Page 1

Medlemsblad for Landsforeningen for december 1995

LØS'NET

1. J o h n T a l b o t

(Findhorn)

ØkoSamfund Nr 6

15.

Jilian C o n r a d

(referent)

2.

M a x Lindegger (Crystal Waters)

16.

Lindajoseph

(Manitou)

3.

Declan Kennedy (Steyerberg)

17.

Kailash

(Manitou)

4.

A l b e r t Bates ( T h e F a r m )

18.

Robert T a p (Crystal Waters)

5.

Liarsanski Vladlen

19.

Alexander

6.

Patric G r i b b e n ( T h e F a r m )

20.

Kaj H a n s e n

7.

H a m i s h Stewart (Gaia Fjordvang)

21.

Bela Barsos (Guyrafu)

8.

Robert Gilman

22.

David Benn

23.

A n d r é Basos ( G u y r a f u )

9. J u d y B u k l e r

(In

(Sortevalla)

Context)

(Findhorn)

Mehlmann (Hjortshøj)

(Russia)

10.

Stephan Wik (Gaia Fjordvang)

11.

Rossjackson (Gaia Trust)

Alexandra Sasonova Ryssovo - kom

12.

Hildur Jackson (Gaia Trust)

ikke m e d på billedet

13.

Marikja Meklmann

14.

Diane Gilman

(In

(Njord) Context)


Indholdsfortegnelse Forside: Gruppebillede fra GEN-møde, Findhorn

Bæredygtig livsstil

34

Indholdsfortegnelse

2

Velkomsttale til udstillingen Erindring &

Ind i øko-samfunds kulturen

3

Forandrig

35

Et nyt Kirstinelund

37

Fri kærlighed på ZEGG

39

Solens hjerte, et moderne kloster

43

Eco-Villages & Sustainable Communities,

Spiritualitetens frugter

44

Modeller for det 21. århundredes levevis fra

En håndfuld juleeksperter giver grønne råd

Dette er en gruppe artikler der handler om GEN-mødet på Findhorn Findhom Foundation Community

økosamfund og bæredygtige fællesskaber

4

6

op til j u l

46

Anmeldelse: Fælden

48

Global Eco-Village Network

14

Løs på Internettet

15

Nyt hæfte om økosamfundene

48

Hvad er en Eco-Village

16

Referat fra LØS' bestyrelsesmøde 27 okt 95

49

Paul Winther Concert .

16

Futuragruppen

50

En helt usædvanlig "Findhorn experience week" . 18

Kalender, bøger, videos, nyt

51 53

N-Work

20

Annoncer

Vores bænk

21

Bagside: Fotos fra Snabegaard

Findhorn kalder Svanholm

22

Findhorn

24

Amazing Grace

25

"Internet - en helt ny dimension af intuition og bevidsthed"

26

O Round Mother Earth

27

Community Quest

28

Habitat II, Istanbul j u n i 1996

30

Økosamfundet er en økonomisk fordel for samfundet

31

Åbent brev til Folketingets Boligudvalg

32

Grønne iværksættere

33

LØS'NET er m e d l e m s b l a d for medlemmerne i L a n d s f o r e n i n g e n for ØkoS a m f u n d , d e r er e n f o r e n i n g for sociale, ø k o l o g i s k e og åndelige fællesskaber i byer og på land. Alle, d e r a r b e j d e r for en bæredygtig udvikling. LØS'NET u d k o m m e r 4 g a n g e årligt: medio september, december, marts, j u n i .

Trykning: Indtryk, Nimtofte Tlf 8 6 39 84 4 2 Annoncer: for m e d l e m m e r : 1 / 4 s i d e g r a t i s for i k k e - m e d l e m m e r : 1/4 s i d e 3 0 0 kr, 1/1 s i d e 1 0 0 0 kr l / l s i d e m å l e r 17,5 x 26,5 c m henv.: S e k r e t a r i a t e t M e d l e m s s k a b pr. år: E n k e l t p e r s o n e r : 200 kr. Fællesskaber og o r g a n i s a t i o n e r : 5 0 0 kr. Giro 596-6752

D e a d l i n e senest e n m å n e d før. Redaktion: H i l d u r J a c k s o n , G a i a Trust Hanne Wegge, Svanholm Lay-out: Mette Gadegaard Tlf 9 7 9 3 9 0 68

Sekretariat: L a n d s f o r e n i n g e n for ØkoSamfund S k y u m v e j 101 7752 S n e d s t e d Tlf 9 7 9 3 6 6 5 5 Fax 9 7 9 3 66 7 7

Formand: Kaj H a n s e n Gl. Kirkevej 4 6 8 5 3 0 Hjortshøj T l f 8 6 74 12 9 8 Fax 8 6 74 12 9 8

F o r e n i n g e n er stiftet 7 m a r t s 1 9 9 3 o g b l a n d t m e d l e m m e r er følgende: A n d e l s s a m f u n d e t i Hjortshøj L a n d s b y for Grøn F o r s k n i n g , Thy G a i a Fjordvang, S k y u m Hertha, Herskind Hjulbygruppen, Spørring Kirstinelund, Bjedstrup KoKoo, K ø b e n h a v n L a n d s f o r e n i n g e n af Landsbysamfund, Nørager M u n a c h , Gedved

Njord, S t o c k h o l m Nørre Haugaard, Yding Snabegård, Vrads Svanholm, Skibby SRCM, Vrads Den økologiske Jordbrugsskole, Åbybro Økologisk Landsbysamfund, Torup M e r k u r Andelskasse, Ålborg Andelsboligforeningen B a u n s g å r d , Vejle B l a a Gaard, B o d d u m Lading Andelsboligforening, Sabro T h o r s h a m m e r , Skive T o r s t e d Vest, H o r s e n s Vesterbro, København Vaarst V e s t e r v a n g , Gistrup Hesbjerg, Blommenslyst Ibsgården, Roskilde A-70 T o u s t r u p M a r k , S p o r u p Græsrodsgården, Herlev S k o v s g å r d , Brovst


Ind i øko-samfunds

kulturen

Øko-landsbyerne i D a n m a r k h a r det svært. Det er svært

i k k e k u n n e i d e n t i f i c e r e sig m e d f o r e n i n g e n , h æ v d e d e

at skabe e n h e l ny kultur. O g det er j o det, d e r er tale

d e . I n i t i a t i v e t v a r l i g e v e d a t f a l d e fra h i n a n d e n . M e n vi

om. Industrisamfundet k a n ikke m e r e . Det h a r givet

k u n n e så alligevel blive e n i g e o m

h e l t op. M e n alle love, a d m i n i s t r a t i v e regler, al

e t a b l e r i n g af h e l e k r e d s l ø b i n a t u r o g m e n n e s k e r p å

financie-

formuleringen:

ring, organisation, teknologi, produktion og arbejds-

a l l e p l a n e r . D e s p i r i t u e l t o r i e n t e r e d e følte s i g o v e r b e v i s t

p l a d s e r e r g e a r e t til i n d u s t r i k u l t u r e n .

o m , at d e t ville blive et k æ r l i g t s a m f u n d , n å r m e n n e s k e r

Det er alt det

m a n udfordrer, n å r m a n bygger økosamfund.

h a v d e fået b a l a n c e i d e n e d e r s t e e n e r g i k r e d s l ø b (chack-

H e r u d o v e r k o m m e r d e t a l l e r v a n s k e l i g s t e : o s selv. V i e r

r a ' s ) . S å v i l l e d e få k o n t a k t m e d h j e r t e t .

Nu gjaldt det

d e n s t ø r s t e h i n d r i n g . Vi s k a l æ n d r e o s s e l v s a m t i d i g .

o m a t få d e t s p i r i t u e l l e l y s h e l t n e d i l o k u m s s p a n d e n ,

M a n g e a f os h a r v æ r e t i g a n g m e d d e n n e p r o c e s i å r e -

s o m d e u d t r y k t e d e t . O g ø k o l o g e r n e så j o r d k r e d s l ø b e t ,

vis. T e r a p i o g p e r s o n l i g u d v i k l i n g , h a r vi k a l d t d e t . V i

v a n d k r e d s l ø b e t , v i n d o g s o l e n e r g i f o r s i g o g følte s i g

skal l æ r e at s a m a r b e j d e o g løse konflikter i fællesskab

h j e m m e . O g d e var k l a r e over at k u n n e have g l æ d e af

igen.

n o g l e v æ r k t ø j e r til a t l ø s e p r o b l e m e r m e d . D e m

D e t e r s t o r e f o r v e n t n i n g e r a t h a v e til e n g r u p p e " n y b y g -

d e l æ r e fra d e s p i r i t u e l l e f æ l l e s s k a b e r . V i k l a r e d e d e n

gere", at d e skal k u n n e k l a r e alt det. Det e r derfor i k k e

fælles målsætning.

kunne

u n d e r l i g t , at d e t g å r l a n g s o m t . Det e r s n a r e r e utroligt, hvis d e t lykkes i e n k e l t e

tilfælde.

O g d e t g ø r d e t selv-

E n n y forenende tro?

f ø l g e l i g . D e f ø r s t e a n d e l s m e j e r i e r t o g l a n g tid. D e n før-

Det er ikke n o k at g ø r e op m e d industrisamfundet.

s t e v i n d m ø l l e v a r s v æ r a t få o p a t s t å . D e t k o s t e d e m a n -

at e n kreds af m e n n e s k e r slutter sig s a m m e n og define-

For

g e fejltagelser. Det første b o f æ l l e s s k a b v a r l æ n g e u n d e r -

r e r n o g e t nyt, m å d e h a v e e n fælles vision.

vejs. N u g å r d e t h u r t i g t . N u h a r m a n l æ r t h v o r d a n .

Bofællesskaberne var e n deltids-vision. Eller m a n kan

Poul Bjerre skriver i sin bog: " U d af industrikulturen"

m å s k e k a l d e d e m e n fritids-vision. Det g j a l d t i høj g r a d

o m det mislykkede human-økologiske

b ø r n e n e s u d f o l d e l s e s m u l i g h e d e r p å et

samfundsprojekt

tidspunkt,

hvor

i Krejbjerg: " D e t var godt, det g i k s å d a n . Projektet var

alternativet var d e n totale institutionalisering af børne-

for a m b i t i ø s t o g u m o d e n t til a t k u n n e l y k k e s . B l . a. e r

n e s liv. O g d e h a r v æ r e t e n u b e t i n g e t s u c c e s . D e r e r

j e g overbevist i d a g om, at det er u m u l i g t at s k a b e lokal-

over 100 i D a n m a r k .

samfundsmodeller, så l æ n g e d e r e n d n u ikke er skabt e n

l y n e t s fart i U S A .

ny f o r e n e n d e tro. O g

de ny andelslandsbyer, der n u er

I øjeblikket s p r e d e r d e sig m e d

Ø k o - s a m f u n d e t e r e n fuldtids-vision. D e n omfatter alle

p å vej, er alle b y g g e t p å d e n m å d e . "

dele af

Nu h a r B e n t W i n d e l e v så "rejst s p ø r g s m å l e t i sidste n r

vanskeligere at manifestere.

tilværelsen.

O g er selvfølgelig derfor m e g e t

af L Ø S ' n e t " . Er d e t n ø d v e n d i g t m e d e n n y f o r e n e n d e

M e n e r d e r t a l e o m e n f æ l l e s v i s i o n e l l e r o m m a n g e for-

tro? O g e r d e r s å d a n e n u n d e r v e j s ?

skellige? Poul B j e r r e synes at m e n e d e t sidste. J e g e r n o k m e r e t i l b ø j e l i g til a t m e n e , a t a l l e d e m a n g e for-

Fælles målsætning ved start af LØS.

s k e l l i g e p r o j e k t e r f a k t i s k e r u d t r y k for e n f æ l l e s v i s i o n .

D a vi v a r s a m m e n for a t s t a r t e f o r e n i n g e n a f ø k o - s a m -

O g at d e t i k k e blot er et d a n s k f æ n o m e n . D e n s a m m e

fund i m a r t s 9 3 var j e g m e g e t s p æ n d t p å o m d e tilstede-

v i s i o n t r i v e s j o r d e n over.

v æ r e n d e økologiske, sociale og spirituelle fællesskaber k u n n e blive e n i g e o m e n fælles m å l s æ t n i n g . N o g l e å r

Øko-samfundsmøde på Findhorn okt 95.

før v a r N o r d i s k A l t e r n a t i v k a m p a g n e f a l d e t fra h i n a n d e n

D e n 7-13 o k t m ø d t e s 4 0 0 m e n n e s k e r fra 4 0 l a n d e p å

i D a n m a r k o g S v e r i g e , fordi ø k o l o g e r n e o g d e m e r e spi-

F i n d h o r n i N o r d s k o t l a n d for at d i s k u t e r e "Eco-Villages

r i t u e l t o r i e n t e r e d e i k k e k u n n e f i n d e fodslav. I N o r g e fej-

a n d S u s t a i n a b l e C o m m u n i t i e s . M o d e l s for 21st C e n t u r y

r e r d e i d i s s e d a g e til g e n g æ l d 10 å r s j u b i l æ u m p å A l t e r -

L i v i n g . " 3 0 0 m å t t e a f v i s e s p g a p l a d s m a n g e l . V i v a r 18

n a t i v F r e m t i d . V a r d e t f o r tidligt til e t s a m a r b e j d e m e l -

fra D a n m a r k . F o r o s a l l e v a r d e t e n s t o r o p l e v e l s e . Or-

l e m d i s s e f o r s k e l l i g e g r u p p e r e l l e r v a r tiden m o d e n ? .

d e n e : "Turning point" ( v e n d e p u n k t ) blev brugt m a n g e

K æ r l i g h e d v a r e t f o r s t o r t o r d a t b r u g e s y n t e s e n fra e t

g a n g e . A l l e h a v d e tilsyneladende samme vision. Og d e t

ø k o l o g i s k f æ l l e s s k a b , d a vi d i s k u t e r e d e m å l s æ t n i n g . O g

var dejligt at prøve at leve visionen i F i n d h o r n s inspire-

hvis d e t i k k e k o m m e d , ville d e s p i r i t u e l l e f æ l l e s s k a b e r

r e n d e r a m m e r . Fra d e n 14-17 okt m ø d t e s 8 a f d e økolo-


g i s k e l a n d s b y e r s o m " G a i a V i l l a g e s " h a v d e i n v i t e r e t til T h y s i d s t e å r til e t G E N ( g l o b a l e c o v i l l a g e n e t w o r k ) m ø d e for at s a m l e o p p å F i n d h o r n m ø d e t . Vi v a r c a 2 5 . Vi diskuterede bl.a definitionen p å e n eco-village (et øko-

Findhorn Fondation Community

s a m f u n d ) . D e n var d e r faktisk e n i g h e d o m , selv o m d e n i k k e b l e v f o r m u l e r e t n e d i a l l e d e t a l j e r . J e g t r o r a t vi e r

af Hanne Nordahl Wegge

t æ t p å e n f æ l l e s g l o b a l v i s i o n , s o m v i l k u n n e l ø s e d e stor e g l o b a l e p r o b l e m e r . B o s æ t n i n g e r n e vil selvfølgellig variere efter k l i m a , p l a c e r i n g og kultur, m e n visionen e r fælles.

Er denne

vision

at mennesket

så en ny forenende

tro? Visionen

skal skabe overskuelige

tro på at vedvarende

energi

fyiske

er en tro på,

kredsløb.

Den er en

er en god ide, og at vi i øvrigt

leve op til Brundtlandkommisionens

anbefalinger.

en tro på at mennesket

har lyst til at leve i et meningsfuldt

lesskab

indflydelse

på sit liv og den måde

med natur,

dyr og mennesker

og have

ganiserer sionen

vores

direkte samliv

er et ønske

om kreativ

en proces

hen mod udvikling

svarlighed.

Og om tolerance

se elementer

var faktisk

man

roligt

sige.

udfoldelse,

og gensidig

en selvfølgelighed

Vi er nu godt

fæl-

og fest

bevidsthed afhængighed. og forenede

på vej ind i

er

vi or-

på. Og vi-

ritualer

af en global

skal

Visionen

samt

og anAlle

dis-

os - kan

øko-samfunds-

kulturen.

Forskelligt udgangspunkt.

I 1962 købte Eileen og Peter C a d d y en c a m p i n g p l a d s

T i l b a g e til D a n m a r k . D e f o r s k e l l i g e p r o j e k t e r

havde

her helt klart 3 forskellige u d g a n g s p u n k t e r : de

p å et stykke u f r u g t b a r j o r d i b u n d e n af F i n d h o r n Bugt. S a m m e n m e d d e r e s 3 s ø n n e r o g D o r o t h y M a c l e a n star-

spirituelle, de økologiske o g de sociale fællesskaber. Ens

tede de Findhorn Community. Ordet kærlighed indtog

u d g a n g s p u n k t e r s e l v f ø l g e l i g a f g ø r e n d e for, h v e m m a n

e n c e n t r a l p l a d s d e n g a n g o g g ø r d e t til s t a d i g h e d . " F o r

f i n d e r s a m m e n m e d . U d g a n g s p u n k t e t viser, h v i l k e n d e l

n å r m e n n e s k e r lever og arbejder indefra og udfra en

af d e eksisterende p r o b l e m e r m a n m e s t identificerer

fælles ånd, betyder k æ r l i g h e d : Gensidig følsomhed

sig m e d . Er det d e n sociale n ø d ( m a r g i n a l i s e r i n g ,

e v n e til a t v i d e , h v a d d e r e r b r u g for", j æ v n f ø r P e t e r .

arbejdsløshed, sygdom), er det forurening

Dorothy k u n n e k o m m u n i k e r e m e d planternes sjæle

og

og

økologiske problemer eller er det en åndelig længsel

( d e v a e r ) o g fik d e r v e d h j æ l p til a t s k a b e d e l e g e n d a -

midt i en falleret m a t e r i a l i s m e og religiøs

riske haver på Findhorn. Eileen m o d t o g klare beske-

v i d e n s k a b e l i g h e d ? D e fleste h a v d e s y m p a t i e r a l l e 3

d e r fra d e n i n d r e s t e m m e ( s o m a l l e k a n u d v i k l e ) o m at

steder, m e n blot e n o v e r v æ g t et af s t e d e r n e . M e n n å r

o p b y g g e e t f æ l l e s k a b til 1 5 0 m e n n e s k e r m e d 2 0 / 3 0

m a n s k u l l e t a g e s t i l l i n g til h v o r d a n m a n v i l l e i n d r e t t e

m e n n e s k e r bosat i fælleskabet.

sig, v a r d e r f o r b a v s e n d e s t o r e n i g h e d . D e t s o c i a l e eksperiment Hjulby k o m m e d de mest avancerede

O g h v a d m ø d e r o s s å p å F i n d h o r n i d a g . Et s t o r t f æ l l e s -

økologiske løsninger. Det spirituelle fællesskab M u n a c h

s k a b m e d n u p l a d s til 4 0 0 m e n n e s k e r o g e n fast s t a b

fik d e n

på 4 0 / 5 0 mennesker m e d lokale hjælpere

flotteste

u r t e h a v e o p at stå. De ø k o l o g i s k e

projekter h a r helt klart et globalt perspektiv og e n

tilknyttet.

E n h j e r t e s k a b t v i s i o n e r f o r v a n d l e t til v i r k e l i g h e d .

g l o b a l b e v i d s t h e d . H v o r g å r s å g r æ n s e n til d e t s p i r i t u e l l e ? J e g e r o v e r b e v i s t o m , a t vi h a r set s t a r t e n p å

Det fælles å n d e l i g e u d g a n g s p u n k t e r lige så sandt i

e n helt ny global kultur og bosætningsstruktur. At

1 9 9 5 s o m i 1 9 6 2 . F o k u s e r s t a d i g : " D e m e n n e s k e r vi er,

Danmark

d e m e n n e s k e r vi e r s a m m e n m e d , o g d e t vi l a v e r s a m -

er et land, d e r h a r e n f r e m t r æ d e n d e rolle at

spille i d e n n e u d v i k l i n g , v a r l æ r e n , vi h a v d e m e d h j e m

men". Der er i n g e n e n k e l eller speciel m å d e , d u skal

fra F i n d h o r n .

v æ r e på, m e n e n h v e r skal finde sin m å d e at forbinde sig m e d F i n d h o r n s h j e r t e r u m . F æ l l e s k a b e t e r d e t kollektive udtryk af dette h j e r t e r u m , skabt af m a n g f o l d i g e

Hildur

Jackson

individualister.


Siden 1979 har Findhorn bestået af en utrolig mangfoldighed af forskellige a r b e j d s e n h e d e r u n d e r Findhorn

Foundation:

Konferencer/ koncerter afholdt i Universal Hall, seminarer i Community Center og andre lokalt

tilknyttede

h u s e inkl. et hotel, k e r a m i k v æ r s t e d , v æ v e s t u e , et holistisk h e l s e h u s , P h o e n i x F o r l a g & B o g h a n d e l , s a m t firmaerne Findhorn blomsteressens, Findhorn

Camping-

p l a d s , "Trees for Life" e t c .

Det fælles m å l e r at f o r v a n d l e d e n d a g l i g e livsførsel o g o p m u n t r e til e n b e d r e v e r d e n .

I 9 0 é r n e blev w h i s k e y t ø n d e h u s e n e og a n d r e private b o l i g e r b y g g e t , s å f i n d h o r n e r n e k u n n e flytte u d a f d e

Selve u n d e r v i s n i n g s p r o g r a m m e r n e er "det klister", s o m holder

Findhorn

gamle energiforbrugende

campingvogne.

Foundation Community sammen, da

d e t h a r indflydelse p å livet i n d a d t i l o g livet u d a d t i l .

D e r b l i v e r s t a d i g b r u g t e n m a s s e tid p å a t d r ø m m e , t æ n k e o g s k a b e v i s i o n e r o g o m s æ t t e v i s i o n e r , d a n s e ri-

De s p i r i t u e l l e p r i n c i p p e r p r a k t i s e r e s v e d d e t d a g l i g e ar-

tualer, synge o g m e d i t e r e .

b e j d e o g v e d f o r s k e l l i g e g r u p p e m e d i t a t i o n e r , s o m fin-

KEN m a n g e a n d r e h u s e r u n d t o m k r i n g o g s å h e l t ovre

d e r sted i de m a n g e "stillesteder" (sanctuaries) o g m e -

p å vestkysten.

ditationsrum på

Findhorn

h a r u d o v e r PAR-

Findhorn.

Kunst blomstrer på F i n d h o r n , u n d e r v i s n i n g blomstrer, haverne blomstrer, g r ø n s a g e r n e høstes, g æ s t e p r o g r a m m e r n e u d v i k l e s o g e r h o v e d k i l d e n til i n d t æ g t . N ø g l e o r d e n e e r s t a d i g " W o r k is l o v e i n a c t i o n " . O g b y g g e r i e t blomstrer:

1968 blev Park S a n c t u a r y b y g g e t s o m d e t d a g l i g e m e d i tationsrum. 1 9 7 0 b l e v C o m m u n i t y C e n t e r b y g g e t m e d k ø k k e n til 200 og 70 siddepladser, udvidet m e d en 2 etages-

D e r e r e n g o d k o n t a k t til l o k a l b e f o l k n i n g e n i F i n d -

bygning i 1989.

h o r n by, o g s å

1973-1983 blev Universal Hall bygget m e d koncertsal

d e t o g s t i l l e r s i g til r å d i g h e d m e d B e d & B r e a k f a s t , n å r

til 4 0 0 , s e m i n a r r u m o g r e s t a u r a n t e n H e l i o s .

d e r s k a l h u s e s m a n g e til F i n d h o r n s u n d e r v i s n i n g s -

til

tidligere

findhornere, som bor i områ-

1985 blev Youth Project bygget s a m t e n Guestlodge.

p r o g r a m m e r e l l e r k o n f e r e n c e r . Et h e l t lille e v e n t y r e r

1986 blev Nature S a n c t u a r y bygget.

s k a b t d e r i b u n d e n a f b u g t e n p å k u n 3 3 år.


EcoVillages Sustainable Communities: Models for 21st Century

Living

Seeing an Save theGre Ea Awakening Brain, UK E

Jonathon Porritt, former director, Friends of the Earth, author,

Peter Russell, lecturer, futurist, author, The

Findhorn

Foundation

SCOTLAND 7-13 October 1995

John Todd, biologist, cofounder New Alchemy Institut, inventor of the 'Living Machine' naturel sewage treatment system, USA

Annals Earth, USA of Nancy Todd, bilogist, cofounder New Alchemy Institute, editor

H R H The Prince of Wales, working with substainable systems on his land holdings

Bob Berkebile, architect, restorative architecture, USA

Margrit Kennedy, architect, urban regeneration, Germany

The Ec Comme Eco-Villag Report Natura Housin and The H OfSelf, Anci Futures Ladakh

Robert Gilman, astrophysicist, co-founder of Context Institute and IN CONTEXTjournal, co­ author of the global sustainability, USA Jill Jordan, specialist in alternative economic systems, co-director of Ecological Solutions, Australia

Peter Dawkins, architect, lecturer and teacher specialising in the practice of Zoence, o r 'Science of Life', a western equivalent of the Chinese Feng Shui, USA

Paul Hawken, businessman, author, sustainable business, USA and a specialist in Karl Henrik RobĂŠrt, MD. PhD., founder of the

Clare Cooper-Marcus, environmental psychologist/author -

Helena Norberg-Hodge, lecturer, author


F r a F I N D H O R N K O N F E R E N C E N i S k o t l a n d 7.- 1 3 . oktober 1995 h a r H i l d u r o g H a n n e udvalgt og oversat n o g l e a f h o v e d p u n k t e r n e fra 21 2-timers f o r e d r a g h o l d t i U N I V E R S A L H A L L u n d e r k o n f e r e n c e n s titel:

"Modeller

for

det 21. århundredes

og bæredygtige

levevis

fra

økosamfund

falleskaber".

Vi t a k k e r k o n f e r e n c e n s i v r i g e r e f e r a t s k r i v e r e f o r e t h e r l i g t m a t e r i a l e p å o v e r 5 0 s i d e r , s o m vi h a r k u n n e t h å n d p l u k k e fra o g k r y d r e m e d v o r e e g n e f o r n e m m e l s e r af, h v a d d e r m å t t e v æ r e sjovt o g s p æ n d e n de at b r i n g e v i d e r e dl L Ø S . ' F i n d h o r n - E n g l e n e ' e r s k a b t a f D r a k e o g Tyler. Vi h a r h å n d p l u k k e t e t p a r e k s e m p l a r e o g s a t på siderne. Herhjemme kan de købes i h e l s e f o r r e t n i n g e r n e dl 7 9 dkr.

"Helbredelse af jorden og helbredelsen af den menneskelige ånd er blevet en og samme

ting."

Jonathan Porrit: "Save the Earth".

Peter Russels THE GREAT AWAKENER

B e v i d s t h e d e r l i g e så f u n d a m e n t a l t for u n i v e r s e t s o m r u m o g tid. M å s k e e r v i d e n f ø r s t e a r t , s o m e r k l a r Max Lindegger, permaculture designer, Crystal W a t e r s , A u s t r a l i a

over, a t vi e r b e v i d s t e . M e n vi e r k u n h a l v t v å g n e . D e r er ved at ske en indre opvågning, det som mystikerne kalder Gudbevidsthed. En "mass awakening", hvor

Albert Bates, lawyer, T h e Farm, a u t h o r Climate in

internettet h a r e n rolle at spille. Det h a n d l e r o m

Crisis,

spirituel vækst, v æ k s t i bevidsthed. Fysiske f æ l l e s k a b e r

c o - f o u n d e r of

the

Eco-village T r a i n i n g Center, USA

spiller også e n rolle her. V e n s k a b e r er vestens y o g a " R e l a t i o n s s h i p s a r e t h e y o g a o f t h e w e s t " . D e t er, d e t

Declan Kennedy,

d e r sker, n å r vi l e v e r s a m m e n , s o m m a r k e r e r t r i n e n e i

permaculture designer, Lebensgarten, Germany

v o r s p i r i t u e l l e r e j s e . Hvis vi i k k e k a n s i g e s a n d h e d e n ,

Glen Ochre, f o u n d e r of C o m m o n g r o u n d , conflict resolution and community process a n d decision making, Australia

v æ r stille, indtil d u k a n sige det b e d r e . L a d d e n n e u g e

s å l e d e s a t m e n n e s k e r k o m m e r til a t f ø l e s i g b e d r e , s å

v æ r e e n m u l i g h e d for at blive t r a n s f o r m e r e t i n d e n i o g k o m m u n i k e r e m e d h i n a n d e n , s å d a n at a n d r e føler sig elsket og i fred.


Robert Gillmann

Peter Dawkins

WHY ECO-VILLAGES?

HUMAN SETTLEMENTS: MICROCOSMS WITHIN MACROCOSMS.

N å r vi s e r p å m o d e l l e r m e d b e f o l k n i n g s t i l v æ k s t o g i n dustriel vækst, og s a m m e n h o l d e r d e m m e d

forudsig-

Sted og mennesker kan mødes og skabe magi. M a n g e

elser baseret p å nutidig opførsel og s a m m e n l i g n e r

m e n n e s k e r ved ikke, at n a t u r e n er bevidst og k a n have

d i s s e m e d m o d e l l e r , h v o r vi e f t e r l e v e r b æ r e d y g t i g u d -

g l æ d e v e d o s , s o m v i h a r g l æ d e i, v e d o g m e d

v i k l i n g , s å o p d a g e r vi a t v æ k s t f o r t s æ t t e s

H v o r d a n a r b e j d e r vi m e d n a t a r e n s e n o r m e i n t e l l i g e n s

exponentielt

i n d t i l et p u n k t , h v o r d e n k n æ k k e r o g k o l l a p s e r . Hvis vi

naturen.

på e n co-kreativ m å d e .

l a v e r fysisk s i m p l e f o r a n d r i n g e r m e d t e k n o l o g i , forb r u g og forurening, så k a n b i l l e d e t forandre sig dra-

L i g e s o m vi h a r v o r e n g e r i c e n t r e ( c h a k r a e r ) , s å l e d e s

matisk. Det m å d o g u n d e r s t r e g e s , disse

h a r miljøet og n a t u r e n det. Energi flyder og s y g d o m

forandringer

e r i k k e n e m m e a t f o r t a g e s o c i a l t set.

o p s t å r v e d u b a l a n c e r e l l e r b l o k e r i n g e r . M a n g e byg-

H v e r f o r a n d r i n g e r i m i d l e r t i d e s s e n t i e l . S e l v m e d O-til-

n i n g e r e r b y g g e t o p p å e n e r g i p u n k t e r til g e n s i d i g v i n -

vækst i befolkning, forrykker det k u n kollapsen m e d 7

d i n g for m e n n e s k e r o g l a n d s k a b e r f . e k s . k i r k e r o g

år. Det e r e n t r e b e n e t t a b u r e t . H v i l k e t b e n h o l d e r

g a m l e festpladsers placering på høje.

den

oppe? H v o r d a n k a n vi a r b e j d e m e d " s t e d e t s e n e r g i " : Så, hvorfor e r f æ l l e s k a b e r v i g t i g e ? En g r u n d e r at d e

1.

g ø r o s i s t a n d til a t s e e f f e k t e n af, h v a d v i t æ n k e r o g

2.

g ø r på e n m e g e t n e m og overskuelige m å d e . Vi m å

Find ind i stedets energi og stedets m e n i n g . F ø l h v o r d a n d e t e r i f o r h o l d til r e s t e n a f l a n d e t o g verden.

også t æ n k e i r e t n i n g e n af h e l e systemer.

3.

Opdag, m a r k é r og festlighold stedets energipunkter

En ECO-VILLAGE er:

4.

*

En m e n n e s k e l i g størrelse

*

Full featured

*

Et s t e d h v o r m e n n e s k e l i g e a k t i v i t e t e r e r h a r m l ø s e

(chakraer).

Sikre at l a n d s k a b s e n e r g i e n flyder naturligt og let mellem

5.

energipunkterne.

B e h a n d l dit h j e m , l a n d s b y e n , s t e d e t h v o r d u

bor

s o m et tempel.

og integreret ind i den naturlige verden. *

Støttende menneskelig udvikling.

*

Noget som m e d succes k a n fortsætte u d i d e n Peter

Dawkins

For e k s e m p e l : F i n d h o r n F o u n d a t i o n s fælleskab sigter

udefinerede

fremtid.

delte

med os, disse

på at v æ r e spirituelt, kulturelt, økologisk &

i mit

hjerte.

Peter

Dawkins

økonomisk

havde

to vidunderlige

to billeder

var

indre

billeder,

som

"frø" som, blev plantet

han dybt

b æ r e d y g t i g . En a n d e n 3 b e n e t t a b u r e t e r vore relationer: vor relation m e d d e n naturlige verden,

med

jeg

h i n a n d e n o g m e d os selv.

D e n b e d s t e s t r a t e g i for a t o p n å a n e r k e n d e l s e m e d

ud-

sa':

"I stedet

mig en kristendom,

liggende

på en græsplæne

ansigtet

og øjnene

b r e d e l s e n af e n udvikling forandrer sig v e d forskellige

lys."

stadier. E c o - v i l l a g e s e r for d e t m e s t e o v e r d e t e k s p e r i -

Sådan

et billed

for Kristus

på korset,

der har udgangspunkt

vidt

med armene åbne,

modtagende

forestiller

i

Kristus

ud til siden,

solen

det blå

i

himmelske

varmer.

m e n t e l l e og pilotprojekt faserne. Vi skal n u ind i at forandre infrastrukturer.

Global Eco-Village Network

"Kærlighed

og tillid

(GEN) e r et e k s e m p e l p å det. Vi e r e n d n u ikke a l m i n -

læner

d e l i g e . V i e r i k k e p a r a t til k l a r e p r e s s e d æ k n i n g e r ,

dig op ad den universielle

som

sit hoved

er som barnet

i d e r e s s y n h o l d e r s i g til d e n e k s i s t e r e n d e k u l t u r . I d e n

Evighedens

n u v æ r e n d e fase e r d e t m e s t effektivt at f i n d e

Sådan

men-

nesker, s o m er motiverede og h j æ l p e d e m m e d at gøre

tingene

bedre.

J e g h å b e r vi h e r k a n l æ r e , h v o r d a n v i b æ r e r e t l y s g l i m t i øjet

tilbage

til v o r e f æ l l e s s k a b e r m e d i v e r o g g e j s t f o r

at b y g g e n o g e t o p der. K o n f e r e n c e n vil v æ r e et " m a g nificent s e e d point". En m a g i s k frøsætter.

ind mod Marias

"hearts et billed

of

smelter

på Maria-ikonerne, hjerte.

kærlighed, love". alt

koldt.

Således som er lige

kan bag

der du dig.

læne


Glen Ochre COMMUNITY GLUE People processes for collaboration.

M e n n e s k e r h a r b r u g for a t " e m p o w e r m e n t " m e d

hen-

s y n til p e n g e o g s e l v s t y r i n g . E f t e r n o g l e s u c c e s r i g e l o k a l e p r o j e k t e r blev r e g e r i n g e n interesseret. En a n d e n kvinde og j e g blev valgt i n d i k o m m u n a l b e s t y -

J e g k o m m e r fra C o m m o n g r o u n d

(Fællesjord) i det

relsen. Vi startede et c e n t e r m e d s m å forretninger,

s y d l i g e A u s t r a l i e n . V i s e r o s selv, s o m e n d e l a f e n

s o m blev godt etableret, i n d e n d e blev selvstændige

s o c i a l b e v æ g e l s e : " H v o r d a n k a n vi s k a b e r e n b e d r e ,

forretninger. Miljøregler og recycling blev intro-

retfærdigere og m i n d r e voldelig verden".

d u c e r e t . A t k o m m e i k o m m u n a l b e s t y r e l s e n viste sig at v æ r e e n s u c c e s f u l d s t r a t e g i for os.

J e g f ø l e r e n u b e g r æ n s e t o p t i m i s m e o m , a t vi v i l k o m m e i b a l a n c e m e d m i l j ø e t o g n a t u r e n . Vi l æ n g e s efter

I 1 9 9 4 s t a r t e d e vi e n r e s t a u r a n t s o m s k a b e r e t s o c i a l t

a t h ø r e til. J e g t æ n k e r a t d e t e r n o g e t d e r h a r v æ r e t

s a m l i n g s s t e d for f æ l l e s s k a b e t . Vi h a r o g s å startet e n

m e d i n d e n i o s selv, f r a f o r t u s i n d e r a f å r s i d e n .

lokalradio, e n s k o v p l a n t n i n g s g r u p p e , et kunstnerf æ l l e s k a b , et k u r s u s c e n t e r for alle a l d r e , o g et s t a m m e -

H å b er ikke nok, ligesom m e d prævention. Det er

fælleskab som h j æ l p e r a b o r i g i n a l e r m e d at s æ l g e hvad

i k k e n o k , a t vi e r g o d e m e n n e s k e r m e d g o d e i n t e n -

de

producerer.

tioner. V o r e s t r a t e g i e r k o m m e r fra e t f æ l l e s s k a b s b e h o v , s a m t M a g t h a v e r n e h a r i n t e r e s s e i a t h o l d e os s o v e n d e m e d

e n m a s s e e n e r g i til a t f o s t r e d e t f r e m . D e r e r b e h o v

vore følelser undertrykt. Vore behov bliver ikke mødt,

for r e k l a m e o g r o l l e m o d e l l e r . En lille s u c c e s e r b e d r e

b e h o v e t f o r a t b l i v e h ø r t o g h a v e m a g t o v e r e g e n til-

e n d e n stor fiasko. H j æ l p e n d e n e t v æ r k e r er gavnlige.

v æ r e l s e , s k a l vi s e l v i n d f r i . H e a l i n g e n s o m k a n s k e i

H v i s vi s t a r t e r s m å o g b æ r e d y g t i g e , vil v i f o r b l i v e

g r u p p e r kan v æ r e mirakuløs, n å r dybere behov bliver

b æ r e d y g t i g e . Når o r g a n i s a t i o n e r vokser, h a r d e b r u g

b r a g t f r e m o g f o r h o l d t s i g til.

f o r a t b l i v e f r i s a t o g g i v e t l o v til a t g å e g n e v e j e .

Det er b e d r e at b r u g e o p m u n t r e n d e

træplantnings-

p r o j e k t e r , e n d a t f o r n æ r m e b ø n d e r n e for a t d e f æ l d e r deres træer.

Adventure

Nogle hjælpeteknikker: 1. S k a b m e g e n

information.

2.

Giv p l a d s til a t m e n n e s k e r k a n f o r a n d r e

3.

M e n n e s k e r ø n s k e r at h j æ l p e - b e d o m deres hjælp.

mening.

4.

B y g p å d e n e n i g h e d , d e r er, h e l l e r e e n d a t g i v e a l o p m æ r k s o m h e d til o m r å d e r m e d u e n i g h e d .

Jill Jordan "SHAPING THEIR OWN DESTINY. REVITALISING TOWNS & VILLAGES"

5.

Mist ikke m o d e t - n å r 2 0 % af b e f o l k n i n g e n h a r e n g o d i d e , e r d e t i k k e til a t b r e m s e .

S p ø r g s m å l til J i l l : H v a d e r d e s o c i o l o g i s k e g r æ n s e r f o r J e g bor i Maleny, Q u e e n s l a n d , Australien. Crystal

et fællesskabs størrelse?

W a t e r s ( e n ø k o l a n d s b y ) e r t æ t ved. For 25 å r s i d e n v a r d e t e n l i l l e d ø d by. V i s t a r t e d e s o m d e f l e s t e a n d r e

Jill: Vi mener, at over 3.000 m e n n e s k e r bliver d e

m e d et halvt d u s i n m e n n e s k e r i e n lille butik, s o m

organisatoriske behov meget komplekse. I Mondragon

solgte s u n d e madvarer. Nu s æ l g e r de lokale g e n n e m

b l e v d e for s t o r e o g b e s l u t t e d e s i g til, a t 5 0 0 e r e n g o d

os, o g d e r e r flere h u n d r e d e m e d l e m m e r i b u t i k k e n .

størrelse at arbejde m e d .

Vi s t a r t e d e vor e g e n f i n a n s i e r i n g s i n s t i t u t i o n m e d servicering af n u 3.500 m e d l e m m e r .

"Tvivl aldrig på, at en lille gruppe LETS (Local E x c h a n g e Trade Service) systemet, som

mennesker

tillader

Indeed,

m e n n e s k e r at h a n d l e u d e n p e n g e , h a r flere

h u n d r e d e m e d l e m m e r i Maleny. Dette er et redskab

sket".

til a t s k a b e s t ø r r e f æ l l e s k a b e r m e d .

Margaret

kan forandre

det er den eneste Mead

ansvarslige

verden. ting, som nogensinde

er


John Todd

Allan Herbert

MOTHER of THE LIVING MACHINE

AUROVILLE SOUTH INDIA

T h e T e c h n o l o g i c a l F o u n d a t i o n s for EcoCommunities.

Auroville begyndte i 1968 i Sydindien. 500 m e n n e s k e r k o m fra h e l e v e r d e n m e d e n h å n d f u l d j o r d , d e r s y m b o l i s e r e d e h a r m o n i . Efter c e r e m o n i e n forlod alle stedet og k u n 10 var

tilbage

var o v e r g r æ s s e t og total

m e d en ørken, land der

eroderet.

Auroville har 2 aspekter: Idealisme og e n m e g e t streng

virkelighed.

Der var ikke n o g e t a n d e t alternativ e n d at arbejde m e d landet og d e n eneste m å d e du k u n n e leve der var v e d at plante træer. S a m a r b e j d e m e d d e l o k a l e blev efterspurgt og e n masse u n d e r s ø g e l s e r blev lavet o m de lokale træsorter, m a n g e var n æ s t e n ved at uddø. Partnerskab m e l l e m natur, de lokale og Auroville blev e t a b l e r e t u n d e r b e s v æ r l i g e o m s t æ n d i g h e d e r .

Da j e g designede "den levende maskine" (et rensning-

Sri A u r o b i n d o ( i n d i s k oplyst m e s t e r )

s a n l æ g ) startede j e g m e d at e k s p e r i m e n t e r e m e d d a m -

spirituelt s a m m e n m e d e n fransk kvinde, d e r k e n d e s

arbejdede

m e m e d fisk. D i s s e i d e e r u d v i k l e d e j e g v i d e r e til e n

u n d e r navnet Mother. H u n startede AUROVILLE

m å d e at lave m a d p å i d e t 20. å r h u n d r e d e u d e n at

opkaldte d e n efter Sri A u r o b i n d o .

og

bruge s k a d e n d e brændstoffer. B y g n i n g e r n e er bygget p å e n s k r å n i n g ( e n g . s l o p e ) m e d b e h o l d e r e m e d fisk

1968-1973 M o t h e r var bosat i Pondicherry- beslutnin-

o g a l g e r . P å o v e r f l a d e n a f v a n d e t , d y r k e r vi g r ø n s a g e r ,

ger blev taget af h e n d e .

s o m g i v e r f ø d e til a l g e r n e o g f i s k e a f f a l d e t . U r t e r o g

1 9 7 3 M o t h e r dør, h v i l k e t blev efterfulgt a f m a s s e r af

blomster bliver der også dyrket.

konflikter.

J e g ø n s k e d e a t f i n d e f r e m til e n m å d e , h v o r m e d

man

1980

Den indiske regering tog over midlertidig.

k u n n n e f o r a n d r e g i f t i g t , i n d u s t r i e l t a f f a l d til r e n t

1980-1990 Masser af p r o g r a m m e r , skoler, forretninger

vand. Så j e g tog n o g e t u h y r l i g t giftigt vand, og ved

osv. b l e v u d v i k l e t .

h j æ l p a f t u s i n d e r a f o r g a n i s m e r , fisk, p l a n t e r osv. s o m

1990 Aktiviteter u d a d m o d h e l e v e r d e n b e g y n d t e .

j e g k o m n e d i 2 1 b e h o l d e r e , b l e v a f f a l d e t f o r a n d r e t til r e n t v a n d . Fra r e a k t o r e r u d e n ilt u n d e r j o r d e n , flød

AUROVILLE er utrolig rigt s a m m e n s a t . I d a g er der

affaldet ind i b e h o l d e r n e m e d p l a n t e r n e og fiskene

1.000 m e n n e s k e r fra 35 l a n d e p å 1 1 0 0 a c r e s l a n d .

for a t f u l d e n d e

D e fleste b o r i i n d i v i d u e l l e h u s e , o g d e r e r p l a n t e t 2

rensningsprocessen.

"En l e v e n d e m a s k i n e " e r i k k e s o m e n d ø d m a s k i n e -

millioner træer. Auroville h a r organic g a r d e n i n g ,

d e n e r l e v e n d e - fra m i k r o s k o p i s k e b a k t e r i e r til p l a n -

r e c y c l e r g r å t v a n d o g får e n e r g i fra v i n d g e n e r a t o r e r .

ter. D e n e r s k a b t a f m e n n e s k e r f o r a t h j æ l p e

En fælles vision h o l d e r Auroville s a m m e n .

m e n n e s k e n e s behov, m e n i et s a m a r b e j d e m e d natu-

kollektive vision er transformation af bevidsthed:

Den

ren. Den kan skabe m e t h a n b r æ n d s e l , m a d , kompost og h a r m a n g e a n d r e funktioner. B r i n g alle e n lille

"The

sense

p l a n t e m e d til å b n i n g e n a f " L I V I N G M A C H I N E " p å

possibility."

fredag, hvor en

Sri

tibetansk

l a m a vil l æ s e e n b ø n

over

of the impossible

is the beginning

of all

Aurobindo

d e n , o g J o n a t h a n P o r r i t vil h o l d e t a l e n .

S a m m e n m e d U N E S C O p l a n l æ g g e r Auroville at skabe e n universel by r u n d t o m c e n t r e t i Auroville, s o m er M a t r i m a n d i r , et t e m p e l lavet af stål og c e m e n t d æ k k e t m e d gyldne blade og en stor krystal i n d e i midten. Materialisation af en vision s o m T H E M O T H E R gav dem.


Rashmi Mayur, India S i d e n 1 9 8 0 h a r vi haft e n p e r i o d e , i h v i l k e n j o r d e n e r Rashmi er økolog af u d d a n n e l s e og er leder af Global

n u m m e r 1. o g m e n n e s k e r e r n u m m e r 2 .

F u t u r e s N e t w o r k i B o m b a y . H a n e r r å d g i v e r f o r 15

Det er utroligt, hvad d e r er blevet ødelagt af millitær

r e g e r i n g e r p å d e n s y d l i g e h a l v k u g l e o g k n y t t e t til F N .

p å d e n n e planet - dele af alle millitærbudgetter burde

R a s h m i blev b e d t o m at give os d e n s y d l i g e h a l v k u g l e s

b l i v e g i v e t til a t g e n d a n n e d e n s k a d e , d e h a r l a v e t .

syn p å ø k o - l a n d s b y e r s o m e n g l o b a l s t r a t e g i . H a n s e r

D e r e r b e h o v for p r i o r i t e r i n g :

ø k o - l a n d s b y s t r a t e g i e n , s o m e n m u l i g h e d for a t s t a n d s e d e n fortsatte u r b a n i s e r i n g .

S p i r i t u a l i t e t først

- f o r r e t n i n g sidst. A t p r o d u c e r e s k o e r i k k e d e n m e s t v i g t i g e ting p å jorden.

Jeg har en masse håb. J e g var på Gorbachev

konferen-

cen i San Francisco. Spiritualitet var højt prioriteret p å d a g s o r d e n e n . Videnskab, miljø og l e d e r s k a b var mellem de andre emner.

Gorbachev sagde: "Jeg ønsker om hvad

ikke at høre anstændig

om en verdensregering,

menneskelig

ledelse

før jeg

hører

er".

G o d e r å d fra R o b e r t M u l l e r til k o n f e r e n c e n s deltagere: 1.

Bliv e n r e g i s t r e r e t o r g a n i s a t i o n u n d e r

UNESCO,

m e n n e s k e r ril i k k e o p d a g e F i n d h o r n , s o m d e t e r nu. Vi b e h ø v e r a t g e n s k a b e f o r h o l d e t m e l l e m os o g

2.

S k a b et globalt økologisk universitet h e r på

3.

M o b i l i s e r alle g r u p p e r , s o m s k a b e r e n k e l og driftig

Findhorn.

j o r d e n . V i m å s k i f t e f r a a t t a g e o g u d n y t t e til a t g i v e o g b e s k y t t e . H y b r i d frø, m u l t i n a t i o n a l e f o r r e t n i n g e r -

levevis i u d v i k l e d e l a n d e .

disse o n d s k a b e r m å s t o p p e . D e r b l i v e r b r u g t 8 5 0 b i l l i o n e r d o l l a r s til m i l l i t æ r e t

4.

r u n d t o m i v e r d e n h v e r t år. F r a n s k m æ n d e n e f ø l e r s i g usikre og så d e t o n e r e r d e 16 a t o m b o m b e r i Stillehavet. H v e m a n g r i b e r f r a n s k m æ n d e n e ? Hvorfor

har

Vi h a r b r u g for e n k o n f e r e n c e o m affald, spild, p l a n l æ g n i n g af recirkulering.

5.

Fejr e n verdensmiljødag.

6.

N å r I t a l e r o m E c o - v i l l a g e s , u d v i k l e n s t r a t e g i fra

d e b r u g for a t g ø r e d e t ?

j e r s e l v til f a m i l i e r til s k o l e r til l a n d s b y e r til n a b o -

Regeringer er del af problemet, ikke en del af

s k a b til r e g i o n e r til f æ l l e s s k a b a f n a t i o n e r , o g s l u t -

l ø s n i n g e n . Hvis vi s k a l v e n d e d e t t e r u n d t , e r e n a f d e

t e l i g til j o r d o g a t m o s f æ r e n o g r u m m e t . V i b e h ø v e r

v i g t i g s t e ting æ r b ø d i g h e d o v e r f o r j o r d e n .

ikke disse våben, s o m flyder r u n d t i r u m m e t . Alt

Sandheden

er i vore hjerter ikke i vore hjerner.

skal ryddes op. 7. J e g h a r e n l i v s l e d s a g e r B a r b a r a G o m e i S a n t a B a r b a r a , s o m h a r et firma, d e r b e s k æ f t i g e r sig m e d PR på gode nyheder i verden. J e g har lært en

Robert Muller

m a s s e af h e n d e . O r g a n i s a t i o n e r s o m FN o g

Efter mange år i FN er han nu leder af

Findhorn k o m m e r ikke i kontakt m e d almindelige

Fredsuniversitetet i Costa Rica.

m e n n e s k e r . G å h j e m o g s k r i v b r e v e til a v i s e r n e o g inviter m e n n e s k e r i n d i dit h j e m .

F r a 1945-70 v a r FN rettet m o d m e n n e s k e r : U n d g å k r i g , o p b y g r e t t i g h e d e r , h å n d t e r s y g d o m m e osv. I F N s formål blev d e r i de å r i k k e n æ v n t j o r d e n eller n a t u r e n .

8.

H v e r dag, skriv e n i d é n e d o m n o g e t , s o m k a n h j æ l p e . D u vil blive o v e r r a s k e t , n o g e n vil fuldføre d e t , h v i s i k k e d i g selv. F o r t æ l i d e e r n e til m e n n e s k e r . D e r e r n u 1 5 4 3 d a g e til å r 2 0 0 0 .

I 1968 n æ v n t e s v e n s k e r n e syreregn. Det blev besluttet at en verdenskonference i Sverige 1972 o m

emnet

Start nu. V i b l i v e r i k k e g l a d e , fordi vi t j e n e r p e n g e . K u n f o r d i vi

miljø var n ø d v e n d i g . Det var et v e n d e p u n k t . (Var d e r

fuldbyrder den mening, som Gud eller evolutionen

ikke en oliekrise der?)

h a r m e d os.


Jonathan Porritt

eksplosionen af husdyr. M e n n e s k e r s m a n g e l p å

SAVE THE EARTH

b e v i d s t h e d m e d f ø r e r slaveri for a n d r e arter. V o r k u l t u r e r i n d b e g r e b e t a f " m o d t a g e r e " . V i m å g å f r e m a d vi

E c o - c o m m u n i t a r i a n i s m e r e n r e v o l u t i o n vi v e n t e r p å .

skal v æ r e "givere".

D o g f o r e k o m m e r d e t s o m o m vi k u n t a l e r til o s s e l v o g

E c o - v i l l a g e s h a r n o g e t a t g i v e h e r . V i h a r b r u g for a t

h i n a n d e n o m d e n . H v o r f o r t a l e r vi i k k e o m d e t til

m e n n e s k e r fylder m i n d r e p å p l a n e t e n e n d mer. Vi

l a n d m æ n d e l l e r k o n v e n t i o n e l l e p o l i t i k e r e . Tal m e d

b e h ø v e r a t g i v e m e r e p l a d s til d y r o g p l a n t e r .

folk i n d e n f o r m i l j ø k r e d s e o m ø k o l o g i . V æ r e n g a g e r e t

Findhorn startede på en losseplads. Auroville begynd-

på hvilken som helst m å d e , d u synes. T i n g sker ikke

te p å d e g r a d e r e t l a n d . Vi s k a l s t y r k e m i l j ø e t o g s p r e d e

p å mystisk vis. K o m m u n i k e r . E n g a g e r d i g i m a i n -

helbredelse.

s t r e a m . E m p a t h i s e . " A n d if y o u c a n ' t e m p a t h i s e , subvert".

V i h a r m u l i g h e d e n f o r a t g i v e liv i g e n . J o r d e n e r i s t a n d til a t h e l b r e d e s i g selv. H v i s v i s t o p p e r m e d a t

Partnerskab er h e l v e d e s svært, s o m m a n g e A g e n d a 21

b l a n d e os og så a r b e j d e r m e d n a t u r e n , v e d at p l a n t e

m e n n e s k e r e r v e d a t f i n d e u d af. D e t b e t y d e r , a t d u

t r æ e r o g f ø l g e p e r m a k u l t u r e l l e p r i n c i p p e r , s å vil h e l -

ikke skal forvente at m e n n e s k e r følger dig, hvor d u

bredelsen akcellerere.

h a r e t s t a n d p u n k t . D u m å flytte d i g . K æ r l i g h e d h a r en reel indflydelse p å miljøet. De planH v o r h u r t i g t k a n vi få v o r e h a n d l i n g e r s a m m e n f a t t e t

ter j e g elsker mest, g r o r bedst. R u m m e t , livet og kær-

til a t l a v e e n l o k a l ø k o n o m i , s o m a r b e j d e r f o r m i l l i o -

l i g h e d e n . T i n g vi k a n g i v e .

n e r af m e n n e s k e r i s t e d e t for et p a r t u s i n d ? N å r d e t sker, s e r d e t u d s o m e n ø n s k e l i s t e for c o m m u n i t a r i a -

V o r e s o p g a v e e r a t styre os selv m e r e e n d a t styre pla-

nism.

n e t e n . V i e r v e j e n m e d h v i l k e n v e r d e n k e n d e r sig selv - v i d n e r til v e r d e n s s k ø n h e d . G a i a v å g n e r o p til a t v æ r e

Vi k a n n å d e t p å forskellig m å d e . Vi k a n i k k e u n d g å smerte - en masse m e n n e s k e r overlever k u n ved at b e n æ g t e d e n s a m m e n h æ n g , d e l e v e r i. B e n æ g t e l s e n a f a t v æ r e l u k k e t o v e r f o r s m e r t e g i v e r o s m a g t e n til a t g å på m e d k r u m hals, meningsfyldt og glædesfyldt.

Beauty Allan Watson Featherstone SUSTAINING ECO-VILLAGES. A l l a n e r l e d e r a f o r g a n i s a t i o n e n " T r e e s for life".

Han

u d g i v e r e n k a l e n d e r o g p l a n t e r S k o t l a n d til m e d træer.

"Hvad nytter det at have et hus, hvis du ikke har en planet

du kan holde ud at være

på"

Thoreau Vi m e n n e s k e r p r e s s e r d e fleste a n d r e a r t e r u d a f planeten. Eksplosionen af m e n n e s k e r er altid fulgt af

s i g selv.


Ross Jackson

s e l v o r g a n i s e r e n d e . GEN e r e n katalysator. Til e t a b l e -

GLOBAL ECO-VILLAGE NETWORK, GEN.

r i n g o g o r g a n i s e r i n g a f m ø d e r , k a n vi g i v e " w e b p a g e " h j æ l p , o g v e d l i g e h o l d e f a c i l i t e t e r til I n t e r n e t t e t . G a i a Trust

Gaia Trust blev født i 1987.

financierer

mestendels fælleskabernes kom-

m u n i k a t i o n s - i n f r a s t r u k t u r . Vi skal h a v e et GEN

møde

H i l d u r og j e g startede m e d 20 å r i et bofællesskab -

h e r p å F i n d h o r n , o g v i l k o m m u n i k e r e r e s u l t a t e r n e til

h v a d d e r v a r e n s t o r s u c c e s . S å p r ø v e d e vi a t g å v i d e r e

alle, som er interesseret.

m e d nogle projekter, d e r ikke lykkedes: e n alternativ b a n k f . e k s . Vi k u n n e i k k e r e j s e d e 2 5 m i l l i o n e r , s o m d a n s k l o v g i v n i n g kræver. D e r e r forskel p å folks i d e e r

H e r blev Ross afbrudt, en s o m m e r f u g l h a v d e

og d e r e s t e g n e b o g . Derfor e t a b l e r e d e j e g Gaia Trust i

vej i n d i U N I V E R S A L H A L L . S o m m e r f u g l e n h a v d e

1 9 8 7 . P e n g e n e fra t r u s t e n s k u l l e b r u g e s til G a i a V i l l a -

flagret rundt ved blomsterne, på v æ g m a l e r i e r n e , på

ges og Gaia T e c h n o l o g i e s .

fundet

d e t h v i d e l æ r r e d til l y s b i l l e d e r n e , r u n d t o m R o s s , i lysk e g l e n p å g u l v e t o g v a r p l u s l i g p å vej i n d i d e t b r æ n -

Vi k e n d e r p r o b l e m O G l ø s n i n g . Vi h a r i k k e b r u g for

d e n d e l e v e n d e l y s . E n m a n d fløj o p o g l ø b i n t e n s t

flere

r u n d t efter s o m m e r f u g l e n m e d h æ n d e r n e

r a p p o r t e r - vi h a r b r u g f o r a t i m p l e m e n t e r e l ø s -

formet,

ninger. Praktiske e k s e m p l e r , s k a b e g o d e e k s e m p l e r , så

s o m e n lille h u l e

vil d e blive k o p i e r e t . D e t e r e n s t r a t e g i , s o m k a n s t a r t e ,

b a g e h o l d t å n d e d r a g fra s a l e n o g Ross ....havde m a n -

e f t e r e t l i l l e s t y k k e tid m e d

til-

h v o r d u er, m e d b e g r æ n s e d e m i d l e r . I G a i a T r u s t s t a r -

d e n s o m m e r f u g l e n "inde i sin h u l e i h æ n d e r n e " og

t e d e vi G a i a V i l l a g e s p r o j e k t o g G a i s T e c h n o l o g i e s

gik stille u d af UNIVERSAL H A L L m e d

p r o j e k t - s o m u d v i k l e r t e k n o l o g i e r til a t b r u g e i e c o -

f u g l e n for at give s o m m e r f u g l e n f r i h e d e n o g livet i

sommer-

villages ( ø k o s a m f u n d ) .

guds natur tilbage.

Diane og Robert G i l l m a n n lavede Eco-village rapport e n i 1 9 9 1 for o s . V i f u l g t e d e n o p m e d e t m ø d e

med

interesserede mennesker. Ideen o m konferencen skabt, s a m t i d e e n o m at e n i n t e r n a t i o n a l fond,

Ross stod h e l t stille o g s a g d e så g a n s k e blidt:

blev

som

"Der e r n o g e t j e g g e r n e vil d e l e m e d j e r , s o m j e g i k k e

s k u l l e s k a f f e p e n g e til k o n f e r e n c e n o m e c o - v i l l a g e s . P å

h a r t a l t o m o f f e n t l i g før. P å e n a s h r a m i I n d i e n h a v d e

en U S konference m e d fondsmennesker, fandt j e g ud

j e g en oplevelse af at "vågne op". D e n oplevelse var

af a t d e r e r m e g e t lille i n t e r e s s e i a t n e t w o r k e for e c o -

m e r e indsigtsfuld e n d j e g n o g e n s i n d e kan k o m m u n i -

v i l l a g e s . M a n g e f o n d e v a r k u n til b r u g i U S A . D e h a v -

kere. Det var så dybt indsigtsfuldt, som forvandlingen

d e i k k e e t g l o b a l t m a n d a t . Et h å b o m a t s k a b e e t fo-

f r a e n l a r v e til e n s o m m e r f u g l . D e t er, t r o r j e g , d e n

rum, hvor fondsgivere k u n n e m ø d e

s l a g s f o r v a n d l i n g s o m k o m m e r til o s a l l e . "

opstod på

fondsmodtagere,

mødet. W e l c o m e to

S e n e r e m ø d t e j e g S t e p h a n W I K fra F i n d h o r n , s o m viste m i g , h v a d d e r s k e r p å I n t e r n e t t e t . D e t e r e n h o v e d v e j for f o l k a t k o m m u n i k e r e r p å . D e t v i l f o r a n d r e

må-

d e n , h v o r p å v o r e s v e r d e n b l i v e r r e g e r e t . D e t v i l fora n d r e m a n g e ting i v o r t liv, i k k e s t r a k s m e n u u n d g å e ligt. Det e r et m a g t f u l d t r e d s k a b , m e n intet substitut for f æ l l e s s k a b .

Vort k o r t s i g t e d e m å l e r at s k a b e r e g i o n a l e networker. Vi k a n i n f l u e r e l o v g i v n i n g , o p r e t t e fonds, o g l æ r e a f p å h i n a n d e n . Vi h a r i n t e n t i o n e r o m a t b r u g e d e t s o m r e s s o u r c e l i s t n i n g . O g s å til a r t i k l e r o m " h v o r d a n s å " , f o r vi b e h ø v e r i k k e a t g e n o p d a g e h j u l e t . A n v e n d e l s e l æ n g e r e n e d ad vejen er handel. Ecovillages kan h a n d l e direkte m e d h i n a n d e n . Dette bliver m e g e t vigtigt.

S o m organisation, skal GEN v æ r e ikke-hierakisk og

the

future"."


Global Eco-Village Network (GEN)

teter i forbindelse m e d d e n n e konference, og intere s s e r e d e e r v e l k o m n e til a t h e n v e n d e s i g til L Ø S ' s s e k r e t a r i a t (Tlf. 9 7 9 3 6 6 5 5 5 ) .

K o m m u n i k a t i o n o g i n f o r m a t i o n s k a l styrkes for at netDet Globale Ø k o s a m f u n d s Netværk (GEN), s o m L Ø S

v æ r k e t k a n udvikle sig. Det g l o b a l e EDB

e r m e d l e m af, h o l d t e m ø d e p å F i n d h o r n d. 1 4 - 1 7

k a t i o n s n e t , I n t e r n e t , er v a l g t s o m p r i m æ r t r e d s k a b ,

oktober,

m e n samtidigt e r d e t n ø d v e n d i g t m e d trykte op-

u d m i d d e l b a r t efter d e n i n t e r n a t i o n a l e kon-

kommuni-

ference o m økolandsbyer og bæredygtige fælleskaber.

l y s n i n g e r , s å s o m n y h e d s b r e v e osv, i d e t d e t n æ s t e n k u n

D a g s o r d e n e n for m ø d e t v a r a t s a m l e o p p å d e m a n g e

er i USA, at det er blevet a l m i n d e l i g t at have a d g a n g

i m p u l s e r o g d i s k u s s i o n e r fra k o n f e r e n c e n , s a m t a t

til I n t e r n e t t e t . I l ø b e t a f e n k o r t å r r æ k k e e r d e t s a n d -

d i s k u t e r e h v o r d a n n e t v æ r k e t k a n u d v i k l e s i g fra d e n

synligt, at e n l i g n e n d e s i t u a t i o n vil e k s i s t e r e i D a n -

o p r i n d e l i g e k e r n e g r u p p e p å 1 0 p r o j e k t e r til a t o m -

m a r k . P å I n t e r n e t t e t vil d e r blive o p r e t t e t d i v e r s e

f a t t e p r o j e k t e r o g n e t v æ r k e r fra h e l e k l o d e n .

"interesse g r u p p e r " , s å k a l d t e e-mail konferencer, så at m e n n e s k e r m e d fælles i n t e r e s s e r vil k u n n e

kommuni-

Circa 25 p e r s o n e r d e l t o g i d e t 3 d a g e s m ø d e og d e r blev

k e r e p å t v æ r s a f g e o g r a f i s k e g r æ n s e r for p r i s e n a f e n

t a g e t b e s l u t n i n g e r o m e n b r e d vifte a f p r o j e k t e r , s a m t

l o k a l t e l e f o n s a m t a l e . De s a m m e o p l y s n i n g e r vil o g s å

u d f o r m e t e n s t r u k t u r for n e t v æ r k e t s f r e m t i d i g e vækst.

blive gjort

D e t blev b e s l u t t e t a t o p r e t t e 3 r e g i o n a l e n e t v æ r k e r m e d

Et r e f e r a t a f m ø d e t k a n r e k v i r e r e s v e d h e n v e n d e l s e til:

hjemsted i USA, Australien og Tyskland (hos hen-

Gaia Villages, Skyumvej 101, 7752 Snedsted

holdsvis T h e Farm, Crystal Waters o g L e b e n s g a r t e n ) .

Tlf. 9 7 9 3 6 6 5 5 . F a x 9 7 9 3 6 6 7 7 .

tilgængelige

for folk u d e n

computer.

Disse tre c e n t r e d æ k k e r p å i n g e n m å d e alle g e o g r a f i s ke områder, m e n skal betragtes, s o m e n start p å opret-

Et c o m p e n d i u m f r a s e l v e k o n f e r e n c e n b l i v e r u d g i v e t

telsen af flere r e g i o n a l e n e t v æ r k e r for

til F e b r u a r a f F i n d h o r n P r e s s .

økosamfund.

HS

For at h o l d e s a m m e n p å o r g a n i s a t i o n e n i opstartsfasen p å t o g Albert Bates, M a x L i n d e g g e r og D e c l a n K e n n e d y sig at v æ r e a n k e r p e r s o n e r .

G a i a V i l l a g e s vil

fungere som internationalt sekretariat, ligesom det h a r gjort for d e n d a n s k e f o r e n i n g . Y d e r m e r e h a r G a i a

GEN-Workshops

V i l l a g e s f o r p l i g t e t s i g til a t s t ø t t e u d g i f t e r n e til d e r e gionale kontorer og netværkets opbygning i en peri-

p å Konferencen "Eco-Villages a n d Sustaianable

o d e p å c a . 3-5 år, h v o r e f t e r d e t f o r v e n t e s a t e n h ø j

C o m m u n i t i e s , M o d e l s for t h e 2 1 s t C e n t u r y "

g r a d af selv-finansiering skulle v æ r e m u l i g . U n d e r konferencen blev der afholdt en r æ k k e samEt a f e m n e r n e u n d e r d i s k u s s i o n v a r h v o r d a n m a n k a n

m e n h æ n g e n d e w o r k s h o p s , d e r s k u l l e t j e n e til a t s t y r k e

klassificere økosamfundsprojekter.

o g udvikle såvel n a t i o n a l e s o m r e g i o n a l e n e t v æ r k . Der

Kort sagt, h v a d e r

e n " ø k o l a n d s b y " ? D e t h a r f ø r t til a t d e r , i ø j e b l i k k e t e r

blev også sat fokus p å d e n tredje v e r d e n , s a m t udfor-

e n check-liste u n d e r u d a r b e j d e l s e , så p r o j e k t e r n e selv

d r i n g e r n e d e r l i g g e r i at skabe b æ r e d y g t i g e byer.

kan undersøge hvordan og på hvilke områder de nærm e r sig e n b æ r e d y g t i g livsstil.

I n d l e d e r n e v a r r e p r æ s e n t a n t e r fra p r o j e k t e r n e , s o m s a m m e n m e d G a i a V i l l a g e s h a r v æ r e t m e d til a t s t a r t e

R e s u l t a t e r n e a f d i s s e u n d e r s ø g e l s e r vil k u n n e b r u g e s i

n e t v æ r k e t , dvs F i n d h o r n , S k o t l a n d ; L e b e n s g a r t e n ,

forbindelse m e d d e n n æ s t e FN k o n f e r e n c e o m b o s æ t -

Tyskland; Ecoville, Rusland; Gyûrûfû, U n g a r n ; Crystal

ninger, som finder sted j u n i 1996 i Istanbul

Waters, Australien; T h e Farm, USA; The Manitou

under

n a v n e t H a b i t a t II. N e t v æ r k e t v i l l a v e f o r s k e l l i g e a k t i v i -

Institute, USA; T h e L a d a k h project, Indien; s a m t L a n d s f o r e n i n g e n for Ø k o s a m f u n d ,

Danmark.

T o v i g t i g e o m r å d e r , s o m vi n ø d v e n d i g v i s m å

Communication

forholde

o s til fik s p e c i e l l e w o r k s h o p s : R a s h m i M a y u r f r a I n d i e n b l e v i n v i t e r e t til s a m m e n m e d H e l e n a N o r b e r g H o d g e , at tale o m d e n tredje v e r d e n s situation.

To


b y ø k o l o g i e k s p e r t e r , D i r k B o l t fra H o l l a n d , o g R i c h a r d

s a m t målrettet at a r b e j d e h e n i m o d n e d b r y d n i n g af d e

R e g i s t e r fra U S A s k u l l e i n d l e d e o m k r i n g

m a n g e s t r u k t u r e l l e barrierer, s o m står i v e j e n for

byplanlægning og

henholdsvis

oprettelse af n y e økosamfund. M a n g e

"eco-cities".

forbindelser

blev knyttet o g vil i d e k o m m e n d e m å n e d e r blev fulgt op g e n n e m de nye regionale organisationer.

Der er stor interesse i u d v i k l i n g af et netværk, s o m k a n f o r e n e folk o m k r i n g u d v i k l i n g a f

HS

økosamfund,

LØS projekter på

Internettet

F l e r e o g flere i n f o r m a t i o n e r b l i v e r i d a g s a t o p p å e n del af Internettet u n d e r navnet "The World W i d e Web".

I f o r b i n d e l s e m e d L Ø S ' s d e l t a g e l s e i d e t "Global Ecov i l l a g e Network" (GEN) e r d e r lavet forsøg m e d

dan-

s k e o g e n g e l s k e b e s k r i v e l s e r af fire a f v o r e s p r o j e k t e r : Økologisk Landsbysamfund, Andelssamfundet i Hjortshøj, Fælleskabet p å Tværs - Skovsgaard, og Den Almennyttige Andelskasse Merkur.

Oplysningerne

kan

findes

p å f ø l g e n d e adresse, hvis

m a n vel at m æ r k e , h a r d e t n ø d v e n d i g e "Web Browser" software, dvs N e t s c a p e e l l e r l i g n e n d e . URL:http://www.gaia.org/los/index.html

Videre oplysning om økosamfund

findes på:

<URL:http://www.gaia.org>

L Ø S vil f o r t s æ t t e m e d a t p u b l i c e r e o p l y s n i n g e r fra danske fællesskaber på Internettet, og bestyrelsen har b e s l u t t e t a t a n v e n d e n o g l e a f m i d l e r n e fra D e n G r ø n n e F o n d til d e t t e

projekt.

GEN e r o g s å v e d at o p r e t t e e-mail c o n f e r e n c e r for at muliggøre kommunikation om bestemte

emner.

N e d e n f o r g i v e s a d r e s s e r n e til n o g l e a f d i s s e s å k a l d t e "e-mail lister", s o m m a n skal a b o n n e r e

på.

H e n v e n d e l s e r til: v i l l a g e s @ g a i a . o r g

e c o v i l l a g e - l @ g a i a . o r g ( g e n e r a l m a i l i n g list for ecovillage discussions) evdefined-l@gaia.org (a discussion on defining ecovillages) habitat-l@gaia.org (discussions about the

UN

Conference on H u m a n Settlements, Istanbul, J u n e 1996)

For y d e r l i g e r e information kontakt sekretariatet: Tlf. 9 7 9 3 6 6 5 5

HS


Hvad er en 'Eco-Village'? (øko-samfund) Der

findes

intet fuldt u d v i k l e t ø k o s a m f u n d

endnu.

af HildurJackson

b e a r b e j d n i n g a f d e t , vi k o m f r e m t i l i g r u p p e n . I o p f o r -

Alligevel o p l e v e d e vi p å v o r e s GEN ( G l o b a l Eco-village

d r e s h e r v e d til a t k o m m e m e d k o m m e n t a r e r , k r i t i k ,

N e t v æ r k ) m ø d e p å F i n d h o r n et b e h o v

for at d e f i n e r e

forbedringer og alternativer.

h v a d vi e g e n t l i g m e n e r , n å r v i t a l e r o m

øko-samfund.

I Sverige har d e en forening Njord m e d 100 øko-lands-

Visionen:

byer som m e d l e m m e r . I Israel er d e r 100 kibbutzer,

Eco-villages er l a n d b a s e r e d e b æ r e d y g t i g e b o s æ t n i n g e r

der er interesseret i at v æ r e m e d i bevægelsen. Der var

p å m e l l e m 5 0 o g 5 0 0 b e b o e r e ( e v t o p til 2 0 0 0 ) , s o m

e n i g h e d o m a t a l l e k u n n e v æ r e m e d , m e n a t vi m å t t e

r e s p e k t e r e r o g g e n o p r e t t e r k r e d s l ø b e n e k n y t t e t til d e 4

s i k r e e n s t e m m e f l e r h e d i e n evt. k o m m e n d e b e s t y r e l s e

e l e m e n t e r : j o r d , v a n d , i l d o g luft i m e n n e s k e r o g natur.

af fuldt u d v i k l e d e " e c o - v i l l a g e s " for i k k e a t r i s i k e r e at

D e o m f a t t e r s å l e d e s a l l e a s p e k t e r a f t i l v æ r e l s e n : fysiske

projektet kører af sporet. Det følgende er m i n videre-

strukturer, infrastruktur, social organisation og kultur.

Hvert

fællesskab

kan prøve

energi

f.eks.

have

2 (3) kryds

min.

fuldgyldigt selv,

øko-samfund.

der vurderer

dette.

at skore i hvert

point.

Man

element,

Det skal altid

skal

for at være

være

Vi skal ikke til at

et

eller

vesten.

vurdere

Fordelen

verden

da vores

at den tillægger at det hele

model

er:

på gammel, alle

traditionel

områder

ikke kommer

til

højere

i Asien, end de fleste

her et mål for hvad

udvikling

vi er udviklingslandene. måske prøver

allerstørste

Afrika

og

samfund

i

er. De er de

Det er en vigtig

problem

at efterligne

yderpunkter.

globalt

vestlig

er, at resten

pointe, af

"udvikling".

viden,

i tilværelsen at handle

nogle

og landsbyer vil score

Vi får

udviklede,

ved denne

for at vælge

At stammesamfund Latinamerika

fællesskabet

hinanden.

at den bygger

terapi

lige om

stor

vægt,

vedvarende

Hvis chance

vi ikke tager for radikale,

dette

problem

globale

alvorligt, ændringer.

har vi ikke

en


Paul Winter Concert: Earth Music, Earth Talk. af Hanne Nordahl Wegge UNIVERSAL H A L L v a r fyldt a f d e n b l ø d e s u m m e n af s t e m m e r , en

V e r d e n er f o r u n d e r l i g og fyldt af o c e a n i s t i s k e m u l i g h e d e r , n å r vi

s t e m n i n g af f o r v e n t n i n g . Hvide b l o m s t e r o g g r ø n n e t r æ e r op m o d

f ø l g e r v o r t hjerte og s k a b e r k o n t a k t e r fra d y b e t af vor i n d r e

e n b r u n b a g g r u n d var d e n p e r f e k t e r a m m e .

s a n s e l i g h e d i b l a n d e t v o r sjæls a l l e r i n d e r l i g s t e h å b . N å r vi tror, o g

Paul W i n t e r s e v n e til at k o m b i n e r e l y d e fra n a t u r e n , dyr o g forskelli-

n å r vi ved, at d e t vi føler er æ g t e , v a r m t og n æ r v æ r e n d e s a m t i d i g

g e k u l t u r e r er å n d r i g m u s i k . H a n tog os m e d p å flere m u s i k a l s k e

m e d en u n i v e r s a l i t e t d e r b j e r g t a g e r . S å s k a b e r vi k o m m u n i k a t i o n .

rejser og s a n g e , et p a r e k s e m p l e r var: H v o r d a n m ø d e r vi d e m vi m ø d e r , hvis d e t ikke er v e d hjertets h j æ l p . Vuggevise til den store blåhval.

Det bliver lidt v a r m e r e d e r i n d e , d e t b l i v e r l e t t e r e at s m i l e , d e t føles

S a n g e n var b a s e r e t p å l y d e n e fra b l å h v a l e n . B l å h v a l e r n e s y n g e r san-

b e f r i e n d e at g r i n e . I s å d a n n e ø j e b l i k k e s k e r d e r u n d e r e .

g e i b e s t e m t e m ø n s t r e , s o m bliver g e n t a g e t i f o r s k e l l i g e v a r i a t i o n e r . L y d e n var en d a n s m e l l e m b l å h v a l e r n e o g P a u l s s o p r a n s a x o f o n .

Konferencen gav m i g 3 u n d e r e .

Morgenstund for delfiner.

Det første b e s k r e v j e g i b r e v e t h j e m , o m v i s i o n e n d e r g a v m i g et nyt

U d e i v i r k e l i g h e d e n er d e l f i n e r n e s k a l d e n m e g e t høje. M e n hvis d u

v e r d e n s s y n . Hvor d e t var d e n m a n d l i g e kraft, d e r s ø r g e d e for

g ø r l y d e n l a n g s o m m e r e , k a n d u h ø r e m e l o d i sekvenser. P a u l spille-

o m s o r g i og til j o r d e n . Og d e n k v i n d e l i g e vilje, d e r s ø r g e d e for j o r dens rebalance i det ydre rum.

d e e n sekvens, i n d i m e l l e m l ø d d e t som o m d e l f i n e n s e g e n lyd k o m d i r e k t e u d af s a x o f o n e n .

Det a n d e t u n d e r var mit m ø d e

S m u k stille fredfyldt lyd.

m e d Minton House og J u d i t h der, hvilket førte til e n sitting

Elefanterne kommer til

m e d et p a r T z a i s e s a n g e , en stille

Findhorn.

m e d i t a t i o n o g n a d v e r m e d Find-

I d e sidste 10 å r h a r m u s i k a n t e r , d e r i n t e r e s s e r e r sig for dyr, fore-

h o r n s l o k a l e præst, n o g l e

t a g e t o p t a g e l s e r af e l e f a n t l y d e .

h o r n e r e , J u d i t h og s k o t l a n d s

find-

De fandt frem til at e l e f a n t h o r -

b i s k o p for r e g i o n e n M o r a y Gre-

der kommunikerer med hinan-

gor Macgregor.

d e n . Paul s p i l l e d e en improvisation. M e g e t lav, dyb, d y b e l e f a n t l y d

Det t r e d i e u n d e r var p å e n

- e n a m a z i n g lyd.

bustur, hvor m a n d e n i s æ d e t fora n m i g viste sig at v æ r e Paul W i n -

En sang til verden.

ter's l y d m a n d . H a m fik j e g en

D e n n e s a n g er opstået fra e n

h i m m e l s k passiar m e d . Dette led-

oplevelse s a m m e n m e d russiske

te h e n til e n h j e r t e s n a k af d e n

s a n g e r e . Efter at vi h a v d e talt

i n d e r l i g s t e slags o m a f t e n e n e n p å

hele natten sammen, spurgte d e

P u b i F i n d h o r n l a n d s b y m e d Paul

russiske s a n g e r e m i g : "Hvad vil

Winter's kone Chez. M o r g e n e n

d e r ske, n å r vi får fred?" J a h v a d

efter lå d e r e n k æ m p e p a k k e m e d

vil d e r ske ??????? For d e m var

et d e j l i g t brev og et p a r CD'er,

svaret: " L a d s a m a r b e j d e t blive til

s o m j e g n u k a n give til m e n n e -

nytte og g a v n for a l l e l e v e n d e

sket, s o m vil h j æ l p e til m e d at

væsener".

f o r m i d l e en k o n t a k t til D a n m a r k s musikliv.

Efter p a u s e n gav vor ven fra Hawai e n k u k u i n u t lei og e n gave, Paul g e n g l æ d e d e d e n h a w a i a n s k e k v i n d e m e d en s e n s u e l solo.

Paul W i n t e r h a r i k k e v æ r e t i D a n m a r k

endnu.

T i t e l s a n g e n fra S U N SINGER. G e n n e m en stor d e l af k o n c e r t e n s a n d e n h a l v d e l blev l y s e n e s l u k k e t

I a u g u s t skal d e r v æ r e v e r d e n s k o n f e r e n c e o m ø k o l o g i i K ø b e n h a v n

for at f r e m k a l d e e n s a n s e l i g h e d for en stykke m u s i k , s o m P a u l hav-

m e d o r g a n i s a t i o n e n IFOAM ( I n t e r n a t i o n a l F e d e r a t i o n of O r g a n i c

d e o p t a g e t i vild n a t u r m i d t o m n a t t e n . Der var m a n g e fantastiske

A g r i c u l t u r a l M o v e m e n t ) . M i n b ø n e r at g u d d o m m e l i g e k r æ f t e r og

s a n g e . En var blevet o p t a g e t i en d a l i M o n t a n o . En p å f l o d b r e d d e n

d e h e l t j o r d i s k e p r a k t i s k e m e n n e s k e l i g e k r æ f t e r f o r m å r at g ø r e d e t

hvor l y d e n af flyvende g æ s a f b r y d e r s a x o f o n e n , g æ s s e n e v e n d t e til-

m u l i g t , at Paul W i n t e r k o m m e r til K ø b e n h a v n i a u g u s t 1996. S m u k t

b a g e og s a n g e n g æ s s o n a t e p å s m u k k e s t e vis og s k a b t e d e r m e d en

ville d e t v æ r e o m P a u l k u n n e s p i l l e i F æ l l e d p a r k e n e l l e r i en af d e

perfekt h a r m o n i af s a n g m e l l e m m e n n e s k e og dyr.

m a n g e s m u k k e k i r k e r i h o v e d s t a d e n . Kan n o g e n h j æ l p e m i g m e d at

En af d e sidste s a n g e var e n h y l d e s t og b ø n om, at u l v e n e g e n f i n d e r

få d r ø m m e n

opfyldt?

S k o t l a n d og New E n g l a n d , m o d s l u t n i n g e n af s a n g e n h y l e d e vi a l l e p å d e n mest f o r n e m m e u l v e m a n e r . 4 0 0 m e n n e s k e r a k k o m p a g n e r e d e Pauls u l v e s o n e t p å saxofon.

R i n g til H a n n e

4 2 3 2 1541

Efter e n m e d r e v e t og r y t m i s k k l a p s a l v e n d e s t å e n d e ovation s p i l l e d e

l æ g b e s k e d på

4232 1670

Paul et stykke fra h a n s f a v o r i t k o m p o n i s t J o h a n S e b a s t i a n B a c h , sam-

R i n g til S t e p h a n

9793 6655

m e n f l e t t e t m e d d e n b r a s i l i a n s k e n a t i o n a l f u g l s k a l d e n i g l æ d e . Paul's

Paul W i n t e r er p å I n t e r n e t t e t

k æ r l i g h e d til j o r d e n k o m m e r f u l d s t æ n d i g klart til u d t r y k g e n n e m

Paul W i n t e r er p å C D / K a s s e t t e

h a n s m u s i k . Dette var e n d y b f u l d k o m m e n o g b e r i g e n d e o p l e v e l s e .

Er Paul W i n t e r i K ø b e n h a v n til a u g u s t

Marijke

Wilhelmus/

oversættelse

Hanne

?????


Krukke

med alle vores 'commitments' sættes i jorden

af børnene før vi starter med at plante

En hel usædvanlig "Findhorn experience week"

skov

hos Allan Watson og Cornelia, der s a m m e n har taget det symbolske navn Featherstone. Han arbejder m e d "Trees for Life", e n o r g a n i s a t i o n , d e r e r k e n d t for s i n e k a l e n d e r e . H a n p l a n t e r S k o d a n d til m e d t r æ e r . H a n s tyske k o n e C o r n e l i a e r l æ g e o g a r b e j d e r m e d

integreret

m e d i c i n . Det var e n fornøjelse at h ø r e h e n d e tale m e d p a t i e n t e r n e i telefonen, og h ø r e hvad slags r å d h u n gav

af HildurJackson

dem.

D e r e s 8 m d r g a m l e s ø n - d e t e n e s t e b a r n d e vil

h a v e - h o l d t d e m v å g n e o g friske. H u s e t h a r d e selv b y g g e t / ombygget. Alt var m e g e t økologisk og smukt. En a l m i n d e l i g m å d e at k o m m e dl F i n d h o r n p å er at

E n e r g i e n p å s t e d e t e r s å v o l d s o m a t vi - i l i g h e d m e d

deltage i e n af deres "Ex-perience weeks". På d e n

m a n g e a n d r e - i k k e sov d e 3 f ø r s t e n æ t t e r . O g vi v a r

måde

k a n m a n opleve at bo i et spirituelt fællesskab. U g e n

i k k e t r æ t t e . D e n 4. n a t fik R o s s f o r f ø r s t e g a n g i sit liv

d e n 7-13 oktober var e n hel u s æ d v a n l i g "Experience

e n sovepille, m e n d e n n æ g t e d e h a n s krop at r e a g e r e

week."

p å . F ø r f e m t e n a t s k i p p e d e vi s å f o r e d r a g e n e , g i k e n

Findhorn

m o d t o g fællesskaber og fællesskabs-

i n t e r e s s e r e d e fra 4 o l a n d e . A l l e sejl v a r s a t til. J a e t

l a n g tur, fik e n l i l l e e n o g h v a d m a n e l l e r s g ø r f o r a t få

k æ m p e telt, h v o r 4 0 0 k u n n e s p i s e . O g d e t b l e v e n u t r o -

e n e r g i e n v æ k fra h o v e d e t . O g s å sov vi. F y s i s k a r b e j d e

lig oplevelse, dels af

havde været en god ide.

Findhorn

selv, d e l s a f a l l e d e

p r o j e k t e r , d e h a v d e s a t i g a n g for følgelig selve k o n f e r e n c e n

tilfældet

o g s å selv-

o g a l l e d e l t a g e r n e . H e r vil

j e g fortælle lidt o m m i n specielle"

Findhorn

experience

Hver m o r g e n var d e r

tilbud

om sacred singing (hellig

s a n g ) , sacred d a n c i n g o g m e d i t a t i o n . En v i d u n d e r l i g m å d e a t v å g n e p å o g få k r o p p e n b l ø d o g s m i d i g . J e g fik

week". D e t s t a r t e d e p å m i n f ø d s e l s d a g d e n 7. o k t o b e r . M e d

det hele m e d og n ø d dagligt at sidde og m e d i t e r e

fuldmåne. M e n ikke n o k m e d det. Der var fuldmåne-

Eileen Caddy, e n af Findhorns g r u n d l æ g g e r e .

eklipse- n ø j a g t i g s o m første g a n g j e g v a r p å

H e l e u g e n var p r o p p e t m e d sang, dans, musik, kunstne-

Findhorn

foran

f o r 7 å r s i d e n . T i d e n v a r d e n g a n g : O n e E a r t h : A c a l l to

r i s k o p t r æ d e n o g u d f o l d e l s e fra d e l o k a l e b e b o e r e . S å

Action. Eco-village k o n f e r e n c e n føltes s o m svaret p å

u t r o l i g t m e g e t t a l e n t o g livsfylde. D e n første

dette råb.

optrådte J o h n Talbot - vor m a n d p å

Vi blev i n d l o g e r e t i " p a r k e n " lige o p a d Universal hall

festdragt: kilt. D e r blev s p i l l e t s æ k k e p i b e . S a m m e n m e d

Findhorn

aften i skotsk


D i a n e G i l m a n g e l e j d e d e h a n os s i k k e r t g e n n e m

det

E n s e n e f t e r m i d d a g v a r vi r u n d t a t s e p å d e ø k o l o g i s k e

overvældende program.

h u s e , s o m F i n d h o r n h a r b y g g e t d e s i d s t e år. D e l å o m -

" D e n n e k o n f e r e n c e e r e t r å b fra p l a n e t e n " , v a r h a n s

givet af høje t r æ e r m e d d e r e s høje rejsning og træbe-

v e l k o m s t o r d . " O g d e r e r i n g e n tvivl o m , a t d e r e r b r u g

k l æ d t e f a c a d e r . E n l i l l e k l y n g e f o r s i g . D e s å rigtig d e j -

for e n n y m o d e l . " Vi b e v æ g e r os v æ k fra e n v e r d e n ba-

l i g e u d . P å v e j e n k o m vi f o r b i 5-6 r u n d e t r æ h u s e b y g g e t

seret p å m a n g e l o g frygt o g h e n i m o d

a f w h i s k y - b a r r e l s ( t ø n d e r ) . N o g l e i e n , n o g l e i to

en verden base-

r e t p å o v e r f l o d o g k æ r l i g h e d . " D e r e f t e r m u s i k til l e j l i g -

etager. M e g e t smukke.

h e d e n m e d i n s t r u m e n t e r fra h e l e v e r d e n . A f s l u t n i n g e n

H e r h a v d e m a n d e n sidste u g e b y g g e t et h a l m b a l l e h u s .

p å å b n i n g s c e r e m o n i e n var, a t d e r b l e v t æ n d t e t l y s for

I årevis har j e g hørt o m disse halmballe-huse, e n d e l i g

h v e r t l a n d , d e r v a r r e p r æ s e n t e r e t . G r u p p e r n e fra 4 o

f i k j e g s y n for s a g n . J o , d e t v i r k e d e f a k t i s k s o m o m , a t

forskellige l a n d e rejste sig skiftevis.

d e t k u n n e l a d e s i g g ø r e . J e g fik v i r k e l i g lyst til s e l v a t

Før hvert e n e s t e m ø d e v a r d e r et ø j e b l i k s t a v s h e d for a t

v æ r e m e d til a t b y g g e s å d a n et. E n t r æ k o n s t r u k t i o n

samle s i n d e n e o m d e n forestående opgave. Før hvert

s å b r e d s o m e n g a m m e l d a g s b a l l e til a t h o l d e b a l l e r n e

måltid stod m a n i k r e d s og holdt h i n a n d e n i h æ n d -

s a m m e n . Så stuves t æ t p r e s s e d e b a l l e r i n d i skelettet. En

e r n e . Ofte blev m a n b e d t o m at v e n d e sig m o d

almindelig tagkonstruktion. Der m a n g l e d e k u n

n æ r m e s t s i d d e n d e og dele oplevelser. En

den

kærkommen

lige

lerjorden.

a n l e d n i n g til a t k o m m e a f m e d n o g l e a f d e f ø l e l s e r , d e r h o b e d e sig op.

I spiseteltet var der" bulletin board" (opslagstavle) og

P å 5. d a g e n s k u l l e vi s t a r t e

udstilling l a n g s alle v æ g g e n e . De d e l t a g e n d e fælles-

tilplantning

a f e n n y skov.

I d e e n var, a t vi v e d a t flyve til F i n d h o r n h a v d e b r u g t s å

s k a b e r havde alle lavet plakater. "Global eco-village

m e g e t b e n z i n , a t vi m å t t e p l a n t e e t

network" h a v d e e n fælles serie i s a m m e lay out m e d d e

tilsvarende

areal

m e d skov. F ø r s t m e d i t e r e d e vi e n h a l v time i U n i v e r s a l

8 projekter på. I Universal Hall var der bogudstilling og

H a l l . D e r p å s k u l l e vi h v e r i s æ r finde u d af, h v a d vi v i l l e

m e r e u d s t i l l i n g fra p r o j e k t e r .

b i d r a g e m e d , n å r vi k o m h j e m . D i s s e l ø f t e r til o s s e l v s k r e v vi n e d p å e n l i l l e l a p p a p i r o g l a g d e d e t i e n lerkrukke, som Findhorns børn gik rundt med. På trods af m e g e n i n d r e m o d s t a n d m å t t e j e g forpligte m i g til a t t a g e til H a b i t a t II, d e n s i d s t e s t o r e F N

konference,

d e r h o l d e s i I s t a n b u l n æ s t e år. D e t b l e v v e d a t t r æ n g e sig p å e f t e r a t H e l e n a N o r b e r g H o d g e o g i k k e m i n d s t R a s h m i M a y u r fra I n d i e n h a v d e g i v e t o s d e n s y d l i g e halvkugles perspektiv p å øko-samfundsideen.

I en lang

r æ k k e b e v æ g e d e vi o s n u u d p å m a r k e n , h v o r t r æ e r n e skulle p l a n t e s og k r u k k e n sættes n e d . B ø r n e n e satte ved f æ l l e s h j æ l p k r u k k e n i j o r d e n o g vi d a n s e d e o g s a n g i The

Barrel

H o u s e s , and the W i n d G e n e r a t o r M O Y A

d e n største k r e d s , j e g h a r set. 3 0 0 m e n n e s k e r . F o l k e n e p å F i n d h o r n h a v d e sat e n r æ k k e p r o j e k t e r i

Foran spiseteltet h a v d e e n cykelfabrik udstillet ca. 20

g a n g o p til k o n f e r e n c e n . D e t s t ø r s t e v a r e t s p i l d e v a n d s -

c y k l e r m e d s p e c i e l l e f u n k t i o n e r . D e v a r til g r a t i s afprøv-

r e n s n i n g s a n l æ g for h e l e F i n d h o r n p a r k e n : e n " l i v i n g

ning. Sofacykler, t a n d e m , håndcykler, kørestolscykler,

machine", som John Todd kalder anlægget. J o h n

h v o r k ø r e s t o l e n l e t k u n n e h æ g t e s a f osv. L i g e n o g e t for

Todd

t o g i t r e s s e r n e i n i t i a t i v til d e t k e n d t e N e w A l c h e m i s t

et d a n s k økosamfund at forhandle?

institute p å C a p e Cod, hvor b e g r e b e t alternativ t e k n o l o g i d u k k e d e op. Det h a r s å u d v i k l e t sig. En r æ k k e store å b n e plastiktanke p å t a g e r sig forskellige r o l l e r i p r o c e s s e n m e d a t l a v e s p i l d e v a n d til d r i k k e v a n d . D e t t e v a r d e t første i E u r o p a .

Dette v a r b a r e n o g l e af e l e m e n t e r n e i e n fantastisk u g e . Derudover k o m s a m v æ r e t m e d vore dejlige værtsfolk og d e r e s g æ s t f r i h e d , d e r g j o r d e a t vi d a g l i g t k u n n e i n v i t e r e " g æ s t e r " m e d h j e m . O g få t ø m t d e n m e d b r a g t e

flaske

E n d a g , d a vi h a v d e v æ r e t v e d h a v e t , v a r vi h e l d i g e a t

w h i s k y . V e n l i g e h j æ l p s o m m e f o l k o v e r a l t . T u r e til

blive i n d d r a g e t i i n d v i e l s e n a f et "Earth shelter", g r a v e t

s t r a n d e n , d e j l i g t v a r m t vejr, s k ø n v e g e t a r m a d . K u n e n

n e d i j o r d e n , f o r e t m e d k æ m p e s t o r e flade s t e n , m e d e n

d a g l a v e d e vi s e l v m a d . D e t v a r d a R o s s o g S t e p h e n

å b n i n g til r ø g h u l , p l a d s til 3 o p e r s o n e r til s w e a t - l o d g e ,

l a v e d e c a n a d i s k e p a n d e k a g e r til 1 2 5 l ø r d a g m o r g e n

m e d i t a t i o n e l l e r ? Vi d a n s e d e r u n d t o g s a n g , m e n s

e f t e r k o n f e r e n c e n til b e b o e r n e s o m t a k , m e n s v i a n d r e

børnene legede. Loftkonstruktionen

i pragtfulde

bjælker var a l l e r e d e n æ s t e d a g d æ k k e t m e d græstørv.

s ø r g e d e for f r u g t s a l a t . D e t v a r e n d e j l i g u g e , s o m s t y r k e d e m i n l æ n g s e l efter a t leve i et

øko-samfund.


N -

Work.

Der blev talt meget om netværk i de dage, det var tilsyneladende noget særligt - så da jeg så folk cykle rundt på cyklerne, som havde demonstrationsplads foran the marquee (fællesteltet), tænkte jeg at det nok var noget med det der network. Det stod på bilen, brochurerne osv. Og der var cykler af alle slags - sofacykler, budcykler, tandems, racercykler, cykel med anhænger, cykel med kørestol osv. - så det passede lige til den mangfoldighed affolk, der var samlet. Så dette måtte jeg jo også prøve - især den lidt mere sofaagtige hvor benene skulle bevæges vandret og styret sad lige ved sædet - det virkede helt umuligt, men med lidt instruktion kom jeg igang - waow, nu skulle jeg også til at cykle rundt på nettet. Herlig fornemmelse, ned gik det af Findhorns hovedstrøg. I det samme paserer et mægtigt Herkulesfly lige over mig - cyperspace? )eg kører ad en gammel krigslandingbane for RAF og flyet, som passerede er netop landet ovre hos naboen, som er Royal Air Force. Noget af den gamle landingsbane i den nordlige del tilhører ikke Findhorn, men skyder sig som en kile ind i området, der er hegn om og et skilt med adgang forbudt. De håber selvfølgelig at kunne købe den en dag. Men naboen er nok ikke til at købe ud. Denne "kamp"/ interessemodsætning mellem militær og Findhorn - har eksisteret på stedet i århundreder, sagde en findhorner på en udflugt til ancient sites, da vi stod ved en gammel borg i nærheden og så og især hørte jagerflyene øve sig på himlen over os. I dette område har der altid været kampe mellem konge og kirke, mellem krigere og spiritualitet - sådan er det her. Men underligt er det med denne nabo og disse fly, der larmende letter og lander adskillige gange om dagen, måske kan man leve med det. Jeg cykler ad banen ned mod Living Machine - det nye rensningsanlæg, der skal indvies på konferencens sidste dag, nyeste design og superøkologisk, de er vist meget stolte af den. "Forstyr dem ikke, det skal være klar til indvielsen" - nå, så må jeg hellere prøve at dreje. Hvordan var det nu. Return/Ctrl/F? - det lykkes ialtfald uden at forlade skærmen. Jeg er helt stolt, det er faktisk ret sjovt det her. På tilbagevejen lægger jeg mærke til alle disse caravans, det hele startede med - tænk en spirituel campingplads. Nu har de malet den første caravan grøn og er iøvrigt ved at gå fra alt dette hardware til økologiske byggematerialer og wiskeytønder, - det er nok også mere befordrende for spiritualiteten. Nu kører det bare derudaf - så passerer jeg de opstillede toiletter. Nå ja sådan nogle skal også til, selv økokonferencer er fulde af shit. Men måske skulle jeg hellere benytte de steder, der er tilkoblet det underjordiske system, så mine efterladenskaber også kan bidrage til den levende maskine - uden mad og drikke duer helten ikke. Så nærmer jeg mig cykelpladsen og skal afslutte, føler mig nærmest helbefaren, det er spændende det her network - sådan en cykel kunne jeg godt tænke mig - men måske er udsynet ikke det samme derhjemme. Nu kan jeg nemlig se at der står Neat - work cykler, men det er jo også net. Elsebeth Lægaard,

Svanholm.


Vores b æ n k Historien om at The Park, Findhorn oprindelig var en camping-plads, kendte jeg udmærket inden ankomsten til Scotland. Og det prægede jo nok mine indre forestillingsbilleder om stedet med caravans imellem klitterne i det efterårskølige nordlige Storbritannien Så stor var overraskelsen over at ankomme til hjertet af the Park og finde en smuk rund træbygning til "the communitycenter. "Udenfor var anlagt en kunstnerisk udformet terasse med sandsten og keramik-kakler, og det hele var indrammet af en frodig have med fine efterårsfarver og masser af blomster. En del camping-vogne blev stadig brugt til beboelse, men mange nye og forskellige huse, og især i træ, var kommet til. Overalt var der anlagt varierede haver og bevoksninger. Vi blev heldigvis indlogeret i Findhorn landsbyen. Det gav os hver dag mulighed for at nyde et kvarters gåtur langs Findhorn Bugten, hvor vi kunne følge tidevandets forandring af sceneriet fra næsten tømt for vand og med bådene liggende skråt hældende på sandbankerne og til sejlenes livlige flugt hen over den store blanke bugt. Til landsiden lå husene sirligt på række, små og store mellem hinanden, men allesammen præget af den oprindelige lokale byggesstil: stenhuse af natursten og med en skorsten i begge gavle. Og selvfølgelig en fin lille forhave med roser, fucsia og lyng i mange variationer, og sågar store rosmarinbuske, som fik mig til at tænke på Sydfrankrig. Det hjalp sikkert også at vejret viste sig fra sin smukkeste side. Sol, varme og udendørs ophold her midt i oktober, ja selv Nordsøen, der skvulpede blidt ind på stranden nord for Findhorn, inviterede til en dukkert. Hanne, Åge og jeg nåede at få en dejlig vane under konferencen: Hver aften/nat efter at møderne var forbi, sluttede vi dagen af sammen på vores bænk. Den stod i udkanten af landsbyen og helt ude ved skrænten mod bugten, og her, med den bløde mørke nat over os og ved lyden af vandets kluk mod stenene, rundede vi dagens oplevelser af sammen. Fortalte hinanden om gode oplevelser, småfrustrationer og vores fælles erfaringer og glæder over at have det privilegium at være rundet af en Grundtvig tradition, som stadig gennemsyrer den måde vi organiserer vore mange fællesprojekter på. Ingelis

Dissing


tatoo tatoo juhu there Scotland is callin

News from Scotlan FINDHORN kalder SVANHOLM Det er bare så spændende og helt VIBRANT, sådan kalder de det vi laver, når vi går rundt og KNITTER netværk. Hvem har vi mødt? Utrolige tanker, nogle tanker ligner vore egne og tænkes i Australien, på Malaysia, og yakoksen i Tibet laver ecological economy, som der kan knittes forbindelser til hjemme hos vore jerseyer. Det er ligesom om noget er begyndt at hænge sammen, som i 25 år har været noget "de der hippier finder på". Arkitekter, teknologer, sociologer, psykologer, musikanter, lyd/billedfolk, hippier, lokale og aboriginalsfrafælleskaber rundt omkring den ganske globe har fundet "den grønne tråd", som spindes rundt om jorden for at møde utallet af alle udfordringer mod hullene i ozonlaget, samt pesticidekraterne dybt ind i gaia, som jorden hedder herovre. Vi hører om alverdens fælleskaber (com uni ties), der tumler rundt med samme stramme modstande internal og external. Vi får masser af gode ideer med hjem, som I kan håndplukke fra. Nogle ideer kan vi måske bruge, andre ideer er langt forbi vor verden, andre igen kommer slet ikke i nærheden af, hvor vi står. Vidunderligt er det, at være sammen med så mange, der bare lige med det samme kender koden ecology. Min eneste klage er, at der bliver råbt for lidt HURRA. Det er som at vade rundt i den drøm vi drømte, dengang vi i 70érne begyndte at sige nej tak til den unisone livsform, vi blev tilbudt. Hvor vi fandt på at skabe en mangfoldig verden omkring os, som lignede det billed vi havde fyldt op i vore indre med græsrødder, peace and love, beatles, rock, en masse sjov,fisog fjol, og godt nyttigt arbejde, som blev pænt af at blive brugt (eller var det os der skulle være pæne, det kan jeg ikke lige huske). Såen har de bare gjort over hele verden, og vi kaldes allesammen her ecological family, fordi det er de samme slags problemstillinger og løsningsstrategier vi roder rundt og komposterer i. Det er en god følelse at være ECOGICAL INTUNED 24 timer i døgnet. Helt uden støjfrahverdag eller andet.


Starter

Vi om morgenen med at synge Tzaisesange i en lille kreds i Sanctuary, som er det første fæ herligt træhus, med bænke langs væggene med plads til 30. En ydercirkel af 20 lave fint betrukne stole i et solgyldnet betræk, en inderkreds af 4 sjove højpuder og i midten et rundt blåt glasbord med blomster og et brændende lys. To små klokker mod hinanden, en krystalklar tone, bladren i sangbogen. En lille tekst på et par linier blev gentaget igen og igen. Først den dybe stemme, så alten og til sidst sopranen. Alle sang op til en klar harmonisk symfonisk lyd. Langsom mod en stille symfoni, og til slut sang sangen sig færdig indeni, indtil den forsvandt. Endnu en lille hommage og endnu een. Himmelske morgenklange. Efter de mange små sange ude og indeni, var der en halv times stilhed før ord & billedstormen begyndte. I UNIVERSAL HALL, det mest fantastiske bygningsværk, 5 kantet bygget ind i en skrænt med finurlige vinduer med mosaiksætning i mangfoldige farver og flotte symboler. I jorden omkring er der fantasiblomster i keramik spredt ind i en jordbundsfarvet stenbelægning. Så smukt så smukt. Inde i hallen er der på de to langvægge på 30 x IOmeter 2 malerier, der viser 2 skotske panoramabilleder, til venstre rødlillablåt lyngblomstrende højland, til højre forårssprød lysende grønt højland med himler, som kan få een til at se langt og længes inderlig. I midten en 15 meter høj træskulptur, der snor sig og forandres alt efter belysningen fra det eneste vindue en femkant i loftet, hvor lyset vælder ned. I de 3 sektioner af bløde lilla sæder, som skaber en slags rundkreds, hvor vi kan se hinanden og samtidig have focus på den smukke træscene med et stort vandkar med levende lys i. Her sidder vi så. Vi sidder og lytter, synger, griner, og skaber en indre billedbog af den mangfoldige økologiske verden, vi er en del af hver især. Det er så smukt, og det er så rørende at møde den stille stædige kamp for at leve på anstændig og sustainable vis, såen helt globalt. Detaljerne er mange, og helheden overvældende. Før hver taler har vi "a moment of silence", det giver en god følelse af nærvær. Ind imellem talerne kommer de lokale findhornere og viser sig frem med sang, dans, instrumenter eller poesi. Første aften var det mænd i kilt. Wauw hvor er det flot og ganske inciterende. En mand i kilt spillede os ind i konferencen. AMAZING GRACE på sækkepibe rituelt båret rundt i UNIVERSAL HALLs hjørner efter et bestemt skotsk mønster, ind imellem var der hæsblæsende pauseringer med energiske pump på sækken, før..... piben fik den flotteste lyse, høje lyd ud i æteren til vort fælles åndedrag. Indeed det er amazing, med den der grace som øses ud over os. På guitar blev fremført en sang, som gav os en insight information, om hvordan det er at være flod i Skotland. Flerstemmig kor gav en lovprisning af naturen i Highlandet. Et truthorn på flere meter gav morgenen grownding fra jordens dybeste indre rytme med en tone der gungede og fik gulvet i vibrationer, hvorefter manden truttede helt blidt og fremkaldte de sødeste fuglefløjt på det enormt lange horn. Forunderlig verden. Det er altså flot gået med al den organisering for os gamle hippier. 340 mennesker fra 45 lande, det er unglaublich. ]a selv mit rustne tysk har jeg fået brugt, og svensk. En af teknikerne, som sørger for at tape alt jeg mener ALT. 5 pund for et foredrag på kassette og 20 pund for det samme på video, minutter efter det har været airborn. LUFT FØDSEL. Ja ham teknikeren, portugiser, han havde haft en restaurant i Nansensgade for 14 år siden, hvor han havde lært dansk, så vi fik en passiar på dansk. Sådan mærk verden, den er her. Stephan fra Gaia Villages i Thy gik rundt og snakkede om at vi bør komme på nettet, og blive en del af WWW.world.wide. web. Der opstår en herlig lille dyst mellem dem, der vil på nettet og dem, der er mere body & soul.web.making. Hvis det lyder, som om jeg er helt ude i nettets tove, så er det så. Green spider on WWW. Frit oversat til "Grøn spejder på wild womens web" jeg drømmer om jordkloden, der efter KAOS bliver kastet rundt mellem universielle hjælpere for at komme på plads igen i en ny orden, hvor det nærende princip er blevet maskulinum og det strukturerende princip er blevet feminina. Mænd bliver kaldt mødre. Max Lindigger fra Australien bliver kaldt "Mother of Permaculture". Elsebeth drømmer om at Bo får givet et barn at opfostre, barnet er født i en caravan. Findhorn er startet i en campingvogn. Jesus Christ, hvor er det smukt her.


Det er stærkt, stort og godt. I morgen skal vi ud i en ancient ruin og på torsdag på et whiskydistillery. Så kan vi måske snakke, så det kan forståes igen. Jeg oplever, at jeg lever midt i en virkelig drøm, som skal give næring til resten af mit liv. Jeg er bare så afsindigt dybt og inderligt taknemlig for at være her. Det er så fyldt med boblende livsmod, og jeg tanker op i alle mine indre gemakker til lange vinternætter og andre mørke stunder, som måtte komme. Her lærer vi, at vi ved vores intelligens kan skabe lys i verden, som hjælper os selv, jorden og alle væsener vi end ikke ved om. "We can do it, we will do it, and we are doing it" er blevet det økologiske feltråb. Når det bobler og syder i vore indre billedstorme så står vi op og istemmer råbet. Det hjælper lidt på trykket. Og vi spiser dejlig mad, og vi får de mest veltilberedte kilojoulebomber formet som små bitte bisquitter til kaffepauserne. Vi bliver passet op og vi bliver plejet ligesom derhjemme. Vi kan købe massage og healing og munden står ikke stille. Tankerne suser og jeg glæder mig til at se på mine noter i ro og mag for at håndplukke godbidderne til os selv og LØS, som gjorde alt det her mulig. Tak for det. Tak for at SVANHOLM er sådan en dejlig historie om levet fælleskabsliv at rejse ud i verden med. Hvis I trænger til at opleve den store verden, har vi adresserne med hjem til jer. Ecotourisme er helt fremme med hjælphinandenprojekter i Maylasia. Sct. Petersborg er lige om hjørnet og er meget interesseret i ecology. Der er en utrolig efterspørgsel efter gennemtyggede communities som SVANHOLM. Og der er en åben invitation ned til Australien, som har opskriften på community glue, hvis vi skulle komme til at glemme, hvad det er, så kan det hentes der. Hav det godt.

De kærligste Hanne tan

Denne lille skotske tyr med de smukke lange horn og det finurlige krøllede hår, der så yndefuldt står og spejler sig i den lille klare skotsk sø, kan også du møde, når du en dag finder vej til FINDHORN.

Findhorn Hvad er det, der til stadighed dukker op i hukommelsen, sådan 1 måned efter konferencen i Findhorn? Samtalerne - ja, dialogen med så mange mennesker, jeg overhovedet kunne snyde mig til at samtale med i det tætpakkede program. Hvorfor skal det altid være sådan, at konferencer sælger sig selv på fyldte programmer med kendte personligheder, når erfaringen er, at pauserne med den sociale kontakt, er det mest givtige? Jeg fik bekræftet igen og igen, at når vi var sammen i så positiv og tryg atmosfære, så var det vigtigt at få snakket om de problemer, vi støder på i det daglige arbejde, fremfor overfladiske succeshistorier. Dette at snakke med mennesker med forskellige, men meget konkrete oplevelser i kollektive sammenhænge, gør dialogen vedkommende. Til trods for de mange workshops, opstod der en spontan workshop under forløbet. Den bestod af 6-7 "ældre" kollektiver fra forskellige steder i verden. Emnet var at evaluere, om der var ensartede problemer som opstod over tid, og hvilke løsninger der havde været brugbare. Sådan helt konkret. Dette ønske om at røre ved nælden i en tillidsfuld situation, var for alle der deltog, vigtigere at komme hjem med, end så megen anden information.


AMAZING GRACE Amazing Grace how sweet the sound that saved a wretch like me I once was lost but now I'm found was blind but now I see.

Twas grace that taugt my heart to fear and Grace my fear relieved How precious did that Grace appear, the hour I first believed.

Through many dangers, foils and snares we have already gone. Twas Grace that brougt us safe thus far and grace will lead us home.

When we've been there ten thousand years bright shinning as the Sun We've no less days to sing God's praise than when we first begun.

Amazing Grace how sweet the sound that saved a wretch like me I once was lost but now I'm found was blind but now I see.

Grace

Og det stiller anvendelsen af informationsteknik i et dilemma. For nok har vi brug for information, når den er vedkommende, og helst personlig erfaret, og kan skaffes frem på rette tid og sted. Men min fornemmelse siger mig, at informationsmængden vokser exponentielt, skidt og kanel mellem hinanden, og flere og flere vil leve af at videregive information på 2. 3. 4. hånd, og hvad kommer det så mig ved, hvis jeg ikke rigtig tør tro på det? O.K. det vil tiden vise. Men oplevelser, som jeg havde mellem mennesker i direkte kontakt, var hjertevarme og gode at komme hjem med. Svanholms nye skrift om SELVFORVALTNING, lod til at være på rette tid og sted, da spørgsmål om gennemskuelighed i beslutningsprocesser, overblik, ansvarsfordeling, generationsskifte, ledelse, demokrati, grænsesætning, arbejde contra åndelig udvikling og kollektivt sammenhold viste, at skoen ofte trykkede der. Selv om Skandinavien åbenbart står forbilledligt på den internationale scene m.h.t. bæredygtig levevis, så var der umiddelbart ikke nogen i den skandinaviske gruppe, der følte, at vi var nået særlig langt, eller at vi ikke hurtigt kunne overhales indenom af yngre samfund f.eks. det australske, der ikke er bundet op i lige så mange og stive regler og traditioner, som de gamle samfund. Jeg fik personlig meget inspiration ved snakke med australske folk, og det vil jeg bygge videre på.

Bo Læs


"Internet — en hel ny dimension af intuition og bevidsthed" siger Linda Joseph P å v e j i flyet f r a F i n d h o r n til L o n d o n b e n y t t e d e H i l d u r Jackson

tiden

til a t i n t e r v i e w e L i n d a . L i n d a

deltager

havde

noget

at bidrage

med.

arbejder

for " T h e M a n i t o u F o u n d a t i o n " , hvis i n i t i a t i v t a g e r e r

Hildur:

den danske H a n n e Marstrand Strong. S a m m e n m e d

Hvad synes du om modellen for hvad en "eco-village" er,

M a u r i c e S t r o n g ( m i l j ø k o n f e r e n c e n i R i o ) h a r h u n star-

som tager sit udgangspunkt i de 4 elementer: jord vand ild

tet

og luft og tildeler dem lige megen vægt? Under hvert ele-

Baca i Crestone, C o l o r a d o , et af de 8 m e d l e m m e r

af d e t g l o b a l e ø k o - s a m f u n d s n e t v æ r k

ment vælger man 4 områder til at beskrive elementet. (se

Hildur:

Linda:

andetsteds i bladet). Hvad tager du med dig hjem fra konferencen, Linda?

Den

Linda:

fundamentale,

Well. Det mest

overvældende

stor bevægelsen

faktisk

er: Når vi sidder

gør vi os ikke klart hvor er sig i denne af sunde var meget

retning.

menneskelige

et godt

sted

der sker jorden

folk for at give. dende,

hvor

i vores

og

lille

mennesker,

der faktisk

At støtte

økologien,

støtte

spiritualitet.

alt det. Konferencen

hvor

ne relatere

fællesskab

til naturen.

bevægudviklingen

smuk.

Og

Findhorn

skelig

viser,

hvor

Det

model,

sig til naturlovene, Det vil give

ren. Jeg vil gerne turer

Når vi taler

universelle

omtaler adfærd

ind i deres

ville jeg gerne

er det den

der findes.

Alle skulle

som vejleder

os en meget

gå tilbage

elementerne.

om økologi,

dybere

til, hvordan

at forholde

kun-

os i vores

forhold

respekt for

natu-

de oprindelige

Jeg ved ikke om de trak måde

mest

sig til

kulmenneelementerne.

vide.

over. kommer

Dele ud af deres

megen

kontakter

mange

relationer,

at opleve

På de fleste konferencer

er de globale

er meget

information

folk for at få noget. oplevelser.

Her

Det var

der var til stede.

Hver

kom

overvæleneste

Hildur.

Du kommer fra et sted med en meget stærk spirituel baggrund idet Baca er hjemsted for en række religiøse sam-


fund og retreats: buddhister, karmellitter, Aurobindo, indi-

oplært,

så at de kunne

anere m.fl. Da vi de sidste dage prøvede at definere begre-

ning

bet eco-village fremhævede mange betydningen af den spiri-

Nu træner

af naturen:

tage

over

tuelle, kulturelle dimension: luftelementet. Det er måske her

så at de kan gå tilbage

stoffet til eventuelle modsætninger kunne ligge. De fysisk

fund.

er på

De går højt op i bjergene alene.

Linda:

Syd-amerika,

Canada,

Vægten

år fortsætter

og fuldfører

lå ikke bare på luftcenteret

og ikke under elementerne, Vision

luft. feg synes

og formål

tid til at udforske

"Alignment"

centret.

hører

Når vi arbejder

Vi lægger

deres nen

tager

kroppe, tager

klatrer hvor

men også bruge

viden.

Vi har problemer

De fleste

Næste

som vil bestå

unge

i

med

får

scolarships.

den femte

i

mere

cirkel,

Om Internet.

men cirkel.

Fjordvang om at sætte jeres projekt Manitou foundation,

midten.

BACA, Crestone i Colorado på Internet. Hvad er din ople-

program:

"Earth

ned på jorden, et med jorden. som kommer der faktisk

om og deles at opleve

smører

elementerjorden

Tidligt

om

ud af jorden. er mindre

så den rene om

velse af det?Jeg har lige forklaret dig om min egen usikker-

Restoration

med ud for at opleve

hvor

Hildur:

luft.

på morge-

Min

De luft,

oplevelse

af kontakt, men

Og så ild-

den.

elementerne

hed og reservation. Linda:

krop.

som intet

af intuition munikere

i deres

af Internet

munikationen

ledes feg

Corps?"

ikke ville

Linda:

og upersonligt,

For to år siden

gerne

blev

med teknologien men

niveau.

dette

eller

virker.

at udforske Finde

forventet,

men det er en meget

vi kan

komander-

med det. Men det er

det. At

vej til folk, det ville

varm

komdimension

Det fungerer

ny niveau

man ønsker. Jeg havde

niveau

en ny

Det er som en kanal,

og det er spændende

kontakte.

Der er et

for i n t u i t i o n . Jeg har leget

ved ikke helt hvordan

til den information,

De

former

uventet.

niveau,

på også på et intuitivt

end andre

Kunne du fortælle lidt om:" The Earth Restoration

for teen-agers.

har at gøre

og bevidsthed.

Hildur:

vi et program

var helt

på et sprogligt

anderledes

lavede

gruppe.

vi programmet,

miljømæssig

dage

Afrika,

Jeg ved du har arbejdet tæt sammen med Stephan Wik på

ren. De mærker

rundt

USA. En vidunderllig

af programmet.

flere

Auroville,

for-

dem faktisk

så også

Unge fra

også

de bad i kilderne,

de prøver

i en hel uge og tilbringer

er 3 uger.

begreb for vores

så at de bliver

en til at sidde

building".

er et centralt

vi studenterne

fa,

sam-

og "community

og til det g u d d o m m e l i g e . Jeg tror

med vores

den er meget

i deres

andre,

i den femte

til i

højt op i bjergene,

bruge

praktisk

af åer osv. træne

model.

kulturelt,

Vi accepterede

at

meget

Programmet

financiering

initiativer

genopret-

der var essensen

(centrering)

til det spirituelle

at meditation

ne.

ikke bare

visi-

midten

at det er rigtigt

for vores

skal opleves

ind i

og de andre e l e m e n t e r . Jeg vil gerne

vi fik ikke talt om, hvad

Corps",

og formål

i øvrigt,

som udgangspunkt

jordelementet

hold

men mere specifikt

Så for mig skal vision

genetablering

og tage

energimæssige kredsløb var der ikke megen uenighed om.

med

18 år) til at kunne

"leadership"

Kan du sige noget om det?

on og formål.

og arbejde

skovplantning,

vi voksne(

Vægten

hjem

oplevelse.

finde man

være

frem ellers

koldt

Alle

vil

hjælpe.

Theo Simon, som har skrevet denne dejlige lille sang, var med på Findhorn og optrådte flere gange. Ring til ham på Ol 749 860660 Kingshill Community, og få ham til at fløjte melodien - der ikke er blevet væk.


Få dage efter konferencen på Findhorn

L.I.F.E.

Presents

Community Quest

sluttede, startede en tilsvarende i USA. Will Keepin, der sidste år var rundt i Danmark og er ved at starte en 'ecovillage' i USA har sendt os følgende. Vi bringer programmet i uddrag for at give en smag på bredden i bevægelsen og

October 1 9 - 2 2 , 1 9 9 5 Winter Park, Colorado

Creating E Intention

vise hvilke emner man i USA synes er centrale.

Practical "How To" Information

Det lovede materiale nåede desværre ikke

Community-Building Experiences Experiential Learning

frem, så dette er gengivet efter en fax - vi

Exhibits Endorsed by: The Fellowship for Intentional

beklager!

Community

KEYNOTE SPEAKERS Patch A d a m s , M.D.

Founder o f t h e Gesundheit Institute in W e s t

Virginia, an intended 4 0 - b e d f r e e c o m m u n i t y hospital with traditional and a l t e r n a t i v e health c a r e p r a c t i c e s ,

Patch suggests inten-

tional communities a r e ideal settings f o r health care.

Author of

Gesundheit!. Patch is a physician, inventor, actor and clown

Stephan B r o w n

G e o r g e C h e n e y , P h D . , has conducted extensive research on the Mondragon workerowned cooperatives in Spain. He is an Associate Professor at the University of Montana, and a specialist in transformation and cooperation in the workplace. Diana Leafe Christian Editor of Communities magazine, and former publisher of Growing Community newsletter, Diana actively researches what it takes for new intentional communities to succeed.

Founder and f o r m e r director o f the Findhorn-

inspired Shenoa R e t r e a t and Learning Center community in C a l i fornia, Stephan is a consultant w h o assists founders o f intentional

S a n d y C r u z is a certified permaculture designer and teacher, and founder/director of the High Altitude Permaculture Institute in Ward, Colorado.

communities and retreat and conference centers on real estate, fiTom L u e k e is a building contractor in Boulder and Colorado's first specialist in straw-

n a n c i n g and legal options

bale construction.

C a r o l i n e E s t e s is a n a t i o n a l l y renowned consensus facilitator and

Zev (Bill) Paiss is Managing Editor of CoHousing magazine and founder of the Rocky Mountain CoHousing Association, and an experienced cohousing developer.

trainer, and cofounder o f A l p h a F a r m c o m m u n i t y in Oregon S h e has facilitated meetings and taught c o n s e n s u s in c o m m u n i t i e s , corporations, g o v e r n m e n t agencies, and f o r eight y e a r s , the G r e e n and Bioregional national conferences.

Corinne

McLaughlin

is c o f o u n d e r o f t h e Findhorn-inspired

S i n u s c o m m u n i t y in M a s s a c h u s e t t s and c o - a u t h o r o f Spiritual Politics and Builders of the Dawn, the c l a s s i c guide to contempor a r y intennonal communities

Susan P a r e n t i , P h D . , operates the Summer School for Designing a New Society in Illinois. S h e works with Patch Adams using music, movement, and theater to stimulate empowerment, imagination, and action. J e d S w i f t , founder of the Sacred Earth Institute in Boulder, teaches Ecopsychology and Transformational Psychology in the Wilderness, and is a Rites of Passage guide. K a t h y T y l e r , a Findhorn Foundation Fellow and cofounder/president of Innerlinks, USA,

designed and produced "Angel Cards" and " T h e Transformation Game."

C o r r i n e w a s a member o f Presi-

dent Clinton's President's Council on S u s t a i n a b l e Development and taught "transformational politics" at A m e r i c a n

University in

Matt W o r s w i c k , a founding member of Harmony Village cohousing in Golden, Colorado, is an environmental planner w h o runs a solar design and construction company.

W a s h i n g t o n , D.C. TAPE Laird S a n d h i l l

Cofounder o f Sandhill Farm c o m m u n i t y in Missouri, Laird is an

SERVICE

P r o f e s s i o n a l l y r e c o r d e d a u d i o t a p e w i l l be available d u r i n g a n d after t h e c o n f e r e n c e Personal

taping

is

not

permitted.

organic f a r m e r , meeting facilitator, conflict resolution facilitator, and trainer. A c t i v e in t h e Federation o f Egalitarian C o m m u n i t i e s and t h e Fellowship f o r Intentional C o m m u n i t y , h e is M a n a g i n g Editor o f the Communities Directory. G e o p h K o z e n y , the "Peripatetic C o m m u n i t a r i a n , " h a s criss-crossed the continent for 7 y e a r s visiting hundreds o f intentional communities, sharing his slide show on communities, and collecting data f o r t h e Communities Directory. Founder o f t h e S t a r D a n c e c o m m u n i t y in S a n Francisco, and C o m m u n i t i e s C a t a l y s t Project, h e is also a skilled facilitator, and columnist f o r Communities magazine

L.I.F.E. L i v i n g I n Full E x p r e s s i o n Our vision is to co-createandsupport educational programs, healing centersandcommunities that facilitate all life living in full expression. We encourage each person to discover their unique purpose, to develop their full potential and to align with Spirit, themselves, theEarthand each other


Integral Sustainability Associates

Integrating ecolo

Greetings!! The community conference here was excellent. Enclosed is a brochure, which shows who was there. Some of the highlights included: Laird Sandhill spoke on how to deal effectively with conflict in community, and the experience in the Sanhill Farm community in Missouri. He summarized how community meetings have been revitalized in the past two years by making them exciting events in which there is definite movement and progress. When conflicts arise, they utilize the emotional energy of conflict as a resource for problem solving, and they do this in the moment of passion. This is in contrast to their earlier practices, in which they would wait to "cool down" before handling difficult emotional issues. He said this new way is moving them forward considerably, and he feels it holds much promise for the future.

There was a panel on consensus decision making, bringing in various identified "experts" who have lots of experience in the process, including Caroline Estes, Laird Sandhill, Stephan Brown and Geoph Kozeny. There was detailed examination of fine points and areas of disagreement, and it became clear that although consensus is a proven process, there are some areas of refinement that are still being worked out. Another highlight was Patch Adams, MD who is a doctor and world reknown clown. He has been living in community for over 20 years and spoke about his medical work, in which they offer free medical care to anyone who comes to their community. He is a highly entertaining speaker with much profound insight and humor. Overall, there was wonderful energy at this conference, and we did meet some new people who are seeking to establish a spiritual villiage outside of Boulder. We have been up there to visit and it looks very intriguing. We should talk soon and tell you more about it. Much love,

Will and Johanna


Habitat II, Istanbul juni

1996

af HildurJackson

D e n sidste af d e store FN k o n f e r e n c e r f i n d e r sted i

r u n d d e l t . 4o p e r s o n e r d e l t o g efter k o n f e r e n c e n i et

I s t a n b u l i d a g e n e 3-14 j u n i 1 9 9 6 . D e n s k a l v æ r e e n

m ø d e o m Habitat. S t e p h a n W i k på Fjordvang har

o p s a m l i n g af d e forrige store

konferencer:

oprettet en

e - m a i l k o n f e r e n c e u n d e r E c o - v i l l a g e s for

Miljøkonferencen, Det sociale T o p m ø d e og Kvinde-

at lette k o m m u n i k a t i o n e n m e l l e m disse 4 0 . En kritik

k o n f e r e n c e n o g k l i m a k o n f e r e n c e n . . H å b e t er, a t d e

af d e n officielle Habitat a g e n d a , h e r u n d e r hvad de

mange gode intentioner kunne

h a r u d e l a d t , vil b l i v e u d a r b e j d e t . D e t vil b l i v e f u l g t af

s a m l e s til e n

global

s t r a t e g i for h v o r d a n vi får e n b æ r e d y g t i g f r e m t i d

for

e t o p l æ g o m e n ø k o - s a m f u n d s v i s i o n o g f o r s l a g til e t

natur og mennesker. I L Ø S s a m m e n h æ n g og p å

p r o g r a m FN b ø r i v æ r k s æ t t e for a t m u l i g g ø r e d e t t e .

F i n d h o r n var det et t i l b a g e v e n d e n d e tema. Der blev

D e m , d e r i k k e e r p å e-mail vil b l i v e o r i e n t e r e t

holdt flere w o r k s h o p s m e d H e l e n a N o r b e r g

l ø b e n d e p å fax. R a s h m i M a y u r fra B o m b a y ,

Hodge

Indien

og Rashmi Mayur. Specielt formåede Rashmi Mayur

står for k o o r d i n e r i n g e n af d e t t e a r b e j d e . R a s h m i s

f r a B o m b a y a t få o s t i l a t f ø l e a t v i m å t t e g ø r e e n

væsentligste i n d v e n d i n g var en kritik af papirets

indsats i d e n n e

a c c e p t af fortsat g l o b a l u r b a n i s e r i n g .

sammenhæng.

F ø l g e n d e i d e e r blev diskuteret: D o u g B e n n fra u n i v e r s i t e t e t i A b e r d e e n e r 1: H a b i t a t

dokument.

D e t o f f i c i e l l e u d k a s t til H a b i t a t a g e n d a b l e v

kommet

m e d e n f o r e l ø b i g kritik. B i j o n K S i n h a fra "Tropiforest Earth C a r e " i Malajsia h a r skrevet referat


fra m ø d e t . M a r i l y n M e h l m a n fra S v e r i g e h a r d e l taget i de forskellige forberedende

m ø d e r u d fra sit

GAP (Global Action P l a n ) e n g a g e m e n t . H u n tager i det sidste af de f o r b e r e d e n d e

m ø d e r i feb 9 6

i New York. H i l d u r o g Ross h a r a r b e j d e t p å et v i s i o n s p a p i r o m et g l o b a l t n e t v æ r k a f ø k o l a n d s b y e r s o m e n ny b o s æ t n i n g s s t r u k t u r : T h e E a r t h is o u r Habitat. Interesserede b e d e s kontakte

Økosamfundet

er en

del-

økonomisk fordel

for

samfundet.

Hildur. Resume

2: Bøger.

den

af Ross

17/11

Jacksons

med Folketingets

indledning

til

Christiansborgmødet

boligudvalg.

Forskellige bøger o m øko-landsbyer synes at v æ r e Det er et p a r a d o k s , at b o r g e r e , d e r forsøger m e d e g n e

u n d e r v e j s o g k a n m å s k e n å a t k o m m e m e d til Istanbul: P r o c e e d i n g s fra F i n d h o r n

konferencen.

m i d l e r o g e g n e liv s o m i n d s a t s a t l e v e o p til R I O b e s l u t -

M a x ' s bog o m "Village-design", Margrit og Declan

n i n g e n o m udvikling m o d et b æ r e d y g t i g t samfund,

Kennedy's bog om økologisk byggeri. Flere andre

d e r stor m o d s t a n d i praksis, n å r d e forsøger at etablere

var i g a n g m e d

øko-samfund, h e r u n d e r økologisk byggeri.

bøger.

3: Udstilling.

mø-

Øko-samfundsbevægelsen er ikke bare vejen m o d

David B e n n k o m m e d n o g l e skitser dl e n udstilling.

b e d r e l i v s k v a l i t e t , d e t e r o g s å e n ø k o n o m i s k f o r d e l for

K o n f e r e n c e n vil f o r e g å p å 3 f o r s k e l l i g e fysiske

samfundet og bør fremmes g e n n e m lovgivning - ikke

steder:

bremses.

d e n officielle

Eksempler:

konference

NGO-forum

1: E n e r g i b e s p a r e l s e , v æ g t p å h ø j e f f e k t i v i t e t . F i n s k

E n t r a d e fair.

masseovn, s o l f a n g e r e , passiv solvarme, høj isolering.

D e t e r et s p ø r g s m å l o m h v o r m a n vil p l a c e r e s i g

2: S p i l d e v a n d s r e n s n i n g : vil t y p i s k s p a r e k o m m u n a l e a n l æ g s o g driftudgifter.

4 : Deltagelse i den officielle konference eller

3: V a n d b e s p a r e l s e : a n v e n d e l s e a f m u l t - t o i l e t t e r o g v a n d -

etablering af en alternativ konference b l e v d i s k u t e -

b e s p a r e n d e f o r a n s t a l t n i n g e r og levevis s p a r e r

ret. Vi f a n d t o g s å f r e m til e n r æ k k e i n t e r n a t i o n a l e

k o m m u n a l e u d g i f t e r til v a n d f o r s y n i n g .

n a v n e s o m v i m e n t e v i l l e v æ r e d e r i g t i g e p e r s o n e r til

4: A f f a l d s b e h a n d l i n g v e d n e d r i v n i n g : m e r e m i l j ø v e n l i g e

a t tale for ø k o - s a m f u n d e n e : S V N - n e t v æ r k e t ( S o c i a l

materialer sparer

Venture Network), d e r er et grønt

økonomisk

n e t v æ r k a r r a n g e r e r e n k o n f e r e n c e 3 d a g e før o f f i c i e l l e . M å s k e s k u l l e vi s a m a r b e j d e m e d

oprydningsomkostninger.

5: S u n d h e d s s e k t o r e n : f æ r r e a l l e r g i s k e r e a k t i o n e r b e t y den

dem.

d e r f æ r r e u d g i f t e r til s e k t o r e n . 6: T r a n s p o r t : l o k a l e a r b e j d s p l a d s e r b e t y d e r e n m i n d r e

Marcello arbejder s a m m e n m e d Hazel Henderson

belastning p å vejnettet. 7: S o c i a l e o m k o s t n i n g e r : i s t ø r r e ø k o s a m f u n d vil

p å dette.

m a n g e n u v æ r e n d e institutionelle o p g a v e r v a r e t a g e s af

5: Marilyn Mehlman fra Sverige har taget initiativ til

b e b o e r n e l i g e fra b ø r n e p a s n i n g til u n d e r v i s n i n g o g

at oprette en Internet konference o m s p i l d e v a n d s -

omsorgsopgaver.

r e n s n i n g , d a d e n officielle k o n f e r e n c e o m dette vigtige e m n e e r blevet aflyst p.g.a. m a n g e l p å p e n g e .

U d e n l a n d s k e e r f a r i n g e r ( U S A o g A u s t r a l i e n ) viser, a t økologisk b y g g e r i er efterspurgt. Priserne stiger hur-

6: Nyhedsbrev.

tigere

R a s h m i ø n s k e d e at starte et nyt n y h e d s b r e v hovedsæde i Bombay. Han

med

foreninger har ikke denne erfaring endnu.

Derfor

d e r e s s k e p s i s . Vi h a r b r u g for e n o v e r g a n g s o r d n i n g .

p r ø v e d e o g s å a t få

i n t e r e s s e for e t f o r b e r e d e n d e

e n d på traditionelt byggeri. M e n d a n s k e kredit-

m ø d e m e d 20 D a n m a r k e r k e n d t i u d l a n d e t for s i n e b o - f æ l l e s s k a b e r

e k s p e r t e r fra d e n s y d l i g e h a l v k u g l e .

o g ø k o - s a m f u n d o g e r f ø r e n d e p å feltet. D e t t e h a r e n Gaia trust h a r besluttet at støtte e n r æ k k e initiativer

erhvervsmæssig betydning ( f . e k s . ekport af økologisk

omkring konferencen, da den ser konferencen

b y g g e r i o g ø k o l o g i s k e s y s t e m e r til h e l e v e r d e n ) h v i s

som

e n m u l i g h e d f o r a t få ø k o - s a m f u n d s a t p å d e n i n t e r -

ikke f ø r e r p o s i t i o n e n tabes p å g u l v e t p å grund af statens

n a t i o n a l e d a g s o r d e n o g for at s k a b e e n d i a l o g m e d

modstand. Alle bliver vindere n å r øko-samfundenes

Asien, Afrika og L a t i n a m e r i k a .

v i k l i n g f r e m m e s . D e r e r i n g e n g r u n d til i k k e a t g ø r e d e t .

ud-


Åbent brev til Folketingets Boligudvalg. af Kaj Hansen

D e n 1 7 / 1 1 - 9 5 blev d e r afholdt et offentligt m ø d e i

o r g a n i s e r i n g a f b y g g e r i o g til s e l v e b y g g e r i e t , s o m i

Fællessalen på Christiansborg:

d a g fremstår s o m u n o r m a l t , o g derfor v u r d e r e s at give større økonomisk

"Hvem

bestemmer

fremtidens

boligpolitik

- politikerne

risiko.

eller

kreditinstitutterne?"

Det er dette parakdoksale forhold, d e r gør det praktisk talt u m u l i g t at r e a l i s e r e p r o j e k t e r , h v o r d e r a r b e j -

Alle p a r t i e r i b o l i g u d v a l g e t viste positiv

forhåndsinter-

des m e d miljøvenligt byggeri.

esse i at d e l t a g e . A f f o r s k e l l i g e å r s a g e r , s n e v e j r , g r u p p e m ø d e r m.v. b l e v

Hvordan fremmes miljøvenligt byggeri?

fremmødet ikke som forventet. Derfor dette

D e r e r v e d t a g e t e n s t a t s g a r a n t i til m i l j ø v e n l i g t b y g g e r i ,

åbne

brev, h v o r L a n d s f o r e n i n g e n f o r Ø k o s a m f u n d v i l b e d e

se b e s k r i v e l s e i s a g s f o r l ø b , g a r a n t i e n v i r k e r d o g i k k e .

o m p a r t i e r n e s h o l d n i n g til f o r s l a g e n e i d e t t e b r e v o g

P å m ø d e t b l e v d e r n æ v n t t r e m u l i g h e d e r f o r a k u t af-

evt. a n d r e f o r s l a g , d e r k a n m e d v i r k e til, a t p o l i t i k e r n e

h j æ l p n i n g af p r o b l e m e r n e m e d finansiering af miljø-

b l i v e r b e s t e m m e n d e for b o l i g p o l i t i k k e n i D a n m a r k .

venligt byggeri, som alle bygger på anvendelse af den omtalte statsgaranti:

I m ø d e t d. 1 7 / 1 1 - 9 5 d e l t o g r e p r æ s e n t a n t e r fra S o c i a l demokratiet:

- æ n d r i n g a f s t a t s g a r a n t i e n til 1 0 0 % f o r a t i m ø d e k o m -

Hans Peter Baadsgaard, Jytte Wittrock og Sonja

m e k r e d i t f o r e n i n g e r n e . R a m m e b e l ø b e t e r 2 5 m i l l . kr.

M i k k e l s e n , i s a l e n v a r d e r r e p r æ s e n t a n t e r fra byfor-

pr. å r i e n t r e å r i g p e r i o d e .

nyelsesprojekter, "Vestergror" og økosamfund

- æ n d r i n g af s t a t s g a r a n t i o r d n i n g e n således, at u d l å n

iøvrigt,

s k e r d i r e k t e fra s t a t e n v i a H y p o t e k b a n k e n .

samt andre interesserede.

- diskussion m e d RealKredit D a n m a r k o m deres planDet f ø l g e n d e e r o p d e l t i tre afsnit:

l a g t e p u l j e f o r l å n til m i l j ø v e n l i g t b y g g e r i .

-

hvorfor miljøvenligt byggeri?

-

hvordan fremmes miljøvenligt byggeri?

-

s a g s f o r l ø b , d e r viser, a t d e t e r k r e d i t i n s t i t u t t e r n e ,

E n d e l i g d i s k u t e r e d e vi m u l i g h e d e r n e for a t s a m a r b e j de m e d pensionskasserne.

L a r s P e h r s o n fra D e n

der bestemmer boligpolitikken.

Almennyttige Andelskasse Merkur havde

Hvorfor miljøvenligt byggeri?

sekretariatet.

udarbejdet

e t o p l æ g til m ø d e t , k o p i a f o p l æ g g e t k a n r e k v i r e r e s p å

D e s e n e r e å r h a r vist e n r æ k k e p r o b l e m e r v e d m o d e r n e d a n s k b y g g e r i . D e t d r e j e r sig b l . a . o m for s t o r t

D e r e r s å l e d e s e n r æ k k e s p ø r g s m å l , vi g e r n e v i l h a v e

r e s s o u r c e f o r b r u g v e d o p f ø r e l s e , f o r r i n g e h e n s y n til

p a r t i e r n e s svar p å - o g g e r n e så hurtigt, at interes-

r e s s o u r c e f o r b r u g i b y g n i n g e r n e s l e v e t i d , for store pro-

s e r e d e p a r t i e r k a n n å a t f r e m s æ t t e forslag o m f.eks.

b l e m e r m e d m a t e r i a l e v a l g i r e l a t i o n til a l l e r g i o g i n d e -

s t a t s l å n e o r d n i n g , s o m s k a l i n d d r a g e s i f o r s l a g til f i n a n s -

k l i m a g e n e r e l t , s a m t f o r r i n g e h e n s y n til a f f a l d s p o t e n -

lov for 1 9 9 6 .

tialerne i b y g n i n g s m a s s e n . D e s u d e n er selve boligm i l j ø e t ofte m e g e t r i n g e , b o l i g e r n e k a n i k k e b e t r a g t e s

Sagsforløb, der viser, at det er kreditinstitutterne, der

isoleret. M a n bør i h ø j e r e g r a d se p å e l e m e n t e r n e i

bestemmer boligpolitikken -

dagligliv i s a m m e n h æ n g . Det betyder, at boligpolitik i

e k s e m p l e r fra ø k o s a m f u n d s p r o b l e m e r m e d b e l å n i n g

fremtiden skal ses m e r e i s a m m e n h æ n g m e d

af p r i v a t e j e d e boliger.

ønsker

til a t l e v e l i v e t p å . D e t t e p a s s e r m e g e t f i n t o v e r e n s

I 1 9 9 1 / - 9 2 fik A n d e l s s a m f u n d e t i H j o r t s h ø j

m e d A g e n d a 21 processen, som Danmark har

m e d finansiering af boliger.

tilsluttet

problemer

sig s a m m e n m e d 179 a n d r e l a n d e .

Resultatet efter l a n g e f o r h a n d l i n g e r blev e n b e l å n i n g

V i m å d e r f o r f o r v e n t e , a t vi f o r f r e m t i d e n v i l s e k r a v til

på 4 8 % af k ø b e s u m m e n , m o d n o r m a l t 8 0 % .


1 9 9 2 : Y d e r l i g e r e p r o b l e m e r i r e l a t i o n til b y g g e r i , b l . a . i

Efter at h a v e a r b e j d e t m e d d e n n e

Hjortshøj o g i Økologisk L a n d s b y s a m f u n d ved Torup.

s i d e n 1 9 9 1 m å vi k o n s t a t e r e , a t d e t s t a d i g e r k r e -

I Hjortshøj sagde m a n helt stop - kreditinstituttet ville

d i t i n s t i t u t t e r n e d e r b e s t e m m e r p å d e t t e felt.

først se e r f a r i n g e r o v e r e n å r r æ k k e m e d d e

D e t t e k a n selvfølgelig k u n l a d e sig g ø r e fordi folke-

første

to

tinget

dobbelthuse! B e g r u n d e l s e r n e for a f s l a g e n e v a r u s i k k e r h e d m e d

problemstilling

a c c e p t e r e r det.

den

langsigtede omsættelighed af boligerne.

P r o j e k t e r n e i L a n d s f o r e n i n g e n for Ø k o s a m f u n d

har,

s a m m e n m e d M e r k u r og forskellige politikere ( s p e c i elt S o n j a M i k k e l s e n , v a l g t for S o c i a l d e m . i Å r h u s ) arb e j d e t m e d e n r æ k k e m o d e l l e r for l ø s n i n g a f p r o b l e m e r n e , h e r u n d e r bl.a.: - grøn realkredit

Grønne

- grønt aktieselskab

iværksættere

- statsgarantiordning

af Kaj Hansen Grøn realkredit Landsforeningen har

tidlige

foreslået, at d e r etableres

Et a f e m n e r n e p å l a n d s s k u e t p å B r u s g å r d v a r l ø n a r b e j -

e n g r ø n r e a l k r e d i t til a t d æ k k e d e t b e h o v , s o m d e e k s i -

d e r - iværksætterkultur. Det blev taget o p m e d bag-

s t e r e n d e k r e d i t f o r e n i n g e r ikke føler sig trygge ved,

g r u n d i vores samfunds g e n e r e l l e p r o b l e m e r

m e n som samtidig er en samfundsmæssig

m e g e n a r b e j d s l ø s h e d o g e t m e g e t l a v t n i v e a u for

D e t h a r n e m l i g vist sig, a t d e r e r g e n e r e l

prioritering. opbakning

bag vore bestræbelser. Der kræves imidlertid en kapit a l p å 1 5 0 m i l l . kr. til a t s t a r t e e n

med

i v æ r k s æ t t e l s e . V i u d d a n n e r s t a d i g til l ø n a r b e j d e p å e n m å d e , der h ø r e r fortidens arbejdsmarked

til.

kreditforening. O p f ø l g n i n g e n af dette i n d l e d e n d e t e m a var et semi-

Grøn aktieselskab

nar, hvor d e r blev diskuteret g r ø n iværksættelse og

L a n d s f o r e n i n g e n og M e r k u r foreslog i 1993 et g r ø n t

v i l k å r e n e for d e t t e . H e r l a g d e M a j A n d e r s e n , H a n -

aktieselskab, hvor pensionskasser skulle k u n n e yde lån

d e l s h ø j s k o l e n , u d m e d a t f o r t æ l l e o m v i l k å r e n e for

til b o l i g e r . P e n s i o n s k a s s e r n e s k u l l e s å f r i t a g e s f o r r e a l -

nyskabende iværksættere.

renteafgift. Der a r b e j d e s stadig m e d d e n n e

I dette o p l æ g blev d e r

model.

ridset

o p , a t vi, s o m

samfund,

både ønsker iværksættelse og at dette sker i en bære-

Statsgaranti ordning

dygtig retning, m e n samtidig kan vores investerings-

E n s t a t s g a r a n t i o r d n i n g til m i l j ø v e n l i g t b y g g e r i b l e v

politik overfor disse p o t e n t i a l e r bedst karaktiriseres

vedtaget i folketinget i dec. 1993.

s o m i k k e v æ r e n d e til s t e d e .

L å n e a n s ø g n i n g e r i j a n / f e b r - 9 4 b l e v afvist m e d

den

b e g r u n d e l s e , at s t a t s g a r a n t i e n v a r for lille.

I d e n efterfølgende p a n e l d i s k u s s i o n m e l l e m politi-

S t a t s g a r a n t i o r d n i n g e n var, s a m m e n m e d d e a n d r e

k e r e , r e p r æ s e n t a n t e r fra M a g i s t e r f o r e n i n g e n , G a i a

o r d n i n g e r , til d e b a t p å C h r i s t i a n s b o r g i s e p t . - 9 4 . R e a l -

Tech, Merkur, L Ø S og Dansk

Kredit Danmark, politikere og r e p r æ s e n t a n t e r

f o r s ø g t e vi a t a f k l a r e m u l i g h e d e r n e f o r a t a f h j æ l p e

for

Iværksætterforening

landsforeningen samt M e r k u r a r b e j d e d e m e d et nyt

dette

f o r s l a g til s t a t s g a r a n t i . D e t t e b l e v v e d t a g e t 3 0 / 5 - 9 5 ,

Vi blev e n i g e o m at fortsætte d i s k u s s i o n e r n e i et m i n -

misforhold.

l å n e a n s ø g n i n g e r i n d s e n d t i j u n i - 9 5 b l e v afvist a f k r e -

dre forum. Dansk Iværksætter Forening, Mercur, Gaia

ditforeningen.

T e c h . o g L Ø S a r b e j d e r n u m e d m u l i g h e d e r n e for at e t a b l e r e en fond m e d det formål at støtte g r ø n

B e g r u n d e l s e r n e e r for første g a n g i f o r l ø b e t s p e c i f i k k e , i d e t d e r i r e l a t i o n til H j o r t s h ø j s a g e n

Iværksættelse. nu

D e s u d e n h a r s a m a r b e j d e t betydet, at L Ø S og Iværk-

a r g u m e n t e r e s med, at m a n mener, at vores

s æ t t e r f o r e n i n g e n h a r i n d l e d t et s a m a r b e j d e o m ud-

o r g a n i s a t i o n s f o r m e r u h e n s i g t s m æ s s i g i r e l a t i o n til

veksling af viden og erfaringer i forbindelse

risici v e d b e l å n i n g .

Grøn iværksættelse.

med

I d e n a n d e n l å n e s a g for l e v e f æ l l e s s k a b e t H e r t a (levefællesskab m e l l e m h a n d i c a p p e d e og såkaldt n o r m a l e )

I n t e r e s s e r e d e til d e t t e a r b e j d e k a n h e n v e n d e s i g til

kræves 1 0 0 % statsgaranti i hele lånets løbetid.

s e k r e t a r i a t e t , tlf 9 7 9 3 6 6 5 5 .


Bæredygtig

Livsstil

pier, forankret i d e n liberalistiske e l l e r maxistiske ideo l o g i , e r b r u d t s a m m e n , h a r vi m i s t e t v o r e b i l l e d e r a f fremtiden. Deraf - blandt andet - rodløsheden

og

af Kaj Hansen

a p a t i e n . I de nye v æ k s t l a g f o r n e m m e r j e g et m a r k a n t

Den 18-19/9-95 afholdtes en konference o m bære-

s m å , e k s e m p l e r p å h v o r d a n vi k u n n e i n d r e t t e o s - v o r e

m o d s p i l til o p l ø s n i n g e n . H e r f i n d e r vi, o m e n d i d e t

d y g t i g livsstil. D e l t a g e r n e v a r p r o j e k t e r s t ø t t e t a f D e n

byer og lokalsamfund, vore familier og øvrige fælles-

G r ø n n e F o n d , Kaj H a n s e n p r æ s e n t e r e d e l a n d s f o r e -

s k a b e r . O g h v a d d e r e r n o k s å v i g t i g t , vi f i n d e r a n s a t -

n i n g e n s a r b e j d e , s p e c i e l t i r e l a t i o n til v o r e s p r o j e k t e r

s e r til n y e v æ r d i e r o g f o r e s t i l l l i n g e r , s o m m u l i g v i s k a n

m e d o p l y s n i n g / u d d a n n e l e , s o m vi h a r f å e t 1 5 0 . 0 0 0 , -

f u n g e r e s o m k u l t u r e l m o d e r k a g e for d e t s t ø r r e fælles-

kr. til, fra D e n G r ø n n e F o n d .

skab. Tit bliver j e g spurgt: H v o r d a n k a n du stadig tro p å

Konferencen var således e n opsamling p å miljøprojekter fra h e l e l a n d e t .

n y t t e n a f a f f a l d s s o r t e r i n g o g k o m p o s t b u n k e r , n å r Folketinget bygger nye kulfyrede kraftværker og under-

J e g vil i d e t f ø l g e n d e r e f e r e r e til f o r m a n d f o r

Den

Grønne Fond, Elsebeth Gerner Nielsens åbningstale.

støtter privatbilismen p å b e k o s t n i n g af d e n kollektive trafik? Der e r k u n et svar: H v o r s k u l l e m o d s t a n d e n ell e r f o r a n d r i n g e r n e e l l e r s k o m m e fra, h v i s i k k e fra e n

Elsebeth Gerner Nielsen gør her o p m æ r k s o m p å

e n g a g e r e t b e f o l k n i n g , s o m h a r t r o o g tillid til e g n e

"Overalt er d e r g r ø d e i "de g r ø n n e v æ k s t l a g "

kræfter! S o m g e n n e m oplysning er blevet klar over

miljøaktivister lavede politiske aktioner

d e r e s e g n e d e m o k r a t i s k e m u l i g h e d e r - i k k e b a r e for a t

for a t æ n d r e s a m f u n d e t , vil 9 0 e r n e s m i l j ø e n g a g e r e d e

v æ l g e m e l l e m e n T o y o t a o g e n M a z d a , m e n for a t v æ l -

se k o n k r e t e r e s u l t a t e r a f d e r e s i n d s a t s h e r n u . O g d e t

ge samfund og nye bestyrere.

Hvor

firsernes

s k e r m e d u d g a n g s p u n k t i d e t n æ r e , i e g e n f a m i l i e eller lokalsamfund. Stadig flere m e n n e s k e r handler,

J E G MEDGIVER g e r n e , at d e r e r et g a b m e l l e m d e n

hvor de kan: S o m forbrugere, beboere og

folkelige m i l j ø b e v i d s t h e d o g d e n politik, d e r føres.

producen-

ter. I s t e d e t f o r a t o v e r l a d e a n s v a r e t til p o l i t i k e r e , e k s -

D e t s k y l d e s først o g f r e m m e s t m a n g e l p å s a m m e n -

perter og professionelle græsrødder, så h a n d l e r borg-

h æ n g i folkestyret. Vi m a n g l e r d e t r a d i t i o n e l l e l o k a l e

e r n e selv. F o r m a n g e d r e j e r d e t s i g o m i k k e b a r e o m

p a r t i o r g a n i s a t i o n e r til a t o p s n a p p e

a t g ø r e " d e t r i g t i g e " i f o r h o l d til m i l j ø e t , m e n o m a t få

l i n g e n i befolkningen. At p a r t i e r n e står forholdsvis

holdningsudvik-

miljøløsningerne indtænkt i deres øvrige virke. Målet

s v a g t s o m s o c i a l e r u m f o r s a m t a l e n o m , h v a d d e t er, vi

e r e t h e l t o g s a m m e n h æ n g e n d e liv. A t finde n y e m å -

vil m e d v o r e s s a m f u n d , g ø r d e t v a n s k e l i g t a t k a n a l i s e r e

d e r a t k o m b i n e r e fritid o g a r b e j d e p å . A t g e n o p l i v e o g

m i l j ø b e v i d s t h e d e n i n d i d e n politiske v i r k e l i g h e d . Det

nyorganisere lokalsamfundet.

er ærgerligt! M e n i k k e ø d e l æ g g e n d e . F o r j e g e r s i k k e r p å , vi e r p å

DET GRØNNE v æ k s t l a g u d g ø r således e n social o g

vej e t a n d e t sted h e n , et sted, h v o r b o r g e r n e selv

økologisk orienteret bevægelse, hvor de miljørigtige

h a n d l e r i s t e d e t f o r a t o v e r l a d e a n s v a r e t til p o l i t i k e r e ,

i d é e r i k k e b a r e u d t r y k k e s i p a r o l e r , m e n i folks e g e n

eksperter og professionelle græsrødder.

hverdag, i d e r e s - vores - m å d e at leve og arbejde på.

Det k a n v æ r e svært i d a g at se d e p r æ c i s e r a m m e r

D e r e r s e l v f ø l g e l i g g r æ n s e r for, h v o r s t o r e

d e t , m e n d e t k o m m e r til a t g å s t æ r k t . "

forhåbning-

om

e r vi k a n k n y t t e til d e n n e n y e - o g s t a d i g s p æ d e - r ø r e l s e . A l l i g e v e l vil j e g v o v e d e n p å s t a n d , a t d e t e r h e r , a n -

Elsebeth Gerner Nielsen gør o p m æ r k s o m på det grøn-

s a t s e r n e til e n a n d e n m å d e a t a n s k u e f o r h o l d e t m e l -

n e vækstlag, d e n store værdi, h u n ser i dette, samt det

l e m m e n n e s k e r o g n a t u r p å s k a l f i n d e s . D e t e r h e r , vi

æ r g e r l i g e i, a t p o l i t i k e r n e i k k e h a r k o n t a k t til v æ k s t -

f i n d e r b e g y n d e l s e n til n o g l e n y e f æ l l e s s k a b e r , s o m k a n

laget.

f u n g e r e s o m p l a t f o r m f o r d e t s t o r e d e m o k r a t i o g drøft e l s e n o m , h v o r d a n vi i f r e m t i d e n s k a l i n d r e t t e o s -

J e g m e n e r , d e t t e e r e n i n v i t a t i o n fra p o l i t i s k h o l d , s o m

n a t i o n a l t o g g l o b a l t . D e t n y e v æ k s t l a g g i v e r os " b i l l e -

L Ø S m å tage op, - d e n s a m m e invitation k o m m e r også

der" på fremtidens samfund. Og billeder er nødvendi-

fra a n d r e p a r t i e r . J e g s y n e s , a t vi s o m f o r e -

g e s o m p e j l e m æ r k e r for s å v e l d e n e n k e l t e s o m f æ l l e s -

n i n g , e v t i s a m a r b e j d e m e d a n d r e , s k a l t a g e i n i t i a t i v til

skabet.

k o n f e r e n c e / m ø d e r , h v o r vi k a n u d v e k s l e f o r e s t i l l i n g e r

Forfatteren T a g e Skov H a n s e n h a r e n g a n g sagt: Vi e r

o m fremtidens politiske strukturer.

d e t , vi vil. M e n

L Ø S har allerede nedsat en arbejdsgruppe på dette

f o r a t v i l l e e r m a n n ø d t til a t h a v e e t

b i l l e d e a f / f o r e s t i l l i n g o m m å l e t . Efter at d e g a m l e uto-

felt - vi k a n v æ r e f l e r e .


Velkomsttale til "Erindring og

udstillingen forandring"

26. oktober 1995 i

Turbinehallen

af Elsebeth Gerner Nielsen (Den Grønne Fond, Radikal folketingspolitiker) Indledning

m e d d e n b o r g e r l i g e f o r t i d . T a t l i n s t å r n , d e r v a r til-

D e t e r e t s t o r t p r i v i l e g i u m a t v æ r e m e d til d e n n e

tænkt Kominterns hovedbygning, er m e d sine mærkelige s p i r a l k o n s t r u k t i o n e r og c i r k l e n d e e t a g e r et ypper-

udstilling om form og økologi.

ligt s y m b o l p å disse b e s t r æ b e l s e r p å at f o r e n e i d e o l o g i

Lang tid undervejs

og æstetik.

U d s t i l l i n g e n h a r v æ r e t l a n g u d u n d e r v e j s - vi b l e v i D e n G r ø n n e F o n d p r æ s e n t e r e t f o r p r o j e k t e t f o r c a . e t å r si-

Kuppelhusene - en pendant til Tatlin

d e n - m e n d e t h a r v æ r e t v æ r d at v e n t e på, o g d e s p ø r g s -

Når m a n ser Niels Peter Nielsens k u p p e l h u s e i Torup,

mål d e r rejses i udstillingen er ikke blevet m i n d r e ak-

e r d e et så r a d i k a l t b r u d m e d t r a d i t i o n e l t h u s b y g g e r i ,

t u e l l e . D e r e r m e r e e n d n o g e n s i n d e b r u g for d e s i g n e -

a t m a n l e t k a n k o m m e til a t t æ n k e p å T a t l i n . D e t e r

re, k u n s t n e r e og arkitekter, d e r k a n g ø r e de økologis-

heller ikke alle, der finder d e m s m u k k e . M e n de er en

ke l ø s n i n g e r s m u k k e , for d e t er e n basal n ø d v e n d i g -

del af d e n s ø g e n efter n y e veje, s o m e r n ø d v e n d i g , selv

h e d , hvis d e skal f r e m s t å s o m positive b u d p å frem-

o m j e g personligt n o r m e r e p å at g e n o p d a g e traditio-

tiden, og i k k e blot s o m e n sur teknisk n ø d v e n d i g h e d .

n e l l e kulturudtryk i ny k l æ d e b o n , e n d p å at b e g y n d e h e l t forfra. Vi s k a l h a v e v o r h i s t o r e m e d i r y g s æ k k e n ,

Der er ikke én økologisk livsstil og æstetik

hvis vi i k k e s k a l b l i v e r o d l ø s e .

K u n s t n e r e s p ø r g e r i k a t a l o g e t , o m d e n ø k o l o g i s k e livsstil h a r s i n e g e n æ s t e t i k . J e g m e n e r n e j . F o r d e t f ø r s t e

Titlen - "Erindring og forandring"

fordi d e r i k k e f i n d e s é n ø k o l o g i s k livsstil, o g for d e t

Denne dobbelthed er smukt udtrykt i udstillingens

a n d e t fordi d e r ikke findes é n æstetik, d e r er d e n rig-

titel " E r i n d r i n g o g f o r a n d r i n g " . V i m å s k a b e n o g e t nyt,

tige.

d e r s a m t i d i g g e n o p d a g e r traditionelle kvaliteter i kultur og håndværk.

Målet er ikke en ny "økokult" Fremelsk mangfoldigheden

Vi s k a l i k k e e r s t a t t e t y v e r n e s p r o l e t k u l t m e d e n n y ø k o k u l t . P r o l e t k u l t e n v a r k n y t t e t til m o d e r n i s m e n

og

troen p å d e e n t y d i g e fremtidsbilleder, d e r b r ø d totalt

O g i d i s s e f o r s ø g p å a t f i n d e v e j e til e t b æ r e d y g t i g t s a m f u n d e r d e t vigtigt at f r e m e l s k e m a n g f o l d i g h e d e n .


Vi h a r e n d n u i k k e f u n d e t d e vises sten, o g vi m å p r ø v e

b o l i g m a s s e n er b l a n d t de største a k t u e l l e udfordring-

os frem. D e r f o r e r d e t vigtigt m e d m a n g e f o r s k e l l i g e

er, n å r d e t g æ l d e r e n b æ r e d y g t i g u d v i k l i n g .

b u d på nye b æ r e d y g t i g e m å d e r og former, der k a n give økologien kød og blod.

Æstetikken er et kardinalpunkt i byomdannelsen D e t e r o g s å , n å r vi t a l e r b y o m d a n n e l s e , a t æ s t e t i k k e n

Byøkologien forsømt af arkitekter

b l i v e r et k a r d i n a l p u n k t for v o r e s v e l b e f i n d e n d e . B y e r

Dette gør ikke b e a r b e j d n i n g e n af d e n æstetiske

u d e n s j æ l s k a b e r f o r k r ø b l e d e m e n n e s k e r . H v i s d e n by-

d i m e n s i o n m i n d r e v æ s e n t l i g . B y ø k o l o g i e n h a r f.eks.

fornyelse k a n blive b å d e s m u k k e r e og m e r e økologisk,

klart lidt under, at d e n h a r v æ r e t i n g e n i ø r - d o m i n e r e t ,

h a r v i o g s å b i d r a g e t til a t m i n d s k e d e s o c i a l e p r o b l e -

m e n s de æstetisk t æ n k e n d e arkitekter i a l m i n d e l i g h e d

m e r , s o m vi f i n d e r i b y e r n e .

i k k e h a r i n t e r e s s e r e t s i g for m i l j ø .

Jørn Rønnaus Krakamarken Men ikke af Floyd Stein og Inger Klingenborg

D a D e n G r ø n n e F o n d for e n g o d m å n e d s i d e n a f h o l d t

D e n n e u d s t i l l i n g e r e t b e f r i e n d e u d t r y k for, a t d e n n e

e n k o n f e r e n c e o m b æ r e d y g t i g livsstil, h a v d e I n g e r

kritik i k k e g æ l d e r alle arkitekter, o g i hvert fald slet

Klingenberg o p h æ n g t en plancheudstilling, som inde-

ikke Floyd Stein og I n g e r Klingenborg, s o m er b l a n d t

holdt denne udstillings temaer i komprimeret

kræfterne bag denne udstilling.

D e r var bl.a. p l a n c h e r o m s k u l p t u r p a r k e n

form.

Krakamar-

ken ved Brusgård, som Jørn Rønnau har opbygget.

Hanne Keis' vandtrapper

Krakamarken præsenterer skulpturer, der leger m e d

Et a f d e m a r k a n t e i n d s l a g i u d s t i l l i n g e n e r

Hanne

n a t u r e n selv g e n n e m plovfurer, pileflet o g t r æ r ø d d e r .

Keis' v a n d t r a p p e . V a n d t r a p p e r n e e r et a f d e s m u k k e s t e u d t r y k for e n k o n s t r u k t i o n , d e r i s e l v e f o r m g i v n i n g en er organisk, og som samtidig f r e m m e r d e n

natur-

Kan en skulpturpark være bæredygtig En af k o n f e r e n c e d e l t a g e r n e spurgte, hvad p o k k e r en

lige rensningsproces i vandet. Det er t a n k e v æ k k e n d e ,

skulpturpark havde m e d b æ r e d y g t i g h e d at gøre.

a t vi h e r h a r e n f o r m , d e r l a d e r s i g a n v e n d e s o m r e n

S p ø r g s m å l e t e r r e l e v a n t n o k , hvis m a n h e r t r o r at se

d e k o r a t i o n i é n s a m m e n h æ n g og s o m d e l af et vand-

en bestemt kunstform udråbt som den økologiske

r e n s n i n g s a n l æ g i en a n d e n s a m m e n h æ n g . Kunst og

k u n s t - " ø k o k u l t e n " , s o m j e g før k a l d t e d e n , d e r p e g e r

funktion i en højere e n h e d . Samtidig er vandtrappen

direkte m o d det økofascistiske s k r æ m m e b i l l e d e .

u d t r y k for g o d t h å n d v æ r k .

Menneskets stofskifte med naturen Genopliv håndværket - Fl. Abrahamsens masseovne

M e n vi h a r b r u g f o r k u n s t , d e r b e h a n d l e r v o r e s for-

De værdier, s o m skal b æ r e u d v i k l i n g e n af d e b æ r e d y g -

h o l d til n a t u r e n . M a r x d e f i n e r e d e i s i n t i d a r b e j d e

tige livsstile, b e h ø v e r i k k e at v æ r e " n y e " . Det k a n tvært-

s o m " m e n n e s k e t s stofskifte m e d n a t u r e n " , o g d e t e r

i m o d dreje sig o m at g e n o p d a g e o g genoplive g a m l e

n e t o p e r k e n d e l s e n af, a t vi e r e n d e l a f n a t u r e n o g i k -

v æ r d i e r o g t r a d i t i o n e r , f.eks. for d e t g o d e h å n d v æ r k ,

k e s t å r o v e r for d e n , s o m e r a f g ø r e n d e for, a t vi l æ r e r

som det ligger i Flemming Abrahamsens masseovne

at t a g e v a r e o m n a t u r e n p å e n n y m å d e . O g d e t e r og-

eller i de a n d r e brugsting, som udstillingen her også

så d e n n e e r k e n d e l s e , s o m J ø r n R ø n n a u s s k u l p t u r e r e r

rummer.

e t k u n s t n e r i s k u d t r y k for. O g d e t e r d e t s a m m e t e m a , som d e n n e udstilling handler om.

Fra fossil energi til håndens og åndens Det kræver, at vi i g e n

tillægger

det social v æ r d i at kun-

2. udstilling i Turbinehallen som vi støtter

n e e t h å n d v æ r k e l l e r a t l a v e m a d selv. I s t e d e t f o r a t

D e n n e udstilling er d e n a n d e n i træk h e r i Turbine-

f o r b r u g e fossil e n e r g i m å v i l æ g g e v æ g t e n p å h å n d e n s

h a l l e n , s o m vi h a r a k t i e r i i D e n G r ø n n e F o n d . I s i d s t e

og å n d e n s energi. Det er ikke a l e n e m e r e miljørigtigt

m å n e d h e d udstillingen "Klode 9 5 " og h a n d l e d e

- det giver også s m u k k e r e og m e r e holdbare resulta-

m i l j ø o g u d v i k l i n g i d e n 3. v e r d e n . U d s t i l l i n g e r n e s

ter.

tema kan umiddelbart synes m e g e t forskellige, m e n

om

de h a r et fællestræk, s o m g l æ d e r m i g m e g e t - de

Boligen som udstillingens vartegn

sanseliggør miljøproblemerne og løsningsforsøgene.

Det g l æ d e r m i g også, at udstillingen h a r valgt en

Vi k a n l u g t e , føle o g h ø r e os f r e m g e n n e m u d s t i l l i n g -

menneskebolig som vartegn. Boligerne og byens huse

e r n e . D e n n e s a n s e l i g h e d e r i s i g selv e n

demonstra-

er de mest basale r a m m e r o m m e n n e s k e r s daglige

t i o n af, a t ø k o l o g i i k k e k a n r e d u c e r e s til t e k n i k .

v i r k e . I b o l i g e n o m s æ t t e s o v e r 1/3 a f e n e r g i s t r ø m -

Skal ikke tale mere, glæder mig til at se nærmere på

m e n e i vores samfund. Og økologisk o m d a n n e l s e af

udstillingen.


Et nyt

"Kirstinelund"?

af Troels Dilling Hansen

S i d s t e g a n g j e g s k r e v o m v o r e s p r o j e k t , v a r vi e f t e r m i n

m ø d t e s i forståelse i f o r s o m m e r e n , blev dette e n af

m e n i n g delt op i 2 g r u p p e r i n g e r - h i p p i e r n e og bor-

d r å b e r n e , d e r fik b æ g e r e t til a t flyde o v e r .

g e r d y r e n e . Vi ville p r ø v e a t n å h i n a n d e n , m e n i s t e d e t h a r vi v a l g t a t s k i l l e s , h v i l k e t k r æ v e r e n l i l l e h i s t o r i e .

Vi h a r a l l e s a m m e n t r o e t p å , a t vi k u n n e m ø d e s p å

Forår på lunden.

h v o r l a n g t vi k a n t r æ k k e h i n a n d e n i f o r s k e l l i g e r e t -

t r o d s a f b r y d e n d e h o l d n i n g e r , m e n d e r e r g r æ n s e r for,

I f o r å r e t 9 5 b e s l u t t e d e vi, a t d e t k u n s k u l l e v æ r e d e n u - b o -

n i n g e r , h v o r m a n g e k r æ f t e r m a n h a r til a t k æ m p e . T i l

e n d e e j e r e , d e r k u n n e få i n d f l y d e l s e p å ' K i r s t i n e l u n d ' .

sidst e r d e r k u n opgivelse o g desillusion at spore.

H e l m e r t o g p å r e j s e til S p a n i e n , o g s å v a r d e r k u n o s ejer-borgerdyr

tilbage

til a t t a g e b e s l u t n i n g e r , o g v i v a r

e n i g e o m e n f r e m t i d i g u d v i k l i n g s p l a n for K i r s t i n e l u n d .

En ny fødsel. D e r e r i m i d l e r t i d o g s å e n n y f ø d s e l for a l l e p a r t e r , o g d e t e r d e n , vi s t å r m i d t i n u . B a d e v a n d e t e r g å e t , o g e n

Vi ville h a v e a n d e l s l e j l i g h e d e r i s t u e h u s e t , m å s k e d e n

n y f l o k e n t u s i a s t e r vil t a g e over, d e r h v o r d e g a m l e s l a p .

e n e l æ n g e o g så lidt b y g g e r i s o m m u l i g t p å det af

S a m t i d i g h å b e r vi, a t d e g a m l e e r b l e v e t g i v e t fri p å

"hippierne" udvalgte bopladsområde.

r i m e l i g e vilkår, så o g s å d e føler e n ny l i v g i v e n d e tid.

D a H e l m e r k o m h j e m , fik j e g s a m v i t t i g h e d s p r o b l e m e r ,

Lokalplanen.

både overfor h a m , lejerne og overfor d e n del af mig,

Vi h a r e n d e l i g f å e t i n d s e n d t v o r e s l o k a l p l a n s f o r s l a g til

der også ønsker frihed og grænseløshed, multlokum-

k o m m u n e n ; e t p r o j e k t vi h a r a r b e j d e t p å , l i g e s i d e n v i

m e r o g k æ r l i g h e d , så d a H e l m e r , A d a m o g j e g i g e n

flyttede h e r u d .


o m at bosætte sig økologisk b æ r e d y g t i g t . Vi e r i hvert fald s a m a r b e j d s v i l l i g e .

"Life-zapperne" Vi a r b e j d e r u f o r t r ø d e n t v i d e r e , o g vi h a r n u v æ r e t m e d s k a b e r e af vores nye h i t g r u p p e , "Life-zapperne", e n økologisk s t u d i e g r u p p e m e d flere l o k a l e bopladser i n v o l v e r e t . Vi m ø d e s h v e r 1 4 . d a g t i l s p i s n i n g o g s t u d i e r af alternativ levevis o g b o s æ t n i n g . S i d s t e g a n g v a r v i i R e s e n b r o h o s S t e n til l y s b i l l e d foredrag om hans boplads ved g u d e n å e n , skabt m e d i n s p i r a t i o n f r a h a n s a n d e t liv i G a m b i a .

Det var lige så s p æ n d e n d e s o m A m e r i k a n s k e billeder af J a c o b Holt, o g j e g følte a b s o l u t , d e t v a r e n o v e r k o m m e l i g m u l i g h e d for e v e n t u e l l e f r e m t i d i g e LØS-

dokumentationer.

Finanserne. V o r e s f i n a n c i e l l e s i t u a t i o n e r d e n , a t vi h a r f å e t e t n y t l å n f r a A n d e l s k a s s e n til a t f æ r d i g g ø r e v o r e s b y g g e r i i stuehuset. V i a r b e j d e r n u m e d a t få e t s t o r t l å n i U n i b a n k o v e r f ø r t til d e n y e e j e r e , h v o r a f v i e r 5 i ø j e b l i k k e t , m e n Ry B y r å d r e g n e r m e d , at l o k a l p l a n e n e r klar dl n æ s t e

g e r n e skulle blive 7 i n d e n årsskiftet. ( s e a n n o n c e )

f o r s o m m e r , h v o r vi k a n g å i g a n g m e d d e t a l t e r n a t i v e

I f r e m t i d e n v i l v i l æ g g e s t ø r r e m i d l e r til s i d e til n y b y g -

byggeri.

geri, så vore l å n bliver m i n i m e r e t .

Klager eller forespørgsler fra naboer.

Et nyt kirstinelund.

D e r s k e t e n u d e t , a t d e r k o m k r i t i s k e f o r e s p ø r g s l e r til

Alt i alt t e g n e r d e r sig et nyt b i l l e d e af "Kirstinelund",

k o m m u n e n fra 2 n a b o e r a n g å e n d e v o r e s u l o v l i g e

h v o r vi, ø k o l o g i e n o g m u s i k k e n h a r f å e t l i d t m e r e

skurvogne og Helmers o m b y g g e d e togvogn.

plads.

Det opfattede teknisk a f d e l i n g s o m klager, og d e vedt o g e n s t e m m i g t , a t vi s k u l l e r y d d e o m r å d e t for s k u r -

Vi vil p r ø v e a t s k a b e et b æ r e d y g t i g t s a m f u n d , h v o r vi

vogne.

vil f o c u s e r e m e r e p å ø k o l o g i , b å d e i f o r h o l d til n a t u -

Dvs. at d e n i n d r e k o n f l i k t m e l l e m h i p p i e r o g b o r g e r -

r e n o g i f o r h o l d til h i n a n d e n .

dyr n u r y k k e d e et trin u d m o d d e t b o r g e r l i g e s a m N å r vi h a r l æ r t a t l e v e h e l t s o m m e n n e s k e r m e d e t frit

fund.

k æ r l i g h e d s l i v o g e n fri t a n k e u d e n f o r d ø m m e l s e ,

hvor

D e n n e k o n f l i k t ø n s k e r vi i m i d l e r t i d i k k e , o g vi fik

g l æ d e n ved det j o r d i s k e vokser, tror j e g det g u d d o m -

s n a k k e t m e d v o r e n a b o e r , s o m b l o t g e r n e vil h a v e

m e l i g e a u t o m a t i s k vil i n d f i n d e s i g i v o r e hjerter.

n o g l e s m u k k e h u s e o g m e n n e s k e r til n a b o e r , o g i k k e skurvognsbyggeri.. V i fik o g s å s n a k k e t m e d t e k n i s k u d v a l g s f o r m a n d ,

G u d ø n s k e r a t feste o g fejre livet. som

g o d t k u n n e f o r s t å v o r e s s i t u a t i o n , o g h u n vil h e l t s i k -

H ø j e O d i n , H v i d e Krist.

k e r t h j æ l p e o s f r e m o v e r . H u n r å d e d e o s til a t t a g e

Ved J o r d e n at blive,

t i n g e n e stille og roligt. Det vigtigste v a r vores forhold

d e t g e n e r os -

til n a b o e r n e .

og j e r

-

bedst.

S å n u h å b e r vi, a t k o m m u n e n v i l l e v e o p til d e n s t ø t t e , d e gav projektet i starten. Det k a n ikke passe, at en

G l æ d e l i g j u l og godt, k n a l d e n d e nytår.

k o m m u n e s o m Ry, d e r o g s å e r i g a n g m e d A g e n d a 2 1 p l a n l æ g n i n g vil s æ t t e h å r d t m o d h å r d t m o d et ø n s k e Troels,

Kirstinelund.


Fri Kærlighed

på ZEGG

af Troels Dilling Hansen

"En fri v e r d e n b e s t å r a f f r i e m e n n e s k e r , s o m s i g e r , h v a d

Rygtet spredtes, og deres fællesskab voksede i størrelse,

d e t æ n k e r , o g viser, h v a d d e føler.

o g d e b l e v t v u n g e t til a t f l y t t e til s t ø r r e o g s t ø r r e s t e d e r .

Ingen er underordnet andre eller andet e n d deres

I 1983 b e g y n d t e d e et stort socialt eksperiment. 5 0

egen viden og samvittighed.

m æ n d o g k v i n d e r skulle leve s a m m e n p å et afsideslig-

Det f u l d e n d t e fællesskab e r et g r æ s r o d s d e m o k r a t i a f

g e n d e sted i d e sydtyske skove for a t teste t e o r i e r n e i

frie m e n n e s k e r . D e t e r e t m e n n e s k e l i g t k o l l e k t i v , m e n

praksis.

d e t blir i k k e l e d e t af e n l e d e r eller e n ideologi. Individualitet o g kollektiv e n e r g i e r lige vigtige kræfter,

ZEGG.

d e r s u p p l e r e r h i n a n d e n i e n voldsfri v e r d e n . "

D e r e s e k s p e r i m e n t l y k k e d e s , o g i 1 9 9 1 k ø b t e d e 4 0 tdr. land, som

tidligere

h a v d e v æ r e t t r æ n i n g s c e n t e r for d e t

Dette e r et u d d r a g fra "De 12 t e s e r for e n voldsfri

Østtyske h e m m e l i g e p o l i t i , S t a s i - N u e t c e n t e r for d e n

menneskelig kultur" af Dieter D u h m , d e r er o g h a r

fri k æ r l i g h e d o g d e n fri t a n k e .

v æ r e t i n s p i r a t o r f o r o g i n i t i a t i v t a g e r til e t s t ø r r e e k s p e -

ZEGG e r e t m u l t i f a c e t e r e t o g fuldtids f æ l l e s k a b for c a

r i m e n t e r e n d e f æ l l e s s k a b , k a l d e t ZEGG, 80 k m sydvest

60-80 m e n n e s k e r , d e r lever o g a r b e j d e r s a m m e n p å

for B e r l i n .

flere vitale projekter.

ZEGG står for Z e n t r u m für E x p e r i m e n t e l l e Gesell-

For d e t første ZEGG-universitetet, s o m s k a b e r s e m i n a -

s c h a f t s G e s t a l t u n g , c e n t r u m for

e r og kurser året r u n d t k u l m i n e r e n d e m e d e n stor som-

eksperimenterende

samfunds- og kulturudvikling. ZEGG e r et resultat af

m e r f e s t i v a l m e d o p til 3 0 0 g æ s t e r fra i n d o g u d l a n d .

18 års t a n k e r o g f o r s k e l l i g e k o l l e k t i v e k s p e r i m e n t e r .

P å d e n e n e s i d e e r f o c u s p å p e r s o n l i g v æ k s t , fri s e x o g udvikling af fællesskab - d e n sociale økologi.

De første år.

På d e n anden side er forskning indenfor områder som

D e n første m o t i v a t i o n k o m fra D i e t e r D u h m , s o c i o l o g ,

alternativ energi, ressonansteknologi,

p s y k o l o g o g k e n d t tysk aktivist i s t u d e n t e r b e v æ g e l s e n i

nologi og healing.

informationstek-

60'erne og 70'erne. I 1 9 7 8 b r a g t e D. D u h m 1 2 m æ n d o g k v i n d e r s a m m e n

Hovedformålet

fra f o r s k e l l i g e i n s t i t u t t e r , m e d i c i n , t e o l o g i , n a t u r - o g

hvad de prædiker.

samfundsvidenskaberne

ZEGG overtog et højt f o r u r e n e n d e

o g fra k u n s t n e r m i l j ø e t .

D e r e s m å l v a r a t u d v i k l e et o v e r o r d n e t k o n c e p t for e n fremtidsorienteret forskning og at virkeliggøre ideerne.

for ZEGG e r d o g altid at p r a k t i s e r e ,

kul-varmesystem,

s o m d e k o n v e r t e r e d e til e t C 0 2 - n e u t r a l t t r æ f y r til t r æ a f f a l d . L i g n e n d e fyr s æ l g e s n u t i l a n d r e i Ø s t e u ropa.

Det stod h u r t i g t klart, at d e c e n t r a l e sociale o g økolo-

Deres s w i m m i n g p o o l bliver renset u d e n brug af

giske p r o b l e m e r ikke k u n n e løses, så l æ n g e basisspørgs-

kemikalier m e d et antennesystem, d e r kontrollerer

mål o m kærlighed, sex, spiritualitet o g fællesskab ikke

algeforekomster, og som ikke bruger ekstern energi.

b l e v b e h a n d l e t først. S a n d o g v e d v a r e n d e h e a l i n g a f

De h a r designet og bygget deres eget vandrensnings-

J o r d e n e r a f h æ n g i g a f d e n i n d r e h e a l i n g a f o s selv.

system, et r o d z o n e a n l æ g m e d marsk-planter.

V e d a t s k a b e e t f æ l l e s s k a b til g e n s i d i g s t ø t t e ,

Kairos - skib, eros, musik og delfiner.

begyndte

d e at udvikle n y e p r i n c i p p e r for a t leve o g a r b e j d e

I j u l i 1993 l a n c e r e d e ZEGG et delfin-forskningsskib

s a m m e n . De ø n s k e d e a t s k a b e e n v e r d e n u d e n frygt,

m e d n a v n e t K a i r o s til a t u n d e r s ø g e d e l f i n e r s r e s p o n s

u d e n v o l d o g m e d e n fri s e x u a l i t e t .

p å musik, l e v e n d e såvel s o m t e k n o m u s i k .

" M u l i g h e d e n for a t s k a b e e n m e n n e s k e l i g k u l t u r vil

De kører som en selvstændig enhed med egne kurser,

f ø r s t e k s i s t e r e efter, a t a l l e s e x u e l l e r e p r e s s i o n e r o g

d e r i kraft a f skibets r a m m e r o g d e l f i n e r n e s medvir-

deres årsager er fjernet", siger Dieter Duhm.

ken skaber en egen intensitet og sensualitet.


La Massilia og Tamera.

ene, i m u s i k k e n , i teatret, i foredragene, o g det giver

L a Massilia s å også d a g e n s lys i 1 9 9 3 p å L a n z a r o t e . D e t

liv til l e g e n i f æ l l e s s k a b e t , k r o p s l i g t o g s j æ l e l i g t .

e r e t a k a d e m i f o r d e n fri k æ r l i g h e d , h v o r d e r f o r s k e s p å højtryk, o g d e r e r givetvis også e n s a m m e n h æ n g

J e g h a v d e selv e n o p l e v e l s e a f f r i h e d o g u n i v e r s e l lykke

mellem genital og genial.

blot ved at sidde n æ r s w i m m i n g p o o l e n o g nyde synet af 50 børn og voksne, m æ n d og kvinder, u n g e og gam-

Sidst h a r n o g l e Z E G G - m e d l e m m e r købt o g startet et

le, d e r i deres n ø g e n h e d k o n f r o n t e r e d e flyttede

hinanden.

nyt, større fællesskab, e n h e a l i n g s b i o t o p i T a m e r a ,

Den sexuelle frihed

P o r t u g a l , h v o r b l a n d t a n d r e D. D u h m bor.

s e k s u e l l e til e t ø n s k e o m u d t r y k i a l l e l i v e t s g ø r e m å l .

s å l e d e s v æ g t e n fra d e t

Den sexuelle akt mistede sin betydning, n å r d e n ikke

Verlag Meiga.

l æ n g e r e v a r e n f o r b u d e n frugt, o g s å k u n n e h e l e livet

Zegg h a r deres eget forlag Verlag M e i g a , hvorfra d e

lige p l u d s e l i g t blive erotisk, s e n s u e l t o g u d e n

har udgivet e n r æ k k e progressive b ø g e r o m politik,

melse.

fordøm-

erotik, kunst, spiritualitet o g fællesskab. De u d g i v e r også deres forskningsresultatter o m spiralbevægelser i

N e t o p d o m m e r e n i o s o g u d e n f o r o s e r vi j o o p v o k s e t

u n i v e r s e t . D e r u d o v e r e n r æ k k e m i n d r e skrifter, inter-

med.

ne papirer og h v e r a n d e n m å n e d s m a g a s i n e t Zegg.

D o m m e r e n h a r gjort os s k y l d i g e o g lavet forbud. Det m å v æ r e d e n sociale økologis førsteprioritet at oplyse

FORUM.

d o m m e r e n o m vores uskyld.

ZEGG p r ø v e r a t f o r e n e d e t m e n n e s k e l i g e f æ l l e s s k a b

Vores fødselsret m å v æ r e a t leve i frihed o g i k æ r l i g h e d .

m e d i n d i v i d u a l i t e t , o g d e b e n y t t e r m a n g e k e n d t e tek-

D o m m e r e n k o m m e r i n d h v e r g a n g , vi i k k e t ø r l e v e

n i k k e r til a t o v e r k o m m e d e m e s t f ø l s o m m e v a n s k e l i g -

d e t liv, vi ø n s k e r . N å r f r i h e d e n e k s i s t e r e r , m i s t e r d o m -

h e d e r o m k r i n g jalousi og m a g t k a m p e . Det væsentlig-

m e r e n m æ l e t , o g k æ r l i g h e d e n k a n få p l a d s .

ste m e d i e , d e b r u g e r , e r F o r u m , d e t sted e n t e n h e l e fællesskabet e l l e r d e l g r u p p e r m ø d e s for at løse per-

N o g l e g a n g e p å Z E G G v i r k e d e d e n p å s t å e d e fri k æ r l i g -

sonlige uoverensstemmelser og uddelegering af opga-

h e d d o g noget søgt p å mig, s o m noget, m a n e n g a n g

ver.

for a l l e h a v d e v e d t a g e t , lavet d o k t r i n e r o g fastlagte teser om,

ritualiseret

og traditionaliseret kulturen og

G r æ s r o d s d e m o k r a t i e t h a r h e r v e d fået e n ny d i m e n -

" d e n fri k æ r l i g h e d " s å l e d e s , a t d e r k u n n e v æ r e b r u g

sion, v e d at d e t p e r s o n l i g e d r a m a bliver fremstillet i

for e n d n u e n k u l t u r r e v o l u t i o n a l a " V æ l t T e s e r n e ;

gruppen, d e r fungerer s o m et kollektivt vidne og s o m

S k r i v e t n y t d i g t h v e r d a g " , e l l e r "En n y d a g t r u e r " .

støtte til d e n i n d i v i d u e l l e u d v i k l i n g .

O g så alligevel ikke; e n h v e r n y start h a r b r u g for e n

Alle k a n give d e r e s besyv m e d v e d at g å i n d i c e n t r u m

e l l e r a n d e n t r y g h e d s f o r m , e n s t r u k t u r , e t ritual, e t f æ l -

o g u d t r y k k e sit hjerte, h v i l k e t giver e n d y n a m i k i fæl-

les m å l for at k u n n e stabilisere sig, o g d a d e t e r så

lesskabet.

g r u n d l æ g g e n d e kræfter, d e a r b e j d e r m e d p å ZEGG, forstår j e g d e m godt.

Mine personlige indtryk. J e g h a r selv v æ r e t p å ZEGG 2 g a n g e , første g a n g i 9 3

J e g h ø r e r d o g stadig d e t r o m m e r slå, s o m ikke måtte

o g s e n e s t til s o m m e r f e s t i v a l e n i å r , o g d e t h a r v æ r e t

v æ r e m e d til fest p g a f o r m e g e t s t ø j . " M a n k u n n e j o

meget inspirerende hver gang.

ikke v æ r e sikker p å , hvilke å n d e r , d e r ville blive

M i n fremstilling af ZEGG e r d o g lidt rosenrød. På

k e t a f disse m e g e t d y b e lyde."

tiltruk-

trods af alle m u l i g e t e k n i k k e r o g forum h a r d e r v æ r e t m a n g e o p og n e d t u r e , m a n g e følelsesmæssige, såvel

Igen e r det dejligt, så at k u n n e m ø d e s i F o r u m og

s o m ø k o n o m i s k e p r o b l e m e r for d e r e s g r u p p e o g indi-

u d t r y k k e sit hjerte. D e t s k a b t e h u r t i g t e t stort tillidsfelt

v i d u e l t , m e n e s s e n s e n er, a t d e f o r f ø l g e r e t m å l o m e n

i vores s m å g r u p p e r , n å r d e r blev å b n e t for d e m e g e t

fri k æ r l i g h e d o g e n fri s e k s u a l i t e t f o r a t l ø s e d e b a g v e d -

blufærdige o m r å d e r af vores seksualitet, e n s o m h e d og

l i g g e n d e å r s a g e r til d e n t r u e n d e ø k o l o g i s k e k a t a s t r o f e

guddommelighed.

i n a t u r e n o g d e t s o c i a l e liv m e l l e m m e n n e s k e r .

Den tyske struktur. Alle, d e r k o m m e r p å ZEGG, a c c e p t e r e r d e t t e o g p r ø -

G e n n e m d e s i d s t e å r e r m i n h o l d n i n g til t y s k e r e b l e v e t

v e r a t u d l e v e d e r e s lyster, f o r t r æ n g t a f e n o v e r a n s t r e n g t

f o r v a n d l e t . J e g h a r f å e t e n f o r n y e t r e s p e k t for d e t f o l k ,

v e r d e n , h v i l k e t g i v e r e n l e g m e d v o r e s m e s t vitale kraft,

d e r h a r v æ r e t s k u e p l a d s for a l v e r d e n s u l y k k e r i d e t

s e x u a l i t e t e n i alt, h v a d d e r r ø r e r s i g p å ZEGG, i s e n g -

sidste å r h u n d r e d e .


Program for resten af dette år. 13.-17.12. Åbent kunstværksted. K u n s t n e r g r u p p e n p å ZEGG a r b e j d e r og u d v i k l e r k u n s t i 4 d a g e o g å b n e r d ø r e n for n o g l e g æ s t e r . Materialeaktion, krokitegning og a n d r e skønne oplevelser. B e g r æ n s e t

tilmelding.

250,-DM incl. K&L.

15.-17.12. Retreat-week-end på ZEGG. E n tid til a t g ø r e o p h o l d i a d v e n t s t i d e n . V i b r u g e r D e t S t i l l e S t e d , S a u n a e n o g a l t , h v a d vi b e h ø v e r , f o r a t få u d h v i l e t , m e d i t e r e , s p i s e g o d t , D e t e r k e n d e t e g n e n d e for d e t tyske folk, a t d e p å

svede, b e d e og danse.

tie,

280,-DM incl. K&L.

trods af v e r d e n s k r i g e o g totalt ø d e l a g t infrastruktur, i g e n h a r formået at b y g g e e n af v e r d e n s stærkeste øko-

29.12.-1.1. NYTÅR 96.

nomier. Deres konsekvente holdninger ligger n æ r m e s t

VISIONER FOR 96.

i sproget. Gramatikken og fonetikken

Eftertænksomme d a g e i fællesskabet o m k r i n g et ud-

nødvendiggør

ideernes udførelse.

b l i k til v e r d e n o g e n f o r a n k r i n g i s t o r e t a n k e r . V i fejr e r v o r e s t r a d i t i o n e l l e n y t å r s f e s t , b e r e d e r o s p å "For-

D e t e r o g s å k e n d e t e g n e n d e f o r ZEGG, a t d e e r h a n d l e -

pligtelsens ild" og styrker i fællesskab vores forehaven-

kraftige og forfølger d e r e s m å l m e d en stor e n t u s i a s m e ,

d e r for d e t n æ s t e år.

400,-DM incl. K&L.

h v i l k e t j e g t a g e r h a t t e n a f for.

l.april-30.juni. Fællesskabskursus. ZEGG h a r o p b y g g e t e n s t æ r k struktur, h v o r alt k l a p p e r

3 - m å n e d e r s f æ l l e s s k a b s e r f a r i n g p å ZEGG m e d

l i g e fra d e s a n i t æ r e f o r h o l d , o v e r n a t n i n g e r i d e j l i g e

R i c h t e r m.fl.

Dolores

telte, m a d l a v n i n g e n i g r u p p e r , o p l y s e n d e og m e g e t i n s p i r e r e n d e f o r e d r a g o m livets e m n e r , F o r u m , volley-

4.-9.4. Påskedage og drømme.

ballkampene, swimmingpoolen, byggeholdene, de

Nye i d e e r o m k r i n g elskov, ø k o l o g i o g t e k n o l o g i .

k u n s t n e r i s k e u d f o l d e l s e r , i s c a f e e r n e , b å l p l a d s e r n e , fes-

Et f e s d i g t m ø d e

t e r n e o g i k k e m i n d s t H a g a r a s kor, s o m d e t var e n fryd

- til s t o r e t a n k e r o g l i v s u d k a s t ,

at synge m e d i hver dag. I det h e l e taget spiller musik-

- til a t l æ r e Z e g g o g d e n s h i s t o r i e a t k e n d e ,

k e n , s a n g e n o g h u m o r e n e n c e n t r a l r o l l e p å ZEGG.

- for m e d a r b e j d e r e o g t e m a b e r e d e r e , - og netnærksprojekter.

Z E G G e r f o r t r i n s v i s for t y s k e r e , ø s t r i g e r e , s c h w e i z e r e o g h o l l æ n d e r e , fordi s p r o g e t e r tysk, m e n d e r k o m -

24.-29.5. Pinse festival. Mennesket er anderledes.

m e r flere o g flere a m e r i k a n e r e , g r æ k e r e o g s k a n d i n a -

Frirum, erfaringsrum, å n d l i g e udflugter over m e n n e -

v e r e , s å d e o v e r s æ t t e r g e r n e til e n g e l s k .

skets v æ s e n og en levende kultur. Kunst & Teaterfestival.

J e g vil s l u t t e l i g n æ v n e , a t Z E G G h a r i n s p i r e r e t m a n g e t y s k e r e til a t s k a b e l o k a l e g r u p p e r i d e r e s h j e m b y e r ,

12.-28.7. Sommerlejr. Konkrete utopier.

h v o r f o l k k a n m ø d e s til f o r u m , s a u n a m ø d e r o g e r o t i s k e fester. D e e r o g s å i g a n g flere s t e d e r m e d a t s k a b e

12.7-11.8. Børnelejr.

nye bofællesskaber, bl.a i Nordtyskland.

2 u g e r s k o n k r e t u t o p i s k liv. S o m m e r l e j r e n er et stort e r f a r i n g s r u m o m k r i n g

Nedenfor er angivet deres adresse, hvor deres program

spørgsmål om vores livsudvikling, fællesskabsopbyg-

for d e t n y e å r k a n r e k v i r e r e s .

ning, k æ r l i g h e d e n m e l l e m m æ n d og kvinder, børns

ZEGG G m b h , R o s a L u x e m b u r g - s t r . 3 9 , D-14806

frie o p v æ k s t , d e n p e r s o n l i g e o g ø k o l o g i s k e f r e m t i d .

Belzig. P r i s e n e r e n d n u i k k e f a s t l a g t for 1996-kurser. Tlf: 0049-(0)3384/595-10/-11, F a x : /595-12.

H u s k , h v i s d u s k a b e r i lyst, b l i v e r d e r lyst.

Troels,

Kirstinelund.


"SOLENS HJERTE" - et moderne kloster

af Knud Kløvedal

De seneste 2 - 3 år er d e r p å Fyn opstået et t e r a p e u t i s k

Selv o m det k a n lyde paradoksalt, er "Solens Hjerte"

- spirituelt bofællesskab m e d navnet "Solens Hjerte",

ikke m e n t som et sted, hvor m a n skal l æ r e at o m g å s

d e r b e t e g n e r sig s o m et m o d e r n e kloster og et c e n t e r

m a n g e andre mennesker. Tværtimod. Her g æ l d e r det

for i n d r e v æ k s t .

o m a t l æ r e a t l e v e s i t liv a l e n e , s a m m e n m e d a n d r e . A t

E n t i d l i g e r e p l a n t e s k o l e h a r e f t e r l a d t 5 tdr. l a n d s o m

s e i ø j n e n e a t j e g k o m a l e n e til v e r d e n , v i l k o m m e

til

en b l a n d i n g af botanisk have, p a r k a n l æ g og vildnis.

at tage a l e n e herfra, og at j e g i m e l l e m t i d e n grund-

S a m t et lysets energifelt, h v o r d e r v a r s o m t o g k æ r l i g t

l æ g g e n d e g å r a l e n e g e n n e m l i v e t . M e d m u l i g h e d for

s k a b e s g o d e v æ k s t b e t i n g e l s e r for s a r t e p l a n t e r o g s k u r -

u n d e r v e j s at slå følge m e d a n d r e , m ø d e s og skilles, g å

vede hoveder. H e r d a n n e r 3 store r ø d s t e n s b y g n i n g e r

ind og u d af æ g t e s k a b e r og fællesskaber. Ting, d e r i

r a m m e n o m d e t d a g l i g e liv for pt. 2 6 v o k s n e o g 7

t e o r i e n s e r e n k l e o g s e l v f ø l g e l i g e u d , m e n i p r a k s i s vi-

børn, der i en kortere eller l æ n g e r e periode h a r valgt

s e r d e t s i g , a t d e fleste a f o s tit f ø l e r , a t j e g h a r k r a v p å

a t g ø r e a r b e j d e t m e d d e r e s i n d r e p r o c e s til d e t v æ s e n t -

a n d r e s o m s o r g , o g a t j e g h a r r e t til a t b e s t e m m e , h v o r -

l i g s t e i d e r e s liv.

d a n d e n e l s k e d e skal opføre sig. Ikke at j e g altid å b e n t

" H e r e r m e g e t i n d r e r u m - til a t e k s p e r i m e n t e r e i. D e r

o g b e v i d s t s t å r v e d d e t o v e r f o r d e a n d r e e l l e r m i g selv,

er ikke løftede pegefingre - det m å du / det m å du

m e n desto m e r e i h æ r d i g t o g u s k y l d i g t førsøger j e g at

i k k e - h e r e r p l a d s til, a t d e n j e g v i r k e l i g e r i n d e r s t

m a n i p u l e r e m i n e o m g i v e l s e r til a t d a n s e e f t e r m i n p i b e .

i n d e k a n k o m m e f r e m , h e r e r p l a d s til a t v i s e f ø l e l s e r : vrede, g r æ d e , råbe. J e g l æ r e r s a m t i d i g at tage fuldt ans v a r f o r m i t liv, m i n e h a n d l i n g e r , d e t j e g

tiltrækker

af

m e n n e s k e r og situationer. H e r er forholdsvis s t r a m m e p r a k t i s k e r a m m e r , s o m g i v e r e n t r y g h e d til a t t u r d e u d f o r s k e o g a f p r ø v e m i g selv. H e r e r e n h ø j e n e r g i - e t fint v i b r e r e n d e e n e r g i f e l t . H e r e r m a s s e r a f h j e r t e r u m , m a s s e r a f g r i n o g sjov, m a s s e r a f a l v o r , m a s s e r a f d y b de." C e n t e r e t e r å b e n t f o r a l l e . H e r k o m m e r folk, d e r e r k ø r t fast i d e r e s liv, e r i k r i s e o g t r æ n g e r til n y o r i e n t e r i n g . D e r e r d e m , s o m h a r l y s t til a t

tilbringe

en uge

e l l e r to i et h ø j e n e r g i f e l t o g l a d e sig løfte o p over hverd a g e n s faste r u t i n e r . O g d e m , d e r h a r b e s l u t t e t s i g for a t b l i v e o p l y s t e l l e r p a r a t til o p s t i g n i n g s å h u r t i g t s o m muligt.

"Det e r svært at give slip p å alt h v a d j e g h a r l æ r t om,

F æ l l e s f o r a l l e e r e n v i l j e til a t l a d e d e t d a g l i g e a r b e j d e

h v o r d a n m a n bliver et lykkeligt m e n n e s k e . Det er

m e d m a d l a v n i n g , r e n g ø r i n g , vask, i n d k ø b og havear-

svært at v æ r e k o n s t a n t v å g e n o g h e l e t i d e n blive kon-

b e j d e f u n g e r e s o m et r e d s k a b i a r b e j d e t p å a t blive sta-

f r o n t e r e t m e d s i g selv. D e t b l i v e r l e t t e r e o g l e t t e r e f o r

digt mere o p m æ r k s o m og n æ r v æ r e n d e i nu'et, i stedet

m i g a t m æ r k e , h v a d d e r e r æ g t e o g u æ g t e for m i g , dvs.

for a t l a d e sig f a n g e i n d a f e n d e l ø s e p r o b l e m e r ,

a t l e v e e t æ r l i g t liv. D e r e r a l t i d h j æ l p i n d e n f o r r æ k k e -

tan-

kernes evindelige kværnen. Åbne sig m o d det grænse-

v i d d e , h v i s j e g h a r s v æ r t v e d a t f i n d e u d a f m i t liv."

løse, m e n s f ø d d e r n e e r g o d t plantet i d e n fynske m u l d .

I " S o l e n s H j e r t e " er d e r m u l i g h e d for a t g å p å o p d a g -

"Her k a n j e g ikke g e m m e m i g v æ k , for h e r

flyder

en

f l o d o g j e g v a l g t e a t s p r i n g e i d e n , o g a t s v ø m m e i flo-

e l s e i s i g selv, l æ r e f ø l e l s e r n e a t k e n d e , ø v e s i g i a t r u m m e d e m , fremfor b l i n d t at l a d e sig styre af d e m . I

d e n g i v e r m o d til a l t m u l i g t o g u m u l i g t . I f æ l l e s s k a b

e n tryg o g k æ r l i g a t m o s f æ r e e r d e r p l a d s til a t k o m m e

m e d e n e r g i e n forandrer j e g m i g hele tiden, samtidig

i k o n t a k t m e d d e d y b e , s m e r t e f u l d e følelser, d e r k a n

m e d at fred s n i g e r sig i n d i mig."

l æ g g e e n t u n g s k y g g e over d e t i n d r e lys. O g i takt m e d


at m a n får øje p å n y e ( e l l e r g a m l e f o r t r æ n g t e ) s i d e r af s i g selv, f å r m a n o g s å m u l i g h e d e n f o r a t g i v e s l i p p å d e gamle uhensigtsmæssige tanke- og handlingsmønstre. "Her er konstant udvikling, å b e n h e d og nye impulser. J e g får støtte o g h j æ l p til a t l e v e m e r e o g m e r e f u l d t og helt - l æ r e m i n e skjulte sider at k e n d e og integrere

Spiritualitetens frugter

d e m i m i t liv. L æ r e o g b l i v e k o n f r o n t e r e t m e d , a t j e g i k k e e r e t offer f o r o m s t æ n d i g h e d e r n e , m e n t a g e f u l d t a n s v a r f o r a l t i m i t liv. E n s ø g e n m o d d e t h ø j e s t e ,

af Susan Marcia Pedersen

mod

lyset, e r e s s e n s e n a f m i t liv o g e s s e n s e n a f a r b e j d e t / livet i " S o l e n s Hjerte". "Den del af m i g , d e r vil g e m m e " u a c c e p t a b l e " s i d e r af m i g selv v æ k , h a r d å r l i g e v i l k å r her, l i g e s o m d e n d e l , d e r g e r n e vil g å o g s m å s o v e i v a n e r n e . J e g e r t v u n g e t til a t m e l d e u d , h v o r d a n j e g h a r d e t i f o r h o l d til f o l k / s i t u a t i o n e r - d e t e r svært, m e n u d e n d e t vil d e t v æ r e

Da yoga-foreningen Shri R a m C h a n d r a Mission

u m u l i g t at trives her."

( S R C M ) for et p a r å r s i d e n blev t i l b u d t a t o v e r t a g e d e t

"Solens Hjerte" har i

tidens

løb hentet inspiration og

s t ø t t e fra s å f o r s k e l l i g e k i l d e r s o m

Moder Meera,

økologiske l a n d b r u g s p r o j e k t S n a b e g a a r d i d e n lille midtjyske lansby V r a d s k o m d e t s o m så m e g e t a n d e t

M i c h a e l Barnett og Stuart W i l d e . S a m t opstegne mes-

i n d e n for S R C M o v e r r a s k e n d e o g g a n s k e u v e n t e t .

t r e . E n s t ø t t e , d e r først o g f r e m m e s t b r u g e s til l ø b e n -

T i l b u d d e t f a l d t g a n s k e k o r t efter, a t f o r e n i n g e n

d e a t få s i g f o r a n k r e t o g l e v e t u d s o m e t s p i r i t u e l t v æ -

købt det

tidligere

havde

feriecenter Vrads Sande i sommeren

sen. Ikke blot u n d e r d e n d a g l i g e 45 m i n u t t e r s stille

1992, herefter meditationscenter og S R C M a s h r a m

meditation, hvor det lissom er sagen, m e n især også

n u m m e r to i E u r o p a .

m e n s m a n stryger r u n d t m e l l e m hylderne i Bilka eller

A l e n e d e t v a r et stort o g u d f o r d r e n d e s k r i d t for d e

renser de hjemlige lokummer.

d e n g a n g 2-300 d a n s k e m e d l e m m e r . Efter S R C M s g o d t tyve å r i D a n m a r k p å et m e r e a n o n y m t p l a n s k u l l e

"Jeg n æ r m e r m i g gradvist den, j e g virkelig er bagved

m a n p l u d s e l i g til a t b e s t y r e e t s t e d s o m V r a d s S a n d e

alt det tillærte. Lyset bliver større o g større. Det g ø r

o g u d v i k l e d e t til e t å b e n t

m ø r k e t også. O g s k ø n h e d e n ved at se d e t g i v e n d e i

m e n n e s k e r fra h e l e v e r d e n . S k u l l e m a n n u s k r æ v e

b e g g e . S t r u k t u r e r b r y d e s n e d o g e f t e r l a d e r et s t ø r r e

e n d n u l æ n g e r e o g o g s å t a g e a n s v a r for et ø k o l o g i s k

r u m af u b e g r æ n s e d e m u l i g h e d e r - s k r æ m m e n d e og

landbrugsprojekt?

s p æ n d e n d e . " S o l e n s H j e r t e " e r d e t p e r f e k t e sted at

S R C M s n u v æ r e n d e mester og øverste vejleder,

n æ r m e m i g Gud, at se j e g e r et m e d G u d og l æ r e at

P a r t h a s a r a t h i R a j a g o p a l a c h a r i fra I n d i e n - C h a r i

leve G u d s k æ r l i g h e d , o g d e t e r d e t m i t liv h a n d l e r o m . "

k a l d e t - gav sin f u l d e støtte. Et b e t y d e l i g t m å l m e d

"Når d e n i n d r e m o d s t a n d er stærk, er det svært at bo i

Vrads S a n d e A s h r a m er at k u n n e afholde store semi-

"Solens Hjerte".

narer, m e n da det s m u k k e og sårbare n a t u r o m r å d e

Alt det d e r er svært, bliver e n d n u

s v æ r e r e her. Det gør o n d t at blive k o n f r o n t e r e t

med

s k y g g e s i d e r n e , o g h e r e r d e r i n g e n vej u d e n o m . "

tilbud

for s p i r i t u e l t s ø g e n d e

fredet, er det b e g r æ n s e t hvor m a n g e m e n n e s k e r ,

er

der

k a n og m å s a m l e s h e r s a m t i d i g . D e r f o r vil S n a b e gaard, der ligger ganske tæt ved, k u n n e fungere som

Er du, k æ r e læser, tiltrukket, fascineret, s k r æ m t e l l e r

e n udvidelse af a s h r a m ' e n , n å r det måtte blive nød-

b a r e føler dig lettet v e d at l æ s e o v e n s t å e n d e , er d u

vendigt.

v e l k o m m e n til a t k i g g e i n d e n f o r . F å e n k o p k a f f e , b l i -

Der var også et a n d e t aspekt. S R C M er blot d e n orga-

v e e t p a r d a g e e l l e r e t h a l v t liv, d e t e r o p til d i g o g

nisatoriske r a m m e o m k r i n g det, d e t i v i r k e l i g h e d e n

d i n e behov.

h a n d l e r om, n e m l i g meditationsformen Sahaj M a r g -

H v a d d u e n d s ø g e r , e r d u v e l k o m m e n til a t t j e k k e af,

e n m e t o d e , d e r l a g for l a g a f d æ k k e r u d ø v e r e n s s a n d e

o m du k a n finde det i "Solens Hjerte"!

k e r n e og b y d e r h a m eller h e n d e at leve et enkelt og y d m y g t liv i p a g t m e d n a t u r e n . D e r f o r k u n n e S n a b e g a a r d virke som et e k s p e r i m e n t af og et e k s e m p e l på e n s å d a n levevis i praksis. Takket være de tidligere ejeres forarbejde var der a l l e r e d e i forbindelse m e d g å r d e n lavet e n lokalplan med

tilladelse

til

o p f ø r e l s e a f 12 h u s e , o g i n d e n f o r


S R C M s m e d l e m s s k a r e stod 12 f a m i l i e r / e n l i g e s n a r t

B

k l a r til a t f o r m e e t a n p a r t s s e l s k a b - A p s S n a b e g a a r d ,

D

d e r k ø b t e s t e d e t for e g n e m i d l e r o g ø k o n o m i s k

uaf-

h æ n g i g af S R C M . Nyerhvervelsen blev indviet af Chari i sommeren

1993.

T o å r efter, i s o m m e r e n

MA REC S T

1995, skulle S n a b e g a a r d stå

TC

sin prøve s o m v æ r t for S R C M s h i d t i l største s e m i n a r

TEA

u d e n for I n d i e n . Fra h e l e v e r d e n k o m ca. 2 . 0 0 0 m e n -

TM TW

n e s k e r , d e r f ø l g e r S a h a j M a r g , for a t v æ r e s a m m e n m e d Chari - så i løbet af d d a g e i j u l i blev d e n lille landsbys befolkning m e r e e n d

tidoblet.

S e m i n a r p l a d s e n p å S n a b e g a a r d v i r k e d e i sig selv s o m

Bogsalg/Bank Lægetelt Masters

Hus

Reception Sko anbringes

her

Telefon Børnetelte/Områder Familitelte Mandetelte Kvindetelte

TMB

Mandetelte

TWB

Kvindetelt

TWC

Tel til kvinder

V

med med

senge senge

med

børn

Vandhane

e n landsby i landsbyen, m e d store telte dl overnatning, meditation og spisning. Såvel m ø d e t m e d

de

lokale s o m selve s e m i n a r e t forløb glat o g g l æ d e l i g t og

v i r k s o m h e d , og efter s e m i n a r e t blev d e r høstet 29 tons

g a v g r u n d til a t t r o , a t S n a b e g a a r d o g V r a d s i f r e m -

havre, m e n e n d n u m e d hjælp udefra. Indtægterne

t i d e n s a g t e n s vil k u n n e s t å f o r e n d n u s t ø r r e

gæstebud.

s a l g e t g å r l i g e o p m e d u d g i f t e r n e til s å s æ d , l e j e a f m a -

Arbejdet

v i l d e t n o k v æ r e o g s å i d e n æ s t e p a r år. P l a n e r n e

Såvidt det spirituelle. D e n økologiske side af S n a b e g a a r d ligger e n d n u mest i sin vorden.

fra

skiner, arbejdskraft, r å d g i v n i n g o g så v i d e r e , og s å d a n

v e n t e r p å , a t k r æ f t e r n e , d e r e n d n u e r m e g e t få, s k a l

l i g g e r d e r i m i d l e r t i d - o g i d e e r e r d e r e n d n u f l e r e af.

k o m m e . B y g g e m o d n i n g e n b l e v først f æ r d i g l i g e før

M a r k e r n e s o m s e m i n a r e t blev afholdt på, skal ligge

seminaret, samtidig blev d e r lavet en ny indkørsel og

m e d køver og g r æ s og afvente k o m m e n d e

en grusvej, s o m tegner en halvhjerteform

og efterhånden

omkring

de

seminarer,

skal der t r æ e r langs markskellene, så

12 b y g g e g r u n d e o g e t f æ l l e s r e k r e a t i v t o m r å d e . A f d e

d e r s k a b e s et p a r k l i g n e n d e s e m i n a r o m r å d e - et om-

tolv p a r t e r , s o m f o r e l ø b i g f o r m e r g r u p p e n , e r é n

r å d e , hvor k ø e r k a n g r æ s s e i d e m e l l e m l i g g e n d e pe-

f a m i l i e - m e d d e n o f f i c i e l l e l a n d m a n d - flyttet i n d i

r i o d e r . G r u p p e n r e g n e r m e d a t fa e t p a r k a l v e til s t a r t

stuehuset, e n a n d e n familie e r ved at l æ g g e sidste h å n d p å sit n y b y g g e r h u s . F l e r e f a m i l i e r e r

flyttet

a l l e r e d e til n æ s t e s o m m e r . D o g v e n t e r m a n a t k u n n e

til

f i n d e m i d l e r til i s t a n d s æ t t e l s e a f d e n g a m l e l a d e o g

o m r å d e t , m e n d e t v a r e r e t s t y k k e t i d , i n d e n d e k a n afs e k r æ f t e r til a n d e t e n d h u s b y g g e r i e t , s o m v e l a t m æ r k e også g ø r e s så ø k o l o g i s k s o m d e e n k e l t e formår.

Her

k o m m e r e k s e m p e l v i s S n a b e g a a r d s 3 , 5 h e k t a r e r s k o v til nytte, i og m e d at d e fleste r e g n e r m e d at skulle opvarm e deres huse ved h j æ l p af finske masseovne. Ingen havde på forhånd nogen erfaring hverken husbyggeri eller landbrug, m e n m e d

tiden

s t a l d b y g n i n g , s o m n æ n g e r h å r d t til e n

d e g a m l e b y g n i n g e r o g n y e u d h u s e m e d p l a d s til fors k e l l i g e v æ r k s t e d e r til f o r a r b e j d n i n g a f p r o d u k t e r e k s e m p e l tekstil o g t r æ ) s a m t l a g e r r u m , d a m a n sker at gøre forsøg m e d forskellige

med

skal i hvert

fald l a n d b r u g e t k l a r e s v e d e g e n h j æ l p . G å r d e n h a r al-

omfattende

r e n o v a t i o n o g nyt tag. D e r e r et stort b e h o v for b å d e

(for øn-

nicheproduktioner

- såvel biavl ( d e r a l l e r e d e e r e t a b l e r e t ) , d y r k n i n g af h ø r samt n ø d d e r og bær. E g e n l i g stordrift h a r a l d r i g v æ r e t t a n k e n m e d S n a b e -

l e r e d e e n a u t o r i s a t i o n til ø k o l o g i s k l a n d b r u g s g a a r d . Når d e t g æ l d e r d y r k n i n g af j o r d e n , e r d e t fore-


løbige m å l e n d n u k u n selvforsyning m e d frugt og grøntsager, foruden - m e d

tiden

- en

hjemmeproduk-

t i o n a f m æ l k o g o s t til g r u p p e n o m k r i n g g å r d e n o g til Vrads Sande. Når billedet komplementeres m e d det spirituelle a s p e k t , h a r C h a r i g i v e t u d t r y k for, a t h a n r e g n e r m e d , S n a b e g a a r d a l l e r e d e o m t o - t r e å r vil t j e n e s o m e t e k s e m p e l for a n d r e m e n n e s k e r p å e n m å d e a t l e v e i t æ t harmoni med

naturen.

B l a n d t d e t s t o r e s o m m e r s e m i n a r s m a n g e d e l t a g e r e fra forskellige lande var d e r arbejdet m e d

flere,

som enten længe har

økologisk landbrug eller er u n d e r ud-

d a n n e l s e til ø k o l o g i s k e j o r d b r u g e r e , e l l e r k v æ g a v l e r e . D e r blev givet m a n g e g o d e r å d o g øst af r i g e erfaringer, o g d e r v a r s t o r i n t e r e s s e f r a ø k o l o g e r b å d e f r a F r a n k r i g og Tyskland for at k o m m e h e r t i l i e n e l l e r flere

p e r i o d e r o g v æ r e m e d til a t b y g g e n o g e t o p . E n

a f d e m v i l l e s ø g e t i l l a d e l s e til a t l ø s e a f g a n g s o p g a v e n til s i n l a n d b r u g s s k o l e i N o r d f r a n k r i g v e d a t l e d e o g beskrive et projekt p å S n a b e g a a r d . Da g r u p p e n overtog S n a b e g a a r d o g C h a r i indviede stedet, citerede h a n sin e g e n mester, R a m

Chandra,

for disse m e g e t v e d k o m m e n d e v i s d o m s o r d : " V æ r e n k e l o g ligetil for at v æ r e i o v e r e n s s t e m m e l s e

med

naturen", og h a r m a n s m a g t blot d e n m i n d s t e bid af d e t t e r å d , e r m a n i s t a n d til a t forstå d e t s v i s d o m . M e t o d e n s frugt e r

tilgængelig

for e n h v e r , s o m p r a k t i -

serer den.

Spirituel træning og vejledning i Sahaj M a r g er gratis. Information

fås p å

Vrads S a n d e Ashram,

En

håndfuld

juleeksperter

giver

grønne råd op til

V r a d s S a n d e v e j 4, 8654 Bryrup, tlf 7 5 7 5 7 1 0 1 ,

jul

eller hos Michael

Hjernø,

Snabegaard,

Da L Ø S ' redaktion syntes, at det var n æ r l i g g e n d e m e d

L y s t r u p m i n d e v e j 23,

l i d t j u l e r i i å r e t s j u l e n u m m e r , h a r vi p å f a l d e r e b e t fået

Vrads, 8654 Bryrup,

n o g l e g r ø n n e j u l e t i p s , g o d e r å d o g s t r ø t a n k e r fra e n

tlf 7 5 7 5 7 0 12

h å n d f u l d j u l e e k s p e r t e r til a l l e L Ø S N E T s l æ s e r e .

eller hos S R C M s formand

R a n n v a fra Å l b o r g - e g n e n - a f , s o m s e l v s k a l h o l d e g o d

Jytte Gravesen,

g a m m e l d a g s traditionel j u l m e d traditionel m a d og

Dortheavej 93,

g a m m e l d a g s m u l t l o k u m o p p e i Norge, ø n s k e r at give

2400 København

e n r æ k k e g o d e r å d v i d e r e . "Giv s p i s e l i g e g a v e r til d e m

NV,

d e r h a r alt - h j e m m e l a v e t k o n f e k t for e k s e m p e l , p u t

tlf 3 8 3 3 3 2 9 0 .

k o n f e k t e n i et syltetøjsglas, s o m så k a n p y n t e s m e d stof på låget. Eller lad g o d e bøger g å videre, d e k a n g l æ d e m a n g e . M a n kan også købe nogle gamle guldrammer, Se iøvrigt

billederne

på bagsiden

af

bladet

o g s å s æ t t e b i l l e d e r a f b ø r n e n e i til b e d s t e f o r æ l d r e n e .


E n a n d e n i d e o p til j u l e r a t b r u g e b ø r n e n e s t e g n i n g e r

egnen-af, " u n d g å at h æ l d e f e d t e t fra a n d e s t e g e n i

s o m j u l e k o r t . De k a n k l æ b e s o p p å karton, så h a r m a n

a f l ø b e t , d e t e r m e g e t b e l a s t e n d e for r e n s n i n g s a n l æ g -

e t flot o g m e g e t p e r s o n l i g t k o r t . D e s u d e n e r d e t e n

gene". Det vides ikke m e d s i k k e r h e d o m det g æ l d e r

g o d ide at købe j u l e - n æ m e d rod, d e k a n bruges år

a l l e f o r m e r for r e n s n i n g s a n l æ g . r e d .

e f t e r å r " , s l u t t e r R a n n v a o p p e fra Å l b o r g - e g n e n - a f . I følge G r ø n I n f o r m a t i o n fra K ø b e n h a v n s - e g n e n - a f k a n m a n købe økologiske j u l e t r æ e r hos regnskovsgruppen

N i e l s B a n d h o l m fra e t e l l e r a n d e t s t e d p å V e s t j y l l a n d s -

Nepenthes i Odense, Århus og København. M a n kan

e g n e n - a f g å r i n d for g e n b r u g . H a n h a r fået et plastik-

r i n g e p å Tlf. 8 6 1 3 5 2 3 2 o g få n æ r m e r e b e s k e d . r e d .

j u l e t r æ af sine børn, s o m h a n g e r n e fejrer j u l s a m m e n m e d - a l t s å b å d e n æ e t o g b ø r n e n e -, o g s o m h a n s i g e r , " d e t k a n g e n b r u g e s i g e n n e m flere g e n e r a t i o n e r " . M e n

" G r ø n e r h å b e t s farve", s i g e r H i l d u r fra H o l t e - e g n e n -

e r m a n i k k e s å h e l d i g a t få e t j u l e t r æ a f p l a s t i k f o r æ -

af, s o m s y n e s , a t d e t e r e t g r ø n t o g m e g e t o p t i m i s t i s t

r e n d e , så synes Niels, at m a n b ø r k ø b e sig et m e d rod

n u m m e r af L Ø S NET l æ s e r n e får i j u l e g a v e . For Hil-

på.

d u r er fællesskabet og d e n positive t æ n k n i n g i forbin-

Vestjyllands-egnen-af t æ n k t sig at putte sin risengrød i

D e r u d o v e r h a r Niels fra e t e l l e r a n d e t s t e d p å

delse m e d at give i j u l e n vigtig. De positive t a n k e r gi-

e n h ø k a s s e . I f ø l g e G r ø n I n f o r m a t i o n fra

ver nogle gode energier. M a n k o m m e r i kontakt m e d

ner-egnen-af,

Københav-

"skal m a n t a g e r i s e n g r ø d e n af v a r m e n

sit h j e r t e . H v i s vi l i d t o f t e r e t æ n k t e p å a t g l æ d e a n d r e ,

efter 20 m i n u t t e r og l a d e d e n k o g e f æ r d i g i e n "høkas-

ville d e t v æ r e j u l h e l e året", s i g e r a l t s å H i l d u r fra

se", e l l e r i m a n g e l a f e n s å d a n u n d e r d y n e n , i e n

times

tid". r e d . Niels, d e r e r k e m i k e r , m e n e r , a t d e r k a n v æ r e

Holte-egnen-af.

p r o b l e m e r f o r b u n d e t m e d a t h æ l d e f e d t e t fra a n d e stegen i kompostbunken, H a m i s h fra T h y - e g n e n - a f h å b e r p å , a t d e t b l i v e r s n e -

m e n s y n e s i øvrigt, at d e t e r

O K a t g i v e j u l e n s s t e g e f e d t til h ø n s e n e .

vejr i j u l e n , for så s k a l d e u d o g k ø r e i h e s t e f o r s p æ n d t k a n e o g b e s ø g e n a b o e r n e . D e r u d o v e r e r H a m i s h fra Thy-egnen-af's j u l i n d b e g r e b e t af h j e m m e l a v e d e gaver

"Det e r f æ l l e s s k a b e t , d e r t æ l l e r " , s i g e r H a n n e W e g g e

og selvforsyningsprodukter. J u l e t r æ e t er et m e d rod p å

fra S v a n h o l m - e g n e n - a f , s o m s k a l h o l d e j u l h j e m m e p å

fra d e n l o k a l e p l a n t e s k o l e , o g d e k a n fås h e l t o p til 2

g å r d e n . "Det e r s m å h j e m m e g j o r t e gaver, k æ r l i g h e d e n

m e t e r s h ø j d e , s k u l l e vi h i l s e o g s i g e .

skal v æ r e m e d , de skal ikke v æ r e p a k k e t i n d af fremm e d e , så h e l l e r e e n avis m e d e n g o d a r t i k e l s o m i n d p a k n i n g " , s i g e r H a n n e fra S v a n h o l m - e g n e n - a f , ikke

veforbruget på b ø r n e o m r å d e t efterhånden er blevet

k e r . H a n n e fra S v a n h o l m - e g n e n - a f o p f o r d r e d e i ø v r i g t

l i d t t r a g i s k , o p f o r d r e r f o r æ l d r e n e til a t r e f l e k t e r e o v e r

L Ø S N E T r e d a k t i o n e n til a t r i n g e til S v e n d A u k e n fra

deres gaveforbrug. "Vælg fornuftige produkter,

C h r i s t i a n s b o r g - e g n e n - a f for a t h ø r e h a m , h v o r d a n

som

ikke er industri-forarbejdede, de er ikke så energi- og

tillader,

som

M a r t i n G e y s n e r fra R o s k i l d e - e g n e n - a f , s o m s y n e s a t g a -

at d e r s n i g e r sig stress ind i h e n d e s pak-

han

h o l d e r j u l . D e t h a r vi d e s v æ r r e i k k e f å e t g j o r t . r e d .

r e s s o u r c e k r æ v e n d e " , s i g e r M a r t i n f o r n u f t i g t o g fortsætter, "vælg i stedet h å n d v æ r k s b a s e r e d e

produkter,

god kvalitet og danske produkter, det sparer også

Kaj H a n s e n f r a H j o r t s h ø j - e g n e n - a f ,

s o m i øvrigt h a d e r

e n e r g i " . D e s u d e n n æ v n e r M a r t i n fra R o s k i l d e - e g n e n -

a l t d e t j u l e h a l l ø j o g j u l e f o r b e r e d e l s e f o r l a n g t i d i for-

af, a t h a l v d e l e n a f v e r d e n s p e s t i c i d f o r b r u g g å r til

v e j e n , s i g e r d o g , " d e t e r v i g t i g t a t få k ø b t i n d o g få

bomuldsproduktionen,

så d e t e r v æ r d at t æ n k e sig

forberedt j u l e n , så j e g h y g g e r m i g m e d det. Det er

o m , i n d e n m a n k ø b e r d e t f ø r s t e o g b e d s t e s t y k k e tøj

vigtigt ikke at stresse, også n å r det g æ l d e r o m at t æ n k e

af b o m u l d . " M a n k a n efterspørge d e økologiske og

grønt og økologisk h e r i j u l e n . Det er vigtigt, at m a n

miljøvenlige produkter

i d e b u t i k k e r , m a n h a n d l e r i",

siger M a r t i n fra R o s k i l d e - e g n e n - a f o g n æ v n e r , at d e r e f t e r h å n d e n e r e n d e l b u t i k k e r i d e større byer, d e r f o r h a n d l e r ø k o l o g i s k tøj. I følge G r ø n I n f o r m a t i o n

er

tilfreds

m e d s i g selv, d e r h v o r m a n e r k o m m e t til,

o g trives, d e r hvor m a n er".

I ø v r i g t h a r Kaj fra

H j o r t s h ø j - e g n e n - a f o g s å e n i d e til, h v a d m a n h a n g ø r e fra

m e d f e d t e t fra a n d e s t e g e n , " d e t k a n h æ l d e s i e n

Københavns-egnen-af er Novotex' "Green Cotton,

k o k o s n ø d o g h æ n g e s u d til f u g l e n e " , s l u t t e r Kaj fra

Esprits "Ecollection" o g " B l u e Planet", U r t e k r a m s

Hjortshøj-egnen-af.

" M a g g i e s O r g a n i c C o t t o n " o g H & M s "Eco C o t o n " p r o -

Tja, d e skal vel o g s å vide, at det e r

j u l - fuglene. red.

duceret af økologisk bomuld. S o m afslutning p å sin r æ k k e af g r ø n n e j u l e r å d s i g e r M a r t i n fra R o s k i l d e -

Redaktionen fra Midtsjællands-egnen-af.


Anmeldelse af

som tjener 47 g a n g e m i n d r e , og m e d s a m m e intelligens o g m e r e flid. G A T T i s k i k k e l s e a f W O R L D T R A D E

FÆLDEN

O R G A N I S A T I O N , W T O , vil u d m a r v e U S A o g E u r o p a , ø d e l æ g g e vores arbejdsretslige system - og smadre den g l o b a l e , ø k o l o g i s k e b a l a n c e v e d at fastlåse rovdriften

skrevet af James Goldsmith

p å n a t u r e n . For h v o r d a n skal vi n u få 4 a f k l o d e n s

anmeldt af Bent Windeløv

g o d t 5 m i l l i a r d e r m e n n e s k e r t i l b a g e til d e n j o r d , s o m

Ø n s k e r m a n i fuld alvor e n d e b a t o m EU, G A T T /

de indgår i økologisk kredsløb m e d ?

W T O aftalerne og o m h e l e d e n globale krise, k o m m e r m a n ikke u d e n o m d e n britiske, konservative kætter,

M e n l a d G o l d s m i t h få d e t s i d s t e o r d :

multimilliardæren J a m e s Goldsmith, d e r h a r skrevet

"Vi s t å r v e d s l u t n i n g e n a f e n e p o k e . V i h a r b r u g f o r a t

e n bog, s o m satte F r a n k r i g o g S t o r b r i t a n n i e n p å d e n

f o r s t å , h v o r vi b e f i n d e r o s , h v a d v i h a r n å e t , o g i h v i l -

a n d e n e n d e e n h e l m å n e d s i d s t e år, o g s o m t v a n g E U -

k e n r e t n i n g , vi b e v æ g e r o s . M a n g e m e n n e s k e r

K o m m i s s i o n e n til a t u d s e n d e e t n o t a t , f o r a t g e n d r i v e

vi l ø s e r d e a k t u e l l e p r o b l e m e r v e d a t g ø r e , s o m vi a l t i d

h a n s p å s t a n d e p u n k t for p u n k t , d a d e t r u e d e m e d a t

h a r g j o r t - b a r e m e r e effektivt. A t vi, m e d a n d r e ord,

s æ t t e et b r a t p u n k t u m for 5 0 års f o r h a n d l i n g e r

b e v æ g e r os i d e n

om

rigtige

mener,

retning og nok skal nå vores

global frihandel.

m å l , b a r e vi k l e m m e r l i d t m e r e p å .

B o g e n , d e r h e d d e r FÆLDEN, er så konservativ, at d e n

J e g h a r l y s t til a t s t i l l e d i s s e m e n n e s k e r t r e s p ø r g s m å l :

sætter stort spørgsmålstegn ved 200 års udvikling m e d

H v o r d a n kan det v æ r e , at antallet af m e n n e s k e r ,

u d g a n g s p u n k t i britten, David R i c a r d o s teori o m "na-

r u n d t o m k r i n g p å k l o d e n l e v e r i m a t e r i e l o g s o c i a l fat-

der

tionernes komparative fordel" ved d e n i n d b y r d e s spe-

tigdom, er steget eksponentielt her næsten g e n n e m

cialisering, og i f r a n s k m a n d e n Auguste Comtes ide

2 0 0 å r efter d e n i n d u s t r i e l l e revolution, d e r skabte d e n

o m k u n at a n e r k e n d e , h v a d d e r k a n m å l e s og vejes.

største ekspansion i m e n n e s k e h e d e n s historie?

J a m e s G o l d s m i t h h æ v d e r , at disse to m æ n d s t e o r i e r n u

Hvordan kan det være, at d e n del af verdensbefolk-

h a r frembragt en fælde, "som n æ s t e n alle v e r d e n s re-

ningen, som lever i slum, er vokset m e g e t hurtigere

g e r i n g e r e r g å e t i." D e n s e s m å s k e t y d e l i g s t i d e n g l o -

e n d verdens befolkning som h e l h e d ? Hvordan kan det

b a l e flugt fra l a n d d i s t r i k t e r til s v u l m e n d e s t o r b y e r , d e r

v æ r e , at vi i d a g trods u t r o l i g e t e k n o l o g i s k e n y s k a b e l -

a l d r i g får e n j o r d i s k c h a n c e for a t b e s k æ f t i g e d e n

ser står overfor m e n n e s k e s k a b t e trusler l a n g t farligere

overflødige arbejdskraft, s o m fremover m å leve p å

og større e n d krig, h u n g e r s n ø d , e p i d e m i e r og a n d r e

s a m f u n d e t s n å d e s o m affald.

g e n f æ r d fra e n fjern o g d u n k e l fortid?"

Dybest set, m e n e r G o l d s m i t h , e r fejlen, a t vi g ø r d e n

J a m e s Goldsmith: FÆLDEN,

ø k o n o m i s k e v æ k s t til m å l e s t o k f o r m e n n e s k e l i g v æ k s t ,

Tanker om fremtidens Europa,

s o m ikke k a n måles. Helt grotesk bliver det, n å r kræft,

o v e r s a t fra "THE T R A P " , 1994, a f J e s p e r T a n g ,

n a r k o m i s b r u g o g k r i m i n a l i t e t a l e n e b i d r a g e r til U S A ' s

Forlaget SCHØNBERG, 1995.

B N P m e d 7 , 4 % , e l l e r n å r F r a n k r i g s B N P p å 2 0 å r sti-

1 7 6 s. 1 9 8 kr.

ger med hele 80%, mens arbejdsløsheden samtidig v o k s e r fra 0 , 4 til 5,1 m i o m e n n e s k e r ! P å s a m m e

måde

F o r l a g e t v e n t e r n u o g ser o m s a l g e t a f F Æ L D E N g å r så

m å l e r vi f l u g t e n fra l a n d til b y s o m e t f r e m s k r i d t , s e l v -

g o d t , a t d e t k a n t r æ k k e e t s a l g a f G o l d s m i t h s s v a r til

o m vi g o d t s e r , a t d e n m e r e l i g n e r e n k a t a s t r o f e .

K o m m i s s i o n e n m e d sig: T H E

ANSWER.

A u g u s t e C o m t e s t e o r i h i n d r e r os i a t se s t o r e d e l e a f væksten som r e g u l æ r kræft. Og profetisk n o k så h a n selv, a t d e n v i l l e b a n e v e j e n f o r e n n y r e l i g i o n , h a n kaldte POSITIVISME, m e d store m æ n d s o m h e l g e n e r o g f o r b i l l e d e r . N e t o p d e n r e l i g i o n , vi n u d y r k e r m e d medierne som præsteskab!

Nyt hæfte om Økosamfund

Helt galt g å r det, siger m u l t i m i l l i a r d æ r e n J a m e s Gold-

Som nogle måske allerede har bemærket, er LØS i

s m i t h , n å r v i s a m t i d i g g ø r p e n g e n e til g u d o g l a d e r

øjeblikket i g a n g m e d at samle informationer ind om

d e m flyde frit m e l l e m v e r d e n s d e l e n e , s o m d e n a l t d o -

a l l e ø k o s a m f u n d e n e . I l ø b e t a f v i n t e r e n s k u l l e et nyt

m i n e r e n d e v æ r d i . R i c a r d o s d r ø m vil blive et s a n d t

opslagshæfte o m samtlige økosamfund i Danmark,

mareridt, n å r e u r o p æ e r e m å k o n k u r r e r e m e d asiater,

samt

tilknyttede

organisationer, g e r n e blive en realitet.


Hæftet skal give et b i l l e d e af d e e k s i s t e r e n d e fælles-

Iværksættere initiativ.

skaber m e d h e n b l i k p å at informere, inspirere, skabe

S a m a r b e j d e o m a t s k a b e e t a l t e r n a t i v t f o n d til g r ø n

d e b a t og m å s k e r e k l a m e r e . . . lidt, alt efter ønske o g be-

iværksætning. Dansk Iværksætterforening

hov. H æ f t e t k a n b l i v e e t c e n t r a l t o p s l a g s v æ r k i n t e r n t i

T e c h n o l o g i e s , L Ø S - vil k o n t a k t e p e n s i o n s k a s s e r s a m t

LØS, og m e l l e m fællesskaberne, og derudover

folketingsudvalg og e m b e d s m a n d s u d v a l g

kom-

m e r d e t til a t f r e m s t å s o m e t s a m l e t b i l l e d e a f L Ø S o g

(DIF), Gaia

under

Erhvervsministeriet.

f æ l l e s s k a b e r n e u d a d t i l . M a n g e v i l få g l æ d e a f s å d a n e t

DIF vil g e r n e t i l b y d e k u r s e r i s a m a r b e j d e m e d

hæfte; skoler, k o m m u n e r , amter, a g e n d a 21-kontakt-

DIF vil g e r n e t i l b y d e a m b u l a n c e t j e n e s t e

LØS

personer, miljø- o g e n e r g i k o n t o r e r etc. Hæftet vil fremstå s o m e n s a m l i n g af e k s e m p l e r på, at n o g e n

har

Grøn Fonds Konference

taget skridtet og n u praktiserer eller arbejder målret-

KH h o l d t o p l æ g m e d l y s b i l l e d e r fra f æ l l e s s k a b e r n e .

tet m o d e n b æ r e d y g t i g livsstil.

E l s e b e t h G e r n e r , s a m t a n d r e , e r evt. i n t e r e s s e r e t i a t

L Ø S h a r fået t i l s k u d fra tips- o g l o t t o m i d l e r n e

til

lave idéudvikling i s a m a r b e j d e m e d LØS.

trykning af hæftet. N å r i n f o r m a t i o n e r n e e r s a m l e t i n d , s y s t e m a t i s e r e r vi

Findhorn Konferencen 7-13 oktober

d e m , således at d e r bliver n o g l e fælleskriterier. Der

4 0 0 m e n n e s k e r fra 4 5 l a n d e . D e t v a r g o d t a t v æ r e p å F i n d h o r n , m e n d e r var alt for m a n g e o p l æ g .

b l i v e r o g s å p l a d s til f o r s k e l l i g h e d e r n e o g d e r m e d h v e r t f æ l l e s s k a b s v i n k l e r . Vi vil p r ø v e a t u d f o r m e

et

W o r k s h o p s for m e g e t i n d l æ g o g for lidt d i s k u s s i o n .

e n s a r t e t o g s m u k t l a y o u t til h æ f t e t . V i v i l t y p i s k b r u g e

S v a n h o l m fik g o d t k o n t a k t til A u s t r a l i e n . F i n d h o r n

g e n b r u g s p a p i r , m å s k e e n e n k e l t f a r v e til t e k s t o g i l l u -

h a r fået m e g e t u d af det. Ø k o l a n d s b y e n er n u virkelig

s t r a t i o n e r , o g s å v i l vi s u p p l e r e m e d f o t o s o g d e s i g n s

sat p å deres d a g s o r d e n . Tilbragte n o g l e g o d e d a g e

fra f æ l l e s s k a b e r n e .

bagefter m e d Global Eco-village Network.

H æ f t e t r e d i g e r e s o g s æ t t e s o p a f B r i t t (Tlf. 5 3 4 8 0 4 8 8 ) . R a n n v a (Tlf. 9 8 1 7 9 7 4 9 ) k o m m e r til a t s t å f o r d e n

F i n d h o r n s konference, okt 1996 bliver "Money &

grafiske u d f o r m n i n g

Mysticism".

( i l l u s t r a t i o n e r o g "pynt" i øvrigt).

H a m i s h (Tlf. 9 7 9 3 6 6 5 5 ) s i d d e r i T h y o g b e v a r e r , s o m sædvanligt, det store overblik.

Der k o m m e r referat af Global Eco-village Network

Alle spørgsmål og k o m m e n t a r e r er v e l k o m n e .

m ø d e samt u d g i v e l s e n af e n " P r o c e e d i n g s " af konfe-

P.S. D e s u d e n e r e n n y L Ø S f o l d e r p å v e j .

rencen.

Futura Futura skal v æ r e e n forening. Forslag o m at l a d e LØSs

LØS Bestyrelsesmøde 27. okt. 1995

m e d l e m m e r blive passive m e d l e m m e r af Futura. E n s t e m m i g o p b a k n i n g fra L Ø S ' s b e s t y r e l s e . F u t u r a u d a r b e j d e r tilbud til L Ø S m e d l e m m e r .

K u r s u s p r o g r a m m e r . M a n s k a l a n n o n c e r e n u for at

Den G r ø n n e Tråd, O d e n s e

k o m m e m e d i j a n u a r k a t a l o g e r . H e n v e n d e l s e r til N i e l s

D e l t a g e r e : K H , NPP, H W , C C , N B o g L H ( F u t u r a ) ,

B a n d h o l m . ( i n d e n 15. nov.)

HS (referent) A f b u d : T S S , F K S , IK, H J

Hertha & Hjortshøj

Siden sidst:

b a n k e r s a m t M e r k u r . Vil n u g e r n e b y g g e e n k e l t e h u s e .

Hertha, fælleshus bliver finansieret af H o l l a n d s k e

K r e d i t f o r e n i n g e n h a r sagt n e j . KH h a r skrevet o m pro-

Grønt Landsskue.

b l e m a t i k k e n i De R a d i k a l e s Nyhedsbrev. KH & S ø r e n

Grønt Landsskue var e n stor succes. B r e d orientering,

H a n s e n vil l a v e P R i a r t i k e l s e r i e i I n f o r m a t i o n .

godt sted. B r u g s g å r d s forstander er H e n r i k Svane, som er

tidligere

afdelingsleder i Dansk Flygtninge-

hjælp, Aalborg.

Grønt Samarbejde A u g u s t 1 9 9 6 b l i v e r m å n e d for f æ l l e s a k t i v i t e t e r n e . Sammenfald m e d IFOAM conference.

Evaluering af LØS stand og udstilling på Brugsgård b o d e n var lidt afsides. Er s t a d i g i k k e d e n b e d s t e m å d e

Orientering fra projektgrupper

at hverve m e d l e m m e r .

A g e n d a 21. Energi og Miljøkontor Ringkøbing


afholder A21 tema dag ij a n u a r 1996. KH orienteret o m A21 i Hjortshøj, s a m t o m et nyt e k s e m p e l - s a m l i n g s h æ f t e fra C I B U "Det e r M a d s e n , der tæller"

FUTURA-gru

U d d a n n e l s e : I k k e t i l s t r æ k k e l i g e d e l t a g e r e til s o m m e r -

E n f o r e n i n g d e r u d b y d e r t v æ r f a g l i g e b æ r e d y g t i g e løs-

kurser.

ninger.

PR: Hæfte: U n d e r u d a r b e j d e l s e af Britt H a n s e n .

F U T U R A g r u p p e n e r n u v e d at v æ r e officielt p å p l a d s

F o l d e r : D e r b l e v k i g g e t p å d e s i g n f o r s l a g fra Britt.

som forening. S o m det er en del af LØS' m e d l e m m e r

Film

b e k e n d t , er i d e e n m e d F U T U R A g r u p p e n at m e d v i r k e

L a r s B r y d e s e n o g K H h a r l a v e t o p l æ g til

a k t i v t til a t f r e m m e e n b æ r e d y g t i g u d v i k l i n g ( " A g e n d a

fællesskabsfilm.

2 1 " ) . Dette k a n ske p å flere p l a n e r ; b l a n d t L Ø S ' m e d l e m m e r og i økosamfundene

Habitat II orientering -

er der m a n g e erfaringer

og ressourcer, s o m i høj g r a d k a n b r u g e s af a n d r e . Det e r o p l a g t a t u d b y d e t v æ r f a g l i g r å d g i v n i n g til k o m m u -

i n t e r e s s e r e d e k o n t a k t e KH, H J e l l e r H S

n e r og amter og andre, s o m er interesserede i økologisk byggeri & produktion, grøn ø k o n o m i & hushold-

LØSNET Indholdsfortegnelse

ning, permakultur, kunst og æstetik, igangsættelse af

gennemgået

M a r t s b l a d C C evt. FKS, T S S & L i s b e t h

Hansen

demonstrationsprojekter

& samarbejdsprocesser mel-

l e m b o r g e r e og m y n d i g h e d e r etc. D e r u d o v e r

ligger

L Ø S strukturdiskussion og fremtid.

d e r e n stor opgave i n d e n f o r u n d e r v i s n i n g o g formid-

a ) F o r u d for v a l g a f b e s t y r e l s e s k u l l e m a n m e l d e u d

ling. Det e r vigtigt, at n o g l e af t a n k e r n e bliver u d b r e d t

h v a d m a n vil m e d

o g afprøvet p å u n d e r v i s n i n g s s t e d e r n e , at d e r bliver la-

foreningen.

b) Lave arbejdsgrupper - også i n d e h o l d e n d e

folk

vet udstillinger og materiale o m b æ r e d y g t i g udvikling.

udenfor bestyrelse f.eks. KH ø k o n o m i o m k r i n g i v æ r k s æ t t e r e / h u s b e l å -

F U T U R A g r u p p e n s k a l o p s t ø v e , i g a n g s æ t t e o g y d e bi-

n i n g mv.

s t a n d til p r o j e k t e r , d e r k a n m e d v i r k e til a t f r e m m e

KH i d é u d v i k l i n g s a m m e n m . politikere

b æ r e d y g t i g u d v i k l i n g , o g i d e e n er, a t e n b r e d t s a m -

NB f o r m i d l i n g

m e n s a t g r u p p e k a n støtte h i n a n d e n og løse tvær-

f.eks. k u r s e r , b l a d ,

e-comms

en

H S i n t e r n a t i o n a l k o n t a k t . evt. i d é u d v i k l i n g m .

f a g l i g e o p g a v e r . T a n k e n er, a t o v e r s k u d d e t f r a F U T U -

politikere

R A g r u p p e n k a n støtte L Ø S ' aktiviteter, s å l e d e s at der o g s å e r n o g l e m i d l e r til d e n g r a t i s r å d g i v n i n g .

Prioritere e-mail

Der er i øjeblikket gang i nogle opgaver; en m e r e

Diskussion o m bestyrelsen r e p r æ s e n t e r e r fællesskaber.

m i l j ø v e n l i g S k a n d e r b o r g festival i 1 9 9 6 , d o m e k u r s u s i

O g at d e r e r b r u g for a t p r i o r i t e r e h v e r v a f n y e m e d -

f o r b i n d e l s e m e d B y ø k o l o g i s k E k s p e r i m e n t a r i u m i Ros-

lemmer hele

kilde, udarbejdelse af hæfte o m Økosamfund

tiden.

O g b r u g for l o k a l e / r e g i o n a l e

i Dan-

p r o j e k t e r . A f h o l d e flere b e s t y r e l s e s m ø d e r o g g ø r e d e m

m a r k o g t i l l i g e k o n t a k t til f l e r e k o m m u n e r

lidt l æ n g e r e .

a n d e t m e d h e n b l i k på at i g a n g s æ t t e processer, hvor

blandt

b o r g e r n e i n d d r a g e s i e t a b l e r i n g e n af ø k o l o g i s k e fælD e t b l e v b e s l u t t e t a t b e s t y r e l s e n s k u l l e stå for et

lesskaber...

visionsseminar/år. I 1 9 9 6 skal d e r a f h o l d e s et s e m i n a r for f æ l l e s k a b e r n e

Hvis d u er interesseret i at v æ r e m e d i F U T U R A -

d. 2 4 f e b r u a r 1 9 9 6 . S v a n h o l m e r b l e v e t s p u r g t o m d e

g r u p p e n e l l e r vil v i d e m e r e , s å k o n t a k t

vil v æ r e v æ r t . A r b e j d s g r u p p e n : H W , L H , NPP,

Leif Hierwagen

(formand),

S o l e n 3, T o r u p , 3390

Hundested.

Tlf. 4 7 9 8 8 6 8 7 Næste møde:

eller

m a n d a g d. 11 d e c e m b e r ,

L Ø S ' s e k r e t a r i a t . Tlf. 9 7 9 3 6 6 5 5

S t o r k e v æ n g e t 8, 2 8 4 0 H o l t e . Tildmelding til s e k r e t a r i a t e t .

S n a r e s t u d s e n d e s d e t første n y h e d s b r e v fra F U T U R A til a l l e d e r f o r e l ø b i g h a r m e l d t s i g s o m i n t e r e s s e r e d e . E r flere i n t e r e s s e r e d e i n y h e d s b r e v e t , s å k o n t a k t B r i t t

Tlf. 9 7 9 3 6 6 5 5 .

(Tlf. & f a x . 5 3 4 8 0 4 8 8 ) .


Kalender Bøger Videos Kalender: Bøger: 8-12 j a n u a r :

Erindring og forandring.

E c o c i t y k o n f e r e n c e i Yoff, S e n e g a l . C h r i s t i a n Coff,

Eksempler p å økologiske b o s æ t n i n g e r 1975-95 i

T h o r u p e r p å d e t officielle p r o g r a m . P r o g r a m h o s

N o r d e u r o p a . 100 sider. F o t o Kirsten Klein, Tekst:

Hildur Jackson. En af a r r a n g ø r e r n e Richard Register

Inger Klingenberg. 1995

var m e d på Findhorn. 19-21 j a n u a r :

B o g e n e r utrolig s m u k m e d m a s s e r af farvefotos og

Å r s m ø d e i ØKO-NET,

m å anbefales s o m årets j u l e g a v e . 195 k r Kerteminde

Nancy a n d J o h n Todd:

From Eco-cities to Living Machines. 23 j a n kl 14.00:

North Atlantic Books.

b e s t y r e l s e s m ø d e i L Ø S i R i n g k ø b i n g - d e e r å b n e for Peter Dawkins: Zoence,

medlemmerne.

Science of Life. R i n g til s e k r e t a r i a t e t o m s t e d d e t : T l f 9 7 9 3 6 6 5 5 .

I n t r o d u c t i o n t o the b a s i c p r i n c i p l e s a n d p r a c t i s e s o f Zoence. 1995. W i g m o r e p u b . Ltd. (se referat af h a n s

12-23 f e b r u a r :

foredrag)

Det sidste f o r b e r e d e n d e

m ø d e til H a b i t a t II. N e w y o r k

USA. M a r i l y n M e h l m a n fra S v e r i g e d e l t a g e r .

The Earth First. Ten Years of Radical

24 februar: V i s i o n s m ø d e p å S v a n h o l m e l l e r ??? for

Environmentalism.

LØS. Reserver dagen.

Edited by J o h n Davis. Preface R a s h m i Mayur. Trykt i Indien. 1995 ( o p r . udgave 1 9 9 1 ) B o g e n i n d e h o l d e r en r æ k k e inspirerende artikler og tekster o m e n

16. marts:

amrikansk græsrodbevægelse, d e r som tema havde: Generalforsamling i L Ø S på Munach

J o r d e n er det vigtigste. B o g e n k a n købes p å Fjordvang i T h y p å 9 7 9 3 6 6 5 5 for 1 0 0 k r

3-14juni: H a b i t a t II, I s t a n b u l .

David C. Korten:

Boligminister Ole Løvig Simonsen er leder af d e n

When Corporations Rule the World.

officielle d a n s k e d e l e g a t i o n .

E a r t h s c a n P u b l i c a t i o n s 1 9 9 5 , UK. David e r initiativ-

September.

t a g e r til " T h e P e o p l e - c e n t e r e d D e v e l o p m e n t

Global Eco-Village Network m ø d e s i Crystal Waters.

samfund jorden

28 september-6

Rapport om økologisk jordbrugsreform.

Forum"-

e n global a l l i a n c e for at s k a b e r e t f æ r d i g e b æ r e d y g t i g e

oktober:

over.

6 international p e r m a k u l t u r konference i Perth,

Specialarbejderforbundet i Danmark. Thorkild

Australien.

Kjærgaard, samt en række specialister indenfor

Titlen er: D e s i g n i n g for a s u s t a i n a b l e future.

j o r d b r u g m.v. S p æ n d e n d e l æ s n i n g . S e p 9 5

Koordinator: Mrs Pat Dare PO B o x 568 Kalamunda.

142 sider.

W A 6 0 7 6 . Tel ( 6 1 ) 09-291-9306. Fax: ( 6 1 ) 09-291 9 9 7 8 . e-mail-converg a eepo.com.au

For eftertiden Naturligvis økologisk jordbrug.

N æ s t e n r a f L Ø S ' N E T ( m a r t s ) r e d i g e r e s a f b l . a. C a r l

Specialarbejderforbundet.

C h r i s t e n s e n fra S k o v s g å r d v e d Brovst: 9 8 2 3 0 6 6 0 .

R e d a k t i o n : M a g n u s D e m s i t z . K o n s u l e n t : P e r Kølster.

D e a d l i n e m i d t i feb.

60 sider. Flot hefte. S e p 9 5 .


Mod et bæredygtigt Europa.

fortsætter fonden arbejdet m e d Gaia Villages og Gaia

N o a h / F r i e n d s of the E a r t h . U d a r b e j d e t af W u p p e r t a l

Technologies.

instituttet i Tyskland. Fremstillingen b y g g e r p å begrebet " m i l j ø m æ s s i g t r å d e r u m " . R a p p o r t fuld a f alt, h v a d

Folkecentret i Thy

m a n kan d r ø m m e o m af nyttige begreber, tabeller og

arbejde m e d den a m e r i k a n s k e arkitekt: Phil Hawes.

statistikker. D e n o m t a l e r i k k e s t r u k t u r e l l e f o r a n d r i n g -

P h i l H a w e s e r a r k i t e k t e n b a g b i o s - p h e r e II i A r i z o n a ,

er a la øko-samfund s o m e n m u l i g h e d . Til g e n g æ l d

h v o r 10 m e n n e s k e r l e v e d e t o t a l t a f s o n d r e t f r a o m v e r -

virker d e n n æ r m e s t o p g i v e n d e overfor

d e n i 2 å r p å 1 h a g l a s o v e r d æ k k e t areal. Der står 100

problemernes

h a r i n d l e d t et s p æ n d e n d e sam-

f o r s k e r e b a g p r o j e k t e t . F o r m å l e t v a r v i r k e l i g til b u n d s

o m f a n g o g m u l i g h e d e n for at løse d e m .

at forstå s a m m e n h æ n g e n i d e ø k o l o g i s k e systemer. I

Håndbog i Grøn Livsstil.

20 år samlede m a n viden ind og lavede tværfaglige

David Gershan, R o b e r t G i l m a n , d a n s k u d g a v e : Kjeld

s e m i n a r e r , for a t forstå s a m m e n h æ n g e . T i l f o r å r e t

H a n s e n . B o g e n f å r s h o s Kaj H a n s e n , G l . K i r k e v e j 4 6 ,

k o m m e r h a n til F o l k e c e n t r e t f o r a t l e d e n o g l e u n d e r -

8530

v i s n i n g s f o r l ø b i første o m g a n g for a m e r i k a n s k e s t u d e -

Hjortshøj.

r e n d e , o m h v o r d a n m a n d e s i g n e r og b y g g e r et miljø-

Det er Madsen, der tæller.

rigtigt

h u s . Til d e n tid e r F o l k e c e n t r e t s n y e kursus-

L o k a l A g e n d a 21 e k s e m p e l s a m l i n g . C i b u - C e n t e r for

bygning færdig. Den er bygget ind i skrænten n e d

i n t e r n a t i o n a l B æ r e d y g t i g Udvikling. Okt 1995. Tel 35

m o d S k i b s s t e d fjord. D e r u d o v e r e r h a n i n t e r e s s e r e t i at a r b e j d e m e d e n i n t e g r e r i n g af F o l k e c e n t r e t s m a n g e

37 38 11. 62 sider.

s p æ n d e n d e biologiske systemer. Poul Lubcke:

Miljø. Marked og Velfærdstaten. ( F r e m a d )

Efter e n aften m e d P h i l H a w e s s e n d t e h a n os et b r e v , s o m bl. a. e r k o m m e n t a r e r

til

øko-samfundsmodellen

(se s i d e 16) R e d a k t i o n e n h a r p l u k k e t lidt:

Videos: " T o b e a b l e to a s s i s t i n t h e c r e a t i o n o f a s u s t a i n a b l e A l l e f o r e d r a g e n e fra ø k o - s a m f u n d s k o n f e r e n c e n Findhorn kan bestilles p å

sekretariatet enten som

village in the late 20th c e n t u r y w o u l d be a r e w a r d i n g t a s k i n d e e d . It is p r o b a b l y a l s o i m p o s s i b l e , i f y o u

v i d e o e l l e r s o m b å n d . D e k o s t e r £ 1 5 f o r e n v i d e o o g £5

think, as I do, that sustainable m e a n s really sustain-

for b å n d . P å G a i a F j o r d v a n g h a r vi e n d e l a f d e m o g e r

a b l e , i.e. a c t i v i t i e s t h a t c a n g o o n for 1 0 0 0 y e a r s , w i t h -

p a r a t e til a t l å n e d e m u d i e t o v e r k o m m e l i g t o m f a n g .

o u t d e g r a d i n g t h e e n v i r o n m e n t . B u t it w i l l b e f u n a n d a c h a l l e n g e to try, it' s w h a t i n t e r e s t s m e .

Nyt:

At a n y r a t e it s e e m s fairly c e r t a i n t h a t a g r i c u l t u r e a n d p l a n t b r e e d i n g l e d to s u r p l u s a n d c i v i l i z a t i o n ,

Kaj H a n s e n , H j o r t s h ø j h a r f r a G a i a T r u s t f å e t

tildelt

w h i c h is b a s e d o n t h e w o r d for c i t i z e n , w h i c h i m p l i e s

h e l t e - p r i s e n for sit u t r æ t t e l i g e a r b e j d e for m i l j ø e t o g

a city. S o o u r c i t i - i z a t i o n s e e m s t o b e p a r t o f o u r b a s i c

f o r d i h a n a l t i d a r b e j d e r g r a t i s . P e n g e n e g å r til G r ø n

p r o b l e m , w h i c h m a k e s a r e v e r s a l to v i l l a g e s m a k e

Livsstil.

s o m e s e n s e , d o e s n ' t it? L o u i s M u m f o r d , always a g r e a t s t u d e n t of cities, t h o u g h t t h a t n e i g h b o u r h o o d

(which

Kaj H a n s e n h a r f å e t 4 0 0 . 0 0 0 k r til G r ø n L i v s s t i l f r a

is l i k e a v i l l a g e ) s h o u l d b e l i k e " q u a r t e r " o r " p a r i s h "

den Grønne Fond.

e a c h p a r i s h h a d its o w n c h u r c h a n d m a r k e t a n d a c c o r d i n g to M u m f o r d , u s u a l l y 1 5 0 0 p e r s o n s or less.

Gaia Trust h a r n e d l a g t sin u d d e l i n g s k o m i t e . M a n k a n altså ikke l æ n g e r e søge p e n g e i fonden. Det er d e r

we should be putting serious thought into what

f o r s k e l l i g e g r u n d e til. D e l s h a r D e n g r ø n n e F o n d

w e m u s t g i v e u p . T h e s e t t i n g a s i d e of t h a t w h i c h is

overtaget m a n g e af G a i a Trusts o m r å d e r og heldigvis

s u p e r f l u o u s will be extensive. S e e n by s o m e as sacri-

m e d betydeligt større beløb. Dels vokser antallet af an-

fice, by o t h e r s a s r e l e a s e . "He, w h o w o u l d r e f o r m

s ø g n i n g e r så voldsomt, at f o n d e n i k k e h a r k a p a c i t e t

w o r l d m u s t first r e f o r m h i m s e l f ; a n d t h a t i f h e d o it

til a t b e h a n d l e d e m s æ r l i g t n u , h v o r m a n e r g å e t p å

honestly, will k e e p h i m so e m p l o y e d , that h e will have

I n t e r n e t . I s t e d e t vil m a n f i n d e a n d r e m å d e r at støtte

n o time to c r i t i c i z e h i s n e i g h b o u r .

vertheless his

p å . D e t v i l b l i v e b e s l u t t e t f r a å r til å r , h v o r

n e i g h b o u r will b e benefitted- e v e n a

a m a n without a

behovene

o g m u l i g h e d e r n e s e r u d til a t v æ r e . D e r u d o v e r

c a n d l e , w h o at last discerns a n o t h e r ' s light."

the


" B e c a u s e a g o v e r n m e n t is o n l y t h e r e f l e c t i o n o f m a n ' s

h o p e ' s n a m e is g r e a t e r s e r v i c e to t h e g o d s t h a n a l l t h e

mind."

p o m p of c o n q u e s t a n d t h e n o i s e of prayer. W h o k n o w s t h e l i m i t of a m e n d e d w h e e l ? A n e w - b o r n

Your p a p e r gives all the r i g h t words, manifests, correct

K r i s h n a m a y d e s c e n d i n t o t h e w o r l d a n d r i d e o n it to

t h o u g h t s . T h e b u r n i n g issue is h o w c a n the b o t t o m u p

glories such as the earth has never known! Oh, peo-

a p p r o a c h p r e v a i l a n d i n t h e p r o c e s s , h o w c a n it p u r i f y

ple,

itself of its o w n e x c e s s e s , b l i n d n e s s , c o n f u s i o n , i g n o -

considered night a n d not e n o u g h hav ye observed

r a n c e , c o n p l a c e n c y a n d so o n ?

dawn! Lay o n e stone on a n o t h e r a n d give thanks. A d d

ye have overproised calamity! Too m u c h ye have the

one d e e d on another and sing praises." " B u t h o p e - is h o p e n o t s w e e t ? I tell y o u h o p e is a creative force w h o s e limitless d i m e n s i o n s lie w i t h i n

T h e quotes are from:

the b o u n d r y of e a c h existing m i n u t e . Irresistible,

T a l b o t M u n d y : O m , t h e s e c r e e t o f t h e A h b o r Valley.

H o p e ' s m a g i c i s a c c o m p l i s h e d n o w . It

comprehends

n o l a p s e of t i m e . Nay! I n s t a n t a r e its d a w n ,

Best wishes Phil Hawes

its n o w

a n d its a c c o m p l i s h m e n t s ! H o p e i f it i s t r u e h o p e ,

fills

the mind, affording malice a n d deceitful deeds no

O g m e d disse o p m u n t r e n d e

ord ønsker redaktionen

læserne en

r o o m . H o p e lives i n a c t i o n . All t h e e l e m e n t s of h o p e are

deeds d o n e now! O n e stone laid on a n o t h e r in

Annoncer

God Hjul og et glædesfuldt Nytår.

Når vi fletter netværk...! 19. - 21. januar 1996 - seminar og årsmøde for Netværket på Den Danske Husflidshøjskole i Kerteminde.

Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis M ø d følgende

oplægsholdere:

Tina Hjort / Drude Breds & Steen Møller - Laue Traberg Smidt - Ane Bodil Søgaard - Claus Heinberg Bevægelsernes berøring med Steen Andersen, Kurt Kirkedahl Jensen og Gunvor Auken - alle tre fra SiD - samt 'netværk' med andre økologi-interesserede fra hele landet. Workshops med oplægsholdere: T h o m a s Bundgaard, Hanne O l s e n , Jesper S a x g r e n , Morten Rettig, Laue Traberg Smidt, Jette Gabrieli, B o B r a m m i n g , L o n e Albrektsen, Klaus Krause, Claus Heinberg, Niels Peter Flindt / Lars N y b o e Andersen og Kaj Hansen. Festaften med gøgl og musik v. hhv. Westus Verdensfjern og T h r e e Danes. Tilmelding sker ved indbetaling på giro-nr. 1-222-07-66 eller check - senest d. 11. januar 1996 -Pris: 475.- kr. - som dækker deltagelse, kost (økologisk mad) og logi (på madrasser i sovep.) Yderligere oplysninger og detaljeret program (Nyhedsbladet Øko-net nr. 10) kan fåes på tlf. 62 24 43 24 - fax. 62 24 14 85 Arr.: Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis, Svendborgvej 15 - Ollerup, 5762 Vester Skerninge


Andele

ØKON -ET

Pr 1-1 eller 1-2 sælges 2 andele på Kirstinelund, hver på 38.000,-kr, delt op på 13.000,-kr til fællesandel og 25.000,-kr til andel i stuehuset, hvor der pt. er ca l00m2 lejlighed til deling mellem de 2 andele. Færdigudbygget (og det regner vi med sker med jeres hjælp i løbet af 1996) bliver det til 2 lejligheder med eget køkken, fælles bad og toilet på ca 70 m2. Huslejen er ca 3200,-kr brutto, 2600,-kr netto incl varme og el. Derudover vil der blive bygget fællesfasciliteter, efterhånden som folk flytter til. Kirstinelund er en gammel firelænget gård, der ligger mellem Ry og Skanderborg med en lille skole/børnehus i gåafstand. Der er 13 tdr land til gården, og vores projekt er et lille bæredygtigt, musisk, socialt, erotisk, økologisk bofællesskab på 30 voksne og børn. I øjeblikket bor vi 5 mænd, 2 kvinder, 3 drenge, 1 pige og 5 delebørn, men da der flytter et par med 2 drenge, ønsker vi os mest kvindelige ansøgere.

Økologisk Folkeoplysning via Nyhedsbladet Øko-net! K O M MED PÅ ØKO-NETVÆRKETS POST LISTE, OG MODTAG NYHEDSBLADET ØKONET. ET LET OVERSKUELIGET OG INFORMATIVT NYHEDSBLAD, DER FORMIDLER IDÉER, INSPIRATION OG OPLYSNING INDEN FOR ØKOLOGI, NATUR OG MILJØ. BLADETS OPGAVE ER AT DANNE ET LETTILGÆNGELIGT OVERBLIK OVER HVILKE TILTAG DER ER PÅ ØKOLOGI- OG MILJØ-OMRÅDET TIL BRUG FOR ALLE UNDERVISERE, FOLKEOPLYSERE, GRÆSRØDDER, OFFENTLIGE OG PRIVATE PERSONER. Øko-net gives af:

Netværket for Økologisk Folkeoplysning og Praksis

Tlf.: 62 24 43 24 62 24 14 8 Giro-nr. 1-222 07 66 E-ma Lars_Myrthu-Nielsen@o Svendborgvej 15 - Otterup 5762 Vester Skerninge

Kærlig hilsen Helmer 38, Thallis 5, Klara Naomi 2, Simba Fax:40, Lea Malou 12, Adam 39, Bastian 6, Lars Bo 33, Danny 9, Troels 39, Camilla 14. Tlf 86577397.

Svanholm Gårdbutik Økologiske Dagligvarer Kød • Ost • Æg • Smør Vin • Kaffe • Brød • Slik og meget andet... Nye

åbningstiden:

man—tors 16-17 fredag 14-18 lørdag 10-14

SVANHOLM ALLÉ 2

54

30

• T L F . 4 2 3 2 16 7 0

Læge Elsebeth Lægaard Svanholm Svanholm Allé 2 4050 Skibby 42 32 1 3 96 eller 42 32 16 70


Geocommons Summer on

Eco-Village

Institute

Design

University of New Hampshire Summer Session June 30th - August 10th, 1996 In the summer beauty of New England hill country, 15-20 students and faculty will create a special learning community for sustainable living. A major goal is to work on the design and beginning implementation of an educational eco-village, the Monadnock Geocommons Village. This project plans to have 12-15 households, residential and classroom buildings for 20 students, a theatermovement-celebration space, green businesses, farm, and nature sanctuary on 75 acres of fields and forests. The village will be located in southern New Hampshire at Derbyshire Farm, a beautiful hilltop site surrounded by apple orchards and 2,000 acres of protected wilderness. The program is offered through Gaia Education Outreach Institute, a nonprofit, bioregional center for life education based in community, ecology, and spirit. Students will be introduced to a variety of ecoogical design systems such as permaculture, biodynamic agriculture, and Baubiologie (building biology). They will be encouraged to apply these new skills towards making their own campuses and communities more sustainable. Institute participants will be involved in: • • • • • • • •

sense of place exploration; community processes and consensus training; organic food production and experimentation for a healthy diet; bio-system study and site evaluation; shelter and energy systems design; economic and career considerations; nature immersion and short wilderness explorations; development of shared values, visions, relationships, celebrations, and mindfulness that form the "glue" for a sustainable learning community.

Credit: Four to eight UNH credits are granted through Environmental Conservation 687, Internship in Sustainable Living: "Residential field experience in building sustainable community at a location removed from the University context. Experiential learning combined with time for dialogue, reading, and reflection offers a unique learning opportunity." Prerequisite: permission and selected readings. UNH credit can usually be transferred to other colleges. Participants: The Institute is for applicants, ages 18 to 75, with some background in environ­ mental studies and readiness for community living. Flexibility, patience, empathy, mature selfless­ ness, and high motivation are important qualities. Food is vegetarian. Participants agree not to use alcohol, tobacco, or drugs during the program in support of focused, healthy group interaction. Schedule: The daily schedule aims for a balance of physical, intellectual, emotional, and spiritual elements as a conscious experiment in sustainable group living. The program embraces a 5 1/2-day weekly schedule and requires full participation in the training, maintenance, and process work of community living. Distinctions between work, play, study, and free time are put aside in a summer camp mood of trying out new lifeways. Sunday is a day for quiet, personal activities, mindfulness practice, and hikes and excursions. Cost: $2,100 including room, board, and tuition. Some scholarships are available.

Apply by May 31st. For mor PLEASE POST

Gaia Education Outreach Institute Derbyshire Farm, Temple, NH 03084 tel/fax: (603) 654-6705 geo@igc.org

10/95


Løsnet 6 1995 12 tema om gen mødet på findhorn  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you