Page 1

Plastik Sanayicileri DerneÄ&#x;i

www.pagder.org


Gün, “Ağzım balık yesin ama ayağım suya değmesin” günü değil.. Sivil toplum kuruluşlarının ana görevlerinden biri, çıkarlarını savunmak üzere kurulduğu alanda bilgi üretmek, ortak aklı harekete geçirmek ve çözüm sürecine katkı vermektir. PAGDER, plastik sektörü için diğer rollerinin yanında, elbette bu sorumluluğu da sırtında taşıyor. Malum, sektörümüzün en önemli sorunlarından biri de, ürettiklerimizin yani plastiklerin olumsuz imajıdır. Maalesef sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada plastik ürünler “hedef tahtası” haline gelmiş durumda. Bazen sektörel rekabet için, bazen sadece popülist söylemlerle plastikler çevre kirletici, sağlık için tehdit unsuru olarak başköşeye oturtuluyor. PAGDER olarak öncelikle sorunu anlamaya çalıştık. Profesyoneller eliyle yapılan çalışmayı dikkatinize sunuyoruz. Ortak akılla karşı karşıya olduğumuz sorunu anlamamız ve çözümü için yapılabilecekler konusunda fikir üretmemiz için çok sayıda veriyi bu araştırmada bulabilirsiniz. Çalışmanın sonuçları durumun vahametini net bir şekilde ortaya koyuyor. Bugünden tezi yok aksiyon almamızı emrediyor. Çözümün başladığı yer sektörün bütün bileşenlerinin, bireylerden şirketlere kadar vereceği katkı olacağını hepimiz bilmeliyiz. Fikri olan fikriyle, gücü olan emeğiyle, imkânı bulunan mali olarak, sektörümüze ciddi zararlar vermeye başlayan bu sürece dur demekle yükümlüdür. PAGDER olarak böyle bir mücadele sürecinin eşgüdümünü sağlamak konusunda hazırız. Hepimiz çalışmak zorundayız. Genel olarak baktığımızda çoğu zaman “insaf” dedirten olumsuz mesajlarla mücadele etmek için bütün araçlara sahibiz. Sektörümüzde faaliyet gösteren girişimci ve organizasyonların entelektüel kapasitesi, iletişim gücü, bilgi ve deneyimi, ülkemizde çalışan bilim insanlarının düzeyi bize yeterli veriyi sağlayacak seviyededir. PAGDER olarak yaptırdığımız araştırmanın ana amacı da bu süreci başlatmak için bilgi sağlamaktır. Bugün işimizi doğrudan olumsuz yönde etkileyen algı sorununu çözmek için başlangıç noktası sağlayabilecek veriler ortaya çıkmıştır. Hem maddi, hem de manevi olarak güç birliği içinde çalışmamız gerekiyor. Plastik endüstrisini temsil eden sivil toplum örgütleri, her bir sektör mensubu, bu alana yönelik olarak çalışan bilim insanları, üniversiteler, eğitim kurumları, kamu kurumları, odalar, birlikler bu işin bir parçası olmak zorunda. Çünkü “çevre” ve “sağlık” sözü geçen her görsel, işitsel, yazılı ya da sözlü haber-mesajda plastik ürünler negatif yönde baş malzeme edilmektedir. Yapmamız gerekenlerin “ertelenebilir” yanı kalmamıştır. Bu çalışma ve bu yazı sektörümüze yapılan bir çağrıdır esasında, “ortak bir hedef etrafında tüm imkânlarımızla seferber olalım” çağrısıdır. Unutmayalım ki; “Elinden geleni yapmadığın müddetçe, umduğunu bulamamaktan şikâyette haksızsın.” PAGDER’in yaptırdığı araştırmayı bu duygular ve düşünceler içinde sizlerle paylaşıyor, PAGDER Yönetim Kurulu ve şahsım adına saygılarımı sunuyorum.

Hüseyin SEMERCİ PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı


PAGDER – PLASTİK SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Türkiye plastik sektöründe faaliyet gösteren üretici firmaları aynı şemsiye altında toplamak amacıyla 1969 yılında kurulan PAGDER – Plastik Sanayicileri Derneği, üstlendiği misyonu yaklaşık 50 yıldır başarı ile sürdürmektedir. Ulusal ve uluslararası platformlarda plastik sektörümüzün tümünü temsil edebilen, haklarını koruyabilen, gelişmeler karşısında öncü, gündem belirleyici ve söz sahibi olabilen örnek bir sektörel sivil toplum örgütü olma vizyonuna sahip olan PAGDER, birliktelikten aldığı güçle üyelerine destek vererek Türk plastik sektörünü bir bütün olarak geliştirmek ve ülkemizi dünya plastik pazarının önde gelen üretim ve tedarik merkezlerinden haline getirmek için ortamlar yaratmakta aktiviteler gerçekleştirmektedir. FAALİYETLERİ Plastik sektörünün yetkin ve etkili bir sivil toplum örgütü olan PAGDER, 10. Kalkınma Planı döneminde plastik sektörüne verilen sektörel vizyona erişilmesine yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır. PAGDER, ekonomik konjonktürden ve siyasi otoritenin uygulamalarından kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik aşağıdaki çalışmaları yaparak plastik sektörünün genel sıkıntılarına yönelik çözüm önerileri geliştirmekte ve bu önerilerini ilgili platformlara taşımaktadır. I. II. III. IV. V.

Plastik hammadde üretim kapasitesinin arttırılmasına yönelik yatırımların teşvik edilmesi, Gelecekte hakim olacak ve yüksek katma değer yaratacak teknoloji yatırımlarının teşvik edilmesi, AR – GE faaliyetlerinin ve uzman işgücü yetiştirilmesinin teşvik edilmesi, Geri dönüşüm prosesi için uygulamalı projelerinin teşvik edilmesi, Sektörün AB’ye uyum çalışmalarında geçiş dönemi için gerekli alt yapının hazırlanması.

PAGDER, gelişen gündemin getirdiği yeni düzenleme ve yeniliklere göre plastik sektörünün ihtiyaç duyduğu ekonomik, çevresel ve bürokratik konularda bilgilendirme toplantıları organize etmekte ve sektörü bilinçlendirmektedir. PAGDER, plastik sektörünün sorunlarının çözümü amacıyla sektörümüzle ilgili tüm sivil toplum örgütleri ile yakın ilişkiler ve işbirlikleri kurmaktadır. PAGDER, sektörümüz açısından potansiyel pazar niteliği taşıyan ülkelerin plastik ve plastik mamul kullanan sektör dernekleri ile, teknik, ticari ve eğitimsel alanlarda ilişkiler kurmakta ve üyelerinin ve plastik sektörümüzün ileri teknoloji imalat kabiliyetlerini bu global pazarlarda tanıtmaktadır. PAGDER, plastik ve plastik işleme makineleri sektörlerinde lider olan ülkelerin dışında, sektörümüz için potansiyel pazar olan ülkelerde yapılan fuarlar için Türk Plastik sektör firmalarının Türkiye temsilciliğini almakta, firmaların bu fuarlara katılımını sağlamakta ve bu pazarlara sektörel gezi organizasyonlarını üstlenmektedir. -

K Fuarı – Almanya Chinaplas – Çin Feiplastic – Brezilya Arabplast – BAE PlastIndia – Hindistanı

PAGDER, kullanılmış plastik işleme makineleri ithalatında denetim görevi üslenmekte ve Ekonomi Bakanlığı’na ithalat izinlerinde görüş vermektedir. PAGDER, OAİB kanalı ile yürütülen Ortak Satınalma Projesine katılarak üyelerinin mal ve hizmetleri daha düşük maliyetle sağlamasına ve firma verimliliklerinin artmasına katkıda bulunmaktadır. PAGDER, yılda 2 kez olmak üzere hazırladığı Türkiye Plastik Sektörü, Türkiye Plastik İşleme Makineleri ve Sektör Alt Grupları izleme raporları ve değişik konulardaki yayınları ile sektör temsilcilerinin üretim verimliliklerini arttırmada etkin olabilecek teknik kitapları sektöre sunmakta, sektör katalogları ile de Türk plastik sektörünün dış pazarlarda tanıtılması ve ihracatlarının arttırılmasına önayak olmaktadır. - Dünya Plastik Atlası - Plastik Algı Araştırması Değerlendirme Raporu - Kompaund Ekstrüzyonu - Türkiye Plastik Sektör Kataloğu - Turqum - Euromap Standartları - Özdeğerlendirme Çalıştayı PAGDER, Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi’nde İşbirliği Kurumu olarak yer almakta ve Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlamaktadır. PAGDER, ülkemizin genç sanayisinin en büyük problemlerinden biri olan sanayi yapılaşması sorununa çözüm üretmek üzere yola çıkmış, plastik üreticilerini bir araya toplayarak modern bir üretim alanı oluşturmak ve üretim tesislerini şehir içinden çıkarmak için Kırklareli’de plastik organize sanayi bölgesi kurulması için girişimlerini tamamlamıştır. Buna ilaveten, Bilecik’te ve başka lokasyonlarda da benzer projeler faaliyete geçirmek için girişimlerini sürdürmektedir. PAGDER, halen on ve yirmi yıl sonrasının plastik sektörünün hammadde, makine, üretim teknolojisi, altyapı ve insan gücü ihtiyaçlarının belirlenmesi için projeler üretmektedir. Bu amaçla; ileriki faaliyetlerini yüklendiği misyon çerçevesinde, temsil yeteneğini, sektörel etkinliğini, üyeleri arasında kurulacak işbirliklerini güçlendirip onların değişen ihtiyaçlarına daha kaliteli hizmetlerle cevap vererek sürdürmeye ve sektörde faaliyet gösteren firmaların mevcut konumlarını küresel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda iyileştirmek, becerilerini geliştirmek ve uluslararası aktif işbirliğini arttırmak amacıyla etkin çalışmalar yapmaya devam edecektir.


2013 PLASTİK ALGI ARAŞTIRMASI DEĞERLENDİRME RAPORU

Bu rapor, tüketicilerin plastik eşya ve plastik ambalajlara karşı tutum ve davranışlarını saptamak amacıyla hazırlanmıştır.


Plastik Sanayicileri Derneği

YÖNETİCİ ÖZETİ

Plastik Sanayicileri Derneği, PAGDER, tarafından GfK Türkiye’ye yaptırılan ve 20 Şubat – 14 Mart 2013 tarihleri arasında, Türkiye’nin 7 bölgesi ve 15 şehrinde gerçekleştirilen “Plastik Algı Araştırması” 1252 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, tüketicilerin plastik eşya ve plastik ambalajlara karşı tutum ve davranışlarını saptamaktır. Araştırma kapsamında sorulan 17 plastik algısı sorusu PAGDER yetkililerinin vermiş olduğu araştırma talimatı çerçevesinde GfK Türkiye uzmanları tarafından hazırlanmıştır. Saha çalışması, mesleki standartlarını düzenleyen bir meslek birliği olan ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research - Avrupa Kamuoyu ve Pazar Araştırmaları Birliği) kurallarına bağlı olarak gerçekleştirilmiştir. Görüşülen kişiler çok aşamalı yarı tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenmiş olup, hanelerde “yüz yüze anket tekniği” kullanılmıştır. Araştırma sonunda elde edilen bilgiler, 2009 yılında PAGEV tarafından GfK’ya yaptırılan benzeri araştırma ile kıyaslanmış ve aşağıdaki bulgulara erişilmiştir ;

4

2009 yılında plastik denince ilk akla gelen ürünler leğen (% 22), saksı/kova (% 11) ve tabak, çanak vb. (% 11) dir. 2013 yılında plastik denince ilk akla gelen ürünler bardak (%15), tabak, çanak vb. (% 12) ve leğendir (% 8).

2009 yılında ilk vazgeçilecek plastik ürünler leğen (%13), tabak, çanak vb. (%10) ve bardaktır (%9). 2013 yılında ilk vazgeçilecek plastik ürünler bardak (% 14), tabak, çanak vb. (% 12) ve çatal, kaşık, bıçaktır (% 7).

2009 yılında plastik yerine tercih edilen maddelerin başında cam gelmektedir (%62). 2013 yılında camın plastik yerine tercih edilme oranı artmıştır (%79). 2009 yılında katılımcıların yalnız %1’i plastikten memnun olduklarını dile getirirken bu oran 2013 yılında %2’ye çıkmıştır.

2009 yılında kendisi veya ambalajı plastik olduğu için bir ürünün satın alınmama oranı yüksektir (%45) ve bu ürünlerin başında bardak gelmektedir. 2013 yılında kendisi veya ambalajı plastik olduğu için bir ürünün satın alınmama oranı düşüktür (%10) ve bu ürünlerin başında yine “bardak” gelmektedir (%33).

2009 yılında plastik poşetlerin çevreye zarar verdiği algısı yaygındır (%89). 2013 yılında plastik poşetlerin çevreye zarar verdiği algısında düşüş gözlemlenmektedir (%82). Fikir belirtmeyen ve zararlı bulmadığını ifade eden katılımcılar da dikkate alındığında plastik poşetlerin çevreye zararlı olduğu kanısı 4 yıl içerisinde %11 oranında azalmıştır.

2009 yılında plastik poşetler yaygın olarak çöpe atılmakta (%66) veya çöp poşeti olarak kullanmaktadır (%45). 2013 yılında plastik poşetlerin kullanımdan sonra çöpe atılma oranı düşmüş (%52) ve çöp poşeti olarak kullanılma oranı artmıştır (%46). Plastik poşetlerin kullanıldıktan sonra geri dönüştürülmek üzere ayırılma oranı her iki yıl için de düşüktür (%8). Plastik poşetlerin tekrar kullanımı %12 oranında artmıştır.


Plastik Sanayicileri Derneği

2009 yılında plastik oyuncakların çocuklar için zararlı olduğu düşünülmektedir (%90). 2013 yılında plastik oyuncakların çocuklar için zararlı olduğu algısı yaygındır (89). Aksini düşünenlerin oranında yaşanan düşüşle plastik oyuncakların çocuklar için zararlı olduğu algısının %4 oranında arttığı gözlemlenmektedir.

2009 yılında plastik kampanyalarda yer alabileceğini ve yer almayacağını ifade eden katılımcıların oranları birbirine yakındır (%51 ve %49). 2013 yılında plastiklere karşı yapılan kampanyalarda yer alabileceğini ifade edenlerin oranı artmış ve yer almayacağını ifade eden katılımcıların oranı azalmıştır (% 58 ve % 42).

2009 yılında plastiklerle ilgili olumsuz bir haber duyduğunda ya da okuduğunda plastik bir ürünü almaktan vazgeçenlerin oranı yüksektir (% 61). 2013 yılında plastiklerle ilgili olumsuz bir haberle karşılaştığında plastik bir ürünü almaktan vazgeçenlerin oranı düşmüştür (% 55). Geçen dört yıl içerisinde, plastiklerle ilgili yapılan haberlerin satın alma davranışlarına etkisi %6 oranında azalmıştır.

2009 yılında plastikler bu kadar çok kullanılmasa çevremiz daha temiz olacağı algısı yaygındır (%87). 2013 yılında ise daha az plastik kullanımına paralel olarak çevre kirliliğinin de azalacağı yönündeki inanç azalmıştır (%85). Aksini düşünenlerin oranı dört yıl içerisinde düşüş göstermiş ve plastik kullanımının çevre kirliliği yarattığı yönündeki olumsuz algı %3 oranında artmıştır.

2009 yılında yaygın olarak plastiklerin kansere yol açtığı düşünülmektedir (%87). 2013 yılında da plastiklerin kansere sebep olduğu yönündeki olumsuz algı devam etmektedir (%86). Plastiklerin kanser sebebi olmadığını düşünenlerin oranındaki düşüş de dikkate alındığında plastiğin kansere yol açtığı algısında toplamda % 4’lük bir atış olmuştur.

2009 yılında plastiklerin doğada ancak bin yıldı yok olduğu tezine inanış yaygındır (%68). 2013 yılında plastiklerin doğada bin yılda yok olduğu tezine inanış azalmıştır (%61). Bu teze inanmayanların oranındaki %3’lük artış da dikkate alındığında plastiğin doğada ancak bin yılda yok olduğu tezine inanma yönündeki algının genel olarak %4 arttığını görüyoruz.

2013 yılı çalışmasına göre polikarbonat damacana ve PET şişelerdeki suların sağlıksız olduğu düşünülmektedir (% 79).

2013 yılı çalışmasına göre plastik alışveriş poşetlerinin yasaklanmasının pazar ve market alışverişlerini zorlaştıracağı düşünülmektedir (%47).

2013 yılında kağıt bardakların (%42) plastik bardaklara (%6) kıyasla daha sağlıklı olduğu düşünülmesine karşın her ikisinin de sağlıklı bulunmama oranı da yüksektir (%40).

2013 yılında kağıt bardaklarını plastik bardaklara nazaran çok daha yüksek oranda sağlıklı bulunmasına karşın kağıt bardakların iç yüzeyinin plastikle kaplı olduğunun bilinme oranı çok düşüktür (%22).

2013 yılında plastiklerin yeteri kadar geri dönüştürüldüğü düşünülmektedir (%50).

5


Plastik Sanayicileri DerneÄ&#x;i

2013 PLASTÄ°K ALGI ARAĹžTIRMASI METODOLOJÄ°, DEMOGRAFÄ° VE Ă–RNEKLEM YAPISI AraĹ&#x;tÄąrma, TĂźrkiye’nin 7 coÄ&#x;rafi bĂślgesini temsilen seçilmiĹ&#x;, Ä°stanbul, Ä°zmir, Bursa, Ankara, Antalya, Adana, Samsun, Gaziantep, Kayseri, Malatya, DiyarbakÄąr, BalÄąkesir, Erzurum, Trabzon ve Konya olmak Ăźzere 15 ilin kentsel kesimlerinde yaĹ&#x;ayan, 15+ yaĹ&#x; gruplarÄą ve 5 farklÄą sosyo-ekonomik statĂź ( SES1 ) grubuna mensup, %50’si kadÄąn, %50’si erkek 1252 kiĹ&#x;i ile gĂśrĂźĹ&#x;Ăźlerek gerçekleĹ&#x;tirilmiĹ&#x;tir. BĂślgelere gĂśre araĹ&#x;tÄąrmaya en yĂźksek katÄąlÄąm, 401 kiĹ&#x;i ile Marmara BĂślgesi’nden saÄ&#x;lanmÄąĹ&#x;tÄąr. Anketin CoÄ&#x;rafi BĂślgelere GĂśre DaÄ&#x;ÄąlÄąmÄą (%) *@Q@CDMHY ,@QL@Q@

# M@CNKT

& # M@CNKT

JCDMHY

Âľk M@CNKT

$FD

18 ve 34 yaĹ&#x; arasÄą 651 katÄąlÄąmcÄą, tĂźm katÄąlÄąmcÄąlarÄąn yarÄądan fazlasÄąnÄą oluĹ&#x;tururken 138 15 + yaĹ&#x; çocuk, araĹ&#x;tÄąrmanÄąn % 11’lik kÄąsmÄąnÄą oluĹ&#x;turmaktadÄąr. Anketin YaĹ&#x; AralÄąklarÄąna GĂśre DaÄ&#x;ÄąlÄąmÄą (%)  

Â?

Â?

Â?

Â?

Â?

AraĹ&#x;tÄąrmaya birçok farklÄą kesimden kiĹ&#x;i katÄąlmÄąĹ&#x; olup araĹ&#x;tÄąrmanÄąn %70’ine yakÄąnÄą orta sÄąnÄąf olarak ifade edilen C 1 ve C 2 gruplarÄą ile yapÄąlmÄąĹ&#x;tÄąr. SES gruplarÄąna gĂśre ankete katÄąlan kiĹ&#x;i daÄ&#x;ÄąlÄąmlarÄą, TĂźrkiye geneli SES daÄ&#x;ÄąlÄąmÄąna paraleldir. 1 Meslek, eÄ&#x;itim durumu, gelir seviyesi, gelirin kaynaÄ&#x;Äą, yaĹ&#x;anÄąlan evin tipi, yaĹ&#x;anÄąlan çevrenin yapÄąsÄą, sahip olunan mal, mĂźlk (ev, yazlÄąk, otomobil, elektronik eĹ&#x;ya) gibi kriterler dikkate alÄąndÄąÄ&#x;Äąnda; AB Ăźst sÄąnÄąf, C 1 orta Ăźst sÄąnÄąf, C 2 orta alt sÄąnÄąf ve DE alt sÄąnÄąf olarak deÄ&#x;erlendirilir.

6


Plastik Sanayicileri Derneği

Anketin Sosyo-Ekonomik Statü (SES) Gruplarına Göre Dağılımı (%) !

#$

"

"

Plastik Algı Araştırması örneklem yapısını genel olarak değerlendirdiğimizde katılımcıların %13’ünün üniversite mezunu, %45’inin çalışan, % 16’sının AB grubu, % 29’nun C1 grubu, % 57’sinin evli, %12,3’ünün çocuksuz olduğu, ortalama çocuk sayısının 2,1 ve evde yaşayan kişi sayısının ortalama 3,8 olduğunu görülmektedir. 2009 ve 2013 Plastik Algı Araştırmaları Metodoloji, Demografive Örneklem Yapısı Kıyaslaması 2013 Plastik Algı Araştırması, 2009 yılında yine GfK Türkiye’ye yaptırılan Plastik Algı Araştırmasının daha kapsamlı bir örnekleme çalışması ile tekrarı niteliğinde olup, 2009 yılından farklı olarak Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesini temsilen seçilmiş 15 ilde ve yüz yüze görüşme tekniği ile yapılması dolayısıyla 2009 çalışmasından daha güvenilir bir çalışma olmuştur. 2009 ve 2013 Plastik Algı Araştırmaları Metodoloji, Demografi ve Örneklem Yapısı Kıyaslaması 2009 Plastik Algı Araştırması

2013 Plastik Algı Araştırması

Veri Toplama Tekniği

Bilgisayar destekli telefon ile anket tekniği

Yüz yüze anket tekniği

Örnekleme Yöntemi

Tam rastsal seçim

Çok aşamalı yarı tesadüfi

Örneklem Sayısı

263 kişi

1252 kişi

Görüşme Noktaları

İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Samsun

İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Adana, Samsun, Antalya, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Diyarbakır, Balıkesir, Erzurum, Trabzon, Konya

Cinsiyet Dağılımı

%49 Erkek - %51 Kadın

%50 Erkek - %50 Kadın

18+yaş 18-24 yaş %18 25-34 yaş %25 35-44 yaş %22 45-54 yaş %16 55+yaş %19 Ortalama yaş 40

15+yaş 15-17 yaş %11 18-24 yaş %22 25-34 yaş %30 35-44 yaş %17 45-54 yaş %12 55+yaş %8 Ortalama yaş 32

SES Dağılımı

AB grubu %15 C1 grubu %23 C2 grubu %49 DE grubu %12

AB grubu %16 C1 grubu %29 C2 grubu %39 DE grubu %16

Soru Sayısı

12 adet plastik algısı sorusu

17 adet plastik algısı sorusu

Yaş Dağılımı

7


Plastik Sanayicileri Derneği

TEKNİK RAPOR DEĞERLENDİRMESİ Plastik Algısı Soruları 1. 2.

Plastik denilince aklınıza gelen ilk 3 eşyayı söyler misiniz? Plastik eşyalarınızdan vazgeçmeniz gerekse vazgeçeceğiniz 3 eşya neler olurdu, ilk vazgeçeceğinizden başlayarak sıralar mısınız? Plastik eşya/ambalaj yerine okuyacaklarımdan hangisini tercih edersiniz? a. Cam b. Kâğıt c. Teneke, çelik, alüminyum d. Ahşap Kendisi veya ambalajı plastik olduğu için satın almadığınız herhangi bir ürün var mı? Varsa hangileri olduğunu belirtir misiniz? Sizce plastik poşetler çevreye zararlı mı? Plastik poşetlerinizi kullandıktan sonra ne yapıyorsunuz? • Çöpe atıyorum • Çöp poşeti olarak kullanıyorum • Geri dönüştürülmek üzere ayırıyorum • Diğer Plastik oyuncakların çocuklar için zararlı olduğu fikrine katılıyor musunuz? Plastiklere karşı bir kampanyada yer alır mısınız? Plastiklerle ilgili olumsuz bir haber okuduğunuzda ya da duyduğunuzda, plastik bir ürünü almaktan vazgeçtiğiniz oldu mu? “Plastikler bu kadar çok kullanılmasa çevremiz daha temiz olur.” fikrine katılıyor musunuz? Plastiklerin kansere yol açtığı fikrine katılıyor musunuz? “Plastik doğada ancak bin yılda yok olur.” tezine inanıyor musunuz? Polikarbonat damacana ve PET şişelerdeki suların sağlıksız olduğu fikrine katılıyor musunuz? Plastik alışveriş poşetlerinin kullanımının yasaklanması, market ve pazar alıverişlerinizi zorlaştırır mı? Sizce plastik bardak mı yoksa kâğıt bardak mı sağlıklıdır? Kâğıt bardakların içinin ( sıvıya değen kısmının) plastik kaplı olduğunu biliyor musunuz? Plastiklerin yeteri kadar geri dönüştürüldüğüne inanıyor musunuz?

3.

4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Analiz Notları Sorular

• Plastik algı soruları ilgili sayfalarda dip not şeklinde yer alır. • Teknik raporda yer alan tüm tablolar 2013 yılına ait Plastik Akgı Araştırmasının tabloları.

Tablo ve Grafikler

• Teknik raporda yer alan grafikler, özellikle 2009 yılı çalışmasına ait olduğu belirtilmediği takdirde 2013 algı çalışmasına aittir. • Araştırma sonuçları “cinsiyet” , “SES”, “yaş” ve “bölge” olmak üzere dört ayrı kırılımda hazırlanmıştır.

Analiz Kırılımı

DİKKAT: Rapor genelindeki bazı 30’un altında olan kırılımlar “kalitatif” bulgu olarak değerlendirilmelidir. Bu bulgular üzerinden marka ya da ürüne yönelik genellemeler yapılamaz. • Grafik ve tablolarda kullanılan büyük harfler (A, B, C,..)2 %95 güven aralığında anlamlı farkları ifade eder.

İstatistiki olarak anlamlı farklar

• 1252 kişilik çalışma, örneklemi %95 güven düzeyinde +/- maksimum %2.79 örneklem hata payı ile temsil etmektedir.

2 İstatistiki testlerin okunuşuna bir örnek: Testlerde “A” ile kodlanan kadın sütununun altındaki istatistiki rakamların yanlarında erkek katılımcılar için kodlanmış olan “B” harfinin bulunması, kadın katılımcıların verdiği cevapların erkek katılımcıların verdiği cevaplardan anlamlı derecede farklı olduğunu ifade eder.

8


Plastik Sanayicileri DerneÄ&#x;i

2013 Plastik AlgÄą AraĹ&#x;tÄąrmasÄą BulgularÄą3 Plastik denince ilk akla gelen ĂźrĂźn4 Plastik dendiÄ&#x;inde akla gelen ilk eĹ&#x;ya, 2009 yÄąlÄą araĹ&#x;tÄąrmasÄąnda %22 ile “leÄ&#x;enâ€? iken 2013 yÄąlÄą araĹ&#x;tÄąrmasÄąnda ise %16 ile plastik bardak olmuĹ&#x;tur. Plastik Denince Ä°lk Akla Gelen ĂœrĂźn (%) Bardak

16,4

3@A@J `@M@JUA

11,5

+D´DM

9,3

¡H¸D,@S@Q@

8,4

2T¡H¸DRH2T#@L@B@M@Rœ

7,8

/N¸DS-@XKNM3NQA@

6,9

2@JRÂś*NU@

6,8

`@S@K *@¸œJ !œk@J

5,9

2@MC@KXD 3@ATQD

4,4

.XTMB@J

3

2DODS

2,5

#DSDQI@M*@AÂś

2,5

,@R@

2,2

%1,5’in altÄąndaki deÄ&#x;erler tabloda gĂśsterilmemiĹ&#x;tir.

Cinsiyet ve BĂślge KÄąrÄąlÄąmÄą Erkek katÄąlÄąmcÄąlar tarafÄąndan da plastik denince ilk akla gelen ĂźrĂźn olan bardak, kadÄąn katÄąlÄąmcÄąlar tarafÄąndan %5 oranÄąnda daha az sĂśylenmiĹ&#x; olup, leÄ&#x;en diyen kadÄąn sayÄąsÄą erkeklerin iki katÄądÄąr. 2009 yÄąlÄąnda yapÄąlan araĹ&#x;tÄąrmada kadÄąn ve erkek katÄąlÄąmcÄąlarÄąn verdiÄ&#x;i cevaplar arasÄąnda bĂźyĂźk farklÄąlÄąklar bulunmaktadÄąr. 2009 yÄąlÄąnda kadÄąnlarÄąn %34’ßnĂźn ilk aklÄąna gelen plastik ĂźrĂźn olan leÄ&#x;en, erkeklerin ancak %9’unun ilk aklÄąna gelen ĂźrĂźndĂźr. 2009 çalÄąĹ&#x;masÄąnda erkekler %19’luk bir oranla ilk akÄąllarÄąna gelen plastik ĂźrĂźn olarak poĹ&#x;et/naylon torba derlerken kadÄąnlarÄąn sadece %2’lik kÄąsmÄą ilk olarak plastik poĹ&#x;et demiĹ&#x;lerdir. Akdeniz, Ege, Karadeniz ve GĂźney DoÄ&#x;u Anadolu bĂślgelerinde ilk akla gelen plastik ĂźrĂźn bardak iken İç Anadolu BĂślgesi’nde poĹ&#x;et/naylon torba, Marmara BĂślgesi’nde tabak, çanak vb. ve DoÄ&#x;u Anadolu BĂślgesi’nde leÄ&#x;en olmuĹ&#x;tur. Plastik Denince Ä°lk Akla Gelen ĂœrĂźnĂźn Cinsiyet ve BĂślge DaÄ&#x;ÄąlÄąmÄą TOPLAM

KadÄąn Erkek (A) (B)

Akdeniz (C)

İç Anadolu (D)

D.Anadolu (E)

Marmara (F)

Ege (G)

Karadeniz (H)

G.D.Anadolu (I)

BAZ

1252

624

628

157

181

112

396

163

110

133

Bardak

16,4

13,8

18.9 A

24.8 DFH

7,2

21.4 D

14.6 D

19 D

11,8

20.3 D

Tabak, Çanak vb.

11,5

11,5

11,5

4,5

3,9

8,9

18.7 CDEGH

6,7

10 D

18 CDEG

LeÄ&#x;en

9,3

12.5 B

6,1

5,1

2,2

24.1 CDFHI

7.6 D

15.3 CDFH

7.3 D

10.5 D

ĹžiĹ&#x;e/Matara

8,4

7,5

9,2

5,1

8,8

5,4

7,8

13.5 CEF

10

8,3

Su ĹžiĹ&#x;esi/Su DamacanasÄą

7,8

8,2

7,5

3,8

12.2 CFH

5,4

5,8

17.2 CEFHI

1,8

8.3 H

PoĹ&#x;et/Naylon Torba

6,9

6,9

6,8

1,9

24.9CEFGHI

1,8

5,8

3,1

2,7

3,8

SaksÄą/Kova

6,8

7,1

6,5

11.5 FGI

7.7 I

16.1 DFGHI

4.5 I

4.9 I

7.3 I

0,8

Çatal, KaĹ&#x;Äąk, BĹçak

5,9

5,8

6,1

13.4 EGHI

0,6

1,8

10.4 DEGI

1,2

5.5 DGI

0,8

Sandalye, Tabure

4,4

3,7

5,1

7.6 FI

3,9

2,7

2,5

9.2 DEFI

5,5

1,5

Oyuncak

3

2,9

3,2

2,5

2,8

-

3,3

0,6

10 CDEFGI

3

Sepet

2,5

2,2

2,7

1,3

-

3.6 DH

2.5 D

0,6

-

10.5 CDEFGH

Deterjan KabÄą

2,5

4.2 B

0,8

3.2 G

1,1

2.7 G

1,5

-

8.2 DFG

4.5 FG

Masa

2,2

2,1

2,4

5.7 DEI

0,6

0,9

2,8

2,5

1,8

-

3 4

2009 yÄąlÄą Plastik AlgÄą AraĹ&#x;tÄąrmasÄąnda yer alan aynÄą 12 plastik algÄą sorusu için kÄąyaslama yapÄąlarak deÄ&#x;erlendirilmiĹ&#x;tir. Plastik AlgÄą Sorusu 1: Plastik denilince aklÄąnÄąza gelen ilk 3 eĹ&#x;yayÄą sĂśyler misiniz?

9


Plastik Sanayicileri DerneÄ&#x;i

YaĹ&#x; ve SES KÄąrÄąlÄąmÄą 15-34 yaĹ&#x; arasÄą kiĹ&#x;iler ilk akla gelen plastik ĂźrĂźne bardak cevabÄąnÄą verirken 35-54 yaĹ&#x; arasÄą kiĹ&#x;iler leÄ&#x;en, 55+ yaĹ&#x; kiĹ&#x;iler ise tabak, çanak vb. cevabÄąnÄą vermiĹ&#x;lerdi. Ä°lk akla gelen ĂźrĂźn olan ‘bardak’ cevabÄą,sosyo-ekonomik statĂź gruplarÄąna gĂśre anlamalÄą derecede farklÄąlÄąk gĂśstermemiĹ&#x;tir ve bu daÄ&#x;ÄąlÄąma gĂśre tĂźm statĂź gruplarÄą genel olarak bardak cevabÄąnÄą vermiĹ&#x;lerdir. Plastik Denince Ä°lk Akla Gelen ĂœrĂźnĂźn YaĹ&#x; ve Sosyo-Ekonomik StatĂź Grubuna GĂśre DaÄ&#x;ÄąlÄąmÄą TOPLAM

15 - 17 (J)

18 – 24 (K)

25 - 34 (L)

35 - 44 (M)

45 - 54 (N)

55 + (O)

AB (P)

C1 (R)

C2 (S)

DE (T)

BAZ

1252

134

279

378

214

154

93

207

368

483

194

Bardak

16,4

15,7

16.5 M

22.2 MNO

9,8

14,3

11,8

15,5

16,3

17,2

15,5

Tabak, Çanak vb.

11,5

10,4

11,5

11,6

8,9

13,6

15,1

12,1

12

10,8

11,9

LeÄ&#x;en

9,3

4,5

6,8

7,1

12.1 JKL

17.5 JKL

11.8 J

10,1

7,3

8,7

13.4 R

ĹžiĹ&#x;e/Matara

8,4

10,4

10

9,8

6,5

5,2

4,3

8,2

10,3

7,9

6,2

Su ĹžiĹ&#x;esi/Su DamacanasÄą

7,8

9

8,6

7,1

11.2 N

3,9

5,4

8,7

8,4

7,2

7,2

PoĹ&#x;et/ Naylon Torba

6,9

4,5

9

5,8

5,6

9,1

7,5

5,8

7,3

7

6,7

SaksÄą/Kova

6,8

4,5

6,8

4,8

10.7 JL

5,8

10.8 L

5,3

5,7

7,2

9,3

Çatal, KaĹ&#x;Äąk, BĹçak

5,9

9

4,7

6,1

5,6

5,8

5,4

6,3

6,3

6,2

4,1

Sandalye, Tabure

4,4

6

5

4

5,6

3,2

1,1

2,9

4,6

5,2

3,6

Oyuncak

3

7.5 KLMNO

2,9

3,2

2,8

1,3

-

2,9

3,3

3,5

1,5

Sepet

2,5

0,7

2,9

1,9

2,8

1,9

6.5 JL

2,4

2,7

2,3

2,6

Deterjan KabÄą

2,5

0,7

1,4

2,1

3,3

3,9

5.4 JK

2,9

2,7

2,1

2,6

Masa

2,2

3,7

1,1

2,4

2,8

1,3

3,2

1,4

2,7

2,3

2,1

Plastik Denince Akla Gelen Ä°lk 3 ĂœrĂźn5 2009 çalÄąĹ&#x;masÄąnda akla gelen ilk ßç ĂźrĂźn %22 ile leÄ&#x;en, %11 ile saksÄą/kova ve %11 ile tabak, çanak vb. iken 2013 çalÄąĹ&#x;masÄąnda bu sÄąralama %15 ile bardak, %12 ile tabak, çanak vb. ve %8 ile leÄ&#x;en Ĺ&#x;eklinde deÄ&#x;iĹ&#x;miĹ&#x;tir. Plastik Denince Akla Gelen Ä°lk 3 ĂœrĂźn(%) Bardak

14,8

3@A@J `@M@JUA

12,2

+D´DM

8

¡H¸D,@S@Q@

7

2T¡H¸DRH2T#@L@B@M@Rœ

7

/N¸DS-@XKNM3NQA@

6,4

2@JRÂś*NU@

6,3

`@S@K *@¸œJ !œk@J

5,1

2@MC@KXD 3@ATQD

4,5

.XTMB@J

2,6

2DODS

2,2

#DSDQI@M*@AÂś

2

,@R@

2

%2’nin altÄąndaki deÄ&#x;erler tabloda gĂśsterilmemiĹ&#x;tir. 5

Plastik AlgÄą Sorusu 1: Plastik denilince aklÄąnÄąza gelen ilk 3 eĹ&#x;yayÄą sĂśyler misiniz?

10


Plastik Sanayicileri Derneği

Cinsiyet ve Bölge Kırılımı 624 kadının %36,2’lik çoğunluğu “bardak, tabak, çanak vb. ve leğen” sıralamasını yaparken, ankete katılan 628 erkeğin %36’sı ise ilk üç ürünü “bardak, tabak, çanak vb. ve şişe, matara” şeklinde sıralamışlardır. Karadeniz ve Güney Doğu Anadolu bölgeleri anketin genelinden çıkan “bardak, tabak, çanak vb. ve leğen” sıralamasını bozmazken, bunlardan farklı olarak Akdeniz ve Marmara Bölgelerinde çatal, kaşık, bıçak; İç Anadolu Bölgesi’nde saksı/kova, poşet/naylon torba; Ege Bölgesi’nde su şişesi/damacanası ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde yine saksı/kova ürünlerinin ilk üçte olduğu görülmektedir. Plastik Denince Akla Gelen İlk Üç Ürünün Cinsiyet ve Bölge Dağılımı TOPLAM

Kadın (A)

Erkek (B)

Akdeniz (C)

İç Anadolu (D)

D. Anadolu (E)

Marmara (F)

Ege (G)

Karadeniz G.D. Anadolu (H) (I)

BAZ

1252

624

628

157

181

112

396

163

110

133

Bardak

14,8

13,6

16

21,5 DFH

8,4

15,2

13,2

17,3 D

11,7

19,9 D

Tabak,Çanak vb.

12,2

12,2

12,3

9,9

6,3

10,7

16,9 CDG

5,8

11,2

19,3 CDG

Leğen

8

10,4 B

5,7

5,9

3,3

17,1 CDFH

6,6

10,2 D

8

10,7 D

Şişe/Matara

7

7,4

6,6

8,6 I

9,3 I

17,3 CFGHI

4,7 I

6,6 I

6,5 I

1,4

Su Şişesi/Su Damacanası

7

6,3

7,7

5,1

7,6

4,6

6,1

9

10

7,9

Poşet/ Naylon Torba

6,4

6

6,7

10 DEGHI

1,1

4

11,6 DEGHI

2,1

3,5

3,3

Saksı/Kova

6,3

6,7

5,8

4,5

8,1 H

7,6

4,5

11,3 CFH

2,3

7

1,8

4,3

3,4

2,6

3,5 1,6

Çatal, Kaşık, Bıçak

5,1

4,9

5,3

1,6

16,4 CEFGHI

Sandalye, Tabure

4,5

4,1

5

9,2 DEFI

3,1

2,5

3,5

8,3 DEFI

3,8

Oyuncak

2,6

2,6

2,7

1,7

3,1

0,7

2,7 G

0,5

7,9 CEG

2,9

Sepet

2,2

2,4

1,9

0,7

-

3,7

2

1

0,8

8,5 CFGH

Deterjan Kabı

2

1,6

2,3

4,7 DI

0,7

1

2,5

1,5

1,5

0,6

Masa

2

2,7

1,4

3,6 G

1,1

2,5

1,2

0,3

5,6 G

2,5

Yaş ve SES Kırılımı Yaş dağılımında 34 yaş ve altı katılımcılar genel sıralamada üçüncü sırada bulunan leğen yerine genellikle farklı cevaplar vermişlerdir. Orta alt ve alt grup statü gruplarında ilk üç sıralaması değişmezken, üst ve orta üst statü grupları üçüncü ürün olarak şişe/matara demişlerdir. Plastik Denince Akla Gelen İlk Üç Ürünün Yaş ve Sosyo-Ekonomik Statü Grubuna Göre Dağılımı TOPLAM

15 - 17 (J)

18 – 24 (K)

25 - 34 (L)

35 - 44 (M)

45 - 54 (N)

55 + (O)

AB (P)

C1 (R)

C2 (S)

DE (T)

BAZ

1252

134

279

378

214

154

93

207

368

483

194

Bardak

14,8

15

16,3

17,5 MO

11,1

13,4

9,9

14,3

14,4

15,5

14,7

Tabak, Çanak vb.

12,2

13,4

11,2

13

10,8

13,6

11,6

12,5

13,5

10,8

13,1

Leğen

8

4,2

7,2

6,1

9,5 J

13,2 JL

11,5

7,1

7,5

7,6

11,1

Saksı /Kova

7

4,1

6,8

5,6

9,8 J

7,6

10,6

7

5,8

7,2

9

Şişe/Matara

7

7,1

8,3

7,5

6,3

5,2

5

7,3

7,9

6,9

4,9

Çatal, Kaşık, Bıçak

6,4

9,2

5

7,4

5,2

5,1

6,8

6

7

6,5

5,2

Su Şişesi/Su Damacanası

6,3

6,7

6,5

5,7

7,6

5,4

5,4

6,2

6,4

6,2

6,1

Poşet/ Naylon Torba

5,1

4,4

6,3

4,5

4,3

6,2

5,2

5,6

4,8

5,1

5,3

Sandalye, Tabure

4,5

4,4

4,7

4,6

5,5

3,1

4,3

3,9

4,5

5,1

3,9

Oyuncak

2,6

4,6

2,5

2,9

2,6

1,4

1,3

2,3

3

3

1,4

Sepet

2,2

1,2

2,2

1,6

2,5

2,2

4,7

1,7

2,5

2

2,2

Masa

2

3,2

1,2

2,3

2,1

1,2

2

2,9

1,9

1,9

1,5

Deterjan Kabı

2

0,6

1,6

1,8

2,3

2,7

4,7

2,1

2,3

1,8

2,1

11


Plastik Sanayicileri DerneÄ&#x;i

Ä°lk Vazgeçilecek Plastik ĂœrĂźn6 2009 çalÄąĹ&#x;masÄąnda ilk vazgeçilecek ĂźrĂźn %13 ile leÄ&#x;en olurken, 2013 yÄąlÄąnda ilk vazgeçilecek ĂźrĂźnĂźn %15 ile bardak olduÄ&#x;u gĂśzlemlenmektedir. Ä°lk Vazgeçilecek Plastik ĂœrĂźn (%) Bardak

15,3

3@A@J `@M@JUA

12,1

`@S@K *@¸œJ !œk@J

8,3

¡H¸D,@S@Q@

7,8

2T¡H¸DRH2T#@L@B@M@Rœ

7,2

+D´DM

6,2

2@JRÂś*NU@

5,8

/N¸DS-@XKNM3NQA@

5,2

2@MC@KXD 3@ATQD

2,8

#DSDQI@M*@AÂś

2,4

2DODS

1,8

.XTMB@J

1,8

,@R@

1,7

%1,5’in altÄąndaki deÄ&#x;erler tabloda gĂśsterilmemiĹ&#x;tir.

Cinsiyet ve BĂślge KÄąrÄąlÄąmÄą AraĹ&#x;tÄąrmaya katÄąlan 93 kadÄąn ve 99 erkek katÄąlÄąmcÄąnÄąn ilk vazgeçecekleri plastik ĂźrĂźn olan bardak, 1252 katÄąlÄąmcÄądan 192’sinin ilk tercihi olmuĹ&#x;tur. BĂślgelere gĂśre daÄ&#x;ÄąlÄąma baktÄąÄ&#x;ÄąmÄązda, her bĂślgenin ilk vazgeçecekleri plastik ĂźrĂźn olarak tercihlerinin tamamen birbirinden farklÄą olduÄ&#x;unu gĂśrĂźyoruz. Akdeniz’in %38,2 ile plastik bardaklardan, İç Anadolu’nun %21,5 ile poĹ&#x;et/naylon torbalardan, DoÄ&#x;u Anadolu’nun %19,6 ile leÄ&#x;enlerden, Ege’nin %10,4 ile sandalye ve taburelerden, Karadeniz’in %20,9 ile Ĺ&#x;iĹ&#x;e/mataralardan, Marmara’nÄąn %18,2 ve GĂźney DoÄ&#x;u Anadolu’nun % 20,3 ile tabak, çanak vb. plastik ĂźrĂźnlerden ilk tercih olarak vazgeçebilecekleri gĂśzlemlenmiĹ&#x;tir. Ä°lk Vazgeçilecek Plastik ĂœrĂźnĂźn Cinsiyet ve BĂślge DaÄ&#x;ÄąlÄąmÄą TOPLAM

KadÄąn (A)

Erkek (B)

Akdeniz (C)

İç Anadolu (D)

D.Anadolu (E)

Marmara (F)

Ege (G)

Karadeniz (H)

G.D.Anadolu (I)

BAZ

1252

624

628

157

181

112

396

163

110

133

Bardak

15,3

14,9

15,8

38.2 DEFGHI

6,6

17.9 DG

13.1 DG

6,7

12,7

17.3 DG

Tabak, Çanak vb.

12,1

11,5

12,7

10.8 D

3,3

8

18.2 CDEGH

8

7,3

20.3 CDEGH

LeÄ&#x;en

8,3

8,5

8,1

12.7 DEGHI

0,6

1,8

16.2 DEGHI

3.7 D

5.5 D

3.8 D 7,5

ĹžiĹ&#x;e/Matara

7,8

5,6

10 A

5,7

8,3

7,1

6,3

4,9

20,9 CDEFGI

Su ĹžiĹ&#x;esi/Su DamacanasÄą

7,2

7,5

6,8

7,6

5,5

9,8

6,3

8,6

5,5

9

PoĹ&#x;et/ Naylon Torba

6,2

7,4

4,9

3,2

1,7

19.6 CDFGHI

6.1 D

5,5

4,5

6.8 D

SaksÄą/Kova

5,8

6,6

4,9

3,8

13.8CFGHI

14.3 CFGHI

2,5

6.7 FI

2,7

0,8

Çatal, KaĹ&#x;Äąk, BĹçak

5,2

5

5,4

-

21.5CEFGHI

1,8

2.5 C

2.5 C

5.5 C

3C

Sandalye, Tabure

2,8

2,6

3

3.8 I

2,2

0,9

1,3

10.4 CDEFHI

1,8

-

Oyuncak

2,4

3.8B

1

3,2

1,1

4,5

1,8

1,2

5.5 DFG

2,3

Sepet

1,8

1,8

1,9

-

-

2.7 CD

0,8

1,2

0,9

10.5 CDEFGH

Deterjan KabÄą

1,8

1,8

1,8

0,6

0,6

0,9

3.3 DG

-

2.7G

2,3

Masa

1,7

1,1

2,2

4.5 DEI

-

-

2.5 D

1,2

1,8

-

6

Plastik AlgÄą Sorusu 2: Plastik eĹ&#x;yalarÄąnÄązdan vazgeçmeniz gerekse vazgeçeceÄ&#x;iniz 3 eĹ&#x;ya neler olurdu; ilk vazgeçeceÄ&#x;inizden baĹ&#x;layarak sÄąralar mÄąsÄąnÄąz?

12


Plastik Sanayicileri DerneÄ&#x;i

YaĹ&#x; ve SES KÄąrÄąlÄąmÄą YaĹ&#x; daÄ&#x;ÄąlÄąmÄąnda 34 yaĹ&#x; ve altÄą katÄąlÄąmcÄąlar için ilk vazgeçecekleri ĂźrĂźn bardak olurken, 35 yaĹ&#x; ve ĂźstĂź katÄąlÄąmcÄąlar içinoransal olarak neredeyse aynÄą sayÄąda katÄąlÄąmcÄąnÄąn verdiÄ&#x;i cevaplara gĂśre bardak ve tabak, çanak vb. olmuĹ&#x;tur. Sosyo-ekonomik statĂź gruplarÄą arasÄąnda verilen cevaplar açĹsÄąndan farklÄąlÄąk gĂśzlemlenmemiĹ&#x;tir. Ä°lk Vazgeçilecek Plastik ĂœrĂźnĂźn YaĹ&#x; ve Sosyo-Ekonomik StatĂź Grubuna GĂśre DaÄ&#x;ÄąlÄąmÄą

TOPLAM

15 - 17 (J)

18 – 24 (K)

25 - 34 (L)

35 - 44 (M)

45 - 54 (N)

55 + (O)

AB (P)

C1 (R)

C2 (S)

DE (T)

BAZ

1252

134

279

378

214

154

93

207

368

483

194

Bardak

15,3

17,2

14,7

17.5 M

10,3

15,6

17,2

15,9

13,9

15,7

16,5

Tabak, Çanak vb

12,1

9

13,6

10,3

10,7

15,6

17,2

14

13,3

9,3

14.9 S

Çatal, KaĹ&#x;Äąk, BĹçak

8,3

15.7 KLMN

7,9

7,9

8,4

3,9

7,5

9.2 T

9T

9.1 T

4,1

ĹžiĹ&#x;e / Matara

7,8

8,2

10,4

7,1

7,9

5,8

5,4

9.7 T

9.2 T

7.9 T

3,1

Su ĹžiĹ&#x;esi / Su DamacanasÄą

7,2

3

8.2J

7,4

8.9 J

7,8

4,3

6,3

7,9

6,8

7,7

LeÄ&#x;en

6,2

3

4,3

6,6

7,5

9.7 JK

5,4

4,8

6,5

5,6

8,2

SaksÄą /kova

5,8

3,7

5

4,8

8.9 L

5,2

8,6

3,9

6,3

5,2

8,2

PoĹ&#x;et / naylon torba

5,2

5,2

6,8

4

5,6

5,2

4,3

4,3

3,3

6.4 R

6,7

Sandalye, Tabure

2,8

3

2,2

4.2 O

3,3

1,3

-

2,9

1,4

4.1 R

2,1

Deterjan KabÄą

2,4

0,7

0,7

2,4

2,8

3.2 K

7.5 JKL

3,4

2,2

2,1

2,6

Sepet

1,8

0,7

1,4

1,9

2,8

1,3

3,2

2,4

1,6

1,9

1,5

Oyuncak

1,8

1,5

2,5

2,1

1,4

1,3

-

2,4

1,4

1,9

1,5

Masa

1,7

4.5 KM

0,4

2.6 K

0,5

1,3

1,1

1,9

2,7

1,2

0,5

Vazgeçilecek Ä°lk 3 Plastik ĂœrĂźn6 2009 çalÄąĹ&#x;masÄąnda vazgeçilecek ilk ßç ĂźrĂźn sÄąralamasÄą %13 ile leÄ&#x;en, %10 ile tabak, çanak vb. ve %9 ile bardak olurken 2013 çalÄąĹ&#x;masÄąnda bu sÄąralama %14 ile bardak, %12 ile tabak, çanak vb. ve %7 ile çatal, kaĹ&#x;Äąk, bĹçak Ĺ&#x;eklinde deÄ&#x;iĹ&#x;miĹ&#x;tir. 1252 katÄąlÄąmcÄąnÄąn 418’i bardak, tabak, çanak vb. ve çatal, kaĹ&#x;Äąk, bĹçak cevaplarÄąnÄą vermiĹ&#x;lerdir. Vazgeçilecek Ä°lk 3 Plastik ĂœrĂźnĂźn Cinsiyet ve BĂślge DaÄ&#x;ÄąlÄąmÄą (%)

Bardak

13,9

3@A@J `@M@JUA

12,3

`@S@K *@¸œJ !œk@J

7,2

¡H¸D,@S@Q@

5,8

2T¡H¸DRH2T#@L@B@M@Rœ

5,7

+D´DM

5,5

2@JRÂś*NU@

5,5

/N¸DS-@XKNM3NQA@

4,2

2@MC@KXD 3@ATQD

3

#DSDQI@M*@AÂś

2

.XTMB@J

1,9

2DODS

1,6

,@R@

1,5

%1,5’in altÄąndaki deÄ&#x;erler tabloda gĂśsterilmemiĹ&#x;tir. 7

Plastik AlgÄą Sorusu 2: Plastik eĹ&#x;yalarÄąnÄązdan vazgeçmeniz gerekse vazgeçeceÄ&#x;iniz 3 eĹ&#x;ya neler olurdu; ilk vazgeçeceÄ&#x;inizden baĹ&#x;layarak sÄąralar mÄąsÄąnÄąz?

13


Plastik Sanayicileri Derneği

Cinsiyet ve Bölge Kırılımı Kadın katılımcıların %32,2’sinin, erkek katılımcıların ise %34,5’ininplastik eşyalarınızdan vazgeçmeleri gerekirse vazgeçecekleri ilk 3 eşya tercihleri, vazgeçilecek ilk 3 plastik ürün sıralamasını oluşturmuştur. Akdeniz Bölgesi genel sıralamaya paralel cevaplar verirken İç Anadolu Bölgesi’nde bu sıralama poşet/naylon, saksı/kova, bardak; Doğu Anadolu Bölgesi’nde saksı/kova, leğen, bardak; Marmara Bölgesi’nde tabak, çanak vb., çatal, kaşık, bıçak, bardak; Ege Bölgesi’nde bardak, sandalye, tabure, su şişesi/su damacanası; Karadeniz Bölgesi’nde şişe/matara, bardak, tabak, çanak vb. ve son olarak Güney Doğu Anadolu Bölgesi ise tabak, çanak vb., bardak ve sepet şeklinde olmuştur. Vazgeçilecek İlk 3 Plastik Ürünün Cinsiyet ve Bölge Dağılımı TOPLAM

Kadın (A)

Erkek (B)

Akdeniz (C)

İç Anadolu (D)

D.Anadolu (E)

Marmara (F)

Ege (G)

Karadeniz (H)

G.D.Anadolu (I)

BAZ

1252

624

628

157

181

112

396

163

110

133

Bardak

13,9

13,3

14,5

28,6 DEFGHI

8,4

13,5

11,3

10,6

11,2

18,5 D

Tabak,Çanak vb

12,3

11,9

12,6

14,9 DG

6,1

10,9

15,1 DG

5,9

10,8

19,4 DG

Çatal, Kaşık, Bıçak

7,2

7

7,4

12,7 DEHI

0,9

3,4

12 DEGHI

2,9

4,7

5,1 D

Şişe/Matara

5,8

4,8

6,9

4,8

6,4

4,5

4,3

5,3

12,6 CEFG

7,1

Su Şişesi/Su Damacanası

5,7

5,8

5,5

6,5

4,1

8,5

5,2

6,1

3,5

7

Leğen

5,5

6,9 B

4,1

3,8

3,3

14 CDFGHI

5,3

4,5

4,2

5,8

Saksı /Kova

5,5

5,9

5,2

4,7 I

11,1 CFHI

16,1 CFGHI

2,5 I

5,9 I

3

0,5

Poşet/Naylon Torba

4,2

3,8

4,5

0,6

15 CEFGHI

2,8

2,4

2,5

3,6

2,3

Sandalye, Tab.

3

2,7

3,4

4,8

2,3

1

2,4

8,1 DEFH

2,6

-

Deterjan Kabı

2

2,7

1,2

2,9

0,9

4,5

1,4

0,6

4,7

1,1

Oyuncak

1,9

1,9

2

1,6

1,8

0,6

2,4

0

4,4

2,5

Sepet

1,6

1,7

1,5

-

-

2,8

0,6

1,3

0,8

8,1 FGH

Masa

1,5

1,4

1,6

3,2

0,6

0,3

2,1 E

1,4

1,5

-

Yaş ve SES Kırılımı 15 ve 34 yaş arası katılımcılar verdikleri cevaplarla ilk vazgeçecekleri ürün sıralamasını bozmazken 35 yaş ve üstü katılımcılar 3. ürün tercihlerinde saksı/kova ve leğeni tercih etmişlerdir. Sosyo-ekonomik statü gruplarındaki sıralamada, genel sıralamadan sapan tek cevap alt statü grubuna mensup katılımcıların 3. sıradaki çatal, kaşık, bıçak yerine verdikleri saksı/kova cevabı olmuştur. Vazgeçilecek İlk 3 Plastik Ürünün Yaş ve Sosyo-Ekonomik Statü Grubuna Göre Dağılımı TOPLAM

15 - 17 (J)

18 – 24 (K)

25 - 34 (L)

35 - 44 (M)

45 - 54 (N)

55 + (O)

AB (P)

C1 (R)

C2 (S)

DE (T) 194

BAZ

1252

134

279

378

214

154

93

207

368

483

Bardak

13,9

14,4

14,3

14,9

11,6

13,5

13,6

14,4

13

13,9

15

Tabak,Çanak vb

12,3

10,7

12,5

12,1

11

15

12,9

13,6

12,9

10,2

14,7

Çatal, Kaşık, Bıçak

7,2

10,9

7,3

7,2

6,2

4,7

7,5

7,7

7,3

7,3

5,9

Şişe/Matara

5,8

5,1

7

5,6

6,2

4,3

5,7

6,8

6,3

6

3,4

Su Şişesi/Su Damacanası

5,7

2,4

6,2

5,8

6,5

7

4,1

4,6

6,2

5,5

6,3

Leğen

5,5

2,6

4,6

5,2

6

8,2 J

7,3

4,4

5,8

5,2

6,7

Saksı/Kova

5,5

3,6

4,8

5,1

7,4

5,6

7,7

4,8

5

5,4

7,6

Poşet/Naylon Torba

4,2

3,6

5,5

3,1

4,6

4

4,3

4,7

3,3

4,6

4

Sandalye, Tabure

3

3,4

2,6

4,1

3,5

1,5

1,4

3,3

2,4

3,7

2,3

Deterjan Kabı

2

0,6

1

1,9

2,3

2,2

5,6 J

2,5

2

1,8

1,7

Oyuncak

1,9

2,5

2,3

2

1,8

1,4

0,7

2,1

1,6

2,3

1,4

Sepet

1,6

1,1

1,4

1,3

2,2

1,3

2,7

1,7

1,7

1,5

1,3

Masa

1,5

2,9

0,7

2,2

1,2

1

0,5

2,4

1,9 T

1,2

0,3

14


Plastik Sanayicileri DerneÄ&#x;i

Plastik Yerine Tercih Edilen Madde8 2009 çalÄąĹ&#x;masÄąnda %62 ile plastik yerine en çok tercih edilen madde olan cam, 2013 yÄąlÄą çalÄąĹ&#x;masÄąnda ahĹ&#x;abÄąn tercih edilme oranÄąndan %11, kaÄ&#x;ÄądÄąn tercih edilme oranÄąndan %5 ve teneke /çelik /alĂźminyumun tercih edilme oranÄąndan ise %1 alarak tercih edilme oranÄąnÄą %79’a çĹkartmÄąĹ&#x;tÄąr. Ä°ki araĹ&#x;tÄąrma arasÄąnda geçen dĂśrt yÄąl içinde plastik algÄąsÄą olumlu yĂśnde deÄ&#x;iĹ&#x;miĹ&#x;tir. 2009 yÄąlÄąnda katÄąlÄąmcÄąlarÄąn yalnÄąz%1’i plastikten memnun olduklarÄąnÄą dile getirirken bu oran 2013 yÄąlÄąnda iki katÄąna çĹkmÄąĹ&#x;tÄąr. 2009 ve 2013 yÄąllarÄąnda camÄąn tercih edilme oranÄąnda meydana gelen %17’lik artÄąĹ&#x;, plastiÄ&#x;in algÄąsÄąnÄąn kĂśtĂźye gittiÄ&#x;inin deÄ&#x;il, ahĹ&#x;ap, kaÄ&#x;Äąt, ve teneke / çelik / alĂźminyumun cama nazaran daha az tercih edildiÄ&#x;ini gĂśstermekte, toplumda var olan algÄąnÄąn plastik ve cam lehine, diÄ&#x;er maddelerin ise aleyhine geliĹ&#x;tiÄ&#x;ini ispatlamaktadÄąr. Plastik Yerine Tercih Edilen Madde (%)

Cam

78,7

3DMDJD`DKHJ K}LHMXTL

7,95

G¸@O

7,0

*@´œS

4,55

/K@RSHJSDM,DLMTMTL

1,85

%1,5’in altÄąndaki deÄ&#x;erler tabloda gĂśsterilmemiĹ&#x;tir.

Cinsiyet ve BĂślge KÄąrÄąlÄąmÄą KadÄąn ve erkek katÄąlÄąmcÄąlarÄąn plastik yerine tercih ettikleri maddeler sÄąralamasÄą farklÄąlÄąk gĂśstermezken bĂślgesel bazda dikkat çekici bir daÄ&#x;ÄąlÄąm vardÄąr. Akdeniz, DoÄ&#x;u Anadolu, Marmara, Ege ve GĂźney DoÄ&#x;u Anadolu bĂślgelerinde %84’ßn Ăźzerinde bir oranda tercih edilen madde cam olmuĹ&#x;tur. İç Anadolu BĂślgesi katÄąlÄąmcÄąlarÄąnÄąn verdikleri cevaplar yakÄąn oranlarla cam, ahĹ&#x;ap ve teneke/çelik/alĂźminyum cevaplarÄą arasÄąnda daÄ&#x;ÄąlÄąrken Karadeniz BĂślgesi’nde %12,7 gibi bir çoÄ&#x;unluk “plastikten memnunumâ€? yanÄątÄąnÄą vermiĹ&#x;tir. Plastik Yerine Tercih Edilen Maddelerin Cinsiyet ve BĂślge DaÄ&#x;ÄąlÄąmÄą KadÄąn (A)

Erkek (B)

Akdeniz (C)

İç Anadolu (D)

D.Anadolu (E)

Marmara (F)

Ege (G)

Karadeniz (H)

G.D.Anadolu (I)

624

628

157

181

112

396

163

110

133

Cam

79,5

77,9

84.1 D

38,1

84.8 D

84.6 D

93.9 CDEFHI

79.1 D

85.7 D

Teneke /Çelik/ Alßminyum

7,1

8,8

3,8

35.9 CEFGHI

6.3 H

2,5

3,1

0,9

3,8

AhĹ&#x;ap

7,2

6,8

3,8

24.3 CEFGHI

5.4 G

5.3 G

1,2

3,6

3,8

KaÄ&#x;Äąt

4,3

4,8

8.3 DG

1,7

2.7 G

7.1 DG

-

3.6 G

4.5 G

Plastikten Memnunum

1,9

1,8

-

-

0,9

0,5

1,8

12.7 CDEFGI

2.3 D

YaĹ&#x; ve SES KÄąrÄąlÄąmÄą 1252 katÄąlÄąmcÄąnÄąn 987’si plastik yerine bir baĹ&#x;ka materyali tercih etme durumunda seçecekleri maddenin cam olduÄ&#x;unu belirtmiĹ&#x;lerdir. 15-34 yaĹ&#x; grubu verdikleri cevaplarla genel sÄąralamayÄą bozmazken 45-55+ yaĹ&#x; grubu katÄąlÄąmcÄąlarÄąn plastik yerine tercih ettikleri maddelerde cam yine ilk sÄąrayÄą almÄąĹ&#x; olmasÄąna raÄ&#x;men diÄ&#x;er tercihleri farklÄąlÄąk gĂśstermektedir. Sosyo-ekonomik statĂź gruplarÄąnÄąn da plastik yerine seçecekleri maddeler benzer Ĺ&#x;ekilde sÄąralanÄąrken, Ăźst seviye gruplarÄąnÄąn diÄ&#x;er statĂź gruplarÄąna oranla daha yĂźksek oranda kaÄ&#x;ÄądÄą tercih ettikleri gĂśzlemlenmiĹ&#x;tir. 8 Plastik AlgÄą Sorusu 3: Plastik eĹ&#x;ya/ambalaj yerine okuyacaklarÄąmdan hangisini tercih edersiniz? (Tek Cevap). cam. teneke/çelik/alĂźminyum. ahĹ&#x;ap. kaÄ&#x;Äąt. plastikten memnunum

15


Plastik Sanayicileri Derneği

Plastik Yerine Tercih Edilen Maddelerin Yaş ve Sosyo-Ekonomik Statü Grubuna Göre Dağılımı 15 - 17 (J)

18 – 24 (K)

25 - 34 (L)

35 - 44 (M)

45 - 54 (N)

55 + (O)

AB (P)

C1 (R)

C2 (S)

DE (T)

134

279

378

214

154

93

207

368

483

194

Cam

82,1

79,9

79,6

74,8

74,7

81,7

74,4

77,4

79,9

82,5

Teneke/Çelik/ Alüminyum

7,5

7,5

8,7

7,5

9,7

4,3

8,2

7,9

8,5

6,2

Ahşap

5,2

6,1

6,6

11.7 JKLN

5,2

6,5

8,7

6,8

6,4

7,2

Kağıt

2,2

4,7

4

3,7

7.8 J

6,5

7.2 ST

5,4

3,7

2,1

3

1,8

1,1

2,3

2,6

1,1

1,4

2,4

1,4

2,1

Plastikten Memnunum

Kendisi/Ambalajı Plastik Olduğu İçin Satın Alınmayan Ürünler9 Tüketicilerin plastik olduğu için satın almadıkları bir ürün olup olmadığı sorusuna verdikleri yanıtlar 2009 ve 2013 yılları çalışmalarında büyük farklılıklar göstermiştir. 2009 yılı Plastik Algı Araştırmasında katılımcıların %45’i plastik olduğu için satın almadıkları ürün olduğunu belirtirken, bu oran 2013 çalışmasında %10’a düşmüştür. 1252 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 2013 çalışmasında 1127 katılımcı kendisi ya da ambalajı plastik olduğu için satın almadıkları ürün olmadığını belirtirken, 263 katılımcıyla gerçekleştirilen 2009 çalışmasında katılımcıların cevapları %10’luk bir farkla ikiye bölünmüştür.

2013 ve 2009 yılları Plastik Algı Araştırmalarında Kendisi/Ambalajı Plastik Olduğu için Satın Alınan/Alınmayan Ürünler (%)

%10 %45

%55

%90

2013

2009

Evet, plastik olduğu için satın almadığım ürün oldu

Evet, plastik olduğu için satın almadığım ürün oldu

Hayır, plastik olduğu için satın almadığım ürün olmadı

Hayır, plastik olduğu için satın almadığım ürün olmadı

Bir ürünü, plastik olduğu için satın almayan 118 kişiyi baz alarak hazırlanan 2009 yılı “kendisi/ambalajı plastik olduğu için satın alınmaya ürünler listesi” nde ilk sırada %11 ile bardak, ikinci sırada %9 ile gıda ürünleri ve üçüncü sırada %8 ile su şişesi/su damacanası bulunurken, plastik olduğu için ürün satın almayan 125 kişiyi baz alarak hazırlanan 2013 çalışmasında “kendisi/ambalajı plastik olduğu için satın alınmaya ürünler listesi” nde ilk sırada %33 ile bardak, ikinci sırada %26 ile tabak, çanak vb., üçüncü sırada ise %14’erlik oranlarla çatal, kaşık, bıçak ve oyuncak bulunmaktadır. 2009 yılı çalışmasında %35 oranında “hatırlamıyorum” cevabının verilmesi de dikkate değerdir. 9

Plastik Algı Sorusu 4: Kendisi veya ambalajı plastik olduğu için satın almadığınız herhangi bir ürün var mıdır? Varsa hangileri olduğunu belirtir misiniz?

16


Plastik Sanayicileri DerneÄ&#x;i

2013 yÄąlÄą Plastik AlgÄą AraĹ&#x;tÄąrmalarÄąnda Kendisi/AmbalajÄą Plastik OlduÄ&#x;u için SatÄąn AlÄąnmayan ĂœrĂźnler (%) 33

26

2013 14

5 1 Âś

1

@A

* DJ

*

SHJ

@R /K

B

XD

8H

kD

DÂľ

U DJ

1

1

1

1

1

1

1

2

2

6

5

2

Âś J @ QH @ a QH RÂś ÂśJ A DS QD NY @J @J @A S@Q kKD 2DO @M@ Âśk@ J U AÂśK Mas QC MKD 3NQA @AT MB @M D @ U Q J M* ,@ B 3 XT !@ @ D J ! @M@ J M @ @ Âś I

2 * D . @ N Q & ¸ ¸ K D J ¸ X @ 3T U SD @L

` Lœ @X ¡H BD @KX K * # @J #D JD @M ¾kD DS- @MC 2T @S@ 3@A k}  LK ¸ H } ` 2 T R * J /N H¸D 5@ ¡ 2T

KDQ

J BD

1

14

QD

VD

Q OD

Âś

@A

* }S

Q

MKD

} dQ

} dQ

2009 yÄąlÄą Plastik AlgÄą AraĹ&#x;tÄąrmalarÄąnda Kendisi/AmbalajÄą Plastik OlduÄ&#x;u için SatÄąn AlÄąnmayan ĂœrĂźnler (%)

2009

1

1

1

1

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

6

7

8

9

11

H Q J QH D Rœ DS Aœ Aœ A @J @J NY HCNM KDQ KDQ KDQ DM DQ NM A@ œXN MBDQ MKD @QC@ DO DQ DQ MB JU Q}MK B@M@ NK@ @M NQ !œk }M }M M*@ D´ } L Q Q ! A 2 T U @ C Q + H 3 L @ D ! X Y @ M d K d J D ! @ d d @ œ Q M I / T @ œ * . Q * ¸ J J S œ ! SH @

` ÂśKÂś DJ #@L SD C@ XKN '@ *@O @J ÂľkDB @KS L@ S-@ S@K * &Âś #D T GU @A NY " 2 @ D  @ 3 H * 5 ¸ ` R * / /N H¸D ¡ T 2 %0,5’in altÄąndaki deÄ&#x;erler tabloda gĂśsterilmemiĹ&#x;tir.

Cinsiyet ve BĂślge KÄąrÄąlÄąmÄą Ankete katÄąlan 552 kadÄąn ve 575 erkek plastik olduÄ&#x;u için satÄąn almadÄąklarÄą ĂźrĂźn olmadÄąÄ&#x;ÄąnÄą belirtirken, plastik olduÄ&#x;u için satÄąn almadÄąklarÄą ĂźrĂźn olduÄ&#x;unu belirten diÄ&#x;er %10’luk dilimin %11,5’i kadÄąn ve %8,4’ß erkektir. “Plastik olduÄ&#x;u için satÄąn almadÄąÄ&#x;Äąm bir ĂźrĂźn olmadÄąâ€? yanÄątÄąnÄą veren katÄąlÄąmcÄąlarÄąn bĂślgelere gĂśre daÄ&#x;ÄąlÄąmÄą yĂźzdesel olarak bĂźyĂźkten kßçßÄ&#x;e sÄąralandÄąÄ&#x;Äąnda; İç Anadolu BĂślgesi’nden ankete katÄąlan 181 kiĹ&#x;iden 180’i, Ege BĂślgesi’nden ankete katÄąlan 163 kiĹ&#x;iden 158’i, DoÄ&#x;u Anadolu BĂślgesi’nden katÄąlan 112 kiĹ&#x;iden 103’ß, Marmara BĂślgesi’nden katÄąlan 396 kiĹ&#x;iden 361, Karadeniz BĂślgesi’nden katÄąlan 110 kiĹ&#x;iden 98’i, GĂźney DoÄ&#x;u Anadolu BĂślgesi’nden katÄąlan 133 kiĹ&#x;iden 112’si ve son olarak Akdeniz BĂślgesi’nden ankete katÄąlan 157 kiĹ&#x;iden 115’inin plastik olduÄ&#x;u için satÄąn almadÄąklarÄą ĂźrĂźn olmadÄąÄ&#x;ÄąnÄą belirttiklerini gĂśrĂźyoruz.

17


Plastik Sanayicileri Derneği

Kendisi/Ambalajı Plastik Olduğu için Satın Alınmayan Ürünlerin Cinsiyet ve Bölge Dağılımı

BAZ

TOPLAM

Kadın (A)

Erkek (B)

Akdeniz (C)

İç Anadolu (D)

D. Anadolu (E)

Marmara (F)

Ege (G)

1252

624

Karadeniz G.D. Anadolu (H) (I)

628

157

181

112

396

163

110

133

-

2.7 D

3D

1,8

0,9

3.8 D

0,6

1,8

2,8

0,6

1,8

7.5 DEFGH

Tabak, Çanak vb.

3,3

3,7

2,9

10,8 DEFGHI

Çatal, Kaşık, Bıçak

2,6

3,4

1,8

3,2

Oyuncak

1,4

1

1,9

2.5 DG

-

1,8

2.5 DG

-

-

1,5

Oyuncak

1,4

1,8

1,1

7.6 DEFGHI

-

-

0,8

-

1,8

0,8

Şişe/Matara

0,6

0,3

0,8

1,3

-

0,9

0,3

-

1,8

0,8

Deterjan Kabı

0,5

1B

-

1.3 F

-

0,9

-

-

1.8 F

0,8

Su Şişesi/Su Damacanası

0,5

0,5

0,5

1.9 F

-

0,9

-

-

0,9

0,8

Hayır, plastik olduğu için satın almadığım ürün olmadı

90

88,5

91,6

73,2

99.4 CEFHI

92 C

91.2 CI

96.9 CFHI

89.1 C

84.2 C

Yaş ve SES Kırılımı 18-54 yaş arası 1025 katılımcının sadece 105’i plastik olduğu için almadığı ürün olduğunu belirtmişlerdir. Bu yaş aralığında genel olarak bardak ve tabak, çanak vb. ürünler plastik olduğu takdirde tercih edilmeyen ürünler olarak ifade edilmiştir. 15-17 yaş arası 134 katılımcının 11’inin ve 55 yaş üzeri 93 katılımcının ise 9’unun plastik olduğu için satın almadıkları ürünler bulunmaktadır. Orta sınıf olarak tabir edilen sosyo-ekonomik statü grubu, alt ve üst statü gruplarından yaklaşık %4 oranında daha fazla “plastik olduğu için satın almadığım ürün olmadı” yanıtını vermişlerdi. Sosyo-ekonomik statü gruplarına göre plastik olması durumunda tercih edilmeyecek olan ürünlerin oranlarına baktığımızda üst sınıf olarak tabir edilen sosyo-ekonomik statü grubunun %4,8 oranıylaplastik olması durumunda oyuncakları, alt sınıfın %5,2 ile tabak, çanak vb. ürünleri ve orta sınıfın ise %6,6 oranıyla bardağı tercih etmediklerini söyleyebiliriz. Kendisi/Ambalajı Plastik Olduğu için Satın Alınmayan Ürünlerin Yaş ve Sosyo-Ekonomik Statü Grubuna Göre Dağılımı

BAZ

TOPLAM

15 - 17 (J)

18 – 24 (K)

25 - 34 (L)

35 - 44 (M)

45 - 54 (N)

55 + (O)

AB (P)

C1 (R)

C2 (S)

DE (T)

1252

134

279

378

214

154

93

207

368

483

194

Bardak

3,3

3

3,2

4

3,7

1,9

2,2

2,9

4,3

2,3

4,1

Tabak, Çanak vb.

2,6

1,5

3,2

3,2

2,3

1,9

1,1

3,4

1,1

2,3

5.2 R

Çatal, Kaşık, Bıçak

1,4

1,5

1,1

1,9

0,9

0,6

3,2

1,9

1,4

1

2,1

Oyuncak

1,4

-

1,8

1,9

1,4

1,3

1,1

4.8 RST

1,1

0,6

0,5

Şişe/Matara

0,6

1,5

0,4

0,3

0,5

-

2.2 L

0,5

-

0,4

2.1 RS

Deterjan kabı

0,5

-

0,7

-

1.4 L

0,6

-

1.4S

0,3

0,2

0,5

Su Şişesi/Su Damacanası

0,5

0,7

0,4

0,5

0,9

-

-

0,5

0,3

0,6

0,5

Hayır, plastik olduğu için satın almadığım ürün olmadı

90

91,8

90

88,9

88,8

92,9

90,3

87,4

91

91,5

87,1

%0,5’in altındaki değerler tabloda gösterilmemiştir.

Plastik Poşet Algısı10 2009 yılında yapılan Plastik Algı Araştırmasına göre çalışmaya katılanların %89’u plastik poşetlerin çevreye zararlı olduğunu ve %8’i ise zararsız olduğunu düşündüklerini ifade ederken geçen 4 yıl içinde plastik algısı olumlu yönde değişmiş olup, plastik poşetlerin çevreye zararlı olduğunu düşünenlerin oranı %7 azalmış ve zararsız olduğunu düşünenlerin oranı ise %4 oranında artmıştır. Dolayısıyla 4 yıl içerisinde plastik poşet algısının %11 oranında olumlu yönde geliştiğini söyleyebiliriz. 10

18

Plastik Algı Sorusu 5: Sizce plastik poşetler çevreye zararlı mı?


Plastik Sanayicileri Derneği

2013 ve 2009 yılları Plastik Poşet Algısı (%) %89

%82

%12

%8

%6

%HJQH8NJ

'@X¶Q /K@RSHJ/N¸DSKDQ `DUQDXD9@Q@Q5DQLDY

$UDS /K@RSHJ/N¸DSKDQ `DUQDXD9@Q@Q5DQHQ

2013

%3

2009

Cinsiyet ve Bölge Kırılımı 2009 yılı çalışmasında cinsiyet dağılımında %2-3 civarında olan farklılıklar 2013 çalışmasında gözlenmemekte, anlamlı farklar bulunmamaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi %90,2 ve Ege Bölgesi %87,7 gibi yüksek oranlarla plastik poşetlerin çevreye zarar verdiğini düşünürken bu oranın en düşük olduğu bölge %76,8 ile Marmara Bölgesi olmuştur. Plastik poşetlerin çevreye zararı olmadığını düşündüklerini ifade eden katılımcıların büyük çoğunluğu ise%17,1 ile İç Anadolu Bölgesi, %15,5 ile Karadeniz Bölgesi ve %14,1 ile Marmara Bölgesi’nde bulunmaktadır. Plastik Poşet Algısı Cinsiyet ve Bölge Dağılımı Kadın (A)

Erkek (B)

Akdeniz (C)

İç Anadolu (D)

D. Anadolu (E)

Marmara (F)

Ege (G)

Karadeniz (H)

G.D. Anadolu (I)

624

628

157

181

112

396

163

110

133

Evet, plastik poşetler çevreye zarar verir

81,4

82

84.7 F

81,8

90.2 FHI

76,8

87.7 F

79,1

80,5

Hayır, plastik poşetler çevreye zarar vermez

12,2

12,7

12,7

17,1 EGI

7,1

14.1 EI

8,6

15,5

7,5

Fikri yok

6,4

5,3

2,5

1,1

2,7

9,1 CDEG

3,7

5.5 D

12 CDEG

Yaş ve SES Kırılımı 18-24 yaş arası katılımcılar oransal olarak plastik poşetlerin çevreye zararlı olduğunu en çok ifade eden yaş grubunu oluştururken 15-17 yaş arası katılımcılar plastik poşetlerin zararsız olduğu yanıtını, diğer yaş gruplarına kıyasla, en çok veren grup olmuştur. SES gruplarına baktığımızda plastik poşetlerin çevreye zararlı olduğunu en çok ifade eden katılımcıların üst statü grubuna mensup olduğu dikkat çekmektedir. Plastik Poşet Algısı Yaş ve Sosyo-Ekonomik Statü Grubuna Göre Dağılımı 15 - 17 (J)

18 – 24 (K)

25 - 34 (L)

35 - 44 (M)

45 - 54 (N)

55 + (O)

AB (P)

C1 (R)

C2 (S)

DE (T)

134

279

378

214

154

93

207

368

483

194

Evet, plastik poşetler çevreye zarar verir

79,9

83,2

81

82,2

81,8

81,7

87 R

78,8

81,4

82,5

Hayır, plastik poşetler çevreye zarar vermez

15,7

11,1

14,3

11,7

11

8,6

10,1

14,9

12

11,3

Fikri yok

4,5

5,7

4,8

6,1

7,1

9,7

2,9

6,3

6.6 P

6,2

19


Plastik Sanayicileri Derneği

Plastik Poşetlerin Kullanıldıktan Sonra Ne Yapıldığı11 2009 Plastik Algı Araştırmasına göre tüketicilerin %66’sı plastik poşetleri kullandıktan sonra çöpe atıyor; %45’i çöp poşeti kullanıyor; %8’i geri dönüştürülmek üzere ayırıyor ve %3’ü farklı şekillerde değerlendiriyorlar. 2013 çalışmasında plastik poşetleri kullandıktan sonra çöpe atanların oranı %14 azalmış, çöp poşeti olarak kullananlar %1 oranında artmış, geri dönüştürülmek üzere ayıranların oranı değişmemiş ve farklı bir şekilde değerlendirdiğini belirten olmamıştır. Yapılan plastik algı çalışmaları, geçen 4 yıl içerisinde bireysel olarak plastik poşetlerin geri dönüştürülmesi konusunda olumlu ya da olumsuz bir gelişme olmadığını, ancak plastik poşetlerin tekrar kullanımının %12 oranında arttığını göstermektedir. 2013 ve 2009 yılları Plastik Poşetlerin Kullanım Sonrası Değerlendirilme Şekilleri (%) %62

%52 %46

%45

%8

%8 %3

%0

`xOD S¶XNQTL

`xO/N¸DSH.K@Q@J *TKK@M¶XNQTL

#H´DQ

&DQH#xM}¸S}Q}KLDJ dYDQD X¶Q¶XNQTL

2013

2009

Cinsiyet ve Bölge Kırılımı Plastik poşetlerin kullanıldıktan sonra tekrar değerlendirilme ya da çöpe atılma durumlarının cinsiyete göre dağılımına baktığımız zaman kadınların erkeklere kıyasla daha fazla plastik poşeti tekrar kullandığını, daha fazla plastik poşeti dönüştürülmek üzere ayırdığını ve daha az sayıda poşeti çöpe attığını görüyoruz. Plastik poşetlerin tekrar kullanımı ve geri dönüşüme kazandırılması açısından 2009 yılı çalışması kadınların erkeklerden %8 oranında daha çevreci olduğunu ortaya koyarken bu durum 2013 çalışmasında da çok fazla değişmemiş olup plastik poşetlerin tekrar kullanılma oranı da göz önüne alındığında kadınların geri dönüşüm bilincinin erkeklerden %9,7 oranında daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Bölgesel dağılımda,plastik poşetlerin geri dönüşüme kazandırılmasını sağlayan bölgelerin başında %16,4 ile Marmara Bölge’si gelirken ikinci sırada %6,4 ile Ege Bölge’si yer almaktadır. Plastik poşetleri en çok çöpe atan bölgeler ise %72,9 ile Güney Doğu Anadolu Bölgesi ve %66,1 ile Doğu Anadolu Bölgesi olurken plastik poşetlerini en az çöpe atan bölgeler yine Marmara ve Ege bölgeleri olmuştur. Plastik poşetleri tekrar çöp poşeti olarak kullanan bölgelere baktığımızda ise oransal olarak kendisine en yakın bölgeyle arasında %10 gibi büyük bir fark olan Karadeniz Bölgesi olmuştur. Plastik Poşetlerin Kullanım Sonrası Değerlendirilme Şekillerinin Cinsiyet ve Bölge Dağılımı Kadın (A)

Erkek (B)

Akdeniz (C)

İç Anadolu (D)

D. Anadolu (E)

Marmara (F)

Ege (G)

Karadeniz (H)

G.D. Anadolu (I)

624

628

157

181

112

396

163

110

133

Çöpe Atıyorum

49,8

54,6

47,1

52,5

66.1 CDFG

44,7

47,2

54,5

72.9 CDFGH

Çöp Poşeti Olarak Kullanıyorum

47,3

43,9

51 I

47.5 I

44.6 I

46.2 I

47.9 I

57.3 FI

23,3

Geri Dönüştürülmek Üzere Ayırıyorum

8,5

7

3,2

3,3

2,7

16,4 CDEGHI

6.7 H

0,9

4,5

11

20

Plastik Algı Sorusu 6: Plastik poşetlerinizi kullandıktan sonra ne yapıyorsunuz? (Çok Cevap)


Plastik Sanayicileri Derneği

Yaş ve SES Kırılımı Plastik poşetlerin kullanıldıktan sonra tekrar değerlendirilme ya da çöpe atılma durumlarının yaş gruplarına göre dağılımında, 55+ yaş grubunun çevre bilincinin diğer yaş gruplarına göre dikkat çekici derecede yüksek olduğu görülmektedir. Ankete katılan 93 55+ yaş grubu katılımcının 37’si plastik poşetleri kullandıktan sonra çöpe atarken 63’ü çöp poşeti olarak kullanıyor ya da geri dönüştürülmek üzere ayırıyor. %10,1 oranlarıyla üst ve orta üst olarak ifade edilen statü grupları kullanılmış plastik poşetleri en çok geri dönüştürülmek üzere ayıran statü grupları olurken alt ve orta alt statü grupları ise %54’ün üzerinde oranlarla plastik poşetleri kullandıktan sonra en çok çöpe atan statü grupları olmuştur. Plastik Poşetlerin Kullanım Sonrası Değerlendirilme Şekillerinin Yaş ve Sosyo-Ekonomik Statü Grubuna Göre Dağılımı

Çöpe Atıyorum

15 - 17 (J)

18 – 24 (K)

25 - 34 (L)

35 - 44 (M)

45 - 54 (N)

55 + (O)

AB (P)

C1 (R)

C2 (S)

DE (T)

134

279

378

214

154

93

207

368

483

194

53.7 O

55.2 O

52.6 O

50

55.2 O

39,8

47,3

50,8

54

55,7

Çöp Poşeti Olarak Kullanıyorum

47,8

41,9

45,8

43,9

44,2

59.1 KLMN

45,9

46,2

46,4

42,3

Geri Dönüştürülmek Üzere Ayırıyorum

3,7

8,2

9J

8,9

5,2

8,6

10.1 S

10.1 S

5,2

7,2

Plastik Oyuncakların Çocuklar İçin Zararlı Olduğu Fikrine Katılma Düzeyi12 2009 ve 2013 plastik algı araştırmaları arasında geçen sürede plastiğin çocuklar için zararlı olduğu fikrine kesinlikle katıldığını ifade eden katılımcıların oranı %46’dan %33’e düşmüş, katıldığını ifade katılımcıların oranı %44’ten %56’ya çıkmış, pek katılmadığını söyleyen katılımcıların oranı %7’den %4’ ve hiç katılmadığını ifade eden katılımcıların yüzdesi ise %3’ten %1’e düşmüş ve böylece plastiğin çocuklar için zararlı olduğu algısı %4 oranında olumsuz yönde değişmiştir. 2013 ve 2009 Yılları Plastik Oyuncakların Zararlı Olduğu Fikrine Katılma Düzeyleri (%) 56

46

44

33

7 4 1

*DRHMKHJKD*@S¶K¶XNQTL

*@S¶K¶XNQTL

/DJ*@S¶KL¶XNQTL

2013

3

'Hk*@S¶KL¶XNQTL

6 0

%HJQH8NJ

2009

Cinsiyet ve Bölge Kırılımı Plastik oyuncakların çocuklar için zararlı olduğu algısı cinsiyet bazında ancak %1 oranında bir farklılık göstermektedir. 12

Plastik Algı Sorusu 7: Plastik oyuncakların çocuklar için zararlı olduğu fikrine katılıyor musunuz?

21


Plastik Sanayicileri Derneği

“Hiç katılmıyorum” ve “pek katılmıyorum” cevapları göz önüne alındığında plastik oyuncakların çocuklar için zararlı olmadığı fikrinin en yaygın olduğu bölgeler %13 ile Akdeniz Bölgesi, %10 ile Karadeniz Bölgesi ve %6 ile Marmara Bölgesi olmuştur. Kesinlikle zararlı olduğunu düşündüğünü en çok ifade eden bölge %51 ile Akdeniz Bölgesi’dir. “Kesinlikle katılıyorum” ve “katılıyorum” cevapları dikkate alındığında ise olumsuz algının en fazla olduğu bölgeler %97 ile İç Anadolu Bölgesi, %95 ile Ege Bölgesi, %94 ile Doğu Anadolu Bölgesi ve %92 ile Marmara Bölgesi’dir. Bu bölgeleri %81 ile Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri ve son olarak %76 ile plastik oyuncakların çocuklar için zararlı olduğunu en az ifade eden Güney Doğu Anadolu Bölgesi takip etmektedir.

Plastik Oyuncakların Zararlı Olduğu Fikrine Katılma Düzeyi Cinsiyet ve Bölge Dağılımı (%)

1

6

6

1

6

1

4

4

4

5

1

2

2 1

5

3

1

2

2

1

10

3

5

5

12

56

56

57

33

33

33

5 65

30

68

64

22

3

70

40

25

41

41

51

Total

*@C¶M

32

$QJDJ!

Kesinlikle Katılıyorum

JCDMHY"

26

# M@CNKT$

µk M@CNKT#

Katılıyorum

28

,@QL@Q@ %

Pek Katılmıyorum

$FD&

35

& # M@CNKT(

*@Q@CDMHY '

Hiç Katılmıyorum

Fikri Yok

Yaş ve SES Kırılımı Plastik oyuncakların çocuklar için zararlı olduğunu en çok düşünen yaş grubu %91’lik oranla 15-17 ve 25-44 yaş grubu olmuştur. Zararlı olmadığı fikrine en çok katılan grup ise %9 ile 18-24 yaş grubudur. Plastik oyuncakların zararlı olduğunu düşündüğünü en çok ifade eden ve zararlı olmadığını düşündüğünü en az ifade eden sosyo-ekonomik statü grupları sıralaması üst sınıf, üst orta sınıf, alt orta sınıf ve alt sınıf şeklindedir.

Plastik Oyuncakların Zararlı Olduğu Fikrine Katılma Düzeyi Yaş ve Sosyo-Ekonomik Statü Grubuna Göre Dağılımı (%)

1

6

2

5

2

4

56

33

Total

1

5

28

)

60

35

31

*

5

2

+

10

8 1

3

52

Kesinlikle Katılıyorum

22

5

4

8

63

1

55

36

,

Katılıyorum

3

2

3

53

57

34

31

-

4

 .

Pek Katılmıyorum

1

5

4

58

35

!/

1

6

8 1

5

5

57

59

49

33

30

37

"1

Hiç Katılmıyorum

"2 Fikri Yok

#$3


Plastik Sanayicileri Derneği

Plastiklere Karşı Bir Kampanyada Yer Alama13 2009 yılı Plastik Algı Araştırmasında katılımcıların yaklaşık yarısı plastik kullanımına karşı yapılacak bir kampanyada yer alabileceğini belirtirken diğer yarısı yer almamayı tercih edeceklerini belirtmişlerdir. 2013 yılı çalışmasında böyle bir kampanyada yer alabileceğini söyleyen katılımcıların oranında %7’lik bir atış olmuştur.

2013 ve 2009 yılları Plastiklere Karşı Bir Kampanyada Yer Alma Oranları (%) %42

%51 %49

%58

2013 Evet Hayır

2009 Evet Hayır

Cinsiyet ve Bölge Kırılımı “Plastik kullanımına karşı bir kampanyada yer alır mısınız?” sorusuna kadın ve erkek katılımcıların verdikleri cevaplar farklılık göstermemektedir. Sırasıyla Doğu Anadolu, Marmara ve Karadeniz bölgeleri böyle bir kampanyaya katılabileceğini en fazla ifade eden bölgeler olurken sırasıyla Akdeniz, Güney Doğu Anadolu ve Ege bölgeleri böyle bir kampanyaya katılmayacaklarını en fazla ifade eden bölgeler olmuşlardır. Plastiklere Karşı Bir Kampanyada Yer Alma Oranları Cinsiyet ve Bölge Dağılımı Kadın (A)

Erkek (B)

Akdeniz (C)

İç Anadolu (D)

D. Anadolu (E)

Marmara (F)

Ege (G)

Karadeniz (H)

G.D. Anadolu (I)

624

628

157

181

112

396

163

110

133

Evet

58

58

43,9

58 C

73.2 CDGI

64.6 CGI

49,1

62.7 CGI

48,9

Hayır

42

42

56.1 DEFH

42 E

26,8

35,4

50.9 EFH

37,3

51.1 EFH

Yaş ve SES Kırılımı %66,7 yüzdesiyle 55+ yaş grubu ve %59,3 yüzdesiyle 35-44 yaş grubu katılımcılar plastiklere karşı bir kampanyada yer alabileceklerini en çok ifade eden gruplardır. Sosyo-ekonomik statü gruplarının verdikleri cevaplarda ancak %1,7’lük bir farklılaşma görülmektedir. Plastiklere Karşı Bir Kampanyada Yer Alma Oranları Yaş ve Sosyo-Ekonomik Statü Grubuna Göre Dağılımı 15 - 17 (J)

18 – 24 (K)

25 - 34 (L)

35 - 44 (M)

45 - 54 (N)

55 + (O)

AB (P)

C1 (R)

C2 (S)

DE (T)

134

279

378

214

154

93

207

368

483

194

Evet

57,5

57,3

56,3

59,3

56,5

66,7

57,5

59

57,3

58,2

Hayır

42,5

42,7

43,7

40,7

43,5

33,3

42,5

41

42,7

41,8

13

Plastik Algı Sorusu 8: Plastiklere karşı (plastik kullanımına karşı) bir kampanyada yer alır mısınız?

23


Plastik Sanayicileri Derneği

Plastiklerle İlgili Olumsuz Haberlerin Satın Almaya Etkisi14 2009 Plastik Algı Araştırmasında katılımcıların %61’i plastiklerle ilgili olumsuz haberlerle karşılaştıklarında satın almaktan vazgeçtikleri ürün olduğunu belirtirken 2013 çalışmasında bu oran %55’e düşmüş ve plastiklerle ilgili yapılan haberlerin satın alma davranışına etkisi %6 oranında iyileşme göstermiştir. 2013 ve 2009 yılları Plastiklerle ilgili Olumsuz Haberlerin Satın Almaya Etkisi (%) %45

%61 %39

%55

2013 Evet Hayır

2009 Evet Hayır

Cinsiyet ve Bölge Kırılımı Plastiklerle ilgili olumsuz haberlerin satın alma davranışlarına etkisi cinsiyet bazında farklılık göstermemekte; ankete katılan 624 kadından 354’ü ve 628 erkekten 341’i plastiklerle ilgilimaruz kaldıkları olumsuz haberlerin satın alma davranışlarını deştirmelerine sebep olduğunu belirtmişlerdir. Güney Doğu Anadolu Bölgesi katılımcılarının %74,4’ü ve Ege Bölgesi katılımcılarının %70,6’sı plastiklerle ilgili karşılaştıkları olumsuz haberlerin plastik bir ürünü almaktan vazgeçmelerine sebep olduğunu söyleyerek satın alma davranışları en çok etkilenen bölgeler olmuşlardır. İç Anadolu Bölgesi katılımcılarının %63,5’i ve Karadeniz Bölgesi’nden ankete katılanların %56,4’ü ise olumsuz plastik haberlerinin satın alma davranışlarını etkilemediklerini ifade ederek “hayır” cevabını en çok veren ilk iki bölge olmuşlardır. Plastiklerle ilgili Olumsuz Haberlerin Satın Almaya Etkisi Cinsiyet ve Bölge Dağılımı Kadın (A)

Erkek (B)

Akdeniz (C)

İç Anadolu (D)

D. Anadolu (E)

Marmara (F)

Ege (G)

Karadeniz (H)

G.D. Anadolu (I)

624

628

157

181

112

396

163

110

133

Evet

56,7

54,3

47.1 D

36,5

50 D

59.8 CDH

70.6 CDEFH

43,6

74.4 CDEFH

Hayır

43,3

45,7

52.9 FGI

63.5 CEFGI

50 GI

40.2 GI

29,4

56.4 FGI

25,6

Yaş ve SES Kırılımı 2013 çalışması plastiklerle ilgili olumsuz haberlerin en çok 24-34 yaş grubunun satın alma davranışlarını etkilediğini gösterirken haberlerden en az etkilenen yaş grubu %51,9 oranında hayır cevabı veren 45-54 yaş grubudur. Sosyo-ekonomik statü grupları dağılımında orta sınıf olarak tabir edilen statü grubu katılımcıları %56 oranında satın alma davranışlarını değiştirdiklerini ifade ederken üst ve al statü gruplarının orta sınıfa kıyasla %3 oranında daha az etkilendikleri dikkatçekmektedir. Plastiklerle ilgili Olumsuz Haberlerin Satın Almaya Etkisi Yaş ve Sosyo-Ekonomik Statü Grubuna Göre Dağılımı 15 - 17 (J)

18 – 24 (K)

25 - 34 (L)

35 - 44 (M)

45 - 54 (N)

55 + (O)

AB (P)

C1 (R)

C2 (S)

DE (T)

134

279

378

214

154

93

207

368

483

194

Evet

56

55,2

59.8 N

51,9

48,1

59,1

53,6

56,5

56,5

53,1

Hayır

44

44,8

40,2

48,1

51.9 L

40,9

46,4

43,5

43,5

46,9

14

24

Plastik Algı Sorusu 9: Plastiklerle ilgili olumsuz haber okuduğunuzda ya da duyduğunuzda plastik bir ürün almaktan vazgeçtiğiniz oldu mu?


Plastik Sanayicileri Derneği

“Plastikler Bu Kadar Çok Kullanılmasa Çevremiz Daha Temiz Olur.” Fikrine Katılım Düzeyleri15 2009 yılı Plastik Algısı Araştırmasında plastiklerin daha az kullanılmasının daha az çevre kirliliğine sebep olacağını düşünenlerin oranı %87 iken bu durum 2013 çalışmasında da çok fazla değişmemiş olup oran %86’ya düşmüştür. Bu fikre katılmayanların oranı 2009 çalışmasında %12 iken 2013 çalışmasında %8’e düşmüş ve plastik kullanımının çevre kirliliği yarattığı yönündeki olumsuz algı %3 oranında artmıştır. 2013 ve 2009 yılları Plastik Kullanımın Çevre Kirliliğini Arttırdığı/Arttırmadığı Yönündeki Algı (%) 62

45

42

24

7

6

7

6 1

*@S¶K¶XNQTL

*DRHMKHJKD*@S¶K¶XNQTL

%HJQH8NJ

'Hk*@S¶KL¶XNQTL

/DJ*@S¶KL¶XNQTL

2013

1

2009

Cinsiyet ve Bölge Kırılımı Plastik kullanımının çevre kirliliğini arttırdığı yönündeki algı cinsiyet bazında %1’in altında bir farklılaşma göstermektedir. Daha çok plastik kullanımının daha çok çevre kirliliği yaratacağı fikri %96 oranında “katılıyorum” ve “kesinlikle katılıyorum” cevaplarını veren İç Anadolu Bölgesi ve %94 oranında yine aynı cevapları veren katılımcıların bulunduğu Ege Bölgesi’nde daha yaygındır. Plastik kullanımının çevre kirliliği yaratmadığını ifade eden katılımcıların çoğunlukta olduğu bölgeler ise %19 ile Akdeniz Bölgesi, %10 ile Karadeniz ve %9 ile Marmara bölgeleri olmuştur. Plastik Kullanımın Çevre Kirliliğini Arttırdığı/Arttırmadığı Yönündeki Algının Cinsiyet ve Bölge Dağılımı (%) 7

7

7

1

1

1

7

7

6

62

61

4

1 1

2

16

62

24

24

23

Total

*@C¶M

$QJDJ!

1

1

2

2

3

8

17

Kesinlikle Katılıyorum 15

2

4

5 40

6 5

85

58

70

74

21

20

38 21

11 JCDMHY"

Katılıyorum

30

12

µk M@CNKT#

# M@CNKT$

Pek Katılmıyorum

,@QL@Q@ %

$FD&

Hiç Katılmıyorum

46

33

*@Q@CDMHY '

32

34

& # M@CNKT(

Fikri Yok

Plastik Algı Sorusu 10: “Plastikler bu kadar çok kullanılmasa çevremiz daha temiz olur” fikrine katılıyor musunuz?

25


Plastik Sanayicileri Derneği

Yaş ve SES Kırılımı Plastik kullanımının çevreye zararlı olduğu fikri yaş gruplarına göre dağılımda fark edilir derecede değişiklik göstermemekte ve %84 ve %88 oranları arasında değişmektedir. Çevreye zararlı olmadığını en çok ifade eden gruplar %10’u geçen bir oranla 25-44 arası yaş grupları ve en az ifade eden gruplar %2 ile 55+ yaş grubu olmuştur. Orta üst statü gruplarına mensup katılımcıların %10’uplastik kullanımının çevre kirliliğini arttırmadığıgörüşünü savunurken, ortalamanın %3’ün altında, %5’lik bir oranla olumlu görüş bildiren alt statü grupları plastiklerin çevre kirliliği yaratmayacağı görüşünü en az benimseyen sosyo-ekonomik statü grubu olmuştur. Plastik Kullanımın Çevre Kirliliğini Arttırdığı/Arttırmadığı Yönündeki Algının Yaş ve Sosyo-Ekonomik Statü Grubuna Göre Dağılımı (%) 7

9

1 7

62

2 2

7

72

24

15

Total

8 1

)

2

4

9

8

57

61

27

25

*

Kesinlikle Katılıyorum

12

5

2

60

25

70

24

,

Katılıyorum

18  .

-

1

6

Pek Katılmıyorum

7 2

7

2

5 60

+

10

7

9

1

1

6

8

4

58

59

67

58

28

24

20

28

!/

"1

Hiç Katılmıyorum

"2

#$3

Fikri Yok

Plastiklerin Kansere Yol Açtığı Fikrine Katılım Düzeyleri16 2009 Plastik Algı Araştırmasında anket katılımcılarının %87’si plastiklerin kansere sebep olduğunu, %12’si ise plastiklerin kansere sebep olmadığını düşündüklerini belirtmişlerdi. 2013 çalışmasında bu durum %86 kansere sebep olduğunu düşünenler ve %7 kansere sebep olmadığını düşünenler şeklinde değişmiş olup plastiğin kansere yol açtığı algısında toplamda %4’lük bir atış olmuştur. 2013 ve 2009 yılları Plastiklerin Kansere Yol Açtığı Fikrine Katılım Düzeyleri (%) 60

45

42

26

S 6

6

8

1

*DRHMKHJKD*@S¶K¶XNQTL

*@S¶K¶XNQTL

/DJ*@S¶KL¶XNQTL

2013 16

26

Plastik Algı Sorusu 11: Plastiklerin kansere yol açtığı fikrine katılıyor musunuz?

2009

'Hk*@S¶KL¶XNQTL

1

%HJQH8NJ


Plastik Sanayicileri Derneği

Cinsiyet ve Bölge Kırılımı 2013 Plastik Algı Araştırmasına göre kadınların %87’si, erkeklerin %86’sı plastiklerin kansere yol açtığını düşünüyor. Ege Bölgesi’nden ankete katılanları %96’sı plastiklerin kanser sebebi olduğunu düşündüklerini ifade ederek bu fikre katılım oranının en yüksek olduğu bölgedir. Plastiklerin Kansere Yol Açtığı Yönündeki Algının Cinsiyet ve Bölge Dağılımı (%) 8 1

1

6

6

60

8

7 1

2

6

13

59

5

2

15

2

1

5

4 39

61

71

33

12

2

6

7

2

1

6

63

1

71

68

50

35

27

32

41

26

28

25

Total

*@C¶M

$QJDJ!

Kesinlikle Katılıyorum

JCDMHY"

µk M@CNKT#

Katılıyorum

24

18

20

# M@CNKT$

25

,@QL@Q@ %

Pek Katılmıyorum

$FD&

& # M@CNKT(

*@Q@CDMHY '

Hiç Katılmıyorum

Fikri Yok

Yaş ve SES Kırılımı Ankete katılan 15-44 ve 55+ yaş grubu 1098 kişinin 944’ü, % 86’sı, plastiklerin kansere yol açtığını düşünmektedirler. Genel ortalamaya paralel olan %86’lık bu oran, 45-54 yaş grubu için %83’tür. Sosyo-ekonomik statü gruplarından orta sınıf ve alt sınıf anket katılımcılarının %85’i plastiklerin kansere sebep olacağını düşünürken üst sınıf olarak tabir edilen statü grubu katılımcılarında bu oran %90’a çıkmaktadır. Plastiklerin Kansere Yol Açtığı Yönündeki Algının Yaş ve Sosyo-Ekonomik Statü Grubuna Göre Dağılımı (%) 10

8 1 6

60

26 Total

7

2

2

2

5

8

57 69

17 )

5

29

*

Kesinlikle Katılıyorum

28

+

11

1

7

58

12

6 1

58

28

,

Katılıyorum

4

6

3

5

1

59 66

24

-

20  .

Pek Katılmıyorum

1

7

6

60

58

30

27

!/

8

7 1

"1

Hiç Katılmıyorum

11 2 2

55 63

22

"2

30

#$3

Fikri Yok

“Plastik Doğada Ancak Bin Yılda Yok Olur .” Tezine İnanma Düzeyleri17 2009 yılı Plastik Algı Araştırmasında katılımcıların %68’i plastiklerin doğada ancak bin yılda yok olduğu tezine inandıkların, %21’i bu teze inanmadıklarını, %11’i ise bu konu hakkında bilgileri olmadığını belirtmişlerdir. 2013 çalışmasında “fikrim yok/bilmiyorum” yanıtını veren katılımcıların yüzdesinde %10’luk fark edilebilir bir artış görülmekte olup teze inan anket katılımcılarının oranı %61’e, inanmayan katılımcıların oranı ise %18’e düşmüş olup plastiğin doğada ancak bin yılda yok olduğu tezine inanma yönündeki algı genel olarak %4 artmıştır. 17

Plastik Algı Sorusu 12: “Plastik doğada ancak bin yılda yok olur.” tezine inanıyor musunuz?

27


Plastik Sanayicileri Derneği

2013 ve 2009 yılları Plastiklerin Doğada Ancak Bin Yılda Yok Olduğu Tezine İnanma Düzeyleri (%) %68

%18

%21

%11

%21

%61

Evet

2013 Hayır Bilmiyor/Fikri Yok

2009 Hayır Bilmiyor/Fikri Yok

Evet

Cinsiyet ve Bölge Kırılımı Plastiklerin doğada ancak bin yılda yok olduğu tezine inanma düzeyi cinsiyet dağılımında fark edilebilir derecede bir farklılık göstermemektedir. Bölgesel dağılıma baktığımızda teze inananların oranının en yüksek olduğu bölgeler %71,4 ile Doğu Anadolu Bölgesi ve %67,3 ile Karadeniz Bölgesi’dir. Bu teze inanmayanların oransal olarak en yüksek olduğu bölgeler ise %28,8 ile İç Anadolu Bölgesi, %23,9 ile Ege Bölgesi ve %19,9 ile Marmara Bölgesi olmuştur. Konuyla ilgili bir fikri olmadığını belirtenlerin oranı ise %52,6 gibi yüksek oran ve 133 anket katılımcısından 70’inin verdiği cevaplarla Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde en yüksektir.

Plastiklerin Doğada Ancak Bin Yılda Yok Olduğu Tezine İnanma Düzeyleri Cinsiyet ve Bölge Dağılımı Kadın (A)

Evet

Erkek (B)

Akdeniz (C)

İç Anadolu (D)

D. Anadolu (E)

Marmara (F)

Ege (G)

Karadeniz (H)

G.D. Anadolu (I)

624

628

157

181

112

396

163

110

133

61,4

59,7

61.8 I

63 I

71.4 GI

63.1 I

55.8 I

67.3 I

39,1

Hayır

17,9

18,6

15,9

28,7 CEFHI

8,9

19.9 EI

23.9 EHI

11,8

8,3

Bilmiyor/Fikri Yok

20,7

21,7

22.3 D

8,3

19.6 D

16.9 D

20.2 D

20.9 D

52.6 CDEFGH

Yaş ve SES Kırılımı Teze inananların oranı %64 oranında katılımcının verdiği “evet” cevabına göre 18-44 yaş grubu olmuştur. Teze inanmadıklarını en çok ifade eden yaş grubu %22 ile en yüksek orana sahip 15-17 ve 55+ yaş grubudur ve konuyla alakalı fikri/bilgisi olmadığını en çok ifade eden yaş grubu ise %31 oranında katılımcını verdiği cevaba göre 45-54 yaş grubu olmuştur. Sosyo-ekonomik statü gruplarına göre dağılıma baktığımızda plastiklerin doğada ancak bin yılda yok olduğu tezine inanma oranı üst sınıftan alt sınıfa doğru azalmakta olup üst sınıfların teze inanma oranı %69,1, orta üst sınıfın teze inanma oranı %60,6, alt orta sınıfın teze inanma oranı %58 ve alt sınıfın teze inanma oranı ise %57,7 olmuştur.

Plastiklerin Doğada Ancak Bin Yılda Yok Olduğu Tezine İnanma Düzeyleri Yaş ve Sosyo-Ekonomik Statü Grubuna Göre Dağılımı 15 - 17 (J)

18 – 24 (K)

25 - 34 (L)

35 - 44 (M)

45 - 54 (N)

55 + (O)

AB (P)

C1 (R)

C2 (S)

DE (T)

134

279

378

214

154

93

207

368

483

194

Evet

49,3

64.2 JO

64.8 JNO

63.6 JO

55,2

50,5

69.1 RST

60,6

58

57,7

Hayır

21,6

17,2

19,6

16,8

14,3

21,5

17,4

19

18,6

17

29,1 KLM

18,6

15,6

19,6

30,5 KLM

28 L

13,5

20.4 P

23.4 P

25.3 P

Bilmiyor/Fikri Yok

28


Plastik Sanayicileri Derneği

Polikarbonat Damacana ve Pet Şişelerdeki Suların Sağlıksız Olduğu Fikrine Katılım Düzeyleri18 2013 Plastik Algı Araştırmasına göre, ankete katılanların %79’u polikarbonat damacana ve PET şişelerdeki suların sağlıksız olduğu fikrine katılırken %9’u bu fikre katılmamakta ve %12’sinin ise konuyla ilgili bir fikri bulunmamaktadır. Polikarbonat Damacana ve PET Şişelerdeki Suların Sağlıksız Olduğu Fikrine Katılım Oranları (%) %8

%1 %12

%23 %56

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Pek Katılmıyorum

Hiç Katılmıyorum

Fikri Yok

Cinsiyet ve Bölge Kırılımı Ankete katılan 624 kadının 505’i polikarbonat damacana ve PET şişelerdeki suların sağlıksız olduğu fikrine inanmaktadır; 50’si sağlıklı olduğunu düşünmektedir; 69’u bir fikri olmadığını belirtmişlerdir. 628 erkek katılımcının ise 486’sı polikarbonat damacana ve PET şişelerdeki suların sağlıksız olduğunu ve 68’i sağlıksız olmadığını düşündüklerini ifade ederken 74 kişi bu konuda görüş belirtmemişlerdir. “Polikarbonat damacana ve PET şişelerdeki suların sağlıksız olduğu fikrine kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum” cevaplarının en çok verildiği bölgeler 181’de 169 cevap ile İç Anadolu Bölgesi, 163’te 145 cevap ile Ege Bölgesi ve 396’da 340 cevap ile Marmara Bölgesi olmuştur. Bu oranın en düşük olduğu bölge ise 133 kişiden alınan 61 cevapla Güney Doğu Anadolu Bölgesi’dir. Polikarbonat Damacana ve PET Şişelerdeki Suların Sağlıksız Olduğu Fikrine Katılım Düzeyleri Cinsiyet ve Bölge Dağılımı (%) 12

12

11

1

1

2

8

7

9

57

57

7 3

2

20

4

2

5 1

8

20

6

31

44

2

4

5 57

17

7

76 57

67

67

2 51

8 21

40 23 Total

24 *@C¶M

21

$QJDJ!

Kesinlikle Katılıyorum 18

18 JCDMHY" Katılıyorum

18

µk M@CNKT#

# M@CNKT$

Pek Katılmıyorum

19 ,@QL@Q@ %

22

$FD&

Hiç Katılmıyorum

23

*@Q@CDMHY '

25

& # M@CNKT(

Fikri Yok

Plastik Algı Sorusu 13: Polikarbonat damacana ve PET şişelerdeki suların sağlıksız olduğu fikrine katılıyor musunuz?

29


Plastik Sanayicileri DerneÄ&#x;i

YaĹ&#x; ve SES KÄąrÄąlÄąmÄą Polikarbonat damacana ve PET Ĺ&#x;iĹ&#x;elerdeki sularÄąn saÄ&#x;lÄąksÄąz olduÄ&#x;u fikrine kesinlikle katÄąldÄąÄ&#x;ÄąnÄą ve katÄąldÄąÄ&#x;ÄąnÄą en çok ifade eden yaĹ&#x; grubu %83,1 oranÄąyla 45-54 yaĹ&#x; grubu olurken bu oranÄąn en dĂźĹ&#x;Ăźk olduÄ&#x;u yaĹ&#x; grubu %75,6 ile 18-24 yaĹ&#x; grubu olmuĹ&#x;tur. Sosyo-ekonomik statĂź gruplarÄąna gĂśre daÄ&#x;ÄąlÄąma baktÄąÄ&#x;ÄąmÄązda polikarbonat damacana ve PET Ĺ&#x;iĹ&#x;elerdeki sularÄąn saÄ&#x;lÄąksÄąz olduÄ&#x;u fikrine katÄąlÄąm oranÄą Ăźst ve alt orta sÄąnÄąf statĂź gruplarÄąnda %80,5, Ăźst orta ve alt sÄąnÄąf statĂź gruplarÄąnda ise %78’dir. Polikarbonat Damacana ve PET ĹžiĹ&#x;elerdeki SularÄąn SaÄ&#x;lÄąksÄąz OlduÄ&#x;u Fikrine KatÄąlÄąm DĂźzeyleri YaĹ&#x; ve Sosyo-Ekonomik StatĂź Grubuna GĂśre DaÄ&#x;ÄąlÄąmÄą (%) 12 1

12 1

8

3

6

57

23 Total

10

66

15 Â?)

10

12

47

28

Â?*

Kesinlikle KatÄąlÄąyorum

11

12

1

1

1

10

9

3

1 3

57

56

62

23

23

21

Â?+

Â?,

KatÄąlÄąyorum

Â?-

63

14  .

Pek KatÄąlmÄąyorum

11

11

18

11

1

1

1

8

10

7

57

54

24

25

!/

"1

Hiç KatĹlmĹyorum

13 2 7

61

19 "2

52

25

#$3

Fikri Yok

Plastik PoĹ&#x;etlerin YasaklanmasÄąnÄąn AlÄąĹ&#x;veriĹ&#x;e Etkisi19 2013 Plastik AlgÄą AraĹ&#x;tÄąrmasÄą 1252 katÄąlÄąmcÄąsÄąnÄąn 588’i plastik poĹ&#x;etlerin kullanÄąmÄąnÄąn yasaklanmasÄąnÄąn market ve pazar alÄąĹ&#x;veriĹ&#x;lerini zorlaĹ&#x;tÄąrmayacaÄ&#x;ÄąnÄą, 476’sÄą zorlaĹ&#x;tÄąracaÄ&#x;ÄąnÄą belirtirken 187’si bu konuda bir fikri olmadÄąÄ&#x;ÄąnÄą ifade etmiĹ&#x;lerdir.

Plastik PoĹ&#x;etlerin YasaklanmasÄąnÄąn AlÄąĹ&#x;veriĹ&#x;e Etkisi (%)

'@XÂśQ

$UDS

!HKLHXNQ%HJQH8NJ

19

30

Plastik AlgÄą Sorusu 14: Sizce, plastik alÄąĹ&#x;veriĹ&#x; poĹ&#x;etlerinin kullanÄąmÄąnÄąn yasaklanmasÄą, market ve pazar alÄąĹ&#x;veriĹ&#x;lerinizi zorlaĹ&#x;tÄąrÄąr mÄą?


Plastik Sanayicileri Derneği

Cinsiyet ve Bölge Kırılımı Ankete katılan 624 kadının 244’ü ve 628 erkeğin 234’ü plastik alışveriş poşetlerinin kullanımı yasaklanırsa pazar ve market alışverişlerinde zorlanacaklarını düşünüyorlar. Plastik poşetlerin yasaklanmasının alışverişi kötü yönde etkilemeyeceği düşüncesinin en yaygın olduğu bölge olan Güney Doğu Anadolu Bölgesi anket katılımcılarının %61,7’si, bu durumun pazar ve market alışverişlerini zorlaştırmayacağını düşünürken %30,8’i aksi yönde düşündüklerini ifade etmişlerdir. Plastik poşetlerin kullanımının yasaklanmasının alışverişi olumsuz etkileyeceği düşüncesinin en yaygın olduğu bölge ise katılımcılarının %55,4’ünün “evet, pazar alışverişlerini zorlaştırır”, %35’inin “hayır, zorlaştırmaz” yanıtı verdiği Akdeniz Bölgesi olmuştur.

Plastik Poşetlerin Yasaklanmasının Alışverişe Etkisinin Cinsiyet ve Bölge Dağılımı Kadın (A)

Erkek (B)

Akdeniz (C)

İç Anadolu (D)

D. Anadolu (E)

Marmara (F)

Ege (G)

Karadeniz (H)

G.D. Anadolu (I)

624

628

157

181

112

396

163

110

133

Evet

39,1

37,3

55.4 DEFGHI

33,7

40,2

37,4

31,3

40,9

30,8

Hayır

47,3

46

35

53.6 CEG

41,1

45.5 C

38,7

55.5 CEG

61.7 CEFG

Bilmiyor/Fikri Yok

13,6

16,7

9,6

12.7 H

18,8 CHI

17,2 CHI

30,1 CDEFHI

3,6

7,5

Yaş ve SES Kırılımı 15-17 ve 35-44 yaş grubu anket katılımcılarının %49’u, 18-24 yaş grubu katılımcıların %47’si, 45-54 yaş grubu katılımcıların %46’sı, 25-34 ve 55+ yaş grubu katılımcıların ise %45’i plastik alışveriş poşetlerinin kullanımının yasaklanmasının market ve pazar alışverişlerini zorlaştırmayacağını düşündüklerini ifade etmişlerdir. Orta sınıf olarak ifade edilen sosyo-ekonomik statü gruplarının ortalama %40’ı ve alt ve üst SES gruplarının % 35’i plastik alışveriş poşetlerinin kullanımının yasaklanmasının market ve pazar alışverişlerini zorlaştıracağını düşünmektedir. Üst sınıf statü gruplarına dahil anket katılımcılarının %52,7’si ve diğer SES gruplarının ise ortalama %45’i alışverişi zorlaştırmayacağını düşünmektedirler.

Plastik Poşetlerin Yasaklanmasının Alışverişe Etkisinin Yaş ve Sosyo-Ekonomik Statü Grubuna Göre Dağılımı 15 - 17 (J)

18 – 24 (K)

25 - 34 (L)

35 - 44 (M)

45 - 54 (N)

55 + (O)

AB (P)

C1 (R)

C2 (S)

DE (T)

134

279

378

214

154

93

207

368

483

194 35,1

Evet

38,1

37,3

39,9

40,2

34,4

35,5

35,3

41

38,5

Hayır

48,5

47,3

45

48,6

46,1

45,2

52,7

45,1

46,2

44,3

Bilmiyor/Fikri Yok

13,4

15,4

15,1

11,2

19.5 M

19,4

12,1

13,9

15,3

20.6 PR

Plastik Bardak ve Kağıt Bardakların Sağlık Yönünden Kıyaslaması20 2013 Plastik Algı Araştırmasına katılan 1252 kişiden 526’sı kağıt bardakları, 150 kişi plastik bardakları daha sağlıklı bulmaktadır. 501 kişi ise her ikisini de sağlıklı bulmaktadır. 75 kişi konuyla alakalı bir fikirlerinin olmadığını ifade etmişlerdir.

20

Plastik Algı Sorusu 15: Sizce, plastik bardak mı, kağıt bardak mı sağlıklıdır?

31


Plastik Sanayicileri Derneği

Plastik Bardak ve Kağıt Bardakların Sağlık Yönünden Kıyaslaması (%)

%40

%42

%6

%12

Kağıt Bardak Sağlıklıdır.

İkisinide Sağlıklı Bulmuyorum

Plastik Bardak Sağlıklıdır

Bilmiyor/Fikri Yok

Cinsiyet ve Bölge Kırılımı Anket katılımcılarından plastik ve kağıt bardakları sağlık yönünden kıyaslamaları istenen soru cinsiyet dağılımında oransal olarak büyük bir farklılık göstermemektedir. Plastik bardakların kağıt bardaklardan sağlıklı olduğunu düşüldüklerini ifade eden katılımcıların en yoğun bulunduğu bölge, katılımcılarının %21,8’inin “plastik bardak” cevabı verdiği Karadeniz Bölgesi’dir. Kağıt bardakların plastik bardaklara nazaran en yüksek oranla tercih edildiği bölge %70,7 ile Güney Doğu Anadolu Bölgesi olmuştur. İç Anadolu Bölgesi anket katılımcılarının %69,1’i her ikisini de sağlıklı bulmamaktadır. Plastik Bardak ve Kağıt Bardakların Sağlık Yönünden Kıyaslaması Cinsiyet ve Bölge Dağılımı Kadın (A)

Erkek (B)

Akdeniz (C)

İç Anadolu (D)

D. Anadolu (E)

Marmara (F)

Ege (G)

Karadeniz (H)

G.D. Anadolu (I)

624

628

157

181

112

396

163

110

133

Kağıt Bardak Sağlıklıdır

42,5

41,2

40.1 D

14,9

50.9 DH

44.4 D

42.3 D

34.5 D

70.7 CDEFGH

İkisini de Sağlıklı Bulmuyorum

39,4

40,8

40.8 I

69.1 CEFGHI

33 I

38.6 I

43.6 I

40.9 I

5,3

Plastik Bardak Sağlıklıdır

12,3

12,1

10,8

12,7

14,3

10,1

9,2

21,8 CDFG

13,5

Bilmiyor/Fikri Yok

5,8

5,9

8.3 DE

3,3

1,8

6.8 E

4,9

2,7

10,5 DEH

Yaş ve SES Kırılımı 2013 Plastik Algı Araştırmasına göre plastik bardakların sağlıklı olduğunu düşünenlerin oranının en yüksek olduğu yaş grubu %21,6 ile 15-17, kağıt bardakları daha sağlıklı bulan katılımcıların en yoğun olduğu yaş grubu %48,4 ile 55+ ve her ikisini de sağlıklı bulmayan katılımcıların en fazla olduğu yaş grubu %46,6 ile 25-34 olmuştur. Plastik Bardak ve Kağıt Bardakların Sağlık Yönünden Kıyaslaması Yaş ve Sosyo-Ekonomik Statü Grubuna Göre Dağılımı 15 - 17 (J)

18 – 24 (K)

25 - 34 (L)

35 - 44 (M)

45 - 54 (N)

55 + (O)

AB (P)

C1 (R)

C2 (S)

DE (T)

134

279

378

214

154

93

207

368

483

194

Kağıt Bardak Sağlıklıdır

40,3

42,7

39,4

43

42,2

48,4

39,1

41,3

39,8

51 PRS

İkisini de Sağlıklı Bulmuyorum

30,6

35,8

46.6 JKO

43 J

40,3

33,3

44 T

38.9 T

43.5 T

29,9

21,6 KLM

13,3

10,1

8,4

13

11,8

11,6

13,6

11,4

12,4

7,5

8.2 L

4

5,6

4,5

6,5

5,3

6,3

5,4

6,7

Plastik Bardak Sağlıklıdır Bilmiyor/Fikri Yok

32


Plastik Sanayicileri Derneği

Kâğıt Bardakların İç Yüzeyinin Plastik Kaplı Olduğunun Bilinme Düzeyi21 2013 Plastik Algı Araştırmasına göre katılımcıların %42’si kağıt bardakları sağlıklı bulduğunu ifade ederken katılımcıların sadece %6’sı plastik bardakları sağlıklı bulduklarını ifade etmişlerdir. Ancak, “Kağıt bardakların sıvıya değen kısımlarının plastik olduğunu biliyor musunuz?” sorusuna verilen yanıtlar, “Sizce plastik bardak mı, kağıt bardak mı sağlıklıdır?” sorusuna verilen yanıtların bilinçli bir şekilde verilmediğini ortaya koymaktadır. Zira katılımcıların %78’i kağıt bardakların sıvıya değen iç yüzeylerinin plastik kaplı olduğunu bilmediklerini ifade etmişlerdir.

Kâğıt Bardakların İç Yüzeyinin Plastik Kaplı Olduğunun Bilime Düzeyi (%) %22

%78

Evet

Hayır

Cinsiyet ve Bölge Kırılımı Verilen cevaplar cinsiyet dağılımında farklılaşma yaratmamaktadır. Kağıt bardakların iç yüzeylerinin plastik olduğunun bilinmeme oranlarının bölgesel dağılımına baktığımız zaman, “hayır, bilmiyordum” ve “fikrim yok” yanıtlarını verenlerin oranı %88,4 olan Doğu Anadolu Bölgesi bu konuda bilincin en düşük olduğu bölgedir. Doğu Anadolu Bölgesi’ni %86,3 ile Karadeniz Bölgesi, %85,7 ile Güney Doğu Anadolu Bölgesi, %81 ile Ege Bölgesi, %80,2 ile İç Anadolu Bölgesi, %71,3 ile Akdeniz Bölgesi ve %69,7 ile Marmara Bölgesi takip etmektedir. Kağıt Bardakların İç Yüzeyinin Plastik Kaplı Olduğunun Bilime Düzeyinin Cinsiyet ve Bölge Dağılımı Kadın (A)

Erkek (B)

Akdeniz (C)

İç Anadolu (D)

D. Anadolu (E)

Marmara (F)

Ege (G)

Karadeniz (H)

G.D. Anadolu (I)

624

628

157

181

112

396

163

110

133

Evet

22,3

22,3

28,7 EGHI

19,9

11,6

30,3 DEGHI

19

13,6

14,3

Hayır

77,7

77,5

71,3

80.2 CFI

88.4 CI

69.7 CI

81.0 CI

86.3 CI

85,7

Yaş ve SES Kırılımı Kağıt bardakları sağlıklı bulduklarını ifade edenlerin en yoğun bulunduğu 55+ yaş grubunun %79,6’sı kağıt bardakların iç yüzeylerinin plastikle kaplı olduğunu bilmediklerini ifade etmektedir. Plastik bardakların sağlıklı olduğunu ifade edenlerin en yoğun bulunduğu 15-17 yaş grubunda da durum çok farklı değil; %84,4’ü kağıt bardakların iç yüzeyinin plastiklerle kaplı olduğunu bilmiyor. Kağıt bardakların iç yüzeyinin plastik kaplı olduğunu bildiklerini ifade edenlerin en yoğun olduğu 25-34 yaş grubunda dahi “biliyorum” cevabını verenlerin oranı %27,5’i geçmemektedir. Kağıt bardakların iç yüzeylerinin plastik kaplı olduğunun bilinmeme oranlarının sosyo-ekonomik statü gruplarına göre dağılımına baktığımız zaman, “hayır, bilmiyordum” yanıtını verenler alt sınıfta %80,9, alt orta sınıfta %78, üst sınıfta %77,8 ve üst orta sınıfta %75,5’tir. 21

Plastik Algı Sorusu 16: Kağıt bardakların içinin (sıvıya değen kısmının) plastik kaplı olduğunu biliyor musunuz?

33


Plastik Sanayicileri Derneği

Kağıt Bardakların İç Yüzeyinin Plastik Kaplı Olduğunun Bilime Düzeyinin Yaş ve Sosyo-Ekonomik Statü Grubuna Göre Dağılımı

15 - 17 (J)

18 – 24 (K)

25 - 34 (L)

35 - 44 (M)

45 - 54 (N)

55 + (O)

AB (P)

C1 (R)

C2 (S)

DE (T)

134

279

378

214

154

93

207

368

483

194

Evet

15,7

21,9

27.5 JN

22,4

16,9

20,4

22,2

24,5

21,9

19,1

Hayır

84,4

78,1

72,5

77,5

83,1

79,6

77,8

75,5

78

80,9

Plastiklerin Geri Dönüşümüyle İlgili Değerlendirme22 2013 Plastik Algı Araştırmasına göre katılımcıların yarısı plastiklerin yeteri kadar geri dönüştürüldüğüne, %33’ü yeteri kadar geri dönüştürülmediğine inanıyor. %17’sinin ise bu konuda bir fikirleri yok.

Plastiklerin Yeteri Kadar Geri Dönüştürüldüğüne/Dönüştürülmediğine İnanma Düzeyi (%)

%17

%9

%11

%41 %22

Kesinlikle Katılıyorum

Katılıyorum

Pek Katılmıyorum

Hiç Katılmıyorum

Fikri Yok

Cinsiyet ve Bölge Kırılımı Ankete katılan 624 kadının 306’sı, 628 erkek katılımcının 320’si plastiklerin yeteri kadar geri dönüştürüldüğüne inanırken 212 kadın ve 207 erkek plastiklerin yeteri kadar geri dönüştürüldüğüne inanmamaktadır. Plastiklerin yeteri kadar dönüştürüldüğüne dair inanışının en yaygın olduğu bölge %77,9 oranında katılımcının “katılıyorum” ve “kesinlikle katılıyorum” cevaplarını verdiği Ege Bölgesi olurken aksi yönde inanışın en yaygın olduğu bölge %44 oranında katılımcının “pek katılmıyorum” ve “hiç katılmıyorum” cevaplarını verdiği Doğu Anadolu Bölgesi olmuştur. Güney Doğu Anadolu Bölgesi katılımcılarının %53’ünün konuyla ilgili bir fikirlerinin olmadığını ifade etmeleri de dikkat çekici başka bir bulgudur.

22

34

Plastik Algı Sorusu 17: Plastiklerin yeteri kadar geri dönüştürüldüğüne inanıyor musunuz?


Plastik Sanayicileri Derneği

Plastiklerin Yeteri Kadar Geri Dönüştürüldüğüne/Dönüştürülmediğine İnanma Düzeyinin Cinsiyet ve Bölge Dağılımı (%) 17

17

16

13

27

1

13

9 11

12

11

14

10 22

22

22

11

21

29

23

34 41

9

40

42

9 Total

*@C¶M

$QJDJ!

Kesinlikle Katılıyorum

11

43

12

44

27

19

9

67

52

24

53

6 10

14

28

19

6

9 JCDMHY"

# M@CNKT$

µk M@CNKT#

Katılıyorum

20

11

9

3

,@QL@Q@ %

Pek Katılmıyorum

4 $FD&

4 & # M@CNKT(

*@Q@CDMHY '

Hiç Katılmıyorum

Fikri Yok

Yaş ve SES Kırılımı Plastiklerin yeteri kadar geri dönüştürüldüğüne inananların en yoğun olduğu yaş grubu, katılımcılarının %64,2’sinin verdikleri cevaplarla 15-17 yaş grubu olmuştur. Plastiklerin yeteri kadar dönüştürülmediğine inandıklarını en çok ifade eden yaş grubu ise, katılımcılarının %39’unun verdikleri cevaplarla 25-34 yaş grubudur. Plastiklerin yeteri kadar geri dönüştürülmediğine inananların en yoğun olduğu sosyo-ekonomik statü grubu üst grup olarak ifade edilen statü grubudur ve katılımcılarının %42’si plastiklerin yeteri kadar geri dönüştürüldüğüne inanmadıklarını ifade etmişlerdir. Alt orta sınıf statü grubu ise, bu gruptan katılımcıların %55,5’inin verdikleri “kesinlikle katılıyorum” ve “katılıyorum” cevaplarına göre plastiklerin yeteri kadar dönüştürüldüğüne inandıklarını en çok ifade eden statü grubu olmuştur.

Plastiklerin Yeteri Kadar Geri Dönüştürüldüğüne/Dönüştürülmediğine İnanma Düzeyinin Yaş ve Sosyo-Ekonomik Statü Grubuna Göre Dağılımı (%) 19

17

8

11

14

15

14

22

24

25

24

37

39

39

59 41

9 Total

)

*

Kesinlikle Katılıyorum

35 12

9

10

5

+

50

10 ,

Katılıyorum

-

10

9

4  .

Pek Katılmıyorum

!/

19

47

38

34

41 9

"1

Hiç Katılmıyorum

13

21

24

26

20

8

12

19 22

16

16

16

5

8

10

16

22

11

14

14

25

7 "2

#$3

Fikri Yok

KAYNAKÇA 12-

GfK Türkiye. ( 2009 ). Plastik Algı Araştırması Raporu. İstanbul: PAGEV. GfK Türkiye. ( 2013 ). Plastik Algı Araştırması Raporu. İstanbul: PAGDER.

35


Plastik Sanayicileri Derneği

PLASTİK OLUMLU ALGISINI YÜKSELTMEK AMACIYLA PAGDER TARAFINDAN YAPILAN “ BUNLARI BİLMELİ “ ÇALIŞMALARI

HEP BİRLİKTE VE VAR GÜCÜMÜZLE, PLASTİKLE İLGİLİ DOĞRULARI BIKMADAN USANMADAN ANLATMAK İLK GÖREVİMİZ! Gıda ambalajlarından kapı-pencere doğramalarına, pis-temiz su borularından zirai sulama borularına, sera örtülerinden beyaz eşyalara, elektronik ürünlerden otomobil yedek parçalarına; hatta kazağımıza, elbisemize, yatağımıza, halımıza, kalp kapakçığına, ilaç ambalajlarına ve protezlere kadar hayatımızın her alanında kullanılan plastik ürünlerle ilgili ön yargılı söylemler ve yanlış algılar, sektörümüzün en önemli sorunlarından biri. Bu yanlış algılar, söylemler hatta suçlamaya varan görüşler gün geçmesin ki karşımıza çıkmasın. Oysa plastik yüzyılın malzemesi, gelişmişliğin medeniyetin göstergesi ve bizim işimiz, aşımız. Herkesten önce sektörümüzle ilgili doğruları anlatmak, 14 bin 300 firma ve 250 bin çalışandan oluşan bu güçlü ailenin üyeleri olan bizlerin, hepimizin görevi. AMA GÖREVİMİZİ HAKKIYLA YAPABİLMEK İÇİN, BU DOĞRULARI ve FAYDALARI HERKESTEN ÖNCE EN İYİ BİZ BİLMELİYİZ. Bilmek, öğrenmek için PAGDER olarak, belli periyotlarda sizlere plastiğin sağlık, çevre ve modern yaşama sağladığı faydaları, yaşattığı konforu ve neden vazgeçilmez bir mamul olduğunu aktaracağız.

Polikarbonat Damacanalar Sağlığa Zararlı Mıdır?

İlaç Niyetine Değil Gerçekten İlaç… Plastik Ninjalar Süper bakteriyi antibiyotik değil, plastik durdurdu. IBM’de görevli bilim adamları, konvansiyonel antibiyotiklere karşı bağışıklığa sahip tehlikeli bakterileri bulup öldüren bir polimer geliştirdi. Çeşitli tıbbi cihazların ve diğer sağlık malzemelerinin üretiminde plastik uzun zamandır kullanılmaktaydı fakat bu polimerin kendisi bir nano ilaç. Antibiyotiklerin yok edemediği bir süper bakterinin kontrolden çıkıp çok sayıda insana bulaştığı birçok bilim kurgu filmi yapılmıştır. MRSA (Staphylococcusaureus –SUPERBUG) bu türden bir bakteridir ve maalesef korkutucu derecede gerçektir. ABD Hastalık Kontrol Merkezleri (HKM), bu bakterinin 2005 yılında Amerika’da yaklaşık 19 bin ölüme yol açan 94 bini aşkın hayati enfeksiyondan sorumlu olduğunu bildirmiştir. Genellikle ölümcül olan MRSA bakterileri antibiyotiklere karşı bağışıklığa sahip olsa da, IBM araştırmacılarının yarattığı yeni bir polimer bu bakterileri öldürebilmektedir. Hedefe güdümlü yok etme özelliği nedeniyle bu polimere “Plastik Ninja” adı verilmiştir.

36

Hayır. Bu şüphe, polikarbonat plastik ve yapay reçinelerin yapımında kullanılan endüstriyel bir organik kimyasal olan Bisphenol A (BPA) maddesinden kaynaklanmaktadır. 40 yılı aşkın süredir güvenle kullanılan BPA maddesi tabiatta her yerde vardır. Hacettepe Üniversitesi Gıda Araştırma Merkezi’nde yapılan araştırma sonuçlarına göre, bu maddenin insan sağlığına zarar veren hale gelebilmesi içi 35 derece sıcaklıkta 60 gün süreyle bekletilmesi ve bu damacanalardan da bir yetişkinin düzenli olarak her gün en az 60 damacana yani yaklaşık 1200 litre su içmesi gerekmektedir.

Tek Bir Plastik Poşet 60W Ampul Gücüne Sahip! İnsanların umarsızca ve bilinçsiz bir şekilde çevreye bıraktığı ya da çöp torbası olarak kullanıp çöplüğe bıraktığı kullanılmış tek bir plastik poşetin sahip olduğu enerjinin bir odayı 60 w ampul gücü ile 10 dakika boyunca aydınlatmaya yeterli olduğunu biliyor muydunuz?!


Plastik Sanayicileri Derneği

Tek Kullanımlık Plastik Torbalar Su Kaynaklarını Kurtarıyor!

Plastikler Daha Az Yakıtla Uzun Mesafeye Uçuruyor Plastik sayesinde daha az yakıt ile daha uzaklara uçulabiliyor: Uçaklarda da yüzde 50’lere varan plastik kullanımı söz konusu ve bu da yine yüzde 50’lere varan yakıt tasarrufu demek. Üretiminde plastiklerin en yüksek oranda kullanıldığı, dünyanın en büyük uçağı olan Airbus A380’nin rüzgar kutularında plastik fiber kompozitlerin kullanılması uçak ağırlığını 1,5 ton azaltıyor. Böylece uçak, aynı miktarda benzin ile 853 yolcusunu 14 bin 800 km mesafe gibi çok daha uzun mesafe uçabiliyor, daha fazla yük taşıyabiliyor ve yüksek oranda enerji verimliliği sağlıyor.

Küresel ısınma nedeniyle dünyada su kaynaklarının değerinin arttığı şu dönemde tek kullanımlık plastik torbaları tercih etmenin önemi de artıyor. Plastik torbalar çok daha az su tüketilerek üretiliyor. 1000 adet kağıt torba için 3 bin 785 litre, aynı adetteki polietilen plastik torbalar için ise sadece 30 litre su harcanıyor.

Plastiğin Dayanılmaz Hafifliği! Plastik ambalaj olmasaydı, ambalajların ortalama ağırlığı 4 katına, ambalajların üretimi için harcanan enerji 2 katına, ambalajların hacmi ise 2.5 katına çıkardı.

Plastik Katmanlardan Oluşan Ampul Daha Kaliteli ve Daha Verimli!

Plastikler İle Enerjide İnanılmaz Tasarruf! 1992 yılında yapılan bir çalışmada, plastik ambalaj kullanımı ile Amerikalı üreticilerin 336 trilyon BTU enerji tasarrufu yaptığı ortaya kondu. Tasarruf edilen enerji, 58 milyon varil petrole, 9,2 milyar m3 doğalgaza veya 14,5 milyon ton kömüre eşdeğer.

Katı Atık Konusunda Plastik Masum! Yapılan araştırmalar, dünyanın giderek en önemli gündem maddelerinden biri haline gelen katı atık konusunda da plastik torbaların kağıt torbalara kıyasla daha az katı atık oluşturduğu, bu bakımdan daha çevreci olduğunu ortaya koyuyor. 1000 adet plastik torba, 4,7 kg katı atık oluştururken, buna karşılık aynı adetteki kâğıt torbalar ise bu rakamın yaklaşık 7 katı kadar, yani 32,9 kg katı atığa neden oluyor.

Plastik katmanlardan oluşan yeni ampulün kırpışma yapmadan daha kaliteli ve daha verimli ışık verdiği kanıtlandı. ABD’li bilim adamlarının geliştirdiği yeni ışıklandırma sistemi, floresan ampullerin yerine geçebilecek özellik taşıyor. Plastik katmanları bulunan yeni ampul, beyaz ışık saçan üç kat polimer ve içinden elektrik akımı geçirildiği zaman parlayan az miktarda nanomateryal içeriyor.

Geri Kazanımda Plastik En Değerlisi! Modern dünya, plastiklerle ve diğer atıklarla ilgili olarak, 3R olarak kısaltılan “Reduce (Azalt), Reuse (Yeniden Kullan) ve Recycle (Geri Dönüştür)” yaklaşımını tartışıyor, benimsiyor. Geri dönüşümde plastiğin ekonomiye katkısı yadsınmıyor: Kâğıt en fazla

37


Plastik Sanayicileri Derneği

5 kere geri dönüştürülebilirken, plastik birçok kez geri dönüştürülebiliyor. Üstelik, bir plastiği geri kazanım için eritirken 120 oC ile 200 oC arasında ısıtılırken, alüminyum için bu oran 650 oC, cam için ise tam 1400 oC.

nümüzde, hafif, esnek, sağlıklı ve az maliyetli plastik borular sayesinde insanlar temiz su kaynaklarına daha rahat ulaşmaktadır.

Plastik Borularla Üç Kat Daha Fazla Tarımsal Verimlilik! İnşaat Sektörü İçin En İdeal Malzeme, Plastik!

Tarımsal alanda sulama boruları, sera örtüleri ve benzerlerinin kullanılması ile üç kat fazla tarımsal verimlilik elde ediliyor.

Plastik, bir bina yapımındaki en ideal malzeme özellikleri taşıyor: Her türlü hava şartlarına, ısıya dayanıklı, esnek ve güçlü olan plastik, çok hafif ve çok az bakım gerektirmesi nedeniyle de inşaat sektörünün ideal malzemesi haline geliyor. Örneğin, Avrupa’da kullanılan tüm plastik yaklaşık %20’si inşaat sektöründe ürünler için kullanılıyor.

Plastiklerle Daha Sıcak Bir Dünya:

Plastik Geri Dönüşecek, Türkiye Kazanacak! 1 ton plastik ambalaj atığının geri dönüşümü sonucunda 14000 kWh enerji tasarrufu sağlanmış oluyor. Örneğin; Türkiye genelinde tasarruf edilebilecek enerji miktarı yıllık 4 Milyon Megawatt saattir (MWh). Plastik ile bina enerjisi, para tasarrufu sağlar ve çevreyi korur.

Plastik İle Daha Temiz Bir Dünya: Az gelişmiş ülkelerde, temiz su kaynaklarına insanlar rahat ulaşamamaktadır. Bu nedenle, ölümlerin %35’inin mikroplu suların kullanımından kaynaklandığı bilinmektedir. Gü-

38

Plastik yalıtım, sıcak veya soğuk hava kaybını %70 düzeyinde engelleyerek, evlerde veya okullardaki ısının kışın daha sıcak, yazın daha serin kalmasını sağlayarak, enerji verimi de sağlıyor. Binalarda plastiklerle ısı yalıtımı uygulanması sayesinde, ortalama CO2 emisyonunda 10-40 kat tasarruf sağlanıyor; bu da %40 - 60 tasarrufa eş değer.

Tavuk Tüyünden Plastik! Bilim adamları, tavuk tüyünden plastik yapmayı başardı. Nebraska Üniversitesi Nano teknoloji Malzeme Bilimleri Enstitüsü’nün yaptığı çalışmada, tavuk tüylerine metil akrilat eklendi. Uzun molekül zincirlerinin oluşturduğu yeni plastik, su direnci, dayanıklılık ve uzun ömür gibi önemli özellikler taşıyor.


Plastik Sanayicileri Derneği

Muz Kabuklarından Biyoplastik Üretilecek! 13-18 yaş arasındaki gençlerin bilim merakını somut çalışmalara çevirmek isteyenleri teşvik etmek amacıyla Google’ın düzenlediği “Bilim Fuarı 2013”e bu yıl 120’yi aşkın ülkeden binlerce başvuru oldu; muz kabuğundan biyoplastik üretimi projesi sunan 16 yaşındaki Elif Bilgin, 90 finalist arasına Türkiye’den girebilen tek isim oldu.

Yeraltı Sularındaki Arsenik Kirliliğini Sistein Amino Asidiyle Tabaklandırılan Plastik Şişeler Yüzde 99 Düşürüyor! Özellikle Vietnam, Bangladeş ve Çin başta olmak üzere dünya çapında 100 milyon insanın yüksek arsenik konsantrasyonları nedeniyle mağdurluğunu plastik şişeler giderecek! Amerikalı araştırmacılar, yer altı sularına, oradan da besin zincirine karışarak görme bozukluğuna, cilt tahrişine ve kansere yol açan arsenik kirliliğine karşı yüzde 99 başarıyla sonuçlanan bir işlem keşfetti. Ufaltılan ve sisteinamino asidiyle tabaklandırılarak suya karıştırılan plastik şişelerle arseniğin bu plastik parçacıklarda biriktirilmesiyle yer altı suyunun arsenikten arındırılması başarıyla sonuçlandı. Arsenik, plastik parçalardan ayıklandıktan sonra suyu içme suyu olarak kullanmak mümkün oluyor.

Anne Sütü Kapağı İyice Kapatılan Plastik Kapta Bozulmaya ve Bakteri Üremesine Karşı Saklanabiliyor! Son yapılan araştırmalar anne sütünün ağzı iyice kapatılan şeffaf sert plastik (polikarbonat) veya buğulu sert plastik (polipropilen) plastik kap (önceden sterilize edilen) içinde buzdolabı ya da derin dondurucuda saklanması durumunda besin değerini kaybetmeden korunabildiğini gösteriyor. Anne sütünün +4 derecede buzdolabında veya -20 derecede derin dondurucuda saklanması ile bakteriyel yükün azaldığı, sütün anti bakteriyel etkilerinin arttığı görüldü.

Vücuda Uyumlu Polimerik Kemik ve Kıkırdak İyileşmeyi Hızlandırıyor! İspanya’daki bir biyomedikal araştırma merkezi, doku mühendisliği tabanlı yeni bir teknoloji ile sentetik-polimerik yeni bir malzeme üretti. Söz konusu malzeme, normal şartlarda iyileşemeyecek büyüklükteki sert doku kayıpları, travma ya da kanserli dokunun alınması ile oluşan bozulma durumlarında kemik dokusunun yenilenmesinde biyo-uyumluluk sağlıyor, iyileşmeyi hızlandırıyor! Doku oluşumu sonrası polimerik malzeme eriyerek yerini doğal dokuya bırakıyor, bu sayede hasta bir kez daha ameliyat edilip onarıcı malzemenin alınmasına gerek kalmıyor.

39


DÜNYA PLASTİK ATLASI

Plastik sektörümüzde faaliyet gösteren üretici – ihracatçı firmalarımızın tüm dünya pazarlarına yönelik ihracatlarını arttırmak amacıyla 14 bölge bazında “Dünya Plastik Atlası“ projesine başlandı. Plastik Atlası, seçilen bölgedeki ülkelerin plastik mamul dış ticaret gelişimini sayısal bazda ortaya koyacak ve kendilerine potansiyel pazar olabilecek ülkeleri seçmelerine yardımcı olacaktır. Proje kapsamında, veri tabanlarından ticaret verilerine ulaşılabilen 96 ülke incelenecektir. Bu ülkelerin seçilmesinin nedeni; 2011 yılı itibari ile yıllık 100 milyon $’ın üzerinde plastik mamul, hammadde ya da plastik işleme makinesi (söz konusu 3 alt sektörün herhangi birinde) ithalatı yapmış olmalarıdır. Proje kapsamında incelenecek 96 ülke; dünya plastik hammadde ithalatının %96,9’unu, plastik mamul madde ithalatının %98,18’ini, dünya plastik işleme makinesi ithalatının %97,08’ini gerçekleştirmişlerdir. 96 ülke “Birleşmiş Milletler Coğrafi Sınıflandırması” esas alınmak suretiyle 16 bölge altında toplanmıştır. 16 bölgedeki 96 ülkenin karneleri, 6 kitaplık bir set halinde bir araya getirilecektir. Atlas içinde bulunan bir çok analiz, ölçme ve değerlendirme unsurlarından bir tanesi de “küresel fırsat analizi” çalışmasıdır. Bilgimiz dahilinde daha önce hiçbir sektör ve hiçbir pazar için yapılmayan bu analizde Türkiye’deki plastik mamul ve hammadde üreticilerine bir yol haritası sunulmaktadır.

Reklam ve sponsorluk satın alarak Dünya Plastik Atlası çalışmasında reklamınız ile yer almak için lütfen irtibata geçiniz;

Tel: 90 212 438 26 19 E-posta: pagder@pagder.org


2013 Plastik Algı Araştırması Değerlendirme Raporu  

PAGDER, tarafından GfK Türkiye’ye yaptırılan ve 20 Şubat – 14 Mart 2013 tarihleri arasında, Türkiye’nin 7 bölgesi ve 15 şehrinde gerçekleşti...

2013 Plastik Algı Araştırması Değerlendirme Raporu  

PAGDER, tarafından GfK Türkiye’ye yaptırılan ve 20 Şubat – 14 Mart 2013 tarihleri arasında, Türkiye’nin 7 bölgesi ve 15 şehrinde gerçekleşti...

Advertisement