Page 1

Medlemsblad for

L Ă˜ S - N E T

Landsforeningen for Ă˜koSamfund december 1997

Nr 14


Hånden på hjertet afandréthomsen

Indhold

ChristianJA

12

14

af Ditlev Nissen

At blive indhentet af tiden

16

af Lisbeth H

Indstik/underskriftindsamling mod gensplejsning af 19 grønne bevægelser Kors

17

af andré thomsen

SVANEholm Tegning af Allan Hærgelund forside

18

af Svanholm

Tatunane Leder

3

20

af Ulla Trædemark

af andré thomsen

Kærlighed Tumpemødet i Kolding - et sexet paradoks 4

22

af michael perlmutter

Livstræet

af andré thomsen

24

af Dan Nielsen

Dylajrdigte

8 Hånden på hjertet 2

af Johnny Lappegrej

28

af andré thomsen

Kører du med sele

10

af Eina Berg

LØS'NET er m e d l e m s b l a d for m e d l e m m e r n e i L a n d s f o r e n i n g e n for Ø k o S a m f u n d , d e r er e n f o r e n i n g for s o c i a l e , ø k o l o g i s k e o g å n d e l i g e f æ l l e s s k a b e r i b y e r o g på l a n d . A l l e , der a r b e j d e r for e n b æ r e d y g t i g udvikling. LØS'NET u d k o m m e r 4 g a n g e årligt: s e p t e m b e r , d e c e m b e r , m a r t s , juni. Annoncer: for m e d l e m m e r :

cm

R e d a k t i o n på d e t t e n u m m e r : andré thomsen Lay-out: Mette G a d e g a a r d Tlf 97 93 90

68

Trykning: I n d t r y k , Nimtofte Tlf 86 39 84

42

Sekretariat: L a n d s f o r e n i n g e n for Ø k o S a m f u n d E g e b j e r g v e j 46 8751 G e d v e d Tlf 75 66 41 11 Fax 75 66 41 21 email: los@pip.dknet.dk http://www.gaia.org/losdanish Formand:

1/4 side gratis for i k k e - m e d l e m m e r : 1/4 side 300 kr, 1/1 side 1000 kr 1/1 side måler 17,5 x 26,5 h e n v . : Sekretariatet

I n d l æ g s e n d e s på d i s k e t t e til s e k r e t a r i a t e t a r k i v e r e t s o m A S C I I - , text- eller W o r d P e r f e c t fil.

Hanne Nordahl W e g g e S v a n h o l m Allé 2 4050 S k i b b y Tlf 47 52 15 41 M e d l e m s s k a b pr. år: E n k e l t p e r s o n e r : 200 kr. F æ l l e s s k a b e r o g o r g a n i s a t i o n e r : 500 kr. E n k e l t p e r s o n e r bosat i f æ l l e s s k a b : 100 kr Giro 596-6752

Kort nyt & Kalender

30

F o r e n i n g e n e r stiftet 7 marts 1993 m e d l e m m e r er f ø l g e n d e :

o g blandt

A70 T o u s t r u p Mark, S p o r u p A n d e l s f o r e n i n g e n B a u n g å r d e n , Vejle Andelssamfundet i Hjortshøj, Århus Bofællesskabet Poststrædet, Brovst Den A l m e n n y t t i g e A n d e l s k a s s e M e r k u r , Ålborg Den Ø k o l o g i s k e L a n d b r u g s s k o l e , A a b y b r o M u n k e s ø g å r d e n , F o r e n i n g e n til o p r e t t e l s e af et Ø k o l o g i s k B o f æ l l e s s k a b , R o s k i l d e Gaia V i l l a g e s , S n e d s t e d Græsrodsgården, Bregninge Hertha, Herskind Hesbjerg, Blommenslyst Kirstinelund, Skanderborg/Ry L a n d s f o r e n i n g e n for Ø k o l o g i s k J o r d b r u g , Århus Munach, Gedved Nørre Haugaard, Y d i n g Råd o g Dåd - b u t i k , B r o v s t Snabegaard, Vrads Stavnbogården, Aarup Svanholm, Skibby Torsted Vest, Horsens Udgården, Lading Vaarst V e s t e r v a n g , Vaarst V e s t e r Gror, K ø b e n h a v n Økologisk Landsbysamfund, Torup Økologiprojektet i Stenløse


Leder V e l k o m m e n til et nye n u m m e r af

å b e n for os i v o r e s hjerter, o g s å de bil-

LØS-NET!

leder bliver der her t e g n e t k o n t u r e r af på v o r e s indre nethinder...

Julen står for d ø r e n og julen er jo s o m b e k e n d t hjerternes fest. S å er det da

Men helt n e d e på j o r d e n , finder d u

ikke n æ r l i g g e n d e , at b r u g e 'hjerternes

o g s å s t e m n i n g s b i l l e d e r fra ' T u m p e -

s p r o g ' til at m e d d e l e h i n a n d e n , det vi

m ø d e t ' i K o l d i n g , og så får d u til o g

har på hjertet? I dette j u l e n u m m e r , vil

m e d m u l i g h e d for at d e l t a g e , i en af

d u derfor finde s m å historier, digte,

de s t ø r s t e g r ø n n e f o r m e r for s a m a r b e j -

e s s a y s o g tegninger, der k o m m e r lige

de der hidtil har set d a g e n s lys. I mid-

fra hjertet af n o g e n af alle os i de

ten af bladet er d e r nemlig et indstik ( s o m d u let kan rive u d ) . Det er en

mange små økosamfund.

underskriftindsamling m o d gensplejsO g h v a d der k o m m e r fra hjertet går til

ning, sat i v æ r k af hele 19 g r ø n n e

hjertet, og h v a d hjertet er fuldt af,

b e v æ g e l s e r & organisationer. Vi opfor-

løber m u n d e n jo s o m b e k e n d t o v e r

dre h e r m e d l æ s e r e n e til at u d v i s e jule-

m e d . O g således håber jeg ikke, at jeg

s i n d , o g m å s k e e n d d a t a g e listerne

har taget m u n d e n for fuld når jeg nu

m e d til j u l e f r o k o s t - for h v e m vil h a v e

siger, at du i dette blad vil finde ikke

g e n s p l e j s e t julemad? (Se mere om det

m i n d r e e n d n o g e n helt fantastisk stær-

i de k o r t e n y h e d e r b a g e r s t i bladet)

ke t a n k e r & følelser, s o m altså heri har f u n d e t u d t r y k . O g det er v e l o g s å

A f s l u t n i n g s v i s vil v i g o d t takke de

m e n i n g e n m e d bladet, n e t o p at g ø r e

m a n g e b i d r a g y d e r e til dette n u m m e r ,

det muligt for alle os i f æ l l e s s k a b e r n e ,

o g i d e n f o r b i n d e l s e rette en helt spe-

at få indblik i h i n a n d e n s følelses &

ciel tak til O K - K u n s t i O d e n s e , for at

t a n k e v e r d e n . I digtet & fortællingen

h a v e leveret de m e r e f y s i s k e billeder.

tales d e r jo ofte i billeder, o g ifølge sindes natur ser m a n billeder klarere

Med et rigtigt hjerteligt j u l e ø n s k e o m

for sig. O g s e l v paradigmeskiftet,

en g o d v a r m jul & g o d t nyt nytår!

det

n y e v e r d e n s b i l l e d e eller d e n fælles indsigt der skal til, før f r e m t i d e n står

ándre n o r d l y s t h o m s e n , H e s b j e r g


3-5 oktober på Kolding Højskole:

Tumpemødet i Kolding - et sexet paradoks af andré nordlys


På K o l d i n g - m ø d e t h y l d e d e vi t u m p e n , i

betænker hvor meget man også som

o g s å o p m æ r k s o m h e d e n på op til flere

klar e r k e n d e l s e af at u d e n t u m p e n , v i l -

taler i d a g , ufrivilligt står i s k a r p k o n -

p a r a d o k s e r , e n d d a u d e n s e l v at se det

le utroligt m e g e t af alt det n y e ø k o l o -

k u r r e n c e til m e d i e r n e s u n d e r h o l d n i n -

p a r a d o k s a l e ! For bare at n æ v n e et par

gindustri....

stykker, s t o d der stort set ikke et o r d

giske g r ø n n e s i m p e l t h e n aldrig v æ r e

o m s e l v e d e m o k r a t i e t . En n æ r l æ s n i n g

sket - m e n h v a d er en t u m p e ? En v a s k e æ g t e t u m p e rider k æ p h e s t .

Det v a r foranlediget af Claus H e i n b e r g s

Det er folk m e d ideer, der m å s k e e n d -

afslører, at m a n ét enkelt s t e d k o m ind

m e g e t omtalte e s s a y o m ' t u m p e r n e '

på n ø d v e n d i g h e d e n af a n d r e organisa-

da i sidste e n d e kan rede hele v e r d e n

(fra Det Ø k o l o g i s k e R å d s ' s å r s r a p p o r t

t i o n s f o r m e r , m e n det efterfulgtes blot

- o g t æ n k at de andre d o g ikke kan se

1996-97), at hele 83 ' t u m p e r ' forsamle-

af en p a r e n t e s - " ( d e m k e n d e r v i ) " !

det! Rigtige t u m p e r v e n t e r d e r f o r ikke

de sig u n d e r o v e r s k r i f t e n : Skal t u m p e r -

Jamen så v a r m a n da o g s å så dejligt fri

l æ n g e , de går i g a n g m e d at realiserer

ne redde v e r d e n - når n u de k l o g e

for at s k r i v e m e r e o m d e m . . . O g mens

deres ideer - g e r n e o g ofte alene. Men

ikke vil? Det Ø k o l o g i s k e R å d , o g Net-

det g e n n e m g å e n d e t e m a i hele manife-

h v o r d a n så k o m m e v i d e r e - s a m m e n ?

v æ r k e t for ø k o l o g i s k f o l k e o p l y s n i n g og

s t u d k a s t e t var, at vi t e k n o l o g i s k set

Uden det faldt til j o r d e n , hang s p ø r g s -

praksis, s t o d s o m a r r a n g ø r e r af begi-

har alle r e d s k a b e r til løse f o r u r e n i n g s -

målet l i g e s o m i luften...

v e n h e d e n , h v o r alle u d e n u n d t a g e l s e

p r o b l e m e r n e , har alle n ø d v e n d i g eks-

følte sig revet m e d af det m e s t opli-

pertiser, ja o g e n d d a har en store fol-

- Når man man

hele

har fået en hammer, verden

som

ser

- s a g d e Bo

søm

v e n d e S e m i n a r e r man l æ n g e h a v d e

kelig b e v i d s t h e d o m f o r a n d r i n g e n s

v æ r e t til.

n ø d v e n d i g h e d - så er k u r s e n paradoksalt n o k stik m o d s a t ! Hvorfor? K o n k l u -

B r a m m i n g u n d e r s i d s t e d a g e n s morg e n s a m l i n g . Han k i k k e d e u n d e r s t r e g e n -

Det v a r å n d e n o v e r m ø d e t der gjorde

de rundt på de ca. 80 f o r s a m l e d e lyt-

det hele til n o g e t særligt. Alle v a r ikke

tere og fortsatte, - man

bare e n i g e o m at v e d k e n d e sig at

gennem

ser

verden

H a n er friskole-

sit redskab!

s i o n : Vi har s i m p e l t h e n ingen u n d s k y l d n i n g for ikke at gå i g a n g - " d e r skal gås i g a n g . N U ! " .

v æ r e ' t u m p e r ' , man v a r e n d d a stolt af

lærer og en v a n v i t t i g g o d fortæller, der

det! O g m e d d e n uhøjtidelige ånd til

Og da alle t i l s t e d e v æ r e n d e , v a r enige

m e d takt og i n d l e v e l s e s e v n e b e h e r s k e r

sig s e l v og h i n a n d e n , v a r der ligesom

o m , allerede at v æ r e i g a n g - e n d d a

d e n kunst, at skildre v e r d e n set m e d

b l e v e t skåret en r e v n e i v i r k e l i g h e d e n ,

s a m m e n m e d et k i l d e v æ l d at andre

d e n barnlige f o r u n d r i n g s ø j n e . Han

en s p r æ k k e ud til n o g e t nyt

økologisk bevidste mennesker -

" N o g e t " alle v a r v i d e n d e o m v a r u m u -

b e g y n d t e m a n at d i s k u t e r e r

ligt at s æ t t e o r d på, for h v o r d a n

gets s t r a t e g i e r " ! For m å s k e skulle m a n

b r u g e r s m å a n e k d o t e r fra sin h v e r d a g . - Hvem

styrer

naturen?

- s p ø r g e r han

"tilbageto-

n o g e n b ø r n i 4 klasse, og en s v a r e

b e s k r i v e det n y e m a n ville h a v e til s k e ,

k u n n e finde ud af h v o r d a n m a n trak

e f t e r t æ n k s o m t - Det gør solen

ingen e n d n u h a v d e k u n n e se? H v o r d a n

sig tilbage, for at k o m m e frem?

tror der går 7 minutter der, så bliver

leg

og 30

der permafrost

sekunpå

jor-

f a m l e n d e lede i m ø r k e efter n o g e t , u d e n at b r u g e sine h æ n d e r ? O g såle-

- Hvorfor

er økologi

så usexet!

- spør-

des b l e v det e n e p a r a d o k s efter det

ger en k v i n d e og h e n v i s e r til d e n s a m -

s o m e k s e m p e l på, h v o r d a n b ø r n over-

andet iblandt os taget o p , hvilket sær-

f u n d s m æ s s i g e ø k o l o g i d e b a t og praksis

r a s k e n d e d y b t er istand til at forklare

deles ofte fik latteren til at b r y d e løs....

i al a l m i n d e l i g h e d , o g det s k a r igen-

s e l v k o m p l i c e r e d e s p ø r g s m å l , v e d at

o g det e n d d a u n d e r et m ø d e , der i

n e m . Når s a n d t skal siges o m f o r s a m -

a r g u m e n t e r cirkulært og m e n e r - Vi

højeste g r a d s e l v v a r et stort para-

l i n g e n , h v o r v i jo alle helt sikkert går

skal

doks!

den,

forstå

hvis

tilbage den

den går ud! - H a n g i v e r det

til den som

reelle

samtale

og

ind for ligeret m e l l e m m e n n e s k e r , så

redskab!

var det ellers ikke m e g e t k v i n d e r n e For e k s e m p e l v a r det m e n i n g e n , at det

h a v d e at skulle h a v e sagt! Alle 8

hele skulle e n d e o p m e d at v e d t a g e

o p l æ g s h o l d e r e v a r jo m æ n d , o g de

vi hele d e n w e e k e n d h a v d e lagt øre til,

ikke m i n d r e e n d et K o l d i n g Manifest,

m a n d l i g e arrangører, k o m da o g s å h e n

er han vittig, v e l g e s t i k u l e r e n d e , velar-

for d e m o k r a t i , b æ r e d y g t i g h e d o g tek-

ad v e j e n m e d et par k l a g e s u k over,

g u m e n t e r e n d e - ja en flot r e p r æ s e n t a n t

nologi - m e n vi f o r m u l e r e d e ikke et

h v o r s v æ r t det var, at få k v i n d e r n e til

for den n y u d d a n n e d e forsker- o g

ord!

at stille sig " d e r o p " ! M å s k e er det

u n d e r v i s e r r a c e , der landet o v e r beher-

O g i en g r u p p e a r b e j d s p r o c e s o m lørda-

rent b i o l o g i s k set ikke n o g e t de føler

s k e r s c e n e n . Med b e g g e b e n på de

g e n , h v o r d e r u n d t a g e l s e s v i s v a r sat

en d y b e r e l i g g e n d e t r a n g til! S o m en af

skrå b r æ d d e r s s k r å p l a n , må de nær-

hele 3 timer af til blandt andet at

d e m s a g d e i en p a u s e - Jamen

S o m resten af de 8 f o r e d r a g s h o l d e r e ,

jeg

mest v æ r e lidt af en s t a n d o p k o m i k e r ,

d i s k u t e r e r et 4 t æ t s k r e v e n siders

nyder

for efter så m a n g e års s k o l e g a n g , skal

o p l æ g til Manifestet - b l e v der stort

stå der og tale....

der virkeligt n o g e t til at h o l d e v o r e s

set ikke s n a k k e t o m det m e d et o r d !

fandt h u n faktisk sexet! Jamen m å s k e

o p m æ r k s o m h e d fanget. Især når man

O g selve m a n i f e s t u d k a s t e t ,

er det dét der er m e n i n g e n , m e d at stå

henledte

da meget

at se de dejlige

mænd

u n d e r f o r s t å e t at det


der o p p e , o g lade o r d n e g y d e de rørte

huller

- s a g d e en

og drivhuseffekt!

t r y k k e t lufttæt ind m o d sig. I tilbaget-

v a n d e ? (Måske er det i sig s e l v derfor,

m a n d . K v i n d e n s b e m æ r k n i n g fra før

r æ k n i n g e n må m a n d e r i m o d lede efter

jeg sidder her o g skriver...) T æ n k -

v a r n u t y d e l i g v i s slået i g e n n e m , og et

den rigtige følelse, m e n t e h a n , en

m å s k e har alting en helt a n d e n g r u n d ,

u n d e r l i g g e n d e t e m a v a r b e g y n d t at

følelse han g e n f a n d t i blues! -

Man

e n d vi på o v e r f l a d e n aner? Men et v a r

g ø r e sig g æ l d e n d e : T i l b a g e t o g e t s stra-

bryder

kritise-

sikkert, k v i n d e n s b e m æ r k n i n g r y s t e d e

tegier og v e j e , til at v e n d e det d e r så

ret....

den mandlige g r u n d v o l d , og spørgsmå-

s m u k t kaldes ' u d v i k l i n g e n ' !

s ø g e n efter n y e v e j e , m e d en f u l d

let o m , h v o r f o r ø k o l o g i ikke er m e r e

sig jo ikke

om at blive

H a n s a m m e n l i g n e d e v o r e s fælles

m a n d s s ø g e n efter den t a b t e n ø g l e i

s e x e t , var m å s k e en af de m e s t h u s k e -

H ø j s k o l e m a n d e n o g s a n g e r e n Per War-

m ø r k e ! Uvilkårligt hang han fast u n d e r

de b e m æ r k n i n g e r fra m ø d e t ! V i f o r s t o d

m i n g k o m m e r på b a n e n , helt i sit es -

g a d e l y g t e n s l y s k r e d s , o g a d s p u r g t om

jo alle intuitivt straks h v a d h u n m e n t e ,

"I sidder

h v o r f o r han d o g k u n s ø g t e der, s v a r e d e

m e n fik h u n n o g e t svar?

og det kan jeg godt meget

Selv h ø j s k o l e r n e s krise, v a r op og v e n -

der og nikker

erfarne

alle

forstå,

i at have

sammen, for I er jo

han - Jamen

det er jo her jeg kan

se!

ret! - latteren

b ø l g e d e højt. Han talte o m det han

I det hele taget v a r det i billedsproget,

kaldte d t i l b a g ee t o g e tdette s f o l kefterår e o p l y s nikke i n g , haft og n o k at tilmeldinger, de på m ø d e t . K o l d i n g H ø j s k o l eh a v s t e m n i n g e n b l e v klarest. Nu ville o g har derfor for første g a n g m å t t e

o m h v o r v i g t i g t det var at k u n n e t r æ d e

folk e n d d a ikke e n g a n g gå u d og hol-

aflyse et semester. - Måske

tilbage fra sig selv, så - der bliver

de d e n t i d s p l a n l a g t e

for dette

efterårs

Der er ingen høre

seminar

var for

der orker at komme

et bedemandsfordrag

om

titlen dårligt. og ozon-

mellem

mig

og min

maske.

luft

Det g i v e r

kaffepause....

S n a k k e n o g s p ø r g s m å l e n e fra salen v a r

s e l v e r k e n d e l s e , h v o r i m o d d e m der hele

pludseligt b l e v e t v e d k o m m e n d e , og

t i d e n k u n går f r e m a d , k r a m p a g t i g t

d e n m e g e n s n a k o m v i g t i g h e d e n af det

h æ n g e r fast i sin rolle, m e d m a s k e n

l e v e n d e o r d o g dialog, u d f o l d e d e sig nu l y s l e v e n d e for v o r e s ø j n e . . . . oplysningens

hjerte

er samtalen

Folke-

u d b r y d e r Per W a r m i n g på en af sine højder, o g så fortsatte m ø d e t n æ s t e dag m e d e n d n u en r æ k k e m o n o l o g e r . . .

O m a f t e n e n h a v d e vi fest, m a d , m u s i k og h y g g e l i g t s a m v æ r d . O g h e n o v e r natten fandt m a n m a n g e " n ø g l e r " , der å b n e d e for n y e v e n s k a b e r o g dialoger. M a n g e af d e l t a g e r n e v a r højtkvalificerede og aktive i m a n g e forskellige g r ø n ne s a m m e n h æ n g e . O g i r y g e r u m m e t anede man gennem røgtågerne nye m u l i g h e d e r , for et a r t i k e l - u d v e k s l i n g s n e t v æ r k på intetnettet, h v o r m a n allerede nu k a n s a m l e u s æ d v a n l i g t g o d e artikler fra v o r e s m a n g e b l a d e s a m m e n , for s e n e r e at t r y k k e d e m i eget menighedsblad

- ja s å d a n b l e v det

u d t r y k t . Vi s n a k k e d e e n d d a o m et 'fælles i n d s t i k ' , s o m en m u l i g f r e m t i d s u d sigt... O g n æ s t e dag n e d s a t t e vi et r e d a k t i o n s u d v a l g , d e r skulle arbejde v i d e r e m e d K o l d i n g Manifestet, derib l a n d t v a r der o g s å n o g l e kvinder....

- Vi mangler handling

at overføre

vores

viden

- s a g d e Bo B r a m m i n g på et

t i d s p u n k t , o g d e n e r k e n d e l s e v a r vel n o k h v a d m ø d e t s u n d r e n egentligt k r e d s e d e o m . For h v o r f o r g ø r vi ikke

til


s a m m e n l a g t t i n g e n e b e d r e , når vi v e d

Afsluttende sang fra tumpemødet...

4. Det er k ø d e t ,

så meget? - Det karakteristiske

af Ejvind Larsen

der s k a l skaffe å n d e n fri,

1. D u d e r l y k k e s ,

vi skal m ø d e s kærligt i,

tumper

For os

det er s k ø d e t ,

- s a g d e E j v i n d Larsen afslut-

n i n g s v i s - er at vi hver især har sin egen

personlige

forslag

til verdens

se - O g i sin karakteristiske

helt frel-

bevingede

ords stil fortsætter h a n - Men vi kan kun

frelse

verden,

med

at frelse

ved at lade

den, og så håbe

være på den

rede på m ø d e t , at d e r ikke v a r m e g e t nyt - "Vi ved god hvad

det

mæthed, søvn og drømmeguder

d u skal s m y k k e s

toner frem p å s j æ l e n s r u d e r til v i s e r o s selv!

til forelsket s e n d e b u d . der er g a n g i lymfe, sener,

5. Det er t a n k e n

der er cellesprog i g e n e r ; der er ånd i k ø d !

der skal h o l d e a n g s t e n u d ,

frelst! Claus H e i n b e r g k o n k l u d e -

bliver

men

når d u g r æ d e r k r o p p e n u d ,

hvordan

skal

der skal

vi gøre

til -

det - vi aner

ikke?

eftertanken 2. Det er k ø d e t

på h v a d g a m l e kaldte g u d :

foran P C - s k æ r m e n s lys

form o g farve giver m e n i n g

værktøjetsmødet

fri for stress o g a r b e j d s d e l i n g er d e t hele v æ r d !

m e d dets farligt s p æ n d t e g y s : h æ n d e r s t a g i rat o g skæfter, hjernens g r e b o m ordets kræfter;

En enkelt t u m p e f o r s ø g t e at h e n l e d e

det er m e n n e s k e t !

o p m æ r k s o m h e d e n p å , at v i h e r m å s k e

6. Vi d e r danser, når v i lever k r o p p e n u d , åbner sanser

n e t o p h a v d e et p r o b l e m , nemlig det

3. D e s t r u k t i o n e r

m e d at få d i a l o g e n & d e t l e v e n d e o r d

hvis d u tørrer k r o p p e n i n d ,

h v o r a f s p r i n g e r n y e kræfter,

til at fungerer, især n å r v i v a r m a n g e .

korruptioner

som vi frække sammenhæfter

Han heftede sig v e d , at d e n s t ø r s t e af

af det b e v i d s t e s i n d :

grupperne under gårsdagens gruppearbejde, åbenbart h a v d e følte sig n ø d s a -

vi det s t o r e s a m m e n b r u d

i v o r n y e sang!

magtbegær m o d rytmeglæde mål o g v æ g t m o d daglig æ d e , åndighed m o d ånd!

get til at dele sig, fordi - der var for mange!

- s o m m a n s a g d e . D e r v a r 23.

T u m p e n m e n t e , at hvis m a n ikke k u n n e få dialogen til at f u n g e r e r m e d 23, s å

ANNONCE

var det m å s k e d e r h u n d e n lå b e g r a v e t . Men ærligt talt, h v o r d a n i a l v e r d e n skulle v i d o g k u n n e t a g e stilling til det - n u v a r v i jo 83?

Om morgenen havde mødearrangørerne ellers fået et m i n d r e chok. Da d e k o m

Lay-out....

ind i s a l e n , v a r s c e n e n v æ k , o g et slags cirkulært g r æ s k teater å b e n b a r e -

Hvem har lyst til at lave lay-out på LØS"NET i

de sig for deres ø j n e . S t o l e n e s t o d s o m

fremtiden?

ringe i v a n d e t , o g m u l i g g j o r d e k u n i n d e r k r e d s e n s s a m l e n d e dialog. Så h v o r i a l v e r d e n skulle d e n n e e n e

Vi mangler desperat et kreativt menneske, der har lyst til at prøve kræfter med opsætningen af LØS"NET.

o p t r æ d e n d e så stå? O g h v a d m e d hele p r o g r a m m e t o g alt det planlagte? Hur-

Er det noget for dig, så kontakt Thomas på

tigt r y k k e d e m a n s t o l e n e u d i en halv-

sekretariatet:

cirkel, så s c e n e n atter i n d t o g s i n v a n t e plads i d e n m e r e t r y g g e r a m m e . Det

Landsforeningen for ØkoSamfund

v a r n o k e n eller a n d e n t u m p e d e r hav-

Egebjergvej 4 6 8751 Gedved Tlf 7 5 6 6 41 11

de v æ r e t på spil...

Fax 7 5 6 6 41 21 email: los@pip.dknet.dk http: //www.gaia.org/losdanish


DYLAJRDEGTE Følgende digte er uddrag fra digtsamlingen "Dylajrdegte", som Johnny Lappegrej har digtet og udgivet fra sit eget forlag Flip i Thylejren. Og da de hverisær står uden titel, har vi tilladt os, at indsætte to korte overtekster - god fordøjelse... red

Mine d a m e r o g herrer, og d e m d e r er værrer. I stedet for t e v e e t s u b r u g l i g e s u s , v e l k o m m e n til cirkus u m u l i u s .


På et tidspunkt, Folketinget,

vedtog man særskilt

en særlig lov for Thylej-

ren...

i

Kaldes det d e m o k r a t i ,

P r o d u c e r e e r d u gift.?

må jeg lige v æ r e fri.

Det er d o g for stift.

Det er d a et

Det er jo farligt,

forbrugerdiktatur,

der p r o d u c e r e r det folk de brur.

og d y b t u a n s v a r l i g t .

Kære S v e n d Vil d u b e s t e m m e ,

Passer bare en m a s k i n e ,

h v o r vil d u hen.?

har du en k l e m m e ,

vil d u ha jeg ska grine.?

En s æ r l o v skal k u r u m m e ,

på alle s o m tror de b e s t e m m e r ,

de talende og s t u m m e ,

h v a d d u skal k ø b e for din femmer.

gode ven,

Hør lige, n u når jeg s t a v e r det det er s g u da dig der laver det.

de fjerne o g de n æ r e , almindlige og s æ r e .

Men en fattig inder,

Lejren s k a v æ r s o m d e n er n u ,

ka ik lave indkøbsfinter.

og du skal la d e n vær, s g u .

Han kan beslutte o m ris eller bønner,

Smugekspropriation,

o g prutte en fis m e n s han stønner.

Jeg afskyr l i g e g y l d i g h e d ,

ikke for en million.

og elsker livets f y l d i g h e d ,

Vor flade magstruktur,

når s t r ø m m e n e d e mætter,

er s m u k , og d u kan tro d e n duer.

og alting tæt

fortætter.

Jeg vil b e v a r e v o r e s g r u n d l o v Når så det s p r e d t e s p r e d e s ,

og forsvare d e n m o d o n d rov,

Bjarne han har m a l e r h j e r n e ,

d o g ej m e d blanke v å b e n ,

m e d et smil han fjerned g e r n e ,

ku jeg g o d t f o r l e d e s ,

m e d m å b e n er jeg t å b e n ,

g a m m e l t s o d og giftigt r o d ,

til at tro på livets s t y r k e ,

der bare b r u g e r r å b e n :

s e l v o m han ingenting f o r s t o d .

og alt det vi k u d y r k e .

Friheden er u k r æ n k e l i g H v a d g ø r m a n m e d en malermester,

Men når det s n æ v r e s a m l e s ,

E j e n d o m s r e t t e n er u k r æ n k e l i g .

s o m g e r n e går o g hjernetester,

så s e l v s n æ v e r h e d b e f a m l e s ,

F o r s a m l i n g s r e t t e n er u k r æ n k e l i g .

kemisk lort o g malerrester,

kan jeg bare k v æ d e et k v a d ,

på Bjarne s o m han forpester.

og er h e l d i g v i s ligeglad.

Boligen er u k r æ n k e l i g .

A t k r æ n k e d i s s e er u t æ n k e l i g .

At s p i n d e g u l d finurligt, anses for naturligt. Men s a m f u n d e t skal, n a t u r l i g v i s , For nogen år siden, Bryghus

lancerede

en økologisk

øl,

Thisted

men....

betale Bjarnes hjernes pris.

Myre fuld af flid slap d o g af, din s k ø r e s k i d . H o l d o p m e d at b r u g e al din tid,

Kære T h i s t e d B r y g h u s ,

og b e g y n d at ikke g i d .

tak for en s u n d og t r y g rus. Men jeg ka s g u ik bli ornli fuld,

I er så m a n g e i ik ka t æ l l e s ,

ka i ik b r y g n å e d ø k o l o g i s k g u l d .

vi har ik m e g e t til fælles I k n o k l e r r u n d t efter o r d r e r fra o v e n , m e n s jeg s i d d e r her o g er d o v e n . Johnny Lappegrej

a ik li apostroffer, så jeg vil ik g ø r det offer, at hakke v e r s itu, f a n d m e s g u , A p o s t r o f f e r er et g r a m a t i s k heil,

D Y L A J R D E G T E , er u d g i v e t fra Forlaget

h v e r g a n g der står en s t a v e f e j l .

Flip i T h y l e j r e n , GI. A a l b o r g v e j 16, 7741 Frøstrup


Kører du med sele? af Eina Berg, Græsrodsgården

Gamle mand d u ligger o p p e v e d b a g r u d e n o g k l y n k e r lidt Gamle mand d u er blågrå i h o v e d e t o g d i n p a n d e er trykket i s t y k k e r Gamle mand det sidste d u s å v a r e n h v i d bil Gamle mand du dør nu

Jeg s t o p p e r e n lastbil p r ø v e r at ringe hjem så I k a n h e n t e b ø r n e n e v æ k fra alt dette Brian Brian Brian for h e l v e d e råber d e n u n g e chauffør han er s m u r t i n d i b l o d

Det går galt råber d u fra f o r s æ d e t jeg sidder bagi o g deler slik m e d u n g e r n e jeg kikker op ser d e n h v i d e bil flyve hen o v e r v o r e s køler alt imens d u kaster v o r e s bil først til v e n s t r e så til højre så holder v i - h e l t stille

Brian er ligeglad han raller og har det e n e ø j e h æ n g e n d e n e d e på k i n d e n

Jeg ser o v e r på v o r e s bil d e n er t o m n u

d e n røde bil s u s e r forbi til v e n s t r e snurrer e n d n u e n g a n g rundt o m sig s e l v så holder d e n - helt stille

du har hentet u n g e r n e v æ k og er gået i n d i s k o v e n jeg sætter m i g p å a u t o v æ r n e t jeg tror, jeg skal b r æ k k e m i g I svarer ikke

Vi er v o k s n e vi skal handle

I g r æ s r a b a t t e n står der et par d a m e s t ø v l e r m e d b e n

b ø r n e n e sidder passive tilbage m e d sorte angstfyldte ø j n e

o m k r i n g l y s m a s t e n s gitter ligger resten jeg v i d s t e ikke at d e r v a r s å m a n g e i n d v o l d e i et m e n n e s k e

Da vi k o m m e r hjem spørger I Har I haft en g o d tur?


Oprør fra august Frihed h v a d er frihed h v a d skal jeg b r u g e f r i h e d e n til hvis jeg ikke m å h a v e f r i h e d e n til at b i n d e mig/ikke b i n d e mig til andre m e n n e s k e r

Følgende to digte, er det første og det sidste fra digtsamlingen Små sten. Den omhandler den hele cyklus, fra indledning til afslutning, af et forhold.

Er kvindekampen forgæves? H v o r er alle m i n e b e v i d s t e t a n k e r mine ideer sigtet m e d mit frie liv

d u taler så m e g e t o m at v æ r e en fri k v i n d e fri til h v a d fri fra h v a d m o n vi m e n e r det s a m m e friheden må v æ r e friheden til alt også til det n e g a t i v e det d e s t r u k t i v e det at ' ø d e l æ g g e ' sit liv også helt ud i s e l v m o r d e t - og at k u n n e sige det højt m e d k r a v o m at m o d t a g e r e n f o r s ø g e r at forstå/acceptere d e t t e alt andet er k v æ l e n d e t a v s h e d

i ti minutter har han talt m e d de a n d r e m e n k u n set på mig jeg s k æ n k e r kaffe til ham og g l e m m e r k v i n d e k a m p e n Ha! - ler m a n d s c h a u v i n i s t e r n e

o g jeg vil ikke v æ r e t a v s for t a v s h e d er falskhed og u æ g t e følelser og jeg vil h a v e min frihed frihed til at leve at handle s o m jeg s y n e s er bedst d u har o g s å din frihed frihed til at leve at handle s o m jeg s y n e s er bedst

du har o g s å din frihed frihed til at v æ l g e fravælge de m e n n e s k e r du vil o m g å s / b i n d e s til ingen af os har ret til at f o r d ø m m e den måde d e n a n d e n v æ l g e r at leve et k r a v må v i d o g stille ærlighed og åbenhed for kun d a v e d vi h v o r d e n a n d e n står h v a d det er v i v æ l g e r fravælger

Eina Berg (f. 1941) var for nogle år siden ude for et trafik uheld, hun måtte skrive sig ud af. Hun lever et engageret liv, med stærke følelser for kvindesagen, sin mand, børn og verden omkring sig. Hun digter, tegner og maler.


Hånden på Hjertet af andré nordlys Der v a r e n g a n g , et lille land h v o r m a n

for r a m m e r n e af h v a d der v a r brug for

s a g d e : Med lov skal m a n l a n d b y g g e !

i s a m f u n d s m a s k i n e n . Ingen fandt det

O g d e n n æ s t e d a g f o r k y n d t e s det v e d

Men h v a d m e d hænderne??? G e n n e m

så underligt, og at h æ n d e r n e ikke var

lov, at alle h æ n d e r nu skulle mikro-

årtusinder v a r landet l a n g s o m t b l e v e t

e n s e g n e , g l e m t e m a n hurtigt. Praktisk

p r o g r a m m e r e s m e d et lille " c h i p s " i

b y g g e t op af h æ n d e r ! D y g t i g e , d y d i g e ,

talt lignede de o g s å de g a m l e . De hav-

h v e r h å n d , der i n d e h o l d t e alle riges

dejlige h æ n d e r ; rene o g p æ n e , store

de s t a d i g v æ k d e n f o r u n d e r l i g e ufor-

l o v e o g f o r o r d n i n g e r . L o v e n b l e v såle-

og s m å hænder, d e r h a v d e taget fat o g

klarlige e v n e til at f r e m b r i n g e nyt,

des lagt ud i h æ n d e r n e på e n h v e r ,

bestemt h v a d der v a r h æ n d t .

s k ø n t og s m u k t . O g i e l - s k o v e n , gled

s o m led i en helt n y d e m o k r a t i s k

glade h æ n d e r s k æ r t e g n tit o v e r i ustyr-

u d v i k l i n g , h v o r staten m e d sit politi,

Men nu lød der f o r l y d e n e o m at h æ n -

lig leg, g l e m t e helt sig s e l v - ja b l e v

d o m m e r e og militær, snart ville blive

d e r n e v a r v e d at v æ r e o v e r f l ø d i g e .

s o m besjælet på n y !

o v e r f l ø d i g t . For h v i l k e n brug v a r der for m y n d i g h e d e r i et l a n d , h v o r alle

M a s k i n e r n e o v e r t o g alt arbejdet o g folk a n e d e ikke h v a d de skulle g ø r e af

Igen så m a n h æ n d e r k l a p p e i begejst-

alle de ledige hænder. Skulle m a n put-

ring, v r i d e sig i f o r t v i v l e l s e , k n y t t e sig i

h æ n d e r der ville f o r b r y d e sig i m o d l o v e n s b o g s t a v , f o r i n d e n fik k r e d s l ø b s f o r s t y r e l s e r o g blokerede???

te d e m i l o m m e n , v i n k e m e d d e m , slå en r y t m e i luften eller n o g e t helt fjerde? B y g g e n o g e t , s k a b e n o g e t , mulig-

Befolkningen blev blege. Tænk hvor

h e d e r n e s y n e s u e n d e l i g e og det v a r

m e g e t der ikke ville blive gjort.... af

der n o g e n der ikke k u n n e li'

alle de hænder

m å n e s k i n s a r b e j d e og a n d e n l y s s k y

Vi må

gøre noget - s a g d e de. Ja hvad

virksomhed; selvgjorde

kan

elinstallationer

og b y g g e r i , for slet ikke at tale o m alle

dog ikke finde på? -

d e m der v a r b l e v e t rig på krig!

s a g d e en a n d e n d y b t b e k y m r e t . Nu har jeg det - s a g d e en tredje, og d e n n æ s t e dag f o r k y n d t e s det v e d lov, at

På s a m m e tid lå et l o v k o m p l e k s - en

alle h æ n d e r skulle h u g g e t s af, o g

Unionstraktat - på D r o n n i n g e n s skrive-

erstattes af d e n fineste n y e m i k r o c o m -

b o r d og skulle s k r i v e s under. Og her

puter teknik.

b e g y n d t e s e l v D r o n n i n g e n og de lovgiv e n d e politikere at ryste på h æ n d e r n e .

L a n d e t s befolkning k i k k e d e først

For k u n n e det virkeligt lade sig g ø r e ,

b e k y m r e t på h i n a n d e n , og så på deres

at afgive rigets s e l v s t æ n d i g h e d o g

hænder. Når det nu er lov - s a g d e e n .

v r e d e og m e d f ø l e n d e t r ø s t e en v e n .

beføjelser i helt u b e s t e m t o m f a n g , stik

Det siges at de nye hænder

Det var s o m h æ n d e r n e h a v d e fået

i m o d den G r u n d l o v m a n på ære &

følelserne i g e n , efter en lang d y b s ø v n .

s a m v i t t i g h e d h a v d e afgivet løfte o m at

Det s u m m e d e helt ude i fingerspidser-

overholde???

bedre

er meget

og kan meget mere - s a g d e en

a n d e n . Og så er de gratis...

- s a g d e en

tredje. O g det afgjorde s a g e n .

n e ; o g det v a r d e r n o g e n d e r ikke k u n ne li'.. - De hænder

Alle måtte nu i s k o l e , så de n y e h æ n -

og uregerlige!

er da helt

ustyrlige

- s a g d e de. Ja hvad

skal

Imidlertid s k e t e der n o g e t f o r u n d e r l i g t og helt utilsigtet - folk b e g y n d t e at

der k u n n e p r o g r a m m e r e s og specialise-

vi dog gøre? - s a g d e en a n d e n o g tog

g ø r e alt af hjertens lyst. " C h i p s e t " i

res til præcis det h v e r enkelt m å t t e

sig til h o v e d e t . Hånden på hjertet! -

h å n d e n v a r gået i s y m b i o s e m e d hele

e v n e og h a v e lyst til; naturligvis i n d e n

s a g d e en tredje - Jeg har

resten af k r o p p e n , og b l e v m e d andre

det...


o r d , s o m l e v e n d e del af et s t ø r r e hele,

Min r e g n b u e race

konstant f o r n y e t g e n n e m de aller fineste bånd til hjertet. D o g v a r ikke alle b å n d lige fine, ingen v a r jo o p d r a g e t til at h a v e l o v e n i e g e n h å n d - ja n o g e n h a v d e e n d o g aldrig lært at k n y t te h j e r t e b å n d . Bundet af b e g æ r e t s hede eller hjernens k u l d e , v a r deres h æ n d e r ude af s t a n d til at g ø r e noget af hjertens g r u n d . De l e v e d e en fortvivlet tilværelse der ikke v a r s u n d . Folk m e d h å n d e n på hjertet, v a r ikke i t v i v l - der måtte hjælpes...

På o v e r f l a d e n så alt d o g ud s o m før, h v o r livet stadig gik sin g a n g efter d e v i s e n : Med r o v skal m a n land r y d d e ! Men n o g e t s k e t e , pludselige

impulser

fik selv de mest f o r s t e n e d e h æ n d e r til

En blå h i m m e l o v e r os et h a v o m g i v e t af h v e r kyst e n jord så g r ø n og r u n d til h v a d mere kan vi ha lyst o g fordi jeg elsker dig vil jeg p r ø v e at tø og v i s e min r e g n b u e race det er for tidligt at dø Nogle ø n s k e r at v æ r e s o m en s t r u d s b e g r a v e r deres h o v e d e r i sand n o g e n håber at plastik d r ø m m e n e k a n å b n e alle disse grådige h æ n d e r n o g e n håber at tage ad den lette v e j gift, bomber, de tror vi b e h ø v e r d e m v e d d u ikke, d u kan ikke d r æ b e det helt utrolige der er i n g e n g e n n e m v e j til frihed. Gå u d og fortæl det gå ud og fortæl det til alle de s m å b ø r n på v e j fortæl det o g s å til m ø d r e n e og f æ d r e n e det er n u , det er v o r e s sidste chance til at dele h v a d der er b l e v e t givet til dig og mig.

at hilse i g l æ d e . Nu k u n n e folk e n d d a finde på at le så befriende en latter eller blive så rørt til tårer, at e n d ikke et øje var tørt! Det v a r s o m n o g e t l ø s n e d e sig o m hjertet på folk. Fællesfølelsen v o k s e d e , og af hjertets uransagelige v e j e fandt m a n råd til, at bygge s a m f u n d e t o m til en l e v e n d e organ i s m e , h v o r radio, T V og aviser; telef o n , fax og internet, blev brugt til at knytte folk tættere s a m m e n - b l e v brugt til at k n y t t e h j e r t e b å n d . . .

Freden indfandt sig roligt på j o r d e n , og folk var glade for det " c h i p s " der havde givet d e m l o v e n i e g e n h å n d , og d e n h a v d e de nu på hjertet.... (fortsættes...)

O r d og musik af Pete S e e g e r 1967 (fri o v e r s æ t t e l s e a n d r é n o r d l y s )


her læres b e d s t h v a d s o m er s u n d t med konstruktive tanker og flittige h æ n d e r v i s k a b e r en m a s s e gode venner s o m smiler-trøster og t r y k k e r h æ n d e r gir k n u s og k r a m fra h e n d e o g h a m stadig går vi og fester s a m m e n stadig

CHRISTIANJA Følgende er fra Ugespejlet på Christiania...

Christiania l e v e : 26 år! lev og lad leve det er v o r parole i frihed u n d e r a n s v a r i v o r Christiania s k o l e her leves livet på g o d t og o n d t

s p r æ n g e r vi r a m m e n her er bøller o g pusser her er d a m e r u d e n trusser d e n s o m leger o g s j u n g e r samt vrælene unger i store s v a n g r e m a v e r v i stadig n y e laver v i er m e g e t f r u g t b a r e der er m e g e t vi skal klare vuggestue-børnehave og fritidshjem v i klarer o g s å d e m h u s e n e skal vi s e l v reparere og d e r er m e g e t m e r e vi fikser s e l v k l o a k - e l og v a n d der er m e g e t vi kan usle r ø n n e r blir de s m u k k e s t e slotte så stop det der m e d at m u g g e og k n o t t e spil i stedet m e d i vores regnbuesymfoni slip k r æ f t e r n e fri i k u n s t n e r i s k fest og gøgleri d o g har v i o g s å tunge møder o m v o l d og idioti h v o r vi n æ s t e n f o r b l ø d e r m e n så h u s k e r vi på alt det s m u k k e vi har og så er s a g e n klar vores kollektive ånd er s m u k og s t o r vi s t a n d s e s ikke af d e m s o m ikke tror stadig går vi f r e m a d vi kan h v a d vi vil for livskvalitet er det s o m ska til z o o l o g i s k h a v e og tivoli og o s indeni og så d e m s o m glor i v o r t store spejl ser de m o n s k ø n h e d ? ser de m o n fejl? uanset h v a d de ser så er vi l e v e n d e lige her og h y l d e r Christiania for alt d e n har g i v e t og for at d e n r u m m e r så m e g e t af livet vi er en s t a m m e en s t o r familie og s m u k k e vi blir hvis vi følger g u d s vilje willy gregor


V I ER V E D E N SKILLEVEJ Mel. - "Let's call the whole thing tekst: Ulla Nicolai

off."

Vores r a m m e er ikke s å fri for d u s y n s o m pletfri facader o g jeg s y n e s o m fantasi. G u d e r n e v e d h v o r d e t ender, år h v a d skal j e g d o g s i g ? Det s e r u d til, at v i aldrig k a n b l i ' et h v o r d a n k a n d e t blive f e d t ? 1. jeg sir n o r m a l e , o g d u sir n o r m ale jeg siger gale, o g d u siger g ale n o r m a l e n o r m a l e , gale g ale h v a d skal al d e n s n a k k e n til? 2. Du sir f o r b y d e o g j e g sir f o r h a n d l e du siger flytte, o g jeg sir f o r v a n d l e for b y d e f o r h a n d l e , flytte f o r v a n d l e h v a d skal al d e n s n a k k e n t i l ? Men å h , - hvis v i s t o p p e r s n a k k e n n u så skilles v i og åh - hvis v i skilles n u blir der s å k r i g ? 3. Du siger s m a t s o , s k o d , sej o g k l a m m e jeg sir legal hash o g m e n ' s k e l i g r a m m e s m a t s o , k l a m m e - legal hash r a m m e h v a d skal al d e n s n a k k e n t i l ? 4. Du er til Harley, hotel o g Pattaya du er til n e r v e r af stål o g Ferrarri Harley, Pattaya, stål o g Ferrarri h v a d skal al d e n s n a k k e n t i l ?

VARME VIBRATIONER. G e n n e m t r o e n , g e n n e m håbet, g e n n e m smilet, g e n n e m råbet, er d e r m e n ' s k e r , s o m lever på d r ø m m e n er d e r m e n ' s k e r , s o m følger m e d s t r ø m m e n er d e r m e n ' s k e r m e d n y e ideer, er d e r m e n ' s k e r , d e r ingenting s e r Vi v i l s æ t t e v a r m e v i b r a t i o n e r i g a n g t æ n k hvis alle l u k k e d o p for s a m m e n g o d e t r a n g til at leve og elske o g h o l d e lidt m e r ' af h i n a n d e n ! Du s k a ' leve m e d i t i d e n d u skal ø s e af d i n v i d e n s p r i n g e u d m e d din k r o p og d i n sjæl v æ r e m e d til at r a m m e en p æ l g e n n e m alt d e t , d e r skiller os a d , g e n n e m alt d e t , d e r g æ l d e r for h a d . Vi v i l s æ t t e v a r m e v i b e r a t i o n e r i gang...

Men å h , - hvis s t o p p e r s n a k k e n n u så skilles vi og åh - hvis v i skilles n u blir der så k r i g ? 5. Du er til o r d n e d e f o r h o l d o g r a m m e r karriere o g p e n g e o g t i d s p l a n d e r s t r a m m e r o r d e n , r a m m e r - karriere, s t r a m m e r h v a d skal al d e n s n a k k e n t i l ? 6. D u er til f j e r n v a r m e , flertal o g P-plads jeg er til s o l v a r m e , c y k e l o g biogas f j e r n v a r m e , P-plads, s o l v a r m e , biogas h v a d skal al d e n s n a k k e n t i l ? Men å h , - hvis v i s t o p p e r s n a k k e n n u så skilles v i og åh - hvis v i skilles n u blir der så k r i g ? 7. Du ser p å v r a n g e n o g j e g s e r på retten n u m å v i alle v æ r e på pletten v r a n g e n ? r e t t e n ? v æ r p å pletten h v a d skal al d e n s n a k k e n t i l ? Du sir Christiania er s æ r o g b e s v æ r l i g jeg sir Christiania er dejlig u n d v æ r l i g Christiania b e s v æ r l i g , dejlig u u n d v æ r l i g d u er hele s n a k k e n v æ r d !

Du er dansker, d u har s a n s e r d u skal v i d e , helst i tide at h v e r j y d e , h v e r f y n b o o g ø b o samt h v e r n a b o , d e r samler på livstro b u r d e finde h i n a n d e n o g s i ' e "Vi vil skabe nærdemokrati!" Vi v i l s æ t t e v a r m e v i b r a t i o n e r i gang.... Det er dig n u , det er m i g n u det er o s n u - alle os s o m m e d m a n g e u l i ' dialekter fik et liv u d af t u s i n d e s l æ g t e r derfor sig det m e d å n d o g m e d v æ g t , lad os v i s e h i n a n d e n respekt. Vi v i l s æ t t e v a r m e v i b r a t i o n e r i gang... G e n n e m t r o e n , g e n n e m håbet, g e n n e m smilet, g e n n e m råbet er d e r m e n ' s k e r , d e r finder s a m m e n er d e r m e n ' s k e r , d e r sparker til r a m m e n ! er d e r m e n ' s k e r m e d n y e ideer, s o m t ø r tro p å d e t n y e , d e ser. Vi v i l s æ t t e v a r m e v i b r a t i o n e r i gang... Tage Morten

Fremtidsværksteder Konflikthåndtering Teambuilding - værktøjer til forandring, samarbejde og selvorganisering Desudenforedragom Christiania, Selvforvaltning, m.m. Ditlev Nissen, Fakirskolen 1407 Christiania 31 54 65 36


At blive indhentet af tiden af Lisbeth H. - Økosamfundet Dyssekilde, Torup,

13.11.97

For 20 år siden v a r det - kællingesnak - religiøs o v e r t r o - fanatisme at s u k k e efter ø k o l o g i s k e m a d v a r e r

For 10 år siden v a r det - unødvendigt - hysterisk - dommedagsprofetisk at b e k y m r e sig o m g r u n d v a n d s reserverne

O m 10 år når m e n n e s k e r s f o r s k e l l i g h e d opfattes positivt og k o m p l e m e n t e r e n d e når frihed fra l ø n a r b e j d e gir status s o m bærende ressource i l o k a l s a m f u n d e t - o g ikke som personlig b æ r e r af s k a m o g s k y l d

I d a g er det - trendy - bevidst forbrugervalg - v i d e n s k a b e l i g t korrekt at lade u n g e r n e m æ s k e s i g m e d rene varer

I d a g er det - trendy - miljøbevidst - logik for b ø r n e h a v e b ø r n at g e n b r u g e o g spare på d e d y r e b a r e dråber

O m 15 år når t r a n s p o r t af m e n n e s k e r o g v a r e r igen foregår v e d hjælp af v e d v a r e n d e , ikke-forurenende energikilder

Det er så rart - at blive i n d h e n t e t af t i d e n

Det er s å rart - at blive i n d h e n t e t af t i d e n

For 15 år siden v a r det - pjattet - bagstræberisk - fornæret at spare på elforbruget

Det f o r n y r k r æ f t e r n e gir m o d til n y e k a m p e fast g r u n d u n d e r f ø d d e r n e tro på at d i n o g m i n indsats nytter

O m 20 år når s k o l e n har forladt k l a s s e v æ r e l s e t o g er flyttet ind i d e n lokale v i r k e l i g h e d , h v o r vi alle er b å d e

Det er så rart - at blive i n d h e n t e t af t i d e n Og det sker g a n g på gang

I d a g er det • trendy - C02-bevidst - ansvarligt at lukke o g s l u k k e o g opstille v i n d møller

Det er s å rart - at blive i n d h e n t e t af t i d e n

Det blir s å rart - at blive i n d h e n t e t af t i d e n O m 5 år når b å d e b ø r n , kalve o g h ø n s er blevet befriet for tremmer, b u r e , fysisk o g p s y k i s k åndenød

lærer o g e l e v livet i g e n n e m Det er s å rart - at blive i n d h e n t e t a f tiden


Underskriftsindsamling mod gensplejsning Jeg opfordrer Folketinget til at indføre en lovgivning, der sikrer mennesker og miljø mod anvendelsen af genteknologi. Jeg ønsker: a) forbud mod fremstilling og anvendelse af gensplejsede fødevarer b) forbud mod udsætning af gensplejsede organismer i miljøet c) forbud mod patentering af dyr og planter og disses gener

Uddybning af punkterne a), b) og c): a ) Fødevarer herunder dyrefoder må ikke indeholde/bestå af genetisk modificerede c e l l e r / o r g a n i s m e r eller rester heraf. Forbudet d æ k k e r i k k e tilsætningsstoffer og l i g n e n d e , når disse med sikkerhed i k k e indeholder rester af g e n s p l e j s e d e celler.

b) Det er ikke tilladt at udsætte, udlede eller anvende l e v e n d e , genetisk modificerede o r g a n i s m e r ( d y r , planter og m i k r o o r g a n i s m e r ) i naturen, i land-, skov-, hav- og d a m b r u g eller andre åbne miljøer.

c) Der må ikke kunne opnås patent på g e n e t i s k modificerede dyr, planter eller dele/funktioner heraf, eller på g e n e r ( a r v e a n l æ g ) m e d oprindelse i mennesker, d y r eller planter.

Få yderligere information på: telefon: 3 5 36 12 12 (kl. 10-16) internet: www.underskrift.dk eller ved direkte henvendelse til én af de organisationer, der står bag indsamlingen

Anbefales af: Camilla Plum

Claus Meyer

Niels Hausgaard Per Højholt Lasse Heiner

Ejvind Larsen

Terese Damsholt

Troels V. Østergård

Mathilde Bonde

Inge Lis Dissing Gunnar Iversen

Anne-Marie Helger

Tom McEwan

Erik Valentin Hansen Lone Kellermann

Anne Berg

Michala Petri

Lars Hannibal

Katrine Jensenius

J a n Holm Ingemann

Aage Haugland

Allan Bornø Clausen

Arne Schiøtz

Poul Erik Søe

Jakob Wolf

Thorkild Bjørnvig

Jytte Abildstrøm

Pernille Grumme

Torkild Kjærgaard

Wili Jønsson

Lene Koch

Aage Dissing

Susanne Tvermoes

Jens Meulengracht Madsen

Anna Bodil Hald

Bag indsamlingen står: Natur & Ungdom Greenpeace

Det Økologiske Råd

Økologiske Igangsættere

Landsf. Praktisk Økologi

Landsf. Økologisk Jordbrug

Økologiske Torv

Biodynamisk Forbrugersammenslutning

Netværket for Økologisk Folkeoplysning & Praksis

Org. mod Gensplejsede Fødevarer Danmarks Aktive Forbrugere

Grønne Familier

Permakulturgruppen

Oplysning om Genteknologi Kolding Højskole

Landsf. Økosamfund Biodynamisk Jordbrug

Landsf. Levende Hav

NOAH

N.B. Kopier listen (inden nogen skriver sig på) og giv den videre til så mange som muligt.


Underskriftsindsamling mod gensplejsning Jeg opfordrer Folketinget til at indføre en lovgivning, der sikrer mennesker og miljø mod anvendelsen af genteknologi. Jeg ønsker: a) forbud mod fremstilling og anvendelse af gensplejsede fødevarer b) forbud mod udsætning af gensplejsede organismer i miljøet c) forbud mod patentering af dyr og planter og disses gener

Adresse, postnr. og by N.B. Kopier listen (inden nogen skriver på) og giv den videre til så mange som muligt.

Navn (tydeligt)

Send listen så snart den er fuld. Lister (også delvist fyldte) indsendes senest d. 31. januar 1998 til:

NOAH, Nørrebrogade 39, 2200 København N

Natur & Ungdom Greenpeace

Det Økologiske Råd

Økologiske Igangsættere

Landsf. Praktisk Økologi

Landsf. Økologisk Jordbrug

Økologiske Torv

Netværket for Økologisk Folkeoplysning & Praksis

Org. mod Gensplejsede Fødevarer Danmarks Aktive Forbrugere

Grønne Familier

Biodynamisk Forbrugersammenslutning

Permakulturgruppen

Oplysning om Genteknologi Kolding Højskole

Landsf. Økosamfund Biodynamisk Jordbrug

Landsf. Levende Hav

NOAH

Få yderligere information på telefon: 35 36 12 12 (kl. 10-16) eller internet: www.underskrift.dk


Underskriftsindsamling mod gensplejsning Jeg opfordrer Folketinget til at indføre en lovgivning, der sikrer mennesker og miljø mod anvendelsen af genteknologi. Jeg ønsker: a) forbud mod fremstilling og anvendelse af gensplejsede fødevarer b) forbud mod udsætning af gensplejsede organismer i miljøet c) forbud mod patentering af dyr og planter og disses gener

Uddybning af punkterne a), b) og c): a) Fødevarer herunder dyrefoder må ikke indeholde/bestå af genetisk modificerede c e l l e r / o r g a n i s m e r eller rester heraf. Forbudet d æ k k e r i k k e tilsætningsstoffer og l i g n e n d e , når disse med sikkerhed i k k e indeholder rester af g e n s p l e j s e d e celler.

b) Det er ikke tilladt at udsætte, udlede e l l e r anvende l e v e n d e , g e n e t i s k modificerede o r g a n i s m e r (dyr, planter og m i k r o o r g a n i s m e r ) i naturen, i land-, skov-, hav- og d a m b r u g eller andre åbne miljøer.

c) Der m å ikke kunne opnås patent på g e n e t i s k modificerede dyr, planter e l l e r dele/funktioner heraf, e l l e r på g e n e r ( a r v e a n l æ g ) m e d oprindelse i mennesker, d y r eller planter.

Få yderligere information på: telefon: 35 36 12 12 (kl. 10-16) internet: www.underskrift.dk eller ved direkte henvendelse til én af de organisationer, der står bag indsamlingen

Anbefales af: Camilla Plum

Claus Meyer

Niels Hausgaard Per Højholt Lasse Heiner

Ejvind Larsen

Terese Damsholt

Troels V. Østergård

Mathilde Bonde

Inge Lis Dissing Gunnar Iversen

Anne-Marie Helger

Tom McEwan

Erik Valentin Hansen Lone Kellermann

Anne Berg

Michala Petri

Lars Hannibal

Katrine Jensenius

J a n Holm Ingemann

Aage Haugland

Allan Bornø Clausen

Arne Schiøtz

Poul Erik Søe

Jakob Wolf

Thorkild Bjørnvig

Jytte Abildstrøm

Pernille Grumme

Torkild Kjærgaard

Wili Jønsson

Lene Koch

Aage Dissing

Susanne Tvermoes

Jens Meulengracht Madsen

Anna Bodil Hald

Bag indsamlingen står: Natur & Ungdom Greenpeace

Det Økologiske Råd

Økologiske Igangsættere

Landsf. Praktisk Økologi

Landsf. Økologisk Jordbrug

Økologiske Torv

Biodynamisk Forbrugersammenslutning

Netværket for Økologisk Folkeoplysning & Praksis

Org. mod Gensplejsede Fødevarer Danmarks Aktive Forbrugere

Grønne Familier

Permakulturgruppen

Oplysning om Genteknologi Kolding Højskole

Landsf. Økosamfund Biodynamisk Jordbrug

Landsf. Levende Hav

NOAH

N . B . Kopier listen (inden n o g e n s k r i v e r sig p å ) og g i v den v i d e r e til så m a n g e som m u l i g t .


Underskriftsindsamling mod gensplejsning Jeg opfordrer Folketinget til at indføre en lovgivning, der sikrer mennesker og miljø mod anvendelsen af genteknologi. Jeg ønsker: a) forbud mod fremstilling og anvendelse af gensplejsede fødevarer b) forbud mod udsætning af gensplejsede organismer i miljøet c) forbud mod patentering af dyr og planter og disses gener

Adresse, postnr. og by N.B. Kopier listen (inden nogen skriver på) og giv den videre til så mange som muligt.

Navn (tydeligt)

Send listen så snart den er fuld. Lister (også delvist fyldte) indsendes senest d. 3 1 . januar 1998 til:

NOAH, Nørrebrogade 39, 2200 København N

Natur & Ungdom Greenpeace

Det Økologiske Råd

Økologiske Igangsættere

Landsf. Praktisk Økologi

Landsf. Økologisk Jordbrug

Økologiske Torv

Biodynamisk Forbrugersammenslutning

Netværket for Økologisk Folkeoplysning & Praksis

Org. mod Gensplejsede Fødevarer Danmarks Aktive Forbrugere

Grønne Familier

Permakulturgruppen

Oplysning om Genteknologi Kolding Højskole

Landsf. Økosamfund Biodynamisk Jordbrug

Landsf. Levende Hav

NOAH

Få y d e r l i g e r e information p å telefon: 35 3 6 12 12 (kl. 1 0 - 1 6 ) e l l e r internet: w w w . u n d e r s k r i f t . d k


Kors S a m m e n m e d 500 e l e v e r fra T o r n b j e r g G y m n a s i u m , gik k u n s t n e r e n Jens Galschiøt d e n 10 n o v e m b e r 97, i g a n g m e d o p s æ t n i n g af hele 2 5 0 0 kors m o d f o r u r e n i n g e n . Den u d t r y k s f u l d e installation b l e v m e d f ø l e n d e sat i j o r d e n v e d Fruens B ø g e i O d e n s e , og h v e r t kors talte. For på k o r s e n e h a v d e de u n g e m e d deres h j e r t e b l o d i n d s k r e v e t , b å d e frygt & f o r h å b n i n g e r til en b æ r e d y g t i g fremtid. Men s e l v o m de u n g e h a v d e arbejdet længe m e d projektet, og det k u n skulle stå i 10 d a g e , fik det af u k e n d t årsager k u n lov til at m a n e til e f t e r t a n k e , i lidt mere e n d et d ø g n . U k e n d t e gern i n g s m æ n d rev alle k o r s o p , lagde dem i 4 bunker og s m e d endda nogen i å e n . I v r e d e o g skuffelse, gik eleverne senere i o p t o g g e n n e m b y e n m e d 250 af k o r s e n e , m e n s ca. 100 fandt deres plads på v e j e n g e n n e m O t t e r u p h v o r adskillige unge lige v a r b l e v e t d r æ b t v e d et t r a f i k u h e l d . I ø j e b l i k k e t er man i f o r h a n d l i n g e r m e d en præst, o m at lade de u d t r y k s f u l d e k o r s finde hvile, på en s m u k t s t e d n e d til havet... Vi bringer her v i d e r e , n o g l e af de m e r e lyriske b u d s k a b e r fra de u n g e . . .

Livet er til for at l e v e s . Jorden er til for at blive u d f o r s k e t Den d a g vil k o m m e h v o r vi vil å b n e v o r e s ø j n e o g se h v o r S m u k j o r d e n e n g a n g var. Fremtiden er ikke v æ k s t , kan du t r o , m e n g l æ d e n v e d at s e , alting g r o . Maria Rolaj Dit liv er s o m en t e g n i n g du selv tegner m e n d u har ikke n o g e t . viskelæder. Malene A t v o v e er at miste f o d f æ s t e for en s t u n d ikke at v o v e er at miste sig selv. Mette

Litteraturen o p h ø j e s , som verdens maestro! Dirigeret af en glemt digter s o m stadig kan h u s k e s . Sune Krigen m o d j o r d e n raser D r ø m m e o g illusioner braser Teknologien vinder og menneskeheden forsvinder A l e n e i r ø g e n , tåge o g s o d finder vi H e n d e v i f o r l o d . Når håbet o m en v e r d e n i balance m e d sig s e l v pludselig s y n e s uendelig lille o g m a n s i d d e r tilbage m e d en t o m h e d , en f o r n e m m e l s e af at m a n personligt h v e r k e n kan g ø r e fra eller til. Når følelsen af at v æ r e en ubetydelighed p r ø v e r at besejre t a n k e n o m at "Lidt er b e d r e e n d i n g e n t i n g "

Så er det stadig ikke g r u n d n o k til at g i v e op.!.. G u d har paradis Gud skaber jorden Gud skaber mennesket mennesket glemmer Gud m e n n e s k e t bliver G u d Mennesket skaber Helvede T r æ e r n e falder m e n s t r o m m e r n e taler. Dansen forsætter på de g o l d e stepper. L e v e s t a n d a r d e n er høj kan d u tro, d e n kan s a g t e n s deles m e l l e m to. Maria Rolaj Mother o f us all, place o f o u r birth w e are all w i t n e s s to t h e rape of our world. If y o u look y o u will see it w i t h y o u r own eyes. If y o u listen, y o u will hear t h e cries If y o u care y o u will s t a n d a n d testify a n d S T O P t h e rape of t h e w o r l d . For flere oplysninger kontakt: Tornbjerg Gymnasium tlf 66 15/102 og http://tornbjerg-gym.dk Jens Galschiøt 66 184058 og www.aidoh.dk


Glimt af historien For det er tiderne d e r skifter historien har sin g a n g ja - det er det jeg fortælle lyt n u til m i n s a n g . Her har boet g r e v e r riddere o g t y r a n n e r en k r o n p r i n s og e n v æ b n e r lad os følge deres s k æ b n e r . M a n d e r u p v a r d e n første i tretten s e k s o g fyrre. Han f æ s t e d e andre g å r d e for s e l v at blive større. R i d d e r e n Niels M a n d e r u p h a v d e ingen s ø n n e r så S v a n h o l m gik m e d d a t t e r e n til j y s k e v æ b n e r b ø n d e r . For det er tiderne d e r skifter historien har sin gang ja - det er det jeg vil fortælle lyt n u til m i n sang. A d o l p h A n d r e a s v o n der L ü h e af m e c k l e n b o r g s k slægt g a v S v a n h o l m en facade der gjorde adelen glade. Det n æ v n e s i historien årstal s y t t e n fire fyrre har han m o n gjort det s e l v ja- m a n får jo lyst til at s p ø r g e H v e m b y g g e r v o r e s huse h v e m d y r k e r v o r e s jord historien fortæller det er det de rige g j o r d e . For det er tiderne d e r skifter o g alle v e d s k u g o d t at det v a r dig og mig o g O l u f der b y g g e d S v a n h o l m Slot. S å d a n v a r det d e n g a n g at slægt s k u følge slægt j o r d o g g å r d fulgte d r e n g e m e n s piger s k u rede s e n g e . Nitten otte o g halvfjerds k o m ' et kollektiv på t v æ r s vi k ø b t e af d e rige vi s k u alle v æ r e lige. Børn og v o k s n e m e d h i n a n d e n i arbejde o g s j o v lære h v a d det v i l sige at d y r k e mark o g skov.

SVANEHOLM Blomst o g børn Svanholms mest sungne Du g o d e g r ø n n e v å r igen på j o r d e n g å r se s o l e n d r y p p e r ild o g v i n d e n , d e n er mild Blomst og børn n u er d e t tid e n d e fik al v i n t r e n s splid ja endt er g r å d o g ussel klage nu skænker solen gyldne dage o h , k o m - gå m e d mig til d ø d e n d u o g j e g mit s k ø n n e u n g e liv til dig m i n r e j s e v i v

tekst/musik Bent og andre.

Velkomstkædedansen Kom k æ r e v e n n e r i d a n s e n at gå åh ja n u vil v i ikke m e r e alene s t å . V e l k o m m e n til S v a n h o l m h v e r e n e s t e én v i er n u m a n g e , d u k æ r e v e n . Vi lever h e r på m a r k e n , i s k o v o g v e d s ø og her v i l v i leve o g her v i l v i d ø .

Blomst o g b ø r n . . . Oh denne kærlighed det er d e n rene h e r l i g h e d , at v æ r e s a m m e n nat o g dag to å n d e d r a g eet v e l b e h a g Blomst og børn...

For det er tiderne d e r skifter historien har sin g a n g -----og S v a n h o l m s historie blir m e g e t m e g e t lang.

sang

Nu m å v i da af s t e d o g s v a l e n d e n er m e d vi s t y r k e r os på følfod i b r y s t e t har v i f l y v e m o d Blomst o g b ø r n . . .

Lyt til h v e r a n d r e og sig h v a d d u v i l Det v i l gi det helt rette s a m m e n s p i l . Å b n dine a r m e , og r æ k m i g din h å n d Du v i l n u s e , det v i l k n y t t e b å n d . Vi d a n n e r n u e n k æ d e , o g t u n g e n er på gled vi er ligeså s t æ r k e , s o m det s v a g e s t e l e d . V e l k o m m e n d u k æ r e , d u n y s o m flytter i n d snart d u o s s e v i l b o i mit s i n d . Jeg å b n e r m i n e øjne o g kikker mig o m k r i n g jeg ser jeg er et led i e n k æ m p e ring.


Sang om en svane med læk i begge ender Mel: Fra E n g e l a n d o g S k o t l a n d 1. Fra 88 til 89 der sejlede en flok s o m s y n t e s , at n u h a v d e året varet l æ n g e nok åh helledusse - d a s s e , s i k k e tiden går... Hurra for tidens t a n d , s o m n u har spist det male år. 2. Vi h a v d e ingen p e n g e og heller ingen tid vi lånte lidt i b a n k e n , og vi klarede os m e d slid åh helledusse - d a s s e , - h v o r vi har det hårdt Når p e n g e n e fra v o r e s k a s s e bare ruller bort. 3. H i n a n d e n s s v a g e sider vi aldrig h æ n g t e ud ihvertfald ikke offentligt da TV k o m h e r u d å h , h e l l e d u s s e d a , - v i v e d jo h v e r især og s a m m e n at der findes h a n g s på n o g e n hist og her.

Samme tanke 4. H v e r m o r g e n o g h v e r aften da fik vi dejlig m a d ak, ja det v a r en herlig tid mens køkkengruppen gad å h , helle d u s s e d a , h v o r det v a r s y n d for os Indtil Merete p r o k l a m e r e d e at hun ville v æ r e boss. 5. Det lille slot vi b o e d e i det stod og b l e v f o r s ø m t m e n s gullerne de b o e d e g o d t og gjorde o s b e r ø m t å h , h e l l e d u s s e , - når det r e g n e r n e d på os så flytter vi til p a k k e h a l l e n fri for regn og frost. 6. Ø k o n o m i e n truer b å d e sort o g h v i d h v e r d a g m e n midt imellem b a n k e r hjertet u n d e r hullet tag Å h , h e l l e d u s s e d a - vi tar et fælles tag... og håbet det er l y s e g r ø n t s o m S v a n h o l m ' s eget flag.

Voksen til barn På en regnfuld e f t e r m i d d a g s i d d e r jeg i e n s o m t lag t æ n k e r for mig selv, h v a ' vil f r e m t i d e n g i ' adskilt hjuler vi afsted for o s s e l v På en solrig e f t e r m i d d a g k u ' vi b y g g e et fælles tag g i ' o s s e l v et h å b , o m d e n fremtid v i vil h a ' samlet s k a b e r v i v e r d e n o m til o s selv. På en regnfuld e f t e r m i d d a g k u ' vi sidde u n d e r vort tag r e g n e n siler n e d , m e n vi v e d vi har fred s å d a n s k a b e r vi v e r d e n o m til os selv. Jørn

Du er en sol i dig s e l v m e d dig glade smil du er et h å b o m en fremtid med mennesker i Dit å b n e s i n d er v a r m t s o m din b l ø d e k i n d , der farves r ø d af n a t u r e n s vestenvind.

Når m ø r k e t s æ n k e r sig så trist o g t u n g t , da smiler d u og g ø r alting b l a n k t og s m u k t Du er et barn i en v e r d e n v i ikke forstår. S a m m e n vil vi æ n d r e det år for år.


Tatunane sommersolhverv i Hjortshøj af Ulla Trædemark - Hjortshøj •

Man bliver n ø d t til at satse lidt her i

logiske " u b r æ n d t e " lerstier i r e g n v e j r -

livet, hvis m a n vil o p n å noget.

m u d d e r s t i e r - b l e v n o k lidt f o r b a v s e d e .

M e d v o r e s lille fælleshus og offentlig-

Men s t e m n i n g e n fejlede selvfølgelig

g ø r e l s e n af d e n b e r ø m t e " P r i s o p g a v e " ,

ingenting. H v e r k e n u n d e r talerne v e d

h a v d e jeg satset en del på solskin og

o f f e n t l i g g ø r e l s e n af " P r i s o p g a v e n " ,

å b n e d ø r e , da v i skulle agere v æ r t e r til

eller u n d e r t u m u l t e n m e d i n d e n d ø r s -

L Ø S - s o l h v e r v s f e s t e n i juni i år.

placeringer af w o r k s h o p s . Der b l e v

Selvfølgeligt b l e v det s i l e r e g n . Folk der

e n d d a d a n n e t e n helt n y w o r k s h o p i

ikke k e n d e r lejeboligernes m e g e t ø k o -

permakultur, i m i n stue f o r a n v i d e o e n .


D e seje tog r ø j s e r n e på o g g e n n e m f ø r -

Jeg s ø g e r det hellige sted i n d e n i mig

is, og den faldt til jorden

te afrikansk h a k k e d a n s i p i l e m a r k e n !

selv,

plads. I samme øjeblik

på en gårds-

kom

en ko forbi

h v o r jeg k n æ l e r i æ r b ø d i g h e d .

og lade en ordentlig

Jeg m o d t a g e r G u d s nåde

len. Fuglen troede det var sket

lavet en u d b y g n i n g af v o r e s f æ l l e s h u s

og t a k k e r O s

den. Men gødningen

til aftenens store fest, o g a n d r e v a r på

for at h a v e ladet mig føle r y t m e n

dens vinger tøede op. Varm og glad

i Afrikas hjerte.

begyndte

u n d e r h o l d e os m e d l e v e n d e musik.

forbi, hørte fuglens kvidren,

S o m a r r a n g ø r af w e e k e n d e n , b u r d e jeg

D a g e n efter v a r jeg igen f o r b a v s e t . Jeg

den ud af komøget

selvfølgelig ikke blive o v e r r a s k e t , da

h a v d e en glad o v e r r a s k e t følelse af, at

H j æ l p e n d e h æ n d e r h a v d e (i r e g n e n )

v e j efter v o r e gæster, s o m skulle

kage oven på fugmed

varmede den,

den at synge. Så kom

og åd

en kat

gravede den.

jeg n æ r m e d e mig f æ l l e s h u s e t . Det

h a v e fundet n o g e t l æ n g e s a v n e t , s o m

Dette v i r k e r m å s k e ikke s o m en særlig

m e g e t m ø r k e og e k s o t i s k e u d s e e n d e af

jeg ikke v i d s t e af, at h a v e manglet.

lærerig historie, m e n m a n kan faktisk

fire t a n z a n i a n s k e m æ n d , der s t o d o g

Når jeg t æ n k e r på Afrika o g b æ r e d y g t i -

lære tre ting af d e n :

s k u t t e d e sig, i v o r e s a n t i - e k s o t i s k e

ge m å l s æ t n i n g e r i f o r h o l d til d e n tredje

1. S e l v o m n o g e n s k i d e r på dig, er de

vejr, f o r v i r r e d e mig et øjeblik g a n s k e .

v e r d e n , t æ n k e r jeg ikke l æ n g e r e k u n

ikke n ø d v e n d i g v i s dine fjender.

på, h v o r d a n vi dog får fortalt d e m , at

2. S e l v o m n o g e n g r a v e r dig ud af lor-

Senere på aftenen s t o d de der i g e n .

de for alt i v e r d e n ikke må g ø r e de

tet, er de ikke n ø d v e n d i g v i s din v e n .

Mørk o g g l i n s e n d e h u d f r e m h æ v e d e de

s a m m e fejl s o m os. Nu t æ n k e r jeg

3 . H v i s d u s i d d e r glad og v a r m i en

hvide tænder og blanksorte øjne.

o g s å : Vi har brug for d e m og a n d r e

b u n k e lort, så h o l d din kæft.

Iklædt s m u k t , f a r v e s t r å l e n d e

o p r i n d e l i g e folk til at g i v e os v o r e tab-

batiktøj,

spillede de o p til dans m e d afrikanske

te r ø d d e r tilbage o g g e n f i n d e en ånde-

g e m p e - r y t m e r o g sang. O g vi d a n s e -

lig identitet.

de... En stillede sig o p foran o s . Vi skulle

Der var engang en oprørsk

følge hans s a n g og d a n s e t r i n . Lige for-

besluttede

fugl, der

an n æ s e n på mig b e g y n d t e to b o l d r u n -

ren. Men snart blev det så koldt at

ikke at flyve sydpå for

de baller at rulle rundt i cirkler af en

alligevel modstræbende

størrelse jeg aldrig h a v d e t r o e t mulig!

mod syd. Kort efter frøs dens

satte

vinteden

kursen vinger

til

Tatunane er bosiddende i Dar Salaam, Tanzania, men turnerer jævnligt med både elektrisk og traditionel akustisk musik. De har indspillet 4 CD'ere, bla. "Afrobrazz" og "Bongoland". De har for nylig modtaget en pris af Radio France som bedste traditionelle afrikanske musikgruppe. De har tourneret i Japan, Canada og Europa, men de sidste par år mest i Danmark. De kommer til Danmark igen i juni 98. (Kontaktperson i Danmark: Elisabeth Lange tlf. 32 955276)

Trods d e n store b e v æ g e l i g h e d v a r det d o g en slags h v i l e p u n k t for ø j n e n e , m e n s jeg b e g a v mig u d i at følge hans b e v æ g e l s e r og sang. Jeg v a l g t e hurtigt at ignorere, h v o r s t i v h o f t e t o g k o m i s k

kommunikation

(for t i d e n m e d forstil-

min indsats måtte se u d o g lod mig i

lingen P r o f e s s o r P o m p ) . S o m k o m i k e r

stedet rive m e d i den helt a n d e n ver-

v e d jeg o g s å , at de b e d s t e k o m i k e r e ,

d e n af urrytmer.

er d e m der leger mest. O g at d e n

Jeg m æ r k e d e og hørte s t y r k e n fra de

s t ø r s t e k o m i k starter i en l e g e n d e situ-

andre, jeg g a v slip på j e g f ø l e l s e n , o g

a t i o n , h v o r der sker et pludselig skift

b l e v i stedet en del af n o g e t stort, - en

fra en t a n k e b a n e til en a n d e n . /Tænk

fælles euforisk g l æ d e .

f.eks. på en v i t t i g h e d når p o i n t e n k o m m e r ) . N o g e n m e n e r at dette

tankeskift

kan s a m m e n l i g n e s m e d det skift der SØD ØMHED

sker når f.eks. en v i d e n s k a b s m a n d

Jeg b e v æ g e r mig

" o p d a g e r " n o g e t . O g at m a n k a n styr-

o g n y d e r min k r o p s ø m m e m u s k l e r .

ke sin s k a b e n d e , k r e a t i v e kraft g e n n e m

jeg p r ø v e r at h u s k e u v a n t e trin, s a n g e

humor.

og rytmer,

Professor Pomp

f r e m m e d e o g alligevel så v e l k e n d t e .

B r y d s a m m e n - ikke alene!

Professor P o m p

Alle har v e l det ø n s k e , på en eller

c/o Mikael H e r m a n s s o n

a n d e n m å d e , at m e d v i r k e til g l æ d e ,

Hjortshøj Møllevej

Mine øjne lukker sig tårer løber fra en a n d e n ø m h e d

forståelse, k o n t a k t o g s a m h ø r i g h e d

8530 Hjortshøj

røstet til sine d y b e s t e r ø d d e r

m e l l e m m e n n e s k e r . For mig er det s å

tlf 86-228780

er min sjæl ø m m e r e e n d n o g e n s i n d e .

blevet til et a r b e j d e m e d h u m o r og

tlf 40-186252

160


Michael Perlmutter, har o p g e n n e m 7 0 ' e r n e og 8 0 ' e r n e levet i T h y l e j r e n , o g e r i b r e d e kredse k e n d t for n e t o p at h a v e lavet filmen o m d e t lille s a m f u n d : D r ø m m e n der ikke vil d ø . I K ø b e n h a v n k o m p o n e rer h a n n u , o g s k r i v e r digte fra sin s m u k k e hule på Nørrebro.

kærlighed af michael perlmutter

KÆRE GUD v o r e s m o r o g far Du s o m er rundt o m os og indeni os Du s o m lader d a g e n o g natten føde den nye morgen Din kraft f o r u n d r e o s Lad d i n vilje s k e her på j o r d e n som den sker i universet Lad dit f æ l l e s s k a b åbne sig for o s i kærlighed, visdom og samhørighed Giv o s i d a g det r e n e b r ø d o g det klare v a n d fyld o s m e d l i v s g l æ d e , s å v i k a n g i v e d e n v i d e r e og l i g e s o m D u tilgiver o s v o r s e l v t i l s t r æ k k e l i g h e d skal v i k o m m e d e m i m ø d e d e r er alene Giv o s s t y r k e til at o v e r v i n d e det m a g e l i g e og det s m å l i g e , h æ v n l y s t e n o g m a g t b e g æ r e t for Din er m a n g f o l d i g h e d e n , h a r m o n i e n o g f r u g t b a r h e d e n fra e v i g h e d til e v i g h e d o g lige N u .

1.

Mit n a v n er e a s y fordi jeg har g o d tid og når i n d for s l o w f o o d V i s d o m er r e n h e d V i s d o m er at f o r b r u g e så lidt s o m muligt og g e n b r u g e så m e g e t s o m muligt da kunne vi m å s k e h o l d e om denne grønne klode og genindføre stilheden i gaderne l y d e n af fugle o g b ø r n d e r leger

2.

Stop m a s k i n e r n e jeg v i l v å g n e o p til e n n y v e r d e n af m i l d h e d o g lette e x o t i s k e dufte

3.

Og min elskedes øjne h v o r f o r er d u ej så n æ r at jeg kan m æ r k e din ånde før dine læber o m s l u t t e r mig

4.

Mor må j e g v æ r e d i n u n g e lad m i g n æ r e s v e d din k v i n d e l i g h e d jeg l æ n g e s

5.

En at v æ r e n o g e t for en at v æ r e m e g e t for ikke for m e g e t m e n rigtigt m e g e t ville v æ r e lige tilpas

TAK


Selv o m k æ r l i g h e d e n m e l l e m m e n n e s k e r aldrig bliver for m e g e t bliver k æ r l i g h e d e n m e l l e m m e g e t aldrig forstærket af m e n n e s k e r der s o m fascisterne er lige s k a l d e d e i n d e n i og u d e n på h o v e d e t som fugleunger der skriger t å g e h o r n s r å b med gabende megafoner af imiteret negl glædesløst glammene b e d e n d e o m rede p e n g e til egoistisk f o r s ø r g e r p r a g t .

6.

For det m e s t e får jeg for lidt h v o r siger ingen n o g e t til mig ingen tager min h å n d m e d de allerbedste hensigter

7.

T i d e n er gået i stå jeg b l e v k u n 25 o g n u er jeg o v e r 5 0 !

8.

H v o r f o r fortalte I mig det ikke m å s k e jeg k u n n e ha' fået h j æ l p tidligere før det b l e v et p r o b l e m

9.

H v e m har tid til at l æ g g e øre til h v a d jeg ikke s å d a n bare kan s i g e ?

10.

H v e m har tid til at se m e d øret når intet er at h ø r e og jeg e n d d a s i d d e r her med tilbageholdt åndedræt dirrer og v e n t e r d u bare går v i d e r e i dine e g n e t a n k e r o g lader mig s i d d e d é r alene og helst ville v æ r e s a m m e n m e d dig i v o r tid

11.

Måske m ø d e s vi n u lige her u d e n at v i d e det

12.

Fortæl mig h v o r d a n vi kan f o r a n d r e vor hverdag

13.

H v o r er det sted h v o r vi ser h i n a n d e n ind i ø j n e n e h v o r det er tilladt o g s å at v æ r e begærlig m e d finfølelse o g indlevelses e v n e

14.

u d e n en drink og en s m ø g i hånden o g avis i den a n d e n til at p a k k e ø j n e n e ind i ?

MIT LIVS K V I N D E - M I T LIVS K Æ R L I G H E D Du kan v æ r e ung eller v o k s e n k v i n d e , der l i g e s o m jeg s a v n e r k æ r l i g h e d o g ø m h e d o g alt h v a d hjertet begærer. Jeg er en ung fyr, der har nået d e n f r e m s k r e d n e alder af 53 år, 195 cm. Du må s o m jeg v æ r e å b e n , v a r m , rolig, uhøjtidelig, v i l d , kultiveret, fræk og s ø g e n d e blandt andet m e d interesser s o m natur, m u s i k , k u n s t , film, rejser, kropsm a s s a g e o g m e g e t a n d e t godt. Jeg er d a n s k o g holder af andre folkeslag o g kulturer. Kærlig hilsen michael perlmutter overskæringen 3


Livstræet af Dan Nielsen

1.

- H v o r er du det?

Højt o p p e o v e r t r æ e r n e k r e d s e d e to h ø g e . Jagtede de hinan-

- Fordi mine forældre efter min f ø d s e l b e g r a v e d e min moder-

den? Eller v a r det deres paringsleg? Jeg l æ n e d e mig op ad et

kage her på plantede mit træ o v e r d e n . Derefter s ø r g e d e de

stort b ø g e t r æ og fulgte d e m m e d ø j n e n e . Jeg forestillede

g o d t for træet, indtil jeg v a r blevet så g a m m e l , at jeg s e l v

mig, at jeg s v æ v e d e d e r o p p e . Luften føltes n æ s t e n m a s s i v

k u n n e få b ø r n . Da g a v jeg det lidt af mit b l o d og o v e r t o g

under mine vinger. Jeg k u n n e m æ r k e , at jeg k u n n e stole på

dets pleje. O g når jeg e n g a n g er d ø d , vil jeg blive b e g r a v e t

luften, at jeg ikke ville falde n e d .

u n d e r mit træ her. Han p e g e d e på træet. Det v a r et meget

Da jeg ville gå v i d e r e , så jeg o m t r e n t h a l v t r e d s skridt inde i

s m u k t birketræ.

s k o v e n en g a m m e l m a n d . Han s t o d m e d a r m e n e o m k r i n g et

Et birketræ? Her i d e n lyse b ø g e s k o v ? O v e r a l t birk og gran

træ og s y n t e s at tale m e d sig selv. Så gik han n o g l e g a n g e

og eg og alle mulige a n d r e træer? H v o r d a n hang det s a m -

rundt o m træet og k o m hen til mig. Vi h a v d e o m t r e n t føl-

men? Den gamle så v e l min forvirring og smilte til mig.

g e n d e samtale:

- S å d a n er Livstræer, - s a g d e h a n mildt. H v a d m e n t e han

- H v o r f o r s t o d d u der m e d a r m e n e o m k r i n g træet?

m e d det? Jeg var d o g alt for n y s g e r r i g til at s p e k u l e r e o v e r

- Fordi det er mit L i v s t r æ .

det og s p u r g t e h a m :

- Dit Livstræ? H v a d er det for et træ?

- Men h v o r f o r kalder du det dit Livstræ?

- Har d u da ikke s e l v et Livstræ? - s p u r g t e h a n . O g jeg s v a -

- Fordi det forbinder mig m e d livet. Med alt liv, både det

rede:

s y n l i g e og det u s y n l i g e . Med alle planter og d y r og m e n n e -

- Nej. Vil du forklare mig h v a d et L i v s t r æ er? - Han så nøje

sker. O g o g s å m e d J o r d e n s eget liv.

på mig, lidt f o r b a v s e t m å s k e , m e n s v a r e d e s å :

- Det lyder rart. Men får det n o g e n praktisk b e t y d n i n g ? - Han

- Det er et træ, s o m jeg er m e g e t f o r b u n d e t m e d .

så et øjeblik u d , s o m o m jeg ikke h a v d e forstået n o g e t af


det han h a v d e sagt. M e n så s v a r e d e h a n :

s t o d l æ n g e o g h ø r t e v a n d e t s k l u k k e n og rislen. Men andet

- Jo det er o g s å m e g e t praktisk. Jeg k a n k o m m e i k o n t a k t

s k e t e d e r ikke. Så h u s k e d e jeg, at d e n g a m l e m a n d v a r gået

m e d de fjerneste e g n e o g tider, h v i s d e r er brug for det.

n o g l e g a n g e rundt o m træet. Det g j o r d e jeg så. O g igen lade

- Men h v o r f o r vil d u b e g r a v e s u n d e r det?

jeg a r m e n e o m k r i n g træet. O g v e n t e d e . Der s k e t e ingenting.

- Fordi min krop vil blive e n d e l af træet, ligesom m i n

M e n h v a d h a v d e j e g egentligt gjort sidst? Jeg h a v d e jo set

m o d e r k a g e b l e v det.

o p til h ø g e n e , jeg h a v d e j o forstillet mig, at jeg fløj. Men her

- Får det n o g e n b e t y d n i n g , n å r d u først er død?

v a r ingen h ø g e , og j e g k u n n e heller ikke rigtigt forstille m i g

- Betydning? Nej, det har jeg aldrig t æ n k t over. H v o r f o r s k u l -

at jeg fløj. Så b e g y n d t e jeg at tale til træet.

de det h a v e e n b e t y d n i n g ? S y n e s d u ikke, at det er s e l v f ø l -

" K æ r e t r æ , vil d u ikke g o d t h j æ l p e m i g m e d at k o m m e h e n

geligt, at jeg g i v e r m i n k r o p til det t r æ , s o m jeg har levet

til d e n gamle m a n d , s o m jeg m ø d t e sidst? Der er et par ting,

s a m m e n m e d hele mit liv? At d e n er e n g a v e ?

jeg godt v i l s p ø r g e h a m o m . V i l d u ikke fortælle mig, hvor-

- Lever d u s a m m e n m e d det?

d a n jeg skal b æ r e m i g ad?"

- Ja selvfølgelig.

Men træet s v a r e d e ikke, og j e g s t o d og følte mig d u m . Så

- H v a d s å , når d u ikke er her i n æ r h e d e n ?

forestillede jeg mig, at jeg klatrede o p a d træet, og da jeg

- S e l v o m j e g er langt borte i tid o g r u m , kan jeg tale m e d

v a r k o m m e t helt o p til k r o n e n s y d e r s t e g r e n e , forestillede

mit træ og dele m i n k æ r l i g h e d m e d J o r d e n og m e d d e m jeg

jeg mig, at jeg bare k r a v l e d e v i d e r e o p a d n o g l e u s y n l i g e

elsker.

g r e n e , højere og h ø j e r e o p i luften.

- O g s å når d u er død?

En s p æ t m e j s e s m u n t r e fløjt b r ø d m i n k o n c e n t r a t i o n . Jeg

- Også når jeg er d ø d .

v e n d t e mig o m , for at se efter d e n . Dér s t o d d e n gamle

- Er det en slags antenne? - s p u r g t e j e g . H a n så lidt g r u n -

mand og smilede.

d e n d e på m i g , s o m o m han ville føle sig i n d i m i n e t a n k e r

H v o r f o r blev jeg ikke forbavset? Det føltes så naturligt o g

og s a g d e :

selvfølgeligt, at han s t o d d é r o g s m i l e d e .

- En forbundethed.

Han b u k k e d e sig n e d o g fjernede n o g l e g a m l e blade fra en

- Det lyder s p æ n d e n d e . K a n d u o g s å få kontakt m e d d e fjer-

lille s t e n p l a d e , der lå halvt skjult i g r æ s s e t . Jeg gik h e n til

neste e g n e o g tider lige nu? Jeg m e n e r - når d u står v e d dit

ham o g k i g g e d e på p l a d e n . D e n v a r o m t r e n t to h å n d s l æ n g -

træ?

d e r b r e d og tre h å n d s l æ n g d e r lang. Et o r n a m e n t v a r h u g g e t

- Jamen, det k a n jeg da! - s v a r e d e h a n og s m i l e d e lidt

i d e n , eller m å s k e v a r det b o g s t a v e r ? Jeg så o p på h a m , m e n

u n d e r f u n d i g t . Men jeg t æ n k t e ikke n æ r m e r e o v e r det o g

han v a r allerede på v e j h e n til e n b æ n k , d e r s t o d i k a n t e n af

spurgte:

en lysning. Jeg fulgte efter h a m o g v i satte os tilrette.

- Er d e r a n d r e , d e r har s å d a n et Livstræ?

Vi s a d t a v s e e n s t u n d , så s a g d e j e g :

- V i har alle v o r t L i v s t r æ .

- Sidst v i m ø d t e s , fortalte d u , at d u k a n k o m m e i kontakt

- Alle m e n n e s k e r på hele j o r d e n .

m e d d e fjerneste tider o g steder, når d u står v e d dit t r æ .

- Jamen, jeg har da ikke s å d a n et livstræ.

Men d u s a g d e ikke n o g e t o m , at m a n o g s å k a n rejse til dis-

- Har d u ikke det? - s p u r g t e han o g gik o m på d e n a n d e n

se fjerne tider og steder.

side af b ø g e t r æ e t . H v a d skulle h a n dér? Jeg k i k k e d e efter

- Det k a n jeg heller ikke, - s a g d e h a n og s m i l e d e igen sit

h a m , m e n jeg k u n n e ikke s e h a m n o g e n steder. Så hurtigt

u n d e r f u n d i g e smil. - Men d u er v e l ikke k o m m e t her for at

k u n n e han da ikke f o r s v i n d e mellem t r æ e r n e ! Jeg k i g g e d e op

fortælle mig, at d u kan rejse hertil?

ad træet. Dér v a r han heller ikke. H ø g e n e k r e d s e d e stadig

- N e j , s v a r e d e jeg, - jeg ville s p ø r g e o m d e t d e r m e d moder-

højt o p p e . Jeg så mig o m k r i n g . Jeg v a r igen i m i n hjemlige

k a g e n og blodet. Jeg forstår ikke, h v a d særligt d e r skulle

skov.

v æ r e v e d dem?

Jeg følte mig m e g e t m æ r k e l i g til m o d e . H a v d e jeg drømt?

- De i n d e h o l d e r v o r t livs og v o r t v æ s e n s m ø n s t r e . Når træet

H a v d e jeg virkelig v æ r e t et a n d e t sted?

v o k s e r på v o r e s m o d e r k a g e o g når v i g i v e r det lidt af v o r e s

Men h v a d er virkelighed? O g h v i l k e n virkelighed?

b l o d , o p t a g e r det disse m ø n s t r e i sig. Det gør, at v i altid er f o r b u n d e t m e d v o r e s træ og at v i altid vil forstå h i n a n d e n .

2.

- K a n t r æ e r forstå m e n n e s k e r ?

Jeg gik m a n g e dage o g f u n d e r e d e o v e r d e n n e o p l e v e l s e .

- S o m v i kan forstå træer!

K u n n e jeg virkelig rejse i tid o g r u m , blot v e d at l æ n e mig

- H v a d g a v n k a n m a n h a v e af det?

op ad et træ?

- Træet bistår os m e d sin kraft o g v i s d o m , når v i b e d e r o m

Der v a r ikke andet for, e n d at p r ø v e i g e n . Jeg gik h e n til et

det.

e g e t r æ , s o m står v e d k a n t e n af en kildedal i s k o v e n . H e r h a v d e jeg ofte siddet o g lyttet til v a n d e t s musik. Både o m

- Har t r æ e r kraft og v i s d o m ? - Meget stor kraft. Meget stor v i s d o m .

d a g e n og o m n a t t e n .

- V i r k e r d e n o g s å på afstand?

Jeg stillede mig tæt o p da det o g t o g det i m i n f a v n . Jeg

- Ja, afstand b e t y d e r ikke n o g e t . M e n det g ø r jo godt at


v æ r e s a m m e n m e d sit t r æ . Det er dejligt at l æ g g e a r m e n e

- Materie og energi?

o m k r i n g det. Nogle g a n g e s p i s e r og drikker vi o g s å s a m m e n

- Jord og H i m m e l .

m e d det. O g så p y n t e r vi det m e d b l o m s t e r eller m å s k e

- Men når et træ kan f o r b i n d e os m e d alle v e r d e n e r , må

n o g e t andet s o m vi s y n e s er s m u k t . Det g l æ d e r v o r e s træ

a n d r e planter jo o g s å k u n n e g ø r e det. H v o r f o r så v æ l g e et

og de v æ s n e r der bor i dets v e r d e n .

træ?

- Det lyder s o m o m I opfatter det m e r e s o m en v e n , e n d

- Fordi det er større e n d v i . Fordi det er så stærkt. Fordi dets

s o m en plante.

kraft i så høj g r a d ligner v o r e s kraft. O g når m a n ser på et

- Det er rigtigt. Mit Livstræ er min m e g e t n æ r e v e n . Når jeg

træ, er det o g s å ret let at se, h v o r d a n dets kraft fortsætter

o m f a v n e r det eller sætter mig o p ad det s t a m m e , flyder det

højt op i himlen og d y b t n e d i j o r d e n . Det er tydeligt at s e ,

livskraft i g e n n e m mig. Det er rigtig g o d t for mine t a n k e r og

at dets fysiske k r o p kun er en lille del af det. Det er f o r b u n -

mit h e l b r e d .

det m e d v i s d o m m e n i alle v e r d e n e r .

- Er andre træers livskraft ikke o g s å g o d for helbredet?

Jeg k i k k e d e på t r æ e r n e , m e n jeg k u n n e ikke s e , at de fort-

- Jo, men jeg er jo i langt s t ø r r e o v e r e n s s t e m m e l s e m e d mit

satte i himlen eller n e d i j o r d e n . M e n det b e k y m r e d e mig

Livstræ e n d m e d de andre træer, så d e r f o r h e l b r e d e r det mig

ikke, så jeg s p u r g t e :

bedre e n d n o g e t andet t r æ .

- Har a n d r e o g s å g a v n af Jeres Livstræ?

- Det lyder godt. H v a d b r u g e r d u det ellers til?

- Alle s o m elsker os kan g e n n e m træet få f o r b i n d e l s e m e d

- Jeg sætter mig op ad dets s t a m m e og t ø m m e r mig for uro.

os, u a n s e t h v o r vi befinder os. O g vi kan m e d d e l e os til

M a n g e udfører deres daglige " r o t a s " (Jeg o v e r s æ t t e r deres

d e m g e n n e m træet.

o r d for ritual m e d ordet R O T A , fordi de v e d et ritual forstår

- Men kan I da ikke få f o r b i n d e l s e m e d h i n a n d e n u d e n et

n o g e t v æ s e n t l i g t andet, e n d vi normalt gør. Rota er et g a m -

træ s o m mellemled? Jeg mener.... rent

melt ord for HJUL. En rota hjælper hjulet til at dreje let i alle

- Jo, s a g t e n s .

telepatisk?

retninger.) eller siger deres b ø n n e r og h v a d de ø n s k e r for sig

- H v a d er så fordelen v e d at b r u g e et træ?

s e l v og andre v e d deres L i v s t r æ .

- K l a r h e d e n , r e n h e d e n , s t y r k e n . . . H v o r d a n skal jeg forklare

- Altså til at b e d e , m e d i t e r e o g ø n s k e ved?

dig det? Måske s å d a n : Når jeg s e n d e r et ø n s k e rent telepa-

Han k i k k e d e lidt på mig og s a g d e s å :

tisk, er det s o m at s e n d e et brev. Når jeg s e n d e r et ø n s k e

- Jeg gror, at m a n g o d t kan sige det på d e n m å d e .

eller en t a n k e v e d mit t r æ , er det s o m at tale til d e n a n d e n ,

- Er det b e d r e at meditere og b e d e v e d et t r æ , e n d i sin

s o m at tale s a m m e n .

stue eller i en kirke?

- A f s t a n d e n formindskes?

- Træet forbinder på en meget l e v e n d e m å d e det s y n l i g e

- Der er ingen a f s t a n d . Vi er h i n a n d e n meget nær.

m e d det u s y n l i g e .

- I k a n s a n s e hinanden?

- Krop og Ånd?

- T y d e l i g s t når vi b e d e r v o r e s t r æ o m hjælp.

- Krop og kraft-

- B e h ø v e r I stå samtidigt v e d h v e r Jeres træ?


- Nej, m e n m a n g e aftaler at m ø d e s på s a m m e tid v e d h v e r

- V i g i v e r jo n o g e t af os selv til d e n l e v e n d e v e r d e n . Lige-

deres L i v s t r æ eller et V e n s k a b s t r æ . Især f o r e l s k e d e par bru-

s o m s t j e r n e r n e s a m l e r nattens m ø r k e til b e v i d s t h e d e n s lys,

ger det, når de ikke kan m ø d e s ansigt til ansigt.

samler vi v o r e s k æ r l i g h e d til d e n n e b e v i d s t e handling. Vi

- Telepatisk erotik?

binder v o r e s k æ r l i g h e d til J o r d e n . J o r d e n g i v e r os sin kærlig-

- O g s å det, m e n o g s å m e g e t andet. Alt det, s o m sjæle vil

h e d til g e n g æ l d .

dele m e d h i n a n d e n !

- G i v e r J o r d e n ikke sine g a v e r b å d e til d e m s o m b e d e r o m

- H v a d ellers kan det b r u g e s til?

d e m o g til s o m ikke b e d e r o m dem?

H v e r d a g , når s o l e n går op og når d e n g å r n e d , står en af

- J o , Jorden g i v e r til alle. Men at b e d e er s o m at å b n e h å n d -

mine v e n n e r v e d sit t r æ . Det v é d folk rundt o m k r i n g . N o g l e

en for at tage i m o d . Når vi b e v i d s t b i n d e r v o r e s k æ r l i g h e d

bringer deres s y g e til d e r e s træer, a n d r e deres s o r g e r og

til J o r d e n , å b n e r v i os b e v i d s t for d e n s k æ r l i g h e d .

b e k y m r i n g e r . Han ser d e m og h j æ l p e r d e m , h e l b r e d e r d e m .

- Jeg s a d og t æ n k t e lidt o v e r det, han h a v d e sagt. Måske

- Jeg har før hørt o m fjernhealing - at m a n kan h e l b r e d e folk

skulle jeg o g s å se at få mig et livstræ? M å s k e skulle jeg g i v e

på a f s t a n d . Men jeg har aldrig hørt at m a n kan b r u g e et t r æ ,

mit kildetræ lidt blod? Så k u n n e jeg m å s k e rejse lige hvor-

s o m en slags a n t e n n e . Eller en forstærker. H v o r d a n v i r k e r

h e n jeg ville? O g j o r d e n ville m å s k e g i v e mig lidt ekstra af

det?

sine gaver? Jeg s p u r g t e :

- Når mit l i v s m ø n s t e r er b l e v e t en del af t r æ e t s kraft, vil det

- H v o r d a n b æ r e r m a n sig ad m e d at g i v e t r æ e t af sit blod? -

k u n n e nå u d til alle m e n n e s k e r s og alle a n d r e v æ s n e r s m ø n -

Han s v a r e d e ikke. Jeg så o p : han v a r borte. Jeg rejste mig

stre. Når m ø n s t r e n e m ø d e s , kan kraften flyde frem og tilba-

for at se efter h a m . Men jeg s t o d v e d min kildedal. Vandet

g e . Der kan o p s t å forståelse.

rislede, b r u s e d e , s u k k e d e .

Jeg f o r s t o d ikke ret m e g e t af det han s a g d e . H v a d v a r det for nogle m ø n s t r e ? H v o r d a n k u n n e m ø n s t r e m ø d e s ? Var der

Fra Bogen om HUAN - af Dan

tale o m n o g e t ligende s o m radiosignaler? Men det her v a r

Ovenstående

alt for s p æ n d e n d e til, at jeg g a v mig tid til at spekulerer, så

udgivet

jeg s p u r g t e :

sen

- Er det kun for at få k o n t a k t m e d a n d r e l e v e n d e v æ s n e r , at

kollektiv

uddrag,

bog kaldet:

(Astrolog),

I giver Jeres blods m ø n s t e r til et træ? Eller er der o g s å a n d r e

Frøstruplejren. bestilles

er fra en lille meget spændende Bogen om HUAN. Forfatteren

har i mange år haft sin gang i de

miljøer,

grunde?

Nielsen

blandet

andet boede

forskellige

han i en del år i

Bogen fra eget forlag udkom

hos ham selv på tlf. 86

selv-

Dan Niel-

84920g.

i år, og

kan


Hånden på Hjertet 2 andré nordlys Fællessyn

- Fortæl bedstefar, fortæl os nu hvor-

B ø r n e n e ser en s m e r t e aftegne sig i

d a n det var, fortæl os h v o r d a n der

bedstefars ansigt, de ikke før har

da intet o m h v o r d a n det virkeligt var!

b l e v fred på j o r d e n og h v o r f o r der var

v æ r e t v i d n e til, og i s t i l h e d e n s piren

H v o r d a n blev der fred, h v o r f o r v a r der

krig? Vi begriber det ikke.... Ivrigt spør-

spirer en fælles forståelse f r e m : For

krig, og h v o r f o r s a g d e d u h æ n d e r n e

ger b ø r n e n e i m u n d e n på h i n a n d e n ,

h v o r d a n i al v e r d e n skulle et sådant

blev skåret af, d u har da d i n e endnu?

m e n blir så stille... For bedstefar har

" f æ l l e s s k a b " o v e r h o v e d e t k u n n e tage

tid, s e l v o m b ø r n e n e er v e d at s p r æ n -

hånd o m n o g e t s o m helst?

- Ih bedstefar, d e n historie fortæller

- Ho ho børnlille, mine h æ n d e r , ja d e m har jeg da rigtigt n o k e n d n u . Der-

ges af n y s g e r r i g h e d . Han tøver, for

for vil jeg o g s å g o d t holde fast i - klu-

h v o r d a n få n o g e n s o m helst, der ikke

Bedstefars s t e m m e baner sig vej g e n -

kler bedstefar m e n s han griber s o m

s e l v har o p l e v e t det, til at forstå d e n -

nem stilhedens mørke.

m e d h å n d e n i luften - at det v a r en af

gang? Det e n o r m e b e s v æ r m a n f.eks.

- Man b e k æ m p e d e h i n a n d e n . Altid

de utallige historier o m h v o r d a n der

h a v d e m e d at se alt det v a n t e s o m på

skulle n o g e n h a v e n e t o p deres finger

virkeligt blev fred på j o r d e n .

ny. O g h v o r d a n forklare d e n alt-om-sig-

m e d i spillet. O g d e n løftede pegefin-

g r i b e n d e b e t y d n i n g det s t o r e n y e fæl-

ger og " f i n g e r e n " v a r alt for d o m i n e -

B ø r n e n e sidder o m k r i n g bedstefar, der

l e s s y n fik - det n y e v e r d e n s b i l l e d e ?

rende!!! Han vifter m e d de to f a m ø s e

g a m m e l og rar elsker at fortælle fra d e

Alle stirrede s p æ n d t på bedstefar.

fingre i luften, a l t m e n s h a n v a r m t ser rundt på b ø r n e n e .

s v u n d n e tider, der s o m e v i g h e d s k i l d e r får b ø r n e n e s u n d r e n til at kilde. De har

- I kan ikke forstille jer - b e g y n d t e

" f æ l l e s s y n " m e d bedstefar, n o g e t m a n i

han - h v o r d a n et s a m f u n d kan v æ r e

aller mindste...

de n y e tider v a r b e g y n d t at l æ g g e

n o g e t s o m helst andet e n d én l e v e n d e

- Tjaa d e n b l e v altid h æ n g t u d . O g o m

mere og mere v æ g t på, at s e l v b ø r n i

o r g a n i s m e . I kan ikke forstå h v o r d a n

d e n s a g d e m a n , at rakte m a n d e n til

en meget tidlig alder aktivt t o g del i.

en g r u p p e m e n n e s k e r o v e r h o v e d e t

f a n d e n , så t o g han hele h å n d e n . O g

- H v a d m e d lillefingeren? - s p u r g t e den

skulle k u n n e v æ r e på n o g e n s o m helst

når n o g e n blev regnet for d u m , og det

a n d e n m å d e , e n d s o m fingrene på en

gjorde m a n t e m m e l i g t ofte o m hinan-

h å n d . B ø r n e n e nikker i å n d l ø s s p æ n d -

d e n d e n g a n g , så s a g d e m a n at de ikke

ing, for de f o r n e m m e r at det øjeblik de

h a v d e m e r e fornuft e n d der k u n n e lig-

så l æ n g e har v e n t e t på n u er nær... Så

ge på i lillefingernegl....

forstil jer, at alle fingrene bliver skåret

- Og tommelfingeren hvad med tom-

af! - Komisk plirre bedstefar m e d øjne-

melfingeren? - S p u r g t e en af de store.

n e , m e n s han holder alle fem stritten-

- Ja d e n b l e v d e s v æ r r e heller ikke reg-

de fingre i vejret. O g r æ d s e l s s l a g e n t

net for m e g e t - s u k k e r bedstefar - det

ser b ø r n e n e på h i n a n d e n og på fingre-

h a v d e m a n altså ikke for v a n e at g ø r e

ne - skåret af? H v o r blodigt og ækelt...

o m h i n a n d e n . Lille og tyk k u n n e d e n

- Sådan så vi os selv d e n g a n g ! Alle ale-

jo o g s å " k u n " b r u g e s til a r b e j d e , men

ne adskilte fra h v e r a n d r e . Ja smerten

e n e og alene v a r d e n ikke bare den

v e d adskillelsens e n s o m h e d var faktisk

s t æ r k e s t e , m e n o g s å d e n fornuftigste,

så stor, at m a n g e folk virkeligt gik rundt

for den t r o e d e jo ikke så m e g e t om sig

og følte sig afskåret fra h i n a n d e n !

selv. O g m å s k e n e t o p derfor, så viste


fra t i d e r n e i krig, ser b e d s t e f a r rundt på b ø r n e n e , s o m han har f u n d e t en s t r a t e g i . O g lidt k o m i s k h æ v e r han stemmen. - I f æ l l e s s y n s å v i alle h v o r d a n pegefingeren o g " f i n g e r e n " , s o m søjler i en o m v e n d t p y r a m i d e , på n y bar s y m b o l e t for det n y e s a m f u n d frem - d e n l e v e n de o r g a n i s m e . Bedstefar f o r m e r V-tegnet m e d sin h å n d , o g h o l d e r d e n for øje.... H a n ser g e n n e m f i n g r e n e på børn e n e , fra b u n d e n h v o r f i n g r e n e går sammen.

Da ler d e , da de ser b e d s t e f a r se folk da o g s å u n d t a g e l s e s v i s t o m m e l f i n -

- s p u r g t e en lille s p æ d røst. - Jo - sag-

s å d a n på d e m . En rar v a r m e fylder

g e r e n lidt respekt, v e d o p s t r a k t at v i s e

de bedstefar - m å s k e h o s lillefingeren,

r u m m e t . S å d a n er det altid når der er

d e n frem for h i n a n d e n , når n o g e t ikke

m e n d e n v i d s t e jo stadig intet o g v a r

f æ l l e s s y n m e d bedstefar. S t e m n i n g s -

v a r så ringe e n d d a . . .

alligevel rakt til f a n d e n selv.

m æ t t e t m æ r k e r alle f æ l l e s s y n e t er v e d

Nu ville b ø r n e n e for alt i v e r d e n v i d e ,

at s k e fyldest.

B ø r n e n e sad stadig stille, n æ r m e s t

h v a d man i h e d e hule h e l v e d e d o g

- Den k l a r h e d vi har fyldt h i n a n d e n

l a m m e d e o v e r d e n b l o d i g e a l v o r der lå

g j o r d e for at k o m m e ud af alt det.

m e d i d a g , er m å s k e for os en s e l v f ø l -

bag det fælles s y n der n u v a r m a n e t

Ivrigt s p ø r g e n d e hang b ø r n e n e blikke

g e , m e n d e n g a n g var det en helt

frem...

v e d b e d s t e f a r s læber...

- A l l e r m i n d s t t r o e d e lillefingeren

o m sig selv. Altid h a v d e d e n jo fået at

a n d e n s a g , det v a r en o p d a g e l s e af d i m e n s i o n e r . Alle k l a m r e d e sig nemlig

dog - Det v a r ringfingeren - s a g d e bedste-

fast til g a m l e klarheder, så m a n aldrig b l e v klar o v e r n o g e t s o m helst - indtil

v i d e , at d e n intet v i d s t e , m e n lillefin-

far t å l m o d i g t - d e n sad bare der og

g e r e n v a r n u alligevel d e n v i g t i g s t e .

v e n t e d e . For m å s k e ville n o g e n en dag

k l a r h e d e n s g å d e s t o d klart for alle og

For den v i d s t e n o g e t o m f a n d e n , og

b r u g e d e n ring til noget... S a d d e n

enhver. Da fik vi f æ l l e s s y n til at ske i

d e n v i d e n v a r m e g e t v i g t i g for at fan-

m å s k e ikke der s o m t e g n på t r o s k a b &

b å d e radio o g T V . . . - B e d s t e f a r s s t e m -

d e n ikke skulle tage hele h å n d e n . Men

s a m m e n h o l d ? Og ingen i hele d e n v i d e

me dirrer højtideligt, han er helt fjern i

s e l v v i d s t e d e n det ikke....

vilde v e r d e n h a v d e hørt o m h v a d ring-

blikket.

- H v o r d a n k u n n e den v i d e n o g e t d e n

fingeren ellers skulle g ø r e , andet e n d

- O g v o r e s a m f u n d f o r m e d e sig o m til

ikke vidste? - S p u r g t e en af b ø r n e n e

at s i d d e der og v e n t e . . . Først skulle de

k r o p p e - f o r t s æ t t e r en af b ø r n e n e , m e d

m e d usvigelig logik.

første jo blive de sidste, o g de sidste

d y b røst - der m e d hjerte, h o v e d og

- Det k u n n e d e n heller ikke - s m i l e d e

de første. O g således ville r i n g f i n g e r e n

r y g r a d v a r istand til at t a g e h å n d o m

b e d s t e f a r - for lillefingeren v i d s t e n e m -

alså h a v e d e n lillefinger m e d i spillet.

situationen!

lig in-tet, og n e t o p det t r o e d e ingen

Så d e n v e n t e d e blot på v i s l u t t e d e

k u n n e b r u g e s til n o g e t s o m helst, hel-

kreds, så vi s a m m e n k u n n e s e , h v a d

Alle b ø r n e n e ler b e f r i e n d e , u n d t a g e n

ler ikke de a n d r e der jo altid v i d s t e

der skulle ske... O g l a n g s o m t , u e n d e -

bedstefar, han er lidt b e t u t t e t . Naturlig-

alting m e g e t b e d r e . Aldrig v a r der tid

ligt l a n g s o m t , og først der ud o v e r

vis er det for b ø r n e n e s e l v f ø l g e l i g t ,

for fælles u n d r e n eller plads til stilhed.

efter lang lang tid - s a m l e d e m a n sig

h v o r m e g e t vi alle s a m m e n m e d mas-

o m s i d e r s a m m e n . Bedstefar så rundt

s e m e d i e r n e , d a n n e r r y g r a d & hjerne i

Det kan nok v æ r e der b l e v stille, og

på b ø r n e n e . Han flyttede h o v e d e t ind

d e n s a m f u n d s k r o p - h v o r hjertet er fællessyn...

l a n g s o m t b e g y n d t e det at d æ m r e . . . Vel

m o d m i d t e n , o g fik således alle til at

var man blevet s k r æ m t o v e r r æ d s e l s s y -

stikke h o v e d e r n e helt tæt s a m m e n ,

net der v a r m a n e t f r e m , m e n g j o r d e

s o m i en i n d e r k r e d s .

andré nordlys

det ikke på en eller a n d e n m å d e alt

- O g så slog det os en d a g m e d ét

Har i de sidste

femten år arbejdet

det d e n g a n g lidt mere forståeligt?

slag - os alle s a m m e n - s o m v i alle

bevægelserne,

især med

m e d ét, o g det i millionvis, b l e v slået

gen mellem kommunikation,

til r i d d e r e af det r u n d e b o r d .

dier &

- Fanden h a v d e os i sin hule h å n d , o g d e n g o d e vilje k u n n e ikke e n g a n g få lov til at ligge på et m e g e t lille s t e d . - Heller ikke på s e l v det aller m i n d s t e

M e d et h e m m e l i g h e d s f u l d t blik, s o m

- Hesbjerg

samarbejde.

97 i

sammenhænmasseme-


Kort nyt KÆMPE UNDERSKRIFTINDSAMLING

f o r e n i n g e n afholdes d e r f æ l l e s m ø d e r 4 g a n g e årligt, h v o r d e r

Hele 19 g r ø n n e o r g a n i s a t i o n e r & b e v æ g e l s e r (blandt a n d e t

n e d s æ t t e s a r b e j d s g r u p p e r . Sidste m ø d e fandt s t e d 1. nov. i

LØS) står bag, h v a d der m e d din hjælp k a n gå hen o g blive

H j o r t s h ø j . M e d l e m s k a b af f o r e n i n g e n k o s t e r 150,- o g Fri Ø k o -

en k æ m p e m a n i f e s t a t i o n m o d g e n s p l e j s n i n g . I øjeblikket

logisk Jord kan k o n t a k t e s på tlf. 20 137521 eller fax 98

s e n d e s b r e v e m e d lister r u n d t til alle m a n kender. O g i n d e n

265099.

31 januar 98, vil så m a n g e u n d e r s k r i f t e r s o m m u l i g t v æ r e i h æ n d e r n e på N O A H . En initiativtager s k r i v e r - " T æ n k dig al

Kilde: Ø K O - N E T nr. 21

m a d så m y s t i s k og s a m m e n s a t , at d u ikke har en m u l i g h e d for at b e d ø m m e d e n . Det er s å m æ n d allerede gået ret vidt.

Økologisk høstmarkeder

Du b e d ø m m e r h v a d du s y n e s d u vil s p i s e u d fra f o r n e m m e l -

S e l v o m m a n måtte k o n k u r r e r e r m e d Dianas b e g r a v e l s e r , v a r

ser. En slags intuition for h v a d d e r er g o d t for dig, h v a d d e r

der alligevel lidt flere b e s ø g e n d e på alle de ø k o l o g i s k e høst-

er s u n d t , h v a d d e r s m a g e r g o d t , h v a d der g i v e r m a v e p i n e ,

m a r k e d s a r r a n g e m e n t e r , der landet o v e r fandt sted først i

udslet, h o v e d p i n e , allergi o.s.v. D e n intuition kan du ikke

s e p t e m b e r . Ø k o l o g i s k L a n d s c e n t e r anslår, at der i år v a r ca.

b r u g e på m a d der s a m m e n s a t af i n g r e d i e n s e r d u ikke aner

26.000 s o m b e s ø g t e en ø k o l o g i s k bedrift m o d 25.000 sidste

h v a d er. Det er de store firmaers d r ø m , at d u skal stole helt

år.

på h v a d de påstår!

Flest v a r der hos G r a n d t o f t e g å r d på S j æ l l a n d , m e d 4000

I Østrig h a v d e m a n i efteråret held til at s a m l e o v e r en milli-

b e s ø g e n d e , m e n o g s å på S v a n h o l m v a r m a n g o d t tilfredse

o n underskrifter på kun en uge! I andre e u r o p æ i s k e lande,

m e d b e s ø g fra hele 800.

har man ligeledes b e m æ r k e t en f o r b a v s e n d e s t o r g l æ d e

Ideen m e d at k o m b i n e r e r h ø s t m a r k e d m e d et åbent hus

blandt rigtigt m a n g e over, at k u n n e få m u l i g h e d for at delta-

a r r a n g e m e n t ude på de m a n g e forskellige ø k o l o g i s k e bedrif-

ge i noget der i det m i n d s t e k a n m a n i f e s t e r e r folks b e k y m -

ter, ser altså ud til at h a v e slået rødder. Langt flere i år

ringen o v e r g e n s p l e j s n i n g . I n t e r e s s e r e d e er m e g e t v e l k o m -

h o l d t e å b e n hus, o g når m a n n æ s t e år tager fat, s k e r det

m e n til at h e n v e n d e sig p å :

n o k i f o r v e n t n i n g o m lidt flere b e s ø g , idet Dianas d ø d jo

Telefon 35 361212 (kl. 10-16) eller Internet:

n o k er en e n e s t å e n d e b e g i v e n h e d . . .

www.underskrift.dk

Kilde: Ø k o l o g i s k J o r d b r u g nr.157

For små tilskud til økologisk landbrug

Det er b å d e a r v e m a s s e n hos bakterier, planter, insekter, pad-

"Raundup" skader De færreste l a n d m æ n d er interesseret i o m l æ g n i n g e n til ø k o -

der og pattedyr, der kan s k a d e s af u k r u d t s m i d l e t

logisk drift, fordi t i l s k u d s o r d n i n g e n k o n k u r r e r e r m e d de

s k r i v e r i n f o r m a t i o n . O g i en artikel i tidsskriftet Miljørisk fra

Roundup,

a n d r e s t ø t t e o r d n i n g e r , m e n e r f o r m a n d e n for A m t s r å d s f o r e n i n -

N O A H , a d v a r e r L e k t o r Jette Rank m o d r i s i k o e n for langtids-

g e n s m i l j ø u d v a l g H e n n i n g T e l l e r u p i V e s t s j æ l l a n d s A m t . Hekt-

v i r k n i n g e r på ø k o s y s t e m e r n e s o m følge af m u t a t i o n e r

a r s t ø t t e o r d n i n g e n til at d y r k e k o r n , g i v e r lang større t i l s k u d ,

af R o u n d u p . . .

udløst

og selv b r a k l æ g n i n g s o r d n i n g e n er der flere p e n g e i, siger han til J y l l a n d s - P o s t e n .

Kilde: Ø k o l o g i s k J o r d b r u g nr. 161

Kilde Ø k o l o g i s k J o r d b r u g , nr. 157

UD & SE i økosamfund Fri økologisk jord

I n o v e m b e r n u m m e r e t af DSB m a g a s i n e t Ud & Se, finder

F o r e n i n g e n Fri ø k o l o g i s k j o r d (FRI), b l e v stiftet den 16. marts

m a n en l æ n g e r e artikel o m de m a n g e ø k o l o g i s k e l a n d s b y -

97, på initiativ af elever o g u d d a n n e d e l a n d m æ n d fra D e n

s a m f u n d , e n d d a på hele j o r d e n . U n d e r o v e r s k r i f t e n Ø k o t o p i a ,

Ø k o l o g i s k e L a n d b r u g s s k o l e i A a b y b r o . Formålet er: At arbej-

fortæller Kaj H a n s e n fra H j o r t s h ø j , o m h v o r f o r han har valgt

de for at lette a d g a n g e n til j o r d for ø k o l o g i s k e l a n d m æ n d ,

at leve ø k o l o g i s k , o g h v o r d a n h a n håbe H j o r t s h ø j i løbet af

der ø n s k e r at etablere sig. A t arbejde for en afkapitalisering

n o g l e få år vil v æ r e v o k s e t til hele 500 b e b o e r e (nu er m a n

af j o r d e n . Man m e n e r at l a n d b r u g s j o r d og b y g n i n g e r s k a l

ca. 70). H a n fortæller lidt o m h v o r d a n det b e g y n d t e , o m

v æ r e fondsejet, så l a n d m æ n d e n e f o r p a g t e r og således k u n

v i s i o n e r n e og d r ø m m e n e , og h v o r d a n m a n o v e r f o r m y n d i g -

skal k u n n e forrente m a s k i n e r o g dyr. FRI a r b e j d e r m e d

h e d e r n e har måtte v æ b n e sig m e d t å l m o d i g h e d . L o v j u n g l e n

s p ø r g s m å l e n e o m , h v o r d a n det er muligt at skaffe p e n g e til

af reglementer, tilladelser o g lovparagraffer har ikke altid

fondsejet l a n d b r u g , og h v o r d a n l o v g i v n i n g e n skal æ n d r e s . I

v æ r e t lige å b e n o v e r f o r nyt - m e n v i v i d s t e at det blot h a n d lede o m at b e v i s e , at t i n g e n e kan g ø r e s på en a n d e r l e d e s


m å d e , e n d m a n er v a n t til - siger Kaj H a n s e n . Global Eco-vil-

Vindere i prisopgaven

lage N e t w o r k (GEN), d e r ligeledes har k o n t o r i D a n m a r k , står

Den 12. d e c e m b e r kl. 10-12, offentliggøres det h v e m der er

o g s å n æ v n t i d e n n e m e g e t flotte tre siders artikel, d e r m e d

de lykkelige v i n d e r e , af den s t o r e p r i s o p g a v e o m b æ r e d y g t i -

farvefotos er trykt i hele 290.775 eksemplarer.

ge b o s æ t n i n g e r i det 21. å r h u n d r e d e . 1 p r æ m i e n er på hele

Kilde: U D & SE n o v e m b e r 97 (kan fås på e n h v e r t o g s t a t i o n )

250.000 kr. o g offentliggørelsen finder s t e d i miljøministeriet, h v o r f o r h å b e n t l i g t rigtigt m a n g e er m e d . Hele 53 har afleve-

Skal vi styres?

ret meget flotte besvarelser, så d o m m e r k o m i t e e n er virkeligt

Skal v i s t y r e ( s ) o p p e f r a eller n e d e f r a , s p ø r g e r K n u d P. Peder-

b l e v e t sat på arbejde. D e r er t a n k e r o m , at b e s v a r e l s e r n e

s e n , i det m e g e t flotte t e m a n u m m e r af Nordisk N e t v æ r k nr.

blandt andet skal b l i v e til en b o g , o g m å s k e e n d d a på læn-

60-61. T e m a e t er m u l i g h e d e r n e for u d v i k l i n g nedefra, o g er

gere sig o g s å e n landstræf, h v o r folk der v i l b o b æ r e d y g t i g t

samtidigt e n m e g e t fin o v e r s i g t ( m e d o m t a l e ) o v e r b å d e

gensidigt kan inspirer h i n a n d e n .

b ø g e r o g a n d r e skrifter, n e t o p inden for d e t o m r å d e . Kilde: Nordisk N e t v æ r k nr. 60-61, k a n bestilles på tlf. 86 997065 (10 stk k u n 25,-)

Utopiske samfund o g bæredygtighed I A m s t e r d a m afholder m a n 7-9 juli 1998 - " S i x t h International C o m m u n a l Studies C o n f e r e n c e " , u n d e r o v e r s k r i f t e n :

LØB'ende nyheder

" U t o p i a n c o m m u n i t i e s a n d s u s t a i n a b i l i t y " . Her v i l m a n forføl-

Den nystiftede l a n d s f o r e n i n g for ø k o l o g i s k b y g g e r i - L Ø B ,

ge de n y e internationale t a n k e r o m " c o m m u n i t y " i teori o g

har n u etableret sig m e d sekretariatet i Å r h u s . Det første

praksis. Man v i se historisk o g på fremtidige muligheder. For

n y h e d s b r e v er sendt u d , o g har selvfølgeligt titlen L Ø B ' e n d e

tilmelding kontakt tlf. +31 205254791 eller fax +31

Nyheder. I første n u m m e r er en p r æ s e n t a t i o n af f o r e n i n g e n ,

205254799. e-maile: c o n c r e s @ b d u . u v a . n l

samt n y t fra l o k a l g r u p p e r n e . N æ r m e r e o p l y s n i n g e r k o n t a k t : L a n d s f o r e n i n g e n Ø k o l o g i s k B y g g e r i , tlf. 86 763612 eller fax 86 182514 Kilde: Ø K O - N E T nr.21

Kalender 23 - 25 januar 1998

Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis afholder sit 5 . årsmøde

13 - 15 marts 1998

Landsforeningen for ØkoSamfund (LØS), afholder årsmøde


"- Man

ser v e r d e n g e n n e m sit r e d s k a b " - citat fra T u m p e m ø d e t i K o l d i n g 3-5

okt

(læs i n d e i b l a d e t )

Tegningerne i bladet er fra OK-kunst i Odense. Det er et aktiveringsprojekt, hvor ca 25 medarbejdere dagligt udtrykker sig ved hjælp af farver. Vi takker følgende kunstnere for bidrag: Allan Hærgerholm (f. 1976), Vivian Blohm Rainer (f.1961), Mads Rode (ca 21 år) og Patrizia Finmara Thomsen (f.1954)

Løsnet 14 1997 12  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you