Page 1

LAGUNYA | PHILIPPI

Thursday, 16 January 2020 | Tel: 021 910 6500 | Fax: 021 910 6501 | Email: news@cityvision.co.za Abahlali baseSiyanyanzela babongoza iSixeko saseKapa ukuba sivale isigingqi esigcina amanzi kufuphi nezindlu zabo. UMFANEKISO: UNATHI OBOSE

IMPILO: UBANGELA INKXALABO UMSELE...

Kubophile eSiyanyanzela UNATHI OBOSE

L

ibangela isankxwe kubahlali bendawo iSiyanyanzela ichibi elikufuphi nezindlu zabo. Bakhala ngelithi ziliqela iinyanga lingasacocwa, nto leyo ibangela isankqange sevumba njengoko namanzi sele ajika aluhlaza. Kungoku nje abahlali batyhola iSixeko saseKapa ngokungazinanzi iimfuno zabo. Omnye wabahlali uNosabelo Bam uthe ubomi babo busemngcuphekisweni ngenxa yala manzi. “Andiyazi ukuba umasipala ucinga ntoni ngala manzi ngoba akajongeki tu kwaye anevumba elibi,” utshilo.

Waleke ngelithi ibangathi ayaqatsela ukunuka rhoqo ngentseni, kwaye abangela intlaninge yeempuku njengoko abanye abantu belahla izinto zabo ezimdaka kwalapha kuwo. Uhambise wathi kudala bethetha noceba uNkululeko Mgolombane, ukuba enze icebo kuvalwe isigingqi esigcina la manzi, kodwa onke amalinge abo awa phantsi. Uthe uloyiko lwakhe ngabantwana abathanda ukudlala kula manzi. “Sihleli nje kufuneka sigade abantwana bangasondeli kula manzi. Siyaboyikisela ngoba ingathi bangatshona,” uthethe watsho.

Wongeze ngelithi inkoliso yabantwana abancinci kula ngingqi banezitshanguba abanye zizigxala kukulunywa ziingcongconi eziphuma kula manzi. “Ngekungcono ukuba umasipala ebesibiyele esi sigingqi nokuba kungocingo ukwenzela abantwana bangasondeli emanzini,” utshilo uBam. Waleke ngelithi la manzi anenyanga ezingaphaya kwesihlanu emile. Ephawula ngale nyewe uMgolombane uthe unolwazi ngala manzi. Uhambise wathi iSixeko simaxhaphetshu sizama indlela yokwenza la manzi ahambe. “Ingxaki yimibhobho le ihambisa amanzi

iwakhupha kwesa sigingqi yavaleka kudala. Ngoku sisaxakekile sizama ukutshintsha inxalenye yemibhobho kula ngingqi yonke sifake emitsha nengathi mikhulu,” utshilo uMgolombane. Wongeze ngelithi onke amalungiselelo asahamba ngendlela inkampani ezakwenza lo msebenzi sele ichongiwe izakuqala kwinyanga yesiSilimela kulo nyaka sikuwo. Uthe la manzi anenyanga ezingaphaya kwesibhozo emile. “I-Sixeko siyazama ngoba simane sisiza nezigadla ezenzelwe ukufunxa la manzi kodwa aye aphinde aphume ethubeni,” ucacise watsho Mgolombane.


2 IINDABA

CITY VISION Thursday, 19 December 2019

Sithi huntshu mz’ ontsundu Sithi huntshu mz’ ontsundu S 2 IINDABA

CITY VISION Thursday, 16 January 2020

ithanda ukukhuthaza nokumema abafundi ukuba bazibandakanye nathi ngokuhlomla nokuthabatha inxaxheba kuyoithanda yonke into epapashwe nokumema kwi City Vision. ukukhuthaza abaUngakwenza oko ngokuthi uthumele nathi umyfundi ukuba bazibandakanye alezongokuhlomla wakho kwezinkcukacha zilandelayo: idnokuthabatha inxaxheba ilesi ye emeyile: okankuyo yonke intoNews@cityvision.co.za epapashwe kwi City Vision. yeUngakwenza Thulani@cityvision.co.za. oko ngokuthi uthumele umyKanti ungasindwendwela nakumakhasi alezo wakho kwezinkcukacha zilandelayo: idethu onxibelelwano City Vision ilesi ye emeyile: uFacebook: News@cityvision.co.za Live okanye uTwitter: @cityvisionlive kungokanye Thulani@cityvision.co.za. enjalo phantsi komnatha othi Kantiusindwendwele ungasindwendwela nakumakhasi www.news24.com ukhangele iCity Vision. Siethu onxibelelwano uFacebook: City Vision

yakuthi sipapashe zonke izimvo zenu kwiphephandaba le veki elandelayo. Njengenxalenye yephulo lethu lesiXhosa sicela yezi zaci @cityvisionlive kunye neli qhaLive intsingiselo okanye uTwitter: lo. Zonke iimpendulo esithe sazifumana sikungenjalo usindwendwele phantsi koya kuzi othi papasha kwi City Vision yeveki mnatha www.news24.com ukhangele elandelayo. iCity Vision. Siyakuthi sipapashe zonke izSicela impendulo lezifike kuthi imvo zenuzonke kwiphephandaba veki elandephambi koLwesibini. layo. Njengenxalenye yephulo lethu lesiXhosa ISACI: Ukuzibetha sicela intsingiselo yezingenyheke zaci kunye etyeni? neli qhaUkuxhentsaesithe uzombelela? lo.ISACI: Zonke iimpendulo sazifumana siUmzingisi akanashwa? yaIQHALO: kuzi papasha kwi City Vision yeveki elandelayo. VThumela impendulo yakho ngezifike e-mailkuthi ku Sicela zonke impendulo phambi koLwesibini. news@cityvision.co.za okanye uWhatsApp ku 083 721 7648. ISACI: Unyawo lwambeth’ indlela? ISACI: Ukungabi nandonci? Iimpendulo zeveki edlulileyo: IQHALO: Unyawo alunampumlo? . Ukhwekhwe lwexhwili: Mavis Nkata, Harare: Yinto exakileyo, VThumelanelithi impendulo yakho nge e-mail ku iyafana ukuzicandela umgalagala. news@cityvision.co.za okanye uWhatsApp ku 060 Nombongo Nokrayo; Black City Nyan841 Kutshiwo 5005. ga: kumntu oyithanda kakhulu inyama. Iimpendulo edlulileyo: Makhaza: Zukiswazenyanga Mdunyelwa; . Ukuzibetha ngenyheke etyeni: Ngumntu othi wakwenzelwa inceba Ayanda Tshofuti; Langa: Kukuzifaka ngumntu angafuni kusuka kuye ayifune engxakini. oko. Abegail Mkungela; Khayelitsha: Ku. Ukukholwa yeyokosa: kuva kabuhlungu. Mavis: Ukwanela kwasekuqaleni. Mavis Nkata; Harare: Ukukhohlisa Mantombi Bavuma; Harare: Kukudikokanye ukuqhatha.

S

Publishers:

City Vision is published by WP Media, a subsidiary of Media24

Distribution:

TOGETHER WE DISTRIBUTE 100 087 COPIES EVERY THURSDAY EDITIONS LaGunYa edition (Langa, Gugulethu, Nyanga and Philippi) Distribution 49,800 Gugulethu, (+ Hazeldene Ext:) Gugulethu (section3) Gugulethu (Sipho Park/Loyoloville), Langa, Lower Crossroads, New Crossroads, KTC, Nyanga, Nyanga (Mau-Mau), Nyanga (old location), Nyanga (White City) Nyanga (Zwelitsha), Old Crossroads, Old Crossroads (Bester) Old Crossroads (Unathi), Philippi (Browns Farm) - City Edition, Philippi (Samora Machel), Tambo Square, Philippi & Philippi East.

Noxolo Ntsodo; Harare: Kukuzifaka engxakini. Nombongo Nokrayo; Black City: Ukwenza into ungayicingelanga ukuba izokufaka engxakini. Zwelinzima Tyhaliti; Harare: Kukuthi uyanceda kanti uzifaka engxakini. Kaloku uthi umntu kubetheka ngenyheke nokuba ebesanza ntoni ime lonto ebeyenza kuba ngenxa yengqaqambo.

Khayelitsha edition ( Khayelitsha, Mfuleni) Distribution 50,287 Bongweni, Driftsands, Ekupumleni (Town 2/village 4), Graceland (Town 2/village 4), Harare (Town 2/village 2a), Ikwezi Park (Jonkersdam), Ilitha Park (Town 2/village 1) Kulani Park (Town 1/village 1- block A,B,C), Luzuko, Macassar (ext: Only) Makhaya (Town 2/village 4), Mandalay, Merrydale, Mfuleni Graded, Mfuleni Flats, Mfuleni Ext, Mfuleni (Driftsands), Site B (above Railway - Nonkqubela Station), Site B (below Railway Line Nonkqubela Station) Site C (Nolugile Station), Tembani, Washington Square, Town 1 Village 1 & 2 - Block F,G,H,I,J.

. Ukuxhentsa uzombelela: Ayanda: Kukuzizamela uwedwa unge-

kudikwa yiyo.

Ukukhula kukubona: Eli qhalo apha ekukhuleni ubona izinto ezininzi, layo ude umntu aphumelele. kwaye afumane amava kuzo afunde lukhulu. Amagama eveki edlulileyo: . Umnwe: Amagama eveki edlulileyo: Ayanda: Uneminwe emide; isela. .Abegail: Isilonda: Umnwe; ukukhomba ngomnwe Mantombi: Undithunuke esilondeni elisweni. ngentetho kuxakule umntu ethethe Mavis: evakalayo Kukho umnwe nto; kuxa into into engemnandanga kuwe.okungalunganga. ikrokrisa ukuba kukhona Boniswa: Isilonda siphola ngokuthunukNombongo: Ukuba neminwe emide; kutwa, xa kumntu uva kabuhlungu funeka umane shiwo olisela. ukhunjuzwa ukuze Umnwe uxole. Zwelinzima: awuzikhombi; Umntu akaziboni ezenziwa Nombongo: Isilondaiimpazamo esingapholiyo; kutnguyexakoko ubona ezabanye, kunjalo shiwo wawukhathazekile ingapheli en-ke nomnwe lonto. nangona kulula nje futhi ingumsetliziywen benzi wawo ukukhomba kodwa awukwazi ukukhomba . Ithemba: kwakuwo. Mavis: Ithemba liyadanisa, kuxa ulinde ukuthenjiswa ngumntu afike sele elandula . Indlala: kwinto ebethembise ngayo. Ayanda: Indlala inamanyala. Nombongo: Ithemba alibulali liyadanisa; Zodwa Ceru; Philippi: Indlalaungayiinamanxa ulindele into entle ozoyifumana yala; thetha xa ulamba izinto fumani, uthi kuthi ithemba alibulaliungenza liyadanisa. ezingalunganga ezinje ngoyoqhekeza emizini yabantu. . Elokuqwela: Abegail: Indlala inamanyala; ukwenza izSicela usinike isaci okanye iqhalo kunye into ezirongo kuba usiva indlala. nenkcazelo ngala magama alandelayo: Mavis: Indlala ayinakroti; indlala iyamIndlala? oyisa wonke ubani. Umnwe? Nombongo: Indlala inamanyala; xa umntu esenza izinto ezimasikizi ngenxa yentlupheko kuba efuna imali. Zwelinzima: lndlala inamanyala; umntu olambileyo ude azibone sele esitya nento engatyiwayo ngenxa yendlala. Kaloku inyoka linyala ukutya inyoka kodwa xa sele indlala ikuphethe ungazibona sewuyifukutha.

Ngokwenkcazela yombhali ncwadi uMnu E.W.M Mesatywa, nazi impendulo zezaci nala maqhalo eveki endlulileyo. Ukuzibetha ngenyheke etyeni: Le ntetho ixela ukuzixhamla okanye ukuzenzakalisa. Ukuxhentsa uzombelela: Esi saci sibhekiswa kumntu ongenamncedi, bonke abantu bahambela kude kunaye. Umzingisi akanashwa: Eli qhalo lithetha ukuba umntu ozingisayo nozondele-

. Elokuqwela: Sicela usinike isaci okanye iqhalo kunye nenkcazelo ngala magama alandelayo: Inyathi? Unyawo?

Top cop outlines her new vision for WC

Contact us

Switchboard: Tel: 021 910 6500 news@cityvision.co.za win@cityvision.co.za Editor: Thulani Magazi 021 910 6517 • 083 721 7648 Thulani@cityvision.co.za Journalist: Unathi Obose 021 910 6519 • 073 579 5927 unathi.obose@cityvision.co.za Journalist: Siyabonga Kalipa 021 910 6518 • 076 183 3602 Siya@cityvision.co.za Advertising manager: Vesha Poonsamy Tel: 021 910 6500 Email: Ruveshni.Poonsamy@media24.com Advertising Sales: Taseem Khan Tel: 021 910 6529 Email: Taseem@media24.com Classified advertising: 087 740 1089

Recently appointed Western Cape Provincial Commissioner, Lt Gen Yolisa Matakata, took up her post on Monday 6 January. She kicked the day off with a meeting with the police’s Western Cape provincial management and community policing forum (CPF) representatives at the premier’s office. Shortly afterwards, the deputy minister

of police, Cassel Mathale, and the national edged that policing the province is no mean commissioner of police, Gen Khehla Sitole, feat, but, with all role players on board, she presented Matakata to the premier of the and her management team were set on Western Cape, Alan Winde, and MEC for stamping the authority of the state. community safety, Albert Fritz. During her tenure, the capacitation of poAddressing the media after these two en- lice stations as the first line of defence in The City Vision team; Unathi Obose, Thulani Magazi and Siyabonga gagements, Matakata outlined a new vision dealing with serious violent crimes will be Kalipa. wish all readers a blessed festive season. PHOTO: NIELEN DE KLERK for policing in the province. intensified. In essence, human and physical High up on her list of priorities is the resources will be distributed to where the building of needs are. cohesion Policing will also be supported by an effecwithin the tive detection service that will investigate police’s and solve reported cases. Take a look at these exciting opportunities! As the yearWestern draws to a closeInand you a bidto tocontinue ensure allproviding citizens of thewith WestOpen 24/7, 365 days a year with endless growth and people prepare their ern end-ofquality content other excelCape for manCape are and feel safe,and an effective intelopportunities, careers don’t get any grander than this! year excursions, City Vision will capacity lent services to satisfyall your inagement ligence will underpin policing also be taking short break. teamathereefforts. dividual needs. This is our edition of We keeping look forward by final ensuring “Ithe have been an eyetooninteractthe issue DEALER LEARNERSHIP (NC: GAMING OPERATIONS) year. Our office also be ingthis with you again in thecrimes new policewill offiof closcrime in province, including The Learnership will offer unemployed individuals exposure to Gaming technical skills. Learners will also be exposed to facilitating the playing of the Tables games and ing on Thursday year and ourplaguing invitation cers are19ac-December against women andextend children cerproviding an exceptional gaming service on the Floor in accordance with company countable communities. Anto aggressive response, and re-open on Monday 6tain Januto everyone open their doors standards and ICS. and responthathit involves stakeholders, required. ary. Our next edition will and all welcome us intoistheir reCandidates must have: • Grade 12 or equivalent national qualification in gaming Also,14 the main generators your post sive box tooncomTuesday spective homes. of serious violent operations • Successfully apply for a Gaming (Key) Licence • Willingness to commit to and undergo a 12 month Learnership inclusive of theoretical and practical components munity crimes, drugs, alcohol illegal January. City Vision would like namely We would also like toand wish all • Ability to work shifts that meet operational requirements • Willingness to work in a That, and firearms, are what we will be focussing on,” to thank allneeds. our readers ad- our Christian readers and adsmoking environment • Previous experience in a customer facing role. in her view, says Matakata. vertisers for their support durvertisers a blessed Christmas, For a detailed advert and to apply please visit will guaranIn her theYear ground areAfkey https://corporate.suninternational.com/careers/search-jobs/, click search, ing 2019. It has been a year of view, and a boots happyon New South click on GrandWest Casino and have Ref No: N/A10353 handy. tee quality in addressing crime, but dealing with sociomany ups and downs, but you rica. Closing date: 31 December 2019. service de- support. economic factors impede policing initidid not waver in your From that the editor and the team: Please Note that ,Preference will be given to suitably qualified employees from the livery. atives remains crucial. We are looking forward to an Thank you all. Siyabonga kuni designated groups in line with the provisions of the Employment Equity Act, No. 55 of appealed for aan support and com1998 (and any amendments thereto), the relevant internal recruitment policy as well exciting 2020She where acwe willMatakata seek nonke. Dankie almal. knowlmitment from all stakeholders. as unit’s employment equity plans and Gaming Board License conditions.

Corrections

City Vision subscribes to the South African Press Code and we are committed to journalism that is honest, accurate, fair and balanced. Under our editorial policy, we invite readers to comment on the newspaper's content and we correct significant errors as soon as possible. Please send information to the news editor at Thulani@cityvision.co.za or phone 021 910 6500. Alternately, please contact the Ombudsman of Media24's Community Press, George Claassen at george.claassen@media24.com or 083 543 2471. Complaints can also be sent to the SA Press Ombudsman on telephone 021 851 3232 or via email khanyim@ombudsman.org.za or johanr@ombudsman.org.za

Find us online facebook.com/City Vision Live twitter.com/Cityvisionlive

TM

wa okanye ukonela yinto. Boniswa Magqaza; Harare: Ukwanela yinto. Nombongo: Ngumntu othanda izinto. namncedisi. Zukiswa: Ukukholwa yeyokosa, kukonAbegail: Kukuzenzela yonke into uwedela isaqala okanye usafika kuyo. wa yinto ungenamncedisi. Mavis: Kuxa uzibuza into uphinde uzi. Ukukhula kukubona: phendule okanye ukusebenza wedwa uthi Mavis: Kuxa umntu ebona izinto okanye ungapha ube ungapha. esiva izintoKukuthetha ezibuhlungu. Noxolo: ungaphendulwa, uzBoniswa:ngokwakho. xa ubona into. iphendule Nombongo: usokola okanye ujongene Nombongo:Xa Ukuthetha into uphinde uzinobunzima phendule. okubo. Zukiswa: Xa usiya zininzi izinZwelinzima: Kuxaubamdala umntu yonke into ezto ondibana nazo. enzela engemncedisi. Kaloku xa kukho oxhentsayo kuye kubekho obombelayo nabaqhwaba izandla. Ngokwenkcazela yombhali ncwadi uMnu E.W.M Mesatywa, nazi impendulo . Umzingisi akanashwa: zezaci nala maqhalo eveki endlulileyo. Ayanda: Ukungalungelwa ube ubuzama kungcono kunokuhlala phantsi. Ukhwekhwe lwexhwili: Le ntetho ibAbegail: Qubeka uye phambili uzakuphuhekisa kwinto okanye imeko engafuniyo ukmelela. wahlukana nomntu. Ixhwili yinyamakazi Mavis: Xa ufuna into zingisa nobalwaye kunziehlala inokhwekhwe olungapheliyo, ma woda uphumelele ekugqibeleni. luyosulela kananjalo. Noxolo: Kukwenza into ungancami ude uphumelele. Ukukholwa yeyokosa: Esi saci sithetha Nombongo: Ukuqhubekeka ungayeki into enye nesi sithi udikwe yeyokosa eyokukwinto oyenzayo. phekwa engekayidli. Sisuke ekubeni athi Zwelinzima: Umntu owenza into ezingisumntu akudikwa yinyama ephekiweyo aye ile udla ngokuphumelela ekugqibeleni nokkweyo kosa. Kaloku inyama eyosiweyo ayiuba ebemane ebetheka apha naphaya. fani nenyama ephekiweyo, awukhawulezi

Farewell 2019

The Working Earth 12-22447

TM

tiles

Ceramic Wall Tiles Ceramic Floor Tiles 200 x 300 mm

SUMMER

450 x 450 mm

SAVINGS Porcelain Fix

Tile Adhesive

Tile Adhesive

tiles

FANTASTIC

6490

R

90 32 20kg

90 32 20kg

R

R

Anti AntiSlip SlipTiles Tiles 450 x 450 mm

Wall Cladding Tiles Porcelain Fix 20kg

FROM

R109 300 x 600 mm

90 2 m

R

450 x 450 mm

6490 20kg

Ceramic Black & Glazed Porcelain White Tiles Tiles

Availablein inBeige Beige&& Grey Grey Available Finishes--Matt Matt&&Gloss Gloss Finishes

FROM

R6990m

Ceramic Ceramic Wall & Floor Tiles& Floor Wall 350Tiles x 350 mm

Largest Largest Range Range & Best Deals in in South South Africa

FROM

FROM

2

R6990m

NANO

2

Polished Porcelain Tiles 350 x 350 mm

R7990m

FROM FROM

2

90 R109 R7990 m m

22

Glazed Porcelain Tiles Polished Tiles 600 x 600 Porcelain mm

600 600 x 600 mmmm x 600

OPEN77DAYS DAYSAAWEEK WEEK(From (From7:30am 7:30amon onweekdays weekdays/8:00am /8:00amWed) Wed) Paarden Eiland Eiland Road, Road, Paarden Paarden Eiland, Eiland, Cape CapeTown Town OPEN 51 Paarden VATIncl Incl ••E&OE E&OE ••Prices Pricesvalid validwhile whilestocks stockslast last Credit Credit&&Debit DebitCards CardsAccepted Accepted Ample AmpleParking ParkingAvailable Available T e l : 0 2 1 551100 55550000 •• VAT •T’s & & C’s C’s apply apply •• Pictures Pictures are are for for Illustration IllustrationPurposes PurposesOnly Only••www.mallstiles.com www.mallstiles.com •T’s

350 x 350 mm 600 x 600 mm

WheelchairFriendly Friendly Wheelchair

Deliveries can arranged Backup Backup Generator Power Deliveries can bebe arranged Generator Power

PorcelainSlab Slab Porcelain Tiles Tiles 600 x 1200 mm 600 x 1200 mm

FROM FROM

90 59 7490

RR

m2

m2

FROM FROM

74 749090

RR

m2 m2

FROM FROM

90 90 84 109

RR

m2

m2

FROM FROM

1799090 199

RR

2

m2 m


NEWS 3

CITY VISION Thursday, 16 January 2020

Residents in a survival battle UNATHI OBOSE

W

ith rising temperatures, mounting piles of rubbish and the risk of airborne diseases, Section 16 residents, in Philippi, are calling on the City of Cape Town to speed up the process of appointing a cleaning company. Residents say refuse has not been collected since the start of the year and the area has turned into a “pigsty”. In an interview with City Vision, resident Nwabisa Masiza said there has been a drastic increase in dumping since the last refuse collection towards the end of last year. “The bad thing is we are not informed about what is happening by our leaders. We just see the piles of rubbish uncollected along the road while other rubbish is dumped on the open spaces between the houses,” said Masiza. She urged the City to urgently hire another cleaning company before things get out of control. “The last time the rubbish was collected was before Christmas Day. Lots of flies and an unbearable stench is coming into our houses,” she said. Masiza said they had a similar challenge at the beginning of last year. (“Cleaners in Block 8 down tools”, City Vision, 28 November 2019). Ward 80 councillor Nkululeko Mgolombane described the illegal dumping as a big challenge in his ward as there are no cleaners. He said the City is busy with the process of hiring a new company to clean the area. “The contract of the last company that was working there ended at the end of December. And some officials were already on December holiday, but the company will be hired soon,” he said but didn’t confirm which month. Mgolombane said the situation is exacerbated by people who renovate their houses. They are also illegally dumping.

One of the illegal dumping sites at the corner of Sheffield Road and Link Street in Philippi.

MATRIC REWRITES!!! NOVEMBER PLACES AVAILABE

REGISTER NOW FOR 2020 ST FRANCIS RADICAL LEARNING MANDALAY ACADEMY /TRAIN STATION PHYSICAL ADDRESS 35 Ryan Way Merrydale Centre MANDALAY 7785 Tel: 021 387 - 0104 Email Address: stfrancisradical@gmail.com

HURRY HURRY CLASSES STARTS 20 JANUARY 2020

APPLY NOW REGISTRATION NOW IN PROGRESS

FOR THE 2020 ACADEMIC YEAR

YOUR CHANCE TO IMPROVE YOUR CAPS ACADEMIC QUALIFICATIONS THROUGH FULL TIME OR PART TIME STUDY AT YOUR CONVENIENCE

CONTACT US ON THE FOLLOWING

Applica on Forms Available at the Academy By Mandalay Train Sta on

021 387 - 0104 / 061 234 9814 / 078 468 0592

PHOTO: UNATHI OBOSE


4 NEWS

CITY VISION Thursday, 16 January 2020

Mixed feelings about matric results UNATHI OBOSE Education forums from Khayelitsha and Gugulethu have expressed mixed emotions about the recent matric results and urged the provincial department of education to put in more effort, especially in township schools, to help improve their results. Khayelitsha Education Forum (KEF) chair Nomawethu Mosana praised loca high schools for the great performance. “We are happy with the performance even though there are some schools that didn’t do well. We hope that this year they will pull up their socks. Out of 20 schools, nine of them obtained above 80% which is a great achieve-

tem in Gugulethu. “We have people who have an interest in education. People who retired and are still willing to assist learners in after school programmes. We want them to volunteer to help the children,” he said, adding that educators must not only focus on matric learners they must start preparing learners from Grade 8. ID Mkhize Secondary School and Sithem-

ment. We will visit those schools who didn’t do well in an attempt to find out where the problem lies,” she said. However, she also raised questions about resources at some schools. Speaking on behalf of the Gugulethu Education Forum (GEF) Vincent Domingo, Gugulethu Development Forum secretary, described the matric results in the area as embarrassing. “We are not satisfied at all with the results. We used to have at least one school in the top 20 in the province but now we are below par. This year we are not expecting anything less than 90% from all the schools,” said Domingo. He urged all community stakeholders to come on board and save the education sys-

Matriculants from Manyano High School celebrate outside the school premises after they receiving their results. From left: Zanele Dyasophi, Lindokuhle Bambelo, Kamva Mjanyelwa, Vuyolwethu Mdolomba. Alusandi Salaze and Asavela Mdala. PHOTO: UNATHI OBOSE

IMPORTANT NOTICE 1. The Department of Social Development, Khayelitsha Office, is requesting Ms Nothekanti Dangazele, last seen in Harare, Khayelitsha during 2017 until September 2019, to urgently contact the social worker, Ms. M. Phori at 021 360 2100/ 087 086 3514 during office hours 07h30-16h00. She is allegedly a close relative to a male child estimated to have been born during 2014. 2. The Department of Social Development, Khayelitsha Office, is requesting Ms Emmali Chauke and Mr Tafaza Toworayi last seen in Makhaza in May 2019, to urgently contact the social worker Ms. F. Nguta on 021 360 2100 during office hours 07h30-16h00. Both are allegedly close relatives to two female children born on 29/01/2018 and 17/02/2019. 3. The Department of Social Development, Khayelitsha Office, is requesting Ms Buyiswa Mtebe last seen in Cala Eastern Cape, alleged to be in the Western Cape, to urgently contact the social worker Mr V. Siyoko on 021 360 2100/ 087 086 3501 during office hours 07h30-16h00. She is allegedly a close relative to a female child born on 28/12/2005. 4. The Department of Social Development, Khayelitsha Office, is requesting Ms Ternica Trout and Mr Irvin Sakati, Ms Trout last seen in Joe Slovo near Milnerton and Mr Sakati last seen in Elsies River, to urgently contact the social worker Ms. P. Ndongeni on 021 360 2100/ 087 086 3501 during office hours 07h30-16h00. Both are allegedly close relatives to a female child born on 27/11/2018.

VACANCY BULLETIN EXCITING OPPORTUNITY FOR PEOPLE WHO WANT TO MAKE A DIFFERENCE

DEPARTMENT OF HEALTH GUGULETHU COMMUNITY HEALTH CENTRE

DRIVER (LIGHT DUTY VEHICLE) REMUNERATION: R102 534 PER ANNUM SERVICE BENEFITS: 13TH CHEQUE, EMPLOYER’S CONTRIBUTION TO THE PENSION FUND, HOUSING AND MEDICAL AID ALLOWANCE Requirements: Minimum requirement: Basic literacy and numeracy. Experience: Appropriate experience in the functioning of a state hospital. Inherent requirements of the job: Valid code (B/EB) driver’s licence. Valid Public Driving Permit (PDP) • Willingness to work overtime • Willingness to perform standby duties. Competencies (knowledge/skills): Ability to communicate in at least two of the three official languages of the Western Cape • Ability to accept accountability, responsibility to work independently and good interpersonal skills • Knowledge of Transport Regulations and Circular no 4 of 2000 • Knowledge of routine, maintenance, Inspections for defects of vehicles and safe driving skills. Duties (key result areas/outputs): Transport goods, services, clients and personnel from one point to another • Ensure accurate and detailed completion of logbooks • Conduct routine maintenance, inspecting of vehicles and timely reporting of defects • Adhere to Departmental codes and procedures • Ensure that all vehicles are kept clean and tidy • Perform administrative and relieve duties when required or necessary. Note: No payment of any kind is required when applying for this post. Enquiries: Mr M October, tel. 021 633 0020 or e-mail Martin.Oktober@westerncape.gov.za PLEASE SUBMIT YOUR APPLICATION FOR THE ATTENTION OF MR M OCTOBER, TO THE FACILITY MANAGER, GUGULETHU COMMUNITY HEALTH CENTRE, NY3 CNR NY77 & NY78 GUGULETHU 7750

INSTRUCTIONS TO APPLICANTS: Z83 forms (obtainable from any Government department or www.westerncape.gov.za) must: Be completed in full, clearly reflect the name of the position, name and date of the publication (candidates may use this as reference), be signed, accompanied by a comprehensive CV, the names of 3 referees and certified copies of ID, driver’s licence and qualification/s. A separate application form must be completed for each post. Applications without the aforementioned will not be considered. Applications must be forwarded to the address as indicated on the advertisement. No late, faxed or e-mailed applications will be accepted. CVs will not be returned. Excess personnel will receive preference. Applications, which are received after the closing date, will not be considered. Further communication will be limited to shortlisted candidates. If you have not received a response from the Department within 3 months of the closing date, please consider your application as unsuccessful. It will be expected of candidates to be available for selection interviews on a date, time and place as determined by the Department. As directed by the Department of Public Service and Administration, applicants must note that further checks will be conducted once they are shortlisted and that their appointment is subject to positive outcomes on these checks, which include security clearance, qualification verification, criminal records, credit records and previous employment.

The Department of Health is guided by the principles of Employment Equity. Candidates with disabilities are encouraged to apply and an indication in this regard will be appreciated.

bele Matiso High School are the top two schools in the Lagunya area, while Usasazo High School is the top school in Khayelitsha. In 2018 ID Mkhize recorded a 73.8% pass rate while that increased to 88.6% last year. Meanwhile Matiso saw an improvement from 78.8% to 85,0% year on year. Usasazo obtained a 94,8% pass rate in 2019 from 76, 2% in 2018.

Closing Date: 31 January 2020 138582 CITYVISION www.thecandocompany.co.za

Ubethwe ngebhotile kuba eyi ‘mofi’ UNATHI OBOSE

L

le, qha ukuba wayengenwe yintoni ngelaxesha wayembetha nathi asiyazi kwaye yile sifuna ukuyazi,” utshilo ecaphuka. U-Qonongo utyhole umsolwa ngokusebenzisa igama elinentiyo komnye umntu. “Kutheni ezobiza igama le ‘mofi’ xa kugqitha uBulelani abe engathethi namofi. Ngoba oyena mntu owaziwa ngobumofi yayinguBulelani,” ubuze watsho uQonongo. Waleke ngelithi inkangeleko kaBulelani ayisayi kuphinde ifane nanje ngakuqala ngenxa yamanxeba asebusweni bakhe. Ongumseki wombutho wabantu abathandanayo nabasini sinye, iFree Gender, eKhayelitsha uFuneka Soldaat uchaze esi sehlo njengesimanyukunyenzi nesihambisa umzimba. Uthe sifuna uthathelwa ingqalelo. Uhambise wathi bengamalungu emibutho yabantu abathandanayo nabasini sinye bazakumxhasa uMajeke nkqu nasezinkundleni zamatyala. “NgoLwesibini (umhla wesi 6 kweYomqungu) besinentlanganiso namapolisa aseHarare sihlalele lo mcimbi sikwafuna nokuqonda ukuba kumaxa bendawoni na malunga nophando lelityala. Sizakulilandelelela neli ityala ukuqinisekisa ukuba umrhanelwa uyabanjwa,” utshilo Soldaat. Isithethi samapolisa kwiphondo uAndre Traut usingqinile esi siganeko watsho esithi indoda engumrhanelwa ibanjiwe.

ukhubeke luyinyama usapho lakwaMajeke kwingingqi yakoo 34, eHarare, kwaye lufuna umthetho udlale indima yawo emva kokuba unyana wabo ehlaselwe ngobusuku bangeCawe umhla wesihlanu kweyoMqungu. Ngokwengxelo uBulelani Majeke (ominyaka ingama 35) kutyholwa ngelithi ubethwe ngenxa yokuba engumntu othandana nabantu abasisini sinye. Le ndedeba, neyaziwa njengo KC, ishiyeke ineenkenkebula zamanxeba amabini, entloko kunye nasesidleleni. Kudliwano-ndlebe ne City Vision uthe wayehamba neetshomi zakhe besuka kwenye indawo yentselo besiya kwenye ngethuba ekhwazwa ngomnye umfana embiza ngokuba uyi “mofi”. “Lo mfana undibethileyo wayeme nomnye bencokola ngelixesha sizayo. Sithe xa sigqitha netshomi zam wakhwaza wandibiza ngemofi. Ndiye ndajika ndaya kuye ndambuza ukuba ngubani imofi? Uphendule ngelithi akathethi nam uncokola netshomi yakhe. Ndambuza ukuba kutheni esitsho xa kugqitha mna ngoba lo mntu ame naye akayomofi,” uthethe watsho. U-Majeke utyhole ngelithi lo mfana umhlasele ngebhotile yotywala ngethuba besonyukelana. Ukwagxeke umhlobo walo mfana wamhlaselayo ngokubashiya ngethuba besonyukelana. “Andiyazi ukuba wayengenwe yintoni okanye wayenxilile,” utshilo uMajeke. Waleke ngelithi uyiqhelile into yokuthukwa ngabantu ngenxa yesini sakhe. Uthe bengabantu abathandana nabantu abasini sinye ubomi babo busesichengeni nanjengoko bengamkeleki kwiindawo abahlala kuzo. Othethela usapho nokwangudade boMajeke uNqabisa Qonongo uthe belusapho bothukile ngoba bebengayilindelanga le nto yehlele umntakwabo. “Sisafuna ukuyazi ukuba yintoni unobangela wokuba uBulelani abethwe? Apho ingumnqa khona siyamazi lo U-Bulelani Majeke uthungiwe emva mntwana ubethe uBulelani sa- kokubethwa ngomnye umfana kuba zi nabazali bakhe. Ayingomn- esithi uyimofi. UMFANEKISO: UNATHI twana ondlongondlo, uzithule- OBOSE


NEWS 5

CITY VISION Thursday, 16 January 2020

PROMOTION VALID 16 January TO 22 January 2020 COUNTRY RANGE IQF 4KG

11799

MOMS CHICKEN BRAAIPACK

3799

/KG

SEASON HARVEST MIX VEG

COUNTY FAIR CHICKEN HEARTS 1kg

1799

1499

/KG

PURE BAKE CAKE FLOUR 10kg

CROWN COOKING OIL 750ml

1399 EXCLUSIVE SALT 1kg

6999

RAJAH CURRY POWDER MEDIUM 50g

899

3 29 JUNGLE TAYSTEE WHEAT 500g

2499

KELLOGG'S CORN FLAKES 500g

2699

WILLARDS CHEASNAKS ASST 135g

WILLARDS CHEESE CURLS ASST 150g

FRESH BEEF BRISKET

6499

/KG

POTATOES 7kg

GROUND BEEF MINCE

3999 /KG

BUTTERNUT 7kg

3999

GOLDEN CLOUD CAKE FLOUR 2.5kg

1999

3599 SPEKKO RICE 2kg

2199

NESCAFE RICOFFY TIN 250g

2999

TEECO TEA BAGS 100's

1499

WEET-BIX CEREAL 450g

1699

LYLES GOLDEN SYRUP 454g

999

PROTEX SOAP ASSt 150g

LUX SOAP ASST 175g

PORK STEW

3499 G /K /KG

SONNENDAL AMASI 2lt

1999

NATURE'S WHITE SUGAR 2kg

2799 ELLIS BROWN COFFEE CREAMER 750g

2699 ALL GOLD APRICOT JAM SUPERFINE 900g

2399 /KG

SHIELD DEO ASSORTED 150ml

PORK LOINS & RASHERS

SMOKED RUSSIANS

5499

2599

1749

/KG

D'LITE MEDIUM FAT SPREAD TUB 1kg

ITAU MAIZE MEAL 5kg

28 99 LUCKY STAR PILCHARDS (SWEET CHILLI ONLY) 400g

1599 YUM YUM PEANUT BUTTER SMOOTH 400g

2199

1199

MAQ WASHING POWDER 2kg

HANDY ANDY ASST 750ml

899 PANDA TOILET PAPER 2PLY 10's

799 DRYPERS MEGA NAPPIES ASST

1799

/KG

PURITY 2ND FOODS ASST 125ml

SONNENDAL FULL CREAM MILK SACHET 1lt

GOLDEN YOLK EGGS LARGE 18'sNS

3999

7 49

2599

7 99

ACE SAMP QUICK COOK 2.5kg

2599 /KG

BULL BRAND CORNED MEAT ASST 300g

1499 7 STARS ENERGY DRINK ASST 500m

699

3599

/KG

WHOLESOME BREAD BROWN/WHITE 700g

SEMOLO PASTA ASSORTED 500g

HOWE INSTANT NOODLES ASST 5 x 75g

699

1199

KOO CHAKALAKA (SWEETCORN ONLY) 410g

4 99

7 99

DELICIOUS DAIRY BLEND ASST 1lt

6 99

EVERYDAY MIXED VEG ASST 410g

ULTRAMEL VANILLA CUSTARD 1lt

1999

STAYFREE PADS ASST 10's

8 99

JOHNNY WALKER RED 750ml

CERELAC BABY PORRIDGE ASST 250g

20999

BUY 2 FOR

3599

VUYO WORS

2999

/KG

STELLA ARTOIS 6 x 330ml

699

STRIKER FRENCH POLONY 2KG

2599

13299

799

2899

5999

Offers valid from 16 January to 22 January 2020. Prices apply to Goal Supermarkets Makhaza, Mfuleni, Philippi and Delft only. While stocks last. We reserve the right to limit quantities. No Traders. VAT included. Errors and omissions excepted.

GOAL MAKHAZA 5 Phala Crescent, Khayelitsha

GOAL MFULENI Main Road, Mfeleni

GOAL PHILIPPI c/o Stock & Protea Road, Philippi

GOAL DELFT 4 Sandhurst Drive Delft

Offers valid while stocks last. Quantities may be limited. ATMs in store. Club Members: For free quotes and delivery call Errol: 078 268 1628

X1VYJ0JR-CY160120


6 NEWS

CITY VISION Thursday, 16 January 2020

ISAZISO SEENTLANGANISO ZAMABHUNGANA: EYOMQUNGU 2020 Kukhutshwa isaziso sokuba iintlanganiso zamabhungana angama-24 eSixeko saseKapa ziyakuthi zihlale ngala maxesha neendawo ezibonakaliswe kule shedyuli ingezantsi: IBhungana 1

2 3

4

5

6

7

8

9 10 11

12

13 14

15

16 17 18 19 20

21

22

23

24

Indawo KwiGumbi leentlanganiso leBhungana 1, kwii-ofisi zeBhungana, kwikona ye-Hermes avenue ne-Grovesnor avenue, Saxonsea, e-Atlantis KuMagumbi eeNgxoxo zeBhunga eKraaifontein, iSakhiwo sikaMasipala waseKraaifontein, Brighton Road, eKraaifontein KuMagumbi eeNgxoxo zeBhunga aseMilnerton kwii-ofisi zikaMasipala, Royal Ascot, Bridle Way, eMilnerton KuMagumbi eeNgxoxo zeBhunga ase-Parow, kwiSakhiwo sikaMasipala waseParow, kumgangatho wokuqala, kwikona yeVoortrekker Road ne-Tallent Street, eParow KuMagumbi eeNgxoxo zeBhunga ase Bonteheuwel, kwiSakhiwo sikaMasipala wase-Bonteheuwel, kwikona ye-Jakkalsvlei Avenue ne-Kiaat Road, eBonteheuwel KuMagumbi eeNgxoxo zeBhunga ase-Bellville, kwiZiko leeNkonzo zoLuntu lase-Bellville, Voortrekker Road, eBellville KuMagumbi eeNgxoxo zeBhunga ase-Durbanville, KwiZakhiwo zikaMasipala wase-Durbanville, kwikona ye-Oxford street ne-Queen street, eDurbanville KuMagumbi eeNgxoxo zeBhunga ase-Strand, kwiSakhiwo sikaMasipala wase-Strand, kwikona ye-Fagan Street ne-Main Road, eStrand Kwi-Odithoriyam yeZiko loQeqesho laseKhayelitsha, kwikona yeLwandle Road nePhendula Crescent, eKhayelitsha Kwi-Odithoriyam yeZiko loQeqesho laseKhayelitsha, kwikona yeLwandle Road nePhendula Crescent, eKhayelitsha KwiZiko leeNkonzo zoLuntu i-Dulcie September (kwiholo elincinci), Protea Street, e-Athlone KuMagumbi eeNgxoxo zeBhunga ase-Lentegeur, kwiSakhiwo sokuSebenzela sase-Lentegeur, kwikona ye-Merrydale road ne-Melkbos road, Lentegeur, eMitchells Plain KwiZiko lezeMidlalo lase-Philippi, kwikona ye-Sport road ne-Sheffield road, ePhilippi KuMagumbi eeNgxoxo zeBhunga aseFezeka, kwikona ye-Govan Mbeki Road ne-Steve Biko Drive, eGugulethu KwiGumbi i-Raven, kuMgangatho wokuQala, kwiZiko loQeqesho lasePinelands, Central Square, St Stephens Road, ePinelands

Umhla

Ixesha

UMphathi

Vernatt van der 23 eyoMqungu 10:00 Westhuizen 2020 021 444 6041 22 eyoMqungu Amelia van Rhyn 10:00 2020 021 444 1132 23 eyoMqungu Johannes Brand 10:00 2020 021 444 4862 23 eyoMqungu Ardela van Niekerk 10:00 2020 021 444 0196 Wilfred Schrevian Evan 22 eyoMqungu Solomons-Johannes 10:00 uMlawuli (oBambeleyo) 2020 021 400 3131 20 eyoMqungu Pat Jansen 10:00 2020 021 444 3717 20 eyoMqungu Carin Viljoen 10:00 2020 021 444 0689

Minstrels dish out a spectacular he Cape Town Street Parade (Tweede Nuwe­jaar), held on Saturday 4 January, again had thousands of spectators shaking their booties as they watched 42 Kaapse Klopse troupes march by. Hosted by The Kaapse Klopse Karnivaal Association (KKKA) and supported by the City of Cape Town, the event featured approximately 10 000 individual performers. The groups marched from Hanover Street in District Six, along Darling Street past City Hall and the Grand Parade before taking on a route that came to an end in the Bo-Kaap. The City supported the event with funding, deployment of City services and assisting with logistical arrangements to ensure a safe event. Mayor Dan Plato said it was a fantastic atmosphere. “The various minstrel groups put on a magnificent performance and ensured that

T

the thousands of people lining the streets were thoroughly entertained. “We want to express our gratitude to all those who made the day possible and the troupes for a wonderful event which contributes a lot to the City’s cultural heritage, development and the local economy,” Plato said. Mayco member for safety and security, JP Smith, said the annual street parade is one of Cape Town’s flagship events. “The City has a vision for the event’s longterm growth and we believe the three-year agreements we signed with some of the organisations are part of ensuring that. This will ensure the event is secure, safe and has certain guarantees which will assist the event organisers in attracting more corporate sponsorship,” he said. The street parade is just one of several minstrel, Christmas bands and Malay choir events that the City is supporting over the coming months.

Forty-two troupes participated in this year’s Cape Town Street Parade.

The event featured approximately 10 000 individual performers.

Erika Theron 23 eyoMqungu 10:00 Paulsen Williams 2020 021 850 4150 Jongihlanga 22 eyoMqungu 10:00 Joseph France 2020 021 400 5537 20 eyoMqungu Clifford Sitonga 10:00 2020 021 444 3715 22 eyoMqungu Kayise Nombakuse 10:00 2020 021 444 5381 23 eyoMqungu Mcebisi Johnson Fetu 10:00 2020 021 444 8701 22 eyoMqungu Lunga Bobo 10:00 2020 021 444 5366 20 eyoMqungu Anthony Daniels 10:00 2020 021 444 5395 22 eyoMqungu Mariette Griessel 10:00 2020 021 444 9797

Johannes Brand – KuMagumbi eeNgxoxo zeBhunga, 20 eyoMqungu 10:00 (iBambela) kuMgangatho we-11, 44 Wale Street, eKapa 2020 021 487 2055 e-Dulcie September (Athlone) kwiHolo 23 eyoMqungu Christa Liebenberg 10:00 eliNcinci, Protea Street, Kewtown 2020 021 444 0503 KuMagumbi eeNgxoxo zeBhungana, 23 eyoMqungu Fred Monk kwikona ye-Buck Road ne-Sixth Avenue, 10:00 2020 021 444 8788 eLotus River KuMagumbi eeNgxoxo zeBhunga, Central 20 eyoMqungu Desiree Mentor 10:00 Circle, eFish Hoek 2020 021 400 7495 KuMagumbi eeNgxoxo zeBhunga, Alphen 22 eyoMqungu Richard White 10:00 Centre, Constantia Main Road, eConstantia 2020 021 444 8112 KuMagumbi eeNgxoxo zeBhunga ase-Kuils River, kuMgangatho wokuqala, kwiSakhiwo 22 eyoMqungu Lorraine Frost sikaMasipala wase-Kuils River, kwikona 10:00 2020 021 400 2345 ye-Carinus Street ne-Van Riebeeck Road, eKuilsrivier KuMagumbi eeNgxoxo zeBhunga ase-Kuils River, kuMgangatho wokuqala, kwiSakhiwo 20 eyoMqungu Roxanne Moses sikaMasipala wase-Kuils River, kwikona 10:00 2020 021 400 2355 ye-Carinus Street ne-Van Riebeeck Road, eKuilsrivier KuMagumbi eeNgxoxo zeBhunga aseLentegeur, kwiSakhiwo sokuSebenzela 20 eyoMqungu Raphael Martin sase-Lentegeur, kwikona ye-Merrydale 10:00 021 444 8727 2020 road ne-Melkbos road, Lentegeur, eMitchells Plain Kwii-ofisi zeBhungana 24, kwiThala 23 eyoMqungu Goodman Rorwana leencwadi laseKuyasa, kuMgangatho 10:00 2020 021 444 7530 wokuqala, Walter Sisulu Road, eKhayelitsha

The street parade came to an end in the Bo-Kaap.

Ukuze ufumane i-ajenda epheleleyo nawo onke amaxwebhu axhasayo kwiiyure ezingama-72 ngaphambi kwentlanganiso, ngena kuhttp://www.capetown.gov.za/subcouncils. Phawula ngombala umhla wentlanganiso yeBhungana, ukhethe iBhungana olifunayo wandule ukuyidawunlowuda i-ajenda. Nceda uxele nabuphi na ubunzima onokuthi ukhawulelane nabo kuMphathi weBhungana ofanelekileyo.

LUNGELO MBANDAZAYO UMPHATHI WESIXEKO

The troupes’ colourful outfits did not disappoint.


CITY VISION Thursday, 16 January 2020

Intern with premier’s project Applications for the 2020 Premier’s Advancement of Youth (PAY) internship programme are now open. The PAY project will provide matriculants first work experience and training beginning Wednesday 1 April until Wednesday 31 March next year. “The PAY project allows young people the opportunity to gain valuable work experience in the public sector, and build their CVs and skills sets, making them more marketable and employable in the future,” says Western Cape premier, Alan Winde. The successful candidates will be placed in opportunities across all 13 Western Cape Government departments. “I encourage all young people who meet the qualifying criteria, to make use of this opportunity. “We have seen a number of our PAY interns over the years launch successful careers, using this opportunity as a stepping stone,” says Winde. Qualifying criteria: . You have written and passed the National Senior Certificate (NSC) in the Western Cape. . You are not going to study further in 2020. . You are a South African citizen, residing in the Western Cape. . You are financially constrained. . You are aged 24 years and younger. The application process: Applications have already opened, and close on Friday 17 January. Only online applications will be accepted. Applicants will need an email address in order to apply. Those wishing to apply must go to www.westerncape.gov.za/pay and follow the prompts to register and apply. A full recruitment guide, with all the details, is available on their website: www.westerncape.gov.za. V For assistance with applications, call 0860 142 142 or the PAY office at 021 483 0743/7 between 08:00 and 16:00 on weekdays.

NEWS 7


8 NEWS

CITY VISION Thursday, 16 January 2020

All-female crew await the call AVRIL FILLIES

T

he all-female firefighters wild land crew, consisting of 15 women that completed the three month nature conservation programme at Chrysalis Academy, are rearing to go. They are known as the Nature Conservation Corporation (NCC) all-female wild land crew and hail from Capricorn, Retreat, Philippi, Bonteheuwel, Khayelitsha and Mfuleni. “The crew is the result of a successful partnership between the NCC, Chrysalis Academy and the (provincial) department of public works, with support from Vergelegen Wines. The project officially kicked off on 25 November 2019, after a recruitment process was performed,” says Kylie Paul, superintendent of the crew, the first of its kind in Africa. “There were a large number of women interested in the programme and the 15 that graduated were interviewed, performed a fitness test and were then hand selected by a large panel including myself. Every member of Team Juliet completed an elective fire fighting skill phase during their three month programme. All of them loved this part,” she says. Chrysalis Academy is hosting them while they search for accommodation and a base. “We are currently still searching for a

home base, looking into many options, but we are lacking a degree of sponsorship on this matter. We are also trying to source a vehicle that could transport us to and from fires. Any support on this from anyone would be greatly appreciated,” Paul says. People’s Post asked why they became firefighters and here are their responses: Zimkhitha Nqetelo (22) from Philippi: “The reason I became a firefighter is to rescue animals and my crew when they need me, also to destroy trees that could be a danger to all of us and animals (widow-makers).” Tarren January (27) from Bonteheuwel, one of the crew leaders): “When I applied to become a firefighter I knew I had to commit myself and that it would positively change my world and my perspective. I always loved being out in nature and exploring the wilderness, also because of my love for animals and new adventure, I decided that being a part of this team, I could contribute by lending a hand to this very important cause. It is an honour to be a part of this mission to save and protect wildlife, as well as human beings – instead of turning a blind eye to the beauty of nature that can be destroyed in the blink of an eye.” Sisanda Bam (25) from Philippi: “I want to be a firefighter to save people’s lives, communities and animals. I also like

Team Juliet, the all-female crew of the Nature Conservation Corporation that are awaiting their first call to fight a fire.

to work with people.” Sharne Maritz (19) from Retreat: “When I was young I witnessed my community burn down. It was horrible to see people’s lives burning away. Firefighters came but could only save some of the properties and a few people at a time. At that moment I knew exactly what I wanted to do with my life. Whenever I see a fire-truck drive past me I get filled with excitement, it’s a burning feeling, wishing it was me heading to the fire. Now it is. I can’t see myself doing anything else. I was told I couldn’t be a firefighter because I was a weak woman, yet that did not stop me. It’s tough, dirty, amazing and an important job.” Anelisa Thwasile (23) from Khayelitsha: “The reason I chose to become a firefighter is the love for the job and I am willing to take any chances that may come my way to save the world and to prove to some women and young girls that this is not only a man’s job.” Nyameka Makeleni (25) from Khayelitsha: “A firefighter is the closest thing to a hero. My dream was always serving my community. I am serving my community… I became a firefighter because I love it!” Paul says the male colleagues have been a huge support from day one! “They are so excited to have us and constantly offer advice and assistance in getting started up or on projects. They cannot wait

to see us out on the line beside them. The integration with the male contingency has been effortless and really special. “They totally support this project and understand why it is so important. Many of the male firefighters have roots in Working on Fire, where there are male and female firefighters that are integrated into the crews,” she says. Sesethu Stuma (male hotshot, crew leader and very experienced firefighter): “The NCC Juliet Crew, for me, is ready to respond to any fire. From what I saw when working with them on an alien clearing job was that they have the potential and energy. I am looking forward to seeing them on the line.” The women have been undergoing all the relevant wild land and fitness training that is required to perform this highly skilled, amazing and physical job. The crew has officially been on standby and ready to respond to call outs since Thursday 2 January 2020. “We have not received a call out yet, and we have faced some operational hiccups, but are constantly training, studying and eagerly awaiting our first call. As the ladies often say, “When the going gets tough, Juliet gets going,” says Paul.

Kylie Paul, Zimkhitha Nqetelo and Belinda Tshanga, all smiles and ready to go.

Anga Kom and Yandiswa Tywalana keeping up their fitness.

Identikidz tags help reunite 318 lost children Thanks to the City of Cape Town’s Identikidz programme, 318 children who were lost on 16 of the Western Cape’s beaches were reunited with their parents this school holidays. Since the start of the programme in midDecember more than 121 335 children have been tagged. The programme, which registers and issues young beach visitors with an identification armband, has grown significantly. Already nearly 50% more children were tagged this season. The City is quick to point out, however, that it is not a babysitting service and should not replace the responsibility of parents to supervise their children at all times while they’re on the beach. City’s Mayco member for community services and health, councillor Zahid Badroodien, says it simply means that should a child wander off, the City is able to find their family. “All the children who were lost on our beaches were reunited with loved ones and to date this year, there has been a decrease in the number of children lost. For the same time during the previous season, 82 519 children were tagged and 523 lost,” says Badroodien. Factors which contributed to children going missing on beaches include:

. Children come to the beaches without parents or an adult; . Parents are intoxicated and don’t realise the child is gone; . Parents who leave the beach without their children; and . Parents do not supervise their children while they are on the beach. In terms of water safety, there have been no further drowning incidents since before Christmas, with the confirmed number of fatalities at 13. “We continue to run awareness campaigns to highlight the most common reasons for drowning, to encourage water safety and provide other important information that may reduce potential risks when swimming. “Despite our best efforts, bathers still neglect their own safety and our lifeguards have their hands full keeping everyone safe,” says Badroodien. The programme con- The City of Cape

cluded on Sunday 12 January. The weather is set to remain ideal for the beach as the peak of summer approaches and bathers are reminded to heed the instructions of lifeguards and to obey the rules which are there for their safety. “There are still many beach-going days

ahead and I want to commend the lifeguards for a job well done. Visitors to the beach have a role to play and I implore them to remain in the designated bathing areas at all times, swim only at beaches where lifeguards are on duty, and to not drink and swim,” adds Badroodien.

Town’s Identikidz programme has tagged more than 121 335 kids this school holidays.


NEWS 9

CITY VISION Thursday, 16 January 2020

Back to school

Teachers and parents had their hands full on the first day of school yesterday, Wednesday 15 January, in dealing with new learners. Thulile Nompiyo, Grade R teacher at KwaFaku Primary School, tries to comfort Njabulo. PHOTOS: UNATHI OBOSE

City’s electricity vending system goes offline The City of Cape Town’s electricity prepayment vending system will be offline overnight on Monday 20 January until the early hours of Tuesday 21 January for necessary maintenance work. “City of Cape Town prepaid electricity customers will not be able to purchase electricity during this time. “Please ensure that you have sufficient units in your meter prior to this period,” says Mayco member for energy and climate change, Phindile Maxiti. “The City apologises for any inconvenience caused and thanks residents for their cooperation and understanding during this period.” For more information visit www.capetown.gov.za

Warrning on prison extortion scam Correctional services has issued a statement, warning members of the public of a fraudulent scheme which extorts money from family members of newly incarcerated offenders at Pollsmoor Maximum Security Prison. The area commissioner of Pollsmoor management, Clifford Mketshane, says there have been reports of family members receiving anonymous, threatening phone calls in relation to offenders at the prison. “According to the B Order under Chapter 1 Admission of Prisoners, Standard Minimum Rule 44 (3), prisoners (un-sentenced and sentenced) must be given the opportunity to inform their next-ofkin of their admission to prison and furnish the address details themselves (should they so wish). If the prisoner does not wish his/ her next-of-kin to be informed of his/her imprisonment, this must be indicated on the back of the warrant and the prisoner must sign next to this entry.” Mketshane says certain offenders manipulate this right by offering an unauthorised cellphone to newly incarcerated offenders. “By doing so they now have the contact details of the family at hand and this gives them the opportunity to extort money from family members of the newly incarcerated offender.” He says that a call received from a cellphone number by someone purporting to be a correctional services official should not be regarded as an official call. “The correctional centre admissions office will phone you from a landline to inform you where the offender is incarcerated and if he or she has bail or a fine that needs to be paid,” says Mketshane. V For more info on visits or the whereabouts of an offende, call the switchboard on 021 700 1170.

Twins Luniko and Lukhanyo Magugela (6) put in a fight in a bid to evade school on the first day yesterday, Wednesday 15 January. Grade R teacher Pheliswa Hermanus and parent Ntombovuyo Morecho battle to calm the pair down while other teachers and parents look on.

Parent Siphokazi Vena at Vukani primary in Lower Crossroads is pleading her son Busisa (6) to stop crying and go to his class.

New chair for museum F

ormer justice minister, Advocate Michael Masutha, has officially been appointed as the council chair for The Robben Island Museum (RIM). Masutha recently visited Cape Town to meet with the RIM management and company secretary to receive a briefing on various pertinent matters affecting RIM, as well as to undergo an induction as a new council member, at RIM headquarters, together with a recently appointed additional council member to the RIM council, Louisa Mabe. “I’d like to extend my sincerest gratitude to the Minister of sports, arts and culture, Nathi Mthethwa, for the confidence vested in me to carry the baton of good governance and uphold RIM’s institutional values,” says Masutha. “A special thank you to the RIM council, collectively, for their support since

my appointment as a member portunity, to consider and deal with and chair; and most imporsome of these challenges and I intend tantly, to deputy chair, Khento support RIM’s mission and vision sani Maluleke, for his indelias a national museum and World ble contribution during his Heritage Site,” says Masutha. tenure as acting chair.” In addition, the new chair, followIn December, the former ing consultation with the minister in acting chair assured the pubDecember, undertook to prioritise lic that a process was underconsideration of the said report by way in addressing matters re- Advocate Michael ensuring that council, at its earliest lated to the forensic investi- Masutha opportunity, considers and disposes gation report into the matters arising there from; includmanagement of RIM, and that an update ing the alleged irregularities and malfeawould be shared this year. sance that the report addresses itself to. “As I take up the role of RIM chair, I am Once council has fully considered the reaware of the various challenges that RIM is port and deliberated on it accordingly, it confronted with at this stage, and part of my would be in a better position to take the pubvisit is to ensure that the necessary arrange- lic into it’s confidence in response to its findments are made for council, at its earliest op- ings and recommendations.


10 CLASSIFIEDS

CITY VISION Thursday, 16 January 2020

Classifieds : 087 353 1327 – classifieds@cityvision.co.za

www.olx.co.za

PRE-APPROVED DEALS BOND, CAR, CARDS & LOANS IN ARREARS

SEND AN EMAIL TO

martin@money24sa.co.za ask for an application form

WHERE MORE MONEY MATTERS

NO UPFRONT FEES

R20 000 R40 000 R100 000 R200 000 R500 000 R1 million

LOAN CONSOLIDATIONS OPEN MONDAYS TO SATURDAYS

R334 pm R668 pm R1 670 pm R3 340 pm R8 350 pm R16 700 pm

T&T APPLIES: We refer to accredited service providers

BELLVILLE: Inside ABSA Bank, 32 Voortrekker Road, 4th Floor | Tel 021 949 0458 WYNBERG: Next to Wynberg Court Building, Church Street | Tel 021 201 6680 STRAND:

Glacier Bay Centre, 34 Michau Street | Tel 021 854 5129

GEORGE:

Multi-Centre, 104 Meade Str | Cell 082 782 3909 | Tel 044 050 1963

073 314 5429 X1VX8G29-CY160120

PERSONAL SERVICES 1400

HERBALISTS 1435

DOCTOR AZIZ 081 579 0556

* Lucky stick for quick cash * Lotto and powerball numbers * Salary increase at work

WE WILL APPROVE YOU WHEN THE BANKS DECLINE YOU VEHICLE FINANCE AND BONDS, NO HASSLES. SEND A PCM TO 081 434 7169

FOR SALE

LOANS 1445

ARE U WAITING On a Pension/ Provident/Package Ph/sms/Whatspp Kim 073 050 2179 A BRIDGING CASH While waiting for: PENSION/PACKAGE PROPERTY SALE Payout (lumpsum only) Tel: 021 949 0930 084 754 3063

3680

Jobs Immediately available. R13 000 pm Karen: 072 416 3875 021 910 0992/3

3760 1610

BLOCKS

M190 M140 M90 SAND, STONE & CEMENT BEST PRICES 021-704 3636 021-704 6070 Whatsapp / pls call me 074 023 3681 All Credit cards accepted

GENERAL & HOME SERVICES HOME IMPROVEMENTS INTERIOR 1835

MEMBA BLINDS Vertical, Venetian & Wooden Blinds. % 063 810 4130

GENERAL

SALES & MARKETING

BUILDING MATERIAL

PROF MUSA 081 579 0556

* Erection problems * Penis enlargement cream * Hip and bums enlargement cream

EMPLOYMENT

A leading Market Research Company seeks to employ the services of FIELD RESEARCHERS in CAPE TOWN to work on a project to project basis.

UTHANDO NOLONWABO PROPERTIES OLD CROSSROADS R200 000 2 beds, lounge, kitchen SITE B R250 000 3 beds, lounge, kitch, verandah

ZWELITSHA NYANGA R6500 000 Very beautiful house (could be a business property as well) 1 bed, lounge kitch, store room, entertainment area, 4 outside bedrooms double carport, fenced.

LUZUKO R450 000 2 beds, lounge, kitch, fenced

LUZUKO R600 000 A neat house next to the transport. 2 beds, lounge, kitchen.

B SECTION KHAYELITSHA Extended, facebrick 3 beds, en-suite, open lounge, kitchen, garage, outside room

OLD CROSSROADS R200 000 2 beds lounge, kitchen

Applicants need to possess interviewing skills, numeracy at matric or equivalent level, computer literacy, and at least 5 Matric passes. All applicants must be fluent in at least two languages (including English).

ISAZISO SIFUNA IZINDLU EZITHENGISWAYO E MONTANA, MONTCLAIRE, GUGULETU, EKHWEZI, THEMBANI, MANDALAY, LANGA SAKUTHENGISELA NGOMZUZU

Please forward CVs to funeka@plus94.co.za or fax to 086 688 7284

http://uthandonolonwaboproperties .co.za/selling-houses/

Person interested in marketing presenting and selling, be passionate about health Contact: 079 5217 896

UTHANDO NOLONWABO PROPERTIES

Contact: Mongezi Memani 072 216 1023 Webmail:

ISAZISO SIFUNA IZINDLU EZITHENGISWAYO ELITHA PARK, MAKHAYA NASE GUGULETU. SIYAZIFUNA NEZINDLU EZITHENGISWA NGE R150 000 NEZE R250 000. UKUBA UNAYO SIXELELE SINABATHENGI

Contact: Mongezi Memani 072 216 1023 Webmail: http://uthandonolonwabo properties.co.za/selling-houses/


SPORT 11

CITY VISION Thursday, 16 January 2020

Injury cost him a Dubai debut AVRIL FILLIES

I

t was disheartening for SA Sevens player Darren Adonis, originally from Mitchell’s Plain, when he could not make his debut in the SA Academy team in Dubai last month due to an injury he picked up during training. “The reality sunk in immediately at the training that I could not participate in an event that I was looking forward to. I am sure that each player in a similar position would feel the same way after looking forward to play for their country and picks up an injury before you set foot on the big stage. I was not only disheartened but also frustrated, and discovering that I had a grade two shoulder tear added to the gloom. Beside my better judgement, I actively participated in the third day of the event, leading to two weeks of unbearable pain,” he says. He left Mitchell’s Plain as a child and moved to Melkhoutfontein, a small town about ten minutes from Stilbaai. Here he completed his primary school at the Bertie Barnard Primary School. He did his high school at Oakdale High School in Riversdale. “After completing my schooling in 2016 I was recruited into the junior team of the Bloemfontein Cheetahs. I was fortunate to be part of the triumphant senior team during the 2019 Currie Cup. I also joined the SA Sevens Team, also known as

the Blitzboks, in October last year,” Darren says. He was born into a supportive family and each one played a role in his rugby career. “They not only played a vital role in my journey as a sportsman, but also in my upbringing. If I had to pick an individual that had the most influence, it would be my mother. She has always been an unwavering pillar that I could depend on no matter the circumstances,” he says. Darren’s main objectives in 7s rugby are to play on the HSBC World Series circuit, participating in more tournaments, the Olympics in Japan and hopefully partake in the 7s Rugby World Cup in 2022 in Cape Town. “I don’t really have any hobbies. In all honesty, I have dedicated a great portion of my life to rugby, and by doing so I gave up on the opportunity to find hobbies. When I am awarded ‘down time’ it is spent with friends, family and my partner,” he says. Being small in stature he was constantly told that he would never make it in the rugby world and that is why he admires Cheslin Kolbe. “We are more or less the same build and height. Cheslin was told that due to his physique he wouldn’t amount to much, but he went on to prove all the naysayers wrong. Just look at his performance during the Rugby World Cup in Japan last year.

“My experience with the Cheetahs is one that consists of countless lessons, both good and bad memories, lifetime friendships, and most importantly: if you want to obtain good results, you have to work for it. I also played in four Pro14 matches for the Cheetahs,” he says. When he was selected for the academy team he was filled with excitement and anticipation. “Although I could not participate in every game in Dubai it was a memorable experience, especially when we won the gold medal in the international invitational men’s competition. “My message to young players is to never give up. The road to success will never be an easy one. There will always be naysayers and there will always be criticism. It is up to you to decide whether you’re going to allow these bumps in the road to derail you or if you’re going to set your mind to it and never give up,” Darren says. He is currently training at the Stellenbosch Academy of Sports in preparation for the next two legs of the HSBC Series in FMG Stadium Waikato in Hamilton, New Zealand on Saturday 25 and Sunday 26 January; and on Saturday 1 and Sunday 2 February in the Bankwest Stadium in Sydney, Australia. These two legs will be held at the end of the month and the team will be announced by the coach, Neil Powell, before they leave our shores.

Darren Adonis.

Super cheap insurance SMS ‘king’ to 31452 for a quote Standard SMS rates and T’s & C’s apply

FSP no. 43862


1 bloedskenking kan tot 3 lewens red. Vind jou naaste kliniek op www.wcbs.org.za

Sport

To advertise in City Vision contact: GURSHWIN HEINZE T: 021 910 6558 C: 065 827 1372

Gurshwn.heinze@media24.com

City Vision has half a million readers every week. *Compass24

Page 12 | Thursday, 16 January 2020

X1VYQ1EM-CY160120

Latsha moving to Europe UNATHI OBOSE

S

outh African women’s rugby captain Babalwa Latsha has made a name for herself by being the first woman to play professional rugby abroad. Latsha, who resides in Khayelitsha, has signed a contract with Spanish club Eibar. She left the country on Thursday 9 January. The former Western Province captain described her departure as a great achievement in her rugby career. “Playing abroad is everybody’s dream. And being the first woman from the country playing in Europe is history and can never be erased by anyone,” she said. Latsha, who plays as a prop, said that her departure gives hope to many young women particularly those from disadvantaged areas. “My job now is to put my country on the map and pave the way for other South African women who wish to play abroad. “I’m going there to build a platform for the future generation. My attitude and behaviour will show how South African players are,” she said adding that she is going to Spain to express herself. The former soccer player said she started playing rugby in 2014 at the University of Western Cape (UWC) while she was studying her Bachelor’s degree in law. “I grew up playing football for Goal Hunters

FC in Khayelitsha. So, I played rugby by chance, because I was added into the squad to fill the numbers for the team to play in the Intervarsity Tournament which was held in Pretoria in 2014,” she said. She was one of the reserve players but then one of their players got injured and she had to replace the player and since then she never looked back. “That was my first time touching a rugby ball. I never played rugby before and my teammates supported and encouraged me to play,” she said adding that she joined the team because she wanted to tour. Latsha has been instrumental in the Springbok women’s team that played in the Women’s World Cup qualifying games last year. The World Cup will take place in New Zealand next year. She said she is playing for both the South Africa women’s sevens team and the Springboks. Latsha encouraged other athletes to balance sport with education so that they can have something to fall back on after retirement. “I always have great ambitions because when I was playing football I wanted to play for Banyana-Banyana. I always think ahead of what I’m doing,” she stated. Latsha stated that people must not allow their backgrounds to determine their destinations.

Babalwa Latsha

Rainbow soccer tournament hopes to unite communities UNATHI OBOSE A long-awaited soccer tournament kicked off on Saturday 11 January in Philippi and is expected to finish the end of the month. At least 32 teams from Philippi and surrounding areas are participating in the Rainbow Annual Soccer Tournament. The event is held at both Vuyiseka Sport Complex and Browns Farm Soccer Ground. Some of the teams that are participating are from Khayelitsha, Dunoon, Mitchell’s Plain, Crossroads, Philippi, Lower Crossroads, Samora Machel, Kraaifontein, Mfuleni, Heideveld and Mandalay. Event organiser Brain Matiwane said it is the second time the event is taking place. He stated that their objective is to create a relationship and unite different communities. “We know sport is a universal language and people like it. We want to remove all the barriers that were created by the apartheid regime to separate us and be able to live together in harmony,” he said. Matiwane said their dream is to see people

moving freely in any community without being judged based on race. “We want to create a relationship between blacks and coloured people. We want to see black people going to Mitchell’s Plain or Heideveld and also coloured people doing the same in our townships, without fear,” he stated. Matiwane said the tournament is still in the group stages and the knockout stages will start this coming weekend. “The finals will be played on 28 January. The winner will walk away with R10 000, a trophy and medals. The runners-up will take home R4 000 and medals,” he stated. He described the tournament as a platform for unknown players to showcase their talent. “We have invited officials from other leagues to come and scout players for their teams. Players have an opportunity to play in better leagues next season if they are scouted,” said Matiwane. He added that they want to take the youth away from the streets.

FC Porto displayed good football skills when they beat Hot Spurs 5-1.

One of the opening games that was played at Browns Farm Soccer Ground on Saturday 11 January. FC Porto(red and blue) from Philippi hammered Hot Spurs (black and white) from Mitchell’s Plain 5-1 in the group stages. PHOTOS: UNATHI OBOSE

Profile for City Vision

City Vision Lagunya | Philippi - 16 January 2019  

City Vision Lagunya | Philippi - 16 January 2019  

Profile for onsstad
Advertisement