Page 1

Oiva Roina 2017 KIERTOKAARI OY:N ASIAKASLEHTI

Ministeri Jari Leppä vihki Ruskon biokaasun jakeluaseman käyttöön

s. 4

Kaupunginjohtaja Päivi Laajala kannattaa monimuotoista liikennettä

s. 11 Mauri Äkäslompolo: Solekko lajitella! s. 8


2

Oiva Roina

Oiva Roina 2017 -asiakaslehti

Julkaisija: Kiertokaari Oy (ent. Oulun Jätehuolto Oy) Päätoimittaja: Markku Illikainen Julkaisun tekstit: Anne-Maria Vesa ellei toisin mainita Ulkoasu: Mainostoimisto Plusmark Oy Kannen kuva: Harri Tarvainen Painopaikka: Kaleva365 Oy Jakelulevikki: 124 199 kpl Jakelu: Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Pudasjärvi, Raahe, Siikajoki, Simo, Tyrnävä ja Utajärvi

Ruskon jätekeskus

Ruskonniityntie 10, 90620 Oulu Avoinna: ma–pe klo 7–20 • Käyttöpäällikkö Markku Heinonen, p. 044 703 3971 • Työnjohtaja Elina Hirvelä, p. 050 563 4853 • Työnjohtaja Mika Inkala, p. 044 703 3965 • Työnjohtaja Pekka Jaara, p. 044 703 3973 • Palveluasiantuntija Paula Auvinen, p. 050 316 6505 (asiointi vaa’alla)

Jäteneuvonta

Luennot ja jätekeskusvierailut • Erityisasiantuntija Mari Juntunen, p. 044 703 3977 • Tiedottaja Anne-Maria Vesa, p. 044 703 3960 • Työnjohtaja Mika Inkala, p. 044 703 3965

• Jätevaris Oiva Roinan vierailut eskareissa Tiedottaja Anne-Maria Vesa, p. 044 703 3960

Yritysasiakkaat

• Käyttöpäällikkö Markku Heinonen, p. 044 703 3971 • Erityisasiantuntija Mari Juntunen, p. 044 703 3977

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kiertokaari.fi.

Palautteet

Markku Illikainen, toimitusjohtaja • KUVA: Harri Tarvainen

Ainutlaatuinen ekosysteemi jätteillä

• Henkilöasiakkaat: www.jateopas.fi ja ma-pe klo 8–16, p. (08) 5584 0010 • Yritysasiakkaat: Mari Juntunen, p. 044 703 3977

Pääkirjoitus |

www.kiertokaari.fi/Ota yhteyttä

SISÄLTÖ Pääkirjoitus: Ainutlaatuinen ekosysteemi jätteillä

2

Jätteiden hyödyntäminen kehittyy

3

Ministeri Jari Leppä vihki Ruskon biokaasun

inutlaatuinen ekosysteemi rakentuu

A

kaksi taksiyrittäjää ja monet muut kaasuautoi-

Ruskon biokaasun ympärille. Ekosystee-

lijat voivat ostaa erittäin edullista polttoainetta.

min juuria ovat kymmenet tuhannet biojätteitä

Kaasuasemalta biokaasua johdetaan myös

lajittelevat asukkaat, joiden tuottaman biojät-

omalle mikroturbiinilaitoksellemme, jossa neljä

teen mädätyskäsittelyn ostamme Gasumin

mikroturbiinia tuottaa kaiken jätekeskuksen tar-

Ruskon biokaasulaitokselta. Ostamme myös

vitseman sähkön. Koska sähköä tulee enemmän

osan Gasumin tuottamasta biokaasusta ja pe-

kuin mitä jätekeskus tarvitsee, myymme ylijää-

semme siitä hiilidioksidin pois, jolloin kaasu on

män Oulun Energian kautta valtakunnan verk-

lähes puhdasta metaania. Metaani on kevein hii-

koon kenen tahansa ostettavaksi.

livety ja arvokas polttoaine, samaa kaasua kuin

Mikroturbiinilaitoksella sähkön tuotannos-

maakaasu. Puhdistamme myös maisemoidun

sa syntyvää hukkalämpöä ei hukatakaan kuin

kaatopaikan ja nykyisen kaatopaikan uumenista

ainoastaan kesähelteillä. Hukkalämpö kerätään

kerättävän biokaasun. Puhdistus mahdollistaa

talteen ja sen avulla lämmitetään jätekeskuksen

sen, että kaatopaikoillamme syntyvää metaania

rakennukset. Gasumin mädättämöstä peräisin

voidaan hyödyntää todella pitkään, jopa vuosi-

tuleva kuiva ja nestemäinen mädätejäännös

kymmeniä.

hyödynnetään lannoitteena ja maanparannus-

Ruskon jätekeskuksen kaasuasemalle joh-

aineena mm. Viskaalin tilalla Muhoksella, neste-

detaan sekä kaatopaikkakaasua että Gasumin

mäisestä jäämästä osa kiertää takaisin prosessiin.

biokaasua. Kaasuasemalta puhdistettua kaasua

Kaatopaikkakaasua ja mädättämökaasua

johdetaan maan alle kaivetulla siirtoputkella

kyllä Suomessa ja maailmalla kerätään, mutta

Parocin tehdaskiinteistön lämmittämiseen,

niiden hyödyntäminen tapahtuu usein yhdes-

Lindströmin Ruskon käsipyyhepesulaan, Ou-

sä kohteessa tai jos sitä ei ole, kaasu poltetaan

jakeluaseman käyttöön

4

Taloyhtiön muovinkeräys säästää jätehuoltokuluissa

6

Jätehuollon yhteiset pelisäännöt

7

lun Keskuspesulaan sekä Oulun Energian os-

soihtupolttimessa energian päätyessä siten ”ha-

Oulun Jätehuolto Oy:n uusi nimi on Kiertokaari Oy

7

tamana OYS:lle, joka tekee biokaasulla höyryä

rakoille”. Ruskon biokaasun ympärille rakentuva

Mauri Äkäslompolo: Solekko lajitella!

8

sterilisointia varten. Kaasuasemalta kaasua me-

tuottajien ja hyödyntäjien ketju on ainutlaatui-

Lyhyesti

9

nee myös syyskuussa käyttöön otetulle Ruskon

nen maailmassa. Ja mikä parasta, kaikki osapuo-

Autoilijan oivallus

10

biokaasun liikennekaasutankkaamolle, josta

let hyötyvät tästä ekosysteemistä.

Päivi Laajala kannattaa monimuotoista liikennettä

11


3

Oiva Roina

Jätteiden HYÖDYNTÄMINEN kehittyy Jätteiden käsittelyä kehitetään jatkuvasti. Viime vuonna vain puoli prosenttia yhdyskuntajätteistä sijoitettiin kaatopaikalle. Kehitystyötä ohjaavat lait ja ympäristöministeriön laatima valtakunnallinen jätesuunnitelma.

O

rgaanisen jätteen sijoittaminen kaatopaikalle kiellettiin lailla pari vuotta

sitten. Vielä viisi vuotta sitten Ruskon jätekeskuksen kaatopaikalle sijoitettiin lähes puolet yhdyskuntajätteestä, kun vuonna 2016 osuus oli enää puoli prosenttia.

Mitä tarkoitetaan

rautunut lakimuutoksen vuosia etukäteen in-

YHDYSKUNTAJÄTTEELLÄ?

vestoimalla ja kehittämällä laitosmaista jätteen-

Yhdyskuntajätettä ovat kotitalouksissa syn-

käsittelyä. Lajitteluareena Lare otettiin käyttöön

tyneet ja tuotannossa, erityisesti palve-

2012 ja saman vuoden keväällä aloitettiin yhdys-

lualoilla, kertyneet kotitalousjätteisiin ver-

kuntajätteen energiana hyödyntäminen Laa-

rattavat jätteet. Jätevesilietteet ja vaaralliset

nilan ekovoimalaitoksella. Alkuvuodesta 2015

jätteet kuuluvat yhdyskuntajätteisiin. Esi-

Ruskon jätekeskuksessa nestemäisten jätteiden käsittelylaitoksella nestemäisestä rasvanerotuskaivojen jätteestä eriytetty kiinteä jäte toimitetaan mädätyskäsittelyyn Gasumin Biotehtaalle. Kuvassa prosessinhoitaja Sami Seppänen.

Ruskon jätekeskukseen valmistui Gasumin Ou-

merkiksi teollisessa tuotannossa syntyneet

KUVA: Harri Tarvainen

lun Biotehdas, jolta Kiertokaari ostaa biojätteen

jätteet eivät sisälly yhdyskuntajätteisiin. Yh-

käsittelypalvelut.

dyskuntajätteiden yleinen yhteinen piirre

Kiertokaari (ent. Oulun Jätehuolto) oli va-

Yhdyskuntajäte hyödynnettiin Jos kerran vain puoli prosenttia yhdyskuntajät-

on, että ne ovat yhdyskunnissa lopputuotteiden kulutuksessa syntyneitä jätteitä ja

Yhdyskuntajätteet Suomessa käsittelytapojen mukaan Yhdyskuntajätteiden määrä käsittelytavoittain vuosina 2002–2015 vuosina 2002–2015 LÄHDE: Tilastokeskus

ovat kunnan järjestämän jätehuollon piirissä. LÄHDE: Tilastokeskus

3 000

1 000 tonnia

teestä sijoitettiin kaatopaikalle, mitä tapahtui

2 500

99,5 prosentille? Lyhyesti sanottuna valtaosa hyödynnettiin energiana ja loput kierrätettiin. Biojäte mädätettiin ja siitä saatiin ravinneri-

la -kampanjan. Kampanjan tavoitteena on moti-

kasta lannoitetta pelloille. Mädätyksessä synty-

voida tavallisia kuluttajia lajittelemaan jätteensä

nyt biokaasu hyödynnettiin energiana. Paperi-

entistä paremmin. Kiertokaaren teettämän tutki-

jätteistä tehtiin pehmopapereita ja kartongista

muksen mukaan yli neljännes polttokelpoisesta

wc- ja talouspaperirullan hylsyjä.

jätteestä on biojätettä. Solekko lajitella -kampan-

Metallit toimitettiin tuotannon raaka-ai-

jan tärkeimpänä tavoitteena onkin nostaa biojät-

neeksi. Muovisista tuotepakkausjätteistä teh-

teen lajittelua, mutta myös palamattomat metalli

tiin uusia muovituotteita, esim. kukkaruukkuja,

ja lasi halutaan pois poltettavasta jätteestä.

muu muovi hyödynnettiin energiana. Lasipak-

Pohjoisen jäteyhtiöt ovat mukana myös

kauksista tehtiin uusia lasipurkkeja ja -pulloja ja

Oulun Energian hankkeessa rakentaa lajittelu-

osalla korvattiin kivisoraa maanrakentamisessa.

laitos Ouluun. Laitoksella käsiteltäisiin yhdys-

Pintakäsittelemätön puu hyödynnettiin pi-

kunta- ja rakennusjätettä sekä teollisuuden ja

laantuneiden maa-ainesten kompostoinnissa tai

kaupan jätettä. Myöhemmin rakennettaisiin

energiana Storaenson tehtaalla. Tehtaalla puun

mahdollisesti myös muita laitoksia. Lajittelulai-

polttamisesta syntynyt tuhka käytettiin metsän

toksen ensimmäisen vaiheen on arvioitu olevan

lannoitteena. Vaaralliseksi jätteeksi lukeutuvan

valmis 2020.

painekyllästetyn nouti suomalainen Demolite Oy, joka toimitti sen edelleen Saksaan poltettavaksi.

Seuraavat tavoitteet

Kiertokaari on mukana myös 6Aika-hankkeen alahankkeessa, jonka tavoitteena on mm. perustaa Kiertotalouskylä Ouluun. Toteutuessaan Kiertotalouskylä on fyysinen paikka, joka

Jätteidenkäsittelyssä tavoitteeksi ei kuitenkaan

kokoaisi yhteen eri alojen toimijoita. Osapuolet

riitä, että jätteen sijoittaminen kaatopaikalle vä-

voivat hyödyntää joko toistensa materiaalivir-

henee.

toja tai prosesseja, minkä ansiosta syntyvän

Viimeistelyä vaille valmiin valtakunnallisen jätesuunnitelman mukaan jätteen määrän syntymistä tulee ehkäistä ja kierrätystä tulee edistää. Kierrätyksen edistämiseksi Kiertokaari on käynnistänyt yhdessä Pohjois-Suomen muiden

Kierrätys materiaalina

kunnallisten jäteyhtiöiden kanssa Solekko lajitel-

2 000 1 500

Energiakäyttö

1 000 Sijoitus kaatopaikalle

500 0

2003

2005

Kierrätysmateriaalina

2007

2009

2011

Energiakäyttö

Sijoitus kaatopaikalle

584 t / 0,5 % 22 051 t / 19 % Materiaalikierrätys Muu hyötykäyttö

Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma on

Kaatopaikkasijoitus

viimeistelyä vaille valmis. Kiertokaari on valmis kunnan parhaaksi.

2015

Vuonna 2016 Kiertokaaren vastaanottamasta yhdyskuntajätteestä vain 0,5 prosenttia sijoitettiin kaatopaikalle.

jätteen määrä vähenee ja kierrätys lisääntyy.

tarttumaan haasteisiin ympäristön ja yhteis-

2013

96 061 t / 81 %


4

Oiva Roina

Kaasun tankkausasemia on Suomessa yhteensä 39.

KUVAT: Harri Tarvainen

SUOMEN POHJOISIN biokaasun tankkausasema OULUSSA Oulussa voi tankata biokaasua autoihin ja kaupungissa on erityinen biokaasua puhdistava laitteisto.

teollisuudessa käytettäväksi ja biojätteiden kä-

see. Kaasunpuhdistuksen ansiosta kaatopaikka-

sittelyssä syntynyt biokaasu käytetään liiken-

kaasua voidaan hyödyntää 10 vuotta pidempään

teen polttoaineena. Laitteiston on toimittanut

kuin ilman puhdistuslaitosta.

suomalainen perheyhtiö Sarlin Oy.

Biokaasulla voidaan korvata fossiilisia polt-

Ruskon biokaasun tankkausasema avattiin syyskuussa. Marraskuun puoliväliin mennessä biokaasua on tankattu yhteensä 7 100 kiloa, millä on korvattu 10 750 litraa bensiiniä. Biokaasun hiilidioksidipäästöt ovat yli 90 prosenttia pienemmät kuin bensiinillä. Lisätietoja biokaasusta: www.ruskonbiokaasu.fi

Mikä on

toaineita teollisuudessa ja liikenteessä.

BI-FUEL-AUTO? Autoja, joissa on sekä kaasu- että bensiini-

Kaatopaikalta pumpataan vuodessa noin kuu-

Laajemmat verkostot kaasuautoilijoille

si miljoonaa kuutiota biokaasua, joka vastaa

Kaasuautoilijoiden kannalta Ouluun avattu

toihin voi tankata sekä biokaasua että maa-

R

energiasisällöltään noin kolmea miljoonaa lit-

Ruskon biokaasun jakeluasema on merkittävä

kaasua mutta myös bensiiniä. Bensiiniä tar-

raa öljyä.

lisäys Suomen kaasuntankkausverkostoon. Ou-

vitaan käynnistysvaiheessa sekä silloin, kun

ilmalla harvinaiseksi luokiteltava sekä

Eloperäisen jätteen kaatopaikkakiellon joh-

lun aseman ansiosta kaasuautolla pääsee kat-

kaasupolttoaine loppuu. Välittömästi käyn-

kaatopaikan kaasua että mädätyslaitoksen bio-

dosta kaatopaikan penkassa syntyvän kaasun

keamatta ajamaan Lappiin saakka ja samalla

nistyksen jälkeen auto siirtyy automaattises-

kaasua puhdistava laitos. Puhdistuksen jälkeen

koostumus muuttuu vähitellen. Kaasun sisältämä

liikkuvuus laajenee rajojen yli Ruotsin puolelle.

ti kaasulle, mikäli kaasutankissa on kaasua.

kaatopaikan penkassa syntynyt kaasu soveltuu

metaani laskee ja epäpuhtauksien määrä nou-

Toistaiseksi Suomen pohjoisin kaasun-

uskon jätekeskuksessa sijaitsee vielä maa-

Biokaasu korvaa fossiilisia polttoaineita

tankki, kutsutaan bi-fuel-autoiksi. Bi-fuel-au-


5

Oiva Roina tankkausasema sijaitsee Oulussa. Oulun kautta

tamaan yhdessä kaasuekosysteemiä Oulun seu-

tarvitsema sähkö. Sähköntuotannossa synty-

pohjoiseen mentäessä Ruotsin puolella Bo-

dulle. Tämä on taas yksi askel lähemmäs kohti

vällä hukkalämmöllä lämmitetään jätekeskuksen

denissa voi tankata kaasua, ja Oulusta etelään

tavoitteitamme vähähiilisestä yhteiskunnasta.

kiinteistöt. Jätekeskus on energiantuotannon

lähimmät tankkausasemat löytyvät Pietarsaa-

Oulun seutu on tärkeä alue pohjoisessa Suomes-

suhteen omavarainen, ja ylijäämä sähköstä syö-

ren läheltä Jepualta ja Jyväskylästä.

sa ja tuo uusia mahdollisuuksia käyttää kaasua.

tetään Oulun Energian verkkoon.

– Suomen ja Länsi-Euroopan biokaasu-

Näkisin mieluusti, että jopa linja-autoliikenne

verkkojen yhdistäminen on erittäin huomion-

voisi Oulussa siirtyä kaasukäyttöiseksi, Gasumin

arvoinen kunnallispoliittinen saavutus, sillä

biokaasun tuotantojohtaja Ari Suomilammi

sekä Oulun asema että Ruotsin lähin asema

toteaa.

Bodenissa ovat kunnallisia asemia. Tämä osoitkunnallisten tavoitteiden lisäksi myös kansallisia

Teollisuudessa hyödynnetty jo vuosia

ja jopa kansainvälisiä tavoitteita, uusiutuvaan

Ruskon biokaasua on hyödynnetty teollisuu-

energiaan ja ilmastonmuutokseen erikoistunut

dessa jo 20 vuoden ajan. Parocin kivivillaeris-

ympäristöfyysikko Ari Lampinen toteaa.

tetehdas on käyttänyt biokaasua teollisten

taa, että kunnallispolitiikassa voidaan toteuttaa

Tuotanto ja käyttö kasvaa

prosessiensa energianlähteenä. Yhtiön Oulun toimintojen päätyttyä se käyttää edelleen biokaasua paikallisen kiinteistönsä lämmittämi-

Biokaasua on toimitettu teollisuusasiakkaille

seen. Lindströmin pesula ja Oulun Keskuspesula

putkea pitkin. Nykyään Kiertokaari voi toimittaa

tuottavat biokaasulla höyryä, jolla lämmitetään

jalostettua ja yksilöllisesti asiakkaan tarpeisiin

pesukoneiden vesi.

paineistettua biokaasua konteissa asiakkaan

Ruskon jätekeskuksessa on mikroturbii-

haluamaan kohteeseen minne tahansa Oulun

nilaitos, jolla tuotetaan kaikki jätekeskuksen

Ruskon jätekeskuksessa biokaasusta poistetaan hiilidioksidia ja rikkivetyä veden avulla. Näin kaatopaikkaja biokaasun metaanipitoisuus nousee ja niistä saadaan kuhunkin kohteeseen polttoaineeksi soveltuvaa maakaasun kaltaista kaasua.

seudulla. Suomalainen energiayhtiö Gasum on laajentamassa Oulun Biotehdastaan ja suunnittelee avaavansa kaksi kaasun jakeluasemaa Ouluun 2018. Kiertokaari ja Gasum ovat tehneet yhteistyösopimuksen biokaasun jalostuksesta ja paineistuksesta sekä toimituksista konteissa Gasumin omille jakeluasemille. – Olemme iloisia siitä, että pääsemme nyt kehittämään toimintaamme eteenpäin ja raken-

Oulun Keskuspesulassa pestään mm. OYS:n pyykki. Pesula käyttää vuodessa 5 000 MWh biokaasua pesukoneiden veden lämmitykseen, millä korvataan puoli miljoonaa litraa öljyä vuodessa.

Ruskon biokaasu – Edullinen, turvallinen ja pakkasenkestävä liikenteen polttoaine

R

uskon biokaasu maksaa vain kaksi kolmasosaa bensiinin ver-

rattuna, eikä sen hinta ole sidottu öljyn maailmanmarkkinahintaan. Talven pakkaset eivät vaikuta auton toimintaan. Käynnistysvaiheessa auto käyttää bensiiniä ja pienen hetken jälkeen se siirtyy ilman että sitä huomaa automaattisesti kaasulle. Biokaasun sisältämä metaani on ilmaa kevyempää, joten kaasu haihtuu nopeasti ilmaan mahdollisen vuodon tapahtuessa. Metaani on syttyvää vain silloin, kun sitä on 5–15 % ilmaan sekoittuneena. Lisäksi metaanin itsesyttymislämpötila on hyvin korkea, 650 celsiusastetta. Vastaavasti bensiini- ja dieselhöyryt voivat syttyä jo alle yhden prosentin pitoisuudessa ilmassa ja niiden itsesyttymislämpötila on noin 250 celsiusastetta. Vuoto- ja tulipaloriskiä kolaritilanteissa vähentää myös se, että kaasuautoihin asennetut paineistetun biokaasun

Ministeri Jari Leppä vihki Ruskon biokaasun jakeluaseman

R

uskon biokaasun jakeluaseman juh-

sen suoritti maa- ja metsätalousministeri Jari

on, että Suomessa olisi 50 00 biokaasuau-

lalliset vihkiäiset järjestettiin perjan-

Leppä tankkaamalla biokaasua Kiertokaaren

toa vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkel-

laina-autoon.

lä maassa on noin 3 500 biokaasuautoa.

taina 22. syyskuuta. Samalla kertaa vihittiin

tankit ovat huomattavasti tukevampaa

käyttöön sekä kaatopaikkakaasua että mä-

Hallitus haluaa edistää vähäpäästöisten

tekoa kuin bensiini- ja dieselöljytankit.

dättämökaasua puhdistava laitos. Vihkimi-

autojen käyttöönottoa eri tavoin. Tavoitteena

Ruotsissa kaasuautoja on käytössä jo noin 60 000.


6

Oiva Roina

Kuopiossa, Siilinjärvellä ja Pieksämäellä muovipakkausten keräys on mahdollista kaikille vähintään 40 asuinhuoneiston kiinteistölle. Keräykseen voivat halutessaan liittyä myös pienemmät taloyhtiöt keräysreitin varrelta. KUVA: Jätekukko

Taloyhtiön muovinkeräys säästää

jätehuoltokuluissa Jos taloyhtiö haluaa kierrättää muovista valmistetut tuotepakkaukset, mutta ekopiste on asukkaiden mielestä liian hankalan matkan päässä, muovinkeräyksen voi ottaa omalle kiinteistölle.

Rinki-ekopisteiden muovinkeräykseen on tuotu pääsääntöisesti oikeanlaista muovijätettä, Suomen pakkauskierrätys RINKI Oy:n toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen iloitsee. räykseen saa laittaa vain muovista valmistettuja tuotepakkausjätteitä, esim. sampoopulloja, jogurttipurkkeja ja makkarapaketteja. Muut muovituotteet kuten ämpärit, pulkat ja muovikulhot laitetaan polttokelpoiseen sekajätteeseen. Muovin valtakunnalliset lajitteluohjeet voi ladata osoitteesta www.rinkiin.fi/kotitalouksille.

uovipakkausjätteiden kerääminen eril-

M

hantuojat. Kustannuksia tulee vain astian han-

liseen astiaan vähentää taloyhtiön jäte-

kinnasta tai vuokrauksesta ja kuljetuksesta.

huoltokuluja. Muovisten tuotepakkausjätteiden

– Tuottajayhteisön kannalta tämä on erin-

lajittelun ansiosta polttokelpoisen jäteastian

omaisen kannatettavaa toimintaa. Muovinke-

Kiertokaaren toimialueella sijaitsee noin 70 Rin-

täyttö vähenee, ja astian voi vaihtaa pienempään.

räystavoitteita ei saada täytettyä pelkästään

ki-ekopistettä, joista 17:llä on muovipakkausten

Rinki-ekopisteiden muovinkeräys

Suomen Uusiomuovi Oy ottaa muovipak-

aluekeräyksellä. Tällä hetkellä muovipakkaus-

keräys. Kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa nii-

kausjätteet vastaan ilmaiseksi, eli maksettavaksi

jätteistä kierrätetään valtakunnallisesti 16 pro-

den kautta saatiin kierrätykseen yhteensä noin

tulee vain jätteenkuljetusmaksu ja astiavuokra

senttia ja kun siihen lisätään pantilliset muovi-

140 000 kiloa muovipakkausjätettä, josta Oulun

tai astian hankintahinta. Kun muovipakkaukset

pullot päästään 26 prosenttiin. EU:ssa parhail-

osuus oli 100 000 kiloa.

ovat pois polttokelpoisesta sekajätteestä, polt-

laan viimeistellään muovistrategiaa, jonka mu-

– Rinki-ekopisteitä on käytetty pääsään-

tokelpoisen sekajätteen maksut pienenevät.

kaan vuonna 2025 muovia olisi kierrätettävä

töisesti niin kuin pitääkin. Jonkin verran on

50–60 prosenttia, Suomen Uusiomuovi Oy:n

ollut ongelmia, kun puristimien hätäseis-kyt-

toimitusjohtaja Vesa Soini valottaa tulevaa.

kimiä on paineltu turhaan. Tämä on onneksi

Lisää säästöä tulee, mikäli biojäte lajitellaan erilleen. Tällöin polttokelpoisen jäteastian tyhjennysväliä voi myös pidentää.

Muoviroska-astia asuinkiinteistölle

Suomen Uusiomuovin toimitusjohtaja Vesa Soini kannustaa taloyhtiöitä muovinkeräykseen.

Kotitaloudet voivat viedä muoviset tuotepak-

Kiertokaaren toimialueella jätteenkulje-

hetkellinen ilmiö, joka poistuu, kun käyttäjät

tusyhtiöt toimittavat muoviset tuotepakkaus-

tottuvat puristimien käyttöön. Lajittelun kans-

jätteet Kempeleeseen paikalliseen vastaanot-

sa ei ole ollut suurempia ongelmia ja materi-

topaikkaan, josta ne lähtevät Fortumille Riihi-

aali vastaa muun maan materiaalia, Suomen

mäelle kierrätettäväksi.

Pakkauskierräys RINKI Oy:n toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen kertoo.

kausjätteensä Rinki-ekopisteisiin, mutta muo-

Muovipakkausjätteiden käsittelystä ei pe-

vinkeräysastian voi ottaa suoraan omalle kiin-

ritä asiakkaalta maksua, koska tuotepakkausten

Muovijätteen lajitteluohjeet

teistölle. Käytännössä tämä tapahtuu ottamalla

jätehuollon kustannuksista vastaavat lakisää-

Taloyhtiön on huolehdittava siitä, että kotitalou-

KUVAT: Suomen Uusiomuovi Oy ja Suomen

yhteyttä omaan jätteenkuljetusyhtiöön.

teisesti tuotteita pakkaavat yritykset ja maa-

det tuntevat muovin lajitteluohjeet. Muovinke-

Pakkauskierrätys RINKI Oy


7

Oiva Roina

Jätehuollon yhteiset pelisäännöt

Oulun kaupungin yhdyskuntaja ympäristöpalveluiden palvelupäällikkö Ilona Suppanen kertoo, että Oulun seudun voimassaolevat jätehuoltomääräykset on hyväksynyt alueen yhteinen jätehuoltoviranomainen, Oulun yhdyskuntalautakunta. Oulun seudun jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun ja Tyrnävän kunnissa.

Jätehuoltomääräyksillä ohjataan asumisen jätehuoltoa ja kerrotaan käytännössä, miten kiinteistön jätehuolto on järjestettävä. Kyseessä ei ole pelkkä vinkkilista, vaan jätelakiin perustuvat velvoittavat ohjeet.

J

ätehuoltomääräysten tavoitteena on ai-

Esimerkiksi rivi- ja kerrostaloissa biojät-

kaansaada sujuva jätehuolto niin, ettei jät-

teen tai keräyskartongin jäteastiat ovat jäteka-

teistä eikä niiden keräyksestä ja kuljetuksesta

toksessa siksi, että jätehuoltomääräyksissä niin

aiheudu haittaa tai vaaraa terveydelle tai ym-

määrätään.

päristölle. Jätehuoltomääräykset ovat hieman erilaiset Kiertokaari Oy:n eri alueilla.

tilannetta vastaavaksi oman kunnan jätehuoltomääräysten asettamissa rajoissa.

Astiatkin määritelty

Omakotiasukkaalle jätehuoltomääräyksistä

Jätehuoltomääräyksistä voi käydä tarkistamassa

on hyötyä mm. silloin kun suunnitellaan ruoka-

myös millaisia jäteastioita saa käyttää, miten jäte-

Voit ladata oman asuinkuntasi jätehuolto-

jätteen kompostointia. Kompostointia koskevas-

astiat on merkittävä tai miten jäteastioiden täyt-

määräykset kunnan nettisivuilta. Yleensä jäte-

sa osassa on tietoa kompostorista ja sen paikasta

tymisestä ja puhtaanapidosta on huolehdittava.

huoltomääräykset ovat asumisesta tai kunnan

tontilla. Jätehuoltomääräyksistä löytyy apu

ritelty eri jätteiden jäteastioiden pisimmät tyh-

teknisistä palveluista kertovassa osiossa.

silloinkin, kun ollaan hankkimassa roska-as-

jennysvälit.

Asukkaille jätehuoltomääräykset näkyvät mm. taloyhtiöiden jätteiden lajitteluna. Jätehuoltomääräyksissä kerrotaan, miten kiinteis-

tiaa ja mietitään astian kokoa ja tyhjennysten tiheyttä.

Jätteen määrä ei ole vakio

Jäteastioiden tarve määräytyy kunkin kiinteistön mukaan. Jäteoppaassa 2017 on sivuilla 28–29 tiivistetysti kerrottu, mitä jäteastioita täytyy olla minkin kokoisella asuinkiinteistöllä Kier-

Kiinteistöt ovat erilaisia ja asukkaiden tuotta-

tokaaren toimialueeseen kuuluvissa eri kunnissa.

ma jätemäärä vaihtelee samalla kiinteistöllä eri

Muistutuksena lopuksi, että jätteiden maa-

Ympäristön ja jäteastioiden siisteyden turvaa-

aikoina ja siten jäteastioiden tyhjennystarve

han hautaaminen ja jätteiden hävittäminen ko-

miseksi polttokelpoisen jätteen ja biojätteen

vaihtelee.

tona polttamalla on kiellettyä puuhaa.

töllä syntyvät jätteet on lajiteltava ja kerättävä.

Tyhjennysvälit jätelajeittain

Roska-astioiden määrä ja lajittelun tarve vaihtelee asuinkiinteistöjen huoneistojen määrän ja asuinkunnan jätehuoltomääräysten mu-

jäteastioita on tyhjennettävä säännöllisesti, ja

Jäteastioiden täyttymistä kannattaa seu-

kaan.

määrävälein. Jätehuoltomääräyksissä on mää-

rata, ja tyhjennysvälejä voi muuttaa kiinteistön

TEKSTI: Ilona Suppanen, KUVA: Kiertokaari Oy

Kahdeksan omistajakuntaa

Said Kadouri työskentelee Ruskon jätekeskuksessa sijaitsevalla Oivapisteellä, joka on alueen suurin ekopiste. Oivapisteellä on vuodessa miltei 50 000 asiakaskäyntiä.

Oulun Jätehuolto Oy:n uusi nimi on

Kiertokaari Oy

Kiertokaari on nimi, joka ei ole sidonnainen yhteen omistajakuntaan ja joka vastaa yhtiön nykyistä toimintamallia kestävän kiertotalouden edistäjänä.

Y

htiön nimessä olleet paikkakunnan nimi ja

toimitusjohtaja Markku Illikainen kertoo uuden

sana ”jäte” eivät vastanneet nykyistä toi-

nimen löytymisestä.

mintamallia. Vuonna 1995 liikelaitoksena aloit-

Kiertotalous ohjaa

Kiertokaaren omistajakuntia ovat Hailuoto, Ii,

taneesta Oulun Jätehuollosta on yli 20 vuoden aikana kasvanut kunnallinen jätehuoltoyhtiö,

Kiertokaaren toiminnan ytimenä on asumisen

Siikajoki. Omistajakuntien lisäksi Kiertokaaren

jonka omistajina on kahdeksan kuntaa. Kiertota-

ja julkisen toiminnan, esim. koulujen ja päiväko-

toimialueeseen kuuluvat Liminka, Muhos, Simo,

louden myötä jätteitä käytetään raaka-aineena,

tien, jätehuoltopalveluiden tuottaminen kierto-

Tyrnävä ja Utajärvi. Kiertokaari vastaa jätehuol-

ja jätteiden sijoittaminen kaatopaikalle on vä-

talousstrategiaan pohjautuen. Kiertotaloudessa

topalveluista 13 kunnassa, joissa asuu yhteensä

hentynyt olemattomiin.

yhtiön tavoitteena on lisätä yhdyskuntajätteiden

300 000 asukasta.

Kempele, Lumijoki, Oulu, Pudasjärvi, Raahe ja

– Halusimme eroon kaatopaikkaimagosta ja

kierrätystä ja hyötykäyttöä. Kiertokaari kantaa

Kiertokaaren päätoimipaikka sijaitsee Ou-

huomioida kaikki omistajamme. Pyysimme huh-

vastuun myös niistä yritystoiminnan jätteistä,

lussa Ruskon jätekeskuksessa ja yhtiöllä on 11

tikuussa Rakentajamessuilla kävijöiltä ehdotuk-

joille yksityissektori ei tarjoa käsittelypalveluja.

muuta palvelupistettä toimialueellaan. Se tuot-

sia yhtiön uudeksi nimeksi. Nimiehdotuksia tuli

– Ympäristön, kuntalaisten ja yhteiskunnan

lähes 300. Henkilökunnan äänestyksessä kolme

etu on keskiössä, kun suunnittelemme palveluita.

nimiehdotusta oli ylitse muiden. Niistä yhtiömme

Yhtiönimen muutos ei vaikuta toimintatapaam-

hallituksen jäsen johti uuden nimen Kiertokaari,

me, Illkainen täsmentää.

taa jätehuoltopalveluita yhdessä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. www.kiertokaari.fi

Tunnistat kunnallisen jätehuoltoyhtiösi jatkossa tästä merkistä. Merkki korvaa Oulun Jätehuolto -logon, jota voi vielä näkyä joissakin materiaaleissa.


8

Oiva Roina KUVA: Heikki Gröndahl

ä t l e m e i Mies n

I R U MA

Mauri Äkäslompolo on keksinyt kiertotalouden.

T

örmäsin Mauriin viime kesänä juhannus-

myöten pitänyt tanssikursseja ja hänen ansios-

Äkäslompololainen ei kuitenkaan antanut

ne, eli sukulaisten kesken Kati, halusi nahkasta

tansseissa Pavilla Helsingissä. Kiinnitin

taan Pariisin Punaisen Myllyn tanssijoistakin tuli

periksi: Rekassa olisi jotain ainutlaatuista. Toh-

tehtyjä tossuja. Linnan kivilattialla kun on ma-

tunnettuja”.

tihan tuota Lapin herrasmiehen kanssa lähteä

hottoman kylymä kävellä palijain jalloin ja ko

käymään parkkipaikalla, kyllä pohjoisen miehen

nahkatossut antaa hyvän pion, etenkin ku vana-

sanaan voi luottaa.

himmalla pikku viikarilla meinaa olla melekonen

huomioita tanssilavaa lähestyessäni parkkipaikalla moottori lämpimänä huokuvaan isoon rek-

Tanssin jälkeen jäimme puhelemaan niitä

kaan. Myöhemmin kävi ilmi, että se oli Maurin

näitä, ja Maurin kanssa oli tällaisen ujommankin

ajoneuvo. Mies oli tullut Äkäslompolosta Tor-

ihmisen helppo olla. Ei tarvinnut miettiä, mitä

– Mie otin Lapista mukkaan poronkäristys-

nion, Ivalon, Rovaniemen, Antwerpenin, Lon-

seuraavaksi sanoisi. Sen nyt sain sanottua, että

tä evvääksi. Ja otin mie kyytiin poronkäristyksen

Olisin saanut Maurilta lahjaksi poronsork-

toon ja Turun kautta suoraan lavatansseihin.

jätehuoltoalalla olen töissä.

vauhti välillä.

tuotannossa syntyneitä nahkoja ja sorkkia. Lon-

kakorkokengät, hyvät tanssikengät. Vegaani-

Istahdin sinkkutyttönä naisten puolelle ja

– Miehän solen keksiny kiertotallouen, jos-

toossa ne käytti sorkat kenkätehtaalla naisten

na minun piti kieltäytyä lahjasta, mutta Mauri

jäin odottelemaan, tuleeko kukaan hakemaan

ta nyt niin kauhiana puhutaan, Mauri totesi heti.

korkokenkiin. Voi että se on mukhavan kuulosta,

ymmärsi. Hän lupasi lähettää minulle tofusta

minua tanssimaan. Mauri kumarsi edessäni,

Mauri ehdotti, että menisimme katsomaan

kun naiset sipsuttelee niillä poronsorkkakoroil-

tehdyn tyynyn muistoksi tapaamisestamme.

kyllä pohjoisen ihminen tunnistaa toisen poh-

hänen rekkaansa ja että asia liittyy kiertotalou-

la varustetuilla kengillä. Vaikka minusta se kyllä

Tyynyn sisuksia kun voisi pikku hiljaa nakertaa

joisen ihmisen. Sanoin, että en ole kovin taitava

teen. Koetin vastustella, että jos virka-ajalla hoi-

kuulosti siltä kuin porolauma olisi tullut vastaan

illalla sängyssä, jos vaikka nälkä pääsisi yllättä-

tanssija. Mauri kuitenkin totesi, ”ettei sole tyttö

dettaisiin kiertotalousasiat. Nyt kun on juhan-

tiellä.

mään kesken yön. Niin että Mauri, jos sie satut

mikhään ongelma”, hän kun on ”Las Vegasia

nus ja minä olen lomalla.

Mauri Äkäslompolo on mukana Solekko lajitella -kampanjassa

sista. Tutkimuksessa selvisi, että poltettavasta jätteestä jopa reilu neljännes on biojätettä ja et-

Solekko lajitella on tiedotuskampanja, jonka

poista jätettä. Kaikki muut polttokelpoiseen jät-

tavoitteena on motivoida kotitalouksia lajit-

teeseen laitetut roskat voidaan joko hyödyntää

telemaan jätteensä entistä tarkemmin. Tästä

materiaalina tai joku muu käsittelytapa on niil-

hyötyvät sekä kuntalaiset että jätehuolto.

le parempi.

Kun erilleen materiaalina hyödynnettä-

Solekko lajitella -kampanja kattaa puolik-

vät jätteet lajitellaan, poltettavan jätteen as-

kaan Suomen kokoisen alueen. Kampanjassa

tia täyttyy hitaammin ja sen voi vaihtaa pie-

ovat mukana Kiertokaari (ent. Oulun Jätehuol-

nempään. Pienemmän jäteastian tyhjennys-

to), Lapin Jätehuolto kuntayhtymä, Napapiirin

maksu on edullisempi. Jos biojätteen lajitte-

Residuum ja Perämeren Jätehuolto sekä Oulun

lee erilleen, voi myös pidentää polttokelpoi-

Energia. Alue ulottuu Raahesta Enontekiölle ja

sen jätteen tyhjennysväliä ja sitenkin säästää.

Inariin saakka.

nansuun hahmo Mauri Äkäslompolo. Kampanja sai alkunsa Oulun seudulla

Kampanjan nimi tulee pohjoisen murteesta, lausahduksesta ”se ei ole kuin lajitella”. Lisätietoja: www.solekkolajitella.fi

lukemaan tämän jutun, lähetätkö sen tyynyn?

Sekajätteen koostumus

tehdyn polttokelpoisen jätteen tutkimustulok-

tä vain noin kymmenen prosenttia on polttokel-

Kampanjan kasvoina toimii Jope Ruo-

– Äkäslompolon Karoliinan tyttö, Catheri-

Kierrätyksen edistämisessä on vielä tekemistä. Kiertokaaren teettämän tutkimuksen mukaan reilu neljännes polttokelpoisesta sekajätteestä on biojätettä. Tulos oli suurin piirtein samanlainen taajaman kerrostaloalueelta kuin omakotitaloalueelta kerätystä jätteestä.

Sekalaiset jätteet yht. 9,3 % Vaaralliset kemikaalit yht. 0,1 % Sähkölaitteet ja akut yht. 0,7 % Tekstiilit ja jalkineet yht. 5,6 % Metalli yht. 1,9 % Lasi yht. 1,5 % Muovit yht. 31,4 % Puu yht. 2,5 % Kartonki ja pahvi yht. 8,5 % Paperi yht. 11,9 % Biojäte yht. 26,6 %


9

Oiva Roina LYHYESTI Oivapisteen katos valmistui Vuonna 2007 Ruskon jätekeskukseen Oulussa avattu Oivapiste sai katoksen vaarallisen jätteen ja sähkölaiteromun konteille. Katoksen ansiosta asiointi Oivapisteellä on turvallisempaa, kun täydet keräyslaatikot lastataan kuorma-autoon katoksen takapuolelta. Aikaisemmin kauhakuormaaja sukku-

SATAVUOTIAAN SUOMEN KUNNIAKSI:

Ei mitään ämpäreitä vaan 100 ilmaista biojäteastiaa!

loi asiakkaiden autojen seassa vaihtaessaan tyhjiä keräyslaatikoita täysien tilalle. Nyt asiakkaat voivat asioida Oivapisteel-

ojätekimp Bi

tyseinissä autojen käytöstä poistetut vanteet saavat uuden

ouksiin

Kiertokaaren erityisasiantuntijan Mari Juntusen idea materiaalin uudelleen käytöstä toteutui, kun katoksen pää-

omakoti t pa

al

lä ilman huoltoliikenteen aiheuttamia katkoksia palveluun.

käyttötarkoituksen. Lopullisen silauksen vanneseinä sai Oivapisteen henkilökunnan käsissä. Erilaisista vanteista koottu päätyseinä valmistui Ruskon jätekeskuksen portin puoKUVA: Kiertokaari Oy

leiseen päätyyn. Katoksen vastakkainen pääty toteutetaan samalla tavalla ja se valmistuu ensi kesänä.

vierailukeskus, jossa koululaiset, opiskelijat ja muut ryhmät voivat perehtyä kierrätykseen, kestävään kuluttamiseen ja kiertotalouteen. Kiertotalouskeskuksissa yritykset voivat kokeilla omia

Ruskon jätekeskukseen suunnitteilla kiertotalouskeskus

innovaatioitaan kustannustehokkaasti. Lisäksi kiertotalouskeskuksissa yrityksillä on mahdollisuus löytää toisistaan tai toistensa kautta yhteistyökumppaneita, joiden kanssa voi toteuttaa nopeita kokeiluja, pilotteja sekä tutkimus- ja kehityshankkeita.

6Aika-hankkeen tavoitteena on luoda uusia sekä kehittää

Suomessa uskotaan kiertotalouden luovan uusia työ-

jo olemassa olevia kiertotalouskeskuksia. Kiertokaari on

paikkoja ja liiketoimintaa. Kiertotaloudessa tähdätään mate-

mukana hankkeessa, koska haluamme löytää uusia yhteis-

riaalien järkevään käyttöön, korkeaan kierrätys- ja hyödyntä-

työkuvioita eri yritysten ja organisaatioiden kanssa, joiden

misasteen sekä yhteisten ja jaettujen palveluiden käyttöön

avulla voisimme paremmin hyödyntää jätettä materiaalina.

unohtamatta logistiikan merkitystä.

Ouluun, Ruskon jätekeskukseen suunnitellaan alue,

Haastamme myös kotitaloudet mukaan kiertotalou-

johon yritykset voivat tulla kokeilemaan uusia kiertotalou-

teen. Kannustamme lajittelemaan jätteet kotona ja kouluis-

teen liittyviä ideoitaan. Muut jo toiminnassa olevat kierto-

sa, eli siellä missä ne syntyvät. Me kehitämme menetelmiä

talouskeskukset sijaitsevat Tampereella (Hiedanranta, Kol-

ja kumppanuuksia, joiden avulla lajiteltu materiaali saadaan

menkulma ja Tarastenjärvi), pääkaupunkiseudulla (Ekomo)

uudelleen kiertoon. Kehitystyötä ohjaa yhteiskunnan ja ym-

sekä Turussa (Topinpuisto).

päristön etu.

Oulun kiertotalouskeskukseen on tarkoitus avata

Ruskon jätekeskuksen toimintojen hiilidioksidipäästöistä tehdyn tutkimuksen mukaan jätekeskuksen

Ruskon jätekeskus siirtyy talviaikaan ja on lauantaisin suljettu 1.12.–31.3. Juhlapyhistä johtuvia poikkeuksia lukuun ottamatta jätekeskus palvelee talvella ma-pe klo 7–20.

Lähde mukaan: www.kiertokaari.fi tai (08) 5584 0010

Kiertokaari Oy • Ruskonniityntie 10 • 90620 Oulu

Lisätietoja: www.circhubs .fi

Ruskon jätekeskus on hiilineutraali

Ruskon jätekeskus on lauantaisin suljettu

K

iertokaari osallistuu Suomi 100 -juhlavuoteen lahjoittamalla sadalle ensimmäiselle vähintään kahden omakotitalokiinteistön muodostamalle biojätekimpalle 140 tai 240 litran jäteastian ilmaiseksi. Etu koskee uusia biojätekimpan perustajia ja koko toimialuettamme.

Tuli tuhosi asiakaspalveluja vaakarakennuksen

kasvihuonekaasutase on negatiivinen, -10 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia. Tämä tarkoittaa, että Rus-

Huhtikuun toinen päivä Ruskon jätekeskuksen asiakaspal-

kon jätekeskuksen toiminnot vähentävät ilmastokuor-

velu- ja vaakarakennus paloi korjauskelvottomaksi. Palo sai

mitusta.

alkunsa oikosulkuun menneestä akkutoimisesta rotanlou-

Päästöjen vähentymiseen ovat vaikuttaneet orgaanisen jätteen kaatopaikkasijoittamisen radikaali vähentyminen, jätteen energiahyötykäyttö sekä biokaasun hyödyntäminen. Suuri osa jätemateriaalista menee loppusijoittami-

kusta. Ruskon jätekeskuksessa ei enää ole käytössä palon aiheuttaneita rotanloukkuja. Uusi rakennus valmistuu keväällä 2018. Rakennus on Arkkitehtitoimisto Juhani Romppaisen käsialaa ja pääurakoitsijana toimii Merkonia Oy.

sen sijaan jatkokäsittelyn kautta eri tavoin hyödynnet-

Rakennus on suunniteltu kaikilta osin alueen erityispiir-

täväksi tai hyödynnetään energiana. Energiahyödyn-

teet huomioiden, etenkin ilmastoinnin osalta. Uuteen raken-

tämisessä lasketaan jätemateriaalin energiasisältö ja

nukseen tulee isompi asiakaspalvelutila, jossa on myös wc.

verrataan sen päästöjä korvattavaan polttoaineeseen.

Asiointia nopeutetaan uusimalla maksupääte lähimaksuomi-

Tällä tavalla laskien saadaan ne päästöt, jotka vältetään.

naisuudella varustettuun laitteeseen.

Jos jätteet päätyisivät kaatopaikalle, hiilineutraaliuteen ei päästäisi.

KUVA: Arkkitehtitoimisto Juhani Romppainen Oy


10

Oiva Roina


11

Oiva Roina KUVA: Studio Juha Sarkkinen

PÄIVI LAAJALA

kannattaa monimuotoista liikennettä T

yöhuone toisen kerroksen nurkkahuo-

liikenteen tarjouskilpailussa. Julkisen liikenteen

neessa on pelkistetty. Työpöytä, neuvot-

kilpailuttaminen on ajankohtaista lähiaikoina,

telupöytä ja kaappeja. Sovitaan, että voin is-

tarkoitukseni on muutoinkin käydä kaupun-

tua kasvot kohti ovea, jotta saan tietokoneeni

gin liikennejärjestelyitä läpi yhdyskuntajohtaja

sähköverkkoon. Haastateltavani jää selkä koh-

Matti Matinheikin ja kaupungininsinööri Pasi

ti sisääntulijaa. Kun teitittelen, hän toteaa, et-

Heikkilän kanssa.

tä voimme sinutella. Olemme Pohjois-Pohjan-

Laajala pitää hyvänä jätteiden hyötykäyt-

maalla, täällä ei pönötetä edes kaupunginjohta-

töä ja sitä, että vain puoli prosenttia jätteistä

jan luona.

Oulussa päättyy enää kaatopaikalle.

Keskustelemme ensin kaasuautoilusta. Kau-

Laajalan perhe asuu kahta kotia, sillä

punginjohtaja Päivi Laajala osallistui Ruskon

aviomies on töissä Helsingissä. Molemmissa

biokaasun jakeluaseman vihkiäisiin syyskuussa.

kodeissa on samat lajittelulaatikot kaikille jät-

Maan hallitus on kehottanut investoimaan puh-

teille.

taampaan tieliikenteeseen kärkenään sähköau-

– Tänä aamunakin jätin biojäte- ja poltto-

tot. Oulussa on sähköautoa vähäpäästöisempi

jätepussit lajittelulaatikoihin, kun lähdin töihin.

vaihtoehto tarjolla, kun kunnallinen osakeyhtiö

Taloyhtiössäni on laatikot myös metallille, lasille,

Kiertokaari avasi kaupungin ensimmäisen bio-

pahville ja paperille. Vien patterit ja sähkölait-

kaasun jakeluaseman.

teet kierrätykseen, ja pullot ja tölkit vien kaup-

– Omassa arjessani en vielä käytä säh-

paan. Roskat tulee kyllä lajiteltua.

kö- enkä kaasuautoa. Koen luontaisemmaksi

Laajala kertoo pyrkivänsä pitämään mo-

näillä etäisyyksillä, että käytettäisiin enemmän

lemmat kotinsa rauhallisen väljinä rajoittamalla

kaasuautoa kuin sähköautoa, se olisi myös ym-

tavaroiden hankkimista. Hänen työhuoneensa-

päristöystävällisempää. Herää kysymys, jos säh-

kin on suhteellisen pelkistetty. Hän kertoo, että

köautot merkittävästi lisääntyvät, mistä sähköä

lukuisat muutot kodista toiseen ovat auttaneet

riittää. Tiettyinä aikoina sähkövirrasta on pulaa

asiassa. Käytettynä on tullut ostettua auto, ja

jo nyt. Kannatan monimuotoista liikennettä, pyö-

kotikaan ei aina ole ollut uusi. Kodeissa on myös

räilyä ja jalankulkua myös.

vanhoja perittyjä huonekaluja.

– Oulussa ammattikorkeakoulu siirtyy Ou-

– Yritän välttää turhaa tavara. Teen esi-

lun yliopiston tiloihin yliopistokampukselle.

merkiksi vaateostokset harkiten ja mietin mistä

Maankäytön ja liikenteen kannalta tämä on mer-

olen valmis luopumaan, kun ostan uutta. Vien

kittävä kaupungin rakenteeseen vaikuttava asia.

puhtaat ja hyvät vaatteet kierrätykseen. Jonkin

On tärkeää suunnitella, miten monimuotoi-

verran olen myynyt netin kautta huonekaluja.

nen liikenne järjestetään ja miten esimerkiksi

Kauppa käy kun on hyvää tavaraa ja asiallinen

kaasuautoja voitaisiin hyödyntää kaupungin

hinta. Sukulaisten lapsille hankimme vähän jou-

Aika perheen kanssa rauhoittaa. Kun Helsingis-

le ja Pohjois-Suomelle. Haluamme korostaa

liikennejärjestelyissä. Asia on noussut esille

lulahjoja, mutta aikuisten kesken emme, vaan

sä työskentelevä mieheni tulee viikonlopuksi

alueella tehtävää työtä, osaamista ja elämää.

myös kaupunginhallituksessa sen käsitellessä

annamme toisillemme aikaa.

vuoden 2018 talousarvioesitystä.

Ouluun tai kun itse käyn Helsingissä puolisoni

Pyrimme osoittamaan Euroopalle, mitä kau-

Kaupunginjohtaja kertoo, että ei oikein

luona, pyrin rauhoittamaan nämä viikonloput.

punki ja maakunta tekevät kulttuurin ja yhtei-

Pääkaupunkiseudulla on ollut jo vuosia

erota työ- ja vapaa-aikaa toisistaan. Laajala on

Käymme ulkona syömässä, teatterissa ja eloku-

söllisyyden hyväksi, jotta täällä voi asua, elää,

kaasubusseja. Oulun kaupungilla ei ole omaa

töissä noin kahdeksalta, mitä ennen hän on lu-

vissa yhdessä tai ystävien kanssa. Tykkäämme

yrittää ja kaikin puolin viihtyä.

julkista liikennettä kuten Helsingissä, vaan lii-

kenut sähköiset uutiset, myös twitteristä, jota

veneillä, mutta näin talvella se ei onnistu.

kennöinnistä vastaavat tarjouskilpailun jälkeen

hän päivittää usein, sekä ehkä lähettänyt muu-

yksityiset liikennöitsijät.

taman työsähköpostin.

– Kulttuurikaupunkihankkeeseen kannat-

Haastattelun lopuksi kaupunginjohtaja ot-

taa osallistua. Haastan kuntalaisia, yrittäjiä ja

taa puheeksi Oulun hakemuksen Euroopan kult-

organisaatioita olemaan aktiivisia ja kertomaan,

tuurikaupungiksi 2026.

miten haluavat olla mukana. Lisätietoja antavat

– Me emme voisi heti kerralla esittää vaa-

– Harrastan lähinnä ulkoilua, kävelen työ-

timusta kaasun käytöstä, mutta voimme huo-

matkat. Mielelläni käyn teatterissa tai konser-

– Kulttuurikaupunki on merkityksellinen

mioida sen mahdollisuuksien mukaan joukko-

tissa, sekin on suunniteltava, milloin onnistuu.

asia koko Oulun seudulle, Pohjois-Pohjanmaal-

Pia Rantala-Korhonen ja Samu Forsblom Oulun kaupungista.


100 % PAIKALLINEN

POLTTOAINE

Olisitko uskonut, että jonakin päivänä voit tankata autoosi Oulussa tuotettua polttoainetta?

Ruskon Biokaasun tankkausasemalla voit tankata kaasukäyttöiseen autoon uusiutuvaa ja Oulun alueen asukkaille 100 % paikallista polttoainetta. Biokaasun hiilidioksidipäästöt ovat lähes nolla. Sitä saadaan sinun ja minun lajittelemasta biojätteestä. Ruskon tankkausasemalla biokaasu maksaa 1,48 €/kg. Vertailuhinta bensiiniin on 0,95 €/litra. Jos ajat vuodessa 20 000 kilometriä, biokaasua käyttämällä säästät jopa 1 000 euroa. Lue lisää biokaasusta: www.ruskonbiokaasu.fi

Kiertokaari Oy Ruskonniityntie 10 90620 Oulu

Kiertokaari Oy • Ruskonniityntie 10, 90620 Oulu www.kiertokaari.fi • jatehuolto@kiertokaari.fi

Oiva Roina 2017  

Kiertokaari Oy:n asiakaslehti.

Oiva Roina 2017  

Kiertokaari Oy:n asiakaslehti.

Advertisement