Optik extra: Optikmässan 2022

Page 1

Specialnummer till Optikmäsan 2022 Välkommen tillbaka
Vill du vara en del av ett företag med ett stort kundfokus och en tydlig hållbarhetsagenda? Nu producerar Synsam glasögonbågar på Frösön utanför Östersund. Synsams hem ytt bidrar till ett minskat klimatavtryck och ger oss möjligheten att erbjuda våra kunder medvetna val. Som Jämtö™, bågen som består av biobaserat material framställt av trämassa och vegetabiliska oljor. Det gör oss stolta! Vill du också vara en del av vår resa? Då är du välkommen att höra av dig till: Joakim Hördell Managing Director Synsam Optikertjänst 0766419935 joakim.hordell@synsam.com Åsa Ström Consulting Opticians Manager 0733371977 asa.strom@synsam.com Lilian Haddad Remote Examination Manager 0738218337 lilian.haddad@synsam.com People & HR Sweden hrsweden@synsam.com

Äntligen är det dags för mässa igen

När jag tillträdde som ny ordförande i SOLF våren 2020 såg jag fram emot att få öppna upp Optikmässan i augusti samma år och se bran schen samlas på Nordens största optikevent. Då slog pandemin till, vi på SOLF precis som många andra tänkte att det här går väl över snart. Vi planerade för en flytt av mässan och beslutade att den skulle förläggas till januari 2021, vilket var en bra lösning. Det är i början av året som mässan ska ligga, det är då vi får se alla nyheter från bågleverantö rerna. Besvikelse igen, pandemin medförde att mässan inte gick att genomfö ra som planerat och vi fick börja söka nya datum. Vi började planera för nya da tum. Då gick vår samarbetspartner Bra Mässor i konkurs.

Nya tag, styrelsen jagade ny samarbetspartner med ambitionen att göra om mässan till en modernare mötesplats för branschen. SOLF tecknade avtal med At Event som med nya fräscha grepp tog sig an mässuppdraget. Nytt datum sattes, så klart till början av året nämligen 4–5 februari, arrangemang bo kades, SM i padel sattes upp, mat och stor fest planerades för många besökare.

besvikelsen kan nog inte beskrivas med ord när vi sam lades och insåg att vi återigen måste flytta mässan. Att ställa in mässan var aldrig ett alternativ, av flera skäl, men de ekonomis ka konsekvenserna att inte genomföra mässan var för stora. Be slutet blev att lägga mässan i oktober.

Att få träffa kollegor och leverantörer när höstmörkret faller, att få chansen att göra de där inköpen som fyller på inför hösten och vinterns försäljning är ju fantastisk kul. Dessutom så får vi chansen att under trevliga förhållanden äta och dricka gott, under hållning och vem vet, långdans på vår egen Oktoberfest. Själv har jag redan packat ner mina Lederhosen och står redo.

Att få träffa kollegor och leverantö rer när höstmörkret faller, att få chansen att göra de där inköpen som fyller på inför hösten och vinterns försäljning är ju fantastisk kul.

välkomna till branschens självklara samlingsplats den 14–15 oktober. Träffa dina leverantörer och bekanta dig med en rad nya aktörer som valt Optikmässan för första gången. Flera leverantörer har intressanta och roliga aktiviteter i sina montrar, spela boule hos Frameworks, besök Champagneba ren hos Opo, spela golf hos CooperVision eller få en bild på din iris hos Rodenstock och många fler aktiviteter. Passa även på att gå på föreläsningarna under mässdagarna.

Fika står uppdukat under hela mässan.

Välkomna johan carlius Ordförande SOLF

REDAKTION

0498-49 81 18 optik@radicalpr.se

Micke Jaresand, redaktör

Wilhelm Jaresand

Olle Bergman Curt Lundberg, AD

ANSVARIG UTGIVARE

Fredrik Thunell Annonsförsäljning: Susanne Simic 08-601 25 20 info@conmedia.se

Annonsmaterial: Erik Åkerblom 08-400 246 60 kansli@optikbranschen.se

Prenumerationsärenden Erik Åkerblom 08-400 246 60 kansli@optikbranschen.se

Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB, Stockholm 2022

INNEHÅLL

SAMTAL MED FÖRELÄSARE 4–8

MINGEL OCH FEST 10

SAMTAL MED UTSTÄLLARE 15–16

MÄSSKARTA OCH INFO 18

UTSTÄLLARNOTISER 20

FÖRELÄSNINGAR 24–30

optikmässan .2022 3 OPTIKMÄSSAN

Förbundskaptenen om hur man bygger lag

Laget före jaget. Eller jaget före laget? Det är en grundläggande fråga när människor ska åstadkomma något till sammans. Både Inom idrotten och nä ringslivet behöver vi ställa just den frå gan för att skapa riktigt samverkande team. Det menar Robert Brederman, ledarskapskonsult med lång erfarenhet av att bygga fungerande lag.

Tillsammans med fotbollens förbundskapten, Peter Ger hardsson kommer Robert Brederman föra ett sam tal kring vad som skapar framgångsrika och fungeran de team.

– Ur Peters perspektiv som fotbollstränare är ett fung erande lag en förutsättning för framgång. Inom närings livet är teamförmågan ofta en bortglömd konkurrens fördel, säger Robert. Ett företag tänker kanske i första hand på produktkvalitet, distribution och prissättning i förhållande till sina konkurrenter, men missar den fördel man får genom ett effektivt lagarbete.

den modell som Peter Gerhardsson och Robert Bre dermans resonemang rör sig kring fem centrala begrepp:

Tillit

Konflikt

Engagemang,

Ansvar

Resultat

Robert Brederman menar att lag byggen är lika viktiga inom nä ringslivet som inom idrotten.

– Tilliten är grundläg gande. Människor i ett team måste kunna våga lita på att det är OK att komma med galna idé er, få kritik eller att kri tisera andra, säger Peter. Konflikter måste tillåtas eftersom de ofta blott lägger olika synsätt som behöver jämkas. Enga gemanget säkerställer att man gör det man kom mit överens om och att

man ställer upp för varandra. Ansvar är något man har för både sin egen roll och för helheten. Resultatet är för stås centralt eftersom det är målet med allt man gör, och här menar vi att lagets resultat är överordnat det indivi duella.

micke jaresand

FREDAG 14 OKTOBER 15.00

Peter Gerhardsson om hur man byg ger ett framgångs rikt lag.
4 optikmässan 2022 FÖRELÄSARE
åtagande •
Besök vår monter på Optikmässan för exklusiva erbjudanden & nyheter!

Unika ögondroppar för alla ögon!

ZilkEye™ 5ml är en unik och exklusiv typ av ögondroppar, med högviskös hyaluronsyra, som har en långverkande fuktande effekt på torra och irriterade ögon – både för oss men även våra husdjur.

Hyaluronsyra är den aktiva substansen i ZilkEyeTM och är syntetisk tillverkad. Substansen är hydrofil vilket innebär att den drar till sig vatten. Hyaluronsyra bidrar till att hålla kvar tårvätskan och motverka torrhet och har långverkande fuktande effekt på torra och trötta ögon.

Innehåll per ml

Natriumhyaluronat 2,0 mg

Natriumklorid 8,3 mg

Dinatriumfosfatdihydrat 1,4 mg

Kaliumvätefosfat 0,26 mg

Vatten för injektionsvätskor q.s.

Produkten innehåller fermenterad hyaluronsyra

Molekylvikt: 3-4 MDa (Dalton)

Koncentration: 1.7-2.3 mg/ml

Viskositet: 3.5-4.5 kubikmeter/kg

Zilkeye ögondroppar tillverkas i Sverige och finns att köpa på närmaste apotek eller online.

Zilkeye är en medicinteknisk produkt klass IIB.

Evolan Pharma AB E: marketing@evolan.se T: +46 8 544 960 30 zilkeye.se

din

Som 26-åring tävlade han, tillsammans med Magnus Persson mot Göran Kropp och Ola Skinnarmo om vem som snabbast kunde åka ski dor till Nordpolen utan ytt re hjälp. Under 41 dagar tog de sig 100 mil i temperaturer ned till minus 50 grader genom en av de mest oför låtande trakterna på jorden. Henrik och Magnus vann.

Prestationen fick Henrik Bunge att fun dera på varför just han och hans partner lyckades. Svaren har lett till en lång och framgångsrik karriär inom ledarskap. På Optikmässan delar han med sig av sina er farenheter.

– När vi kommit fram till Nordpolen och insåg att vi gjort det snabbare än någon annan började vi fundera på hur det kom sig att vi lyckades? Vi var yngst av alla som hade försökt, vi hade minst pengar och erfarenhet av ett så extremt äventyr, säger Henrik.

funderandet ledde fram till ett ramverk med fem frågor som man bör ställa sig själv och svara på innan man tar ett viktigt beslut, ger sig in i ett projekt eller skapar en affärsplan. Frågorna kan sammanfattas i ordet ”målmedvetenhet”.

• Vart ska du?

• Var är du?

• Vad skall du göra?

• Hur vill du vara?

• Varför gör du det?

– I grunden fanns en nyfikenhet på var för vissa människor tar sig längre än an dra. Man får fundera på frågorna och fyl la i svaren. Hoppar man över en fråga blir det inte bra. Ramverket går att applicera

på sig själv som individ, men fungerar lika bra om man ska göra en affärsplan för ett företag, säger Henrik.

Livet som äventyrare var roligt och givande men räckte inte riktigt till för att uppfylla Henriks ambitioner. Han ville vara i ett annat sammanhang och jobba med människor. Han sökte sig till närings livet, hamnade inom retailsegmentet och är sedan 2014 vd för modeföretaget Björn Borg.

– På Björn Borg har alla individuella mål som vi utarbetat med hjälp av ramver ket. Ledarskap handlar mest om att locka fram folks drömmar och hjälpa till att de uppfylls. För att lyckas med ledarskap måste man först och främst kunna leda sig själv och kan man inte svara på frågorna i ramverket blir det svårt att lyckas, säger Henrik.

micke jaresand

FREDAG 14 OKTOBER 14.00

Henrik Bunge. Snabbast till Nordpolen.
optikmässan 2022 7
Så hittar du
inre nordpol FÖRELÄSARE RENA GLASÖGON UTAN ATT PUTSA! Fri från silicon, paraben och konserveringsmedel Beställ nu! 0303-940 60 info@leijma.se I leijma.se 1. SPRAYA PÅ Låt verka 5sek 2. SKÖLJ MED KALLT VATTEN HELT RENT UTAN REPOR! Besök oss på Optikmässan i monter C:11

Våga gå din egen väg

Har du kört fast i uppkörda hjulspår? Känner du tyng den av rutiner som upprepas dag efter dag i all oändlighet? Tycker du, helt enkelt att job bet blivit tråkigt och fasar för tanken att du ska göra samma saker ända till pensionen? Så dana känslor kan drabba alla, men var glad för att du är op tiker. Branschen är full av al ternativa karriärvägar.

”You can go your own way” är namnet på en av programpunkterna under Optikmäs san. Formatet är en paneldiskussion mel lan kvinnliga optiker som valt lite olika sätt att utnyttja sin optikerkompetens för att ut veckla sig professionellt men utan att läm

na branschen. Panelen leds av Lovisa Fager lund, leg. optiker som sedan 2015 arbetar som Professional Service Manager på Coo perVision.

– Många tjejer utbildar sig till optiker och börjar utöva yrket i en butik, men alla kanske inte är medvetna om vilka enorma möjligheter det finns att utveckla sig och så småningom hitta spännande vägar i den fortsatta karriären, säger Lovisa som själv gått från butiksarbete till ett jobb på leve rantörssidan.

– Själva tanken med paneldiskussionen är att ge inspiration och mod till dem som går och bär på sådana funderingar, oavsett om det gäller små eller stora utmaningar man vill anta.

övriga panelen består av Eva Lars son, optiker som numer är vd för Syno logen. Sara de Lima, som tillsammans med oftalmologen Maria Kugelberg se dan ett par år driver kliniken SöderÖgon i Nacka utanför Stockholm. Johanna Lind blom, som äger och driver KlarSyntbutiken

Ögonkontakten i Sollentuna med stort kli niskt fokus och endast optiker anställda i butiken.

–Som optiker sitter vi på en massa kunskap och den vi inte har kan vi lätt skaffa oss. Har man genomgått en tre-årig optikerutbildning har man bevisat för sig själv att man har läshuvud och alltså kan komplettera sin kompetens inom ekonomi, teknik, marknadsföring eller vad man nu är intresserad av, säger Lovisa. Allt sådant som branschen har behov av.

Lovisa upplever att optikbranschen generellt är öppen för att låta persona len utveckla sig och behålla sin nyfiken het.

– Det strösslas med möjligheter. Finns inte många andra branscher som har en så inbyggd struktur för vidareutbildning och kompetensutveckling. Det finns med andra ord goda möjligheter för den som vill gå sin egen väg, säger Lovisa.

Lovisa Fagerlund leder ett samtal om att våga bryta mönster i karriären.
8 optikmässan 2022 FÖRELÄSARE
FREDAG 14 OKTOBER 13.00
MiYOSMART: det smarta sättet att behandla ditt barns närsynthet. * Lam CSY, Tang WC, Zhang A, Tse D, To CH. Myopia control in children wearing DIMS spectacle lens: 6 years results. The Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) 2022 Annual Meeting, May 1-4, Denver, US. LÄTT ATT RENGÖRA EFFEKTIVT SÄKERT Läs mer här

Efter jobbet – klackarna i taket

Vad kan passa bättre än en riktig okto berfest? God mat och dryck samt un derhållning i en härlig miljö där man umgås och har riktigt kul tillsam mans. Oktoberfesten slår upp sina por tar 19:00 i samma byggnad som mäss san arrangeras.

Joddlarbröderna Helmut & Heinz kommer förgylla fes ten med oförglömlig joddel, dans, publikspex, allsång med jazziga inslag och inte minst äkta tyrolermusik mit Schwung.

Orkestern Das Alpen Echo har underhållit på många av Sveriges största oktoberfester i mer än 20 år och är numera bokade året runt, med kulmen i september och oktober. Deras allsång, tyska schlagers, publikspex, bay erska snapsvisor, joddel, dans och äkta tyrolemusik mit Schwung skapar en fantastisk stämning.

Mat och dryck på en kommer givetvis ha anknytning till Bayern och dess matkultur.

KVÄLLENS MENY

Nürnberger

och

med

10 optikmässan 2022 FEST OCH MINGEL
Currywurst,
med Obatzda
Pretzel Kartoffelpuffer
gräddfilSauerkraut – surkål Dampfkartoffeln – ångad potatis Wienerschnitzel – Schnitzelpå kalv med ansjovis,kapris, citron Königsberger klopseTyska köttbullar i kaprisoch gräddsås Rinder rouladen – biffrullader (senap,bacon,lök,cornichon) i rödvinssås Apfelstrudel – äppelstrudel/paj

Med de unika produkterna för ögonen

OPTIFLOAT vid glaskroppsgrumlingar. ”Floaters”, ”svarta flugor” i synfältet är ett välkänt begrepp. Efter 3 mån. tablettbehandling upplevde över 50% av patienterna en förbättring.

OPTIVITAL för gula fläcken. Det ledande kosttillskottet inom optikerledet. Innehåller inga färgämnen eller konserveringsmedel. Originalprodukten sedan 2014.

OPTIMEGA-D, vid känsla av torra ögon. Omega-3 från krill. Visats effektivare än Omega-3 från fisk i publicerad studie i American Academy of Ophthalmology (amerikanska ögonläkartidningen). Innehåller även D-vitamin.

Kom till

monter

så berättar jag mer om ovan produkter samt fördelarna med att vara kund till Soflin Pharma. Välkomna Johan Strömstedt

Ersättningsgaranti & Sponsring. Endast Optikerbutiker som återförsäljare.

optikmässan 2022 11
Optikmässan 2022
Soflin Pharmas
D:14
Soflin Pharma AB • Box 5329 • 102 47 Stockholm info@soflinpharma.se • Telefon: 08-661 17 11 • www.soflinpharma.se
Soflin Pharma ® Soflin Pharma ®
Se bruksanvisningen för fullständig information om användning, försiktighetsåtgärder, varningar och kontraindikationer. ©2021 Alcon NORD-T30-2100024 Kontakta din Alcon-representant för mer information. Det är dags att erbjuda användare av återanvändbara kontaktlinser den höga prestandan hos TOTAL30™ . DE KÄNNS INTE ALLS, INTE ENS DAG 30 Prestandan hos DAILIES TOTAL1 ™ –för första gången i en månadslins. KONTAKTLINSER MED VATTENGRADIENT
GE DINA ANVÄNDARE CHANSEN ATT UPPLEVA THE JOY OF N T H I N G Känns inte alls, inte ens dag 30.1 CELLIGENT ™ -tekniken optimerar prestandan i 30 dagar. 2,3 Water Gradient bidrar till en enastående komfort.1 1. In a clinical study wherein patients (n=66) used AOSEPT ™ solution for nightly cleaning, disinfecting, and storing; Alcon data on file, 2021. 2. Surface property analysis of lehfilcon A lenses out of pack and after 30 days of wear; Alcon data on file, 2020. 3. Shi X, Cantu-Crouch D, Sharma V, et al. Surface characterization of a silicone hydrogel contact lens having bioinspired 2-methacryloyloxyethyl phosphorylcholine polymer layer in hydrated state. Colloids Surf B: Biointerfaces. March 2021;199:111539.
250.000 x MER EXAKT SEENDE Dina ögon rör sig upp till 250.000 gånger per dag. Upplev alla dessa tillfällen skarpare än någonsin: B.I.G. EXACT®– exakta biometriska glas från Rodenstock. Besök oss i monter C:8 på Optikmässan så berättar vi mer

Mässpremiär för

För första gången ställer världens största optikföre tag, EssilorLuxottica ut un der gemensamt namn på ett nordiskt optikevent. Vi ställ de tre frågor till Giona Riccetti, ansvarig för glas och bågar i Norden.

EssilorLuxottica är verksamma över hela världen. Vilka skillnader ser ni mellan den nordiska marknaden och övriga världen?

EssilorLuxotticas position på den glo bala marknaden är beroende av vår förmå ga att anpassa lokala förutsättningar. Den svenska marknaden präglas till stor del av den höga standard som svenska optiker håller. En gedigen vetenskaplig utbild ning parat med en passion för yrket och en pliktkänsla sätter ribban högt. Jag är själv från Italien, har arbetat för den här koncernen länge och följt olika markna der. Jag vill påstå att Norden är en väldigt avancerad marknad när det gäller produk tinnovation jämfört med andra västländer.

Vilka är förväntningarna och era huvudsakliga mål med att delta på Optikmässan?

– Eftersom det är första gången vi uppträ der under det gemensamma varumärket, är vi väldigt spända inför mässan. Sam manslagningen mellan de Essilor och Lux ottica syftar till att kunna erbjuda det bäs ta av två världar, vilket är lättare sagt än gjort men vi jobbar mycket på det och en mässa är ett utmärkt tillfälle att få feed back från marknaden. Sedan ska det bli roligt att fysiskt träffa våra kunder igen ef ter åren med pandemirestriktioner. Även om vi upprätthöll kontakten via digitala möten, tror vi fortfarande att ett handslag är den mest värdefulla interaktionen.

synthetshanteringslins är en spännande produkt. I Europa förväntar vi oss att 56 procent av befolkningen kommer att vara närsynt år 2050. Idag har närsynta barn glasögon som korrigerar deras syn men inte bromsar myopins utveckling. För att komplettera erbjudandet för barn kommer vi att presentera nya barnbågar från bland annat Ray-Ban och Oakley.

– Vi förstärker också fokus på vårt huvudsakliga varumärke för singelvision, Eyezen. För de progressiva linsbärarna lyfter vi fram vår Varilux-portfölj. På bågsidan kommer vi att visa upp hela vårt utbud av bågar och solglasögon från våra varumärken Lifestyle, Sport, Luxury och Fashion, inklusive de allra senaste höstoch vinterkollektionerna.

– Slutligen kommer vi även att vara närvarande med vår instrumentavdelning med produkter inom refraktion och torra ögon-lösningar.

– Förutom produkterna visar vi också en del av våra tjänster, bland annat Leo nardo, vår toppmoderna utbildningsplatt form. Utbildning och kompetensutveck ling är nyckelfaktorer för att hålla jämna steg med utvecklingen. Leonardo ett sätt för oss att göra våra kunder mer konkur renskraftiga på den marknad de verkar.

– Tja, det är som att fråga en sångare vil ken hens favoritlåt är. Stellest, vår när

Vilka kommer vara de mest spännande produkterna ni visar på mässan? Giona Riccetti, representant för världens i särklass största optikföretag.
micke jaresand Naturlig komfort utan konserveringsmedel CONSOL AB | Mölndal | Sverige | info@consol.se Tlf: +46 (0)31 778 50 00 | www.consol.se Add One ögondroppar EVIDENCE BASED CARE Besök oss i monter F:08 på Optikmässan!
EssilorLuxottica UTSTÄLLARE

Vilka förväntning

ar har ni?

– Massa positiva kunder

Vilka nyheter/bud skap är de vik tigaste för er att förmedla till mäss besökarna?

– Vi lanserar ny heter på vårt va rumärke Taberg Eyewear, bland annat svensktill verkade bågar från Småland.

Eva Larsson, Synologen

Vilka förväntningar har ni på Optikmässan 2022?

Vi ser fram emot ett trevligt branschevent där vi kan träffa medlemmar, leverantörer, studenter och andra verksamma i branschen. Mässan är en viktig samlings punkt där det mesta finns samlat under ett tak. Inköp är naturligtvis i fokus på en mässa, men möjligheten att se produktnyheter, höra på intressanta föredrag och träffa kollegor, att nätverka, diskutera och bolla tankar och idé er är också viktiga delar i en mässhelg.

Vilka nyheter/budskap är de viktigaste för er att förmedla till mässbesökarna?

Att det finns en värld utanför de stora kedjor na – både som anställd och som butiksä gare. Du kan bli din egen och driva bu tik efter eget huvud men med det extra stöd det innebär att ha över 100 kolle gor och en centralorganisation i ryggen. I år vänder vi oss lite extra till alla stu denter för att de ska få upp ögonen för möjligheten att jobba i en fristå ende butik och kanske i framtiden äga och driva sin egen rörelse. Vem vet – kanske träffar du din framtida arbetsgivare på mäss san eller hittar butiken du kom mer att köpa?

Vilka förväntningar har ni på Optikmässan 2022?

Mycket aktivitet i vår monter, go stämning och att vi i ef terhand får mycket utvecklande diskussioner på sociala medier.

Vilka nyheter/budskap är de viktigaste för er att förmedla till mässbesökarna?

Vi lanserar nu vårt koncept App4aid som hjälper opti kerna att få kunder till butiken samtidigt som vi hjälper medmänniskor både i Sverige och utomlands! Så kom in i vår monter B28 och med hjälp av vår Virtual Reality upp lev våra senaste projekt, t.ex. barnhemmet i Ghana!

Thomas Benjaminsson, App4Aid Grundarna av App4Aid, Peter Nilsson och Thomas Benjaminsson.
16 optikmässan 2022 PIGGA ÖGON Återfuktar torra, irriterade och trötta ögon och gör dem pigga igen! Utan konserveringsmedel och hållbara i 6 månader! Vi finns på apotek och hos optiker Telefon: 042-14 12 25 • E-post: info@medilensnordic.com www.hyloeyecare.se • Tillverkare: Ursapharm, Tyskland THERA°PEARL®
UTSTÄLLARE
optikmässan 2022 17WWW.OPO.SE | SHOP.OPO.SE | FOLLOW US @KUNOQVIST shop.opo.se HÖSTENS NYHETER

Hitta rätt på mässgolvet

ÖPPETTIDER

Fredagen den 14/10 mellan klockan 09.00 – 18.00

Lördagen den 15/10 mellan 10.00 –16.00.

REGISTRERING

Mässan är kostnads fri att besöka. Dock måste både besöka re och utställare re gistrera sig via Invite People.

A

Actus People A:14

Akay Optik E:04

ANY DI GmbH D:15

App4Aid B:28

B

Bausch+Lomb Nordic AB E:06

BOD Lenses E:02

BRAUN CLASSICS GmBh B:24

Bright Optical B:02

C

Carl Zeiss Vision F:04

CHARMANT Europe A:11

Chpo Brand F:09

Clearlab SG Pte Ltd D:17

Concept-s C:13

Consol AB F:08

Cooper Vision Nordic AB F:06

CPAC B:21

D

DE RIGO VISION SPA D:13

Design Eyewear Group G10, G12

E

EoE Eyewear C:14

EOP ErgoOptoProgram AB C:02

Eschenbach Optik GmbH A:06

EssilorLuxottica D:08

Evoli Försäkring B:26

Eye Eye Denmark C:15

Eyecheck System AS A:15 eyeco G:08 eyeKnowledge G:08

F

Frameworks D:04

G

GLAS Scandinavia AB B:12

H

Handelshuset Opex AB F:10

HOYA LENS SWEDEN C:04

HOTELL OCH

SCANDINAVIAN

STOCKHOLM

WEBBPLATS

https://optikmas san.se/

Info; Martin Claeson, mässansvarig martin@at-event.se +46 702 82 20 48

Fabian Staaf, försäljning fabian@at-event.se +46 703 79 26 62

Monica Eriksson, SOLF monica.eriksson@ branschkansliet.se +46 765 47 48 43

I

Innz medical G:06

Inspecs Scandinavia A:06

Instrumentpartner Sverige AB/ OpticXL Sverige B:18

Johnson & Johnson AB, Vision Care G:04

Julbo (Sport Vision Industry SA) C:12

KNCO A:07

Lamera Medical Clinic B:14

Leijma produkter försäljning AB C:11

Lintik AB A:09

Lumibird Medical Nordics AB D:01

M

Maxab AB

C:06

Medicolle AB H:10

Medilens

E:01

Kompagni C:17

B:16 Morel H:04

F:12

eyewear a/s B:19

Nordiska Myopikontrollförbundet H:01

Nordlys Optik

E:03

NOVAX E:11

BUSS OCH
18 optikmässan 2022 MÄSSKARTA
TAXI BESÖKSPARKERING P A:13 A:11 A:07 A:09 A:15 A:14
RESTAURANG
XPO
WC
J
K
L
Nordic AB
MI
MOKKI as
Multilens
N nine
AB
OKTOBERFESTEN FREDAG 19.00
optikmässan 2022 19 TAXI RECEPTION/ REGISTRERING A:12 A:14 B:13 B:12 C:13 B:14 C:11 C:12 D:11 C:14 D:13 D:12 D:14 E:11 E:12 F:14 F:12 G:12 H:10 H:08 G:10 G:08 F:10 F:08 F:09 D:08C:08B:08A:08 A:06 B:06 B:04 C:06 C:04 B:02 C:01 C:02 D:01 D:04 E:04 E:02 E:06 F:06 F:04 G:04 G:06 H:01 H:04 E:01 E:03 SEMINARIESCEN & SERVERING B:15 B:17 B:19 B:21 B:23 B:24 B:25 B:26 B:28 B:16 B:18 C:15 C:17 C:18 D:17 D:15 D:16 WCENTRÉ CAFÉ O Ocuco D:11 OPO Scandinavia A:08 Optileks F:14 Oqular Clip B:23 P Preisler Instrument B:06 R RetinaLyze System A/S A:12 Rodenstock Sverige AB C:08 S Safilo B:08 Scandinavian Eyewear AB B:04 Segros AB D:16 Silhouette Nordic D:12 SöderÖgon B:15 Soflin Pharma AB D:14 Studio Eyewear B:17 Studio Wixe B:25 Sunny Cords B.V C:18 Synologen H:08 T Théa Nordic C:01 Topcon Scandinavia Filial E:12 W WEBEE Srl B:13 Följande sidor: Kort om utställare FREDAG 14 OKTOBER 10.00 – 10.15 Invigning Optikmässan 2022 För 30:e gången öppnar vi upp Optikmässan På scenen: SOLF:s ordförande Johan Carlius hälsar välkommen. PROGRAMMET: SE SIDORNA 24–28

Lär dig mer om mässans

Bright Optical

Sveriges första bemanningsföretag i Optik branschen som hyr ut erfarna och legitime rade optiker till glasögonbutiker och ögon kliniker.

ZEISS

Upptäck vårt sortiment med allt inom glasö gonglas och optiska instrument .

Virtual Try-on: Nyhet i ZEISS VISUFIT 1000. Hitta din nästa favoritbåge i ZEISS monter.

Det kommer att pågå febril aktivitet i ZEISS.montern. Du kommer att kunna:

• Se och lära sig mer om ZEISS Visufit och vår nya modul Virtual Try-on

• Prova bågar – virtuellt

• Lära dig er om ZEISS i.Profiler Plus - Fa celift

• Höra mer om våra senaste stora glasinn ovation ZEISS ClearView - ett entyrkeglas som verkligen skiljer sig från mängden.

• Träffa våra kollegor på ZEISS Meditech och höra mer om instrument såsom synfälts mätare och spaltlampor. Välkommen till vår monter.

Charmant

CHARMANT är den världsledande tillver karen av japanska titanbågar av hög kvalitet, tillverkade av våra egna fabriker i Japan se dan 1956. Som sanna titanexperter erbjud er vi fyra olika titanlegeringar, inklusive vår unika Excellence Titan, samt vår innovativa design som ger den ultimata komforten. För utom våra egna titanmärken, Ad Lib, Char mant Titanium Perfection, Charmant Z, Minamoto och Line Art, producerar vi även oftalmiska bågar och solglasögon från ELLE och Esprit. För mer information om våra kollektioner och vårt arv, besök www.char mant.com/se.

Chpo Brand

CHPO är ett klock- och glasögonmär ke grundat i Stockholm 2013, inspirerat av skate, musik och konst. Vi är Made for Everywhere, vilket innebär att vi erbjuder en snygg produkt av bra kvalitet, tillverkad under rättvisa förhållanden, till ett pris alla kan ha råd med. Dessutom är en klar majo ritet av våra produkter producerade i åter vunna material. Droppe för droppe bild as en flod.

Vi som varumärke tar starkt avstånd från rasism, homofobi och hat mot kvinnor. Som en del av Made for Everywhere gör vi varje säsong ett samarbete med en utvald välgörenhetsorganisation där 100 procent av vinsten går till deras projekt.

Consol

Consol är ett familjeföretag som grundades 1989 i Mölndal, Sverige. Vi erbjuder medi cintekniska produkter för kontaktlinsskötsel och för god ögonhälsa.

CPAC

CPAC erbjuder det största märket av antistatiska rengöringsprodukter i Norden – Op tinett. I vårt sortiment finns också glasögon fodral och putsdukar. Välkommen!.

Dutz Eyewear

Lev din dröm. Det var planen när vi starta de Dutz Eyewear 2005. Vi lyssnar noga på våra kunder och anstränger oss extra hårt för att leverera efter dina önskemål. Dutz kol lektion riktar sig till män och kvinnor i alla åldrar.

EoE

Alla bågar från EOE produceras med inspi ration från Norrland. Ett landskap så rikt på omväxlande natur och på råvaror redo att tas i bruk utan resurskrävande processer. Det är från Norrland inspirationen till den EOE-signifikanta designen kommer – och det är där materialen som bågarna produce ras i hämtas:

Horn från renar som ätit från kalkrik mark i Lappland. Björk från EOE-grundar nas hemstad Umeå (ofta kallad just Björkar nas stad) och snökvarts som handplockas i skog och mark omkring Kiruna i allra nordligaste Sverige. Allt som EOE företar sig sker med samma grundläggande och hela tiden återkommande filosofi; att göra minsta möjliga avtryck på den del av jorden de själva lever så nära inpå.

Eyeknow

Hos oss på eyeKnow finner du legitimerade optiker och optometrister som vill bidra med sin kompetens, innovativa idéer och passion i din optikbutik eller ögonklinik.

Med hjälp av eyeKnow så kan alla era anställda få möjlighet till vidareutbildning, även på arbetsplatsen. Vi erbjuder skräd darsydda utbildningar som anpassas efter er butiks eller personals önskemål och behov. Vi tror starkt på att anpassa utbildning till individen – vi lär oss på olika sätt samt har olika kunskapsgrund.

Utöver skräddarsydda utbildningar har vi även färdiga kurspaket.

Med en optikerkonsult minskar ni risken för höga personalkostnader. Genom att samarbeta med eyeKnow kan ni på ett enkelt sätt öka omsättningen tillfälligt vid hög ef terfrågan, eller helt enkelt bibehålla den när det är lugnt. Vid perioder där efterfrågan är låg sänker ni er risk, eftersom du inte är låst till fasta lönekostnader.

Här ett urval utställare och hur de presenterar sig inför mässan
Senast det begav sig var 2019 i Kista,
20 optikmässan 2022
UTSTÄLLARNOTISER

utställare

HOYA

I över 80 år har HOYAs revolu tionerande optiska och lösningar tänjt på de tekniska gränserna för kunder runtom i världen. Glasögondesign har utvecklats mycket under åren, men en sak har alltid varit det samma: det engagemang för kvalitet och innovation som har gjort HOYA känt. Företaget säl jer glas i 52 länder med ett nät verk av över 18 000 anställda och 45 laboratorier runt om i världen.

HOYA arbetar outtröttligt med att förstå de individuella behoven hos sina kunder. HOYA investerar stort i forskning och utveckling – från de senaste glasdesignerna och de tunnaste, mest hållbara materialen till prisbelönta antireflexbehand lingar och avancerade tekniker för synundersökning. Resultatet är ett produktsortiment som ger komplett ögonvård och är erkänt i hela världen.

MiYOSMART

En av våra senaste innovationer

är MiYOSMART. Det är ett glasögonglas som utvecklats för att kontroll era myopi – ett snabbt växan de behov på marknaden. Vi ska pade det här glaset tillsammans med vår samarbetspartner inom forskningsområdet, Hong Kong Polytechnic University (PolyU), specifikt för att korrigera myopi och sakta ner dess utveckling. Vetenskaplig forskning visar

att myopi kan kontrolleras genom att man ger klar syn och ständigt myopiskt defokus. MiYOSMART har kliniskt be visad bibehållen effekt över sex års tid och vid avslutad MiYOSMART-behandling påvisas ingen rebound-effekt. Vill ni veta mer om MiYOSMART så kom gärna förbi vår monter.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson Vision Care är dedikerad till att innovera och förbättra världens syn. Vi strävar att öka medvetenheten om syn och synvård, och att er bjuda världens bästa val för syn korrigering.

Varför ACUVUE® kontakt linser?

Alla ögon är vår inspiration. I över 30 år har vi oförtröttligt arbetat för att skapa kontaktlin ser som fungerar i harmoni med människors unika ögon, livsstil och synfel. Vi förstår hur viktig synen är och vi har gjort det till vår uppgift att vara världens ledande kontaktlinsföretag och har som mål att skapa produkter av högsta kvalitet.

Leijma

Välkomna att besöka oss. Leij ma representerar Norenco med Optikerns Brilletvätt. På mäss san kommer vi bland annat visa nyheter för behandling av visir.

I sortimentet finns också speglar med olika grader av förstoring.

Medlemsorganisationen Synologen har fått en kliniskt ansvarig med bakgrund från ögonsjukvården, optikbutik och leverantörsled. Sara Wittskog kommer att ha en bred roll där hon ansvarar för kliniska frågor och vara involverad i allt från extern och intern kommunikation till utbildningar och projekt – i det mesta där optisk och klinisk kunskap och erfarenhet behövs.

Vill du komma i kontakt med Sara? sara@synologen.se 08-440 73 54

Om Synologen

Våra lokala optiker erbjuder helhetslösningar inom syn- och ögonhälsa. Synologens medlemmar är de enda av Sveriges optiker som är certifierade inom kvalitet och miljö enligt den internationella ISO-normen. Synologen är Sveriges fria optiker och vi står för kvalitet, kunskap och gott omhändertagande av din synhälsa.

likasinnade, välkommen att höra av dig till oss, så berättar vi mer.

Pierre Nordgren Key Account Manager pierre@synologen.se 08-440 73 57 www.synologen.se

Träffa Sara och de övriga på Synologen i montern på Optikmässan.

NYTT PÅ SYNOLOGEN!
optikmässan 2022 21

MI Eyewear

MI Eyewear representerar varumärken i de högsta segmenten i Sverige och Danmark. Vi älskar kvalitetsbågar med attityd som formar personligheter.

Mokki

Med över 30 års erfarenhet, Mokkis historia började i Oslo med visionen att producera glasögon för den norska marknaden. Stadigt har vi växt och är nu en av de ledande desig ners och leverantörer av glasögon i Skandi navien.

Ocuco

Ocuco är marknadsledande leverantör av mjukvarulösningar för så kallade omnichan nels för optiker och laboratorier över hela världen.

OPO Scandinavia

OPO Scandinavia designar, marknadsför och säljer glasögonbågar, tillbehör och verktyg till – och i samarbete med – optikbranschen.

Vi känner oss hemma i hela Norden och vi jobbar alltid nära våra kunder. Vi är kända för vår Skandinaviska design och exceptio nella kundservice.

Ocular Clip

Vi är världens minsta glasögonskyddslös ning. Vår design passar alla linsstorlekar och är det enda glasskydd som passar på din nyckelring. Vi vill skapa enkelhet och be kvämlighet i den hektiska moderna världen.

RetinaLyze System

RetinaLyze System A/S (Ltd.)är ett danskt programvaruföretag som levererar lösning ar inom AI och telemedicintill optikbran schen och hälso- och sjukvården. Med Reti naLyze kan du analysera ögonbottenfoton för de vanligaste ögonsjukdomarna och di rekt få resultat som är i nivå med manuel la bedömningar. Vår AI- (artificiell intelli gens) och telemedicinlösning hjälper optiker och deras anställda att snabbt och enkelt er bjuda sina kunder hälso- och sjukvårdsrelate rade tjänster.

AI gör det möjligt att erbjuda ögon bottenscreeningar trots att inte alla dina anställda har den utbildning och erfarenhet som krävs. Genom att använda AI ser du till att hela verksamheten bedrivs på samma sätt och kunderna får samma upplevelse oavsett vilken anställd som utför tjänsten. Dessutom behöver du inte ta fram långsiktiga utbild ningsplaner för hela personalen. I stället kan du erövra marknadsandelar och snabbt er bjuda hälso-och sjukvårdsrelaterade tjänster.

Eftersom vi har gedigen erfarenhet av att lansera nya koncept inomoptikbranschen kan vi vara din partner i implementering, ut bildning, tekniskutveckling, marknadsföring och benchmarking.

Scandinavian Eyewear

Scandinavian Eyewear, är ett genuint, tradi tionsrikt svenskt företag som utvecklat glasögonbågar av högsta kvalitet sedan 1948. I över 70 år har vi levererat bågar med stor omsorg, även tidvis designat, produktutveck lat och tillverkat. Allt på en och samma plats, i Jönköping, mitt i de djupa skogarna i Små land.

Scandinavian Eyewear har idag, förutom vårt eget klassiska varumärke – Skaga, flera starka och internationella varumärken i vår portfölj. Det är varumärken med olika uttryck och karaktär, men en stark kvalitetsomsorg och ett äkta personligt engagemang är tydliga gemensamma nämnare. I oktober 2012 blev Scandinavian Eyewear en del av världens tredje största glasögonföretag Marchon Ey ewear. Detta innebar en fantastisk möjlighet när Scandinavian Eyewears redan gedigna produktportfölj kunde kompletteras med flera av världens ledande modevarumärken såsom Nike, Calvin Klein, Longchamp och Victoria Beckham. Marchon i sig ägs av VSP som är ett non-profit företag. Det grundades för mer än 60 år sedan av några optiker som ville hjälpa människor att se bättre.

Synologen

Synologen är en rikstäckande medlemsorga nisation bestående av engagerade och kunni ga optiker.

Våra optiker driver lokalt välrenommera de butiker och är specialiserade på helhets lösningar inom kvalitativ synvård och ögon hälsa för både privatpersoner och företag.

Medlemsföretagen är oberoende men ver kar tillsammans, vilket ger många fördelar och gemensamma synergieffekter.

Synologens medlemmar är de enda av Sveriges optiker som är certifierade inom kvalitet och miljö enligt den internationel la ISO-normen. Är du intresserad av att komma i kontakt med oss? Välkommen att besöka oss i vår monter (H:08).

SöderÖgon

SöderÖgon är en modern ögonklinik i Sick la, söder om Stockholm. Vi har allmän ögon mottagning, gråstarrskirurgi, refraktiva ingrepp (RLE), diabetesscreening, barnof talmologi och ortoptist. Mottagningen lig ger i helt nya lokaler i vårdhuset Curanten. Vi har den senaste utrustningen och ingrep pen utförs av kirurger med hög kompetens och lång erfarenhet.

SöderÖgon startades av Maria Kugelberg (vd, överläkare och professor) och Sara De Lima (verksamhetschef, leg. optiker och magister i klinisk optometri) som har lång erfarenhet inom ögonvården och närmast kommer från S:t Eriks Ögonsjukhus.

Théa Nordic

Théa är ett franskt familjeföretag och en pi onjär inom ögonhälsa sedan 150 år. Med forskning och innovation i öppet utbyte med specialister i hela världen utvecklar vi teknik och behandlingar som ska göra det möjligt för alla att se världen med öppna ögon. Let’s open our eyes.

Topcon

Topcon Corporation är en ledande global koncern inom tillverkning av teknik utformad för att hantera de viktiga utmaningar samhäl let står inför inom vård, jordbruk och infra struktur. Topcon specialiserar sig på att ut veckla lösningar som drivs av ledande digital transformationsteknik för dessa branscher.

Topcon befrämjar ögonsjukvården i all mänhet och den bland den åldrande befolk ningen i synnerhet genom att tillhandahålla avancerad bildbehandling, diagnostiska lösningar och intelligent datateknik.

WEBEE

WEBEE gör glasögon med ambitionen att hjälpa bin.

Vi gör miljövänliga glasögon.

Vi skänker tio procent av omsättningen till projekt som skyddar bin.

Vi är verksamma i Italien.

22 optikmässan 2022
UTSTÄLLARNOTISER
Vill du veta mer? Kontakta oss på hr@synoptik.se Vi söker optiker som vill arbeta på distans

Moderator: Frida Boisen

Fredag 14 oktober

10.00 – 10.15

Invigning Optikmässan 2022

För 30:e gången öppnar vi upp Optikmässan

På scenen: SOLF:s ordförande Johan Carlius hälsar välkommen.

10.15-11.15

Synologen presenterar:

Att upptäcka och behandla samsynsproblem

Lena och Therese delar med sig av sina kliniska erfarenhet er av samsynsanalys och ortoptisk synträning hos barn och ungdomar, samt hos patienter med långtidscovid.

På scenen: Therese Westerlund, leg optiker, magisterexamen i klinisk optometri Lena Petersson Lindeli, leg optiker, magisterexamen i klinisk optometri

11.30-12.00

Digital succé – så lyckas du i sociala medier En berörande, underhållande, energirik och superinspire rande föreläsning där du får massor av effektiva tips som kan lyfta din sociala medier-strategi, boosta din business och ditt varumärke direkt.

På scenen: Frida Boisen

13.00-13.40

You can go your own way Det sägs att de som är galna nog att tro att de kan förändra världen, är de som gör det. Lovisa Fagerlund berättar och intervjuar spännande förebilder inom branschen som valt annorlunda vägar.

På scenen: Sara De Lima, Söderögon, Johanna Lindblom, Ögonkontakten i Sollentuna, Eva Larsson, Synologen, Frida Boisen/ Lovisa Fagerlund, Cooper Vision 14.00 – 14.40

Vad är ditt Nordpolen?

Henrik Bunge lotsar oss genom en inspirerande historia om att sätta höga mål, hålla fokus och inte ge upp. Han delar med sig från arbetskarriär och sina världsrekord på skidor från Nordpolen till Grönland.

På scenen: Henrik Bunge, vd för Björn Borg.

Frida Boisen Lena Pettersson Lindeli Therese Westerlund Lovisa Fagerlund Sara De Lima Johanna Lindblom Henrik Bunge
24 optikmässan 2022
SEMINARIEPROGRAM

MYAH erbjuder all teknik som krävs för att stödja myopikontroll: Optisk biometri, hornhinnetopografi och pupillometri. Allt i en engångsinvestering. Dessutom är MYAH en allt-i-ett-enhet med en plattform som utvecklas och tillhandahåller verktyg för att lägga till eller utöka vård av torra ögon.

Nyckelegenskaper

• Cornealtopografi som inbegriper keratoconusscreening och pupillometri

• Axiallängdsmätning

• Progressionsrapporter för att analysera behandlingens effektivitet

• Verktyg för utvärdering av torra ögon

• Övervaka utvecklingen av myopi och jämför mätningar med tillväxtkurvorna för axiell längd.

+031-710

*De koordinater

Grupp

Alla

marknader, och produkterna

och tillgänglighet.

optikmässan 2022 25
som ingår i detta instrument är de senaste tillgängliga data och härrör från Myopia Research
vid Erasmus MC, Rotterdam. Erasmus senaste data är exklusivt för Topcon.
produkter, tjänster eller erbjudanden är inte godkända eller erbjuds på alla
varierar från ett land till ett annat. Kontakta din lokala distributör för landsspecifik information
TOPCON SCANDINAVIA
92 00 | Info.hcs.se@topcon.com | topconhealthcare.eu/se_SE | topconmyah.com
MYAH Läs mer på topconmyah.com
MYAH V1.0.6 SN: 13900000(139200027) 2021/04/26 14:43:55 Patient Patient ID Date of Birth Gender Exam Date Treated Jane 3263827 02/21/2004 F 03/07/2021 TOPCON MYAH OD (Right eye) OD Exam Date AL [mm] SE [D] Intervention Note 04/26/2021 03/07/2021 03/14/2020 03/19/2019 03/04/2018 03/12/2017 24.91 -3.00 Stablizing? 24.91 24.88 24.86 24.82 24.77 -3.00 -2.88 -2.75 -2.63 -2.50 Stablizing? (Right eye) (mm/dd/yyyy) (0.00) (This table only shows the last exams) (+0.03) (+0.02) (+0.04) (+0.05) (+0.05) (-0.13) (-0.13) (-0.13) (-0.13) (-0.13) (-0.13) (Left eye) OS Notes: *(M=MYOPIA, HM=HIGH MYOPIA) *(M=MYOPIA, HM=HIGH MYOPIA) OS Exam Date AL [mm] SE [D] Intervention Note 04/26/2021 03/07/2021 03/14/2020 03/19/2019 03/04/2018 03/12/2017 24.82 -2.63 Stablizing? 24.82 24.81 24.79 24.73 24.63 -2.63 -2.50 -2.25 -2.00 -2.13 Stablizing? (Left eye) (mm/dd/yyyy) (0.00) (This table only shows the last exams) (+0.01) (+0.02) (+0.06) (+0.10) (+0.04) (-0.13) (-0.25) (-0.25) (-0.25) (+0.13) (-0.25) REF: Tideman JWL, Polling JR, Vingerling JR et al. Axial length growth and the risk of developing myopia in European children. Acta Ophthalmol 2018; 96: 301–309 Hi Jane, It was so nice to see you again! Look at the orange and green lines to see how your eyes are growing. Continue wearing your special contact lenses every day as prescripted.

15.00–16.00

Skapa framgångsrika team

Ett samtal kring vad som skapar riktigt framgångsrika team. Ta del av erfarenhet erna från både näringsliv och idrottsliv ge nom två erfarna coacher som sätter fokus på vad som får team att bli riktigt samver kande.

På scenen: Peter Gerhardsson, Svenska damfotbollslandslaget Robert Brederman, Highlights

16.00–16.30

Glasögon – ett nödvändigt ont eller den hetaste modeaccessoaren?

Ett seminarie i högt tempo, med kunskap och brinnande passion om varumärken, de ras historia presenteras hur branschen bor de styras och presenteras. Seminariet tar av stamp från radioprogrammet P1 STIL som spelades in på SILMO i Paris. Fokus är glas ögon som modeaccessoar.

På scenen: Sofia Opazo Johansson, butikschef på StureOptikern Jessica Löwencrantz, Brand Manager StureOptikern. Vann priset som Östermalms servicepersonlighet 2021

Lördag 15 oktober

11.00–11.45

Digitaliseringen – en möjlighet eller ett hot?

Hur påverkar digitaliseringen kundens be teende när retail minskar och onlinehandel ökar? Hur har Coronapandemin påverkat beteende när kunder tvingats mot e-han deln? Hur påverkar digitaliseringen vår yngre målgrupp och deras beteende fram över?

På scenen: Evelina Galli, Pricerunner Agnes Lindberg, Truecaller

12.00–12.30

Så shoppar svenskarna optik på nätet

Vilka trender ser vi inom e-handeln för op tik? Ta del av unika insikter om hur pris, ef terfrågan och tillgänglighet för olika pro dukter inom segmentet ser ut och vad konsumenterna letar efter.

På scenen: Evelina Galli, teknik- och konsumentexpert på PriceRunner, techexpert på TV4

12.30 – 13.10

Ljusets påverkan på människan och synergonomi – vilken betydelse har en bra visuell miljö?

Ljuset hjälper oss att se våra arbetsuppgif ter. Det hjälper oss att få en normal dygns rytm. En felplacerad armatur gör att vi an stränger ögonen mer, vilket kan leda till ögonbesvär, huvudvärk och muskuloskele tala besvär. Behövs blåljusfilter för en bra dygnsrytm? Ska vi använda blåljusfilter framför skärmen?

På scenen: Hillevi Hemphälä, leg optiker och universitetslektor vid Lunds Tekniska Högskola med forskningsområde belysningsinterventioner.

Peter Gehardsson Sofia Opazo Johansson / Jessica Löwencrantz Robert Brederman Hillevi Hemphälä Evalina Galli Agnes Lindberg
26 optikmässan 2022 SEMINARIER
Fredag 14 oktober
TRÄFFA OSS PÅ OPTIKMÄSSAN 2022 Kom gärna förbi, vi finns i monter F06. 14-15 oktober

Lördag 15 oktober

13.30–14.15

Synologen presenterar

Senaste forskningen inom Myopia Management Ökning av myopin leder till fler ögonskador och ögonsjuk domar. Asien är drabbad, men vi ser tydliga signaler på att ökningen drabbar Europa och Sverige.

På scenen: Johan Ryberg, Leg. Optiker, ut bildare och före dragshållare på Synologen Aca demy Weekend, Myopia Manage ment & Product Specialist, En seyes.

14.15–14.45

Från Afrika till återbruk och butiksaktivitet

Följ med på Thomas Benjaminsson resa till Afrika till att skapa appen App4aid. Hör honom berätta hur projektet kommer hjälpa 1000-tals människor att få glasögon och en klarare syn, samtidigt som det skapar återbruk av glasögon och lockar kunder till butiker.

På scenen: Thomas Benjaminsson, affärsutvecklare, App4aid, med ett brinnande intresse för digitalisering, ledarskap, miljö och välgörenhet.

EXKLUSIV VARILUX®-TEKNOLOGI

Thomas Benjaminsson 28 optikmässan 2022 SEMINARIER jakob@maxab.se Johan Ryberg
Fråga din Essilor-representant för mer information om Varilux® progressiva glas. UPPLEV OMEDELBAR SKÄRPA OCH KLARHET R23655_Essilor_Varilux-trade-ad_96x128_SE.indd 1 23-09-2022 10:35:10
optikmässan 2022 29

DRSplus

30 optikmässan 2022 www.medicolle.se info@medicolle.se Tel: +46-8-654 66 15 Se ännu mer med iCare EIDON: • Ultra Widefield upp till 200° • AF, FA m.m. Meddream Multimediaarkiv, alla bilder samlade i ett system Låt oss visa dig framtiden, redan idag! Besök oss och våra leverantörer på Optikmässan, monter H:10 14-15/10 2022 Hyr/Leasa 24 - 72 månader! (Kontakta oss för info). SL-17 Handhållen spaltlampa Automatisk Perimeter PTS 925W • Allt på svenska • Pratar olika språk! • Touchskärm • 170° horisontal • 95° vertikal • HFA kompatibel • Ögonspårning • Integrera med OCT Helautomatisk OCT REVO FC 80 NY! • Allt på svenska • Pratar olika språk! • Touchskärm • Topio/Angio/Biometri • Högsta bildkvalitet • 80-130K A-scan • Fundus/Exteriör • Integrera med peri meter
- ett paragdimskifte • Helautomatisk, snabb och extremt använ darvänlig. Optimerad för optiker. • 2.5 m.m. pupill utan dilatering • Fjärrstyrning i webgränssnitt (håll avstånd) • Endast 11Kg = mobil • 45° upp till 80° med automatisk mosaik • Konfokalteknik med äkta färger • 3D-, rödfri-, blå-, mosaik-, exteriör- bilder • Stöd för DICOM-standarden Spaltlampor, bon Optic/ Righton • för foto eller kliniskt bruk med mycket hög optisk kvalitet. RetCAD™ Screening Report Patient ID PLMmGypIWXWU Patient Name Accession No. Examination date 09-09-2022 Processing date 09-09-2022 RetCAD™ outcome No abnormalities are detected. Recommendation No follow-up action is advised. OD 0 3 RetCAD™ DR assessment: No DR detected Exam quality: good OS 0 3 RetCAD™ DR assessment: No DR detected Exam quality: good Diabetic Retinopathy (DR) Relates to the ICDR* severity classification 0: No DR detected 1: Mild DR detected 2: Moderate DR detected 3: Severe DR detected 4: Proliferative DR detected * International Clinical Diabetic Retinopathy Patient information Patient recommendation RetCAD™ score explanation This report was generated using RetCAD™ v2.0.1, CE (0344), Thirona 1. Disclaimers When more than mild Diabetic Retinopathy (DR ≥ 2) is detected, it is recommended to see an eye-care specialist for follow-up diagnosis. The RetCAD™ software is approved for clinical use and is CE (0344) certified as a Class IIa medical device. The analysis using RetCAD™ does not replace an eye-health check-up. Nu med AI-stöd! • Diabetes • Q4-22: AMD och Glaukom Klara av fler kunder snabbare, enklare och med högre kvalitet! Se mer! Screeen Handhållen Autorefraktor IR (nävus) Nyhet! Infraröda bilder
Scan the QR code to receive the latest information about the ACUVUE® OASYS MAX 1-Day contact lenses. https://forms.office.com/r/Pem6S6Xrna
NYHET * Kontaktlinserna Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY är de enda sitt slag som erbjuder ett komplett fukt + komfortsystem med Advanced MoistureSeal® och ComfortFeel-teknik samt högt Dk/t, låg modulus, UV-skydd och HD-optik. Kontaktlinserna Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY främjar ögonhälsan genom det kompletta systemet som stödjer en hä sofrämjande miljö på ögats yta, bibehåller hälsofrämjande ämnen under 16 timmar och ger en hög genomsläppl ghet för syre (Dk/t=134) 1, 2, 3, 4 ** Jämfört med kontaktlinserna Dailies Total1® och Acuvue® Oasys 1-Day Referenser: 1. REF-KAL-0035-Crystal Competit ve Grid packaging solutions with sources. 2. Schafer,J. Steffen,R. Reindel,W; A clinical assessment of dehydration resistance for a novel silicone hydrogel lens and six silicone hydrogel daily disposable lenses. Poster presented at AAO; October 2020 3. Rah M. Ocular surface homeostasis and contact lens design. February 2021. 4. Data on file. Product Performance Evaluation of a Novel Silicone Hydrogel Contact Lens: kalifilcon A Daily Disposable Contact Lenses Summary of kalifilcon A Patient Comfort and Vision Outcomes for Pat ents Who Wore Lenses for 16 or More Hours Per Day. Bausch & Lomb Incorporated, Rochester, NY, 2021. UV-absorberande kontaktlinser ersätter INTE skyddande UV-absorberande glasögon, som UV-absorberande skidglasögon eller solglasögon, eftersom de INTE täcker hela ögat och omgivande område. Du bör fortsätta att använda glasögon med UV-skydd enligt anvisningarna. ©2021 Bausch & Lomb Incorporated UOD/SE/2209/0086 Upptäck den kompletta linsen som har allt. Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY är de enda kontaktlinserna som kombinerar högt Dk/t, låg modulus, UV-skydd och HD-optik med banbrytande fuktoch komforttekniker för att främja en sundmiljö på ögats yta.* BESÖK OSS I VÅR MONTER E:06 PÅ OPTIKMÄSSAN 14-15 OKTOBER Posttidning B Tidningen Optik Drakens gränd 6 104 22 Stockholm
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.