Page 1

Referat Danmarks Optikerforenings ekstraordinære generalforsamling mandag den 18. maj 2010

Formanden for Danmarks Optikerforening Per Michael Larsen bød velkommen til konsulent for Danmarks Optikerforenings bestyrelse Hans Barth, som bestyrelsen havde foreslået til at lede generalforsamlingen. Hans Barth takkede for valget som dirigent for den ekstraordinære generalforsamling og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Til vedtagelse på den ekstraordinære generalforsamling var: Forslag: Vedtægtsændringer Bestyrelsens begrundelse for forslaget: Forslaget indeholder dels en præcisering af reglerne for erhvervsmedlemmer og private medlemmer, dels en opdatering af ældre bestemmelser. Endvidere ønsker bestyrelsen en lempelse i reglerne for ansættelse af den daglige ledelse. Formand Per Michael Larsen henviste til det udsendte forslag. Dirigenten: Da der ikke var spørgsmål eller kommentarer fra salen til forslaget, blev dette sat til afstemning. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Dirigenten: Da der ikke var nogen, der ønskede ordet, betragtede dirigenten den ekstraordinære generalforsamling for afsluttede og takkede for god ro og orden.

Maj 2010 Dirigent, Hans Barth

Referent, Jette R. Møller


Vedtagne vedtægtsændringer §3

OPTAGELSESBETINGELSER Erhvervsmedlem: Som erhvervsmedlem kan optages optikere/optometrister, myndige personer, interessentskaber, aktieselskaber, anpartsselskaber og lignende sammenslutninger eller selskaber, som 1. driver detailoptisk virksomhed 2. driver virksomhed med salg af tjenesteydelser inden for optikbranchen Privat medlem: Som privat medlem kan optages øvrige optikere/optometrister Stk. 2 For erhvervsmedlemmer, der er optaget efter stk. 1, nr. 1 og 2 og som ikke er optiker/optometrist gælder endvidere, at medlemmet for hvert forretningssted vedvarende skal beskæftige mindst en autoriseret optiker/optometrist. Stk. 3 Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesblanket. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent.

§5

KONTINGENTER Afsnit 4 Erhvervsmedlem: Kontingentet opkræves kvartalsvis forud, og skal betales senest den 20. i forfaldsmåneden. Privat medlem: Kontingent opkræves årligt og skal betales senest den 20. i forfaldsmåneden. Ved restance har medlemmet pligt til endvidere at betale de med inddrivningen af kontingentet forbundne omkostninger. Der pålignes endvidere renter af beløbet fra den 1. forfaldsdag til en rentesats svarende til 7% over Nationalbankens officielle udlånsrente samt rykkergebyr.

§6

LOGO MV. Erhvervsmedlemmer er berettiget til at modtage eksemplarer af foreningens logo samt til at have adgang til foreningens øvrige medlemsmateriale. Logoet forbliver foreningens ejendom. Ved ophør af medlemskabet skal logoet tilbageleveres til foreningen. Brevpapir, tryksager og lignende, hvorpå logoet forekommer samt foreningens medlemsmapper skal endvidere udleveres til foreningen inden 3 måneder.


§ 10 UDMELDELSE Erhvervsmedlem: Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til en 30/6 eller 31/12 og med mindst 6 måneders varsel. Privat medlem: Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til en 1. januar med 3 måneders varsel.

§ 16 STEMMEVÆGT Afsnit 3 Stemmeafgivning for et andet medlem kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt af en repræsentant for medlemmet, og kan omfatte et medlems samlede antal stemmer. En fuldmagt kan kun udstedes til bestyrelsen eller til et andet stemme- og adgangsberettiget medlem, dog jf. § 15. En repræsentant kan have fuldmagter for flere medlemmer, men kan ved afstemning inklusiv sin egen stemme max. have en stemmevægt svarende til 24% af de fremmødte stemmer. Tilsvarende stemmebegrænsning gælder ikke for fuldmagter udstedt til bestyrelsen. Fuldmagten kan angå et konkret afstemningstema.

§ 18 BESTYRELSENS ARBEJDE Afsnit 5 Udgår

§ 22 REJSEGODTGØRELSE, HONORAR M.M. Ved rejser og møder i foreningens anliggender tilkommer der bestyrelsens medlemmer samt foreningens repræsentanter i udvalg og kommissioner godtgørelse for rejseudgifter til billigste offentlige transport. Turistklassefly, taxa og egen bil kan kun benyttes efter forudgående aftale med sekretariatet. Endvidere tilkommer der honorarer, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

/Referat  

http://www.optikerforeningen.dk/Files/Billeder/2011/IssuuSmartLook/Referat.pdf