Page 1

FAGLIGT STOF

6

Slagelse Kommune sætter fokus på ældres syn En foredragsrække på pleje- og aktivitets-centre arrangeret af Slagelse Kommunes Ældreråd i slutningen af 2008 og efterfølgende ophængning af synsprøvetavler skal minde de ældre, samt pårørende og personale, om vigtigheden af at blive testet for nedsat synsevne og udfald i synsfeltet. borgere, så opfatter de optikerne som en del af vores sundhedstilbud, og der er tillid til den optimale behandling hos optikerne. Når det går op for folk, at sådan forholder det sig ikke hos alle optikere – at man ikke gennemfører disse synsfelts-undersøgelse konsekvent – så begynder man at tænke: Er det bare en brilleforretning?”, udtaler formanden for Slagelse Kommunes Ældreråd, Birgit Jørgensen. Claus Suk Yong Jacobsen

Omkring 400 ældre medborgere i Slagelse Kommune deltog i foredrag og debatmøder med øjenlæge Jørgen Bruun-Jensen i det sidste kvartal af 2008. En af de væsentligste konklusioner blandt de fremmødte er, at danske optikeres standard for synspleje ligger betænkeligt under det tilsvarende tilbud på sammenlignelige markeder i Europa. Under møderne kom det frem, at flere ældre danskere havde fået konstateret tegn på alvorlige øjensygdomme som AMD og glaukom hos optikere i udlandet, sygdomstegn der kunne og burde være blevet opdaget af deres danske optikere og medført henvisning til en øjenlæge. I eksempelvis England, Frankrig og Spanien er det almindelig rutine at undersøge synsfelt og udføre trykmålinger som en del af synsprøven. I debatrunden efter de fire møder i Slagelse Kommune trådte flere ældre medborgere frem og berettede om, hvordan de var blevet opmærksom på deres øjensygdom ved besøg hos udenlandske optikere. En ældre kvinde havde for eksempel fået konstateret glaukom ved besøg hos sin engelske optiker. ”Hvorfor undersøger optikeren ikke synsfeltet, når du siger det er så vigtigt?” lød spørgsmålet til foredragsholderen, øjenlæge Jørgen Bruun-Jensen fra de mange rystede ældre, som havde svært ved at forstå at man som kunde skal bede udtrykkeligt om en sådan undersøgelse hos optikeren. ”Når vi har talt med vore ældre med-

5.6 procent skal henvises til øjenlæge Møderækken med øjenlæge Jørgen Bruun-Jensen kom i stand på Ældrerådets initiativ. Ældrerådet er et udvalg bestående af folkevalgte, der er nedsat af Folketinget for hver enkelt kommune og fungerer som høringspart i sager, der vedrører ældre. Kampagnen om ældres syn i Slagelse Kommune er en del af en bredere informations-kampagne, der også omfatter kost, hørelse og diabetes.

Synet blev sat på dagsordenen, fordi flere medlemmer af Slagelse Kommunes Ældreråd selv havde erfaringer fra deres omgangskreds, som pegede på betydningen af at spore øjensygdomme tidligt i forløbet. Det er almindeligt kendt, at jo tidligere alvorlige øjensygdomme konstateres, desto mere effektivt kan udviklingen behandles, men alligevel er forebyggende foranstaltninger stadig en sjældenhed blandt danske optikere og en praksis, der kan medføre kritik fra øjenlæger. Ifølge øjenlæge Jørgen Bruun-Jensen, der citerer en endnu ikke offentliggjort undersøgelse baseret på undersøgelser af synsfeltet udført af 18 optikere på 1022 personer, er 5.6 procent blevet henvist til øjenlæge. Jørgen Bruun-Jensen beklager dog, at undersøgelsen ikke har fuld repræsentativitet, fordi en del øjenlæger ikke har ønsket at give oplysninger.

Øjenlæge Jørgen Bruun-Jensen og Birgit Jørgensen, formand for Slagelse Ældreråd.


FAGLIGT STOF

7

”Nogle øjenlæger mener, at optikere ikke skal lave synsfelts-undersøgelse, så en del øjenlæger har boykottet projektet. En hel del øjenlæger – cirka halvdelen – har svaret på mine spørgsmål i forhold til undersøgelse”, siger øjenlæge Jørgen Bruun-Jensen. Jørgen Bruun-Jensen mener også, at optikeres tilbageholdenhed med synsfelts-undersøgelse kan bero på frygt for kritik og modstand fra de lokale øjenlæger. Ensidigt fokus på visus kan koste ældre synet Informationsmøderne i Slagelse Kommune, afholdt under overskriften ”Senior – pas godt på dit syn”, beskæftigede sig med de mest almindelige årsager til dårligt syn hos ældre: Cataract, AMD, Glaucom og Diabetes. ”Vores syn består af 2 dele – synsstyrke og synsfelt”, understregede øjenlæge Jørgen Bruun-Jensen for de fremmødte. Samtidig påpegede han, at danske optikeres ensidige fokus på visus medfører en betydelig forøgelse af risikoen for alvorlige øjensygdomme. ”Vores store problem i Danmark er, at vi kun undersøger synsstyrken. Hvis vi finder normal synsstyrke, tror vi at alt er godt. Men havde vi også undersøgt synsfeltet, kunne vi måske have opdaget en alvorlig synstruende sygdom”, siger Jørgen Bruun-Jensen. Øjenlægens budskab gik lige ind hos de fremmødte ældre medborgere. ”Mange blev chokeret over, at man kunne gå rundt og have en øjenlidelse uden at vide af det – at det skal gå så galt, før man bliver klar over det, fordi hjernen kompenserer, og fordi sygdommen kommer snigende”, siger ældrerådsformand Birigit Jørgensen. Tilkendegivelser fra de ældre på møderne var, at de følte sig ansporet til at få undersøgt deres syn, også med hensyn til synsfeltet, men det var ifølge ældrerådsformanden også ”en fremmed størrelse” at skulle gå ind i en klinik og bede om en bestemt ydelse. ”Når kunden kommer ind til optikeren og får lov til at gå ud med en stor syns-

Øjenlæge Jørgen Bruun-Jensen instruerer de ældre på Plejecentret i Antvorskov i Slagelse Kommune i at kontrollere synet.

feltsdefekt, så er det et stort ansvar den optiker har påtaget sig”, siger øjenlæge Jørgen Bruun-Jensen. ”Danske optikere svigter deres kunder” En af de store hindringer for en bred folkelig forundersøgelse af synsfeltsudfald og andre tegn på alvorlige øjensygdomme er selvfølgelig manglen på øjenlæger og de lange ventelister hos de eksisterende øjenlæger. England har samme problem med øjenlægemangel, men har løst det ved at øjenlægerne har overladt kontrol af nogle glaucompatienter til optikere. Der er tale om den store gruppe af glaucompatienter, som stabiliseres over tid, men stadig har behov for regelmæssig kontrol. Samtidig er det i England bestemt ved lov, at optikeren ved undersøgelse af en patient, som falder ind under risikogrupperne for glaucom, skal udføre en detaljeret undersøgelse af synsnerve papillen,

trykmåling og synsfeltundersøgelse med tærskelværdi kontrol. ”Det er en 20 år gammel lov, og det siger noget om, hvor langt fremme England er i forhold til Danmark”, siger øjenlæge Jørgen Bruun-Jensen. En lignende bestemmelse gør sig i princippet gældende i Danmark, idet optikeren i kraft af autorisationen forpligter sig til at henvise kunder med tegn på bl.a. synsfeltsdefekter til øjenlæge. Således lyder § 3 i ”Bekendtgørelse om optikervirksomhed”: ”Personer med pludseligt opståede synsnedsættelser, synsfeltsdefekter, skelen, dobbeltsyn eller vedvarende synsproblemer, skal altid henvises til læge.” Det krav skal læses i forhold til ”Lov om autorisation af sundhedspersoner”, der er den overordnede lovgivning for alt sundhedspersonel. Optikerautorisationen hører ind under denne lov, der i § 1 siger ”Lovens formål er at styrke patientsikkerheden og


FAGLIGT STOF

8

fremme kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser.” Hos optikervirksomheder i området som Profil Optik i Skælskør og Profil Optik i Slagelse – der begge havde sendt en optiker til at deltage i møderne – er undersøgelse af synsfeltet og andre relevante målinger i forvejen indlagt som en del af den almindelige synsprøve. Men kun omkring 5 optikervirksomheder i hele Slagelse Kommune havde valgt at tage imod invitationen til informationsmøderne med Jørgen BruunJensen, der var sendt ud til optikere, øjenlæger og politikere i området. ”Mange udtalte deres skuffelse over, at danske optikere ikke er bedre i forhold til deres optikere i udlandet. Der er et stort spring fra niveauet i Danmark til andre lande, vi gerne vil sammenligne os med, og det må være dybt frustrerende for danske optikere”, siger øjenlæge Jørgen Bruun-Jensen, der ikke mener at danske optikere fuldt ud efterlever autorisationens krav. Synsfeltsundersøgelse indgår i optikerens grunduddannelse, men ude i butikkerne er der ofte praktiske og faglige begrænsninger med hensyn til at foretage disse vigtige undersøgelser. ”De fleste optikere har den opfattelse, at autorisationen er lavet for at beskytte optikerne, men det er faktisk omvendt. Autorisationen er lavet for at beskytte patienterne. Det handler om patienternes sikkerhed. En af mine konklusioner er, at mange danske optikere rent fagligt svigter deres kunder”, siger Jørgen Bruun-Jensen.

Jensen har allerede udformet indholdet, men en beslutning på politisk niveau lader stadig vente på sig. Det mest synlige resultat efter det sidste foredrag og debatmøde den 18. november sidste år er de mange synsprøvetavler, der hænger på samtlige pleje- og dagcentre i Slagelse Kommune. De første 16 tavler skabte så stor positiv opmærksomhed blandt de ældre, at Slagelse Ældreråd besluttede selv at betale for yderligere 50 synsprøvetavler, som skal supplere de allerede ophængte og sikre, at alle ældre har adgang til at teste sig selv ved brug af tavlerne og de tilhørende vejledninger. Overordnet set er Slagelse Kommunes Ældreråd meget tilfreds med responsen på informations-kampagnen om ældres syn. ”Vores ærinde har været at skubbe til en positiv udvikling på området – og skabe noget viden om dette område. Vi er jo plastret til med optikerforretninger i alle store byer, så forsyningsmæssigt

kunne man godt få det indtryk, at det er et område, der har meget opmærksomhed, men det gælder jo kun synsstyrken”, siger ældrerådsformand Birgit Jørgensen. Øjenlæge Jørgen Bruun-Jensens budskab om synsfeltets betydning for god synspleje er kommet så godt gennem, at Slagelse Kommunes initiativ har affødt rosende bemærkninger i Danske Ældreråd, som er landsorganisationen for de lovbefalede ældreråd i kommunerne. Det er ikke noget nyt, at synet er centralt for menneskers helbred og velbefindende, eller at synet ofte overses – selv i en tid med stærkt fokus på helse og wellness. Men som noget nyt er behovet for aktiv synspleje på vej ind i de almindelige borgeres bevidsthed. Eller som ældrerådsformand Birgit Jørgensen udtrykker det: ”Det er egentlig kun omkring nytår der er fokus på, at vi skal passe på synet – det burde jo være hele året rundt.

SYNSPRØVE-TAVLE Hvad skal vi med en Synsprøve-tavle?

1. Den skal få os til at huske, hvor vigtigt det er, at passe godt på sit syn. 2. Det vigtigste er, at prøve højre øje og lukke for venstre øje og derefter prøve venstre øje og lukke for højre øje. 3. Brug dine bedste afstandsbriller.

Pas på synet – hele året rundt Slagelse Kommunes Ældreråd har med deres tiltag sat fingeren på et ømt punkt blandt danske optikere og på en generelt overset sundhedsproblematik. Efterfølgende har regionalradioen i Skælskør reageret med et indslag, hvor de interviewede ældre medborgere om deres syn. Center for Ældre og Center for Sundhed har også oplyst, at de opsøgende sygeplejersker gerne ville vide mere om ældres synspleje, og øjenlæge Jørgen Bruun-Jensen har været ude at undervise sygeplejerskerne, så de kan være mere opmærksomme på tegn i hverdagen på behov for synskontrol. For eksempel kan det, at en ældre medborger sjældnere forlader hjemmet, være et tegn på synsnedsættelse, ligesom faldulykker kan hænge sammen med nedsat syn. I øjeblikket har Ældrerådet stillet forslag om udarbejdelse af en pjece, som skal indgå i kommunens generelle brochuremateriale. Øjenlæge Jørgen Bruun-

4. Brug samme afstand til tavlen, hver gang du prøver højre og venstre øje. 5. Hvilken række kan du læse med højre øje og hvilken række med venstre øje? 6. Er dit syn lige godt på højre og venstre øje? 7. Hvis synet er dårligt på det ene eller begge øjne – må det undersøges. 8. Næste gang du prøver – kan du så læse den samme række, som sidst? 9. Hvis synet er blevet dårligere på det ene øje eller begge øjne – så er det vigtigt med en øjenundersøgelse. 10. Tal med nogen du kender – hvis du har brug for hjælp ved Synsprøvetavlen. Hvor skal vi hænge Synsprøvetavlen?

• • • • •

På en væg, hvor alle har mulighed for at se den – hver dag. Godt med lys på tavlen. Men ikke lys bagfra – eller lys fra siden, der blænder. Placeres i øjenhøjde – for en stående person. Den må – om nødvendigt - støves af. Med venlig hilsen fra Ældrerådet i Slagelse kommune.

/2009_6_1_Slagelse_kommune  

http://www.optikerforeningen.dk/Files/Billeder/2010_og_tidligere/Artikler/2009_6_1_Slagelse_kommune.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you