Page 1

TikasTervehdys Tiedotuskirje Tikas-verkoston opetus- ja koulutushenkilöstölle

1/ 2012

Tässä numerossa aiheina: TVT-opetus – Kenen vastuulla? sivulla 2

Sosiaalisen median monet mahdollisuudet sivulla 5 sivut 2.–4.

Ajankohtaista: koulutukset ja tapahtumat sivulla 6

Suuri T VT-keskustelu!


TVT-opetus – Kenen vastuulla? Lapset syntyvät sosiaalisen median maailmaan ja heillä on luontainen kyky käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa (tvt). Olemmeko koulumaailmassa valmiit kohtaamaan tämän uuden sukupolven eli tvt:n natiivit? Ymmärtävätkö lapset oikeasti, mikä on verkossa oikein ja mikä väärin? Onko koulu mukana sosiaalisessa mediassa vai onko se vieläkin kielletty hedelmä?

Paljon haasteita edessä

Kansainvälisesti vertaillen Suomella on vielä paljon tekemistä TVT-opetuksessa. Keskustelun vetäjä Alex Nieminen kertoi, että Suomi on OECD-maiden vertailuissa 3. viimeinen TVT:n panostuksessa kouluihin. TVT-paneelissa pohdittiinkin, jarruttaako koulu TVT:n oppimista ja käyttöä? Kaikki panelistit olivat samaa mieltä siitä, että koulumme ei tällä hetkellä täytä tasa-arvokriteeSosiaalinen media herättää paljon kysymyksiä reitä TVT:n osalta. Kuntien välillä on suuria eroja, vastuusta. Voiko koulun vastuulla olla se, mitä Fa- mutta myös saman kunnan sisällä. Perusopetukcebookissa tapahtuu? Asiantuntijat ottivat kantaa sen jälkeen kaikilla oppilailla ei ole tietotekniikan Educa-messujen suuressa TVT-keskustelussa mm. peruskäyttötaitoa. Lisäksi TVT:n suhteen kouluisnäihin kysymyksiin. sa on valtava täydennyskoulutustarve. Keskustelussa pohdittiinkin, puuttuuko opettajilla uskallusta heittäytyä, sillä he mahdollisesti pelkäävät epäonnistumisia, jos kokevat etteivät täysin hallitse alaa. Olisiko aika kuopata ajatus ”opettajasta täydellisenä mallina luokan edessä?” Myös opettajille pitäisi sallia mahdollisuus epäonnistumiseen.

Tavoitteet ja välineet tasapainoon Rehtori Jukka Sormusen (kuvassa oikealla) näkemys oli, että sekä vanhemmilla että koululla on tietty vastuu, mutta jostain syystä on herännyt tunne siitä, että kuljemme käsijarru päällä. ”Näissä asioissa ollaan oltu pitkään ns. harmaalla alueella”. Sormusen mukaan meidän tulisi valmistaa opiskelijat tiimi- ja projektioppimiseen. Juuri tässä TVT mahdollistaa ja muuttaa oppimista! Jyrki Kasvi Tiekestä huomautti, että kouluissa on pitkään ajateltu tämäntyyppisten asioiden kuuluvan kotikasvatukseen, valitettavasti näihin asioihin ei ole kodeissa useinkaan valmiuksia, joten jonkun nämä asiat on opetettava. Miksi siis emme käyttäisi pedagogisia mahdollisuuksia hyödyksemme? Monesti lapsi saattaa osata pelimaailman läpikotaisin, ja vaikka silloin ei olekaan kyse kouluopetuksesta, osaamista sekin on!

2

EU:n painopisteitä opetuksessa ovat kielet, TVT ja looginen päättely. Osassa kouluista TVT-asiat ovatkin jo hyvällä mallilla. Esimerkiksi Siltamäen ala-asteen koulun rehtori Anna-Mari Jaatinen kannustaa kouluja kansainvälisyyteen, sillä siitä saa perspektiiviä. Siltamäen koulussa oli viime vuonna yksi kouluviikko kirjaton ja reputon. - Käytimme opiskeluun miniläppäreitä ja interaktiivisia valkotauluja. Kaikki luokat tekivät myös animaatiota, Jaatinen kertoi innnoissaan. Jyrki Kasvin mielestä ei kuitenkaan voida olettaa, että opettaja muuttaa opetustapojaan ja ottaa käyttöön uusia välineitä, jos työnantaja ei niitä anna. TVT:tä ei tule käyttää vain perinteisen opetuksen ja oppimisen tukena, jos halutaan hyviä tuloksia, vaan tapana oppia ja opettaa!

Kansikuva: TVT-tiimi vieraili Educa-messuilla Helsingin Messukeskuksessa tammikuussa.


Suuri TVT-keskustelu. Kuvassa vasemmalla Jyrki Kasvi (Tieke), oikealla Marianna Nieminen (Microsoft). Marianna Nieminen (kuvassa oikealla) Microsoftilta ihmettelikin puheenvuorossaan, miksi opettajat ovat ainoa ammattiryhmä, jonka oletetaan tekevän töitä omilla koneillaan! On sanomattakin selvää, että johtajan rooli myös kouluissa on merkittävä: Rehtori ei välttämättä ole sitoutunut mahdollistamaan työkaluja ja koulutusta opettajille. - Pitäisi saada aikaan positiivisia kokemuksia, jotka panisivat alkuun positiivisuuden pyörteen, Kaisa Vähähyyppä OPH:sta toteaa. - Jos tietokoneluokkaan mennään kuin kirkkoon kerran vuodessa, ei TVT pääse muodostumaan luonnolliseksi osaksi arkipäivää. Olisi pohdittava myös missä vaiheessa perustaidot opetetaan, sillä enää ei riitä, että osaa polkea polkupyörää, on pystyttävä soveltamaan taitoja erilaisiin maastoihin, Vähähyyppä vertaa. Koulun henkilökunnalla on erilaisia mahdollisuuksia verkostoitua verkossa. Rehtori Jukka Sormunen huomautti, että myös rehtorit tarvitsevat tukea työssään ja he ovatkin perustaneet oman ”Rehtorit Facebookissa”-ryhmän. Opettajat voivat liittyä Facebookissa erilaisin ammatillisiin ryhmiin, esim. Tablet-laitteet opetuksessa -ryhmään, jossa on jo yli 350 jäsentä.

TVT osana koulujen kilpailukykyä – Oppilas vähiten käytetty resurssi koulussa Opettajilla on suuri pedagoginen vapaus Suomen kouluissa. Opetussuunnitelmalla toki pystytään vaikuttamaan opetuksen sisältöihin ja tavoitteisiin. Opettaja voi tehdä itsensä ”tarpeettomaksikin” tietyissä asioissa, mutta oppilaskeskeiseen opetukseen siirtyminen vaatii rohkeutta. ”Ei pitäisi aina kysyä asioita, joihin tiedetään jo valmis vastaus, vaan kysymyksiä, joihin ei itsekään vielä osata vastata”, Vähähyyppä toteaa. Tulevaisuudessa myös toiminnallisuus ja visuaalisuuden merkitys opetuksessa korostuvat. Sosiaalinen media tarjoaa kouluillekin hienoja mahdollisuuksia, esimerkiksi koulun brändin rakentamiseen. Monet vanhemmat arvioivat koulujen TVT-välineistöä ja opetuskäyttöä! Fyysinen ja henkinen oppimisympäristö on laajentunut jo koulun seinien ulkopuolelle. Rikastava vuorovaikutus ympäröivän maailman kanssa nähdään luovan ja innovatiivisen oppimisen edellytyksenä, eikä koulun ulkopuolinen oppiminen ole sen huonompaa oppimista kuin koululuokassa tapahtuva oppiminen. Tätä koulut osaavat käyttää vasta vähän hyödykseen. 3


Suuri TVT-keskustelu Educa-messuilla, rehtori Jukka Sormunen live-streamasi keskustelun verkkoon. Kuvat ja teksti, Muusa Kostilainen

Vaikka TVT:n ihmeellinen maailma voi aluksi tuntua kovin isolta ja haastavaltakin, Hannu Laukkanen Pro Practica Oy.stä korosti, että olemme siirtymässä Tiedon omistamisen kulttuurista tiedon jakamisen kulttuuriin. ”Kukaan ei hallitse kaikkea, joten kannattaa valita 1-2 TVT-asiaa, joita haluat kokeilla tai kehittää”.

Hyviä käytännön ideoita ja esimerkkejä, jotka jo käytössä • Esimerkkeinä käytännön tekemiseen: Läksyblogi ja verkossa oleva kalenteri vaikka vanhempainvarttiajan varaamiseen (vähentää opettajan työtä) • Tietoturvakummin voi tilata kertomaan turvallisesta verkkoviestinnästä http://www. tietoturvakoulu.fi/opettajille/kummipankki. html • Oppilaat avuksi: Isommat oppilaat voivat auttaa ja neuvoa pienempiä • Voit lukea lisää Siltamäen koulun reputtomasta viikosta Siltamäen Sanomista, joka on koulun oma lehti: http://www.hel.fi/hki/silta/fi/ Ajankohtaista/Siltamaen_sanomat • Design pääkaupunkihanke – vierailukohteina mielenkiintoisia paikkoja pääkaupunkiseudulla 4

Keskustelun jälkeen Ari Pokka palkitsemassa opetusneuvos Kaisa Vähähyypän (vasemmalla) ja rehtori Anna-Mari Jaatisen (keskellä). Reksin kanslian avaus Educa-messuilla, Suomen Rehtorit ry:n puheenjohtaja Ari Pokka.


Sosiaalisen median monet mahdollisuudet Tikas laajentaa näkyvyyttään sosiaalisen median palveluissa. Mitkä näistä ovat jo sinulle tuttuja?

Twitter Lyhyiden twiittien avulla voi käydä keskustelua toisten käyttäjien kanssa, ja niiden kautta voi jakaa myös kätevästi linkkejä ja kuvia. Toisin kuin Facebook Facebookissa, Twitterissä ei ole olennaista se, tunMoni opettaja pohtii, miten suhtautua sosiaali- netko ihmiset joita seuraat, tai tuntevatko seuraaseen mediaan ja pitäisikö siellä esimerkiksi oppi- jasi sinut. Voit seurata kiinnostavia twiittejä mielaat hyväksyä Facebook-kavereiksi. Opettajille hel- lesi mukaan, esimerkiksi Tikaksen twiittejä. pottavaa tietoa: Facebookissakin voi hallinnoida http://twitter.com/Tikasmalli/ omaa profiiliaan niin, ettei kaikki sama tieto näy kaikille kavereille. On siis mahdollista olla kave- Youtube - Broadcast Yourself! ri jakamatta kaikkea henkilökohtaista tietoaan! Videopalvelu, jossa voi katsella muiden lataamia Kyse ei ole enää siitä, ollako kaveri vai ei, vaan videoita, arvostella niitä sekä ladata palveluun siitä, miten omia sosiaalisen median profiilejaan omia videoita. Voit myös tilata kanavia, jolloin hoitaa ja käyttää. Tämä tietysti vaatii hiukan pe- pääset helposti seuraamaan niille lisättäviä virehtyneisyyttä ja vaivannäköä, jotta oman Face- deoita. Esimerkiksi Tikaksen Youtube-kanavalle book-profiilin saa muokattua mieleisekseen yksi- lisätään videoita, jotka käsittelevät mm. Tikastyisyysasetusten osalta. arviointilomakkeita ja muita koulutusmalliin liittyviä käytännönläheisiä aiheita. Lisäksi Tikaksen Pitemmän päälle vaivannäkö kuitenkin kannat- kanavalle on lisätty suosikkivideoita, jotka käsittaa. Esimerkiksi asettamalla suurin osa Faceboo- televät TVT-opetusta. http://www.youtube.com/ kin kontakteista listalle Rajoitettu, ja valikoimalla user/tikaskoulutusmalli vain tietty osa kavereista tuon listan ulkopuolelle, on helppoa jaotella omia päivityksiään julkiseksi Delicious - Discover Yourself! tai kavereille suunnatuksi. Julkiseksi määritellyt Vanhojen tuttujen palvelujen lisäksi kannattaa päivitykset menevät myös Rajoitetulla listalla ole- tutustua myös uusimpaan Delicious-palveluun, ville, mutta kavereille suunnatut eivät mene niille jossa pääset tutkimaan Tikaksen kokoamia miekavereille, jotka ovat Rajoitetulla listalla. lenkiintoisia linkkejä verkkosivuista artikkeleihin. Yhteisöllisen kirjanmerkkien jakopalvelun avulla Facebook tarjoaa mahdollisuuden yhteydenpi- voit tallentaa verkkosivuja kirjanmerkeiksi, ryhtoon ja tietojen jakamiseen muiden käyttäjien mitellä niitä aiheen mukaan ja jakaa niitä muiden kanssa. Voit alkaa kaveriksi tuntemiesi käyttäjien sivuston käyttäjien kanssa. Myös Twitterin twiitit kanssa sekä tykätä mienkiintoisista Facebook- on mahdollista tallentaa Deliciousin linkkiarkissivuista, esimerkiksi Tikaksen sivusta, jolla jae- toon lisäsovellusta hyödyntämällä. Tikaksen Detaan Tikakseen liittyvän tiedon lisäksi paljon mie- licious-linkkiarkistosta löytyy valikoituja ja hyviä lenkiintoista tietoa liittyen TVT-opetukseen. Jos Tikas ja TVT-aiheisia linkkejä esimerkiksi aiheista: tykkäät Tikaksesta jo Facebookissa, saat helposti Yleinen TVT, Turvallinen verkkoviestintä ja Ipadit tietoa myös ajankohtaisista Twitter-päivityksis- opetuksessa. Linkkejä lisätään arkistoon jatkossatämme, jotka näkyvät myös Tikaksen verkkosivul- kin eri aiheista, joten kannattaa liittyä palveluun la. Facebook-sivulle jaetaan myös videoita uudel- ja alkaa seuraamaan Tikaksen Delicious-kanavaa. ta Tikaksen Youtube-kanavalta. Linkkejä voi selata kuitenkin myös palveluun kirhttp://fi-fi.facebook.com/tikasmalli jautumatta. https://www.delicious.com/stacks/petriilmonen 5


Ajankohtaista ITK-päivät (Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa) järjestetään Hämeenlinnassa Aulangolla 18. - 20.4.2012. Tämän vuoden teemana on Januksenkasvoinen tietotekniikka; onko digitaalinen media meille uhka vai mahdollisuus? Digitaalinen media oppimisessa ja opetuksessa tarjoaa meille Januksenkasvot. Se antaa mahdollisuuden laajaan vuorovaikutukseen, uusiin sisältöihin sekä ajasta ja paikasta riippumattomaan opetukseen ja oppimiseen. Toisaalta se voi viedä osan yksityisyyttäsi, kaiken aikasi ja murtaa oikeat sosiaaliset suhteesi. Oppimisen sijaan sinusta tulee pintaselailija, joka ei malta syventyä ja keskittyä. Opettajalle päänsäryn voivat aiheuttaa liidun pölyn sijasta aktiivitaulun monet mahdollisuudet ja mahdottomuudet. Sosiaalinen media (Facebook) nuuskii tekemisiäsi ja haluaa kohta tarjota näkyväksi kaikille myös menneet lennokkaat aatoksesi. ITK2012 kertoo tarinoita siitä, miten digitaalista mediaa on käytetty ja käytetään opetuksessa, oppimisessa, yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa sekä formaalissa että informaalissa koulutuksessa ja yhteistyössä. Tarinoilla voi olla kahdet kasvot. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa (ITK) on Suomen suurin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön konferenssi. Lähde: www.itk.fi Tikas on tuttuun tapaan mukana ITK-päivillä ja meillä on oma ständi näyttelyosastolla. Tule tervehtimään Paulaa, Muusaa ja Petriä!

Arviointilomakkeet Tikaksen uudet arviointilomakkeet ovat kustannustoimitusvaiheessa. Arviointilomakkeisiin tulee uutena osuutena Turvallinen verkkoviestintä, joka löytyy myös uudesta opetussuunnitelmasta. Arviointilomakkeiden sisältö tulee vastaamaan kaikilta osiltaan uutta opetussuunnitelmaa. Tiedotamme verkostolle, kun Arviointilomakkeet ovat valmiit ja tilattavissa verkkokaupastamme.

W2ID-Pilotointi Tikas on mukana EU-projektissa, jossa kehitetään, pilotoidaan ja arvioidaan käyttäjiä osallistava vertaisoppimisen verkkopalvelu nimeltään ”Klik In”. Sen avulla opiskelijat voivat lisätä verkkoon omia tekstejään, kuvia, ääntä ja videoita. Näin he voivat jakaa omia kokemuksiaan ja tietoa sekä olla osallisina sosiaalisen median tuottamisessa. Projektissa on Suomen lisäksi mukana Portugali, Latvia, Itävalta ja Iso-Britannia. Lisätietoja www.w2id.eu Verkkopalvelun pilotoinnissa ovat mukana Eestinmetsän koulu (Espoo), Martinkulman koulu (Hyvinkää), Ammattiopisto Luovi (Tampere) sekä Bovallius-ammattiopisto (Turku ja Pieksämäki). Ryhmiä on 3 eri ikäluokasta 13-18/18-24/yli 24 -vuotiaat. Pilotoinnit alkavat maaliskuun alussa ja ne kestävät muutaman kuukauden.

Koulutukset Keväällä 2012 järjestetään TVT-taidot ja selkokieli opetuksessa. Lisätietoa viereisellä sivulla! Lisäksi Tikas- Tieto- ja viestintätekniikantaitoja erilaisille oppijoille -koulutus järjestetään Helsingissä syksyllä 2012. Ilmoittautuminen ja lisätietoja koulutuksista: www.opike.fi/koulutus

6


®

TVT-taidot ja selkokieli opetuksessa HELSINKI 27.4.2012 Selkeä kieli ja ulkoasu oppimateriaaleissa ja opetuksessa auttavat merkittävästi niitä oppilaita, joilla on haasteita oppimisessa ja ymmärtämisessä. Koulutuspäivän aikana tutustut selkokielen periaatteisiin ja niiden hyödyntämiseen tieto- ja viestintätekniikan opetuksessasi. Saat perustietoa selkokielen taustateoriasta sekä kirjoittamisen periaatteista käytännön harjoitusten avulla. Tutustut myös selkeän ulkoasun kriteereihin TVT-oppimateriaaleja hyödyntäen.

Koulutuksen tavoitteena on ⊲ muodostaa käsitys selkokielestä ja selkotekstin tuottamisesta ⊲ antaa taitoja soveltaa selkokieltä TVT-opetuksessa ⊲ antaa valmiuksia arvioida oppimateriaalin selkeyttä ja esteettömyyttä. Koulutus on Opetushallituksen tukemaa opetushenkilöstön TVT-täydennyskoulutusta. Se on osallistujille maksutonta.

Koulutukseen osallistuneiden palautteita vuosilta 2010–2011: ”Pystyn nyt työssäni arvioimaan käyttämiäni materiaaleja paremmin oppilaan näkökulmasta.” ”Uusia näkökulmia herättävä aihe toi uusia ajatuksia omaan työhöni.”

Ilmoittautuminen Opike-verkkopalvelussa

”Selkokielen tarpeellisuus unohtuu helposti työkiireiden keskellä, joten kurssi oli hyvä omien tietojen päivitys.”

www.opike.fi/koulutus Ilmoittaudu koulutukseen 16.3. mennessä, ja saat koulutuksen yhteydessä ilmaiseksi Selkokielen käsikirjan (Hannu Virtanen, 2009).

Tikas – kaikille, jotka haluavat oppia tieto- ja viestintätekniikkaa helpommin 7


Yhteystiedot Tilaukset ja asiakaspalvelu Else-Maj Halttunen, toimistosihteeri Puh. (09) 3480 9350 Email: opike(at)kvl.fi Tiedotus, viestintä ja messutoiminta Puh. (09) 3480 9355 Email: tikas(at)kvl.fi Koulutusjärjestelyt, koulutussuunnittelu, messut, tiedotus ja johtoryhmän sihteeri Paula Jägerhorn, suunnittelija Puh. (09) 3480 9355, 040 523 4830 Email: paula.jagerhorn(at)kvl.fi

Oppimateriaalikeskus Opike / Tikas Kehitysvammaliitto ry Viljatie 4 C 00700 Helsinki

Verkkosivut, -tiedotus ja -palvelut Muusa Kostilainen, verkkotoimittaja Puh. (09) 3480 9349, 044 9063 754 Email: muusa.kostilainen(at)kvl.fi

Sähköposti: tikas(at)kvl.fi Internet: www.tikas.fi

Laskutus Anu Pärssinen, osastosihteeri Puh. (09) 3480 9357 Email: anu.parssinen(at)kvl.fi Tekninen tuki, Materiaalipankki ja verkko-oppimisympäristö Arto Paappanen, IT-suunnittelija Puh. (09) 3480 9356 Email: arto.paappanen(at)kvl.fi TVT-opetuksen kehittäminen ja pedagogiikka, Joryn puheenjohtaja ja Tikas-tiimin vetäjä Petri Ilmonen, kehittämispäällikkö, TVT-opetus Puh. (09) 3480 9358, 040 509 4994 Email: petri.ilmonen(at)kvl.fi TVT-opetuksen kehittäminen ja pedagogiikka Hanna Fontell, oto-suunnittelija Email: hanna.fontell(at)espoo.opit.fi Verkostosopimukset Leena Kokko, Opikkeen johtaja Puh. (09) 3480 9353, 0400 703 017 Email: leena.kokko(at)kvl.fi

Kirjatilaukset ja koulutusilmoittautumiset www.opike.fi Materiaalipankki ja VerkkoTikas-oppimisympäristö www.tikas.fi Tikas Facebookissa www.facebook.com/tikasmalli Tikas Twitterissä: www.twitter.com/tikasmalli Tikas Youtubessa: www.youtube.com/user/tikaskoulutusmalli Tikas Deliciousissa: https://www.delicious.com/stacks/petriilmonen TikasTervehdys on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä tiedotuskirje Tikas-verkoston opetus- ja koulutushenkilöstölle. Toimitus ja layout: Muusa Kostilainen Kansikuva ja muut kuvat: Muusa Kostilainen Studiokuva: Marek Sabogal Koulutus-mainoksen graafinen suunnnittelu: Birgit Tulla

Tikas on osa Oppimateriaalikeskus Opikkeen toimintaa.

Profile for Oppimateriaalikeskus Opike

TikasTervehdys 1/2012  

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä tiedotuskirje Tikas-verkoston opetus- ja koulutushenkilöstölle

TikasTervehdys 1/2012  

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä tiedotuskirje Tikas-verkoston opetus- ja koulutushenkilöstölle

Profile for opike
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded