Page 1

WWW.OVERTAKEONLINE.IN

FOLLOW US ON TWITTER & FACEBOOK

NOVEMBER 2016 VOL 8 NO 3 PRICE: ` 50

THE AUTHENTIC AUTO MAGAZINE IN MALAYALAM

TATA HEXA TEST DRIVE

AUDI A4 TOYOTA ETIOS SKODA OCTAVIA NISSAN MICRA CVT MAHINDRA NUVOSPORT

The loves & laughters of a fresh, young celebrity


India’s No.1 Ford Dealer

EDAPPALLY 99661044444, CHERANNALLOOR 9567865054, THRISSUR 7034030754, MUVATUPUZHA 8129408888 TRIVANDRUM 9567031021, KOLLAM 9567771153, KOTTAYAM 9567023605


04 editorial NOVEMBER ISSUE 2016 VOLUME 8 ISSUE 3

Fñmw Hcp \¼dmWtñm

tI

-c-f-¯n-se a-{´n-am-cp-tS-bpw X-e-ap-XnÀ-ó kÀ-¡m À D-tZym-K-Ø-cp-tS-bpw Hu-tZym-Kn-I Im-dp-I-sfñmw H-ä-þ-C-c-« \-¼-dp-I-fnð Hm-Sm³ Xp-S-§n-bn-«v Im-e-ta-sd-bm-bn. Iym-_n-\-än-se dm-¦n-sâ A-Sn-Øm-\-¯nð \n-Ýbn-¡-s¸-Sp-ó \-¼-dp-I-fp-sS K-a-bn-em-Wv tÌ-äv Im-dn-se I-d-¡w. C-¯-cw \-¼À bp-Kw A-h-km-\n-¡m³ t]m-Ip-ó-Xm-bm-Wv tIÄ-hn. F-ñm hm-l-\-§-fpw c-Pn-kv-t{S-j³ \-¼À Un-kv-t¹ sN-bv-Xn-cn-¡-Wsa-óv ap³ {Sm³-kv-t]mÀ-«v I-½o-j-WÀ tSm-an³ X-¨-¦-cn cm-Pv-`-h-s\ [-cn-¸n-¨-X-\p-k-cn-¨v A-§-s\ kw-`-hn-t¨-¡m-sa-óm-Wv A-dn-bp-ó-Xv. kw-Øm-\-¯n-sâ j-jv-Sn-]qÀ-¯n am-k-¯nð Nn-e \-¼À hn-Nm-c-§fm-Imw. Hm-tcm a-{´n-k-`-bpw A-[n-Im-c-ta-ev-¡p-t¼mÄ \-¼-À sKbnw ]-Xn-hm-Wv. k-Xy-{]-Xn-Ú-bv-¡p-ti-jw cm-Pv-`-h-\nð \n-óv B-Zys¯ Iym-_n-\-än-\v a-{´n-amÀ t]m-Ip-ó-Xv ]p-Xn-b Im-dp-I-fn-em-bn-cn¡pw.Sq-dn-kw Un-¸mÀ-«v-saâm-Wv a-{´n-amÀ-¡p-Å Hu-tZym-Kn-I hm-l-\§Ä \-ev-Ip-ó-Xv. a-{´n Øm-\-§-sf-¸-än G-I-tZ-i [m-c-W -bm-Ip-t¼mÄ X-só t]-gv-k-Wð Ìm-^m-Im³ H-cp-§n-\n-ð¡p-ó-hÀ F-§-s\-sb-¦n-epw h-Ip-¸v a-{´n-bp-sS C-jv-S-¯n-\-\p-k-cn-¨p-Å hml-\-§-fpw \-¼-dp-I-fpw kz-´-am-¡n-bn-cn-¡p-a-t{X. a-{´n-¡v \-Sp h-¿m-¯-Xm-Wv B \m-emw \-¼À C-tóm-h am-än-bn-t«-¡-Ww. A-X-sñ-¦nð A-dn-bm-tñm a-{´n-¡v B \-¼À A-{X Xr-]v-Xn-b-ñ AsXm-sóm-gn-hm-¡-Ww F-ón-§-s\-bp-Å ip-]mÀ-i-I-fp-sS {]-hm-l-ambn-cn-¡p-sa-óm-Wv Cu \-¼-dp-I-fn Im-e-§-fm-bn Im-Wp-ó-hÀ ]-d-bpó-Xv. F-«pw ]-Xn-aq-ópw \-¼-dp-I-sf-Sp-¡m-\m-Wv B-sf-¡n-«m-¯-Xv. bp-Un-F-^p-ImÀ Øn-c-am-bn ]-Xn-aq-óv H-gn-hm-¡n. I-gn-ª a-{´n-k-`bnð F-´pw-h-c-s« F-óp-I-cp-Xn F-«mw \-¼À F-Sp-¯ F-Iv-ssk-kv a-{´n sI _m-_p-hn-sâ Im-cy-a-dn-bm-a-tñm. ap³ K-Xm-K-X a-{´n BÀ _m-e-Ir-jv-W-]n-Å G-gmw \-¼À BÀ-¡pw hn-«p-sIm-Sp-¡m-dn-ñm-bn-cpóp-h-t{X. ]m-hw P-bn-enð h-sc In-S-óp. sI Fw am-Wn-¡v A-ômw \-¼-dn-t\m-Sm-bn-cp-óp tkm-^v-äv tImÀ-WÀ. F-ón-«pw I-gn-ª X-h-W \-¼À N-Xn-¨p. ]n sP tPm-k-^v H³-]-Xn-sâ B-fm-bn-cp-só-¦n-epw BIm-i-bm-{Xm hn-hm-Zw H-gn-hm-¡m³ ]-än-bn-ñ. kw-Jym-im-kv-{X-Ú-cpsS \nÀ-tZ-i-§Ä-¡-\p-k-cn-¨p-Å \-¼-dp-IÄ Xn-c-ªp-]n-Sn-¨v I-tk-c D-d-¸n-¡p-ó tIm-am-fn-¡-fn t{]m-¸À c-Pn-kv-t{S-j³ \-¼À Un-kv-t¹ sN-bv-Xmð Xo-cm-hp-ó-tX-bp-Åq. ]-t£ tÌ-äv Im-dn-sâ B K-a t]mIn-tñ? ]-ïv a-e-bm-f am-kw H-ómw Xn-b-Xn Xn-cp-h-\-´-]p-c-¯p \nóv Kp-cp-hm-bqÀ-¡v sI I-cp-Wm-I-c-sâ H-ómw \-¼À tÌ-äv ImÀ ]m -bp-ó-Xv ]-{X-§Ä-s¡m-cp hmÀ-¯-bm-bn-cp-ó-tñm. F-´m-bm-epw BÀ-¡pw Ir-Xy-am-bn A-dn-hn-ñ, F-´-Sn-Øm-\¯n-em-Wv c-Pn-kv-t{S-j³ \-¼À th-sï-óp sh-¨v ]-I-cw H-ä C-c-« \-¼-dnð Hu-tZym-Kn-I hm-l-\-§Ä Hm-Sn-¯p-S-§n-b-sX-óv. Im-c-Ww, tam-t«mÀ sh-ln-¡nÄ B-Iv-Sv sk-£³ 39þð hy-à-am-bn ]-d-bp-ópïv c-Pn-kv-t{S-j³ \-¼À {]-ZÀ-in-¸n-¡m-sX H-cp hm-l-\-hpw Hm-Sm³ ]m-Sn-sñ-óv . ]n-só F-§-s\-bm-Wv a-{´n-k-`-bn-se Øm-\-h-ep-¸§Ä-¡pw D-tZym-K-Ø {]-ap-J-cp-sS dm-¦-\p-k-cn-¨pw C-§-s\-sbm-cp \n-b-a-ew-L-\w h-ó-Xv? H-cp-]-s£ tað-¸-d-ª-h-cp-sS kp-c-£ I-W¡n-se-Sp-¯pw X-S-k-§-fn-ñm-¯ k-ôm-cw H-cp-¡p-ó-Xn-\pw s]meo-kv X-e-¯nð cq-]-s¸-« B-i-b-am-Imw. C-\n \-¼-td-Xm-bm-epw `-cWw \-óm-bmð a-Xn-sb-tó s]m-Xp-P-\-¯n-\p-Åq.

amt\PnwKv FUnäÀ A^vkð t_¡À Follow us on Twitter Twitter.com/overtake OVERTAKE NOVEMBER 2016

Follow us on Facebook Facebook.com/overtakemagazine

TALK TO US Email your thoughts to overtakeonline@gmail.com


1

2

100%

Automates overtakeonline

Last month Johnson K.S (Ernakulam) Fôn\obdnwKv hnZymÀ°nIfmb R§Ä Fñm amkhpw overtake hm§mdpïv . Is¯gpXn ioeanñm¯ R§Ä¡v ]s£ FgpXmXncn¡m³ ]äpónñ . sSÌv ss{Uhv dnt¸mÀ«pw {Smhepw Hs¡ hfsc at\mlcambn AhXcn¸n¡phm\pÅ \n§fpsS Ignhv A]mcw Xsó. A{]nenb kvIq«À sSÌv ssdUv hfsc \ómbn AhXcn¸n¨n«pïv. {Smhð dnt¸mÀ«v hmbn¨tijw R§Ä BZyw FSp¯ Xocpam\w thÄUv SqÀ BWv. overtake amKkn\v Fñmhn[ BiwkIfpw....

Amal (Pathanamthitta) Fsâ t]cv Aað. ]¯\wXn«bnemWv hoSv. ChnsSsbmcp ss{]häv I¼\nbpsS amt\Pcmbn tPmen sN¿póp. hml\§tfmSv AXoh Xmev]cyapÅbmfmWv Rm³. AXn\mð Xsó Fñm ss{Uhv dnt¸mÀ«pIfpw hmbn¡mdpïv. hfsc anI¨ AhXcW ssienbpw hyàXbmÀó Nn{X§fpw HmhÀtS¡nsâ \nehmcw DbÀ¯póp. Iptd hÀj§fmbn Rm³ Øncambn hm§pó amKkn\mWv \½psS HmhÀtS¡v. AXpsImïpXsó HmhÀtS¡nsâ hensbmcp If£³ Xsóbpïv Fsâ I¿nð. Ct¸mÄ Fsâ klNmcnbmb sF10 A]vt{KUv sN¿Ww Fóp Nn´n¨p XpS§nbt¸mgmWv Fem³{S temôv BbXpw \½psS amKkn\nð AXnsâ ss{Uhv dnt¸mÀ«v hóXpw. F´mbmepw Fsâ s\IvÌv Hm]vj³ Fem³{S XsóbmWv. Xm¦vkv HmhÀtS¡v... Fsâ Fñmhn[ BiwkIfpw

Sadiq (Dubai) lmbv HmhÀtS¡v... Rm³ kmZnJv. Ct¸mÄ Zp_mbnð hÀ¡v sN¿póp. \m«nð Imªnc¸ÅnbmWv Øew. \m«nembncpót¸mÄ Øncambn HmhÀtS¡v hmbn¡pambncpóp. ChnsS hón«v Ct¸mÄ shdpw aqóp amkta Bbn«pÅq. amKkn³ ChnsS In«m¯Xp sImïv (In«nsñóp IcpXpóp. Iptd X¸n, In«nbnñ) Rm³ \½psS C amKkn³ t\m¡nbmWv hml\ hntij§Ä AdnbpóXv. CXpt]mse Xsó XpScpI... ]p¯³ {]hmknbpsS BiwkIÄ

Unni (Kanjiramattom) \«¸mXnc, sIm¨p shfp¸n\v, \«p¨, kmbw kÔy... C§s\ kabtaXpamIs«... \½psS Hmt«mtaävkv hm«vkm¸v {Kq¸v 24 aWn¡qdpw BIvSohv Xsó. FðtZm, a\p, _nhn³, hn\oXv, kn_n, Zneo]v Fón§ s\ HmhÀtS¡v {Kq¸ns\ kPoham¡pó Ghcpambpw hñms¯mcp Bß_Ôw Fónð DSseSp¡póp... hml\§fpambn _Ôs¸« kwib§Ä F´pamhs«..... GXv ]mXncm{Xnbnð tNmZn¨mepw adp]Sn DS³ e`n¡póp FóXv Cu {Kq¸nsâ am{Xw {]tXyIXbmWv. A\mhiy t]mÌsdm«n¡m³ hcpóhsc DS\Sn dnaqhv sN¿pIbpw, kZm kabhpw {Kq¸nse {]hÀ¯\§Ä \nco£n¡pIbpw sN¿pó AUvan³kv {] tXyI A`n\µ\aÀln¡póp.

Share your thoughts & comments via watsapp.... +91 8129804006

ur thoughts will be rewarded

Gähpw anI¨ I¯n\v STEEL BIRD BIEFFE World No.1 Helmet k½m\ambn \ðIpóp. www.steelbirdhelmet.com

NOVEMBER 2016 OVERTAKE


Car & Life

42

46

TEST DRIVE

TEST RIDE

24 MAHINDRA MOJO

s]Às^£³, ss{]kv ]mt¡Pv, ss{]Uv Fónh sbñmw Htct]mse H¯nW§nb {]oanbw e£z dn skUm³ HuUn F4sâ sSÌv ss{Uhv dnt¸mÀ«v

Bdp hÀj§fpsS Hcp¡§Ä¡ptijw alo{µ AhXcn¸n¡pó kvt]mÀSvkv SqdÀ tamtPm 300sâ ssdUv dnt¸mÀ«v

18 TATA HEXA _Päv ImdpIfnð \nópw Smäsb t¥m_ð \ne hmc¯ntebv¡v FSp¯pbÀ¯m³ {]m]vXamb aÄ«n ]À¸kv Fkvbphn slIvkbpsS ss{Uhv

30 SKODA OCTAVIA

C´y³ hml\hn]Wnbnð D]hn`mK§Ä¡v XpS¡w Ipdn¨ sN¡vFIvknIyp«ohv tamUð HIvSmhnb

34 NISSAN MICRA {Sm^n¡v coXnIfpw tdmUv IĨdpw amdn hcpó C´y³ kmlNcy¯n\v GähpanW§pó Hmt«mamänIv hn`mK¯ntebv¡v ssa{I hoïpw

38 TOYOTA ETIOS sNdp skUm³ hn]Wnbnse anI¨ ]mkôÀ Imdmb sSmtbm« Fäntbmknsâ ]cnjv¡cn¨ ] Xn¸v ¹män\w Fäntbmkv

46 NUVOSPORT Hmt«msamss_ð C³Ukv{Snbnse Gähpw ]pXnb sskkv kotdm kpµc³ alo{µ \pthmkvt]mÀSv tImw]mIvSv FkvbphnbpsS ss{Uhv

Follow us on Twitter Twitter. com/the Overtake Magazine

OVERTAKE NOVEMBER 2016

CONTENTS

14 AUDI A4

Follow us on Facebook Facebook. com/overtakemagazine

Besides all, a lot more specials...

24


AUTO ALBUM CUT IT, COLLECT IT

IT’S FOR U...


08

news news

skh³ÌmÀ al e£zdnbpsS HmkvImÀ Fódnbs¸Spó skh³ÌmÀ tlmkv]nämenän Bâv sse^vssÌð AhmÀUv XpSÀ¨bmbn cïmw XhWbpw almcmPmkv FIvkv{] kn\p Xsó. C´y³ sdbnðthbpsS A`nam\amb Cu 23 tIm¨v s{Sbv³

gozip OVERTAKE NOVEMBER 2016

temIs¯ {]apJ e£zdn ssSänepIÄ ]eXpw kz´am¡nbn«pïv. tdmbð kvtImSvkvam³, Cut̬ Bâv Hmdnbâð FIvkv{]kv Fóo e£zdn s{Sbv³ eoKnemWv almcmPmkntâbpw Øm\w. ]{´ïv sUÌnt\j\pIfnembn Aôv

ssN\bnð I®psh¨v alo{µ

kÀIyq«pIfnemWv kÀÆokv. F«v ] Iepw Ggv cm{XnIfnepambn \ofpó sldntäPv Hm^v C´y, C´y³ ]t\mca, C´y³ kvs¹³UÀ Fón§s\ aqóv ]mt¡PpIfpw aqóv cm{Xnbpw \mev ] Iepambn s{Stjgvkv Hm^v C´y, sPwkv

temIs¯ Gähpw henb hml\hn]Wnbmb ssN\bnse IpXn¨pbcpó CeIv{SnIv hml\ hnev]\ alo{µsb {]tem`n¸n¡póp. alo{µbpsS CeIv{SnIv ImÀ bqWnäv, ssN\okv hn]Wn ]nSn¡m³ ]¦mfnsb tXSpóXmbmWv dnt¸mÀ«v.


news

_tet\mbpw Cánkpw amcpXn kpkp¡nbpsS _tet\mbpw Cánkpw 2017 se thÄUv ImÀ Hm^v Z CbÀ AhmÀUn\v \ma\nÀt±iw sN¿s¸«p. \mev aoäÀ XmsgbpÅ AÀ_³ ImÀ ImäKdnbnemWv cïpw t\mant\äv sNbvXn«pÅXv.

C´y AômaXv

lmcmP Hm^v C´y, Fón§s\ c ïv ]mt¡PpIfpapïv. AP ´, DZbv]qÀ, tPm[v]qÀ, B {K, _n¡ms\À, ^t¯]qÀ kn{In, KzmfntbmÀ, JPpcm tlm, hcmWkn, eIv\u

Fón§s\ at\mlcamb Øe§fneqsSbpÅ bm {X kIehn[ cmPIob ku `mKy§tfmsSbpamsWó XmWv {]tXyIX. Xow sdÌdâpIfpw _mdpIfpw

kph\oÀ tjm¸pIfpw {^o sshþss^ kuIcy§fpw 88 AXnYnIsf DÄs¡mÅpó Cu BUw_c s{Sbv\v thÄ Uv ¢mkv ]cnthjw \ð Ipóp.

tem-I-s¯ G-ä-hpw h-en-b hm-l-\-\nÀ-am-Xm-¡-fp-sS ]-«n-I-bnð C-´y A-ômw k-Ym-\-s¯-¯n. 2016 ð C-Xp-h-sc 25.7 e-£w Imdp-IÄ \nÀ-an-¨v Z-£n-W sIm-dn-b-sb ]n-´-Ån-bm-Wv C-´y A-ôm-a-sX-¯n-b-Xv. PÀ-a-\n, P-¸m³, A-ta-cn-¡, ssN-\ F-óo cm-Py-§-fm-Wv C-´y-bv-¡v ap-ónð. I-gn-ª hÀ-jw Z-£n-W sIm-dn-b 45.5 e-£w Im-dp-IÄ \nÀ-an-¨t¸mÄ C-´y 41.2 e-£-¯nð H-Xp-§n-bn-cp-óp. Z-£n-W sIm-dn-b-bnð hm-l-\ hy-hkm-bw am-µy-¯n-em-b-Xn-\m ð C-t¸mÄ e-`n-¨ A-ômw Øm-\w C-´y-bv-¡v A-Sp-¯ hÀ-j-hpw \n-e-\nÀ-¯m-\m-Ipsa-óm-Wv sIm-dn-b³ hn-]-Wnbnð \n-óp-Å dn-t¸mÀ-«p-IÄ kq-Nn-¸n-¡p-ó-Xv. C-´y-bnð hm-l-\-hy-h-km-bw Øn-cX-bmÀ-ó h-fÀ-¨ Im-Wn-¡póp-ïv.

ssl{_nUv an\n hcpóp ]cnØnXn kulmÀ± ImdpIÄ \nÀan¡m³ BtKmfXe¯nð k½À±apÅ kmlNcy¯nð h³InS hml\ {_m³UpIÄ ]eXpw CeIv{SnIvþssl{_nUv ImdpIfpsS ]nómsebmWv. F ómð hml\t{]anIÄ¡v B s{SUojWð s]t{SmÄ Fôn sâ i_vZhpw hnImchpw XpSn ¡pó hml\§tfmSmWv {]nbw. Cu cïv Xmev]cy§fpw IW¡n seSp¯mWv _nFwU»yphnsâ sNdp ImÀ hn`mKamb an\n, s] t{SmÄþCeIv{SnIv ssl{_nUv hml\hpambn F¯póXv. t{]m t«mssS¸v Bbns«¯nbncn¡pó Cu ssl{_nUv Imdn\v aWn¡q dnð F¬]Xv IntemaoäÀ thK

Xbnð ]d¡m\mIpsaóm Wv ]dbpóXv. AXpw Ìm ³tUÀUv Hmt«m Cþss{U hv tamUnð. amIvkv Cþss{U hnemsW¦nð CXv 125 h scbmIpw. aWn¡qdnð \mev ]Xv IntemaoädmWv CeIv {SnIv ImdpIfpsS icmicn thKXsbóXv an\n ssl {_nUns\ Xmcam¡póp. 1.5 enäÀ SÀt_m NmÀPvUv 3 kn enïÀ s]t{SmÄ Fôn³ {^ïv hoð ss{UhmsW ¦nð CeIv{SnIv tamt«mÀ dnbÀ hoð ss{UhmWv. jmknbpw kkvs]³j\pw I¬sh³jWð an\nbp tSXp XsóbmIpw. NOVEMBER 2016 OVERTAKE


10

news news

^osabvð ssk¡nÄ h-\n-X-IÄ-¡m-bn kv-tIm-«v kv-t]mÀ-«v C-´y ]p-Xn-b ssk¡nÄ ]p-d-¯n-d-¡n. kv-tIm-«v tIm-sï-k kv-]o-Uv-ÌÀ 45 F-ó t]-cn-en-d-¡n-bn-«p-Å ssk-¡n-fn-\v 51,300 cq-]-bm-Wv hn-]-Wn hn-e. B-Zy-am-bn-«m-Wv

kv-{Xo ssd-UÀ-am-cp-sS B-h-iy§Ä ap³-\nÀ-¯n {]-tXy-Iw cq]-I-ev-]-\ sN-bv-X ssk-¡nÄ hn-]-Wn-bn-se-¯p-ó-Xv. kv-{XoI-fp-sS im-co-cn-I {]-tXy-I-XIÄ-¡-\p-kr-X-am-b km-Uvð, FÀ-tKm-W-an-Iv lm³-Uvð

_m-dp-IÄ F-ón-h tIm-sï-k ko-co-kn-ep-Å ssk-¡n-fp-I-fpsS k-hn-ti-j-X-I-fm-Wv. tSm-]v F³-Uv ssk-¡nÄ Iw-t]m-W âv {_m³-Um-b kn-t{¦m-kn-sâ D-ev-]-ó-§-fpw kv-]o-Uv-ÌÀ 45 s\ an-I-¨-Xm-¡p-óp. 6061

A-tem-bv s{^-bn-apw jn-am-t\m ¢m-cn-kv ss{U-hv s{S-bv³ 24 kv-]o-Upw tN-cp-t¼mÄ ssk¡nÄ k-hm-cn kv-{Xo-IÄ-¡v B-µ-I-c-am-b A-\p-`-h-am-bn am-dp-sa-óv kv-tIm-«v kv-t]mÀ-«v A-h-Im-i-s¸-Sp-óp.

CeIv{SnIv _kv sabvUv C³ C´y C-´y-bn-se tdm-Up-I-fp-sS A-h-Ø-bpw hm-bp aen-\o-I-c-W-hpw i-cn-¡-dn-bm-hp-ó A-tim-Iv teem³-Uv ]p-Xn-b C-e-Iv-{Sn-Iv _-kv ]p-d-¯n-d-¡n. ImÀ-_¬ F-an-j³ C-ñm-¯-Xpw F-ñm-¯-cw tdm-Uv km-l-N-cy-§Ä-¡pw C-W-§p-ó-Xp-am-b Cu kÀ-Iyq-«v ko-co-kv C-e-Iv-{Sn-Iv _-kv Unssk-\nw-Kpw F-ôn-\n-b-dnw-Kp-a-S-¡w ]qÀ-W-ambpw X-t±-io-b-am-bn \nÀ-an-¨ C-´y-bn-se BZy-s¯ C-e-Iv-{Sn-Iv _-km-Wv. H-ä NmÀ-Pnð 150 In-tem-ao-äÀ Hm-Sm³ I-gn-hp-Å te-em³-Un-sâ C-e-Iv-{Sn-Iv _-kv Cu km-¼-¯n-I hÀ-jw A³]-sX-®w hn-ev-¡m-\m-Wv I-¼-\n e-£y-an-Sp-ó-Xv. A-Sp-¯-hÀ-jw C-Xv 200 bq-Wn-äm-bn D-b-cpw. OVERTAKE NOVEMBER 2016


news

hn15 sdt¡mUv hnev]\ _PmPnsâ {]oanbw Iayq«À ss_¡mb hn15 sâ hnev]\ 1.6 e£w bqWnäv ]nón «p. amÀ¨nð hn]Wnbnse¯nb ss_¡v Pqsse Bbt¸mtg¡pw Hcp e£w bq Wnänsâ hnev]\ sdt¡mUn«p. Hmjy³ »q Ifdnepw hn15 Ct¸mÄ e`yamWv.

CjvS \¼dn\v 60 tImSn cq]!

Hcp ImÀ hm§póXns\¸än Xsó Hcp anñy³ Xh W BtemNn¡póhcpsS \mSmWv C´ysb¦nepw H cp ImÀ \¼À kz´am¡m³ C´y¡mc\mb _ðho µÀ klm\n Zp_mbvbnð apS¡nbXv 33 anñy³ ZnÀl amWv. GItZiw 60 tImSn cq]. C´y¡mc\msW¦n epw KÄ^nse AXnk¼ócpsS enÌnemWv _ðho µÀ klm\n. bqWoIv \¼dpItfmSpÅ ]mj\mWv Un5 Fó \¼À t¹än\v C{Xb[nIw ]Ww \evIm³ klm\nsb t{]cn¸n¨Xv. Zp_mbv BØm\ambpÅ t{]m¸À«n amt\Pvsaâv I¼\n DSabmb _ðhoµÀ CXphsc C¯c¯nepÅ ]¯v ^m³kn \¼dpIÄ kz´am¡nbn«pïv. Xsâ hml\tiJc¯nse tdmÄkv tdmbvkn\v \evIm\pÅXmWv Un5. Ignª hÀjw 09 Fó \¼À Zp_mbv tdmUvkv Bâv {Sm³kvt]mÀ«v AtXmdnänbnð \nóv tee¯nð ]n Sn¨Xv GItZiw 48 tImSn cq]bv¡mWv. ^m³kn \¼dpIÄ Zp_mbvbnse k¼óÀ¡nSbnð ^mj\pw Ìmäkv knw_epamWv.

TOP 20 MODELS - MOVERS & SHAKERS Rank

Makers

Model

Sep-16

Aug-16

Jul-16

1

Maruti Suzuki

Alto

27750

20919

19844

2

Maruti Suzuki

Dzire

18961

15766

19229

3

Maruti Suzuki

Swift

16746

13027

13934

4

Maruti Suzuki

WagonR

16645

14571

15207

5

Hyundai

Grand i10

12212

12957

11961

6

Maruti NEXA

Baleno

10623

8671

9120

7

Renault

Kwid

10558

10719

9897

8

Hyundai

Elite i20

10254

11011

9910

9

Maruti

Vitara Brezza

9375

9554

10232

10

Hyundai

Creta

8835

8450

7981

11

Toyota

Innova Crysta

7300

8229

7765

12

Maruti Suzuki

Omni

7143

7072

8564

13

Maruti

Ciaz

6544

6214

5162

14

Maruti Suzuki

Eeco

6475

5759

6184

15

Maruti

Ertiga

6438

5024

6625

16

Honda

City

5855

4317

3581

17

Mahindra

Bolero

5744

4841

3929

18

Maruti Suzuki

Celerio

5452

8063

7792

19

Tata

Tiago

4557

4527

5114

20

Hyundai

Eon

4504

3792

3600 NOVEMBER 2016 OVERTAKE


12 events

]pXnb ]kmäv P\phcnbnð t^mIvkvhmKsâ {]oanbw skUm³ ] kmänsâ F«mw Xeapd Xmcw 2017 P\phcn bnð C´y³ hn]Wnbnse¯ntb¡pw. 1.8 enäÀ s]t{SmÄ Fôn\nembncn¡pw XpS¡w. ap³ tamUent\mSv Imcyamb kmayansñómWv dnt¸mÀ«v.

t^m-Un-sâ F-kv bp-hnbmb F³-sU-hÀ Ne¨n-{X-Xm-cw sN-¼³ hn-t\mZn\v CS¸Ån ssIc-fn t^m-Unð \nópw Akn-Ìâv sk-bnð-kv am-t\-PÀ jnPn ssI-am-dpóp.

tlm-ï-bp-sS sN-dp- lm¨m-b {_-tbm-bp-sS G-ähpw ]pXnb tam-Uð \yq-Uð-ln-bnð

t^m-Iv-kv-hm-K³ hm-l-\-t{i-Wn-bn-se G-ähpw ]pXn-b Imdm-b Aan-tbm-bp-sS Uo-kð ]-Xn-¸v sI-Sn-kn ku-¯v I-f-a-ti-cn tjm-dq-anð N-e-¨n-{X-Xm-cw tKm-hn-µv ]-ß-kq-cy ]p-d-¯n-d-¡póp. sI-Snkn- ImÀ-kv F-Ivkn. U-b-d-ÎÀ jÀ-K k-µo-]v, kn-CH tPm-Wn ]n-]n F-ón-hÀ k-ao]w.

 sagv-sk-Uo-kv s_³-kv X-§-fp-sS F-kv bp-hn t]mÀ«v-t^mfn-tbm ]p-Xp-¡p-ó-Xn-sâ `m-K-am-bn Pn-Fð-F 220 Un t^mÀ-am-än-Iv B-În-hn-än F-Un-j³ ]p-d-¯n-d¡n. Hm^v-tdm-Uv ]m-t¡-Pv Ìm³-tUUm-bn e-`n-¡p-sa-ó-Xm-Wv {]-tXyIX.

C-´y-bn-se B-Zy {]o-an-bw ]-hÀ-^pÄ C-e-{În-Iv tam-t«mÀ-ssk-¡nÄ tSmÀ-¡v Sn6F-Iv-kv tamUð tSmÀ-¡v tam-t«m-gv-kv ss{]h-äv en-anä-Uv C-´y ^u-ïÀ & U-b-d-ÎÀ I-]nð sjð-sI _w-K-fq-cphnð A-h-X-cn-¸n-¡póp. OVERTAKE NOVEMBER 2016

A-h-X-cn-¸n¨t¸mÄ

s_³-kn-sâ e-£z-dn tjmdqw & kÀ-Æo-kv skâ-dn-sâ D-Zv-LmS-\w sa-gv-sk-Uo-kv s_³-kv B-^v-äÀ sk-bv-ð-kv & do-s«-bvð s{S-bv-\n-Mv ssh-kv {]-kn-Uâv k-t´m-jv A-¿À aw-K-em-]pc¯v \nÀ-Æ-ln-¡p-óp. kpµ-cw tam-t«m-gv-kv F-Ivkn. U-b-d-ÎÀ ic-Xv hn-P-b-cm-L-h³ k-ao]w.


14

test drive

e-

£z-dn sk-Um³ sk-sÜân-se G-ä-hpw an-I-¨ hm-l-\§-fp-sS en-sÌ-Sp-¯mð A-Xnð B-Zy-s¯ t]-cv Hu-Un F4 F-óm-bn-cn-¡pw. C-Xn-\p Im-c-W-sa-´m-sW-óv ]-et¸m-gpw B-tem-Nn-¨n-«p-ïv. t^mÀ dn-Mv ¢-ºnð F3 F-ó F³-{Snse-hð tam-Uð \n-e-\nð-s¡ B-fp-IÄ Iq-Sp-Xð Xmð-]-cyw ImWn-¡p-ó-Xv F4em-Wv. s]À-s^-£³, ss{]-kv ]m-t¡-Pv, ss{]Uv F-ón-§-s\ aq-óp ']n' I-fm-Wv Hu-Un F4s\ hy-Xy-kv-X-\m¡p-ó-Xv. kzn-^v-äv,ssk-eâ v,kv-t]mÀ-«n F-óm-Wv ]p-Xn-b F4\v \-ev-Ip-ó hn-ti-j-Ww. 2008ð hn-]-Wn-bn-se-¯n-b F4 ]-e-t¸m-gm-bn ]-cn-jv-I-cn-¡s¸-«p. Hm-tcm A-]v-tU-j-\p-w C-cp-ssI-¿pw \o-«n-bm-Wv hm-l-\t{]-an-IÄ kzo-I-cn-¨-Xv. Hu-Un F-ó PÀ-a³ I-¼-\n C-´y-bnð C-{X-b-[n-Iw t]-cv t\-Sm³ Im-c-W-am-b-Xv F4 F-ó P-\-{]n-b\m-b-I-\m-sW-ó-Xm-Wv k-Xyw.

Cu hÀ-jw tI-h-ew t^-kv -en-^v-äv F-ó-Xn-ep-]-cn ]p-Xp-]p¯³ tam-U-em-bm-Wv F4 A-h-X-cn-¡-s¸-«n-cn-¡p-ó-Xv. 2016 HuUn F4 sâ sS-Ìv ss{U-hv dn-t¸mÀ-«v.

ep-¡v-kv hm-l-\-hn-]-Wn-bnð F4 F-¯n-b \mÄ ap-Xð F-Xn-cm-fn-IÄ t\cn-Sp-ó-Xv h³ sh-ñp-hn-fn X-só-bm-bn-cp-óp. ]p-Xn-b-Xm-sb-¯n-b Hu-Un F4Dw C-¡m-cy-¯nð hy-Xy-kv-X-\-ñ. B-Zy-Im-gv-N-bnð h -f-sc-tb-sd am-ä-§-fn-sñ-óp tXm-ón-¡p-sa-¦n-epw A-Sp-¯v Im-Wp -t¼mÄ Xn-I-¨pw ]p-Xp-]p-¯-\m-Wv Hu-Un F4. Un-ssk³ F-esaâp-I-fnð F-ñm-bn-S-¯pw ap³-tam-U-en-s\ A-t]-£n-¨v ]-cn-jvIm-c-§Ä Im-Wmw. B-Zyw {i-²-]-Xn-bp-ó-Xv {Kn-ñn-em-Wv. ]p-Xp X-e-ap-d Hu-Un hm-l-\-§-fnð Im-W-s¸-Sp-ó hn-[-¯nð sl-Ivk-K-Wð cq-]-am-Wv {Kn-ñn-\v. ap³-tam-U-en-s\-¡m-tf-sd t{Im-anbw {]-k-c-ap-ïv Cu {Kn-ñnð. t^m-Kv-emw-]v tÉm-«n-epw t{Im-anbw I-b-dn-¸-än. t^m-Kv emw-]v D-cp-f³ cq-]-¯n-te-¡v am-ä-s¸-«p. ]-g-b-tam-U-en-\pw ]p-Xn-b tam-U-en-\pw G-ä-hp-a-[n-Iw am-ä-§Ä \ð-Ip-ó-Xv Fð-C-Un sl-Uv-emw-]v bq-Wn-äm-Wv. ap³ tam-U-

FðtZm amXyp tXmakv

Your honou

emfn-Xyhpw B-`n-Pm-Xy-hp-ta-sd-bpÅ {]oanbw e£zdn skUm³ HuUn F4sâ sSÌv ss{Uhv dnt¸mÀ«v

OVERTAKE NOVEMBER 2016


AUDI A4 / 15

tUm-dn-te-¡v Øm-\w am-dn. ]n-ónð ]p-Xn-b Fð-C-Un kv{Sn-¸v ssS-¸v sS-bvð-emw-]m-Wv hml-\-¯n-\p `w-Kn-tb-Ip-ó-Xv. Uyp -hð F-Iv-kv-tlm-kv-äv ss]-¸p-I Ä-¡v {]u-Vn-tb-äp-ó-Xv t{Imw kv-{Sn-]v sse-\m-Wv. ]n-ón-se ssk -Uv C³-Un-t¡-ä-dp-IÄ sX-fn-bpó-Xv h-f-sc c-k-I-c-am-Wv. A§-s\ B-sI-¡q-Sn `w-Kn-bp-sS tX-tcm-«-am-Wv ]p-Xn-b F4 ð.

Câo-cn-bÀ Hu-Un-bp-sS em-fn-Xy-hpw B-`n-Pm-Xy-hpw hn-fn-t¨m-Xp-ó Câo-cn-b-dm-Wv hm-l-\-¯n-\p \ð-In-bn-cn-¡p-ó-Xv. Iw^À-«v tkm-Wn-sâ ]-c-am-h-[n hm-l-\-¯n-\v \ð-I-s¸«n-cn-¡p-óp. D-b-c-ap-Å-h-cp-sS B-h-iy-¯n-\pw h-ep-¸w Ip-d-ª-h-cp-sS B-h-iy-¯n-\pw H-tc-t]m-se C-W-¡m³ km-[n-¡p-ó C-e-{În-¡-en A-Uv-P-kv-ä-_vÄ ko-äv {]-tXyI ]-cn-K-W-\ AÀ-ln-¡p-óp. A-Sp-¯n-sS-bn-d-§n-b H-cp h-en-b F-kv bp-hn-bnð I-b-dm³ \-tó ]m-Sp-s]-«-Xv Chn-sS A-\p-kv-a-cn-¡-s«. B-d-Sn D-b-c-ap-Å-hÀ-¡pw kp-J-I-c-am-bn ss{U-hn-Mv ko-än-en-cn-¡mw. an-I-¨ Câo-cn-bÀ ^n-\n-jn-s\m-¸w se-

VEHICLE PROVIDED BY: AUDI KOCHI 0484 3007777

enð sl-Uv-emw-]v bq-Wn-än-\p Xmsg-bm-bn-cp-ó d-®n-Mv emw-]v C¡p-dn c-ïv se-b-dp-I-fm-bn ap-Ifn-te-¡v D-bÀ-¯-s¸-«p. F6ð ImW-s¸-«- am-{Sn-Iv-kn-s\-bm-Wv sl -Uv-emw-]v A-\p-kv-a-cn-¸n-¨-Xv. lq-Un-se Iym-c-ÎÀ sse-\p-I Ä-¡v jmÀ-¸v-s\-kv A-[n-Iw \ðIm³ ]-c-am-h-[n Hu-Un Un-ssk ³ hn-`m-Kw {i-an-¨n-«p-ïv. h-i-§fnð Im-cy-am-b am-ä-§-fn-sñ-¦n-epw ]p-Xn-b Aôv kv-t]m-¡v {]o-an -bw kv-t]mÀ-Sn A-tem-bv ho-ep-I Ä hm-l-\-¯n-sâ Iym-c-ÎÀ Ir-Xy -am-bn h-c-¨p-Im-«p-óp-ïv. hn³-tUmkn-\p Np-än-epw t{Imw t_mÀ-U À \ð-In-bn-«p-ïv. F ]n-ñ-dnð I -ï ]-g-a-bp-Å dn-bÀ hyq an-dÀ

our is here

NOVEMBER 2016 OVERTAKE


16

test drive

XÀ A-]v-tlmÄ-kv-ä-dn hÀ-¡p-I-fpw tN-cp-ó-tXm-sS Im-gv-N-bn-epw Câocn-bÀ an-I-¨p \nð-¡pw. XoÀ-¯pw ]p-Xn-b Un-ssk-\nem-Wv Um-jv-t_mÀ-Uv \nÀ-an-¡-s¸«n-cn-¡p-ó-Xv. F6ð I-ï th-hv ssS¸v Um-jv-t_mÀ-Un-sâ a-säm-cp-]-Xn¸m-Wv F4ep-Å-Xv. Um-jv-t_mÀ-Une-t§m-fw \o-f-¯n-em-Wv F-kn sh ân-sâ Øm-\w. a-S-§m-¯-hn-[-¯nep-Å Fw-Fw-BÀ kv-{Io-\m-Wv C³ -t^m-sS-bv³-saâ v hn-`m-K-¯nð. F-knshân-\p Xm-sg-bm-bn F-kn I¬-t{Sm Ä bq-Wn-äv. C-Xn-\p Xm-sg-bm-bn ss{Uhv sk-e-Îv A-S-¡w I¬-t{SmÄ kzn¨p-IÄ. sN-dn-b kv-täm-td-Pv kv-s]-bvkv, NmÀ-Pn-Mv tÉm-«v, I-]v tlmÄUÀ F-ón-h-sb-ñm-ap-ïv skâÀ I¬-tkm-fnð. skâÀ I¬-tkm-fnð X-só-bm -Wv ao-Un-b S-¨v sk-e-£³ kw-hn-[m -\-hpw. C-Xn-sâ ]n-ónð Kn-bÀ t\m-_v. dn-th-gv-kv, \yq-{Sð,]mÀ-¡v, ss{U-hv tam-Up-I-fm-Wv Hu-Un F4ð. ]mÀ-¡vkzn-¨v Kn-bÀ t\m-_nð X-só {I-aoI-cn-¨n-cn-¡p-óp. Cu hÀ-jw hn-]OVERTAKE NOVEMBER 2016

Wn-bn-se-¯n-b Iyq7ð I-ï A-tX te-Hu-«n-em-Wv Ìn-b-dn-Mv tIm-fw. anI-¨ ^n-äv B³-Uv ^n-\n-jm-Wv Cu Ìn-b-dn-Mv I¬-tkm-fn-\v. ]m-Uvð jn^v-Sp-I-f-S-¡w hm-l-\-¯n-sâ hn-hn[ sk-än-Mv-kv \n-b-{´-W-§Ä-¡pÅ kzn-¨p-IÄ C-Xn-ep-ïv. ^p-Ån Un-Pn-äð Un-kv-s¹-bv-¡v hn-hn-[ hyq tam-Up-I-fp-ïv. ¢m-knIv ssÌ-ð C-ã-s¸-Sp-ó-hÀ-¡v A-\tem-Kv ssS-¸v t\mÀ-að Un-kv-s¹-bpïv. C-Xnð h-e-Xp-`m-K-¯v BÀ-]n -Fw ao-äÀ. \-Sp-hnð aÄ-«n C³-t^m Un-kv-t¹, h-e-Xp-`m-K-¯v kv-]o-tUm -ao-äÀ. du-ïv U-b-ep-I-fp-sS \-Sp-hnem-bn kv-]o-Upw Un-̳-kv {Sm-hðUpw, Kn-bÀ tam-Up-sa-ñmw sX-fn-bpw. ap-I-fn-em-Wv Un-kv-ä³-kv Sp Fw-]v-Sn, ayq-kn-Iv C³-t^m ]mÀ-¡n-Mv, tS-WnMv C³-Un-t¡-äÀ hm-Wn-Mv F-ónh-sb-ñm-ap-f-f-Xv. Hu-Un shÀ-Nzð tIm-Iv-]n-äpw ao-äÀ I¬-tkm-fn-\pÅnð e-`n-¡pw. 12.3 C-ôv Sn-F-^v-Sn Un-kv-s¹-bm-Wv C-Xn-ep-]-tbm-Kn-¨ncn-¡p-ó-Xv. H-cp ss{U-hÀ Hm-dn-bâUv Im-dm-bm-Wv F4s\ \nÀ-an-¨n-cn-


AUDI A4 / 17 SPECIFICATIONS Audi A4

ho-en-\v tIm¬-^n-U³kn-s\m-¸w e-`n-¡p-ó-Xv an-I-¨ lm³-Uv-en-Mv Xsó-bm-Wv. {]-tXy-In-¨v \-K-c-ho-Yn-I-fnð. 128FwFw {Ku-ïv ¢n-b-d³-kv h-en-b Ip-gn-I-fnð Nn-et¸m-sg-¦n-epw C-d-§m³ `-b-s¸-Sp-¯pw. ]m-Uvð jn-^v-Sv kv-t]mÀ-Sv-kv tamUn-se s]À-t^m-a³-kv A-]m-cw. Izn-¡v jn-^v-Smb-Xn-\mð B-Iv-kn-e-tdj-\p an-I-¨ sd-kv-t]m ¬-kv e-`n-¡p-óp. ]-g-b tam-U-en-\v 2808 B-bncp-ó hoð-t_-kv Cu tam-U-enð 2820 B-bn D-bÀ-óp. h-en-b hmÀ-¯sb-´m-sW-ómð ]-g-b tam-U-en-s\-¡mÄ \q-dp In-tem-{Km-tam-fw `m-cw Ip-d-ªn-«p-ïv _n 9 F4ð. 1450 In-tem-{Km-amWv hm-l-\-¯n-sâ BsI `m-cw. k-kv-s]³-j³, t{_-¡v hn-`m-K-§-sf-ñmw X-§-fp-sS tPm-en Ir-Xyam-bn \nÀ-h-ln-¡p-óp-ïv.

DISPLACEMENT 1395 cc MAX POWER 150 HP @ 5000-6000 rpm MAX TORQUE 250 NM @ 1500-3500 rpm WHEELBASE 2820 mm TRANSMISSION 7-Speed S tronic Automatic LWH 4726x1842x1427mm PRICE ` 39-42 Lakhs (Ex-Showroom-Kochi)

ss^-\ð th-Uv

¡p-ó-sX-óp ]-d-bmw. ap³ ko-äp-IÄ \ð-Ip-ó Iw-^À-«ns\m-¸w X-só-tbm A-Xn-ep-bsctbm B-Wv ]n³-ko-äp-IÄ. hm-l-\-¯n-ep-S-\o-fw I-]v tlm Ä-U-dp-I-fpw kv-täm-td-Pv kv-s]bv-kp-I-fpw \ð-I-n-bn-«p-ïv.

F-ôn³ s]-t{SmÄ th-cn-bâ v am-{X-am-Wv

F4\v \n-e-hnð e-`y-am-bn-cn-¡pó-Xv. Uo-kð _m³ t]m-se-bpÅ {]-iv-\-§-fm-Wv Uo-kð Fôn³ ssh-Im-³ Im-c-W-sa-óv Nn-´n-¡m-a-tñm, F-ómð sshIm-sX C-Xpw e-`y-am-¡p-sa-óv Hu-Un ]-d-bp-óp. 1395 kn-kn SÀ-t_m-NmÀ-Pv-Uv C³-sse³ t^mÀ kn-en-ïÀ F-ôn-\v ]-cam-h-[n I-cp-¯v 5000þ6000 BÀ-

]n-F-½n-se 150 F-¨v-]n-bm-Wv. 1500þ3000 BÀ-]n-F-½n-\n-S-bnð 250 ³-Fw tSmÀ-¡pw hm-l-\¯n-\p-ïv. 7 kv-]o-Uv F-kv t{Sm-Wn-Iv Szn³ ¢-¨v Hm-t«m-am-änIv Kn-bÀ kw-hn-[m-\-am-Wv H-¸w tNÀ-¯n-cn-¡p-ó-Xv.

ss{U-hv sse-äv sh-bv-äv Ìn-b-dn-Mv

39 e-£w cq-] ap-X-em-Wv Hu-Un-bp-sS F-Iv-kv-tjmdqw hn-e B-cw-`n-¡p-ó-Xv. Iq-Sn-b tam-U-em-b sS-Ivt\m-f-Pn F-Un-j-\v 42.16 e-£w cq-]-bm-Wv hn-e. {]o-an-bw {_m³-Upwss{U-hÀ Hm-dn-bâ-Uv Imdpw B-h-iy-ap-Å-hÀ-¡pw, ^m-an-en Im-dm-{K-ln¡p-ó-hÀ-¡pw, F-Iv-knIyp-«n-hv tem-Mv ss{U-hv B-{K-ln-¡p-ó-hÀ-¡pw G-sd C-W-§p-ó hm-l\-am-Wv F4. H-¸w Hu-Unbp-sS t^mÀ dnwKv X-cp-ó tIm¬-^n-U³-kpw Iq-sSbp-ï-tñm..

NOVEMBER 2016 OVERTAKE


18

test drive

blazing t FðtZm amXyp tXmakv

C-

´y, F-kv-bp-hn F-óv Nn-´n-¨p Xp-S-§pw ap³-t] A-§s\-sbm-cp sk-sÜân-s\ cm-Py-¯v ]-cn-N-b-s¸-Sp-¯n-b hml-\-\nÀ-am-Xm-¡-fm-Wv Sm-ä. k-^m-cn F-ó B-Zy tam-Uð C-t¸m-gpw hm-l-\-t{]-an-I-fp-sS a-\-knð Im-Wpw. F-ómð ]n-óo-Sv _-P-äv Im-dp-I-fn-em-bn Sm-ä-bp-sS {i-²-sb-¦n-epw sl-Iv-k-sb-ó F-kv-bp-hn A-Wn-b-d-bnð H-cp-§p-ó Im-cyw Ip-td-¡m-e-am-bn tIÄ¡p-óp. C-t¸m-gn-Xm k-kv-s]³-kv A-h-km-\n-¸n-¨v sl-Iv-k F-¯n. Sm-ä ssl-Z-cm-_m-Znð kw-L-Sn-¸n-¨ sl-Iv-k ao-Un-b ss{U-hnð Hm-hÀ-tS-¡v A-Sp-¯-dn-ª sl-Iv-k-bp-sS hn-i-Zmw-i-§-fn-te-¡v..

ep-¡v-kv A-cn-b-bnð \n-óm-Wv sl-Iv-k cq-]m-´-c-s¸-«-sX-¦n-epw C-sXm-cp bq-Wo-¡v t¥m-_ð hm-l-\-am-Wv. Sm-ä-bp-sS D-S-a-Ø-X-bn-ep-Å OVERTAKE NOVEMBER 2016

Pm-KzmÀ-þ-em³-Uv-tdm-h-dn-\pw sl-Iv-k-bp-sS Un-ssk-\nð ]-¦p-ïv. A-Xn-\mð Un-ssk³ F-e-saâp-I-fnð A-´m-cm-{ã \n-e-hm-cw {]-I-Sw. A-cn-b-bp-sS ¹m-äv-t^mw X-só-bm-Wv A-Sn-Øm-\w. sslt{Um-t^mw-Uv em-UÀ jm-kn-bp-sS Kp-Ww A-tX-]-Sn sl-Iv-k-bnep-ap-ïv. F-kv-bp-hn-þ-Fw-]n-hn cq-]-§-fp-sS k-¦-e-\-am-Wv sl-Ivk. Sn-bm-tKm-bnð I-ï hn-[-¯n-em-Wv ap³-`m-K-¯n-sâ `w-Kn. \yqP-\-td-j³ Sm-ä s^-bv-km-Wv sl-Iv-k. Snâ-Uv ssS-¸v sl-Uv-emw-]v bq-Wn-änð s{]m-sP-ÎÀ sl-Uv-emw-]v bq-Wn-äm-Wp-Å-Xv. C-Xn-\p Xm-sg-bm-bn lm-sem-P³ bq-Wn-äv. ]p-dw-h-i-§-fn-em-Wv C³-Un-t¡äÀ. dm-]v F-du-ïv ssS-¸m-Wv sl-Uv-emw-]p-IÄ. h-en-b cq-]-¯nð l-Wn-tImw-_v ]m-tä¬ td-Un-tb-äÀ {Kn-ñpw, F-bÀ-Um-ap-am-Wv slIv-k-bp-sS ap-J-{]-km-Zw \nÀ-W-bn-¡p-ó-Xv. {Kn-ñn-sâ ap-IÄ-`m-Kw »m-¡v-^n-\n-jn-epw Xm-sg H-cp t{Im-an-bw t¹-ä-Uv ]mÀ-«n-epw XoÀ-


TATA HEXA / 19

tem-tIm-¯-c \n-e-hm-c-ap-Å C-´y³ {]o-an-bw aÄ-«n ]À¸-kv F-kv-bp-hn Sm-ä sl-Iv-kþaoUn-b ss{Uhv

the trail ¯n-cn-¡p-óp. kv-IÄ-]v-ä-Uv ssS-¸v _w-]-dn-\v jmÀ-¸pw H-¸w {Iucyw hn-fn-t¨m-Xp-ó Iym-c-ÎÀ sse-\p-I-fp-ap-ïv. t^m-Kv-emw-]v bqWn-än-\p ap-I-fn-em-bp-Å ]p-Xn-b _q-a-dm-Mv ssS-¸v Unssk\nepÅ tU ssSw d-®n-Mv emw-]v A-Xn-a-t\m-l-c-am-Wv. C-Xv ]-Ið k-a-b§-fnð-t]m-epw hm-l-\-¯n-\v A-km-am-\y tdm-Uv {]-k³-kv \-evIpw. F-bÀ-Um-an-\p Np-än-ep-am-bn H-cp t{_m-Uv t_mÀ-UÀ sse³ \ð-In-bn-«p-ïv. kv-In-Uv t¹-sä-óp tXm-óp-ó hn-[-¯n-sem-cp ] mÀ-Sv Iq-Sn-bp-ïv _w-]-dn-\p Xm-sg. D-b-c-ap-Å ¢mw-sjð t_m-W-äv lp-Uv, C-Xn-\p \-Sp-hn-ep-Å sse-\p-IÄ F-ón-h-sb-ñmw F-kv bphn-bp-sS {]u-Vn \ð-Ip-óp. A-cn-b-bnð I-ï hn-[-¯nð tIÀ-hnb-ñ sl-Iv-k-bn-se ap³ hn³-Uv-joð-Uv. h-i-§-fnð \n-óp-ap-Å Im-gv-N-bnð F-kv bp-hn F-ó-Xn-ep-]-cn t{Im-tkm-hÀ `m-h-§-fm-Wv \ð-Ip-ó-Xv. ]n-ñ-dp-I-fn-se-ñmw »m-¡v ^n-\n-jv \ð-In-bn-«p-ïv.

F ]n-ñ-dnð \n-ópw hn-«p-am-dn tUm-dn-em-Wv Hu-«v-ssk-Uv dnbÀ-hyq an-d-dp-IÄ. kn ]n-ñ-dnð \n-ópw hn³-tUm-bp-sS Xm-sg h-en-b t{Im-an-bw t¹-änð sl-Iv-k-sb-ó _m-Uv-Pn-Mv. tUm-dn\p Xm-sg-bm-bp-Å h-en-b ¹m-Ìn-Iv ¢m-Un-§pw C-Xn-\p ap-Ifn-em-bp-Å Iym-c-ÎÀ sse-\p-I-fpw d-^v S-¨m-Wv hm-l-\-¯n\p \ð-Ip-ó-Xv. hoð BÀ-¨p-I-fn-epw sN-dn-b ¢m-Un-§p-ïv. 235/55þ19 ssk-kn-ep-Å h-en-b S-b-dp-I-fpw 19 C-ôv A-tem-bv ho-epw hm-l-\-¯n-\v Hm-^v-tdm-Uv kv-s]-j-en-Ìv Iym-c-ÎÀ \ð-Ipw. Sm-ä k-^m-cn, sj-hÀ-se S-th-c F-óo tam-U-ep-Ifnð I-ï t_m-Iv-kn cq-]-¯n-\v ]-cn-Wm-aw kw-`-hn-¨ hn-[¯n-em-Wv ]n³-`m-Kw. h-i-§-fnð \n-ópw ]n-ón-te-s¡-¯p-ó t{Imw t¹-äv hn-kv-Xm-cw {]m-]n-¨v sS-bvð emw-]n-\p-ap-I-fn-eq-sS _q-«v tUm-dnð {]-[m-\ Øm-\-¯p-ïv. D-Ån-te-¡v I-b-dn-bnNOVEMBER 2016 OVERTAKE


20 test drive cn-¡p-ó sse-k³-kv t¹-äv t]mÀ-j³, sN-dn-b kv-t]m-bv-eÀ, _q-«v tUm-dn-\p Xm-sg-bp-Å ¹m-äv-t^mw `m-K-s¯ t{Imw ^n-\n-jv sse³ F-ón-h-sb-ñmw Cu h-en-b hm-l-\-¯n-\p Iyq-«v-s\-kv \ð-Ipw. ]n ³-_w-]-dn-se _q-a-dm-Mv ssS-¸v bq-Wn-än-em-Wv dn-th-gv-kv emw-]v. C-Xnð X-só h-en-sbm-cp dn-^v-f-Î-dpw \ð-In. ]n-ón-se kv-In-Uv t¹-än-\p-Ånð t{Imw B-h-c-W-t¯m-sS Uyp-hð F-Iv-kv-tlm-kv-äv ss]-¸v \nð-¡p-óp. kv-s]-bÀ hoð _q-«n-\p Xm-sg jm-kn-bnð LSn-¸n-¡p-ó hn-[-¯n-em-Wv.

Câo-cn-bÀ ]p-d-ta \n-óp-Å Im-gv-N-bnð A-cn-b-sb A-\p-kv-a-cn-¸n-¨ sl-Iv-k ]-s£ D-Ånð H-fn-¸n-¨n-cp-ó-Xv am-kv-a-cn-I-X-bm-Wv. PÀ-a³ hm-l\-§-fnð Im-Wp-ó hn-[-¯n-em-Wv hm-l-\-¯n-sâ ^n-\n-jv. HmÄ »m-¡v Câo-cn-b-dnð A-§n-§m-bn t{Imw sse-\p-IÄ A-Xn-cp-IÄ XoÀ-¡p-óp. dn-^v-f-£³ A-[n-I-an-ñm-¯ hn-[-¯n-ep-Å se-XÀ ssS-¸v Um-jv-t_mÀ-Um-Wv sl-Iv-k-bnð. kvv-än-b-dn-§n-se se-XÀ ^n-\n-jv {Kn-¸n-s\m-¸w ssI-sb-Sp-¡m³ tXm-óm-¯-hn-[-¯nð at\m-l-c-am-¡n-bn-cn-¡p-óp. Sn-bm-tKm-bn-se A-tX kv-än-b-dn-Mv hoem-Wv hm-l\-¯n-\p \ð-In-bn-cn-¡p-ó-Xv. t^m¬, thm-fn-bw I¬t{Sm-fp-I-fpw a-ä-\p-_-Ô I¬-t{Sm-fp-I-fp-ap-ïv. kv-t]m-¡p-I-fnð A-ep-an-\n-bw ^n-\n-jnð t_mÀ-U-dp-ap-ïv. Sn-bm-tKm-bn-se A-tX ]m-tä-Wn-em-Wv ao-äÀ I¬-tkmÄ. c-ïv D-cp-f³ U-b-ep-I-fpw H-cp ZoÀ-L-N-Xp-c aÄ-«n C³-t^m Un-kv-s¹-bp-a-S-§p-óp Cu bq-Wn-äv. h-e-Xp-`m-K-¯v kv-]o-tUm ao-äÀ, C-S-Xp-`m-K-¯v BÀ-]n-Fw. Sm-t¡mao-ä-dn-\p-Ånð X-só-bm-Wv hm-Wn-Mv emw-]p-IÄ. skâÀ I¬tkm-fnð N-Xp-cm-Ir-Xn-tbm-Sp km-ay-ap-Å c-ïv F-kn shâp-IÄ. C-Xn-\p Np-än-ep-am-bn t{Imw B-h-c-Ww. C-Xn-\p Xm-sg h-en-b C³t^m-sS-bv³-saâ v kw-hn-[m-\w. hm-l-\-¯n-te-ä-hp-a-[n-Iw bq-«n-en-än tXm-ón-¸n-¨-Xv Cu C³-t^m-sS-bv³-saâ v kw-hn-[m-\-am-Wv. lmÀa³ \nÀ-an-¨ A-´m-cm-{ã \n-e-hm-c-¯n-ep-Å C³-t^m-sS-bv³-saâ v kw-hn-[m-\-¯n-sâ {]-[m-\ L-S-Iw \m-ev kv-]o-¡-dp-IÄ, \m-ev Szoä-dp-IÄ, H-cp skâÀ kv-]o-¡À, H-cp k-_v-hq-^À, Bw¹n^bÀ Fón-h A-S-¡-ap-Å "sP-_n-Fð' kv-]o-¡À bq-Wn-äm-Wv. hm-l-\-§fnð sd-t\m tIm-fn-tbm-knð am-{X-am-Wv C-Xn-s\m-¸w a-t\m-l-c-amb kv-]o-¡À k-óm-lw I-ïn-«p-Å-Xv. ss{U-hÀ-¡v e-fn-X-am-b co-Xn-bnð D-]-tbm-Kn-¡m³ ]-äp-ó-hn-

OVERTAKE NOVEMBER 2016

[-¯n-em-Wv C³-t^m-sS-bv³-saâ v kw-hn-[m-\w. Sm-ä \-hn-am-¸v B-¸v C³-tÌmÄ sN-bv-X t^m¬ D-]-tbm-Kn-¨v t^m¬ kv-{Io³ A-tX-]-Sn C³-t^m-sS-bv³-saâ v kw-hn-[m-\-¯n-se-¯n-¡mw. H-¸w Hm-^v-sse³ \m-hn-tK-j-\pw C-Xnð e-`n-¡pw. ssl-Z-cm-_m-Znð \n-ópw a-só-Ku-U h-gn hn-I-cm-_m-Zv h-sc-bp-Å bm-{X-bnð G-sd D-]-Im-c-s¸-«p Sm-ä hm-l-\-¯nð L-Sn-¸n-¨n-cp-ó t^m-Wpw A-Xph-gn Cu kw-hn-[m-\-§-fpw. C-Xn-\p Xm-sg-bm-bn lnð sU-skâ v I¬-t{SmÄ, tUmÀ tem-¡v F-ón-h-bp-sS- Nn-e I¬-t{SmÄ kzn-¨pIÄ. kv-]o-¡À kw-hn-[m-\w I-gn-ªmð C-ãw tXm-óp-ó a-sämóm-Wv F-¨v-hn-F-kn (lo-än-Mv, shân-te-j³, F-bÀ I-ïo-j-\n-Mv) kw-hn-[m-\w. an-I-¨ Iq-fn-§m-Wv hm-l-\w \ð-Ip-ó-Xv. ]n-ón -se bm-{Xn-IÀ-¡m-bn tUm-dn-epw H-¸w ap³-ko-äp-IÄ-¡n-S-bn-epw Fkn shâp-I-fp-ïv. F-«v \n-d-§-fn-ep-Å sse-äp-I-fp-]-tbm-Kn-¨v hml-\-¯n-\p-Ån-en-cn-¡p-ó-h-cp-sS aq-Uv {In-tb-äv sN-¿m-\p-Å k-óml-hpw Sm-ä X-¿m-dm-¡n-bn-cn-¡p-óp. s_-s\-¡v Im-en-t¡m se-XÀ ^n-\n-jv A-]v-tlmÄ-kv-ä-dn ko-äp-IÄ A-Xn-i-bn-¸n-¡pw. {]o-anbw e-£z-dn hm-l-\-§-fnð Im-W-p-ó ko-äp-I-tfm-Sv k-am-\-am-WnXv. H-¸w an-I-¨ Iw-^À-«pw. c-ïv ko-än-Mv th-cn-sbâp-I-fn-em-Wv


TATA HEXA / 21 SPECIFICATIONS tata hexa DISPLACEMENT 2179 cc MAX POWER 153.8 BHP @ 4000 rpm MAX TORQUE 400 NM @ 1700-2700 rpm GROUND CLEARANCE 200 mm GEARBOX 6-Speed Manual & automatic LWH 4788x1903x1791 mm PRICE ` 12-21 Lakhs (Estimated)

hm-l-\w e-`n-¡p-ó-Xv sk-h³ ko-ä-dpw kn-Iv-kv ko-ä-dpw. ssX k-t¸mÀ-«pw _m-¡v-k-t¸mÀ-«pw sl-Uv k-t¸mÀ-«p-sa-ñmw knw-¹n ssl ¢m-kv. G-gv ko-ä-dnð a[y-\n-c 60x40 t^mÄ-Uv-þ-Sw-_vÄ ssS-¸m-Wv. B-dv ko-ä-dnð a-[y\n-c-bn-epw Iym-]v-S³ _-¡-äv ko-äp-IÄ X-só. aq-ómw \n-c ko-äp-IÄ 50x50 t^mÄ-Uv ssS¸m-Wv. a-[y-\n-c ko-äp-I-fnð B-d-Sn D-b-c-¡mÀ-¡v kp-J-am-bncn-¡mw. aq-ómw \n-c ko-äp-I-fpw ]n-ón-e-ñ. aq-ómw \n-c-¡mÀ¡m-bn {]-tXy-Iw kn ]n-ñ-dnð ss¢-a-äv I¬-t{Sm-tfm-Sp Iq-Sn-b F-kn shâp-I-fp-ap-ïv. F-ñm ko-äp-I-fpw D-]-tbm-Kn-¡p-t¼mgpw 128 en-ä-dm-Wv hm-l-\-¯nsâ e-tK-Pv kv-s]-bv-kv. hm-l\-¯n-ep-S-\o-fw 29 bq-«n-en-än kv-s]-bv-kp-I-fpw Sm-ä sl-Iv-kbnð {I-ao-I-cn-¨n-cn-¡p-óp.

F-ôn³ 2179 kn-kn 2.2 en-äÀ Uo-kð th-cn-tImÀ 400 F-ôn-\m-Wv sl-Iv-k-bnð e-`y-am-¡n-bn-cn-

¡p-ó-Xv. A-ep-an-\n-bw-þ-Ìoð an-{i-n-X-¯nð \nÀ-an-¨n-cn-¡p-ó Cu F-ôn-\v 4000BÀ-]n-F-½nð 154 _n-F-¨v-]n-bm-Wv ]-c-am-h-[n Icp-¯v. 1700þ2700BÀ-]n-F-½n-\n-S-bnð 400F³-Fw tSmÀ-¡p-ap-ïv. Np-cp-¡n-¸-d-ªmð k-^m-cn- tÌmansâ F-ôn³ ssl-th {Iq-kv apónð-I-ïv ]-cn-jv-I-cn-¨n-cn-¡p-ó-Xm-Wv. tSmÀ-¡v Hm¬ Un-am³-Uv {Sm³-kv-^À sI-bv-kp-Å 4x4, 4x2 ss{U-hv Hm-]v-j-\p-IÄ hm-l-\¯n-\p-ïv. 2280 In-tem-{Km-am-Wv hm-l-\-¯n-sâ `m-cw. am-\zð-þ-Hmt«m-am-än-Iv th-cn-sbâp-I-fpw ss{U-hn-\v {I-ao-I-cn-¨n-cp-óp.

ss{U-hv a-e-tbm-c-{Km-a-am-b hn-I-cm-_m-Zn-te-¡p-Å bm-{X-bv-¡n-S-bnð sslth, kn-Iv-kv se-bv³ kv-]o-Uv {Sm-¡v, {]m-tZ-in-I- tdm-Up-IÄ, \m-«p-h-gn-IÄ, Nn-e Hm-^v tdm-Uv F-Iv-kv-]o-cn-b³-kp-IÄ F-ón-hsb-ñm-a-S-§n-bn-cp-óp. B-Zy ]m-Zw cm-hn-e 7 a-Wn-¡v B-cw-`n-¨p. dn-tkmÀ-«n-te-¡v am-\z-epw Xn-cn-sI tlm-«-en-te-¡v Hm-t«m-am-än-¡pw B-bn-cp-óp Sm-ä Hm-hÀ-tS-¡n-\m-bn H-cp-¡n-bn-cp-ó-Xv. B-dv kv-]o-Uv Kn-b-dm-Wv am-\zð Hm-t«m-am-än-Iv tam-U-ep-IÄ-¡p-Å-Xv. an-I-¨ s]mkn-j-\n-ep-Å ss{U-hn-Mv G-sd c-k-I-c-am-Wv. Kn-bÀ s]mkn-j³ Að-]w ]n-ón-te-¡m-bn-cp-só-¦n-se-óv tXm-ómw. 4.3 B-Wv ^-Ìv Kn-bÀ td-tjym, aq-ómw Kn-b-dnð X-só hm-l-\w \qd-¡w I-S-óp. B-dp-h-cn ]m-X-bnð am-\zð tam-U-en-s\ A-Sp-¯-dnªp. G-Xm-ïv 155 In-tem-ao-ä-tdm-fw th-K-X Cu B-dv se-bv³ {Sm¡nð sl-Iv-k am-\zð I-c-Ø-am-¡n. C-S-bv-s¡-¯n-b c-ïv tSmÄ _q-¯p-IÄ a-Sp-¸n-s¨-¦n-epw k-kv-s]³-j³ kw-hn-[m-\-s¯ ]-co£-n-¡m³ km-[n-¨p. A-cn-b-bn-ep-Å-Xn-s\-¡mÄ G-sd an-I-¨-Xm-Wv k-kv-s]³-j³ kw-hn-[m-\-§Ä. 4788Fw-Fw \o-f-hpw, 1903Fw-Fw ho-Xn-bpw, 1791Fw-Fw D-b-c-hp-ap-Å i-àn-am-\m-Wv sl-Iv-k-sb¦n-epw H-cp sN-dp-hn-c-enð C-h-s\ \-bn-¡mw. \m-ev ss{U-hv tam-

Up-IÄ am-\zð tam-U-en\p-ïv. Hm-t«m, Iw-^À-«v, ssU-\-an-Iv, d-^v-tdm-Uv F-ón-§-s\-bm-Wv tamUp-IÄ. Hm-t«m-þ-Iw-^À-«v tam-Up-IÄ hm-l-\-¯n-\v im-´-am-b bm-{X k-½m-\n¡p-óp. ssU-\-an-Iv tamUnð hm-l-\-¯n-sâ ao-äÀ I¬-tkm-fn-se C³-t^m Un-kv-t¹ Np-h-¡pw. H-¸w sl-Iv-k-bpw Nq-Sm-Ipw. ]-¡m ]-h-dm-Wv Cu tamUn-ep-Å-Xv. d-^v tdm-Uv t^mÀ-hoð ss{U-hv Hm-^vtdm-Un-\p-th-ïn-bm-Wv. Hm-t«m-am-än-Iv th-cnsbâp-am-bn a-só-Ku-U F-ó Ø-e-s¯-¯n-bt¸mÄ \-½p-sS ssh-än-ebn-se t»m-¡n-s\ A-\pkv-a-cn-¸n-¡p-ó t»m-¡v. Ip-d-¨p-t\-cw Im-¯n-cpó-ti-j-am-Wv A-hn-sS\n-ópw ssl-th-bn-te-¡v I-S-ó-Xv. ]-s£, B Im¯n-cn-¸v sh-dp-sX-bm-bn-ñ. B kzÀ-W-hÀ-W Hm-t«mNOVEMBER 2016 OVERTAKE


22

TATA HEXA

test drive

am-än-Iv sl-Iv-k F-só A-£cmÀ-°-¯nð sR-«n-¨p-I-f-ªp. 11 sk-¡³-Up-IÄ-sIm-ïv Cu X-Sn-b³ hm-l-\w \q-dv I-S-óp. ]n-óo-Sm-Wv ho-ïpw sR-«n-b-Xv. ssl-Z-cm-_m-Zn-te-¡p-Å B B-dp-h-cn kv-]o-Uv ]m-X-bnð tI-h-ew 4000 BÀ-]n F-½nð hm-l-\w 180 In-temao-äÀ th-K-X-bnð ap-¯-an-«p. G-Xm-ïv 2100BÀ-]n-Fw ao-ädnð ]n-só-bpw _m-¡n-bp-ïmbn-cp-óp. Iym-a-d-I-fp-sS en-an-äv Xn-cn-¨-dn-ª Rm³ A-dn-bm-sX B-Iv-kn-e-td-ä-dnð \n-ópw Imse-Sp-¯p. ssa-te-Pn-s\-¡p-dn-¨pw hne-sb-¡p-dn-¨pw Sm-ä H-c-£-cw an-ïn-bn-«n-ñ. A-§-s\ hn-«mð ]-än-ñ-tñm, 60 en-ä-dm-Wv hm-l\-¯n-sâ C-Ô-\ I-¸m-kn-än. ^pÄ Sm-¦v Uo-k-enð G-I-tZiw 870 In-tem-ao-ä-dm-Wv Un-kvä³-kv Sp Fw-]v-Sn. A-Xm-b-Xv en-ä-dn-\v 14.5 In-tem-ao-äÀ ssate-Pv. hm-l-\-¯n-sâ F-kv-änta-äv B-b-Xn-\mð A-Xv C-\nbpw D-b-cp-sa-óv Np-cp-¡w.

ss^-\ð th-Uv ]-hÀ ]m-¡v-Uv, ^o-¨À ]m¡v-Uv, A-{Un-\m-en³ ]m-¡v-Uv F-ón-h Sm-ä ]-d-bp-ó-Xv sl-Iv-k-bp-sS Im-cy-¯nð A-£-cmÀ-°-¯nð i-cn-X-só. A-Sp-¯ P-\p-h-cn-

OVERTAKE NOVEMBER 2016

bn-em-Wv hm-l-\w hn-]-Wn-bnse-¯p-I. Xn-I-¨pw t¥m-_-em-b hm-l-\-am-Wv sl-Iv-k. Izm-fnän-bn-epw, s]À-t^m-a³-kn-epw,

Hm-^v-tdm-Uv tI-¸-_n-en-än-bn-epsa-ñmw. hn-e-sb-¡p-dn-¨v kq-N-\I-sfm-ópw X-ón-sñ-¦n-epw Sm-äbn-se kp-lr-¯v ]-d-ª-Xp-{]-

Im-cw 12þ21 e-£-¯n-\n-S-bn-emI-Ww hn-e. A-§-s\-sb-¦nð Cu sk-sÜân-se F-Xn-cm-fnIÄ `-b-s¸-Sp-I X-só th-Ww.


24 test ride

Premium tour FðtZm amXyp tXmakv

C-

´y³ C-cp-N{- I hn-]W - n-b¡ -v v G-äh - pw B-h-iy-am-b-sX-óv ssd-UÀ-amÀ H-tc kz-c-¯nð ]-d-ªn-cp-ó-Xm-Wv F³ -{Sn-se-hð kv-t]mÀ-Sv-kv Sq-d-dp-IÄ. Sq-d-d-sñ-¦nepw sI-Sn-Fw Uyq-¡v 390 F-¯n-b-t¸mÄ A-Xn\v F-Xn-cm-fn-I-fn-sñ-ó-Xm-bn-cp-óp kw-km-chn-j-bw. Cu _-l-f-§Ä-¡n-S-bnð A-Wn-bd-bnð G-sd \m-fp-I-fm-bn ssd-UÀ-am-sc sImXn-¸n-¨v H-cp Xm-cw A-Wn-sªm-cp-§p-óp-ïmbn-cp-óp. A-Xm-Wv a-lo-{µ tam-tPm. C-t¸mÄ tI-c-f-hn-]-Wn-bn-se-¯n-b C-´y-bp-sS kz-´w kv-t]mÀ-Sv-kv Sq-dÀ, tam-tPm-bp-sS hn-i-Z-am-b sS-kv-äv ssd-Uv dn-t¸mÀ-«v.

Að-]w N-cn-{Xw. hm-l-\-hn-]-Wn-bnð a-lo-{µ-bp-sS km-ón-[yw i-à-am-sW-¦n-epw ss_-¡v \nÀ-am-W-¯n-te -¡v {i-²-]-Xn-¸n-¨n-«v tI-h-ew F-«v hÀ-jw- am -{X-ta B-bp-Åq. ]-t´-tcm, sk-ôq-tdm, K-kvtäm F-ón-h-bm-bn-cp-óp {]-[m-\-am-bpw hn-] -Wn-bn-se-¯n-b-h. C-h-bnð sk-ôq-tdm-bpw K-kv-täm-bpw an-I-¨ hm-l-\-§-sf-ó t]-cv h -f-sc s]-s«-óp X-só t\-Sn. 2008ð a-lo-{µ H-cp hn-fw-_-cw \-S-¯n-bn-cp-óp. C-äm-en-b³ C-cp-N-{I-hm-l-\ \nÀ-am-Xm-¡-fm-b a-e-Kp-«nbp-sS Hm-l-cn-IÄ hm-§n D-S-a-Øm-h-Im-iw G-sä-Sp-¯p-sh-ó-Xv. ]n-óo-Sv 2010em-Wv a-eKp-«n-bp-sS t\-¡-Uv kv-t]mÀ-Sv ss_-¡m-b Fw -BÀ250 F-ó tam-U-en-s\ ]-cn-jv-I-cn-¨v tam -tPm F-ó 250 kn-kn ss_-¡v a-lo-{µ {]-ZÀin-¸n-¨-Xv. F³-{Sn-se-hð kv-t]mÀ-Sv-kv F-ó hn-`m-Kw D-cp-¯n-cn-ª Im-e-¯n-sâ Xp-S-¡-ambn-cp-só-¦n-epw tam-tPm-bp-sS G-en-b³ ep¡n-\v hn-aÀ-i-\-§-tf-sd-bp-ïm-bn. ]n-óo-Sv 2012se \yq-Uð-ln Hm-t«m-F-Iv-kv-t]m-bnð Im-e-L-«-¯n-sâ am-ä-§Ä-¡-\p-k-cn-¨v tam-tPm {]-ZÀ-in-¸n-¡-s¸-«p. 2014 Hm-t«m F-Iv-kv-t]mbn-em-Wv C-óv Im-Wp-ó tam-tPm-bp-sS cq-]w B-Zyw {]-ZÀ-in-¸n-¨-Xv. 300 kn-kn hn-`m-K-¯n ð C-´y³ \nÀ-an-X-ss_-¡v, F³-{Sn-se-hð ss_-¡nð A-]v-ssk-Uv Uu¬ t^mÀ-¡p-I -fp-Å ss_-¡v F-ón-§-s\-sb-ñmw ssd-U À-amÀ tam-tPm-sb hm-gv-¯n. F-ómð ho-ïpw OVERTAKE NOVEMBER 2016

Im-¯n-cn-¸m-bn-cp-óp hn-[n. tam-U-en-s\-¡p-dn¨v a-lo-{µ ]-d-ª-Xp-ap-Xð B-dv hÀ-j-§-fpsS ]T-\-§Ä-¡pw ]-cn-jv-Im-c-§Ä-¡pw ti-j -am-Wv tam-tPm hn-]-Wn-bn-se-¯n-bn-cn-¡p-ó-Xv.

ep-¡v-kv B-dv hÀ-j-s¯- C-S-th-f-IÄ-¡v ti-jw- tamtPm-sb-¯n-bn-cn-¡p-I-bm-Wv. \-c-knw-lw kn-\na-bnð em-te-«³ ]-d-bp-ó-Xp-t]m-se Nn-e I -fn-IÄ Im-Wm-\pw Nn-e-Xv ]Tn-¸n-¡m-\pw. kvssä-en-jv hm-l-\-am-Wv tam-tPm. 2000sâ Xp -S-¡-¯nð C-cp-N-{I-hm-l-\-§-Ä I-Ì-ssa -kv sN-bv-Xn-cp-ó-hÀ G-ä-hp-a-[n-Iw D-]-tbmKn-¨n-cp-ó-Xv U-_vÄ Uqw F-ó-dn-b-s¸-«n-cp ó Szn³ sl-Uv-emw-]p-I-fm-Wv. C-Xn-s\ A\p-kv-a-cn-¸n-¡p-ó hn-[-¯n-em-Wv tam-tPm-bpsS sl-Uv-emw-]v bq-Wn-äv. sl-Uv-emw-]n-s\ s]mXn-ªn-cn-¡p-ó X-c-¯n-em-Wv IuÄ \nÀ-an -¨n-cn-¡p-ó-Xv. sl-Uv-emw-]n-\p ap-I-fnð \n -ópw Iu-fn-sâ ssk-Uv h-sc \o-fp-ó h-en-b Fð-C-Un kv-{Sn-¸v tU ssSw d-®n-Mv emw-]v hm-l-\-¯n-sâ `w-Kn-¡v an-gn-th-Ip-óp. C-hnsS-\n-ópw ap-I-fn-te-¡v {Sm³-kv-t^m-ta-gv-kv kn-\n-a-bn-se 'Hm-t«m-t_m-«p-I-sf' A-\p-kva-cn-¸n-¡p-ó hn-[-¯n-em-Wv hn³-Uv-joð-Uv \ð-In-bn-cn-¡p-ó-Xv. 143.5 Fw-Fw A-]v-ssk -Uv Uu¬ t^mÀ-¡p-I-fm-Wv a-lo-{µ tamtPm-bv-¡v ap-ónð \ð-In-bn-cn-¡p-ó-Xv. tKm Ä-U³ ^n-\n-jv t^mÀ-¡n-\v kq-¸À-kv-t]mÀSv tam-U-ep-I-fp-sS `w-Kn-bm-Wv. sI-Sn-Fw tam-Uep-I-fnð I-ï-hn-[-¯n-ep-Å ap³-a-Uv-KmÀUv, 110/70þ17 ssk-kn-ep-Å ]n-tc-en U-bmt»m S-bÀ, 320 Fw-Fw s]-äð Un-kv-Iv Fón-h-sb-ñmw tN-cp-t¼mÄ tam-tPm-bv-¡v Hcp A-{K-ko-hv kv-t]mÀ-Sn-s\-km-Wv D-Å-Xv. hn-³-Uv-joð-Un-\p-Ån-te-¡v H-Xp-§nbn-cn-¡p-ó hn-[-¯n-ep-Å ao-äÀ k-óm-l§-fm-Wv tam-tPm-bn-ep-Å-Xv. C-äm-en-b³ ss_-¡m-b s_-s\-en 600 tam-U-en-tâ-Xnt\m-Sp h-f-sc-b-Sp-¯v km-ay-ap-ïv Cu ao-äÀ I¬-tkm-fn-\v. h-en-b du-ïv U-b-enð A\-tem-Kv Un-Pn-äð tImw-_n-t\-j-\n-em-Wv cq-]-Ið-]-\. A-\-tem-Kv Sm-t¡m-ao-ä-dn-s\m-


MAHINDRA MOJO / 25

urer

C´y-bp-sS kz-´w C-cp-N-{I-hm-l-\-§-fnð G-ähpw \n-e-hm-c-ap-Å F³-{Sn-se-hð kv-t]mÀ-Sv-kv Sq-dÀ a-lo-{µ tam-tPm Im-¯n-cn-¸p-IÄ-s¡m-Sp-hnð \n-c-¯n-en-d-§n-b-t¸mÄ...

SPECIFICATIONS Mahindra Mojo DISPLACEMENT 294.72 cc MAX POWER 26.82 BHP @ 8000 rpm MAX TORQUE 30 Nm @ 5500 rpm WHEELBASE 1465 mm NO. OF GEARS 6 LWH 2100x800x1165.5mm PRICE ` 1.81 Lakhs

VEHICLE PROVIDED BY: VENTURE MOTORS ALUVA +91 8138945522

(Ex-Showroom-Kochi)

NOVEMBER 2016 OVERTAKE


26

test ride

¸w sse-äv hm-Wn-Mn-epw C-Xv {]-hÀ-¯n-¡p-óp. Un-Pn-äð Un-kv-s¹bnð kv-]o-tUm-ao-äÀ, Hm-tUm-ao-äÀ, {Sn-¸v, ^yp-hð tK-Pp-IÄ, UnPn-äð t¢m-¡v F-ón-h-bp-ap-ïv. F-ôn³ Hm-hÀ lo-än-Mv, ssk-Uv kv-äm³-Uv hm-Wn-Mv F-ón-h Iq-Sm-sX Kn-bÀ jn-^v-Sv C³-Un-t¡-ädpw H-¸w tSm-]v kv-]o-Uv sd-t¡m-U-dpw tam-tPm-bv-¡p-ïv. h-en-b U-b-en-t\m-Sp tNÀ-óv C-S-Xp-`m-K-¯v C³-Un-t¡-äÀ, slUv-emw-]v, \yq-{Sð hm-Wn-Mv emw-]p-IÄ. D-b-c-¯nð hn-cn-hp-Å lm³ -Uvð-_m-dm-Wv tam-tPm-bn-ep-Å-Xv. eo³ sN-bv-Xn-cn-¡p-ó kv-t]mÀ-Sn ssd-Un-Mv s]m-kn-j-\-ñ tam-tPm-bn-ep-Å-Xv. kzn-¨p-I-fp-sS \n-e-hm-c -am-Wv a-säm-cp {]-[m-\ B-IÀ-j-Ww. A-ep-an-\n-bw sa-äð ^n-\n-jpÅ ¢-¨v t{_-¡v en-h-dp-I-fpw {]o-an-bw \n-e-hm-c-¯n-ep-Å-Xm-Wv. ^yp-hð Sm-¦n-em-Wv C-áo-jy³ Io kw-hn-[m-\w. sk-ôq-tdm-bnð I-ï hm-cn-sb-ñn-t\m-Sp k-a-am-b `m-Kw tjm ]o-km-sW-¦nð C-c-« Syq-_v jm-kn-bm-Wv tam-tPm-bnð C-Xv. a-kvIp-emÀ Sm-¦n-t\m-Sp tNÀ-óm-Wv Iq-fn-Mv kw-hn-[m-\w. 21 en-ä-dm-Wv ^yp-hð Sm-¦n-sâ I-¸m-kn-än. C-Xn-\p Xm-sg 300 kn-kn I-¸m-knän-bn-ep-Å h-en-b F-ôn³. sI-Sn-Fw Uyq-¡v, b-a-l F-^v-kn kocn-kp-I-fn-se-t¸m-se-bp-Å knw-KnÄ ko-äm-Wv tam-tPm-bn-ep-Å-Xv. ]n-ón-en-cn-¡p-ó-hÀ Að-]w _p-²n-ap-«p-sa-óv Np-cp-¡w. Uyp-hð tSm¬ ko-änð ]n-ón-ep-Å sh-fp-¸v {]-X-ew sS-bvð ]o-kn-tâ-XmsW-óp tXm-ón-¡pw. ]n-ón-se tKmÄ-U³ ^n-\n-jv kzn-Mv B-apw an-I-¨ \n-e-hm-cw ]p-eÀ-¯p-óp. knw-KnÄ kn-en-ï-dnð \n-ópw Cc-« F-Iv-kv-tlm-kv-äp-I-fm-Wv tam-tPm-bn-ep-Å-Xv. B-^v-äÀ amÀ-¡-äv F-Iv-kv-tlm-kv-äp-IÄ L-Sn-¸n-¡p-ó-Xn-sâ B-h-iy-ta-Xp-an-sñ-ó-XmOVERTAKE NOVEMBER 2016

Wv C-Xn-sâ {]-tXy-I-X. F-Ivkv-tlm-kv-äv ss]-¸p-I-fn-ep-Å sU-kn-_ð In-ñÀ H-cp kv-{Iq A-gn-¨mð Du-cn-am-ämw. C-tXmsS B-^v-äÀ amÀ-¡-äv F-Iv-kv-tlmkv-äp-I-fp-sS i-Ðw tam-tPm-bv-¡v e-`n-¡pw. sS-bvð emw-]n-\v Uyq¡n-t\m-Sv h-fs - c-tb-sd km-ay-ap-ïv. Fð-C-Un sS-bvð emw-]m-Wv hml-\-¯n-ep-Å-Xv. C-hn-sS-\n-ópw ]n-ón-te-¡v \o-fp-ó `m-K-¯m-Wv sse-k³-kv t¹-äv ¢m-¼v. C³-Un -t¡-ä-dpw C-Xnð X-só {I-ao-I-cn¨n-cn-¡p-óp. 150/60þ17ssk-kn-epÅ ]n-tc-en S-b-dm-Wv ]n-ónð 240 Fw-Fw Un-kv-Iv t{_-¡p-ap-ïv C-hn-sS. (]n-tc-en tkm-^v-Sv tIm-w -]u-ïv S-b-dp-I-fp-sS B-bp-kv 15,000 In-tem-ao-ä-dm-Wv. C-Xn-sâ ]p-d-s¯ hn-e-sb-¡mÄ ]m-Xn-tbmfw Ip-d-¨v tam-tPm I-kv-ä-ta-gv-kn -\m-bn tjm-dq-ap-I-fnð e-`y-am-¡nbn-«p-ïv). F-_n-F-kv C-sñ-ó Ipd-shm-gn-¨mð tam-tPm-sb -sh-

ñm³ F-Xn-cm-fn-IÄ G-sd I-ãs¸-tS-ï-Xm-bn h-cpw.

F-ôn³ \m-ev hmð-hv knw-KnÄ kn-en-ï À Un-H-F-¨v-kn F-ôn-sâ I-¸m -kn-än 295 kn-kn-bm-Wv. hm-«À-Iq Ä-Uv, ^yp-hð C-ô-Î-Uv F-ônsâ ]-c-am-h-[n I-cp-¯v 8000 BÀ -]n-F-½n-se 27 _n-F-¨v-]n-bm-Wv. 5500 BÀ-]n-F-½nð 30 F³-Fw tSmÀ-¡v. C-Xn-\p Iq-«m-bn B-dv kv-]o-Uv Kn-bÀ-t_m-Iv-kpw \ðIn-bn-cn-¡p-óp. 27 _n-F-¨v-]n F -ó-Xv 300 kn-kn F-ôn-\v Ip-d-htñ F-óv Nn-´n-¡p-ó-h-cp-ïm-Ipw. F-ómð hm-l-\-¯n-sâ B-sI`m-cw 165 In-tem-{Kmw am-{X-am-Wv. \n-e-hnð 300 kn-kn-bp-Å hm-l\-§-sf-¡mÄ G-Xm-ïv 35 Intem-{Km-an-e-[n-Iw Ip-d-hv. H-cp en-äÀ s]-t{Sm-fnð 30þ35 In-temao-äÀ k-ô-cn-¡m-\m-Ip-sa-ó-XpIq-Sn Nn-´n-¨p-t\m-¡q.


MAHINDRA MOJO / 27 ao-äÀ th-K-X \n-km-c-am-bn C-h³ a-dn-I-S-¡pw. 160 In-tem-ao-ä-dm-Wv a-lo-{µ tSm-]v-kv-]o-Um-bn ]-dbp-ó-sX-¦n-epw A-Xn-\p an-I-¨ tdm-Up-sï-¦nð tam-tPm A-Xn-\-¸p-d-hpw Xm-ïpw. 173.5 Fw-Fw {Kuïv ¢n-b-d³-kp-Å hm-l-\¯n-\v lw-]p-I-tfm, ]m-¯v tlm-fp-I-tfm {]-iv-\-am-hnñ. Uyp-hð ssS-¸v ]-¯v kv-t]m-Iv A-tem-bv ho-epI-fpw an-I-¨ \n-e-hm-cw ]peÀ-¯p-óp.

ss^-\ð th-Uv ssd-Uv 2012se Hm-t«m F-Iv-kv-t]m ap-X ð Rm³ tam-tPm-bp-sS ]n-óm-sebp-ïm-bn-cp-óp-. F-ôn³ I-cp-¯ns\-¡m-f-[n-Iw F-só kzm-[o-\n¨-Xv hm-l-\-¯n-sâ B-sI h-ep¸-am-Wv. B-d-Sn D-b-c-¡mÀ-¡v CW-§p-ó hm-l-\-§Ä \-tó Ipd-hm-W-tñm \-½p-sS hn-]-Wn-bnð. B-Zy Im-gv-N-bnð X-só a-\-knem-Ipw s]m-¡-hpw h-®-hp-ap-ÅhÀ-¡m-Wv tam-tPm Iq-Sp-X-en-W§p-ó-Xv. I-b-dn-bn-cn-¡p-t¼mÄ H-cp s] À-s^-Îv ^o-em-Wv tam-tPm k-½m\n-¡p-ó-Xv. h-en-b lm³-Uv-em-bXn-\mð B-bm-k-I-c-añm-¯ ssdUn-Mv s]m-kn-j-\m-Wv. eo³ sN-

¿m³ km-[n-¡n-sñ-ó-Xn-\mð kvt]mÀ-Sn s]m-kn-j-\-ñ tam-tPmbnð. CâÀ-\m-j-Wð kv-äm³-tU -Uv F-ôn-\m-Wv tam-tPm-bn-ep-ÅXv. t\mÀ-að i-Ð-¯n-ð ap-cÄ-¨ -bp-sï-¦n-epw Un-_n A-sñ-¦nð sU-kn-_ð In-ñÀ am-än-bmð am{X-am-Wv kv-t]mÀ-Sn i-Ðw e-`n¡p-ó-Xv. tam-tPm H-cn-¯n-cn slhn-bm-sW-óp ]-d-ªmð sX-änñ. `m-cw Ip-d-hm-sW-¦n-epw BIm-cw D-bÀ-ó-Xm-Wv. ÌmÀ-«v _-«-Wnð A-aÀ-¯nbmð F-ôn³ D-W-cp-I-bm-bn. C´y³ tdm-Uv km-l-N-cy-§Ä-¡v C-{X-b-[n-Iw C-W-§p-ó a-säm-cp F-³-{Sn-se-hð an-Unð sh-bv-äv kvt]mÀ-Sn Sq-d-dn-ñ. ]n-tc-en U-bm-

t»m tdm-tkm tImÀ-k 2 S-b-dp -I-sf-¡p-dn-¨v ]-cm-aÀ-in-¡m-Xn-cn¡m³ km-[n-¡n-ñ. A-{X-b-[n-Iw Iw-^À-«m-Wv hm-l-\w k-½m-\n¡p-ó-Xv. F-_n-F-kv C-ñ F-óXv Ip-d-hp X-só-bm-sW-¦n-epw Cu S-b-dp-IÄ an-I-¨ tIm¬-^nU³-kv \ð-Ipw. tImÀ-W-dp-I-fn ð F-Iv-kv-tlm-kv-äv ss]-¸v \n-e -¯p-ap-«n-bm-Wv tam-tPm ]-d-ó-Xv. A-{X-b-[n-Iw A-{K-ko-hm-Wv C-h³. ap-ón-se 143.5 Fw-Fw A]v-ssk-Uv Uu¬ t^mÀ-¡pw, ]nón-se ssl {]-jÀ tam-tWm-tjm¡v k-kv-s]³-j³ kw-hn-[m-\-hpw an-I-¨ F-_n-en-än hm-l-\-¯n-\p \ð-Ip-óp. Kn-bÀ {]-t¸mÀ-j-\pI-fpw an-I-¨-Xm-Wv. \q-dv In-tem-

1.86 e-£w cq-]-bm-Wv a-lo-{µ tam-tPm-bp-sS tI-c-f-¯n-se hn-e. Iw^À-«n-epw ssd-Un-Mv tIm¬-^n-U³-kn-epw C-hs\ sh-ñm³ \n-e-hnð Csóm-cm-fn-ñ. A-Uz-ôÀ Sqd-sd-óv A-h-Im-i-s¸-Sp-ó ln-am-e-b-\pw, sI-Sn-Fw Uyq-¡v 390bpw, s_-s\-en 300 sF-bp-am-Wv C-h-s\Xn-sc \nð-¡p-ó-Xv. F-_nF-kv C-sñ-ó-sXm-gn-¨mð 300 kn-kn hn-`m-K-¯n-se th-dn-« t]m-cm-fn-bm-Wv tamtPm. ]Ä-kÀ hn-F-kv 400 F-ó tam-Uð A-Wn-b-dbn-ep-Å-sXm-gn-¨mð a-ämcpw tam-tPm-bv-¡v F-Xn-cmfn-bm-In-sñ-óv Np-cp-¡w.

NOVEMBER 2016 OVERTAKE


30 test drive F-Iv-kn-Iyp-«o-hv sk-Um³ hn-`m-K-¯nð ]pXn-b X-{´-§-fp-am-bn kv-tImU H-Îmhn-b ho-ïp-sa-¯póp

ambitiou

FðtZm amXyp tXmakv

2001

ð C-´y³ hm-l\-hn-]-Wn-bnð hen-b am-ä-§Ä-¡v h-gn-Xp-d-óm-Wv F-Iv-kn-Iyq-«n-hv hn-`m-K-¯nð kv-tIm-U X-§-fp-sS H-Îm-hn-b F-ó tam-U ð hnð-]-\-bv-s¡-¯n-¨-Xv. tem-I-hn-]-Wnbnð ]p-Xn-b tam-Uð A-h-X-cn-¸n-¨-t¸m-gpw C-´y-bnð ]-g-b tam-Uð H-Îm-hn-b-bp-am-bn kv-tIm-U ]n-Sn-¨p-\n-óp. C-S-¡m-e-¯v kv-tImU-bp-sS Uo-eÀ-jn-¸p-I-fn-epw kÀ-Æo-kv sk â-dp-I-fn-epw D-ïm-b ]m-fn-¨-I-fpw ho-gv-N-Ifpw D-]-tbm-àm-¡-fp-sS Cu {]n-b-s¸-« sN

OVERTAKE NOVEMBER 2016

-¡v {_m³-Un-\v a-§-te-ev-]n-¨p-sh-¦n-epw kvtIm-U C-óv Xn-cn-¨p-h-c-hn-sâ ]m-X-bn-em-Wv. 2013ð ]qÀ-W-am-bpw ]p-Xn-b H-Îm-hn-b hn-]Wn-bn-se-¯n-b-ti-jw C-t¸mÄ Nn-e ]-cn-jvIm-c-§-fp-am-bn ]p-Xn-b H-Îm-hn-b hn-]-Wnbn-se-¯n-bn-cn-¡p-I-bm-Wv. sS-Ìv ss{U-hv dn-t¸mÀ-«n-te-¡v.

ep-¡v-kv "lm³-Uv-kw ssS-¡v' F-óv kv-tIm-U hn-tijn-¸n-¡p-ó ]p-Xn-b H-Iv-Sm-hn-b A-£-cmÀ-°¯nð H-cp Ip-kr-Xn-¡p-Sp-¡ X-só-bm-Wv.

Ip-kr-Xn- Xp-fp-¼p-ó `m-h-§-fm-Wv hm-l-\¯n-ep-S-\o-fw. kv-tIm-U-bp-sS ]m-c-¼-cy-¯\n-a-bp-Å {Kn-ñn-em-Wv B-Zyw {i-²-]-Xn-bpó-Xv. kv-tIm-U-bp-sS Sn-¸n-¡ð Un-ssk³ sSw-t¹-äv X-só-bm-Wv ]p-Xn-b H-Îm-hn-b-bpw F-óp ]-d-bmw. {Kn-ñn-\v `w-Kn hÀ-²n-¸n-¡p-óXn-\v t{Imw sse³ \ð-In-bn-cn-¡p-óp. hm-l\-¯n-sâ kv-ssä-enð B-sI H-cp jmÀ-]v-s\kv I-b-dn-¸-än-bn-«p-ïv. hm-l-\-¯nð ]p-Xnb-Xm-bn tNÀ-¯n-cn-¡p-ó ss_-sk-\¬ sl -Uv-emw-]p-I-fm-Wv am-ä-¯n-sâ B-Zy-`m-K-saóv ]-d-bmw. C-Xn-\v Hm-t«m-am-än-Iv ssU-\-an-


ous glow Iv se-h-en-Mv ^w-Kv-j-\p-I-fp-ïv. Fð-C-Un d-®n-Mv emw-]v Iq-Sn tNÀ-ó-tXm-sS ku-µ -cy-¯n-\p an-gn-hp Iq-Sn. _w-]-dn-se F-bÀUm-an-\p h-ep-¸w Xm-c-X-tay-s\ hÀ-²n-¨n«p-ïv. l-Wn-tImw-_v ]m-tä-Wn-ep-Å Umw {Kn-ñn-\p \-Sp-hn-eq-sS slm-dn-tkm-ïð sse ³ h-i-§-fn-se t^m-Kv emw-]p-I-fn-se-¯n A-h-km-\n-¡p-óp. kv-tIm-U sa-äm-en-Iv temtKm-bnð \n-ópw D-b-cp-ó ]-hÀ-sse-\p-I Ä t_m-W-än-sâ a-[y-`m-Kw A-]-l-cn-¡póp. H-cp t^-kv-en-^v-äv tam-U-enð kzm-`mhn-I-am-bpw hm-l-\w ]qÀ-W-am-bpw a-säm-óm-

bn am-dn-ñ-tñm. D-b-cw Ip-d-ªv hn-kv-Xm-c-ta -dn-b hn³-Uv-kv-{Io-\pw h-i-§-fnð \n-óp-apÅ Im-gv-N-bp-sa-ñmw A-§-s\-X-só. tS¬ C³-Un-t¡-ä-dp-IÄ F-Iv-kv-tä-Wð dn-bÀ-hyq an-d-dnð \-ev-In-bn-cn-¡p-óp. ]p-Xn-b-Xm-bn tNÀ-¡-s¸-« sSmÀ-Wm-tUm sse-\m-Wv h-i¯p-\n-ópw hm-l-\-¯n-\p hy-Xy-kv-X-X-tbIp-ó-Xv. h-ep-¸w Iq-Sn-b Cu Iym-c-ÎÀ sse ³ {In-Ìð jmÀ-¸v `w-Kn-bm-Wv H-Îm-hn-bbv-¡v h-i-¯p-\n-ópw \ð-Ip-ó-Xv. H-¸w ]pXn-b-Xm-bn cq-]-s¸-Sp-¯n-b c-ïv X-cw 16 C-ôv A-tem-bv ho-ep-I-fpw tNÀ-¯n-«p-ïv.

VEHICLE PROVIDED BY: MANIKANDAN SKODA EDAPPALLY +91 9072345939

SKODA OCTAVIA / 3 1

]n-ón-se-ñmw ]-g-b-]-Sn X-só. kn sjbv-]n-ep-Å t{_-¡v emw-]p-I-fpw A-Xn-\pÅn-em-bn dn-th-gv-kv, tS¬ C³-Un-t¡-ä-dpI-fpw {I-ao-I-cn-¡-s¸-«n-cn-¡p-óp.

Câo-cn-bÀ ^v-sf-Iv-kn-_nÄ Fw-Iyp-_n ¹m-äv-t^m-an-sâ Kp-W-sa-óp ]-d-bm-sX h-¿, an-I-¨ Câocn-bÀ kv-s]-bv-km-Wv hm-l-\-¯n-\p e-`n¨n-cn-¡p-ó-Xv. hy-Xy-kv-X-X-bpw `m-c-¡p-dhp-am-Wv H-Îm-hn-b-bp-sS ssl-sse-äv. PÀa³ Im-dp-I-fnð Im-Wp-ó Câo-cn-bÀ s] NOVEMBER 2016 OVERTAKE


32

test drive

À-s^-£-\m-Wv H-Îm-hn-b-bn-ep-Å -Xv. sN-dn-b-tXm-Xnð do Un-ssk ³ sN-¿-s¸-«n-cn-¡p-ó Um-jv-t_m À-Unð kzn-¨p-I-sf-ñmw ssI-sb¯pw Zq-c-¯n-ep-ïv. a-Ä-«n-^w-Mvj³ aq-óp kv-t]m-¡v kv-än-b-dnMv ho-enð C³-t^m-sS-bv³-saâ v kw-hn-[m-\-§-sf-ñm-ap-ïv. ao-äÀ I-¬-tkmÄ kv-tIm-U-þ-t^m-Iv-kvhm-K³ ]m-c-¼-cy-¯n-ep-Å-Xm-Wv. \-Sp-hnð aÄ-«n C³-t^m Un-kvt¹, C-S-Xp-`m-K-¯v BÀ-]n-Fw aoäÀ. C-Xn-\p-Ånð sSw-]-td-¨À tK -Pv, a-äp- hm-Wn-§p-IÄ F-ón-hbpw {I-ao-I-cn-¨n-cn-¡p-óp. h-e-Xp`m-K-¯v kv-]o-tUm-ao-ä-dm-Wv. C-

OVERTAKE NOVEMBER 2016

Xnð ^yp-hð-tK-Pp-ïv. skâÀ I¬-tkm-fn-sâ apJy B-IÀ-j-Ww Fð-C-Un S-¨v kv-{Io-\m-Wv. ap³-ta-m-U-en-epw CXp-ïv. an-I-¨ ko-än-Mv ku-I-cy§-fm-Wv hm-l-\-¯n-ep-Å-Xv. C³ -t^m-sS-bv³-saâ v kw-hn-[m-\-¯n\p Xm-sg-bm-bn F-kn I¬-t{Smfp-IÄ. C-Xn-\p Xm-sg sN-dn-b kvtäm-td-Pv kv-s]-bv-kpw Xp-SÀ-óv Hm-t«m-am-än-Iv Kn-bÀ kw-hn-[m-\-

hpw. C-hn-sS X-só-bm-Wv ss{Uhv tam-Uv sk-e-£³. an-I-¨ seXÀ hÀ-¡m-Wv Câo-cn-b-dn-em-sIbp-Å-Xv. Um-jv-t_mÀ-Uv, kv-än-b -dn-Mv I¬-tkmÄ, skâÀ I¬ -tkmÄ F-ón-hn-S-§-fnð am-{X-amWv I-dp-¸n-sâ A-g-Iv. ap-ón-se _-¡-äv ko-äp-IÄ an-I-¨ \n-e-hmcw ]p-eÀ-¯p-óp. H-cp ]-cn-[n-hsc kq-¸À-_n-sâ Iw-^À-«v H-Îmhn-b \ð-Ipw. F-«v F-bÀ-_m-Kp-

I-fm-Wv hm-l-\-¯n-em-sI-bp-ÅXv. ]n³-ko-än-en-cn-¡p-ó-hÀ-¡pw ]qÀ-W-kp-c-£-bm-Wv H-Îm-hn-bbnð. ]n³-ko-än-se Iw-^À-«pw an-I-¨-Xp-X-só. F-kn shâpIÄ ]n³-ko-äv bm-{Xn-IÀ-¡m-bn kv-tIm-U {I-ao-I-cn-¨n-cn-¡p-óp. 590 en-ä-dm-Wv hm-l-\-¯n-sâ _q-«v-kv-s]-bv-kv. ]n³-ko-äp-IÄ a-S-¡n-bmð C-Xv 1580 en-ä-dm-bn am-dp-óp.


SKODA OCTAVIA / 3 3

F-ôn³ 1.4 en-äÀ Sn-F-kv-sF, 1.8 en-äÀ SnF-kv-sF, 2.0 en-äÀ Sn-Un-sF Fón-h-bm-Wv F-ôn³ Hm-]v-j-\pIÄ. \m-ev kn-en-ïÀ SÀ-t_m Nm À-Pv-Uv C³-sse³ s]-t{SmÄ F -ôn-\p-I-fnð 1.4 en-ä-dn-\v 147 _nF-¨v-]n-bpw, 1.8 en-ä-dn-\v 177 _nF-¨v-]n-bpw I-cp-¯p-ïv. R-§Ä ss{U-hv sN-bv-X 2.0 en-äÀ 1968 kn-kn Sn-Un-sF Hm-t«m-am-än-Iv tam-

U-en-\v 4000 BÀ-]n-F-½nð 140 _n-F-¨v-]n-bm-Wv ]-c-am-h-[n Icp-¯v. 1750 BÀ-]n-F-½nð 320 F³-Fw tSmÀ-¡pw \ð-In-bn-cn¡p-óp. B-dv kv-]o-Uv Hm-t«m-am-änIv Kn-bÀ-t_m-Iv-km-Wv H-Îm-hnb-bnð. 50 en-ä-dm-Wv ^yp-hð Sm¦v I-¸m-kn-än. 19.3 In-tem-ao-ä-dmWv kv-tIm-U hm-Kv-Zm-\w sN-¿pó ssa-te-Pv.

SPECIFICATIONS skoda octavia DISPLACEMENT 1968 cc MAX POWER 140 Bhp @ 4000 rpm MAX TORQUE 320 Nm @ 1750 rpm WHEELBASE 2688 mm TRANSMISSION 6 speed automatic LWH 4659x1814x1476 mm PRICE ` 23.11 Lakhs (Ex-Showroom-Kochi)

ss{U-hv a-äp kv-tIm-U hm-l-\-§-fp-tS-Xp t]m-se dn-em-Iv-kv-Uv ss{U-hmWv H-Îm-hn-b k-½m-\n-¡p-ó-Xv. 140 F-¨v-]n I-cp-¯n-sâ an-I-h-dnbm-\m-bn H-Îm-hn-b-sb ssl-thI-fn-se-¯n-¡-Ww. kv-t]mÀ-Sv tamUnð B-Iv-kn-e-td-ä-dnð Im-e-a À-¯n-bmð H-Îm-hn-b No-dn-¸m-bpw. th-K-X Iq-Sp-ó-Xn-\-\p-k-cn-¨v an I-¨ co-Xn-bnð sd-kv-t]m¬-kv sN¿p-ó kv-än-b-dn-Mv, k-kv-s]-³-j ³ hn-`m-Kw F-ón-h sk-sÜânð H-Îm-hn-b-bp-sS am-{Xw an-I-hm-bn Nq-ïn-¡m-«mw. H-¸w ^v-sf-Iv-kn_nÄ Fw-Iyp-_n ¹m-äv-t^m-an-sâ an-I-hpw. t_m-Un-tdmÄ e-h-tei-an-ñ. ssl-th-I-fnð \n-ópw {Sm -^n-¡n-te-¡v I-b-dn-bmð Nn-e k -a-b-§-fn-se-¦n-epw em-Kv A-\p-` -h-s¸-Spw. 155 Fw-Fw {Ku-ïv ¢nb-d³-kv K-«-dp-I-tfm lw-]p-I-tfm A-dn-bn-¡p-tó-bn-ñ. k-kv-s]³j³ t{_-¡v Un-¸mÀ-«v-saâp-I-fpw an-I-¨-Xp-X-só. C-óÀ Iq-fn-Mv knw-KnÄ ]n-̬ ^v-tfm-«n-Mv Im -en-¸-dp-Å t{_-¡v kw-hn-[m-\w sS³-j³ {^o ss{U-hv \ð-Ipw. ]n-ón-epw Un-kv-Iv t{_-¡p-I-fmWv. 0þ100 In-tem-ao-äÀ th-K-X ssI-h-cn-¡m³ H-Îm-hn-b-bv-¡v B-h-iy-am-b k-a-bw tI-h-ew 8

sk-¡³-Up-am-{X-am-Wv. 175 In-tem-ao-äÀ h-sc \n-km-csa-ó co-Xn-bn-ð hm-l-\w th-K-X ssI-h-cn-¡p-óp. 195 In-tem-ao-ä-dm-Wv ]-cam-h-[n th-K-X. F-_nF-kv hn-¯v C-F-kv-kn, C-_n-Un F-óo kp-c-£m k-óm-l-§-fpw H-Îm-hn-bbnð \ð-In-bn-cn-¡p-óp. ]mÀ-t{Îm-Wn-Iv dn-th-gv-kv sk³-k-dp-I-fpw Iym-a-dbpw ]n-tóm-«p-Å bm-{Xbpw e-fn-X-am-¡pw. A-Y-hm hm-l-\w A-]-I-S-¯nðs]-Sp-ó km-l-N-cy-¯nð ^yp-hð k-ss¹ I-«v-Hm-^v B-Ip-ó kw-hn-[m-\w hsc Cu Iyq-«v sk-Um-\n-epïv. ep-¡n-epw s]À-t^ma³-kn-epw kp-c-£-bn-epw hn-izm-ky-X-bn-ep-sa-ñmw D-d-¨v \nð-¡pw kv-tIm-U H-Îm-hn-b.

ss^-\ð th-Uv kv-tIm-U-bnð \n-ópw ho-ïp-sa-¯p-ó H-Îm-hnb H-cp sK-bnw sN-bv-ôdm-sW-ó Im-cy-¯nð bm-sXm-cp kw-i-b-hp-an-ñ. F-Iv-kn-Iyp-«o-hv sk-Um³ hn-`m-K-¯nð ¢m-kv eoUn-Mv ^o-¨-dp-I-fp-Å hml-\w. F-ñm X-e-¯n-epw ap³-tam-U-en-s\-¡mÄ H-cp]-Sn-sb-¦n-epw ap-ón-em-Wv H-Îm-hn-b-sb-óv \n-kw-ibw ]-d-bmw. 17.05 e-£w ap-X-em-Wv H-Îm-hn-b-bp-sS hn-e B-cw-`n-¡p-ó-Xv. R-§Ä ss{U-hv sN-bv-X 2.0 en-äÀ Hm-t«m-am-än-Iv kv-ssäð ¹-kv tam-U-ensâ F-Iv-kv-tjm-dqw hn-e 23.11 e-£w cq-]-bm-Wv. ]-W-¯n-s\m-¯ aq-eyw \ð-Ip-ó hm-l-\-am-Wv HÎm-hn-b-sb-óv \n-kw-i-bw ]-d-bmw. NOVEMBER 2016 OVERTAKE


34 test drive

an eas

Glid A\´IrjvW³

hm

sI ImÀ¯nIv

-l-\-hn-]-Wn-bnð G-sX-ñmw hn-`m-K-§-fnð am-ä-§-fpïm-bm-epw henb {]-I-¼-\-§-fn-ñm-¯ hn-`m-K-am-Wv {]o-an-bw lm-¨v-_m-¡v. Im-cy-am-b F-Xn-cm-fn-I-fn-sñ¦n-epw {]o-an-bw lm-¨v-_m-¡v hn-`m-K-¯nð H-Xp-¡-¯n-s\m-¸w {]m -Iv-Sn-¡m-en-än Im-¯p-kq-£n-¨ hm-l-\-am-Wv \n-km³ ssa-{I. Ip-d -¨-[n-I-sa-¦n-epw t]m-cm-«-§Ä \-S-¡p-ó sk-sÜâ v B-Wv {]o-an-bw Im-dp-I-fp-tS-Xv. Cu hn-`m-K-¯nð C-t¸mÄ ]-co-£-W-§Ä \-S-¡p-ó -Xv Hm-t«m-am-än-Iv ssh-hn-[y-§-fn-em-Wv. ss{U-hn-Mv km-l-N-cy-§-fpw,

OVERTAKE NOVEMBER 2016


asy

NISSAN MICRA CVT / 3 5

der

{]o-an-bw lm-¨v-_m-¡v t]m-cm-«-¯nð ap-Jw ]p-Xp-¡n-sb¯n-b \n-km³ ssa-{I kn-hn-Sn...

VEHICLE PROVIDED BY: EVM NISSAN KALAMASSERY+91 9567096666

{Sm-^n-Iv co-Xn-I-fpw , tdm-Uv IÄ-¨-dpw am-dn h-cp-ó C-´y³ km-l-N -cy-¯nð C-óv Hm-t«m-am-än-Iv Im-dp-IÄ hn-]-Wn-bp-sS \-sñm-cp ]-¦p]n-Sn-s¨-Sp-¡p-óp. Cu sk-sÜânð ]p-Xn-b Nn-e am-ä-§-fp-am-sb-¯nbn-cn-¡p-I-bm-Wv 2016 tam-Uð \n-km³ ssa-{I kn-hn-Sn. F¬-]-Xp-I-Ä ap-Xð amÀ-¨v F-ó t]-cnð B-tKm-f hn-]-Wnbn-se lm-¨v-_m-¡v t]m-cm-«-§-fn-se {]-ap-J-\m-Wv ssa-{I. tem-I¯m-I-am-\w e-£-¡-W-¡n-\v D-]-tbm-àm-¡Ä D-Å ssa-{I h-f-sc hn-izm-ky-X BÀ-Pn-¨ H-cp tam-Uð Iq-Sn B-sW-ópw ]-d-bmw. 2016

ssa-{I s]-t{SmÄ kn-hn-Sn-bp-sS sS-Ìv ss{U-hn-te-¡v ...

ep-¡v-kv I-ïp ]-g-In-b-sX-¦n-epw ]p-Xp-a \-ã-s¸-Sm-¯ cq-]-I-ev]-\-bm-Wv ssa-{I-bp-tS-Xv . B-Zy-Im-e-¯p B-cm-[-IÀ-¡nS-bnð ssa-{I-bp-sS cq-]-I-ev-]-\-sb-¡p-dn-¨v ]-e X-c-¯nep-Å Im-gv-N-¸m-Sm-Wv \n-e-\n-ón-cp-ó-Xv. cq-]-¯n-ep-Å ssh-hn-[yw aq-ew hn-hn-[ X-c-¯n-ep-Å {]-Xn-I-c-W-

NOVEMBER 2016 OVERTAKE


36

test drive

§Ä ssa-{I-bp-sS cq-]-I-ev-]-\-bv¡p e-`n-¨n-cp-óp. Np-cp-§n-b Im -ew sIm-ïv ]p-Xp-ap-J-¯n-sâ Sm-Knð \n-ópw sk-sÜân-se anópw Xm-c-¯n-te-¡p-Å h-fÀ-¨ -bp-sS AÀ-°w D-]-tbm-àm-¡ Ä ssa-{I-sb k-k-t´m-jw kzo -I-cn-¨p F-ó-Xn-sâ sX-fn-hm-bncp-óp. B-sI ]-Xp-§n In-S-¡pó cq-]w B-bn-cp-ó ssa-{I Hóv Pn-½n-sem-s¡ t]m-bn ]p-ãns¸-Sp-¯n-bn-«p-ïv F-ó-Xv Hä t\m-«-¯nð a-\-Ên-em-Ipw. \n-kmsâ X-só sk-Um³ k-®n-tbmSp-Å km-Zr-iyw C-t¸mÄ IqSp-X-em-Wv. \-ñ h-ep-¸w tXm-ón-¡p-ó cq-]-am-Wv. ap³ `m-K-¯n-sâ {]-[m \ - B-IÀ-jW - w h-en-b sl-Uv emw]v X-só. {Kn-ñn-\p l-Wn tImw_v L-S-\ B-Wv. B-Ir-Xn-bn-ep -Å t{Imw C³-tkÀ-«p-I-fpw Dïv. do Un-ssk³ sN-bv-X _¼-dnð h-en-b F-bÀ Umw BWv. em-¼n-\pw t{Imw B-h-c-Ww \ð-In-bn-cn-¡p-óp .ssk-Uv s{]m -ss^ð ]-g-b-Xv X-só. \o-fw sam¯-¯nð H-cp 49Fw-Fw Iq-Sn-bn«p-ïv . ]p-Xn-b \n-d-¯nð Iym-cIv-SÀ, tjmÄ-UÀ sse-\p-IÄ-¡v a-kv-Ip-em-cn-än G-sd hÀ-²n-¨ncn-¡p-óp. ]n³ _-¼-dpw do Un-ssk³

OVERTAKE NOVEMBER 2016

sN-bv-Xv kv-t]mÀ-«n B-¡n-bn-«pïv. sS-bvð em-¼p-IÄ Fð-CUn B-Wv. _q-«v tUm-dn-\p kvt]mÀ-«n ^oð \ð-Ip-ó en-]v \ð-In-bn-cn-¡p-ó-Xn-\mð A-Xv t_m-Un-bp-am-bn \-ñ co-Xn-bnð Xm-Zm-ßyw {]m-]n-¡p-óp. ]p-Xnb A-tem-bv ho-ep-IÄ C-t¸mÄ 8 kv-t]m-¡v B-Wv. A-§-s\ B-sI t\m-¡n-bmð t^-kv-en ^v-äm-sW-¦n-epw ssa-{I \-hm\p-`-hw X-só. C-t¸mÄ B-IÀj-I-am-b ]p-Xn-b k¬-ssj³ Hm-d-ôv I-f-dn-epw ssa-{I e-`yam-Wv. F-ómð {Ku-ïv Iv-fnb-d³-kv 150 Fw-Fw am-{X-amsW-ó-Xv H-cp t]m-cm-bv-a-bm-bn Im-W-Ww .

Câo-cn-bÀ C-hn-sS-bm-Wv am-ä-§-fp-sS Iq¼m-cw. hm-l-\-¯n-\v G-ä-hp-a[n-Iw am-ä-§-fp-ïm-bn-cn-¡p-óXv Câo-cn-b-dn-em-Wv. C-d-§n-b Im-e-¯p ¹m-Ìn-Iv Izm-fn-än-bpsS-bpw kzn-¨p-I-fp-sS-bpw Im-cy¯nð ssa-{I H-cp-]m-Sv ]-gn Gäp-hm-§n-bn-«p-ïv. F-ómð 2016 tam-U-enð hn-«p-ho-gv-N sX-ñpw C-ñ. tN-«³ k-®n-bp-sS {]-`mhw DÄ-h-i-¯pw {]-I-S-am-Wv. Câo-cn-bÀ ]qÀ-W-am-bn »m-¡v Xo-an-te-¡v am-dn-bn-cn-¡p-óp. hr-

¯-§Ä X-só-bm-Wv Un-ssk ³ A-Sn-Øm-\w \n-km³ Im-dpI-fn-se ]m-c-¼-cyw \n-e-\nÀ-¯pó Ìn-b-dn-Mv A-kw-»n-bm-Wv hm-l-\-¯n-ep-Å-Xv. hm-l-\¯n-em-sI ]n-bm-t\m »m-¡v a-b-am-Wv. Um-jn-\p \-Sp-hn-se

F-kn shâp-IÄ hr-¯w hn-«p N-Xp-c-¯nð F-¯n-bn-cn-¡p-óp. bp-F-kv-_n, Hm-Iv-kn-ey-dn, »qSq-¯v I-W-Iv-än-hn-än-I-sf-ñmw ssa-{I-bnð D-ïv. an-I-¨ Øe-ku-I-cy-hp-ap-ïv. 4 ap-XnÀ-óhÀ-¡v kp-J-I-c-am-bn bm-{X sN-


NISSAN MICRA CVT / 3 7 t\mÀ-að ko-än-§n-em-sW-¦nð \-ñ se-Kv-dq-apw. sl-Uv-dqw an-I-¨Xm-¡m-\pw ssa-{I-bn-se Unssk-\n-eq-sS \n-km-\p km-[n¨p. C-Sp-§n-b ^oð H-«pw tXmón-ñ. B-sI-¡q-Sn {]o-a-nbw l-m¨m-sW-¦n-epw hn-]-Wn-bnse FXncmfnIsf At]£n¨v hep¸w IpdhmsWómWv B fpIÄ ]dbpóXv. Fómð HcpXhW ssa{Ibnð Ibdn Cd§nbmð Cu [mcW amdpw.

F-ôn³ Xp-S-¡w ap-X-ep-Å A-tX 1198 knkn F-ôn³ 77 _nF-¨v]n I-cp¯pw 104 F³ Fw tSmÀ-¡pw ]pd-s¯-Sp-¡p-óp. \n-i-Ð-hpw dnss^³-Upw B-b F³-Pn\m-

¿mw. ko-äp-I-sf-ñmw k-t¸mÀ-«v \ð-Ip-ó-Xn-\mð Zq-c-bm-{X-I-fnepw C-h³ a-Sp-¸n-¡n-ñ. F-óm ð ap-ón-se ko-äp-IÄ ]qÀ-Wam-bn ]n³-\n-c-bn-te-¡v \o-¡nbmð ]n³-ko-än-en-cp-¸v Að-]w a-\-kv a-Sp-¸n¡p-sa-óv ]-d-bmw.

Wv. H-¸w kn-hn-Sn Kn-bÀt_m-Iv-kv Iq-Sn tN-cp-ótXm-sS H-cp kn-än {^-ïv-en Im-dm-Ipw ssa-{I.

ss{U-hv sN-dn-b Im-sd-ó ^o-em-Wv ss{U-hn-Mv ko-äv k-½m-\n¡p-ó-Xv. h-f-sc e-fn-X-ambn ssI-Im-cyw sN-¿m³ km[n-¡p-ó ssa-{I-sb G-Xp {]m-b-¯n-ep-Å-hÀ-¡pw hf-sc-tb-sd C-jv-S-s¸-Spw. hf-sc sse-äm-b Ìn-b-dnw-Kv hoð kn-än-bn-se _-¼À Sp _-¼À ss{U-hn-§n-\p hf-sc D-]-Im-c-{]-Zam-bn-cn¡pw. \m-ev ss{U-hv tamUp-I-fm-Wv kn-hn-Sn-bn-epÅ-Xv. ]mÀ-¡v, dn-th-gv-kv, \yq-{Sð, ss{U-hvþtem Kn-bÀ F-ón-h-bm-WXv. A-{I-akz-`m-h-ap-Å ss{Uhn-§n-\p-Å-X-ñ ssa-{I kn-hn-Sn. k-kv-s]³-j³ C´y³ km-l-N-cy-§Ä-¡v A-\p-k-cn-¨p \-óm-bn Syq ¬ sN-bv-Xn-«p-ïv . sN-dnb Ip-gn-I-fpw l-¼p-I-fpw D-Ånð A-dn-bp-tó C-ñ. am-\z-en-s\ sh-ñp-ó ssate-Pv B-Wv ssa-{I Im-gvN-sh-¡p-ó-Xv. en-ä-dn-\v 19.34 In-tem-ao-ä-dm-Wv F-BÀ-FsF km-£y-s¸-Sp-¯n-b ssa-te-Pv. 17 In-tem-ao-ätdm-fw R-§-fp-sS sS-Ìv ss{U-hnð e-`n-¡p-I-bpw sN-bv-Xp.

hn-[n hn-]-Wn-bnð G-ä-hpw H-Xp¡-ap-Å kn-än {^-ïv-en-bm -b Im-dm-Wv ssa-{I. Hm-t«mam-än-Iv Im-dp-I-fnð hm-eyq t^mÀ a-Wn {]o-an-bw \n-ehm-cw ssa-{I kq-£n-¡póp. s]À-t^m-a³-kn-\-ñ, a-dn-¨p {]m-tbm-Kn-I-X-bv-¡m -Wv \n-Êm³ {]m-[m-\yw \ ð-In-bn-cn-¡p-ó-Xv. kn-änbnð Po-hn-¡p-ó, h-ñ-t¸mgp-sam-cp tem-§v ss{U-hv D-Å H-cp sN-dp Ip-Spw-_¯n-\v ssa-{I h-f-sc an-I¨ Hm-]v-j³ B-Wv. kn-hnSn- Iq-Sp-Xð {]-tbm-P-\-s¸Sp-ó-Xv kv-{XoIÄ-¡v Xsó B-bn-cn-¡pw. Xn-c¡p-]n-Sn-¨ kn-än Po-hn-X¯n-sâ ImTn-\yw Ip-d¡m³ H-cp t\m t\m¬sk³-kv ImÀ -A-Xm-Wv ssa-{I . NOVEMBER 2016 OVERTAKE


38 test drive

Touche FðtZm amXyp tXmakv

sN

dpskUm-³ hm -l-\-hn-]-Wn-bn ð aÕ-cw ap-dpIn-bXv sSm-tbm-« Fän-tbmkv, tlmï A-sa-bv-kv F-ón-hÀ hn-]-Wnbn-se-¯n-b-tXm-sS-bmWv. X-§-fp -tSXm-b co-Xn-bnð Fñm sk-Um -\p-Ifpw an-I-¨ hnð-]-\ \-S-¯pópïv. C-S-bv-¡v ImtemNnXamb ]cnjvImc§tfmsS s^bvkv en

^väv tamUepIfpsa¯n hn]Wn ¡v DWÀtÆIpópïv. \hoIcn¨ A-sa-bv-kv hn-]Wn-bn-se-¯n-b-Xn-\p sXm-«p]n-óm-se Cu sksÜânð a-säm-cp ap-Jw an-\p-¡ð IqSn. sSm-tbm-« hn-]-Wn-bn-se-¯n-¨ ]pXn-b s^bvkv en-^v-äv ¹män-\w Fän-tbm-kn-sâ hn-ti-j§Ä...

ep-¡v-kv

sam¯¯nepÅ Im-gv-N-bnð Hcp s{^-jv-s\-km-Wv Fän-tbmkv k-½m-\n-¡p-ó-Xv. s^bvkv en-^v-äm-sW-¦nepw ]p-Xp-a-I-tfsd-bpïv. C-´y-bn-se-¯p-ó-Xn\p ap-¼v {_-ko-enð A-h-X-cn¸n-¡-s¸« tam-Uen-t\m-Sp h-fsc-b-Sp-¯v k-am-\-X-I-fp-ïv ]p Xnb tam-U-en\v.

ap-ónð \n-óp-ap-Å Im-gv-Nbnð am-ä-§-tf-sd-bmWv. c-ïmwX-eap-d Fän-tbm-kn-s\ A-t]£n-¨v ]-¡m kv-t]mÀ-Sn-bmWv. ]qÀ-W-am-bn do Un-ssk³ sNbvX _w-]-dm-Wv ap-ónð \n-ópÅ am-ä-§-fnð G-ähpw B-IÀjWw. C-Xnð X-só-bp-ïv sSmtbm-«-bp-sS F-Xn-cm-fn B-cmsW-ó kqN-\. A-sa-bv-kn-sâ

sSm-tbm-« hn-]-Wn-bn-se-¯n-¨ ]pXn-b s^bvkv en-^v-äv ¹m-än-\w Fän-tbm-kn-sâ hn-ti-j-§Ä...

OVERTAKE NOVEMBER 2016


TOYOTA ETIOS / 3 9

hed up A-sñ-¦nð tlm-ï-bp-sS tamU-ep-I-fnð Im-W-s¸-Sp-ó _w]-dp-I-fp-am-bn hf-sc k-am-\-X -I-fpïv Cu _w-]-dn\v. hen-b F-bÀ-Um-anð slmdn-tkm-ï ð sse-\p-IÄ-¡v G-sd C-W§p-ó hn-[-¯nð kv-In-Uv t¹än-s\ A-\p-kv-a-cn-¸n-¡pó Hcp `m-K-apïv. Uyp-hð tSm¬ ^n-\n-jn-ep-Å _w-]-dnð t^m

-Kv emw-]v bq-Wn-än-\p k-ao-]w sNdn-b H-cp t{Imw ]o-kv I-b -dn-¡qSn. td-Un-tb-äÀ {Knð ]q À-W-am-bn am-ä-s¸-«p. ]p-ôn-cn Xq-Ip-ó {Knñn-\pw sSm-tbm-« t{Imw {]k-cw \ð-I-bn-«pïv. ]pXn-b `m-K-§-Ä I-b-dn-¸-än-b -tXm-sS hm-l-\-¯n-sâ h-ep¸-¯nð hÀ-²-\-hpïmb tXm -ó-em-Wv Fän-tbm-kv k-½m-

\n-¡p-ó-Xv. h-i-§-fnð \n-óp-Å Im-gvN-bnð Im-cyam-b am-ä-§-fnñ. sSm-tbm-«-bp-sS kv-t]mÀ-Sv-kv In-äv Fbv-tdm-bnð \nópw I-S -sa-Sp-¯ ]p-Xn-b 15 C-ôv A -tem-bv ho-ep-IÄ hm-l-\-¯nsâ kv-t]mÀ-Sv-kv {]-`m-hw hÀ²n-¸n-¡p-óp. _q-«n-\p h-ep¸w hÀ-²n-¨Xmb tXm-ó-em-

Wv h-i-§-fnð \nópw e-`n-¡p -ó-Xv. ]n-ón-tes¡-¯p-t¼m Ä ap³-tam-Uen-t\m-Sv km-ayap-sï-¦nepw hf-sc sNdn-b am-ä-am-Wv tXm-ón-¡p-óXv. h -ep-¸w hÀ-²n-¸n-¨ sS-bvð emw ]n-s\m-¸w 2013ð hn-]-Wn-bnse¯n-b C-tóm-h-bnð Iï hn-[-¯n-ep-Å t{Im-an-bw sse\pw H-¸w dn-^v-f-Îdpw

SPECIFICATIONS Toyota etios DISPLACEMENT 1364 cc MAX POWER 67 Bhp @ 3800 rpm MAX TORQUE 170 Nm @ 1800-2400 rpm GEARBOX 5-Speed Manual Gearbox GROUND CLEARANCE 174 mm LWH 4369x1695x1510mm PRICE ` 7.88-9.29 Lakhs

VEHICLE PROVIDED BY: NIPPON TOYOTA NETTOOR +91 9947486000

(Ex-Showroom-Kochi)

NOVEMBER 2016 OVERTAKE


40 test drive

TOYOTA ETIOS

tNÀ-ó k-óm-lw C-hn-sS \ðIn-bn-cn-¡póp. _w-]-dn\pw sN dn-b am-ä-§-fp-ïv.

Câo-cnbÀ B-Zy Im-gv-N-bnð am-ä-§-sfmóp ansñóv tXm-ón-¡p-ó hn-[-¯nem-Wv Un-ssk³. \-Sp-hnð ao-ä À I¬-tkm-fp-Å Umjv-t_mÀUn-\p am-ä-§-fnñ. F-ómð ao-ä À I¬-tkmÄ ]qÀ-W-am-bn UnPn-ä-sse-kv sN-bvXncn¡póp. Ìnb-dn-Mv ho-en-se ]pXn-b A]v-tlm Ä-kv-ä-dnbpw an-I-¨-Xm-Wv. ko-äpI-fp-sS Iw-^À-«v hÀ-²n-¸n-¨n«p ïv. ]n-ón-se ko-än-\v H-cp lm³ -Uv-sd-Ìpw ]p-Xn-b-Xm-bn e-`n¨p. B-h-iy-anñm-¯ k-a-b-§-fnð lm³-Uv-sd-Ìv a-S-¡n-bmð aq-óp t]À-¡v kp-J-I-c-am-bn bm-{X-sN

-¿mw. dn-bÀ ]mÀ-¡n-Mv sk³kÀ, _-«¬ D-]-tbm-Kn-¨v a-S-¡m³ km -[n-¡p-ó hn-[-¯nð ssk-Uv an-d -dp-IÄ F-ón-h-sbñmw ]p-Xn-bXm-bn \evInbn«pïv.

F-ôn³ F-ôn-\nð am-ä-§-fnñ. 1364

kn-kn Un4, kn-BÀ-Un-sF Uokð F-ôn-\pw, 1.5 en-äÀ s]t{SmÄ F-ôn\pw A-tX]-Sn \ne-\nÀ-¯n. 3800 BÀ-]n-F-½nð 67 _n-F-¨v-]n-bm-Wv Uo-kð h-I-t`-Z-¯n-sâ ]-c-amh-[n I-cp¯v. 170F³-Fw tSmÀ¡pw D-ïv. 5 kv-]o-Uv am-\zð- {Sm³-kv-an-j\m-Wv hm-l-\-¯n-\p-Å-Xv.

ss{U-hv Uo-kð th-cn-sbâmWv Hm-hÀ-tS¡n-\p ss{U-hv sN-¿m³ km-[n¨Xv. F-ôn-\nð am-ä-§-fn-sñ-¦n epw ss{U-hnð Nn-e ]p-Xp-a-IÄ I-b-dn-¡q-Sn-bn-«pïv. _-e-s¸-Sp ¯n-b jm-kn aq-ew hm-l-\-¯n\p-Ån-se ap³-tam-U-en-\v D-ïmbn-cpó D-e-¨n-ð ]qÀ-W-am-bn ]-cn-l-cn-¡-s¸«p. C-Xn-s\m-¸w OVERTAKE NOVEMBER 2016

]qÀ-W-am-bn am-än Syq¬ sNbv-X k-kv-s]³-j³ Iq-Sn tNÀ-ótXm-sS an-I-¨ kv-sä-_n-en-än Fän-tbm-kv \ð-Ipóp. ]pXn-b Fôn³ au-ïn-§p-IÄ F-ôn³ i-Ðhpw ssh-t{_-j\pw ]m-kôÀ Iym-_n-\n-te-¡v- F-¯póXv X-S-ªn-«p-ïv. ko-äp-I-fn-se Iw-^À-«v {]-tXy -I ]-cm-aÀ-i-a-Àln-¡p-óp. eo-\nb-dm-b ]-hÀ sU-en-h-dn-bm-Wv F än-tbm-kn-\p-ÅXv. H-cp ss{U-h À Im-dn-s\-¡mÄ ]m-k-ôÀ Imdm-Wv F-än-tbm-kv. hf-sc sse äm-b kv-än-b-dnMv, Kn-bÀ kw-hn[m-\-§Ä ss{U-hÀ¡pw C-W§p-ó hm-l-\-am¡pw Fän-tbmkn-s\.

ss^-\ð thUv anI¨ sN-dp-Im-dp-I-fnð H-óm-Wv Fän-tbm-kv. sSm-tbm-«-bp-sS an-I hpw kÀ-Æo-kv sN-e-hp-I-fn-ep-Å Ip-dhpw Fän-tbm-kns\ Cu hn`m-K-¯n-se sk-e-£-\p-Å Im-dm¡pw. F-Xn-cm-fn-Ifm-b sj-hÀ-se sk-bnð, ^nb-äv en-\n-b, tlm-ï A-sa-bv-kv,kp-kp-¡n Un-k-bÀ F-ón-hÀ IcpXnbncn¡Wsaóv Np-cp¡w. 7.88þ9.29 e-£w cq-]tdônemWv hm-l-\-¯n-sâ FIv-kvtjmdqw hn-e .


Material required - Full page ( Bleed) - 26.9 cm-Ht x 20.3 cm-width Magazine Trim size - 24.7 cm-Ht x 17.8 cm-width

9567513999 | Wayanad: Tempest 8111999363 | Muvattupuzha: Veliyathu 8086097741


42 Car & Life

Live, a

HmhÀtS¡v ^ot¨gvkv sUkv¡v

\mbI\pw {]Xn\mbI\psams¡bmbn aebmfn CjvSs¸Spó \S³ sSmhnt\m tXmakv hml\§tfbpw bm{XItfbpw ]än ]dbpóp

Ä-«n-\m-j-Wð I-¼-\n-bm -b tIm-án-skân-se tkm -^v-äv-sh-bÀ F-ôn-\n-bÀ tPm-en cm-Pn-sh-¨v sSm-hn-t\m tXm -a-kv sN-ssó-bnð \n-óv tI-c-f¯n-te-s¡-¯p-t¼mÄ a-\-knð kn-\n-a am-{X-am-bn-cp-óp. H-cp \-S\m-Ip-I F-ó-Xp X-só-bm-bn-cpóp sSm-hn-t\m-bp-sS AÄ-«n-ta-äv {Uow. 2012 ð {]-`p-hn-sâ a-¡Ä F-ó kn-\n-a-bn-eq-sS-bm-bn-cp-óp a-e-bm-f-¯n-te-¡p-Å F³-{Sn F -¦n-epw F-_n-kn-Un F-ó Nn-{X¯n-se A-Jn-te-jv hÀ-a-sb-ó hn-ñ-¯-c-ap-Å cm-jv-{So-b-¡m-c-\mWv kn-\n-a-bnð sSm-hn-t\m-bp-sS Øm-\-ap-d-¸n-¨-Xv. F-óp \n-sâ sam-bv-Xo³ F-ó t»m-¡v-_-Ì-dn -se s]-cp-¼-d-¼nð A-¸p F-ó I-Ym-]m-{Xw sSm-hn-t\m-bv-¡v anI-¨ tS-Wnw-Kv t]m-bâm-bn. ]-e kn-\n-a-I-fn-epw ]-e sa-bv-t¡m-hdn-epw sSm-hn-t\m a-e-bm-fn t{]£-I-sâ C-jv-Sw ]n-Sn-¨p ]-än-b \-S-\m-bn. F-¡m-e-hpw kn-\n-a-bp -sS `m-K-am-bn \-ñ kn-\n-a-IÄ sNbv-Xv ap-tóm-«p-t]m-I-W-sa-óm-{Kln-¡p-ó C-cn-§m-e-¡p-S-¡m-c³ sSm-hn-t\m tXm-a-kv Hm-hÀ-tS-¡n -t\m-Sv ]-¦p-sh-bv-¡p-ó-Xv hm-l\-§-tf-¡m-fp-]-cn X-sâ bm-{X -I-fpw Po-hn-Xw ]-IÀ-ó ^n-temk-^n-¡ð Im-gv-N-¸m-Sp-I-fp-sams¡-bm-Wv.

kn-\n-a-bm-Wv ]m-j-\pw I-cn-b-dpw Ip-«n-¡m-ew ap-Xð kn-\n-a Iq-sS -bp-ïm-bn-cp-óp. ]-¸-bpw a-½n-bpw F-ñm B-gv-N-bn-epw Xn-b-ä-dnð t]m-bn kn-\n-a Im-Wp-ó-h-cm-bncp-óp. R-§Ä Ip-«n-I-fm-b-t¸m Ä Xn-b-ä-dn-\p ]-I-cw kn-\n-a hnkn-B-dnð I-ïp Xp-S-§n. A-Xpw F-ñm ss{^-tU-bpw ]p-Xn-b Imsk-sä-Sp-¯v Ir-Xy-am-bn Im-Wpw. I-kn³-kpw Iq-«p-Im-cp-sa-ñmw kn\n-am-t{]-an-I-fm-bn-cp-óp. A-§s\ kn-\n-a-bpw C-Xn-\n-S-bn-se ]T-\-hpw tNÀ-óv F-só tkm-^v OVERTAKE NOVEMBER 2016


TOVINO THOMAS / 4 3

e, Love, Laugh ä - s -v h-bÀ F-ôn-\n-bd - m-¡n. sN-ssó -bnð tPm-en Xp-S-§n-sb-¦n-epw sN-dp-¸w ap-Xð a-\-kn-sâ A-Sn¯-«n-ep-Å B tIm-fnw-Kv Xn-cn-¨dn-ªv Rm³ kn-\n-a-bn-te-s¡¯n. A-Xv ]-t£ H-cp kv-aq-¯v ssd-Uv B-bn-cp-ón-ñ. bm-sXm-cphn-[ kn-\n-am ]m-c-¼-cy-hpw C-ñm¯ Rm³ kn-\n-a-bnð Nm³-kv In-«m³ \-óm-bn A-e-ªp. kwhn-[m-b-I-sc I-ïpw Im-¯n-cp-ópw Nm³-kp tNm-Zn-¨pw Rm-\-`n-\-bn -¨ tjm-«v ^n-en-ap-IÄ Im-Wn-¨pw \n-c-´-c {]-b-Xv-\-am-bn-cp-óp. ] -e-t¸m-gpw Un-{]-j-\n-te-¡v t]m -Ip-ó-X-c-¯n-ep-Å I-aâp-IÄ tI -«p. F-\n-¡v H-cp a-e-bm-fn ep-¡nsñ-óph-sc ]-d-ªv \n-cp-Õm-ls¸-Sp-¯n-b-h-cp-ïv. Nn-eÀ-¡v F-

ôn-\n-bÀ ]-Wn sN-bv-Xq-sS F-óm-bn-cp-óp `m-hw. F-´m-bm-epw Rm-\n-t¸mÄ kn-\n-a-bnep-ïv. C-\n \-ñ kn-\n-a-I-fp-sS `m-K-am-bn Fópw Xp-S-c-Ww. A-{X-tb-sd ]m-j-tW-äm-Wv kn-\n-a-bp-sS Im-cy-¯nð. ]-W-hpw {]-i-kvXn-bp-sam-s¡ sk-¡â-dn-bm-Wv.

hm-l-\-§Ä C-jv-S-am-Wv, F-sâ tlm-ïmkn-än-sb A-Xn-te-sd. Aw-_m-kn-U-dpw sh-tâm-bpw sS-dm-t\m-bp-sams¡ Ip-Spw-_-¯n-tâ-Xm-bp-sï-¦n-epw Rm³ kz-´-am-bn hm-l-\w hm-§p-ó-Xv c-ïv hÀjw ap³-]m-Wv. tlm-ïm-kn-än-bn-te-¡v F -só A-Sp-¸n-¨-Xv Cu sk-sÜânð C-{X-tbsd e-£q-dn-b-km-b H-cp ImÀ Cu H-cp ss{]kv td-ônð th-sd-bn-ñ F-óp tXm-ón-b-XpsIm-ïm-Wv. k¬-dq-s^m-s¡ ^mâ-kn-bm-bncp-óp. A-Xpw sk-Um³ ¢m-knð In-«n. {Iqbn-kv I¬-t{Sm-fpw D-ïv. C-Xn-s\-ñmw ]p-d-

sa, tlm-ïm kn-än \-ñ Iw-^À-«v \-ev-Ip-ó Im-dm-Wv. jq-«nw-Kn-\pw A-ñm-sX-bp-ap-Å bm{X-IÄ-¡v tlm-ïm-kn-än X-só-bm-Wv B-{ibw. ]p-Xn-b hm-l-\-§-sfm-s¡ t\m-¡n-sh-bv¡m-dp-ïv. C-t¸mÄ ap³-K-W-\ kn-\n-a-bv-¡pw \-ñ I-Ym-]m-{X-§Ä-¡p-am-sW-óp am-{Xw. Fsâ tN-«³ H-cp lmÀ-en tU-hn-Uv-k¬ ^m\m-Wv. F-t¸m-sg-¦n-epw km-[n-¨mð H-cp lm À-en hm-§n tN-«-\v k-½m-\n-¡-W-sa-óp-ïv. H-cp-]m-Sv ]-Ww sh-dp-sX-bn-cp-ómð am-{Xw ew-t_mÀ-Kn-\n-bpw s^-cm-cn-bp-sam-s¡ Btem-Nn-¡pw (Nn-cn)

_p-Å-än-en-cn-¡p-t¼mÄ B-\-¸p-d-¯n-cn¡p-ó-t]m-se _p-Å-än-se bm-{X A-Xv H-cp H-sóm-ó-c bm-{X-bm-Wv. B-\-¸p-d-¯n-cp-óv bm-{X sN¿p-ó F-Sp-¸pw Kmw-`o-cy-hpw Ip-Sp-Ip-Sp i-_vZ-hpw F-ñmw tN-cp-t¼mÄ ssd-UÀ-¡pw H-cp

NOVEMBER 2016 OVERTAKE


44 Car & Life

tIm¬-^n-U³-kpw tdm-Uv {]-k ³-kp-sam-s¡ Iq-Spw. _n-sS-Iv ^Ìv C-bÀ ]Tn-¡p-t¼m-gm-Wv F\n-¡v tdm-bð F³-^oð-Un-sâ Ìm³-tUÀ-Uv 350 In-«p-ó-Xv. ]nsó ]-d-tb-ï-tñm. bm-{X-bpw Iq -«p-Im-cp-am-bp-Å k-hm-cn-sbm-s¡bm-bn tdm-Un-se Xm-c-am-bn \-ómbn F³-tPm-bv sN-bv-Xp. ]n-só _p-Å-än-\v H-cp {]-iv-\-ap-ïv. I -£n tdm-Un-se-§m-\pw \n-ev-¡m ³ Xo-cp-am-\n-¨mð A-hn-S-ó-\¡m³ Ip-d-¨v ]m-Sm-bn-cn-¡pw. A -§-s\ F-\n-¡v ]-Wn In-«n-bn-«pïv. hm-l-\-§-sf \-½Ä F-{Xtað kv-t\-ln-¡p-I-bpw ]-cn-Ncn-¡p-I-bpw sN-¿p-tóm A-{X-bv¡v A-Xv \-s½ kv-t\-ln-¡p-saóm-W-tñm. Rm-\-{X \-ñ ]-cnNm-c-I-\-ñ. OVERTAKE NOVEMBER 2016

kn-\n-a-bnð F-\n-t¡-ä-hpw Cjv-S-s¸-« ssd-Uv ko³ t_m-fnhp-Uv Xm-cw tPm¬ F-{_-lmw [qw kn-\n-a-bnð lbm_qkbn ð h-cp-ó ko-\m-Wv. A-{X-tbsd B-th-iw sIm-Ån-¨ ss_¡v ko-\p-I-sfm-ópw H-cp kn-\na-bn-epw D-ïm-bn-«n-ñ. A-¡m-e-s¯ sIm-¨p-Ip-«n-I -fp-sS a-\-kv h-sc tPm¬ F-{_lmw Io-g-S-¡n-b-Xn-\p ]n-ón-epw C-Xp X-só Im-c-Ww. Rm-\-`n-\bn-¨ ]-e kn-\n-a-I-fn-epw _p-Å -äv ssd-Up-I-fpw ImÀ ss{U-hp-Ifp-sam-s¡ D-ïv. ssÌð F-ó Nn-{X-¯nð a-kv-Xmw-Kv F-ó hntâ-Pv Im-dpw F-sâ hn-ñ³ I-Ym -]m-{X-hpw H-cp-]m-Sv t]À-¡v C-jvS-am-b-Xm-bn ]-d-ªn-«p-ïv. b-Ym À-°-¯nð A-Xv tIm-sï-k Im

À a-kv-Xmw-Kv B-¡n am-än-b-Xm-Wv. F-kn t]m-ep-an-ñm-¯ B Im-dnen-cp-ópÅ jq-«p-IÄ km-am-\yw \-ñ ITn-\-am-bn-cp-óp. ]-e-t¸mgpw Uo-ssl-t{U-äUm-bn X-fÀóp-t]m-bn-«p-ïv.

bm-{X-IÄ \-sñm-cp lyq-a³-_obnw-Km-Im³ H-cp Sq-dn-Ìn-s\-t¸m-se Rm³ bm -{X sN-¿m-dn-ñ. ]-e Ø-e-§-fn-epw A-ôpw B-dpw Zn-h-k-sam-s¡ Xma-kn-¡pw. ÌmÀ tlm-«-enð dqsa-Sp-¯-ñ, tem-¡ð Xm-a-k-ku -I-cy-§-fn-em-bn-cn-¡pw tÌ. `-£ -W-hpw A-hn-sS-bp-Å km-Zm I-SI-fnð \n-óm-bn-cn-¡pw. A-hn-S¯p-Im-cp-am-bn kw-`m-j-W-§-fn ð GÀ-s¸-Sp-I-bpw A-hÀ \nÀ-t±in-¡p-ó Ø-e-§Ä k-µÀ-in-¡p-

I-bpw sN-¿p-ó-Xm-Wv C-jv-Sw. A-ñm-sX Kq-KnÄ ]-d-bp-ó Øe-§-f-ñ Im-Wp-ó-Xv. H-cp _m-Kpsa-Sp-¯v {^-ïv-kn-s\m-¸-am-Wv A-[n-I bm-{X-bpw. C-´y-bnð Ejn-tI-iv, ln-am-Nð-{]-tZ-iv, D-¯ -cm-J-Þv Xp-S-§n-b Ø-e-§Ä I-ïm-Wv bm-{X Xp-S-§p-ó-Xv. Fsâ bm-{X-I-sfm-ópw a-X-hp-ambn _-Ô-s¸-«p-Å-X-sñ-¦n-epw Ejn-tI-iv bm-{X-sbm-s¡ H-cp IÄ -¨-dð hn-kv-a-bw X-só-bm-bn-cpóp. hn-tZ-in-I-fp-tS-bpw A-tLmcm-kn-tâ-bp-a-S-¡w ]-e-X-cw kv]n-cn-Nzm-en-än t\-cn-«-dn-bm³ I-gnªp. A-Uv-sh-ôÀ kv-t]mÀ-Svkv C-jv-S-am-b-Xn-\mð \-ap-¡n-W -§p-ó Ø-e-§-fnð ]m-cm-ss¥Unw-Kpw _-ôo- Pw-]n-Mp-sam-¡ ]-co-£n-¡m-dp-ïv.


TOVINO THOMAS / 4 5 knw-l-fo-kn-t\m-Spw X-an-g-tcm-Spw C-S -s]-«-Xnð \n-óv A-hÀ-¡n-S-bnð \n-e\n-ev-¡p-ó B A-Ið-¨ i-cn-¡pw Xncn-¨-dn-bm³ I-gn-ªp. C-§-s\ Hm-tcm bm-{X-I-fpw ]-e X-c-¯n-ep-Å A-\p-`h-§Ä am-{X-a-ñ \ðIpóXv, Ah\-½sf H-cp \-ñ lyq-a³-_o-bnw-Km-¡n amäp-I-bpw sN-¿pw. hntZi¯v Bcnepw \-½-sf ]-än-¡p-ó kz-`m-hw I-ïn-ñ. A-Xp-]-t£ C-´y-bnð \-óm-bn Iïn-«p-ïv. B kw-Øm-\-§-fp-sS t]-cp Rm³ ]-d-bp-ón-ñ. tam-i-a-tñ. ]-s£ \-½-sf ]-än-¡m³ th-ïn am-{Xw B-fpIÄ Po-hn-¡p-ó t]m-se tXm-ópw Chn-sS-sbm-s¡ t]m-bmð. \-ñ `-£-Ww I-gn-¡p-I-sb-ó-Xv {Sm-h-en-sâ `m-K-am-Wv. Hm-tcm Ø-e¯pw {]m-tZ-in-I-am-bn In-«p-ó hn-`-h§-fm-Wv ]-Yyw. A-ñm-sX F-hn-sS-bpw tNm-dpw km-¼m-dpw t\m-¡n-\-S-¡p-ó ]-Xn-hn-ñ. tN-c-sb Xn-óp-ó \m-«nð sN -ómð \-Sp-¡-ïw Xn-ó-Ww F-ó-XmWv t]m-fn-kn. A-d-_v cm-Py-§-fn-se a-km-e-bp-sS A-Xn-{]-k-c-an-ñm-¯ cpNn-IÄ F-só \-óm-bn sIm-Xn-¸n-¨n«p-ïv. F-t¸m-gpw bm-{X X-só-bm-Wv F-sâ G-ä-hpw \-ñ saâÀ.

{Sm-^n-¡pw tdm-Up-I-fpw a-Õ-c-§-fpw

]-e hn-tZ-i-cm-Py-§-fpw k-µ À-in-¡m³ A-h-k-c-ap-ïm-bn-«p-ïv. a¬-kq¬ amw-tKm-kv F-ó kn-\na-bp-sS `m-K-am-bn A-ta-cn-¡-bn ð Xm-a-kn-¨-t¸mÄ \yq-P-gv-kn, _mÄ-«n-tamÀ, eq-kn-bm-\ Xp-S-§n Ip-d-¨v Ø-e-§-fn-sem-s¡ t]mbn. F-ñmw ]-»n-Iv {Sm³-kv-t]m À-«n-em-Wv. B-fp-I-fp-am-bn A-Sp -¯n-S-]-g-Im-\pw A-Xm-Wv \-ñ-Xv. ssN-\-bnð A-ôv \-K-c-§Ä ImWm³ I-gn-ªp. t]m-¸p-te-j³ Iq-Sn-b A-hn-sS tdm-Up-I-fp-sS hr-¯n I-ïv Rm³ sR-«n-t¸mbn. C-óv H-cp C-e ho-Wmð \msf A-Xv tdm-Unð Im-Wn-ñ. h-fsc lw-_n-fm-b, \-½-sf k-lmbn-¡m³ X-¿m-dp-Å a-\p-jy-scbm-Wv ssN-\-bnð Im-Wm³ I -gn-ª-Xv. {io-e-¦³ bm-{X-bnð

\-½p-sS \m-«n-se tdm-Un-sâ Zp-c-h-Øbpw {Sm-^n-Iv t{]m-»-hp-sam-s¡ Rm-\nt¸mÄ HmÀ-¡m-dpw ]-d-bm-dp-an-ñ. \-½psS ssI-¿nð \n-óv tdm-Uv Sm-Iv-kpw A-ñm-¯ Sm-Iv-kp-sam-s¡ hm-§n \-½sf-¯-só Ip-gn-bnð ho-gv-¯p-ó-Xn-s\ -¸-än F-´p ]-d-bm³. A-Xp-t]m-se Chn-sS B-fp-IÄ hm-l-\-tam-Sn-¡p-ó-Xv a-Õ-c-_p-²n-tbm-sS-bm-Wv. F-Xn-sc hcp-ó-bm-sf H-cp-Im-c-W-h-im-epw I-S¯n-hn-Sm-sX t\m-¡-Ww F-ó-X-c-¯nep-Å H-cp i-{Xp-Xm-a-t\m-`m-hw. hn-tZi-cm-Py-§-fnð {Sm-^n-Iv \n-b-a-§Ä ]men-¡p-ó-Xn-epw B-fp-I-tfm-Sv C-S-s]-Spó-Xn-epw h-f-sc a-cym-Z-bpw k-l-I-cW a-t\m-`m-hh - pw Im-Wmw. A-sXm-s¡ C -hn-sS-bpw h-só-¦nð. sh-dp-sX B-{Kln-¡p-ó-Xm-Wv. h-en-b kz-]v-\-§-sf-óp ]-d-bm³ A-§-s\-sbm-óp-an-ñ F-óp ]-d-bpó sSm-hn-t\m tXm-a-kv F-ó \-S³ ]-s£ Iq-Sp-Xð Iq-Sp-Xð kn-\n-a-bnte-¡v C-gp-In-t¨-cm³ sIm-Xn-¡p-óbm-fm-Wv. sN-dp-sX-tóm h-ep-sX-tóm hy-Xym-k-an-ñm-sX I-Ym-]m-{X-§Ä¡p th-ïn F-{X I-jv-S-s¸-Sm-\pw Cu \-S³ X-¿m-dm-Wv. tKm-Z F-ó kn-\n-a-bv-¡p-th-ïn H-cp Kp-kv-Xn-¡mc-sâ i-co-c h-ep-¸-¯n-\m-bn {]-b-Xv\n-¡p-óp-sh-¦nð H-cp sa-Iv-kn-¡³ A-]m-c-X F-ó Nn-{X-¯nð tIm-f-Pv hn-ZymÀ-°n-bm-Im³ sSm-hn-t\m a-knep-IÄ eq-km-¡n i-co-c-`m-j-bv-¡v sa-bv-t¡m-hÀ \-ev-Ip-óp. a-e-bm-f-kn\n-a-bv-¡v {]-Xo-£-I-fm-Imw. NOVEMBER 2016 OVERTAKE


46 test drive

sturdy

&

cmtPjv Fw

sI ImÀ¯nIv

Im

À t]m-¸p-te-j³ Ip-¯s - \ D-bÀ-óv C-´y³ tdm-Up-Isf sR-cp-¡n-¯p-S-§n-b-t¸m-gmWv \m-ev ao-ä-dnð Xm-sg-bp-Å hml-\-§Ä-¡v kÀ-¡mÀ F-Iv-sskkv Uyq-«n C-f-hv \-ev-Ip-ó-Xv. C -tXm-sS ^m-j³ C³-U-kv-{Sn-bn ð ssk-kv ko-tdm F-óp ]-d-bpt¼m-se Hm-t«m C³-U-kv-{Sn-¡v k-_v t^mÀ ao-ä-dm-bn ]-Yyw. skUm³ B-bm-epw F-kv bp-hn Bbm-epw D-]-tbm-àm-¡-fpw k-_v t^mÀ ao-äÀ hn-`m-K-¯n-te-bv-¡v

SPORTIVE SPECIFICATIONS Nuvo sport DISPLACEMENT 1493 cc MAX POWER 100 BHP @ 3750 rpm MAX TORQUE 240 NM @ 1600-2800 rpm WHEELBASE 2760 mm GEARBOX 5-speed manual LWH 3985x1850x1870 mm PRICE ` 7.75 Lakhs (Ex-Showroom-Kottayam)

OVERTAKE NOVEMBER 2016


E

MAHINDRA NUVO SPORT / 4 7

B-IÀ-jn-¡-s¸-«p Xp-S-§n. hn-e -bpw, `w-Kn-bpw bq-«n-en-än-bp-sa-ñmw tNÀ-óv k-_v t^mÀ ao-äÀ hn-`mK-¯nð G-ä-hpw ]p-Xn-b-Xm-sb¯n-b tam-U-em-Wv a-lo-{µ-bp-sS \p-thm-kv-t]mÀ-Sv. a-lo-{µ-bp-sS F-kv bp-hn-I-fnð G-ä-hpw kv-ssä -en-jv F-óp th-W-sa-¦nð \p-thmkv-t]mÀ-Sn-s\ hn-ti-jn-¸n-¡mw. H-¸w Ym-dn-\pw AÀ-a-Z-bv-¡pw ti -jw H F-ó Cw-¥o-jv A-£-c-¯n ð A-h-km-\n-¡m-¯ a-lo-{µ-bp -sS Cu aq-óm-a-s¯ F-kv-bp-hnbp-sS sS-Ìv ss{U-hv an-I-hv ASp-¯-dn-bmw.

a-lo-{µ-bp-sS Ip-«n F-kv-bphn Izm-tïm-bp-sS ep-Iv-kv H-fn-¸n -s¨-¯n-b-Xm-bn tXm-óp-sa-¦n-epw \p-thm-kv-t]mÀ-Sv H-cp t^-kv-en-^väv tam-U-e-ñ. kv-tImÀ-]n-tbm-bn ð I-ï A-tX em-UÀ t_-kv ¹m -äv-t^m-am-Wv \p-thm-kv-t]mÀ-Snsâ A-Sn-Øm-\w. A-Xn-\mð Xsó ]-g-b t\m¬ ssl-{_n-Uv jm-kn-sb-¡mÄ D-d-¸pw Iw-^À«pw \p-thm-kv-t]mÀ-Sv \ð-Ipw. H -¸w ]p-Xn-b X-e-ap-d F-ôn-\n-se {]-tXy-I-X-I-fpw \p-thm-kv-t]mÀSn-s\ an-I-¨ tam-U-em-¡n am-äp-óp. ]p-d-sa-bp-Å sjð am-{X-am-Wv

]-g-b-sX-óv tXm-ón-¸n-¡p-ó-Xv.

ep-¡v-kv B-Zy Im-gv-N-bnð Izm-tïm-tbmSp km-ayw tXm-óp-ó-Xv kzm-`m-hn -Iw. A-tX Ip-«n F-kv bp-hn `m-h -§-fm-Wv. sj-ñnð am-ä-§-fn-sñ¦n-epw Iym-c-ÎÀ ]qÀ-W-am-bn amdn-bn-cn-¡p-óp. t^m-Uv F-t¡mkv-t]mÀ-Sv, am-cp-Xn hn-äm-c s{_-k, sd-t\m U-kv-äÀ Xp-S-§n-b h-¼ ³-am-sc-bm-Wv a-lo-{µ F-Xn-cmfn-I-fm-bn I-W-¡m-¡n-bn-cn-¡pó-Xv. ap-ónð \n-ópw t\m-¡mw.

a-lo-{µ-bp-sS ]p-Xp-X-eap-d hm-l-\-§-Ä-¡p-Å H-cp-X-cw ¹w- `w-Kn-bm-Wv \p-thm-kv-t]mÀ-Sn-s\ hyXy-kX -v \ - m-¡p-óX - .v bp-Wo -¡pw H-¸w jmÀ-¸p-am-b Un-ssk-³ `w-Kn {i-²-bmIÀ-jn-¡pw. ]qÀ-W-am-bn ]-cn-jv-I-cn-¡-s¸-« ap³ _w-]À-, {Knð, sl-Uvemw-]p-IÄ F-ón-h-sbñmw X-½nð \-ñ tbmPn-¸p-Å hn-[-¯n-em-Wv Un-ssk³. Uyp-hð IfÀ _w-]-dn-\v h-en-b

hn-e-bpw, `w-Kn-bpw bq-«n-en-än-bp-sa-ñmw tNÀ-óv k-_v t^mÀ ao-äÀ hn-`m-K-¯nð G-ä-hpw ]p-Xn-b-Xm-sb-¯n-b alo-{µ \p-thmkv-t]mÀSv...

VEHICLE PROVIDED BY: TVS MAHINDRA KTM +91 8111887772 NOVEMBER 2016 OVERTAKE


48 test drive

F-bÀ-Um-apw A-Xn-\p Xm-sg-bmbn kv-In-Uv t¹-än-s\ A-\p-kv-acn-¸n-¡p-ó `m-K-hp-sa-ñm-ap-ïv. ]pXn-b tam-Uð kv-tImÀ-]n-tbm-bn ð I-ï X-c-¯nð-s]-« {Knð hf-sc D-b-c-¯n-em-Wv-\-ev-In-bn-cn¡p-ó-Xv. {Kn-ñn-t\m-Sv G-sd CW-§p-ó hn-[-¯nð C-gp-In tNÀ -ón-cn-¡p-ó sl-Uv-emw-]v bq-Wnän-\v F-t¡m-kv-t]mÀ-Sn-sâ bq-Wn -äp-am-bn h-f-sc-b-Sp-¯v km-ay-ap -ïv. sl-Uv-emw-]n-\p ap-I-fn-em-bn ]p-cn-I-¯n-\p k-a-am-bn \o-f³ tU ssSw d-®n-Mv emw-]p-IÄ. lqUnð ]-¡m kv-t]mÀ-Sn shâ v \

OVERTAKE NOVEMBER 2016

ð-In-bn-«p-ïv. h-i-§-fnð \n-ópw Im-gv-N-bn ð Izm-tïm-sb A-\p-kv-a-cn-¸n-¡p -sa-¦n-epw hoð ¢m-Un-§p-I-fpw »m-Iv t_mÀ-U-dp-I-fpw hm-l-\¯n-\p ]p-Xp-a \ð-Ip-óp. ]p-Xn -b Nn-e {Km-^n-Iv-kp-IÄ hm-l-\¯nð I-b-dn-¸-än-bn-«p-ïv. ]p-Xnb 215/65þ-BÀ15 S-b-dp-IÄ tN-cpó-tXm-sS \o-fw Ip-d-¨ H-cp h-enb F-kv bp-hn-sb-ó ]-cn-th-j-amWv \p-thm-kv-t]mÀ-Sn-\v e-`n-¡p-ó -Xv. ]n³-`m-K-¯v h-f-sc sN-dn-b am-äw am-{X-am-Wv \p-thm-kv-t]mÀ -Sn-\pw Izm-tïm-bv-¡pw X-½n-epÅ-Xv. dn-bÀ hn³-Uv-joð-Un-\v »m-Iv t_mÀ-U-À e-`n-¨-Xpw, ¢nbÀ-se³-kv sS-bvð emw-]p-IÄ h-óp-sh-ó-Xp-sam-gn-¨mð Fñmw Izm-tïm X-só-bm-Wv.

Câo-cn-bÀ ap³-t] ]-dª X - p-t]m-se Izm-tïm A-sñ-¦n-epw B tam-U-en-\p ]I-c-¡m-c-\m-Wv \p-thm-kv-t]mÀ-Sv. A-Xn-\mð X-só ]-g-b tam-U-ensâ Câo-cn-b-dn-t\m-Sv h-f-sc-tbsd km-ay-ap-ïv \p-thm-kv-t]mÀSn-\v. »m-¡v-þ-ssh-äv tImw-_n-t\j-\n-em-Wv Um-jv-t_mÀ-Un-sâ cq-]-`w-Kn. Izm-tïm-bnð I-ï ao-äÀ I ¬-tkmÄ Cu tam-U-enð ]-cnjv-I-cn-¨n-cn-¡p-óp. h-en-b aq-óp

U-bð ao-äÀ I¬-tkmÄ A-\tem-Kv Un-Pn-äð tImw-_n-t\-j\n-ep-Å-Xm-Wv. hm-Wn-Mv emw-]p -I-f-S-¡w F-ñmw ao-ä-dnð `w-Knbm-bn tNÀ-¯n-cn-¡p-óp. a-lo-{µ-bp-sS F-kv bp-hn hml-\-§-fn-ep-Å A-tX K-W-¯nem-Wv Ìn-b-dn-Mv I¬-tkmÄ Unssk³. Sn-bp-hn300, sI-bp-hn100 F-ón-h-bp-tS-Xn-t\m-Sm-Wv km-ayw. hn-hn-[ I¬-t{SmÄ kzn-¨p-I-fpw kv-än-b-dn-§n-ep-ïv. skâÀ I¬tkm-fn-\v cq-]-¯nð am-ä-§-fn-sñ -¦n-epw F-ñm-hn-[ k-Öo-I-c-W§-tfm-Spw Iq-Sn-b 6 C-ôv S-¨v kv{Io³ kw-hn-[m-\w I-b-dn-¸-än. Ipd-ª tam-U-enð Sp- Un³ ayq-knIv kw-hn-[m-\-¯n-\pw Hm-]v-j-\p -ïv. F-kn I¬-t{Sm-fp-IÄ Sn-bphn 300ð \n-ópw I-S-sa-Sp-¯n-cn¡p-óp. kv-t]mÀ-Sn s]-U-ep-I-fm

-Wv hm-l-\-¯n-\v \ð-In-bn-«p-ÅXv. an-I-¨ {Kn-¸v In-«p-ó-Xn-\v d-_ À ]mÀ-Sv-kpw C-Xnð tNÀ-¯n-«pïv. [m-cm-fw tÌm-td-Pv- kv-s]-bvkv \p-thm-kv-t]mÀ-Sv hm-Kv-Zm-\w sN-¿p-óp. skâÀ I¬-tkm-fn ð c-ïv I-]v tlmÄ-U-dp-I-fp-ïv. {]o-an-bw \n-e-hm-cw tXm-ón-¸n-¡p -ó-Xn-\m-I-Ww A-ep-an-\n-bw kv-I -^v t¹-äp-IÄ hm-l-\-¯n-ep-ïv. c-k-I-c-am-bn tXm-ón-b a-säm-óm -Wv hm-\n-än an-d-dn-se sse-än-Mv kw-hn-[m-\w. k¬-tj-Un-\p-Ån ð {I-ao-I-cn-¨n-cn-¡p-ó an-d-À B -h-iy-ap-Å-t¸mÄ sse-än-Mv Iq-Sn e-`y-am-¡pw. ss{U-hÀ ko-än-se-bpw ss]e-äv ko-än-se-bpw ko-äv s_ð-äpIÄ Bw-sd-Ìv \n-hÀ-¯n-b- co-Xnbnð D-]-tbm-Kn-¡m³ \-tó {]bm-k-am-Wv. ko-äp-IÄ Cu


MAHINDRA NUVO SPORT / 4 9

sksÜânð an-I-¨ \n-e-hm-cw ]peÀ-¯p-óp-sh-óv ]-d-bmw. ]n³ko-äp-I-fn-epw B-h-iy-¯n-e-[nIw se-Kv-dq-apw sl-Uv-dq-apw \ðIm³ a-lo-{µ a-Sn-¨n-«n-ñ. G-gv ko-ä À hm-l-\-am-sW-¦n-epw aq-óma-Xv ko-änð H-cmÄ-¡v am-{X-ta kp-J-I-c-am-bn bm-{X-sN-¿m³ km-[n-¡q. Ip-«n-IÄ-¡p-th-ïn-bmWv Cu ko-äp-IÄ cq-]-s¸-Sp-¯nbn-cn-¡p-ó-sX-ópw ]-d-bmw. 412 en-ä-dm-Wv _q-«v-kv-s]-bv-kv.

F-ôn³ a-lo-{µ-bp-sS aq-óv kn-en-ïÀ Fôn-\m-Wv Cu hm-l-\-¯n-\p Icp-¯v ]-I-cp-ó-Xv. 1493 kn-kn Fw -tlm-¡v 100 Uo-kð F-ôn-\v sk -¡³-Uv kv-tä-Pv SÀ-t_m-NmÀ-Pdp-ap-ïv. Sn-bp-hn 300 ð I-cp-¯v Iq-Sn-b F-ôn³ h-I-t`-Z-am-bn D -]-tbm-Kn-¡p-ó F-ôn-\m-Wn-Xv. 3750 BÀ-]n-F-½nð 100 _n-F-¨v]n-bm-Wv Cu F-ôn³ k-½m-\n¡p-ó ]-c-am-h-[n I-cp-¯v. 1600þ 2800 BÀ-]n-F-½nð 240F³-Fw tSmÀ-¡m-Wv hm-l-\-¯n-\p-Å-Xv. C-Xn-s\-ñmw Iq-«m-bn A-ôv kv]o-Uv am-\zð {Sm³-kv-an-j-\m-Wv.

F-Fw-Sn h-I-t`-Z-hpw e-`y-am-Wv.

d-sh-óp am-{X-a-ñ- dn-ss^ ³-Upw H-¸w t\m-bv-kv hf-sc-b-[n-Iw Ip-d-hp-am-Wv Cu aq-óp kn-en-ïÀ Fôn-\v. h-bÀ-ssS-¸v Kn-bÀt_m-Iv-kn-sâ ]qÀ-W-X-bnñm-bv-a Kn-bÀ-jn-^v-Sp-IÄ HmÀ-an-¸n-¡p-óp. F-_n-Fkv, F-bÀ-_m-Kv F-ón-h Ìm³-tU-Um-bn \ð-In-bncn-¡p-óp. F-ôn³ C-s½m_n-sse-kÀ, Bân-sX-^v-äv A-emw, ssNð-Uv s{]m-«£³ tem-¡v F-ón-§-s\ kp-c-£m kw-hn-[m-\-§sf-ñmw hm-l-\-¯n-ep-ïv.

ss{U-hv

ss^-\ð th-Uv-

D-bÀ-ó s]m-kn-j-\n-ep-Å ss{U -hn-Mv ko-äv ss{U-hÀ-¡v B-ß-hnizm-kw \ð-Ip-sa-ó-Xv a-\-kn-em -¡n-bm-I-Ww a-lo-{µ X-§-fp-sS H-«p-an-¡ hm-l-\-§Ä-¡pw C-¯ -c-¯nð ss{U-hn-Mv s]m-kn-j³ \ð-In-bn-cn-¡p-ó-Xv. \p-thm-kvt]mÀ-Spw H-«pw ]n-ón-e-ñ. h-bÀ ssS-¸v Kn-bÀ-t_m-Iv-kn-\v Nn-e k-a-b-§-fnð jmÀ-]v-s\-kv C-ñm -sX-t]m-Ip-óp-ïv. em-UÀ jm-knbnð tam-tWm-tIm-¡v Iym-_n-\ñm-¯-Xn-sâ Nn-e A-]m-I-X-I-fpw hm-l-\-¯n-\p-ïv. t_m-Un-tdmfm-Wv C-Xn-sâ _m-¡n-]-{Xw. Ìn-b -dn-Mv, s]-Uð Un-¸mÀ-«v-saâp-I Ä an-I-¨ Iw-^À-«v hm-Kv-Zm-\w sN -¿pw. F-kv bp-hn-I-fn-se ss{Uhn-§n-t\m-Sm-Wv \p-thm-kv-t]mÀSv km-ayw Im-Wn-¨-Xv. ap-ónð C³-Un-s¸³-Uâ v U_vÄ hn-jv-t_m¬ ssS-¸v, BântdmÄ _m-tdm-Sp Iq-Sn-b tIm-bn ð kv-{]n-Mv k-kv-s]³-j-\pw ]nónð 5 en-¦v tIm-bnð kv-{]n-Mv k-kv-s]³-j-\pw hm-l-\-¯n-se

Izm-tïm-bp-sS t^-kv -en^v-äv F-ó \n-e-bn-em-sW¦nð h-en-b ]p-tcm-K-a-\-amWv D-ïm-bn-cn-¡p-ó-Xv. F -ómð Xn-I-¨pw ]p-Xn-b tamU-se-óv a-lo-{µ A-h-Imi-s¸-Sp-ó-Xn-\mð ]p-tcm-K -a-\w F-óv \p-thm-kv-t]mÀSn-s\ ]-d-bm-\m-In-ñ. F-¦nepw sN-dn-b F-kv bp-hn-I -fnð B-{K-lw h-bv-¡p-ó-h À-¡v C-W-§pw Cu hm-l\w. Sn-bp-hn 300 s\-¡mÄ H-cp-]-Sn e-£z-dn B-{K-ln¡p-ó-hÀ-¡p-th-ïn-bm-Wv \p-thm-kv-t]mÀ-Sv. 7.75 e-£w cq-]-bnð B-cw-`n-¡p-ó \p-thm-kv-t]mÀ-Sn-sâ IqSn-b tam-U-em-b F³8sâ hn-e 9.64 e-£-hpw, C-tX -h-I-t`-Z-¯n-sâ F-Fw-Sn tam-U-en-\v 10.27 e-£w cq-]-bp-am-Wv. Np-cp-¡n-¸-dªmð Sn-bp-hn-sb-¡mÄ tI-h-ew A-c-e-£w cq-]bp-sS hy-Xym-kw am-{Xw.

bm-{X an-I-¨-Xm-¡pw. F-¦n-epw tam-iw tdm-Uv km-l-N-cy-§-fnep-ïm-Ip-ó D-e-¨nð bm-{Xn-Isc _m-[n-¡p-óp-ïv. 17 In-tem-ao-ä-dm-Wv hm-l-\¯n-\p e-`n-¡p-ó ssa-te-Pv. anI-¨ sd-kv-t]m¬-kv \ð-Ip-ó F-ôn-\m-Wn-Xv. em-Kv h-f-sc Ip-

NOVEMBER 2016 OVERTAKE


50 Technology

Techno Thrillers A\´IrjvW³

`q

an-¡pw a-\p-jy-\pw Kp-W-I-c-am-Ipw-hn-[w km-t¦-Xn-I-hn-Zy ]-cn-jv-I-cn-¡-s¸-Sp-ó Im-e-L-«am-Wn-Xv. Hm-t«m-sam-ss_ð Fôn-\p-I-fn-epw \-ñ-co-Xn-bn-ep-Å am-ä-§Ä \-S-¡p-óp-ïv. D-]-tbmàm-hn-sâ t]m-¡-än-\n-W-§p-ó F-ómð ]-cn-Øn-Xn-¡v lm-\nI-c-a-ñm-¯ hn-[-ap-Å ]-co-£W-§Ä-¡m-Wv hm-l-\-tem-Iw ap³-K-W-\ \-ðIp-ó-Xv. Ip-dª C-Ô-\-s¨-e-hnð an-I-¨ Fôn³ {]-hÀ-¯-\-hpw Ip-d-ª a-en-\o-I-c-W-t¯m-Xpw ssI-hcn-¡m-\p-Å F-ôn-\obÀ-am-cp-sS K-th-j-W ^-e-am-bn ]p-Xn-b sS-Iv-t\m-f-Pn A-Sn-Øm-\-am-¡nbp-Å F-ôn-\p-I-fp-am-bn hn-hn-[ sk-sÜân-ep-Å hm-l-\-§Ä hn-]-Wn-bn-se-¯p-óp-ïv. C-tâWð I-¼-Ìy³ F-ôn-\p-I-fp-sS A-Sn-Øm-\-]-c-am-b {]-hÀ-¯-\¯nð am-äw h-cp-¯m³ ]-äm-¯ km-l-N-cy-¯nð Nn-e F-ôn³ ]m-cm-ao-ä-dp-I-fm-b Iw-{]-j³

OVERTAKE NOVEMBER 2016

td-tjym, F-bÀ ^yq-shð td-tjym, kv-]m-À-Iv ssS-anw-Kv F-ón-h hy-Xym-k-s¸-Sp-¯n \nÀ-±n-ã am-ä-§Ä t\-Sn F-Sp¡p-I F-ó-Xm-Wv C-Xn-sâ A-SnØm-\ X-Xzw. F-ôn³ tPym -sa-{Sn, F-bÀ B³-Uv F-Iv-kvtlm-kv-dv {So-äv-sa³-dv, hn-hn-[ Xc-¯n-ep-Å F-ôn³ {_o-¯n-Mv (SÀ-t_m NmÀ-PÀ t]m-ep-f-f-h ) F-ón-h-bn-epw A-Xn-\q-X-\ am-ä-§Ä DÄ-s¸-Sp-¯n an-I-¨ {]-hÀ-¯-\w ssI-h-cn-¡p-hm³ km-[n-¡pw . C-¯-c-¯nð \-½psS \n-c-¯n-se hm-l-\-§-fn-ð k-a-\z-bn-¸n-¨n-«p-Å Nn-e \q-X-\ F-ôn³ km-t¦-Xn-I-hn-Zy-I-sf ]-cn-N-b-s¸-Smw.

th-cn-b-_nÄ hmð-hv -þ -th-cn-b-_nÄ ssS-anw-Kv sS-Iv-t\m-f-Pn A-ev-]w ]-g-b-sX-¦n-epw h-f-sc Im-cy-£-a-hpw D-]-tbm-K-{]-Z-hpam-b H-cp sS-Iv-t\m-tfm-Pn B-Wv th-cn-b-_nÄ hmð-hv . C-´y³


ENGINES / 5 1

]pXnb Fôn³ sSIvt\mfPnIfneqsS Hcp kômcw...

\n-c-¯p-I-fnð tlm-ï-bp-sS H-ómw X-e-ap-d kn-än-bn-eq-sS-bmWv Cu sS-Iv-t\m-f-Pn P-\-Iob-am-b-Xv . C-óv \n-c-¯n-ep-Å an-¡ hm-l-\-§-fpw th-cn-b-_nÄ hmð-hv sS-Iv-t\m-f-Pn D-]-tbmKn-¡p-óp-ïv. s]-t{SmÄ hm-l-\§-fn-te C-Xv {]m-hÀ-¯n-I-am-hpI-bp-Åq . F-ôn-sâ I-¼-Ìy³ tNw-_-dn-te-¡v hm-bp (Nn-e-t¸m Ä F-bÀ ^yq-shð an-{in-Xw) h-en-s¨-Sp-¡p-ó C³-tS-¡v hmð-hp-I-fp-sS {]-hÀ-¯-\w {Iao-I-cn-¨m-Wv th-cn-b-_n Ä hmð-hv hÀ-¡v sN-¿p-ó-Xv .

F³-Pn³ C³ tS-¡v hmðhp-IÄ Xp-d-¡p-ó-Xpw A-S-bv¡p-ó-Xpw Iymw jm-^v-Snð L-Sn¸n-¨n-cn-¡p-ó Iymw h-gn B-Wv. Cu Iymw-jm-^v-Sn-s\ ss{U-hv sN-¿p-ó-Xv F-ôn³ X-só-bmWv. Iymw jm-^v-Sn-sâ tdm-¡dnð F-Iv-kv-{Sm Iymw Iq-Sn L-Sn¸n-¨n-cn-¡p-óp. Iq-Sp-Xð t\-cw hmð-hv Xp-d-óp ]n-Sn-¡m³ ]-äpó co-Xn-bnð B-Wv Cu Iyman-sâ s{]m-ss^ð Un-ssk³ sN-bv-Xn-cn-¡p-ó-Xv. Ip-d-ª Fôn³ th-K-X-bnð km-[m-c-W Iymw B-Wv \n-b-{´n-¡p-ó-Xv.

Cu k-a-b-¯v h-en-b Iym-an-s\ H-cp ]n-̬ kw-hn-[m-\w tem¡v sN-bv-Xp sh-¨n-cn-¡p-óp, F-ómð F-ôn³ th-K-X IqSp-ó-X-\p-k-cn-¨p c-ïm-a-s¯ Iymw {]-hÀ-¯n-¡p-I-bpw hmðhv Iq-Sp-Xð t\-cw Xp-d-óp InS-óv Iq-Sp-Xð hm-bp h-en-s¨-Sp¡p-I-bpw sN-¿p-óp. sse-äv ^qSv ss{U-hn-§v k-a-b-¯v sN-dnb Iymw hÀ-¡v sN-¿p-ó-Xn-\m ð Ip-d-ª C-Ô-\ D-]-tbm-Khpw Ip-d-ª {]-I-S-\-hpw Bbn-cn-¡pw. F-ómð Iq-Sp-Xð BÀ ]n F-½nð th-cn-b-_nÄ hmð-hv kw-hn-[m-\w {]-hÀ-¯\-¯nð h-cn-I-bpw Iq-Sp-Xð hm-bp h-en-s¨-Sp-¯v F-ôn³

{]-hÀ-¯-\w kp-K-a-am-¡n B-h-iyw th-ï I-cp-¯v D-Xv-]m-Zn-¸n-¡p-I-bpw sN¿p-óp .^-e-¯nð, an-X-amb D-]-tbm-K-¯nð an-I-¨ C-Ô-\ £-a-X-bpw Iq-Sn-b D-]-tbm-K-¯nð Xð-£W ]-hÀ sU-en-h-dn-bpw e-`n-¡p-w. th-cn-b-_nÄ sS-Iv-t\mf-Pn-bn-se a-säm-cp ap-tó-äw B-Wv th-cn-b-_nÄ ssS-anwKv sS-Iv-t\m-f-Pn. C-Xv Iymwjm-^v-äv Kn-b-dn-s\ B-¡pw. Hm-hÀ em-]vk-a-bw \n-b{´n-¡p-I-bm-Wv C-Xv sN¿p-ó-Xv . C³ tS-¡pw FIv-kv-tlm-Ìpw hmð-hp-IÄ NOVEMBER 2016 OVERTAKE


52 Technology

H-tc k-a-bw Xp-d-ón-cn-¡p-ó k-a-b-am-Wv hmð-hv Hm-hÀ em-]v. C-Xn-eq-sS Hm-tcm BÀ]n F-½nepw ]-c-am-h-[n ]-hÀ \ð-Ip-óp. th-cn-b-_nÄ hmð-hn-t\m-sSm-¸w th-cn-b-_nÄ ssS-an-§pw Iq-SntNÀ-óm-Wv ]-e tam-U-ep-I-fpw amÀ-¡-änð F-¯p-ó-Xv. sSmtbm-«, lyp-ïm-bv-, ^nbäS¡w H«\h[n \nÀamXm¡Ä C¯cw hmðhv enÌv kwhn[m\§Ä D]tbmKn¡pópïv.

th-cn-b-_nÄ tPym-sa-{Sn SÀ-t_m Uo-kð Im-dp-I-fn-se Øn-c km-ón-[y-am-Wv th-cn-b-_nÄ tPym-sa-{Sn SÀ-t_m (hn-Pn-Sn ). t^m-gv-kv-Uv C³-U-£³ coXn-bnð hm-bp F-ôn-\n-te-¡v F-¯n-¡p-ó {]-hÀ-¯-\-am-Wv SÀ-t_m NmÀ-P-dp-IÄ sN-¿p-ó-Xv . F-ôn-sâ {]-I-S-\-hpw Im-cy-

OVERTAKE NOVEMBER 2016

£-a-X-bpw D-bÀ-¯m³ SÀ-t_mbp-sS {]-hÀ-¯-\w H-gn-hm-¡m³ ]-äm-¯-Xm-Wv .s]-t{Sm-fn-\v thcn-b-_nÄ t]m-se-bm-Wv Uo-ken-\v th-cn-b-_nÄ tPym-sa-{Sn. F-ôn-sâ F-Iv-kv-tlm-Ìv Kym-kp-IÄ {]-hÀ-¯n-¸n-¡p-ó SÀ-ss_³ a-säm-cp Iw-{]-kdn-s\ ss{U-hv sN-¿p-óp . B Iw-{]-kÀ A-´-co-£-¯n-se hmbp-hn-s\ h-en-s¨-Sp-¯p D-bÀ-ó aÀ-±-¯n-te-¡v Iw-{]-kv sN-bv-Xv F-ôn-\n-te-¡v sIm-Sp-¡p-óp . F-ôn-\n-te-¡p-Å hm-bp-hn-sâ A-f-hv ap-³-]-t¯-¡mÄ {I-am-XoX-am-bn hÀ-²n-¡p-ó-Xn-\mð IrXy-am-bn C-Ô-\w I-¯p-I-bpw ^-e-¯nð \-ñ ]-h-dn-s\m-¸w an-I-¨ C-Ô-\-£-a-X-bpw \ðIp-óp .C-Xm-Wv SÀ-t_m Nm-À-Pdp-I-fp-sS {]-hÀ-¯-\ X-Xzw . SÀ-ss_³ I-d-¡m³ th-ï-{X hm-bp F-ôn-\v Ip-d-ª BÀ-]n-

ENGINES

F-½nð D-Xv-]m-Zn-¸n-¡m³ ]-äm¯-Xn-\mð H-cp \n-Ýn-X BÀ ]n Fw I-gn-ªn-t« SÀ-t_m {]-hÀ-¯-\-£-a-am-Ip .C-Xn-s\ SÀ-t_m em-Kv F-óv ]-d-bp-óp . SÀ-ss_-sâ F-bÀ td-tjym ]-e F-ôn³ km-l-N-cy-¯n-epw ]-e-Xm-bn-cn-¡pw .Cu F-bÀ td-tjym-sb ^-e-{]-Z-am-bn D-]tbm-Kn-¡p-I F-ó-Xm-Wv thcn-b-_nÄ tPym-sa-{Sn SÀ-t_m sN-¿p-ó-Xv . ^n-Iv-k-Uv tPym-sa{Sn SÀ-ss_-sâ F-Iv-kv-tlm-Ìv Kym-kv I-S-¯n hn-Sp-ó h-gn (sh-bv³) F-t¸m-gpw H-tc cq-]¯nð B-bn-cn-¡pw . Ip-d-ª F-bÀ td-tjym-bnð tam-iw {]-I-S-\-am-Wv A-h Im-gv-N sh¡p-I. F-ómð th-cn-b-_nÄ SÀ-ss_³ Nm-À-P-dp-I-fp-sS F-Ivkv-tlm-Ìv Kym-kv I-S-¯n hn-Spó `m-K-s¯ sh-bn³-kv kz-bw \o-§m³ ]-äp-ó-h-bm-Wv . BÀ ]n Fw A-\p-k-cn-¨p A-h h-epXm-hp-I-bpw sN-dp-Xm-hp-I-bpw sN-¿pw . A-§-s\ F-ôn-sâ F-ñm BÀ ]n Fw ta-J-e-bn-epw an-I-¨ Pz-e-\w km-[y-am-¡p-óp. ^-e-¯nð an-I-¨ ]-h-dpw C-Ô\-£-a-X-bpw e-`n-¡p-óp . SÀt_m em-Kv h-f-sc Ip-d-ªp \n ð-¡pw. F-ôn³ I-¬-t{SmÄ bqWn-äv \n-b-{´n-¡p-ó B-Iv-tNzäÀ B-Wv sh-bv³-sâ h-en-¸w Xo-cp-am-\n-¡p-ó-Xv. Iq-Sp-Xð ]-h-dpw tSmÀ-¡pw C-Ô-\-£-a-X-bpw hn-Pn-Sn D-d¸p \ð-Ip-óp. ^n-b-äv \nÀ-an¡p-ó Uo-kð F-ôn³ ^n-Ivk-Uv tPym-sa-{Sn-bnð 75_n F-

¨v-]n-bpw th-cn-b-_nÄ Pntbmsa{Sn-bnð 90_n F-¨v-]n-bpw ]p-ds¯-Sp-¡p-óp. (]p-t´m1.3 en-äÀ, eo-\n-b1.3 en-äÀ F-ón-h D-Zml-c-Ww).

F-kv-F-¨v-hn-F-kv (kv-amÀ-«v ssl-{_n-Uv sh-ln-¡nÄ ss_ kp-kp-¡n ) C-´y³ hm-l-\ hn-]-W-\ ta-Je-bnð kp-kp-¡n-bp-sS {i-t²b-am-b A-h-X-c-W-am-bn-cp-óp F-kv-F-¨v-hn-F-kv (kv-amÀ-«v ssl-{_n-Uv sh-ln-¡nÄ ss_ kp-kp-¡n ). am-cp-Xn kp-kp-¡nbp-sS kn-bm-kv Uo-k-ð tam-Uenð B-Wv Cu kn-Ìw B-Zy-ambn C-´y-bnð A-h-X-cn-¸n-¨-Xv. sSm-tbm-« {]-b-kn-s\ t]m-se Hcp ]qÀ-® ssl-{_n-Uv sh-ln¡nÄ A-ñ kn-bm-kv F-¦n-epw G-sd P-\-{]o-Xn t\-Sn-b H-cp C-S-¯-cw ssl-{_n-Uv thÀ-j³ F-óv kn-bm-kn-s\ hn-ti-jn-¸n¡mw. H-cp Câ-t{K-ä-Uv ÌmÀ-«À P-\-td-äÀ B-Wv kn-bm-knð A-Ûp-Xw D-ïm-¡p-ó-Xv .H-cp I-dâ v P-\-td-äÀ Iq-Sn hm-l-\¯nð D-sï-óv Np-cp-¡w . Fôn-\nð tem-Uv C-ñm-¯ (D-Zm: C-d-¡w C-d-§p-t¼mÄ) k-ab-¯v P-\-td-äÀ {]-hÀ-¯n-¡pI-bpw B I-dâ v _m-ä-dn-bnð kq-£n-¡-¸-Sp-I-bpw sN-¿p-óp. C-tXm-sSm-¸w do-P-\-td-äo-hv t{_-¡nw-Kv km-t¦-Xn-I-hn-Zy-bpw C-Xnð DÄ-s¡m-Ån-¨n-«p-ïv. t{_ -¡v D-ïm-¡p-ó K-Xn-tImÀ-Pw (ssI-s\-än-Iv F-\À-Pn ) Iq-Sn Im-dn-sâ _m-ä-dn-bn-te-¡v F-


54 Technology

¯p-óp . am-{X-a-ñ sF-F-kv-Pn h-gn e-`y-am-b ]-h-dpw Iq-Sn BIv-kn-e-td-äv sN-¿p-ó k-a-b-¯v F-ôn-\v \ð-Ip-óp . {]-[m-\ F-ôn-\v H-cp sN-dn-b k-t¸mÀ-«v B-bn-«m-Wv sF-F-kv-Pn hÀ-¡v sN-¿p-ó-Xv .Iq-Sp-Xð BÀ ]n F-½n-te-¡p-Å {]-Zm-\-¯nð B-Wv sF-F-kv-Pn Iq-Sp-X-em-bn {]-hÀ-¯n-¡p-I. Iq-Sp-Xð BÀ ]n F-½nð Iq-Sp-Xð C-Ô-\w I-¯p-sa-ón-cn-s¡ Cu kw-hn[m-\w \-ñ co-Xn-bnð C-Ô-\ D-]-tbm-Kw Ip-d-bv-¡p-óp.H-cp \n-Ýn-X k-a-b-¯nð Iq-Sp-Xð hm-l-\w \n-ev-Ip-I-bm-sW-¦nð F-ôn³ X-\n-sb Hm-^v B-Ip-ó kw-hn-[m-\-hpw C-Xnð C-W-¡n tNÀ-¯n-cn-¡p-óp .¢-¨v A-aÀ¯p-t¼mÄ ho-ïpw F-ôn³ Hm¬ B-Ip-óp. C-sX-ñm-am-Wv F-kv-F-¨v-hn-F-kv sâ {]-[m-\ k-hn-ti-j-X-IÄ . H-cp F-ôn-\n-te-¡v Im-cy-amb do-F-ôn-\o-b-dnw-Kv hÀ-¡v Hóp-an-ñm-sX X-só F-kv-F-¨v-hnF-kv F-óm-¡n-t¨À-¡mw F-óXv C-Xn-sâ k-hn-ti-j-X-bm-Wv . F-kv-F-¨v hn-F-kv L-Sn-¸n-¨ kn-bm-kv -X-só B-Wv C-´ybn-se G-ä-hpw C-Ô-\-£-a-X G-dn-b ImÀ(28.09 In-tem-ao-äÀ/ en-äÀ) F-ó-Xv Cu km-t¦-XnOVERTAKE NOVEMBER 2016

I-hn-Zy-bp-sS ta-ò hn-fn-t¨m-Xpóp .kn-bm-kn-\v ]n-d-sI FÀ-«nK-bn-epw C-Xv e-`y-am-Wv .Uðln-bn-epw a-äpw F-kv-F-¨v-hn-F-

ENGINES

kv \p kÀ-¡mÀ \n-b-a C-f-hpw {]-Jym-]n-¨n-«p-ïv . XoÀ-¨-bm-bpw \m-sf-bp-sS sS-Iv-t\m-f-Pn Xsó-bm-Wv C-sX-óv ]-d-bmw.

ss{U-hnw-Kv kp-Jw \-jv-S-s¸-SmsX Cu sS-Iv-t\m-f-Pn {]-tbmK-¯nð h-cp-¯n F-ó-Xm-Wv {]-iw-k-\o-bw.


56

passion

Hcp h³hyhkmb irwJebpsS ]n´pSÀ¨. amXr `qan, sISnkn, ]nhnFkv XpS§n tIcf¯nsâ hy hkmb `q]S¯nð Xnf§n\nev¡pó henb {Kq ¸nð \nópw XtâXmb ASbmfs¸Sp¯epIÄ s¡mcp§pó bphkwcw`I³.hntijW§Ä ¡¸pdw ]n hn A`ntjIv Hcp Iw¹oäv ImÀt{] anbmWv. 25 hbkn\pÅnð Xsó \sñmcp hml\ If£\v XpS¡an« A`ntjInsâ hml\§tfmSpÅ ]mj³ tI«dnbmw.

If£³ ^bð ImdpIfmWv F\nt¡ähpanjvSw. \mevþ Aôv hbkv {]mbw apXð tlm«v hoðknsâ {SmIv InäpIfnð Xp S§nb CjvSamWv. ssk¡nÄ SbÀ hSn sImïv X«n Dcp«n XpS§nbt¸mÄ thKXbnembn {i². ]nóoSv aq hv sN¿pó H_vsPIvSpIÄ hm¨v sNbvXv ho«nse Im dpIfnembn lcw. apXnÀót¸mÄ an\ntb¨À If£ \pIfnembn a\kv. ]qs\ knw_tbmknknse _n_n F ]T\w Ignªt¸mÄ _nkn\knte¡mbn NphSpam äw. kz´amb hcpam\w ]pXnb ImdpIÄ kz´am¡p ó CjvS¯nte¡v \bn¨p. HuUn F6 sslsse³, thmÄ thm Fkv 60, PmKzmÀ FIvkvF^v, _nFwU»yp 320 Fw kvt]mÀ«v, t^mIvkvhmK³ t]mtfm PnSn Fón§s\ t]mIpóp Fsâ hml\tiJcw. Rm³ ImdpIÄ IfIvSv sN¿pt¼mÄ Hcp \nÀ_Ô apïv. ssa If£³ jpUv dn^vsfIvSv lq Abmw.

t{Ikn tdknwKv \mep sImñw ap³]mWv tdknwKnte ¡v hcpóXv. sPsI Stbgvknsâ H^o jyð tdkdmbn«mbncpóp XpS¡w. sNdpXpw hepXpamb \nch[n tdkpIfnð ]s¦Sp¯n«pïv. kv]oUv t{IknbmbXp sImïmImw tdknwKv A{X tbsd CjvSw. _mw¥qÀ, sslZcm_mZv, tImb¼¯qÀ FónhnS§fnse {Sm¡pIfnð {]mIvSokn\pw aÕ c§Ä¡pw t]mImdpïv. t\mbvUbnse _p²v kÀIyq«m Wv C´ybnð Gähpw {]nbs¸« tdkv {Sm¡v. t^mÀape h¬ aÕc§Ä ImWm³ hntZi¯v t]mImdpïv. eq bokv lman𫬠BWv CjvSs¸« tdkÀ. PÀa\n bnse sagvskUoknsâ ss{UhnwKv A¡mZanbnð AhcpsS C³hntäj³ {]Imcw aqóp Znhkw hm l\tamSn¨Xv AhnkvacWob A\p`hamWv. C\n t]mÀsjbpsS A¡mZanbnð t]mIWw. C hscmópw km[mcW Imdpïm¡p óhcñtñm. Pbvâ vktñ.

The suave

OVERTAKE NOVEMBER 2016


P.V. ABHISHEK / 5 7

Fôn\nbÀ {^m¦vfn³ Hcp bm{Xbnð ^vssfänð sh¨mWv PÀa³ Imc\mb {^m¦vfns\ ]cnNbs¸SpóXv. Hmt«m samss_ð Fôn\nbdmWv. an\ntb¨À Imdp IÄ Dïm¡n temIs¯ ]e {]apJÀ¡pw hnev¡póXmWv I£nbpsS tPmenbpw tlm_nbpw. AtabvknwKv SmeâmWv {^m¦v fnsâ {]tXyIX. Hsc®¯n\v HmÀUÀ sImSp ¯mð Hcp hÀjw Ignªmbncn¡pw sUen hdn. ]s£ ssI¿nð In«nbmð Xmsgshbv ¡m³ tXmónñ. {^m¦vfn³ F\n¡v ImdpIÄ Dïm¡n Ab¡mdpïv. 16 _nFwU»yp, 8 HuUn, ewt_mÀKn\n, s^cmcn XpS§n 43 an\ntb¨À ImdpIfpsS If£³ Ct¸m sg\n¡pïv. ewt_mÀKn\n AshâtUmdnð kvs]jen Unssk³Uv t^mÀ A`ntjIv Fóv FgpXnbn«pïv. AhcpsSsbmcp tkm^n Ìnt¡js\mópw \ap¡v {Intbäv sN¿pI Ffp¸añ.

e collector

NOVEMBER 2016 OVERTAKE


58 passion

P.V. ABHISHEK

A`ntjIv Hm¬ lnkv t^hssdävkv Hmtcm hml\hpw Hmtcm ^oemWv F\n¡v \evIpóXv. sF ehv Z th Z PmKzmÀ _ntlhv Hm¬ Z tdmUv. HuUn F6 tkm^väv Bâ v sseäv shbväv ImdmWv. kvaq¯v ss{UhnwKmWv. \qdp iXam\w ss{UhnwKv FIvkv]ocnb³kv \evIpw _nFwU»yp 320 Fw kvt]mÀ«v. thmÄthm Cukv F shcn ss\kv ImÀ. ss{UhnwKv s¹jÀ ]dªdnbn¡m\mhnñ. hos¡³Uv Hu«nwKpIÄ¡v t^mIvkvhmK³ t]mtfmbmWv F\n¡njvSw. 1.6 Fôn\mWv. ]oävknð sImSp¯v ]qÀWambpw tamUnss^ sNbvsXSp¯XmWv. dmen kvt]mÀ«v Imdp IÄ t]mse. BgvNbnð Ggp Znhkhpw Cu ImdpIÄ amdn amdn Rm\p] tbmKn¡pw. Hópt]mepw AhKWn¡s¸Snñ. _nt¡mkv sF ehv Imgvkv.

ssa {Uow

ssa aZÀ ssa Kpcp ss{UhnwKmbmepw _nkn\kmbmepw PohnX¯nse A¨S¡ambmepw A½bmWv (]nhnFkv tlmkv]näð FwUn an\n N{µ³) Fsâ tdmÄ tamUepw Kpcphpw. sNdnb Ip«n Bbncn¡pt¼mÄ Xsó A½bpsS aSnbnencpóv Rm³ ss{UhnwKnsâ _me]mT§Ä ] Tn¨p. hepXmbt¸mgpw A½ XsóbmWv ss{UhnwKv ]Tn¸n¨Xv. tdmUnð, aÕc_p²nbnñmsX F§s\ _ntlhv sN¿Wsaóp ] Tn¸n¨Xpw A½bmWv. sNdnb D¯chmZn¯§Ä sNdnb {]mb¯nð Xsó Gev]n¨v _nkn\knte¡pw A½bmWv Iq«mbXv. henb bqWnthgvknän ]T\§Ä¡pw A¸pdamWv A½ \evInbn«pÅ ]mT§Ä. Rm³ Fsó¦nepw A½bv¡v Hcp tdmÄkv tdmbvkv k½m\n¡pw. OVERTAKE NOVEMBER 2016

hml\§tfmSpÅ ]mj\pw _nkn\kpw Hcpt]mse sImïpt]m IWsaómWv B{Klw. hml\ If£³ hn]pes¸Sp ¯Ww. km[n¨mð ewt_mÀ Kn\nbpw s^cmcnbpw hsc \o fWsaópïv. hml\hpambn _ Ôanñm¯ asämcm{Klapïv. \q dp iXam\hpw Nmcnän HmdnbâUm b Hcp tlmkv]näð kz´ambn Øm ]n¡WsaóXmWXv. ]mhs¸« tcmKnIÄ¡v NnInÕbpw acp ópw Hcp ss]k t]mepw hm§m sX \ðIWw. \qdv s_Ínsâ sb¦nepw Hcp tlmkv]näð.


Jacking & Lifting Equipments Steel Floor Jack 3T Product Code ITCJ1042

Tools Storage & Cleaning Products 4 Drawer Deluxe Tool Chest Product Code ITCT1160 Blue

Battery Charging & Testing Equipments

ITC Special Tools

Microprocessor Based Automatic Battery Charger

Air Impact Wrench ½” Sq. Drive Product Code ITC IR 1100 .

Product Code ITCE1080 Four individual ports for charging @ 5 Amps

Vertical Transmission Jack1 Ton Product Code ITCJ1050

4 Drawer Deluxe Tool Chest Product Code ITCT1162 Red

Digital Battery & Electric System Tester with printer A/c Leak Detection with U.V Dye Mechanism

Product Code ITCA1036

Product Code ITCN1024

Folding Crane - 2 Ton Product Code ITCJ1050

Industrial Wet And Dry Vacuum Cleaners

Mcpherson Spring Compressor Product Code ITCMSC 2000

Product Code ITC H 1021101-8mm ITC H 1021102-10mm ITC H 1021104-12mm ITC H 10211060-14mm

Product Code 15Ltrs-ITCC1052 30 Ltrs-ITCC1053 60Ltrs-ITCC1054 80Ltrs-ITCC1055 Transmission Jack - 500 kg. Product Code ITCJ1053

Wash and Gloss Premium Wash and Wax Car Shampoo

Product Code 1 Ltr-ITCC1076 5 Ltr-ITCC1077

Axle Stands - 3 Ton Product Code ITCJ1056

Mircro Fiber Cloth-360 GSM and 250 GSM Product Code ITCC1071

T SPANNER

12v Air Compressor Digital with Preset Facility Product

Product Code ITCP1048

Tyre Tread Depth Gauge Pocket Type

Product Code: ITCP1037

111 Piece Tool Set


60 tech news hnPn³ hn

Câen-sâ

t{Um¬

H-cp I-fn D-]-Ic-Ww F-ó-Xnð \n-óv hym-h-kmbn-I D-]-tbm-K-¯n-\p-Å D-]-Ic-Ww F-ó \n-e-bn-te-¡v t{UmWp-IÄ h-fÀ-ón-cn-¡póp. I-¼yq-«À s{]m-k-ÊÀ cwK-s¯ {]-ap-J-cm-b Câ-em-Wv hym-h-kmbn-I D-]-tbm-K-§Ä-¡p-Å t{Um-Wp-IÄ hn-]-Wn-bnð F-¯n-¨n-cn-¡p-óXv. ^mð-I¬ 8 ¹-kv tam-Uð Câð {_mân-§nð hn-]-Wn-bnð F-¯p-ó B-Zy tam-U-em-Wv. an-I-¨ kv-sä-_n-en-än, 2.8 In-tem-{Kmw h-sc `m-cw Xm§m-\p-Å I-gn-hv, hm-«À sd-kn-kv-ä³-kv, Pn-]nF-kv s]m-kn-j-\nMv Xp-S-§n-b-h CX-ns\ G-Xv km-l-Ncy-¯nepw {]-hÀ-¯n-¸n-¡m³ ti-jn-bp-Å-Xm-¡póp. ^mð-¡-Wn-s\ \n-b-´n-¡p-ó-Xn-\m-bn Câð tIm-Iv-]n-äv F-ó I¬t{SmÄ bq-Wnäpw ]p-d-¯n-d-¡n-bn-«p-ïv. G-cn-bð am-¸n-Mv, kn-kn-Sn-hn tam-Wn-ä-dnMv, t^m-t«m-{K-^n F-ón-h-bv-s¡ñmw A\p-tbm-Py-amWv Cu tamUð. H-cp In-tem-ao-äÀ ]-cn-[n-bnð ^pÄ F-¨v-Un ho-Untbm h-bÀ-se-kv B-bn ssI-am-dm³ C-Xn-\v km-[n-¡pw. a-Wn-¡q-cnð 60 In-tem-ao-äÀ h-sc th-K-X-bnð ]-d-¡m\pw C-Xn-\v I-gn-hpïv.

KqKnÄ tlmw `m-hn-bp-sS D-]-Ic-Ww F-óv \-ap-¡n-Xn-s\ hn-ti-jn-¸n-¡mw. \-½p-sS i-Ð \nÀ-t±-i-§Ä-¡v A-\p-k-cn-¨v ho-«n-se Fñm D-]-I-c-W-§fpw \nb-{´n-¡pó-Xv ap-Xð B-h-iym-\p-kc-Ww Sm-Iv-kn _p-¡v sN-¿m³ h-sc C-Xn-\v I-gn-hp-ïv. Kq-KnÄ A-kn-Ìâ v tkm-^v-ävshbÀ h-gn {]-hÀ-¯n¡p-ó C-Xnð A-Sn-Øm-\-]-c-am-bn H-cp ssa-¡pw, kv-]o-¡dpw CâÀ-s\-äv I-W-În-hn-än-bv-¡m-bn ssh-ss^bp-am-Wp-ÅXv. i-Ð \nÀ-t±-i-§Ä-¡-\pk-cn-¨v HmUn-tbm, F-^v-Fw tdUn-tbm, bp-Syq-_v Fón-h t¹ sN-¿m³ C-Xn-\v I-gn-hpïv. am-{X-añ, Im-em-h-Ø, {Sm-^n-Iv, hmÀ-¯IÄ F-ón-hbpw Xð-ka-bw F-¯n-¡m³ C-Xn-\m-Ipw. C³À-s\äv Hm-^v Xnw-Mv-kv AY-hm sFH-Sn h-gn {]-hÀ-¯n-¡p-ó D-]-I-c-W-§-fp-am-bn tNÀ-óv {]-hÀ¯n-¡p-hm\pw C-Xn-\v km-[n¡pw. A-Xph-gn ho-«n-se sse-äv, ^m³, Snhn, F-kn XpS-§n Fñm D-]-I-c-W§fpw \n-b-{´n-¡mw. B-a-tkm-Wn-sâ C-tIm, B-¸nfn-sâ tlmw In-äv Xp-S-§n-b-h-bmWv Cu cw-K-¯pÅ kam-\ Dð-]-ó§Ä. \n-e-hnð A-ta-cn-¡-bnð am{Xw ]p-d-¯n-d-¡n-bn-cn-¡p-ó Dð]-ów Im-e-Xm-ak-anñm-sX C-´y-bnepw {]-Nm-c-¯n-em-Ip-sa-óp-d¸v.

OVERTAKE NOVEMBER 2016


GADGETS / 6 1

lphmbv tlmWÀ 8 ssN-\o-kv \nÀ-½m-Xm-¡-fm-b lp-hm-bv G-ähpw H-Sp-hnð C-´y-bnð ]p-d-¯n-d¡nb tam-U-em-Wv tlmWÀ 8. {]o-anbw Imä-K-dn-bn-emWv lp-hm-bvbpsS Cu tam-Uð að-k-cn¡p-óXv. 12 sa-Km-]n-Iv-k-en-sâ Uyp-hð Iym-a-d-bm-Wv C-Xn-sâ {][m-\ B-IÀ-jWw. H-cp sk³-kÀ I-fÀ Um-ä ]-IÀ-¯pt¼mÄ c-ïma-s¯ sk³-kÀ tam-tWm-t{Imw Um-ä ti-Jcn-¡pw. C-h cïpw tNÀ-¯v s{]mk-Êv sN-bv-Xv e-`n-¡p-ó Nn-{X-¯n-\v Un-Pn-äð Iym-a-d-bp-sS \n-e-hm-cw e-`n-¡p-sa-óv I¼-\n A-h-Im-i-s¸-Spóp. B³-t{Um-bvUv 6.0 am-jvam-tem Hm-¸-td-än-Mv kn-kv-ä-¯nð {]-hÀ-¯n-¡pó t^m-Wn\v 5.2 Côn-sâ ^pÄ F-¨v-Un Un-kv-t¹-bm-Wp-ÅXv. C-Xn-\v I-cp-¯v ]-I-cm-\mbn 1.8 Kn-Km-sl-Sv-kn-sâ HÎm-tImÀ s{]m-k-Ê-dpw 4 Pn-_n dmapw DÄ-s¸-Sp-¯n-bn-«pïv. ^m-Ìv NmÀ-Pn-Mv ]n-´p -W-bp-Å C-Xn-se 3000 Fw-FF-¨v _m-ä-dn NmÀ-Pv sN-¿m³ 100 an-\n-äv ka-bw a-Xn. 4Pn, ^nw-KÀ {]nâ v kv-Im³ FñmapÅ t^m-Wn-\v knw-KnÄ knw k-t¸mÀ-«m-Wp-Å-Xv. 32 Pn-_n C -tâ-Wð sa-½-dn-bpÅ t^m¬ 128 Pn-_n h-sc sa½-dn ImÀUn-s\bpw ]n-´p-W-¡pw. tKmÄUv, ssh-äv, »q \nd-§-fnð e-`n-¡pó t^m¬ B-a-tkm¬, ^v-fn-]v-ImÀ-«v Xp-S§nb ssk-äp-I-fnð \n-óv kntbman ^mÌv hm-§m-hp-ó-Xm-Wv. hne 29,999 cq]. NmÀPnMv ]n´pW

sUð C³kv]ntdm¬ 5567 ssZ-\wZn-\ D-]-tbm-K-¯n-\v A\p-tbm-Pyam-b s]À-t^m-a³-kv em]v-tSm-]v tX-Sp-ó-hÀ-¡m-bn sUð X-§-fp-sS ]p-Xn-b C³-kv-]ntdm¬ tam-Uð ]p-d-¯n-d¡n. hn-ebpw an-I-¨ s]À-t^m-a³kpw H¯n-W§n-b an-I-¨ H-cp {]m-În-¡ð tam-U-em-Wv C³-kv]n-tdm¬ 5567. Ggmw X-eap-d Câð s{]m-k-Ê-dnð {]-hÀ-¯n-¡p-ó em-]v-tSm-]nð tImÀ sF3, sF5, sF7 s{]m-k-Ê-dp-IÄ e-`y-am-Wv. 16 Pn-_n h-sc dmw ]n -´p-W-bp-Å C-Xnð B-h-iy-sa-¦nð 4 Pn-_n-bp-sS F-Fw-Un sdUn-tbm¬ {Km-^n-Iv-kv ImÀUpw DÄ-s¸-Sp-¯mw. 15 C-ôn-sâ ^pÄ F-¨v-Un sd-k-eq-j\p-Å-Xm-Wv Un-kv-t¹. 2Sn-_n h-sc tÌm-td-Pv ]n-´p-Wbpw D-ïv. 10 a-Wn-¡qÀ h-sc _mä-dn _m-¡¸pw e-`n-¡pw. sa-½-dn ImÀ-Uv doUÀ, Un-hn-Un ss{U-hv, sh_v Iym-a-d XpS-§n Fñm ^o-¨-dp-I-fpw DÄ-s¸-Sp-¯n-bn-«pïv. an-I-¨ ku-ïv s] À-t^m-a³-kv \ð-Im-\m-bn am-Ivkv HmUntbm ]n-´p-W-bp-ap-ïv. hn³-tUm-kv 10 Hm-¸-td-än-Mv kn-Ì-hpw tem-Uv sN-bv-Xn-«p-ïv. Hm-^o-kv 2016 ÌpUâ v F-Un-j-\pw, 15 amk-s¯ aI-t^ Bân ssh-dkpw I¼-\n ku-P-\y-am-bn DÄ-s¸-Sp-¯n-bn«p-ïv. 39,590 cq-] ap-X-em-Wv hn-e B-cw-`n-¡p-ó-Xv. D-bÀó tam-U-en-\v hne 75,990 cq].

bpÅ 10,000 FwF F¨v ]hÀ_m¦v hn] Wnbnend¡n. DbÀ ó _mädn I¸mkn änbpÅ t^mWpIÄ thK¯nð NmÀPv sN ¿m³ CXphgn km[n ¡pw. »qSq¯v sl Uvskäv, kvamÀ«v hm ¨v, t]mÀ«_nÄ kv]o ¡dpIÄ Fónhbv ¡mbn tem ]hÀ NmÀPn§pw CXnð DÄs¸Sp¯nbn«pïv. hne 1990 cq].

NOVEMBER 2016 OVERTAKE


62

tech news

KqKnfnsâ ]nIvkð t^mWpIÄ Gsd \mfs¯ Im¯ncn¸ns\mSphnð KqKnÄ ]nIvkð Fó t]cnð kz´w {_m³Uv t^mWpIÄ ]pd¯nd¡n. KqKnÄ s\Ivkkv Fó {_m³Unð ap³]v t^mWpIÄ ]pd¯nd¡nbncpsó¦nepw FðPn, F¨vSnkn XpS§nb \nÀ½mXm¡fmWv Ah hn]Wnbnse¯n¨ncpóXv. Fómð C¯hW KqKnfnsâ kz´w {_m³tUmsSbmWv ]nIvkð t^mWpIÄ hn]Wnbnse¯póXv. CtXmsS s\Ivkkv Dð]ó§Ä ]pd¯nd¡póXv KqKnÄ Ahkm\n¸n¡pIbpw sNbvXp. B¸nÄ sFt^m¬ tamUepItfmSv t\cn«v Gäpap«m\mWv KqKnÄ ]nIvkð t^mWpIÄ ]pd¯nd¡nbncn¡póXv.

KqKnÄ ]nIvkð B³-t{Um-bv-Un-sâ G-ähpw ]pXn-b shÀ-j\mb \u-K-«v Hm-¸-tdän-Mv kn-Ì-hp-am-bn hn-]-Wn-bn-se-¯pó B-Zy tam-U-em-Wv ]n-Ivkð. ^pÄ F-¨v-Un sd-k-eq-j-\pÅ 5 C-ôv B-sam-seUv Un-kv-t¹-bm-Wv C-Xn-\p-Å-Xv. kv-\m-]v-{Um-K¬ 821 Izm-Uv tImÀ s{]m-k-Ê-dnð {]-hÀ¯n-¡pó t^m-Wn-\v 4 Pn-_n-bm-Wv dmw I-¸m-kn-än. 12 sa-Km-]n-Iv-k-ensâ {][m-\ Iym-a-d-bv-¡v t^-kv Un-ä-£³, tekÀ Hm-t«m-t^m-¡-kv Xp-S§n-b k-hn-ti-j-X-I-fp-ïv. 8 sa-Km-]n-Iv-k-en-tâ-Xm-Wv ap³-Iymad. C-Xn-se 2770 Fw-FF-¨v _m-ä-dn 26 a-Wn-¡q-tdm-fw kw-km-cka-bw \ð-Ipw. 32 Pn-_n, 128 Pn-_n kv-täm-tdPv I-¸m-kn-än-I-fn-em-Wv ]n-Iv-kð e-`y-am-hp-I. bp-F-kv-_n ssS-¸v kn I-WÎÀ, ^m-Ìv NmÀ-Pn§v, ^nw-KÀ {]nâ v sk³-kÀ F-ón-h-sbñmw Kq-KnÄ C-Xnð DÄ-s¸-Sp-¯n-bn-«pïv. »m¡v, knðhÀ, »q \n-d-§-fn-ð Cu t^m¬ e-`n-¡pw. 32 Pn-_n tamU-en-\v 57,000 cq-]-bpw, 128 Pn-_n tam-U-en-\v 66,000 cq-]-bp-am-Wv hne.

KqKnÄ ]nIvkð FIvkvFð B-Zy tam-U-en-s\-¡mÄ h-ep-¸w Iq-Sn-b 5.5 C-ôv Un-kv-t¹bm-Wv C-Xn-\p-ÅXv. 1440x2560 ]n-Iv-k-ð sd-k-eq-j\pw Dïv. s{]mkÊÀ, sa-½dn, Iym-a-d F-ón-h-sbñmw c-ïv tam-U-enepw k-am-\amWv. A-eq-an-\n-bw bqWn-t_m-Un Un-ssk-\nð \nÀ-½n-¨n-cn-¡pó t^m-Wp-IÄ-¡v shÅw, s]m-Sn F-ónh-sb sN-dp-¡p-ó sF-]n53 kÀ-«n-^n-t¡-j-\p-apïv. hen-b Un-kv-t¹ B-b-Xn-\mð 3450 Fw-FF-¨n-sâ D-bÀ-ó _m-ä-dnbpw \nÀ-½m-Xm-¡Ä DÄ-s¸-Sp-¯n-bn-«pïv. sa½dn ImÀ-Uv ]n´p-W, Uyp-hð knw k-t¸mÀ-«v F-ón-h-sbmópw c-ïv tam-U-enepw DÄ-s¸-Sp-¯n-bn-«nñ. 32 Pn-_n tam-U-en-\v 67,000 cq-]-bpw, 128 Pn-_n tam-U-en-\v 76,000 cq-]-bp-am-Wv hn-e. Hm¬-sse³ tjm-¸n-§v sskäm-b ^v-fn-¸v-ImÀ-«v h-gn-bmWv c-ïv tam-U-ep-I-fpsSbpw hnð]\.

OVERTAKE NOVEMBER 2016


GADGETS / 6 3

KqKnÄ sshss^ I-¼yq«À, kv-amÀ«v-t^m¬, kvamÀ-«v Sn-hn F-ón-h-bp-sS-sbñmw D-]-tbm-Kw hÀ-²n-¨-tXm-sS sshss^ \-ap-¡v H-gn-¨p Iq-Sm\m-Im-¯ A-h-iy-h-kv-Xp B-bn am-dn-bn-cn-¡póp. C-¯-c-¡mÀ¡v km-[m-cW tam-U-hpw, du-«dpw D]-tbm-Kn-¡p-t¼m-gp-Å ]-cn-an-XnIÄ a-dn-I-S-¡m³ k-lm-bn-¡p-óXmWv Kq-KnÄ ssh-ss^. H-ón-e[n-Iw CâÀ-s\-äv I-W-£-\p-IÄ D-sï-¦nð A-h A-\m-bm-k-am-bn ssI-Imcyw sN-¿m³ C-Xn-eq-sS km-[n-¡pw. hnhn-[ D-]-I-c-W-

§fn-se I-W-În-hn-än, Uu¬-temUnMv, kv-{So-anMv F-ón-h-sbñmw Kq-KnÄ sshss^ A-\m-bm-kw am-t\-Pv sN-¿pw. 1500 kv-Iz-bÀ^o-äv h-sc-bp-Å ho-Sp-IÄ-¡v Hcp D-]-Ic-Ww a-Xn-bm-Ipw. hen-b ho-Sp-I-Ä-¡v A-\m-bm-k-am-bn IqSp-Xð bq-Wn-äp-IÄ C³-ÌmÄ sN¿p-I-bp-am-Imw. sshss^ D-]-tbm-Kw \nco-£n-¡m\pw \n-b-{´n-¡m\pw {]-tXy-Iw B-¹n-t¡-j-\pw KqKnÄ e-`y-am-¡n-bn-«pïv. C-Xph-gn IW-Îv sN-bv-Xn-cn-¡p-ó D-]-I-

c-W-§Ä G-sXñm-sa-óv A-dnbm-\pw B-h-iy-ap-Å k-ab-¯v I-W-£³ th-K-X Iq-«m\pw Ip-dbv-¡m\pw ]T-\ k-a-b-¯pw aäpw Ip-«n-I-fp-sS sshss^ D-]-tbm-Kw \nÀ-¯-W-sa-¦nð A-Xn-\pw Cu B-¹n-t¡-j³ k-lm-bn-¡pw. CXn-se s\-ävhÀ-¡v A-kn-Ìv sSIvt\mf-Pn Fñm k-a-b¯pw ]-camh[n D-bÀ-ó th-K-X-bn-ep-Å IW-£³ e-`y-am-¡pw. bp-F-kv-_n ssS-¸v kn NmÀ-PÀ h-gn NmÀ-Pv sN¿m-hp-ó C-Xn-\v H-cp em³ t]m À-«pw DÄ-s¸-Sp-¯n-bn-«pïv.

tkmWn F6500 tkmWn andÀsekv sksÜânð X§fpsS ^vfmKvjn¸v tamUemb F6500 AhXcn¸n¨p. 24 saKm]nIvkð sdkeqj³, 5 BIvknkv CtaPv kvsä_nssetkj³, S¨v kv{Io³ FðCUn, 4sI hoUntbm sdt¡mUnMv Fónh CXns\ s{]m^jWð \nehmcapÅXm¡póp. Hcp e£¯n\Sp¯v hne hcpó Iymadbv¡v km[mcW UnFkvFðBÀ IymadIsf¡mfpw anI¨ Nn{X§Ä ]IÀ¯m³ km[n¡pw.

{]apJ Atacn¡³ hm¨v \nÀ½mW {_m³Uv Bb t^mknð X§fpsS kvamÀ«v hm¨pIÄ C´ybnð AhXcn¸n¨p. ankv^näv, td, Iyp kocokv Fón§s\ hnhn[ ImäKdnIfnemWv t^mknð X§fpsS tamUepIÄ hn]Wnbnð F¯n¨ncn¡póXv. 7495 cq] apXð 22595 cq] hsc hne hcpó tamUepIÄ Cu t{iWnbnepïv. NOVEMBER 2016 OVERTAKE


64 special

{^m³knð hmbp aen\oIcWw Ipdbv¡póXnsâ `mKambn ]gb ImdpIÄ¡v \ntcm[\hpw ImÀ clnX Zn\§fpw IqSnhcpó ]Ým¯e¯nemWv 2016 se ]mcn kv tamt«mÀ tjm Act§dnbXv. 1898 ð XpS§nb ]m cokv tamt«mÀ tjm, temIs¯ Xsó Gähpw ]g¡apÅ tamt«mÀ tjm BsWóv Ncn{Xw ]dbpóp. C¯hWs¯

AXym[p\nI kmt¦XnIhnZybpsS ]n³_e¯nð IqSpXð s]Àt^ma³kv anIthmsSbmWv em³Uv tdmhÀ UnkvIhdn F¯nbncn¡póXv. `mchpw i_vZhpw Ipdªv Ignhv hÀ[n¸ns¨¯nb UnkvIhdn Hm^vtdmUÀ Fó \nebnð IqSpXð kpc£nXXztaIpóp. ]gb tamUens\ Fñm Xc¯nepw ]nónem¡pó ]pXnb UnkvIhdnbpsS arZphmb, Dcpï sjbv¸nepÅ UnkvtIm kvt]m À«v ssÌð Hcp ]t£ UnkvIhdnbpsS S^v ep¡n\v a§teð¸n¡psaóXv Cu Icp¯sâ ISp¯ Bcm[IÀ¡v hnjaapïm¡ntb¡mw.

tjm tÌm¸nwKv tIm¬sk]väv ImdpIÄ \nÀan¡póXnð {^ôv I¼\nbmb sdt\mtb Igntª aämcpapÅq. \oïv, ]Xnªv, hoXntbdnb s{SkÀ tIm¬sk]väv hoXn Ipdª tdm UpIfnð Nn´n¡m³ t]mepw ]änñ. sdt\mbpsS ]pXnb Unssk³ UbdIvSÀ temsd³kv hm³ sU³ BWv Cu Sq koäÀ tIm¬sk]vän\p ]nónð. ImgvN`wKn \evIpI Fó e£yw am{XamWv s{Skdnsâ \nÀamW¯neqsS sdt\m Dt±in¡pósXóv IcpXmw. F¦nepw Cu Unssk³ emw tKzPv {_m³Unsâ `mhn hml\§fntes¡mcp kqN\ \evIpóXmbmWv hml\hnZKv²À ]dbp óXv. 350 F¨v]n Icp¯pÅ CevI{SnIv ]hÀ s{Sbv³ DS³ s{]mU£³ XpS§m\pw km[yXbpïv.

OVERTAKE NOVEMBER 2016


PARIS AUTOSHOW / 6 5 tamt«mÀ tjm IrXyamsbmcp Xow ASnØm\ s¸Sp¯n Bbncpónsñóp thWw ]dbm³. CeIv{SnIv ImdpIfpw ss{UhÀsekv ImdpIfpw henb {_m³UpIfpsS FkvbphnIfpw tNÀóv {it²bam¡nb tjmbnð \nóv 2016 se {][m\ Act§ä§Ä sXcsªSp¯v AhXcn¸n¡póp.

XSn¨ t_mUn hÀt¡mSp IqSnb HmÄ hoð ss{Uhv tdkdmWv lypïmbvbpsS BÀF³ 30 tIm¬sk]väv. tdknwKv lmÀUvshbdnð ]m¡v sNbvsX¯nbncn¡pó Cu tIm¬sk]vän\v Icp¯p \ evIpóXv 374 F¨v]n ]hÀ Dev]m Zn¸n¡pó 2 enäÀ SÀt_mNmÀPv Uv Fôn\mWv. lypïmbvbpsS ASp¯ s{]mU£³ tamUemb sF 30 F³ AhXcn¸n¡póXn\p ap³]mbpÅ Hcp ]S¡w s]m«n¡ð am{XamWv BÀF³ 30 FómWv hml\temIw ]dbpóXv.

tKmÄ^nsâ hep¸¯nse¯nb _mädn CeIv{Sn¡v lm¨v_m¡mWv Cu tIm¬sk]väv. 168 F¨v]n Icp¯pÅ tam«dn\v 600 IntemaoäÀ tdôpsïó khntijXbpïv. 2020 ð s{]mU£³ tamUð F¯psa¦nepw ]qÀWambpw kzX{´amb tamUð 2025 embncn¡pw Cd§pI FómWv tIÄ¡póXv. ]pIad X«n¸nð a§nb {]XnÑmb hosïSp¡m³ t^mIvkvhmK³ \S¯pó ]cn{ia§fpsS `mKamWv C§s\ sbmcp tIm¬sk]vänsâ AhXcWhpw Fópw ]dbpóhcpïv.

BUw_c¯nsâ Hcp taJebpw X§fpsS ]¦mfn¯anñmsX ISópt]mIcpsXó hminbmIpw _n FwU»yphnsâ tIm¬sk]väv FIvkv 2 ImWpt¼mÄ tXmópI. sNdpXnt\¡mÄ hepXv, hepXnt\¡mÄ sNdp Xv Fsómcp `mhamWnXn\v. sNdnb FIvkv h®n\pw henb FIvkv {Xo¡pw CSbvs¡mcp sFäw. ]qÀWambpw tIm¬sk]väv hml\saóp ]dbm\mhnñ. 2018 ð tjmdqanse¯m\pÅ s{]mU£³ Hcp¡w {]ISamWv.

NOVEMBER 2016 OVERTAKE


66 special

PARIS AUTOSHOW

PÀa³ hml\\nÀamXm¡fmb sagvskUokv X§fpsS CeIv{SnIv hml\§Ä¡mbn Hcp¡nbncn¡pó k_v {_m³Uv CIyphnsâ AhXcW¯n\p aptómSnbmbmWv P\tdj³ CIyp tIm¬sk]väv ]mcokv tamt«mÀ tjmbn ð {]ZÀin¸n¨Xv. PnFðkn Fkvbphnbpambn kmayw ]p eÀ¯pó P\tdj³ CIyphnsâ s{]mU£³ thÀj³ 2018 ð tjmdqapIfnse¯psaómWv tIÄ¡póXv. s_³ knsâ ]¯v CIyp {_m³Uv shln¡nfpIfnð BZy t¯Xmbncn¡pw P\tdj³ CIyp.

Cämenb³ BUw_c hml\\nÀamXm¡fmb s^cmcnbpsS Fgp]XmaXv PòZn\mtLmj¯nsâ ASbmfs¸Sp¯embn«mWv Hm¸¬ tSm]v thÀj\mb ems^cmcn As]À¯ ]mcokv tam«mÀ tjmbnð A\mhcWw sNbvXXv. ]mcokv tjmbnð Iï tijw Cu tamUð kz´am¡m³ sImXn¨ [\mVyÀ ]s£ \ncmicmbn. BsI \nÀan¨ 209 F®hpw {]ZÀi\¯n\p ap¼p Xsó hnäpt]mbncpóp. 2.2 anñy³ tUmfÀ hnebpÅ Cu kvt]mÀSvkv Imdnsâ Fôn³ ems^cmcnbpsS 6.3 enäÀ hn12 Fôn³ Xsó. sICBÀFkv sSIvt\mfPntbmsSm¸apÅ CeIv{SnIv tamt«mdpapïv. ]qPy¯nð \nóv \qdv IS¡m³ shdpw aqóv sk¡ânð Xmsg kabw aXn Cu kvt]mÀSvkv Imdn\v.

PÀa³ {_m³Umb Ubwavednsâ ssat{Im ImÀ Unhnj\mb kvamÀ«nsâ _mädn CeIv{SnIv thÀj\pIfmb t^mÀSp, t^mÀSp Im{_n tbm, t^mÀt^mÀ tamUepIÄ knän ss{Uhn\pÅ sFUnbð tNmbvkmbn tamt«mÀ tjmbnð \ndªp\nóp. 160 IntemaoäÀ tdôpÅ ImdpIÄ P\km{µXtbdnb Øe§fpð XnI¨pw tbmPyamWv. DS³ Xsó hn]Wnbnend§m³ Hcp§nbmWv kvamÀ«v tamUepIfpsS hchv.

OVERTAKE NOVEMBER 2016


\n§fpsS kz´w hml\t¯msSm¸apÅ skð^nIÄ Abbv¡q... 8129804006 overtakeonline@gmail.com

ul Ath : Ritz : e e M Lov My

Me: Ajm al rosha n My Lov e: NS 20 0

Me:Abhai Dev My Love: 180

j er p l l i sh Ben : CBR : e e M Lov y M

Me:Harikrishnan My Love: R15

Me: Aru n Kottac kal My Lov e: RE Me: Biju N Nair My Love: Eon

Me: P My L rasanth k u ove: Pulsa mar r


68 autoblog

life and time of tUm. _n chnIpamÀ

I

Pnt\m Xsâ PmhtbmsSm¸w

OVERTAKE NOVEMBER 2016

ïpw tI-«p-a-dn-ª IY-bm-Wn-Xv. C-Xnð \m -b-I³ H-cm-tf-bp-Åq. 1973 tam-Uð KLO 2307 Pm-h ss_-¡v. F-gp-]-Xp-I-fnð P-òw sIm-ï, C-´y³ \n-c-¯p-I-fn-se A-¡m-e-s¯ sF-¡-Wn-¡v ss_ -¡v. sN-t¡m-tÉm-thm-Iy³ km-t¦ Xn-I k-l-I-c-W-t¯m-sS ssa-kq À B-Øm-\-am-bp-Å sF-Un-bð Pm-hm en-an-ä-Uv F-ó tam-t«mÀssk-¡nÄ I-¼-\n cq-]w \-ev-In-b tam-t«mÀ ss_-¡v. ]n-óo-Sv sb-kvUn F-ó t]-cn-te-¡v am-dnb-t¸m-gpw A-ó-s¯ dn-_ð bp-h-Xzw Pm-hm ss_-¡p-IÄ-¡v A-h-km-\-an-ñm-¯ A-a-c-Xzw \-ev-In. Im-e-hpw Im-gv-N-I-fpw am-dn-b Cu C-cp-]-s¯m-ómw \q-äm-ïn-epw 1973 tam-Uð Pm-h ss_-¡n-\v kv-t\-l-kw-c-£-Wsam-cp-¡p-ó-hÀ \n-c-h-[n-bp-ïv. A-Xnð Pn-t\m F-ó F-sâ kp-lr-¯n-sâ Pm-h ss_-¡n-s\¸-än-bm-Wv Rm³ ]-d-bp-ó-Xv. Pn-t\m H-cp \-ñ _n-kn-\-kpIm-c-\pw \n-c-´-c bm-{Xn-I-\p-amWv. N-§-\m-ti-cn Pw-Kv-j³ Fó s^-bv-kv-_p-¡v Iq-«m-bv-a-bneq-sS-bpw A-ñm-sX-bpw ]-e-Xh-W Pn-t\m-bp-sS hm-l-\-§Ä Im-Wm-\pw hm-l-\-I-Y-IÄ tI Ä-¡m-\pw C-S-bm-bn-«p-ïv. AXnð a-\-kn-s\ G-ä-hpw kv-]

À-in-¨-Xv Pn-t\m-bp-sS A-¸-sâ HmÀ-a-IÄ C-c-¼p-ó Pm-h ss_¡n-sâ I-Y-bm-Wv. a¬-a-d-ªp t]m-Ip-am-bn-cpó H-cp Xp-cp-¼³ ss_-¡n ð \n-ópw Pn-t\m A-Xn-s\ ]pXp-]p-¯-\m-¡n-sb-Sp-¡p-ó-Xn\v Rm-\pw km-£yw h-ln-¨p. sh-dp-sam-cp b-{´-a-ñ H-cp hm-l\-hpw F-óv F-só a-\-kn-em¡n-¯-ó Pn-t\m-bv-¡pw Pm-h-bv¡pw B-I-s« Cu Ip-dn-¸v.

bm-{X-bp-sS Xp-S-¡w Pm-h-bnð D-ä kp-lr-¯m-bn-cp-ó A-¸-t\m -sSm-¸-am-Wv \n-Xy-k-ôm-cn-bm-b Pn-t\m bm-{X-IÄ Xp-S-§n-b-Xv. k-´-X-k-l-Nm-cn-bm-b Pm-hss_-¡nð A-¸-sâ ap-ón-epw ]n-só ]n-ón-ep-an-cp-óp tem-Iw I-ïp-Xp-S-§n. I-®pw Im-Xpw Im -ep-ap-d-¨p Xp-S-§n-b-tXm-sS C-Sh-gn-I-fn-epw ]m-td-¸-Åo-sS ap-ä¯pw Pm-h-sb D-´n-¯-Ån-bpw adn-¨n-«pw Nm-Sn-¡-b-dn-bpw Pn-t\m Io-gv-s¸-Sp-¯n. Pn-t\m-bp-sS ap-«nse sXm-en-bp-cn-ªv tNm-c-h-cpó-Xpw Pm-h-bp-sS s]-t{SmÄ Sm¦v N-fp-§n s]-bnâp t]m-Ip-óXpw A-¸-s\ H-cp-t]m-se k-¦-Ss¸-Sp-¯n-bn-cp-óp. Pn-t\m-bp-sS ap-«n-epw Pm-h-bp-sS Sm-¦n-epw h -e-ss¦-sIm-ïv X-S-hn A-Xn-\p ta -se B A-¸³ D-½-sh-¡p-am-bn


JAVA

1973 MODEL JAVA / 6 9

-cp-óp. Pn-t\m-bp-sS hm-¡p-I-fn ð-¸-d-ªmð "F-sâ ]-¸-bp-sS ap-¯-a-I³ Pm-hbm-Wv. Rm³ c-ïm-a-\pw". A-{X-tað B sNt¡m-tÉm-thm-Iy³ hw-i-P-\m-b ss_-¡n-s\ kv-t\-ln-¨n-cp-óp \o-e-¯p-ap-¡nð F³.sP tPmÀsÖ-ó Pn-t\m-bp-sS kz-´w ]-¸. 1996 ð B bm-{X-IÄ Ah-km-\n-¨p. Pm-h-bn-e-ñm-sX F-só-tó-¡p-am-bn ]-¸ Ah-km-\-bm-{X t]m-b-tXm-sS tN-«³- Pm-h-bp-sS kw-c-£-Ww Pn-t\m-bp-sS X-W-en-em-bn. a-g-bpw a-ªpw th-\-epw ]-e-X-h-W hóp-t]m-bn. Pn-t\m-bp-sS t]mÀ¨nð Pm-h B-sc-tbm {]-Xo-£n¨v H-cp \n-Ý-e-Zr-iyw t]m-se h-gn-bn-te-¡v I-®pw-\-«v C-cp-¸pd-¸n-¨p. Pn-t\m-bm-I-s« Pm-h-t¨-«s\ ho-«nð \n-d-ªp \nð-¡p-ó ]-¸-bp-sS km-ón-²y-am-bn-¡-ïv ]-Xn-hm-bn Ip-i-ew ]-d-ªp. Hm-tcm bm-{X ]p-d-s¸-Sp-t¼m-gpw A-\p-hm-Z-¯n-\m-bn Pm-h-t¨-«-s\ D-Åp-sIm-sïm-óp t\m-¡pw. hoSn-s\-XnÀ-h-i-s¯ ]m-td-¸-Åo-sS ap-ä-¯p-\n-óv ]-¸ ssI-ho-in-¡mWn-¡p-ó-Xm-bn A-t¸mÄ Pn-t\mbv-¡v tXm-ópw. A-§-s\ ] -¯n-cp-]-Xp sIm-ñw Pm-hm-t¨-«-\pw ]-¸-bpw Pn-t\m-bpw tNÀ-óv AhÀ-¡v am-{Xw a-\-Ên-em-Ip-ó H-cp tem-Iw XoÀ-¯p.

bp-h-Xzw ho-sï-Sp-¯v Pm-h-t¨-«³

l-{ï-Uv ko-ko ss_-¡p-I-fp-sS s]-cp-a-g-¡m-e-¯m-Wv Pn-t\m Iem-e-b-Po-hn-X-am-cw-`n-¡p-ó-Xv. kpkp-¡n-bpw lo-tdm-tlm-ï-bpw ba-l-bpw X-e-§pw hn-e-§p-tamSp-ó F³.F-kv.F-kv. tIm-f-Pnse Im-¼-kn-se-¯p-t¼mÄ Pm-h -t¨-«-sâ k-tlm-Z-c-\v A-h-tbmsSm-ópw H-cp I-¼-hpw tXm-ón-btX-bn-ñ. Ip-td-¡q-Sn ap-I-fn-tem«v tI-dn ap-óq-ä-¼-Xv ko-ko _pÅ-än-em-bn-cp-óp Pn-t\m-bp-sS kz]v-\-§Ä sN-óp \n-ó-Xv. _p-Å -äp-IÄ t]mÀ-¨nð \n-c-ón-cn-¡pt¼m-gpw Pm-h-t¨-«-\v H-cp Øm\-N-e-\-hp-ap-ïm-bn-ñ. Im-bn-I-£ -a-X-bp-Å _p-Å-ä-\n-b-òm-sc-¡ïv Pm-h-t¨-«-\m-I-s« t]m-b buÆ-\-Im-e-tamÀ-¯v s\-Sp-hoÀ-¸n«p. B s\-Sp-hoÀ-¸v s\m-¼-c-apÅ D-¸p-Im-äm-bn Pm-h-t¨-«-s\ s]m-Xn-ªp. \n-dw a-§n. D-Sð \nd-sb Xn-WÀ-¸p-IÄ s]m-§n. Fñm-¯n-f-¡-§-fpw A-W-ªp. Adn-bm-X-dn-bm-sX h-en-b hmÀ-²-Iy¯n-te-¡v Pm-h-t¨-«³ ho-Wp. tN-«-sâ Cu am-äw G-ä-hpw th-Z-\n-¸n-¨-Xv Pn-t\m-sb X-só. C-Xn-s\m-cp ]-cn-lm-cw Im-Wm³ Pn-t\m D-d-¸n-¨p. A-óv G-sd-¡m-e-¯n-\p ti -jw tN-«-s\ Ìm³-Unð \n-ón-d-

¡n ap-ä-s¯ sh-bn-en-te-¡v sImïp-sh-¨p. tN-«-\-t¸mÄ h-b-Êv 43. F-§-s\-bpw H-cp Im-b-I-ev] Nn-In-Õ \-S-¯n tN-«-\p \-hbu-Æ-\w \ð-Im³ Pn-t\m Xocp-am-\n-¨p. ]-t£ Pm-h-Nn-In-Õ A-dn-bm-hp-ó H-cp ssh-Zy³ th-tï..? A-t\z-j-W-§Ä-s¡m -Sp-hnð Hm¬-sse-\nð I-hn-Sn \n-c-¯n B-e-¸p-g-bnð \n-sómcp ssh-Zy-sc I-sï-¯n. H-cp tkma³ ta-kv-Xn-cn. ]n-só-ñmw s]-s«-óm-bn-cp-óp. Pm-h-t¨-«-s\ B-e-¸p-g-bn-te-¡v F-¯n-¨p. B-Zy ]-cn-tim-[-\-bn ð X-só B-´-cn-Im-h-b-h-§Ä F-ñmw A-Sn-¨p-t]m-b-Xm-bn tkma³-ta-kv-Xn-cn {]-Jym-]n-¨p. ]-t£ Pm-h tN-«-sâ lr-Z-b-am-b Fôn³ H-óp sXm-«mð kv-]-µn-¨p Xp-S-§p-sa-óv Pn-t\m D-d-¨p hniz-kn-¨p. ta-kv-Xn-cn-bp-sS A-\p{K-ln-¡-s¸-« I-c-§Ä ¹m-än-\w t]m-bâ v kv-]mÀ-Iv ¹-¤n-se ¢mhpw I-cn-bpw H-¸n-sb-Sp-¯-tXm-sS Pn-t\m-bp-sS hn-izm-kw k-Xy-ambn-¯oÀ-óp. A-h-ti-jn-¨ A-hb-h-§Ä-¡m-bn s^-bv-kv-_p-¡v h-gn-bpw hm-«v-km-¸p-h-gn-bpw A-t\zj-Ww Pn-t\m-X-só \-S-¯n. Uðln, _mw-¥qÀ, ao-d-äv, Xr-iqÀ Fón-hn-S-§-fnð \n-ópw kv-t\-l]qÀ-Æw h-ó A-h-b-h-Zm-\ k-ó²-cnð-\n-óv B-h-iy-ap-Å-h kzoI-cn-¨p-sIm-ïv tkm-a³-ta-kv-Xn

-cn Pm-h-t¨-«-\nð bu-Æ-\w Xn-cn-sI F-¯n-¨p. H-t«-sd _yq-«o-j-òmÀ ]p-«n-bn-«pw t^jy-ep-sN-bv-Xpw I-c-Iu-i-ehn-Zy-IÄ ]p-d-s¯-Sp-¯pw \yq-P-\-td-j³ {^o-¡-òmsc sh-ñp-ó cq-]-ku-Ip-amcy-¯nð Pm-ht¨-«³ ]p\À-Ö-\n-¨p. ]-¸-bp-sS HmÀ½-Zn-h-k-¯nð Pn-t\m-sb tNÀ-¯p-]n-Sn-¨v tkm-a³ta-kv-Xn-cn Pm-h-t¨-«-\nð Po-h-izm-kw Du-Xn \n-d-¨p. _p-Å-än-sâ äm-¸-ä-Sn-bnð kz-´w lr-Z-b-Xm-fw tI-«ncp-ó Pn-t\m-bv-¡v ÌmÀ-«mb Pm-h-t¨-«-\nð ]-¸-bpsS Np-Sp-s\-Sp-hoÀ-¸p-IÄ tI-«p I-®p \n-d-ªp. tem-Iw Io-g-S-¡n-b `m-ht¯m-sS-bm-Wv Pn-t\m, Be-¸p-g-bnð \n-óv Pm-ht¨ -«-s\ Hm-Sn-¨v N-§-\m-tÈ-cnbn-te-¡p h-ó-Xv. k-ôm-cnbm-bn-cp-ó A-¸-\p a-I³ \ð-In-b {i-²m-Rv-P-en. Pn -t\m-bp-sS Ip-Spw-_w ]p-Xp]p-¯³ Pm-h-sb-¡-ïv kt´m-j-¯mð Xp-Ån-¨m-Sn. A-t¸mÄ ]m-td-¸-Åo-sS ap-ä-¯v \n-g-e-\-¡-§-fp-sS a-d-hnð \o-e-¯p-ap-¡n-se ap-ä-t¯-¡v t\m-¡n ]-¸ \n-ev-¡p-ó-Xv Pn-t\m-bv-¡v Im-Wm-am-bn-cp-óp.

NOVEMBER 2016 OVERTAKE


70 experience

aªnsâ adhnð BImiw sXms«mcp _pÅäv bm{X...

up on the blue h OVERTAKE NOVEMBER 2016


e hills

BULLET RALLY / 7 1

aªv ]pX¨ ae\ncIfpw sImSp¦mSnsâ h\ykuµcyhpw aXnadómkzZn¨mWv tdmbð F³^oðUv Hcp¡nb HmWw ssdUnð tIcf¯nsâ hnhn[`mK§fnð \nómbn F³^oðUv ss_¡v t{]anIÄ ]s¦Sp¯Xv. sIm¨nbnse tdmbð F³^oðUv I¼\n {_m³Uv tÌmdnð \nóv aqómdnse sÌÀenwKv tlmfntU dntkmÀSvknte¡v sk]väw_À ]¯n\mbncpóp bm{X. sIm¨nbnð \nóv tImXawKew hgn t\cyawKew ImSpIÄ ISóv tXbnet¯m«§fneqsS HgpInsb¯nb ip²hmbphnð a\kv \nd¨mWv dntkmÀ«nse¯nbXv. sÌÀenwKv dntkmÀSvknð tÉm tdkpw sKbnapIfpaS¡w \nch[n HmW¸cn]mSnIÄ Hcp¡nbncpóp. F³^oðUnsâ {]Xn\n[nbmb doPWð amt\PÀ enPn³ cmPpw tIcf¯nse {]apJ tdmbð F³^oðUv UoeÀamcpw ChnsS \Só BtLmj§fnð ]s¦Sp¯p. ]Xns\món\v cmhnse sImfp¡paebnte¡pÅ ssdUpw \S¯nbmWv kwLw Xncn¨nd§nbXv. AhnkvacWobamb Ht«sd A\p`h§Ä k½m\n¨ ssdUmbncpóp CXv . aªnsâ adhnð BImihpw `qanbpw HómIpót]msebpÅ ImgvNIfpw ]¨¸n\nSbnð Kw`oc {]uVntbmsS hncmPn¡pó Im«psIm¼\pw Iq«wIqSn \nev¡pó Im«pt]m¯pIfpw Zriyhnkvab§fmbn. F³^oðUnsâ HmWw ssdUnð \nópw Hcp t\À¡mgvN...

NOVEMBER 2016 OVERTAKE


72

price tag

-

143 143 143

6A 6A 6A

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

20.50 20.50 20.80

A3 Cabriolet 4.0 TFSi Quattro

47.57

4 cyl, 1798 cc

177

7A

Y

Y

Y

Y

-

A4 3.5 TFSi Premium A6 3.5 TDi Matrix Edition Premium Plus

177 177 177 177

7A 7A 7A 7A

Y Y Y Y

Y Y Y Y

Y Y Y Y

Y Y Y Y

-

36.08

4 cyl, 1798cc

170

7A

Y

Y

Y

Y

-

51.91 51.60

4 cyl, 1968 cc 4 cyl, 1968 cc

190 190

7A 7A

Y Y

Y Y

Y Y

Y Y

-

A8 L 5.0 TDi Quattro Premium Premium Plus

115.24 120.54

6 cyl, 2967 cc 250 6 cyl, 2967 cc 250

8A Y Y Y Y 8A Y Y Y Y -

A8 L 6.0 TDi Quattro Standard

140.06

8 cyl, 3993 cc

385

8A Y Y Y Y -

A8 L 6.0 TFSi Quattro Standard

145.22

8 cyl, 3993 cc

435

8A Y Y Y Y -

A8 L 6.0 TFSi Quattro Standard

196.64

S6 4.0 TFSi Quattro

98.16

Q3 S Edition Standard

30.84

8 cyl, 6299 cc

8 cyl, 3993 cc 4 cyl, 1968 cc

500

8A Y Y Y Y -

420 7A Y Y Y Y 140

Y

Y

Y

-

230

-

Y

Y

Y

Y

-

430

7A

Y

Y

Y

Y

-

560

8A

Y

Y

Y

Y

-

8 cyl, 3993 cc

560

8A

Y

Y

Y

Y

-

8 cyl, 4163 cc 10 cyl, 5204 cc

430 525

7A 7A

Y Y

Y Y

Y Y

Y Y

-

Mileage Kml

Abs

Y

4 cyl, 1968cc 4 cyl, 1968cc 4 cyl, 1968cc

4 cyl, 1968 cc 4 cyl, 1968cc 4 cyl, 1968cc 4 cyl, 1968cc

Pwr Window

7A

29.60 33.34 35.84

36.58 38.02 40.19 41.97

Y

A3 3.5 TDi Premium Premium plus Technology pack

A4 3.5 TDi Premium Premium + Sunroof Premium Sport Tech Pack

7A

Power (Bhp)

Y

Engine

Y

Mileage Kml

Y

Power St

180

(Ex Showroom)

Airbag

4 cyl, 1798 cc

Price (Lakhs)

Transmission

27.38

Abs

A3 4.0 TFSi Premium plus TFSi (p)

Pwr Window

AUDI

Power St

Airbag

Transmission

(Lakhs)

(Ex Showroom)

Power (Bhp)

Price

Engine

C´ybnð hnhn[ hml\\nÀ½mXm¡Ä ]pd¯nd¡pó tamUepIfpsS sIm¨nbnse FIvkvtjmdqw hneIfmWv XpSÀópÅ t]PpIfnð. Øe]cnanXnaqew Nne tamUepIÄ Hgnhmt¡ïn hón«pïv.

6M

Y

Y

Y

Y

-

Q3 3.5 TDi Quattro Premium Premium Plus Tech PKG Tech +Navigation

35.54 37.07 40.08 42.82

4 cyl, 1968 cc 4 cyl, 1968 cc 4 cyl, 1968 cc 4 cyl, 1968 cc

177 177 177 177

7A 7A 7A 7A

Y Y Y Y

Y Y Y Y

Y Y Y Y

Y Y Y Y

-

Q5 3.0 TDi Quattro Business Edition Premium Premium + Tech PKG

44.20 52.60 52.60 57.69

4 cyl, 1968 cc 4 cyl, 1968 cc 4 cyl, 1968 cc 4 cyl, 1968 cc

177 177 177 177

7A 7A 7A 7A

Y Y Y Y

Y Y Y Y

Y Y Y Y

Y Y Y Y

-

Q5 4.5 TDi Quattro Tech PKG

64.76

4 cyl, 2967 cc

245

7A

Y

Y

Y

Y

-

Q7 4.5 TDi Quattro Premium Plus Tech PKG

73.67 79.28

6 cyl, 2967 cc 6 cyl, 2967 cc

245 245

8A 8A

Y Y

Y Y

Y Y

Y Y

-

R8 Spyder RS 8 5.2 FSi Standard

204.85

10 cyl, 5204 cc

TT 4.5 TFSi Quattro Standard

63.49

4 cyl, 1984 cc

RS 5 4.2 FSi Quattro

112.07

8 cyl, 4163 cc

R S 6 Avant 4.0 TFSi Quattro

140.85

3993 cc

RS 7 Sport back 4.0 TFSi Quattro

146.23

R8 V8 4.2 FSi V10 5.2 FSi

175.21 237.30

525

BMW 1 Series 118d Prestige 118d Sport Line 3 Series 320d Prestige 320d Sport Line 320d Luxury Line Gran Turismo 5 Series 520d Prestige 520d Luxury Line 530d M Sport 6 Series Gran Coupe 7 Series 730 Ld Prestige 730 Ld Signature 730 Ld Eminence Active Hybrid 7L 750 Li Eminence 760 Li Eminence X1 sDrive 20d X Line X3 sDrive 20d Expedition sDrive 20d X Line sDrive 30d M Sport X 5 sDrive 30d Expedition 30d Design pure (5 seat) 30d Design pure (7 seat) M Series M3 Sedan M4 Coupe M5 Sedan M6 Gran Coupe (p) i8 -

27.59 29.68

4 cyl, 1995 cc 4 cyl, 1995 cc

143 143

8A 8A

Y Y

Y Y

Y Y

Y Y

20.05 20.05

36.16 40.24 40.24 44.32

4 cyl, 1995 cc 4 cyl, 1995 cc 4 cyl, 1995 cc 4 cyl, 1995 cc

184 184 184 184

8A 8A 8A 8A

Y Y Y Y

Y Y Y Y

Y Y Y Y

Y Y Y Y

18.08 18.08 18.08 18.08

49.42 51.46 61.67

4 cyl, 1995 cc 4 cyl, 1995 cc 6 cyl, 2993 cc

190 190 258

8A 8A 8A

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

18 18 18

119.93

6 cyl, 2993 cc

313

8A

Y

Y

Y

Y

-

94.93 128.29 109.21 144.42 149.42 199.41

6 cyl, 2993 cc 6 cyl, 2993 cc 6 cyl, 2993 cc 6 cyl, 2979 cc 8 cyl, 4395 cc 12 cyl, 5250 cc

258 258 258 320 450 544

8A 8A 8A 8A 8A 8A

Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y

-

39.22

4 cyl, 1995 cc

184

8A

Y

Y

Y

Y

-

48.40 53.50 56.56

4 cyl, 1995 cc 4 cyl, 1995 cc 6 cyl, 2993 cc

184 184 258

8A 8A 8A

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

-

67.29 71.87 75.95

6 cyl, 2993 cc 6 cyl, 2993 cc 6 cyl, 2993 cc

258 258 258

8A 8A 8A

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

-

111.93 121.97 133.19 175.03

6 cyl, 2979 cc 6 cyl, 2979 cc 8 cyl, 4395 cc 8 cyl, 4395 cc

431 431 560 560

8A 8A 7A 7A

Y Y Y Y

Y Y Y Y

Y Y Y Y

Y Y Y Y

-

-

6 cyl, 1499 cc

231

-

Y

Y

Y

Y

-

CHEVROLET SPARK

M (manual) A (automatic) S (steptronic) Y (standard equipment) N (not standard) O (optional)

DEALERS DIRECTORY AUDI Cochin +91 92494 12345 Calicut +91 95393 12345 BMW Platino Classic 0484 4009966 CHEVROLET OVERTAKE NOVEMBER 2016

German Motors 0495 2383680/81 Geeyem Motors 0484 2773000 Deedi Motors Tvm 0471 3257777 DATSUN Pinnacle Nissan +91 90481 8881

FIAT Kochi Pinnacle Fiat +91 8111995002 Kochi Hyson Fiat +91 99475 11111 Tvm Mohandas Fiat +91 95444 04431 Kollam Daiwik Fiat +91 95260 49399

Ktym Marikar Fiat +91 95261 93939 Thrissur Hyson Fiat +91 99476 11111 Palakad Hyson Fiat +91 99476 11111 Calicut Kvr Fiat +91 81297 66222 Kannur Kvr Fiat

+91 81297 02571 FORD Kairali Ford Ekm 0484 2551310 Kairali Ford Ktm 0481 2566326 Kairali Ford Tvm 0471 2501564 Kairali Ford Kollam

0474 2714032 Kairali Ford Tcr 0487 2388797 Malayalam Ford Kochi 0484 2304567 Pvs Ford Clt 0495 2326060 HONDA Peninsular Honda Ekm


JUST IN

A4

AUDI

39

DISPLACEMENT 1395 cc

LAKHS MAX.POWER ONWARDS

79.4 79.4 79.4 57.2 57.2 57.2

5M 5M 5M 5M 5M 5M

N N N N N Y

Y Y Y Y Y Y

N Y Y N Y Y

N N N N N Y

18.6 18.6 18.6 24 24 24

Cruze LT (D) LTZ MT (D) LTZ AT (D)

14.50 16.07 17.14

4 cyl ,1998 cc 4 cyl ,1998 cc 4 cyl ,1998 cc

164 164 164

6M 6M 6A

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

17.3 17.3 14.4

Tavera NEO 3 LS- 7 NEO 3 LT-7

9.54 4 cyl,1994 cc 11.23 4 cyl,1994 cc

105.3 5M 105.3 5M

N N

N Y

N Y

N N

13.70 13.70

Captiva 2.2 LT (D) 24.17 4 cyl,1991 cc 148 5M Y Y Y Y 12.60 2.2 LTZ AWD (D) 26.31 4 cyl ,1991 cc 148 5A Y Y Y Y 14 Sail U-VA 1.2 STD (P) 4.75 4 cyl,1199 cc 85 5M N Y Y N 18.2 1.2 LS (P) 5.24 4 cyl,1199 cc 85 5M Y Y Y O 18.2 1.2 LT ABS (P) 6.19 4 cyl,1199 cc 85 5M Y Y Y Y 18.2 1.3 STD (D) 5.78 4 cyl,1248 cc 77 5M Y Y Y O 22.1 1.3 LS (D) 6.31 4 cyl,1248 cc 77 5M Y Y Y O 22.1 1.3 LT ABS (D) 7.30 4 cyl,1248 cc 77 5M Y Y Y Y 22.1 Sail 1.2 STD (P) 5.59 4 cyl,1199 cc 84.8 5M N Y fr N 18.2 1.2 LS (P) 6.14 4 cyl, 1199 cc 84.8 5M Y Y Y N 18.2 1.2 LT ABS (P) 6.96 4 cyl, 1199 cc 84.8 5M Y Y Y Y 18.2 1.3 STD (D) 6.86 4 cyl, 1248 cc 77 5M N Y fr N 22.1 1.3 LS (D) 7.27 4 cyl, 1248 cc 77 5M Y Y Y N 22.1 1.3 LS ABS (D) 8.19 4 cyl, 1248 cc 77 5M Y Y Y Y 22.1 ENJOY 1.4 LS 8Str (P) 6.21 4 cyl, 1399 cc 100 5M N Y Y N 1.4 LS 7Str (P) 6.24 4 cyl, 1399 cc 100 5M N Y Y N 1.4 LT 7Str (P) 6.83 4 cyl, 1399 cc 100 5M N Y Y N 1.4 LTZ 7Str (P) 7.68 4 cyl, 1399 cc 100 5M N Y Y N 1.3 LS 8Str (D) 7.54 4 cyl, 1248 cc 74.8 5M N Y Y N 1.3 LS 7Str (D) 7.57 4 cyl, 1248 cc 74.8 5M N Y Y N 1.3 LT 7Str (D) 7.60 4 cyl, 1248 cc 74.8 5M N Y Y N 1.3 LTZ 7Str (D) 8.78 4 cyl, 1248 cc 74.8 5M N Y Y N -

FIAT Punto Evo 1.2 Active (P) 1.2 Dynamic (P) Emotion 90 hp (D)

5.18 5.67 7.95

4 cyl ,1172 cc 4 cyl ,1172 cc 4 cyl,1248 cc

Linea 1.4 Active (P) 1.4 Dynamic (P) T-Jet emotion

8.21 9.40 9.93

4 cyl ,1368 cc 4 cyl,1368 cc 4 cyl,1368 cc

Avventura 1.4 Active (P) 1.4 Dynamic (P) 1.3 Acctive

7.57 8.37 6.79

4 cyl ,1368 cc 4 cyl,1368 cc 4 cyl,1248 cc

67 67 90

5M 5M 5M

N N N

Y Y Y

Y Y Y

N N Y

15.20 14.00 20.30

89 5M 89 5M 112.4 5M

N N N

Y Y Y

Y Y Y

N Y Y

14.60 14.60 14.6

N N N

Y Y Y

Y Y Y

N Y N

14.60 14.60 20.5

89 89 93

5M 5M 5M

Mileage Kml

Transmission

4 cyl , 1196 cc 4 cyl , 1196 cc 4 cyl , 1196 cc 4 cyl , 1399 cc 4 cyl , 1399 cc 4 cyl , 1399 cc 4 cyl , 1399 cc

70 70 70 68 68 68 68

5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M

N N N N N N Y

Y Y Y Y Y Y Y

N Y Y N Y Y Y

N N N N N N Y

15.60 15.60 15.60 20.00 20.00 20.00 20.00

Ford Classic 1.6 Lxi Classic (P) 1.6 Clxi Classic (P) 1.6 Titanium Classic (P) 1.4 Lxi Classic (D) 1.4 Clxi Classic (D) 1.4 Titanium Classic (D)

5.06 5.76 6.56 6.30 6.77 7.34

4 cyl , 1596 cc 4 cyl , 1596 cc 4 cyl , 1596 cc 4 cyl , 1399 cc 4 cyl , 1399 cc 4 cyl , 1399 cc

96.6 96.6 96.6 67 67 67

5M 5M 5M 5M 5M 5M

N Y Y N N Y

Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y

N Y Y N N Y

14.10 14.10 14.10 20.00 20.00 20.00

Ford Fiesta 1.5 Ambiente (P) 1.5 Titanium+ MT (P) 1.5 Style AT (P) 1.5 Style (D) 1.5 Titanium (D)

7.23 8.86 8.99 6.99 9.99

4 cyl , 1499 cc 4 cyl , 1499cc 4 cyl , 1499 cc 4 cyl , 1498 cc 4 cyl , 1498 cc

107 107 107 88.7 88.7

5M 5M 5A 5M 5M

Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y

17.00 17 23.5 23.5

Ecosport 1.5 Ambiente 1.5 Trend 1.5 Titanium 1.5 Titanium AT 1.0 EB Titanium 1.5 Ambiente 1.5 Trend 1.5 Titanium

8.33 7.29 8.27 9.22 8.67 7.40 8.21 9.23

4 cyl , 1499 cc 4 cyl , 1499 cc 4 cyl , 1499 cc 4 cyl , 1499 cc 4 cyl , 999 cc 4 cyl , 1499 cc 4 cyl , 1499 cc 4 cyl , 1499 cc

107 107 107 107 123 90 90 90

5M 5M 5M 5A 5M 5M 5M 5M

Y Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y Y

17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00

23.42 21.67 20.20

4 cyl , 2499 cc 4 cyl , 2953cc 4 cyl , 2953 cc

143 154 154

5M 5A 5A

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

13.10 11.40 11.40

Power St

3.93 - 4.42 - 4.77 - 4.90 - 5.39 - 5.75 - 6.52

(Lakhs)

(Ex Showroom)

Airbag

Figo 1.2 LXi Solid (P) 1.2 EXi Solid (P) 1.2 ZXi Solid (P) 1.4 LXi Solid (D) 1.4 EXi Solid (D) 1.4 ZXi Solid (D) 1.4 Titanium Solid (D)

Price

Engine

Abs

4 cyl,1199 cc 4 cyl ,1199 cc 4 cyl ,1199 cc 3 cyl,936 cc 3 cyl ,936 cc 3 cyl ,936 cc

Pwr Window

4.27 4.54 4.99 5.14 5.43 5.87

4 cyl,995 cc 63 5M N N N N 18.29 4 cyl,995 cc 63 5M N Y Y N 18.29 4 cyl,995 cc 63 5M O Y fr O 18.29

Power (Bhp)

Mileage Kml

Abs

Pwr Window

Overtake Rating 

1.0 STD (P) 1.0 LS (P) 1.0 LT (P) Beat 1.2 PS (P) 1.2 LS (P) 1.2 LT (P) 1.2 PS (D) 1.2 LS (D) 1.2 LT (D)

3.67 3.95 4.25

TORQUE 250 Nm

Power St

Airbag

Transmission

Power (Bhp)

(Lakhs)

(Ex Showroom)

Engine

Price

150 bhp

Ex-showroom

tamUepIfpsS hnhn[ thcnbâpIÄ apgph\mbn DÄs¸Sp¯m\pw Ignªn«nñ.

FORD

(P) (P) (P) (P) (P) (D) (D) (D)

Endeavour 4x2 AT 4x2 AT 4x2 MT

HONDA Brio E MT EX MT S MT V MT VX MT VX AT Amaze 1.2 E MT 1.2 S MT 1.2 S AT 1.2 SX MT 1.2 EX MT 1.2 VX MT 1.2 VX AT 1.5 E MT

(P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (D)

4.36 4.58 4.96 5.32 5.75 6.55

4 cyl, 1198 cc 4 cyl, 1198 cc 4 cyl, 1198 cc 4 cyl, 1198 cc 4 cyl, 1198 cc 4 cyl, 1198 cc

5.46 6.23 7.22 6.77 5.82 7.14 8.06 6.54

4 cyl, 1198 cc 4 cyl, 1198 cc 4 cyl, 1198 cc 4 cyl, 1198 cc 4 cyl, 1198 cc 4 cyl, 1198 cc 4 cyl, 1198 cc 4 cyl, 1198 cc

88 5M N Y Y N 18.4 88 5M N Y Y N 18.4 88 5M N Y Y N 18.4 88 5M Y Y Y Y 18.4 88 5M Y Y Y Y 18.4 88 5A Y Y Y Y 16.5 86 86 86 86 86 86 86 98.6

5M 5M 5A 5M 5M 5M 5A 5M

N N N N N Y Y N

Y Y Y Y Y Y Y N

Y Y Y Y Y Y Y Y

N N N N N Y Y Y

18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 15.50 25.80

M (manual) A (automatic) S (steptronic) Y (standard equipment) N (not standard) O (optional)

DEALERS DIRECTORY 0484 2705547 Vision Honda Ktm,Tcr 0481 2361150, 0487 2372008 Peninsular Honda Clt 0495 2462199 Muthoot Automotive Klm 0474 3013333 HYUNDAI

Mgf Hyundai Ekm +91 95445 00240 Popular Hyundai Ekm +91 98959 56565 Vtj Hyundai Ekm +91 98463 13333 Ktc Hyundai Thrissur +91 98474 97575 Mcp Hyundai Thrissur

+91 95397 02405 Mgf Hyundai Ktm +91 98470 18666 Ktym Popular Hyundai +91 98957 90651 Mgf Hyundai Alleppey +91 98470 38111 Ss Hyundai Alleppey +91 95390 12048

Mgf Hyundai Idukki +91 97475 49333 Popular Hyundai Tvm +91 99958 80066 Pothens Hyundai Tvm +91 86069 00900 Hilton Hyundai Tvm +91 98473 44442 Popular Hyundai Pta

+91 99958 00913 Ss Hyundai Pta +91 95390 12048 Popular Hyundai Kollam +91 98957 90613 Pothens Hyundai Kollam +91 86069 10009 Popular Hyundai Calicut +91 95670 91111

Apco Hyundai Calicut +91 93883 38851 Ktc Hyundai Calicut +91 97440 90009 Classic Hyundai Mlpm +91 85470 01337 Peeyem Hyundai Kannur +91 82810 15333 Ktc Hyundai Kannur NOVEMBER 2016 OVERTAKE


74

price tag

1.1 U2 CRDi Base 1.1 U2 CRDi S 1.1 U2 CRDi S O 1.1 U2 CRDi SX 1.1 U2 CRDi S

City 1.5 E MT (P) 1.5 S MT (P) 1.5 SV MT (P) 1.5 V MT (P) 1.5 VX MT (P) 1.5 SV CVT (P) 1.5 VX CVT (P) E MT (D) S MT (D) SV MT (D) V MT (D) VX MT (D)

7.64 8.34 8.94 9.53 10.51 9.98 11.60 8.89 9.56 10.10 10.73 11.72

4 cyl, 1497 cc 4 cyl, 1497 cc 4 cyl, 1497 cc 4 cyl, 1497 cc 4 cyl, 1497 cc 4 cyl, 1497 cc 4 cyl, 1497 cc 4 cyl, 1498 cc 4 cyl, 1498 cc 4 cyl, 1498 cc 4 cyl, 1498 cc 4 cyl, 1498 cc

116.3 116.3 116.3 116.3 116.3 116.3 116.3 98.6 98.6 98.6 98.6 98.6

5M 5M 5M 5M 5M 5A 5A 6M 6M 6M 6M 6M

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 15.50 15.50 -

i20 1.2 Era (P) 1.2 Magna (P) 1.2 Sportz (P) 1.2 Asta (P) 1.4 CRDi Era 1.4 CRDi Magna 1.4 CRDi Sportz 1.4 CRDi Asta

CR-V 2.0 2WD MT (P) 2.0 2WD AT (P) 2.4 4WD AT (P)

21.90 23.68 25.98

4 cyl, 1997 cc 4 cyl, 2354 cc 4 cyl, 2354 cc

156 190 190

6M 5A 6A

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

13.70 13.70 12.00

HYUNDAI Eon 0.8 iRDE D-Lite 0.8 iRDE D-Lite + 0.8 iRDE Era + 0.8 iRDE Magna+ 0.8 iRDE Sportz 1.0 Kappa Magna+

3.07 3.37 3.51 3.82 4.12 4.25

i10 1.1 iRDE2 Era (P) 1.1 iRDE2 Magna (P) 1.1 iRDE2 Sportz (P)

4.27 4.51 4.81

4 cyl, 1086 cc 4 cyl, 1086 cc 4 cyl, 1086 cc

68 68 68

5M 5M 5M

N N N

Y Y Y

fr Y Y

N N N

19.7 19.7 19.7

Grand i10 1.2 Kappa Era (P) 1.2 Kappa Magna (P) 1.2 Kappa Sportz (P) 1.2 Kappa Asta (P) 1.2 Kappa Asta AT (P) 1.1 U2 CRDi Era (D) 1.1 U2 CRDi Magna (D) 1.1 U2 CRDi Sportz (D) 1.1 U2 CRDi Asta (D)

4.76 4.96 5.24 5.64 6.39 5.65 5.82 6.25 6.85

4 cyl, 1197 cc 4 cyl, 1197 cc 4 cyl, 1197 cc 4 cyl, 1197 cc 4 cyl, 1197 cc 3cyl, 1120 cc 3cyl, 1120 cc 3cyl, 1120 cc 3cyl, 1120 cc

83 83 83 83 83 71 71 71 71

5M 5M 5M 5M 4A 5M 5M 5M 5M

N N N N N N N N N

Y Y Y Y Y Y Y Y Y

fr Y Y Y Y fr Y Y Y

N N N N N N N N N

19.70 19.70 20.30 20.30 20.30 -

Xcent 1.2 Kappa Base 1.2 Kappa S 1.2 Kappa S O 1.2 Kappa S O AT 1.2 Kappa SX 1.2 Kappa SX O 1.2 Kappa SX O AT

5.17 5.86 6.12 6.48 6.82 7.08 7.84

4 cyl, 1197 cc 4 cyl, 1197 cc 4 cyl, 1197 cc 4 cyl, 1197 cc 4 cyl, 1197 cc 4 cyl, 1197 cc 4 cyl, 1197 cc

81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8 81.8

5M 5M 5M 4A 5M 5M 4A

N N N N Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y

N N Y N N Y Y

-

(P) (P) (P) (P) (P) (P) (P)

3 cyl, 814 cc 3 cyl, 814 cc 3 cyl, 814 cc 3 cyl, 814 cc 3 cyl, 814 cc 3 cyl, 998 cc

56 5M N N N N 21.1 56 5M N N N N 21.1 56 5M N Y N N 21.1 56 5M N Y Y N 21.1 56 5M Y Y Y N 21.1 69 5M N Y Y N 20

6.10 6.80 7.06 7.75 8.02

3 cyl, 1120 cc 3 cyl, 1120 cc 3 cyl, 1120 cc 3 cyl, 1120 cc 3 cyl, 1120 cc

71 71 71 71 71

5M 5M 5M 5M 5M

N N N Y Y

Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y

N N Y N Y

-

5.35 5.90 6.45 7.01 6.47 7.02 7.90 8.13

4 cyl, 1197 cc 4 cyl, 1197 cc 4 cyl, 1197 cc 4 cyl, 1197 cc 4 cyl, 1396 cc 4 cyl, 1396 cc 4 cyl, 1396 cc 4 cyl, 1396 cc

83 83 83 83 88.7 88.7 88.7 88.7

5M 5M 5M 5M 6M 6M 6M 6M

N N Y Y N N N Y

Y Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y Y

N N Y Y N N N Y

16 16 16 16 21 21 21 21

7.87 9.00 9.54 10.29 9.10 10.34 10.78 11.66 12.41

4 cyl , 1396 cc 4 cyl , 1591 cc 4 cyl , 1591 cc 4 cyl ,1591 cc 4 cyl , 1396 cc 4 cyl ,1582 cc 4 cyl ,1582 cc 4 cyl ,1582 cc 4 cyl ,1582 cc

106 121 121 121 106 126 126 126 126

5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 4A

N Y Y Y N N N Y Y

Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y Y Y

N Y Y Y N N N Y Y

17.43 17.43 17.43 17.43 17.43 23.5 23.5 23.5 23.5

(Lakhs)

(Ex Showroom) (D) (D) (D) (D) (D)

(D) (D) (D) (D)

Verna Fluidic 1.4 VTVT GL (P) 1.6 VTVT S (P) 1.6 VTVT S(O) (P) 1.6 VTVT S AT (P) 1.4 CRDi Base (P) 1.6 CRDi S (D) 1.6 CRDi S(O) (D) 1.6 CRDi SX (D) 1.6 CRDi SX AT (D)

Mileage Kml

25.80 25.80 25.80 25.80

Abs

Y Y Y Y

Pwr Window

Y Y Y Y

Power St

N Y Y Y

Airbag

N N N Y

Transmission

Abs

5M 5M 5M 5M

Power (Bhp)

Pwr Window

98.6 98.6 98.6 98.6

Price

Engine

Power St

4 cyl, 1198 cc 4 cyl, 1198 cc 4 cyl, 1198 cc 4 cyl, 1198 cc

1.5 EX MT 1.5 S MT 1.5 SX MT 1.5 VX MT

Mileage Kml

Airbag

6.86 7.22 7.64 8.02

(Lakhs)

(Ex Showroom)

Power (Bhp)

(D) (D) (D) (D)

Price

Engine

Transmission

C´ybnð hnhn[ hml\\nÀ½mXm¡Ä ]pd¯nd¡pó tamUepIfpsS sIm¨nbnse FIvkvtjmdqw hneIfmWv XpSÀópÅ t]PpIfnð. Øe]cnanXnaqew Nne tamUepIÄ Hgnhmt¡ïn hón«pïv.

Santa Fe 2.2 CRDi 2WD 27.37 4 cyl, 2199 cc 195 6M Y Y Y Y 2.2 CRDi 2WD AT 28.61 4 cyl , 2199 cc 195 6M Y Y Y Y 2.2 CRDi 4WD AT 30.75 4 cyl , 2199 cc 195 6M Y Y Y Y Elantra 1.8 VTVT S 13.43 4 cyl, 1797 cc 147 5M Y Y Y Y 9.8 1.8 VTVT SX 14.68 4 cyl, 1797 cc 147 5M Y Y Y Y 9.8 1.8 VTVT SX AT 15.40 4 cyl, 1797 cc 147 6A Y Y Y Y 9.8 1.6 CRDi L (D) 13.90 4 cyl, 1582 cc 126 6M Y Y Y Y 12 1.6 CRDi S (D) 14.64 4 cyl, 1582 cc 126 6M Y Y Y Y 12 1.6 CRDi SX (D) 15.44 4 cyl , 1582 cc 126 6M Y Y Y Y 12 1.6 CRDi SX AT (D) 16.89 4 cyl, 1582 cc 126 6A Y Y Y Y 12

JAGUAR XF 2.0 Luxury 2.2 S Luxury 3.0 S Luxury

(P) (D) (D)

XJ 2.0 LWB Portfolio (P) 3.0 LWB Premium L (D) 3.0 LWB Portfolio (D) 5.0 LWB Super Sport (P)

50.57 50.88 57.01

6 cyl , 1999 cc 6 cyl , 2179 cc 6 cyl , 2993 cc

240 190 275

8A 8A 8A

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

-

119.17 128.66 136.03 188.44

6 cyl , 1999 cc 6 cyl , 2993 cc 6 cyl , 2993 cc V8 , 5000 cc

240 275 275 375

8A 8A 8A 8A

Y Y Y Y

Y Y Y Y

Y Y Y Y

Y Y Y Y

-

Y Y

Y Y

Y Y

Y Y

-

LAND ROVER Freelander2 2.2 2D TD 4 S 2.2 2D TD 4 SE

41.04 44.76

6 cyl , 2179 cc 6 cyl , 2179 cc

150 150

8A 8A

M (manual) A (automatic) S (steptronic) Y (standard equipment) N (not standard) O (optional)

DEALERS DIRECTORY +91 98479 86000 Apco Hyundai Kasargod +91 95390 10035 Grand Hyundai Palakad +91 8606 302000 Apco Hyundai Wyd +91 93883 38835 ISUZU Manikandan Isuzu Kochi OVERTAKE NOVEMBER 2016

+91 85890 86444 JAGUAR LANDROVER Muthoot Motors Kochi 0484 661 6666 MAHINDRA Ktc Automotive Kochi +91 81570 62111 Tvs & Sons Kochi +91 99466 63121

Tvs & Sons Kollam +91 98950 97010 Tvs & Sons Alleppey +91 97463 88066 Tvs & Sons Kottayam +91 99958 65804 Tvs & Sons Idukki +91 98460 93413 Tvs & Sons Pta

+91 94470 07273 Tvs & Sons Tvm +91 98474 44227 Itl Thrissur +91 93886 55555 Itl Kannur +91 93883 92612 Itl Kasargod +91 93883 96303

Itl Palakkad +91 93883 96444 Itl Malappuram +91 93883 96272 Itl Calicut +91 93888 55555 Itl Wayanad +91 93883 96138 MARUTI SUZUKI

Indus Motors Tvm 97459 97500 Popular Vehicles 99461 05655 Hercules Automobiles 98958 88844 Sarathy Auto Cars Klm 90370 22239 Avg Motors Pta


JUST IN

MOJO

MAHINDRA

1.81

DISPLACEMENT

LAKHS

294.72 cc

MAX.POWER

ONWARDS

Ex-showroom

tamUepIfpsS hnhn[ thcnbâpIÄ apgph\mbn DÄs¸Sp¯m\pw Ignªn«nñ.

Vogue 3.0 TD V6 HSE (D) 3.0 TD V6 Vogue (D) 4.4 SD V8 Vogue SE (D) 5.0 Autobiography (P)

30 Nm Nm

Y

-

177.67 201.99 240.82 256.43

6 cyl , 2993 cc 6 cyl , 2993 cc 8 cyl , 4367 cc 8 cyl , 4999 cc

248 248 340 510

8A 8A 8A 8A

Y Y Y Y

Y Y Y Y

Y Y Y Y

Y Y Y Y

-

Discovery 4 3.0 SD V6 SE 3.0 SD V6 SE Sunroof 3.0 SD V6 HSE

106.65 109.39 115.53

6 cyl, 2993 cc 6 cyl, 2993 cc 6 cyl, 2993 cc

250 250 250

8A 8A 8A

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

-

Evoque 2.2 SD4 4X4 5 D Pure 2.2 SD4 4X4 5 D Dymc 2.2 SD4 4X4 5 D Prestige

55.98 66.08 66.99

4 cyl , 2179 cc 4 cyl , 2179 cc 4 cyl , 2179 cc

190 190 190

9A 9A 9A

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

-

Sport 3.0 SD V6 S (D) 3.0 SD V6 SE (D) 3.0 SD V6 HSE (D)

113.06 128.05 147.27

6 cyl , 2993 cc 6 cyl , 2993 cc 6 cyl , 2993 cc

295 295 295

8A 8A 8A

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

-

5.0 SC V8 (P)

170.14

8 cyl , 4999 cc

510

8A

Y

Y

Y

Y

-

MAHINDRA Verito 1.5 D2 (D) 1.5 D4 (D) 1.5 D6 (D) 1.5 D6 (D) EXECUTIVE 1.5 D2 1.5 D4 1.5 D6

6.80 7.04 7.74 8.23 6.07 6.34 6.98

4 cyl , 1461 cc 4 cyl , 1461 cc 4 cyl , 1461 cc 4 cyl , 1461 cc 4cyl, 1461 cc 4cyl, 1461 cc 4cyl, 1461 cc

65 65 65 65 65 65 65

5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M

N N O O N N N

Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y

N N Y Y N N N

21.03 21.03 21.03 21.03 21.03 21.03 21.03

Bolero DI m2DiCR EX m2DiCR SLE m2DiCR SLX m2DiCR ZLX m2DiCR

6.31 6.94 7.20 7.88 8.04

4 cyl , 2523 cc 4 cyl , 2523 cc 4 cyl , 2523 cc 4 cyl , 2523 cc 4 cyl , 2523 cc

63 63 63 63 63

5M 5M 5M 5M 5M

N N N N N

Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y

N N N N N

15.9 15.9 15.9 15.9 15.9

Xylo D2 D4 H4 H8 H 9

8.12 4 cyl, 2498 cc 8.54 4 cyl, 2498 cc 8.91 4 cyl, 2498 cc 10.57 4 cyl, 2498 cc 11.54 4 cyl, 2179 cc

95 95 112 112 120

5M 5M 5M 5M 6M

N Y Y N N Y Y N N Y Y O O Y Y Y Y Y Y Y

14.95 14.95 13.00 13.00 14.02

Xuv - 500 W4 FWD 11.42 4 cyl,2179 cc 140 6M Y Y Y Y 15 W6 FWD 12.62 4 cyl,2179 cc 140 6M Y Y Y Y 15 W8 FWD 14.52 4 cyl ,2179 cc 138 6M Y Y Y Y 15 W8 AWD 15.28 4 cyl,2179 cc 140 6M Y Y Y Y 15 Scorpio

S2 (D) S4 (D) S4 4WD S8 S10

8.72 9.38 10.94 11.76 13.58

4 cyl ,2179 cc 4 cyl ,2179 cc 4 cyl ,2179 cc 4 cyl ,2609 cc 4 cyl ,2609 cc

Thar CRDE

7.77

4 cyl , 2498 cc

Quanto C2 C4 C8

6.79 7.35 8.34

4 cyl , 1493 cc 4 cyl , 1493 cc 4 cyl , 1493 cc

100 100 100

5M N Y N N 17.2 5M N Y Y N 17.2 5M Y Y Y Y 17.2

E2O TO1 T2

4.99 -phase induction motor 6.26 -phase induction motor

25.5 25.5

A N Y Y N A N Y Y N -

(D)

120 120 120 115 115

5M 5M 5M 5M 5M

Mileage Kml

Y

Abs

Mileage Kml

Y

Pwr Window

Abs

Y

Power St

Pwr Window

8A

Airbag

Power St

150

Transmission

Airbag

6 cyl , 2179 cc

(Lakhs)

(Ex Showroom)

Power (Bhp)

Transmission

50.21

Price

Engine

(Lakhs)

Power (Bhp)

Overtake Rating 

Engine

2.2 2D TD 4 HSE

TORQUE

(Ex Showroom)

Price

26.82 bhp

103.5 5M

N N O N N

Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y

N 12.84 N 12.84 Y 12.84 N 12.84 N 12.84

N

Y

N

N

18.10

MARUTI SUZUKI Alto 800 LX BS IV LXI BS IV Std BS IV VXi BS IV

3.09 3.31 2.71 3.68

3 cyl, 796 cc 3 cyl, 796 cc 3 cyl, 796 cc 3 cyl, 796 cc

48 48 48 48

5M 5M 5M 5M

N N N N

N N Y Y

N N N Y

N N N N

22.7 22.7 22.7 22.7

Alto K 10 LXi (P) K 10 VXi (P)

3.58 3.79

3 cyl, 998 cc 3 cyl, 998 cc

67 67

5M 5M

N N

Y Y

N Y

N N

20.20 20.20

2.90

3 cyl, 796 cc

35

4M

N

N

N

N

-

3.54 3.88 3.75

4 cyl,1196 cc 4 cyl,1196 cc 4 cyl,1196 cc

73 73 73

5M 5M 5M

N N N

N Y Y

N N Y

N N N

15.10 15.10 15.10

Wagon R LX (P) LXi (P) VXi amt (P) VXi ABS(P)

3.99 4.27 4.95 4.90

3 cyl,998 cc 3 cyl,998 cc 3 cyl,998 cc 3 cyl,998 cc

67 67 67 67

5M 5M 5M 5M

N N O O

N Y Y Y

N fr Y Y

N N O O

18.90 18.90 18.90 18.90

Stingray LXi (P) VXi (P)

4.45 4.74

3 cyl,998 cc 3 cyl,998 cc

67 67

5M 5M

N O

Y Y

fr Y

N O

18.90 18.90

3 cyl,998 cc 3 cyl,998 cc 3 cyl,998 cc 3 cyl,998 cc 3 cyl,998 cc

67 67 67 67 67

5M 5A 5M 5A 5M

N N N N N

Y Y Y Y Y

N N N N N

N N N N N

-

4 cyl,1197 cc 4 cyl,1197 cc 4 cyl,1197 cc 4 cyl,1248 cc 4 cyl,1248 cc 4 cyl,1197 cc 4 cyl,1248 cc

85 85 85 75 75 85 75

5M 5M 5M 5M 5M 5A 5M

N N Y N N Y N

Y Y Y Y Y Y Y

N Y Y N Y Y N

N O Y N O Y N

17.70 17.70 17.70 21.10 21.10 17.70 21.10

Omni MPI STD Eeco 5 STR 5 STR a/c 7 str

(P) (P) (P) (P)

Celerio LXi (P) 4.19 LXi AMT (P) 4.67 VXi (P) 4.50 VXi AMT (P) 4.98 ZXi AMT (P) 5.29 Ritz LXi BS IV (P) 4.73 VXi BS IV (P) 4.99 ZXi BS IV (P) 5.73 LDi BS IV (D) 5.91 VDi (D) 6.25 AT (P) 6.37 ZDi BS IV (D) 6.83

M (manual) A (automatic) S (steptronic) Y (standard equipment) N (not standard) O (optional)

DEALERS DIRECTORY 97447 88822 Hercules Automobiles Alleppey 99470 36412 Indus Motors Kochi 97459 97333 Sai Service 96451 06080 Popular Vehicles

85899 92543 Avg Motors Kottayam 97447 33355 Popular Vehicles 98460 60460 Brd Car World Tsr 97461 19999 Popular Vehicles 98460 66628

Indus Motors Calicut 97459 97111 Abt Ltd. 95678 62730 Popular Vehicles 98462 97993 A.M. Motors Mlpm 98959 51111 Kvr Autocars

94462 22666 Har Cars Kannur 97457 77666 Kvr Cars Kasaragod 97470 21212 Indus Motors 97475 48100 Indus Motors Palakkad 97459 97555

Indus Motors Idukki 97459 97256 Popular Vehicles 98464 98641 MERCEDES-BENZ Rajasree Motors Kochi +91 95390 10773 Rajasree Motors Tvm +91 95390 10773

MITSUBISHI Geo Motors Kochi 9847034747 NISSAN Marikar Nissan Tvm 0471 - 2740505/07 Evm Nissan Ktm 0481-3041111, 3041100 Evm Nissan Kochi NOVEMBER 2016 OVERTAKE


76

price tag

4 cyl,1197 cc 4 cyl,1197 cc 4 cyl,1197 cc 4 cyl,1197 cc 4 cyl,1248 cc 4 cyl,1248 cc 4 cyl,1248 cc

86 86 86 86 74 74 75

5M 5M 5M 5A 5M 5M 5M

N N N N N N Y

Y Y Y Y Y Y Y

N Y Y Y N Y Y

N N Y Y N O Y

19 19 19 17 23 23 23

35.61 74.89 63.16 74.07 91.47

4 cyl, 2143 cc 4 cyl, 1991 cc 4 cyl, 2143 cc 4 cyl, 2987 cc 3l V6, 2996 cc

134 355.3 204 258 367

7A 7A 7A 7A 7A

Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y

-

MITSUBISHI Pajero Pajero Sport 23.91 4 cyl ,2477 cc 178 5M Y Y Y Y 12.8 Montero GLS MT (D)

41.70

4 cyl ,3200 cc

167

5M

Y

Y

Y

Y

11.36

NISSAN

Ertiga LXi (P) VXi (P) VXi amt (P) ZXi (P) LDi (D) VDi (D) ZDi (D) ZDi+ (D) CIAZ VXi (P) Vxi amt (P) VDi (D) ZDi (D)

6.77 7.93 8.98 8.56 8.05 8.77 9.34 9.78

4 cyl,1373 cc 4 cyl,1373 cc 4 cyl,1373 cc 4 cyl,1373 cc 4 cyl,1248 cc 4 cyl,1248 cc 4 cyl,1248 cc 4 cyl,1248 cc

93.8 93.8 93.8 93.8 88.5 88.5 88.5 88.5

5M 5M 5A 5M 5M 5M 5M 5M

N N N Y N N Y Y

Y Y Y Y Y Y Y Y

N Y Y Y N Y Y Y

N O Y Y N Y Y Y

16 16 16 16 20 20 20 20

7.96 9.74 8.69 10.00

4 cyl,1373 cc 4 cyl,1373 cc 4 cyl,1248 cc 4 cyl,1248 cc

91.1 5M 91.1 4A 88.8 5M 88.8 5M

Y Y N Y

Y Y Y Y

Y Y Y Y

N Y N Y

26 26

VITARA BREZZA LDi (D) VDi (D) ZDi (D) ZDi+ (D)

7.27 8.05 8.83 9.84

4 cyl,1248 cc 4 cyl,1248 cc 4 cyl,1248 cc 4 cyl,1248 cc

88.8 88.8 88.8 88.8

Y Y Y Y

Y Y Y Y

Y Y Y Y

N Y Y Y

24 24 24 24

5M 5M 5M 5M

MERCEDES-BENZ A- Class 180 SPORT MY 16 200 CDI SPORT MY 16

27.16 29.02

4 cyl, 1595 cc 4 cyl, 2143 cc

122 134

7A 7A

Y Y

Y Y

Y Y

Y Y

-

B- Class B 180 SPORT MY 16 B 200 D SPORT MY 16

29.84 31.06

4 cyl, 1595 cc 4 cyl, 2143 cc

122 107

7A 7A

Y Y

Y Y

Y Y

Y Y

-

41.48 42.24 40.43 42.54 46.12

4 cyl, 1991 cc 4 cyl, 1991 cc 4 cyl, 2143 cc 4 cyl, 2143 cc 4 cyl, 2143 cc

181 181 167.6 167.6 204

7A 7A 7A 7A 7A

Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y -

52.77

4 cyl, 2143 cc

204

7A

Y

Y

Y

Y

-

147.18 274.32

V8, 4663 cc V12, 5980 cc

459 530

7A 7A

Y Y

Y Y

Y Y

Y Y

-

C- Class C 200 Avantgarde C 200 Avantgarde 2 C 220 CDi Style C220 CDi Avantgrade C250 D Avantgrade E - Class E 250 CDI Edition E S - Class S 500 L (CKD) Maybach S600

GL - Class GLA 200 CDi Sport GLA 45 AMG GLE 250 4matic GLE 350 D GLE 450 AMG Coupe

Mileage Kml

18.60 18.60 18.60 22.90 22.90 22.90

Abs

N N Y N O Y

Pwr Window

N Y Y N Y Y

Power St

Y Y Y Y Y Y

Airbag

N N N N N Y

Transmission

Abs

5M 5M 5M 5M 5M 5M

(Lakhs)

(Ex Showroom)

Power (Bhp)

Pwr Window

86 86 86 74 74 74

Price

Engine

Power St

4 cyl,1197 cc 4 cyl,1197 cc 4 cyl,1197 cc 4 cyl,1248 cc 4 cyl,1248 cc 4 cyl,1248 cc

Mileage Kml

Airbag

Swift LXi (P) 5.15 VXi (P) 5.61 ZXi (P) 6.54 LDi (D) 6.19 VDi (D) 6.70 ZDi (D) 7.67 Dzire LXi (P) 5.50 VXi (P) 6.19 ZXi (P) 7.19 AT (P) 7.06 LDi (D) 6.76 VDi (D) 7.29 ZDi (D) 8.29

Power (Bhp)

(Lakhs)

(Ex Showroom)

Engine

Price

Transmission

C´ybnð hnhn[ hml\\nÀ½mXm¡Ä ]pd¯nd¡pó tamUepIfpsS sIm¨nbnse FIvkvtjmdqw hneIfmWv XpSÀópÅ t]PpIfnð. Øe]cnanXnaqew Nne tamUepIÄ Hgnhmt¡ïn hón«pïv.

Micra ACTIVE XL (P) ACTIVE XV (P) ACTIVE XV S (P) XL (P) XL Comfort (P) XV CVT (P) XE (D) XL (D) XV (D)

4.55 4.87 5.10 5.42 5.95 7.17 5.84 6.27 7.30

4 cyl,1198 cc 4 cyl,1198 cc 4 cyl,1198 cc 4 cyl,1198 cc 4 cyl,1198 cc 4 cyl ,1198 cc 4 cyl ,1461 cc 4 cyl ,1461 cc 4 cyl,1461 cc

75 75 75 75 75 75 64 64 64

5M 5M 5M 5M 5M 5A 5M 5M 5M

Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y N N N

18.06 18.06 18.06 18.06 18.06 18.06 23.08 23.08 23.08

Sunny XE XL XL CVT XV CVT XL XV

7.58 7.96 9.26 10.35 8.98 9.67

4 cyl ,1496 cc 4 cyl ,1496 cc 4 cyl ,1496 cc 4 cyl ,1496 cc 4 cyl ,1461 cc 4 cyl ,1461 cc

89 89 89 89 86 86

5M 5M 5A 5M 5M 5M

Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y

N Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y

16.95 16.95 16.95 16.95 21.64 21.64

Evalia XL (D) XV (D) SV (D)

10.69 11.68 12.44

4 cyl ,1461 cc 4 cyl ,1461 cc 4 cyl ,1461 cc

86 89 89

5M 5M 5M

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

19 19 19

Terrano 1.6 XL (P) 1.5 XE (D) 1.5 XL (D) 1.5 XVD T PRE (D)

9.99 9.99 11.65 13.14

4 cyl ,1598 cc 4 cyl ,1598 cc 4 cyl ,1598 cc 4 cyl ,1598 cc

104 104 104 104

5M 5M 5M 5M

N N N N

Y Y Y Y

Y Y Y Y

N N N N

-

Datsun Go D (P) Go D1 (P) Go A (P) Go T (P) Go T (O) (P) Go NXT (P) Go + AXL (P)

3.29 3.31 3.81 4.12 4.27 4.18 4.38

4 cyl ,1198 cc 4 cyl ,1198 cc 4 cyl ,1198 cc 4 cyl ,1198 cc 4 cyl ,1198 cc 4 cyl ,1198 cc 4 cyl ,1198 cc

67 67 67 67 67 67 67

5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M

N N N N N N N

N N N N N N N

N N N N N N N

N N N N N N N

-

(P) (P) (P) (P) (D) (D)

RENAULT Pulse

M (manual) A (automatic) S (steptronic) Y (standard equipment) N (not standard) O (optional)

DEALERS DIRECTORY 0484-3990600 Pinnacle Nissan Tsr 0487-3012345, 3041300 Evm Nissan Clt +91-4953014444/3022393 Manumatic Nissan Kannur 0497 283 7199 OVERTAKE NOVEMBER 2016

RENAULT Renault Calicut 081295 58888 Renault Kannur 095670 57809 Renault Kochi 081292 48888 Renault Kochi 081291 18888

Renault Kottayam 081380 01111, 099955 54367 Renault Thrissur 081292 38888 Renault Trivandrum 081290 18888 SKODA Manikandan motors

Kochi 0484 2809611 Pinnacle Skoda Clt 0495 6612345 8111995111 Marikar Engineers Tvm +91 9847869202 Vision Motors Tsr 8606711222

TATA Concorde Motos Kochi +91 77360 65115 Concorde Motos Alleppey +91 94958 40000 Rf Motors Kochi +91 98469 12345 Rf Motors Alleppey +91 98469 23456

Kvr Kannur +91 97464 76029 Kvr Kasargod +91 98959 91000 Mk Motors Kottayam +91 82811 51111 Rf Motors Thodupuzha +91 98469 23456 Marina Motors Calicut


JUST IN

NUVO SPORT

MAHINDRA

7.75

DISPLACEMENT 1493 cc

LAKHS MAX.POWER ONWARDS

Ex-showroom

14.11 15.64 15.47

4 cyl ,1461 cc 4 cyl ,1461 cc 4 cyl ,1997 cc

106 106 137

6M 6M 6M

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

21.80 21.80 13.40

Koleos 4x2 MT 4x4 MT 4x4 AT

22.26 25.32 26.33

4 cyl ,1995 cc 4 cyl ,1995 cc 4 cyl ,1995 cc

150 150 150

6M 6M 6A

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

13.7 13.7 13.7

Duster RXE (P) RXL+ (P) RXE (D) RXE Advr (D) RXL (D) RXL (D) RXZ (D) RXZ Advr (D)

7.80 9.07 8.65 9.20 9.64 10.50 11.39 11.91

4 cyl ,1598 cc 4 cyl ,1598 cc 4 cyl ,1461 cc 4 cyl ,1461 cc 4 cyl ,1461 cc 4 cyl ,1461 cc 4 cyl ,1461 cc 4 cyl ,1461 cc

106 106 85 85 85 110 110 110

5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M

Y Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y Y

13 13 20.9 20.9 20.9 20.9 19 19

Scala RXE RXL RXL CVT RXZ CVT RXE RXL RXZ

7.19 7.49 9.12 9.99 8.30 8.81 9.72

4 cyl ,1498 cc 4 cyl ,1498 cc 4 cyl ,1498 cc 4 cyl ,1498 cc 4 cyl ,1461 cc 4 cyl ,1461 cc 4 cyl ,1461 cc

97.6 97.6 97.6 97.6 84.8 84.8 84.8

5M 5M 5A 5A 5M 5M 5M

Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y

17 17 17 17 22 22 22

(P) (P) (P) (P) (D) (D) (D)

SKODA Fabia 1.2 Active Plus (P) 1.2 Ambition Plus (P) 1.2 Elegance (P) 1.6 Elegance (P) 1.2 Active Plus (D) 1.2 Ambition Plus (D) 1.2 Elegance (D) Rapid 1.6 Active MPI MT 1.6 U Ambition MPI MT+ 1.6 U Elegance MPI MT 1.6 Ambition MPI AT + 1.6 U Ambition MPI AT + 1.6 U Elegance MPI AT 1.6 Active TDi CR MT 1.6 Ambition TDi CR MT 1.6 Ambition TDi CR MT+ 1.6 U Ambition TDi CR MT+ 1.6 Elegance TDi CR MT

5.11 5.52 6.34 6.71 6.35 6.76 7.57

3 cyl,1198 cc 3 cyl,1198 cc 3 cyl,1198 cc 3 cyl ,1598 cc 3 cyl ,1199 cc 3 cyl ,1199 cc 3 cyl ,1199 cc

74 74 74 102 75 75 75

5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M

N N Y Y N N N

Y Y Y Y Y Y Y

N N Y Y N Y N

N N Y Y N N N

16.25 16.25 16.25 14.85 20.96 20.96 20.96

7.22 8.47 9.11 9.12 9.47 10.09 8.41 9.22 9.38 9.57 10.15

4 cyl,1598 cc 4 cyl ,1598 cc 4 cyl ,1598 cc 4 cyl ,1598 cc 4 cyl ,1598 cc 4 cyl ,1598 cc 4 cyl ,1598 cc 4 cyl ,1598 cc 4 cyl ,1598 cc 4 cyl ,1598 cc 4 cyl ,1598 cc

103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103

5M 5M 5M 5A 5A 6A 5M 5M 5M 5M 5M

N Y Y Y Y Y N N N N Y

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

N Y Y Y Y Y N N N N Y

23.08 -

Superb 1.8 Ambition TSI MT (P) 1.8 Elegance TSI MT (P)

18.95 20.72

4 cyl, 1798 cc 4 cyl, 1798 cc

160 160

6M 6M

Y Y

Y Y

Y Y

Y Y

13.54 13.54

1.8 Elegance TSI AT (P) 2.0 Ambition TDI CR AT 2.0 Elegance TDI CR AT

22.33 23.48 25.24

4 cyl, 1798 cc 4 cyl, 1968 cc 4 cyl, 1968 cc

160 140 140

7A 6A 6A

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

9.26

Yeti 2.0 Active TDI CR 4x2 2.0 Ambition TDI CR 4x2 2.0 Ambition TDI CR 4x4 2.0 Elegance TDI CR 4x4

15.45 16.28 17.47 19.15

4 cyl, 1968 cc 4 cyl, 1968 cc 4 cyl, 1968 cc 4 cyl, 1968 cc

110 110 140 140

5M 5M 6M 6M

Y Y Y Y

Y Y Y Y

Y Y Y Y

Y Y Y Y

-

Octavia 1.4 Acvtive TSI 1.4 Ambition TSI 1.8 Elegance TSI AT 2.0 Acvtive TDI CR 2.0 Ambition TDI CR 2.0 Ambition TDI CR AT 2.0 Elegance TDI CR AT

14.19 15.21 18.57 15.82 16.84 16.84 19.79

4 cyl, 1395 cc 4 cyl, 1395 cc 4 cyl, 1798 cc 4 cyl, 1968 cc 4 cyl, 1968 cc 4 cyl, 1968 cc 4 cyl, 1968 cc

138 138 177.5 141 141 141 141

6M 6M 7A 6M 6M 6A 6A

Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y

-

Mileage Kml

Abs

Fluence Diesel E2 Diesel E4 Petrol E4

Pwr Window

18 18 18 23 23

Power St

N N Y N Y

Airbag

N Y Y Y Y

(Lakhs)

(Ex Showroom)

Power (Bhp)

Y Y Y Y Y

Price

Engine

Y Y Y Y Y

Transmission

5M 5M 5M 5M 5A

Mileage Kml

75 75 75 63 63

Abs

3 cyl ,1198 cc 3 cyl ,1198 cc 3 cyl ,1198 cc 4 cyl ,1461 cc 4 cyl ,1461 cc

Pwr Window

4.41 5.14 5.72 6.11 6.65

TORQUE

Overtake Rating 

Power St

(P) (P) (P) (D) (D)

100 BHP

240 NM NM

Airbag

RXE RXL RXZ RXL RXZ

Transmission

(Lakhs)

(Ex Showroom)

Power (Bhp)

Price

Engine

tamUepIfpsS hnhn[ thcnbâpIÄ apgph\mbn DÄs¸Sp¯m\pw Ignªn«nñ.

TATA Nano XE XM XT XMA XTA TWIST XE TWIST XT Indica EV2 LE eV2 LS eV2 LX eV2 Venture CX GX Indigo ECS LS Tdi. LX Tdi LS cr4 LX cr4 Indigo Manza LS QJET 90PS LX QJET 90PS EX QJET 90PS Sumo Gold EX GX Safari Storme LX EX VX 4x2 VX 4x4 Aria Pride 4x4 Pleasure 4x2 Pure LX 4x2 Bolt XE (p)

2.16 2.44 2.63 2.82 2.99 2.14 2.53

2 cyl, 624 cc 2 cyl, 624 cc 2 cyl, 624 cc 2 cyl, 624 cc 2 cyl, 624 cc 2 cyl, 624 cc 2 cyl, 624 cc

37 37 37 37 37 37.5 37.5

4M 4M 4M 5A 5A 4M 4M

N N N N N N N

N N N N N N N

N N N N N N N

N N N N N N N

23.60 23.60 23.60 21.90 21.90 25.35 25.35

4.37 4.69 5.13

4 cyl, 1396 cc 4 cyl, 1396 cc 4 cyl, 1396 cc

69 69 69

5M 5M 5M

N N N

Y Y Y

fr fr fr

N N N

25 25 25

5.40 5.91

4 cyl, 1405 cc 4 cyl, 1405 cc

70 70

5M 5M

N N

Y Y

Y Y

N N

15.42 15.42

5.47 5.78 5.82 6

4 cyl, 1405 cc 4 cyl, 1405 cc 4 cyl, 1396 cc 4 cyl, 1396 cc

69 69 69 69

5M 5M 5M 5M

N N N N

Y Y Y Y

Y Y Y Y

N N N N

23 23 23 23

6.24 7.01 8.67

4 cyl, 1248 cc 4 cyl, 1248 cc 4 cyl, 1248cc

89 89 89

5M 5M 5M

N N Y

Y Y Y

Y Y Y

N O Y

14.5 21.02 21.02

7.48 8.14

4 cyl, 2956 cc 4 cyl, 2956 cc

84 84

5M 5M

N N

Y Y

Y Y

N N

-

10.06 11.72 13.34 14.69

4 cyl, 2179 cc 4 cyl, 2179 cc 4 cyl, 2179 cc 4 cyl, 2179 cc

140 140 140 140

5M 5M 5M 5M

N N Y Y

Y Y Y Y

Y Y Y Y

N N Y Y

12.10 12.10 12.10 12.10

15.85 12.87 10.50

4 cyl, 2179 cc 4 cyl, 2179 cc 4 cyl, 2179 cc

138 138 138

5M 5M 5M

N Y Y

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

13.70 13.70 13.70

4 cyl, 1193 cc

89 5M N Y

Y

Y

-

4.57

M (manual) A (automatic) S (steptronic) Y (standard equipment) N (not standard) O (optional)

DEALERS DIRECTORY +91 495 243 6100 Marina Motors Wayanad +91 95448 58585 Skyhigh Motors Malappuram +91 97452 04040 Mohandas Motors Tvm +91 95440 88000 Mohandas Motors Kollam

+91 95440 88000 Vijai Motors Palakkad +91 491 645 5555 Mohandas Motors Pathanamthitta +91 95440 88000 Concorde Motors Thruvalla +91 94958 40000 Hyson Motors Thrissur

+91 92495 79079 Kallingal Motors Nedumangad +91 99747 014441 Calicut Automobile Vadakkanchery +91 93888 86688 TOYOTA Nippon Toyota

Kalamassry +91-484-2860000 Nippon Toyota Ekm +91-484-2700933 Nippon Toyota Tsr +91-487-2388322 Nippon Toyota Ktym +91-481-2363888 Nippon Toyota Tvm

+91-471-2413733 Nippon Toyota Kollam +91-474-2539000 Amana Toyota Clt +91-49-5248-7755 Amana Toyota Malappuram 91-49-3330-5555 Amana Toyota Kannur

+91-49-7300-0333 Amana Toyota Pkd 0491-3000666 Amana Toyota Ksrd +91-467- 3000444 +91-467-3000422 VOLVO Kerala volvo Ekm 0484 2666689, NOVEMBER 2016 OVERTAKE


78

price tag

Y Y Y Y

-

TOYOTA Corolla Altis 1.8 JS (P) 1.8 G (P) 1.8 G (P) CVT 1.8 GL (P) 1.8 VL (P) D4 DJ (D) D4 DJS (D) D4 DG (D) D4 DGL (D) Camry 2.5 AT Camry Hybrid Innova 2.5 E PS 2.5 G 2.5 GX 2.5 VX 2.5 ZX

(D) (D) (D) (D) (D)

Fortuner 4x2 MT 4x4 MT 4x2 AT

12.23 13.98 - 15.28 - 15.62 - 17.13 13.31 13.88 15.28 16.92

4 cyl, 1794 cc 4 cyl, 1794 cc 4 cyl, 1794 cc 4 cyl, 1794 cc 4 cyl, 1794 cc 4 cyl, 1364 cc 4 cyl, 1364 cc 4 cyl, 1364 cc 4 cyl, 1364 cc

130 5M 130 5M 130 5A 130 MA 130 5A 86 6M 86 6M 86 6M 86 6M

N Y N Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y Y Y

14.53 14.53 14.53 14.53 14.53 -

25.49 29.36

4 cyl,2362 cc 4 cyl ,2362 cc

167 167

5M 5A

Y Y

Y Y

Y Y

Y Y

13.41 12.07

10.71 10.96 12.53 14.66 15.08

4 cyl ,2494 cc 4 cyl ,2494 cc 4 cyl ,2494 cc 4 cyl ,2494 cc 4 cyl ,2494 cc

100.5 100.5 100.5 100.5 100.5

5M 5M 5M 5M 5M

N N Y Y Y

Y Y Y Y Y

N Y Y Y Y

N N Y Y Y

13.72 13.72 13.72 13.72 13.72

22.18 23.45 23.19

4 cyl ,2982 cc 4 cyl ,2982 cc 4 cyl ,2982 cc

169 169 169

5M 5M 5M

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

12.55 12.55

Land Cruiser VX AT 116.11 v8,4461 cc 281 6A Y Y Y Y Prado VX-L AT 86.37 4 cyl,2982 cc 170 5M Y Y Y Y

-

Prius Z5 Z6

-

37.60 39.26

4 cyl ,1798 cc 4 cyl ,1798 cc

97 97

5M 5M

Y Y

Y Y

Y Y

Y Y

Etios J PS (P) 5.55 4 cyl,1696 cc 90 5M N Y N N 17.57 G (P) 6.06 4 cyl ,1696 cc 90 5M N Y Y N V (P) 6.79 4 cyl,1696 cc 90 5M Y Y Y Y D-4D JD (D) 6.79 4 cyl,1364 cc 67 5M O Y Y O 23.59 D-4D GD (D) 7.16 4 cyl ,1364 cc 67 5M Y Y Y Y D-4D VD (D) 7.89 4 cyl,1364 cc 67 5M Y Y Y Y Etios Cross G (P) 5.83 4 cyl,1197 cc 104 5M N Y Y N 17.71 V (P) 7.47 4 cyl,1197 cc 104 5M N Y Y N 17.71 D-4D GD (D) 7.09 4 cyl,1364 cc 170 5M N Y Y N 23.59 D-4D VD (D) 7.50 4 cyl,1364 cc 170 5M N Y Y N 23.59 Liva J PS (P) 4.68 4 cyl,1197 cc 80 5M N Y N N 18.31

5.17 5.85 6.21 6.27 6.95 7.32 7.89 8.14 8.25

80 80 80 80 67 67

5M 5M 5M 5M 5M 5M

O Y Y O Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y Y Y Y Y Y Y

23.59 -

3 cyl , 1198 cc 74 3 cyl , 1198 cc 74 3 cyl , 1198cc 74 3 cyl , 1198 cc 74 3 cyl , 1198 cc 74 3 cyl , 1198 cc 74 4 cyl , 1598cc 103.5 3 cyl , 1197 cc 105 ps 3 cyl , 1197 cc 105 ps

5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M

N N Y N N N Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y Y Y

N N Y N N N Y Y Y

17.20 17.20 17.20 22.10 22.10 22.10 17.02 17.02

7.52 8.14 9.10 10.17 8.69 9.33 10.17

4 cyl , 1598 cc 4 cyl , 1598cc 4 cyl , 1598cc 4 cyl , 1598cc 4 cyl , 1598 cc 4 cyl , 1598cc 4 cyl , 1598cc

104 104 104 104 104 104 104

5M 5M 5M 5M 5M 5M 5M

N N Y Y N N Y

Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y

N N Y Y N N Y

15.8 15.8 14.4 21.5 15.8 15.8 14.4

13.44 14.91 14.91 19.35

4 cyl, 1896 cc 4 cyl, 1896 cc 4 cyl, 1896 cc 4 cyl, 1896 cc

104 104 104 104

5A 5A 5M 5A

Y Y Y Y

Y Y Y Y

Y Y Y Y

Y Y Y Y

16.91 16.91 16.91 16.91

27.57

6 cyl , 1968 cc

139

6A

Y

Y

Y

Y

15.40

21.24

4 cyl , 1984 cc

115

6A

Y

Y

Y

Y

-

VOLKSWAGEN

Polo 1.2 Trendline (P) 1.2 Comfortline (P) 1.2 Highline (P) 1.2 Trendline (D) 1.2 Comfortline (D) 1.2 Highline (D) Cross Polo GT TSI GT TDI Vento 1.6 Trendline (P) 1.6 Comfortline (P) 1.6 Highline (P) 1.2 TSI 1.6 Trendline (D) 1.6 Comfortline (D) 1.6 Highline (D) Jetta 1.4 TSI Trendline 1.4 TSI Comfortline 1.4 TSI Trendline MT 1.4 TSI Heighline AT Passat Highline New Beetle 2.0 (P)

VOLVO V40 D3 Cross Country D3 Kinetic Crosscountry T4 (P) XC 90 Momentum T8 Excellence D5 Inscription

43.38 33.34 35.61

5 cyl , 1984 cc 5 cyl, 1984 cc 5 cyl, 1984 cc

148 150 180

6A 6A 6A

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

-

93.57 158.1 105.8

4 cyl, 1969 cc 4 cyl, 1969 cc 4 cyl, 1969 cc

225 407 225

6A 6A 6A

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

-

XC 60 D4 Kinetic Momentum R Design

58.85 62.86 69.85

4 cyl, 1984 cc 4 cyl, 1984 cc 4 cyl, 1984 cc

163 181 181

8A 8A 8A

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

-

S60 D4 Kinetic D4 R Design Cross country

43.25 54.96 50.60

4 cyl ,1984 cc 4 cyl, 1984 cc 4 cyl, 1984 cc

181 181 189

8A 8A 8A

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

Y Y Y

-

M (manual) A (automatic) S (steptronic) Y (standard equipment) N (not standard) O (optional)

DEALERS DIRECTORY VOLKS WAGEN Ktc Vw Ernakulam 8157051222 Evm Motors Ekm 0484 4040404 Phoenix Cars Clt 0495 3300000 TWO WHEELER BAJAJ OVERTAKE NOVEMBER 2016

Popular Bajaj Kochi 0484 2301254 Royal Motors Ktm 0481 2361342 Popular Bajaj Aly 0477 2288419 Geo Automobiles Pathanamthitta 0468 2222951

Sarathy Motors Kollam 0474 2729546 Kvr Vehicles Kannur 0497 2708954 Kvr Motors Clt 0495 2766277 Kvr Automobiles Malappuram 0493 3257977

Mileage Kml

Y Y Y Y

4 cyl ,1197 cc 4 cyl,1197 cc 4 cyl,1197 cc 4 cyl ,1197 cc 4 cyl,1364 cc 4 cyl ,1364 cc

Abs

89 5M N Y 89 5M N Y 89 5M N Y 89 5M N Y

4.90 5.65 6.14 5.83 6.18 6.67

Pwr Window

4 cyl, 1193 cc 4 cyl, 1193 cc 4 cyl, 1248 cc 4 cyl, 1248 cc

(P) (P) (P) (D) (D) (D)

Power St

4.96 6.52 6.13 7.60

G V TRD Sportivo JD GD VD

Airbag

-

Transmission

Y Y Y

(Lakhs)

(Ex Showroom)

Power (Bhp)

Y Y Y

Price

Engine

Abs

Mileage Kml

Pwr Window

89 5M N Y 74 5M N Y 74 5M N Y

Airbag

Power St

Transmission

4 cyl, 1193 cc 4 cyl, 1248 cc 4 cyl, 1248 cc

(Lakhs)

(Ex Showroom)

Engine

6.26 5.71 7.24

Price

XT (p) XE (D) XT (D) Zest XE (p) XT (p) XE (D) XT (D)

Power (Bhp)

C´ybnð hnhn[ hml\\nÀ½mXm¡Ä ]pd¯nd¡pó tamUepIfpsS sIm¨nbnse FIvkv tjmdqw hneIÄ. Øe]cnanXn aqew Nne tamUepIÄ Hgnhmt¡ïn hón«pïv.

Sitharam Auto Tcr 0487 2339020 Pioneer Automobiles, Tvm 0471 2338222 Zain Motors Vytila 98470-20403 Royal Motors, Idukki 04862 227576 , 395444

Bajaj Probiking 0471 645 9253 HERO MOTO CORP Ms&S Hero Ekm 0484 2344657 Melody Motors Ekm 0484 2782540 Focus Hero 0484 2324001

Jubily Hero Ktm 0481 2583790 East Venice Hero Alleppey 0477 2268601 Mega Hero Aluva 0484 2633300 Ace Hero Clt 3018415


tamUepIfpsS hnhn[ thcnbâpIÄ apgph\mbn DÄs¸Sp¯m\pw Ignªn«nñ.

Mileage Km/Litre

Electric Start

Alloy Wheel

Tachometer

Disc Brake

Overall Length (mm)

Kerb Weight (kg)

Wheel Base

Ground Clearance

No. of Gears

Max Torque (nm@Rpm)

Max Power (Bhp@Rpm)

Displacement

Price (On Road)

Price (Ex Sh)

TWO WHEELERS

HONDA Dio 48,045 Activa 49,946 Activa 125 STD 56,105 Activa 125 DLX 61,915 Activa i 47,095 Aviator STD 50,964 Aviator DLX 56,257 CB Shine SL DC AY 57,770 CB Shine KK DM SP 50,941 CB Shine SL DM AY 54,680 C B Unicorn 67,090 Dream NEO KK DM AY 43,943 Dream NEO KK DM SP 42,849 Dream NEO SL DM AY 46,971 Dream Yuga KK DM AY 48,849 Dream Yuga KK DM SP 47,372 Dream Yuga SL DM AY 51,700 CBR 250 R STD 1,57,432 CBR 250 R ABD 1,86,011 CBR 250 R White STD 1,58,413 CBR 250 R White ABS 1,86,911 CBR 250 R Repsol ABS 1,92,828 CBR 150 R STD 1,22,072 CBR 150 R DLX 1,23,076 CB 1000 R STD 11,81,756 CB 1000 R ABS 11,99,563 CBR 1000 RR White 15,46,479 CBR 1000 RR Black 15,21,479

52,692 109 8@7500 54,747 109 8@7500 60,904 124.9 8.6@6500 67,133 124.9 8.6@6500 51,665 109.2 8@7500 55,847 109 8@7500 61,568 109 8@7500 63,201 124.7 10.3@7500 55,822 124.7 10.3@7500 59,863 124.7 10.3@7500 73,274 149.1 13.3@8000 48,259 109.3 8.5@7500 47,077 109.3 8.5@7500 51,531 109.3 8.5@7500 53,562 109.3 8.5@7500 51,965 109.3 8.5@7500 56,642 109.3 8.5@7500 1,75,715 246.6 25@8500 2,07,474 246.6 25@8500 1,76,806 246.6 25@8500 2,08,564 246.6 25@8500 2,15,049 246.6 25@8500 1,37,473 149.4 17.58@10500 1,37,473 149.4 17.58@10500 12,91,903 998 125@10000 13,11,349 998 125@10000 16,90,192 999 175@12000 16,62,890 999 175@12000

8@5500 7.85@5500 10.12@5500 10.12@5500 8.74@5500 7.85@5500 7.85@5500 9@6000 9@6000 9@6000 12.8@5500 8.9@5000 8.9@5000 8.9@5000 8.9@5000 8.9@5000 8.9@5000 22.9@7000 22.9@7000 22.9@7000 22.9@7000 22.9@7000 12.6@8500 12.6@8500 100@8000 100@8000 112@8500 112@8500

V 145 1235 110.2 V 145 1238 111 V 155 1260 115 V 155 1260 115 V 125 1240 104 V 145 1256 102 V 145 1256 102 4 175 1265 122 4 175 1265 122 4 175 1265 122 5 168 1340 146 5 179 1285 108 5 179 1285 108 5 179 1285 108 5 169 1285 108 5 169 1285 108 5 169 1285 108 6 145 1367 167 6 145 1367 167 6 145 1367 167 6 145 1367 167 6 145 1367 167 6 145 1305 138 6 145 1305 138 6 130 1445 217 6 130 1445 217 6 130 1407 - 6 130 1407 -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8.4@4500 4 165 1235 108 8.4@4500 4 165 1235 108 8.4@4500 4 165 1235 108 7.7@5000 4 165 1235 108 7.7@6000 4 159 1230 107 7.7@6000 4 159 1230 107 7.7@6000 4 160 1230 107 7.7@6000 4 159 1230 107 7.7@6000 4 159 1230 107 8.4@4500 4 159 1230 107 7.2@5000 4 165 1235 116 7.2@5000 4 165 1235 116 9.36@5500 4 165 1235 116 9.36@5500 4 165 1235 116 10.35@4000 4 150 1265 121 10.35@4000 4 150 1265 129 10.35@4000 4 150 1265 129 10.35@4000 4 150 1265 129 11@5000 5 - 1270 129 11@5000 5 - 1270 129 12.8@6500 5 145 1325 143 12.8@6500 5 145 1325 143 12.8@6500 5 145 1325 141 12.8@6500 5 145 1325 141

1760 1761 1814 1814 1750 1802 1802 2015 2015 2015 2095 2009 2009 2009 2022 2022 2022 2000 2000 2000 2000 2000 2032 2032 2105 2105 2105 2077

N N N N N N N N N N O N O N Y N Y N Y N Y Y N N N N N N N N N N N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

N N N N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y O O O Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Y 60 Y 60 Y 60 Y 60 Y 60 Y 60 Y 60 Y 65 Y 65 Y 65 Y 60 Y 74 Y 74 Y 74 O 70 O 70 O 70 Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y -

1965 1965 1965 1965 1970 1970 1965 1970 1970 1970 1980 1980 1980 1980 1995 2005 2005 2005 - - 2080 2080 2080 2080

N N 0 0 80 N N 0 0 80 N N 0 0 80 N N O O 82 N N O K 87 N N O K 87 N N O Y 87 N N O K 87 N N O K 87 N N O K 87 N N Y Y 84 N N Y Y 84 N N Y Y 84 N N Y Y 84 N N Y Y 83 N Y O O 81 N Y O O 81 N Y O O 81 O Y Y Y 72 O Y Y Y 72 Y Y Y O 65 Y Y Y O 65 Y Y Y O 65 Y Y Y O 65

HERO MOTO CORP HF Dawn 40,820 HF DLX DRS Cast 46,318 HF DLX ECO DRS 47,218 HF Deluxe 44,630 Splendor + Spoke 46,650 Splendor + Cast 47,000 Splendor Nxg 47,886 Splendor Pro Drc Cast 50,300 Splendor Prondrs J1 50,800 Splendor I Smart 52,008 Passion Pro Drum 52,400 Passion Pro Disc 54,200 Passion XPro Drum 54,125 Passion XPro Disc 56,100 Super Splendor 52,365 Glamour Drum 54,426 Glamour Disc 56,461 Glamour FI Disc 63,866 Ignitor Drum 61,474 Ignitor Disc 63,713 Hunk Front Disc 70,736 Hunk F & R Disc 73,891 X-treme Front Disc 70,700 X-treme F & R Disc 73,800

97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2 109.1 109.1 124.7 124.8 124.8 124.8 124.7 124.7 149.2 149.2 149.2 149.2

7.8@7500 7.8@7500 7.8@7500 7.7@7500 7.7@7500 7.7@7500 7.7@7500 7.7@7500 7.7@7500 7.8@7500 7.4@8000 7.4@8000 8.7@7500 8.7@7500 9@7000 9@7000 9@7000 9@7000 11@8000 11@8000 14.2@8500 14.2@8500 14.2@8500 14.2@8500

M (manual) A (automatic) S (steptronic) Y (standard equipment) N (not standard) O (optional)

DEALERS DIRECTORY Kalyan Hero Tcr 0487 2389450 Cheran Hero Tvm 0481 2494026 Adithya Hero Pkd 0491 2538566 Venad Hero Quilon 0474 2729711 Arjun Hero

Kasaragod 0499 4222548 Koyenco Hero,Clt 0495 2760968 Gayathri Hero ,Pkd 0491 2571988 Diya Hero,Kollam 0474 2731884 HONDA

Evm Honda Ekm 9895060605 Muthoot Honda 9895544455 Rf Honda 8086070927 Aryabhangy Honda 9895755002 Shymas Honda Aly

9895704328 Adithya Honda Clt 8893221101 Ktc Honda 9605006500 Purackal Honda 9847056202 Marikar Honda 9847489999

Pace Honda,Kasaragod 04994224630 Peeyem Honda, Kannur 0497 2768711 Srivari Honda,Tcr 0487 2421689 Vahini Honda, Kollam 0474 2728852 HARLEY DAVIDSON

Spice Coast Harley 0484 3997777 KTM Ktm Vyttila,Kochi 8129820906 Ktm Trivandum 0471 6459250 MAHINDRA TWO WHEELERS NOVEMBER 2016 OVERTAKE


80

price tag

C´ybnð hnhn[ hml\\nÀ½mXm¡Ä ]pd¯nd¡pó tamUepIfpsS sIm¨nbnse FIvkv tjmdqw hneIÄ. Øe]cnanXn aqew Nne tamUepIÄ Hgnhmt¡ïn hón«pïv.

Karizma ZMR 1,07,100 - 223 20@8000 19.7@6500 5 159 1350 159 2110 Maestro 50,861 - 109 8.08@7500 9.1@5500 V - 1240 - - Pleasure Alloy wheel 49,900 - 102 7@7000 7.85@5000 V 125 1240 104 1750 Pleasure New Normal 48,300 - 102 7@7000 7.85@5000 V 125 1240 104 1750

Mileage Km/Litre

Electric Start

Alloy Wheel

Tachometer

Disc Brake

Overall Length (mm)

Kerb Weight (kg)

Wheel Base

Ground Clearance

No. of Gears

Max Torque (nm@Rpm)

Max Power (Bhp@Rpm)

Displacement

Price (On Road)

Price (Ex Sh)

TWO WHEELERS

Y Y Y Y 51 N Y N Y 67 N N N Y 63 N N N Y 63

MAHINDRA Gusto Mat VX Gusto VX Gusto HX Gusto DX Gusto 125 VX Gusto 125 DX Mojo 300

57,880 55,880 53,880 51,880 58,880 54,880 1,81,300

65,618 110 63,416 110 61,214 110 59,012 110 66,719 124.6 62,315 124.6 2,04,763 294.7

8@7500 8@7500 8@7500 8@7500 8.5@7000 8.5@7000 27@8000

9@5500 9@5500 9@5500 9@5500 10@5500 10@5500 30@5500

- - - - - - 6

165 1275 165 1275 165 1275 165 1275 165 1275 165 1275 173.5 1465

120 120 120 120 123 123 182

1825 1825 1825 1825 1825 1825 2100

N N N N N N N N N N N N Y Y

N N N N N N Y

Y 45 Y 45 Y 45 Y 45 Y 45 Y 45 Y 30

111.3@10200 140@10000 140@10000 118@9000 197@13000 197.3@10000 197@11000

83@8000 6 111@7300 6 111@7300 6 102@7500 6 113.5@11500 6 145 158.2@7500 6 125 133.5@10500 6

150 125 135 150 1440 1480 130

1445 1435 1445 1519 206 269 1455

231 221 230 250 2090 2170 238

2100 2045 2105 2240 Y Y 2085

Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y

3.5@5000 8.1@7500 15.2@8500 15.2@8500 16.8@8500 11@8000 7.5@7500 5.88@7500 5@6500 7.8@7500 5@6500

0.5@3750 8.1@5000 13.1@6000 13.1@6000 15.5@6500 10.8@6000 7.5@5000 8@5500 5.8@4000 8@5500 5.8@4000

V - 4 165 5 180 5 180 5 180 4 165 4 - V 150 V 135 V 150 V 135

1222 1240 1300 1300 1326 1265 1250 1275 1230 1275 1230

75 95 136 136 137 116 95 - 96 108 95

- 2005 1976 1976 2085 1985 - 1834 1735 1834 -

N N N N Y Y Y Y N N Y - N N N N N N N N N N

N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

N Y Y 60 Y 60 Y 55 Y 68 O 87.7 Y 62 Y 64 Y 62 Y 65

8.05@4500 1.1 kgm@7000 1.1 kgm@7000 12.76@6500 14.22@6500 19@7000 18.3@8000 18.3@8000 18.3@8000 18.3@8000 17.5@7000 17.5@7000 27@10000 66@7000

4 - 1275 5 170 1305 5 170 1305 5 165 1345 5 165 1345 5 165 1350 6 167 1363 6 167 1363 6 167 1363 6 167 1363 5 154.5 1475 5 154.5 1475 6 140 1400 6 135 1410

113 115 115 143 147 150 145 145 145 145 169 169 172 204

- - - 2055 2055 2035 2017 2017 2017 2017 2195 2195 2085 2085

N N N N N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N Y N Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y N N Y Y

O 80 O O Y 62 Y 58.5 Y 54 Y 55 Y 55 Y 55 Y 55 Y Y Y 25 Y -

KAWASAKI Z 800 Z 1000 Ninja 1000 VERSYS 1000 ZX 10 R ZX 14 R H 2

7,86,000 9,65,835 806 12,82,000 15,74,221 1043 12,82,000 15,74,221 1043 13,24,000 16,25,738 1043 16,65,001 20,44,004 998 18,15,000 22,27,991 1441 30,05,000 36,87,626 998

Y Y Y Y Y Y Y

-

-

TVS XL 100 29,914 Starcity ES 48,826 Apache RTR 160 74,314 Apache RTR 160 RD 71,110 Apache RTR 180 ABS 89,032 Phoenix Disc 58,695 Sport ES 45,830 Jupitor 54,593 Scooty Zest 110 48,437 Wego 52,802 Scooty Pep+ 43,234

38,000 58,200 85,000 80,300 1,01,000 68,100 54,500 64,800 57,300 63,400 50,900

69.9 109.7 159.7 159.7 177.4 125 99.7 109.7 87.8 109.7 87.3

BAJAJ Platina 100 es 47,438 Discover 125 M Disc 56,194 Discover 125 M Drum 50,097 Pulsar 150 78,718 Pulsar 180 79,170 Pulsar 220 92,476 Pulsar 200 NS 87,723 Pulsar 200AS 97,598 Pulsar 200 RS (ABS) 13,67,29 Pulsar 200 RS 12,45,14 Avenger 220 street 88,890 Avenger 220 85,426 Ninja 300 3,56,734 Ninja 650 5,26,211

- 99.27 8.2@7500 - 124.6 13 ps@9000 55,183 124.6 13 ps@9000 - 149.01 14.09@8500 - 178.6 17.02@8500 - 220 20.71@8500 95,728 199.5 23.52@9500 - 199.5 23.52@9500 - 199.5 24.2@9750 - 199.5 24.2@9750 - 220 18.77@8400 - 220 18.77@8400 3,95,762 296 38.5@11000 5,84,148 649 71@8500

KTM KTM Duke 200 1,46,109 - 199.5 25 @10000 19.2@8000 6 165 1367 136 - Y Y Y Y KTM Duke 390 1,99,015 - 373.2 43 @9000 35@7000 6 163 1367 - - Y Y Y Y -

YAMAHA RAY -

56,471 113

7.1@7500

8.1@5000

A 128 1270 104

1835

N N N Y 55

DEALERS DIRECTORY Bi -Wheelz Kochi 0484 243750 M-Squared Motors Kochi 0484 2303340 Pulimoottil Automobiles Kottayam 0481 2575858 Jayasree Motors Aly 0477 2266693 OVERTAKE NOVEMBER 2016

St.Antonys Auto Kollam 0474 2742840 Pss Agencies Tcr 0487 2380756 Msn Automobiles Tvm 0471 3232325 Mba Automobiles Tvm 0467 2200330 Naam Motors Kannur

0497 2765876 Panama Motors Clt 0495 4024000 SUZUKI Manikandan Motors Ekm 0484 4055123 St.Antonys Ktm 0481 6532183

Chithira Motors Kollam 0474 2724788 Classic Omega Tcr 0487 2389994 Signature Motors Kannur 0497 2728484 Apco Suzuki Clt

0495 2369454 Panivelil Motors Palakkad 0487 2389994 TVS Cochin Tvs 0484 255983 Koyas Tvs Clt 9526102103

Kottayam Tvs 0481 2361727 Malabar Motors Perinthalmanna 0493 3228001/02 Moopan Tvs,Tirur 9946551222 Royal Tvs Pkd 0491 2571039


tamUepIfpsS hnhn[ thcnbâpIÄ apgph\mbn DÄs¸Sp¯m\pw Ignªn«nñ.

N N O Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Mileage Km/Litre

Electric Start

N N N N Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

1835 1795 2000 2000 1995 2050 2050 1975 1975 1975 1975 1975 1970 2090

Alloy Wheel

Disc Brake

104 104 113 123 125 134 134 137 137 137 141 141 136 169

Tachometer

Overall Length (mm)

1270 1270 1260 1290 1295 1320 1320 1335 1335 1335 1335 1335 1345 1380

Kerb Weight (kg)

A 128 A 128 4 160 4 173 5 155 5 165 5 165 5 160 5 160 5 160 5 160 5 160 6 160 6 160

Wheel Base

8.1@5000 8.1@5000 7.85@6000 7.85@6000 10.4@5000 12.8@4500 12.8@4500 14@6000 14@6000 14@6000 14@6000 14@6000 15@7500 29.6@9000

Ground Clearance

7.1@7500 7.1@7500 7.6@7500 7.6@7500 11@7500 12.1@7500 12.1 @ 7500 13.8@7500 13.8@7500 13.8@7500 13.8@7500 13.8@7500 17@8500 41.4@10750

No. of Gears

Max Torque (nm@Rpm)

Displacement

58,985 113 61,669 113 47,252 106 54,866 105.6 66,168 123 73,797 153 70,452 153 85,679 153 94,882 153 89,040 153 93,585 153 94,806 153 1,37,315 149.8 4,06,963 321

Max Power (Bhp@Rpm)

RAY Z - Alpha Crux YBR 110 Gladoator SS 125 - SZR R - SZ S - FZ 16 - FZS - FZS LTD - Fazer - Fazer LTD - R 15 - R3 -

Price (On Road)

Price (Ex Sh)

TWO WHEELERS

Y 55 Y 55 O 75 Y 70 Y 55 Y 50 O 62.4 Y 50 Y 50 Y 50 Y 50.8 Y 50.8 Y 46 Y 22.4

SUZUKI Access Access ltd Swish Lets GSR Gixxer Gixxer SF Hayate KS Hayate SS Hayabusa

55,916 69,268 124 8.58@7000 9.8@8000 V 160 1250 115 1780 N N N Y 48.7 57,630 71,154 124 8.58@7000 9.8@8000 V 160 1250 115 1780 N N N Y 48.7 56,638 69,991 125 8.5@7000 9.8@5000 V 160 1250 110 1780 N N N Y 50 50,327 64,171 112.8 8.7@7500 9.0@6500 V 160 1250 98 1805 N N N Y 63 73,500 81,065 149.5 13.8@8500 13.4@6000 6 160 1340 149 2095 Y Y Y Y 55 78,942 92,634 154.9 14.6@8000 14@6000 5 160 1330 135 2050 Y Y Y Y 63.5 89,254 1,02,738 154.9 14.6@8000 14@6000 5 160 1330 135 2050 Y Y Y Y 63.5 45,100 50,357 112.8 8.6@7500 8.4@4500 4 165 1260 112 2030 N N Y O 53,667 63,503 112.8 8.6@7500 8.4@4500 4 165 1260 112 2030 N N Y O 12,51,389 - 1340 197@9500 155@7500 6 120 1485 - 2195 Y Y Y Y -

ROYAL ENFIELD Bullet 350 1,10,264 Bullet 500 1,58,368 Classic 350 1,32,415 Classic 500 1,68,876 Classic Desert Storm 1,71,673 Classic chrome 1,79,487 Thunder Bird 350 1,44,225 Thunder Bird 500 1,82,710 Electra 1,24,452 Continental GT 535 1,99,901

1,23,725 346 1,77,817 499 1,48,410 346 1,89,534 499 1,92,652 499 2,01,366 499 1,61,570 346 2,04,959 499 1,39,535 346 2,24,128 535

19.8@5250 26.1@5100 19.8@5250 27.2@5250 27.2@5250 27.2@5250 19.8@5250 27.2@5250 19.8@5250 29.1@5100

28@4000 40.1@3800 28@4000 41.3@4000 41.3@4000 41.3@4000 28@4000 41.3@4000 28@4000 44@4000

5 135 5 135 5 140 5 140 5 140 5 140 5 135 5 135 5 140 5 140

1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1360

180 193 182 182 182 182 182 182 183 184

2140 2140 2150 2130 2130 2130 2120 2120 2140 2060

N N Y N Y N Y N Y N Y N Y Y Y Y Y N Y N

N N N N N N N N N N

N 53 Y 40 Y 53.4 Y 39.4 Y 39.4 Y 30.00 Y 53.4 Y 39.00 Y 53.4 Y -

5,66,143 749 6,68,325 883 9,22,276 883 11,40,956 1202 13,30,895 1585 16,30,215 1585 18,94,463 1690 17,62,741 1690 20,75,582 1690 27,47,274 1247 37,29,537 1690

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

65@4000 69@3500 69@3500 95@3500 124@3250 126@3500 132@3250 132@3250 130@3000 111@7250 134@3500

6 5 5 5 6 6 6 6 6 5 6

1535 1500 1510 1518 1630 1620 1635 1630 1635 1705 1625

218 260 260 260 305 320 330 330 341 302 368

2225 2215 2255 2255 2395 2400 2396 2385 2405 2440 2450

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y -

HARLEY DAVIDSON Street 750 4,60,036 Super Low 5,95,400 Iron 7,50,102 Forty Eight 9,28,214 Street Bob 10,82,916 Fat Bob 13,26,674 Fat Boy 15,41,934, Fat Boy Special 15,81,626 Heritage Softail Classic 16,89,510 Night Rod Special 22,36,618 Street Glide 30,36,577

145 100 120 99 120 125 130 125 131 115 135

Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y

DEALERS DIRECTORY Central Tvs Tcr 0487 6451291/92 Anton Tvs Tvm 0471 2494366 Omraj Tvs,Kollam 0474 2727124 Aiswarya Motors Pathanamthitta 0468 2320768

Arv Tvs Aly 0477 2232437 Periyar Tvs Aluva 9496025067 Grace Tvs,Kannur 0497 2704968 VESPA Muthoot Automotive Kollam

0474 3013333 Marikar Engineers Kochi 0484 3939739 Marikar Engineers Kottayam 9847349955 Marikar Engineers Tcr 04872339194

Evm Autos Tvm 0471 2534353 Koyas Scoobikes Clt 0495 3004300, 3050888 YAMAHA Psn Agencies Ekm 0484 2341581 Shinrai Automobiles

Ekm 0484 4157777 Cheerans Auto Tcr 0487 2380567 Sg Motors Ktm 0481 2577185 Hilton Autos Tvm 0471 2441041 Pothen Automobiles

Kannur 0497 2763714 Apco Clt 0495 2725687 Muthoot Motors Tvm 0471 2342049 Pioneer Motors Kasaragod 04994 256002 NOVEMBER 2016 OVERTAKE


DISPLACEMENT 313cc MAX POWER 34 bhp MAX TORQUE 28Nm NO.OF GEARS 6 speed GROUND CLEARANCE 164mm (expected) PRICE

2 lakhs onwards (expected)

OVERTAKE SEPTEMBER 2016

coming

82 new comer

BMW G310R


OVERTAKE INDIA Magazine (monthly) November 2016, RNI Reg.No. KERMAL/2012/41044. Price `50

Overtake Magazine  

2016 November issue