Page 1


O

lyan időben születtünk, mikor a legnagyobb tudatlansággal szemben a bölcsesség és ennek tanítói egy batkára sem becsültetnek. De azon kétségbe kell-e esnünk? El kell-e hagynunk az iskolát? Számba sem kell venni a jövendőt? Nem! Gyalázaton és szégyenen keresztül az erényre kell törekedni.

/Apáczai Csere János /


Augusztus 30. Vörösmarty Mihály Tagintézmény

AUGUSZTUS 30 –EGY ÚJ TANÉV KEZDETÉN TANÉVNYITÓ A VÖRÖSMARTY TAGINTÉZMÉNYBEN A Vörösmarty Tagintézményben augusztus 30-án, vasárnap délután 5 órától került sor az tanév ünnepélyes megnyitására. Az tanévet Pusztainé Szabó Margit, iskolánk fıigazgatója nyitotta meg. A beszéd után, szokásaink szerint az idén is a kis elsısök kerültek a középpontba. Az elsı sorban ülve figyelhették végig a számukra még újdonságként ható eseményeket. A tanító nénik és a nagyobb tanulók munkájának köszönhetıen idén sem maradt el a kicsik megajándékozása: megkapták elsı ceruzájukat, egy iskolánkat ábrázoló kártyanaptárt, valamint egy nyakláncot, rajta az osztályuk nevével.


Augusztus 31. Czina Sándor Tagintézmény

TANÉVNYITÓ 2009. Tagintézményünkben a tanévnyitó ünnepély este fél 7-kor kezdıdött. Eleget tett a meghívásnak, s megtisztelte jelenlétével ünnepségünket Orosz László fıigazgató helyettes úr, Burka László úr, a városrész önkormányzati képviselıje; Kiss Rozália asszony a rendırség képviseletében; Vitálisné Gomolka Éva asszony és Horváth János úr, a szülıi közösség vezetıi. A 2009/2010. tanévet Lipták Andrásné igazgató asszony nyitotta meg. Beszédében kiemelten szólt az 1. osztályosokhoz, a felsı tagozatba lépı 5.-esekhez és a tanulmányaikat e tanévben befejezı 8.-os tanulókhoz. Hangsúlyozta, hogy e tanévben kiemelten kezeljük a képességeknek megfelelı tanulmányi teljesítmény elérését és a magatartáskultúra fejlesztését. Legyen érték a tudás! Legyen követendı a kulturált magatartás! Elmondta még, hogy a siker azokhoz pártol, akik elég energikusak, hogy dolgozzanak érte; elég bizakodóak, hogy higgyenek benne; elég türelmesek, hogy várjanak rá; elég bátrak, hogy megragadják; és elég erısek, hogy megtartsák. Orosz László fıigazgató helyettes beszédében a tanév legfontosabb feladatairól szólt: a nem szakrendszerő oktatás felmenı rendszerő folytatásáról az 5. és a 6. évfolyamon, a HEFOP B modul további alkalmazásáról valamint arról, hogy a TÁMOP 3.1.4 sikeres pályázat kapcsán az alsó tagozaton és az 5. ill. 6. évfolyamokon a kompetencia alapú oktatás mely tantárgyakban jelenik meg a továbbiakban. Említést tett arról is, hogy a Pedagógiai Programban kidolgozott IPR rendszer alkalmazásával a HHH és HH tanulók integrációjának további segítése az újabb sikeres pályázat segítségével e tanévben is folytatódik. E gondolatok jegyében kezdıdött el iskolánk 32. tanéve, a 2009/2010.


Eötvös József Tagintézmény

TANÉVNYITÓ Az ünnepség kezdetén köszöntöttük az elsı osztályosokat, akik kicsit férve, meghatódottan foglalták el helyüket. Orosz László fıigazgatóhelyettes megnyitó beszéde után, Mucsi Ágnes igazgató nı ismertette a tanulókkal, szüleikkel és a megjelent vendégekkel a tanév kiemelt oktatási és nevelési célkitőzéseit, az iskola életében bekövetkezett változásokat, várható feladatainkat. Köszöntötte nyugdíjba vonuló kollegánkat, Sonkolyos Ágnest. Tanévnyitónk fontos eseménye volt, hogy Németh Béla polgármester átadta a tanulóifjúságnak a mőfüves pályát. Ünnepségünk a Szózat eléneklésével zárult.


Szeptember 7. Vörösmarty Mihály Tagintézmény

CSODAVILÁG A pedagógusok számára minden évben gondot jelent az óvodából az iskolába való átmenet megkönnyítése. Az intézményváltás nagy változást hoz a gyermekek életében, mely gondos odafigyeléssel és lelkiismeretes munkával gördülékenyebbé, zökkenımentesebbé tehetı. Ennek érdekében 4 évvel ezelıtt indítottuk el az iskola-elıkészítı és befogadó programunkat „Csodavilág” címmel. Célunk az volt , hogy a két hetes idıszak alatt valóban csodaként éljék meg a gyerekek az iskola kezdetét, hogy érzelmileg könnyebben fogadják el az új környezetet, érezzék, hogy fontosak nekünk és társaiknak.Már az évnyitón külön figyelemmel fordulunk az elsısök felé: kis ajándékokat készítenek a nagyobbak nekik, és adják át számukra azt. A sok-sok játék, zenei program, készségfejlesztı foglalkozás mind azt kívánja elısegíteni, hogy minél hamarabb otthon érezzék magukat új, nagy közösségükben. Ebben a két hétben játékos formában sajátítják el a gyermekek az alapvetı iskolai szokásokat. Reggelente örömmel jönnek iskolába. Élvezik a nekik szóló programokat, amelyeknek tevékeny részesei lehetnek. Kíváncsian várják, hogy az új napon kik látogatnak el hozzájuk az osztályba vagy ık kikhez mennek vendégségbe? Igyekszünk feloldani bennük a szorongást, a félelmet, amit az iskola iránt érezhettek. Élvezik a nagyobb gyerekekkel való együttjátszást. A programok érdeklıdést keltettek bennünk a mővészeti területek iránt is. A közös mesélés,bábozás erısíti a kommunikációs képességeiket, az alkalmazkodást. A sok manuális tevékenység-bábkészítés, agyagozás,rajzolás segíti a finommotorikus mozgás fejlıdését. A szülık részérıl maximális segítséget kapunk. Több közösségépítı alkalom is kínálkozik a programok során. Új ismeretségek, új barátságok születnek a felnıttek között is.Az idei évben is jó hangulatú családi nappal-közös fızéssel, sportolással-zárul a változatos programsorozat. Hétfıtıl új csodák várnak az elsısökre : Nyit a tudás kapuja, várják a gyerekeket a betők és a számok!

Szeptember 8. Eötvös József Tagintézmény, Rákóczitelep

NYUGDÍJASOK KÖSZÖNTÉSE A rákóczitelepi iskolások évrıl-évre nagy szeretettel és izgalommal készülnek a helyi nyugdíjasok köszöntésére. 2009. szeptember 8-án a hatodikosok sorakoztak fel azok elıtt, akik évtizedek munkájával és emberi tartásával bizonyították, érdemes a példájukat követni. A gyerekek tisztelettel és hálával kérték a bölcsességekben bıvelkedıket: „Vigyázzatok hát magatokra, hogy hosszú-hosszú évekig állhassunk még elıttetek, s hogy életeteket mindvégig méltósággal élhessétek!”


Szeptember 10. Vörösmarty Mihály Tagintézmény

ÖTÖDIKESEK

ÚSZÁSOKTATÁSA

Mint minden évben, idén is a tanév elsı hetét a tagintézmény ötödikesei Gyopároson töltötték, ahol tovább csiszolták, még biztosabbá tették a negyedik osztály év végén megszerzett úszástudásukat. Szerencsére az idıjárás is nagyon kedvezı volt, így nem teltek hiábavalóan a medencében töltött órák, a legtöbben a képességeikhez mérten sokat fejlıdtek az eltelt egy hét alatt. Külön öröm számunkra, hogy iskolánk tavaly nyugdíjba ment pedagógusa, Bencsikné Kiss Edit tanárnı az oktatásra visszatért körünkbe, és tapasztalataival segítette az úszni tanulókat. A napi három órás munkának meg is lett az eredménye: a hét végére mindenki a képességeihez mérten biztosan és szépen tudott mozogni a vízben.


Szeptember 11. Vörösmarty Mihály Tagintézmény

FOLKOGRÁFIA

KONCERT

Dancz Gyula bácsira emlékezünk. A Magyar Dal Napját elıször tavaly ünnepelte az ország a Szigeten, melynek keretében neves elıadók közremőködésével, az elmúlt öt évtized beat-pop-rock daltermésébıl hangzott el válogatás. A rendezvény célja mindenképpen az, hogy felhívja a figyelmet a magyar zenére. E kezdeményezés alkalmából, szeptember 11-én a Folkográfia együttes koncerttel várta a zenekedvelıket a Vörösmarty tagintézmény udvarán, mely egyben emlékkoncert is volt, az egy évvel ezelıtt elhunyt Dancz Gyula címzetes igazgató tiszteletére. Gyula bácsi nagy tisztelıje volt az erdélyi magyar kultúrának, így nem is lehetett volna mással tisztelegni emléke elıtt, mint a szintén erdélyi és ısi magyar zenei motívumokból építkezı Folkográfia együttes koncertjével. A Folkográfia koncert mindenki számára ingyenes volt, azonban támogatói jegyek vásárlásával bárki segíthetett. A befolyt összeg a Dancz Gyula nevével fémjelzett alapítvány számlájára került, melybıl tehetséggondozó versenyt szerveznek majd gyerekek számára.


Szeptember 12. Székhely Intézmény

„RÁHANGOLÓ

TRÉNING”

Szeptember 12-én az esti órákban iskolánk dolgozói bemelegítı tréninget tartottak az új tanév tiszteletére. Este 6 órakor már ropogott a tábortőz a gusztusos mangalicaszalonnák, házi kolbászok megsütéséhez. A három sütıhely körül egykettıre felhıtlen jókedv kerekedett mind a pedagógus kollégák, mind a technikai dolgozók körében. Szorgalmasan pirultak a kenyerek, csöpögtek az illatos szalonnalevek, a hagymakarikák könnyeket csaltak a szemünkbe. Egyre fokozódott a jókedv. Mindenki átadta magát a kulturális élvezeteknek. Közös beszélgetések, éneklések, zenehallgatás tette hangulatosabbá ezt az estét. A jó hangulat tetıpontján megdördült az ég. A sebesen feltörı vihar elıtt még sikerült elbúcsúznunk egymástól. Hangulatos, közösségformáló este volt.


Szeptember 19. Vörösmarty Mihály Tagintézmény

FEHÉR

TÓ NAPJA

2009. szeptember 19-én tízedik alkalommal rendezték meg a Fehértó Napját KardoskútPusztaközpontban. A programok két helyszínen, a Körös-Maros Nemzeti Park múzeumépületének udvarán, illetve a Fehértó közelében zajlottak, amely az év többi részében a látogatók elıl elzárt, védett terület. A rendezvény fı attrakcióját, a nyári szárazság miatt jelenleg szikes, a sótól fehér medrő tavat ezen a napon az érdeklıdık természetvédelmi ırök szakvezetésével díjmentesen járhatták be madármegfigyelés, fotózás, és a tájra jellemzı természet nyárvégi-ıszi arcának közelebbi megismerése céljából. A tó mellett megtekinthetıek voltak az alföldi puszta jellegzetes magyar háziállatfajtái: a rackla és cigája juhok, szürkemarhák. A múzeum udvarán egész nap folytak a rendezvények. A környék felsı tagozatosai természetismereti versenyen vehettek részt, amelyen bizonyíthatták, hogy mennyire ismerik szőkebb környezetük élıvilágát. A szervezık a kicsikre is gondoltak: a helyi népmővészek és tanítók segítségével megismerkedhettek régi gyermekjátékok készítésével, csuhéból, szalmából készíthettek figurákat. Az épületben az állandó fotókiállítás mellett megtekinthetı volt Monostoriné Hrabovszky Éva és Líbor Roland természetfotóiból készült válogatás. Délben finom szürkemarha-pörkölttel várták a vendégeket, a muzsikát pedig helyi zenészek, Mótyán Tibor és zenekara és Palatinus Ákos citerás adta. Délután a közönséget a Bokréta Népdalkör, Üllés népzenekar, Tik Tekerítık gyermek néptánccsoport valamint a Kankalin felnıtt néptánccsoport szórakoztatta. A Vörösmarty Tagintézmény idén is képviseltette magát a programokon. 25 gyerek indult el szombat reggel kerékpárral a 10-12 km-es útra 7 pedagógus és 3 szülı kíséretében. A rendezvényen mindenki nagyon jól érezte magát, és külön öröm számunkra, hogy a nyolcadikosaink idén megnyerték a természetismereti versenyt.


Szeptember 23. Vörösmarty Mihály Tagintézmény

ZENÉVEL

ÉS TÁNCCAL AZ EURÓPAISÁGÉRT

A Vörösmarty tagintézmény ötödik éve vesz részt az Európai Unió által támogatott Comenius programban. Ennek a pályázatnak a keretében fogadta jelenlegi partneriskoláinak tanárait és diákjait szeptember 23-29. között. A lengyel (Częstochowa) és török (Çorlu) vendégek bemutatták iskoláikat, jeles népszokásaikat és pénteken a Vörösmarty-napon hagyományos játékaikat tanították meg a magyar tanulóknak. A Vörösmarty-nap „elıhangolásaként” csütörtökön táncház keretében kölcsönösen megismerhették és megtanulhatták egymás táncait, délutáni foglalkozáson sajátíthattak el különbözı hagyományos kézmőves technikákat. A csoport kirándult Szegedre, Budapestre és egy közeli ökogazdaságba is. A vendéglátó családokkal közösen vettek részt éjszakai akadályversenyen, fürdızésen, játékos sportvetélkedın. Németh Béla, városunk polgármestere fogadta a tanári küldöttséget és baráti beszélgetés keretében mutatta be a vendégeknek településünk múltját és jelenét. A pályázat 2010 májusában a törökországi Çorluban folytatódik, mely egyben lezárása is lesz a közösen végzett kétévi munkának.


Székhely Intézmény

BEMUTATÓ

ÓRA

Szeptember 24-én a Székhelyintézmény nevelıtestülete és a testnevelıi munkaközösség részére HEFOP-os bemutató órát tartott Ekéné Nagy Edit saját osztályával. A 7.b osztállyal 5. osztály óta dolgozik, a szövegértés-szövegalkotás B moduljában . Az óra anyaga - az atlétika mozgásanyag körében –futások, ugrások, melyet padok segítségével oldottak meg. Ehhez társult a HEFOP-os padgyakorlat, melyet váltóverseny formájában végeztek el a gyerekek. A HEFOP-os anyag pontos meghatározása: információ kiválasztás olvasott szöveg alapján. A megbeszélést követıen a testnevelıi munkaközösség egy jó hangulatú ebéd mellett folytatott kötetlen beszélgetést.


Szeptember 25. Vörösmarty Mihály Tagintézmény

VÖRÖSMARTY

NAP

2009. szeptember 25-én a Vörösmarty Tagintézmény iskolai hagyományai szerint, Mihály naphoz kapcsolódva rendezték meg az idei Vörösmarty napot. Ebben az évben a programok két nagy témakör köré csoportosultak: az alsó tagozatosok Benedek Elek születésének 150. évfordulója alkalmából a mesék birodalmába látogathattak el, a felsısök pedig a COMENIUS projekthez kapcsolódva lengyel és török partnereink életével, szokásaival ismerkedhettek meg. A programok már az Vörösmarty napot megelızı héten megkezdıdtek: a színjátszó szakkörös gyerekek mesehısöknek beöltözve lovas kocsin járták a várost, hirdetve mindenfelé a pénteki eseményeket. A nevezetes nap emlékfutással kezdıdött, majd a nyolcadikosok koszorúzták meg az iskola névadójának emléktábláját. Ezután bemutatkozott a „Vörösmarty Birodalom” királyi párja, akik megnyitották az eseményt. Az irodalmi színpad fergeteges mősora következett, ami egy kíváncsi királylányról szólt, és nagy sikert aratott a gyerekek és a felnıttek között egyaránt. Az alsó tagozatosok között járva úgy érezhettük magunkat, mintha farsangon lennénk, mindenki be volt öltözve egy-egy mesehısnek. A közös programok után mesehallgatáson és meseillusztráláson vettek részt, majd a mesékhez kapcsolódó játékos feladatokat kellett megoldaniuk. Volt itt lufipukkasztás (a Kisgömböc meséhez kapcsolódva), szék felöltöztetése, rönkhordás, aranyhalak kihalászása. A felsısök eközben komolyabb, életkoruknak jobban megfelelı programokon vettek részt. A lengyel és török vendégeink bemutatót tartottak iskolájuk, városuk életébıl, szokásaiból, kultúrájukból. Ezután rájuk is különbözı feladatok vártak, amelyben megmutathatták azt, hogy mennyire ismerik a COMENIUS programban résztvevı országok életét. A délelıtt folyamán idén is, mint minden évben, a Vörösmarty utcán népi kirakodók portékáiban gyönyörködhettek a járókelık és az iskola tanulói. A programok végeztével a királyi pár „Birtoklevelet” adományozott, amelyben a Vörösmarty Birodalom alattvalójává fogadott minden diákot. Az idei Vörösmarty nap azonban ezzel nem ért véget. Délután az iskola pedagógusai viszszavártak minden érdeklıdıt egy közös nyárzáró mulatságra. A nagyon jó hangulatban zajló rendezvényen az orosházi First zenekar zenélt, majd sötétedés után tőzzsonglırök szórakoztatták a közönséget. Becslések szerint közel 400-an jöttek el, gyerekek, iskolai dolgozók, szülık és egyéb iskolához közel álló személyek.


Szeptember 26. Eötvös József Tagintézmény

NYITOTT

HÉTVÉGE AZ

EÖTVÖSBEN

Minden Eötvös iskolás tanulót, szüleit, ismerıseit várták szeptember 26-án iskolánkban közös testedzésre, közös mozgásra. Célunk, ismerjék meg a szeptember elején átadott mőfüves sportpályánkat. A szép számban megjelent tanulók tartalmasan, mozgással töltötték el a szombat délelıttöt. A programot Pappné Horváth Zsuzsanna és Papp Mihály testnevelık az IPR pályázaton nyert összegbıl valósították meg, amit megismételnek október 10 – én 9 – 12 óráig. Mindenkit szeretettel várunk!


Október ???????????. Székhely Intézmény

MEZEI

FUTÓVERSENY

Az idén is megrendezésre kerülı mezei futóversenyt izgatott várakozás elızte meg. Lelkesen készültek kicsik és nagyok, reménykedve abban, hogy ebben az évben is egy igazi verseny során búcsúzhatnak a nyártól. Titkon álmokat szıttek, melyekben látták, ahogyan fáradt testük elsıként ér célba, lehagyva a közel száz versenyzıt. A lányok remélték, hogy a gyengülı napsugár az ı hajukban fog tündökölni a dobogó felsı fokán. A fiúk izmaikat méregették, légzéstechnikáikat vitatták meg. A felkészülés közös pontja az edzés volt. A gondosan felépített testnevelés órákon, a nyáron „ellustult” izmok fokozatos fejlesztése valósult meg. Tanulóink óráról órára fejlıdtek, a lefutott távok nıttek, a felhasznált idık csökkentek. A felkészülés végeztével kritikus állomáshoz érkeztünk: Ki lehet részese a versenynek? A döntést az idıeredmények befolyásolták. Osztályonként 4-5 fı indulhatott. A kivonulás a szokásos módon történt. Elıször az alsó tagozatosokat szállította a busz, majd a felsıs versenyzık következtek. A rövid utazás csak fokozta az izgalmakat. A gyerekek jó tanácsokkal látták el egymást. Megbeszélték a verseny körüli szabályokat is. A bemelegítés már rutinfeladatnak számított. Mind a kisebbek, mind a nagyobbak kész anatómiai sort állítottak össze. Az izmok bemelegítése után került sor a várva várt versenyre. Ennek során több versenyzınk az elsı 10 között végzett, ezzel elıkelı helyet szerezve iskolánk csapatának. Elmondhatjuk, hogy a felkészülést eredményes verseny zárta, melynek során izgalmas, vidám délutánon vehettek részt iskolánk tanulói. Jólesı érzés volt látni a visszaúton a kellemesen fáradt ifjakat, a levegı okozta farkaséhséget, hallani a csicsergı beszámolókat, melynek gyakran elhangzó eleme volt: „Jövıre talán…”


Október 1. Eötvös József Tagintézmény

A

TISZTÁBB KÖRNYEZETÉRT

2009. október 1.-én nagy sürgés-forgás volt az Eötvös suli környékén. Megjelent az apraja és a nagyja is. Az iskola környékét tették rendbe a tanulók Bartolák Andrea tanárnı vezetésével. Összeszedték az iskola körül eldobált szemetet, nagy nejlon zsákokba győjtötték az épület elıtt, a bokrok alján és az udvaron fellelhetı hulladékokat. A tanulók lelkesen tették szebbé környezetüket. Reméljük, hogy igényük lesz környezetük tisztántartására, megóvására a jövıben is.

Október 6. Eötvös József Tagintézmény, Rákóczitelep

TISZTELET

AZ ARADI VÉRTANÚKNAK

A hatodik cések adták a rákóczitelepi iskola október hatodikai megemlékezésének mősorát. Kissné Tarján Katalin intézményvezetı beszéde után a százhatvan évvel ezelıtti eseményekrıl Pirer Katalin tanárnı különleges fotói és sajátos fényjátékok közepette szóltak. A ritkán vagy alig hallott szemelvényeket, a gazdag látványelemeket a jelenlévık áhítattal figyelték. Megsejtve az örök feladatot: „Utódtól fogja hő utód tanulni: Hogyan kell élni, s hogy lehet meghalni.”


Október 5. Székhely Intézmény

TERMÉSZETVÉDELMI

VETÉLKEDİ

Iskolánk 3 fıs csapata 2 fordulós természetvédelmi vetélkedın vett részt. Az elsı fordulóra április 22-én, a Föld napján került sor Biharugrán. 22 csapat versenyzett, ahol megyei II. helyezést értünk el. A feladatok között voltak elméleti kérdések, elızetes felkészülést kívánó megoldások. A legnagyobb sikert a terepen végzett feladatok adták a gyerekeknek. Meg kellett mutatni tanulóinknak mennyire jártasak az állat- és növény felismerésében, hogyan tudják a távcsövet használni és a mocsáron átkelést is bizonyítaniuk kellett. A 2. fordulót október 5-én, a Föld napján rendezték Dévaványán. Hazánk legnagyobb túzokrezervátumának megismerése nagy élményt jelentett tanulóinknak. Itt szintén elméleti és gyakorlati ismeretekbıl kellett számot adni a gyerekeknek. Összesítésben csapatunk megyei V. helyezést értek el. A csapat tagjai: Agud Angelika, Csete Vivien, Ferenczi Fanni


Október 6—10. Székhely Intézmény

COMENIUS

PROJEKTTALÁLKOZÓ

BARCELONÁBAN

Iskolánkban, az EU által támogatott Comenius iskolai együttmőködés már ötéves múltra tekint vissza. 2009. október 6-10. között vett részt iskolánk hatfıs küldöttsége a spanyol partneriskola szervezésében megtartott találkozón, melyen jelen voltak a lengyel és a francia tanárok is. Az iskolalátogatás alkalmával egy nagyon kreatív, sok gyerekmunkától díszített iskola tárult a látogatók elé. Megtekintettük a Comenius projekt kiállítását, valamint láthattuk a spanyol gyerekek projektmunkáit, melyek a vízrıl, a vízrıl szóló fotópályázatról és a Föld védelmérıl szóltak. A projektmegbeszélés során az iskolák bemutatták az elkészült projekttermékeket a víz és a szelektív hulladékgyőjtés témakörben. Láthattunk DVD filmet a francia tengerpart tisztításáról, képes albumot a francia gyerekek hulladék feldolgozó üzemben tett látogatásáról és a lengyel gyerekek papírgyőjtési akciójáról. Átadtuk a rajzpályázat rajzait, a víz színeirıl készített posztert, így már minden nemzet elkészítheti „A víz európai színei” közös posztert. Nagyon hasznosak az ilyen megbeszélések, hiszen sokat tanulunk egymástól. Iskolai fesztivál keretében, a gyerekek ötletes jelmezben felvonultak, katalán táncokat adtak elı, valamint „tornyot” építettek úgy, hogy egymás vállára álltak. A kerületi polgármesternı fogadta a külföldi tanárokat. A kiutazó pedagógusok megcsodálták Barcelona nevezetességeit. Különösen, Gaudi építész épületei keltették fel az érdeklıdést. Örömmel teli pillanat volt a tengerparti séta is. A legközelebbi találkozót a lengyel iskola szervezi 2010. májusában.


Október 11. Eötvös József Tagintézmény

ERDEI

ISKOLÁBAN JÁRTAK

Ha szeptember, akkor erdei iskola. Tudja már ezt minden Eötvösös kisdiák. Az idén 6. alkalommal huszonhatan indultak el a nagy útra és egészen Révfülöpig meg sem álltak. Itt azután igen gazdag program várta ıket. Az öt nap alatt bejárták Salföldet, túráztak Hegyestőre és a Kıtengerhez. Végigjárták a Teodóra tanösvényt. Nem maradt ki a programból a tapolcai tavas-barlang és a csodálatos szigligeti vár sem. A hét legizgalmasabb eseménye a számháború volt, mely a 900 éves Pálos Kolostor romjai között került megrendezésre. Még a hazafelé út is tartogatott érdekességeket. A tihanyi félszigeten körbe járták az Apátság épületeit, és próbálkozhattak a visszhang megszólaltatásával. Kellemesen elfáradva, de rengeteg élménnyel gazdagodva tértek haza.


Október 12. Vörösmarty Mihály Tagintézmény

ACES

PÁLYÁZAT TALÁLKOZÓJA

A Vörösmarty Mihály Tagintézmény és a leobeni Neues Gymnasium sikeres pályázatot nyújtott be az osztrák Interkulturelles Zentrum és az Erste Foundation által kiírt felhívásra. Projektünk a vasfüggöny lebontásának huszadik évfordulójához kapcsolódik. A témavezetı tanár Szalók József, és a résztvevı osztály egyik diákja, Vági Dóra ötnapos találkozón vett részt Salzburgban, ahol tizenöt ország 43 támogatott projektjének képviselıivel találkozhattak. A gyakorlati segítségnyújtáson túl közös projekttevékenységek során a résztvevıknek lehetıségük nyílt megismerni egymás oktatási szerkezetét és kultúráját. A zsúfolt program mellett megtekintették Mozart szülıvárosának nevezetességeit, köztük Közép-Európa legnagyobb épen maradt katonai építményét (Festung Hohensalzburg) illetve a Mirabella kert pompás virágait. Október végén a pályázat következı lépéseként a leobeni találkozón az osztrák és a magyar diákok együtt dolgoztak a projekt megvalósításán.


Október 13. Székhely Intézmény

ISKOLÁNK 115

ÉVES

Jubileumi rendezvénysorozatnak adott otthont Orosháza Város Általános Iskolájának József Attila Székhelyintézménye. A programok október 13-án, az iskolanapon kezdıdtek. Sajnos a rossz idı sok léggömböt elvitt iskolánk születésnapi díszeibıl, de a gyerekek jó hangulatát ez sem tudta beárnyékolni. Ezen a napon nem csak iskolánkra, hanem iskolánk névadójára is emlékezünk. A gyerekek megkoszorúzták József Attila szobrát, kinek szellemisége, morális hagyatéka ma is él. „Az ünnep arra szolgál, hogy a múlt fényénél felelısséggel vizsgáljuk a jövı dolgait, hogy az ünnep ereje kihasson mindennapjainkra.” – hangzott el Víghné Pintér Lilla igazgatónı köszöntıjében. İ idézte Cristopher Marlowe sorait is, melyeket mottóul választott, hogy kiemelje iskolánk egyéni arculatát: „Reményeink szerint két maradandó dolgot hagyhatunk gyermekeinkre: gyökereket és szárnyakat”. A megnyitó után játékos vetélkedıkön vettek részt a diákok. Üdvözlılapot készítettek, szerencsekereket forgattak, történeti vetélkedıkön bizonyították tudásukat. Természetesen többféle bemutatót is láthattak a tornateremben (vívás, aerobic, karate), és játékos sportversenyeken is ügyeskedhettek. A 115. születésnap alkalmából gálamősorral tisztelegnek és állítanak emléket azoknak a diákoknak, akik intézményünk több mint egy évszázados fennállása alatt öregbítették annak hírnevét, mővészek, tudósok, elismert polgárai lettek városunknak, hazánknak. Emlékeznek mindazokra is, akik nem tettek szert országos hírnévre, ám az iskola felei között sikerekben gazdag, boldog diákéveket töltöttek, megannyi tudományt, szépséget, emberséget tanultak az ódon épület falai között. A mősorszámok között különbözı mőfajú produkciók szerepelnek. Kicsik és nagyok mutatják be hagyományırzı néptáncukat, verseket mondanak a gyerekek angol és magyar nyelven, az iskola énekkara énekel két szép zenemővet és a könnyőzenei palettáról is kapunk ízelítıt. A tanulók sokoldalúságát tárja elénk a második osztályosok bábszínháza a hatodikosok vidám jelenete és aerobic-formációja. Ennek az intézménynek fontos célja, hogy megmutassa az egész városnak, mennyi tehetség bontakozhat ki, ha odafigyelünk rájuk, felkaroljuk ıket. A kultúra, a mővészet szeretete juttatta el a diákokat ehhez a teljesítményhez, s természetesen sok-sok tanulás és gyakorlás. Elsısorban a szülıknek szeretnénk kedveskedni mősorukkal, megajándékozni ıket ezzel a kötetlen, szórakoztató estével.


Október 17. Eötvös József Tagintézmény

KIRÁNDULTUNK! A természet Búvárai Alapítvány minden évben már hagyományosan megszervezi az ıszi és tavaszi budapesti kirándulást. Az idén az ıszire 2009. október 17.-én szombaton került sor, egy kicsit szomorkás ıszi napon. Az ıszies hangulat nem befolyásolta a 32 diák jókedvét,akik kicsit álmosan, de annál nagyobb lelkesedéssel vetették bele magukat a kirándulásba, és szálltak fel 5.15-kor a szegedre induló vonatra.Az elsı uticélunk a Szépmővészeti Múzeum volt, ahol megtekintettük az állandó kiállítást. nagyon szép festményeket láthattunk. 11 órától a Fıvárosi Nagycirkuszban gyönyörködhettünk a szebbnél szebb és látványosabb mutatványokban, és nevethettük végig a bohóc produkcióit, sıt egyikünk még szereplıje is volt az "események"-nek.A több mint 2 órás elıadás minden percét élveztük, hiszen a cirkusz fennállásának 120 éve alkalmából színvonalas mősorral várták a közönséget. A cirkusz után a West End Cityben 3D-s filmet néztünk meg, és a nap végét vásárlással zártuk. 18.53-kor kissé elfáradva, de még töretlen jókedvvel szálltunk fel a vonatra. Utunk egy sajnálatos baleset miatt 1 órával tovább tartott, így 23.30-kor álltunk meg Orosházán,ahol már vártak Bennünket a szülık. Ismét egy kellemes és érdekes napot töltöttünk el.


Október 23. Eötvös József Tagintézmény

A

FORRADALOMRA EMLÉKEZTÜNK

Október 22-én reggel ünneplıbe öltözött tanulók gyülekeztek iskolánk aulájában, hogy méltó módon megemlékezzenek 1956. október 23.-áról. A 7.a és 8.a osztály tanulói Holecska Mirjam tanárnı vezetésével készültek fel az ünnepi mősorra. A megemlékezés a Himnusz eléneklésével kezdıdött, majd a tanulók felidézték az 1956-os eseményeket, hangsúlyozva a szabadság fontosságát, amely mást jelent a gyerekek, és mást a felnıttek számára. A mősor végén a szereplık piros rózsával a kezükben, mécsesek fényénél az iskola tanulóival együtt énekelték el a Szózatot.

Eötvös József Tagintézmény, Rákóczitelep

1956

OKTÓBERÉNEK EMLÉKÉRE

A rákóczitelepi iskola hetedikesei szóltak az ünneplıkhöz október 22-én, Kissné Tarján Katalin intézményvezetı beszéde után. A forradalmi események felidézésén túl ma is tanulságos részletek hangzottak el Wass Albert, Reményik Sándor tollából. A modern mozgáselemekkel színesített idézetek közül ma is reményt sugárzó: „Csak ketten legyünk együtt, ketten-hárman: Már kivirul a lelkek tavasza, Csak néhányan, egy kicsike kis zugban, És az a kis zug – az lesz a Haza.”


Vörösmarty Mihály Tagintézmény


Október 30. Eötvös József Tagintézmény, Rákóczitelep

X. HAGYOMÁNYİRZİ NAP 2009. október 30-án reggel nyolctól este nyolcig számtalan emberléptékő és szívet melengetı programra került sor a fennállásának nyolcvanadik évfordulóját ünneplı rákóczitelepi iskolában. A pedagógusok által évtizedek óta ırzött és e helyütt felidézett anekdotáktól az osztályok által, különbözı évtizedekbıl győjtögetett tárgyak, emlékek kiállításán és sokszínő, ötletgazdag bemutatásán, a régi öltözékek felvonulásán, a kívánságfa készítésen át a Vidám Versek Versmondó Versenyéig sok-sok kalanddal kedveskedtek a résztvevıknek: mostani és volt tanítványoknak, szülıknek, érdeklıdıknek. Sajátos hangulata volt a különleges malomjátéknak, ahol gyerekek helyettesítették a kavicsokat, miközben a közönség sosem tapasztalt, néma csönddel segítette a játékosokat. Egy kis idıre lecsendesedett a nyüzsgés, amikor a tavaly elbúcsúzott tanítványok „ballagóköveivel” erısítették meg jelképesen az iskola falait. A déli batyusbulit követıen gyerek-felnıtt akadályversenyen diadalmaskodtak a diákok. Sötétedés után „Vidám kísértetek” népesítették be a pincétıl a padlásig az áramtalanított iskolát.


November ??????????. Székhely Intézmény

TAPOSSA

LAPOSRA!

LÉGY

VÁLOGATÓS!......

Ilyen és hasonló mondatok fogadták a kiállításra érkezıket… s hogy hol? Hódmezıvásárhelyen a Városi Sportuszoda területén megrendezett kiállításon, melynek témája a hulladékok újrahasznosítása, a környezet védelme volt. Az iskolánkban folyó Comenius projekt témája jelenleg a környezetvédelem, ezen belül is a hulladékok újrahasznosítása, ezért projektvezetı kollégánk Gulyás Katalin javaslatára kerestük fel ezt a különleges tárlatot. Nagyon hasznosan tettük! Közel 50 gyerekkel indultunk el egy esıs, borongós péntek délután Hódmezıvásárhelyre. A gyerekek már az úton találgatták, hogy vajon mit látunk majd, és amikor megérkeztünk izgatottan tódultak be a szép új létesítménybe, ahol már várt bennünket egy hölgy, aki végigkalauzolt bennünket az újrahasznosított papírból készült paravánok között. Mindenféle anyag újrafelhasználásáról tájékozódhattunk, legyen az mőanyag, papír, vagy fém. Ékszert, bútort, órát, de még esernyıt vagy ruházati termékeket is készítenek újrahasznosított anyagokból, s ez a körforgás teszi lehetıvé, hogy a hulladék hasznos legyen és ne szemét. Ehhez persze szükséges, hogy mi, emberek a hulladékot válogatva győjtsük, és juttassuk el azokra a helyekre, ahol ezt begyőjtik. Felelıs, környezettudatos magatartással mi is sokat tehetünk környezetünk védelméért! Ennek felismerését célozta meg ez a kiállítás is, melynek végén még egy érdekes filmet is megtekinthettünk a szelektív hulladékgyőjtésrıl.

November ??????????. Székhely Intézmény

DROG

PREVENCIÓ

A „Csináld másképp! 2009”drog prevenciós pályázat keretében megvalósuló osztályfınöki órákon 3 alakalommal vehetett részt a 7. a osztály. Az alkalmanként 2X45 perces blokkok tematikája a következı volt: 1.Blokk: A csoportlégkör kialakítása, a tanulók tudásának, gondolatainak megismerése a témával kapcsolatban. 2.Blokk: A droghasználat védı és veszélyeztetı tényezıinek tudatosítása, készségfejlesztés 3.Blokk: A szenvedélybetegség fogalmának meghatározása, segítés lehetséges útjainak körüljárása A tanulók örömmel várták ezeket a foglalkozásokat. Felszabadultan tudtak beszélni a témákról és könnyen „megnyíltak” egymás, valamint az elıadók elıtt is.


November hónap EGÉSZSÉGESEN

TÁPLÁLKOZNI

AVAGY JOGHURTOT ENNI….

Joghurtot kapnak a gyerekek az orosházi általános iskolákban és óvodákban az Orosházi Gazdakör szervezésében, a Magyar Élelmiszerbank Egyesület jóvoltából. Az egymillió forint értékő, több ezer darab tejterméket a gazdakör és a gazdasszony tagozat tagjai osztották ki október elején ezekben a napokban az intézményekben a Diákélelmezés munkatársainak segítségével. Ezzel a kezdeményezéssel is szeretnék felhívni a figyelmet az egészséges életmódra, a tejtermékek fogyasztásának fontosságára, illetve a nehéz helyzetben lévı diákélelmezést is segítik. A gazdaköri akciók folytatódnak. Gızerıvel zajlik a tavaly nagy sikert aratott Iskola alma program szervezése. A tervek szerint az orosházi diákok két héten át hazai terméső, kiváló minıségő almát kapnak majd. Czina Sándor Tagintézmény

EGÉSZSÉGNEVELÉSI

HÓNAP A FELSİ TAGOZATON

Ha november, egészségnevelési hónap. Tudják ezt jól a Czina Tagintézmény diákjai. A sokszínő rendezvénysorozatot a folyosókon kiállított természetfotók tárlata nyitotta meg, melynek képeit a szegedi CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület tagjai fotózták. A hónap folyamán a felsısöket nagyobb részt vetélkedık várták, és egy különleges program is, melyet idén elıször rendeztek meg, Teasuli címmel. Stílusosan egy teadélután keretében az egészséges életmódról beszélgettek, különleges teákat készítettek és kóstoltak a diákok. A délután helyszíne a teázóvá varázsolt zsibongó volt, a felszolgálók a 7. osztályosok. Az „itallapon” szereplı gyógyteák fantázianevet kaptak, s valóban megmozgatták a kisebbek és a nagyobbak képzeletét, természetesen úgy, hogy megkóstolhatták bármelyiket. A teákkal, teázással kapcsolatos kérdéseket feltevı „automata” elıtt a rendezvény végéig nem fogyó sor állt, hiszen ez valódi újdonság volt a „Czinások” számára, s nem utolsó sorban a jó válaszért ajándék dukált. A dohányzás káros hatásairól az iskolaorvos, dr. Csányi Ágnes elıadása keretében hallhattak. Vándorzászlóért versenghettek a Döngetı derbiben a csapatok, akadályverseny jellegő, interaktív délután volt az egészségnevelési vetélkedı. Az egészségnevelési TOTÓ egyéni megmérettetés volt, sok érdeklıdıvel. A rajzpályázat témáját az egészségtelenül élı király adta, akinek egy kisegér változtatta meg az életét. A 7. évfolyam a „Drogvilág” elnevezéső projekt részese volt osztályfınöki órákon. A hónap rendezvénysorozatát az alsó és felsı tagozat közös eredményhirdetése zárta, melyen minden diák és tanár kapott egy-egy almát, s ki-ki eredménye, teljesítménye szerint egyéni jutalmat, oklevelet. Az egész hónapos rendezvény jutalmazását a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázatából ill. az Integrációs pedagógiai rendszer költségvetésébıl biztosította a tagintézmény.


Czina Sándor Tagintézmény

EGÉSZSÉGNEVELÉSI

HÓNAP AZ ALSÓ TAGOZATON

A projekt ez alkalommal az „Ép testben, ép lélek” elnevezést kapta. A négy hét alatt az alsósokat a megszokott és újfajta foglalkozások is várták. Mézkóstolást, méhészeti bemutatót tartottak hatalmas érdeklıdés mellett, ahol totót is tölthettek a gyerekek. Gyümölcssalátát készítettek osztálykeretben, az elméleti vetélkedık során pedig az egészséges életmóddal kapcsolatos ismereteikrıl adhattak számot. A helyes fogápolásról és az egészségnevelésrıl, valamint, dr. Csányi Ágnes gyermekorvos jóvoltából, az egészséges táplálkozásról elıadást hallgatva gyarapíthatták ismereteiket. A mozgás is fontos szerepet kapott ezekben a hetekben. A felsı tagozatos aerobicosok megmozgatták a kisebbeket egy délutánon. Egyéni verseny is volt – az egészséges táplálkozás jegyében joghurtos dobozok záró fóliáit lehetett győjteni. A legaktívabb kisdiák 70-nél több cimkét adott be. A hónap rendezvénysorozatát november 27-én délelıtt a felsı tagozattal közös eredményhirdetés zárta.


Czina Sándor Tagintézmény

AZ

EGÉSZSÉGNEVELÉSI HÓNAP ZÁRÓ NAPJA

Az integrációs pedagógiai program keretében a Czina Tagintézmény együttmőködési megállapodást kötött a szegedi CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesülettel. Az egészségnevelési hónap november 27-én, a CSEMETE-aktivisták szervezésében, a tagintézményi integrációs pedagógiai rendszer anyagi támogatásával, interaktív délutánnal zárult. A „Nulla hulladék – teljes élet” elnevezéső csapatverseny a tagintézmény 60 %-át megmozgatta. Az 5 fıs csapatok fantázianeve is e program jegyében született: „Kukamanó”, „Hulladékirály”, „Szelektív ırök” stb. A közös megnyitó után a diákok elméleti és gyakorlati feladatok megoldásával az egészséges életmód mellett a környezetvédelemrıl – a szelektív hulladékgyőjtésen keresztül a hulladékok újrahasznosításán át – gyarapíthatták ismereteiket. Az utólag kitöltött kérdıívek szerint az „Ökomata” és a „Teke-pet” osztatlan sikert aratott a kisebbek és a nagyobbak körében egyaránt. A legjobban teljesítı csapatokat a CSEMETE aktivistái ajándékkal jutalmazták. Amíg a kicsik csapatai vetélkedtek, addig a felsı tagozatosok a környezetvédelem aktuális kérdéseirıl hallgathatták Bojtos Ferenc – az iskola volt diákja - érdekes elıadását. Majd fordult a kör, a nagyok ügyeskedtek, a kicsik pedig ismerkedtek a természet kincseivel, a nemzeti parkokkal. Az estébe nyúló délután nagy tetszést aratott a gyerekek körében.


Czina Sándor Tagintézmény

PÁLYAVÁLASZTÁS 2009 A Czina Sándor Tagintézmény pályaválasztási hónapja sokféle programban bıvelkedett. A sort Fekete Gabriella pályaválasztási szakreferens 7. osztályban tartott elıadása nyitotta. A 7. és a 8. osztály tanulói közül szép számmal vettek részt Békéscsabán a pályaválasztási börzén. A november közepén tartott pályaválasztási szülıi értekezleten a szülık mellett 7.-es és 8.-os diákjaink is megjelentek, s meghallgatták a továbbtanulási lehetıségeket, melyeket a helyi középiskolák képviselıi ismertettek. A békéscsabai „Vízmő” és az orosházi Táncsics gimnázium képviselıi is találkoztak végzıs diákjainkkal, bemutatták saját intézményüket. A 8.-osok ebben az idıszakban nyílt napokon is ismerkedhetnek egy-egy középiskola életével. A sokféle információ, melynek birtokába jutottak, segíti az ilyenkor nem könnyő döntést, merre tovább…


November 2—26. Czina Sándor Tagintézmény

KÖRNYEZETVÉDELMI

PROJEKT A

2.

OSZTÁLYBAN

A 2. osztályos tanulók a projekt keretében megismerkedtek a szőkebb környezet jellemzıivel, s a tágabb társadalmi és természeti folyamatok törvényszerőségeivel. Gyakorlati példákon keresztül figyeltek fel a kedvezı-kedvezıtlen folyamatokra, a családok, munkahelyek felelısségére a környezet védelmében. A mai kisiskolások környezettudatos felnıtté válását is segítette ez a program. A három hetes idıszak alatt többek között ismeretterjesztı filmet néztek meg a hulladékhasznosításról, megismerkedtek a szelektív hulladékgyőjtés fogalmával. Origamit hajtogattak, a kiállításhoz anyagot győjtöttek, tablót készítettek. A komposztáló telepen járva látták a hatalmas tömegő zöldhulladékot. Az ott dolgozók be is mutatták a szükséges munkafolyamatokat. Majd megfigyelhették a végterméket. Így remélhetıen maradandó élmény lesz ez a környezetbarát eljárás azoknak a gyerekeknek is, akiknél otthon a komposztálás nem szokás. A kutyamenhelyen is jártak, melynek „lakói” már messzirıl tudatták velük, hogy jó irányba haladnak. A másodikosok szeretettel vették körül az állatokat. Elgondolkodtató volt számukra a látvány, s néhány kutya története, amit az állatvédık meséltek. A három hétig tartó projekt elérte célját: a gyerekekben megmozdult a felelısségérzet az állattartással kapcsolatban. Ezt segítette az állatok világnapján elhangzott felhívás is, mely madáretetı-készítésre buzdított minden osztályt a Czina Tagintézményben. A közös tevékenység, a sokféle ismeret hatására a gyerekek felszólítás nélkül is vigyáznak a tanterem rendjére; takarékosan bánnak az energiával és a vízzel; a következı hulladékgyőjtésen is eredményesek lesznek; folyamatosan győjtik a szárazelemet; télen etetik a madarakat; társaikat is környezettudatos magatartásra buzdítják.


November 5. Vörösmarty Mihály Tagintézmény

KÖZLEKEDÉSI

VETÉLKEDİ

2009. november 5-én rendezte meg iskolánkban a Békés Megyei Közlekedésbiztonsági Tanács az ötödik évfolyamosok számára a közlekedési napot. E nap a biztonságos közlekedés jegyében telt. A délelıtt folyamán osztályfınöki óra keretében ismerkedtek a tanulók a közlekedési szabályokkal. A gyalogos és kerékpáros közlekedés egyaránt nagy hangsúlyt kapott. Nagyon tanulságos volt azoknak a felvételeknek az elemzése, amelyek az iskolába érkezés során elkövetett szabálytalanságokat ábrázolta. Sok olyan hibára fényt derített, amelyek baleset forrásai is lehetnek. A délutánt minden ötödikes egy kerékpáros ügyességi versennyel töltötte. Láthattunk rutinosan kerékpározó gyerekeket, de sajnos voltak bizonytalankodók, sok hibával haladó tanulók is. Az érdekes, változatos akadályok kipróbálásakor mindenki ráébredhetett, mit kellene még gyakorolni ahhoz, hogy a közúton lehetıleg ne érje váratlan meglepetés. Minden tanuló a program végén ajándékban részesült. Az évfolyam legjobb három versenyzıje serleget, és egyéb közlekedésben felhasználható jutalommal tért haza.

November 6. Eötvös József Tagintézmény

SZÓNOKLATMONDÓ

VERSENY AZ

EÖTVÖS TAGINTÉZMÉNYBEN

6. alkalommal, november 6-án rendezte meg az iskola „Tehetséges Tanulókért Alapítványa” a dél-alföldi régiós versenyt 13 – 14 éves tanulók számára, melynek célja a szép magyar beszéd, a kommunikációs kultúra fejlesztése, a történelem- és irodalomismeret elmélyítése, szélesítése, s a tehetséggondozás. A vetélkedı témájában és szellemiségében kapcsolódott a „ Magyar nyelv éve 2009” , és nyelvújítónk, Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulójához. A résztvevıknek egy kötelezı és egy szabadon választott szónoklatot kellett bemutatniuk, amelynek témája a magyar nyelv. 7 általános iskola nevezett a versenyre.


November 7. Székhely Intézmény

MEGYEI TELC

ANGOL VERSENY

November 7-én rendezték meg a megyei TELC angol versenyt Békéscsabán, a Szabó Pál téri Általános Iskolában. Székhelyintézményünket 6 diák képviselte. A versenyen nemcsak írásban, hanem szóban is felmérték a diákok tudását, hiszen a verseny a TELC nyelvvizsgára épül. A tesztlap kitöltése után a versenyzık különbözı nyelvi helyzetekben kommunikáltak egymással a zsőri elıtt. Tanulóink szépen szerepeltek, hiszen a hetedikesek 5. és 6. helyen végeztek, míg a nyolcadikosok a 2. és a 4. hellyel büszkélkedhettek. Jutalmuk, a megszerzett tudás mellett, hogy egy hetet tölthetnek el egy angol nyelvi táborban. Eredmények: Bolla Viktória 7.c 5. hely Barányi Bella 7.c 6. hely Agud Angelika 8.c 2. hely Kunos Norbert 8.c 4. hely

Székhely Intézmény

MEGYEI TERMÉSZETVÉDELMI

VETÉLKEDİ

Iskolánk négy tanulója - Bereczki Zoltán 7. b, Csete Vivien 8.a, Ferenczi Fanni 8.a, Szabó Dávid 8. b - megyei természetvédelmi vetélkedın vett részt Békéscsabán. A versenyen 13 csapat képviseltette magát. A feladatok felölelték megyénk természetvédelmi értékeinek ismeretét, lakóhelyünk szépítéséért és értékesebbé tételéért való erıfeszítés felismerését. Az elméleti tudás bizonyítása mellett gyakorlati feladatok megoldása, ill. versírás is szerepelt a programban. Tanulóink 2. helyezése minden dicséretet megérdemel.


November 14. Vörösmarty Mihály Tagintézmény

ROBOTIKA

VERSENY

Idén harmadjára nyílt lehetıségünk az FLL versenyen való részvételre. Az FLL (First Lego Leauge) egy a LEGO cég által támogatott tanulást segítı program része, amelynek segítségével a gyerekeket és a fiatalokat játékos formában vezeti be a tudomány és a technika világába. Alapja egy élvezetes és szórakoztató robotverseny, amelyen a csapat résztvevıinek egy robot segítségével kell egy elıre megadott pályán bonyolult feladatokat megoldaniuk. A felkészülés folyamán a gyerekeknek kellett megtervezniük, megépíteniük, programozniuk és tesztelniük a robotot. Emellett kutatást kellett végezniük egy adott témában, ami az idei évben a „Smart Move” címet kapta. Ennek során a csapattagok szállítási, logisztikai témakörben kutakodtak. 5 perces prezentációban kellett a versenyen bemutatni a különbözı, általunk fellelt közlekedési és információáramlási problémákat, valamint az általuk javasolt megoldásokat. A tanulók az iskolai adatáramlás nehézségeit vizsgálták és ennek könnyítésére kerestek megoldásokat. A versenyre való felkészülés eltér az átlagos iskolai versenyfelkészítésektıl, ugyanis a körülmények messze vannak az ideálistól. A versenyzık a feladatmegoldás közben végigjárták egy valóságos ipari cégnél történı termékfejlesztés minden lépcsıfokát, amely itt már az elsı lépésnél magában hordozza az eszköz- és idıhiány problémáját. A elızetesen kapott minimális információ, a szőkös határidık és a feladatok számtalan megoldási lehetısége mind a gyerekek problémamegoldását és döntési képességét fejleszteti. Meg kellett tanulniuk nagyobb nyomás alatt is megfelelı teljesítményt hozni, ugyanis összesen nyolc hét áll rendelkezésre a teljes versenyfelkészülésre. Ez sokszor nagyon kevésnek tőnt. A versenyen együtt dolgozó gyerekek megtanulták a csoportmunka szabályait, az egymás és a közösség iránti felelısséget, a közös cél eléréshez szükséges, egymás iránti bizalom fontosságát, az egyéni teljesítmény közös produktumban való megjelenésének élményét, röviden az egyén és a mikroközösség közötti kapcsolatrendszer minden fontos elemét. A csapatba több tagintézménybıl érkeztek a tanulók, közöttük a hasonló érdeklıdési kör miatt erıs barátságok alakultak, ami a verseny utáni szakköri munkát is nagyban elısegíti. A szegedi regionális versenyen 10 csapatból összesítésben az 6. helyet értük el, csapatversenyben pedig harmadikok lettünk. Az eredményeinket még inkább minısíti az a tény, hogy az ellenfelek nagyobb része nálunk idısebb, középiskolai diákok közül került ki. Jövıre folytatjuk!


November 20. Vörösmarty Mihály Tagintézmény

RENDHAGYÓ

IRODALOM ÓRA

A városi általános iskola Vörösmarty Mihály Tagintézménye november 20.-án – immár negyedik alkalommal - rendhagyó irodalomórát tartott, melynek keretében a második és negyedik évfolyam tanulói léptek színpadra népmesei és népi játékokat bemutató produkcióikkal. Rendkívül színvonalas elıadásaikkal a délelıtt folyamán tanulótársaikat és a vendégként meghívott óvodás gyermekeket örvendeztették meg. A délutáni fellépés pedig igazi meglepetésként várta a szülıket, nagyszülıket. A mősort a Kicsinyek kórusa nyitotta meg Kardosné Bánhidi Éva vezénylésével és Pintér Vilmos közremőködésével. Elsıként a 2. a osztály lépett színpadra „A kiskondás” címő mesejátékkal, melyet népdalokkal és néptánccal színesítve adtak elı. A gyermekeket Lırinczné Bálint Judit és Bánffy Babett osztálytanítók készítették fel az elıadásra. A 2.b – c osztály közös produkcióval készült, melyben együtt indulhattunk útra a szegénylegényekkel gyermekversek és gyermekdalok ösvényén vándorolva, hogy megtaláljuk a „Tarkaszirmú csodarózsát”. A színdarab és a látványos díszletek Szabó Sándorné, Tóth László, Kupeczkiné Szenczi Erzsébet és Dr. Majzingerné Hagymási Lilla osztálytanítók segítségével készült el. Végül a negyedik évfolyam egy vásári komédiára invitálta a nézıket „Ludas Matyi” címő elıadásukkal. Az ı mősorukból sem hiányozhatott a népdal, a népi kikiáltások és a humor sem. A szövegkönyvet Farkas Attiláné írta át, a darabot Tompáné Barabás Edit, Monostoriné Hrabovszky Éva és Betkó Tamás állította színpadra. Az elıadások gazdag zenei anyagát Göblyös Miklósné és Dávidné Bartha Szilvia tanította be. Gyermekek és felnıttek egyaránt élvezték a fergeteges produkciókat, melyet viharos tapssal jutalmaztak. Az elıadások szereplıi, a felkészítı pedagógusok pedig együtt örülhettek a sikernek, hisz fáradtságos munkájuk megérlelte gyümölcsét. Az est zárásaként a gyermekek közösen énekeltek tanítóikkal a nézık tapskísérete mellett, felejthetetlen élményt szerezve mindannyiunknak.


November 23. Eötvös József Tagintézmény

Egészségnevelési hét Gazdag program várta a diákokat a hét folyamán. Tanulhattak többek között az egészséges táplálkozásról, a környezettudatos magatartásról, az elsısegélynyújtás módjairól és tőzvédelemrıl is. Az elsı napon önismereti játékokon, jógaórán, drogellenes elıadáson vehettek részt a gyerekek, majd kedden a sporté volta fıszerep. A sorozat következı napján egy védını és egy szülésznı segítette a tanulókat a serdülıkori problémák megértésében. A hét zárásaként egészségnevelési napot tartottunk. A megnyitó és a mősor után az osztályok egészséges ételeket készítettek, s a sajátkészítési finomságok elfogyasztása után akadálypályán kellett a csapatoknak áthaladniuk. Az alsó tagozatosok a beteg kedvenceiket elvihették a TEDDY MACI kórházba, ahol megvizsgálták, meggyógyították, esetleg megmőtötték ıket a SZOTE orvostanhallgatói segítségével. A napot a NUPI sportiskolai indulójának közös éneklésével fejeztük be.


Eötvös József Tagintézmény

EÖTVÖS NAP A hagyománnyá vált Eötvös-napon iskolánk tanulóit az aulában tagintézményünk igazgatója köszöntötte, majd Eötvös József életét és munkásságát méltatták a felsı tagozatosok. Az iskolatörténet dióhéjban sok új ismeretet nyújtott a diákoknak. Míg az alsósok meseillusztrációt készítettek Benedek Elek Csodakantár meséje alapján, és a 3. és 4. osztályosok vetélkedtek a könyvtárban a nagy meseíró életének ismeretébıl, addig a nagyok szellemi vetélkedıkön mérték össze tudásukat, amely az Aradi vértanuk és Eötvös József munkásságát dolgozta fel. Vidám hangulatban töltötték az osztályonkénti programokat felsıs tanulóink, ahol volt csapatépítı játék, kérdezz- felelek, önismereti játékok… A kisebbek „Forgószínpad a mesék világában” programban találtak vidám percekre. Volt ott tánc, színészkedés, origami, kobaktörı, mesekeresés az interneten… A napot a 7.b osztályosok népi játéka zárta, ami nagy sikert aratott a felsıs diákok körében.

Székhely Intézmény

GYIÖK

VÁLASZTÁS

2009. november 23-án GYIÖK választás volt városunkban. Székhelyintézményünkbıl három képviselı jelölt indult: Csete Vivien 8.a, Bereczki Zoltán 7.b, Gazsó Tímea Réka 7.b osztályos tanuló. Mindhárom tanuló elegendı érvényes szavazatot kapott, így a bekerült az OHGYIÖK-be. Az ifjúsági polgármester Mórocz Gyızı lett.


November 24. Székhely Intézmény

COMENIUS PROJEKTISMERTETİ ÉS ÚTI ÉLMÉNY BESZÁMOLÓ A barcelonai projekttalálkozóra kiutazó kollegák ismertetıt tartottak november 24-én, melyen tanulók, szülık, kollegák és a tagintézmények pedagógusai is részt vettek. A beszámoló projektismertetéssel kezdıdött, a képes kivetítés során a résztvevık betekintést kaptak az iskolában folyó munkáról. Megtekintették a tanulók által elkészített projekttermékeket, valamint a négy nemzet által létrehozott közös produktumokat. Készültek a víz színét ábrázoló poszterek, fotópályázatok a vízrıl és a környezetvédelemrıl készített tanulói munkák. A kollegák képekben bemutatták a barcelonai, CEIP Monserda-Santapau partneriskolát, valamint a találkozó alkalmával elıadott tanulói mősort. Az érdeklıdık megcsodálták Barcelona látnivalóit, melyet Gaudi, spanyol építész mővei gazdagítottak. A résztvevık megismerték a katalán konyha specialitását is, melyet kóstolni is lehetett, tapas, azaz, falatka megízlelésekor. Az este kiállítással és kötetlen beszélgetéssel zárult.

Székhely Intézmény

TOVÁBBTANULÁSI

TÁJÉKOZTATÓ A

8.

ÉVFOLYAM TANULÓINAK

Fekete Gabriella elıadó november 24-én Székhelyintézményünkben tájékoztatót tartott a továbbtanulásról a 8. osztályos tanulóknak. Az elıadás jó hangulatban, játékosan telt el. Az elıadó néhány ötletes kvíz feladattal mérte fel a diákok tudását: milyen típusú középiskolát ismernek, kell-e felvételizni, milyen vizsgával zárul az adott középiskola, mik a további lehetıségek stb. Ezután pedig elmondta, azt, amit a tanulók nem vagy nem jól tudtak. A tájékoztató sokat segített abban, hogy a nyolcadikosok tisztán lássák az elıttük álló lehetıségeket és jól döntsenek a továbbtanulást illetıen


Vörösmarty Mihály Tagintézmény

BEMUTATÓ

ÓRÁK A

VÖRÖSMARTYBAN

„Ha hajót akarsz építeni, ne hívj össze embereket, hogy tervezzenek, szervezzék meg a munkát, hozzanak szerszámokat, vágjanak fát, hanem keltsd fel bennük a vágyat a nagy, végtelen tenger iránt!” (Saint-Exupéry) A Vörösmarty Tagintézmény pedagógusai mindig nyitottak az oktatás terén az új kezdeményezésekre. Évek óta folyik iskolánkban a kompetencia alapú oktatás és a nem szakrendszerő oktatási forma. Az életre kell készíteni tanítványainkat: a folyamatosan változó elvárásokhoz minél könnyebben tudjanak majd az életük során alkalmazkodni. Kell egy jó alap természetesen a tudáshoz, de aztán nagyon sokféle készségre, képességre van szükség, hogy bátran tudjanak majd helyt állni a váratlan helyzetekben is. Sok játékkal, szinte észrevétlenül tanulhatók meg ezek a dolgok. A pedagógusoktól nagyon sok ötletre, kitartásra van szükség, hogy az új módszereket használva változatos, érdekes órákon adhassák át tudásukat. Az idei tanévtıl a TÁMOP 3.1.4 pályázatnak köszönhetıen a környék több iskolájának, tagintézményének is be kell vezetni az oktatásba ezeket az újításokat. Nekik szerveztek az ısz folyamán többször is bemutató órát, tapasztalatcserét. Az elsı óra még október végén volt, ahol Bartáné Hosszu Erika mutatta meg egy 3. osztályos matematika óra keretében, hogyan lehet a számolást minél inkább készségszintővé tenni. A gyerekek csoportmunkában dolgoztak, és mindenki megkapta a képességeinek megfelelı feladatot, mellyel tovább tud lépni. November 24-én Farkas Attiláné szövegértés-szövegalkotás kompetenciás óráját láthattuk. A 3.a osztályosok még versírással is megpróbálkozhattak, igazán sikeresen! Az órát nem csak az új módszer, hanem a digitális tábla használata is érdekessé tette. A gyerekek képeket-szómagyarázatokat- szavakat párosítottak össze. Az interaktív tábla segíti a feladatok ellenırzését is, szemléletesebbé teszi az oktatást a képek, zenék segítségével. A gyerekeknek nagyon tetszett a csoportmunkás óra - a tanítási óra végére már dúdolgatták a megismert verset, melyet a Kaláka együttes zenéje tett még szebbé. Selmeczi Edit szociális életviteli kompetenciás órája a tornateremben, egy testnevelés foglalkozás keretében zajlott. Ezen az órán több tantárgy során szerzett ismereteiket kellett a 3. c osztályosoknak mozgósítaniuk. Láthattuk, hogy nagyon jól beépültek már a környezetismeretbıl tanultak. A zenei betétek segítették a ráhangolódást és megszabták a feladatvégzés idejét is. Ami nagyon érdekes volt az órában, hogy termést, levelet felhasználva tudtak sorversenyezni, játszani, célba dobni papír gombócokkal. Vagyis igazi torna- eszközök nélkül is megoldható a mozgás, csak egy jó ötlet kell hozzá. Az óra végi játékban a gyerekek egymást segítették, hogy minél többen bent legyenek a karikában. A hangulat nagyon jó volt, de e mellett a gyerekek igen fegyelmezettek is voltak. Tompáné Barabás Edit órája a 4. osztályban szintén matematikai kompetenciás óra volt. Nagyon sokféle módszert láthattunk arra is, melyekkel a kolléganı a gyerekeket készíti az év végi Országos Kompetencia Mérésre. Itt is több tantárgy során szerzett ismereteiket kellett mozgósítaniuk. Használták az interaktív táblát is. Új, érdekes része volt a tanításnak, amikor a gyerekek önállóan dolgoztak a mini pc-ken: remek alkalmat biztosít ez az eszköz a differenciált fejlesztésre és ami nagyon fontos: a gyerekek rögtön visszajelzést kaphatnak munkájukról, mert a program azonnali értékelést is ad számukra. A vendégek, és a kollégák sok jó ötletet meríthettek ezekbıl az órákból.


Vörösmarty Mihály Tagintézmény

BEMUTATÓ

ÓRÁK A

VÖRÖSMARTYBAN

KÉPEKBEN


November 26. Czina Sándor Tagintézmény

LÁTOGATÁS

A

GYERMEKEK HÁZÁBAN BUDAPESTEN

Tagintézményünk integrációs pedagógiai rendszerének vezetısége november 26-án ellátogatott Budapestre, a Gyermekek Háza alternatív tantervvel dolgozó nyolcosztályos általános iskolába. A délelıtt során 2. osztályban matematika-, 4. osztályban magyarórán vettek részt. Megtapasztalhatták a z egyéni differenciálás sokféle módozatát, a tantárgytömbös oktatás változatos, gyermekközpontú megvalósítását, az integrált nevelés magas szintjét. Az óralátogatásokat beszélgetés követte, melyen további értékes információ birtokába jutottak. Ez a nap valódi élményt jelentett.


Székhely Intézmény

A SZABADKÍGYÓSI KÖZÉPISKOLA

ÉS

SZAKKÉPZİ ISKOLA

SZAKMAI

NYÍLT NAPJÁN VALÓ RÉSZVÉTEL

2009. november 26-án a Harruckern János Közoktatási Intézmény telephelyeként mőködı Szabadkígyósi Középiskola és Szakképzı Iskola szakmai nyílt napot rendezett, amelyre meghívták az érdeklıdı nyolcadikos és hetedikes tanulókat. Iskolánkat ezen a rendezvényen az osztályok nevében 38 nyolcadikos és hetedikes tanuló képviselte, a tanulókat Víghné Pintér Lilla igazgatónı és Benkı Zoltánné nyolcadikos osztályfınök kísérte el. A pályaválasztás elıtt álló tanulók megismerhették az iskolában folyó képzéseket, bemutatót láthattak a középiskolások által készített termékekbıl, megismerkedtek a csodálatos környezetben fekvı kastélyban kialakított iskola és kollégiumi épülettel, ízelítıt kaptak az intézményben folyó oktatás mindennapjaiból. A házigazdák érdekes kulturális programmal is szórakoztatták a vendégeket. A szakmai napon nemcsak a Szabadkígyóson mőködı tagintézmény életébe nyerhettek bepillantást tanulóink, hanem a Harrukern Közoktatási Intézmény többi telephelye is képviseltette magát a rendezvényen. A nyílt napon való részvétel hasznos ismeretekkel segítette tanulóink pályaválasztási elképzeléseinek realizálódását.


Vörösmarty Mihály Tagintézmény

EGÉSZSÉGES

NAP A

VÖRÖSMARTYBAN

FELSİ TAGOZATOSOKNAK

Tagintézményünk november 26-án a felsısöknek és 27-én az alsósoknak rendezte meg az immáron hagyományos egészséges napot. A felsısök egy-egy elıadáson ismerkedhettek meg az elsısegélynyújtás lépéseivel, a televízió által sugárzott agresszió gyermekekre gyakorolt hatásával, illetve a párkapcsolatok kialakításával. A meghívott vendégek elıadásaira sokan voltak kíváncsiak. Mindeközben ötfıs csapatok mérhették össze tudásukat egy négyfordulós vetélkedın. Elıször totót töltöttek ki a gyerekek, majd puzzlet raktak össze és titkosírást fejtettek meg. Az utolsó feladatban különbözı zöldségeket és gyümölcsöket kellett ízükrıl felismerniük. Jutalomként a jelenlévık almát kaptak ajándékba. Ezúton köszönjük az elıadók és a segítık munkáját.


November 27. Vörösmarty Mihály Tagintézmény

EGÉSZSÉGES

NAP A

VÖRÖSMARTYBAN

ALSÓ TAGOZATOSOKNAK

Minden évben, ilyenkor novemberben rendezik meg a Vörösmarty Tagintézményben az egészséges napot. Idén november 27-én, pénteken egy játszóház feladataiban mutatták be az iskola pedagógusai az egészséges életmód legfontosabb elemeit. A tantestületet alaposan kivette a részét a sokrétő feladatok megtervezésében. Mindannyian tudjuk, hogy azok az ismeretek jobban elsajátíthatók, amelyeket tevékenységhez kapcsolódnak. Így tehettek szert új ismeretre, ill. bemutathatták tudásukat a gyerekek pl. a plakát, táplálékpiramis tervezésénél. Az egészséges ételeket az interaktív tábla használata közben választhatták ki. A tisztálkodás, öltözködés, terítés, valamint a helyes napirend kialakítása is feladat volt. Az eszközök kiválasztását „kakukktojásokkal” lettek nehezítve. A tanulók felfrissíthették ismereteiket a helyes fogápolásról – egy elıadás keretében – és nem maradhatott el a mozgás sem ezen a délutánon. A programokra meghívást kaptak Orosháza óvodásai is, hogy a leendı iskolások bepillanthassanak az intézmény életébe. Az ı tevékenységük is az egészséges életmódhoz kapcsolódott. Kipróbálhattak különbözı tornaeszközöket, iskolások segítségével válogathattak az évszaknak megfelelı ruhadarabokból. A naposok megterítettek egy ünnepi asztalt, szalvétát hajtogattak, kirakózhattak, és nem maradt el a mesefilm és közös éneklés sem. Csillogó szemekkel és nagyon aktívan vettek részt a programokban az óvodások, és megígérték, hogy jövıre is eljönnek. A nap zárásaként minden gyermek egy-egy almát és matricát kapott a próbák teljesítéséért. Köszönjük minden résztvevınek a közremőködést!


November 29. Czina Sándor Tagintézmény

ADVENT

ELSİ VASÁRNAPJA

Tagintézményünk negyedikesei és egy nyolcadikos szerepeltek ezen a városi ünnepen. Az advent történetét idézték fel úgy, hogy megformálták az adventi koszorút. A koraesti sötétben impozáns látványt nyújtottak az élı gyertyák. A mősor a szeretetrıl, a lelki békérıl szólt. A mécsesek lángja felizzott, ezután került sor a városi adventi koszorú elsı gyertyájának meggyújtására.


November 30. Czina Sándor Tagintézmény

GYERMEKJOGI

ELİADÁS

A Jótékonysági Nıegylet Egyesület szervezésében tartott elıadás az iskolai erıszakról és annak következményeirıl szólt. Korbelyné dr. Nagy Erika gyermekjogász és Kiss Rozália rendırhadnagy beszélgetett a gyerekekkel november 30-án. Kiss Rozália véleménye szerint a témáról mindenképpen beszélni kell, hiszen a híradások is egyre többször szólnak az iskolai erıszakról. Beszélgetni kell a gyermekkel, már egészen kicsi korában arról, hogy társaival szembeni nehézségeit, konfliktusait ne verekedéssel oldja meg, hanem törekedjen kompromisszumra. Az iskolai erıszakról szóló elıadásokat az egyesület pályázati pénzbıl, az orosházi önkormányzat jóvoltából valósította meg.


Székhely Intézmény

PÁLYAVÁLASZTÁSI

SZÜLİI ÉRTEKEZLET

November 30-án tartottuk meg a pályaválasztási szülıi értekezletet a Székhelyintézményben. Már ár hagyománnyá vált, hogy a város középiskoláinak képviselıi eljönnek intézményünkbe és bemutatják iskolájukat az érdeklıdı szülıknek. Az érdekes elıadások után a szülık kérdéseket intéztek az elıadókhoz. Jó hangulatban és eredményesen zárult ez az egy óra; a pályaválasztási döntésükben még nem biztos szülık sok fontos információt kaptak, hogy könnyebben dönthessenek. A tájékoztatást a szülık 1-1 csokor virággal köszönték meg.


December ?? Székhely Intézmény

ADVENTI

KOSZORÚ ÉS AJTÓDÍSZ KÉSZÍTİ VERSENY

Iskolánk hagyománya szerint ebben az évben is megrendeztük az adventi kosztorú és ajtódísz készítı versenyt. Az advent a karácsonyra készülés idıszaka. Mindenki szívét melegség tölti el, ha tudja, hogy hamarosan eljön újra a karácsony, és elkezdhet készülıdni rá. A gyerekek is lelkesen várják és készítik elı az év legszentebb ünnepét. Ennek egyik állomása iskolánk rendezvénye, versenye. Most is összegyőltünk délután 14 és 16 óra között, hogy egy kellemes délutánt tölthessünk el együtt. Fontosnak tartjuk az együtt szó kiemelését, hiszen a mai rohanó életünkben erre sajnos kevésszer adódik lehetıség. Minden osztály képviseltette magát a versenyen 4-5 tanulóval. Ebben az évben is nehéz volt a zsőri feladata, hiszen csodálatosabbnál csodálatosabb díszeket láthattunk, amelyek méltón lehetnek ünnepi asztalaink díszei. A verseny zsőrije, Tóthné Násztor Edit és Tarjánné Nagy Rita éppen ezért döntöttek úgy, hogy nem osztanak ki helyezéseket, hiszen minden osztály koszorúja és dísze lélegzetelállítóan szép volt. Gyermekeink kreatív ötleteivel most is bizonyították azt, hogy nem a drága pénzen megvásárolt dolgok, ajándékok a jók, hanem az együtt elkészített díszek. Az alsósok tanítónıjük segítségével készítettek pompás alkotásokat. A színek és az illatok alkotta összhangban csodálatosan olvadtak össze a meghittséget sugárzó gyertyalángok fényei. A felsısök osztályfınökük segítségével dolgoztak. Itt is csodálatosan szép ajtódíszek és koszorúk készültek. Az egyszerőség alkotta szépség, a kreativitás, a mézeskalácsok és a fahéj illata jellemezte az alkotásokat. Mindegyik osztály különbözı színvilágban alkotta meg díszeit, láthattunk lila, narancssárga és ezüst kompozíciókat is. Ezen a délutánon mindenki lelkileg feltöltıdve tért haza, hiszen a közösség varázsa, a gyönyörő díszek, koszorúk a gyertyák fényével mindannyiunk szívébe melegséget hozott. A szeretet fénye ismét kigyulladt gyertyáink lángjában.


December 3. Székhely Intézmény

„TE

NEM ÉLHETED ÁT

LÉGY MOST RÉSZE A DICSİ MÚLTNAK!”

2009. december 3-án iskolánk tanulói közül 60 diák látogatást tett Békéscsabán a Békés Megyei Munkácsy Mihály Múzeumban, ahol az „Ilyen tavasz csak egy volt az életemben” címmel kiállítás-sorozatot tekintett meg, az 1849-es tavaszi hadjárat emlékére. A diákok láthatták többek között Knézić Károly letört markolatú szablyáját, szemügyre vehettek megannyi korabeli mőtárgyat és emlékérmeket, tanulmányozhatták a magángyőjtık által kiállított fegyvereket, valamint megtekinthették Bem tábornok nagyszebeni gyızelmét bemutató hatalmas körképet. A kiállítás után a gyerekek szerepjátékokon vehettek részt, lehetıségük volt korhő viseletekben fényképeket készíteni és kézmőves foglalkozásokon kokárdákat összeállítani. A programok után egy rövid árnyjátékot tekintettek meg a tanulók a békéscsabai Napsugár Bábszínház színészeinek elıadásában. A mősort követıen bepillantást nyerhettünk a darabok elkészüléseinek mikéntjébe, s lehetıség volt a gyerekeknek egy rövid ideg kipróbálni milyen dolog is az, ha valaki a világot jelentı deszkák túloldalán áll.

December ?? Vörösmarty Mihály Tagintézmény

RENDHAGYÓ

NYELVÓRA

A 7.a osztály a karácsony közeledtével rendhagyó angolórán vett részt. Timothy Lehman, a Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola nyelvi lektora látogatott el hozzájuk. Az órán több karácsonyi dalt is megtanulhattak a gyerekek, nemcsak a jól ismert és mindenki által dúdoltakat, hanem goszpel jellegőeket is. A tanulók kérésére vendégünk megígérte, legközelebb tavasszal is ellátogat hozzánk, hogy az angolszász húsvét hagyományairól beszélgessünk.


Vörösmarty Mihály Tagintézmény

GYAKORLAT

December 3-án folytatódott a Vörösmarty tagintézményben az „Orosháza – az innováció háza” TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0078 sz. projekt keretében a jó gyakorlatok átadását szolgáló szakmai találkozó, amely a kompetencia alapú oktatás módszertanának elterjesztését szolgálja. A résztvevık a szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia fejlesztésének lehetıségeibıl kaptak ízelítıt a 6. a osztályban Palyov Pálné vezetésével. A tananyag feldolgozását interaktív tábla és mini PC is segítette. A kooperatív technikák alkalmazása, a csoportban végzett feladatmegoldás lehetıséget nyújtott arra, hogy a tanulók aktívan kivegyék részüket az új anyag elsajátítását szolgáló munkából. Mára már szinte természetes, hogy egy-egy órán más tantárgyak is „megjelennek”. Ebben az esetben a földrajzi nevek írásmódja kapcsán a térképen bolyonghattak a tanulók. Bár a helyesírás nem tartozik a legkedveltebb tárgyak közé, egy játékos fejlesztı szoftver segítségével könnyebbé, érdekesebbé tehetı ez a feladat is. Szeriné Magda Erzsébet kémia órán mutatta be a 8. a osztályban az interaktív tábla használatának lehetıségét kooperatív technikát alkalmazva , melyben aktív szerepet kaptak a mini PC-k is. A csoportok az interneten keresték meg a szén és vegyületei témakörhöz kapcsolódó információkat, amelyeket kivetítettek az interaktív táblára. A nap zárásaként Tompa Lajos mutatta be az interaktív tábla használatának lehetıségét tantárgyaktól függetlenül. Ez a modern technikai eszköz minden tanítási órát változatosabbá, szemléletesebbé tesz. A résztvevık kipróbálhatták a már korábban látott mini PC-ket és magát a táblát is. A jó gyakorlatok közreadásával segítik a pedagógusok egymás munkáját, hiszen jól tudják, eredményt, sikereket elérni összefogással, együttmőködéssel, kooperatív munkával lehet. A rendezvényt támogatta a Maros-Körös Köze Oktatási és Kulturális Közhasznú Egyesület.


December 4. Székhely Intézmény

IKT

MENTOR TOVÁBBKÉPZÉS

A továbbképzés a TÁMOP 3.1.1.21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció – 6.4.4. Az olvasás, szövegértés és az internet pedagógiai tartalékainak feltárása pályázat keretében tartatott meg Budapesten a Belvárosi Irodaház multimédia tárgyalójában 10 órától 14 óráig. A továbbképzésen tájékoztatást adtunk az iskola informatikai eszköz ellátottságáról, a kollégák internetes felkészültségérıl. Szó volt az olvasás kutatást segítı internetes feladatok adásának módszertani kérdéseirıl. Szempontokat kaptunk az olvasást fejlesztı feladatok készítéséhez, jellemzéséhez és értékeléséhez. Linkgyőjteményt készítettünk közösen, amelyben hasznos információkat találhatunk az olvasás kutatáshoz. Összességében sok hasznos információhoz jutottunk ezen a továbbképzésen.

Székhely Intézmény

MIKULÁSÜNNEPSÉG

ÓVODÁSOKNAK

December 4-én csütörtökön délelıtt a József Attila székhelyintézmény 3. osztályos tanulói Mikulásünnepséggel ajándékozták meg a város óvodásait. Nagy sikert arattak a Csinnbumm cirkusz Télapóra várakozó bohócai, akik vidám jelenetükkel és táncukkal megnevettették és megtapsoltatták kis közönségüket. Manó anyó és táncos csapata is nagy vastapsot kapott A furfangos kandúr, a hópihék tánca, az angol nyelvő jelenet és a 4.a osztály néptáncos produkciója is nagy sikert aratott. A 8. osztályos Télapó alakítása lenyőgözte a lelkes kis közönséget, akik nagyon örültek a negyedikesek által készített csodás üdvözlılapoknak is. Közös énekléssel zárult a mősor és a vidám óvodáscsapat élményekben gazdagon köszönt el iskolánktól.


Székhely Intézmény

SZAKSZERVEZETI MIKULÁS

MŐSOR KOLLÉGÁINK GYERMEKEINEK

December 4-én, pénteken délután 4 órakor vidám karácsonyi zene csendült fel iskolánk tanári szobájában, ahová iskolánk szakszervezeti képviselıje Tóthné Násztor Edit tanárnı hívta meg a gyerekeket. Sok kis csillogó szemő apróság és nagyobbacska gyermek várta a fehérszakállú kedves Mikulás megérkezését. Egyszerre csak felcsendült egy kellemes muzsika és a bábparavánok mögül csodaszép bábok emelkedtek a magasba. A 3.a osztály Siposné Börcsök Éva tanító néni vezetésével egy történetet bábozott el Gyopárka tündérrıl a kicsinyeknek. Ezt furulyaszó, majd közös éneklés követte és végre megérkezett a várva várt Mikulás is! A gyerekek örömmel sereglettek köré, és énekeltek neki dalokat. A jól sikerült nap végén pedig sok finom sütemény, gyümölcs várt mindenkit.


Vörösmarty Mihály Tagintézmény

MIKULÁSA SZÖVEG


December 7. Vörösmarty Mihály Tagintézmény

MEGMÉRETTETETT

A NYELVTUDÁS

A Vörösmarty tagintézményben tízedik alkalommal került sor az idegen nyelvi versenyre angolból és németbıl. Nagy örömünkre megyénkben egyre népszerőbb ez az esemény, idén két új iskola is nevezett. Az ünnepélyes megnyitó után az 5-8. évfolyamos tanulók hat témakörben adtak számot szóbeli kommunikációs készségükrıl. A nyelvszakos tanárokból álló zsőrik egyöntetően dicsérték a versenyzık lelkesedését és felkészültségét. Mindenki emléklappal térhetett haza, a legjobbak pedig értékes könyvjutalomban részesültek.


December 9. Székhely Intézmény

BEMUTATÓ

ÓRÁK

2009. december 9-én az OVÁI és PSZI József Attila Székhelyintézményében rendhagyó történelem órán vettek részt városunk és a környezı települések pedagógusai. Az iskolában negyedik éve folyik a tanulás a HEFOP 3.1.3. kompetencia-alapú oktatás keretei között, melynek célja, hogy a tanulók szövegértési - és szövegalkotási képessége kimagasló legyen, leküzdve a mai generációs problémákat, s megnövelje a középiskolákba való bejutás esélyeit a nyolcadik évfolyam után. A tanterem színültig megtelt érdeklıdıkkel, akik az 5.c osztály tanulóinak tevékenységét figyelhették Kinyó Péter tanár úr vezetésével. A diákok modern módszertani gyakorlatok segítségével, interaktív tábla bevonásával, az ókori olimpiák történetével ismerkedhettek meg. A tanóra célja volt bemutatni, hogyan tudnak a gyerekek csoportokban, önállóan egy számukra ismeretlen szöveget feldolgozni a szaktanár irányításával. A „NAVA-program” lehetıvé tette, hogy felelevenítsék a diákok, a mindenki számára oly kedves 2008-as pekingi olimpia legsikeresebb magyar vonatkozású eseményeit is. A résztvevık hallhattak érveket és ellenérveket a tanulóktól a sport és a küzdeni tudás fontosságáról, melyeket a mai mindennapi élethelyzetekkel állítottak párhuzamba. A foglalkozásról elmondható, hogy a XXI. századi technikai újításokat is alkalmazni tudó diákok, ötletekkel teli, módszertani feladatok sokaságát felvonultató tanórákon hatékonyabb tanulásra lesznek képesek. Az iskolában folyó több kompetenciaterületet is érintı oktatási forma lehetıvé teszi a gyerekek formálódó készségeinek és képességeinek növelését, melyre majdani középiskolai tanulmányaikat alapozhatják, s a felnıtt élet nehézségeivel is könnyebben boldogulni tudjanak.


December 11. Eötvös József Tagintézmény

„ERİSZAKMENTES, EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA” AZ EÖTVÖS JÓZSEF TAGINTÉZMÉNY Az Oktatáskutató és Fejlesztı Intézet (OFI) és az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatán az az Eötvös Tagintézmény elnyerte az „Erıszakmentes, egészségtudatos iskola” kitüntetı címet. Nyertes pályázatában azt bizonyította, hogy az iskola légköre biztonságos, nevelık és diákok tudatosan tevékenykednek az egészség megırzése érdekében. Megfogalmazta az erıszakmentesség és az egészségtudatos nevelés terén a küldetését, és ehhez igazodó jövıképet vázolt fel. December 11-én Budapesten a címátadó ünnepségen az OFI fıigazgatója ünnepélyes keretek között nyújtotta át az intézmény képviselıjének az oklevelet és azt a táblát, amit az iskola falára is kihelyeznek.

Czina Sándor Tagintézmény

„ARANY

DOBÓKOCKA”

2009

A Czina Sándor Tagintézményben hagyomány szerint, immár ötödik alkalommal, december 11-én rendezték meg az Arany Dobókocka Térségi Matematika Versenyt. A város iskolái mellett négy környezı település 75 diákja mérte össze tudását. Az iskola különdíját, az ”arany dobókockát” minden évben a legjobb eredményt elért tanuló kapja. A dobókocka idei tulajdonosa 96%-os teljesítménnyel Liska Tamás 5. évfolyamos tanuló, a nagyszénási Czabán Samu Általános Iskolából. Felkészítı tanára Trnyik Gyöngyi volt.


December 12. Eötvös József Tagintézmény

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

VERSENY AZ

EÖTVÖSBEN

2009. december 12-én 11. alkalommal rendezte meg az Eötvös Alapítvány városi számítástechnika versenyét 7.-8. osztályos tanulók részvételével. A verseny megvalósítását önkormányzati támogatás segítette. Nevezési feladat volt film, weblap vagy bemutató készítése a globális környezeti problémákról. A döntıbe 24 tanuló jutott. Internet és hálózati ismeretek témában elméleti és gyakorlati feladatsor megoldásával bizonyították a diákok felkészültségüket.

December 16. Székhely Intézmény

„MŐSZAKI INNOVÁCIÓ DÍJ 2009” 2009 októberében a Békés Megye Mőszaki Haladásért Alap Alapítványa pályázatot hirdetett a „Mőszaki Innováció Díj 2009” címen. Pályamunkát készített Haklik Dorottya 7.c, Agud Angelika 8.c és Tömösközi Roland 8.c osztályos tanuló. Felkészítı tanáruk dr. Kincses Istvánné volt. Sikeres pályamunkát készített továbbá Szabó Dávid 8.b osztályos tanuló Fehérné Kiss Katalin tanárnı tanítványa, és Cseh Gabriella 8.c osztályos tanuló, akit munkájában Benkı Zoltánné segítette. Az innovációs díjak átadására 2009. december 16-án került sor, a felsorolt tanulók vásárlási utalványban részesültek.


December 22. Czina Sándor Tagintézmény

ÜNNEPVÁRÁS 2009 Iskolánkban a téli szünet elıtti hét az ünnepvárás jegyében telt, karácsonyi díszbe öltöztek a tantermek. Az iskolai fenyıfát a legkisebbek, az elsısök – karácsonyi témahetük zárásaként – díszítették fel az ünnepre. December 22-én a felsısök osztálykeretben, míg az alsó tagozat közösen ünnepelte meg a karácsonyt. A kicsik mősorán versek, dalok hangzottak el, majd a 4. osztály Mikulás ajándéka címmel egy jelenetet adott elı. A felsıs tanulók egymást ajándékozták meg, osztálykeretben közösségépítı, az ünnephez illı játékokkal köszöntek el egymástól a téli szünetre. Az alsó tagozaton az osztályok szülıi közössége lepte meg ajándékkal a tanulókat. A nevelıtestületet az iskolai szülıi közösség köszöntötte karácsony alkalmából.


December 28. Eötvös József Tagintézmény

EGY

MOZDULAT, ÉS NYERTEK

A Vízügyi és Környezetvédelmi Minisztérium által meghirdetett „Egy mozdulat” környezetvédı és energiatakarékossági országos iskolai program és nyereményjáték keretében az Eötvös Tagintézmény 8. b osztályos tanulói megnyerték a fıdíjat, a 400 ezer forintot, amelyet osztálykirándulás támogatására kaptak. Az új kezdeményezés célja volt, hogy környezetbarát gondolkodásra tanítsa a fiatalokat . A diákok a környezeti terhelés, az éghajlatváltozás okozta negatív hatások és a klímatudatossággal nyerhetı elınyök (anyagi és egészségi) témákban versenyeztek egymással. A fıdíj lehetıvé teszi, hogy a 8. b osztály tanulói tanév végén – a szülık anyagi hozzájárulása nélkül


Január hónapban Eötvös József Tagintézmény

SPORTISKOLÁS

DIÁK SIKERE!

2010. januárjában került megrendezésre az úszás diákolimpia megyei fordulója. Az OVÁI és PDSZ. Eötvös József Tagintézményének kisdiákja, Kiss Annamária 3.b osztályos sportiskolás, két úszásnemben-50 m hát és 50 m mellúszásban- is aranyérmet nyert, amivel kivívta a szereplés jogát az országos versenyen. 2010. február 7.-én Hajdúszoboszlón állhatott rajtkıre az úszólány, ahol mellúszásban megközelítve legjobb idıeredményét, háton pedig megjavítva azt mindkét esetben az elıkelı 9. helyet szerezte meg, dicsıséget szerezve ezzel az iskolájának és a városának. Teljesítménye a jövıre nézve is szép reményeket táplál, hiszen e két úszásnem mellett a többi versenyszámban is, fıként a hosszabb távokon a Magyar Úszó Szövetség évjáratos ranglistáján az elsı tíz között láthatjuk a nevét. Edzıje: Schmidt Jenı. További szép eredményeket kívánunk nekik!


Január 10. Székhely Intézmény

INFORMATIKA –BEMUTATÓ ÓRA 2010. január 10-én tartott nem szakrendszerő informatika bemutató órát Dienes István, a József Attila Székhelyintézmény 5.b osztályában. Részt vettek az intézmény pedagógusai és vezetısége. A nem szakrendszerő oktatás célja, hogy a tanulókat az összefüggésekben és rendszerben való gondolkodásra neveljük, és megteremtsük az egyes mőveltségterületek közötti kapcsolatokat. Fejlesszük a tanulók önálló problémamegoldó képességét és kreativitását. Fontos pedagógiai eszköz a játékosság, fıleg az alapozó szakaszban. A tanulókat képessé kell tenni az információ megszerzésére és feldolgozására, arra, hogy alakuljon ki bennük az önálló gondolkodás, az önkifejezés képessége. Ennek mintájára épült fel az ötödikes informatika óra. A tanulók érdeklıdését rejtvények, gyorsolvasási gyakorlatok, hibakeresı, jelkeresı feladatok keltették fel. Az új anyag feldolgozását, csoportokban végezték, különbözı feladatokkal, eltérı megfigyelési szempontokkal. Mindezek célja az ismeretterjesztı szövegekbıl a lényegkiemelés technikájának elsajátítása, vázlatírás, ezek felhasználásának gyakorlása volt. A differenciálás lehetıséget teremtett minden diák számára, hogy egyéni ütemben haladjon. Az órán példát láthattunk a tantárgyak közötti koncentrációra is. (informatika, matematika, magyar nyelv és irodalom, földrajz, történelem) Az óra végén sor került az összefoglalásra, a vélemények szóbeli megfogalmazására, a szöveg tartalmával kapcsolatban projektor segítségével.


Január 12. Székhely Intézmény

BEMUTATÓ

ÓRÁK

Iskolánk 2010. január 12-én, kedden nyílt napot szervezett a negyedik osztályos diákok szüleinek. Az órákat a leendı osztályfınökök tartották. 5.a : Benkı Zoltánné 5.b : Hódi Erika 5.c : Benkı Erika Színvonalas órákat láthattak a kedves szülık, ezen órák sorához csatlakozott Pörneki Attila is. 1 óra: Matematika órát tartott Pörneki Attila a 7.a osztályban. Attila bácsi a tıle megszokott könnyed stílusban vezette be gyermekeit az algebrai kifejezések világába. Érzékeltette mind a szülık, mind a gyerekek számára, hogy a saját, önállóan megszerzett tudást részesíti elınyben. 2 óra: Kémia órát láthattunk Benkı Zoltánné vezetésével szintén a 7. a osztályban. Kiselıadások, elızetes információkeresések sorozatát tekinthettük meg a kötések témakörében. Változatos óravezetés mellett látványos és hasznos feladatokat oldottak meg a diákok az aktív táblánál. A munka természetesen csoportbontásban történt. Láthattunk érdekes kísérleteket a kivetítı segítségével, és a gyerekek közvetlenül hozzá is nyúlhattak a különbözı kémiai anyagok üvegcséihez. 3 óra: Magyar nyelv és irodalom órát tartott Hódi Erika a 6.c osztályban. Téma: Petıfi Sándor: Szeptember végén címő verse volt. A költeményt a gyerekek csoportmunkában dolgozták fel az aktív tábla segítségével. Ezen az órán megérkezett a sajtó és a média is. A diákokkal és az igazgatónıvel, Víghné Pintér Lillával óra elıtt interjút készítettek, majd az óra egy részét rögzítették is az Orosháza Városi Televízió részére, valamint fényképek is készültek az Orosházi Élet címő lapnak. 4 óra: Benkı Erika tanárnı angol órát mutatott be a 8.c osztály emelt angol csoportjával. Erika néni lendületes stílusa végigkísérte az órát, változatos feladatokkal kötötte le a gyerekeket, természetesen itt is használták az aktív táblát. Az óra nagy része angol nyelven folyt. Megbizonyosodhattak a szülık arról, hogy igen színvonalas, kemény és eredményes oktatás történik iskolánkban az idegen nyelvi órákon. 5 óra: Az órákat kötetlen beszélgetés követte a leendı osztályfınökök, az igazgatónı, a fıigazgatónı asszony és a szülık között. A megjelent anyukák, apukák kielégítı választ kaptak feltett kérdéseikre. Azt gondolom, hogy összességében sikeresen zárult nyílt napunk. A szülık megbizonyosodhattak arról, hogy intézményünkben színvonalas, oktató-nevelı munka folyik, ezért nyugodt szívvel engedik tovább gyermekeiket a felsı tagozatra is.


Január 20. Czina Sándor Tagintézmény

TISZTA,

RENDES OSZTÁLY A

CZINÁBAN

A 2007-ben felújított iskolánk tisztaságát, belsı rendjét a „Tiszta, rendes osztály” cím odaítélésével igyekszünk megırizni. Heti rendszerességgel zajlik az osztálytermek rendjének ellenırzése. Félévente a gyıztesek jutalma egy-egy torta. Az alsó és a felsı tagozatos osztályok külön versenyben vesznek részt. A 2009/2010. tanév I. félévében a felsı tagozaton a 7. osztályosok, az alsó tagozaton a 4. osztály érdemelte ki a tortát az összegyőjtött pontok alapján. Az értékeléskor elhangzott az is, hogy szoros versengés van az osztályok között, hiszen a II. és a III. helyezett, dobogós osztályok csupán minimális különbséggel maradtak el a nyertesektıl. Megnyugtató az, hogy fontos diákjainknak a külsı környezet ápolása, rendezettsége mellett a belsı miliı kulturáltsága is.

Czina Sándor Tagintézmény

OROSHÁZI

DIÁKOK TAROLTAK AZ ORSZÁGOS

KRESZ

VERSENYEN

A Magyar Autóklub Ifjúsági Bizottsága szervezésében az Autósélet címő havi képeslap általános iskolások részére hirdette meg országos KRESZ totó vetélkedıjét. Összesen 450 diák jelentkezett a megmérettetésre az országból. A Czina Sándor iskola három nyolcadikos tanulója – Banyó Renáta, Pócsik Tamás és Rafael Bence – szabályosan lelépte a mezınyt, így mindhárom dobogós helyezés városunkba, tagintézményünkbe került. Sikerük nem véletlen, hiszen az iskolában mőködik egy közlekedési szakkör, melyet Jósné Kiss Erzsébet KRESZ szakreferens vezet. A totó nem volt egyszerő, bizony egy felnıttnek is könnyen beletört volna a bicskája: elsıbbségadás útkeresztezıdésben, táblaismeret és a kerékpárosokra vonatkozó vezetéselméleti kérdések voltak a tesztlapon, melyek nehézségi foka igen magas volt.


Január 29. Eötvös József Tagintézmény

TEHETSÉGKUTATÓ

VERSENY

BÉKÉSCSABÁN

2009. szeptemberében az iskolánk együttmőködési megállapodást írt alá a BUDA-CASH Békéscsabai Atlétikai Klub vezetıivel, melynek értelmében a sportiskolai atlétikai képzés egyesületi hátterét biztosítják. Eddig is részt vettünk az általuk szervezett versenyeken és az idei tanévben sem történt ez másképp. Eddig 4 versenyen szerepeltünk eredményesen, 2-2 verseny volt a 99.-98.-97-es születésőeknek és a 2000-es illetve késıbb születettek részére. Nagyon sok szép helyezést értünk el minden versenyszámban,( 40m futás, gátfutás, távolugrás, kislabdahajítás, hosszútáv futás).Mind a két csoportban lett különdíjasunk, a legjobb eredményeket elért atléták személyében: Tóth Nikolett 6.a Balogh Vanessza 6.b Nagy Zsolt 2.b- két alkalommal is Jónás Zoltán 3.b Még 3 alkalommal bizonyíthatják felkészültségüket ebben a versenysorozatban diákjaink.


Február 1—5. Czina Sándor Tagintézmény

A FALU ÉLETE, PROJEKTHÉT A CZINÁBAN Az 5. osztály és az ott tanító pedagógusok nagy várakozással és izgalommal kezdték el február elsı hetében a falu élete projektet, immár második alkalommal. Elsı állomás a tervezés volt. Ekkor döntöttük el, hogy a falusi ház alapos megismerését a Darvas-házban kezdjük. Január utolsó hetében napsütéses délután jártunk a múzeumban. A gyerekek Bárdos Zsuzsa tanárnı vezetésével „térképezték” fel a híres író valamikori lakhelyét. Ekkortól már győjtés indult, régi használati tárgyakat, eszközöket hoztak be az iskolába. A témahéten lázas munka folyt az 5.-ben. Sorra készültek a tablók a győjtımunkák alapján. Az ének- és a rajzórák kivételével minden órán a faluval, a falu életével foglalkoztak a gyerekek. Csoportonként feldolgozták a falusi lakóház építését, berendezési és használati tárgyait, a táplálkozást és az akkori oktatást. Régies szavak magyarázatát keresték ki és írták le nyelvtanórán, közmondásokkal, szólásokkal ismerkedtek csoportonként aszerint, hogy kik melyik témát dolgozták fel. Matematikaórán elkészítették Kukorica Jancsi falujának térképeit, majd elnevezték a falvakat. Testnevelésórán népi játékokat győjtöttek és tanultak meg. A számítógépen a falurajzokat élvezettel – és már kellı szakértelemmel készítették. Technikaórán lovas kocsi készült nagy buzgalommal. A győjtött tárgyakat az osztályteremben tekinthették meg az érdeklıdık. A témahéten sok új ismerettel, jó hangulatban gyarapították tudásukat az ötödik osztályosok.


Február 5. Székhely Intézmény

OLVASÁSKUTATÁS – TOVÁBBKÉPZÉS – SZÉKESFEHÉRVÁR A székesfehérvári iskola továbbképzést tartott az olvasáskutatás pedagógiai tartalékainak feltárása címő akciókutatás keretében. Iskolánkból a következı tanárok vettek részt ezen a szakmai napon: Fehérné Kiss Katalin, Hódi Erika, Karkus Istvánné, Losonczi István, Muzsik Márta, Tóthné Násztor Edit, Víghné Pintér Lilla A délelıtt folyamán három bemutató órát tekinthettünk meg. Egy kémia, egy földrajz és egy biológia órát. Az órák idıtartama 2X20, illetve 45 perc volt. A bemutató órák célja az volt, hogy a természettudományokat tanító kollégák is megtapasztalhassák a valóságban azt, hogy hogyan is lehet ezeken az órákon fejleszteni a tanulók olvasási, szövegértés képességeit. A délelıtt tartott órákat dr. Zsolnai József professzor emeritus is megtekintette feleségével, dr. Zsolnai Józsefnével együtt. Délután két szekcióban folytatódtak az elıadások. Az egyik szekcióban a természettudományokat tanító pedagógusok és a könyvtárosok vettek részt, a másikban pedig a magyartanárok és az intézményvezetık. Az elıadás mellett lehetıség nyílt az eszmecserére, a tapasztalatok megbeszélésére is. A nap végeztével sok hasznos információval tértünk haza.


Február 10. Eötvös József Tagintézmény

„ILYEN

TAVASZ CSAK EGY VOLT ÉLETEMBEN"

-

TÖRTÉNELMI VETÉLKEDİ

2010. február 10-én került megrendezésre az „Ilyen tavasz csak egy volt életemben” múzeumi vándorkiállításhoz kapcsolódó történelmi vetélkedı. A rendezvénynek a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár adott otthont. Az elızetes feladatok alapján a benevezettek közül a kilenc legjobb csapat vett részt a versenyen, melyek közül mindannyian kimagasló felkészültségrıl tettek tanúbizonyságot. A zsőri elnöke Dr. Szatmári Imre régész, a Békés Megyei Múzeumok Igazgatóságának igazgatója, tagjai pedig Töll László ırnagy, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum fımuzeológusa, osztályvezetı helyettes és Dr. Szenográdi Péter történész, történelem tanár voltak. A verseny végeredményeként Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye Eötvös József Tagintézmény „Huszárok” csapata 3. helyezést ért el. A csapat tagjai: Antal Dorina, Bíró Bernadett, Csanki Barnabás és Kónya Kinga 7.b osztályos tanulók voltak. Felkészítı tanáruk: Végváriné Rehák Gizella


Február 12. Czina Sándor Tagintézmény

ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL Egész nap lázas készülıdés folyt az iskolában, mindenki a délutáni mulatságra várt. Az alsósok a délelıtt folyamán népi hagyományokat elevenítettek fel, és álarcokat készítettek. A délutáni rendezvény a kicsik jelmezes felvonulásával vette kezdetét, sok ötlettel főszerezve. Tündérek, bohócok, boszorkányok, vámpírok és mesehısök keltek életre. Az alsósok felvonulását követıen a budapesti Kincses Színház mővészei szórakoztatták a szép számú közönséget. A bábelıadást és a bohócok vidám produkcióját a felsısök programja követte, melyet a farsang hercege és hercegnıje nyitott meg. A nagyoknál az jellemzı, hogy egyénileg nem öltöznek be, inkább az osztályok adnak elı különbözı produkciókat, melyek a látványosságuk mellett nem csak szórakoztatóak, de közösségépítı hatásúak. A mősorszámok elıtt most sem maradhatott el a nyolcadikosok hangulatos nyitótánca, melyet Antali Zoltán táncpedagógus tanított be a diákoknak. Az ötödikesek Hannah Montana lázban égnek, így az ı közös produkciójuk a film zenéjére készült. A hatodikosok a Dzsungel könyve musical betétdalait használták fel ötletesen, hiszen amerikai focistáknak és pom-pom lányoknak öltöztek be. Elıadásukban a Majmok és a Farkasok csapata mérkızött meg egymással, a lányok akrobatikus mutatványokkal színesített táncot adtak elı. Az iskolában tömegsport keretében mőködı aerobic-csapat is fellépett, nagy sikert arattak látványos mősorszámukkal. A hetedikesek a jól ismert “Pancsoló kislány” zenéjére a tengerpartra kalauzolták el a jelenlévıket, feledtetve a hosszú és komor telet. Végül, de nem utolsó sorban a nyolcadikosok a Grease musical jól ismert részletét mutatták be. A vidám napot – mely egyben a farsang projekt záró napja is volt - diszkó és tombolahúzás zárta.


Eötvös József Tagintézmény, Rákóczitelep

FEHÉRLÓFIA A múzeum házhoz megy! gondolat jegyében 2010 januárjában a rákóczitelepi múzeum falai között láthatták az érdeklıdık a Szántó Kovács Múzeum Fordított világ mesei képei címő kiállítását. Az 5. c osztályosok rendhagyó tárlatvezetésre vállalkoztak. Fehérlófia címmel különbözı olvasatokat mutattak be, Arany László feldolgozásától a Belga értelmezéséig. A látványos, dinamikus program oly nagy sikert aratott, hogy február 12-re meghívást kaptak a székhely intézménybe is, ahol a város pedagógusai tapsviharában hajlonghattak. Ekkor került sor Bárdos Zsuzsa: Jobb volna tán itthon lenni Javaslatok Orosháza helytörténetének tanításához, tanulásához - Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye Kiadványai 1. kötetének bemutatójára is. A jeles alkalommal Pusztainé Szabó Margit fıigazgató mondott köszöntıt, a kötetet Dr. Szabó Ferenc ny. levéltár- és múzeumigazgató ismertette, a kiállítás alapgondolatát Rózsa Zoltán, a Szántó Kovács János Területi Múzem igazgatója idézte. A PowerPoint bemutatón Pirer Katalin felvételeit láthatták. A kiállított gyermekrajzok Korponai Tünde szakmai segítségével készültek, a mozgássorok tanácsadója Szilasi László, a technikai támogató Misinszki István volt. A lendületes produkció következı állomása márciusban a szegedi Weöres Sándor Általános Iskola. A rákóczitelepi gyerekek immáron Csongrád megyébe is elvitték a hírét a hagyományápolás hozzájuk közel álló, hatékony módszerének. A legközelebbi meghívás a szentesi múzeum júniusi kiállítás megnyitójára szól. Újabb érdeklıdıknek átadva az elıadás alapgondolatát: „Egy-egy alkotás a mi olvasataink által lesz teljessé és különbözıvé! A Fehérlófia története nyomán sok minden eszünkbe jutott. Hiszen mi is vágyunk arra, hogy eljussunk a saját égig érı fánkon, a magunk céljáig. Amihez sokszor nem elég ész, erı, kifárad a magányos küzdelem. A hit azonban segít. Kinek Istenben, kinek a saját erejében, kinek a két kezében, kinek a jóban, kinek a tisztaságban.”


Február 17. Czina Sándor Tagintézmény

VÁROSI-TÉRSÉGI SIMONYI-VERSENY 2010 Tízedik alkalommal rendeztük meg 2010. február 17-én a felmenı rendszerő országos Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny városi-térségi fordulóját. A megmérettetésre – melyet felsı tagozatosok számára hirdettünk meg – a térség 9 általános iskolájából 50 tanuló jelentkezett. A verseny célja minden évben anyanyelvünk ápolása, a magyar nyelv iránt érzett felelısségtudat és szeretet erısítése, valamint a továbbtanuláshoz, az informatikai eszközök használatához és a majdani munkavégzéshez szükséges helyesírási képesség mérése, erısítése. Pusztainé Szabó Margit, a városi általános iskola fıigazgatója köszöntı beszédében méltatta a verseny jelentıségét és ismertette Simonyi Zsigmond életútját, a helyesírás területén elért jelentıs fejlesztéseit. Majd Jósné Kiss Erzsébet, a humán munkaközösség vezetıje tájékoztatta a tanulókat a verseny menetérıl. A megmérettetés két fordulóból állt: tollbamondásból és helyesírásból. A tollbamondást az elıre kiosztott, fejléces papírra írták a tanulók név nélkül, a megfelelı kódszámmal ellátva. A diktálás idıtartama a versenyzık tempójától függött. A feladatlap kitöltésére 35 perc állt rendelkezésre. Amíg az elkészült feladatokat a magyar szakos tanárok javították, addig a versenyzık teáztak és uzsonnáztak az ebédlıben, majd videóztak a könyvtárban.


Székhely Intézmény

„BEKÖTÖTT

SZEMMEL” A VILÁGBAN

A Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete 2010. február 17-én interaktív kiállítást rendezett a Székhelyintézményben. A tanulók ezen kipróbálhatták milyen is lehet nem látóként boldogulni a tárgyak, eszközök között, a mindennapi életben. A gyerekek izgalmas és vidám „szembekötısdi” játékként átélhették hogyan lehet a tárgyak között felismerni a mindennapi használati eszközöket. Bebizonyosodott számukra, hogy nem is olyan könnyő tapintás és illat alapján különbséget tenni alapvetı élelmiszerek, gyümölcsök, főszerek között. Láthattak, és kipróbálhattak kimondottan vakok számára kifejlesztett játékokat. Örömmel vették kézbe a dobókockát, sakkfigurákat, malomjátékot, römikártyát, de még a Rubikkockát is tekerhettek. A legnagyobb ámulatot a Braille-írás váltotta ki. A gyerekek csodálkozva tapogatták a papírlapra leírt saját nevüket. De láthattak Braille-írással készült térképet is. Valamint megmérhették a gyerekek a testsúlyukat olyan mérlegen, ami hangosan mondta a súlyukat. Volt a kiállításon „beszélı” óra, illetve olyan vérnyomás- és vércukorszintmérı, ami emberi hangon közölte a mért eredményt. Az arra kedvet érzık bekötött szemmel, fehér bottal a kézben tapogatózva haladhattak a folyosón. Biztos vagyok benne, hogy az ilyen alkalmak hozzásegítik a gyerekeket ahhoz, hogy felnıttként empátiával forduljanak a fogyatékossággal élı ember felé. Hozzájárulnak ahhoz, hogy a karjukat nyújtsák nekik, ne csak szánakozó tekintetet vessenek feléjük.


Február 19. Vörösmarty Mihály Tagintézmény

FELSİS

FARSANG A

VÖRÖSMARTYBAN

Mint minden oktatási intézményben, a farsangi mulatságoknak nagy hagyománya van a Vörösmarty Tagintézmény életében is. A gyerekek minden évben nagy lelkesedéssel készülnek az ünnepi eseményekre. A farsangi jelmezek a felsı tagozatosok körében már kimentek a divatból, az osztályok és kisebb csoportok inkább egyéni produkciókkal próbálják a közönséget szórakoztatni. Idén újításként karaoké versennyel bıvült a mősor: a gyerekek és tanáraik ismert dalokat énekelhettek saját, és társaik szórakoztatására. A közös éneklés után az osztályok mősoraira került sor, majd a város fiatal táncosainak bemutatója következett. Az este csúcspontja és legjobban várt része azonban most is a diszkó volt, amit az iskola volt és jelenlegi tanítványai csináltak.

Február 20. Eötvös József Tagintézmény, Rákóczitelep

FARSANGOLTAK

A RÁKÓCZITELEPI ISKOLÁSOK

Az Eötvös József Tagintézmény Rákóczitelepi Telephelyén február 20-án farsangoltak az alsósok. A gyerekek maskarákat öltöttek, a felnıttek gondoskodtak a harapnivalóról és hetek óta folytak a mősorok próbái. Az osztályok bemutatói zajos sikert arattak. Voltak itt csinos pom-pom fiúk, vagány focista lányok, táncos hupikék törpikék és napszemüveges, twistelı csókkirályok is. A felsısök február 26-án tartották farsangi mulatságukat. A program a RE-Dance tánccsoport fellépésével kezdıdött, amit a mókás jelmezesek felvonulása követett, majd az osztályok mősorai következtek. Az 5.c egy tréfás videofilmen ábrázolta az iskolai élet mindennapjait, a 6.c-sek egy népszerő dalt adtak elı dramatizált formában, és végül a 7.c osztály lányai adták elı a „Faláb SC” produkcióját, melyen a fiúk pom-pom csapata szurkolt kirobbanó sikerrel.


Vörösmarty Mihály Tagintézmény

OROSHÁZI

SIKER A MEGYEI

CURIE

KÖRNYEZETISMERETI VERSENYEN

A szolnoki Curie Oktatásfejlesztı és Tehetséggondozó Alapítvány minden évben meghirdeti a Curie Környezetvédelmi Emlékversenyt általános és középiskolás tanulók számára. A verseny négy levelezı fordulóból, majd megyei, illetve országos döntıkbıl áll. A Vörösmarty Tagintézmény nevelıi mindig is fontos célnak tartották a tanulóik környezeti nevelését, amit immár negyedik éve e versenyen való indulással is tovább erısítenek. A versenyre való felkészülés folyamatos lehetıséget biztosít a tágabb és szőkebb környezetünk élıvilágának megismerésére és a környezetvédelmi problémák tudatosítására. Az idei tanévben 12 csapattal nevezett az iskola, minden csapatban 3-3 tanulóval. A megyei fordulóra minden csapatunk behívást nyert, így 36-an utazhattak a szarvasi döntıre. A hosszas felkészülést most is meghozta eredményét: a 3-4. osztályosoknál az elsı három helyezést, illetve az 5-6. osztályosoknál az elsı helyezést az orosházi csapatok érdemelték ki. Gratulálunk minden versenyben részt vett tanulónak és a felkészítést végzı nevelıknek!


Február 25. Eötvös József Tagintézmény

FARSANG

AZ

EÖTVÖSBEN

„Vidám nap van, áll a bál,” ezzel a mottóval indítottuk február 25-ét az alsós tanulók számára az Eötvös József Tagintézményben. Már napokkal azelıtt nagy izgalommal, lelkesedéssel készülıdtek tanulóink erre a napra. Érdekes, színes dekorációval díszítették tantermeiket és izgalmas jelmezeket terveztek, farsangi álarcokat, szemüvegeket készítettek. Nem maradt el a régi hagyományok, népszokások felidézése sem. A farsang délutánján Pumukli köszöntötte az érdeklıdı vendégek sokaságát és megnyitotta a mulatságot. Felcsendült a cirkuszi zene, melyre a 2. b osztály sportiskolásai, a „Vidám bohócok” elıadták sziporkázó mutatványaikat, megalapozva ezzel a délutáni jó hangulatot. Ezt követték a 3. a osztály kedélyes hógolyózó tanulói, akik Zoltán Erika: Hé, Mr. Hóember! címő dalára táncukkal jókedvően búcsúztatták el a telet. A 2. a osztály kacsa tánca már a tavaszt idézte színes, mozgalmas elıadásával. Az osztálytáncokat a 3. b zárta. Sejtelmes mozgású cicákká változva jelenítették meg a Macskák címő musical egy részletét. A szórakoztató osztály produkciók után az egyéni jelmezesek felvonulásával folytatódott a program. Pumukli vezetésével megmutathatták különleges, ötletes jelmezeiket a kicsik, láthattunk léghajót, málnát, tükörtojást, szılıfürtöt, érett almát és sok-sok mesehıst. A mősor után a tantermekben a szülıknek köszönhetıen sok finomság várta a diákokat: farsangi fánk, szendvics, sütemény, torta, üdítı. Nagy sikert aratott a gyerekek körében a zsákba macska is. A jó hangulatú napot a disco zárta, melyre az alsósok minden évben örömmel táncolnak. Másnap a felsı tagozatos diákok mutatták be jelmezeiket és produkcióikat. Volt ott "kislány", mőtısfiú, orosz táncosnı, "híres" labdarúgó, szellem, boszorkány és minden más érdekes jelmezbe öltözött gyerek. A felsısök egy-egy jelenettel is igyekeztek mosolyt csalni a nézık orcájára. A jelenetek között szerepeltek táncosok, tévémősor szereplık, a bemutató végén pedig maguk a "Hupikék törpikék" tiszteltek meg bennünket Hókuszpók kíséretében. A zsőri a 8.a osztályos tanulók produkcióját tartotta legjobbnak, a gyerekek a farsangi produkciójukba kedves köszönı szavakat is rajtettek, mellyel megköszönték az Eötvösben eltöltött nyolc évet. A városi farsangon is ık képviselik majd iskolánkat. A mulatságot disco zárta, ahol vígan táncoltak kicsik és nagyok, így búcsúztatva a telet és várva a tavaszt. A csarnok átalakítása miatt nem a megszokott körülmények között, de így is nagy érdeklıdés közepette és jó hangulatban telt el mindkét farsangi mulatság.


Székhely Intézmény

A SZÉKHELYINTÉZMÉNY

ALSÓS FARSANGJA

Állt a bál a József Attila Székhelyintézmény alsó tagozatosainak 2010. február 25-én délután a Petıfi Mővelıdési Központ színháztermében. A zsúfolásig megtelt nézıtéren ötletes jelmezbe öltözött gyerekek és szülık ünnepelték a tél temetését! Igazgatónk Víghné Pintér Lilla mókás verses megnyitója után elkezdıdött a fényes farsangi parádé, melyet a színes és vidám farsangi díszítı kellékek tettek még hangulatosabbá. A 8. osztályosok nyitótánca ünnepélyessé és fenségessé tette a hangulatot. Köszönjük Antali Zoltán tánctanár úrnak a betanítást. A vidám jelmezesek felvonulása között a negyedik osztályosok fergeteges produkciókkal örvendeztették meg az ujjongó közönséget. Láthattunk kecses hastáncos nıket a 4.a osztályosoktól, countryzenére ritmusosan járó cowboyokat a 4.b elıadásában, s pergı lábú ír sztepptáncosokat a 4. c osztályosoktól. Sun Márk olyan volt, mint a „Csillag Születik” Csikó Szabolcsa, géppuskalábát vastapssal jutalmazta a közönség. A csodálatos délutánra a tanári kar meglepetés-jelenete tette fel a koronát. Beszél majd az utókor dr. Bubóról! Iskolánkban évek óta hagyomány, hogy tanítóink és tanáraink, sıt az igazgató nénik is részt vesznek a gyerekek megörvendeztetésében. Ez kihagyhatatlan! A farsangi rendezvény iskolánkban folytatódott, ahol finom falatok, disco és tombola várta az érdeklıdıket. A bál állt, a hangulat kiváló volt, iskolánk ismét „kitett” magáért. A télbúcsúztató dicséretesen sikeredett.


Február 26. Székhely Intézmény

Felsıs farsang A felsı tagozatos tanulók farsangját hosszas elıkészület elızte meg. A reggel és a délután az osztályok próbáitól volt hangos. Mindenki igyekezett ötletet, meglepı és egyéni produkcióval elıhozakodni. A farang napján, február 26-én már nagyon izgatottak voltunk, nehéz munkát jelentett délelıtt figyelni az órákon! Fél háromkor már gyülekeztek a gyerekek az osztálytermeikben. Átöltöztek jelmezeikbe, s igyekeztek a színházteremben elfoglalni helyüket, hiszen három órakor már kezdıdött a mősor. Még a lépcsıkön is ültek, hogy maradjon elég hely a szülıknek, nagyszülıknek, rokonoknak, barátoknak. A teremben még egy gombostőt sem lehetett volna leejteni, annyi volt az érdeklıdı. Hagyományainknak megfelelıen a mősort a nyolcadik osztályosok tánca kezdte, miután igazgatónınk, Víghné Pintér Lilla diákjaink, s a zene ütemére színvonalas keringıt adtak elı. A hercegi pár is elmondta ünnepélyes megnyitóját, s elkezdıdtek az osztályok produkciói. Nagyon sok zenés-táncos összeállítást láthattunk, ügyesen mozogtak a modern hip-hop dallamokra a gyerekek. Voltak, akik rövid jelenettel is tarkították szereplésüket. Minden osztály kitett magáért, s rájuk jellemzı mősorszámot adott elı. Voltak, akik egzotikus tájakra kalauzolták el a nézıket, mások a mindennapjainkból merítettek ötleteket. Egy percre sem unatkoztak a nézık, s a hangulat a tetıfokára hágott, amikor a tanárok is megjelentek a színpadon. Nem is ismertek fel mindenkit a gyerekek, olyan jól sikerültek a jelmezek. A pedagógusok fergeteges jelenetének fıszereplıje Doktor Bubó volt. Megelevenedett az erdı állatsereglete a színpadon, s énekelve-táncolva bolondoztak együtt a felnıttek is- a tanulók nagy örömére. Vastapssal zárult a farsangi mősor, ám a szórakozás még folytatódott az iskola ebédlıjében, illetve tornatermében. A tanulóknak diszkó volt a záróesemény, s a szülık rengeteg enni- és innivalóval kedveskedtek nekik. Mindannyian fáradtan, de nagyszerő élményekkel sétáltunk haza. Méltó módon elbúcsúztattuk a telet-, jöhet a jó idı!


Czina Sándor Tagintézmény

EMLÉKMŐSOR NÉVADÓNK, CZINA SÁNDOR 77. SZÜLETÉSNAPJÁN „Minden örökség arra való, hogy az örökösök felhasználják azt.” /Czina Sándor/ Névadónk, Czina Sándor február 26-án ünnepelte volna 77. születésnapját. A mi örökségünk az ı neve, iskolateremtı tevékenysége. Egykori kollégái, ma is élı barátai, felesége elmondása szerint jól, kiválóan tanuló diák, emberszeretı, példamutató vezetı volt. Két gyermek édesapja. 28 éves korában már fımérnök volt, s néhány év múlva gyárigazgató. Nyugodt, kiegyensúlyozott ember látszatát keltette. Határozott, olykor kemény döntései ellenére népszerő ember, sokak által szeretett vezetı volt. Megtalálta a hangot a gyári munkással és a különbözı nemzetek üvegipari és más szakembereivel is. Munkabírása példaértékő vezetıvé tette. Nem véletlenül nevezték ki hazánk akkori üveggyárainak vezérigazgatójává. Munkáját, eredményeit számos kitüntetéssel ismerték el. Czina Sándorra emlékezve Kányádi Sándor: A hídépítı balladája címő történetet adták elı a 6. osztályosok az iskolarádióban. Részletek a megemlékezésbıl: „…- A hidat még akkor is építeni kell, ha lövik. Ha pilléreit kirobbantják. A híd, fiaim, olyan, mint a kézfogás. A legszebb, a legtartósabb kézfogás. Egy magasságban kell állnia a két parti pillérnek. A hídnak ívelnie kell. De lejtenie nem szabad, sem egyik, sem másik part felé. …Olyan legyen a kézfogásotok is, mint ez a híd lesz. Így bátorította a már-már elkedvetlenedı fiait s a már-már reményt vesztı jóakaratú hídverıket az öreg hídépítı. … A két fiú s a két falu jó szándékú népei megfogadták, hogy az öreg hídépítı álmát valóra váltják. Sokan emlékeztek még az elsı hídavatás nagy örömére, ölelkezéseire, kézfogásaira. S elhatározták, hogy az épen maradt pillérekre emlékeztetıül rávésik mind a két parton: Jó volna kezet rázni ismét, s a vállat átölelni, testvér, mielıtt bután el nem esnék…” mielıtt bután el nem esnél.”


Vörösmarty Mihály Tagintézmény

ALSÓS

FARSANG A

VÖRÖSMARTYBAN

„Maskarások, bolondok Rázzátok a kolompot Takarodjon el a tél Örvendezzen aki él.” E szavakkal kezdıdött 2010.február 26-án a Vörösmarty Tagintézmény alsó tagozatának farsangi ünnepsége. A program az udvaron vette kezdetét, ahol az idén már másodjára égettünk kiszebabát. Haj ki kiszi, kiszıve, a másik határba. Gyere bé, sódar, a mi kis kamránkba.

Ég a kisze, lánggal ég, Bodor füstje felszáll; Tavaszodik, kék az ég, Meleg a napsugár

Kivisszük a betegsíget, Behozzuk az egiszsíget. Haj ki, kiszi, haj.

Mire füstje eloszlik, A hideg köd szétfoszlik, Egész kitavaszodik.

Régi farsangi népszokást idéztünk fel, amikor a fenti népköltésekkel próbáltuk előzni a telet, miközben a kiszebaba már lángolt. A mulatság a tornateremben folytatódott, ahol négy osztály produkciója szórakoztatta a nézısereget. Elsıként a 2. a osztály tanulói mutatták be Csókkirály címő dalra táncukat, majd az osztály másik fele Apraja-falvára vitt el minket. A következı mősorszámot a 3.a osztály tanulói adták elı. Farsangi mősorukban egy iskolakerülı kislány nézett televíziót, amelyben különbözı csatornákra kapcsolva más-más mősorokat talált. Volt fittness szám; természetfilm, melyben a kacsák táncra perdültek, videoklip. A legnagyobb sikert a fiúk balett mősora aratta, hiszen ık a „Négy tyúk tava” címő produkcióval vettek részt a vidám televíziós adásban. A farsangi elıadást a 3.b és 3c osztályok közös produkciója zárta vidám, hangulatos tánccal, melyben megvalósult sokunk vágya, a teljes leszerelés, vagyis a lányok a fiúk fegyvereit elvéve azokat babára cserélték. A mősorban közremőködött a két osztály osztályfınöke is. A fellépı osztályok után jelmezverseny következett, majd diszkó. Jól sikerült, igazi vidám délutánt töltöttünk együtt.


Február 27. ROMÁN-MAGYAR

PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉS

A február 6-i orosházi rendezvény viszonzásaként február 27-én szombaton orosházi pedagógusok utaztak Nagyszalontára, ahol a Zilahi Lajos Mővelıdési Házban, és az Arany János Általános Iskolában fogadták ıket a vendéglátók. A Szent István Egyetem Pedagógiai Kara (Szarvas) és a nagyváradi Partium Keresztény Egyetem közös EU-s pályázata, a „Határmenti pedagógus közösségek interkulturális kompetenciáinak erısítése” projektje révén három hete Orosházán a kompetencia alapú oktatás, az integráció és inklúzió, és a módszertani megújulás volt a fı téma. Az elmúlt hétvégén Arany szülıvárosában szintén három szekcióban zajlott a munka: közélet az iskolában, a vallásosság tematikája, a családi minta szerepe és hatása az agresszióban. A 46 fı orosházi pedagógus az esıs idı ellenére kellemes napot töltött Nagyszalontán, ahol délután városnézés keretében Arany János szülıháza/telke mellett a Csonka-tornyot, Zilahy Lajos és Sinka István szülıházait is megtekinthették, majd a román városban mőködı néptánc, társastánc és irodalmi csoportok elıadását láthatták.


Március 4. Eötvös József Tagintézmény

RENDKÍVÜLI „TERMÉSZETTUDOMÁNYI

ÓRA” AZ

EÖTVÖSBEN

Március 4 –én és 5 –én iskolánk vendége volt Szabó László, aki Debrecenbıl érkezett hozzánk és hozta el csodálatos ásványait. Rendkívüli órák keretében tanulóink megismerkedhettek az ásványok szerepével az ember életében. Magával ragadó gondolataival rávilágított a kvarc mindennapjainkban betöltött szerepére, a kén bırgyógyászati – étkezési – és lıpor elıállításában foglalt szerepére. De megtudhattuk, hogy az achát hogyan nyeli el a számítógép monitorjának rezgéseit, a citrin gyógyító hatását, a galemit szerepét az egyiptomi kultúrától napjainkig. Hallhattunk 2000 éves indián mesét is, mely az ametiszten keresztül Tissé mosolyával a „a szerelem és boldogság” ásványaként vált ismertté számunkra. Nagy sikerő elıadásai egyaránt tetszett kicsiknek és nagyoknak, órái a kompetencia alapú oktatást erısítették, s újszerőségével vált kerek egésszé az iskolai természettudományos oktatás. Bízunk abban, hogy az elkövetkezı években ismét vendégünk lesz.


Március 7. Székhely Intézmény

„NAGY VAGY” József Attila Székhelyintézmény jelentkezett a Tv2 „Nagy Vagy” játékos sportvetélkedıjére. Lázas izgalommal vártunk a kedvezı döntésre, amely egy hónappal ezelıtt megérkezett. Így lehetıségünk adódott összemérni erınket, ügyességünket az ország másik 47 csapatával. Víghné Pintér Lilla Székhelyintézmény vezetı a felkészüléshez és az utazáshoz szükséges feltételek megteremtésével nagy segítséget nyújtott iskolánk testnevelı tanárainak. Csapatunk vállalkozó szellemő és sportszeretı felnıtt tagjai mellé jól sportoló alsós és felsıs tanulók kerültek. Folyamatosan érkeztek a várható feladatok, amelyek néha komoly fejtörést és szervezımunkát igényeltek. Meg kellett mutatnunk, hogyan tudunk égı mécsessel úszni, labdák és lufik között csukott szemmel pénzt keresni, tapadós puskával célba lıni, kötelet húzni, 15m magasból kötélen lógva madarat menteni. Mindezek gyakorlásához segítséget kaptunk a városi tőzoltóságtól, a Czina Sándor Tagintézménytıl, a hódmezıvásárhelyi uszodától. Március 7-én kora reggel 50 fıs szurkolótáborral indultunk Budapestre. A verseny helyszíne a Sportmax csarnoka volt. Egész napunk csapatunk lázas biztatásával telt. Szurkolótáborunk hangereje és lelkesedése kiemelkedett a többi csapat közül. Szükség is volt erre, annál is inkább, mert többször elıre nem látható akadályok nehezítették a feladatok végrehajtását. Szoros versenyben negyedik helyezést értünk el, amivel egy hellyel maradtunk el a továbbjutástól. Mind a csapattagok, mind a szurkolók maradandó élménnyel tértünk haza éjjel egy órakor. Csapatunk, melyben diákok, szülık, pedagógusok együtt készültek és küzdöttek, szívesen megmérettetné magát újabb erıpróbán. Köszönjük a csapattagoknak (Muntyán Luca 4.a, Szıke Krisztián 3.c, Szél Balázs 6.a, Zsiga Bence 7.c, Makai Katalin 8.c, Nagyné Rátódi Erika pedagógus, Szél Attila, Zsigáné Mezei Beáta, Zsiga Zsolt szülık, Ada -celeb) a sokszor megerıltetı és fárasztó felkészülést.


Március 10. Székely Intézmény

NYÍLTNAP

ISKOLÁKBAN

A LEO program második eseményére, a leendı elsı osztályosok szülıinek tartott bemutató órákra került sor 2010. március 10-én iskolánkban. Komoly felkészüléssel és szeretettel vártuk a szülıket és a leendı elsısöket. A leendı osztályfınökök ezen a délelıttön megmutatták az érdeklıdı szülıknek és gyermekeknek azt, hogy hová juthat el egy kis óvodás 4. osztályos korára, ha kitartóan és szorgalmasan tanul. Minden pedagógus igyekezett különlegeset becsempészni tanítási órájába. Karsainé Kovács Mária a 4.b osztályosokkal olyan matematika órát mutatott be, melyen a mini-PC-k használatát láthatták a matematikaoktatásba illesztve. Erdei Gabriella környezetismeret óráján megismerkedhettünk régi orosházi hagyományokkal. Az órát többhetes elıkészítı idıszak elızte meg. Az órán a gyerekek csoportmunkában dolgoztak. Gulyás Katalin a 4.c osztályban csodálatos angol órát tartott, melyen szerepelt a játékosság, szakszerőség, kreativitás és meggyızıdhettünk az angol tagozatos gyerekek elmélyült nyelvismeretérıl. Pásztor Csilla a 4.a osztályban tartott matematika óráját áthatotta az ÉKP pedagógiája. A hagyományos módszertani elemek mellett az interaktív táblát és annak használatát ismertette meg a szülıkkel és a pedagógusokkal. Átfogó képet kaphattak a szülık az iskolában zajló pedagógiai munkáról, az induló elsı osztályokról. (ÉKP, angol tagozat és általános tantervő osztály) Este beiskolázási szülıi értekezleten találkoztak a szülık, pedagógusok és az iskolavezetés, mely hasznos tanácskozás volt.


Március 12. Czina Sándor Tagintézmény

ÜNNEPI

ISKOLAGYŐLÉS, MEGEMLÉKEZÉS MÁRCIUS

15-RİL,

TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYHIRDETÉSE

A 2009/2010. tanév elsı tanítás nélküli munkanapján a 8. osztályosok szívet melengetı mősorral köszöntötték március 15-ét. A Himnusz közös éneklése után az ünnepélyes iskolagyőlés résztvevıi zenei bejátszásokkal színesített elıadásban hallhatták az 1848. március 15-én történt eseményeket, a szereplıkkel együtt jelen lehettek a Pilvax kávéházban, hallhatták Petıfi szavait…az alsó tagozatosok néptáncukkal gazdagították a megemlékezést. Ezután került sor a felsı tagozaton lezajlott tanulmányi versenyek értékelésére, az oklevelek és a jutalmak átadására.


Czina Sándor Tagintézmény

MŐVÉSZETI SZEMLE Több évtizeddel ezelıtt kezdıdött az a hagyomány tagintézményünkben, hogy tanulóink Mővészeti Szemle keretében mutatkoznak be egymásnak a legkülönbözıbb kategóriákban. Diákjaink a farsang elmúltával rögtön erre a nagyszabású rendezvényre készülnek. Minden nap tanítás elıtt és után nagy a nyüzsgés az iskolában, a termekben készülnek a gyerekek, pedagógusok mősoraikkal. Sokat jelent ez számukra, hiszen megmutathatják miben a legjobbak. Idén a színes mősort vers- és prózamondás, énekes produkciók, színpadi jelenetek, tánc, zenés mozgás, aerobic adta, és az idén elıször angol nyelvő jelenet is szerepelt a mősorrendben. Iskolánkban e megmérettetés során a tehetségek bemutatkozás és felfedezése, a vidám együttlét játssza a fıszerepet. Fontos az is, hogy mindennapjaink színesebbé, mozgalmasabbá válnak a nagy érdeklıdésre számot tartó esemény kapcsán.


Március 14. Eötvös József Tagintézmény

ÜNNEPI

MŐSOR AZ

EÖTVÖSBEN

Iskolánk színjátszó csoportja színvonalas, tartalmas és érzelmekben gazdag ünnepi mősort mutatott be nemzeti ünnepünkre, az 1848. március 15-ei eseményekre emlékezve. A kivételes nap történéseit a márciusi ifjak elevenítették fel. A zene, a dalok hangjai is méltóképpen kapcsolódtak az ünnep hangulatához. A megemlékezés az iskolazászló bevonulásával, majd a Himnusz közös éneklésével kezdıdött. A nevelık és a tanulóifjúság ünnepélyes megjelenéssel, kokárdával adott tiszteletet; nagy érdeklıdéssel, csendben figyelve a színjátszók különlegesen szép mősorát. Az iskolazászló kivonulásával és a Szózat eléneklésével zárult a nemzeti ünnepünkre való emlékezés. Az Orosházi Televízió is bemutatta iskolánk ünnepi mősorát. A megvalósítást köszönjük Tóthné Somogyi Mária tanítónınek, a színjátszó csoport vezetıjének.


Vörösmarty Mihály Tagintézmény

FORRADALOM

DIÓHÉJBAN

A Vörösmarty Mihály Tagintézményben a március 15-i ünnepi mősort pénteken, az órák közötti szünetekben mutatták be a gyerekek társaiknak. Az iskola színjátszó szakkörének 55 tagjából 26 fınek nyílt lehetısége részt venni a törtélelmi darabban. A színészcsemeték már január közepe óta gyakorolták szerepüket. A felkészülés azonban nagyon nehéz hiszen csak heti egyszer 45 perc volt a próbákra. A diákok azonban nagyon lelkesek, és ami fontos, hogy imádnak szerepelni. Ez azonban nem egy mese, nem egy könnyed darab, hanem egy igen komoly történelmi eseményt bemutató mősor, így a cselekmény és jellemek hő visszaadása sem egyszerő feladat. A nyolcadikosoknak könnyő, mert ık már tisztában vannak az 1848-49-es fejleményekkel. A hetedikesek rácsodálkoznak néhány jelenetre, ismerıs számukra az irodalom- vagy a történelemkönyvbıl. A kisebbek azonban nem biztos, hogy képesek mindent megérteni. Megpróbáljuk a nap eseményeit dióhéjban bemutatni három helyszínen, az egyetemen, a nyomdában, majd a múzeum elıtt. Utána egy pici utálással áttértek a szabadságharcra, hogy a gyerekek lássák, hogy a harc nem egy nap alatt zajlott le, hanem tovább folytatódott. Majd röviden bemutatták a végkifejletet, a szabadságharc bukását is. A darab egyik része egy rövidke történet, melyben a kis béres a nehezen összegyőjtött pénzét odaadja azoknak a lányoknak, akik Kossuth felhívására pénzt győjtenek az ágyúkészítéshez. Az elıadás végére egy olyan dalt választottak, ami a gyerekeket megérinti, ami a hazaszeretetrıl szól A cél az volt, hogy az események legalább egy szeletét megértsék a diákok. Talán a gyerekek megértették a szerepükön keresztül a hazaszeretet fogalmát. Ha mást nem is, de annyit mindenképp, hogy voltak olyan emberek, akik számára a szabadság és a haza fontos volt, és ezért képesek is voltak harcolni, valamint azt, hogy mi március 15-én azért emlékezünk meg errıl az eseményrıl, mert ez viszi elırébb a világot.


Március 16. Czina Sándor Tagintézmény

TAGINTÉZMÉNYÜNKBEN

JÁRT

LÉNÁRT FERENC

Élménybeszámolót tartott tanulóinknak a Pekingig tartó kerékpáros útjáról. Az alábbi sorokat Püski Gyöngyi, 7. osztályos tanuló vetette papírra: „…majd az idı eldönti, mikor fogom a kerékpárt hintaszékre cserélni.” Az orosházi Lénárt Ferenc huszonegy évig dolgozott a Mol Rt-nél, illetve jogelıdjénél. Blues- és rocktörténeti elıadásokat is tartott a városi könyvtárban és az orosházi Blues Caféban. Az állatok elkötelezett védelmezıje: alapító tagja az állatvédı egyesületnek, és néhány társával kutyamenhelyet tart fenn Orosházán. Életének mindig része volt a mozgás. Gyaloglással kezdte a sportolást. Nagyobb távokat is megtett, útközben stoppolt. Amióta romlott a közbiztonság, s így nem lehet idegen autókba bekéredzkedni, kerékpárral járja a világot. Kezdetben a szomszédos országokba látogatott, késıbb Európa távolabbi tájaira is. Franciaországi útján egy ünnep alkalmából felemelı élményben volt része. Így mesélt róla: Torokszorító érzés volt a franciák hazaszeretete, ahogy az a sok ember szívbıl énekelte a nemzeti himnuszt. 2008-ban, az olimpia évében azonban hosszabb útra is vállalkozott. Megkérték, vigye a zászlót Pekingbe, az olimpia helyszínére. Természetesen kerékpárral. Budapestrıl indult el társával, Berta Istvánnal, 2008. március 8-án. Erdélyben sok barátságos emberrel találkoztak. Mikor orosz nyelvterületre értek, Berta István orosz nyelvtudása segítségével megértették magukat az ottaniakkal. Az orosz vízumot nem kapták meg, így kénytelenek voltak repülıvel utazni Kazahsztánig. Itt kaptak szállást. A legérdekesebb az volt számukra, hogy a muzulmán vallású kazahoknál nincs az asztalnak lába, így a földön ülve étkeznek. A kazahmongol határon repülıvel keltek át, mert a magas hegyek akadályt jelentettek a kerékpárosok számára. Mongóliában szegénységben élnek. Sok helyütt csak földúton lehet közlekedni. Itt a GPS-nek nem vehették hasznát. Hatszemélyes buszba ültek, amiben tizenketten utaztak. Az ajtót nem lehetett becsukni, ezért a felverıdı por beszállt az utazókhoz. Késıbb Lénárt Ferenc megjegyezte: -Mégis jobb lett volna biciklivel menni. Többször nem is szálltak más jármőre, csak a kerékpárjukon utaztak tovább. Mongóliában is élvezték a helyiek vendégszeretetét. Megismerték a mongolok szokásait: jurtákban laknak, nomád állattartó, vándorló életmódot folytatnak. Kínába érve ugyancsak barátságos emberekkel találkoztak. Egy érdekes játékot, kínai sakkot is játszottak az itteniekkel. Pekingben sokan beszélik az angol nyelvet, amit Lénárt Ferenc is tanult. Így a társalgás sem jelentett problémát. A pekingi polgármester fogadta Lénát és társát. Véget ért küldetésük: elvitték Orosháza és Magyarország zászlóját Pekingbe. Minderrıl Lénárt Ferenc beszélt nekem. Eljött az iskolánkba elıadást tartani, és kérdéseinkre szívesen válaszolt. Elmondta, azért döntött a gyaloglás, majd a kerékpározás mellett, mert így lassabban jut el céljához. Útja közben megismeri a falusi ember életét, ugyanis a nagyvárosok mind egyformák, de a falvakban még ırzik az ısi kultúrát, ez adja különlegességüket. Ez az igazi érték, nem a több száz méter hosszú tengerpart. Kerékpárral tett útja során megismeri az egyszerő embert, s érzi igaz szeretetüket.


Március 19. Czina Sándor Tagintézmény

SZÜLİI GÁLAMŐSOR

A

CZINÁBAN

A március elején megtartott Mővészeti Szemlét minden évben a szülıknek összeállított gálamősor követi a legsikeresebb mősorszámokból. Ez a tény még több erıt, lelkesedést ad a készülı gyerekseregnek. A közel kétórás mősor keretében volt tánc, vers, ének és próza, de inkább a jelenetek voltak a jellemzıek. A gálamősorra zsúfolásig megtelt a színpad elıtti tér, sok szülı eljött, hogy láthassa csemetéjének produkcióját. A Szılı városrészt életében is fontos eseményt jelent ez a rendezvény.


Március 23. Székhely Intézmény

„Fİ

AZ EGÉSZSÉG!” DÉLUTÁN

Iskolánk tanulói számára már ismerıs névként hangzik a Comenius projekt, hiszen ez egy nemzetközi együttmőködést jelent, mely során lengyel, francia és spanyol tanulókkal közösen dolgoznak fel egy témát. A negyedik, egyben utolsó téma az egészséges életmód. A „Fı az egészség” délután egy ismertetıvel kezdıdött, melyen a tanulók egy általuk választott gyümölcsöt mutattak be ötletes formában. A résztvevı osztályok között volt jelmezben és fejdíszben beöltözött kivi, gránátalma, mangó, lime és eper, a tanulók ruházata is jelezte a gyümölcs színét. Voltak osztályok, akik verset írtak a gyümölcsrıl, találós kérdést fogalmaztak meg vagy énekeltek és mozgásokkal kísérték azt. Ismereteik bıvítésére egy oktatófilmet néztek meg az egészséges táplálkozásról. Sokféle zöldséget és gyümölcsöt használtak fel a nap folyamán és azt is megismerték, hogy miért szükséges ezen ételek fogyasztása. A tanulók egészséges ételeket készítettek tanítóik irányításával. Készült majonézes és „Ezersziget” saláta, gyümölcsjoghurt, zöldséges és tonhalkrémes szendvics valamint tejturmix. A tanulók szorgalmasan pucolták, szeletelték és keverték a zöldségeket és gyümölcsöket. Megismerték az étel elkészítését, hogy otthon is el tudják azt készíteni családjuknak. A „fızıcskét” kézmőves foglalkozás követte, melyen készültek origami gyümölcsök, szılıfürtök papírból, táplálékpiramis és csendélet textilanyagból. A nap egészségesen és jókedvben telt el.


Székhely Intézmény

HÚSVÉTI

JÁTSZÓHÁZ

Húsvéti játszóházat szervezett a József Attila Székhelyintézmény Diákönkormányzata. Kicsik és nagyok együtt festettek, ragasztottak kedd délután az iskola ebédlıjében. A hagyományos piros tojások festése mellett strucctojásokat is dekoráltak a diákok. Készültek még továbbá vidám ajtódíszek, asztaldíszek és praktikus tojástartók. A gyerekek már nagyon várták ezt a délutánt. A vidám húsvéti készülıdés ugyanis teret ad a kreativitásnak és jelzi a tavaszi szünet közeledtét.


Március 23—26. Vörösmarty Mihály Tagintézmény

SZLOVÁKIÁBAN

JÁRTAK

A Vörösmarty tagintézmény egy diákja és egy pedagógusa utazott március végén Senecbe az aces pályázat záró találkozójára. Salzburg után ismét összegyőlt 15 középeurópai ország több mint száz iskolájának képviselıje, hogy beszámoljanak pályázataik megvalósításának hét hónapja alatt milyen eredményeket értek el. A néhány napos találkozó során az orosházi delegáció különbözı elıadásokon és csapatépítı programokon vett részt, találkozott az egyes országok oktatási minisztériumainak képviselıivel. A záró vacsorán pedig átvehették Simonyi András, volt washingtoni nagykövettıl a pályázat emlékplakettjét. Az utolsó nap pozsonyi városnézéssel zárult. A Vörösmarty tagintézmény második projekttalálkozóra május végén kerül sor Orosházán, ahol nyolc diák és osztályfınökük képviseli ausztriai városukat Leobent.


Április 12. Székhely Intézmény

OROSHÁZA

ALAPÍTÁSA-BEMUTATÓ ÓRA

Az osztályfınöki munkaközösség számára tartott bemutató órát a 8.c osztály Benkı Erika vezetésével. Az óra témája Orosháza alapítása volt. A diákok csoportokban elızetesen dolgozták fel a témát, majd az órán prezentáció keretében bemutatták mit győjtöttek össze illetve mit kutattak fel. Öt csoportban a következı témákat dolgozták fel: - Emléktáblák Orosházán - Beszélı utcanevek - Családfakutatások - Mirıl híres Orosháza? - Mit mutatnál meg egy ideérkezı turistának Orosházán? A prezentációk után egy rövid közjátékban egy ideérkezı turistát személyesített meg az egyik tanuló, aki eltévedt és segítséget kért és kapott angolul. A játék apropója az volt, hogy az osztály fele emelt szinten tanulja az angol nyelvet és szerettek volna erre utalni. Ezután új csoportalakítás történt és a diákok egy totót töltöttek ki a hallottak alapján, melyet kivetítın ellenıriztünk. Az utolsó feladat régi képek felismerése volt, melyet a jelenlévı vendégek segítségével ellenıriztünk, ıket is belevonva a játékba. Az óra végén a felkészülés során szerzett élményeket, tapasztalatokat mondtuk el.


Székhely Intézmény

JÓZSEF ATTILA

TERÜLETI SZAVALÓVERSENY

Április 12-én a Petıfi Kulturális Kht. És Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézménye Székhelyintézménye a költészet napja és iskolánk névadója elıtt tisztelegve versmondó versenyt rendezett. A térség legjobb versmondói érkeztek Orosházáról és a környezı településekrıl, Nagyszénásról, Békéssámsonról, Tótkomlósról. Az elızetes selejtezıket az iskolák helyileg bonyolították le, és a legeredményesebb tanulókat nevezték a 3-4. osztályos, 5-6, és 7-8. osztályos korcsoportba. Mindegyik csoportba csupán egy tanuló kerülhetett egy intézménybıl. A versenykiírásnak megfelelıen XX. És XXI. Századi magyar költı versét szavalták a tanulók. Nagy örömünkre sokan érkeztek. 26 gyermek elıadását hallgathatták meg a versenyzık, kísérıtanárok, szülık és a háromtagú zsőri. A versenyt évtizedek óta megrendezzük, immár hagyománnyá vált az irodalmat, költészetet szeretık körében. A gyerekek nagyon szépen felkészültek, hibátlanul mondták el az általuk választott vagy tanáruk által javasolt költeményt. Szerencsére a legtöbb esetben telitalálat volt a választás, korosztályuknak megfelelı. A zsőrielnök, Szabó Zsuzsa, a Békés Megyei Hírlap munkatársa nagyra értékelte a gyerekek teljesítményét, igazán eredményesnek ítélve a versenyt. Ajándékot is hozott a szavalóknak. Az elsı három helyezést és a különdíjat érdemlı tanulók oklevelük mellé értékes könyvjutalmat is kaptak. A hallgatók pedig egy kellemesen eltöltött, szívet melengetı délutánnal lettek gazdagabbak.


Április 12—17. Eötvös József Tagintézmény

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT ÉS FÖLD NAPJA EÖTVÖS JÓZSEF TAGINTÉZMÉNYBEN

AZ

Az Eötvös Tagintézmény már több mint 10 éve rendezi meg hagyományırzı programját, a Természettudományos Hetet és a Föld napját. Ebben a tanévben április 12.-17. között került sor a rendezvényre. A tanulók délutánonként többféle színes program közül választhattak érdeklıdésüknek megfelelıen: Hétfın a diákok színes fizikai kísérleteket mutattak be, amelyen részt vettek a többi tagintézmény tanulói is. A gyermekkísérletek általában Archimedes törvényét bizonyították látványosan. Április 13-án, kedden az iskola Természet Búvárai Alapítványa kirándulást szervezett Szarvasra. A Körös-Maros Nemzeti Park Anna ligetében a budapesti Magyar Természettudományi Múzeum győjteményét, a Foggal - karommal címő ragadozó emlısöket bemutató interaktív kiállítást nézték meg. Majd a Holt-Körös partján a mocsári ciprusokat, a Millenáris emlékmővet, a Borza-kastélyt Romolus és Rémusz szobrával, az Ótemplomot, az Újratelepülési Emlékmővet, s a régi Ország közepet. A hét programja volt Nagy Beáta tanárnı fényképes és diafilmes beszámolója Finnországról, és az ottani iskolarendszerrıl. Az Eötvös Iskola a Comenius nemzetközi program keretében pályázatot nyújtott be 4 európai iskolával történı együttmőködésre. A tanárnı januárban egy elıkészítı látogatáson vett részt Finnországban, egy partneriskolában. Az itt szerzett élményeirıl mesélt a diákoknak. A Természettudományos Hétre a tanulók számítógépes prezentációkat készítettek Orosházáról és a természetrıl. A legsikeresebb munkák vetítésre kerültek. A TT hét programjai során szerzett ismeretekrıl a szombati Föld napi szellemi vetélkedın adtak számot a tanulók. A Föld napján négy kisfilmet néztek meg a diákok Orosházáról és Gyopárosfürdırıl, amit az iskola 6 kiváló diákja készített a „Kerülj a térképre” címő országos pályázatra. Két videofilm bejutott a legjobb 12 alkotás közé, április 23-án Budapesten az ünnepélyes díjátadón vehetik át jutalmukat. Az elıadásokon a dinoszauruszokról és Európa vulkánjairól tudhattak meg újdonságokat az iskola tanulói. A délelıtt fénypontját a barlangokról készített 3 dimenziós képek bemutatása jelentette. Készítıjük Egri Csaba, aki Magyarországon egyedülállóan foglalkozik ezzel a különlegesen rejtelmes témával. A Föld napját ásvány- és virágvásárlási lehetıség színesítette. A diákok kellemes délelıttöt töltettek az iskolában, s közben értékes ismeretekkel gazdagodtak.


Eötvös József Tagintézmény

TÉMAHÉT A témahetet a 2. b osztályban valósította meg Érdiné Molnár Márta és Gombkötıné Kukla Irén. Kapcsolódott tanórákhoz: magyar, matematika, természetismeret, technika, rajz; de órán- és iskolán kívüli tevékenységeket is terveztünk. Például gyopárosi sétát, farmlátogatást, volt filmvetítés a szelektív hulladékgyőjtés fontosságáról, elıadás a kızetekrıl, ásványokról. A gyerekek véleménye szerint a legérdekesebb a szerdai akadályverseny volt, ahol 8 állomáson különbözı feladatokat kellett a tanulóknak teljesíteni: pl. környezetünkben élı madarakat, virágokat kellett felismerni, olyan dalokat énekelni, eljátszani, amelyek szereplıi állatok és növények. Nagy tetszést aratott az az állomás, ahol állatokat kellett megjeleníteniük drámai eszközökkel, Volt ahol képek alapján beszélgettünk helyes és helytelen viselkedésrıl, természetvédelemrıl, arról, hogy a gyerekek mit tudnak tenni környezetük megóvása érdekében. A Természettudományos hét (témahét) záró programja április 17-én a Föld napja rendezvény volt, ahol a vetélkedık kérdései a héten szerzett új ismeretekre épültek.

Eötvös József Tagintézmény, Rákóczitelep

RÁKÓCZITELEP

KÖRÜL FORGOTT A VILÁG

Illetve inkább csak Rákóczitelepen… Április 12. és 17. között tartották a telepi iskolában a Természettudományos Hetet, majd ennek zárásaként szombaton a Föld napját. A hét a „Kontinensek napjai” elnevezéssel vonult be a köztudatba és az osztálytermekbe. Minden nap egy földrészrıl szólt, eköré csoportosultak a programok. A reggelek egy kiállítással kezdıdtek, melyek tárgyait a tanulók és a nevelık közösen győjtötték, mindig az adott világrészhez kapcsolódóan. A hangulat fokozásában segített egy ideillı képsorozat vetítése és az adott kontinensre jellemzı zenei aláfestés. A délutánok során a tanulók részt vehettek filmvetítéseken, vagy választhattak egyéb foglalkozások közül. Készíthettek indián fonatot az Amerika-napon, a gyakorlatban is megismerkedhettek az afrikai motívumokkal díszített nyakláncok készítésének titkaival. Személyes élményeken alapuló elıadást hallgathattak meg Szilasi László tanár úr tolmácsolásában az ázsiai önvédelmi sportokról, mely során ha csak virtuálisan is, de ledolgozhatták a délelıtt folyamán elfogyasztott indiai gyümölcsfánk kalóriáit. Ausztrália napján pedig kipróbálhatták a dárda- és bumeránghajítást. A hét szombaton a Föld napjával zárult. A gyerekek tesztet írtak a héten elsajátított ismeretekbıl, a tornaterem falára pedig felkerült a tanulók által a hét folyamán készített kontinens-térképekbıl egy világtérkép. Az aszfaltrajz versenyen már Magyarországról rajzolhattak, ezzel közelítve a jövı hét témájához, amikor az I. Orosházi Honismereti Hét programjain vehetnek részt tanulóink.


Április 13—18. Vörösmarty Mihály Tagintézmény

A

CSIZMA SARKÁBAN

A Vörösmarty tagintézmény 20 fıs delegációja az olaszországi San Pietro Vernoticoban járt április 13-18. között. Az intézmény Comenius pályázatának keretében ekkor találkoztak elıször török és olasz partnereikkel. Az Európai Unió által 18 ezer euróval támogatott pályázat témája a népszokások feldolgozása, megismerése volt. Ennek keretében elıbb a karácsonyi, majd a húsvéti hagyományokról írtak cikkeket a tanulók, amiket az olasz iskola megjelentetett könyv formájában. Mindhárom iskola hagyományos farsangi maszkokat készített, melynek folyamatát megörökítették. Az errıl készült videókat ugyancsak bemutatták. Az orosházi csoport szabadidejében megnézte Lecce és Brindisi nevezetességeit. Hazafelé tartva Velencében töltöttek egy napot, ahol láthatták a Szent Márk tér híres épületeit, a Sóhajok hídját és a Rialto hidat is. A gyerekek tovább tartják a kapcsolatot az Internet segítségével, és szeretettel várják partnereiket a szeptemberi orosházi találkozóra.


Április 16. Székhely Intézmény

„JÓBÁL” A tavalyi évhez hasonlóan ebben a tanévben is megrendeztük a Petıfi Kulturális Kht. koncerttermében az OVÁI és PSZI Székhely Intézményének „JÓbálAT” elnevezéső vacsoráját. A rendezvény célja a jótékonyságon, az iskola támogatásán kívül az, hogy összekovácsolja a tantestület tagjait, valamint a szülıket, a pedagógusokat, a technikai dolgozókat. Bálunk este 7 órakor kezdıdött. Különbözı zenés, táncos produkciókat, vidám jeleneteket láthattak a résztvevık iskolánk tanulóinak, valamint a város többi iskoláját képviselı diákok elıadásában. Megtekinthettük az NRG tánciskola növendékeinek modern táncait, hallhattuk Mester Nikolett, a Táncsicsi Mihály Gimnázium diákjának szaxofon-játékát, valamint Hart Gábor a Székhely Intézmény tanulójának gitárszólóját. Kunos Diána, iskolánk tanulója elmondta Zágon István: A gyerek hasonlít címő humoros írását, valamint Szenzációs Orosháza címmel a Comedio színjátszó csoport az 1930-as évek Orosházáját idézte elı számunkra. A vacsora a mősor után 8 órakor vette kezdetét. A svédasztalról mindenki kiválaszthatta a saját ízlésének megfelelı ételt, desszertet. A jó hangulathoz elengedhetetlen zenét a BíBuCi zenekar szolgáltatta. Vacsora után a vendégek táncoltak, beszélgettek egymással, mindenki kikapcsolódhatott a zsúfolt munkával teli hét után. Éjfél elıtt kezdetét vette a tombolahúzás. A nyereménytárgyakat iskolánk Szülıi Munkaközösségének tagjai ajánlották fel. A tombolahúzás után is folytatódott a jó hangulatú vigasság. A bálon készült képekkel illusztrálva már akkor este kezükbe vehették a Báli újságot a vendégek. A bizonyíték a jó hangulatra az, hogy az utolsó vendégek csak hajnali két órakor váltak meg a táncparkettıl.


Vörösmarty Mihály Tagintézmény

SZAKISKOLÁS VERSENY Nagy jelentısége van napjainkban az informatikának az élet minden területén, így a különbözı szakmát tanulók, a munkájuk során találkoznak olyan gépekkel, melyet számítógép vezérel, s jól kell ismerniük azt, ha kiváló munkát szeretnének végezni. Az élet számos más területén is fontos, és szükséges a digitális írástudás. 2010. április 16-án rendeztük meg a Békés Megyei Szakiskolások V. Megyei Informatika Versenyét, melyre a megye szakiskoláiból adhatták be nevezésüket a tanulók. A verseny célja, hogy a szakiskolában tanuló diákok is összemérhessék kortársaikkal tudásukat, s ezáltal nagyobb ismeretre is szert tehessenek. A versenyen a 9. és 10. évfolyamon tanulók vehettek részt. A verseny, Justyákné Kiss Ágnes megnyitó szavai után vette kezdetét. A versenyzık alkalmazói ismeretek terén mérték össze tudásukat az alábbi témakörökben: operációs rendszer, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció. Elıször gyakorlati feladatsort kellett mindkét évfolyamon megoldani, majd ezt követte az elméleti ismeret, melyet az idei évben a tanulók által oly kedvelt MiniPC- ken oldottak meg, s ennek eredményét azonnal láthatták is. A verseny végeztével minden résztvevı értékes ajándékkal térhetett haza.


Április 19—26. Czina Sándor Tagintézmény

OROSHÁZA

HÉT A

CZINA TAGINTÉZMÉNYBEN

Az összintézményi Honismereti hét mellett tagintézményünkben is megtartottuk az Orosháza-hetet. A nyitó napon kiállítást rendeztünk azokból a tanulói munkákból, amelyeket a városi pályázatokra készültek – irodalmi mővek, rajzok, ex librisek, Power Point bemutatók, orosházi fotók. Ezen a héten minden osztály Orosháza-órát tartott. A legkisebbek városunk nevezetességeit keresték fel. Jártak a Zombai utcán, a múzeumban, a Csizmadia Sándor utcai emléktáblánál. A felsı tagozatosok osztályfınöki órákon ismerkedtek Orosháza történetével életkori sajátosságainak megfelelıen. A hetet az integrációs pedagógiai rendszer támogatásával jó hangulatú DOTTO városnézı kisvonatozás zárta, melyen minden tanulónk részt vett. Felkerestük városunk azon nevezetességeit, melyekrıl az Orosháza-hét kapcsán beszélgettünk.


Április 22. Czina Sándor Tagintézmény

KERÉKPÁRTÚRA KARDOSKÚTRA

A

FÖLD

NAPJÁN

Az orosházi kerékpárosok egyesülete 10. alkalommal szervezett túrát a Föld napja alkalmából. Idén is sokan csatlakoztak a kezdeményezéshez, melynek egyik célja, hogy felhívják a figyelmet a környezet- és természetvédelem fontosságára. Orosházáról mintegy százan indultak útnak, majd Kardoskúton további harmincan csatlakoztak a túrázókhoz, akik ezúttal is kellemes és hasznos délutánt tölthettek el a Föld napján. A Czina Tagintézmény kicsi, ám annál lelkesebb csapata is részese volt a megmozdulásnak. A mellékelt képek tanúsága szerint örömmel vettek részt ebben az erıpróbában.

Vörösmarty Mihály Tagintézmény

ANGOLUL

SZAVALTAK

A tótkomlósi Jankó János Általános Iskola és Gimnázium 2010. április 22-én tartotta hagyományos angol nyelvő szavalóversenyét, melyre a megye minden területérıl érkeztek az 5-12. évfolyamos diákok. A megmérettetésen a Vörösmarty tagintézményt kilenc tanuló képviselte. A magas színvonalú versenyen a pontos szövegtudáson kívül a mővek elıadásmódja is fontos volt. A szoros küzdelemben a következı eredmények születtek: 5-6. évfolyam: 2. Miszlai Dorina 5.a 7-8. évfolyam: 1. Zanócz Gréta 7.a 3. Rajki Anna 7.a. Mindhárman hasznos könyveket és oklevelet kaptak ajándékba, a résztvevık pedig emléklappal térhettek haza.


Április 23. Czina Sándor Tagintézmény

I. HONISMERETI

HÉT ZÁRÁSA

Az I. Honismereti hét záró rendezvényén közel 40 tanulóval vett részt a Czina Tagintézmény. Az utolsó megmérettetést hosszú hetek odaadó munkája elızte meg, melynek részese volt a felsı tagozat minden osztálya. Ötödikeseink orosházi ételeket fıztek és kínáltak ezen a napon. A 6. osztály Bartóky József Divatmajmok címő állatmeséjét dramatizálta és adta elı a zsőri nagy megelégedésére. A 7.-esek képzeletbeli riportot készítettek Darvas Józseffel, városunk híres szülöttével ill. a családfakutatás módszertanában mélyedtek el, és errıl is beszámoltak. Nyolcadikosaink családfát készítettek és egy családi leporellót mutattak be. A nap sikeréhez nagy mértékben hozzájárult az osztályok szülıi közössége és a felsı tagozatos diákönkormányzat anyagi támogatása.


Eötvös József Tagintézmény

AZ EÖTVÖS

DIÁKOK SIKERE

Az Eötvös József Tagintézmény 4 tanulója a „Kerülj a térképre!” országos pályázat ünnepélyes eredményhirdetésén vett részt április 23-án Budapesten a Kıbányai Ifjúsági Szabadidı Központban. A kıbányai Szent László Általános Iskola és a Szent László Gimnázium a Brüsszeli Magyar Kulturális Intézet (BMKI) támogatásával pályázatot hirdetett általános és középiskolás diákok számára településük természeti, építészeti, kulturális bemutatására. A tartalom mellett bizonyítaniuk kellett digitális technikai ismereteiket is, hisz a videofilm készítése komoly multimédiás ismeretek alkalmazását feltételezte. A pályázat fıvédnöke Cseh László úszó olimpikon volt. A tanulók által készített két kisfilm bejutott a legjobb 12 alkotás közé, az elismerı oklevelet és könyvjutalmat a budapesti ünnepélyes díjkiosztón vehették át. A film készítıi: Gyapjas Krisztián 8. b , Gyivicsán Pál 7. a osztályos tanulók Címe: Szabadlábon Orosháza- Gyopárosfürdın Furus Noel 8. a , Horváth Dorina 7. b osztályos tanulók Címe: Orosháza diákszemmel Felkészítı tanáruk Fésőné Bálint Gizella volt. Mindkét alkotást az Eötvös Tagintézmény tanulói a Föld napi hagyományırzı iskolai rendezvényen, az összevont iskola diákjai pedig az Orosháza Hét záró rendezvényén nézhették meg. Eötvös József Tagintézmény

„BÜSZKESÉGÜNK OROSHÁZA” Az I. Orosháza Hét zárórendezvényét 2010. április 23-án rendezték meg a Székhelyintézmény tornatermében. Kutatómunkáink ismeretését a Szverle család történetének bemutatásával kezdtük, korabeli dokumentumok illetve fényképek felhasználásával. Tréfás családfa bemutató következett, ahol a Jeszenszky – Paulovics család legifjabb tagjától, V. Jánostól megtudhattuk az ısök származását, nevét és foglalkozását. Érdekes színfoltot jelentett a délutánon a zombai leszármazott, Fekete Sándor és unokájának beszélgetése. Az „Úgy van! Úgy van!” címő Bartóky fabulát bábjátékkal jelenítettük meg. S végül, de nem utolsó sorban ízletes orosházi tányérosra invitáltuk meg a jelenlévıket.


Eötvös József Tagintézmény, Rákóczitelep

I. OROSHÁZI HONISMERETI HÉT Az I. Orosházi Honismereti Hét mozgatórugója a rákóczitelepi iskola volt. Úgy a gyerekek, mint a pedagógusok oroszlánrészt vállaltak a februárban kezdıdı és április 23-án befejezıdı rendezvénysorozatban. A kapcsolódó graffitizés leglelkesebbjeiként igazi csapatmunkával jelentkeztek. Nemcsak a pályázatok (Az én városom fotópályázat, Vendégváró Orosháza címő PowerPoint pályázat, Fedor Ágnes Tollforgató Pályázat, Szabó Magda és Bartóky mőveinek illusztrálása, ex librisek készítése…) eredményes résztvevıiként, de azok értékelésén a legsikeresebbek tolmácsolóiként is dicséretet érdemeltek. A Bartók népdalok éneklésébıl sem maradhattak ki. A Büszkeségünk, Orosháza bemutatón nagyszerő Bartóky jelenettel, remek családfával, kirobbanó családi képregénnyel, tartalmas háborús visszaemlékezéssel nyőgözték le a jelenlévıket. A program koronáját a szülıknek köszönhetı, múzeumi tárgyakkal illusztrált, ínycsiklandó túrós lepény jelentette.


Vörösmarty Mihály Tagintézmény

KÖZLEKEDÉSI

JÁTSZÓHÁZ

Április 23-án délután közlekedési játszóházat rendeztek a Vörösmarty Mihály Tagintézményben. Több helyszínen várták az alsós diákokat játékos feladatokkal. A tanulók KRESZ TOTÓ-n mérhették fel jártasságukat a közlekedési ismeretekben. Oktatófilmet nézhettek meg a biztonságos közlekedés témakörében. A legnagyobb sikert a kerékpáros ügyességi verseny és az udvarra felfestett közlekedési tanpálya aratta. A gyerekek gyalogosan és két keréken haladhattak végig a pályán, ahol a közlekedési táblák és lámpák mellett, az iskolánkban „Zebrazsaru” feladatkört is ellátó felsıs tanulók irányították a forgalmat. A nap végén minden gyermek hasznos ismeretekkel gazdagodva és élményekkel telve térhetett haza.


Április 24. Vörösmarty Mihály Tagintézmény

A VÖRÖSMARTY TAGINTÉZMÉNY

IFJÚ TUDORAI AZ ORSZÁGOS DÖNTİBEN

A Vörösmarty Mihály Tagintézmény három csapata eredményesen szerepelt április 24-én a Szolnokon megrendezett Curie Országos Környezet-és Természetvédelmi Versenyen. A verseny területi fordulóját megnyerve jutottak tovább a negyedikes és ötödikes gyerekek az országos döntıbe. A megmérettetésre elızetes feladattal kellett készülniük a tanulóknak. A Világörökséghez tartozó Hollókırıl és a Hortobágyról tartottak kiselıadást. Tanáraikkal el is látogattak ezekre a szép helyekre a felkészülés idıszakában. A versenyen még egy ötven kérdéses feladatsort kellett megoldaniuk. Tompáné Barabás Edit tanító tanítványai 4. és 9. helyezést értek el. A 4. helyezett csapat tagjai: Pántya Bálint Imre Szeverényi Stella Aranka Sztakó Andor A 9. helyezést elérı csapat tagjai: Frankó Flórián Németh Máté Szabolcs Szıke-Molnár Dániel Az ötödik évfolyamosok versenyében Líbor Roland felkészítı tanár diákjai a 12. helyen végeztek. A csapat tagjai: Andó Mónika Monostori Tamás Pusztai Balázs


Április 27. Czina Sándor Tagintézmény

HULLADÉKGYŐJTÉS Legutóbb tavaly október elején rendezett az iskola hulladékgyőjtést, akkor 13 tonna papírt és 300 kilogramm vasat győjtöttek a gyerekek, alig négy óra alatt. A diákok most is kitettek magukért, az otthonról hozott papír mellett a kis csapatok a környéket járták, akad-e a házaknál némi papír. Az alsó és felsı tagozaton az osztályok között versenyt is hirdettek, a legtöbbet győjtı közösségek jutalma mindkét tagozaton egy-egy torta. A hulladékgyőjtésbıl befolyt összeget az osztályok a tanév végén kirándulásra fordítják. Az egy fıre jutó mennyiség 55,2 kg, az iskolai összteljesítmény 9483 kg.


Május hónapban Czina Sándor Tagintézmény

OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK A tanév végén minden osztályunk tervezett kirándulást. A kisebbek rövidebb, a nagyobbak hosszabb utat. A 2. osztály Gyopároson töltött egy vidám napot. Amikor az 1., 3. és 4. osztály kirándulása következett, közbeszólt az ítéletidı, a sok esı szó szerint elmosta a lehetıséget arra, hogy az iskola falain kívül töltsenek el egy-egy napot. A játékos, vidám idıtöltés azonban az ı esetükben sem maradt el. A felsı tagozatosok szerencsésebbek voltak. Mindegyik osztály eljutott az eltervezett helyre. Ötödikeseink Budapesten jártak a Szépmővészeti Múzeumban és a Millenáris Parkban, a 6.-osok Bugacon a CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület tanyáján töltöttek el négy napot úgy, hogy ellátogattak Kecelre, a hadiparkba és Kecskemétre is. Végzıs diákjaink Gyula-Városerdın voltak két napot. A hetedikesek Szegeden jártak a Vadasparkban, majd egy másik napot Gyopároson töltöttek.


Cuiona Sándor Tagintézmény

Iskolába hívogató programsorozat a Czina Tagintézményben Az óvodából az iskolába az átmenetet megkönnyíti, ha az iskolába készülı ovisok ismerik azt az iskolát, ahová majd járni fognak; leendı tanítóikat, akik kézenfogva vezetik majd ıket a tudás birodalmában. E felismerés vezetett oda, hogy évtizedek óta együttmőködési megállapodásunk van az Ifjúság úti és az Uzsoki utcai tagóvodákkal. Ennek keretében hívjuk tagintézményünkbe az óvónıket, akik tanítási órákon figyelhetik meg volt óvodás gyermekeiket. Iskolába hívogató foglalkozásaink is sokéves múltra tekintenek vissza. E rendezvénysorozat novembertıl májusig tart, melynek célja, hogy a nagycsoportos óvodások, óvó nénijeik és a szülık is megismerkedjenek tagintézményünkkel, az itt folyó munkával. Fontos ez azért is, mert a leendı tanítványokat a tanító nénik ismerısként köszöntik majd a szeptemberi tanévnyitón. Novemberben hívjuk elıször a nagycsoportosokat és szüleiket iskolánkba. Ilyenkor körbejárják az iskolát, ismerkednek a környezettel, játékos idegen nyelvi és informatikai foglalkozásokon vesznek részt, majd az élményektıl elfáradt ovisok vendégeink teára és süteményre. A decemberi találkozáskor a téli ünnepkörhöz kapcsolódó kézmőves délutánt tartunk. A szülık segítségével karácsonyi díszeket készítenek, majd feldíszítik a fenyıfát. Januárban már a leendı 1. osztályos tanító nénikkel közösen ovitornával egybekötött játékos sportfoglalkozáson vesznek részt a következı tanév elsısei. A farsang jegyében zajlik a februári kézmőves foglalkozás, ahol álarcokat, dekorációt készíthetnek az ovisok. Ebben a hónapban kerül sor a nyílt órákra is, melyeket a leendı 1. osztályos tanítók tartanak az érdeklıdı szülıknek. A rendezvénysorozat további foglalkozásain tavaszi játszóház várja márciusban az apóságokat, majd áprilisban aszfaltrajz-versenyt szervezünk számukra. Májusban az óvónıkkel játékos tanítási órán vehetnek részt a hozzánk beíratott kicsik.


Május 3. Székhely Intézmény

EGÉSZSÉGNAP

PROJECT

2010. május 3-án rendeztük meg Egészségnap projectünket. Az Arcadia- reklám Kft. által elıírt kötelezı programok a következık voltak: 5 funkciós mérleggel való szőrés felnıtteknek, teljes kiırléső Graham lisztbıl helyszínen sütött kenyér, zöldséges valamint gyümölcsös ízesítéső helyben fızött Abomill rizs kóstolása, Elmex fogkrémek ajándékozása gyermekeknek, Eurovit C- vitamin pezsgıtabletta felnıtteknek, szóróanyagok a helyes fogápolásról, a 40 év felettieket veszélyeztetı betegségekrıl. Kiegészítésként zöldség, gyümölcskóstolást, vérnyomás és vércukorszint mérést is szerveztünk. Elızetesen levélben értesítettük a szülıket, nagyszülıket az ingyenes szőrés lehetıségérıl, és felmértük igényeiket. Projectünk a megnyitó után közös mozgással indult, ahol az iskola apraja- nagyja zenés bemelegítéssel hangolódott rá az egészség jegyében szervezett délutánra. A kóstolásra szánt termékek igen gyorsan fogytak, a frissen sült kenyér illata járta be az iskola folyosóját. Sokan életükben elıször ettek ilyen termékeket, ezért fogalmuk sem volt arról, hogy milyen ízletesek. A kóstolás és szőrés mellett aerobic, hip-hop, birkózó bemutatók szórakoztatták a jelenlévıket, majd a mentıszolgálat két munkatársa rögtönzött bemutatót tartott, különbözı balesetek azonnali ellátásáról. A délután befejezı programja a mindig nagy érdeklıdéssel kísért tanár- diák focimeccs volt, amely a szurkolók hangos biztatásával, és a tanárok gyızelmével végzıdött. Örömünkre, nagyon sokan éltek az ingyenes szőrés lehetıségével, emellett felnıtt és diák egyaránt egy egész délutánt fordított az egészség megırzésére.


Május 5—9. Székhely Intézmény

COMENIUSSZAL LENGYELORSZÁGBAN Az Orosháza Város Általános Iskolája és Pedagógiai Szolgáltató Intézményének nyolc pedagógusa utazott el május 5-9. között a lengyelországi Katowiceben található koordináló iskolába, melyen jelen voltak a francia és a spanyol partneriskolák képviselıi is. Az „Együtt a Földünkért!” néven mőködı projekt 4. félévéhez ért, mely a befejezı félévében az egészséges életmódot dolgozta fel a tanulókkal. A találkozó során a pedagógusok bemutatták, hogy intézményeikben, hogyan valósult meg a projekt, szemléltették érdekes projekttermékeiket. Készültek receptgyőjtemények, egészséges ételek, kézmőves munkák, társasjátékok és poszterek. A magyar iskola elkészítette a projekt bábfigurájának, Claudiának az utazásáról szóló könyvet, melyben ismerteti a résztvevı országok kultúráját „Utazz velem Európába!” címen. A „felhılány” öt nyelven közli az országokban tapasztalt élményeit, melyet tanulóink kreatív rajzai tesznek ötletessé. A francia intézmény egy képet készített a projekttermékekrıl, a spanyolok egy ötnyelvő szótárt mutattak be a projekt négy témaköréhez kapcsolódóan. A lengyel iskola egy útmutató könyvet készített Claudia tanácsaival, melyet érdemes megfogadni a tanulóknak. A találkozó emlékezetes marad a résztvevık számára, hiszen sok színvonalas programban vettek részt, amellett, hogy ez volt az utolsó találkozó a projekt életében. A pedagógusok betekintést szereztek a lengyel oktatási rendszerrıl, megcsodálták a jól felszerelt szaktantermeket, színvonalas tanulói táncos-zenés mősort láttak, melyen még egy magyar népdal a „Tokaji szılıhegyen” is elhangzott magyar nyelven. A Chopin évre emlékezve a lengyel gyerekek hangszeres elıadással lepték meg a jelenlevıket. A munka mellett jutott arra is idı, hogy megismerjék Szilézia régió látnivalóit. Megtekintették a pszcynai várat, Krakkó történelmi városában sétáltak, elutaztak a wieliczkai sóbányába és Auschwitzba.


Május 7. Vörösmarty Mihály Tagintézmény

MADARAK

ÉS FÁK NAPJA

-

HUSZADSZOR A

VÖRÖSMARTYBAN

A Vörösmarty Tagintézmény életében minden május elsı péntekje izgalommal várt nap. Tompa Lajos tanár úr és segítıi rutinosan szervezik meg és állítják össze a programot. Bemutatók,versenyek elıadások sora várja a versenyzıket és az érdeklıdıket a város és környékének iskoláiból, sıt óvodáiból is. Évek óta visszatérı elıadók tartanak élvezetes beszámolókat a természet témakörben. Bordás Imre:Fecskegyőrőzés, Mihalik Csaba: Nagypapagájok tenyésztése és Orosházi postagalambászat, Illés Gábor: Európa kétéltői és hüllıi İsmaradványok és kövületek Magyarországon, Bogdán György: Munkakutyákról, Nyíri Ferenc és ifj. Nyíri Ferenc: Kígyók a lakásban, Horváth Antal:Orosháza énekesmadarai, Ilovszky Árpád:Gyopárosfürdı környezetvédelmi problémái, Hegedős Csilla: Bionika- az élıvilág találmányai és a nemrég az országos Curie Természetismereti Versenyen szép eredménnyel szerepelt 4.c és 5.b osztályos csapatok tartottak elıadásokat. Az alsó tagozat irodalmi színpadának és az Orosházi Munkakutyások Egyesületének bemutatója, terep csapatverseny, elméleti csapatverseny, madáretetı készítı verseny, fajtatiszta és keverék kutyák szépségversenye, díszmadár és galambkiállítás, kaktuszkiállítás, méhészkiállítás és mézkóstoló, egynyári növény kiállítás és vásár, ásványkiállítás és vásár, a beküldött pályamunkák kiállítása és tombolahúzás tették még színesebbé és élvezetesebbé ezt a jeles napot. A tagintézmény tanulói közül sokan tették próbára ismereteiket különbözı versenyeken. Külön öröm, hogy a város más tagintézményeibıl és a környezı településekrıl is jöttek versenyzı gyerekek. A Városi-körzeti természetismereti versenyt nyolcadik alkalommal rendezte meg a Vörösmarty Tagintézmény. Tizenegy, 5. és 6. osztályosokból álló csapat vett részt Orosházáról és a környezı településekrıl. Szintén 11. alkalommal zajlott le a Városi-körzeti rajzverseny felsı tagozatosok számára. Kilenc iskolából 37 rajzolni szeretı kisdiák érkezett. A hagyományoknak megfelelıen az 5. és 6. osztályosok versillusztrációt készítettek,a 7. és 8. évfolyamosok pedig ragadozó madárról készítettek tanulmányt. A Városi mesemondó verseny résztvevıi egy állatmesét adtak elı. A tagintézmény az idén is meghirdette rajzpályázatát az alsó tagozatosok számára. A téma a „Kirándulás a mesebeli erdıbe” volt az 1. és 2. osztályosoknak. A 3-4.évfolyamosok kedvenc madarukról vagy fájukról rajzoltak. A nap egyik legkiemelkedıbb eseménye az idei diák Mézkirálynı személyének bejelentése és felavatása volt. Ezt megelızte a válogató, amelyen a jelölteknek számot kellett adni ismereteikrıl a méz és méhészet témában. 2010-ben Hunya Réka gyomaendrıdi 6. osztályos tanulót választotta a zsőri a méz diák nagykövetének, ki a következı egy évben különféle rendezvényeken népszerősíti a kiváló magyar mézet.


Május 13. Eötvös József Tagintézmény

GYUSZI

NYUSZI KALANDJAI AZ

EÖTVÖSBEN

Az iskola 1. b osztályos tanulói a TÁMOP 3.1.3. pályázati program Tavaszi ünnepkör, húsvéti népszokások, hagyományok projektzáró rendezvényén „ Nyusziéknál szép a világ” címő jelenetet mutatták be a szülıknek, pedagógusoknak, az érdeklıdı diákoknak. A több héten át tartó felkészülés Tóthné Somogyi Mária osztályfınök, drámatanár vezetésével közös csapatmunka volt; a kis elsısök örömmel, vidám hangulatban próbáltak, lelkesen várták a bemutatkozást. Az osztály minden tanulója szerepet kapott; még a díszleteket, a fákat, virágokat is látványos jelmezekkel a gyerekek keltették életre. Az elıadáson fény-és hangeffektusokkal színesítve igazi színházi hangulatban, élményben volt részük a nézıknek A kis elsısök azt mutatták be, hogy tojásfestı versenyre készül a nyuszicsalád. A fıszereplı, Gyuszi nyuszi, a szájhıs nyúl bizony lekicsinyli munkájukat, csúnyán beszél tyúkanyóval és a mackóval. Jól megleckéztetik, végül Gyuszi nyuszi megjavul, s a versenyt sikerül megnyerni. A 6 fıszereplı kisdiák bár nemrégen tanult meg olvasni, írni, mégis hibátlanul beszélt és játszott, mintha a színészi mesterségre készülne. Az osztály szülıi munkaközössége is köszönetet érdemel, mert aktívan bekapcsolódtak az elıkészületekbe, önzetlenül segítettek a jelmezek, díszletek elkészítésében.


Május 14. Eötvös József Tagintézmény

EÖTVÖS-MAJÁLIS Május 14-én, pénteken rendezte meg hagyományos gyermeknapi majálisát az Eötvös József Tagintézmény a rákóczitelepi sportpályán, ahol az ott tanuló diákokkal együtt szórakozhattak, versenghettek a gyerekek. Nagy várokozással tekintett mindenki a nap elé, hiszen reggel sötét felhık gyülekeztek az égen. Az idıjárás azonban kegyes volt hozzánk, s így gyönyörő napsütésben, a szabadban, sok mozgással egybekötve tölthették el a gyerekek ezt a tartalmas napot. A megnyitó után a 2.b osztály mókás produkciójával indult a bemutatók sora, amit még számos fellépı követett: aerobic, karate és birkózás sportágból láthattunk ízelítıt. A diákok között nagyon népszerő volt a Ki mit tud?, szép számmal mutatták be tánc- és ének tudásukat, s minden fellépı jutalomban részesült. A délelıtt során folyamatos programok szórakoztatták a gyerekeket: lovaskocsikázás, tőzoltóautó, körhinta, illetve barkácsoló játszóház, amit a békéscsabai Diáktanya munkatársai valósítottak meg. Itt a logikai játékok mellett természetes anyagokból és papírból gyönyörő emlékeket készíthettek a gyerekek: virágkompozíciót, papírsárkányt és színes forgót, illatos kispárnát és origamiképeslapot. A Mi-Értünk Egyesület drogprevenciós és életmód témában várta a felsı tagozatos diákokat beszélgetésre. Nem hiányozhattak a nap folyamán a sportvetélkedık sem, ahol minden évfolyam összemérte erejét kötélhúzásból és fociból. A váltóversenyen nagyon sportszerő küzdelem zajlott az a, b és c osztályok között, s jutalomként mindenki értékes ajándékokat kapott: füzettartót, fülhallgatót, DVD lemezt illetve fagyi-, pizza- és körhintajegyeket. A nap végét a rákóczitelepi kisdiákok modern tánc bemutatója zárta, ami a gyerekekhez nagyon közel állt és nagy tetszést aratott.


Május 14. Vörösmarty Mihály Tagintézmény

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

VERSENY A

VÖRÖSMARTYBAN

2010. május 15-én szombaton került megrendezésre Orosházán a XIII. Megyei Számítástechnika Verseny. Mint az utóbbi öt évben minden alkalommal, idén is a Vörösmarty Tagintézmény volt a megyei döntı házigazdája. A verseny célja a tehetséggondozás, versenylehetıség teremtése az informatika tantárgyban kiemelkedıen teljesítı tanulóknak, másrészt az informatikai eszközök használatában jeleskedı iskolások kapnak itt lehetıséget az általuk készített munkák bemutatására. Az indulók külön a normál és külön az emelt szinten, két korcsoportban (5-6. osztályosok és 7-8. osztályosok) és három kategóriában versenyeztek: számítógép-használat, alkalmazások használata, információkeresı verseny. Az idei versenyen használták elıször az a tanévben bevezetett minipc-ket a feladatok megoldására. A megyei versenyt egy körzeti forduló elızte meg, ami megye nagyobb településein, Békéscsabán, Békésen, Sarkodon, Gyulán és Orosházán került megrendezésre. Az orosházi diákok idén kiválóan helytálltak a versenyen: négy kategóriában is megszerezték az elsı helyet, emellett számos dobogós helyezést is sikerült elérni.


Május 18. Czina Sándor Tagintézmény

SZALAGTŐZÉS A ballagáshoz közeledve kedves hagyományunk, hogy nyolcadikosaink szalagot kapnak a hetedikesektıl. Ezzel is jelzik számukra, hogy közeledik általános iskolai tanulmányaik befejezése, lezárul életük igen fontos szakasza. Így történt ez ebben a tanévben is. A szalag mellé ajándékkal is kedveskedtek a 7. osztályosok. Jelképesen stafétát nyújtottak át végzıseink a következı tanév legidısebbjeinek, akiktıl azt várják, hogy méltó módon képviseljék továbbra is iskolánkat, példát adva a kisebbeknek.


Vörösmarty Mihály Tagintézmény

COMENIUS

PROJEKT ZÁRÁSA

TÖRÖKORSZÁGBAN

2010. május 18-án iskolánk, az Orosháza Város Általános Iskolája és PSZI Vörösmarty Mihály Tagintézményének néhány tanulója és pedagógusa Törökországba látogatott. Iskolánk évek óta részt vesz a Comenius pályázaton, ahol ez alkalommal partnereink Lengyelország és Törökország voltak. A projekt zárása zajlott látogatásunk során. A törökországi Corluban a partneriskola nevelıi és diákjai nagy szeretettel, gazdag programmal vártak. Megérkezésünkkor szívélyes fogadtatásban volt részünk. A diákokat kedves családok látták vendégül e néhány napon. Az elsı napon ellátogattunk a török nemzeti ünnep tiszteletére rendezett sportünnepélyre. A város középiskolásai gyönyörő élıképet alkottak, látványos formákat alakítottak, melyet a közönség nagy tetszéssel fogadott. Másnap a partneriskola diákjainak színvonalas kultúrmősorát tekinthettük meg, s lehetıségünk volt bepillantani a török oktatási rendszer gyakorlatába is óralátogatás keretében. Érdekes volt látni, hogy milyen sok a hasonlóság a török és magyar oktatási módszerek között. Az iskolában töltött idıben sor került a projekttel kapcsolatos konzultációra is. Tapasztalatainkat kicseréltük, s ennek felhasználásával tervezzük a következı projektet. A hét folyamán a szabadidınkben a városka történelmi nevezetességeivel ismerkedtünk. Ottlétünk alatt ellátogattunk a tengerpartra, ahol sok érdekes tengeri élılényt is láthattunk, de az idıjárás nem kedvezett a fürdızésnek. Hajóztunk a Boszporuszon, s megcsodáltuk a part menti tájat. Vendéglátóink Isztambul látványosságait is bemutatták számunkra. Igazán ámulatba ejtı volt látni azokat a mőemlékeket, amelyeket eddig csak képeslapon, vagy filmeken láthattunk, s olvashattunk róluk. Megemlíteném a csodálatos Ayasofia-t, vagy a Kék Mecsetet, melyek lenyőgöztek, s ámulatba ejtettek szépségükkel. A Törökországban töltött egy hét mindannyiunk számára felejthetetlen élményt nyújtott.


Május 22. Eötvös József Tagintézmény

Pünkösdölı néptáncfesztivál Egy tucat néptánc csoport ropta az Eötvös téren május 22-én, szombaton délelıtt, az ötödik alkalommal megrendezett Tavaszváró Pünkösdölı fesztiválon, ez az esemény is bizonyítja: iskolánk élen jár a hagyományırzésben. A felkészítı nevelıkön kívül sok pedagógus vette ki részét a szervezésbıl. Talán ennek is tudható be, hogy egyre több csoport vesz részt a találkozón, és tartja fontosnak, hogy pünkösdi hagyományainkat ápolja, megırizze, illetve továbbadja népi értékeink zenés, táncos elemeit. Nagyszalontáról egy uniós pályázati kapcsolatfelvétel folytán érkeztek iskolások a pünkösdölıre. A vendégek örömmel jöttek, és a jövıben azt tervezik, hogy vendégül látják az orosháziakat is, hogy szorosabbra főzhessék a kulturális kapcsolatokat. A felújítás alatt álló Eötvös iskola elıtti téren a délelıtt során népi kézmővesek is bemutatkoztak, kürtıskalács illata csábította a nézıket.


Május 27. Eötvös József Tagintézmény, Rákóczitelep

FINÁLÉ 80 A rákóczitelepi iskola a 80. tanévét múltidézéssel töltötte. A tanítványok kutatásaik során megtapasztalhatták, az idısebbekkel való beszélgetések alatt megérezhették, különleges feldolgozásaik révén megélhették, mik az idıt álló értékek. Az összegyőlt anyagok csodálatos csokrával lepték meg azokat, akik elfogadták a meghívásukat május 27. délutánjára. Sinkával együtt vágyva: „Úgy kéne már: lassan élni, a múltammal szembenézni”. A színes kavalkád egységét adta, hogy itt mindenki ismer mindenkit, a tegnap hitelessége mai bizalmuk záloga. Zenével, tánccal, szóval, mozgással elevenedett meg mindaz, ami fontos, s ezzel a hite annak, hogy „Nem süllyed el semmi, ha nem felejtjük el”


Május 29. Eötvös József Tagintézmény

BALLAGÁS Az Eötvös József Tagintézménybıl már május 29-én elballagtak a nyolcadikosok. Az épület felújítása miatt az itt tanuló diákok hamarabb befejezték tanulmányaikat, ezért a két nyolcadik osztály számára korábban kerül megrendezésre a ballagási ünnepély. Kora reggel az intézmény hetedikes tanulói feldíszítették a tantermeket, a folyosót, majd átadták a tarisznyákat a ballagóknak. A sportcsarnokban került sor a végzısök búcsúztatására. A hetedikesek felelevenítették az elmúlt nyolc év meghatározó élményeit, emlékeit , majd búcsút vettek a ballagóktól. A nyolcadikosok idézetekkel köszöntek el iskolájuktól, tanáraiktól, barátaiktól, megköszönve a segítséget, türelmet, szeretet, amelyet szüleiktıl társaiktól és a pedagógusoktól kaptak. Volt, aki saját versében fogalmazta meg érzéseit, gondolatait. Az ünnepségen a megjelentek láthatták a kivetítın azokat a ballagó diákokat, akikre az iskola igazán büszkén tekint. A két nyolcadikos osztályról egy kisfilmet is készített három tanuló, mely segítségével megismerhette a közönség a gyerekek felszabadultabb oldalát is.


Eötvös József Tagintézmény, Rákóczitelep

ELBALLAGTAK

A NYOLCVANÉVESEK

A rákóczitelepi iskola 80. tanévében végzettek május utolsó szombatján vettek búcsút alma materüktıl. „Ne kérdezd, hol kel fel a Nap, gondold, hogy ott, ahol te vagy” – biztatták ıket az alsóbb évesek. A nyolcadikosok nemcsak tanáraikra, szüleikre, szeretteikre, fiatalabb társaikra gondoltak, de koszorút fontak azokért is, akik velük ünnepeltek az égben, akiknek szellemét ırizgetik, akik elzárkóznak a jótól, s nem is értenének a szóból, s azokért is, akik egyedül ülnek a járdán, kikre család, gyermek rég nem vár már. Minden ballagó megszólalt; hol könnyeket elıcsalogatván, hol nevetést fakasztva szavaival. Borbély Renáta, Csıke Pál, Éliás Viktória, Farkas Krisztián, Héjja Pál, Kolompár Angéla, Mucsi Nikolett, Papp Zsanett, Piti Rebeka, Tobak Myrtill, Török Márk számára utoljára szólalt meg az általános iskola csengıje. Szép emlékeik közé sorjázott a hetedikesek útravalója a nagy változás elıtt. Kívánva, hogy minden reggelüknek meglegyen az öröme, estéiknek a biztatása, hogy késıbb is találják meg a helyet, ahová hazamehetnek, ahol érkezésük ünnep. Miként a helybélieknek is az lesz, amikor visszalátogatnak iskolájukba, a csupa nagybetős RÁKÓCZITELEPRE.


Június 4. Székhely Intézmény

GYEREKNAP KATUS ATTILÁVAL Június 4- én rendezte meg Székhelyintézményünk és az Orosházi Kyokushin Karate Szabadidı Kör Egyesület közös szervezésében azt a nagyszabású gyermeknapi programot, melyet Euro-bic mozgásfesztivállal és versennyel kötöttek egybe. A helyszín Gyopárosfürdı lett volna, de az idıjárás közbeszólt, így az Eötvös Sportcsarnok adott otthont a fantasztikus eseménynek. Több száz gyermeket mozgatott meg Katus Attila aerobik világbajnok a gyermeknapunkon. Az alsó és felsı tagozat közös bemelegítés után külön versenyzett, majd aerobik-versenyzık is megmutatták fergeteges produkciójukat. Ez volt az elsı ilyen rendezvény, de reméljük a jövıben igazi versenysorozattá alakul a rendhagyó gyermeknapunk. A mozgásfesztivál célja a mozgás szeretete illetve a sportág megismerése. Katus Attila négyszereses világbajnok elmondta a diákoknak, felnıtteknek, hogy az iskolának, szülıknek óriási a felelıssége, hiszen mindent már gyermekkorban kell kialakítani. Bízik abban, hogy ez a néhány óra is olyan erıt, lehetıséget adott iskolánk gyerekeinek, szüleinek és pedagógusainak, mellyel a sport közelebb áll majd a hétköznapjainkhoz. Jövıre reméljük, ugyanitt találkozunk…


Június 5. Székhely Intézmény

ISKOLÁNK

A

LIBAMÁJFESZTIVÁLON

A háromnapos rendezvényen a Székhelyintézmény is képviseltette magát. Bemutatták tanulóink, hogy milyen ügyesen táncolnak, elıadták vidám farsangi produkcióikat. Szerencsére szombat délutánra már a nap is kisütött, így népes közönség elıtt szerepelt az 1.a, 2.a, 3.a néptánc-csoportja Nagyné Rátódi Erika és Erdei Gabriella vezetésével. A 4.a Kallóné Kárpáti Mónika, a 4.b Karsainé Kovács Mária segítségével adta elı keleti illetve vadnyugati koreográfiáját. Ezután a 6.c osztály lánytanulói vittek el bennünket az álmok világába, majd a 6.a zárta a mősort Egyiptom címő produkciójával. A gyerekeket tapssal jutalmazta a közönség, valamint Hevesi Tamás mősorvezetı oklevelet adott át a résztvevıknek. Utána kedvükre bolyonghattak a kiállító standok, figyelhették a további mősorszámokat. Az esti koncertre is biztosan sokan kilátogattak.


Június 9. Czina Sándor Tagintézmény

SULISIRATÓ A hagyományoknak megfelelıen idén is megrendeztük az utolsó héten, június 9-én délután a Sulisiratót. Ilyenkor meghívjuk a város általános iskoláit, hogy fıként végzıs diákokkal vegyenek részt egy játékos vetélkedın. A cél nem is igazán a versengés, inkább az együtt átélt közös élmény, a tanév jókedvő lezárása. Volt két logikai feladat, a többi látványos, zömmel mozgásos vagy ügyességi feladat. Néhány cím: bokafogó, cukorvár, ne kukoricázz, ne görcsölj. A délutánt a jó hangulat, a hangos szurkolás jellemezte. Az izgalmak a vetélkedı végéig megmaradtak, mivel a háromtagú zsőri a végén értékelte a két logikai feladatot. Ezután holtverseny alakult ki a 2. és a 3. helyen álló csapatok között, amit egy utolsó logikai feladvánnyal döntöttünk el. Mivel a zsőri nem hozta nyilvánosságra, melyik a két csapat, így mindenki megoldotta a ráadás feladatot. Idén a Székács József Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium csapata nyert, második a Vörösmarty Mihály Tagintézmény, harmadik pedig a házigazda, a Czina Sándor Tagintézmény csapata lett. A jutalmazásukban a GYIÖK is közremőködött.


Június 10. Vörösmarty Mihály Tagintézmény

DIÁKÖNKORMÁNYZATI

NAP A

VÖRÖSMARTYBAN

Június 10-én került megrendezésre a Vörösmarty Tagintézményben a diákönkormányzati nap. Amikor csak az idıjárás megengedi, a programokat ezen a délelıttön az iskolán kívül tartjuk, lehetıleg zöld övezetben. Idén is így történt, bár a megszokott gyopárosi, mikulai-kerti rendezvények helyett idén a bogárzói lovaspályán győltek össze az iskola tanulói, tanárai, és az érdeklıdı, segítı szülık. A programok színes palettájáról válogathattak a gyerekek. A rövid megnyitó után az iskola volt diákjaiból álló Feszültség zenekar szórakoztatta az egybegyőlteket, majd a Szántó Kovács János Területi Múzeum dolgozói adták elı a Nyalka-balga királyfi címő bábjátékot az alsósoknak. Az alsósok ez után közös éneklésen vettek részt a Törköly család tagjaival, miközben a felsısök egy akadályverseny feladatait oldhatták meg. A programokat színesítette a helyszínen felállított extrém játszótér, rodeóbikával, légvárral és egyéb játékokkal, valamint hennafestés, lovaskocsikázás, lovak simogatása, lovaglás. A nap bezárása egy közösen elfogyasztott paprikás krumpli volt, amit a helyszínen készítettek gulyáságyúban.


Június 11. Vörösmarty Mihály Tagintézmény

BOLONDBALLAGÁS

A

VÖRÖSMARTYBAN

Június 11-e minden bizonnyal a nyolcadikosok által leginkább várt nap volt a tanévben. Ekkor tartottuk meg a bolondballagás a Vörösmarty Tagintézményben. A végzıs diákok legalább annyit készültek erre a napra is, mint az ezt követı ballagásra. Ki kellett választani a lehetı legviccesebb ruhákat és meg kellett szervezni a napi szórakoztató programot a tanulótársaik szórakoztatására. És amíg a ballagáshoz ebben rengeteg tanári, szülıi segítséget kapnak, itt csak magukra számíthattak. A nap a hagyományok szerint indult: a kifestett, kiöltözött nyolcadikosok síppal, dobbal hangosan énekelve vonultak végig az osztályokon és aki csak hagyta magát, attól egy búcsúpuszival köszöntek el. A felvonulás után következtek a bemutatók. A 8.a-sok egy zenés, táncos produkcióval készültek, a 8.b-sek egy humoros jelenettel, a 8.c osztályosok pedig egy játékos sorversennyel, ahol a tanárok és a diákok együtt küzdhettek egymással és egymásért. A nap befejezéseként tanár-diák foci és kosármeccs volt. Ismét a tanárok gyıztek mindkét sportágban, a diákok azonban jövıre újra próbálkozhatnak…


Június 12. Czina Sándor Tagintézmény

BALLAGÁS CZINA TAGINTÉZMÉNY Az idei ballagó nyolcadik osztály létszáma 23 fı. Már nagy izgalommal várták a ballagást, ahogy ez a ballagás elıtti esti banketten is kiderült, hiszen itt beszélgethettek "utoljára" egy igazán kiadósat egymással. Sokuk szemében csillogott könnycsepp, de érzıdött rajtuk a jövıbe vetett bizalom is. Igyekeztünk számukra emlékezetessé varázsolni ezt a nagy napot. S ahogy a valamikori elsı ballagások idején tették, mi is csempésztünk egy kevés földet és sót a ballagó tarisznyába, hogy soha ne felejtsék el iskolájukat, eddigi második otthonukat, hiszen innen ahányan vannak - szinte annyifelé vezet majd útjuk. Útravaló gondolatokkal is elláttuk ıket, ahogy a szokásos - tarisznyába nélkülözhetetlen - kellékek is elkísérték ıket ezen a verıfényes júniusi napon...


Székhely Intézmény

BALLAGÁS Szombaton reggel, június 12-én már virágfüzérek jelezték, hogy ballagnak a Székhelyintézmény nyolcadikos diákjai. Az iskola épületét virágdíszbe öltöztették a hetedik osztályosok. A termek, a folyosón, a szép ruhába öltözött gyermekek mind azt hirdették, hogy ünnep van ma. Az iskola elıtt gyülekeztek a végzıs tanulók, majd felvonulva termeikbe fogadták a gyerekek és osztályfınökeik búcsúzó jókívánságait, a tarisznyákat és a virágokat. Szüleik, rokonaik is virágcsokrokkal, ajándékokkal emlékeztek meg a nyolc év lezárultáról. Majd megszólalt az iskola kolompja, melynek hangja elkísérte az éneklı diákokat, s miközben bejárták az épület ódon folyosóit, visszaemlékeztek az itt töltött nyolc évre. A ballagási mősor 10 órakor kezdıdött a Petıfi Mővelıdési Központ színházteremében. Mind a három végzıs osztályból szerepeltek Tanulók. Elköszöntek az intézménytıl, tanáraiktól, osztályfınökeiktıl, diáktársaiktól. Megköszönték pedagógusaiknak, szüleiknek, nagyszüleiknek azt a sok segítséget, melyet hosszú évek során kaptak tılük, s mellyel most új fejezetet nyithatnak életükben. A vendégek meghatottan hallgatták elköszönı szavaikat, verseiket, nézték a régi képeket. Tanulóink közül néhányan különbözı mővészeti ágakban csillogtatták meg tehetségüket, szerepelt szólótánc, - ének és gitár a mősorban. Zárásként minden ballagó diák együtt énekelte Máté Péter. Egyszer véget ér címő dalát a színpadon, s érzéseiket elárulta csillogó szemük, kipirult arcuk. Amint elhalkultak a zene utolsó hangjai, a gyerekek hazaindultak, hogy otthon, családjuk körében folytassák az ünneplést.


Vörösmarty Mihály Tagintézmény

BALLAGÁS

A

VÖRÖSMARTYBAN

Június 12-én elballagtak a nyolcadik osztályosok a Vörösmarty Tagintézménybıl. Idén 73 tanuló fejezte be az általános iskolai tanulmányait iskolánkban. A nagy esemény elıtti napokban már érezhetı volt az izgalom a nyolcadikosok között, hisz ekkor tudatosult bennük igazán, hogy életük egy nagyon fontos és hosszú szakasza éppen most zárul le. Az ünnephez méltó volt a iskola épületének feldíszítése is, amit a hetedik osztályosok végeztek el az ballagás elıtti napon és a ballagás napjának hajnalán. A nyolcadikosokat elıször az osztálytermükben búcsúztatták el volt tanáraik, osztályfınökeik, majd diáktársaik nyújtották át nekik a tarisznyákat, virágokat. Majd ezek után, az utolsó csengetést követıen még egyszer utoljára bejárhatták az iskola folyosóit és termeit. Az ünnepségre az iskola udvarán került sor, ahol a tagintézményünk igazgatója, Jakóné Mihály Brigitta köszöntötte az ünnepelteket, majd adta át Farkas Rékának és Petrilla Annamáriának a Vörösmarty-díjat, és a végzıs osztályok legjobbjainak, Németh Réka, Popon Dorina, Kardos Gábor, Kovács Martin 8.a és Zsigovics Petra, Kónya Balázs 8.b osztályos tanulóknak a nevelıtestületi dicséreteket. A mősor sem maradhatott el, a nyolcadikosok egy igazán megható és humoros jelenettel emlékeztek vissza az együtt töltött nyolc évre, majd az erre az alkalomra alakult zenekar dalát hallgathatták meg az ünneplı szülık, hozzátartozók. A mősor végén elrepülı galambok jelképezték a tılünk távozókat, akik emlékét még sokáig ırizni fogjuk.


Június 14. Czina Sándor Tagintézmény

DÖK-NAP A CZINÁBAN EXTRÉM SPORTNAP Dacolva a reggeli idıjárással 7 órakor kezdte meg Zsofenszki Gábor vállalkozó az extrém sportszerek felállítását a Czina Sándor Tagintézmény udvarán. Szerencsére az idıjárás kegyes volt, és a tanév zárásaként a tanulók nagy örömére kellemes és mindenki számára szórakoztató délelıttöt tölthettünk el együtt. A programot az iskola körbefutásával nyitottuk, majd 5 fıs csapatok versenyezhettek egymással és sok esetben a sportszerekkel is. A rodeobika, a felemás bicikli, az extrém karika, a százlábú igen koncentrált mozgást igényelt a tanulóktól és a vállalkozó kedvő felnıttektıl. A kisebbek jót szórakoztak az ugrálóvárban, a trambulinon, de kedvelt tevékenység volt az óriás jenga, a lengıteke és a gladiátor is. A szülıi közösség jóvoltából a programot közös, szabadtéri ebéddel zártuk. A programot a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány pályázati támogatásával és szülıi segítséggel valósítottuk meg.


Június 15. Eötvös József Tagintézmény

TANÉVZÁRÓ

ELISMERÉSEK AZ

EÖTVÖS TAGINTÉZMÉNYBEN

Az iskola június 15-én, kedden 18 órakor a sportcsarnokban rendezte tanévzáró ünnepségét, a rákóczitelepi diákok és nevelık is itt búcsúztatták a tanévet. Pusztainé Szabó Margit fıigazgató, majd Mucsi Ágnes igazgató tanévzáró beszéde után az elismerések átadása következett. Magas színvonalú nevelı – oktató munkája alapján az intézmény legmagasabb elismerését, a 2009/2010. tanév pedagógus Eötvös-díját Jancsurákné Juhász Erika tanítónı kapta. A tanulói Eötvös-díjra Arany Viktória 8. a osztályos tanuló vált méltóvá kitőnı tanulmányi eredménye, példamutató magatartása, szorgalma, az úszás sportban elért kimagasló eredménye elismeréseként. „Az év tanulója” kitüntetı címet az 5. 6. évfolyamon Ujj Gréta 6. a, a 7.- 8. évfolyamon Tobak Myrtilla 8. c osztályos rákóczitelepi tanuló kapta. Tanulmányi és sportversenyeken kimagasló eredményt elért 39 diák nevelıtestületi dicséretben részesült. 40 kitőnı tanuló az igazgatónıtıl vehette át bizonyítványát. A Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet Országos Központja által meghirdetett Kutató gyerekek tudományos konferenciája címő, felmenı rendszerő komplex tanulmányi versenyre 5 pályamunka készült különbözı tudományterületeken, és szerepelt kiváló eredménnyel. Tobak Myrtill és Zvolenszki Nóra országos 3. helyezetteknek Mucsi Ágnes igazgatónı nyújtotta át az elismerı oklevelet. Ezután az iskolában mőködı alapítványok jutalmazták a különbözı tantárgyi területeken legjobban teljesítı 12 tanulót. A testnevelés és sporttagozatos iskolában megkülönböztetett tisztelet jár a sportolóknak. Az Eötvös Diák- és Pedagógus Sportegyesület „Jó tanuló, jó sportoló” díját Telek Klára 8. b osztályos tanuló érdemelte ki jeles tanulmányi eredményéért és a kézilabda sportban nyújtott országosan is kiemelkedı teljesítményéért. 16 tanuló részesült még a sport alapítvány elismerésében. Az iskolával együttmőködı sportegyesületek, az Orosházi Kézilabda Sport Klub, az Orosházi Férfi Kézilabda Egyesület, a Spartacus Birkózó Klub, a Kazszer Tenisz Klub is jutalmakat adott az arra legérdemesebb pedagógusoknak és diákoknak. Befejezésül egy elsı osztályos kisdiák, Patyi Ákos vakációra hívó verssel zárta a tanévet.


Június 18. Vörösmarty Mihály Tagintézmény

TANÉVZÁRÓ

ÜNNEPSÉG A

VÖRÖSMARTYBAN

Június 18-án a tartották a Vörösmarty Tagintézményben a tanévzáró ünnepséget, amely minden kisdiák egész éves vágyát jelenti: véget ért a tanév, elkezdıdött az vakáció. Sajnos az idıjárás nem a nyári formáját mutatta, az esı miatt a megjelenı szülı és a diákok az osztálytermeikbe szorultak, és a hangosbemondón keresztül követhették az eseményeket, de ez a tanévzáró ünnepélyességébıl csak nagyon keveset vont le. A megnyitó után Pusztainé Szabó Margit, iskolánk fıigazgatója köszöntötte a gyerekeket, és mondott méltató szavakat a tagintézmény idei munkájáról. Ezután Jakóné Mihály Brigitta mutatta be az idei év eredményeit. Idén is megjegyezhettük magunkban, hogy jó érzés vörösmartysnak lenni: 278 tanulmányi, 291 diákolimpiai és 70 egyesületi eredménnyel öregbítették tanulóink az iskola hírnevét. A tanévzárón csak az országos és megyei díjazottakat sorolhatták fel, de így is hosszú percekig hallgathatták tanulóink büszkén társaik sikereit. Ezek után egy újabb hosszú felsorolás következett, amelyben az iskola kitőnı tanulóit méltatták. Az ünnepség során adták át az iskola alsósoknak szánt tanulmányi versenyének, a Kis polihisztornak a díjait is, idén Petrilla Brigitta (2.o), Bányai Fruzsina (3.o), Irimiás Vanda (4.o) tanulók lettek a legjobbak az induló 86 diák közül. A Szőcs Ferenc nyugdíjas tanár által alapított vándorserleget az év legeredményesebb gyermek sportolója kapta. A serleget maga az alapító, Szőcs Ferenc – a Békés Megyei Labdarúgó Szövetség toborzó gyermek instruktora – adta át Kónya Balázs 8.b osztályos tanulónak. Befejezésként az énekkar elıadását hallgathatták meg az szülık és a diákok.


Június 20. Czina Sándor Tagintézmény

ELKÖSZÖNTÜNK

IGAZGATÓNKTÓL,

LIPTÁK ANDRÁSNÉTÓL

„Egy lángot adok, ápold, add tovább, s ırizd híven…” E Reményik- idézettel köszönt el tantestületétıl, a gyerekektıl, a szülıktıl a tanévzáró ünnepélyen a nyugdíjba vonuló Lipták Andrásné címzetes igazgató asszony. „Egy lángok adok – folytatta a vers sorait -, én is kaptam azt…” példaképétıl, az iskola elsı igazgatójától, Gulyás Jánosné Zsuzsikától. A szülıi közösség, a gyerekek verssel, hálás szavakkal köszönték meg áldozatos munkáját, mindazt, amit a Czina iskoláért fáradhatatlanul tett hosszú éveken keresztül. Az ünnepségen jelen volt Pusztainé Szabó Margit fıigazgató asszony és Orosz László fıigazgató-helyettes úr, akik Orosháza Város Általános Iskolája igazgatótanácsa döntése értelmében címzetes igazgatói címet adományoztak Lipták Andrásnénak. A meghitt pillanatokat még szebbé varázsolták Bódi Irén szavai: „Egy pálya útja véget ér. A gyorsvonat megáll, s a búcsúzó útitárs más vonatra száll.”

2009 - 2010  
2009 - 2010  

Iskolánk évkönyve

Advertisement