ΟΛΥΜΠΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟ || Γιαουρτομαχία

Page 1

£¬¸¶½½¼¿ ®º±´¸®¾©¿

¶·¼º¼°¾©Ã´À´

®Á®¸¬® ®½®ÁÀ¼Ê¸¶®Φίλιππος Μανδηλαράς

Γιαουρτοµαχία Εικονογράφηση

Ναταλία Καπατσούλια

Οι µικροί ήρωες της ιστορίας µας επιλέγουν επιδόρπια γιαουρτιού

γάλατα µε κακάο

επιδόρπια γάλακτος

φυσικούς χυµούς φρούτων


© Á¼¶ ÀÁ¼º ¸Â¹½¼ ¼¶ ±Ë±²·® µ²¼¬ t¸¸¼¶ ®°ª¾Æļ¶ Á¾®º¼¬ ÀÁ¼º ·ÉÀ¹¼ ¯®À¶¸¶©±²¿ ·¶ ©¸¸¼¶ ½®¶±¶© ®·É¹´ ½®¬³¼Âº ·¾ÂÃÁÉ ÀÁ¶¿ ½¾®À¶º©±²¿

¬®¿ ¯®À¶¸¶©¿ Áƺ µ²Ëº

ÀÁ¬® ½¾¼ÀÁ®Á²Ê²¶ Á´º ¼¶·¼°ªº²¶® Á¼ º¼¶·¼·Â¾¶É

¼À²¶±Ëº®¿ ¯®À¶¸²Ê²¶ ÀÁ´ µ©¸®ÀÀ®

¾® ¯®À¬¸¶ÀÀ® Áƺ µ²Ëº

«¹´Á¾® þ¼ºÁ¬³²¶ Á´ ¯¸©ÀÁ´À´ ÀÁ´ ´


t¾Á²¹¶¿ ®°®½©²¶ Á® ±©À´ Á® ³Ë® ·®¶ Á® ½¼Â¸¶©

½É¸¸Æº®¿ ¸©¹½²¶ ÃÆÁ²¶ºÉ¿ ·®¶ ¸®Á¾²Ê²¶ Á´ ¹¼ÂÀ¶·«

î¶ÀÁ¼¿ ·®Á®½¸´·Á¶·É¿ Á²Äº¬Á´¿ ·®¶ ¹©ÀÁ¼¾®¿

þ¼±¬Á´ ´ ¼¹¼¾ÃÉÁ²¾´ ÀÁ¼º ·ÉÀ¹¼

t¾´¿ Á¼Â ®¾ªÀ²¶ ¹Éº¼ ¼ ½É¸²¹¼¿

µ´º© ®°®½©²¶ Á® ¯¶¯¸¬® ·®¶ Á´ °ºËÀ´

¾¹«¿ Á¾²¸®¬º²Á®¶ °¶® À·®ºÁ®¸¶ª¿ ·®¶ ½¼º´¾¶ª¿


¬º®¶ ɹ¼¾Ã® ÀÁ¼º ¸Â¹½¼ ³²ÀÁ© ·¶ ²¶¾´º¶·© ¼Â¸©·¶® ½²Á®¾¬³¼Âº ·²¸®´±¼Êº ¹²¸Æ±¶·© ÃÂÀ©²¶ Á¼ ®²¾©·¶ ¸ª²¶ ÀÁ® ±ªºÁ¾® ¹ÂÀÁ¶·© ºµ¬³¼Âº Á® ¸¼Â¸¼Ê±¶® Áj ®¾Ë¹®Á® ¹²µÂÀÁ¶·© ²¬º®¶ ´ °´ ¹¶® ®°·®¸¶© ®½j Áƺ µ²Ëº Á® ¸¶·©


ɺ¼ ½¼Â ²¬º®¶ ·¶ ¼¶ ®°²¸©±²¿ Á®º ±Â¼ ÀÁ´º ®¾Ä« °¬º®º ª»¶ ¼·ÁË ±²·®¼·ÁË ¼°±ÉºÁ® ²·®ÁÉ ¼·Á®·ÉÀ¶²¿ ¼·ÁË ÉÀ·¼Âº ²¶¾´º¶·© ÀÁ¼ ½¾©À¶º¼ ļ¾Á©¾¶ ½¾¼À꾼º ÀÁ¼Â¿ µ²¼Ê¿ ¹² «¸¶¼ ·®¶ ò°°©¾¶


Ä ¾® ½¼¸¸ª¿ ¼¶ ®°²¸©±²¿ ½¼¸Ê Á¼ °©¸® °¶® ½ÉÀ¼ ½¶® µ® ½¬º¼Â¹² ¹² Á´º ·¼ÂÁ©¸®

® ±¬º²¶¿ ·¶ ©¸¸¼ ÀÁ® ½®¶±¶© º® ¯¾©³²¶¿ À² ®ÂÁÉ Á® î°´Á© ¸® Á® ·©ºÆ ¹® ·¶ ©¸¸¼ ½²¾¶ÀÀ²Ê²¶ Ë¿ ·®¶ ÀÁ® ³Ë® ±¬ºÆ ÉÁ®º ®ÂÁÉ ¯¼¸²Ê²¶ ® Á¼ °©¸® ½Ë¿ º® Á¼ ÀºÁ´¾«À²¶¿ ½ÉÀ¼ ÀÁ¼º ½©°¼ ½¶® º® Á¼ ®Ã«À²¶¿


¶®Á¬ ±²º ÀÁª¸º¼Â¹² Á¶¿ ®°²¸©±²¿ ÀÁ¼Â¿ ®ºµ¾Ë½¼Â¿ ļº ®ÂÁ¼¬ ±¶·¼Ê¿ Á¼Â¿ Á¾É½¼Â¿

¡¼ j·®º® ¹® ®ÂÁª¿ °Â¾º©º² ½¬ÀÆ ª¸¼Âº º® ¯ÉÀ·¼Âº ¸ªº² ÀÁƺ µ²Ëº Á¼º ¬À·¶¼


ÁÀ¶ ²¬Ä®º Á® ½¾©°¹®Á® ÀÁ¼º ¸Â¹½¼ ¹² ÁÉÀ¼ °©¸® ®Ã¼Ê ±²º »ª¾®º º® Á¼ ÀºÁ´¾¼Êº ¯¾¬À·®º ½¾¼¯¸«¹®Á® ¹²°©¸® ªÄ¾¶ ½¼Â ªÃÁ®À² ´ ÀÁ¶°¹« º® ½¼Êº² ɸ¼¶ { ¤ ¹É¸¶¿ Á¼ ¯¸ª½®º ³Ë® ½¼Â¸¶© ½®¶±¶© Á¼ ¯©³®º ÀÁ´º Á¾²Ä©¸®


® ´ ÀÁ¬® ±²º «µ²¸² Á¼ °©¸® º® ®Ã«À²¶ «»²¾² ½Æ¿ ÀÁ¼ ±¼Ä²¬¼ ®¹ªÀÆ¿ µ® »¶º¬À²¶ ¡¶ º® ª·®º² ÊÄÁ® ½¾Æ¬ Á¼ ¹²¸²Á¼ÊÀ² ¸ÊÀ´ º® ¯¾²¶ ·®¹¬® ±²º ¹½¼¾¼ÊÀ²


À½¼Â ¹¶® ¹ª¾® ¹²¬º®º Á¾¬® ±¼Ä²¬® ÀÁ¼ ¸¶¯©±¶ »²Ä©ÀÁ´·®º ²·²¬ ½¾Æ¬ ·®¶ ¯¾©±Â ²ÀÁ©µ´·² Á¼ °©¸® ®½É Á¼º ÁÉÀ¼ «¸¶¼ ª·¼Å² ª½´»² ª¯°®¸² º²¾É À®º º® Äƾ¬ÀÁ´·² ÀÁ® ±Â¼


©²¶ ´ ÀÁ¬® ·®¶ Á¶ º® ±²¶ ¡ ¡ £

¡j ®Ã«º²¶ ɹƿ Á® ±¼Ä²¬® ·®¶ Á¾ªÄ²¶ ÀÁ¼ ½®¸©Á¶ µÂ¹«µ´·² ½Æ¿ ÀÁ´ î·« ±²º ²¬Ä² ¯©¸²¶ ®¸©Á¶


Ë® ½¼Â¸¶© ·®¶ ²¾½²Á© ·©µ² ²¬±¼Â¿ Á¾Ëº² ®½É Á® ½«¸¶º® ±¼Ä²¬® ÀºÆÀÁ¶À¹É¿ © ɹƿ Á¶ ª°¶º² ½¾¶º ¯°²¶ ®·É¹® Á¼ ò°°©¾¶


¡¼ °©¸® ²·²¬º¼ ²Á®¶ ½Æ¿ ²¬Ä² ©¸¸´ Ä©¾´


Á®º Á´º ©¸¸´ ¹ª¾® ½©²¶ ´ ÀÁ¬® Á¶ º® ±²¶ t±²¶® Á® ±¼Ä²¬® n Á¼ °©¸® ²¬Ä² ²»®Ã®º¶ÀÁ²¬ Ê¾Æ ¬Äº´ ®½É ³Ë® ªº® ÀÆ¾É À®º º® jÄ®º ÀÁ«À²¶ ¼¸¼ºÊÄÁ¶¼ ļ¾É


¡¾ªÄ²¶ Á¼ ¸ª²¶ ÀÁ¼º ¾¹« ½¼Â ¼ º¼Â¿ Á¼Â ¶±ª²¿ ·®Á²¯©³²¶ ®·¼Ê²¶ À¶Æ½´¸É¿ ®ÂÁÉ¿ ·¶ ¼ º¼Â¿ Á¼Â ¸¼°®¾¶©³²¶

tÀ² Á¼ °©¸® ÀÁ® ±¼Ä²¬® °¶® º® ½«»²¶ Á´ ºÊÄÁ® µ® ½®¾®Ã¸©»¼Â¹² º® ±¼Ê¹² ½¼¶¼¿ µ® Á¼ ®°°¬»²¶


ÁÀ¶ ·©º²¶ ¼ ¾¹«¿ ¹² Á¼Â¿ ¹¶·¾¼Ê¿ µ²¼Ê¿ ·®¶ ¯¸ª½¼Âº ¹² Á® ¹©Á¶® Á¼Â¿ ²¸©Ã¶® ¸Ê·¼Â¿ îÀ¶®º¼Ê¿

® Á¶ Á¼Â¿ ®¾ªÀ²¶ ÀÁ¼ °©¸® Á¼ ½´ÄÁÉ ® ±¼·¶¹©ÀÆ ·®¶ ²°Ë

¹¹¹ ºÉÀÁ¶¹¼ ²¬º®¶ ²Äƾ¶ÀÁÉ


ºÁ¼º¼ ·®¶ °²ÂÀÁ¶·É

¶ ²¬º®¶ ÁÉÀ¼ ±¾¼À²¾É

Á´ ļÊÃÁ® ÀÁª·²Á®¶ n Á¼ ¯¸ª½²¶¿

ɸ²¹¼ µ²¿ ɸ²¹¼ µ® ªÄ²¶¿


¡´º ²½É¹²º´ ¹ª¾® Á¾®½ª³¶ ÀÁ¼º ¸Â¹½¼ ²¬Ä² ÀÁ¾Æµ²¬ º® ±¼·¶¹©À¼Âº °©¸® ½´ÄÁÉ µª¸®º ɸ¼¶ ¼¶ µ²¼¬

¹¹¹ ºÉÀÁ¶¹¼

»®¶¾²Á¶·É º®¾ÆÁ¶ª¹®¶ ®º µ® ·©º²¶ ·®¸É ·®¶ ÀÁ¼ ±ª¾¹®

Ä ¸²¿ º® Á¼ µ¾ªÃ²¶

¬º®¶ ·¶ ²¸®Ã¾Ê Á´ ±¬®¶Á© ¹®¿ ¸ªÆ º® Á¼ ²ºÁ©»¼Â¹²

£®ºÁ®ÀÁ¶·É ¡ª¸²¶¼ ²¬º®¶ ¹² Á¶¿ þ©¼Â¸²¿

¶ ®º ¯©¸¼Â¹² ·®¶ þ¼ÊÁ®

®¶ ¹² ¹½®º©º²¿


²º ¹ªº²¶ ½®¾© º® ±¼·¶¹©À¼Â¹²

¡ª¸²¶¼ °²Ê¹®

½É Á¼º «¸¶¼ ½©ºÁÆ¿ À¬°¼Â¾® ¹®¿ ½¾¼ÀÁ®Á²Ê²¶

®¶ ¹Â¾¬³²¶ ¡ ƾ®¬®

®¶ ±Âº®¹ÆÁ¶·É

¶ ®º ¯©¸¼Â¹² ·®¶ ±´¹´Á¾¶®·© ® Á¼ ·®µ¶²¾ËÀ¼Â¹² °¶® ½¾Æ¶ºÉ ® ¹´ À¼Â ½Æ ·®¶ ¯¾®±¶ºÉ


¦¾®¬® Á® jÄ®º ¯¾²¶ ¼¶ µ²¼¬ ¹² Á¼ °©¸® Á¼ ½´ÄÁÉ ÀÁj ɺ¼¹® ɹƿ ±¶®Ãƺ¼ÊÀ®º ¹Éº¶¹¼ « ½¾¼Àƾ¶ºÉ ÁÀ¶ ©¾Ä¶À² ·®¯°©¿ ¹²°©¸¼¿ ¹©Ä´ Á¾®º« ·®¶ À©¸¼¿

©¸® ½´ÄÁÉ ÁÀ¶ µ® Á¼ ½¼Ê¹²

ɺ¼ ²É°®¸¼ ¡¬½¼Á² ©¸¸¼

´ÄÁÉ°®¸¼ À®¿ ¸ªÆ ¡¼Â Á®¶¾¶©³²¶


¸¶É°®¸¼ Ã¼Ê ÀÁ¼º «¸¶¼ ÀÁª·²¶ öÄÁÉ°®¸¼ ¸ªÆ ²°Ë

»Ê°®¸¼ ¡¶ ©¸¸¼

¶ ®º Á¼ ¸ª°®¹² Ã¾É °®¸¼ ®½É Á¼ ɺ¼¹© ¹¼Â

¾¼À²¾É°®¸¼ ®Ã¼Ê ±¾¼À¬³²¶

ÁÉÁ² º® Á¼ ½¼Ê¹² ¾Á²¹É °®¸¼ ®½j Á¼ ±¶·É ¹¼Â ɺ¼¹®


À½¼Â »ª¹²¶º² ¹¶® ºÊÄÁ® ¼ ¾¹«¿ ÀÁ´ ´ ÀÁƺ ®ºµ¾Ë½Æº ¹¶® Á¾²¸« ®½¼·¾¶©Á¶·´ °¶¼¾Á« ¡¼Â¿ ¯¸ª½²¶ °©¸® ½´ÄÁÉ º® Á¾Ëº² ·®¶ ¾ÆÁ©²¶ { ¢ ¡ Á¼ ¸ªº² ·©½¼¶¼¿ Á¼Â ®½®ºÁ©²¶


¶® ·®¶ ±Â¼ ÀÁ¼º ¸Â¹½¼ ½²Á©²¶ Á´ ±¶®¹©Ä´ ¹¶® °¶® ½©ºÁ® ÀÁ®¹®Á©²¶ { ¢ ¡ Á¼ ¸ªº² Á¼ °©¸® Á¼ ½´ÄÁÉ ¢ ¡ Á¾Ë¹² ½¾Æ¶ºÉ ·®¶ ¯¾®±¶ºÉ ¶ ªÁÀ¶ ½«¾² Áª¸¼¿ Áƺ µ²Ëº ·¶ ®ÂÁ« ´ ®Å¶¹®Ä¬® ½¼Â Á´º ²¬½®º² ®¾°ÉÁ²¾® ¶®¼Â¾Á¼¹®Ä¬®


¶·¾« ¶ÀÁ¼¾¬® Á¼Â °¶®¼Â¾Á¶¼Ê ¡¼ °¶®¼Ê¾Á¶ ½¶ÀÁ²Ê²Á®¶ ÉÁ¶ °²ºº«µ´·² Á´ º²¼¸¶µ¶·« ²½¼Ä« ·©½¼Â ÀÁ´ ªÀ´ º®Á¼¸« ©½¼Á² Á¼ ½²¾¶ÀÀ²Â¼Ê¹²º¼ °©¸® ®½É Á¼ ©¾¹²°¹® Áƺ ®¶°¼½¾¼¯©Áƺ µ® ½®¾ª¹²¶º² ²½¬ ˾²¿ ÀÁ¼ ½«¸¶º¼ ±¼Ä²¬¼ ·®¶ µ® ¹²Á®Á¾©½´·² À² À¹½®°« ·¾ª¹® Á´ ÀºªÄ²¶® ²¬º®¶ ½¶µ®ºÉº ¼¶ ½¾ËÁ¼¶ ¯¼À·¼¬ º® ª¹®µ®º º® ¯¾©³¼Âº Á¼ °©¸® º® ½¾¼ÀµªÁ¼Âº ¸¬°¼ °¶®¼Ê¾Á¶ ®½É ®ÂÁÉ ½¼Â Á¼Â¿ ²¬Ä² ¹²¬º²¶ ËÀÁ² º® ½«»²¶ ·®¶ º® Á¼ ±¶®Á´¾¼Êº À² ½«¸¶º® À·²Ê´ À·²½®À¹ªº® ¹² ±ª¾¹®Á® ³Ëƺ

¶ ¶±¶ÉÁ´Á²¿ Á¼Â °¶®¼Â¾Á¶¼Ê ¡¼ °¶®¼Ê¾Á¶ ½®¾©°²Á®¶ ®½É ®°²¸®±¶ºÉ « ®¶°¼½¾É¯²¶¼ °©¸® ·®¶ ²¬º®¶ ½¸¼ÊÀ¶¼ À² ½¼¸ÊÁ¶¹® °¶® Á¼º ®ºµ¾Ë½¶º¼ ¼¾°®º¶À¹É µ¾²½Á¶·© ÀÂÀÁ®Á¶·© ɽƿ ½¾ÆÁ² º²¿ ®À¯ªÀÁ¶¼ ÃËÀü¾¼ ·®¶ ¯¶Á®¹¬º²¿ Á¼Â À¹½¸ª°¹®Á¼¿ ¹¯©¸¸²¶ ÀÁ´º ®º©½Á»´ ·®¶ Àƹ®Á¶·« ±¶©½¸®À´ Áƺ ½®¶±¶Ëº ²ºË Á® ªº³Â¹© Á¼Â ±¶²Â·¼¸Êº¼Âº Á´º ½ªÅ´ ·®¶ ¯¼´µ¼Êº ÀÁ´º ·®¸« ¸²¶Á¼Â¾°¬® Á¼Â ²ºÁª¾¼Â


£°«¸»¹º¸²«¼°« ±ÍÅ ÍÕÖ# ³ÅÔÑ ÖÝ ²ÉÕÌÐÔÉØ¶Ý ­ÑÓÖÕÖÏضÎÐÙÐ# ·ÉÚÉÔÅÉ ±É ÉÚÙÖÈÔÑÉ ­ Ñ ÃÔÍÑÉ ÓÍÑ ÃÕÖß# ²¶ÕÖÝ ² ÖÕ¶ÕÖÝ §ÉØÉÏÜÏÄ# ­ÓÌÆÙÍÑÝ §É ÉÌÆ ÖßÔÖÝ ±É ÖÌÑÙÚØÅÖß " ²ÍÚÉ ÆØÎÜÙÐ «ÚÚÑÓÄÝ ÚÐÔ ! N VJRU# RWOX)NYKXXT\ P[ " ­ÓÌÆÙÍÑÝ ±ßØѶÓÖÝ §É ÉÌÆ ÖßÔÖÝ « ­ ³ÅÔÑ ÖÝ ²ÉÕÌÐÔÉØ¶Ý ­¥¥¯·°±« £«¥«±º¸±¸²­°« « ­ Ö ÞÔ ­ ¸ ºØÑÓ¶ÔÜÕ §ÈÔÐÝ ºØÅÓÉÔÉ ÚÐÔ # Q]]Y\# TRM\ XUbVYX\ P[