Oulun Lyseon lukion opinto-opas 2023-2024

Page 1

Oulun Lyseon lukio OPINTO-OPAS
–2024
2023
Etukansi: Fanni Kukkola Takakansi AdeleOjala www.lyseo.edu.ouka.fi
1 SISÄLLYS LUETTELO 1. ARVOT JA TOIMINTAKULTTUURI ..................................................................................................... 3 2. TIEDOTTAMINEN – MISTÄ JA MITEN SAAT TIETOA? .................................................................. 5 3. KÄSITTEITÄ & OHJEITA OPISKELUA VARTEN ............................................................................... 6 4. OPISKELU LUKIOSSA ............................................................................................................................ 9 5. OPISKELIJAN OPPIMISEN JA OSAAMISEN ARVIOINTI ................................................................ 17 6. LUKUVUODEN 2022–2023 TYÖPÄIVÄT JA LOMAT ...................................................................... 20 7. OPETTAJAT ............................................................................................................................................ 22 8. OPISKELIJOIDEN OHJAUS JA TUKI LYSEOLLA ............................................................................. 23 9. OPISKELUHUOLTO .............................................................................................................................. 26 10. KANSALLINEN YLIOPPILASTUTKINTO ....................................................................................... 29 11. KERHOT ................................................................................................................................................ 32 12. OPINNOT MUISSA OPPILAITOKSISSA .......................................................................................... 31 13. OPINTOSOSIAALISET EDUT ........................................................................................................... 33 14. OULUN LYSEON LUKION YHTEYSTIEDOT ................................................................................. 34

Hyvä lyseolainen!

Tämä opas on laadittu sinulle avuksi. Tutustu siihen huolellisesti ja säilytä opas koko lukuvuoden ajan. Anna se myös huoltajillesi

tutustumista varten.

2
borealis
Lux

1 . ARVOT JA TOIMINTAKULTTUURI

Oulun Lyseon lukion toiminnassa korostetaan vapautta ja vastuuta sekä painotetaan yhteisöllisyyttä ja toisten huomioon ottamista. Opetuksessa pyritään edistämään erilaisten ihmisten ja kulttuurien välistä vuoropuhelua sekä kykyä ymmärtää toinen toisiaan. Tavoitteena on laaja-alaista sivistystä arvostava, kriittisesti ajatteleva ihminen.

KASVATUKSEN JA OPETUKSEN TAVOITTEET

Tavoitteena on, että lukion päättäessään opiskelijalla on

§ hyvät tavat ja vuorovaikutustaidot

§ kyky ottaa vastuu omasta ja toisten ihmisten hyvinvoinnista

§ edellytykset tunnistaa julkilausuttujen arvojen ja todellisuuden välisiä ristiriitoja

§ kyky havainnoida kehityksen epäkohtia ja mahdollisuuksia

§ asenteelliset valmiudet elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä luonnon ja kulttuurien monimuotoisuuden arvostamiseen kansainvälistyvässä maailmassa

§ valmiudet toimia ihmisoikeuksien, demokratian ja tasa-arvon edistämiseksi.

OULUN LYSEON EETTISET PERIAATTEET

Oulun Lyseossa toimimme eettisesti ja vastuullisesti. Kunnioitamme ihmisarvoa ja toisen ihmisen koskemattomuutta.

Kouluyhteisö

§ Oulun Lyseon kouluyhteisöön kuuluvat opiskelijat, opettajat ja työntekijät eli kaikki lyseolaiset.

Ihmisarvon kunnioittaminen

§ Ihmisarvon kunnioittaminen on ystävällistä käyttäytymistä toista ihmistä kohtaan.

§ Arvostamme jokaisen ihmisen ainutkertaisuutta ja tuemme myönteistä minäkäsitystä.

§ Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi.

§ Ketään ei kiusata eikä syrjitä.

Eettinen vastuu opiskelussa ja työnteossa

§ Opiskelussa ja työnteossa edellytämme rehellisyyttä.

§ Pidämme kiinni yhteisistä sopimuksista.

§ Jokainen on vastuussa koulun työskentelyilmapiiristä.

§ Kouluyhteisössä ei loukata toisia sanoilla eikä kenestäkään puhuta pahaa.

§ Palautetta annamme totuudenmukaisesti mutta kannustavasti.

§ Kaikilla on oikeus onnistua ja epäonnistua.

Luonnon ja eri kulttuurien arvostus

§ Arvostamme oman kulttuurin rinnalla myös muita kulttuureja.

§ Otamme huomioon kestävän kehityksen periaatteet.

3

OULUN LYSEON JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Järjestyssääntöjen tarkoituksena on taata jokaiselle kouluyhteisön jäsenelle turvallinen, rauhallinen ja viihtyisä työskentely-ympäristö. Säännöt koskevat soveltuvin osin kaikkia kouluyhteisön jäseniä sekä koulussa vierailevia henkilöitä. Sääntöjen rikkomisesta voidaan rangaista lukiolain 41 §:n mukaisesti.

Yleistä

1. Noudata hyviä tapoja, siisteyttä ja järjestystä. Odota vuoroasi, siivoa jälkesi ja huolehdi tavarat paikoilleen, niin koulun tilat pysyvät viihtyisinä ja turvallisina.

2. Pidä ruokalakin siistinä. Ota ruokaa vain sen verran kuin jaksat syödä. Kun poistut ruokalasta, palauta astiat ja tarjottimet puhdistettuina oikeille paikoilleen palautusvaunuun.

3. Noudata erikseen sovittuja ohjeita erikoisluokissa (esimerkiksi musiikki- ja kuvataideluokassa sekä kemian laboratoriossa).

4. Kirjasto on hiljainen työskentelytila. Äänekkäät keskustelut, musiikin kuuntelu tai muu häiritsevä toiminta ei kuulu kirjastoon.

5. Koulun tiloja ja välineitä saat käyttää myös oppituntien ulkopuolella, kun toiminta liittyy opiskeluun tai koulun harrastustoimintaan. Käyttäjänä olet vastuussa tilojen ja välineiden kunnosta ja velvollinen korvaamaan aiheuttamasi vahingot.

6. Tupakkatuotteiden, huumeiden ja päihteiden käyttö sekä päihtyneenä oleskelu koulun alueella ja sen välittömässä läheisyydessä on kielletty.

7. Säilytä kulkuvälineitä niille tarkoitetuilla paikoilla. Autojen pysäköinti piha-alueella on sallittu koulupäivän aikana vain rehtorin myöntämällä pysäköintiluvalla. Pysäköintiä koulun pihalla valvotaan.

Opiskelua koskevat säännöt

8. Oppitunnit alkavat ja päättyvät työjärjestyksen mukaisesti. Saavu oppitunneille ajoissa, sillä myöhästyminen häiritsee muiden opiskelua.

9. Pidä tarvittavat välineet mukana oppitunneilla. Älä käytä opiskelua häiritseviä laitteita tunnin aikana. Digipelien pelaaminen ja somen selailu oppitunneilla ei ole sallittua.

10. Poissaoloista on esitettävä hyväksyttävä selvitys, esimerkiksi lääkärintodistus tai huoltajan selvitys.

4

. TIEDOTTAMINEN –

MISTÄ JA MITEN SAAT TIETOA?

TIEDOTTAMINEN LYSEOLLA

Opiskelusta ja koulun tapahtumista tiedotetaan pääosin Wilmassa ja ryhmänohjaustapaamisissa. Seuraa lisäksi koulun verkkosivuja, infotauluja ja kuulutuksia. Wilmaa kannattaa lukea päivittäin.

Kouluympäristön viihtyisyyden säilyttämiseksi paperi-ilmoituksia saa kiinnittää vain ilmoitustauluille, ei oviin tai seinille. Jos huomaat ilmoitustaululla vanhentuneen ilmoituksen, poistathan sen. Jos sinulla tai ryhmälläsi on tärkeää tiedotettavaa koko koululle esimerkiksi verkkosivujen tai infotaulujen välityksellä, ota yhteys rehtoriin, ylläpitoon, ryhmänohjaajaan tai opinto-ohjaajaan.

KÄYTTÄJÄTUNNUKSET

Päivittäisessä koulutyössäsi tarvitset Wilma- ja Eduouka-tunnusta.

Ilmoittaudut kursseille ja seuraat opintojesi etenemistä Wilmassa. Sait Wilma-tunnuksen opiskelijaksi hyväksymisen yhteydessä. Huoltajat saavat wilma-käyttäjätunnuksen muodostamisohjeet sähköpostitse koulun alkaessa, sen jälkeen kun opiskelija on lisännyt huoltajan yhteystiedot Wilmaan. Sitä käytetään muun muassa viestintään, selvitettäessä poissaoloja ja seuratessa opintojen etenemistä. Lukion Wilma löytyy osoitteesta https://ouka.inschool.fi Jos Wilma-tunnuksen kanssa on ongelmia, ota yhteyttä apulaisrehtoriin.

Opiskelijoiden käytössä oleville Windows-tietokoneille kirjaudut eduouka-tunnuksella ja salasanalla. Tunnukset luodaan automaattisesti kaikille opiskelijoille ja annetaan koulun alkaessa. Tämä tunnus on myös sähköpostiosoitteesi, joka on muotoa tunnus@eduouka.fi. Sähköpostiin kirjaudutaan osoitteessa http://outlook.com/eduouka.fi Eduouka-tunnusta koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä lyseon ittukihenkilöön Petteri Saarelaiseen (Petteri.Saarelainen@ouka.fi).

Lyseolla toimii Lyseon palvelimista huolehtiva, opiskelijoista ja henkilökunnasta koostuva ylläpitoryhmä, johon ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet. Erityistietoja ei tarvita: perusasiat opitaan ylläpitokurssilla, ja tehtävän myöhemmin vaatimat taidot karttuvat, kun toimii ylläpitoryhmässä. Ylläpitokurssi järjestetään 2. periodin aikana, mutta jos olet kiinnostunut tehtävästä, voit jo sitä ennen tulla juttelemaan ylläpidolle. Katso lisätietoja Lyseon kotisivuilta

5
2

3. KÄSITTEITÄ & OHJEITA OPISKELUA VARTEN

Periodi (ent. Jakso)

Kurssi (2020 tai aiemmin lukion aloittaneet)

Moduuli (2021 lukion aloittaneet)

Opintojakso

Opintopiste (lyhenne op)

Kurssitarjotin / Opintotarjotin

Pakolliset opinnot

Lukuvuosi on jaettu viiteen noin 7 viikon pituiseen periodiin. Kunkin periodin opiskeltavat opinnot valitset itse opintotarjottimelta.

Kurssi on noin 38 oppitunnin pituinen vastaava opiskelukokonaisuus, jonka opiskelet tavallisesti yhden periodin aikana. Kurssiin kuuluu viikoittain kolme 75 minuutin oppituntia sekä muita tehtäviä. Lisätietoa arvioinneissa.

Moduulit ovat kokonaisuuksia, joista on rakennettu opintojaksoja. Vanhan opetussuunnitelman mukaisten kurssien sijaan oppiaineiden sisällöt, tavoitteet ja arviointi kuvataan siis moduuleittain.

Opintojakso voi koostua yhdestä tai useammasta moduulista ja se voi jatkua useamman periodin ajan.

Opintojakson pituus määritellään opintopisteinä ja yksi opintopiste sisältää noin 14 tuntia opetusta.

Kurssitarjotin / opintotarjotin on taulukko, josta näet oppiaineittain kunkin periodin opetettavat opinnot, opettajat ja luokkatilat. Kokonaisuudessaan tarjotin on näkyvissä Wilmassa.

Lukion oppimäärään kuuluu 2020 tai aiemmin aloittaneilla 47 tai 51 pakollista kurssia ja 2021 aloittaneilla 94 tai 102 opintopistettä. Ennen kuin voit osallistua ylioppilaskokeeseen, sinulla on oltava suoritettuna kirjoitettavan oppiaineen pakolliset opinnot. Ylioppilastutkintotodistuksen saa vasta kun koko lukion oppimäärä (75 kurssia/150 opintopistettä) on suoritettu.

Syventävät opinnot / Valinnaiset opinnot

Syventävät (2020 tai aiemmin aloittaneille / valinnaiset (2021 aloittaneille) opinnot ovat jatkumoa oppiaineen pakollisiin opintoihin. Näitä opintoja voit valita kiinnostuksesi ja suunnitelmiesi mukaan. Valitse syventäviä/valinnaisia opintoja ainakin niistä oppiaineista, joiden ylioppilaskokeeseen aiot osallistua. Sinun on suoritettava vähintään 10 kurssia/20 op valtakunnallisia syventäviä/valinnaisia opintoja saadaksesi lukion päättötodistuksen.

Soveltavat opinnot /

Koulun omat opinnot

Päättöviikko

Soveltavat/koulun omat opinnot ovat valinnaisia opintoja, jotka voivat sisältää aineksia eri oppiaineista. Valinnaisia opintoja ovat esimerkiksi koulukohtaiset menetelmäopinnot tai toisessa oppilaitoksessa suoritetut opinnot.

Periodi päättyy päättöviikkoon (periodin 7,5 viimeistä työpäivää), jonka aikataulu poikkeaa tavanomaisesta tuntikierrosta. Päättöviikko alkaa edellisen jakson viimeisenä työpäivänä 8-koodilla iltapäivällä. Sitten koodijärjestyksessä 1-koodista 7-koodiin, kunakin päivänä 5 tuntia erilaista toimintaa (kertausta, esityksiä, laboratoriotöitä, kokeita, tms.), sisältäen myös ruokailun Ks. PÄÄTTÖVIIKKO sivulla 12

Opintorekisteriote Todistuksen näet Wilmasta sen hetkisten suoritusten mukaan. Voit tulostaa itse paperisen opintorekisteriotteen tai pyytää sen kansliasta.

6

Uusinta- ja korotuskuulustelut

Jos saat hylätyn arvosanan tai et pysty pätevän, selvitetyn syyn takia osallistumaan kurssikokeeseen, voit tehdä kokeen uusintakuulustelupäivänä. Uusintakuulustelupäivät on merkitty symbolilla U lukuvuoden työjärjestykseen. Koeaika on yleensä kolme tuntia. Ilmoittaudu uusintakuulusteluihin Wilmassa. Ilmoittautuminen avautuu kaksi viikkoa ennen ja päättyy noin viikkoa ennen uusintakuulustelupäivää.

Hylätyn kurssin uusintaa voit yrittää kerran. Hyväksytyn kurssin arvosanaa voit korottaa korotuskuulustelussa, joka järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Se on merkitty työjärjestykseen symbolilla KK.

Lukio-opintojen loppuvaiheessa on mahdollista pyytää oppiaineen päättöarvosanan korotuskuulustelua (eli tenttiä). Tällaisen korotuskuulustelun laajuu s perustuu opinto-ohjelmaasi. Kuulusteluun voi kuulua suullisia ja kirjallisia tehtäviä. Jos osoitat kuulustelussa hallitsevasi oppiaineen sisällöt päättöarvosanaasi paremmin, voidaan arvosanaa korottaa. Korotuskuulustelut ovat helmimaaliskuussa, jotta niistä on hyötyä myös kevään ylioppilastutkinnossa.

Opintojen suorittaminen itsenäisesti

Jos et pysty osallistumaan opetukseen, voit opiskella kurssin tai opintojakson myös itsenäisesti. Itsenäisestä suorittamisesta eli tenttimisestä täytyy aina sopia opettajan kanssa periodin alussa. Itsenäiseen suorittamiseen kuuluu yleensä koe ja muita tehtäviä. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksytty arvosana.

Kahden kurssin samanaikainen suorittaminen

Toisessa oppilaitoksessa suoritettujen opintojen osaamisen tunnustaminen

Jos sinulla on lukujärjestyksessä kaksi kurssia tai opintojaksoa samalla koodilla, voit käydä oppitunneilla limittäin. Sovi asiasta ja yksityiskohdista (läsnäoloista, kokeisiin osallistumisesta jne.) molempien opettajien kanssa periodin alussa.

Kaikissa muissa lukioissa suoritetut kurssit hyväksytään Lyseon opinto-suorituksiksi. Myös ammatilliselle vaihtoperiodille osallistuvien ammatilliset kurssit hyväksytään lukion kursseiksi muualla suoritettuihin opintoihin

Muissa oppilaitoksissa suoritettuja kursseja voidaan hyväksyä, jos ne ovat lukion tavoitteiden mukaisia. Jos haluat hyväksyttää tällaisia opintoja Lyseon kurssisuorituksiksi, tee opinnoista kirjallinen selvitys. Sellaiseksi käy muun muassa oppilaitoksen antama todistus, oppimispäiväkirja tai muu lopputyö, josta näkyvät opintojen laajuus ja sisältö. Selvityksen tekemiseen voit pyytää apua opintoohjaajalta. Lopullisen päätöksen kurssien hyväksymisestä tekee rehtori.

Virtuaalilukio

Poissaolot

Oulun kaupungin yhteinen lukio, jossa voi suorittaa esim. kielten kursseja. Lisätietoa: Lisätietoa opinto-ohjaajilta ja luvusta 12.

Opettajat seuraavat opiskelijoiden poissaoloja ja kirjaavat ne Wilmaan. Sinun ja huoltajiesi tulee huolehtia poissaolojesi selvittämisestä opettajalle ja ryhmänohjaajallesi. Selvitys voi olla esimerkiksi lääkärintodistus tai huoltajan ilmoitus. Jos poissaoloja kasaantuu, ryhmänohjaaja ottaa yhteyttä huoltajiin. Jos sinulle kertyy useita selvittämättömiä poissaoloja, kurssi/opintojakso voi keskeytyä.

Opiskelija-vakuutus

Oulun kaupunki on vakuuttanut kaikki opiskelijat koulussa ja koulumatkoilla sekä opetusohjelman mukaisilla matkoilla tapahtuvien tapaturmien varalta.

7

Kouluruokailu

Lukujärjestyksen mukaiset ruokatauot ovat yleensä joko klo 11.00-11.45 tai 12.3013.15. Ruokailu on maksuton. Ruokailtuasi siivoa jälkesi, nosta tuoli pöydän alle ja palauta astiat palautusvaunuun. Ilmoita ruoka-aineallergiasta kansliaan heti lukuvuoden alussa.

Autojen paikoitus

Koulun kirjasto

Koululla on on pysäköintipaikkoja vain opettajille. Opiskelijoille on polkupyörä- ja skootteripaikkoja Pysäköinninvalvojat valvovat pihaa päivittäin

Koulun kirjasto kuuluu Oulun kaupungin koulukirjastoverkkoon. Voit lainata kirjastosta kirjoja kirjastokortilla. Palauta koulukirjastosta lainaamasi kirjat aina samaan koulukirjastoon. Kirjastoa ja kirjojen lainaamista koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä kirjastoa hoitavaan opettajaan: satu.korpi@eduouka.fi. Koulukirjaston materiaali löytyy täältä: outi.finna.fi

Opiskelijakunta

Kaikki Lyseon opiskelijat kuuluvat opiskelijakuntaan. Koko opiskelijakuntaa edustaa hallitus (Oulun Lyseon lukion opiskelijakunta ry.), joka toimii opiskelijakunnan hyväksi esimerkiksi opiskelijoiden edunvalvojana ja koulun yhteishengen nostattajana. Hallitus myös osallistuu koulun sisäiseen päätöksentekoon ja toimii linkkinä opiskelijoiden ja opettajien välillä.

Hallitus valitaan äänestyksellä joka syksy järjestettävässä yleiskokouksessa. Äänestykseen voivat asettua ehdokkaaksi kaikkien vuosikurssien opiskelijat. Valituksi tulleen opiskelijan hallituskausi kestää koko lukioajan.

8

4. OPISKELU LUKIOSSA

Lukio-opinnot koostuvat pakollisista ja valinnaista opinnoista. Alla olevista taulukoista näet Oulun Lyseon lukion uuden ja vanhan opetussuunnitelman mukaisen opintotarjonnan.

9
10

1. VUODEN OPISKELIJOIDEN LUKUJÄRJESTYS 1. PERIODISSA

LUKUJÄRJESTYSPOHJA

1. periodin päättöviikko 21.9–2.10

2. periodin päättöviikko 21 11.–30.11.

3. periodin päättöviikko 29.1.–7.2.

4. periodin päättöviikko 27.3.–9.4.

5. periodin päättöviikko 21.5.–1.6.

11
koodi LY23A LY23B LY23C LY23D LY23E LY23F KAIKKI 1. ÄI1 HI1 ENA1 ENA2 ÄI1 OP1 OP3 OP1 OP3 2. BI1 KU1 - ENA1 ENA2 - TE1 3. TE1 MAY1 OP1 OP3 OP1 OP3 PS1 FY1 FY2 MU1 4. OP1 OP3 OP1 OP3 PS1 TE1 MAY1 ÄI1 5. - TE1 BI1 FI1 ENA1 ENA2 MAY1 KU2 6. MAY1 ÄI1 ÄI1 YH1 FI1 ENA1 ENA2 7. ENA1 ENA2 - UE1 MAY1 YH1 GE1 8. RUB11 RUB12 ENA1 ENA2 MAY1 - GE1 - MU1
MAANANTAI TIISTAI KESKIVIIKKO TORSTAI PERJANTAI 8.15–9.30 1 5 3 8 4 9.45–11.00 2 6 4 7 5 11.00–13.00 (välillä ruokailu 30 min) 3 7 5 1 6 13.15–14.30 4 1 6 2 7 14.45–16.00 8 2 8 3

INTEGROIVAT OPINTOJAKSOT

OU1 Opiskeluhyvinvointi (OP1 PS1 TE1 6 op)

OU2 Ympäristö ja ilmastonmuutos (GE1 HI1 KU1 6 op)

OU4 Luonnontieteellisen tutkimuksen perusteet (FY1-2 KE1-2 BI1 6 op)

OU8 Kriittinen kansalainen (FI1 YH1 4 op)

OU13 MAA2 + TT1 (4 op)

OU19 Mab2 + TT1 (3 op)

VIERAAT KIELET JA KATSOMUSAINEET

A-kielet (lukiossa jatkuvat)

EAA1 - 3. periodi, 1. koodi

RAA1 - 3. periodi, 1. koodi

SAA1.osyk - 3. periodi, 1. koodi

A-ruotsi

RUA3. - 5. periodi, 2. koodi

B-kielet (lukiossa alkavat)

EAB31 - 3. periodi, 3. koodi

RAB31 - 3. periodi, 3. koodi

SAB31 - 3. periodi, 3. koodi

LAB31 - 3. periodi, 1. koodi

VEB31 - 3. periodi, 1. koodi

S2-kieli/ Raksilan lukio

1. periodi: S25 (1. koodi)

2. periodi: S21 (1. koodi), S210 (5.koodi)

3. periodi: S26-S27 (1. koodi), S211 (4. koodi)

4. periodi: S22-S23 (3.koodi), S28 (2.koodi)

5. periodi: S24 (4. koodi)

ET1

4. periodi, 5. koodi

OU ortodoksiuskonto (Risto Päivinen)

1. periodi, keskiviikkoisin klo 16.00–17.45 (aika varmistuu syksyllä)

12

OPINTOPISTEKERTYMÄTAULUKKO

Lukion oppimäärä on 150 opintopistettä. Lukion opiskeluohjelma on laadittu kolme vuotta kestäväksi. Voit käyttää lukion suorittamiseen enintään neljä vuotta, mutta opintojen tarpeetonta venyttämistä kannattaa välttää. Opintopistemäärään

merkittävästi henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi.

LOPS21

3 vuoden ohjelmassa ohjeellinen opintopistemäärä on noin 12–14 opintopistettä jokaisessa periodissa

13
vaikuttaa
3 vuoden ohjelma 1.periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi 5. periodi 1. opiskeluvuosi 12 24 36 48 60 2. opiskeluvuosi 72 84 96 108 120 3. opiskeluvuosi 130 140 150–3,5 vuoden ohjelmassa
3,5 vuoden ohjelma 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi 5. periodi 1. opiskeluvuosi 10 20 30 40 50 2. opiskeluvuosi 60 70 80 90 100 3. opiskeluvuosi 110 120 130 140 4. opiskeluvuosi 1504 vuoden ohjelmassa ohjeellinen opintopistemäärä on noin 8–10 opintopistettä / periodi. 4 vuoden ohjelma 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi 5. periodi 1. opiskeluvuosi 8 16 24 32 40 2. opiskeluvuosi 48 56 64 72 80 3. opiskeluvuosi 90 100 110 120 4. opiskeluvuosi 130 140 150–LOPS16 3 vuoden ohjelma 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi 5. periodi 1. opiskeluvuosi 5–7 11–13 17–20 23–26 30–33 2. opiskeluvuosi 36–39 42–45 49–51 55–57 60–63 3. opiskeluvuosi 65–66 69–71 75–3,5 vuoden ohjelma 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi 5. periodi 1. opiskeluvuosi 5–6 9–11 14–17 19–22 24–27 2. opiskeluvuosi 29–32 34–37 39–42 44–47 49–53 3. opiskeluvuosi 54–58 59–63 64–68 70–73 4. opiskeluvuosi 75–4 vuoden ohjelma 1. periodi 2. periodi 3. periodi 4. periodi 5. periodi 1. opiskeluvuosi 4–5 8–10 12–16 16–18 20–22 2. opiskeluvuosi 24–26 28–30 32–34 36–38 40–42 3. opiskeluvuosi 45–47 50–52 55–57 61–63 4. opiskeluvuosi 65–66 69–71 75–
ohjeellinen opintopistemäärä on noin 10 opintopistettä / periodi

Lukio-opintojen alussa laadit henkilökohtaisen opintosuunnitelman, joka sisältää opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Opintosuunnitelma tukee sinua vahvuuksiesi löytämisessä ja kykyjesi kehittämisessä. Voit siis suorittaa lukio-opinnot hitaammin tai nopeammin kuin kolmessa vuodessa. Sovitat jokaisessa periodissa suoritettavat opintosi omaan aikatauluusi. Opinto-ohjaajaltasi, ryhmänohjaajaltasi ja aineenopettajiltasi saat tukea ja ohjausta opiskelusuunnitelmasi tekemiseen. Voit muuttaa ja muokata opiskelusuunnitelmaasi tarpeen mukaan.

Opiskelusuunnitelman laadinnassa sinun tulee ottaa huomioon myös ylioppilastutkintosuunnitelmasi. Lähes kaikissa oppiaineissa voit laatia itsellesi aikataulun, jossa saat opiskeltua kaikki oppiaineen opinnot toisen opiskeluvuoden kevääseen, kolmannen opiskeluvuoden syksyyn tai kolmannen opiskeluvuoden kevääseen mennessä. Suunnittele opiskelusuunnitelmasi niin, että saat suoritettua kirjoitettavan oppiaineen kaikki opinnot ennen ylioppilaskokeeseen osallistumista. Oppiaineen pakolliset opinnot täytyy olla suoritettuna, ennen kuin voit osallistua ylioppilastutkinnon kokeisiin.

Ylioppilastutkinto tulee suorittaa loppuun kolmella perättäisellä suorituskerralla, esimerkiksi kevät 2024, syksy 2024 ja kevät 2025

Kaikki kolme suorituskertaa kannattaa hyödyntää.

LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITTAMINEN

Lukion päättötodistuksen saat, kun olet opiskellut lukion koko oppimäärän. Tätä varten sinun on suoritettava

§ yhteensä vähintään 150 op (LOPS21) / 75 kurssia (LOPS16)

§ kaikki pakolliset opinnot 94 tai 102 op (LOPS2021) / 49 tai 51 (LOPS16)

§ vähintään 20 op valtakunnallista valinnaisia opintoja (LOPS21) / 10 valtakunnallista syventävää kurssia (LOPS16)

§ yhteensä kolme kuvataiteen ja musiikin pakollista kurssia/moduulia

§ lukion oppimäärän opinnot tulee olla suoritettuna lokakuun loppuun mennessä, jos valmistut syksyllä

§ lukion oppimäärän opinnot tulee olla suoritettuna huhtikuun loppuun mennessä, jos valmistut keväällä.

o Jos sinulta vielä määräajan jälkeen puuttuu kurssisuorituksia tai niiden osia, et saa ylioppilastutkintotodistusta, vaikka olisit läpäissyt tutkinnon. Tutkintotodistus jää ylioppilastutkintolautakuntaan odottamaan koulun ilmoitusta lukion oppimäärän täyttymisestä.

Vanhan OPS:n mukaan opiskeleva opiskelija voi opiskella uuden OPS:n mukaisia opintoja. Opinto-ohjaaja ja aineenopettajat opastavat vanhan opetussuunnitelman opiskelijoita uuden opetussuunnitelman mukaisten opintojen suunnittelussa, valitsemisessa ja opiskelussa.

14

OPINTOIHIN ILMOITTAUTUMINEN WILMASSA

Wilmassa näet mm.

§ opinnot, joille olet jo ilmoittautunut

§ suorittamasi opinnot ja niiden arvosanat sekä mahdolliset puuttuvat suoritukset (T). (Opinnot -> Suoritukset: oppiaine/kurssi avataan + merkistä).

§ lukujärjestyksesi ja kunkin opintojakson luokkatilan

§ perioditodistuksesi

§ poissaolosi

§ viestit ja ajankohtaiset tiedotteet

Voit ilmoittautua kullakin koodilla vain yhdelle opintojaksolle. Ilmoittautuminen päättyy 3 vrk ennen periodin alkamista Ilmoittautuessasi näet, kuinka moni on jo valinnut saman opintojakson. Useimmille opintojaksoille voi ilmoittautua enintään 36 opiskelijaa. Ne opintojaksot, joihin on ilmoittautunut alle 10 opiskelijaa, todennäköisesti perutaan. Jos haluat suorittaa kaksi opintojaksoa samalla koodilla, neuvottele asiasta opintojaksojen opettajien kanssa.

OPINTOTARJOTTIMEN LISÄMERKINNÄT

§ as-merkintä: Opintojakso on Lyseon sivutoimipisteen August Sahlsten -lukion opintojakso, joka pidetään Tyrnävällä.

§ osyk-merkintä: Opintojakso opetetaan Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa. Opintojakso on OSYK:n opintotarjottimella, jonka löydät Wilmassa oikealla olevasta palkista > opintotarjotin.

§ ouka-merkintä: virtuaalilukion opintotarjottimelta valittava moduuli

LIIKUNNAN MODUULEISTA

• LI01 ja LI02

o LI01 tulisi suorittaa ennen LI02

• LI04 - Wanhojen päivän tanssiharjoitukset

o Li04 moduuli on 3. periodissa. Muista osallistua LI04-infotilaisuuksiin. Lisätietoja saat liikunnan opettajilta.

ITSENÄISESTI SUORITETTAVAT OPINNOT

Koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa voidaan määritellä, mitkä opinnot edellytetään itsenäisesti opiskeltaviksi tai joita ei voida itsenäisesti suorittaa. Opiskelija ja opettaja sopivat itsenäisesti suoritettavan opintojakson työtavoista ja arviointitavoista, joilla opintojakson sisällöt ja tavoitteet saavutetaan. Itsenäisesti opiskellun opintojakson opinnoista edellytetään hyväksytty arvosana.

15

POISSAOLOKÄYTÄNTEET OULUN LYSEON LUKIOSSA

Opiskelijalla on velvollisuus osallistua opetukseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. (Lukiolaki 30§)

Oppitunneilta voit olla pois vain, jos sinulla on hyväksyttävä syy esimerkiksi lääkärissä käyminen, osallistuminen erilaisiin kilpailuihin, opiskelijakunnan ja lukiolaisten kokouksiin, sairastumiset tai elämän yllättävät tilanteet. Sen sijaan esimerkiksi autokoulun ajotunti ei ole hyväksyttävä syy olla pois oppitunneilta.

Jos olet alle 18 v. huoltajasi ilmoittaa poissaolostasi saman päivän aikana klo 12 mennessä ja klo 12 jälkeen seuraavan päivän poissaolosta.

• Wilma -> tuntimerkinnät-> ilmoita poissaolo

Voit anoa lupaa tulevalle poissaololle ryhmänohjaajaltasi 1 - 5 päivää kestäviin poissaoloihin. Jos poissaolo kestää yli viisi päivää, lupa pyydetään rehtorilta.

• Wilma -> hakemukset ja päätökset ->tee uusi hakemus -> hakemus poissaoloon koulusta 1-5 pv ryhmänohjaajalle tai hakemus poissaoloon koulusta yli 5 pv rehtorille.

Jos olet yli 18 v, voit antaa huoltajallesi Wilman käyttöoikeudet, jolloin hän voi ilmoittaa poissaoloistasi. Muussa tapauksessa sinä selvität poissaolosi suoraan aineenopettajan kanssa. Etukäteen anottava poissaolo tehdään kirjallisesti joko ryhmänohjaajalle (1-5 pv) tai rehtorille (yli 5 pv).

Voit selvittää Teamsin opintojaksosuunnitelmasta poissaolon aikaiset opinnot ja opiskella ne itsenäisesti. Tarvittaessa saat apua aineenopettajaltasi. Omaehtoisen loman vuoksi et ole oikeutettu saamaan tukiopetusta.

Jos olet päättöviikolla koulusta poissa esimerkiksi sairauden vuoksi, ilmoita poissaolosi Wilmassa ja sovi aineenopettajan kanssa päättöviikon opintojakson suorittamiseen liittyvistä tehtävistä ja korvaamisista esimerkiksi uusintakuulusteluun osallistumisesta. Jos opettaja katsoo, että et ole toistuvien poissaolojen vuoksi saavuttanut opintojaksoon sisältyviä tietoja ja taitoja, hän voi todeta opintojakson keskeytetyksi, mikä näkyy periodiarvioinnissa K-merkintänä. Tällainen opintojakso on suoritettava uudelleen.

VILPPI JA PLAGIOINTI KOKEISSA JA OPISKELUTEHTÄVISSÄ

Oulun Lyseon eettiset periaatteet edellyttävät rehellisyyttä kokeissa ja kaikissa opiskelutehtävissä. Epärehellisyyttä eli vilppiä on esimerkiksi lunttaaminen kokeissa ja plagioiminen eli tekstien kopioiminen vaikkapa verkosta omaan työhön ilman lähteen mainitsemista. Plagiointia on myös se, kun kopioidaan lauseen osia useista eri lähteistä ja yhdistetään ne kokonaisuudeksi eikä lähdettä mainita.

Vilpin ja plagioinnin seuraamukset ovat

• vilpillisin keinoin tehdyn työn hylkääminen

• rehtorin puhuttelu ja

• yhteydenotto huoltajiin (alle 18-vuotiaan osalta)

Opiskelijalle, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi (lukiolaki 41§).

Kaikkein suurimman vahingon vilppiin syyllistynyt tekee itselleen, vaikka ei jäisikään kiinni.

16

5. OPISKELIJAN OPPIMISEN JA OSAAMISEN ARVIOINTI

ARVIOINNIN TAVOITTEET

Tietojen ja taitojen arvioinnin täytyy olla monipuolista, opiskelua ja oppimista tukevaa ja motivoivaa. Arvioinnin tavoitteena on kannustaa opiskelijoita myönteisellä tavalla omien tavoitteitteiden asettamiseen ja opiskelutapojen kehittämiseen. Opintojakson arviointi perustuu monipuoliseen näyttöön opintojakson tavoitteiden saavuttamisesta. Oppimisen tuen tarpeet huomioidaan arvioinnin toteuttamistavoissa mahdollisuuksien mukaan siten kuin ne on kirjattu opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan.

OPINTOSUORITUKSEN ARVIOINTI

Opettaja kertoo jokaisen opintojakson alussa arvioinnin perusteista ja tavoista, jotka kuvataan tarkemmin kunkin opintojakson Teamsissa olevassa opintojakosuunnitelmassa. Opintojakson lopussa opiskelijoilla on itsearvioinnin osana mahdollisuus eritellä, miten opintojakson aikainen arviointi on tukenut ja ohjannut heidän oppimistaan ja miten he ovat mielestään saavuttaneet osaamiselle ja oppimiselle asetetut tavoitteet

Arvioinnissa käytettävät muodot ja lyhenteet:

- numeroarviointi asteikolla 4–10

- sanallinen arviointi

- S = suoritettu kurssi

- H = hylätty kurssi

- K = keskeytetty kurssi

- T = täydennettävä

Kesken olevan opintojakson opinnot merkitään keskeneräisen oppiaineen osalta täydennettäväksi (T = täydennettävä) ja lisätietoihin kirjataan, mitä suorituksia tai näyttöjä puuttuu. Opintojakson täydentäminen tai hylätyn arvosanan korottaminen (arvosana 4 tai H = hylätty) on suoritettava viimeistään opintojakson päättymistä seuraavan periodin loppuun mennessä. Tämän jälkeen opintojakso katsotaan keskeytetyksi (K = keskeytetty) ja suoritetaan joko osallistumalla uudestaan opetukseen tai sopimalla vaihtoehtoinen suoritustapa huomioiden opiskelijan aiemmin osoittama osaaminen.  Oulun Lyseon lukion valinnaiset opinnot arvioidaan suoritusmerkinnällä (S = suoritettu, H = hylätty).

17

OPPIAINEEN KOKO OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI

Oppiaineen oppimäärä muodostuu suorittamistasi pakollisista ja valinnaisista opinnoista. Oppiaineen koko oppimäärän arvosana määräytyy pakollisten ja valtakunnallisten kurssien / opintopisteiden mukaan painotettuna aritmeettisena keskiarvona. Hylättyjä arvosanoja eli arvosana 4 saa olla enintään seuraavasti: LOPS16 LOPS21 pakollisia ja valinnaisia kursseja hylättyjä kursseja enintään

ja valinnaisia opintoja

Jälkikäteen ei voi poistaa opiskelijan opiskelemia pakollisia opintoja eikä hyväksytysti suoritettuja valtakunnallisia valinnaisia opintoja. Muut valinnaiset opinnot ja temaattiset opinnot, esim. abikurssit, lasketaan mukaan oppiaineen oppimäärään vain, jos ne on suoritettu hyväksytysti.

Opiskelijalle, joka ei ole tullut hyväksytyksi jossakin oppiaineessa tai joka haluaa korottaa saamaansa arvosanaa, on järjestettävä mahdollisuus suorittaa oppiaineen oppimäärä hyväksytysti tai korottaa arvosanaansa (= uusintakoepäivä/korotuskuulustelu).

PÄÄTTÖTODISTUKSESSA NUMEROIN ARVIOITAVAT OPPIAINEET

LOPS21:

Opiskelija saa arvosanan opintojaksoihin sisältyvistä opinnoista. Opintojaksoihin sisältyvistä pakollisista opinnoista ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista annetaan numeroarvosanat lukuun ottamatta opinto-ohjauksen opintojaksoja, joista annetaan suoritusmerkintä (S = suoritettu, H = hylätty). Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain kaksi opintopistettä, sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää korkeintaan neljä opintopistettä. Muista valinnaisista opinnoista voidaan antaa arvosanaksi paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla numeroarvosana tai suoritusmerki ntä.

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja lukio-opintojen vähimmäismäärä 150 opintopistettä täyttyy. Lukion oppimäärän tulee sisältää vähintään 20 opintopistettä valtakunnallisia valinnaisia opintoja. Muista kuin pakollisista ja valtakunnallisista valinnaisista opinnoista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat opinnot

LOPS16:

Numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opintoohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Numeroarvioinnin sijaan suoritusmerkinnän näissä oppiaineissa:

- liikunta

- oppiaineet, joissa suorittamasi oppimäärä käsittää vain yhden kurssin

- valinnaiset vieraat kielet, jos olet suorittanut niissä vain kaksi kurssia

18
enintään 1–2 kurssia 0 2–5 op 0 op 3–5 kurssia 1 6–11 op 2 op 6–8 kurssia 2 12–17 4 op 9 kurssia tai enemmän 3 18 op tai enemmän 6 op
pakollisia
hylättyjä opintoja

MATEMATIIKAN OPPIMÄÄRÄN VAIHTAMINEN

Päättötodistukseen kirjataan vain yksi matematiikan päättöarvosana. Suoritettujen matematiikan moduulien lukumäärä merkitään siis vain joko pitkän tai lyhyen matematiikan oppimäärän kohdalle, vaikka olisitkin suorittanut moduuleja molemmista oppimääristä. Jos vaihdat pitkästä matematiikasta lyhyeen, suorittamasi pitkän matematiikan moduulit joko poistetaan kokonaan rekisteristä tai siirretään lyhyeen matematiikkaan seuraavien periaatteiden mukaisesti.

LOPS21: pitkän oppimäärän moduuli lyhyen oppimäärän moduuli

MAA02 MAB02

MAA03 MAB03

MAA06 MAB08

MAA08 MAB05

MAA09 MAB07

Muut pitkän oppimäärän mukaiset hyväksytyt suoritetut opinnot tai vaihdon yhteydessä moduuleista yli jääviä opintopisteitä vastaavat hyväksytysti suoritetut osaopinnot voivat olla lyhyen oppimäärän muita valinnaisia tai matemaattisia opintoja paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Opiskelija voi opiskella myös toisen oppimäärän moduuleja oppimäärää vaihtamatta. Tällöin kyseiset moduulit voidaan lukea hyväksi opiskelijan varsinaisen oppimäärän muiksi valinnaisiksi tai matemaattisiksi opinnoiksi paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla.

LOPS16:

pitkä matematiikka lyhyt matematiikka

MAY1 MAY1

MAA02 MAB02

MAA03 MAB03

MAA04 Ei vastaavuutta, koulukohtainen soveltava, S-merkintä (jos numero on 5 tai parempi)

MAA05 Ei vastaavuutta, koulukohtainen soveltava, S-merkintä (jos numero on 5 tai parempi)

MAA10 MAB05

MAA06 MAB07

MAA08 MAB04

MAA07, MAA09, MAA11-MAAx Ei vastaavuutta, koulukohtainen soveltava, S-merkintä (jos arvosana on S tai parempi kuin 4)

Kurssit MAA4, MAA5, MAA7, MAA9 ja MAA11 – MAAx siirretään siis lyhyen matematiikan soveltaviksi koulukohtaisiksi kursseiksi, jos olet suorittanut ne hyväksytysti. Jos kursseista on hylätty arvosana (4), kurssi poistetaan rekisteristä ja kokonaiskurssimääräsi pienenee vastaavasti.

19

6. LUKUVUODEN 202 3 – 202 4 T YÖPÄIVÄT JA LOMAT

Oulun kaupunki / Oulun Lyseon lukio

A = lukukauden aloituspäivä

n = työpäivä

P = lukukauden päättäjäispäivä = lomapäivä

PV = päättöviikko

n = ylioppilaskoe

U/KK = uusintakoe/korotuskuulustelu

PE = penkkarit

VA = vanhojen

1. periodi työpäivää

2. periodi työpäivää

3. periodi työpäivää

4. periodi työpäivää

5. periodi työpäivää

Lukuvuoden 2023–2024 työpäivien määrä on 188 (190 - itsenäisyyspäivä ja vapunpäivä)

syyslukukausi 10.8.–22.12.2023 91 työpäivää

kevätlukukausi 8.1.–1.6.2024 97 työpäivää

Lomat ja vapaapäivät

Syysloma 23.10.– 27.10.2023

Itsenäisyyspäivä 6.12.2022

Joululoma 23.12.2023– 7.1.2024

Talviloma 4.3.–8.3.2024

Pääsiäinen 29.3.–1.4.2024

Vappu 1.5.2024

Helatorstai 9.5.2024

20
TYÖPÄIVÄT LUKUVUONNA 2023–2024 vko SL ma ti ke to pe la vko KL ma ti ke to pe la 32 07.08. veso veso A 1 - 2 1 01.01. - 0 33 14.08. 1 1 1 1 1/UKK - 5 2 08.01. A 3 3 3 U/KK - 5 34 21.08. 1 1 1 1 1 - 5 3 15.01. 3 3 3 3 3 - 5 35 28.08. 1 1 1 1 1 - 5 4 22.01. 3 3 3 3 3 - 5 36 04.09. 1 1 1 1 1 - 5 5 29.01. PV8 PV1 (OPK) PV2 PV3 PV4 - 5 37 11.09. 1 1 1 1 1 - 5 6 05.02. PV5 PV6 PV7 PE VA - 5 38 18.09. 1 1 1 PV8 PV1 - 5 7 12.02. 4 4 4 4 4 - 5 39 25.09. PV2 (OPK) PV3 PV4 PV5 PV6 - 5 8 19.02. 4 4 4 4 OPK - 5 40 02.10. PV7 2 2 2 2 - 5 9 26.02. 4 4 4/UKK 4 4 - 5 41 09.10. 2 2 2 2 2 - 5 10 04.03. - 0 42 16.10. 2 2 OPK 2 2 - 5 11 11.03. 4 4 4 4 4 - 5 43 23.10. - 0 12 18.03. 4 4 4 4 4 - 5 44 30.10. 2 2 2 2 2/UKK - 5 13 25.03. 4 4 PV8 PV1 PP - 4 45 06.11. 2 2 2 2 2 - 5 14 01.04. PP PV2 PV3 (OPK) PV4 PV5 - 4 46 13.11. 2 2 2 2 2 - 5 15 08.04. PV6 PV7 5 5 5 - 5 47 20.11. 2 PV8 PV1 (OPK) PV2 PV3 - 5 16 15.04. 5 5 5 5 5 - 5 48 27.11. PV4 PV5 PV6 PV7 3 - 5 17 22.04. 5 5 5 5 OPK - 5 49 04.12. 3 3 I 3 3 - 4 18 29.04. 5 5 V 5 5/UKK - 4 50 11.12. 3 3 3 3 OPK - 5 19 06.05. 5 5 5 HT 5 - 4 51 18.12. 3 3 3 3 P - 5 20 13.05. 5 5 5 5 5 - 5 52 25.12. - 0 21 20.05. 5 PV8 PV1 PV2 PV3 - 5 22 27.05. PV4 PV5 PV6 PV7 OPK P 6 91 97
päivä 38 38 38 37 37
J O U L U L O M A
10.8.2023–2.10.2023 3.10.2023–30.11.2023 1.12.2023–7.2.2024 8.2.2024–9.4.2024 10.4.2024–1.6.2024 T A L V I L O M A S Y Y S L O M A J O U L U L O M A

Muut tapahtumat

Ma 21.8.2023 1. vuosikurssin opiskelijoiden huoltajien vanhempainilta

Pe 25.8. klo 12.00 opiskelijakunnan kokous

To 31.8.2023 1. vuosikurssin ryhmäytymispäivä

To 31.8.2023 2.–4. vuosikurssien ryhmäytymisiltapäivä

Ma–ti 4.–5.9.2023 koulukuvaus

To 19.10.2023 klo 14–15 Lyseon pihan veistoksen paljastustilaisuus

Ke 1.11.2023 Hakijan päivä, Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu

To 16.11.2023 1.–4. vuosikurssin opiskelijoiden huoltajien vanhempainilta

Ti 5.12.2023 klo 13.00 syksyn ylioppilasjuhla Lyseon juhlasalissa

Ma 22.1.2024 Tervetuloa lukioon -ilta perusopetuksen päättäville opiskelijoille ja heidän huoltajilleen

Pe 26.1.2024 Lyseopäivä (Kallen päivä 28.1.)

Pe 19.4.2024 liikuntapäivä

La 1.6.2024 klo 13.00 kevään ylioppilasjuhla Madetojan salilla

Uusintakoepäivät

Pe 18.8.2023, pe 4.11.2023, pe 12.1.2024, ke 28.2.2024 ja pe 3.5.2024

Ryhmänohjaustuokiot kotiluokissa

To 10.8.2023 1. vsk klo 9.00 ja 2. vsk klo 10.00 ja 3.–4. vsk klo 10.30 juhlasalissa

Ti 3.10.2023 klo 9.45–10.30

Pe 27.11. klo 9.45–10.30

Ma 12.2. klo 9.45–10.30

Ke 10.4. klo 9.45–10.30

La 1.6. klo 10.00

Hyvinvointipysäkit

Hyvinvointipysäkeillä järjestetään periodin teemaan liittyvää toimintaa opiskeluhuollon toimijoiden toimesta.

1.periodi: Lyseo ke 6.9. klo 11–13.00 ja IB to 7.9.2023 klo 12.15–13.30

2.periodi: Lyseo ke 11.10. klo 11.00–13.00 ja IB to 12.10.2023 klo 12.15–13.30

3.periodi: Lyseo ke 14.12. klo 11.00–13.00. ja IB to 15.12.2023 klo 12.15–13.30

4.periodi: Lyseo ke 14.2. klo 11.00–13.00 ja IB to 15.2.2023 klo 12.15–13.30

5.periodi: Lyseo ke 17.4. klo 11.00–13.00 ja IB to 18.4.2023 klo 12.15–13.30

Lyseon periodikohtaiset teemat 2023–2024

1.periodi: Ryhmäytyminen ja vuorovaikutus

2.periodi: Opiskelutaidot

3.periodi: Hyvät valinnat

4.periodi: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

5.periodi: Kokonaisvaltainen hyvinvointi: mieli, keho ja ympäristö

21

7 . OPETTAJAT

Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduouka.fi

22
AALTO, Mika FM rehtori 044 703 9451 MAA PIRILÄ, Päivi FT apulaisrehtori, kemia 044 703 9462 PPR AALTONEN, Viivi FM VAA ALAHUHTA, Kirsi FT fysiikka, matematiikka (vv. 2023-24) KAL ALEXAKI, Maria KM espanja MFA ANTTILA-MUILU, Sirpa FM maantiede, biologia SAM BERG, Mirjami TM psykologia, uskonto MBE GRANATH, Johanna KM, KTM opinto-ohjaus 044 703 9937 JGR HARJUNPÄÄ, Niina FL historia, yhteiskuntaoppi, eLukio-koordinaattori NHA HELISTÉN-MIKKOLA, Soile LitM, TtM liikunta, terveystieto 044 703 9932 SHM HIETAMÄKI, Salla FM matematiikka, kemia HIS HÄLINEN, Mervi FM venäjä 040 755 1797 MEH JOHNSON, Maury BA History, English 040 512 1839 MJO JUNNILAINEN, Tiina FL äidinkieli ja kirjallisuus 041 504 3871 TJU JUNTUNEN, Katariina FL äidinkieli ja kirjallisuus 040 708 6864 MKJ JUUTINEN, Marita FL äidinkieli ja kirjallisuus, CAS 044 703 9464 MJU JYLHÄ, Eva-Jo FT English 040 738 5956 EJY JÄRVILUOMA, Pekka TL, PsM psykologia PJÄ KELDER, Kanni FM englanti KKE KESKI-FILPPULA, Jukka FM, KM elämänkatsomustieto 040 773 3790 JKF KIILI, Hanna FT matematiikka, fysiikka HaKii KIISKILÄ, Virpi FM matematiikka, fysiikka 050 381 1073 VKI KINNUNEN, Harri FM kemia, matematiikka 050 356 0526 HKI KORPELA, Tuukka FM matematiikka, fysiikka KTT KORPI, Satu KM musiikki SPI KORTELAINEN, Tuomas FT matematiikka, fysiikka 044 376 4524 TUK LOUKKOLA, Timo LitM liikunta, terveystieto 044 703 9933 TTL MIIHKINEN, Heli-Maarit FM IB-koordinaattori, biologia, maantiede 044 703 9455 HMI MORAN, Matthew MA English 050 919 4704 MMO NIITTYLAMPI, Sari FM Kemia, matematiikka Nis PECOVA-KESÄLÄINEN, Marija FL englanti 044 022 5010 MPK PELTOKOSKI, Maria FM matematiikka, kemia MALV PESONEN, Lea TM uskonto, filosofia, psykologia 040 487 8538 LPE PIIPPO, Pasi FM latina, ruotsi, englanti 050 573 8988 PPI PILTO, Tiina FM saksa, ruotsi 040 634 1512 TPI PÄIVINEN, Risto TM uskonto PäivRi RAJALAMPI, Seija FM biologia, maantiede SJK RAUSTIA, Jukka FM opinto-ohjaus 040 621 3684 JURA RAUTALIN, Tiina KM opinto-ohjaus 044 703 9454 TRA ROMSI, Anne FM äidinkieli ja kirjallisuus 040 576 0987 ARO SALMELA, Nina FM Swedish B 0400 928 488 NSA SCHRODERUS, Hanna TaM kuvataide 050 364 1576 sch SIIKALUOMA-TERVONEN, Anne FM filosofia, historia, yhteiskuntaoppi 050 430 4375 SiikaAn SIIRA, Tuula FL historia, yhteiskuntaoppi 050 370 4182 TSI SOININEN, Katja FL matematiikka KSO SÄKKINEN, Mika FM matematiikka, fysiikka 050 300 5694 MSK TAHKOKORPI, Jenni FL ruotsi JET TALSTA, Ismo FM fysiikka, matematiikka 041 433 8542 ITA TAPOLA, Sari FM äidinkieli ja kirjallisuus 040 660 9497 STA TORPPA, Titta KM erityisopettaja 044 703 9675 ToT UUSIALHO, Outi FM ranska 040 536 8589 OUU VUOLTEENAHO-KAUPPINEN, Ulla FM englanti 041 433 8738 UVU VÄHÄMETSÄ, Salla FM biologia, maantiede SVÄH

8. OPISKELIJOIDEN OHJAU S JA TUKI LYSEOLL A

RYHMÄNOHJAUS - Ryhmänohjaus on keskeinen osa Oulun Lyseon lukion ohjaus- ja opiskeluhuoltotoimintaa

2023–2024

IB Diploma programme:

23
ryhmätunnus ryhmänohjaaja kotiluokka vsk OPO LPE Lea Pesonen 217 4. vsk TRA HIS Salla Hietamäki 211 3. vsk JGR TJU Tiina Junnilainen 126 3. vsk JGR SAM Sirpa Anttila-Muilu 202 3. vsk JGR SPI Satu Korpi 203 3. vsk TRA KAL Viivi Aaltonen 208 3. vsk TRA MSK Mika Säkkinen 212 2. vsk JGR UVU Ulla Vuolteenaho-Kauppinen 104 2. vsk JGR KKE Kanni Kelder 105 2. vsk JGR SanLa Sanja Laaninen 127 2. vsk TRA SCH Hanna Schroderus 141 2. vsk TRA LY23A Salla Vähämetsä 220 1. vsk TRA LY23B Katariina Juntunen 143 1. vsk JGR LY23C Jenni Tahkokorpi 106 1. vsk TRA LY23D Seija Rajalampi 221 1. vsk JGR LY23E Anne Siikaluoma-Tervonen 201 1. vsk JRA LY23F Sari Niittylampi 142 1. vsk JGR AS-lukio Ryhmätunnus Ryhmänohjaaja Vuosikurssi opo AS21 Niina Harjunpää (NHA) 3. vsk TRA AS22 Sari Tapola (STA) 2. VSK TRA AS23 Katja Soininen (KSO) 1. vsk TRA
Ryhmänohjaajat/opinto-ohjaajat
Group Home group teacher Classroom Class OPO HKI Harri Kinnunen CJ IBII JURA MJO Maury Johnson CH IBII JURA TUK Tuomas Kortelainen CN IBI JURA ARO Anne Romsi CM IBI JURA IB23A Virpi Kiiskilä CK preDP JURA IB23B Matthew Moran CL preDP JURA

Ryhmänohjaaja

• on ryhmänsä opiskelijoiden lähiohjaaja, joka perehdyttää opiskelijat Lyseon lukion käytänteisiin ja toimintatapoihin lukio-opintojen alkuvaiheesta alkaen

• tapaa 1. vuonna oman ryhmänsä opiskelijat kahdenkeskisessä ohjauskeskustelussa 2.-3. periodin aikana.

• kannustaa ja tukee ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemistä, opintojaksojen valintojen ja ylioppilaskirjoitussuunnitelman toteutumista yhdessä opinto-ohjaajan kanssa

• tekee ohjaustyötä yhdessä opinto-ohjaajan, aineenopettajien, rehtorin ja opiskeluhuoltoryhmän toimijoiden sekä huoltajien kanssa

• seuraa ryhmänsä opiskelijoiden läsnäoloa koulussa/poissaoloilmoitukset ryhmänohjaajalle

• toimii linkkinä kodin ja koulun välillä

• tapaa ryhmäänsä säännöllisesti ja tiedottaa ajankohtaisista asioista

• periodin ensimmäisenä päivänä klo 9.45–10.30 on ryhmänohjaajan tuokio, johon jokaisella lyseolaisella on velvollisuus osallistua

OPINTO-OHJAUS

Opinto-ohjaaja

• opiskelijalla on mahdollista saada ohjausta lukio-opintojen ajan opiskeluun, jatko-opintoihin ja urasuunnitteluun liittyvissä kysymyksissä sekä oppitunneilla että henkilökohtaisessa ohjauksessa

• jo Lyseosta valmistunut ylioppilas, joka ei ole saanut jatko-opiskelupaikkaa, voi saada valmistumisensa jälkeen vielä yhden lukuvuoden ajan ohjausta omalta opinto-ohjaajaltaan

• opiskelija voi varata ohjauskeskusteluajan omalta opinto-ohjaajaltaan Wilman ajanvarauksen kautta, Wilmaviestillä, sähköpostin tai WA-viestin kautta

• opinto-ohjaaja ohjaa ja tukee opiskelijoita tekemään henkilökohtaisen opintosuunnitelman (OP1-opintojakson aikana), jota päivitetään lukio-opintojen aikana

o opiskelusuunnitelma

§ 1. vuoden 1. periodissa koko lukuvuoden opintojaksovalinnat yhdessä opinto-ohjaajan kanssa ja 5. periodissa seuraavan lukuvuoden opintojaksovalinnat itsenäisesti, tarvittaessa opinto-ohjaajan tukemana

§ 2. ja 3. vuoden aikana päivitetään ja 5. periodissa tehdään seuraavan lukuvuoden opintojaksovalinnat itsenäisesti, tarvittaessa opinto-ohjaajan tukemana

o ylioppilaskirjoitussuunnitelma

§ alustava suunnitelma 1. vuoden aikana, päivitetään lukio-opintojen aikana

§ 2. ja 3. vuoden syksyllä ilmoittautuminen seuraavan kevään yo-tutkinnon kokeisiin

§ 2. ja 3. vuoden keväällä ilmoittautuminen seuraavan syksyn yo-tutkinnon kokeisiin

o jatko - ja uraohjaussuunnitelma

§ 2. vuoden aikana (OP2- opintojakson aikana) opinto-ohjaajan kanssa käytävä ohjauskeskustelu, jolloin tarkistetaan ja tarvittaessa päivitetään opintosuunnitelmaa

§ lukio-opintojen jälkeinen jatko-opintosuunnitelma ja yhteishaku

• opintojaksoille ilmoittaudutaan Wilmassa; 1. vsk:n opiskelijoille on valmis lukujärjestys 1.-3. periodiin

• opiskelusuunnitelman muutokset tehdään yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Oppiaineen tasoa vaihtaessa esim. pitkästä matematiikasta lyhyelle on hyvä keskustella myös aineenopettajan kanssa

• opintoajan muutokset (esim. 3½-4 vuoden opinto-ohjelmaan siirtyminen) tulee aina tehdä opinto-ohjaajan ohjauksessa ja yhdessä huoltajien kanssa

24

OPINTO-OHJAAJIEN YHTEYSTIEDOT:

Johanna Granath

puh. 044 703 9937, johanna.granath@eduouka.fi

Tiina Rautalin

puh. 044 703 9454, tiina.rautalin@eduouka.fi

Jukka Raustia (IB ja LYE23)

puh. 040 6213684 jukka.raustia@eduouka.fi

OPISKELIJATUUTORIT

Opiskelijatuutorit auttavat lukiota aloittavia opintojen alkuun. Jokaisella opintonsa aloittavalla ryhmällä on nimetyt tuutorit. Tuutorit pitävät työpajoja 1. periodissa OP1-modulin aikana

RYHMÄ OPISKELIJATUUTORI

LY23A Melina Balabanis, Aikku Alatalo, Milla Alasirniö

LY23B Saara Ruokola, Tiia Pietiläinen, Viena Pigg

LY23C Mimosa Kujala, Sofia Koskela, Enna Klemetti

LY23D Fanni Kinnunen, Viena Nissilä, Katri Liias

LY23E Reetta Pahnila, Suvi-Tuuli Vahtola, Venla Turtinen

LY23F Tiina Pakanen, Inka-Riina Puurunen, Vilja Pönkä, Sonja Karjalainen

25

Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhuoltoa toteutetaan sekä yhteisöllisenä että yksilökohtaisena opiskeluhuoltona. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 2 ja 3 §.) Henkilökunnan on ohjattava opiskelijaa hakemaan tarvitsemiaan opiskeluhuollon palveluja. Opiskeluhuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, nuoren ja hänen huoltajiensa kunnioittaminen sekä eri osapuolien tietojensaantia ja salassapitoa ohjaavat säädökset.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Opiskeluhuolto on osa lukion toimintakulttuuria ja toimia, joilla edistetään opiskelijoiden osallisuutta, oppimista, hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista vastuullisuutta. Lisäksi edistetään ja seurataan opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 3 ja 4 §.)

Yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan yksittäiselle opiskelijalle annettavia opiskeluhuollon palveluja, joita ovat opiskeluterveydenhuollon palvelut, opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä yksittäistä opiskelijaa koskeva monialainen yksilökohtainen opiskeluhuolto, jota toteutetaan monialaisessa asiantuntijaryhmässä (oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 5 §). Yksilökohtaisen opiskeluhuollon tehtävänä on edistää hyvinvointia, terveyttä ja opiskelukykyä sekä tunnistaa näihin ja opiskelijan elämäntilanteeseen liittyviä yksilöllisiä tarpeita. Tavoitteena on myös varhaisessa vaiheessa ehkäistä ongelmia ja huolehtia tarvittavan tuen järjestämisestä. Yksilökohtaista opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan kanssa ja hänen suostumuksellaan. Opiskelijan omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä itseään koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa. Lähtökohtana on opiskelijaa arvostava, hänen mielipiteitään kuunteleva ja luottamusta rakentava vuorovaikutus sekä opiskelijan itsenäinen asema opiskeluhuoltoon liittyvissä kysymyksissä. Opiskelijalle ja hänen huoltajalleen annetaan tietoa yksittäisen opiskelijan oikeuksista opiskeluhuollossa sekä asioiden käsittelyyn liittyvistä lain edellyttämistä menettelytavoista ja tietojen käsittelystä. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, 11 ja 18 §.)

(OPH: Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019.)

OPISKELUHUOLTORYHMÄ

Lyseon opiskeluhuoltoryhmään kuuluvat apulaisrehtori, opinto-ohjaajat, erityisopettaja, lukiopsykologi, lukiokuraattori, terveydenhoitaja, seurakunnan nuorisotyönohjaaja sekä opettaja- ja opiskelijajäsenet. Tarvittaessa ryhmässä voi olla mukana myös esim. ryhmänohjaajia ja aineenopettajia. Lyseon lukion opiskeluhuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti kerran kuukaudessa.

Opiskeluhuoltoryhmä on monialainen asiantuntijaryhmä, jonka keskeisenä tavoitteena on vastata koulun opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmän keskeinen tehtävä on vastata yhteisöllisestä opiskeluhuollosta. Opiskeluhuoltoryhmän tavoitteena on tukea myös opettajien työtä omalla asiantuntemuksellaan. Koulun kriisitoimintavastuu ja sen kehittäminen on osa opiskeluhuoltoryhmän toimintaa.

26 9
. OPISKELUHUOLTO

OPISKELIJOIDEN TERVEYDENHOITO

Terveydenhoitaja Maija Myllykangas

puh. 044 703 4728, sähköposti: maija.myllykangas@pohde.fi

Vastaanotto: Lyseolla ja erikseen sovittuna päivänä Kasarmintiellä.

- Maijan tavoitat puhelimitse sekä Wilman ja sähköpostin kautta ma–pe. Varaa aika vastaanotolle.

- Terveydenhoitajaan voit olla yhteydessä esim. mielialaan, uniongelmiin ja vuorokausirytmiin, seurusteluun, ehkäisy- ja seksuaaliterveyteen, syömiseen tai päihteisiin liittyvissä asioissa.

- Terveydenhoitajan päivystysaika on ma-to klo 12.30-13.15

- Maksuton ehkäisy 16–20- vuotiaat oululaiset

- Kaikille 1. vuosikurssin opiskelijoille terveystarkastukset.

- Kaikille 2. vuosikurssin tytöille lääkärintarkastus. 2.vuosikurssin poikien lääkärintarkastus tehdään kutsuntaterveystarkastuksen yhteydessä.

- Terveydenhoitajan kautta voi hakeutua myös psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle.

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO

- Varaa aika suun terveydenhuollon asiakaspalvelunumerosta 08 5584 6430. Viikonloppuisin ja arkipyhinä ota yhteyttä hammassärkypäivystykseen ja muina aikoina Oulun seudun yhteispäivystykseen.

Alle 18-vuotiaille tarkastus ja hoito ovat maksuttomia. Muut maksavat terveyskeskustaksan mukaisen hoitomaksun. Peruuttamattomasta poisjäännistä peritään kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä sakkomaksu.

LUKIOPSYKOLOGI JA -KURAATTORI

Lukiopsykologi Hanna-Liisa Kärsämä

puh. 040 632 5670

- Hanna-Liisan tavoitat parhaiten puhelinajoilla ma klo 12.00–13.00 ja ke klo 12.00–13.00. Muina aikoina jätä viesti vastaajaan tai voit lähettää myös tekstiviestin. Muistathan mainita yhteydenotossasi nimesi, numerosi ja lukiosi.

- Lukiopsykologiin voit olla yhteydessä mm. oppimiseen ja opiskeluun, elämäntilanteen muutoksiin, ihmissuhteisiin tai jaksamiseen ja mielialaan liittyvissä asioissa.

Lukiokuraattori Mari Kanyagia

puh. 040 596 7167, sähköposti: mari.kanyagia@pohde.fi

- Marin tavoittaa parhaiten jättämällä yhteydenottopyynnön vastaajaan. Voit myös laittaa tekstiviestin tai ottaa yhteyttä Wilman kautta. Muistathan mainita yhteydenotossasi nimesi, puhelinnumerosi ja lukiosi.

- Lukiokuraattoriin voit olla yhteydessä mm. opiskeluun, kaverisuhteisiin, perhesuhteisiin ja opiskelijan elämässä tapahtuviin muutoksiin liittyvissä asioissa. Lisäksi voit saada ohjausta taloudellisissa asioissa.

27

LUKION ERITYISOPETTAJA

Erityisopettaja Titta Torppa

puh. 044 7039675, sähköposti: titta.torppa@ouka.fi

- Tittaan voit olla yhteydessä, kun tarvitset tietoa, ohjausta ja tukea erilaisissa oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa. Pedagogisen tuen tarpeesta voit keskustella myös aineenopettajan, ryhmänohjaajan, opintoohjaajan tai terveydenhoitajan kanssa.

- Erityisopettaja tukee ja ohjaa sinua esimerkiksi sopivien opiskelutapojen ja oppimistyylin löytämisessä ja vahvistamisessa sekä auttaa erityisesti kielellisiin vaikeuksiin liittyvissä opiskeluongelmissa. Erityisopettajan työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi

o lukemisen ja kirjoittamisen perustaitojen kartoitus 1. vuosikurssin opiskelijoille

o tarvittavien tukitoimien suunnittelu yhdessä opiskelijan kanssa

o lausunnon laatiminen luku- ja kirjoitusvaikeudesta, joka voidaan ottaa huomioon oppimistilanteissa, kokeissa ja ylioppilaskokeessa.

SEURAKUNNAN NUORISOTYÖNOHJAAJA

- Seurakunnan nuorisotyönohjaaja on tavattavissa Lyseon lukiolla ja IB:llä muun muassa hyvinvointipysäkeillä.

- Seurakunnan nuorisotyönohjaaja on käytettävissä luottamuksellisia keskusteluja varten erilaisissa opiskeluusi ja elämääsi liittyvissä tilanteissa. Keskusteluja on mahdollista sopia henkilökohtaisesti tai pienryhmässä. Keskusteluajat voi sopia puhelimen tai sähköpostin kautta.

HÄIRINTÄYHDYSHENKILÖ

Tiina Rautalin, p. 044 703 9454, tiina.rautalin@eduouka.fi

• Häirintäyhdyshenkilön tehtävänä on tarjota neuvontaa ja tukea häirintää, ahdistelua, kiusaamista, syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua kohdanneille opiskelijoille. Häirintäyhdyshenkilöön voi olla yhteydessä, vaikkei olisi itse häirinnän kohteena, mutta on nähnyt häirintää tai haluaa keskustella siitä. Häirintäyhdyshenkilö käsittelee jokaisen tapauksen luottamuksellisesti, eikä minkäänlaisiin jatkotoimenpiteisiin ryhdytä ilman asianomaisen suostumusta. Häirintäyhdyshenkilö on vaitiolovelvollinen. Häirinnän kohteeksi joutuneella on mahdollisuus kääntyä kenen tahansa turvalliseksi kokemansa Oulun Lyseon lukion henkilökunnan edustajan puoleen

• MUKANA! TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSTYÖ TOISELLA ASTEELLA

28

10. KANSALLINEN YLIOPPILASTUTKINTO

Ylioppilastutkinnon rakenne

Ylioppilastutkintoon kuuluu neljä (keväällä 2022 aloittavilla viisi) pakollista koetta sekä valitsemasi määrä ylimääräisiä kokeita. - Ylioppilaskokeet ovat kaikki digitaalisia

Pakollisia kokeita ovat äidinkieli sekä kolme (keväällä 2022 aloittavilla neljä) koetta ryhmästä toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka ja reaaliaine, joista vähintään yksi on suoritettava vaativammalla tasolla esimerkiksi pitkä kieli tai pitkä matematiikka.

Tutkinnon suorittaminen

- Tutkintokokeet järjestetään kahdesti vuodessa, syksyllä ja keväällä.

- Voit käyttää tutkinnon suorittamiseen enintään kolme peräkkäistä suorituskertaa.

- Syksystä 2019 alkaen voi hyväksytyn suorituksen uusia monta kertaa

- Kokelaille, jotka aloittavat yo-tutkinnon suorittamisen keväällä 2022, löytyy lisätietoa: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/k2022-tutkintouudistus

- Lyseon etusivulta: Opiskelijoille/Ylioppilastutkinto löytyy myös lisätietoa

Osallistumisoikeus

Voit osallistua ylioppilastutkinnon kirjalliseen kokeeseen vain, jos

- olet suorittanut oppiaineen kaikki pakolliset kurssit / opintojaksot.

- olet suorittanut kaksi kurssia aineessa, jossa ei ole pakollisia kursseja.

Jos pakollisia kursseja/opintojaksoja puuttuu vielä ennen ylioppilastutkinnon kirjallisten kokeiden alkua, lähettää koulu tutkintolautakunnalle ilmoituksen, ettei opiskelijalla ole osallistumisoikeutta oppiaineen kokeeseen, vaikka hän on siihen ilmoittautunut. Rehtori voi erityisestä syystä myöntää poikkeusluvan kokeisiin osallistumiseen sellaiselle kokelaalle, jolla tämä ehto ei täyty.

Tutkintomaksut

Oppivelvollisuuden laajeneminen vaikuttaa ylioppilastutkinnosta perittäviin tutkintomaksuihin. Maksuttomuus koskee pääasiassa niitä opiskelijoita, jotka aloittivat lukion syksyllä 2021 tai myöhemmin. Viisi ensimmäistä kirjoitettua oppiainetta ovat maksuttomia, seuraavista peritään maksu. Katso lisätietoa: Kevään 2022 tutkintouudistus

Ainekohtainen maksu on 34€. Ylioppilastodistusta ei anneta, ellei maksuja ole suoritettu. Jälkeenpäin pyydetystä oikaisuvaatimuksesta peritään 50 €. Maksu palautetaan, jos oikaisuvaatimus johtaa arvosanan tai pelkän pistemäärän korottamiseen.

Ilmoittautuminen lukuvuonna 2023–2024:

- kevään 2024 ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittautuminen päättyy 1.12.2023.

- syksyn 2024 ylioppilastutkinnon kokeisiin päättyy 5.6.2024.

29
-
-

Ilmoittautuminen on sitova, joten suorituskerta katsotaan käytetyksi ja maksut peritään, vaikka et osallistuisikaan kokeeseen. Voit anoa tutkintolautakunnalta ilmoittautumisesi mitätöintiä, jos sinulla on siihen erityisen painava syy.

Lisätietoja on ylioppilastutkintolautakunnan sivuilla www.ylioppilastutkinto.fi ja Lyseon sivuilla: Opiskelijoille -> Ylioppilastutkinto.

KANSALLISEN YLIOPPILASTUTKINNON KOEAIKATAULUT 2023–2024

Syksy 2023

ma 11.9. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe

ke 13.9. Reaali: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

pe 15.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä

ma 18.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ti 190.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

to 21.9. Reaali: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

pe 22.9. äidinkieli ja kirjallisuus(suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe

ma 25.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, italia, portugali, latina, saame

ke 27.9. saamen äidinkieli ja kirjallisuus -koe

Kevät 2024

ti 12.3. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koe suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe

to 14.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä, italia, portugali, latina, saame

pe 15.3. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), kirjoitustaidon koe

ma 18.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä englanti, ranska, espanja, saksa, venäjä

ke 20.3. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä

pe 22.3. reaali (uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto)

ma 25.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä

ke 27.3. reaali (psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia)

ke 3.4. saamen äidinkieli ja kirjallisuus -koe

30

12. OPINNOT MUISSA OPPILAITOKSISSA

AUGUST SAHLSTEN -LUKIO

Tyrnävällä toimii Oulun Lyseon lukion sivutoimipiste August Sahlsten -lukio. Monimuoto-opetusta antavan lukion kampus sijaitsee osoitteessa Meijeritie 4, Tyrnävä. Lisätietoja koulun etusivulta ja apulaisrehtori Päivi Pirilältä (paivi.pirila@ouka.fi).

IB DIPLOMA PROGRAMME

IB programme at Lyseo extends over three years. This first school year is a preparatory year for the Diploma Programme (PreDP). During this year students focus on developing skills and knowledge necessary in the International Baccalaureate (IB) Diploma Programme (DP). During the pre-DP year students study national course units. Language of instruction is English. The last two school years are the actual Diploma Programme years. The curriculum for the Diploma Programme is set by International Baccalaureate organisation.

Teaching of the IB Diploma Programme takes place at Kasarmintie 4 campus, in the facilities shared with Oulu International School. While it’s not possible for Lyseo National Programme students to choose courses from the IB Diploma Programme you may run into international student body members of the IB Diploma Programme in Raksila Campus as they take part in some courses, particularly arts, music and sports, together with the National Programme students. And of course they take part in Vanhat and Penkkarit!

For additional information you can contact the IB Co-ordinator Heli-Maarit Miihkinen

VIRTUAALILUKIO JA OULUN KAUPUNGIN LUKIOIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

Sinun on mahdollista suorittaa opintoja myös muissa Oulun kaupungin lukioissa. Nämä opinnot hyväksytään osaksi oppimäärääsi. Toisessa lukiossa suoritettavista opinnoista on sovittava etukäteen opinto-ohjaajan kanssa.

Oulun kaupungin lukiot järjestävät virtuaalilukion nimellä yhteistyönä myös etäopetusta. Virtuaalilukion opintotarjotin on näkyvissä Wilmassa. Virtuaalilulkion opetus sijoittuu päiväsaikaan tavanomaisten oppituntien ja koodien ajalle. Oppitunnit toteutetaan niin sanotulla hybridimallilla eli järjestävän lukion opiskelijat ovat luokissa opettajan kanssa ja muista lukioista opetukseen osallistutaan etänä.

Oulun päivälukioiden opiskelijat voivat osallistua myös Oulun aikuislukion opetukseen. Aikuislukio tarjoaa muun muassa iltaisin etäopetusta, mikä antaa hyvän mahdollisuuden täydentää tai monipuolistaa omaa opiskelusuunnitelmaa.

Kumppanuuslukioiden opinnoille ilmoittaudut Wilmassa. Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään kolme vrk ennen periodin alkua. Tämän jälkeen voit päästä mukaan vain opintojakson opettajan luvalla. Voit osallistua kumppanuuslukion opintoihin vain siinä tapauksessa, että opintojaksolla on tilaa. Oman koulun opiskelijat ovat aina etusijalla opintoihin ilmoittautumisessa. Et voi suorittaa opintoja itsenäisesti toisessa lukiossa.

31

KORKEAKOULUOPINTOIHIN KURKISTAMINEN LUKIO-OPINTOJEN AIKANA

Oulun Lyseon lukion opiskelijat voivat halutessaan sisällyttää vapaasti valittaviin lukio-opintoihinsa korkeakouluopintoja (yliopistot ja ammattikorkeakoulut). Korkeakouluopintoihin tutustuminen jo lukioaikana auttaa jatkoopintojen suunnittelussa ja niihin hakeutumisessa. Kaikille avoimia korkeakouluopintoja t arjoavat avoimet yliopistot ja avoimet ammattikorkeakoulut. Osa niistä järjestää erityisesti lukiolaisille suunnattuja opintoja. Lukiolainen voi valita opintoja sekä avoimesta tarjonnasta että lukiolaisille suunnatusta tarjonnasta. Monet opinnoista suoritetaan verkossa, joten myös muiden kuin oululaisten korkeakoulujen tarjontaan osallistuminen on mahdollista. Opintoohjaajalta voi kysyä tarkempia ohjeistuksia.

11. KERHOT MATIKKANEUVOLA

Matikkaneuvolassa saat apua matemaattisten aineiden kotitehtäviin ja matematiikan käsitteiden ymmärtämiseen. Ohjaajina toimivat opinnoissa pidemmällä olevat opiskelijat. Toimimalla riittävän monta kertaa ohjaajana opiskelija saa kurssisuorituksen. Matikkaneuvolan kokoontumisajoista ja -paikasta tiedotetaan tarkemmin lukuvuoden alussa.

MATEMAATTISTEN AINEIDEN LASKUPAJA

Osallistumisesta matemaattisten aineiden laskupajaan, voit kerätä opintopisteitä.

32

13. OPINTOSOSIAALISET EDUT

OPINTOTUKI LUKIOLAISELLE

• Sinulla on oikeus maksuttomaan lukiokoulutukseen, jos olet päättänyt peruskoulusi 2021 ja olet syntynyt 2004 tai sen jälkeen (oppivelvollisuus).

• Voit saada opintotukea kolmannen opintovuotesi loppuun. Jos opintosi jatkuvat sen jälkeen, sinun täytyy hakea lisäajalle tukea erikseen.

• Opintorahaa voit hakea kun olet täyttänyt 17 vuotta. Jos et kuulu maksuttoman koulutuksen piiriin, sinulla on mahdollista hakea opintorahan oppimateriaalilisää (myös alle 17 v).

• Lukion opiskelijana voit saada myös asumistukea.

KOULUMATKATUKI

Koulumatkatuen saamiseen vaikuttavat opinnot, matkalipun hinta sekä koulumatkojen pituus ja määrä. Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan. Muut opiskelijat voivat saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan. Opiskelija, joka ei ole oikeutettu maksuttomaan koulutukseen, maksaa itse osan koulumatkastaan.

Koulumatkatukea voi saada, vaikka opiskelijalla ei ole päivittäistä koulumatkaa. Opiskelija voi saada koulumatkatukea, jos hän kulkee tukeen oikeuttavan koulumatkan vähintään 10 päivänä kuukaudessa. Tuki on täysimääräinen, jos opiskelija kulkee tukeen oikeuttavan koulumatkan vähintään 15 päivänä kuukaudessa. Jos kuukaudessa on 10–14 tukeen oikeuttavaa matkapäivää, opiskelijan saama koulumatkatuen määrä on pienempi. Opintotuen hakemiseen liittyviä ohjeita voit tiedustella koulusihteeriltä.

Tietoja saat Kelan paikallistoimistoista (Oulussa Sepänkatu 18, 90100 Oulu) sekä Kelan asiakaspalvelu: 020 692 209 ja https://www.kela.fi/opiskelijat

33

OULUN LYSEON LUKIO / PÄÄKOULU:

OULUN LYSEON LUKIO / AUGUST SAHLSTEN –LUKIO

OULUN LYSEON LUKIO / IB DIPLOMA SCHOOL:

34 1 4 .
OULUN LYSEON LUKION YHTEYSTIEDOT
postiosoite: Oulun Lyseon lukio, PL 17, 90015 Oulun kaupunki käyntiosoite: Kajaaninkatu
OULU rehtori Mika Aalto +358 44 703 9451 mika.aalto@ouka.fi apulaisrehtori Päivi Pirilä +358 44 703 9462 paivi.pirila@ouka.fi koulusihteeri Nina Erkkilä +358 44 703 9452 nina.erkkila@ouka.fi koulusihteeri Saija Tuovinen +358 44 703 9943 saija.tuovinen@ouka.fi opettajat +358 50 316 6646 lyseo-lu@eduouka.fi opinto-ohjaaja Tiina Rautalin +358 44 703 9454 tiina.rautalin@eduouka.fi opinto-ohjaaja Johanna Granath +358 44 703 9937 johanna.granath@eduouka.fi apulaisrehtori (IB-koordinaattori) Heli-Maarit Miihkinen +358 44 703 9455 heli-maarit.miihkinen@ouka.fi eLukio-koordinaattori, Niina Harjunpää +358 44 703 9461 niina.harjunpaa@eduouka.fi virastomestari Satu Harjula +358 44 703 9068 satu.harjula@ouka.fi IT-tukihenkilö Petteri Saarelainen +358 40 567 0896 petteri.saarelainen@ouka.fi liikunta Soile Helistén-Mikkola +358 44 703 9932 soile.helisten-mikkola@eduouka.fi liikunta Timo Loukkola +358 44 703 9933 timo.loukkola@eduouka.fi
3, 90100
Osoite: Meijeritie 4, 91800 Tyrnävä apulaisrehtori Päivi Pirilä +358 44 703 9462 paivi.pirila@ouka.fi ryhmänohjaaja
Niina Harjunpää niina.harjunpaa@eduouka.fi ryhmänohjaaja
sari.tapola@eduouka.fi ryhmänohjaaja 1. vsk Katja Soininen katja.soininen@eduouka.fi opinto-ohjaaja Tiina Rautalin +358 44 703 9454 tiina.rautalin@eduouka.fi
3.vsk
2. vsk Sari Tapola
Street address: Kasarmintie 4, 90100 Oulu deputy head, IB Diploma coordinator +358 44 703 9455 heli-maarit.miihkinen@ouka.fi Study Counsellor +358 40 621 3684 jukka.raustia@eduouka.fi staff room +358 50 316 6647 caretaker +358 44 703 0682