Page 1

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΙΔ∆ΕΙΑΣ

Μαθητική Ανεξάρτητη Κίνηση


Άξονας I : Γενικές Αρχές Εκπαιδευτικού Συστήµατος


Γυµνάσιο

Γενικό Λύκειο

Τεχνικές Σχολές

Πρότυπες Μονάδες Εκπαίδευσης

Μουσικά Σχολεία

Αθλητικά Σχολεία

Εκκλησιαστικά Σχολεία

Δ∆οµές 2βάθµιας Εκπαίδευσης

Καλλιτεχνικά Σχολεία


Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ

Με την ολοκλήρωση του Γυµνασίου να αποφασίζει ο µαθητής αν θα ακολουθήσει ακαδηµαϊκή εκπαίδευση ή τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση.


Γενικό Λύκειο

Η διετής αρχική φοίτηση (Α’ και Β’ Λυκείου), περιλαµβάνει : 1. Μειωµένα µαθήµατα (10 ανά τάξη) 2. Υποχρεωτική συµµετοχή σε ερευνητική εργασία 3. Το σηµερινό απολυτήριο αντικαθίσταται από το «Δ∆ίπλωµα Ικανότητας»


Η σηµερινή 3η Λυκείου µετατρέπεται σε προπαρασκευαστικό έτος: 1. Η διδασκαλία των µαθηµάτων γίνεται στις υπάρχουσες σχολικές µονάδες από καθηγητές Δ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. 2. Δ∆ηµιουργούνται Τοµείς Γνωστικών Αντικειµένων 3. Η διενέργεια των εισιτηρίων εξετάσεων, θα γίνεται στους χώρους των σχολείων µε ευθύνη του Συµβουλίου Εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση.


Συµβούλιο Εισαγωγής Η λειτουργία του έτους µε ευθύνη του Συµβουλίου Εισαγωγής στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση. Ο νέος φορέας θα απαρτίζεται από εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και µέλη της ακαδηµαϊκής κοινότητας, υπό την Προεδρεία ατόµου οριζόµενου από ανεξάρτητο φορέα π.χ. Ακαδηµία Αθηνών.


Τοµείς Γνωστικών Αντικειµένων

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΣ

ΝΟΜΙΚΟΣ/ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ/ΘΕΤΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ/Δ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟΣ


Ακαδηµαϊκή Εκπαίδευση ΛΥΚΕΙΟ

2ετής φοίτηση

Δ∆ΙΠΛΩΜΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (αντικαθιστά το σηµερινό απολυτήριο)


3η ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ [4 Εξεταζόµενα Μαθήµατα] Φάκελος Υποψηφιότητας [γνωρίζοντας τους βαθµούς επίδοσης]


ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ Τµήµατα διεξάγουν εξέταση σε ένα ΕΤΟΣ 3η ΛΥΚΕΙΟΥ εισαγωγικό µάθηµα[4 Εξεταζόµενα που αυτά ορίζουν του οποίου ο βαθµός θα συνυπολογίζεται στην τελική αξιολόγηση τουΜαθήµατα] µαθητή.

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

Φάκελος Υποψηφιότητας [γνωρίζοντας τους βαθµούς επίδοσης]


Ο αριθµός των εισακτέων ανά Τµήµα ορίζεται στην λήξη της προηγούµενης ακαδηµαϊκής χρονιάς από τα ίδια και µόνο Τµήµατα και κοινοποιείται στο Συµβούλιο Εισαγωγής προς ενηµέρωση των µαθητών του προπαρασκευαστικού έτους.


«Τελικός Βαθµός Επίδοσης» του υποψηφίου: «Δ∆ίπλωµα Ικανότητας» x 0,1 + «Γενικός Βαθµός Πρόσβασης» x 0,7 + «Βαθµός Εισαγωγικού Μαθήµατος» x 0,2


Τεχνική Εκπαίδευση & Κατάρτιση Ο µαθητής να εισάγεται άνευ εξετάσεων σε ειδικά διαµορφωµένες τεχνικές σχολές που θα αντικαταστήσουν κάθε µορφή τεχνικής εκπαίδευσης η οποία δεν εντάσσεται σε ακαδηµαϊκό ίδρυµα.

ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, Δ∆ηµόσια ΙΕΚ και σχολές του ΟΑΕΔ∆ θα συγχωνευθούν σε µια ενιαία Τεχνική Σχολή που µετά από 3ετή παρακολούθηση θα απονέµει τίτλο τεχνικού επαγγέλµατος που δεν απαιτεί Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση.


Τεχνική Σχολή

1. Μια ενιαία Τεχνική Σχολή που αντικαθιστά τις υπάρχουσες δοµές (ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, Σχολές ΟΑΕΔ∆). 2. Η Τεχνική Σχολή έχει διάρκεια 3 έτη. 3. 1ο έτος: Έτος Βασικών Σπουδών. 2ο και 3ο έτος : Τοµεακά Μαθήµατα και Τεχνικά Ειδικά Μαθήµατα 4. Αναπροσαρµογή προγραµµάτων και ειδικοτήτων 5. Σύνδεση µε τις τοπικές κοινωνίες, αγορές και δοµές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 6. Απονέµει Τίτλους Τεχνικού Επαγγέλµατος


Τεχνική Σχολή Προτείνονται νέες ειδικότητες και τοµείς

ΕΝΔ∆ΥΣΗΣ / ΥΠΟΔ∆ΗΣΗΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔ∆ΟΜΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ


Πρότυπες Μονάδες Εκπαίδευσης

πειραµατικές µέθοδοι διδασκαλίας

καινοτοµικές πρακτικές διδασκαλίας νέες εξωτερικές πηγές χρηµατοδότησης

ανάπτυξη περαιτέρω δοµών [Οµάδες Σκέψης, Λέσχες]

εισακτήριες εξετάσεις και δοκιµασίες ικανοτήτων


Πόροι για την Εκπαίδευση

Κεντρικό Επίπεδο: Κρατικός Προϋπολογισµός

Εναλλακτικές πηγές Χρηµατοδότησης 1. χορηγίες και δωρεές 2. ενοικίαση σχολικών εγκαταστάσεων 3. συνεργασία µε ιδιωτικούς φορείς, συλλόγους, οργανώσεις.


Αξιολόγηση

Αφορά την αξιολόγηση καθορισµένων συντελεστών για την αποτίµηση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 1. Ενιαίο πλαίσιο µε κριτήρια και δείκτες αξιολόγησης 2. Βασικοί στόχοι: διδακτικές πρακτικές, ισόρροπη ανάπτυξη µονάδων, ανάδειξη εκπαιδευτικών στελεχών, διερεύνηση των αναγκών µαθητών και εκπαιδευτικών. 3. Εξωτερική & Εσωτερική Αξιολόγηση 4. Συνεχής ανατροφοδότηση


Επιµόρφωση Καθηγητών

“Ένα εκπαιδευτικό σύστηµα παραγωγικό και ποιοτικό στηρίζεται στο ανθρώπινο δυναµικό του” 1. ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ 2. ΕΞ’ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 3. “ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔ∆ΕΥΣΗΣ”

4. Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (Βασική, Εσωτερική, Σεµινάρια, Εξειδικευµένη)


Ελληνόγλωσση Παιδεία

Βασικοί άξονες προς αυτή την κατεύθυνση είναι: > Ίδρυση δίγλωσσων σχολείων > Γυµνασιακές και Λυκειακές Τάξεις (Πρεσβείες, Προξενεία) > Αδελφοποιήσεις µεταξύ σχολείων > Δ∆ηµιουργία Εδρών ελληνικών σπουδών


Ενιαίο Ευρωπαϊκό Απολυτήριο Ενιαίο σύστηµα διδασκαλίας και εισαγωγής στη τριτοβάθµια εκπαίδευση (προαιρετική συµµετοχή του µαθητή στο πρόγραµµα)

> ποιοτική εκπαίδευση µε ευρωπαϊκή διάσταση και πρακτική εκµάθηση ξένων γλωσσών

> Μια ενιαία ευρωπαϊκή διδακτική ύλη & “µαθήµατα εµβάθυνσης”

> Οι κάτοχοι του European Baccalaureate αποκτούν την δυνατότητα πρόσβασης σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό Ίδρυµα αλλά και στη χώρα τους

> Χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Ιδιωτική Εκπαίδευση

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ

Σαφές Νοµοθετικό Πλαίσιο

Κρατική Εποπτεία

“Σχολεία Ανάδοχης Λειτουργίας” (διευρυµένοι όροι λειτουργίας - δυνατότητα µεικτής χρηµατοδότησης)


Άξονας ΙΙ : Το Σύγχρονο Λύκειο


Κτίρια και Υποδοµές

Το σύγχρονο σχολείο επιβάλλεται να είναι το µέγιστο λειτουργικό, πλήρως εξοπλισµένο και κατάλληλα διαµορφωµένο. Η ολοκληρωµένη µαθησιακή διαδικασία προϋποθέτει και ολοκληρωµένες σχολικές κτιριακές εγκαταστάσεις.


Κτίρια και Υποδοµές Αίθουσες Δ∆ιδασκαλίας:

Ανώτατος αριθµός 25 µαθητές/αίθουσα

Αναδιάταξη θρανίων σε οµαδική µορφή

“ανοικτές τάξεις” [πιλοτικά προγράµµατα νέας αρχιτεκτονικής]

Δ∆ιαδραστικοί Πίνακες


Κτίρια και Υποδοµές Μονάδα Εργαστηριακών Εφαρµογών - Εργαστήρια

Πλήρως εξοπλισµένη µονάδα εργαστηριακών εφαρµογών

Καλλιτεχνικά Εργαστήρια

Εργαστήρια φυσικών επιστηµών

Εργαστήρια Νέων Τεχνολογιών (παροχή διπλώµατος επάρκειας)


Κτίρια και Υποδοµές Σχολικές Βιβλιοθήκες

Παραδοσιακό περιεχόµενο & Σύγχρονο ψηφιακό υλικό

Χαρακτήρας “Ιστορικής Βιβλιοθήκης”

Δ∆ηµιουργία Βάσεων Δ∆εδοµένων

Στελέχωση µε Βιβλιοθηκονόµους


Κτίρια και Υποδοµές Χώροι Άθλησης

Αναβάθµιση του µαθήµατος Φυσικής Αγωγής (Μετονοµασία σε “Άθληση & Υγεία)

Σύγχρονα & Εξοπλισµένα Σχολικά Γυµναστήρια

Οµαδικά - Ατοµικά αθλήµατα, χοροί, υπαίθριες δραστηριότητες

Δ∆υνατότητα απογευµατινών µαθηµάτων (παράλληλη διεξαγωγή σεµιναρίων)


Κτίρια και Υποδοµές Σίτιση - Κυλικεία

Αυστηροποίηση κανόνων & εντατικοποίηση ελέγχων

Υποχρεωτική παρακολούθηση & πιστοποίηση Σεµιναρίων Υγειονοµικού περιεοχοµένου

Δ∆υνατότητα παροχής ζεστάµατος φαγητού

Σταδιακή Μετατροπή Κυλικείων σε Εστιατόρια


Κτίρια και Υποδοµές Σχολικός Σταθµός Πρώτων βοηθειών

Πρόληψη και άµεση παροχή πρώτων βοηθειών

Στελέχωση µε εξειδικευµένο προσωπικό

Υποχρεωτική διενέργεια τακτικών Συνεδριών

Προσωπική Κάρτα Ασφάλισης Μαθητή


Κτίρια και Υποδοµές Ασφάλεια

Πραγµατοποίηση ασκήσεων ασφαλούς εγκατάλειψης κτιρίων

- Σύστηµα πυρασφάλειας - φωτοκύταρρα και συναγερµοί

Εφαρµογή Απαραίτητων Μέτρων Προστασίας (Κυκλοφοριακές παρεµβάσεις, σήµανση, ράµπες, κιγκλιδώµατα)

Καθολική εφαρµογή του Σχολικού Τροχονόµου


Κτίρια και Υποδοµές Φιλικά Κτίρια

Αξιοποίηση Α.Π.Ε. (Φωτοβολταϊκά, Γεωθερµία, Ανεµογεννήτριες)

Αναβάθµιση ηλεκτρολογικού, µηχανολογικού εξοπλισµού

Ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων και προαύλιων χώρων

Δ∆ηµιουργία “Κέντρων Ανακύκλωσης” σε όλα τα Σχολεία


Δ∆ιδακτικά Βιβλία Νέος σχεδιασµός του σχολικού υλικού ώστε να παύσει η στείρα αποστήθιση και η άκριτη σώρευση γνώσεων και να επιτευχθεί µεταστροφή προς την κριτική µάθηση

“ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΒΙΒΛΙΟ”

“ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ”

“ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ”


Ξένες Γλώσσες Ισχυροποίηση της θέσης του µαθήµατος “ξένης γλώσσας”

ΧΡΗΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟ

ΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Δ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔ∆Α Δ∆ΙΔ∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ

Σ)

ΑΘΕΙΑ ΟΜ ΣΣ ΓΛΩ Υ ΙΚΟ ΙΗΤ ΠΟ ΤΟ ΠΙΣ Υ ΙΚΟ ΟΛ ΣΧ ΧΗ ΡΟ ΠΑ ΣΕ Ν ΟΥ ΗΓ (ΠΟΥ ΟΔ∆


Σεξουαλική Δ∆ιαπαιδαγώγηση και Υγεία

> Αντιµετώπιση στοχευµένων νεανικών προβληµάτων > Υπεύθυνη και υγιής ενηµέρωση των µαθητών > Καθιέρωση µαθήµατος Σεξουαλικής Δ∆ιαπαιδαγώγησης και Υγείας > Υλοποίηση από ειδικούς και διδασκαλία θεµατικών ενοτήτων (σχέσεις των φύλων, σεξουαλική ηθική, υγεία και νοσήµατα) > Συνεργασία µε Τοπικούς Φορείς (Αυτοδιοίκηση, ΜΚΟ, Ιατρικοί Σύλλογοι)


Επαγγελµατική Ανάπτυξη και Σχεδιασµός Σταδιοδροµίας Η ανάγκη ύπαρξης οργανωµένου συστήµατος επαγγελµατικού προσανατολισµού και πληροφόρησης αποτελεί το πρώτο βήµα στην πρακτική σύνδεση του Σχολείου µε την αγορά.

Υποχρεωτική Δ∆ιδασκαλία του Μαθήµατος (γ’ Γυµνασίου / β’ Λυκείου)

Παροχή Συµβουλευτικών Υπηρεσιών - Δ∆ιενέργεια Συνεντεύξεων και Δ∆οκιµασιών

Υποχρεωτική πραγµατοποίηση δράσεων απόκτησης επαγγελµατικής εµπειρίας

Δ∆ηµιουργία Δ∆ιαδικτυακού χώρου πληροφόρησης σχετικά µε επαγγελµατικά δικαιώµατα, εργατική νοµοθεσία & αγορά εργασίας


Ευρωπαϊκός Προσανατολισµός

Υποχρεωτική Δ∆ιδασκαλία του Μαθήµατος

Δ∆ιδάσκοντες από Πολιτικές, Δ∆ιεθνολογικές και Οικονοµικές Επιστήµες

Δ∆ιδασκαλία πολιτικών οικονοµικών, ιστορικών και πολιτισµικών πτυχών της Ε.Ε.

Αδελφοποιήσεις Σχολείων και ανταλλαγές µαθητών

Επιδότηση Σχολικών Εκδροµών στις Έδρες των Ευρωπαϊκών Οργάνων


Προσωπικός Φάκελος Μαθητή

Συµβάλλει στη συνε

ργασία Μαθητή-Καθ

ηγητή

Ο µαθητής αναπτύσσει οργανωτικές ικανότητες Ο µαθητής αξιολογε

ί το εκπαιδευτικό υλ

ικό

Συγκεντρώνονται αποτελεσµατικά όλες οι απαραίτητες πληροφορίες


Άτοµα µε Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Η άρση κοινωνικών αποκλεισµών και η παροχή πλήρους εκπαίδευσης σε όλους εξασφαλίζουν την εκπαιδευτική ισότητα.

Ειδική Κτιριακή πρόβλεψη Μετακίνησης & Πρόσβασης

Παροχή τεχνολογικού υποστηρικτικού υλικού και εξοπλισµού

Αντικατάσταση γραπτών δοκιµασιών ΠΑΝΤΑ µε αυστηρό πλαίσιο και αντικειµενικούς όρους


Αλλοεθνείς

Ενσωµάτωση νόµιµων µεταναστών

Επανακατάρτιση Καθηγητών Υποβοήθηση των µαθητών σε Τάξεις Υποδοχής (Προπαρασκευαστικά Φροντιστηριακά Μαθήµατα)


Σχολική Παραβατικότητα

Τακτική διεξαγωγή ερευνών µε ανώνυµα ερωτηµατολόγια

Εφαρµογή Προγραµµάτων κατά της εκφοβιστικής συµπεριφοράς και όλων των τύπων βίας

Παρουσία Ειδικών Επιστηµόνων στα Σχολεία (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί)

“Μαθητικό Σύστηµα Επίλυσης Συγκρούσεων”

Επιµόρφωση Καθηγητών σε θέµατα διαχείρισης κρίσεων και αντικοινωνικής συµπεριφοράς

“Επανορθωτική Δ∆ικαιοσύνη”


Πλαίσιο Εκδροµών Δ∆ιάρθρωση

ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ: 6 / έτος, 1 / µήνα

Ηµερήσια Εκδροµή (στα πλαίσια ειδικών µαθηµάτων ή καινοτοµικών δράσεων)

Πολυήµερη Εκδροµή


Πλαίσιο Εκδροµών Δ∆ιεξαγωγή

Αναλογία Συνοδών / Μαθητών 1 / 25 Τοξικολογικός Έλεγχος Οδηγών & Τακτικός Έλεγχος Λεωφορείων Υποχρεωτική Συµµετοχή 2 µελών του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων

Οι προσφορές για όλα τα κόστη υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο σφραγισµένο από Δ∆ηµόσια Αρχή


Δ∆ιασχολικό Συµβούλιο

Πανλυκειακή Δ∆ιάσκεψη

Εκπροσώπηση σε Επίπεδο Νοµού

Εκπροσώπηση σε Πανελλαδικό Επίπεδο

1 Μέλος από κάθε 15µελές

2 Εκπρόσωποι από κάθε Σχολείο

Καταρτίζει ετήσια Έκθεση

Κατάθεση και υιοθέτηση ψηφισµάτων


Πρόγραµµα Σπουδών

Α΄ Λυκείου Προτείνονται τρία (3) επίπεδα µαθηµάτων : 1. Υποχρεωτικά Γενικής Παιδείας 2. Α’ Δ∆έσµη Επιλογής 3. Β’ Δ∆έσµη Επιλογής

Β΄ Λυκείου Προτείνονται επίσης δύο (2) επίπεδα µαθηµάτων : 1. Υποχρεωτικά Γενικής Παιδείας 2. Ελεύθερης Επιλογής

Γ΄ Λυκείου Προτείνονται : 1. Μαθήµατα Τοµέων Γνωστικών Αντικειµένων (4) 2. Ειδικό Μάθηµα, όταν απαιτείται ή Ελεύθερης Επιλογής


αυτή είναι η πρότασή µας.

Προτάσεις Σύγχρονο Σχολείο  

Η πρόταση της ΟΝΝΕΔ για την αναδιαμόρφωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ναύπλιο, 21-2-2-12

Advertisement