__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

VETENSKAP # 8–2018   www.optikbranschen.se

Mot nya visioner

T

ack för all respons på texten i förra numret, det är verkligen roligt med era kommentarer och funderingar på det som skrivs. Att det är så många som står bakom detta med att remittera till kollega är verkligen positivt, det är något vi måste jobba vidare med och utveckla. Men även detta att vi alla har olika spetskunskap lyfts fram verkar många uppskatta. Du ska vara stolt över din kunskap och nyttja kollegor på andra områden som de kan bättre. Att ge uttryck för att alla optiker gör samma synundersökning/ ögonhälsoundersökning om de har samma instrument oavsett kunskap är att vilseleda våra patienter. Där kommer kommunikationen in och det är viktigt hur vi kommunicerar utvecklingen av vårt yrke och vår kunskap. Allmänheten och även annan vårdpersonal har naturligt nog inte den inblicken. Passa på att gå på workshopen om att kommunicera ut vår kunskap som ges under mässan i augusti, både på fredagen och lördagen, några platser finns kvar. Då kommer det bli både skratt och eftertanke på vad vi säger och kan utveckla. Hoppas att vi ses där. Alla håller säkert med om att utan kunskap så finns ingen nytta av alla moderna instrument, för

då kan inte resultaten värderas. En fotograf som var hos mig utbrast med ett leende ” vilken kamera du har” när vi skulle göra OCT och han såg kameran ”det måste bli riktigt bra bilder”. Visst blir de det men man ska kunna tyda bilderna också, blev mitt svar som vanligt. Hans replik blev ” Så är det, jag kan inte skriva bra böcker även om jag skulle få Astrid Lindgrens skrivmaskin, förmågan sitter inte i maskinen”. Att nu i sommarvärmen tänka på hösten och de bekymmer som våra patienter då får, känns väldigt avlägset. Men det kommer och då kan man tänka tillbaka på den varma natten med månförmörkelse och röd måne i 24 graders värme klockan 23 på kvällen. Den första artikeln är ett examensarbete från LNU som handlar om pupilldiameter i olika belysningar, den passar bra nu när mörkret kommer. Den andra är en artikel från JOVs och handlar om obehag vid belysning med olika färger. Båda är intressanta att läsa och passar nu när vi tänder lamporna snart. Hoppas vi ses på mässan. CATARINA ERICSON

n Artikel 1: Påverkas pupilldiametern av ögats refraktiva status? n Artikel 2: Ett nytt visuellt psykometrisk test för ljusinducerat obehag med användning av röda och blå ljusstimuli under binokulära och monokulära synförhållanden

2 3

Catarina Ericson är OPTIK:s vetenskapsredaktör. Hon är MSc i Klinisk Optometri och Leg Optiker. e-post: catarina@c-optik.se


2 OPTIK VETENSKAP # 8–2018 n

Redaktörens kommentar: Introduktionen ger en bra genomgång hur ögat fungerar men också de olika instrumenten. Metod- och resultatdelarna är också intressanta.

Påverkas pupilldiametern av ögats refraktiva status? Det primära syftet med studien var att undersöka om det fanns ett potentiellt samband mellan pupilldiametern och ögats olika refraktiva tillstånd med den inbyggda pupillometern i Sirius. Ett sekundärt syfte uppstod under studiens gång, att utvärdera repeterbarheten på instrumentet Sirius. I studien deltog 64 deltagare i åldrarna 20 till 36. Utav dessa blev 3 deltagare exkluderade. Deltagarna delades in i tre olika grupper efter deras sfäriskekvivalent styrkor, myoper (26st) från -7,75 D till -0,75 D, emmetroper (17st) på ± 0,50 D och hyperoper (18st) från +0,75 D till +5,75 D. Pupillens diameter mättes först med pupillometern i Sirius. En enkel synundersökning utfördes därefter med en autorefraktor och med hjälp av retinoskopi. Pupillresponsen kontrollerades på alla deltagare. Resultatet analyserades med Microsoft Excel och Graphpad Prism. Resultaten är baserade på höger öga. Medelvärdet och standardavvikelsen (SD) för den sfäriska ekvivalenta styrkan för myoper var -2,75 (±1,95 D), emmetroper -0,06 (±0,37 D), och hyperoper +1,51 (±1,37 D). Studien fann ingen signifikant korrelation mellan ögats refraktiva tillstånd och pupilldiameter varken under skotopiska (p=0,38), mesopiska (p=0,17) eller fotopiska ljusförhållanden (p=0,16). En variansanalys (en-vägs ANOVA för upprepade mätningar) utfördes på de tre olika mätningarna i varje belysningsnivå för att bekräfta repeterbarheten av Sirius.

Examensarbete

etern av Påverkas pupilldiam us? ögats refraktiva stat

Länk: http://www.optikbranschen.se/files/_ogats_refraktiva_status.pdf

a Gustafsson Författare: Karolin Lewis, PhD Handledare: Peter 8 Termin: VT1 Ämne: Optometri Nivå: Grundnivå


3 n

Redaktörens kommentar: Bakgrunden är intressant liksom metoddelen. Resultat och diskussionsdelarna är spännande och ger en del att tänka på.

Ett nytt visuellt psykometrisk test för ljusinducerat obehag med användning av röda och blå ljusstimuli under binokulära och monokulära synförhållanden Syftet var att utveckla en objektiv psykofysisk metod för att kvantifiera ljusinducerat visuellt obehag och att mäta effekterna av visuellt tillstånd och stimulusvåglängd. Elva visuellt normala personer deltog i studien. Deras pupiller vidgades (2,5 procent fenylefrin) före experimentet. Ett Ganzfeld-system presenterade antingen röda eller blå, randomiserade ljusintensiteter i fyra block. Konstanta vitljus-stimuli (3 cd / m2, 4 s varaktighet) interfogades i de kromatiska försöken. Deltagarna rapporterade varje stimulans som antingen ‘’obekvämt ljus‘’ eller ‘’inte obekvämt ljus”. Experimentet utfördes binokulärt och monokulärt i separata sessioner, och ordningen för färg/visnings-betingelser var randomiserad över deltagarna. Ljusinducerat obehag var högre under blå jämfört med röd ljusstimulering, både binokulärt och monokulärt seende. Det fanns också en signifikant skillnad i obehag mellan synförhållanden, binokulärt framkallar mer obehag än monokulärt seende för blå (P <0,001), men inte vid röd ljusstimulering. De ljusinducerade obehagen som rapporteras här överensstämmer med den i grunden ljuskänsliga melanopsin-innehållande retinala ganglioncellsvägen, som kan medföra fotofobi, en framträdande egenskap vid många kliniska störningar. Detta är den första psykometriska bedömningen utformad kring melanopsin-spektrala egenskaper som kan anpassas ytterligare för att bedöma fotofobi i olika kliniska populationer.

e Visual Neuroscienc

ed for Light-Induc r ychometric Test de Ps al Un i su ul Vi l im ve St A No Light g Red and Blue Discomfort Usin ocular Viewing Conditions on 2–5 Binocular and M 2–4 M. F. Wong tz, and Agnes 3

1,2

3 an, Lei, Alan Blakem

Herbert C. Gol

Shaobo da nto, Ontario, Cana , Toronto, Ontario, Canada y of Toronto, Toro Science, Universit ital for Sick Children nto, Ontario, Canada 1 Health, The Hosp Toro Institute of Medical iences and Mental n Sciences, University of Toronto, Canada 2 rio, Program in Neurosc Visio Onta and Canada thalmology ital, Toronto, 3 , Toronto, Ontario, Department of Oph Institute, Toronto Western Hosp ital for Sick Children Hosp arch The , 4 Rese bil nces Scie The Krem ology and Vision thalm Oph 5 of Department -induced visual od to quantify light psychophysical methition and stimulus wavelength. lop an objective ing cond PURPOSE. To deve the effects of view ils were dilated sure s M. F. Wong, pup r mea Agne to Thei ce: y. and nden in the stud Correspo discomfort, thalmology and d either red (1.5, ects participated Department of Oph Hospital for visually normal subj riment. A Ganzfeld system presente , 57.1, 71.4 cd/ The METHODS. Eleven Vision Sciences, before the expe 2 or blue (1.4, 7.1, 14.3, 28.6, 42.9 e) Avey hrin cd/ ersit ylep Univ phen ) (2.5% e-light stimuli (3 3 cd/m Sick Children, 555 ks. Constant whit 76.3, 152.7, 305. rio M5G 1X8, 19.1, 38.2, 57.3, nts reported each s each) in four bloc nue, Toronto, Onta 2 light intensities (1 with the chromatic trials. Participa The experiment m ) randomized t.’’ Canada; d brigh leave inter tably . mfor ds.ca were agnes.wong@sickki m2 , 4 s duration) bright’’ or ‘‘not uncoons, and the order of color/viewing r ‘‘uncomfortably are joint senior in separate sessi ‘‘uncomfortable’’ stimulus as eithe HCG and AMFW The proportion of rly and monocularly from which 50% was done binocula was randomized across participants. authors. etric functions, hom ence psyc sequ l 1, 2017 condition rate individua gene to Submitted: December 2018 used 7, . responses was Accepted: February light stimulation, ds were calculated compared with red discomfort threshol M, Lei S, Blakeman ¼ 3.15, P ¼ higher under blue (t Citation: Zivcevska l uced discomfort was P < 0.01) and monocular viewing (10) s, with g AMF. A novel visua RESULTS. Light-ind A, Goltz HC, Won viewing condition ¼ 3.58, een ced (t -indu betw r t (10) light cula mfor for bino rence in disco blue (P < 0.001), both during psychometric test diffe for nt ing light ifica view blue sign ar a and ocul red t than mon ). There was also mfor discomfort using 0.01 ocudisco e mon mor and cular inducing stimuli under bino s. Invest Ophbinocular viewing stimulation. consistent with ition lar viewing cond s reported here are lion cell light but not for red light ;59:1467–1474. gang mfort characteristic thalmol Vis Sci. 2018 iovs.17-23526 light-induced disco intrinsically photosensitive retinal in many clinical 167/ CONCLUSIONS. The re ing https://doi.org/10.1 featu t ntain inen in-co nops a prom tral features of the mela which may mediate photophobia, melanopsin spec designed around rent clinical irradiance pathway, first psychometric assessment ophobia in diffe the er to assess phot disorders. This is be customized furth can that s propertie l test mfort, psychophysica populations. light-induced disco in, photophobia, Keywords: melanops

Marija Zivcevska,

ar or light-induced ocul sensory state of nthotophobia is a nt tearing and squi t, and/or subseque cranial discomfor neurological and ral seve of sym ptom 1 c brain mati trau , ing. A com mon aine migr rders, including lead to ophthalmic diso photophobia can m, and dry eye,1–3 idinjur y, blepharospas Visually normal indiv in ever yday life. ping into step n whe severe impairment non similar phenome a e room rienc dark a expe in uals also y after being ent ronment, especiall a brightly lit envi tophobia may pres time. Because pho rse clinical for a period of normal and dive y both in visually likel is sly neou ition roge defin hete all’’ 4,5 ting a ‘‘one-size-fitsunderlying populations, adop nomenon, the a complex phe d and require rstoo oversimplifying unde ly h remain poor ‘‘visual mechanisms of whic y, we use the term the tion. In this stud further investiga y experienced by to light sensitivit ’’ to describe obia discomfort’’ to refer toph ‘‘pho population, and visually normal y. ciated with patholog light sensitivity asso

P

iating addition to med shows that in rhythm Recent literature es, such as circadian 6–8 the melanopsinisual photorespons unconscious nonv reflex, light llary pupi cell the entrainment and ve retinal ganglion in ally photosensiti role containing intrinsic plays a critical 1,9–16 This is iance pathway irrad light ept. GC) perc (ipR painful information into a ies report transducing light . First, animal stud cone ral lines of evidence supported by seve rodents before rod/ in viors in neonatal melanops in viors light-aversive beha beha e an absence of thes higher a but has ent, ivity lopm oact deve 17,18 Second, ipRGC phot that on-tracking ability knockout mice. d and unique phot levels light irradiance activation threshol coding of ambient efore best ther is allows continuous way path 19 The ipRGC or damaging high without fatigue. potentially irritating gth blue light has velen positioned to code 20–23 whereas uli. Third, short-wa irradiance light stim discomfort, l visua t mos the induce the symptom in been reported to reported to reduce s have been n spec2,24,25 Furthermore, the actio blue-filtering lense ophobia. patients with phot

Authors Copyright 2018 The j ISSN: 1552-5783 iovs.arvojournals.org

License. 4.0 International ial-NoDerivatives ution-NonCommerc tive Commons Attrib sed under a Crea /2018 This work is licen vs/936793/ on 07/27 als/io journ data/ dfaccess.ashx?url=/ s.arvojournals.org/p ed From: https://iov

Download

Sammanfattning Catarina Ericson

Länk: https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2675573&resultClick=1

1467

Profile for OPTIK

Optik_vetenskap_8_18  

Optik_vetenskap_8_18  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded