˝, ÂÎjÎ ±fiı ÁIÎ˚ ’flÔÊ˘‹Î_ ’˛¤ ±¬_Õ ’˛√À »ı. ‹ÎÀı ±¬_Õ ÷ı‹fiÎ Á_√ ¿fl‰Î◊Ì ÏfiI› ‹_Ïÿflı ÿ½fiı …‰Î◊Ì ±Î ÏÿT›¤Î‰ ±Î’HÎÎ ∞‰fi‹Î_ ¿Î›‹ À¿Ì flËı »ı. ÷ı‹HÎı ÿÎfi ¿flfiÎfl ¤@÷˘fiı Ï⁄flÿÎT›Î Ë÷Î. ±Î ’˛Á_√ı «Îfl÷fl ωz΋_Õ‚fiÎ «ıfl‹ıfi Õ˘. ÁÌ. ±ı·. ’Àı· ÁÏË÷ ‹ËÎfi¤Î‰˘ ±fiı ËÏfl¤@÷˘ μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

‹Î÷Î ÿı‰V◊Îfi ÀˇVÀ ¶ÎflÎ ¿ıLƒ Áfl¿ÎflfiÌ √˘SÕ ‹˘fiıÀÎ≥{ıÂfi V¿Ì‹ ±_÷√˝÷ ‰‘ 13.1 Ï¿·˘ Á˘fi_ ÏÕ’˘Ï{À ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. ÏÕ’˘Ï{À ¿flΛı·Î ±Î Á˘fiÎfiÌ Ï¿o‹÷ «Îfl ¿fl˘Õ wÏ’›Î◊Ì ’HÎ ‰‘Îflı »ı. ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿÌ ¶ÎflÎ ΩËıfl ¿flΛı·Ì ±Î V¿Ì‹‹Î_ ±ÎflÎÁflÌ ±_⁄Î∞ ‹Î÷Î ÿı‰V◊Îfi ÀˇVÀ ¶ÎflÎ Á˘fi_ ‹Ò¿‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. √…flÎ÷ Áfl¿ÎflfiÌ ‹_…^flÌ ’˛‹ÎHÎı ÿı‰V◊Îfi ÀˇVÀfiÎ ±K›ZÎ ±fiı ¿·ı@Àfl ⁄fiÎÁ¿Î_ÃÎfiÌ ËÎ…flÌ‹Î_ ±_⁄Î∞ ‹_Ïÿfl‹Î_ ¤Îfl÷ Áfl¿Îfl ±fiı Ïfl{‰˝ ⁄ıL¿ ±˘Œ ≥„L՛Π¶ÎflÎ ¿Î›˝‰ÎËÌ ÁÏ‹Ï÷fiÌ w⁄w‹Î_ ±Î ÏfiHν› ¿flΛ˘ Ë÷˘. ±Î ±√Îμ Œı⁄˛±ÎflÌ‹Î_ ÀˇVÀ ¶ÎflÎ 6.4 Ï¿·˘ Á˘fi_ ±Î V¿Ì‹ Ëı ÏÕ’˘Ï{À ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_. ±Î‹ hÎHÎ ‹ÎÁ‹Î_ 19.50 Ï¿·˘ ±ıÀ·ı ¿ı w. » ¿fl˘Õ◊Ì ‰‘ ‹ÒS›fi_ Á˘fi_ ±Î V¿Ì‹ Ëı …‹Î ¿flΉΛ_ »ı. ±Î Á˘fi_ ÁÎ÷ ‰Ê˝fiÌ V¿Ì‹ Ëı ‹¿Î›_ »ı, …ıfiÎ ¶ÎflÎ ÀˇVÀfiı ÿfl ‰Êı˝ 2.25 À¿Î ±ıÀ·ı ¿ı w. fi‰ ·Î¬fi_ T›Î… ‹‚Âı. T›Î…fiÌ ±Î fl¿‹fi˘ μ’›˘√ ›ÎhÎ΂±˘fiÌ Áω‘Î ‹ÎÀı ¿flÎÂı.

¿E»fiÎ ¿Î›‹Ì ’ÎÁ’˘ÀÛ ¿ıLƒfi˘ ¤Ò…‹Î_ ’˛Îfl_¤ ◊›˘ ¤Ò…— ·Î_⁄Î Á‹›fiÌ ‹Î√HÎÌ ±fiı ±fiı¿ fl…^±Î÷˘ ’»Ì ¿E»‹Î_ ¿Î›‹Ì ’˘VÀ ±˘ÏŒÁ ’ÎÁ’˘À˝ Áı‰Î ¿ıLƒfi˘ ¤Ò…‹Î_ ’˛Îfl_¤ ◊›˘ »ı. ±Î ¿ıLƒ Âw ◊÷Î_ ’ÎÁ’˘ÀÛ‰Î_»\±˘fi˘ ±‹ÿΉÎÿ-flÎ…¿˘ÀfiÎ ‘yÎ ±fiı Á‹›fi˘ T›› ◊÷˘ ±À¿Âı, ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı ÷ı‹fiÎ fiÎHÎÎ_fiÌ ’HÎ ⁄«÷ ◊Âı. ¤Ò… ’˘VÀ ±˘ÏŒÁ‹Î_ ›˘Ω›ı·Î ¿Î›˝ø‹fiÎ ±K›ZÎV◊Îfiı◊Ì ÁÎ_Áÿ ωfi˘ÿ «Î‰Õαı ¿èÎ_ ¿ı ’ÎÁ’˘ÀÛ ‹ı‚‰‰Î ‹ÎÀı ¿E»Ì±˘fiı ±‹ÿΉÎÿ ¿ı flÎ…¿˘À Á‘Ì ·Î_⁄Î ◊‰_ ’Õ÷_ Ë÷_. ±Î ‹ÎÀı ¿ıLƒÌ› ωÿı‹_hÎÌ ÁÊ‹Î V‰flÎ… ±fiı ωÿı ‹_hÎη› Á‹ZÎ fl…^±Î÷ ¿flÎ¥ Ë÷Ì. ÿı¤flfiÌ ’˘VÀ ±˘ŒÌÁfiı ΩıÕÌfiı ’ÎÁ’˘ÀÛ ¿ıLƒ Âw ¿fl‰Îfi˘ ÏfiHν› ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰÷Î_ ¤Ò…fiÌ ‰ÕÌ À’η¿«ıflÌ‹Î_ ±Î ’ÎÁ’˘À˝ ¿ıLƒ Âw ◊›_ »ı. Ëη ±ËŸ fl˘…fiÌ 50 ±fl∞ K›Îfi‹Î_ ·ı‰Î‹Î_ ±Î‰Âı, ◊˘ÕÎ Á‹› ’»Ì ÿflfl˘… 100◊Ì 150 ŒÎ≥·fi˘ Ïfi¿Î· ◊Âı.

±‹ıÏfl¿Î …fiÎflÎ ÏŒyÌ ÕıÏ·√ıÂfifi_ ’˛Ï÷ÏfiÏ‘I‰ ’_¿… ’Àı· ¿flÂı ±‹ÿΉÎÿ— ›fiÎ≥ÀıÕ VÀıÀ˚ÁfiÌ ‹·Î¿Î÷ı 20‹Ì◊Ì 24‹Ì ±ıÏ’˛· ÿflÏ‹›Îfi ¿ıLƒÌ› fiÎHÎ΋_hÎÌ ±flHÎ …ıÀ·Ì ÁÎ◊ı …fiÎflÎ ÏŒyÌ ÕıÏ·√ıÂfifi_ ’˛Ï÷ÏfiÏ‘I‰ ÏŒyÌfiÎ ’˛ıÏÁÕLÀ ±fiı {ΛÕÁ ¿ıÏÕ·ÎfiÎ Á̱ı‹ÕÌ ’_¿… ’Àı· ¿flÂı. ±Î ÕıÏ·√ıÂfi ¤Îfl÷ ±fiı ±‹ıÏfl¿ÎfiÎ_ ’_¿… ’Àı· μz˘√B≤ˢ ‰E«ı ÁË¿Îflfiı ±fiı ⁄ı ÿı¢ ‰E«ıfiΠ϶’ZÎÌ ±ÎÏ◊˝¿ Á_⁄_‘˘fiı μkÎı…fi ±Î’Âı. ’_¿… ’Àı·ı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ±Î ‹·Î¿Î÷ ωω‘ ¿o’fi̱˘fiÎ ÁÌ¥±˘fiı ωω‘ ¿Î›˝ø‹˘, …ı‰Î ¿ı ‹ı¿ ≥fi ≥„LÕ›Î, ÏÕÏ…À· ≥„LÕ›Î, V‹ÎÀ˝ ÏÁÀÌ{, „V¿· ≥„LÕ›Î, VÀÎÀÛ-±’ ≥„L՛ΠωÂı ‰Î÷ ¿fl‰ÎfiÌ ÷¿ ±Î’Âı. ‹·Î¿Î÷ ÿflÏ‹›Îfi ÏŒyÌfiÌ ÀÌ‹ ±‹ıÏfl¿Ì Áfl¿ÎflfiÎ ‰ÏflWà ±Ï‘¿Îfḻ˘ ±fiı μz˘√…√÷fiÎ ‹Î_‘Î÷α˘ ÁÎ◊ı ±fiı¿Ï‰‘ ‹tı ««Î˝Ï‰«ÎflHÎÎ ¿flÂı. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)


±õìÕþá 28, 2017 April 28, 2017

17

HOTEL/MOTEL INDUSTRY HOTEL/MOTEL: SALE / LEASE / BUY

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

20 ROOMS + 12 RV PARK MOTEL FOR SALE IN BOONEVILLE, ARKANSAS. Good location, safe neighborhood. Owner financing available. For Details call (501) 339 3090 (Bet 10 am - 4 pm)

LÝð ÉçaÜë_ ÁõLÇë³{ èùËõá èõSÕ

Eagan, Minnesota Üë_ ±ëäõá ÀLËÿí ³Þ ±Þõ VÝñËûçÜë_

èíÞëÑ 201-936-8762 • ìäìäÝÞÑ 757-620-9207

Raj Patel: 507-210-6180

04/28 - 05/19-SL

63 Room Independent Motel for Sale Located On Exit on I-44 in Missouri 4 Bed Residence On Site Serious Inquiries Only Call 630-666-7430 After 5pm

èëµçÀíìÕ_Ã, ÁLË ÍõVÀ, Üõ³LËõÞLç ÜëËõ çÙÃá ÀÕáÞí Éwß Èõ. çëßù ÕÃëß ÖõÜÉ ßèõäëÞí çÃäÍ Èõ. èùËõá çõSç ±õçùçí±õË (±ÞðÛä ±Þõ ÀùQÝðÞíÀõåÞ VÀíá Éwßí Èõ) (çÜÝÑ çäëßõ 9 ×í çë_ÉÞë 7 çðÔí)

04/14-06/09-ym

18 unit Independent motel in Prairie du Chien, WI 53821 for sale(As is where is). Located on Hwy 60, 30 & 18. Contact: P J Patel 608-326-2448 Fax: 608-326-8958

04/07-04/28-sd

14 Rooms Motel in Great Barrington, Massachusetts with or without 3 BDRM Brand new house. Property re modelled - 2.95 acre land with outdoor pool, Tourist area. Check www.thelanternhousemotel.com / Hasu Patel (413) 528-2350, Extn 0

04/07-04/28-sl

Motel for Sale in Zephyr Hills (Tempa) FL 13 rooms motel with kitchen-aid including 2bhk owner's house. Great location, close to hospital and shopping malls. Owner retiring. Asking price $625000. Good income. Call 813-361-2871 / 813-779-7300

04/07-04/28-MS

HOTEL/MOTEL: FINANCE We finance for any reason. Hotel, Motel, Convenience Stores, Franchise, Multi Family Building, Strip mall and all other kind of deal. You name we have it. When Bank say No, we say Yes. Contact Sunny Solanki: 732-525-0057 • Cell 732-325-5697

04/28-sd

WANT TO BUY A MOTEL?

04/28-05/19-sd

Franchised motel in Pennsylvania need experienced couples for Housekeeping and Front Desk.Legal status must. Good pay & free accommodation provided based on skills and experience. CALL: 717-517-7923 / 848-391-9764 Email: office@imagin-ent.com

04/28-05/12-sd

Immediate opening for Housekeeping couple for Knights Inn at Elkton, Maryland. Legal status A must. Good salary and free accommodation provided. Please call at 410-620-4372 or 302-369-3616

04/28-sd

Days Inn in South Texas need a single for Night Auditor. Free accommodation and good salary. Call : 830-299-5535 04/28-05/19-sd

Franchise Motel in Cherry Hill, NJ need experienced single front desk help for all shifts. Good salary and accommodation provided. Legal status must. Contact: 856-952-2700

04/28-05/19-sd

63 rooms franchise motel in VIRGINIA need single or couple for front desk and another single or couple for housekeeping. Accommodation will be provided. Contact: Mahesh Patel 248-730-0913

04/28-05/19-sd

Franchise Motel in Pennsylvania/ New Jersey looking for Couple for Housekeeping. Accommodation will be provided with Good Salary. Call Pinky at 302-824-6376 from 9am to 6pm

04/28-05/19-sd

Want to buy a Motel? Invest $50,000 in $3.2M Quality Inn Motel in Ohio and get a 50% partnership. Contact Sunny Solanki: Cell 732-325-5697

04/28-sd

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED Immediately Need Couple/Single, for Front Desk Help for independent motel in Boston, MA. Must be legal and know English. Accommodation provided. Call Praful: 781-231-1228, or Email: praful4@aol.com

04/28-05/19 - JG

100 ROOMS FRANCHISE HOTEL, LIVONIA MI Need couple for Housekeeping. Legal Status Must. Accommodation Provided Good Pay. Call Raj 678-365-8454 Qualityinnlivonia@gmail.com

04/28-05/19 - JG

Motel Manager wanted for franchise motel in Sioux Falls, SD. Applicant should have at least a couple of years of hotel/motel management experience. Experience at a Wyndham franchise property would be a plus. Must be a legal resident of the US, fluent in English with computer knowledge and good customer service skills. Accommodation and competitive salary provided based on skill and experience. Call 408-242-7509 or email: pgpatel@yahoo.com

04/28-05/19-sd

Looking for Motivated, result oriented and experienced General Managers for Motel 6 in Wisconsin, Minnesota, and Tennessee. Candidates should have an entrepreneurial spirit. Email your resume at: alex@incomepropertyinvestments.com Or Call : 805-268-3150

04/28-05/19-MS

ÜùËõáÞë èëµçÀíìÕ_à ÜëËõ ÀÕáÞí Éwß Èõ. Ëõ@çëç VËõËÜë_ ±ëäõá ÁõLÇë´{ ÜùËõá ÜëËõ èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí ÖëIÀëìáÀ Éwß Èõ. Ýð±õç±õ Íÿë´ìä_à áë³çLç Éwßí Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. ç_ÕÀýóÑ 812-717-1408, 812-363-3177 04/28-05/19-rs Brunswick, Georgia Üë_ ÁõLÇë´{ ÜùËõá ÜëËõ

èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí Éwß Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. áíÃá èùäð_ Éwßí. ç_ÕÀýóÑ Tejash (321) 368 9893 04/28 - 05/19-SL Franchise Hotel in VA is looking for couple or single person for Housekeeping / Front Desk position with attractive pay. Must have legal status. Contact Mr. Shah (804) 852 1308 / (804) 263 7593

04/28 - 05/19-SL

In Niagara Falls, NY Couples needed for Housekeeping, Desk Clerk, Laundry and General Work. Accommodation provided. Contact Harshad: 716-283-3839/716-930-9399

04/07-04/28 - JG

èëµçÀíìÕ_à ÖõÜÉ ÁLË ÍõVÀ ÜëËõ ÀÕáÞí Éwß Èõ. çëßù ÕÃëß ±Þõ ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. áíÃá èùäð_ Éwßí Èõ. äÔð ÜëìèÖí ÜëËõ ç_ÕÀó ÀßùÑ

08/16-08/25/17- YM

Fort Lauderdale, Florida Üë_ ±ëäõá Úõ ³ãLÍÕõLÍLË

ÜùËõá ÜëËõ 2 èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí ÖëIÀëìáÀ Éwß Èõ. áíÃá èùäð_ Éwßí. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. ç_ÕÀóÑ 954-325-6738 04/07-04/28-sd

NEED EXPERIENCED GENERAL MANAGER FOR CHOICE HOTEL IN HAGERSTOWN, MD. MUST BE FLUENT IN ENGLISH & LEGAL STATUS MUST. GOOD PAY. ACCOMMODATION PROVIDED. CALL KEN (434) 422 2626 04/28 - 05/19-SL IMMEDIATE HIRE : NEED èëµçÀíìÕ_à ÀÕá for 80 Rooms Franchise Motel (Days Inn) in Mount Sterling, Kentucky. Accommodation provided. Call Andy (859) 404 8471/ baba-kool@hotmail.com 04/28-SL Need Experienced Managers & Front Desk help for Hotels in Midwest. Fluent English, Computer Literate and Legal must. Housekeepers also needed. Accommodation available. Email Resume: jagir73430@aol.com with references. Call (248) 225 9345 / PK (810) 280 9193

04/28 - 05/19-SL

EXPERIENCED HOUSEKEEPERS (SINGLE / COUPLE) needed for Franchise Motels in Virginia & Salisbury, MD. Legal must. Free Accommodation provided. Call Nirav (757) 556 0123 04/28 - 05/19-SL 15 rooms motel in Long Island, New York needs Couple for Front Desk and Housekeeping. English require for Front Desk. Accommodation provided. Legal status must. Contact: 347-678-7222 04/28-ym Franchise motel in Alabama need single or couple for front desk, night audit and maintenance . Accommodation will be provided. Call: 256-345-2710 or 256-345-2489 (9 AM to 8 PM)

04/07-04/28-sd

FRANCHISE MOTEL IN NEW YORK / NEW JERSEY NEED couple for House Keeping and Single for Front Desk Help (Computer Literate, Fluent English must) Legal Status required. Accommodation provided. Call Nick (201) 637 5062 / Nishith (732) 500 8425

09/09-09/01/17-sl

Econolodge Franchise motel in Perry, FL immediately needs single or couple for front desk clerk and for housekeeping with knowledge of minor maintenance. Legal status must. Accommodation provided. must speak fluent English and have computer and hotel experience. Contact: Nick Patel: 352- 547-9192

04/14-05/05-sd

NJ / PA / Upstate NY Franchise Hotel needs Sales Associate, single / couple for Housekeeping, Front Desk & Maintenance. Good salary with accommodation. Legal must. Call Pat 732-337-9476 / 201-707-7656 Email : usa_today@yahoo.com

04/21- 05/12-SL


April 28, 2017

18

±õìÕþá 28, 2017

HOTEL/MOTEL INDUSTRY HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

HOTEL/MOTEL: HELP WANTED

Franchise Choice Motel in Virginia required only experienced Single or couple for front desk and night audit. Legal status must. Good salary & accommodation provided and independent Motel also needed English speaking couple for housekeeping, laundry and light maintenance. Please Call : (757) 487-5796 757-472-5796. email: sirdrpatel@gmail.com

BALTIMORE, MARYLAND Hilton Franchise Hotel seeks FRONT DESK CLERKS and NIGHT AUDITORS with fluent English and computer skills looking for long-term employment with excellent salary and accommodation provided. Hotel Management Company seeks Assistant Manager with Hilton / Holiday Inn / Marriott experience preferred looking for growth-oriented company and bonus potential. Call Mike Patel: (443) 280-9767 Fax Resume:(410) 420-9311 Email: mikepatel606@gmail.com

IMMEDIATE HIRE : EXPERIENCED COUPLE FOR ÁLË ÍõVÀ (COMPUTER LITERATE & FLUENT ENGLISH) & èëµçÀíìÕ_à HELP for 50 Room Franchise Motel in Fredericksburg, TX 78624. Accommodation provided. Legal Must. Cell (210) 392 8566 / (830) 990 1300

20 Room Motel in Virginia need couple for Front Desk and Housekeeping help. Must speak English. Salary and accommodation provided. Call: 540-671-3368 04/07-04/28-ym

Cell # 513 254 3988 or Motel 618 482 3088

04/07-04/28-sd

Tuscan, AZ Üë_ 18 wÜÞí ÜùËõá ÜõÞõÉ Àßäë ÜëËõ

ÀÕáÞí Éwß Èõ. áíÃá èùäð_ Éwßí. ç_ÕÀóÑ 520-789-4685

04/07-05/26-sd

04/14-05/05-sd

Single/couple needed for housekeeping & laundry & front desk clerk or manager for 2 franchise motels (50 rooms) in Augusta 140 miles East of (I-20) Atlanta GA. Please call Meena: 706-877-1991

04/21-05/12-sd

Desk clerk wanted for night shift for a small south side Chicago, IL motel. Good Pay and Free living accommodation. Must have legal status. Please call Kishan at 773-842-5474

Need Couple / Single Overall management duties including Housekeeping & Night Auditor for 14 unit Motel in Hartford neighborhood, CT. Good salary and accommodation provided. Call (860) 995 3366 - Peter

04/07-04/28 - SL

04/14-05/05-MS

Couple wanted to run 38 rooms Hutchinson KS or 59 rooms in El dorado KS. Front Desk and/or laundry. Accommodation provided. English and Legal Must. Call Yogi (707) 483 7082 or Email - stardust67042@gmail.com 03/31-05/19-sd

Baltimore ±Þõ PhiladelphiaÜë_ ±ëäõá ÜùËõá ÜëËõ Manager, Housekeeping Ö×ë Front Desk

ÜëËõ ±_Ãþõ° ½HëÀëß ÀÕá ±×äë ìç_Ãá TÝã@ÖÞí ÖëIÀëìáÀ Éwß Èõ. çëßù ÕÃëß ±Þõ ßèõäëÞí TÝäV×ë ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. Call Jagruti: (717) 860-8604

12/23-12/15/17-mv

äìÉýìÞÝëÜë_ ±ëäõá ÁõLÇë´{ ÜùËõáÜë_ èëµçÀíìÕ_à ±Þõ ÁLË ÍõVÀ ç_Ûëâí åÀõ ±õäë ÀÕáÞí Éwß Èõ. ±_Ãþõ° ±ëäÍäð_ Éwßí Èõ. áíÃá VËõËç Éwßí. ßèõäë ÜëËõÞí çÃäÍ Üâåõ. Call 434-535-8535

04/21-05/12-ym

ÞíÇõ ÉHëëäõáí ÉBÝë±ù ÜëËõ ÜõÞõÉß ÀÕá (±_Ãþõ° ½HëÖë) ±Þõ èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí ìÞÝðã@Ö ÀßäëÜë_ ±ëäí ßèí Èõ. 100 Rooms Motel in 6 Ely, NV 70 Rooms Thunderbird Motel in Elko, NV 100 Rooms Super 8 in Helena, MT 52 Rooms Motel in Quality Inn, AZ also another location coming soon.

ÕÃëß ÖÜëßí ÀëÝýZëÜÖë ±Þõ ÉäëÚØëßíÞõ ±ÞðáZëíÞõ Üâåõ. ßèõäë ÜëËõ çÃäÍ ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. Please fax your bio-data and resume to 801-207-8699 or Keprej1165@gmail.com Kishan 951-893-7617 or elymotel6@gmail.com

To advertise in Hotel/Motel industry Call: 212-675-7515 To view Motel/Hotel ads on Gujarat Times website, visit www.gujarattimesusa.com/motel.html

Franchise Motel in Virginia needs a Couple for Housekeeping and Single for Front Desk. Basic computer knowledge, Fluent English, and Legal Status Required. Call: Rushi 443-243-3797 04/07-04/28-ym Need Manager for Day time, Single or Couple and Housekeeping couple or family for Motel in Texas near Houston. Must be legal. Fluent in English. Computer knowledge and experience is a plus. Accommodation provided. Serious inquiries only. Please call: 936-414-3340

04/21-05/12-ym

FRANCHISE HOTEL MANAGER COUPLE NEEDED IN SAN DIEGO San Diego hotel company looking for a couple experienced in operating franchise hotels to manage the company’s 53 unit boutique hotel. Compensation ranges from $45 - $60 k. Please submit all resumes to vickyp@hotelinvestmentgroup.com

04/07-04/28-sd

04/14-05/05-ym

MISCELLANEOUS

04/07-04/28 - SL

ILLINOIS ³ìáÞùÝÜë_ St. Louis ÍëµÞËëµÞ Þ°À First Western Motel ÜëËõ èëµçÀíìÕ_à ÀÕá Ö×ë Þë´Ë åíNË - Front Desk (Night) ÜëËõ Éwß Èõ. ÎõìÜáí ±ëäÀëÝý. Legal status Éwßí. ßèõäëÞí çÃäÍ çë×õ ÝùBÝ

ÕÃëß ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. Contact: ç_ÉÝ Û@Ö

04/14 - 05/05 - SL

Independent Motel in Richmond, VA looking couple or single for Front Desk and Housekeeping. Must be legal and fluent in English. Accommodation provided. Call: 804-517-7484

04/07-04/28-sd

FRANCHISE MOTEL IN DURHAM, NC looking for experienced Front Desk and Maintenance help. Legal status and English must. Accommodation will be provided. Contact (786) 236 6828

04/14 - 05/05 - SL

Looking for 2 to 3 energetic, active adults to run 32 unit Independent property in VA near DC. Must be fluent in English. Transportation and experience preferred. Serious inquiry only. Contact: Dee @ 540-455-9731 and leave a message.

04/21-05/12-ym

äõVË Ëõ@çëçÜë_ ±ëäõáí ÁõLÇë´{ èùËõá ÜëËõ ±ÞðÛäí èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí Éwß Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. áíÃá èùäð_ Éwßí. ±ÞðÛäíÞõ Õþ×Ü Õç_ØÃí. vÜ ØíÌ $4 ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. ç_ÕÀóÑ 832-692-5134 04/07-04/28-sd Warwick, Rhode IslandÜë_ 125 wÜÞí ÁõLÇë´{ ÜùËõá

ÜëËõ èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí Éwß Èõ. ßèõäëÞí µkëÜ çÃäÍ ±Þõ çëßù ÕÃëß Üâåõ. Phone 401-523-8581

04/21- 05/12-SL

Immediate Hire : èëµçÀíìÕ_à and Üõ³LËõÞLç help needed for Econo Lodge Motel in Kerrville, Texas. Accommodation provided. Call 830 377 4331 / 830 370 5013

04/07-04/28 - SL

14 Rooms Motel in Great Barrington, Massachusetts need experienced couple for Front Desk & Housekeeping help. Fluent English, Computer Literate and Legal must. Accommodation provided. Call (413) 528-2350, Extn 0

04/07-04/28 - SL

To advertise in GUJARAT TIMES call: 212-675-7515 fax: 212-675-7624 To read GUJARAT TIMES ePaper visit, gujarattimesusa.com


±õìÕþá 28, 2017 April 28, 2017

19

ßí±á ±õVËõË REAL

ESTATE

FOR SALE

LAND WANTED

REAL ESTATE

HOMES IN EAST BRUNSWICK NJ "Great house for extended family." This truly exemplifies Pride of ownership. Excellent move in condition. Great house for extended family.This house offers many upgrades & recent improvements.Two EIK & 3 full bths.Garage was converted into an extra large 2nd kitchen/great room with sitting area. Upstairs eat in kitchen &bathrooms were upgraded in 2010 with all new appl. Hardwood flrs in all upstairs bedrms.HWH2014. Furnace 2008. A/C- 2010, roof- 12 yr old.Covered paver patio to enjoy summer entertaining with beautiful flowers garden in the spring & summer. Manicured lawn and landscaping. Fenced in backyard and 4 car drivewy.Close to shopping & busses to NYC. Award winning schools! EBR0018 $449,000

LAND WANTED: Cash buyer seeks large acreage 200+ acres in the Central/Finger Lakes and Catskills Regions of NY State. Brokers welcome. For immediate confidential response, call 607-353-8068 or email

North Carolina Motor Speedway For Sale, Fastest 1 Mile Paved Race Track in the World, 250 ACres- 34,000 Seats, Multiple Uses, New Cost $75 Million, Buy today for $3.750 Million, Iron Horse Properties Broker, 910.997.2248

info@NewYorkLandandLakes.com

REAL ESTATE

SOUTHAMPTON: Long Island Noyac Road, WATERFRONT with Dock on North Sea Harbor! 3 Bedroom, 2 Bath, with Sunroom & Deck! Incredible Sunsets! $1.1 m Owner 917-291-3067

This young colonial house offer 5 Bedrooms3.5BTH. This desirable Chesterfield Model with full finished basement and a full bath. Grand entrance with 2 story foyer, crown molding, hardwood floor throughout, gourmet kitchen with SS appliances, center island and granite counter top. Beautiful family room with cathedral ceiling and gas fireplace. Perfect move-in condition. Blue Ribbon Award winning schools! Easy commute to NYC. EBR0002 $789,000

04/28-ny

Waterfront Land Sell-Off! April 29th & 30th 16 Estate Sized Lakefront Tracts from $89,900! Buy at a Fraction of market price! Private wooded setting, spring fed lake with trophy bass! 3 hrs NY City! EZ Terms avail! Call 888-479-3394 to register NewYorkLandandLakes.com

Gujarat Times

3 Years 6 Years Just Just

$111 $211 $22 savings!!

$53 savings!!

☛ $44 for 1 year subscription

04/28-ny

04/07-04/28-iq

Looking to Buy Or Sell" Ask for free complimentary market value of your home Contact Hariom (Harry) Sood Sales Associate Coldwell Banker E-mail: Hariom.Sood@gmail.com Cell: 732.277.2621 Direct Office Ph: (732) 432-6329

04/28-ny

04/28-ny

Subscribe to

Pinehurst, NC, 1,485+/Acres For Sale, PUD plan available, Merchantable Timber, Lakes, Foxfire area with Equestrian/Golf, Road Frontage, Great Weather, Low Taxes, $6,632.00 Per Acre, $9,875 Million, Iron Horse Properties Broker, 910.997.2248

VACATION RENTALS OCEAN CITY, MARYLAND.

Best selection of affordable rentals. Full/ partial weeks. Call for FREE brochure. Open daily. Holiday Resort Services. 1-800-638-2102 Online reservations: www.holidayoc.com

This offer is valid for NEW Customers only & Non refundable

Call: 212-675-7515 • Fax: 212-675-7624 Email: gujtimesusa@gmail.com

04/28-ny

04/28-ny

To read Gujarat Times ePaper, visit www.GUJARATTIMESUSA.com

@áëìçÎë³Íûç C L A S S I F I E D S

AUTO DONATIONS

BUSINESS OPPORTUNITIES

BUSINESS OPPORTUNITIES

BUSINESS OPPORTUNITIES

FINANCIAL

Donate your car to Wheels For Wishes, benefiting Make‐A‐Wish. We offer free towing and your donation is 100% tax deductible. Call (855) 376‐9474

CONVENIENCE STORE WITH BRANDED GAS STATION IS FOR SALE WITH PROPERTY IN VIRGINIA. PROPERTY INCLUDES TWO OTHER BUSINESSES (RESTAURANT WITH LONG LEASE AND OTHER BUSINESS) OWNER FINANCE AVAILABLE. BUSINESS IS LOCATED IN MIDDLE CLASS NEIGHBORHOOD. ASKING PRICE $979,000 WITH PROPERTY OR $200,000 + INVENTORY FOR LEASE WITH LONG TERMS AT VERY REASONABLE RENT. PLEASE SEND US YOUR INQUIRES AT: ajpatel1957@gmail.com FOR MORE INFORMATION

Upstate NY, Operating Restaurant w/Nice Bar for Sale, turnkey, w/2 BR apartment above, $250,000. 718-772-2273 gorue21@yahoo.com

Liquor Store For Sale Well Established liquor store in lake county Chicago suburb area for sale. 3200Sf space. $4300 Rent and $55000 monthly sales. Tons of room to grow. Asking Price $110k Plus Inventory. Call Dhaval Patel 630 788 6629

Fix'n Flips, Hard Money/ Bridge Loans, No Documents- Stated Income Loans, up to 90% PP, 100% Rehab, PurchaseRefinance, One-Four Units, Mixed Use, Commercial Buildings. 888-565-9477

04/28-ny

FOR SALE/ LEASE Gas Station, Mississippi. Well-established location. Make money from day one. Call: Tarun Arora (601) 466-3273 Web: WWW.FASTSTOPPETROLEUM.COM 04/14-05/05-sl

RARE FIND STORE !!! Busy NJ-PA Border Convenience+Tobacco+Gas : Excellent Location (Delaware Water Gap,PA). Near I-80. Must See. $350K. SAM 917 438 8314 04/07-04/28-sd

04/07-04/28-jg

04/14-05/05 - JG

Retail stores for rent in Indian shopping center including Indian grocery store of 12,500 sq ft ,with fully approved plans and will be delivered ready to start if needed, for which also partnership will be considered with experience working partner with investment, at Princeton corridor. 3550 route 27, Kendall Park, NJ 08824 732-762-5809

04/14-05-26-alt-ym

To advertise in BUSINESS OPPORTUNITY

Call: 212-675-7515 Fax: 212-675-7624

04/28-ny

MISC FOR SALE

KILL BED BUGS! Harris Bed Bug Killers/ KIT Complete Treatment System. Available: Hardware Stores. The Home Depot, homedepot.com Try Harris Guaranteed Roach Killers Too!

04/07-04/28-iq

To place your ad on GUJARAT TIMES website, send an email to info@gujarattimesusa.com

04/28-ny


April 28, 2017

20

@áëìçÎë³Íûç

BUSINESS / SERVICES DIRECTORY REAL ESTATE/INVESTMENT

ANJAY ACCOUNTAX SERVICE NJ LLC

PROFESSIONAL

P h o t o g r a ph y & Video

Harish Hathiwala, CPA

Hotel-Motel-Property Management

Vandan Patel (Paliyadwala)

Accounting, Auditing, Income Tax, Peer Review

Cherry Hill, NJ 08003 Call (856) 264-6005 (C) (856) 428-6783 (H) www.dipvandan.com Email: dipvandan@yahoo.com

11/04-10/27/17-sd

ASTROLOGER ±ëß. ±ëß. Õ_ìÍÖ (Õ_ìÍÖ ßIÞ)

FÝùìÖæí, LÝðÜßùáù°VË, ìÚ{Þõç, ÜõßõÉ, åëßíìßÀ ÕíÍë äÃõßõ Üñ_{äHëÞë çÇùË ÜëÃýØåýÞ Ö×ë ìÞØëÞ ÜëËõ ç_ÕÀó ÀßùÑ

732-412-3611

Áí çìäýçÑ Þä½Ö ìååðÞë ÞëÜÀßHë (ßëìå) ½õ³ ±ëÕíåð_

070717 SD

ÀùQMÝðËßë´{ûÍ, ±ëÌ ÛëæëÜë_ ÉLÜëZëß Üâåõ

ÐÐ ÉÝ ±_Úõ ÐÐ

FÝùìÖæÞù ÇÜIÀëß

To advertise in Business Services Directory Call: 212-675-7515 Fax: 212-675-7624

RESIDENCIAL LOANS NEW JERSEY AND NEW YORK • We can offer: Purchase or refinance to include renovation cost up to total 95% loan If you qualify. NMLS # 248057

CONTACT: MR. VORA

TEL: (732) 317 3696

WEBSITE: WWW.NBHAVSARCPA.COM

062317 sd

CA (India) 100 Plainfield Ave, Suite 6 A EDISON, NJ 08817

ONE STOP SOLUTION

To advertise in BSD call: 212-675-7515 fax: 212-675-7624

Gujarat Times

Matrimonial

PREPARATION

BUSINESS- INDIVIDUAL

NEW COMPANY SETUP ACCOUNTING-PAYROLL AUDIT - REVIEW - COMPILIATION

02/17-04/17 mv

KESHAV LAL CPA

732-602-1120

15 Wood Ave., Edison, NJ 08820

To a d v e r t i s e i n

INCOME TAX

300 Kimball St Suite 204A Woodbridge, NJ 07095.

For many other promotion & more details visit our website: www.amamortgage.com

04/21-07/28-sd

Office: (732) 632-8777 Cell: (732) 925-2229 Email: amamortgage@gmail.com

NAILESH T BHAVSAR CPA

GUJARATI FAMILY INVITE ALLIANCE for their M.D. son - 29 years, US Citizen, handsome currently working in NY from professional, beautiful girl with family values from cultured family. Email Bio-data and recent photo : emanual123@yahoo.com

04/21-SL

COMPUTER SYSTEMS INSTITUTE OFFERS MULTI-LEVEL ESL PROGRAMS +

1-YEAR

CAREER TRAINING PROGRAMS

071417 SD

NJ/NY Banking Dept. Licensed Mortgage Broker

INDIVIDUAL/BUSINESS/NON-PROFIT New Company setup-Accounting-payroll

Seeking well-educated match for our beautiful, 37 year old, Dentist daughter, born & raised in US, Have her own practice in NJ/NY. Email bio-data w/recent photo: mgup00@hotmail.com

EDUCATION WEDDING SERVICE, DECORATION & religious ceremony In NJ, DE, PA. Self-driver. Contact: 215-781-6503, 267-393-0712, 267-300-6576 092217-MS WHITE HORSES for baraats: Beautifully adorned. Carriage too. Tristate area & more. Call Equishare USA (973) 644-3355 or visit: www.EBHorses.com We will beat any legitimate quote.

Mortgage

INCOME TAX

MATRIMONIAL: FEMALE

04/21- 05/12-SL

AMA

(732) 788-8161; (R) 732-5481014/100617-sd 0559

04/14 - 05//05-SL

WEDDING SERVICES

REAL ESTATE/MORTGAGE

±ëÕÞí ÖÀáíÎùÞù µÕëÝ ½Hëäë ÜëËõ ÉLÜëZëß, ÉLÜÕhëíÀë, Éwßí ßIÞÞð_ ÜëÃýØåýÞ, ±_À FÝùìÖæÎâ ±Þõ ÎáëØõå. ±ëÕÞí ÛëæëÜë_ Î@Ö 31 ÍùáßÜë_ Üâåõ. ÉõÞë ÜëËõ ÉLÜÖëßíÂ, ÉLÜV×â ±Þõ ÉLÜçÜÝÞí ÉwìßÝëÖ Èõ. ±ë VÀíÜ Öë. 30-9-2017 çðÔí Èõ. Öõ ÕÈí Õ_ìÍÖ° ³ãLÍÝë ÉäëÞë Èõ. ÜëËõ ÞíÇõÞë Þ_Úß µÕß ìäÃÖ áÂëäù. Õ_ìÍÖ°

Contact cell: 847-877-8461 Email: fulesh18@gmail.com

03/31-04/21-MS

123016-IQ

Real Estate, Business, Wills (Estate Planning), Immigration & General Law, Practicing in New York & New Jersey. Enrolled Agent with IRS.

071077 SD

Waldwick, NJ 07463 201-632-1529 tejas@kapadialaw.com

ÀÍäë ÕËõá USA ìçìË{Þ ÝðäÀ ª. 38, ¬. 5Ó7ÓÓ, èë´VÀ>á ÃþõFÝð±õËõÍ ìÞØùýæ ìÍäùça äõìÉËõìßÝÞ ç_VÀëßí ÝðäÀ ÜëËõ ±ÜõìßÀÞ ÃþíÞÀëÍó, äí{íËß äí{ë ±×äë ìçìË{Þ ÔßëäÖí ÝðäÖí ±×äë äëáí ÖßÎ×í ÚëÝùÍõËë ÎùËë çë×õ ±ëäÀëÝý Èõ. iëëìÖÚëÔ Þ×í.

03/10-03/09/18-SL

TEJAS S. KAPADIA, ESQ.

PATEL FAMILY LOOKING FOR THEIR SON, 30 yrs / 5'10", smart, Green Card holder, working as IT Professional in NJ. Send Bio-data : ankpatel11@yahoo.com (848) 219 8406

ÀÍäë ÕëËíØëß ÕËõá ÝðäÀ USA µ.ä. 38, ¬. 5Ó2ÓÓ, äÉÞ 152 LBS, CëªäHëùý, Ýð±õç±õÜë_ V×ëÝí VËùß ÜõÞõÉßÞí ½õÚ ÔßëäÖë, äõ°ËõìßÝÞ, ìÞTÝýçÞí, ç_VÀëßí ÝðäÀ ÜëËõ ÝðäÖíÞë äëáí / çÃëç_Ú_Ôí±ù ÖßÎ×í ç_ÕÀó Àßäë ìäÞ_Öí. È^ËëÈõÍë ÔßëäÞëß ±ëäÀëÝý Èõ. ç_ÕÀóÑ 301-641-1750 ±×äë ÀùÜáÚõÞ 240-381-8706

SINGH & SH AH

www.singhandshah.com (718) 343 4343

MATRIMONIAL: MALE

04/07-04/28 - SL

Call Raja (516) 354-0909 www.shriproductions.com 12/08/17 JG

__________________________ Accounting and Tax Preperation for individual & Businesses. __________________________ 270-01 Hillside Avenue, New Hyde Park, NY 11040

MATRIMONIAL: MALE

sect ion Email: gujt imesusa@gmail.com

To advertise on

3PRING Quarter starts

GUJARAT TIMES website

"QSJM , 2017 International@csinow.com

888.642.4620 Effective 0201

send an email to info@gujarattimesusa.com

ANNOUNCEMENT

International Student's Day on 05/06/2017 (Saturday) You are invited to Join Us at Plenum Institute for a fun filled day of Food, Culture and Appreciation for all of our Students PAST, PRESENT and FUTURE.

Saturday 6th May 2017 • Time 12.00PM to 5.00PM

PLENUM INSTITUTE 3000 JFK Blvd. Suite #310 Jersey City, NJ 07306

Ph. 551-222-4461

04/28-05/05-ym

HEMISH S. KAPADIA, CPA, EA, MBA, MS SUSHIL T. KAPADIA, CPA, EA, ACA Enrolled Agent with IRS, Certified Public Accountant, Chartered Accountant, Former Tax Auditor & Assistant to Income Tax Commissioner NYC. 31+ years in practice. Tel: (201) 444-4648

Shri Photo Video DJ: Professional Photography, Video filming, and music for your special occasions.

071417 SD

New Business Set Up Service

03/10-03/09/18-SD

Individual • Business • Corporation

070717-SD

for ALL occasions

Specializing in Small Businesses

Jersey City: (201) 656-2000 NY City: (212) 714-1988 Central Jersey: (908) 837-9030 Orlando: (407) 403-6582

CLASSIFIEDS

VIDEO PHOTOGRAPHY

IQ

ACCOUNTANTS/CPA

±õìÕþá 28, 2017


±õìÕþá 28, 2017 April 28, 2017

21

@áëìçÎë³Íûç C L A S S I F I E D S

HELP WANTED

HELP WANTED

HOUSEHOLD HELP WANTED

IMMIGRATION

AIRLINE CAREERS Start Here –Get trained as FAA certified Aviation Technician. Financial aid for qualified students. Job placement assistance. Call AIM for free information 866-296-7094

Need Full-Time Kitchen Help for Indian Restaurant, Upstate New York. Good place to work, apartment included. 718-772-2273 gorue21@yahoo.com

Need Live-in Housekeeper for Light Cooking, Cleaning, Taking Care of Self-sufficient Elderly Woman Location: San Diego, California. Salary: $500/Week. Please Call Sudha: 801-209- 5571 or 908-279- 4525

EB5 Investor Visa Qualifying Applicants for: EB5 Investor Visa $500,000 Business Visas / Film Investors David Dhillon (760) 353-6666 david.eb5visa@gmail.com www.daviddhillon.com "Bring your Family"

sp

04/28 - JG

04/28-ny

Sales & Marketing Manager needed for Amerifab International, Drapery & Bedding manufacturing company. Minimum 5 Years experience in Sales & Marketing is required. Visit Amerifabintl.com & look under employment opportunities or Email resume to: Rajm@amerifabintl.com

Get the hands-on skills you need to get ahead. Get to TCI College. 13 flexible degree programs and financial aid available. Classes start in May. Enroll now. Call 718-404-9054 or go to tcicollege.edu 04/28-ny

ìÜÀõìÞ@çÚÃý, ÕõãLçáäõìÞÝëÜë_ ±ëäõá OÝðËí ÕëáýßÜë_ eáËë³Ü ÜëËõ èõßÀËß, ×þõìÍoÃ, ÎõìçÝá, äõã@ç_Ã, ÜõÞí-ÕõÍí äÃõßõ ÜëËõ ÜØØÞí Éwß Èõ. ±ÞðÛä èùäù Éwßí. äÔð ìäÃÖ ÜëËõ ç_ÕÀó ÀßùÑ

04/21-05/12-gtnit-ym

Administrative Assistant Wanted Strong communication and computer skills, sound knowledge of Office packages. Experience in bookkeeping a plus. Monday to Saturday. Email resume mthukral11@gmail.com or call 718-545-0500

201-286-9208 04/28-05/19-ym

04/28-MS

Live-In Housekeeper with experience needed for daily cooking and basic cleaning in DC area. Excellent salary-employer covers all expenses. Must speak Hindi. Long term only. 301-842-4108 03/24-04/14-sd

NEED HELP FOR HOUSEKEEPING, COOKING, CLEANING & GENERAL HOUSEHOLD WORK 5 DAYS A WEEK IN STATEN ISLAND, NEW YORK. Accommodation provided if required. Call (718) 979 1552

3 1

convenient place

NEED DRIVING LICENSE

04/07-04/28 - SL

Chesapeake, VAÜë_ ÃðÉßëÖí À<Ë<_ÚÞõ CëßÀëÜ ÜëËõ ÀÕáÞí Éwß Èõ. ßèõäë ÜëËõ ±õÕëËóÜõLË ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. çëßù ÕÃëß. ç_ÕÀóÑ Mr Patel: 757-285-8822 04/07-04/28-sd

To advertise in CLASSIFIED SECTION call: 212-675-7515 fax: 212-675-7624

Íÿë³ìä_à áëÝçLç Üâåõ ½õ ±ëÕ ±ÜõìßÀëÜë_ áíÃá Þ×í ±Þõ ±ëÕÞí Õëçõ çùUÝá ìçÀÝùìßËí ÀëÍó Þ×í Öù ÕHë VËõË ±ùÎ äùìå_BËÞÜë_×í Íÿë³äÙà áëÝçLç Üõâääë ÜØØ Àßåð_. ÎùÞ Àßù IÝëßõ ±_Ãþõ°Üë_ äëÖ Àßù. Call: 347-321-3381 04/21-05/12-sd

Íÿë³ìä_à áëÝçLç ½õ´±õ Èõ? ÖÜëßí Õëçõ çùUÝá ìçÀÝùìßËí ÀëÍó Þ×í, ÈÖë_ ÖÜëßõ Íÿë³ìä_à áëÝçLç ½õ´±õ Èõ? ÎùÞ Àßù IÝëßõ ±_Ãþõ°Üë_ äëÖ Àßù Call: 206-651-0415 Speak in English 04/28-05/19-ym

www.GUJARATTIMESUSA.com

Subscription/Change of Address ■ Six Months–26 issues $25 U.S.A.

■ One Year–52 issues $44 U.S.A.

■ Two Years–104 issues $84 U.S.A.

Target different markets at

04/07-04/28 -jg

04/28-06/16 - JG

IQ

INDIA EMPLOYMENT AGENCY Computer Programmers, Jewelry Production Manager, Textile Designer, Garment Warehouse Supervisor, Import/ Production Manager/ Merchandiser, Traffic Coordinator, Chemist, Pharmacist, R&D, Secretary, Receptionist, Admin. Assist, H.R. Associate, Marketing, Data Entry/EDI, Clerk, CA/CPA, Accountant/Bkkpr. Phone (212) 564-0620 Interview in NYC By appointment only

Looking for live in House hold help in Rancho Cacamonga CA Need strong couple in mid 50 to take care of 95 yr old mom. Contacts: 909-418-1981 dpatel16@gmail.com

■ Three Years–156 issues $111 U.S.A.

■ Six Years–312 issues $211 U.S.A.

■ Ten Years–520 issues $275 U.S.A.

NAME ___________________________________________________________________ STREET _________________________________________________________________ CITY ____________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ STATE___________________________________ ZIP ____________________________ TELEPHONE _____________________________________________________________ EMAIL ___________________________________________________________________ PROFESSION ____________________________________________________________ ❑ Payment enclosed: $ ________________ (Check payable to GUJARAT TIMES)

❑ Charge my:

❑ VISA

❑ MC

❑ AMEX

❑ DISCOVER

Card # _________________________________________________________________

To place an ad in

NEWS INDIA TIMES DESI TALK GUJARAT TIMES Contact:

call: 212-675-7515

Exp. date ___________________________ Security code _____________________ Signature _______________________________________________________________

GUJARAT TIMES Corporate Office

115 West 30th Street, Suite 1206, New York, NY 10001-4043 Tel: (212) 675-7515 • Fax: (212) 675-7624 Emails: gujtimesusa@gmail.com • subscribe@gujarattimesusa.com


April 28, 2017 ±õìÃ&#x2022;þá

22

28, 2017

American A merica an Association Asssociat attion n of of Physicians Phy hys ysician ns of of Indian Or Origin, rigin, USA SA

35th Annual Convention 2017 June 21-2 21-25, 25, 2017 H Harrahâ&#x20AC;&#x2122;s Resort, At A Atlantic City, Citty, NJ

BSrpairtual Te Shivhmakuacher ani Dmari idi

al h s o h Me G a y e r Sh Que lody

en

Yoga Sessions With

Baba Bab aba ba Ra R Ram Ramdev amd mde dev ev

)25)857+(5,1)250$7,21&217$&7  Chairman

President, AAPI

Host Chapter President

Dr. Dr. Raj Bhayani

D Dr. r. Ajay K. Lodha

Dr Dr.. Rakesh Dua

(718) 249-9383

(347) 865-7906

(917) 804-1816

Treasurer Treasurer

Chair, Chair, Advisor Advisoryy Board

Dr. Dr. Jagdish Gupta

Dr. Dr. Shashi Shah

(917) 941-2886

(516) 578-2140

Co-Chair

Co-Chair

Co-Chair

Co-Chair

Dr Dr.. Jayesh Kanuga

Dr. Dr. Krishan Kumar

Dr. Dr. Kusum Punjabi

Dr. Dr. Vinod Sancheti

(732) 804-0900

(718) 724-4824

(732) 429-5752

(732) 580-8727

Advisor Advisoryy Board

Co-Chair

CEO Forum

Co-Chairs

Hospitality/Reception

Information Technology Technology

Registration

Co-Chair

Dr. Dr. Dharmi Kanuga

Chair

Dr.. Pushpa Shah Dr Mrs. Geeta Anand

Chair

Chair

Chair

Chair

Dr. Dr. Satish Anand

Dr. Dr. Dhaval Bhanusali

Dr. Dr. Chand Rohatgi Dr. Dr. Himanshu Pandya

Dr. Dr. Parth Bharill

Dr. Dr. Hetal Gor

Audio Visual

Convention Committees AAPI Got Talent Talent Chair

Dr.. Seema Arora Dr Co-Chair

Dr.. Amit Chakrabarty Dr Academic Affairs Chairs

Dr.. Gopal Batra Dr Dr.. Arunabh Talwar Dr Talwar Co-Chairs

Dr.. Beejadi Mukunda Dr Dr.. Aaditya Desai Dr Dr.. Atul Nakhasi Dr Alumni Chair

Dr.. Bhavani Srinivasan Dr

Chair

Mr. Mr. Anwar Feroz Co-Chair

Entertainment

Co-Chairs

Co-Chair

Dr. Dr. Inderpal Chhabra

Co-Chair

Children Activities

Dr. Dr. Kirit Pandya

Dr. Dr. Roshan Shah

Chair

Co-Chair

Dr.. Kavita Gupta Dr

Dr.. Ami A. Shah Dr

Dr. Dr. Jagan Pahuja Dr. Sarwan Dr. Sar wan Bhagla Dr. Dr. Sunder Mansukhani Dr. Dr. Jagdish Bharara

Finance

Host Committee

Dr.. Ravi Kolli Dr

Auxiliary Auxiliary Chair

Dr.. Smita Lodha Dr

Dr. Dr. Dharam Mann

Co-Chair

Mrs. Geeta Anand

Chair

Chair

Co-Chairs

CME

Dr. Dr. Samin Sharma

Dr. Dr. Meena Mittal Mrs. Sangita Sancheti Dr. Dr. Meena Gupta

Chairs

Co-Chairs

Dr.. Samin Sharma Dr Dr.. Jagat Narula Dr

Dr.. Rajiv Jauhar Dr Dr.. Nilesh Patel Dr

Exhibits Chair

Dr.. Vinod Sancheti Dr

Co-Chair

Dr. Dr. Atul Prakash Dr. Dr. Vinny Jayam

Food & Beverage Chair

Dr. Dr. Anand Kanjolia

Co-Chair

Decoration

Co-Chair

Dr.. Abhay Malhotra Dr

Chair

Dr. Dr. Sharad Kothari

Dr.. Asha Dua Dr

Rooms

Transportation Transportation Co-Chair

Dr. Dr. Krishna Narayanan Security/Volunteer Security/Volunteer

Legislative Affairs

Chair

Chair

Dr. Dr. Raj Jinna

Chair

Dr. Dr. Sampat Shivangi

Co-Chair

Dr. Dr. Vidhu Gupta

Co-Chair

Dr. Dr. Anil Kanth

Co-Chair

Dr. Dr. Rakesh Gupta

Chair

Dr. Dr. Sudhir Parikh

Dr. Dr. Sunil Mehra

Media

Chair

Chairs

Dr. Dr. Jayesh Kanuga

Chairs

Dr. Dr. Sudhir Parikh Mr. Mr. H. R. Shah

Co-Chair

Dr. Dr. Tarun Tarun Wasil Wasil

Dr. Dr. Purnima Kothari Dr. Dr. Udaya Shivangi

MSRF/YPS Liaison

Stage Management

YPS Pesident

Chair

Dr. Dr. Aaditya Desai

Dr. Dr. Krishan Kumar

Co-Chair

Dr. Dr. Rajesh Patel International Affairs Chair

Dr. Dr. Ravi Jahagirdar Co-Chair

Dr. Dr. Rajiv Datta

Souvenir

MSRF President

Co-Chair

Dr. Dr. Atul Nakhasi

Dr.. Rajgopal Holalkere Dr Dr.. Rashmikant Baxi Dr

Womenâ&#x20AC;&#x2122;s Womenâ&#x20AC;&#x2122;s Forum

Co-Chair

Dr. Dr. Rachana Kulkarni

7 Â&#x2021;) Â&#x2021;(FRQYHQWLRQ#DDSLXVDRUJÂ&#x2021;ZZZDDSLFRQYHQWLRQRUJ      


±õìÕþá 28, 2017 April 28, 2017

23


April 28, 2017 ±õìÕþá

24

28, 2017

IT’S CRICKET TIME! ON

+3

CHANNE L S

$OOR΍HUVUHTXLUHFUHGLWTXDOLȴFDWLRQ<HDUFRPPLWPHQWZLWKHDUO\WHUPLQDWLRQIHHDQGH$XWR3D\5HTXLUHVVXEVFULSWLRQWRDTXDOLI\LQJ$PHULFDQRU'LVK/$7Ζ12SDFNDJHVWDUWLQJDWPR2΍HUIRUQHZDQGTXDOLI\LQJIRUPHUFXVWRPHUV                 RQO\ΖPSRUWDQW7HUPVDQG&RQGLWLRQV4XDOLȴFDWLRQ$GYHUWLVHGSULFHUHTXLUHVFUHGLWTXDOLȴFDWLRQDQGH$XWR3D\8SIURQWDFWLYDWLRQDQGRUUHFHLYHUXSJUDGHIHHVPD\DSSO\EDVHGRQFUHGLWTXDOLȴFDWLRQ2΍HUHQGV<HDU&RPPLWPHQW                (DUO\WHUPLQDWLRQIHHRIPRUHPDLQLQJDSSOLHVLI\RXFDQFHOHDUO\6DYLQJV2΍HU5HFHLYHDPRQWKO\FUHGLWRIIRUWKHȴUVWPRQWKV5HTXLUHVVXEVFULSWLRQWRΖQWHUQDWLRQDOSDFNDJHDQGTXDOLI\LQJ$PHULFDQRU'LVK/$7Ζ12SDFNDJH                   VWDUWLQJDWPR 127LQFOXGHGLQDGYHUWLVHGSULFH DQGVXEMHFWWRFKDQJH 7D[HV VXUFKDUJHVDGGRQSURJUDPPLQJ LQFOXGLQJSUHPLXPFKDQQHOV 3URWHFWLRQ3ODQDQGWUDQVDFWLRQDOIHHV2WKHU$OOSDFNDJHVSURJUDPPLQJIHDWXUHV                DQGIXQFWLRQDOLW\DUHVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH$IWHUPRV\RXZLOOEHELOOHGPRIRU3URWHFWLRQ3ODQXQOHVV\RXFDOOWRFDQFHO$IWHU\HDUVWKHQFXUUHQWHYHU\GD\SULFHVIRUDOOVHUYLFHVDSSO\)RUEXVLQHVVFXVWRPHUVDGGLWLRQDO                    PRQWKO\IHHVPD\DSSO\)UHHVWDQGDUGSURIHVVLRQDOLQVWDOODWLRQRQO\k'Ζ6+1HWZRUN//&$OOULJKWVUHVHUYHG        

Gujarat Times April 28, 2017  

Gujarat Times is an Indian language nationally subscribed newspaper, one of the largest Gujarati newspapers in the U.S. It provides an in-de...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you