Page 1

NR 12 (264) GRUDZIEŃ 2013

GAZETA BEZPŁATNA

W NUMERZE:

ISSN 1426-3114

Plan remontów i modernizacji nieruchomości budynkowych na rok 2014 str. 4-5 Tęcza znika jako symbol MZS

str. 3

Certyfikaty zamiast licencji

str. 3

www.oskard.tychy.pl

Papież entuzjastą spółdzielczości Podczas spotkania poświęconego nauce społecznej Kościoła 21 listopada br. Papież Franciszek z wielkim uznaniem wyraził się o spółdzielczości – jedynej formie gospodarczej, która w czasach kryzysu jest w stanie kierować się dobrem zatrudnionych, a nie wyłącznie zyskiem ekonomicznym. Do rozwoju spółdzielczości zachęcił Papież w przesłaniu wideo do uczestników Festiwalu Nauki Społecznej Kościoła w Weronie. Franciszek przyznał, że entuzjazmu dla spółdzielczości nauczył go ojciec. Dokończenie na str. 3

UWAGA! WRAZ Z TYM WYDANIEM MIESIĘCZNIKA TRAFIA DO PAŃSTWA NASZ NOWOROCZNY PREZENT

KALENDARZ TSM OSKARD NA 2014 ROK

W listopadzie Rada Nadzorcza uchwaliła dwa ważne regulaminy. Pierwszy z nich to „Regulamin używania lokali i porządku domowego”. Drugi to „Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali”.

„Regulamin używania lokali i porządku domowego” zawarty jest w specjalnej wkładce stanowiącej załącznik do tego wydania miesięcznika.

Warto go zachować i z niego korzystać. Poza pięknymi ilustracjami w wykonaniu dzieci zawiera praktyczne dane teleadresowe, przypomina podstawowe zasady gospodarki odpadami i obowiązki wobec naszych czworonożnych pupili.

Zapisy od 7 stycznia!

REGULAMINY

Określa on obowiązki i uprawnienia użytkowników lokali oraz spółdzielni jako zarządcy nieruchomości w zakresie utrzymania spokoju, porządku i czystości, użytkowania lokali oraz powierzchni wspólnego użytku, zasady gospodarki odpadami, obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, zasady używania pomieszczeń gospodarczych i używania ogródków przydomowych. Jest swoistym kodeksem regulującym postępowanie mieszkańców budynków, aby żyło się miło, w zgodzie z sąsiadami, bezpiecznie oraz w zadbanym, estetycznym otoczeniu. „Regulamin rozliczania kosztów” – jedynie z uwagi na swoją obszerność – nie jest drukowany we wkładce. Teksty obu wspomnianych regulaminów są dostępne na stronie internetowej www.oskard.tychy.pl, w administracjach Rejonów GZM i w siedzibie Zarządu Spółdzielni. 

MAŁE FORMY WYPOCZYNKU Zapisy na małe formy wypoczynku organizowane przez naszą spółdzielnię w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży zaczną się od 7 stycznia 2014 r. Informacje szczegółowe będzie można będzie znaleźć na stronie internetowej www.oskard.tychy.pl od połowy grudnia. Liczba miejsc jest ograniczona. Małe formy wypoczynku odbędą się w terminie od 20 do 31 stycznia 2014 r. w dwóch tygodniowych turnusach. Zapisy osobiście i telefonicznie we wszystkich placówkach: Dane teleadresowe placówek: SDK Klub Klub Klub Klub Klub

Tęcza Magdalena Olimpia Orion Regina Uszatek

al. ul. ul. ul. ul. ul.

Niepodległości 188 R. Dmowskiego 2 Armii Krajowej 1 Orzeszkowej 2 Wł. Reymonta 37 Dmowskiego 114

32 32 32 32 32 32

227 217 217 217 218 217

58 76 47 02 48 31

12 43 97 32 35 64

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE Szanowni mieszkańcy, informujemy, że przeprowadzimy wymianę okien we współpracy z krajowym, największym producentem okien i drzwi w Europie. Prowadzone będą również prace związane z wymianą bądź montażem dodatkowych drzwi wejściowych oraz wymianą drzwi wewnętrznych (również bez konieczności wyrywania ościeżnic).

Prace będą prowadzone w zamówieniu hurtowym − zapisy z 25% rabatem promocyjnym.

Zapisy − tel./fax 32 411−18−19, 504−555−911 Twoje nowe okna i drzwi – ładniej, ciszej, cieplej i bezpieczniej... Raty – od 1 zł dziennie ! Zniżki dla emerytów i rencistów ! Drzwi z montażem już od 590 zł ! Autoryzowane grupy montażowe ! Uczestniczymy w Programie „RZETELNA FIRMA” prowadzonym pod patronatem Krajowego Rejestru Długów, który rekomenduje współpracę wyłącznie z Rzetelnymi Firmami. Jesteśmy w Katalogu Rzetelnych Firm – jedynym katalogu w Polsce tylko z wiarygodnymi firmami !


2

OSKARD

ekspresem po rejonach

Rozliczenie zużycia wody i odprowadzonych ścieków za II półrocze 31 grudnia br. w całych zasobach spółdzielni, tj. w Tychach i Lędzinach, zostaną odczytane telemetrycznie stany wodomierzy mieszkaniowych. Na ich podstawie spółdzielnia dokona rozliczenia zużycia wody i odprowadzonych ście-

Od nowego roku rozpoczynamy kolejny cykl przeglądów instalacji znajdujących się naszych budynkach. Wynika to z art. 62 Ustawy prawo budowlane, który nakazuje właścicielowi lub zarządcy budynku wykonanie kontroli raz do roku (instalacja gazowa i wentylacyjna) bądź raz na 5 lat (instalacja elektryczna). O terminach wykonania przeglądów będziemy informować z wyprzedzeniem poprzez ogłoszenia na klatkach schodowych. Prosimy o udostępnianie mieszkań w podanym czasie, a w przypadku nieobecności o kontaktowanie się z administracją w celu umówienia TT kolejnego terminu. T

1

3

Budowa nowego śmietnika przy ul. Poziomkowej 16-24 została już zakończona. Informujemy mieszkańców budynku przy ul. Armii Krajowej 9-11, że w grudniu 2013 r. rozpoczniemy remont zsypów, polegający na usunięciu lejów spustowych oraz likwidacji ścianek działowych wraz z futrynami i drzwiami na poszczególnych piętrach. W wyniku takiej przebudowy zostanie doświetlona klatka schodowa i poprawiona jej estetyka. JJA

4

W budynku przy al. Piłsudskiego 37-43 w klatce schodowej nr 41 rozpoczęto układanie płytek ceramicznych na podestach i biegach schodowych – są to roboty wynikające z Planu Remontów na 2014 rok. W związku z otrzymaniem przez spółdzielnię kwoty odszkodowania za szkody poniesione podczas czerwcowego gradobicia, rozpoczęły się roboty związane z wymianą uszkodzonych płyt poliwęglanowych na zadaszeniach „tarasowców”. Zima mości się coraz bardziej… Prosimy mieszkańców o zamykanie okienek piKP wnicznych oraz okien w klatkach schodowych budynków. K

5

FOTO: ARC

2 grudnia odbyło się podsumowanie II Edycji Konkursu Jednego Wiersza. Każdy uczestnik mógł zgłosić do konkursu jeden utwór poetycki o dowolnej tematyce, wcześniej niepublikowany i nienagradzany. Na konkurs wpłynęły prace autorów z Tychów, Żor, Rybnika, Łazisk, Trzebini, Lublińca, Mysłowic, Katowic, a nawet z Sopotu, Łomży, Lublina. Jurorem konkursu był Maciej Szczawiński – poeta, krytyk literacki, dziennikarz radiowy, który przyznał I miejsce Agacie Cichy z Tychów, II miejsce Grażynie Janocie z Mysłowic, III miejsce Małgorzacie Osowieckiej z Sopotu. Wyróżnienia otrzymali: Tomasz Boroń z Tychów oraz Marcin Bedlicki z Katowic.

Podczas uroczystego podsumowania konkursu laureaci otrzymali nagrody książkowe i dyplomy. Drugą część wieczoru poprowadził Maciej Szczawiński, który zaprezentował eksperymentalne słuchowisko poetyckie „Jak poezja mieszka w dźwięku…”. Słuchowisko to ukazuje poszukiwania nowych sposobów ekspresji poetyckiej przez młodego twórcę ze Śląska Krzysztofa Kiczka, który opracował scenariusz i wyreżyserował słuchowisko. Podstawą słuchowiska są wiersze Zenona Dytki. Zaś opieka artystyczna nad tym ciekawym projektem to zasługa Macieja Szczawińskiego. Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Aleksandra Zadrożna A

Rada Nadzorcza Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD” w Tychach

OGŁASZA KONKURS na członka Zarządu Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD” na stanowisko:

Zastępca Prezesa do spraw Ekonomiczno – Finansowych, Główny Księgowy Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymaga− nia: 1. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz pięcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w służbach finansowo – księgowych. 2. Posiada znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustaw podatko− wych oraz znajomość problematyki spółdzielczości mieszkaniowej. 3. Nie była karana i nie toczy się przeciw niej postępowanie karne lub karno – skarbowe. 4. Dysponuje dobrym stanem zdrowia. 5. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych do celów postępowania konkursowego. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: uzasadnienie przystąpienia do konkursu, CV z opisem przebiegu pracy zawodowej, zaświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie, że w stosunku do kan− dydata nie toczy się postępowanie karne lub karno – skarbowe, kserokopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów wyszcze− gólnionych w punkcie nr 1, oświadczenia dotyczące punktu nr 4 i nr 5.

Zakończone zostały prace związane z dociepleniem elewacji zachodniej oraz ściany szczytowej północnej budynku przy ul. Wł. Reymonta 9-17. Dobiega końca docieplanie elewacji północnej oraz elewacji naroża zewnętrznego budynku przy ul. Wł. Reymonta 19-29. Po gradobiciu dokonano napraw dwóch elewacji, tj. elewacji zachodniej budynku przy ul. Wł. Reymonta 16-24 oraz ściany szczytowej zachodniej budynku przy ul. Wł. Reymonta 17. Odglonowana i pomalowana została ściana szczytowa północna budynku przy ul. Wł. Reymonta 31-37.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zatytułowanych „Konkurs na członka Zarządu Spółdzielni na stanowisko: Zastępca Prezesa do spraw Ekonomiczno – Finansowych, Główny Księgowy” z podaniem adresu zwrotne− go, w kancelarii (pokój nr 17) w siedzibie TSM „OSKARD” przy ul. H. Dąb− rowskiego 39 w Tychach (w godzinach pracy Spółdzielni) lub przesłać po− cztą na powyższy adres – w terminie do dnia 23.12.2013 r. (decyduje da− ta wpływu do Spółdzielni).

Zakończono budowę parkingu przy ul Ujejskiego 8-14. Przypominamy, że chodniki przy nowo wybudowanym parkingu nie mogą służyć jako dojazd do parkingu! Trwa naprawa elewacji po gradobiciu przy ul. Dmowskiego 45-51/Ujejskiego 3-11 AF W dalszym ciągu trwa remont ślusarki klatki schodowej przy ul. Dmowskiego 108. A

Konkurs przeprowadzi Rada Nadzorcza Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD” w Tychach. O terminie i miejscu postępowania konkursowego, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Rada Nadzorcza Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD” w Tychach za− strzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia konkursu – bez podania przyczyn.

6

7

cze br., które zostanie doręczone użytkownikom lokali w późniejszym terminie. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu wodomierzy należy zgłaszać na bieżąco do właściwego Rejonu GZM. 

Konkurs Jednego Wiersza

2

Trwa remont drogi dojazdowej do budynków przy ul. Elfów 61 i 63 oraz budowa drogi pożarowej na terenie nieruchomości. Przybędzie sporo miejsc postojowych, zdecydowanie będzie ułatwiony wyjazd spod budynków. Na ukończeniu są remonty budynków, zaplanowane na 2013 rok. Na rok przyszły plan jest zdecydowanie skromniejszy, gdyż wiele z remontów było możliwych do przeprowadzenia dzięki zaciągniętym wewnętrznym pożyczkom i teraz trzeba będzie długi spłacić. Z „grubszych” robót zaplanowanych na 2014 rok mamy modernizację wind w budynkach przy ul. Elfów 61 i Begonii 8, docieplenie wszystkich ścian budynku przy al. Niepodległości 79-81 (pod warunkiem uzyskania pożyczki z WFOŚiGW). Zapewne dobrą wiadomością dla mieszkańców budynków przy ul. Elfów 31-37 oraz 41-47 będzie, to że klatki schodowe będą pomalowane. Podobnie będzie w budynkach przy ul. Edukacji 47 i 49, gdzie zeszłoroczne prace remontowe, oszczędzające mieszkania, zniszczyły klatki. W roku przyszłym będzie kontynuowany remont instalacji elektrycznej i oświetleniowej w klatkach 7 i 9 budynku przy ul. Wejchertów. Do większych zniszczeń dojdzie w mieszkaniach budynku przy ul. Damrota 47, gdzie będzie wymieniana instalacja wodna i kanalizacyjna. Dlatego też osoby planujące remont łazienki prosimy o powstrzymanie się z remontem, lub zabezpieczenie odpowiedniego zapasu okładzin ścian i posadzek. Mieszkańców budynku przy ul. Bukowej 30-36 zapewne ucieszy wiadomość, że planujemy kompleksową wymianę instalacji domofonowej. Podobnie, instalację domofonową wymienimy w budynkach przy ul. Filaretów 69, 71 i 73, gdzie działa ona na ostatnim oddechu. Mieszkańców budynku przy ul. Elsnera, zwłaszcza mieszkających na galerii, czeka remont, a właściwie przebudowa klatek schodowych. Mieszkańcom wyjeżdżającym na święta przypominamy o konieczności dokładnego zamknięcia okien i drzwi. W takiej sytuacji, i nie tylko w takiej, dobrze by też było żeby nr telefonu był znany pracownikom Administracji, którzy w razie awarii mogą zapobiec poważnym szkodom w wielu mieszkaniach. Nasza baza numerów jest dość bogata, jednakże złośliwość losu często sprawia, że akurat tego najbardziej potrzebMB nego nie mamy. M

ków za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r. Prosimy mieszkańców o kontrolne (wizualne) odczytanie w tym samym dniu stanów wodomierzy i zachowanie ich dla sprawdzenia poprawności rozliczenia zużycia wody za II półro-

FOTO: ALEKSANDRA ZADROŻNA

Zakończono budowę śmietnika dla mieszkańców klatek schodowych przy ul. R. Dmowskiego 6, 8 i 10. Roboty wykonał wykonawca zewnętrzny. Nowy śmietnik spowodował, że komory na śmieci znajdujące się wewnątrz budynku przestały pełnić swoją dotychczasową funkcję a jedna z nich (w klatce nr 8) zaczęła pełnić rolę pomieszczenia przeznaczonego wyłącznie na odpady wielkogabarytowe. Mamy nadzieję, że to rozwiązanie zdecydowanie podniesie estetykę budynku oraz komfort użytkowników – szczególnie tych, którzy posiadają okna mieszkań usytuowane bezpośrednio nad drzwiami do pomieszczeń przeznaczonych do tej pory na składowanie wszystkich odpadów. Na zdjęciu nowy śmietnik. Zakończono oczekiwany przez mieszkańców remont chodników przy budynku Wł. PG Broniewskiego 1-3. Prace wykonywał ZRB TSM Oskard. P

grudzień 2013

Agata Cichy i Maciej Szczawiński.

I miejsce w Konkursie Jednego Wiersza’2013 Autor: Atka – Agata Cichy baby crazy jestem praworęczna nie mogę ruszać ręką podobno w pewnym wieku kobieta / która wykarmiła co najmniej jedno dziecko może mieć osteoporozę / byłam córką nieposłuszną i byłam córką posłuszną / teraz brakuje mi wapnia zbrodnia przeciwko sobie / leżę ni to żywa ni umarła wierzący niewierzący solidarni niewierni / zjadają po trochu myśli po jednej sylabie jak krople deszczu / jest tak mało mnie coraz trudniej poruszać się między fortyfikacjami uniesionych głów zjadłeś / mnie synu i teraz boję się snów / łykam witaminy na osteoporozę / to nie manifestacja nie ma sztandarów ni haseł sucha informacja / wykorzystali dobroć i nie ma już nawet guzika... / zatem cicho nic nikomu o mnie / alfabet zacznijcie od / „b” /4.10.2013/ Agata Cichy. Polonistka, szefowa Grupy Poetyckiej Orion przy TSM Oskard, członek Klubu Paleta i Stowarzyszenia Twórców Kultury w Tychach. W maju 2013 wydała album poetycki „uśmiech sennego słońca”. Jak każdego twórcę: poetę, malarza, porusza ją to wszystko, co „niedostrzegalne” dla zwykłego śmiertelnika. Analitycznie patrzy na otaczający świat i zawsze w swoich wierszach odnosi się do tego, co nie jest jakąś imaginacją, czymś, co tworzy się z przymusu zaistnienia, zaskoczenia... Jej teksty są kompilacją, przeżyć ludzi, z którymi się styka i własnych przemyśleń, wszystko na tle niezmiennych praw przyrody, jak i obrazów, które zatrzymała w podświadomości.

Pani

Barbarze Bańce serdeczne wyrazy współczucia po śmierci

MAMY składają Koleżanki i Koledzy z TSM Oskard


OSKARD

3

grudzień 2013

Certyfikaty zamiast licencji W dniach 26 i 27 listopada br. odbył się w Warszawie VI Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Delegatem naszej spółdzielni na zjazd (wybranym przez Walne Zgromadzenie TSM Oskard) był prezes Piotr Polis. Zarząd ZRSM RP przedstawił sprawozdanie z działalności związku pomiędzy V a VI Krajowym Zjazdem. Z informacji zarządu wynika, że związek zrzesza 495 spółdzielni mieszkaniowych. W latach 2009-2012 przeprowadził 854 lustracje, które nie wykazały występowania w lustrowanych spółdzielniach problemów, które związek winien zgłosić do innych organów niż organy samorządowe lustrowanych spółdzielni. Wydane wnioski polustracyjne miały charakter porządkowy, zmierzający do uporządkowania wybranych odcinków działalności spółdzielni W okresie sprawozdawczym związek był inicjatorem licznych

wystąpień dotyczących m.in. badania zgodności z konstytucją zapisów ustawowych, interpretacji przepisów przez uprawnione organy administracji rządowej, wystąpień do Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie ochrony praw członków spółdzielni. Zarząd Związku (dr Jerzy Jankowski, Eugeniusz Zieliński i Szymon Rosiak) uzyskał absolutorium. Delegaci wybrali członków Rady Nadzorczej Związku. Z województwa śląskiego członkami Rady Nadzorczej zostali m.in. Teresa Horbowy i Tomasz Jórdeczka. Prezes TSM Oskard Piotr Polis został wybrany na zastępcę członka Rady Nadzorczej z listy województwa śląskiego. W związku z ustawowym zlikwidowaniem licencjonowanego zawodu zarządcy nieruchomości, zjazd podjął uchwałę w sprawie nadawania przez Związek Rewizyjny certyfikatu zarządcy zasobów mieszkaniowych. Jak informuje prezes Piotr Polis, spora część zjazdu została po-

święcona tematom bieżącym, dotyczącym prac Nadzwyczajnej Komisji Ustawodawczej do spraw projektów ustaw spółdzielczych. Delegaci wyrazili głębokie zaniepokojenie kierunkiem prac komisji, w której prym wiedzie Lidia Staroń, posłanka PO z Olsztyna, której działania od lat nakierowane są na uchwalenie przepisów likwidujących spółdzielczość mieszkaniową. Platformie Obywatelskiej bliższe są wspólnoty mieszkaniowe i prywatni deweloperzy. Negatywne skutki takich działań dla mieszkańców osiedli spółdzielczych były już wielokrotnie dyskutowane z mieszkańcami i sygnalizowane na łamach gazety. Zjazd był bardzo owocny. Podjął szereg uchwał o istotnym charakterze dla funkcjonowania związku. Na dalsze lata życzymy władzom związku dużo determinacji i sił w walce o spółdzielczą, czyli naszą wspólną – wszystkich członków spółdzielni mieszkaniowych – sprawę. 

Papież entuzjastą spółdzielczości Dokończenie ze str 1 Ta forma przedsiębiorczości jego zdaniem jest „drogą do równości w warunkach zróżnicowania”. Podkreślił również jej znaczenie dla zagwarantowania osobistej godności człowieka wobec „idola, jakim jest pieniądz”. Nawiązał też do spotkania z przedstawicielami spółdzielców z Argentyny, którzy poinformowali Papieża, że reagując na kryzys zgodzili się na ograniczenie zysku, by zachować miejsca pracy. – Bardzo mnie to pocieszyło i jest to ważna informacja dla wszystkich. Praca to bowiem niesłychanie ważna rzecz. Trzeba ją zachować w imię solidarności – podkreślił. – Praca i godność osoby idą ramię w ramię. Nauka społeczna Kościoła nie toleruje sytuacji, w której zyski pozostają dla tego, który produkuje, a sprawy socjalne pozostawia się państwu oraz stowarzyszeniom pomocowym i wolontariatowi. Dlatego właśnie solidarność jest kluczowym słowem w nauce społecznej – powiedział. – Jednak my w tych czasach ryzykujemy, że zostanie ono usunięte ze słownika, ponieważ jest dziś słowem niewygodnym, i - niech mi wolno będzie powiedzieć – niemal „brzydkim słowem”. – Dziś wokół spółdzielni (kooperatywy) narosło pewne niezrozu-

mienie również w środowiskach europejskich, ale sądzę, że niebranie obecnie pod uwagę tej formy obecności w świecie produkcji stanowi objaw zubożenia – dodał Franciszek, który w sposób szczególny zwrócił uwagę na sytuację młodych i starców. – Dzisiaj są oni traktowani jak śmieci, ponieważ nie pasują do logiki produkcji w funkcjonalistycznej wizji społeczeństwa. Od nich tymczasem zależy przyszłość społeczeństwa – powiedział Papież. – Młodzi są siłą, by iść naprzód – stwierdził. – Starcy są pamięcią ludu, mądrością. Nie może być prawdziwego rozwoju ani harmonijnego wzrostu społeczeństwa, jeśli odrzuci się siłę młodych i pamięć starców. Lud, który nie troszczy się o młodych i o starców, nie ma przyszłości. Dlatego musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby nasze społeczeństwo nie generowało odpadów społecznych. Wszyscy musimy zabiegać, by zachować żywą pamięć, ze wzrokiem utkwionym w przyszłość. Pomyślmy, jaki procent młodych w tej chwili nie ma pracy. Mówi się, że w niektórych krajach jest to 40 proc., albo i więcej. Jeśli szybko nie rozwiąże się tego problemu, to możemy być pewni kiepskiej przyszłości albo braku przyszłości – podkreślił.  (Za Radiem Watykan i PAP)

Nowe logo i władze MZS Dotychczasowa „tęczowa flaga”, czy to w swej klasycznej wersji, czy tej późniejszej, w której z łuku tęczy wylatują kolorowe gołąbki, przechodzi do historii. Zbyt wiele budziła w ostatnich latach kontrowersji, kojarzono ją mylnie z innymi, niekoniecznie spółdzielczymi ruchami i organizacjami, które również używają barw tęczy. Nowe logo wydaje się być bardziej

jednoznaczne, łatwe przez wszystkich do odczytania. Podczas odbywającego się w dniach 1-5 listopada Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Związku Spółdzielczego w Kapsztadzie (RPA) zaprezentowano nowe logo organizacji, które zarazem powinno stać się symbolem spółdzielczości na świecie i marką spółdzielczych produktów. Jest to – utrzymane

Spółdzielczość wobec wyzwań Zmiany gospodarcze i urynkowienie mieszkalnictwa spowodowały, że załamało się budownictwo społeczne i będące jego częścią budownictwo spółdzielcze. Mieszkań buduje się za mało, nie zawsze tam, gdzie są one potrzebne i na ogół za drogo. Polityka mieszkaniowa preferuje wyłącznie własność lokalu. Państwo swoimi arbitralnymi (i co ważne – często niekonstytucyjnymi) decyzjami zlikwidowało ponad milion spółdzielczych mieszkań lokatorskich i pozbyło się tysięcy mieszkań komunalnych przekształcając je w mieszkania własnościowe. To w ogromnej mierze „zacementowało” rynek mieszkaniowy w kraju, ogranicza obrót mieszkaniami i utrudnia do nich dostęp ludziom znajdującym się w najtrudniejszym położeniu materialnym i społecznym. W Polsce nie tylko nie ma programu społecznego budownictwa mieszkaniowego, ale równocześnie mamy do czynienia z silną dyskryminacją spółdzielni mieszkaniowych jako podmiotów realizujących te zadania. Co gorsza – zostały zlikwidowane praktycznie

wszystkie programy mające na celu pozyskiwanie mieszkań przez obywateli. Państwo nie tylko nie tworzy warunków do powstawania nowych lokali społecznych, ale odgórnie likwiduje istniejące już zasoby. W dodatku niepokojąco wzrastają wydatki na utrzymanie mieszkania. Przyszłość rysuje się nieciekawie. To niektóre z tez wystąpień Tomasza Jórdeczki z Krajowej Rady Spółdzielczej i Iwony Drozd-Jasiewicz ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Spółdzielczość mieszkaniowa w Polsce wobec wyzwań współczesności” zorganizowanej 18-19 listopada przez Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej i SM Strzecha w Bielsku-Białej. Zbigniew Durczok z Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości mieszkaniowej w Katowicach krytycznie odnosił się do kierunków zmian prawa spółdzielczego, które w konsekwencji mogą doprowadzić do likwidacji istniejących spółdzielni mieszkaniowych.

Grozi im, że staną się jedynie komercyjnym zarządcą istniejących zasobów będących własnością indywidualnych użytkowników. W konferencji uczestniczyli praktycy reprezentujący spółdzielczość mieszkaniową oraz naukowcy różnych specjalności, którzy przedstawiali najróżniejsze aspekty legislacyjno-prawne, finansowoekonomiczne organizacyjne oraz socjologiczne tej branży. Wykładnią wysokiego poziomu merytorycznego był między innymi skład Komitetu Naukowego konferencji, któremu przewodniczył prof. Leszek Ogiegło, a do którego weszli m.in. profesorowie: Stanisława Kalus, Jerzy Pisuliński, Henryk Cioch, Antoni Witosz, Krzysztof Pietrzykowski, Stanisław Nitecki, Beniamin Więzik reprezentujący UŚ, UJ, KUL, Uniwersytet Warszawski i inne szkoły wyższe. W konferencji uczestniczyli posłowie Stanisław Pięta i Stanisław Szwed oraz senator Tadeusz Kopeć. Naszą spółdzielnię reprezentowali prezes Piotr Polis i przewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Kozakiewicz. 

w fioletowej kolorystyce – powszechnie zrozumiałe słowo „COOP” (cooperative), którego litery umieszczone na białym tle łączą się jak ogniwa łańcucha. Demonstracja nowego symbolu była z pewnością ważnym, ale nie najważniejszym punktem spółdzielczego spotkania. Dla Związku sprawą o największym – przynajmniej na najbliższe cztery lata znaczeniu – były

wybory nowych władz. Prezydentem została wybrana ponownie Dama Pauline Green. Kapsztadzkie Zgromadzenie było pierwszym tej rangi spółdzielczym spotkaniem po zakończeniu obchodów Międzynarodowego Roku Spółdzielczości 2012 i po rozpoczęciu prac związanych ze Światową Dekadą Spółdzielczą 20132020. 


4

OSKARD Jak co roku przedstawiamy najważniejsze prace w nieruchomościach budynkowych, ujęte w planie remontów i modernizacji na 2014 rok oraz w planach remontów uchwalonych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni, na wniosek Zarządu. Szczegółowych informacji w sprawie planowanych robót udzielają pracownicy poszczególnych Rejonów GZM. PLAN REMONTÓW I MODERNIZACJI NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWYCH NA ROK 2014

grudzień 2013


OSKARD

5

grudzień 2013

FOTO: DOROTA BARANOWSKA

IMPREZY - SPOTKANIA - WYJAZDY - ROZGRYWKI

PIEŚNI ŚWIATA. Po raz kolejny na scenie SDK Tęcza gościł,,Duet Małżeński” śpiewaków z Wrocławia: Dorota Ujda-Jankiewicz i Andrzej Jankiewicz. Artyści wykonują repertuar operowy, operetkowy, musicalowy, pieśniarski oraz kolędowy. 8 listopada wykonali pieśni S. Moniuszki, F. Chopina, J. Brahmsa, pieśni włoskie, hiszpańskie i rosyjskie. Publiczność brawami nagrodziła wykonawców za piękne DB głosy, profesjonalizm i barwne kostiumy. D

I TE DUŻE I TE MAŁE – ZWIERZĘTA WOKÓŁ NAS. Dzieci włożyły wiele trudu, by zrobić pracę i wysłać na konkurs plastyczny zaś w chwili, gdy dowiadują się, że ich rysunek zdobył uznanie w oczach jury i otrzymują nagrodę lub wyróżnienie – to niewątpliwie jest to bardzo radosny moment. To właśnie uczucie malowało się na buziach zaproszonych na finał dzieci (na twarzach rodziców i opiekunów widać było nieskrywaną dumę). W naszym konkursie nagrodziliśmy 9. i wyróżniliśmy 6. uczestników. 8 listopada laureatom wręczyliśmy

FOTO: ALEKSANDRA ZADROŻSNA

FOTO: HALINA STANICKA

MIŁOŚNICY PTAKÓW mogli zobaczyć w dniach 16-17 listopada w SDK Tęcza doroczną wystawę kanarków i ptaków egzotycznych, zasięgnąć informacji na temat ich AZ hodowli. A dyplomy i nagrody rzeczowe. Wykonaliśmy pamiątkowe zdjęcia i życzyliśmy aby skutecznie rozwijali swoje zdolności. Nagrody otrzymali: Nikola Krych, Oliwia Marszałek, Miron Budny, Paulina Prętkiewicz, Kamil Charęza, Aleksandra Majdan, Sylwia Man, Paulina Cieplak oraz Joanna Witych; wyróżnienia: Hanna Sałek, Aleksandra Rowicka, Julia Opach, Manuela Krzysztofik, Michał Przybyszewski oraz Karolina BierHS nat. H

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI obchodzone jest co roku 11 listopada, dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez naród polski niepodległego bytu państwowego w 1918 roku, po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię. Dla jego uczczenia Klub +55 zorganizował 12 listopada w klubie Orion wieczór pieśni patriotycznych. Postarano się o odpowiednią oprawę w narodowych barwach, Lidia Fronczak rozpoczęła spotkanie recytacją wiersza Leopolda Staffa pt. „Legiony”. Przy akompaniamencie gitary wspólnie śpiewano patriotyczne pieśni i piosenki (między innymi „Marsz, marsz Polonia”, „My, Pierwsza Brygada”, „Maszerują strzelcy”, „Ułani, ułani”). W przerwach pomiędzy kolejnymi piosenkami wystąpił Apolinary Kałamała. Były rozmowy o historii i zmiennych losach naszej ojczyzny, chwile zadumy, które każdy przeżywał na swój własny sposób. Ważne jest to poczucie więzi, jakie odczuliśmy podczas wieczoru i radość z HS tego, co nas – Polaków – łączy. H

KONKURS KULINARNY zorganizowali 13 listopada seniorzy z SDK Tęcza, prezentując swoje talenty w tej dziedzinie. Konkurs podzielono na trzy kategorie: dania główne, przystawki, desery i inne słodkości. Wszystkie potrawy były wyśmienite. Jury nie miało więc łatwego zadania. Po długim namyśle i skosztowaniu wszystkich dań orzekło, że nagrody otrzymują: Janina Skowronek, Walentyna Koczuk, Teresa Niemiec, Janina Falarz, Elżbieta Błach, Leoncjusz Koczuk, Henryk Przybyła. Wyróżnienia zdobyli: Wanda Kucharczyk, Ludwika Dalida, Zofia Matras, Marianna Żołna, Antonina Sołtysik, Wiktoria Małyszek, Blanka Demianiuk. Po konkursie wszyscy seniorzy degustowali te przepyszne AZ potrawy. A

FOTO: ALEKSANDRA ZADROŻNA

FOTO: HALINA STANICKA

PLAN REMONTÓW MIENIA SPÓŁDZIELNI DO WSPÓLNEGO KORZYSTANIA NA 2014 r.


6

OSKARD

ogłoszenia drobne – INSTALACJE, REMONTY – KOMPLEKSOWE REMONTY MIESZKAŃ – SOLIDNIE. Tel. 604-380-848. KORZYSTNE CENY! FACHOWE WYKONANIE. Kafelkowanie, instalacje wodne, kanalizacyjne, tynkowanie, gładź, malowanie, montaż paneli, zabudowy z płyt gipsowych, sufity podwieszane, ścianki działowe i inne. DRYNDMAL. Tel. 602-797-996. Naprawy hydrauliczne. Tel. 501-735156. Solidne, kompleksowe remonty budowlane, hydrauliczne i elektryczne. Tel. 513308-313. Sprzedaż, wymiana, naprawa pieców łazienkowych: PG-6, -17, -19, Termet, Karma, Mora, Junkers i inne. Tel. 32227-04-00; 691-091-895. Tapety natryskowe, kafelkowanie, remonty kompleksowe. www.topdekor.pl. Tel. 609-369-401.

grudzień 2013

DZIAŁ SPOŁECZNO-KULTURALNY 10 grudnia – 31 stycznia

– SERWIS, NAPRAWA –

Zajęcia sportowo – rekreacyjne

„AB” naprawa. Telewizory, magnetowidy, LCD, CD. Festerkiewicz. Tychy, Cyganerii 15. Tel. 32/ 227-39-99; 603-585-329. Ekspresowa naprawa sprzętu RTV, AGD u Klienta. Telewizory. LCD. Monitory. Radia. DVD. Pralki. Zmywarki itp. Tel. 601-470-507. Naprawa lodówek i AGD. Części. Piłsudskiego 43. Tel. 32-217-77-32; 603228-116. NAPRAWA TELEWIZORÓW U KLIENTA. Tel. 791-849-525.

– INNE – Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerek domowych. Solidnie. Tel. 696-119-325. Czyszczenie dywanów, wykładzin, tapicerki meblowej. Tel. 696-113-925. Czyszczenie tapicerki, dywanów i wykładzin. Odbieramy. Tel. 602-642-294. Kuśnierz, krawiec, futra, skóry, kożuchy. Przeróbki, szycie, farbowanie. Do-

jazd do klienta gratis! www.fiszer-futra.com.pl. Tel. 608-247-990. Masaże stóp, kręgosłupa, świecowanie uszu. Telefon: 32-327 37 94; 506 074 114. Meble na wymiar. Tel. 510-632-877.

ZARZĄD TYSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „OSKARD” W TYCHACH ogłasza przetargi ustne nieograniczone na ustanowienie odrębnej własności niżej wymienionych lokali mieszkalnych, które odbędą się w siedzibie Spółdzielni przy ul. H. Dąbrowskiego 39 i tak:

w dniu 9.01.2014 r. na lokale mieszkalne:

w dniu 10.01.2014 r. na lokale mieszkalne:

należący do zasobów Rejonu GZM nr 2 1) przy ul. W. A Mozarta 4/61 w Tychach, o pow. użyt. 36,7 m2 (2 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka z wc), usytuowany na parterze, pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 3,2 m2 Toczy się postępowanie administracyjne o wymeldowanie z lokalu osób tam zameldowanych. Kwota wywoławcza 127.951,00 zł wadium 12.795,10 zł

należący do zasobów Rejonu GZM nr 7 1) przy ul. Ustronnej 1/16 w Tychach, o pow. użyt. 34,7 m2 (1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc i wiatrołap) usytuowany na I piętrze, pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 2,7 m2. Kwota wywoławcza 104.130,00 zł wadium 10.413,00 zł

należący do zasobów Rejonu GZM nr 5 2) przy ul. E. Orzeszkowej 5/156 w Tychach, o pow. użytk. 50,8 m2 (2 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka z wc ) usytuowany na X piętrze, pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 2,1 m2. Toczy się postępowanie administracyjne o wymeldowanie z lokalu osób tam zameldowanych. Kwota wywoławcza 122.392,60 zł wadium 12.239,30 zł należące do zasobów Rejonu GZM nr 2 3) przy ul. St. Moniuszki 3/133 w Tychach, o pow. użyt. 37,0 m2 (2 pokoje, kuchnia przedpokój i łazienka z wc), usytuowany na I piętrze, pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 1,8 m2 . Kwota wywoławcza 116.172,00 zł wadium 11.617,20 zł 4) przy ul. G. Morcinka 2/109 w Tychach, o pow. użytk. 37,0 m2 (2 pokoje, kuchnia przedpokój i łazienka z wc) usytuowany na VIII piętrze, pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 1,8 m2 . Toczy się postępowanie o zwrot nieruchomości - działki, na której usytuowany jest między innymi budynek przy ul. G. Morcinka 2-4 w Tychach. Kwota wywoławcza 108.160,20 zł wadium 10.816,00 zł należący do zasobów Rejonu GZM nr 5 5) przy ul. R. Dmowskiego 19/88 w Tychach, o pow. użytk. 26,1 m2 (1 pokój, kuchnia i łazienka z wc), usytuowany na parterze, pomieszczenie przynależne - piwnica o pow.1,5 m2. Toczy się postępowanie administracyjne o wymeldowanie z lokalu osób tam zameldowanych. Kwota wywoławcza 72.974,00 zł wadium 7.297,40 zł

należące do zasobów Rejonu GZM nr 3 2) przy al. Niepodległości 81/79 w Tychach, o pow. użyt. 37,2 m2 (2 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka z wc) usytuowany na IX piętrze, pomieszczenie przynależne - piwnica o pow.1,6 m2 Kwota wywoławcza 96.919,70 zł wadium 9.692,00 zł 3) przy ul. Hołdunowskiej 25/1 w Lędzinach o pow. użyt. 36,2 m2 (1 pokój, kuchnia, przedpokój i łazienka z wc, ogrzewanie piecami węglowymi), usytuowany na parterze, pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 5,4 m2 Kwota wywoławcza 64.291,00 zł wadium 6.429,10 zł 4) przy ul. Hołdunowskiej 25/11 w Lędzinach o pow. użyt. 38,0 m2 (2 pokoje, kuchnia, przedpokój i łazienka z wc, ogrzewanie piecami węglowymi) usytuowany na II piętrze, pomieszczenie przynależne - piwnica o pow. 5,5 m2 Kwota wywoławcza 57.545,10 zł wadium 5.754,50 zł 5) przy ul. Edukacji 31/24 w Tychach, o pow. użytk. 18,4 m2 (1 pokój, przedpokój z wnęką kuchenną i łazienka z wc ) usytuowany na III piętrze, bez pomieszczeń przynależnych. Toczy się postępowanie administracyjne o wymeldowanie z lokalu osoby tam zameldowanej. Kwota wywoławcza 51.389,00 zł wadium 5.138,90 zł Pełna treść ogłoszenia opublikowana jest na stronie internetowej www.oskard.tychy.pl oraz www.domy.pl, a także w siedzibie Spółdzielni i na tablicach ogłoszeń w Rejonach Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi. Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Członkowsko – Mieszkaniowym Spółdzielni tel.32 227–52–43".

3.01 3.01 7.01 7.01 8.01 9.01 9.01

Regina Orion Uszatek Olimpia Magdalena Uszatek Tęcza

11.01 12.01 14.01 15.01 17.01 18.01

Magdalena Orion Regina SDK Tęcza Magdalena Tęcza

20.01 Magdalena 20.01 Uszatek

15.00 – Noworoczny turniej tenisa stołowego dla dzieci 16.00 – Noworoczny turniej tenisa stołowego w kat. open. 10.00 – Noworoczny turniej sekcji brydża. 17.00 – Noworoczny turniej tenisa stołowego (open) 16.00 – Turniej zręcznościowy w bierki (8–12 lat) 16.00 – Noworoczny turniej warcabowy 17.00 – Indywidualny turniej tenisa stołowego amatorów na rozpoczęcie roku 10.00 – Noworoczny turniej tenisa stołowego amatorów (dorośli) 16.00 – Turniej świetlicowej piłki nożnej do lat 14. 14.00 – Turniej w rzutki dla dzieci. 20.00 – Halowy mini turniej piłki siatkowej 16.00 – Turniej świetlicowej piłki nożnej dla dzieci do lat 14 11.00 – Spółdzielcze zawody w grach na konsole – X–Box Kinect dla dzieci i FIFA dla młodzieży. Rozgrywki w Magdalenie 10.00 – Turniej tenisa stołowego dla dzieci 12.00 – Śnieżkowa spartakiada

Imprezy 19.12 Tęcza 20.12 27.12 11.01 11.01 12.01

Magdalena Olimpia Tęcza Regina Orion

15.01 15.01 18.01 18.01

Magdalena Regina Tęcza Orion

19.01 Orion

18.00 – Wieczór kolęd i pastorałek w wykonaniu kapeli BESKID. Bezpłatne wejściówki do odbioru w Tęczy i klubach osiedlowych 16.00 – Wieczór żydowski. Tradycje i rytmy taneczne (zapisy) 17.30 – Wieczór kolędowy dla mieszkańców. Zapisy do 20.12.2013 11.00 – Bal przebierańców dla dzieci 18.30 – Bal karnawałowy dla dzieci (zapisy w klubie) 12.00 – Wernisaż wystawy Klubu Twórców Nieprofesjonalnych PALETA i STK. (Wystawa czynna do 8.02.2014) 14.00 – Dzień Babci i Dziadka – wieczorek taneczno–muzyczny 16.00 – Spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka 15.00 – Noworoczne spotkanie Towarzystwa Miłośników Lwowa 17.30 – „Haiku” – wieczór poetycki Bronisławy Sibigi i Zuzanny Iro–Orzeł 11.00 – Bal przebierańców dla dzieci. Zapisy w klubie

Zajęcia plastyczne, konkursy, wystawy 10.12 Olimpia 14.12 Orion 17.12 20.12. 20.12 30.12. 7.01

Magdalena Uszatek Orion Regina Magdalena

9.01. Uszatek 11.01 Orion 13.01. Magdalena do 31.01. Tęcza do 31.01. Tęcza do 31.01 Tęcza do 31.01. Regina

– Cudaki, potwory i inne stwory”. Wystawa pokonkursowa prac dzieci i młodzieży (czynna do 10.01. 2014) – „Ogrody”. Wystawa malarstwa Jana Piątka (czynna do 7.01.2014) 16.00 – „Ozdoby choinkowe”. Zajęcia w klubie Małego Artysty 15.00 – „Choinkowe ozdoby”. Zajęcia plastyczno–techniczne 17.00 – „Szopki, stajenki”. Zajęcia plastyczne (do lat 14) 14.00 – „Maski karnawałowe”. Zabawy plastyczne dla dzieci 16.00 – Laurka – kwiatek ściegiem prostym. Zajęcia w Klubie Małego Artysty 15.00 – „Dla Babci i dla Dziadka”. Zajęcia plastyczno–techniczne 17.00 – „Zimowy obrazek” – zabawy plastyczne dla dzieci do lat 14 – „Tychy Zimą”. Widziane okiem fotografika Grzegorza Muchy (czynna do 24.02.2014) – Wystawa malarstwa Stowarzyszenia SILESIA TAK ART – „Gwiazdkowe Anioły”. Wystawa pokonkursowa – Wystawa rysunku Andrzeja Ryszarda Czerwińskiego – „Portret pluszowego misia”. Wystawa pokonkursowa

Wycieczki 18–19.01.2014 Orion – Wycieczka autokarowa do Milówki połączona z zabawą karnawałową. Koszt wycieczki dla członka spółdzielni – 162,06 zł. Odpłatność dla osób spoza spółdzielni – 243,11 zł. Zapisy rozpoczęły się 3 grudnia (informacja podana w poprzednim wydaniu miesięcznika) 26–27.01.2014 Orion – Wycieczka autokarowa z noclegiem w DW Słońce w Rabce. W programie m.in. zabawa karnawałowa. Zapisy w klubie od 14 grudnia od godz.12.00. Orientacyjny koszt 180 zł

Spotkania

LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA Adres lokalu Armii Krajowej 14 Armii Krajowej 3 Armii Krajowej 3 Armii Krajowej 5 Dębowa 6b Dmowskiego 108 Filaretów 20 Grota Roweckiego 10 Kopernika 1A Nad Jeziorem 1 Niepodległości 200 Wejchertów 9 Wyszyńskiego 37 Żwakowska 15 Żwakowska 15

Usytuowanie w budynku mieszkalnym w budynku mieszkalnym w budynku mieszkalnym w budynku mieszkalnym w budynku mieszkalnym w budynku mieszkalnym w pawilonie pawilon w budynku mieszkalnym pawilon w budynku mieszkalnym w budynku mieszkalnym w budynku mieszkalnym pawilon w pawilonie

Pow. użytkowa w m2 28,3 47,1 64,3 28,0 33,6 326,7 145,3 47,0 33,7 949,3 19,6 51,1 45,2 139,9 190,9

Położenie parter parter parter parter parter parter parter piętro parter parter parter parter parter I piętro

Uwagi ostatnio komis, pośredni. nier. ostatnio sklep monopolowy ostatnio gabinet stomatologiczny ostatnio biuro ostatnio szkoła jazdy ostatnio archiwum ostatnio przychodnia weterynarz biuro komis książek używanych "Łowiecka" ostatnio magazyn obecnie sklep z odzieżą używaną ostatnio sklep z odzieżą używaną obecnie sklep AGD, RTV ostatnio używana odzież

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Działu Lokali Użytkowych TSM „Oskard”, pok. nr 8, tel. 32-32-32-117 lub 32-32-32-123. http://www.oskard.tychy.pl; e-mail: tl@oskard.tychy.pl

13.12 13.12 14.12 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 18.12 21.12 7.01 8.01 8.01 8.01 8.01 8.01 8.01 10.01 10.01 12.01 15.01

Tęcza Orion Orion Olimpia Tęcza Magdalena Regina Tęcza Uszatek Regina Tęcza Tęcza Magdalena Olimpia Regina Orion Orion Tęcza Orion Orion Magdalena

17.00 – Spotkanie Grupy Refleksologów 17.30 – Spotkanie opłatkowe Grupy Poetyckiej ORION 12.00 – Spotkanie Klubu PALETA 15.00 – Wigilijne Spotkanie Klubu Seniora 15.00 – Opłatkowe Spotkanie Klubu Seniora 14.00 – Przedwigilijne spotkanie Klubu Dłużej Młodych 16.00 – Wieczór wigilijny dla seniorów 17.00 – Spotkanie Klubu Przewodników 17.00 – Wigilijne spotkanie dla pań z sekcji gimnastyki 17.00 – „Przy wigilijnym stole”. Spotkanie dla mieszkańców 15.00 – Spotkanie Klubu SERCE 13.00 – Spotkanie Klubu Seniora 14.00 – Spotkanie Klubu Dłużej Młodych 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora 16.00 – Wieczór Kolędowy Klubu Seniora 17.00 – Spotkanie Klubu ESPERANTO 18.00 – Spotkanie Klubu +55 17.00 – Spotkanie Grupy Refleksologów 17.00 – Spotkanie Koła Turystyki Kolarskiej GRONIE 12.00 – Spotkanie Klubu PALETA 14.00 – Dzień Babci i Dziadka – wieczorek taneczno–muzyczny

Serdecznie zapraszamy! Więcej informacji w SDK Tęcza, w klubach oraz na www.oskard.tychy.pl


OSKARD

7

grudzień 2013

IMPREZY - SPOTKANIA - WYJAZDY - ROZGRYWKI dają wystawie szczególny charakter. Możemy zaobserwować dwa światy, reprezentowane przez dwie różne osoby HS o różnym spojrzeniu na otaczającą nas rzeczywistość. H

FOTO: ALEKSANDRA ZADROŻNA FOTO: HALINA STANICKA

ANDRZEJKI W ORIONIE I W TĘCZY. Dla osób, które lubią się bawić i tańczyć każdy powód do zabawy jest dobry. Na tradycyjną zabawę andrzejkową zaprosiliśmy mieszkań-

FOTO: ALEKSANDRA ZADROŻNA

8 LISTOPADA zaprosiliśmy miłośników malarstwa do klubu Olimpia na wernisaż wystawy obrazów dwóch mikołowianek. Siostry Gabriela Żmija i Marietta Gibiec należą do działającego przy Domu Kultury w Mikołowie Koła Artystów Nieprofesjonalnych. Regularnie biorą udział w organizowanych co dwa lata przez tę placówkę wystawach dla artystów niezrzeszonych i nieprofesjonalnych. Pani Gabriela jest 20 minut starsza od Marietty. Panie są bliźniaczkami, lecz trudno się tego domyśleć. Różnią się wyglądem, mają różny temperament i odmienne podejścia do wielu spraw. Łączy je bardzo widoczne siostrzane uczucie i wspólna pasja, lecz efekty ich pracy twórczej są zdecydowanie różne. Marietta maluje od wielu lat. Uprawia malarstwo olejne i rysunek. Gabriela maluje od niedawna, techniką akwarelową, z bardzo dobrym efektem. Te zróżnicowane techniki na-

ści artystyczne, inwencję twórczą oraz dobór środków i technik plastycznych nagrodziła i wyróżniła laureatów w trzech kategoriach wiekowych. Wręczenie nagród odbyło się 19 listopada w klubie Olimpia. W kategorii dzieci przedszkolne (5-6 lat) nagrody otrzymali: Matylda Thorz, Szymon Staszczak, Martyna Waniczek. Wyróżniono Julię Dudek, Martę Jarząbek i Oliwię Paś. W kategorii dzieci szkolne (7–9 lat) nagrody przyznano Karolinie Witańskiej, Hannie Topolnickiej i Patrycji Homie, natomiast wyróżnienia otrzymali; Martyna Demko, Mateusz Sadowski, Oliwia Gruchlik i Kinga Gach. W grupie dzieci w wieku 10–12 lat nagrody otrzymały: Aleksandra Fijołek, Milena Batko, Martina Costamagna oraz Joanna Witych, a wyróżnienia: Paulina Cieplak, Tymoteusz Kalinowski i Klaudia Kopczyk. Kolorowe i pełne fantazji wytwory uczestników konkursu można oglądać na wystawie pokonkursowej w klubie DB Olimpia. D PODZIĘKOWANIE. Jak co roku Rada Osiedla Rejonu GZM nr 6 ufundowała słodycze dla dzieci z okazji Mikołaja i zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Przedstawiciele Rady Osiedla osobiście przychodzą do klubu na spotkania z Mikołajem, aby mu pomóc w rozdaniu podarków. W imieniu obdaMP rowanych składamy serdeczne podziękowanie. M

BYŁEM SKAZANY NA NIEBYT, NA NIEISTNIENIE – tym wyznaniem poeta Marcin Bedlicki rozpoczął 15 listopada w Orionie swój wieczór autorski, wywołując wśród gości konsternację. Marcin urodził się z porażeniem mózgowym i przez całe swoje dzieciństwo walczył o to, by zaistnieć wśród rówieśników. Rodzicom zawdzięcza, że uczęszczał w Katowicach, miejscu zamieszkania, do normalnego przedszkola, a później do szkoły, że studiował socjologię na Uniwersytecie Śląskim. Jednakże to pisarstwo było zawsze jego pasją. Jak często powtarzała jego babcia: „ma to w genach”. Z pewnością miała na myśli fakt, że jest potomkiem Zygmunta Krasińskiego, dziedziczy tytuł hrabiego – do czego się w zasadzie nie przyznaje, gdyż uważa że obecnie to nie ma znaczenia.

ców naszej spółdzielni do klubu Orion już 13 listopada. Śpiewał i grał Sławomir Rudek. Grupa uczestników przebrała się za różne postacie: diabły, króliczki, błazny itp., tworząc niezwykły korowód i pociągając do tańca wszystkich obecnych na sali. Rozbawieni i w znakomitych humorach uczestnicy tego wieczoru niechętnie rozchodzili się do swoich domów, ale ze świadomością, że przed nami kolejne bale, tym razem karnawałowe, w nowym roku 2014. Zabawa andrzejkowa seniorów odbyła się także w Tęczy, 26 listopada. Oprawę muzyHS, AZ czną zapewnił Artur Kotlarski. H

FOTO: DOROTA BARANOWSKA

MÓJ ŚWIAT, MOJE MARZENIA. Taki temat konkursu plastycznego zachęcał do wykonania prac plastycznych inspirowanych marzeniami, planami i wyobrażeniami autorów. Okazał się wyjątkowo wdzięczny i ciekawy, zgromadził ponad 150 uczestników z przedszkoli, szkół podstawowych, Szkoły Art, Miejskiego Domu Kultury nr 1, Klubu Wilkowyje oraz indywidualnych twórców. Celem konkursowych zmaganiach było rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej poprzez odwołanie się do przeżyć, wspomnień i pragnień, kształtowanie poczucia estetyki i smaku artystycznego oraz prezentacja amatorskiej twórczości. Nadesłane prace, wykonane różnymi technikami plastycznymi (akwarele, pastele olejne, pastele suche, wyklejanki z papieru itp.) były piękne i pomysłowe, co świadczy o tym, że wszyscy wykonawcy włożyli w ich przygotowanie wiele serca i trudu. Komisja konkursowa uwzględniając warto-

Pierwszą poważną książką, którą przeczytał jako pięciolatek na wyraźne polecenie swojej babci, były „Wiersze, poematy i dramaty” Zygmunta Krasińskiego. Przeczytał, ale niewiele wówczas z niej zrozumiał. Od dzieciństwa podróżował po świecie ze swoim ojcem. Doświadczenia, które wyniósł z tych podróży, biorąc pod uwagę jego szczególną wrażliwość wewnętrzną, sprawiały, że odczuwał i realizował potrzebę podzielenia się swoimi przemyśleniami pisząc wiersze. Dobre dziedzictwo zaowocowało w życiu Marcina. Gości wieczoru poetyckiego przywitała i przedstawiła poetę Agata Cichy (szefowa Grupy Poetyckiej Orion, w której działalność od początku pan Marcin jest bardzo zaangażowany). Spotkanie przebiegało w trzech etapach, podczas których pan Marcin przedstawił wiersze ze swych kolejnych cykli poetyckich. W wykonaniu Natalii Mazur – wokalistki ze Stowarzyszenia Ognisk Artystycznych – usłyszeliśmy liryczną piosenkę pt. „Był raz jeden pan…”, oraz pięknie brzmiącą, dzięki niezwykłemu głosowi młodej artystki, piosenkę pt. „Laleczka z saskiej porcelany”, a na zakończenie „Na moście wiary”. Utwory te znakomicie wpasowały się w poezję Marcina Bedlickiego. Było lirycznie HS i nastrojowo. H

zaproszenia  KOLĘDY I PASTORAŁKI Z KAPELĄ BESKID Najpiękniejsze kolędy i pastorałki będzie można usłyszeć podczas koncertu Kapeli Góralskiej „Beskid”. Kapela od kilkudziesięciu lat pielęgnuje muzykę tego regionu, wykonuje muzykę folkową z różnych stron świata. Działa przy Zespole Pieśni i Tańca „Beskid” w Bielsku-Białej, który w 2010 roku obchodził 50-lecia istnienia. Wejściówki do odbioru w SDK Tęcza. Liczba miejsc ograniAZ czona! A SDK Tęcza. 19 grudnia, godz. 18.00.

 BALE DLA DZIECI SDK Tęcza oraz klub Regina zapraszają wszystkie dzieci na karnawałowy bal przebierańców. W programie oprócz wspaniałej zabawy, wiele niespodzianek i konkursów także wybór króla i królowej balu. Imprezę poprowadzi Agencja Artystyczna „Przerwa na kawę”. Gwarantowana świetna zabawa! Wstęp wolny!  SDK Tęcza. 11 stycznia, godz.11.00. Klub Regina. 11 stycznia, godz. 13.30.

 ZAJĘCIA NA BASENIE Klub Regina zaprasza mieszkańców – członków naszej spółdzielni na zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie miejskim. Zajęcia są dofinansowane przez TSM Oskard. Odbywać się będą od stycznia do marca 2014 r. w każdy czwartek o godz. 14.00. Zapisy wraz z odpłatnością oraz MP dodatkowe informacje w klubie (tel. 32 218 48 35). M

 TENIS STOŁOWY Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia do szkółek tenisa stołowego. na Ich uczestnicy mają możliwość nauki od podstaw techniki gry, zasad rozgrywania meczów pojedynczych i deblowych, udziału w turniejach organizowanych przez spółdzielnię. Ponadto dobrze i aktywnie się bawić wśród rówieśników i sympatyków tej dyscypliny sportowej. Zajęcia odbywają się co tydzień, w każdą środę, w klubach osiedlowych Olimpia i Magdalena oraz w każdy piątek w klubie osiedlowym Orion o godz. 16.00. Zapisy i bliższe WK informacje na ten temat w wymienionych placówkach. W

 ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI Dzieci i młodzież w wieku 7 – 16 lat (w podziale na trzy kategorie wiekowe) serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. „Zakładka do książki”. Tematem konkursu jest wykonanie zakładki do książki o dowolnej tematyce, a celem konkursu jest nie tylko pobudzenie dziecięcej wyobraźni plastycznej, kształtowanie wrażliwości na piękno, ale również zainteresowanie dzieci i młodzieży czytaniem książek. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac o wymiarach 21 cm x 7cm, które powinny funkcjonować, jako zakładki, wykonane dowolną techniką, tj. malowane, rysowane, wyklejane, z kartonu, tkaniny, wełny lub innych materiałów – płaskie w formie. Każda praca powinna mieć dołączoną karteczkę (przymocowaną do zakładki), na której podane będą dane osobowe autora: imię, nazwisko, wiek, telefon kontaktowy, adres placówki. Jury oceni prace BK i przyzna nagrody i wyróżnienia. B

Informacje szczegółowe: SDK Tęcza, al. Niepodległości 188 (tel. 32 227 58 12). Termin składania prac mija 7 lutego. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród – 25 lutego w Tęczy.


8

OSKARD

krzyżówka świąteczna

grudzień 2013

SILESIA TAK ART. 22 listopada w SDK Tęcza została otwarta wystawa działającego pod tą nazwą od niespełna roku stowarzyszenia z Tychów, pod tytułem „Potrzeba tworzenia”. Prezentowanych jest prawie 70 obrazów, fotografii i rzeźb wykonanych w różnych technikach. Inauguracji ekspozycji dokonał Wojciech Lewandowski, przyjaciel stowarzyszenia SILESIA Tak Art., który przypomniał, że osoby należące do stowarzyszenia to przyjaciele utrzymujący ze sobą stały kontakt. Połączyła ich potrzeba wspólnego tworzenia oraz przebywania w przyjaznym środowisku twórczym. Za cel wystawy członkowie stowarzyszenia przyjęli próbę uwrażliwienia odbiorców poprzez sztukę na piękno otaczającego nas świata. Krzysztof Szala, kurator wystawy, wprowadził w tematykę poszczególnych prac. Wojciech Lewandowski i Krzysztof Szala podziękowali Bożenie Kuczaik – plastyczce z SDK Tęcza – za „skomponowanie” wystawy na wysokim poziomie artystycznym. Wśród prezentowanych prac są obrazy gości

FOTO: JAKUB CHEłSTOWSKI

IMPREZY - SPOTKANIA - WYJAZDY - ROZGRYWKI

z Niemiec: Stefii Franke i Susanne Hawer, które współpracują ze stowarzyszeniem, które chociaż tak młode ma już na koncie duże sukcesy i udział w licznych wystawach (między innymi „Artisma” w Galerii Szyb „Wilson” w Katowicach). Jeszcze przed założeniem stowarzyszenia, twórcy obecnie skupieni w Silesia Tak Art współpracowali przy różnych wydarzeniach charytatywnych i społecznych przekazując swoje prace na licytacje. Jedna z takich licytacji, zorganizowana

przez Polskie Radio w Katowicach, przyniosła 18 tys. zł, które zostały przeznaczone na osoby poszkodowane w wyniku powodzi w Bieruniu w 2010 r. Kierownik działu społeczno-kulturalnego TSM Oskard Barbara Konieczna wręczyła prezes stowarzyszenia Małgorzaty Szali bukiet róż w podziękowaniu za wkład włożony w przygotowanie ekspozycji, która będzie prezentowana w sali kawiarnianej SDK Tęcza do końca stycznia 2014 roku. JJakub Chełstowski

bowego w Uszatku został Józef Lipiński, który w wyrównanej dogrywce pokonał Stanisława SzczęsnoPS, BP wicz. Trzecie miejsce zajął Rafał Serwata. P

7. Opiekunka Nel z „W pustyni i w puszczy”. 8. Arabski Jan. 10. Ciastko z kremem. 11. Nadzorcza, nie tylko w spółdzielni. 12. Część kościoła. 13. Szlam wodny. 14. Fryzura z węzłem. 15. Kłujący chwast polny. 16. Rajskie imię. 19. Kuzyn dyni. 20. Owoc tarniny. 21. Czary rzucane przez czarownicę. 22. Nasze miasto. 24. Kotlina polodowcowa. 25. Dzieło poetyckie. 29. Domena szatana. 31. Element zdania. 32. Utuczony wieprz. 34. Pola, „pancerna Marusia”. 35. Bije w piersi. 36. Rosyjskie imię żeńskie. 37. Staw z łękotką. 42. Sąsiaduje z Dominikaną. 43. Adam, Ewa. 44. W butonierce. 46. Usuwanie usterki. 47. Pojazd silnikowy na trzech kołach. 48. Dmuchawiec. 52. Biała pora roku. Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 25 dadzą rozwiązanie krzyżówki.

Logo-pantropa Nazwy odgadniętych wyrazów wpisujemy w pola które pokazują strzałki. Litery z pól oznaczonych, czytane poziomo dadzą nam rozwiązanie.

W TEGOROCZNYM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ O PUCHAR PREZESA TSM OSKARD wzięło udział 16 zespołów, choć o możliwość gry starało się aż 26 drużyn. Turniej rozegrany został 14 listopada w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Piłsudskiego. Prym wiodły zespoły: Bad Boys, Ronaldinho’s, Bawarczycy, Topory, Spartans, Kamraci z Wembey’a, Browary, TS Kuźnica. Zacięte mecze „na szczycie” nie owocowały już gradem bramek, a mecze kończyły się jedno lub dwubramkową przewagą którejś z drużyn. Najciekawsze były spotkania, do których rozstrzygnięcia potrzebne były serie rzutów karnych. Ostatecznie w meczu o trzecie miejsce zmierzyły się ekipy Browarów i Bawarczyków, a w finale Ronaldinho’s i Spartans. Trzecie miejsce wywalczyli Bawarczycy po ekscytującym meczu zakończonym w regulaminowym czasie gry wynikiem 2:2 i rozstrzygniętym dopiero po rzutach karnych. Na pierwszym miejscu uplasowała się ekipa Ronaldinho’s, która pokonała rywali 2:0. W całym turnieju padło ponad 70 bramek (nie licząc strzelonych w seriach rzutów karnych). Najlepszym strzelcem turnieju był Norbert Stworzyjan (7 bramek) z Bad Boys. Trzy najlepsze zespoły zostały udekorowane pamiątkowymi medalami a finaliści dodatkowo uhoWK norowani pucharem. W TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO amatorów dla dorosłych w klubie Magdalena wygrał Krzysztof Zięty, kolejne miejsca zajęli Dariusz Władymiruk i Wojciech Zwara. Zorganizowany w tym samym klubie turniej darta „301” dla dzieci wygrał Dawid Paszek, druga była Nikola Czauderna, trzecie miejsce zajął Bartosz Pelc. 4. Zwycięzcą turnieju warca-

PLUSZOWY MIŚ jako przytulanka, bohater bajki, książki czy filmu to dla dzieci codzienność. To również bardzo wdzięczny temat do malowania, szczególnie dla młodszych dzieci. 29 listopada w klubie Regina ogłoszono wyniki IV konkursu plastycznego dla dzieci „Portret pluszowego misia”. Większość prac wykonały dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Były misie malowane farbami, rysowane, wyklejane, duże, małe, brązowe, białe, ale i niebieskie, bajkowe – wszystkie urocze. Laureatom konkursu przyznano 10 nagród (oczywiście pluszowe niedźwiadki). Otrzymali je: Julia Gretka, Michał Klymenyuk, Zofia Narkiewicz, Hanna Topolnicka, Marta Bujnowicz, Martyna Przybyszewska, Michał Przybyszewski, Nikola Mazur, Mateusz Chroń, Klaudia Skupień. Zapraszamy na wystawę pokonkursową, na której do końca stycznia 2014 r. można obejrzeć 75 portretów pluszowych misiów. JJM

FOTO: JANINA MICHALSKA

Znaczenie wyrazów: Poziomo: 2. Mielony na makówki świąteczne. 4. Kuzyn karpia. 5. Strzela na Sylwestra. 9. Prośba o jałmużnę. 14. Śpiewanie kolęd. 17. Skala światłoczułości filmów. 18. Autko wyścigowe. 21. Dwie wargi. 23. Gra za gażę. 26. W niej rewolwer. 27. Żart, kawał. 28. Krzew. 30. Pierożki w wigilijnym barszczu. 33. Najsłodsze z kwiatów. 36. Bieg sprawy. 38. Choinkowa kulka. 39. Nasza TSM. 40. Motyl w ciuchach. 41. Bożonarodzeniowe drzewko. 45. Klątwa kościelna. 49. Kraczący ptak. 50. Kolacja z opłatkiem. 51. Łamany w wigilijny wieczór. 53. Ciężarek murarza. 54. Używka w herbacie. 55. Zwierzę z bródką. 56. Piękność, uroda. Pionowo: 1. Ukrop. 2. Nadzienie tortu. 3. Ryba na Wigilię. 6. Niejeden w szczęce.

DOROŚLI MIŁOŚNICY TENISA STOŁOWEGO spotkali się w Olimpii na rozgrywkach Turnieju Grand-Prix. Przez cztery październikowe wtorki rywalizowało szesnastu zawodników. O zwycięstwie decydowała suma punktów zdobyta przez gracza w kolejnych turniejach. Grand Prix wywalczył Dariusz Władymiruk. II miejsce zajął Rafał Serwata, III – HB Wojciech Zwara. H

FOTO: ALEKSANDRA ZADROŻNA

FOTO: HANNA BEDNARCZUK

DZIECI DZIECIOM. 21 listopada sala widowiskowa Tęczy zapełniła się najmłodszymi widzami, którzy obejrzeli występy Teatru WW z MCK Wilkowyje prowadzonego przez Piotra Adamczyka, Teatru BOMBON z SP nr 37 i Gimnazjum nr 4 prowadzonego przez Agatę Cichy oraz kabaretu „PI-YNGA” z MDK nr 1 prowadzonego przez Monikę SzydłoAZ wiecką. A

Oskard 12 2013  

Gazeta spółdzielcza TSM OSKARD