Page 1

Internmagasin for

STOLTZ EIENDOM AS ENTREPRENØR AS BOLIG AS

SOMMEREN 2012

BERGENS NYE STOLTHET Mathallen endelig åpnet!

ANSIKTSLØFT FOR AUTO 23 side 12-13

side 8-11

OSEANA: VAKKERT I VANNKANTEN

MASSIVE BETONGARBEIDER PÅ IKEA

EN FREDET PLETT PÅ NESTTUNHAGEN

side 14-15

side 18-19

side 26-27


STØPESKJEEN TILBAKE I FORM Denne sommerutgaven av Støpeskjeen 2012 er etterlengtet av mange i Stoltz. Å få et inntrykk av hva bedriften driver med i alle leire, ikke bare i sin egen, skaper forhåpentligvis en følelse av fellesskap og et bedre bilde av hele det selskapet man er med på å representere fra hver sin krok.

sitter igjen med, er at det er mange dyktige, motiverte og positive medarbeidere i Stoltz, både på byggeplasser og prosjekter og blant de som tilbringer mer tid inne i varmen. Mitt inntrykk og håp er at de fleste føler en viss stolthet av å jobbe for bedriften, og det er viktig på mange plan.

Jeg har vokst opp med Stoltz i nærmeste familie, og selskapets vel og ve er viktig. Jeg har vært innom dørene tidligere og jobbet med ulike typer markeds- og kommunikasjonsarbeid, men etter flere år som journalist i Oslo, er dette første gang jeg har vært involvert i og ansvarlig for Støpeskjeen.

Per Christian Lie Stoltz tok over roret i 2011. Han besitter gode kvaliteter både som menneske og som fagperson, og både jeg og resten av familien er sikker på at han, sammen med dyktige medarbeidere i alle ledd og støttet av styret og eiere, vil føre bedriften videre med en myk, men stødig hånd.

Arbeidet har vært veldig kjekt - ikke minst har jeg lært enda mer. Jeg har fått detaljert kjennskap til de ulike prosjektene bedriften er ansvarlig for eller involvert i. Jeg har fått kunnskap om prosjekter vi har ferdigstilt den siste tiden utover det jeg vanligvis får gjennom ”nettverket” mitt. Inntrykket jeg

Foto på fremsiden: stort bilde: Aasa Christine Stoltz. Lite bilde: Arne Beck

Jeg håper denne utgaven av Støpeskjeen byr på hyggelig lesning, og ønsker alle medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer!

Den amerikanske forfatteren og filosofen Elbert Hubbard har sagt:

En maskin kan gjøre femti vanlige menneskers arbeid, men ingen maskin kan gjøre et uvanlig menneskes arbeid.”

“Ferie er å ha ingenting å gjøre, og hele dagen å gjøre det på.” (Komiker Robert Orben)

Stoltz består av mange uvanlige mennesker, hvor hver og en spiller en viktig rolle i ethvert prosjekt som synlig vokser og tar form. Resultatene står som vitneprov overalt i Bergen, noe alle kan være stolte av.

Aasa Christine Stoltz Redaktør


POSITIV TIL FREMTIDEN Det er lenge siden forrige utgave av Støpeskjeen og vi har mye å se tilbake på og mye å se frem til. Fremtiden er positiv og at vi har det travelt er et godt tegn på at vi er på vei dit vi skal. Og hvor skal vi egentlig? Det som er sikkert er at vi må tjene mer penger. Selskapet fikk et solid trøkk under finanskrisen, og etterdønningene har vært vanskelig å riste av seg. Helt borte er de heller ikke, men utviklingen er at vi bedrer inntjeningen vår gradvis. Etter to år med negative resultater er det gledelig å kunne rapportere et positivt resultat for året 2011. Nå jobbes det hardt på alle plan for at 2012 blir enda et steg i riktig retning for oss. Byggenæringen har, til tross for stor aktivitet, en økning i antall konkurser hittil i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Dette indikerer at stor aktivitet ikke nødvendigvis betyr gode marginer. Vi lever i hard konkurranse og dette vil fortsette. Det er derfor viktig å verne om våre marginer og igangsette tiltak knyttet til prosjekt- og økonomistyring. Enkelte tiltak er allerede igangsatt, mens andre er under planlegging. Målsetningen er helt klar å sikre

at vi har et fornuftig aktivitetsnivå, trygge arbeidsplasser og god inntjening i årene som kommer. Det høres enkelt ut, men alle vet at vår bransje er krevende og at det kreves mye av alle som jobber her. Men at vi klarer det - det er jeg overbevist om. Det er veldig kjekt å gå på jobb om dagen. Folk er positive og har det travelt. Vi har en god ordrereserve og mottar mange henvendelser og prisforespørsler. Til våre kunder har vi et godt produkt å selge. Vi jobber i organisasjonen med mange spennende prosjekter og mangfoldet vises helt klart frem her i støpeskjeen. Ekstra gledelig er det også at markedet for bolig har gjort at vi på det nåværende tidspunkt har 104 leiligheter under oppføring gjennom Stoltz Bolig AS og underliggende selskaper. Flere byggetrinn er planlagt på hhv Gartnerhagen Minde og Brennhaugen Borettslag og vi håper selvfølgelig at vi også her får produksjonsoppstart i løpet av kort tid. I tillegg arbeides det med utvikling av andre boligprosjekter med mer langsiktig perspektiv.

Internmagasin for Stoltz

3

Det er veldigeller kjekt å gå på Sitater utdrag fra tekste jobb om dagen. Folk er positive og har det travelt

Kort oppsummert; fremtiden ser lys, men krevende ut. Men vi er en entreprenørbedrift, og vi elsker krevende oppgaver. Jeg håper alle får en flott sommerferie og kommer tilbake klare for nye utfordringer etter sommeren.

God sommer! Per Christian Lie Stoltz Administrerende Direktør


STYRE OG STELL I STOLTZGRUPPEN Styret i Stoltz Entreprenør: Styreleder: Styremedl.: Adm. Direktør

Anne Lie Stoltz Oddmund Hamre Arne Myklebust Jørn Inge Sandvik Ørjan Jacobsen Christian K. Stoltz Per Christian L. Stoltz

STOLTZ ENTREPRENØR AS Styreåret går fra 1. juli til 30. juni året etter. Normalt sett avholdes det 6 – 8 styremøter pr. år pluss strategisamling. Årene går fort. Av ulike årsaker har vi ikke prioritert utgivelse av Støpeskjeen, men bladet har vært etterspurt av mange, så vi har nå besluttet å gi ut et nummer før vi tar ferie. Nå er tiden inne for å vise litt mer av oss selv, informasjon og bilder av prosjekter og våre ulike byggeplassene. Det er når vi leser Støpeskjeen at vi virkelig får et inntrykk av hvor mange vi er, hvilket mangfold av jobber vi utfører og hvor viktig den jobben vi gjør er for samfunnet. Vi har i dette nummeret fått ny redaktør, og vi takker Andreas Træen for god jobbing gjennom mange år. I år overtar Aasa Christine Stoltz redaktørjobben. Hun har bakgrunn som journalist fra Reuters nyhetsbyrå, så hun er en god arvtager etter Andreas. I tillegg har hun hatt et nært forhold til bedriften gjennom hele sitt liv, og er en av eierne av Stoltzkonsernet.

forholdene til rette for at ledelsen skal kunne lede innenfor rammene som er til rådighet. Styret er slik en støttespiller for ledelsen. Styret har i de siste årene tatt noen vanskelige beslutninger som har medført endringer, også i ledergruppen i selskapet. En av styrets viktigste oppgaver er å ansette administrerende direktør i selskapet og sørge for at bedriften er forsvarlig organisert ut fra den virksomheten vi driver. Fra 01.01.2011 ansatte styret Per Christian L. Stoltz som AD. Han er sivilingeniør, er 4. generasjon i familiebedriften og går til jobben etter en tid som teknisk sjef i Stoltz og med tidligere fartstid i AF Gruppen. Han er også vokst opp med Stoltz, og i sine studiedager jobbet han i ferier som arbeider på de forskjellige byggeplassene. Han har dermed et inngående kjennskap til bedriften på alle plan. Rune Lyseknappen startet i mai 2011 som teknisk sjef. Han har også en allsidig bakgrunn blant annet fra våre konkurrenter og har dermed blitt et viktig tilskudd til vår ledergruppe. Vi mener vi nå har en ledergruppe med solid kompetanse som vi ser jobber meget godt sammen, og styret er meget fornøyd med den dokumentasjon vi får på styremøtene når det gjelder både det faglige samt den økonomisk dokumentasjon fra økonomisjef Jan-Tore Gjervik. Denne dokumentasjonen danner grunnlag for vårt arbeid. Vi har også sammen med administrasjonen hatt strategisamlinger der vi har gått gjennom våre satsingsområder i fremtiden. Vi ser at administrasjonen har tatt tak i de avgjørelser som har vært diskutert og som har vært nødvendige for å «snu skuten» etter noen år med den meget omtalte finanskrisen som vi har fått vår del av. Vi har hatt sikkerhetsanalyser

Vårt felles mål for hele Stoltzgruppen er at vi også etter 107 år i bransjen skal fortsette å være en levende bedrift

Styret skal styre, ledelsen skal lede Styret setter premissene sammen med ledelsen av virksomheten, og ledelsen skal lede og utøve det de blir pålagt av styret. Tillit mellom styre og ledelse er et meget viktig kriterium for en vellykket bedrift. Den gjør at vi sammen kan legge

ved våre større byggeprosjekter og vi har satt større fokus på kontroll og prosjektstyring. Prosjektstyring skal være et hovedsatsingsområde i 2012. Vi har også hatt en gjennomgang av våre kostnader, noe vi kommer til å fortsette å ha et meget sterk fokus på. Samtidig har vi fulgt opp med kompetanseutvikling med blant annet

vår internt tilpassede ”prosjektlederskole” for alle våre prosjektledere, slik at alle skal ha den trygghet i hva det er å kjenne til endringer i lover og forskrifter som blir pålagt oss med jevne mellomrom. Orden i «eget hus» Styret ser at det har vært og er fremdeles utfordrende tider i bransjen med små marginer og eksterne faktorer som vi ikke rår over. Men vi skal være «på hugget», få jobber til gode priser og gjøre gode jobber med høy kvalitet. For å klare dette må vi har orden på vårt, vi må ta utfordringer med reale forhandlinger allerede i kontraktfasen, slik at når kontrakten skrives skal både vi og byggherren ha en lik oppfatning av hvordan det videre samarbeidsforhold skal være. Vi må ikke være redde for å ta en skikkelig diskusjon dersom vi mener at det må til for å få en avklaring. Underveis i prosjektet må vi være meget nøye med oppfølgingen av endringsmeldinger og formalia omkring møtevirksomhet. Dette er noe vi ser direkte påvirker resultatene, og ved å ha formalitetene i orden unngår vi konflikter i ettertid. Målet vårt er at våre byggherrer skal være fornøyde, og at de får varen de betaler for slik de gjør opp for seg innen tidsfristene. Konflikter skal løses i forkant og underveis slik at man i siste faste ikke gir etter for å få avslutninger på sakene. Dette er styret meget opptatt av. Meldingen til styret fra administrasjonen er at vi har mange positive, dyktige og lojale medarbeidere som er med på å skape et godt arbeidsmiljø og utfører gode jobber. Vi er forresten meget fornøyd med prosjekt Mathallen. Det føyer seg inn i rammen av andre signalbygg/ prosjekter vi har bygget tidligere som har satt sitt preg på Bergen by, som for eksempel Puddefjordsbroen og Grieghallen.

STOLTZ BOLIG AS Stoltz Bolig er datterselskap av SE og ble etablert 17.10.01. Selskapet er en viktig del av vår virksomhet der vi utvikler, bygger og selger boligprosjekter. Vi har gjennom disse årene bygget flere hundre boliger. Vanligvis har vi styremøtene i SB dagen før styremøtene i Stoltz Entreprenør. Arbeidet i styret i SB følger de samme prinsippene som styremøtene i SE. På mange av prosjektene i SB har vi etablert egne selskaper og tatt inn samarbeidspartnere, dette for å dele på


Styret i Stoltz Bolig:

ETT ÅR SOM TEKNISK SJEF

Styreleder: Anne Lie Stoltz Styremedl.: Erik Skorve Arne Myklebust Oddmund Hamre Christian K. Stoltz Daglig leder: Per Christian Lie Stoltz

Vi er allerede godt inn i vår og sommer, det er lyst når vi starter om morgenen på jobb og lyst når vi pakker sammen for dagen. Vi er inne i en årstid hvor dagene gir oss mer energi og positiv driv.

risiko og for å få tilført annen kompetanse. Arbeidet i disse forskjellige styrene krever også arbeid og koordinering med SE og SB. Boligbyggingen har tatt seg noe opp det siste året, og per i dag har vi i gang prosjekter der SE har betongjobben eller totalentreprise. I porteføljen til SB har vi også noen store utviklingsprosjekter som det tar mange år utvikle. Disse prosjektene tror vi på, og vi er sikre på at de blir noe av, men igjen; Når? Styret har måttet ta en del vanskelige prioriteringer, og styremøtene har vært preget av diskusjoner omkring de enkelte prosjektene og deres muligheter og hvor vi skal ha våre satsingsområder. Vårt felles mål for hele Stoltzgruppen er at vi også etter 107 år i bransjen skal fortsette med å være en levende bedrift. Vi skal forvalte vår kapital og skape verdier for fremtiden. Stoltz skal være en bedrift som det er godt å jobbe i, en bedrift vi skal være stolte over. På vegne av styrene i konsernet vil jeg takke dere alle for den innsats dere gjør, ønske dere en riktig god ferie og velkommen tilbake i august.

Mange hilsener Anne Lie Stoltz Styreleder

Da jeg begynte i bedriften for vel ett år siden, hadde Stoltz vært gjennom en hard tid. Mange var spente på endringene i administrasjonen og hvordan Stoltz vil klare generasjonsskiftet i vår ledelse. I løpet av året jeg har vært i bedriften, har det dessverre sluttet noen flinke medarbeidere. Det er synd, men det er samtidig viktig å se muligheter for nye medarbeidere som kan tilføre oss ny kunnskap og nye relasjoner. Dette har vi allerede erfart med de som har begynt i bedriften det siste året. Vi har i løpet av 2011 klart å snu røde tall til blå, dette har vært en flott utvikling og en stor motivasjon. Det er fantastisk å se hvor lojale og motiverte våre medarbeidere som driver prosjektene ute er. Det er limet i bedriften; uten god prosjektgjennomføring vil ikke bedriften klare sine målsettinger. Stoltz ønsker å være en trygg og god samarbeidspartner. Da jeg i høst tok kontakt med eksterne byggherrer og rådgivere for å tilby våre tjenester, var det lett å skjønne at merkevaren Stoltz er særdeles godt innarbeidet i bransjen. Vi fikk raskt forespørsler, både på betong og andre type entrepriseformer. Som nevnt er vi i et generasjonsskifte i administrasjonen. Vi har gjennomført noen interne opprykk og justeringer, både i ledelsen og i funksjonærstaben. Bjarte Soltveit har gått inn som driftssjef, Jan Lilleskaret har gått over til entreprenør, på rehab avdelingen har Trond Erik Monsen og Rune Gjelland gått inn i administrasjonen, det samme har Harry Mehl på demolering. De har tatt utfordringene på strak arm og forsterket sine posisjoner i bedriften. Hvis Stoltz skal være en trygg og forutsigbar samarbeidspartner, må vi utvikle oss og følge med i tiden. Prosjektlederskolen er en del av vår kunnskapsløft. Det er godt å se hvor engasjerte og motiverte våre funksjonærer er i disse seansene. Generelt ønsker vi å utvide våre kunnskaper, også ut mot drift av våre maskiner og utstyr. Stig Soltvedt på lager har en sterk «drive» i forbindelse med dette, og vi kan også på disse feltene utvikle oss som bedrift. Vi er i god driv, vi henger med i det positive markedet som er i byggebransjen. Men vi ser at det er kvass konkurranse på alle jobber vi regner. Vi regner mye på betongsiden, men også på andre type jobber som også krever mer prosjektstyring. Tryggheten i markedet for øyeblikket er at vi ikke trenger å bekymre

Internmagasin for Stoltz

5

oss om vi ikke får tilslag på alle de tilbud vi leverer. Vi kan se tilbake på flotte prosjekter som er overlevert det siste året; Oseana, Ikea, Gangbro i Alverstraumen, Auto 23, Mathallen, betongsøyler på CCB basen på Ågotnes og Nesttunhagen. Vi er også godt i gang på Brennhaugen hvor betongarbeider ferdigstilles til ferien. Flere flotte prosjekter er også godt i gang; Armauer Hansens Hus, Gartnerhagen, Nosefo og diverse betongjobber. Nye prosjektet «tikker inn», høsten 2012 ser veldig bra ut. Vi tror markedet vi opplever i 2012 vil fortsette ut i 2013. Så til vår aktive del av bedriften. Jeg fikk selv en hard velkomst opp stoltzekleiven i fjor. På Fløyspretten i år ble det 6. plass av 64 deltagende lag. Det blir spennende å se resultatene etter årets stoltzeløp.

Vi tror markedet vi opplever i 2012 vil fortsette ut i 2013

Blåturen gikk av stabelen 1. juni. Undertegnede var ikke med i arrangementskomiteen, og det gjorde meg noe spent da jeg så smilet til de som organiserte det hele (Kari, Tone og Jan Tore). Men det viste seg ikke å være nødvendig. Vi havnet på Travparken hvor vi fikk gleden av å delta i travløp og diverse teambuildingaktiviteter. Jeg koste meg med alle deltakerene, vi var rundt 60 totalt. Godt jobbet av arrangementskomiteen. Til slutt vil jeg takke alle for den innsatsen dere legger inn i bedriften, det motiverer oss til å stå på videre med nye utfordringer og nye spennende prosjekter. Kos dere i sommer og husk, ta sommerferie med god samvittighet og hygg dere med Støpeskjeen!

Rune Lyseknappen Teknisk sjef


Velkommen

til våre ferskeste medarbeidere

Rune Lyseknappen

Odd Arne Soltvedt

Morten Krokeide Ottesen

Tomasz Majchrzyk

Kristinn Jonatansson

Pen Say Poe

Klaudia Skiba

Krzysztof Jasek

Kenneth Walter Olsen

Bengt Joon Carlsen

Øyvind Austevoll

Andrzej Puszkarek

Marek Adam Charzewski

Odd Bjelland Rasmussen

PERSONAL OG HMS Rekruttering av nye medarbeidere har vært en av de store utfordringene de siste årene. Det er lite bevegelse blant både funksjonærer og fagarbeidere, særlig innen betongfaget. Heldigvis har vi hatt god tilgang på fagfolk fra innleieselskapene, og vi har løst noe av bemanningen på funksjonærsiden med intern rekruttering. På denne måten har vi fått en god utnyttelse av bedriftens ressurser, men det er ikke nok. Arbeidet med å hente inn friskt blod fortsetter. Når det er sagt, var det hyggelig å få tilbake Terje Leknesund og Matti Heinænen fra studier, inn på anleggskontoret og rett på relativt krevende oppgaver. Likeledes har Bjørn Lillemoen tatt overgang til formann, og Rune Gjelland, Trond Erik Monsen og Harry Mehl har gått fra arbeidsledelse til prosjektledelse. Kjent for de fleste, men dette er en fin anledning til å nevne at dette har gått veldig bra. Helsetilstanden i bedriften har ingen klar konklusjon. Sykefraværet har siden 2008 holdt seg jevnt på ca. 7 prosent, og er langt høyere enn målet på maks 4 prosent. Samtidig er de aller fleste friske og på jobb. Folk trives og vi har få ulykker på arbeid. I 2010 hadde vi ingen ulykker med fravær, noe som er eksepsjonelt bra! I 2011 ble det registrert to ulykker med totalt 12 fraværsdager som resulterte i en H-verdi på 12,6. Så langt i år har vi ingen skader på eget personell. Det er gledelig. Klubben og bedriften utarbeidet i vinter en ny handlingsplan for IA (Inkluderende arbeidsliv). Den overordnede målsettingen er at « Stoltz Entreprenør AS skal framstå som en bedrift der ansattes helse og kompetanse blir ivaretatt for å sikre en yrkeskarriere til oppnådd aldersgrense». Planen er ambisiøs og strekker seg fram til 2014. Alle kan bidra

til at målsettingen innfris. En enkel ting du kan gjøre er å varsle din leder med en gang du blir klar over at du har et problem som kan ende i sykemelding. Slik gir du bedriften en mulighet til å tilrettelegge for deg, vi unngår sykefravær og du kan bli raskere frisk. RUH (Rapport om uønsket hendelse) har blitt tatt mer og mer i bruk og gir oss en pekepinn på hvor det vil være fornuftig å gjøre systematiske endringer. Her kan det nevnes at fire rapporterte øyeskader på under tolv måneder er en klar indikator på at enhver skal bruke tette briller eller visir ved bruk av vinkelkutter. Når flere RUH melder om nestenulykker, som at objekter kommer fra høyden og nesten treffer folk, eller at en papphylse tilfeldigvis treffer en mann i hodet etter å ha blitt kastet fra 6 etasje, tilsier dette at området under slike arbeidssteder skal sperres av. RUH er nyttig, og hjelper å sikre hverdagen for alle som har sin arbeidsplass ute på byggeriene våre. Mange fnyste da det ble innført krav om minimum 60 prosent sortering av byggeavfall. I 2011 ble det i gjennomsnitt sortert 85,95 prosent på alle våre byggeplasser. Likevel er det mest imponerende at Roar Ingebrigtsen klarer å gjennomføre 97 prosent sortering (!!!) på Armauer Hansens Hus, når en vet hvor mange hundre tonn som er fjernet fra det bygget. Mange har fått med seg at de grønne Byggekortene (ID-kort) er fornyet i år, og det har vært mye organisering for å få registrert nye bilder, signaturer etc. Dette ser dessverre ut til å være en øvelse vi må gjennom hvert fjerde år. Når det er sagt, er det viktig at alle bærer kortene på seg, og at kortlesere på byggeplassene blir benyttet. Kortlesere vil bli montert for personellregistrering på de fleste av våre byggeplasser. Det er viktig at du husker på å registrere deg når du kommer og går.

Når det gjelder kursvirksomhet har personalet på lageret vært på leverandørkurs på en del av maskinparken de håndterer, og vi har hatt en oppgradering av mannskaper med kompetanse på asbestsanering, inkludert anskaffelse av mer utstyr. Også innenfor branntetting er det gjennomført kompetanseheving. Vi har hatt en kraftig satsing på å øke den juridiske kompetansen på alle anleggsledere og prosjektlederne. Prosjektlederskolen er krevende, men vil gi gevinst. Det er i tillegg planlagt kurs i varmearbeider, personlift, beredskapsøvelse, førstehjelp, flere verneombud på HMS-kurs og mellomlederopplæring. I det hele tatt en relativt omfattende aktivitet. Siden forrige Støpeskjeen har det skjedd mye i denne bedriften. Det har vært travelt, og det har vært arbeidet intenst med å skaffe nye jobber. Noen vil ha opplevd usikkerhet, og konflikter kan lettere oppstå. Som HMSog personalleder blir jeg involvert i mye av det som rører seg i bedriften. Ikke alt lar seg løse like enkelt, men jeg synes vi har kommet igjennom en krevende periode på en fantastisk fin måte, tross alt. Jeg opplever en sterk tilhørighet til Stoltz fra alle hold, og det smitter. Det er en god følelse å ha med seg videre. Jeg ønsker alle mine gode kolleger en riktig god sommerferie!

Vidar Hundvin HMS- og personalleder


FUNKSJONÆRER: Rune Lyseknappen 12.05.11 Odd Arne Soltvedt 15.08.11 Morten Krokeide Ottesen 05.03.12

Marian Piekarczyk

Aslak Olsen

Joachim Dankertsen

Mats Joachim Walberg

Petter Martinsen

PEN SAY POE

Sommeren 2011 fikk vi gleden av å ta inn Pen Say Poe som lærling i betongfaget. Han var kommet til Norge for fire år siden og hadde gått på Knarvik vdg skole. Pen Say kunne ikke norsk og hadde tilbragt 12 år av sitt unge liv i en flyktningeleir i Thailand. Pen Say er av Karelfolket og hans familie som mange andre kareler var forfulgt i Myanmar. Han hadde eksamen i VK2 byggteknikk og skulle ha to år i lære. Pen Say har vært en flittig og smilende ung mann, og har hele tiden vist stor interesse for faget sitt. Som kanskje ikke alle vet er det et krav at lærlingene skal dokumentere egen opplæring og føre logg over læretiden. En sjelden gang er det noen som utmerker seg, og Pen Say er en av disse juvelene. Ikke bare i Stoltz Entreprenør, men på landsbasis og i alle lærefag. Pen Say skriver logg daglig og bruker bilder for å illustrere. Dette er et eksempel til etterfølgelse. Byggopp er full av lovord for det arbeidet Pen Say legger ned. Jeg kan støtte dem i det. Jeg har fått lov av Pen Say til å gjengi utdrag fra hans logg, og benytter anledningen til å uttrykke min store respekt for måten Pen Say løser oppgaven som lærling.

DEMOLERING: Tomasz Majchrzyk Krzysztof Jasek

06.06.11 01.08.11

REHABILITERING: Kenneth Walter Olsen Bengt Joon Carlsen Øyvind Austevoll

01.08.11 15.08.11 27.03.12

ENTREPRENØR: Kristinn Jonatansson 13.04.11 Pen Say Poe 03.08.11 Klaudia Skiba 08.02.12 (renhold) Marian Piekarczyk 02.05.12 Andrzej Puszkarek 02.05.12 Marek Adam Charzewski 02.05.12

LAGERET I GODVIK: Odd Bjelland Rasmussen 03.01.11 Aslak Olsen 12.04.11 Ringehjelp: Joachim Dankertsen Mats Joachim Walberg Petter Martinsen

24.10.11 24.10.11 11.04.12

TOTALT ANSATTE I STOLTZ PR. 21.06.12: Demolering: 11 Entreprenør: 35 Rehab: 19 Lager: 9 Funksjonær: 31 Til sammen: 105

UTDRAG FRA LOGGBOKEN TIL PEN SAY POE (direkte avskrift)

25.05.12 • I dag forsetter vi det med indre vegger som vi holde på. Vi måler enda mer, for må målte feil i går. Så måtte vi tar opp 2x4 som vi har allerede festet. Vi tar det opp og flytter litt på den også fester vi det igjen. Vi fester 2x4 langskanter, for det er spikerslag til 2x4 som er stående og det er der som flaker skal fester på. Vi er ferdig med å sette opp 2x4 på en side og begynner litt på den andre side også, det er bare indre siden vi snakker om nå. Vi har ikke fester noe flaker enda, men det kommer etter hvert. Det har vært kjemper fint vær i denne uke her ;) Tommel opp (Y) 29.05.12 • I dag fortsetter jeg med å forskale vegger. Han som skal være med meg, han er på (eksamen) i dag og da er det bare meg alene.

Først og fremst river jeg ned stillasen som er over for der som veggen skal kommer. Og det står litt i veien, for veggen er 3,40 m høy og stillasen er 3 meter eller litt mer. Måler og setter opp stående 2x4 eller stående (bunnskiver) det heter. Så flytter jeg 10 cm på den 2x4 som er i bunn, i bunn av den vegge som er i midten og det er på yttersia. Etter det begynner jeg å feste flaker på bunnskiver, men før det slisse jeg av flaker på 20 cm høy på den nedeste(30 cc nåler,stag) og opp på den igjen er 50 cm høy flaker og 50 cm (cc). Resten av vegge opp over, der går vi med hele flake(75 cm høy) og (50 i cc). Man trenger å bruke vater her, for det er litt greit å rette det opp etter hvert når du kommer opp over med flakene. For fundamenter kan være veldig skeiv. Sammen gjør jeg med den veggen som er på andre siden også.

Lærlingene Christian Solheim og Pen Say Poe i gang med tradisjonell forskaling av et rom på Brennhaugen. Denne oppgaven blir utført som en mini-fagprøve der de fleste elementer som inngår i en fagprøve er med.

Internmagasin for Stoltz

7


Mathallen, Fisketorget. Foto: Aasa Christine Stoltz

MED UTSIKT TIL BERGENS BESTE AV AASA CHRISTINE STOLTZ

Med utsikt over noe av det vakreste Bergen har å by på, en arkitektur som skal være en forlengelse av historien og klimatilpasset innendørs handel året rundt, er Mathallen blitt Bergens nye storstue.


Utsikt til Bryggen, Håkonshallen og Vågen fra 2. etasje Foto: Aasa Christine Stoltz

brukergrupper i så stor del av sesongen og over så stor del av torget som mulig, opplyser Stavseng. Prosessen ble satt i gang allerede i 2008, og en åpen arkitektkonkurranse ble lyst ut i 2009 der Eder Biesel Arkitekter vant med forslaget ”Historien fortsetter.” I den videre prosessen ble lokaler for turistinformasjonen og Norsk sjømatsenter innarbeidet i prosjektet. I september 2010 vant Stoltz Entreprenør hovedentreprisen, og en uke etter startet arbeidet. Utfordrende jobb med et kompleks bygg Stavseng sier at Stoltz Entreprenør sammen med underentreprenørene har hatt en utfordrende jobb ved byggingen av Mathallen som er et svært kompleks bygg med strenge krav til kvalitet. - Kvaliteten har vært jevnt over god. I et bygg uten lister rundt verken gulv, dører eller tak er presisjon på detaljnivå viktig. Entreprenørene har fått bryne seg, sier Stavseng. - Samarbeidet med Stoltz Entreprenør AS har vært godt. I tillegg har Stoltz knyttet til seg en rekke underentreprenører som vi også har hatt et godt samarbeid med, sier Stavseng. Hun legger til at i slike komplekse og spesialdesignede bygg er det nødvendig at alle bidrar med sin kompetanse og at humøret holdes oppe når utfordringene blir ”i overkant store.” Torget har tradisjonelt vært en yrende markedsplass og et internasjonalt reisemål, men behovet for en oppgradering av det lokale fiskemarkedet var presserende. Mathallen er derfor et etterlengtet bygg i Bergens byrom som representerer mer enn bare et samlingssted for torghandlerne. - Hensikten med å bygge hallen har vært å gjenreise Fisketorget i Bergen som et viktig lokalt fiskemarked, sier prosjektleder fra Bergen Kommune, Siv Stavseng, til Støpeskjeen. - Sammenkobling av fiskemarked, sjømatsenter og turistinformasjon burde kunne gi gode betingelser for at Torget skal bli et stort og viktig utstillingsvindu for sjømat og handel.

Første etasje huser torghandlere som selger fisk og blomster, mens det i andre etasje er skapt en “offentlig innendørs allmenning” – ikke en ulempe for en værbitt by som Bergen. Her gir glassvegger fra gulv til tak panoramautsikt mot Torget og Bryggen og en unik utsikt fra innerst i Vågen til Håkonshallen. Turistinformasjonen og Norsk Sjømatsenter har også fått en plass i toppetasjen, og her er det travle dager i høysesongen. I tillegg til å gjenreise Fisketorget er Mathallen et resultat av en plan om å møte dagens krav til ferskvarehåndtering og logistikk, rydde i midlertidige bygg og anlegg og legge torget til rette for en allsidig og aktiv bruk av ulike

Internmagasin for Stoltz

9

- De problematiske grunnforholdene var den største utfordringen, sier Stavseng på direkte spørsmål og legger til at å prosjektere inn lokaler til Turistinformasjonen og Sjømatsenteret etter anbud, var også høyst krevende ettersom bruken av andre etasje ikke var avklart ved anbudsutsendelse. Stavseng sier til Støpeskjeen det har vært en kjekk prosess, men at det likevel er godt bygget er ferdig og overlevert. - Det var rørende åpningsdagen lørdag 12. mai når fisken lå i disken og folkemengdene presset på for å komme inn å handle, avslutter Stavseng.


I et bygg uten lister rundt verken gulv, dører eller tak er presisjon på detaljnivå viktig. Entreprenørene har fått bryne seg

HEKTISK I KULISSENE AV AASA CHRISTINE STOLTZ

Et komplisert bygg med stramme tidsfrister, uforutsette hendelser, heftige omsetningskrav og en trang arbeidsplass gjorde oppføringen av Mathallen til en ekstra stor utfordring for Stoltz Entreprenør. I kulissene har det vært få rolige stunder. Tilbake sitter en sliten, men fornøyd anleggsleder. - Det har vært et hektisk, men spennende og utfordrende prosjekt å gjennomføre, sier anleggsleder Per Jarle Jacobsen til Støpeskjeen. - Under hele perioden med grunn, pele og betongarbeider var sjøinntrengingen i byggegropen et stort problem, og mye av disse arbeidene måtte tilpasses tidevannstabellen, sier Jacobsen. - Dette har medført arbeider på tidlige morgener og sene kvelder. Byggets beliggenhet på et begrenset område resulterte i store logistiske utfordringer for Stoltz Entreprenør. Byggets spesielle utforming og det faktum at det er bygget på det totale tillate arealet, har gjort at ingen krok er uutnyttet. - Ingen vinkler i bygget har 90 grader bortsett fra én. Dette har gitt håndverkere massevis av

utfordringer samt at bygget inneholder mange spesielle og spenstige arkitektoniske løsninger, sier Jacobsen. Mathallen er i tillegg fullspekket med tekniske installasjoner som kjølerom, kjølesystemer for salgsdisker, sjøvannsystem, ismaskiner og israke (beholder hvor ferdig is oppbevares før den havner i salgsdiskene). Dette har gjort jobben ekstra krevende, ifølge Jacobsen.

Stoltz Entreprenør gir Bergen Kommune god karakter for vel utført arbeid. Jacobsen sier byggherren har opptrådd profesjonelt og konstruktivt og ulike utfordringer og saker har blitt løst underveis. Jacobsen skryter også av underentreprenørene. - Våre underentreprenører har vært glimrende og stort sett vært innstilt på å finne løsninger i stedet for å fokusere på problemer.

Noen nøkkeltall: • Kontraktssum: 96 mill kroner eks. mva. • Byggets totale areal: 2300m2 eksklusiv teknisk kulvert under bakken. Grunnflate: 1100 m2 • Over 9000 tonn med forurensede masser er kjørt vekk, og ca 1000 tonn med betongslam • 1300m3 betong og 290 tonn med armering er brukt. • 1350m2 med glassfasade • 550 hull er kjerneboret. Stoltz har brukt rundt 21 000 timeverk (inkludert administrasjon) • Totalt i prosjektet: 140 000 timeverk • Det er montert mengder med rør tilsvarende en strekning Bergen-Herdla (lengst nord på Askøy) - tur/retur!


Fakta: • Prosjekttype: Generalentreprise • Byggherre: Bergen Kommune • Prosjektleder: Inge Josvanger • Anleggsleder: Per Jarle Jacobsen • Anleggslederassistent: Terje Leknessund • Formann: Jørn Inge Sandvik

PROSJEKTLEDER PÅ DYPT VANN AV AASA CHRISTINE STOLTZ

Prosjektleder i Bergen Kommune ble sittende fast i mudderet på sjøbunnen under Mathallen, fikk et ufrivillig kaldt bad i Vågen og endte i undertøyet til en Stoltz-ansatt. Det var under diskusjonene om hvorvidt grunnforholdene var tilstrekkelig stabile til å bære Mathallen at Siv Stavseng besluttet å undersøke saken med egne øyne, forteller Per Jarle Jacobsen, anleggsleder ved Mathallen, til Støpeskjeen. - Skal man virkelig se på en ting, så må det gjøres skikkelig, så hun kledde på seg vadere for selv å kjenne og føle på byggegrunnens beskaffenhet, sier Jacobsen. Dessverre hadde ingen informert Stavseng om at nøkkelen til å komme seg helskinnet

For problemer har det vært, men dem har vi løst på en fornuftig og god måte sammen. Flittige maur Mens det de første tre månedene var rundt

20 arbeidere i sving på byggeplassen, økte dette etter hvert som bygget tok form. Etter fire måneder og betongarbeidene startet, økte antallet til rundt 30-35 arbeidere. I den travleste fasen hvor tekniske fag og

Ordføreren i Bergen var til stede da driftsselskapet NEAS AS fikk overlevert nøkkelen til Mathallen 16. april. Fra venstre:Siv Stavseng, Inge Josvanger, Terje Leknessund. Trude Drevland, Christian K. Stoltz, Per Christian L. Stoltz og Daniel Malcherek.

Internmagasin for Stoltz

11

gjennom denne operasjonen, var å holde bena i bevegelse for å unngå å sitte fast i mudderet på bunnen. Det gikk som det måtte gå. Byggherrens leder fikk overbalanse og endte i vannrett posisjon. - Vaderen tok inn mye sjøvann og hylet til Siv steg i takt med at vaderen ble fylt med kaldt sjøvann, sier Jacobsen som anslår temperaturen til å ha vært hele 6-7 grader. Hell i uhell. En galant Stoltz-ansatt var på pletten med tørt og varmt undertøy til utlån. - I den perioden var Rune Gjelland (arbeidsleder) på plass, og som den gentleman han er, lånte han selvfølgelig sitt nye og flotte ullundertøy til Siv, sier Jacobsen, og legger til at episoden har vært inngang til mye latter i løpet av byggeprosessen - også for hun som ble den ufrivillige hovedpersonen i historien.

innredningsarbeidene foregikk, var det gjennomsnittlig 60-70 personer i arbeid. - Med en grunnflate på 1000m2 snakker vi da om en ”maurtue” med folk, sier Jacobsen til Støpeskjeen.

Administrerende Direktør Per Christian Lie Stoltz holdt en flott tale ved overleveringen hvor politisk ledelse, administrasjon og samarbeidspartnere var til stede. Fotograf: Bergen Kommune / Ann-Kristin Loodtz


Unike Auto 23

Fakta: • Prosjekttype: Nybygg/ombygging • Byggherre: Auto 23 • Prosjektleder: Per Christian Lie Stoltz / Rune Lyseknappen • Anleggsleder: Daniel Malcherek • Anleggslederassistent: Matti Heinænen • Formann: Kåre Målsnes

Bård Breiviks 23,8 meter høye tårn “Autolitten” er avduket på Spelhaugen i Fyllingsdalen foran Auto 23.. 

Foto: Aasa Christine Stoltz


Arild Merkesvik og Harald Naustdal i godt samarbeid med de nye peleputene

Inngangspartiet på nye Auto 23 er helt unikt. 

Foto: Aasa Christine Stoltz

Et slående inngangsparti og høyreist kunst. Auto 23 har blitt mer enn en bilforhandler. Bygget er midtpunktet i ett nytt handelssentrum som er skapt i Fyllingsdalen bydel omkranset av skulpturen ”Autolitten”. Auto 23 beskriver deres nye anlegg som et ”bilopplevelsessenter” hvor man finner Bergens mest moderne anlegg med salgsavdeling for nye og brukte biler, bil- og motorverksted, delelager og bilutleie. Stoltz Entreprenør hadde et omfattende arbeid på dette prosjektet. Her skriver anleggsleder Daniel Malcherek litt om sine opplevelser fra prosjektet; Stoltz Entreprenør sluttførte arbeidet i Krokatjønnveien 11A – Auto 23 i november 2011. Prosjektet, som var en samspillsentreprise for bygningstekniske fag, omfattet hovedbygget på rundt 5000 m2 samt et tilbygg på 700 m2. Hovedbyggets fundamentering måtte forsterkes da det skulle bygges en ekstra etasje, og takkonstruksjonen i sydlige del av bygget måtte rives. Fundamenteringen består av stålkjernepeler innenfor selve

bygningskroppen. Det spektakulære inngangspartiet er fundamentert på betongpeler. For at man skulle forsterke eksisterende peleputer, har man demontert opprinnelige DT – elementer som dannet 1. etasje. Her har Stoltz Entreprenør gjort en fenomenal jobb med undergraving av de eksisterende peleputer samt forskaling og armering av nye fundamenter. Forene nytt og gammelt En av de store utfordringene var å kombinere nye og gamle konstruksjoner og materiale. Byggherren hadde besluttet at man skulle bruke de eksisterende betongdragerne i den nye takkonstruksjonen, så bjelkene ble demontert for igjen å remonteres på nye søyler. Jaggu fikk vi ikke dette også på plass til slutt! Tilbygget skulle bygges på eksisterende parkeringsareal, som igjen dannet tak på

bruktbilhallen. Denne var i full drift gjennom hele byggeperioden. Tilbygget var et omfattende og spennende prosjekt og startet medio oktober 2010 med rivningsarbeider. 23. april 2011 stod det klart til åpning med ”pomp og prakt.” Tilbygget er fundamentert på fjell, hvor vi har kjerneboret oss gjennom asfalt/betongdekke på den ene halvdelen av bygget, og igjen forankret nye betongsøyler i eksisterende betongdrager. Dette var et nøyaktighetsarbeid som våre flinke fagfolk utførte utmerket. Som bæresystem i tilbygget har man benyttet prefabrikkerte betongelementer, videre er fasader bygget opp som bindingsverksvegger samt at man har benyttet fasadeglass som ytterkledning. Spennende inngangsparti Det nye inngangspartiet mener jeg danner hele uttrykket som gjør det til et signalbygg i Fyllingsdalen. Hovedbæringen i inngangspartiet er av stålkonstruksjoner, og gitterdrageren som bærer takkonstruksjonen er 30 meter lang. Denne fikk vi montert i to deler. Den ytterste stålsøylen som er i spissen er rundt 15 meter høy. Jeg vil benytte sjansen til å takke for den fantastiske innsatsen og godt fagmessig utført arbeid dere alle har lagt ned i prosjektet, og vil med dette ønske dere en fin sommer med familie og venner. Sommerlig hilsen Daniel Malchereck anleggsleder

Hektisk slutfase 2 uker før den offisielle åpningen

Internmagasin for Stoltz

13


Prosjektet er vellykket gjennomført… tjener sin hensikt og har vunnet juryens hjerter (Juryen om ”Årets Bygg” 2011)

Foto: Aasa Christine Stoltz

VAKKERT I VANNKANTEN PÅ OS AV AASA CHRISTINE STOLTZ

Oseana kunst- og kultursenter dupper i vannkanten ved Bjørnefjorden utenfor Bergen. På lyse dager suger det til seg, og sparer på, energi fra oven. Bygget vant ikke bare prisen ”Årets bygg” i 2011 på ByggeGallaen i mars, men ble også blitt hedret med tittelen ”Årets lokale klimatiltak.” Med andre ord; verdt litt ekstra oppmerksomhet. Stoltz Entreprenør hadde hovedentreprisen på betongarbeider og bærekonstruksjoner i det 5800 m2 store bygget for Os Kommune. Hovedjobben for Stoltz Entreprenør startet høsten 2009 og ble avsluttet våren 2010. I juni 2011 åpnet Oseana dørene for publikum, og både lokale og regionale kunst- og kulturaktiviteter finner sted her i tillegg til arrangementer i hele kunst- og kulturspekteret lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Nærheten og dialogen med den vakre Bjørnefjorden og Hardangerfjellene har vært viktige arkitektoniske parametere. På Norges største klimakonferanse ble bygget tildelt prisen ”Årets lokale klimatiltak” for 2011 av miljøorganisasjonen Zero. - Dette er et dristig og nyskapende - og jeg vil si, vakkert - forbildeprosjekt med sterk signal- og overføringsverdi, hvor solcelle-

Miljø og design hånd i hånd Oseana, tegnet av Grieg Arkitekter, er unikt og gjenkjennelig med bølgende former og store glassfasader. Det er ikke bare behagelig for øyet, men et miljømessig forbilde. Bygget er kledd med et 463m2 solcellepanel som forventes å generere 42 000 kWt per år, og dermed dekke 20 prosent av byggets elektrisitetsbehov. ”Oseana er et forbildeprosjekt med Enovastøtte hvor isolasjon, sjøvarmepumpe, leadbelysning, vannbåren varme og ikke minst fasaden mot sør kalt “Solseilet”…er viktige elementer,” ifølge arkitekten. Foto: Aasa Christine Stoltz

teknologi og arkitektur er koblet på sammen på en ny måte. I tillegg til at det ser pent ut er behovet for tilført energi redusert med 65 prosent i kommunens nyåpnede bygg, sa juryformann Åslaug Haga under utdelingen, ifølge Aftenposten. Oseana har blitt et kulturbygg i verdensklasse.


046-061_4 spalter.qxd 23.03.12 18.13 Side 58

Artikkel hentet fra Byggeindustrien 4 2012

BYGGEDAGENE

Oseana Årets Bygg Oseana kunst- og kultursenter ble kåret til Årets Bygg 2011 på ByggeGallaen. Det var stor jubel i salen da Oseana kunst- og kultursenter i Os ble trukket frem som vinner av den høythengende prisen. Ordfører Terje Søviknes i Os kommune var på plass for å ta imot prisen fra juryformann Gustav Pillgram Larsen. – Årets konkurranse var knallhard og det var små marginer som skilte de nominerte prosjekter, sier juryleder Gustav Pillgram Larsen. – Oseana er utviklet fra en dristig visjon til et operativt bygg på imponerende kort tid. Juryen er også imponert over det effektive samspillet Byggherre: Os kommune Prosjekt- og byggeledelse: Stracon/Straume Consult Arkitekt: Grieg Arkitekter Entreprenører: Stoltz Entreprenør, Vassbakk & Stol, Vestafjell, Walde Entreprenør Rådgivere: RIB og RIBr: Cowi - RIV og RIE: Multiconsult - RIAku: Kilde Akustikk RIEnergi: Kan Energi/AsplanViak - Rådg scene/kino: Kulturhusplan DA - Rådg. kjøkken: Norsk Sjømatsenter

GLADE VINNERE. (F.v.) Kim Kristoffersen (Oseana KF), Terje Gilje (Vestafjell AS), Anders Grieg (Grieg Arkitekter AS), Trond Lunde (Walde Entreprenør AS), Terje Søviknes (Os kommune) og Per Helge Pedersen (Byggeindustrien – jury). Foto: Arve Brekkhus

mellom aktørene, legger Pillgram Larsen til. Han forteller også at ordfører Terje Søviknes og prosjektteamet sjarmerte juryen med sin entusias-

me rundt prosjektet. De to øvrige nominerte prosjektene var Aibelbygget i Asker og NVE-bygget i Oslo.

Lysaker-Sandvika Årets Anlegg Dobbeltsporet LysakerSandvika er kåret til Årets Anlegg 2011. Det var sterk konkurranse om å nå opp i anleggskategorien i år, men det ble til slutt jernbaneprosjektet som stakk av med den gjeveste prisen. – Årets Anlegg 2011 er et resultat av imponerende ingeniørkunst, teknisk krevende arbeidsoperasjoner med publikum, bebyggelse og trafikk tett på anlegget, sier juryleder Gustav Pillgram Larsen. – Juryen har notert seg et forbilledelig samarByggherre: Jernbaneverket Rådgivere: Dagsone: Dr. ing. Aas Jakobsen - Tunnel: Multiconsult - Reguleringsplan: Asplan Viak -Jernbaneteknisk anlegg: Jernbaneverket - SHA og beredskap: Asenso Hovedkontrakter: Lysaker vest - Veidekke Entreprenør Skallum - Veidekke Entreprenør Fossveien - NCC Construction Sandvika øst - Skanska Norge Tidlig fase på det som skal bli det buede taket med solcellepanelet Dagsone Engervannet - Entreprenører jernbaneteknikk: Spor og kontaktledning: Baneservice Signalanlegg: Siemens - Elkraft: YIT Building Systems - Tele: T-Connect

58

ÅREST ANLEGG. F.v. Ansgar Birkeland (TC-Connect AS), Per Morten Rostille (YIT), Terje Wilhelmsen (Baneservice), Siri Solstad (Siemens), Knut Erik Gudem (Jernbaneverket), Harald Nikolaisen (Jernbaneverket), Knut Edmund Knutsen (Jernbaneverket), Roar Tverå (Veidekke Entreprenør), Per Bollingmo (Multiconsult) og Geir Kildemo (Skanska). Foto: Arve Brekkhus

Solcellepanelet dekker 20 prosent av byggets elektrisitetsbehov. Foto: Aasa Christine Stoltz beid mellom byggherre og involverte aktører, legger Pillgram Larsen til. Prosjektet har betydelige miljøgevinster og tjener i sum sin hensikt. Juryen fremhever at vinnerprosjektet gjør hverdagen lettere for mange, og bi-

BYGGEINDUSTRIEN NR 4 - 2012

Fra støping av vegger rundt storsalen i bygget

drar til å effektivisere samfunnet. De to øvrige nominerte prosjektene i Årets Anlegg 2011 var E6 Dal-Minnesund og Rv7 Ramsrud-Kjeldsbergsvingene. Du kan lese mer om prosjektene på bygg.no.

Fakta:

• Prosjekttype: Nybygg / Hovedentreprise • Byggherre: Os Kommune • Prosjektleder: Bjarte Soltveit • Anleggsleder: Jostein Mjeldstad • Formann: Trond Johannesen / Bjørn Lillemoen • Bas: Bjørn Lillemoen

Store vindusfalter speiler den fantastiske utsikten Foto: Aasa Christine Stoltz

Internmagasin for Stoltz

15


ARMAUER HANSENS HUS I oktober 2011 startet vi rehabilitering og ombygging av Armauer Hansens Hus. Bygget ligger sør for Haukeland Sykehus og er forbundet med sentralblokken via ny gangbro som vi også bygget og overleverte til Helse Bergen sommeren 2010.

Armauer Hansens Hus er opprinnelig et kombinert kontor, forsknings- og laboratoriebygg og ble tatt i bruk i 1963. Etter renoveringen vil det være et kombinert forsknings-, undervisnings- og kontorbygg. Bygget eies av Universitetet i Bergen. Helse Bergen er leietaker og har bruksrett til 40 prosent av bygget. Vi har kontrakt som generalentreprenør med Universitetet i Bergen.

bygget for UIB og Helse Bergen i desember 2012. Det er mange oppgaver som skal følges opp på byggeplass og det er godt at vi har gode formenn på plass. Kåre Målsnes har styrt stål og betongarbeidene og Roar Ingebrigtsen har styrt rivearbeidene. Kalle Melkevik assisterer administrasjonen for Universitetsdelen og Daniel Malcherek følger arbeidene for Helse Bergen.

Prosjektnavnet felles infrastruktur er ment å signalisere at det i prosjektet inngår all infrastruktur som er felles for både Universitetet i Bergen og Helse Bergen. I prosjektet inngår også utvendig isolering med nye vinduer og fasadekledning for kontor- og laboratorieblokk. Berørt areal som kommer helt eller delvis inn under ombyggingen er ca. 6.000 m2 pluss areal for nye ventilasjonsrom på tak. All eksisterende takoppbygg, tekking, murkonstruksjoner og ventilasjonsinstallasjoner på eksisterende tak skal rives. Vår demoleringsavdeling gjør en utmerket jobb med utfordrende rivearbeider på tak samt innvendige rivearbeider i bygget. Vi kan med stolthet vise til nær 100 prosent sortering av rivemassene. Ombygging og rehabilitering i flere plan, kulvert, 0-4 etasje + 5. etasje (loft). På taket, plan 5, skal det bygges nytt ventilasjonshus, ny takoppbygging og båndtekket tak over 5. etasje. Alle arbeider på tak inkludert rivearbeidene foregår under tett stillas og tak over tak. Med høstens stormer og store nedbørsmengder i friskt minne har vi fått erfare de positive effektene med å arbeide i tørre omgivelser beskyttet for vær og vind. I tillegg til rehabilitering av eksisterende konstruksjoner leverer vi nybygget heissjakt og heis. Grunnarbeidene i forkant av ny heissjakt inkluderer innvendig graving og sprengning. Universitetet leier ut deler av de innvendige lokalene til Helse Bergen som selv står som byggherre for disse arealene. Vi utfører disse arbeidene i egen kontrakt for Helse Bergen i generalentreprise og har med oss de samme underentreprenørene som vi har med i vår kontrakt med Universitetet. Det vil være drift på byggeplassen i hele sommer, og vi ser frem til hektisk og utfordrende produksjon for ferdigstilling av

Fakta: • Prosjekttype: Rehabilitering/ Generalentreprise • Byggherre: Universitetet i Bergen • Prosjektleder: Andreas Træen • Anleggsleder: Jan Lilleskare • Anleggeslederassistent: Terje Leknessund (fra august 2012) • Formann: Kåre Målsnes • Bas: Roar Ingebrigtsen

Christopher Rubin utfører sitt fag med smil og gledeen fargerik medarbeider som også tar HMS på alvor. Foto: Arne Beck

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) er godt ivaretatt på byggeplassen. Byggherrens SHA-koordinator er Svein Otto Jacobsen. Han passer godt på og forsikrer byggherren om at vi utfører vårt arbeid i henhold til gjeldende forskrifter for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

God sommer ønskes alle medarbeidere og samarbeidspartnere. Andreas Træen, Prosjektleder Jan Lilleskare, Anleggsleder

Armauer Hansens Hus er godt beskyttet for vær og vind. Bak fasade og takduken pågår omfattende rivearbeider og ombyggingsarbeider. Til venstre ser du den flotte og fargerike gangbroen som Stoltz leverte sommeren 2010 og som forbinder huset til sentralblokken. Foto: Arne Beck


Personalleder Vidar Hundvin og anleggsleder Jan Lilleskare får oversikten over arbeidet på Armauer Hansens Hus. Foto Arne Beck

Her er vi gått inn under tak over tak og viser litt av de utfordrende aktivitetene. Her rives og bygges godt skjermet for vær og vind. Foto: Arne Beck

Rivearbeider pågår på vestfasaden. Her ryddes for å gi tilkomst for veggutforing , isolering og ny fasadekledning i aluminium.

Internmagasin for Stoltz

17

Her bygges nytt ventilasjonshus og nytt tak over Armauer Hansens Hus.


Foto - Aasa Christine Stoltz

BETONGARBEIDER PÅ NORGES STØRSTE VAREHUS

Stoltz Entreprenør fremsto meget profesjonelle med dyktige og løsningsorienterte medarbeidere Ole Schaug, fagansvarlig for betong fra Constructa

AV AASA CHRISTINE STOLTZ

Nye IKEA i Åsane åpnet dørene 2. mai, og etter halvannen måned har antall kunder tilsvarende hele Bergens befolkning besøkt det nye varehuset - man kan trygt si at dette er nok et viktig bygg i regionen. Stoltz Entreprenør blir anbefalt på det varmeste for sin gjennomføringsevne og profesjonelle medarbeidere.

- Det meste har blitt større og bedre. Endelig har vi fått et varehus som Bergen, Hordaland og Sogn & Fjordane fortjener, sier varehussjef Odd Rune Bjørge til Støpeskjeen. – Vi har nå Norges største varehus og ett av verdens aller beste og mest moderne.

stemning på byggeplassen, sier han og legger til at samarbeidet mellom selskapene fungerte utmerket. - Jeg kan uten forbehold anbefale dem til nye prosjekter, sier Schaug.

Oppdraget ble utført for IKEA, styrt av Constructa som hadde prosjekt- og byggeledelse. For Stoltz Entreprenør bestod jobben hovedsakelig av plassstøpte fundamenter, heis og trappesjakter, støttemurer, brannskillevegger, konsoller og pilastere for opplegg av betongelementer.

En tøff vinter Anleggsleder for Stoltz Entreprenør, Bjarte Soltveit, sier til Støpeskjeen at arbeidet på IKEA var meget utfordrende med stram fremdrift gjennom noen kalde vintermåneder. - Det var mange delfrister og tett produksjon opp mot betongelement- og stålmontasje, sier Soltveit.

Stoltz Entreprenør får mye skryt for jobben de har utført. - Stoltz Entreprenør fremsto meget profesjonelle med dyktige og løsningsorienterte medarbeidere, sier Ole Schaug, fagansvarlig for betong fra Constructa, til Støpeskjeen. - Det var godt humør og fin

Constructa trekker også frem den kalde vinteren og sier at til tross for tøffe forhold, medførte dette ikke forsinkelser av betydning fra Stoltz Entreprenør sin side. - Stoltz leverte jobben med minimalt med avvik, og de avvik som oppsto ble lukket uten at dette medførte noe heft eller økonomiske

konsekvenser for byggherren, sier Schaug. Soltveit fra Stoltz Entreprenør sier det var høye krav til kvalitet og nøyaktighet på betongutførelsen og utfordringer med høye konstruksjoner med mye arbeid i høyden. Jobben krevde 44 menn i den travleste perioden, og tre tårnkraner og en lastebilkran var involvert. Nye IKEA Åsane blir det andre varehuset i Norge som får et komplett IKEA-sortiment med hele 9500 produkter, ifølge IKEA. Varehuset har hele 56 interiørutstillinger, over dobbelt så mange som i det gamle varehuset, og måler totalt 38 000 kvadratmeter. - Vi har fått den starten vi drømte om. Varehuset er blitt tatt godt i mot av kunder og ansatte, sier varehussjef Bjørge. - Vi hadde nesten 50 000 besøkende de fire første dagene, og alle gamle rekorder ble grundig slått.


Even Tetlie i arbeid på IKEA

En av heissjaktene i det enorme bygget

Det var en tøff vinter på byggeplassen.

Fakta: • Prosjekttype: Nybygg/ Delt entreprise (Betongarbeider) • Byggherre: Dalaveien /Constructa • Prosjektleder: Arild Nedreaas • Anleggsleder: Bjarte Soltveit • Anleggslederassistent: Thor Stian Sletten • Formann: Trond Johannesen • Bas: Bjørn Lillemoen Foto: Aasa Christine Stoltz

NOSEFO BONTELABO NOSEFO Bontelabo er en totalentreprisejobb hvor byggherren er NOSEFO Bergen AS. Byggherren er en bedrift innenfor Norsk senter for Offshoreutdanning, og skal flytte inn i nye lokaler som Stoltz innreder på Bontelabo. Det skal bygges to nye basseng, garderober og undervisningsrom i et ca. 2000m² lokale. Her er det utfordringer for både demoleringsavdeling og betongproduksjon. Vi er inne i en tid hvor det ligger til kai store cruisebåter, og mange passasjerer skal passere vår rigg og byggeplass. Her har Kåre Målsnes hatt store utfordringer med trafikkavvikling mellom betongbiler og turistbusser. Jobben skal ferdigstilles i august 2012.

Rune Lyseknappen Prosjektleder Harald Naustdal i stigen og Raymond Gjerde fra Gjerde betong pumping jobber med bassenget på Bontelabo.

Internmagasin for Stoltz

19


REHAB

AVDELINGEN

EN TITT INN TIL REHAB AVDELINGEN Det skjer mye i rehabiliteringsavdelingen, og her er et lite utvalg av våre siste prosjekter.

RAMMEAVTALE MED UIB VERNEVERDIGE SYDNESPLASS 12

Her ser man de omfattende skadene på fasaden

Her er skaden utbedret på frihånd av Oddmund Børnes Fasade på Sydnesplass 12

Bygården, som ble bygget mellom 1890 og 1915, var i sin tid Nygårdshøydens flotteste bygg. Byggmester Nævdal lot seg etter sigende inspirere av Victoria Terrasse i Oslo, og ville lage et tilsvarende bygg hvor Bergens borgere kunne ”bade i luksus”, ifølge historien. Arkitekten var Schak Bull, som også har tegnet Troldhaugen. Fasadene ble bygget i en barokklignende palass stil, komplett med hjørnetårn.

STOLTZ sin jobb på dette verneverdige bygget var rehabilitering av puss før maling, og arbeidet skal være ferdig før årets sommerferie. Bildene viser hvilket detaljarbeid som inngikk i denne spennende jobben. Trond Erik Monsen. Prosjektleder Jan Terje Bjørdal, Bas

Lunsj må til for en arbeidskar. Oddmund Børnes, Atle Eikeland og Frank Ask

FREDHEIM BORETTSLAG FASADEREHABILITERING Entreprisen på Voss gjelder betongrehabilitering og maling av alle balkongene på fasaden samt grunnmur, i tillegg til noen grunnarbeider i forbindelse med nedløp. Arbeidene er delt i tre etapper. Del 1 var ferdig høsten 2011, mens del 2 vil stå ferdig sommeren 2012. Etter sommerferien starter arbeidet med del 3. Prosjektledelse er ved BOB og tømrerarbeider utføres som egen entreprise av Brødrene Hindenes As.

Øyvind Austevoll viser en ferdig rehabilitert terrasse. Reparasjoner utført og gulv-tak er ferdigbehandlet

Fasaden på del 1 ble ferdigstilt høsten 2011


Det nye bassenget er veldig populært

Ronny Mathisen i arbeid ved Stranda Skule

STRANDA SKULE Sund Kommune gav Stoltz Entreprenør oppgaven med å totalrehabilitere svømmebassenget ved skolen, sette inn nye garderober og badstuer samt skifte ut bassengteknisk utstyr. Dette var en generalentreprise og hadde en kontraktssum på vel 5 millioner kroner. Oppstart var i juni 2011 og overlevering i januar 2012. Det ble en hektisk tid da det var noe mangelfullt prosjektert, men takket være

vår eminente formann Ørjan Jacobsen som holdt sitt vaktsomme øye over alle involverte aktører, kom vi i mål. Takk til alle som har bidratt i dette prosjektet! Antall besøkende til bassenget har mer enn fordoblet seg, noe som resulterer i meterlange køer ut i gangen! Rune Gjelland Prosjektleder

Fasilitetene er oppgradert på skolen. Nye badstuer er på plass

MARKEVEIEN 14

REHABILITERING AV PARKERINGSHUS PÅ SANDSLI FOR STATOIL Oppstart på denne rehabiliteringsjobben er 25. juni, og arbeidene skal pågå hele ferien. Her skal vi fjerne asfalt/membran på 4800m2, montere nye veifuger, utføre en del betongrehabilitering, utbedre ekspansjonsfuger, montere nye sluker og rør, legge ny membran og asfalt.

Fasaden i Markeveien. Stillasarbeidene er påbegynt.

Sigmund Larsen tar seg en pause fra fugearbeidene

Vi krysser tær og fingre for en regnfri sommer!! Prosjektleder: Trond Erik Monsen. Vikar 2 uker: Espen Halland

Også i Markeveien 14 har avdelingen rehabilitert en fasade. Her har jobben bestått i å rengjøre alle arealer, impregnere umalt betong samt andre betongreparasjoner. En del maling har det også blitt, både av balkonger, vinduer og rekkverk. Avdelingen har også montert nye vinduer og terrassedører på deler av fasaden og skiftet en del nedløpsrør.

En riktig god sommer ønskes dere fra Rehabavdelingen! Espen Halland Prosjektleder

Arbeidene skal være ferdig til fellesferien i år! Arbeidsleder Ørjan Jacobsen i diskusjon med konsulent Rune Løvaas

Internmagasin for Stoltz

21


TRAVLE TIDER I DEMOLERINGSAVDELINGEN Det er snart ferie, og vi kan se tilbake på veldig travle tider i demoleringsavdelingen. Vi har hatt noen store jobber, men også mange små og mellomstore oppdrag. Blant de store må Fyllingsdalen sykehjem, Auto 23, Ikea, Armauer Hansens hus og Aasegården nevnes. Fyllingsdalen sykehjem var i første omgang en rivejobb vi fikk på anbud. Her skulle vi

renovere hele hovedblokken slik at bare betongskallet sto igjen, og nærmere 30 menn var i arbeid på det aller travleste. Skanska fikk oppdraget med å bygge nye Fyllingsdalen sykehjem der vi gjennomførte kjerneboring og betongsaging. Dette har vært en stor og krevende jobb, og vi har hatt et godt samarbeid med Skanska.

Auto 23 har vært en omfattende jobb Stoltz har hatt ansvaret for, og demoleringsavdelingen har tatt hånd om rivning og boring/saging. På Ikea har arbeidet hovedsakelig bestått i kjerneboring. Armauer Hansens hus er også en intern jobb vi har hatt i Stoltz. Her har vi sanert bygget helt til betongkonstruksjonen og tatt av hele tretaket samt utført mye betongsaging og kjerneboring. Aasegården var en spennende og utfordrende jobb vi har hatt for Constructa Entreprenør AS. Her ble det gravd ut 1600m3 med masser fra blindkjelleren for å gjøre plass til et garasjeanlegg. Vi har gått til anskaffelse en ny El riverobot og to nye skapbiler den siste tiden. Harry Mehl har flyttet fra betongsag til administrasjonen, en spennende avgjørelse jeg tror vi skal få mye glede av. Vi har videre ansatt Majchrzyk Tomasz, Krzysztof Jasek og Artur Aleksandrowicz som de siste årene har vært leid inn i bedriften og pekte seg ut som veldig dyktige og trivelige medarbeidere. Jeg vil takke for innsatsen i en meget travel hverdag og ønske alle en riktig god ferie. Håper alle får en fin og avslappende tid med familie og venner og stiller frisk og opplagt på jobb over ferien. Med vennlig hilsen Terje Nordås Prosjektleder

Betongsaging med full presisjon utført av Tomasz Majchrzyk.

Jon Petter Instanes kjerneborer ett av mange hull på Armauer Hansens Hus


Odd Bjelland Rasmussen....

LAGERHALLEN I GODVIK Ved lageret i Godvik har vi i år brukt mye tid på opprydding av uteområdet og fjernet gammelt søppel. Vi har fått opp reoler med tak og beskyttet materiell og annet utstyr som ligger ute. Vi har også slipt og rengjort manto forskalingssystemet. Ellers har mye av arbeidet ved lageret bestått av maling av brakker samt vasking og boning av gulv. Reparatørene Odd Rassmussen og Aslak Olsen har hatt fullt opp med vedlikehold og reparasjoner av verktøy. Våre andre medarbeidere Roger Markhus, Svein Otto Jacobsen og Albert Henningsen har arbeidet med innlevering, utlevering og klargjøring av maskinene. Jeg ønsker alle en velfortjent og solrik ferie. Med vennlig hilsen Stig Halvor Soltvedt Lagersjef

og Roger Markhus i arbeid på lageret.

KLUBBENS HJØRNE Så var tiden der igjen. Tiden da Støpeskjeen kommer ut til ferien. Det har nå gått en stund siden siste utgave, og den har vært etterlyst av mange. Vi har også hatt en blåtur, også noe mange har etterlyst, så nå begynner det å gå seg til. Det siste året har på mange måter vært et år med positiv utvikling for oss her hjemme på berget. Vi har nok arbeid, de sentrale tariffforhandlingene er over og sommeren står for døren. For noen betyr dette ferie, mens andre velger å jobbe seg gjennom sommeren og utsetter ferien til senere. Klubben har også hatt et travelt år med mange saker. Det har vært årsmøte og et nytt styre er satt sammen. Dette er et styre med god alders- og avdelings fordeling. Det klubbstyret etterlyser er et vara hovedverneombud. Hvis det er noen som føler seg kallet til oppgaven, vil klubben sette stor pris på det. Klubben ser totalt sett positivt på fremtiden og vil med dette ønske alle en riktig god sommer. Mvh Svein Otto Jacobsen Klubbleder

Internmagasin for Stoltz

23


GANGBRO OVER FV 565 ALVERSUND Gangbroen i Alversund ble ferdigstilt i mai 2012 og er en konstruksjon vi kan være stolte av. Det var en utfordrende jobb med bare tradisjonelt boret forskaling på alle synlige flater. Spesielt utfordrende var brodekker med dobbel krumforskaling og tårnreis med to kjøreåpninger på 8,5 m.

Støping av brodekke: Chris A Selle og Anders Lundøy

Oppdraget ble utført som underentreprenør for Mesta Drift som hadde kontrakt med Statens Vegvesen. Arbeidet startet i mai 2011 og var ferdig i november 2011. Arbeidet ble gjennomført med svært god kvalitet, og resultatet ble veldig bra. Vi takker alle som var med på prosjektet for kjempegod innsats og godt utført arbeid. Bjarte Soltveit Driftssjef

Antoni Szydlowski og Zbigniew Buda i arbeid med montering av brulager på landkar i akse 4

Fakta:

Gangbroen i Alversund ble ferdigstilt i mai 2012

• Prosjekttype: Betongarbeider (NS8415) • Byggherre: Mesta Drift • Prosjektleder: Bjarte Soltveit • Formann: Bjørn Lillemoen • Bas: Antoni Szidlowski


Fakta:

Ferdigstøpte søyler på Ågotnes

• Prosjekttype: Betongarbeider (NS8415) • Byggherre: Skanska • Prosjektleder: Bjarte Soltveit • Anleggsleder: Matti Heinænen • Formann: Bjørn Lillemoen • Forskallingsbas: Bjørn Inge Frøland • Armeringsbas: Michael Schaug

KAISØYLER PÅ ÅGOTNES I slutten av januar 2012 startet arbeidene med de store kaisøylene til kai 4 på CCB-basen på Ågotnes. Byggherren var Skanska AS med sin bro og marine avdeling, og kai 4 er en del av et større prosjekt som de utfører for CCB Eiendom i en totalentreprise. Kai 4 er en stor kai som skal brukes blant annet til å legge til oljeplattformer som skal på service. Flere entreprenører har arbeidet på området, så det har vært stor aktivitet på basen. Vi visste fra første dag at vi kom til å ha full produksjon helt til sluttdato 26. mai. 15 søyler skulle produseres; 13 like og to endesøyler med en litt annen utforming. Søylene er 23 meter lange og veier rundt 300 tonn. Søylene ble produsert liggende på bakken med bare forskalingsflak i bunn. Vi har til tider hatt 22 mann i sving på basen, og til tross for flere utfordringer underveis har vi klart å komme i mål innen tidsfristen takket være alle involverte! Det har vært et meget lærerikt prosjekt for alle sammen og vi har hatt stort bruk for vår felles kompetanse ved gjennomføringen av denne interessante betongjobben. Formann Bjørn Lillemoen og forskalingsbas Bjørn Inge Frøland har samarbeidet tett og kommet fram til gode løsninger.

dværet

nes nytes i go

Lunsj på Ågot

Steinar Fløysand i arbeid

Mye av jobben har vært montering av armering, og vi har i løpet av prosjektet levert og montert rundt 360 tonn armering. Vi har hatt mange 40mm stenger med 18 meters lengde, så vi har også brukt Steinar og hans lastebil flittig til montering av dette. Michael Schau har gjort en kjempejobb som armeringsbas og tatt ansvar sammen med resten av våre medarbeidere og også sammen med innleide mannskap fra Bergen Personell. Alt i alt har dette vært et flott prosjekt litt utenom det vanlige. Vi ser nå fram mot en flott sommer. God sommer fra alle oss på oljebasen! Matti Heinænen Prosjektleder Bjørn Inge Frøland

Internmagasin for Stoltz

25

vibrerer


Nesttunhagen ligger i idylliske, landlige omgivelser, men likevel ikke langt fra Nesttun sentrum. Det er flott utsikt fra leilighetene

NESTTUNHAGEN EN FREDET PLETT Nesten 17 måneder har passert siden vi startet skogrydding og rivning av hus på tomten i Kloppedalsveien 59, og vi kan snart slippe til forventningsfulle kjøpere. Først gjenstår en hektisk innspurt før overlevering i uke 26 og 27. Nesttunhagen blir et flott prosjekt med gode kvaliteter. Innvendig leveres oljet eikeplankparkett på gulv samt integrerte hvitevarer i kjøkkeninnredning. Utvendige fasader består av tre ulike materialer, Kebony trekledning, Cemberitt plater og felter med svarte metallkassetter. Dette blir en fasade som vil kreve lite vedlikehold.

I kollen bak bygget er det opparbeidet en flott hage bestående av skiferplasser og gangstier flott sammenfallet med naturtomten. Her vil beboere få en fin og fredet plett. Ute på prosjektet har Jostein Mjelstad hatt ansvaret sammen med Jørn Inge Sandvik og i en periode Trond Johannessen. Dette har vært en krevende jobb med trang tomt og tilkomst samt en «bygningskropp» med masse vinkler og sprang! God sommer til alle fra oss i prosjektet! Rune Matre Prosjektleder


Rune Matre på toppen av Nesttunhagen. Bare noen uker igjen til innflytting!

Fakta: • Prosjekttype: Nybygg / Totalentreprise • Byggherre: Nesttunhagen AS (Stoltz Bolig AS) • Prosjektleder: Rune Matre • Anleggsleder: Jostein Mjelstad • Formann: Jørn Inge Sandvik • Bas: Kim Henning Eide

Nesttunhagen tar form

Internmagasin for Stoltz

27


Fakta: • Prosjekttype: Nybygg / Delte entrepriser • Byggherre: Brennhaugen Focus AS (Stoltz Bolig AS & Vestbo) • Prosjektleder: Bjarte Soltveit • Anleggsleder: Thor Stian Sletten • Anleggslederssistent: Matti Heinänen • Formann: Bjørn LIllemoen

Brennhaugen Del 1 under oppføring

HØY AKTIVITET PÅ BRENNHAUGEN Brennhaugen borettslag er det største boligprosjektet i Stoltz under bygging. Prosjektet bygges i felles selskap med Vestbo, der Stoltz ved Morten Ottesen er ansvarlig prosjektleder. I tillegg er byggeplassen bemannet med Odd Arne Soltvedt som byggeleder. Byggetrinn 1 består av 59 leiligheter, og har overlevering til kundene vår/sommer 2013. Stoltz Entreprenør er utførende entreprenør på betongarbeider, og her kan du lese litt om arbeidet som er utført på Brennhaugen til dags dato:

Michal Skiba ved pumpen

På nyåret startet vi på leilighetene, der hovedfokuset var på del 1 av blokken. Denne delen skulle vi overlevere tømrer til påske. For å holde planen måtte vi støpe hver etasje innenfor en 10 dagers syklus. Dette krevde mye ressurser, da vi bare hadde en kran. Heldigvis har vi flittige arbeidere, og med et helt nytt dekke-system, top-max, så steg blokken opp innenfor fristen. Dette har vært et flott og lærerikt prosjekt for oss med mange ulike utfordringer. Det er det første prosjektet Thor Stian Sletten har som anleggsleder, men han har fått god støtte fra prosjektleder Bjarte Soltveit og formann

Bjørn Lillemoen. I desember kom også Matti Heinænen inn i prosjektet, der han har hatt kontroll på stikningen. Vi har hatt det hektisk

Andrzei Zaryczny støper 

Støping av fundamenter

til tider da vi hadde både dette prosjektet og søylene på CCB som skulle gå sin gang. Vi takker alle involverte for innsatsen og ønsker en riktig god sommer! Thor Stian Sletten, Anleggsleder Matti Heinænen, Anleggslederassistent Bjørn Lillemoen, Formann

Etter mange år med forsinkelser fikk vi endelig startet opp produksjonen på Brennhaugen i oktober 2011. Vi startet i et forrykende tempo, der vi ønsket å ligge foran en stram fremdrift, før en eventuell kong vinter banket på døren. Før jul var vi ferdig med fundamenter og et to etasjers parkeringsanlegg. Da hadde vi på to måneder støpt 1600 m3 betong og armert 250 tonn armering. Det ble noen lange netter med stålglatting av dekker i regnvær, men vi kom i mål til slutt. Foto Arne Beck

Foto Arne Beck


Gartnerhagen Minde ligger fint til og de fleste leilighetene har en flott utsikt.

GARTNERHAGEN-MINDE, TRINN 1 Juni 2012 kunne vi endelig starte på Gartneritomten til Rune Juuhl i Løbergsveien omtrent 6 år etter regulering av tomten startet. For å tiltrekke oss flere kjøpergrupper - fra seniorer til barnefamilier og studenter – har prosjektet flere leilighetstyper. I trinn 1 er det per i dag solgt 25 leiligheter.
 Prosjektet fremstår som lyst og luftig, og det er god plass på tunet mellom byggene. Mange av leilighetene får en flott utsikt utover Bergensdalen. Byggetrinn 1 består av 26 leiligheter fordelt på tre bygg, ett langhus (14 leiligheter)
 og to punkthus( 6 leiligheter i hver). Salget pågår nå for byggetrinn 2 hvor vi har godkjent rammesøknad, og det er solgt tre leiligheter. Vi håper dette løsner slik at vi kan starte opp til høsten! God sommer til alle fra oss i prosjektet! Rune Matre Prosjektleder

TAF-lærling Christian Solheim.

Foto Arne Beck

Internmagasin for Stoltz

29

Lærling Krister Hatlem tar fagprøven i betongarbeid på Gartnerhagen Minde

Fakta: • Prosjekttype. Nybygg / Delte entrepriser • Byggherre: Gartnerhagen Minde AS (Stoltz Bolig AS) • Prosjektleder: Rune Matre • Anleggsleder/Byggeleder: Daniel Malcherek • Formann: Trond Johannessen • Bas: Terje Ekerhovd


Fløyspretten 25. april 2012

Resultatliste res.

Lag

Bedrift

Tid

1

18

Kpmg 1

14:15:00

2

9

Ernst & Young AS lag 1

14:26:00

3

27

Tine Meierier SA 1

15:12:00

4

22

PwC

15:22:00

5

26

SIB Idrett

15:22:00

6

25

Stoltz Entreprenør

15:34:00

7

20

Krimteam

16:00:00

8

59

Straume Mesterbygg AS

16:06:00

9

8

Christian Michelsen Research AS

16:08:00

10

31

Vannkanten Badeland AS

16:09:00

11

6

BIR Transport

16:24:00

12

3

Bergen Nord Politidistrikt 1

16:25:00

13

37

Bir Avfallsenergi

16:37:00

14

23

Rivenes AS 1

16:41:00

15

7

Brødrene Ulveseth AS

16:42:00

16

14

Gjensidige Kundesenter

16:43:00

17

13

Gjensidige

16:48:00

18

12

Frydenbø Group AS

16:55:00

19

35

Apply AS 2

17:00:00

20

52

NCC Construction AS Reg.nord/Vestbygg

17:13:00

21

41

Bunnpris, 1

17:21:00

22

1

Aanderaa Data Instruments

17:22:00

23

30

Waldegruppen

17:24:00

24

51

Norne Securities

17:32:00

25

10

Ernst & Young AS lag 2

17:37:00

26

58

Slettebakken menighets eldresenter

17:37:00

27

15

Hamworthy

17:38:00

28

19

Kpmg 2

17:38:00

29

32

YIT AS avd. kollsnes2

18:18:00

30

16

Hjelp24

18:30:00

31

29

Uni Research

18:35:00

32

2

Bergen Legevakt

18:40:00

33

53

NRK Hordaland

18:41:00

34

39

Bir Privat

18:50:00

35

44

Fjell Kommune Ergo/fys.avd

18:52:00

36

47

Forsvarsbygg Utvikling vest 1

19:00:00

37

60

Telesport lag 1

19:01:00

38

34

Apply AS 1

19:17:00

39

61

Telesport Lag 2

19:45:00

40

43

Clariant Oil Services Scandinavia AS

19:53:00

41

11

Fløibanen AS

20:07:00

42

54

Nydal Bygg AS

20:44:00

43

65

Rivenes AS 2

20:54:00

44

55

Ramsvik Drift AS lag 1

20:59:00

45

36

BIR AS 1

21:15:00

46

28

Tine Meierier SA 2

21:38:00

47

33

YIT AS - Kanalveien 1

21:39:00

48

46

Fjell Kommune, Psykiatritjenesten

22:09:00

49

49

Landås Menighets Eldresenter, 2

22:41:00

50

38

Bir Bedrift

22:52:00

51

56

Ramsvik Drift AS lag 2

23:13:00

52

45

Fjell Kommune Landro skole 4

23:26:00

53

64

Landås Menighets Eldresenter, 1

24:15:00

54

5

Berendsen Tekstil AS

25:10:00

55

63

Unionen Fagforening

25:34:00

56

50

Lindås Kommune, Dagavdeling

26:08:00

57

4

Bergen Nord Politidistrikt 2

DNS

58

17

Hordaland Politidistrikt Orgkrim Øko

DNS

59

21

Lie Nielsen AS

DNS

60

24

Schløsser Møller Kulde AS Bergen

DNS

61

40

Bufetat Region vest

DNS

62

42

Bunnpris, 2

DNS

63

48

Forsvarsbygg Utvikling vest 2

DNS

64

57

SKJEMA Aarnes AS

DNS

N E T T E R P S Y Ø FL

spretten n årlige Fløy er ltaker på de de som numm S t A ge r la nø e ltz Entrepre etapper endt – to e r S rd te r ha lik va rp te 24 fo åt lp r assering I regi av Hje ril 2012. Ette 11. En slik pl an Sletten, Fløyen 25 ap 11. plass i 20 e: Thor Sti en tr a fr ns stafetten på ve p a op fr g, la re e ke pen, dt ta ap el el m kn D på ste år! , Rune Lyse 6 (!) av 64 høyere til ne ers Lundøy da nd en A er n, en ne ambisjon z Matti Heinæ an L. Stolt vd (foran), Per Christi Terje Ekerho og re at M , Rune Vidar Hundvin

En fornøyd gjeng etter ankomst på hytte n. Fra venstre: Daniel, Jan , Espen, Vidar og Christian.

SELHAMAR 2011 I slutten av august var det en glad gjeng som atter en gang dro på fisketur til Selhamar i Stølsheimen. Denne gangen hadde vi med kano, slik at det ble lettere transportetappe og økte fiskemuligheter. Værgudene var delvis på vår side, så både sol og regn fulgte oss på turen. Klok av skade tok vi denne gangen den minste hytten, i håp om å få være litt sent oppe uten å vekke andre hyttebeboere som har mer respekt for leggetid kl. 11:00. Det funket bra, det. Vi delte hytte med hyttevakten som var vennligheten sjøl, og disket opp med nydelig hvitløkssaus på biffen lørdagskvelden.

Lett å komme inn til hytten, og lett å komme til på øyene i vannet og langs områder som ellers er utilgjengelig. Mye godt humør, ingen slåssing, og fantastisk god mat i magen.

Fisken beit, og alle fikk fangst, og så var det noen tjuvfiskere vi kjenner som fikk litt mer enn slukfiskerne. Utrolig artig å ha med kano. «Bedre mat enn nystekt ørret får du ikke til fjells!»


FOLK I FARTEN

Thor Stian i løpyen

Skarverennet

Skarverennet- Et fantastisk turterreng!

Michal Skiba var en tur hjemme i Krakow på vills vinjakt. Denne vesle grisen på ca. 30 kg skjøt han like bak huset sitt. Sånn kan det gå, og det smakte visst svinakti g godt.

Smøring av ski. Thor Stian legger på grunning. Rune jubler før start!

Internmagasin for Stoltz

31


FOLK I FARTEN

Kusken Christian Solheim med hesten Taffelblesen

Stoltz’n ut i det BLÅ … Fredag 1. juni møtte over 60 forventningsfulle kollegaer opp i Damsgårdsveien i solen for blåtur. To busser fraktet oss til Bergen Travpark hvor det ble arrangert to løp med «Stoltz Entreprenør AS – Grand Prix». Etter en introduksjon av kuskene leverte vi en kupong med «dagens dobbel» hvor vi tippet på vinnerne av de to løpene. Etter to spennende løp var det Gysegampen med kusk Øyvind Hop som gikk av med seieren i finaleløpet. GRATULERER! Andreplassen gikk til Sago Borowitch med kusk Artur Aleksandrowicz mens bronseplassen gikk til løpets eneste kvinnelige kusk, Tone Årvik, med hesten Hot

Lips. Vår tekniske sjef Rune Lyseknappen kom på 4. plass med hesten Denne knotteplasten. Etter travløpene ble vi inndelt i flere lag hvor konkurranse og teambuilding stod i høysetet. En av aktivitetene var å fylle raskest opp en bøtte 8 meter unna, og det med svært hullete hjelpemidler. En annen aktivitet gikk ut på at alle på laget stillet seg i en tilfeldig rekkefølge på en smal planke. Deretter var oppgaven å sortere seg innbyrdes etter for eksempel fars fornavn. Her kom vi tett på hverandre! En tredje konkurranse gikk ut på å vippe motstanderen ned fra planken. Konkurransene krevde mye samarbeid, kommunikasjon og

snarrådighet. Laget til Øyvind Hop gikk av med seieren. Det ble visst gull av alt herr Hop tok i under blåturen… Etter god innsats av alle under konkurransene smakte det godt med grillmat med påfølgende dessert og kaffe. Praten gikk livlig i både baren og ved bordene. I bakgrunnen spilte en trubadur kjente slagere. En stor takk til Kari som var den i arrangementskomiteen som la ned størst innsats i forarbeidet. Jan-Tore Gjervik


Åtte kollegaer stilte sporty opp for tandem sulky: HEST KUSK Injection Espen Halland Hot Lips Tone Årvik Strekkfisken Terje Ekerhovd Sago Borowitch Artur Aleksandrowicz Blixen Odd Rasmussen Taffelblesen Christian Solheim Denne knotteplasten Rune Lyseknappen Gysegampen Øyvind Hop

Topp 3 i Stolt z Grand prix

Odd Arne og Kristinn i duell

t! ar det kjek je og Kari h Ronny, Ter

Poengjakt.…

Vinnere av konkurransene - gull!

Internmagasin for STOLTZ

33


Jubilanter

30 år i bedriften 2012: Atle Eikeland 3. mai Johan Nepstad: 7. juni 30 år i bedriften 2011: Tone Tvedt Årvik: 19. oktober 25 år i bedriften: Sigmund Larsen: 21. mai

Fødselsdager:

50 årsdager 2011: Trond Inge Johannessen : 9. juni Jørn Inge Sandvik: 8. juli 50 årsdager 2012: Kari Våge Stormark: 10. april Aslak Olsen: 16. mai

Jørn Inge fylte 50

rer år. Det innebæ oltz etter 17 St i te ut sl å i t r m vi ha derfor valg prosjekter so ringer og har ed utvikling av er nye utford m sk e øn bb ort en flott r jo gj ge al r sk an ha Inge Josv frem til. Han med oss. Han vi r en ls se t de in De . rb tter fo kke til videre. n av bordet ikke at han ku ønsker ham ly på andre side og re id ba be en ar m m e, sa andr r godt samarbeid med i takker ham fo disse årene. V le al i s os r fo innsats

Gratulerer!

Sigmund har jobbet 25 år i bedriften! Per Christian gratulerer.

e er til Trond Ing leverer blomst Christian over ulerer! at Gr r. fjo i i år 9. jun som fylte 50

iften!

ed 30 år i bedr

ulerer Tone m

og Anne grat Per Christian

år i fjor sommer.

Jan-Tore og Per Christian feirer Kari som har blitt 50 år!

Vi gratulerer også Atle og Johan som begge har tilbragt de siste 30 årene hos Stoltz. Hurra også for Aslak som fylte 50 år 16. mai i år!


ringsråd, Samspill,

en Næ magasinet til Berg i et ju rv te in er ir. D Adm. r! Vår relativt ferske forsideoppslaget he s Le n. lle ha at M n og avbildet fora

nr. 3 2012

Næringslivets spenst og bredde

Bygger byens prestisjeprosjekt få bygge noe litt ekstra stas å er t de rt kla er t – De r Christian Stoltz, i bybildet, sier Pe ig nl sy så r bli m so treprenør. direktør i Stoltz En administrerende TEKST // MARTIN

LARSEN HIRTH

nerasjoner Synlig gjennom ge ltz i fjor overtok direktørstolen, er han fjerde

ian Sto ften. Gjennom Etter at Per Christ srike bergensbedri ver den tradisjon t. Hvor mange ilde byb ge generasjon som dri å pre Stoltz vært med på har ner Bare i løpet av sjo en? era bro gen flere ddefjords eller gått over Pu rt kjø e ikk det, og den har bei e bergenser ltz gjorde betongar både IKEA, hvor Sto de siste ukene har thallen åpnet. er på og det er allerede nevnte Ma på hva vi konkurrer være litt selektive vi kan Stoltz. r m sie ello t, im – Inn synlig i bybilde sjekt som er godt lett å bli giret av pro

mune Kringstad/Bergen kom thallen. Foto: Anne Her fra åpning av Ma

løsninger i 2010 og Krevende tekniske rtet i september nye mathallen sta

ge den ltz forteller om en Arbeidet med å byg iviteter i drift. Sto funksjoner og akt . 12.mai i år var alle ode eri gep vel utfordrende byg men svært morsom, men like t er ikke så stort, k prosess. Bygge eri lær e avklaring. dig vel end en løp krevde – Det var ke løsninger som nis tek nge ma rientert d gso nin komplekst me ne var en veldig løs at Bergen kommu d tid, i tillegg me pt kna dig Samtidig vil jeg si vel n var det tt enda av skalae Men det er byggherre. I motsa ry innledningsvis. gav oss litt hodeb ne lde ho for nn lt sjef. sto til at gru en r sie t, ate ferdige result veldig kjekt å se det

epress Hardt konkurrans preger bransjen.

dspresset de store entreStoltz mener anbu det er naturlig at lenge og jeg tror gjør det best. som – Det har vært slik dem tegier er ankrede vekststra for d me tid på entreprisee e ren my nø rt pre ker svæ det offentlige, bru lt sie spe bud er et stort og an er, Byggherr . Bare det å levere ide anbudspapirer ør er tjent med å ren rep ent former og å utarbe og rre ghe jeg mener både byg stykke arbeid, og løsninger. ive ekt eff r me finne råde. edet Ser mot boligmark roduksjonen ut som et eget virksomhetsom

boligp ble en naturlig I 2001 skilte Stoltz da for andre. Det om iger tidligere, men r under bygging og ige bol – Vi har bygget bol 100 ca vi else for oss. Nå har arkedet, forteller igm bol virksomhetsutvid på gen sin vil vi fortsette sat markedet tilsier det

10

sukk kommer Stoltz. Et lite hjerte d. me vel like han n i systemet – Det som er proppe , og ikke ter tom på er tilgangen knyttet til minst utfordringer en. Det er reguleringsprosess rginene, og ma om ne viktig å ver utgifter re sto e det påløper oft reguleringsprosunder langvarige på disse. esser som kniper

Trenger flere hender og hoder

er Per Christian Som bedriftsleder rekruttering og å Stoltz opptatt av te. beholde sine ansat utfordring med – Bransjen har en lt innenfor rekruttering, spesie vi rekrutterer betongfaget som er. Som en fra er det få lærling er det også det av s konsekven utenlandsk økende innslag av nsjen. Det i seg arbeidskraft i bra være et problem, e ikk r nge selv tre v til intekra ye men stiller hø

2

SAMSPILL // 031

Internmagasin for STOLTZ

35

er fornøyd med Per Christian Stoltz Martin Halvorsen bygget bak seg. Foto: splassen og ikke grering på arbeid ing. Uten god ær minst språkoppl språket fungerer til ap nsk kun k no r arbeids- og det ikke sosialt elle lutter Stoltz. avs ig, ess sikkerhetsm


Besøk oss på www.stoltz.no

SIKT HØYT

SOMMER!

SITAT SVØMMEREN ALEXANDER DALE OEN, GJENGITT I AFT ENPOSTEN

SOMMERKONKURRANSE!

HVA OG HVOR ER DETTE?

God sommer! Damsgårdsveien 141, 5160 Laksevåg

|

5.05.2012

- Har du hørt om froskene? De hopper opp på en påle, igjen og igjen, men ing en når toppen. De glir ned hver gan g. Hver dag går menne sket forbi, og sier: «Frosk, glem det.» De fleste gir seg ett erhvert, men én gjø r det ikke. Én dag står den på toppen. Mennesket kommer, og sier: «Frosk, hvo rdan klarte du det?» Frosken svarer ikke. . Vet du hvorfor? Frosken var døv.

Bardoff og rne Benjamin te et -f ze lt Sto mmervarmen nand nyter so di er F s na Jo Strøno! i stampen på

Send svaret til Redaksjonen: aasa.christine@stoltz.no

Redaksjonen: Aasa Christine Stoltz, redaktør Grafisk design: Oktan / Trykk: Hurtigtrykk AS

firmapost@stoltz.no

|

+47 55 34 86 00

|

www.stoltz.no

|

www.facebook.com/StoltzEntreprenor

Støpeskjeen - Stoltz  

Internmagasin for Stoltz