Mc vittumeitsi ja muut merkityksettömät

Page 1

MC Vittumeitsi ja muut merkityksettÜmätReijo Valta

MC Vittumeitsi ja muut merkityksettömät

Osuuskunta Jyväs-Ainola


ISBN 978-952-5353-69-3 (pdf)

4


Saatteeksi Veikko Lavin laulun mukaan jokainen ihminen on laulun arvoinen. Wikipediassa sen sijaan ollaan sitä mieltä, että jokainen ihminen, asia, ilmiö tai olio ei ole artikkelin arvoinen. Wikipediassa on muutamia suuntaviivoja, joiden perusteella yhteisö itse määrittelee mikä on verkkotietosanakirjaan sopivaa ja mikä ei. Aikaisempina vuosina Suomen Wikipediassa rajanvetoja haettiin äänestämällä. Tähän kirjaan on koottu kaikki Wikipedian ylläpidon luokkaan hävinneet poistoäänestykset listatut aiheet aakkosjärjestyksessä. Aivan kaikki poistoäänetykset, joiden perusteella sivuja on deletoitu, eivät sisälly tähän alakategoriaan. Esimerkiksi wikipedistejä paljon puhuttaneesta MC Vittumeitsi -artikkelista järjestetty kolmas, lopulta aiheen hävittänyt äänestys puuttuu sille kuuluvasta luokasta. En korjannut virhettä, vaan poimin äänestyksen toisaalta. Mc Vittumeitsiin vedottiin taannoin poistoäänestyksissä usein. Hyppäämällä tuon hakusanan kohdalle asia selviää. Tämä tietosanakirja siis listaa äänestyksellä Suomen Wikipediaan sopimattomattomiksi todetut artikkelien aiheet. Kunkin asian kohdalla on poistoäänestyksen aloittaneen perustelut ja äänestyksen lopullinen tulos. Artikkelin poistamiseksi äänestyksessä pitää saada vähintään 70 prosentin kannatus. Lisäksi on mainittu, jos artikkeli on yhdistetty johonkin toiseen tai se on myöhemmin palautusäänestyksessä sittenkin todettu Wikipediaan kelpaavaksi. Palautusäänestyksessä on myös pitänyt saada 70 prosentin kannatus. Palautettuja aiheita ovat olleet muun muassa Emma Kari, Tom Packalen ja Johanna Tukiainen.


Tämä teos dokumentoi jo mennyttä käytäntöä. Nyttemmin verkkotietosanakirjassa pyritään ratkomaan ongelmat pääosin keskustelemalla. Äänestyksiä kartetaan ja pyritään kompromisseihin. Osaltaan käytäntöön johti se, ettei yksikään Disneyn eläinmaailmaan liittyvä äänestys päätynyt artikkelin poistamiseen. Wikipedia on ollut erityisen ansiokas populaarikulttuuriin liittyvän tiedon tuottamisessa. Se on ollut myös nopea. Minkäänlainen muu tietosanakirjan toimitus ei voisi tuottaa uutta tietoa samalla aikataululla. Kaikki eivät ole pitäneet tästä tavasta tehdä hakuteosta ja se näkyy poistoäänestyksissä. Eri kielisten Wikipedioiden artikkelimäärä kasvaa huimaa vauhtia. Koosta kertoo esimerkiksi yhdysvaltalaisen taiteilija Michael Mandibergin Print Wikipedia -hanke. Mandiberg toimitti huhtikuussa 2015 7473-osaisen kirjasarjan englanninkielisestä wikipediasta. Työ oli (osittain) esillä newyorkilaisessa The Denny art-taidegalleriassa. Kirjasarja oli myynnissä puolen miljoonan hintaan, mutta ilmeisesti kukaan ei sitä ostanut. Onhan käyttäminen helpompaa Internetitse. Huomion arvoista on se, että hävinneiden äänestyksien aloituksissa käytetään hyvin harvoin sanaa merkityksetön. Aina puhutaan negaation kautta, aihe ei ole merkittävä tai se on epämerkittävä. Kyse saattaa olla anglismista (non-notable), mutta haluaisin ajatella taustalla olevan myös haluttomuuden sanoa mitään merkityksettömäksi. Onhan se aika rajusti sanottu. Kehotan lukijoita tutustumaan myös Gregor Weichbrodtin julkaisemaan sanakirjaan Dictionary of non-notable Artists (Frohmann Verlag & 0x0a, 2016). Se sai alkunsa kun Weichbrodt todettiin non-notableksi. Onneksi Suomessa ollaan leppeämpiä. Reijo Valta -artikkeli on Wikipediassa. Toivottavasti Weichbrodt palautetaan piakkoin.

2.10.2016 Reijo Valta


404 Applications. Vähän saman-

Agonylainen stagnaatiokehitys.

lainen kuin Infinity Games?

En ymmärrä mitä tällä esseellä

Turhuutta! (100 % kannatti pois-

ajetaan takaa. Varsin vaikeasel-

toa)

koisesti yritetään selvittää jota-

5th Element. Omakustanne/nettijulkaisuja. Mielestäni ei millään tavalla merkittävä, mainitaan vain Cheekin yhteydessä millä tämäkin artikkeli ratsastaa, vaikka ko. kaveri on sooloartisti. (96,7 % kannatti poistoa)

a A Koopa's Revenge. Merkityksetön flash-peli (joita netissä riittää), ei artikkelia edes enkkuwikissä. Tätä ei edes voi laskea Mario-peliksi (tekijöillä ei ole lisenssejä hahmojen käyttöön), millä säästöä on perusteltu. (100 % kannatti poistoa) Aaaaalsti Records. Kaksi kertaa poistettu aikaisemmin. Levy-yhtiö, jolla kaksi levyä julkaistuna. Lähinnä ehkä hyvä saada tällainen "ennakkotapaus" äänestykseen. Käsitelläänkö levy-yhtiöt

kin yksittäistä mielipidettä poistoäänestysten suhteen, mutta en osaa olla tekstin kanssa samaa mieltä. Esseiden pitäisi auttaa Wikipedian toimintojen ymmärtämistä eikä sekoittaa sitä liian sisäpiirimäisillä jutuilla. Humoristisena esseenä tämä on minusta melko laimea ja mahdollisesti joitakin Wikipedian käyttäjiä loukkaava. Käyttäjien tai ylläpitäjien omilla alasivuilta voi löytää hyödyllisempää tietoa, kuten Setä Samulilin keskusteluopas tai Wikivastuullisuus. Tämän voi siirtää sellaiseksi. (71,7 % kannatti poistoa) Ahlström–Gullichsen-suku. Artikkeli kertoo kahdesta eri suvusta, joilla tosin on avioliittoja. Tämmöistä sukua ei ole olemassakaan.

(Sitäpaitsi

muutenkin

vastustan

sukuartikkeleita.)

(71,2 % kannatti poistoa)

erillisinä levy-yhtiö -yrityksinä

Aho, Lea. Päällikkötason henki-

vai ihan normaaleina yrityksinä?

lö tutkimusyksikössä, lisensiaat-

(100,0 % kannatti poistoa)

ti, kolme tutkimusyksikön omaa

Aalto, Markku (pyroteknikko). Poistetaan sitten äänestyksen kautta. Niin ja poistakaa toki myöskin artikkeli Mikki Kuntusta. (75 % kannatti poistoa)

julkaisua - vrt. vaikkapa VTT:n ja TEKESin raportit, jotka eivät ole vaikkapa vertaisarvioituja. Kannatan poistoa, jotta tänne listattavien rivitutkijoiden kriteerit 7


eivät tule kovin alhaisiksi. (76 %

jotka ovat otsikoiltaan täsmälli-

kannatti poistoa)

sempiä ja tietosanakirjamaisem-

Ahonen, Mika. Merkittävyys-

pia. (96,8 % kannatti poistoa)

keskustelun jälkeen poistoäänes-

Akatsuki. Merkityksetön. (70,0

tykseen Futsal-liigassa tämän

% kannatti poistoa)

syksyn pelannut urheilija. Näkisin, että toisin kuin vaikkapa jalkapallo, futsal on lajina sen verran pieni, etteivät Suomen pääsarjapelit vielä riitä tekemään urheilijasta merkittävää. Kysees-

Akupunktio (yhtye). Nettitietojen mukaan kysymyksessä on vain parin pikkupojan bändiviritelmä. Merkittävyysraja ei ylity. (100 % kannatti poistoa)

sä on kuitenkin käytännössä täy-

Amadeus Finland. Pienyritys

sin

ilmeisesti

liike-elämän toimintoja palvele-

muutama ulkomaalaisvahvistus

valla alalla, ei mielestäni merkit-

pelaa nimellisesti ammattilaise-

tävä, ei ainakaan tunnettu. Työn-

na. (76,0 % kannatti poistoa)

tekijöitä

amatöörisarja,

Aimo Pamaus & Luodinkes-

kolmisenkymmentä.

(93,9 % kannatti poistoa)

tävät Liivit. Cover- bändi, joka ei

Ampparit.com. Poistokäytännön

ylitä merkittävyyskynnystä mil-

mukaan

lään muotoa. (88,9 % kannatti

yleensä merkittäviä. (100,0 %

poistoa)

kannatti poistoa) Palautettu

Airisto Line. Tämä yritys tekee

Annie-palkitut animaatiosarjat.

kolmella pienellä veneellä ristei-

Turhaa luokitella tämmöisiä. Se

lyitä ja muutamia saaristoreitte-

ei ole niin oleellista, onko joku

jä. Onko merkittävää reittiliiken-

asia saanut jonkun palkinnon ja

nettä tai historiaa? (78,6 %

joka tapauksessa parempi tapa

kannatti poistoa)

tiedottaa

Aivojen ja tietokoneen vertailu. Aiheeltaan epämääräinen ja tietosanakirjaan epäsopiva artikkeli, joka sopisi paremmin vaikkapa kirjan sivuksi Wikikirjastoon.

nettisivustot

asiasta

on

eivät

tehdä

luettelo palkinnon saajista ja mainita palkinnosta palkinnon saajan artikkelissa tekstin seassa luokan sijaan. (100,0 % kannatti poistoa)

Wikipediassa on jo samaa aihet-

Anno 1503. Minähän en tietoko-

ta käsittelevät artikkelit Kompu-

nepelejä tai tv-juontajia tunne,

tationalismi ja Konnektionismi,

mutta tämä vaikuttaa aika mi-

8


täänsanomattomalta. (100

%

kannatti poistoa)

Argillander. Uusi sivu suvusta, joka ei vaikuta mitenkään mer-

Antamo, Tina. Henkilö ei mielestäni ylitä merkittävyyskynnystä. (96,6 % kannatti poistoa) Antola, Jaakko. Haetaan linjaa tämän tyypin muusikolle. Ei tarvinne erikseen sanoa ettei tämä ole poistoääni vaan äänestän myöhemmin kunhan tajuan lisää. (100 % kannatti poistoa)

kittävältä. Artikkeli on melko asiallisesti tehty, mutta menossa olevien muiden poistoäänestysten valossa merkityksetön. (71,4 % kannatti poistoa) Aro, Kristiina. Artikkelin perusteella rivigeologi, jolla kolme tutkimusyksikön omaa julkaisua vrt. Lea Aho ja siellä esittämäni kommentit. Itse kannatan pois-

Anton, Mikko. Artikkelissa oli

toa, jotta emme listaa tänne tut-

22. helmikuuta 2008 asti merkit-

kijoita pelkästään tutkimusyksi-

tävyysmalline, mutta jotenkin

köiden omien julkaisusarjojen

tuntuu, että äänestyksellä rat-

perusteella ja madalla kynnystä

kastaisiin artikkelin merkittä-

liikaa. (100 % kannatti poistoa)

vyys. Oma näkemykseni olisi, että kyseinen henkilö ei taida olla niin tunnettu, että ansaitsisi omaa artikkelia. Googlehaullakaan ei löydy hirveästi tietoa

Aro, Markku (kalatalousvirkamies). Ei mielestäni täytä merkittävyyden meriittejä. (85,4 % kannatti poistoa)

merkittävyydestä. (83,3 % kan-

Artistiopas. Merkittävyyskes-

natti poistoa)

kustelussa näkemyksiä molem-

Any Colour You Like. Merkittävän levyn ei-merkittävä kappa-

piin suuntiin. (95,5 % kannatti poistoa)

le. Turha tehdä omaa artikkelia

Artova Kino. Periaatteessa epä-

tietosanakirjaan. Voi yhtä hyvin

merkittävä, mutta ylläpitäjät ei-

käsitellä levyn artikkelissa. (76,2

vät ole poistaneet tätä useam-

% kannatti poistoa)

paan

Apollo (järjestö). Epämerkittävä pienyhdistys, joka julkaisee blo-

päivään.

Varmistetaan

suuntaviivat äänestyksen kautta. (85,7 % kannatti poistoa)

gia. Vain hiukan merkittävämpi

Asuntojenmyynti.fi. Keskuste-

kuin

lussa ei päästy täysin selvyyteen

Katternö

Skywatchers.

(96,8 % kannatti poistoa)

merkittävyydestä. (88,5 % kannatti poistoa) 9


ATK-Verkkokauppa. Pienehkö

dään

yritys. Aiemmin poistettu ros-

Äxässä. Keskustelussa ei tullut

kana, nyt merkittävyysmalli-

selkoa merkittävyydestä, joten

neen myötä argumentteja säilyt-

kysytään yhteisön mielipidettä.

tämisen puolesta esitetty keskus-

(100 % kannatti poistoa)

telusivulla. Lainaus käyttäjältä Masaniemi: ”Liikevaihto on noin 0,5 miljoonaa eur/vuosi. Koneita toimittavat noin 300 kpl vuosittain. Tämmöiset tiedot sain kaivettua, kun olin yhteydessä yritykseen.

Jos

vertaa

muihin

yrityksiin wikissä, niin Helsinki Shooting Club ja VPD vaikuttavat saman kokoluokan yrityksiltä ja ovat mukana.” (82,7 %

kuitenkin

Levykauppa

Autiotuvat. Tässä luokassa olevista autiotuvista ei yksikään vaikuta merkittävältä. Ehdotin artikkelien alkuperäiselle kirjoittajalle että ne yhdistettäisiin esimerkiksi artikkeliin Käsivarren erämaa, mutta tämä ei sopinut. Luettelo Käsivarren erämaan autiotuvista olisi myös vaihtoehto. (73,8 % kannatti poistoa) AutoWiki. Internet-sivustot ei-

kannatti poistoa) Augustina, Keyra. Merkittävyyskeskustelussa todettiin että

vät yleensä ole merkittäviä. (72,5 % kannatti poistoa)

poistoäänestyksessä säilytettyä

Avathar. Merkittävyysmalline

ei voi poistaa merkittävyyskes-

oli 9. helmikuuta 2008 iltapäi-

kustella, joten uusi poistoäänes-

vään asti, mutta mitään päätöstä

tys. (94,1 % kannatti poistoa)

merkittävyydestä ei tullut, joten

Aulabaari.net.

Merkittävyys

katsottiin aiemmin vuonna 2005. Poistokynnys on muuttunut siitä ajasta. Kävijämäärältään ei vaikuta

kamalan merkittävältä.

Riittävätkö muutamat politiikan merkkihenkilöt

merkittävyy-

teen? (70,6 % kannatti poistoa)

äänestyksellä pitää katsoa tämä tilanne. (90,3 % kannatti poistoa)

b Baarikärpänen (ravintola). Yksittäinen SK ravintola (tai -brändi) ei tarvitse artikkelia. Jos oikein laskin, näitä on 19. Tiedot

Auringon Hauta. Albumi ja ko-

voi kertoa SK ravintoiden artik-

koelmakasetti julkaistu pikkufir-

kelissa. (82,5 % kannatti poistoa)

moilla, joten voidaan rinnastaa omakustanteisiin. Albumia myy10


Barad-durin piiritys. Ei yksi-

Boy Mike. Ei merkittävä. Puu-

mielisyyttä keskustelussa. (86,2

hastellut

% kannatti poistoa)

yms. kanssa joiden merkityksel-

Battlefield.fi. Onko "Battlefieldpelisarjan suomalaisille pelaajille tarkoitettu keskustelusivusto"

lähinnä

Brandonin

lisyydestä voidaan myös olla montaa mieltä. (100 % kannatti poistoa)

riittävän merkittävä Wikipe-

Braun, Paul (liikuntavaikutta-

diaan? (äänestys keskeytetty —

ja). Australialainen kuntoklubeja

poistettu roskana)

niiden markkinoinnissa konsul-

Bebek Electronic. Harrastajat varmaan kaikki Bebekin tietävät, mutta numeroiden valossa pieni firma, eli äänestäkäämme. (96,2 % kannatti poistoa)

toiva yrittäjä kävi Suomessa sponsoroidulla maailmankiertueellaan, jossa on etsivinään itselleen, vaimolleen ja 9-v pojalleen sopivaa liikuntalajia ja kokeilevinaan 50 lajia 50 viikossa

Blastfighter.JPG. Surkea itse

tms., vaikka on entinen aktiivi

otettu kuva, internetistä löytyy

aerobikkaaja, aussifutaaja yms.

varmasti parempia ja ehkä jopa

Ylen urheilutoimitus teki mie-

alkuperäisiä elokuvateatterijulis-

hestä muutaman minuutin viih-

teita. (100 % kannatti poistoa)

teellisen pätkän, kun tämä oli

Blosari. Merkittävyyskeskustelu

Larun yhteiskoulussa puhumas-

jäi laihanlaiseksi. Pienet yrityk-

sa australiaa skideille, hyvällä

set eivät suuntaviivojen mukaan

asialla toki. Suomenkielinen Wi-

ole merkittäviä ilman laajaa kä-

kipedia teki hänestä artikkelin,

sittelyä luotettavissa lähteissä. (84,2 % kannatti poistoa)

muut wikit tiettävästi eivät. Lähteinä miehen omia tai hänestä riippuvaisten tahojen sanomisia.

Boxi. Roikkunut

roskiksessa

Kiertueen idea ”50 weeks, 50

syyllä Onko tämä oikeasti joku

sports” on ilmeisesti Australiaan

tärkeä? Kahteen vuoteen kenel-

suunnattu sosiaalisen median

läkään ei ainakaan ole ollut

kampanja kaikenikäisten liikun-

asiasta enempää sanottavaa. En

nan

uskalla suoraan poistaa, joten

kannatti poistoa)

lisäämiseksi.

(73,1

%

äänestetään nyt tämän visailuohjelman

merkittävyydestä.

(97,6 % kannatti poistoa)

Bryant, Natalie Anne. Kaikesta päätellen naisen ainoa ansio on olla naimisissa Hanson-yhtyeen 11


jäsenen kanssa. En-wikissä Na-

Crimescape. Onko kokonaan

talie Anne Bryant uudelleenoh-

poistettava vai yhdistettävä ru-

jaa Hansoniin. (97,8 % kannatti

nescapeen? (yhdistetty)

poistoa) Buchanan,

Cutthroat. Vaikuttaa pikkubänJason

"Maytag".

”hän esiintyi sarjassa ainoastaan yhden jakson ajan, ensimmäisen tuotantokauden Allen Schweitzer -jaksossa.” Ei tarvinne enempää perusteluja. (85,7 % kannatti

din mainokselta. (100,0 % kannatti poistoa) Cutting Edge Finland. Ei merkittävä. (100,0 % kannatti poistoa)

d

poistoa)

c Cabuli, Marcelo. Tarja Turusen manageri, merkittävyyskeskustelusta ei ratkaisua. (70,0 % kannatti poistoa)

D 2007. Tein tuollaisen artikkelin joskus viime vuonna ja olin jo silloin hieman epävarma aiheen merkittävyydestä, joten toin sen nyt poistoäänestykseen. Eli haluaisin tietää, onko tuollaiset ar-

Ceausescu-hetki. Ei suomenkie-

tikkelit

lisenä terminä vakiintunut. Jos

diaan, että tiedän kannattaako

tämä olisi appellatiivi niin se kir-

luoda samantyylisiä tänne lisää.

joitettaisiin pienellä, mutta ai-

Omasta mielestäni nuo artikkelit

noat esimerkit ovat isolla. (73,0

ovat merkittäviä, onhan kyse yk-

% kannatti poistoa)

si maailman (erityisesti Euroo-

Comiq. Merkittävyyskeskustelusta ei tulosta. (78,6 % kannatti poistoa) Coolhouse. Yksityisen elinkeinonharjoittajan toiminimi, jolla ei yhtiön verkkosivujen perusteella ole ollut aktiivista toimintaa pariin vuoteen. Vanhakaan

merkittäviä

Wikipe-

pan, varsinkin Suomen) suosituimman sarjakuvasarjan yhden suurimman kustantamon yhden kokonaisen vuoden tuotoksesta. (73 % kannatti poistoa) Davis, Chandra. Ei ole tarpeeksi merkittävä henkilö tietosanakirjaan. (79,5 % kannatti poistoa)

toiminta ei vaikuta merkittäväl-

DDRNV. Akateeminen kyykkä-

tä. (96,2 % kannatti poistoa)

seura, näistä ei ole käsittääkseni

12


äänestetty. Itse poistaisin. (100 %

Duunitori.fi. Keskustelussa ei

kannatti poistoa)

tulkintani mukaan selvyyttä tul-

Death Sector. 30:n tunnin kes-

lut. (82,8 % kannatti poistoa)

e

kustelun jälkeen ei selvinnyt merkittävyys eikä selkeä epämerkittävyys. Ehdotus on poistoääni, syy: etsinnöistä huolimatta en löytänyt kilpailua jossa DSR:n työ olisi voittanut. (96,8 %

"esittänyt" itseään visailuohjelmassa kauden verran (ei mainita en-wikissä nimeltä (en:Are You

kannatti poistoa) Delingua.

Ethridge, Alana. Henkilö on

Smarter Than a 5th Grader? )),

Tavallinen

pieni

sekä esiintynyt joissain vähem-

käännöstoimisto. (90,0 % kan-

män

natti poistoa)

(75,6 % kannatti poistoa)

Don't Let My Mother Know.

E-kontakti.fi. Merkittävyyskes-

Lordin singlen b-puoli. Ei yksit-

kustelussa ei yksimielisyyttä ja

täisenä kappaleena merkittävä.

enemmän tai vähemmän perus-

(92,7 % kannatti poistoa)

teltuja mielipiteitä on esitetty

Download.fi. Vähän vierailijoi-

kumpaankin suuntaan. (77,8 %

ta. Alexan mukaan käyttäjämää-

kannatti poistoa)

rän maailmanlaajuinen sija on

Eafons Escape. Mikä on "kuului-

147155. ja linkityksiä 17. After-

sien hevosten" merkittävyysraja?

Dawn.comissa, ns. tytärsivustos-

Mielestäni junnujen ja nuorten

sa sija on huomattavasti pa-

mestaruudet eivät vielä riitä he-

rempi: 2 181. ja linkityksiä 1 598,

voselle, vaikka ne ratsastajalle

joka antaa jo oikeuden merkittä-

varmaan riittävätkin. Tämänkin

vyydelle. (100 % kannatti pois-

hevosen ratsastajalla on artikke-

toa)

lin mukaan seitsemän hevosta

tunnetuissa

elokuvissa.

Merkittävyys-

käytössään. Hevosia ja poneja,

aika meni umpeen, mutta ei

jotka ovat voittaneet jonkun jun-

poistettu roskana. Lisäksi kes-

nu/nuorten/ponimestaruuden

kustelusivulla

ja-

jossain lajissa on pilvin pimein.

kaantunut aiheesta, joten parem-

En tiedä kuinka selkeää linjaa

pi äänestää merkittävyydestä.

tällaisessa on mahdollista vetää,

(77,5 % kannatti poistoa)

mutta ajattelisin esim. jotain

Drunkoreksia.

mielipiteet

kansainvälistä menestystä, pit13


kää kilpauraa, suurta voittosum-

nämä kisat vedettiin Keuruun

maa, merkittävää jalostusarvoa

koulukeskuksessa

tai muuta yleistä tunnettavuutta.

sadan ihmisen yleisölle. Tapah-

(88,1 % kannatti poistoa)

tuman kotisivujen mukaan "Tuo-

Ekman-Kolari, Maria. Merkittävyyskeskustelun perusteella tänne. Merkittävyydestä ei päästy suuntaviivojen puutteessa selvyyteen. Ehkä tämä auttaa. (76,0 % kannatti poistoa)

muutaman

marit olivat ymmällään koko kisan tasosta. Kotisivuilla olleet musiikkinäytteet antoivat odottaa enemmän. Kotiläksyksi tuli lisää soittotehtäviä ja erityisesti live-esiintymisen skarppaaminen." Minustakin Etapilla ja vas-

ElämysLahjat.fi. Merkittävyys-

taavilla demobändeillä on syytä

keskustelun kautta äänestyk-

skarpata, ennen kuin samanta-

seen. (100,0 % kannatti poistoa)

soisista bändeistä tulee merkit-

Elämä on. Yksittäinen mainos-

täviä wikipediaan. (75 % kan-

kampanjako tietosanakirjamie-

natti poistoa)

lessä merkittävä? (76,4 % kan-

Experiencelapland.tv. Ei riittä-

natti poistoa)

vän merkittävä verkkosivusto,

EOA. Tämmöisen kanssa on

hanke tai nettitv. Googlella 47

syytä käydä juurta jaksain pe-

osumaa (ml. Wikipedia ja sen

rustelut, koska käytäntö on vielä

kloonit). Artikkelin nykytila on

hieman vakiintumaton. (94,3 %

ollut kehno jo vuodesta 2006,

kannatti poistoa)

mutta sehän ei ole poistoperuste. (90,6 % kannatti poistoa)

Etappi (yhtye). Kaksi vuotta ka-

f

sassa ollut omakustannebändi, tehnyt yhden demon, jonka voi ladata yhtyeen kotisivuilta. Nauhoittanut kotisivujensa mukaan kokopitkän albumin syksyllä, samaisten kotisivujen mukaan

FashionFinland.com. Nettiportaaleja ei ole ollut tapana säilyttää. (89,3 % kannatti poistoa)

levyllä ei kuitenkaan ole lain-

Fadayel,

kaan julkaisijaa eikä kustantajaa.

vääntöä keskustelusivulla. (84,6

Eli toisin sanoen yhtye on puh-

% kannatti poistoa)

das demobändi. Ainoa meriitti

FC Tribe. "Vuonna 2006 seura

on "Gospelin SM-kisojen" voitto,

pelasi ensinmäisen kautensa pii-

14

Eveline.

Ankaraa


rin alaisissa sarjoissa. Toisen

kun roskamalline ei pysy paikal-

kautena 2007 joukkue sijoittui

laan. Mitäs raati tähän sanoo?

toiseksi ja nousi kauden päät-

(96,7 % kannatti poistoa)

teeksi viidenteen divisioonaan." Aiemmista äänestyksistä muotoutunut suuntaviiva: Paikalliset urheiluseurat ovat merkittäviä vain, jos niillä on lajin tai lajikulttuurin kannalta laajempaa merkitystä, niissä on suhteellisesti paljon lajin harrastajia tai

Formulakisojen selostushistoria Suomessa. Ei tarpeeksi merkittävä aihe omaksi artikkelikseen. Artikkelin tiedot löytyvät jokatapauksessa artikkelista Formula 1 ja suomalaiset. (94,1 % kannatti poistoa)

jos niiden jäsenenä on merkittä-

Frasheri, Abdel. Artikkeli on

viä urheilijoita. (78,7 % kannatti

poistettu englanninkielisestä Wi-

poistoa)

kipediasta, koska sen todenpe-

Finn-Suit. Henkilöstömäärä alle viisi, liikevaihto alle puoli miljoonaa euroa. (70,7 % kannatti poistoa)

räisyyttä ei kyettä varmistamaan. Alkuperäinen äänestys. En itse ota kantaa poistokysymykseen. (94,7 % kannatti poistoa)

Finnchan. Poistoäänestyssivun Ei merkittävä kuvafoorumi, joka

g

ei edes ole toiminnassa. Ainut

Giga Society. Kyseinen yhden

meriitti

resentistiseen

miehen organisaatio oli vuosi

kaappaustapauk-

sitten äänestyksessä, josta se sel-

seen kesällä, josta kertova artik-

visi täpärästi. Artikkeli poistui

keli Salasanojen kaappausta-

viime

paus hävisi myös poistoäänes-

muista wikipedioista. Googlauk-

tyksen. Ja kuten suuntaviivat sa-

sen perusteella ei paljastunut

novat: Internet-keskustelualueet,

Paul Cooijmansista muuta kuin

yhteisöt ja blogit eivät yleensä

valokuva ja profiili Myspacessa.

ole merkittäviä. (100 % kannatti

Mitään luotettavan, asiallisen

poistoa)

kolmannen osapuolen artikkelia

venymisen uhallakin yksi lisää.

liittyy

salasanojen

The Five Comets. 1960-luvulla

vuoden

alkupuolella

ei ole. (100 % kannatti poistoa)

yhden singlen tehnyt yhtye.

Gladiatus. Ei vaikuta merkittä-

Näköjään muistot eivät haalistu,

vältä. Relevantteja Googleosu15


mia tulee lähinnä vain suomen-

mien tapahtumien merkittävyyt-

kielisille

tä voidaan arvioida erikseen.

keskustelupalstoille,

joissa peliä on näköjään mainostettu urakalla. (70,5 % kannatti poistoa)

(92,9 % kannatti poistoa) GrowTopia. Ei ole keskustelemalla tullut selvyyttä asiaan riit-

Gles. Ei keskustelua, muuta

tävästi, joten haetaan ratkaisua

kuin geneerinen "ei taida olla

äänestyksen kautta. (71,4 % kan-

merkittävä". Liikevaihto 2011

natti poistoa)

2,55 miljoonaa euroa. Melko pieni verrattaen muihin alan yrityksiin. Erikoistuu timanttiporan vuokraukseen. Toimitusjohtaja palkittu nuorten yrittäjien kolmannen sijan palkinnolla. (100,0

Grönroos, Lauri. Aiemmin päätetty säilyttää, mutta nyt merkittävyyskeskustelussa ollaan sitä mieltä että voisi olla syytä poistaa. (81,8 % kannatti poistoa)

God Given Ass. Merkittävyys

h

keskustelussa ei tulosta. (100 %

Hammer, Anton. Merkittävyys-

kannatti poistoa)

keskustelussa ei syntynyt sel-

% kannatti poistoa)

Godfroid, Ivan O. Spammia ja huijausta. Mm. kirjojensa kus-

vyyttä merkittävyydestä. (70,6 % kannatti poistoa)

tantamoa ei ole ilmeisesti ole-

Harmu. "Harmu on Tatu Säilyn

massakaan. Poistossa ainakin

luoma suomenkielinen animaa-

enkku- ja fransuwikeissä. (83,3

tiosarja, jonka jaksoja on vuo-

% kannatti poistoa)

desta 1997 levitetty Internetissä."

Granit, Rainer. Merkittävyysmalline vanheni. (78,1 % kannatti poistoa)

Artikkelin linkistä löytyy yksi paikallislehdessä ilmestynyt artikkeli aiheesta. Merkittävyys? (96,8 % kannatti poistoa)

The Grandfather. Asetin artikkelille merkittävyysmallineen. Tuotu äänestykseen asian ratkaisemiseksi. (91,8 % kannatti poistoa)

Hawkins, Jenna. George W. Bushin anoppina toimiminen saattaa olla haastava tehtävä, mutta merkittävyyskynnys ei mielestäni siitä huolimatta ylity.

The Group. Ei merkittävä pienyhdistys. Yhdistyksen järjestä16

(94,6 % kannatti poistoa)


Hentunen, Risto. Merkittävyys

lehden kanssa... Esim. mtv3:n

kyseenalaistettu, mutta vain ar-

juttu 13.7. (92,6 % kannatti pois-

tikkelin tekijä perustellut kan-

toa)

tansa. (72,2 % kannatti poistoa)

Hiidenkivi (rock-yhtye). Ei al-

Herutus.net. Ei merkittävä inter-

bumia, ei artikkelia. Yhtye ei ole

net-yhteisö. Huomattavasti pie-

julkaissut albumia. (95,2 % kan-

nempi kuin IRC-Galleria. (84,6

natti poistoa)

% kannatti poistoa)

Hikipedia. Ei vaikuta merkittä-

Hickley, Silja. Merkittävyyskeskustelun jälkeen tänne. Keskustelussa väitetään että on keskeinen hahmo, mutta perusteeksi ei ole löytynyt mitään juoniselostuksia kummempaa artikkeliin. Poiston sijaan ehdotan ohjausta

vältä. (82,4 % kannatti poistoa) Hiltunen, J. O. Kirjallisuusarvostelija ja äidinkielenopettaja, jonka merkittävyys vaikuttaa epäselvältä. (70,2 % kannatti poistoa)

artikkeliin Luettelo Salattujen

Hinauspalvelu Oili Jalonen Oy.

elämien poistuneista henkilöistä.

Merkittävyyskeskustelussa eri-

Juoniselostusten

pilkkominen

laisia näkemyksiä, artikkelin

yksittäisten hahmojen artikkelei-

aloittaja toivoi poistoäänestystä.

hin ei mielestäni ole kovin hyvä

(79,2 % kannatti poistoa)

lähestymistapa asiaan. (74,3 %

Hohto (yhtye). Omakustanne-

kannatti poistoa)

bändi, ei merkittävä Wikipe-

Hietakari Design. Poistin sivun

diaan. (83,3 % kannatti poistoa)

merkittävyysajan umpeuduttua

Hoitajat.net. Artikkelityngän si-

koska merkittävyyttä ei ollut pe-

sältö, lainaus sivuston omasta

rusteltu siihen mennessä. Sähkö-

esittelytekstistä, on pysynyt sa-

postiste minua pyydettiin pa-

mana tynkänä vuodesta 2004.

lauttamaan sivu ja pistän asian

Ulkopuolisia lähteitä merkittä-

nyt julkisesti pöydälle. Seuraa-

vyydelle ei ole näkyvissä. Sivu

vat asiat sain perusteeksi merkit-

oli poistoäänestyksessä vuonna

tävyydelle:

tekee

2005, kun sitä epäiltiin mainok-

design -tuotteita koti- ja ulko-

seksi. Linkki artikkelissa Hoito-

maille. Uusi mallisto kerää syk-

työ riittää. (84,4 % kannatti pois-

syn aikana paljon mediatilaa.

toa)

Hietakari

Juttuja on jo sovittu n. 10 eri 17


Hollow heart. Ei albumijulkai-

Commonsiin, mutta totta pu-

sua tunnetun levy-yhtiön kautta

huen en usko että niille löytyy

eikä

hyötykäyttöä missään projek-

listamenestystä.

Poistin

roskana, mutta Lab-oratory vaati, että tästä tehdään poistoäänestys. (89,1 % kannatti poistoa)

tissa. (93,8 % kannatti poistoa) Häntäkärpänen. Kerran monisteena ilmestynyt sotilaslehti, yksi paristasadasta. Mielestäni ver-

Houseman, Paul. Elokuvasävel-

tautuu kerhojen tai koulujen jä-

täjä jolle löytyy IMDb:stä kuusi

senlehtiin,

elokuvaa ja Elonetistä yksi. Kes-

maininnalla ”Jatkosodan sotilas-

kustelussa ei tullut selvyyttä

lehdet” -artikkelissa. Aiheesta

merkittävyyskriteerien ylittymi-

on äänestetty aiemmin, mutta

sestä. (80,6 % kannatti poistoa)

artikkelin sisältö muuttui niin

Huge nro. 1. Levyn tekijä on merkittävä, mutta levyn merkittävyyttä (esim. levitysmäärät ja julkisuus) ei ole kyetty osoittamaan. (94,4 % kannatti poistoa)

voidaan

käsitellä

rajusti äänestyksen aikana, ettei äänestyksen kohteesta ollut enää varmuutta, ja äänestys keskeytettiin. Ainoan keskustelussa esitetyn konkreettisen ehdotuksen mukaisesti tarkensin artikkelin

Humap. Merkittävyyskeskuste-

käsittelemään lehteä, jonka mer-

lussa ei lopputulosta. (95,8 %

kittävyydestä ei ole selvyyttä.

kannatti poistoa)

(89,7 % kannatti poistoa)

Huorintekijä. Sopii wiktiona-

Härkäpää. Uusintaäänestys. Vii-

ryyn, mutta voi tätä joku hakea

dessä vuodessa käytännöt jalos-

täältäkin. Mahdollisesti yhdistet-

tuneet ja silloin oli vähän äänes-

tävä johonkin? (Äänestys kes-

täjiä. (100,0 % kannatti poistoa)

keytettiin ja tehtiin ohjaus artik-

Huumeiden rakennekuvat. Es-

i

tetyn käyttäjän Asian tuntiij piir-

Ikonen, Mauri. Merkittävyys

tämiä, huumeartikkeleihin tar-

kyseenalaistettu, mutta sen ver-

koitettuja vapaita kuvia, jotka ei-

ran vähän kommentteja ettei

vät ole käytössä missään artik-

konsensusta voi katsoa olevan.

kelissa. Tekijänoikeuksien puo-

(90,3 % kannatti poistoa)

keliin Aviorikos)

lesta nämä voitaisiin siirtää 18


Ikonico. Merkittävyydestä ei

miö, merkitys kyseenalainen.

selvyyttä. (100,0 % kannatti

(100 % kannatti poistoa)

poistoa)

Itsekkyyden

muistomerkki.

Ilmiintyminen. Yhdessä kirja-

Ehdittiin jo muuttaa uo:ksi, mut-

sarjassa esiintyvä suomentajan

ta koska merkittävyyskeskuste-

keksimä synonyymi teleportaa-

lussa suhteellisen moni käyttäjä

tiolle/materilisaatiolle/kaukosiir-

kannatti säilyttämistä, ajattelin

rolle/jaunttaukselle. Ei siis yksi-

tuoda äänestyksen kautta. Saa-

nään ylitä merkittävyyskynnys-

nut suhteellisen paljon media-

tä. (yhdistetty)

näkyvyyttä, mutta perustelin

Ilvo, Armas. Poistokeskustelussa ei päästy konsensukseen henkilön merkittävyydestä. (74,1 % kannatti poistoa)

merkittävyyskeskustelussa kantani ja sen mukaisesti itse kannatan artikkelin muuttamista uo:ksi siihen asti jos/kunnes siitä tulee pysyvä muistomerkki. (73,5

Inkinen, Sami. Täysin tunte-

% kannatti poistoa)

mattoman nobody-tyypin itse it-

j

sestään ja netissä toimivasta talonvälitysfirmastaan

tekemä

mainossivu. Ehdotan poistoa.

Jackson, Sherry. Merkittävyys-

(83,7 % kannatti poistoa)

keskustelun jälkeen tänne. Vero-

Innovation Management Offic-

petoksesta tuomittu entinen ve-

er. Artikkeli, joka on pelkästään

rovirkailija. Artikkelin ainoa va-

yksi suuri mainos. Artikkeli on

kavasti otettava neutraali lähde

epämerkittävä eikä kerro muu-

on oikeusministeriön tiedote,

tenkaan mitään itse yhtiöstä,

jossa Jackson mainitaan yhtenä

josta sen ilmeisesti pitäisi kertoa.

monista veropetoksesta tuomi-

(94,1 % kannatti poistoa)

tuista.

Istumatikka. Poistin roskana, mutta siitä artikkelin luoja on protestoinut. Kieltämättä tässä on enemmän painoarvoa kuin monissa vastaavissa. Mitä mieltä raati on? Annan itse poistoäänen heti, omaa tutkimusta, uusi il-

En.wikin

artikkelissa

en:Tax protester history Jackson kuitataan kahdella lauseella. Artikkelin maininta "yksi tunnetuimmista" ei saa tukea edes sille annetusta lähteestä, joka on veroihin kriittisesti suhtautuvan kongressiedustajan

foorumi.

(84,6 % kannatti poistoa) 19


Jakelujuniorit. Edes yrityksen

jo kolmeen otteeseen. Kyseessä

koko tai toimiala ei tule olla pe-

on siis PC-pelien (flash/demo/

ruste Wikipedian merkityksettö-

shareware/freeware) levityssi-

mälle yritysartikkelille; tämä ar-

vusto jonka ohessa on foorumi.

tikkeli on mielestäni täysin turha

Foorumin aktiivisten käyttäjien

ja ristiriidassa en:Wikipedian

määrää ei ole missään sanottu.

yrityksiä koskettavien merkittä-

Tuodaan kuitenkin äänestyk-

vyyskäytäntöjen

seen. (86 % kannatti poistoa)

(Notability

_%28organizations _and _companies%29) kanssa. Wikipedia ei ole puhelinluettelo tai yritystietokanta. (85,3 % kannatti poistoa)

Juomapelit. Esitän kaikkien luokassa juomapelit olevien artikkelien, poislukien artikkeli Juomapeli, poistamista. Yksittäiset juomapelit eivät mielestäni ole tie-

Jalkanen, Suoma. Merkittävyys-

tosanakirjamielessä niin merkit-

keskustelussa ei selkeää konsen-

täviä, että niistä pitäisi olla itse-

susta poiston puolesta. Ulkoise-

näiset artikkelit. Yksittäisiä juo-

na lähteenä on Helsingin Sano-

mapelejä voidaan kuvata koo-

mien nekrologi. (87,5 % kannatti

tusti artikkelissa Juomapeli, jon-

poistoa)

ka lisäksi esimerkiksi Wikikirjas-

Jare & VilleGalle. Merkittävyyskeskustelussa esitetty perusteluja kumpaankin suuntaan. (95,2 % kannatti poistoa)

toon voisi kirjoittaa kirjan (tai luvun pelejä käsittelevään kirjaan) juomapeleistä. Ainakin Ruusu on ollut aiemmin poistoäänestyksessä, mutta se päätettiin jos-

Jeffery, Harriet. Merkittävyys-

tain kumman syystä säästää.

keskustelu

(70,2 % kannatti poistoa)

päättyi,

vastusta

poistolle löytyi. (89,3 % kannatti poistoa) Jonneweb. Tietosanakirjamielessä ei merkittävä. Oli merkattu roskaksi syyllä Ei merkittävä, demo-, shareware-, freeware- ja flash-pelejä sekä huijauskoodeja jakavia nettisivuja on tuhansia, mikään ei tee tästä merkittävää. Sivu on myös poistettu roskana 20

Jyväskylän kauppaopiskelijat. Ei merkittävä. (90 % kannatti poistoa) Järvenpää, Antti. Omasta mielestäni vielä ei-merkittävä pelaaja, koska melko tuntematon. Jos tunnettavuus lisääntyy, artikkelille on paikka täällä, mutta mielestäni artikkeli ei ole vielä tar-


peeksi merkittävä. (95,7 % kan-

luaa poistaa sen mutta tuoda ta-

natti poistoa)

kaisin tehtyään sen uudestaan.

Järvi, Tapio. Löytyi hieman oudossa valossa ns. ehdollisesta roskiksesta. Mielestäni ei tavallisia tallaajia kummempi. (75 % kannatti poistoa)

Koska tällainen venkoilu ei ole hyväksyttävää, tuon tämän äänestykseen, jotta yhteisö voi ottaa kantaa aiheen merkittävyyteen, ja jos pidetään keskustelun tapaan epämerkittävänä,

Jäsen 360°. Merkittävyyskes-

palautuksen kanssa ei enää voisi

kustelussa ei selvyyttä. (76,0 %

ruveta temppuilemaan. (96,8 %

kannatti poistoa)

kannatti poistoa)

k Kaamea kapula. Samat perusteet, kuin Elämä on-äänestykses-

Kaiku club. Merkittävyyskeskustelussa ei päästy selvyyteen merkittävyydestä. (100,0 % kannatti poistoa)

säkin. Yksittäiset mainoskam-

Kalastajatalo. En näe tässä mi-

panjat eivät ole merkittäviä, että

tään merkittävää tietosanakirja-

tarvitsivat oman artikkelin. Tä-

mielessä. (100,0 % kannatti pois-

mänkin aiheen voi ihan hyvin

toa)

mainita DNA (yritys)-artikkelissa. (88,9 % kannatti poistoa)

Kamehameha. Mielestäni manga-sarjojen fiktiivisistä hyök-

Kaari, Jari. Merkittävyyskeskus-

käysiskuista ei tarvita (ainakaan

teluun, jonka IP oli aloittanut ei

itsenäisiä) artikkeleita. (77,2 %

tullut tarpeeksi kommentteja ja

kannatti poistoa)

määräaika päättyi. (73,7 % kannatti poistoa)

Kamppailulajit.net. Linkki kamppailulajien artikkelissa on täysin

Kahar, Andres. Tämä henkilö on

riittävä. (84,6 % kannatti pois-

joko virolainen komisario And-

toa)

res Kahar tai amerikkalainen kirjailija Anders Kahar tai vielä jotain muuta tai kaikkea yhdessä

Kangas, Jukka (lentopalloilija). Ei pääsarjatasolla. (80 % kannatti poistoa)

tai ei kukaan. Artikkelin keskustelusivulla muut paitsi Petri

Kansallissosialismi.com. Yksit-

Krohn olivat sitä mieltä, että aihe

täinen, ilmeisen pienen ryhmän

ei ole merkittävä. Krohnkin ha21


propagandasivusto. (82,4 % kan-

Karma, Uma. Sääntöviivojen

natti poistoa)

mukaan "kirjailijat, jotka ovat

Kapsi Internet-käyttäjät. Kotisivulta: "Kapsi on keväällä 2003 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on antaa jäsenilleen puitteet itsensä ilmaisemiseen Internetissä." (jäseniä 1607, foorumi ei kovinkaan aktiivinen). Poistokäytännön suuntaviivoista: "Paikalliset yhdistykset (mukaan lukien urheiluseurat), joilla ei ole laajempaa merkitystä tai jotka eivät ole saaneet aikaan mitään merkittävää, ovat yleensä poistettavia.". Olen vahvasti suuntaviivojen linjoilla. (100 % kannatti poistoa) Palautettu Kari, Emma. Merkittävyys kyseenalaistettu kunnallispoliitikkona. Keskustelusivulla keskustelua

Helsinkikeskeisyydestä.

Äänestyksessä säilytetyillä val-

julkaisseet kirjan tunnetun kustannusyhtiön kautta ovat merkittäviä". Uma Karman teokset ovat kaikki omakustanteita, eivätkä omakustannekirjailijat ole sääntöviivojen mukaan merkittäviä, vaikka omakustanteitakin voidaan joihinkin kirjakauppoihin ottaa myyntiin. Myöskään palkintosija omakustannekilpailussa ei tee kirjailijasta merkittävää. (Tällä hetkellä lähteetön) informaatio sivuilla näyttää perustuvan pääosin kirjailijan omaan blogiin ja nettisivuihin. (79,1 % kannatti poistoa) Karsikas, Mari. Ei tarpeeksi tunnettu toimittajaksi, toiminut yhden lehden toimituspäällikkönä ja

muutamassa

toimittajana.

(88,9 % kannatti poistoa)

tuuston jäsenillä muita meriitte-

Kasviskekkerit. Vuosittain Hel-

jä, Emma Karilla ei. (81,1 % kan-

singissä järjestettävä tapahtuma,

natti poistoa) Palautettu

johon osallistuu vain vähän yli

Karjalan ratsujääkärirykmentin 3. eskadroona (valkoiset). Vede-

500 ihmistä. (74,1 % kannatti poistoa)

tään linjaa, ovatko komppania- /

Kaytanhousuja. Omakustanne-

eskadroonatasoiset sodanaikai-

bändi, jota on yritetty poistaa

set yksiköt ilman eri merkittä-

puolitoista vuotta sitten, ei ole

vyysperusteita

merkittäviä?

sinäkään aikana saanut mitään

Aiemmin pataljoonatasoisia on

aikaiseksi. Pätkä artikkelista ker-

säilytetty. (72,2 % kannatti pois-

too kaiken: Kaytanhousuja jul-

toa) Palautettu

kaisee kotistudiossa äänitettyjä

22


kappaleitaan ilmaiseksi internet-

kelissa luetellaan joitakin kirjas-

sivuillaan, eikä sillä toistaiseksi

totyyppejä ja erilaisia verkossa

ole esiintyvää live-kokoonpanoa.

olevia kirjojen ja muunlaisten

Kaytanhousuja on eräänlainen

julkaisujen luetteloja. Kalevalas-

internet-ilmiö. Eli nykyisten yh-

takin sanotaan pari sanaa. Ei

tyekäytäntöjen nojalla tämän

lähteitä eikä lähdeviitteitä. Kes-

voisi poistaa, ellei tämä sitten

kustelusivulla on ihmetelty ar-

taas kerran ole "nettilegenda".

tikkelia jo toukokuussa 2007.

(70,9 % kannatti poistoa)

Selventävää tietoa sinne ei ole

Keskusteluntappaja. HarriV:n

Löytyi

korjattavat-listasta.

Vaikka kuinka artikkelin luonutta Höyhenssiä arvostankin, tämä

tullut, eikä artikkelikaan ole kehittynyt. Summa summarum: ei tietosanakirjateksti. (89,7 % kannatti poistoa)

aihe ei mielestäni ansaitse artik-

Kiviaho, Niina. Alittaa selvästi

kelia. 56 Google-osumaa, lähde

merkittävyyskynnyksen - ohjeen

on blogi (eikä edes puhu samas-

mukaan

ta asiasta) eikä viittauksia mil-

puh. joht. tai edes kaupungin-

tään artikkelisivulta. Termi on

valtuutetut - tämä on vara - eivät

myös minulle täysin tuntema-

ole merkittäviä, merkitsin ros-

ton, vaikkei se tietysti ehdoton

kaksi,

totuus olekaan. (92,3 % kannatti

poistettiin

poistoa)

käyttäjän toimesta, joten koete-

Kesytys (Pokémon). Mielestäni sivu ei ole säilyttämisen arvoinen ja on muutenkin huonosti tehty. (81,8 % kannatti poistoa) Kiiveri, Anu. Merkittävyyskeskustelun perusteella äänestykseen. Lähteitä löytyy mutta pois-

opiskelijajärjestöjen

mutta

roskamerkintä

ei-rekisteröityneen

taan näin - linjaa samalla asiaa. Muutoin tietty asiallinen artikkeli. (76,1 % kannatti poistoa) Kivisudet. Vasta perustettu järjestö, joten ei voi vielä olla merkittävä. (100,0 % kannatti poistoa)

tamisen kannalla oli moni. (87,5

KNFIJV (CARSFI). Merkittävyys

% kannatti poistoa)

kyseenalaistettu, mutta yksiselit-

Kirjallisuuden tiedonlähteet. Artikkelin tarkoitus on epäselvä, sisältökään ei anna pitävää tietoa siitä, mihin on pyritty. Artik-

teistä vastausta ei ole saatu aikaan. Keskustelusivulla erinäisiä perusteluja merkittävyyden puolesta. (97,1 % kannatti poistoa) 23


Koivulahti, Samuli. Sanoittaja

lin artikkeliin. Ei ole hyvä sen

Koivulahdelta on Viola-tietokan-

siellä olla artikkelina artikkelin

nan mukaan vain yksi julkaistu

sisällä. Nyt poistoäänestys. Mi-

sanoitus. Ne 29 muuta, joista on

nusta pelkkä EU-ehdokkuus ei

tehty ilmoitus Teostoon, lienevät

riitä. Suuntaviivoja: Pelkkä edus-

sitten sellaisia joita joku joskus

kuntavaaliehdokkuus ei riitä.

ehkä esittää jossakin keikalla.

Pelkkä pressaehdokkuus riittää.

(100 % kannatti poistoa)

EU-ehdokkaista ei ole vielä ollut

Kokkokankaantie.

Merkittä-

vyys kyseenalaistettiin yhdessä

äänestyksiä. (73,5 % kannatti poistoa)

usean muun kanssa, ja sekä

Koukkuniemi

kaikkien poisto että kaikkien säi-

Vain artikkelin kirjoittajan ja toi-

lytys saivat ainakin parin käyt-

sen käyttäjän välinen merkittä-

täjän kannatuksen. Äänestys lie-

vyyskeskustelu ei riitä poistoon

nee kuitenkin hyvä tehdä jokai-

mutta riittääkö mikään säilyttä-

sesta erikseen siltä varalta, että

miseen. (100,0 % kannatti pois-

jonkin kohdalla olisi joitain eri-

toa)

tyisiä perusteita suuntaan tai toiseen. (76,5 % kannatti poistoa)

2020

Koulu-uhkaukset.

-hanke.

Artikkeli

koulu-uhkaukset on kerran pois-

Kolikon kutistaminen. Ei mi-

tettu. Sen jälkeen kun siihen on

tään

"harrastuksen"

tullut runsaasti ajankohtaista li-

merkittävyydestä. Ja eikös tämä

sätietoa asianmukaisin lähde-

ole Suomen lain mukaan laiton-

viittein, on sen merkitys kyseen-

takin? :P (84,1 % kannatti pois-

alaistettu. Poiston ja kyseenalais-

toa)

tamisen on tehnyt käyttäjä Har-

viitteitä

KonsoliFIN. Omasta mielestäni ei täytä merkittävyyden meriittejä Wikipediassa. (82,1 % kannatti poistoa)

riv. Jotta saataisiin selko siitä, saako asiaa laajentaa, syventää ja taustoittaa mm. oppilaiden oikeusturvan osalta, jossa OAJ:n puheenjohtaja ja poliisiylijohtaja

Korte, Niko. Kuopion tuleva

Mikko Paatero ovat ehdottaneet

valtuutettu, eurovaaliehdokas,

jopa vankeusrangaistuksia, kan-

opiskelija. Artikkeli oli ensin

nattanee äänestää siitä, saako

merkittävyyskyselyn alla, joten

koulu-uhkauksista

se yhdistettiin Suomen EU-vaa-

koska koulu-uhkauksista käyty

24

kirjoittaa,


keskustelu on johtanut verkko-

Kriminal tango. Tällaista levyä

käyttäjien aktivoimiseen ja mm.

ei löydy mistään hakemistosta.

siihen, että poliisin mukaan yksi

(80 % kannatti poistoa tai yhdis-

vakava aie on jo onnistuttu estä-

tämistä, ja näistä suurin osa yh-

mään. (81,6 % kannatti poistoa)

distämistä) Yhdistetty

Koulun biologia: Metsät ja

Krištof, Michal. Merkittävyys-

suot. Yläasteen oppikirja oli

keskustelussa ei konsensusta.

merkitty roskaksi, mutta koulu-

(87,5 % kannatti poistoa)

laiset ilmeisesti haluavat säilyttää omansa. Itse olen sitä mieltä, ettei koulukirjoilla yleensä ole pysyvää merkitystä, vaan niitä tulee ja menee. Ei kukaan enää lue 1970-luvun biologian kirjaakaan, ja matematiikankirjatkin uusitaan. Elämään jäävät vain Elon laskuopin kaltaiset legen-

Kultainfo. Uudehko taloussivusto.

Sivuston

ulkopuolisia

viittauksia ei ole näkyvissä. Linkki ja selitysteksti esimerkiksi artikkeleissa kulta ja sijoittaminen vaikuttaa minusta riittävän wikimerkittävältä. (87,1 % kannatti poistoa)

dat. Jokin luettelo näistä riittää.

Kun koulu loppuu. Artikkelista

(79 % kannatti poistoa)

on käyty merkittävyyskeskuste-

Koulurukouspiirit. Googlen perusteella tämä näyttää olevan yhden ihmisen missio, sillä muita osumia ei tullut. Artikkelissa oli sen luonnin jälkeen linkki juuri kyseisen henkilön sivustolle. Kuten artikkelin keskustelusivulle jo ehdin kirjoittaa, epäilen ovatko tällaiset ryhmät kouluissa edes sallittuja, eli tuskin niitä mistään löytyy. (91,7 % kannatti poistoa) Kreikan Meri. Ei merkittävä. (81,4 % kannatti poistoa)

lua, jossa ei syntynyt konsensusta. Artikkelin puolesta on esitetty perusteluksi se, että artikkelin käsittelemä sivusto on hyödyllinen (Urjanhai ja KLS). Mielestäni sivusto on kyllä hyödyllinen, mutta sen merkittävyydestä ei ole mitään todisteita. Ehdotan siis, että artikkeli poistetaan merkityksettömänä. (Paras olisi ollut kyllä roskapoisto, jolloin tämä olisi helpompi palauttaa aikanaan.) (87,9 % kannatti poistoa) Kunnallisvaalit

Helsingissä.

Artikkelit ovat olleet merkittä-

25


vyys-

poistokeskustelussa

merkittävyydestä en osaa sanoa

kuukauden verran eikä sinä ai-

ja

suuntaan tai toiseen. (95,2 %

kana ole päästy mihinkään lop-

kannatti poistoa)

putulokseen. (78,3 % kannatti poistoa) Kuopion torin ampumavälikohtaus. Onko Kuopion torilla viikko sitten sattunut ammuskelu merkittävä? Merkittävyyskeskustelussa poiston puoltajia oli enemmän, mutta myös säilyttämiselle oli vahva kannatus muu-

Kurvi/Varjanne. Ei fyysistä pitkäsoittoa, linjan mukaan pois. (100,0 % kannatti poistoa) Kuumat aallot (kappale). Keskustelussa oli erimielisyyttä siitä, riittääkö singleys merkittävyyskynnyksen

ylittymiseen.

(87,5 % kannatti poistoa)

tamalta taholta, joten en vielä

Kuvaohjelma (tietokoneohjel-

tulkitsisi konsensusta löytyneen

ma). Poistokeskustelussa kesä-

– etenkään kun kyseessä ei ollut

kuun alusta asti, keskustelu

äänestys. Aiheesta on jo kirjoitet-

näyttää kuolleen ajat sitten.

tu Wikiuutisiin. (90,4 % kannatti

(100,0 % kannatti poistoa. Ää-

poistoa)

nestyksen lopputulos on etukä-

Kuoppala, Risto. Nuori mieshenkilö Tampereelta jonka suurimmat meriitit ovat osallistuminen Big Brotheriin ja kunnallis-

teen täysin selvä (ks. Lumipallo helvetissä), joten se lopetettiin ennen varsinaista äänestysajan päättymistä.)

vaaliehdokkuus = ei ole merkit-

Kytölä, Jari. Keskustelussa epä-

tävä. (77,6 % kannatti poistoa)

selvyyttä riittääkö everstiys/pri-

Kuosmanen, Antti (laulaja). Ei vaikuta riittävän merkittävältä. Googlella tutkittuna mikseri.net ja myspace-sivusto löytyy, sa-

kaatinkomentajuus

lähteiden

puuttuessa osoitukseksi merkittävyydestä. (78,9 % kannatti poistoa)

moin jonkinlainen kotisivu. Le-

Käägiä ja lippuriskejä. Merkit-

vy-yhtiö Audiosaari on mulle

tävyyskeskustelussa ei tulosta.

neverhöörd (samoin Googlelle).

Oma kantani vielä epävarma.

Roskaksi en kuitenkaan uskalla

(90,9 % kannatti poistoa)

merkitä. Kuosmasen sanoittajas-

Königsbäck, Helena. Helena

ta Samuli Koivulahdesta on

Königsbäckista kertova sivu esi-

myös artikkeli olemassa, jonka

tetään poistettavaksi. Sivu on

26


minitynkä, jota ei ole korjattu

Lahtinen, Pekka. Pekka Lahti-

kolmeen kuukauteen. Sivu on

nen on julkaissut pienen uskon-

vain yrittäjän mainos itsestään,

nollisen yhteisön kautta lyhyitä

viitteitä ei ole lainkaan, ja ainoa

pamfletteja eriasteisista salaliit-

linkki vie yrityksen mainossi-

toteorioista. Lahtisen teokset on

vuille. Tekstin esittelemä henkilö

hänen omien sanojensa mukaan

on vain koulunsa käynyt am-

"vedetty markkinoilta". Oheinen

mattihenkilö, jollainen on kuta-

pätkä artikkelista kuvaa varsin

kuinkin jokainen aikuinen hen-

hyvin, mistä on kysymys: "Pek-

kilö Suomessa. Surkuhupaisaa

ka Lahtinen on fundamentalisti-

on hänen esitetty luokittelunsa

kristitty, jolta on ilmestynyt val-

merkittäväksi suomalaiseksi la-

litsevia näkemyksiä maailman

sitaiteilijaksi Tapio Wirkkalan,

tapahtumista kyseenalaistavia

Alvar Aallon ja muiden todellis-

kirjoja. Kirjassa Ufojen arvoitus

ten

ratkeaa Lahtinen esittää, että

kuuluisuuksien

rinnalle.

(78,6 % kannatti poistoa)

natsit lentelivät ufoilla." Minusta poistettava merkityksettömänä.

l

(71,4 % kannatti poistoa)

Laalavat jouset (albumi). Keskustelussa ei löytynyt yhteisym-

Laisi-Puheloinen, Tiina. Ei selvyyttä keskustelussa. (91,7 % kannatti poistoa)

märrystä siitä, onko merkittävän yhtyeen demo merkittävä. (95,0

Lajitteluhattu. Kaikesta mah-

% kannatti poistoa)

dollisesta Potteriin liittyvästä ei

Lahjattomien

laulukilpailu.

tarvitse eikä pidä laatia omia artikkeleita. (yhdistetty)

Euroviisut ja Idols ovat merkittäviä laulukilpailuja, tämä ei ole.

Lamerfest. Kahenlaista ilimoo

Lisäksi myös tämän laulukilpai-

tästäkin merkittävyyskeskuste-

lun järjestäjä (Apollo (järjestö))

lussa. (82,4 % kannatti poistoa)

on poistoäänestyksessä. (81,1 %

Laulumaa, Anna. Merkittävyys-

kannatti poistoa)

keskustelun aika umpeutui, eikä

Lahtinen, Juuso. Merkittävyys-

selviä kannanottoja poiston tai

keskustelusssa ei päästy yhteis-

myöskään säilytyksen puolesta

ymmärrykseen. (79,5 % kannatti

tullut. Artikkeli siirtyikin auto-

poistoa)

maattisesti

roskaa-luokkaan,

mutta välittömän poiston sijaan 27


on mielestäni parempi kysyä

Lind, Marko. Monitoimimies

laajemmalta käyttäjäjoukolta, tu-

jonka merkittävyys kyseenalais-

lisiko artikkeli poistaa vai säilyt-

tettiin. Levyttänyt useita levyjä

tää. Laulumaa tunnetaan siis

jotka levy-yhtiö jossa työskente-

Helsingin

Kaupunginteatterin

lee toimitusjohtajana julkaisi

versiosta High School Music-

(kohtalainen myynti yksittäisen

alista, jossa hän on näytellyt yh-

levyn lähteellinen myynti 3000),

tä keskeistä roolia, Sharpay

julkaissut useita kirjoja, juonta-

Evansia. (81,6 % kannatti pois-

nut kolmosella tv-ohjelmaa luin

toa) Palautettu

väärin, ei juontanut, mutta osal-

Lambert, Lili. Suomalainen laulaja, joka on osallistunut The Voice of Finlandiin ja UMK:hon sekä toiminut taustalaulajana sekä eri kokoonpanoissa. Ei ole julkaissut sooloalbumia. (83,3 % kannatti poistoa)

listui johonkin kolmosen uskonto-ohjelmaan, kunnallispoliitikko ja susikampanjan luoja, työskennellyt paljon romanien aseman parantamiseksi (mm. Halosen romanifoorumin ideoija ja siihen osallistunut ja eri järjestöt), pisteenä i:n päälle tuomittu

Lehtonen, Seppo. Kolme päivää

törkeästä petoksesta. Syntyykö

kestänyt keskustelu ei tuonut

pienistä puroista tarpeeksi iso

täyttä varmuutta artikkelin mer-

puro? (73,7 % kannatti poistoa)

kittävyydestä lähinnä lähteiden puuttumisen takia, joten mitataan yhteisön kanta ja samalla kuulutetaan, olisiko jollakin lisätietoja henkilöstä. Nykytiedoilla

Linja-auto-onnettomuus. Mielestäni artikkeli ei ole tietosanakirjamainen, eikä sinne sopiva. (77,3 % kannatti poistoa)

näyttäisi kuitenkin olevan täpä-

Lista kuuluisista suomenruot-

rästi merkittävyyskynnyksen al-

salaisista. Luettelon henkilöiden

la. (81,6 % kannatti poistoa)

"suomenruotsalaisuuteen"

Limousine Service Oy Ltd. Täähän on pelkkä mainos, ei tietosanakirjamateriaalia, ei tarpeeksi merkittävä, ei neutraali näkökulma. (100 % kannatti poistoa)

28

ei

löydy minkäänlaisia lähteitä. Artikkelin alkuperäinen tekijä näköjään kopioinut luettelon suoraan ruotsi-wikistä. Tarvitseeko muutenkaan tälläsiä luetteloita? (89,5 % kannatti poistoa)


Lordin kiertueet. Konserttikier-

Luettelo entisistä nähtävyyksis-

tueet tulisi esitellä yhtyeen artik-

tä. Mielestäni huono luettelointi-

kelissa, ei omilla sivuillaan. Tän-

peruste, toin varalta äänestyk-

ne on nyt näköjään kuitenkin

seen. Väittäisin että entisiä näh-

tehty monesta Lordin kiertuees-

tävyyksiä on sen verran vähän,

ta artikkeli. Harkitsin myös ros-

ettei niitä kannata luetteloida.

kaksi merkitsemistä, mutta men-

Esimerkiksi artikkelissa on tällä

nään nyt äänestyksen kautta vie-

hetkellä sellaisia paikkoja, jotka

lä varmuudeksi. Äänestys kos-

eivät ole omana aikanaan oikeita

kee artikkeleita Bringing Back

nähtävyyksiä olleet ja nykyajan

The Balls To Europe, Bringing

jutut ovat olemassa jossain toi-

Back The Balls To Finland,

sessa muodossa, enkä usko että

Bringing Back The Balls To

luettelon tilanne tulee parantu-

Japan ja European Monstour.

maan. (89,2 % kannatti poistoa)

(86,1 % kannatti poistoa)

Luettelo

harkinnanvaraista

Luettelo eduskunnasta pudon-

avustusta saaneista kunnista.

neista kansanedustajista. Luet-

Miksi vuonna 2004? (81,4 % kan-

telo on mielestäni tarpeeton kos-

natti poistoa)

ka pudonneet edustajat voidaan luetella erikseen jokaista eduskuntavaalia käsittelevässä artikkelissa. (85,4 % kannatti poistoa) Luettelo energialähteiden eduista ja haitoista. Tämän voisi poistaa. Artikkeli ei sisällä mitään sellaista, mitä ei voisi energianlähteiden pääartikkeleissa käsitellä. Sen otsikko ei vastaa sisältöä. Ja luettelo "etuihin" ja "haittoihin" on täysin omavaltaista koska kuka sen päättää mikä on hyöty ja mikä haitta. Artikkeli siis sisältää melkein väistämättä POV-ongelman. (95,5 % kannatti poistoa)

Luettelo harrastuksista. Onko luettelo mielekäs tai havaitseminen harrastus? (81 % kannatti poistoa) Luettelo henkirikoksen tehneistä julkisuuden henkilöistä. Onko tällä(kään) luettelolla hitonkaan vertaa järkeä Wikipediassa? Siellä oli kuolemantuottamusta, siellä on yrityksiä, julkisuuden henkiöitä vuodelta tuhat, kohta Juudas, miksei Kain ole mainittu? Tiedot ovat lähteistämättä osin, ja muutenkin Wikipedian huonointa sisältöä. En ole jaksanut tutkia asiaa sen kummemmin, mutta melkein 29


vaikuttaa siltä, että kun artikke-

Luettelo koreografeista. Liian

lin nimi alkaa sanalla "Luettelo",

laaja aihe. (76,9 % kannatti pois-

sen voisi yhtä hyvin jättää luke-

toa)

matta. (89,7 % kannatti poistoa)

Luettelo kuuluisista CBGB'sis-

Luettelo hotelleista. Hotelleita

sä esiintyneistä artisteista. Mik-

on aika monta yhdelle luettelol-

si luettelo CBGB's-nimisessä pai-

le, jossa mainitaan viisitoista.

kassa esiintyneistä kymmenistä

(81,1 % kannatti poistoa)

artisteista olisi merkittävä? Klu-

Luettelo juomista. Liian laaja, ainakin jos otamme mallia ruoista. (91,4 % kannatti poistoa)

beja on maailma pullollaan. Eipä artikkelissa ole edes lähteitä. Voisi poistaa ehkä roskanakin, mutta mistäs minä tiedän - ehkä-

Luettelo Kalifornian katujen-

pä tämä "CBGB's" on elintärkeä

geistä. Katujengit eivät tarvitse

mesta esiintyjille? (100 % kan-

omia luetteloitaan. Miltä vaikut-

natti poistoa)

taisi Lista Minnesotan katujengeistä, Lista New Yorkin katujengeistä jne. Tuskin katujengitkään omia artikkeleitaan tarvitseisi. (87,9 % kannatti poistoa)

Luettelo käytöstä poistuneista suomen sanoista. Sarjassamme huonosti rajatut luettelot. Leksikologiaa ja suomen etymologiaa opiskelleena voin sanoa, että ei-

Luettelo kitaristeista. Keskuste-

pä ole mitenkään suppea aihe.

lusivulla on konsensus luettelon

Lisäksi luettelo on hankala raja-

poistamisesta, mutta aiemmissa

ta. Tämä ongelma käy ilmi jo

äänestyksissä on säilytetty vas-

luettelossa tällä hetkellä olevista

taavat luettelot: Wikipedia:Pois-

sanoista. Otettaisiinko luetteloon

tettavat sivut/Luettelo viulis-

vain tapaukset, joissa sekä sana

teista ja Wikipedia:Poistettavat

että tarkoite ovat hävinneet, vai

sivut/Luettelo harpisteista. Tä-

myös sellaiset, joissa merkitys

mä äänestys on samalla uusi

on supistunut tarkoittamaan

poistoäänestys mainituista kah-

vain osaa alkuperäisistä tarkoit-

desta muusta luettelosta. Äänes-

teistaan tai sana on siirtynyt jon-

tys antanee toivottavasti suunta-

kun ihan muun tarkoitteen ni-

viivoja myös muiden vastaavien

meksi? Sanakirja on sananseli-

luettelojen suhteen, jotka ovat

tyksiä varten, niitä ei tarvitse lis-

mahdottomia hallittaviksi. (71,8

tata Wikipediaan. (94,7 % kan-

% kannatti poistoa)

natti poistoa)

30


Luettelo laulajista laulukielen

Luettelo pakkoruotsin vastusta-

mukaan. Lista kaikista maail-

jista eduskunnassa. Näitä tur-

man laulajista ei voi mitenkään

hia luetteloita voidaan tehdä

olla mielekäs. (90,2 % kannatti

vaikka mistä aiheesta. Mielestäni

poistoa)

voisi olla vaikka mainintana

Luettelo Led Zeppelinin hittikappaleista. Hitin määrittely on

eduskuntaa käsittelevässä artikkelissa. (95,6 % kannatti poistoa)

vähän vaikeaa. Joku "Luettelo

Luettelo pirunmarjoista. Laitoin

Led Zeppelinin kappaleista" voi-

tähän alun perin roskamerkin-

si olla parempi. (88,9 % kannatti

nän, sen jälkeen ylläpitäjä laittoi

poistoa)

siihen ajastetun roskamerkinnän

Luettelo lentoyhtiöiden kohteista. Ehdotan että kaikki luettelot lentoyhtiöiden kohteista (yhteensä 7 artikkelia) poistetaan. Syy: Wikipedia:Mitä Wikipedia ei ole määrittelee mm. että Wikipedia ei ole matkaopas. Lisäksi tämänkaltaiset luettelot tuppaavat vanhenemaan (mm. yksi luetteloista sisältää tiedot vuoden 2008 lentokohteista). Poikkeuksellisista lentokohteista tulee jatkossakin kertoa mutta ei luettelona

vaan

lentoyhtiön

omassa artikkelissa. (90,9 % kannatti poistoa)

- joka poistettiin artikkelin tekijän tulkinnasta, joten laitetaan sitten poistoäänestykseen. Vaikea nähdä tässä artikkelissa yhtään mitään relevanttia, tietosanakirjan arvoista tietoa - oli lähteitä tai ei (toistaiseksi ei ole niitäkään, ei ole ollut kuukausiin). One Piece -aiheeseen liittyviä artikkeleita on muutenkin yhteensä 46, mikä on huikea määrä yhdelle sarjakuvalle (artikkelit löytyvät sekä luokasta Luokka: One Piecen hahmot että luokasta Luokka: One Piece). Luulisi, että oleellisimpia tietoja voisi yhdistelläkin. Ei wikipediassa ole

Luettelo Lordin oheistuotteista.

muistakaan kuvitteellisista mar-

Suuri osa sivun sisällöstä oli

joista mitään luetteloita, eikä yli-

luetteloa Lordi-pyyhekumeista

päätään mitään kuvitteellisia flo-

ja vastaavista. Sisältö voidaan

ra-artikkeleita tai muuta triviaa

yhdistää pääartikkeliin tai se on

sarjakuvien kasvustoista. Nämä

jo siellä. (74,5 % kannatti pois-

tiedot kuuluisivat mangasarjojen

toa)

omille fanisivuille, eivät wikipediaan. (72 % kannatti poistoa) 31


Luettelo rasistisista nimityksis-

lineesta: 1) yritykset/valtio/kun-

tä. Luettelosta voisi saada ihan

nat irtisanovat ja palkkaavat.

hyvänlaatuisenkin, kun sinne

That's life. 2) Artikkelin pitämi-

esimerkiksi lisäisi vaikka jonkin-

nen ajantasalla ongelmallista ja

asteisen lähteen, jossa sanan-

kasvattaa kokoa jatkuvasti. 3)

käyttö on aiheuttanut oikeusju-

Rajaus. Pitäisikö sisältää myös

tun. (Lainaten Petri Krohnin eh-

80-, 70 tai vaikkapa 20-lukujen

dotusta). Esimerkiksi verraten

irtisanomiset. Uusintaäänestys,

englannin wikipediassa olevaan

aiempi äänestys täällä. (76,3 %

luetteloon, niin siellä on aika

kannatti poistoa)

hieno listaus. (76,7 % kannatti poistoa)

Luettelo Suomen poliitikoista. Tarpeeton luettelo, samat tiedot

Luettelo ruokalajeista. Tämä si-

löytyvät jo luetteloista Suomen

vun tarkoitus on siis ilmeisesti

pääministeri, Suomen president-

listata kaikki maailman ruuat.

ti, puoluejohtaja, luettelo kan-

Eli siis rajaukseltaan aivan liian

sanedustajista ja luettelo nykyi-

laaja. (97,6 % kannatti poistoa)

sistä kansanedustajista. Aihe on

Luettelo Rääkkylän vanhimpien hallintokuntien puheenjohtajista 1873- . Aihe ei ole merkittävä

tietosanakirjaan.

(70,4 % kannatti poistoa) Luettelo Salattujen elämien jaksoista (kevät 2008). Luettelot ns. saippuasarjojen jaksoista eivät ole merkittäviä. (73,8 % kannatti poistoa) Luettelo suomalaisista koomikoista. Lojunut roskiksessa jo pitemmän tovin. Keskustelusivulla käyty keskustelua suuntaan ja toiseen. (88,9 % kannatti poistoa) Luettelo suomalaisten yritysten irtisanomisista. Korjattava -mal32

sen verran laaja, että on parempi hajauttaa tiedot eri sivuille. (81,3 % kannatti poistoa) Luettelo Suomen pääministereistä etunimen mukaan. Erilaiset luettelot ovat minusta hauskoja ja tarpeellisia, mutta tämä tuntuu menevän liikaa tahattoman huumorin puolelle. (97,4 % kannatti poistoa) Luettelo Suomen pääministereistä muiden poliittisten toimien mukaan. Merkittävyyskeskustelusta ei tulosta, ja vähän osanottajia. (75,0 % kannatti poistoa) Luettelo Suomen pääministereistä synnyinpaikan mukaan.


Ei selvyyttä merkittävyyskes-

Luettelo televisiosarjan Salatut

kustelussa. (81,1 % kannatti

elämät henkilöiden suhteista.

poistoa)

(80,6 % kannatti poistoa)

Luettelo suomenkielisistä sa-

Luettelo

noista jotka päättyvät L-kirjai-

Luettelon hyödyllisyydestä oli

meen. Satunnaista tietoa, kuu-

erimielisyyttä, joten pistin ää-

luu Wikiaineistoon. (90,7 % kan-

nestykseen. "Kuinka hyvin rajat-

natti poistoa)

tuna voidaan pitää luetteloa kai-

Luettelo syöpään kuolleista. Mitä hyötyä on luettelosta, jossa on kolmasosa kuolleista? Jotta nämä listat voisi säilyttää, niihin pitäisi hommata lähteet. Vaikka hommattais, ei näistä saa täydellisyyttä lähestyviä. Eihän mitenkään voi tehdä luetteloa, jossa on Tunnetut ko syystä kuolleet, ehkä julkkiksista voisi. Voi olla jollekin mielenkiintoista, mutta jos luettelossa (niinkuin näissäkin) 2-20 kuollutta, ei voi sanoa sen olevan "luettelo tunnetuista". Jos joku välttämättä haluaa, voisi tietty tehdä pari esimerkkiä jokaisen syövän artikkeliin kuolleista lähteineen(!). Pari vuotta sitten on ollut kai sama äänestys, mutta ei silloin mennyt läpi, jospa tällä kerralla ajatellaan koko-

televisiosarjoista.

kista maailman televisiosarjoista?", lainatakseni toisen käyttäjän kommenttia luettelon keskustelusivulta. Luokitus pelaa hyvin olemassa oleville artikkeleille ja punalinkit voidaan aina siirtää artikkelitoiveisiin, joten tätä luetteloa ei mielestäni tarvita. Pilkkomista pienempiin osiinkaan en kannata. Jos etsii vaikkapa suomalaisia televisiosarjoja, Luokka:Suomalaiset televisiosarjat toimii hyvin, joten erilliselle sekalaisten

suomalaissarjojen

luettelolle ei ole tarvetta. Ja ehdotus luettelosta, jonka aiheena olisivat kaikki Suomessa esitetetyt ulkomaalaiset televisiosarjat; melkosen laaja aihe, en kannata sellaista luetteloa. (78,9 % kannatti poistoa)

naisuutta. (71,4 % kannatti pois-

Luettelo Touhou Projectin hah-

toa)

moista. Liki kokonaisuudessaan

Luettelo taiteilijoista. Liian laaja-aiheinen. (93,8 % kannatti poistoa)

lähteetön ja in-universe-näkökulmasta kirjoitettu pelihahmolistaus. Tietosanakirjaan kelpaavaa materiaalia niin vähän, että jäljelle jäävä materiaali mahtuu 33


pääartikkeliin. Merkittävyyskes-

juoda vähän". (85,2 % kannatti

kustelussa merkittävyyttä ei pe-

poistoa)

rusteltu mitenkään, mutta poistoa kuitenkin vastustettiin, joten äänestykseen. (78,9 % kannatti poistoa)

Luettelo tunnetuista maksakirroosiin kuolleista. Poistokeskustelussa joulukuusta lähtien roikkunut luettelo ei saanut sel-

Luettelo tunnetuista absolutis-

vää kannatusta poistoksi mutta

teista. Aiemmin olen puolustel-

säilyttäjiäkään ei ollut ylivoimai-

lut luettelon säilyttämistä, mutta

sen paljon. Kai tästä sitten pitää

nyt huomaan, että tämä tosiaan

äänestää. (86,4 % kannatti pois-

on vähän ongelmallinen. Ville

toa)

Valo ja Pate Mustajärvi ovat taas ratkenneet juomaan, ja uusimmassa Viva-lehdessä Mato Valtonen kertoo päässeensä eroon

Luettelo tunnetuista suomalaisista. Mahtaa tulla pitkä lista. (85 % kannatti poistoa)

viinasta, mutta ottavansa joskus

Luettelo Vesalan kappaleista. Ei

lasin kuohuviiniä eikä sulje pois

selvyyttä merkittävyyskeskuste-

etteikö joskus harvoin voisi juo-

lussa. (91,7 % kannatti poistoa)

da vähän enemmänkin. Tätä on

Lukkari, Teemu. Jalkapallo/Fut-

hankala pitää ajan tasalla ja luo-

sal -osastoa merkittävyyskeskus-

tettavana. Mike Monroekin on listalla, mutta hän kertoi juo-

telun jäljiltä tänne. (84,2 % kannatti poistoa)

neensa häissään (muistaakseni vuonna 2003) lasillisen kuohu-

Lumiukkomies.

viiniä.

muistelen

tään kyseenalainen. En ole kos-

hänen myös kertoneen, että hän

kaan ennen kuullut tällaisesta

on jättänyt päihteet pois jo 1980-

sarjakuvasta, mutta sarjakuva

luvulla. Perustelu uudelle äänes-

tottumukseni ovatkin lähinnä

tykselle ja mielipiteen muutok-

Aku Ankka. Vaikka Google ei

selle on siis se, että luotettavaa

kerro mitään, niin hakutuloksia

tietoa jonkun absolutismista on

tulee alle 60 kappaletta. (78,6 %

vaikea löytää. Joku voi sanoa

kannatti poistoa)

"jättäneensä viinan pois elämäs-

Luoma, Kaisa. Kannatin tämän

tään" mutta vähän myöhemmin

säilyttämistä

sanoa että saattaa kyllä "joskus

mutta sisältö on typistynyt käsi-

Kuitenkin

Merkityksel-

viime

kerralla,

tysten esittelystä rivitutkijan ly34


m

hyeksi esittelyksi. Luoma valmistelee väitöskirjaa Foucault'n ajattelusta, ja mielestäni artikkelin palauttaminen voitaisiin tarvittaessa ottaa käsittelyyn sen valmistumisen jälkeen. Väliaikana artikkeli ei ilmeisesti ole riittävän merkittävä. (79,3 % kan-

M&M Kuntotalo. Yksittäinen kuntosali, jonka olin merkinnyt roskaksi, mutta joku vastusti, niin äänestetään sitten. Poiston vastustajan artikkelin keskustelusivulla

natti poistoa)

mainitsemat

kaksi

muuta ovat ketjuja, joten niiden

Lähde, Ville. Ei riittävän merkit-

säilyttämisellä lienee jonkinlai-

tävä elokuvaohjaajana eikä ar-

nen peruste. (72,9 % kannatti

tikkelista ilmene muita meriitte-

poistoa)

jä, jotka tekisivät Lähteestä tietosanakirjamielessä merkittävän. (71,4 % kannatti poistoa) Palautettu

Maakuntasarja-kausi 2009. Pesäpallon 4. korkeimmasta sarjatasosta oleva kausiartikkeli. Tästä poistokäytännön suuntavii-

Länsman, Arto. Keskustelussa ei

voihin yksi lisäys. Haluammeko

tullut konsensusta tämän herras-

näitä lisää? (100 % kannatti pois-

miehen merkittävyydestä. (83,0

toa)

% kannatti poistoa)

Madison (rockyhtye). Ei levy-

Lööppijulkkis. Merkittävyys oli

tyksiä. Erityistapauksissa voi-

kyseenalaistettu, ja artikkeli yh-

daan varmasti tehdä artikkeli

distettiin Johanna Tukiaiseen.

yhtyeestä, joka ei ole levyttänyt.

Nyt kyseinen single on jälleen

Onhan bändi voinut olla kuului-

erillinen

Kyseinen

sa tai jäljiteltykin pelkän keikkai-

single tuskin on kovin paljoa

lun perusteella. En kuitenkaan

myynyt, ja tuskin myykään. Jul-

osaa arvioida, onko tällä nimen-

kisuutta se on kyllä saanut. Mie-

omaisella yhtyeellä ollut erityis-

lestäni julkaisu voitaisiin mai-

tapauksen edellyttämää yleistä

nita artikkelissa. (72,9 % kannat-

merkitystä. 1990-luvulla rockia

ti poistoa)

on Suomessa levytetty jo varsin

artikkeli.

paljon, joten noita erityistapauksia etsisi enemmän ehkä 1950 1970-luvuilta. Tässä tosin on ollut kuuluisan ja ajankohtaisen 35


henkilön (Cisse Häkkinen) poika

sen kanssa. (81,3 % kannatti

basistina. (79,3 % kannatti pois-

poistoa)

toa)

Manninen, Sini. Pelkkä perintö-

Makkaran paistotavat. Artikkeli

prinsessaksi valituksi tuleminen

perustettiin todellisuudessa säi-

ei tee merkittäväksi. Artikkeli on

lyttämään kyseenalaista ohmi-

aiemmin päätetty säilyttää, mut-

makkara-aihetta. Kaikki muu si-

ta silloinkin pieni enemmistö oli

sältö voidaan siirtää ja on siirret-

poiston kannalla. (77,8 % kan-

ty artikkeleihin lenkkimakkara

natti poistoa)

(luokassa Suomalainen keittiö) ja grillimakkara. "Valmistusmenetelmän vaarallisuudesta ja sen aiheuttamasta metallisesta sivumausta johtuen ohmimakkaraa valmistetaan lähinnä näytös-, kokeilu- ja huvitarkoituksissa." Eli kuuluu Wikiaineistoon, on hyvä muistaa, että myös se ja Wikikirjaston Keittokirja ovat olemassa. Tämä ohje kuuluu kyllä todellisuudessa johonkin

Markkina-arvoteoria. Lähinnä internet-ilmiö. Lähteistäminen näyttäisi tarkoittavan viittaamista blogeihin ja keskusteluryhmiin. Yksi artikkeli aiheesta löytyy City-lehdessä. On epävarmaa, miten viittaukset tutkimuksiin liittyvät aiheeseen. Nykymuodossaan enemmän essee kuin

tietosanakirja-artikkeli.

(77,1 % kannatti poistoa)

muuhun jippowikiin, ei luok-

Mattila, Markku (muusikko).

kaan Makkarat tai Ruoanlaitto-

Merkittävyys ei selvinnyt kol-

tekniikat. Edellisessä äänestyk-

men

sessä enemmistö kannatti pois-

(75,0 % kannatti poistoa)

toa. Säilyttämistä kannattava pe-

Matinkivi. Artikkeli ei perustele

rustelu "merkittävämpi

kuin

merkittävyyttään millään ta-

MC Vittumeitsi" ei ole enää pä-

voin. Se, että kyseisellä kohteella

tevä, sillä se artikkeli on poistet-

vuorokauden

kuluessa.

on nimi ja että se löytyy kartasta,

tu. (85,4 % kannatti poistoa)

ei tee siitä millään muotoa mer-

Malmström, Tarja. Meillä ei tai-

kittävää. Aiheesta on keskusteltu

da olla linjaa hevosalan ihmisis-

kasvihuoneessa: Maantieteelli-

tä. Malmström on ollut paljon

nen kohde on ilmeisesti merkit-

julkisuudessa,

tävä, jos sillä on nimi. (86,8 %

koska

hänen

omistamansa tamma on saanut kaksi varsaa Moorlands Totilak36

kannatti poistoa)


May I Cry. Ei julkaistua albu-

maailman historian tai minkään

mia, ei merkittävä. (96,8 % kan-

muunkaan näkökulman kannal-

natti poistoa)

ta. 3) Olen kuunnellut suoma-

MC Vittumeitsi. MC Vittumeitsista on jo järjestetty kaksi äänestystä ja tämä on nyt sitten kolmas. Monet varmasti alkavat valittmaan, "eikö yksi äänestys riitä." Kyseessä on kuitenkin artisti, joka hiertää jatkuvasti Wikipedian poistoäänestyksiä. Monet

äänestävät

säilyttämisen

puolesta sen takia koska Wikipediasta löytyy tämä artikkeli. Wikipedian sisällön kannalta olisi tärkeää saada tämä artikkeli poistettua koska: 1) Artikkelia käytetään perusteena muiden artikkelien säilyttämiseen, jolloin Wikipediaan saa kirjoittaa mistä tahansa asiasta artikkelin ja se säilytetään, koska yksi epämerkittävä artikkeli on säilytetty 2) Wikipedia on tietosanakirja. Oman tulkintani mukaan edellinen virke tarkoittaa sitä, että Wikipedian sisältöä ja minkä tahansa muun kaupallisen tietosanakirjan sisältöä voidaan vertailla. Tämän pohjalta voidaan ar-

laista ja ulkomaalaista hiphopmusiikkia suhteellisen pitkään ja paljon. Jotakin artistista ehkä kertoo se, että törmäsin ensimmäistä kertaa häneen jonkin muun artikkelin poistoäänestyksessä (jossa häntä pidettiin perusteena säilyttää kyseinen artikkeli) 4) Kaikki artistit eivät ole merkittäviä. Levyttivätpä he Wikipedia

Levystudio

Oy:lle,

EMI:lle, tai SONY BMG:lle 5) Kaikki artistit, jotka ovat julkaisseet 2 levyä eivät ole merkittäviä... 5a) Koska levyn tekeminen ei ole erityisen merkittävää missään suhteessa 5b) Koska levyjä ei ole välttämättä edes myyty 100 kappaletta enempää 5c) Koska hän ei ole välttämättä saanut kummoistakaan

julkisuutta

työstään vaikka olisikin saavuttanut suurta ja ihmeellistä. (vrt. Anton van Leeuwenhoek ja montako kertaa olet kuullut hänen saavutuksistaan? (71,7 % kannatti poistoa)

vioida: 2a) Löytyykö kyseisestä

Melia, Thomas. Yhdysvaltalai-

artistista maininta esimerkiksi:

nen valtion virkamies, jonka

Factum Uusi tietosanakirja 1-8.

merkittävyydestä ei ole mitään

Jos ei löydy, miksei löydy? Ehkä

selvitystä. En-wikin artikkeli on

sen takia, koska sen ei katsota

täynnä kehumista ja ylistystä.

olevan

(81,8 % kannatti poistoa)

tarpeeksi

merkittävä

37


Mertala, Sirkka. Silloisen pää-

olla vielä merkittävä, varsinkin

ministeri Matti Vanhasen kihlat-

kun tästä ei tunnu irtoavan

tu, nykyään entinen sellainen.

muuta kuin PR-tekstiä. (89,1 %

Onko julkisuutta ja merkittä-

kannatti poistoa)

vyyttä tarpeeksi, jotta ansaitsisi oman artikkelin? (77,8 % kannatti poistoa)

MILF (slangisana). Artikkeli tuotu äänestykseen, koska poistokeskustelussa kaksi eriävää

Merven Keisari. Epäselvän mer-

mielipidettä, joiden perustelut

kittävyyskeskustelun tuloksen

esitetty artikkelin keskustelusi-

poistettu, mutta alkuperäinen

vulla. (81,5 % kannatti poistoa)

kirjoittaja on toista mieltä. (82,1

Palautettu muodossa MILF (por-

% kannatti poistoa)

nografia)

Metapart. Merkittävyyskeskus-

Mirror of Madness (yhtye). Olin

telu tulokseton. (81 % kannatti

jo merkinnyt tämän roskaksi ja

poistoa)

se poistettiinkin, mutta tulin

Miesten kansalaistalo Mattila. Paikallinen ja paikallisesti uutisoitu aihe, merkittävyyskeskustelussa kyseltiin rinnastusta Tyttöjen Taloon. (79,2 % kannatti poistoa)

katumapäälle ja halusin muiden näkemyksiä. En itse osaa ottaa kantaa, onko säilytettävä vai poistettava. Soittajapojat ovat noin 13-vuotiaita. Yhtye löydettiin

Vantaalla

Ankanpoika-

rockissa, se on levyttänyt War-

Mikael ''MG'' Gabriel. Mieles-

nerille, tosin vain singlen. Esiin-

täni melko tuntematon räppäri.

tynyt jopa Hanoi Rocksin lämp-

Seuraan hiphopia jonkin verran,

pärinä viime marraskuussa Ta-

vaikkei se ole koko elämäni. Tä-

vastialla (kuinka ne pääsi si-

mä artisti ei ole koskaan ennen

sään?). (73,8 % kannatti poistoa)

tullut nenän eteen, ennen kuin nyt (vaikka artikkelin hehkutuksen perusteella pitäisi olla tunnettu). (100 % kannatti poistoa) Palautettu Mikko.fi. Kuukausi sitten(!) perustettu Alma Median nettihuutokaupan mainosartikkeli ei voi 38

Mitzner, Dennis. Päätoimittanut yhden numeron verran omakustannenettijulkaisua. (87,5 % kannatti poistoa) MMO-Champion. Keskustelusivulla esitetty näkemyksiä puolesta ja vastaan. (70,0 % kannatti poistoa)


Monica's Lips. Merkittävyyttä

keää tietoa. (75,9 % kannatti

tarkasteltiin, mutta ei päästy

poistoa)

lopputulokseen. Kyseessä on siis 1999 perustettu bändi, jolla löytyy ihan kohtalaisesti googleosumia. Itse en osaa kaikkia googlen kikkailuja, mutta tevetenin mukaan 713. Mutta itse asiaan, bändi on paitsi kuuluisa myös

Musta Albiino. Joskus viime vuosituhannella vaikuttanut yhtye, jonka tuotanto rajoittuu yhteen promolevyyn, ei tunnu tarpeeksi merkittävältä. (100 % kannatti poistoa)

keikkailut maineikkailla rockfes-

Murphy, Anne Mary. Terroristin

tareilla (ainakin Ilosaarirock ja

tyttöystävä. (100,0 % kannatti

Provinssirock). Lisäksi tehnyt ul-

poistoa)

komaankiertueen

Venäjälle.

Mutanen, Jukka. Keskustelussa

Kuuluisin kappale lienee Linda

ei merkittävyys selvinnyt. (84,1

steel. Poiston kannattajien point-

% kannatti poistoa)

tina taisi olla, että ei ilmeisesti ainakaan tämän hetken tietojen

Mäenpää, Anna. Helsingin de-

mukaan ole julkaissu levyä

marinuorten

EDIT: Julkaissut lukuisia äänit-

avustaja, opiskelijajärjestön va-

teitä, mutta ne ovat olleet oma-

rapj. (83,0 % kannatti poistoa)

kustanteita. (70,6 % kannatti

Määritelmäkikkailu. Epämer-

poistoa)

kittävä termi, joka haiskahtaa

Moonlight divers. Merkittä-

omalta tutkimukselta. Sen lisäksi

vyyskeskusteluista tällä kertaa

artikkeli on ollut lähteetön yli

äänestykseen

puolitoista vuotta. Google löytää

sukellusseura.

(92,9 % kannatti poistoa)

pj,

eduskunta-

16 osumaa, joista suurin osa viittaa Wikipediaan. Vain yhdellä

MotherLoad. Merkittävyys ky-

ulkopuolisella sivulla viitataan

seenalaistettu, mutta ei yksimie-

määritelmäkikkailuun argumen-

lisyyttä kumpaankaan suun-

tointivirheenä, eikä sekään läh-

taan. (73,3 % kannatti poistoa)

teenä vakuuta. (94,1 % kannatti

Motot.net. Sivuston esittely. Voi-

poistoa)

daan hoitaa pelkällä linkillä

Määttä, Timo. Omakustannekir-

asianmukaisissa moottoripyörä-

jailija? Pilot-kustannus on vanity

alan artikkeleissa, artikkeli ei

pressin maineessa eli useat sen

vaikuta sisältävän muuta tär-

julkaisemat teokset ovat tosi39


asiassa omakustanteita. (88 %

tirasismi & artikkeli on uutta tut-

kannatti poistoa)

kimusta, tarpeeton, sotkee asioita, analogiana sanomalehtirasis-

n

mi, artikkeli on muutaman henkilön mielipiteitä, artikkelit syr-

Nato Commando. Kun kerran

jintä ja rasismi riittävät. (78,3 %

omakustanteisista musiikkiyh-

kannatti

tyeistä/tallenteista tehdyt artik-

osaksi artikkelia Internet-sen-

kelit ovat roskaa, miten asia on

suuri Suomessa

elokuva-alalla? Haetaan suuntaviivoja. (71,1 % kannatti poistoa)

poistoa)

yhdistetty

Nava-Aho, Ronnie. Yritystoiminnan harjoittaminen tai tunte-

Neiti Hillarton ja Vankityrmän

mattomien yrityksien toimitus-

mysteeri. Harrastelijapohjalta

johtajuus ei käsittääkseni ole sel-

tehty lyhytelokuva, jota on il-

lainen ansio että Wikipediassa

meisesti esitetty vain vantaalai-

tarvittaisiin artikkeli henkilöstä.

sen koulun auditoriossa. Notee-

(100 % kannatti poistoa)

rattu muutamassa lehdessä paikallisuutisena. Kuitenkin kotitekoiseksi elokuvaksi kohtuullisen mittava projekti. Merkittävyyskeskustelu ei oikein lähtenyt liikkeelle, joten kokeillaan vielä äänestyksen kautta, josko yhteisöltä saataisiin tähän jokin kanta. (100,0 % kannatti poistoa)

Nevalainen, Elina. Henkilö on toiminut puutarha- ja talouskoulun johtajana 1910-luvulla. Sitten kuollut 28-vuotiaana. Haetaan mahdollista suuntaviivaa sille, voiko tämänkaltainen nainen olla tietosanakirjamerkittävä. (85,7 % kannatti poistoa) Niemi, Arto. Keskustelun perus-

Neljä Ässää. Ei konsensusta merk ittävy yskesk ustelussa. (72,4 % kannatti poistoa) Netmission. Suuntaviivojen mukaisesti.

Nettiyhteisöt

eivät

yleensä ole merkittäviä, eikä tämä mielestäni kynnystä ylitä. (75,6 % kannatti poistoa) Nettirasismi. Perusteluja keskustelusivulla: Keskustelu:Net40

teella äänestykseen. (73,1 % kannatti poistoa) NintendoClubi. Yllättävän paljon merkittävyyden kannattajia merkittävyyskeskustelun aikana niin vietäneen tätä kautta unholaan, yksittäinen fanisivusto. (97,1 % kannatti poistoa)


Njålsson, Gunnar K. A. Helpos-

Nobultec. Internet-haun perus-

ti tarkistettavia lähteitä tiedoille

teella konsultointiyritys vaikut-

tästä henkilöstä ei ole. Valt. kan-

taa olevan merkittävä suomalai-

diksi

valmistunut

sessa yrityshakemistossa, mutta

Njålsson on ollut Lapin yliopis-

perusteet merkittävyydelle tieto-

tossa kahden kuukauden määrä-

sanakirjassa ovat epäselvät. (91,2

aikaisessa virkasuhteessa, saa-

% kannatti poistoa)

ilmeisesti

nut sen jälkeen 3300 euron apurahan väitöskirjan tekoa varten, mutta väitöskirja ilmeisesti jäänyt tekemättä. Hän väittää olevansa avaruusoikeuden asiantuntija, mutta näyttöä ei ole. Poistetussa artikkelissaan hän viittasi Lapin yliopiston Ilmailuja avaruusoikeuden instituuttiin, mistä hänen nimeään ei kuitenkaan löydy. Tieteellisiä julkaisuja ei ilmeisesti ole, artikkelissa mainittu on vaikuttaa omakus-

Normatiivinen masennus. Termi vaikuttaa uudelta tutkimukselta, Google löytää tasan yhden lääketieteen kandidaatin kirjoitelman, jossa sitä on ohimennen käytetty. Englanninkielisen lähteen (terveysportti.fi) termiin pätee aivan sama, Normative depression in adolescencen tuntee vain ja ainoastaan se terveysportti.fi:n artikkeli. (100 % kannatti poistoa)

tanteelta, joten tieteellisestä laa-

Nummelin, Aki. Ei merkittävä.

dusta ei ole tietoa. On kyllä jul-

Tällaisille on paikka Vaaliwikis-

kaissut pienkustantamon kautta

sä. (77,5 % kannatti poistoa)

1999 romaanin, jonka aihepiiri

Nummentalo, Juhani. 25. kesä-

on Helmet-tietokannan mukaan

kuuta päättyneessä merkittä-

fantasia ja yliluonnolliset ilmiöt -

vyyskeskustelussa ei asiaan saa-

ehkä se kertoo jotakin. Liittyy

tu selvyyttä. Käytännön mukaan

edelliseen äänestykseen, Njåls-

epäselvässä tapauksessa men-

son-sukuun. (88,4 % kannatti

nään poistoäänestyksen kautta,

poistoa)

ja lopullinen päätös aiheen mer-

Njålsson-suku. Seilannut ros-

kittävyydestä on arvoisilla ää-

kiksen väliä, keskusteltu vilk-

nestäjillä. (77,1 % kannatti pois-

kaasti merkittävyydestä. Ky-

toa)

symme siis raadin mielipidettä.

Nunton. Kaksi soololevyä jul-

(90,5 % kannatti poistoa)

kaissut rap-artisti, jonka ensimmäinen levy on verrattavissa 41


omakustanteeseen ja toisen on

nyt käy? (72,5 % kannatti pois-

julkaissut sadan kappaleen pai-

toa)

noksena reilut viisikymmentä nimikettä julkaissut pienlevyyhtiö Bemböle Cassettes. Bändioppaan mukaan artisti, joka on julkaissut levynsä levy-yhtiön kautta, on merkittävä vaikka levy-yhtiö olisikin pieni. Merkittävyyskeskustelussa esitettiin kuitenkin, ettei sadan kappaleen painos riittäisi merkittävyyteen. (95,0 % kannatti poistoa) Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry. Ei muuta kuin yksi kommentti, enkä mielelläni tällaista ns. yleishyödyllistä yritystä heittäisi pois sillä perusteella. Melko uusi, Suomen ensimmäinen nuorten mielenterveysseura. Toimii kylläkin Suomen Mielenterveysseuran alaisena, joten eh-

Olvasjärventie.

Merkittävyys

kyseenalaistettiin yhdessä usean muun kanssa, ja sekä kaikkien poisto että kaikkien säilytys saivat ainakin parin käyttäjän kannatuksen. Äänestys lienee kuitenkin hyvä tehdä jokaisesta erikseen siltä varalta, että jonkin kohdalla olisi joitain erityisiä perusteita suuntaan tai toiseen. (74,2 % kannatti poistoa) Onlineboxing. Epämerkittävä nettiselainpeli, tästä tuskin saanee edes kirjoitettua enempää mitä se tällä hetkellä sisältää. On kuitenkin ollut Wikipediassa jo yli vuoden kaksi vuotta, joten toin äänestykseen. (96,7 % kannatti poistoa)

kä maininta siellä riittää. (100,0

OpuNui. Ollut roskiksessa jo

% kannatti poistoa)

pitkään. Yhtye julkaissut singlen

o

netissä ja suunnittelee artikkelin mukaan albumia, joka "tulee mullistamaan suomalaisen rock-

Odenwall, Niklas. Merkittä-

musiikin kenttää". (92,6 % kan-

vyyskeskustelusta tänne. (81,0

natti poistoa)

% kannatti poistoa)

Orankitie. Merkittävyys ky-

Ohjelmointiputka. Ei ylitä mie-

seenalaistettiin yhdessä usean

lestäni merkittävyyttä Wikipe-

muun kanssa, ja sekä kaikkien

diassa. Sivusta on tehty poisto-

poisto että kaikkien säilytys sai-

äänestys vuoden 2006 aikana, ja

vat ainakin parin käyttäjän kan-

silloin se on säilytetty. Mitenkäs

natuksen. Äänestys lienee kuitenkin hyvä tehdä jokaisesta

42


erikseen siltä varalta, että jonkin

Oulunkylän siirtolapuutarhan

kohdalla olisi joitain erityisiä pe-

vesitorni. Ei vaikuta riittävän

rusteita suuntaan tai toiseen.

merkittävältä. (100 % kannatti

(73,5 % kannatti poistoa)

poistoa)

p

Ore, Antti. Käynyt kerran SaiPan vaihtoaitiossa. Onko näistä ennakkotapausta?

Kannatan

poistoa. (70 % kannatti poistoa)

Packalen, Tom. Komisario ja kansanedustajaehdokas,

Palautettu

jolla

myös meriittejä seikkailu-urheiOrkoneva, Elina. Merkittävyys-

lussa. Merkittävyyskeskustelus-

keskustelussa ei tullut esille hy-

sa esitettiin näkemyksiä sekä

viä perusteluita säilyttämisen

säilyttämisen puolesta että vas-

puolesta. (70,8 % kannatti pois-

taan. Pannaan äänestykseen, että

toa)

saadaan jokin ratkaisu aikaan.

Oulu-Suorajakelu. Ei merkittä-

(79,4 % kannatti poistoa) Palau-

vä alueellinen pienyritys. (95,7

tettu

% kannatti poistoa)

Paikkaan sidotut mobiilipalve-

Oulun

pikaruokakulttuuri.

lut. Löytyi roskiksesta ja on kiel-

Mielestäni yksittäisen kaupun-

tämättä ihmeellinen mutta pois-

gin pikaruokakulttuurista ei tar-

toperusteena pitäisi olla merkit-

vita erillistä artikkelia... Itsekin

tävyys. (72,4 % kannatti poistoa)

voisin kirjoittaa kotikaupunkini

Paloforum. Nähdäkseni riittäisi

Joensuun

pikaruokapaikoista,

linkki artikkelissa Palo- ja pelas-

mutta mielestäni se olisi tarpee-

tustoimi (tällä hetkellä tällaista

tonta. Mielestäni tämän artikke-

pääartikkelia aiheesta ei ole).

lin tietoja voisi yhdistää artik-

(96,9 % kannatti poistoa)

kelin

Oulu

ruokakulttuuri-

osioon. (79,6 % kannatti poistoa) Oulun Seta. Saman sarjan artikkeleita on aiemmin poisteltu. Merkittävyyskeskustelussa tulee kaikenpuolisia kommentteja, joten äänestetään suuntaviiva näille. (86,1 % kannatti poistoa)

Pan-galaktinen kurlauspommi. Ei merkittävä. (87,5 % kannatti poistoa) Partanen, Irene. Henkilö ei erotu mitenkään, muista alan työntekijöistä. Vaikkakin olisi kuuluisan kalakukkoleipuri

Hanna

Partasen miniä. Aiheesta ollaan 43


ennenkin äänestetty v. 2005 ja

Pierun sytyttäminen. Ei kai tätä

tuolloin se on säilytetty. (97,7 %

tarvitse oikeasti edes perustella.

kannatti poistoa)

(77 % kannatti poistoa)

Pasiradio. Joku laittoi merkittä-

Pietarilaiset

vyysmallineen, laitan siten ää-

Omaa tutkimusta. Koska piraat-

nestykseen niin wikipedian kir-

tiasemat voivat olla hyvin lyhyt-

joittajat voivat äänestä artikkelin

ikäisiä, aiheesta ei luonteensa

merkittävyyden. Tämä ei ole

vuoksi pysty tekemään ajan ta-

poistoääni, haen vain muiden

salla olevaa artikkelia. (71,1 %

kantaa asiaan. (78,7 % kannatti

kannatti poistoa)

poistoa)

piraattiasemat.

Piika ja Renki. En tunne paik-

Pelipaketti. Ei merkittävä sivus-

kaa, mutta ainakaan artikkelin

to mielestäni, että pitäisi olla

perusteella ei eroa millään taval-

oma artikkeli Wikipediassa. (100

la muista suomalaisista kahvi-

% kannatti poistoa)

loista. (96,7 % kannatti poistoa)

Peltokoski, Ville. Kansallisen

Pinksu. Merkittävyyskeskuste-

tason ratsastusurheilun harras-

lussa pidetty merkityskynnyk-

taja, ei merkittävä henkilö, ei

sen alittajana, mutta toisaalta

luokkaan tai wikipediaan. Myös

erilaisia lehtijuttujakin on pino.

artikkeleista Pauliina Virta ja

(88,5 % kannatti poistoa)

Johanna

Vaahtera-Ruhtinas

poistoäänestys. (89,3 % kannatti poistoa)

tarpeeksi puhuttu mediassa. Tosin lehdissä ja internetissä hänestä kertovia uutisia on kerrottu. (86,2 % kannatti poistoa) Perutaan häät, perutaan yhteinen hautapaikka. Merkittävyysepävarmuutta,

mielestäni ei sentään yksittäisenä jaksona omaa artikkelia tarvitse. (83,3 % kannatti poistoa) 44

kustelussa ollaan lähinnä hämmentyineitä, joten laitetaan tän-

Perovuo, Paul. Henkilöstä ei ole

keskustelussa

Pirilä, Joona. Merkittävyyskes-

ne. (85,7 % kannatti poistoa) Pirinen, Helmeri. Tuodaan äänestykseen, kun ei tätä kukaan näköjään uskalla roskanakaan poistaa. (78,1 % kannatti poistoa) The Pizza Underground. Merkittävyyskeskustelussa mielipiteitä kumpaankin suuntaan. Yhtyeessä soittaa yksi hyvin tun-


nettu jäsen, riittääkö? (84,2 %

Pokémon-pelin kaupungit. Yk-

kannatti poistoa)

sittäisen pelin eri kenttien käsit-

Pohjan Ilves. Merkitsin Pohjan Ilveksen alun perin roskaksi, mutta ehkä kuitenkin kannattaa yhdistää seurakunnan muuhun toimintaan. Näyttää kuitenkin siltä, etteivät lähteetkään kelpaa lähteiksi,

joten

on

parempi

tuoda äänestykseen, jolloin ehkä päästään vähemmällä. Pohjan Ilveksestä ei ole muuta merkittävää kerrottavaa kuin että 1937 ja

tely näin suuressa mittakaavassa ei mielestäni ole mitenkään tarpeellista. Vai pitäisikö kaikkien pelin kaikista pelikentistä kirjoittaa oma artikkeli? Artikkelit voitaisiin yhdistää yhdeksi sivuksi ja käsitellä niitä hyvin lyhyesti siinä, tai mahdollisesti siirtää kokonaisuudessaan vaikkapa wikikirjastoon, mutta ei näin. (72,9 % kannatti poistoa)

1938 perustetut lippukunnat yh-

Polvijärvi, Antti. Ei konsensusta

distettiin 1979, jolloin syntyi uu-

merkittävyyskeskustelussa, jo-

si, tyttöjen ja poikien yhteinen

ten poistoäänestykseen. (79,4 %

lippukunta. Lippukunta on siis

kannatti poistoa)

Oulaisten seurakunnan varhaisnuoristoimintaa, näin lähteen mukaan, vaikka se tieto halutaan sieltä jostakin syystä poistaa. Kannattaisin siksi lippukunnan yhdistämistä seurakunnan toimintaa käsittelevään artikke-

Potku.net. Linkki kamppailulajien artikkelissa riittää tiedoksi Wikipedian käyttäjälle. Artikkelin muu sisältö on tavallisen pienyhdistyksen esittelyä. (80,5 % kannatti poistoa)

liin tai johonkin muuhun sopi-

Puuhuone Ars. Pienyritys, jota

vaan paikkaan, en säilyttämistä

yritin roskanakin poistaa, mutta

itsenäisenä artikkelina. Itsenäi-

jonka merkittävyydestä ainakin

sinä artikkeleina kannattaa säi-

artikkelin luoja on kovasti eri

lyttää vain todella merkittävät

mieltä. (84 % kannatti poistoa)

lippukunnat kuten Toimen po-

Pyynö. Ohimenevä mediakult-

jat, joka on Suomen vanhin. Lip-

tuuri-ilmiö, ei historiallista mer-

pukuntia on 850 + pioneerit

kittävyyttä. Vertautuu graffitei-

päälle. Partiotoiminnasta sinän-

hin ja katutaiteilijoihin, ei sarja-

sä on oma artikkelinsa. (72,4 %

kuvahahmoihin (vain merkittä-

kannatti poistoa)

vimmistä on artikkelit). Ihmettelen tämän säilyttämistä aikai45


semmassa poistoäänestyksessä.

sen osa-alueesta pitäisi olla oma

(72,3 % kannatti poistoa)

artikkeli, varsinkin kun "pano-

Pälve, Janne. Jatketaan linjan tarkennusta

jääkiekkoilijalla.

(70,8 % kannatti poistoa)

koulu" oli varsin myöhäinen lisä ohjelmaan, jonka katsojaluvut olivat MoonTV:n muiden ohjelmien tapaan melkoisen matalat.

Pöyhtäri, Ahti. Himankalainen

Pelkkä seksi ei oikein riitä perus-

sotaveteraani. Kirjoittanut mo-

telemaan "panokoulua", kyllä-

nia kirjoja. Ei merkittävä. (100 %

hän sitä on maailma pullollaan

kannatti poistoa)

seksiopetusohjelmia ja alan vi-

q

deoita. Kannattaa vilkaista myös

Qentinel. Merkittävyyskeskus-

aloittajan perusteita artikkelille.

telussa ei saavutettu konseusta,

(86 % kannatti poistoa)

toin äänestykseen. (75,0 % kannatti poistoa)

artikkelin

keskustelua

sekä

muokkaushistoriasta artikkelin

Rakennustapsa. Kommentteja molempiin

suuntiin.

Lähteet

Quinn (peli). Merkittävyyskes-

kohtalaisen

kustelusta ei oikein tullut mi-

omalla alallaan merkittävä. (70,6

tään, joten paras äänestää. (91,3

% kannatti poistoa)

% kannatti poistoa)

r Rakelin ja Lassin panokoulu. Yritin poistaa roskana, mutta anonyymi käyttäjä kumosi tä-

harvassa,

mutta

Randomi.fi. Merkittävyyskeskustelussa ei saavutettu konsensusta aiheen merkittävyydestä, vaikka monet poiston kannalla olivatkin. (87,5 % kannatti poistoa)

män. Kokeillaan sitten äänestyk-

Rapeinta. Levyn tekijä on mer-

sen kautta. Eli kyseessä on mar-

kittävä, mutta levyn merkittä-

ginaalikanava MoonTV:n ohjel-

vyyttä (esim. levitysmäärät ja

man Pornostaran osa-alue. Ei

julkisuus) ei ole kyetty osoitta-

siis kokonainen ohjelma, vaan

maan. (73,9 % kannatti poistoa)

Pornostaran osio, jossa Rakel an-

Reissin motivaatioprofiili. Yh-

toi seksivalistusta. Huomatta-

den yrityksen tuote, lähteissä ei

koon, että Pornostarastakaan ei

ole muuta kuin Reiss itse joten

ole omaa artikkelia, miksi siis 46


tämän voinee lukea mainoksek-

kertoja poistettu epämerkittävä-

si. (88,9 % kannatti poistoa)

nä. Artikkelissa ei ole riippumat-

Remmel, Gert. Kolmanneksi ylimmällä sarjatasolla valmentava valmentaja ei ole merkittävä. (82,8 % kannatti poistoa) Renko ja lappalaiset. Käyttäjä: Kekkone lisäsi sivulle {{poistettava}} mallineen, mutta jätti poistoehdotuksen teon kesken. (83,3 % kannatti poistoa) RePekka. Merkittävyyskeskustelussa ei konsensusta. (96,3 % kannatti poistoa) Replykuva. Vaikuttaa uudelta tutkimukselta ja merkityksettömältä. Google antaa 17 erillistä osumaa (1. hakusivun mukaan

tomia lähteitä, jotka osoittaisivat merkittävyyden. Nyt äänestykseen yhden käyttäjän pyynnöstä. (74,2 % kannatti poistoa) Root Linux. Joku takavuosien pikkujakelu. En-wiki ei tunne. Ei tule mieleen, miksi olisi merkittävä. (90,3 % kannatti poistoa) Rostedt, Jethro. Ehkä turhan nopeasti tässä vaiheessa, mutta merkittävyyskeskustelun

jäl-

keen tänne. (70,7 % kannatti poistoa) Palautettu Routanyrkki. Roikkuu merkittävyyskeskustelussa ilman selkeää tulosta. (87,5 % kannatti poistoa)

tosin 210), joista osa Wikipedian

Ruggiero, Bill. Jäi merkittävyys-

mirroreita. Lähteetön yli vuo-

keskustelussa epäselväksi, joten

den. (91,4 % kannatti poistoa)

rajanvedon vuoksi tänne. (90,6

Rili. Poistokäytäntöjen suunta-

% kannatti poistoa)

viivat eivät ole kovin täsmällisiä

Runescapen taidot. Tietosana-

ruokien ja juomien suhteen, niin

kirjan ei tarvitse toimia roolipeli-

siksi on parempi äänestyttää täs-

sääntökirjana, vaikka ropellus

tä. Erikoinen maku ei ainakaan

henkevä harrastus onkin. (100 %

ole mielestäni syy säilyttää. (78,3

kannatti poistoa)

% kannatti poistoa)

Rush (kappale). Täysin turhaa

Robottifetisismi. Huuhaa-feti-

kirjottaa jokaisesta kappaleesta

sismi. Ei kunnon lähteitä. (82,8

omaa artikkelia, kappaletta ei

% kannatti poistoa)

ole julkaistu edes singlenä. (86,5

Rockway.fi. Samansisältöinen

% kannatti poistoa)

sivu nimellä Rockway on useita 47


S-Market Liminka. Hyvä artik-

Salasanojen kaappaustapaus.

keli edullisimmasta paikallisesta

Ei tarpeeksi merkittävä tietosa-

kaupasta, joka on myös isompi

nakirjaan. Muistaako tätä enää

kun jäähalli. On kuitenkin esiin-

kukaan

tynyt haluja artikkelin poistolle,

päästä? (77,4 % kannatti poistoa)

joten tuon sen tänne. (90 % kannatti poistoa)

kymmenen

vuoden

Salem (Päivien viemää). Tämän vuonna 2008 luodun kuvitteelli-

Saarinen, Anita. Olisi hauska

sesta kaupungista kertovan ar-

tietää, ovatko lähteettömät artik-

tikkelin merkittävyys kyseen-

kelit rekisteristä poistuneiden

alaistettiin muutama päivä sit-

puolueiden

puheenjohtajista

ten, vuonna 2011, eikä merkittä-

merkittäviä? No sitä emme saa

vyydestä ole päästy selvyyteen.

tietää, joten kysytään sen sijaan,

Käytännössä pieni, lähinnä yllä-

onko Anita Saarinen merkittävä.

pitäjistä koostuva ydintiimi, ha-

(100,0 % kannatti poistoa)

luaa kyseisen artikkelin hävitet-

Saidani, Shaima. En pidä tätä henkilöä merkittävänä, sillä hänestä ei löydy artikkelia muista Wikipedioista eikä yleensäkään Googlella. Jos on tarpeen mainita, tiedot voidaan liittää tekemääni artikkeliin Pukeutumiskiellot. (97,4 % kannatti poistoa)

täväksi kaikessa hiljaisuudessa lähinnä sillä perusteella, ettei aiheesta ole saatavilla riippumattomia lähteitä. Aiemmin poistoäänestyksissä on kuitenkin päätetty säilyttää kuvitteellisista asioista kertovia artikkeleita, joissa ei ole riippumattomia lähteitä (esim. Salatut elämät -hah-

Sakarin villapaitapeli. Ei mer-

mot). Näyttää siltä, että heistä

kittävä. Menee sarjaan kahden

parempi paikka näille artikke-

kilon siika. (87,3 % kannatti

leille olisi erilaiset fanipediat.

poistoa)

Pian he lienevät muidenkin ku-

Salamandastron. Kirjoissa sivu-

vitteellisista asioista kertovien

hahmot ja kuvitteelliset paikat

artikkeleiden perässä. Päätin nyt

eivät yleensä ole merkittäviä -

luoda poistoäänestyksen, jotta

ihan oikeesti, ketä ihmettä kiin-

saisimme

nostaa oma artikkeli jostain ne-

hieman

laajempaa

kantaa siihen, onko tällaisille ar-

verheard-kirjassa olevasta kuvit-

tikkeleille Wikipedia oikea paik-

teellisesta paikasta? (70,3 % kan-

ka. (vedetty pois, yhdistetty)

natti poistoa) 48


Salla, Aura. Merkittävyyskes-

taan. Panen tämän suoraan pois-

kustelusta tänne. (90,3 % kan-

toäänestykseen, koska se lienee

natti poistoa)

paras tapa. (93,8 % kannatti

Salmi, Jukka. Merkittävyyskes-

poistoa)

kustelussa ei päästy selvään lop-

Salo, Liisa. Ei saatu täyttä sel-

putulokseen ja artikkelin aloitta-

vyyttä merkittävyydestä merkit-

ja kyseenalaisti poiston. Katso-

tävyyskeskustelussa. (80,8 %

taan siis yhteisön kanta. (89,3 %

kannatti poistoa)

kannatti poistoa)

Sarjakuvablogi. Täysin uutta

Salmiakkisuklaa (makeinen).

tutkimusta. Blogeja voi tehdä

Uutuustuotteen mainos. Ei ihan

vaikka mistä aiheesta, eikä tämä

vielä mikään Fazerin Sininen tai

ole sen erikoisempi kuin muut-

Sisu. Yritin poistaa roskana,

kaan. Verkkosarjakuva-artikkeli

muttei onnistunut. (97 % kan-

on jo. (76,9 % kannatti poistoa)

natti poistoa)

Sarparanta, Iiro. Jalkapalloilija

Salmikivi, Ville. Johtaa jalka-

joka on ilmeisesti lähes päässyt

pallon Ykkösen maalintekijäti-

futsalin maajoukkueeseen. (78,9

lastoa, ja on pelannut nuorten

% kannatti poistoa)

maajoukkueessa. Ei täysin selvää

linjaa

merkittävyydestä.

(76,2 % kannatti poistoa)

Savuporokiusaus. Merkittävyyskeskustelussa pari kommenttia säilytyksen puolesta, ja kun

Salo, Karri. Ollut ehdollisena

suuntaviivoista ei löytynyt yh-

roskana ja keskustelussa perus-

tään ruokalajia, niin parasta ää-

teltua erimielisyyttä. Ei levyttä-

nestää. (80,9 % kannatti poistoa)

nyt kuin omakustanteen. Mahdollisesti resentismiä. (73,5 % kannatti poistoa)

Seiklus. Mielestäni ei merkittävä, erään ihmisen, joka saattaa pienessä piirissä olla tunnettu

Salo, Keijo. Artikkelin poista-

mutta ei yleisesti pelinteko-oh-

mista kannatti 60 % äänestäneis-

jelmalla luoma oma peliprojekti.

tä kymmenen vuotta sitten. Uut-

Omasta mielestä suoraan roska-

ta äänestystä on ehdotettu kes-

na pois, lähteettömänä ja merki-

kustelussa vuonna 2012 ja vuon-

tyksettömänä mutta mitataan

na 2015, joten nyt on aika pohtia

äänestyksellä. (100 % kannatti

artikkelin merkittävyyttä uudes-

poistoa) 49


Seksi.net. Merkitykseltään ky-

Sidoro, Senja. Melkein viikko

seenalainen sivusto. Tuotu ää-

paranneltu ja pohdittu merkittä-

nestykseen asian ratkaisemisek-

vyyskeskustelussa ja molempia

si. (70,5 % kannatti poistoa)

kantoja on esiintynyt. (76,9 %

Serkkupojat. Ei konsensusta

kannatti poistoa)

merkittävyyskeskustelussa. Ei

Sinä. En löydä ainuttakaan syy-

julkaistua albumia, jäsenet mer-

tä, miksi tämä ohjelma olisi mer-

kittäviä, mainittu Rappiotaidetta

kittävä. Ei ole ollut kertaakaan

– Suomiräpin tekijät -kirjassa.

Subtv:n 20:n katsotuimman oh-

(90,0 % kannatti poistoa)

jelman joukossa. Ohjelma näkyy

Serrano, Ruben. Nopean internet-salapoliisitoiminnan tuloksena tulkitsen kirjailin omakustannekirjailijaksi: IRC:ssä Beke linkitti Espanjan kansalliskirjas-

vain Suomessa. Kun merkittävyysrajat on nettisivuilla, levyillä, kirjoilla jne. niin kai ne pitää olla tv-ohjelmillakin. (70,2 % kannatti poistoa)

toon, tulos: kaksi omakustannet-

Skeletoni. Merkittävyydestä ei

ta ja yksi kirja jonka "Editor: Sel-

selvyyttä. (100,0 % kannatti

vínderan". Kuitenkin kustanta-

poistoa)

jaa haettaessa ei löydy mitään mikä viittaisi "oikeaan" kustantamoon. Keskustelussa ilmi käynyt mahdollinen "self-promote"

Skitta.net. Internet-sivustot eivät yleensä ole merkittäviä. (92 % kannatti poistoa)

ei perusteluna poistoäänestyk-

Somerjoen kioski. Merkittä-

sen aloittamiseen. (77,8 % kan-

vyyskeskustelun aika päättyi.

natti poistoa)

Artikkelin aloittaja perusteli ai-

Sheikki Amor ben Khautour. Merkittävyys/HOK -rumba läpikäyty, eli äänestyksen aika. (92,1 % kannatti poistoa)

heen merkittävyyttä artikkelin keskustelusivulla, muita kannanottoja ei tullut. Päätettäköön se, onko aihe itsenäisen artikkelin arvoinen, siis äänestyksen

Shemhamforash. Merkittävyys-

kautta. Tunnettu nähtävyys ko-

keskustelussa vallitsee lähinnä

tipaikkakunnallaan.

epätietoisuus onko demo mer-

kannatti poistoa)

kittävä vai ei, joten äänestykseen. (88,9 % kannatti poistoa)

50

Sotkajärventie.

(77,5

%

Merkittävyys

kyseenalaistettiin yhdessä usean


muun kanssa, ja sekä kaikkien

menkielisiä nimityksiä) mutta

poisto että kaikkien säilytys sai-

vaikka olisikin, tämä on turha

vat ainakin parin käyttäjän kan-

yksityiskohta. Matkapuhelimes-

natuksen. Äänestys lienee kui-

ta on artikkeli ja siellä käsitel-

tenkin hyvä tehdä jokaisesta

lään myös muotoa. Mielestäni

erikseen siltä varalta, että jonkin

tämä sopii sinne. (92,3 % kan-

kohdalla olisi joitain erityisiä pe-

natti poistoa)

rusteita suuntaan tai toiseen. (71,9 % kannatti poistoa)

Summa summarum (albumi). Omakustannelevy, jonka merkit-

Spacepol (yritys). Eiköhän tämä

tävyyttä ei ole artikkelissa pys-

mene tässä samassa rytäkässä.

tytty

Asiallisia lähteitä ei ole eikä mi-

(83,3 % kannatti poistoa)

tään toimintaakaan, sikäli kuin ymmärrän. Liittyy edellä äänestyksessä olevaan Gunnar K. A. Njålssoniin. Vappuvitsi. (92,7 % kannatti poistoa)

perustelemaan

lähtein.

Suomen afrikkalaiset. Totaalisen hupsu ja keinotekoisesti rajattu artikkeli. Ei tarvita myöskään Suomen eurooppalaiset/aasialaiset/pohjoisamerikkalaiset/

Stigma (yhtye). Yli viikon kestä-

eteläamerikkalaiset -artikkeleita.

neessä poistokeskustelussa ei

(97,4 % kannatti poistoa)

saavutettu selkeää konsesnsusta. (76,5 % kannatti poistoa)

Suomen Antifasistinen Komitea. Artikkeli on aikaisemmin

Strider. Artikkeli ollut merkittä-

merkitty roskaksi. Sen sisällön

vyyskeskustelussa yli viikon. Ei

kirjoittaminen kuitenkin Johan

selvyyttä siitä, onko poistettava

Bäckman-artikkeliin alkaa tehdä

mainoksena vai onko merkittävä

henkilöartikkelista vinon. Tä-

itsenäisenä artikkelina. (72,7 %

män vuoksi pitää saada selvyys

kannatti poistoa)

siihen, jatketaanko henkilöartik-

Suklaapatukka (muoto). Puhelimen yhdestä muodosta ei mielestäni tarvita artikkelia, varsinkin kun lähteitä ei ole annettu enkä heti löytänyt niitä tälle suomenkieliselle sanalle, (Wikipediahan ei kehittele uusia suo-

kelin kuormittamista Suomen Antifasistisen Komitean toiminnalla vai saako se oman kokonaisuutensa. Antifasistiseen komiteaan kuuluu Johan Bäckmanin lisäksi Leena Hietanen ja Petri Krohn. Komitea järjesti 23. maaliskuuta 2009 mielenosoi51


tuksen Helsingissä. (78,8 % kan-

maatioita. Tämä artikkeli on säi-

natti poistoa) Yhdistetty

lytetty vuonna 2008 poistoäänes-

Suomen Ateistiyhdistys. Artikkelin vaiheet ovat ilmeisen risaiset, poistoa halutaan, mutta palautettukin on, välillä oli merkittävyysmalline, sitten yhdistetty. (81,8 % kannatti poistoa)

tyksessä. Suurin ongelma on, että aiheesta ei löydy luotettavia ulkopuolisia lähteitä, joiden perusteella aiheen merkittävyyttä voisi arvioida. Suuntaviivoissa sanotaan (jos nyt lasketaan flash-animaatio tuohon katego-

Suomen Konservatiivit. Yritys

riaan), että "harrastelijoiden te-

perustaa puolue, Merkittävyy-

kemien elokuvien [ja videoiden]

destä ei oikein selkoa joskin tai-

kohdalla on pidetty rajana pal-

sin olla lopulta ainoa roskana

kintoja, kaupallista DVD-levitys-

poiston vastustaja. (93,8 % kan-

tä --"; tällä ei ole niistä mitään.

natti poistoa)

Harrastelija-animaatioitakin voi

Suomen puolueiden eroja. Ar-

pitää Wikipediaan sisällytettävi-

tikkelin aihe on tärkeä. Se ei va-

nä, mutta silloin niiden merkitys

litettavasti kuitenkaan sovellu

tulisi käydä ilmi ulkopuolisista

tietosanakirjaan. Syynä on ai-

lähteistä. Aiheesta riittäisi mai-

heen vaikea rajattavuus. (89,5 %

ninta Newgrounds-artikkelissa kontekstissaan. (100,0 % kannat-

kannatti poistoa)

ti poistoa) Suomi syoleinta. Pelkkä UO ja maininta esittäjän artikkelissa

Supermania. Ovatkohan kaik-

riittää - kaikki merkittävienkään

kien merkittävien esittäjien kaik-

esittäjien tuotokset eivät ole au-

ki omakustannustuotokset mer-

tomaattisesti merkittäviä ja an-

kittäviä itsenäisenä artikkelina

saitse omaa artikkelia. (94,1 %

siinäkin tapauksessa, että levyn

kannatti poistoa) Yhdistetty ar-

levityksen laajuutta, menestystä ja kuuluisuutta ei ole pystytty

tikkeliin Hugo L.

osoittamaan millään lähteillä. Super Mario Bros Z. Super Ma-

(78,6 % kannatti poistoa)

rio Bros Z on fani(e)n tekemä New-

Surkki. Kaikesta mahdollisesta

grounds-sivustolla, jossa on lis-

Potteriin liittyvästä ei tarvitse ei-

flash-animaatio-sarja

tattuna myös monista muista peleistä tehtyjä harrastelija-ani52

kä pidä laatia omia artikkeleita. Yhdistettävä


Susu (pornonäyttelijä). Säilyttä-

Tampereen Kirkostaeronneiden

mistä on perusteltu sillä, että on

Yhdistys. Vajaan kuukauden

esiintynyt videolla Ron Jeremyn

1930-luvulla toiminut järjestö,

kanssa. Tämä voidaan tarvittaes-

jolla ei Google-tuloksia Wikipe-

sa mainita triviana Jeremyn ar-

dian ulkopuolella juuri ole. (77,8

tikkelissa. Lähteet puuttuvat,

% kannatti poistoa)

artikkelissa mainittu messutapahtuma jonka otsikolla myydään nettivideota sekä messuilla jaettava myynninedistämispalkinto. (86,4 % kannatti poistoa) SW Hiukka. Merkittävyys kyseenalaistettu mutta mihinkään lopputulokseen

ei

päädytty.

(76,2 % kannatti poistoa)

t

Tampereen mellakka. Merkittävyyskeskustelussa ei konsensusta. (100,0 % kannatti poistoa) Tanskan ilmatilan loukkaukset. Ei tästä oikein ole artikkeliaiheeksi, lisäksi mielestäni termi "Tanskan ilmatilan loukkaukset" ei automaattisesti tarkoita CIA:n vankilentoja. (94,7 % kannatti poistoa) Target Media Records. Merkit-

Taivaannaula. Tiedot sivustosta

tävyyskeskustelussa ei selkeää

ja sen taustasta ovat tiivistettynä

lopputulosta, sitäkin enemmän

yhdistettävissä artikkeliin Suo-

tekstiä. (81 % kannatti poistoa)

malainen uuspakanuus. Keskus-

Team Paha. Merkittävyys oli ky-

telupalstalla on 260 käyttäjää, ja

seenalaistettu 72 tunnin ajan

330 käyttäjän Animetietokan-

{{Merkittävyys}}-mallineella.

ta.com poistettiin roskana. (93,3

Keskustelussa tuli sekä merkittä-

% kannatti poistoa)

vyyttä puoltavia että vastustavia

Tajuste. Sana ei ole käytössä.

kommentteja, mutta konsensus-

Wikipediassa ei esitellä uudissa-

ta merkittävyydestä ei voida sa-

noja. (95,3 % kannatti poistoa)

noa saavutetun. (85,1 % kannatti

Talasrinne, Jarmo. Löytyi ros-

poistoa)

kiksesta ja artikkelin luoja pitää

Teen ystävät (järjestö). Vaikka

tätä merkittävänä. Kysytään raa-

olen itsekin suuri teen ystävä, tä-

din mielipidettä. (84,1 % kannat-

mä pienyhdistys ei ylitä merkit-

ti poistoa)

tävyyskynnystä millään mittarilla. (80 % kannatti poistoa) 53


Telemast Nordic. Merkittävyys-

Toinen Kadunpoika. Rap-artis-

keskusteluun ei tullut tarpeeksi

ti, jolla on ilmeisesti levytyssopi-

kommentteja ja määräaika päät-

mus, mutta joka ei ole julkaissut

tyi. (80,0 % kannatti poistoa)

yhtään pitkäsoittoa. Merkittä-

Testimaa. Poistokäytännön mukaan internet sivustot eivät yleensä ole merkittäviä. (85,0 % kannatti poistoa) Tevana 3. Merkittävyyskeskustelussa ei konsensusta. (78,6 % kannatti poistoa)

vyyskeskustelussa ei tullut konsensusta siitä, ylittyykö merkittävyyskynnys. (75,0 % kannatti poistoa) Palautettu Touronen, Markku. Artikkeli on ollut ensin merkittävyyskeskustelussa, sitten 6 päivää pikapoistojonossa ilman, että sille on

Tezoma Solutions Oy. Ei vaiku-

osattu tehdä sitä taikka tätä. Ar-

ta tietosanakirjamielessä riittä-

tikkelin mukaan kyseessä on

vän merkittävältä. (100,0 % kan-

laulaja, joka on levyttänyt sing-

natti poistoa)

lejä, ollut mukana saamassa

Tietoliikennealustat. Roikkui

Rock SM -pronssimitalin, ja ny-

pitkään merkittävyyskeskuste-

kyään keikkailee. (81,3 % kan-

lun jälkeen roska-luokassa, kun-

natti poistoa)

nes merkittävyysmalline poistet-

Totuutta ja tehtävää - kiertue.

tiin. Terminä aika itsekeksityn

Suomalaisen keskitason artistin

kuuloinen

kiertue ei voi olla merkittävä.

eikä

lähteitä

ole

pyynnöistä huolimatta saatu. (100,0 % kannatti poistoa)

(85,1 % kannatti poistoa) The Trailblazers. Merkittävyys-

To the Point. Artikkeli ei miten-

keskustelussa artikkelin luoja il-

kään puolla yrityksen merkittä-

moittaa ettei asia ole hänen puo-

vyyttä. Käsittääkseni kyseessä

lestaan vakava, mutta kuitenkin

on alan pioneereja Suomessa,

viitteitä siihen, että albumin jul-

mutta yrityksen saavuttama me-

kaissut levy-yhtiö olisi jotain

diajulkisuus tai yrityksen koko

muuta kuin selkeä pelkkä oma-

(tase, liikevaihto, henkilöstömää-

kustannejuttu. Kysytään yhtei-

rä) ei nähdäkseni tee tästä erityi-

sön kantaa, musiikkiväkeä löy-

sen merkittävää. Ollut roskaksi-

tynee. (100 % kannatti poistoa)

kin merkittynä, mutta {{roskaa}} on sittemmin poistettu. (73,7 % kannatti poistoa) 54

Tukiainen, Johanna. Syitä, miksi tämä on roskaa: 1) Statistin


rooli marginaalisessa pornolef-

tenkin hyvä tehdä jokaisesta

fassa ei riitä merkittävyyteen,

erikseen siltä varalta, että jonkin

täältä on poistettu valtavirtaelo-

kohdalla olisi joitain erityisiä pe-

kuvienkin statisteja. Ja elokuvaa

rusteita suuntaan tai toiseen.

ei siis ilmeisesti ole vielä edes

(74,2 % kannatti poistoa)

julkaistu? 2) Tanssiryhmässä olo ei ole merkittävää, kuten ei ole meikkaaminenkaan. "Juontajuudesta" ei ole mitään lähteitä, eikä sekään ole riittävä meriitti. 3) Alle viikon kestänyt pikkujulkkisrooli lööpeissä ei ole itsessään merkittävää. Lööppien pääkohde on kuitenkin ollut Ilkka Kanerva, eikä yksityisviestien lähettäminen Hymy-lehdelle tee

Tupsula. Tupsula on erittäin merkittävä tamperelaisen teekkarikulttuurin kannalta, mutta riittääkö se Wikipediaan? Tupsula oli tylysti merkitty merkittävyys kyseenalaistettu -mallineella ja sitä uhkasi poisto roskana, mutta asia ei mielestäni ole niin yksioikoinen. (81,6 % kannatti poistoa)

Tukiaisesta vielä merkittävää

Turbomies (sarjakuvahahmo).

henkilöä. 4) Viihdeuutisten ke-

Ei missään tapauksessa merkit-

vennyksenä olo sensaatiolehdis-

tävä, ensimmäinen "lehti" on

sä ei vielä tee henkilöstä merkit-

väitteen

tävää: tusinamalleja, -tanssijoita,

2005. Luultavasti kyseessä on

-salarakkaita yms. riittää joka

täysi feikki tai sitten joku ihan

sormelle. (71,4 % kannatti pois-

harrastajasarjakuva, google ei

toa) Palautettu

kerro yhtään mitään. (100,0 %

Tukiainen, Julia. Artikkeli uhat-

mukaan

ilmestynyt

kannatti poistoa)

tiin poistaa roskana, mutta kos-

Turja, Susanna. Miss Suomi -ki-

ka henkilöllä on sen verran pal-

sojen 3. sija. Merkittävyyskes-

jon meriittejä, niin toin poisto-

kustelua käyty kohtuu vilk-

äänestykseen. (88,5 % kannatti

kaasti. (75,6 % kannatti poistoa)

poistoa) Tupoksentie. Merkittävyys kymuun kanssa, ja sekä kaikkien

u

poisto että kaikkien säilytys sai-

Uitonkulman Siivapyörämies-

vat ainakin parin käyttäjän kan-

ten kokoelma. Merkittävyyden

natuksen. Äänestys lienee kui-

kyseenalaistuksen jälkeen pois-

seenalaistettiin yhdessä usean

55


toäänestykseen. (80 % kannatti

maa, joista neljä viittaa wikipe-

poistoa)

diaan ja neljä muuta ei liity le-

Ukko.fi. Laskutuspalvelu, jolla yksityinen voi laskuttaa ilman yritystä. Yli 5 000 rekisteröitynyttä käyttäjää. Viraalia kampanjaa palkkaamalla Twitterin kautta viestintävastaava. Yksi

vyyn/artistiin, 3) 'Uttu Music' " 210 osumaa googlessa, mutta tiukka haku "Uttu Music" tuottaa 17 osumaa, joista 7 viittaa wikipediaan ja kaksi whois tietoihin. (93,3 % kannatti poistoa)

keskustelun kommenteista: "Ei

Uusi-Kerttula, Timo. Merkittä-

sitä joka nettisivusto saa AY-lii-

vyyskeskustelussa ei selkeää

kettä ja verottajaa sekä lainsää-

kantaa. (95,2 % kannatti poistoa)

däntöä takajaloilleen." Suhteellisen pieni liikevaihto (reilut 100 000). (77,8 % kannatti poistoa)

Uusliberalismi maittain. Uusliberalismi on taloustieteellinen teoria ja siksi jos todella artikkeli

The Unguided. Merkittävyys-

uusliberalismi maittain halutaan

keskustelun kautta äänestyk-

kirjoittaa, tulisi sen ennen kaik-

seen. Uusi bändi jonka jäsenet

kea käsitellä tätä taloustietellistä

ovat soittaneet toisessa wikimer-

teoriaa maittain, toisin sanoen

kittävässä bändissä. (80,0 % kan-

mitä eri maiden taloustietelijät

natti poistoa)

ovat asiasta kirjoittaneet. Nyt

Urakkapojat. Merkittävyys ei selvinnyt keskustelussa. (90,5 % kannatti poistoa)

kuitenkin on niin, ettei uusliberalismin teoriassa tietääkseni ole mitään ainakaan maihin perustuvia koulukuntia. Missään to-

Uttu. Tämä poistoehdotus kos-

dellisessa taloudessa ei sovelleta

kee lisäksi Starlight Origin ja

uusliberalistista

Uttu Music artikkeleita. Nämä

puhtaaksiviljeltynä, vaan praxis

artikkelit

olevan

on sekoitus erilaisia sovellettuja

epämerkittävistä aiheista: 1) 'Ut-

talousteorioita ja poliittista vält-

tu Aavas' 13 osumaa googlessa,

tämättömyyttä. Nykyinen artik-

joista yksi liittyy sumerilaiseen

keli vain niputtaa kaiken pahana

jumalattareen ja neljä viittaa wi-

ja epäoikeudenmukaisena pitä-

kipediaan, 2) 'Starlight Origin'

män "uusliberalismin" alle kai-

tuottaa 477 000 osumaa, joita en

velee eri maista satunnaisia esi-

jaksanut käydä läpi, mutta 'Star-

merkkejä näistä asioista. Tämä

light Origin Uttu' tuottaa 22 osu-

lähestymistapa ei tee oikeuttaa

56

vaikuttavat

talousteoriaa


sen paremmin maiden talouspo-

myöhemmin merkittävä. (100,0

litiikalle kuin uusliberalismin

% kannatti poistoa)

teoriallekaan. Koko artikkeli pitää siis poistaa Wikipediaan soveltumattomana. (73,9 % kannatti poistoa)

Vanala, Eero. Salattujen Elämien sivuhahmo, joka ei ole merkittävä. (75,0 % kannatti poistoa) Vanhasen II hallituksen ympä-

v

ristöpolitiikka. Hallitusten eri politiikat eivät mielestäni tarvit-

Vaasan Sportin kausi 2007–

se omaa artikkelia. Jos hallitus

2008. Tälläsen iski vastaan, mie-

on itse kirjannut ympäristöpo-

lestäni ei merkittävä. (70 % kan-

liittisen ohjelman, se voidaan

natti poistoa)

linkittää Vanhasen II hallitusta käsittelevään

Wahrman, Kalevi. Roikkunut merkittävyyskyseenalaistettuna roskiksessa pari päivää -> äänestys. (76,9 % kannatti poistoa) Vaihmalan hovi. Kahdeksan huoneen hotelli ei ole merkittävä. (71,1 % kannatti poistoa)

artikkeliin.

En

muista että hallitusten maatalous-,

liikenne-

tai

mistään

muustakaan politiikasta olisi koskaan tehty artikkelia. (70,5 % kannatti poistoa) Warner, Sarah. Esiintynyt artikkelin mukaan neljässä elokuvas-

Valtonen, Raino. Tämä henkilö

sa, joista merkittävin on lyhyt-

on ollut Guinnesin Ennätyskir-

elokuva Severed Will of the Sep-

jassa, ja muutakin medianäky-

puku Warrior. IMDb ei tunne

vyyttä on, joten äänestyspäätös

näitä muita kolmea elokuvaa,

on mielestäni asiallista hakea.

jotka mainitaan hänen ansioluet-

(88,6 % kannatti poistoa)

telossaan. Ainakin kaksi niistä

Valtti-kortti.

Onko

kyseessä

merkittävä

valtakunnallinen

standardi, joka perustuu lakiin, vai erään yrityksen yksittäinen tuotemerkki? Kun taitaa olla tuotemerkki, onko sellainen merkittävä valtakunnallinen standardi, joka tulee kaikkialle ja josta tulee

taitavat olla koulutuotantoja ja kolmannessa Warner tanssistatisti. Teatteriura onkin sitten pelkästään koulunäytelmiä. Olisin merkinnyt roskaksi, mutta siellä oltiin aiemmin poistettu jo "merkittävyys

kyseenalaistettu"

-

merkintä neljän "elokuvan" ansiosta. (88,3 % kannatti poistoa) 57


Vasala, Paavo. Poistettiin mer-

Veikkausliiga-kauden 2007 ot-

kittävyyskeskustelun

jälkeen,

telut. Veikkausliigakausi ei var-

mutta tekijä näköjään palautti.

maan ole niin merkittävä asia,

Keskustelu palautettu artikkelin

etteikö siitä riittäisi yksi ar-

keskustelusivulle. (78 % kannat-

tikkeli, Veikkausliiga-kausi 2007.

ti poistoa)

Tätäkään ei ole edes päivitetty

Warre Team / WT. Epämerkittävä? Netissä julkaistu lyhytelokuva ja pientä media-aikaa televisiossa artikkelin mukaan. Artikkelin ulkoinen taso on mitä on,

aikoihin, eikä Wikipedian muutenkaan ole tarkoitus olla sekalainen tietokanta kaikenmaailman tietoa. (82,5 % kannatti poistoa)

mutta tämä ei ole poistoperuste.

Who's Your Monster? Lordin

(73,5 % kannatti poistoa)

bootleg-tallenne. Merkittävyys-

Vauraus Suomi Oy. Merkittävyyskeskustelussa ovat useat

keskustelussa ei päästy sopuun. (75,9 % kannatti poistoa)

kannattaneet poistoa, mutta ar-

Viher-Pirkka. Ei konsensusta

tikkelin kirjoittaja on kyseen-

keskustelussa. (85,0 % kannatti

alaistanut perustellusti heidän

poistoa)

mielipiteensä. Jotta tähän ja analogisesti muihin vastaaviin saadaan tuore yhteisön kanta ja mahdollisesti

suuntaviivojen

Viheraho, Pasi. Ei tarpeeksi merkittävä henkilö. (88,4 % kannatti poistoa)

poiston

Viidenrituaali. Voisi varmaan

puolesta, on syytä päättää asias-

poistaa roskana, koska tieto on

ta äänestyksellä. (94,7 % kannat-

lähteetöntä ja keskustelusivun

ti poistoa)

mukaan ilmeisesti osin väärin.

mukainen

kannatus

Weber, Marco. Oli muutettu

(95,7 % kannatti poistoa)

uo:ksi, mutta tästäkin on syytä

Viihdekauppakeskus. Artikkeli

äänestää, koska henkilö on täy-

on ollut merkittävyysvaikenemi-

sin verrannollinen Sini Saare-

sen kohteena neljä vuorokautta.

laan, josta äänestetään myös

Toki Jumbo ja Flamingo ovat il-

parhaillaan. Näistä olisi pitänyt

miselvästi merkittäviä kauppa-

äänestää yhdessä, mutta teh-

keskuksena ja viihdekeskukse-

dään nyt sitten näin. (70,0 %

na, mutta mikä tämä keskitys-

kannatti poistoa)

keskus onkaan. Se ei ole fyysi-

58


nen pytinki eikä ilmeisesti edes

Viron

mikään oma yrityksensä vaan il-

ammuskelu 2011. Merkittävyys-

meisesti jonkinlainen markki-

keskustelu näyttää jumiutuneen,

nointitermi. Tuodaan äänestyk-

eikä saavuteta konsensusta siitä

seen, jotta saadaan tälle laajempi

mitä artikkelille oikein pitäisi

käsittely. (100,0 % kannatti pois-

tehdä. (89,2 % kannatti poistoa)

toa)

puolustusministeriön

Voikkaan Potkupallokerho. Tä-

Viitamäki, Jiri. Merkittävyys-

mä kai alittaa riman, kun on kol-

keskustelun jälkeen poistoäänes-

mosessa. (73,1 % kannatti pois-

tykseen. (78,6 % kannatti pois-

toa)

toa)

Work It Out (Anna Abreun

WikiRock. Tarpeellisuuskeskus-

kappale). Turha sivu, koska

telussa esitetyt mielipiteet ovat

kappaletta ei ole julkaistu edes

menneet tasan. Neljä kannattaa

singlenä. Artikkelin tiedot voi li-

säilyttämistä Wikipedia-nimi-

sätä Now -albumin sivulle. (96,4

avaruudessa, neljä kannattaa

% kannatti poistoa)

poistamista kokonaan. Kukaan ei kannata tämän säilyttämistä Wikipedian varsinaisena artikkelina. (71,0 % kannatti poistoa) Vikman, Erika. Kyseessä on lukiolainen, joka on näytellyt sivuosaa yhdessä tv-sarjassa. Jo artikkelin määritelmä (Vikman on näyttelijä) on kyseenalainen. On mahdollista, että henkilöstä tu-

VPD. Turhakkeita Kulttuurituotteita jälleenmyyvä entinen VPD Videopelidivari. Ei merkittävä. (89,1 % kannatti poistoa) Väisänen, Annika. Poistin jo roskana keskustelun perusteella, mutta yksi käyttäjä vaatii äänestyksen asiasta. (80,8 % kannatti poistoa)

lee tulevaisuudessa näyttelijä,

Välinpitämättömyys tieteestä.

mutta Wikipedian ei pitäisi tätä

Perusteet samat kuin taannoin

ennustaa. Yhtä hyvin henkilöstä

poistetun Määritelmäkikkailun

voi tulla laulaja tai bussikuski.

kohdalla. Eli: Epämerkittävä ter-

(72,2 % kannatti poistoa)

mi, joka haiskahtaa omalta tutki-

Vikman, Sofia. Keskustelussa ei tullut selvyyttä. (74,4 % kannatti poistoa)

mukselta. Sen lisäksi artikkeli on ollut lähteetön yli puolitoista vuotta. Google löytää 7 osumaa, joista suurin osa viittaa Wikipe59


diaan. Vain yhdellä ulkopuoli-

tenkin hyvä tehdä jokaisesta

sella sivulla viitataan määritel-

erikseen siltä varalta, että jonkin

mäkikkailuun argumentointivir-

kohdalla olisi joitain erityisiä

heenä, eikä sekään lähteenä va-

perusteita suuntaan tai toiseen.

kuuta. (100 % kannatti poistoa)

(75,0 % kannatti poistoa)

y

z

Yes Ma'aM. Merkittävyysmalli-

Zolameso, Gullit. Keskustelusi-

ne oli 13. helmikuuta aamupäi-

vulla ei löydetty yhteisymmär-

vään asti, mutta päätöstä merkit-

rystä tämän nuorisojalkapalloili-

tävyyteen ei tullut, joten aiheesta

jan merkittävyydestä. (81,8 %

täytyy äänestää. Itse kannatan

kannatti poistoa)

poistoa, omat perustelut: Yhtye näyttäisi olevan joku omakustannehomma taas. (70,2 % kannatti poistoa) Yhdyntäelin. Aihe paljolti sama kuin sukupuolielin -artikkelissa. (93,1 % kannatti poistoa)

ä Äksyt Ämmät. Itse en ollut moisesta yrityksestä kuullutkaan ennen kuin se Wikipediassa tuli vastaan ja olen sentään samoilta seuduilta (Pohjois-Karjala) kotoi-

Yhdystie 12695. Merkittävyys

sin kuin yrityskin. Muutenkin

kyseenalaistettiin yhdessä usean

artikkeli vaikuttaa enemmänkin

muun kanssa, ja sekä kaikkien

mainokselta kuin kunnon artik-

poisto että kaikkien säilytys sai-

kelilta. (92,6 % kannatti poistoa)

vat ainakin parin käyttäjän kannatuksen. Äänestys lienee kui-

60