__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

VETENSKAP # 10–2018   www.optikbranschen.se

Allt ska utföras, även små moment

A

ktiviteten på de sociala medierna har varit hög under hösten, det visar att intresset är stort för att utvecklas. Men samtidigt visar frågor och kommentarer att det skiljer sig i insikt om vår yrkes-kunskap. Ögonbottenfotografering är bra men att bedöma foton och utföra vidare undersökningar kräver kunskap, varje fynd eller avvikelse på näthinnan ska undersökas med någon typ av indirekt oftalmoskopi som volk-lins och biomikroskop, det är ett måste för en korrekt bedömning. Denna kunskap kan inte skaffas genom att endast se på olika bilder. Kunskap om anatomin och fysiologin av näthinnans olika delar måste finnas, men också om övriga kroppens fysiologi för att bedöma och avgöra risker och behandling av de fynd som syns på en ögonbotten. Det finns ingen genväg för att nå detta, studier krävs, kurser på enstaka dagar kan aldrig ersätta en utbildning på 1-2 år. Det smidigaste sättet att utvecklas är att gå någon av de vidareutbildningar som finns, DO alternativ magister, då ingår behörighet för diagnostiska droppar och det krävs ofta. Artiklarna i detta nummer handlar om jämförelse av olika bedömningsmetoder. Den första är ett examensarbete från LNU, där CUP/Disk förhållandet har bedömts, dels har optiker bedömt från fundusfoton som jämförts med resultat från OCT. Den andra är en länk från JOVs där avvikelser i näthin-

nan bedömts med ögonbottenkamera och jämförts med OCT analyser. Det är bra artiklar som visar att olika instrument ger olika utslag och att flera undersökningsmetoder behövs för rätt bedömning och då är inte kunskap medräknat. Även om ögonbotten är viktig, som alla ögats delar, får vi inte tappa de små men ack så viktiga testerna. För någon vecka sedan dök ett inlägg upp från en optiker på sjukhus, det var riktigt alarmerande. Det gällde en patient som sökt optiker både en och två gånger för problem med ögonen, som sedan blev remiss till ögonläkare. Där konstaterades ett halvt, liksidigt synfältsbortfall, det kan vara en hjärntumör, som det skrevs där, hade synfältsbortfallet upptäckts om någon typ av konfrontationssynfält utförts. Konfrontationssynfält ingår i de preliminära testerna och ska utföras vid synundersökningar. Tänk vidare, vilket förtroende får den undersökande ögonläkaren för optiker? Ökar patientens förtroende för optiker, när det behövs flera besök innan remissen skrivs? Vad hade patienten sagt om optikerns kunskap om konfrontationssynfält utförts direkt och remissen skickats? Ögonhälsovård är ett stort område, säger vi att undersökning av ögonhälsan utförs måste alla delar och funktioner undersökas, som hälso- och sjukvårdspersonal får vi inte utge oss för att utföra något vi inte gör. Trevlig läsning och diskutera gärna frågorna ovan. CATARINA ERICSON

n Artikel 1: Jämförelse mellan subjektiva och objektiva metoder för bedömning av synnervsutträdet n Artikel 2: Retrospectiv jämförelse av Nonmydriatic Fundusfotografi och 3D-optisk koherenstomografi för upptäckt av retinal oregelbundenhet

2 3

Catarina Ericson är OPTIK:s vetenskapsredaktör. Hon är MSc i Klinisk Optometri och Leg Optiker. e-post: catarina@c-optik.se


2 OPTIK VETENSKAP # 10–2018 n

Redaktörens kommentar: Introduktionsdelen förklarar de olika momenten och instrumenten bra. Metod och resultatdelarna är värda att reflektera över.

Jämförelse mellan subjektiva och objektiva metoder för bedömning av synnervsutträdet Syfte: Syftet med denna studie var att jämföra olika metoder för uppskattning av synnerven och gradering av cup/disk förhållandet. Metod: 31 personer med friska ögon deltog i studien varav 25 kvinnor och 6 män. Undersökningen började med visuskontroll med hjälp av en log-MAR tavla. Därefter togs det bilder på synnerven på båda ögonen (med odilaterad pupill) med OCT som möjliggör en 3D-visning av cupen och disken. Slutligen togs det bilder på synnerven via en funduskamera som visar en 2D bild. Fyra erfarna optiker fick bedöma 2D-bilderna och gradera cup disk förhållandet subjektivt. Parametrarna som bedömdes var horisontell och vertikal cup/disk kvot, samt cup/disk area kvoten. Dessa parametrar jämfördes sedan med mätvärden som var uppskattade med hjälp av OCT maskinens program. Resultat: Resultatet bestämdes med hjälp av ett parat t-test som visade en signifikant skillnad mellan den vertikala cup/disk kvoten (p<0,001) som var uppmätt och uppskattad av OCT och en funduskamera. Likadant för horisontell cup/disk kvoten och cup/disk area kvoten hittades det en signifikant skillnad (p <0,001) vid jämförelse av olika uppskattningsmetoderna. Optikernas cup/disk bedömning jämfördes och resultatet visade att bedömningarna inte var enade, då korrelationen var låg r <0,8. Slutsats: Jämförelsen mellan de subjektiva och objektiva uppskattningarna av horisontell och vertikal cup/disk samt cup/disk area kvoten visade signifikant skillnad.

ap

o- och livsvetensk

Fakulteten för häls

Examensarbete

subjektiva och Jämförelse mellan för bedömning objektiva metoder t av synnervsutträde

Länk: http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1219773/FULLTEXT01.pdf

anian Författare: Naro Batm Ämne: Optometri Nivå: Grundnivå


3 n

Redaktörens kommentar: Hela artikeln är intressant, resultat och diskussionsdelen är värda en eftertanke.

Studien Retinal sjukdomsscreening:

Retrospectiv jämförelse av Nonmydriatic Fundus-fotografi och 3D-optisk koherenstomografi för upptäckt av retinal oregelbundenhet Syfte: För att bestämma känsligheten hos 3D-optisk koherenstomografi (3D-OCT) jämfört med nonmydriatic fundus foto (FP) för upptäckt av olika retinala abnormiteter. Bilder från befintliga patienter i en näthinneklinik som genomgick samtidig 3DOCT och enkel, foveal nonmydriatic fundus foto under en fyra månaders period samlades in retroaktivt. Avvikelser delades in i tre kategorier för jämförelser; epiretinala, retinala/ subretinala och RPE/choroidala oregelbundenheter. Den ungefärliga placeringen av fynden i förhållande till 3DOCT-fältet noterades som inom fält och utom fält. Resultat: 501 uppsättningar 3D-OCT-skanningar och fundusbilder av 395 ögon av 223 patienter hittades under studiens tid. 96 procent av skanningarna hade onormala fynd. Tjugosex fundusbilder (5,5 procent) var obedömbara. Med 3D-OCT identifierades viss abnormitet i 25/26 (96,2 procent) av de ograderbara fundusbilderna. För övergripande upptäckt av en mängd retinala abnormiteter hos varje kategori (epiretinala, intraretinala eller RPE / choroidala oregelbundenheter), visade sig 3D-OCT vara känsligare än icke-mydriatiska färgfundusbilder. När specifika egenskaper söktes visade 3D-OCT olika grad av detekteringsförmågor: högre än FP för onormal retinaltjocklek; liknande som FP för RPE-atrofi; dock lägre för pigmentmigration (eller intraretinal blödning). Slutsatser: I denna studie var känsligheten hos 3D-OCT högre än hos nonmydriatic fundusbilder för övergripande upptäckt av retinala avvikelser eller oegentligheter i varje kategori.

Retrospective Screening Study: e as se Di al otography and tin The Re riatic Fundus Ph ography for yd nm No of on Comparis rence Tom nal Optical Cohe Three-Dimensio es iti ar ul eg Irr tinal 1 Detection of Re Sadda, Retina

1,2

1,2 Florian M. Heussen, Yanling Ouyang, 1 Walsh and Alexander C.

3 Srinivas R. Pearse A. Keane,

a, Los Southern Californi the University of ol of Medicine of ology, Keck Scho artment of Ophthalm Dep and tute Insti 1 Doheny Eye any onal Health ology, Berlin, Germ s Eye Hospital Nati a artment of OphthalmCentre for Ophthalmology, Moorfield ed Kingdom Angeles, Californi dizin Berlin, Dep 2 Charité-Universitätsme y, London, Unit edical Research olog Biom thalm arch Oph Rese of Health on Institute 3 National Institute for ersity College Lond n Trust, and Univ Service Foundatio rence tomography onal optical cohe ty y of three-dimensi detection of a varie rmine the sensitivit tic fundus photography (FP) for PURPOSE. To dete ydria Srinivas R. Sadda, single field nonm us vers ) OCT Correspondence: (3Dsimultaneous 3D. tute, 1450 San g ities Insti rgoin rmal Eye unde ny abno c al Dohe 3; a clini of retin 000 Angeles, CA 9003 patients in a retin ing with 3D-OCT-1 Pablo Street, Los from consecutive color fundus imag graded . METHODS. Images nonmydriatic 458 each modality were were SSadda@doheny.org and single, foveal cted. Findings from ties OCT (5123128) 15, 2013 retrospectively colle questionable, or absent. Irregulari bretinal, were Submitted: March riod th-pe in a 4 mon present, 2013 l, retinal/su Accepted: July 1, two graders as parisons: epiretina the 3Dindependently by categories for intermodality com ngs in relation to Y, Heussan FM, e bined ate location of findi Citation: Ouyang separated into thre modalities were com SR, Walsh AC. The ties. The approxim Keane PA, Sadda /choroidal irregulari and out of field. Findings from both : retroRPE study and ning scree d as in field ality. retinal disease n of nonmydriatic OCT field was note dard for comparison for each mod of 395 eyes of 223 spective compariso and three-dimenes stan imag gold us the fund hy and to form fundus photograp y of 3D-OCT scans included. Ninety-six rence tomograph red and one sets unique visits were sional optical cohe al irregularities. (5.5%) were RESULTS. Five hund od, of which, 474 ix fundus images d in the study peri for detection of retin Sci. findings. Twenty-s ungradable fundus patients were foun ol Vis s had abnormal 6 (96.2%) of the scan 25/2 Invest Ophthalm in the ity of 67/ ty of each rmal ent perc . DOI:10.11 ties or irregulari tified some abno ulari iden irreg CT 2013;54:5694–5700 al 3D-O retin le. was found to be ungradab a variety of iovs.13-12043 ularity), 3D-OCT all detection of RPE/choroidal irreg es. When single specific feature images. For over or al, retin intra l, imag er than FP for category (epiretina that of nonmydriatic color fundus ction abilities: high as FP for RPE more sensitive than rated various dete features); similar 3D-OCT demonst al hyporeflective was speculated, al hemorrhage). ness (or intraretin retin thick al intra (or retin migration abnormal ydriatic fundus , lower for pigment higher than nonm gory. 3D-OCT atrophy; however of 3D-OCT were cate study, sensitivities irregularities in each to intraretinal CONCLUSIONS. In this ction of retinal abnormalities or , with limitation ever dete how all phy res; over for featu most images added to photogra ability to detect that OCT will be demonstrated good ation. It is likely migr ent pigm hemorrhage and in the near future. ses disea a inal ioret tic, screening, retin screening for chor hy, FP, nonmydria coherence tomograp Keywords: optical opcially diabetic retin l pathology, espe is neration (AMD), etinal and choroida elated macular dege working age and of athy (DR) and age-r le peop of visual loss in a condition 1 Diabetes mellitus is the leading cause ld. of wor lt tern ldwide. As a resu older in the Wes million people wor sedentar y lifestyle, the that affects 180 and to an th, ageing, obesity, rise to cted expe population grow is of this diabetic patie2nts h the major part total number of on by 2030, in whic tries.1 developing coun estimated 439 milli will occur in the United States, the the numerical increase like ld, wor loped be 8 million to ated While for the deve estim with AMD was million 3 number of patients these people, 1.3 55 years old. Of among people over

R

n to treatment were give le nced AMD if no population will doub would develop adva 4 Globally, the elderly al and retin of ction dete reduce their risk. for care 5 effective methods t both for patient by 2040. Thus, are vitally importan choroidal diseases t concern. was one of the mos and socioeconomic (FP) phy ogra us phot disease Nonmydriatic fund and choroidal due hods for retinal met ation limit ctive its -effe ils, cost pup ern. , with undilated detection. However may be a major conc te image quality odology to possible inadequa T), as the meth e tomography (OC munity-based, or even Optical coherenc com a for and safety odolwith the same ease program as the nonmydriatic meth g worldwide, screenin 5694

Ophthalmology, Inc. rch in Vision and Association for Resea Copyright 2013 The 1552-5783 www.iovs.org j ISSN:

als/iovs/932987/ on

shx?url=/data/journ

nals.org/pdfaccess.a

: https://iovs.arvojour

Downloaded From

Länk: https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2128884&resultClick=1

10/06/2018


4 OPTIK VETENSKAP # 10–2017 n 

Profile for OPTIK

Optik_vetenskap_10_18  

Optik_vetenskap_10_18  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded