Page 1

Oulun Jätehuollon vuosikertomus

2016

Asiakaslähtöisyys

Vastuullisuus

Rohkeus


Oulun Jätehuolto – Vuosikertomus

2016

Rohkeus Ben Ghazi Ameur Laitosmies, Oivapiste

Vaatii rohkeutta myöntää virheensä. Vaatii myös rohkeutta jäädä asiakkaan luo, vaikka tämä ei sitä haluaisi. Minun on kuitenkin valvottava, että jätteet päätyvät oikeisiin paikkoihin Oivapisteellä, jossa asiakkaat itse lajittelevat jätteensä. Olen myös muuttanut omia tapojani toimia: Seuraan tilanteen kehittymistä sivusta. Aikaisemmin otin enemmän riskejä asiakaspalvelutilanteissa mutta jos Oivapisteelle tulee iäkäs henkilö, menen heti aut-

2

tamaan. Suoritan työn ohella täydentäviä opintoja, mikä on saanut minut seuraamaan tarkemmin jätteenkäsittelyprosesseja”. Ben on koulutukseltaan elektroniikkainsinööri ja parhaillaan hän suorittaa työn ohessa Oulun Jätehuollon kustantamana tekniikan erikoisammattitutkintoa Rastorissa. Ben harrastaa jalkapalloa ja toimii myös jalkapallotuomarina.


Missio Oulun Jätehuollon toiminnan tarkoituksena on tuottaa asiakkaille luotettavasti laadukkaita jätehuoltopalveluja lähiympäristön viihtyisyys ja asukkaiden terveys turvaten. Jätteenkäsittely toteutetaan osana materiaali- ja energiataloutta, minkä avulla varmistetaan resurssien tehokas käyttö ja vastataan maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen haasteisiin.

Visio: Olemme kestävän kiertotalouden edistäjä • Oulun Jätehuolto on vuonna 2020 tunnettu ja arvostettu yritys, jolla on tyytyväiset asiakkaat, laaja yhteistyöverkosto ja tärkeä rooli kestävään kiertotalouteen siirtymisessä. • Edistämme jätteen vähentämistä, kierrätystä ja hyödyntämistä viestinnän, koulutuksen ja käytännön toiminnalla sekä itse että osaavien kumppaneiden avulla. • Toimimme aktiivisesti ekosysteemien rakentajana julkisten toimijoiden, tutkimuslaitosten, vakiintuneiden yritysten ja aloittavien yritysten välillä. • Toimimme avoimesti ja aidosti yritysten innovaatioiden kehittämisalustana mahdollistaen siten kiertotalouden edistymisen.

Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat • Vastuullisuus • Asiakaslähtöisyys • Rohkeus

Sisältö Vuosi 2016 lyhyesti - Year 2016 in brief

4

Toimitusjohtajan katsaus

5

Oulun Jätehuolto – tapahtumat 2016

6

Suuntana kestävän kiertotalouden edistäjyys

8

Vastuullisuus Oulun Jätehuollossa

10

Jätteiden käsittelyn keskeiset tilastot 13 Tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma

14

Hallitus ja yhtiön johtoryhmä 31.12.2016

17

Ruskon jätekeskus

18

3


Oulun Jätehuolto – Vuosikertomus

2016

Oulu Waste Management 2016 Oulu Waste Management is responsible for municipal waste management services in 13 municipalities. Out of these 13 municipalities,

Oulun Jätehuollon vuosi 2016

the following are shareholders in Oulu Waste Management: Hailuoto, Ii, Kempele, Lumijoki, Oulu, Pudasjärvi, Raahe, and Siikajoki. The remaining five municipalities are Liminka, Muhos, Simo, Tyrnävä and Utajärvi. Oulu Waste Management also provides services to enter-

Oulun Jätehuolto vastaa kunnalle kuuluvista jätehuoltopalveluista

prises, to the extent permitted by law.

13 kunnan alueella. Toimialueen kunnista Hailuoto, Ii, Kempele, Lu-

The net sales of 18 million euros was increased by the treat-

mijoki, Oulu, Pudasjärvi, Raahe ja Siikajoki ovat Oulun Jätehuollon

ment of contaminated land received from Lipporanta district in

osakkaita. Muut toimialueeseen kuuluvat kunnat ovat Liminka, Mu-

Oulu as well as the amount of waste received at Lare waste sorting

hos, Simo, Tyrnävä ja Utajärvi. Tarjoamme palveluja lain sallimassa

station. In recoverable waste, we have focused on bio waste, which

laajuudessa myös yrityksille.

grew by about 5 percent. Out of the municipal waste we received,

Tilikauden 18 M€ liikevaihtoa nostivat Lipporannan pilaantuneen maan käsittely sekä Lajitteluareena Larella vastaanotetun jät-

18.5 percent was used as material, 81 percent in energy or otherwise, and only 0.5 percent was landfilled.

teen määrä. Hyötyjätteissä keskityimme biojätteeseen, jonka määrä

Oulu Waste Management acquired a biogas transport pipeline

kasvoi noin viisi prosenttia. Vastaanottamastamme yhdyskunta-

from Oulu Energy, which accounted for about 68 percent of total in-

jätteestä 18,5 prosenttia hyödynnettiin materiaalina, 81 prosenttia

vestments. The company also made an investment decision on the

energiana tai muulla tavoin ja vain puoli prosenttia sijoitettiin kaa-

construction and implementation of a biogas transport fuel distri-

topaikalle.

bution station and cleaning equipment during 2017.

Investoinneista 68 prosenttia meni biokaasusiirtoputken hankintaan Oulun Energialta. Teimme myös investointipäätöksen biokaasun liikennepolttoainejakeluaseman ja puhdistuslaitteiston rakentamisesta ja käyttöönotosta vuonna 2017.

AVAINLUVUT 2016 – KEY FIGURES 2016 Liikevaihto / Net sales (M€) Liikevoitto / Operating profit (M€) Liikevoitto liikevaihdosta / Operating profit from net sales (%) Tilikauden tulos / Result for the financial year (M€) Henkilöstö 31.12.2016 (vakituiset) / Permanent employees (31 December 2016)

4

18,0 2,5 13,9 1,6 25


Toimitusjohtajan katsaus

T

oinen vuosi osakeyhtiömuotoisena jätelaitoksena sujui juohevammin, koska yhtiöittämisestä seuranneet monet muutokset

oli tehty jo edellisvuonna. Liikevaihtomme nousi ennätyslukemaan Oulun Lipporannan kaupunginosasta vastaanottamamme öljyllä pilaantuneen maa-aineksen käsittelyn ja Lajitteluareena Larella vas-

taanottamamme jätteen määrän kasvun johdosta. Oulun Jätehuollon omistuspohja laajeni vuoden aikana. Oulun kaupungin lisäksi yhtiömme osakkeita omistavat nyt myös seitsemän muuta kuntaa. Tarjoamme edelleen jätehuoltopalvelut 13 kunnalle, joista viisi ei halunnut tarttua jäsenkunnille suunnattuun osakeantiin. Osakas- ja jäsenkuntiemme yhteenlaskettu asukasluku oli vuoden lopussa yli 300 000. Huhtikuussa 2016 voimaantulleen Euroopan Union uuden hankintadirektiivin mukaan julkisen yhtiön liikevaihdosta mark-

puhdistus vuosina 2015–2016 on suurimpia koskaan Suomessa to-

kinaehtoista myyntiä voi olla enintään 20 prosenttia. Suomi sääti

teutetuista pilaantuneiden maiden puhdistustöistä. Ruskon jäte-

direktiiviin perustuvan hankintalain, mutta poikkesi direktiivistä

keskukseen tuli Lipporannasta tuhansia autokuormia maa-ainesta,

jyrkästi. Suomi rajasi markkinaehtoisen myynnin, eli ulosmyynnin

yhteensä noin 130 000 tonnia, joista Savaterra Oy käsitteli termisesti

muille kuin yhtiön omistajille, enintään viiteen prosenttiin liike-

48 000 tonnia. Yhtiö poltti öljyhiilivedyt pois myös 12 000 tonnista

vaihdosta tai 500 000 euroon. Asteittain voimaantuleva rajoitus

muista lähteistä meille toimitetuista maa-aineksista. Osan Lipporan-

on täysimääräisenä voimassa 2019. Silloin viimeistään hankintalain

nan maista käsittelimme kompostoimalla ja lievimmin pilaantuneet

yrityssektorin jätehuoltopalveluita oleellisesti heikentävä vaikutus

maat käytimme kaatopaikan verhoilussa.

konkretisoituu.

Kiitän kuluneesta vuodesta lämpimästi henkilökuntaamme,

Käynnistimme kesällä 2016 biokaasua koskevat investoinnit.

jonka on todistettu monissa eri mittauksissa ja saamissani pa-

Tulemme puhdistamaan biokaasua sekä tuottamaan kaasusta

lautteissa olevan erittäin asiakaspalveluhenkistä. Arvostan sitä,

liikenteen polttoainetta. Puhdistamme sekä kaatopaikalta kerää-

että pidätte yllä hyvää työilmapiiriä! Kiitän asiakkaitamme, yh-

määmme kaasua että Gasumilta ostamaamme biojätteen käsittelys-

teistyökumppaneitamme ja hallitustamme hyvästä yhteistyöstä

sä syntynyttä kaasua. Osan ostamastamme biokaasusta myymme

vuonna 2016.

liikenteen polttoaineeksi jakeluasemalla, jonka avaamme syksyllä 2017 Ruskon jätekeskuksen portille. Loppuvuodesta allekirjoitimme valtioneuvoston hallinnoiman kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen. Olemme sitoutuneet tuottamaan biokaasua liikenteen polttoaineeksi ja vaihtamaan nykyiset dieseliä tai bensiiniä polttoaineenaan käyttävät ajoneuvomme kaasukäyttöisiin. Lipporannasta peräisin olevien öljyllä pilaantuneiden maiden

Markku Illikainen toimitusjohtaja

5


Oulun Jätehuolto – Vuosikertomus

2016

Tammikuu • Helmikuu • Maaliskuu

Huhtikuu • Toukokuu • Kesäkuu 15.–17.4.

2.1.

Oulun Rakentajamessuilla tehtiin jäteneuvontaa pientaloasukkaille ja talonrakentajille.

Asiakaslähtöisyyteen panostetaan vakinaistamalla Ruskon jätekeskukseen neljä työntekijää, joista Elina Hirvelä tulee kolmanneksi työnjohtajaksi. Samalla työnjohto siirtyy kaksivuorotyöhön ja on siten aina jätekeskuksen aukioloaikoina paikalla.

26.4.

Yhtiökokous päätti suunnatusta osakeannista yhtiön osakaspohjan laajentamiseksi. Hailuoto, Ii, Kempele, Lumijoki, Pudasjärvi, Raahe ja Siikajoki päättivät tulla Oulun Jätehuolto Oy:n osakkaiksi.

Helmikuu

Pieniä määriä polttokelpoista jätettä ryhdyttiin toimittamaan myös Westenergylle Vaasaan.

3.5.

Koomikko Matti Patrosen kiertotaloudesta ja vähän muustakin kertova esitys videoitiin Teatteri Riossa.

2.3.

Yhtiön uusi vuoteen 2020 ulottuva strategia esiteltiin henkilökunnalle.

5.3.

Henkilökunnan virkistystoimikunta järjesti illanvieton pakopelin merkeissä Exit-Oulussa. Leikin varjolla testattiin ongelmanratkaisua, joka vaati yhteistyötä, nokkeluutta ja loogista päättelykykyä.

29.5.

Jätteiden Yö tapahtumassa Ruskon jätekeskuksessa jaettiin 500 ilmaista ateriaa, jotka oli valmistettu kauppojen hävikkiin menevistä elintarvikkeista. Yhdessä ravintola Tuban kanssa järjestetty tapahtuma nousi valtakunnan tason uutisiin.

7.6. 13.3.

Pilvisen sään johdosta perinteinen Oiva Roinan pulkkapäivä Ruskotunturilla ei yltänyt tavanomaiseen yleisömäärään.

Ruskon jätekeskuksen ammattikuljettajien käyttämällä autovaa’alla otettiin testikäyttöön Protacon Oy:n materiaalin hallintajärjestelmä Once.

11.6.

Oulun Jätehuollon henkilöstön kesänavajaiset vietetään Deep Purplen ja Uriah Heepin konsertissa Raatin stadionilla.

22.3.

Oulun yliopiston marokkolainen vaihto-opiskelija Ismail Moumine sai valmiiksi tutkimuksensa biokaasun tehon, määrän ja lämpöarvon kehittymisestä tulevaisuudessa.

6

18.6.

Jakamistaloutta edistävässä Taimenvaihtotapahtumassa Ruskon jätekeskuksessa kuntalaiset vaihtoivat keskenään omasta puutarhastaan tuomia taimia.


Heinäkuu • Elokuu • Syyskuu

Lokakuu • Marraskuu • Joulukuu

8.–9.7.

11.–12.10.

15.7.

22.10.

22.8.

29.10.

Pudasjärven kunnasta tuli täysjäsenkunta ja yksi Oulun Jätehuollon omistajista, minkä johdosta olimme tavattavissa Pudasjärven markkinoilla.

Ekokem Palvelu Oy (nyk. osa Fortumia) aloitti vanhan rakennusjätteen kaatopaikan maisemointityöt. Yhtiö jatkoi Ruskon jätekeskuksen välitäyttöalueen pohjarakenteen rakentamista.

Oulun Jätehuollon uudet nettisivut julkaistaan.

Bureau Veritaksen suorittamassa ulkoisessa auditoinnissa katselmoitiin ulkoisten toimijoiden hallinta, viestintä, turvallisuusjohtaminen, biokaasuliiketoiminta sekä Ruskon jätekeskuksen ja Limingan jäteaseman toiminnot.

Allekirjoitimme Sarlin Oy Ab:n kanssa sopimuksen biokaasun tankkausaseman ja puhdistuslaitteiston rakentamisesta Ruskon jätekeskukseen. Molemmat otetaan käyttöön vuoden 2017 aikana.

Henkilökunnan virkistysillassa Ruskon jätekeskuksessa saunottiin, syötiin ja pelattiin lautapelejä.

Ruskon jätekeskuksen vaakatoimistossa Janne Jääskä ja Antero Kiljunen esittelivät kaasulla toimivan auton käyttökustannuksia ja kertoivat jätekeskuksen portille syksyllä 2017 avattavasta kaasutankkausasemasta.

6.9.

Pudasjärven jäteasema Ekolanssin avajaiset.

26.9.

Järjestimme ideointitilaisuuden, jossa mietimme yhdessä yritysten ja asukkaiden kanssa keinoja biojätteen kierrätysasteen nostamiseksi.

29.9.

Vuonna 2015 aloitettu Lipporannan pilaantuneiden maiden terminen käsittely Savaterran operoimana päättyi. Pilaantuneita maita käsiteltiin termisesti yhteensä 60 048 tonnia vuosina 2015 ja 2016.

9.11.

Vastasimme ympäristöministeriön haasteeseen liittyen YK:n Agenda 2030:een ja julkaisimme omat suunnitelmamme ympäristöä säästävistä ja päästöjä vähentävistä toimenpiteistä.

14.–15.11.

Henkilöstön opintomatkalla Tampereelle tutustuttiin Pirkanmaan Jätehuoltoon, Tammervoiman hyötyvoimalaan sekä kiertotalouskylä Verteen.

10.12.

Oulun Jätehuollon henkilöstön pikkujouluissa nautittiin meksikolaista ruokaa ravintola Coyoacanissa, jonka jälkeen siirryttiin katsomaan esitystä Otto vai pano komediateatteri Rioon.

12.12. Syys-lokakuu vaihteessa

Vuoden aikana Ruskon jätekeskuksen opasteita uusittiin: portaaleita, tienvarsikylttejä ja katumaalauksia. Syksyllä Oivapisteelle asennettiin uudet valomainoskyltit.

Lajitteluareena Laren urakkakilpailutuksen voittaneen Paperinkeräys Oy:n kanssa allekirjoitettiin kolmevuotinen sopimus, joka astui voimaan 1.1.2017.

20.12.

Koko henkilökunta osallistui Sales Energyn pitämään asiakaspalvelukoulutukseen.

Tapahtumia 2016

8.11.

7


Oulun Jätehuolto – Vuosikertomus

2016

Suuntana kestävän kiertotalouden edistäjyys T

eollisten toimijoiden välinen yhteistyö on ollut osa toimin-

nopeasti. Myös Oulun Energian, Oulun Jätehuollon ja Oulun kau-

taamme viime vuosina, ja haluamme panostaa jatkuvasti ke-

pungin omistajaohjausyksikön välisissä kolmikantatapaamisissa lin-

hittyviin kumppanuuksiin asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteemme on tarjota monipuolisia ratkaisuja kunnalliseen jätehuoltoon.

jataan tienviittoja yhteistyölle. Yhteistyömme alueen kaupan alan toimijoiden kanssa koskien pakattujen maitotaloustuotteiden käsittelyä nestemäisten jätteiden käsittelylaitoksella jatkui.

Teollisten toimijoiden välinen symbioosi Erinomaisesti sujunut paikallinen teollinen yhteistyö Oulun Jäte-

Askelia edellä kuvattujen teollisten toimijoiden väliseen yhteistyöhön on odotettavissa myös tulevina vuosina.

huollon, Lujabetonin ja Parocin välillä jatkui. Parocin kivivillatuo-

8

tannon sivuvirtana syntynyt linkovillajäte käsiteltiin Ruskon jätekes-

Uusia palveluita

kuksessa, minkä jälkeen materiaali ohjattiin Lujabetonin käsittelyn

Testasimme Ruskon jätekeskuksessa menestyksellisesti ammatti-

kautta takaisin kivivillan tuotantoon. Toiminnan kestävä kehitys nä-

liikenteelle suunnattua itsepalveluvaakaa. Punnitustietojen lisäksi

kyy myös siinä, että Paroc tuottaa Oulun Jätehuollolta ostamallaan

vaa’alle asennetun ohjelmiston avulla saimme sovelluksesta kootus-

biokaasulla energiaa teollisiin prosesseihinsa.

ti tietoa jätetoimitusten raportointia ja laskutusta varten. Ratkaisun

Teemme tiivistä yhteistyötä strategisten yhteistyökumppa-

ansiosta vaaka- ja kassatoimiston henkilöstön työkuorma keveni, ja

neidemme Oulun Energian, Gasumin sekä lajitteluareena Laren

asiakkaiden asiointi nopeutui. Tutkimme mahdollisuutta lisätä itse-

urakoitsijana toimivan yrityksen (vuonna 2016 Kempeleen Siirto-

palvelupunnitus kaikille autovaa’oillamme.

kuljetus Oy, 1.1.2017 alkaen Paperinkeräys Oy) kanssa. Säännöllisis-

Vuoden 2016 lopussa järjestimme tarjouskilpailun biokaasun

sä työmaakokouksissa panostetaan systemaattiseen toimintojen

puhdistuslaitteiston ja liikennepolttoainejakeluaseman rakenta-

kehittämiseen ja arjen tiiviin yhteydenpidon avulla tieto liikkuu

miseksi Ruskonniityntielle. Biokaasun puhdistuspalvelua tarjotaan


tila Oulun Jätehuollon liikennepolttoaineasemalta. Aloitamme bio-

Tapahtumat ja alueen kehittäminen mielikuvan kirkastajina

kaasun myynnin liikenteen polttoaineeksi syksyllä 2017.

Kiertotalousliiketoiminta on uudenlainen ja tärkeä edistysaskel jä-

myös Gasumille, ja yhtiön liikuteltaville biokaasukonteille on varattu

temateriaalin käsittelyssä. Teetimme päätoimipaikkamme Ruskon

Palveluverkoston saatavuus ja kehittäminen

jätekeskuksen yleisilmeen kehittämiseksi suunnitelman maise-

Oulun Jätehuollon palveluverkossa oli vuoden 2016 lopussa 12 jät-

ma-arkkitehtitoimistolla. Haluamme tehostaa mielikuvaa jätteiden

teiden vastaanottopaikkaa, joista yksi, Ruskon jätekeskus, oli Oulun

käsittelyn nykytilanteesta tarjoamalla asiakkaille elämyksellisen

Jätehuollon yhdessä urakoitsijoiden ja yhteistyökumppanien kans-

asiointipaikan siten hälventäen vanhentunutta käsitystä alueesta

sa hoitama, ja 11 urakoitsijan itsenäisesti hoitamaa jäteasemaa.

pelkkänä kaatopaikkana.

Meillä on aina vastuu siitä, että asiakas saa mahdollisimman

Erilaiset yleisötapahtumat ovat auttaneet meitä viestimään

korkeatasoista palvelua riippumatta siitä, missä palvelupisteessä

Ruskon jätekeskuksen toiminnasta sekä kirkastamaan yritysku-

hän asioi. Ylläpidämme ja kehitämme asiakaslähtöisyyttä järjestä-

vaa. Järjestimme jo kahdeksatta kertaa Oiva Roinan pulkkapäivän

mällä asiakaspalvelukoulutusta vuosittain. Tarjoamme oman hen-

suljetulla kaatopaikka-alueella Ruskotunturilla ja Ruskon jätekes-

kilöstön lisäksi kaikkien jäteasemien henkilöstölle mahdollisuuden

kuksessa jo kymmenettä kertaa Taimenvaihtopäivän sekä uutena

osallistua koulutukseen. Lisäksi jätehuoltoneuvoja järjesti neljä ns.

tapahtumana toukokuun lopussa ruokahävikin vähentämiseen

”kulttuurikävelyä”, joiden avulla hän perehdytti henkilöstöä jäte-

tähtäävän Jätteiden yö -tapahtuman, joka saavutti valtakunnan

neuvontaan ja jätteiden käsittelyyn Ruskon jätekeskuksessa.

tason huomiota. Olimme mukana myös Oulun Rakentajamessuilla

Vuoden 2016 kunnissa sijaitsevista toimipisteistämme kahdek-

huhtikuussa.

san toimi sisätiloissa, ja tavoitteemme on siirtää loput kaikki jäteasemat suljettuihin tiloihin.

Luomme työpaikkoja Vuoden lopussa Oulun Jätehuolto työllisti Ruskon jätekeskukses-

Jäteneuvontaa ja tiedotusta lisättiin

sa 33 henkilöä. Tämän lisäksi jätekeskuksessa työskenteli yhteis-

Velvollisuutemme on tiedottaa jätehuollosta kattavasti eri väestö-

työkumppaneittemme palveluksessa Gasumilla ja Lajitteluareena

ryhmät huomioiden. Panostimme digitaaliseen viestintään julkai-

Larella yhteensä noin 20 työntekijää. Työllistimme useita ammat-

semalla uudet mobiiliyhteensopivat ja skaalautuvat verkkosivut ja

tikuljettajia viidessä eri yrityksessä, jotka meidän toimeksiannosta

ottamalla käyttöön lisää sosiaalisen median kanavia. Verkkosivuilla

hoitivat kunnan hallinnoimien kiinteistöjen jätteenkuljetuksia sekä

olevan reaaliaikaisen aukioloaikatiedotteen ansiosta tieto palvelui-

muita kuljetusurakoita. Lisäksi jäteasemilla lukuumme työskentele-

den saatavuudesta parani. Painettu Jäteopas jaettiin julkisena tie-

vien urakoitsijoiden palveluksessa työskenteli 24 henkilöä. Yhteis-

dotteena kaikkiin kotitalouksiin täyden palvelun jäsenkunnissam-

työ Oulun työllisyyspalveluiden kuntouttavaa työtoimintaa tuotta-

me, ja asiakaslehti ilmestyi marraskuussa koko toimialueella. Ruskon

van työpaja Cykkelin kanssa jatkui vuonna 2016.

jätekeskuksessa vieraili vuoden aikana 38 ryhmää ja asiantuntijamme kävivät asiakkaiden tiloissa luennoimassa yhteensä 84 kertaa.

Tuottavuutta ja hyvinvointia johtamisella

Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 3 700 henkilöä.

Henkilöstön osaamista ja asiantuntemusta on Oulun Jätehuollossa

Rahassa mitattuna panostimme markkinointiviestintään lä-

aina korostettu. Kannustamme henkilöstöä liikkumaan omaehtoi-

hes kaksinkertaisen määrän edellisvuoteen verrattuna. Yhteistyö

sesti ja täydentämään osaamistaan. Suhtaudumme ammattitaitoa

polttokelpoisen jätteen laadun parantamiseksi aloitettiin yhdessä

täydentävään kouluttautumiseen erittäin myönteisesti. Aktiivinen

pohjoisen muiden kunnallisten jätehuollon toimijoiden ja Oulun

virkistystoiminta on arvojemme mukaista ja vuorovaikutusta ke-

Energian kanssa. Lanseerasimme uuden kiertotalousstrategiamme

hittävää. Palkkaamisessa sukupuolta, ikää, kansalaisuutta tai muuta

koomikko Matti Patrosen avustuksella. Sisäisen viestinnän tehosta-

piirrettä tärkeämpää on pätevyys. Henkilöstön vaihtuvuus on vä-

miseksi asensimme info-tv:t hallinnon ja käsittely-yksikön tiloihin.

häistä ja työsuhteet ovat pitkiä.

9


Oulun Jätehuolto – Vuosikertomus

2016

Vastuullisuus Oulun Jätehuollossa Oulun Jätehuollon tärkein arvo on vastuullisuus, joka ohjaa koko toimintakulttuuriamme. Se näkyy toimintamme läpinäkyvyydessä, työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kohtelussa, ympäristövaikutusten mittaamisessa ja vähentämisessä sekä toiminnan taloudellisuuden varmistamisessa.

Hyvinvoiva, tasa-arvoinen ja osaava henkilöstö

lutuksiin, tapahtumiin ja seminaareihin suhtaudutaan myönteisesti ja

Vuoden 2016 lopussa Oulun Jätehuollon palveluksessa työskenteli

näin tapahtui myös vuonna 2016. Vuoden aikana koulutuspäiviä oli

vakituisessa työsuhteessa 25 henkilöä ja määräaikaisia työntekijöitä

kahdeksan henkilöä kohden laskettuna.

oli kahdeksan. Työyhteisöämme rikastuttivat myös kaksi ulkomaalaistaustaista työntekijää. Henkilöstön virkistystilaisuuksia järjestettiin

Sidosryhmien odotukset työn pohjana

viisi, ja henkilöstön omaehtoista hyvinvointia tuettiin Smartum- ja

Palveluissamme panostamme asiakkailta saatuihin palautteisiin. Seu-

hierontaetuudella.

raamme asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti teettämällä asiakastyy-

Haluamme varmistaa, että henkilöstö voi hyvin ja että osaami-

tyväisyyskyselyn, jonka avulla tunnistamme kehittäviä kohteita. Vuo-

seen ja työssä kehittymiseen on mahdollisuuksia. Seuraamme näiden

den 2016 asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten mukaan tyytyväisyys

asioiden toteutumista tekemällä vuosittain työhyvinvointikyselyn se-

Ruskon jätekeskuksen palveluihin yleisesti on erinomaisella tasolla

kä vahvistamalla avointa vuorovaikutusta esimiesten ja alaisten välillä.

(arvosana 4,2 asteikolla 1–5).

Palveluiden muotoilun lisäksi asiakaskaslähtöisyyttä vaalitaan ja kehitetään vuosittain järjestettävällä asiakaspalvelukoulutuksella.

Asiakaslähtöinen toiminta on ollut toimintaamme ohjaava arvo pitkään. Vuoden 2014 asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten perusteel-

Työturvallisuudella on tärkeä rooli Oulun Jätehuollossa, ja hen-

la lähdimme kehittämään Ruskon jätekeskuksen opasteita. Työ jatkui

kilöstöä kannustetaan aktiiviseen turvallisuuden kehittämiseen ja

vuonna 2016, jolloin korvasimme Oivapisteen yläopasteet valomai-

vastuuseen yhteisten toimintatapojen noudattamisessa. Tavoittee-

noksilla ja samalla opasteihin lisättiin englanninkieliset tekstit sekä

namme on vähentää työtapaturmia koulutuksen avulla sekä enna-

kuvasymbolit. Tämä sekä äidinkielenään arabiaa puhuvan henkilön

koivaan toimintaan kannustamalla. Vuonna 2016 järjestimme kou-

palkkaaminen Oivapisteelle auttoivat meitä parantamaan erilaisiin

lutusta toimintajärjestelmäämme sekä työsuojeluun liittyen. Oman

asiakastarpeisiin vastaamista.

henkilöstömme lisäksi myös yhteistyökumppaneidemme ja urakoit-

Huomioimme myös yritysasiakkaiden tarpeita haastattelututki-

sijoidemme henkilöstö perehtyy työturvallisuuteen liittyviin toimin-

muksen avulla, ja näin tapahtui myös vuonna 2016. Aktiivinen vuo-

tatapoihimme ja periaatteisiimme. Ammattitaidon ylläpitäminen ja

rovaikutus strategisten yhteistyökumppaneidemme kanssa tapahtuu

kehittäminen eri keinoin tehtävien ja muuttuvan toimintaympäristön

pitämällä säännöllisesti työmaapalavereita, joissa määritämme yh-

vuoksi on tärkeää. Henkilökunnan osallistumiseen alaan liittyviin kou-

dessä toiminnalliset ja kehittymistarpeet.

TUNNUSLUVUT SUKUPUOLIJAKAUMA

TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET

25 Määräaikaiset

20

Vakituiset

15 10 5 0

10

Naisia

Miehiä

5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

2014

2015

2016


Pitkälle ulottuvaa kehittämistä

laatua myös jatkuvatoimisella haisevia rikkiyhdisteitä tunnistavalla

Vuonna 2016 teetimme diplomityönä kaksi tutkimusta, joista toisessa

mittauslaitteistolla, joka on sijoitettu Oulun kaupungin hallinnoimalle

tutkittiin jätteen kierrätysasteen tehostamisen keinoja ja toisessa kaa-

ilmanlaadun mittausasemalle Pyykösjärvellä. Vuonna 2016 saimme

topaikalla syntyvän biokaasun muodostumis- ja hyötykäyttöpotenti-

asiakkailta ainoastaan yhdeksän hajupalautetta.

aalin kehittymistä tulevien vuosien aikana. Osallistuimme myös kolmeen tutkimus- ja kehityshankkeeseen.

Jätekeskuksen vedet käsitellään hallitusti

CO2-BIO-hankkeessa selvitetään mm. hiilidioksidin ja muiden tär-

Vuonna 2016 toimitimme Oulun Veden Taskilan jätevedenpuhdista-

keimpien kasvihuonekaasujen määrät yksittäisissä pohjoissuomalai-

molle Ruskon jätekeskuksen alueelta kerättyjä vesiä yhteensä 218 156

sissa pistelähteissä ja tarkastellaan niiden hyötykäyttöä ja muunta-

kuutiota. Tarkkailemme vesistölle aiheutuvia vaikutuksia valvovan

mista arvokkaiksi tuotteiksi. Kansainvälisen e-Lighthouse-hankkeen

ympäristöviranomaisen, ELY-keskuksen, hyväksymän tarkkailuohjel-

päätavoitteena on energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan

man mukaisesti.

liittyvien ratkaisumallien käytön lisääminen. HuJa-hankkeessa keski-

POHJAVEDET PINTAVEDET JÄTEVEDET Tarkkailupisteitä 16 3 5 Näytteenottokierroksia 1 3 1–6 (+ 2 kpl jatku vatoimista)

tytään metallipitoisten hulevesien ja käsiteltyjen jätevesien puhdistustehokkuuden parantamiseen luonnonmateriaaleilla.

Palveluiden ympäristövaikutukset Ympäristövastuun johtaminen perustuu ympäristöohjelmassamme määriteltyihin mitattaviin tavoitteisiin.

Uusiutuvaa energiaa ilmaston hyväksi Keräämme Ruskon jätekeskuksen kaatopaikoilla syntyvää biokaasua.

RUSKON JÄTEKESKUKSESTA VIEMÄRIIN JOHDETUN JÄTEVEDEN AIHEUTTAMA KUORMITUS VUOSINA 2012–2016

Toimitimme vuonna 2016 biokaasua hyödynnettäväksi noin 4,2 mil-

joonaa kuutiota, mikä vastaa energiasisällöltään 21 000 megawatti-

2016 kg/vrk

tuntia (MWh).

AVL*

Kaatopaikkakaasu luokitellaan uusiutuvaksi energiaksi, minkä

BOD7

AVL*

neita. Parocin kivivillatehdas, Lindströmin pesula, Oulun Energia ja

2014 kg/vrk

Oulun Keskuspesula hyödynsivät energiantuotannossaan toimitta-

AVL*

maamme biokaasua yhteensä 19 500 MWh. Loput talteen ottamas-

2013 kg/vrk

tamme kaasusta käytimme Ruskon jätekeskuksen mikroturbiinilaitok-

AVL*

sella, jolla tuotamme jätekeskuksen tarvitseman sähkön ja lämmön.

2012 kg/vrk

FOD-menetelmällä (First Order Decay method) laskettuna kaatopaik-

AVL*

Fosfori

Kiintoaine

28

100

1,0

30

410

7 150

460

270

2015 kg/vrk

vuoksi asiakkaamme pystyvät korvaamaan sillä fossiilisia polttoai-

Typpi

73

171

1,8

48

1 040

12 210

820

440

233

196

3,4

58

2 530

12 640

1 550

530

140

155

3,3

66

2 000

11 070

1 500

600

337

287

5,0

97

4 810

20 500

2 270

880

kakaasun hyödyntämisellä vältyttiin kaasun ilmaan purkautumiselta ja noin 28 400 tonnin hiilidioksidipäästöiltä.

*Asukasvastineluku kertoo, monenko ihmisen kotitaloudessa aiheutta-

Seuraamme myös toiminnastamme aiheutuvia hajupäästöjä.

maa keskimääräistä kuormitusta jätevesi vastaa. AVL:n laskentaperusteet

Keräämme asiakaspalautteita hajupäästöistä ja seuraamme ilman-

(g/as*vrk): BOD7 70, typpi 14, fosfori 2,2 ja kiintoaine 110.

TYÖTURVALLISUUSTILASTOT

AMMATTITAIDON JA TYÖHYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

6%

1 600 1 400

5% Tapaturmia

3%

Vaaratilanneilmoituksia

800

Sairauspoissaoloprosentti

400

2% 1% 2012

2013

2014

2015

2016

1 200

4%

0%

Koulutuksen kustannukset/v/htv

1 000

Virkistystoiminnan kustannukset/v/htv

600 200 0

2012

2013

2014

2015

2016

11


Oulun Jätehuolto – Vuosikertomus

2016

Vastuullisuus Kati Piirainen Palveluneuvoja, hallinto

Vastuu yhteiskunnasta omassa työssäni näkyy esimerkiksi avoimena ja ymmärrettävänä viestintänä asiakkaille. Pyrin myös pitämään yllä yhtiömme luotettavuutta. Ohjeistaessani asiakkaita jätteiden lajitteluun ja kierrättämiseen liittyvissä kysymyksissä ja organisoidessani kaupungin hallinnoimien kiinteistöjen jätteiden kuljetusta pyrin löytämään asiakkaille niin taloudellisesti kuin ympäristön kannalta parhaita mahdollisia ratkaisuja. Työtovereiden ja asiakkaiden kohtaamisessa lähtökohtanani on kohdella muita niin kuin toivon itseäni kohdeltavan. Haluan osoittaa arvostusta toisille kohtaamalla ihmiset ystävällisesti ja kohteliaasti ja huomioimalla kulloisenkin tilanteen: Huumoria mukaan aina tilanteeseen sopivalla tavalla.” Kati on suorittanut parturi-kampaajan, agrologin (AMK) sekä ympäristöhuollon erikoisammattitutkinnon (SYKLI). Hän on työskennellyt Oulun Jätehuollossa aikaisemmin mm. laitosmiehenä vaarallisen jätteen asemalla sekä asiakaspalvelussa vaakatoimistossa. Katin vapaa-aika painottuu perheen kanssa puuhailuun.

12


Jätteiden käsittelyn keskeiset tilastot

RUSKON JÄTEKESKUKSEEN VASTAANOTETUT HYÖTYJÄTTEET (T) 2012–2016 35 000 30 000 25 000 20 000

V

astaanotimme vuoden 2016 aikana kaikki eri jätelajit yhteenlaskettuna 252 310 tonnia jätettä, mikä on noin yhdeksän

prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015. Vuosina 2015 ja 2016 vastaanottamaamme kokonaisjätemäärää nosti merkittävästi Oulun kaupungin Lipporannan kaupunginosasta löydetty öljyllä pilaantu-

15 000 10 000 5 000 0

2012

2013

2014

2015

2016

nut maa-aines. Vuoden 2016 alussa voimaanastuneen tuotepakkauksia koskevan tuottajavastuun johdosta ekopisteet siirtyivät Suomen Pakka-

Kartonki ja pahvi

Paperi

Biojäte

Lasi

Metalli

Puutarhajäte

uskierrätys Rinki Oy:n vastuulle. Tämän vuoksi hyötyjätteitä tilastoitiin noin 5 000 tonnia vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Ruskon jätekeskuksessa ja kunnan jäteasemilla vastaanotettiin vaarallisia jätteitä lähes saman verran kuin edellisvuonna lukuun ottamatta öljynerotuskaivojen jätteitä, joita kirjattiin noin puolet vuoden 2015 määrästä. Kauttamme käsittelyyn ohjatun yhdyskuntajätteen määrä laski viisi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ollen 118 700 tonnia. Yhdyskuntajätteestä ohjasimme kierrätykseen 18,5 prosenttia ja muuhun hyödyntämiseen 81 prosenttia. Muu hyödyntäminen pitää sisällään myös jätteen energiana hyödyntämisen, jonka osuus oli 53,7 prosenttia. Vuoden alussa voimaanastunut kaatopaikka-asetus edellytti meiltä uusia ratkaisuja yhdyskuntajätteen käsittelyyn. Tässä onnistuimme hyvin, sillä kaatopaikalle sijoitettiin ainoastaan puoli prosenttia yhdyskuntajätteestä.

VAARALLISET JÄTTEET (T) 2012–2016 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELY (T) 2016

584 / 0,5 % Materiaalikierrätys

22 051 / 18,5 %

Muu hyötykäyttö Kaatopaikkasijoitus

96 061 / 81 %

2012

2013

2014

2015

2016

Öljynerotuskaivojen jäte

Kemikaalit

Öljysäiliöiden puhdistusjäte

Maalit, liimat, liuottimet

Pilssivesi

Lääkkeet

Öljyvesiseos

Jäähdytin- ja jarrunesteet

Kiinteät öljyiset jätteet

Hapot ja emäkset

Torjunta-aineet

Akut

Paristot

13


Oulun Jätehuolto – Vuosikertomus

2016 RAHOITUSLASKELMA

TILIVUOSI 012016-122016

2016

2015

EPÄSUORA LIIKETOIM. RAHAVIRTA Voitto/tappio ennen satunn. er 2 494 546,84 4 755 164,99 Oikaisut: Suunnitelman muk. poistot 599 884,26 699 287,53 Muut tuotot ja kulut, ei maks 10 925,40 99 999,96 Rahoitustuotot ja -kulut 3 264,88 2 627,88 TULOSLASKELMA TILIVUOSI 012016-122016 Muut oikaisut -14 814,52 -40 000,00 RAHAVIRTA ENNEN KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOSTA 3 093 806,86 5 517 080,36 Vuoden alusta Edellinen vuosi Käyttöpääoman muutos: LIIKEVAIHTO 18 001 450,06 17 192 052,28 Lyhytaik. korott. liikes. L/V -1 405 554,90 -8 107 135,94 Lyhytaik. kortt. velkojen L/V -817 414,61 1 140 198,66 Liiketoiminnan muut tuotot 455 639,21 434 513,77 Liiketoiminnan rahavirta ennen 870 837,35 -1 449 856,92 MATERIAALIT JA PALVELUT Maksetut korot ja maksut muis -11 219,63 -20 770,89 Aineet tarvikkeet ja tavarat Saadut korot liiketoiminnasta 8 660,64 17 437,12 Ostot tilikauden aikana -977 920,08 -757 205,03 Maksetut välittömät verot -540 497,92 -503 000,00 Ulkopuoliset palvelut -11 094 414,59 -7 741 378,04 Rahavirta ennen satunn. eriä 327 780,44 -1 956 190,69 MATERIAALIT JA PALVELUT YHT. -12 072 334,67 -8 498 583,07 Liiketoiminnan rahavirta 327 780,44 -1 956 190,69 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot -1 166 888,22 Henkilösivukulut Eläkekulut -207 548,72 Muut henkilösivukulut -49 219,49 HENKILÖSTÖKULUT YHT. -1 423 656,43 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -599 884,26 Liiketoiminnan muut kulut -1 863 402,20 Liikevoitto (-tappio) 2 497 811,71 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT YHT. Voitto/Tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tilinpäätössiirrot Tilikauden verot TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO

-1 021 742,73 -184 624,65 -38 400,69 -1 244 768,07

-696 051,81 -2 438 854,31 4 748 308,79

-3 264,87

6 856,20

2 494 546,84

4 755 164,99

-438 459,52 -417 613,74 -408 962,98 -888 007,91 1 647 124,34

3 449 543,34

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 31.12.2016 17.10.2014–31.12.2015 Sijoitetun pääoman tuotto, % 22,9 71,5

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Inv. aineellisiin ja aineett. Hyödykkeiden luovutustulot Saadut investointiavustukset Investoinnit muihin sijoituks. Investointien rahavirta

-467 343,91 14 814,52 1 088,37 0,00

-638 397,69 40 000,00 28 000,00 -500,00

-451 441,02

-570 897,69

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Maksull. opon lisäys Pitkäaikaisten lainojen nosto Maksetut osingot ja muut voitot

175 632,32 248 000,00 -300 000,00

2 540 000,00 0,00 0,00

Rahoituksen rahavirta

123 632,32

2 540 000,00

-28,26

12 911,62

RAHAVAROJEN MUUTOS L/V Rahavarat Ero

28,26 -12 911,62 0,00 0,00

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % Quick ratio Current ratio

TASEEN TUNNUSLUVUT

31.12.2016 17.10.2014–31.12.2015 497,7 726,2 4,3 2,8 4,3 2,8

31.12.2016 17.10.2014–31.12.2015 Omavaraisuusaste, % 50,7 36,8 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 0,2 0,3 Kertynyt voitto (tappio), 1000 € 1 647 3 450

14


TASE / VASTAAVAA

TILIVUOSI 012016-122016

2016 2015

TASE / VASTATTAVAA

TILIVUOSI 012016-122016

2016

2015

PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Osakepääoma Aineelliset hyödykkeet Osakepääoma -1 000 000,00 -1 000 000,00 Omistetut 5 258 855,43 5 522 289,07 Osakepääoma yht. -1 000 000,00 -1 000 000,00 Rakennukset ja rakennelmat yht. 5 258 855,43 5 522 289,07 Muut rahastot Koneet ja kalusto 731 922,27 565 378,57 SVOP rahasto -3 213 624,60 -1 635 183,28 Muut aineelliset hyödykkeet 20 134,04 20 134,04 Muut rahastot yhteensä -3 213 624,60 -1 635 183,28 Ennakkomaksut ja keskener.hank 530 897,55 567 636,33 Edell. tilikausien voitto/tappio -3 149 543,34 0,00 AINEELLISET HYÖDYKKEET YHT. 6 541 809,29 6 675 438,01 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -1 647 124,34 -3 449 543,34 SIJOITUKSET Oma pääoma yht. -9 010 292,28 -6 084 726,62 Osuudet saman kons. yrityksillä 500,00 500,00 Muut saamiset 15 178,71 15 178,71 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ SIJOITUKSET YHT. 15 678,71 15 678,71 Poistoero -856 073,26 -417 613,74 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ -856 073,26 -417 613,74 Pysyvät vastaavat yht. 6 557 488,00 6 691 116,72 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset -4 610 925,36 -4 599 999,96 PAKOLLISET VARAUKSET YHT. -4 610 925,36 -4 599 999,96 VAIHTUVAT VASTAAVAT VIERAS PÄÄOMA Vaihto-omaisuus Pitkäaikainen Saamiset yrityksille Pitkäaikaiset Muut velat -685 873,98 -1 939 882,98 Pitkäaikainen vieras pääoma -685 873,98 -1 939 882,98 LYHYTAIKAISET Myyntisaamiset 1 808 708,03 4 445 229,49 Lyhytaikainen Lainasaamiset 9 053 617,61 5 364 033,03 Muut saamiset 143 988,31 12,66 Saadut ennakot -266,87 0,00 Siirtosaamiset 211 440,66 3 630,42 Ostovelat -1 752 275,17 -1 985 935,69 LYHYTAIKAISET SAAMISET 11 217 754,61 9 812 905,60 Velat saman konsernin yrityksillä 0,00 -100 726,00 Muut velat -231 540,35 -759 613,27 RAHOITUSARVOPAPERIT Siirtovelat -640 878,70 -628 435,68 Rahat ja pankkisaamiset 12 883,36 12 911,62 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA -2 624 961,09 -3 474 710,64 Vaihtuvat vastaavat yht. 11 230 637,97 9 825 817,22 Vieras pääoma -3 310 835,07 -5 414 593,62 VASTAAVAA YHTEENSÄ

17 788 125,97

16 516 933,94

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

-17 788 125,97

-16 516 933,94

Markkinaehtoisen ja kunnan vastuulle kuuluvan yhdyskuntajätteen jätehuollon osuudet tuloista ja tuloksesta 1.1.–31.12.2016 7,77 %

92,23 %

23,50 %

76,50 %

Lakisääteinen toiminta Markkinaehtoinen toiminta

TULOSLASKELMA Käsittely ym. maksut ja tulot TULOT YHTEENSÄ Toiminnan kustannukset Poistot Korkotuotot ja kulut Muut KUSTANNUKSET YHTEENSÄ TILIKAUDEN TULOS

YHTEENSÄ 18 257 689,03 18 257 689,03 -13 073 455,99 -542 643,09 -3 264,87 -1 895 328,27 -15 514 692,22 2 742 996,81

TULOT

TULOS

LAKISÄÄTEINEN TOIMINTA 16 838 991,97 16 838 991,97 -12 453 691,41 -469 448,91 -2 718,55 -1 814 604,38 -14 740 463,25 2 098 528,72

MARKKINAEHTOINEN TOIMINTA 1 418 697,06 1 418 697,06 -619 764,58 -73 194,18 -546,32 -80 723,89 -774 228,97 644 468,09

15


Oulun Jätehuolto – Vuosikertomus

2016

Asiakaslähtöisyys Päivi Korttilalli Palveluassistentti, Oivapiste ja Ruskon jätekeskuksen kassa- ja vaakatoimisto

Olen asiakaspalvelutyössä koko ajan. Oivapisteellä asiakkaat pysäyttävät minut välillä ja kysyvät “voinko kysyä sinulta” tai “häiritsenkö”. Vastaan heille, että teitä vartenhan minä täällä olen. Asiakaspalvelua on mielestäni myös se, kun lakaisen Oivapisteellä tai kun vaihdan täysiä lavoja tai laatikoita tyhjiin. Muuten asiakkaiden jätteille ei ole tilaa. Otan mielelläni asiakkailta palautetta ja kehittämisideoita ja välitän ne viipymättä eteenpäin työnjohdolle ja esimiehelle. Varsinkin jos asiakasta harmittaa jokin asia, kysyn miten se hänen mielestään pitäisi hoitaa. Aidon dialoginen käyminen on sitä, että me olemme molemmat, asiakas ja minä, aidosti läsnä. Että me Oulun Jätehuollossa kuulemme ja kuuntelemme asiakasta.” Päivi on koulutukseltaan sairaanhoitaja. Hän halusi terveydellisistä syistä vaihtaa ammattia ja koska jäteneuvonta kiinnosti häntä, hän siirtyi työkokeilun jälkeen sisäisellä siirrolla Oulun kaupungin hyvinvointikeskuksesta Oulun Jätehuoltoon 2014. Vapaa-ajalla Päivi on mukana vapaapalokunnan toiminnassa ja käy joogatunneilla.

16


Hallitus ja yhtiön johtoryhmä 31.12.2016 Oulun Jätehuolto Oy:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään kuusi varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenen toimikausi on yksi vuosi ja se alkaa yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan vuoden yhtiökokoukseen. Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 14 kertaa.

Oulun Jätehuolto Oy:n hallitukseen kuuluvat Lauri Mikkonen, Päivi Vähänikkilä-Kuronen, Tuomas Möttönen ja Paula Himanen.

Yhtiön johtoryhmä 31.12.2016

Puheenjohtaja | Tuomas Möttönen, s. 1975 Varatuomari, HHJ PJ Oulun kaupungin hallintolakimies vuodesta 2011 Keskeinen työkokemus Oulun kaupunki, lakimies 2007–2011 Oulun Osuuspankki, pankkilakimies 2005–2007 Kajaanin käräjäoikeus, käräjänotaari, 2004–2005 Muut luottamustehtävät Oulun Tuotantokeittiö Oy, hallituksen puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja | Paula Himanen, s. 1955 Diplomi-insinööri, KTM, HHJ Stora Enso Oyj, sisäisen valvonnan asiantuntija 2016–2017 Keskeinen työkokemus Stora Enso Oyj, logistiikan taloushallinnon päällikkö 2010–2012 Stora Enso Oyj, projektipäällikkö 2006–2010 Stora Enso Oyj, asiakaspalvelupäällikkö 1986–2005

Markku Illikainen, s. 1955 Insinööri (ylempi AMK), HHJ, JET Toimitusjohtaja Oulun Jätehuollon palveluksessa vuodesta 1995 Keskeinen työkokemus Hämeen ympäristökeskus, ylitarkastaja 1995 Hämeen lääninhallitus, tarkastaja 1988–1995 Huittisten seudun kansanterveystyön kuntaliitto, terveystarkastaja 1984–1987 Markku Heinonen, s. 1960 Teknikko, JET Käyttöpäällikkö Oulun Jätehuollon palveluksessa vuodesta 2007 Keskeinen työkokemus Rakennus- ja sähköalan yrittäjä 1987–2006 Raahen aluesairaalan ja terveyskeskuksen kansanterveystyön kuntaliitto, terveystarkastaja 1985–1987

Jäsenet

Jari Kangasniemi, s. 1968 Yhdyskuntatekniikan insinööri Kehittämispäällikkö Oulun Jätehuollon palveluksessa vuodesta 1997 Keskeinen työkokemus Tekra Oy, työnjohtaja 1994–1997

Lauri Mikkonen, s. 1951 Sähköasentaja, HHJ Oulun Neon Oy, yrittäjä vuodesta 1977 Keskeinen työkokemus Yrittäjä vuodesta 1977 Muut luottamustehtävät Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry., hallituksen puheenjohtaja Suomen Yrittäjät ry., hallituksen jäsen ja työvaliokunnan jäsen

Kristiina Lehtosaari, s. 1969 Tradenomi AMK, HHJ Hallinto- ja taloussihteeri Oulun Jätehuollon palveluksessa vuodesta 2012 Keskeinen työkokemus Oulun kaupunki, koulusihteeri 2012 Haukiputaan kunta, koulusihteeri 2004–2011 K-Citymarket, osastopäällikkö 1994–2004

Päivi Vähänikkilä-Kuronen, s. 1968 Hallintotieteiden maisteri, HHJ Oulun Satama Oy, liiketoiminnan kehityspäällikkö vuodesta 2016 Keskeinen työkokemus Oulun Satama Oy, hallintopäällikkö 2003–2015 Herman Andersson Oy, laivaus-/vientisihteeri 1997–2003

Katri Päivärinta, s. 1978 DI Ympäristöpäällikkö, tj:n sijainen Oulun Jätehuollon palveluksessa vuodesta 2008 Keskeinen työkokemus Pinifer Oy, EHQS-asiantuntija 2006–2008

17


Oulun Jätehuolto – Vuosikertomus

2016

Ruskon jätekeskus 31.12.2016 aikista toimipisteistämme Ruskon jätekeskus tarjoaa laajim-

K

omistaja käynnisti biokaasulaitoksen kapasiteetin laajennushank-

man jätteiden vastaanottopalvelun. Keskeisenä tavoitteena

keen ympäristölupaprosessin.

sekä lain sallimissa puitteissa palvella myös yritysasiakkaita.

alueen pohjarakenteen rakentamista sekä vanhan rakennusjätteen

on tuottaa kunnallisen yhtiön vastuulle kuuluvat jätehuoltopalvelut Eri kunnissa sijaitsevien jäteasemien palveluista vastaa seitse-

Ekokem Palvelu Oy jatkoi Ruskon jätekeskuksen välitäyttökaatopaikan maisemointia.

män urakoitsijaamme. Ruskon jätekeskuksen alueella tuotamme

Protacon Oy toimitti Ruskon jätekeskukseen testikäyttöön

palveluita yksin ja yhteistyössä jätteenkäsittelykumppaneidemme

järjestelmän, jonka avulla yritysasiakkaat voivat itse punnita kuor-

kanssa.

mansa kolmosvaa’alla. Järjestelmän ansiosta materiaalien hallinta

Polttokelpoiset sekajätteet ajettiin suoraan kiinteistöiltä Laa-

paranee ja voidaan paremmin yhdistää laskutukseen.

nilan ekovoimalaitoksen käsiteltäväksi. Ruskon jätekeskuksessa ta-

Savaterra Oy sai päätökseen vuonna 2015 aloittamansa Oulun

pahtuvasta kiviainesjätteen sekä risu- ja puujätteen esikäsittelystä

Lipporannan alueen pilaantuneen maan termisen käsittelyn. Kah-

vastasi Suomen Hyötymurskaus Oy. Alueen maanrakennustöistä

den vuoden aikana yhtiö käsitteli termisesti yhteensä 60 048 tonnia

vastasi Oulun Maakone Oy.

pilaantuneita maita, joista noin 48 000 tonnia oli peräisin Lipporan-

Kilpailutimme Ruskon jätekeskukseen vuonna 2017 tulevat biokaasun puhdistuslaitteiston ja kaasutankkausaseman. Kilpailutuksen voitti Sarlin Oy. Lajitteluareena Laren urakointia vuodesta 2014 lähtien hoitaneen Kempeleen Siirtokuljetus Oy:n sopimuskausi päättyi 31.12.2016. Laren lajittelu-urakan voitti Paperinkeräys Oy, jonka aliurakoitsijana Larella toimii Bimu Oy. Oulun Biotehdas Ky siirtyi Gasum Oy:n omistukseen ja uusi

nasta. Toimitimme vaarallisen jätteen asemalla ja Oivapisteellä vastaanottamamme vaaralliset jätteet sekä Öljyasemalla ja Oivapisteellä vastaanottamamme öljyjätteet käsiteltäväksi yhteistyökumppanimme Ekokem Oy:n laitokselle Riihimäelle. Vastaanottamamme tuottajavastuun piiriin kuuluvat sähköja elektroniikkajätteet, ajoneuvojen renkaat, akut ja paristot toimitimme niiden jätehuollosta vastaaville toimijoille.

Kuva nestemäisten jätteiden käsittelylaitokselta. Laitos palvelee yritysasiakkaita.

18


8

20

19

21 /1

16

21 /3

17

11

15

12 15

21 /2

7

10 9

18

4 8

13 1

14 6

3 2

5

1. Vaaka-asema Jätekuormien punnitus 2. Oivapiste: kotitalouksien hyötyjätteet, sähkölaitteet ja vaaralliset jätteet 3. Lajitteluareena Lare 4. Kierrätyspiha Kirsi 5. Hallinto 6. Öljyasema 7. Puutarhajätealue 8. Suotovesialtaat 9. Vaarallisen jätteen vastaanottohalli 10. Nestemäisten jätteiden käsittelylaitos 11. Biojätteen ja lietteen mädätyslaitos Laitoksen omistaa Gasum Biotehdas Oy.

12. Biojätteen vastaanottohalli, rakennuksessa on myös Oulun Jätehuollon mikroturbiinilaitos. 13. Pilaantuneen maa-aineisten kompostointi kenttä ja Savaterra Oy:n terminen laitteisto 14. Öljyisten vesien altaat 15. Biokaasupumppaamot 16. Paalattu polttokelpoinen sekajäte 17. Laanilan ekovoimalaitoksen kuonan käsittelykenttä 18. Käsittelemättömän puutavaran käsittelyalue 19. Laskettelukeskus Ruskotunturi 20. Vaarallisen jätteen kaatopaikka 21. / 1-3. Tavanomaisen jätteen kaatopaikka Kaatopaikkakaasun keräys Alueen laajuus on yhteensä n. 15 hehtaaria. 19


PLUSMARK OY | ERWEKO OY | 2017

TOIMIALUEET 2016

Simo

Ii

Pudasjärvi

Oulu Hailuoto

Täyden palvelun jäsenkunta.

Kempele Muhos Lumijoki

Utajärvi Liminka

Siikajoki

Tyrnävä

Raahe

Toimisto Asiakaspalvelu Sähköposti Internet Ruskon jätekeskus

Ruskonniityntie 10, 90620 OULU (08) 5584 0010 etunimi.sukunimi@oulunjatehuolto.fi www.oulunjatehuolto.fi Ruskonniityntie 10, 90620 OULU

Vastaa itse omista hyötyjätteistään, vaarallisista jätteistään sekä jäteneuvonnasta.

Oulun Jätehuolto vuosikertomus 2016  
Oulun Jätehuolto vuosikertomus 2016  
Advertisement