Page 1

DE STAAT VAN DE STAD

29 mei 20.00 uur

Trends en feiTen over amsTer dam

in samenwerking met


DE STAAT VAN DE STAD De crisis raast al weer een paar jaar over Europa. Ook Nederland ontkomt niet aan harde
ingrepen en bezuinigingsmaatregelen. Maar hoe staat onze hoofdstad Amsterdam er op dit moment in de wereld, Europa en Nederland voor?
 Bureau Onderzoek & Statistiek van de Gemeente Amsterdam presenteert dit voorjaar haar tweejaarlijks rapport, met daarin de harde cijfers en trends met betrekking tot de domeinen veiligheid, economie, wonen, burgerschap en integratie. Voor deze bijzondere gelegenheid presenteren Pakhuis de Zwijger, Stadsschouwburg Amsterdam, Gemeente Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam samen de eerste editie van de Staat van de Stad.
 Met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 in het vizier nemen experts het publiek mee langs de meest recente onderzoeksresultaten en de nieuwste inzichten. Vooraanstaande wetenschappers beschouwen in minicolleges hoe Amsterdam er medio 2013 nu echt voor staat en wat de gevolgen en kansen voor de stad zijn. Hete hangijzers worden in hun naakte waarheid gepresenteerd en op basis van pure kennis worden scherpe toekomstperspectieven geschetst. Welke maatregelen kunnen we op basis van de harde cijfers eerdaags verwachten en wat zijn de gevolgen op de lange termijn? Is er sprake van een dreigende kloof tussen Amsterdam binnen de ring en daarbuiten? Wonen en werken er binnen de ring vooral succesvolle, hoogopgeleide bourgeois-bohémiens, terwijl daarbuiten het gewone klootjesvolk samentrekt?


Jeroen Slot Bureau Onderzoek en Statistiek Gemeente Amsterdam


Amsterdam rechtvaardige stad? Als we terug kijken op de ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar in Amsterdam is enig optimisme op zijn plaats. Op vrijwel alle domeinen heeft verbetering plaatsgevonden. Amsterdam werd leefbaarder, veiliger, schoner, haar bewoners welvarender en hoger opgeleid. “De stad heeft flink aan kwaliteit en aantrekkelijkheid gewonnen”, aldus Jeroen Slot. Internationaal bestaat onder wetenschappers een zekere consensus over Amsterdam als voorbeeld van een rechtvaardige stad. Dit is niet alleen het gevolg van een decennialange bestuurlijke ambitie, bijvoorbeeld op het gebied van volkshuisvesting. Ook de internationale oriëntatie, de openheid en de tolerantie dragen sterk bij aan de reputatie van de stad. Samen met de kleinschaligheid en het diverse karakter, maakt dit de stad aantrekkelijk, zeker voor hoogopgeleiden maar ook voor andere vestigers. Tien jaar lang lag de economische groei in Amsterdam boven die van de regio, bovendien van het land en boven die van vergelijkbare regio’s in Europa. En hoewel Amsterdam nog steeds beter presteert dan Nederland als geheel, is de groei sterk teruggevallen en beduidend lager dan in ons omringende landen.


Patrick Janssens voormalig burgemeester van Antwerpen


Jan Rothuizen De zachte Atlas van Amsterdam


Maarten Hajer Bestuur en Beleid Universiteit van Amsterdam


Harmke Pijpers BNR / moderator


Hans Boutellier Veiligheid en Burgerschap Vrije Universiteit


Vertrouwen in de stad? Het is de vraag of en hoe Amsterdam haar economische positie op termijn kan behouden dringt. Beschikt de stad over voldoende veerkracht om ook de komende decennia een belangrijke rol te blijven spelen? De woningbouw is vrijwel volledig stilgevallen. De werkloosheid neemt toe, ook onder hoogopgeleiden en (meer verborgen) bij zzp’ers. Door de teruglopende inkomsten uit grondopbrengsten komt de financiering van publieke voorzieningen onder druk te staan. Is dit een tijdelijke situatie? Of zijn radicale institutionele veranderingen, bijvoorbeeld in de rol van de woningcorporaties, onontkoombaar? Een andere vraag is hoe een langdurige periode van economische stagnatie uitwerkt op de verhouding tussen verschillende groepen bewoners in de stad. Blijft ‘Amsterdam’ een overkoepelende, gedeelde identiteit voor haar bewoners of nemen de (belangen)tegenstellingen toe? En in hoeverre nemen ook in ruimtelijk opzicht de verschillen tussen delen van de stad toe? Onzekerheid is misschien wel de mooiste eigenschap van de toekomst. Het schept ruimte voor ambities en verandering. Maar onzekerheid kan ook verlammend werken. Is het succes van Amsterdam in de afgelopen jaren voldoende basis om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien? Of zijn forse koerswijzigingen nodig om te voorkomen dat de stad in snel tempo afglijdt?


Justus Uitermark Samenlevingsopbouw Erasmus Universiteit Rotterdam


Evelien Tonkens Actief Burgerschap Universiteit van Amsterdam


Barbara Baarsma FinanciĂŤle Geografie Universiteit van Amsterdam


Ewald Engelen Marktwerking- en Mededingingseconomie Universiteit van Amsterdam


DE STAAT VAN DE STAD

2013 is een co-productie van:

Bladerboekje Staat van de Stad 29 mei  

Trends en feiten over Amsterdam 29 mei 2013 | Stadsschouwburg Amsterdam http://www.dezwijger.nl/72440/nl/staat-van-de-stad-1-trends-en-feit...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you