__MAIN_TEXT__

Page 1

str /


TEMAT NUMERU:

SPIS TREŚCI KRZYSZTOFANDRULONIS

ŚWIĘTA A CZASY WSPÓŁCZESNE strona 6 ZUZANNA SKALSKA CO CIEKAWEGO DZIAŁO SIĘ NA MAZOWSZU PODCZAS ŚWIĄT NARODZENIA DZIECIĄTKA?

strona 14 MILENA MORAJDA

LUDZIE LUDZIOM NA ŚWIĘTA strona 20 GABRIELA SZCZEPANIK, ANNA SYDORCZAK, ANNA ADAMCZYK

REDAKCJA OUTRO NA ŚWIĘTA str /

strona 24


W te święta Bożego Narodzenia inne od wszystkich pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia spędzenia ich w zdrowiu, możliwości znalezienia się w gronie osób najbliższych oraz odczucia magicznej atmosfery tego czasu. Niech Święta będą czasem wyciszenia i pogodzenia z samym sobą oraz innymi ludźmi. Nowy rok 2021 niech zaś okaże się nam przychylniejszy niż ten właśnie mijający!

Redakcja Outro - wychodzimy poza schemat

str /


W powyższych słowach chyba najkrócej można streścić to, z czym wiąże się dla większości z nas tegoroczne Boże Narodzenie. Wielu z nas nie spotka się, jak co roku, w szerokim rodzinnym gronie przy stole suto zastawionym wigilijną wieczerzą czy świątecznym obiadem. Nie brakuje też tych, którzy po tym roku w ogóle nie mają ochoty świętować. Epidemia koronawirusa zebrała już i nadal zbiera okropne żniwo na wielu polach. Ujawnia się to nie tylko w liczbach zachorowań i ofiar śmiertelnych, które już same w sobie są porażające - wystarczy pomyśleć, w o ile większej liczbie rodzin niż zazwyczaj przy wigilijnym stole zabraknie kogoś bliskiego, kto nieraz mógł mieć przed sobą jeszcze wiele szczęśliwych chwil życia, a kto nie zdołał przezwyciężyć choroby. Można też jednak wyróżnić szereg innych negatywnych oddziaływań - cierpi nasz zmysł społeczny, przyzwyczajony do swobodnych kontaktów międzyludzkich, obcowania na żywo z drugim człowiekiem, boleje również nasza psychika, ponieważ ciągle żyjemy w strachu przed

ewentualnym zakażeniem innych ludzi bądź samych siebie. Z zupełnie innej strony tracą nadzieję przedsiębiorcy, usługodawcy, którzy nieraz zainwestowali w swoje biznesy wszystkie dostępne środki, a teraz stoją na krawędzi bankructwa i nie wiedzą zupełnie, co będzie dalej. Niełatwo będzie wskazać w te Święta osoby, które rzeczywiście mogą je świętować tak samo, jak zawsze… Być może jednak z każdego złego wydarzenia można też wydobyć dobro? Ostatnie miesiące nauczyły nas, jak wiele znaczy drugi, a także jak trudno jest nam żyć bez codziennych kontaktów międzyludzkich, nawet jeśli często wydawało się nam, że inni uprzykrzają nam życie i najchętniej posłalibyśmy ich cza-

str /

sami na księżyc… Jednak tylko czasami, bo w głębi serca, jak sobie teraz uświadamiamy, byliśmy szczęśliwi, tym po prostu, że ktoś jest i można się do niego odezwać, uzyskać odpowiedź, namacalnie odczuć obecność. Żadna, nawet najdoskonalsza technologia telekomunikacyjna nam tego odczucia nie zapewni. Doceńmy ludzi. Doceńmy to, jacy są. Kochajmy ich również za to, że bywają złośliwi, samolubni czy przekorni. Starajmy się w nich dostrzegać to, co w ich duszach najcenniejsze, wydobywajmy z nich klejnoty i szlifujmy do postaci diamentów! Ostatni czas chyba wyraźnie pokazał, że nie wolno o tym zapominać. Niech więc Święta okażą się ku temu dobrą okazją! Krzysztof


Outro – wychodzimy poza schemat

Szefowie działów:

ISSN: 2299-5242

Olimpia Orządała (korekta), Monika Brzozowska (graficy), Żaneta Chwiałkowska (promocja)

Ogólnopolski miesięcznik młodzieżowy Wydawca: Fundacja Nowe Media

Promocja: Żaneta Chwiałkowska, Jagoda Jabłońska, Sabina Gajda, Iza Gajda, Anna Micał, Natalia Stachowicz

www.outro.pl mail: redakcja(@)outro.pl, rekrutacja(@)outro.pl Redaktor naczelny: Krzysztof Andrulonis

Korekta: Olimpia Orządała, Janusz Pyrkosz, Justyna Grzesiowska

Skład wydania i fotoedycja: Krzysztof Andrulonis

Grafiki: Monika Brzozowska

Projekt okładki: Krzysztof Andrulonis

str /


Boże Narodzenie to wydar

sięcy lat wstecz. W tym cza

oraz wymiary. Wspó

ŚWIĘTA A CZASY W str /


rzenie z długotrwałą tradycją, sięgającą już blisko dwóch ty-

asie przechodziło liczne ewolucje i uzyskiwało nowe oblicza

ółcześnie proces zmian wcale nie został zakończony.

WSPÓ WSPÓŁCZESNE ŁCZESNE str /


Kilka słów o Świętach

redaktor

Krzysztof Andrulonis

Dla wielu z nas współczesne Święta są tak oczy-

które powstało z połączenia cech greckiego

wiste jak powietrze – trudno wyobrazić sobie

Apollona i indoirańskiego Mitry.

grudzień bez nich. O skali tego przyzwyczajenia

Interesujące jest, że wyborowi daty dla każdego

bardzo dobrze świadczy zastosowany, w po-

z tych świąt, chrześcijańskiego i pogańskiego,

przednim zdaniu, zapis – tak jak dla św. Toma-

sprzyjały warunki naturalne – zaledwie kilka dni

sza z Akwinu oczywistością było, że pisząc o Fi-

wcześniej, 21 grudnia, co roku ma miejsce prze-

lozofie (wielką literą) chodzi mu zawsze o Ary-

silenie zimowe i najkrótszy dzień w roku, po któ-

stotelesa, tak dla nas, gdy piszemy „Święta”, ja-

rym kolejne ponownie zaczynają się wydłużać.

snym jest, że odwołujemy się właśnie do Bożego Narodzenia. Nie zawsze tak jednak było – nie wiemy też, czy zawsze tak będzie…

Dla chrześcijan wydarzenie to stało się symbolem zwycięstwa Boga nad siłami zła, którego dowodem i dopełnieniem stało się przyjście Syna Bożego na świat, aby odkupił ludzkość. Rzymianie, wierni religii państwowej, z kolei postrzegali

Odrobina historii

to zjawisko w kategoriach cudu dokonywanego Po raz pierwszy przyjście na świat Jezusa Chry-

regularnie przez Sol Invictus, które pokonuje

stusa, w postaci ludzkiej, świętowali już chrze-

ciemność i przywraca światu światłość. W póź-

ścijanie w Cesarstwie Rzymskim, nawet wów-

niejszym czasie, gdy Boże Narodzenie ostatecznie

czas, gdy ich wyznanie wciąż nie było akcepto-

zatriumfowało, wybór daty uzyskał również

wane przez władze państwowe. Już w swoim za-

usankcjonowanie teologiczne i związane z Biblią,

czątku Boże Narodzenie powstało w konkurencji

jednak wydaje się, że pierwotnie dobór daty wa-

do pogańskich obchodów dnia Sol Invictus, które

runkowany był przede wszystkim wspomnianymi

przypadały w Rzymie na 25 grudnia. Wspomnia-

wcześniej czynnikami.

ny Sol Invictus był bóstwem późnorzymskim,

str /


Kilka słów o Świętach

chodzili je w nocy z 21 na 22 grudnia. W tym

Boże Narodzenie a Słowianie

czasie zaprzestawano pracy fizycznej i spędzano Wart uwagi jest też fakt, że na terenach dzisiej-

czas na wzajemnych odwiedzinach, przyjmowa-

szej Polski kult chrześcijański oraz związane

niu gości, obdarowywaniu się prezentami i śpie-

z nim obchody nie pojawiły się w próżni. Choć

waniu tradycyjnych, starych pieśni. Duchowień-

słowiańska mitologia i religijność znane są bar-

stwo chrześcijańskie, nie mogąc wyplenić pogań-

dzo słabo, ze względu na niezachowanie więk-

skich zwyczajów wśród prostego ludu, zastąpiło

szości źródeł, to wiadomo jednak, że na naszych

je jasełkami i śpiewaniem kolęd o narodzeniu

terenach – jeszcze przed chrztem Polski – obcho-

Chrystusa.

dzono święto nieco podobne do rzymskiego Sol Invictus, dla którego, ponownie, motywem przewodnim było przesilenie zimowe.

Zwyczajem tego wieczoru było rozdawanie – początkowo tylko dzieciom i krewnym – upominków, a także tradycyjnych pierogów nazywanych

Pradawni Słowianie mówili na nie Święto Zimo-

„szczodrakami”. Wkrótce ten zwyczaj przeobraził

wego Staniasłońca lub też Szczodre Gody, a ob-

się w tradycję obdarowywania prezentami bli-

str /


Kilka słów o Świętach

skich, w Wigilię. Wierzono także, że tej nocy du-

Innym zwyczajem była kultywowana szczególnie

chy zmarłych opuszczają swoje kryjówki i przy-

w południowej Polsce, czyli na: Podhalu, Pogó-

bywają do ludzi, dlatego wyprawiano im specjal-

rzu, Ziemi Sądeckiej i Krakowskiej, na Żywiec-

ne uczty – najpierw w świątyniach, później zaś

czyźnie oraz na Śląsku, była tzw. podłaźniczka –

przenoszono je do domu.

gałąź drzewa iglastego, wieszana pod sufitem,

Ze względu na stopniowy wzrost znaczenia sym-

przyozdabiana: owocami, orzechami i ciastkami

bolicznego tego zwyczaju, wkrótce przekształcił

oraz ozdobami symbolizującymi urodzaj, dobro-

się on do stawiania na stole jednego pustego

byt i siły witalne.

nakrycia dla potencjalnych duchów przodków, które zechciałyby przybyć w czasie święta. Symbolem zaproszenia dusz zmarłych na wieczerzę

Inny świat, inne Święta?

był tzw. diduch. To żniwny snop żyta, który na

Współcześnie Boże Narodzenie ma co najmniej

czas świąt był umiejscawiany w rogu izby. Zwia-

kilka wymiarów. Pierwotnie jest świętem przede

stował urodzaj.

wszystkim religijnym – chrześcijanie czczą, w ten

str /


Kilka słów o Świętach

sposób, Syna Bożego, który przybył na świat pod

konkretnej dacie głównie przez katolików, to

postacią ludzką, aby zbawić w przyszłości ludz-

w dużej części polskich domów, w tym czasie,

kość i zapewnić jej możliwość dostąpienia zba-

nie działoby się nic szczególnego – ze względu

wienia. Na święto to zawsze spogląda się z per-

na postępującą laicyzację liczba osób wierzących

spektywy Wielkanocy – gdyby nie Jego narodziny,

regularnie spada. Tymczasem jest inaczej – nie-

nie byłoby Golgoty i zmartwychwstania, a wrota

łatwo znaleźć dom, w którym 24 grudnia i dwa

niebios pozostałyby, dla ludzi, na wieki zamknię-

kolejne dni niczym nie różnią się od reszty roku.

te. Jednocześnie motyw narodzin Boga, pod po-

Świętowanie Bożego Narodzenia (nazywanego

stacią człowieka, jest czymś absolutnie nadzwy-

wówczas zwykle w inny sposób) nie jest niczym

czajnym, niespotykanym praktycznie w innych

zdrożnym dla wielu ateistów.

religiach.

Można się zastanawiać, czy w takim postępowa-

Gdyby jednak było tak, że Boże Narodzenie ob-

niu nie drzemie pewna sprzeczność – wydaje się

chodzone jest tylko przez chrześcijan, a w tej

jednak, że nie. Bardzo mocno zaświadcza o tym

str /


Kilka słów o Świętach

eklektyczna natura początków obchodów tego

gijny, ponieważ wydarzenie, któremu jest po-

święta na ziemiach słowiańskich – w naturalny

święcone, stanowiło pierwszy krok ku wielkiemu

sposób nakazy chrześcijańskie oraz teologia gło-

dziełu zbawienia ludzkości, ku któremu zmierza

szona przez Kościół połączyły się z bogatą paletą

każdy. Nie jest jednak tak, że osoby wyznające

obyczajów związanych z tym dniem. Gdy ponadto

inną religię bądź też abstrahujące od deklaracji

sięgniemy po – omówiony wcześniej – prapoczą-

tego typu, nie znajdą w tym grudniowym święcie

tek obchodów narodzin Chrystusa w państwie

czegoś dla siebie.

rzymskim, to niebezzasadna wydaje się teza, że

Często Gwiazdka (chętnie określana właśnie

Boże Narodzenie jest świętem do pewnego stop-

w ten sposób) stanowi okazję do spotkania w

nia ponadwyznaniowym, czy nawet awyznanio-

rodzinnym gronie, poczucia wzajemnej bliskości,

wym. Oczywiście dla katolików zawsze będzie

odmiany smutnej i ponurej aury, która towarzy-

miało ono – przede wszystkim – wydźwięk reli-

szy długim wieczorom i nocom oraz krótkim,

str /


Kilka słów o Świętach szarym dniom. Radosna kolorystyka świątecz-

A.D. 2020 – dziwne Święta?

nych ozdób przełamuje poczucie melancholii oraz zniechęcenia. W domach ateistów, czy wyznaw-

Do poruszonych wcześniej problemów w tym ro-

ców religii innych niż chrześcijańska, często po-

ku doszedł kolejny – mnogość zmian dokona-

jawiają się choćby: choinka, stroiki czy figurki

nych, w naszym życiu, przez koronawirusa. Pan-

św. Mikołaja.

demia, przetaczająca się przez świat już ponad

Właściwie nie powinno to dziwić – choinka przybyła do Polski z Niemiec na przełomie XVIII i XIX w., gdzie z kolei została zaadaptowana od pogańskich zwyczajów, przez chrześcijaństwo. Podobnie rzecz ma się ze stroikami, które można łączyć z tradycją słowiańską. Wreszcie postać Mikołaja z Miry jest godna szacunku, niekoniecznie jako świętego Kościoła Katolickiego, lecz jako

dziewięć miesięcy, wpłynie również na to, jak spędzimy Święta. Dla wielu konieczność ograniczenia spotkań z innymi, limit osób, które legalnie mogą się zgromadzić przy wigilijnym stole, stanowi cios, ponieważ Gwiazdka stanowiła nieraz jedyną okazję do spotkania, zatrzymania się na chwilę i oddania swobodnej rozmowie oraz nieskrępowanej radości.

wzorcowego etycznie człowieka, który swe życie

Mimo niedogodności spowodowanych tą sytuacją

poświęcił pomocy chorym i potrzebującym.

należy jednak zachować ostrożność i konsekwen-

Zresztą, podobny stosunek do Jezusa ma wiele osób niewierzących: odmawiają mu boskości, traktują jak człowieka, jednak niezwykłego ze względu na posiadane cnoty moralne oraz niesione nauczanie etyczne, które dokonało rewolucji i ustanowiło podwaliny tego, na co dziś zgadzamy się w Europie jako podstawowe reguły postępowania względem człowieka i społeczeństwa – niezależnie od wyznania. Jak pisał w eseju Jezus ośmieszony Leszek Kołakowski, konsekwentnie podkreślający swoje bycie poza Kościołem: Czy był Bogiem? Nie mam pojęcia. Ale jeśli jakiś Boży człowiek żył kiedykolwiek na tej ziemi, to był nim On.

str /

cję – koronawirus pozostaje śmiertelnym zagrożeniem i nie można twierdzić, że tylko część społeczeństwa jest nim zagrożona, jeśli nie chce się mijać z faktami. Zdobądźmy się więc jeszcze, mimo wszystko, na wytrwałość, i postawmy na pierwszym miejscu bezpieczeństwo – swoje i bliskich, ale również innych ludzi. Kiedyś wirus nas opuści i będziemy mogli ponownie, bez ograniczeń, radować się obecnością ważnych dla nas osób – stanie się to tym prędzej, im lepiej będziemy przestrzegać reguł sanitarnych. Nie zapominajmy o tym w czasie Świąt i, pomimo ograniczeń, postarajmy się w nie tchnąć magię!


Jakie tradycje panowały dawniej na ziemi mazowieckiej? Jakim zmianom uległy na przestrzeni lat? Jeśli jesteś ciekawy, sięgnij po ten artykuł – dzięki niemu dowiedziesz się czegoś, o czym prawdopodobnie wcześniej nie miałeś pojęcia.

str /


CO CIEKAWEGO DZIAŁO SIĘ DAWNIEJ

NA MAZOWSZU PODCZAS ŚWIĄT NARODZENIA DZIECIĄTKA?

str /


Kilka słów o Świętach

redaktor

Zuzanna Skalska

trzymaj wilka w raju” wywodzi się z myślenia, iż

Przygotowania do Świąt

może on uchronić ich posiadłość przed napada-

Bożego Narodzenia

mi watah wilków na stada.

Czas przygotowań do Świąt polegał, zgodnie

Trzynastego grudnia wspominano z kolei Świętą

z wieloletnią praktyką, na wyciszeniu, zastano-

Łucję z Syrakuz, patronkę światła. Ten dzień

wieniu nad własnym życiem oraz jednoczeniu się

przypominał, że światłość zwycięża nad ciemno-

z innymi. Obowiązywał post, podczas którego

ścią. Wtedy dzieci, ubrane na biało, brały udział

ludzie starali się nie jeść mięsa ani nie pić alko-

w tradycyjnym pochodzie. Ustawiały się w orsza-

holu.

ku, któremu przewodziła dziewczynka trzymająca

Zaczynano dekorować mieszkania. W różny spo-

na głowie wianek z płonącymi świecami.

sób podejmowano starania, by nadać izbom wystrój nawiązujący do betlejemskiej stajenki, w której Jezus przyszedł na świat. Snopy niewy-

Wigilia wyczekiwana

młóconego zboża ustawiano w rogach izby lub

z utęsknieniem

jeden kładziono za stołem.

Dawni mieszkańcy Mazowsza bardziej niż my

Dekorowano je ozdobami wykonanymi z opłatka

odczuwali srogość grudniowej pogody, co prze-

– najczęściej o kształcie kołyski.

kładało się na samopoczucie. Pogrążali się w

Szóstego grudnia obchodziło się Dzień Świętego

smutnej refleksji dotyczącej egzystencji człowie-

Mikołaja, którego ludzie uważali za orędownika

ka. Sporo myśleli o śmierci. Na szczęście, po kil-

w sprawach związanych m.in. z napadami watah

kudziesięciu dniach ten trudny okres kończył się

wilków na stada. Przynosili upominki na rzecz

i następował upragniony dzień rozpoczynający

biednych, ponieważ wierzyli, że dzięki temu

jasność. W sercach rodziła się nadzieja związana

Święty Mikołaj będzie opiekował się ich zwierzę-

z przyjściem na świat Jezusa.

tami. Co ciekawe, powiedzenie: „Święty Mikołaju,

str /


Kilka słów o Świętach

Przeważnie wieczerza wigilijna była rozpoczyna-

chłopskich stołach zazwyczaj znajdowało się od

na po zobaczeniu pierwszej gwiazdki na niebie.

trzech do pięciu potraw. Mazowsze nie należało

Przed rozpoczęciem posiłku gospodarz dzielił się

do bogatych regionów, dlatego taka ilość poży-

z innymi opłatkiem i składał życzenia. Potem

wienia była czymś niezwykłym, niecodziennym.

zajmowano miejsca przy stole – począwszy od

Tego dnia na twarzach dzieci pojawiał się

najstarszych, a skończywszy na najmłodszych,

uśmiech spowodowany otrzymaniem podarku. Co

po to, by śmierć zabierała ludzi zgodnie z wie-

może spowodować zaskoczenie, dziadek lub oj-

kiem.

ciec obdarowywali swoje dzieci i wnuki podarka-

Do typowo mazowieckich potraw, które gościły

mi nawet do ukończenia przez nich 50. roku ży-

na stołach, należą: kapusta z grochem, kapusta

cia! Najczęściej były to jabłka i pierniki.

z grzybami, barszcz grzybowy, pierogi z kapustą

Uczucie zdumienia może również powodować

i grzybami, ziemniaki z wody, ryby, zupa z su-

fakt, iż kruszono kolorowy opłatek i dzielono się

szonych owoców, racuchy (tzw. słodziaki), rwaki,

nim, na znak pojednania, ze zwierzętami przeby-

czyli ręcznie wyrabiane kluski i kluski z makiem,

wającymi w stajni czy stodole.

pampuchy (rodzaj ciasta drożdżowego), kutia. Na

str /


Kilka słów o Świętach

przedstawień była zbrodnia Heroda i jego

Tradycje związane z pasterką

śmierć. Rozpoczynała się o północy, po wieczerzy wigilijnej. Na nabożeństwo, które miało na celu uczczenie narodzin Dzieciątka, udawały się całe rodziny. W drodze do kościoła gospodarze ścigali

Na Mazowszu popularni byli szopkarze. Ukazywali scenę dotyczącą objawienia się pasterzom Anioła, który zwiastował im Dobrą Nowinę.

się, kto pierwszy przekroczy próg świątyni. Wierzono, że temu, który zwyciężył, będą rosły wysokie plony. Jeśli wracający z nabożeństwa go-

Sposób obchodzenia

spodarz posiadał pasiekę, szedł tam, gdzie się

Święta Trzech Króli

znajdowała, i pukał do poszczególnych uli. Czy-

W tym dniu ludność oddawała pokłon Jezusowi.

nił to, by oznajmić pszczołom narodzenie Jezusa.

Święcono jagody jałowca i żywicę (co symbolizowało mirrę i kadzidło) i obrączki ślubne

Pamięć o Świętym Szczepanie

(symbolizujące złoto). Każde dziecko otrzymywa-

Drugiego dnia Świąt wspominało się mękę

Mieszkańców odwiedzała grupa Trzech Króli.

śmierci Świętego Szczepana. Z tej okazji gospo-

Stanowili ją trzej młodzi chłopcy, którzy przebie-

darze szli do kościoła, by poświęcić owies. W

rali się za mędrców. Wypowiadali słowa:

czasie nabożeństwa obsypywano się nawzajem

„Winszujemy

zbożami, co miało przynosić pomyślność i dobry

z Trzema Królami" i śpiewali kolędę Mędrcy

urodzaj.

świata monarchowie, po czym recytowali swoje

Plebani wraz z organistami odwiedzali domy

role.

ło jabłka oraz orzechy.

wam

wszystkiego

najlepszego

wiernych i błogosławili domy. Oprócz nich przychodzili do mieszkań sąsiadów grupy kolędowe. Wśród ich członków wyróżnia się: młodzież

Dla tych, co owe Święta

z gwiazdą, Herody i szopkarzy.

spędzą samotnie

Młodzież z gwiazdą śpiewała kolędy przed domem mieszkańców z okolicy. Musiała posiadać kolorową gwiazdę. Herody przebierały się za króla Heroda, Żyda, Turka, czterech żołnierzy, śmierć, diabła czy anioła. Głównym wątkiem ich

str /

Jest wielu ludzi, którzy ze względu na restrykcje sanitarne spędzą Święta Bożego Narodzenia samotnie. W tej sytuacji można im tylko współczuć. Oczywiste jest, że nic nie zastąpi człowiekowi rzeczywistego kontaktu z drugą osobą, po-


Kilka słów o Świętach nieważ żadna emotka przesłana przez komuni-

śliwe chwile; odezwać się do ludzi, którzy byli

kator nie ma takiej wartości jak ujrzany na żywo

nam bliscy. Spędzając Święta samotnie, także

uśmiech, radośnie iskrzące oczy, serdeczny

można odczuwać ich klimat. Służą temu kolędy,

uścisk dłoni czy przytulenie ukochanej osoby.

filmy i piosenki.

Pomimo tego nie załamuj się! Skorzystaj

Duchowny ks. Adam Szustak wypowiedział się

z wszystkich dostępnych możliwości, by ten czas

na temat trudnych, smutnych Świąt Bożego Na-

był jak najbardziej udany. Nie zapominaj, że bli-

rodzenia. Ta wypowiedź może ci pomóc przejść

scy łączą się z tobą duchowo i mają ciebie w

przez ten czas. Jeśli chcesz pominąć wstęp,

swych myślach.

przejdź od razu do 5:16. Materiał znajdziesz pod

Święta są dobrym czasem, by pomyśleć nad kie-

linkiem: https://youtu.be/ertqIaG5umY.

runkiem życiowej drogi oraz powspominać szczę-

str /


LUDZIE LUDZIOM

NA ŚWIĘTA str /


str /


Kilka słów o Świętach

redaktor

Milena Morajda

Boże Narodzenie jest czasem niezwykłym, spowitym magią życzliwości i dobroci ludzkich serc. Aura tych wyjątkowych dni w roku wielu kojarzy się z powrotem do przytulnego miejsca, radosnymi rozmowami przy kominku i wyczekiwanymi spotkaniami z bliskimi. Można odnieść wrażenie, iż na te kilka dni zatrzymuje się świat pełen pośpiechu, konfliktów i kłopotów – ludzie postanawiają przystanąć, aby dostrzec to, co najistotniejsze. Pierwszą rzeczą, jaka nasuwa mi się na myśl

liczba akcji charytatywnych

przy obserwowaniu zachowania ludzi w okresie

organizowanych w grudniu.

świątecznym, jest zmiana nastawienia do in-

Wzruszające jest to, jak

nych, pojawienie się wyraźnej krzty życzliwości.

wiele osób wspólnie postanawia

Powszechnie panująca radosna atmosfera uwy-

pomóc potrzebującym, np.

datnia w ludziach pozytywne cechy charakteru,

poprzez organizowanie kiermaszów

sprawia, że są bardziej empatyczni i zwyczajnie

ze świątecznymi wypiekami, jak makowiec,

szczęśliwsi. Jednak kwintesencją Bożego Naro-

pierniczki czy, jeśli ktoś ma ochotę spróbować

dzenia jest budowanie wspólnoty, jednoczenie się

zagranicznych specjałów, francuskie bûche de

z ludźmi pomimo dzielących nas różnic.

Noël.

Rewelacyjnym przykładem jest chociażby, bar-

Wiele osób udaje się na wizyty do domów opieki

dziej pokaźna w porównaniu do reszty miesięcy,

czy szpitali z zamiarem organizacji, niestety nie-

str /


Kilka słów o Świętach możliwych do przeprowadzenia w tym roku,

nas odczuwa z tego powodu smutek, rodzinne

przedstawień dla dzieci i realizacji

rozmowy bowiem bywały najbardziej wyczekiwa-

innych inicjatyw mających na celu

ną częścią Świąt.

umilić ludziom czas i nieco rozjaśnić szarą rzeczywistość.

Warto jednak na ów problem spojrzeć z bardziej optymistycznego punktu widzenia. Jak nigdy po-

Okres świąteczny jest też

trzebujemy budować wspólnotę, działać razem

czasem odnawiania kontaktu

i okazywać sobie wzajemnie wsparcie w tym nie-

z osobami, z którymi przez

sprzyjającym czasie. Choć jest to trudne, zjed-

zabiegany tryb życia nie mieliśmy

noczmy się, połączmy wirtualnie, obdarzmy

okazji porozmawiać przez dłuższy

uśmiechem i dobrym słowem. W obecnej sytua-

czas. Do większości z nich dzwonimy,

cji możemy liczyć tylko i aż na nadzieję – próbuj-

aby życzyć pomyślności na nadchodzący

my więc dostrzegać owe małe światełko w tune-

rok. Niektórzy uważają, iż składanie

lu codziennych problemów, zatrzymajmy się w

życzeń jest zbyt schematyczne,

natłoku obowiązków i celebrujmy to, za co jeste-

przez co traci swój zamierzony urok –

śmy wdzięczni.

- sądzę jednak, że jeśli tylko owe życzenia płyną prosto z serca, jest to jeden z piękniejszych elementów Świąt. Niesie bowiem ze sobą ogrom pozytywnej energii, której siła często potrafi wskrzesić podupadłe marzenia.

Niezwykła życzliwość charakterystyczna dla czasu świątecznego obrazuje, jak wiele uroku i dobra skrywa świat. W obliczu nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzę każdemu przede wszystkim tego, aby potrafił się zatrzymać i dostrzegł magię w codzienności, uśmiechał na myśl o zwykłych gestach i dzielił się ową radością z innymi.

Łatwo zauważyć, iż tegoroczne Boże Narodzenie będzie inne od wcześniejszych ze względu na pandemię. Dla mnóstwa ludzi, w tym niestety dla mnie, oznacza to brak możliwości bezpośredniego kontaktu z bliskimi. Z pewnością każdy z Graf. Monika Brzozowska str /


str /


str /


ŚWI

Przy

„Outro

przew

Pamiętam tę chwilę, kiedy

tekstu do naszego wydania, r

dy o tym, że moje świątecz

wszystkim wdzięczność – za

które robiłam ze swoją mam

prezenty, które tak bardzo lub

w gronie najukochańszych os

Kiedy zasiadam do napisania

data 1 grudnia. I obecnie też

mnie życzliwi ludzie, czuję s

mam co jeść. Także i w ty

skompletowane – czekają, żeb

szych dniach wybiorę się z u

żeby powiedzieć, że spotkała dla niego zostawił.

Mimo że rok 2020 na długo

osobom bardzo dużo odebrał

Przynajmniej do tego dnia. I str /


IĄTECZNE ŻYCZENIA redaktor

Gabriela Szczepanik

ygotowując się do napisania tekstu do świątecznego wydania

o”, przyłapałam się na tym, że myślę o tym, jakie życie jest nie-

widywalne. I muszę przyznać, że doprawdy mnie to przeraziło.

rok temu zasiadałam do napisania

to, że już nie wybiegam myślami do przodu jak chociażby w tam-

również z okazji świąt. Pisałam wte-

tym roku. Nie planuję swoich świąt, nie planuję tego, co będę ro-

zne podsumowanie wypełnia przede

bić za kilka czy kilkanaście dni. Boję się. I łapię się na tym, że nie

a śnieg padający podczas zakupów,

chcę nic planować… żeby nie zapeszać?

mą, za to, że mam komu podarować

Tak, to jest chyba najlepsze podsumowanie tego roku i tego grud-

bię robić, za to, że święta spędzałam

nia. 2020 w moim przekonaniu odarł grudzień z jego magii. Nie-

ób…

dawno rozmawiałam ze swoją sąsiadką, która powiedziała, że w

a tego tekstu, na kalendarzu widnieje

tym roku jak nigdy czeka na noc sylwestrową, żeby otworzyć

ż mam za co być wdzięczna. Otaczają

szampana i móc zakończyć ten rok, bez oczekiwań na kolejne

się potrzebna, mam gdzie mieszkać,

miesiące, ale z nadzieją, że kolejny rok przyniesie coś dobrego.

ym roku większość prezentów mam

Życzmy sobie więc tego, by za rok każdy z nas mógł spędzić świę-

by położyć je pod choinką. W najbliż-

ta nie tylko Bożego Narodzenia w gronie najukochańszych osób, w

upominkiem do swojego chrześniaka,

pełnym komplecie. Życzmy sobie także tego, byśmy za rok o tej

am po drodze mikołaja, który coś mi

porze nie pamiętali przykrych chwil minionego roku, a nocy sylwestrowej wyczekiwali z niecierpliwością na udaną zabawę do białe-

o zostanie w pamięci ludzi, bo wielu

go rana w dwustuosobowej sali. Życzmy sobie tego, żeby razem

, ja naprawdę mam za co dziękować.

z tym rokiem odszedł także nasz strach o przyszłość naszą i na-

I właśnie najbardziej zasmuca mnie

szych bliskich. str /


ŚWIĘTA Z redaktor

Anna Sydorczak

Ludzie na mieście mówią, że po okr

pandemii już nic nie będzie takie jak k

Pewnie tak właśnie się stanie i w sum

powinno nas to dziwić, ale takie słow

stawiają w nas jakiś niepokój, taką t

tę za tym, co było przed pandemi

str /


Z PANDEMIĄ W TLE

resie

kiedyś.

To rzeczywiście będą pierwsze takie święta, inne nie tylko u nas, ale i w większości krajów na całym świecie (nie we wszystkich oczywiście – niektóre państwa zniosły obostrzenia spowodowane pandemią już w sierpniu). Nie możemy spędzić wigilii w większym gronie, nie każdy z nas pójdzie w tym roku na pasterkę. Ba, w tym roku nie każdy z nas spędzi święta z rodziną! Rok temu pisałam o obecnej także podczas tych świąt tęsknocie, nawet nie zdając sobie sprawy z tego, że to uczucie w obecnej rzeczywistości tylko przybierze na sile. Dziś czuję, że dużo mnie ominęło, a zarazem dużo zyskałam. To paradoksalne, ale nie-

mie nie

które zdarzenia nie miałyby miejsca, gdyby nie koronawirus i nowe realia.

wa zo-

W tekście z ubiegłego roku wspominałam o małej tradycji, którą zaczęłyśmy z moimi

tęskno-

ią.

przyjaciółkami. Przed Wigilią robiłyśmy kolacje przedwigilijne, a rok temu w jednej z nich nie mogłam uczestniczyć ze względu na przeprowadzkę do innego miasta. Teraz żadna z nas nie będzie mogła już tego uczynić, ale obiecałyśmy sobie, że tym razem przeniesiemy się całkowicie do internetu. Będzie więc kolacja przedwigilijna na Zoomie. Myślę, że będzie tak nie tylko w naszym przypadku – większość osób zdecyduje się w tym roku na taki krok. Wszystko to jakieś takie przygnębiające i niewesołe w brzmieniu, ale czymś trzeba się pocieszyć. Czy święta w takiej formie stracą swoją magię? Pewnie w jakimś sensie tak, ale to od nas zależy, w jaki sposób je spędzimy. W końcu chyba po coś to robimy, prawda? Po coś stosujemy się do obostrzeń, po coś ograniczamy kontakty z najbliższymi, nie narażając ich zdrowia. W końcu pandemia nie będzie trwać wiecznie. Musimy mieć nadzieję, że jeszcze będzie normalnie. A tęsknota, prędzej czy później, zostanie zastąpiona przez obecność drugiego człowieka. Dajmy jej trochę czasu, ona w końcu też jest nam potrzebna.

str /


MAGICZNY CZAS redaktor

Anna Adamczyk

Święta Bożego Narodzenia to dla mnie szczególny czas. Uwielbiam w nim niemal wszystko – począwszy od ubierania choinki, uszek na wigilii, prezentów, śpiewania kolęd, aż po coroczne oglądanie Kevina. To wszystko sprawia mi mega radość, ponieważ otaczają mnie najbliżsi. I myślę, że tak naprawdę to jest najważniejsze w świętach. Jest to zaledwie kilka dni w roku, kiedy możemy odpocząć i po prostu nacieszyć się bliskością drugiego człowieka. A w tym roku szczególnie cierpimy na brak tej bliskości i spotkań. Właśnie bez tego nie wyobrażam sobie świąt Bożego Narodzenia najbardziej – nie wyobrażam sobie nie usiąść z rodziną, przy suto nakrytym stole i nie podzielić się z nimi opłatkiem. Ludzie dla nas najbliżsi sprawiają, że święta są tak magiczne. Wbrew pozorom nie jest to szaleństwo zakupowe, nie coraz piękniejsze ozdoby choinkowe i inne dodatki zdobiące nasz dom – to tylko szczegóły, które pozwalają wprawić się w klimat świąteczny już na początku grudnia… I może ludzie, którzy się w tym zatracili właśnie w tym roku przypomną sobie co znaczą prawdziwe święta i że bez najbliższych ten czas wcale nie jest taki magiczny.str /


str /


Kolejnego, styczniowego wydania Outro wyczekuj juĹź 20 stycznia 2021 roku! str /

Profile for Outro Beyond outlines

Outro 321  

Tegoroczne Boże Narodzenie jest inne niż zwykle – wielu z nas, z różnych przyczyn, trudno będzie wykrzesać z siebie pozytywne emocje. Mimo w...

Outro 321  

Tegoroczne Boże Narodzenie jest inne niż zwykle – wielu z nas, z różnych przyczyn, trudno będzie wykrzesać z siebie pozytywne emocje. Mimo w...

Advertisement