Page 1

®

±HëÚùËuë äèíä_Çë äëÖëýÀëß

Øõä° ÚëßùËÞí äëÖ

çMÖÀ M²WÌ 6

No. 44 Vol. XVIII February 24, 2017 $1.00 Published by Parikh Worldwide Media, LLC www.GUJARATTIMESUSA.com

GUJARAT TIMES

Published from New York and Chicago

ÖëìÜáÞëÍ<Þë ÜðAÝÜ_hëí ÚÞÖë ÕáëÞíVäëÜíÑ åìåÀáëÞõ 4 äæýÞí Éõá

®

áBÞ ÜëËõ 18 äæýÞí äÝ èùäí ÉwßíÑ LÝð Éça VËõË ±õçõQÚáíÜë_ ìÚá Õçëß M²WÌ 4

M²WÌ 13

ÛëßÖÞð_ Ãúßä

Ò³çßùÓÞð_ ìäßëË ±äÀëåí çëèç Ñ ±õÀçë×õ 104 µÕÃþèùÞð_ áùãLÇ_à M²WÌ 13

(ÎùËùçúÉLÝÑ ISRO.GOV.IN)


February 24, 2017

2

Œı⁄˛±ÎflÌ 24, 2017

‹_÷T› Published weekly, Founded in 1999 Chairman & Publisher Dr. Sudhir M. Parikh Editor-in-Chief Hasmukh Barot Ahmedabad Bureau Chief Digant Sompura Consulting Editor Ramesh Jadav News Editor Vipul Bhatt Copy Editor Mahesh Joshi Art and Production Pravinsinh Vaghela (Head) Executive Vice President Bhailal M. Patel Business Development Manager Jim Gallentine Financial Controller Darshana Gandhi Advertising Manager Shailu Desai Advertising Sales Manoj Vyas Sonia Lalwani

M. P. Singh Chauhan (Ahmedabad) Circulation Manager Hervender Singh California Correspondent Shailesh Parikh Texas Correspondent Subhash Shah Corporate Office 115 West 30th Street, Suite 1206 New York, NY 10001-4043 Tel: (212) 675-7515 • Fax: (212) 675-7624 E-mails gujtimesusa@gmail.com editor@gujarattimesusa.com subscribe@gujarattimesusa.com info@gujarattimesusa.com Website www.gujarattimesusa.com Chicago Bureau 2652 West Devon Ave., Suite B Chicago, IL 60659 Tel: (773) 856-0545 • Fax: (773) 856-3537 info@gujarattimesusa.com California Bureau 650 West Vermont Ave., Unit # 46 Anaheim, CA 92805 Tel: (714) 505-0590 chintu0@hotmail.com Texas Bureau Shah Services 4601 Hershy ln, Plano, TX 75024 Tel: (510) 449-8712 gdpsubhash@gmail.com Ahmedabad Bureau Parikh Worldwide Media Pvt. Ltd. 303 Kashiparekh Complex, C.G.Road, 29 Adarsh Society, Ahmedabad 380009 Tel: 079-26446947 • Fax: 079-26565596 pwmguj@gmail.com Gujarat Times (USPS 017-787) is published weekly by Parikh Worldwide Media, LLC 115 West 30th Street, Suite 1206 New York, NY 10001-4043 Annual subscription $44. Periodicals postage paid at New York, N.Y. and at additional mailing offices. Postmaster: Send address changes to GUJARAT TIMES 115 West 30th Street, Suite 1206 New York, NY 10001-4043 Copyright © 2017, Gujarat Times

www.GUJARATTIMESUSA.com

’Î_« flÎF›˘fiÌ «Ò_ÀHÎÌ— ‹˘ÿÌ∞ ≥Ï÷ËÎÁfi_ ’fiflΉ÷˝fi ¿flÂı? ¿<_ÿfi T›ÎÁ « flÎF›˘‹Î_ ω‘ÎfiÁ¤Î±˘fiÌ «Ò_ÀHÎÌ ◊¥ flËÌ »ı ÷ıfiÎ_ ’ÏflHÎ΋ ’fl flÎWÀˇÌ› flÎ…¿ÎflHÎfiÌ ¤Îω ÏÿÂÎ fiyÌ ◊Âı. …\·Î¥ ‹ÏËfi΋Î_ flÎWÀˇ’Ï÷fiÌ «Ò_ÀHÎÌ »ı ±fiı ÷ı ’»Ì 2019‹Î_ ·˘¿Á¤ÎfiÌ «Ò_ÀHÎÌ ◊Âı. ±Î ⁄LÔfiı CÎÀfiα˘fi˘ Ïfiÿı˝Â ’Î_« flÎF›˘ - ωÂıÊ ÷˘ μkÎfl ’˛ÿıÂfiÎ_ ’ÏflHÎ΋◊Ì ‹‚Âı. 1969‹Î_ flÎWÀˇ’Ï÷fiÌ «Ò_ÀHÎ̱ı flÎ…¿Ì› ≥Ï÷ËÎÁ ⁄ÿS›˘ Ë÷˘. ±Î ‰¬÷ı ¤Î…’fiı ÁŒ‚÷Î ‹‚ı ÷˘ flÎWÀˇ’Ï÷fiÌ «Ò_ÀHÎÌ‹Î_ ω‰ÎÿfiÌ Â@›÷Î fiÏË flËı, ’HÎ Ωı ‘ÎflÌ ÁŒ‚÷Î ‹‚ı fiÏË ÷˘ Á‹Î‘Îfi ¿fl‰ÎfiÌ Œfl… ’ÕÂı. ±Î ’»Ì ·˘¿Á¤ÎfiÌ «Ò_ÀHÎÌ ’Ëı·Î_ “±E»ı Ïÿfi”fiÌ ‰‘ ¬Î÷flÌ …fi÷Îfiı ¿flΉ‰Ì ’ÕÂı. ±Î º„WÀ±ı μkÎfl ’˛ÿıÂfiÎ_ ’ÏflHÎ΋ Á˙◊Ì ‰‘ ‹Ëk‰fiÎ_ »ı. μkÎfl ’˛ÿı‹Î_ fiflıLƒ ‹˘ÿÌ - ¤Î…’fiı fl˘¿‰Î ‹ÎÀı ±Ï¬·ı - flÎË·fi˘ ÁÎ◊-Á_√‹ »ı. ¤Î…’fiÎ ÁÎ◊Ì ’ZÎ - ωÁıfiαı ‹_⁄¥‹Î_ ¤Î…’fiı √_¤Ìfl ’Õ¿Îfl ¿›˘˝ »ı ±fiı ‹ËÎflÎWÀˇ Áfl¿Îflfiı “fi˘ÏÀÁ” ±Î’Ì »ı ÷ıfiÌ ±Áfl μkÎfl ’˛ÿı ’fl ’Õ‰ÎfiÌ Â_¿Î »ı. fiflıLƒ ‹˘ÿÌfiÌ ±Î√ı¿>« ±À¿Î‰‰Ì ˢ› ÷˘ μkÎfl ’˛ÿı‹Î_ “»ıS·Ì ÷¿” »ı ±ı‹ ¿˘Ó√˛ıÁ ±fiı ±L› ’˛ÎÿıÏ¿ ’Z΢ ‹Îfiı »ı. μkÎfl ’˛ÿı‹Î_ ‹˘ÿÌfiÌ Ëο ŒflÌ◊Ì ‰Î√ı ÷˘ ±Î‰Î ’Z΢fi_ ¤Îω ¤›‹Î_ ˢ‰Î◊Ì ±Îfl-’ÎflfiÌ ·ÕÎ¥ »ı. ≥„LÿflÎ √Î_‘Ìfiı ËÃΉ‰Î ÷‹Î‹ ’Z΢ ¤ı√Î ◊›Î Ë÷Î, ’HÎ √flÌ⁄-‹K›‹ ‰√ı˝ ≥„LÿflÎ∞fiı ω…› ±ÎM›˘ Ë÷˘. ‹˘ÿÌ∞ ≥Ï÷ËÎÁfi_ ’fiflΉ÷˝fi ¿flÂı? ·˘¿Á¤ÎfiÌ «Ò_ÀHÎÌ ¤˛WÀΫÎfl - O·ı¿ ‹fiÌ Á΋ıfi˘ …_√ ±fiı ω¿ÎÁfiÎ - ‹tÎ μ’fl ·ÕΛΠ’»Ì O·ı¿ ‹fiÌ Á΋ıfiÎ_ ÏfiHÎν›¿ ’√·Î_ ±Ïfi‰Î›˝ Ë÷Î_. fi˘À⁄_‘Ìfi_ ±Î›˘…fi ‹ÏËfiα˘◊Ì ◊›_ Ë÷_ ±fiı ⁄…ıÀ ‰Ëı·_ ±Î’‰ÎfiÌ ΩËıflÎ÷ ’HÎ ◊¥ Ë÷Ì. ’Î_« flÎF›˘fiÌ «Ò_ÀHÎÌ ’Ëı·Î_ ’ÏflHÎ΋ ⁄÷Ή‰Î …wflÌ Ë÷Î_. fi˘À⁄_‘ÌfiÎ ±‹·‹Î_ ’flıÂÎfiÌ ◊¥ ÷ı ‹ÎÀı ±Î›˘…fifiÎ ±¤Î‰ ¿fl÷Î_ ’HÎ …fi‹ÎfiÁfiÌ T≤ÏkÎ ±fiı ⁄ıL¿˘fiÌ ’˛T≤ÏkÎ ‰‘ …‰Î⁄ÿÎfl »ı. ‰Ëı·Î ⁄…ıÀ‹Î_ ‹˘ÀÌ flÎË÷˘ ±Î’Ìfiı ‹÷ÿÎfl˘fiı ∞÷Ì ·ı‰ÎÂı ±ı‰Ì Â_¿Î ω’Z΢fiı Ë÷Ì, ’HÎ ⁄…ıÀ‹Î_ ±Î‰Ì ¿˘¥ ·ËÎHÎÌ ◊¥ fiÏË »÷Î_ fi˘À⁄_‘ÌfiÌ ËıflÎfi√Ï÷ ’HÎ Ë‚‰Ì ◊¥ ÷ı◊Ì fi˘À⁄_‘Ì ±ı¿‹ÎhÎ ‹t˘ flè΢ fiÏË. V◊ÎÏfi¿ ‹tÎ ±Î√‚ ±ÎT›Î. Ω÷-’Î÷ μ’flÎ_÷ ω¿ÎÁ - ›‰Î ’ıœÌfiÌ ±’ıZÎα˘ ‹Ëk‰fiÌ »ı. ’_Ω⁄‹Î_ ±¿Î·Ì ÿ‚fi˘ ¤˛WÀΫÎfl ±fiı fiÂÌ·Î ’ÿÎ◊˘˝fiÎ ’˛ÁÎflfiÎ ¿ÎflHÎı ¤Î…’ı ±¿Î·Ì ÿ‚fi˘ ¤Îfl ¨«¿‰˘ ’Õı »ı ÷˘ √˘‰Î‹Î_ …\√Îfl¬ÎfiÎ_ - “¿ıÏÁfi˘”fi˘ ω‰Îÿ ±fiı fiÎÏ‚›ıflÌ “T≤ZΔ »ı ¿ı fiÏË ±ı‰Î ‹tÎ ¿ıLƒ‹Î_ ±ÎT›Î »ı. √˘‰Î‹Î_ ·˘¿Ï’˛› ‹A›‹_hÎÌ ⁄fiı·Î ‹fi˘Ëfl ’Ïfl˝¿flfiı ’λΠ’HÎ∞ ‹˘¿·‰Îfi˘ Ïfiÿı˝Â ¤Î…’ı ±Î’‰˘ ’Õu˘ »ı. ±Î‹ ±Îÿ‹Ì ’ÎÀafiÎ ±flg‰ÿ ¿ı…fl̉ηı Ϭ˛V÷Ì fiı÷Îfiı ’˛˘…ı@À ¿›Î˝ ’»Ì ΩÏ÷‰Îÿ ’HÎ ¤Î√ ¤…‰ı »ı. μkÎflά_Õ ±fiı ‹ÏHÎ’fl fiÎfiÎ_ flÎF›˘ ˢ‰Î »÷Î_ ⁄ıÿ˘fi˘ Áfl‰Î‚˘ ‹Ëk‰fi˘ »ı. μkÎfl ’˛ÿı‹Î_ Á‹Î…‰ÎÿÌ ’ZÎfiÌ Áfl¿Îfl ’Î_« ‰Ê˝‹Î_ ¿˘‹Ì ËS·Õ ±fiı √_ÕÎ√ÌflÌfiÎ ¿ÎflHÎı ⁄ÿfi΋ ◊›Î ’»Ì ‹A›‹_hÎÌ ±Ï¬·ı ›Îÿ‰fiı ¤Îω Ωı¬‹‹Î_ ˢ‰ÎfiÌ ¬Î÷flÌ Ë÷Ì. ±Ï¬·ı ›Îÿ‰fiÎ ÂÎÁfi‹Î_ √_ÕÎflÎ… »ı ÷ıfiÌ ÁÎÏ⁄÷Ì ÁkÎΉÎfl ±Î_¿ÕÎ ±Î’ı »ı. »ıS·Î_ ’Î_« ‰Ê˝‹Î_ Á‹Î…‰ÎÿÌ ’ZÎfiÌ Áfl¿Îflı ÏÁÏfi›fl ’˘Ï·ÏÀ¿· fiı÷α˘ Á΋ıfiÎ 19 ¿ıÁ flÿ ¿flÎT›Î »ı! ËS·Õ, ±’ËflH΢, »ı÷flg’ÕÌ ±fiı Áÿ˘Ê ‹Îfi‰ËI›Î ÁÏË÷fiÎ ±Î ¿ıÁ Ë÷Î, …ı‹Î_ flÎF›fiÎ ÁÎ÷ ‹_hÎ̱˘, Á‹Î…‰ÎÿÌ ’ZÎfiÎ 10 ω‘ÎfiÁP›˘fi˘ Á‹Î‰ı ◊Λ »ı. ·˘¿Á¤ÎfiÌ «Ò_ÀHÎÌ‹Î_ fiflıLƒ ‹˘ÿÌfiÎ ‰Î‰Î{˘Õ΋Î_ Á‹Î…‰ÎÿÌ ’ZÎ ±fiı ⁄Ë…fi Á‹Î… ’ÎÀa ·√¤√ ÁÎŒ ◊¥ √›Î. ˉı ¤Î…’fiı ’HÎ ·˘¿Á¤ÎfiÎ_ ’ÏflHÎ΋fi_ ’fiflΉ÷˝fi ◊‰Îfi_ ‹U¿ı· ·Î√ı »ı ±fiı

’Î_

¤Îfl÷fiÎ Á˙◊Ì ‹˘ÀÎ flÎ…› μkÎfl ’˛ÿı‹Î_ ÂÏfi‰Îflı ’˛◊‹ «flHÎfiÎ ‹÷ÿÎfi ‹ÎÀı Ë„V÷fiÎ’fl‹Î_ ‰˘Àfl±Î≥ÕÌ ÁÎ◊ı ¿÷Îfl⁄© μ¤ı·Î ‹÷ÿÎfl˘. (Œ˘À˘Á˙…L›— ’ÌÀ̱Î≥)

±Ï¬·ıÂfiı ŒflÌ◊Ì ÁkÎÎ ‹ı‚‰‰Î ‹ÎÀı fiÎÀ¿Ì› ’√·Î_ …wflÌ Ë÷Î_. ±ı‹HÎı ÷˘ ËΉ˝ÕÛ ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌfiÎ ’˘Ï·ÏÀ¿· ±ı@Á’ÀÛ VÀ̉ ΩıÕÛfi ÁÎ◊ı «Ò_ÀHÎÌT›ÒËfiÌ Ï‰«ÎflHÎÎ Âw ¿flÌ ÿÌ‘Ì Ë÷Ì, ’HÎ ¤Î…’ ¿fl÷Î_ ‹˘À˘ ¤› ¿Î¿Î ω’η ›Îÿ‰ ±fiı Ï’÷Î∞ ‹·Î›‹fi˘ Ë÷˘. ’ZÎfiı ⁄Ë‹÷Ì ‹‚ı ÷˘ ’HÎ ‹A›‹_hÎÌ’ÿ fiÏË ‹‚ı! ±Î◊Ì μ‹ıÿ‰Îfl˘fiÌ ’Á_ÿ√Ì ’˘÷ÎfiÎ ËÎ◊‹Î_ flά‰Îfi˘ Ïfi‘νfl ¿›˘˝, …ı ‹ÎÀı fiı÷Î∞ ±fiı ¿Î¿Î∞ ÷ˆ›Îfl fiˢ÷Î. ±Î¬flı ›‰Î fiı÷ÎfiΠ„@÷’˛ÿ½fi ±fiı T›ÒËfiÌ ∞÷ ◊¥, ’HÎ ±Î ÷˘ ’Ëı·˘ ¿˘Ã˘ ’ÁÎfl ◊›˘. flÎ…¿ÎflH΋Î_ ¿˘¥ ¿Î›‹Ì ÂhÎ ±◊‰Î Ï‹hΠˢ÷Î fi◊Ì. gÁËÎÁfi ‹ÎÀı Ï’÷Î ±fiı ¤Î¥±˘fiı ‹Î√˝‹Î_◊Ì ËÃÎT›Îfi˘ ≥Ï÷ËÎÁ »ı. ±Ï¬·ıÂı ÷˘ fiı÷Î∞ ‹·Î›‹ gÁËfiı ÏÁŒ÷◊Ì ‹Î÷ ¿flÌ ÿÌ‘Î »ı. ’Ïfl‰Îfl‹Î_ ›Îÿ‰ÎV◊‚Ì - ÁkÎÎfi˘ Á_CÎÊ˝ Ë÷˘ ±fiı »ı. fiÎÀ¿-fi˙Ào¿Ì fi◊Ì - ‹·Î›‹ ±fiı ±ı‹fiÎ ¤Î¥ ω’η ±Ï¬·ıÂfiı ËÃΉ‰Î ‹Î√÷Î Ë÷Î ±fiı ±Ï¬·ı ±Î ΩHÎ÷Î Ë÷Î ÷ı◊Ì »ıS·Î » ‹ÏËfiÎ◊Ì Ï‰¿ÎÁfiÎ_ ’√·Î_ ¤flÌfiı ’˛«Îfl Âw ¿›˘˝ Ë÷˘. ±Ï¬·ıÂı ’˘÷ÎfiÎ Á·ÎË¿Îfl ÷flÌ¿ı ±Ï¤Êı¿ Ï‹lfiı ’Á_ÿ ¿flÌ ·Ì‘Î Ë÷Î. 39 ‰Ê˝fiÌ ‰›fiÎ ±Ï¤Êı¿ ‘ÎflÎÁP› »ı ±fiı ¿ı„Q⁄˛…fiÌ ’̱ı«.ÕÌ. ÷◊Î ±‹ÿΉÎÿ ±Î≥±Î≥±ı‹fiÌ ÏÕ√˛Ì ‘flΉı »ı. μkÎfl ’˛ÿı Áfl¿Îfl ‰÷Ì ÿıÂÌ-ωÿıÂÌ T›Î’Îfl-μz˘√B≤ˢ ÁÎ◊ı ‰ÎÀÎCÎÎÀ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±ı‹fiÌ Áı‰Î ·ı‰Î› »ı. ±Ï¤Êı¿ı … ±Ï¬·ıÂfiı Á·ÎË ±Î’Ì ¿ı ÷‹ı ’Ïfl‰ÎflfiÎ ‹÷¤ıÿ ±fiı Á_CÎÊ˝fiÌ ‰Î÷ ΩËıfl‹Î_ ⁄_‘ ¿fl˘ ±fiı ÷‹ÎflÌ ÏÁÏ©-ω¿ÎÁfiÌ ’˛ÏÁÏ© ¿fl˘. ±Î ’»Ì μkÎfl ’˛ÿı‹Î_ ±Ï¬·ı fiı÷Î∞fiÎ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ‹ı‚‰ı »ı ±ı‰Î Œ˘ÀÎ-’˘VÀfl˘ »’ΛÎ_. ÿflı¿ Á¤Î‹Î_ fiı÷Î∞fiÎ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿfiÌ … ‰Î÷ ¿flÌfiı ›Îÿ‰ ¿<‚fiÌ ‰ŒÎÿÎflÌ ’˛ÿϽ÷ ¿fl÷Î flèÎÎ. ±Î flÌ÷ı fiı÷Î∞fiı ËÎ_ÏÁ›Î‹Î_ ⁄ıÁÎÕÌ ÿÌ‘Î. ÿflÏ‹›Îfi, fiı÷Î∞fiÎ Á·ÎË¿Îfl ±‹fl gÁËı ZÎıhÎÁ_L›ÎÁ ±fiı fiı÷Î∞±ı ÂflHÎÎ√Ï÷ V‰Ì¿ÎflÌ »ı. ±Î ÿflÏ‹›Îfi ¿˘Ó√˛ıÁfiı ±Î¿Õı ‹‘ ÿı¬Î›_ ±fiı ’ÕÿÎ ’λ‚ ‰ÎÀÎCÎÎÀ Âw ◊¥. ¿˘Ó√˛ıÁfiÎ “’Ò‰˝ «ÎHÎ@›” ’˛ÂÎ_Ï÷ Ï¿Â˘flfiÌ Á·ÎË ‹…⁄ ÏÿSËÌfiÎ_ ’Ò‰˝ ‹A›‹_hÎÌ ÂÌ·Î ÿÌÏZÎ÷fiı ‹A›‹_hÎÌ’ÿfiÎ_ μ‹ıÿ‰Îfl ΩËıfl ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›Î_ Ë÷Î_. ΩÏ÷‰ÎÿfiÎ ’˛¤Î‰‹Î_ ⁄˛ÎõH΢fiı ∞÷Ì ·ı‰Îfi˘ T›ÒË Ë÷˘. ±Îfl_¤fiÎ Ïÿ‰Á˘‹Î_ “ÁkÎÎ≥Á Áη, ›.’Ì. ⁄ıËη”fi_ ÁÒhÎ √ΩT›_ Ë÷_! ’HÎ Á‹Î…‰ÎÿÌ ’Z΋Î_

¤_√ÎHÎ ’Õ‰ÎfiÌ Â@›÷Î ÿı¬Î¥ ±fiı ±Ï¬·ıÂfi_ „@÷’˛ÿ½fi Ωı›Î ’»Ì fi‰Ì ±ÎÂÎ Ω√Ì. ÂÌ·Î ÿÌÏZÎ÷fiı ’Õ÷Î_ ‹Ò@›Î_. flÎ… ⁄O⁄flfiı ¿‹Îfi Á˘Ó’Ì. “¬ÎÀÁ¤Î±˘” ±fiı Ï¿ÁÎfi›ÎhÎα˘ »˘ÕÌfiı ±Ï¬·ıÂfi˘ ËÎ◊ ’¿Õu˘! ±Ï¬·ıÂı ‹ÎhÎ 100 ⁄ıÿ˘ ±Î’Ì ±fiı ÷ı ’HÎ Ï’˛›_¿ÎfiÎ ±Î√˛Ë ’»Ì. fiflıLƒ ‹˘ÿÌ, ‹Î›Î‰÷Ì ±fiı ±Ï¬·ıÂfiÎ ±¬ÎÕ΋Î_ ⁄«‰Îfi˘ ¿˘Ó√˛ıÁ ‹ÎÀı ±Î ±ı¿ … ‹Î√˝ Ë÷˘. ¿˘Ó√˛ıÁı ±Î¬flı Ï’˛›_¿Îfiı ’˛«Îfl‹Î_ μ÷Îfl‰Îfi˘ ÏfiHν› ·Ì‘˘ - flΛ⁄flı·Ì ±fiı ±‹ıÃÌfiÌ ·˘¿Á¤Î ⁄ıÿ˘ ⁄«Î‰‰Î ‹ÎÀı ±Î …wflÌ »ı. 2019fiÌ «Ò_ÀHÎÌ‹Î_ flΛ⁄flı·ÌfiÌ ⁄ıÿ Á˘Ïfi›Î∞ Ï’˛›_¿Îfiı ±Î’Âı. ˉı Ï’˛›_¿Î ±fiı ±Ï¬·ıÂfiÎ_ ’IÔÔfiÌ ÏÕQ’·fiÌ ΩıÕÌ ’˛«Îfl‹Î_ ∂÷flı »ı, ’HÎ “⁄ı ÂÎËΩÿΔ ±fiı “⁄ı ⁄ËÒ-⁄ıÀÌ” Á΋ı μkÎfl ’˛ÿıÂfiÎ_ ·ÎA¬˘ ⁄ıÀÎ-⁄ıÀ̱˘ ˢ‰Îfi˘ ÿΉ˘ ¤Î…’fi˘ »ı. ±Ï¬·ı ›Îÿ‰ ¿Ëı »ı ¿ı ±‹ÎflÌ ‹ˆhÎÌ-Á‹…^÷Ì ¤Î…’ “ÁkÎΤ˛WÀ” ◊Λ I›Î_ Á‘Ì …‚‰ÎÂı. ±Ï¬·ı ±fiı flÎË· √Î_‘Ì - ⁄LÔfiı ‹ÎÀı Á‹…^÷Ì ‹…⁄ÒflÌfiÎ ¿ÎflHÎı ◊¥ »ı ±fiı ÷ı ÁŒ‚ ⁄fiΉ‰Î ‹ÎÀı ˉΠ…‹Î‰Î¥ flËÌ »ı. ⁄Ë…fi Á‹Î… ’ZÎfiÎ_ ‹Î›Î‰÷Ì ’HÎ ‹A›‹_hÎÌ ’ÿfiÎ_ ÿΉıÿÎfl »ı, ’HΠˉı ±ı‹fiÌ Ëο ¿ıÀ·Ì ‰Î√ı »ı ±fiı ±ı‹fiÎ fi΋ı “ÏÁyÎ-‰˘À” ¿ıÀ·Î ’ÕÂı ÷ı ’˛ffi »ı. μkÎfl ’˛ÿı‹Î_ ¤Î…’ı Ï⁄fi-›Îÿ‰-ΩÏ÷±˘-ΩÀ, √…˝fl, ¿<‹a, ·˘‘ ±fiı ¿<‰ÎËÎfiı ÁÎ◊ı flÎA›Î »ı. ÷ı◊Ì Á‹Î…‰ÎÿÌ ’ZÎ ’ÎÁı ›Îÿ‰ ±fiı ‹„V·‹ ¿˘‹ flËı »ı. Ï⁄ËÎflfiÌ ¤Ò·fi_ ’fiflΉ÷˝fi ◊Λ fiÏË ÷ı ‹ÎÀı V◊ÎÏfi¿ fiı÷α˘fiı ±Î√‚ ¿›Î˝ »ı. ±I›Îfl Á‘Ì ’˛ÿı ¿˘Ó√˛ıÁ ’˛‹¬ Ë÷Î_ ÷ı flÌÀÎ ⁄Ë√HÎÎfiı ·¬fiμ - ¿ıLÀ˘fi‹ıLÀ‹Î_ μ‹ıÿ‰ÎflÌ ±Î’Ì »ı. ¿˘Ó√˛ıÁfiÎ …^fiÎ Ωı√Ì Ëı‹‰÷Ìfi_ÿfi ⁄Ë√HÎÎ …√∞‰fifl΋fiÎ …‹HÎÎ ËÎ◊ Ë÷Î ±fiı ÿÏ·÷-‹„V·‹ ‰√˝‹Î_ ·˘¿Ï’˛› Ë÷Î. flÌÀÎ ±ı‹fiÎ_ ’hÎÌ »ı. ÏÀÏ¿À˘fiÌ ‰ËıÓ«HÎÌ‹Î_◊Ì ±ı¿ fi˘Ó‘’ÎhÎ ⁄Î⁄÷ ±ı »ı ¿ı ˉı fiı÷α˘ ΩHÎı »ı ¿ı ¿˘¥ ±ı¿ ¿˘‹ ’fl ±ı‹fi˘ ≥Ωfl˘ fi◊Ì. ω¿ÎÁfiÌ flÎ…fiÌÏ÷±ı ΩÏ÷‰Îÿ ±fiı fi¿·Ì Áı@›·fl‰Îÿfiı ÂıË ±Î’Ì »ı. ·˘¿Á¤ÎfiÌ «Ò_ÀHÎÌ‹Î_ ›‰Î ‰√ı˝ ÁÎ√‹Àı ‹˘ÿÌfiÎ fi΋ı ‰˘À ±ÎM›Î Ë÷Î. ≥„LÿflÎ∞±ı 1971‹Î_ Ω÷-’Î÷fiı ’flÎÏ…÷ ¿›Î˝ ’»Ì 2014‹Î_ fiflıLƒ ‹˘ÿ̱ı ¿flÌ ⁄÷ÎT›_. ±Î…ı ÂjÎ ±ı … »ı. ÂOÿ …\ÿÎ »ı. á ·ı¬¿ “…L‹¤ÒÏ‹” …^◊fiÎ ÷_hÎÌ »ı.

Disclaimer: Gujarat Times makes no warranties or representations as to the accuracy of the content and assumes no liability or responsibility for any error or omission in the content. Gujarat Times is not responsible or liable for any claims made in advertisements or classifieds. Any questions or comments concerning advertisements or classifieds within this newspaper should be directed to the advertiser. The views, advice, opinions, and information in letters to the editor, analysis section, legal section or any other article in this publication are those of the writers and do not necessarily represent those of Gujarat Times.


ÎõÚþð±ëßí 24, 2017 February 24, 2017

3

Subscribe to

Gujarat Times

3 Years 6 Years Just Just

$111 $211 $22 savings!!

$53 savings!!

☛ $44 for 1 year subscription

This offer is valid for NEW Customers only & Non refundable

Call: 212-675-7515 • Fax: 212-675-7624 Email: gujtimesusa@gmail.com subscribe@gujarattimesusa.com

Fast • Reliable • Efficient Cargo & Courier Service New Location: 28 WEST 36TH STREET, SUITE 601, NEW YORK, NY 10018 Tel: 212-575-8300 / Fax: 212-575-8598 • 1-877-88-EACNY • WWW.SHIPeac.COM


February 24, 2017

4

Œı⁄˛±ÎflÌ 24, 2017

±‹ıÏfl¿Î

±À¿Î›÷̱˘fiı ‹ÿÿw’ ◊‰ÎfiÌ {_⁄ıÂfi_ fiıI≤I‰ ¿fl÷Î ¤Îfl÷Ì›-±‹ıÏfl¿fi ÁÎ_Áÿ˘ ‰˘ÏÂ_BÀfi, ÕÌÁÌ— ¿ÎfiÒfiÌ Á·ÎË¿Îfl Á‘Ì ’ˢӫ‰Î ‹ÎÀı ±À¿Î›÷̱˘fiı ‹ÿÿw’ ◊‰ÎfiÌ {_⁄ıÂfi_ fiıI≤I‰ ¤Îfl÷Ì›-±‹ıÏfl¿fi ÁÎ_Áÿ˘ ¿flÌ flèÎÎ »ı. ¤Îfl÷Ì›-±‹ıÏfl¿fi ÁıfiıÀfl ¿‹·Î ÕÌ. ËıÏflÁ (ÕÌ-¿ıÏ·Œ˘Ïfi˝›Î) ÁıfiıÀ ¿Ï‹ÀÌ ±˘fi ˢ‹·ıLÕ ÏÁ@›ÏflÀÌ ±ıLÕ √‰fi˝‹ıLÀ· ±ŒıÁ˝fiÎ_ ÁP› »ı, ÷ı‹HÎı fi‰‹Ì Œı⁄˛±Îfḻı ’˘÷ÎfiÎ ’˛◊‹ ¿Î›ÿÎ “±ı@ÁıÁ À< ¿Îμ„LÁ·”fiÎ ◊˘Õο ±_Âfi˘ ’Ïfl«› ¿flÎT›˘ Ë÷˘, …ı ±_÷√˝÷ ›fiÎ≥ÀıÕ VÀıÀ˚Á‹Î_ ’˛‰ı ¿fl‰ÎfiÎ ’˛›ÎÁw’ı ±À¿Î›÷‹Î_ ·ı‰Î‹Î_ ±ÎT›Î ˢ› ÷ı±˘ ·Ì√· ¿Îμ„LÁ·‹Î_ …¥ ¿ı »ı. ±Î Ï⁄· Ïfl’„O·¿fi ⁄Ë‹÷Ì ‘flΉ÷Ì ÁıfiıÀ‹Î_ ’ÁÎfl ◊Âı ¿ı ¿ı‹ ÷ı ±ı Â_¿ÎV’ÿ »ı. ÷ı‹fiÌ ÁÎ◊ı ±Î {_⁄ı‹Î_ ËÎμÁ ±˘Œ Ïfl’˛ı{LÀıÏÀTÁ Ïfl’. ’˛‹Ì·Î …›’η (ÕÌ-‰˘gÂBÀfi) ’HÎ ΩıÕΛÎ_ »ı, …ı‹HÎı Á_›@÷’HÎı ±Î ’˛V÷Ή fl…^ ¿›˘˝ »ı. ËıÏflÁı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ÏfiflÎÏl÷˘, √˛Ìfi¿ÎÕÛ‘Îfl¿˘, ›±ıÁ fiÎ√Ïfl¿˘ - …ı‹Î_fiÎ ‹˘ÀÎ ¤Î√fiÌ ‹Ï˷α˘, ‰›V¿˘ ±fiı ⁄΂¿˘ »ı - ·Î_⁄Î Á‹› Á‘Ì ÷ı‹fiı ±À¿Î›÷‹Î_ flά‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı, ±fiı V‰ˆ„E»¿ ‰¿Ì·˘ Á‘Ì ’ˢӫ‰Îfi˘ ≥fi¿Îfl ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ±ı‰Î ±Ëı‰Î·˘ ‹Y›Î ’»Ì ‹fiı ±Î ¿Î›ÿÎfi˘ ’˛◊‹ ÏËVÁ˘ fl…^ ¿fl‰ÎfiÌ ≥E»Î ◊¥ Ë÷Ì. ÷ı‹HÎı ΩL›±ÎflÌ‹Î_ ˢt˘ Á_¤ÎY›˘ Ë÷˘. ¿Î›ÿıÁfl ¿Î›‹Ì ‰ÁÎË÷̱˘fiÌ ±À¿Î›÷fiÌ Ï‰flÔ©‹Î_ ¿Î‹«·Îμ ±Îÿı¢ ±Î’‰Î‹Î_ ±ÎT›Î ˢ‰Î »÷Î_ F›Îflı ÷ı±˘fiÎ ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ’˛‰ı‰ÎfiΠωω‘

Ïfl’. ’˛‹Ì·Î …›’η (ÕÌ-‰˘gÂBÀfi)

ÁıfiıÀfl ¿‹·Î ÕÌ. ËıÏflÁ (ÕÌ-¿ıÏ·Œ˘Ïfi˝›Î)

‹Î√˘˝ ’fl ±À¿Î›÷‹Î_ flά‰ÎfiÎ ±fiı¿ Ï¿VÁÎ ⁄fiı·Î »ı ÷ı‹ ËıÏflÁı …HÎÎT›_ Ë÷_. ±‹ıÏfl¿ÎfiÎ ≥Ï÷ËÎÁ‹Î_ ’˛◊‹ ¤Îfl÷Ì›±‹ıÏfl¿fi ÁıfiıÀfl ¿‹·Î ËıÏflÁ ÁÎ◊ı ±L› Õı‹˘øıÏÀ¿ ÁıfiıÀfl˘ ’HÎ ¿˘-V’˘LÁÁ˝ ÷flÌ¿ı ΩıÕΛΠË÷Î. ‘ ±ı@ÁıÁ À< ¿Îμ„LÁ· ±ı@Àfiı ·√¤√ 40◊Ì ‰‘ ≥LÀflfiıÂfi·, Œı≥◊, ±ıÏ›fi, ·ıÏÀfi˘,

‹„V·‹, F›≥ ÁÏË÷fiÌ ±√˛HÎÌ Á_V◊α˘fi_ Á‹◊˝fi ‹Y›_ »ı. ±Î μ’flÎ_÷ ≥Ï‹√˛ıÂfi flÎ≥À˚Á ¿˘Q›ÏfiÀÌ{ …ı‰Ì ¿ı ±ıQfiıVÀÌ ≥LÀflfiıÂfi· ›±ıÁ±ı, ⁄ıÀ {ıÕı¿, ««˝ ‰SÕÛ Áω˝ÁÌÁ, ¿Îμ„LÁ· ±˘fi ±‹ıÏfl¿fi-≥V·ÎÏ‹¿ Ïfl·ıÂLÁ, Ï¿Õ˚Á ≥fi fiÌÕ ±˘Œ ÏÕŒıLÁ, fiıÂfi· ¿Îμ„LÁ· ±˘Œ ·Î fl{Î, fiıÂfi· ≥Ï‹√˛LÀ …„VÀÁ

ÁıLÀfl, ÁÎμ◊ ±ıÏ›fi ±‹ıÏfl¿LÁ ·ÌgÕ√ À<√ı‘fl, ‘ ¿˘±ıÏ·Âfi Œ˘fl èÎ‹fi ≥Ï‹√˛LÀ flÎ≥À˚Á ·˘Á ±ıL…·Á, …ı VÀˇÌÀ, ›±ıÁ ¿Ï‹ÀÌ Œ˘fl flıŒ˚›∞Á ±ıLÕ ≥Ï‹√˛LÀ˚Á ‰√ıflı±ı ’HÎ Á‹◊˝fi ±ÎM›_ »ı. ¿Îμ„LÁ· ˢ‰ÎfiÌ ⁄Î⁄÷fiı “ŒLÕ΋ıLÀ· flÎ≥À” √HÎΉ÷Î_ ËıÏflÁı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ±À¿Î›÷ ¿fl÷Ì ‰¬÷ı ÷ıfiı fl…^±Î÷ ¿fl‰ÎfiÌ ÷¿ fi ±Î’‰Ì ÷ı ±Î’HÎÌ ¿Î›ÿο̛ ’˛Ïø›ÎfiÎ ’ΛÎfiÎ_ ‹ÒS›˘fiÌ Ï‰flÔ© »ı. ÏfiflÎÏl÷˘, ‰ÁÎË÷̱˘, ωzÎ◊Ì˝±˘, ’˛‰ÎÁ̱˘ ±ıfl’˘ÀÛ ’fl ±◊‰Î ÷˘ ÁflËÿ ’fl◊Ì ÿı‹Î_ ±Î‰÷Πˢ› I›Îflı ÷‹Î‹ ¿Î›ÿο̛ ¿Î›˝‰ÎËÌ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±fiı Á·ÎË ·ı‰Î ‹ÎÀı ’˘÷ÎfiÎ ‰¿Ì·˘ Á‘Ì …¥ ¿ı »ı. CÎHÎÌ ‰Îfl ≥Ï‹√˛ıÂfi ±ıLŒ˘Á˝‹ıLÀ ÁkÎΉ΂α˘ ÁÎ◊ıfi_ ±ÎÿÎfi’˛ÿÎfi ‹Ò_{‰HΤflı·_ ˢ› »ı ±fiı ±Î’HÎÌ ¿Î›ÿο̛ ’˛Ïø›ÎfiÎ iÎÎfifiÎ ±¤Î‰fiÎ ¿ÎflHÎı ÷ı±˘ ¿ÿΫ ›˘B› ’˛Ï÷¤Î‰ ±Î’Ì fi ¿÷Πˢ›. μS·ı¬fiÌ› »ı ¿ı Ïfl’. ΩıËfi ¿˘fi›ıÁ˝ (ÕÌÏ‹ÏÂ√fi), {˘ ·˘Œ√˛ıfi (ÕÌ-¿ıÏ·Œ˘Ïfi˝›Î), …ıfl˘SÕ fiÎÕ·fl (ÕÌ-L› ›˘¿Û), ÂÌ·Î …ı@Áfi-·Ì (ÕÌÀı@ÁÎÁ), ·≥Á √ÀÌflı{ (ÕÌ-≥Ï·fi˘≥Á), …\ÕÌ «, Ë¿Ì‹ …ıŒflÌÁ (ÕÌ-L› ›˘¿Û), ±ıÏfl¿ V‰˘·‰ı·, ·ÁÌ·Ì fl˘›⁄ı·, Ï‹Âı· ·Ωfi √˛ÌÂı‹ (ÕÌ-L› ‹ı„@Á¿˘) ¶ÎflÎ ›±ıÁ ËÎμÁ ±˘Œ Ïfl’˛ı{LÀıÏÀTÁ‹Î_ Ïfl’. …›’ηfiÎ Á_›@÷ ’˛V÷Ή ’fl ËV÷ÎZÎfl ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›Î Ë÷Î. (Á˙…L›— “L›{ ≥„L՛ΠÀÎ≥QÁ”)

·Bfi ‹ÎÀı ›‰¿-›‰÷ÌfiÌ ™‹fl 18 ‰Ê˝fiÌ Ë˘‰Ì …wflÌ— VÀıÀ ±ıÁıQ⁄·Ì‹Î_ Ï⁄· ’ÁÎfl ◊›_ L› …Áa— L› …Áa Á‹√˛ ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ±ı‰_ ’˛◊‹ flÎF› ⁄fi‰Î …¥ flèÎ_ »ı, …ı‹Î_ 18 ‰Ê˝◊Ì ±˘»Ì ‰›fiÎ ›‰Îfi˘fiı ·BÔfi ¿fl‰Î ’fl ’˛Ï÷⁄_‘ ‹¿ÎÂı. Ëη‹Î_ 16 ±fiı 17 ‰Ê˝fiÎ ›‰Îfi˘ ’˘÷ÎfiÎ_ ‹Î÷ÎÏ’÷ÎfiÌ Á_‹Ï÷ ÁÎ◊ı ·BÔfi ¿flÌ Â¿ı »ı. ±Î ÏÁ‰Î›, 16 ‰Ê˝◊Ì ±˘»Ì ‰›fiÎ_ ⁄΂¿˘ ’HÎ ’˘÷ÎfiÎ_ ‹Î÷ÎÏ’÷ÎfiÌ Á_‹Ï÷ ±fiı VÀıÀ ……fiÌ Á_‹Ï÷ ‹ı‚‰Ìfiı ·BÔfi ¿flÌ Â¿ı »ı. L› …Áa VÀıÀ ÁıfiıÀfl ¿Ï‹À̱ı »ßÌ Œı⁄˛±ÎflÌ◊Ì ±‹·Ì ⁄fi÷Î Ï⁄·fiı ‹_…^flÌ ±Î’Ì »ı. Ωı ±Î Ï⁄· ’ÁÎfl ◊Âı ÷˘ ±Î Ï⁄· (±ı3091) L› …Áafiı ’˛◊‹ flÎF› ⁄fiΉÂı …ı‹Î_ μS·ı¬ ¿flΛ˘ »ı ¿ı ·BÔfi ¿fl‰Î ‹ÎÀıfiÌ ‰› 18 ‰Ê˝ ˢ‰Ì Ωı¥±ı. ±Î Ï⁄· VÀıÀ ±ıÁıQ⁄·Ì‹Î_ fi‰ıQ⁄fl‹Î_ 64-0◊Ì ’ÁÎfl ◊›_ Ë÷_ ±fiı »ßÌ Œı⁄˛±Îfḻı ÁıfiıÀ‹Î_ ±_Ï÷‹ w’ ±Î’‰Î ‹ÎÀı ’ÁÎfl ¿fl‰Îfi˘ ÷¬÷˘ √˘Ã‰Î›˘ Ë÷˘. fi˘fi ’˛˘ÏŒÀ ±˘√ı˝fiÎ≥{ıÂfi ±fi«ı≥LÕ ±ıÀ ·ÎVÀfiÎ ŒÎμLÕfl±ı„@{@›ÏÀ‰ ÏÕflı¿Àfl ‰ıVÀŒÌSÕfiÎ ¡ıÕÌ flı≥Á ›‰Î jÎ̱˘ ±fiı ›‰÷̱˘fiı Œfl… ’ÎÕÌ ¿flΛı·Î_ ·BÔfi »˘Õ‰Î‹Î_ ‹ÿÿw’ ◊Λ »ı.

(Œ˘À˘Á˙…L›— ¿Î_Ï÷·Î· ’Àı· / ÕˇÌQÁÀÎ¥‹.¿˘‹)

1995◊Ì 2012 ÿflÏ‹›Îfi L› …Áa‹Î_ 3500 Á√Ìfl˘±ı ·BÔfi ¿›Î˝_ Ë÷Î_ ÷ı‹Î_fiÎ ¿ıÀ·Î¿ 13 ‰Ê˝fiÎ Ë÷Î. flı≥Áı ÁıfiıÀfl F›ÏÕÏ›flÌ ¿Ï‹ÀÌfiı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ‹˘ÀÎ ¤Î√fiÎ ·˘¿˘ ‹ÎÀı ±Î ‰ˆ‘ÎÏfi¿ ⁄‚ÎI¿Îfl ¿fl‰Î ‹ÎÀı ‰› ÷ŒÎ‰÷ Ë÷˘. ËıÁ⁄˛¿ ËÎ≥À˚ÁfiÎ ¿Î›ÿο̛ ÏfiWHÎÎ÷ ±ı⁄ıÿ ±‰Îÿı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ¿ıÀ·Î¿ ‘ÎÏ‹˝¿ wÏœ«V÷ ‰Î·Ì±˘ ¶ÎflÎ ±Î {_⁄ı «·Î‰‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı, “…ı±˘ ±ı fi◊Ì ≥E»÷Î ¿ı ÷ı±˘fiÎ_ ⁄΂¿˘fiı ⁄˘›¡ıLÕ Ë˘› ±◊‰Î ÷˘ ¿˘·ı…‹Î_ Ω›, ’HÎ ËÎ…fl fi flËı, ÷ı±˘ ±_¿< ≥E»ı »ı ±fiı fiyÌ ¿flı »ı ¿ı ’˘÷ÎfiÎ_ Á_÷Îfi˘±ı ¿ıÀ·Ì ‰›ı ·BÔfi ¿fl‰Î_ Ωı¥±ı. Ë_ L› …Áa‹Î_ flË_ »\_, Ë_ ±‹ıÏfl¿fi »\_. Ë_ ¿˘·ı… …™ »\_. Ë_ fiyÌ ¿flÌ ¿ı ‹Îflı ¿˘fiÌ ÁÎ◊ı ·BÔfi ¿fl‰Î_ »ı. ±Î ’√·Î_ Á΋ı ◊˘Õ˘ ωfl˘‘ ◊›˘ »ı. VÀıÀ ÁıfiıÀfl Ï‹Âı· ÿ˘ËıhÎ̱ı Ï⁄·fiΠωfl˘‘‹Î_ ‹÷ ±ÎM›˘ Ë÷˘. ÷ı‹HÎı ±Î√˛Ë ¿›˘˝ ¿ı ¿Î›ÿ΋Î_ ◊˘ÕÎ ±’‰Îÿ˘ ˢ‰Î …wflÌ »ı. ÷ı‹HÎı 18 ‰Ê˝ ’Ëı·Î_ √¤˝‰÷Ì ◊÷Ì Ï¿Â˘fl ‰›fiÌ ›‰÷̱˘fiÌ Â@›÷Î Á΋ı ’HΠωfl˘‘ ∂¤˘ ¿›˘˝ Ë÷˘. Ωı¿ı ¿Ï‹À̱ı ±Î Ï⁄·fiı 10-1◊Ì ’ÁÎfl ¿›* Ë÷_. (Á˙…L›— “L›{ ≥„L՛ΠÀÎ≥QÁ”)

±ı«-1⁄Ì Ï‰{ÎfiÎ ¿Î‹ÿÎfl˘ ωv© ¿Î›ÿÎ ±_√ı ¤Îfl÷Ì› ±Î¥ÀÌ ¿o’fi̱˘ …‰Î⁄ÿÎfl √HÎÎÂı ÁÏ…÷ flÎ…fi L››˘¿Û— ›fiÎ≥ÀıÕ VÀıÀÁ„V◊÷ ¤Îfl÷Ì› flÎ…ÿÒ÷ fi‰÷ı… Áflfiαı ¬Ò⁄ … ‰√˘‰Î›ı·Î ±ı«-‰fi⁄Ì Ï‰{Î ⁄Î⁄÷ı ±fiı ÷ıfiÌ ±‹ıÏfl¿fi ±◊˝÷_hÎ ’fl ’Õı·Ì Ë¿ÎflÎI‹¿ ±Áfl ωÂı «Î·÷Πω‰Îÿ ±_√ı ’˘÷Îfi˘ ’˛Ï÷¤Î‰ ±Î’÷Î ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ’ÕÂı. Á̱ıfi±ıfi ’fl Á˘‹‰Îflı ÁÏ…÷ flÎ…fi ±Î‰ı·Î ≥LÀflT›‹Î_ ¤Îfl÷ Áfl¿Îfl ¶ÎflÎ ±Î ω‰Îÿ μ¿ı·‰Îfi˘ ¿ÿΫ ±_Ï÷‹ ’˛›ÎÁ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ ˢ‰Îfi_ ·Î√÷_ Ë÷_. ±Î ’√·Î_fiÎ ¿ÎflHÎı ‹A› ±Î≥ÀÌ ¿o’fi̱˘ ≥LŒ˘ÁÌÁ ±fiı ÀÎÀÎ ¿LÁSÀLÁÌ Áω˝ÁÌÁ (ÀÌÁ̱ıÁ)fiı ‹˘À˘ fiÎHÎο̛ ŒÀ¿˘ ÁËfi ¿fl‰˘ ’Õ›˘ »ı. Ωı¿ı, fi‰÷ı… ÁflfiÎfi˘ ’˛›ÎÁ ¬Ò⁄ … ‹˘Õ˘ ±fiı CÎH΢ fiÎfi˘ »ı. ˉı Œ˘flıfi ‰¿Û ω{Î ’fl Á¿oΩı ¿Á‰Î ‹ÎÀı ›±ıÁ ¿˘Ó√˛ıÁ‹Î_ ϶’ZÎÌ Á‹◊˝fi »ı …ıfiı ’˛ıÏÁÕLÀ Õ˘fiÎSÕ ÀˇQ’ Á‹◊˝fi ±Î’Ì flèÎÎ »ı. ¤Îfl÷Ì› ωÿıÂÌ ¿Î‹ÿÎfl˘fiı »‚¿’À ¿flÌfiı fi˘¿flÌ »Ìfi‰Ì ·ıfiÎflÎ ÷flÌ¿ı √HΉ΋Î_ ±ÎT›Î »ı. fi‰÷ı… Áflfiαı ¿ıÀ·Ì¿ ÁÎflÌ ⁄Î⁄÷˘ …HÎΉÌ

Ë÷Ì …ı‹ ¿ı ¤Îfl÷Ì› ±Î≥ÀÌ ¿o’fi̱˘ ±fiı ±ı«‰fi⁄Ì ¿Î‹ÿÎfl˘ ÁÎflÎ ¿ÎflÌ√fl˘ »ı. ÷ı±˘±ı «Îfl ·Î¬ fl˘…√ÎflÌfi_ Á…˝fi ¿›* »ı. ¤Îfl÷Ì› Àı¿ ¿o’fi̱˘±ı «Îfl ‰Ê˝fiÎ Á‹›√΂ΠÿflÏ‹›Îfi ⁄ı Ï⁄Ï·›fi Õ˘·flfi_ fl˘¿ÎHÎ ¿›* »ı, 20 Ï⁄Ï·›fi Õ˘·flfiÎ ‰ıflα˘ «Ò¿T›Î »ı, ÿfl 100 ±ı«‰fi⁄Ì Ï‰{Î, ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ 183 fl˘…√ÎflÌfiÎ Á‹◊˝fi‹Î_ ’ÏflH΋ı »ı ±fiı ¿o’fi̱˘fiı ‰ˆ„f‰¿ V÷flı V’‘νI‹¿ ⁄fiÎ‰Ì »ı. Ωı¿ı fi‰÷ı… Áflfiαı ±ı ‰Î÷fiÌ fi˘Ó‘ ·Ì‘Ì fiˢ÷Ì ¿ı ¿˘QM›Àfl-Á_⁄_Ï‘÷ fl˘…√ÎflÌfiÎ ·√¤√ 86 À¿Î ±fiı ≥…fiıflÌ Á_⁄_Ï‘÷ fl˘…√ÎflÌfiÎ 46.5 À¿Î ±ı«-‰fi⁄Ì Ï‰{Î ±_÷√˝÷ √›Î ‰Êı˝ ¤Îfl÷Ì› fiÎ√Ïfl¿˘fiı ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì, …ı‹Î_fiÌ ‹˘ÀΤÎ√fiÌ fl˘…√ÎflÌ Ï‰Â΂ ¤Îfl÷Ì› ±Î≥ÀÌ ¿o’fi̱˘ ¶ÎflÎ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. ±ı«-‰fi⁄Ì ¿Î‹ÿÎfl˘ ‹ÎÀı ±˘»Î‹Î_ ±˘»Î ‰ı÷fi‹Î_ ‰‘Îfl˘ ¿fl÷˘ ¿Î›ÿ˘ ¿˘Ó√˛ıÁ ’ÁÎfl ¿flÂı ÷˘ ≥LŒ˘ÁÌÁ ±fiı ÀÌÁ̱ıÁ …ı‰Ì ±Î≥ÀÌ ¿o’fi̱˘ ’˘÷ı ¬ÿ …‰Î⁄ÿÎfl √HÎÎÂı. ‰Ê˘˝◊Ì ±Î ⁄ı ¿o’fi̱˘ ’fl ω{ÎfiÌ »ı÷flÏ’_ÕÌ, ‰ı÷fifiÌ «˘flÌ, ’˘÷ÎfiÎ ‰¿ÛM·ıÁ‹Î_ ‰‘ ωω‘÷Îfiı μkÎı…fi ±Î’‰Î‹Î_ ÏfiWŒ‚÷Î, V◊ÎÏfi¿ V÷flı ¤ÎÕ΋Î_ ‰‘Îfl˘ fi ¿fl‰˘ ‰√ıflı ⁄Î⁄÷˘ ωÂıfi˘ ±ÎZÎı’ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. 2013‹Î_ ≥LŒ˘ÁÌÁ ¿o’fiÌ ’fl Ï⁄{fiıÁ ÀˇÎ‰ı·˝Á˝

‹ÎÀıfiΠω{Î ’˛˘√˛Î‹fiÎ ÿw’›˘√ ¿fl‰Î ⁄ÿ· ‹¿Î›ı·Î ±Îfl˘’fi˘ Ïfi¿Î· ·Î‰‰Î ‹ÎÀı ≥LŒ˘ÁÌÁ 34 Ï‹Ï·›fi Õ˘·fl «Ò¿‰‰Î Á_‹÷ ◊≥ Ë÷Ì. ≥LŒ˘ÁÌÁı ⁄Ì-‰fi ω{ΑÎfl¿˘fi˘ μ’›˘√ ¿›˘˝ Ë÷˘, ±fiı ’˛˘…ı@À˘ ’fl ¿Î‹ ¿fl‰Î ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ’˛‰ıÂ÷Ì ‰¬÷ı ›±ıÁ ≥Ï‹√˛ıÂfi ÁkÎΉ΂α˘fiı ¿ı‰Ì flÌ÷ı “»ı÷fl‰Î” ÷ı ⁄Î⁄÷ı ÷ı±˘fiı ¿èÎ_ Ë÷_. …›Îflı 2013‹Î_ ÀÎÀÎ ±‹ıÏfl¿Î ≥LÀflfiıÂfi· ¿˘’˝-ÀÌÁ̱ıÁfiÌ ›±ıÁ ÂάÎ-¿ıÏ·Œ˘Ïfi˝›Î ŒıÕfl· ¿˘ÀÛ‹Î_ ¿·ÎÁ ±ı¿ÂfifiÎ ÁıÀ·‹ıLÀ ‹ÎÀı 13 ËΩfl fi˘fi-ÏÁÏÀ{fi ¿Î‹ÿÎfl˘fiı ÷ı±˘fiÎ ŒıÕfl·-VÀıÀ Àı¿Á ÏflŒoÕ «ı¿ ±Î’‰Î 30 Ï‹Ï·›fi Õ˘·fl «Ò¿‰‰Î Á_‹÷ ◊≥ Ë÷Ì. ¿o’fi̱ı ÷ı±˘fiÎ ‰ı÷fi‹Î_ √ıfl¿Î›ÿıÁfl flÌ÷ı ¿’Î÷ ¿flÌ Ë÷Ì. Áflfiαı ±ı ‰Î÷ ¿fl‰Î …ı‰Ì Ë÷Ì ¿ı ¤Îfl÷Ì› ±Î≥ÀÌ ¿o’fi̱˘ ¶ÎflÎ »ıS·Î ¿ıÀ·Î¿ ‰Ê˘˝‹Î_ …ı ±‹ıÏfl¿Ì ¿Î‹ÿÎfl˘fiı fi˘¿flÌ‹Î_ ’˛‰÷˝‹Îfi ‰ı÷fi ’fl flά‰Î‹Î_ ±ÎT›Î »ı. Ωı¿ı ¿˘Ó√˛ıÁfiÎ ÁP›˘, ±ıÀfia …fifl· …ıŒ ÁıÂLÁ±ı«-‰fi⁄Ì Ï‰{ÎfiÎ À̿οÎfl-±fiı ÀˇQ’ ’˘÷ı ’HÎ, ¤Îfl÷Ì› ±‹ıÏfl¿fi ÏÂZÎHÎÂÎVhÎÌ ±fiı ±ı«-‰fi⁄Ì Ï‰{ÎfiÎ ¿|fl À̿οÎfl ¿˘Ó√˛ıÁfi· fl˘fi ËÌflÎfiÌ …\⁄ÎfiÌfiı ‰‘ ›Îÿ flÎ¬Ì Â¿ı »ı. »ıS·Î ¿ıÀ·Î¿ ‰Ê˘˝‹Î_, fl˘fi ËÌflÎ ¤Îfl÷Ì› ±Î≥ÀÌ ¿o’fi̱˘ ’fl ±ı¿‘Îfl˘ Ë‹·˘ ¿flÌ flèÎÎ »ı, ±fiı

ωω‘ Œ˘fl‹˘‹Î_ ¿Ëı »ı ¿ı ±ı«-‰fi⁄Ì Ï‰{ÎfiÎ Ïfi›‹˘‹Î_ »À¿⁄Îfḻ˘ flËı·Ì »ı. ≥¿˘fi˘Ï‹¿ ’˘Ï·ÁÌ ≥LVÀÌÀ›À‹Î_ ·¬÷Ì ‰¬÷ı, ËÌflαı »HÎΉÀ ¿flÌ Ë÷Ì ¿ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ≥LŒ˘ÁÌÁ ±fiı ÀÌÁ̱ıÁ Á‘fi˝ ¿ıÏ·Œ˘Ïfi˝›Î ±ıÏÕÁfi (±ıÁÁÌ≥) “V¿ıLÕ·”‹Î_ Á_Õ˘‰Î›ı·Î Ë÷Î. ËÌflαı ±Î ⁄ı ¿o’fi̱˘ ¶ÎflÎ μ’›˘√‹Î_ ·ı‰Î‹Î_ ±Î‰÷Ì ›„@÷±˘ ⁄ËÎfl ’ÎÕÌ Ë÷Ì. ËÌflαı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ±ı«-‰fi⁄Ì ¿Î‹ÿÎfl˘fiı ±˘»\_ ‰ı÷fi «Ò¿‰‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. Ëη‹Î_ ±ı«-‰fi⁄Ì Ï‰{Î ’fl fi˘¿flÌ‹Î_ flάfiÎflÎ ¿Î‹ÿÎflfi_ ·CÎk΋ ‰ı÷fi 60 ËΩfl Õ˘·fl »ı. 2013‹Î_ ’HÎ, ¿LÁSÀŸ√ Œ‹˝ ±˘fi-ËıωÀ ¶ÎflÎ ¿flΛı·Î ±P›ÎÁ‹Î_ ÿÂνT›Î ‹…⁄, ±ıÁÁÌ≥fiÎ ÏfiWHÎÎ÷˘ ÁflıflΠ‰ÎÏÊ˝¿ ‹Ò‚ ’√Îfl 110446 Õ˘·fl ¿‹Î÷Î Ë÷Î. ‘ L››˘¿Û ÀÎ≥QÁı fi‰ıQ⁄fl 2015‹Î_ ËıÕ·Î≥fi ⁄fiÎ‰Ì Ë÷Ì ¿ı “¿ı‰Ì flÌ÷ı ±ÎμÀÁ˘ÏÁ*√ ¿o’fi̱˘ ω{Î ÏÁVÀ‹‹Î_ fl‹÷ fl‹ı »ı”, …ı‹Î_ ≥LŒ˘ÁÌÁ, ÀÌÁ̱ıÁ ±fiı ω’˛˘ …ı‰Ì ¿o’fi̱˘ ’˘÷ÎfiÎ CÎHÎÎ ¿Î‹ÿÎfl˘fiı ±I›_÷ ±˘»\_ ‰ı÷fi «Ò¿‰ı »ı ÷ıfi˘ CÎÀVŒ˘À ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘. fi‰Î≥fiÌ ‰Î÷ ±ı »ı ¿ı ¤Îfl÷Ì› ±Î≥ÀÌ ¿o’fi̱˘ ¤Ò÷¿Î‚fiÌ ¤Ò·˘‹Î_◊Ì ¿Â_ Â̬‰Î‹Î_ ÏfiWŒ‚ √≥ »ı. (ÁÏ…÷ flÎ…fi ’fl̬ ‰SÕÛ‰Î≥Õ ‹ÌÕÌ›ÎfiÎ ±ıÏ¿{¿›ÏÀ‰ ±ıÏÕÀfl »ı.)


ÎõÚþð±ëßí 24, 2017 February 24, 2017

5

´ìÜÃþõåÞÑ ÂÚß-±_Öß

±õÇ-äÞÚíÞð_ ±õÚíçíÑ Ûëìä ±õÇäÞÚí ßùÉÃëßØëÖë±ù±õ ±õÇ-äÞÚí ÀëÜØëßùÞõ ÀõËáð_ äõÖÞ ÇñÀääð_ ½õ´±õÑ åë ÜëËõ ÕþäÖýÜëÞ äõÖÞ ÜèkäÞð_ Èõ ç TÝäçëÝÜë_ ±õÇ-äÞÚí ÞùÞ³ìÜÃþLËÞõ ÞùÀßíÜë_ ßëÂäë ÜëÃÖë ßùÉÃëßØëÖë±ù±õ ìÍÕëËóÜõLË ±ùÎ áõÚß

Âë

Üë³Àá dáäëÞí

ÍõìäÍ ±õÇ. ÞëÇÜõÞ

áðÍÀë ì{ÜùäÇëÀ

(Íí±ù±õá)Üë_ Îë´gáà Àßäð_ ÕÍõ Èõ ±Þõ áõÚß ÀãLÍåÞ ±õãMïáÀõåÞ (±õáçí±õ) Üõâääð_ ÕÍõ Èõ. ±õáçí±õÜë_, ÀëÜØëßùÞí ç_AÝë, ±ù@ÝðÕõåÞá @áëìçìÎÀõåÞ Àõ ÉõÜë_ ±õÇ-äÞÚíÞõ ßùÉÃëßí ±ëÕäëÞí èùÝ, äõÖÞØß ±Þõ À´ ÕìßãV×ìÖÜë_ Ûëìä ±õÇ-äÞÚí ÞùÞ³ìÜÃþLËÞõ ßùÉÃëßí ±ëÕäëÞí Èõ Öõ ìäÃÖù áÂäí ÕÍõ Èõ. ±ë µÕßë_Ö, ßùÉÃëßØëÖë±õ ±õ ½õÍä_ð ÕÍõ Èõ Àõ, ±õÇ-äÞÚí ßùÉÃëßíÞë çÜÝ ØßìÜÝëÞ ÚõÜë_×í Éõ äÔð èùÝ ÖõÑ 1. Çùyç TÝäçëÝ ÜëËõ áëÝÀëÖ ±Þõ çÜëÞ ±ÞðÛä ÔßëäÖë ÖÜëÜ ±LÝ ÀëÜØëßùÞõ ßùÉÃëßØëÖë ¦ëßë ÇñÀäëÝõáí äëVÖìäÀ äõÖÞÀZëë, ±×äë 2. ßùÉÃëßÞë ìäVÖëßÜë_ ±ù@ÝðÕõåÞá @äùìáìÎÀõåÞ ÜëËõ ÕþäÖýÜëÞ äõÖÞØß, ±ùÎß Àßõ Èõ, ±Þõ ±ùÎß Àßåõ. ÕþäÖýÜëÞ äõÖÞ ÇñÀääëÞí Éwß ÕÍõ, IÝëßõ äõÖÞ ÕþäÖýÜëÞ äõÖÞÞ_ð 100 ËÀë èùäð_ ½õ´±õ. ÕþäÖýÜëÞ äõÖÞ ³ìEÈÖ ßùÉÃëßÞë ZëõhëÜë_ ±ù@ÝðÕõåÞá @áëìçìÎÀõåÞ ÜëËõ Þyí ×ëÝ Èõ ±Þõ Öõ ±õáçí±õ Îë´ìá_ÃÞë çÜÝõ Þyí Àßäð_ ½õ´±õ. ìÞÝÜùÞí ÉwìßÝëÖ ÜðÉÚ, ÕþäÖýÜëÞ äõÖÞ lõWÌ µÕáOÔ ÜëìèÖí Õß ±ëÔëìßÖ èùÝ Èõ. ßùÉÃëßØëÖë Éwßí äõÖÞ ÇñÀääëÜë_ ìÞWÎâ ½Ý Öù Öõ äõÖÞÞù ÖÎëäÖ (Éõ ÇñÀääð_ ½õ´±õ Öõ äõÖÞ ±Þõ Éõ ÂßõÂß ÇñÀäëÝð_ Èõ Öõ äõÖÞÞí äEÇõÞù ÖÎëäÖ) ÕëÈù ±ëÕäë ÉäëÚØëß Èõ. ÕþäÖýÜëÞ äõÖÞ Àáõã@Ëä ÚëÃõý³ìÞ_à ±õÃþíÜõLË ¦ëßë ìÞÔëýìßÖ èùÝ Èõ, Éõ ìÞÔëýìßÖ ßùÉÃëßÞë V×âõ TÝäçëÝÞõ ±ÞðáZëíÞõ èùÝ Èõ. ½õ ½õÚ ±ùÎß TÝäçëÝ ÜëËõ èùÝ Éõ çíÚí±õ ¦ëßë ±ëäßí áõäëÝõáí Þ èùÝ ±Þõ ßùÉÃëßØëÖë Éõ Öõ ZëõhëÜë_ äÖýÜëÞ äõÖÞ Þyí Àßäë çäõýZëHë ±×äë ìäÞ_Öí Õñßí ÕëÍäëÞí Õç_ØÃí Þ ÀßÖë Þ×í, IÝëßõ OÝðßù ±ùÎ áõÚß VËõìËãVË@çÞë äõÖÞ CëËÀÞù çäõý ßùÉÃëßØëÖëÞí ½õÚ ±ùÎß çë×õ ½õÍëHëÜë_ ÕþäÖýÜëÞ äõÖÞ Þyí Àßäë ÜëËõ µÕÝùÃÜë_ áõäù ½õ´±õ. ½õÀõ ßùÉÃëßØëÖë±ù±õ èùtëÞë_ äHëýÞù ½âäí ßëÂäë_ ±Þõ çëÇäí ßëÂäë_ Éwßí Þ×í, ìÞÝÜù ÜðÉÚ ßùÉÃëßØëÖë±õ ØVÖëäõÉÞí ÞÀá ßëÂäí ±Þõ çëÇääí Éwßí Èõ, ÉõÞù ßùÉÃëßØëÖë TÝäçëÝ ÜëËõ ÒÕþäÖýÜëÞ äõÖÞÓ ÕþV×ëìÕÖ Àßäë µÕÝùà Àßõ Èõ, Éõ ±õÇ-äÞÚí ÞùÞ³ìÜÃþLË ÜëÃÖë èùÝ Èõ. ±ë ÜëìèÖí ½èõß ÉÞÖëÞõ ±×äë ìäÞ_ÖíÞë ±ëÔëßõ Íí±ù±õáÞõ µÕáOÔ ×ëÝ ±×äë ±õLÎùçýÜõLË ±õ@åÞ çë×õÞë ½õÍëHëÜë_ µÕáOÔ ×ëÝ ÖõÜ Àßäð_ ½õ´±õ. ßùÉÃëßØëÖë Õëçõ ÕùÖëÞë äõÖÞ ÕþÜëìHëÖ ØVÖëäõ½õÞë çÜ×ýÞÜë_ ÝùBÝ ØVÖëäõÉ Èõ Àõ Þìè ±õ Þyí Àßäë ±õÇ-äÞÚí ÞùÞ³ìÜÃþLË ìä{ëÞð_ ç_ÇëáÞ ÀßÖë ÎõÍßá ìÞÝÜùÞõ ±õÍìÜìÞVËÿõËß ±Þõ äõÉ ±õLÍ ±äß ìÍìä{ÞÞí Éwß ÕÍõ Èõ. ÕþäÖýÜëÞ äõÖÞ Þyí Àßäë ìÚÞèÝëÖ ±×äë ±ÕñßÖë ØVÖëäõ½õ èùÝ, ±×äë ½õ ßùÉÃëßØëÖë ±õ Øåëýääë çZëÜ Þ èùÝ Àõ ÕþäÖýÜëÞ äõÖÞ äöÀãSÕÀ ™ëùÖ ¦ëßë Þyí ×ëÝ Èõ, Öù ÕþäÖýÜëÞ äõÖÞ Üõâääë ±õÍìÜìÞVËÿõËß Íí±ù±õáÞë ìèVçëwÕ ±õQMáùÝÜõLË

±õLÍ ËÿõìÞ_à ±õÍìÜìÞVËÿõåÞ (³Ëí±õ)Þù ç_ÕÀó Àßí åÀõ Èõ. ±õÀ äëß ³Ëí±õ ÕþäÖýÜëÞ äõÖÞ Õñßïð_ ÕëÍõ, ±Þõ ±õÍìÜìÞVËÿõËß, ½õ ±õÇ-äÞÚí ßùÉÃëßØëÖë ¦ëßë ±ë ÕþÀëßÞë_ äõÖÞ ÇñÀääëÜë_ Û_à ×ëÝ Öù ÖõÞë ±ëÔëßõ Öõ ÕëÈ\_ ÇñÀääë ÜëËõ Ú_ÔëÝõáë Èõ. ìÞÝÜù Ü_É^ßíÞõ ±ëÔíÞ èùäë ½õ´±õ. ³Ëí±õ Éõ Þyí Àßõ Èõ Öõ ±õäù ìäÀSÕ èùÝ Èõ Éõ ±õÍìÜìÞVËÿõËß ÕùÖëÞí ÖÕëçÜë_ µÕÝùà Àßí åÀõ Èõ. ±ë ìäÀSÕÞù ±õÍìÜìÞVËÿõËçý ÖÕëç ØßìÜÝëÞ ÛëBÝõ É µÕÝùà ÀßÖë èùÝ Èõ. ÝùBÝ ØVÖëäõ½õ ¦ëßë ½õ ßùÉÃëßØëÖë çÜ×ýÞ ±ëÕäëÜë_ ìÞWÎâ ½Ý Àõ Àõäí ßíÖõ ÕþäÖýÜëÞ äõÖÞ ÀZëë Þyí Àßí Èõ, ÀëÜØëßÞõ Çùyç äõÖÞ ÀZëë ÜðÉÚ ÝùBÝ ßíÖõ äÃaÀòÖ ÀßäëÜë_ ±ëTÝë Èõ Àõ Þìè Öõ Þyí Àßäë ±õÍìÜìÞVËÿõËß ±õÇ-äÞÚí ìÕìËåÞÞí Ü_É^ßí ÜëËõ ÝðÞë³ËõÍ VËõËç ±õLÍ ìçìË{ÞìåÕ çìäýçíç (Ýð±õççí-±ë³±õç)Üë_ çÚìÜË ÀßëÝõáë ±õQMáùÝßÞù áõËß ±ùÎ çÕùËó ±Þõ ±ë³-129 ÎùQçýÞù µÕÝùà Àßí åÀõ Èõ. ³Ëí±õ èùtë ÜëËõ ÝùBÝ äõÖÞ ÀZëë Þyí Àßäë ÜëËõ ÜëÃýØåýÞ ±ëÕõ Èõ. áõäá-äÞ äõÖÞØßù åw±ëÖÞë ±×äë Õþäõå ÀZëëÞë ÀëÜØëßùÞí ½õÚ ±ùÎßÞõ ±ëÔíÞ èùÝ Èõ, ÉõÜÞõ TÝäçëÝÞí çÜÉ èùÝ. áõäá-Ë< äõÖÞØßù @äùìáÎëÝ ÀëÜØëßù ÜëËõ ½õÚ ±ùÎßÞõ ±ëÔíÞ èùÝ Èõ, ÉõÜÞí Õëçõ çëßïð_ ìåZëHë ±Þõ ±ÞðÛä èùÝ ±Þõ TÝäçëÝÞí çëßí çÜÉ èùÝ. áõäá-×þí äõÖÞØßù ±ÞðÛäí ÀëÜØëßùÞí ½õÚ ±ùÎßÞõ ±ëÔíÞ èùÝ Èõ, ÉõÜHëõ çëßí ìÍÃþí Üõâäí èùÝ ±Þõ TÝäçëÝÞ_ð ìäåëâ iëëÞ, VÕõìåÝá ãVÀá èùÝ. ßùÉÃëßØëÖë±ùÞí ½õÚ ±ùÎßÜë_ ÀõËáëÀ åOØù µÕÝùÃÜë_ áõäëÝõáë èùäë ½õ´±õ, Éõ×í AÝëá ±ëäõ Àõ Öõ ±ÞðÛäí ÀëÜØëß Èõ. Éõäë Àõ áíÍ (áíÍ ±õÞìáVË), ìçìÞÝß (ìçìÞÝß ÕþùÃþëÜß), èõÍ (èõÍ Þçý) åOØù Øåëýäõ Èõ Àõ áõäá-×þí äõÉ KÝëÞÜë_ áõäëäð_ ½õ´±õ. áõäá-Îùß äõÖÞØßù µEÇ-VÕÔëýIÜÀ ÀëÜØëßù ÜëËõ ±Üáí Èõ, ÉõÜÞí Õëçõ TÝäçëÝÞù ÕñßÖù ±ÞðÛä èùÝ, ÀëÜÃíßíÞõ ±ÞðáZëíÞõ ÝùÉÞë CëÍí å@Ýë èùÝ, VäÖ_hë ±ëÀëßHëí, Õç_ØÃí, ÜùìÍìÎÀõåÞ Àßí åÀÖë èùÝ, ÔëßëÔùßHëù ÕþÜëHëõÞí Õþì¿Ýë±ù ±Þõ Ëõã@ÞÀù äÃõßõ ÚëÚÖõ ìÞHëýÝù á´ å@Ýë èùÝ. áõäáÎùß ÀëÜØëßù ÜõÞõÉÜõLË Õß ÀëÚñ ßëÂí åÀõ Èõ ±×äë çðÕßäë³{ßÞí ÛñìÜÀë Àõ ÉäëÚØëßí ±Øë Àßõ Èõ. äõÖÞ ÀZëë±ù ÜëËõ Àõäí ßíÖõ ±ß° Àßí åÀëÝ Èõ Öõ ìäåõ äÔð çÜÉäë ÞùÀßíÞë èùtëÞð_ µØëèßHë KÝëÞÜë_ ßëÂù, ÉõÞë ÜëËõ Úõ äæý×í äÔð ±ÞðÛä ±×äë ÜëVËçý ìÍÃþíÞí Éwß ÕÍõ Èõ. µÕßù@Ö ÜëÃýØìåýÀëÞõ KÝëÞÜë_ ßëÂí, ßùÉÃëß-ØëÖë±õ áõäá-Ë< ±×äë µEÇ ÕþäÖýÜëÞ äõÖÞØßÞù µÕÝùà Àßäù ½õ´±õ. ßùÉÃëßØëÖë±õ ±õÇ-äÞÚí ÀëÜØëßÞõ ÞùÀßí±õ ßëÂäë ÜëËõ äëVÖìäÀ äõÖÞ×í äÔð äõÖÞ ±×äë ÕþäÖýÜëÞ äõÖÞ ÇñÀääð_ Éwßí Èõ. ½õ ÕþäÖýÜëÞ äõÖÞ ÇñÀääð_ èùÝ Öù, äõÖÞ ÕþäÖýÜëÞ äõÖÞÞë 100 ËÀë èùäð_ ½õ´±õ. Ûëìä ±õÇ-äÞÚí ßùÉÃëßØëÖë±õ ±Ãëµ ±õ KÝëÞÜë_ ßëÂäð_ ½õ´±õ Àõ Öõ Ûëìä ±õÇäÞÚí ÀëÜØëßùÞõ äõÖÞ ±ëÕõ Èõ Àõ Öõ äëVÖìäÀ ±×äë ÕþäÖýÜëÞ äõÖÞ ÉõËáð_ Èõ Àõ Þìè. ÕþäÖýÜëÞ äõÖÞ ±ëÕÖí äÂÖõ ßùÉÃëßØëÖë±õ ½õÚ ±ùÎßÞù ÕþÀëß KÝëÞÜë_ áõäù ½õ´±õ. ±ë ±_Ãõ äÔð ÜëìèÖí ÜëËõ ÖÜõ ±Üëßë ³ìÜÃþõåÞ ±õLÍ ÞõåÞìáËí áùÝçý ±×äë ±õËÞa{ çë×õ äëÖ Àßí åÀù Èù, ÞëÇÜÞ dáäëÞí ì{ÜùäõÀ (±õÞÕí{õÍ) áù ÃþðÕ, Õí. çí.Þù ´-Üõ³á info@visaserve.com Õß ç_ÕÀó Àßí åÀù Èù ±×äë 201-670-0006 (107) Õß ÎùÞ Àßí åÀù Èù.

THE B ANAD LAW OF F IC E S , P .C . U.S . IMMIGR ATION AND NATIONALITY LAW

D E V@ B ANAD LAW .C OM

W W W .B ANAD LAW .C OM

P HONE : 7 1 8 -3 6 1 -5 9 9 9 • F AX: 7 1 8 -9 3 7 -1 2 2 2 USA OFFICE

Dev Banad Viswanath, Esq

18 E. 41 Street, 6th Floor (between 5th Ave and Madison Ave) New York, NY 10017

INDIA OFFICE

Banad Immigration The Barton Centre, 5 th floor, Suite # 510 84 M.G.Road, Bangalore, 560001, INDIA US-India Tel Line- 001-718-766-8606 Tel : 08030893291, Fax:08030893293

Law Offices of

GOPAL T. KUKREJA

Attorney at Law 5 3 C o l o n y L a n e , S y o s s e t , N Y 11 7 9 1

Ph: 212 594 0977 / Cell:516 476 1139 Family & Employment Immigration, Deportations, Appeals to BIA Circuit Courts, Business & Real Estate Closings, Divorce, Incorporation & Contracts, Wills, Landlord-Tenant, Personal Injury & Litigations.

FREE CONSULTATION

-Ñ ³ìÜÃþõåÞÞõ áÃÖí ÜØØ ÜëËõ ç_ÕÀó Àßù Ñ-

☛ ±ÜõìßÀÞ ±Þõ ÀõÞõÍí±Þ ³ìÜÃþõåÞÜë_ ØßõÀ ÕþÀëßÞí ÜØØ ☛ ±ÜõìßÀÞ ìçìË{ÞìåÕ ±Þõ ÃþíÞÀëÍó ÜõâääëÜë_ ÜØØ ☛ ±Üõ ÕëçÕùËó çìäýç ÕHë Õñßí ÕëÍí±õ Èí±õ ☛ çùUÝá ìç@ÝðìßËí èõSÕ ☛ ÎùßõÞ ìÍÃþí ³äõSÝð±õåÞ (±_Ãþõ°) ☛ ÛëæëÀíÝ ±ÞðäëØ  (ØßõÀ ÕþÀëßÞí ÛëæëÜë_×í) ☛ ±ÜõìßÀëÞí ÀùáõÉ/ÝðìÞäìçýËíÜë_ Õþäõå ☛ ìÚ{Þõç ÜëËõ ³ãLÍÝë×í ÜëHëç Úùáëäí åÀù Èù.

ç_ÕÀó ÀßùÑ 718-445-2790 ±×äë visit www.DEGREEEVALUATION.com

LAW OFFICES OF

ROBERT A. MURTHA, Jr.

All Immmigration work including H1-B, Labor Certification and Work Authorisation, Bankruptcy, Divorces

401 Broadway, Suite 203 New York, NY 10013

Tel : (212) 966-6906

(Mon-Fri 10-5; Sat. 1-5) (admitted to New York & Federal Court)

To Advertise Contact :

Tel: 212-675-7515


February 24, 2017

6

Œı⁄˛±ÎflÌ 24, 2017

±‹ıÏfl¿Î

L››˘¿Û‹Î_ ¤Îfl÷Ì› ÿÒ÷ΉÎÁ‹Î_ ≥LÀflfiıÂfi· eÕ-Œı„VÀ‰· ›˘Ω›˘ L››˘¿Û— ‘ Á˘ÁΛÀÌ ±˘Œ Œ˘flıfi ¿˘LÁSÁ (±ıÁ±˘±ıŒÁÌ), L››˘¿Û «ıMÀfl ¶ÎflÎ L››˘¿Û„V◊÷ ¤Îfl÷Ì› ¿˘LV›·ıÀ …fifl·fiÎ ÁË›˘√◊Ì fi‰‹Ì Œı⁄˛±Îfḻı ¿˘LV›·ıÀfiÎ Á_¿<·‹Î_ ≥LÀflfiıÂfi· eÕ Œı„VÀ‰·fi_ ±Î›˘…fi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_. ≥LÀflfiıÂfi· eÕ Œı„VÀ‰· ÿflÏ‹›Îfi 25◊Ì ‰‘Îflı ÿı¢±ı ’˘÷ÎfiÎ T›_…fi˘ ±fiı Á_V¿ÚÏ÷fi_ ’˛ÿ½fi ¿›* Ë÷_. ≥LÀflfiıÂfi· eÕ Œı„VÀ‰·‹Î_ ‹ıfiËÀfifiÎ ⁄fl˘ ’˛ıÏÁÕLÀ √ı· ⁄˛‰fl, ⁄˛¿·Ìfi ⁄fl˘ ÕıM›ÀÌ ’˛ıÏÁÕLÀ ÕΛfiÎ flı≥fiÎ ±fiı ÏÕM·˘‹ıÏÀ¿ ¿˘MÁ˝fiÎ ÁP›˘ ±fiı «Ò_ÀΛı·Î ÁkÎΉ΂α˘ ÁÏË÷ ‹˘ÀÌ Á_A›Î‹Î_ fiÎ√Ïfl¿˘ μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. ±Î ’˛Á_√ı L››˘¿Û„V◊÷ ¤Îfl÷Ì› ¿˘LÁ· …fifl· fl̉Π√Î_√·Ì ÿÎÁı ‹Ëı‹Îfi˘fiı ±Î‰¿Îfl ±ÎM›˘ Ë÷˘, …›Îflı ±ıÁ±˘±ıŒÁÌfiÎ ’˛ıÏÁÕLÀ ±fiı ¿˘·_Ï⁄›ÎfiÎ ¿˘LÁ· …fifl· ‹ÎÏfl›Î ≥ÁÎ⁄ı· fiÌÀ˘ ΩflÎÏ‹·˘±ı ’˛ÎÁ_√Ì¿ ’˛‰«fi ±ÎM›_ Ë÷_. ≥LÀflfiıÂfi· eÕ Œı„VÀ‰·‹Î_ ¤Î√ ·ıfiÎflΠωω‘ ÿı¢‹Î_◊Ì ±Î‰ı·Î ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ …^◊˘±ı μ’„V◊÷ fiÎ√Ïfl¿˘fi_ ‹fi˘fl_…fi ¿›* Ë÷_. fiÎ√Ïfl¿˘±ı Œı„VÀ‰·‹Î_ ωf‰¤flfiÎ V‰ÎÏÿWÀ T›_…fi˘fi˘ V‰Îÿ ‹ÎH›˘ Ë÷˘. (Á˙…L›— “ÿıÁÌ À˘¿”)

fi‰‹Ì Œı⁄˛±Îfḻı ¤Îfl÷Ì› ÿÒ÷ΉÎÁ ¶ÎflÎ ›˘Ω›ı·Î ≥LÀflfiıÂfi· eÕ Œı„VÀ‰·‹Î_ L››˘¿Û„V◊÷ ¤Îfl÷Ì› ¿˘LÁ· …fifl· fl̉Π√Î_√·Ì ÿÎÁ (‰E«ı) ÁÎ◊ı Á˘ÁΛÀÌ ±˘Œ Œ˘flıfi ¿˘LÁSÁ, L››˘¿Û «ıMÀflfiÎ ÁP›˘ fi…flı ’Õı »ı. (Œ˘À˘Á˙…L›— ¤Îfl÷Ì› ÿÒ÷ΉÎÁ, L› ›˘¿Û)

≥LÕÌ›fi Ï⁄{fiıÁ ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfi ¶ÎflÎ “fi˘ ›˘fl flÎ≥À˚Á” ÁıÏ‹fiÎflfi_ ±Î›˘…fi L›…ÁafiÎ ±ıÏÕÁfi‹Î_ ÀÌ‰Ì ±ıÏ›ΠVÀ<ÏÕ›˘‹Î_ ±ÎÃ‹Ì Œı⁄˛±Îfḻı ·Ì√· ’˘Ï·ÁÌ √˛’ ‘ ≥LÕÌ›fi Ï⁄{fiıÁ ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfi (±Î≥⁄̱ı) ¶ÎflÎ Ï⁄fi-flÎ…¿Ì› ±fiı ˆZÎÏHο ’ÏflÁ_‰Îÿfi_ ±Î›˘…fi ¿flΛ_ Ë÷_. (Œ˘À˘Á˙…L›— ±Î¥⁄̱ı)

±ıÏÕÁfi— ÷Î…ı÷flfiÎ ◊˘ÕÎ ±Ã‰ÎÏ՛ΠÿflÏ‹›Îfi ·CÎ‹÷Ì ±fiı ‰ÁÎË÷Ì Á‹ÿΛ˘ ¶ÎflΠωω‘ Á‰Î·˘ ±fiı ’˘÷Îfiı Á_⁄_Ï‘÷ ⁄Î⁄÷˘ ±_√ıfiÎ Á‰Î·˘ μÃΉ‰Î‹Î_ ±ÎT›Î »ı. ±Î Á‹V›Î±˘fiı μ¿ı·‰ÎfiÎ ’˛›ÎÁw’ı ›…ÁafiÎ ±ıÏÕÁfi‹Î_ À̉Ì

±ıÏ›ΠVÀ<ÏÕ›˘‹Î_ ±ÎÃ‹Ì Œı⁄˛±Îfḻı ·Ì√· ’˘Ï·ÁÌ √˛’ ‘ ≥LÕÌ›fi Ï⁄{fiıÁ ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfi (±Î≥⁄̱ı) ¶ÎflÎ Ï⁄fi-flÎ…¿Ì› ±fiı ˆZÎÏHο ’ÏflÁ_‰Îÿfi_ ±Î›˘…fi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_. ±Î ’ÏflÁ_‰Îÿ‹Î_ ·√¤√ 200◊Ì ‰‘ fiÎ√Ïfl¿˘

ËÎ…fl flèÎÎ Ë÷Î. Ï‹Õ·Áı¿Á ¿ÎμLÀÌ ’˛˘ÏÁ¿›Àfl ±ıLÕ% ¿ıflÌ ±fiı Ï‹Õ·Áı¿Á ¿ÎμLÀÌ «ÌŒ ±˘Œ ÏÕÀı¿ÏÀTÁ √ıflÎÕÛ ‹ı¿±ı·Ìfl ΩıÕΛΠË÷Î, …ı±˘±ı Á‹ÿΛfiı ·√÷Ì fiÌÏ÷±˘fiÎ ’˛›ÎÁ˘ ωÂı ««Î˝ ¿flÌ Ë÷Ì. ¿ÎμLÀÌ

’˛˘ÏÁ¿›Àflı ‰ÁÎË÷Ì-·CÎ‹÷Ì Á‹ÿΛ˘ ±fiı V◊ÎÏfi¿ ·˘ ±ıLŒ˘Á˝‹ıLÀ ‰E«ıfiÎ ‹ËI‰’ÒHν Á_⁄_‘˘ ’fl ¤Îfl ‹¿›˘ Ë÷˘. «ÌŒ ‹ı¿±ı·Ìflı Ï‹Õ·Áı@Á ¿ÎμLÀÌ‹Î_ ÁÎμ◊ ±ıÏ›fi ±‹ıÏfl¿fi ±fiı ±L› ·CÎ‹÷Ì μ‹ıÿflΉ˘fiÌ Ïfi‹b¿ ¿fl‰ÎfiÎ V◊ÎÏfi¿ ·˘ ±ıLŒ˘Á˝‹ıLÀfiÎ ’˛›ÎÁ˘ ωÂı ’HÎ ««Î˝ ¿flÌ Ë÷Ì. ¿ÎμLÀÌ ’˛˘ÏÁ¿›ÀflfiÎ ’˛ı{LÀıÂfi ’»Ì, ‰¿Ì·˘fiÌ ’˛Ï÷„WÃ÷ ’ıfi·ı fiÎ√Ïfl¿˘fiÎ ¿Î›ÿÎ ±fiı Ëy˘ ωÂı ««Î˝ ¿flÌ Ë÷Ì. ±Î ’ıfi·‹Î_ ‰¿Ì·˘ ±ıËÁÎfi «˙‘flÌ, ¿<HÎη ÂÎË, ±V‹Î ‰ÎflÁÌ ±fiı ’fiÌ÷Î ±‹Ìfifi˘ Á‹Î‰ı ◊÷˘ Ë÷˘. ±Î≥⁄̱ı ·Ì√· ’ıfi·fi_ Á_«Î·fi ±ıÀfia ¤Îωfi ΩfiÌ ¶ÎflÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_. ±Î ¿Î›˝ø‹fiı L›…Áa ÁÎμ◊ ±ıÏ›fi ⁄Îfl ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfi ±fiı L›…Áa ‹„V·‹ ·˘›Á˝ ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfifi˘ ÁË¿Îfl ‹Y›˘ Ë÷˘. ’ÏflÁ_‰Îÿ‹Î_ μ’„V◊÷ fiÎ√Ïfl¿˘ ¶ÎflÎ ’Ò»‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Î Á‰Î·˘fiÎ …‰Î⁄ ±Î≥⁄̱ı ·Ì√· ’ıfi·ı ±ÎM›Î Ë÷Î. (Á˙…L›— “ÿıÁÌ À˘¿”)

≥LÕ˘ ±‹ıÏfl¿fi ÏÁÏfi›fl ÏÁÏÀ{fi ÁıLÀfl ±˘Œ L› ›˘¿Û‹Î_ ±Îfl˘B›·ZÎÌ ‰Î÷ν·Î’

≥LÕ˘ ±‹ıÏfl¿fi ÏÁÏfi›fl ÏÁÏÀ{fi ÁıLÀfl ±˘Œ L› ›˘¿Û‹Î_ Õ˘. Ïÿ·Ì’¤Î¥ Õ˘@Àflfi˘ ±Îfl˘B›fiı ·√÷Î ’˛ffi˘fi_ ±ÎK›Î„I‹¿ º„WÀ±ı ±‰·˘¿fi, K›Îfi, ¿Áfl÷ ±fiı ±ÎËÎflfiÌ ±Îfl˘B› ’fl Ë¿ÎflÎI‹¿ ±Áfl˘ ωÂı ±fiı Õ˘. ÿÌÏ’¿Î⁄Ëıfi Õ˘@Àflfi˘ ⁄Ëıfi˘fiÎ V‰ÎVJ›-÷Ï⁄›÷ ωÂı ‰Î÷ν·Î’ ›˘Ω›˘ Ë÷˘. ⁄LÔfiı ÷⁄Ì⁄˘fi_ e·ËÎfl◊Ì ÁL‹Îfi ◊›_ Ë÷_. Õ˘. ÿÌÏ’¿Î⁄Ëıfi Õ˘@Àfl ’˛‰«fi ±Î’Ì flèÎÎ_ »ı.

L› ›˘¿Û— ≥LÕ˘ ±‹ıÏfl¿fi ÏÁÏfi›fl ÏÁÏÀ{fi ÁıLÀfl ±˘Œ L› ›˘¿Û‹Î_ Õ˘. Ïÿ·Ì’¤Î¥ Õ˘@Àflfi˘ ±Îfl˘B›fiı ·√÷Î ’˛ffi˘fi_ ±ÎK›Î„I‹¿ º„WÀ±ı ±‰·˘¿fi, K›Îfi, ¿Áfl÷ ±fiı ±ÎËÎflfiÌ ±Îfl˘B› ’fl Ë¿ÎflÎI‹¿ ±Áfl˘ ωÂı ±fiı Õ˘. ÿÌÏ’¿Î⁄Ëıfi Õ˘@Àflfi˘ ⁄Ëıfi˘fiÎ V‰ÎVJ›-÷Ï⁄›÷ ωÂı ‰Î÷ν·Î’ ›˘Ω›˘ Ë÷˘. Á_V◊ÎfiÌ ’¬‰ÎÕÌ› ⁄ıÿ ‰S·¤ ˢ·‹Î_ ›˘Ω¥ Ë÷Ì, …ı‹Î_ Ïfifl_…fiÎ⁄Ëıfi ÂÎË, ‹Ì÷Î⁄Ëıfi ‘ÎÏfl›Î ±fiı Ëı‹Î⁄Ëıfi ÂÎËı ’˛Î◊˝fiÎ ¿flÌ Ë÷Ì. Õ˘.

Ïÿ·Ì’¤Î¥fi_ Á_V◊ÎfiÎ ÁP› ±Â˘¿¤Î¥ ÂıÃı ’W’√E»◊Ì ±Ï¤‰Îÿfi ¿›* Ë÷_. Õ˘. Ïÿ·Ì’¤Î¥±ı …HÎÎT›_ ¿ı 50 ‰Ê˝◊Ì ‰‘ ‰›fiÎ ·˘¿˘±ı ÿfl ‰Êı˝ ›fl˘·˘Ï…¿· ’˛˘VÀıÀfiÌ ÷’ÎÁ ¿flΉ‰Ì Ωı¥±ı. ’Ïfl‰Îfl‹Î_ ¿˘¥fiı ’˛˘VÀıÀ ¿ıLÁfl ˢ› ÷˘ ’HÎ ◊¥ ¿ı »ı. ÷ı‹HÎı ˢ‹˘˝LÁfi_ ‹Ëk‰ Á‹ΩT›_ Ë÷_ ±fiı ˢ‹˘˝LÁfi_ ’˛‹ÎHÎ Ω‚‰Ì flά‰Î ¿›Î μ’Λ˘ ¿fl‰Î ÷ıfiÌ Á‹… ±Î’Ì Ë÷Ì. Õ˘. ÿÌÏ’¿Î⁄Ëıfifi_ Õ˘. fiÏ·fiÌ⁄Ëıfiı V‰Î√÷ ¿›* Ë÷_. Á_V◊ÎfiÎ ’˛‹¬ ‹¿<_ÿ¤Î¥ ‹Ëı÷αı

ÿÌÏ’¿Î⁄Ëıfifi˘ ’Ïfl«› ±ÎM›˘ Ë÷˘. Ïÿ·Ì’¤Î≥ ±fiı ÿÌÏ’¿Î⁄Ëıfi ⁄LÔfiı ≥LÀflfiıÂfi· ω{fifiÎ_ ŒÎμLÕfl »ı. ÷ı‹HÎı ‰ˆÏÿ¿ ‘‹˝fiÎ Á_¢‘fifiı ·√÷Ì ÁΛLÁ ±ıLÕ Àı@fi˘·˘Ï…¿· ωʛfiÎ_ 15 ’V÷¿˘ ·A›Î_ »ı. Õ˘. ÿÌÏ’¿Î⁄Ëıfiı ‹Ï˷α˘fiı ·√÷Ì Ï‰Ï‰‘ ±Îfl˘B› Á_⁄_Ï‘÷ Á‹V›Î±˘fiÌ ‹ÎÏË÷Ì ±Î’Ì ««Î˝ ¿flÌ Ë÷Ì. ÷ı‹HÎı Ïfi›Ï‹÷ flÌ÷ı ⁄˛ıVÀfiÌ ÷’ÎÁ ¿flΉ‰Î …HÎÎT›_ Ë÷_, …ı◊Ì ¿ıLÁfl ◊÷_ ±À¿Î‰Ì ¿Λ »ı. ≥Lƒ‰ÿfi¤Î¥ ÂÎË ¶ÎflÎ ‰ı·ıLÀÎ≥fi Õı ÏfiÏ‹kÎı ·Bfi∞‰fifiÎ_ 50 ‰Ê˝ ’ÒflÎ_

¿fl÷Î_ ¤Î¥⁄Ëıfi˘±ı fi΋ fi˘Ó‘Ή‰Î ±_√ı, ≥L¿‹Àı@Á ¤fl‰Î ±_√ı, 17‹Ì ‹Î«˝fiÌ ‰˛… ±fiı ¿ıÏÁfi˘fiÌ ÏÀˇ’ ±_√ı ‹ÎÏË÷Ì ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. ±Î ‰¬÷ı fi‰Î » ÁP›˘ Á_V◊΋Î_ μ‹ıflΛΠ»ı. «Î· ‹ÎÁ‹Î_ ±Î‰÷Î ÁP›˘fiÎ …L‹Ïÿfi ±fiı ·BfiÏÿfifiÌ μ…‰HÎÌ ÏfiÏ‹kÎı …ı ÷ı ÁP›˘fiı ’W’√E» ±’˝HÎ ¿flΛΠË÷Î. ·Z‹HΤΥ ’Àı·ı Á˙fiı Â¤ıE»Î ’ÎÃ‰Ì Ë÷Ì. (‹ÎÏË÷ÌÁ˙…L›— ·Z‹HΤΥ ’Àı· ±fiı Œ˘À˘Á˙…L›— fiflıLƒ¤Î¥ «˘¿ÁÌ)


CN Travel-Emirates

ÎõÚþð±ëßí 24, 2017 February 24, 2017

7

Leading Retailer in Western United States Since 1982

SPECIAL SALE FARES on BUSINESS CLASS to Indian subcontinent. Now Flying from LAX, SFO, SEA, HOU, DFW, BOS, WAS, CHI & JFK

www.cntravel.com 18102 Pioneer Blvd., Ste 103, Artesia, CA 90701 To book your seats, contact C.N. Travel

Suites

Business Class

email: info@cntravel.com

Call Toll Free:

Economy Class

1-888-782-5868

Read ePapers at gujarattimesusa.com epaper.newsindia-times.com epaper.desitalk.com epaper.desitalkchicago.com

To advertise in GUJARAT TIMES call: 212-675-7515 fax: 212-675-7624


February 24, 2017 Ă&#x17D;ĂľĂ&#x161;Þð¹ÍĂ&#x;Ă­

8

¹þç. ¹þĂ&#x17E;. Ă&#x2039;ÿÍäþå ¹þLĂ? Ă&#x2039;<çý Ă&#x2030;Ăľ@çĂ&#x17E; èÍ´Ă&#x2039;Ýç LĂ?Ă° Ă?ĂšĂ&#x20AC;Ăł Ă&#x201A;ĂŤĂ&#x2013;Ăľ ĂĽw Ă&#x2014;Ă?þå Ă&#x2022;ĂšĂ&#x2013;ĂŤĂ&#x17E;Ă­ Ă&#x2039;ÿÍäþå ¹þĂ&#x2030;LçíĂ&#x17E;Ă­ çĂ&#x17D;âĂ&#x2013;ĂŤ Ă&#x161;ĂŤĂ&#x2DC; ĂĽĂ&#x;Ă&#x2DC;Ă&#x203A;Í´ ÂąĂ&#x192;Ă&#x;äÍå çèÌý Ă&#x2030;HÍÍäþ Ă&#x2C6;Ăľ Ă&#x20AC;Ăľ Ă&#x2013;þ¹Ú¹þ ¹ÍĂ&#x2022; çúĂ&#x17E;ĂŤ çèĂ&#x20AC;ĂŤĂ&#x;Ă&#x2014;Ă­ LĂ?Ă° Ă&#x2030;çaĂ&#x153;ĂŤ_ Ă&#x2022;HĂŤ Ă&#x2039;ÿÍäþå ¹þĂ&#x2030;Lçí ĂĽw Ă&#x20AC;Ă&#x;þå Ă&#x2C6;Ăľ. ÂąĂ&#x153;Ăľ äí{ĂŤ ÂąĂ&#x17E;Ăľ Ă&#x2022;ÍçĂ&#x2022;ĂšĂ&#x2039;Ăł çþäÍĂ&#x17E;Ă­ ÂľkĂŤĂ&#x153; çþäÍĂ&#x17E;Ă­ Ă&#x201A;ĂŤhĂŤĂ­ ¹ÍĂ&#x2022;í¹þ Ă&#x2C6;í¹þ.

37-11, 74th Street, Second Floor Jackson Heights, NY 11372

Tel: (718) 639-9700 (O) OR 1-866-639-9700 (732) 283-0566 (R) Visa, Passport and OCI Service at Normal Price We do Travel and Medical Insurance

( 290 Benjamin Ave., Iselin, NJ 08830 )

PLANET TRAVELS & TOURS INC.

PROVIDING TRAVEL SOLUTIONS WORLDWIDE SPECIAL FIRST CLASS, BUSINESS CLASS & ROUND THE WORLD FARES DISCOUNTED DOM/INTL FARES, HOTELS, CARS, CRUISES, VISA SERVICES

362 Fifth Avenue, Suite # 903 New York, NY 10001

ESCORTED GROUP TOURS TO AFRICA, ASIA, INDIA, AUSTRALIA, CHINA, SOUTH AMERICA WITH VEG MEAL Special Rates Available on Taj Tours, SOTC, Cox & Kings Tours

1-888-990-8500

P H : 212-868-7600; 212-575-0700 â&#x20AC;˘ F A X : 212-868-5954 â&#x20AC;˘ E M A I L : P L A N T V L @ A O L . C O M â&#x20AC;˘ W W W.P L A N E T T R AV E L S T O U R S . C O M

Call us for your home mortgage refinance or purchase quote. Suren Sampat

Lina Sampat

Senior Vice President of Residential Lending

-PBO0Ë&#x17D;DFS

 0Ë&#x17D;DF

 1BHFS

suren.sampat@dkmortgage.com www.dkmortgage.com/sampat

 0Ë&#x17D;DF

 .PCJMF

lina.sampat@dkmortgage.com www.dkmortgage.com/lsampat

2272 W. 95th Street, Unit 115 â&#x20AC;˘ Naperville, IL 60564

8&SJF4USFFU 4VJUFq$IJDBHP *-

EQUAL HOUSING LENDER 4VSFO4BNQBU *-/.-4 BOE-JOB4VSFOESBLVNBS4BNQBU *-/.-4 BSFBHFOUTPG%SBQFSBOE,SBNFS.PSUHBHF$PSQ *-.#/.-4 BO *MMJOPJT3FTJEFOUJBM.PSUHBHF-JDFOTFFMPDBUFEBU&OE4U 4VJUF -PNCBSE *-5FMFQIPOF3FHVMBUFECZ*%'13MPDBUFEBU83BOEPMQI UI'MPPS $IJDBHP *- 5FMFQIPOF$PQZSJHIUÂ&#x201E;%SBQFSBOE,SBNFS.PSUHBHF$PSQ"MM3JHIUT3FTFSWFE

To read Gujarat Times ePaper, visit www.gujarattimesusa.com

24, 2017


Œı⁄˛±ÎflÌ 24, 2017 February 24, 2017

9

±‹ıÏfl¿Î

⁄̱ı’̱ıÁ ¶ÎflÎ ±˘„VÀfi‹Î_ ¤Îfl÷Ì› ±‹ıÏfl¿fi Á_V¿ÚÏ÷fiÌ μ…‰HÎÌ

⁄˘«ÎÁHΉÎÁÌ ±ZÎfl ’flÊ˘k΋ V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ (⁄̱ı’̱ıÁ) Á_V◊Î ¶ÎflÎ ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ Àı@ÁÎÁ flÎF›fiÎ ’ÎÀfi√fl ±˘„VÀfi‹Î_ ’Ëı·Ì Œı⁄˛±Îfḻı ¤Îfl÷Ì›-±‹ıÏfl¿fi Á_V¿ÚÏ÷fiÌ μ…‰HÎÌ ÏfiÏ‹kÎı ›˘Ω›ı·Î Á‹Îfl_¤‹Î_ ’˛‰«fi ¿flÌ flËı·Î ËÎμÁ ÏÕ„VÀˇ@À 115fiÎ VÀıÀ Ïfl’˛ı{LÀıÏÀ‰ ‹ıÀ ÏflfiÎSÕÌ. (…‹HÎı) Àı@ÁÎÁ VÀıÀ ¿ıÏ’À·‹Î_ ›˘Ω›ı·Î ±Î ¿Î›˝ø‹‹Î_ Á‹√˛ Àı@ÁÎÁ‹Î_◊Ì μ’„V◊÷ flËı·Î ¤Îfl÷Ì›-±‹ıÏfl¿fi ±√˛HÎ̱˘. ±Î ¿Î›˝ø‹fi_ ±Î›˘…fi ⁄̱ı’̱ıÁ ¶ÎflÎ ¿flΛ_ Ë÷_ …ıfiı VÀıÀ Ïfl’˛ı{LÀıÏÀ‰ ‹ıÀ ÏflfiÎSÕ̱ı V’˘LÁfl ¿›* Ë÷_. (Œ˘À˘Á˙…L›— ⁄̱ı’̱ıÁ)

±˘„VÀfi— ⁄˘«ÎÁHΉÎÁÌ ±ZÎfl ’flÊ˘k΋ V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ (⁄̱ı’̱ıÁ) Á_V◊Î ¶ÎflÎ ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ Àı@ÁÎÁ flÎF›fiÎ ’ÎÀfi√fl ±˘„VÀfi‹Î_ ’Ëı·Ì Œı⁄˛±Îfḻı ¤Îfl÷Ì›-±‹ıÏfl¿fi Á_V¿ÚÏ÷fiÌ μ…‰HÎÌ ÏfiÏ‹kÎı Á‹Îfl_¤ ›˘Ω›˘ Ë÷˘. ±Î Á‹Îfl_¤‹Î_ ËÎμÁ ÏÕ„VÀˇ@À 115fiÎ VÀıÀ Ïfl’˛ı{LÀıÏÀ‰ ‹ıÀ ÏflfiÎSÕ̱ı ’˛ÎÁ_Ï√¿ ’˛‰«fi ±ÎM›_ Ë÷_. Àı@ÁÎÁ VÀıÀ ¿ıÏ’À·‹Î_ ›˘Ω›ı·Î ±Î ¿Î›˝ø‹‹Î_ Á‹√˛ Àı@ÁÎÁ‹Î_◊Ì ¤Îfl÷Ì›-±‹ıÏfl¿fi ±√˛HÎ̱˘ μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. ±Î ¿Î›˝ø‹fi_ ±Î›˘…fi ⁄̱ı’̱ıÁ ¶ÎflÎ ¿flΛ_ Ë÷_, …ıfiı ËÎμÁ ÏÕ„VÀˇ@ÀfiÎ VÀıÀ Ïfl’˛ı{LÀıÏÀ‰ ‹ıÀ ÏflfiÎSÕ̱ı V’˘LÁfl ¿›* Ë÷_, …ı Àı@ÁÎÁfiÎ ≥flω_√‹Î_ ⁄̱ı’̱ıÁ ÀıQ’·fi_ ’˛Ï÷ÏfiÏ‘I‰ ¿flı »ı. 85‹Î ‘Îflο̛ Ïfi›Ï‹÷ Áh΋Î_ ⁄̱ı’̱ıÁ

’˛Ï÷ÏfiÏ‘±˘fiÎ …^◊fiı ÁL‹ÎÏfi÷ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_. ±Î μÿ˚CÎÎÀfi Á‹Îfl_¤fiı ⁄ËÎ·Ì ±Î’÷Î ÃflΉfi_ ‰Î_«fi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_. ±Î ÃflΉ‹Î_ ±Î flÎF›‹Î_ ¤Îfl÷Ì›-±‹ıÏfl¿fi˘±ı ±Î’ı·Î ‹Î÷⁄fl ’˛ÿÎfifiı Ï⁄flÿΉ‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_ ±fiı Àı@ÁÎÁ ÁÏË÷ Á‹√˛ ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ⁄̱ı’̱ıÁfiÌ Á‹ÿΛ ’˛I›ıfiÌ ’˛Ï÷⁄©÷Îfiı Ï⁄flÿΉ‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. Ïÿ‰Á ÿflÏ‹›Îfi ⁄̱ı’̱ıÁfiÎ ÁP›˘ Á‹√˛ Àı@ÁÎÁ‹Î_◊Ì ±ÎT›Î Ë÷Î ±fiı ’˘÷’˘÷ÎfiÎ flÎF›fiÎ ’˛Ï÷ÏfiÏ‘±˘fiı ±fiı ÁıfiıÀfl˘fiı ‹Y›Î Ë÷Î ±fiı ÏËLÿ ‘‹˝fiÌ ±ÎV◊Î ±fiı ¤Îfl÷Ì›-±‹ıÏfl¿fi Á‹ÿΛfi˘ ≥Ï÷ËÎÁ ±fiı ω¿ÎÁfiÌ ‰Î÷˘ fl…^ ¿flÌ Ë÷Ì. ±¬⁄ÎflÌ ›ÎÿÌ‹Î_ …HÎÎT›Î ‹…⁄ ±Î ’˛Á_√ı ÏflfiÎSÕ̱ı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ±Î ¿Î›˝ø‹ ¤Îfl÷Ì›±‹ıÏfl¿fi˘fiı Áfl¿Îfl ωÂı ΩHΉÎfiÌ ÷¿ ±Î’ı »ı,

±ıÀ·_ … fiÏË, ’fl_÷ ÷ı±˘fiÌ Áfl¿Îflfiı ’HÎ ¤Îfl÷Ì› Á_V¿ÚÏ÷ ωÂı ‹ÎÏË÷√Îfl ◊‰ÎfiÌ ÷¿ ±Î’ı »ı ±fiı ÁıfiıÀfl˘-’˛Ï÷ÏfiÏ‘±˘fiı Â̬‰Îfi˘ ±fi¤‰ ’Òfl˘ ’ÎÕı »ı. μ…‰HÎÌ ÿflÏ‹›Îfi ‰@÷α˘±ı Àı@ÁÎÁ‹Î_ ±ÎÏ◊˝¿ ±fiı ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ ZÎıhÎı ¤Îfl÷Ì›-±‹ıÏfl¿fi˘fiÎ ’˛ÿÎfi ωÂı ’˘÷ÎfiΠω«Îfl˘ T›@÷ ¿›Î˝ Ë÷Î. Ïfl’. ÏflfiÎSÕ̱ı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ⁄̱ı’̱ıÁ ¶ÎflÎ ±Î’HÎÎ Á‹ÿΛ ‹ÎÀı ‰˘¿ı◊˘fi◊Ì ·¥fiı ËıS◊ Œıfl Á‘Ì …ı Áı‰Î ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı ÷ı ’˛Â_ÁfiÌ› »ı. ⁄̱ı’̱ıÁ ≥flω_√ Àı@ÁÎÁ ±fiı ±Î’HÎÎ Ï…S·Îfiı ‰‘ ÁÎflÔ˘ ⁄fiΉ‰Î ‹ÎÀı ±◊Î√ ’˛›ÎÁ ¿flÌ flèÎÎ »ı. ±Î ¿Î›˝ø‹‹Î_ μ’„V◊÷ flËı÷Î_ ‹fiı ±Îfi_ÿ ±fiı √˙fl‰fiÌ ·Î√HÎÌ ±fi¤‰Î› »ı. ⁄̱ı’̱ıÁ ÁÎ◊ı ‹‚Ìfiı ±Î’HÎı CÎHÎÎ_ ÁÎflÎ_ ¿Î‹˘ ¿flÌ flèÎÎ »Ì±ı ±fiı ¿flÌ Â¿Ì±ı »Ì±ı ÷ıfiÌ ±Áfl flÎF›¤fl‹Î_ ËΩfl˘

·˘¿˘fiÎ ∞‰fi ’fl ’ÕÌ »ı ÷ı‹ Àı@ÁÎÁ ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfi ±˘Œ Ï⁄{fiıÁfiÎ ’˛ıÏÁÕLÀ ÏøÁ ‰˘·ıÁı …HÎÎT›_ Ë÷_. Àı@ÁÎÁ‹Î_ ‰Á÷Î 2,75,000 ¤Îfl÷Ì› ±‹ıÏfl¿fi˘fiÌ ‰ÁÏ÷ ±fiı flÎF› Áfl¿Îfl ‰E«ıfiÎ Á_⁄_‘˘fiÎ ‹Ëk‰ ωÂı ÷ı‹HÎı …HÎÎT›_ Ë÷_. ⁄̱ı’̱ıÁfiÎ_ ‹_Ïÿfl˘fiÌ ¤ÒÏ‹¿Î ωÂı ’HÎ ±Î ¿Î›˝ø‹‹Î_ ‹ÎÏË÷Ì ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. Àı@ÁÎÁfiÎ Ï‹{˘flÌ ÏÁÀÌfiÎ ¿ı÷fi ≥fi΋ÿÎflı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı Àı@ÁÎÁfiÎ VÀıfiŒ˘ÕÛ‹Î_ ±Î‰ı·_ ‹_Ïÿfl ±Î’HÎÎ flÎF›fiÌ ‰ˆÏ‰K›’ÒHν Á_V¿ÚÏ÷fiı ’˛√À ¿flı »ı ±fiı ¤Îfl÷Ì› ±‹ıÏfl¿fi ÕΛV’˘flÎfiÎ ’˛ÿÎfifiı ÿÂν‰ı »ı. ⁄̱ı’̱ıÁ Á_V◊ÎfiÎ ‰÷˝‹Îfi ±ÎK›Î„I‹¿ ‰ÕÎ ‹Ëo÷ V‰Î‹Ì ‹ËÎflÎ…, Ëo‹ıÂÎ_ ¤Îfl÷Ì›-±‹ıÏfl¿fi Á‹ÿΛfiı ±Î’HÎÌ Á_V¿ÚÏ÷fiÌ μ…‰HÎÌ ¿fl‰Î ’˛ıÏfl÷ ¿flÌ flèÎÎ »ı. (Á˙…L›— “L›{ ≥„L՛ΠÀÎ≥QÁ”)

fi‰Î ¿˘LÁ· …fifl·ı ’˛ΩÁkÎο Ïÿfiı ±Î’ı·Î ’˛‰«fi‹Î_ “I‰Ïfl÷ Áı‰Î”fi_ ‰«fi ±ÎM›_ Ï¿Î√˘— √›Î ‹ÏËfiı ¿ıÏfl›fl ÏÕM·˘‹ıÀ fiÌ÷Î ¤ÒÊHÎı Ï¿Î√˘„V◊÷ fi‰Î_ ¤Îfl÷Ì› ¿˘LÁ· …fifl·fi˘ ˢt˘ Á_¤ÎY›˘ Ë÷˘. ÷ı‹HÎı 26‹Ì ΩL›±Îfḻı ¤Îfl÷fiÎ 68‹Î ’˛ΩÁkÎο ÏÿfifiÌ μ…‰HÎÌ ÿflÏ‹›Îfi Á‹ÿΛfiı Á_⁄˘‘÷Î_ …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ¤Îfl÷ Áfl¿Îfl ¤Îfl÷Ì› ÕΛV’˘flÎ ÁÎ◊ı √Îœ’HÎı Á_¿‚Λı·Ì »ı. ’˘÷ÎfiÎ ’˛◊‹ ΩËıfl ’˛‰«fi‹Î_ fiÌ÷Î ¤ÒÊHÎı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı Á‹ÿΛ ‹ÎÀı ¿˘LV›·ıÀ I‰Ïfl÷ ¿˘LV›·fl, ω{Î ±fiı ’ÎÁ’˘ÀÛ Áı‰Î±˘ ΩflÌ flάÂı. fiÌ÷Î ¤ÒÊHÎı ±˙ÁŒ Á≥ÿ ’ÎÁı◊Ì «Î…˝ Á_¤ÎY›˘ Ë÷˘, …ı‹fiÌ Ïfi‹b¿ ÏÁÂıSÁfiÎ ËÎ¥ ¿Ï‹Âfifl ÷flÌ¿ı ◊¥ »ı. fiÌ÷Î ¤ÒÊHÎı ’˘÷ÎfiÎ ’˛◊‹ ’˛‰«fi‹Î_ ¤Îfl÷ Áfl¿Îflı ’Á˝LÁ ±˘Œ ≥„LÕ›fi ±˘ÏflÏ…fi ±fiı fi˘fi-flıÏÁÕıLÀ ≥„LÕ›LÁfiÎ ‰ı·Œıfl ‹ÎÀı ·Ì‘ı·Î_ ’√·Î_fiÌ ‹ÎÏË÷Ì ±Î’Ì Ë÷Ì. ÷ı‹HÎı ¤Îfl÷Ì› Áfl¿Îfl ¶ÎflÎ ·ı‰Î›ı·Ì ÷‹Î‹ ω¿ÎÁ-¿ıLƒÌ› ’Ëı·‹Î_ ¤Îfl÷Ì›-±‹ıÏfl¿fi˘fiÌ ¤Î√ÌÿÎflÌfiÌ ≥E»Î T›@÷ ¿flÌ Ë÷Ì. ±Î ’˛Á_√ı Á‹ÿΛfiÎ ÁP›˘ ÿı¤„@÷fiÎ ‹Îˢ·‹Î_ ±fiı …\VÁÎ ÁÎ◊ı ¿˘LV›·ıÀ‹Î_ μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. μ…‰HÎÌ ÿflÏ‹›Îfi ¿˘LÁ· …fifl· ¤Îfl÷Ì› ±‹ıÏfl¿fi Á‹ÿΛfiÎ ÷‹Î‹ ÁP›˘fiı ‹Y›Î_ Ë÷Î_. (Á˙…L›— “L›{ ≥„L՛ΠÀÎ≥QÁ”)

MATRIMONIAL Gujarati Jain Parents inviting Matrimonial correspondence for their daughter, currently H1B status in the USA. (Preferably Jain) Age: 33 / 5'4". Fair looking. BE (IT), PGDBM - India. MS (Business Analytics), Working at Dallas - Texas. Email: vrajkiran@gmail.com


February 24, 2017

10

Œı⁄˛±ÎflÌ 24, 2017

±‹ıÏfl¿Î

L› …Áa‹Î_ …ˆfiÎfiÎ ±Ï‘‰ıÂfi‹Î_ ÁÎ÷ ËΩfl◊Ì ‰‘ ËÎ…fl flËı‰ÎfiÌ Â@›÷Î L› …Áa— L› …Áa‹Î_ √ÎÕÛfi VÀıÀ‹Î_ ±Î ‰Êı˝ ŒıÕflıÂfi ±˘Œ …ˆfi ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂLÁ ≥fi fi˘◊˝ ±‹ıÏfl¿Î (…ˆfiÎ) ¿L‰ıLÂfi 2017fi_ ±Î›˘…fi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı, …ı‹Î_ Á‹√˛ ÿÏfi›Î‹Î_◊Ì ÁÎ÷ ËΩfl◊Ì ‰‘ …ˆfi˘ μ’„V◊÷ flËı‰ÎfiÌ Â@›÷Î »ı. 30‹Ì …^fi◊Ì «˘◊Ì …\·Î¥ ÿflÏ‹›Îfi ±Î›˘Ï…÷ ±Î ¿L‰ıLÂfi‹Î_ ωA›Î÷ …ˆfi ÷…˚i΢ ±fiı Á‹ÿΛfiÎ ±√˛√H› ÁP›˘ μ’„V◊÷ flËÌ ¤Îfl÷ ÁÏË÷ ωf‰¤flfiΠωω‘ ÿı¢‹Î_◊Ì ¿L‰ıLÂfi‹Î_ ±Î‰fiÎflÎ Á‹ÿΛfiı Á_⁄˘‘fi ¿flÂı. ±√˛HÎÌ …ˆfi ±Î«Î›˝ ±ÏËoÁΠωf‰¤Îfl÷ÌfiÎ V◊Î’¿ Õ˘. ·˘¿ı ‹Ïfi μ’flÎ_÷ ±ÎÀÛ ±˘Œ Ϸω_√fiÎ V◊Î’¿ lÌ lÌ flωÂ_¿fl ’HÎ ¿L‰ıLÂfi‹Î_ Á_⁄˘ı‘fi ¿flÂı. ¤Îfl÷‹Î_ √›Î ±Ã‰ÎÏÕ›ı ‹Ïfi ±fiı flωÂ_¿fl ‰E«ı ±ı¿ ⁄ıÿ ›˘Ω¥ Ë÷Ì, …ı‹Î_ ‹Ïfi±ı ¿L‰ıLÂfi‹Î_ ±Î‰‰Îfi_ flωÂ_¿flfiı ±Î‹_hÎHÎ ±ÎM›_ Ë÷_. ⁄ı ‘‹˝√fl±˘±ı ¿L‰ıLÂfifiÌ Ï‰√÷˘fiÌ ’HÎ ««Î˝ ¿flÌ Ë÷Ì. ωω‘ ±L› ±ÎK›Î„I‹¿ ±√˛HÎ̱˘ (…ˆfi˘ ±fiı Ï⁄fi…ˆfi˘) ¿L‰ıLÂfi‹Î_ Á_⁄˘‘fi ¿flı ÷ı‰Ì ‘ÎflHÎÎ »ı. ±ı‰Ì’ÌfiÎ Ï‹Ï՛ΠÁıøıÀflÌ ¿ıfi ±ı. ‹ν±ı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı L› …Áa‹Î_ ±Î›˘Ï…÷ ±Î ¿L‰ıLÂfi‹Î_

lÌ lÌ flωÂ_¿fl (ÕÎ⁄ı) ±fiı ±Î«Î›˝ ·˘¿ı ‹Ïfi. ‰@÷α˘fiÌ ›ÎÿÌfiı Ë∞ ±_Ï÷‹ ±˘’ ±Î’‰Îfi˘ ⁄Î¿Ì …ı‹Î_ ±‹ıÏfl¿Î ±fiı ¿ıfiıÕÎfiÎ ÿ˘œ ·Î¬◊Ì ‰‘ ÁP›˘ »ı. ¿L‰ıLÂfi‹Î_ …ˆfi ‘‹˝ ωÂıfiΠωω‘ ÁıÏ‹fiÎfl˘ »ı. …ˆfiÎfiÌ V◊Î’fiÎ 1981‹Î_ fi˘◊˝ ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ±fiı ’˛‰«fi˘fiÌ lıHÎÌfi_ ±Î›˘…fi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. ‰Á÷Î ÷‹Î‹ …ˆfi˘‹Î_ Ï‹hÎ÷Î ±fiı ±ı¿÷Îfiı ’˛˘IÁÎËfi ¤Îfl÷fiÌ ⁄ËÎfl …ˆfiÎ Á˙◊Ì Ï‰Â΂ …ˆfi Á_√Ãfi »ı, ’ÒflÔ_ ’ÎՉΠ‹ÎÀı ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì.

‹Ïfi±ı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ±ÏËoÁÎ, ÂοÎËÎfl, «ıÏflÀı⁄· ±fiı ‹Îfi‰÷ΉÎÿÌ V‰›_Áı‰Î, ˆZÎÏHοÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ ±ÎÿÎfi’˛ÿÎfifiÎ ±Ï√˛‹ ÏÁ©Î_÷˘ ‹ÎÀı …ˆfiÎfiÎ ÁP›˘ ÁÎ◊ı ‹‚Ìfiı ¿Î‹ ¿flÌ flèÎÎ »ı. ±Î ¿L‰ıLÂfifiÌ ◊Ì‹ “…ˆfi‰Îÿ ±fiı ωiÎÎfi” »ı. ¿L‰ıLÂfi‹Î_ μ’„V◊÷ flËıfiÎfl ÷‹Î‹ ‰›…^◊ ±fiı ÷‹Î‹ ω¤Î√˘fiı V’½÷˘ ’˛ıflHÎÎÿΛ¿ ¿Î›˝ø‹ ω¿ÁΉ‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. lÌ lÌ flωÂ_¿flı ±fifl˘‘ ¿›˘˝ Ë÷˘ ¿ı F›Îflı ÷‹Î‹ ‘‹˝ ‹Îfi‰÷ÎfiÎ_ ‹ÒS›˘ Â̬‰ı »ı ±fiı ωf‰‹Î_ ÂÎ_Ï÷ ±fiı Á_‰ÎÏÿ÷Î V◊Î’‰Î ‹ÎÀı ÷‹Î‹ ‘‹˘˝±ı ¤ı√Î ‹‚Ìfiı ¿Î‹ ¿fl‰ÎfiÌ …wfl »ı, I›Îflı ω¿ÎÁ ‹ÎÀı ÂÎ_Ï÷fiÌ …wÏfl›Î÷ »ı. ωf‰‹Î_ ›©, ÏËoÁÎ ±fiı ±Î÷_¿‰Îÿfi˘ ±_÷ ·Î‰‰Î ‹ÎÀı ±Î_÷fl‘‹a› Á_‰ÎÏÿ÷Î …wflÌ »ı. ±fiı¿Î_÷ (‰ˆÏ‰K›‹Î_ ±ı¿÷Î) ±fiı ±’Ïfl√˛Ë (ÏflfiÏfiÏÁ›ıÂfi) ‰ˆ„f‰¿ ÂÎ_Ï÷-Á_‰ÎÏÿ÷Î V◊Î’‰Îfi˘ ‹Î√˝ ±Î’HÎfiı ÿÂν‰ı »ı. lÌ lÌ flωÂ_¿flı ¤Îfl÷ μ’flÎ_÷ ÿÏfi›ÎfiΠωω‘ ÿı¢‹Î_ ¤Î¥«Îfl˘, Á_‰ÎÏÿ÷Î, ±ÏËoÁÎ Ω‚‰‰ÎfiÎ ±Î«Î›˝ ·˘¿ı ‹ÏfifiÎ ’˛›ÎÁ˘fiÌ ’˛Â_ÁÎ ¿flÌ Ë÷Ì. (Á˙…L›— “L›{ ≥„L՛ΠÀÎ≥QÁ”)

⁄fiΉÀÌ ≥Ï‹√˛ıÂfi L›{fiı ¿ÎflHÎı ¤Îfl÷Ì› ±‹ıÏfl¿fi˘ ϶‘΋Î_ ÁÏ…÷ flÎ…fi ‰˘gÂBÀfi— ±‹ıÏfl¿Ì ’˛‹¬ Õ˘fiÎSÕ ÀˇQ’ ¶ÎflÎ ÁÎ÷ ‹„V·‹ ÿı¢fiÎ fiÎ√Ïfl¿˘fiÎ ±‹ıÏfl¿Î’˛‰ı ’fl ‹Ò¿‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Î ω{Î ’˛Ï÷⁄_‘◊Ì ›fiÎ≥ÀıÕ VÀıÀ˚ÁfiÌ ⁄ËÎfl ±ı¿ ·Î¬ fiÎ√Ïfl¿˘fiı ‰‘ ±Áfl ◊¥ »ı, ±ıÀ·_ … fiÏË, ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ‰Á÷Î ·Î¬˘ ¿Î›ÿıÁfl ‰ÁÎË÷̱˘‹Î_ ’HÎ ΩHÎı ±Î’ÏkÎ ±Î‰Ì ˢ› ÷ı‹ ¤›fiÌ ·Î√HÎÌ Œı·Î›ı·Ì »ı. ±◊˝ÂÎjÎ̱˘ ‹ıJ› √ıLÀ{¿˘ (VÀıfiŒ˘ÕÛ ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ) ±fiı ËLÀ ±˘·¿˘À (L› ›˘¿Û ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ) ¶ÎflÎ ÷Î…ı÷fl‹Î_ ±P›ÎÁ ËÎ◊ ‘fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘, …ı‹Î_ ÷ÎflHÎ ‹…⁄ ¬˘ÀÎ Á‹Î«Îfl˘ ’˛‹¬’ÿfiÌ «Ò_ÀHÎÌfiÎ_ ’ÏflHÎ΋˘ ⁄ÿ·Ì Â@›Î fi◊Ì. ÷ı‹ »÷Î_ ‹ÁÎŒflÌ ’fl ’˛Ï÷⁄_‘fiÎ ¿ÎflHÎı, Á˘Ï›· Ï‹Ï՛Π’fl ±Î‰ı·Î ¿ıÀ·Î¿ Õ<QÁÕı (¿›Î‹÷fi˘ Ïÿfi) ‹ıÁı…fiÎ ¿ÎflHÎı, ±Î‰Ì ¬˘ÀÌ ±Œ‰Î±˘fiÎ ¿ÎflHÎı ·˘¿˘ ¤›¤Ì÷ ◊›ı·Î »ı. ±Î‹Î_ ‹Ò_{‰H΋Î_ ‹¿Î› ÷ı‰Ì ⁄Î⁄÷ ±ı »ı ¿ı CÎHÎÎ ΩHÎÌ÷Î ¤Îfl÷Ì›-±‹ıÏfl¿fi ≥Ï‹√˛ıÂfi ‰¿Ì·˘ ÷flŒ◊Ì Ï‰ÏÕ›˘ flı¿˘ÏÕ*√ ±fiı ¥-‹ı≥·fiÎ V‰w’‹Î_ Á_ÿıÂα˘ ‹‚ı·Î »ı, …ı‹Î_fiÎ ‹˘ÀÎ ¤Î√fiÎ ‹ıÁı…‹Î_ ±ı¿Áfl¬_ ·¬ı·_ »ı— ±‹ıÏfl¿ÎfiÌ ⁄ËÎfl fi …¢, ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ’HÎ, ¬ÎÁ ¿flÌfiı ‹ı„@Á¿˘ ±fiı ¿ıfiıÕÎfiÎ

ÁflËÿÌ Ï‰V÷Îfl˘‹Î_ ’˛‰ÎÁ fi ¿fl¢. ±Î ‰Î÷ √˛Ìfi ¿ÎÕÛ‘Îfl¿˘ ’HÎ K›Îfi‹Î_ flάı. ¿ıÀ·Î¿fiı «ı÷‰‰Î‹Î_ ±ÎT›Î »ı ¿ı √˛Ìfi ¿ÎÕ˝‘Îfl¿˘ ±fiı …ı ·˘¿˘ ω{Î ’fl ±Î‰ı·Î »ı, ‰ı¿ıÂfi ’fl »ı, ωÿıÂ’˛‰ÎÁfi_ ±Î›˘…fi ¿flÌ flèÎÎ »ı, ÷ı‹fiı ›±ıÁÁ̱Î≥±ıÁ ±Î≥-407 Õ˘@›‹ıLÀ ’fl ËV÷ÎZÎfl fi ¿fl‰Î …HÎΉΛ_ »ı, …ı ¿Î›‹Ì Ïfi‰ÎÁfi˘ V‰ˆ„E»¿ I›Î√ ¿fl‰Î ‹ÎÀı μ’›˘√‹Î_ ·ı‰Î› »ı. L› ›˘¿Û ÏÁÀÌ‹Î_ ‰Á÷Î ¤Îfl÷Ì›-±‹ıÏfl¿fi ±ıÀfia±ı ·A›_ Ë÷_ ¿ı √‹ı ÷ı Á_Ωı√˘‹Î_ ±Î≥-407 ’fl ËV÷ÎZÎfl fi ¿fl¢. ±Î≥-407fi˘ ±◊˝ ±ı »ı ¿ı ÷‹ı ÷‹ÎflÔÎ √˛Ìfi ¿ÎÕÛfi˘ V‰ˆ„E»¿ flÌ÷ı I›Î√ ¿flÌ flèÎÎ »˘ ±fiı ÷ıfiÎ◊Ì ÷‹fiı ’˛‰ı ±Î’‰Îfi˘ ≥fi¿Îfl ◊¥ ¿ı »ı. ±Î‰˘ … ±ı¿ ‹ıÁı… ‰˘À˚Á±ı’ ’fl ŒflÌ flè΢ »ı. ±Î ‹ıÁı…‹Î_ L› …ÁafiÎ ±ıÏÕÁfi‹Î_ ±˘¿ ÀˇÌ fl˘Õ ¿ı …ı Ï·À· ≥„L՛Π±ıÏfl›Î ÷flÌ¿ı ΩHÎÌ÷˘ »ı ÷ıfi˘ μS·ı¬ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. ±Î ‹ıÁı…‹Î_ ·¬‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı ¿ı, “±Î ±Ã‰ÎÏÕ›ı ±ıÏÕÁfi‹Î_ ±˘¿ ÀˇÌ fl˘Õ ’fl ÷ı±˘ ≥Ï‹√˛ıÂfi VÀıÀÁ «ı¿ ¿flÌ flèÎÎ »ı.” ±Î ‹ıÁı… ±Î√fiÌ {Õ’ı Á˘Ï›· Ï‹Ï՛΋Î_ Œfl÷˘ ◊›˘ »ı. ±Î ÁΫ_ »ı? …‰Î⁄ “fiΔ »ı. ±Î Á˘Ï›· Ï‹Ï՛Π‹ıÁı…fiÌ ÁI›÷Î «¿ÎÁ‰Î

‹ÎÀı “L›{ ≥„L՛ΠÀÎ≥QÁ”±ı ±ıÏÕÁfi ±ıÏfl›Î‹Î_ ±Î‰ı·Î ωω‘ √˛˘ÁflÌ VÀ˘Á˝fiÎ ¿Î‹ÿÎfl˘‹Î_fiÎ ¿ıÀ·Î¿ ÁÎ◊ı ‰Î÷ ¿flÌ Ë÷Ì. ±ıÏÕÁfi‹Î_ ’Àı· ⁄˛‘Á˝fiÎ_ ¿ıÏ›fl ω¤Î ÂÎËı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı Ë_ ±ËŸ ’Î_« ‰Ê˝◊Ì ±Î VÀ˘fl‹Î_ ¿Î‹ ¿flÔ_ »\_, ’HÎ ±Î ’˛¿Îflfi˘ ¿˘¥ Ï¿VÁ˘ ±ËŸ ⁄L›˘ fi◊Ì, ¿˘¥ ’˘·ÌÁfiÌ ËÎ…flÌ ’HÎ fi◊Ì. ±Î Œ@÷ ±Œ‰Î »ı. ±ıÏÕÁfi‹Î_ ’Àı· ⁄˛‘Á˝fiÎ ‹ıfiı…fl Ï…iÎı ’Àı·ı ’HÎ ¿èÎ_ ¿ı ±Î‰Ì ¿˘¥ CÎÀfiÎ ⁄fiÌ Ë˘‰ÎfiÌ ΩHÎ ‹fiı ◊¥ fi◊Ì. ·˘¿˘ ¤›¤Ì÷ »ı ÷ı‹Î_ ¿˘¥ Â_¿Î fi◊Ì, ’fl_÷ Ωı ÷‹ı ›±ıÁ ÏÁÏÀ{fiÏÂ’ ‘flΉ˘ »˘ ±◊‰Î ›˘B› ÿV÷ΉıΩı »ı ÷˘ ÷‹Îflı g«÷Î ¿fl‰ÎfiÌ ¿˘¥ …wfl fi◊Ì. ±ıÏÕÁfi‹Î_ ÁO{Ì ‹_ÕÌfiÎ_ ¿ıÏ›fl Õ˘·Ì ÏÁ_Ëı ¿èÎ_ ¿ı ·˘¿˘ ≥Ï‹√˛ıÂfi ÁkÎΉ΂α˘ ÷flŒ◊Ì fiÎ√Ïfl¿˘fiÌ ÷’ÎÁ ◊¥ flËÌ Ë˘‰ÎfiÌ ‰Î÷˘ ¿flÌ flèÎÎ »ı. ‹ıÓ ‰˘À˚Á±ı’ ’fl ‹ıÁı… Ωı›˘ Ë÷˘. ‹ıÓ ¿˘¥fiÌ ∂·À÷’ÎÁ ◊÷Ì Ë˘‰Îfi_ Ωı›_ fi◊Ì. ±Î◊Ì Â_ ◊›_ »ı ÷ıfiÌ ¬flı¬fl ‹fiı ¬⁄fl fi◊Ì. ŒıÁ⁄¿ ’˘VÀ ’fl ±’fiÎ ⁄Ωflı ·A›_ Ë÷_ ¿ı ¿˘¥±ı ¿Â_ «ı¿ ¿›* fi◊Ì ±◊‰Î «ı¿ ¿flÂı ’HÎ fiÏË. ±Î ÁΉ ¬˘À<_ »ı. (Á˙…L›— “L›{ ≥„L՛ΠÀÎ≥QÁ”)

ωω‘ ¿Î›˝ø‹˘fi_ ¿ı·ıLÕfl ω „@÷ ÁıLÀfl ¶ÎflÎ ‹ËÎωflÎÏhÎ ’‰˝fiÌ μ…‰HÎÌ L› …Áa— L›…Áa‹Î_ √ÎflÏŒSÕ‹Î_ 92, Ï’›flı ±ı‰‹Î_ ±Î‰ı·Î ω „@÷ ÁıLÀfl ¶ÎflÎ 24‹Ì Œı⁄˛±ÎflÌ, Âø‰Îflı ‹ËÎωflÎÏhÎfiÌ ¤T› μ…‰HÎÌ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. ω ‹ËÎ’ÒΩ ±fiı ±Ï¤Êı¿ ÁÎ_…ı »◊Ì ÁÎÕÎ ÁÎ÷ ÿflÏ‹›Îfi ◊Âı. ±Îfl÷Ì ÁÎÕÎ ÁÎ÷ı ÁÎ_…ı ◊Âı ±fiı ‹ËÎ’˛ÁÎÿ flÎ÷ı ±Îà ‰ÎB›ı ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. 151 Õ˘·flfi_ ±fiÿÎfi ±Î’Ìfiı ω ‹ËÎ’ÒΩ ›…‹Îfi ÷flÌ¿ı ¤Î√ ·≥ ¿Λ »ı. ±Î μ…‰HÎÌ‹Î_ ’Ïfl‰Îfl, Ï‹h΢, Á_⁄_‘̱˘fiı ±Î‰‰Î ‹ÎÀı ±Î‹_hÎHÎ ±Î’‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. ±Î ±_√ı ‰‘ ‹ÎÏË÷Ì ‹ÎÀı 973-246-4132 ±◊‰Î 201923-7072 fi_⁄fl ’fl Á_’¿Û ¿fl‰˘.

√ΛhÎÌ «ı÷fiÎ ÁıLÀfl ¶ÎflÎ ‹ËÎωflÎÏhÎ ’‰˝fiÌ μ…‰HÎÌ L› …Áa— √ΛhÎÌ «ı÷fiÎ ÁıLÀfl ¶ÎflÎ ‹ËÎωflÎhÎÌ ‹Ë˘IÁ‰fiÌ μ…‰HÎÌ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. …ı‹Î_ Âø‰Îfl, 24‹Ì Œı⁄˛±Îfḻı Á‰Îflı 8 ◊Ì flÎhÎı 8 ÿflÏ‹›Îfi ‰ˆÏÿ¿ ’©Ï÷◊Ì vƒÎϤÊı¿ ¿flΉÎÂı.

ÂÎ_Ï÷¿<_… ËÏfl¶ÎflfiÎ ’˛Ï÷ÏfiÏ‘ μ’„V◊Ï÷ flËıÂı. flω‰Îfl, 26‹Ì Œı⁄˛±Îfḻı ‹ËÎvƒÎϤÊı¿ ÁÎ_…ı 5 ◊Ì ÁÎ_…ı 8 ÿflÏ‹›Îfi. ÁÎ_…ı 7 ¿·Î¿ı ‹ËοηfiÌ ±Îfl÷Ì ⁄Îÿ ‹ËÎ’˛ÁÎÿfi_ ±Î›˘…fi ¿flı· »ı. V◊‚— √ΛhÎÌ «ı÷fiÎ ÁıLÀfl, 240 ÁıLÀıfi̱· ±ı‰L›, Ï’V¿ÎÀ‰ı, L› …Áa. ‰‘ ω√÷ ‹ÎÀı Á_’¿Û ¿fl˘ 732-357-8200

ÏËLÿ ¿˘Q›ÏfiÀÌ ÁıLÀfl ¶ÎflÎ ‹ËÎωflÎÏhÎ ’‰˝fiÌ μ…‰HÎÌ L› …Áa— ÏËLÿ ¿˘Q›ÏfiÀÌ ÁıLÀflfiÎ ‹_Ïÿfl˘ ±_⁄Î∞ ‹_Ïÿfl, √ÎflÏŒSÕ ±fiı ‰ˆ¿<_Ñ΋, ¿flfiÌ ¶ÎflÎ ‹ËÎωflÎhÎÌ ’‰˝fiÌ μ…‰HÎÌ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. ⁄_fiı ‹_Ïÿfl˘ Á‰Îfl◊Ì flÎhÎı 12 ‰ÎB›Î Á‘Ì ¬S·Î flËıÂı. ¤@÷…fi˘ ωϷ_√ μ’fl ±Ï¤Êı¿, ω’ÒΩ, vƒÌ, ±Îfl÷Ì ‰√ıflıfi˘ ·Î¤ ·¥ ¿Âı. V◊‚— ±_⁄Î∞ ‹_Ïÿfl - 1 √ıVÀfi ±ı‰L›, √ÎflÏŒSÕ, L› …Áa. Á_’¿Û— 973-546-7331 ‰ˆ¿<_Ñ΋ - 156 V¿Î›·fl ±ı‰L›, ¿flfiÌ, L› …Áa. Á_’¿Û— 201-997-5556 Á‰ı˝ ω¤@÷˘fiı μIÁ‰‹Î_ ÁˤÎ√Ì ◊‰Îfi_ ÁËÊ˝ ±Î‹_hÎHÎ.

‹ËÎωflÎÏhÎ ’‰˝fiÌ μ…‰HÎÌ L› ›˘¿Û— ⁄˛ÎõHÎ Á˘ÁΛÀÌ ±˘Œ L› ›˘¿Û ¶ÎflÎ 26‹Ì Œı⁄˛±ÎflÌfiı flω‰Îflı Á‰Îflı 10 ‰ÎB›Î◊Ì ⁄’˘flı 2 ‰ÎB›Î Á‘Ì ‹ËÎωflÎÏhÎ ’‰˝fiÌ μ…‰HÎÌ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. V◊‚— Ëfi‹Îfi ÀıQ’· - 256-11 ÏË·ÁÎ¥Õ ±ı‰L›, N·˘fl· ’οÛ, L› ›˘¿Û. flƒÎϤÊı¿ ‹ÎÀı Õ˘fiıÂfi 21 Õ˘·fl. ‰‘ ω√÷ ‹ÎÀı Á_’¿Û— …fi¿ ÿ‰ı (516) 334-3410

ÏÁ›ıÀ· ±ıÏ›fi ±‹ıÏfl¿fi ÏŒS‹ Œı„VÀ‰· ÏÁ›ıÀ·, ‰˘ÏÂ_BÀfi— ÏÁ›ıÀ· ±ıÏ›fi ±‹ıÏfl¿Î ÏŒS‹ Œı„VÀ‰·‹Î_ ÏŒS‹ “flΑΔ ÿÂν‰ÎÂı. ÏÿBÿ½¿— w’ıÂÌ ÂÎË Á‹›— Œı⁄˛±ÎflÌ 25, ÂÏfi‰Îfl, ÁÎ_…ı 5 ‰Î√ı V◊‚— fi˘◊˝ ‰ıVÀ ÏŒS‹ Œfl‹ VøÌfi 2 1515 12‹˘ ±ı‰L›, ÏÁ›ıÀ·, ‰˘ÏÂ_BÀfi 98122 ÏÀÏ¿ÀfiÎ flıB›·fl ÿfl 11 Õ˘·fl, ωzÎ◊a / ÏÁÏfi›fl˘ ‹ÎÀı 8 Õ˘·fl. ‰‘ ‹ÎÏË÷Ì ‹ÎÀı Á_’¿Û— w’ıÂÌ ÂÎË 6467849854

¿Ï‰÷Î, flÁÎV‰Îÿ, Á_V‹flH΢fiı Áflfi΋ı ±ı¿ ÁÎ_… L› …Áa— √…flÎ÷Ì ÁÎÏËI› ±fiı ¿Ï‰÷ÎfiÎ ±√˛ıÁfl ¿Ï‰, ·ı¬¿ ±fiı Á_«Î·¿ lÌ ±_Ï¿÷ ÏhΉıÿÌfiÌ ÁÎ◊ı ±‹ıÏfl¿ÎfiÎ ‹A› ÂËıfl˘‹Î_ ¿Î›˝ø‹˘ 24 Œı⁄˛±ÎflÌ 2017◊Ì 15 ‹Î«˝, 2017 Á‘Ì. ±˘‹¿ÎflÎ ’˛V÷÷ ¿flı »ı ±_Ï¿÷ ÏhΉıÿÌ ÁÎ◊ı ±ı¿ ÁÎ_…. ¿fiı„@À¿À‹Î_ ¿Î›˝ø‹— 11 ‹Î«˝, ÂÏfi‰Îfl. ÁÎ_…ı 6—30◊Ì V◊‚— ‰S·¤ ÀıQ’· - 26 ««˝ VÀˇÌÀ, L›∫BÀfi, ¿fiı„@À¿À 06111 ÏÀÏ¿À ‹ÎÀı Á_’¿Û— flÎ∞‰ ÿıÁÎ¥ 860-7962162 ±◊‰Î 860-417-0007 L› …Áa‹Î_ ¿Î›˝ø‹— 12 ‹Î«˝, flω‰Îfl. ⁄’˘flı 3◊Ì 5. V◊‚— ÀÌ‰Ì ±ıÏ›Π- 76 fiıÂfi· fl˘Õ, ±ıÏÕÁfi, L› …Áa 08817 ÏÀÏ¿À ‹ÎÀı Á_’¿Û— Õ˘. ÷ÊÎfl ’Àı· 848-3910499

Send your Community program details to editor@gujarattimesusa.com


ÎõÚþð±ëßí 24, 2017 February 24, 2017

11

International Famed Vedic Astrologer Achar ya L axmikant Sharma Any work possible by Vedic Pooja / Right Astrological Consultation. Brindavan Dhaam International Famed Astrologer, Palmist, Numerologist, Horoscope and Palm Accurate Readings. He removes Black Magic and helps in resolving various problems by powerful Holy Mantras and Meditation on God.

Helping Clients in USA and India. Get Advice & Solution in Matching Horoscopes, Love, Marriage, Career, Work, Business, Education, Children and Family Problems Spiritual Effects etc.

Tel: 201-420-6750 / 6259 Email : sharmapanditji@yahoo.com

BUSINESS CARDS SECTION INSURANCE

BEAUTY SERVICE

Mehul.M.Desai Agent NY Ins. Lic. # LA 1380953 New York Life Insurance Company

1983 Marcus Avenue Suite # 210 Lake Success, NY 11042 Tel: 516-354-5897 Fax: 516-354-5991 Cell: 516-317-0029 mmdesai@ft.newyorklife.com The Company You Keep®

Special Of fer $111 $211 LIMITED TIME

* Non refundable and for NEW SUBSCRIBERS only

Importer Of Color Hairpins And Color Watches at Wholesale Prices Great Gifts or Personal Use

* HAIRPIN * Sino-American Gift Inc. www.pins2000.com americangift@gmail.com Phone: 626-336-6113

*

3 years subscription

rat Times ja u G to e b ri c s b Su USA) (A ny ware in the

JEWELRY

OR

6 years subscription

For more information Call: 212-675-7515 Fax: 212-675-7624 Email: Gujtimesusa@gmail.com subscribe@gujarattimesusa.com


February 24, 2017

12

Œı⁄˛±ÎflÌ 24, 2017

‰Î«¿˘fiÎ ’h΢ ’˛¿Î¿ Õ˘. Á‘Ìfl ’fl̬fiı ±Ï¤fi_ÿfi Ï’˛› Ï‹hÎ Á‘Ìfl, ±Î ’hÎ “√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ”fiÎ ’˛¿Î¿ Õ˘. Á‘Ìfl ’fl̬ ±fiı ÷ıfiÎ ÷_hÎÌ ËÁ‹¬ ⁄Îfl˘Àfiı ±Ï¤fi_ÿfi ±Î’‰Î ‹ÎÀı ·A›˘ »ı. √…flÎ÷Ì Ï·ÀflflÌ ±ı¿ıÕı‹ÌfiÎ Á_‹ı·fifiÎ ËÁ‹¬fiÎ hÎHÎ Ïÿ‰ÁfiΠω√÷‰Îfl ±Ëı‰Î· ‹ÎÀı ËÁ‹¬fiı …ıÀ·Î_ ±Ï¤fi_ÿfi ±Î’̱ı ÷ıÀ·Î_ ±˘»Î_. Âø‰Îfl ±fiı ÂÏfi‰Îflı Á_√Ì÷fiÎ ¿Î›˝ø‹˘ flÎ÷fiÎ ±ı¿-ÿ˘œ ‰ÎB›Î Á‘Ì «ÎS›Î, ÷ıfi˘ ’HÎ Á_ÿfl ±Ëı‰Î· ËÁ‹¬ı ±ÎM›˘ »ı. ±Î‹ μΩ√flÎ ‰ıÃÌfiı ±Î ±Ëı‰Î· ±ıHÎı ÷ˆ›Îfl ¿›˘˝ »ı. flCÎ‰Ìfl «˙‘flÌ, flÏ÷·Î· ⁄˘flÌÁÎ√fl, ‹ÏHηη ’Àı·, fiÀ‰fl √Î_‘Ì, ‹‘ÁÒÿfi ¿Î’Ï՛Π±Î Á˙fiÎ ‰Î÷ν·Î’˘fiÌ ·ÎZÎÏHο ω√÷˘ ±Î’‰Î‹Î_ ’HÎ ÁÒZ‹ ω‰ı¿ ’˛¿À ◊›˘ »ı. ËÁ‹¬ ’ÎÁı ÁË… ÁÎÏË„I›¿ √zˆ·Ì »ı ÷ı◊Ì ±Ëı‰Î· ’HÎ ÂW¿ ⁄fi‰Îfiı ⁄ÿ·ı flÏÁ¿ ⁄fiı »ı. ±ı¿ … ºWÀÎ_÷ ±Î’_. fl΋ √œ‰Ì ωÂı ËÁ‹¬ ·¬ı »ı— “ωrfiÎ …\ÿÎ …\ÿÎ ÿı¢‹Î_ ‰ÁfiÎflÎ ÿflı¿ √…flÎ÷Ì Á‹ÿΛfiı ±ı¿ “fl΋¤Î¥ √œ‰Ì” ’˛ÎM÷ ◊Λ ÷˘ Á‹√˛ ωr‹Î_ √…flÎ÷Ì ¤ÎÊÎfi˘ …›…›¿Îfl ◊¥ Ω› ±ı Ïfi—Â_¿ »ı!” ‹fiı ÷˘ ‹ÎflÎ ¿ÎT›ÎV‰ÎÿfiÌ …ı ’˛Â_ÁÎ ËÁ‹¬ı ¿flÌ »ı ÷ı ÀÎ_¿‰Ì ’HÎ √‹ı, ’HÎ ±ı‹Î_ ±˙Ï«I›¤_√ ◊Λ. Â˘Ï¤÷ ÿıÁÎ¥, ËflÏfi ΩfiÌ, …› ‰ÁΉÕÎ, ‹‘‹÷Ì ‹Ëı÷Î ‰√ıflıfiÎ ‰Î÷ν·Î’˘fi˘ ’HÎ Áflı¬ ±Ëı‰Î· Ë÷˘. ±‹fl ¤|, ÏË‹Î·Ì T›ÎÁ fiΛ¿, «ı÷fi √œ‰Ì ±fiı ¤Îfl÷Ì T›ÎÁfiÎ √Ì÷Á_√Ì÷fiÌ ’HÎ ›˘B› w’flı¬Î Ë÷Ì. ±Î ’˛Á_√ı flCÎ‰Ìfl¤Î¥fiı “√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ” ‰÷Ì M·ı¿ ±fiı ±Ï¤fi_ÿfi ±Î’‰Î ‹ÎÀı ÷_ ±fiı Á‘Î ⁄Lfiı ±ÎT›Î Ë÷Î ÷ı‹Î_ ’HÎ ÷‹Îv_ ±’Îfl Á˙…L› Ë÷_. ŒflÌ◊Ì “√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ”fiı, ÷ıfiÎ ’˛¿Î¿ ÷flÌ¿ı ÷fiı ±fiı ËÁ‹¬ ⁄Îfl˘Àfiı ±Ï¤fi_ÿfi. ±ı …. ó ’˛Î. ‹‘ÁÒÿfi ¿Î’ÏÕ›ÎfiÎ_ VfiıËV‹flHÎ, L› …Áa

√HΉ_÷ ÂÎËfiÎ ‹fifiÌ› ·ı¬˘ ÷_hÎÌlÌ, ‹_÷T› - flÎ…¿ÎflHÎfi_ ωU·ıÊHÎ ¿fl÷˘ ·ı¬ Á_ÿfl ±fiı ÁÎ«Ì ‹ÎÏË÷Ì ±Î’fiÎfl˘ »ı …ı μk΋ »ı. …\ÿÎ …\ÿÎ flÎF›˘‹Î_ ¤Îfl÷Ì› Á‹ÿΛ˘ ¶ÎflÎ μ…‰Î÷Î ‘ÎÏ‹˝¿, ÁÎ_V¿ÚÏ÷¿ ¿Î›˝ø‹fiÌ {·¿ ±Î’÷˘ ·ı¬ ÁÎfl˘ flËı »ı. ±Î’HÎÌ Á_V¿ÚÏ÷ ∞‰_÷ flËı ÷ı μ’›˘√Ì »ı. ≥Ï‹√˛ıÂfi ¬⁄fl ±_÷fl ±Î’÷˘ ·ı¬ ‹ÎÏË÷ÌÁ¤fl ˢ› »ı. …ı‹Î_ ωω‘ ω{ÎfiÌ ÷Îfl̬ ±Î’÷Î Àı⁄·fi˘ Á‹Î‰ı ◊Λ ÷˘ μ’›˘√Ì fỉÕÂı. Á‰Î· …‰Î⁄fiÌ ¿˘·‹ μ‹ıflÌ Â¿Î›. ¤Îfl÷fiÎ …\ÿÎ …\ÿÎ flÎF›˘‹Î_ ⁄fi÷Î ⁄fiΉ˘fiÌ À>_¿‹Î_ ‹ÎÏË÷Ì ±Î’‰Ì Ωı¥±ı. T›„@÷ ωÂıÊfiÌ ±Î√‰Ì ’˛Ï÷¤Î ∂¤Ì ¿flfiÎfl T›„@÷fi_ ∞‰fi¿‰fi À>_¿‹Î_ fl…^ ¿flÌ Â¿Î›. flÁÿΛ¿, μk΋ fi‰·¿◊ÎfiÎ ËM÷Î fl…^ ◊Λ ÷ı ÁÎv_ »ı. fi‰Ï·¿Î ’HÎ ÁÎfl˘ flÁ ’Òfl˘ ’ÎÕı »ı.

‹Ëı ΩıÂÌ ÂOÿÁ_¢‘fi Àı⁄· ¬Ò⁄ … ‹ÎfiÏÁ¿ ¿Áfl÷ ±Î’fiÎv_ »ı. …ıfi˘ …‰Î⁄ ±ı … ±_¿‹Î_ fi ±Î’÷Î ⁄ÌΩ ±_¿‹Î_ ±Î’‰˘ Ωı¥±ı. ‹ÌỠΉ΂αı ’Ïfl„V◊Ï÷fiı Á·{Ή‰Î‹Î_ ±fiı ÁÎ«Ì ‹ÎÏË÷Ì fl…^ ¿flÌ Á‹Î…fiÌ Áı‰Î ¿fl‰Ì Ωı¥±ı. ‹ÎhÎ ÀÌ¿Î-ÀÌM’HÎ ’fl … ⁄‘˘ Á‹› ŒÎ‚‰Ì ¿oÀ΂΅fi¿ Á‹Î«Îfl … fi ±Î’‰ÎfiÌ ÷¿ıÿÎflÌ flά‰Ì Ωı¥±ı. ó ∞‰HΤΥ ’Àı·fiÎ …› ¤Îfl÷, N·˘ÏflÕÎ

÷ı‹Î_fi˘ ±ı¿ ±ı¿ ÂOÿ ±Î’HÎÎ ±_÷fl‹fifiı ΩB≤÷ ¿flı »ı fiı ¿Ëı »ı “Ë_ @›Î_ »\_” ±ı ‹ÎÀı Ë_ fiı ‹ÎflÎ …ı‰Î ±fiı¿ ‰Î_«¿˘ ¬Ò⁄ ±Î¤ÎflÌ »Ì±ı. ‰‚Ì ‹ÎflÎ ‰Õ˘ÿflÎfiÎ … Á΄I‰¿ flÁ‹Î_ ⁄˘‚ı·Î √HΉ_÷¤Î¥fi˘ ÀË¿˘ ÷fl÷ … ÁÎÿ ÿı »ı. ±ı‹fiÎ_ ·¬ÎH΋Î_ fiflÌ ÁE«Î¥ - Á΄I‰¿÷Î À’¿÷Ì Ë˘› »ı. “√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ”fiÎ ⁄‘Î ·ı¬˘ Á‹Î«Îfl Á¤fl fiı ±Î¿Ê˝¿ … ˢ› »ı. ¿ÎT›fiı @›Î_› V◊Îfi fi◊Ì ±ı ¬Ò_«ı »ı. ó ËoÁÎ ÂÎË, L› …Áa

√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ— Á‹Î«ÎflÁ¤fl ±fiı ±Î¿Ê˝¿

’˛ıflHÎÎÿΛ¿ ·ı¬ ‰Î_«‰Î √‹ı »ı

÷_hÎÌlÌ, ±Î’fiÎ ±ÎÿıÂfiı ±fiÁflÌ “±Î’H΢ ±‰Î…” ¿˘·‹ ‹ÎÀı ‹Îv_ ‹_÷T› fl…^ ¿fl‰Î ’˛ıflÎ¥ »\_. ’˛◊‹ ÷˘ Á˘‹‰Îflı √…flÎ÷fiÌ flÎË Ωı¥ »Î’_ ‹‚ı ±ıÀ·ı ’˛◊‹ Ë_ ⁄Ì…\_ ’Îfi_ - “‹_÷T›”

‰Î«¿˘fiÎ ’h΢ ⁄Î⁄÷ ·ıÀfl ÁÎ¥{fiÎ ÁÎÿÎ ¿Î√‚‹Î_ ‹˘ÀÎ ÁÎŒ ±ZÎflı, ±ı¿ ⁄Î…\ ÷‹ÎflΠω«Îfl ·¬Ì À’η ¿ı ≥‹ı·◊Ì ‹˘¿·Â˘ ÷˘ ›˘B› Á‹›ı ’˛¿À ¿flÌÂ_. ÷‹Îv_ fi΋ ±fiı Ãı¿Îb_ ’˛¿À ¿fl‰Îfi_ fi ˢ› ÷˘ ’HÎ ±‹ÎflÌ ΩHÎ ¬Î÷fl ·¬‰_ ±Î‰U›¿ »ı. ’h΢‹Î_ …wfl ‹…⁄ Á_ZÎı’ ÷◊Î Á‘ÎflÎ ¿flÎÂı. ‰Î«¿˘fiÎ ’h΢ ⁄Î⁄÷ ¿˘¥ ’hΉËı‰Îfl ◊Âı fiËŸ. √…flÎ÷ ÀÎ≥QÁfiı ‹˘¿·ı·Î ’h΢fiÌ ‹ÎÏ·¿Ì √…flÎ÷ ÀÎ≥QÁfiÌ flËıÂı. ó ÷_hÎÌlÌ GUJARAT TIMES - Attn: Editor 115 W 30th Street, Suite 1206, New York, NY 10001 Email: editor@gujarattimesusa.com ‘‹˝fiÌ »HÎΉÀ ¿fl÷˘ ·ı¬ ‹fifiÌ› »ı, ’fl_÷ ÷ı‹Î_ flËı·Ì ÏŒ·˘Á˘ŒÌ ’HÎ ’˛√À ◊Λ ÷˘ ‘‹˝ ËÎÿ˝ Á‹∞ ¿Λ. ’ÒF› √HΉ_÷¤Î¥ ÂÎËfi˘ ·ı¬ ¬Ò⁄ … ‹fifiÌ› ±fiı Ï«_÷fiÂÌ· ˢ› »ı. ÏÂZÎH΋Î_ ’ıÁÌ √›ı·˘ ÁÕ˘, ÷ı‹Î_ flËı·Ì ZÎÏ÷ ÷◊Î Á‹Î…fiÌ wÏœ«V÷÷Î ’fl ¿ÀÎZÎ ¿flfiÎfl˘ …ı Á‹Î…fiÌ ±Î_¬˘ μCÎÎÕfiÎfl …ı‰Î ·ı¬ ¬Ò⁄ … μk΋ »ı. ÂÎË⁄tÌfi flÎÃ˘Õfi˘ ËÎV›Á¤fl ·ı¬ flÁ΂ ˢ› »ı. ‹fi˘fl_…fi ¿Î›˝ø‹‹Î_ ¿˘¥fiı ¿˘¥ ‹‰ÌfiÌ ’ÒflÌ ‹ÎÏË÷Ì ±Î’‰Ì Ωı¥±ı.

±«Ò¿ ‰Î_«Ì Ω™ »\_. …ı◊Ì ÷ı‹Î_ ±Î’HÎÎ ÿıÂfiÎ «Î· - ¿flLÀ flÎ…¿ÎflHÎfiÎ L›Á ‹‚Ì Ω› »ı. ±Î’HÎÎ ÿıÂfiÌ √Ï÷ωϑ ΩHΉÎfiÌ ÿflı¿ ÿı‰ÎÁÌfiÌ ≥E»Î ˢ› …. ±Î ’»Ì ÷fl÷ Ë_ ÁM÷¿fiÎ ’HÎ ⁄ÌΩ ’Îfi ’fl Ω™ »\_. ‹fiı fl˘ÏË÷¤Î¥ ÂÎËfiÎ “±fi¤ÒÏ÷” ±Î’HÎÎ … ±ÎI‹Îfi˘ ±‰Î… - eÀ’|Ì …ı ±Î’HÎı … ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı ΩB≤÷ ¿flÌ ‹Î’Ì Â¿Ì±ı ±Î’HÎÎ ≥fiflfiı V’Âı˝ ±ı‰Î ·ı¬˘ ÿfl ‰¬÷ı …\ÿΠωʛ-Á_ÿ¤˝ ±fiı ±ıL√·◊Ì ‹¿Î›ı·Î ˢ› »ı.

÷_hÎÌlÌ, ÁM÷¿fiÎ ⁄ÌΩ ’ÎfiÎ ’fl »’Î÷Î ’˛ıflHÎÎÿΛ¿ ·ı¬˘ ‰Î_«‰Î √‹ı. ∞‰fi ∞‰‰ÎfiÌ flÌ÷ Â̬‰ÎÕı ±fiı ±Î’HÎÎ ∞‰fiT›‰ËÎfl‹Î_ flËÌ √›ı·Ì ¬Î‹Ì±˘ μΩ√fl ¿flı. Quite interesting. ±ZÎfl˘ fiÎfiÎ ±fiı ’Î÷‚Πˢ› »ı. ‰ÕÌ·˘fiı ‰Î_«‰Î‹Î_ ÷¿·ÌŒ ’Õı. fiÎfiα˘ (Youngsters)fiı ‰Î_«‰Î‹Î_ flÁ … fi ˢ›. ±ZÎfl˘ ‹˘ÀÎ »Î’˘. ±fiı¿‰Îfl ¿Î‚Î ±ZÎfl ±fiı ¿Î‚_ ⁄ı¿ √˛ÎμLÕ Ë˘›. ·ı¬ ÁÎfl˘ ˢ› ’HÎ ‰Î_«‰Îfi_ ‹fi … fi ◊Λ. ⁄ÌΩ Ï‰r›©fiÌ Ï‰√÷˘‹Î_ ¿˘fiı flÁ ˢ› ±Î…¿Î·? ±ıfiÎ ¿fl÷Î_ √Î_‘Ì∞, ÁflÿÎfl ’Àı·, ÁΉfl¿flfiÌ ±ÎI‹¿◊α˘‹Î_◊Ì ·ı¬˘ ‹Ò¿Ì ¿Λ. Visa Bulletin Ï⁄·¿<· ⁄ı¿Îfl »ı. ó ÁÌ. ¿ı. ’Àı·, N·˘ÏflÕÎ

‹Îfl_ √΋— ÁflÁ ÷_hÎÌlÌ, Ë_ ±Î’fiÎ √…flÎ÷ ÀÎ¥QÁfiÌ Ïfi›Ï‹÷ ‰Î«¿ »\_. ±Î’ı √…flÎ÷ ÀÎ¥QÁfiÎ Á‹Î«Îfl˘ ±fiı ÁM÷¿ ωÊı ±Ï¤’˛Î›, ‹_÷T› ‹Î_B›Î »ı ÷˘ Ë_ ‹ÎflÎ ‹_÷T›˘ …HÎΉ_ »\_. ÁM÷¿fiÎ ·ı¬˘ ⁄Ë … ÁÎflÎ »ı. ±Î›‰ı˝Ïÿ¿fiÎ ·ı¬˘◊Ì CÎb_ ΩHΉΠ‹‚ı »ı. “‹Îv_ √΋” ÁflÁ ˢ› »ı. flÎË· Â@· - ÿÎfi‰Ìflfi˘ ·ı¬ ±Î‰ı·˘ ÷ı ¬Ò⁄ … √Q›˘. ±fiı ±Î’ ‹_÷T› …HÎΉ‰Î ¿Ë˘ »˘ ÷˘ ⁄‘Î … ·ı¬˘ ÁÎflΠˢ› »ı. ÏŒS‹ ωÂıfiÎ 2 ’ÎfiÎ ⁄√ÎՉΠ¿fl÷Î ⁄ÌΩ ‹ËÎfi¤Î‰˘fiÎ ∞‰fi«ÏflhÎ ±Î’˘. ‰Îfi√Ì Ï‰Âı ±Î’˘ ÷˘ ÁÎv_ flËıÂı. ó ‹_…\·Î ’Àı·, ‹ıÏfl·ıLÕ


®

Magazine Section Gujarat Times February 24, 2017 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

á fl…fiÌ¿<‹Îfl ’_ÕuÎ

Ëı·Î ’√Îflfi<_ ±ı¿ ±Î√‰<_ ‹Ëk‰ ˢ› »ı. ±ı √‹ı ±ıÀ·˘ ˢ›, ’HÎ ÷ı‹Î_◊Ì Á˙ ’˘÷ÎfiÌ Ï’˛› T›„@÷±˘ ‹ÎÀı ¿_¥ fiı ¿_¥ ’˛÷Ì¿w’ ¬flÌÿÌfiı ±Î’‰ÎfiÌ ≥E»Î flά÷Πˢ› »ı. ¿˘¥ ÷ı‹Î_◊Ì ±‹<¿ fl¿‹ ’˘÷ÎfiÎ_ ‹Îfiı·Î_ ÿı‰Ìÿı‰÷ÎfiÎ ‹_Ïÿflı «ÕΉı. ’˘÷ÎfiÌ ‹Î ‹ÎÀı ÁÎÕÌ, Ï’÷Î ‹ÎÀı «U‹Î_, ⁄Ëıfi ‹ÎÀı ÷ıfiı √‹÷˘ ÕˇıÁ ¿ı ¤Î¥ ‹ÎÀı ⁄>À fl…fiÌ¿<‹Îfl ’_ÕuÎ ·Î‰Ì ±Î’ı. ’˘÷Îfi<_ ¿˘¥ Ï’˛›’ÎhΠˢ› ÷˘ ÷ıfiı fiÎfiÌ ±ı‰Ì ¤ıÀ ±Î’ı. ÷˘ ¿˘¥ ’˘÷Îfiı ‹ÎÀı ’HÎ ¿˘¥ √‹÷Ì «Ì… ¬flÌÿı. ‹Ëk‰ ·Î√HÎÌ ¿ı ¤Î‰fiÎfi<_ »ı, ’˛ı‹fiÌ ±ı «ıpÎfi<_ »ı. fl¿‹fi<_ fiÏË. ’HÎ ’√ÎflfiÌ ±Õ‘Î ¿fl÷Î_ ‰‘< fl¿‹ ¿˘¥ ¤ÎB›ı … ±Î flÌ÷ı ‰Î’flı. «˘yÁ’HÎı ‰Î÷ ¿fḻı ÷˘ ‹ÎhÎ 175 wÏ’›ÎfiÎ ’√Îfl‹Î_◊Ì 110 wÏ’›Î ¿˘¥ ±Î flÌ÷ı ±Î’ı? ±fiı ±ı ’HÎ ÁΉ Á˘‚ ‰flÁfiÌ ™‹flı? ‹˘ÀÎ ¤Î√ı ±ÎfiÎ …‰Î⁄ fi΋Î_ ˢ›, ’HÎ ±ı T›„@÷fi<_ fi΋ Ïfl{‰Îfi ±ÎÕÏ÷›Î ˢ› ÷˘ …‰Î⁄ Ë΋Î_ ˢ›. ±ı Ïÿ‰Áı ÷ı‹HÎı ’˘÷ÎfiÎ CÎflfiÌ ⁄ËÎfl ±ı¿ T≤©fiı ÿ‰ÎfiÌ ÿ¿Îfifi<_ Áflfi΋<_ ’>»÷Î Ωı›Î. Ïfl{‰Îfiı ÷ı‹fiı Áflfi΋<_ ⁄÷ÎT›<_ ±fiı ΩHÎÌ ·Ì‘<_ ¿ı ÷ı‹fiÌ ’ÎÁı ‹ÎhÎ 70 wÏ’›Î »ı, …ı ÿ‰Î ‹ÎÀı ±’>fl÷Î »ı. Ïfl{‰Îfi ÷ı‹fiı ÿ‰ÎfiÌ ÿ¿Îfi Á<‘Ì ‹>¿‰Î √›Î ±fiı 110 wÏ’›Î μ‹ıflÌ ±ı T≤©fiı ÿ‰Î ±’ΉÌ. μ’¿Îflfi˘ ¿ı ¿Â<_ Áı‰Î¿Î›Û ¿flÌ ¿ÎœuÎfi˘ ¿Â˘ ¤Îfl fiÏË! ±ı T≤©fiı ÷ı±˘ ÿ‰Î¬Îfiı ’HÎ ‹>¿Ì ±ÎT›Î, ±Î ±ΩH›Î ŒÏflU÷Îfiı ’ı·Î T≤©ı ¬flÎ Ïÿ·◊Ì ÿ±Î ÿÌ‘Ì ËÂı, ¿ı‹ ¿ı ±Î√‚ ‰‘÷Î √›Î ˢ› ±ı‹ Ïfl{‰Îfiı …⁄flÿV÷ ’˛√Ï÷ ¿flÌ, ÁÎ◊ı ’˘÷ÎfiÎ Áı‰Î¿Î›ÛfiÎ T›Î’fiı ’HΠωV÷Λ˘˝. ÷ı‹fiÌ ÁŒ‚÷ÎfiÌ ±fiı ÷ı‹fiÎ_ Áı‰Î¿Î›˘˝fiÌ √…⁄ ¿◊Î »ı. ààà ’˘fl⁄_ÿfl‹Î_ …L‹ı·Î Ïfl{‰Îfifi˘ ’Ïfl‰Îfl ±ı‰˘ ‘fi‰Îfi fiˢ÷˘. Ï’÷П√ ‰ı«÷Î Ë÷Î. Ïfl{‰Îfiı ’HÎ ÿÁ‹Î Á<‘Ì … ’˘÷Îfi˘ ±P›ÎÁ ¿›˘˝ ±fiı fi˘¿flÌ ¿fl‰Ì ’ÕÌ, ’HÎ ÷ı‹fiı ’˘fl⁄_ÿfl◊Ì ‹˘{΄Q⁄¿ …‰ÎfiÌ ÷¿ ‹‚Ì. ±ÎÏ¡¿ÎfiÎ ±Î ÿı‹Î_ Ïfl{‰Îfiı ’˘÷Îfi˘ T›‰ÁΛ Âw ¿flÌfiı ω¿ÁÎT›˘, ’HÎ ÷ı‹fi΋Î_ ‘fl⁄Λı·Î Áı‰ÎfiÎ Á_V¿Îfl ±¿⁄_‘ Ë÷Î. T›‰ÁΛ ωV÷fl÷˘ √›˘ ±ı‹ Áı‰Î’˛T≤ÏkΠωV÷fl÷Ì √¥. ±ı Ëÿ Á<‘Ì ¿ı ÷ı‹fiÌ ‹<A› ±˘‚¬ … Áı‰Î¿Î›˘˝ ±fiı ÷ıfiÎ ±‹· ‹ÎÀı fl«ı·Î Ïfl{‰Îfi ±ÎÕÏ÷›Î ŒÎμLÕıÂfi ◊¿Ì ⁄fiÌ flËÌ. ±Î Áı‰Î¿Î›˘˝ ’λ‚ flËı·Ì ÷ı‹fiÌ ºÏp ΩHΉΠ…ı‰Ì »ı. ÷ı‹fi<_ ‹Îfi‰<_ »ı ¿ı ±Î 21‹Ì ÁÿÌ‹Î_ ±˙z˘Ï√¿ ω¿ÎÁ ±fiı ±ÎÏ◊˝¿ ÁK‘fl÷Î ¶ÎflÎ ‹ÎHÎÁfiÎ_ ÿ—¬˘ ÿÒfl ¿flÌ Â¿Î›. ±Î ⁄ı ‹<A› μ’Λ˘ »ı. ÿı¬Ì÷Ì flÌ÷ı Á‹√˛ ‹Îfi‰Á‹Î…ı ’˛√Ï÷ ¿flÌ …HÎΛ »ı, »÷Î_ ±ı ‰ÎV÷ω¿÷Î »ı ¿ı ÷ıfiÌ „V◊Ï÷‹Î_ Ωı¥±ı ÷ı‰˘ Á<‘Îfl˘ ÿı¬Î÷˘ fi◊Ì. ¢ÊHÎfiÎ ‹Î‹·ı √˛Î‹ÌHÎ ‹Ï˷α˘fiÌ „V◊Ï÷ ±˘fl ¬flÎ⁄ »ı. ’Ïfl‰Îfl ±fiı ⁄΂¿˘fiÌ ‹>‚¤>÷ …wÏfl›Î÷˘ ’>flÌ ¿fl‰Î ÷ı‹HÎı CÎfl◊Ì ÿÒfl ¿‹Î‰Î …‰<_ ’Õı »ı. ›fiıV¿˘±ı 2015‹Î_ ÷ÎflHÎ ±ÎM›<_ ¿ı ¤Îfl÷fiÎ √flÌ⁄ ±fiı √˛Î‹ÌHΠωV÷ÎflfiÎ_ ¿ıÀ·Î_› ⁄΂¿˘ ±Î{ÎÿÌfiÎ_ ±ÎÀ·Î_ ‰Ê˘˝ ÏÂZÎHÎ◊Ì ‰_Ï«÷ »ı. ÷ı‹fiı Â΂αı ‹˘¿·‰Î ‹ÎÀı Áfl¿Îfl μ’flÎ_÷ ⁄ÎèÎ ±ı…LÁ̱˘fiÌ ‹ÿÿfiÌ ÷Î÷Ì …wfl »ı. ±Î ⁄Î⁄÷ı Ïfl{‰Îfi ±ÎÕÏ÷›ÎfiΠω«Îfl˘ ΩHΉΠ…ı‰Î »ı. ±ÎÏ¡¿Î ±fiı ±ıÏ›ÎfiÎ ±ÎÂflı 60 ÿı¢ ‹Îfi‰Ï‰¿ÎÁfiÎ ÿflfiÌ flÌ÷ı Á˙◊Ì ’λ‚ »ı. ±ı‹fiÌ ’ÎÁı …wflÌ ’˛Î◊Ï‹¿ ÁΑfi˘fiÌ … ±»÷ »ı. Ïfl{‰Îfi ±ÎÕÏ÷›ÎfiÎ ‹÷ ‹<…⁄ ±Î‰Î ·˘¿˘fi˘ Á_CÎÊÛ √flÌ⁄Ì, ¿<’˘ÊHÎ, ⁄Ì‹ÎflÌ ±fiı ÏÂZÎHÎ ÷◊Î fl˘…√ÎflÌfiÌ ÷¿˘ ±_√ı ˢ‰˘ Ωı¥±ı. ⁄Ì∞ ÷flŒ V‰ÎVJ›fiÌ Á‹V›Î fi‰Î_ fi‰Î_ w’ ‘ÎflHÎ ¿flÌ

±’fiı Ï·›ı ∞±ı ÷˘ @›Î ∞±ı!

flËÌ »ı ±fiı ÷ı ‹ÎhÎ ¤Îfl÷ Á΋ı … fiÏË, ÿÏfi›ÎfiÎ ⁄ÌΩ Ï‰¿ÏÁ÷ ÿı¢ Á΋ı ’HÎ ’Õ¿Îfl »ı. ›<‰Îfi˘ ’fl ÏÂZÎHÎfi˘ ⁄˘… ‰‘Ì flè΢ »ı, ’HÎ ±ı ÏÂZÎHÎ ÷ı‹fiı ’>fl÷Ì fl˘…√ÎflÌfiÌ ¬Î÷flÌ fi◊Ì ±Î’÷<_. VÀˇıÁ ±ıÀ·ı ¿ı ‹ÎfiÏÁ¿ ÷ÎHÎ ¬>⁄ ‰‘Ì √¥ »ı. ±Î‹, ÁÎflÔ_ V‰ÎVJ› flά‰<_, ¬< ˢ‰<_ ±fiı ±Î_÷Ïfl¿ ±Îfi_ÿ ’˛ÎMÔ÷ ¿fl‰˘ ±ı ‰ˆ„f‰¿ Á‹V›Î ⁄fiÌ √¥ »ı. Ïfl{‰Îfi¤Î¥fiı «˘yÁ’HÎı ·Î√ı »ı ¿ı ±Î’HÎÌ fiÌÏ÷±˘ ±fiı ¿Î›Ûø‹˘‹Î_ ‹Ï˷α˘fiÎ ›˘√ÿÎfi ’fl Ωıfl ±Î’‰Î‹Î_ fiÏË ±Î‰ı, I›Î_ Á<‘Ì ¨«˘ ω¿ÎÁÿfl ÁΑ‰˘ Â@› fi◊Ì. Ïfl{‰Îfi ±ÎÕÏ÷›Î ŒÎμLÕıÂfi ¶ÎflÎ ÷ı‹HÎı ’˛Î«Ìfi ¤Îfl÷Ì› Á_V¿ÚÏ÷, ÿÂÛfi ÷◊Î ›˘√ ±fiı K›Îfi …ı‰Ì V‰ÿıÂÌ Ï‰zÎfiı ’HÎ ‹Ëk‰ ±ÎM›<_ »ı. ±ıfiÎ ¶ÎflÎ ±Î_÷Ïfl¿ ÂÎ_Ï÷fiÌ ÷¿˘ ·˘¿˘ ‹ÎÀı ∂¤Ì ¿flÌ »ı. ·ı‰Î ¿fl÷Î_ ±Î’‰Îfi˘ ±Îfi_ÿ ±fi˘¬˘ ±fiı ÏÿT› »ı, ±ı ÷ı‹fi˘ Ω÷±fi<¤‰ »ı. ÷ıfiÎ◊Ì ±Î_÷Ïfl¿ ±Îfi_ÿ ‹‚ı »ı. ±Î’HÎÌ Á_V¿ÚÏ÷‹Î_ ÿÎfifi˘ ±Î√‰˘ ‹ÏË‹Î »ı. ±Î ŒÎμLÕıÂfiı Á¬Î‰÷fiÎ ±ı‰Î ‹Î√˘˝ ±’fiÎT›Î »ı ¿ı …ıfiÎ◊Ì ¿_¿ÎÁ, ÏfiflÎÂÎ ±fiı fl˘√˘ Á΋ı ·Õ‰ÎfiÌ Â„@÷ ±ı ‹ı‚‰fiÎflfiı ’˛ÎMÔ÷ ◊Λ. √flÌ⁄ ±fiı »ı‰ÎÕÎfiÌ T›„@÷fiÎ ∞‰fifiÌ √<HΉkÎÎ Á<‘ÎflÌfiı ÷ıfiı ¬<ÂËη Á‹Î…fi<_ ±ı¿ ±_√ ⁄fiΉ‰Î ‹ÎÀı … ÷ı‹HÎı Ïfl{‰Îfi ±ÎÕÏ÷›Î ŒÎμLÕıÂfifiÌ V◊Î’fiÎ ¿flÌ. ÷ı±˘ ¿Ëı »ı, …ı‹fiÌ ’ÎÁı ¿Â<_ … fi◊Ì, ±ı‹fi΋Î_ ±‹ı ±ÎÂÎ, ÁÎËÁ ±fiı «ı÷fiÎfiÎ_ Ï¿flHÎ …√ÎÕ̱ı »Ì±ı ±fiı …ı‹fiÌ ’ÎÁı ±œ‚¿ ‘fi »ı, ±ı‹fiı ±‹ı ÷ı‹Î_◊Ì ÿÎfi ¿fl‰ÎfiÌ ’˛ıflHÎÎ ±Î’̱ı »Ì±ı. ±Î ŒÎμLÕıÂfi ·˘¿˘fiı √<HΉkÎΛ<@÷ V‰ÎVJ› Áı‰Î, ÏÂZÎHÎ ±fiı fl˘…√ÎflfiÌ ÷¿˘ ’>flÌ ’ÎÕÌfiı ±ı‹fiÎ ∞‰fifiÌ ’ÌÕα˘ ÿÒfl ¿flÌfiı ±ı‹fiı ±L›fiÌ …ı‹ Á‹Îfi ∞‰fi ∞‰‰Îfi˘ ±‰Áfl ±Î’‰Îfi<_ ¿Î‹ ¿flı »ı. ±Î ’˛¿ÎflfiÎ ¿Î‹◊Ì ±ÎÏ¡¿ÎfiÎ ‹˘{΄Q⁄¿‹Î_ _⁄˘flˢSÁ ¿Î›Ûø‹ Ëı ‹Ï˷α˘fi<_ ∞‰fi μLÔfi÷ ⁄fiÎ‰Ì Â¿Î›<_. ‹Ï˷α˘ ‹Î¥·˘ «Î·Ìfiı ÿÒfl-ÿÒfl◊Ì ’ÎHÎÌ ·Î‰÷Ì Ë÷Ì. ±˘√VÀ, 2015‹Î_ ±fiı¿ Àu⁄‰ı·˘ ÁŒ‚÷Î’>‰Û¿ ’>flÎ_ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›Î, …ıfiÎ◊Ì 10,000◊Ì ‰‘< ·˘¿˘fiı ’̉Îfi<_ ’ÎHÎÌ μ’·O‘ ◊¥ Â@›<_. ±Î flÌ÷ı ÿÒfl ÿÒfl◊Ì ’ÎHÎÌ ·Î‰‰ÎfiÌ ‹Ï˷α˘fiÌ ‹…⁄>flÌ ÿÒfl ◊¥ √¥. ’>‰Û ±ÎÏ¡¿ÎfiÎ ¿ıÀ·Î¿ ÿı¢ ÷ı‹ … ±ıÏ›ÎfiÎ ¿ıÀ·Î¿ ωV÷Îfl˘‹Î_ 50Ñ ¿fl÷Î_ ’HÎ ‰‘< ·˘¿˘ √flÌ⁄Ì‹Î_ ∞‰ı »ı. ±ı‹fiÌ ’˛Ï÷Ïÿfi ¿‹ÎHÎÌ 1.25 (Á‰Î) Õ˘·fl◊Ì ’HÎ ±˘»Ì »ı. ±ı‹fiÎ ∞‰fi‹Î_ √<HΉkÎÎ’>HÎÛ Á<‘Îfl˘ ·Î‰‰ÎfiÌ Á¬÷ …wfl »ı. ŒÎμLÕıÂfi Á_⁄_Ï‘÷ Áfl¿Îfl˘, ¿˘’˘˝flıÀ ËÎμÁÌ{ ±fiı ±Î_÷flflÎpˇÌ› Á¬Î‰÷Ì Á_√Ãfi˘fiÎ ÁË›˘√◊Ì √flÌ⁄ …fi÷Î Á<‘Ì ’ˢ_«‰ÎfiÎ ¤fl«¿ ’˛›IÔfi˘ ¿flÌ flèÎ<_ »ı. ŒÎμLÕıÂfi ±ÎÏ¡¿Î ±fiı ±ıÏ›ÎfiÎ_ 30◊Ì ‰‘< Á_√Ãfi˘fiÎ ‹ÎK›‹◊Ì ±Î√Î‹Ì 10 ‰Ê˘˝‹Î_ 10 ·Î¬◊Ì ‰‘< ’Ïfl‰Îfl˘fiÎ ∞‰fi‹Î_ √<HΉkÎÎ’>HÎÛ ’Ïfl‰÷Ûfi ·Î‰‰Îfi<_ ·Z› flάı »ı. ·Î¬˘ ·˘¿˘fiı ±ÎI‹Ïfi¤Ûfl ⁄fiΉ‰Î, ÏÂZÎHÎfiÎ V÷fl‹Î_ Á<‘Îfl˘ ·Î‰‰Î, ›<‰Îfi˘ ‹ÎÀı fl˘…√ÎflfiÌ ÷¿˘ ∂¤Ì ¿fl‰Î, Á‹‰Î›Ì ω¿ÎÁ ‹ÎÀı ‹Ï˷α˘fiÎ fiıI≤I‰fiı ‹ÿÿ ±fiı Á‹◊Ûfi ¿fl‰Î, …wÏfl›Î÷‹_ÿ˘fiı ÁÎfl‰ÎflfiÌ Á<ω‘α˘, flÎË÷ ±fiı V‰V◊ flËı‰Î ‹ÎÀı ±ÎÏ◊˝¿ ÁË›˘√ ’>fl˘ ’ÎÕÌfiı

±Î_÷Ïfl¿ ±Îfi_ÿ ±’Ή‰Îfi<_ ŒÎμLÕıÂfifi<_ Á’fi<_ »ı. 2011fiÎ ±ıŒ±ı±˘ Ïfl’˘ÀÛ ’˛‹ÎHÎı, ’<flÔÊ˘fiı ‹‚÷<_ Á‹◊Ûfi ‹Ï˷α˘fiı ’HÎ ‹‚ı, ÷˘ √flÌ⁄ÌfiÎ ±Î_¿‹Î_ 14Ñfi˘ CÎÀÎÕ˘ ◊¥ ¿ı »ı. ‹ÏË·Î Á‹<ÿΛfiı μI’Îÿfi¿Î›˘˝ ÁÎ◊ı ΩıՉΠ‹ÎÀı ŒÎμLÕıÂfi √<…flÎ÷fiÎ …^fiÎ√œ ±fiı ’˘fl⁄_ÿfl Ï…S·ÎfiÎ_ √˛Î‹ÌHÎ ZÎıh΢‹Î_ ‹ÏË·Î Á„@÷¿flHÎ ›˘…fiÎfi˘ ’˛Îfl_¤ ¿flÌ flèÎ<_ »ı. ÷Î…ı÷fl‹Î_ ŒÎμLÕıÂfiı √<…flÎ÷‹Î_ …^fiÎ√œ Ï…S·ÎfiÎ ‹ÎhÎ ‰ÌÁ ËΩflfiÌ ‰ÁÏ÷ ‘flΉ÷Î ‹ÎÏ‚›Î-ËÎÀÌfiÎ √΋fiı Á‰Î*√Ì Ï‰¿ÎÁ ‹ÎÀı ÿkο ·Ì‘_< »ı. ÿkο ·ı‰Î›ı·Î ±Î √΋‹Î_ Á΋ÎÏ…¿-±ÎÏ◊˝¿ ÁÂ@÷Ì¿flHÎfi˘ ŒÎ›ÿ˘ ±Î‰÷Î_ ⁄ı ‰ÊÛ‹Î_ ±Î ¿Î›Ûø‹ Ëı 2000 ‹Ï˷α˘ Á<‘Ì ’ˢ_«Õ‰ÎfiÌ fiı‹ »ı. ⁄ÌΩı ¿Î›Ûø‹ ±ı Ë÷˘ ¿ı I›Î_fiÎ ¿ıÀ·Î¿ ⁄ıfl˘…√Îfl ·˘¿˘fiı flÎ…V◊ÎfifiÎ ’˛‰ÎÁı ·¥ …‰Î‹Î_ ±Î‰ı, …ı◊Ì I›Î_ ·˘¿˘ ¿¥ flÌ÷ı V‰fl˘…√ÎflÌ ‹ı‚‰ı »ı ±fiı ¤Ï‰W› ‹ÎÀı ⁄«÷ ¿¥ flÌ÷ı ¿flı »ı ±ı Ω÷ı Ωı¥ ¿ı. ±ÎÕÏ÷›Î ŒÎμLÕıÂfi flÎpˇÏfi‹ÎÛH΋Î_ ›<‰Îfi˘fiÎ Á΋<ÿÎÏ›¿ fiıI≤I‰fiı ω¿ÏÁ÷ ¿fl‰Î ÷◊Î ÷ıfiı ÁZ΋ ⁄fiΉ‰ÎfiÎ_ ¿Î›˘˝ ËÎ◊ ‘flı »ı. ÏÂZÎHÎ ±fiı fl˘…√Îfl ÁËΛ ’˛˘…ı@À Ëı ’»Î÷ ±fiı »ı‰ÎÕÎfiÎ ‰√ÛfiÌ ‹Ï˷α˘‹Î_◊Ì ±ı‰Ì ‹ÏË·Î ±Î√ı‰Îfi˘ ÷ˆ›Îfl ¿fl‰ÎfiÌ fiı‹ ±Î ŒÎμLÕıÂfi flάı »ı. ÷ı‰Ì Â@›÷Î‰Î‚Ì ‹Ï˷α˘fiı ÷η̋ ’HÎ ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰Âı ±fiı ÁZ΋

⁄fiΉ‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. ’ÏflHÎ΋ı Á‹◊Û ‹Ï˷α˘ ’˘÷’˘÷ÎfiÎ ¿Î›ÛZÎıh΋Î_ ÁÎflÌ flÌ÷ı ¿Î‹ ¿flÌ Â¿Âı. ±Î ω¿ÎÁ ¿Î›Ûø‹‹Î_ ‹˘ÀÌ Á_A›Î‹Î_ ΩıÕΛı·Î V‰›_Áı‰¿˘ ±Î ¿Î›Ûø‹fi<_ ±Ï‰¤ÎF› ±_√ ⁄fiÌ flËıÂı, ¿ÎflHÎ ¿ı ÷ı±˘ ±Î ’Ïfl‰÷Ûfifi<_ fiıI≤I‰ ¿flÂı. ±Î ¿Î›Û‹Î_ ‹ÿÿ ‹ÎÀı T›Î’¿ flÌ÷ı V‰›_Áı‰¿ ÷◊Î ‹ÏË·Î fiıI≤I‰fiÌ fl«fiÎ ŒÎμLÕıÂfi ¿flÂı. ÷ı‹Î_ ωA›Î÷ T›„@÷±˘, Á΋ÎÏ…¿ fiı÷α˘, flÎ…fiÌÏ÷¿ fiı÷α˘ ±fiı ’˛ÁÎfl ‹ÎK›‹˘ ’HÎ ÁÏø› flÌ÷ı ΩıÕÎ¥ flèÎÎ_ »ı. ¿˘¥ ±ı¿ Áfl¿Îfl ¿ı Á_V◊Î ±ÎÀ·Ì ‹˘ÀÌ ⁄ˢ‚Ì …fiÁ_A›Î Á<‘Ì fi ’ˢ_«Ì ¿ı. ¿˘¥ ±ı¿ ’HÎ ±ı¿·Î ±ÎÀ·<_ ±_÷fl fi ¿Î’Ì Â¿ı. Áfl¿Îfl˘, Á_V◊α˘ ±fiı ±fiı¿ ω¤Î√˘‹Î_ ‰Ëı_«Î›ı·Î Á‹<ÿΛ˘fi<_ ±Î ¿Î‹ »ı ¿ı ÷ı±˘ Á˙ ÁÎ◊ı ‹‚Ìfiı ’˛›ÎÁ ¿flı ±fiı ±Î ·˘¿˘fiÎ ∞‰fi‹Î_ T›Î’ı·Ì Ë÷ÎÂÎ ÿÒfl ¿flı ÷◊Î ÷ı‹fiı ±Î_÷Ïfl¿ ±Îfi_ÿ ±fiı ‹ÎfiÏÁ¿ ÂÎ_Ï÷ ⁄ZÎı. ±Î‹ ¬flÎ ±◊Û‹Î_ ±Î ŒÎμLÕıÂfifiÌ ’˛T≤Ïkα˘ ¤˙√˘Ï·¿ ÁflËÿ˘◊Ì ’fl »ı. ‰flÁÎÿ ‰flÁ÷Ì ‰¬÷ı ¿ı ’‰fi e_¿Î÷Ì ‰¬÷ı ¿˘¥ ωV÷Îfl ¿ı ’˛Ωfiı K›Îfi‹Î_ fi◊Ì flά÷˘. ±ÎÕÏ÷›Î ŒÎμLÕıÂfifiÌ ¿Î‹√ÌflÌfiı ’HÎ ±ı … flÌ÷ı Áfl¬Î‰Ì ¿Λ. …wfl÷‹_ÿ ˢ› ±ı‰Ì ¿˘¥ ’HÎ T›„@÷ ¿ı Á‹<ÿΛ Á<‘Ì ÷ı ’ˢ_«Ì flèÎ<_ »ı. ±fiı ±Î ŒÎμLÕıÂfifiÎ ’Λ΋Î_ Ïfl{‰Îfi ±ÎÕÏ÷›ÎfiÌ Áı‰ÎT≤ÏkÎfi˘ ‹˘À˘ ŒÎ‚˘ »ı. á ·ı¬¿ ÁÎÏËI›¿Îfl ±fiı ’hοÎfl »ı.

Cell:-95580 62711, Email: rajnikumarp@gmail. com ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

2

ωω‘Î

February 24, 2017 à Œı⁄˛±ÎflÌ 24, 2017

·Î¬˘ ¤@÷˘fiÎ ‹fi˘fl◊ ’ÒHν ¿fl÷Î_ lÌ ¬˘ÏÕ›Îfl ‹Î÷Î Â

„@÷’ÒΩ ¤Îfl÷Ì› Á_V¿ÚÏ÷fi<_ ’˛Î«Ìfi ±_√ »ı. ¤Îfl÷‹Î_ ±_⁄Î∞, ÁflV‰÷Ì, ·Z‹Ì, ’ΉÛ÷Ì, ±ÎzÂÏ@÷ lÌ ‰ıflÎ¥, ‹Ëο΂Ì, ¬˘ÏÕ›Îfl, ⁄Ë«fl, √ΛhÎÌ, «Î‹<_ÕÎ, gË√‚Î…, ¤‰ÎfiÌ, ¤<‰fiıf‰flÌ, ±ÎÂÎ’<flÎ, √ÎhÎÎÕ, ‹ı·ÕÌ, ωÁ÷, ¿fi¿ıf‰flÌ, ‹˘‹Î¥, fiÎ√⁄Î¥, ËflÏÁÏ©, ‹˘œıf‰flÌ, ⁄ÒÀ ¤‰ÎfiÌ, μÏ‹›Î ‰√ıflı …ı‰Ì ÿı‰Ì±˘fi<_ ·˘¿˘ l©Î’Ò‰Û¿ ¤„@÷’Ò…fi ¿flı »ı. ÷ı‹Î_ ‹Îfi‰ÿıË w’ı ±‰÷flÌfiı ¿Î‚ø‹ı ÿı‰ÌV‰w’ı …ı‹fi<_ ’Ò…fi ◊Λ »ı ÷ı‹Î_fiÎ_ ±ı¿ ÿı‰Ì ±ıÀ·ı lÌ ¬˘ÏÕ›Îfl ‹Î÷Î∞. ¬˘ÏÕ›Îfl ‹Î÷Î∞ iÎÎÏ÷±ı «ÎflHÎ Ë÷Î. ÷ı‹fiÎ_ Ï’÷Îfi<_ fi΋ ‹Î‹Ï՛Π±◊‰Î ‹Î‹ˆ›Î ±fiı ÷ı‹fiÎ_ ‹Î÷Îfi<_ fi΋ ÿı‰‚⁄Î ±◊‰Î ‹ÌHÎ⁄Î¥ Ë÷<_. ÷ı±˘ ¿<· ÁÎ÷ ⁄Ëıfi ±fiı ±ı¿ ¤Î¥ Ë÷Î_. …ı±˘fiÎ_ fi΋ ±Î‰Õ, Ωı√Õ, ÷˘√Õ, ⁄Ì…⁄Î¥, ˢ·⁄Î¥, ÁÎ_ÁÎ¥, Ωfi⁄Î¥ (¬˘ÏÕ›Îfl) ±fiı ¤Î¥ ‹ıflϬ›˘ ±◊‰Î ‹ıfl¬˘ Ë÷Î_. ÷ı‹fi<_ ‰ÎËfi ‹√fl »ı. ÷ı‹fi˘ …L‹ ±ÎÂflı 9‹Ì◊Ì 11‹Ì ÁÿÌ‹Î_ ‹ËÎ Á<ÿ ±ÎËfiÎ Ïÿ‰Áı ◊›˘ Ë÷˘, …ı◊Ì ÷ı Ïÿ‰Áı ¬˘ÏÕ›Îfl …›_÷Ì ∂…‰‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ¤Îfl÷‹Î_ ¬˘ÏÕ›Îfl ‹Î÷Î∞fiı ’Ò…‰Î‰Î‚˘ ‹˘À˘ ‰√Û »ı, …ı‹Î_ ·ıμ‰Î ’Àı·, ¤˘¥, √˘ÏË·, «ÒÕÎÁ‹Î, Áfl‰ˆ›Î, «˙ËÎHÎ, ’fl‹Îfl ÂάfiÎ_ flÎ…’>÷˘, ¿ÎflÏ՛ΠflÎ…’>÷ Á‹Î…, ¿Î‹ÿÎfl, ¬‰Õ, …‚<, ⁄˛ÎõHÎ, «ÎflHÎ, ⁄Îfl˘À, ¤fl‰ÎÕ, ËÏfl…fi ±fiı fl⁄ÎflÌ ÷‚’ÿÎ ¿˘‹fiÎ ·˘¿˘ ¿˘¥ ’HÎ Ω÷fiÎ ¤ıÿ¤Î‰ ‰√fl ÷ı‹fiÌ ’ÒΩ ¿flı »ı ±fiı ¿<‚ÿı‰Ì ÷flÌ¿ı ’Ò…ı »ı, …ı‹Î_ ÿ˘_√Î ’Ïfl‰ÎflfiÎ flÎ…¿˘À ÂËıflı ±Î‰ı·Î ¬˘ÏÕ›Îfl ‹Î÷Î∞fiÎ ±fi<√˛Ë ‹_Ïÿflı ·Î¬˘ l©Î‚<±˘ ÿÂÛfiı ±Î‰ı »ı. «ÒÕÎÁ‹Î flÎ…’>÷ ¤Î·’˛ÿı‹Î_ ±Î‰ı·Î √˘flÎÁ< √΋ı ¬˘ÏÕ›Îfl ‹Î÷Î∞fiÎ ‹_Ïÿflı ⁄ΑÎ-±Î¬ÕÌ »˘Õ‰Î Ω› »ı. ±Î μ’flÎ_÷ √<…flÎ÷ flÎF›‹Î_ ±·√-±·√ V◊‚˘±ı ±L› CÎHÎÎ_ V◊Îfi¿˘ ±Î‰ı·Î_ »ı. lÌ ¬˘ÏÕ›Îfl ‹Î÷Î∞fiÎ_ ‹_Ïÿfl˘ √<…flÎ÷ flÎF›fiÎ Á˙flÎpˇ‹Î_ ‹<A› hÎHÎ »ı, …ı ‘ÎflÌ ’ÎÁı √‚‘flÎ, ‰Î_¿Îfiıfl ’ÎÁı ‹ÎÀı· ±fiı ¤Î‰fi√fl ’ÎÁı flÎ…’flÎ √΋ı ±Î‰ı·Î_ »ı. ÷ı‹fiÎ_ ±Î V◊Îfi¿˘±ı ’ÎHÎÌfiÎ ‘flÎ ±Î‰ı·Î »ı. ±Î μ’flÎ_÷ ’˛Î«Ìfi ‰Î‰˘‹Î_, Õ<_√fl˘‹Î_, fiÿÌÏ¿fiÎflı ’HÎ ¬˘ÏÕ›Îfl ‹Î÷Î∞fiÎ_ V◊Îfi¿˘ Ωı‰Î ‹‚ı »ı ÷ı‹ … √<…flÎ÷fiÎ flÎ…¿˘À Ï…S·Î‹Î_ Áfl‘Îfl √΋ ’ÎÁıfiÎ ¤ÎÕ·Î √΋ı ¬˘ÏÕ›Îfl ‹Î÷Î∞ ÷ı‹ … ÷ı‹fiÎ_ » ⁄Ëıfi˘ ±fiı ¤Î¥ ‹ıflϬ›Îfi<_ ‹_Ïÿfl ±Î‰ı·<_ »ı. ±Î μ’flÎ_÷ ’ÎÀHÎ Ï…S·ÎfiÎ Á‹Ì ÷η<¿ÎfiÎ ‰flÎHÎÎ √΋ı ’HÎ ¬˘ÏÕ›Îfl ‘΋ ±Î‰ı·_ »ı, F›Î_ ¬˘ÏÕ›Îfl …›_÷ÌfiÎ Ïÿ‰Áı ‹˘À˘ ‹ı‚˘ ¤flΛ »ı, …ı ±Î¬Î ¤Îfl÷‹Î_ ’˛A›Î÷ »ı. ¬˘ÏÕ›Îfl ‹Îfi<_ ±ı¿ ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ ‹_Ïÿfl ¤Î‰fi√fl Ï…S·ÎfiÎ ÷‚ÎΩ ÷η<¿ÎfiÎ ¤Îfl˘·Ì √΋ı ±Î‰ı·< »ı, F›Î_ ¬˘ÏÕ›Îfl ‹Î ÷ı‹ … «Î‹<ÕÎ_ ÷◊Î ±L› ‹ÎfiÎ_ V◊Îfi¿ ±Î‰ı·Î_ »ı. ±Î μ’flÎ_÷ ·ıμ‰Î ’Àı· Á‹Î…ı ¬˘Õ·‘΋ - ¿Î√‰Õ, ÷Î. …ı÷’<fl Ï…. flÎ…¿˘À‹Î_ lÌ ¬˘ÏÕ›Îfl ‹Î÷Î∞fi<_ ±Ï÷ ¤T› ‹_Ïÿflfi_ Ïfi‹ÎÛHÎ ¿›* »ı, …ıfiÌ ‹ÒÏ÷˝’˛Ï÷WÃÎ 21‹Ì ΩL›<±ÎflÌ, 2017fiÎ fl˘… ◊¥ Ë÷Ì. lÌ ¬˘ÏÕ›Îfl ‹Î÷Î∞fiÎ_ ’˛Î√Àu ±_√ıfiÌ …ı ¿◊Î ÁÎ_¤‚‰Î ‹‚ı »ı ÷ı ‹<…⁄ 9◊Ì 11‹Ì ÁÿÌfiÌ ±ÎÁ’ÎÁfiÎ Á‹›fiÌ ‰Î÷ »ı. ¤Î‰fi√fl Ï…S·ÎfiÎ ⁄˘ÀÎÿ ÷η<¿ÎfiÎ fl˘ÏËÂ΂Π√΋‹Î_ ‹Î‹Ï՛Πfi΋ı ±ı¿ «ÎflHÎ flËı÷Î Ë÷Î. ÷ı±˘ T›‰ÁΛı ‹Î·‘ÎflÌ Ë÷Î ±fiı ¤√‰Îfi ωfiÎ ’fl‹ μ’ÎÁ¿ Ë÷Î. ÷ı‹fiÎ_ ’IfiÌ ÿı‰‚⁄Î ’HÎ ¬Ò⁄ … ‹Î›Î‚< ±fiı ¥f‰flfiÌ ¤„@÷‹Î_ ·Ìfi flËı‰Î‰Î‚Î_ Ë÷Î_. ÷ı±˘ ‹Î·‘ÎflÌ Ë˘‰Î◊Ì CÎflı ÿÒ{HÎÎfiı ·Ì‘ı ·Z‹Ìfi˘ ’Îfl fiˢ÷˘, ’HÎ ¬˘‚Îfi˘ ¬Ò_ÿfiÎfl fiˢ÷˘ ÷ıfi<_ ÿ—¬ ÿı‰‚⁄Îfiı ÁÎS›Î ¿fl÷<_ Ë÷<_. ‹Î‹Ï՛Π±fiı ÿı‰‚⁄Î ⁄Lfiı μÿÎfl, ‹Î›Î‚< ±fiı ’fl√…\ Ë÷Î_. ÷ı‹fiÎ ±Î_√HÎı ±Î‰ı·˘ ¿˘¥ ‹ÎHÎÁ ¬Î·Ì ËÎ◊ı ¿ı ¤>A›Î ’ıÀı ’λ˘ fi Ω› ±ı‰˘ ±Î «ÎflHÎÿ_’÷Ìfi˘ ‰HηA›˘ Ïfi›‹ Ë÷˘. ÷ı Á‹›ı ¤Î‰fi√fl Ï…S·ÎfiÎ ‰S·¤Ì’<fl‹Î_ Ï·ÎÏÿI› fi΋fi˘ flÎΩ flÎ… ¿fl÷˘ Ë÷˘, …ıfiı ‹Î‹Ï՛Π«ÎflHÎ ÁÎ◊ı √Îœ Ï‹hÎΫÎflÌ Ë÷Ì. ‹Î‹Ï՛Π«ÎflHÎ fi ±Î‰ı I›Î_ Á<‘Ì Ï·ÎÏÿI›fiı ÿfl⁄Îfl‹Î_ ΩHÎı ¿ı ¿_¥¿ ¬ÒÀ÷_< ˢ› ÷ı‹ ·Î√÷<_. ‰S·¤Ì’<flfiÎ flÎ…‰Ì Ï·ÎÏÿI›fiÎ ÿfl⁄Îfl‹Î_ ¿ıÀ·Î¿ ¥ÊÎÛ‚< ·˘¿˘ ’HÎ Ë÷Î. ÷ı‹fiı flÎΩ ±fiı ‹Î‹Ï՛Π‰E«ıfiÌ ‹ˆhÎÌ ±Î_¬‹Î_ ¿HÎÎfiÌ …ı‹ ¬Ò_«÷Ì Ë÷Ì. ±ı¿ Ïÿ‰Á flÎΩfiÎ ‹fi‹Î_ ⁄Ë «Î·Î¿Ì’>‰Û¿ ±ı‰_< ÃÁΉ‰Î‹Î_ ±ÎT›<_ ¿ı ‹Î‹ÏÕ›˘ Ïfi—Á_÷Îfi »ı, ÷ıfi<_ ‹˘ Ωı‰Î◊Ì ±’Â<¿fi ◊Λ »ı, …ı◊Ì ¤Ï‰W›‹Î_ ±Î’b_ flÎ… ’HÎ «ÎS›_< …Âı, ±fiı ±ı¿ Ïÿ‰Á ‹Î‹Ï՛Π’˘÷ÎfiÎ ÏfiI›ø‹ ‹<…⁄ ’˛¤Î÷fiÎ ’ˢfl‹Î_ flÎ…‹Ëı·ı ±Î‰Ìfiı ∂¤Î flèÎÎ. flÎ…‰ÌfiÎ ‹fi‹Î_ ±ÿΉÏ÷›Î±˘±ı flıÕı·<_ {ıfl CÎÒ‹flÎ÷<_ Ë÷<_. ¿_¥ ⁄˘S›Î«ÎS›Î ‰√fl ±ı¿ … ‰Î@›‹Î_ “Ï‹hÎ÷Πˉı ’>flÌ ◊Λ »ı” ÷ı‹ ¿ËÌ

fiÎ√ÿı‰÷ÎfiÌ fiÎ√’<hÎ̱˘ ±fiı fiÎ√’<hÎ ÷ı‹fiı I›Î_ ÁÎ÷ ’<hÎ̱˘ ±fiı ±ı¿ ’<hÎ ÷flÌ¿ı …L‹ ·ıÂı ÷ı‰<_ ‰flÿÎfi ±ÎM›<_. ±Î‹ ‹Î‹ÏÕ›˘ ÷˘ ¬< ◊¥ √›˘ ±fiı CÎflı …¥fiı ÷ıfiÌ ’IfiÌfiı ‰Î÷ ¿flÌ. ÷ıfiÌ ’Ifi̱ı ¤√‰Îfi ωfiÎ ¿Ëı‰Î ‹<…⁄ ‹ËÎ Á<ÿ ±ÎËfiÎ Ïÿ‰Áı ±Îà ¬Î·Ì ’ÎflHÎÎ_ flÎ¬Ì ÿÌ‘Î_, …ı‹Î_ ÁÎ÷ fiÎ√HÎ̱˘ ±fiı ±ı¿ fiÎ√ ±Î‰Ì √›Î_, …ı ÷fl÷ … ‹fi<W›fiÎ ⁄΂V‰w’ı ’˛√À ◊›Î. ±Î‹ ‹Î‹ÏÕ›Îfiı I›Î_ ±‰÷flı·Ì ¿L›Î±˘fiÎ_ fi΋ ±Î‰Õ, Ωı√Õ, ÷˘√Õ, ⁄Ì…⁄Î¥, ˢ·⁄Î¥, ÁÎ_ÁÎ¥, Ωfi⁄Î¥ ±fiı ¤Î¥ ‹ıflϬ›˘ flά‰Î‹Î_ ±ÎT›<_. ωf‰‹Î_ CÎHÎÌ⁄‘Ì T›„@÷±˘ ¿ı ÿı‰Ìÿı‰÷α˘fiÎ_ μ’fi΋ ’ՉΠ’λ‚fi<_ ¿˘¥ fiı ¿˘¥ ¿ÎflHÎ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ÷ı‰Ì … flÌ÷ı Á˙flÎpˇ‹Î_ ±‰÷flı·Î_ ¬˘ÏÕ›Îfl ‹Î÷Î∞fi<_ fi΋ ’ՉΠ’λ‚fiÌ ¿◊Î ±ı‰Ì ΩHΉΠ‹‚ı »ı ¿ı, ±ı¿ ‰¬÷ ‹Î‹Ï՛Π«ÎflHÎfiÎ Á˙◊Ì fiÎfiÎ Á_÷Îfi ±ı‰Î ‹ıflϬ›Îfiı ¬Ò⁄ … {ıflÌ √HÎΛ ÷ı‰Î ÁÎ’ı ÿ_ ÿÌ‘˘ Ë÷˘, …ıfiÌ ‰Î÷ ‹‚÷Î_ … ÷ıfiÎ_ ‹Î÷ÎÏ’÷Î ±fiı ÁÎ÷ı› ⁄Ëıfi˘fiÎ ∞‰ ±K‘fl ◊¥ √›Î ±fiı {ıfl ¿ı‰Ì flÌ÷ı ∂÷flı ÷ıfi˘ μ’Λ ω«Îfl÷Î Ë÷Î. ÷ı‰Î‹Î_ ¿˘¥±ı ±ı‰˘ μ’Λ ⁄÷ÎT›˘ ¿ı ’Î÷΂·˘¿‹Î_ fiÎ√flÎΩ ’ÎÁı◊Ì ±‹Ú÷fi˘ ¿<_¤ ÁÒ›Û ∂√ı ÷ı ’Ëı·Î_ ·Î‰‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ ‹ıflϬ›Îfi˘ ∞‰ ⁄«ı ÷ı‹ »ı. ±Î ÁÎ_¤‚Ìfiı ⁄Ëıfi˘‹Î_ Á˙◊Ì fiÎfiÎ_ ±ı‰_Î Ωfi⁄Î¥ ’Î÷΂‹Î_◊Ì ¿<_¤ ·ı‰Î √›Î_. ÷ı±˘ F›Îflı ¿<_¤ ·¥fiı ⁄ËÎfl ±Î‰÷Î_ Ë÷Î_ I›Îflı flV÷΋Î_ ÷ı‹fiı ’√‹Î_ ÃıÁ ·Î√Ì ±fiı ÷ı◊Ì ÷ı‹fiı «Î·‰Î‹Î_ ÷¿·ÌŒ ’Õ÷Ì Ë÷Ì. ±Î‰_< ⁄L›_< I›Îflı ÷ı‹fiÎ ¤Î¥ ’ÎÁı flËı·Ì ⁄Ëıfifiı ±ı‰˘ Á_¿ı÷ ◊›˘ ¿ı ±Î Ωfi⁄Î¥ ¬˘ÕÌ ÷˘ fi◊Ì ◊¥fiı? I›Îflı {Õ’◊Ì ¿<_¤ ·¥fiı ±Î‰Ì ¿Λ ÷ı ‹ÎÀı Ωfi⁄Î¥±ı ‹√flfiÌ Á‰ÎflÌ ¿flÌ, …ı◊Ì ÷ıfi_< ‰ÎËfi ’HÎ ‹√fl … »ı. F›Îflı ÷ı±˘ ’ÎHÎÌfiÌ ⁄ËÎfl ±ÎT›Î_ I›Îflı ¬˘ÕÎ÷Î_ ¬˘ÕÎ÷Î_ ±Î‰÷Î_ Ë÷Î_ ÷ı◊Ì ÷ıfi<_ fi΋ I›Îfl◊Ì ¬˘ÏÕ›Îfl ’Õu* ±fiı I›Îfl ’»Ì ·˘¿˘ ÷ıfiı ¬˘ÏÕ›ÎflfiÎ fi΋ı … ±˘‚¬‰Î ·ÎB›Î. ààà ¤Î‰fi√flfiÎ ‹ËÎflÎΩ ¤Î‰gÁË∞±ı ‹Î÷Î∞fiı ¤Î‰fi√fl ’‘Îfl‰Î ‹ÎÀı ωfi_÷Ì ¿flÌ. ÷˘ ‹Î÷Î∞±ı ‹ËÎflÎ… ¤Î‰gÁË∞ ÁÎ◊ı ±ı¿ Âfl÷ ‹>¿Ì ˢ‰ÎfiÌ ·˘¿‰Î›¿Î »ı. ‹ËÎflÎ… ¤Î‰gÁË∞fiı ¿èÎ<_ Ë÷<_ ¿ı, “Ë_ ÷ÎflÌ ÁÎ◊ı ¤Î‰fi√fl ÷˘ ±Î‰<_, ’HÎ ÷Îflı ’λ‚ ŒflÌfiı Ωı‰Îfi<_ fiÏË, ±fiı Ωı ÷ı‰<_ ◊Âı ÷˘ Ë_ ±ı … …B›Î±ı „V◊fl ◊¥ Ï·ÎÏÿI› ’˘÷ÎfiÎ ‹Ëη›‹Î_ «ÎS›Î √›Î. I›Îfl ’»Ì flÎΩfiÎ ‰÷Ûfifi˘ …¥Â.” ÷ı ’»Ì ‹ËÎflÎΩ ±Î√‚ ±fiı ¬˘ÏÕ›Îfl ‹Î÷Î∞ {Î_{fl ’ËıflÌfiı ‹>‚ Ëı÷< ·˘¿˘ ’ÎÁı◊Ì ΩHÎÌfiı ‹Î‹ÏÕ›Îfiı ¬Ò⁄ … ÿ—¬ ◊›<_. w‹{>‹ ¿fl÷Î_ ÷ıfiÌ ’λ‚ ±Î‰‰Î fiÌ¿Y›Î_ Ë÷Î_. Ë∞ ÷˘ gÁˢflfi<_ ’Îÿfl ±Î‹ ÷ıfiı …ı …ı ·˘¿˘ Á΋ı ‹Y›Î ÷ı ‰Î_Ï{›Î‹ËıHÎÎ_ ‹Îfl‰Î ·ÎB›Î. ‰ÀuÎ_ ±fiı flÎ…’flÎ √΋ ’ÎÁı {Î_{flfi˘ flHοÎfl ⁄_‘ ◊¥ …÷Î_ ‹ËÎflÎΩ ÷ıfiÎ◊Ì ¬Ò⁄ … ÿ—¬Ì ◊¥fiı ‰S·¤Ì’<fl◊Ì ’˘÷ÎfiÎ √΋ ±Î‰Ì ’IfiÌfiı ¤Î‰gÁË∞fiı Â_¿Î √¥ ±fiı ÷ı‹HÎı ’λ\_ ‰Î‚Ìfiı Ωı÷Î_ ¬˘ÏÕ›Îfl ‹Î÷Î∞ flÎΩ ÁÎ◊ı ◊›ı·Ì ‰Î÷ ‹Î_ÕÌfiı ¿flÌ. ‹Î‹ÏÕ›Îfiı g…ÿ√Ì Ë‰ı ÷˘ {ıfl …ı‰Ì ÷◊Î ÷ı‹fiÌ ÷‹Î‹ ⁄Ëıfi˘ I›Î_ „V◊fl ◊≥ √¥. ⁄Îÿ‹Î_ ±ËŸ flÎ…‰Ì ·Î√‰Î ‹Î_ÕÌ. ±Î‹ ’Ëı·ı◊Ì … ¤„@÷‹› ∞‰fi ∞‰÷Î ‹Î‹Ï՛αı ’Ïfl‰Îflı ÷Î_÷ÏHΛΠ‘flÎfi<_ Ïfi‹ÎÛHÎ ’HÎ ¿›<* ±fiı ‹_Ïÿfl ’HÎ ⁄fiÎT›<_, …ı ¤√‰Îfi ωfiÎ ÂflH΋Î_ ‹Î◊<_ Àı¿T›<_ ±fiı Ï‰η›‹Î_ ωg·√fiÌ Á΋ı ¬˘ÏÕ›Îfl ‹Î÷Î∞fi<_ ‹_Ïÿfl ±Î…ı ÿı ωÿı‹Î_ ’˛ÏÁ© »ı. ¬˘ÏÕ›Îfl ⁄ıÁÌfiı Ïfiç› ¿›˘˝ ¿ı ÷ı‹fiÌ ±fl… ¤√‰Îfi fiÏË V‰Ì¿Îflı ÷˘ ÷ı±˘ ’˘÷Îfi<_ ‹Î÷Î∞fiÎ_ ÿÂÛfi ‹ÎÀı ·˘¿˘ ±fiı¿ ’˛¿ÎflfiÌ ⁄ΑΠ’HÎ flάı »ı. ËΩfl˘fiÌ ‹V÷¿ μ÷ÎflÌfiı ¿‹‚’>Ω «ÕΉÂı. ‹Î‹ÏÕ›˘ ¤√‰ÎfifiÌ ±ÎflΑfiÎ ¿fl‰Î Á_A›Î‹Î_ ·˘¿˘ ’√’΂Π›ÎhÎÎ ¿flÌ ‹Î÷Î∞fiÎ_ ÿÂÛfi ‹ÎÀı Ω› »ı. ±ËŸ ·ÎB›˘. ±Î‹ »÷Î_ ¿_¥ Á_¿ı÷ fi ◊›Î ±fiı ’˘÷Îfi< ‹V÷¿ ÷·‰Îfl◊Ì ‹_√‚‰Îfl ±fiı flω‰Îflı ‹˘ÀÌ Á_A›Î‹Î_ ¤@÷…fi˘ ∂‹ÀÌ ’Õı »ı. μ÷Îfl‰Î ·ÎB›Î I›Îflı … ¤√‰Îfi ω ’˛ÁLfi ◊›Î ±fiı ’Î÷΂·˘¿fiÎ ààà ¬ıÕÎ-‘_‘Ò¿Î-⁄√˘ÿflÎ-¬_¤Î÷ ÷◊Î ¤Î·fiÎ_ ±fiı¿ √΋˘‹Î_◊Ì ¤Îω¿˘ …\ÿÎ …\ÿÎ Á_C΢ ¶ÎflÎ flÎ…’flÎ ¬˘ÏÕ›Îfl ‹Î÷Î∞fiÎ ‹_Ïÿflı ÿÂÛfifi˘ ·Î¤ ·ı‰Î ’√’΂Π«Î·Ìfiı ±Î‰ı ¬˘Õ·‘΋, ¿Î√‰Õ »ı. ËΩfl˘ ¤Îω¿˘ ’˘÷’˘÷ÎfiÎ Á_C΢ ¿ÎœÌfiı gÁˢfl ±Î‰Ì (Œ˘À˘ ±Î¤ÎflÁ˙…L›— ’ˢ_«ı »ı. ±Î ’ÿ›ÎhÎα˘ ‰Õ·Î‰Î‚Ì ¬˘ÏÕ›ÎflfiÎ_ ÿÂÛfi ¿flÌ ¬˘Õ·‘΋ÀˇVÀ.±˘√˝) ÏÁˢflÌ ‹Î÷ÎfiÎ ÿÂÛfi ¿flÌ ÷flgÁ√ÕÎ ‰Î‚Ì ¬˘ÏÕ›ÎflfiÎ_ ÿÂÛfi ¿flÌ flÎÏhÎfiÎ fiÌ¿‚Ìfiı ‰Ëı·Ì Á‰Îflı flÎ…’flÎ ¬˘ÏÕ›Îfl ‹_Ïÿflı ±Îfl÷Ìfi˘ ·Î¤ ·ı »ı. fi‰flÎÏhÎ ÿflÏ‹›Îfi ‹Î ¬˘ÏÕ›ÎflfiÎ ‹_Ïÿflı ‰ÌÁ◊Ì ’«ÌÁ ËΩfl ¤@÷…fi˘fiÌ ¤ÌÕ flËı »ı. ’ÿ›ÎhÎ̱˘fiı gÁˢfl‹Î_ ’Î⁄<∞ ‹_Ïÿflı ÷◊Î ÀÎμfiˢ·‹Î_ ÷◊Î ‰Ï՛Π√΋ı ÷◊Î flÎ…’flÎ ’ÎÁı ±Î‰Î_ ±fiı¿ V◊‚˘±ı …\ÿÎ_ …\ÿÎ_ ‹_Õ‚˘ ¶ÎflÎ …‹‰ÎfiÌ, «ÎfiÎV÷ÎfiÌ, flËı‰ÎfiÌ ÷◊Î fiËΉÎ-‘˘‰ÎfiÌ ÷ı‹ … ‹ıÏÕ¿· ÿ‰Î±˘fiÌ ‰√ıflı Áı‰Î ±Î’ı »ı. ÿflı¿ ’ÿ›ÎhÎÌfiı ÿflı¿ ’˛¿ÎflfiÌ …\ÿÎ_ …\ÿÎ_ Áı‰Î¤Î‰Ì ‹_Õ‚˘ ‹_Õ’ fiÎ¬Ì …‹‰Î flËı‰ÎfiÌ ÷◊Î ‹ıÏÕ¿· Áı‰Î±˘ ’ÒflÌ ’ÎÕı »ı ±fiı ±Î ÿflı¿ ’ÿ›ÎhÎ̱˘ ’Ëı·Î fi˘fl÷ÎfiÎ ‰Ëı·Ì Á‰ÎflfiÌ ±Îfl÷Ìfi˘ ·Î¤ ·ı‰Î ±fiı ‹Î_fiÎ ÿÂÛfiı flÎ…’flÎ ¬˘ÏÕ›Îfl ‹_Ïÿflı ’ˢ_«Ì ‘L›÷Î ±fi<¤‰ı »ı. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi) (±Î¤ÎflÁ˙…L›— √…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ fiÏÕ›Îÿ) á ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Œı⁄˛±ÎflÌ 24, 2017 à February 24, 2017

’˛

I›ı¿ ‘‹˝‹Î_ fi΋…’fi_ ±Î√‰_ ‹ÎËÎIQ› »ı ±fiı ÷ı ‹ÎÀı ‹Î‚Î ±ı lıWà ‹ÎK›‹ »ı. ÁΑ¿˘ ‹ÎÀı ‹Î‚Î ±ı ±ı¿ ‹Ëk‰fi_ ‹ÎK›‹ »ı. ‹Î‚Î ±ı ¤√‰ÿ˚ V‹flHÎ ±fiı fi΋…’‹Î_ ¬Ò⁄ … ÁËΛ¿ ‹HÎÎ ËÎ◊fiÌ ‹K› ±Î_√‚Ì ⁄fiı »ı. ‹ÎÀı … ÁΑ¿ ÷ıfiı ’˛ÎHÎÁ‹Îfi Ï’˛› Á‹…ı »ı. ’fl, ’Ëı·Ì ±Î_√‚Ìfi˘ V’½ fi ◊Λ ÷ı ±Î’HÎı …ı Ω’ ¿fḻı flÌ÷ı ‹Î‚Îfiı flάÌfiı ±_√ÒÃÎ ‰Õı ‹Î‚Î ÷ıfiÌ √HÎ÷flÌ ’HÎ ¿fl‰Ì Œıfl‰‰Ì. ±Î‰U›¿ »ı, …ı◊Ì ±Îfi_ÿÏ’˛›ÿÎÁ V‰Î‹Ì ±Î’HÎfiı ¬⁄fl ’Õı ¿ı, ‹Îfi‰∞‰fi ’fl ÁÒ›˝fiÌ ±Áfl CÎHÎÌ fi˘Ó‘fiÌ› »ı. ÁÒ›˝±Î’HÎÎ◊Ì ±Î…ı ¿ıÀ·Î Ω’ ◊›Î. ±Î ÷˘ ‹Îfi‰Ìfi_ ‹fi «_ƒfiı ±Î‘Îflı M≤J‰Ì ’fl ∑÷«ø «Î·ı »ı. ÁÒ›˝fiÎ ‹Î√˝fiı »ı. ±ı¿ Ïÿ‰Á ‹ÒÕ Ë˘› ÷˘ ‰‘Îflı ¿flı ±fiı ±ı¿ Ïÿ‰Á ’˛Î«Ìfi ∑ÏÊ-‰ˆiÎÎÏfi¿ı 27 ω¤Î√˘‹Î_ ‰ËıÓ«Ìfiı ’˛I›ı¿ ‹ÒÕ fi ˢ› ÷˘ ±˘»Î ¿flı. …ı ¿_¥ ¤„@÷ ¿fḻı ÷ı ω¤Î√‹Î_ flËı·Î ÷Îflα˘fiÎ Á‹ÒËfiı fiZÎhÎ Á_iÎÎ ±Î’Ì Ïfi›Ï‹÷÷Î’Ò‰˝¿ ¿fḻı ÷˘ … ÷ı ·Î_⁄Î Á‹› Á‘Ì «Î·ı »ı. ±Î fiZÎh΋΂fiÎ ±Î‘Îflı ±Î’HÎÌ …’‹Î‚ÎfiÌ »ı ±fiı ›◊Î◊˝ Œ‚ÿÎ›Ì ◊Λ »ı. ¿S’fiÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ’˛I›ı¿ fiZÎhÎfiı «Îfl «flHÎ ÷ı◊Ì ÂÎj΋Î_ ¿èÎ_ »ı ¿ı, ÿ¤˝ ωfiÎfiÌ ‘ÎÏ‹˝¿ Ïø›Î, ˢ› »ı. ±Î◊Ì 27 fiZÎh΢fiÎ_ ‹‚Ìfiı ¿<· 108 «flHÎ …‚ ωfiÎfi_ ÿÎfi, Á_A›ÎfiÌ √HÎ÷flÌ ‰√flfi˘ …’ ÷ı Á‰˝ ◊Λ »ı. ÷ı◊Ì ‹Î‚ÎfiÎ ‹HοÎfiÌ Á_A›Î ’HÎ 108 ÏfiWŒ‚ Ω› »ı. ‹ÎÀı ‹Î‚Î ¿fl‰Î◊Ì Ω’fiÌ √HÎ÷flÌ flά‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ‰‚Ì, ±Î’HÎı …ı ‹Î‚Î Œıfl‰Ì±ı »Ì±ı ÷ıfiÌ ‰E«ı ±Î’HÎı …ı ‹Î‚Î ¿fḻı »Ì±ı ÷ı‹Î_ 108 ‹HοΠ±ı¿ Á‹ıflÔ ±Î‰ı »ı. ÷˘ ‹Î‚Î Œıfl‰fiÎflfiı ±ı‹ ◊Λ »ı ˢ› »ı. CÎHÎÎfiı ’˛ffi ◊Λ »ı ¿ı, ±Î ‹Î‚΋Î_ 108 ¿ı, ‰‚Ì ±Î Á‹ıflÔ_ Â_ »ı? ±fiı ÷ıfiı μ·_CΉÎfiÌ fiÎ ¿ı‹ ‹HοΠ… ¿ı‹ ˢ› »ı? ÷˘ ÷ıfiÌ ’λ‚fi_ ¿ÎflHÎ ±ı‰_ »ı ’ÎՉ΋Î_ ±Î‰ı »ı? ÷˘ ÂÎj΢‹Î_ ÷ı ±_√ı ±ı‰_ ‹Îfi‰Î‹Î_ ¿ı, ’˛I›ı¿ ’‚‹Î_ ‹fiW›fiÎ V‰Î¤Îω¿ f‰ÎÁ » ·ı‰Î› ±ÎT›_ »ı ¿ı, ⁄˛õÎ_ÕfiÌ fiZÎh΋΂‹Î_ …ıfiı ¿ıLƒ‹Î_ flÎ¬Ì »ı. ±Î‰Ì ±œÌ ’‚fiÌ ±ı¿ Ï‹ÏfiÀ ◊Λ. ±Î‰Ì ±ı¿ Œflı »ı ÷ı V◊Îfifiı Á‹ıflÔ ’‰˝÷fiÎ fi΋◊Ì ±˘‚¬‰Î‹Î_ Ï‹ÏfiÀ‹Î_ 15 f‰ÎÁ˘ ·ı‰Î› »ı. ±Î ÏËÁÎ⁄ ±fiÁÎfl ±Î‰ı »ı. fiZÎh΢fiÌ √Ï÷ ’Ò‰˝◊Ì ’Ïç‹ ’˛Ï÷ »ı. ¿ÎflHÎ 24 ¿·Î¿‹Î_ ±Î’HÎÎ 21,600 f‰ÎÁ ÂÎj΋Î_ M≤J‰Ì ÷ıfiÌ μkÎfl ÿÏZÎHÎÌ› ‘flÌ ’fl ’Ïç‹◊Ì ’Ò‰˝ ÷flŒ √HÎΉΛΠ»ı. ±Î‹, flÎÏhÎfiÎ 12 ¿·Î¿ Œflı »ı. ±Î◊Ì ¿˘¥ ’HÎ fiZÎhÎ ÿÏZÎHÎ◊Ì μkÎfl ⁄Îÿ ¿fl÷Î_ Ïÿ‰ÁfiÎ 12 ¿·Î¿‹Î_ ±Î’HÎı ÷flŒ √Ï÷ ¿fl÷_ ÿı¬Î÷_ fi◊Ì. ±Î◊Ì μkÎfl 10,800 f‰ÎÁ ·¥±ı »Ì±ı. ¬flÎ ¤@÷fiı ‘˛‰fiÎ V◊Îfiı ±Î‰ı·Î Á‹ıflÔ ’‰˝÷fiı ¿˘¥ ÷˘ V‰Î¤Îω¿’HÎı f‰ÎÁı-f‰ÎÁı ¤√‰Îfifi_ ±˘‚_√Ì Â¿÷_ fi◊Ì. ¿˘¥ ±˘‚_√÷_ fi◊Ì. Á˙ fi΋ ·ı‰ÎfiÌ ≥E»Î flËı, ’fl_÷ ±ÎÀ·Ì ¿˘¥ Á‹ıflÔfiÌ ‹›Î˝ÿÎ Ω‚‰ı »ı. ±Î … ωÂ΂ Á_A›Î‹Î_ …’fi˘ ±‰¿Î fi flËı ÷ı ’˛‹ÎHÎı …’‹Î‚ÎfiÎ ⁄LÔfiı »ıÕÎ F›Î_ ‹‚ı »ı ‹ÎÀı Ωı ωϑ‰÷˚ μ’Î_Â …’ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷ıfiı ¿ıLƒÁ‹_ ‹Ëk‰fi_ V◊Îfi √HΉ΋Î_ ±Î‰ı ÷˘ ’˛I›ı¿ ‹_hÎfi_ 100 √b_ Œ‚ ◊Λ - ±ı »ı. ÷ı V◊Îfiı ±Î‰÷Î Á‰˘˝E« ‹HοÎfiı ’HÎ ÂÎj΢@÷ ω‘Îfi ±fiÁÎfl Ïÿ‰Á‹Î_ 108 Á‹ıflÔ ¿Ëı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. fiZÎh΢ Á‹ıflÔfiı ‹_h΢fi˘ …’ ◊‰˘ Ωı¥±ı ÷ı‰_ V‰Ì¿Îfl‰Î‹Î_ ¿ıLƒ‹Î_ flÎ¬Ì Œflı »ı. Á‹ıflÔ „V◊fl »ı. ±ÎT›_ »ı. ‹Î‚Î fiZÎh΋΂fi_ w’¿ »ı. ±Î◊Ì ÷ı‹Î_ “‹fiVQ≤Ï÷”‹Î_ ¿èÎ_ »ı ¿ı, flËı·Î Á‹ıflÔfi_ ’HÎ ±ı‰_ ‹ÎËÎIQ› V‰Ì¿ÎflÌ, μ’Î_Â V›Î÷ Â÷√HΗ – (2-86) ±Îfi_ÿÏ’˛›ÿÎÁ∞ ¤@÷ ÷ı Á‹ıflÔfi˘ V’½ ¿flÌ, ‹Î‚ÎfiÌ ÏÿÂÎ ±Î‹, 108 ‹HοÎfiÌ ±ı¿ ‹Î‚Î Œıfl‰Ì ‹_hÎΩ’ ’fi— Âw ¿flı »ı. ±ıÀ·ı ¿ı, Œıfl‰‰Î◊Ì f‰ÎÁı f‰ÎÁı ¤…fi ¿›* √HÎΛ. ±ı ‹Î‚Î ’ÒHν ◊›Î ’»Ì Á‹ıflÔ ±Î‰÷Î_, ÷ıfiı ±˘‚_B›Î ωfiÎ ¤Î‰fiÎ◊Ì ‹Î‚ÎfiÎ ‹HοÎfiÌ Á_A›Î 108 flά‰Î‹Î_ ‹Î‚Îfiı ∂·ÀΉÌfiı Œıfl‰‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±Î‰Ì. ±Î flÌ÷ı ±ı¿ ‹Î‚Î Œıfl‰‰Ì ±ı f‰ÎÁ˘E»˚‰ÎÁı ˉı, ±Î’HÎı ›◊Î◊˝ flÌ÷ı ‹Î‚Î ¿ı‰Ì flÌ÷ı Œıfl‰‰Ì ¤…fi ¿fl‰Îfi_ ’Ëı·_ ’√Ï◊›_ »ı. Ωı¥±ı ÷ı ±_√ı Ωı¥±ı ÷˘, …‹HÎÎ ËÎ◊fiÌ ‹K› ±Î_√‚Ì ⁄ÌΩ ‹÷ ±fiÁÎfl ±ı‰_ ’HÎ ‹Îfi‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı ¿ı, ’fl, ’Ëı·Ì ±Î_√‚Ìfi˘ V’½ fi ◊Λ ÷ı flÌ÷ı ‹Î‚Îfiı

¤Ωı ¤Î‰ Â_ ±¬_Õ …’‹Î‚Î flı...

ÁIÁ_√ Á‘ÎflÁ

¥ …B›Î±ı O˘ {LÎ>LÎÌ À˘‚Î_ VÎ΋VÎ΋ı MÎJ◊fl‹Îfl˘ ¿flIÎÎ_ ˢ› ±L˘ I΋Îflı ±ı À˘‚Î_LÎÌ ‰E«ı …‰ÎLÎ<_ ˢ› I΢? @›Î_¿ ‹Î◊ΤÎflı BÎ<_Õα˘ ¿˘¥ ±ÎIÎ_¿ ‹«Î‰Ì flèÎΠˢ› ±L˘ I΋Îflı ±ı‹L˘ fl˘¿‰Î ‹ÎÀı …‰ÎLÎ<_ ˢ› I΢? ¿˘¥ …B›Î±ı Ï¿ÕL˘MÎfl˘ Ω‚ ÏOλΉÌL˘ O˘Ãı·Î ˢ›, ¿˘¥ V◊‚ı ÿÎw-…\BÎÎflLÎÎ ±~Î ‘‹‘‹IÎΠˢ›, ¿˘¥ fl˘ÏË÷ ÂÎË …B›Î±ı VÎ΋>ÏË¿ flıMÎ ◊›˘ ˢ›, ¿˘¥ V◊‚ı ±flıflÎÀÌ ∂MÎ…ı ±ı‰Ì ±ı„@ÁÕLÀLÎÌ CÎÀLÎÎ CÎÀÌ Ë˘›, ¿˘¥ T›„@÷±ı ±ÎI‹ËI›Î ¿flÌ Ë˘› ¿ı ¿˘¥ …B›Î±ı ¤ÌÊHÎ ±ÎBÎ ·ÎBÎÌ Ë˘› ±L˘ ±ı‹Î_ O˘-MÎÎ_« ‹ÎHÎV΢ O΂ÌL˘ ¤Õ◊<_ ◊¥ BΛΠˢ› ±ı‰Ì …B›Î±ı I΋Îflı ≥‹fl…LVÎÌ‹Î_ ÿ˘ÕÌ …‰ÎLÎ<_ ±Î‰ı I΢? ±ÎMÎHÎL˘ ±Î‰Ì CÎÀLÎα˘ ‰¬I˘ I›Î_ VÎ΋ı «Î·ÌL˘ …‰ÎL΢ ±LÎ<¤‰ LÎ◊Ì ±ıÀ·ı ¿ÿΫ ±ıLÎÎ ¬˘Œ ¿ı ±ıLÎÎ Ωı¬‹L΢ ±_ÿÎ… fl˘ÏË÷ LÎ ±Î‰ı ±ı M΢ÏVÎOη »ı. VÎM΢{ ¿˘¥ ΩËıfl flVIÎÎ MÎfl O˘ ±Îø‹¿ À˘‚Î_ ¬_…flOÎÎ∞ ¿flÌ flèÎÎ_ »ı ±◊‰Î I΢ ¬ÎLÎBÎÌ Ïfl‰˘S‰fl‹Î_◊Ì ±ÎÕı‘Õ ŒÎ›gflBÎ ¿flÌ flèÎÎ_ »ı, I΢ ±ÎMÎHÎı I›Î_ …‰ÎLÎÌ gË‹IÎ ¿flÌÂ<_? ±ÎMÎHÎÎ M˘flLÀ˚VÎ, ±ÎMÎHÎÎ V‰…L΢, ±ÎMÎHÎÌ ‰Î≥Œ ±ÎMÎHÎL˘ I›Î_ …‰ÎLÎÌ VÎ_‹ÏIÎ ±ÎMÎÂı ¬flÎ_? ÏOη¿<·

¿˘

3

ωω‘Î flάÌfiı ±_√ÒÃÎ ‰Õı ‹Î‚Î Œıfl‰‰Ì. ’Ëı·Ì ±Î_√‚Ìfiı ÷…˝fiÌ ¿Ëı‰Î› »ı. ÷…˝fi ¿fl‰_ ±◊ν÷˚ gfiÿÎ ¿fl‰Ì, Ï÷flV¿Îfl ¿fl‰˘, Ï‘yÎfl‰_ ‰√ıflı Ïø›Î Á‹›ı ±Î ’Ëı·Ì ±Î_√‚Ìfi˘ μ’›˘√ ◊÷˘ ˢ› »ı. ÷ı◊Ì ‹_hÎΩ’‹Î_ μ’fl˘@÷ ‹Ï·fi ω«Îfl˘fiÎ I›Î√fiÎ Ïfiÿı˝Â ±◊ı˝ … ‹_hÎΩ’ ÿflÏ‹›Îfi ‹Î‚Îfiı ’Ëı·Ì ±Î_√‚Ìfi˘ V’½ ¿fl‰˘ ÷ı ‰F›˝ √HÎΛ˘ »ı ±ı‹ ‹Îfi‰Î‹Î_ ±Î‰Ì flèÎ_ »ı. ˉı, ±Î’HÎı …ı ‹Î‚Î Œıfl‰Ì±ı »Ì±ı ÷ı Œıfl‰÷Ì ‰¬÷ı ÷ıfiı ¬S·Ì flά÷Î fi◊Ì ±fiı √˙‹¬Ì‹Î_ flά̱ı »Ì±ı ÷ıfi_ ’HÎ ±ı¿ ¿ÎflHÎ »ı ¿ı, ‹_hÎΩ’‹Î_ μ’›@÷ ◊÷Ì ‹Î‚Î ’ωhÎ »ı. ±ıfiı ±›˘B› ’ÿÎ◊˝fi˘ ¿ı V◊Îfifi˘ V’½ fi ◊¥ Ω› ±ı Ëı÷◊Ì … ‹Î‚Îfiı √˙‹¬Ì‹Î_ flÎ¬Ì ‹_hÎΩ’ ¿fl‰˘ ÷ı ÏË÷Î‰Ë ±fiı μk΋ »ı. ÷ıfiÎ μ’›˘√ Á‹›ı ’HÎ ÷ıfiÎ ’˛I›ı ±Îÿfl¤Î‰ Á«‰Î‰˘ Ωı¥±ı. ±Â©, ±’ωhÎ …B›Îfi˘ ÷ı‹ … …’ ¿flfiÎflfiÎ ’√ ‰√ıflıfi˘ V’½ ◊Λ ÷˘ ±’flΑ ◊Λ »ı. ±Î‰Ì ±fiı¿ ⁄Î⁄÷˘fi˘ μ’Λ √˙‹¬Ì … »ı. ‹ÎÀı √˙‹¬Ì‹Î_ flάÌfiı ‹Î‚Î Œıfl‰‰Ì Ωı¥±ı. ±Î’HÎı ‹Î‚Î Œıfl‰÷Ì ‰¬÷ı ±Î ⁄‘Ì ‘ÎÏ‹˝¿ ωϑfi˘ A›Î· flάÌfiı V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ ‹Ë΋_hÎfiÎ Ω’fiÌ ÁÎ◊ı ‹Î‚Î Œıfl‰Ì±ı ÷˘ ÷ı ¿Î›˝fi_ ±Î’HÎfiı ›◊Î◊˝ Œ‚ ‹‚ı »ı, ’fl_÷ ‹Î‚Î Œıfl‰÷Ì ‰¬÷ı ÷ı◊Ì ’HÎ ‰‘Îflı A›Î· ±Î’HÎı ¤√‰ÎfifiÎ Ω’fiÌ ÁÎ◊ı ¤√‰ÎfifiÌ ±Î’HÎfiı VQ≤Ï÷ flËı ÷ıfi˘ flά‰Îfi˘ »ı. ‹Î‚Î ±Î’HÎÎ ËÎ◊‹Î_ Œfl÷Ì Ë˘› ±fiı ‹fi ⁄Ì…ı Œfl÷_ ˢ› ÷˘ ±ı ‹Î‚Î Œıfl‰‰Îfi˘ ¢ ±◊˝? ‹Î‚Î ÷˘ ¿fl ‹ıÓ ÏŒflı, ‹¬ ÏŒflı ∞¤ ‹Î_ËÌ, ‹fi‰Î ÷˘ «˙Ïÿ όflı, ±ˆÁÎ Á‹flÌfi fiÎËÌ. ±Î’HÎı ¤√‰ÎfifiÌ ‹Î‚Î Œıfl‰Ì±ı ±ıfiÌ ÁÎ◊ı-ÁÎ◊ı ±Î’b_ ‹fi …√÷fiÎ ¿˘¥ CÎÎÀ-Á_¿S’fiÎ ¿flı, ±ı¿‹ÎhÎ ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’‹Î_ … ±Î’b_ ‹fi „V◊fl ◊Λ. ±Î’HÎÎ ‹fifiÌ T≤ÏkÎ ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’‹Î_ … ·Î√Ì flËı ÷˘ ÷ı ‹Î‚Î ¬flÎ ±◊˝‹Î_ ±Î’HÎı Œıfl‰Ì ¿Ëı‰Î›. ±Î’HÎı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ‹Î‚Î Œıfl‰Ì±ı ÷˘ ÁÎ◊˝¿ ◊¥ ¿Ëı‰Î›? ÷˘ ±ı ÁÎ◊˝¿÷Î ΩHΉΠ‹ÎÀı ±Î’HÎı fiÌ«ı ±Î·ı¬ı·Î ’˛Á_√fiı ‰Î_«Ì ±fiı ±Î’HÎÎ ∞‰fi ÁÎ◊ı Áfl¬Î‰Ì±ı... ’ÒHν ’flÔÊ˘k΋ lÌ V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ ¤√‰Îfi ±ı¿ Á‹›fiı ωÂı Á_÷˘-¤„@÷˘fiÌ Á¤Î ‹K›ı Ï⁄flÎ…‹Îfi Ë÷Î. ÷ı ’˛Á_√ı ÷ı‹HÎı Á¤Î‹Î_ ÿflı¿ Á_÷˘fiı ’Ò»˚›_ ¿ı, ÷‹ı ÏfiI› ¿ıÀ·Ì ‹Î‚Î Œıfl‰˘ »˘? ‰ÎflÎŒfl÷Ì ÿflı¿ Á_÷˘ ¿Ëı‰Î ·ÎB›Î ¿ı, ±‹ı V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ ‹Ë΋_hÎfiÎ Ω’ ÁÎ◊ı ’«ÎÁ, Á˘, ⁄Á˘, ±œÌÁ˘, ’Î_«Á˘, ÁÎ÷Á˘, ËΩfl ‹Î‚Î Œıfl‰Ì±ı »Ì±ı. ’»Ì »ı‰Àı Áÿ˚. lÌ ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ìfiı ’Ò»˚›_ ¿ı, V‰Î‹Ì, ÷‹ı ¿ıÀ·Ì ‹Î‚Î Œıfl‰˘ »˘? V‰Î‹Ì±ı ⁄ı ËÎ◊ ΩıÕÌfiı ¿èÎ_ ¿ı,

Ëı ¿Ú’ÎfiÎ◊, Ë_ ’«ÎÁ ‹Î‚Î Œıfl‰_ »\_? Á¤Î‹Î_ ±Î …‰Î⁄ ÁÎ_¤‚Ìfiı Á˙ ±Îç›˝«Ï¿÷ ◊¥ √›Î. ±Î‰Î ‹˘ÀÎ ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì, ÷‹ı ’«ÎÁ ‹Î‚Î Œıfl‰˘ »˘ ÷ı ÷˘ ¬flÔ_, ’fl_÷ ÷‹ı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ‹Î‚Î Œıfl‰˘ »˘? V‰Î‹Ì±ı, ±ı … fi‹˛÷Τ›Î˝ V‰flı ¿èÎ_ ¿ı, ‹Hοı-‹Hοı V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ ‹_hÎfi˘ Ω’ ¿flÔ_ »\_ ±fiı …ı ‹Î‚Î Œıfl‰÷Î-Œıfl‰÷Î_ ÷‹ÎflÎ ÏÁ‰Î› ⁄ÌΩı ¿˘¥ Á_¿S’ Ωı ◊¥ Ω› ÷˘ ±ı ‹Î‚Î ¬˘ÀÌ √b_ »\_ ±fiı ŒflÌ Œıfl‰_ »\_. ±ı‰Ì flÌ÷ı ÷‹ÎflΠωfiÎ ¿˘¥ ’HÎ CÎÎÀ ¿ı Á_¿S’ fi ◊›˘ ˢ› ÷ı‰Ì ’«ÎÁ ‹Î‚Î ¿flÔ_ »\_. ’»Ì lÌ∞‹ËÎflÎ…ı ⁄‘Î Á_÷˘fiı ’Ò»˚›_ ¿ı, ÷‹ı ⁄Á˘, ’Î_«Á˘, ÁÎ÷Á˘, ËΩfl ‹Î‚Î ¿fl˘ »˘ ÷ı ÁÎflÔ_ »ı, ’fl_÷ ÷ı‹Î_◊Ì ‹ÎflΠωfiÎ ¿˘¥ Á_¿S’ fi ◊›˘ ˢ› ÷ı‰Ì ÷ı‹Î_◊Ì ¿ıÀ·Ì ‹Î‚Î ◊Λ? ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹ÌfiÌ …ı‹ ¿˘¥fiÌ ’«ÎÁ ‹Î‚Î ◊Λ »ı ¬flÌ? Á˙ Á_÷˘±ı V‰Ì¿Î›* ¿ı, ‹ËÎflÎ…! ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹ÌfiÌ ÁÎ◊ı ±‹ı fiÎ ±Î‰Ì ¿̱ı. ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì ÷˘ ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ì … »ı... ±Î‰Î Áÿ˚. lÌ ‹@÷Îfi_ÿ V‰Î‹Ìfiı ÷ı◊Ì … Á˙ ¿˘¥ V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ Á_’˛ÿΛ‹Î_ ÁIÁ_√fiÌ ‹Î ¿ËÌfiı ⁄˘·Î‰ı »ı. ±fiı ÷ı‹HÎı Á˙ ¿˘¥ ’˘÷ÎfiÌ …ı‹ …√÷fiÎ Á_¿S’◊Ì flÏË÷ ◊¥fiı ±ı¿‹ÎhÎ ¤√‰Îfifi_ V‹flHÎ ¿fl÷Î_-¿fl÷Î_ … ‹Î‚Î Œıfl‰÷Î ◊Λ ±fiı ±ı¿‹ÎhÎ lÌ V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ ¤√‰ÎfifiÎ V‰w’‹Î_ … T≤ÏkÎ flËı ÷ı‰Ì flÌ÷ ±Î’HÎfiı Â̬‰‰Î ‹ÎÀı ÷ı‹HÎı ±ı¿ Á_ÿfl ¿Ì÷˝fifiÌ fl«fiÎ ¿flÌ »ı— ¤Ωı ¤Î‰Â_ ±¬_Õ …’ ‹Î‚Î flı, ‹Î‚Î À΂ı »ı, ‹fi ¿ıflÎ «Î‚Î flı, ËÏflfi_ ±ı¿ ±ı¿ ±_√ μfl ‘Îfl˘ flı, V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ fi΋ μE«Îfl˘ flı. ¤√‰ÎfifiÌ F›Îflı ±Î’HÎı ‹Î‚Î ¿fḻı I›Îflı ÿflı¿ıÿflı¿ ‹Î‚αı ±ı¿ ’»Ì ±ı¿ fi¬◊Ì Ï¬Π’›*÷ ¤√‰ÎfifiÎ ÏÿT› ÂflÌflfiÎ_ ±_√˘fi_ g«÷‰fi ¿fl÷Î_-¿fl÷Î_ … ‹Î‚Î Œıfl‰‰Ì Ωı¥±ı ÷ı‰Ì ±·˙Ï¿¿ flÌ÷ Â̬‰Ì »ı. μ’fl˘@÷ ·ı¬‹Î_ ±Î’HÎı Ωı¥ √›Î ¿ı, …ı ‰Î÷ ◊¥ ÷ı ‹Î‚ÎfiÎ ¿ıÀ·Î ‹HÎ¿Î Ë˘‰Î Ωı¥±ı, ÷ı‹Î_ Â_ ωϑÏfiÊı‘ »ı, ‹Î‚Îfiı ¿ı‰Ì flÌ÷ı Œıfl‰‰Ì Ωı¥±ı, ’fl_÷ ±Î ‹Î‚ÎfiÌ flÌ÷ ΩH›Î ’»Ì ±Î’HÎı ÷ıfiı Œıfl‰ÌÂ_ ÷˘ … ±Î’b_ ¿Î‹ ◊Âı. ⁄Î¿Ì ‹ÎhÎ ΩHΉÎ◊Ì ¿ı ‰Î_«‰Î◊Ì ¿ı ω«Îfl‰Î◊Ì ’HÎ ±Î’b_ ›◊Î◊˝ lı› fiÏË ◊Λ. ‹ÎhÎ ·ÎÕ< ⁄fiΉ‰ÎfiÌ flÌ÷ ΩHΉÎ◊Ì ¿ÿÌ ±Î’b_ ’ıÀ ¤flÎ÷_ fi◊Ì. ÷ı‹ ±Î’HÎı ‹Î‚Î Œıfl‰ÌÂ_ ÷˘ … ±Î’b_ ¿Î‹ ◊Âı. ÷ı◊Ì … V‰ÎÏ‹fiÎflΛHÎ Á_’˛ÿΛfiÎ øÎ_Ï÷¿ÎflÌ Á_÷ lÌ ‹@÷∞‰fi V‰Î‹Ì⁄Î’Î ¿Ëı »ı ¿ı, f‰ÎÁ f‰ÎÁ ËÏflfi΋ …’, T≤◊Î f‰ÎÁ ‹÷ ¬˘›, fi Ωfiı ≥Á f‰ÎÁ ¿Î, ¿⁄ ΩfiΠˢ› fiΠˢ›. (Á˙…L›— lÌ V‰Î‹ÌfiÎflΛHÎ ‹_Ïÿfl - ¿‹¿‹ ‹ÏHÎfi√fl) á ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

±Î≥ ·‰ ›, ’˘·ÌÁ! ÷‹ı ⁄Ë “ÏÕÏŒ¿SÀ Ωı⁄” ¿fl˘ »˘... LÎÏË, ∂·ÀÎLÎ<_ ±ÎMÎHÎL˘ I›Î_ …IÎÎ_ ±À¿Î‰Âı. M΢·ÌV˘ ±ı‰<_ VÎÎËVÎ Ë_‹ıÂÎ_ ¿fl‰<_ MÎÕIÎ<_ ˢ› »ı. ‹L˘ CÎHÎÌ ‰¬IΠω«Îfl ±Î‰ı »ı ¿ı F›Îflı ¿˘¥ M΢·ÌVÎ ±ıLÎÌ Õu<ÀÌ MÎfl …I΢ ËÂı I›Îflı ±ıLÎÌ ŒıÏ‹·ÌLÎÌ ŒÌg·BÎ ¿ı‰Ì flËıIÎÌ ËÂı? ÿfl‰Î…ı ∂¤Î_∂¤Î_ BÎÕOÎΛ ¿ËıIÎÌ ‰¬I˘ MÎ<hÎ, MÎÏIÎ ¿ı ÏMÎIÎÎ Ëı‹¬ı‹ MÎλ˘ ±Î‰Âı ¿ı LÎÏË ±ı‰Ì ÿËıÂIÎ VÎÎ◊ı ±ıL˘ ωÿΛ ±ÎMΉÎLÎ<_ ¿ı‰<_ ¿MÎfl<_ »ı ±ı I΢ ¿˘¥ M΢·ÌVÎLÎÌ ‹ÎIÎÎLÎÎ ¿˘‹‚ xÿ›L˘ ¿ı ±ıLÎÌ MÎILÎÌLÎÌ ¬Î‹˘Â ±Î_¬˘L˘ … MÎ>»‰<_ MÎÕı. ±Õ‘Ì flÎI˘ ¤fl¨C΋Î_ ˢ¥±ı ±L˘ ±˘g«I΢ ∞‰LÎÎ Ωı¬‹‰Î‚Ì ÕuÀÌ MÎfl ËÎ…fl ◊¥ …‰ÎL΢ ‹ıV˘… ±Î‰ı I›Îflı ¿ı‰<_ ◊IÎ<_ ËÂı ±ı I΢ ¿˘¥ Œfl…ÏLÎq M΢·ÌVÎ … ¿ËÌ Â¿ı L˘? M΢·ÌVÎLÎ<_ ¿ÿΫ ±ı ÿ<¤ÎÛB› »ı ¿ı ±ıL˘ Ωı¬‹Ì, BÎ_ÿÌ ±L˘ ¿pÿÎ›Ì ÕuÀÌ ÏLΤΉ‰ÎLÎ<_ ¿Î‹ ‰‘Îflı ¿fl‰<_ MÎÕı »ı. …ıLÎÎ_ ¤˛p ¿flIÎ>I΢L˘ ¿ÎflHÎı ±ıLÎÌ ËI›Î ¿flÌ LÎά‰ÎLÎ<_ ¬<LÔfiVÎ ¤ÌIÎfl◊Ì ◊›Î ¿flIÎ<_ ˢ› I˘‰Î ¿˘¥ ±HÎB΋IÎÎ L˘IÎÎLÎÌ VÎ<flZÎÎ ¿fl‰ÎLÎÌ ÕuÀÌ ¿ı‰Ì ‰VÎ‹Ì ÂÎË ·ÎBÎIÎÌ ËÂı ±ı I΢ ¿˘¥ ¿IÎÛT›ÏLÎq M΢·ÌVÎ … ¿ËÌ Â¿ı L˘? VÎΉ ±ΩHÎÌ T›„@IÎLÎÌ, ‹Î◊<_ ŒÎÕÌ LÎάı ±ıÀ·Ì IÎ̉˛ ÿ<BÎ*‘ ‹ÎflIÎÌ ±L˘ VÎÕÌ BΛı·Ì ÕıÕO΢ÕÌL˘ M΢VÀ‹˘ÀÛ‹ ‹ÎÀı ·¥ …‰ÎLÎ<_ ¿Î‹ ¿fl‰Î ±ÎMÎHÎ΋Î_◊Ì ¿ıÀ·Î I˙›Îfl ◊Λ? BÎ<_ÕÎ-‹‰Î·Ì±˘ IÎflŒ◊Ì M΢·ÌVÎL˘ ¿ı‰Ì ¿ı‰Ì

±fi¤ÒÏ÷

ÿ

fl‰Î…ı ∂¤Î_ ∂¤Î_ BÎÕOÎΛ ¿ËÌL˘ MÎhÎ, MÎÏ÷ ¿ı ÏMÎ÷ÎL˘ ÷ı Ëı‹¬ı‹ MÎλ˘ ±Î‰Âı ¿ı LÎÏË ±ı‰Ì ÿËıÂ÷ VÎÎ◊ı ωÿΛ ±ÎMΉÎLÎ_ ¿ı‰_ ¿MÎfl_ »ı ±ı ÷˘ ¿˘¥ M΢·ÌVÎLÎÌ ‹Î÷ÎLÎÎ ¿˘‹‚ xÿ›L˘ ¿ı ±ıLÎÌ MÎILÎÌLÎÌ ¬Î‹˘Â ±Î_¬˘L˘ … MÎÒ»‰_ MÎÕı. ‘‹¿Ì±˘ ‹‚IÎÌ Ë˘› »ı ±ıLÎÌ I΋ı ¿SMÎLÎÎ ¿flÌ Â¿˘ »˘? Ëfl΋¬˘fl L˘IÎα˘LÎÎ ¿ı ·<E«Î μMÎfḻ˘LÎÎ ¿ı‰Î ¿ı‰Î ±˘ÕÛVÎÛ Vη΋ VÎÎ◊ı V‰Ì¿Îfl‰Î MÎÕIÎΠˢ› »ı ±ıL΢ ±_ÿÎ… MÎHÎ I΋L˘ LÎÏË ±Î‰ı. ÕuÀÌLÎÎ LÎ΋ı ‰ıà ¿fl‰ÎLÎ<_ ¿QM·VÎflÌ OÎLÎÌ Ω› ±ı‰Ì ‹…OÎ>flÌL΢ V‰Îÿ I΋ı ¿ÿÌ «ÎA›˘ … LÎ◊Ì, I΢ I΋L˘ ±ıLÎÌ ¿Õ‰ÎÂL΢ A›Î· @›Î_◊Ì ±Î‰ı? ËÎ◊‹Î_ V΢ÀÌ ±L˘ ¿‹fl MÎfl OÎÎ_‘ı·Î O˘SÀ‹Î_ ¬˘V˘·Ì Ïfl‰˘S‰fl◊Ì ‰À MÎÕI΢ ˢ› »ı ±ıLÎÌ LÎÎ LÎ◊Ì,

MÎHÎ ±ı V΢ÀÌ ±L˘ ±ı Ïfl‰˘S‰flL΢ μMΛ˘BÎ M΢IÎÎLÎÌ ‹fl∞◊Ì LÎ ◊¥ ¿ı ±ı‰Ì ‹…OÎ>flÌL΢ ω«Îfl ¿›˘˝ »ı ¿ÿÌ? ¬¤Î MÎfl ¿ı »ÎIÎÌ MÎfl ±ı¿ ‹ıÕ· ·À¿Î‰‰Î ‹ÎÀı ¿˘LÎÌ ¿˘LÎÌ VÎ΋ı ±L˘ ¿ıÀ¿ıÀ·<_ {{>‹‰<_ MÎÕı? ◊˘ÕÎ ¿flMÀ M΢·ÌV΋ıLÎL˘ ¿ÎflHÎı ±Î¬˘ M΢·ÌVÎŒ˘VÎÛ ËMÎIÎάÎμ ±L˘ Ëfl΋¬˘fl ˢ‰ÎLÎÌ OÎÿLÎÎ‹Ì ¿˘¥ VÎΫΠM΢·ÌVÎL˘ ¿ı‹ MÎfl‰ÕIÎÌ ËÂı? ·˘¿˘ ±ÎZÎıM΢ ¿flı »ı ¿ı ±Î…¿Î· M΢·ÌVÎ◊Ì BÎ<L˘BÎÎfl˘ LÎ◊Ì ÕflIÎÎ, VÎF…L΢±ı … Õfl‰<_ MÎÕı »ı. ‰BÎfl‰Î_¿ı M΄O·¿L˘ fl_ΩÕÌL˘ fl˘Œ ‹ÎflIÎÎ «MÎÀÌ M΢·ÌVο‹a±˘ ËÂı ±ıLÎÌ LÎÎ LÎ◊Ì, MÎHÎ ÏLÎqΉÎLÎ M΢·ÌVÎL˘ ±ı‰Î ±ÎZÎıM΢ ¿ı‰Ì MÎÌÕÎ ±ÎMÎIÎÎ ËÂı! MÎHÎ ËÎ, @›Îflı¿ M΢·ÌVÎL˘ VÎÎfl<_ ±L˘ ‹LÎB΋IÎ<_ ¿Î‹ ¿fl‰ÎLÎÌ ÕuÀÌ MÎHÎ ‹‚Ì Ω› »ı. ¿˘¥ ·˘¿Ï’˛› ËÌfl˘ÏËfl˘≥LÎ ±Î‰‰ÎLÎÎ_ ˢ›, ¿˘¥ ‘fl_‘fl Ïø¿ıÀfl ±Î‰‰ÎL΢ ˢ›, ¿˘¥ ¤T› ±L˘ ωÂ΂ …·VÎÎL΢ ¿Î›Ûø‹ ˢ› I›Î_ ÕuÀÌ ‹‚ı I›Îflı ¤ÌIÎfl◊Ì ◊˘Õ˘ fl˘‹Î_« MÎHÎ ±‰U› ◊I΢ ËÂı, ¬fl<_L˘? @›Îflı¿ ‹ŒIÎLÎÎ MÎÎVÎ ‹‚Ì Ω›, @›Îflı¿ ‹˘_CÎÌ ÏBÎNÀ ‹‚Ì Ω›, @›Îflı¿ ‹LÎB΋IÎÌ …B›Î±ı IÎflIÎ ±ıLÀˇÌ ‹‚Ì Ω› I›Îflı ‹ΩLÎ<_ BÎ˙fl‰ MÎHÎ ◊IÎ<_ … ËÂı L˘! ±ı …ı ˢ› I˘, ‹Îflı I΢ ±ıÀ·<_ … ¿Ëı‰<_ »ı ¿ı ±Î≥ á ·‰ ›<, M΢·ÌVÎ! ·ı¬¿ g«÷¿ ±fiı ÁÎÏËI›¿Îfl »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

4

ωω‘Î

á ÿÌ’¿ ±_÷ÎHÎÌ

±

fiı ˉı ÁËÎ√ ÿ̉Îfifiı flΩ ±Î’¢,” ±ı‹ ±fiı¿ ¿Î›Ûø‹‹Î_ ±Î‹ ⁄˘·Ìfiı ¿Î›Ûø‹fi˘ ±_÷ ¿flfiÎfl ÁËÎ√ ÿ̉Îfi ¬flı¬fl ±ı‹fiÎ ∞‰fifiÎ ¿Î›Ûø‹fi˘ ±_÷ ¿flÌfiı flΩ ·¥ √›Î »ı. …ı ·˘¿˘ ±ıŒ±ı‹ ±fiı À̉ÌfiÌ …fiflıÂfifiÌ ’Ëı·Î_fiÎ »ı, ±fiı flıÏÕ›˘ ±Î¿Î‰ÎHÎÌ ÁÎ_¤Y›_ ËÂı, ±ı ·˘¿˘ «˘yÁ ÁËÎ√ ÿ̉ÎfifiÎ ’˛Ï÷¤ÎÂÎ‚Ì ±‰Î…fiı Ë∞ ¤>S›Î fiÏË Ë˘›. √…flÎ÷Ì ÿ‹ÿÎfl ±‰Î… ±fiı ¤ÎÊÎfiÎ ‹ÎÏ·¿ ±fiı ‰˘≥Ág¿√fiÎ fi΋ı ±˘‚¬Î÷Î ÁËÎ√ ÿ̉Îfifi_ Âø‰Îfl, 10‹Ì Œı⁄˛±ÎflÌ, 2017fiÎ fl˘… ‹_⁄¥‹Î_ ÿÌ’¿ ±_÷ÎHÎÌ 76 ‰ÊÛfiÌ ‰›ı ±‰ÁÎfi ◊›_. 2015fiÎ Œı⁄˛±ÎflÌ‹Î_ ±ı‹fiı ’Ëı·Ì ‰Îfl xÿ›fl˘√fi˘ Ë‹·˘ ±ÎT›˘ ±fiı ±ı„L…›˘√˛ÎŒÌ ¿flÎT›Î ’»Ì ±˘√VÀ, 2016‹Î_ ŒflÌ xÿ›fl˘√fi˘ Ë‹·˘ ±Î‰ı·˘. ±Î‹ ⁄ı ‰ÊÛ◊Ì xÿ›fl˘√fiÌ ⁄Ì‹ÎflÌ◊Ì ’ÌÕÎ÷Î ÁËÎ√¤Î¥fi_ xÿ› ¬flı¬fl ÷˘ Ïfi‹Û‚, Ïfi¬Î·Á ±fiı …ıfiı ÷¿·ÌŒ ˢ› I›Î_ ‹ÿÿ ¿fl‰Î ÿ˘ÕÌ Ω› ±ı‰_ Ë÷_. 2000-2001‹Î_ ¥ÀÌ‰Ì ±fiı ÀˇÎLÁÏ‹Ï՛Π±ı‰˘Õ˚ÁÛfiı ¿ÎflHÎı ‹Îflı ±ı‹fiÎ Ïfi¿ÀfiÎ ’Ïfl«›‹Î_ flËı‰Îfi_ ±fiı ±‰Îflfi‰Îfl ‹‚‰Îfi_ ◊›_ »ı. ¿˘¥ ’HÎ ÁÎflÌ ’˛T≤Ïk΋Î_ Ïfi—V‰Î◊Û ¤Î‰ı ÁËΛ ¿fl‰Î ÷ˆ›Îfl ±ı‰Î ±ı‹fiÎ V‰¤Î‰fiı ¿ÎflHÎı ‹fiı ±ı‹fiÎ ’˛I›ı CÎH΢ ±Îÿfl flè΢ »ı. Ë_‹ıÂÎ_ √…flÎ÷Ì ¤ÎÊÎ, μE«Îfl˘ ±fiı ÏŒS‹˘fiÎ V÷fl ωÂı ±ı g«Ï÷÷ flËı÷Î ±fiı ««ÎÛ ¿fl÷Î, Á‹Ï’˝÷ ¤Î‰ı Ë_‹ıÂÎ_ ¿˘¥ ’HÎ ±À‰Î›ı·Î ÏŒS‹Ïfi‹ÎÛ÷Îfiı ‹ÿÿ ¿fl‰Î ÷I’fl flËı÷Î. @›Îflı› ¿˘¥ ¿Î‹fiÌ fiÎ ’ÎÕÌ Ë˘›, ¿ı ‹Ëıfi÷ÎHÎÎ ¿ı ¿˘‹Ï½›· ÀQÁÛfiÌ ‰Î÷ ¿flÌ Ë˘› ±ı‰_ ‹fiı ›Îÿ fi◊Ì. 26‹Ì fi‰ıQ⁄fl, 1941fiÎ fl˘… Ï’÷Î Ãο˘fl¤Î¥ ±fiı ‹Î÷Î Ï’˛›Î⁄΂Πÿ̉Îfifiı I›Î_ ¤w«‹Î_ …L‹ı·Î ÁËÎ√¤Î¥fi˘ ±P›ÎÁ ±‹ÿΉÎÿfiÌ lı›Á V¿>·‹Î_ ◊›ı·˘. ‹ÎhÎ «Îfl ‰ÊÛfiÎ Ë÷Î I›Îflı ‹_⁄¥fiÎ_ ¿˘‹Ì fl‹¬ÎH΢‹Î_ CÎfl‹Î_ ⁄ıÃı·Î ÁËÎ√¤Î¥fiÎ ËÎ◊‹Î_ ’˘·ÌÁfiÌ flÎ≥Œ·‹Î_◊Ì »^Àı·Ì ±ı¿ ⁄·ıÀ ±◊ÕÎ¥fiı Ï’÷Î∞fiı ‰Î√Ì ±fiı ‹ÎhÎ 4 ‰ÊÛfiÌ ‹ÎÁÒ‹ ‰›ı Ï’÷ÎfiÌ »hλΛΠ¬˘¥. ±fiı ‰Î_¿Ì ±Î_√‚ÌfiÌ ±ı ›Îÿ ∞‰fi¤fl ÁÎ◊ı flËÌ. V‰Î¤Îω¿ »ı, Ï’÷Î ‰√fl ¬Ò⁄ … ±ÎÏ◊˝¿ Á_CÎÊÛfi˘ Á΋fi˘ ¿fl‰˘ ’Õu˘. 1962‹Î_ ‹_⁄¥ ±Î¿Î‰ÎHÎÌ flıÏÕ›˘‹Î_ μÿ˚CÎ˘Ê¿fiÌ fi˘¿flÌ ‹‚Ì ±fiı I›Î_ ±ı‹fiΠωÏÂp ±‰Î…fi˘ Ωÿ Œı·Î‰Î ·ÎB›˘. ¿ÿΫ ±‹Ìfi Á›ÎfiÌ ’»Ì ⁄ÌΩ ±ı¿ √…flÎ÷Ìfi_ fi΋ ±‰Î…fiÎ ‹ÎK›‹◊Ì CÎıfl CÎıfl ΩHÎÌ÷_ ◊›_, F›Îflı ±ı‹HÎı √…flÎ÷Ì ÏŒS‹fiÎ ’˛Î›˘Ï…÷ ¿Î›Ûø‹˘fi_ Ïfi‹ÎÛHÎ ¿fl‰Îfi_ Âw ¿›*. ¬Ò⁄ … ’˛«Ï·÷ ◊›ı·Î ±Î‰Î «ÎflÁ˘◊Ì ‰‘ ¿Î›Ûø‹˘ ±ı‹HÎı ¿›ÎÛ ËÂı, …ıfiı ¿ÎflHÎı √…flÎ÷Ì ÏŒS‹˘fiı ⁄Ë ÁÎfl_ ’˛«Îfl ‹ÎK›‹fi_ M·ıÀŒ˘‹Û ‹‚ı·_. ±I›Îflı ±Î‰Î … ¿Î›Ûø‹˘fiÌ √…flÎ÷Ì ÏŒS‹˘fiı ⁄Ë … …wfl »ı, ±ı‰Ì Á΋ÎL› Á‹… ’HÎ ±ı¿ ’HÎ √…flÎ÷Ì ±ıŒ±ı‹ flıÏÕ›˘fiı fi◊Ì, ±ı ÷˘ ¿flHÎ÷Î »ı …, ’HÎ ¿˘¥ Ïfi‹ÎÛ÷Î ¿ı ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfi ±Î ‹ÎÀı ¬˘_¬ÎflÌfiı ¿˘¥ fl…^±Î÷ ’HÎ fi◊Ì ¿flÌ flèÎÎ_ ±ı ±ŒÁ˘ÁfiÌ ‰Î÷ »ı. ωω‘ ¤Îfl÷Ì‹Î_

√Î_

‘Ì∞±ı ‹Îfi‰Ω÷fiı ±ı¿flÎ√÷Îfi˘ - Á_‰ÎÏÿ÷Îfi˘ Á_ÿı¢ ±ÎM›˘ »ı. ÷ı‹fi˘ ±Îÿ½ Ë÷˘ “ωÁ_‰ÎÏÿ÷ÎfiÎ V◊Îfiı Á_‰ÎÏÿ÷Î, ¿Ï…›Îfiı V◊Îfiı ÂÎ_Ï÷, ’Ì»ıËÃfiı V◊Îfiı ’˛√Ï÷ ±fiı Q≤I›fiÎ ⁄ÿ·ı ∞‰fi.” ±ı¿ ±P›ÎÁ ’˛‹ÎHÎı √Î_‘Ìg«÷fifiÌ Á‹ÌZÎÎ ¿fl÷Î_ ±ı‹ …HÎΛ ¿ı, √Î_‘Ì∞fiı Á‹…‰Î ¿fl÷Î_ ÷ı‹fiΠωÂı √ıflÁ‹… ∂¤Ì ¿fl‰Î ’˛I›ı ‰‘Îflı K›Îfi ±’Λ_ ˢ› ÷ı‹ ·Î√ı. Ωı √Î_‘Ìfiı ⁄flÎ⁄fl Á‹∞±ı ÷˘ √Î_‘Ìÿ½fifiÌ ’˛V÷÷÷Î, ‹ËÎfi÷Î ÷◊Î ¤T›÷Îfi˘ A›Î· «˘yÁ ±Î‰ı. √Î_‘Ì∞ …ı‰Î ’˛¤Î‰Ì ‹ËÎ’flÔÊωf‰’flÔÊfiÎ g«÷fiÿ½fifiı ’˛Î. ËÁ‹¬ ’_Õuαı √˛_◊V◊ ¿fl‰Îfi˘ fi‹˛ ’˛›ÎÁ “√Î_‘Ìÿ½fi” ’V÷¿ V‰w’ı fl…^ ¿›˘˝ »ı. √…flÎ÷fiÌ ›Ïfi‰ÏÁ˝À̱˘‹Î_ ±fiı ¿˘·ıΩı‹Î_ flÎF›ÂÎjÎfiΠωʛfiÎ ±P›ÎÁø‹˘‹Î_ ¤Îfl÷Ì› flÎ…¿Ì› g«÷¿˘fiÎ g«÷fifiı V◊Îfi ±’Λ_ »ı, …ı‹Î_ √Î_‘Ì∞fiÎ g«÷fiÿ½fifi˘ ’HÎ ±P›ÎÁø‹‹Î_ Á‹Î‰ı ◊›˘ »ı. ÷ı ±P›ÎÁø‹fiı ±fi·ZÎÌfiı √Î_‘Ìω«Îfl˘fi_ ωËo√Ή·˘¿fi ¿fl‰Îfi˘ ’˛›ÎÁ ±Î ’V÷¿‹Î_ ◊›˘ »ı. ±Î‘Ïfi¿÷ÎfiÎ Á_ÿ¤˝‹Î_ √Î_‘Ì∞fiΠω«Îfl˘ @›Îflı› ’»Î÷ fiˢ÷Î. ¡ÎLÁfiÎ ‹ËÎfi ÿνÏfi¿ fl˘‹Î fl˘·Î_fiÎ ÂOÿ˘‹Î_, “¿ıÀ·Î¿ Á_ÿ¤˝‹Î_ √Î_‘Ì∞±ı ±Î‘Ïfi¿ ωiÎÎfi◊Ì ’HÎ ±Î√‚ ’˛√Ï÷ ¿flÌ Ë÷Ì. ¤Ï‰W›fiÌ Á‹V›Î±˘ ÷ı‹fiÌ ÿÒfl_ÿıÂÌ Ë÷Ì

February 24, 2017 à Œı⁄˛±ÎflÌ 24, 2017

±‰Î…fi˘ ±fiıfl˘ Ωÿ√fl— ÁËÎ√ Ïÿ‰ÎfifiÌ Ï‰ÿΛ ±fiı “Á√Î_ Á˙ V‰Î◊ÛfiÎ_.” ±Î μ’flÎ_÷ Áfl¿ÎflÌ Ï‰¤Î√˘fiÎ_ ÿV÷Ήı∞ Ï«h΢, Ï«SÕˇfi ÏŒS‹ Á˘ÁΛÀÌfiÌ ÏŒS‹˘‹Î_ ±ı‹fiÎ … ±‰Î…fi˘ ±Î√˛Ë flËı÷˘. ±ı ’»Ì ÷˘ ±ı‹HÎı √…flÎ÷ flÎF›fiÌ ÏŒS‹ ±ı‰˘ÕÛ ÏfiHÎÎÛ›¿ ÁÏ‹Ï÷‹Î_ ’HÎ CÎH΢ ·Î_⁄˘ Á‹› Áı‰Î±˘ ±Î’Ì. ÀˇÎLÁÏ‹Ï՛Π±ı‰˘Õ˚ÁÛ‹Î_ ’HÎ CÎHÎÎ_ ‰Ê˘˝ ÏfiHÎÎÛ›¿ ÷flÌ¿ı ±fiı „VøMÀ·ı¬fi‹Î_ CÎHÎÎ ÁÏø› flèÎÎ. ±fiı ±ı flÌ÷ı ±ı‹HÎı VÀı…, À̉Ì, ÏŒS‹, flıÏÕ›˘ ±ı ÷‹Î‹ ‹ÎK›‹˘‹Î_ ’˘÷ÎfiÎ iÎÎfi ±fiı ¿˙ÂS› ’fl‰Îfl ¿›Î* ±fiı CÎHÎÌ ’˛T≤Ïkα˘‹Î_ ’˘÷Îfi_ Á¿ÎflÎI‹¿ ›˘√ÿÎfi ±ÎM›_, ±fiı ±ı‹fi˘ ‹÷ ±fiı Á·ÎË Á˙ ±Îÿfl’>‰Û¿ V‰Ì¿Îfl÷Î, ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı‹fiÎ ±‰Î…fiÌ …ı‹ … ±ı‹fiΠω«Îfl˘ ’HÎ V’p ±fiı «˘ÀÿÎfl flËı÷Î. ±ı‹fiÎ ±Î ‹Ë΋>·Î ›˘√ÿÎfifiÌ ¿ÿfl ‹ÎÀı ±ı ‹ fiı ’˛Ï÷„q÷ flÎ’Î (flıÏÕ›˘ ±ıLÕ ÀÌ‰Ì ÁΉ ÁÌ‘Î, ÁÎÿÎ, ’fl√…\ ±fiı μz‹Ì ±ı‰Î ÁËÎ√ ÿ̉Îfi ‹ÎÀı ΩHÎÌ÷Ì ËV÷̱˘fiÎ ’˛Ï÷¤Î‰— ’˛ ˘ Œı Âfi· ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfi) ¶ÎflÎ ±fiı ’»Ì …ı‰_ ±ı‹fi_ ¿Î‹, ±ı‰Ì … ±ı‹fiÌ ’˛Ï÷qÎ ±fiı ±ı‰˘ … ±ı‹fi˘ ±‰Î…. ‹Ëı ¿fi˘Ï՛Π2008‹Î_ Á’flVÀÎfl ±Ï‹÷Τ ⁄E«fifiÎ ËV÷ı (Á_√Ì÷¿Îfl) ÿÎÿÎÁÎËı ⁄ ŒÎ‚¿ı ±ı‰˘ÕÛ (ÿÎÿÎÁÎËı⁄ ŒÎ‚¿ı T›Ï@÷ ’HÎ ±ıÀ·Ì … ‹ËÎfi »ı, …ıÀ·Î_ ±ıfiÎ_ ¿Î›˘˝ ’HÎ ‹ËÎfi »ı. - ’˛‰ÌHÎ Á˘·_¿Ì (·ı¬¿) ±ı ¿ ı Õ ı ‹ Ì ¶ÎflÎ), fiflıLƒ ‹˘ÿÌfiÎ ËV÷ı √…flÎ÷ ÁËÎ√¤Î¥ ’ÎÁı◊Ì fiÎfiÌ-‹˘ÀÌ ‰Î÷˘fi_ @›Î_¿ fiı @›Î_¿ ‹Î√ÛÿÂÛfi ‹fiı …wfl ‹Y›_ »ı. - Ï¿flHο‹Îfl Áfl¿Îflfi˘ √˙fl‰ ’flV¿Îfl ±fiı 2015‹Î_ (±Ï¤fiı÷Î) Àˇ Î LÁÏ‹Ï՛ΠωÂı Ê ±ı ‰˘ÕÛ ±ı‰Î ±fiı¿ ’˛Ï÷„q÷ ±ı‹fiÌ ¬ÂÏ‹Ω∞, Ï‹·fiÁÎÏfl÷Î, ωfi‹˛÷Î... ±ı ¬flı¬fl ±ı‰Î ‹ÎHÎÁ »ı ¿ı …ıfiı ÁΫı … ‰ˆWHΉ …fi ¿ËÌ Â¿Î›. - ±‹Ìfi Á›ÎfiÌ (μÿ˚CÎ˘Ê¿) ÁL‹Îfi˘◊Ì ÁL‹ÎÏfi÷ ¿flΛΠ»ı. 1997‹Î_ ±ı‹HÎı ±ı‹fi˘ ’˘÷Îfi˘ flı¿˘ÏÕ*√, ±ı‹fiı ¬⁄fl ’Õı ¿ı ±Î ‹ÎHÎÁ ÷¿·ÌŒ‹Î_ »ı, ÷˘ ±ıfiı ‹ÿÿ ¿fl‰Î ’ˢ_«Ì Ω›... ±ı ÁL‹Îfifiı ·Î›¿ Õg⁄√ ±fiı ±ıÏÕgÀ√ VÀÏÕ›˘ À˚‰ıLÀÌ ŒÎ≥‰ ¡ıQÁ »ı. - ±flHÎÎ ¥flÎfiÌ ( ±Ï¤fiıhÎÌ) ±˘Ï‰flÎ, ‹_⁄¥‹Î_ Âw ¿›˘˝, …ı‹Î_ ±fiı¿ ±Î ‹ÎHÎÁ‹Î_ ÿ‹ »ı. - ±flg‰ÿ ÏhΉıÿÌ “·_¿ı” (±Ï¤fiı÷Î) À̉ÌÏÁÏfl›·˘fiÎ ËΩfl˘ ±ıÏ’Á˘Õ˚Áfi_ Õg⁄√ ±ı‹HÎı ËΩfl˘ ’˛Î›˘Ï…÷ ¿Î›Ûø‹˘ ¿›ÎÛ. ÷ı‹ … ÏÁÏfl›·˘ ±fiı ÏŒS‹˘fi_ ±ıÏÕgÀ√fi_ ¿Î‹ ¿fl÷Î. ±Î VÀÏÕ›˘ ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı ±ı‹fiÎ ±‰Î…fiÌ ‹Î√ ‰‘÷Ì √¥ ±fiı ±ı‹HÎı ËΩfl˘‹Î_ Á_¤Î‚÷Î ±ı‹fiÎ ’hÎ ±Îfi_ÿ ÿ̉Îfi ¿<‚ ±ıÏÕÀfl »ı ±fiı ±fiı¿ ‹flÎÃÌ, flıÏÕ›˘-ÀÌ‰Ì ΩËıflÎ÷˘ ·¬Ì ±fiı ±‰Î… ±ÎM›˘. ±‰Î… μ’flÎ_÷ ËıLÕÁ‹ √…flÎ÷Ì, ÏËLÿÌ À̉ÌlıHÎ̱˘ ±fiı ÏŒS‹˘fi_ ±ıÏÕgÀ√ ¿flÌ ±ı‰˘Õ˚ÁÛ ‹ı‚T›Î ·Î_⁄Î ’Î÷‚Î ›‰Îfifiı fiÎÀ¿‹Î_ ’HÎ ¤>Ï‹¿Î±˘ ±˘Œfl ◊‰Î ·Î√Ì ±fiı »ı. ˉı ±ı VÀÏÕ›˘fi_ fi΋ »ıS·Î_ «Îfl ‰ÊÛ◊Ì ÏÕÏ…À· ÕˇÌQÁ »ı ±fiı ±ı‹Î_ 60◊Ì 70fiÎ ÿΛ¿Î‹Î_ ±ı‹HÎı ¬ÎÁ ¿flÌfiı ¿Î_Ï÷ ‹Ï՛ΠÁÎ◊ı hÎÌÁ …ıÀ·Î_ ±ıÏÕgÀ√, Õg⁄√, ¿·fl ¿flı@Âfi, Õ̱Î≥, ŒÎ≥‰ ’˘≥LÀ ‰fi ‰√ıflı ÷‹Î‹ fiÎÀ¿˘ ¿›Î*, …ı‹Î_ ‹ÎhÎ ±Ï¤fi› … fiÏË, ⁄ı¿VÀı…, ÏÿBÿÂÛfi, Ïfi‹ÎÛHÎ ’˘VÀ ’˛˘Õ@Âfifi_ ¿Î‹ ±Îfi_ÿ ÿ̉Îfi Á_¤Î‚ı »ı, F›Îflı ±ı‹fiÎ ⁄ÌΩ ’hÎ ⁄‘_ … ¿flÌfiı ÷‹Î‹ ’ÎÁÎ_±˘fiÌ Ë◊˘ÀÌ ‹ı‚‰Ì, …ı‹Î_ ±ı‹fiÌ ¤>Ï‹¿Î‰Î‚_ «ˆ÷L› ÿ̉Îfi VÀÎfl V’˘À˚ÁÛ ÀÌ‰Ì «ıfi·‹Î_ Ï⁄{fiıÁ ËıÕ »ı. “…_√·Ì ¿⁄Ò÷fl” ¿ÿΫ Á˙◊Ì ‰‘ ’˛ÏÁ© ◊›_. fiÎÀu ¿ÎflÏ¿ÿa ÿflÏ‹›Îfi ‹ÎhÎ ±‰Î… … fiÏË, ¿Î›˘˝ ¶ÎflÎ ’HÎ ±Áfl¿Îfl¿ ±ı‰Î ÁËÎ√¤Î¥fiı … Ëı‹Î⁄Ëıfi ÁÎ◊ı ‹fi‹ı‚ ◊›˘ ±fiı 10‹Ì ±˘@À˘⁄fl, 1970fiÎ fl˘… fi÷‹V÷¿ ÁÎÿfl l©Î_…Ï·... á ÷ı‹fiÌ ÁÎ◊ı ·Bfi ◊›Î_. Ëı‹Î⁄Ëıfifiı ’HÎ ±Î’HÎı CÎHÎÎ_ fiÎÀ¿˘, ·ı¬¿ √…flÎ÷Ì À̉Ì-ÏŒS‹-VÀı…fiÎ ΩHÎÌ÷Î ÏÿBÿÂÛ¿-·ı¬¿-±Ï¤fiı÷Î »ı À̉ÌÏÁÏfl›· ±fiı ÏŒS‹˘‹Î_ ωω‘ ¤>Ï‹¿Î‹Î_ Ωı›Î_ »ı. 80fiÎ ÿΛ¿Î‹Î_ √…flÎ÷Ì ÏŒS‹˘fi˘ Á‰HÎÛ ›√ ¿ËÌ Â¿Î› ±ı‰Î ±fiı ¿·Îω‰ı«¿ »ı. Á‹›‹Î_ ±ı‹HÎı hÎHÎ ÁŒ‚ ÏŒS‹˘fi_ Ïfi‹ÎÛHÎ ¿›*, “flHΫ_ÕÌ”, “¬⁄flÿÎfl” ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

¤Îfl÷fiÎ flÎ…¿Ì› g«÷¿˘— √Î_‘Ìÿ½fi

±fiı ±ı ±◊˝‹Î_ ÷ı±˘ ±Î‘Ïfi¿ T›„@÷ Ë÷Î. ÷ı‹Î_ ¿˘¥ Â_¿Î fi◊Ì ¿ı √Î_‘Ì∞fiΠω«Îfl @›Îflı› ’flÎHÎÎ ⁄fiÌ Â¿ı. ±ıÀ·_ … fiÏË, ’HÎ ¤Ï‰W›fiÎ ‹Î√˝fiı ¢‘‰Î‹Î_ ’HÎ √Î_‘Ìÿ½fi ±«Ò¿ ‹Î√˝ÿ½¿ ±fiı ‹ÿÿw’ ⁄fiÌ flËıÂı. √Î_‘Ì∞fiÎ ±ÎÏ◊˝¿ g«÷fi ⁄Î⁄÷ı ’˛V÷÷ ’V÷¿‹Î_ ◊›ı·Ì »HÎΉÀ— √Î_‘Ì∞fiÎ ±ÎÏ◊˝¿ ω«Îfl˘fi˘ ±P›ÎÁ ¿fl÷Ì ‰¬÷ı ¿ıÀ·Ì¿ ’ΛÎfiÌ ⁄Î⁄÷˘ ±Î’HÎı K›Îfi‹Î_ flά‰Ì Ωı¥±ı. Á˙’˛◊‹ ÷˘ √Î_‘Ì∞±ı …ı fiˆÏ÷¿ ±fiı ±ÎK›Î„I‹¿ ω«Îfl˘ fl…^ ¿›Î˝ »ı ÷ı‹fiÎ Á_ÿ¤˝‹Î_ … ÷ı‹fiÎ ±ÎÏ◊˝¿ ω«Îfl˘fi˘ ±P›ÎÁ ¿fl‰˘ Ωı¥±ı. ±Î μ’flÎ_÷ ±Î ⁄LÔfiı ZÎıhÎı ÷ı‹HÎı …ı ±Îÿ¢˝ fl…^ ¿›Î˝ »ı ÷ıfiÎ Á_ÿ¤˝fiı ’HÎ K›Îfi‹Î_ flά‰˘ Ωı¥±ı. √Î_‘Ìÿ½fifiÎ Á_ÿ¤˝‹Î_ ±ı ’ΛÎfiÌ ⁄Î⁄÷fiı ’HÎ ±Î’HÎı ¤Ò·‰Ì fi Ωı¥±ı ¿ı √Î_‘Ì∞ ºœ’HÎı ±ı‰_ ‹_÷T› ‘flΉ÷Î Ë÷Î ¿ı ∞‰fi ±ı¿ ±fiı ±¬_Õ »ı, ÷ıfiı …\ÿÎ …\ÿΠω¤Î√˘‹Î_ «V÷’HÎı ω¤Î√Ì Â¿Î› fiÏË. ’ÏflHÎ΋ı ‹fiW›∞‰fifiÎ_ ÷‹Î‹ ’ÎÁÎ_fiı ±ı¿ … ’˛¿ÎflfiÎ_ ∞‰fi‹ÒS›˘ ·Î√ ’ÎÕ‰Î_ Ωı¥±ı. Ωı ‹fiW› ¶ÎflÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰÷Ì ÷‹Î‹ ’˛T≤Ïkα˘fiı Á‹Îfi fiÌÏ÷Ïfi›‹˘ ·Î√ ’ÎՉ΋Î_ ±Î‰ı ÷˘ ÷ıfiÎ ±Î_÷Ïfl¿ ±fiı ⁄ÎèÎ ∞‰fi ‰E«ı Á‹w’÷Î …‚‰Î¥ flËı »ı ±fiı Ωı ±Î_÷Ïfl¿ ±fiı ⁄ÎèÎ ∞‰fifiÌ ’˛T≤Ïkα˘

’V÷¿ ±‰·˘¿fi Ïÿ√_÷ Á˘‹’flÎ ‹ÎÀı ±·√ ±·√ fiˆÏ÷¿ Ïfi›‹˘ ±’fiΉ‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷˘ T›„@÷ ÷◊Î Á‹Î…‹Î_ ±Î_÷Ïfl¿ ωfl˘‘ ∂¤˘ ◊›Î ÏÁ‰Î› flËıÂı fiÏË. √Î_‘Ìω«Îfl ºœ’HÎı ‹Îfiı »ı ¿ı ±fiı¿Ï‰‘ ’˛ıflHÎα˘ ‘flΉ÷˘ ±fiı ’˛T≤Ïkα˘ ¿fl÷˘ ‹fiW› ±ÎÏ◊˝¿ ’˛ıflHÎÎ ±fiı ’˛T≤ÏkÎfiı ±√˛÷Îø‹ ±Î’÷˘ ˢ‰Î »÷Î_ ±ÎÏ◊˝¿ ’˛T≤Ïkα˘ ‹fiW› ‹ÎÀı ±ı¿‹ı‰ ’˛T≤ÏkÎ fi◊Ì. ÷ı ÷˘ ±fiı¿ ’˛T≤Ïkα˘‹Î_fiÌ ±ı¿ ’˛T≤ÏkÎ »ı. ±·⁄kÎ, ‹fiW› Á_V¿ÎflÌ ∞‰fi ∞‰Ì ¿ı ÷ı‹ … ÁÎ_ÁÎÏfl¿ …wÏfl›Î÷˘ ’HÎ Á_÷˘ÊÌ Â¿ı ÷ıÀ·Î ‹ÎÀı

÷ıfiÎ ∞‰fifiÌ …wÏfl›Î÷˘ ÷˘ Á_÷˘ÊÎ‰Ì Ωı¥±ı …. Ωı ÷ı‹ fi ◊Λ ÷˘ ‹fiW›∞‰fi ÂW¿ ±fiı fiÌflÁ ⁄fiÌ Ω›, ’fl_÷ ±ÎÏ◊˝¿ Á_÷˘Ê μ’flÎ_÷ V‰÷_hÎ÷Î ±fiı fiˆÏ÷¿ ÷ı‹ … ±ÎK›Î„I‹¿ ‹ÒS›˘ ’HÎ Á_÷˘ÊΉÎ_ Ωı¥±ı. ±Î‹, ±ÎÏ◊˝¿ ’˛T≤Ïkα˘ ¿fl÷Ì ‰¬÷ı fiˆÏ÷¿ ‹ÒS›˘fiÌ ±‰√HÎfiÎ ¿flÌ Â¿Î› fiÏË. ±Î ω«Îflfiı ‰‘ V’WÀ ¿fl÷Î_ …HÎΛ »ı ¿ı √Î_‘Ì∞fiı ‹fi ‹fiW› ‹ÎhÎ ±ÎÏ◊˝¿ ’˛ÎHÎÌ … fi◊Ì. ÷ıfiÌ ±ÎÏ◊˝¿ ’˛T≤Ïkα˘fiı «Ì…‰V÷±˘fi_ μI’Îÿfi ¿fl‰ÎfiÌ, ÷ı‹fiÌ ‰ËıÓ«HÎÌ ¿fl‰ÎfiÌ ÷ı‹ … ÷ı‹fi_ ω¤Î…fi ¿fl‰ÎfiÌ - ÷ı ÷ıfiÎ ±ı¿·Î ’Òfl÷Ì … ‹›Î˝Ïÿ÷ flËÌ Â¿ı fiÏË, ¿ÎflHÎ ¿ı ‹fiW› ±ı Á΋ÎÏ…¿ ’˛ÎHÎÌ Ë˘‰Î◊Ì ÷ıfiÌ ±ÎÏ◊˝¿ ’˛T≤Ïkα˘ Á‹Î… ÁÎ◊ı √Îœ flÌ÷ı Á_¿‚Λı·Ì »ı. ¬flı¬fl ÷˘ Á_’ÏkÎfi_ μI’Îÿfi T›„@÷ ¿fl÷Ì fi◊Ì, ’fl_÷ Á‹√˛ Á‹Î… ÷ıfiı μI’LÔfi ¿flı »ı ±fiı F›Îflı Á‹√˛ Á‹Î…fi˘ Á_’ÏkÎfiÎ μI’Îÿfi‹Î_ ŒÎ‚˘ ˢ› I›Îflı ÷ı Á_’ÏkÎ Á‹Î…‹Î_ flËı÷Î Á˙fiÌ ‰E«ı Áfl¬ı ¤Î√ı ‰ËıÓ«Î‰Ì Ωı¥±ı. ±Î‰˘ ω«Îfl fl…^ ¿›Î˝ ’»Ì ÷fl÷ … √Î_‘Ì∞ …HÎΉı »ı ¿ı “¿˘¥ ±ı‰Ì ÿ·Ì· ¿flı ¿ı Á‹Î… Á_’ÏkÎfi_ μI’Îÿfi ¿flı ÷ı ‰Î÷ ÁΫÌ, ’HÎ Á‹Î…‹Î_ flËı÷Î Á˙ ÷ı‹Î_ Á‹Îfi ŒÎ‚˘ ±Î’÷Î fi◊Ì, ÷ı◊Ì Á_’ÏkÎfiÌ ‰ËıÓ«HÎÌ Á˙fiı ‰E«ı Áfl¬ı ¤Î√ı ¿fl‰Ì ⁄flÎ⁄fl ¿ı‰Ì flÌ÷ı √HÎΛ?” ±Î º„WÀ±ı … √Î_‘Ì∞ …HÎΉı »ı ¿ı, “Á‹Îfi ‰ËıÓ«HÎÌfi˘ ±Îÿ½ ±T›‰ËÎflÔ ˢ› ÷˘ Á‹Î…‹Î_ flËı÷Î ·˘¿˘ ‰E«ı Á_’ÏkÎfiÌ L›Î›Ì

‰ËıÓ«HÎÌ ◊‰Ì Ωı¥±ı.” ±Î’HÎı Ωı¥ √›Î ¿ı √Î_‘Ìÿ½fi ÿı ’Òfl÷_ ÁÌÏ‹÷ fiˢ÷_, ’fl_÷ ÷ı ωf‰T›Î’Ì Ë÷_. ÷ı◊Ì ÷ı‹HÎı Á_’ÏkÎfiÌ ‰ËıÓ«HÎÌfi˘ … ÏÁ©Î_÷ fl…^ ¿›˘˝ ÷ı Á‹V÷ …√÷fiı ·Î√ ’ÎÕ‰ÎfiÌ ÷ı‹HÎı ÏˋΛ÷ ¿flÌ Ë÷Ì. À>_¿‹Î_, ±◊˝÷_hÎ ’˛I›ıfiÎ √Î_‘Ì∞fiÎ ±Ï¤√‹fiÌ ‹Î_ÕHÎÌ ±Î ’˛‹ÎHÎıfiÌ Âfl÷˘ ’fl ◊›ı·Ì »ı— (1) ±◊˝÷_hÎı Á‹Îfi÷Î ‹ÎÀı ±fiı ¢ÊHÎ fi ◊Λ ÷ı ‹ÎÀı ¿Î›˝ ¿fl‰_. (2) ÷ı ’ÒHν fl˘…√ÎflÌ ÁÎ◊ı ÁÁ_√÷ ˢ‰_ Ωı¥±ı. (3) ÷ıHÎı ±˘»Ì g¿‹÷ı √˛ÎË¿˘fiı …wflÌ ±ı‰Ì ÷ı‹ … ÷ı‹fiÌ …wÏfl›Î÷˘fiı Á_÷˘Êı ÷ı‰Ì «Ì…‰V÷±˘ ’ÒflÌ ’ÎÕ‰Ì Ωı¥±ı. (4) Á‹Îfi ‰ËıÓ«HÎÌ ÏÁ‰Î› ‹˘ÀÎ ’ΛΠ’fl μI’Îÿfi fi ¿fl‰_ Ωı¥±ı. (5) …ı μz˘√˘ ‹ÎÀı ±Î‘Ïfi¿ Àı@fi˘·˘∞fiÌ …wfl ’Õı ÷ı‰Î μz˘√˘ Ï⁄fi¬Îfi√Ì ZÎıh΢fiÌ ‹ÎÏ·¿Ì fiÌ«ı ˢ‰Î Ωı¥±ı. ’V÷¿fi_ fi΋— ¤Îfl÷Ì› flÎ…¿Ì› g«÷¿˘√Î_‘Ìÿ½fi g¿‹÷— w. 150 ·ı¬¿— ’˛Î. ËÁ‹¬ ’_ÕuÎ, ’Ò‰˝ ±K›ZÎ, flÎF›ÂÎjΠω¤Î√, ÷◊Î ’Ò‰˝ ’˛Î◊Ï‹¿ ≥fi-«Î…˝ flÎF›ÂÎjΠω¤Î√, ±fiVfiÎ÷¿ ¿ıLƒ, lÌ ±ı«. ¿ı. ±ÎÀÛ˚Á ¿˘·ı…, ±‹ÿΉÎÿ-9 ’˛¿Î¿— ±fiÕÎ ⁄¿ ÕÌ’˘, “√˛_◊Áı÷”, 1756, √Î_‘Ì‹Î√˝, ±‹ÿΉÎÿ-1. á ·ı¬¿ ’fl̬ ‰SÕÛ‰Î≥Õ Ï‹ÏÕ›ÎfiÎ O›fl˘ «ÌŒ »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Œı⁄˛±ÎflÌ 24, 2017 à February 24, 2017

‰Î

HÎÌfi˘ ±Î‰˘ ‹ÏË‹Î ¿›Î˝ ’»Ì ’˛ffi ∂Ãı— ±Î ‰ÎHÎÌfi_ ÷’ ±ıÀ·ı Â_? ‹fiı ±ı¿ ‰¬÷ ±Î’HÎÎ ¤˘‚ΤΥ ’Àı·ı ÁflÁ ‰Î÷ ¿flÌ Ë÷Ì. Áÿ˚√÷ fi√ÌfiÿÎÁ ’Îflı¬ ÁΫ¿·Î ‹ÎHÎÁ Ë÷Î. ÷ı±˘ ¿Ëı÷Η “Ë_ ¿˘¥fiı ‘‹¿Ì ±Î’_ ±fiı ¿Ë_ ¿ı ÷_ ±Î‹ fi ¿flı, ÷˘ Ë_ ±ı¿ ÷‹Î«˘ Ã˘¿Ì ÿ¥Â. Ωı ˉı ‹ÎHÎÁ ±ı ’˛‹ÎHÎı √HΉ_÷ ÂÎË fi ¿flı ÷˘› Ë_ ±ıfiı ±ı¿ ÷‹Î«˘ fi Ã˘¿<_ ÷˘ ’HÎ ±ÁI›‰ÎÿÌ ¿Ëı‰Î™!” fi√ÌfiÿÎÁ ’Îflı¬fiÌ ±Î ‰Î÷ ±I›_÷ ‹˙Ï·¿ »ı. ‰ÎHÎÌfi˘ Á_⁄_‘ ÁI›’Ò÷ ‰ÎHÎÌ ÁÎ◊ı »ı. ±Î…ı ±Î‰_ ¬fl⁄«Õ<_ ÁI› fi_ÿ‰Î÷_ …HÎΛ »ı. μ’ÏfiÊÿfiÎ ∑ÏÊ ÷˘ ¿Ëı »ı— xÿ›ıfi ÏË ÁI›‹˚ ΩfiÎÏ÷– (O≤ËÿÎflH›¿ μ’ÏfiÊÿ) ÁI› ΩHΉ_ ˢ› ÷˘ ÷ı xÿ› ¶ÎflÎ … ΩHÎÌ Â¿Î›. ±Î’HÎÎ xÿ›fiÎ ¤Î‰ fl˘… √√Õ÷Î Ω› »ı. √ÏHÎ÷fiÎ ±fiı ¿˘QM›ÀflfiÎ ¤Î‰ ‰‘÷Î Ω› »ı, ’HÎ xÿ›fiÎ ¤Î‰ CÎÀ÷Î Ω› »ı. ±Î…ı …ıfiÎ ¤Î‰ CÎÀ÷Î Ω› »ı ÷ı … ‹ÒS›‰Îfi »ı. ‹fi‹Î_ ˢ› ÷ı◊Ì …\ÿ_ ⁄˘·‰_ ±ı ±Î’HÎÌ ’ÌÕÎ »ı. ±Î…ı ±ı‰_ ⁄˘·fiÎfl ÁŒ‚ ◊Λ »ı, ’HÎ ±ı ÁŒ‚÷Î ’ÌÕÎ ’HÎ ·Î‰ı »ı. ±Î…fi˘ ‹ÎHÎÁ ÁŒ‚÷ÎfiÎ fl˘√◊Ì ’ÌÕΛ »ı, V‹ÎÀÛfiıÁfiÎ fl˘√◊Ì ’ÌÕΛ »ı ±fiı ±ıfiÌ Áfl¬Î‹HÎÌ‹Î_ ¿ÿΫ fi√ÌfiÿÎÁ ’Îflı¬fi˘ ÁΫ¿·˘ ÷‹Î«˘ ÁV÷˘ ’Õı. ’À<÷ÎfiÎ ¿ÎflHÎı „@÷fi˘ ¤Îflı T›› ◊Λ »ı. ÿflfl˘… ¿ıÀ·Ì ⁄‘Ì ’˛ÎH΄@÷ (ÁÎ≥Ï¿¿ ±ıfi∞˝)fi˘ T›› …^Ã<_ ⁄˘·‰Îfiı ¿ÎflHÎı ±fiı ⁄ı‰Õ<_ ¿ı ¨‘_«kÎ_ ⁄˘·‰Îfiı ¿ÎflHÎı ◊÷˘ ËÂı? ÏËLÿV÷Îfi‹Î_ ±œ‚¿ ‰Î›ÿÎ ÷ÒÀ÷Î … flËı »ı. M·Q⁄fl ¿Ëı »ı ¿ı ¿Î·ı ±Î‰ÌÂ, I›Îflı ±ıfiÎ ‹fi‹Î_ ÷˘ ±ı “¿Î·ı fi◊Ì … ±Î‰‰Îfi˘” - ±ı ⁄Î⁄÷ V’WÀ ˢ› »ı. ±Î‹ »÷Î_

5

ω«Îfl’˛‰ÎË

Á_V¿Îfl›@÷ ‰ÎHÎÌ … ‹fiW›fiÌ ¬flÌ Â˘¤Î »ı ¿ËıÂı— ÁÎËı⁄, ¿Î·ı fi‰ ‰ÎB›ı ËÎ…fl. He is a ‰‘÷˘ Ω› »ı. ±Î’HÎfiı ±Î¬flı Ωı¥±ı »ı Â_? ‰ÎHÎÌ clever player. À>_¿‹Î_ ‰ÎHÎÌfi˘ fi΂Á_⁄_‘ ÷˘ xÿ› ±Î’HÎfiı œÎ_¿ı ¿ı ’˛√À ¿flı? ≥{ ≥À ±˘L·Ì Œ˘fl Á‘Ì, ‹Î_èηΠÁ‘Ì ±fiı ±ÎI‹Î Á‘Ì Ï‰V÷fl÷˘ ¿‰gfl√ ‘ ÁıSŒ? ¿Ï‰Ï‹hΠωfi˘ÿ ΩıÂ̱ı Ë‹HÎÎ_ …HÎΛ »ı. ‹Î_èηÎfiı »ı÷fl‰Î‹Î_ ÁŒ‚ ◊›ı·˘ ¿èÎ_— “…ı ±‰√_ÏÃ÷ »ı ±ıfiı ’˛√À ¿fl‰Îfi_ »ı.” ±ıfiı ‹ÎHÎÁ ¿ÿÌ ’HÎ Á¬Ì ◊¥ ¿÷˘ fi◊Ì. ‰ÎHÎÌ ±ı ⁄ÿ·ı ±Î’HÎı ÷˘ …ı ‹fi‹Î_ fi◊Ì, ÷ıfiı … ’˛√À ¿fl÷Î_ M≤◊¿ CÎÀfiÎ fi◊Ì. ±ı‹Î_ ¿ı‰‚ ±˘fl· ˢ¥±ı »Ì±ı. ±Î‰_ ±ÏÂÏZÎ÷ ’À<I‰‹˚ ⁄÷Ή‰Î‹Î_ …ı ¿Q›Ïfi¿ıÂfifi˘ … Á‰Î· fi◊Ì. ’Ïç‹‹Î_ ·˘¿˘ ÷¿·ÎÿÌ ÁŒ‚÷Î ‹‚ı ±ıfiÎ◊Ì ±Î’HÎı flÎ∞ flÎ∞ ‰ÎHÎÌfi˘ ‹ÏË‹Î ¿flÌ ¿flÌfiı @›Î_ Á‘Ì ’ˢÓE›Î? ÷˘ »Ì±ı! ¿Ëı— “‹˙Ϭ¿ ’˛I›Î›fi.” ’Ïç‹ ±ÎfiÎ◊Ì ±Î√‚ ‰ÎHÎÌfi˘ ‹ÏË‹Î ¤I≤˝ËÏfl±ı ¿›˘˝. ¿Ëı »ı— ‰K›_ fi◊Ì. ¤Îfl÷fi˘ ∑ÏÊ ±˘fl· ¿Q›Ïfi¿ıÂfi “‹ÎHÎÁfiÌ Â˘¤Î‹Î_ ⁄Î…\⁄_‘ ¿ı «_ƒ …ı‰Î ∂…‚Î ËÎfl ±Î√‚ ±À¿÷˘ fi◊Ì. ±ı ÷˘ ¿ı VfiÎfi ¿ı «_ÿfi·ı’ ¿ı ’W’˘ ¿ı Communicationfiı »ı¿ ÂHÎ√Îflı·Î ‰Î‚ ‰‘Îfl˘ ¿fl÷Î fi◊Ì, Communion Á‘Ì ·¥ Ω› »ı. ’fl_÷ Á_V¿Îfl›@÷ ‰ÎHÎÌ … ‹fiW›fiÌ ⁄ÌΩ ÂOÿ˘‹Î_ ¿Ë̱ı ÷˘ ±ı ‹˙fi ¬flÌ Â˘¤Î »ı. ⁄ÌΩ_ CÎflıHÎÎ_ ÷˘ Á÷÷ ¶ÎflÎ ◊÷Î ÁÒZ‹ ’˛I›Î›fifiı CÎÁÎ÷Î_ flËı »ı. ‰ÎHÎÌfi_ ±Î¤ÒÊHÎ ±ı … ±ÎI‹˙’Q› Á‘Ì ·¥ Ω› »ı. ¬flÔ_ ±Î¤ÒÊHÎ »ı.” ±Î’HÎı ¿Ëı÷Πˢ¥±ı »Ì±ı— ‰ÎH›ı¿Î Á‹·_¿fl˘Ï÷ ’flÔÊ‹˚ ›Î “Œ·ÎH΢ ‹ÎHÎÁ ±Î¬Î⁄˘·˘ »ı.” ±Î Á_V¿Ú÷Î ‘Λ˝÷ı – “±Î¬Î⁄˘·˘ ‹ÎHÎÁ” ±ıÀ·ı ¿ı‰˘ ZÎÌ›_÷ı ¬· ¤ÒÊHÎÎÏfi Á÷÷_ ‹ÎHÎÁ? “±Î¬Î⁄˘·˘ ‹ÎHÎÁ ±ıÀ·ı ‰ÎB¤ÒÊH΋˚ ¤ÒÊHÎ_ –– ±ı‰˘ ‹ÎHÎÁ, …ı ⁄˘·÷Ì ‰¬÷ı ±Î¬˘ ‰ÎB¤ÒÊH΋˚fiÌ …B›Î±ı √HΉ_÷ ÂÎË ‰ÎBÿÒˉıÊH΋˚±Î √˘Ã‰Î¥ fiı ±Î¬˘ flè΢.” ±Î¬Î fiı ±Î¬Î flËı‰_ √›_ »ı. ±Î’HÎı ±ı ¿o¥ …ı‰_ ÷ı‰_ ’flÎø‹ fi◊Ì. ±ıfiÎ◊Ì V◊Ò‚ ¿ZÎαı ±ıfiı ’˛ÿÒÏÊ÷ ‰ÎHÎÌ ¿ËÌ Â¿Ì±ı. …ıfiÌ ‰ÎHÎÌ ’˛ÿÒÏÊ÷ fi¿ÁÎfi ◊Λ »ı, ’HÎ ±ı fi¿ÁÎfi ÁΉ ÷¿·ÎÿÌ »ı. ˢ› ±ıfiÌ Â˘¤Î ¬÷‹ ◊¥ ΩHΉÌ. ⁄Ì∞ ⁄‘Ì Â˘¤Î ±ıfiÎ ¶ÎflÎ ‹‚÷˘ …ı ÷’·Î¤ »ı, ±ı ÂÎf‰÷ »ı. Ïfifl◊˝¿ ΩHΉÌ. ¤I≤˝ËÏfl “Á_V¿Ú÷Î ‰ÎHÎÌ”fiÌ ‰Î÷ ¿flı @›Îflı¿ ¿Ëı‰Î÷˘ «Î·Î¿ ‹ÎHÎÁ ⁄˘fl ±Î’Ìfiı ¿S·Ì »ı. ¿Ëı »ı— ‰Î˚›ı¿Î Á‹·_¿fl˘Ï÷ ’flÔÊ‹˚ ›Î Á_V¿÷Î fi◊Ì ¿œÎ‰÷˘, ’HÎ ¿S·Ì ±Î’Ìfiı ⁄˘fl ‹ı‚‰ı »ı. ‘Λ˝÷ı – ±Î Á_V¿Ú÷Î ‰ÎHÎÌ »ı ±ı ¿ıÀ·Ì ‹˘ÀÌ ±‹ÌflÎ÷ ±Î‰˘ ¬˘Àfi˘ ‘_‘˘ ¿›Î˝ ’»Ì ±Î’HÎı ¬ ◊¥±ı »ı! ±Î M≤J‰Ì ’fl …ı ‹fiW›I‰ ’Î_√›* »ı, ±ıfiÌ Â˘¤Î »Ì±ı. Âıfl⁄ΩflfiÌ ±ı¿ O· Ï«’ ËÎ◊‹Î_ ±Î‰Ì ±ıÀ·ı Á_V¿Ú÷Î ‰ÎHÎÌ ¶ÎflÎ ’˛√À ◊Λ »ı. …ı ‰ÎHÎÌ‹Î_ ωfi› ‹ÎHÎÁ ¬Â! ¿›Î ¤˘√ı ±ı ±Î‰Ì, ±ı ’Ò»‰Îfi_ … »ı, ‹Î‘›˝ »ı ±fiı ÁE«Î¥ »ı, ±ı Á_V¿Ú÷Î ‰ÎHÎÌ »ı. ±Î fiÏË. À>_¿Ì º„WÀfiÎ ±Î’HÎı Á˙ ±Î‰Î ÷¿·ÎÿÌ ±fiı Á_V¿Ú÷Î ‰ÎHÎÌ ¿ı‰Ì ˢ› ±ıfiÌ ±I›Îflı ±Î ZÎHÎı ¢‘ «Î·Î¿ ⁄fi÷Î …¥±ı »Ì±ı. ‰ÎHÎÌ ÁÎ◊ıfi˘ T›Ï¤«Îfl «Î·Ì flËÌ »ı. ±Î ‰@÷T› ÿflÏ‹›Îfi Ë_ ’HÎ ÷‹ÎflÎ

ÀË¿˘

Á˙fiÌ ÁÎ◊ı ±ı ¢‘‹Î_ ΩıÕΛ˘ »\_. ±Î M≤J‰Ì ’fl ∞‰fifiÌ √HΉkÎÎfi˘ ±Î‘Îfl Â_? ÏÂZÎHοÎfl˘fi˘ Ï’˛› ÂOÿ »ı— “@‰˘Ï·ÀÌ ±˘Œ ·Î≥Œ.” ±ıF›¿ıÂfi ‹VÀ ≥Q’˛‰ ‘ @‰˘Ï·ÀÌ ±˘Œ ·Î≥Œ. ÏÂZÎHÎ ¶ÎflÎ ∞‰fifiÌ √HΉkÎÎfi˘ ω¿ÎÁ ◊‰˘ Ωı¥±ı. ’Ò‰˝ ±fiı ’Ïç‹ ±ËŸ ¤ı√Î_ ◊¥ Ω› »ı. ∞‰fifiÌ √HΉkÎÎ ±ı … ‹fiW›÷ÎfiÌ √HΉkÎÎ »ı. ‰ÎHÎÌ …ıÀ·Ì ωfi›ÂÌ·, …ıÀ·Ì ‹‘fl ±fiı …ıÀ·Ì ÁÎ«Ì ±ıÀ·Ì … ‹fiW›÷Î ÁQ≤©! ±Î’HÎı ŒÎ≥‰VÀÎfl ˢÀı·‹Î_ …¥±ı I›Îflı I›Î_ …ı ‰ÎHÎÌ ÁÎ_¤‚‰Î ‹‚ı ±ı‹Î_ ÷˘ ωfi› … ωfi› ˢ› »ı, ¿ÎflHÎ ¿ı I›Î_ ⁄ıflflfiÎ, “√Õ ‹˘Ïfi*√ Áfl” …ı‰Î hÎHÎ ÂOÿ˘ ’HÎ 500 wÏ’›ÎfiÎ ’Õı! „V‹÷ ÁÎ◊ıfiÌ ±ı¿ ¿’ ¿˘ŒÌ 200 wÏ’›ÎfiÌ! ωfi››@÷ „V‹÷ ±fiı „V‹÷›@÷ ωfi› ’HÎ ‹˘ÓCÎÎ_ ’Õı »ı. fl΋¤fl˘Áı ÏËLÿ ˢÀı·‹Î_ ±ı‰_ „V‹÷ ¿ı‹ fi ‹‚ı? ±ı ωfi›ÂÌ· ‰ÎHÎÌ, ±ı ‰ÎHÎÌfiÌ √HΉkÎÎ I›Î_ ¿ı‹ fiÏË? …‰Î⁄ »ı— I›Î_ Á‘Ì Ë∞ ÏÂZÎHÎfi˘ flı·˘ {Î{˘ fi◊Ì ·_⁄Λ˘. ±ıfi˘ ±◊˝ ±ı ◊›˘ ¿ı ‹fiW›fiÌ √HΉkÎÎfi˘ ⁄Ë ‹˘À˘ ±Î‘Îfl “Á_V¿Ú÷Î ‰ÎHÎÌ” »ı. ±Î ±Î’HÎı V‰Ì¿Îfl‰_ ’ÕÂı. Ωı Á_V¿Ú÷Î ‰ÎHÎÌ fi ˢ› ÷˘ ‹fiW›‹Î_ ¿Â_¿ ¬ÒÀı »ı. ÁÌ÷Î F›Îflı fl΋fiı “±Î›˝’hΔ ¿ËÌfiı Á_⁄˘‘ı »ı, I›Îflı ‰ÎHÎÌfiÌ √HΉkÎÎ ¨«ı …÷Ì Ë˘› ÷ı‰_ ·Î√ı »ı. ¿ıÀ·Î_¿ CÎfl˘‹Î_ ÂOÿ˘ Á_¤‚Λ »ı— “±ı ÁÎ_¤‚˘ »˘ ¿ı?” ±Î ÂOÿ˘‹Î_ ’˛ı‹ ˢ› ÷˘ ±Î’HÎfiı ‰Î_‘˘ fi◊Ì, ’HÎ ’˛ı‹ ÏÁ‰Î› ⁄Ì…\_ CÎb_ ˢ¥ ¿ı »ı. ÷˘ ‰ÎHÎÌ …ıÀ·Ì Á_V¿Îfl›@÷ ±fiı ωfi›ÂÌ·, ±ıÀ·Ì ∞‰fifiÌ √HΉkÎÎ, ¨«Î¥ ±fiı ‹‘fl÷Î ‹ÎHΉΛ˘B› ⁄fiı. ±Î¬flı ÷˘ ‹Îfi‰÷Î ±fiı Ωfi‰fl÷Î ‰E«ıfiÎ ÷ŒÎ‰÷fi˘ ±ı¿ ‹Ëk‰fi˘ ‹t˘ ‹Îfi‰Ì› ‰ÎHÎÌ‹Î_ flËı·˘ »ı. ‹fiW› ÏÁ‰Î›fiÎ ±L› ¿˘¥ ’HÎ ’˛ÎHÎÌ ’ÎÁı ‰ÎHÎÌ fi◊Ì. log:http://gunvantshah.wordpress.com

·ı¬¿ ‰Õ˘ÿfl΄V◊÷ ÁÎÏËI›¿Îfl »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

ωω‘Î (√÷Î_¿◊Ì «Î·) ·ı¬Î_¿-29 Ëı »ı ¿ı ¤√‰Îfi lÌ¿ÚWHÎ T≤_ÿΉfi ‹Ò¿Ìfiı ‹◊flÎ ’‘Λν. ±ËŸ ±Î‰Ì ¿oÁfi_ Ïfi¿oÿfi ¿Îœu_. ‹Î÷Ï’÷Îfiı ‹@÷ ¿›Î˝_. ’˛Ω…fi˘fiı ¿oÁfiÎ hÎÎÁ‹Î_◊Ì »˘ÕÎT›Î. V‰›_ ÁÎ_ÿÌ’Ïfi √flÔfiı I›Î_ √›Î. ⁄Ë … ◊˘ÕÎ Á‹›‹Î_ ±ı‹HÎı ⁄‘Ì Ï‰zα˘ ’˛ÎMÔ÷ ¿flÌ ±fiı ‹◊fl΋Î_ V◊Î›Ì ◊›Î. ‹◊fl΋Î_ flËı÷Î ¤√‰Îfifiı √˘¿<‚√˙÷‹ ’Àı· ‰_ÚÿΉfi ‰Îfl_‰Îfl ›Îÿ ±Î‰ı. ÷ı‹Î_› ‹Î, Ï‹h΢, √Λ-√˘‰Î‚˘fiÌ ÁÎ◊ı flΑÎfiÌ ’HÎ ›Îÿ Á÷Ήı. ÷ı±˘ ‰Îfl_‰Îfl flΑÎ-flΑΠ±ı‰_ Á¤Îfi’HÎı ¿ı ±¤Îfi’HÎı ⁄˘·Ì Ω›. ¬Î÷Î_’Ì÷Î_, ËÁ÷Î_-fl‹÷Î_, ÁÒ÷Î_-Ω√÷Î_, ∂Ã÷Î_-⁄ıÁ÷Î_, fiËÎ÷Î_-‘˘÷Î_, Ëfl÷Î_-Œfl÷Î_ ÿflı¿ Á‹›ı ¤√‰Îfi lÌ¿ÚWHÎ “flΑΔ-“flΑΔ ±ı‹ … ⁄˘S›Î ¿flı. ±Î Ωı¥fiı ±ı‹fiÎ ™‹fl‹Î_ ‹˘ÀÎ, ’HÎ xÿ›◊Ì ¤@÷ ±ı‰Î 춉∞ ‹fi˘‹fi ω«Îfl‰Î ·ÎB›Î ¿ı ¤√‰Îfi √˘¿<‚fiÌ ’ı·Ì fiÎÿÎfi flΑΠfi΋fiÌ »˘¿flÌ‹Î_ ±ı‰_ ÷ı Â_ ¤Î‚Ì √›Î »ı ¿ı «˘‰ÌÁı ¿·Î¿ ¿ı‰‚ ±ıfi_ … flÀHÎ ¿›Î˝ ¿flı »ı. ‰‚Ì ΩËıfl‹Î_ ’HÎ ±ıfi_ fi΋ ±fiı¿fiÌ ËÎ…flÌ‹Î_ ’HÎ μE«Îflı »ı. ±ıfi˘ Á_ÿ¤˝ ˢ› ±fiı μE«Îflı ÷˘ ÃÌ¿, ’HÎ F›Îflı ±ıfi˘ ¿˘¥ Á_ÿ¤˝ … fi◊Ì, …wfl … fi◊Ì I›Îflı ’HÎ ±ı ‰«‹Î_ ‰«‹Î_ “flΑÎ-flΑΔ ¿flı »ı. ±Î ±…\√÷_ »ı, ±›˘B› »ı ±fiı ±ÎfiÎ◊Ì ÷˘ ¤√‰ÎfifiÌ ±Î⁄wfiı ‘˘¿˘ ·Î√ı »ı. ·˘¿˘ Â_ ¿ËıÂı? ·Î‰, ‹fiı ¿˘¥¿,‰Îfl ’˛¤fiı «ı÷‰‰Î ÿı. ±Î‰_ ω«ÎflÌ ±ı¿ Ïÿ‰Á F›Îflı ¤√‰Îfi lÌ¿ÚWHÎ ±ı¿·Î … ⁄ıÃÎ Ë÷Î I›Î_ ÷ı±˘ ’Ë˘Ó«Ì √›Î. ’˛HÎ΋ ‰√ıflı ’˛Î◊Ï‹¿ ±’ıÏZÎ÷ μ’«Îfl ’»Ì V◊Îfi √˛ËHÎ ¿flÌfiı ‘Ì‹ı◊Ì ⁄˘S›Î, “Ëı ’˛¤, Ωı ±Î’ ⁄ÒflÔ_ fi ‹Îfi˘ ÷˘ ¿Ë_?”

¿

¿<OΩfiÎ fi΋ ’fl ’Ì‚˘ fl_√ - flΑΤΉ

“¿Ë˘fiı, ⁄ı¿ ¿Ë˘. ÷‹fiı ⁄‘_ ¿Ëı‰Îfi˘ ±Ï‘¿Îfl »ı, ¿ÎflHÎ ÷‹ı ÷˘ ‹ÎflÎ ÏË÷ıE»\ »˘.” lÌ¿ÚWHÎ ⁄˘S›Î. ±Î ÁÎ_¤‚Ì μ¶‰∞‹Î_ gË‹÷ ±Î‰Ì ±fiı ⁄˘S›Î, “Ëı ’˛¤! ±Î’ ‰Îfl_‰Îfl flΑÎfi_ fi΋ μE«Îfl˘ »˘. …wflÌ Ë˘› I›Îflı ¿ı …wflÌ fi ˢ› I›Îflı ’HÎ μE«Îfl˘ »˘. ±ı‰_ ±ı »˘¿flÌ‹Î_ ÷˘ Â_ »ı ¿ı ±ıHÎı ÷‹ÎflÎ ±Î_÷fl‹fi ’fl ±ÎÀ·˘ ⁄‘˘ ’˛¤Î‰ fiÎA›˘ »ı?” ’˛¤ ⁄‘Ì ‰Î÷ ’Î‹Ì √›Î. ±Î ’˛Á_√ı ‰‘ ««Î˝ ¿flÌ fiÏË. ¿˘¥ μkÎfl ±ÎM›˘ fiÏË, ’HÎ ÷ı‹HÎı ‹fi˘‹fi fiyÌ ¿flÌ ·Ì‘_ Ë÷_ ¿ı ‹Îflı 춉fiı ’Îà ¤HÎΉ‰˘ ’ÕÂı.

·˘√ ±˘fi

Áÿ½fi √˙÷‹ ’Àı·

¿ÚWHÎfiÌ ·Ì·Î ¿˘HÎ ’Î‹Ì Â¿ı? ÷ı‹HÎı ¬flı … ·Ì·Î … fl«Ì. 춉∞fiı ⁄˘·Î‰Ìfiı ¿èÎ_, “±Î’ ‹ÎflÔ_ ±ı¿ ¿Î‹ ¿fl¢?” “±flı! ’˛¤! ±ı¿ Â_, ËΩfl ¿Î‹ ¿fl‰Î ÷ˆ›Îfl »\_. Ë_ ÷˘ ±Î’fiÌ ’˛ı‹◊Ì «Î¿flÌ ¿flÔ_ »\_” “±Î’ ‹Îfl˘ ±ı¿ ’hÎ …¥fiı flΑÎfiı T≤_ÿΉfi‹Î_ ±Î’Ωı.” 춉 ÷ˆ›Îfl ◊¥ √›Î. ¤√‰Îfiı ’hÎ ·A›˘. ’»Ì ±ı¿ ’fl⁄ÌÏ՛΋Î_ ‹Ò@›˘. ±ı ’fl⁄ÌÏ՛Π’fl Áflfi΋_ ¿›*, “’˛Ï÷, ¿<OΩ.” ±fiı ±ı «ı¿Ì fiÎ¬Ì ’»Ì ŒflÌ ·A›_, “’˛Ï÷, flΑÎ.” ±ı …‹Îfi΋Î_ ¿˘¥ fi΋ «ı¿‰_ ˢ› ÷˘ ±Î…fiÌ …ı‹ fl⁄fl fiˢ÷Î ±◊‰Î μ’fl ·ÌÀÌ ÿ˘flÌfiı «ı¿Ì

fiά÷Î fiˢ÷Î, ’HÎ …ı «ı¿‰_ ˢ› ±ıfiÌ ’fl Ë‚ÿfl - ’Ì‚˘ fl_√ ·√ÎÕ÷Î. ±Î◊Ì ’ı·Î ±ZÎfl˘ ‰_«Î› ÷˘ ¬flÎ, ’HÎ ‰Î_«fiÎflı ±ı «ı¿Ì fiÎA›Î »ı ±ı‹ Á‹…‰Îfi_. ˉı ¤√‰Îfiı ±ı ¿‰fl 춉fiı ±Î’Ìfiı ¿èÎ_, “±Îfiı …¥fiı flΑÎfiı ±Î’Ωı.” 춉∞ ¿Ëı, “‹ËÎflÎ…, ¿<OΩfiÎ fi΋‰Î‚_ ¿‰fl fi ±’Λ. ±Î’ ⁄Ì…\_ ¿‰fl ·¬˘, ’HÎ ¤√‰ÎfifiÌ √Òœ ·Ì·Î Ë÷Ì. ÷ı‹HÎı ÷˘ ±Î√˛Ë … flÎA›˘ ¿ı “±Î … ¿‰fl ·¥fiı Ω‰.” 춉∞ fl◊‹Î_ ⁄ıÁÌfiı T≤_ÿΉfi ÷flŒ …‰Î ·ÎB›Î. ‹fi‹Î_ ω«Î›* ¿ı ±Î Ωı¥fiı flΑΠ…wfl ÿ—¬Ì ◊Âı. flÕÂı, ’HÎ Ë_ ±ıfiı Á‹Ω‰Ì ¿ı ¤√‰Îfi ¿<OΩfiı ±ı¿ … ‰¬÷ ‹Y›Î »ı. ⁄Î¿Ì ¬Î÷Î_-’Ì÷Î_, Ëfl÷Î_-Œfl÷Î_, ÁÒ÷Î_-⁄ıÁ÷Î_ ÷‹fiı … ›Îÿ ¿flı »ı. Ïfi¿<_…‹Î_ Ï⁄flÎ…ı·Î_ flΑ΋Î÷ÎfiÌ Á΋ı 춉ı ¿‰fl ‘›* ±fiı ±ı Ωı÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı flΑÎfiÌ ±Î_¬‹Î_◊Ì ±Î_Á ‰Ëı‰Î ‹Î_ÕuÎ_ - √_√Î-…‹fiÎ ‰Ëı‰Î ‹Î_ÕÌ. 춉ı ±Îf‰ÎÁfi ±Î’‰Î ‹Î_Õu_. flΑ΋Î÷Î ¿Ëı, “춉! ¿<OΩfi_ fi΋ Ωı¥fiı ‹fiı ±Î_Á ±ÎT›Î_ ±ı‰_ ÷‹ı ‹Îfi˘ »˘?” “ËÎV÷˘, ⁄Ì…\_ Â_ ¿ÎflHΠˢ¥ ¿ı?” 춉 ⁄˘S›Î. flΑÎ∞ ¿Ëı, “±ı‰_ fi◊Ì. ÁΫ_ ¿ÎflHÎ ÁÎ_¤‚˘. ±ı¿ ‰Îfl Ë_ ±fiı ’˛¤ ±Î Ïfi¿<_…‹Î_ ⁄ıÃÎ_ Ë÷Î_. ±‹ı ¬Ò⁄ ËV›Î_, flQ›Î_, ¿>zÎ_. Ë_ ◊Î¿Ì √¥. ‹ıÓ ’˛¤fiı ωfi_÷Ì ¿flÌ, ’˛¤±ı ’˘÷Îfi˘ ¬˘‚˘ ’˛ÁΛ˘˝— Ë_ ÁÒ¥ √¥. ’˛¤±ı ‹fiı ’˘÷Îfi˘ ’Ì‚˘ ÿ’|˘ ±˘œÎÕu˘. 춉! ⁄ÌΩ … Ïÿ‰Á◊Ì ’˛¤ «ÎS›Î √›Î ±fiı ‹fiı ’˛¤fi˘ ωflË ◊›˘. ‹fiı ±Î ¿‰fl ’fl ¿<OΩfiÎ fi΋ ’fl ’Ì‚˘ fl_√ Ωı¥fiı ÿ—¬ ◊›_ ¿ı Â_ ±ı Ï⁄«ÎflÌfiı ’HÎ ‹ÎflÌ …ı‹ ’˛¤fi˘ ωflË ±Î‰Ì ’ÕÂı? ¿ÎflHÎ ±ıfiÎ fi΋ ’fl ’Ì‚˘ fl_√ ’Õu˘ »ı! 춉 V÷O‘, ÏfiflÔkÎfl, ÂÎ_÷. ‹fiı fiÏË, ’HÎ ‹ÎflÎ ’˛Ï÷V’‘afiı› ÿ—¬ fi ’Õ‰_ Ωı¥±ı - ±Î »ı flΑΤΉ. (ø‹Â—) ·ı¬¿ ’Ò‰˝ ±K›ZÎ - Á_V¿Ú÷ ÁÎÏËI› ±¿Îÿ‹Ì √…flÎ÷ flÎF›.

’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

6

á ΩıflΉflgÁË Ωÿ‰ flÎWÀˇfiÌ ‘fl÷Ì Õ<_√flÎ fiı √ÎÏ‚›_, …_√· fiı {ÎÏÕ›_, ‰Î‰¿>‰Î, fiÏÿ›_ ±fiı Áfl˘‰fl˘, √œÏ¿S·Î±˘ ±fiı flÎ…‹Ëı·˘◊Ì ±˘’Ì flËÌ »ı ±ı‹ ·˘¿Á‹Î…fiÎ ¿Ï‰±˘, ¿·Î¿Îfl˘, ‰Î÷ν¿Îfl˘ ±fiı ‰Ë̉_«Î±˘fiÌ ‰ÎHÎÌ◊Ì ’HÎ ±flCÎÌ flËÌ »ı. ¿ÎÏÛΉÎÕfiÌ ¿fl‹Ì ΩıflΉflgÁË Ωÿ‰ ‘fl÷Ìfiı ‹Î◊ı «Ÿ◊flı‰ÌÀuÎ_ ¿o¥¿ flIÔfi˘ ’ÕuÎ_ »ı. …√÷fiı ±ıfiÌ ±˘»Ì ΩHÎ »ı. ±Î… ‹Îflı ¥fiÌ ‰Î÷ ‹Î_Õ‰Ì »ı. √ΛfiÎ √‚ÎfiÌ CÎ_ÀÕÌfl˘¬_ CÎÒ_À< √΋. ¥ √΋fiÌ ‹Î·Ì’Î ±Î‰ı·Î ±ı¿ ¬˘flÕ΋Î_ 65 ‰Ê˝fiÎ …ˆŒ ·˘¿‰Î÷ν¿Îfl ÿı‰∞¤Î¥ ⁄Îfl˘À ‰Áı »ı. ’E»Ï‹›Î flΉ‚fiÎ ±ı ÿÁ˘ÓÿÌ ¤ÎÀ. ¿ÎÏÛΉÎÕ‹Î_ ËηÎfl, ‹E»\¿Î_Ã΋Î_ ⁄ı √΋ ‹Ò¿Ì ÿ¥±ı ±ıÀ·ı ±ı¿ √΋ flΉ‚fi_ ±Î‰ı. ±Î‹ »ı¿ …^fiÎ√œ fiı ‰ıflΉ‚ Á‘Ì ±ı‹fiÎ ›…‹Îfi˘ »^Àλ‰Î›Î ’◊flΛı·Î »ı. √…flÎ÷ ·˘¿¿·Î ŒÎμLÕıÂfifiÎ μ’ø‹ı ·˘¿¿·Î¿Îfl˘fiÎ Á‰ı˝ZÎHÎ ¶ÎflÎ ÿı‰∞¤Î¥ ⁄Îfl˘À …ı‰Î ⁄Îfl˘Àˆ·ÌfiÎ Á‹◊˝ ·˘¿‰Î÷ν¿Îflfi˘ ‹fiı ±Î¿„V‹¿ ¤ıÀ˘ ◊¥ √›˘. T›„@÷I‰ ’HÎ ±ı‹fi_ ·˘¿‰Î÷ν¿Îflfiı wÕ˘ ¿flÌ ⁄÷Ήı ±ı‰_. ‹Î◊ı «H΢ÃÌ …ı‰Ì √ҜΠ·Î· fl_√fiÌ ⁄Î_‘HÎÌfiÌ ’ÎCÎÕÌ, …ˆŒ ‰› ‰fl÷Ή÷Ì ‘˘‚Ì ‹Ò»˚›_, ±_√‹Î◊ı ±_√fl¬_, ⁄_ÕÌ ±fiı ËÎ◊‹Î_ ÏÁ÷Îfl ¢¤Ì flè΢ Ë÷˘. ‰ÎHÎÌ, ‰÷˝fi ±fiı T›‰ËÎfl‹Î_◊Ì Ï‰fi‹˛÷Î Õ˘Ï¿›_ ¿fl÷Ì Ë÷Ì. ËÁı I›Îflı ⁄hÎÌÁı ÿÎ_÷ ‹˘√flÎfiÌ ¿Ï‚›_ ∂CÎÕÌ Ë˘› ±ı‰Î w’΂Πÿı¬Î‰Î ‹Î_Õı. ±Î‹ ÷˘ ÿı‰∞¤Î¥ ±Î¿Î‰ÎHÎÌ flÎ…¿˘ÀfiÎ ‰Î÷ν¿·Î¿Îfl »ı. ¿·Î¿Îfl ˢ‰Î◊Ì ÿÒflÿ½fifiÎ ±‹ÎflÎ ÕΛfl΋Î_ ’HÎ ±ı¿Îÿ ‰Îfl ±Î‰Ì √›ı·Î, ’HÎ ±Î…ı ±ı‹HÎı ‹ÎflÌ Ï‰fi_÷Ì V‰Ì¿ÎflÌfiı ‰Î÷ ‹Î_ÕÌ. ‰Î÷fiÌ ‹Î_ÕHÎÌ ¿fl÷Î_ ‹Î ÁflV‰÷Ìfi_ ±ı‹HÎı V‹flHÎ ¿›*— “⁄˘CÎÎ ⁄˘·Î‰HÎ, ⁄Ï©fiÌ Ïÿ›HÎ, ‹Ò_√Îfiı Ïÿ›HÎ ‹I›, ¿‰fiÎ »˘ÀÎ ±ıfiı ‹˘ÀÎ ¿flı, ±ıfiÌ Á_¤Î‚ Ï·›ı ÁflÁ÷”. ’»Ì Â΋‚Î (’ηfl‰¤Î)fiÎ ÿËÎ◊Ì ·˘¿‰Î÷νfiÌ ‹Î_ÕHÎÌ ¿flÌ I›Î_ ÷˘ ±ı‹fiÎ ËÎ◊‹Î_ flËı·Î ÏÁ÷ÎflfiÎ ÷Îfl {_¿Ú÷ ◊¥ ∂ÃuΗ “√˘Ï‰_ÿ ÷_ ‰Î‚Ì √Ï÷, »ı ±¿‚ fiı Á‹flÎÀ, fi˘¬Î Á˙fiÎ_ fiο, «ËıflÎ ±fiı V‰fl Â΋‚Î.” ÿı‰∞ ⁄Îfl˘Àı √‚_ ¬˘Ó¬ÎflÌfiı ‰Î÷ ‹Î_ÕÌ— “¿Ï‰ Ï¿›ı »ı ¤√‰Îfi ÷_ Á‹fl◊ ‘HÎÌ »ı. ÷ÎflÌ √Ï÷ ±¿‚ »ı, ¿ı‹ ¿ı ±Á_A› ‹fiW›˘ ÷ÎflÎ Á…ı˝·Î ±fiı ÷ÎflÌ … V≤„WÀ‹Î_ CÎÒ‹Ì Ïfl›Î »ı. ¿fl˘Õ˘ fi÷ fi‰Î ’ıÿÎ ◊Λ »ı. ’HÎ ±ı‹Î_ ±ı¿ ‹ÎHÎÁfi˘ «Ëıfl˘ ⁄ÌΩ ‹ÎHÎÁfiı ‹‚÷˘ … fi˘ ±Î‰ı. ±‰Î… ‹‚÷˘ fi˘ ±Î‰ı ¥‹ ±ı¿ ±ı¿fi˘ V‰¤Î‰ ’HÎ ‹‚÷˘ fi˘ ±Î‰ı, ¿ı‹ ¿ı ¿˘¥ ¿Î‹Ì, ø˘‘Ì, ¿’ÀÌ, ·˘¤Ì ±fiı ±Ëo¿ÎflÌ, ±¤ı‹ÎfiÌ, ‹ÎfiÌ √‹ÎfiÌ, Ïfifl‹ÎfiÌ, ÿ›Î‚, ’˛ı‹Î‚, ¤˘‚Î, ¤S·Î fiı... ÂÎHÎÎ fiı Á_÷˘ÊÌ... fiı ÂÒflÎ fiı... ¿Î›fl fiı ⁄Λ·Î... fiı ⁄ËÎÿfl... fiı fi¿ÀÎ... fiı Ïfi·˝…... fiı øÒfl... fiı ¿o…^Á... fiı ÿÎ÷Îfl. ±Î‰Î ËΩfl˘ ‹fiW›˘ Ωı‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ¿˘¥ Ï¿›Î fl_√‹Î_ ÷˘ ¿˘¥ Ï¿›Î œo√‹Î_ ŒflÌ Ïfl›Î »ı! ±ı¿ ‰V÷ …ı ‹ÎHÎÁfiı Ï’˛› »ı, ¥fiÌ ¥ … ‰V÷ ⁄ÌΩ ‹ÎHÎÁfiı ±Ï’˛› »ı. Ï’˛› ⁄˘·‰_, ÁF…fi÷Î, ÂÒfl‰Ìfl÷Î, ÿÎ÷ÎflÌ’b_ ±Î ±P›ÎÁ◊Ì ±Î‰÷_ fi◊Ì. ¥ ÷˘ ¤√‰_÷fiÌ ¿Ú’Πˢ› ÷˘ … ‹Îfi‰Ìfiı ‹‚ı »ı. ¤√‰Îfiı «ÕΉı·Î fl_√ ¿˘¥fiÎ ŒıflT›Î Œfl÷Î fi◊Ì. ø˘‘Ì ±ı ø˘‘Ì ±fiı ¿Ú’HÎ ±ı ¿Ú’HÎ … flËı »ı. Ïÿ·Î‰fl ±fiı ÿÎ÷Îfl ‹Îfi‰Ì±˘ … ‹·¿fiÎ ±Î¤ÒÊHÎ √HÎΛ »ı. ωzÎ, ωfi› ±fiı ÿÎfi◊Ì ÷ı±˘ ¢¤ı »ı. “ωzΠωfi› ±‹·Á‹Î, ÿÎfiÁÏË÷ ‘fi‰_÷, hÎHÎ ¤ÒÏ‹fiÎ ±Î¤ÒÊHÎ »ı, ⁄Î¿Ì ÷˘ ∂’…ı fiı ¬’ı ±fi_÷.” ±Î‹ ÿÎ÷ÎflfiÎ_ ÿÁ ±fiı ⁄Îfl˘ÀfiÎ_ ⁄Îfl ·ZÎHÎ ¿èÎÎ_

Á˙

ωω‘Î

February 24, 2017 à Œı⁄˛±ÎflÌ 24, 2017

’˛V÷ΉfiΗ ÏÁ_ËfiÌ hÎÎÕ, ‹ıCÎfi˘ μL‹Îÿ, ‰Õ‰Îfi·fiÌ ±Î√, ¿ıÁÒÕÎfiÎ ŒÎ√, ÁÎ÷ı ¿˘Ãı ÿ̉Π’˛√ÀΉ÷˘ ÿÌ’¿ flÎ√, fl_‰ı fl_‰ı {ıfl ±˘¿÷˘ ‹HÎÌ‘fl fiÎ√, ¿Î‚{΂ ‰ˆÂάı ‘¬‘¬÷Î flH΋Î_ ‹ÌÃÎ …‚fiÌ ‰ÌflÕÌ ±ıÀ·ı ⁄Îfl˘Àfi˘ ‹fl‹Ì ≥·‹Ì Â⁄ÿ! ⁄Îfl˘ÀfiÌ ∞¤ı ‹Î ÁflV‰÷ÌfiÎ ÁÎZÎÎ÷ ⁄ıÁHÎÎ_ ˢ›... ·˘¿ÁÎÏËI›fiÎ ‹‹˝iÎ ΩıflΉflÏÁ_Ë Ωÿ‰fiÌ ¿·‹ı ‘ÎHÎÌfiÌ …ı‹ eÀ÷Ì ⁄Îfl˘ÀfiÌ ‰ÎHÎÌfiÌ ‰Î÷. ó ÷_hÎÌ

±HÎ⁄˘ÀuÎ ‰Ë̉_«Î ‰Î÷ν¿Îfl— ÿı‰∞ ⁄Îfl˘À

»ı. ⁄Î’Î, ‹Îfi‰ ‹Î÷flfiı ‹ÎÀı ¿ÃHÎ …ıfiı ¿Ëı‰Î› ¥ CÎHÎÎ_ »ı ’HÎ ¥ ⁄‘΋Î_› ‰«fi Ïfi¤Î‰‰_ ¥ ‰‘ ¿ÃHÎ ¿Î‹ »ı ±ı‹ ¿Ï‰ ‰ˆ÷΂ ¿ËÌ √›Î »ı— “¿ÃHÎ ’˛¤Áı ’˛Ì÷, ¿ÃHÎ ÷fi‹fi ‰Â ¿fl‰˘, ¿ÃHÎ ∞÷‰˘ ¿Î‹, ¿ÃHÎ ¤‰ÁÎ√fl ÷fl‰˘. ¿ÃHΠω’÷‹ıÓ ÿÎfi, ¿ÃHÎ Á_’÷‹ıÓ Á‹÷Î, ‰ˆ÷΂ ¤ÎÀ ¿Ëı ωø‹ ÁÒH΢, ‰«fi Ïfi¤Î‰‰_ ±Ï÷ ¿ÃÏfi »ı.” ⁄Îfl˘ÀfiÌ ‰Î÷˘‹Î_ ±ı¿ ’»Ì ±ı¿ flÁfiÎ_ fl_√»Î_ÀHÎÎ_ »oÀÎ÷Î_ …÷Î_ Ë÷Î_. ‹ıÓ ‰Î÷‹Î_ Ë˘Ó¿Îfl˘ ÿı‰Î ‹Î_Õu˘. ÿı‰∞ ⁄Îfl˘Àı ‰Î÷fiÌ ‰«‹Î_ √Ìfl¿Î_ÃÎfi_ ‰Hνfi μ’ÎÕu_— “‘fl÷Ì ±‹ÎflÌ …√…^fiÌ, √œ …^fi˘ Ï√flfiÎfl, ÁΉ…ÕÎ ÁıÓ…‚ ’̱ı, ±ıfiÎ_ fi‹HÎÎ_ fifl fiı fiΛ˝.” “±‹ÎflÎ √Ìfl¿Î_ÃÎfiÎ_ …_√·˘ «˘‹ÎËÎfiÌ ‹Î·Ì’Î …\‰˘ ÷˘ flÎH›_, ¿fl‹ÿÎ, ‹μÕÎ ±fiı gÀ⁄fl‰ÎfiÎ {ÎÕ ’fl Œ‚e·˘ {¿<_⁄Ì Ïfl›Î_ ˢ›. ‰Î_ÿ›Î˝±˘±ı ±˘‚¿Î‹Õ˘ fl‹Ì fl‹Ìfiı fiÿÌfiÎ_ ’ÎHÎÌ Ω_⁄ÕΉflHÎÎ_ ¿flÌ ÿÌ‘Î_ ˢ›, ¨«Î ¨«Î Õ<_√flÎfiÌ {˘⁄ÎH›_ ‹Î_¥◊Ì ‹˘fl·Î √flÿfi_ d·Î‰Ìfiı √Ëı¿ÎÀ ¿flÌ Ïfl›Î ˢ›. ¨«Î ¨«Î ¬ı‰ÕÎfiÎ_ √˘ÃHÎÁ‹ÎHÎÎ_ ¬Õ ‰Î›flı {Ò·Ì Ïfl›Î ˢ›. ’Õ¬ıfiÌ √Ìfl‹Î_◊Ì ÁΉ{˘fiÌ ÕHο<_ Á_¤Î‚ÎÏ÷›_ ˢ› ±fiı ’ËÎÕfiÌ À>_¿<_fiı ÷˘ÕÌ fiάı ±ı‰Ì ¤ıÓÁ_ «Îfl˘ «fl÷Ì›_ ˢ›. ¥ ‘fl÷ÌfiÎ ‹Îfi‰Ì›ı ¿ı‰Î? ÁΉ{ Á΋Î_ ‘Ÿ√ÎHÎÎ_ ¿flfiÎflÎ ‹»Î‚Î ‹flÿ˘. ËÎ◊ÌfiÌ ÁÒ_œ …ı‰Ì ¤Ω›_, œ·‰Î »Î÷Ì›_, ’Ò‚Î ’Ò‚Î …ı‰ÕÌ ‹Ò»˚›_. …√÷fiÌ ‹Î·Ì’Î ¥fi˘ ΩıÀ˘ …Õı fiπ ˢ ¤Î¥...” ⁄Îfl˘ÀfiÌ ∞¤ı ‹Î ÁflV‰÷ÌfiÎ_ ÁÎZÎÎ÷˚ ⁄ıÁHÎÎ_ ˢ› ±ı‹ ±ı¿ ’»Ì ±ı¿ ±ı‹fiÎ ‹˘Ó‹Î_◊Ì Ãı¿Ì Ãı¿Ìfiı ‰ıHÎ ⁄ËÎfl ’ՉΠ‹Î_Õı »ı. ±ı‹Î_ M≤J‰Ì ±◊ν÷˚ ‘fl÷ÌfiÎ_ ÷ıfl fi΋ ±Î‰ı ±fiı ÷ı ¿›Î ¿›Î ¥fiÌ ±ÿ˚¤÷ ‰Î÷ ’HÎ ±Î‰‰Î ‹Î_Õı— “÷_ ∂√Ì ‰Á_‘flÎ ±‰Ïfi Ï‹›HÎ ±ı‚Î ±˘‘ÎflHÎ, ‘fl÷Ì ‘÷ÎflÌ ¤˘‹ ¤_ÕÎflHÎ ‹_Õ’ ‹·ÎflHÎ {flHÎÌ

{flHÎ, μ‰fl ±ÿ√fl Á_ÿfl Á·Î‚Ì Ï›‚ ±Ï›‚ ¤Î‰ ±¤Î‰Ì, √flÿ ‘Îflÿ ‘ÎflÏ‚›Î ¤Ò÷’CÎHÎÎ ¿‰÷ ±ı¿ g’√‚ ¿Ëı ÷ıfl fi΋ ‘fl÷Ì ÷HÎÎ_.” ¿Ï‰flÎ… Ï¿›ı »ı M≤J‰Ì ¿ıÀ·Ì? 50 ¿fl˘Õ √Îμ M≤J‰ÌfiÌ ’Ìà »ı. ¿ıÀ·Ì @›Î_ ‰’flÎHÎÌ? ÷˘ ¿Ëı— “‹ËÎflÎ… ÁÎ÷ ¿fl˘Õ Á‹_ÿflÎ, ’Î_« ¿fl˘Õ ’‰˝÷ı w_‘Ì, ±Îà ¿fl˘Õ ±ı‚Î. ⁄ı ¿fl˘Õ ¬Îflı ¬Î‘Ì (F›Î_ ‹ÌÃ<_ ’οı »ı) ±¤ı ¿fl˘Õ ±_‘Îfl, ±¤ı (⁄ı) ’_Ϭ›Îfiı ±Î’Ì ÷ıfl ¿fl˘Õ ÷fl˘‰flÎ (‰fi…_√·) ±fiı ±Ï√›Îfl ¿fl˘Õ ‹Îfi‰Ìfiı ±Î·Ì.” ‰Îfl÷΋Î_ œ˘·ÌfiÌ ‰Î÷ ±Î‰ı I›Îflı ±ıfiÎ œ˘·fiÎ ‰Hνfifi˘ Ω‹˘ ’ÕÌ Ω›— “œ˘· …\±˘ ÷˘ hÎ_⁄΂_. flHÎÌ⁄΋ flHÎÌ⁄΋ ±‹flÎfiÎ ËÎ◊fiÌ ÿÎ_ÕÌ œ˘· ‹Î◊ı ’Õ÷Ì Ω÷Ì Ë˘› I›Îflı √΋ÕÎ√΋‹Î_ fiÌ«Î fiı‰ÎfiÎ_ CÎfl ˢ› ÷˘ ÷gÕ√ ÷gÕ√ ‹Î_ÕufiÎ_ ‰ÎÁH΢ ∂ÕÌfiı ËıÃÎ_ ’ՉΠ‹Î_Õı. ·BÔfi√΂Ô΋Î_ ¿<_¤Îflfiı I›Î_◊Ì «˘flÌ ‹ÎÀı ‹ÎÀÌfiÎ_ «Ì÷flı·Î_ Ã΋ÕÎ_ ·¥fiı CÎfl‰Î‚Î_ ‰›Î ±Î‰÷Î_ ˢ›, ’λ‚ œ˘·Ì ˢ›. ¥ ÀÎHÎı œ˘· ‰Î√ı I›Îflı Ã΋ÕÎ_‹Î_ ‘HÎHÎÎÀÌ ⁄˘·÷Ì Ω÷Ì Ë˘›. œ˘·fi˘ ±‰Î… Ã΋Õ΋Î_ ’ÕCÎΛ ±ıÀ·ı Ã΋ ß√ ß√ ◊Î÷_ Ω÷_ ˢ›.” ÕοϷ›Î flΉ‚fiÎ ⁄Îfl˘À ÿı‰∞¤Î¥fiı ‹ıÓ ’Ò»˚›_— “¿ıÀ·_ ¤H›Î »˘?” “ÏfiÂ΂fi_ ¿Î_¥ fiπ” “÷˘ ¤HÎ÷fl?” “⁄Îfl˘ÀfiÎ «˘’ÕÎfi_ CÎflfi_ ¤HÎ÷fl. Ë_ fiÎfi¿˘ ±ı‰˘ Ë÷˘ I›Îflı ’_fifl¿ ÿÌ ‹ÎflÎ ⁄Î’ı ‹fiı ±Î ¤HÎ÷fl Â̬T›_. ¥ ‰¬÷ı Á·ıÀ<_ «Î_ Ë÷Ì? ‘Ò‚‹Î_ ·ÌÀÎ ¿flÌfiı ±ı ‹fiı Á‹Ω‰Ì zı ±ıÀ·ı ‹_Õu˘ «˘’ÕÎfiÌ ÿı‰Ï·Ï’ ¿Õ¿ÕÎÀ ‰Î_«‰Î. ’»Ì ±‹ÎflÎ ⁄Î’ ’Î_Ëı◊Ì ±‹ı ¿oÃ’fl_’flÎ◊Ì «Î·÷Î_ ±Î‰÷Î_ ¿Ï‰÷ ÂÌA›˘.” ‹ıÓ ¿èÎ_— “⁄Îfl˘ÀfiÎ_ ⁄Îfl ·ZÎH΢ ¿Ëı‰Î› »ı ¥ ¿›Î_

¿›Î_?” “ÁÎ_¤‚˘— “¤ÎÀ fi √Ήı √Ì÷, ¿Ï‰÷Ï⁄fi ¿◊Î fi ¿Ëı‰ı, ¤ÎÀ fi ¬ı·ı …\√Îfl, ‹Ò‰Î¿<_ ÿÎfi fi ·ı‰ı, ‰÷Ì’Î÷ Á_¿flÎ÷, ¤ÎÀ fi œ>¿ı ¿ÎÁ, ‰ÎÁ ¿·_¿, ±Î «Îfl ¤ÎÀ fi «Ò¿ı ’flfiÎflÌ, «˘flÌ, ’flËflı flάı ⁄Îfl ·ZÎHÎ ⁄Îfl˘À.” “±Î…ı ÷˘ ‰ÎËfifiÎ_ ÁΑfi ‰‘Ì √›Î_, ’HÎ …^fiÎ ¿Î‚ı ÷‹ı ……‹Îfi˘‹Î_ ¿ı‰Ì flÌ÷ı Ω÷Î?” “…^fiÎ ¿Î‚ı ±‹ı C΢Õ<_ flά÷Î, C΢ÕÎ ‹Î◊ı ¬Ï՛΋Î_ «˘’ÕÎ fiάÌfiı √΋ı√΋ Œfl÷Î. fiÎfi’H΋Î_ Ë_ C΢ÕÎ ‹Î◊ı ⁄μ Œflı·˘. C΢ÕÎfiı ’·˘À÷Î_, flı‰Î· fiı ÿ˘œflı‰Î· ËÎ_¿÷Î_› ±Î‰Õı. flΉ‚ÿı‰fiÎ √΋ı …‰Ì L›Î_ CÎfl ÷˘ ±ı‹fiÎ_ ⁄ı ¿ı «Îfl … ˢ›, ’HÎ √΋fi˘ ÕΛfl˘ ¤ı√˘ ◊¥ Ω›, ±‹fiı ¿Ë_⁄˘ ’ΉΠ±Î‰ı. ·Î· flıÏ՛Π¿Ë_⁄ÎfiÌ ±_…Ï‚›_ ·¥, μ’fl ˢ¿ÎfiÌ ⁄ı CÎÒ_À<_ ÷ÎHÎÌ ’Îflı‰Î …ı‰Ì ·Î·CÎÒ‹ ±Î_A›_ ◊¥ Ω› ’»Ì ÕΛflÎfiÌ ‹Î·Ì’Î ‰Î÷_fiÎ ‘⁄οΠ‹Î_Õ‰Ì. e·ı· √‚Îfiı ‹˘¿‚_ ‹ı·Ìfiı ’«ÎË √Îμ ‹Î◊ı ‹ÌÀ ‹Î_Õ‰Ì. ≥‹Î_ ¿˘¥ ÿÎ÷Î ÿı¬Î› ÷˘ ¥fi_ fi΋ ·¥fiı ‰Î÷νfi˘ ’◊ ¿Î’‰Î ‹Î_Չ̗ “¿ıÕuı ¿ÀÎflÎ ‰_¿ÕÎ, Ëı Q≤ÿ «_’ÎflÎ »˘Õ, ‹‚ı ¿«ÎflÌ ËÎ_…fiÌ flÎ…¿<‚ flÎÃ˘Õ.” ±Î…ı ÷˘ ⁄Î’! ¥ ÕΛflΛ Ï√›Î. ÕΛfl΋S·˘› Ï√›Î. ¥ C΢ÕΛ Ï√›Î. C΢ÕÎ flά‰Î ÷˘ ⁄Î_‘‰Î @›Î_? ¥fiı ¬‰flΉ‰_ Â_? …^fiÎ ¿Î‚ı ……‹Îfi‹Î_ ±‹ÎflÎ_ ‹Îfi’Îfiı› ±ı‰Î_. œ˘Ï·›Î œ‚Î¥ Ω›. ‹ÒœÎ ËÎ◊fiÎ_ √Îÿ·Î_ fiı fi‰Ìfi¿˘fl flΩ›_ ’◊flÎ¥ Ω›. ËÎ◊ ‹˘Ó ‘˘‰Î «Ò·ı ∂fiÎ ’ÎHÎÌ ‹¿Î¥ Ω›. ±‹ı fi΋Ã΋ ‹Î_ՉΠ⁄ıÁ‰Ì ±ıÀ·ı Ωı¥ ·ı‰Ì ¿ı ±Îfiı Ë∞ ⁄΂¿˘ ◊ÎÂı ±ıÀ·ı «˘’Õ΋Î_ ‰ıS› ÿ˘flÌ ‹Ò¿Ì±ı. ±‹ı 10‹˘ ¤Î√ ‹Î√̱ı ±ıÀ·ı ÿÁ˘ÓÿÌ ¿Ëı‰Î‰Ì. ÿÌ¿flÎ ÿÌ¿flÌfi_ fi΋ ’ÎÕ̱ı. fl_√ı«_√ı …‹Ì±ı fiı ’»Ì ±ÎÂÌfl‰ÎÿfiÌ Ëı· ‰flËΉ̱ı. “‰Î‘˘ √˘flÁ √˘‚̱ı, ‰Î‘˘ CÎÌ CÎÕı, ‰Î‘˘ ’hÎ’Ïfl‰Îflı, ±ÎÏÂÊ Ëı ±‹÷HÎÌ, CÎHÎ ‰ÎÁÎ fiı CÎHÎ ±˘ÁflÎ, CÎHÎÎflÌ Ωı‰Î ‰ÎÀ, ÷ı CÎfl ±Îfi_ÿ ‰‘΋HÎÎ_, …ı CÎfl ⁄˘·_ ¤ÎÀ.” ’»Ì ÷˘ ÿı‰∞¤Î¥ ’ÎÁı◊Ì ‹ı‹√Õ>¿˘, ‹ıHÎÎ ¤ÎÀ ±fiı ‹ıHÎΉ·Ì, ’Ÿ√‚ ¤ÎÀ ±fiı ⁄ÎÿÂÎËfiÎ_ fi‰flIÔfi˘. ⁄Îfl˘ÀfiÌ C΢ÕÌfi_ ËηflÕ<_, ±ŒÌHÎ ’Ì‘ı·Î ™ÿfl ±fiı Ï⁄·ÎÕÌfi˘ Á_‰Îÿ, ÿ̉Ì⁄Î¥fiÌ ‰Îfl÷Î, ¬ıÓ√Îfl¤Î¥fi˘ ¬˘’ …ı‰Ì ËÎV›¿◊α˘ ÁÎ_¤‚Ì ‹ÎflÎ ±_÷fl‹Î_ ±Îfi_ÿfiÎ fl_√ÁÎÏ◊›Î ’flÎHÎÎ. ’»Ì ‹ıÓ »ıS·˘ Á‰Î· ¿›˘˝— “ÿı‰∞¤Î¥, ÷‹ı ‰Î÷νflÁfiÌ …‹Î‰À ¿fl‰Î‹Î_ ¿Îfi∞ ¤ÀÎ ⁄Îfl˘À ±fiı ¿ıÂ¤Î¥ ⁄Îfl˘ÀfiÌ …ı‹ ÏÁ÷Îfl ‰Î’fl˘ »˘, ±ıfiÌ ⁄fiΉÀ @›Î_fiÌ?” “‹Ò‚ …\±˘ ÷˘ ‹Îfi‰Ì±ı ÷_⁄Õ<_ ·¥fiı ±ı‹Î_◊Ì …ı ÁÎ… (‰Îg…hÎ) ⁄fiÎT›_ ±ı ÷_⁄Òfl˘. ÷_⁄Òfl˘ ·¥fiı fl΋fiÎ_ ¤…fi √Î‰Ì »Ì ÷˘ ¥fi_ fi΋ “fl΋ÁÎ√fl” flά˘ ±ı‰_ ω«Î›*. ’»Ì ÷_⁄ÕÎfiÌ …√αı ’˘·_ ·Î¿Õ<_ Áı‰fifi_ ·Ì‘_ fiı ±ıfiı CÎÎÀ ±ÎM›˘. ‹Î·Ì’Î fiÎA›Î » ÷Îfl, ±ıÀ·ı ◊¥ √›˘ Á÷Îfl. ˉı ÷˘ Á÷Îfl‹Î_ ‹π ‹π fi‰, ±Ï√›Îfl fiı ±ı¿‰ÌÁ ÷Îflı› fiάı »ı. ’»Ì ¥fiÎ_ fi΋ ⁄ÿ·Î÷Î_ Ω› »ı. ±Î‰Î μk΋ ÏÁ÷Îfl ‹˘›˝fiÎ …‹Îfi΋Î_ Ω‹fi√fl‹Î_ ⁄fi÷Î. ˉı ⁄_‘ Ï◊›Î »ı. ⁄fiΉı·Î ÏÁ÷Îfl Á˙flÎWÀˇ‹Î_ CÎHÎÎ ’ÕuÎ »ı ’HÎ ‰√ÎÕfiÎflÎ ‹flÌ √›Î »ı. ÏÁ÷ÎflfiÎ ÷Îflfiı ÁÒflı ¿fl‰Î ÷Îflı÷Îfl ‹ı‚‰‰Î ’Õı. ’Ëı·Î ⁄ı ÷Îfl ‰√ÎÕ˘ ±ıÀ·ı ⁄οÌfiÎ «Îfl ÷Îfl ‹Î_Õı ‘HÎHÎÎÀÌ ⁄˘·Î‰‰Î. ’»Ì ‹ıÿÎfifiÌ ‹Î·Ì’Î C΢ÕÎ ∂’Õı ¥‹ ÕΛfl΋Î_ ±‹ÎflÌ ‰Î÷ν›_ ∂’Õı ⁄CÎÕÎÀÌ ⁄˘·Î‰÷Ì.” ‹Îfi‰Ì‹Î_ …flο √HÎ ¤Î‚Ì Ω› ÷˘ ÿ˘ËflÎ ¶ÎflÎ ±‹fl ¿flÌ fiά‰ÎfiÌ ±ÿ˚¤÷ ±Î‰Õ÷ ‘flΉ÷Î ’ÎHÎÌÿÎfl ‹˘÷Ì …ı‰Î ‹Îfi‰Ì ÿı‰∞ ⁄Îfl˘ÀfiÌ ‰ÎHÎÌfiı Ë_ ÿÌ” ±Î¬˘ «˘’ÕÎ ‹Î◊ı ‹Î_Õ÷˘ flè΢. á ·ı¬¿fiÎ ’V÷¿ “·˘¿¿·ÎfiÎ ‰ˆ÷ÎÏ·¿˘”‹Î_◊Ì ÁΤÎfl. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


Medical Tourism; The Midas Touch.... international patients, which industry analysts say is growing at 30% annually. It has witnessed an enormous growth, and has opened a plenty of opportunities in India in the private and voluntary sector. Travelling from across the world, medical tourists seek essential healthcare services. The future of Medical Tourism in India looks very bright as the hospitals in western world continue to remain overburdened and there is no check on spiralling cost of health Shahid Parwez Dy. General Manager- care and health insurance premium in USA and Health Care Services elsewhere. Medical tourism is really generating Apollo Hospitals more buzz these days. More people prefers to International Ltd. travel India, where the costs of medical proceT h e r e ' s dures are much cheaper yet guarantees the same success result actually noth- as compared to some expensive hospitals in the US India has an international reputation of being a knowledgeing new about medical tourism. based economy." The available talent base of over 500,000 docThe direction of the tors and seven 700,000 nursing professionals, India can provide flow is what is new. Medical and Health care of international standard at comparaHistorically, people from tively low cost. Hence India becoming preferred health care despoor countries travelled to tination for many. India is traditionally attracting patients majorly wealthy ones in search of from Middle East and African countries. In countries like Nigeria, advanced medical attention. The flow Tanzania, Kenya, Zambia, etc the health care costs are beyond is reversing today, as people from wealthy the reach of a common man and the outcomes are unreliable. countries now hunt healthcare in less devel- Insurance companies in Africa send their patients to Indian hosoped areas where it's less expensive. Patients pitals whereas earlier they used to send them to South Africa and travel overseas seeking a high quality & affordable Europe. Their outcomes have remained the same but the costs healthcare. In many developing countries, one can to insurance companies have gone down significantly! States have major surgery for a small percentage of the cost in like Gujarat who is already contributing to 31 % of Health care the U.S., U.K., Canada, or Western Europe… Most elec- industry in India. whose strengths lies in excellent infrastructure, tive surgery - such as cosmetic surgery, certain dental surg- warm and friendly people, relatively litter free and less polluted eries, and even hip replacements - are not covered by insur- environment, over 6 million Gujarati overseas make 32 % of NRI ance in the U.S. But if the cost is much lower overseas, you Diaspora, Airport with international connectivity, Colorful fairs, might elect to make the trip for surgery. Medical tourism has festivals & distinctive lifestyles, attires & cuisines. Further with gained momentum in India over the past few years, a trend more collaborative and cooperative approach by Government underpinned by the continual emergence of new high-quality and private hospitals together will take medical tourism in India healthcare service providers and low-cost advantage. ahead of others. Although there are scope of improvement in Approximately over 2, 00,000 patients arrive in India every year this state like more investment for bringing high end technology ( from across the globe for medical treatment. Government of e.g. cyberknife, robotic surgery) plus more direct flights specially India predicts that India's health-care industry as a whole could from Africa, Middle East, CIS and SAARC countries. On track, grow 13% per annum for the next six years, with the inflow of Apollo Hospitals in Ahmedabad has been receiving patients from

these countries for the treatment of Knee Surgeries, complex Cardiac Surgeries, Renal Transplant, Autologous & Allogeneic Stem Cell Transplant and others. In fact Gujarat becomes the preferred medical tourism destination, the state has various advantages and the large NRG population living in the UK, USA, Australia, are one of the major ones. Apollo Hospitals, Ahmedabad offers superlative services in line with international patient care standards and has therefore carved a niche in the health tourism sector. Recently The Week Magazine survey ranked Apollo Hospitals as No. 1 Multi-specialty Hospital in Ahmedabad, Gujarat. A fact that has helped patients from all over the world comes to our hospitals with the confidence of receiving quality medical treatment. Apollo Hospitals, Asia's biggest and most trusted healthcare group, has always attracted the best doctors, nurtured the best support staff and invested in tomorrow's technology, today. This is what enables us to provide comprehensive healthcare. Market and Research, a consulting firm in USA, reported in a market study that "India offers vast range of medical treatments - from simple dental procedures to the complex cardiac surgeries. Patients can save 60%-95% of their treatment costs by undergoing treatment in India." Not only Bypass surgery or Knee Replacement operations which can be performed in every Indian metro but the newer and costlier treatments like Bone marrow transplant, Liver transplant and Stem cell therapy are also available in premier Indian hospitals at a fraction of the cost. Interestingly, the outcomes of these procedures and therapies in hands of Indian doctors match the best in the world! JCI (Joint Commission International) of USA, has given its accreditation after tough inspection procedures, to number of hospitals in India. JCI seal ensures comparable US standards for the quality of care and patient safety of these Indian hospitals, which includes seven Apollo Hospitals in India with large resource pool of highly skilled, overseas trained & English speaking Doctors and skilled Nurses. India now enjoys a considerable superiority over South Africa, Mexico, Singapore and Thailand as preferred medical destination in medical tourism market with similar technology, quality care, renowned hospital brands and excellent outcomes - all at a price these countries can't match! Indian hospitals are gearing up to capitalize on the opportunity. Many of them have set up offices abroad and are encouraging international patients to contact them through electronic medium.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

M2

‹ıÏÕ¿· ÀflÌ{‹

February 24, 2017 à Œı⁄˛±ÎflÌ 24, 2017

18 ¿fl˘ÕfiÎ ¬«ı˝ ÷ˆ›Îfl lÌ¿ÚWHΠˢ„V’À·fiÎ ÏøÏÀ¿· ¿ıfl ÁıLÀflfi_ ¤ÒÏ‹’Ò…fi lÌ¿ÚWHΠˢ„VMÎÀ·, ¿fl‹VÎÿLÎÎ ÏøÏÀ¿· ¿ıfl V˘LÀflLÎ_ ¤ÒÏ‹MÎÒ…LÎ 14‹Ì ŒıOβ±ÎflÌLÎÎ fl˘… ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ ËIÎ_. ωVIÎflHÎ ›˘…LÎÎLÎÎ ¤ÎBÎwMÎ, ÏøÏÀ¿· ¿ıfl V˘LÀflLÎÎ LΉΠÏO΄SÕ_B΋Î_ Âw±ÎI΋Î_ 112 ±Î≥VÎÌ›LÎÌ VÎBÎ‰Õ ËÂı ±L˘ I›Îfl ’»Ì 34 MÎ◊ÎflÌLÎÌ VÎBΉÕL΢ μ‹ıfl˘ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. ±Î ωVIÎflHÎLÎÌ VÎBÎ‰Õ ◊¿Ì lÌ¿ÚWHΠˢ„VMÎÀ· BÎ…flÎI΋Î_ VÎ˙◊Ì ‰‘ ±Î≥VÎÌ› O˘Õ ‘flΉIÎÌ Ë˘„VMÎÀ· IÎflÌ¿ı ∂¤flÌ ±Î‰Âı. ±Î ›˘…LÎÎL΢ ±_ÿÎÏ…IÎ ¬«Û w. 18 ¿fl˘Õ »ı, …ı ÿÎIÎα˘LÎÎ ŒÎ‚ÎLÎÌ ‹ÿÿ◊Ì MÎÏflMÎÒHÎÛ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı, …ı‹Î_ ‹A› ÿÎIÎÎ ÂÎLIÎÎ ŒÎμLÕıÂLÎ, ·_ÕLÎ ¶ÎflÎ w. 8 ¿fl˘Õ ŒÎ‚‰‰Î‹Î_ ±ÎT›Î »ı. ·_ÕLÎLÎÎ ÿÎIÎα˘‹Î_ ωÏMÎLΤΥ MÎÀı· ±L˘ ÂOÎÌfl¤Î¥ MÎÀı·L΢ MÎHÎ V΋Ήı ◊Λ »ı. ÂÎLIÎÎ ŒÎμLÕıÂLÎLÎÎ ¿˘-«ıfl‹ıLΠω…›¤Î¥ MÎÀı· ±L˘ I˘‹LÎÎ_ ‘‹ÛMÎILÎÌ „V‹IÎÎ MÎÀı·ı ±Î V˘LÀflLÎ_ ¤ÒÏ‹MÎÒ…LÎ ¿›Û* ËIÎ_. ±Î ’˛VÎ_B˘ «ÎflIÎfl ±Îfl˘B› ‹_Õ‚LÎÎ_ «ıfl‹ıLÎ ÕÎı. ±Q≤IÎÎ MÎÀı·, ‰Î≥VÎ ’˛ıÏVÎÕLÀ ±IÎ·¤Î¥ MÎÀı· ±L˘ ‹ÎLÎÿ‹_hÎÌ ΩB≤IÎ ¤| IÎ◊Î BΉÏfi*BÎ ¿Îμ„LVη ±L˘ BΉÏfi*BÎ O΢ÕÌLÎÎ VÎP›˘ IÎ◊Î VÎωIÎÎ⁄ËıLÎ ±L˘ ÏËfl¤Î¥ MÎÀı·

‹ı‹˘Ïfl›· ŒÎμLÕıÂLÎ ÀˇVÀLÎÎ VÎP›˘‹Î_ ‹ŒIΤΥ MÎÀı·, Ï¿flHΤΥ MÎÀı·, Â΄LIΤΥ MÎÀı·, ±Ï‹IΤΥ MÎÀı· ±L˘ ±LÎM΋ Ï‹ÂLÎLÎÎ …¤Υ MÎÀı· ËÎ…fl flèÎÎ ËIÎÎ. ËÎ…fl flËı·Î I΋΋ ‹ËÎLÎ¤Î‰˘±ı ˢ„VMÎÀ·LÎÌ ‹·Î¿ÎIÎ ·Ì‘Ì ËIÎÌ ±L˘ ˢ„VMÎÀ·LÎÌ VÎBÎ‰Õ˘ ±L˘ V˘‰Î±˘◊Ì ’˛¤ÎωIÎ ◊›Î

Dr. Maulik K. Vora

á Orthodontics á Oral Surgery Dr. Archin M. Vora B.D.S. (Dental Surgeon) á Root Canals á Dental Implants á Teeth Whitening Orthodontics Root Canal Dental Implants á Flap Surgery B.D.S. (Dental Surgeon)

DENTAL CLINIC

Fillings

Clinic: 405, 4th Floor, Shivalik-5, Mahalaxmi Char Rasta, Paldi, Ahmedabad-7 M. +91-9824019318, 9924087185 Ph. : +91-79-2665 0460, 2665 0470 E-mail: drmaulikkvora@yahoo.co.in à www.drmaulikkvora.com

ËIÎÎ. I˘‹Î_ MÎHÎ ¬ÎVÎ ¿flÌL˘ ÿÿa±˘±ı M΢IÎÎLÎÎ ±LÎ¤‰˘ T›@IÎ ¿›ÎÛ. I˘‹LÎÎ ±LÎ¤‰˘‹Î_ ˢ„VMÎÀ·LÎ_ ‹ÎLΉIÎΉÎÿÌ ‰·HÎ ’˛ÿϽIÎ ◊IÎ_ ËIÎ_, …ıLÎÎ◊Ì I΋΋ ‹ËÎLÎ¤Î‰˘ ¤Î‰Ï‰¤˘fl ◊›Î ËIÎÎ. ±Î LΉ_ V˘LÀfl BÎ_¤Ìfl VÎÎfl‰Îfl ±◊ı˝ ±Î‰IÎÎ ÿÿa±˘ ‹ÎÀı ±ÎẨÎÛÿwMÎ ’fl‰Îfl ◊Âı. Ëη‹Î_ ˢ„VMÎÀ·‹Î_ 45 ±Î≥VÎÌ›LÎÌ VÎBÎ‰Õ »ı. ±Î I΋΋ ±Î≥VÎÌ› ÿÿa±˘◊Ì ¤flΛı·Î flËı »ı, …ı◊Ì BÎ_¤Ìfl VÎÎfl‰Îfl ±◊ı˝ ±Î‰IÎÎ ÿÿa±˘L˘ …wÏfl›ÎIÎLÎÎ ±¤Î‰ı ±L› ˢ„VMÎÀ·‹Î_ ¬V˘Õ‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ±Î LΉ_ ÏO΄SÕ_BÎ VÎÎfl‰Îfl ±◊ı˝ ±Î‰IÎÎ ÿÿa±˘L˘ …wflÌ VÎÎfl‰Îfl MÎÒflÌ MÎÎՉΠ‹ÎÀı VÎF… ËÂı ±L˘ I˘‹Î_ MÎHÎ ¬ÎVÎ ¿flÌL˘ …wÏfl›ÎI΋_ÿ ±L˘ LÎO΂Π‰BÎÛ‹Î_◊Ì ±Î‰IÎÎ ·˘¿ÎL˘ …wflÌ VÎBÎ‰Õ VÎÎ◊ı VÎÎfl‰Îfl MÎÒflÌ MÎÎÕÌ Â¿ÎÂı. ±Î LΉÌLÎ MÎËı· BÎ…flÎIÎ VÎfl¿Îfl VÎÎ◊ı ‰Î≥OβLÀ BÎ…flÎIÎ VÎÏ‹À-2017 ÿflÏ‹›ÎLÎ ¿flı·Î w. 50 ¿fl˘ÕLÎÎ ±ı‹±˘›LÎÎ ¤ÎBÎwMÎ »ı.

World class Dental Implantoligist Dr. Bhalla

are visiting Gujarat For dental treatDall over world ment because of latest technology, ental tourism is flourishing in India and people form

hygienic condition of dental office & latest dental treatment availability@ affordable price as campare to abroad Dental implant are artificial replacement of natural teeth. It is placed in bone, over which artificial teeth are placed. Its pain- free routine dental procedure done under local anesthesia. By placing implants adjacent teeth & surrounding soft tissues are preserved. Immediate placement of implant in extracted sockets are also done. With newer technologies being introduced like "All on 4" we can restore the entire arch by just placing four implants. Even bone grafting and sinus lift surgeries can also be avoided by doing "All on 4" surgery. Implant placement is routine dental procedure and can be carried out in any physically fit patient without any age barrier. Recently Dr. Manjit Singh Bhalla has placed dental implants in B.K. Janki Dadi, who is global head of Brahma Kumari at the age of 99 year. Dr. Bhalla is the only dentist who has successfully placed and loaded dental implant at 99 years age, He even shared his achievement with Guiness Book of world records. Multi speciality bhalla dental clinic & implant centre is one of the oldest dental implant centre in Gujarat. For better protection of your teeth it is mandatory to brush twice a day, use a mouthwash after meal and brush regularly to remove food debries stuck between teeth. Having milk is also essential. Visiting a dentist over in 6 month is required for regular check up, cleaning and treatment if required. Dr. Manjit Singh Bhalla is practicing as a Dental Surgeon since 1983. He has a well equipped clinic with the latest instrument and the infrastructure is one of the best in the city. He is also a Panel Dental Surgeons at Physical Research Laboratory (PRL) and ONGC Ahmedabad. Multi-Speciality Bhalla Dental Clinic and Implant Center offer various services like Dental implant, Root canals, crown and bridges, scaling & polishing, polio dental treatment, orthodontist treatment, treatment for wisdom teeth. their clinic is equipped to take dental surgeries like dental implant, assisted by laser gingival flap surgeries and others. Sinus Lift & Bone Grafting Surgery. - Laser assisted periodontal Surgery. - Tooth Whitening - Smile Design Flexible Dentures - Ceramic & Zerconia Crown & Bridges Special OPG X-Ray. E-mail: msbhalla@drbhalla.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Œı⁄˛±ÎflÌ 24, 2017 à February 24, 2017

‹ıÏÕ¿· À<flÌ{‹

M3

¿Î›‹ ‹ÎÀı ±Ï÷› e·ı·Ì fiÁ˘ (‰ıÏfl¿˘{ ‰ı≥LÁ)fiÌ ÁÎfl‰Îfl

Õ˘ÿfl΋Î_ Õ˘. ÁÏ‹÷ ¿Î’Ï՛Π‰ÎV@›·fl ±ıLÕ ±ıLÕ˘‰ÎV@›·fl V’ıÏ›ÎÏ·VÀ »ı. ‰Õ˘ÿfl΋Î_ ‰ÌfiÁ Á’flV’ıÏ›ÎÏ·ÀÌ Ë˘„V’À· ‘flΉ÷Î Õ˘. ÁÏ‹÷ ¿Î’Ï՛Π‰ıÏfl¿˘{ ‰ı≥LÁ ±ıÀ·ı ¿ı ¿Î›‹ ‹ÎÀı ±Ï÷› e·ı·Ì flËı÷Ì fiÁ˘ Â_ »ı ÷ıfiΠωÂı ω√÷‰Îfl ‹ÎÏË÷Ì ±Î’ı »ı. ‰ıÏfl¿˘{ ‰ıı≥LÁ CÎHÎÌ … Á΋ÎL› Á‹V›Î »ı. ¿Î›‹fiÌ ±Ï÷› e·ı·Ì fiÁ˘ Â<_ ˢ› »ı? ¿Î›‹fiÌ ±Ï÷› e·ı·Ì fiÁ˘, ’HÎ varicoses ±◊‰Î varicosities ÷flÌ¿ı ’HÎ ±˘‚¬Î› »ı, ±Î fl˘√ F›Îflı ◊Λ »ı I›Îflı ÷‹ÎflÌ fiÁ˘, ‹˘ÀÌ dilated ⁄fiÌ Ω› »ı. ¿Î›‹fiÌ ±Ï÷› e·ı·Ì fiÁ˘ CÎHÎÌ ‰Îfl ’ÌÕÎÿΛ¿ ˢ› »ı ±fiı ±Î»Î ‰Îÿ‚Ì fl_√fiÌ, Ω_⁄·Ì ¿ı ·Î· fl_√fiÌ Ë˘› »ı. ‹˘ÀÎ ¤Î√ı, ¿Î›‹fiÌ ±Ï÷› e·ı·Ì fiÁ˘‹Î_ Á˘Ωı ÿı¬Î› »ı. ±Î „V◊Ï÷ ¬ÎÁ ¿flÌfiı jÎ̱˘‹Î_, ¬>⁄ … Á΋ÎL› ˢ› »ı. 50 ‰ÊÛfiÌ μ’flfiÌ ‰›fiÎ ÷‹Î‹ ±‹ıÏfl¿fi˘‹Î_◊Ì ±Õ‘Î ±‹ıÏfl¿fi˘fiÌ ¿Î›‹fiÌ ±Ï÷› e·ı·Ì fiÁ˘ ˢ› »ı. ‹˘ÀÎ ¤Î√fiÎ Ï¿VÁα˘‹Î_, ¿Î›‹fiÌ ±Ï÷› e·ı·Ì fiÁ˘ ’√fiÎ fiÌ«·Î ¤Î√‹Î_ ÿı¬Î› »ı. ¿Î›‹fiÌ ±Ï÷› e·ı·Ì fiÁ˘ ‹ÎÀı ¿ıÀ·Î_¿ Á_¤Ï‰÷ ¿ÎflH΢ fiÌ«ı ‹…⁄ »ı— - ‰ÎflÁÎ√÷-…L‹Ω÷-ËıÏflÏÕÀÌ - √¤ÎÛ‰V◊Î-’˛ıBÔfiLÁÌ - ·Î_⁄Î Á‹› ‹ÎÀı ∂¤Î flËı‰_ - V◊>‚÷Î-±˘⁄ıÏÁÀÌ ¿Î›‹fiÌ ±Ï÷› e·ı·Ì fiÁ˘fiÎ_ ·ZÎH΢ ¿Î›‹fiÌ ±Ï÷› e·ı·Ì fiÁ˘fiÎ_ ’˛Î◊Ï‹¿ ·ZÎH΢‹Î_ Á΋ÎL› flÌ÷ı ’√ ’fl ¬>⁄ misshapen fiÁ˘ ÿı¬Î› »ı. ÷‹ı ’HÎ ÿ¬Î‰˘, Á˘Ωı ’√‹Î_ ±fi¤‰Ì ¿˘ »˘. ¿ıÀ·Î¿ Ï¿VÁα˘‹Î_ ÷‹ÎflÎ ’√fiÌ ±ÎÁ’ÎÁ ±SÁfl ’HΠˢ¥ ¿ı »ı. ¿Î›‹fiÌ ±Ï÷› e·ı·Ì fiÁ˘fiÌ ÁÎfl‰Îfl Â_ ˢ¥ ¿ı »ı? ¿Î›‹fiÌ ±Ï÷› e·ı·Ì fiÁ˘ ±À¿Î‰‰Î ‹ÎÀıfiÌ ÁÎfl‰Îfl μ’·O‘ »ı. ±ı ›Îÿ flά˘ ¿ı ÷‹Î‹ ÿÿa±˘fiı Á…˝flÌfiÌ …wfl ’Õ÷Ì fi◊Ì. ±Î ‹ÎÀı ÷‹ı ÷‹ÎflÎ ‰ÎV@›·fl V’ıÏ›ÎÏ·VÀ Õ˘@Àflfi˘ Á_’¿Û ¿flÌ ««Î˝ ¿flÌ Â¿˘ »˘ ±fiı ‹Î√˝ÿ½fi ‹ı‚‰Ì ¿˘ »ı. ±Î ‹ÎÀı ¿¥ ¿¥ ÁÎfl‰Îfl μ’·O‘ »ı ±fiı ÷ı‹Î_◊Ì ÷‹ÎflÎ ‹ÎÀı ¿¥ ÁÎfl‰Îfl ›˘B› »ı ÷ı ÷‹ı ’Á_ÿ ¿flÌ Â¿˘ »˘. ‰ıÏfl¿˘{ ‰ı≥LÁfi˘ ≥·Î… ¿flÌ Â¿ı ÷ı‰Ì ¿˘¥ ÿ‰Î±˘ fi◊Ì. Ωı¿ı ‰ıfi˘±ı„@À‰ ‹ıÏÕÏÁfi ÿ¬Î‰˘ CÎÀÎՉ΋Î_ ‹ÿÿw’ ◊¥ ¿ı »ı. ÷‹ı ¿Î›‹fiÌ ±Ï÷› e·ı·Ì fiÁ˘fi_ ÏfiÿÎfi ¿flΉ‰Î ‹ÎÀı …¥ flèÎÎ »˘, F›Îflı ÷‹ÎflÎ Õ˘@Àfl ÷‹ÎflÎ ’√ ±fiı ÿı¬Î¥ flËı·Ì ÏÂflÎfiÌ ÷’ÎÁ ¿flÂı. ¿˘¥ ’ÌÕÎ ±◊‰Î ·ZÎH΢ ÷‹ı ±fi¤‰Ì flèÎÎ »˘ ¿ı ¿ı‹ ÷ı ωÂı ÷‹ı ¿ËÌ Â¿˘ »ı. ÷‹ÎflÎ Õ˘@Àfl ’HÎ ÷‹ÎflÎ fl@÷’˛‰ÎË «¿ÎÁ‰Î ‹ÎÀı ±SÀˇÎÁÎμLÕ ¿fl‰Îfi_ …HÎÎ‰Ì Â¿ı »ı. ±Î μ’flÎ_÷ ±ı„L…›˘√˛Î‹ ¿flÎ‰Ì Â¿Î› »ı. ±ı¿ ±SÀˇÎÁÎμLÕ ±◊‰Î ±ı„L…›˘√˛Î‹fiÌ ‹ÿÿ◊Ì ¬Î÷flÌ ¿fl˘ ¿ı flÏ‘fl √_ÃÎ¥ …‰Îfiı ±◊‰Î ±‰fl˘‘fiÎ ¿ÎflHÎı ÷‹ÎflÎ ’√‹Î_ Á˘Ωı ˢ› »ı. ‰ıÏfl¿˘{ ‰ı≥LÁ ‹ÎÀı ·ıÁfl ±◊‰Î ±Îfl±ıŒ±ı (flıÏÕ›˘ ¡Ì¿‰LÁÌ ±ı⁄·ıÂfi) Ëη‹Î_ ωf‰T›Î’Ì Á˙◊Ì ‰‘ V‰Ì¿Î›˝ ÁÎfl‰Îfl √HÎΛ »ı. ⁄˛ÎLÁ ‰ıÏfl¿˘{ ‰ı≥LÁ ‹ÎÀı ‰‘ÎflÎfiÌ ’˛Ïø›Î ‹ÎÀı Œ˘‹ Á·ıfl˘ ◊ıfl’Ì ±◊‰Î ËÒ¿ Œ·ı⁄ı@À˘‹Ì Á΋ÎL› flÌ÷ı …wfl ’Õı »ı. Á΋ÎL› flÌ÷ı, Õ˘@Àfl˘ ¶ÎflÎ ¿Î›‹fiÌ ±Ï÷› e·ı·Ì fiÁ˘fiÌ ÁÎfl‰Îfl ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı I›Îflı ÷‹ÎflÌ ∞‰fiˆ·Ì‹Î_ ŒıflŒÎfl˘ ¿fl‰Î ‹ÎÀı Á·ÎË ±Î’‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ∞‰fiˆ·Ì‹Î_ ŒıflŒÎfl˘ ¿Î›‹fiÌ ±Ï÷› e·ı·Ì fiÁ˘ ±À¿Î‰‰Î ‹ÿÿ ¿flÌ Â¿ı »ı— - ·Î_⁄Î Á‹› ‹ÎÀı ∂¤Î flËı‰Îfi_ À΂˘. - ‰…fi ±˘»\_ ¿fl˘. - ÷‹ÎflÎ ’√fiÌ ‹…⁄>÷Î¥ ‰‘Îfl‰Î ‹ÎÀı T›Î›Î‹ ¿fl˘. Ωı ÷‹ÎflÌ ’Ëı·Î◊Ì … ¿Î›‹fiÌ ±Ï÷› e·ı·Ì fiÁ˘ ˢ›, ÷˘ ÷‹Îflı fi‰Ì ¿Î›‹fiÌ ±Ï÷› e·ı·Ì

fiÁ˘ ±À¿Î‰‰Î ‹ÎÀı μ’fl˘¿÷ ’√·Î_ ·ı‰Î_ Ωı¥±ı. ÷‹ÎflÎ Õ˘@Àfl ¬ÎÁ Á_¿˘«fi pantyhose ±◊‰Î

VÀ˘g¿BÁ ’Ëıfl‰ÎfiÌ ÷‹fiı Á·ÎË ±Î’Ì Â¿ı »ı. ÁÎflÌ flÌ÷ı ÷‹ÎflÎ ’√ ’fl ±Î …B›Î±ı ÿ⁄ÎHÎ ±Î‰‰ÎfiÎ ¿ÎflHÎı fl@÷ xÿ› ‰‘< Áfl‚÷Î◊Ì ’Ë˘Ó«Ì Â¿ı »ı. ¿Î›‹fiÌ ±Ï÷› e·ı·Ì fiÁ˘ ‹ÎÀı ±L› ÁÎfl‰ÎflfiΠω¿S’˘ μ’·O‘ »ı. fiÁ˘ ÿÒfl ¿fl‰Î ±◊‰Î fl@÷’˛‰ÎË ⁄_‘ ¿fl‰Î ÁÌ· ·ıÁfl ±◊‰Î radiofrequency μ’›˘√ ¿flı »ı, …ı‹ ¿ı μ{flÕ˘ ¿ı ÷fl÷ … ’»Ì◊Ì Á˘Ωı ’ıÿÎ ¿flÌ Â¿ı »ı, ’fl_÷< Á‹› ÁÎ◊ı, ’√fi˘ ÿı¬Î‰ Á<‘fl‰Î ·Î√ı »ı. ÷‹ÎflÎ ÁÎfl‰Îfl ω¿S’˘ ±fiı ’©Ï÷ ’Á_ÿ ¿fl÷Î ’Ëı·Î_ Ωı¬‹˘ ωÂı ÷‹ÎflÎ Õ˘@Àfl ÁÎ◊ı ‰Î÷ ¿flÌÂ<_. ÷‹ı ‰ıÏfl¿˘{ ‰ı≥LÁfiı ±_¿<‹Î_ ·Î‰‰Î ‹ÎÀı ±◊‰Î ÷˘ ÿ—¬Î‰˘ CÎÀÎՉΠ‹ÎÀı …wflÌ ∞‰fiˆ·Ì‹Î_ ŒıflŒÎfl˘ ¿fl‰Î »ı. ‰ıÏfl¿˘{ ‰ı≥LÁfiÌ ±ÎÕ±Áfl ’HÎ ◊¥ ¿ı »ı. ¿ıÀ·Î¿ Ï¿VÁα˘‹Î_, ¿Î›‹fiÌ ±Ï÷› e·ı·Ì fiÁ˘fiÎ ¿ÎflHÎı ±SÁfl ±◊‰Î ÷‹ÎflÎ ’√, ·˘ËÌ √_ÃΉÎfi<_,

±◊‰Î ø˘Ïfi¿ Á˘Ω ’fl «Î_ÿÎ_ ◊¥ ¿ı »ı. ’˛˘ÏÁ…fl ±√Îμ Â_ ¿fl‰_ Ωı¥±ı? - ’˛˘ÏÁ…flfiÎ Ïÿ‰Áı «Îfl◊Ì » ¿·Î¿ μ’‰ÎÁ flά‰˘ Ωı¥±ı ±fiı ¬Î·Ì ’ıÀ flά‰_ Ωı¥±ı. - Ï’˛-±˘’flıÂfi O·Õ ÀıVÀ ¿flΉ‰Î Ωı¥±ı. - ÷‹ÎflÌ ±√ÎμfiÌ ŒÎ¥·˘, Õ˘’·fl Ïfl’˘ÀÛ, ËηfiÌ ‹ıÏÕÁÌfi ·Î‰‰Ì Ωı¥±ı. - Àı„@fiÏ›fi ±◊‰Î fiÁ˝ ¶ÎflÎ ‰ı≥LÁ F›Î_ ˢ› I›Î_ Âıω_√-@·Ìgfi√ ¿flÎÂı. ’˛˘ÏÁ…fl ’»Ì Â_ ¿Î‚∞ flά‰Ì Ωı¥±ı? - ’˛˘ÏÁ…flfiÎ ±ı¿ ¿·Î¿ ’»Ì ÷‹ı ¬˘flο ±◊‰Î ’˛‰ÎËÌ ·¥ ¿˘ »˘. - ’˛˘ÏÁ…flfiÎ 3-4 ¿·Î¿ ’»Ì ÷‹fiı Ëfl‰ÎŒfl‰ÎfiÌ »^À ±’ÎÂı. - …wÏfl›Î÷ ‹…⁄ ÿ‰Î±˘ ·ı‰Ì Ωı¥±ı. Õ˘. ÁÏ‹÷ ¿Î’Ï՛Π+ 91 98242 44017

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

M4 ‹ıÏÕ¿· À<flÌ{‹

February 24, 2017 à Œı⁄˛±ÎflÌ 24, 2017

lÌ¿ÚWHΠˢ„VMÎÀ·fiı VÎIÎIÎ OÎÌΩ ‰Êı˝ MÎHÎ BβÌLΠˢ„VMÎÀ· ±ı‰˘ÕÛ lÌ¿ÚWHΠˢ„VMÎÀ·, ¿fl‹VÎÿı VÎIÎIÎ OÎÌΩ ‰Êı˝ MÎHÎ LÎ΋Î_Ï¿IÎ BβÌLΠˢ„VMÎÀ· ±ı‰˘ÕÛ-2017 ’˛ÎMÔ÷ ¿›˘˝. ±Î ±ı‰˘ÕÛ ±ıV΢ÏÁ›ıÂLÎ ±˘Œ ËıS◊ ¿ıfl ’˛˘‰Î≥ÕVÎÛ ≥„L՛Π(±ı±ı«MÎ̱Î≥) IÎflŒ◊Ì ¿ı …ı ¤ÎflI΋Î_ ËıS◊ ¿ıflLÎ_ ’˛ÏIÎÏLÎÏ‘I‰ ¿flIÎÌ O΢ÕÌ »ı I˘LÎÎ IÎflŒ◊Ì ±ÎMΉ΋Î_ ±ÎT›˘ ËI΢. ±Î BβÌLΠˢ„VMÎÀ· ±ı‰˘ÕÛ Ë˘„VMÎÀ·L˘ MΛÎÛ‰flHÎLÎÌ Ω‚‰HÎÌ ‹ÎÀı ‰«LÎOΩ flËÌL˘ ¿Î›˘˝ ¿fl‰ÎLÎÌ ±˘‚¬ ±ÎM˘ »ı. ±ıLαıOÎ̱ı« ’˛‹ÎÏHÎIÎ lÌ¿ÚWHΠˢ„VMÎÀ·L˘ ±ı±ı«MÎ̱Î≥ ¶ÎflÎ «ıLÔfi¥„V◊÷ ±Î›˘Ï…IÎ B·˘Oη ¿˘L@·ı‰‹Î_ 10‹Ì ŒıOβ±ÎflÌ, Âø‰ÎflLÎÎ fl˘… ±ı‰˘ÕÛ ±ıLÎΛIÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ ËI΢. ˢ„VMÎÀ·ı I˘LÎÌ ’˛‹ÎHÎIÎÎ ±L˘ lıqIÎÎLÎÎ_ ’˛‹ÎHÎMÎhÎ ‹ı‚‰‰ÎLÎ_ VÎÎIÎI› Ω‚‰Ì flάÌL˘ BÎIÎ ‰Êı˝ ŒıOβ±ÎflÌ ‹ÎV΋Î_ BβÌLΠˢ„VMÎÀ· ±ı‰˘ÕÛ-2016 ±L˘ ‰ÊÛ 2014‹Î_ ÿıÂLÎÌ ’˛◊‹ ÀÌg«BΠˢ„VMÎÀ· IÎflÌ¿ı BβÌLÎ ±˘MÎflıÂLÎ Ï◊›ıÀfl VÎÏÀ˝ÏŒ¿ıÂLÎ ‹ı‚T›_ ËIÎ_. ±Î ±ı‰˘ÕÛ ‹ÎÀı ≥¿˘-¡ıLÕ·Ì Ë˘„VMÎÀ·ı ’˛ÏIΛ˘ÏBÎIÎ΋Î_ ÿÂÎÛ‰ı·Î ‹ÒS›Î_¿LÎLÎÎ ‹ÎMÎÿ_Õ˘ ±LÎVÎfl‰ÎLÎΠˢ› »ı, …ı‹Î_ ÿÿa±˘ IÎ◊Î I˘LÎÎ ¿À_OÎÌ…L΢ ‹ÎÀı ¿ÿflIÎÌ ¬S·Ì …B›ÎLÎÌ ΩıBΉΥ, ˢ„VMÎÀ·LÎÌ ÿflı¿ VÎBÎ‰Õ˘, …ı‰Ì ¿ı ±Î≥VÎÌ›, ‰˘ÕÛ˚V΋Î_ ¿ÿflIÎÌ ’˛¿ÎÂ, MÎÎHÎÌ ±L˘ ∂ΩÛL΢ VÎ_«›, ËÎμVοÌgMÎBÎ ±L˘ @·ÌgLÎBÎ ±ı…LÀLÎÌ ’˛Ïø›Î, ˢ„VMÎÀ·‹Î_ OÎBÎÎÕLÎ_ VÎ_«Î·LÎ, ˢ„VMÎÀ·‹Î_ ±_ÿfl ±L˘ OÎËÎflLÎΠωVIÎÎfl‹Î_ MΛÎÛ‰flHÎLÎÌ Ω‚‰HÎÌ, MΛÎÛ‰flHÎLÎÌ Vη΋IÎ Ω‚‰HÎÌ ‹ÎÀıLÎЈZÎÏHο ±L˘ VÎ_«Îfl T›‰V◊ÎL˘ ·BÎIÎÎ ¿Î›Ûø‹˘ ·˘¿V΋ÿΛ ‹ÎÀı ω¿ÏVÎIÎ ¿fl‰Î, ˢ„VMÎÀ·LÎÎ ¿ıQMÎVÎL˘ I΋ο‹@IÎ OÎLÎΉ‰_ ‰B˘flıL΢ V΋Ήı ◊Λ »ı. ±ı±ı«MÎ̱Î≥ ¶ÎflÎ «˘◊Ì B·˘Oη ¿˘L@·ı‰ «ıLfi¥‹Î_ 10‹Ì◊Ì 12‹Ì ŒıOβ±ÎflÌ VÎ‘Ì ›˘…‰Î‹Î_ ±Î‰Ì ËIÎÌ, …ı ÿflÏ‹›ÎLÎ lÌ¿ÚWHΠˢ„VMÎÀ·L˘ BβÌLΠˢ„VMÎÀ· ±ı‰˘ÕÛ ±ıLÎΛIÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ ËI΢.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Œı⁄˛±ÎflÌ 24, 2017 à February 24, 2017 (’˛¿flHΗ 16) flı!” ‹˘÷̤ΥfiÎ ‹√…‹Î_ {Î_{ «ÕÌ √¥. ±flı, ¿ı‰Ì ‰Î÷ ¿flı »ı? ⁄ıÀÎ, Ë‹HÎÎ_ ÷˘ ÷ÎflÎ ’M’Îfiı ‹ıÓ ±_ÿfl …÷Î_ Ωı›Î fiı!” “’M’Î CÎıfl fi◊Ì.” »˘¿flÌ ’˘’ÀfiÌ …ı‹ ⁄˘·Ì √¥. ‹˘÷̤Υ±ı ±_ÿfl ™⁄fl΋Î_ ’√ ±_÷ı ÿ¥ … ÿÌ‘˘. “±flı, fi◊Ì ¿ı‰Ì flÌ÷ı?” ±ı …flÎ √fl‹ ◊¥fiı ⁄˘S›Î— “±Î‰_ …^Ã<_ Â_ ¿fl‰Î ⁄˘·ı »ı?” ±ı CÎfl‹Î_ ±Î√‚ ‰K›Î ÷˘ ’√Ï◊›Î_ «ÕÌfiı μ’fl …‰Î ¿fl÷˘ ‰Î_¿ÎHÎÌ … fi…flı ’Õu˘. μ÷Ή‚‹Î_ ±ıfiı ÃıÁ ±Î‰Ì »÷Î_›... “±ı› ‰ÌflıÂ...” ‹˘÷̤Υ ±Î√‚ ‰K›Î. fl…fiÌ¿<‹Îfl ’_ÕuÎ ‰ÌflıÂfiı ±ı ÷_ ¿Ëı÷Î, ¿ÎflHÎ ¿ı ‰ÌflıÂ◊Ì ‹˘À˘ flÏ÷·Î· ±fiı ±ı ÁÎ◊ı ¤HÎ÷Î. ±ı …‹Îfi˘ √›˘, ’HÎ Á_⁄_‘˘‹Î_ Ë∞ ±˙’«ÎÏfl¿÷Î ’˛‰ıÂÌ fiˢ÷Ì. “±ı› ‰ÌflıÂ...” ‹˘÷̤Υ±ı …flÎ Ωıfl◊Ì ⁄Ò‹ ’ÎÕÌ— “±Î‹ ‹˘œ<_ ¿ı‹ Á_÷ÎÕı »ı? ±Î... ±Î... ±ı‹HÎı »˘¿flÌ ÷flŒ ±Î_√‚Ì «Ÿ‘Ì— “±Î‰ÕÌ ±Î À«·Ì ±Î_√‚Ì …ı‰ÕÌ ÷ÎflÌ ÿÌ¿flÌ ’ÎÁı …\ß_ ÂÎ ‹ÎÀı ⁄˘·Î‰ı »ı?” ‰Ìflı ‰Î_¿ÎHÎÌ ∂¤Î flËÌ √›˘. ˉı ÁL‹¬ ◊›Î ‰√fl »^À¿˘ fiˢ÷˘. ±ıHÎı ¬ÏÁ›Îb_ „V‹÷ ¿›*. »˘¿flÌfiı ±Î_√‚ÌfiÌ ≥ÂÎfl÷◊Ì ±_ÿfl …‰Î Á_¿ı÷ ¿›˘˝ ±fiı Á΋ı ±ÎT›˘— “±ı‰_ »ı fiı... »ı fiı ¿ı ‹ÎflÌ ÷Ï⁄›÷...” ±ı … ’‚ı ‹Î›Î ±_ÿfl ’˛‰ıÂÌ. ¿ÿΫ »˘¿fḻı … ΩHÎ ¿flÌ ËÂı. ±Î‰÷Î_‰ıÓ÷ ±ıHÎı ‹˘÷̤Υ ÁÎ◊ı ‰Î÷ fi ¿flÌ, ‰Î_¿ÎHÎÌ ÷flŒ Ωı›_. “Ï‹VÀfl ‰Î_¿ÎHÎÌ, ÷‹ı ÂÎ ‹ÎÀı l‹ ·˘ »˘? ±_ÿfl Ω±˘ ±fiı ±Îfl΋ ¿fl˘. Ë_ ‰Î÷ ¿flÔ_ »\_.” »÷Î_ ‰Î_¿ÎHÎÌ ±_ÿfl fi …¥ Â@›˘. ±ı‹ fiı ±ı‹ ∂¤˘ flè΢. “±Î Â_ ¿fl˘ »˘, ‹Î›Î⁄Ëıfi?” ‹˘÷̤Υ ±ı¿ÿ‹ ±¿‚Î¥fiı ⁄˘S›Î— “Ë_ ±‹ÿΉÎÿ◊Ì ±ËŸ Á‘Ì ±ı‹fiı ‹‚‰Î ‹ÎÀı ·Î_⁄˘ ◊›˘ »\_ fiı ÷‹ı ±Î‹ ±ı‹fiı …÷Î flËı‰Îfi_ ¿Ë˘ »˘!” “±ı‹fiÌ ÷Ï⁄›÷... › ÁÌ...” “±Î≥ ÁÌ ±ı‰flÌg◊√...” ‹˘÷̤Υ±ı «ËıflÎ ’fl ‹y‹÷Î ’Î◊flÌfiı ¿èÎ_— “⁄À › ÁÌ fig◊√... ±LÕflVÀıLÕ! I›Î_ ‹Îfl˘ Ï‹hÎ ±fiı ÷‹Îfl˘ ‰ı‰Î¥, ÷‹ÎflÌ ÿÌ¿flÌfi˘ ÁÁfl˘, ±ıfi˘ ‰fl, ±ıfiÎ_ »˘¿flÎ_ »ı¿ ±‹ıÏfl¿Î◊Ì ±ÎT›Î_ »ı, ÷‹fiı ‹‚‰Î fiı ÷‹ÎflÌ ÁÎ◊ı ‰Î÷ ¿fl‰Î, fiı ÷‹ı ‹˘Ó Á_÷ÎÕ÷Î_ Œfl˘ »˘? TËΛ? ÷‹ı ¿o¥ «˘flÌ ¿flÌ ·Î√ı »ı!” ±Î ÷Ìfl ⁄flÎ⁄fl ⁄ıÃ<_. ‰Î_¿ÎHÎ̱ı √‚_ ¬˘Ó¬Î›*. √flÿfi ±yÕ ¿fl‰Î ’˛›IÔfi ¿›˘˝ ±fiı ‹Î›Î ÷flŒ Ωı¥fiı ΩHÎı ¿ı ⁄˘·‰ÎfiÌ ‹_…^flÌ ‹Î√Ì. ’»Ì ÁÎ÷‹Î ’Î÷΂‹Î_◊Ì fiÌ¿‚÷˘ ˢ› ±ı‰Î ±‰Î…ı ¿èÎ_— “«˘flÌ ÂıfiÌ? «ÎflÔfiı ±‹ıÏfl¿Î ±ıfiı ÁÎÁflı … ’Î»Ì ‹˘¿·Ì »ı. ⁄Ì…ı fi◊Ì ‹˘¿·Ì!”. ‹˘÷̤ΥfiÎ ‹fi‹Î_ ÷fl÷ … ÷΂˘ ⁄ıÁÌ √›˘. ’_¬Ìfiı ±Î¬flı μÕÎÕÌ … ÿÌ‘_ ±Î ·˘¿˘±ı. Á_…› …ı Á‹Î«Îfl ’˘÷ÎfiÎ Ï‹hÎ Ïfi¿<_… ±÷·flΛ ’ÎÁı◊Ì ·ÎT›˘ Ë÷˘ ÷ı ÁΫΠË÷Î. ‹˘÷̤Υfi_ ωÂŒ· g◊g¿√ ±Î ·˘¿˘±ı ¬˘À<_ ’ÎÕu_ Ë÷_. ±ı¿ ZÎH΋Î_ ±ı‹fiı Á_÷ο>¿ÕÌfi˘ ±Î¬˘ ¬ı· Á‹Ω¥ √›˘. “ÂÎ ‹ÎÀı ‹˘¿·Ì ÿÌ‘Ì, ’HÎ!” ‹˘÷̤Υ±ı ¿èÎ_— “±ıfi˘ ÁÁfl˘, ‰fl ±fiı »˘¿flÎ_ ÷˘ ±ËŸ ±ıfiı ±fiı ÷‹fiı ‹‚‰Î ‹Ò±Î »ı. ÷ıfiı ¬⁄fl fiˢ÷Ì?” “»˘¿flÌ V‰÷_hÎ »ı. ±ıfiı …‰_ ˢ› ÷˘ ±‹ı ¿ı‹ fl˘¿Ì ¿̱ı?” ‰Ìflı ⁄˘S›˘, ’HÎ ⁄˘·÷Î_ ⁄˘·÷Î_ ±ıfiı ΩHÎı ¿ı ËÎ_Œ «ÕÌ √¥. ⁄Ë √_¤Ìfl ‹Î_ÿ√Ì‹Î_ ±ı ’À¿Î¥ ’Õu˘ ˢ› ÷ı‹ ‹Î›Î±ı ±ıfiı fi∞¿ ±Î‰Ìfiı ¬flÂÌ‹Î_ ⁄ıÁÎflÌ ÿÌ‘˘, ±fiı ‹˘÷̤Υ ÷flŒ Ωı¥fiı ¿èÎ_— “Ï‹VÀfl ‰Î¿oÎHÎÌfiı ÷‹ı À˘«˝fl fiÏË ¿fl˘, M·Ì{ ±ı‹fiÌ ÷Ï⁄›÷ fiÎ…\¿ »ı. “÷Ï⁄›÷ fiÏË, ’HÎ ‹Î‹·˘ … fiÎ…\¿ »ı.” ‹˘÷̤ΥfiÎ ‹˘Ó±ı ÂOÿ˘ ±ÎT›Î, ’HÎ ±ı‹HÎı ±ı μE«Î›Î˝ ‰√fl … Á‹ıÀÌ ·Ì‘Î. ±Î ·˘¿˘ ÷Ï⁄›÷, À˘«˝fl, V‰÷_hÎ÷Î, ÁÎÁfl‰ÎÁ …ı‰Î ÂOÿ˘fiı ’J◊fl‹ÎflÎfiÌ …ı‹ ‰Î’fl÷Î Ë÷Î, ±ıfiÎ ‹‹˝fiı Á‹…‰ÎfiÌ ÿfl¿Îfl fiˢ÷Î ¿fl÷Î, ±ıfiÎ ¿ÿfi˘ … μ’›˘√ ¿fl÷Î Ë÷Î. ±Î flÌ÷ı ‰‘ ‰¬÷ ‰Î÷ «Î·Âı ÷˘ ±Î ∂¤˘ ◊›ı·˘ ¿Î«˘ ’ο˘ ’· ’HÎ ÷ÒÀÌ …Âı. ±_÷ı ±Î¬_ ¿˘¿Õ<_ ‰‘ √Ò_«‰ÎÂı ±ı‹ ‰ı’ÎflÌ⁄Ï©fiÎ ‹˘÷̤Υfiı ÷fl÷ Á‹Ω›_. ±ı‹HÎı ‰Ìflı ÷flŒ Ωı¥fiı ¿èÎ_— “÷_ … ¿Ëı ‰ÌflıÂ, ±Î‹Î_ ‹Îflı ÂÎ_Ï÷¤Î¥fiı Â_ …¥fiı ¿Ëı‰_?” “¿ËıΩı, ¿Ëı‰Îfi_ ⁄‘_ ±‹ı «ÎflÔfiı ¿ËÌ ÿÌ‘_ »ı, ⁄Ì…\_ Â_? ¤Ò· ◊¥ ËÂı ÷˘ ˉı fiÏË ◊Λ. ⁄Î¿Ì ¿Î√‚ ⁄Î√‚fiÌ ‰Î÷ ±Î¬Ì ¬˘ÀÌ »ı. ∂’Ω‰Ì ¿Îœı· »ı. Á_…›¿<‹Îflfiı ¥Êν ’ıÿÎ ¿fl‰ÎfiÌ ±Î fl‹÷ Ë÷Ì. fl‹÷◊Ì Ï‰ÂıÊ ¿Â_ fiÏË. «ÎflÔ ÷˘ ¤˘‚Ì ±fiı ÏfiW’Î’ »˘¿flÌ »ı. ±ı ¿ÿÌ ¬˘À<_ ¿Î‹ ¿flı … fiÏË!” ‹Î_Õ ÿÎ⁄Ì flάı·˘ ‹˘÷̤Υfi˘ ø˘‘ ’λ˘ ◊˘Õ˘ Á’ÎÀÌ ’fl ±Î‰Ì √›˘— “ÏfiW’Î’ »ı? ±ı «˘flÌfiÎ √fiÎ ⁄ÿ· …ı·‹Î_ √¥ Ë÷Ì ±ı ΩH΢ »˘?” “±‹fiı ¿o¥ ±ı‰Ì ⁄ı‰Ì ¬⁄fl fi◊Ì.” ‹Î›Î ⁄˘·Ì— “±Î… Á‘Ì‹Î_ ±ı‰_ ¿_¥ ÁÎ_¤‚‰Î‹Î_ fi◊Ì ±ÎT›_.” “fi◊Ì ΩH›_, fi◊Ì ÁÎ_¤‚‰Î‹Î_ ±ÎT›_ ±ı ÂÎ_Ï÷¤Î¥fiÌ ‹ËÎfi÷Î »ı.” ‹˘÷̤Υ ⁄˘S›Î— “±ıHÎı ±ı‹Î_◊Ì ‹Î_Õ ±ıfiı »˘ÕÎ‰Ì ±ı ±ıHÎı ±ıfiÌ ÁB√Ì ⁄ˆflÌfiı fi◊Ì ¿èÎ_. ±flı! ‹fiı› ¿Î·ı … ‰Î÷ ¿flÌ.” “⁄Ë ⁄˘·‰ÎfiÌ …wfl fi◊Ì, ‹˘÷̤Υ.” ‹Î›Î ⁄˘·Ì— “÷‹ı {CÎÕ‰Î

11

fi‰·¿◊Î

±

’W’ÿÎË fl…fiÌ¿<‹Îfl ’_ÕuÎ ‹ÎÀı ±ÎT›Î »˘?” ‹˘÷̤Υ {ÌHÎÌ fi…flı Ωı¥ flèÎÎ Ë÷Î. ¬flı¬fl ‹Î›Î ±fiı ‰ÌflıÂfiı «ÎflÔfiÎ ±Î «˘flÌfiÎ ’flÎø‹fiÌ ¬⁄fl fiÏË Ë˘›. ÂÎ_Ï÷¤Î¥±ı ¿ÿÌ ±ı‹fiı ±ı ‰Î÷ ¿flÌ fiˢ÷Ì ±fiı «ÎflÔ Á΋ı «ÕÌfiı ¬ÿ ±ı‹fiı ¿Ëı fiÏË. ⁄flÎ⁄fl, ’HÎ F›Îflı ±ı‹fiı ±I›Îflı ¬⁄fl ’Õı »ı I›Îflı ±ı‹fiÎ ‹˘ÓfiÌ flı¬Î‹Î_ ¿Â˘ Œfl¿ ’Õı »ı? ‹Î›Î ÷˘ ¬ıfl, fi‰Ì ‹Î »ı. ±ıfiÎ ‹˘Ó ’fl ±Î ‰Î÷fiı ‰‘ ¬˘÷fl‰ÎfiÌ ±Î÷fl÷Î ±Î‰‰Ì Ωı¥±ı, ’HÎ ‰Ìflı ÷˘ ⁄Î’ »ı. ÏÂZÎHÎfiÎ ZÎıh΋Î_ ’Õı·˘ ‹ÎHÎÁ »ı. iÎÎÏ÷fiÎ ‹ı‚ΉÕα˘ ‰¬÷ı ¤ÎÊH΢‹Î_ ±ı fi‰Ì ’ıœÌfiÎ CÎÕ÷fl, ÏÂZÎHÎ ±fiı Á_V¿ÎflfiÌ ‰Î÷˘ μ»Î‚÷˘ Ë÷˘. ±ıfiÎ «ËıflÎ ’fl ±Î ÿÌ¿flÌ Ï‰ÂıfiÌ fi‰Ì ‰Î÷ ÁÎ_¤‚Ìfiı ¿˘¥ ±ÎCÎÎ÷fiÌ, ¿˘¥ ±Îç›˝fiÌ flı¬Î ’˛√Àı »ı? ±flı, fiyfl fi¿Îfl ’HÎ ’˛√Àı »ı? fiÎ, fiÎ, fiÎ. ‹ÎflÌ ÿÌ¿flÌ ±Î‰_ ¿flı … fiÏË, ±Â@› »ı. @›Î_ »ı ’flΉÎ? ·Î‰˘. ±Î‰˘ ±Î_‘‚˘ ÷˘ ±Î_‘‚˘ ωfl˘‘ ’HÎ, ±ıfiÎ ‹fi‹Î_ fiÌÏ÷fi˘ ±ı¿Îÿ˘ ‹Î’ÿoÕ ’Õu˘ »ı ±ıfiÌ √‰ÎËÌ ±Î’ı! ’HÎ ±ı‰_ ¿_¥ ◊›_? fiÎ, fi ◊›_. ‹˘÷̤Υ±ı ω«ZÎHÎ fi…flı Ωı¥ ·Ì‘_. ÿÌ¿flÌfiÌ ÁÒfl÷ ’fl ±ı¿ÎÿÌ ¿Î‚Ì ·ÌÀÌ ‰‘ ◊Λ ¿ı ±˘»Ì ±ıfiÌ ±ıfiı ’fl‰Î fiˢ÷Ì. ±ıfiı ’fl‰Î ‹ÎhÎ ±Î ‰÷˝‹Îfifiı ‰‚˘ÀÌ …‰ÎfiÌ … Ë÷Ì. ‰Î_¿ÎHÎÌ ±ı¿Õ΋Î_◊Ì ±ÎÀ·˘ …·ÿÌ ‹ŸÕ<_ ◊¥ …Âı ±ıfiÌ ¿S’fiÎ fiˢ÷Ì. “¬ıfl,” ‹˘÷̤Υ±ı ’Ò»˚›_— “‹Îflı ÂÎ_Ï÷¤Î¥fiı Â_ ¿Ëı‰Îfi_ »ı?” …flÎ ÷Ì¬Ì fi…flı ±ı‹HÎı ‰Ìflı ÷flŒ Ωı›_— “÷_ ÷˘ ¿_¥¿ ⁄˘·...” “Ë_ ⁄˘·_ »\_ ±˘»\_, ’HÎ ¿fl‰Îfi_ ‘ÎflÔ_ ÷ı ¿flÔ_ … »\_.” ±«Îfi¿ ±ı ⁄⁄Õ÷˘ ˢ› ±ı‹ ⁄˘·Ì √›˘. CÎÕ̤fl ±ı‹ … ·Î√ı ¿ı ±ıHÎı ’˘÷ÎfiÌ Ω÷fiı … ¿èÎ_. “¿fl‰Îfi_ CÎb_ ÂÎ_Ï÷¤Î¥ ±fiı Ë_ ’HÎ ¿flÌ Â¿Ì±ı.” ‹˘÷̤Υ±ı …flÎ ÷E»¿Îfl◊Ì ¿èÎ_— “÷Îflı Ωı‰_ »ı? ±‹ı ÷ÎflÎ CÎfl ’ÎÁı ±Î‰Ì±ı, ÷ÎflÎ CÎflfiÎ_ ⁄ÎflHÎÎ_ Ã˘¿Ì±ı, ’«ÎÁı¿ ÷ÀV◊ ‹ÎHÎÁ˘fiı ·Î‰Ìfiı ÷ÎflÎ CÎfl ’ÎÁı ‘flHÎÎ_ ¿fḻı. ¤·ı ÷ÎflÎ Ï‹h΢, ÷ÎflÎ_ »˘¿flÎ_, ÷ÎflÌ ±Î ˢVÀı·fiΠωzÎ◊a±˘ ’HÎ …\±ı ÷‹Î¢. ¤·ı ÷Îflı ’˘·ÌÁfiı ⁄˘·Î‰‰Ì ’Õı.” “÷‹ı ⁄Ë ¿fl˘ »˘ ˢÓ, ‹˘÷̤Υ,” ‹Î›Î jΈHÎ ·ËıflÎ◊Ì …flÎ ‹˘Ó ‹«¿˘ÕÌfiı ⁄˘·Ì— “±‹ÎflÌ ≥F…÷fiÎ ‘Ω√flÎ ¿fl‰Î »ı? Â_ ≥flÎÿ˘ »ı ÷‹Îfl˘?” “±‹Îfl˘ ≥flÎÿ˘ ÷‹fiı ‹‚‰Îfi˘ »ı. ±ı ◊÷_ ˢ› ÷˘ ±Î ⁄‘_ ¿fl‰Îfi˘ fi◊Ì, ±˘¿ı?” ±ı¿ ZÎHÎ ‹ÎÀı ‹˙fi »‰Î¥ √›_. Õfl÷Ì fi…flı ‰ÌflıÂı ‹Î›Î Á΋ı Ωı›_. ±ı ¿Â_¿ ⁄˘·‰Î …÷˘ ˢ› I›Î_ … ‹Î›Î ⁄˘·Ì— “÷‹ı ⁄Ë ⁄˘·Â˘ fiÏË Ï‹VÀfl ‰Î_¿ÎHÎÌ, ËÎÀÛ⁄ÌÀ˚Á ‰‘Ì …Âı. ·˘¿˘fiı ÷˘ ’fl‰Î fi ˢ›, ÷‹ı ÷˘ ÷‹ÎflÌ ¿ıfl flά˘!” ’»Ì ‹˘÷̤Υ ÷flŒ Ωı¥fiı ⁄˘·Ì— “ÁÎflÔ_, ⁄ı ÿËÎÕ΋Î_ ±Î Ï‹VÀfl ‰Î_¿ÎHÎÌfiÌ ÷Ï⁄›÷ ÁÎflÌ ◊Âı ±ıÀ·ı «˘yÁ.” ±ıHÎı “«˘yÁ” ÂOÿ ’fl …ı flÌ÷ı ¤Îfl ÿ¥fiı ‰Î÷ ¿flÌ ±ı μ’fl◊Ì ±Î ±ıfi˘ ’΂‰Î’ÎhÎ ‰Î›ÿÎ ‹ÎÀıfi˘ ¿˘Õ‰ÕÛ ËÂı ±ı‹ ·ÎB›_— “«˘yÁ Œ˘fi ¿flÌfiı ±Î‰Ì …¥Â_.” “÷‹Îfl˘ ÷Ï⁄›÷fi˘ ’˛˘O·ı‹ ˢ› ÷˘ ±‹ı ±Î‰Ì±ı.” ‹˘÷̤Υ±ı ¿èÎ_. “fiÎ, fiÎ, ±‹ı … ±Î‰Ì …¥Â_.” “÷˘ ’»Ì ÁÎ◊ı …‹‰Îfi_ flά̱ı.” ‹˘÷̤Υ Ï⁄·¿<· ÃΉ¿Î¥◊Ì ⁄˘S›Î— “±ı ⁄ËÎfiı ‰‘Îflı flËı‰ÎÂı. ÷‹ı ÷˘ …\·Ì ±fiı fl˘Ï⁄fifiı Ωı›Î_ … fi◊Ì fiı! ±ı‹fiı ⁄ı CÎÕÌ ‰‘Îflı fl‹ÎÕÎÂı. ±ı ’HÎ ÷‹fiı ‹‚Ìfiı flÎ∞ ◊Âı.” “±ı Â_ flÎ∞ ◊Λ,” ‹Î›Î ⁄flÕ V‰flı ⁄˘·Ì— “±ı @›Î_ ±‹fiı ±˘‚¬ı »ı?” “M≤J‰Ì ’fl ¿˘¥ ¿˘¥fiÌ ±˘‚¬Ï«ßÌ ·¥fiı …L‹÷_ fi◊Ì, ⁄Ëıfi.” ‹˘÷̤Υ◊Ì ⁄˘·Ì …‰Î›_— “±˘‚¬ÎHÎfiı ÷˘ μ√ÎÕ‰ÎfiÌ Ë˘› »ı. ÷_

±ı‹fi˘ fiÎfi˘ »ı, ‰ÌflıÂ.” ±ı‹HÎı ‰Ìflı ÷flŒ Ωı¥fiı ¿èÎ_— “±ı‹fiı Ωı¥fiı ÷˘ ÷fiı Âıfl ·˘ËÌ «Õ‰_ Ωı¥±ı.” ·˘ËÌ ÂOÿ ÁÎ_¤‚Ìfiı ‹Î›Î◊Ì ±fiΛÎÁ … ⁄˘·Î¥ √›_ “Ë‹HÎÎ_ ÷˘ ±ı‹fi_ O·Õ’˛ıÂfl ’HÎ ·˘ flËı »ı.” “’ZÎCÎÎ÷◊Ì «ı÷Ωı,” ‹˘÷̤Υ ⁄˘S›Î— “±ı ±ı¿ ±ı‰˘ fl˘√ »ı ¿ı …ı‹Î_ ±Î’b_ ·˘ËÌ … ±Î’HÎfiı ’fl‰Â ¿flÌ ‹Ò¿ı »ı.” ±Î μ’η_¤ ±ı‹fiı ’ˢÓE›˘ ˢ› ¿ı fiÏË, ±ıfiÌ ’fl‰Î ¿›Î˝ ‰√fl ‹˘÷̤Υ±ı ±ı‹fiÎ CÎflfi_ ±Î_√b_ »˘Õu_. ±ı‹fiÌ ‘ÎflHÎÎ ¨Õı ¨Õı ’HÎ ±ËŸ ’ı·Î ‹Î›ÎfiÎ ’fl‹ VfiıËÌ …ıÉÎfiı Ωı‰ÎfiÌ Ë÷Ì, ’HÎ ÷ı fi Œ‚Ì. ’HÎ Ë∞ ±ı ‹˘Àflfi_ Õ˘fl·˘¿ ¬˘·Ìfiı ±_ÿfl ⁄ıÁ‰Î Ω› »ı I›Î_ ÷˘ ÿÒfl◊Ì ¬¬Õ‘… V¿>Àfl ’fl ±Î‰÷˘ …ıÉΠÿı¬Î›˘. ±ı‹HÎı ‹fi˘‹fi ¿èÎ_— “¿ıÀ·Î_¿ Ï⁄„SÕ√fiÎ ’Λ΋Î_ … ∂‘¥ ¤‚Ì Ω› »ı. ’»Ì Â_ ¿flı Ï⁄«Îfl˘ ±ı„L…Ïfi›fl!” ±ı‹fiı ‰Î_¿ÎHÎÌ ’fl «Õı·˘ √VÁ˘ CÎÕ̤fl ±˘ÁflÌ √›˘. ÿ›Î ‰»^ÀÌ √¥. ààà ±ı CÎfl‹Î_ ÿά· ◊›Î I›Îflı flÎ÷ ’ÕÌ √¥ Ë÷Ì. …\·Ì ±fiı fl˘Ï⁄fi ‹Q‹ÌfiÌ flÎË Ωı÷Î_ Ωı÷Î_ ‹˘÷̤ΥfiÎ_ ’˘÷flÎ_-’˘÷flÌ ÁÎ◊ı C΢ÓÀÌ √›Î_ Ë÷Î_. Á_…› Ïfi¿<_…fiı I›Î_ √›˘ Ë÷˘. ÂÎ_Ï÷¤Î¥ ÀÌ.‰Ì. Á΋ı ⁄ıÃÎ Ë÷Î, ’HÎ ’ÕÿÎ ’fl Â_ «Î·Ì flèÎ_ »ı ±ı ÷flŒ ±ı‹fi_ K›Îfi … ΩHÎı ¿ı fiˢ÷_. Ï⁄·¿<· ÁÒfi‹Òfi ±fiı „V◊fl. ‹˘÷̱ı ±ı‹fiı ¬¤ı◊Ì œoœ˘Y›Î I›Îflı ±ı‹HÎı ±Î_¬˘ ¬˘·Ì. “Á’fi_ Ωı÷˘ Ë÷˘?” “fiÎ.” ±ı‹HÎı ¿èÎ_— “ωÂŒ· g◊g¿√ ¿fl÷˘ Ë÷˘.” “±Î ÿÏfi›Î‹Î_ Âı¬«S·Ì◊Ì ‹˘À˘ ωÂd· g◊¿fl ¿˘¥ ◊›˘ fi◊Ì. ⁄ÌΩı ÷_.” “fiÎ, ‹˘÷Ì, Âı¬«S·Ìfiı Ë_ Á·Î‹ ¿flÔ_ »\_. ±ıHÎı ÷˘ ˉ΋Î_◊Ì Ë‰ı·Ì ∂¤Ì ¿flÌ Ë÷Ì, F›Îflı ±Î ÷Îfl˘ ·Î«Îfl ÿ˘V÷...” ±ı‹HÎı ·‹HÎı ËÎ◊ ÿÌ‘˘— “±ıHÎı ÷˘ ’οΠ»ßÎ ‹Î‚ ’fl ‹ÎhÎ ÁÎ÷‹Î ‹Î‚fiÌ … fl«fiÎ ¿flÌ ±fiı ±ı‹Î_ ’HÎ ±ı ‹Îfl ¬Î¥ √›˘. ‹ÎflÔ_ ωÂd· g◊g¿√ ·Î_⁄_ fi◊Ì. ‹ÎflÔ_ Á¬ Q≤√…‚ fi◊Ì. ‹ÎflÌ ≥E»Î±˘ fiÎfiÌ »ı. Ë_ ‹ÎflÎ_ hÎHÎ ⁄΂¿˘ ±fiı ±ı‹fi˘ Á¬Ì ’Ïfl‰Îfl.” “·˘¿˘ ’»Ì ’˘÷flÎfiÎ_› ’˘÷flÎ_ ±fiı ±ı‹fiÎ_› ’˘÷flÎ_ Ωı‰Î {_¬ı »ı.” ÂÎ_Ï÷¤Î¥ Ë‚‰ı◊Ì ⁄˘S›Î— “Ë_ ±ı‹Î_fi˘ fi◊Ì. ‹Îflı ±Î …\·Ì ±fiı fl˘Ï⁄fifiÎ_ Á_÷Îfi˘fiı Ωı‰ÎfiÌ ¿˘¥ ¿Î‹fiÎ fi◊Ì. ±ı ’Ëı·Î_ ÷˘ Ë_ ¿ÿΫ ’˘œÌ √›˘ ˢ¥Â. ’HÎ ËÎ, ±ı¿ ¿Î‹fiÎ ‹ÎflÌ ËÃ’Ò‰˝¿fiÌ »ı. ÷ı ±ı‹fiı ⁄LÔfiıfiı ±Î …√÷‹Î_ ÁÎfl΋Î_ ÁÎflÎ ‹ÎHÎÁ˘ ÷flÌ¿ı Ωı‰ÎfiÌ. ±ı ⁄LÔfiı Á‹÷˘·, V‰V◊, I≤MÔ÷ ‹fi˘ÿÂ΋Î_ ‹˘ÀÎ_ ◊Λ. ±ı‹ ‹˘ÀÎ_ ◊›ı·Î ‹ÎHÎÁ˘◊Ì … Á¬Ì ’Ïfl‰Îfl ±fiı ±ı‰Î Á¬Ì ’Ïfl‰Îfl◊Ì … Á¬Ì Á‹Î… ±fiı ÿı ⁄fiı »ı, ‹˘÷Ì. ‹ÎflÌ ±ı {_¬fiÎ ±ÎÕı ±I›Îflı ‰Îÿ‚˘ CÎıflÎ÷Î_ Ωı™ »\_ fiı ÿ—¬Ì ◊Ι »\_, ‹˘÷Ì?” ‹˘÷̤Υ±ı ’√‹Î_◊Ì ⁄ÒÀ‹˘Ω_ ¿ÎœuÎ_. Á˘ŒÎ ’fl ‘⁄ ÿ¥fiı ⁄ıÃÎ ±fiı ¿èÎ_— “¬ıfl, ‘y˘ ÁŒ‚ flè΢.” “Â_ ◊›_?” ÂÎ_Ï÷¤Î¥±ı ±Î÷fl÷Î’Ò‰˝¿ ’Ò»˚›_— “«ÎflÔ ‹‚Ì?” “fiÎ.” ±ı‹HÎı ¿èÎ_— “±ıfiı ±‹ıÏfl¿Î ‹˘¿·Ì ÿÌ‘ÎfiÎ Á‹Î«Îfl ÁΫΠ»ı. ‰Î_¿ÎHÎ̱ı ’˘÷ı … ‹fiı ¿èÎ_. ⁄Ì∞ ‰Î÷ ±ı ¿ı ±ı¿⁄ı ÿËÎÕ΋Î_ ±Î’HÎfiı ‹‚‰Î ±ËŸ ±Î‰Âı, Œ˘fi ¿flÌfiı!” ÂÎ_Ï÷¤Î¥ ÏfiflΠ◊¥ √›Î. ±ı‹HÎı Ïfi—f‰ÎÁ fiάÌfiı ¿èÎ_— “‹fiı ±ı Á‹Ω÷_ fi◊Ì ¿ı ‰ÌflıÂı ÿÌ¿flÌfiı ±Î’HÎfiı ‹‚‰Î ÿÌ‘Î ‰√fl ’Î»Ì ÷Î⁄Õ÷˘⁄ ±‹ıÏfl¿Î ¿ı‹ ‹˘¿·Ì ÿÌ‘Ì? ±ıfiÎ ±Ï‰«ÎflÌ ’√·Îfi˘ ±_Ω‹ ¿ı‰˘ ±Î‰Âı?” …‰Î⁄ ¤ÎωfiÎ √¤˝‹Î_ »\’Λı·˘ Ë÷˘. ààà …\·Ì ¬˘‚΋Î_ ·˘À’˘À ◊¥fiı œ⁄ÒflΛı·Ì Ë÷Ì, F›Îflı fl˘Ï⁄fifi_ ‹Î◊_ CÎÒ_ÀHÎ ’fl ±fiı ’√ fiÌ«ı ·_⁄Ήı·Î. ·_Õfi ±ıfl’˘ÀÛfiÌ ¿˘¥ ±ı¿ ¬flÂÌ ±Î hÎHÎ ∞‰fiı ±ı¿Á΋ÀÎ Á‹Î‰Ì ¿ı ÷ı‹ fiˢ÷Ì, ±ıÀ·ı ÂÎ_Ï÷¤Î¥±ı fiÌ«ı … ŒÂ˝ ’fl ⁄ıÁÌ …‰_ ’Õu_. »^À¿˘ … fiˢ÷˘. ±ı‹Î_ Âfl‹Î›ı ¿_¥ ‰‚ı ±ı‹ fiˢ÷_. Á_…› ’HÎ ÁÎ◊ı ±ÎT›˘ fiˢ÷˘ ±ıÀ·ı ⁄LÔfiı ⁄E«Î_fiı …÷fi’Ò‰˝¿ ’λÎ_ ±‹ıÏfl¿Î ·¥ …‰ÎfiÌ ‹U¿ı· …‰Î⁄ÿÎflÌ ÂÎ_Ï÷¤Î¥±ı … Ïfi¤Î‰‰Ì flËÌ. ±Î hÎHÎ Ïÿ‰Á‹Î_ ÿÏfi›ÎfiÎ hÎHÎ ±·√ ±·√ fl_√ Ωı¥ ·Ì‘Î. ±Î…ı ±Î ËΩfl˘fiÌ ±ΩH›Î ·˘¿˘fiÌ ’flÿıÂÌ ¤ÌÕ ‰E«ı ±ı¿ÿ‹ @›Î_¿ ŒıÓ¿Î¥ ’Õ‰Îfi˘ ¤Î‰ ◊÷˘ Ë÷˘. ‰ÁÏ÷ Ë÷Ì - «Ë·’Ë· Ë÷Ì - ·_ÕfifiÎ ±ıfl’˘ÀÛ ’fl N·Î≥À˚Á ÷‰Î÷Ì …÷Ì Ë÷Ì. ¤flÎ÷Ì …÷Ì Ë÷Ì. ‰…fiÿÎfl ¿÷˘Á‚ ‰…fi◊Ì ·ÿΛı·Ì Àˇ˘·Ì±˘ ‰E«ı fiÎfi¿ÕÎ ’Á˝ {·Î‰Ìfiı ’ÁÎfl ◊÷Ì ±·√ ±·√ ±ıfl·Î≥LÁfiÌ ±·√ ±·√ ‰ı¤ÒÊÎ‰Î‚Ì ’Ïfl«ÎÏfl¿Î±˘fiı ’ıÁıL…fl˘fiÌ ±Î‰Ì ⁄‘Ì μ’ÎÏ‘±˘ ÁÎ◊ı ¿o¥ ·ı‰Îÿı‰Î fiˢ÷Ì. @›Î_¿ √˘flÎ, @›Î_¿ ¿Î‚Î ÷˘ @›Î_¿ ’Ì‚Î ±fiı @›Î_¿ ⁄˛Îμfi «Î‹ÕÌfiÎ ·˘¿˘ ±ı¿⁄ÌΩ‹Î_ ±À‰Î÷Î Ë÷Î, √Ò_◊Î÷Î Ë÷Î fiı »^ÀÎ ’Õ÷Î Ë÷Î. ±ı‹Î_ ’˘÷ı ÁΉ ¿’Î¥fiı @›Î_¿ …\ÿÎ …¥ ’ÕuΠˢ› ±ı‰Ì ·Î√HÎÌ ÂÎ_Ï÷¤Î¥fiı ◊÷Ì Ë÷Ì. ËÎ, ◊˘Õı ÿÒfl ±ı¿ √˘flÌ T≤©Î ’Ì‚Ì ¬flÂÌ ’fl ⁄ıÃÌ ⁄ıÃÌ {˘·Î_ ¬Î÷Ì Ë÷Ì ±fiı ±Î_¬ ¬Ò·÷Ì Ë÷Ì I›Îflı ωV‹›◊Ì ‰Îfl_‰Îfl ÂÎ_Ï÷¤Î¥ ±fiı ⁄ı ⁄΂¿˘ ÷flŒ Ωı¥ ·ı÷Ì Ë÷Ì. (ø‹Â—)á ·ı¬¿ ÁÎÏËI›¿Îfl ±fiı ’hοÎfl »ı.

Cell:-95580 62711, Email: rajnikumarp@gmail. com ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

12

‘ÎflΉÎÏË¿ fi‰·¿◊Î

February 24, 2017 à Œı⁄˛±ÎflÌ 24, 2017

á ’˛ÌÏ÷ Áıfi√MÔ÷Î ’˛¿flHÎ-26 fl’˛Î≥{fiÌ ÂÔÚ_¬·Î ÷˘, ’»Ìfiı Ïÿ‰Áı ’HÎ «Î· … flËı·Ì. fl˘⁄ÀÛfiÎ ¿Ï{fi ‹Î¿˘˝ ±fiı ±ıfiÌ ‰Î≥Œ ±ÎS√αı, ‰Î‹Î ±fiı fl˘⁄ÀÛfiı ’˘÷Îfiı CÎıfl …‹‰Î ⁄˘·ÎT›Î_ Ë÷Î_. ‰Î‹Î±ı Á_Ωı√‰ÂÎ÷˚, √˛Ì¿ ±Î¿ÎÂfiÎ ±fiı Á‹ƒfiΠˢ› ÷ı‰Î ¤ÒflÎ fl_√fi_, ‰Îÿ‚ …ı‰Î ÁŒıÿ fl_√fiÌ ’˛ÌÏ÷ Áıfi√M÷Î ’Î≥Ï’_√ ±fiı ¿Q‹flı ’ˢ‚Î ÁŒıÿ ’|Ή΂_, CÎıfl‰Î‚_ ¡˘¿ ’Ëı›* Ë÷_. ±ı‹fi_ CÎfl ‹˘Õfi˝, ‹˘À<_, ·ÎZÎÏHο √˛Ì¿ flÌ÷ ‹…⁄ ÁŒıÿ fl_√ı·_ ±fiı ˉÎ-μΩÁ◊Ì ¤flı·_ Ë÷_. ±ıÀ·_ … fiÏË, ±ıÏ…›fi Á‹ƒfiÌ μ’fl …, ±ı¿ ¨«Ì …B›Î±ı ⁄fiı·_ Ë÷_. Á‚_√ ¿Î«fiÌ ÿ̉η˘‹Î_◊Ì Á‹ƒ ÿı¬Î÷˘ flËı÷˘ Ë÷˘. ±ı ¿Z΋Î_, ‰Î‹Î ÷ı ΩHÎı ¿˘¥ w’Î‚Ì ’fl ±Î¿Î‹Î_◊Ì ∂÷flÌ ±Î‰Ì Ë÷Ì. ‹‚÷Î_fiÌ ÁÎ◊ı ‹Î¿˘˝ ±ıfiı ÷Î¿Ì flè΢. ’»Ì fl˘⁄ÀÛfiı ¿Ëı, ±˘‹˘flŒ˘Á ¿˘Ïfl„IÁ »ı. ¬Ò⁄ ‰Ëη◊Ì ‰Î‹ÎfiÌ Á΋ı Ωı¥fiı fl˘⁄Àı˝ ËÎ ¿ËÌ. Â_? Â_? ‰Î‹Î±ı ’Ò»˚›_. ±Î‹ ±_ÿfl±_ÿfl √˛Ì¿‹Î_ ⁄˘·˘, ÷ı fi «Î·ı. ±˘S√αı ¿èÎ_, ÷ÎflÎ_ ‰¬ÎHÎ ¿flı »ı. ËÎ, ‹ıÓ ¿èÎ_, ⁄Ë Á_ÿfl »˘¿flÌ »ı, ‹Î¿˘˝ ⁄˘S›˘. Âfl‹Î¥fiı, ‰Î÷ ⁄ÿ·‰Î, ¤ÒflÎ ±Î¿ÎÂfiı CÎfl‹Î_ ÷ı… ◊¥fiı ’˛ÁflÌ √›ı·_ Ωı÷Î_, ‰Î‹Î±ı ¿èÎ_, ⁄Ë … Á_ÿfl CÎfl »ı ÷‹ÎflÔ_. Ëo‹ıÂÎ_ ÿÏfl›Î ’fl ÁŒfl ¿fl÷Î_ ˢ¥±ı ÷ı‰_ ·Î√ı, fiÏË? ‰Î÷ ±ı¿ÿ‹ ÁÎ«Ì »ı, ‹Î¿˘˝±ı ¿èÎ_. ±‹ı ¬flı¬fl ¤ÎB›ÂÎ‚Ì »Ì±ı, ¿ÎflHÎ ¿ı ±ËŸ◊Ì ±‹fiı Ï÷fi˘Á ÀÎ’ ÿı¬Î› »ı ±fiı ±Î ÿÒfl⁄Ìfi‹Î_◊Ì Ωı¥±ı, ÷˘ ‹Î÷Î ‹ıflÌfi_ ÿı‰‚ ’HÎ Ωı¥ ¿Λ »ı. ±‹ı ‹Îfi̱ı »Ì±ı ¿ı ›ÎR›Î ±fiı ’ÎM’ÁfiÎ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±‹fiı ÁÿΛ ‹‚÷Î flËı »ı. fl˘⁄ÀÛ, ±ıHÎı ±Î√‚ ¿èÎ_, ›ÎR›Î ÷Îflı ‹ÎÀı ±ı¿ ¬ÎÁ «Ì… ±Î’÷Î_ √›Î_ »ı. ÷_ ±Î…ı ‹‚‰Îfi˘ »ı, ±ı‹ ¬⁄fl ’ÕÌ ±ıÀ·ı ±˘S√Î, ±ıfiı ⁄ıL¿fiÎ ÁıŒ ÏÕ’˘Ï{À ‰˘SÀ‹Î_◊Ì ±Î…ı ¿ÎœÌ ·Î‰Ì »ı. ±Î‹ ¿ËÌfiı, ±ıHÎı ±ı¿ ‹¬‹·Ì ÕO⁄Ì fl˘⁄ÀÛfiÎ ËÎ◊‹Î_ ‹Ò¿Ì. ±Î Áfl’˛Î≥{ fl˘⁄ÀÛfiı ‹ÎÀı Ë÷Ì. Â_ »ı ±Î? ›ÎR›Î Â_ ‹Ò¿Ì √›Î_ »ı ‹Îflı ‹ÎÀı? ±Î‹ ÷˘, ±ı ¬flı¬fl ÷Îflı ‹ÎÀı fi◊Ì, ¤Î¥. ÷ÎflÌ ¤Îω ’IÔfiÌ ‹ÎÀı »ı. ÷ıÓ ‰Î‹ÎfiÌ ÁÎ◊ı ·BÔfi ¿fl‰Îfi_ fiyÌ ¿flÌ ·Ì‘_ »ı, ÷ı◊Ì ÷fiı ›ÎR›ÎfiÌ ±Î ¤ıÀ Á’fl÷ ¿flÔ_ »\_. fl˘⁄Àı˝ ±ıfiı ±Î_¬ı ·√ÎÕÌ ±fiı ¬˘S›Î ‰√fl ‰Î‹ÎfiÎ ËÎ◊‹Î_ ‹Ò¿Ì. ‰Î‹Î±ı ¬Ò⁄ ¤Î‰◊Ì ±ıfiı ËÎ◊‹Î_ ·Ì‘Ì ±fiı ¬˘·÷Î_ ÁÎ◊ı ±ı “±˘ ‹Î› √˘Õ” ⁄˘·Ì ∂ÃÌ. ÕO⁄Ì‹Î_ ‹˘ÀÎ_ ±ı‹ıÏ◊VÀ flIÔfifiÌ ⁄|ÌfiÌ ΩıÕ Ë÷Ì. fl˘⁄ÀÛfiÎ_ ‹Îfiı ›ÎR›Î±ı …ı ‰ŸÀÌ ±Î’ı·Ì, ±ıfiÎ ÁıÀfiÌ ±Î ⁄|̱˘ Ë÷Ì. fl˘⁄ÀÛ ¿ıÀ·˘ ‰Ëη˘ ËÂı ±ı‹fiı. ±ÎÀ·˘ A›Î· ¿flÌfiı, ±ıfiı ‹ÎÀı ·BÔfifiÌ ¿Ì‹÷Ì ¤ıÀ ±Î’÷Î_ √›Î_. ‰Î‹ÎfiÌ ±Î_¬˘‹Î_ ±Î_Á ±Î‰Ì √›Î_. ±Î‰_ ±Ï¤Ω÷ ¿<À<_⁄ »ı? ±ı √˛ÎLÕ‹‘flfiı ‹‚Ì Â¿Î›_ ˢ÷ ÷˘? fl˘⁄ÀÛfiÌ ±Î_¬˘ ’HÎ ¤fiÌ ◊¥ ±Î‰ı·Ì. ±ıHÎı Ï÷fi˘Á ÀÎ’ ÷flŒ Ωı›_. ±ıfiı ’HÎ ›ÎR›ÎfiÎ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ‹‚Ì flèÎÎ Ë÷Î. ˉı ¿˘¥ Â_¿Î … fiˢ÷Ì ¿ı ‰Î‹Î ÁÎ◊ıfi˘ ±ıfi˘ Á‹Î√‹ Â¿Ïfi›Î‚ Ë÷˘. ’λÎ_ ‰‚÷Î_, L› ›˘¿Û ÂËıflfiÎ ±ıfl’˘ÀÛ◊Ì N·ıÀ ’fl …‰Î ¿flı·Ì Àı@ÁÌ‹Î_ ‰Î‹Îfiı ·ÎB›_ ¿ı fl˘⁄ÀÛ ‰Îfl_‰Îfl ‹·¿Ì flè΢ »ı. ±ıHÎı ±Î_¬fiÎ ≥ÂÎflÎ◊Ì ’Ò»˚›_, …‰Î⁄‹Î_ fl˘⁄Àı˝ ±ıfi˘ ËÎ◊ «ÒQ›˘. ¿Â_¿ ¿fl‰Îfi˘ ·Î√ı »ı, ‰Î‹Î ˉı fl˘⁄ÀÛfi_ ≥‹ıÏ…fiıÏÀ‰ ’ÎÁ_ ΩHΉΠ·Î√Ì Ë÷Ì. »÷Î_, F›Îflı ±ı N·ıÀ‹Î_ ’˛‰ıÂÌ I›Îflı ±ıHÎı ¿S’Ì ’HÎ fi ˢ› ÷ı‰Ì fi‰Î¥ ±ı ’Î‹Ì √¥. ‹˘ÕÌ ⁄’˘flfiÎ_ hÎÎ_ÁÎ_ Ï¿flH΢fiı ·Ì‘ı N·ıÀfiÌ ±_ÿfl ±…‰Î‚_ ÷˘ Ë÷_ …, ’HÎ ±ı‹Î_ Ω_⁄·Ì {Î_› Ë÷Ì. ¿ÎflHÎ? F›Î_ …\±˘ I›Î_ e·˘ Ë÷Î_. ÿflı¿ Àı⁄· ’fl, ÿflı¿ ¬ÒHÎ΋Î_, ⁄ÎflÌ ’fl, …‹Ìfi ’fl. ËÎ, e·˘, ’HÎ ÷ı fl_√fl_√Ìfi fiÏË, ¿ı‰‚ Ω_⁄·ÌfiÎ …\ÿÎ …\ÿÎ ÂıÕ‹Î_. √˘Ã‰HÎÌ ’HÎ ¿ıÀ·Ì ¿·ÎI‹¿ Ë÷Ì.

(flı¬ÎÏ«hΗ ‘Ìfl… μ‹flÎÏHΛÎ)

Á

⁄ı ¿Î_ÃÎfiÌ ±‘‰« ±ÎÏ¡¿fi ‰Î›˘·ıÀ, ‰ı⁄ı˝fiÎ ±fiı Õ˚‰Î¿Û ±Î≥flÌÁ ¿Ò_ÕÎ_‹Î_ Ë÷Î_. Á_ÿfl dÏ›Π±fiı ωVÀıÏfl›Îfiı ⁄ÎflÌ ’fl◊Ì ·À¿Î‰ı·Î_ Ë÷Î_. ¤ÎB›ı … Ωı‰Î ‹‚ı ÷ı‰Î_ Ω_⁄·Ì @·ı‹ÎLÀÌÁ ±ı¿ Àı⁄· ’fl Ë÷Î_, ÷˘ ⁄ÌΩ ’fl ±Î¿Ê˝¿ ±˘¿aÕ Ë÷Î_. fiı Á√_‘? ±ı¿ ÷flŒ ·Î›·Î¿, ÷˘ ⁄Ì∞ ÷flŒ ·‰LÕflfiÎ_ e·˘. …ı ÷flŒ Ω±˘ I›Î_ ±ı¿ ¿ı ⁄ÌΩfiÌ Á√_‘ ˉ΋Î_ ’fl¬Î›. @›Î_› Á‘Ì ‰Î‹Î ±ı¿ ’HÎ ÂOÿ ⁄˘·Ì fi ¿Ì. ’˘÷Îfiı √‹÷Î fl_√‹Î_ ±ÎÀ·Î_ ⁄‘Î_ e·˘ ˢ› »ı? ⁄Á, Ω_⁄·ÌfiÎ ÂıÕ‹Î_ ±ÎfiÎ◊Ì ‰‘Îflı Ω÷fiÎ_ e·˘ ˢ¥ … fi ¿ı. ‰Î‹ÎfiΠω«Îflfiı ÁÎ_¤‚Ì ·Ì‘˘ ˢ› ÷ı‹, ˉı fl˘⁄Àı˝ ±ıfiÌ Á΋ı ±ı¿ √E» ‘›˘˝. ‹ÎflÌ fl˘›· ≥„LÕ›fi Ï’˛LÁıÁfiı, ±Î fl˘›· ±ı‹ıÏ◊VÀ fl˘Ï{ ’Á_ÿ ’ÕÂı, ±ı‹ ±ÎÂÎ flά_ »\_. ‰Î‹Î Ë∞ ¿Â_ ⁄˘·Ì fi ¿Ì. ±ı fl˘⁄ÀÛfiı ‰‚√Ì ’ÕÌ ±fiı flՉΠ‹Î_ÕÌ. ‰Î‹Î, Â_ ◊›_? ÷fiı fi √Q›_, ¿ı ¿˘¥ N·ıÀ‹Î_ ±ÎT›_ e·˘ ‹Ò¿‰ÎfiÎ ⁄ËÎfiı? ‹˘œ<_ fiÌ«_ flάÌfiı, flÕ÷Î_ flÕ÷Î_, ±À¿Ì ±À¿Ìfiı, ‰Î‹Î±ı ¿èÎ_, fiÎ, fl˘⁄ÀÛ, ±ı‰_ fi◊Ì, ’HÎ ⁄Á, ˉı ⁄Á. ±ÎÀ·Ì ⁄‘Ì V’ıÏ›· ÀˇÌÀ‹ıLÀ Ë_ ÁËfi fiÏË ¿flÌ Â¿<_. ÷ÎflÌ ÁÎ◊ı ˢ‰_ ±ı … V’ıÏ›· »ı. ⁄Á, ±ıfiÎ◊Ì … ‹ÎflÎ ⁄‘Î Ïÿ‰Á˘fiı ¤flı·Î flËı‰Î ÿı…ı. N·ıÀfi˘ ⁄ı· ‰ÎB›˘ I›Îflı ‰Î‹Î …flο V‰V◊ ◊¥ Ë÷Ì. »÷Î_, ±I›Îflı ¿˘HÎ ±ÎT›_? ·Î_⁄Ì N·Î≥Àfi˘ ◊ο ’HÎ fiÏË μ÷Îfl‰Î ÿı ¿˘¥? ‰Î‹Î ±¿‚Î¥fiı ⁄˘·Ì. ΩHÎ÷˘ ˢ› ÷ı‹, fl˘⁄Àı˝ ÂÎ_Ï÷◊Ì ⁄Îflb_ ¬˘S›_ ±fiı ±Î‰fiÎflÎ_fiı ±Î‰¿Îfl ±ÎM›˘. ¿˘Ó√˛ıE›·ıÂLÁ, ‰Î‹Î, ¿Ëı÷Î_ ¿Ëı÷Î_ ±ÎI‹Ì› Ï‹h΢ ΩıËÎfi ±fiı „IÁω›Î ±_ÿfl ±ÎT›Î_. N·ıÀ‹Î_ √˘Ã‰ı·Î_ e·˘ ’Òfl÷Î_ fi ˢ› ÷ı‹ ⁄LÔfiıfiÎ ËÎ◊‹Î_ ‹˘ÀÎ √E» Ë÷Î - ËÎ›Õˇı„L…›Î ±fiı ˡ˘Õ˘ÕıLÕˇ˘fifiÎ. ±·⁄kÎ, fl_√ ÷˘ Ω_⁄·Ì … fiı. ‹ıÓ fi◊Ì ¿èÎ_, ‰Î‹Î, ±Î ÷˘ ±ı‹fiÌ ‹ı‚ı … ·ÎT›Î_ »ı, ˢÓ, fl˘⁄Àı˝ «˘¬‰À ¿flÌ. ΩıËÎfi ¿Ëı, ÷‹ÎflÎ ±ıL√ı…‹ıLÀ ωÂı ΩH›_, ±ıÀ·ı ±‹ı ÷fl÷ … ‹‚‰Î ≥E»÷Î_ Ë÷Î_. ‰Î_‘˘ fi◊Ìfiı? ±‹ı ÷˘ ¬Ò⁄ ¬ ◊›Î_ »Ì±ı. ‰Î‹Î±ı fl˘⁄ÀÛfiı ’¿Õu˘. ·E«Î, ±Î ⁄‘_ ¿¥ flÌ÷ı M·Îfi ¿›*? √…⁄ Œ‚ƒ’ ‹Î≥LÕ »ı ÷ÎflÔ_. fiı ˢÀı·‹Î_◊Ì @›Îflı Œ˘fi ¿›˘˝ ÷ıÓ ΩıËÎfifiı? ±ÎÀ·Ì ⁄‘Ì ‹Ëıfi÷ ¿fl‰Î ‹ÎÀı, ±ıHÎı ΩıËÎfi ±fiı „IÁω›Îfiı ◊ıL@Á ¿èÎÎ. @›Î_ @›Î_◊Ì Â˘K›Î_ ±Î e·˘fiı? ±fiı ±Î‰Ì Á_ÿfl flÌ÷ı √˘ÃT›Î_. ◊οfiÌ ‰Î÷ ‰Î‹Î ¤Ò·Ì √¥ Ë÷Ì. Ï’˛›…fi˘fiÌ ÁÎ◊ı Ë÷Ì, fiı ±ı‹ … flËı‰_ Ë÷_ ±ıfiı Ëo‹ıÂÎ_. ¤fl’Òfl Á¬fiÎ Á‹› ÿflÏ‹›Îfi ’HÎ ‰Î‹Î ±L›˘fiÌ ›Îÿ ¿fl÷Ì Ë÷Ì. ±Ïfi¿Î±ı Œ˘fi ¿flÌfiı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı

‰Î‹ÎfiÌ ‰Î÷ ÁÎ«Ì Ë÷Ì, ’ıflLÀ˚Áfiı ˉı Á_¤Î‚fiÌ CÎHÎÌ …wfl Ë÷Ì ±fiı ⁄LÔfiı ˉı◊Ì ±ıfiÌ ÁÎ◊ı … flËıÂı. fiyÌ ±ı‹ ◊›_ ¿ı ±Ïfi¿Î ˢ› I›Îflı ‰Î‹Î ±ÎLÀÌ ±fiı ±_¿·fiı ‹‚‰Î ±Î‰Ì …Âı. fl˘⁄ÀÛfiı ·¥fiı … …Âı, ±ı ’HÎ ‰Î‹Î±ı fiyÌ ¿flÌ … flάı·_. «_ÿÎ⁄Ëıfifiı Œ˘fi ¿flÌfiı, ˉı◊Ì ±ËŸ, L› ›˘¿ÛfiÎ ±Î N·ıÀ‹Î_ ¿¥ flÌ÷ı ±Î‰‰Îfi_ ÷ı Á‹Ω‰Ì ÿı‰_ ’ÕÂı. ŒÎ‰Ì …Âı ±ı‹fiı fiı ’»Ì √‹Âı ÂËıfl‹Î_ ±Î‰‰_. ±fiı ¿ı÷¿Ìfiı Œ˘fi ÷˘ ¿flÌ …, ’HÎ ±ı¿ ‰Îfl ‹‚Λ ÷˘ ÁÎflÔ_. Ωı¿ı, ÁÎ◊ı … ‰Î‹Î ±«¿Î÷Ì ’HÎ Ë÷Ì. ÁÏ…÷fiı Â_ ’˛˘O·ı‹ ËÂı, fiı Â_ «Î·÷_ ËÂı ±ı‹fiÎ ÿÎQ’I›∞‰fi‹Î_? ’˘÷ÎfiÎ Á¬fiÌ ‰Î÷ ¿¥ flÌ÷ı ¿flÎÂı ¿ı÷¿ÌfiÌ ÁÎ◊ı? ◊˘ÕÎ ‰¬÷ ’Ëı·Î_fiÌ ÷ı ÁÎ_…ı, μ÷Ή‚ı ±fiı √¤flÎÀfiÎ ‹Î›Î˝ ¤Î√Ì …‰Î ‹Î_Õı·Î ÁÏ…÷fiÌ ’λ‚ fl˘⁄ÀÛ ’HÎ ÿ˘Õı·˘. ±ıfiı ‹Îfl‰Î fiÏË, ⁄S¿ı ±ıfiÌ ÁÎ◊ı ‰Î÷ ¿flÌfiı ±ıfiı ‹ÿÿw’ ◊‰Î. ÁÏ…÷ ±¤ÎÏ√›ÎfiÌ …ı‹ ⁄ı ËÎ◊ ΩıÕÌfiı ‹fiı ‹ÎŒ ¿flΩı. ‹fiı ¬⁄fl fiÏË ¿ı ‰Î‹Î -- Ë_ ΩHÎ÷˘ fiˢ÷˘ ¿ı ÷‹ı--±ıfiÌ ∞¤ ◊˘◊‰Î÷Ì Ë÷Ì ÷ı ¿ı‰‚ ⁄Ì¿fiı ¿ÎflHÎı fiÏË. fl˘⁄ÀÛ ‹¿ÎfifiÌ ·˘⁄Ì‹Î_ ±ı¿ ÷flŒ ±ıfiÌ ÁÎ◊ı ⁄ıÃı·˘, fiı I›Î_ ÁÏ…÷ı CÎb_ …HÎΉı·_. ¬ÎÁ ÷˘ ±ı ¿ı ˉı ±ıfiı ÿÎw ’̉ÎfiÌ Àı‰ ’ÕÌ √¥ Ë÷Ì. CÎıfl ±ı ¿ı÷¿Ìfiı …HÎΉ‰Î fi ‹Î√÷˘ ˢ›, ÷ı◊Ì @›Îflı¿ ¿Î·˘˝Á …ı‰ÎfiÌ ÁÎ◊ı ⁄Îfl‹Î_ Ω› fiı @›Îflı› ⁄˘À·fiı ·¥fiı √ÎÕÌ‹Î_ … ◊˘Õ<_ ’Ì ·ı. ±ı ÷˘ ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ √ıfl¿Î›ÿı √HÎΛ. ÁÎflÔ_ »ı ¿ı Ë∞ Á‘Ì ’˘·ÌÁfiÎ ËÎ◊‹Î_ ±ı ’¿ÕΛ˘ fiˢ÷˘. ±Î μ’flÎ_÷, ±˘ÏŒÁ‹Î_ ±ıfiÌ Ëη÷ ÁÎflÌ fiˢ÷Ì. ÿflı¿ ⁄Î⁄÷ı Á·ÎË ±Î’‰ÎfiÌ Àı‰, ÷ı‹ … ±ıfiÎ ¿_¥¿ C΋_ÕÌ ·Î√ı ÷ı‰Î V‰¤Î‰fiı ¿ÎflHÎı, ÏÕ’ÎÀÛ‹ıLÀ‹Î_ ±ıfi_ ‹Îfi fiˢ÷_ flèÎ_. ωÂfiÌ ⁄ÿ·Ì ◊¥ √›Î ’»Ì ¿˘¥ Ï‹hÎ ’HÎ fi flè΢. ±ıfiı ’˛‹˘Âfi ’HÎ fiˢ÷_ ‹‚÷_ ±fiı ⁄ÌΩ …\Ïfi›fl »˘¿flα˘ ±Î√‚ ◊¥ …‰Î ‹Î_Õı·Î. CÎfl‹Î_ ±Î‹ ÷˘ ⁄‘_ ÃÌ¿ Ë÷_, ’HÎ ¿ı÷¿Ì ˉı ±ıfiı ◊˘ÕÌ Õ· ·Î√÷Ì Ë÷Ì. ¿ÿΫ ‰Î‹Î ’˛I›ıfiÎ ±Î¿Ê˝HÎfiı ·Ì‘ı ËÂı. flÎ÷ ’Õuı ⁄ıÕw‹‹Î_ ÷˘ ¿ı÷¿Ì … Ë÷Ì, fiı ±ıfiÌ ±ÏfiE»Î ˢ› I›Îflı ’HÎ, ±ı ’˘÷Îfiı fl˘¿Ì ¿÷˘ fiˢ÷˘. ⁄Ì∞ ⁄Î…\, ⁄΂¿ ±fiı fi‰Î CÎflfiı ·Ì‘ı ¬«˘˝ ‰K›˘ Ë÷˘. ±ı ⁄Î⁄÷ı ’HÎ ÀıLÂfi Ë÷_ ±ıfiı. ‹ıÓ ‹ÎflÌ g…ÿ√Ì ‹ÎÀı ⁄‘_ ‘ÎflÌ flάı·_. ±ı‹Î_fi_ CÎb_ ◊›_ »ı, …ı‹ ¿ı fi˘¿flÌ, ’IÔfiÌ, ÿÌ¿fl˘, ’˘÷ÎfiÌ ‹ÎÏ·¿Ìfi_ CÎfl, ’HÎ ±«Îfi¿ @›Î_¿ ⁄_‘ ⁄_‘Î¥ √›˘ ˢ› ±ı‹, ‰ËıHÎ ÁË… flÌ÷ı ‰Ëı÷_ fi◊Ì ·Î√÷_. Á‹…H΢ ◊›˘ I›Îfl◊Ì ±I›Îfl Á‘Ì ‹ıÓ ⁄Ë ‹Ëıfi÷ ¿flÌ »ı Ëo‹ıÂÎ_, ÁŒ‚ ◊‰Îfiı ‹ÎÀı. ÁÏ…÷ı ‹Î◊_ ¿>Àu_, ˉı ⁄‘_ ‘Ò‚ ◊¥ …÷_ ·Î√ı »ı. fl˘⁄ÀÛfiı CÎHÎÌ ÿ›Î ±Î‰Ì. ±‹ıÏfl¿Î‹Î_ ±Î‰ı·Î ¿ıÀ·Î› ≥Ï‹√˛LÀ ·˘¿˘ ±Î‰Ì ’Ïfl„V◊Ï÷‹Î_◊Ì ’ÁÎfl ◊÷Πˢ› »ı. ±fiı¿ ±ÎÂÎ ·¥fiı ±ÎT›Î ˢ›, ’HÎ ⁄‘Ì

’Îfl fi ’Õı. ¿˘¥ ’HÎ V‰MÔfi ÁοÎfl ◊Λ, ±fiı Áºœ ⁄fiı ÷ı ’Ëı·Î_ CÎH΢ Á_CÎÊ˝ ¿fl‰˘ ’Õı »ı. ±ı ÿflÏ‹›Îfi CÎHÎÎ …HÎÎ √ıflflV÷ı ’HÎ …÷Î flËı, ¿ı ÏfiflΠ◊¥ Ω›, fiı ±Î‰Ì „V◊Ï÷fi˘ ¤˘√ ⁄fiı. ±ı‰_ ¿Â_ ⁄√Õu_ fi◊Ì Ë∞, ‘Ìflı ‘Ìflı ’λ\_ ⁄‘_ ÁÎflÔ_ ◊¥ …Âı, …ı‰Ì ‰Î÷˘ ¿ËÌfiı, fl˘⁄Àı˝ ÁÏ…÷fiı ÁÎ_I‰fi ±ÎM›_ ±fiı F›Îflı …wfl ˢ› I›Îflı ±ı ‰Î‹Îfiı ‹‚Ì Â¿ı »ı, ±fiı fl˘⁄ÀÛfiÌ ÁÎ◊ı ‰Î÷ ¿flÌ Â¿ı »ı, ±ıfiÌ ¬Î÷flÌ ±Î’Ì. ±Î ⁄‘_ ÁÎ_¤‚Ìfiı ‰Î‹Î ±‰Î¿ ◊¥ √›ı·Ì. ±ÎÀ·_ ÁflÁ xÿ› »ı fl˘⁄ÀÛfi_. ±fiı ¿ıÀ·_ ‹ıE›˘fl »ı ±ıfi_ ‹fi. √fiı√Îfl ’fl ’HÎ ±ı √VÁ˘ fi◊Ì ¿flÌ Â¿÷˘. ÿflı¿fiÎ Á_Ωı√˘fiı Á‹…‰Îfi˘ ±ıfi˘ ’˛›IÔfi »ı. ¿ı÷¿Ìfiı ±ıHÎı Œ˘fi ¿›˘˝, ’HÎ ‰«‹Î_ CÎH΢ ‰¬÷ ◊¥ √›ı·˘. ±ı ÿflÏ‹›Îfi ⁄ÌΩ ⁄΂¿fi˘ …L‹ ◊¥ √›ı·˘. ±˘Ë˘, ÿÌ¿flÌ ±Î‰Ì »ı? I›Îflı ÷˘ ˉı ’Œı˝@À ŒıÏ‹·Ì ◊›_ ¿Ëı‰Î›, ¬flÔ_ fiı?, ‰Î‹Î±ı ±Ï¤fi_ÿfi ±Î’÷Î_ ¿Ëı·_ ±fiı ÷ÎflÌ ⁄Ëıfifiı ’HÎ ±‹ıÏfl¿Î ±Î‰‰Îfi_ ◊›_, fiı ±Î‰Î …wflfiÎ Á‹›ı ±ı ÷ÎflÌ ÁÎ◊ı »ı, ÷ı ¿ıÀ·_ ÁÎflÔ_ fiÏË? ±ıHÎı ÁÏ…÷fiÎ ¬⁄fl ’HÎ ’Ò»˚›Î. ‹Ω‹Î_ »ı. ±ı ±ı‹fiÎ ¿Î‹‹Î_ Ï⁄{Ì. ÁÎ_…ı CÎıfl ±Î‰ı I›Îflı ¿ı‰Î ‹ÒÕ‹Î_ »ı ÷ı Ωı¥fiı ±‹ı ‰÷a±ı, ¿ı÷¿Ì±ı ¿èÎ_. ‰‘Îflı ◊Î@›Î ˢ› ÷˘ …‹Ìfiı ÷fl÷ ÁÒ¥ Ω›. fiÏË ÷˘ ÁÏ«fifiÌ ÁÎ◊ı ◊˘Õ<_ fl‹ı. ±ıHÎı ¿èÎ_ fiÏË, ¿ı ±ı@VÀˇÎ ¬«Î˝fiÌ SËΛ‹Î_, ÿı‰¿Ì ±fiı …√÷fiÌ ÁÎ◊ı, ÁÏ…÷ ¡ıLÕ·Ì ’HÎ flËÌ Â¿÷˘ fiˢ÷˘. ÷_ ‹‚‰Î ±Î‰ÌÂ, ÷˘ ÁÏ…÷fiı √‹Âı. ‹fiı ÷˘ √‹Âı …. ±Î‰…ı …·ÿÌ. ±Î‰ÌÂfiı? ±flı, ±Î√˛Ë ¿fl‰ÎfiÌ …flΛ …wfl fi◊Ì. Ë_ ±Î‰Ì … fiı. ÿı‰¿Ìfiı ‹‚ÎÂı. ±fiı fiÎfi¿ÕÌ ⁄ı⁄Ìfiı Ωı‰ÎÂı. ÁÏ«fi V¿>·ı◊Ì ±Î‰Ì √›˘ ˢ› ÷ı flÌ÷ı … ±Î‰ÌÂ. ±Î … ≥flÎÿ˘ Ë÷˘ ‰Î‹Îfi˘. ’HÎ ±ı ’Ëı·Î_ ŒflÌ◊Ì, fl˘⁄ÀÛfiÌ ÁÎ◊ı ±ıfiı ›fl˘’ …‰Îfi_ ◊›_. fl˘⁄ÀÛfiÎ ’ıflLÀ˚Áfiı - ±ıfiÎ_ ‹˘‹ ±fiı Ï◊›˘fiı - ‹‚‰Îfi_ @›Î_ ⁄L›_ Ë÷_ Ë∞? ÷ı◊Ì Ë‰ı ±Î›fl·ıLÕ …‰Îfi˘ M·Îfi ◊›ı·˘. ‰Î‹Î±ı ¿Ëı·_, ‹fiı ÷˘ ±Î›fl·ıLÕ‹Î_ „@·¿ıÏfi, flÌL√ ±˘Œ ¿ıÏfl, Ï·‹flÌ¿ ‰√ıflı …B›Î±˘ Ωı‰Ì ’HÎ √‹ı. »÷Î_, «Î· ±Î ‰¬÷ı, ±ı¿·_ Õ„O·fi Ωı¥fiı … «·Î‰Ì ·¥Â, ⁄Á? ±·⁄kÎ, I›Î_ …ıQÁ Ωı≥Á, ›ıÀ˚Á ±fiı ¢fi ±˘”¿ÎÁÌ Ï‰ÂıfiÎ_ ’˛ÿ½fi˘ ÷˘ Ωı‰Î_ … ’ÕÂı, ˢÓ. ⁄Ë ‹˘ÀÌ ‹Î√HÎÌ »ı ÷ÎflÌ ÷˘, fl˘⁄Àı˝ ‹Ω¿ ¿flı·Ì. ±Î≥Ïfl ÁÎÏËI›¿Îfl˘fiÎ_ ’˛ÿ½fi˘ Ωı‰Îfiı ⁄ÿ·ı, ÷fiı ±ı‹ıÏ◊VÀfi˘ fiı¿·ıÁ ±Î’_, ÷˘ fiÏË «Î·ı? ‰Î‹Î±ı ⁄˘S›Î ‰√fl, ’Ëı·Ì ±Î_√‚Ì fl˘⁄ÀÛfiÎ ‹˘œÎfiÌ Á΋ı ˷Ήı·Ì - fiÎ, ˢÓ. ·ıϬ¿Î ±‹ıÏfl¿Î„V◊÷ ÁÎÏËI›¿Îfl »ı. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Œı⁄˛±ÎflÌ 24, 2017 à February 24, 2017 ¥Á’fiÌ ±ı¿ ⁄˘‘¿◊Î »ı. ⁄Î’ÿÌ¿fl˘ √‘ıÕ<_ ·¥ fiÌ¿‚ı »ı. ·˘¿˘ ⁄LÔfiıfiı …\±ı »ı. √‘ıÕÎfiı fiÌfl¬ı »ı ’»Ì ω«Îflı »ı ±fiı ¿Ëı »ı— »ı fiı ‹Î‚Î ‹Ò¬˝ ⁄LÔfiı «ÎS›Î Ω› »ı. ⁄ı‹Î_◊Ì ±ı¿ √‘ıÕÎ ’fl ⁄ıÁÌ Ω› ÷˘ fi «Î·ı? ±ıÀ·Ì ÷˘ ÁŒfl‹Î_ Áfl‚÷Î flËı. Ï’÷αı ’hÎfiı ¿èÎ_, “⁄ıÀÎ, ÂÎË⁄tÌfi flÎÃ˘Õ ÷_ ⁄ıÁÌ Ω. Ë_ «ÎS›˘ ±Î‰_ »\_.” ’hÎ Ï’÷ÎfiÌ ±ÎiÎÎ ±fiÁÎfl √ÿ˝¤Îwœ ◊›˘. ’˛‰ÎÁ ±Î√‚ «ÎS›˘. ‰‚Ì ·˘¿˘fiÎ Á‹ÒËfiÌ fi…fl √¥. ¿˘¥ ⁄˘S›_ …\‰ÎfiΩı‘ ÿÌ¿fl˘ √‘ıÕÎ ‹Î◊ı ⁄ıÃ˘ »ı ±fiı T≤© ⁄Î’ Ï⁄«Îfl˘ «ÎS›˘ ±Î‰ı »ı, fi‰Ì ’ıœÌ‹Î_ ·Î…Âfl‹ …ı‰_ ¿_¥ flèÎ_ … fi◊Ì. ÿÌ¿flαı ±Î ÁÎ_¤Y›_ ±fiı ÷fl÷ … fiÌ«ı ∂÷flÌ √›˘. ÷ıHÎı Ï’÷Îfiı ¿èÎ_, “⁄Î’ ÷‹ı ⁄ıÁÌ Ω‰.” ⁄Î’ √‘ıÕı «Õu˘. ’˛‰ÎÁ ±Î√‚ «ÎS›˘. I›Î_ ’λ\_ ·˘¿˘fiÎ Á‹ÒË‹Î_◊Ì ¿˘¥ ⁄˘S›_, “…\‰Îfi ÿÌ¿fl˘ Ï⁄«Îfl˘ «ÎS›˘ ±Î‰ı »ı ±fiı CÎflÕ˘ ⁄Î’ √‘ıÕÎ ‹Î◊ı ·Ëıfl◊Ì ⁄ıÁÌ ’_◊ ¿Î’ı »ı. »ı Õ˘ÁÎfiı ·Î…Âfl‹ ¿_¥? ÁÎÃı fiÎÃÌ ¥ ±Îfi_ fi΋.” T≤© ⁄Î’ ÷fl÷ fiÌ«ı ∂÷flÌ √›˘. ·˘¿˘fiÌ À̿΋Î_◊Ì ⁄«‰Î ⁄LÔÔfiı √‘ıÕÎ ‹Î◊ı ⁄ıÃÎ. ’˛‰ÎÁ ±Î√‚ «ÎS›˘, ·˘¿˘±ı ±Î ºU› Ωı›_ ±fiı ¿èÎ_, “»ı ⁄ı‹Î_◊Ì ±ı¿ı‹Î_ ÿ›Îfi˘ »Î_À˘? ‹Ò¬Î˝ ⁄ı› √‘ıÕÎ ‹Î◊ı ⁄ıÃÎ »ı. ±ı ±⁄˘· ’ÂfiÎ ÏfiÁÎÁÎ ·ı‰Î ÁÎflÎ fi◊Ì, ±ı …flο ÷˘ ’fl¤fi˘ Õfl flά˘.” ÷fl÷ ⁄Î’ÿÌ¿fl˘ Á‹∞fiı fiÌ«ı ∂÷flÌ √›Î, Áfl‰Î‚ı √‘ıÕÎfiı fiÿÌ‹Î_ fiÎ¬Ì ⁄ı› Ëη÷Î ◊›Î. ⁄LÔfiı±ı ω«Î›*, ±Î √‘ıÕ<_ »ı I›Î_ Á‘Ì ·˘¿˘ ±Î’HÎfiı ÏfiflÎ_÷ı ∞‰‰Î fiÏË ÿı. ¥Á’fi˘ ⁄˘‘ ±ıÀ·˘ … ¿ı ·˘¿˘fiÌ ÀÌ¿Î ’˛‹ÎHÎı ∞‰Ì fi ¿Λ, √‹ı ÷ıÀ·_ ÁÎflÔ_ ¿Î‹ ¿fl˘ ÀÌ¿Î ¿flfiÎflÎ ÀÌ¿Î ¿flÂı …. ·Î¬ wÏ’›Î ¬«afiı ·Î≥⁄˛ıflÌ ⁄fiΉ˘.

’HÎ ‹Îflı ÷˘ √‘ıÕÎfiı ¿ıLƒ‹Î_ flÎ¬Ì ÷ıfiÌ ±Î…\⁄Î…\ fl«Î›ı·Î ’˛Á_√˘ ±Î·ı¬‰ÎfiÎ »ı ±ıÀ·ı Ë_ ŒflÌ ’λ˘ √‘ıÕÎ ÷flŒ ’λ˘ Œ›˘˝. ‹◊fl ÷ıfiÌ ’IÔÔfiÌ ÁÎ◊ı …÷˘ Ë÷˘ I›Î_ flV÷΋Î_ √‘ıÕÎ Á΋Π‹Y›Î. ‹◊flfiı ‹U¿flÌfiÌ ŒÎ‰À fiÏË »÷Î_ ÷ıHÎı ’˛›ÎÁ ¿›˘˝. ‹◊flı ’IÔÔfiÌfiı ¿èÎ_, “Ωı Á΋ı◊Ì ÷ÎflÎ_ Á√Î_ ±Î‰ı.” ’IÔfi̱ı ¿èÎ_, “Á√Î_ ÁΫÎ_, ’HÎ ±Î’HÎÎ_ ·BÔfi ◊›Î ’»ÌfiÎ_.” ‹◊fl Â_ ⁄˘·ı? ±‹ÎflÎ √΋‹Î_ Â΋∞fi˘ √‘ıÕ˘ ¬˘‰Î¥ √›˘, ‰V÷ ¬˘‰Î¥ Ω› I›Îflı ÷ıfiÌ g¿‹÷ Á‹Ω› »ı. ›‰ÎfiÌ ‰ÌI›Î ’»Ì, ’ˆÁ˘ ‰’flÎ¥ √›Î ’»Ì, Á‹›

5

6

10

23

30

32 36

24.

∂¤Ì «Î‰Ì

÷

·Ì

ÂÎ

ω

ÿÎ

·Î

Á

÷Îı Â

’ ¿

±Î à ’Ì

¿

¿ ‹Ì

fl √

‚ ·Î

Á T›Î

ÿ ‰_

÷ ¿Î

Á

fi  Œı

⁄Î fl

ZÎ »

·Î ÷

ÕÌ «

‹Î

¬Ì

19.

fiÎ

17.

÷

15.

›Î

13.

Ê

12.

22. V’‘ν‹Î_ ω…ı÷Îfiı ±’Î÷_ M›Î·Î ±Î¿Îflfi_ ’˛÷Ì¿, M›Î·˘ (2) 23. ‰_ÿ‰_ ±ı, fi‹fi, ’˛HÎ΋, fi‹V¿Îfl (3) 25. ‹Ò‚ Ïfi‰ÎÁV◊Îfi, ±Á· flËıÃÎHÎ, ’˘÷Îfi_ ‹Ò‚ √΋ ¿ı ÿı (3) 27. flÁ‹, flÌ÷, «Î·, ’˛◊Î, wÏœ, ‘Îfl˘, ÏÂflV÷Î, ’fl_’flÎ (3) 28. ‹‹÷, Ï‹Ω…, Ë_’ÿ, ±Ë_¿Îfl, ±Î‰ı (2) 29. fl…fiÌ, ÏfiÂÎ, flÎÏhÎ, flÎ÷ (3) 30. ÁËfi„@÷, ›ÎıB›÷Î, ·Î›¿Î÷, ¿ı’ıÏÁÀÌ (3) 32. fifl‹, Á_‰Î‚_, ‹ÌHÎ, ±_√˛ı∞‹Î_ ‹Î÷Îfiı ¿flÎ÷_ Á_⁄˘‘fi, ‹Q‹Ì (2) 34. ¬ıÏfl›÷, Á¬Î‰÷, ⁄ÏZÎÁ (2)

÷Îı

10.

Ë◊˘ÀÌ, ¿fl΋÷ (2) ⁄Î¿Ì flάı·_, ÂıÊ flËı·_, √HΉ΋Î_ fiÏË ±Î‰ı·_ (3) ’˛I›ı¿ Ï⁄fiÎ, ÿflı¿ıÿflı¿ Ë¿Ì¿÷, ⁄Î⁄÷, ‹ÎÏË÷Ì, ΩHÎ (3) ¬ÎfiÿÎfi, fi‹˛, ω‰ı¿Ì, ωfi›Ì, ωfiÌ÷, Âfl‹Î‚, ·FΩ‚ (3) g¿÷, ’HÎ, ’fl_÷, ¬ÎflÎ ÷ı‹ … ‹ÌÃÎ ’ÎHÎÌfi_ √fl˘‚ÌfiÎ ÿı¬Î‰fi_ ±ı¿ gËÁ¿ ‹˘À<_ …‚«fl ’˛ÎHÎÌ (3) {Õ’◊Ì ≠ÁLfi ◊fiÎfl ÿı‰, ¤√‰Îfi ω∞ (4) CÎÎÀ, ÷flıË, flÌ÷, flÌ÷¤Î÷, ±Î«Îflω«Îfl‹Î_ ±‹¿ ¬ÎÁ ‰·HÎ ¿ı {˘¿, ·˘¿Î«Îfl, ’˛◊Î (3)

Ïfl

1. Ëo‹ıÂ, ÏfiI›, fl˘…, ‰Îflı‰Îflı, ÿflfl˘…, ¿Î›‹, Ïfifl_÷fl, Á‰˝ÿÎ (2) 2. ÷Î¿Õ˘, ÿΉ, ’˛Á_√, ±‰Áfl, ÷¿, ‹Îıı¿Îı, ›„@÷ (2) 3. T›ÎA›Îfi ¿fl‰Îfiı ‹ÎÀı ‹_Õ’ ¿ı ‹˘ÀΠˢ·‹Î_ √˘Ã‰ı·_ ¨«_ ±ÎÁfi (4) 4. Â΂Π‹ËÎÂ΂΋Î_ ÏÂZο ±K›Î’¿˘fi_ Á_⁄˘‘fi (2) 5. hÎÎ…‰_, ⁄Îfl flÎÏ‹Î_fiÌ ÁÎ÷‹Ì flÎÏÂ, ÷·fiÎ, Áfl¬Î‹HÎÌ (2) 6. «˘¬Î ±fiı ‹√fiÌ ¿ı ÷‰ıflfiÌ ÿ΂fiÎ Ï‹lHÎfiÌ ¬Î‰ÎfiÌ ‰ÎfiÌ (3) 8. ‹˘fl ’Ÿ»Î_ ¬˘·Ì …ı ¢¤Î fl«ı »ı ±ı, ±ÎÀÛ, ¿Á⁄, ›„@÷, ÏË¿‹÷ (2) 9. ›_hÎfiÌ «Î‰Ì, «Î_’, ËÎ◊fi˘ ¿Á⁄,

ÂOÿÁ_‘Îfifi˘ μ¿ı·

25

33

34

29

ÿÎ

31

28

27

25

Ï‹

24

18. 19. 20. 21. 23.

‹˘

22

16.

21

19

14.

‰Î

20

18

12.

25. ‹˘œ<_, ‹¬, ‹˘Ó, «Ëıfl˘, Ï¿· (3) 26. ’ÏflI≤„MÔ÷, CÎH΢ … Á_÷˘Ê, ≠⁄‚ ≠ÁLfi÷Î (4) 29. ÿ—¬, ’ÌÕÎ, ¿WÀ, ‹ÁÌ⁄÷, ‰ıÿfiÎ, T›ÎÏ‘ (3) 31. ÁM÷ÎËfiÎ ÁÎ÷ Ïÿ‰ÁfiÎ ÷ı ÷ı fi΋, CÎÎ, Ë‹·˘, fl˘¿ÎHÎ, ω·_⁄ (2) 32. ‹‹fiÎı, ‹Á·‹ÎfiÎıfiÌ ±ı¿ Ω÷fiÎı ‹ÎHÎÁ ¿ı ±À¿ (3) 33. flÎ…fiÌÏ÷fiÎ «Îfl μ’Λ˘‹Î_fi˘ ±ı¿, «Îfl ‰ıÿ˘‹Î_fi˘ ±ı¿ (2) 34. ◊Î¿Ì √›ı·_, ËÎflÌ √›ı·_, ¿oÀ΂ı·_ (2) 35. ’ˆÁ˘, fl˘¿Õ fl¿‹, ‘fi (2) 36. ⁄‘Î ·˘¿˘fi˘ Á‹ÒË, ±Î¬˘ ‹fiW›Á‹Î…, ≠Ω, ·Îı¿Á‹ÒË (3)

flÎΩ ±Î√‚ fl¬Î÷˘ ÿoÕ (2) ¬Ò⁄ … ωVI≤÷ ±fiı ‹˘À<_, ÁÎflÌ flÌ÷ı ·Î_⁄_’ˢ‚_, ωV÷ÌHν (3) ·À¿˘ ¿fl‰˘, ÂHÎ√Îfl Á∞ Ë¿÷Ì «Î·ı «Î·‰_ (4) ÂflÌfl ’fl V’½◊Ì ◊÷Î Á‚‰‚ÎÀfiÌ ‹…ıÿÎfl ±Áfl, ÁÎ_¿ÕÌ fiÎfiÌ ÂıflÌ (2) √›ı·_, ‰Ì÷ı·_, √…flÌ √›ı·_ (2) ÷ŒÎ‰÷, «yfl, CÎÒ‹flÌ, ÷Q‹fl (2) ÂflÌfl, ÿıË, ¿Î›Î (2) ±Î¤Îfl, μ’¿Îfl, Á¤ÎB›, Œ÷ıË (3) ’h΢’˙hÎÎÏÿ¿fiÎ w’‹Î_ «Î· flËı·˘ ø‹, Ï’I≤¿<‚, Á_÷Ï÷, ±˙·Îÿ (2) VŒÎıÀ¿ ’ÿÎ◊˝fiÎ ¿ı ›_hÎfiÎ ⁄‚ı ÿÒfl Á‘Ì √Îı‚Î ŒıÓ¿÷Ì fi΂ ¿ı √fi (2)

÷Î

17

15

1. flÎWÀˇK‰…fiı ‹Îfi ±Î’‰_, fi‹V¿Îflfi˘ ±ı¿ ’˛¿Îfl, fi‹fi, flÎpˇÌ› ÷Ëı‰ÎflÎı±ı flÎpˇK‰…fiı ±Î ±’Λ (3) 3. ÏËLÿ ‹ËοÎT› ‹ËΤÎfl÷fiÎ fl«Ï›÷Î (2) 5. Ï‹Ω∞, √‰a·_, ±Ï¤‹ÎfiÌ, ‹√wfl (3) 7. ¿Î‚_ ¿ı ‹ı·_ ÏfiÂÎfi, ·Î_»fi, ¿·_¿, ÿÒÊHÎ, ⁄|˘, ÕÎCÎ, ±ı⁄, ÿ˘Ê (2) 8. CÎÁÎfl˘ ¿Î’Ì ±Î’‰˘, ÂflÌfl‹Î_ ◊˘ÕÎ ÷Ή‰Î‚Ì „V◊Ï÷, À>_¿Î’b_, ±˘»’, ∂HÎ’, ¿‹Ì, ¬Î‹Ì, ¬˘À (3) 9. ‹˘fl, Á˙flÎWÀˇfiÎ ·ÎÃÌfiÎ ’Ò‰˝ flÎ…‰Ì ¿Ï‰ ÁÒflgÁË∞fi_ ÷¬S·Á (3) 11. ÁÌ‘Ì ’Î÷‚Ì Á˘ÀÌ, flÎ…Ï«Ë˚fi ÷flÌ¿ı

14

±ÎÕÌ «Î‰Ì

13

11

·ı¬¿fiÎ ’V÷¿ “«Î_ÿ˘ ∂B›˘ «˘¿‹Î_”◊Ì ÁΤÎfl. ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

fiÌ

4

8

16

26

›ı, ÷ÎflÎ ’˛ı‹Î‚ xÿ›fi˘ ’˛ı‹ ’ÎQ›Î ’»Ì ‹Îflı ¿_¥ ‹ı‚‰‰Îfi_ flËı÷_ fi◊Ì. Ï’˛›ı, ÷ÎflÌ ±Î_¬˘‹Î_ ‹fiı ±Î¬_ …√÷ ÿı¬Î› »ı. ÷fl÷ … μ’fl◊Ì Â΋∞±ı ‹˘ÀÎ ±‰Î…ı ’Ò»˚›_, “‹Îfl˘ √‘ıÕ˘ @›Î_› ÿı¬Î› »ı?”

CÎfl‹Î_ Á’˝ fiÌ¿Y›˘ ˢ› ±fiı ¿˘¥ ΩHÎ ¿flı ÷˘ Õ˘@Àfl ’¿ÕÌfiı ÁÌ‹‹Î_ fiÎ¬Ì ±Î‰÷Î ±fiı ‹ÎhÎ ’Î_« wÏ’›Î ŒÌ ‰ÁÒ· ¿fl÷Î. »√fi·Î· √‘ıÕ<_ ÷’ÎÁÌfiı ¿èÎ_, “±I›Îflı ÂflÿÌfiÎ ‰Î›flÎ »ı. ±Î √‘ıÕÎfiı ’HÎ ÂflÿÌ ◊¥ √¥ »ı.” Õ˘@Àflı ⁄ı √˘‚̱˘ ±Î’Ì ±fiı ±ı¿ ¿Î«fiÌ fi‚Ì ±Î’Ì, ⁄ÿ·fiı ¿èÎ_, …\±˘ ±Î fi‚Ì‹Î_ ⁄ı √˘‚Ì ‹Ò¿˘ ’»Ì fi‚Ìfiı »ıÕ˘ √‘ıÕÎfiÎ ‹˘œÎ‹Î_ flά˘ ±fiı Ωıfl◊Ì e_¿ ‹Îfl˘. ⁄ÿ·±ı fi‚Ì‹Î_ √˘‚Ì ‹Ò¿Ì »ıÕ˘ √‘ıÕÎfiÎ ‹˘œÎ‹Î_ flÎA›˘ I›Î_ ±…⁄ CÎÀfiÎ ⁄fiÌ.... ⁄ÿ· ’Ëı·Î_ √‘ıÕı e_¿ ‹ÎflÌ ÿÌ‘Ì. √˘‚Ì ⁄ÿ· √‚Ì √›˘. ±ı ‹_Õu˘ ¬˘¬˘ ¿flÌ μ‘flÁ ¬Î‰Î. ⁄ÿ· ¿Ëı, “ÁÎËı⁄ ¤Îflı ◊¥. √‘ıÕı ’Ëı·Ì e_¿ ‹ÎflÌ ±ıÀ·ı √˘‚Ì ÷˘ Ë_ √‚Ì √›˘. ˉı Â_ ◊Âı?” Õ˘@Àfl ¿Ëı, “¿_¥ fiÏË ◊Λ. Ë_ ⁄Ì∞ ⁄ı √˘‚Ì ±Î’_ »\_.” Õ˘@Àflı √˘‚̱˘ ±Î’Ì ±fiı e_¿ ’HÎ ‹ÎflÌ ÿÌ‘Ì. √‘ıÕ˘ ÁÎΩı ◊›˘ ¿ı fi ◊›˘, ’HÎ ⁄ÿ·fiı ÂflÌflı ¬_…‰Î‚ Âw ◊¥. Áfl ’˛¤ÎÂ_¿fl ’|HÎÌ ¤Î‰fi√flfiÎ ÿ̉ÎfiÁÎËı⁄, ¿˘ÀÛfiÌ ‹Ëk‰fiÌ ¿Î›˝‰ÎËÌ ¿fl‰Î‹Î_ fl˘¿Î›ı·Î Ë÷Î. ±Î¬˘ Ïÿ‰Á ¬Ò⁄ … ¿Î‹ flèÎ_. ÁÎËı⁄ ◊Î¿Ì √›Î, ±ı‹HÎı ’ÀΉ΂Îfiı ¿èÎ_, “ˉı ⁄οÌfiÎ ±fl…ÿÎfl˘fiı ¿Î·ı ±Î‰‰Î …HÎÎ‰Ì ÿı.” M›fiı ±Î‰Ìfiı ¿èÎ_, “Ë…^fl ‹ÎhÎ ⁄ı … ±fl…ÿÎfl ⁄Î¿Ì »ı.” ’|HÎÌÁÎËı⁄ı @·Î¿Ûfiı ’Ò»˚›_, “¿ıÁfiÌ Ï‰√÷ Â_ »ı?” @·Î¿Û ¿Ëı, “Ë…^fl ⁄ı ‘˘⁄̤Υ±˘ ‰E«ı ¤Î√ ’ÎÕ‰ÎfiÌ ⁄Î⁄÷ı ¿_¥¿ ‰Î_‘˘ ’Õu˘ »ı.” ’|HÎÌÁÎËı⁄ ¿Ëı, “±Î‰‰Î z˘”, ⁄LÔfiı ‘˘⁄̤Υ±˘ ±ÎT›Î, Á·Î‹ ¤flÌ ∂¤Î flèÎÎ. ’|HÎÌÁÎËı⁄ı ±ıÀ·_ … ¿èÎ_ ¿ı, “‹·¿ ±Î¬Îfi˘ ‹ı· ‘˘›˘ ±fiı ÷‹Îfl˘ ’˘÷Îfi˘ … ±¿⁄_‘ flÎA›˘” ⁄LÔfiı ¤Î¥±˘±ı ¿èÎ_, “Ë…^fl Á‹∞ √›Î, ˉı ±Î flÌ÷ı ¿˘¥ Ïÿ‰Á fiÏË ±Î‰Ì±ı.” ⁄LÔfiıfi_ ±ı¿ … ‰Î@›‹Î_ á Á‹Î‘Îfi ◊¥ √›_.

3

9 12

Ï’˛

- ‹ËıÂ ΩıÂÌ

2

7

·˘¿˘ ÷fl÷ ¿ËıÂı …wfl ’˛Î◊Ï‹¿ Â΂ÎfiÌ Ë÷Ì ±fiı ·Î≥⁄˛ıflÌ‹Î_ ’ˆÁÎ ‰ıÕŒÌ fiÎA›Î. ’˛Î◊Ï‹¿ Â΂Π⁄fiΉ˘ ÷˘ ¿ËıÂı, √΋fiı …wfl »ı ÀÎμfiˢ·fiÌ ±fiı ÏfiÂ΂‹Î_ fiÎb_ fiÎA›_. ±Î‰Ì À̿α˘◊Ì ¿oÀÎ‚Ì Ïfi’À Ïfifl_…fi fi΋fiÎ ‹ËÎI‹Î±ı ‰ÌÁ Ω…w ⁄fiÎT›Î_ I›Îflı ◊˘Õο ±ı‰_ ¿ËıfiÎflÎ fiÌ¿Y›Î ¿ı ’ΛÎfi_ ¿Î‹ ¿›*. ‹ÎhÎ ÀÌ¿Î … ¿flfiÎflαı flÎΩ fl΋‹˘Ëfi flΛfiÌ, ‹ËÎI‹Î À˘SVÀ˘›fiÌ, ±⁄˛ÎË˚‹ g·¿fifiÌ ¿ı ‘˘ÓÕ˘ ¿ı‰ ¿‰ı˝ …ı‰Î ‹ËÎfi¤Î‰˘fiÌ ÀÌ¿Î @›Î_ fi◊Ì ¿flÌ?

‰ıÕŒÌ fiÎA›Î ’»Ì ±Î ⁄‘ÎfiÌ g¿‹÷ Á‹Ω› »ı. ±‹ı ±Î{Îÿ ‰ˆ¤‰‹Î_ ∞‰fifiı ‰ıÕŒÌ fiÎA›_. ‹flHÎ ÀÎHÎı ‹Ë΋ҷΠ∞‰fifiÌ ›Îÿ ±Î‰Ì √¥. Â΋∞fiı √‘ıÕÎfiÌ g¿‹÷ Á‹ΩHÎÌ. ±ıHÎı ‰ÎÕ̱ı, ÁÌ‹‹Î_, ‰√Õ΋Î_ CÎHÎÌ ÷’ÎÁ ¿flÌ, √‘ıÕ˘ fi ‹‚‰Î◊Ì ÏfiflΠ◊›ı·Î Â΋∞±ı ±ÿı’΂fiÌ ’Ì’‚ ’fl «ÕÌfiı {ÎÕÌ Õ΂ ‹Î◊ı ±ÎÁfi …‹ÎT›_ …ı◊Ì ÿÒfl º„WÀ ◊¥ ¿ı. ÿÒfl Á‘Ì Ωı‰_ ˢ› ÷˘ ¨«ı «Õ‰_ ’Õı, ÷‚ıÀÌ‹Î_ ±Î◊‹Ì √›ı·˘ ÁÒ›˝ ’ËÎÕ ’fl◊Ì Ωı¥ ¿Λ »ı. Ï’÷ÎfiÎ ¬¤Î ’fl ⁄ıÃı·˘ fiÎfi˘ ’hÎ Ï’÷Î◊Ì ÿÒfl Ωı¥ ¿ı »ı. ‹ÎhÎ ±Î_¬˘ ¬S·Ì flά˘ ÷˘. Â΋∞ √‘ıÕÎfiΠω«Îfl˘‹Î_ ¬˘‰Î›ı·˘ Ë÷˘. ‹‘¿fl f‰ı÷ÎfiΠω«Îfl˘‹Î_ ‹‘¿fl ±fiı f‰ı÷Î ›‰Îfi ’˛ı‹Ì ›√· Œfl÷_Œfl÷_ ±ÿı’΂fiÌ ’Ì’‚ fiÌ«ı ±Î‰Ì ’ˢÓE›_. ‹‘¿flı f‰ı÷ÎfiÌ ±Î_¬˘◊Ì ±Î_¬˘ Ï‹·Î‰Ì ¿èÎ_, “f‰ı÷Î ‹˘÷Ì …ı‰Ì ÷ÎflÌ ÿo÷’_„@÷±˘, √·Î⁄fiÌ ’Î_ÿÕÌ …ı‰Î ˢÃ, ÿÌ’Ï¬Π…ı‰Ì fiÎÏÁ¿Î, Ïfiÿ˘˝Ê ËÏflHÎÌfiÌ ±Î_¬˘ …ı‰Ì ÷ÎflÌ Á_ÿfl ±Î_¬˘, ¿Î‹ÿı‰fiÎ ‘fiÊ …ı‰Ì ÷ÎflÌ ¤˛‹fl˘. ‹ıCÎ …ı‰˘ ¿ı¿·Î’ ±fiı «_ƒ‹Î …ı‰_ ‹¬Îflg‰ÿ. Ï’˛›ı, ÷ÎflÎ ’˛ı‹Î‚ xÿ›fi˘ ’˛ı‹ ’ÎQ›Î ’»Ì ‹Îflı ¿_¥ ‹ı‚‰‰Îfi_ flËı÷_ fi◊Ì. Ï’˛›ı, ÷ÎflÌ ±Î_¬˘‹Î_ ‹fiı ±Î¬_ …√÷ ÿı¬Î› »ı. ÷fl÷ … μ’fl◊Ì Â΋∞±ı ‹˘ÀÎ ±‰Î…ı ’Ò»˚›_, “‹Îfl˘ √‘ıÕ˘ @›Î_› ÿı¬Î› »ı?” “±I›Îflı ÷˘ μ’fl ÿı¬Î› »ı” ±ı‰_ ‘Ì‹ı◊Ì ⁄˘·Ìfiı ⁄LÔfiı «Î·÷Î_ ◊›Î_. ’HÎ ⁄ÿ·fiÎ ’˛Á_√‹Î_ ÷˘ ⁄ÿ·fi˘ √‘ıÕ˘ ‹Î_ÿ˘ ’ÕÌ √›˘. ⁄ı Ïÿ‰Á ¿Î‹ fi ¿flÌ Â@›˘. »ı‰Àı ⁄ÿ· ÷ıfiı »√fi·Î· C΢ÕÎ Õ˘@Àfl ’ÎÁı ·¥ √›˘, ‹ÏHÎfl΋ ‹Î”flÎ…fiÌ flÁ˘‚Ìfi_ ±˘’flıÂfi ¿›Î˝ ⁄ÿ· ¿˘Àı˝ ÷ı‹fiı ÿoÕ ¿flÌ ÁΩ ¿flı·Ì ±ıÀ·ı »√fi·Î·fiı Áfl¿Îflı fi˘¿flÌ‹Î_◊Ì »^ÀÎ ¿flı·Î, »√fi·Î· CÎfl ⁄ıÃÎ_ ±Î‰ı ±ı ÿÿafiı ÁΫ‰Ì ·ı÷Î. C΢ÕÎ Õ˘@Àflı ⁄ÿ· ±fiı √‘ıÕÎfiı Ωı¥ ’Ò»˚›_, “¿˘fiı ÷’ÎÁ‰ÎfiÎ »ı?” ⁄ÿ· ¿Ëı, “√‘ıÕÎfiı.” Õ˘@Àflı √‘ıÕ<_ ÷’ÎV›_. ±Î√‚’λ‚fiÌ ÏËVÀˇÌ ΩHÎÌ, »√fi·Î· ÏËVÀˇÌ ÂOÿ ¬ÎÁ ‰Î’fl÷Î. »√fi·Î·fiÎ ÿ‰Î¬Îfi΋Î_ ‹˘À˘ ÁÎHÎÁ˘ ’HÎ ÿ̉η ’fl ÀÎ_√ı·˘ Ωı‰Î ‹‚÷˘.

1

‹Îfl˘ √‘ıÕ˘ @›Î_› ÿı¬Î› »ı?

‰Î

ÂOÿÁ_‘Îfi

13

ωω‘Î-ÂOÿÁ_‘Îfi

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

14

February 24, 2017 à Œı⁄˛±ÎflÌ 24, 2017

F›˘Ï÷Ê ‹ıÊ (±.·.≥.)

±Î’fiÌ ·Î√HÎ̱˘ ’fl Á_›‹ flάΩı. ±V‰V◊÷Î ¿ı ⁄ı«ıfiÌfiı ‹fi‹Î_◊Ì ËÎ_¿Ì ¿ÎœΩı, fiÏË÷fl ±Î Á‹› ±ı‚ı …Âı. ¿˘¥ ‹˘ÀÎ ·Î¤fiÌ ±ÎÂÎ ËÂı ÷˘ ÏfiflΠ◊‰_ ’ÕÂı. ±ÎI‹Á_›‹ ±fiı ‘Ìfl…◊Ì ’˛√Ï÷ ◊Âı. ±ÎÏ◊˝¿ Á‹V›Î±˘ Ë· ¿flÌ Â¿Â˘. ωzÎ◊a±˘±ı ±P›ÎÁ‹Î_ K›Îfi flά‰_. ÷Î. 24 μ÷Ή‚_ ¿˘¥ ¿Î›˝ ¿fl‰_ fiÏË. ÷Î. 25, 26 ÿflı¿ ¿Î‹ Á_¤Î‚Ìfiı ¿fl‰_ ÏË÷Î‰Ë »ı. ÷Î. 27, 28 Á΋ÎL› Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ. ÷Î. 1, 2 ¿o¥¿ flÎË÷ ◊Λ.

¿¿Û (Õ.Ë.) ±Î Á‹›√΂΋Î_ ±Î’fiÌ ‹ÎfiÏÁ¿ ’Ïfl„V◊Ï÷ ±…_’Î ±fiı μI’Î÷¤flÌ …HÎÎÂı. ±ı¿ ›Î ⁄ÌΩ_ ¿ÎflH΢Áfl ÏfiflÎ_÷ ¿ı ÂÎ_Ï÷fi˘ ±fi¤‰ ◊Λ ÷ı‰Î ›˘√˘ …HÎÎ÷Î fi◊Ì. ±·⁄kÎ, fiÎHÎο̛ º„WÀ±ı Á‹› ÁÎfi¿>‚ …HÎΛ »ı. fi˘¿Ïfl›Î÷ ‰√˝fiı ÏË÷ÂhÎ±˘◊Ì Á_¤Î‚‰_ ’ÕÂı. ‘Λ˘˝ ·Î¤ ‹‚ı fiÏË. ÷Î. 24, 25, 26 ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚Ìfiı ¿Î‹¿Î… ¿fl‰_. ÷Î. 27, 28 ¿o¥¿ ±_Âı flÎË÷ ◊Λ. ÷Î. 1 Ï‹l Ïÿ‰Á. ÷Î. 2 ÏË÷ÂhÎ±˘◊Ì Á_¤Î‚Ìfiı «Î·‰_.

gÁË (‹.À.)

T≤ʤ (⁄.‰.μ.) ±Î Á‹›√΂΋Î_ ‹ÎfiÏÁ¿ ±ÂÎ_Ï÷ ‰‘ı ÷ı‰Î ›˘√˘ …HÎΛ »ı. T›◊Îfi˘ ±fi¤‰ ◊Âı. ‹ÎfiÏÁ¿ V‰V◊÷Î Ω‚‰Ì flά‰Î ’˛›IÔfiÂÌ· flËıΩı. fi˘¿Ïfl›Î÷ ‰√˝ ‹ÎÀı Á‹› ωÂıÊ ÷¿·ÌŒw’ …HÎÎ÷˘ fi◊Ì. fiÎHÎο̛ ÁÎËÁ◊Ì ÿÒfl flËıΩı. ÿÎQ’I›∞‰fi‹Î_ ’Ïfl„V◊Ï÷ ’˛Ï÷¿>‚ …HÎΛ »ı. ÷Î. 24, 25, 26 g«÷Î, μ«ÎÀ flËıÂı. ÷Î. 27, 28 fiÎHÎο̛ ⁄Î⁄÷˘‹Î_ Á_¤Î‚‰_. ÷Î. 1, 2 ’˛Ï÷¿>‚ Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ.

±Î’fiÌ T›Î‰ÁÎÏ›¿ ±fiı T›Î’ÎÏfl¿ ›˘…fiα˘ ‹ÎÀı Á‹› ’˛√Ï÷¿Îfl¿ ±fiı ÁÎfi¿>‚ …HÎΛ »ı. ‹ÎfiÏÁ¿ ±ÂÎ_Ï÷ ¿ı g«÷Îfi˘ μ¿ı· ‹‚Ì ±Î‰Âı. ±ÎÏ◊˝¿ ⁄Î⁄÷˘ ±_√ı Á‹› ÁÎfi¿>‚ …HÎΛ »ı. fi‰Ì ±Î‰¿ ∂¤Ì ¿fl‰ÎfiÎ ’˛›IÔfi˘ ÁŒ‚ fỉÕı ÷ı‰Î ›˘√˘ …HÎΛ »ı. ‰ÕÌ·˘fiÎ ±Îfl˘B›fiÌ g«÷Î flËı. ÷Î. 24, 25, 26 ’˛√Ï÷¿Îfl¿ fl«fiÎ ◊Λ. ÷Î. 27, 28 g«÷Î ÿÒfl ◊Λ. ÷Î. 1, 2 ±ÎÏ◊˝¿ ·Î¤ ◊Λ.

Ï‹◊fi (¿.».CÎ.) ±Î ÁMÔ÷ÎË‹Î_ T›Î‰ÁÎÏ›¿ ZÎıhÎı ±Î’fiÎ ‹ÎÀı ω¿ÎÁfiÌ fi‰Ì ÷¿˘ ’˛ÎMÔ÷ ◊Λ ÷ı‰Î ›˘√˘ …HÎΛ »ı. ‰ı’ÎflÌ ‰√˝ ‹ÎÀı ÁÎfi¿>‚÷Î ‰‘Âı. ‹¿Îfi ¿ı ‰ÎËfifiÌ ·ı-‰ı« ‹ÎÀı Á‹› ÁÎfi¿>‚ …HÎÎ÷˘ fi◊Ì. ’˛‰ÎÁ ‹ÎÀı Á‹› ÁÎfi¿>‚ …HÎΛ »ı. Á_÷Îfi˘ ◊¿Ì ωÂıÊ ±Îfi_ÿ ◊Λ ÷ı‰Î ›˘√˘ …HÎΛ »ı. ωzÎ◊a±˘±ı ±P›ÎÁ‹Î_ K›Îfi ±Î’‰_. ÷Î. 24, 25, 26 ±Îfi_ÿ‹› Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ. ÷Î. 27, 28 ’˛‰ÎÁfi_ ±Î›˘…fi ◊¥ ¿ı. ÷Î. 1, 2 Á_÷Îfi˘◊Ì ·Î¤.

¿L›Î (’.Ã.HÎ.) ±Î ÁMÔ÷ÎË‹Î_ ±Î’fiÌ ‹ÎfiÏÁ¿ V‰V◊÷Î ±fiı ±ÎI‹Ï‰f‰ÎÁ ‰‘ı ÷ı‰Î ›˘√˘ …HÎΛ »ı. fi‰Ìfi ¿Î›˝fl«fiÎ ‹ÎÀıfiÎ ’˛›IÔfi˘ Œ‚Âı. ±Î‰¿ ¿fl÷Î_ ¬«˝fi_ ’˛‹ÎHÎ ‰‘‰ÎfiÌ Á_¤Î‰fiÎ ¬flÌ …. ¿˙À<_Ï⁄¿ ¬«Î˝±˘ ’HÎ ‰‘‰Î ’΋Âı. ¿˘ÀÛ-¿«ıflÌfiÎ ¿Î‹‹Î_ ÁŒ‚÷Î ‹‚ı ÷ı‹ »ı. fi˘¿Ïfl›Î÷ ‰√˝ ‹ÎÀı Á‹› Á΋ÎL› »ı. ÷Î. 24 ÁÎflÎ Á‹Î«Îfl ‹‚‰Î◊Ì ±Îfi_ÿ ◊Λ. ÷Î. 25, 26 fi‰Ìfi ¿Î›˝ ◊¥ ¿ı. ÷Î. 27, 28 ¬«˝fi_ ’˛‹ÎHÎ ‰‘ı. ÷Î. 1, 2 ÁŒ‚ Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ.

÷·Î (fl.÷.) ±Î ÁMÔ÷ÎË‹Î_ ±Î’fiÎ ±Îfi_ÿ-μ‹_√ ±fiı μIÁÎË‹Î_ μ‹ıfl˘ ◊Λ ÷ı‰Î ›˘√˘ …HÎΛ »ı. ’˛‰ÎÁ, ’›˝Àfi Â@› ⁄fiÂı. ¤˛ÎI≤‰√˝◊Ì Ï‹·fi ◊Λ. ¿˙À<_Ï⁄¿ ¬«˝ ‰‘‰ÎfiÌ Â@›÷α˘ ¬flÌ …. fi˘¿flÌ‘_‘ÎfiÎ ZÎıh΋Î_ Á_¤Î‚Ìfiı - Á_›‹◊Ì ¿Î‹¿Î… ¿fl‰_ ’ÕÂı. Á_÷Îfi˘fi_ V‰ÎVJ› Á_¤Î‚‰_. ωzÎ◊a±˘±ı ±P›ÎÁ‹Î_ K›Îfi ±Î’‰_. ÷Î. 24, 25 ·Î¤¿Îfl¿ Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ. ÷Î. 26, 27 ‘Λ* ¿Î‹¿Î… ◊Λ. ÷Î. 28, 1 Á΋ÎL› Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 2 Á_÷Îfiωʛ¿ g«÷Î flËı.

T≤Ïç¿ (fi.›.) ±Î Á‹›√΂΋Î_ ±Î’fiÌ ‹ÎfiÏÁ¿ g«÷α˘ ÷◊Î ‹fi˘‰ıÿfi΋Î_◊Ì ‹„@÷ ‹‚÷Î_ ωÂıÊ ±Îfi_ÿfiÌ ±fi¤ÒÏ÷ ◊Âı. fiÎHÎο̛ ‹U¿ı·Ì±˘ Ë‚‰Ì ◊Âı. fi˘¿Ïfl›Î÷ ‰√˝ ‹ÎÀı ’HÎ Á‹› ωÂıÊ ÁÎfi¿>‚ …HÎΛ »ı. ‘_‘ο̛ ZÎıhÎı ω¿ÎÁfiÌ fi‰Ì ÷¿˘ ’˛ÎMÔ÷ ◊‰ÎfiÌ Á_¤Î‰fiÎ ¬flÌ …. ¿˙À<_Ï⁄¿ Â¤ ¿Î›˘˝ ◊¥ ¿Âı. ÷Î. 24, 25 g«÷Î flËıÂı. ÷Î. 26, 27, 28 ±ı¿oÿflı ÁŒ‚ Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 1, 2 ·Î¤ ◊Λ.

‘fi (¤.‘.Œ.œ.) ±Î Á‹›√΂΋Î_ ±Î’ Ëfl˘, Œfl˘, ’fl_÷ ‹fifiı ÂÎ_Ï÷ …HÎÎÂı fiÏË. ‹Ëk‰fiÎ_ ¿Î‹˘fi˘ μ¿ı· ±Î‰‰Î »÷Î_ ‹fi˘¤Îfl Ë‚‰˘ ◊Λ ÷ı‹ fi◊Ì. fiÎHÎο̛ º„WÀ±ı ’HÎ ±Î‰¿ ¿fl÷Î_ Ω‰¿fi_ ’˛‹ÎHÎ ‰‘÷Î_ ÷_√ ’Ïfl„V◊Ï÷fi_ Ïfi‹Î˝HÎ ◊‰ÎfiÌ Â@›÷α˘ ¬flÌ …. ¬«˝-¬flÌÿÌ ’fl ±_¿< flά‰˘ …wflÌ »ı. ’˛‰ÎÁ À΂‰˘. ‰ÕÌ·˘fiÎ ±Îfl˘B›fiÌ g«÷Î flËı. ÷Î. 24, 25 μ«ÎÀ, μ¶ı√ flËıÂı. ÷Î. 26, 27, 28 ±Î‰¿ ¿fl÷Î_ Ω‰¿ ‰‘ı. ÷Î. 1, 2 ÿflı¿ flÌ÷ı Á_¤Î‚Ìfiı ¿Î‹¿Î… ¿fl‰_.

‹¿fl (¬.….) ±Î ÁMÔ÷ÎË‹Î_ ±Î’fiÌ ‹Ëk‰fiÌ ›˘…fiα˘ ÷◊Î ¿Î›˝‰ÎËÌ‹Î_ ±Î√‚ ‰‘Ì Â¿Â˘. ÁÎ◊ı ÁÎ◊ı fiÎHÎο̛ ⁄Î⁄÷˘‹Î_ ±‰fl˘‘˘fi˘ Á΋fi˘ ¿fl‰˘ ’Õı ÷ı‰Î ›˘√˘ ’HÎ ¬flÎ …. ¬˘À˘ ¬«˝ ‰‘Ì fi Ω› ÷ı ΩıΩı. …‹Ìfi-‰ÎËfi ¿ı ±L› ÁÎ_’Ïkο ’˛ffi˘ ‹ÎÀı Á‹› ÁÎfi¿>‚ …HÎΛ »ı. fi˘¿flÌ-‘_‘΋Î_ ·Î¤ ◊Λ ÷ı‰Î ›˘√˘ ’HÎ ¬flÎ …. ÷Î. 24, 25 ÁŒ‚ Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ. ÷Î. 26, 27, 28 ¬«Î˝‚ Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 1, 2 ·Î¤¿Îfl¿ Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ.

¿_¤ (√.Â.Á.Ê.) ±Î ÁMÔ÷ÎË ÿflÏ‹›Îfi ±Î’fiÎ_ ±√I›fiÎ_ ¿Î‹˘‹Î_ ÁŒ‚÷Î ‹‚ı ÷ı‰Î ›˘√˘ …HÎΛ »ı. ‹ÎfiÏÁ¿ g«÷α˘ Ë‚‰Ì ◊Âı. ±ÎÏ◊˝¿ ⁄Î⁄÷˘‹Î_ Á‘Îfl˘ ◊Λ ÷ı‹ »ı, ŒÁΛı·Î_ fiÎHÎÎ_ »^ÀÎ_ ◊‰ÎfiÌ Á_¤Î‰fiÎ ’HÎ ¬flÌ …. fi˘¿Ïfl›Î÷ ‰√˝ ‹ÎÀı Á‹› ωÂıÊ ’˛Ï÷¿>‚ …HÎΛ »ı. ’˛‰ÎÁ À΂‰˘, Ï‹·fi‹·Î¿Î÷ ◊¥ ¿ı ÷ı‹ »ı. ÷Î. 24, 25 ÁŒ‚ Ïÿ‰Á˘ √HÎΛ. ÷Î. 26, 27 ±ÎÏ◊˝¿ ·Î¤ ◊Λ. ÷Î. 28, 1, 2 ¿Î›˝ÏÁÏ© ◊Λ.

‹Ìfi (ÿ.«.{.◊.) ±Î Á‹›√΂΋Î_ ±Î’fiÌ ±ÎÏ◊˝¿ ⁄Î⁄÷˘ ±_√ı ωÂıÊ ÁÎfi¿>‚÷Î ±fiı fi‰Ìfi ÷¿˘ ‹‚÷Ì …HÎÎÂı. ±À¿ı·Î ·Î¤ ±‰U› ‹ı‚‰Ì ¿Λ ÷ı‹ »ı. ’˛‰ÎÁ ÷ı‹ … Ï‹·fi-‹·Î¿Î÷ ÁŒ‚÷Î’Ò‰˝¿ ’Îfl ’ÕÂı. ÷Ï⁄›÷fiÌ ¿Î‚∞ flά‰Ì ÏË÷Î‰Ë ⁄fiÌ flËıÂı. fi˘¿flÌ-‘_‘ÎfiÎ ZÎıhÎ ‹ÎÀı Á‹› Â¤ …HÎΛ »ı. ‰ÕÌ·˘fiÎ ±Îfl˘B›fiÌ g«÷ΠωÂıÊ flËı. ÷Î. 24, 25, 26 ±ÎÏ◊˝¿ ·Î¤ ◊Λ. ÷Î. 27, 28 ÁŒ‚ Ïÿ‰Á˘ ’ÁÎfl ◊Λ. ÷Î. 1, 2 ÷Ï⁄›÷ ÁΫ‰‰Ì.

(÷Î. 24 Œı⁄˛±ÎflÌ◊Ì ÷Î. 2 ‹Î«˝, 2017) ±Ïfi· ¿ı. ¤| 11/±ı, “ÂÎ_÷οÎfl”, ŒÎS√fi Á˘ÁΛÀÌ, Ωı‘’fl «Îfl flV÷Î, ÁıÀı·Î≥À fl˘Õ, ±‹ÿΉÎÿ. ‹˘⁄Î≥·— 98981 94542 ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

Ï’I≤¿Ú’Î

Regd. 16432

F›˘Ï÷Ê ‰ÎV÷ÂÎjÎfiÎ ÏfiWHÎÎ÷ ‘‹ı˝LƒgÁË {ηΠ±˘‹ ÁÎ√fl F›˘Ï÷Ê Á«˘À ¤Ï‰W› ±fiı ‹Î√˝ÿ½fi - ±‹Îflı I›Î_◊Ì ÏfiflΠfiËŸ ◊Ή ±ı … ‹ÎflÌ ÏÁÏ©

World Famous in USA - UK

à Â_ ÷‹Îfl˘ ’˛ı‹Ì ÷‹fiı Ignor ¿flı ±fiı ÷‹ÎflÌ Fillings Á‹…÷Î fi◊Ì?

ËΩfl˘ ·˘¿˘fiÎ ∞‰fi ’_◊‹Î_ ¬Â̱˘ ·Î‰fiÎfl, à Â_ ÷‹fiı ÿÌ¿flÌ/ÿÌ¿flÎfiÎ ·BÔfi ωÊı g«÷Î ◊Λ »ı? fi ¿Ëı‰Î› fi ÂËı‰Î› ±ı‰Ì ¬Îfi√Ì Á‹V›Î±˘fi_ à Â_ ÷‹ÎflÎ CÎfl‹Î_ ±ÂÎ_Ï÷, ’ˆÁÎ À¿÷Î fi◊Ì? à Â_ ÷‹ı O·ı¿ ‹ı∞¿, ‹ı·Ì‰V÷ ±fiı ¿Î‰÷flÎ◊Ì ’flıÂÎfi »˘? Œı‹ı·Ì ’˛˘O·ı‹, Ï⁄{fiıÁ ’˛˘O·ı‹, »\ÀλıÕÎ, ·BÔfi‹Î_ ω·_⁄, à Â_ ÷‹Îflı ‘_‘΋Î_ fi¿ÁÎfi ◊Λ »ı, ‘Îflı·_ ¿Î›˝ ◊÷_ fi◊Ì? B≤Ë @·ıÂ, Á_÷Îfi ’˛Î„MÔ÷, T›Áfi ‹„@÷, ω{΋Î_ ω·_⁄, √MÔ÷ à Â_ ÷‹ı Á˙÷fi/ÂhÎ◊Ì hÎÎÁÌ √›Î »˘? ⁄Ì‹ÎflÌ, ÁÎÁ-‰Ëfi˘ hÎÎÁ ¿ÎflHÎ ÁÏË÷ Ïfi¿Î· (‰Î÷ √MÔ÷) 101 % ¿Î‹fiÌ √ıflLÀÌ ‰‘ ΩHοÎflÌ ‹ÎÀı Œ˘fi ¶ÎflÎ 72 ¿·Î¿‹Î_ ‰ÂÌ¿flHÎ, ‹à «˘ÀfiÎ V’ı. Á_’¿Û ¿fl˘ ¿ÃÌfi◊Ì ¿ÃÌfi Á‹V›Îfi˘ A to Z Á‹Î‘Îfi

M: +91-9737691545

‘Îflı·Ì T›„@÷fi_ Ï‹·fi ’˛ı‹-÷ÒÀı·Î Á_⁄_‘ ΩıՉΠ±‹ÎflÔ_ ¿flı·_ ¿˘¥ ÷˘ÕÌ fiΠ¿ı, ‹ÎflÌ ’Ëı·Î ¿Î‹ ¿flÌ ⁄÷Ήı ÷˘ ‹˘Ó ‹ÎB›_ ≥fi΋ NRI ‹ÎÀı ω{Î ’˛Î„M÷, ωÿı›˘√ ±fiı ωÿı‹Î_ ¿˘¥’HÎ ’˛˘O·ı‹fi_ ÏfiflοflHÎ Œ˘fi◊Ì

±‹ÿΉÎÿfiÎ ±fi¤‰Ì, ¿Î‹wË ÿıÂfiÌ 108 ÏÁÏ© ’˛ÎMÔ÷ √œ ωzÎfiÎ ‹ËÎfi ΩHοÎfl www.omsagarastrologer.com

ÿflı¿ ‘‹˝fiÎ ·˘¿˘fi_ ¿Î‹ HO: SURAT-AHMEDABAD, INDIA

l©Î ±fiı ωf‰ÎÁ ˢ› ÷˘ Á_’¿Û ¿fl˘ ⁄Ì-22 ω ÀΉfl, ‰ÎÕ…, ±‹ÿΉÎÿ.

‹Ëοη ¤ˆfl‰ μ’ÎÁ¿. ÷‹ÎflÎ ∞‰fifiÌ ¿˘¥ ’HÎ …ÏÀ· Á‹V›Îfi˘ ’Î_« ¿·Î¿‹Î_ ±Î…ı … CÎıfl ⁄ıÃÎ ±ı¿ Œ˘fi ¶ÎflÎ Á‹Î‘Îfi. Email : ramlaljoshi21@yahoo.com

«‹I¿ÎflÌ Ï‰-¿Î·Ì¿Î „@÷ F›˘Ï÷Ê

Õ⁄· √˘SÕ ‹ıÕÎÏ·VÀ 101%

·Î¥Œ ÀÎ¥‹ √ıflLÀÌ

…^fiÎ ÷ÒÀı·Î Á_⁄_‘˘ ŒflÌ ΩıÕ‰Î, ¥E»Î‘ÎflÌ ‹Ë΋˘ÏËfiÌ ‰ÂÌ¿flHÎ, ‹ë˘À, ÂhÎfiÎÂ, ·‰ ’˛˘O·ı‹fiÎ V’ıU›ÎÏ·VÀ. Á˙÷fi hÎÎÁ, ŒÁΛı·Î fiÎHÎÎ_, ¥„E»÷ ·BÔfi. »\ÀλıÕÎ NRI ¤Î¥-⁄Ëıfi˘ ‹ÎÀı ¬ÎÁ ¿Î‹, ÷‹Îfl˘ ’Ï÷, ’˛ı‹Ì ¿ı Á_÷Îfi˘ ¿èÎ΋Î_ fiΠˢ›, ⁄‘Ì …B›Î±ı◊Ì ÏfiflΠ◊›ı·Î ±«Ò¿ Á_’¿Û ¿fl˘. ÏÂ’·Ì ≥·‹ O·ı¿ ‹ı∞¿fiÎ ΩHοÎfl ·-‹˘Àı·-VÀ˘fl-fi˘¿flÌ-‘_‘Î-CÎfl‹Î_ ¿flı· ¿Î‚Î +91-9687443005 ˢÀı Ωÿ, ‹ı·Ì ‰V÷fi˘ Ïfi¿Î· ‰Î÷ ¬Îfi√Ì flËıÂı. ËıM’Ì Ë˘‹, ±ı’ÎÀÛ‹ıLÀ, ÂÎjÎÌfi√fl, fiÎflHÎ’flÎ, +91-9925605195 27/139, ±‹ÿΉÎÿ. www.ramlaljoshiastrology.com

Â_ ÷‹ÎflÌ ¿<_Õ·Ì‹Î_ à ¿Î·Á’˝›˘√, lÎÏ’÷ÿ˘Ê, Ï’I≤ÿ˘Ê, ¿ı‹Lƒ‹›˘√, ÿÎfl̃›˘√ »ı. à Á_÷Îfi◊Ì ÿ—¬Ì »˘, ÁÎw ¤HÎ÷Î fi◊Ì, ·BÔfi ◊÷Î fi◊Ì. à fi˘¿flÌ Á‚_√ flËı÷Ì fi◊Ì ±fiı ‹Ëıfi÷fiÎ ’˛‹ÎH΋Î_ ’ˆÁÎ ‹‚÷Î fi◊Ì. à ‘_‘˘ ÁÎfl˘ «Î·÷˘ fi◊Ì, fi¿ÁÎfiÌ ◊Λ »ı, ÿı‰_ ◊Λ »ı. à ‰Ì{Î ¿Î›‹Ì ◊Âı, fiÏË ◊Λ, Áfl¿ÎflÌ ¿Î›ÿο̛ ÷¿·ÌŒ ◊Λ »ı. ±Î ⁄‘Ì Á‹V›ÎfiÎ_ Ïfi‰ÎflHÎ ‹ÎÀı ±ı¿ Œ˘fi - ±ı¿ ‹·Î¿Î÷◊Ì ⁄‘Ì Á‹V›Î ÿÒfl ◊Âı.

www.ZALASASTROVASTU.com

dpzala13@gmail.com India

+91 98256 11242

7, ‹Ëı ±ı’ÎÀÛ‹ıLÀ, 132 eÀ flŸ√ fl˘Õ, ÏËQ‹÷·Î· ’οÛ, ±‹ÿΉÎÿ-15.

To, Advertise in GUJARAT TIMES Cal: 212 - 675 - 7515. Fax: 212 - 675 - 7624 Email: gujtimesusa@gmail.com To, read GUJRAT TIMES online, Visit www.gujarattimesusa.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

Œı⁄˛±ÎflÌ 24, 2017 à February 24, 2017

ωω‘Î

15

à ’˛dS· ¤Îfl÷Ì›

¿ı

Lƒ Áfl¿Îfl ÿflı¿ fiÎHÎο̛ ‰Ê˝ ‹ÎÀı ’˛‰ÎÁ‘΋˘fiΠω¿ÎÁ ‹ÎÀı ·Î¬˘ wÏ’›Î ŒÎ‚‰ı »ı, ’HÎ flÎF› Áfl¿Îfl˘ ÷flŒ◊Ì ÷ıfiÌ ‘flÎfl μ’ıZÎÎ ◊Λ »ı. ωÿıÂÌ ’˛‰ÎÁ̱˘fiı ±Î¿Ê˝‰Îfi_ …ıÀ·_ ¿ıLƒ Áfl¿Îfl ‹ÎÀı ‹Ëk‰fi_ »ı ±ıÀ·_ ÿıÂfiÎ ±L› ¤Î√˘‹Î_◊Ì ’˛‰ÎÁ̱˘fiı ±Î¿Ê˝‰Îfi_ ’HÎ ‹ËI‰fi_ »ı. √…flÎ÷ Áfl¿Îfl ±Î‹Î_◊Ì ⁄οÎ÷ fi◊Ì. ’˛‰ÎÁ̱˘ ¿ı ÁËı·ÎHÎ̱˘fiÌ Áω‘α˘ ÷flŒ, ’˛‰ÎÁfi V◊‚˘fiÌ Ω‚‰HÎÌ ÷flŒ ¿ı fi‰Î_ ’˛‰ÎÁfi V◊‚˘fiÌ Ω‚‰HÎÌ ÷flŒ ¿ı fi‰Î_ ’˛‰ÎÁfi‘΋˘ ω¿ÁΉ‰Î ÷flŒ K›Îfi ±’Î÷_ fi◊Ì. ¿ıÀ·Î_¿ flÎF›˘±ı ±Î‰Î_ ’˛‰ÎÁfi V◊‚˘fiÌ ¬Ò⁄ ‹Î‰…÷ ¿flÌ »ı. ±Î’b_ √…flÎ÷ flÎF› ±Î ⁄Î⁄÷‹Î_ ’»Î÷ »ı. ±ı‹ ¿Ëı‰_ ›˘B› ·ı¬ÎÂı. √…flÎ÷fiÎ_ ‹˘ÀÎ ¤Î√fiÎ_ ’˛‰ÎÁfi‘΋˘ ±‘¿«flÎ_ ω¿V›Î_ »ı. ¬ıÕÎ Ï…S·Î‹Î_ ±Î‰ı·Î_ ⁄ı V◊‚˘ ±Ï÷› fl‹HÎÌ› »ı, ±Î√‰_ ’˛Î¿ÚÏ÷¿ Á˙Óÿ›˝ »ı, ÁËı·ÎHÎ̱˘fiı ±Î¿Êa ¿ı ÷ı‰Ì Z΋÷Î ‘flÎ‰Ì Â¿ı ÷ı‹ »ı. ÷ı‹ »÷Î_ √…flÎ÷ Áfl¿Îfl ±Î ⁄ı V◊‚˘fiÌ ‘flÎfl μ’ıZÎÎ ¿flÌ flËÌ »ı. ±ı¿ »ı, ¿’Õ‰_…◊Ì fi∞¿ ±Î‰ı·_ μI¿oÃıf‰fl ‹ËÎÿı‰, ¿ıÿÎflıf‰fl ‹ËÎÿı‰, ⁄Ì…\_ »ı Õο˘fl◊Ì ÃÎÁflÎ …÷Î_ ±Î‰÷_ √‚÷ıf‰fl ‹ËÎÿı‰. ±ı¿fiı ‰Îhο fiÿÌfi_ fl‹HÎÌ› V‰w’ ÁÎ_’Õu_ »ı, F›Îflı ⁄Ì…\_ V◊‚ ‹ËÌÁÎ√flfiÎ Ï¿fiÎflı ±Î‰ı·_ »ı. Áfl¿Îfl ’ÎÁı Ωı º„WÀ‰Îfi ±Ï‘¿Îfḻ˘ ˢ› ÷˘ ±Î ⁄ı V◊‚˘ Á_ÿfl ’˛Î¿ÚÏ÷¿, ‘ÎÏ‹˝¿ V◊‚˘ ÷flÌ¿ı ω¿ÁÎ‰Ì Â¿Î› ÷ı‰Ì Z΋÷Î ‘flΉı »ı. Â΂΋ËÎÂ΂ÎfiÎ_ »˘¿flÎ-»˘¿fḻ˘ ±ËŸ Ï’¿Ïfi¿ ’fl ±Î‰ı »ı. CÎHÎÌ ‰Îfl ±Á΋ÎÏ…¿ ÷k‰˘fiÎ ËÎ◊ı »ıÕ÷Ìfi˘ ¤˘√ ’HÎ ⁄fiı »ı. ±Î‰Î fiˆÁÏ√˝¿ Á˙Óÿ›˝ ‘flΉ÷Î_ V◊‚˘ ’fl ÿÎw, …\√ÎflfiÎ ±~Î «Î·ı »ı. ’ÒΩfḻ˘ ·Î«Îfl ⁄fiÌ ¿Â_ ⁄˘·Ì ¿÷Î fi◊Ì. ±ËŸ ’˘·ÌÁ÷_hÎ …ı‰_ ¿_¥ … fi◊Ì,

√‚÷ıf‰fl ‹_Ïÿflfi˘ ∞H΢˝¶Îfl fiÏË ◊Λ ÷˘ μk΋ V◊Î’I›fi˘ fiΠ◊¥ …Âı flÎF› Áfl¿Îfl ¿ı ¿ıLƒ Áfl¿Îflfi˘ ’flÎ÷k‰ ω¤Î√ ±Î ⁄_fiı ¿ıLƒ˘ ’˛Ï÷ μÿÎÁÌfi »ı. √‚÷ıf‰flfi_ ÁÒ›˝‹_ÏÿflÁ‹ Ï‰η› ÏÂS’¿·ÎfiÌ º„WÀ±ı μk΋ »ı. ±Î ‹_ÏÿflfiÎ ∞H΢˝¶Îfl ‹ÎÀı ¿ÂÎ_ … ’√·Î_ ·ı‰Î›Î_ fi◊Ì. ‹_ÏÿflfiÎ μ’flfiÎ ¤Î√‹Î_ ·Ì· ⁄Î{Ì »ı. ’J◊fl˘ ÷ÒÀÌ flèÎÎ_ »ı. √¤˝¶Îfl‹Î_ ’Õı·Ì Ï÷flÎÕ Ïÿ‰Áı

Á˘‹fiÎ◊ ¿fl÷Î_ ’flÎb_ ±Î ‹_Ïÿfl √…flÎ÷fi_ ’˛ÏÁ© ›ÎhÎΑ΋ ω¿ÎÁ ‹Î√ı »ı. V◊Î’I›¿·ÎfiÌ º„WÀ±ı …÷fi ¿fl‰Î ›˘B› ±Î ‹_Ïÿfl‹Î_ ’Õı·Ì Ï÷flÎÕ˘ g«÷Î …L‹Î‰ı »ı. ‹_ÏÿflfiÎ CÎQ‹À‹Î_◊Ì ’J◊fl˘ ÷ÒÀÌ flèÎÎ »ı. ±Î ±‹ÒS› ‰ÎflÁÎfiÎ ±‰ÂıÊ˘fiı ÁΫ‰‰Î fiyfl ’√·Î_ ¤fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı ÷ı‰Ì ·˘¿‹Î√HÎÌ »ı. √…flÎ÷ À<flÌ{‹ı ±ËŸ ˢÀı·˘ ⁄Î_‘Ì ±Î¿Ê˝HÎ ∂¤_ ¿fl‰_ Ωı¥±ı. √‚÷ıf‰fl ±ı¿ ⁄ıfi‹Òfi ’˛‰ÎÁ‘΋ ÷flÌ¿ı ω¿ÏÁ÷ ◊Λ ÷˘ ËΩfl˘ ’˛‰ÎÁ̱˘ ±ËŸ ÂÏfi-flω‰ÎflfiÌ flΩ±˘fiÎ Ïÿ‰Á˘‹Î_ ’˘÷ÎfiÎ ’Ïfl‰Îfl ÁÎ◊ı ±Î‰Ì ±Îfi_ÿ◊Ì ‹˘…‹Ω◊Ì Á‹› ’ÁÎfl ¿flÌ Â¿ı. √‚÷ıf‰fl …‰Î ‹ÎÀı Õο˘fl◊Ì √HÎ÷flÌfiÌ … ⁄Á˘ ÿ˘Õı »ı. fiÏÕ›Îÿ±ÎHÎ_ÿ◊Ì ⁄Á˘ μ’ÎՉ΋Î_ ±Î‰ı ÷˘ ’˛‰ÎÁ̱˘ ·Î¤ ·¥ ¿ı. ⁄Ì…\_ V◊‚ ’HÎ Á_ÿfl ’˛‰ÎÁfi‘΋ ÷flÌ¿ı ω¿Áı ÷ı‰_ fl‹HÎÌ› »ı. μI¿oÃıf‰fl ‹ËÎÿı‰fi_ ’ωhÎ V◊‚ √…flÎ÷ flÎF›fiÎ ¬ıÕÎ Ï…S·ÎfiÎ ¿’Õ‰_…◊Ì 18 ‹Î¥· ÿÒfl ±Î‰ı·_ »ı. ±Î ‹ËÎÿı‰ ‹_ÏÿflfiÌ ⁄Î…\‹Î_ ·√¤√ 90 «˘flÁ ‹Î¥· ωV÷Îfl »ı. ±Î μ’‰fifiÌ Á_ÿfl÷Î fiÿÌ, ¿˘÷fl˘ ±fiı ¤ı¬Õ˘fiı ·Ì‘ı ¬Ò⁄ … fl‹HÎÌ› ¤ÎÁı »ı. √˛Î‹ÌHÎ ·˘¿˘ ±Î V◊‚fiı ¨ÀÏ՛Π‹ËÎÿı‰ ÷flÌ¿ı ±˘‚¬ı »ı. ±Î ‹ËÎÿı‰ ‹_Ïÿfl◊Ì ◊˘Õı ÿÒfl ’Ò‰˝ ÏÿÂ΋Î_ ¿ıÿÎflıf‰fl ‹ËÎÿı‰fi_ ’ωhÎ V◊‚ »ı. ±Î ’HÎ ‰ıhΉ÷Ì ¿ı ‰Îhο fiÿÌfiÎ Ï¿fiÎflı ±Î‰ı·_ ÏfiÁ√˝flQ› V◊‚ »ı. CÎHÎÎ ·Î_⁄Î Á‹›◊Ì {flHÎÎ_±˘ ω‹_Ïÿfl‹Î_ flËı·Î ωϷ_√ ±Î…\⁄Î…\◊Ì ’ÁÎfl ◊Λ »ı. ±ËŸ ωflÎÏhÎ, lΉHÎ ‹ÎÁ, …L‹ÎWÀ‹Ì±ı ‹ı‚Î ¤flΛ »ı. ÿÒfl ÿÒfl◊Ì ›ÎhÎ΂±˘ ÿ½fi ‹ÎÀı

¿<ÿfl÷ı ¬˘⁄ı ¬˘⁄ı Á˙Óÿ›˝ ‰ı›* »ı ÷ı ›ÎhÎΑ΋ μI¿oÃıf‰fl ‹ÿÎËı‰

ÏÂS’-V◊Î’I›¿·ÎfiÌ º„WÀ±ı ⁄ıfi‹Òfi ω‹_Ïÿfl √‚÷ıf‰fl ›ÎhÎΑ΋ Õο˘fl◊Ì √˘‘flÎ ÷flŒ …÷Ì flı·‰ı·Î≥fi ’fl ÿÁ ‹Î¥· ÿÒfl ±_CÎÎÕÌ fi΋fi_ flı·‰ıVÀıÂfi ±Î‰ı »ı. I›Î_◊Ì ⁄ı ‹Î¥· ’οΠflV÷ı …÷Î_, ‹ËÌ, √‚÷Ì fiÿÌfiÎ Á_√‹ ’fl √‚ı÷ıf‰fl ‹ËÎÿı‰ ‹_Ïÿfl ±ÎÃÁ˘ ‰Ê˝ ¿fl÷Î_ ‰‘Îflı ’flÎb_, ÏÂS’-V◊Î’I›fiÌ º„WÀ±ı ¿·Î’ÒHν, ω‹_Ïÿfl ±Î‰ı·_ »ı. √‚÷Ì fiÿÌ‹Î_◊Ì ’Õ÷˘ fiÎfi¿Õ˘ …‚‘˘‘, ‹ËÌ fiÿÌfiΠωÂη ‰ËıH΋Î_ ’Õı·Î ¿Î‚ΤQ‹fl, …\ÿÎ …\ÿÎ ±Î¿ÎflfiÎ ¬Õ¿˘, ¨ÕÌ ¬ÌH΢, T≤Z΢fiÌ CÎÀÎ ÷ıfiÎ ’˛Î¿ÚÏ÷¿ Á˙Óÿ›˝‹Î_ ‰‘Îflı ¿flı »ı. ±Î ω‹_ÏÿflfiΠϬflfi˘ ¤Î√ ÷ÒÀı·˘ »ı. ÷ı‹ »÷Î_ ÷ıfi_ ÏÂS’V◊Î’I› Ωı‰Î …ı‰_ »ı. ‹ËΤÎfl÷fiÎ Á‹›‹Î_ ±ËŸ ¿<_÷·’fl fi΋ı fi√fl Ë÷_. ±ËŸ √η‰ ∑ÏÊfi˘ ±Îl‹ Ë÷˘. ‹Ëo‹ÿ ⁄ı√Õαı F›Îflı ±Îø‹HÎ ¿›˝_ I›Îflı ÷ı ¿ıÀ·Î¿ Ϭflfi˘ ¤Î√ ÷˘ÕÌ fi¬Î›˘ Ë÷˘. ±I›Îflı »ÒÀλ‰Î›Î ÷ÒÀı·Î ¤Î√˘ ±ËŸ÷ËŸ ‰ıflω¬ıfl ’ÕuÎ

»ı. ±Î…◊Ì70-80 ‰Ê˝ ’Ëı·Î_ ◊˘Õ<_ Á‹Îfl¿Î‹ ◊›_ Ë÷_. ±ËŸ ÿ̉η˘ ’fl ¿Î‹ÂÎjÎfiÎ_ μk΋ ±ÎÁfi˘ ±_Ï¿÷ ◊›ı·Î_ »ı. ωflÎÏhÎ, ‰Á_÷’_«‹Ì, …L‹ÎWÀ‹Ì±ı ËΩfl˘ ›ÎhÎ΂ ωfiÎ_ ÿ½fiÎ◊ı˝ ∂‹ÀÌ ’Õı »ı. ΩHÎı ·˘¿‹ı‚˘ fi ¤flΛ˘ ˢ›! ±Î ’˛Î«Ìfi ÷Ì◊˝ ÃÎÁflÎ◊Ì ±Îà Ͽ·˘‹ÌÀfl ÿÒfl ±Î‰ı·_ »ı. ±ı¿ fiÎfiÌ fiÿÌ fiÌ·¿oÃfiı flÌ{‰‰Î fi÷˝¿ÌfiÌ ‹ÎŒ¿ √‚÷ıf‰fl ‹ËÎÿı‰fiÎ ’˛‰ı¶Îfl ±Î√‚◊Ì ’ÁÎfl ◊Λ »ı. ±ËŸ Á÷÷ ’ÎHÎÌ ‰èÎÎ ¿flı »ı, ÷ı◊Ì √‚÷Ì fi΋ ’Õu_ »ı. √‚÷ıf‰flfiÎ ’ΛÎfi˘ ¤Î√ «˘flÁ »ı. ±ËŸfi_ V◊Î’I› Á˙flÎWÀˇfiÎ_ ‹_Ïÿfl˘fiı ‹‚÷_ ±Î‰ı »ı. «˙·@›fiÎ_ ‹_Ïÿfl˘ …ı‰_ »ı. ±ËŸ◊Ì ±ı¿ ‹Î¥· ÿÒfl Áflfi΂ √΋ »ı. I›Î_ ’˛Î«Ìfi «_ƒËÎÁ fi√flÌfiÎ ±‰ÂıÊ˘ ˢ‰Îfi_ ‹fiΛ »ı. ‹_Ïÿfl ±Î√‚ ‘‹˝Â΂Π»ı. ›ÎhÎ΂±˘fiı flËı‰Î, …‹‰Î, ÁÒ‰ÎfiÌ Á√‰Õ ±ËŸ ‹‚Ì flËı »ı. ±‹ÿΉÎÿ◊Ì √‚÷ıf‰fl 107 Ï¿·˘‹ÌÀfl ÿÒfl »ı.

¬ıÕÎ Ï…S·ÎfiÎ ¿’Õ‰_… √΋◊Ì Œ@÷ 18 Ï¿·˘‹ÌÀfl ÿÒfl ±Î‰ı·_ μI¿oÃıf‰fl ‹ËÎÿı‰ ‹_Ïÿfl ±ı¿ ±Ï÷ fl‹HÎÌ› V◊Îfi »ı. ¿Ëı‰Î› »ı ¿ı, ËΩfl˘ ‰Ê˝ ’Ëı·Î_ ±Î …_√·‹Î_ Ω⁄η ∑ÏÊfi˘ ±Îl‹ Ë÷˘ ±fiı ±Î ∑Ïʱı ÷’fiÎ ’˛¤Î‰◊Ì μI¿oÃÎ’Ò‰˝¿ ¤√‰Îfi Â_¿flfiı ’˛√À ¿›Î˝ ÷ı◊Ì ±Î V◊‚fi_ μI¿oÃıf‰fl ‹ËÎÿı‰ fi΋ ’Õu_. √΋ÕÎ_fiÎ ·˘¿˘ ±Î V◊‚fiı ¨ÀÏ՛Π‹ËÎÿı‰fiÎ fi΋◊Ì ±˘‚¬ı »ı. ±Î ÷Ì◊˝‘΋‹Î_ ±Ï‰fl÷ ¤@÷˘fiÌ ¤ÌÕ «Î· flËı »ı ±ËŸ ωfiÌ ‹ÒÏ÷˝ ¿ı Ï·_√fiÌ ’˛Ï÷WÃÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì fiˢ÷Ì, ’fl_÷ ±Î’˘±Î’ V‰›_¤Ò ±Î ’ωhÎ ¤ÒÏ‹ ’fl g·√fiÌ μI’ÏkÎ ◊¥ Ë÷Ì. ±Î ‹_Ïÿfl ’˛◊‹ º„WÀ±ı ¤T›, ωÂ΂ ±fiı ±Î¿Ê˝¿ ¤ÎÁı »ı. √¤˝ ‹_ÏÿflfiÌ ¨«Î¥ ·√¤√ 80-85 eÀ …ıÀ·Ì »ı.

Ϭfl V÷Ò’˘ Ωı÷Î_ ‹_ÏÿflfiÌ fl«fiÎ ’fl ⁄˙©¿Î·Ìfi ω«ÎfllıHÎÌ Ë˘› ÷ı‰_ …HÎΛ »ı. ‹_ÏÿflfiÎ Á¤Î‹_Õ’‹Î_ ⁄˙© ’˛Ï÷‹Î±˘ »ı. ‹_Ïÿflfi_ Ïfi‹Î˝HÎ «œ÷Î ø‹fiΠϬfl V÷Ò’˘◊Ì ¿flΛ_ »ı. μ’√¤˝ ±fiı fiÿÌ‹_Õ’fiı √˘‚ ωÂ΂ √_⁄… »ı. ±Î ‹_Ïÿfl @›Îflı ¿˘HÎı ⁄Î_K›_ ÷ıfiÌ ‹ÎÏË÷Ì ‹‚÷Ì fi◊Ì. fiÿÌfiÌ ‰E«ı ±ı¿ fiÎfi_ ‹_Ïÿfl »ı, ÷ıfiı ‰CÎÎ ÿı‰Õ<_√flÌ ¿Ëı »ı. μI¿oÃıf‰fl ‹ËÎÿı‰◊Ì ÁÎÕÎ «Îfl Ï¿·˘‹ÌÀfl ÿÒfl ‰Îhο fiÿÌfiÎ Ï¿fiÎflı ⁄Ì…\_ ±ı¿ Á_ÿfl V◊‚ ¿ıÿÎflıf‰fl ‘΋ ±Î‰ı·_ »ı. ±ËŸ μI¿oÃıf‰fl ‹ËÎÿı‰ …ı‰Ì ›ÎhÎ΂±˘fiÌ «Ë·’Ë· fi◊Ì, ’HÎ ’˛¿ÚÏ÷ »ı. ±ı¿Î_÷ »ı, flËı‰ÎfiÌ ‘‹˝Â΂α˘»ı. ¿·¿· ÏfifiÎÿ ¿fl÷Î_ {flHÎÎ_ »ı. ±Î V◊‚ ’HÎ Á_ÿfl ’˛‰ÎÁ‘΋ ÷flÌ¿ı ω¿Áı ÷ı‰Ì Z΋÷Î ‘flΉı »ı.

Ïÿ‰Áı ‹˘ÀÌ ◊÷Ì Ω› »ı. Ωı ±Î‹ ±ÎfiÌ μ’ıZÎÎ ◊Âı ÷˘ ¬ıÕÎ Ï…S·Îfi˘ ’˛Î«Ìfi ±‰ÂıÊ fiWÀ ◊¥ …Âı. ±Îfiı Ω‚‰‰ÎfiÌ Œfl… ±Î’HÎÌ ⁄‘ÎfiÌ »ı. √…flÎ÷ Áfl¿Îflı ±Îfiı μk΋ ’˛‰ÎÁfi‘΋ ÷flÌ¿ı ω¿ÁΉ‰_ Ωı¥±ı. ±ËŸ ›ÎhÎ΂±˘, ÁËı·ÎHÎ̱˘ ±Î‰ı »ı, ’HÎ flËı‰Î ‹ÎÀı w‹ fi◊Ì. ‰‚Ì ±Î ωV÷ÎflfiÎ ·˘¿˘ ±_CÎÎÕÌ √΋ı √‚÷Ì fiÿÌ‹Î_ «Î‹ÕÎ_ ‘±ı »ı ±fiı ±ı ’ÎHÎÌ ±Î ωV÷ÎflfiÎ ·˘¿˘ ’̱ı »ı. ±ËŸ Á_ÿfl ⁄√Ì«Îfi_ Ïfi‹Î˝HÎ ¿fl‰_ Ωı¥±ı, ±ËŸ …‰Îfi˘ flV÷˘ ¬flÎ⁄ »ı, ÷ıfiı fi‰˘ ¿fl‰˘ Ωı¥±ı.

±Î‰ı »ı. ±ËÌ ’HÎ Â΂Î-‹ËÎÂ΂α˘fiΠωzÎ◊a±˘ Ï’¿Ïfi¿ ‹ÎÀı ±Î‰ı »ı. ±Î V◊‚ı ’HÎ √…flÎ÷ Áfl¿Îflı ÁflÁ ⁄Î√⁄√Ì«Î ÷◊Î ⁄΂¿˘ fl‹Ì ¿ı ÷ı‰Î_ ÁΑfi˘ ‰ÁΉ‰Î_ Ωı¥±ı. Á_ÿfl ⁄Î√ ÷◊Î ±ı¿Îÿ ÁÎflÌ Ë˘Àı·fi_ ±Î›˘…fi ¿fl‰_ Ωı¥±ı. á (±Î¤ÎflÁ˙…L›— √…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ fiÏÕ›Îÿ) ’˛Ï÷¤Î‰— yourgujarattimes@gmail.com

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

16

‹fi˘fl_…fi

February 24, 2017 à Œı⁄˛±ÎflÌ 24, 2017

á flÎÏ‘¿Î ϤflÎHÎÌ flı¿Àfl ±‹fl ¿˙Ï¿ ¿Ëı »ı ¿ı ¤Îfl÷‹Î_ ¢À˝ ÏŒS‹˘fiÎ Ïfi‹Î˝÷α˘ ‹ÎÀı Ëη‹Î_ ±ÎÂÎV’ÿ Á‹› »ı. ±Î ‰Ê˝fiÎ ⁄Ï·˝fiı·‹Î_ ¿˘Q’ÌÀÌÂfi Áı¿Âfi‹Î_ ±‹fl ¿˙Ï¿fi˘ “±⁄Δ ±ı¿‹ÎhÎ ¤Îfl÷Ì› ’˛˘…ı@À ÷flÌ¿ı ‹_…^fl ◊›˘ Ë÷˘. …‹˝fiÌfiÎ ⁄Ï·˝fi‹Î_ fi‰◊Ì ±˘√HÎÌÁ‹Ì Œı⁄˛±ÎflÌ ÿflÏ‹›Îfi ›˘Ω›ı·Î Œı„VÀ‰·‹Î_ ¿˙Ï¿ı ≥‹ı≥· ≥LÀflT›‹Î_ ±Î≥±ı±ıfi±ıÁfiı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı Ωı¿ı ‹fiıı ·Î√ı »ı ¿ı “Œı„VÀ‰· ÏŒSQÁ” ⁄fiΉ‰Î ‹ÎÀı ±‹ı CÎHÎÌ ‹Ëıfi÷ ¿fḻı »Ì±ı, ’fl_÷ Ωı ÷‹ı ‹fiı ¿Ëı÷Πˢ ÷˘ “Œı„VÀ‰· …ı‰Ì ÏŒS‹˘” …ı‰Ì ¿˘≥ fi◊Ì. ÷ı‹HÎı …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı »ıS·Î ¿ıÀ·Î¿ ‰Ê˘˝◊Ì, ±fiı¿ ¤Îfl÷Ì› ÏŒS‹˘±ı ⁄Ï·˝fi ÏŒS‹ ‹Ë˘IÁ‰‹Î_ V◊Îfi ‹ı‚‰Ì ÏÁÏ© ËÎ_Á· ¿flÌ »ı, ±fiı ÷ı ÁÎflÌ ÏfiÂÎfiÌ »ı. ÷ı‹»÷Î_, ‹fiı ·Î√ı »ı ¿ı “Œı„VÀ‰· ÏŒSQÁ” ⁄fiΉ‰Î ‹ÎÀı ±‹ı CÎHÎÌ ‹Ëıfi÷ ¿fḻı »Ì±ı, ’fl_÷ Ωı ÷‹ı ‹fiı ¿Ëı÷Πˢ ÷˘ “Œı„VÀ‰· …ı‰Ì ÏŒS‹˘” …ı‰Ì ¿˘≥ fi◊Ì. ±‹fl ¿˙Ï¿ ¿Ëı »ı ¿ı ±Î ÏŒS‹˘ ’˛‹ÎÏHο÷Î ÁÎ◊ı ⁄fiΉ‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì ˢ› »ı ±fiı ÷ı ’˘÷ÎfiÎ ÿ½¿˘ ¢‘Ì ·ı »ı, I›Îfl ’»Ì ±ı‰˘ÕÛÁ ±fiı ‰ÎˉÎË-«ÎËfiÎ ’HÎ ‹ı‚‰ı »ı. ±ı ‹ËI‰fiÌ ⁄Î⁄÷ »ı ¿ı ÷‹Î‹ ÏŒS‹˘ ÿı‹Î_ ⁄fiı·Ì »ı, ’fl_÷ ¢ÀÛ ÏŒS‹fiı ⁄Ï·˝fi ÏŒS‹ ‹Ë˘IÁ‰‹Î_ V◊Îfi ‹Y›_ »ı. “±⁄Δ ±fiÎ◊ ⁄΂¿ÌfiÌ ‰Î÷ν »ı …ı ¿Ëı »ı ¿ı ÷ıfiÎ ÿÎÿÎ ŒıŒÁÎfiÎ ¿ıLÁfl Á΋ı {{Ò‹Ì flèÎÎ »ı.. ±wHÎΫ· ’˛ÿıÂfiÎ ¿<ÿfl÷Ì ‰Î÷ΉflH΋Î_ ±Î ÏŒS‹fi_ ÂÒÀŸ√ ◊›_ »ı, …ıfiÌ V’‘ν ⁄Ï·˝fi ≥LÀflfiıÂfi· ÏŒS‹ Œı„VÀ‰·fiÎ “…fiflıÂfi ¿ıM·Á Áı√‹ıLÀ”‹Î_ ◊Âı, …ı ω¤Î√ ⁄΂¿˘ ±fiı ›‰Îfi˘fiÌ ÏŒS‹˘ ‹ÎÀı »ı. xÿ›V’Âa ¿◊Πˢ‰Î »÷Î_ ÷‹ı ÷ıfiı ÂÎ ‹ÎÀı ŒÌ«fl ÏŒS‹ fiËŸ, ’HΠ¢ÀÛ ÏŒS‹ ⁄fiΉ‰Îfi_ ’Á_ÿ ¿›* ÷ıfiÎ …‰Î⁄‹Î_ ±‹fl ¿˙Ï¿ ¿Ëı »ı ¿ı, ‹fiı ·Î√ı

ÏÕ

ÀÒ_¿Ì ÏŒS‹˘fiÎ Ïfi‹Î˝÷α˘ ‹ÎÀı ±ÎÂÎV’ÿ ±‰Áfl— ±‹fl ¿˙Ï¿

»ı ¿ı ±ı ¤Ò· Ë÷Ì. ‹ÎflÌ ‰Î÷ν À>_¿Ì Ë÷Ì ±fiı ±Áfl¿Îfl¿ flÌ÷ı ¿Ëı‰ÎfiÌ …wÏfl›Î÷ Ë÷Ì. ±ı¿ ÷⁄yı, Ë_ ÷ıfiı ÏŒ«fl‹Î_ ’Ïfl‰Ï÷˝÷ ¿fl‰Î ‹Î√÷˘ Ë÷˘, ’fl_÷ ¤√‰Îfifi˘ ±Î¤Îfl ‹Îfi‰˘ Ωı≥±ı, ¿ÎflHÎ ¿ı Ωı ±ı‹ ¿flΛ_ ˢ÷ ÷˘ ÏŒS‹ı ÷ıfi_ ËÎÿ˝ √‹Î‰Ì ÿÌ‘_ ˢ÷. ÷ı ‹Îfiı »ı ¿ı ÏŒ«fl ÏŒS‹˘ ‹˘ÀÎ ⁄…ıÀ ÁÎ◊ı ±Î‰÷Ì Ë˘› »ı, …ıfi_ ‹˘À<_ ⁄…ıÀ ˢ› »ı, ’fl_÷ ¢ÀÛ ÏŒS‹˘ ‹ÎÀı ÷‹Îflı N¿÷ ÷‹ÎflÎ Ï‹h΢, ÷‹ÎflÎ ÁÎ◊ÌÿÎfl˘, ÷‹ÎflÎ ÏÁÏfi›fl˘, ÷‹ÎflÎ ’Ïfl‰Îfl, ±fiı ÷‹ÎflÎ ’◊ÿ½¿˘fiÌ ‹ÿÿ ·ı‰ÎfiÌ …wfl flËı »ı. ±‹fl ¿˙Ï¿ı ¢ÀÛ ÏŒS‹ ·¬Ì »ı …ıfi_ ’˛˘Õ¿Âfi flÎ… ¿<‹Îfl √MÔ÷Î ±fiı Ï‹÷· ÿÌÏZÎ÷ ±fiı ¿˘-

’˛˘Õ¿Âfi ±˘fiÌfl ±fiı ±ıÏ·Áfi ‰ı·Ì ¶ÎflÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ »ı. ¿˙Ï¿ «ÌŒ ±ÎÏÁVÀLÀ ÏÕflı¿Àfl ÷flÌ¿ı ≥flÎfiÌ ÏŒS‹Á…˝¿ ‹ÎÏ…¿ ‹ÎÏ…ÿÌfiÎ ’˛˘…ı@À‹Î_ ¿Î‹ ¿flÌ flèÎÎ »ı …ıfi_ ÂÏÀo√ ‹_⁄≥‹Î_ ◊≥ flèÎ_ »ı.

Ë_ ÁÎfl˘ l˘÷Î »\_ ±fiı ‹ÎflÌ ‹Î÷Î Ëo‹ıÂÎ …ı ¿Ëı÷Ì ÷ı ‹ÎflÎ xÿ›fiı V’Âa …÷_. “±⁄Δ ±ı‰Ì ‰Î÷ν »ı …ı ‹ÎflÌ ‹Î÷αı ‹fiı Á_¤‚Î‰Ì Ë÷Ì. ±Î VÀ˘flÌ ‹ıÓ ‹ÎflÎ Ï‹h΢fiı …HÎÎ‰Ì Ë÷Ì. ÷ı±˘ ’HÎ ’˛¤Îω÷ ◊›Î Ë÷Î ±fiı fiyÌ ¿›* ¿ı ±Î ‰Î÷νfiÌ ΩHÎ Á‹√˛ ÿÏfi›Îfiı

“±⁄ΔfiÎ Ïfi‹Î˝HÎfi˘ ω«Îfl ¿›Îflı ±fiı ¿ı‰Ì flÌ÷ı ±ÎT›˘? ÷ıfiÎ …‰Î⁄‹Î_ ±‹fl ¿˙Ï¿ ¿Ëı »ı ¿ı ‹ıÓ ‹ÎflÔ_ ⁄΂’HÎ ±wHÎΫ· ’˛ÿı‹Î_ ω÷ÎT›_ »ı, …ı flÎ…› ’˘÷ÎfiÎ Á˙Óÿ›˝ ‹ÎÀı A›Î÷fi΋ »ı. Ë_ ±wHÎΫ· ’˛ÿı‹Î_◊Ì ⁄ËÎfl √›˘ I›Îflı ’HÎ ‹ÎflÎ ‹Î÷Î ‹fiı ±wHÎΫ·fiÌ flÁ’˛ÿ ‰Î÷ν±˘ ¿Ëı÷Î Ë÷Î.

¿fl‰Ì Ωı≥±ı. ±Î flÌ÷ı “±⁄Δ ÏŒS‹fi_ Ïfi‹Î˝HÎ ◊›_. ±‹fl ¿˙Ï¿fi_ Á’fi_ ÁοÎfl ◊≥ flèÎ_ »ı …›Îflı ÏÕflı¿Àfl ÷flÌ¿ıfiÌ ÷ı‹fiÌ ’˛◊‹ ÏŒS‹ “±⁄Δ 11‹Ì Œı⁄˛±Îfḻı ⁄Ï·˝fi ÏŒS‹ ‹Ë˘IÁ‰‹Î_ ÿÂν‰‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ÷ı ◊˛Ì·fl ÏŒ«fl ÏŒS‹‹Î_ ¿Î‹ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ±ÎÂÎV’ÿ »ı. - ±Î≥±ı±ıfi±ıÁ

¿›Îflı› ¿S’fiÎ ’HÎ ¿flÌ fiˢ÷Ì ¿ı ‹ÎflÌ VÀ˘flÌ ±˘V¿Îfl‹Î_ fi˘Ï‹fiıÀ ◊Âı— ÁÎfl Ï⁄˛›·a á ±w_‘÷Ì ⁄ıfifl∞

¤Î

fl÷Ì›-±‹ıÏfl¿fi μz˘√’Ï÷ ÁÎflÔ Ï⁄˛›·afiÌ xÿ›V’Âa ±fiı ‰ÎV÷ω¿ ∞‰fi√Î◊Î ÏŒS‹ “·Î›fi”fiÎ ¿ÎflHÎı Á‹√˛ ÿÏfi›Î‹Î_ A›Î÷fi΋ ⁄fiÌ √≥ »ı, …ıfiı ωω‘ ±˘V¿Îfl ±fiı ⁄ÎŒÀÎ fi˘Ï‹fiıÂfi ‹Y›Î »ı ÷ı‹… ±ı‰˘ÕÛ˚Á ’HÎ ’˛ÎMÔ÷ ◊›Î »ı. ÷ı ¿Ëı »ı ¿ı ‹fiı ¿›Îflı› ¿S’fiÎ ’HÎ fiˢ÷Ì ¿ı ‹ÎflÌ VÀ˘flÌ ±˘V¿Îfl‹Î_ fi˘Ï‹fiıÀ ◊Âı. ±Î ÏŒS‹fiÌ ÁŒ‚÷Î ±¿S’fiÌ› »ı. ÁÎflÔ±ı ±Î≥±ı±ıfi±ıÁfiı ‹_⁄≥‹Î_ …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ±Î ÏŒS‹fiı » ±˘V¿Îfl fi˘Ï‹fiıÂfi ‹ÎÀı ’Á_ÿ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı ÷ıfiÎ◊Ì Ë_ ¬Ò⁄ ¬ »\_. ‹ÎflÎ ‹ÎÀı, ±ı‰˘ÕÛ˚Á ∞÷‰Î ¿fl÷Î_ ’HÎ, ±Î ÏŒS‹fiÎ ¿ÎflHÎı ⁄΂¿˘ ±fiı ‰Î·Ì±˘ ¿ı …ı±˘ ±Î ’Ïfl„V◊Ï÷‹Î_◊Ì ’ÁÎfl ◊›ı·Î »ı ÷ı±˘ ±Î ÏŒS‹ ÏfiË΂ı ±fiı ∞‰fi‹Î_ μ÷Îflı. …ı ⁄΂¿˘ ‹˘ÀÎ ◊›Î »ı, ÷ı±˘ ¿›Î_◊Ì-¿›Î V◊‚ı◊Ì ±ÎT›Î »ı ÷ıfiÌ ÷ı‹fiı ¬⁄fl fi◊Ì, ÷ı‹fiÎ ‹Î÷ÎÏ’÷Î ¿˘HÎ »ı ÷ıfiÌ ¬⁄fl fi◊Ì, ÷ı‹fiı ’˛ıflHÎÎ ±Î’Ìfiı ’˛˘IÁÎÏË÷ ¿fl‰Î Ωı≥±ı. ‹K› ’˛ÿı‹Î_ …L‹ı·Î ÁÎflÔ ’˘÷ÎfiÎ √flÌ⁄ ’Ïfl‰Îfl‹Î_◊Ì »^ÀÎ ’ÕÌ √›Î Ë÷Î. ÷ıfiÎ √flÌ⁄ ’Ïfl‰Îfl‹Î_ ‹Î÷Î, ⁄ı ¤Î≥±˘, ±ı¿ ⁄Ëıfi Ë÷Ì, ÁÎflÔfiı ±˘VÀˇıÏ·›ÎfiÎ ÿo’÷̱ı ¿˘·¿÷ÎfiÎ ±fiÎ◊Îl‹‹Î_◊Ì ÿkο ·Ì‘˘ Ë÷˘. …›Îflı ÷ıfiÎ ±˘VÀˇıÏ·›fi ‹Î÷ÎÏ’÷αı ÿÏfi›Îfi˘ ÷‹Î‹ ’˛ı‹ ±fiı ÁÎflÔ_ ∞‰fi ±ÎM›_ Ë÷_, ÷ı ÿflÏ‹›Îfi ÷ı ’˘÷ÎfiÌ ‹Î÷ÎfiÌ Â˘‘‹Î_ Á÷÷ Œfl÷˘ Ë÷˘. ±_÷ı, √√· ±◊˝fiÌ ‹ÿÿ◊Ì ÷ı ’˘÷ÎfiÌ ‹Î÷Îfiı 25 ‰Ê˝ ’»Ì ¬_Չ΋Î_ ‹Y›˘ Ë÷˘. ‹fiı ·Î√ı »ı ¿ı ‹ÎflÎ ‰ÎV÷ω¿ ’Ïfl‰Îfl ÁÎ◊ı ‹Îfl˘ ’˛ı‹ ±fiı ·Î√HÎÌ ΩıÕΛı·Ì »ı. ÏŒS‹ “·Î›fi” ÁÎflÔ Ï⁄˛›·afiÌ ÁI›CÎÀfiÎ ’fl

±Î‘ÎÏfl÷ »ı, …ı √˛Î‹ÌHÎ ¤Îfl÷‹Î_ ¤Ò·◊Ì ¬˘ÀÌ Àˇıfi‹Î_ ⁄ıÁÌ Ω› »ı ±fiı ÷ı Œ@÷ ’Î_« … ‰Ê˝fiÌ ‰›ı ’˘÷ÎfiÎ ’Ïfl‰Îfl◊Ì ±·√ ◊≥ Ω› »ı.’˘÷ÎfiÎ ‹Î÷Î ¿ı Ï’÷Îfi_ fi΋ ÷ıfiı ¬⁄fl fi ˢ‰Î◊Ì ÷ıfiı ±fiÎ◊Îl‹‹Î_ ¬ÁıՉ΋Î_ ±Î‰ı »ı, ÷ıfiı ±˘VÀˇıÏ·›fi ’Ïfl‰Îfl ÿkο ·ı »ı ±fiı ÷ÎV‹ÎÏ‹›ÎfiÎ Á‘fi˝ ±Î≥·ıLÕ VÀıÀ‹Î_ flËı‰Î ‹ÎÀı ·≥ Ω› »ı. 20 ‰Ê˝ ’»Ì ÷ı ¤Îfl÷‹Î_ ’˘÷Îfi_ CÎfl ¢‘‰Î ‹ÎÀı √√· ±◊˝ ‹ı’fi˘ μ’›˘√ ¿flı »ı. …›Îflı “·Î›fi”fiÎ ÏÕflı¿Àfl √˛Î◊ ÕıωÁı ÁÎflÔ Ï⁄˛›·afi_ fiÎfi’HÎfi_ ’ÎhÎ ¤…‰÷Î ÁfiÌ ’‰Îflfiı ±˘ÏÕÂfi ‹ÎÀı ⁄˘·ÎT›˘ Ë÷˘ I›Îflı ÁÎflÔfiÌ ¤ÒÏ‹¿Î ‹ÎÀı ⁄ı ËΩfl »˘¿flα˘ ¢ÀÛÏ·VÀ ◊›Î Ë÷Î ÷ı‹Î_ ’‰Îflfi_ ’HÎ fi΋ Ë÷_. …›Îflı ’‰Îfl À˘’ 100‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘ I›Îflı ÷ı ÕıωÁfiı ‹Y›˘ Ë÷˘. I›Îflı ÕıωÁı ‘ ‰˘· VÀˇÌÀ …fi˝·fiı ±√Îμ …HÎÎT›_ Ë÷_ ¿ı ±Î ±ı ⁄΂¿ »ı …ı ‹ÎflÌ ÏŒS‹fiÌ VÀ˘flÌ ‹ÎÀı ⁄_‘⁄ıÁ÷˘ »ı. ‹fiı ±ı‹ ·Î√÷_ Ë÷_ ¿ı Ë_ ÷ıfiı ±√Îμ ‹Y›˘ »\_. ’‰Îfl‹Î_ ±Ï¤fi›fiÌ ¿<ÿfl÷Ì Â„@÷ flËı·Ì »ı …ıfiÎ◊Ì ÷ıfiÎ ±Ï¤fi›‹Î_ Ïfi¬Îfl ±Î‰ı »ı. ’‰Îfl ±ı¿·ÎËÎ◊ı ÏŒS‹fiÌ Âw±Î÷fiÎ ±ı¿ ¿·Î¿‹Î_ ÷‹fiı …¿ÕÌ flάı »ı. μS·ı¬fiÌ› »ı ¿ı ±Î ÏŒS‹‹Î_ ±ıÕSÀ ÁÎflÔfiÌ ¤ÒÏ‹¿Î ÿı‰ ’Àı· ±ÿÎ ¿flı »ı. “·Î›fi” ÏŒS‹ ¤Îfl÷‹Î_ 24‹Ì Œı⁄˛±Îfḻı Ïfl·Ì{ ◊Âı. - ±Î≥±ı±ıfi±ıÁ

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


Œı⁄˛±ÎflÌ 24, 2017 February 24, 2017

13

¤Îfl÷-≥LÀflfiıÂfi·

≥Áfl˘fi_ ±‰¿ÎÂÌ ÁÎËÁ— ±ı¿ÁÎ◊ı 104 μ’√˛Ë »˘ÕÌ ≥Ï÷ËÎÁ ÁF›˘˝

(ÕÎ⁄ı) ¤Îfl÷ı ⁄‘‰Îflı ±ı¿ÁÎ◊ı 104 μ’√˛Ë ·˘L« ¿flÌ ≥Ï÷ËÎÁ ÁF›˘˝ »ı. ≥„LÕ›fi V’ıÁ ÏflÁ«˝ ±˘√ı˝fiÎ≥{ıÂfi (≥Áfl˘)±ı ’̱ıÁ±ı·‰Ì fl˘¿ıÀ ¶ÎflÎ 104 μ’√˛Ë ·˘L« ¿flÌ ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ ÏÁÏ© ‹ı‚‰Ì »ı. (Œ˘À˘Á˙ˆ…L›— isro.gov.in) (‰E«ı) fl˘¿ıÀ ·˘„L«_√fiı ÏfiËÎ‚Ì flËı·Î fiÎ√Ïfl¿˘. ±ı¿ fiÎ√Ïfl¿ı Ï÷fl_√Î ÁÎ◊ı ±Î ÏÁÏ©fiı flÎWÀˇfi_ √˙fl‰ √HÎÎT›_ Ë÷_. (Œ˘À˘Á˙…L›— The Indian Express) (…‹HÎı) ÁŒ‚ ·˘„L«√ ’»Ì ¿ÎÀ˘˝ÁıÀ-2fiÎ ‹˘Õı· ÁÎ◊ı ≥Áfl˘fiÎ «ıfl‹ıfi Ï¿flHο<‹Îfl flΉ. (Œ˘À˘Á˙…L›— √ı|Ì ≥‹ı∞Á)

lÌËÏfl¿˘ÀΗ ¤Îfl÷ı ⁄‘‰Îflı ±ı¿ÁÎ◊ı 104 μ’√˛Ë ·˘L« ¿flÌ ≥Ï÷ËÎÁ ÁF›˘˝ »ı. ≥„LÕ›fi V’ıÁ ÏflÁ«˝ ±˘√ı˝fiÎ≥{ıÂfi (≥Áfl˘)±ı ’̱ıÁ±ı·‰Ì fl˘¿ıÀ ¶ÎflÎ 104 μ’√˛Ë ·˘L« ¿flÌ ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ ÏÁÏ© ‹ı‚‰Ì »ı. ±√Îμ◊Ì Ïfi‘νÏfl÷ Á‹› ‹…⁄ Á‰Îflı 9.28 ‰ÎB›ı ’̱ıÁ±ı·‰Ì-ÁÌ37fi_ ·˘„L«_√ lÌËÏfl¿˘ÀÎ◊Ì ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›_ Ë÷_. ±Î fl˘¿ıÀ‹Î_ ¤Îfl÷fiÎ hÎHÎ ±fiı ±‹ıÏfl¿Î ÁÏË÷ ωω‘ ÿı¢fiÎ 101 μ’√˛Ë˘ Ë÷Î. 505 Ï¿·˘‹ÌÀfl ¨«Ì ¤˛‹HοZÎ΋Î_ ±Î μ’√˛Ë˘ √˘Ã‰Î¥ √›Î Ë÷Î. Á‰Îflı ÿÁ ‰ÎB›ı ≥Áfl˘±ı ±Î ÏÁÏ©fiÌ ΩËıflÎ÷ ¿flÌ ÿÌ‘Ì Ë÷Ì. ˉı ≥Áfl˘fiÌ fi…fl Âø ±fiı ‹_√‚ √˛Ë ’fl ∂÷fl‰ÎfiÌ »ı. ≥Áfl˘±ı «ıLÔfi¥◊Ì Á˘ Ï¿·˘‹ÌÀfl ÿÒfl lÌËÏfl¿˘À΄V◊÷ Á÷Ì ‘‰fi V’ıÁ ÁıLÀfl◊Ì ’̱ıÁ±ı·‰ÌfiÌ ‹ÿÿ◊Ì ¤Îfl÷fiΠˉ΋Îfi Á_⁄_Ï‘÷ ¿ÎÀ˘˝ÁıÀ-2 ÏÁflÌ{fiÎ μ’√˛Ë ±fiı ±L› 103 μ’√˛Ë ·˘L« ¿›Î˝ Ë÷Î. fl˘¿ıÀ‹Î_ Á˙◊Ì ‹˘À˘ μ’√˛Ë ¿ÎÀ˘˝ÁıÀ

±‹ıÏfl¿ÎfiÎ 96 μ’√˛Ë ÁÏË÷ ÁÎ÷ ÿı¢fiÎ μ’√˛Ë ·˘L« ¤Îfl÷ μ’flÎ_÷ ±‹ıÏfl¿Î, ¿{άV÷Îfi, fiı‘fl·ıLÕ, „V‰À˚{·ı˝LÕ, ›±ı¥ ±fiı ≥{flΛ· ÁÏË÷fiÎ ÁÎ÷ ÿı¢fiÎ μ’√˛Ë ·˘L« ◊›Î Ë÷Î. ·˘L« ◊›ı·Î μ’√˛Ë˘‹Î_ ¤Îfl÷fi˘ ¿ÎÀ˘˝ÁıÀ-2, ≥Áfl˘fiÎ ⁄ı fiıfi˘-μ’√˛Ë ±Î≥±ıfi±ıÁ-1±ı ±fiı ±Î≥±ıfi±ıÁ-1⁄Ì, ±‹ıÏfl¿ÎfiÌ M·ÎfiıÀ ≥L¿˘’˘˝flıÂfifiÎ 88 μ’√˛Ë˘, ±‹ıÏfl¿ÎfiÌ ¿o’fiÌ V’Λfl B·˘⁄·fiÎ ±Îà μ’√˛Ë˘, ¿{άV÷ÎfifiÌ fiıÂfi· ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌfi˘ ±· ŒflÎ⁄Ì-1 μ’√˛Ë, ≥{flΛ·fiÌ ⁄ıfi √Ïfl›˘ ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌfi˘ μ’√˛Ë, ›±ı¥fi˘ fiÎ≥Œ-1 μ’√˛Ë, „V‰À˚{·ı˝LÕfi˘ ÁıMÁŒÎ‹˝ ¿o’fiÌfi˘ ÕÌÕ˘-2 μ’√˛Ë, fiı‘fl·ıLÕfiÎ ’ıÁ ¿˘LÁ˘ÏÀÛ›‹ μ’√˛Ëfi˘ Á‹Î‰ı ◊÷˘ Ë÷˘. ≥Áfl˘±ı ±Î ÁŒ‚÷Î ÁÎ◊ı ±I›Îfl Á‘Ì‹Î_ ωÿıÂfiÎ 179 ÁÏË÷ ¿<· 226 μ’√˛Ë ·˘L« ¿›Î˝ »ı. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi) Ë÷˘, …ıfi_ ‰…fi 714 Ï¿·˘ »ı. ·˘„L«_√fiÎ ◊˘ÕÎ flÏ›αı 2014‹Î_ ±ı¿ÁÎ◊ı 37 μ’√˛Ë ·˘L« ¿›Î˝ ¿·Î¿˘‹Î_ ÷˘ 77 μ’√˛Ë ¿Î‹ ¿fl÷Î ◊¥ √›Î Ë÷Î. Ë÷Î. ±‹ıÏfl¿Î±ı ’HÎ ±√Îμ ±ı¿ÁÎ◊ı 2013‹Î_ 29 ⁄‘Î μ’√˛Ë˘fi_ ¿<· ‰…fi 1378 Ï¿·˘ Ë÷_. μ’√˛Ë ·˘L« ¿›Î˝ Ë÷Î. Á˙◊Ì ‰‘Îflı μ’√˛Ë »˘Õ‰ÎfiÎ Ë÷Î, »÷Î_ ≥Áfl˘±ı ≥Áfl˘fiΠωiÎÎfiÌ ±fiı ±Î Ï‹Âfi ÁÎ◊ı ΩıÕΛı·Î Á˙◊Ì ±˘»Î 23 ¿·Î¿fiÎ ¿ÎμLÀÕÎμfi ’»Ì ±Î ⁄Ì. …›¿<‹Îflı ¿èÎ_ ¿ı ±‹ı ¿˘¥ ωø‹ ‹ÎÀı ±Î ÁŒ‚÷Î ‹ı‚‰Ì Ë÷Ì. ±ı¿ÁÎ◊ı Á˙◊Ì ‰‘ μ’√˛Ë˘ ·˘„L«_√ ¿fl‰Î ‹Î√÷Î fi◊Ì, ’HÎ ¤Îfl÷fiÌ ·˘L« ¿fl‰Îfi˘ flı¿˘ÕÛ ±I›Îfl Á‘Ì flÏ›ÎfiÎ fi΋ı Ë÷˘, Àı@fi˘·˘Ï…¿· ÏÁÏ©±˘fiÌ ÿÏfi›Îfiı ΩHÎ ◊Λ ±fiı

¤Ï‰W›fiÎ V’ıÁ Ï‹Âfi ‹ÎÀı ÏÿÂÎ ‹‚Ì flËı ÷ı ‹ÎÀı ±Î ÁÎËÁ »ı. ≥Áfl˘fiÎ «ıfl‹ıfi ±ıÁ. Ï¿flHο<‹Îflı …HÎÎT›_ ¿ı ±Î ÁŒ‚÷Î ≥Áfl˘fiÌ Á‹√˛ ÀÌ‹fiÌ ÁŒ‚÷Î »ı. ≥Áfl˘fiΠωiÎÎfi̱˘fiÎ …HÎÎT›Î ‹…⁄, ±Î Ï‹Âfi ’Õ¿Îflw’ Ë÷_, ¿ÎflHÎ ¿ı ±ı¿ÁÎ◊ı ±ÎÀ·Î ⁄‘Î μ’√˛Ë˘ fl˘¿ıÀ‹Î_ √˘Ã‰ÎÂı ¿ı ¿ı‹ ÷ı ω«Îfl‰_ ±CÎflÔ_ Ë÷_. ⁄‘Î μ’√˛Ë˘ Á‹›Áfl fl˘¿ıÀ‹Î_◊Ì »^ÀÎ ’ÕÌfiı ¤˛‹HοZÎ΋Î_ √˘Ã‰Î¥ Ω› ÷ı ⁄ÌΩı ’Õ¿Îfl Ë÷˘. flÎWÀˇ’Ï÷ ±fiı ‰ÕÎ ’˛‘Îfi ÁÏË÷fiÎ ‹ËÎfi¤Î‰˘±ı ωiÎÎfi̱˘-≥Áfl˘fiÌ ’˛Â_ÁÎ ¿flÌ Ë÷Ì. ’̱ıÁ±ı·‰Ì -ÁÌ37fiı ¤˛‹HοZÎÎ Á‘Ì ’ˢӫ‰Î‹Î_ 29 Ï‹ÏfiÀ ◊¥ Ë÷Ì. ’̱ı·±ıÁ‰Ì fl˘¿ıÀfi_ ±Î 39‹_ μÕÎfi Ë÷_, …ıfi_ ‰…fi 320 Àfi ±fiı 44.2 ‹ÌÀfl ¨«Î¥ Ë÷Ì. ¤Îfl÷‹Î_ μ’√˛Ë˘fi_ ¿˘‹Ï½›· ·˘„L«_√ ÿÏfi›Î‹Î_ Á˙◊Ì ÁV÷_ ’Õı »ı, ±ıÀ·_ … fiÏË, ’HÎ ¤Îfl÷ ◊¿Ì μ’√˛Ë˘ ·˘L« ¿fl‰Î ±‹ıÏfl¿Î, «Ìfi, Ω’Îfi, ›fl˘’◊Ì 66 √b_ ÁV÷_ ’Õı »ı. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

’·ÎfiÌV‰Î‹Ì ÷ÎÏ‹·fiÎÕ<fiÎ ‹A›‹_hÎÌ ⁄L›Î— ÂÏ¿·Îfi_ ‹A›‹_hÎÌ ⁄fi‰Îfi_ Á’fi_ fl˘‚Λ_ «ıLÔfi¥/⁄ıÓ√·˘fl—

÷ÎÏ‹·fiÎÕ<fiÎ flÎ…¿ÎflH΋Î_ …›·Ï·÷ÎfiÎ Ïfi‘fi ’»Ì fl˘…ıfl˘… ±‰fi‰Î ‰‚Î_¿ ±Î‰÷Î flËı »ı. ÷ÎÏ‹·fiÎÕ<fiÎ √fi‰˝fl ÁÌ. ωzÎÁÎ√fl flΉı √flÔ‰Îflı ±ı±Î≥±ıÕ̱ı‹¿ıfiÎ ’˛‹¬ ‰Ì. ¿ı. ÂÏ¿·ÎfiÌ fi∞¿fiÎ ’·ÎfiÌV‰Î‹Ìfiı Áfl¿Îfl ’·ÎfiÌV‰Î‹Ì ⁄fiΉ‰Î ±Î‹_hÎHÎ ±ÎM›_ »ı. ’·ÎfiÌV‰Î‹Ìfiı Áfl¿Îfl fl«‰Î ±fiı ⁄Ë‹÷Ì ÁÎÏ⁄÷ ¿fl‰Î 15 Ïÿ‰Áfi˘ Á‹› ±Î’‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ »ı. ÂÏ¿·Î …ı·‹Î_ √›Î ’»Ì ÷ı‹fiÎ Á‹◊˝¿ ’·ÎfiÌV‰Î‹Ì ¶ÎflÎ fi‰ıÁfl◊Ì Áfl¿Îfl fl«‰ÎfiÎ ’˛›ÎÁ˘ Âw ◊›Î Ë÷Î. √‰fi˝flı ’·ÎfiÌV‰Î‹Ì ±fiı ’fiÌflÁıS‰‹ ’ÎÁı ’˘÷’˘÷ÎfiÎ Á‹◊˝¿ ‘ÎflÎÁP›˘fiÌ ›ÎÿÌ ‹Î√Ì Ë÷Ì. √fl‰Îflı ’·ÎfiÌV‰Î‹Ì±ı √‰fi˝flfiı ‹‚Ìfiı 124 ‘ÎflÎÁP›˘fiÌ ›ÎÿÌ Á˘Ó’Ì Ë÷Ì. Ï‹ÏÕ›ÎfiÎ ±Ëı‰Î·˘ ‹…⁄ ’·ÎfiÌV‰Î‹Ì±ı ±Î ›ÎÿÌ Á˘ÓM›Î ’»Ì

ÂÏ¿·Î±ı ⁄ıÓ√·˘fl …÷Î_ ’Ëı·Î_ «ıLÔfi¥fiÎ ‹flÌfiÎ ⁄Ì« ’fl …›·Ï·÷ÎfiÎ ‹ı‹˘Ïfl›·fiÌ ‹·Î¿Î÷ ·Ì‘Ì Ë÷Ì ±fiı …›·Ï·÷ÎfiÌ Á‹ÎÏ‘ ’fl ’W’Î_…Ï· ±’˝HÎ ¿flÌ Ë÷Ì. (Œ˘À˘Á˙…L›— ±ı±ıŒ’Ì-√ı|Ì ≥‹ıÏ…Á)

√‰fi˝flfiÌ ’ÎÁı ˉı ¿˘¥ ω¿S’ ⁄E›˘ fiˢ÷˘. ’·ÎfiÌV‰Î‹Ì ÁÎ◊ı √›ı·Î ‹_hÎÌ …›¿<‹Îflı 124 ‘ÎflÎÁP›˘fiÎ Á‹◊˝fifi˘ ÿΉ˘ ¿›˘˝ Ë÷˘. ⁄Ì∞ ⁄Î…\ ±ı±Î≥±ıÕ̱ı‹¿ıfiÎ_ ’˛‹¬ ‰Ì. ¿ı. ÂÏ¿·Îfi_ ÷ÎÏ‹·fiÎÕ<fiÎ_ ‹A›‹_hÎÌ ⁄fi‰Îfi_ Á’fi_ fl˘‚Î¥ √›_ »ı. Á’˛Ì‹ ¿˘Àı˝ ÂÏ¿·Îfiı ±’˛‹ÎHÎÁfl Á_’ÏkÎfiÎ ±ı¿ ¿ıÁ‹Î_ ÿ˘ÊÌ ΩËıfl ¿›Î˝_ »ı.

¿HÎνÀ¿fiÌ ±ı¿ V’ıÏ›· ¿˘Àı˝ ±Î’ı·Î «¿ÎÿÎfiı Á’˛Ì‹ ¿˘Àı˝ ›˘B› √HÎΉ÷Î_ ÂÏ¿·Îfiı «Îfl ‰Ê˝fiÌ …ı·fiÌ ÁΩ ◊¥ »ı. ±Î ¿ıÁ‹Î_ Á’˛Ì‹ ¿˘Àı˝ ¤Ò÷’Ò‰˝ ‹A›‹_hÎÌ …›·Ï·÷ÎfiÌ Á_Õ˘‰HÎÌ ’HΠˢ‰Îfi_ ΩËıfl ¿›* »ı ±fiı ÷ı‹fiÌ ±Î¿flÌ ÀÌ¿Î ¿flÌ »ı. Ωı¿ı …›·Ï·÷ÎfiÎ Ïfi‘fi◊Ì ÷ı‹fiÌ Á΋ıfiÎ ¿ıÁfi˘ ±_÷ ±ÎT›˘ »ı.

¿Î›ÿÎ ’˛‹ÎHÎı ÂÏ¿·Î ±Î√Î‹Ì ÿÁ ‰Ê˝ Á‘Ì «Ò_ÀHÎÌ ·ÕÌ Â¿Âı fiÏË, ±Î◊Ì ÷ı‹fiÌ flÎ…¿Ì› ¿ÎflÏ¿ÿafi_ Ëη‹Î_ ’ÒHÎ˝Ï‰fl΋ ±ÎT›_ »ı. ÿflÏ‹›Îfi fl˘Êı ¤flΛı·Î_ ÂÏ¿·Î±ı ±_÷ı ¿Î›˝¿ÎflÌ ‹A›‹_hÎÌ ±˘. ’fiÌflÁıS‰‹fiÎ ËÎ◊‹Î_ ÁkÎÎ fi Ω› ÷ı ‹ÎÀı ’fiÌflÁıS‰‹ ÁÏË÷ 20fiı ’Z΋Î_◊Ì ËÎ_¿Ì ¿ÎœuÎ »ı ±fiı ’ZÎfiÎ fi‰Î fiı÷Î ÷flÌ¿ı ’·ÎfiÌV‰Î‹Ìfiı fiÌQ›Î »ı. ’·ÎfiÌV‰Î‹Ì±ı flÎF›’η ωzÎÁÎ√flfiı ‹‚Ìfiı Áfl¿Îfl fl«‰Îfi˘ ÿΉ˘ ¿›˘˝ »ı ±fiı ÷ı‹fiÎ ÿΉÎfiı Á‹◊˝fi ¿fl÷Î 124 ‘ÎflÎÁP›˘fiÌ ›ÎÿÌ Á˘Ó’Ì »ı. Á’˛Ì‹ ¿˘Àı˝ ÂÏ¿·Îfiı ÷I¿Î· ±ÎI‹Á‹’˝HÎ ¿fl‰Îfi˘ ±Îÿı ±Î’÷Î_ ÂÏ¿·Î ⁄‘‰Îflı ÁÎ_…ı ⁄ıÓ√·˘flfiÌ …ı·‹Î_ ÁflLÕfl ◊›Î_ Ë÷Î_. …ı·‹Î_ Õ˘@Àflı ÷ı‹fiÌ ÷⁄Ì⁄Ì ÷’ÎÁ ¿flÌ Ë÷Ì. …ı·‹Î_ …… Á΋ı ÂÏ¿·Îfiı fl…^ ¿flΛÎ_ ’»Ì ¿˘Àı˝ ÷ı‹fiı …ı·‹Î_ ‘¿ı·Ì ÿÌ‘Î_ Ë÷Î_. »ıS·Î Á‹Î«Îfl ±fiÁÎfl, ’·ÎfiÌV‰Î‹Ì±ı ÷ÎÏ‹·fiÎÕ<fiÎ ‹A›‹_hÎÌ’ÿfiÎ Â’◊ ·¥fiı ÁkÎÎfiÎ ÁÒh΢ √˛ËHÎ ¿flÌ ·Ì‘Î »ı. ÷ı‹fiÎ ‹_hÎÌ‹_Õ‚fiÎ 30 ’˛‘Îfi˘±ı ’HΠˢtÎfiÎ Â’◊ ·Ì‘Î Ë÷Î. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

μkÎflά_Õ‹Î_ 68 À¿Î, μkÎfl ’˛ÿı‹Î_ ⁄ÌΩ ÷⁄y΋Î_ 65 À¿Î ωø‹…fi¿ ‹÷ÿÎfi ·¬fiμ— ’Î_« flÎF›˘fiÌ Ï‰‘ÎfiÁ¤ÎfiÌ «Ò_ÀHÎÌ‹Î_ 15‹Ì Œı⁄˛±Îfḻı μkÎfl ’˛ÿı‹Î_ ⁄ÌΩ ÷⁄yÎfi_ 65 À¿Î ±fiı μkÎflά_Õfi_ 70‹Î_◊Ì 69 ⁄ıÿ˘ ‹ÎÀıfi_ 68 À¿Î …ıÀ·_ ωø‹…fi¿ ‹÷ÿÎfi ◊›_ Ë÷_. 11‹Ì ‹Î«ı˝ ’ÏflHÎ΋ ΩËıfl ◊Âı. «Ò_ÀHÎÌ’_«fiÎ …HÎÎT›Î ‹…⁄ μkÎflά_Õ‹Î_ ◊›ı·_ ωø‹…fi¿ 68 À¿Î ‹÷ÿÎfi ±I›Îfl Á‘Ìfi_ Á˙◊Ì ‰‘ ‹÷ÿÎfi »ı. μkÎflά_Õ‹Î_ 2012‹Î_ 66 À¿Î ‹÷ÿÎfi ◊›_ Ë÷_. μkÎflά_Õ‹Î_ ¿‹˝’˛›Î√ ⁄ıÿ ’fl ⁄Ë…fi Á‹Î… ’ÎÀafiÎ μ‹ıÿ‰ÎflfiÎ Ïfi‘fi◊Ì «Ò_ÀHÎÌ ‹·÷‰Ì flËÌ »ı. μkÎflά_Õ‹Î_ 69 ⁄ıÿ˘ ’fl ∂¤ı·Î 628 μ‹ıÿ‰Îfl˘fi_ ¤Îω ≥‰Ì±ı‹‹Î_ ÁÌ· ◊›_ »ı. μkÎflά_ÕfiÎ ‹A› «Ò_ÀHÎÌ ±Ï‘¿ÎflÌfiÎ …HÎÎT›Î ‹…⁄ ÁÎ_…ı ’Î_« ‰ÎB›ı ’HÎ ⁄Ò◊fiÌ ⁄ËÎfl ±fiı¿ ‹÷ÿÎfl˘

μkÎflά_Õ‹Î_ ⁄‘‰Îflı ω‘ÎfiÁ¤ÎfiÌ «Ò_ÀHÎÌ ‹ÎÀı ωø‹…fi¿ 68 À¿Î ‹÷ÿÎfi ◊›_ Ë÷_. ÷Á‰Ìfl‹Î_ ‹÷ ±Î’‰Î ·Î≥fi‹Î_ ∂¤ı·Î ÁΑÁ_÷˘. (Œ˘À˘Á˙…L›— Õ̱ıfi±ı≥„LÕ›Î)

∂¤Î flËı·Î ˢ‰Î◊Ì ‹÷ÿÎfifiÌ À¿Î‰ÎflÌ ‰‘‰ÎfiÌ Â@›÷Î »ı. μkÎfl ’˛ÿı‹Î_ ⁄ÌΩ ÷⁄y΋Î_ 11 Ï…S·ÎfiÌ 67 ⁄ıÿ˘ ‹ÎÀı 65 À¿Î ‹÷ÿÎfi ◊›_ Ë÷_, …ı‹Î_ 721 μ‹ıÿ‰Îfl˘fi_ ¤Îω ≥‰Ì±ı‹‹Î_ ÁÌ· ◊¥ √›_ Ë÷_. μkÎfl ’˛ÿı‹Î_ ⁄‘‰Îflı Ï⁄…fi˙fl, ÁËflÎfi’fl, ‹˘flÎÿÎ⁄Îÿ, Á_¤·, fl΋’fl, ⁄flı·Ì, ±‹fl˘ËÎ, ’̷̤Ì÷, ¬ıflÌ, ÂÎË…ËÎ_’fl ±fiı ⁄ÿΛÒ_‹Î_ ‹÷ÿÎfi ◊›_ Ë÷_. ¿<· 2.28 ¿fl˘Õ ‹÷ÿÎfl˘ ‹ÎÀı 14,771 ’˘Ï·_√ ÁıLÀfl ÷ˆ›Îfl ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›Î_ Ë÷Î_. ¿ıÀ·Î¿ »^Àλ‰Î›Î ⁄fiΉ˘fiı ⁄Îÿ ¿fl÷Î_ ÂÎ_Ï÷’ÒHν ‹÷ÿÎfi ⁄Lfiı flÎF›˘‹Î_ ◊›_ Ë÷_. ±Î ±√Îμ μkÎfl ’˛ÿı‹Î_ ÂÏfi‰Îflı ’˛◊‹ ÷⁄yÎfiÌ 73 ⁄ıÿ˘ ‹ÎÀı 64 À¿Î ‹÷ÿÎfi ◊›_ Ë÷_. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)


February 24, 2017

14

Œı⁄˛±ÎflÌ 24, 2017

√…flÎ÷

¬ıÕ΋Î_ ‹A›‹_hÎÌfiÌ μ’„V◊Ï÷‹Î_ ¤√‰÷Ì ‹ı·ÕÌ ‹Î÷Îfi˘ 33‹˘ ’ÎÀ˘IÁ‰ fiÏÕ›Îÿ— ¬ıÕ΋Î_ flÎ…‹Îfi flÎ…ıf‰flÌ ¤√‰÷Ì ‹ı·ÕÌ ‹Î÷ÎfiÎ ‹œ‹Î_ l©Î ±fiı ¤„@÷¤Î‰’>‰Û¿ ’>Ω±«ÛfiÎ ¿flÌ ÿÂÛfi ¿›Î* Ë÷Î_. ¤√‰÷Ì ‹Î ‹ı·ÕÌfiÎ 33‹Î ’ÎÀ˘IÁ‰ ÏfiÏ‹kÎı ‹<A›‹_hÎÌ Ï‰…› w’ÎHÎ̱ı ωf‰ÂÎ_Ï÷ ±fiı ¿S›ÎHÎ ‹ÎÀı ›˘Ω›ı·Î ∑B‰ıÿ V‰ÎËοÎfl ‹ËΛi΋Î_ ’>Ω-±«ÛfiÎ ¿flÌ lÌŒ‚ ˢ‹ ¿›˘˝ Ë÷˘. ±Î ±‰Áflı ‹<A›‹_hÎÌ Ï‰…› w’ÎHÎÌ ÷◊Î ÷ı‹fiÎ_ ‘‹˝’IfiÌ ±_…Ï· w’ÎHÎÌ, Á΋ÎÏ…¿ L›Î› ±fiı ±Ï‘¿ÎÏfl÷Î ‹_hÎÌ ±ÎI‹Îfl΋ ’fl‹Îflı ‹Î¥¤@÷˘fiÎ Á_¿S’ ÁοÎfl ¿fl÷Î 3000 …ıÀ·Î √fl⁄α˘fi<_ ’˛V◊Îfi ¿flÎT›<_ Ë÷<_. ±Î ’˛Á_√ı ‹<A›‹_hÎÌ Ï‰…› w’ÎHÎ̱ı …HÎÎT›<_ ¿ı, ¤Îfl÷Ì› Á_V¿ÚÏ÷‹Î_ fiÎflÌ„@÷fiÌ Ë_‹ıÂÎ_ „@÷V‰w’ı ¬ıÕ΋Î_ flÎ…‹Îfi ¤√‰÷Ì ‹ı·ÕÌ ‹Î÷ÎfiÎ 33‹Î ’ÎÀ˘IÁ‰ ’˛Á_√ı ∑B‰ıÿ V‰ÎËοÎfl ‹ËΛi΋Î_ ¬ÎÁ μ’„V◊÷ flËı·Î ’>Ω-±«ÛfiÎ ◊Λ »ı. Á‹√˛ ωf‰‹Î_ ±ı¿‹ÎhÎ ‹A›‹_hÎÌ Ï‰…› w’ÎHÎÌ ÷◊Î ÷ı‹fiÎ_ ‘‹˝’IfiÌ ±_…·Ì w’ÎHÎÌfi_ e·ËÎfl◊Ì ÁL‹Îfi ¿fl÷Î ‹Î ‹ı·ÕÌfiÎ μ’ÎÁ¿ …› ¤Îfl÷Ì› Á_V¿ÚÏ÷ ’fl_’fl΋Î_ ¥p ÿı‰÷α˘‹Î_ „@÷ ‹ÎÕÌ ÷◊Î ‹Î ‹ı·ÕÌ ’Ïfl‰ÎflfiÎ ÁP›˘. (Œ˘À˘— ±¿⁄fl ‹˘Ï‹fi)

V‰w’ı fiÎflÌfiı V◊Îfi ‹Y›<_ »ı. ‹Î ÿ√ÎÛ, ‹Î ÁflV‰÷Ì, ‹Î ±_⁄Î, ‹Î ¤√‰÷Ì, ‹Î ‹ı·ÕÌ, ‹Î ⁄Ë«flÎ∞ ±ı „@÷fiÎ_ V‰w’˘ »ı, …ıfiÌ ¤„@÷¤Î‰’>‰Û¿ fi‰flÎÏhÎ ÷ı‹ … «ˆhÎÌ fi‰flÎÏh΋Î_ ±ÎflΑfiÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ÷ı‹HÎı ⁄ÌΩfiÎ Á<¬ı Á<¬Ì ±fiı ⁄ÌΩfiÎ ÿ—¬ı ÿ—¬Ì ±ı ’˛¿Îflı ‹Îfi‰∞‰fi‹Î_ ÿ›Î, ¿flHÎÎ ±fiı ’˛ı‹fiÎ √<H΢ ω¿ÁΉ‰ÎfiÌ ·Î√HÎÌ T›@÷ ¿flÌ Ë÷Ì. ‹Îfi‰∞‰fifi<_ ÁΫ<_ Á<¬ …wÏfl›Î÷‹_ÿ˘fiı ‹ÿÿ ¿fl‰Î‹Î_ »ı, …ı Á<¬fi˘ ±Îfi_ÿ ±·PRΠˢ› »ı. ‹Î ‹ı·ÕÌfiÎ μ’ÎÁ¿ ±ı‰Î …› ‹ÎÕÌ ¶ÎflÎ «·Î‰‰Î‹Î_ ±Î‰÷Î_ Á‹Î…Áı‰ÎfiÎ_ ¿Î›˘˝fiı Ï⁄flÿÎT›Î_ Ë÷Î_. ’ÎÀ˘IÁ‰ ’˛Á_√ı ‹Î ‹ı·ÕÌfiÎ μ’ÎÁ¿ …› ‹ÎÕ̱ı ±ÎẨ˝«fi ’ÎÉ÷Î_ „@÷V‰w’ ‹Î ‹ı·ÕÌ Á˙fiı ±L›˘fiÎ_ ±Î_Á< ·>»‰ÎfiÌ ÷οÎ÷ ±Î’ı ±ı‰Ì Â<¤ıE»Î ’ÎÃ‰Ì Ë÷Ì. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

flÎ…¿˘À‹Î_ ›˘Ω›˘ ≥LÀflfiıÂfi· ÀˇıÕ Â˘— ωf‰fiÎ 30 ÿı¢±ı ¤Î√ ·Ì‘˘ flÎ…¿˘À— Á˙flÎpˇ ‰ı’Îfl μz˘√ ‹Ë΋_Õ‚ ¶ÎflÎ ±Î›˘Ï…÷ ≥LÀflfiıÂfi· ÀˇıÕ Â˘fi<_ ‹<A›‹_hÎÌ Ï‰…› w’ÎHÎÌfiÎ ËV÷ı μÿ˚CÎÎÀfi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›<_ Ë÷<_. ‹<A›‹_hÎ̱ı ±Î ’˛Á_√ı ¿èÎ<_ Ë÷<_ ¿ı Á‹√˛ ÿı‹Î_ √<…flÎ÷ ±ı¿ ±ı‰<_ flÎF› »ı ¿ı …ı fl˘…√ÎflÌ ±Î’‰Î‹Î_ fi_⁄fl ‰fi »ı. ±Î ÀˇıÕ Â˘‹Î_ ’Î_« Ïÿ‰Á ’flÎ√ ÷ı…\flÎ ÿflÏ‹›Îfi 30 ÿı¢fiÎ ÕıÏ·√ıÀ˚Á Á˙flÎpˇfiÎ ‰ı’Îfl μz˘√ ÁÎ◊ı ‰ı’Îfl ¿flÎfl ¿flÂı. Á˙flÎpˇ ‰ı’Îfl μz˘√ ‹Ë΋_Õ‚ ¶ÎflÎ flÎ…¿˘À‹Î_ 15‹Ì Œı⁄˛<±ÎflÌ Á<‘Ì ≥LÀflfiıÂfi· ÀˇıÕ Â˘fi<_ ±Î›˘…fi ◊›_ Ë÷_.

±Î ¢fiı ¬<S·˘ ‹Ò¿÷Î_ ‹<A›‹_hÎ̱ı …HÎÎT›<_ Ë÷<_ ¿ı Á‹√˛ ÿı‹Î_ √<…flÎ÷ … ±ı¿ ±ı‰<_ flÎF› »ı, F›Î_ ⁄ıfl˘…√Îfl ›<‰Îfi˘fiÌ Á_A›Î ±˘»Ì »ı. ±Î√Î‹Ì Ïÿ‰Á‹Î_ Á‹√˛ flÎF›‹Î_ ±Î›˘Ï…÷ Ωı⁄Œıfl ◊¿Ì 51 ËΩfl ›<‰Îfi˘fiı fi˘¿flÌ ‹‚Âı. flÎ…¿˘À ⁄˘·⁄ıgfl√, ±˘≥· ±ı„L…fi, ÕÌ{· ±ı„L…fi, ≥·ı„@Àˇ¿ ‹˘Àfl, Ï¿«fi‰ıfl ÁÏË÷fiÌ ±fiı¿ ‰V÷<±˘fiÎ μI’Îÿfi ZÎıhÎı ‹˘À<_ fi΋ ‘flΉı »ı. ±Î ¢‹Î_ ¤Î√ ·ı‰Î ⁄Î_√·Îÿı «ıQ⁄fl ±˘Œ ¿˘‹Á˝, ±ŒCÎÎÏfiV÷Îfi «ıQ⁄fl ±˘Œ ¿˘‹Á˝, ⁄Î_√·Îÿı ±ıÏ√˛¿S«fl ‹ÂÌfiflÌ ÕÌ·ÁÛ ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂ, CÎÎfiÎ «ıQ⁄fl ±˘Œ ¿˘‹Á˝, ±ıÁ˘ÏÁ›ıÂfi ±˘Œ CÎÎfiÎ ≥LÕVÀˇÌ{, ÷ÎL{ÎÏfi›Î, Á<ÿÎfi, {΄Q⁄›Î, ¿ıL›Î, ‹˘{΄Q⁄¿, √ı⁄˘fi, fiÎ≥∞Ïfl›Î, ⁄flLÕÌ, À˘√˘, ≥◊˘Ï’›Î, ‹Î·Ì, ⁄<Ï¿˝fiÎ ŒÎÁ˘, ›<√ÎLÕÎ, Áıfiı√·, lÌ·_¿Î, ⁄Î_√·ÎÿıÂ, ¤>÷Îfi, Ï⁄˛Àfi ÁÏË÷fiÎ ±fiı¿ ÿı‹Î_◊Ì Ï⁄{fiıÁ ÕıÏ·√ıÀ˚Á ±ÎT›Î Ë÷Î. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

‰ı·ıLÀÎ≥LÁ Õı ÏfiÏ‹kÎı ‹Î÷ÎÏ’÷ÎfiÌ ’ÒΩ ¿fl÷Î_ Á_÷Îfi˘ ‘‹˝ flZÎÎ ‹_« ±fiı …ı. ∞. √˛’ ±˘Œ ¿˘·ı…fiÎ Á_›@÷ μ’ø‹ı …ı. ∞. ¿ıQ’Á‹Î_ ‹_√‚‰Îflı ‹Î÷ÎÏ’÷Î ’Ò…fi Ïÿ‰Áfi_ ±Î›˘…fi ¿flΛ_ Ë÷_, …ı‹Î_ ¿˘·ı…fiÎ 622 ωzÎ◊a±˘±ı ¿˘·ı…‹Î_ ‹Î÷ÎÏ’÷Îfiı ⁄˘·Î‰Ì √·Î⁄ ±Î’Ì ’ÒΩ ¿flÌ ÁL‹Îfi ¿›* Ë÷_.

±‹ÿΉÎÿ— 14‹Ì Œı⁄˛±Îfḻı ‰ı·ıLÀÎ≥LÁ Õı ÏfiÏ‹kÎı ’˛ı‹Ì±˘±ı ±ı¿⁄ÌΩfiı √·Î⁄-¤ıÀ ±Î’Ìfiı μ…‰HÎÌ ¿flÌ ËÂı I›Îflı ±‹ÿΉÎÿ‹Î_ ±fi˘¬Ì flÌ÷ı ‰ı·ıLÀÎ≥LÁ Õı ∂…‰Î›˘ Ë÷˘. ‘‹˝ flZÎÎ ‹_« ±fiı …ı. ∞. √˛’ ±˘Œ ¿˘·ı…fiÎ Á_›@÷ μ’ø‹ı …ı. ∞. ¿ıQ’Á‹Î_ ‹_√‚‰Îflı ‹Î÷ÎÏ’÷Î ’Ò…fi Ïÿ‰Áfi_ ±Î›˘…fi ¿flΛ_ Ë÷_, …ı‹Î_ ¿˘·ı…fiÎ 622 ωzÎ◊a±˘±ı ¿˘·ı…‹Î_ ‹Î÷ÎÏ’÷Îfiı ⁄˘·Î‰Ì √·Î⁄ ±Î’Ì ’ÒΩ ¿flÌ ÁL‹Îfi ¿›* Ë÷_. ωzÎ◊a±˘±ı ‹Î÷ÎÏ’÷Îfi_ ’Ò…fi ¿flÌ Âη ±˘œÎÕÌ ÁΫΠ±fiı ’˛◊‹ ’˛ı‹fiÌ ±Ï¤T›„@÷ ¿flÌ Ë÷Ì. ±Î ¿Î›˝ø‹‹Î_ ÷‹Î‹ ‘‹˝fiÎ ·˘¿˘ ±ÎT›Î Ë÷Î. ‹Î÷ÎÏ’÷αı ¤Î‰¤ÌfiÎ_ ±l±˘◊Ì ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±ÎM›Î Ë÷Î. ’Ò…fi ’»Ì ‹Î÷ÎÏ’÷Î, ωzÎ◊a±˘, ‹ËÎfi¤Î‰˘±ı ±fi¤‰˘fi_ ‰Hνfi ¿›* Ë÷_. ’˛ÏÁ© √ÎÏ›¿Î ‹Î›Î ÿÌ’¿ı ‹Î⁄Î’ ±fiı ⁄΂¿˘fiÎ ’˛ı‹¤Î‰fiı ÂOÿ˘ ±Î’Ì Á‹‘fl V‰fl‹Î_ √Ì÷˘ fl…^ ¿›Î* Ë÷Î_. ωzÎ◊a±˘±ı V‰Ì¿Î›* Ë÷_ ¿ı ¬flÎ ±◊˝‹Î_ ÷ı‹fiÎ ‹ÎÀı Ï’˛› T›„@÷ ±ı‰Î_ ÷ı‹fiÎ_ ‹Î÷ÎÏ’÷Î … »ı, …ı‹fiı ·˘¿˘ ‰ı·ıLÀÎ≥LÁ ÕıfiÎ Ïÿ‰Áı ›Îÿ ¿fl÷Î fi◊Ì. ±Î Ïÿ‰Áı ÿflı¿ ‹ÎÀı Ï’˛› T›„@÷ ’˘÷ÎfiÎ_ ‹Î÷ÎÏ’÷Î … ˢ‰Î_ Ωı¥±ı. ±Î ‰Î÷fi˘ Á_ÿı¢ ÷ı‹HÎı ±Î Ïÿ‰ÁfiÌ μ…‰HÎÌfiÎ ‹ÎK›‹◊Ì ±Î…fiÌ fi‰Ì ’ıœÌfiı ’ˢӫÎÕu˘ Ë÷˘. …ı. ∞. √˛’ ±˘Œ ¿˘·ı…fiÎ ÏÕflı@Àfl Á˙fl¤ «˘¿Á̱ı ¿èÎ_ ¿ı ‰ı·ıLÀÎ≥LÁ Õı ÏfiÏ‹kÎı ·˘¿˘ ’˛ı‹Ì ¿ı ’˛ıÏ‹¿Îfiı … √·Î⁄ ±Î’Ì ’˛ı‹ T›@÷ ¿flı »ı. ‰ı·ıLÀÎ≥LÁ Õı ±ıÀ·ı √‹÷Ì T›„@÷fi_ ÁL‹Îfi ¿fl‰Îfi˘

Ïÿ‰Á. ¬flÎ ±◊˝‹Î_ Ï’˛› T›„@÷ ±ı‰Î_ ‹Î÷ÎÏ’÷Îfiı ·˘¿˘ ±Î Ïÿ‰Áı ›Îÿ ¿fl÷Î fi◊Ì. ±Î ‰ıVÀfi˝ ¿S«fl‹Î_◊Ì fi‰Ì ’ıœÌfiı ⁄ËÎfl ·Î‰Ì ¤Îfl÷Ì› Á_V¿ÚÏ÷‹Î_ œÎ‚‰Ì »ı. ±Î Ëı÷◊Ì ±‹ı ±Î ’˛¿ÎflfiÌ √…flÎ÷‹Î_ ’˛◊‹ ‰Îfl μ…‰HÎÌ ¿flÌ »ı.

lÌ V‰Î‹ÌfiÎflΛHÎ √ÎÿÌ Á_V◊Îfi, lÌ V‰Î‹ÌfiÎflΛHÎ ‹_Ïÿfl, ‹ÏHÎfi√fl‹Î_ ±Î«Î›˝ ’flÊ˘k΋ϒ˛›ÿÎÁ∞ V‰Î‹Ì∞ ‹ËÎflÎ…fiÎ ÿ½fiÎ◊ı˝ ’Ò‰˝ ¿ıLƒÌ› ‹_hÎÌ ±fiı ÁÎ_Áÿ ‹fl·Ì ‹fi˘Ëfl ΩıÂÌ, ±Îfl±ıÁ±ıÁfiÎ ÁË Áfl ¿Î›˝‰ÎË ÿkÎÎhÎı›∞ ˢÁ⁄ηı, ’˛iÎÎ’˛‰ÎËfiÎ Á_›˘…¿ Õ˘¿Àfl ÁÿÎfi_ÿ Á’˛ı∞ ÷◊Î ÁËÁ_›˘…¿ ’˛iÎÎ’˛‰ÎË flÎ…ıLƒ «äÎ∞±ı ±Î‰Ìfiı ÁIÁ_√ ¿›˘˝ Ë÷˘. ¤Îfl÷¤fl‹Î_◊Ì ±Îfl±ıÁ±ıÁfiÎ ¿Î›˝¿÷˘ ±ËŸ ±ÎT›Î Ë÷Î. (Œ˘À˘— √…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

±Î_√‚Ì «ŸK›Îfi_ ’fi ¤Ï‰W›fi_ ¤Î◊ ⁄Î_‘˘. »ıS·Î_ 11 ‰Ê˝◊Ì Áı‰Î¿Î›˝fl÷ ±ıfi∞±˘ Á_V◊Î fiÎ÷-Ω÷ ¨«-fiÌ« ‘‹˝ ¿ı ¤ıÿ¤Î‰ ÏÁ‰Î› »ıS·Î_ 11 ‰Ê˝◊Ì ¿Î›˝fl÷ »ı. ±Î Á_V◊Î Ïÿ·ıfl ÿÎ÷ÎfiÎ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ◊Ì ¿Î›˝fl÷ »ı. Ëη …\fiÌ ⁄ı ‹Î‚fiÌ Ï⁄„SÕo√‹Î_ ¿Î›˝fl÷ »ı. Áω‘΋Î_ CÎflÕÎ-‹Î-⁄Î’fiı μ’fl «Õ‰ÎfiÌ ◊˘ÕÌ ÷¿·ÌŒ ’Õ÷Ì Ë˘› »ı. Á‹›fiı ‹Îfi ±Î’Ì Áı‰Î ¿fl‰ÎfiÌ ¤Î‰fiÎ ÁÎ◊ı ±Î Á_V◊Î ÷fi-‹fi ’˛ı‹◊Ì ‹Îfi‰ Áı‰Î ±ı… ’˛¤ Áı‰Îfi_ ¿Î›˝ ¿flı »ı. ±Î Á_V◊Îfiı ¤Î‹ÎÂÎfiÌ CÎHÎÌ ⁄‘Ì …wfl »ı. Ωı ¿˘¥ ‹Îfi‰÷Îfiı ‹Îfi ±Î’Ì CÎflÕÎ ‹Î-⁄Î’fiÎ ·Î_⁄˘ ËÎ◊ ¿flÂı ÷˘ ÷ıfiÌ Á_V◊Î fi˘Ó‘ ·ıÂı. ¤Ï‰W›fi_ ¤Î◊ ⁄Î_‘‰Î ‹ÎÀı μk΋ ±‰Áfl ÿ‰Î ±_÷flfiÎ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ÿÒfl Á‘Ì ’Ë˘Ó«Ì Â¿ı »ı. ÿ‰Î ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ¢’Ÿ√‹Î_ ¿ı ‹˘·‹Î_ ‹‚÷Î fi◊Ì. ÏfiflΑÎfl ‹Î-⁄Î’fiÎ ±_÷fl◊Ì ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±Î’ı ÷˘ g…ÿ√Ìfi˘ ⁄ıÕ˘ ’Îfl ◊Âı. T≤©Îl‹fiÌ ’˛‰ı ’˛Ïø›Î «Î· »ı. …fifiÌ …HÎı ÷˘ hÎHÎ …HÎ…ı, ¿Î_ ÿÎ÷Î, ¿Î_ ¤@÷, ¿Î_ Âfl‰Ìfl fiÏË÷fl flËı…ı ÷_ ‰Î_{HÎÌ ÷_ ‹÷ √‹Î‰Ì fifl - {‰ıfl«_ÿ ‹ıCÎÎHÎÌ ÷Ì◊Ì ¤˘…fi ‹ÎÀı ±‹S› ÷¿. …L‹Ïÿfi, ·BÔfi, ‰ÎV÷, lΩ’ZÎ, ’H›÷Ì◊Ì, lÌ‹_÷, …fi˘¥, Â¤¿Î‹fiα˘ Â¤ ’˛Á_√˘±ı ±Îl‹‰ÎÁ̱˘fiı ¤˘…fi ±Î’Ì ±’Î‰Ì ’H›fi_ ¤Î◊_ ⁄Î_‘˘ T≤©˘fiı ÿkο ·ı‰ÎfiÌ ›˘…fiÎ Âw ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ÷¿÷Ì Œ˘À˘ ‹¿‰Îfi_ ±Î›˘…fi ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı· »ı. ÷¿÷Ìfi_ ’˛Œ ÿÎ÷Îfiı ’hÎ ¶ÎflÎ ‹˘¿·‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. Á_V◊ÎfiÌ w⁄w ‹·Î¿Î÷ı ’‘Îfl‰Î ËÎÏÿ¿Û ±Î‹_hÎHÎ »ı. Mahavir Kalyan & Vikash Trust State Bank of India Bilimora (Devsar) Branch A/C. 352 88728099 Ifsc code SBI N 0007770

‰‘ ω√÷ (’»’fl») ’˛‹¬

lÌ ‹Î‘‰·Î· ’fl˘ÏË÷

(M) +91 9925673021, (O) +91 2634 - 285121 ‹ËΉÌfl T≤©Îl‹, ωl΋B≤ËfiÌ ±Î√‚, ‹. ’˘. ⁄Ì·Ì‹˘flÎ (‰ıVÀ) ÷Î. √HÎÿı‰Ì. Ï…. fi‰ÁÎflÌ 396321. Email: madhavlal.purohit@gmail.com


Œı⁄˛±ÎflÌ 24, 2017 February 24, 2017

15

√…flÎ÷

¤Îfl÷fiÌ Á˙’˛◊‹ 100 À¿Î ¿ı·ıÁ ¤w«fiÌ ∞±ıfi±ıŒÁÌ ÀÎμfiÏÂ’ ¤w«— ‹<A›‹_hÎÌ Ï‰…› w’ÎHÎ̱ı ¤w« ∞±ıfi±ıŒÁÌ ÀÎμfiÏÂ’fi<_ ÿıÂfiÌ Á˙’˛◊‹ ¿ı·ıÁ ÀÎμfiÏÂ’ ÷flÌ¿ı ·˘¿Î’ÛHÎ ¿›<* Ë÷<_. ±Î ’˛Á_√ı ‹<A›‹_hÎ̱ı ¿ı·ıÁfiÌ T›‰V◊Î ÁÎ◊ı Á‹√˛ ÿı‹Î_ ¥‹ÎfiÿÎflÌfi˘ μIÁ‰ ±fiı ’˛Î‹ÎÏHο÷Îfi<_ ’‰Û ∂…‰Î› ÷ı ÏÿÂ΋Î_ Á_¿S’⁄¶ ◊‰Îfi<_ ±ÎË˚‰Îfi ¿›<* Ë÷<_. √<…flÎ÷ fi‹ÛÿΉı·Ì ŒÏÀ˝·Î≥{fl ±fiı ¿ıÏ‹¿SÁ Ï·Ï‹ÀıÕı ¤Îfl÷ Áfl¿ÎflfiÎ fiÌÏ÷ ±Î›˘√ ¶ÎflÎ ¿ı·ıÁ fl˘·-‹˘Õı· ÀÎμfiÏÂ’ ÷flÌ¿ı ’HÎ ’˛V◊ÎÏ’÷ ◊÷Î_ √<…flÎ÷ ±fiı ÿı‹Î_ ±Î ÀÎμfiÏÂ’fi<_ √˙fl‰ ‰‘Λ<* »ı. ±Î ÀÎμfiÏÂ’‹Î_ ¢g’√ ÁıLÀfl˘, flıVÀ˘flÎ_, «ÎfiÌ ·ÎflÌ, Â΂Î-¿˘·ı… Á_¿<·, ˢ„V’À·, VÀıÏÕ›‹, ‘˘⁄Ì¢’‹Î_ ÿÁ ËΩfl◊Ì ‰‘< fiÎ√Ïfl¿˘ ¿ı·ıÁ Áı‰Î±˘ ’˛ÎM÷ ¿flÌ flèÎÎ »ı. ±Î μ’flÎ÷ ∞±ıfi±ıŒÁÌ‹Î_ ±‰fl…‰fl ¿fl÷Î_ ‹Î·‰ÎË¿ Àˇ¿˘, ÀıL¿fl˘fiı ’HÎ Á<ω‘Î ‹‚Ì »ı. ±Î ¿ı·ıÁ Áı‰Î ‹ÎÀı ›<’̱Î≥, ±ıÁ⁄̱Î≥ ⁄ÕÌ ‹ÎK›‹ ⁄L›Î_ »ı. Á‹√˛ ÿıÂfiı fi‰Ì ÏÿÂÎ ∞±ıfi±ıŒÁÌ ’Ïfl‰Îfl˘±ı ±Î’Ì »ı ±ı‹ …HÎΉ÷Î_ ‹A›‹_hÎ̱ı ¿èÎ_ Ë÷_ ¿ı ‰ÕÎ ’˛‘Îfi fiflıLƒ ‹˘ÿÌ ÿıÂfiı «·Î‰‰Î fiÏË, ’HÎ ⁄ÿ·‰Î

‹<A›‹_hÎÌ Ï‰…› w’ÎHÎ̱ı ¤w« ∞±ıfi±ıŒÁÌ ÀÎμfiÏÂ’fi<_ ÿıÂfiÌ Á˙’˛◊‹ 100 À¿Î ¿ı·ıÁ ÀÎμfiÏÂ’ ÷flÌ¿ı ·˘¿Î’ÛHÎ ¿›<* Ë÷<_. (≥fiÁıÀ) ’˛‰«fi ¿fl÷Î ‹A›‹_hÎÌ. (Œ˘À˘Á˙…L›— cmogujarat.gov.in)

‹ÎÀı ¿Î›Û ¿flÌ flèÎÎ »ı. ‹<A›‹_hÎ̱ı ∞±ıfi±ıŒÁÌfiÎ Á‹√˛ ’Ïfl‰Îfl˘fiı

±Ï¤fi_ÿfi ’ÎÉ÷Î_ …HÎÎT›<_ Ë÷<_ ¿ı, ‰ÕÎ ’˛‘Îfiı ÿıÂfiÌ ±ÎÏ◊˝¿ „V◊Ï÷ Á<‘Îfl‰Î ÷◊Î ¿Î‚Î_ fiÎHÎÎ_fiı fiÎ◊‰Îfi˘

±_¿·ıf‰fl‹Î_ 100 ¿fl˘ÕfiÎ ¬«ı˝ ÏfiÏ‹˝÷ ˢı„V’À·fi_ ·˘¿Î’˝HÎ

‹<A›‹_hÎÌ Ï‰…› w’ÎHÎ̱ı ±_¿·ıf‰fl‹Î_ ESIC Á_«ÎÏ·÷ 100 ’◊ÎflÌfiÌ ±z÷fi ˢ„V’À·fi<_ ¿ıLƒÌ› l‹ fl˘…√Îfl‹_hÎÌ ⁄Î_ÕÎfl ÿkÎÎhÎı›fiÌ μ’„V◊Ï÷‹Î_ ·˘¿Î’ÛHÎ @›<Û Ë÷<_. (Œ˘À˘Á˙…L›— cmogujarat.gov.in)

±_¿·ıf‰fl— ‹<A›‹_hÎÌ Ï‰…› w’ÎHÎ̱ı ±_¿·ıf‰fl‹Î_ ESIC Á_«ÎÏ·÷ 100 ’◊ÎflÌfiÌ ±z÷fi ˢ„V’À·fi<_ ¿ıLƒÌ› l‹ fl˘…√Îfl‹_hÎÌ ⁄Î_ÕÎfl ÿkÎÎhÎı›fiÌ μ’„V◊Ï÷‹Î_ ·˘¿Î’ÛHÎ ¿›<Û Ë÷<_. w. 100 ¿fl˘ÕfiÎ ¬«ı˝ ÏfiÏ‹˝÷ ±Î ˢ„V’À· ±˘’flıÂfi Ï◊›ıÀfl ÁÏË÷fiÌ Á<’flV’ıÏ›ϷÀÌ Á<ω‘α˘◊Ì ÁF… »ı.

‹<A›‹_hÎ̱ı ±Î ’˛Á_√ı ¿èÎ<_ ¿ı ¿Î‹ÿÎfl˘ lÏ‹¿˘fiÎ ±Îfl˘B›fiÌ ÷ı‹ … ÷ı‹fiÎ ’Ïfl‰Îfl…fi˘fiÌ Á<¬Î¿ÎflÌfiÌ g«÷Î ±Î Áfl¿Îflı ¿flÌ »ı. ω…› w’ÎHÎ̱ı …HÎÎT›<_ ¿ı flÎF› Áfl¿Îflı fi‰Ì ËıS◊ ’˘Ï·ÁÌ Ëı ±ÎÏÿ‰ÎÁÌ Ï‰V÷Îfl˘fiÎ_ ±_÷Ïfl›Î‚ ZÎıh΢‹Î_ ±Î‘<Ïfi¿ ÷⁄Ì⁄ ÁÎfl‰Îfl T›‰V◊Î ±fiı

÷⁄Ì⁄Ì ¿˘·ıΩı Âw ¿flΉÌfiı »ı‰ÎÕÎfiÎ lÏ‹¿˘fiı ’HÎ ±Îfl˘B› ÁÎfl‰ÎflfiÌ fiı‹ flÎ¬Ì »ı. ‹<A›‹_hÎ̱ı √<…flÎ÷‹Î_ ±Á_√ÏÃ÷ ZÎıhÎ ±fi±˘√ı˝fiÎ≥{˚Õ Áı@ÀflfiÎ ¿Î‹ÿÎfl˘ lÏ‹¿˘fiı ’HÎ ±Îfl˘B› ¿‰« ±Î’‰Î ›<.ωfi ¿ÎÕÛ, ‹Î-±‹Ú÷‹ ±L‰›ı w. ⁄ı ·Î¬fiÌ ÁÎfl‰Îfl ÁËΛ ÷ı‹ … ‹ÚI›< ÁËΛfiÎ ·Î¤ ±Î’‰Î‹Î_ ±ÎT›Î »ı, ÷ıfiÌ »HÎΉÀ ¿flÌ Ë÷Ì. ¤Îfl÷ Áfl¿ÎflfiÎ l‹ ±fiı fl˘…√Îfl‹_hÎÌ ⁄Î_ÕÎfl ÿkÎÎhÎı›ı ±_¿·ıf‰fl ˢ„V’À·‹Î_ ‹‚fiÎflÌ Áı‰Î±˘, ÁF…÷ÎfiÌ Ï‰√÷˘ ±Î’÷Î_ ˢ„V’À·fiı ±Î√Î‹Ì Á‹›‹Î_ 200 ’◊ÎflÌ◊Ì ÁF… ¿fl‰ÎfiÌ ΩËıflÎ÷ ¿flÌ Ë÷Ì. ±_¿·ıf‰fl ωV÷ÎflfiÎ ±ı¿ ·Î¬ ¿Î‹ÿÎfl˘fiı ‹‚fiÎflÌ ±Î ±Îfl˘B› Áı‰Î±˘ ‰‘< ÁÎflÌ ËÂı. √<…flÎ÷fiÎ ÿÁ ·Î¬ ¿Î‹ÿÎfl˘fiÎ 40 ·Î¬ ’Ïfl‰Îfl˘ Á<’flV’ıÏ›ϷÀÌ Áı‰Î±˘ ±Î’‰Î ¿ÏÀ⁄©÷Î ÷ı‹HÎı T›@÷ ¿flÌ Ë÷Ì. ÷ı‹HÎı ¿èÎ_ ¿ı √<…flÎ÷‹Î_ 104 ÏÕV’ıLÁflÌfiÌ ÁF…÷΋Î_ ‰‘Îfl˘ ¿flÎÂı ±fiı ±Î ‹ÎÀı …‹ÌfifiÌ ’˛Î„M÷ ‹ÎÀı ‹Îfl˘ ’˛›ÎÁ »ı ±fiı ÷ı ‹ÎÀı w. 200 ¿fl˘Õ Á<‘Ì fiÎHÎο̛ Ωı√‰Î¥ ¿fl‰Î ÷ˆ›Îfl »ı. ‰·ÁÎÕ, Ë∞flÎ, Ëη˘·, ±ÎHÎ_ÿ‹Î_ 300 ’◊ÎflÌfiÌ w. 1200 ¿fl˘ÕfiÌ Ë˘„V’À·fi_ ±Î›˘…fi »ı. ‰Ì‹Î flZÎHÎ 3000fiı ⁄ÿ·ı 7000 ±fiı ‰Ì‹Î ¿‰flı… w. 21 ËΩfl ¿›* »ı. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

«ÎflÁıÀfiÎ ⁄ı ¿fl˘ÕfiÎ ÿÎ÷Îfiı ÿÎfi ¤ÎV¿fl ±ı‰˘ÕÛ ±ıfiΛ÷ «Î_√Η ¿ı‚‰HÎÌ ‹_Õ‚fiÎ μ’ø‹ı «ÎflÔÁıÀ„V◊÷ Ωı≥LÀ ÏflM·ıÁ‹ıLÀ ÁıLÀflfi_ ·˘¿Î’ÛHÎ, ⁄Λ˘·˘Ï…¿· ÏflÁ«Û ·ı⁄˘flıÀflÌfi<_ μÿ˚CÎÎÀfi, ¤Îfl÷Ì⁄Ëıfi ±fiı ’Ì. ±Îfl. ’Àı·fiı ÿÎfi ¤ÎV¿fl ±ı‰ÎÕÛ ÷◊Î «ÎÔflÔÁıÀ ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌfiÎ 17‹Î V◊Î’fiÎ Ïÿ‰ÁfiÌ μ…‰HÎÌfi<_ ±Î›˘…fi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›<_ Ë÷<_. ±Î ’˛Á_√ı ±ı¿ÁÎ◊ı «Îfl ¿Î›˝ø‹˘ ›˘Ω›Î Ë÷Î. ‹Î÷ÚÁ_V◊Î ±fiı CHRFfiÎ ’˛‹<¬ fi√Ìfi ’Àı·, «ÎÔflÔÁıÀ ›<Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌfiÎ ’˛˘‰˘VÀ Õ˘. ⁄Ì. ∞. ’Àı·, ¿ı‚‰HÎÌ ‹_Õ‚fiÎ ‹_hÎÌ Õ˘. ±ı‹. ÁÌ. ’Àı·, ±√˛HÎÌ ÿÎ÷Î ‹fi<¤Î¥ ’Ì. ÕÌ. ’Àı·, ±fiı fl˘ÏË÷¤Î¥ ’Àı·, flÏ…VÀˇÎfl ÿı‰Î_√ ΩıÂÌ μ’„V◊÷ flèÎÎ Ë÷Î. Á˙’˛◊‹ «ÎÔflÔÁıÀ ˢ„V’À·‹Î_ ¤Îfl÷Ì⁄ıfi ±ıLÕ ’Ì. ±Îfl. ’Àı· Ωı≥LÀ ÏflM·ıÁ‹ıLÀ ÁıLÀflfi<_ ·˘¿Î’ÛHÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›<_. ±Î Ωı≥LÀ ÏflM·ıÁ‹ıLÀ ÁıLÀfl «ÎÔflÔÁıÀ ˢ„V’À·‹Î_ ¿Î›Ûfl÷ »ı. I›Îfl ’»Ì ’Ì. ÕÌ. ’Àı· ≥„LVÀÀ›ÒÀ ±˘Œ ±ıM·Î≥Õ ÁΛLÁ‹Î_ ¤Îfl÷Ì⁄ıfi ±ıLÕ ’Ì. ±Îfl ’Àı· ⁄Λ˘·˘Ï…¿· ÏflÁ«Û ·ı⁄˘flıÀflÌfi<_ μÿ˚CÎÎÀfi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›<_. ±_⁄ηη ±Î≥. ’Àı· ±˘ÏÕÀ˘Ïfl›‹„V◊÷ «ÎÔflÔÁıÀfiÎ 17‹Î V◊Î’fiÎ Ïÿ‰ÁfiÌ ’HÎ μ…‰HÎÌ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Ì Ë÷Ì. V‰Î√÷ ’˛‰«fi ¿ı‚‰HÎÌ ‹_Õ‚fiÎ μ’’˛‹<¬ Ï¿flHΤΥ ’Àı· (¿QŒÌ ŒÏfi˝«fl) ¶ÎflÎ ¿flΛ< Ë÷<_. Õ˘. μ‹Î ’Àı·ı «ÎÔflÔÁıÀ ˢ„V’À· ωÂıfiÌ ‹ÎÏË÷Ì ±Î’Ì Ë÷Ì. ±Î ’˛Á_√ı ⁄ıVÀ ÏflÁ«Û ’ı’fl ±ı‰˘ÕÛ ’HÎ ±ıfiΛ÷ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›Î Ë÷Î. fi√Ìfi¤Î¥ ’Àı·fiÎ ËV÷ı «ÎÔflÔÁıÀfiÎ_

ÏfiHÎÛ› ·Ì‘Î ’»Ì ÿıÂfiı ¿ı·ıÁfiÌ ÏÿÂ΋Î_ ·¥ …‰Î ‹ÎÀı ’˛›ÎÁ˘ ¿flÌ flèÎÎ I›Îflı ∞±ıfi±ıŒÁÌfiÎ ’Ïfl‰Îfl˘±ı ¿ı·ıÁ ÏÁVÀ‹ ±’fiΉÌfiı øÎ_Ï÷¿ÎflÌ ’√·<_ ¤›<* »ı. ¿ıLƒÌ› l‹ ±fiı fl˘…√Îfl flÎF›‹_hÎÌ ⁄Î_ÕÎfl ÿkÎÎhÎı›ı ∞±ıfi±ıŒÁÌfiÎ ’Ïfl‰Îfl˘fiı ±Ï¤fi_ÿfi ’ÎÉ÷Î_ …HÎÎT›<_ Ë÷<_ ¿ı ÿflı¿ √΋ ±fiı ÿflı¿ T›„@÷ ÏÕÏ…À·Î≥{ıÂfi ±’fiΉÌfiı ‰ÕÎ ’˛‘ÎfifiÎ V‰Mfifiı ÁοÎfl ¿fl‰Î ±Î√‚ ±Î‰ı ÷ı‰˘ ±fi<fl˘‘ ¿›˘˝ Ë÷˘. V‰Î√÷ ’˛‰«fi ∞±ıfi±ıŒÁÌfiÎ ±ı‹ÕÌ flÎ∞‰ ¿<‹Îfl √<M÷αı ¿›<* Ë÷<_. ∞±ıfi±ıŒÁÌfiÎ_ ÁÒh΢±ı …HÎÎT›_ ¿ı ±Î ÀÎμfiÏÂ’‹Î_ ‹˘⁄Î≥· ⁄ı„L¿_√, ›’̱Î≥, ÕıÏ⁄À ¿ÎÕÛ, øıÏÕÀ ¿ÎÕÛ, ’ıÀ̱ı‹, ±ıÁ⁄̱Î≥ ⁄ÕÌ …ı‰Î ω¿S’˘ ÁÎ◊ı ¿ı·ıÁ ÀˇÎL{ı@Âfi ±’fiΉΛ_ »ı. ÀÎμfiÏÂ’‹Î_ 32 ¢’ ‘flΉ÷_ ¢g’√ ÁıLÀfl »ı, ±ı¿ flıVÀ˘flÎ_ ±fiı ¿ıLÀÌfi »ı. ±Î ÀÎμfiÏÂ’fiı ¿ı·ıÁ ⁄fiΉ‰Î ⁄ı ‹ÎÁ◊Ì 24 ωzÎ◊a±˘fiÌ ÀÌ‹ ¿Î‹ ¿fl÷Ì Ë÷Ì. ÿÒ‘fi_ Ï⁄· ±fiı ±¬⁄Îflfi_ Ï⁄· «ı¿◊Ì ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)

V‰Î‹Ì flÎ…ÏÊ˝ ‹<Ïfifi˘ 87‹˘ …L‹Ïÿfi ±‹ÿΉÎÿ‹Î_ ∂…‰Î›˘ ±‹ÿΉÎÿ— ±ÎK›Î„I‹¿ Á_V◊Î ·Î≥Œ Ï‹ÂfifiÎ Á_V◊Î’¿, ¤Îfl÷Ì› Á_V¿ÚÏ÷fiÎ ’<fiflI◊ÎfifiÎ ’˛HÎı÷Î ÷ı‹ … ’˛ÎHÎfiÎ ⁄‚ı ±Î’‹ı‚ı ◊÷Ì ¬ı«flÌ ‹<ƒÎfiÌ ±¤>÷’>‰Û ›˘√ÏÁÏ© ËÎ_Á· ¿flfiÎflÎ V‰Î‹Ì flÎ…ÏÊ˝ ‹<ÏfifiÎ 87‹Î …L‹Ïÿ‰ÁfiÌ μ…‰HÎÌ ·Î≥Œ Ï‹Âfi V‰Î‹Ì flÎ…ÏÊ˝ ‹Ïfi ’Ïfl‰Îfl ¿˘⁄Î-√Î_‘Ìfi√fl ’˛ıZÎÎ K›Îfi ¤Îfl÷Ì ’ÏflÁfl‹Î_ 11‹Ì Œı⁄˛<±Îfḻı ¿flÎ¥ Ë÷Ì. V‰Î‹Ì flÎ…ÏÊ˝ ‹<Ïfi±ı ±ÎẨ˝«fi ±Î’÷Î_ ¿èÎ<_ ¿ı ‹Îfi‰∞‰fifiı ÁÎ◊Û¿ ¿fl‰Î ‹ÎÀı ’<flÊÎ◊Û ¿fl‰˘ Ωı¥±ı. √<HÎ√˛ÎËÌ, Áÿ˚√<fl’˛Î„M÷fi˘ ±fiı Áÿ˚√<flfiÎ ‹Î√ÛÿÂÛfi ’˛‹ÎHÎı ÁΑfiÎ ¿fl‰Îfi˘ ’<flÊÎ◊Û ‹fi<W›ı ¿ı‚‰‰˘ Ωı¥±ı. ±Î ’˛Á_√ı 200 μ’flÎ_÷ ¤Îω¿˘±ı ‹_hÎÿÌZÎÎ ·Ì‘Ì Ë÷Ì. ±Î ¿Î›Ûø‹‹Î_ 5000◊Ì ’HÎ ‰‘< ¤Îω¿˘ ËÎ…fl flèÎÎ Ë÷Î. ±Î μ…‰HÎÌ‹Î_ Á‰Û’˛◊‹ √<fl’Îÿ¿Î’>…fi ’»Ì ±‹ÿΉÎÿ ·Î≥Œ Ï‹Âfiı V‰Î‹Ì flÎ…ÏÊ˝ ‹<Ïfifi<_ V‰Î√÷ ¿›<* Ë÷<_. ±Î ¿Î›Ûø‹‹Î_ ¤Î…’ ’˛ÿıÂ μ’’˛‹<¬ ±Î≥. ¿ı. ΩÕıΩ±ı …HÎÎT›<_ ¿ı V‰Î‹Ì flÎ…ÏÊ˝ ‹<ÏfifiÎ ±ÎÂÌ‰Î˝ÿ ±Î’HÎfiı Á˙fiı ‹‚÷Î flËı. ÏÂZÎH΋_hÎÌ ¤>’ıLƒgÁË «ÒÕÎÁ‹Î±ı …HÎÎT›<_ ¿ı ›˘√fiı ±Î_÷flflÎpˇÌ› ‹ÎL›÷Î ±’Ή‰Îfi˘ ›Â flÎ…ÏÊ˝ ‹<Ïfifiı (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi) ±Î¤ÎflÌ »ı.

·_Õfi„V◊÷ ‰ÏflWà ’hοÎfl Ï¿Â˘fl ¿Î‹ÿÎflfi_ ±‰ÁÎfi ±‹ÿΉÎÿ/·_Õfi— ‹Ò‚ ±‹ÿΉÎÿ ±fiı ‰Ê˘˝◊Ì ·_Õfi V◊Î›Ì ◊›ı·Î ‰ÏflWà ’hοÎfl, ·ı¬¿ Ï¿Â˘fl ¿Î‹ÿÎflfi<_ 13‹Ì Œı⁄˛±Îfḻı ÁÎ_…ı ·_Õfi‹Î_ ÿ—¬ÿ ±‰ÁÎfi ◊›_ Ë÷_. ±‹ÿΉÎÿ‹Î_ «ÎflÁıÀ ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ ±fiı «ÎflÁıÀ ˢ„V’À·fiı w. ⁄ı ¿fl˘Õfi_ ‹Î÷⁄fl ÿÎfi ±Î’fiÎflÎ_ ÿÎ÷Î ¤Îfl÷Ì⁄Ëıfi ±fiı ’Ì. ‰Ê˘˝ Á<‘Ì “…›gËÿ” ±Îfl. ’Àı·fiı ÿÎfi ¤ÎV¿fl ±ı‰ÎÕÛ ±ıfiΛ÷ ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘ Ë÷˘ ÷◊Î «ÎÔflÔÁıÀ ›Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌfiÎ 17‹Î V◊Î’fiÎ ÿˆÏfi¿‹Î_ Áı‰Î ±ÎM›Î Ïÿ‰ÁfiÌ μ…‰HÎÌfi<_ ±Î›˘…fi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›<_ Ë÷<_. (Œ˘À˘— ±„f‰fi ’Àı· ±ÎHÎ_ÿ) ’»Ì ÷ı±˘ ’Ïfl‰Îfl ÁÎ◊ı Ï¿Â˘fl ¿Î‹ÿÎfl ·_Õfi V◊Î›Ì ◊›Î Ë÷Î fi΋Î_Ï¿÷ ÿÎ÷Î ¤Îfl÷Ì⁄Ëıfi ±fiı ’Ì. ±Îfl ’Àı·fiı Á_V◊α˘‹Î_ ÿÎ÷α˘fiÌ ±√˛HÎÌ ¤>Ï‹¿Î »ı. μS·ı¬fiÌ› »ı ¿ı ’Ì. ±Îfl. ’Àı· ’Ïfl‰Îfl ¶ÎflÎ ±fiı ·_Õfi‹Î_ ÷ı±˘±ı “√fl‰Ì √<…flÎ÷” ‹ı√ıÏ{fifiÎ ÿÎfi ¤ÎV¿fl ±ı‰˘ÕÛ ’˛ÿÎfi ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›˘. Õ˘. ±ı‹. ÁÌ ’Àı· ¶ÎflÎ ÿÎ÷α˘fiı Âη ±˘œÎÕÌ ÷ı‹fi<_ ÁL‹Îfi «ÎflÁıÀ ›<Ïfi‰ÏÁ˝ÀÌ ÷◊Î «ÎflÁıÀ ˢ„V’À·fiı w. ⁄ı ÷_hÎÌ ÷flÌ¿ı ’HÎ fi˘‘’ÎhÎ …‰Î⁄ÿÎflÌ Ïfi¤Î‰Ì Ë÷Ì. ⁄Îÿ‹Î_ ÷ı‹HÎı ’˘÷Îfi_ ±¬⁄Îfl “√<…flÎ÷ Á_ÿı” Âw ¿fl‰Î‹Î_ ±ÎT›<_ Ë÷_. ±Î ’˛Á_√ı ÿÎ÷Î ’Ïfl‰Îfl ÷flŒ◊Ì ¿fl˘Õfi<_ ‹Î÷⁄fl ÿÎfi ’˛ÎMÔ÷ ◊›_ »ı. ÿÎfi ¤ÎV¿fl ±ı‰˘ÕÛ ±ı ¿ı‚‰HÎÌ ‹_Õ‚fiÌ μF…‰‚ ¿›* Ë÷_. √…flÎ÷ ±fiı ¤Îfl÷¤flfiÌ ±¬⁄ÎflÌ ’˛Ï÷¤Î‰ ±Î’÷Î_ ’Ì. ±Îfl. ’Àı·ı …HÎÎT›<_ Ë÷<_ ¿ı …wÏfl›Î÷ ¿fl÷Î_ ‰‘< ’˛ÎM÷ ◊›ı·Ì ÁQ≤Ï©fi˘ μ’›˘√ ’fl_’flÎ »ı ¿ı wÏ’›Î ±ı¿ ¿fl˘Õ◊Ì ‰‘< ÿÎfi ±Î’fiÎflfiı ±Î·‹‹Î_ ·˘¿Ï’˛› ±ı‰Î Ï¿Â˘fl¤Î¥fiÌ ÷Ï⁄›÷ Á‹Î…¿S›ÎHÎ ‹ÎÀı ¿fl‰˘ Ωı¥±ıı. Á‹Îfl˘ËfiÎ ÿÎfi ¤ÎV¿fl ±ı‰˘ÕÛ ’˛ÿÎfi ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰ı »ı. ¿ı‚‰HÎÌ ±V‰V◊ Ë÷Ì. ÷ı‹fiÎ ±‰ÁÎfi ⁄ÿ· V◊ÎÏfi¿ ±K›ZÎV◊Îfiı◊Ì ‹Î÷ÚÁ_V◊Î ±fiı CHRFfiÎ ’˛‹<¬ ‹_Õ‚ ¶ÎflÎ ±I›Îfl Á<‘Ì ¿<· 17 ÿÎfi ¤ÎV¿fl ±ı‰˘ÕÛ ±√˛HÎ̱˘, √…flÎ÷Ì Á‹ÿΛ, ±¬⁄ÎflÌ …√÷ı ¢¿fiÌ fi√Ìfi¤Î¥ ’Àı·ı …HÎÎT›<_ Ë÷<_ ¿ı ÁΉۅÏfi¿ ±ıfiΛ÷ ¿flΛΠ»ı. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi) ·Î√HÎÌ T›@÷ ¿flÌ Ë÷Ì. (√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ Á_¿·fi)


February 24, 2017

16

ÁÎ

flHÎBÎÎ_à «Ï·IÎ fl˘BÎ »ı. ±_Bβı∞‹Î_ I˘L˘ ËÏLÎۛΠ(Hernia) ¿Ëı »ı. ±Î fl˘BÎ BÎÎ_ÃLÎÎ V‰wM˘ ÂflÌfl MÎfl T›„@÷fiı ◊Λ »ı, MÎfl_IÎ< ¬flı¬fl ±ı BÎÎ_à LÎ◊Ì. ÂflÌflL΢ ¿˘¥ ±‰›‰ œÌ·˘ MÎÕÌ …IÎÎ_ I˘ M΢IÎÎL˘ V◊ÎL˘◊Ì VÎfl¿ÌL˘ ÂflÌflLÎÌ OÎËÎfl ±Î‰‰Î ›ILÎ ¿flı »ı I›Îflı ÂflÌfl MÎfl I˘ BÎÎ_à …ı‰˘ ±Î¿Îfl ¿flı »ı. ±ÎL˘ VÎÎflHÎBÎÎ_à ¿Ëı »ı. VÎÎflHÎBÎÎ_ÃL˘ ±_hÎ…T≤Ï© MÎHÎ ¿Ëı »ı. VÎÎflHÎBÎÎ_ÃLÎÌ ±ı¿ ωÂıÊIÎΠˢ› »ı ¿ı ¿Î›‹ ±ı¿ … MÎÏfl„V◊ÏI΋Î_ LÎ◊Ì flËıIÎÌ. I˘LÎ<_ ‰‘Îflı ÿOÎÎHΠˢ› I΢ I˘ ‹˘ÀÌ ·ÎB˘, ÿOÎÎHÎ CÎÀÌ …IÎÎ_ LÎÎLÎÌ ·ÎB˘. fl˘BÎÌ VÎ>¥ flËı I΢ MÎÎ»Ì ±_ÿfl …IÎÌ flËı. ËÎ◊ı◊Ì ÿOÎÎ‰Ì ±_ÿfl ‘¿ı·Ì ÿı‰Î‹Î_ ±Î‰ı I΢ MÎHÎ O˘VÎÌ Ω›, I›Îflı OÎËÎfl◊Ì ΩıLÎÎflL˘ ·ÎB˘ ¿ı ±I›Îflı I΢ fl˘BÎLÎ<_ LÎ΋ÏLÎÂÎLÎ LÎ◊Ì, OΑ<_ OÎflÎOÎfl »ı. MÎλ\_ Ëfl‰Î-Œfl‰ÎLÎ<_ OÎL˘ ¿ı ±_ÿflLÎÎ ±‰›‰LÎ<_ Ωıfl ‰‘ı I΢ ÿı¬Î ÿı ±ı‰<_ OÎL›Î ¿flı ±L˘ «ÎS›Î ¿flı. ±Î_IÎflÕÎ_ ±L˘ I˘‹Î_ ¬ÎVÎ ¿flÌL˘ LÎÎLÎ<_ ±Î_IÎflÕ<_ F›Îflı M΢IÎÎLÎÌ MÎ¿Õ BÎ<‹Î‰Ì ÿı ±L˘ œÌ·<_ MÎÕÌ Ω› I›Îflı I˘ M΢IÎÎLÎÎ V◊ÎL˘◊Ì VÎfl¿ÌL˘ OÎÌΩ V◊ÎL΋Î_ Ω› »ı. ±Î‰<_ ±Î_IÎflÕÎLÎÎ μMÎflLÎÌ «Î‹ÕÌ ‹ÎÀı MÎHÎ OÎL˘ »ı. ±Î‰Î V΋›ı ±Î œÌ·˘ ±‰›‰ OÎÌΩ V◊ÎL΋Î_ …¥L˘ …ı μ¤Îfl M˘ÿÎ ¿flı I˘ VÎÎflHÎBÎÎ_à ◊¥ ¿Ëı‰Î›. VÎÎflHÎBÎÎ_ÃLÎÎ ’˛¿Îfl˘— VÎÎ_’˛IΠωiÎÎLÎLÎÌ ºÏWÀ±ı VÎÎflHÎBÎÎ_ÃLÎÎ LÎÌ«ı ’˛‹ÎHÎı ’˛¿Îfl Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ‰ıLÀˇ· ËÏLÎۛΠ(Ventral Harnia) ±Î ’˛¿ÎflLÎÌ VÎÎflHÎBÎÎ_à M˘À MÎfl Ωı‰Î ‹‚ı »ı. I˘ ‹<A›I‰ı LÎÎLÎÎ_ OÎ΂¿˘ ±L˘ …ıL˘ ‰‘Îflı MÎÕIÎÌ ’˛VÎ>ÏIÎ ◊›ı·Ì ˢ› I˘‰Ì jÎ̱˘‹Î_ Ωı‰Î ‹‚ı »ı.

ÁÎflHÎ√Î_à (Hernia) M˘ÀLÎÌ ÿ̉ηLÎÌ fl«LÎÎ ‹…OÎ>IÎ ‹Î_VÎM˘Â̱˘ ¶ÎflÎ ◊›ı·Ì ˢ› »ı. ±Î fl«LÎÎ ±ÎÕÌ ∂¤Ì ˢ› »ı. I˘ ¿ÎflHΉÂÎIÎ˚ ÏÂÏ◊· ◊¥ …IÎÎ_ ÿ̉η LÎOÎ‚Ì MÎÕÌ Ω› »ı ±L˘ LÎÎLÎ<_ ±Î_IÎflÕ<_ M˘ÀLÎÌ OÎËÎfl CÎVÎÌ ±Î‰ı »ı. ±Î LÎÎLÎ<_ ±Î_IÎflÕ<_ M˘ÀLÎÌ OÎËÎflLÎÌ VÎMÎÎÀÌ μMÎfl ±…‹ıflÌ O΢fl ¿ı ·ŸOÎ< …ı‰Õ<_ ÿı¬Î› »ı. OÎ΂¿ ¬>OÎ flÕı, ¬>OÎ ËV˘, ‰‘Îflı MÎÕIÎÌ μ‘flVÎ ¬Î›, OÎ΂¿L˘ ‰‘Îflı MÎÕIÎÎ {ÎÕÎ ◊Λ ¿ı …^LÎÌ ¿OÎÏ…›ÎIΠˢ› I›Îflı ±Î‰<_ OÎL˘ »ı. ËÎ◊ ‰Õı ÿOÎΉ‰Î◊Ì VÎÎflHÎBÎÎ_à O˘VÎÌ Ω› »ı. ·˘¿¤ÎÊ΋Î_ ±ÎL˘ Õ>_À˘ e·‰˘ ¿Ëı »ı. ±Î Õ>_ÀÎ MÎfl MÎ>_ÃÎ …ı‰˘ ¿Õ¿ MÎÿÎ◊Û ‹>¿Ì, ÿOÎΉÌL˘ MÎÎÀ˘ OÎÎ_‘Ì flά‰Î◊Ì ±Î_IÎflÕ<_ OÎËÎfl ‘VÎÌ ±Î‰IÎ<_ LÎ◊Ì. ÿflÏ‹›ÎLÎ M˘ÀLÎÌ ÿ̉η ‹…OÎ>IÎ OÎLÎÌ Ω› I΢ OÎ΂¿L˘ ±Î‰Ì VÎÎflHÎBÎÎ_à ŒflÌ◊Ì ◊‰ÎLÎÌ Â@›IÎÎ flËıIÎÌ LÎ◊Ì. ∫B‰Î≥Lη ËÏLÎۛΠ(Inguinal Harnia) 40◊Ì MÎ0 ‰Ê˝◊Ì ‹˘ÀÌ ™‹flLÎÎ MÎ<flÊ˘L˘ VÎÎ◊‚LÎÎ ‹>‚‹Î_ LÎÎLÎ<_ ±Î_IÎflÕ<_ OÎËÎfl CÎVÎÌ ±Î‰Ì VÎÎflHÎBÎÎ_à ¿flı »ı. Âw±ÎI΋Î_ VÎÎflHÎBÎÎ_à LÎÎLÎÌ Ë˘› »ı, MÎHÎ ‰¬IÎ …IÎÎ_ I˘ ‹˘VÎ_OÎÌ …ı‰Ì ‹˘ÀÌ ◊¥ Ω› »ı. fl˘BÎÌ VÎ>¥ …¥, ËÎ◊◊Ì ÿOÎÎ‰Ì I˘L˘ MÎÎ»Ì ±_ÿfl ‘¿ı·Ì ¿ı »ı. fl˘BÎL˘ ‰‘I΢ ±À¿Î‰‰Î ‹ÎÀı «Î·IÎÌ ‰¬I˘ ¬ÎVÎ ’˛¿ÎflL΢ MÎ|˘ MÎËıflÌ flά‰˘ …wflÌ »ı. Vø˘À· ËÏLÎۛΠ(Scrotal Harnia) »˘¿fl˘ (Male Child) …L‹ı I›Îfl◊Ì ±ı¿ ‰ÊÛ VÎ<‘ÌLÎÌ ™‹fl‹Î_ I˘LÎÎ OÎLL˘ ±_Õ¿˘Ê˘ (Testies) ±ıLÎÌ …B›Î±ı ¿˘◊‚Ì (Scrotum)‹Î_ ±Î‰Ì Ω› »ı. ±_Õ¿˘ÊL΢ M˘À‹Î_◊Ì ¿˘◊‚Ì‹Î_ ±Î‰‰ÎL΢ ‹ÎBÎÛ

±ÎM΢±ÎMÎ ¿<ÿflIÎÌ flÌI˘ OÎ_‘ ◊¥ Ω› »ı. ¿˘¥ MÎHÎ ¿ÎflHÎVÎfl ±Î ‹ÎBÎÛ ¬<S·˘ flËı I΢ ±Î ‹ÎB˘˝ LÎÎLÎ_ ±Î_IÎflÕ_ ¿˘◊‚Ì‹Î_ …¥ ¿ı I›Îflı ¿˘◊‚ÌLÎÎ ¤ÎB΋Î_ V΢Ωı ±ÎT›˘ ˢ› I˘‰˘ ¤ÎVÎ ¿flı »ı. CÎHÎÌ ‰Îfl ¿˘◊‚Ì LÎÎÏfl›ı‚ …ı‰ÕÌ ‹˘ÀÌ MÎHÎ ◊¥ Ω›. fl˘BÎÌ VÎ>¥L˘ ËÎ◊◊Ì ÿOÎΉı I΢ ±Î ’˛¿ÎflfiÌ VÎÎflHÎBÎÎ_à MÎÎ»Ì ±_ÿfl …IÎÌ flËı »ı. ¿ÎflH΢ VÎÎflHÎBÎÎ_à ‰Î›<L˘ ¿ÎflHÎı ◊I΢ fl˘BÎ »ı. …ı T›„@IÎ ‰ÎIο˘Mο, ‰ÎIΉ‘Û¿ ±L˘ ‰ÎIÎÿ<ÏÀ¿fl ±ÎËÎflωËÎfl ¿flı I΢ I˘L˘ ËÏLÎۛΠ◊‰ÎLÎÌ ‰‘< Â@›IÎÎ flËı »ı. ±ÎfiÎ_ ¿ÎflH΢ LÎÌ«ı ‹<…OÎ »ı— 1. …‹ÌLÎ μMÎfl◊Ì ¤Îflı ‰…LÎ O΂MÎ>‰Û¿ ¨«¿‰<_. 2. ¤Îflı ‰…LÎ ‹Î◊ı ‹>¿Ì ·Î_OÎ<_ «Î·‰<_. 3. ¿<VIÎÌ, O΢„@VÎ_BÎ …ı‰Ì O΂‰Î‚Ì ¿VÎflI΢ ¿fl‰Ì. 4. ‹¿ÎLÎLÎÌ »IÎ, B˘·ıflÌ, {ÎÕ MÎfl◊Ì MÎÕÌ …‰<_. 5. ¬>OÎ Ã_ÕÎ MÎÎHÎ̱ı LÎÎˉÎLÎÌ Àı‰◊Ì. 6. ·Î_OÎÎ V΋›◊Ì flËıIÎÌ IÎ̉˛ ¿OÎÏ…›ÎIÎL˘ ¿ÎflHÎı ¿Î›‹ Ωıfl ¿flÌL˘ ‹‚‰ÚÏkÎ ¿fl‰ÎL˘ ·Ì‘ı. 7. ‹‚‹>hÎ, ‰Î»^À …ı‰Î ‰ıB΢L˘ MÎflÎHÎı fl˘¿‰Î◊Ì. 8. ±ı … flÌI˘ ±Î ‰ıB΢ MÎflÎHÎı ¿fl‰Î◊Ì. 9. V¿>ÀflL˘ Ï¿¿ ‹Îfl‰Î …ı‰Ì ’˛T≤ÏkÎ◊Ì. 10. ‰Î·-‰ÀÎHÎÎ-«˘‚Î …ı‰Î ‰ÎIη MÎÿÎ◊˘˝LÎ<_ ±Ï‘¿ V˘‰LÎ ¿fl‰Î◊Ì. 11. ‰ÎVÎÌ, ‰Î›Õ<_, I΂ı·<_ ¬Î‰Î◊Ì. 12. ±∞HÎÛ‹Î_ MÎHÎ ¬Î‰Î◊Ì. 13. B˘VÎ ¿flı I˘‰<_ ¬Î‰Î◊Ì. VÎÎfl‰Îfl ±ÎB΂ …HÎÎ‰Ì BΛΠI˘ ’˛‹ÎHÎı ËÏLÎۛΠ±ı ÂjÎVÎÎK› T›ÎÏ‘ »ı, MÎfl_IÎ< Ωı Âw±ÎIÎLÎ<_ ˢ› I΢

±‹ıÏfl¿Î‹Î_ CÎflı⁄ıÃÎ_ ‹fi√‹÷Î_ ’V÷¿˘ ‹ı‚‰˘

250

Œı⁄˛±ÎflÌ 24, 2017

±˙Ê‘V˘‰LÎ◊Ì I˘ ±ÎB΂ ‰‘IÎ<_ ±À¿ı »ı, LÎ<¿VÎÎLÎ ¿flIÎ<_ LÎ◊Ì ±L˘ ¿ıÀ·Î¿ VÎ_ΩıB΢‹Î_ CÎÀı MÎHÎ »ı. MÎËı·Î_LÎÎ V΋›‹Î_ ±„BLο‹Û MÎHÎ ¿fl‰Î‹Î_ ±Î‰IÎ<_ ËIÎ<_. ËÏLÎۛΠLÎÌ«ı LÎ ∂IÎflı ±L˘ ‰‘< LÎ Œı·Î› I˘ ‹ÎÀı MÎ|˘ OÎÎ_‘‰ÎL΢ MÎHΠˢ› »ı. ËÏLÎÛ›ÎLÎÎ fl˘BÎ̱ı LÎÌ«ıLÎÌ ¿Î‚∞ ±L˘ VÎÎfl‰Îfl ·ı‰Ì. 1. fl˘… …Q›Î MÎ»Ì Ï‰ÎZÎÎfl MÎΫLÎLÎÌ 1-1 LÎÎLÎÌ «‹«Ì MÎÎHÎÌ VÎÎ◊ı ·ı‰Ì, …ı◊Ì ¬˘flοLÎ<_ MÎΫLÎ ◊¥ B˘VÎ ◊I΢ LÎ◊Ì. 2. Ï«hοÎÏÿ‰ÀÌ fl-fl B΢‚Ì Ïÿ‰V΋Î_ hÎHÎ ‰Îfl VΉÎfl-OÎM΢fl-VÎÎ_… ·ı‰Ì. 3. flÎhÎı VÎ>IÎÌ ‰¬I˘ fl0 ◊Ì 30 Bβ΋ ±¤›ÎÏflWÀ ·ı‰<_. 4. ±ÎB΂ OÎIÎΉı·Î_ ¿ÎflH΢ LÎ ◊‰Î ÿı‰Î_. ±ÎÀ·<_ ¿fl‰Î◊Ì VÎÎflHÎBÎÎ_ËÎ_ ¬flı¬fl flÎËIÎ flËı »ı. Â_ ±Î’fiı ’HÎ V‰ÎVJ›fiı ·√÷Ì ¿˘¥ Á‹V›Î »ı? Õ˘. ‰‹Î˝fiÎ ÁıÏ‹fiÎfl‹Î_ ¤Î√ ·ı‰Î ±◊‰Î w⁄w ‹‚‰Îfi˘ ·Î¤ ·ı‰Î Ë‹HÎÎ_ … Œ˘fi ¿flÌfiı Õ˘. ‰‹Î˝fiÎ ’˛˘√˛Î‹ ωÂı ΩH΢ ±fiı ±√Îμ◊Ì fi΋ flÏ…VÀfl ¿flΉ˘. Monthly Visit: NY, NJ, PA, DE, VA, MD, NC, SC, GA, FL, AL, TN, OH, IN, IL, MI, TX, CA.

Õ˘. flÎ…ı ‰‹Î˝ (±Î›‰ı˝ÿ ωÂÎflÿ) ⁄Ì.±ı.±ıÁ.±ı‹., ÕÌ.±ı«.±ı‹.±ıÁ., ±ı‹.ÕÌ, Toll Free: 1 (888) 602-2963 Tel: 607-527-7525 ¥-‹ı≥·— dr.varma.office@gmail.com

02/24/2017-04

GUJARAT TIMES

115 West 30th Street, Suite 1206, New York, NY 10001

√…flÎ÷◊Ì ËΩfl˘ ‹Î¥· ÿÒfl ⁄ıÃı·Î ÁıÓ¿Õ˘ √…flÎ÷̱˘fiÎ xÿ›‹Î_ √…flÎ÷ Á÷÷ ‘⁄¿÷_ ˢ› »ı. ÷ı±˘ √…flÎ÷Ì ¤ÎÊÎfiÎ_ ’V÷¿˘ ‰Î_«‰Î ±Î÷fl ˢ› »ı, ’fl_÷ ωÿıÂfiÌ ‘fl÷Ì ’fl ±Î‰Î_ ’V÷¿˘ ËÎ◊‰√Î_ fi ˢ‰ÎfiÌ ‹U¿ı·Ì ÷ı±˘ ‰Ê˘˝◊Ì ±fi¤‰ı »ı. ˉı ÷ıfi˘ ±_÷ ±ÎT›˘ »ı. ±‹ÎflÌ ›˘…fiÎ ‹…⁄ √…flÎ÷Ì ¤ÎÊÎfiÎ_ …^fiÎ_ ±fiı fi‰Î_ ’V÷¿˘ ±Î’fiı CÎıfl⁄ıÃÎ_ ‹‚Âı. ±Î ÁÎ◊ı ‹Ò¿‰Î‹Î_ ±Î‰ı·Ì ¿>’fi‹Î_ ’ÒflÌ Ï‰√÷˘ ¤flÌfiı ÷ı L› ›˘¿Û ¬Î÷ı “√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ”fiÎ ¿Î›Î˝·›‹Î_ ‹˘¿·Ì ±Î’˘. ¿>’fi ‹Y›Î ’»Ì ±Î’ı …HÎΉı·Î Áflfi΋ı ’V÷¿˘ «Îfl◊Ì » ±Ã‰ÎÏÕ›Î_‹Î_ ‹˘¿·Ì ±’ÎÂı. (Please allow four to six weeks for delivery) ±‘ÒflÎ_ Áflfi΋Î_ ÷ı‹ … Á_’¿Û fi_⁄fl ‰√flfiÎ ±˘ÕÛfl V‰Ì¿Îfl‰Î‹Î_ ±Î‰Âı fiÏË.

ÿÎÿÎ∞fiÎ_ ±˘ÁÏÕ›Î_

ÿÎÿÎ∞fiÎ μ’«Îfl

·ı¬¿— ∑÷flÎ… flÎÃ˘Õ ·ı¬¿— ∑÷flÎ… flÎÃ˘Õ √…flÎ÷fiÎ ΩHÎÌ÷Î ‰ˆzfiÌ ¿·‹ı ·¬Î›ı·Î ±Î »ıS·Î_ ◊˘ÕÎ_ ‰Ê˘˝◊Ì “√…flÎ÷ ÀÎ≥QÁ”‹Î_ ’˛¿ÎÏÂ÷ ’V÷¿‹Î_ ±Î›‰ı˝ÿ ¶ÎflÎ CÎfl√J◊ μ’«Îfl ¿flÌfiı ¿¥ ◊÷Ì “ÿÎÿÎ∞fi_ ‰ˆÿ_” ¿˘·‹ ±Î‘ÎÏfl÷ ±Î ’V÷¿‹Î_ flÌ÷ı ±fiı¿ ⁄Ì‹Îfḻ˘‹Î_◊Ì ÁÎΩ ◊¥ ¿Λ »ı ÷ıfiÌ ±fiı¿ μ’«ÎflfiÌ ‹ÎÏË÷Ì »ı. ±Î›‰ı˝ÿ ±ı Á˙◊Ì …^fiÌ Ï‰√÷ ‹Ò¿‰Î‹Î_ ±Î‰Ì »ı. ±Î ’V÷¿fiÌ Ï‰ÂıÊ÷Î ±ı »ı ¿ı ÷ı‹Î_ ±fiı¿ ÷⁄Ì⁄Ì ’©Ï÷ »ı ±fiı ±ÎÕ±Áfl ‰√fl ¿˘¥ ’HÎ ÿÿ˝ ‹ÀÎՉ΋Î_ ÷ı ⁄Ì‹ÎflÌ ±fiı ÷ıfiÎ ÏfiÿÎfifiı ±Î‰flÌ ·ı‰Î›Î_ »ı. ·ı¬¿ ¬Ò⁄ … ±fi¤‰Ì ÁZ΋ »ı. ±Î ’V÷¿‹Î_ ±fiı¿ fl˘√˘fiÎ μ’«ÎflfiÌ ‹ÎÏË÷Ì μÿÎËflHÎ ‰ˆz »ı. ÷ı‹HÎı ±I›Îfl Á‘Ì ·Î¬˘ ÁÎ◊ı ±Î’Ì »ı. ’V÷¿‹Î_ flÁ’˛ÿ ÿÿa±˘fiı ÁÎΩ ¿›Î˝ »ı. ±fiı¿ ¿◊Î÷k‰ ˢ‰Î◊Ì ‹ÎÏË÷Ì ÂW¿ OUR INDIA ∞‰·ıHÎ ±fiı fi ‹ÀÌ Â¿ı ÷ı‰Î ⁄fi÷Ì fi◊Ì. ÷…˚iÎ ‰ˆz ±fiı ·ı¬¿ ·ıϬ¿Î— ’˛ÌÏ÷ Áıfi√MÔ÷Î fl˘√˘‹Î_ ’HÎ ÷ı‹HÎı ÁŒ‚÷Î ‹ı‚‰Ì ±ı¿Á˘◊Ì ’HÎ ‰‘ ÿı¢‹Î_ ±ı¿·’_Õı ’˛‰ÎÁ ±ËŸ ¬Ò⁄ … Áfl‚ flÌ÷ı ‰Î«¿fiı »ı. ±Î ’V÷¿ ‰Î«¿˘fiı V‰ÎVJ› ¿flfiÎfl ·ıϬ¿ÎfiÌ fi…flı ±ËŸ ‰Î«¿fiı ¤Îfl÷ Ωı‰Î fl˘√‹Î_◊Ì ¿ı‰Ì flÌ÷ı ‹„@÷ ‹‚ı ÷ıfi_ ÷flŒ ÿ˘flÌ …Âı. ‹‚ı »ı. ±_√˛ı∞ ¤ÎÊ΋Î_ ·¬Î›ı·_ ±Î ’V÷¿ Â΄Oÿ¿ ⁄›Îfi ¿flı »ı. g¿‹÷— US $ 18.00

∂Ï‹˝fiÌ ±˘‚¬ (⁄ı ¤Î√)

¤Îfl÷fi˘ Ï‹fiÌ ±ıLÁÎ≥@·˘’ÌÏ՛Π»ı. ±Î ’V÷¿‹Î_ ·ıϬ¿Î±ı ’˘÷ÎfiÎ ‰÷fi ÿı ¤Îfl÷fiı ÁË÷Á‰Ìfl ÁflÁ flÌ÷ı fl…^ ¿›˘˝ »ı. ¤Îfl÷fiÎ_ ÷‹Î‹ ±ˆÏ÷ËÎÏÁ¿ ±fiı ΩHÎÌ÷Î_ ÂËıfl˘ ÷◊Î ÷Ì◊˝‘΋˘ ±ËŸ Ωı‰Î ‹‚ı »ı. ·ıϬ¿Î±ı ’Ò‰˝, ’Ïç‹, μkÎfl, ‹K› ±fiı ÿÏZÎHÎ ±ı‹ ωω‘ ω¤Î√˘‹Î_ ÂËıfl˘ ±fiı V◊‚˘fiı ‰ËıÓ«Ìfiı ±Î·ı¬fi ¿›* »ı. ·ıϬ¿ÎfiÌ Âˆ·Ì ±I›_÷ fl˘«¿ »ı. ‹ÎÏË÷ÌfiÌ ’ı·ı ’Îfl …¥fiı ÷ı±˘ ‰Î«¿fiı …ı ÷ı V◊‚ı w⁄w ·¥ Ω› »ı.

g¿‹÷— US $ 18.00

Email: gujtimesusa@gmail.com Name: ______________________________________ Address: ____________________________________ City: _____________ State: ______ Zip: __________ Phone: ________________________________ (Must) Email: ______________________________________ QTY

TITLE

PRICE US $

18.00

ÿÎÿÎ∞fiÎ ±˘ÁÏÕ›Î_ Dadajinan Osadiya

18.00

ÿÎÿÎ∞fiÎ μ’«Îfl Dadajina Upchar

110.00

±‰fl ≥„L՛ΠOur India

23.00

∂Ï‹˝fiÌ ±˘‚¬ (⁄ı ¤Î√) Urmini Olakh (Two parts)

15.00

‹Ëı ›ÎÏiοfiÌ »T‰ÌÁ ‰Î÷ν±˘ Mahesh Yagnikni 26 Vartao

‹Ëı ›ÎÏiοfiÌ »T‰ÌÁ ‰Î÷ν±˘

Á_’Îÿ¿— …·fi ‹Î÷flÌ √…flÎ÷Ì ¤ÎÊÎfiÎ A›Î÷fi΋ ·ı¬¿— ‹Ëı ›ÎÏiο √{·¿Îfl …·fi ‹Î÷fḻı ⁄ı √…flÎ÷Ì ¤ÎÊ΋Î_ ¬Ò⁄ ‰_«Î÷Î ¤Î√‹Î_ √{·˘fi˘ Á_ÿfl ±ÎV‰Îÿ ·˘¿Ï’˛› ·ı¬¿fiÌ ¬HάHÎ÷Î g¿‹÷— US $ 110.00 ¿›˘˝ »ı. √…flÎ÷Ì ¤ÎÊÎfiÎ …^fiÎ wÏ’›Î …ı‰Ì 26 ‰Î÷νfi˘ ±Î Á_√˛Ë √{·¿Îfl˘◊Ì Âw ¿flÌfiı ËÊ˝ »ı. ±Î ‰Î÷ν±˘ ‹Îfi‰∞‰fifiı ⁄˛õ¤| Á‘ÌfiÎ √{·¿Îfl˘fiı ÷ı‹HÎı ±Î‰flÌ ·Ì‘Î »ı. ±I›_÷ Á_‰ıÿfiÂÌ· flÌ÷ı fl…^ ¿flı »ı. ‹Ëı ›ÎÏiοfiÌ hÎHÎ ¿ı «Îfl ’Îfi΋Î_ ÷ı‹HÎı …ı ÷ı √{·¿ÎflfiÌ ‹ÎÏË÷Ì Ï‰ÂıÊ÷Î ±ı »ı ¿ı ÷ı±˘ ‰Î÷ν ·¬÷Ì ‰¬÷ı Ëo‹ıÂÎ_ ÷◊Î ÷ı‹fiÌ ’˛Ï÷„WÃ÷ √{·˘fiÎ Âıfl ‹Ò@›Î »ı. ’Ëı·Î ‰Î«¿fiı … fi…fl Á‹ZÎ flάı »ı ±fiı ‰Î÷νfiÎ ±_÷‹Î_ ¤Î√‹Î_ 36 ±fiı ⁄ÌΩ ¤Î√‹Î_ 37 √{·¿Îfl˘ ωÂı ±ıfiÌ «‹I¿ÚÏ÷fi˘ {ÎÀ¿˘ ·Î√ı ±fiı ‰Î÷ν ‰Î_E›Î ’»Ì ·¬Î›_ »ı. ÿflı¿ √{·’˛ı‹Ì±˘±ı ±«Ò¿’HÎı ±Î ’V÷¿ ÷ıfiı ¬Ò⁄ ‹Ω ±Î‰ı ÷ı flÌ÷ı ÷ı±˘ ·¬ı »ı. CÎÀfiÎ÷k‰◊Ì ‰ÁΉ‰_ Ωı¥±ı. ±˘’÷Ì ±Î ‰Î÷νÁ_√˛Ë ±«Ò¿ ‰ÁΉ‰Î …ı‰˘ »ı. g¿‹÷— US $ 23.00

Tel: (212) 675-7515 Fax: (212) 675-7624

g¿‹÷— US $ 15.00

PLUS Handling Charge for one book only

1.00

for two to four books

2.00

for five or more books

4.00

Total Check Enclosed OR

Charge My:

VISA

MC

AMEX

DISCOVER

Card No. ____________________________________ Exp. Date: ____________ CVV code ___ ___ ___ ___ (This number is 3 digits & is the non-embossed number printed on the signature panel on the back of your card immediately following the card account number and 4 digit security code for Amex on front of the card. This number is recorded as an additional security precaution.) 02/24/2017-04 Signature ______________________


ÎõÚþð±ëßí 24, 2017 February 24, 2017

17


February 24, 2017

18

ÎõÚþð±ëßí 24, 2017

HOTEL/MOTEL INDUSTRY SALE / LEASE / BUY

LOOKING FOR MOTEL

Business Opportunity in Motel 43 room Franchise hotel with 70% occupancy at an excellent location in Augusta, GA available for full management contract 90 K year with extra bonus for YOY increase in revenues. Onsite apartment. 2 couples with experience preferred. Email resume to Ravi: rj605r@aol.com

Need Motel Want to sell your motel? Sell directly to the buyer and save brokers fee. We are looking for 40-50 rooms motel with investment of 1.2M to 1.6M in New Jersey and Philadelphia area. Contact us: hellooandy21@gmail.com

Eagan, Minnesota Üë_ ±ëäõá 120 wÜ ÔßëäÖí @äùìáËí

HELP WANTED

EXPERIENCED COUPLE NEEDED TO RUN 25 ROOM MOTEL IN HALLOCK, MINNESOTA. FLUENT ENGLISH WITH COMPUTER KNOWLEDGE REQUIRED. LEGAL STATUS MUST. GOOD PAY & ACCOMMODATION PROVIDED. CONTACT NICK 701-203-1313

02/24-ym

48 units Franchise Property for Sale in Southern Illinois. 1 hour south of St. Louis Metro. Nicely kept and maintained. Stable revenue of 767K for 2015 and 2016 Asking 2.4 Million with about 100K in PIP. Call Deepak at 630-541-8328

02/24-03/17-YM

30 Room (expandable to 54) unit independent motel for lease in Alexandria, Louisiana.$3500 a month rent. ( $25000 refundable deposit). Onsite Living Quarters. Call 318-792-9667 or ashokpatel426@gmail.com

02/24-03/17-MV

Independent Resort for Sale in Southern Illinois 1 hour east of St. Louis Metro. Motel is on lease land with NO RENT to pay. Absentee Owner. Well kept and maintained. Serious inquiries only. Please call 630-541-8328 Proof of funds required for more details. Buy it before Summer Business.

HELP WANTED

02/24-sd

81 UNIT FRANCHISE MOTEL (ECONOMY CHOICE MOTEL) 3 BDRM apt with full kitchen and living room inside Motel. Asking Price $1.45 Million. Busy Exit 159 on I-75, Findlay, OH 45840. Qualified Buyer only. Owner Finance available. Call Jay Patel (517) 420 6064

ÜõìßáõLÍÜë_ ±ëäõáí ÁõLÇë´{ ÜùËõá ÜëËõ èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí Éwß Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. áíÃá VËõËç Éwßí. ç_ÕÀóÑ 240-527-2700 02/17-03/10-ym

02/24-03/17-YM

21 ROOMS INDEPENDENT MOTEL WITH ATTACHED 2 BDRM APT & 4 PARK GARAGE IN BENSON, MN. Revenue $150K yearly. Owner moving. Call (218) 739 3311 / www.bensoninn.com / minnesota

02/03 - 02/24 - SL

28 Rooms Motel with Manager's apartment plus additional 3 one BDRM apartment plus 10 Rooms for Sale. Good steady revenue. Call (907) 957 3965

02/10 - 03/03 - SL

EXCELLENT 30 UNITS MOTEL FOR SALE IN CONWAY, TEXAS WITH 3 BED ROOMS HOUSE WITH 3 BATH. PRIME LOCATION ON I-40 & TX HWY 207 CORNER ON EXIT. PROFIT MAKING AND LOW MAINTENANCE. OWNER FINANCING AVAILABLE FOR SERIOUS BUYER ONLY. CALL :- 713-791-8404

02/10-03/03-mv

08/16-08/25/17- YM

02/24 - 03/17 - SL

IMMEDIATE OPENING FOR FRONTDESK MANAGER COUPLE/SINGLE, PREFERABLY WITH BESTWESTERN OR WYNDHAM EXPERIENCE, NIGHT AUDITORS AND HOUSEKEEPING STAFF AT LAKE TAHOE , YUBA CITY (CA) & FLAGSTAFF(AZ) MUST HAVE LEGAL STATUS. ACCOMMODATION PROVIDED, EXCELLENT SALARY. Email: baymontflagstaff@gmail.com. Call JIA: 917-444-2340

02/24-03/17-MV

Single or Couple for front desk and housekeeping, Small hotel in Houston, TX. Call Jagdish Patel 832-229-9684 Email: jpatel11@hotmail.com

02/24-MV

Need full time Housekeeping Couple or Single for Independent Motel in South Jersey, NJ. Accommodation provided. Call Mike Patel at 856-220-6517

02/24- 03/03-mv

ÇõQÚçýÚÃý, ÕõãLçáäõìÞÝëÜë_ ÁõLÇë´{ ÜùËõáÜë_ èëµçÀíìÕ_à ÜëËõ ÀÕáÞí Éwß Èõ. áíÃá VËõËç Éwßí Èõ. Call C K Patel 717-816-1185 Dinesh Patel 717-860-0161

02/24-03/17-mv

Americas Best Value Inn Motel in Salisbury, Maryland need 2 experienced Housekeeping couples. Excellent salary and accommodation. Must be legal. Contact: 410 742 7194 x 0

02/24-03/17-sd

02/24 - 03/17 - SL

For Sale 40+ rooms motel (Former Knights Inn) for sale in Bluefield, West Virginia. Currently Closed for a year+. Renovation required per City Code. Good opportunity for the investors. Desperate Seller. Contact: Hema (240) 350-1373 or (240) 346-2782

Bhavesh Amin: 513-307-2036

02/03-02/24-SS

02/24-03/17-YM

61 Rooms Econolodge, franchise motel for sale in Perry, Florida. Newly renovated, Asking price $1.45 Million or best offer, 3 bed rooms manager's apartment. with pool, restaurant and extra 1/2 acre land. located middle of the town in main 3 state HWy. Owner retiring. Serious buyers only. Call: 352-547-9192, 850-838-7118

³Þ ±Þõ VÝñËûçÜë_ èëµçÀíìÕ_à ÖõÜÉ ÁLË ÍõVÀ ÜëËõ ÀÕáÞí Éwß Èõ. çëßù ÕÃëß ±Þõ ÜÎÖÜë_ ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. äÔð ÜëìèÖí ÜëËõ ç_ÕÀó ÀßùÑ

55 Rooms franchise motel in West Virginia need experienced single or couple front desk clerk for night auditor and day time. Good salary. Accommodation will be provided. Contact: Bipin Patel: 304-886-6433

02/24-03/17-sd

Holiday Inn in PA is Looking for single/couple for House Keeping, Room Inspector and Laundry. Good salary and Living accommodation will be provided. Also Looking for Hotel Front Desk PM Manager ( Minimum 5 years Experience and good communication skills required) contact between 8 A.M. to 5 P.M. : NILESH PATEL : 610-286- 3000. Email : pateln@harihotels.net 02/10-03/03-mv

Hotel General Manager and Front Desk, Couple or Single. Franchise experience required. Accommodation available. Hotels in South New Jersey. Immediate opening. Email resume and experience to: njhotels@gmail.com

02/24 - 03/17 - SL

Perry, FloridaÜë_ ±ëäõá 66 wÜ ÔßëäÖí Roadway Inn ÜëËõ Housekeeping

ÜëËõ ÀÕáÞí Éwß Èõ. áíÃá èùäð_ Éwßí. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. ç_ÕÀóÑ 850-371-2265 / 850-584-4221 C Patel 02/24-03/17-sd ÀõLçëç ìçËí, ÀõLçëç VËõËÜë_ ÁõLÇë´{ èùËõá ÜëËõ ÝðäëÞ ±Þõ VdìÖý×í ÀëÜ Àßí åÀõ Öõäë èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí Éwß Èõ. ÁõLÇë´{ èùËõáÜë_ ÀëÜÞù ±ÞðÛä Éwßí. ±ëÂë äæý ØßQÝëÞ CëHëí wÜù Üâí ßèõåõ. µÕßë_Ö ±ÞðÛäí èõÍ èëµçìÀÕß ±Þõ Üõ³LËõÞLçÞð_ ÀëÜ Àßí åÀõ Öõäë TÝã@Ö±ùÞí Éwß Èõ. ±ëÀæýÀ ÕÃëß ±Þõ ßèõäëÞí çÃäÍ ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. Also we have Front Desk and General Manager opening in Kansas City, KS. Mike Patel 334-657-8100

02/24-03/17-MS

Franchise motel in Pennsylvania need couples for Housekeeping and Front Desk/Night Auditor. Legal status must. Free accommodation & good salary provided based on skills and experience. CALL: 848-391-9764 ,717-517-7923

02/10-03/03-sd

60 room motel in New Bern, North Carolina looking for couple/single for front desk and light maintenance whilst managing the property. Salary and accommodation provided. Call Raj 252-514-7555

02/10-03/24-alt-ym

Looking for Assistant Manager, couple/individual for franchise hotel in Virginia Beach, VA. Must be Legal to Work. Living accommodation provided. Contact (757) 573 1392 • smtsun33@hotmail.com

02/10-03/03-ym

28 unit independent motel in HOUSTON, TX needs immediate legal & experienced couple for permanent job. Excellent pay, Accommodations provided. For immediate consideration please contact Praful @ 713-633-7374 between 1 PM-5 PM (CT)

Read ePapers at gujarattimesusa.com epaper.newsindia-times.com epaper.desitalk.com epaper.desitalkchicago.com

02/10-03/03-mv


ÎõÚþð±ëßí 24, 2017 February 24, 2017

19

HOTEL/MOTEL INDUSTRY HELP WANTED

HELP WANTED

COUPLE FOR FRONT DESK WORK FOR A FRANCHISED MOTEL IN PA, MUST BE EXPERIENCED, HAVE LEGAL STATUS AND SPEAK GOOD ENGLISH. ALSO ONE COUPLE NEEDED FOR HOUSEKEEPING AND LAUNDRY WORK ,LEGAL STATUS A MUST. ACCOMMODATION PROVIDED. (NO CHILDREN). CALL 570 269 2588 AND PLEASE LEAVE A CLEAR MESSAGE.

New Braunfels, Texas Franchise Motel Üë_ áùLÍÿí ±Þõ èëµçÀíìÕ_à ÜëËõ ÀÕá ½õ´±õ Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ çë×õ. ç_ÕÀóÑ Nick Patel - 806 441 5080

EXPERIENCED RESIDENT MANAGER COUPLE NEEDED IN SOUTH TEXAS. LOOKING FOR EXPERIENCED RESIDENT MANAGER/COUPLE FOR FRANCHISE HOTEL IN SOUTH TEXAS. FLUENT ENGLISH AND COMPUTER SKILLS REQUIRED. RESPONSIBLE FOR FRONT DESK OPERATIONS, HOUSEKEEPING MANAGEMENT AND MISC MANAGERIAL DUTIES. APARTMENT PROVIDED. EMAIL RESUME TO: infodaysinn@gmail.com 02/10-03/03-ym

Immediate Motel Help Motel located in Richmond, IN need housekeeping couple. Attractive salary & free accommodation will be provided. Call 765-277-6664/765-994-5716

Baltimore ±Þõ PhiladelphiaÜë_ ±ëäõá ÜùËõá ÜëËõ Manager, Housekeeping Ö×ë Front Desk

HELP WANTED

Email: nita083@gmail.com

NEED SINGLE / COUPLE EXPERIENCED HOUSEKEEPERS for Franchise Motel in Ohio area. Accommodation provided. Legal must. Call Darshan (530) 822 6442

02/10 -03/03 -SL

02/17-03/10-sd

02/10/03/03-MS

IMMEDIATELY HIRING ASSISTANT GENERAL MANAGER & Housekeeping couple (èëµçÀíìÕ_à ÀÕá) for Franchise Motel in Metairie, Loiusiana. Accommodation and good salary provided. Legal status and experience required. Contact (504) 235 9692 02/10 -03/03-SL

äìÉýìÞÝëÜë_ èëµçÀíÕçý, ÁLË ÍõVÀ @áëÀóûç ±Þõ Üõ³LËõÞLç ÜëËõ TÝã@Ö±ù áõäëÜë_ ±ëäí ßèí Èõ. Please contact 804-591-1755 Email: MKLHotel@gmail.com

01/27 -04/14 - SL

ÜëËõ ±_Ãþõ° ½HëÀëß ÀÕá ±×äë ìç_Ãá TÝã@ÖÞí ÖëIÀëìáÀ Éwß Èõ. çëßù ÕÃëß ±Þõ ßèõäëÞí TÝäV×ë ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. Call Jagruti: (717) 860-8604 12/23-12/15/2017-mv Immediate Opening for experienced Motel Manager to manage 29 Unit independent Motel close to Chicago Midway Airport. Immigration legality, Experience and references must. Accommodation provided. Couple preferred. Send resume at budgetinnburbank@gmail.com Questions? Call Kenil at Tel. no. 708-499-4111

Econolodge Inn & Suites and Motel6 at Pittsburgh, PA immediately looking for two couple for night auditor and day shift work. Experience required in choice hotel. Legal status required. Accommodation provided. Call on 301-509-2510 or Email resume on hiren7799@gmail.com 02/17-03/10 -MV Need Manager for Day time, Single or Couple for Motel in Texas near Houston. Must be legal. Fluent in English. Computer knowledge and experience is a plus. Accommodation provided. Serious inquiries only. Please call: 936-414-3340

02/03-02/24-ym

12/30- 02/17-mv

02/10-03/03-ym

Experienced Couple Needed to Manage Franchise Motel, ALBANY (NY). Accommodation provided. Legal, computer, English & good communication skills must. DANNY.B.PATEL@gmail.com • 518-859-4673

LÝð ÉçaÜë_ ÁõLÇë³{ èùËõá èõSÕ èëµçÀíìÕ_Ã, ÁLË ÍõVÀ, Üõ³LËõÞLç ÜëËõ çÙÃá ÀÕáÞí Éwß Èõ. çëßù ÕÃëß ÖõÜÉ ßèõäëÞí çÃäÍ Èõ. èùËõá çõSç ±õçùçí±õË (±ÞðÛä ±Þõ ÀùQÝðÞíÀõåÞ VÀíá Éwßí Èõ)

èíÞëÑ 201-936-8762 • ìäìäÝÞÑ 757-620-9207 (çÜÝÑ çäëßõ 9 ×í çë_ÉÞë 7 çðÔí)

02//03 -03/24 - SL

FRANCHISE MOTEL IN NEW YORK / NEW JERSEY NEED couple for House Keeping and Single for Front Desk Help (Computer Literate, Fluent English must) Legal Status required. Accommodation provided. Call Nick (201) 637 5062 / Nishith (732) 500 8425

09/09-09/01/17-sl

92 ROOM FRANCHISE HOTEL IN BALTIMORE, MD NEED HOUSEKEEPING COUPLE. Legal must. Accommodation provided. Call Sanjay (410) 913-2585 / Prakash (301) 538 3834

02/17 - 03/10-SL

Nashville TN franchise Hotel looking for single or couple for night shift desk clerk. Fluent English and legal status is a must. Salary and accommodation provided. Please call C.R. 615-594-5454 02/17-03/10-JG Immediately need Couple/ Single for Front Desk help for independent 40 rooms Motel in Boston MA. Must be legal and know English. Accommodation provided. Call Praful 781-231-1228, or Email: praful4@aol.com 02/10-03/03-mv Franchise Motel in South Carolina Need Couple for Housekeeping. Legal Status Required. Good pay and Accommodation Provided. Call: MR PATEL 864-320-3137 OR (803)-754-4408

02/17-sd

02/10-03/03-sd

02/03-02/24-sd

02/03-02/24 - JG

NEED COUPLE / SINGLE NIGHT AUDITOR, 2ND SHIFT CLERK & LAUNDRY HELP FOR FRANCHISE HOTEL NEAR DAYTON, OHIO. Accommodation Provided. Must have Car and know driving. Call 513 295-1012 Between 3pm-9pm

50 Rooms Franchise motel with Interior corridor in South Carolina need a single or couple for Front desk, housekeeping and light maintenance while managing property. legal status and fluency in English must. Accommodation will be provided. Contact P. K. Patel: 352-870-7543 (11 AM to 6 PM)

Franchise Motel in South Carolina need a single or couple for front desk. Good salary & accommodation provided. Must speak English. Call between 9 A.M. to 5 P.M. at 843-209-5570

02/03-02/24-sd

ÚëSËíÜùß, ÜõßíáõLÍÜë_ ÁõLÇë´{ ÜùËõá ÜëËõ wÜù ÚÞëääë Ö×ë ÉÞßá ÀëÜ Àßäë, áíÃá ±Þõ ±ÞðÛäí ÀÕá ½õ´±õ Èõ. ç_ÕÀóÑ ìèßõÞ (443) 803-0029 02/03-03/03 mv “Kunj-Group of business” for their properties in PA needs Single / Couple for Front Desk help. Must be legal and preferably with valid Driving license. Send resume: prakash@kunjinc.com / (717) 364 8551

02/17 - 03/10-SL

Immediate opening for experienced housekeepers and laundry person at Ramada in Hilton Head Island, South Carolina. Accommodation will be provided. Call Mina Bhakta @ 620-655-8088

02/17-03/10-MS

FULL TIME NIGHT AUTIOR FOR COUNTRYINN SUITES IN MINNEAPOLIS, MINNESOTA, FULL TIME FRONT DESK NEEDED IN MINNEAPOLIS, MINNESOTA. MUST BE LEGAL, GOOD PAY, ACCOMMODATION WILL BE PROVIDED. Call Raj Patel (507) 210-6180

02/03-02/24 mv

ßùÍ ±ë´áõLÍÜë_ (Rhode Island) ±ëäõáí 30 wÜÞí ³ãLÍÕõLÍLË ÜùËõá ÜëËõ ÃðÉßëÖí èëµçÀíìÕ_à ÀÕáÞí Éwß Èõ. (Need Housekeeping Couple) ßèõäëÞí çÃäÍ ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. ç_ÕÀóÑ ìÞÜõå ±×äë ìØìÕÀë (401) 934-1188; (401) 934-3524; (978) 319-8413 (Cell)

01/27-02/17-ym

Best Western Plus in south Texas need a single or couple for Front Desk. Free accommodation and Good salary. Call: 830-299-5535

02/17-03/10-sd

24 unit Motel in Miami need singe /couple to manage/lease. Legal status, valid drivers licence and hotel/motel experience MUST. cosmic779@gmail.com / Tel: 7865671370

02/17-03/10-sd

100 room Independent motel in Springfield, Ohio need single or couple for front desk help. Legal status and fluency in English must. Accommodation will be provided. Contact: Paresh Patel : 937-323-1111

02/03-02/24-sd

Immediate Opening for experienced Resident Couple to Manage/Operate 100 room Franchise Hotel in Williamsport, PA Call: Pinky at 302-824-6376 From 9 am to 6 pm 02/17-03/03-sd

äùìå_BËÞ, Ííçí×í 75 Üë´áÞë ±_Ößõ äõVË äìÉýìÞÝëÜë_ ÇëSçýËëµÞÜë_ ±ëäõáí ÁõLÇë´{ ÜùËõá ÜëËõ èëµçÀíìÕ_à ±Þõ ÁLË ÍõVÀ / Þë´Ë ±ùìÍËß ½õ´±õ Èõ. áíÃá VËõËç Éwßí. ÜÎÖ ßèõäëÞí çÃäÍ. ±ëäÍÖ ±Þõ ±ÞðÛäÞõ ±ëÔëßõ çëßù ÕÃëß ±ëÕäëÜë_ ±ëäåõ. ç_ÕÀóÑ Mina: 828-308-4488 Kaushik Dave: 828-318-5122

02/17-03/10-ym

Urgent Help Needed Franchise Multiple Motels in Florida needs experienced live in manager-Housekeepers couple, Night auditor and front desk person. LOOKING FOR FULL TIME DRIVER HELP IMMEDIATELY Must be franchised experience.

(èëµçÀíìÕ_à ÀÕá ½õ´±õ Èõ. ßèõäëÞí çÃäÍ Üâåõ. dáËë´Ü Íÿë´äß ½õ´±õ Èõ.) B.P 386-566-8761 or email: bps1018@gmail.com

02/03-02/24-sd


February 24, 2017

20

@áëìçÎë³Íûç

BUSINESS / SERVICES DIRECTORY REAL ESTATE/INVESTMENT

ACCOUNTANTS/CPA

PROFESSIONAL

P h o t o g r a ph y & Video

Harish Hathiwala, CPA

Hotel-Motel-Property Management

Vandan Patel (Paliyadwala)

Accounting, Auditing, Income Tax, Peer Review

Cherry Hill, NJ 08003 Call (856) 264-6005 (C) (856) 428-6783 (H) www.dipvandan.com Email: dipvandan@yahoo.com

Individual • Business • Corporation 0311-031017-SD

New Business Set Up Service

070717-SD

for ALL occasions

Specializing in Small Businesses

Shri Photo Video DJ: Professional Photography, Video filming, and music for your special occasions.

Call Raja (516) 354-0909 www.shriproductions.com 12/08/17 JG

11/04-10/27/17-sd

TEJAS S. KAPADIA, ESQ.

Real Estate, Business, Wills (Estate Planning), Immigration & General Law, Practicing in New York & New Jersey. Enrolled Agent with IRS.

071077 SD

Waldwick, NJ 07463 201-632-1529 tejas@kapadialaw.com

ASTROLOGER ±ëß. ±ëß. Õ_ìÍÖ (Õ_ìÍÖ ßIÞ)

FÝùìÖæí, LÝðÜßùáù°VË, ìÚ{Þõç, ÜõßõÉ, åëßíìßÀ ÕíÍë äÃõßõ Üñ_{äHëÞë çÇùË ÜëÃýØåýÞ Ö×ë ìÞØëÞ ÜëËõ ç_ÕÀó ÀßùÑ

732-412-3611

Áí çìäýçÑ Þä½Ö ìååðÞë ÞëÜÀßHë (ßëìå) ½õ³ ±ëÕíåð_

070717 SD

ÀùQMÝðËßë´{ûÍ, ±ëÌ ÛëæëÜë_ ÉLÜëZëß Üâåõ

ÐÐ ÉÝ ±_Úõ ÐÐ ˘ Dr. Shankarlal Patel ˘

Mortgage RESIDENCIAL LOANS NEW JERSEY AND NEW YORK • We can offer: Purchase or refinance to include renovation cost up to total 95% loan If you qualify.

CONTACT: MR. VORA

TEL: (732) 317 3696

01/06-03/31-sd

NAILESH T BHAVSAR CPA

ONE STOP SOLUTION

Surti Modh Gujarati Family invites correspondence for their daughter 29 years/5'4" MBA divorced(No child) residing in Surat looking for educated boy having legal status. Caste no bar. Contact: dinkey870@gmail.com (C) 760-243-2400

Business for sale/lease/rent In Suffolk, VA It's a neighborhood gas station / c-store From last 45 years for sale with the property or just business. Lot of potential. Financing available for qualified buyer. Absentee owner (run by employees) Selling price $40k Contact : 757-472-7223 Prefer texting or email At:- r.rstores@yahoo.com 02/03-02/24-sd

Excellent Deli & Grocery / C-Store in Suffolk County, Long Island, New York. Need hardworking & Legal Partner with little investment with more profits. Call Rao (718) 213 3831 01/27 - 02/17-SL

To advertise in BSD call: 212-675-7515 fax: 212-675-7624

Family of Toronto based Brahmin girl BE, MBA (Canada),1981/5`4"/46kg, Project Manager, invites alliance in Canada/US. Contact: davekl2003@yahoo.com Phone: +91 9998005168; +1 647 923 8698 01/27-02/17-YM

Gujarat Times

Matrimonial

PREPARATION

BUSINESS- INDIVIDUAL

NEW COMPANY SETUP ACCOUNTING-PAYROLL AUDIT - REVIEW - COMPILIATION

02/17-04/17 mv

KESHAV LAL CPA

732-602-1120

15 Wood Ave., Edison, NJ 08820

WEDDING SERVICE, DECORATION & religious ceremony In NJ, DE, PA. Self-driver. Contact: 215-781-6503, 267-393-0712, 267-300-6576 092217-MS WHITE HORSES for baraats: Beautifully adorned. Carriage too. Tristate area & more. Call Equishare USA (973) 644-3355 or visit: www.EBHorses.com We will beat any legitimate quote.

To a d v e r t i s e i n

INCOME TAX

300 Kimball St Suite 204A Woodbridge, NJ 07095.

For many other promotion & more details visit our website: www.amamortgage.com

01/06-04/14/17-sd

Office: (732) 632-8777 Cell: (732) 925-2229 Email: amamortgage@gmail.com

INDIVIDUAL/BUSINESS/NON-PROFIT New Company setup-Accounting-payroll

MATRIMONIAL: FEMALE

02/10-03/03-MS

02/24-03/17-MV

NJ/NY Banking Dept. Licensed Mortgage Broker

INCOME TAX

To read Gujarat Times ePaper visit gujarattimesusa.com

WEDDING SERVICES

071417 SD

NMLS # 248057

WEBSITE: WWW.NBHAVSARCPA.COM

Brand new Wedding Mandaps decoration with back drops, wedding chairs and statues for sale. Call Harshad Shukla: 267-300-6576/215-781-6503

12/02-12/23-sd

AMA

1014/100617-sd

CA (India) 100 Plainfield Ave, Suite 6 A EDISON, NJ 08817

Gujarati Hindu parents from Houston inviting correspondence for their Green card holder Son Age 28/5'9" MS Comp Science from student visa/H1 Visa/green card holder girl with good family values. Contact: jolly_rati@yahoo.com (C) 832 375 4032

flightsafety13404@gmail.com

REAL ESTATE/MORTGAGE

åã@Ö FÝùìÖæ ±ëÕÞí åëßíìßÀ Ü_ð{äHëÞù çÇùË ÉäëÚ, åëßíìßÀ ÕíÍë Ö×ë ÚëâÀùÞë Õþ‘ù ÉLÜëZëß×í ½Hëí åÀëÝ Èõ. ±ëÕÞõ Éõ ÛëæëÜë_ ÉLÜëZëß ½õ´±õ Öõ ÛëæëÜë_ Üâåõ. ÕìÖ-ÕIÞíÞë, ÚëâÀùÞë, Ô_ÔëÞë Ö×ë ÕùÖëÞë À<Ëð<_ÚÞë Õþ‘ùÞù µÀõá ÚÖëäåõ. Üëâë±ù, ÕõLÍLË, Þ_Ã, lí Ý_hë, áZÜí Ý_hë, ÚíÜëßí Øñß Àßõ Öõ Ý_hë, ìÕI²Øùæ Ý_hë ìäìÔ ÀßíÞõ Üâåõ. ËõìáÎùÞ Þ_. (732) 548-0559;

Cell: (732) 788-8161

To advertise in Business Service Directory Call: 212-675-7515 Fax: 212-675-7624

123016-IQ

www.singhandshah.com (718) 343 4343

02/26/16 - 02/24/17 / SL

270-01 Hillside Avenue, New Hyde Park, NY 11040

BUSINESS OPPORTUNITIES

Gujarati Patel Parents invites correspondence for their handsome son 26 yrs, 6", commercial pilot (USA & Canada) working and studying in Florida from Gujarati citizen or Green card holder good looking with good family values girl. Caste no bar. Contact: 201-710-0047/ 201-982-8731 Email: dharmiusa@gmail.com

SINGH & SH AH

__________________________ Accounting and Tax Preperation for individual & Businesses. __________________________

MATRIMONIAL: MALE

02/24-03/17-YM 071417 SD

HEMISH S. KAPADIA, CPA, EA, MBA, MS SUSHIL T. KAPADIA, CPA, EA, ACA Enrolled Agent with IRS, Certified Public Accountant, Chartered Accountant, Former Tax Auditor & Assistant to Income Tax Commissioner NYC. 31+ years in practice. Tel: (201) 444-4648

CLASSIFIEDS

VIDEO PHOTOGRAPHY

ANJAY ACCOUNTAX SERVICE NJ LLC

Jersey City: (201) 656-2000 NY City: (212) 714-1988 Central Jersey: (908) 837-9030 Orlando: (407) 403-6582

ÎõÚþð±ëßí 24, 2017

sect ion Email: gujt imesusa@gmail.com


ÎõÚþð±ëßí 24, 2017 February 24, 2017

21

@áëìçÎë³Íûç C L A S S I F I E D S

EDUCATION

EDUCATION

SHOPPING GUIDE

COMPUTER SYSTEMS INSTITUTE OFFERS

Gujarat Times’

GPS!HVKBSBU-!JOEJB

NRI HANDBOOK 2016

MULTI-LEVEL ESL PROGRAMS +

1-YEAR

G

CAREER TRAINING PROGRAMS

ujaratis are truly the Global Citizens, residing in over 100 countries across the world. They may reside anywhere for their work but have always been emotionally connected to their motherland. They always keep their emotional and umbilical chord with their motherland attached. ‘Gujarat Times’ in its 15-year journey has been a witness to this relationship.

3PRING Quarter starts "QSJM , 2017 International@csinow.com

04/28/17-ym

888.642.4620 IQ

Effective 0201

HELP WANTED

IMMEDIATELY HIRING EXPERIENCED COOK for Indian restaurant in Chicago. Call : (630) 544 8969 02/17 - 03/10 -SL

Licensed Beautician and Nails Person wanted in Queens, NY Call: 718-835-2110 Email: cutepoint@gmail.com

HOUSEHOLD HELP WANTED

Urgent need Single/Couple, preferably couple for Gas Stations located in Kenosha, WI nearby Chicago,very beautiful town & lots of Indian community. Attractive pay and will help you for finding apartment nearby Gas Station. Call : 262-705-6153 02/24-03/17-mv

hp

RESTAURANT / MOTEL Need Floor Manager, Waitress & Front Desk, Night Auditor nearby Columbus, Ohio. Call (740) 404 7478 02/03-02/24-SL

Wanted Eyebrow Threader Best pay, excellent tips and a family like environment guaranteed. This is an opportunity you don’t want to miss! Call 219-316-0344 or hillroad404@gmail.com

PRINTED ON GLOSSY PAPER IN MULTI-COLOR

INDIA EMPLOYMENT AGENCY Computer Programmers, Jewelry Production Manager, Textile Designer, Garment Warehouse Supervisor, Import/ Production Manager/ Merchandiser, Traffic Coordinator, Chemist, Pharmacist, R&D, Secretary, Receptionist, Admin. Assist, H.R. Associate, Marketing, Data Entry/EDI, Clerk, CA/CPA, Accountant/Bkkpr. Phone (212) 564-0620 Interview in NYC By appointment only tfn-iq

ìáÝùÞëÍó ËëµÞ, ÜõìßáõLÍÜë_ ÃðÉßëÖí À<Ë<_ÚÞõ ßçù´ ±Þõ çÎë´ ÜëËõ áíä-³Þ èëµçÀíÕß ÖßíÀõ ÚèõÞÞí Éwß Èõ. ç_ÕÀóÑ (301)475-1544 02/03-02/24 mv

Live-In Housekeeper wanted for 6 days Hindi speaker in Great Neck L.I, must know cooking, cleaning. Tel: 516-581-5439 02/10-03/03 - JG

Once They reach home, they not just buy lot of material things but also utilize various services. The NRI Handbook endeavors to provide information that helps aptly meet these material and service requirement of NRIs. Our past experience suggests that the Handbook comes in pretty handy...

Order your copy today! $10 only FREE Shipping Gujarat Times 115W 30th Street Suite 1206 New York, NY 10001

Tel: 212-675-7515 • Fax: 212-675-7624 Email: gujtimesusa@gmail.com OR info@gujarattimesusa.com

NEED DRIVING LICENSE

Íÿë³ìä_à áëÝçLç Üâåõ ½õ ±ëÕ ±ÜõìßÀëÜë_ áíÃá Þ×í ±Þõ ±ëÕÞí Õëçõ çùUÝá ìçÀÝùìßËí ÀëÍó Þ×í Öù ÕHë VËõË ±ùÎ äùìå_BËÞÜë_×í Íÿë³äÙà áëÝçLç Üõâääë ÜØØ Àßåð_. ÎùÞ Àßù IÝëßõ ±_Ãþõ°Üë_ äëÖ Àßù. Call: 347-321-3381

02/17 - 03/10 -MS

02/24-03/17-sd

ÃðÉßëÖ Ëë³QçÞë äëÇÀù ÜëËõ ÂðåÂÚß

☛ ßëèÖÞë Øßõ áäëÉÜÞí Âëç ±ùÎß NEW Rates

NEW Rates

Subscription/Change of Address ■ Six Months–26 issues $25 U.S.A.

$44 U.S.A.

■ Two Years–104 issues $84 U.S.A.

02/24-03/17-sd

■ Three Years–156 issues $111 U.S.A.

■ Six Years–312 issues $211 U.S.A.

NEED A CHIEF ACCOUNTANT An International Hospitality & Travel Group looking for an experienced Chief Accountant with CA/CPA Degree for their New York City Office. Working experience in Hotel & Travel Accounting will be preferred. Major Responsibilities include but not limited to: • Cash Flow Management • Preparation, Review & Analysis Fin. Sts as per US GAAP • Supervise, hire, train accounting professional • Experience in Pay Roll /Sales Tax Returns • Experience in Budget & Variance Analysis • Hands on experience with Quick Books & Excel Candidates can email their resume to: jdnyhrd@yahoo.com

■ One Year–52 issues

■ Ten Years–520 issues $275 U.S.A.

NAME ___________________________________________________________________ STREET _________________________________________________________________ CITY ____________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ STATE___________________________________ ZIP ____________________________ TELEPHONE _____________________________________________________________ EMAIL ___________________________________________________________________ PROFESSION ____________________________________________________________ ❑ Payment enclosed: $ ________________ (Check payable to GUJARAT TIMES)

❑ Charge my:

❑ VISA

❑ MC

❑ AMEX

❑ DISCOVER

Card # _________________________________________________________________ Exp. date ___________________________ Security code _____________________ Signature _______________________________________________________________

To read News India Times ePaper, visit epaper.newsindiatimes.com www.NEWSINDIATIMES.com

GUJARAT TIMES Corporate Office

115 West 30th Street, Suite 1206, New York, NY 10001-4043 Tel: (212) 675-7515 • Fax: (212) 675-7624 Emails: gujtimesusa@gmail.com • subscribe@gujarattimesusa.com


February 24, 2017 ÎõÚþð±ëßí

22

24, 2017

ßí±á ±õVËõË REAL ESTATE

OPEN HOUSE

OPEN HOUSE : 214 Margaret Dr, East Meadow, LI, NY SUNDAY 12 - 2 PM Mint Brick Ranch, 3 BDRM, 2 Bath, Full Basement. 60 x 100. Low Taxes, S.D. 3. Call: MATHEW CHACKO PILGRIM REALTY (516) 698 9958 02/17-sl

REAL ESTATE

LENDER ORDERED SALE! 39 acres– assessed value- $95,700 Available now for $89,900! Catskill Mountain views, woods, fields, apple trees, great hunting! 3 hrs NY City! Owner terms! 888-479-3394 12/16-ny

Delaware: New homes- Sussex and Kent counties from $169,000. 9 communities close to Rehoboth Beach, Delaware Bay (Bower’s Beach), or Nanticoke River Seaford. 302-653-7700 www.LenapeBuilders.net

To advertise in REAL ESTATE call: 212-675-7515

01/13-ny

±ëÕÞð_ ìÜhë, ±ëÕÞð_ VäÉÞ, ±ëÕÞù ±äëÉ ÒÃðÉßëÖ Ëë³QçÓ Ò±ëÕHëù ±äëÉÓ

ìÕþÝ äëÇÀìÜhëù, ±ëÕ çèðÞù VÞõè ±Þõ çë×-çèÀëß ÒÃðÉßëÖ Ëë³QçÓÞõ çÖÖ ÜâÖù ߏëù Èõ. ±õËáõ É ÒÃðÉßëÖ Ëë³QçÓ µIçëè ±Þõ ½õå çë×õ ±ëÃõÀØÜ ÀßÖð_ ߏëð_ Èõ. ÈõSáë 18 äßç×í ÃðÉßëÖ Ëë³QçÞù äëÇÀù çë×õ ±ÖñË ÞëÖù Ú_ÔëÝù Èõ. ±ëÕÞí l©ë ±Þõ ìärçÞíÝÖë É ±ÜÞõ ±ëÃâ ÔÕäëÞí åã@Ö ±Þõ ìèoÜÖ ±ëÕõ Èõ. ±ëÉõ ±ëÕHëë ÕßVÕßÞë ÞëÖëÞõ äÔð ÜÉÚñÖ ÚÞëääëÞë èõÖð×í ±ë Þäí ÀùáÜ ±Üõ åw Àßí±õ Èí±õ. ±ÜõìßÀëÞë É\Øë É\Øë ÞÃßù ±Þõ åèõßùÜë_ äçÖë ÖÜëÜ ÃðÉßëÖí äëÇÀù ±ë ÀùáÜÜë_ ÕùÖëÞí äëÖ ßÉ^ Àßí åÀåõ. ßùÉÚßùÉÞí ìÉ_ØÃíÜë_ ÖÜÞõ ÞÍÖí ÞëÃìßÀ çÜVÝë±ù, ÖÜëßë ÚëâÀùÞí åëâëÞí ÃìÖìäìÔ, ßùÍ, ËÿëìÎÀ, ËÿëLçÕùËõýåÞ, ±õLäëÝßùÜõLË Àõ ßùìÉ_Øë °äÞÞí ÃìÖìäìÔÜë_ CëßÜë_ Àõ CëßÞí Úèëß ÕÍÖí ÜðUÀõáí±ù ìäæõ ±ëÕ ±ëÕÞë ìäÇëß áÂíÞõ ±ÜÞõ ÜùÀáí åÀù Èù. ±ëÕÞë ÕhëÞí åOØÜÝëýØë 150×í 200 åOØùÞí ßèõåõ. ±ëÕÞð_ ÕñÊßð_ ÞëÜ, çßÞëÜð_ ±Þõ ÎùÞ Þ_Úß ±ëÕõ ÕhëÞë ±_Öõ ±äUÝ áÂäð_. ±Üõ ±ëÕõ áÂõáí äëÖÞõ ±ë ÀùáÜÜë_ ±äUÝ ÕþÃË Àßíåð_. ÉõÞõ ÀëßHëõ ±ëÕÞí äëÖ è½ßù áùÀù çðÔí ÖõÜÉ ç_Ú_ìÔÖ TÝã@Ö±ù çðÔí ÕèùîÇí åÀåõ. äëÇÀìÜhëù Âëç KÝëÞÜë_ ßëÂõ Àõ, ±õÜÞí ÕëìßäëìßÀ Àõ ±_ÃÖ çÜVÝë±ù ÜëËõ ÞèÙ, ÕHë ½èõß°äÞ ±Þõ çëäýÉìÞÀ ßíÖõ ÞÍÖí ÜðUÀõáí±ùÞí ßÉ^±ëÖ ÜëËõ É ±ë ÀùáÜ Èõ. ±ëÕ ±ëÕÞí äëÖ ±ÜÞõ Õhë ¦ëßë Àõ ³-Üõ³á×í ÃðÉßëÖíÜë_ VÕWË ±Zëßõ áÂíÞõ ÜùÀáí åÀù Èù. ±ëÕÞë áÂëHë ±Þõ ÜðtëÞí ÝùBÝÖë ±Þðçëß ±õÞõ ÕþÃË ÀßäëÜë_ ±ëäåõ. — èçÜð ÚëßùË, Ö_hëí Õhë ÜùÀáäëÞð_ çßÞëÜð_

Ò±ëÕHëù ±äëÉÓ

Editor - Gujarat Times 115 West, 30th Street, Suite 1206, New York, NY 10001 Email: editor@gujarattimesusa.com • Fax: 212-675-7624


ÎõÚþð±ëßí 24, 2017 February 24, 2017

23


February 24, 2017 ÎõÚþð±ëßí

24

‡ ‡ ‡ ‡

24, 2017

World Class Infrastructure and Facilities @ CHARUSAT 105 Acres of Lush Green Campus 24 hours 200 MBPS Internet Facility and Wi-Fi- Free State of the Art IT Technology - Cloud Ready Environment Distinguished Qualified Faculty

‡ ‡ ‡ ‡

Hi-Tech Teaching and Research Labs accessible 24 hours Intensive Industrial Exposure through Projects and Industrial Training Clinical Exposure at CHARUSAT Hospital Exclusive Fitness Centre, Gymnasium, Indoor and Outdoor Sports Facilities

Faculty of Technology and Engineering Chandubhai S Patel Institute of Technology

Manikaka Topawala Institute of Nursing

Devang Patel Institute of Advance Technology and Research (Proposed July 2017)

ˆ B.Sc. in Medical Radiology and Imaging Technology, Operation Theater and Anesthesia Technology, Optometry ˆ PGDMLT ˆ PGDHA ˆ PG Diploma in Clinical Hypnosis

B.Tech ˆ M. Tech ˆ Ph. D.

Faculty of Pharmacy

Ramanbhai Patel College of Pharmacy

B. Pharm ˆ M.Pharm ˆ Ph. D. ˆ T P Patel Center for P G Studies

B. Sc. (N) ˆ M. Sc. (N) ˆ GNM ˆ Ph. D.

Charotar Institute of Paramedical Sciences (CIPS)

CENTRES Dr. K. C. Patel Research & Development Centre

Faculty of Computer Science and Applications Smt. Chandaben Mohanbhai Patel Institute of Computer Applications

Research in Solar Cells, Solar Power Systems, Nano-Drug Delivery, Bio-Sensors, Electronic Composite Sensors & more.

Dual Degree BCA + MCA ˆ MCA ˆ MCA (Lateral) ˆ M. Sc. (IT) ˆ Ph. D.

Research / Projects in Satellite Technology with ISRO, IPR & IRDE-DRDO

Faculty of Management Studies Indukaka Ipcowala Institute of Management Dual Degree BBA + MBA ˆ MBA ˆ PGDM ˆ Ph. D.

Faculty of Applied Sciences P. D. Patel Institute of Applied Sciences Dual Degree B.Sc + M.Sc in Biological Sciences ˆ M. Sc. ˆ Ph. D.

Faculty of Medical Sciences Ashok & Rita Patel Institute of Physiotherapy BPT ˆ MPT ˆ Ph. D.

Charusat Space Research & Technology Centre Pramukh Swami Centre for Excellence in Renewable Energy To offer industry knowledge and pragmatic understanding of renewable energy to students and benefit to Society

Pri. B I Patel Human Resource Developemnt Centre Development of CHARUSAT employees through enriching knowledge sharpening skills and fostering attitude

CHARUSAT Rural Education Development Program (CREDP) A unique program for the amelioration of school education in rural areas.

CHAROTAR UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ˆ Established under Gujarat State Act No. 8 of 2009 ˆ Empowered to award degrees by the UGC under section 22 of the UGC Act 1956 President: Shri Surendra Patel ˆ Provost: Dr. B. G. Patel

260 Ph. D. Scholars working on

Nano Science, Biochemistry, Clinical Biotechnology, Electronics and Communication Engineering, Pharmacy, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Mathematics, Computer Engineering, Condensed Matter Physics, Solar Energy, Physiotherapy, Nursing & Management

CHARUSAT Campus, CHANGA, District ANAND-388421 (Gujarat) India Phone# +91-2697-265011, 265021 Fax# +91-2697-265007 ˆ E-mail: info@charusat.ac.in ˆ Web: www.charusat.ac.in

AEGIS: SHRI CHAROTAR MOTI SATTAVIS PATIDAR KELAVANI MANDAL (President: Shri Surendra M. Patel ˆ Secretary: Dr. M. C. Patel)

Gujarat Times February 24, 2017  

Gujarat Times is an Indian language nationally subscribed newspaper, one of the largest Gujarati newspapers in the U.S. It provides an in-de...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you