Page 1

FAGLIGT STOF

14

Mange nye muligheder med Ortho-K Der er sket store fremskridt indenfor behandling med orthokeratologi i de seneste 5-6 år. I dag kan man ikke blot behandle myope med høje cylinderværdier, men også hyperope. Samtidig er der kolossal interesse i videnskabelige kredse for Ortho-K’s evne til at bremse udviklingen af myopi.

Af Claus Suk Yong Jacobsen

Der findes stadig en del myter om Ortho-K i Danmark, også blandt optikere. En af dem er, at Ortho-K ikke virker eller ikke har nogen dokumenteret virkning. Det er ikke rigtigt: Den direkte virkning af Ortho-K er meget veldokumenteret. I forhold til effekten på synet i dagtimerne og i forhold til bremsningen af udvikling af myopi, findes der klare og entydige målinger fra hele verden. Det, der stadig mangler, er den videnskabelige forklaring på, hvordan det at flytte lyset længere bagud på retina påvirker øjet hjernen til at sende det signal, at øjet skal stoppe sin aksiale vækst. En pilotundersøgelse udført af professor Pauline Cho fra Polyteknisk Universitet i Hong Kong – en undersøgelse, der stadig mangler at blive udført med kontrolgrupper og randomisering – peger på, at reduktionen i udviklingen af myopi er permanent i den forstand, at udviklingen af myopi ganske vist fortsætter, hvis behandling med Ortho-K afbrydes, men den fortsætter kun med samme grad af tilvækst som før Ortho-K. Myopiudviklingen indhenter ikke det forsømte, så at sige. Flere forældre vælger Ortho-K til børnene En anden myte er, at Ortho-K er en risikabel procedure. Et stigende antal fo-

rældre i Danmark vælger Ortho-K til deres børn, fordi behandlingen ikke blot korrigerer for børnenes myopi, men samtidig begrænser det synshandicap deres børn skal leve med resten af livet. Ifølge Finn Kristensen, der er partner i Con-Lens i Horsens, vil forældre ofte vælge Ortho-K til sig selv, før de tillader det på deres børn – de skal lige sikre sig, at det ikke er ubehageligt eller farligt. Con-Lens fremstiller hårde linser til specialtilpasninger og leverer Ortho-K linser til stort set alle de danske optikere, der tilbyder Ortho-K. Finn Kristensens egne døtre har med stor succes anvendt Ortho-K i årevis. ”Min datter var en af de første, vi lavede Ortho-K linser til for seks år siden. Dengang var hun lige knap 15 år gammel. Hun er 21 i dag. Hun var -3.25 med -1 cylinder. I dag kan hun læse tekst-tv, selv om hun har haft linserne af en uge”, fortæller Finn Kristensen. Den yngre datter fik Ortho-K, da hun var 11 år, hvor hendes øjne målte -1D. Datteren er i dag 15 år gammel og måler stadig -1D. Tårevæsken omformer epitelet En tredje myte er, at Ortho-K linsen virker ved at presse på hornhinden. Den direkte virkning af Ortho-K er imidlertid en subtil omformning af hornhindens epitel ved hjælp af trykket fra tårevæsken i depotet mellem epitel og Ortho-K linse. 0,05 mm svarer til en reduktion på 0,25D. ”Med Ortho-K flytter du noget af huden ud og opmagasinerer det andre steder på cornea. Du får et fladere område på cornea, men også en ring rundt om cornea, der er krummere. Den krummere ring er det, der gør, at det perifere syn bliver anderledes”, forklarer Finn Kristensen. Det betyder også, at Ortho-K linsen automatisk udglatter hornhindens epitel, så cylinder-værdier helt op til 4 korri-

geres. Tårevæsken i depotet mellem Ortho-K linsen og epitelet udglatter øjets overflade og skaber en ensartet kurve. Varigheden af bæreperiode og omformningens holdbarhed afhænger i nogen grad af kvaliteten af det individuelle øjes epitel, der har forskellig massefylde, tykkelse, omfang og elasticitet. Typisk vil en Ortho-K patient begynde med at bære Ortho-K hele natten hver nat. I nogle tilfælde vil det ikke række til en komplet synskorrigering. Eksempelvis kan en patient, der har -7D opnå -2D i hverdagen med Ortho-K i begyndelsen, men efter en periode


FAGLIGT STOF

15 bringes yderligere ned til 0. Nogle oplever, at de efter en periode med Ortho-K skal bære linserne sjældnere, helt ned til hver tredje nat, for at opleve perfekt syn i de vågne timer. Der er med andre ord en semi-permanens i behandlingen eller i hvert fald en tendens til, at epitelet beholder den fladere struktur i længere tid. Nogle undersøgelser peger på, at stroma bliver omdannet efter længere tids brug af Ortho-K. Hvordan Ortho-K bremser udviklingen af myopi Men den mest interessante virkning er selvfølgelig Ortho-K’s dokumenterede virkning på udviklingen af myopi. Et stort sæt af undersøgelser viser, at Ortho-K i gennemsnit halverer den hastighed, hvormed myopi udvikler sig hos børn og unge. Den udbredte opfattelse er, at Ortho-K er en af flere måder at korrigere for myopi. Behandlingen korrigerer ikke

blot for myopi, men bremser samtidig udviklingen af myopi hos børn og unge. Myopi er forårsaget af hornhindens for skarpe krumning i forhold til for høj vækst i øjets aksiale længde. Virkningen af Ortho-K behandling kan direkte måles på den aksiale længde:

Øjet holder op med at vokse så meget, hvilket ifølge den nyeste forklaringsmodel hænger sammen med, at epitelet omdannes på en måde, der får lyset til at ramme retina mere nøjagtigt i den perifere del. Det sender et signal til hjernen om, at


FAGLIGT STOF

16 den aksiale vækst skal bremses, fordi øjet så at sige er langt nok allerede. Almindelige kontaktlinser korrigerer for krumningsfejl på hornhinden, men bremser ikke udviklingen af myopi. Det betyder for eksempel, at et barn med -1,25D i 15-års alderen kan ende som -3,25D som 21-årig, hvor hun uden behandling formentlig kunne være endt med omkring -7D. Ortho-K udfordrer forskerne Der er stadig et element af spekulation med hensyn til omfanget af den individuelle reduktion. Komparative undersøgelser af udviklingen af myopi i udvalgte grupper viser klart, at udviklingen samlet set følger en ret stabil kurve. Samtidig er kurven langt stejlere for de, der korrigeres med almindelige linser, altså bløde kontaktlinser, formfaste kontaktlinser og silikone-hydrogeler. Hvor meget de enkelte Ortho-K bærere vinder på behandlingen er sværere at dokumentere, fordi Ortho-K typisk

påbegyndes tidligt i barnets liv, så snart der konstateres myopi. Når behandlingen først er i gang, er det svært at få lov at afbryde den tilstrækkelig længe til at måle på udviklingen af myopi uden Ortho-K, for det indebærer jo et forventeligt tab i forhold til den samlede bremsning af myopien. En fremskrivning på baggrund af eventuelle tidligere journaler giver ikke et videnskabeligt akkurat billede, så dette er stadig et område, hvor forskningen halter bagud. Men man må formode, at udviklingen vil følge det gennemsnitlige niveau for myopiudvikling, og at der altså er tale om cirka 50 procent reduktion af den permanente synsfejl, når en person er ude over udviklingsalderen. ”Man tester flere forskellige steder i verden for at dokumentere virkningen af Ortho-K. Forskningen styres fra Austin University i Texas, hvor der også køres en kontrolgruppe. Man måler krumningen på cornea og den aksiale længde. Undersøgelserne har blandt

En ny definition på myopi er forholdet mellem krumning og aksial længde. En undersøgelse blandt 4700 testklienter viser, at når den aksiale længde deles med krumningen vil 85 procent af patienter med værdien 3 eller derover udvikle myopi.

andet vist, at når du dividerer den aksiale længde med krumningen og får 3 eller derover, så vil 85 procent af 4700 testklienter udvikle myopi”, siger Finn Kristensen. Han peger på flere enkelttilfælde, hvor der tilsyneladende er opnået ikke blot et fuldstændigt stop af øjets abnorme forlængelse, men også en reduktion af myopien. ”Når man kan bevise, at man kan reducere den aksiale længde, så er det bevist, at man kan reducere myopien”, siger Finn Kristensen som forklaring på den enorme interesse for Ortho-K i videnskabelige kredse. Variationer i epitelet betinger behandlingen En fjerde myte omhandler den gruppe af patienter, som kan omfattes af Ortho-K. Mange opfatter stadig OrthoK som en behandling, der udelukkende retter sig mod myope med ret lave dioptrier og cylinder-værdier. Ortho-K som behandlingsform har i det


FAGLIGT STOF

18 seneste årti udviklet sig fra at være mere eller mindre eksklusiv for myope med op til -5D og 1,5 cylinder til også at omfatte svært myope med meget høje dioptrier. I kraft af den teknologiske udvikling, øget viden om epitelets modulerbarhed og større klinisk erfaringsgrundlag, kan man i dag korrigere for helt op til -8D og 4 cylinder, selv om dette absolut ikke er normen. Epitelet har forskellig tykkelse og massefylde hos forskellige patienter, og man vil typisk opleve store udsving i epitelets fleksibilitet. For personer med meget elastisk epitel foregår omformningen hurtigere, men så falder epitelet også hurtigere tilbage til sin oprindelige form. Efter en periode med Ortho-K vil dog selv personer med meget elastisk epitel kunne bruge Ortho-K om natten og se klart hele næste dag. Personer med mindre elastisk epitel kan opleve, at de ret hurtigt kan springe hele nætter over, og i nogle tilfælde får korrektionen varighed på helt op til 5 dage efter nogle måneders brug. Typisk foretages korrektion i trin af op til 5 dioptrier for ikke at overbelaste epitelet. Når det yderste hudlag på cornea skubbes, bliver overfladen også tyndere. Det, som optikere for alt i verden skal undgå, er at beskadige epitelet, så der kommer sår. For nye optikere, der giver sig i kast med Ortho-K, er det dog ret let at undgå at gøre skade på øjet. Hans Bleshøy fra Skive Synsplejeklinik anbefaler, at man først og fremmest

Det visuelle feedbacksystem er nøglen til at forstå, hvordan udfladning af cornea fører til forkortelse af øjets aksiale længde.

sørger for i begyndelsen at holde sig til myope med -5D eller derunder. Ortho-K er også for hyperope Når hornhinden kan gøres mere konkav, kan den også gøres mere konveks. Virkningen af Ortho-K er en anelse mere holdbar på myope end hyperope, idet epitelet hellere vil fastholde den fladere form end den mere kurvede. Ortho-K mod hyperopi er relativt nyt i Skive Synsplejeklinik, men ikke på verdensplan. ”I 2000 talte jeg med den første person, der allerede havde lavet Ortho-K til hyperope. Han havde lavet Ortho-K siden 1991, og han var en af de første”, siger Finn Kristensen. Men i Skive Synsplejeklinik – en specialklinik associeret med Con-Lens – er der i dag 10 klienter, der bærer Ortho-K linser til korrektion af hyperopi. De behandles af Hans Bleshøy, der siden 2003 har behandlet og fulgt 150

Ortho-K omformer ikke cornea, men presser en del af epitelet udefter, så der opstår et fladere område på cornea, omgivet af en krummere ring, der korrigerer det perifere syn.

Ortho-K patienter udover de mange andre typer specialtilpasninger, der tilbydes i Dansk Kontaktlinse Tilpasning. Samtidig med de øvrige fremskridt indenfor Ortho-K er det i kraft af kvadrant-teknologi muligt at indsætte ekstra cylinder i linsen. ”Med kvadrant-systemet er vi i stand til at modificere øjet ved at dele øjet op i fire medianer og modificere hver median i den facon, vi gerne vil opnå, altså den tilstræbte styrke”, forklarer Finn Kristensen. Con-Lens har som den eneste danske producent af Ortho-K linser og leverandør til stort set alle de omkring 25 optikere i Danmark, der i dag tilbyder behandlingsformen, stor indsigt i Ortho-K. Con-Lens driver samtidig specialklinikken Skive Synsplejeklinik, hvor optometrist Hans Bleshøy tilbyder Ortho-K samt en lang række andre speciallinsetilpasninger.

/2009_3_3_Ortho-K  

http://www.optikerforeningen.dk/Files/Billeder/2010_og_tidligere/Artikler/2009_3_3_Ortho-K.pdf

Advertisement