Optik Vetenskap 3_20

Page 1

VETENSKAP # 3–2020   www.optikbranschen.se

Vilken syn ska allmänheten ha i trafiken och på oss optiker?

H

oppas att ni alla har det bra i sommarvärmen och vila upp er med lite ledighet. Även om en del i dessa tider kanske varit lediga genom permittering och vill komma upp i full arbetstid igen så hoppas jag att ni har hunnit njuta av sommaren med ljuset och värmen. Även i detta nummer fortsätter vi med artiklar om synen och trafiken den första är ett examensarbete som gjorts på KI under det gångna läsåret och den andra är en ny artikel från USA som publicerades i JOVs nu i juli. I den första artikeln har man undersökt hur inducerat lågt visus påverkar bilkörning för personer i ålder 60-80 år. Sänkningen av visus har skett med plusglas och en kontrollgrupp har också ingått i studien. Den andra artikeln handlar om bilkörning för synskadade med användning av teleskopglas. Resultaten är ganska lika mellan dessa båda studier och en slutsats stämmer för båda artiklarna, att mer än endast synskärpa ska kontrolleras vid bilkörningen som till exempel kontrastseende. Även om inte alla arbetar med synhjälpmedel för synskadade vet vi att det finns och det är bra att ha viss kunskap om dess användning och jag hoppas även att man hänvisar till de kollegor som arbetar med dessa produkter vid behov. Lite tveksam hur det fungerar blev jag när ett mail kom till mig angående problem att få tag på rengöringsprodukter till stabillinser. Personen hade varit i en butik för att köpa extra rengöring till sina stabila linser och uppfattat svaret som att stabila linser inte längre kommer finnas på marknaden (?) och därför har alla vätskor etc utgått. Personen ifrågasatte även i mailet om det var sant eller om det endast gällde denna kedja och hur butiker med Leg personal kan svara så. Stabila

linser finns och kommer att finnas i framtiden, utvecklingen där är stor. För denna person som bor i Stockholm var det enkelt att hänvisa till butiker som borde kunna hjälpa hen och som också gjorde det Vid information om produkter och produktgrupper är det viktigt att vara säker på att svaret inte missuppfattas och att vara tydlig med om svaret om utgående produkter endast gäller egna butiken eller branschen totalt. Det gäller oavsett om det är speciallinser eller specialoptiska glasögon eller hjälpmedel. Om det är okunskap som gör att frågor besvaras otydligt bör utbildning sättas in. Att patienter som redan har besökt en butik med Legitimerad personal behöver vända sig till optiker på nätsidor för att tolka svaret de fått är inte bra. Man kan tolka det som att nätbutikerna kan svara på frågor och hänvisa till lämplig optiker, som inte personal i fysiska butiker har möjlighet att göra. Frågan är då vart är vi på väg? När vi nu åter ska arbeta för fullt kan det vara bra att tänka igen vilken syn vi vill att allmänheten ska ha på oss optiker, det har jag skrivit om tidigare och förhoppningsvis kanske det inte behövs fler gånger. Det kommer önskemål om att Optikerförbundet ska arbeta för att stärka optikernas ställning i samhället, men då måste vi optiker själva också jobba för det och inte ge fel svar för att vi inte har kunskapen i butiker. Frågor till artikarna finns som vanligt på optikerförbundets sida. Glöm inte gå ut och anmäl er till de olika kurserna som också finns där. Nytt i SOFEP under hösten är en kurs som kommer ges både fysiskt i Stockholm och digitalt samtidigt i oktober det är kursen att undersöka barn/ ungdom med neuropsykiatriska funktionsvariationer. CATARINA ERICSON

n Artikel 1: Simulerad bilkörning – inverkan av inducerad visussänkning hos äldre

2

n Artikel 2: Utvärdering av körsäkerheten för synskadade med bioptik

3

Catarina Ericson är OPTIK:s vetenskapsredaktör. Hon är MSc i Klinisk Optometri och Leg Optiker. e-post: catarina@c-optik.se


2 OPTIK VETENSKAP # 3–2020 n

Redaktörens kommentar: Rekommendationen är att läsa hela artikeln för att ha full insikt i diskussionerna som kommer om hur kraven för körkort och när kontroller ska göras. Resultat och diskussion är spännande.

Simulerad bilkörning – inverkan av inducerad visussänkning hos äldre Författare: Isabella Bernal Lazón, Nikolina Olson, Emma Zetterberg SAMMANFATTNING Syftet med studien var att undersöka huruvida en inducerad visussänkning under synkravet för körkort påverkar körförmågan i en simulerad körmiljö i åldersgruppen 60-80 år. Denna studie fokuserar på visus och dess påverkan på körförmågan. METOD: 40 medverkande i åldrarna 60-77 år delades upp i en kontrollgrupp och en försöksgrupp. Alla medverkande fick fylla i ett frågeformulär gällande deras körvanor. Försöksgruppens visus reducerades med plusglas till 0,4 på relevant avstånd för testerna, medan kontrollgruppen utförde testerna med synskärpa ≥1,0. Ett UFOV test utfördes vilket placerade försökspersonerna i en riskkategori. Avslutningsvis kördes 20 minuter i en körsimulator där parametrar som antal kollisioner, TTC och hastighetsöverträdelser registrerades. RESULTAT: Medelåldern för de medverkande var 68,1 år.Det var ingen statistisk signifikant skillnad mellan grupperna gällande analys av kollision med fordon, kollision med fotgängare, antal hastighetsöverträdelser eller TTC från 11 scenarier.

Körsimulator

SLUTSATS: Resultatet indikerar att det innan införandet av synkontroller efter en viss ålder borde göras en utförlig utvärdering av visuskravet.. Denna studie tar dock inte hänsyn till körning i mörker vilket är en viktig faktor som behöver tas med i beräkningen. Det är därför viktigt att vidare utreda vilka andra synfunktioner som kan påverka körförmågan, till exempel kontrastkänslighet.

Länk:

https://optikbranschen.se/wp-content/uploads/2020/08/Master-thesis-Simulated-driving-theimpact-of-an-induced-visual-acuity-reduction-in-elderly-I-Bernal-Lazón-N-Olson-E-Zetterberg.


3 n

Redaktörens kommentar: Även här är rekommendationen att läsa hela texten. Men bakgrund, resultat och diskussion är mycket intressanta

Utvärdering av körsäkerheten för synskadade med bioptik SAMMANFATTNING Synskadade personer får köra om de bär bioptiska teleskop. Bioptisk körsäkerhet kan diskuteras, särskilt med tanke på att de flesta bioptiska förare sällan använder teleskop. Denna preliminära studie undersökte bioptisk säkerhet baserat på kritiska händelser som inträffade i naturlig daglig körning. METODER: Dagliga köraktiviteter registrerades med bilinspelare hos 20 bioptiska förare och 19 kontrollpersoner under två till åtta veckor. I en sekundäranalys jämfördes dessa försökspersoner med 44 kognitivt försämrade förare med normal syn. RESULTAT: Under 292 timmars körning av bioptiska förare och 169 timmar av kontrollförare hade sju bioptiska förare respektive tre kontrollförare åtta respektive fyra nära-kollisioner. SLUTSATSER: Denna preliminära studie kunde inte hitta några bevis som tyder på att bioptiska förare var mer benägna för nära kollision än friska förare. Seendet kan vara av en mindre betydelse än kognition. Med tanke på att bioptiska förare använder teleskopet under mindre än 2% av körtiden, tyder denna studie på att körsäkerheten kanske inte påverkas väsentligt även om synskärpan är i det lägre området.

Länk: https://tvst.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2770285&resultClick=1


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.