Optik vetenskap 1-2020

Page 1

VETENSKAP # 1–2020   www.optikbranschen.se

Synen på seendet

T

änk vad tiden går, det märks att våren närmar sig, solen skiner och snödropparna blommar redan, i alla fall i södra delen av vårt långa land. Ett annat typiskt vårtecken är när utbildningarna närmar sig slutet och studenterna räknar ner till sista tentan. Att träffa och ta emot studenter från optikerutbildningarna när de ska ha praktik eller annan arbetsplatsförlagd utbildning är verkligen positivt. De allra flesta av oss söker egen kompetensutveckling, som vi ska ha, att gå olika kurser är ett bra alternativ men att ta emot studenter under deras utbildning och handleda är ett annat sätt som både är givande och kräver eftertanke varför vi gör som vi gör i undersökningsrummen. Det är både roligt och stimulerande med responsen som dessa kontakter ger. Ny kunskap och gammal erfarenhet är ett vinnande koncept. Artiklarna i detta nummer är liksom de i förra numret även nu inriktade på synen. Det är mycket som ska hinnas med under en synundersökning och det gäller att inte fokusera så mycket på de nyare undersökningsområdena så att ett huvudområde inte kan utföras fullt ut. Att ha en balans så att allt hinns med i undersökningen är ett måste. Den första artikeln är ett examensarbete från LNU och handlar om läshastighet på papper och på olika medier. Det är intressant att läsa speciellt med tanke på

att vissa personer kan se på skärm 7-8timmar per dag och uppge att de inte ser så mycket på skärm, upplevelser är olika. Att det skiljer sig åt och upplevs olika är något vi bör ha i tankarna och kunna informera om i undersökningsrummet. Den andra artikeln har undersökt hur näthinnebilden påverkas av ögonens fixationstremor. Båda dessa artiklar är intressanta och tar upp olika saker som påverkar hur bra vi upplever seendet. Nu närmar sig även Optometridagarna som är den helg som innebär mesta kunskapsökningen hos optikerna. Vi hoppas på en lika positiv helg som Optometridagarna brukar vara med ny kunskap, uppdateringar och trevlig samvaro. SOFEP kurserna rullar på och fler kommer att ges under våren. Lite längre fram, i mitten av maj ges SOFEP kursen om att undersöka och bemöta barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer i Stockholm. Förhoppningen är att det finns så pass många optiker i Stockholm som är intresserade av vidareutbildningar att vi denna gång kan genomföra denna kurs. Det borde inte vara omöjligt. Frågor finns som vanligt på Optikerförbundets hemsida och är för dessa artiklar nummer 2 .Trevlig läsning så hoppas jag att vi ses i Västerås. CATARINA ERICSON

n Artikel 1: Påverkas läshastighet och läsavstånd vid läsning på tre olika enheter; smartphone, surfplatta och papper? n Artikel 2: Effekterna på näthinnebilden vid fixationstremor

2 3

Catarina Ericson är OPTIK:s vetenskapsredaktör. Hon är MSc i Klinisk Optometri och Leg Optiker. e-post: catarina@c-optik.se


2 OPTIK VETENSKAP # 1-2020 n

3 n

Redaktörens kommentar: Hela arbetet är intressant men introduktion och resultatdelen kan lyftas fram något.

Redaktörens kommentar: Introduktions delen ger en bra genomgång av olika saccader. Sedan är resultatdelen och diskussionen mycket intressanta.

Påverkas läshastighet och läsavstånd vid läsning på tre olika enheter; smartphone, surfplatta och papper?

Effekterna på näthinnebilden vid fixationstremor

SYFTE: Studiens syfte var tvådelat. Huvudsyftet var att undersöka hur läshastigheten samt läsavståndet påverkas beroende av vilken typ av enhet läsaren använder. Det andra syftet var att ta reda på om det finns något samband mellan resultaten för läsavstånd ochdeltagarnas synfel. Detta utfördes genom att utföra mätningar av läshastighet och läsavstånd vid läsning på tre olika enheter; smartphone, surfplatta och A4-papper. METOD: Deltagarna (n=26) genomgick först en refraktion med tillhörande mätningar för att se om deltagarna uppfyllde de krav som fanns på vidare mätningar. Deltagarna fick sedan läsa sex svenska texter ur de standardiserade lästestet IReST på tre olika enheter; smartphone, surfplatta och papper. De fick läsa två texter/enhet där första omgången testade läshastigheten och andra omgången läsavståndet. Läsavståndet för de olika enheterna jämfördes sedan med deltagarnas synfel.

o- och Fakulteten för häls

livsvetenskap

Examensarbete

het och Påverkas läshastig ing på tre olika läsavstånd vid läsn ne, surfplatta och enheter; smartpho papper?

RESULTAT: Det fanns en statistisk signifikant skillnad i läsavstånd mellan smartphone och surfplatta (p=0,026) samt smartphone och papper (p=0,004). Det fanns dock ingen statistisk signifikant skillnad i läsavstånd mellan surfplatta och papper (p=0,60). Studienvisade ingen statistisk signifikant skillnad i läshastighet mellan de olika enheterna (p>0,05). Vid genomförd jämförelse mellan läsavståndet för de olika enheterna och deltagarnas synfel hittades ingen statistisk signifikant korrelation (r<0,80). SLUTSATS: Studien visade att det fanns en påverkan på läsavståndet beroende av vilken enhet deltagarna läste ifrån. Det fanns en statistiskt signifikant skillnad i läsavstånd mellan smartphone och surfplatta och smartphone och papper. Det fanns dock inte någon påverkan i läshastighet mellan de olika enheterna. Det fanns inte heller någon korrelation mellan de olika enheternas läsavstånd och deltagarnas synfel.

Studien av ögonens fixationsrörelse har konsekvenser för den neurala grunden för synen. En del av ögonens fixationsrörelse är tremor, ett högfrekvent oscillerande jitter rapporterades vara var som helst från; 11–60 bågsekunder i amplitud. För att direkt isolera effekterna av tremor på näthinnan och i frånvaro av optisk oskärpa, högfrekvens, hög upplösning ögonrörelse samlades videor på sex personer in från inspelningar med en adaptiv skanning laser oftalmoskop. De resulterande amplitudspektra visade en liten avvikelse från den traditionella i frekvensområdet 50–100 Hz, vilket indikerar tremor. Denna avvikelse överskred emellertid sällan 1 bågsekund och därmed standardavvikelsen för retinal bildrörelse över tremorområdet (50–100 Hz) var drygt 5 bågsekunder. Med tanke på en sådan liten amplitud är det osannolikt att skakningen kommer att bidra i något meningsfullt sätt till den visuella uppfattningen. Sammanfattning Catarina Ericson

1 ) 19(11):8, 1–16 Journal of Vision (2019

e retinal image ional tremor on th Graduate Group, The effects of fixat and Vision Science keley, CA, USA ool of Optometry

$

Norick R. Bowers

$

ia–Berkeley, Ber University of Californ te Group, on Science Gradua Visi and try ome y, CA, USA School of Opt ia–Berkeley, Berkele University of Californ up, nce Graduate Gro try and Vision Scie Berkeley, CA, USA School of Optome ia–Berkeley, University of Californ

Sch

m Alexandra E. Boeh Austin Roorda

implications for al eye motion has The study of fixationputational underpinnings of vision. the neural and com fixational eye motion is tremor, a to be anywhere One component of llatory jitter reported In order to e. high-frequency osci econds in amplitud from ;11–60 arcs tremor on the retinal image directly of isolate the effects of optical blur, high-frequency, high and in the absence were collected in six subjects from es r resolution eye trac an adaptive optics scanning lase videos recorded with os were acquired while subjects Vide re they fixated on ophthalmoscope. ve fixation task whe ges in its engaged in an acti chan ulus and reported a tumbling E stim l analysis was conducted on periods orientation. Spectra all drifts being concatenated of ocular drift, with l of saccades from the trace. The ova together after rem spectra showed a slight deviation e resultant amplitud 1/f nature of optical drift in the al ition trad is indicative of from the 50–100 Hz, which frequency range of ly exceeded 1 this deviation rare deviation of tremor. However, dard consequent stan arcsecond and the over the tremor band (50–100 Hz) ion retinal image mot econds. Given such a small was just over 5 arcskely tremor will contribute in any amplitude, it is unli the visual percept. meaningful way to

lar drift, a slow er saccades, (b) Ocu ments similar to larg nt shifting the gaze only a few eme Brownian-like mov Tremor, a high-frequency oscilla(c) arcminutes, and al cone (Ditchburn the size of a fove & Frecker, 1985; tory jitter roughly Eizenman, Hallett, & Riggs, 1950; & Ginsborg, 1953; liff Rat 6; 201 tti, Pole Ko, Snodderly, & 5). Extensive research has been 201 eptual conseRucci & Poletti, functional and perc wers & Poletti, conducted on the (Bo ccades and drift quences of microsa Meister, & Sompolinsky, 2010; ni, rly, 2008; Ko, 2017; Burak, Rok an, Gur, & Snodde Engbert, 2006; Kag 0; Kuang, Poletti, Victor, & Rucci, 201 so, & Dyar, nco Poletti, & Rucci, Tro onde, Macknik, 2012; Martinez-C dei, Harmening, & Roorda, 2017; 2006; Ratnam, Dom n, Poletti, & Santini, 2007), but e ci, Iovi Rolfs, 2009; Ruc or and its possibl sequences of trem erstood. the perceptual con still not fully und functional role are

Introduction tion Fixational eye mo

tion the eye cadic periods of fixa Even during intersac movements constantly shift the ll eye is never still; sma or mosaic. These cept tore pho the r dozens of retinal image ove t a stimulus over movements can shif second. Fixational eye motion y photoreceptors ever gorized to fall into three main cate has typically been rosaccades, small ballistic moveMic components: (a)

Thunberg Författare: Alvida Ämne: Optometri Nivå: Grundnivå Nr:

$

Tremor

statistical vary widely on the Reports of tremor of this motion. Tremor is de nature and magnitu an increase in eye motion as generally defined bandwidth of frequencies. The amplitude at high rted as falling between 50 Hz and tremor is often repo magnitude of motion has been the ds (average 100 Hz, whereas ll as 11.1 arcsecon found to be as sma eye movements within the tremor n of as large as 1 standard deviatio and Ko et al., 2016) band reported by traces by Ratliff & observation of eye n the existence of arcminute (visual stio que rts some repo Riggs, 1950) and & Kumar, 2010). venson, Roorda, tremor at all (Ste the implications of set out to examine technical difficulFew studies have the to due largely tremor for vision, with conventional measuring tremor that tremor could ties of accurately ence evid e som is re eye trackers. The nizing retinal eption by synchro contribute to perc

Vision, al image. Journal of l tremor on the retin effects of fixationa rda, A. (2019). The Roo & E., A. hm, R., Boe rs right 2019 The Autho Citation: Bowers, N. s://doi.org/10.1167/19.11.8. ISSN 1534-7362 Copy http 18, 2019 19(11):8, 1–16, ; published September https://doi.org/1 0. 11

67 /1 9 .11 .8

jov.arvojourna Downloaded from

2018 Received August 17,

ational License. ons Attribution 4.0 Intern under a Creative Comm This work is licensed ls.org on 02/04/2020

Sammanfattning Catarina Ericson

Länk: https://optikbranschen.se/wp-content/uploads/2020/02/Lashastighet.pdf

Länk: https://optikbranschen.se/wp-content/uploads/2020/02/i1534-7362-19-11-8-tremor.pdf


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.