__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

VETENSKAP # 11–2018   www.optikbranschen.se

Vad ingår egentligen i en hälsoundersökning?

I

årets sista tidning är det dags att tänka över vad som har skett inom optikernas yrkesområde under året. Visst har det hänt saker, Optikerförbundet fick i februari en ny ordförande, Paul Folkesson avgick efter dryga 20 år och Rune Brautaset tog över. Optikerförbundet fortsätter att arbeta för att optikerna ska värderas för sin kunskap. Fler och fler optiker erbjuder ögonhälsoundersökningar, det visar att utvecklingen går framåt. Men vad innebär en ögonhälsoundersökning? I Optikbranschens kvalitetsnorm finns detta väl dokumenterat och vid en sådan undersökning ska allt undersökas. Att kunna erbjuda dessa undersökningar ger allmänheten en trygghet att kunskapen finns och då är det viktigt att i första hand tänka på patientens ögonhälsa och inte produktförsäljningen, den kommer ändå vid rätt omhändertagande av patienten. Samarbete mellan optikerkollegor ger bättre förtroende för optikerna och ökat anseende. Nyligen rekommenderade en kollega en patient att göra en ögonhälsoundersökning hos mig. Patienten hade varit hos denna optiker för några år sedan och fått en remiss till ögonkliniken, frågeställningen var då är oklar och ingen åtgärd utfördes. Vid årets besök hos optikern uppkommer osäkra resultat åter upp så patienten hänvisades till undertecknad för att utföra en ögonhälsoundersökning. Patienten hade visserligen genomgått en ögonhälsoundersökning hos den första optikern men fått förklaringen att de ”inte kan utföra allt”. Denna patient är väldigt nöjd och har fått ett ökat förtroende för den första optikern som hänvisade vidare, men sa även: ”Varför säga sig utföra

en ögonhälsoundersökning om inte allt utförs”. Det är en relevant fråga, är ögonhälsoundersökning att enbart ta en ögonbottenbild eller ska allt ingå från ögonlock till näthinna med synfält och binokulära undersökningar? Vi är medicinsk personal och får inte utge oss för att göra mer än det som utförs, inte heller ge svar vi inte har kunskap om, det sänker optikernas rykte. Ett skrämmande fall var en person som plötsligt märker av massor av flugor i synfältet, går in till sin optiker och får svaret, det är en vanlig glaskroppsavlossning det kommer med åren och är inget att oroa sig för. Han tror på detta och åker på semester, börjar då se en skugga men bryr sig inte eftersom att optikern sagt att inte oroa sig. Vid hemkomst blir skuggan större och söker akut till ögonläkare, opereras direkt för näthinneavlossning och ser idag endast ljus och mörker på detta ögat. Tänk om optikern hade remitterat denna patient, då hade han kanske haft synskärpan kvar. Hur påverkas optikernas kompetens av detta? Artiklarna här handlar om främre segment och den första artikeln är ett examensarbete från LNU som sammanställt olika behandlingsmöjligheter vid Keratokonus, att kunna upptäcka detta ingår också i en ögonhälsoundersökning. Den andra är en artikel från JOVs och handlar om celltransplantation för att läka cornea vid svårläkta skador. De främre delarna av ögat får inte missas även om mycket fokus idag ligger på ögonbotten. Trevlig läsning CATARINA ERICSON

n Artikel 1: En litteraturstudie om de senaste behandlingsalternativen för keratoconus

2

n Artikel 2: Effect of Human Corneal Mesenchymal Stromal Cellderived Exosomes on Corneal Epithelial Wound Healing

3

Catarina Ericson är OPTIK:s vetenskapsredaktör. Hon är MSc i Klinisk Optometri och Leg Optiker. e-post: catarina@c-optik.se


2 OPTIK VETENSKAP # 11–2018 n

Redaktörens kommentar: En bra artikel där introduktionen förklarar de olika behandlingsalternativen. Resultat och sammanfattning är intressanta

En litteraturstudie om de senaste behandlingsalternativen för keratoconus Syfte: Att hitta de senaste behandlingsmodaliteterna som finns tillgängliga för behandling av keratoconus genom att genomföra en litteraturstudie. Metod: En enkel sökfråga för keratoconusbehandling gjordes i databasen av National Library of Medicine Website (pubmed.gov). Olika filter användes för att få resultat inom de senaste fem åren. De var uppdelade enligt ämnet för varje artikel i tre kategorier: Ickekirurgisk hantering, kirurgisk hantering och strategier för hantering och protokoll av keratoconus. Resultat: Totalt 459 artiklar erhölls. Av alla dessa valdes 18 ut för den nuvarande studie. Fyra artiklar var i den icke kirurgisk kategori, 12 artiklar i kirurgisk kategori, medan två var i kategorin om strategier för hantering och protokoll av keratoconus. Icke-kirurgiska modaliteter för behandling av mild till måttlig keratoconus har fortfarande stor inverkan, särskillt med tillkomsten av nya hybridlinser. Kirurgisk behandling av avancerade fall av keratoconus ger fortfarande bra resultat. Utvecklingen av hanteringsprotokollet och hanteringsstrategier har nått nya fronter baserade på de olika behandlingsalternativen som finns tillgänliga idag.

ap

o- och livsvetensk

Fakulteten för häls

Examensarbete

om de senaste En litteraturstudie iven för behandlingsalternat keratoconus.

Slutsats: En genomgripande förbättring kan ses vid behandling av keratoconus de senaste åren, tack vare nya tekniker och utveckling av gamla. Optiker tillsammans med ögonläkare har sin roll i att förbättra livskvaliteten hos keratoconus patienter.

Länk: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1179009/FULLTEXT01.pdf

Författare: Ahmed Ämne: Optometri Nivå: Grundnivå Nr:

Hattini


3 n

Redaktörens kommentar: En mycket intressant artikel där introduktionen är ska läsas för att första metod och resultatdelarna som är mycket givande. Sammanfattningen är mycket läsvärd.

Effect of Human Corneal Mesenchymal Stromal Cellderived Exosomes on Corneal Epithelial Wound Healing Sammanfattning Catarina Ericson Syfte: Mesenkymala stromceller (MSCs) har använts terapeutiskt för att hämma inflammation och främja läkning. Extracellulära vesiklar, inklusive exosomer, har identifierats som en av de viktigaste delarna. Denna studie undersökte effekten av korneala MSChärledda exosomer för korneala epitelets sårläkning. Metoder: Korneala MSCs (cMSCs) isolerades från mänskliga korneor. Morfologi och storlek på exosomer undersöktes genom elektronmikroskopi och dynamisk ljusspridning. Cellupptagning av exosomer studerades med användning av calceinfärgade exosomer. Effekten av exosomer vid sårläkning uppmättes in vitro med användning av en scratch-analys och in vivo vid 2 mm epitelial debridementsår hos möss. Resultat: cMSC-exosomer var morfologiskt runda och huvudpopulationen varierade mellan 40 och 100 nm i diameter. Färgade cMSC-exosomer upptogs framgångsrikt av humana cMSCs, humana korneala epitelceller (HCEC) och humana makrofager in vitro och genom kornealepitelet in vivo. Slutsatser: Mänskliga cMSC-exosomer kan påskynda kornealepitelets sårläkning och kan sålunda ge en terapeutisk metod för ögonskador.

al Stromal Cellrneal Mesenchym al Wound Healing Co an m Hu of itheli Effect es on Corneal Ep 2 1 derived Exosom Peiman Hematti, Cornea

1 Jae Park, 1 1 Xiang Shen, Young 1 iee, Ilham Putra, kia, Behnam Rab1 s Ravand Samaee n Illinois, United State lilia 1 Ali R. Dja Chicago, Chicago, onsin-Madison, School of Medi Eslani, and ersity of Illinois at Wisc al Sciences, Univ ter, University of

thalmology and Visu of Wisconsin Carbone Cancer Cen y Department of Oph States icine and Universit Wisconsin, United Department of Med Health, Madison, ic Publ Medicine and

1

2

tically to modulate been used therapeu been al cells (MSCs) havevesicles, including exosomes, have ular . Mesenchymal strom t of human

effec PURPOSE Extracell y investigated the promote repair. Ali R. Djalilian, Correspondence: inflammation and the important mediators. This stud nd healing. thalmology and of wou Department of Oph ersity of Illinois identified as one corneal epithelial on s corneas. The ome Univ exos ces, Visual Scien human cadaver t, eal MSC-derived from Stree r corn ted Taylo W. isola e using differential wer at Chicago, 1855 s were isolated MSCs (cMSCs) IL 60612, USA; METHODS. Corneal cted after 72 hours and exosome s were examined by electron EEI, 3164, Chicago, ome colle size of exos CD81 by cMSC secretome was adjalili@uic.edu. . Morphology and of CD9, CD63, and rtment of OphMedi Eslani, Depa al Sciences, ultracentrifugation mic light scattering. Expression uptake of exosomes was studied Visu . Cellular py and dyna ting thalmology and osco was measured blot micr ing ago, tern heal Chic is at on wound uated by wes University of Illino t, Chicago, IL ent wounds in exosomes was eval exosomes. The effect of exosome d epithelial debridem 1905 W. Taylor Stree using calcein-staine tch assay and in vivo after 2-mm scra 60612, USA; a g in vitro usin ranged between medi@uic.edu. main population mice. ed equally to the ogically round and did not express RS and BR contribut and should omes were morphol essed CD9, CD63, and CD81, and lly taken up by RESULTS. cMSC exos successfu They expr work presented here as equivalent were eter. s ome diam in exos and C nm ded 40 and 100 me-C. Stained cMS therefore be regar macrophages in vitro Cs chro an Cyto hum and and , , treated HCE cells (HCECs) GM130, Calnexin authors. s, cMSC exosome corneal epithelial < 0.005). In 2018 an cMSCs, human vivo. In scratch assay, after 16 hour (P 15, hum rol May : cont in itted Subm in 72.9% 6 8% 13, 2018 eal wound healing by corneal epithelium ining wound area compared to Accepted: September 77.5% 6 3% corn rema had 30.1% 6 14% cMSC exosome-treated corneas had ). R, Rabiee B, Putra s, Citation: Samaeekia an corneal (P < 0.05 vivo, after 72 hour hum the control group in nd healing, and 7% I, et al. Effect of wou 6 % d elial 41.6 al cell-derive corneal epith compared to mesenchymal strom epithelial s can accelerate eal ce injuries. an cMSC exosome exosomes on corn CONCLUSIONS. Hum therapeutic approach for ocular surfa st Ophthalmol eal epithelium, corn , a cells ide al prov wound healing. Inve 5200. https:// strom ymal thus, may 194– nd healing, mesench Vis Sci. 2018;59:5 ome, corneal wou .18-24803 exos : /iovs ords .1167 Keyw rg/10 doi.o wound healing

ages 7 modulate macroph larization, and tory immunocorneal neovascu and anti-inflamma rtant cause of loss factors anti-angiogenic toward an 12 wounds are an impo diseases.1 While an cMSC secreted eal hum corn that g aling . estin ce onhe ar surface diseases ng of ocular surfa phenotype, sugg eal apeutically in ocul of vision in the setti ress in the treatment of corn cells advantages over may be used ther great prog re corneal disease f ent considerable seve shel pres of there has been rs ng uct setti facto prod the Secreted handling, 13 healing in l manage2 turing, storage, diseases, wound ing. Conventiona ogic product. e regarding manufac remains challeng a ready-to-go biol ly of supportiv or damage still their potential as nds consists main s, and bandage rs derived from and wou facto life eal eted corn secr ment of the use of on, antibiotic tion for rrhaform of lubricati Therefore, recently has attracted atten measures in the membrane and tarso the using the cells, and regenerawed by amniotic n MSCs, instead of in tissue repair contact lenses follo cases. Recent studies have show ntial advantages ant their pote ocular surface on s apie phy for recalcitr 6 ther d 10,11 ,13–1 the cells of stem cell-base omes as one of tion. beneficial effects ymal stem/stromal have identified exos g and carr ying out rly using mesench Previous studies iatin healing,3–6particula constituents in med ea/ s, bi-lipid important secreted es, including corn (MSCs). s.17–19 Exosome tissu t MSC of adul t s mos tion 100 and in in tissue repair MSCs are found the biological func vesicles with a size range of 40 to 7 an important role been nano cells and membrane bound limbus, and 1play deca de, they have molecules among 15,20,21 In ntial in transfer bioactive Ove r the past to pote n nce. tic esis. know tena apeu ogen are main nm, r ther and angi stigated for thei inflammain wound healing omes increasingly inve given their antiplay crucial roles cMSC-derived exos human diseases accepted we isolated human tic for a wide range of It is now widely the present study, potential therapeu tive properties. their role, as a mediated largely te are s stiga tory and regenera inve MSC of to ed tic effects 7–11 We previous ly show epithelial wounds. that the therapeu promoting corneal eted factors. to inhibit through their secr secretome is able 5194 eal MSC (cMSC) that human corn

N

Authors Copyright 2018 The j ISSN: 1552-5783 iovs.arvojournals.org

nal License. ution 4.0 Internatio tive Commons Attrib sed under a Crea /2018 This work is licen vs/937555/ on 11/02 als/io journ data/ shx?url=/ nals.org/pdfaccess.a : https://iovs.arvojour

Downloaded From

Länk: https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2711468&resultClick=1

Profile for OPTIK

Optik_vetenskap_11_18  

Optik_vetenskap_11_18  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded