Baerekraftkompass 2.0

Page 1

Bærekraftskompass

for et verdensledende kunnskapsog formidlingssenter for havet

Det nasjonale Akvariet

Nye Akvariet er en av pionerene på Dokken og vi vil gi byutvikling av de tidligere havnearealene en ny dimensjon:

Bergen skal ikke bare åpnes mot havet, men gjennom kunnskaps- og formidlingssenteret vil havet flytte inn og bli en del av byen.

Forord

Verden står overfor store endringer. Økt befolkningsvekst og klimaendringer fører til et større behov for matsikkerhet, mineraler og energi. Havet og de akvatiske miljøene er derfor helt avgjørende for vår felles fremtid. For å kunne ta bedre vare på havet og benytte det på en helt annen måte enn det vi gjør i dag, må vi innhente dele kunnskap.

Heldigvis er vi på vei inn i et blågrønt skifte og en ny æra på den blå planeten. Vi har aldri hatt så mye kunnskap om havet og klimaendringene som vi har i dag, men til tross for dette vet vi mer om månen enn havet, som dekker 70 prosent av jordens overflate.

Norge er i dag en av verdens ledende havnasjoner. Vi har verdens nest lengste kystlinje, og råder over et havområde som er mer enn fem ganger større enn vårt landareal. Bergen er havhovedstaden i Norge, og i havbyen finnes verdensledende marine- og maritime selskaper, forsknings- og kunnskapsmiljøer.

Midt i hjertet av havbyen ligger Akvariet i Bergen: Det nasjonale Akvariet. I over 60 år vi skapt lærelyst og engasjement hos unge og gamle, i både inn – og utland. Men Akvariets bygningsmasse er etter 60 år utdatert og nedslitt. Samtidig er kunnskap og bevissthet om havets betydning for oss mennesker viktigere enn noen gang. Skal vi lykkes med å skape varig endring må vi aktivere menneskers kjærlighet til havet. Derfor skal Nye Akvariet etableres i Bergens nye blå bydel - Dokken.

Dette blir noe helt ulike alt annet du har opplevd og forbinder med tradisjonelle akvarier. Her skal vi skape et internasjonalt kunnskaps- og formidlingssenter, som vil endre vårt og fremtidige generasjoners forhold til havet.

Bærekraftskompass 3
Foto: Francisco Munoz

Bærekraftskompassets bidragsytere

Vi har jobbet i tverrfaglige team for å sikre best mulig bredde og kvalitet i arbeidet. Bidragsyterne er spesialister innen ulike relevante fagområder.

Aslak Sverdrup Silje Skjelsvik Peter Haugan Hanne Wetland Agnes Tvinnereim Helene Frihammer Svein Roger Selle
Bærekraftskompass 4
Ørjan Sælensminde

Bærekraftskompasset

Bærekraftskompasset setter kursen for vårt arbeid med bærekraft og tar for seg tre hovedområder: Hva kan kunnskap om havet gjøre for verden? Hvordan sikre bærekraftig etablering? Hvordan drifte på en bærekraftig måte? Alt basert på våre kjerneverdier: globale, altoppslukende, involverende og ansvarlige.
HENSIKT Visjon, misjon og delmål 6-7 DEFINISJON Bærekraft 12-13 ETABLERING Mål og delmål 8-9 HELHETEN Strategisk målbilde 14 DRIFT Mål og delmål 10-11 Bærekraftskompass 5

VISJON: Vi skal gjøre flest mulig til akvanauter i jordklodens tjeneste

DNA: Aktivere menneskers kjærlighet til havet

DELMÅL Verdensledende kunnskapsformidling

HVORDAN

• Gjennom formidling av kunnskap skal vi ta i bruk det viktigste formidlingsverktøyet – mennesket.

• Vi skal gjennom samarbeid med havmiljøet i Bergen tette gapet mellom det forskere vet og det folk flest vet.

• Vi skal bidra til at beslutningstakere forstår mer slik at de kan ta bærekraftige valg.

Ved bruk av digitale verktøy vil vi, sammen med våre besøkende, kommunisere med mennesker på andre siden av kloden. Vi skal dele kunnskap og være tilgjengelige sammen med andre akvarier i verden.

• Vi skal vise frem havet i sann tid og dele dette både lokalt fysisk og globalt digitalt.

• Vi skal dele kunnskap med land og mennesker som har mindre ressurser enn oss og gjøre en forskjell for hele verden.

DELMÅL Være et springbrettet for innovasjon i havnæringen

HVORDAN

Ved å være havbyens nye storstue for havrelaterte arrangementer- regionalt, nasjonalt og globalt.

Ved å tilrettelegge for samlokalisering og testlab for grønne gründere, og ved å koble gründerne med forskere og bedrifter i verdensklasse.

DELMÅL Inspirere andre

HVORDAN

• Gjennom altoppslukende sanseopplevelser skal vi stimulere besøkendes nysgjerrighet og skape kjærlighet og lidenskap til havet, for å skape holdninger som gjør at vi tar bedre vare på havet.

Gjennom aktiviteter og prosjekter i kunnskapssenteret viser vi hvordan vi kan bruke havets ressurser på en bærekraftig måte.

Gjennom kunnskapsformidling og praksis bidra til en bærekraftig forvaltning og høsting av havet og dets ressurser.

Gjennomføre aktiviteter der fysisk og digitalt besøkende engasjeres til å gjøre positive handlinger for nærmiljøet.

Nye Akvariet skal vise hvordan vi kan skape verdi av avfallet som ligger i havet, ved å bruke det i kunnskapssenteret.

Være et referansepunkt og en motivasjon for andre globalt på bærekraftig etablering og drift.

Bærekraftskompass 6

Fra handling til holdning

VÅR MISJON: Med altoppslukende sanseopplevelser og verdensledende kunnskapsformidling, skal vi endre vårt forhold til havet.

Nye Akvariet skal hjelpe Norge med å nå målet om å verne 30 prosent av havarealet frem mot 2030.

Skal holdninger endres må det handles. Derfor skal ha fokus på å involvere og la brukerne gjennomføre tiltak som de føler er meningsfulle og som faktisk vil gjøre en forskjell.

Ved å rydde opp, ta i bruk hele vannveien, og gjennomføre bærekraftige tiltak utenfor kunnskapssenteret sine dører, over og under vann, vil liv komme tilbake til Puddefjorden og Store Lungegårdsvannet. Besøkende som vil oppleve dette vil se, høre, smake og lukte konkrete endringer i nærmiljøet.

Puddefjorden, Store Lungegårdsvann og Norsk kontinentalsokkel er naturlige basseng for det Nye Akvariet. Vi skal aktivere kjærligheten til havet, men også ansvarlighet. Med Norges store havområder har vi et stort ansvar per innbygger.

Bærekraftskompass 7

MÅL: Bærekraftig etablering

Norge, Bergen og Dokken trenger bærekraftprosjekter innen gjenbruk som viser vei i form av god arkitektur bygget på miljøvennlige løsninger. For å sikre en bærekraftig etablering av det nye kunnskaps- og formidlingssenteret er det viktig å ta i bruk bygg og materialer som allerede befinner seg på valgt lokasjon. Vi ønsker å gjøre ombruk av Havnelageret til Nye Akvariet til et sirkulært prosjekt av internasjonal klasse. Målet er at bygningen til Nye Akvariet skal stå i minst 150 år.

DELMÅL Bidra til bærekraftig byutvikling

DELMÅL

Dytte næringslivet i en mer miljøvennlig retning

HVORDAN

Synliggjøre stegene i etableringsprosessen for å vise hvordan man kan skape verdi i rehabilitering og gjenbruk av gamle bygg.

Grønne innkjøp og anskaffelser, der klima og miljø vil vektes med minst 30 % i tildelingskriterier.

Sette krav om at partnere og leverandører fører klimagassregnskap for prosjekt, produkt og virksomhet.

Sette krav til matleverandørene om å kun selge matopplevelser med lavt klimafotavtrykk. Blant annet ved å ta i bruk kortreiste råvarer.

DELMÅL Etablere utslippsfri mobilitet

HVORDAN

• Tilrettelegge for gang- og sykkelmuligheter, kollektiv transport og utslippsfri transport på vann.

• Tilrettelegge for trygg og enkel parkering og lading av el-sykler.

• Bilparkering kun tilgjengelig for de som ikke har mulighet til å komme frem uten bil, eldre og funksjonshemmede.

• Se på samarbeidsmuligheter med relevante aktører for å drifte en blå bybane.

HVORDAN

• Sette krav til entreprenører om avfallsfri og utslippsfri byggeplass.

• Bruke naturbaserte løsninger for overvann, for å sikre et lukket og resirkulert vannsystem.

• Koble byen sammen som en samlingspunkt på Dokken.

• Tiltrekke andre havbyaktører til å etablere seg på Dokken.

• Etablere løsninger som bidrar til å rense byfjorden, slik at tilstanden kontinuerlig forbedres.

• Kartlegge klimarisiko og sårbarhet ved valgt lokasjon.

• Uteområdene til Nye Akvariet skal bli Bergens nye sosiale åpne storstue ved havet og skal øke biologisk mangfold

DELMÅL Gjennomføre et rettferdig prosjekt

HVORDAN

Sikre at arbeidere i prosjektet får sine rettigheter oppfylt.

• Benytte maksimalt antall lærlinger.

• Forhindre arbeidslivskriminalitet i prosjektet og sikre at alle følger etablerte, etiske retningslinjer.

Bærekraftskompass 8

DELMÅL

Sikre energieffektivitet og bruk av fornybare kilder

HVORDAN

• Prosjektere og rehabilitere for lavt energibehov, samtidig som lokale, fornybare energikilder og systemer for energilagring blir tatt i bruk.

• Etablere løsninger som leverer strøm til grid, eks. varmeutveksling fra sjø.

• Hele bygningsmassen skal tilfredsstille en 20% forbedring av Futurebuilts kriterier for nZEB, for å være i tråd med EU Taksonomien.

• Energiprosjektering skal gjøres med realistiske forutsetninger.

• 100% utnyttelse av bygget: ved å være tilgjengelig for innbyggere hele døgnet. Fra aktiviteter, kontorplasser og forelesninger på dagtid, til arrangementslokale, kulturrom og byliv for ungdommer på kveldstid.

• Vi skal bruke minst mulig vann i våre systemer, og legge opp til maksimal resirkulering og rensing.

DELMÅL Ta klimavennlige materialvalg

HVORDAN

• Rehabilitere Havnelageret fremfor å bygge nytt, og bruke 80% gjenvunnet materiale til innbo, som oppsirkulert maritimt stål eller plast fra havet.

Utrede LCA-vurderinger av bygget, og liste tiltak for å nå Breeam Outstanding sertifisering, samt 50 % klimagassreduksjon sammenliknet med referansebygg.

• Materialkartlegge alle byggematerialer for å ha oversikt og transparens om det som er tatt i bruk. Det som bygges må enkelt kunne gjenbrukes andre steder. Må det velges nye materialer, velges tre.

• Ta i bruk digitale verktøy for å sikre dataflyt mellom aktører i byggefasen og i drift.

Bærekraftskompass 9
Foto: Bergen kommune

MÅL: Bærekraftig drift

De største utslippene knyttet til et bygg er transport til og fra bygget når det er i drift. Noe av det viktigste tiltaket Nye Akvariet kan gjøre for å drive klimavennlig er å legge til rette for nullutslippsløsninger for å komme seg til og fra bygget. Vi skal også være verdensledende på dyrevelferd, og alltid etterleve de strengeste standarder, og inneha den nyeste kunnskapen om hvordan fisk og dyr skal ha det best mulig.

DELMÅL Verdensledende dyrevelferd

DELMÅL

Stille strenge klima- og miljøkrav til leverandører

HVORDAN

Sette krav til partnere og leverandører.

• Leverandørene skal sikre at virksomheten driftes i samsvar med lokale og nasjonale miljøstyringslover og regler.

• Leverandøren skal ha kartlagt alle miljørisikoer som kan foreligge forbundet med virksomheten og arbeide aktivt for å redusere disse.

• Varer og tjenester som leveres til Nye Akvariet skal være produsert på en slik måte at det økologiske mangfoldet ivaretas, samt at naturressurser forvaltes på en bærekraftig måte.

DELMÅL Energioptimalisere og bruke fornybare kilder

HVORDAN

Ved å knytte energiprosjektering opp mot en energioppfølgingsplan som sikrer at bygget får et lavt energibruk i driftsfasen. Tre viktige punkter i energioppfølgingsplanen er energimåling, deling av måledata, og erfaringsutveksling med byggebransjen.

• Ved å utarbeide og følge FDV-avtaler, for å sikre levetidsforlengelse av byggematerialer

HVORDAN

• Nye Akvariet vil ha verdensledende dyrevelferd som grunnplanke og rettesnor for all planlegging. Vi skal tilby et habitat som i høy grad muliggjør naturlig artsspesifikk atferd.

• Vi skal kun ha dyr som lever sitt liv i tilknytning til vann, og som har en formidlingsrolle i utstillingene.

• Store skapninger skal det også være rom for, men ikke fysisk. Disse skal oppleves gjennom enestående digitale løsninger.

• Vi skal delta i bevaringsprogrammer for å sikre biologisk mangfold for fremtiden.

• Det skal til enhver tid være nedsatt et fagutvalg for dyrevelferd

DELMÅL Avfallsfri drift

HVORDAN

Ressursene som brukes på Nye Akvariet skal kunne brukes om igjen, gjenvinnes, eller bli brukt til annet formål.

• Digitalisere avfallsstrømmene for best ressursgjenvinning (ala. Wasteiq

Bærekraftskompass 10

DELMÅL

Aktivere menneskers kjærlighet til havet

HVORDAN

• Vi skal tilgjengeliggjøre den viktigste kunnskapen og formidle den på en fantastisk måte. Besøkende skal ta del i formidlingen slik at de bærer historiene videre. Vi skal gjennom dialog og samarbeid påvirke folks forståelse av havet.

DELMÅL Skape matopplevelser med lavt klimafotavtrykk

HVORDAN

• Krav til underleverandører eller næringer på bygget om å kun bruke råvarer som er kortreist og med lavt klimafotavtrykk.

• Tilrettelegge fasiliteter for «Sjøbonde».

Ved å ta i bruk råvarer som er produsert i vertikaljordbruk, både på land og i vann. Serveringen på Nye Akvariet skal være kortreist mat.

DELMÅL Dele med hele verden

HVORDAN

• Gjennom å inkludere og samle andre akvarier, dyreparker og vitensentre, nasjonalt og globalt.

• Samarbeide med nabolaget og bydelen rundt, for å skape et godt, sosialt miljø for innbyggerne.

• Ved å være en åpen port til sjøveien, tilgjengelig for alle.

• Tilgjengeliggjøre data fra One Ocean, og andre prosjekt, med verden.

• Bruke verktøy for at gjester kan besøke Nye Akvariet digitalt fra andre siden av kloden.

• Skoleklasser, forskningsinstitusjoner og studenter har ansvar for ulike kolonihager. NOSCA Clean Oceans for oppsamling av plast.

DELMÅL

HVORDAN

• Åpne, avfallsfrie arrangementer for alle.

• Tilby mat med lavt klimaavtrykk, primært fra lokale produsenter.

• Unngå bruk av engangsartikler.

Bærekraftskompass 11
Gjennomføre grønne arrangementer
Foto: Morten Wanvik

Slik definerer vi bærekraft

Basert på FN sin grunnleggende definisjon av bærekraft har vi utviklet vår egen beskrivelse av hva dette skal bety for oss. Vi skal se bærekraft i et helhetsperspektiv, men har lagt mål nummer 14 - livet i havet som fundament for alt vi skal gjøre.

NO POVERTY

Sustainable ocean growth means sustainable growth, which is able to lift and keep people out of poverty

GOOD HEALTH AND WELL-BEING

Apart from being able to provide more nutritious food, a healthy ocean is the recharging point for billions of people

GENDER EQUALITY

Increasing gender equality in the ocean economy would empower millions of women

AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY

Expanding the ocean’s almost unlimited renawable energy potential is predicted to contribute 10% of the global electicity production increase by 2050

INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE

Constructing low carbon ports and renawable ocean enrgy will stimulate innovation and create vital infrastructure

SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES

Constructing blue-green storm protection infrastruture will make cities more sustainable

CLIMATE ACTION

Growing ocean industries sustainably can contribute up to one-fifth of greenhouse gas saving towards achieving a 1.5˚C future

PEACE, JUSTICE & STRONG INSTITUTIONS

In a sustainable ocean economy, a nation’s sovereignty over its exclusive economic zone and resources is achived

ZERO HUNGER

Farming and fishing sustainably has the potensial to produce far more protein than a 2050 population requires

QUALITY EDUCATION

Lifting marginalised coastal communities out of poverty increases their children’s chances for a good education

CLEAN WATER AND SANITATION

Desalination of water provides drinking water to millins of people. Additionally, improving sanitation can increase coastal water quality

DECENT WORK AND ECONOMY GROWTH

Growing the ocean economy sustainably is projected to more than double the current ocean economy

REDUCED INEQUALITIES

Granting well-defined ocean access rights and sustainable resource use ensures long-term prosperity of marginalised groups

RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

Solving ocean plastic pollution drives us to built a more circular economy on land

LIFE ON LAND

Reducing ocean dead zones catalyses landbased reforms towards regenerative precision agriculture

PARTNERSHIPS FOR THE GOALS

The ocean is a platform for collaboration and strengthens the global partnership for sustainable development

Bærekraftskompass 12

Nye Akvariet skal bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Gjennom verdensledende kunnskapsformidling vil vi bidra til at måten vi bruker havet endres, slik at vi kan imøtekomme dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Vi skal gjøre flest mulig til akvanauter i jordklodens tjeneste!

Bærekraftskompass 13

Strategisk målbilde

Målgrupper

• Dyr og fisk

• Familier

• Næringsliv

• Skolevesen

• Akademia

Hensikt

Vi skal gjøre flest mulig til akvanauter i jordklodens tjeneste.

DELMÅL

• Verdensledende kunnskapsformidling

• Handling til holdning

• Inspirere andre Springbrettet for innovasjon i havnæringen

Etablering

DELMÅL

• Dytte næringslivet i en grønnere retning

• Bidra til bærekraftig byutvikling

• Sikre energieffektivitet og bruk av fornybare energikilder

• Ta klimavennlige materialvalg

• Skape utslippsfri mobilitet

• Gjennomføre et rettferdig prosjekt

Drift

DELMÅL

Verdensledende dyrevelferd

• Stille strenge klima- og miljøkrav til leverandører og partnere

• Energioptimalisere og bruke fornybare energikilder

• Avfallsfri drift

Dele med hele verden

• Aktivere menneskers kjærlighet til havet

• Skape matopplevelser med lavt klimafotavtrykk

• Gjennomføre grønne arrangementer

Bærekraftskompass 14
Sir David Attenborough
“There can be no greater legacy than giving young people the tools they need to save the planet.”

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.