Page 1

NR 2 (266) LUTY 2014

GAZETA BEZPŁATNA

W NUMERZE:

Zryczałtowany dodatek energetyczny

ISSN 1426-3114

str. 2

Fotoreportaż z ferii str. 3

Parking na ukończeniu

Dbamy o ptactwo str. 4

str. 8

www.oskard.tychy.pl

ZAPRASZAMY! W celu umożliwienia kontaktu mieszkańcom zasobów TSM Oskard, a także użytkownikom lokali użytkowych (w tym garaży), posiadającym spółdzielcze własnościowe prawo lub odrębną własność lokalu, w marcu 2014 r. jak co roku zostaną zorganizowane spotkania z kierownictwami Rejonów GZM. Spotkania te tradycyjnie będą miały charakter opiniotwórczy do przyjęcia bieżących kierunków zarządzania nieruchomościami. Wszystkie poruszone na zebraniu sprawy zostaną zaprotokołowane, natomiast w celu poznania zdania większości osób obecnych na sali w razie konieczności podnoszone tematy zostaną poddane głosowaniu. Z dyskusji zostaną wyciągnięte najistotniejsze wnioski w sprawach dotyczących poprawy zarządzania, prowadzenia po-

lityki remontowej i inwestycyjnej oraz obsługi eksploatacyjnej zasobów. Na zebraniach zostaną również omówione sposoby załatwienia spraw zgłoszonych na ostatnim spotkaniu z mieszkańcami w marcu 2013 roku. Gospodarzami spotkań z ramienia spółdzielni będą kierownicy Rejonów GZM. Serdecznie zapraszamy do udziału w tych spotkaniach, których terminy i miejsce podajemy poniżej:

W ubiegłym roku w spotkaniach tych uczestniczyło niewiele ponad 200 mieszkańców. Szkoda, ponieważ spotkania te są naprawdę ważne i pożyteczne. Służą wymianie opinii, poznaniu potrzeb i oczekiwań mieszkańców, możliwości finansowych ich realizacji przez rejon gzm. Bo inaczej to dzieje się to trochę tak, jak w rodzinie. Synek marzy o nowych „najkach”, a matka kupuje mu sandały. On nie powiedział, czego chce, a matka chciała jak najlepiej – żeby mu się nogi nie pociły! Każde miało swoje priorytety, a wyszło tak, jak wyszło… Na takim zebraniu jest możliwość spokojnej, rzeczowej rozmowy z pracownikami administracji, z członkami Zarządu, Rady Osiedla. Nawet, jeżeli nie od razu pewne wnioski można zrealizować, to są one skrupulatnie zapisane. Zawsze można zweryfikować ich aktualność i zasadność. Wiele z nich – jeśli taka jest potrzeba i pojawiają się możliwości ich wdrożenia – prędzej lub później doczeka się realizacji. Moglibyśmy podać dziesiątki takich przykładów. Coś wiedzą o tym ci uczestnicy zebrań, którzy podpowiadali np. budowę chodników, nowych miejsc postojowych, placów zabaw w osiedlach. Z czasem spotkała ich satysfakcja. Przekonali się, że „spółdzielnia” nie jest wrogiem, ale R wartym zaufania powiernikiem i partnerem… R

Z braku śniegu zajęcia częściej odbywały się pod dachem, prawie wcale w plenerze

Ferie bez bałwanków Tyska Spółdzielnia Mieszkaniowa Oskard tradycyjnie zorganizowała dla dzieci i młodzieży pozostającej na okres ferii w domach małe formy wypoczynku. Zajęcia te skierowane były do dziewcząt i chłopców w wieku od 8 do 14 lat.

W Studiu Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.

Przez dwa tygodnie w tych zimowych zajęciach wzięło udział ponad 280 dzieci i młodzieży z naszej spółdzielni. Zajęcia odbywały się od godziny 9.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku. Placówki tętniły życiem przez cały okres ferii zimowych. Chociaż okres ferii był wybitnie mroźny, to śniegu było niewiele. Wypadło wiele planowanych gier i zabaw w plenerze, na śniegu. Większość zajęć odbywała się we wnętrzach, ale ich program był bar-

OGŁOSZENIA

dzo bogaty i z pewnością każdy z uczestników znalazł coś dla siebie. Zorganizowane zostały wyjścia na basen miejski, do kina i do biblioteki. Odbyły się spotkania w muzeum, zajęcia rekreacyjne na kręgielni, spotkania z policją i strażą miejską, zajęcia plastyczno-techniczne, turnieje sportowe i rekreacyjne, warsztaty teatralne, zajęcia wędkarskie i wiele innych interesujących imprez.

Dokończenie na str. 4

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE Szanowni mieszkańcy, informujemy, że przeprowadzimy wymianę okien we współpracy z krajowym, największym producentem okien i drzwi w Europie. Prowadzone będą również prace związane z wymianą bądź montażem dodatkowych drzwi wejściowych oraz wymianą drzwi wewnętrznych (również bez konieczności wyrywania ościeżnic).

Prace będą prowadzone w zamówieniu hurtowym − zapisy z 25% rabatem promocyjnym.

Zapisy − tel./fax 32 411−18−19, 504−555−911 Twoje nowe okna i drzwi – ładniej, ciszej, cieplej i bezpieczniej... Raty – od 1 zł dziennie ! Zniżki dla emerytów i rencistów ! Drzwi z montażem już od 590 zł ! Autoryzowane grupy montażowe ! Uczestniczymy w Programie „RZETELNA FIRMA” prowadzonym pod patronatem Krajowego Rejestru Długów, który rekomenduje współpracę wyłącznie z Rzetelnymi Firmami. Jesteśmy w Katalogu Rzetelnych Firm – jedynym katalogu w Polsce tylko z wiarygodnymi firmami !

Śląska Szkoła Tańca

ZUMBA – (środa) godz. 19.00 BODY LATINO – godz. 18.00 Spółdzielczy Dom Kultury „Tęcza” al. Niepodległości 188 Pierwsze spotkanie niezobowiązujące. Gwarantujemy 100% fachowej wiedzy. tel. 506 137 797 www.taniec.slask.pl


2

OSKARD Zryczałtowany dodatek energetyczny

ekspresem po rejonach

Wsparcie dla wrażliwych FOTO: MARIAN RYGLEWICZ

1

W lutym planowane jest rozpoczęcie wymiany instalacji elektrycznej w budynku przy ul. G. Morcinka 3-11. Roboty wykona ZRB TSM Oskard. W związku z okresem zimowym i minusowymi temperaturami – mając na uwadze maksymalne ograniczenie strat energii cieplnej – prosimy mieszkańców o zwracanie szczególnej uwagi na przypadki otwartych okien na klatkach schodowych, korytarzach, piwnicach, niesprawnych samozamykaczach w drzwiach wejściowych do klatek schodowych lub na galerie. Wszelkie zauważone nieprawidłowości prosimy zgłaszać niezwłocznie do Administracji Rejonu GZM nr 2 przy ul. R. Dmowskiego 6, telefonicznie na numer 32/217-60-43 lub mailem pod adres rm2@oskard.tychy.pl W przypadku zauważenia w klatkach schodowych, w piwnicach, w pomieszczeniach wspólnego użytkowania osób bezdomnych spożywających napoje alkoholowe, palących papierosy lub załatwiających potrzeby fizjologiczne należy każdorazowo PG zgłosić to Straży Miejskiej na bezpłatny numer telefonu 986. P

2

Huczne powitania Nowego Roku mamy za sobą i nie pozostaje nam nic innego jak przystąpić do realizacji zamierzeń na ten rok. Wiele procedur związanych z wykonaniem planów remontowych zostało rozpoczętych, Podejrzewamy, że najwięcej satysfakcji sprawi remont drogi dojazdowej i miejsc postojowych przy ul. Begonii 6-8. Na razie będzie to remont, a jeśli się uda, to w najbliższej przyszłości postaramy się stworzyć plac zabaw i rozbudować parking. Planujemy docieplić budynek przy al. Niepodległości 79-81. Docieplenie zależne jest od pozyskania z WFOŚiGW pożyczki.

FOTO: MARIAN RYGLEWICZ

3

Takie tablice informujące o finansowym wsparciu termoizolacji budynku przez WFOŚiGW pojawiają się na coraz większej liczbie bloków. Mając na uwadze dotychczasowe doświadczenie mamy nadzieję, że niezbędną pożyczkę uzyskamy także na docieplenie bloku przy al. Niepodległości 79-81.

Przed przystąpieniem do robót konieczne będzie przesadzenie wszystkich roślin i krzewów rosnących blisko elewacji. Największym problemem będzie bukszpan posadzony przy samej ścianie, gdyż krzew ten jest bardzo wrażliwy na zmianę miejsca. MB W tej sprawie będziemy się kontaktować z właścicielami roślin. M W związku z kontrolami Straży Pożarnej Rejon GZM nr 4 wzywa wszystkich mieszkańców budynków przy ul. Przemysłowej 5, 15 i 13 do usunięcia z korytarzy mebli, to jest szaf, szafek, wersalek i foteli oraz materiałów łatwopalnych. Przypominamy, że korytarz jest drogą komunikacyjną i zgodnie z przepisami nie może być zastawiony przedmiotami, a w szczególności łatwopalnymi. Uprasza się lokatorów o poważne potraktowanie powyższej sprawy z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe wszystkich mieszkańców budynków, jak również na wystawianie przez straż pożarną dotkliwych kar pieniężnych. Prosimy właścicieli psów o wyprowadzanie swoich pupilów na psi wybieg a nie na tereny okalające budynki na osiedlu P-1. Nagminne są przypadki, że podczas sprzątania komórek piwnicznych zbędne przedmioty pozostawiane są w głównych korytarzach piwnicznych lub wyrzucane do otwartych, pustych boksów, co powoduje zagracanie i zanieczyszczanie ogólnodostępnej dla lokatorów części piwnic. Tak dzieje się szczególnie w budynkach przy ul. Przemysłowej 5, 15 i 13, ale w innych także. Wobec powyższego prosimy wszystkich mieszkańców o odpowiedzialne zachowanie, to jest wynoszenie niepotrzebnych mebli, sprzętów i przedmiotów do śmietników lub ustawianie ich przy komorach zsypowych zewnętrznych. W ten sposób wszyscy zaoszczędzimy, bo nie będziemy ponosić dodatkowych kosztów uprzątnięcia piwnic. JJA

4

Dokończenie ekspresem po rejonach str. 4

Od 1 stycznia 2014 r. „odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej” przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. To rezultat wejścia w życie nowych przepisów prawa energetycznego. Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy, mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej. Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c). Aby otrzymać dodatek energetyczny należy: posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego; złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy; zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wynosi dla gospodarstwa domowego: prowadzonego przez osobę samotną: 11,36 zł / miesiąc składającego się z 2 do 4 osób: 15,77 zł / miesiąc składającego się z co najmniej 5 osób: 18,93 zł / miesiąc.

Corocznie, do 30 kwietnia, w Monitorze Polskim będzie ogłaszana wysokość dodatku energetycznego na kolejnych 12 miesięcy. Dodatek energetyczny przyznaje prezydent miasta na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz kopię decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego. Decyzje o przyznaniu dodatku wydawane są na 6-miesięczne okresy. Osoba ubiegająca się o dodatek musi uiścić opłatę skarbową w wysokości 10 zł, co spotyka się z dosyć powszechną krytyką zainteresowanych osób (11,36 zł dodatku, 10 złotych opłaty – korzyść w pierwszym miesiącu 1,36 zł!). Minister Finansów opublikował rozporządzenie (z dnia 23.01.2014 r.) w którym zawarł projekt dotyczący zaniechania poboru opłaty skarbowej od decyzji, o której mowa w art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 oraz z 2013r., poz. 984 i 1238) w sprawie przyznania odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej dodatku energetycznego. Jak poinformowała Hanna Skoczylas, naczelnik Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta Tychy, wspomniana opłata skarbowa nadal obowiązuje. Jak się dowiedzieliśmy, w 2013 r. przyznano dodatek mieszkaniowy 3.939 tyskim rodzinom, z czego 1.216 stanowili mieszkańcy zasobów TSM Oskard. Na dzień 31.01.2014 Urząd Miasta zarejestrował 56 wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. 29 stycznia dokonano pierwszej wypłaty świadczenia dla R 46 wnioskodawców, na łączną kwotę 685,80 zł. R

WAŻNE

Sprawa: Przyznanie dodatku energetycznego. Dodatek energetyczny przysługuje osobom pobierającym dodatek mieszkaniowy i posiadającym umowę z zakładem energetycznym Podstawa prawna: – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 z późn. zm.) Procedura Wymagane wnioski: – wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (wniosek do pobrania w Wydziale Gospodarki Lokalowej oraz z Internetu: http:// bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=147471. (we wniosku podajemy m.in. dane wnioskodawcy i skład osobowy gospodarstwa domowego)

Wymagane dokumenty: – kserokopia umowy kompleksowej lub sprzedaży zawarta z zakładem energetycznym – wydruk z numerem konta osobistego Miejsce załatwienia sprawy: – Urząd Miasta Tychy, Wydział Gospodarki Lokalowej telefon 32/ 776-30-56 lub 32/ 776-30-54 Sposób załatwienia sprawy: – wydanie decyzji, decyzja zostanie przesłana do wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru Termin załatwienia sprawy: – załatwienie sprawy następuje w terminie do 1 miesiąca

Z przykrością informujemy, że ostatnim czasie w Rejonie GZM nr 2 stwierdzono umyślne podpalenia śmietników. Straty z tego tytułu są znaczne, zwłaszcza że spłonęły śmietniki nowe, niedawno wybudowane. Koszty odbudowy poniosą, niestety, mieszkańcy – współgospodarze i współwłaściciele mienia w danej nieruchomości. Dlatego zwracamy się z prośbą o większe zainteresowanie się ochroną naszego spółdzielczego mienia. W przypadku zauważenia podejrzanego zachowania innych osób, jakiej-

kolwiek dewastacji lub manipulowania ogniem w bliskim sąsiedztwie śmietnika (dotyczy to także innych obiektów i pomieszczeń wewnątrz budynków) prosimy niezwłocznie alarmować policję lub straż miejską. Tylko szybka reakcja może uchronić przed stratami materialnymi wywołanymi spłonięciem śmietnika, garażu, uszkodzeniem parkujących w pobliżu pojazdów, utratą mienia znajdującego się w piwnicach i schowkach, a czasem zapobiec większemu nieszczęściu. 

TWÓJ 1% ODPISU PODATKOWEGO MOŻE UCZYNIĆ WIELE DOBREGO

AIZ – antenowa instalacja zbiorowa W poprzednim wydaniu miesięcznika do informacji o antenie telewizyjnej wkradł się błąd. Poprawny skrót powinien brzmieć: AIZ (Antenowa Instalacja Zbiorowa). Przepraszamy. 

Wyrazy serdecznego współczucia Pani

Beacie Głogowskiej

AFOTO: MARIAN RYGLEWICZ

Po dociepleniu w 2013 roku południowej elewacji budynku przy ul. H. Dąbrowskiego 5, został ogłoszony przetarg na docieplenie ściany północnej tego samego budynku. Roboty zostaną wykonane pomiędzy majem a wrześniem bieżącego roku. Korzystając ze sprzyjającej na początku stycznia pogody nasz Zakład Remontowo-Budowlany zaczął drugi etap budowy parkingu dla samochodów osobowych za pawilonem Tęcza. Wykonano krawężnik wokół nowego parkingu oraz rozpoczęto kładzenie kostki brukowej pod stanowiska postojowe. Dalsze roboty są uzależnione od warunków atmosferycznych. ZRB rozpoczął także wymianę pionów wodnych i kanalizacyjnych w budynku przy ul. Dębowej 1-3. W 2014 roku zostaną ponadto wymienione piony kanalizacyjne kuchenne w trzech budynkach na osiedlu G, tzn. przy al. Niepodległości 218-220 oraz TT Gen. Ch. De Gaulle’a 23-29 i 43-47. T

luty 2014

Z powodu śmierci

MAMY składają: Zarząd i pracownicy TSM OSKARD

Nie wszystkie budynki spółdzielni są wyposażone w antenową instalację zbiorową. Wobec powyższego „zwykłe” anteny nadal mają powodzenie. Na zdjęciu nowoczesna, indywidualna antena, wzorowo zamocowana bez uszkadzania elewacji budynku.


OSKARD

luty 2014

fotoreportaż

3

Ferie bez bałwanków

FOTO: HANNA BEDNARCZUK, ALEKSANDRA ZADROŻNA, MARIA POREMBSKA, PAWEŁ SZOPA


4

OSKARD

ekspresem po rejonach

IMPREZY - SPOTKANIA - WYJAZDY - ROZGRYWKI

Dokończenie ze str. 1 Dla wszystkich uczestników na pewno interesujące były wycieczki autokarowe, zorganizowane na koniec każdego turnusu. Podopieczni naszych klubów osiedlowych i SDK Tęcza odwiedzili między innymi Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej, Chlebową Chatę w Górkach Małych, Pal-

miarnię (wraz z częścią akwarystyczną) w Gliwicach. Wszędzie było bardzo ciekawie, wszystkie wycieczki miały dla ich uczestników walory rekreacyjne i edukacyjne. Zimowe ferie za nami, a już coraz większymi krokami zbliżają się wakacje i wraz z nimi małe formy wypoczynku. O szczegółach będziemy informować już w majowym wydaniu naszej gazety spółdzielczej. JJakub Chełstowski

Naszemu Czytelnikowi, panu Bartkowi K. z ulicy Nałkowskiej, który zapytał nas, cóż to nowotwór językowy te „małe formy wypoczynku”, wyjaśniamy, że jest to fachowe określenie zaczerpnięte z dokumentów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Małe formy wypoczynku to wypoczynek dzieci i młodzieży trwający do 5 dni i dla nie więcej niż 25 uczestników (warunek łączny), zorganizowany najczęściej w miejscu zamieszkania lub wypoczynek odbywający się za granicą (bez względu na czas jego trwania i liczbę uczestników). Na-

tomiast duże formy wypoczynku to takie, które odbywają się w kraju, trwają powyżej 5 dni lub są organizowane dla więcej niż 25 uczestników. Tej terminologii używają urzędnicy i organizatorzy wypoczynku, w ślad za którymi – na ich życzenie – przyjęliśmy i stosujemy ją i my, chociaż przyznajemy, że – podobnie jak panu K., a być może także innym czytelnikom – bardzo się ona nam nie podoba. Wolimy tradycyjne półkolonie i kolonie, zimowiska i obozy, ale najczęściej musimy przestrzegać formuły „oficjalnych” R informacji i komunikatów. R

FOTO: MARIAN RYGLEWICZ

Parking na ukończeniu Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym na ukończeniu jest budowa drogi pożarowej i ponad 40 miejsc postojowych przed budynkami przy ul. Elfów 61 i 63 (Rejon GZM nr 3). Po wielu latach starań o jej realizację (chodziło o pozyskanie fragmentów terenu należących do miasta) inwestycja ta w zdecydowanym stopniu ułatwi parkowanie samochodów i wewnętrzną komunikację w osiedlu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że miejsc postojowych może i tak brakować, ale budowa większego parkingu była niemożliwa. A na wiosnę, kiedy teren wokół parkingów się zazieleni, ten fragment osiedla będzie wyglądać naprawdę ładnie. Zwłaszcza, że niedawno budynki doczekały się termomodernizacji i obecnie cieszą oko mieszkańców i przeMB chodniów. M

były zaczarowanym pociągiem podróż po krajach całego świata.. Bale podobały się nie tylko dzie-

ciom, ale również ich rodzicom, którzy z radością włączyli się do wspólnej zabawy. JJM, AZ, HS

FOTO: HALINA STANICKA

BALE PRZEBIERAŃCÓW. Tegoroczny karnawał w klubie Regina rozpoczął Bal Przebierańców dla dzieci. 11 stycznia ponad 40 dzieci w wieku od 2 do 13 lat przez dwie godziny szalało w rytm muzyki. Dzieci przebrane w kolorowe stroje wcieliły się w różne postacie. Imprezę profesjonalnie i z ogromnym zaangażowaniem prowadzili aktorzy z Agencji „Przerwa na kawę” z Tarnowskich Gór. Nie bez znaczenia były efekty świetlne i zestaw nagrań. Rodzice też chętnie by potańczyli, ale brakowało dla nich miejsca. Krótka przerwa pozwoliła na chwilę wytchnienia – tyle, by napić się soku i zjeść batonika. Potem znowu były wężyki, podskoki, wspólne śpiewanie i dużo śmiechu. W tym samym dniu coroczny dziecięcy bal przebierańców odbył się w SDK Tęcza. Artyści przebrani za klaunów przeprowadzili wiele zabaw i konkursów specjalnie przygotowanych na tę okazję. Każde dziecko otrzymało słodki poczęstunek. Tydzień później podobny bal został zorganizowany w klubie Orion. Przybyły piękne księżniczki, królewicze, rycerze, kowboje, muszkieterowie, motyle, anioły, wampiry, smoki i wiele innych barwnych postaci. Trzej klauni nie musieli wcale zachęcać do zabawy. Dzieci od-

FOTO: ALEKSANDRA ZADROŻNA

Ferie bez bałwanków

mów. Ale uwaga – ostrzega agent Śląskiego Archiwum X – nie wszystko jest takie, jakim się wydaje. Każdy (podobnie jak bohater spektaklu – uczeń, który na chwilę oddalił się od grupy) może natknąć się na coś, czego nie będzie umiał racjonalnie wytłumaczyć. Wszystko to reżyser potraktował z przymrużeniem oka, dostarczając młodej widowni sporą porcję dobrego humoru. Dyrekcji szkoły, autorowi tekstu, reżyserowi i uczniom z grupy teatralnej Bombon serdecznie dziękujemy za umożliwienie nam obejrzenia HS „Straszków”. H

FOTO: HALINA STANICKA

FOTO: MARIAN RYGLEWICZ

7

sją zarazić młode pokolenie. Ich działalność znalazła odbicie między innymi w pracy z dziećmi z grupy teatralnej Bombon, która swoimi spektaklami o tematyce śląskiej i w gwarze śląskiej oczarowała widzów w wielu regionach Polski. Scenariusz „Straszków śląskich” został oparty na podaniach, wierzeniach ludowych i legendach. Pokazuje jak niegdyś znane Ślązakom postacie skarbnika, utopca, połednicy, świetli, beboka, o których tworzono setki opowiastek, bajek i podań, wyparły obecnie postacie z wszechobecnej kultury masowej, z książek, komiksów czy fil-

FOTO: ALEKSANDRA ZADROŻNA

W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 17.30 w siedzibie Rejonu GZM nr 6 dyżuruje policyjny dzielnicowy osiedla R Grzegorz Szokiel. Mieszkańcy mogą kierować sprawy, uwagi, wnioski bezpośrednio do przedstawiciela tyskiej policji. Poza tym dyżurem, towarzyszącym obradom Rady Osiedla, mieszkańcy mogą zgłaszać sprawy telefonicznie, dzwoniąc na policyjny telefon alarmowy 997 lub 32/ 32562-00, do dzielnicowego Grzegorza Szokiela (tel. 32/ 325-63-52) oraz do straży miejskiej (telefon alarmowy 986 lub do dzielnicowej Izabeli Sobczyk – tel. 32/ 78009-75). Ul. Reymonta (główna), ul. Reymonta od nr. 4 do nr. 12, ul. Reymonta od nr. 28 do nr. 38, ul. Reymonta od nr. 44 do nr. 70, ul. Reymonta od nr. 74 do nr. 80, ul. Rataja od nr. 4 do nr. 24 oraz ul. Reja (za wyjątkiem 25-31) – zimowe i letnie utrzymanie tych dróg i ulic lub ich fragmentów na terenie osiedla R należy do Miejskiego DZ Zarządu Ulic i Mostów w Tychach. D

6

STRASZKI ŚLĄSKIE. Przed rokiem obejrzeliśmy w klubie Orion spektakl „O ptokach krzokach i pniokach” w wykonaniu grupy teatralnej Bombon, złożonej z uczniów Szkoły Podstawowej nr 37. Fabuła tego przedstawienia osnuta została na trudnej problematyce dotyczącej relacji rodzin rdzennie śląskich z przybyłymi z innych rejonów. Dotyka często niełatwych relacji szkolnych, postaw rodzących się z niezrozumienia i nietolerancji, które z czasem przeniosły się na dorosłe życie. Spektakl posiadał jednak optymistyczne przesłanie. Ukazał wartości, które pomimo różnic, są wspólne dla wszystkich. Łączą i sprawiają, że różnice kulturalne i obyczajowe nie stanowią przeszkody, lecz przeciwnie – mogą ubogacić środowisko, w którym żyjemy, uczymy się i pracujemy. 13 stycznia w Orionie wystawiony został nowy spektakl tej grupy pt. „Straszki ślaskie”. Autorem tekstu jest Maciej Melon. Reżyserem, scenarzystą i choreografem przedstawienia jest Agata Cichy, od kilku lat opiekunka grupy teatralnej Bombon. Oboje są nauczycielami pracującymi w Szkole Podstawowej nr 37, oboje również są miłośnikami Śląska, jego historii, języka, kultury i tradycji. Związani bardzo z naszym regionem, starają się swą pa-

FOTO: JANINA MICHALSKA

Rozpoczęto remont posadzek w klatkach schodowych przy ul. Orzeszkowej 11 i 13. Na biegach schodowych i podestach korytarzy położone zostaną płytki ceramiczne. Roboty wykonuje nasz spółdzielczy ZRB. Prosimy mieszkańców, aby w okresie zimowym zamykać okienka piwniczne i okna w klatkach schodowych! Niskie temperatury zewnętrzne mogą spowodować zamarznięcie instalacji wodnej lub centralnego ogrzewania, a w najlepszym przypadku spoStŚ wodują wychłodzenie klatek schodowych i piwnic. S

5

Rozpoczął się remont chodnika obok budynku przy ul. Ustronnej 1-3 (na zdjęciu). W budynku przy ul. Dmowskiego 106 rozpocznie się remont instalacji domofonowej. Trwa malowanie ścian w budynkach, w których zamontowano nowe drzwi BM przeciwpożarowe. B

luty 2014


5

FOTO: BARBARA KRAKOWSKA

WSPOMÓŻ FUNDACJĘ RODZIN GÓRNICZYCH Niesiemy pomoc wdowom, sierotom, inwalidom i rodzinom górniczym, które jej potrzebują. Przekazujemy stypendia, doraźną pomoc finansową na leczenie i rehabilitację.

PRZEKAŻ 1% TWOJEGO PODATKU – NR KRS 0000127003 Udostępniamy bezpłatny program do rozliczania na stronie FRG: www.fundacjafrg.pl FUNDACJA RODZIN GÓRNICZYCH W KATOWICACH ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO UL. POWSTAŃCÓW 30, 40−039 KATOWICE, TEL. 032 757−26−08 PKO BP 41 1020 2313 0000 3802 0349 5611

Ewa Rzepisko, ciesząca się niezwykłą popularnością i szacunkiem wśród uczestników tych turystycznych wypraw, nie pozwoliła nikomu się nudzić. Wszyscy niemal cały czas śpiewali, na zakończenie niemal jednym głosem wszyscy zaśpiewali „Do Milówki wróć, do Milówki wróć…” Bo było wspaBK niale! B

FOTO: HANNA BEDNARCZUK

elektroniczną) jest zarówno profesjonalnym sportem jak również tradycyjną rozrywką bardzo popularną w Wielkiej Brytanii, Irlandii, w krajach skandynawskich. Także w Polsce ta gra zyskuje na popularności. W drugim dniu 2014 roku w Uszatku odbył się Noworoczny Turniej Darta 501. Finał okazał się szczęśliwy dla Miłosza Rutkowskiego, który zajął pierwsze miejsce. Kolejne miejsca wywalczyli Kamil Hajduk i Jakub Katolik. Tydzień później w tym samym klubie osiedlowym odbył się pierwszy w tym roku turniej warcabowy. I miejsce zajął Józef Lipiński, II – Stanisław Szczęsnowicz, III – Stanisław Mazepa. Spośród młodszego pokolenia najlepszy okazał się Maciej Pyka. Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego w kategorii open, zorganizowany w klubie Olimpia wygrał Wojciech Zwara. II miejsce zajął Marek Kozak, III miejsce wywalczył Dariusz Władymiruk. Czołowa trójka turnieju otrzymała w nagrodę puchary sportowe. JJM, BP, JZ−W, HB

lip Kaczorek i Miłosz Jakubczyk). Uszatek był organizatorem turnieju brydża dla członków działającej przy tym klubie sekcji brydżowej. Do turnieju przystąpiło 8 graczy. Rozgrywki turniejowe toczyły się przez trzy tygodnie stycznia, po dwa razy w tygodniu. Turniej wygrał Stanisław Wojdyga przed Janem Jonakiem i Kazimierzem Tessarem. Dart (trafianie lotkami w tarczę zawieszoną na ścianie lub tarczę

po obiedzie i chwili czasu wolnego odbyła się zabawa karnawałowa, do której przygrywała rodzinna kapela góralska. Tańce trwały do późnych godzin nocnych. Następny dzień poświęcony został podziwianiu wystawy koronek w Istebnej, zwiedzaniu Chaty Kawuloka, spacerowi po Wiśle. W drodze powrotnej do Tychów przewodnik

FOTO: JOANNA ZAMASZ−WIDERA

TURNIEJE, TURNIEJE… Klub Regina zorganizował na boisku wielofunkcyjnym turniej unihokeja dla dzieci w wieku 9-12 lat. Wystartowało pięć 3-osobowych drużyn. Zwyciężyła drużyna FC Sarny w składzie: Filip Kołodziej, Nikodem Charów, Filip Lankiewicz. II miejsce zajęła drużyna GKS Bubl (Paweł Świder, Ksawery Krupa, Maciej Królak), a III miejsce zdobyła drużyna FC Hefalump (Szymon Hachuła, Fi-

DO MILÓWKI WRÓĆ… 18-19 stycznia 47-osobowa grupa mieszkańców naszej spółdzielni wyruszyła na kolejną wycieczkę krajoznawczą. W programie było: zwiedzanie najstarszego kościoła murowanego w Starym Bielsku, pod wezwaniem św. Stanisława, zwiedzanie Wytwórni Filmowej Bolka i Lolka w Bielsku Białej (okazało się, że wszyscy dorośli ciągle w głębi duszy są dziećmi i poznanie jak powstaje film rysunkowy było fascynującym doświadczeniem; podczas projekcji bajek – jak na dzieci – przystało jeden z uczestników wycieczki grzecznie zasnął, co wzbudziło ogólną radość) oraz wyprawa kolejką linową na Szyndzielnię i kontemplacja widoku Beskidów. Po tych emocjach turyści pojechali do Milówki do Domu Wypoczynkowego U Kubiców. Po zakwaterowaniu, po bardzo serdecznym przyjęciu przez właścicieli,

wanie występów artystycznych zaangażowało się ośmioro dzieci. Było wiadomo, że widownia jest życzliwa i wyrozumiała, ale każdy miał tremę. Na finał wszyscy razem odśpiewali tradycyjne „Sto lat”, a potem na pamiątkę tego wieczoru babcie i dziadkowie otrzymali kolorowe zakładki do książek z życzeniami. JJM

FOTO: BEATA PIÓROWSKA

DZIEŃ BABCI I DZIADKA. Loto, tyro pan Hilary. Na dekel mu piere / bo kajś ten boroczek podzioł swoje brele. Wiersz o Panu Hilarym powiedziały po śląsku Martynka Godzik i Amelka Czapla. Wierszy dedykowanych babciom i dziadkom obecnym 15 stycznia na spotkaniu w Reginie było jeszcze bardzo wiele. W przygoto-

FOTO: JANINA MICHALSKA

luty 2014

FOTO: JANINA MICHALSKA

OSKARD

PRZETARG NA ŁOWIECKĄ Na spółdzielczej stronie internetowej (http://www.oskard.tychy.pl/nieograniczony-przetarg-ofertowy-na-sprzedaznieruchomosci-lowiecka-przy-ul-nad-jeziorem-1-w-tychach) znajduje się ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ofertowym na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki nr 59/5 o pow. 2700 m2 wraz z budynkiem (pawilon „Łowiecka) stanowiącym odrębną własność spółdzielni położonych przy ul. Nad Jeziorem 1 w Tychach i zapisanych w księdze wieczystej KA1T/00047118/1 Sądu Rejonowego w Tychach. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 450.000,00 zł. Oferty zakupu nieruchomości należy składać w siedzibie spółdzielni przyul. H. Dąbrowskiego 39 w kancelarii (pok. 17) najpóźniej do dnia 17. 02. 2014 r. do godz. 13.00. Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do Internetu lub do Działu Lokali Użytkowych w siedzibie spółdzielni – pok. nr 8 i 9, kontakt telefoniczny: 32/ 32-32-117 lub 32/ 32-32-123. Rozwiązanie krzyżówki i logogryfu ze str. 8: Serce nie sługa; Balkon


6

OSKARD

ogłoszenia drobne

DZIAŁ SPOŁECZNO-KULTURALNY 20 lutego – 25 marca

– INSTALACJE, REMONTY –

– SERWIS, NAPRAWA –

KOMPLEKSOWE REMONTY MIESZKAŃ – SOLIDNIE. Tel. 604-380848. KORZYSTNE CENY! FACHOWE WYKONANIE. Kafelkowanie, instalacje wodne, kanalizacyjne, tynkowanie, gładź, malowanie, montaż paneli, zabudowy z płyt gipsowych, sufity podwieszane, ścianki działowe i inne. DRYNDMAL. Tel. 602-797-996. Solidne, kompleksowe remonty budowlane, hydrauliczne i elektryczne. Tel. 513-308-313. Sprzedaż, wymiana, naprawa pieców łazienkowych: PG-6, -17, -19, Termet, Karma, Mora, Junkers i inne. Tel. 32227-04-00; 691-091-895.

„AB” naprawa. Telewizory, magnetowidy, LCD, CD. Festerkiewicz. Tychy, Cyganerii 15. Tel. 32/227-39-99; 603-585329.

Zajęcia sportowo – rekreacyjne

– INNE – Czyszczenie dywanów, tapicerek. Solidnie. Tel. 606-274-056. Masaże stóp, kręgosłupa, świecowanie uszu. Telefon: 32-327 37 94; 506 074 114. Meble na wymiar. Tel. 510-632-877. Futra, skóry, kożuchy – przeróbki, szycie – dojazd. Tel. 608-247-990.

Adres lokalu

Usytuowanie

Pow. użytkowa w m2

Położenie

Uwagi

Armii Krajowej 14

w budynku mieszkalnym

28,3

parter

Armii Krajowej 3 Armii Krajowej 5 Dmowskiego 108 Filaretów 20

w budynku mieszkalnym w budynku mieszkalnym w budynku mieszkalnym w pawilonie

47,1 28,0 326,7 145,3

parter parter parter parter

Grota Roweckiego 10 Honoraty 28 Nad Jeziorem 1 Niepodległości 188 Niepodległości 194 Orzeszkowej 1 Orzeszkowej 1 Orzeszkowej 2 Wyszyńskiego 37 Wyszyńskiego 48 Żwakowska 15 Żwakowska 15 Żwakowska 15

pawilon w budynku mieszkalnym pawilon pawilon w budynku mieszkalnym w budynku mieszkalnym w budynku mieszkalnym pawilon w budynku mieszkalnym w budynku mieszkalnym pawilon pawilon w pawilonie

47,0 22,8 949,3 14,6 45,5 45,4 51,6 9,1 45,2 49,7 62,1 139,9 190,9

piętro parter

ostatnio komis, pośrednictwo nieruchomości ostatnio sklep monopolowy ostatnio biuro ostatnio archiwum ostatnio przychodnia weterynaryjna biuro ostatnio biuro "Łowiecka" obecnie biuro nieruchomości ostatnio salon kosmetyczny ostatnio art. wnętrzarskie obecnie odzież używana ostatnio ośrodek szkolenia jazdy ostatnio sklep z odzieżą używaną sklep z akcesoriami kosmetyczny ostatnio złotnik-grawer obecnie sklep AGD, RTV ostatnio używana odzież

I piętro parter parter parter parter parter parter piętro parter I piętro

Pawilon usługowo−handlowy przy ul. Uczniowskiej 7: m2 m2 m2 m2 m2 m2

(segment (segment (segment (segment (segment (segment

A) A) A) A) A) A)

pow. 326,18 m2 (segment B) pow. 485,27 m2 (segment C) Na piętrze: pow. 109,59 m2 (segment A) pow. 204,91 m2 (segment A) pow. 404,77 m2 (segment C)

Powierzchnie reklamowe do wydzierżawienia Oferujemy do wydzierżawienia „uzbrojone” elewacje budynków mieszkalnych zlokalizowanych w naszych zasobach – w dobrych punktach miasta – pod wielkoformatowe reklamy typu „siatka”: Adres budynku Powierzchnia pod reklamę al. Piłsudskiego 45-49 al. Piłsudskiego 67-69 al. Piłsudskiego 73-75 ul. Armii Krajowej 14-16 ul. Armii Krajowej 3-5 ul. Armii Krajowej 4-10 ul. Begonii 6-8 ul. Dmowskiego 17-23 ul. Dmowskiego 17-23

20.02 22.02

Olimpia Tęcza

24.02 24.02 25.02 25.02

Olimpia Uszatek Regina Olimpia

26.02

Magdalena

28.02

Orion

03.03. Uszatek 06.03 Orion

LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA

Na parterze: pow. 43,39 pow. 93,35 pow. 46,04 pow. 34,83 pow. 67,53 pow. 58,11

luty 2014

10,5 m x 14,0 m 15,8 m x 10,6 m 11,0 m x 14,0 m 15,8 m x 10,6 m 12,6 m x 6,8 m 15,8 m x 10,6 m 4,0 m x 6,5 m 10,0 m x 15,0 m 11,1 m x 7,8 m

* Zdjęcia przedmiotowych lokalizacji dostępne są na stronie internetowej spółdzielni http://www.oskard.tychy.pl w zakładce „Aktualności i ogłoszenia”. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Lokali Użytkowych spółdzielni, pok. nr 8 (tel. 32 / 32 32 117 lub 32 32 123 ) http://www.oskard.tychy.pl; e-mail: tl@oskard.tychy.pl

PRZYJMUJEMY OGŁOSZENIA w TSM „Oskard”przy ul. H. Dąbrowskiego 39 Szczegółowe informacje i cennik umieszczone są na stronie internetowej www.oskard.tychy.pl

Reklamy i ogłoszenia do kolejnego wydania przyjmowane są do ostatniego poniedziałku miesiąca. Prosimy o czytelne podawanie treści oraz bardzo dobrej jakości materiały ilustracyjne, wzory itp. które mają być wykorzystane dla ilustracji (kserokopie wykluczone!). Do płyt CD z gotowym wzorem ogłoszenia proszę koniecznie dostarczyć wydruk do podglądu! Gotowe opracowania ogłoszeń i reklam można również przesyłać pocztą elektroniczną po załatwieniu formalności. Formalności w zakresie umieszczania ogłoszeń są realizowane w pokojach nr 33 i 17. Kontakt telefoniczny 32/32 32 155 lub 32/32 32 142

07.03 08.03 11.03

Orion Magdalena Olimpia

11.03 12.03 17.03 18.03 19.03 20.03 24.03

Regina Magdalena Olimpia Regina Magdalena Orion Tęcza

16.00 – Zimowy Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci do lat 15. – Maraton Fitness dla Pań. Zapisy w Tęczy. Liczba miejsc ograniczona – Quiz sportowy dla dzieci do lat 12. 15.00 – Zimowa spartakiada na zielonym placu na os. Urszula 15.00 – Turniej bule dla dzieci (zapisy w klubie) 17.00 – Drużynowy Turniej tenisa stołowego dla dorosłych (drużyny 2 osobowe, cykl turniejów 4 turniej z 4 16.00 – Turniej warcabowy dla dzieci i młodzieży w kategoriach wiekowych 8–13 i 14–17 lat 16.00 – Turniej tenisa stołowego do lat 14. Zapisy w klubie przed turniejem. 16.00 – Turniej darta. 16.00 – Turniej świetlicowej piłki nożnej do lat 14. Zapisy w klubie przed turniejem 16.00 – Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci 10.00 – Turniej tenisa stołowego amatorów z okazji Dnia Mężczyzny 17.00 – Turniej tenisa stołowego dla dorosłych i młodzieży powyżej lat 17. z okazji Dnia Mężczyzny 15.00 – Turniej unihokeja dla dzieci (zapisy w klubie) 16.00 – Turniej darta Cricket Cut 15.00 – Quiz geograficzny dla dzieci do lat 12. 15.00 – Konkurs zgaduj–zgadula dla dzieci 15.00 – Wiosenny turniej tenisa stołowego w ramach szkółki 17.00 – Turniej X–boxa (dzieci do lat 12. Zapisy przed turniejem 10.00 – XVI Tęczowy Konkurs Zespołów Szkolnych w Aerobiku

Imprezy 20.02

Orion

21.02

Magdalena

25.02

Tęcza

26.02

Olimpia

27.02

Magdalena

28.02

Magdalena

04.03 06.03

Orion Uszatek

07.03

Magdalena

07.03

Tęcza

08.03

Tęcza

11.03 12.03

Orion Orion

12.03 14.03

Uszatek Magdalena

14.03 15.03

Orion Tęcza

17.03 18.03 20.03

Uszatek Orion Olimpia

21.03

Tęcza

25.03

Orion

18.00 – Wernisaż wystawy malarstwa Małgorzaty Musz i Zbigniewa Czarneckiego 15.30 – Walentynkowo-baśniowy bal karnawałowy dla najmłodszych. Zapisy do 18 lutego 14.00 – Podsumowanie konkursu plastycznego dla dzieci „Projekt: zakładki do książki” 15.00 – „Na herbatce u brytyjskiej królowej” (historia, zwyczaje, ciekawostki z życia Brytyjczyków). Wykład tematyczny dla seniorów. Poprowadzi przedstawiciel Fundacji Unii Europejskiej Viribus Unitis w Katowicach 10.30 – „Ziemia naszym wspólnym domem” – impreza ekologiczna dla dzieci. W programie przedstawienie teatralne z przesłaniem ekologicznym pt. „Zielonym być”. Konkursy, quiz tematyczny 16.00 – 21.00 – Karnawałowa biesiada taneczna w barwach zieleni dla dorosłych „Dance Polo”. Zapisy do 17 lutego. 11.00 – Akademia zdrowia. Spotkanie I. Informacje w klubie 17.00 – Spotkanie z okazji Dnia Kobiet dla mieszkanek osiedla Urszula. Zapisy w klubie 16.00 – 21.00 – Taneczna biesiada z okazji Dnia Kobiet. Zapisy do 3 marca. 18.00 – Otwarcie wystawy fotograficznej „Alaska” i spotkanie z Sebastianem R. Bielakiem. 12.00 – 17.00 – „Babska sobota w Tęczy”. Impreza z okazji Dnia Kobiet. 11.00 – Akademia zdrowia. Spotkanie II. 15.00 – „Na herbatce u brytyjskiej królowej” (historia, zwyczaje, ciekawostki z życia Brytyjczyków). Wykład dla seniorów. Poprowadzi przedstawiciel Fundacji Unii Europejskiej Viribus Unitis w Katowicach 17.00 – Spotkanie pań z sekcji Aktywne z okazji Dnia Kobiet 17.00 – Multimedialny pokaz najciekawszych miejsc historycznych w Polsce 18.00 – „O kobietach – dla kobiet” – wieczór poezji 11.00 – „Dziecięce spotkania z Kulturą”. Warsztaty pt. „Pisanki woskiem malowane”. Obowiązują zapisy 16.00 – Quiz wiedzy na temat Irlandii z okazji Dnia św. Patryka 11.00 – Akademia zdrowia. Spotkanie III 10.30 – „Powitanie wiosny” – impreza dla dzieci. W programie: bajka „Pinokio” w wykonaniu teatrzyku Małgo z Częstochowy, zabawy z Marzanną, konkursy 17.30 – Wieczór autorski Michała Wrońskiego (pisarz, autor słuchowisk radiowych widowisk telewizyjnych, sztuk teatralnych, bajek). Wstęp wolny! 11.00 – Akademia zdrowia. Spotkanie IV

Zajęcia i konkursy plastyczne 20.02

Uszatek

21.02

Orion

3 – 28.03 Olimpia 04.03 Magdalena 07.03 Olimpia 07.03 Regina 13.03 Uszatek 18.03 Magdalena do 31.03 Regina

15.00 – „Koty, kotki, kocięta”. Zajęcia plastyczno–techniczne z okazji Dnia Kota 17.00 – „Koty” – zajęcia manualne dla dzieci do lat 14. Z okazji Światowego Dnia Kota – Przyjmowanie prac dzieci i młodzieży szkół podstawowych na konkurs plastyczny „Wszystkie barwy wiosny”. Regulamin konkursu dostępny w klubie 16.00 – Klub Małego Artysty. Najpiękniejsza laurka szyta ściegiem 15.00 – „Kolorowe okienko”. Zajęcia plastyczno-techniczne dla dzieci 15.00 – „Pudełka, pudełeczka”. Zabawy plastyczne dla dzieci 15.00 – „Nadchodzi Pani Wiosna”. Zajęcia plastyczno-techniczne 16.00 – Klub Małego Artysty. Wisiorek z masy solnej – Termin składania prac na konkurs plastyczny dla dzieci pt. „Poznajmy się”

Wystawy 25.02 – 30.04 Tęcza 01.03 Tęcza

– „Projekt: zakładki do książki”. Wystawa pokonkursowa – „Alaska”. Wystawa fotograficzna

Spotkania 22.02 24.02 25.02 26.02 26.02 26.02 26.02 27.02 04.03 04.03

Orion Tęcza Orion Magdalena Orion Olimpia Tęcza Magdalena Regina Tęcza

16.00 15.00 17.00 14.00 15.00 15.00 17.00 17.00 16.00 17.00

– Uroczyste spotkanie Koła Turystycznego GRONIE – Spotkanie Klubu SERCE – Spotkanie Klubu ESPERANTO – Spotkanie Klubu Dłużej Młodych – Spotkanie Klubu Seniora – Spotkanie klubu Seniora – Spotkanie Tyskiego Klubu Amazonek – Spotkanie Miłośników Czworonożnych – Klub PUPIL – Zabawa ostatkowa dla seniorów – Spotkanie Towarzystwa Miłośników Lwowa


OSKARD

7

luty 2014

DZIAŁ SPOŁECZNO-KULTURALNY 10.03 10.03 10.03 11.03 12.03 12.03 12.03 12.03 13.03 14.03 15.03

Regina Tęcza Tęcza Orion Magdalena Olimpia Orion Tęcza Orion Tęcza Olimpia

15.00 15.00 17.00 17.00 14.00 15.00 15.00 15.00 17.00 17.00 12.00

– Spotkanie z okazji Dnia Kobiet – Spotkanie Klubu SERCE – Spotkanie Klubu Przewodników – Spotkanie Klubu +55 – Spotkanie Klubu Dłużej Młodych – Spotkanie Klubu Seniora – Spotkanie Klubu Seniora – Spotkanie Klubu Seniora – Spotkanie Koła Turystyki Kolarskiej GRONIE – Spotkanie Grupy Refleksologów – Spotkanie Klubu PALETA

zaproszenia  GIFLOF. KONCERT ROCKOWO-FOLKOWY Serdecznie zapraszamy na wyjątkowy koncert zespołu GIFLOF. Zespół powstał w 2010 r. z inicjatywy Łukasza Kosickiego i Błażeja Banasia. Obecnie formację tworzy pięciu muzyków pochodzących z Tychów i Katowic. Grają muzykę będącą mieszanką rocka i folku, przeplatając to poezją. Niektóre

Wycieczki 21.02

Olimpia

22.02

Orion

– Wyjazd do Teatru Rozrywki w Chorzowie na koncert karnawałowy „Sylwester na bis”. Zapisy w klubie do 14 lutego – Wycieczka autokarowa do Wisły połączona z kuligiem. W programie degustacja win połączona z prezentacją medialną w restauracji „Chata nad Wisłą” w Ustroniu. Informacje i zapisy w klubie od 3 lutego, od godz. 12.00

Zajęcia stałe Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Poniedziałek Środa Czwartek Piątek Poniedziałek

Wtorek Środa Czwartek Piątek Wtorek – sobota

SDK TĘCZA – Zajęcia taneczne Polskiego Związku Niewidomych. – Warsztaty teatralne dla młodzieży – Chór dla dorosłych – Zespół taneczny dla dzieci 9–12 lat – Język angielski dla dzieci – Aerobik dla pań – Zajęcia HIP HOP przedszkolaki – Zajęcia HIP HOP 7–9 lat – Język angielski dla dzieci – Język angielski dla dorosłych – Zespół wokalno–taneczny dla dorosłych – Zajęcia taneczne Polskiego Związku Niewidomych – Klub Seniora – II i IV środa miesiąca – Zespół taneczny dla dzieci 6–8 lat – Język angielski dla dzieci – Zumba – Sekcja skata – Rytmika dla dzieci – Klub radiestezyjny – Język angielski dla dzieci – Taniec towarzyski dla młodzieży – Aerobik dla pań – Zajęcia rehabilitacyjne Polskiego Związku Niewidomych – Zajęcia plastyczne dla dzieci I grupa – Zajęcia plastyczne dla dzieci II grupa – Klub rekreacyjno–gimnastyczny Qi Gong MAGDALENA 10.00 – 18.00 – Sportowe poniedziałki. Dzień otwarty dla wszystkich pasjonatów tenisa stołowego 14.00 – Relaks z kijami (nordic walking) 11.00 – Towarzyskie spotkanie z humorem i piosenką (drugi wtorek miesiąca) 16.00 – Klub Małego Artysty 14.00 – Spotkanie Klubu Dłużej Młodych (dwa razy w miesiącu) 15.00 – Szkółka tenisa stołowego dla dzieci 17.00 – Klub Wielbicieli Czworonożnych PUPIL (ostatni czwartek miesiąca) 14.00 – Zajęcia na basenie dla dorosłych OLIMPIA 17.45 – Gimnastyka dla pań 17.00 – Tenis stołowy dla dorosłych 15.00 – Klub Seniora (co druga środa miesiąca) 16.00 – Szkółka tenisa stołowego dla dzieci 17.45 – Gimnastyka dla pań 15.00 – Zajęcia plastyczne i kółko artystyczne dla dzieci ORION 16.00 – Sekcja wędkarska dla dzieci 17.00 – Klub Esperanto (drugi i czwarty wtorek miesiąca) 18.00 – Klub +55 (drugi wtorek miesiąca) 15.00 – Klub Seniora (2 x w miesiącu) 16.30 – Kółko plastyczne dla dzieci 18.00 – Kółko artystyczne dla dzieci 17.00 – Koło Turystyki Kolarskiej GRONIE (drugi czwartek miesiąca) 16.00 – Sekcja tenisa stołowego dla dzieci 17.30 – Grupa poetycka ORION – spotkania w formie wieczorów poetyckich (1 x w miesiącu) 12.00 – Klub Twórców Nieprofesjonalnych PALETA (1 x w miesiącu) REGINA 15.00 – Zajęcia hobbystyczne dla pań 15.00 – Zajęcia plastyczne dla dzieci 14.00 – Zajęcia na basenie miejskim dla mieszkańców 16.00 – Zajęcia z orgiami dla dzieci 14.30 – Nordic walking dla mieszkańców USZATEK 10.00 – Koło brydżowe 16.00 – „Rzuć kostką” – spotkanie młodzieży przy grach klubowych 16.00 – Sekcja gimnastyki 19.00 – Aerobik 14.00 – Nordic walking 15.00 – Kółko taneczne dla dzieci 15.00 – Sekcja biegowa dla dzieci 10.00 – Koło brydżowe 16.00 – Sekcja darta 17.00 – Zespół tańca nowoczesnego DZINKS 15.00 – Sekcja gimnastyki (basen) MODELARNIA SDK TĘCZA 17.00 – 19.00 10.00 16.00 16.00 17.00 17.00 18.45 15.45 16.30 17.00 18.00 18.00 10.00 15.00 17.00 17.00 18.00 16.30 16.45 17.00 17.00 18.00 18.45 10.00 16.00 17.30 18.00

Serdecznie zapraszamy! Więcej informacji na www.oskard.tychy.pl

Dane teleadresowe placówek: SDK Tęcza Klub Magdalena Klub Olimpia Klub Orion Klub Regina

al. Niepodległości 188 ul. R. Dmowskiego 2 ul. Armii Krajowej 1 ul. Orzeszkowej 2 ul. Wł. Reymonta 37

32 32 32 32 32

227 58 12 217 76 43 217 47 97 217 02 32 218 48 35

Jukonu. Pobyt na Alasce wiązał się z jego stażem naukowo-badawczym w trzech parkach: Kenai, Koyukuk i Nowitna, w których zdobywał praktyczne doświadczenie oraz wiedzę na temat funkcjonowania systemu ochrony przyrody w tej części Ameryki Północnej. Prezentacja multimedialna pt. „Ostoja Przyrody Kenai – Alaska w miniaturze” składa się ze 130 slajdów (320 fotografii) i trwa 90-120 minut. Oprócz fotografii prezentujących krajobrazy, florę i faunę oraz mieszkańców południowej Alaski zawiera mnóstwo ciekawostek i danych dotyczących, alaskańskiej przyrody, problemów ekologicznych oraz codziennego życia Alaskańczyków. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Sebastiana R. Bielaka poświęconej jego wyprawie na Alaskę. Można tam znaleźć mnóstwo ciekawostek na temat alaskańskiej przyrody, historii Alaski oraz jej rdzennych mieszkańców Atapasków (www.sebastianbielak.pl). Prezentacja będzie połączona z otwarciem wystawy fotograficznej. SDK TĘCZA. 7 marca, godz. 18.00

 SZKÓŁKA EKOLOGICZNO-WĘDKARSKA z utworów GIFLOF można zaliczyć do poezji śpiewanej, z uwagi na fakt, iż grupa często sięga po wiersze autorstwa Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Juliana Tuwima i Cypriana Kamila Norwida. Do tej pory największą popularność przyniósł im singiel „Duchy i ludzie”, który wygrał Ogólnopolski Konkurs Polskiego Radia „Przebojem na antenę”. GIFLOF zajął drugie miejsce na XIII Festiwalu Muzycznym im. Ryśka Riedla „Ku przestrodze”. Debiutancki album formacji ukazał się 1 października 2013 r. SDK TĘCZA. 28 lutego, godz. 18.30 Bezpłatne wejściówki do odbioru w we wszystkich klubach od 7 lutego

 ALASKA. SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM Sebastian R. Bielak – podróżnik, fotograf i przyrodnik spędził trzy miesiące na Alasce zwiedzając Półwysep Kenai oraz Wyżynę Środkowego

Klub Osiedlowy Orion oraz Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 76 przy Fiat Auto Poland prowadzą zapisy do drugiej grupy szkółki ekologiczno-wędkarskiej dla dzieci w wieku 10-13 lat. Zajęcia polegają na zapoznaniu ze sprzętem wędkarskim i technikami wędkarskimi, florą i fauną otaczającą zbiornik w Paprocanach, wycieczkach oraz łowieniu ryb. Uczestnicy szkółki mogą ubiegać się o młodzieżową kartę wędkarską. Zajęcia będą się odbywać od lutego do kwietnia w każdy wtorek o 16.00 w Klubie Osiedlowym Orion. Od 1 kwietnia do 30 lipca organizowane będą wycieczki połączone z łowieniem ryb oraz zawody wędkarskie. Więcej informacji: Klub ORON; Jerzy Kopczyński, Koło PZW nr 76 (tel. 505-154-345)

 WARSZTATY LALKARSKIE W ramach Dziecięcych Spotkań z Kulturą Spółdzielczy Dom Kultury Tęcza zaprasza dziewczynki i chłopców w wieku 7-12 lat na warsztaty lalkarskie. Dzieci będą miały okazję zobaczyć prezentację wszystkich technik lalkowych, profesjonalnych lalek teatralnych, poznać ich historię oraz sposób animacji. Gwarantujemy wspaniałą zabawę i ciekawe spędzenie czasu w świecie teatru. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Liczba miejsc ograniczona! SDK TĘCZA. 15 lutego, godz.11.00

 KIERMASZ RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO SDK Tęcza serdecznie zaprasza na wielkanocny kiermasz rękodzieła artystycznego, którego celem jest promowanie działalności twórczej mieszkańców naszej spółdzielni oraz prezentacja rękodzieła szerszej publiczności. Zainteresowanych wystawieniem swoich prac prosimy o kontakt: tel. 32/227-58-12 lub e-mail: tecza@oskard.tychy.pl. SDK TĘCZA, 5 kwietnia, godz. 11.00 -16.00

OSKARD Gazeta Członków Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Oskard". " Wydawca: TSM "Oskard". Adres redakcji: ul. Dąbrowskiego 39, 43-100 Tychy. Tel. 0-32-32-32-100, e-mail: oskard@oskard.tychy.pl; strona internetowa: http:/www.oskard.tychy.pl. Redaguje zespół. Redaktor prowadzący: Marian Ryglewicz. Korespondencję adresować do TSM "Oskard" z dopiskiem "Gazeta" lub składać w kancelarii Spółdzielni. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania i skracania. Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie odpowiada. Treść składanych ogłoszeń i reklam powinna być wyraźna i czytelna, a dołączone materiały graficzne nienagannej jakości. Ogłoszenia złożone do ostatniego poniedziałku danego miesiąca będą wydrukowane w miesiącu następnym. Fotoskład: Agencja Reklamowa KARAT. Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o. Drukarnia w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 25A. Nakład: 15.000 egz.


8

OSKARD

krzyżówka na walentynki

zaproszenia  KAWA Z … Generałem Romanem Polko Gościem kolejnego spotkania z cyklu „Kawa z…” tym razem będzie gen. dyw. dr Roman Polko. Nasz gość będzie opowiadał o swojej służbie w wojsku, na misjach zagranicznych, o swoich doświadczeniach wyniesionych ze służby wojskowej. Spotkanie będzie połączone z pokazem zdjęć. Gen. Roman Polko od 2000 do 2004 r. pełnił funkcję dowódcy Wojskowej Formacji Specjalnej GROM. W tym czasie zrealizował misję na pograniczu kosowsko-macedońskim, rozpoczął działania w Afganistanie, a w marcu 2003 r. wziął udział w II wojnie w Zatoce Perskiej oraz rozpoczął służbę na misji stabilizacyjnej w Iraku. W roku 2007 pełnił funkcję Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. 29 stycznia 2009 roku zakończył zawodową służbę wojskową i odszedł do rezerwy. SDK TĘCZA. 17 lutego, godz. 18.00. Bezpłatne wejściówki do odbioru we wszystkich placówkach

Zapisz się do spółdzielczego newslettera! Podaj swój adres e-mail, aby otrzymywać szybciej informacje o tym, co się dzieje w Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej OSKARD. Przekonaj się jakie to proste i wygodne. Zapisz się do usługi na stronie www.oskard.tychy.pl, a najważniejsze informacje wyślemy Tobie e-mailem. Szanuj swój czas, dołącz do grona naszych subskrybentów. Rejestracja i użytkowanie jest bezpłatne. 

Dbamy o ptactwo Logogryf rysunkowy

W poziome rzędy figury, należy tak wpisać odgadnięte wyrazy, aby z liter w polach oznaczonych otrzymać rozwiązanie.

Szanuj sąsiada swego… W ostatnim czasie nasilają się skargi mieszkańców na naganne zachowanie ich sąsiadów. Skarżący oczekują od spółdzielni radykalnych rozwiązań – eksmisji uciążliwych osób. Zgłoszone przypadki dotyczą lokatorów mieszkań własnościowych. Wprawdzie spółdzielnia nie ma uprawnień do przeprowadzenia eksmisji, lecz w sytuacji rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, może wnioskować do sądu o nakazanie zbycia danego lokalu.

Spółdzielnia nie pozostaje obojętna na składane skargi. Osoby zakłócające spokój wzywane są do przestrzegania postanowień Regulaminu Używania Lokali i Porządku Domowego oraz są pouczane o skutkach niedostosowania się do tegoż regulaminu. W sytuacjach uzasadnionych spółdzielnia będzie kierowała do sądu pozwy o nakazanie zbycia lokalu. Mieszkańcy winni także zgłaszać interwencje na uciążliwych sąsiadów do policji bądź straży miejskiej. Służby te są uprawnione do nakładania mandatów za zakłócanie spokoju, zaś informacja od tych służb stanowi podstawowy materiał dowodowy w późniejszym postępowaniu sądowym dotyczącym zbycia ER lokalu. E

FOTO: MARIAN RYGLEWICZ

Rozwiązanie wewnątrz numeru.

W okresie jesienno-zimowym dla ochrony ptaków, dla zabezpieczenia ich przed śmiercią głodową, stosuje się karmniki. Dokarmianie ptaków powinno się rozpocząć w listopadzie i prowadzić do końca marca. Karmniki, budki i półki lęgowe spełniają szereg ważnych funkcji: umożliwiają ptakom przetrwanie zimy, założenie gniazda, rozmnażanie i wychowanie młodych, chronią przed niektórymi gatunkami zwierząt i gryzoni. Pełnią też funkcje estetyczne w ogrodach, w parkach i na skwerach. Samodzielne wykonanie karmnika dla ptaków to świetna zabawa dla nawet niezbyt zaawansowanych majsterkowiczów. Sam projekt jest bardzo prosty, wymaga prostych materiałów, zaledwie kilku narzędzi i podstawowych zdolności manualnych. W naszych osiedlach można zauważyć wiele karmników, które wieszają sami mieszkańcy i budek lęgowych, których montaż zleca spółdzielnia. Do ich wieszania – poza zdrowym rozsądkiem – zobowiązują także przepisy, ponieważ wskutek ocieplania budynków, wycinki drzew i krzewów niektóre gatunki ptaki pozbawiane są warunków naturalnego bytowania i ochrony. Nasza spółdzielnia przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych każdorazowo uzyskuje decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach szczegółowo określającą liczbę budek lęgowych, które muszą być zamontowane w trakcie tych prac i po ich R zakończeniu. R

Na zdjęciu: budki lęgowe przy jednej z ulic w osiedlu Regina.

luty 2014

Oskard 02 2014  
Oskard 02 2014  

TSM OSKARD - Gazeta - Miesiąc Luty 2014

Advertisement