Page 1

L a n d s f o r e n i n g e n for Ø k o s a m f u n d

Velkommen til fremtiden — bæredygtige bosætninger i Danmark


bæredygtige bosætning", og samarbejds-

Velkommen til fremtiden - bæredygtige

bosætninger

i

Danmark

p a r t n e r n e b a k k e d e o p o m L Ø S ' initiativ m e d e n s a m l e t p r æ m i e s u m på 8 5 0 . 0 0 0 kroner. 54 b e s v a r e l s e r k o m retur. M a t e r i a l e t

D e n moderne o g miljøbevidste dansker

indeholder

spændende

og

tankevæk-

mener

efter-

k e n d e b e s k r i v e l s e r af, h v a d d e r g å r galt i

h å n d e n o g s å , at d e t h a n d l e r o m

mere

forbindelse

handler

økologisk

-

og

m e d den vestlige

e n d at k ø b e ø k o l o g i s k m æ l k o g b r ø d .

o v e r f o r b r u g af resurser. O g -

M e n h v a d og h v o r d a n gør m a n , og h v o r

endnu bedre -

mange, gode

verdens næsten konkrete

kan m a n finde inspiration og vejledning fra n o g e n , d e r h a r e r f a r i n g e r m e d ø k o l o gisk o g b æ r e d y g t i g livsstil? I løbet af det seneste årti er d e r b l e v e t stadig flere af e n n y slags b o f æ l l e s s k a b e r , s o m h v e r giver deres b u d på s p ø r g s m å let. N o g l e f o k u s e r e r p å ø k o l o g i s k b y g geri,

husholdning

og jordbrug,

nogle

lægger v æ g t på de sociale og m e d m e n neskelige forhold, og andre finder vigtigt

at s k a b e e n spirituel

det

sammen-

h æ n g i d a g l i g d a g e n . A l l e integrerer m e r e e n d b a r e ét a s p e k t , f o r d i m å l e t er b æ r e dygtige bosætninger som helhed. A n t a l l e t af

d a n s k e r e , d e r ø n s k e r at

eksempler og v i s i o n æ r e forslag, som v i -

b o s æ t t e sig i d e n f o r m for f æ l l e s s k a b e r ,

ser v e j g e n n e m v o r e s p r e s s e r e n d e m i l -

v o k s e r m e d s t ø r r e hast e n d

mulighe-

j ø p r o b l e m e r til e n b e d r e f r e m t i d - s å v e l

derne, og også miljøet råber på en hurti-

i b y e n s o m p å landet. 10 v i n d e r e b l e v

gere og m e r e omfattende udvikling h e n

v a l g t u d af d o m m e r k o m i t é e n ,

m o d et m e r e b æ r e d y g t i g t s a m f u n d .

s a m m e n s a t af é n r e p r æ s e n t a n t fra h v e r af

Derfor

indbød

Landsforeningen

for

Ø k o s a m f u n d ( L Ø S ) i s o m m e r e n 1997 til

der v a r

d e f e m m i n i s t e r i e r , fra G a i a T r u s t o g fra LØS.

b e s v a r e l s e af e n p r i s o p g a v e i s a m a r b e j d e

Essensen fra det m a n g f o l d i g e m a t e r i -

m e d G a i a Trust A . m . b . a . , Boligministe-

ale har v i s a m l e t p å 208 sider i e n b o g ,

riet, I n d e n r i g s m i n i s t e r i e t ,

Kulturministe-

d e r er rigt illustreret m e d f a r v e f o t o s o g

riet, M i l j ø - o g E n e r g i m i n i s t e r i e t o g S o c i -

t e g n i n g e r . B o g e n h e n v e n d e r sig til alle,

a l m i n i s t e r i e t . V i efterlyste h e l h e d s o r i e n -

d e r i n t e r e s s e r e r sig for v o r e s f æ l l e s j o r d s

terede

f r e m t i d , m e n s e l v s k r e v n e e r d e , d e r alle-

bud

"Det

21.

århundredes


BOGEN ER STØTTET AF DEN GRØNNE FOND

r e d e l æ n g e h a r efterspurgt d é t , s o m b o -

støtte d e n kreativitet o g e v n e til h e l -

gen kan byde på:

hedstænkning, der syder og bobler r u n d t o m k r i n g i landet.

• m e n n e s k e r , d e r s ø g e r i n s p i r a t i o n til bæredygtig levevis inden for egne

Til alle læsere byder vi

r a m m e r - o m det n u e r i forbindelse

Velkommen til Fremtiden

m e d o m - eller t i l b y g n i n g , l a n d b r u g ,

- bæredygtige

havebrug,

sociale

eller

bosætninger

i

Danmark

kulturelle

aspekter,

Pris kr. 148, -

• m e n n e s k e r , d e r s ø g e r et b æ r e d y g t i g t b o f æ l l e s s k a b at slå sig n e d i,

Bogen købes g e n n e m boghandelen eller v e d at i n d s e n d e k u p o n e n .

• o g m e n n e s k e r , s o m ø n s k e r at starte et n y t f æ l l e s s k a b fra g r u n d e n . • V i h e n v e n d e r o s o g s å til p o l i t i k e r n e og e j e n d o m s - o g finansmarkedet, s o m h a r stor i n d f l y d e l s e p å , h v o r v i d t d e f o r s k e l l i g e p r o j e k t e r k a n realiseres. V i håber, b o g e n k a n g i v e d e n n e

Venlig hilsen Landsforeningen for Økosamfund L a n d s b y v æ n g e t 10, H e r s k i n d 8464 G a l t e n T l f : 8754 6020 F a x : 8 7 5 4 6021 E-mail: los@pip.dknet.dk www.gaia.org/losdanish

g r u p p e større indsigt i o g m o d til at

Jeg bestiller h e r m e d

e k s e m p l a r e r af b o g e n :

V e l k o m m e n til fremtiden - bæredygtige

bosætninger

i

Pris 148 kr., i n c l . f o r s e n d e l s e S e n d m i g gratis f l e r e f o l d e r e

Navn Adresse Postnr.

By

Danmark

Landsforeningen for Økosamfund Landsbyvænget 10, H e r s k i n d +++ 1552 +++ 8 4 6 4 Galten


I

sommeren 1997 indbød Landsforeningen for Økosamfund til besvarelse af en prisopgave i samarbejde med Gaia Trust A.m.b.a. og fem ministerier - Boligministeriet, Indenrigsministeriet, Kulturministeriet, Miljø- og Energiministeriet og Socialministeriet. Der efterlystes helhedsorienterede bud på »Det 2 1 . århundredes bæredygtige bosætning«. 54 besvarelser kom retur med spændende og tankevækkende beskrivelser af, hvad der går galt i forbindelse med den vestlige verdens overforbrug af resurser. Men næsten endnu bedre: Der kom også rigtigt mange konkrete eksempler og visionære forslag, som viser vej gennem vores presserende miljøproblemer til en bedre fremtid så vel i byen som på landet. Essensen fra det mangfoldige materiale har vi samlet i denne bog.

Modtryk

Løsnet 18 tillæg 1998 12  
Løsnet 18 tillæg 1998 12  
Advertisement