Page 1

Oulun Jätehuolto – Toimintakertomus

2015

2015

Oulun Jätehuollon vuosikertomus

1


Oulun Jätehuolto – Toimintakertomus

2015

Nestemäisten jätteiden käsittelylaitos (NJKL)

Nestemäisten jätteiden käsittelylaitos (NJKL) Nestemäisten jätteiden käsittelylaitos palvelee yritysasiakkaita, joiden toiminnassa syntyy rasvan- ja hiekanerotuskaivojätettä. Laitoksella on esikäsittelylaitteisto, johon ohjataan päiväyksiltään vanhentuneet nestemäiset elintarvikkeet vähittäistuotepakkauksineen. NJKL:lle rakennettiin vuoden 2015 aikana purkuputki nestemäisestä jätteestä eriytetyn kiinteän biojätteen toimittamiseksi mädätyskäsittelyyn Biotehtaalle. Vuonna 2015 NJKL:llä käsiteltiin 6 856 tonnia jätettä.

2


Oulun Jätehuolto – Toimintakertomus

Sisältö Hallitus 31.12.2015

4

Toimitusjohtajan katsaus

5

Oulun Jätehuolto – tapahtumat 2015

6

Vuosi 2015 lyhyesti - Year 2015 in brief

8

Oivapiste

9

Oulun Jätehuollon palvelut

10

Lajitteluareena Lare

12

Vastuullisuusraportti

13

Oulun Jätehuolto – kestävän kiertotalouden edistäjä

16

Vaarallisen jätteen asema (V-asema)

17

Öljyasema

18

Tilastotietoja

19

Tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma

20

Ruskon jätekeskus

22

3

2015


Oulun Jätehuolto – Toimintakertomus

2015

Hallitus 31.12.2015

Oulun Jätehuolto Oy:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kolme ja enintään kuusi varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenen toimikausi on yksi vuosi ja se alkaa yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan vuoden yhtiökokoukseen. Hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana 12 kertaa.

Puheenjohtaja | Tuomas Möttönen, s. 1975

Jäsenet

Varatuomari, HHJ PJ Lauri Mikkonen, s. 1951

Oulun kaupungin hallintolakimies vuodesta 2011 Keskeinen työkokemus

Sähköasentaja

Oulun kaupunki, lakimies 2007–2011

Oulun Neon Oy, yrittäjä vuodesta 1977

Oulun Osuuspankki, pankkilakimies 2005–2007

Keskeinen työkokemus

Kajaanin käräjäoikeus, käräjänotaari, 2004–2005

Yrittäjä vuodesta 1977 Muut luottamustehtävät

Varapuheenjohtaja | Paula Himanen, s. 1955

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry., hallituksen puheenjohtaja Suomen Yrittäjät ry., hallituksen jäsen ja työvaliokunnan jäsen

Diplomi-insinööri, KTM Stora Enso Oyj, sisäisen valvonnan asiantuntija

Päivi Vähänikkilä-Kuronen, s. 1968

huhtikuusta 2016 alkaen Keskeinen työkokemus

Hallintotieteiden maisteri

Stora Enso Oyj, logistiikan taloushallinnon päällikkö 2010–2012

Oulun Satama Oy, hallintopäällikkö vuodesta 2003

Stora Enso Oyj, projektipäällikkö 2006–2010

Keskeinen työkokemus

Stora Enso Oyj, asiakaspalvelupäällikkö 1986–2005

Herman Andersson Oy, laivaus-/vientisihteeri 1997–2003

4


Oulun Jätehuolto – Toimintakertomus

2015

Toimitusjohtajan katsaus

E

nsimmäinen vuosi osakeyhtiömuotoisena jätelaitoksena on ta-

töt vailla faktoja. Asia on päinvastoin, sillä kunnalliset yhtiöt ostavat

kana. Monet asiat muuttuivat verrattuna liikelaitoksen aikaiseen

paljon jätehuoltopalveluja yksityissektorilta.

toimintaan. Muutokset koskivat lähinnä taloudenpitoa ja erilaisia

Kun Oulun Jätehuolto aloitti liikelaitoksena vuonna 1995, yritys-

tietojärjestelmiä, joista vastaavat henkilöt olivat melkoisessa työpai-

kumppaneita oli pari kolme, jotka olivat valtakunnallisia toimijoita.

neessa sekä yhtiön sisällä että yhtiön ulkopuolisissa tukipalveluyh-

Tällä hetkellä ostamme erilaisia jätteen kuljetuksiin, käsittelyyn tai

tiöissä. Toiminnallisesti jätehuollossa ei tapahtunut yhtiöittämisestä

polttoon liittyviä palveluja yli kymmeneltä yritykseltä, joista enem-

johtuvia muutoksia, mutta Tuiran kaupunginosan, ns. Lipporannan,

mistö on paikallisia yrityksiä. Palvelujen ostot yksityisiltä yrityksiltä

öljyllä pilaantuneiden maiden vastaanotto ja käsittely Ruskon jäte-

olivat yli kuusinkertaiset verrattuna yhtiön palkkakuluihin. Liikelai-

keskuksessa nosti kokonaisjätemäärän valtavaksi, jopa kaksinkertai-

toksemme alkutaipaleella palveluostot olivat vain 60 prosenttia liike-

seksi verrattuna normivuoteen.

laitoksen palkkakuluista.

Oulun Jätehuolto Oy aloitti toimintansa sataprosenttisesti Ou-

On olemassa vaara, että uudessa kansallisessa hankintalaissa

lun kaupungin omistuksessa. Vuoden 2015 syyspuolella Oulun kau-

säädetään EU:n direktiiviä tiukemmat rajat markkinaehtoiselle toi-

punki esitti osakeantia Oulun Jätehuollon muille yhteistyökunnille,

minnalle julkisissa yhtiöissä. EU:n sallima raja on 20 prosenttia. Jos

joita on 12. Tätä kirjoitettaessa yhdeksän kuntaa on tehnyt päätök-

Suomi säätää EU:ta tiukemman rajan kiertotalouden edistämisen ni-

sen liittyä yhtiön omistajaksi. Päätöksiä kunnissa on valitettavasti

missä, kunnalliset jätehuoltoyhtiöt, kuten Oulun Jätehuolto, joutuvat

viivästyttänyt eräiden tahojen perusteeton kritiikki yhtiön omista-

rajaamaan yritysasiakkaittensa määrää. Mihin osa yritysperäisestä

juutta kohtaan.

jätteestä sen jälkeen päätyy, on arvoitus.

Oulun Jätehuollon vuonna 2015 tehty ja seuraavan vuoden alus-

Asiakkaillemme kiitos siitä, että olette luottaneet palveluihimme,

sa viimeistelty uusi strategia painottaa kiertotalouden edistämistä,

joita tulemme jatkossakin kehittämään. Haluamme lunastaa meille

mitä olemme omalla toiminnallamme tehneet jo pari vuosikymmen-

antamanne vastuunpaikan myös tulevaisuudessa. Kiitän myös yhteis-

tä. Haluamme entistä enemmän edistää materiaalivirtojen palautu-

työkumppaneitamme, hallitustamme ja henkilökuntaamme hyvästä

mista kiertoon olemalla mukana erilaisissa teollisissa symbiooseissa

yhteistyöstä vuonna 2015!

jätemateriaalien välikäsittelijänä tai erilaisten käsittelymenetelmien testausalustana. Kiertotaloutta edistävissä hankkeissa käytettävissämme ovat myös paikallinen yliopisto ja ammattikorkeakoulu, ja otamme mielellämme asiakkaat ja asukkaat mukaan toimintamme kehittämiseen. Kunnallisten jäteyhtiöiden on epäilty vievän yksityisiltä yrityksiltä toimintamahdollisuuksia kiertotalouden edistämisessä ja työpaik-

Markku Illikainen

kojen luonnissa. Tätä mielikuvaa ruokkivat eräät edunvalvontajärjes-

toimitusjohtaja

5


Oulun Jätehuolto – Toimintakertomus

2015

Tammikuu • Helmikuu • Maaliskuu • Huhtikuu

Toukokuu • Kesäkuu • Heinäkuu

1.1. Oulun Jätehuolto aloittaa toimintansa osakeyhtiönä.

1.2.

Ruskon jätekeskuksen käteiskassasta luovutaan ja siirrytään korttimaksukäytäntöön.

28.5.

Rakennusjätteen välitäyttöalueen pohjarakenteen rakennustyöt alkoivat.

6.2.

Biotehtaan kaupallinen käyttöönotto alkoi kaupan biojätteen käsittelyllä.

13.6. 13.3.

Henkilöstön perinteiset kesänavajaiset kuplajalkapallon, saunan ja hyvän ruoan merkeissä.

Mikroturbiinilaitoksen neljäs turbiini otetaan käyttöön.

15.6.

Larella otettiin käyttöön kolmivaiheinen lajittelulinjasto. Linjastolta saatu hienojakoinen seulan alite hyödynnettiin uuden välitäyttöalueen pohjarakenteessa.

26.–27.6.

21.3.

Oulun Jätehuollon joukkue osallistui Nallikari Beach Soccer -rantafutisturnaukseen.

Oulun Jätehuollon henkilökunnan virkistyspäivää ja liikelaitoksen ”peijaisia” vietettiin vauhdikkaasti Ruskotunturilla lautailemalla.

1.7.

Kaikki biojätteet, sekä kotitalouksien että kaupan, viedään yhteistyökumppanillemme Gasum Biotehtaalle mädätyskäsittelyyn.

2.7.

Tyrnävälle rakennettu uusi jäteasemahalli otetaan käyttöön.

24.4.

Oulun Jätehuollon johtoryhmä ja yhtiön hallitus strategiaseminaarissa Maikkulan kartanossa.

31.7.

6

Ruskon jätekeskukseen rakennettu kaasuasema otetaan käyttöön. Asemalle johdetaan sekä jätetäytöstä kerätty biokaasu että Biotehtaan mädätyskäsittelyssä syntyvä biokaasu.


Oulun Jätehuolto – Toimintakertomus

Elokuu • Syyskuu • Lokakuu

2015

Marraskuu • Joulukuu

28.8.

Oulun Jätehuollon 20-vuotisjuhla Juhlaseminaarin pääpuhujana Oulun Uudella Seurahuoneella oli filosofi Esa Saarinen. Oulun Jätehuollon tarina sai alkunsa vuonna 1995, kun se irrotettiin Oulun kaupungin teknisen viraston alaisuudesta omaksi itsenäiseksi liikelaitokseksi. Tuolloin valtaosa jätteestä päätyi loppusijoitukseen Ruskon jätekeskukseen. 20 vuoden aikana tapahtuneita virstanpylväitä muisteltiin yhdessä yhteistyökumppaneiden, asiakkaiden ja Oulun Jätehuollon työntekijöiden kanssa. Toimitusjohtaja Markku Illikainen kertoi toiminnan merkkipaaluista matkan varrella ja nykytilanteesta. Ympäristöpäällikkö Katri Päivärinta veti paneelikeskustelun kuntien jätelaitosten roolista kiertotalouden edistäjänä. Panelisteiksi oli kutsuttu Ekokem Oyj:n strategiajohtaja Mari Puoskari, Perämeren Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Tuija Ahrikkala, ympäristöneuvos Riitta Levinen ympäristöministeriöstä, erityisasiantuntija Tuulia Innala Kuntaliitosta sekä Jätelaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Markku Salo. Maisema-arkkitehti Tommi Heinonen esitteli visiotaan Ruskon jätekeskuksen kehittämisestä elämyspuistoksi. Juhlaseminaarin päätti mieskuoro Huutajien esitys. Iltatilaisuus juhlavieraille puolisoineen järjestettiin Teatteri Riossa, jossa meni Saikkua kiitos -komedia.

1.11.

NJKL:lle rakennettiin vuoden 2015 aikana siirtoputki nestemäisestä jätteestä eriytetyn kiinteän biojätteen toimittamiseksi mädätyskäsittelyyn Biotehtaalle.

11.–12.11.

Oulun Jätehuollon henkilöstön opintomatka yritysvierailun merkeissä Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) jätekeskukseen Ämmässuolle, HSY:n uudelle Ruskeasannan sorttiasemalle, Paperinkeräyksen Viinikkalan tuotantolaitokseen sekä Stena Recyclingille.

9.9.

Hiukkavaaran omakotitaloalueen kimppapisteet saatiin asennettua.

29.9.

Öljyaseman saneerausurakka valmistui.

2.10.

Kierrätyspiha Kirsi otettiin käyttöön.

13.10.

Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n kanssa allekirjoitettiin viiden vuoden vuokrasopimus ekopisteverkostosta.

14.–20.10.

10.12.

Jätekeskuksen pääväylien asfaltointi.

Sopimus Lipporannan pilaantuneiden maiden käsittelystä Savaterra Oy:n kanssa. 7


Oulun Jätehuolto – Toimintakertomus

2015

Vuosi 2015 lyhyesti – Year 2015 in brief

V

I

lut huomattavan suuri pilaantuneen maan erä. Myös lajitteluareena

District in Oulu. Also the amount of processed bulky mixed municipal

Larella käsiteltyjen seka- ja rakennusjätteiden määrä kasvoi aikaisem-

and construction waste increased in the waste sorting station Lare

paa suuremmaksi yltäen 34 000 tonniin.

reaching a total of 34,000 tonnes.

uosi 2015 oli Oulun Jätehuollolle erittäin vahva ja teimme en-

n 2015 Oulu Waste Management Ltd. made an all-time turnover

nätystuloksen liikevaihdossa. Edellisvuotta suurempaan liike-

with a very strong overall result. The higher turnover was mainly

vaihtoon on syynä Oulun Tuiran kaupunginosasta käsiteltäväksi tul-

the result of a process to treat an excessive plot of degraded soil in Tuira

Yhtiön liikevaihto 2015 oli 17,2 miljoonaa euroa ja kulut 12,9 mil-

The company turnover in 2015 was 17.2 million euros while

joonaa euroa, jossa oli poistoja 0,7 miljoonaa euroa. Verojen osuus oli

costs and expenses totalled 12.9 million euros with 0.7 million euros of

0,9 miljoonaa euroa. Yhtiön taloudellinen asema on vakaa ja taseen

depreciation. Taxes totalled 0.9 million euros. The company’s financial

loppusumma on kasvanut 16,5 miljoonaan euroon. Liikelaitoksen

position is stable and the balance sheet total grew up to 16.5 million

aikana Teklin taseessa ollut Ruskon jätekeskuksen konekanta siirtyi

euros. The machinery of Rusko Waste Treatment Centre entered in the

yhtiöittämistilanteessa takaisin Oulun Jätehuollon taseeseen. Yhtiön

Tekli balance sheet during the public utility period was transferred

kassavaranto on erinomainen.

back to the Oulu Waste Management balance sheet in the event of

Biojätteen käsittelystä tehtiin yhteistyösopimus yksityisen yri-

the incorporation. The company has excellent cash reserves.

tyksen Gasum Biotehdas Oy:n kanssa, ja kesäkuusta 2015 lähtien

Cooperation contract on the treatment of biowaste was drawn

kaikki toimialueeltamme kerätty biojäte on käsitelty mädätyspro-

up with Gasum Biotehdas Ltd., a private company and since June 2015

sessin avulla. Nestemäisten jätteiden käsittelylaitokselta rakennet-

all biowaste collected in our operating area has been treated by an-

tiin yhteysputki Gasum Biotehtaalle maitotaloustuotteiden pump-

aerobic digestion process. A connecting pipe was built from the liquid

paamiseksi mädätyskäsittelyyn.

waste treatment plant to Gasum Biotehdas bio-plant to pump dairy

Suurin investointi oli öljyaseman saneeraus 120 000 eurolla.

products to the anaerobic digestion process.

Biokaasun hyödyntämisen liikenteen polttoaineena lykkääntyessä

The largest investment was refurbishing the oil station by 120,000

biokaasuun liittyvät hankinnat olivat maltillisia: neljäs mikroturbiini

euros. Because the utilisation of biogas as transport fuel was post-

sähköntuotantoa varten sekä laitteita biokaasun keräämiseen ja va-

poned, biogas-related purchases were moderate: the fourth micro-tur-

rastointiin.

bine for electricity production and equipment for the collection and

Kehitämme yhtiötä pitkäjänteisesti. Olemme investoineet muut-

storage of biogas.

tuvaan toimintaympäristöön etupainotteisesti. Esimerkkeinä tästä

We focus on sustainable continuous development of our com-

ovat jo vuodesta 1998 asti kerätyn biokaasun hyödyntäminen ener-

pany. Our investments in our changing operational environment are

giana sekä eloperäisen jätteen kaatopaikalle sijoittamiseen liittyvään

future-oriented. Good examples of our strategy are the use of biogas,

rajoitukseen varautuminen kolme vuotta etuajassa. Vuonna 2015 laa-

collected since 1998, as an energy source and preparation for the fu-

dittiin uusi kiertotalouteen perustuva vuoteen 2020 ulottuva strategia.

ture restrictions of organic waste landfilling three years in advance. In 2015 a new strategy was prepared and based on circular economy covering the period until 2020.

AVAINLUVUT – KEY FIGURES

2015

Liikevaihto / Turnover (M€) Liiketulos / Operating income (M€) Liiketulos (%) liikevaihdosta / Operating income (%) of turnover Tilikauden tulos / Profit or loss for the financial year (M€) Henkilöstö (vakituiset) / Personnel (permanent)

17,2 4,8 27,9 3,4 25

8


Oulun Jätehuolto – Toimintakertomus

2015

Oivapiste Oivapiste Yksi Ruskon jätekeskuksen käytetyimmistä palveluista on hyötyjätteitä, sähkölaitteita, ajoneuvojen renkaita sekä vaarallisia jätteitä vastaanottava Oivapiste. Maksuton Oivapiste palvelee pääasiassa henkilöasiakkaita. Yritysasiakkaat voivat viedä Oivapisteelle ilmaiseksi käsittelemätöntä puuta, pahvia, metallia, kotitalouksien sähkölaitteisiin rinnastettavia sähkölaitteita, loisteputkia sekä vaarallisista jätteistä ajoneuvojen akkuja. Vuonna 2015 Oivapisteellä vastaanotettiin 4 847 tonnia jätteitä ja asiakaskäyntejä oli arviolta 47 000.

9


Oulun Jätehuolto – Toimintakertomus

2015

Oulun Jätehuollon palvelut

O

ulun Jätehuolto palvelee asiakkaitaan koko toimialueellaan.

Turvallinen ja helppo asiointi

Yrityksellä on päätoimipaikka Ruskon jätekeskuksessa Oulussa

Ruskon jätekeskuksen ja jäteasemien palveluja on kehitetty asiakkaiden

ja jäteasemat Hailuodossa, Iissä, Limingassa, Muhoksella, Siikajoella,

tarpeita ajatellen ja asiakkailta saatujen palautteiden perusteella. Vuon-

Simossa, Tyrnävällä ja Utajärvellä sekä vaarallisen jätteen vastaanot-

na 2015 otettiin käyttöön lajitteluareena Laren ja Oivapisteen tuntumas-

topiste Kempeleessä. Koko toimialueen kattavaan hyötyjätteiden

sa sijaitseva kierrätyspiha Kirsi, jossa vastaanotetaan kiviaines, asfaltti,

keräykseen tarkoitettuun ekopisteverkostoon kuului 78 ekopistettä.

kannot ja lasijäte. Oulun Jätehuolto rakennutti Tyrnävän kuntaan uuden

Ekopisteverkosto siirtyi Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n vastuul-

ja entistä suuremman jäteasemahallin, joka otettiin käyttöön heinä-

le 1.1.2016.

kuussa. Tavoitteena on siirtää kaikki jäteasemat sisätiloihin.

Ruskon jätekeskuksen palvelut

Uudet palvelutuotteet

Ruskon jätekeskuksessa on laitosmaiset jätteiden käsittelytoiminnot

Henkilöasiakkaiden toivomuksesta Ruskon jätekeskuksen palveluva-

seka- ja rakennusjätteelle, nestemäiselle jätteelle, biojätteelle ja öljyi-

likoimaa laajennettiin luottamuksellisen paperin vastaanotolla. Loka-

sille vesille. Jätekeskuksessa on myös vastaanottopaikat hyötyjätteille

kuusta 2015 lähtien kotitalous- ja yritysasiakkaat ovat voineet tuoda

ja vaarallisille jätteille sekä öljyllä pilaantuneiden maiden kompostoin-

luottamukselliset paperinsa Ruskon jätekeskuksen V-asemalle, josta ne

tipalvelut.

kuljetetaan murskaukseen ja kierrätykseen.

Ruskon jätekeskuksen palveluiden saatavuus ja luotettavuus

Jatkuva uudistuminen on meille keskeistä ja siksi haluamme tule-

vaikutti merkittävästi yritysasiakkaiden päätökseen tuoda jätteensä

vina vuosina olla mukana kehittämässä eri toimijoiden välistä yhteis-

Oulun Jätehuollon käsiteltäväksi. Oulun Jätehuolto on toimialueellaan

työtä kiertotalouden edistämiseksi.

ainoa jätehuoltoalan yritys, joka ottaa käsiteltäväkseen myös ne jätteet, joille kukaan yksityinen jätehuoltoalan toimija ei tarjoa käsittely-

Investointeja palveluun

palvelua. Merkittävä osa yrityksiltä vastaanotetuista jätteistä on edellä

Ruskon jätekeskukseen palkattiin kolmas työnjohtaja, ja työnjohto

mainittua ns. toissijaisen vastuun jätettä.

siirtyi kaksivuorotyöhön ja on siten paikalla aina jätekeskuksen auki-

Vuoden 2015 aikana lajitteluareena Larella asioi miltei tuhat yri-

oloaikoina. Tärkeä investointi on myös oman henkilökunnan koulutus

tysasiakasta, jotka olisi jatkossa käännytettävä pois, mikäli kunnal-

toimintaa koskeviin muutoksiin. Toimenpiteillä varauduttiin 1.1.2016

listen jätelaitosten markkinaehtoista liiketoimintaa rajoitetaan tai se

voimaanastuneeseen rajoitukseen koskien eloperäisen jätteen sijoitta-

rajataan kokonaan pois. Markkinaehtoinen toiminta on mahdollis-

mista kaatopaikalle sekä tuotepakkausjätteen jätehuoltovastuun siirty-

tanut vakaan hintapolitiikan ja investoinnit asiakkaille tarjottavien

miseen kunnilta yrityksille.

palveluiden laatuun.

Ruskon jätekeskukseen vuonna 2015 rakennetun kaasuaseman avulla varmistetaan biokaasun toimitukset asiakkaille myös tulevaisuudessa. Kaasuasemalle johdetaan jätetäytöstä kerätty biokaasu sekä

MARKKINAEHTOISEN JA KUNNAN VASTUULLE KUULUVAN YHDYSKUNTAJÄTTEEN JÄTEHUOLLON OSUUDET TULOISTA JA TULOKSESTA 1.1.–31.12.2015

TULOT 8,09 %

Gasum Biotehtaan käsittelyprosessissa syntyvä biokaasu. Kaasuasemalta on mahdollista vetää siirtoputki tulevaisuudessa liikenteen polttoaineasemalle.

TULOS

Yksi suosituimmista palveluista ovat jäteoppaan välissä jaettavat puutarhajätekupongit, joita jaettiin vuonna 2015 ennätykselliset kuusi

21,59 %

kappaletta.

Jäteneuvontapalvelut Tehokas jäteneuvonta ja lajittelu helpottavat jätteenkäsittelytyötä. Mitä paremmin jätteet lajitellaan siellä missä ne syntyvät, sitä paremmin ne pystytään hyödyntämään. Oulun Jätehuolto kävi luennoimassa

91,91 %

oppilaitoksissa, kouluissa, päiväkodeissa ja yhteisöjen omissa tiloissa

78,41 %

sekä vastaanotti vierailijaryhmiä Ruskon jätekeskukseen. Jäteneuvontatapahtumia oli yhteensä 114. Biojätteen käsittelytavan muutoksen

Lakisääteinen toiminta

johdosta vuoden 2015 aikana jäteneuvonnassa korostettiin biojätteen

Markkinaehtoinen toiminta

lajittelua.

10


Oulun Jätehuolto – Toimintakertomus

”Olemme Oulussa toimiva täyden palvelun jätteenkuljetusyhtiö. Yhteistyö kunnallisen jätehuoltoyhtiön kanssa on jatkunut yhtiömme perustamisesta asti, 75 vuoden ajan. Toiminnan laillisuus, virallisten asiakirjojen saatavuus jokaisesta kuormasta, vastaanottopaikan turvallisuus ja siisteys, vakaa hintapolitiikka sekä varmuus jätteen vastaanotosta ovat yrityksellemme tärkeitä tekijöitä valittaessa jätteenvastaanottopaikkaa.” Matti Nuojua, hallituksen puheenjohtaja / Jätehuolto Nuojua Oy

”Olemme yksi Oulun kaupungin Vihreä lippu -ympäristökasvatusohjelmaan kuuluvista päiväkodeista. Ympäristöarvot ovat luontainen osa toimintaamme. Aloitimme toiminnan pienissä osissa. Ensimmäisenä teemana oli energian säästäminen ja jätteen vähentäminen. Oiva Roinan esitys on ollut aivan mahtava. Siinä jätteiden vähentäminen ja lajittelu tulevat esille draaman keinoin. Lasten osallistuminen esitykseen on tärkeää, sillä lapset oppivat tekemisen kautta. Esityksessä tulee aina uutta tietoa myös meille aikuisille.” Riitta Haanpää, päiväkodin johtaja ja Elina Ulkuniemi, lastentarhanopettaja / Hönttämäen päiväkoti

Jäteneuvontatilaisuuksien lisäksi neuvontapalveluihin sisältyi

Veli Seppä Oy:n kuljettaja Mikko Vanhala toi kuorman lajitteluareena Larelle. ”Toimitamme kuormia Ouluun Ruskon jätekeskukseen, koska tilat ovat isot, siistit ja toimivat ja kentät ovat hyvät. Larella on autettu kuormien purkamisessa. Saimme myös Oulun Jätehuollolta muutaman euron kuutiolta edullisemman tarjouksen. Toiminnasta on jäänyt positiivinen maku.”

entiseen tapaan henkilökohtainen neuvonta puhelimitse, aakkosellinen jäteopas internetissä, maskotti Oiva Roinan viestintä Facebookissa sekä asiakaslehti ja Jäteopas, jotka molemmat ilmestyvät kerran vuodessa. Jäteneuvonta kattaa järjestelmällisesti toimialueen kuudesluokkalaiset. Oulun Jätehuolto on mukana Pohjois-Pohjanmaan Yrityskylässä, jossa alueen kuudesluokkalaiset pääsevät oppimaan, miten

Veli Seppä, toimitusjohtaja / Veli Seppä Oy

yhteiskunta toimii. 2015 Oulun Jätehuolto ja Yrityskylä allekirjoittivat jatkosopimuksen, joka on voimassa vuoden 2017 loppuun saakka.

11

2015


Oulun Jätehuolto – Toimintakertomus

2015

Lajitteluareena Lare

Lajitteluareena Lare Laren lajittelu

Laren ja Laanilan ekovoimalaitoksen ansiosta vuodesta 2012 lähtien lajittelemattomien seka-, rakennus-, remontti- ja purkujätteiden hyödyntäminen on kasvanut merkittävästi. Lare palvelee vuosittain lähes tuhatta yritysasiakasta sekä tuhansia henkilöasiakkaita. Larella ammattilaiset lajittelevat jätteet asiakkaan puolesta. Laren pitkät aukioloajat tarjoavat joustoa asiakkaan aikatauluun. Vuonna 2015 Larella vastaanotettiin 33 940 tonnia jätettä ja asiakaskäynneissä mitattuna (72 295 kappaletta vuonna 2015) se on vilkkain laitos Ruskon jätekeskuksessa. Lareen tehdyn investoinnin takaisinmaksu uhkaa venyä suunniteltua pitemmäksi, mikäli uusi hankintalaki rajaa kunnallisen yhtiön markkinaehtoisen myynnin osuuden pienemmäksi kuin mitä EU:n hankintadirektiivi sallii. Rajaus myös heikentäisi yritysten mahdollisuutta saada edullisia jätehuoltopalveluja.

• betoni, kiviaines ja muu kiviaines 562 t • jätemateriaali routasuojakerrokseen 5 415 t • kattohuopa 400 t • kipsilevy 79 t • lasi 307 t • metalli 930 t • muovi 41 t • pahvi 30 t • polttokelpoinen jäte 14 874 t • puu 3 605 t • rejekti 4 065 t • renkaat 19 t • seulan alite ulos 2 425 t • seulan alite välikerrokseen 814 t • seulan ylite lajitteluun 129 t • SRF (solid recovered fuel) 1 688 t • sähkölaitteet 7 t • vaaralliset jätteet 7 t

12


Oulun Jätehuolto – Toimintakertomus

2015

Vastuullisuusraportti Oulun Jätehuollon tärkein arvo on vastuullisuus, joka ohjaa koko toimintakulttuuriamme. Se näkyy toimintamme läpinäkyvyydessä, työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kohtelussa, ympäristövaikutusten mittaamisessa ja vähentämisessä sekä toiminnan taloudellisuuden varmistamisessa. Työntekijät

Asiakkaat ja muut sidosryhmät

Oulun Jätehuollon tarjoamien palvelujen hyvä laatu voidaan turvata

Asiakastyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti asiakastyytyväisyys-

ainoastaan asiantuntevan, osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön tur-

kyselyillä ja saatujen palautteiden avulla. Vuonna 2015 negatiivista

vin. Henkilöstön hyvinvointia kehitetään tavoitteellisesti ja sitä seu-

palautetta aiheutti esim. turvallisuussyistä toteutettu käteisen rahan

rataan mm. työhyvinvointikyselyn sekä esimiesten ja alaisten välisten

poistaminen maksuvälineistöstä. 2015 jätteensiirtoasiakirjasta jul-

avointen keskustelujen avulla.

kaistiin myös sähköinen versio ja puutarhajätekupongin sähköistä-

Työntekijöiden hyvinvointiin ja turvallisuuteen panostettiin mo-

minen selvitetään vuonna 2016. Positiivista asiakaspalautetta saatiin

nin tavoin. Uudet työntekijät ja uusiin tehtäviin siirtyvät henkilöt pe-

hyvästä asiakaspalvelusta ja vaikuttavasta jäteneuvonnasta.

rehdytettiin. Koulutus, virkistystapahtumat sekä aktiivinen työsuojelun yhteistoiminta ovat kaikki osa työhyvinvointia. Henkilökunnalle

Sähköinen asiakaspalaute:

tarjottiin lakisääteistä laajempi työterveyshuolto Oulun Työterveys liikelaitoksessa. Kaikki tapaturmat ja vaaratilanteet kirjattiin ja käsiteltiin työmaakokouksissa. Aktiivisen ja ennakoivan työsuojelutoimin-

”Puhelinsoitto teille – erinomaisen sympaattinen ja selkeä ohjeistus, jolla löysin suoraan oikean tien, paikan, ja lopulta vaa’an kautta oikealle aukolle. Peräkärry auki ja kuuden tunnin aikana lastaamani hävitettävät tyhjenivät viidessä minuutissa! Kiitos, sinä haalaripukuinen ja kypäräpäinen hymyilevä tehopakkaus! Prosessi toimii nopeasti ja tehokkaasti, aktiivinen palvelu on luonnikkuudessaan kolmen Michelinin tähden veroista. Olkaa ylpeitä toisistanne ja suorituksestanne! Kiitos.”

nan ansiosta tapaturmista aiheutuneet poissaolot ovat viime vuosina vähentyneet. Vuoden lopussa Oulun Jätehuollon vakituisesta henkilökunnasta naisia oli yhdeksän ja miehiä 16. Työyhteisöämme rikastuttivat myös muista kansallisuuksista peräisin olevat työntekijät. Henkilöstön virkistystilaisuuksia järjestettiin kolme, ja omaehtoista työhyvinvointia tuettiin Smartum-etuudella.

TYÖHYVINVOINTIVERTAILU 2015 JA 2014

TAPATURMISTA AIHEUTUNEET POISSAOLOT (PV)

Työhyvinvointitilasto

100

0 2011

2012

2013

2014

2014

Työhyvinvointikyselyn keskiarvo 4,0 / 5 3,7 / 5 Tapaturmia kpl / poissaolopv 3 / 0 5/9 Vaaratilanneilmoituksia kpl 7 2 Sairauspoissaoloprosentti 3,0 3,3 Koulutuspäiviä / hlö / v 6 4 Koulutuskustannukset € / v / htv 1 056 719 Virkistystoiminta € / v / htv 151 207

50

2010

2015

2015

13


Oulun Jätehuolto – Toimintakertomus

2015

Työllistävä vaikutus Ruskon jätekeskuksessa työskenteli vuonna 2015 säännöllisesti 12 yksityistä yritystä. Yhteistyökumppaneiden valintakriteereinä ammattiosaamisen lisäksi painotettiin ympäristö- ja sosiaalisia arvoja. 15 jätteenkuljetusyritystä vastasi toimialueemme jätteenkeräyspalveluista. Oulun Jätehuolto tekee yhteistyötä yhdistysten kanssa työllistymistä tukevissa toiminnoissa. Vuonna 2015 paikalliset 4H-yhdistykset vastasivat kunnan jäteaseman palveluista Hailuodossa, Limingassa, Siikajoella, Tyrnävällä ja Utajärvellä. Tutkimus- ja kehitystoimintaan panostettiin tekemällä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa. Vuonna 2015 Oulun Jätehuolto osallistui Oulun yliopiston tutkimushankkeeseen koskien metallipitoisten jätevesien puhdistamista luonnonmateriaaleilla ja teetti opinnäyte-

RUSKON JÄTEKESKUKSEN VESIEN TARKKAILUPISTEIDEN LUKUMÄÄRÄ

työt orgaanisen jätteen kaatopaikkarajoitusta koskevien jätteiden käsittelyvaihtoehdoista sekä mineraalivillajätteen uusiokäyttötavoista.

Vesien tarkkailu

Uusiutuva energia ja ilmasto Vuonna 2015 Ruskon jätekeskuksessa kerättiin kaatopaikkakaasua 4,6 miljoonaa kuutiota. Kaasun sisällöstä noin 50 % oli metaania ja sen

Pohjavedet

Pintavedet

Jätevedet

Tarkkailupisteiden lkm 16 3 Näytteenottokierrosten lkm 1 3 (+ 2 jatku- vatoimista)

5 1–6

energiasisältö oli 23 000 MWh. Kaasusta 19 500 MWh hyödynnettiin Paroc Oy:n, Lindström Oy:n ja Oulun Energia Oy:n energiantuotan-

POHJAVEDET

nossa. Kaatopaikkakaasu luokitellaan uusiutuvaksi energiaksi, ja sitä

Vuonna 2015 jätekeskuksen vaikutukset näkyivät aiempaan tapaan

käyttämällä asiakkaat pystyivät korvaamaan fossiilisia polttoaineita.

heikentyneenä veden laatuna suljetun kaatopaikan eristysseinän

Loput talteen otetusta kaasusta käytettiin Oulun Jätehuollon mikro-

läheisyydessä. Käytössä olevan tavanomaisen jätteen kaatopaikan

turbiinilaitoksella sähkön ja lämmön tuotannossa. FOD (First Order

itä- ja pohjoispuolella pohjaveden laatu on vaihdellut vuosittain, eikä

Decay method) -menetelmällä laskettuna kaatopaikkakaasun hyö-

tuloksissa ole selkeää trendiä. Merkittävimpiä kuormituslähteitä ovat

dyntämisen ansiosta vältyttiin kaasun ilmaan purkautumiselta ja

todennäköisesti vanhoilta eristämättömiltä alueilta maaperän kautta

n. 31 500 tonnin hiilidioksidipäästöiltä.

tulleet suotovesipäästöt.

Mahdollisesti ympäristöön hajuhaittoja aiheuttavista toimenpiteistä jätekeskuksessa tiedotetaan etukäteen. Asiakkaat voivat

PINTAVEDET

ilmoittaa tekemistään hajuhavainnoista internetissä, sähköpostitse

Merkittävin jätekeskuksen aiheuttama kuormittava parametri on am-

tai soittamalla Oulun Jätehuoltoon. Vuonna 2015 Oulun Jätehuolto

moniumtyppi, jonka laskennallinen kuormitus vuonna 2015 Lopak-

sai 51 hajuvalitusta, ja ilmoitusten perusteella laskettuja hajupäiviä

kaojaan oli keskimäärin 7,7 kg/d. Kuormitus on edellisvuosien tasolla.

oli 40. Osa hajupalautteista oli aiheellisia, mutta osa aiheutui muiden yritysten toiminnasta. Toukokuussa 2015 otimme käyttöön haisevien

JÄTEVEDET

rikkiyhdisteiden jatkuvatoimisen mittauslaitteen Pyykösjärven mit-

RUSKON JÄTEKESKUKSESTA VIEMÄRIIN JOHDETUN JÄTEVEDEN AIHEUTTAMA KUORMITUS VUOSINA 2012–2014

tausasemalla osana Oulun kaupungin ilmanlaadun seurantaa.

Vesien tarkkailu Ruskon jätekeskuksen alueelta kerätyt jätevedet ovat erittäin typpipitoisia ja monella muulla tavalla ympäristöä pilaavia. Vesistövaikutuksia estetään keräämällä jätevedet, jotka ohjataan jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Vuonna 2015 jätevesiä toimitettiin käsiteltäväksi 313 000 kuutiota. Oulun Jätehuolto tarkkaili toimintojensa vesistövaikutuksia valvovan ympäristöviranomaisen, ELY-keskuksen, hyväksymän tarkkai-

2015 kg/d AVL*

BOD7 73 1 040

Typpi 171 12 210

Fosfori 1,8 820

Kiintoaine 48 440

2014 kg/d AVL*

177 177 3,4 2 530 12 640 1 550

58 530

2013 kg/d AVL*

221 244 5,2 3 160 17 430 2 600

104 950

* Asukasvastineluku kertoo, monenko ihmisen kotitaloudessa aiheuttamaa keskimääräistä kuormitusta jätevesi vastaa. AVL:n laskentaperusteet (g/as*d): BOD7 70, typpi 14, fosfori 2,2 ja kiintoaine 110.

luohjelman mukaisesti. Tuloksista laadittiin raportti, joka on toimitettu valvovalle viranomaiselle sekä muille sidosryhmille.

14


Oulun Jätehuolto – Toimintakertomus

Henkilöstön virkistäytymistapahtumia järjestetään ympäri vuoden.

15

2015


Oulun Jätehuolto – Toimintakertomus

2015

Oulun Jätehuolto – kestävän kiertotalouden edistäjä

O

ulun Jätehuolto on tunnettu etupainotteisesta toiminnastaan

Rinki vastaa valtakunnallisesti tuotepakkausjätteen eli karton-

uusien vaatimusten ja yhdyskuntajätehuollolle asetettujen

gista, metallista, muovista ja lasista valmistettujen tuotepakkausjät-

tavoitteiden edessä. Yhtiö aloitti ensimmäisten joukossa Suomes-

teiden keräyksestä sekä niiden toimittamisesta hyötykäyttöön.

sa biojätteen erilliskeräyksen, biokaasun keräyksen jätetäytöstä ja

Ekopisteillä kerättävästä paperista Oulun Jätehuollolla on edel-

kaasun hyödyntämisen sekä otti kolme vuotta etuajassa käyttöön

leen erillinen sopimus Paperinkeräys Oy:n ja vaatekeräyksestä UFF:n

ratkaisuja, joilla varauduttiin yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteisiin

kanssa.

ja jätteen kaatopaikalle sijoittamisen rajoituksiin. loudessa ja laati uuden vuoteen 2020 ulottuvan strategian. Strategia

Teollisten toimijoiden yhteistyö tuo materiaalitehokkuutta

täsmentää ja laajentaa jo pitkään käytössä olleita menettelytapoja,

Vuoden 2015 aikana Ruskon jätekeskuksessa aloitettiin 15 000 neliö-

ja kiertotalouden tavoitteisiin tähtääviin toimiin ryhdyttiin jo vuoden

metrin kokoisen vanhan ja uuden kaatopaikan välisen alueen poh-

2015 aikana. Oulun Jätehuollolle kiertotalous tarkoittaa toteuttamis-

jarakenteen rakennustyöt, jossa hyödynnettiin lajitteluareena Larel-

kelpoisia ratkaisuja ottaen huomioon tekniset ja taloudelliset mah-

ta saatuja kierrätysjalosteita, Laanilan ekovoimalaitoksen kuonasta

dollisuudet mutta myös ympäristötekijät.

seulottua ainesta sekä Stora Enson Oulun tehtaan kuitusavilietettä

Vuoden 2015 aikana Oulun Jätehuolto tarkensi rooliaan kiertota-

(eli opasakkaa) ja voimalaitostuhkaa. Ratkaisu on eri osapuolille edul-

Biojätteen mädätyskäsittely alkoi

linen ja mahdollistaa materiaalikierrätyksen yhteistyökumppaneiden

Ruskon jätekeskuksen uusin jätteenkäsittelylaitos on Gasum Bioteh-

kesken.

das Oy:n rakennuttama ja operoima biojätteen ja lietteen mädätyslai-

Pohjarakenteeseen hyödynnettyjen kierrätysjalosteiden lisäksi

tos. Oulun Jätehuolto ostaa toimialueeltaan kerätyn biojätteen käsit-

lajitteluareena Larella jatkettiin kipsilevy- ja kattohuopajätteen ma-

telyn Gasum Biotehtaalta. Biojätteiden mädätyskäsittelyssä saadaan

teriaalikierrätystä. Kipsilevyt toimitettiin Ekokem Oy:lle käytettäväksi

biojätteen sisältämät ravinteet takaisin kiertoon ja mädätyskäsitte-

uusien kipsilevyjen valmistuksessa. Kattohuopajäte päätyi Lahteen

lyssä syntyvä biokaasu hyödynnetään energiana. Oulun Jätehuolto

Tarpaper Recycling Finland Oy:lle, joka korvaa sillä bitumia asfaltin

on sitoutunut ostamaan Oulun Biotehtaalta 8 000 MWh biokaasua

valmistuksessa. Paroc Oy:n, Lujabetoni Oy:n ja Oulun Jätehuollon välinen yhteis-

vuodessa, ja myy siitä osan omille biokaasuasiakkailleen Parocille,

työ kivivillan valmistuksessa syntyvän linkojätteen hyödyntämiseksi

Lindströmille ja Oulun Energialle.

jatkui. Vuoden aikana Oulun Jätehuolto käsitteli 2 000 tonnia Parocin

Tuotepakkauksien jätehuolto siirtyi yrityksille

tuotannossa syntynyttä linkojätettä, joka aikaisemmin sijoitettiin kaa-

Tuottajavastuu jätehuollosta ulottuu entistä laajemmalle, kun vastuu

topaikalle. Käsitelty linkojäte toimitettiin edelleen jatkokäsittelyyn

tuotepakkausten jätehuollosta siirtyi kunnilta yrityksille. Vuoden 2016

Lujabetonille. Lujabetonin linkojätteestä valmistamista briketeistä

alussa voimaanastuneen pakkausjäteasetuksen johdosta Oulun Jäte-

Paroc valmisti vuoden aikana kivivillaeristeet 800 omakotitaloon.

huolto ja Suomen Pakkauskierrätys Rinki tekivät viiden vuoden vuokrasopimuksen Oulun Jätehuollon toimialueen ekopisteistä.

16


Oulun Jätehuolto – Toimintakertomus

2015

Vaarallisen jätteen asema (V-asema)

Vaarallisen jätteen asema (V-asema) Vaarallisen jätteen asemalla palvellaan yritysasiakkaita ja sinne viedään myös kotitalousasiakkaiden Oivapisteelle jättämät vaaralliseksi luokitellut jätteet. V-asemalla jätteet pakataan edelleen kuljetettavaksi vaarallisen jätteen käsittelyyn erikoistuneelle yhteistyökumppanillemme Ekokem Oy:lle. Vuonna 2015 V-asemalla otettiin vastaan 441 tonnia vaarallisia jätteitä. Ruskon jätekeskuksen vaarallisen jätteen kaatopaikalle sijoitettiin 5,3 tonnia jätteitä, jotka menivät V-aseman ohi suoraan loppusijoituspaikkaan.

17 17


Oulun Jätehuolto – Toimintakertomus

2015

Öljyasema

Öljyasema Öljyasemalla vesi poistetaan öljystä fysikaalisin menetelmin ja kotitalouksien jäteöljykanisterit valutetaan tyhjäksi. Henkilöasiakkaat vievät jäteöljynsä jäteasemille ja Oivapisteelle, öljyasema palvelee suoraan vain yritysasiakkaita. Vuonna 2015 asemalla vastaanotettiin yhteensä 1 934 tonnia öljyjätettä. Öljyjätteen hävittämispalvelut ostetaan Ekokem Oy:ltä.

18


Oulun Jätehuolto – Toimintakertomus

2015

Tilastotietoja

V

uonna 2015 Oulun Jätehuolto vastaanotti 273 628 tonnia jätet-

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELY (T) 2015

tä, mikä on 53 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Oulun Lipporannan korttelista paljastuneen öljyllä saastuneen

5 900 / 5 %

maan johdosta suurin muutos vastaanotetuissa jätemäärissä koski pilaantuneita maa-aineksia. Vuoden 2015 loppuun mennessä Ruskon

19 350 / 17 %

jätekeskuksessa pilaantuneita maa-aineksia oli tilastoitu vastaanotetuksi ennätykselliset 101 009 tonnia. Pilaantuneen maan käsittely jatkuu vuonna 2016. Myös hyötyjätteitä ja vaarallisia jätteitä otettiin

87 700 / 78 %

vastaan edellisvuotta enemmän. Yhdyskuntajätettä käsiteltiin 112 950 tonnia, mikä on puolitoista prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Yhdyskuntajätteestä lähti Ruskon jätekeskuksesta materiaalikierrätykseen 17 prosenttia. Materiaalikierrätys

Yhdyskuntajätteen muu hyödyntäminen sisältää myös jätteen ener-

Muu hyötykäyttö

Kaatopaikkasijoitus

giana hyödyntämisen.

RUSKON JÄTEKESKUKSEEN VASTAANOTETUT HYÖTYJÄTTEET (T) 2011–2015

VAARALLISET JÄTTEET (T) 2011–2015

2 500 35 000 30 000

2 000

25 000 1 500 20 000 15 000

1 000

10 000 500 5 000 0 2011

2012

2013

2014

0

2015

2011

2012

2013

2014

2015

Kartonki ja pahvi

Paperi

Biojäte

Öljynerotuskaivojen jäte

Kemikaalit

Lasi

Metalli

Puutarhajäte

Öljysäiliöiden puhdistusjäte

Maalit, liimat, liuottimet

Pilssivesi

Lääkkeet

Öljyvesiseos

Jäähdytin- ja jarrunesteet

Kiinteät öljyiset jätteet

Hapot ja emäkset

Torjunta-aineet

Akut

Paristot

19


Oulun Jätehuolto – Toimintakertomus

2015

TULOSLASKELMA 17.10.2014 - 31.12.2015 RAHOITUSLASKELMA 17.10.2014 - 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 17 192 052,28 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Liiketoiminnan muut tuotot 434 513,77 Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä 4 755 164,99 Oikaisut: MATERIAALIT JA PALVELUT Suunnitelman mukaiset poistot 699 287,53 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 99 999,96 Ostot tilikauden aikana -773 566,67 Rahoitustuotot ja -kulut 2 627,88 Ulkopuoliset palvelut -7 725 016,40 Muut oikaisut -40 000,00 MATERIAALIT JA PALVELUT YHTEENSÄ -8 498 583,07 RAHAVIRTA ENNEN KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOSTA 5 517 080,36 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot -1 021 742,73 Käyttöpääoman muutos: Henkilösivukulut Lyhytaikaisten korottomien Eläkekulut -184 624,65 liikesaamisten lisäys (-) / vähennys (+) -8 107 135,94 Muut henkilösivukulut -38 400,69 Lyhytaikaisten korottomien HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ -1 244 768,07 velkojen lisäys (+) / vähennys (-) 1 140 198,66 Liiketoiminnan rahavirta Poistot ja arvonalentumiset ennen rahoituseriä ja veroja -1 449 856,92 Suunnitelman mukaiset poistot -696 051,81 POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ -696 051,81 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -20 770,89 Liiketoiminnan muut kulut -2 438 854,31 Saadut korot liiketoiminnasta 17 437,12 Maksetut välittömät verot -503 000,00 Liikevoitto(-tappio) 4 748 308,79 Rahavirta ennen satunnaisia eriä -1 956 190,69 Rahavirtoina toteutuneet RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT oman pääoman veloitukset/hyvitykset 0,00 Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä 783,94 Liiketoiminnan rahavirta (A) -1 956 190,69 Muilta 17 359,07 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muilta -11 286,81 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 6 856,20 Investoinnit aineellisiin ja Voitto (tappio) ennen aineettomiin hyödykkeisiin -638 397,69 satunnaisia eriä 4 755 164,99 Saadut investointiavustukset 28 000,00 Investoinnit muihin sijoituksiin -500,00 Voitto (tappio) ennen Aineellisten ja aineettomien tilinpäätössiirtoja ja veroja 4 755 164,99 hyödykkeiden luovutustulot 40 000,00 Tilinpäätössiirrot -417 613,74 Investointien rahavirta (B) -570 897,69 Tuloverot Tilikauden verot -888 007,91 TULOVEROT YHTEENSÄ -888 007,91 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 3 449 543,34 Maksullinen omanpääoman lisäys 2 540 000,00 Rahoituksen rahavirta (C) 2 540 000,00 RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) LISÄYS (+) / VÄHENNYS (-)

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Sijoitetun pääoman tuotto (%)

12 911,62

Rahavarat 1.1. 0,00 Rahavarat 31.12. 12 911,62 ero 12 911,62

71,5

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

TASEEN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus (%) 726,2 Kassastamaksut/vuosi 12 443 102,48 Kassan riittävyys (pv) 157,35 Quick ratio 2,8 Current ratio 2,8

Omavaraisuusaste (%) Suhteellinen velkaantuneisuus (%) Kertynyt voitto (tappio) (1000 €)

20

31.12.2015 36,8 0,3 3 450


Oulun Jätehuolto – Toimintakertomus

TASE / VASTAAVAA

31.12.2015

TASE / VASTATTAVAA

2015

31.12.2015

PYSYVÄT VASTAAVAT AINEELLISET HYÖDYKKEET Pitkävaikutteiset menot Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ SIJOITUKSET Osuudet saman konsernin yrityksissä Muut saamiset SIJOITUKSET YHTEENSÄ Pysyvät vastaavat yhteensä

OMA PÄÄOMA Osakepääoma 1 000 000,00 Muut omat rahastot Svop 1 635 183,28 Muut rahastot 0,00 Muut omat rahastot yhteensä 1 635 183,28 Edellisten tilikausien voitto / tappio 0,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 3 449 543,34

1 024 638,93 4 497 650,14 565 378,57 20 134,04 567 636,33 6 675 438,01

Oma pääoma yhteensä 6 084 726,62 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 417 613,74 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ 417 613,74 PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset 4 599 999,96 PAKOLLISET VARAUKSET 4 599 999,96

500,00 15 178,71 15 678,71 6 691 116,72

VAIHTUVAT VASTAAVAT VIERAS PÄÄOMA LYHYTAIKAISET SAAMISET Muut velat 1 939 882,98 Myyntisaamiset 4 445 229,49 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 939 882,98 Lainasaamiset 5 364 033,03 Muut saamiset 12,66 Lyhytaikainen vieras pääoma Siirtosaamiset 3 630,42 LYHYTAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ 9 812 905,60 Saadut ennakot 0,00 Ostovelat 1 985 935,69 RAHOITUSARVOPAPERIT Muut velat 860 339,27 Pankkisaamiset 12 911,62 Siirtovelat 628 435,68 RAHAT JA PANKKISAAMISET YHTEENSÄ 12 911,62 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 3 474 710,64 Vaihtuvat vastaavat yhteensä 9 825 817,22 Vieras pääoma yhteensä 5 414 593,62 VASTAAVAA YHTEENSÄ 16 516 933,94 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 16 516 933,94

21


Oulun Jätehuolto – Toimintakertomus

2015

19 8 20

Ruskon jätekeskus

12

Oulun Jätehuolto kehittää toimintaansa Ruskon jätekeskuksessa yhdessä osaavien

15

yhteistyökumppaniensa kanssa.

10

Gasum Biotehdas tuottaa biojätteen ja lietteen käsittelypalvelut ja Kempeleen Siirtokuljetus vastaa lajitteluareena Laren urakoinnista.

13

Yhteistyö jätteen energiana hyödyntämisessä Laanilan ekovoimalaitoksessa jatkuu Oulun Energian kanssa. Ekokem käsittelee keräämämme vaaralliset jätteet, seuloo Laanilan ekovoimalaitoksen kuonaa Ruskon jätekeskuksessa ja vastaa myös Ruskon jätekeskuksen uuden ja vanhan kaatopaikan välialueen rakennustöistä. Muut maanrakennustyöt Ruskon jätekeskuksessa suorittaa Oulun Maakone. Suomen Hyötymurskaus huolehtii Ruskon jätekeskuksessa kerätyn puu-

14

ja puutarhajätteen murskauksesta. Ruskon jätekeskus tarjoaa jätteenvastaanotto- ja käsittelypalveluita jätteenkuljetusyrityksille sekä hankintalain sallimissa rajoissa myös muiden toimialojen yrityksille. Merkittävä osuus yrityksiltä vastaanotetuista jätteistä kuuluu ns. toissijaisen vastuun jätteisiin, joille ei ole muualla tarjolla käsittelypalvelua. Jäteasemien urakoitsijat Jätehuolto T. Kerola sekä Hailuodon, Lumijoen, Siikajoen, Tyrnävän ja Utajärven 4H-yhdistykset ovat sitoutuneet palvelemaan asiakkaitamme kunnissa. Jätemateriaalin kuljetuksen jäteasemilta Ruskon jätekeskukseen ja vaarallisen jätteen autokeräyksen suorittaa yhteistyökumppanimme Oulun Autokuljetus Oy. Kuljetus Maaninen Oy vastaa Raahen siirtokuormausaseman

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

jätteiden kuljetuksesta Ruskon jätekeskukseen.

22

Vaaka-asema Jätekuormien punnitus Oivapiste: kotitalouksien hyötyjätteet, sähkölaitteet ja vaaralliset jätteet Lajitteluareena Lare Kierrätyspiha Kirsi Hallinto Öljyasema Puutarhajätealue Suotovesialtaat Vaarallisen jätteen vastaanottohalli


Oulun Jätehuolto – Toimintakertomus

21 /2 21 /1

21 /3

16 17

11

15

7 18 4

8

9

3

1

6

2

5 15. Biokaasupumppaamot 16. Paalattu polttokelpoinen sekajäte 17. Laanilan ekovoimalaitoksen kuonan käsittelykenttä 18. Käsittelemättömän puutavaran käsittelyalue 19. Laskettelukeskus Ruskotunturi 20. Vaarallisen jätteen kaatopaikka

10. Nestemäisten jätteiden käsittelylaitos 11. Biojätteen ja lietteen mädätyslaitos Laitoksen omistaa Gasum Biotehdas Oy. 12. Biojätteen vastaanottohalli, rakennuksessa on myös Oulun Jätehuollon mikroturbiinilaitos. 13. Pilaantuneiden maa-aineisten kompostointikenttä 14. Öljyisten vesien altaat

21. / 1-3. Tavanomaisen jätteen kaatopaikka Kaatopaikkakaasun keräys Alueen laajuus yhteensä n. 15 hehtaaria.

23

2015


2015 PLUSMARK OY | ERWEKO OY | 2016

Oulun Jätehuolto – Toimintakertomus

TOIMIALUEET 2015 – MAP OF AREA OF OPERATION

Simo

Ii

Pudasjärvi

Oulu Hailuoto

Täyden palvelun jäsenkunta.

Kempele Muhos Lumijoki

Utajärvi Liminka

Siikajoki

Tyrnävä

Raahe

Toimisto Puhelin Sähköposti Internet Ruskon jätekeskus

Vastaa itse omista hyötyjätteistään, vaarallisista jätteistään sekä jäteneuvonnasta.

Ruskonniityntie 10, 90620 OULU (08) 5584 3952 etunimi.sukunimi@oulunjatehuolto.fi www.oulunjatehuolto.fi Ruskonniityntie 10, 90620 OULU

24

Oulun Jätehuolto Oy:n vuosikertomus 2015  
Oulun Jätehuolto Oy:n vuosikertomus 2015  
Advertisement