Page 1

Regionale samenwerking

in de praktijk Jaarrapportage 2011 Centraal Coรถrdinatiepunt Bedrijventerreinen West Friesland


inhoud

1. Inleiding 2. Taken en resultaten 2.1 Regionale monitoring en behoefteraming 2.2 Regionale typering en segmentering 2.3 Kwaliteitsniveau bedrijventerreinen 2.4 Regionale promotie en acquisitie / begeleiding bedrijven. 2.5 Duurzaam beheer en parkmanagement 2.6 Regionaal programma herstructurering bedrijventerreinen 2.7 Regionale planning bedrijventerreinen 3. Verantwoording

2 | Jaarverslag 2011 - Centraal Coรถrdinatiepunt bedrijventerreinen West-Friesland

1 3 3 4 5 6 7 8 12 14


01_inleiding

01

inleiding

3


Taken Centraal Coördinatiepunt____________________ Dit is de tweede jaarrapportage van het Centraal

Dit zijn de taken van het Centraal Coördinatiepunt:

Coördinatiepunt Bedrijventerreinen West-Friesland.

• Regionale monitoring en behoefteraming van

In de regio West-Friesland werken verschillende

bedrijventerreinen

partijen samen om de bedrijventerreinenmarkt in

• Een regionale planning maken

de regio beter vorm te geven. In dit kader heeft de

• Zorgen voor typering en segmentering

regio in 2007 de Regionale Visie Bedrijventerreinen

• Bedrijven begeleiden naar optimale locaties

opgesteld. Deze visie is door de verschillende

• Regionale promotie en acquisitie

gemeenteraden vastgesteld. In het verlengde van

• Stimuleren duurzaam beheer en parkmanagement

de Regionale Visie Bedrijventerreinen hebben de

• Monitoren kwaliteitsniveau bedrijventerreinen

gemeenten op 17 februari 2010 een overeenkomst

• Monitoren en stimuleren van de herstructurering van

getekend en een Centraal Coördinatiepunt

verouderde bedrijventerreinen die zijn opgenomen in het

Bedrijventerreinen West-Friesland opgericht.

Regionaal Programma Herstructurering Bedrijventerreinen

Dit Centraal Coördinatiepunt wordt gefaciliteerd

(2010) en het Provinciaal Herstructurering Programma

door NHN Vastgoed, onderdeel van het

bedrijventerreinen (PHP, 2011).

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord NV. Met deze jaarrapportage doet NHN Vastgoed verslag van de werkzaamheden en resultaten door het Centraal Coördinatiepunt in 2011.

4 | Jaarverslag 2011 - Centraal Coördinatiepunt bedrijventerreinen West-Friesland


01_inleiding Personele bezetting Centraal Coördinatiepunt___

Alle drie beschikken zij over een brede kennis van en ervaring

Headlines______________________________________________

De volgende personen hebben in 2011 deze taken

met vastgoed en gebiedsontwikkeling, vooral wat betreft

In 2011 was het Centraal Coördinatiepunt voor het

uitgevoerd.

de bedrijventerreinenmarkt. In hun werk kunnen zij rekenen

tweede jaar daadwerkelijk actief. Echter, al in 2009

op diverse ondersteunende functies zoals secretariaat,

zijn er verschillende zaken regionaal georganiseerd.

communicatie en administratie.

Bijvoorbeeld de monitoring van het aanbod en de uitgifte

Ir. L. Cozijnsen (Bert) Programmamanager (her)ontwikkeling bedrijventerreinen T 072-5195774 M 06-33817836 E bcozijnsen@nhn.nl

aan bedrijventerrein, en een gezamenlijk onderzoek naar Taakverdeling_________________________________________

de herstructureringsopgave in de regio West-Friesland.

De werkzaamheden binnen het Centraal Coördinatiepunt

In 2010 kwam daar een heel aantal taken bij. Dit leidde

hangen nauw met elkaar samen; een integrale benadering

tot een Regionaal Herstructureringsprogramma West-

is noodzakelijk. Daarom is er geen vaste taakverdeling van

Friesland (2010), dat als input diende voor het Provinciaal

werkzaamheden.

Herstructurering Programma (PHP, 2010). Het jaar daarop bracht de provincie Noord-Holland een update uit van

Verantwoordelijkheden en rollen__________________

haar PHP. Het Centraal Coördinatiepunt is vervolgens

C. Brinkman (Cees) Programmamanager (her)ontwikkeling bedrijventerreinen

Het Centraal Coördinatiepunt begeleidt de individuele

aan de slag gegaan met het opstellen van een Regionaal

gemeenten in de regio West-Friesland met het opzetten,

Programma Bedrijventerreinen West-Friesland. Daarin zijn

uitbreiden en uitvoeren van regionale samenwerking.

ondermeer regionale typering en segmentering opgenomen,

T 072-5195774 M 06-33817886 E cbrinkman@nhn.nl

Het Centraal Coördinatiepunt werkt in opdracht van het

een regionaal bedrijfhuisvestingprotocol en een regionale

bestuurlijk VVRE (Volkshuisvesting, Verkeer, Ruimtelijke

bedrijventerreinenplanning. Het VVRE stelde op 8 december

Ordening en Economie), waarin de wethouders Economische

2011 het Regionaal Programma Bedrijventerreinen West-

Zaken van de verschillende gemeenten zitting in hebben.

Friesland vast. Ook is in september 2011 het Bedrijvenloket

Wanneer er stukken worden aangedragen aan het bestuurlijk

West-Friesland opgericht; huisvestingsvragen worden

Ing. D. Vlaming (Dave) Projectmedewerker (her)ontwikkeling bedrijventerreinen

VVRE voor besluitvorming, volgt er eerst een ambtelijke

vanaf nu regionaal behandeld. Ondernemers en gemeenten

voorbespreking. Gaat het om ingrijpende besluiten, dan is het

kunnen bij het regionale bedrijvenloket terecht met vragen

aan de individuele colleges van B&W en/of gemeenteraden

en voor informatie over bedrijfshuisvesting in de regio West-

T 072-5195774 M 06-49893749 E dvlaming@nhn.nl

om die te nemen.

Friesland.

5


2.1 Regionale monitoring en behoefteraming Toelichting In het IBIS (Integraal Bedrijventerreinen Informatie Systeem) houdt de provincie Noord-Holland gegevens bij over het aanbod en de uitgifte van bedrijfskavels. Het Centraal Coรถrdinatiepunt haalt de gegevens bij de gemeenten op en verwerkt deze op uniforme wijze in de provinciale monitor www.werklocatiesnoord-holland.nl. De gegevens zijn onder andere bedoeld voor behoefteramingen en planning van bedrijventerreinen.

02

taken en resultaten

6 | Jaarverslag 2011 - Centraal Coรถrdinatiepunt bedrijventerreinen West-Friesland


02_Taken en resultaten Een goede monitoring van de uitgifte van kavels is van groot

Gegevens voor West-Friesland uit de monitorrapportages

Het Centraal Coördinatiepunt onderzoekt in dat verband de

belang. Elke behoefteraming is immers voor een groot deel

(Ecorys, december 2009)

mogelijkheden om meer informatie te verkrijgen over de

gebaseerd op de resultaten in het verleden. Door een goed inzicht in uitgifte kan de overheid beter inspelen op de vraag die de markt stelt aan bedrijfsruimte. Het Centraal Coördinatiepunt is de spil in de monitoring van de uitgifte van bedrijfskavels. Om de benodigde gegevens te verkrijgen, heeft NHN in 2011 het volgende gedaan: • Vragen uitgezet bij gemeenten voor de aanlevering van gegevens • Een fysieke afspraak gemaakt om de gegevens te

verhuisbewegingen van bedrijven: • Via het kadaster (wijziging van eigendommen)

JAAR

UITGIFTE IN NETTO HECTARE

2007

8

2008

3

2009

3,8

2010

3

de regio en van de vraag naar bedrijfsruimte. In 2011 is

2011

2,1

het Bedrijvenloket West-Friesland opgericht. De website

verkrijgen

• Databases van makelaars • Informatie uit het handelsregister van de KvK en gemeentelijke administraties (wijziging van gebruikers) Deze gegevens leveren een beeld op van de dynamiek in

van het loket heeft een zoekfunctie voor uitgebreide informatie over alle bedrijventerreinen in de regio West-

• Gegevens bewerkt om ze vergelijkbaar te maken

De uitgifte van de laatste jaren is beduidend lager dan In de

Friesland, en over de regio zelf. In de komende jaren zal het

• Gegevens verwerkt in werklocatiesnoord-holland.nl.

periode 1998-2009. Volgens de monitor was de gemiddelde

Centraal Coördinatiepunt nieuwe gegevens inventariseren

uitgifte in West-Friesland in die periode 11,2 ha per jaar

en analyseren om de kwaliteit van bestaande gegevens

(Ecorys, december 2009).

te verbeteren. In 2012 wordt onder meer gestart met

Daarbij is extra aandacht voor de volgende punten: • Consistentie in de invoer

een inventarisatie van de vastgoedwaarde van de

• Verbetering van definities

Uit beoordeling van de uitgiftecijfers blijkt dat de

• Verbetering van de monitor door de provincie

betrouwbaarheid van de monitor beter kan. De cijfers die tot

• Hogere kwaliteit van de gegevens door inbreng van de

nu toe zijn verzameld, geven ook bij verbetering van de invoer

kennis van NHN.

bedrijventerreinen.

geen of onvoldoende beeld van de markt van bedrijfsruimte in West-Friesland.

De monitoring heeft geleid tot een overzicht van de uitgifte van bedrijfskavels in de regio West-Friesland in het jaar 2011.

Het is dan ook nodig om de monitor uit te breiden met meer marktinformatie. De mogelijkheden daartoe, en de kosten die ermee gemoeid zijn, worden samen met de provincie onderzocht.

7


2.2 Regionale typering en segmentering

In de Regionale Visie Bedrijventerreinen West-Friesland van 2007 hebben de gemeenten voor het eerst afspraken gemaakt over verschillende segmenten en typeringen van bedrijventerreinen. Deze typering en segmentering is echter heel globaal en niet meer actueel. In 2011 heeft de VVRE de

Toelichting

notitie Typering en Segmentering vastgesteld. Dit vormde de

Regionale typering en segmentering heeft betrekking

eerste stap naar een vraaggerichte en regionaal afgestemde

op het soort bedrijven dat op een bepaalde locatie

bedrijfsruimtemarkt in West-Friesland.

gevestigd is. Bedrijven zijn op grond van hun aard, omvang en beeldkwaliteit in te delen in verschillende

Om de afgestemde typering en segmentering in de

segmenten. Door gelijksoortige bedrijven op de juiste

praktijk te kunnen toepassen en toetsen is een regionaal

locatie bij elkaar te huisvesten, kunnen bedrijven beter

gronduitgiftebeleid opgezet. Dit gronduitgiftebeleid is

functioneren en wordt overlast voor de omgeving

vormgegeven in het bedrijfshuisvestingsprotocol, dat

beperkt.

de VVRE in april 2011 vaststelde. Daarin is afgesproken bedrijfshuisvestingsvragen voortaan op regionaal niveau te behandelen, in plaats van door de afzonderlijke gemeenten. Op die manier wordt het beter mogelijk het juiste bedrijf op de juiste plek te huisvesten; daarmee is zowel het bedrijf als de omgeving gebaat. Het bedrijfshuisvestingsbeleid geeft duidelijkheid over vestigingseisen en voorkeuren van bedrijven, en dat komt de regionale promotie en acquisitie weer ten goede. Uiteindelijk maakt het bedrijf zelf de bedrijfshuisvestingskeuze, maar wel op basis van gedegen informatie, de mogelijkheden in het bestemmingsplan en een transparant proces. In de toekomst is het mogelijk het bedrijfshuisvestingbeleid te verankeren in de (actualisatie van) bestemmingsplannen.

8 | Jaarverslag 2011 - Centraal Coรถrdinatiepunt bedrijventerreinen West-Friesland


02_Taken en resultaten 2.3 Kwaliteitsniveau bedrijventerreinen

De inventarisatie van herstructureringlocaties West-

In de regionale afspraken is opgenomen dat de gemeenten

Friesland, die de STEC Groep in 2009 uitvoerde, geeft een

Hoorn, Enkhuizen en Medemblik voor oktober 2012 een

algemeen beeld van de kwaliteit van de terreinen. Voor

haalbaarheidsonderzoek afronden en presenteren aan de

het verbeteren van de kwaliteit op (verouderde) terreinen

regio. Het betreft onderzoeken naar de terreinen De Oude

heeft het Centraal Coördinatiepunt in 2010 een verdere

Veiling, Krabbersplaat en WFO Oost.

Toelichting

inventarisatie gemaakt voor twaalf verouderde terreinen

Het kwaliteitsniveau van bedrijventerreinen is een

die zijn opgenomen in het Provinciaal Herstructurering

Met het oog op een kwalitatief goed aanbod voor

belangrijk item. Afhankelijk van de aard van hun

Programma (PHP).

bedrijvigheid op bestaande (verouderde) terreinen heeft het

bedrijfsvoering, hechten bedrijven veel waarde

Centraal Coördinatiepunt een nulmeting uitgevoerd naar

aan de omgeving waarin ze zijn gevestigd. Het

In 2011 is er op twee bedrijventerreinen in West-Friesland een

het aanbod van bestaand onroerend goed en de kwaliteit

gaat om gebruikswaarde, belevingswaarde en

herstructurering uitgevoerd: De Oude Veiling in Hoorn en de

daarvan. Het blijkt een intensieve bezigheid om vast te

toekomstwaarde. De kwaliteit van de omgeving

Centrale Zone in Stede Broec. Het blijkt dat (voorgenomen)

stellen of het aangeboden bestaande vastgoed courant

bepaalt voor een groot deel het functioneren van

investeringen door gemeenten, private partijen stimuleren

is. Ook in 2012 wordt aandacht besteed aan het bestaand

de bedrijven, maar ook de vastgoedwaarde van de

om ook te investeren.

onroerend goed in West-Friesland en wordt gekeken hoe

bedrijfspanden.

het aanbod beter gemonitord kan worden. Zo zal duidelijk In 2011 zijn er HIRB Light subsidies aangevraagd voor

worden waar het incourante aanbod ligt en waar kansen zijn

onderzoek en proces van de herstructurering van drie

voor kwaliteitsverbetering.

bedrijventerreinen: • WFO Oost in Medemblik

Op initiatief van het Centraal Coördinatiepunt en in

• Overspoor in Medemblik

samenwerking met Parkmanagement Hoorn is er in 2010 een

• Krabbersplaat in Enkhuizen

pilot van start gegaan met de website www.locatiemonitor. nl. Voor het bedrijventerrein Hoorn 80 in Hoorn en WFO in

Op deze terreinen werken gemeenten hard aan de

Zwaagdijk-Oost zijn de mogelijkheden uitgewerkt voor het

totstandkoming van fysieke ingrepen op de terreinen;

eenduidig opnemen van de terreinen op deze website. In

ze doen dat in nauw overleg met daar aanwezige private

2011 heeft Parkmanagement Hoorn, samen met het Centraal

partijen.

Coördinatiepunt, alle bedrijventerreinen in Hoorn duidelijk en eenduidig in beeld gebracht. Dat bleek zo goed te werken dat in de loop van 2011 is besloten alle bedrijventerreinen in de regio West-Friesland op deze manier in kaart te brengen. De informatie over de bedrijventerreinen is beschikbaar via de website van het Bedrijvenloket West-Friesland.

9


2.4 Regionale promotie en acquisitie / begeleiding bedrijven.

Voor de regionale promotie en acquisitie werkt het Centraal

Hoewel gericht op de verkoop van bedrijskavels, heeft deze

Coördinatiepunt samen met Ontwikkelingsbedrijf NHN,

vorm van promotie natuurlijk ook indirect positief effect op

gemeenten, de provincie Noord-Holland, het ministerie

de algemene bekendheid van de regio.

van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, en

De promotieactiviteiten activiteiten uiten zich in:

gerenommeerde zakelijke dienstverleners. Steeds vaker

• Campagnes

wordt ook samengewerkt met toonaangevende bedrijven en

• Netwerken

Toelichting

kennisinstellingen, vanuit de gedachte dat aansluiting bij een

• Beurzen en bijeenkomsten

Met regionale promotie en acquisitie stimuleert het

cluster de acquisitie effectiever maakt. Synergie is voor veel

Centraal Coördinatiepunt de vestiging van nieuwe

bedrijven een belangrijke overweging bij de keuze van een

De acquisitie bestaat uit indirecte acquisitie, het inspelen op

bedrijven in de regio en begeleidt het bedrijven die op

vestigingsplaats. Synergie is ook een belangrijk argument

tips van derden (NFIA, intermediairs, clusterprogramma’s)

zoek zijn naar een nieuwe locatie.

voor de regio West-Friesland, die geen gebruik kan maken

en directe acquisitie, bedrijven of intermediairs die zich

van rijksmiddelen voor het aantrekken van nieuwe bedrijven.

spontaan melden.

De promotie van de regio West-Friesland is gericht op een

De promotie- en acquisitie-inzet in 2011 richtte zich op:

clusteraanpak. Dat houdt in dat er een focus is op specifieke

• Promotie: sponsoring Westfries ondernemersgala,

sectoren waarin de regio uitblinkt ten opzichte van de rest van Nederland. Voor West-Friesland zijn dat de agribusiness & Seed Valley, bouw & maakindustrie, recreatie & toerisme

Westfriese Waterweken • Promotie: beursstands/bezoek Agrinova, Holland Flowers Festival, Provada

en watergebonden activiteiten. Via promotie wordt partijen

• Promotie: bijeenkomsten Agribusinessclub

binnen en buiten de regio duidelijk gemaakt dat West-

• Promotie: bedrijventerreinen, waaronder Andijk Zuid,

Friesland aantrekkelijk is en blijft voor vestiging.

Distriport en WFO/ABC • Acquisitie: begeleiding 25 leads (door ONHN)

De acquisitie bestaat uit algemene en bedrijfsspecifieke acties die gericht zijn op het beïnvloeden van

De leads hadden vooral betrekking op de ontwikkeling

vestigingsbeslissingen. Uiteraard ondersteunt promotie de

Distriport Noord-Holland, Andijk Zuid en R&D faciliteiten in

acquisitie, en draagt omgekeerd elke acquisitie-activiteit

Seed Valley.

bij aan de promotie van de regio. Bijzonder is de indirecte regiopromotie, in de vorm van bedrijventerreinpromotie.

10 | Jaarverslag 2011 - Centraal Coördinatiepunt bedrijventerreinen West-Friesland


02_Taken en resultaten In 2010 heeft Deloitte Real Estate Advisory, mede in

Ook voor bedrijventerrein Distriport Noord-Holland lijkt dit

opdracht van NHN, een onderzoek uitgevoerd met de titel

concept uitermate geschikt. In 2012 zal, na de uitspraak van

”Duurzaam kwaliteitbehoud van bedrijventerreinen door

de Raad van State, het overleg met de gemeente Koggenland

middel van gronduitgifte”. Andere opdrachtgevers waren

hervat worden om het beheer en onderhoud van Distriport

Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, LIOF en

privaat te organiseren. Ook komt aan de orde hoe de gemeente

Toelichting

SADC. De resultaten van dit onderzoek hebben onder meer

financiën inbrengt om het beheer te bekostigen. Daarnaast

Beheer en parkmanagement is essentieel voor het

geleid tot een concept waarbij op een andere manier wordt

zullen kopers van een kavel op Distriport een bijdrage moeten

waarborgen van kwaliteit op bedrijventerreinen.

gekeken naar beheer, onderhoud en parkmanagement op

leveren voor een hogere kwaliteit van het openbaar gebied en

Meer kwaliteit zorgt voor een betere uitstraling en

bedrijventerreinen. In dit concept is niet langer de gemeente

voor extra faciliteiten die onder parkmanagement vallen.

prestaties van bedrijven. Tevens zijn goed beheer

verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud maar een

en onderhoud belangrijk voor de vastgoedwaarde.

privaat georganiseerde entiteit.

2.5 Duurzaam beheer en parkmanagement

Parkmanagement is het bieden van extra services

Voor nieuwe terreinen is dit concept eenvoudig op te zetten. Namelijk door al in de initiatief- en ontwikkelingsfase

aan bedrijven waardoor het bedrijventerrein beter

In 2011 is advies gevraagd aan Deloitte over de

duidelijke afspraken te maken met de gemeente en deze

functioneert en een betere uitstraling heeft. Goede

aanbestedingaspecten bij het privaat organiseren van

afspraken vast te leggen in een exploitatieovereenkomst.

organisatie van beheer en parkmanagement kan

beheer en onderhoud. Naar aanleiding van dit advies kreeg

Daarnaast worden de rechten en plichten van de ondernemers

herstructurering voorkomen.

Deloitte een aanvullende opdracht voor het opstellen van een

vastgelegd in de koopovereenkomsten.

stappenplan richting duurzaam beheer en onderhoud. Voor bestaande terreinen is het lastiger om een Duurzaam beheer en onderhoud, en in het verlengde daarvan

kwaliteitsniveau te waarborgen. In de gemeente Hoorn is de

parkmanagement, is toegepast op bedrijventerrein Andijk-

afgelopen jaren veel aandacht geweest voor deze problematiek

Zuid. Een private beheermaatschappij wordt daar, na de

en dat heeft geleid tot het opzetten van Parkmanagement

ontwikkelingsfase, eigenaar van de openbare ruimte. Zij

Hoorn. Gemeente en ondernemers hebben taken op het gebied

gaat behalve het beheer en onderhoud van deze openbare

van beheer en onderhoud en parkmanagement uitbesteed aan

ruimte, ook het parkmanagement organiseren. Het

deze organisatie. Op dit moment zijn alle bedrijventerreinen

kwaliteitsniveau is daarmee voor lange tijd gegarandeerd.

in Hoorn aangesloten bij Parkmanagement Hoorn; dit heeft

De rechten en plichten van de nieuwgevestigde bedrijven

geleid tot een substantiële verbetering van de kwaliteit op

worden vastgelegd in de akten van levering door middel van

die terreinen. De ervaringen van Parkmanagement Hoorn

kettingbedingen en erfdienstbaarheden met retributies.

en andere betrokken partijen moeten de input zijn voor een nadere uitwerking. In 2011 is ook Parkmanagement Medemblik opgericht, waarmee een concrete vervolgstap is gezet.

11


2.6 Regionaal programma herstructurering bedrijventerreinen

Al in 2009 hebben de gemeenten gezamenlijk een onderzoek laten uitvoeren naar de herstructurering in de regio WestFriesland. Adviesbureau STEC Groep heeft het onderzoek uitgevoerd en de herstructureringsopgave in West-Friesland integraal geïnventariseerd. Mede op basis van deze informatie heeft het Centraal Coördinatiepunt een Regionaal

Toelichting

Programma Herstructurering Bedrijventerreinen opgesteld.

Voor het Provinciaal Herstructurering Programma

Dit heeft als input gediend voor het PHP dat de provincie

(PHP) heeft de regio West-Friesland een Regionaal

Noord-Holland heeft aangeleverd aan het toenmalige

Programma Herstructurering Bedrijventerreinen

ministerie van VROM.

opgesteld. Dit is een inventarisatie van de opgave en een planning voor de uitvoering van de verschillende

De gemeenten hebben impliciet aangegeven in de nabije

herstructureringsopgaven.

toekomst op een aantal bedrijventerreinen in te willen grijpen. Van deze bedrijventerreinen heeft het Centraal Coördinatiepunt in 2010 een nadere inventarisatie gemaakt en globale businesscases opgesteld. De terreinen zijn daarvoor onder de loep genomen wat betreft vastgoed en mogelijkheden voor verbetering.

12 | Jaarverslag 2011 - Centraal Coördinatiepunt bedrijventerreinen West-Friesland


02_Taken en resultaten Deze nadere inventarisaties hebben tot de volgende

De rollen lopen op in de mate waarin de gemeente actief is

Het Centraal Coördinatiepunt heeft de gemeenten

conclusies geleid.

in de herstructurering van het betreffende bedrijventerrein.

Medemblik en Enkhuizen bijgestaan bij het indienen van een

• De in het PHP opgenomen herstructureringsprojecten

In die zin houdt een actieve rol ook in dat de gemeente de

HIRB Light-subsidie bij de provincie Noord-Holland. Voor

in West-Friesland zijn merendeels (nog) niet

minder actieve rollen ook wil vervullen (dus in geval van rol 3

de gemeente Medemblik is een subsidie toegekend voor

uitvoeringsgereed.

ook rol 1, het opstellen van een ontwikkelingsvisie, en rol 2,

procesmanagement voor de herstructurering van WFO Oost

een nieuw bestemmingsplan).

en een onderzoek naar de mogelijkheden op Overspoor. De

• De gemeenten geven aan dat ze de herstructurering van

gemeente Enkhuizen krijgt subsidie voor procesmanagement

een aantal projecten als minder urgent beschouwen of dat ze die op een andere manier willen gaan aanpakken

In het bestuurlijk VVRE hebben sommige gemeenten een

voor de herstructurering van het bedrijventerrein

(bijvoorbeeld door een enkele verkeersingreep of door

duidelijke rol aangegeven. Andere gemeenten hebben

Krabbersplaat.

betere afspraken over het beheer).

gemeld daar nog op terug te willen komen. Ten aanzien van de te herstructureren bedrijventerreinen

In december 2011 heeft het Centraal Coördinatiepunt de

onderzoek naar de strategieën en mogelijke aanpak van

ontstaat daarbij de volgende rol per gemeente.

stand van zaken in de herstructureringen geïnventariseerd

de verbetering van het bedrijventerrein, of zij willen eerst

• Bedrijventerrein Oude Veiling (gemeente Hoorn): rol 4:

en de input geleverd voor de actualisatie van het Provinciaal

• Andere gemeenten hebben meer tijd nodig voor

hun visie afronden met betrekking tot wonen en werken. • Het laat zich aanzien dat de eerste tranche van te herstructureren locaties zich beperkt tot bedrijventerreinen in de gemeenten Hoorn, Medemblik, Enkhuizen en Stede Broec.

actief t.a.v. herstructurering openbare ruimte en private

Herstructureringsprogramma.

kavel(s); • Bedrijventerrein WFO Oost (gemeente Medemblik): in ieder geval rol 2 en mogelijk meer, indien daarover overeenstemming bereikt wordt met de private eigenaar; • Bedrijventerrein Krabbersplaat (gemeente Enkhuizen): rol

Aan de gemeenten is gevraagd welke rol zij wensen bij de herstructurering. De mogelijke keuzes zijn:

nog niet bepaald; • Bedrijventerrein Centrale Zone (gemeente Stede Broec):

0 (vooralsnog) Geen rol

rol 3 of 4: in ieder geval opwaardering van de openbare

1 Een faciliterende rol via het opstellen van een

ruimte en waar mogelijk en haalbaar ook actief ingrijpen

ontwikkelingsvisie; 2 Een faciliterende rol via de planologie naar bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan; 3 Een actieve rol, maar alleen gericht op het verbeteren van het openbaar gebied; 4 Een actieve rol gericht op de herstructurering van zowel de openbare ruimte als de private kavel(s).

op kavelniveau; • Bedrijventerrein Overspoor (gemeente Medemblik): rol 1 (en mogelijk meer als de ontwikkelingsvisie daar aanknopingspunten voor geeft); • Bedrijventerrein de Wijzend (gemeente Drechterland): geen rol (mogelijk het opstellen van een ontwikkelingsvisie als dat aan de orde is op basis van de toekomstvisie van Drechterland).

13


De regio heeft de provincie verzocht de opgenomen

Enkhuizen

terreinen voor 2012 te handhaven. Daarnaast is het verzoek gedaan het terrein Hoorn 80 in Hoorn op te nemen in het

Krabbersplaat________________________________________

PHP. Hier onder ziet u de stand van zaken per terrein (per

In het voorjaar van 2011 is een onderzoek/visie voor dit

december 2011).

terrein gereed gekomen. De gemeente overlegt nu met de ondernemers over duurzaam beheer en parkmanagement.

Hoorn

In 2012 zal er een procesmanager worden ingezet voor een uitwerking van één of meer actiepunten uit het onderzoek/ de visie. Verwacht wordt dat de tender HIRB Light 2012

Hoorn 80_______________________________________________

leidt tot een aanvraag voor een fysieke uitvoering op dit

In de periode 2007-2010 heeft er een revitalisatie

terrein. Een van de actiepunten betreft een aantal private

plaatsgehad op dit terrein in de openbare ruimte. Deze

kavels die kansen bieden voor kwaliteitsverbetering. Voor

herstructurering is succesvol voltooid. Door de revitalisering

deze locaties wil Enkhuizen de mogelijkheid voor een HIRB

zijn enkele private eigenaren op het terrein verleid tot een

Privaat-aanvraag nog nader (laten) onderzoeken. Verzoek is

investering op de private kavel. Er resten echter nog een

om Krabbersplaat te handhaven in het PHP.

paar ‘rotte kiezen’. Om de eigenaren in de nabije toekomst te kunnen stimuleren om deze locaties te herontwikkelen, onderzoekt de gemeente Hoorn de mogelijkheden voor een

Enkhuizen

aanvraag HIRB Privaat. Om voor deze regeling een aanvraag te kunnen doen, moet het terrein zijn opgenomen in het PHP.

Ketenwaal_____________________________________________

Het gaat hier om een zeer wenselijke kwaliteitsslag op een

Dit terrein is volledig in handen van een private partij

reeds opgewaardeerd bedrijventerrein; dat houdt een hoge

(Pipelife). Met deze partij worden de mogelijkheden van een

urgentie in. Gezien de afhankelijkheid van private partijen

HIRB Privaat nader onderzocht in 2012.

wordt de uitvoerbaarheid relatief laag ingeschat. Door middel van een beroep op de HIRB Privaat kan de uitvoerbaarheid sterk worden verhoogd. Het verzoek is dan ook om het terrein in te delen in categorie B van het PHP. Het streven is om enkele HIRB Privaat-verzoeken voor dit terrein in te dienen in 2012, zodat met de herstructurering gestart kan worden.

14 | Jaarverslag 2011 - Centraal Coördinatiepunt bedrijventerreinen West-Friesland


02_Taken en resultaten Drechterland

Medemblik

De Wijzend______________________________________________

WFO Oost_______________________________________________

ALMERE_________________________________________________

De gemeente heeft geprobeerd gronden te verwerven

Voor het bedrijventerrein WFO Oost werken de

Op dit terrein zijn enkele private kavels al aangepakt door de

van het hoogheemraadschap om het terrein te kunnen

gemeente Medemblik en een private partij aan een

eigenaren. In 2012 bepaalt de gemeente welke rol zij wil en

uitbreiden en het bestaande gedeelte te kunnen

samenwerkingsovereenkomst waarin de afspraken over

kan spelen in een herstructurering van de openbare ruimte.

herstructureren/herinrichten. De onderhandelingen met

de herstructurering worden verwoord. Er is samenwerking

het hoogheemraadschap zijn echter vastgelopen. Private

met een externe procesmanager die is ingehuurd door

ondernemers die de uitbreiding nodig hebben, kijken nu zelf

de HIRB Light-subsidie, Aanvankelijk was het doel deze

naar de mogelijkheden tot verwerving van de noodzakelijke

overeenkomst voor eind 2011 gereed te hebben. Hoewel alle

gronden. Herstructurering is daarmee nog niet van de baan.

partijen menen op de goede weg te zijn, is - vooral vanwege

Industrieweg/Centrale Zone_ _______________________

de vele verschillende belangen - nog geen overeenkomst

Herstructurering is in uitvoering. Een aantal private kavels

bereikt. Er is daarom voor de eindafrekening nog een half

(De Graaf Kaas en Gamma) zijn opnieuw ingevuld. De riolering

jaar uitstel gevraagd. Streven is om voor april 2012 een

is vervangen en wegen zijn opnieuw geasfalteerd.

uitvoeringsgereed plan te hebben dat bruikbaar is voor de

Begin 2012 begint de herinrichting van de Industrieweg en

aanvraag van de HIRB Privaat-subsidie.

eventueel aansluitende gebieden.

Door het gevelrenovatiefonds zijn al veel ondernemers verleid

Overspoor_____________________________________________

B&W heeft een beeldkwaliteitsfonds vastgesteld om het

om te investeren in het vastgoed. De herinrichting van de

Voor het bedrijventerrein Overspoor is met behulp van de

opknappen gevels en percelen te subsidiëren. Gemeente

openbare ruimte gaat binnenkort van start.

HIRB Light-subsidie een ontwikkelingsvisie opgesteld,

en georganiseerd bedrijfsleven gaan in overleg voor een

Naast de herinrichting van de openbare ruimte en de

waarin de mogelijkheden voor herstructurering en het

duurzaam beheer.

verbetering van de gevels op de private kavels richt de

verbeteren van de ontsluiting van het terrein zijn onderzocht.

herstructurering zich hier op mogelijke herprofilering van

Samen met de ondernemers op het terrein zijn vijf scenario’s

Voor de andere terreinen die zijn opgenomen in de ‘doorkijk’

drie private kavels. Een van deze kavels is de voormalige

opgesteld, met daarbij de financiële consequenties. Aan de

naar de periode 2014-2020 van het PHP is het verzoek

gemeentewerf, eigendom van de gemeente en een kansrijke

hand van deze scenario’s krijgt de gemeenteraad een voorstel

ingediend deze te handhaven.

locatie.

om budget beschikbaar te stellen voor de uitvoering van

Voor deze locatie worden de HIRB Privaat-mogelijkheden

een van deze scenario’s. Ook geldt de visie als basis voor de

onderzocht. Streven is een subsidieaanvraag in 2012.

aanvraag van een HIRB (Privaat)-subsidie.

Hoorn De Oude Veiling_________________________________________

Stede Broec

De herstructurering van de openbare ruimte is begonnen.

15


In 2010 is met de vaststelling van de Structuurvisie Noord-

uitgifte is aan lokale en regionale bedrijven, betekent dat

Holland ruimte aangegeven voor bedrijventerreinen tot

tevens dat deze bedrijven ook locaties in de regio achterlaten

2020. De Structuurvisie is uitgangspunt voor de regionale

en daarmee dus aanbod creëren. Wanneer Distriport op de

planning en programmering. Alle bedrijventerreinen die in de

markt komt, wordt een extra vraag verwacht van buiten de

Structuurvisie zijn opgenomen, worden ook in de regionale

regio door bedrijven die qua omvang en/of doelgroep passen

Toelichting

planning opgenomen.

binnen het thema Transport & Distributie.

Het Centraal Coördinatiepunt werkt aan een regionaal

Input voor de regionale planning zijn daarnaast:

vastgestelde planning van bedrijventerreinen voor de

• De uitgiftegegevens uit de monitor.

Uit de gemeentelijke besluitvorming zal duidelijk moeten

regio West-Friesland. Doel hiervan is om een goed

• De afspraken over typering en segmentering.

worden in welke mate de herstructurering van De Oude

inzicht te krijgen in de beschikbare bedrijfskavels,

• De hoeveelheid ruimte die herstructurering oplevert.

Veiling, Greenery (WFO Oost) en Krabbersplaat aanbod

2.7 Regionale planning bedrijventerreinen

de verwachte ontwikkelingen en de mogelijke

opleveren op de korte- en middellange termijn.

toekomstige ruimte die de provinciale Structuurvisie

Uit de monitorgegevens blijkt dat er momenteel circa 35

biedt. Op basis hiervan zijn programmeringafspraken

hectare netto bedrijventerrein direct uitgeefbaar is. Dat

De provincie heeft in oktober 2010 de regio West-Friesland

gemaakt die een gezonde bedrijventerreinenmarkt

is inclusief het bedrijventerrein Overspoor-Oost, dat in

gevraagd per oktober 2011 een samenhangende regionale

moeten garanderen.

2011 op de markt is gekomen. Er is daarnaast een grote

programmering aan te leveren. Hiervoor heeft het Centraal

plancapaciteit voor nieuwe bedrijventerreinen. Meest in het

Coördinatiepunt in overleg met de ambtelijke werkgroep

oog springend zijn Distriport Noord-Holland en ’t Zevenhuis.

de documenten geleverd. In 2010 is een concept regionale

Voor Distriport is er een bestemmingsplan vastgesteld door

planning gemaakt, die in 2011 vertaald is in een regionale

de gemeenteraad van Koggenland. Voor ‘t Zevenhuis is er een

programmering. Deze programmering omvat bindende

ontwerp-bestemmingsplan vastgesteld.

afspraken, waarvan niet afgeweken kan worden zonder regionale besluitvorming. De programmering is onderdeel van

De regionale planning maakt inzichtelijk hoe het toekomstige

het programma dat is aangeboden aan de provincie Noord-

aanbod zich zal ontwikkelen. Belangrijk is dat er een relatie

Holland.

is tussen de marktvraag en de aanbodontwikkeling. Doel is ‘relatieve schaarste’. Dat wil zeggen dat er een gezond aanbod is, zonder dat dit leidt tot leegstand op bestaande bedrijventerreinen. De marktvraag zal de komende jaren volgens schatting van het Centraal Coördinatiepunt beperkt zijn: een uitgifte van circa 8 ha per jaar netto aan bedrijfskavels voor lokale en regionale bedrijven. Als er

16 | Jaarverslag 2011 - Centraal Coördinatiepunt bedrijventerreinen West-Friesland


02_Taken en resultaten 2.8 Mooi Nederland

In het voorjaar 2009 heeft het Centraal Coördinatiepunt namens de regio West-Friesland een projectplan ingediend in het kader van het Innovatieprogramma Mooi Nederland. Kernpunten zijn: 1 De totstandkoming van regionale samenwerking 2 Private verevening (‘nieuw betaalt voor oud’) via gezamenlijke exploitatie 3 Een privaat beheerconcept Ook de provincie Noord-Holland heeft financieel bijgedragen aan de uitwerking van het projectplan. In juli 2012 moeten de resultaten worden opgeleverd. De regionale samenwerking is een feit. Voor het private beheerconcept zijn diverse onderzoeken uitgevoerd. In 2012 en 2013 vindt verdere uitwerking plaats en wordt er gewerkt aan voldoende politiek en bestuurlijk commitment. Ook wordt in 2012 een aanzet gemaakt met de gezamenlijke exploitatie. Dat begint met de drie bedrijventerreinen De Oude Veiling te Hoorn, WFO-Oost (Greenery) te Zwaagdijk en Krabbersplaat te Enkhuizen.

17


03

verantwoording

18 | Jaarverslag 2011 - Centraal Coรถrdinatiepunt bedrijventerreinen West-Friesland


03_verantwoording Het Centraal Coördinatiepunt heeft in 2011 de volgende werkzaamheden verricht.

De regio draagt hier € 25.000 aan bij; het Centraal Coördinatiepunt ontwikkelt zich als kenniscentrum bedrijventerreinen, planning, beheer, ontwikkeling en herstructurering in West-Friesland.

Inzet op: • Invoering en verbetering monitor • Typering segmentering/protocol • Duurzaam beheer • Kwaliteitsniveau bedrijventerreinen • Regionaal programma herstructurering • Nadere uitwerking herstructureringslocaties • Concept planning • HIRB Light-aanvragen • Promotie & acquisitie

Daarnaast verzorgen van onderzoek: • Onderzoek Deloitte ten aanzien van beheer • Herstructurering inventarisatie door STEC • Kwaliteitniveau pilot locatiemonitor • Bijdrage locatiemonitor Hoorn

colofon_ _______________________________________________

• Onderzoek Deloitte ten aanzien van kwaliteit

Dit jaarverslag is uitgegeven door het Coördinatiepunt Bedrijventerreinen West-Friesland en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord Opmaak en vormgeving: Bureau NU, Alkmaar Tekstredactie: Peter van Vleuten, Bergen (NH) Fotografie: Bureau NU, Alkmaar Oplage: 500 stuks

19


Dit is een uitgave van het Coรถrdinatiepunt Bedrijventerreinen West-Friesland en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, Postbus 68, 1800 AB Alkmaar, 072-5195774, info@nhn.nl

Centraal Coordinatiepunt West-Friesland (jaarverslag 2011)  

Centraal Coordinatiepunt West-Friesland (jaarverslag 2011)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you