Page 1

ДЕН ЗА ДОМОТ И ЗА УБАВИНАТА

www.den.mk

vo ovoj broj

36o

Понеделник, 30 јули 2012, година 1, број 114

цена

15 денари

Младите повторно ќе служат војска?

4-5

Засега нема детали за тоа кој сè би служел воен рок, но идејата е 20-30 проценти од АРМ во иднина да ја сочинуваат регрутите што ќе служат војска

СКАНДАЛ Грчките дипломати лепат црна лента врз МК

2-3

Економијата плаче по мерки за спас 8-9


2

ВЕСТИ

Понеделник, 30 јули 2012 година

ГРЧКИТЕ ДИПЛОМАТСКИ ВОЗИЛА ГО ПРЕКРИВААТ КОДОТ НА

КОМЕНТАР

Мишко ИВАНОВ

Слаб отчет, бледи резултати Се измори ли преродбата, надградена и проширена? Отчетот за едногодишниот мандат ги исфрли на виделина серијата слабости. Имајќи предвид дека Никола Груевски и ВМРО-ДПМНЕ влегуваат во својата седма година владеење, економските резултати недостигаат. Владејачката партија дојде на власт ветувајќи економска преродба, но наместо тоа, земјава заринка, останавме в место, па дури и се вративме назад. Колку и да се обидува власта да наметне став дека Македонија е развиена европска земја, но проблем е само Грција и, секако, кризата во еврозоната, тоа не може да ја оттргне сликата дека економијата е најслабата страна на оваа владејачка гарнитура. Попусто сите епитети за најреформска земја, четврта најмалку задолжена итн... кога стандардот на граѓаните секојдневно опаѓа, а токму оваа влада го ветуваше спротивното. По сите спроведени реформи, за кои зборува премиерот, изминативе шест години, зошто тогаш недостига економска благосостојба. Уште пострашно е што е можно да се случат економски проблеми од поголеми размери уште наесен, причината е многу едноставна - нема пари за никого, ниту за граѓаните ниту за компаниите. И, конечно, срамно е по цели шест години власт да се фалите со изградени само 9 километри автопат, со образложение дека 99 проценти од луѓето не користеле автопат често. Е па, не е така. И уште пожално е што од Струмица до Радовиш, и обратно, сè уште, и во 21, се возиме по макадам. П.С. Во отчетот не слушнавме објаснување каде се осумте милијарди евра инвестиции? ИЗДАВАЧ: НОВА ПРЕС 2012, Водњанска 7-1 - 1000 Скопје, ПЕЧАТИ: Печатница „Серафимовски“ Скопје, ул. „Лисец“ бб (во кругот на „Еуромилк“), ДИСТРИБУЦИЈА: „Фокус прес“

ДЕПОНЕНТИ: Охридска банка, жиро-сметка 530-0101014688-20 Еуростандард банкa, жиро-сметка 370-0111002339-25 ДАНОЧЕН БРОЈ: МК4080012526243, ISSN 1857-8012

Основач и управител - Живко Серафимовски, Главен и одговорен уредник - Коле ЧАШУЛЕ, Заменик на главен уредник - Горан ПЕТРЕСКИ, Помошник на главен уредник - Диана МЛАДЕНОВСКА Уредници: Илија Лопарски, Анета Стојковска, Никола Ѓуровски, Александра Бубевска, Игор Стојановски, Лектори: Тања Стевановска, Лилјана П. Кочовска Технички уредници: Зоран Инадески, Теодора Циклевска, Ивана Николовска, Дејан Јовески Уредник на фотографија: Андреј Гиновски, Радован Вујовиќ Систем-администратор: Огнен Митев Редакција: redakcija@den.mk, 02/3162 666 marketing@den.mk

pretplata@den.mk

Маркетинг: 02/3211 - 551

Грчките дипл лента врз МК Речиси на сите возила, како на амбасадорката Александра Пападопулу, така и на останатите службеници, со црна лента е прекриена ознаката МК на дипломатските таблички Игор ЧАВЕСКИ

А

втомобилите на вработените во грчката канцеларија за врски се возат низ улиците на Скопје со прекриен код „МК“ на дипломатските регистарски таблички. Речиси на сите возила, како на амбасадорката Александра Пападопулу, така и на останатите службеници, со црна лента е прекриена ознаката на државата која се наоѓа на левата страна од регистарската табличка. Иако ваквата практика е спротивна на третманот и обврските што ги имаат дипломатските возила, вклучително и тие на Грција, македонските власти го толерираат таквото одне сување. Со прекривањето на ознаката МК, грчките дипломати кај нас го кршат законот бидејќи тие се должни да ја истакнуваат, не само на територијата на Македонија, туку и кога со возилата излегуваат надвор од државата. „Ден“ вчера се обиде, но не успеа да стапи во контакт со канцеларијата за врски на Грција за да одговорат за лепенките на

нивните возила. Без коментар останаа и двете министерства што се надлежни за вакви случаи, за внатрешни и за надворешни работи Од МВР топката ја префрлија на Министерството за надворешни работи бидејќи, како што велат, полицијата смее да казни дипломатско возило доколку тоа направи сообраќаен прекршок, но не и за ознаките што ги по седува. За разлика од сега, македонските институции беа многу поо стри кога минатиот ме сец грчките гранични служби на сите македонски возила што влегуваа во Грција им лепеа лепенки на кои пишуваше „признаена од Грција како ФИРОМ“. Особено на удар беа автомобилите што имаат од новите регистарски таблички, кои, покрај името на градот, ја имаат и ознаката МК. Тоа беше повод за остра ре акција од премиерот Никола Груевски и од министерката за внатрешни работи, Гордана Јанкуловска, а, пак, Министерството за надворешни работи на амбасадорката Пападопулу à врачи протестна нота. Во нотата беше наведено дека лепенките се во

Сервер: Ја поздравувам иницијативата на Македонија

Добро е што Македонија à понуди широк договор за соработка на Грција ,и со тоа à даде можност да одбере што од понуденото à е прифатливо, смета американскиот ана литичар Даниел Сервер, за македонскиот предлог кој, меѓу другото, предвидува потпишување декларација за пријателство со Грција, формирање комитет за соработка меѓу ре сорите за внатрешни работи, како и поширока економска соработка и отворање гранич-

ни премини. Според него, секогаш е добро кога сме соочени со преговори во кои некој мора да добие нешто, а другиот да загуби нешто, да се прошири про сторот за преговарање. - Сепак, Македонија не може да à го понуди на Грција тоа што навистина à е потребно, многу милијарди евра за да се спаси од својот долг - вели Сервер по неговатаa по сета на Македонија.


ВЕСТИ

Понеделник, 30 јули 2012 година

3

ДРЖАВАТА ВО КОЈА СЕ НАОЃААТ

омати лепат црна

спротивност на Привремената спогодба и дека Грција има право да прекрива вакви обележја во случај кога кодот МК е во форма на стандардна меѓународна налепница, но не и кога тој е впишан на регистарски таблички, кои патем се според сите меѓународни стандарди. Најо стар во критиките кон одне сувањето на Грција беше премиерот Груевски, кој иронично истакна дека не би го изненадило грчките власти да почнат да им лепат на чело на нашите граѓани по една таква ле-

пенка. Според него, Грција прави сè што е во нејзина моќ за да не доаѓаат туристи од Македонија и дека им остава на сове ста и на до стоинството на граѓаните да оценат дали да го поминат летниот одмор таму. Раз лич ното тол ку ва ње на ко ри сте ње то на др жав ни те оз на ки ме ѓу две те зем ји дати ра уште од пот пи шу ва ње то на При вре ме ната спо год ба во 1995 годи на. Спо ред поз на вачи те на ма кедон ско-грч ки от спор, кодо ви те МК и МКД се ме ѓу на род но приз на е ни кодо ви и не ма ат

ни ка ква вр ска со спо рот со име то што го има ме со Гр ци ја, ка ко и со ре фе рен цата по ра неш на ју гос ло вен ска Ре публи ка Ма кедо ни ја, под ко ја сме при ме ни во Обеди не ти те на ции. Дека тоа е така говори и фактот што освен грчките дипломати, сите други амбасади и дипломат ски прет ставништва во земјава ги почитуваат нашите регистарски таблички и ја имаат ознаката МК иако дел од нив ја имаат признаено Македонија под Привремената референца.

СРЕДБА НА МАКЕДОНЦИТЕ ОД ЕГЕЈОТ ВО СЕЛОТО ТРНОВО

Грција да не го понижува македонското достоинство Македонија мора да се спротистави на сите притисоци кога се работи за промена на државното име и на идентитетот на македонскиот народ. Ова е пораката што беше прене сена на вчерашната традиционална погранична средба, која се одржа во пелистерското село Трново. Организаторот на средбата, Здружението на Македонците од егејскиот дел на Македонија, побара Грција да не ја користи својата привилегирана позиција како членка на ЕУ и на НАТО и да наметнува решение кое го понижува маке-

донското достоинство. - Мора да преземаме активно сти за да го заштитиме името на нашата држава Македонија. Нашиот македонски идентитет тоа е македонскиот народ, македонската држава, македонската црква, македонскиот јазик. Да застанеме против недемократски, нечовечки и разни други притисоци од кој било, а кои се насочени кон елиминирање на нашиот идентитет - истакна Пеце Аспровски, претседател на Здружението на Македонците по потекло од Грција.

На средбата за нарушените права на Македонците во Грција проговори и претставникот на Виножито, Андон Шекревски, кој нагласи дека, иако се соочуваат со различни притисоци, тоа нема да ги спречи да се собираат на македонските манифе стации. - Виножито се бори за правата на Македонците од егејскиот дел иако нема демократија во Грција. Во Грција никогаш немало демократија и денес нема демократија - нагласи Шекревски.


4

ВЕСТИ

Понеделник, 30 јули 2012 година

Александар Петрески ја почна трката за Охрид

На завчерашниот митинг во Охрид, СДСМ го промовира актуелниот градоначалник Александар Петре ски за кандидат за прв човек на градот на наредните локални избори, кои ќе се одржат во март идната година. Партискиот лидер Бранко Црвенковски во обраќањето пред охриѓани истакна дека големиот број граѓани на митинзите на СДСМ е потврда дека народот веќе го победил стравот и дека се прочитани лагите на актуелната власт. - Доаѓа време за наплата на сметките, за народна казна за сите до сегашни лаги и измами, понижувања и крадења, казна што ќе ја изречат обесправените, излажаните, страдните рече Црвенковски. Лидерот на СДСМ повторно истакна дека наредните локални избори се референдум за тоа дали ќе ја биде Македонија или не. - Македонија е земја со

големи проблеми, со сиромашни ре сурси, со сложени и чувствителни структури на населението. Таква земја нема капацитет премногу долго да издржи погрешни политики за клучни прашања - рече лидерот на СДСМ. Кандидатот за градоначалник на Охрид, Александар Петре ски, истакна дека во текот на неговите два до сегашни градоначалнички мандати направил повеќе отколку сите до сегашни градоначалници од редовите на ВМРОДПМНЕ заедно. - Вашите градоначалници го направија колекторот, кој не функционираше, јас го доизградив, го ставив во функција и целосно го исплатив од прв до последен денар, заедно со огромните затезни камати. Вашите градоначалници ја направија спортската сала, јас го зголемив нејзиниот капацитет за нови пет стотини седишта и јас ја пла-

тив од прв до пос леден денар, заедно со огромните камати. Изградивме коле ктор ска при мар на и се кун дар на мре жа на поте гот Ла га дин-Пе шта ни, во должина од шест километри, со две нови пумпни ста ни ци, со што си те ту ри стич ки на сел би од овој дел, ко неч но, до би ја ка на ли за ци ја и го за шти тивме езе рото, што, патем, да ве потсе ти ме, е за кон ска об вр ска на цен тралната власт - рече Петре ски. Тој ја обвини централната власт дека три години го оставила Охрид без болница, дека ја затвориле единствената дет ска болница на Балканот, го уништила ЕМО, Охрид го оставила последен, заедно со Арачиново, да влезе во втората фаза од децентрализацијата, ги суспендирала законите за локална самоуправа, за градежно земјиште и за урбано планирање. Т.А.

ДУИ: „Петрол-коалицијата“ на Бранко и на Тачи не може со Ахмети Ниту една предизборна „петрол-коа ли ци ја“ не ма да ус пее да го по бе ди ли де рот на ДУИ затоа што гра ѓа ни те Ал бан ци ги це нат де мо крат ски те вред но сти ин ста ли ра ни од Де мо крат ската унија за интеграција и не ги прифа ќа ат ка са па а ни те ег зе ку ти ра ни од ДПА, му по рачаа вче ра од ДУИ на ли де рот на ДПА, Мен дух Тачи, кој завче ра ја по ви ка оваа пар ти ја да ја напу шти вла дата на Ни кола Груевски и да му се при дружи на про е вроп ски от блок што се форми ра од опо зи ци ски те партии. - Злоб но ста на „чет нич ко-вој вод ската пе трол ко а ли ци ја“ поч на да се разоткри ва по из ја ви те на Мен дух Тачи, кој ве ли де ка не се пла ши од из бо рен по раз затоа што тој е на вик нат да гу би. Со јуз ник и страте шки парт нер на ДУИ е ал бан ски от на род и ние го

почи ту ва ме прин ци пот де ка ал бан ски от по бед ник тре ба да ги прет ста ву ва Ал бан ци те во Вла дата и затоа не ма да доз воли ме по вто ру ва ње на не почи ту ва ње то на вол јата на Ал бан ци те од ДПА - ве лат од ДУИ. Спо ред оваа пар ти ја, Тачи и ДПА го под го тву ва ат те ре нот за да го по вто рат не почи ту ва ње то на ал бан ски от глас, ка ко што се слу чи во 2006 годи на ко га губит ни кот на из бо ри те на не ле ги ти мен начин ги прет ста ву вал Ал бан ци те без нив на вол ја. Но, ДУИ не ма да доз во ли та кво сце на рио по втор пат. Оваа парти ја не пла ни ра предиз бор ни ко а ли ции ни ту со ВМРО ни ту со СДСМ, ту ку, ка ко што ве лат од Ма ла Речи ца, ќе го продол жат со јуз ниш твото со ал бан ски от на род и парт нерс твото со ме ѓу на род ната за ед ни ца. Т.А.

Млади

ќе служ

Г

Тони АНГЕЛОВСКИ

енералштабот на армијата на Република Македонија бара од Министерството за одбрана повторно воведување на задолжителниот воен рок за да се надминат проблемите што ги имаат во врска со обезбедувањето кадар, а воедно и намалување на обемот на средствата што се трошат за армијата, дознава „Ден“. Задолжителното служење воен рок беше укинато пред шест години во склоп на реформите за приспособување на армијата кон стандардите на НАТО, но, според нашите извори, предлогот служењето војска да се врати сериозно се разгледува, а оние што го застапуваат велат дека тоа воопшто нема да à наштети на државата и на нејзините напори за интегрирање во НАТО. Во јавно ста нема детали за тоа кој сè би служел воен рок и дали ќе се врати системот што функционираше до пред неколку години, но речиси 20-30 проценти од АРМ во иднина би требало да ја сочинуваат регрутите што ќе служат војска. АРМ пред шест години стана првата армија на Балканот што ја укина задолжителната воена обврска, а потоа истото го направија и останатите земји од регионот. Тогашниот министер за одбрана Јован Манасијевски укинувањето на воената обврска го промовираше како дел од целокупната реформска стратегија во одбраната со цел соз-


ВЕСТИ

Понеделник, 30 јули 2012 година

ите повторно

жат војска?

5

ГЕНЕРА ЛШ ТАБОТ БАР А ДА СЕ ВРАТИ ОБВ РСКАТА ЗА С ЛУ ЖЕЊЕ ВО Е Н РО К

давање мала, флексибилна и доброопремена шуваат овие банални обврски - вели Арсовармија, која може да се соочи со новите аси- ски. метрични безбедносни закани и да учествуПокрај тоа, според Арсовски, враќањето ва во меѓународните мировни мисии. на воената обврска би влијаело и врз младиНо, по шест години, врвот на АРМ раз- те луѓе и нивното созревање, односно врз мислува за враќање на воената обврска, а градењето чувство за ред и дисциплина, каекспертите се поделени во однос на таквиот ко и јакнење на чувството за патриотизам. предлог, кој ја има и поддршката од поголе- Во многу земји, па дури и во САД, размиот дел од пензионираните генерали. Пр- мислуваат да го вратат регрутниот систем. виот началник на Генералштабот на АРМ по Ние во Клубот на генерали подолго време осамо стојувањето на државата Митре Ар- размислуваме за тоа, а и во Генералштабот совски вели дека враќањето на воената об- на АРМ го гледаат ова како реално решение. врска е неминовно за да се обезбедат кадри Ова нема воопшто да à наштети на интеграшто би ги вршеле полесните задацијата во НАТО затоа што и многу чи, како чување стража на обједруги членки на НАТО го имаат Засега нема кти, курирска работа и сл., а овој систем. За да се врати редетали за тоа кој сè грутниот систем, дури и не профе сионалните војници, наместо да се трошат за ва- би служел воен рок, но треба да се менува Законот за кви задачи, би можеле да идејата е 20-30 процен- одбрана бидејќи во него се по светат на она за што уште стои дека земјата има ти од АРМ во иднина да ре се обучени и платени. грутен систем - објаснува - Регрутирањето треба ја сочинуваат регрути- Арсовски. те што ќе служат да се активира во АРМ поОд друга страна, Благоја вторно, но во многу помал Марковски, полковник во пенвојска обем од претходно и за комплетзија и воен аналитичар, вели дека но различна намена од таа за која се повторното враќање на воената обврупотребуваа регрутите порано. Сега треба да ска би имало негативни последици затоа се регрутираат само 30 проценти од пора- што АРМ е длабоко навлезена во реформинешниот просек и овие регрути би ги одме- те според стандардите на НАТО. ниле профе сионалните војници во - Секоја од современите армии протеживршењето на помалку битните работни об- ра систем на профе сионални војници и не врски. Со тоа би се заштеделе и парите што гледам зошто би се враќале назад. Оправдусега им се плаќаат на професионалците ка- вањето дека тоа е економски поиздржливо е ко надомест на работни часови што ги извр- без смисла затоа што безбедноста нема це-

на, а вака дефинитивно безбедносниот систем ќе стане нефункционален. Тоа што сега сакаат да направат комбинација со професионален и регрутен систем е несериозно. Ако сакаат регрутниот систем да го ангажираат за споредни активности, тоа може да се направи со вработување граѓански лица, без да има потреба од задолжително служење во АРМ- вели Марковски. Според него, надлежните, наместо да се враќаат назад, треба да се посветат на доработка на системот на професионални војници таму каде што се појавуваат одредени недоследности, особено системот на активна резерва. Законот и сега предвидува служење воен рок на доброволна основа, што, според Марковски, може да ги задоволи потребите за одбраната на земјата. - Проблемот е во тоа што вооппшто не е разработен системот за активна резерва и не се осовременува според искуствата од современите армии за на тој начин да се воспостави систем на резервни воени сили. Тоа, пак, што наводно со враќање на регрутниот систем би се заштедиле средства е дискутабилно затоа што и за тој систем има трошоци. Но, дури и да е така, не смее поради пари да се ризикува безбедноста на земјата. Покрај тоа, ние како земја имаме прифатено одредени обврски за постигнување на стандардите на НАТО и имаме краткорочни и среднорочни планови кои се усогласени со НАТО, во кои не се споменува враќање на регрутниот систем - вели Марковски.


6

ВЕСТИ

Детската клиника ќе се климатизира Владата обезбедила 40 милиони денари за изградба на централна климатизација и вентилација на Клиниката за детски болести во Скопје, соопшти вчера владиниот портпарол Александар Ѓорѓиев. Веќе е изработен проектот со кој е опфатен целиот простор од 7.000 квадратни метри. - Постои голема веројатност во идниот период детската клиника да се спои со други целини, па затоа проектот предвидува максимално флексибилно решение, кое ќе ја обезбеди својата функција во секаква комбинација. Системот е проектиран со максимална енергетска ефикасност, и во лето и во зима максимално ќе ја постигнува потребната температура без особена потреба од дополнително греење или ладење - вели Ѓорѓиев. Т.А.

Понеделник, 30 јули 2012 година

Трета жртва од пожарот во Струмица Ми нато не дел ни от пожар во Стру ми ца завче ра вечер ја зе ма и тре тата жр тва. Отка ко двај цата бра ќа Пе но и Бла жо Стој кови им под лег наа на повре ди те пред не кол ку де на, завче ра на Кли ни ката за хи рур шки бо ле сти „Св. Наум Охрид ски“ во Скоп је почи на и 30-годиш ни от стру ми ча нец Ми тко Ге ор ги ев, кој, исто та ка, на стра да во оби дот да го из гас не пожа рот, кој за фати и дел од ку ќи те во Стру ми ца.

На Клиниката се наоѓаат уште две ли ца што беа повреде ни во пожа рот. Едниот од нив е возрасно лице со изгореници над 50 от сто, кој е во виталноза гро зу вач ка со стој ба, но за се га со ста бил ни па ра ме три, а до кто ри те на Клиниката прават максимални напори за негово излекување. Другото лице што се наоѓа на Клини ката е де те со 40 от сто из го ре ни ци од втор и трет степен и се наоѓа во стабилна состојба. Т.А.

Жолта фаза уште денеска

Т

оплотниот бран од жолта фаза што ја зафати земјава ќе се задржи уште во текот на денешниот ден. Според информациите од Управата за хидрометеоролошки работи, минималната температура дене ска ќе се движат од 15 до 24 Целзиусови степени, а максималните од 32 до 40 степени. Најтопол град со 40 степени ќе биде Гевгелија, во Скопје температурата ќе се искачи до 37. степен, 32 степени се најавуваат за Охрид, а со најниска температура од 28 Целзиусови степени ќе биде Маврово. Според прогнозите, ваквото време, проследено со висока температура и УВ-индекс 9, ќе се задржи во првата половина од денешниот ден. Веќе во попладневните часови се очекува зголемување на облачноста и појава на локален дожд, проследен со грмежи. - Сега сме под влијание на топла воздушна маса, има прилив на топол воздух од југ,

па затоа и температурата е толку висока. Веќе од вторник потпаѓаме под влијание на нестабилна воздушна маса и северно воздушно струење на влажен воздух што ќе придонесе за намалување на температурата и појава на локални врнежи во попладневните часови вели Ленче Ризова, дежурен синоптичар од УХМР. Во текот на утрешниот ден се очекува благо намалување на температурата, па минималната ќе се движи до 22 степени, а дневната до 36. Во Скопје температурата ќе биде 34 степени. Слични се прогнозите и за среда и за четврток кога максималната температура ќе опаднат за неколку степени, односно ќе се движи од 24 до 33 Целзиусови степени. Според прогнозите на УХМР, до петок попладне ќе има појава на локален дожд и грмежи особено во југоисточниот дел од зем-

јава. - Од петок повторно следува стабилизирање на времето, односно сончево време во текот на целиот ден проследено со висока температура, а земјава повторно ќе потпадне под топол јужен бран. Така в петок температурата ќе биде до 35. степен, 37 Целзиусови степени се очекуваат в сабота, а в недела ќе се искачи до 39. Целзиусов степени - објаснува Ризова. Препораките на Министерството за здравство за граѓаните во деновите кога температурата ќе биде највисока остануваат исти. Да не се изложуваат директно на сонце во перидот од 11 до 16 часот, да но сат светла и лесна облека, да носат очила и капа, да се користи крем со висок заштитен фактор. Граѓаните што планираат да тргнат на подолг пат, да патуваат во раните утрински или во доцните попладневни часови. С.Т.Ј.


Понеделник, 30 јули 2012 година

ВЕСТИ

7

РЕФОРМАТА НА СИСТЕМОТ ЗА ПЛАЌАЊЕ ПРИДИЗВИКА РЕВОЛТ НА КЛИНИКИТЕ

Лекарите со бојкот на плата по сработеното К Менче АТАНАСОВА-ТОЧИ

линиката за гинекологија го бојкотира проектот „плата според сработеното“ според кој лекарите ќе бидат наградувани или казнувани со 20 проценти од платата, дознава „Ден“ од извори на Клиниката. Петицијата ја потпишале 46 лекари од Клиниката и заедно со отвореното писмо, во кое одбиваат да го применуваат овој систем на работа, пред десет дена ги испратиле до министерот за здравство Никола Тодоров. Наме сто одговор, министерот Тодоров испратил предупредувачки писма до сите клиники, во кои се заканува со кривични пријави за директорите што нема да ја спроведат наредбата. Сега лекарите од гинекологија се подготвуваат на Тодоров да му испратат уште едно писмо. Во него, како и во претходното, ќе му објаснат дека системот „плата според сработеното“ не може да функционира Неколку дена во терцијалното пред да се дели здравство. Лекарите за максилофацијална хирургија. Збуниз едно ставен плата, со која лекарите нети се и лекарите и директорите. пример на Тодо- треба да ги почувствуваНеколку дена пред да ја добијат ров му образложуплатата за јули, со која лекарите ат промените од прое- треба да ги почувствуваат промеваат дека ктот „плата според породувањето на ните од проектот „плата според срасра ботеното“, на кли- ботеното“, на клиниките владее една трудница го следат повеќе лекавистински хаос. никите владее вири во текот на денот - Повеќето клиники немаат направестински хаос или ноќта, но бодовите но бодовен систем, никој не доаѓа да обспоред овој систем ќе ги дојасни како сето тоа треба да изгледа - се бие тој што ќе ја породи, кој можеби штоту- жалат на повеќето клиники. ку дошол на смена. Затоа бараат основицата На Клиниката за ендокринологија и на на платата да се темели на уставни и закон- неколку други клиники се договориле бодоски одредби, како и на колективниот дого- вите од сите лекари да се соберат на куп и вор. потоа да се делат на сите подеднакво. - Ниту еден лекар нема да сака да му аси- Тоа значи дека двајца ќе работат, а пастира на специјализанд ако знае дека на та- рите ќе ги делат сите подеднакво, а тоа воков начин губи време, а со тоа му се општо не е „плата според сработено“ - велат намалува личниот доход. Така ќе замре и лекари од оваа клиника. едукацијата, а со ова ќе бидат оштетени и Оттаму тврдат дека во целиот хаос дирепациентите - велат лекари од Клиниката до- кторката си заминала на годишен одмор, па давајќи дека е фрапантно тоа што ќе мора да сега стравуваат дека нема да можат да остваправат операции и кога за тоа нема да има рат плата без направена бодовна листа. потреба само за да можат да остварат 100 Од Синдикатот велат дека по стојано проценти плата и да не бидат казнувани. стигнуваат реакции и дописи од незадоволНеофицијално, „Ден“ дознава дека лави- ни лекари, специјалисти, супспецијалисти, на од незадоволство има и на другите клини- професори кои бараат помош. ки. Веќе врие на клиниките за дигестивна и Целата процедура се случува за време на

летото кога повеќето лекари се на годишни одмори, и тоа е причина повеќе зошто не може да се спроведе овој систем, потенцираат од Синдикатот. Тие од министерот побараа итно одложување на проектот бидејќи сметаат дека во вакви услови е невозможно тој да профункционира. Но, Тодоров не им одговори ниту на нив. - Ние не сме против проектот, но бараме да ни се даде подготвителен период барем до крајот на годинава бидејќи времето е многу кратко за да можат да се направат промените - изјави Слободан Георгиевски, генерален секретар на Синдикатот на клиниките. Во меѓувреме, од Министерството по стојано пристигнуваат писма со укажување до клиниките дека не ги вне суваат податоците за извршените здравствени услуги во системот за пресметка на платите, кој е базиран на резултатите од работењето на лекарите. Во нив стои дека доколку до крајот на јули не ги вне сат податоците, лекарите ќе добијат намалени плати, а ќе има и санкции предвидени во менаџерските договори. Законот предвидува и работодавецот да му даде отказ на лекарот доколку неколку месеци по ред работи и остварува плата под просекот.


8

ПАРИ

Понеделник, 30 јули 2012 година

Владата à понуди помош на Грција за железницата

Македонија преку железницата, преку Министерството за транспорт и врски и официјално - преку Министерството за надворешни работи - понуди помош за побрзо расчистување на теренот и санирање на пругата кај месноста Поликастро во Грција со цел побрзо нормализирање на меѓународниот железнички превоз меѓу двете земји, кој е во прекин неколку дена. - До овој момент немаме добиено повратен одговор. Известени сме дека грчките институции во брз период ќе ја надминат оваа со стојба. Се надеваме дека тоа и ќе се случи – изјави владиниот портпарол Александар Ѓорѓиев. Според наши информации, додаде Ѓорѓиев, пред седум-осум дена на желез-

ничката линија се случил инцидент со превртување на неколку вагони од композиција која се движела на истата железничка рута. - Од грчка страна е кажано дека се преземаат сите мерки и активно сти за да се надмине оваа со стојба. Ние сме во комуникација со Грција и имаме понудено помош за от странување на проблемот со железницата. До овој момент немаме добиено официјален одговор дали е потребна наша помош. Добивме само известување дека во следниот период оваа опасност по железничкиот сообраќај ќе биде от странета, со што повторно би се нормализирал сообраќајот меѓу двете земји - изјави Ѓорѓиев.

„Лукоил“ најдобра фирма на групацијата надвор од Русија „Лукоил Македонија“ го доби годинашното признание „Најдобро претпријатие“ во категоријата продажба на нафтени деривати надвор од Русија, во конкуренција на фирми-ќерки на група-

зголе ми бро јот на бен зин ски ста ни ци на 19, а во пер и одот август-сеп тем ври е пла ни ра но да се пу штат во употре ба уште два но ви об је кта. Со тоа, број ката на вра боте ни во Ма кедо ни ја ќе до -

цијата што работат во 30 земји од светот. - За изминатите седум години, колку што „Лукоил Македонија“ по стои на пазарот, ова е прва награда од ваков вид, со која се валоризираат до стигнувањата во работата, во усовршувањето на услугите за граѓаните, во проширувањето на мрежата и финансиските резултати - велат од „Лукоил Македонија“. „Лу ко ил Ма ке до ни ја“ годи на ва го

стиг не 300 ли ца. Според ре зултатите од 2011 година, „Лукоил Македонија“ се искачи на 10. ме сто на офи ци јал ната ли ста на 200 нај голе ми ком па нии во зем ја ва, а во 2010 година беше на 14. ме сто. Групацијата „Лукоил“ во изминатите седум години во развојот на мрежата во Ма кедо ни ја вложи по ве ќе од 40 милиони долари.

КУРСНА ЛИСТА

ЕВРО

ФУНТА

ФРАНК

ДОЛАР

61,5

78,5

51,2

50,1

продажен

61,65

79,00

51,70

51,20

куповен

61,35

77,30

50,60

49,50

Менувачници

Економ за спас Нашата земја по стојано бележи негативни економски резултати, а високата стапка на невработеност и сиромаштијата може уште полошо да се одразат врз целокупната економија, тврдат економисти Мишко ИВАНОВ

И

ндустриското производство во земјава е во постојан пад цели десет ме сеци, што не сомнено ќе се одрази и врз вкупната економија, која во првиот квартал влезе во минус од 1,4 процент. Доколку економијата падне и во вториот квартал, тоа практично ќе значи дека сме во рецесија. За аналитичарите кризата во еврозоната ја разниша домашната економија и тие à сугерираат на власта да преземе итни мерки за да го ублажи ударот, со што паралелно би им помогнала и на компаниите кои едвај преживуваат, а, всушност, се креатори на економската состојба во земјава. Иако Владата се обидува да ја прикаже економската со стојба во земјава како розова, тоа не е така и затоа е неопходно да се преземе паметна економска политика бидејќи сите механизми се во рацете на Владата, констатира домашната експертска јавност. - Владата презеде некои мерки, но тие не даваат голем ефект. Негативниот сигнал во нашата економија е резултат на она што се

МАКЕДОНСКА БЕРЗА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ БЕРЗАНСКИ ВРЕДНОСТ ИНДЕКС

27 ЈУЛИ 2012

НБРМ

ИНДУСТРИСКОТО ПРОИЗВОД

ПРОМЕНА

ПРОМЕНА ВО %

МБИ10

1.809,56

7,97

0,44%

МБИД

1.736,75

0,08

0,00%

119,04

0,43

0,36%

ОМБ


9

ПАРИ

Понеделник, 30 јули 2012 година

С ТВО ЈА УРИ ВА ЕКО НОМ СКА ТА СТА БИЛ НОСТ ВО МА КЕ ДО НИ ЈА

ијата плаче по мерки

случува во самата европска економија. Излез од ваквата криза може да се очекува кога ќе се стабилизира економијата во земјите од Европската Унија. Едно ставно, нашиот извоз е насочен кон тој пазар и затоа се овие лоши резултати – вели за „Ден“ Шенај Хаџимустафа, профе сорка на Универзитетот на Југоисточна Европа. Според неа, на краток рок не можеме да очекуваме некои добри времиња, а дополнителен проблем е што во Македонија ништо не се презема квалитетно за полесно да се справиме со кризата, а ваквите показатели дополнително може да го отежнат економското функционирање. - Нашата земја по стојано бележи негативни економски резултати, а високата стапка на невработеност и сиромаштијата може уште полошо да се одразат врз целокупната економија. Иако Владата промовира мерки што се од социјален карактер, јас не гледам дека тие ќе дадат некои позитивни ефекти на долг рок - додава Хаџимустафа. Македонската економија влегува во најкритичниот период до сега. Нарачките од странство се намалени, нарушена е ликвидно ста на компаниите, дополнителен проблем е ненамирувањето на долговите на државата кон фирмите за завршени работи. Некои од компаниите најавуваат дека ако продолжи тој тренд, отпуштањата ќе бидат неминовни.

Неликвидноста на компаниите е сè уште страшен проблем, коментираат бизнисмените. Бараат од Владата што побргу да претстави рокови за регулирање на побарувањата. Фирмите се во очајна состојба, а недостигот од пари значи дека мора да доцнат со исплата на платите или, во најлоша ситуација, да отпуштаат работници. Министерот за финансии, Зоран Ставревски, неодамна изјави дека во ситуација кога кризата во Европа кулминира, не може да се исклучи можноста Македонија да ја зафати рецесија. - Правиме напор последиците од таа криза да бидат што помали и да не ги почувствуваат граѓаните, а истовремено и да им помогнеме на компаниите. Досега презедовме неколку мерки кои верувам дека ќе му помогнат на стопанството - изјави министерот за финансии, Зоран Ставрески, додавајќи дека засега не планира ребаланс на буџетот. Сепак, и покрај негативните појави, власта во обид на смирување на економските тензии објаснува дека македонската економија не е во криза. - Владата ги презема сите потребни чекори за да му помогне на македонското стопанство, преку докапитализација на Македонската банка за поддршка и развој, преку разни поволни кредити и други мерки - изјави портпаролот на Владата, Александар Георгиев. Бизнисмените признаваат дека парите

што ќе влезат во реалниот сектор се добредојдени, но потсетуваат дека тоа требаше да се направи многу порано за да се ублажи ситуацијата колку што може. Истовремено, бизнис-секторот бара дополнителни мерки за да се подобри состојбата со црната и обоената металургија. Намален извоз е регистриран и кај текстилната индустрија, а под итно се потребни и мерки во земјоделството.

НАЈГОЛЕМИ МИНУСИ ВО ЈУНИ Трајни производи за широка потрошувачка

47,7 проценти

Капитални производи

18,9 проценти

РУДАРСТВОТО ЗАСЕГА ВО ДОБРА КОНДИЦИЈА

Заменик-директорот во рудникот „Бучим“ од Радовиш, Николајчо Николов, во изјава за „Ден“ вели дека цените на нивниот производ се добри, а производството е во полн ек. Производите на „Бучим“ се продадени за следните 10 години - изјави Николов. Токму индустриското производство во секторот рударство во јуни забележи пораст од 6,4 проценти.


10

СКОПЈЕ

Понеделник, 30 јули 2012 година

ТЕЛЕФОНСКИТЕ ГОВОРНИЦИ НИЗ ГРАДОТ ИСКРШЕНИ И НЕФУНКЦИОНАЛНИ

Скопјани не користат ја М Соња Т. ЈАНКОВСКА

обилните телефони последниве години речиси комплетно ги истиснаа од употреба јавните телефонски говорници во главниот град. Ако некогаш се чекаше ред за да се телефонира од говорниците, сега тие се празни и вистинска реткост е да се види како некој ги користи. Повеќето од јавните телефонски говорници се уништени, со искинати кабли, искршени слушалки и без сигнал. И оние малку што се во употреба ги одвраќаат граѓаните бидејќи се нечисти, исчкртани со графити, а на некои места, пак, говорниците се непристапни за граѓаните поради одредени градежни работи изместени од првобитната местоположба. Во трафиките речиси не се продаваат картички за телефонирање од јавните говорници. - Продажбата на картички за јавните говорници е минимална, има денови, па и недели, кога воопшто не се продава ниту една картичка. Скопјани ретко ги купуваат, обично се случува да купи телефонска картичка некој што не е од Скопје, студенти или, пак,

Од „Македонски телеком“ велат дека јавните говорници ќе бидат поврзани на платформа базирана на интернет


СКОПЈЕ

Понеделник, 30 јули 2012 година

авни телефони странец. Мобилните телефони си го направија своето, кога се поставија новите говорници, поточно тие што сега се уништени и кога беше луксуз да се има мобилен телефон, тогаш повеќе се продаваа картичките за јавните говорници - вели продавач во трафика во центарот на градот. Јавните телефонски говорници, не само оние што се наоѓаат во Скопје, туку и во целата земја, се под надлежност на „Македонски телеком“. Говорниците се опфатени и во договорот што оваа компанија го склучи со Агенцијата за електронски комуникации за обезбедување универзална услуга, кој, меѓу другото, предвидува и модернизација на јавните телефонски говорници, која треба да почне од почетокот на следната година. - Обврската на давателот на универзална услуга вклучува и барање одреден број говорници да имаат можност за пристап на корисниците со посебни потреби. Овие говорници ќе се постават врз основа на соработка и во координација со Здруженијата на лица со посебни потреби. „Македонски телеком“ е во фаза на модернизација на својата мрежа на говорни услуги, при што во момен-

тот се врши миграција на корисниците на нова платформа, која се базира на интернетски протокол. На оваа платформа треба да бидат поврзани и јавните говорници. За таа цел се планира да се изврши тестирање нови типови говорници. Во согласност со резултатите од тестирањето, ќе се одредат и понатамошните чекори во смисла на надоградба за поврзување на постојните говорници на новата платформа и набавка на нови - велат од „Македонски телеком“, од каде што додаваат дека е во план демонтажа на нефункционалните говорници. На територијата на Скопје има околу 200 говорници, од кои повеќе од половина не се во функција поради вандалско оштетување од несовесни граѓани. Говорницитеe се набавени во 2003 година од британската компанија „Маркони“ со еврочип-картички. Тогаш се поставија 1.060 низ целата земја, од кои 600 се монтирани во Скопје. Картичките за разговор од јавните телефонски говорници, во вредност од 150, 250 и од 500 денари, сè уште можат да се купат во продавниците на „Телеком“ или, пак, во продажната мрежа на овластени партнери.

Во август забрането за камиони низ Скопје Град Скопје сред лето воведе забрана за движење на камиони низ централното градско подрачје. Забраната ќе важи само во август, во периодот од 9 до 21 часот, а се одне сува само на товарни возила потешки од 15 тони. Како што нагласи градоначалникот на Скопје, Коце Трајановски, оваа забрана се воведува затоа што под дејство на високата температура и тежината на ваквите возила се оштетува асфалтната маса на сообраќајниците во градот. - Јавното претпријатие „Улици и патишта“ ќе ги по стави знаците за забрана, а во координација со Министерството за внатрешни работи ќе се спроведуваат казнени мерки. Казната за непочитување на забраната ќе изне сува 25 евра и се надеваме дека на овој начин ќе ги заштитиме нашите улици. Оваа забрана нема да важи за сите товарни возила што работат на градењето на сообраќајниците во Скопје, за чиешто движење претпријатијата ќе побараат соодветни дозволи од Град Скопје - рече градоначалникот Трајановски. За реализација на забраната е изработен сообраќаен проект кој предвидува соодветна вертикална сообраќајна сигнализација, односно по ставување 142

сообраќајни знаци поради навремено изве стување на учесниците во сообраќајот за привремената измена на режимот на сообраќајот. Од забраната се изо ставени тешките товарни возила што превезуваат леснорасипливи продукти, жива стока, комуналните возила и возилата на јавен градски превоз. Примената на времениот сообраќаен режим за тешки товарни возила ќе ја контролира сообраќајната полиција и сите прекршители ќе бидат соодветно санкционирани.

11

Нова фонтана и обновен плоштад во Аеродром

Во општина Аеродром викендов се постави уште една фонтана, овој пат во зеленилото меѓу кулите на улицата Бојмија. Фонтаната е со кружен облик на нивоа и комплетно осветлена. За изградбата на оваа фонтана од буџетот на Општината се одвоени 65.000 евра. Од Општината велат дека резултатите од анкетата на жителите во овој дел од Аеродром покажале оти 80 проценти од граѓаните сакаат да има фонтана на ова место. Во истата општина деновиве е пуштен во употреба и обновениот плоштад во трговскиот центар во населбата Лисиче. Реконструирана е постојната фонтана, заменети се плочките на шеталиштето со павер-елементи, поставена е нова урбана опрема, хортикултурно се уредени зелените површини, а заменето е и старото осветлување со нови штедливи канделабри. За комплетната реконструкција Општината потроши околу 57.000 евра.


12

ДОСИЕ

Понеделник, 30 јули 2012 година

Во две акции запленети оружје и муниција

В

о две акции, спроведени во кумановското село Четирце и во скопското Патишка Река, полицијата откри поголема количина оружје и муниција. По претходни сознанија и со наредба на истражен судија, извршен е претрес во домот на П.С. во Куманово и во куќа и други помошни објекти во село Четирце. При тоа, во дворот на куќата во селото се пронајдени закопани две противтенковски антимагнетни мини со шест запалки, три рачни минофрлачи, шест рачни бомби и шест кутии со 90 куршуми со ка либар 7,62 мм за автомат ска пушка. Сокриена во плевна, пронајдена е и една автоматска пушка, рамка со 30 куршуми за автоматска пушка и тромблонски. Пронајденото оружје, како што информираат од МВР, е запленето и дадено на вештачење. Во службениот разговор, П.С. изјавил дека оружјето и експлозивите, спакувани во вреќи, во 1999 година му го донел на чување неговиот другар Ј.С. (32) од Куманово, кој требало да си го земе веќе наредниот ден, но до ден-денес не го сторил тоа. За П.С. (35) и за Ј.С. (32), и двајцата од Кума-

ново, е подне сена кривична пријава. П.С. е приведен и му е одредена мерка притвор во траење од 30 дена, а на Ј.С., кој е на работа во странство, во отсуство му е одреден притвор од 30 дена. Во вториот случај, поднесена е кривична пријава за Х.А. (22), З.К. (52) и за З.Ј.

(53), тројцата од селото Патишка Река, поради сомнение дека сториле кривично дело „недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи“. При реализацијата на случајот се пронајдени и одземени поголема количина огнено оружје, муниција и маскирани униформи.

Автомобил удри во двајца Со лажни потврди подигнале 202.000 евра од кредити пешаци кај Пештани Двае сет и седумгодишниот нивните лични карти или патДвајца државјани на Србија вчераутро се тешкоповредени во сообраќајна не среќа што се случи на влезот во туристичката населба Пештани во Охрид. Според првичните информации, на нив, додека пеш се движеле покрај регионалниот пат Охрид - Свети Наум, налетало патничко возило со италијански регистарски таблички, управувано од лице од Охрид. Не среќата се случила во 6.40 часот, на влезот во Пештани, од страната што води кон

Охрид. Според информациите, возачот целосно загубил контрола врз возилото бидејќи откако удрил во пешаците потоа удрил и во такси-возило на охридска компанија што било во движење, како и во паркирано возило покрај патот. Полицијата изврши увид на ме стото на не среќата. Двајцата настрадани се хоспитализирани и, според последните информации, иако добиле сериозни повреди, се надвор од животна опасност.

Р.М. од Дебар, вработен како банкарски комерција лист во периодот од јануари до мај 2012 година, злоупотребувајќи ги своите овластувања, на 39 лица им одобрил и подигнал кредити. Трие сет и седум од кредитите биле по 5.000 евра, еден 8.000 евра и еден 9.000 евра, во вкупна вредност од 202.000 евра. Во измамата му помагал М.С. од Шемшово, кој ги обезбедувал клиентите, односно кредитобарателите, на кои им барал фотокопии од

ни исправи, кои потоа му ги до ставувал на Р.М. Откако ќе ги одобреле и подигнале кредитните средства, тој на клиентите им исплаќал по 100-700 евра, додека другите средства ги задржувал за себе, заедно со банкарскиот комерција лист од Дебар. Помош има ле и од братот на М.С., С.З., во чиј заеднички дом е пронајдено оружје при претрес. За тројцата се подне сени кривични пријави.


marketing@den.mk

Понеделник, 30 јули 2012 година

МАРКЕТИНГ

13


14

СВЕТ

Понеделник, 30 јули 2012 година

ЕУ СЕ ЗАКАНУВА СО САНКЦИИ ЗА ЕДНА ОД СВОИТЕ НАЈНОВИ ЧЛЕНКИ

Референдумот во Романија е голем срам за Европа

Р

оманците вчера излегоа на референдум за отповикување на претседателот на државата. Опозицијата ги повика своите симпатизери да го бојкотираат референдумот, додека најголемиот дел од граѓаните имаат многу посериозни грижи од економска природа, јави „Дојче веле“. Во целата земја може да се почувствува револт кон внатрешните политички превирања, кои воопшто не нудат решение за излез од економската криза. На централниот пазар во Клуж, Романија, луѓето се жалат поради високите цени. Една пензионерка, чија месечна пензија изнесува околу 140 евра, изјави дека нема да учествува на референдумот. - Сите политичари се крадци. Само на себе мислат - вели таа со израз на гадење на лицето. Многумина во Романија размислуваат како пензионерката во Клуж. Незаинтересираноста и негативниот став кон политиката достигнуваат рекордни вредности. Само во изминатите две години, со драстичната програма за штедење, голем дел од населението западна во материјална криза. Здравствениот систем се соочува со недостиг од лекари откако се појави проблемот со нивното иселување во странство, а во образовниот систем владее хаос во менаџирањето. За сето тоа многумина од Романците го обвинуваат претседателот Трајан Басеску со неговите либералдемократи, кои беа на власт до април оваа година. Во секој случај, референдумот за политичката судбина на Басеску е врв на огорчената борба за власт меѓу актуелното социјаллиберално владино мнозинство и приврзаниците на претседателот на државата. Во основа, станува збор за борба меѓу бароните на двата политички кампа, оценува публицистот и историчар Овидиу Печкан од Универзитетот „Клуж“. Сепак, Владата особено ги крши демократските правила на игра. Таа е составена од сојузот на три партии „Социјал-либерална унија“ (УСЛ), чиј дел е и Социјалдемократската партија (ПСД). По падот на романскиот комунистички диктатор Николае Чаушеску во 1989 година, ПСД стана собиралиште за комунистичката елита и луѓето од тајните служби (злогласната СЕКУРИТАТЕ) од времето на диктатурата. Во април годинава УСЛ доби мнозинство, додека дел од пратениците тогаш преминаа во редовите на УСЛ и на тој начин беше соборена владата на Михаи-Разван Унгуреану. Мандатот на претседателот Басеску истекува дури на крајот на 2014 година, а на УСЛ не à се че-

Додека Романците се трудат со референдум да го отповикаат претседателот Трајан Басеску, ЕУ се заканува дека ќе à го одземе правото на глас

ка дотогаш за целосно да ја преземе власта во свои раце. На крајот на јуни, по само три недели владеење, владата на премиерот Виктор Понта почна со подготовки за отповикување на претседателот Басеску од функцијата. За ништо да не се остави на случајот, со декрет беа скратени надлежностите на Уставниот суд и беше променет законот за референдум. Освен тоа, беа сменети претседателите на двата дома на парламентот, како и јавниот правобранител. На 6 јули, конечно, парламентарното мнозинство гласаше за суспензија на претседателот, а таа суспензија сега мора да биде потврдена на референдум. Актуелната влада на Понта првично го промени законот за референдум со декрет, така што за референдумот да биде легален не беше потребно пропишан најнизок праг на учество на граѓаните, додека романскиот Уставен суд го укина декретот. Сега, за гласањето на референдум да биде валидно, потребно е својот глас да го дадат најмалку 50 проценти од граѓаните со право на глас. Поголем дел од интелектуалците во Романија

зборуваат за пуч или постапка слична на државен удар, додека меѓу нив има и критичари на претседателот Басеску. И Европската комисија (ЕК) реагираше невообичаено остро. Таа го обвини Понта дека не ги почитува правилата на правната држава и на Романија à се закани со санкции, меѓу другото и со можност за одземање на правото на глас во телата на ЕУ. Засега земјата е под засилен надзор од страна на ЕУ, а влезот во шенген-зоната е сè подалеку. Според многумина набљудувачи, влијанието врз судството е вистинската причина на борбата за моќ меѓу владиното мнозинство и претседателот. - Романското правосудство во меѓувреме стана понезависно, но корумпираните политичари сакаат да се заштитат од осуда - вели правничката од Букурешт, Лаура Стефан. Таа, како член на независна експертска група, по налог на ЕУ ја анализира состојбата на правната држава во Романија.

МРАЧНАТА ИДНИНА НА РОМАНСКОТО ПРАВОСУДСТВО

Поранешната министерка за правда и актуелна пратеничка во Европскиот парламент, Моника Маковеј, која важи за голем борец против корупцијата, го брани претседателот. - Да, и во нашата партија има корумпирани политичари, но либералдемократите ги прифаќаат пре судите, а со Басе ску како претседател право судството ќе остане

независно -тврди Маковеј. Сепак, доколку на референдумот мнозинството гласа против Басе ску, Маковеј е на ставот дека изгледите не се добри. - Тогаш право судството повторно ќе се најде под политичко влијание, а борбата против корупцијата ќе биде послаба - децидна е Маковеј.


marketing@den.mk

Понеделник, 30 јули 2012 година

МАРКЕТИНГ

15


16

СВЕТ

Понеделник, 30 јули 2012 година

Сирија е во конфликт до истребување В о екот на же стоките борби во сириската економска метропола Алепо, меѓународната политика упатува повици до сирискиот режим и до бунтовниците да прекинат со насилството.

Меѓутоа, може да се забележи промена на позицијата на Русија, прене сува „Би-Би-Си“. Арапската лига преку официјално соопштение го изрази сво ето не задоволство во однос на режимот на Асад. - Го изразуваме нашето длабоко незадоволство поради делата на угнетување од сирискиот режим, особено употребата на тешко оружје против сопствениот народ. Апелираме до владата во Дамаск да ги запре спиралата на убивање и насилството, и да ја прекине опсадата на сириските градови – стои во соопштението. Специјалниот пратеник на ОН и на Арапската лига за Сирија, Кофи Анан, ги повика режимот на претседателот на Сирија, Башар ал Асад, и бунтовниците да ги почитуваат обврските за заштита на човековите права кои произлегуваат од меѓународните одредби, кои подразбираат воздржување од прекумерна употреба на сила и заштита на цивилното население. Министерот за надворешни работи на Германија, Гвидо Ве стервеле, го обвини режимот на Асад за зло -

сторнички дела и побара од сирискиот властодржец да ја напушти функцијата и земјата. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров, исто така, предупреди од можна трагедија во Алепо. - Нереално е да се очекува од сириските безбедносни сили со скрстени раце да гледаат како бунтовниците заземаат важни градови. Западот и некои со седи на Сирија имаат одговорност за потпалување на конфликтот преку помош на вооружените бунтовници дециден е Лавров. Портпарол на рускиот министер подоцна потврди дека Русија нема да учествува во најновите санкции на ЕУ против Дамаск подвлекувајќи дека Москва во никој случај нема да дозволи контрола на бродовите под руско знаме. Министрите за надворешни работи на ЕУ во понеделникот дополнително ги зао стрија санкциите против сирискиот режим. Покрај забраната за влез и замрзнувањето на имотот на припадници на сириската власт, мерките предвидуваат и по строга контрола на авионите и на бродовите. Бунтовниците во сириската стопанска метропола Алепо, според нивни извори, успешно го издржале првиот ден на офанзивата на владините трупи. Војниците на Асад до завчеравечер, и покрај употребата на тешко оружје, не успеале да заземат ниеден кварт контролиран од бунтовниците, прене сува Сириската опсерваторија за човекови права со седиште во Лондон. Тешки борби се водат и во Са лахедин, големо упориште на бунтовниците. Во текот на завчерашниот ден загинале најмалку 33 лица, а низ целата земја се убиени околу 160 луѓе, меѓу кои и повеќе од 20 деца. Судири има и во главниот град Дамаск, како и во провинциите Хомс, Хама, Дара и Латакија.

Во Мексико запленети 2,2 тона марихуана Мексиканското Министерство за одбра на со оп шти де ка не го ви те вој ни ци заплениле повеќе од два тона марихуана, која била пронајдена на гробишта во североисточниот дел на земјата, јави „Асошиејтед прес“. Според соопштението објавено завчера, во ме стото Лос Нуе ва, неда ле ку од градот Камарго, мексиканските војници

ја пронашле дрогата за време на рутинска патрола во тоа подрачје. Марихуаната би ла спа ку ва на во 241 па кет, со вкупна тежина од 2,2 тона. Ова запленување доаѓа во период кога сè погласни се ба ра њата Ме кси ко да ја ле га ли зи ра дро гата, од лу ка ко ја ве ќе се до не се во не кол ку зем ји од Латин ска Аме ри ка. Инаку, во Мексико има по стојани воору-

жени судири меѓу владините сили и нарко карте ли те, кои до пол ни тел но водат војна за превласт меѓу себе. Како ре зултат на решено ста на мексиканските власти да им ста ват крај на моќ ни те наркокартели, кои војуваат меѓу себе, само пос лед ни ве не кол ку годи ни во оваа латин ско а ме ри кан ска зем ја се уби е ни преку 55.000 луѓе.


за домот и убавина 30.7.2012

СО НЕКОЛКУ ПОСТАПКИ ДО ПОУБАВИ НОЗЕ

Боите во ентериерот Функционални и необични фиоки

Со лековити растенија против изгореници на кожата


ZA ДОМОТ

18 ДЕН

Функционални и необични фиоки Фиоките се многу важни за секој дом. Секогаш се бара ти да бидат поголеми за да е мо да соберат повеќе пред же ме Но, не е само функциона ти. л главна карактеристика но ста пр борот на фиоките. Диза и изјно формата имаат голема ул т и ога при уредувањето на домот.

Понеделник, 30 јули, 2012 година


Понеделник, 30 јули, 2012 година

prilog@den.mk

19

ДОМОВИТЕ НА ПОЗНАТИТЕ

Новиот дом на Гвинет Палтроу во Лос Анџелес А

ктерката Гвинет Палтроу и нејзиниот сопруг, пејачот од групата „Колдплеј“, купија нова куќа во Лос Анџелес, за која, наводно, потрошиле речиси 10,5 милиони долари. Иако веќе поседуваат куќа во Лондон, која, исто така, вреди неколку милиони, британската двојка одлучи дека им е потребен дом и од другата страна на Атлантскиот Океан. Куќата неодамна е изградена, па Крис, Гвинет и нивните две деца, Епл и Мозес, ќе бидат првите што ќе живеат во неа. Фотографиите покажуваат раскошен, модерен и удобен простор во кој преовладуваат белата и сивата боја, а интересни се и прозорците од подот до таванот кои, се разбира, на семејството ќе му овозможат уживање во многу природна светлина. Според некои извори, богатството на семејството се проценува на 114 милиони долари.


ZA ДОМОТ

20 ДЕН

Понеделник, 30 јули, 2012 година

Кревет од соништата ма Секој од нас и деи за опренајразлични и т а соба или а н в е н д а н е њ мува сто сакае ч ј а н а т а ц е Д . на спалната ои се олицетво к и т е в е р к т а а ат да им д цртаните о и о р е х е т и н в рение на ни те во форма на и н с а зр о в о п , и филмов ите за мер е н ј за и Д . о н ч пари и сли ение како да ш е р а о д ј а н е ќ бел ве ништата и на ги исполнат со те. најпребирливи


Понеделник, 30 јули, 2012 година

prilog@den.mk

21

Фенг шуи: Бамбус во домот

Б

амбусот е идеално растение за подобрување на енергијата во вашиот дом. Ова растение ја симболизира мудроста на прилагодувањето и според фенг шуи е одличен заштитник во тешки времиња. За Кинезите, тој е симбол на сила, издржливост и на отпорност. Бамбусот, исто така, е добар избор и за тие на кои не им успева најдобро одгледувањето растенија бидејќи бргу расте, а не бара премногу грижа.

ЛЕСНО СЕ ОДГЛЕДУВА Растенијата во домот имаат посебна улога во компензирањето, најмногу на негативната енергија, и секогаш треба да бидат добро негувани и здрави бидејќи овенатите растенија ќе имаат спротивен ефект. Бамбусот дава многу, без многу нега и внимание. Една од причините поради кој е популарен е лесното одржување. Не бара голема количество светлина и не треба директно да биде изложен на сон-

чеви зраци. За негово одржување е доволен сад со вода, а може да се одгледуваат и во земја.

Според фенг шуи, постојат собни растенија кои во животниот простор внесуваат повеќе придобивки отколку некои други. Едно од нив е и бамбусот. Тој донесува просперитет и среќа на тие што го чуваат во својот дом. Исто така, исклучително корисно е да се смести во работна соба, канцеларија или во близина на место каде се чуваат пари.

СИМБОЛ НА ДОЛГОВЕЧНОСТ И НА ДОБРО ЗДРАВЈЕ Бамбусот е симбол на долговечност и на добро здравје. Носи позитивна енергија во домот, а се верува дека дејството на бамбусот е попозитивно кога е присутен во форма на поголем број стебла. Најдобро место за чување на бамбусот е правецот на истокот или на југоистокот.

Стол за списанија Сунг Хан Ли е дизајнер од Јужна Кореја кој живее во Англија. Го смислил оваа суперфункционален стол за списанија. Изработен е од челик, а е особено практичен за канцелариските про стории. Неговиот дизајн дозволува да се седи на него, а со тоа добива двонаменска улога.


ZA ДОМОТ

22 ДЕН

Понеделник, 30 јули, 2012 година

Боите во ентериерот

Б

оите се составен дел од нашиот живот. Влијаат на атмосферата во просторот, на расположението, откриваат многу за нашата личност, а во хромотерапијата се применуваат за лекување разни болести. Црвената е најсилна боја и ја избираат личности со цврст карактер, желни за возбуда и за акција, како и топлите љубезни лица. Зелена боја е омилена на мирни личности и на љубители на природата, а честопати ја избираат и тие што се стремат кон намалена активност и кон повеќе релаксаци-

ја и одмор. Розовата боја повеќе им прилега на жените, но поврзана е со луѓе што се среќни и доверливи, додека сината боја открива мирна и тивка личност, но ќе ја изберат и тие на кои домот им е оаза во секојдневниот живот. Жолтата боја претставува отворена, позитивна личност, додека поединци што сакаат удобност и задоволство често се одлучуваат

за кафените тонови. Виолетовата боја открива личност што тежнее кон отменост, статус и кон луксуз, додека активност, топлина и позитивни вибрации се карактеристики на луѓето што ја избираат портокаловата боја. Храброст, софистицираност и елеганција ги краси лицата што уживаат во црната боја, додека нејзиниот опозит - белата е поврзана со личности кои се верни и искрени. Постојат некои општоприфатени правила за примена на бојата при уредување на просторот така што за соба која е наменета за деца се препорачува жолта, црвена или портокалова боја бидејќи тие го привлекуваат вниманието и стимулираат активност. Студените бои, како нијанси на сина, зелена и на виолетова, смируваат и ја зголемуваат концентрацијата, така што се препорачуваат за соби за спиење или за работни простории, но секој избира боја која во него поттикнува позитивно расположение!


Понеделник, 30 јули, 2012 година

prilog@den.mk

23

Модерен дизајн

М

одерниот дизајн сè повеќе нè изненадува со својата невообичаеност на формата и инвентивните решенија. Што ако трпезариската маса може да биде и маса за билијард? Деталите прикажани на фотографиите ги потврдуваат можно стите на модерните дизајнерски форми. За овие дизајнерски форми се вели дека се симпатични, неодоливи, а за некои, пак, неприфатливи. Сепак, за вкусовите не се дискутира, но за идејата за мултифункционални решенија има што да се каже.


ZA УБАВИНА

24 ДЕН

Понеделник, 30 јули, 2012 година

Понеделник, 30 јули, 2012 година

Со лековити растенија против изгореници на кожата Н

е мора да одите на плажа или подолг период да пре стојувате на сонце, изгореници на кожата може да се добијат и додека одите на работа или работите во дворот. Доколку навреме не сте се придржувале до советите на дерматологот, тогаш кожата може да ја лекувате со природните растенија, кои речиси сите ги имаме во домот. Чај од камилица, лубеница и маслиново масло имаат одличен ефект во регенерирањето на кожата, подобрување на еластично ста и дехидрацијата, без никакви не сакани ефекти. Овие растенија се нане суваат на оштетена кожа неколку пати во текот на денот, а ефектите се воочливи за краток период.

ра, ќе ви биде потребно да измешате и јаболков оцет, масло од лаванда и две капсули витамин Е. Целата сме са добро се меша и се нане сува на болното ме сто неколку пати дневно.

КРАСТАВИЦИ По повеќечасовно невнимателно сончање, видливи се изгореници на кожата. Затоа нема потреба да се грижите, ставете краставица на болното ме сто. Витамините А, Б и Ц, кои ги содржи краставицата, веднаш ќе го намалат воспалението.

АЛОЕ ВЕРА Алое вера е растение кое сè повеќе се применува во лекувањето на здравствените проблеми. Благодарение на витамините и на минералите што ги содржи, таа може да биде многу успешна во лекувањето на изгорениците на кожата. Ако сакате дома да подготвите лековита сме са со алое вера, тогаш, покрај гел од алое ве-

Со бакнување до помалку брчки Бакнувањето не само што е пријатно, туку е и здраво бидејќи за време на бакнувањето доаѓа до лачење на адреналин и на серотонин, кои се задолжени за доброто расположение и за јакнење на крвоносните садови. Се смета дека бакнувањето е природен лек бидејќи со него се намалува чувствителноста на болки, стрес, напнатост и депресивното расположение. Во интензивното бакнување се вклучени 30 мускули и затоа се спречува појавувањето на брчки, а, исто така, се смета дека при тоа согоруваат околу 15 калории.

МАСЛО ОД ЛАВАНДА И МАСЛИНОВО МАСЛО Дејството на маслиновото масло и маслото од јасмин е познато одамна, како многу успешно средство во лекувањето изгореници од сонце. Големиот процент на незаситени масти и витамините А и Е ја регенерираат кожата.

ЛУБЕНИЦА Лубеницата е најдобар лек за оштетената кожа во летниот период. Ова овошје, полно со антиоксиданси и бета-каротен, ќе ви помогне во обновувањето на кожата.

prilog@den.mk

25


ZA УБАВИНА

26 ДЕН

Понеделник, 30 јули, 2012 година

Боровинките се подобри од скапите кремови П

ознатиот дерматолог д-р Хауард Мурад тврди дека боровинката, која е позната по своето благотворно дејство на кожата и на крвотокот, може да направи вистинско чудо на нашето лице и дека е подобро да се консумираат боровинки отколку да се користат скапи кремови од најпознати производители. - Боровинките се полни со антиоксиданси, па помагаат да се намали црвенилото на кожата, лечат акни и чиреви и помагаат кожата да изгледа помладо и поздраво. Исто така, à помагаат на кожата која е претерано изложувана на сонце и ја смалуваат надуено ста - вели Мурад. Исто така, овој познат дерматолог тврди дека е многу подобро боровинките да се јадат отколку да се нане суваат во форма на крем или маска затоа што она што го ставаме на лицето влијае само 20 от сто на изгледот на нашата кожа, додека 80 проценти влијание има она што го јадеме и пиеме. Мурад препорачува да се јаде барем една шака боровинки дневно, а најдобро е да се јадат незашеќерени или со житарки за појадок.


prilog@den.mk

Понеделник, 30 јули, 2012 година

27

Со неколку постапки до поубави нозе Во летниот е носат период, кога с та и ш кратки здолни цел“ на е се „ бермуди, нозет и и затоа во д машките погле еба да бидат р секој момент т дени. За уредни и сре период ток релативно кра да го нозете можат иот ан имаат посакув изглед.

ДЕПИЛАЦИЈА И ХИДРАТАЦИЈА

ое да му го препуштите на професи Депилирањето на нозете најдобро крем со ма до те ра ли пи де се ни ако налец, но, секако, поевтино ќе ве чи ветуваат нозете да се бричат само со те ци нал о си фе Про ја. ци ла за депи нозете треба да се мачкаат со во итни случаи. Секако, секојдневно ка и влажна. млеко за тело, за кожата да биде ме

ДОЛЖИНА Ако мислите дека нозете ви се кра тки, тогаш треба да бидете особено внимателни каква гардероба купувате. Определете се за здолниште или за бермуди со висок струк бидејќи тие визуелно ги издолжуваат нозете.

ТЕН

ако оваа година Убаво исончаните нозе секогаш се убава глетка, но те да користиже мо гаш, то до гу мно уште има не одите на одмор или те крем за потемнување.


ZA УБАВИНА

28 ДЕН

Понеделник, 30 јули, 2012 година

ДАЛИ СТЕ ПОДГОТВЕНИ ДА ЖИВЕЕТЕ ЗАЕДНО?

Животот под ист покрив не е розова приказна

Ж

ивотот во заедница пред брак може да биде романтична бајка исполнета со љубов и со разбирање, но и страшен филм во кој со партнерот ќе доаѓате во судир за секоја ситница. Затоа пред да почнете да живеете заедно, освен што треба добро да го познавате партнерот, треба добро да ги знаете и неговите навики. Како ќе знаете дека е вистинско време за заеднички живот? Психолозите велат дека ако чувствувате страв пред да го почнете заедничкиот живот, тогаш сте на вистинскиот пат. Тоа значи дека добро сте размислиле и дека сте свесни за предизвикот што ви претстои. Ако не чувствувате никаква возбуда, тогаш подобро е пре селбата да ја оставите за подоцна. Според статистичките податоци мажите и жените од различни причини почнуваат да живеат заедно. Жените - бидејќи веруваат дека набргу ќе стапат во брак, додека мажите - „купуваат“ време бидејќи сè уште не се целосно сигурни во своите намери. Иако на повеќето двојки дури и помислата за заеднички живот им предизвикува задоволство, сепак во секојдневното живеење се јавуваат низа проблеми. Искуството на психолозите вели дека некои двојки своите најголеми проблеми и кризи ги имаат по почетокот од заедничкото живеење. Младите сè подоцна почнуваат да размислуваат за заеднички живот, а тоа предизвикува и потешко адаптирање на новата средина и стекнување нови навики. Затоа пред да го почнете заедничкиот живот, најдобро е, пред сè, отворено да поразговарате за вашите и за неговите очекувања, отворено да кажете што ви пречи, а што би сакале да добиете од партнерот. Ако партнерот го одбегнува разговорот и не сака да полемизира на таа тема, тогаш тоа е добар знак дека така ќе се одне сува и во секојдневниот живот.


Понеделник, 30 јули, 2012 година

Пробувањето бикини, најголем стрес за жените

А

ко пробувањето бикини под силно светло и пред огледало во соблекувалната на продавницата ви задава главоболка, не грижете се – не сте единствени. Една нова студија открила дека на жените дури и самата помисла на пробувањето бикини им предизвикува главоболка. Замислувајќи се себеси во бикини, исто така, предизвикуваме создавање лоша слика за телото, а кај повеќето жени тоа доведува и до објективизација на телото. Повеќето жени така себе се сведуваат на објект кој чека да биде проценет. Објективизацијата со себе носи голем број негативни последици, како што е срамот поради начинот на кој некој изгледа и нарушување во исхраната поради желбата да се изгубат килограми за тие посакувани бикини. Објективизацијата претставува субјективна особина, така што некои жени à се понаклонети од други. - Носиме и избираме облека секојдневно. Таа претставува аспект на нашиот живот кој можеме многу прецизно да го контролирате во однос на формата на телото и големината - вели Марика Тигеман, психолог на Универзитетот „Флиндерс“ во Њујорк. Тигеман и колегите напишале четири сценарија за да тестираат колку облеката може да влијае на претста-

вата за сопствениот изглед. Според едното, жените морале да се замислат како пробуваат бикини во продавница. По другото сценарио, жените требало да се замислат како во бикини шетаат по плажа. Другите два теста имале слични активности, но наместо бикини, жените требало да замислат како носат фармерки и маици. Во тестовите учествувале 102 жени, а по секој тест пополнувале прашалник подготвен за да го оцени расположението, задоволството со сопствениот живот и објективизацијата. Помислата за носење костум за капење направила жените да се чувствуваат полошо во однос на својот изглед отколку кога се замислувале во фармерки и маица, додека пробувањето бикини во продавница најмногу влијаело врз негативната претстава за сопственото тело. - Воопшто не е потребно да бидете физички присутни во продавницата за да дојде до негативна објективизација. Гардеробите во продавниците имаат повеќе работи кои можат да доведат до негативна објективизација како што е големиот број огледала и лошото осветлување. Притоа жените во текот на пробувањето детално го испитуваат нивниот физички изглед за да оценат како им стои облеката - вели Тигеман.

prilog@den.mk

29


ZA УБАВИНА

30 ДЕН

Понеделник, 30 јули, 2012 година

Вратете и ` го сјајот на обоената коса

Обоената коса треба повнимателно да се негува бидејќи боите и хидрогенот често ја оштетуваат и косата нема сјај, а влакното е тенко и кршливо. Скапите шампони и маски понекогаш немаат никаков ефект, па затоа понекогаш може да се користат и природни препарати, кои ја прават косата мека и сјајна. ПРИРОДНИ МАСКИ ЗА ОШТЕТЕНА ЦРНА КОСА

Црната ко са, која е третирана со боја, че сто изгледа сува и оштетена, а за да се подобри нејзиниот изглед, треба да се подготват природни маски кои е доволно да се употребуваат еднаш ме сечно. Во половина литар вода се ставаат две лажици пиво и со сме сата се премачкува ко сата и се остава да от стои 10 минути. Ова à го враќа сјајот на ко сата и à го зголемува волуменот.

КАМИЛИЦА ЗА РУСОКОСИ Русата ко са че сто е многу оштетена бидејќи бојата при миење паѓа и ко сата го губи сјајот и добива жолтеникав изглед. Овој тип ко са треба најмалку еднаш неделно да се мие со чај од камилица. Подобро е чајот да по стои де сетина минути, а потоа да се исплакне со млака вода.

КАФЕ ЗА КОСТЕНЛИВА КОСА За кафената ко са најдобра е маската со кафе, која à ги враќа сјајот и свежината. Околу 200 милилитри варено кафе се меша со едно јајце и се става на oбоената ко са, која се обвиткува со фолија и така треба да стои половина час. Потоа се мие со благ шампон.


prilog@den.mk

Понеделник, 30 јули, 2012 година

31

Магдоносот ги брише петната од лицето

П

етната што се појавуваат на лицето предизвикани од влијанието на сонцето се голем естет ски проблем. Дерматолозите препорачуваат да се користат кремови со голем заштитен фактор за да не дојде до нивно појавување. Магдоно сот е најефикасниот природен лек во борбата со сончевите петна. Тој е многу богат со витамините Ц и А, меѓутоа и со многу минерали. Една рака магдонос ситно се сечка и навечер се полева со еден литар ладна вода. Оваа сме са треба да отстои цела ноќ, а наутро се прецедува и лицето се мие со течно ста. По стапката се повторува наутро и навечер околу две недели. Флеките по степено ќе исчезнуваат, а лицето ќе има поубав сјај. Може да се користи и маска со сечкан магдонос, помешан со две лажици мед и со 20 капки лимонов сок. Со добиената сме са се премачкуваат петната, а по 20 минути лицето се мие со млака вода.


ZA УБАВИНА

32 ДЕН

Понеделник, 30 јули, 2012 година

ВИСОКАТА ТЕМПЕРАТУРА СОЗДАВА ПРОБЛЕМИ

Никој не сака кругови под пазувите И

ако потењето е процес преку кој се исфрла вишокот течно сти од организмот, зголеменото потење кај некои луѓе создава сериозни проблеми и го намалува квалитетот на нивното живеење. Луѓето што го имаат овој проблем повеќепати во текот на денот треба да ја менуваат облеката бидејќи покрај непријатниот мирис, се забележуваат и дамки кои се многу непријатни. Зголеменото потење може да биде ре акција на некоја болест, зголемена телесна температура или на користење на некои лекови, меѓутоа кај повеќето луѓе оваа појава е само резултат на зголемено лачење на потните жлезди. На зголеменото потење можат да влијаат и надворешните услови, како зголемена температура, меѓутоа може да биде резултат и на внатрешната со стојба на човекот, односно нервоза, стрес, консумирање масна храна, константно консумирање алкохол, лекови или користење хормони. Прекумерното потење најче сто се забележува под пазувите, на нозете и на дланките, а поретко на лицето и на но сот. Жените кои се во менопауза, кога се бремени или кога имаат зголемена телесна тежина, поче сто имаат проблем со зголемено потење. Антиперспирантите, ло сионите и другите средства на база на алуминиумови соли се користат за решавање на овој проблем, но во случаи каде нема позначајни резултати, може да се користат и домашни препарати. Многукратно корисната сода бикарбона сè уште се употребува со голем успех. Пред да се премине кон сериозни медицински третмани, препорачливо е прво да се пробаат сите можно сти што ги нудат природните производи. Маслата од чемпрес, црн ким и геранија без вештачки додатоци имаат голем успех во решавањето на овој проблем.

МАСЛО ОД ГЕРАНИЈА Маслото од геранија се добива од јужноафриканското растение пеларгониум, кое преработено може да се користи во неутрализирањето на непријатниот мирис од потта. Исто така, користењето на ова масло à дава еластичност и свежина на кожата. Маслото од геранија се нане сува во мали количества на ме стата кои интензивно се потат и се остава природно да се исуши.

МАСЛО ОД ЧЕМПРЕС Маслото од чемпрес има прекрасен мирис и антибактериско, антиинфективно и смирувачко дејство на кожата. Ова масло најче сто се користи за намалување на потењето, но и за неутрализирање на непријатниот мирис. Во минатото ова масло го користеле и за дијареа и за намалување на менструални болки.

МАСЛО ОД ЦРН КИМ Маслото од црн ким се добива со пре сување на семките од индиски црн ким, кој има најголем успех во борбата со бактериите и габите кај луѓето што екстремно се потат.

ПОМАГА И ОБЛЕКА ОД ПАМУК Луѓето што имаат проблем со зголеменото потење треба особено внимание да посветуваат на гардеробата што ја носат. Таа треба да биде изработена од природни материјали и да не биде прилепена за телото. И хигиената секогаш мора да се одржува редовно, а нутриционистите препорачуваат дневно да се пие по еден литар чај од мудрец.


КУЛТУРА

Понеделник, 30 јули 2012 година

ТЕАТАРСКА РЕЦЕНЗИЈА

Актерска Интроспекција

Кон претставата „Големиот инквизитор“ со актерот Брус Маерс

Е

Христо ПЕТРЕСКИ

дно големо бирократско биро како единствен сценски декор пред скалите кај задната страна на Сарајот во Ре сен, видеобим и прочуениот актер Брус Маерс. Првата изведба на јубилејниот де сетти по ред меѓународен те атарски фе стивал „Актерот на Европа“ привлече големо внимание кај публиката бидејќи стануваше збор за режија на еден од најпознатите светски режисери Питер Брук. Независно од тоа колку ори-

гиналната и автентична режија беше доследно прене сена и можеше да се транспонира, адаптира во новиот сценски про стор на отворено, факт е дека инсценацијата на „Големиот инквизитор“, според делото „Браќа Карамазови“ од До стоевски, беше солидна текстуална подлошка за пре зентацијата на потврдениот актер. Во позни години на зрелост, со огромни пожолтени хартии во рацете на кои, всушност, беше самиот текст во монодрамскиот настап, Брус Маерс како да се играше себе си. Текстот полн со дилеми и со резигнација, проткаен со силни-

Штипскиот театар на меѓународен фестивал во Албанија

Народниот театар од Штип со прет ставата „Отворач за конзерви“ на 3 август ќе учествува на Меѓународниот те атарски фе стивал во Албанија. Директорот на Театарот, Трајче Кацаров, информира дека новата театарска претстава е во режија на Стојан Матавуљ од Хрватска, автор е Виктор Лану, а во претставуваат улогите ги играат Миле Вртеовски и Владимир Тулиев. - Станува збор за комедија

во која двајца, по експлозија на фабрика за гуми за џвакање, се наоѓаат во атомска скривница и го чекаат моментот кога да ја напуштат скривницата, односно кога светот ќе се врати во времето пред катаклизмата вели Кацаров. Тој истакна дека Народниот театар од Штип со претставата „Отворач за конзерви“ ќе го стува и во Хрватска, Србија и во Романија.

от глас, строгиот поглед и бавните движења - доне се лежерна, смирена и длабоко емотивна, мисловна изведба. Помеѓу она што се може и смее, и обратно, Брус Маерс потсети на периодот за време на најстрашната инквизиција во Шпанија кога секојдневно се палеле пожари во слава на Бога и во кои се гореле монструозните еретици. Дејствието се одвива во градот Севилја, а Брус Маерс ја актуализираше историската драма предавајќи еден комплексен, психолошки лик, разочаран и гневен, осамен и неспокоен, замислен и храбар.

33

Концерт на „Кабадајас“ на „Скопско лето“ На амфитеатарот пред Споменкуќата на Мајка Тереза вечерва во 20.30 часот, во рамките на фестивалот „Скопско лето“, концерт ќе одржи групата „Кабадајас“, ново име на современата македонска музичка сцена и група составена од четворица реномирани музичари, како Џоле Максимовски, Дино Милосаљевиќ, Горан Бојчевски и Зоран Костадиновски. Станува збор за музичка група чиј главен предизвик се модерните текови на светската музика, мелодичноста и препознатливоста на ритмиката на македонската традиционална музика. Пред неколку месеци тие го издадоа својот прв албум, во која преовладува звукот на џез, фјужн, даб, драменбејс. Деби-изданието на „Кабадајас“ содржи седум авторски композиции: „Леона“, „Жаба“, „Heavs“, „Живот“, „Nessie“, „Фала ми“, „Лидија“ и „Goran’s theme“.

„Антигона“ победи на фестивалот „Стоби“

Најдобра претстава на 11. издание на фестивалот за античка драма „Стоби“ е претставата „Антигона“ во режија на Кенан Ишик, а во продукција на Националниот театар од Истанбул, Турција. Жири-комисијата, во состав Четинел Томрис, претседател, Јордан Витанов и Слободанка Чичовска, членови, за претставата рече дека е израз на колективна, прецизна игра која ни го плени вниманието и не го испушти до крај. Во неа играа актери со прочистени емоции од контексти и од параболи, со прекрасна дикција и цврсто извајана реченица, се наведува во одлуката на жири-комисијата. Наградата за најдобра режија отиде во рацете на Кенан Ишик, од победничката претстава „Антигона“, додека, пак, наградата за најдобра машка улога му е доделена на актерот Бранко Штурбеј за улогата на Евклион во претставата „Комедија за лончето“, во изведба на Хрватско народно казалиште од Вараждин. Актерката Јулијана Мирчевска од битолскиот театар, пак, ја освои наградата за најдобра женска улога за ликот на Медеја во истоимената претстава, која е во режија на Нада Кокотовиќ. За неа жирито истакна - Медеја на Јулијана Мирчевска е жестока од почеток до крај. Без колебање гази сè подлабоко во тињата на своите збркани чувства, повредувајќи ги другите, но и себеси. Одиграна во еден здив, со голема умешност нè води низ тајните лавиринти на една измамена и отфрлена жена - се наведува во одлуката на жири-комисијата.


34

КУЛТУРА

Понеделник, 30 јули 2012 година

Промовирани првите книги од „Ѕвезди на светската книжевност“

П

Секое те има сво Игор ИВКОВИЌ

придонес во областа која има исклучително национално значење - истакна министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска на официјалната промоција. Во „Ѕвезди на светската книжевност“ се вклучени дела од периодот на класиката, избрани дела, мемоари и добитници на познати светски дела. Меѓу првите преводи се најдоа делата: „Епот за Гилгамеш“, романите на Толстој, Виктор Иго, Томас Ман, Џејмс Џојс, драмите на Мо-

лиер, Ежен Јонеско, Волтер, како и делата на Мигуел де Сервантес, Жан Жак Русо, Густав Флобер и други. Македонската читателска публика ќе има можност со позлатени букви да ги чита и делата од египетската, кинеската и хебрејската древна мудрост. Според правилата на тендерот, книгите се објавени во 1.000 примероци, од кои 800 се за Министерството за култура, а 200 се наменети за продажба во книжарниците. И.И.

за патување

рвите 55 книги од проектот „Ѕвезди на светската книжевност“, конечно, излегоа пред јавноста. Станува збор за првата едиција од вкупно 560 литературни дела од сите жанрови и сите генерации творци и двигатели кои сведочат за развојните процеси на светската литературна мисла. Кориците на книгите се изработени од мека кожа, на која има сув жиг на Министерството за култура, а насловот на корицата е со позлатени букви. Проектот, кој е на иницијатива на Министерството за култура, се реализира во четири буџетски години. - Убедена сум дека со „Ѕвездите на светската книжевност“ ќе се запознаеме со најважните дела во светската книжевност кои имаат милениумската важност, но преку овој проект ќе овозможиме да се согледа и сопствениот

ИНТЕРВЈУ СО ЈАВОР ГРДЕВ

И

мате богата интернационална кариера. Одбирате интересни теми поврзани со класиката. Која е умешноста долго време да го носите епитетот хит-режисер во Бугарија, па и пошироко? - Нема посебна формула за да се успее во тоа. Работата е во тоа секогаш да се стремиш кон успех, да откриваш нови можности во нови проекти. Работата е во тоа човек да успева да открива новини и да го почнува секој проект како да е прв. Кога има таков момент, тогаш се има желба за работа и тогаш се случуваат спектакуларни претстави. Проектите што веќе се направени подоцна го даваат и квалитетот, но битно е да се има квалитетна актерска екипа за да бидат интересни. Ги имате работено Хамлет, Калигула и

Во утрешниот број прочитајте се` за патувањето


КУЛТУРА

Понеделник, 30 јули 2012 година

35

атарско дејство ја политика други, каде што во текстовите се чувствува експресивна енергичност, претстави во кои индивидуалецот стои наспроти системот. Популарни се Вашите режисерски иновации во Франција и во Германија, а тука е и импресивната верзија „Олуја“ од Шекспир во Турција. Тешко ли е да се работи надвор од границите на Бугарија? - Зависи многу од степенот на културата во државата во која се работи. Проектите што се во Франција и во Германија се проекти што се направени во Бугарија, но има и поекспериментални кои се третирани како експеримент. Тука многу е важна способноста на режисерот, но и да ја приспособи работата на подруг начин. Додека меѓународните копродукции, како Калигула, се приспособуваат така што се прават во Бугарија, а потоа се играат на други места. Но, доколку човек не го познава духот на сцената не може да биде сигурен дали претставата ќе му биде прифатена. Што мислите за политичките превирања во театарското живеење?

- Секое театарско дејство има политички аспект. Едноставно тоа не може да се избегне. Театарот може да избега од тоа. Или, пак, може да се обиде да игра со политиката, но може да се обиде и да го радикализира и да го проблематизира тоа прашање. Стратегијата се прави индивидуално за секој проект. Кај некои има силно политичко влијание, а кај некои не се чувствува тоа. Може да биде поуниверзално разбран. Зависи од степенот на драматургијата. Регионалните политички превирања се општопознати и тие различно влијаат врз различна публика. Како ги оценувате денешните состојби на живеењето на македонскиот театар? - Многу малку ги познавам оние што работат во македонскиот театар и не можам да дадам таква оценка. Од режисерите познавам неколку, на пример Александар Попоски и некои други. Ме радува што вашиот театар е отворен и со задоволство освојува нови форми и што нема конзервативност. Сум гледал различни претстави и добро е што немате конзервативна публика.

Кои се Вашите искуства и мислења за најпрестижниот македонски фестивал „Охридско лето“? Првпат сум на „Охридско лето“, не сум имал можност да учествувам досега. За овој фестивал знам од многу одамна и предизвик е да си тука. Ме воодушевува фактот што имате неколку отворени сцени и целата приказна некако дејствува во склоп со летото. Од она што можев да го забележам е го стопримството, а знам дека имате и симпатична публика, која обожава театар, но дали тоа е така, ќе видиме вечерва на претставата со која ќе настапиме - „Човекот- перница“.

„ЉУБОЈНА“ ЗА КРАЈ НА „БИТФЕСТ“ Со концертот на „Љубојна“, насловен „Брас фантази“, вечерва во античкиот локалитет Хераклеја ќе биде затворено 42. издание на Републичкиот фестивал на народни песни и игри „Илинденски денови – Битола“. „Љубојна“ ќе се претстават со музика инспирирана од Беломорскиот фолклор и, како што велат, ќе понудат побогата и пожива ритмички музика. - Оние што ќе дојдат, ќе може да уживаат во песни, ора и поезија од Егејот. Нашата музика е отворена како и морето. Во неа има бранови што те носат и некој вид скриен авантуризам - изјави Вера Милошевска од групата „Љубојна“. На концертот на „Љубојна“ ќе претходи интернационалната вечер, на која ќе настапат фолклорни ансамбли од Грција, Хрватска, Србија и од Северен Кипар. Повеќе од 1.000 учесници од земјава и од странство ќе настапат на четирите фестивалски вечери на 42. издание на републичкиот фестивал на народни песни и игри „Илинденски денови – Битола“, што и годинава се одржува во рамките на битолско културно лето „Битфест“.

Изјава на денот Дури 90 проценти од човештвото веќе илјадници години живее во царството на лагите затоа што историјата не е ништо друго, туку сцена на илузии Умберто Еко

ДНЕВНИОТ ВЕСНИК ДЕН ИМА ПОТРЕБА ОД МАРКЕТИНГ КОМЕРЦИЈАЛИСТИ ВАШЕТО CV-ПРАТЕТЕ ГО НА MARKETING@DEN.MK ПРЕДНОСТ ИМААТ АПЛИКАНТИТЕ СО ИСКУСТВО


36

МОЗАИК

Понеделник, 30 јули 2012 година

Ели Раста Грл Сакам д има нова песна сразмер П ХЕЛЕНА РОЗА Е МАКЕДОНСКАТА

Македонската актерка и реге-артистка Ели Раста Грл деновиве на македонските радија ја промовираше својата нова песна „Крај на сè“ во продукција на „Супернова“ и продуцентот Гоце Симоновски, кој, исто така, го направи и аранжманот. Текстот е на Марија Панева, придружен вокал е Соња Стевчевска, а на песната го стуваат познатиот македонски Ем-Си Ко ска, како и трубачот Александар Илијевски. Песната има социјална тема и го опишува секојдневието на младиот човек во нашата држава. За оваа песна артистката најавува видеозапис, кој би требало да се појави во етерот до крајот на август. Инаку, актерката Ели Раста Грл, односно Елизабета Клинчаревска-Младеновска, која напоредно гради и музичка кариера, открива дека таа и нејзиниот тим имаат уште песни што чекаат промоција.

Сузана Спасовска и Наум Петрески го отворија „Крушево етноград“

опуларната и атрактивна македонска водителка Хелена Роза деновиве е актуелна со огромна фотографија на рекламно пано, на која таа позира за еден од нашите таблоидни магазини. Хелена е во одлична форма и изгледа подобро од кога било, на нејзиниот профил на „Фејсбук“ може да се прочитаат лавина коментари дека сексапилната водителка навистина избрала добар тим на профе сионалци кои се грижат за нејзиниот изглед. Меѓу коментарите на социјалните мрежи може да се прочитаат и такви дека Хелена личи на Хурем Султан од познатата турска хит-серија „Величенствениот“. Дека Турците препознале нешто во нашата Хелена е доказ и фотографијата од еден турски дневен весник од далечната 2000 година во кој пишува дека таа може да ги спои небото и земјата. Хелена ретроспективно нè потсети на годините наназад, а оттогаш, па до сега таа само ја подобрува својата популарност, како со изгледот така и со својата харизматичност. - Секоја жена мора да изгледа убаво во секое време, без никакви изговори. Таа мора првенствено да биде убава за себе, за саканиот, па и за најблиските. Сум била на билборди уште од далечната 1998 година. Не ми е воопшто лошо што повторно се гледам. Сепак, убаво е чувството да се гледаш во толкав сразмер - напиша Хелена на

Со „Хладно пиво“ и „Рамбо“ - жежок август во Битола

Во Крушево изминатиот викенд почна четвртото издание на манифестацијата „Крушево етноград“. Пред околу 2000 граѓани и културно-уметнички друштва, кај споменикот „Илинден“ почна и официјално историскиот времеплов. Музички манифестацијата ја отворија Сузана Спасовска и Наум Петрески, потоа до востаниците се обрати „идеологот на востанието“ Ранко

Бубамара, кој го прочита најновиот „Туристички манифест“, а потоа манифестацијата ја отвори градоначалникот, „кајмакам-ефенди“ Василчо Дамчевски, кој оваа година го поведе орото и ќе ја води туристичката битка до 12 август. Во чаршијата на повеќе сцени настапија многу хористи и културно-уметнички друштва, а имаше преставување и на крушевскиот готвач.

По големиот број настапи на Балканот, панкрок-атракцијата „Хладно пиво“ ексклузивно и премиерно настапува во Битола на Интернационалниот младински фестивал „Отворен град“. Нивниот настап е веќе резервиран за 25 август, на ракометното игралиште, каде што „Хладно пиво“ ќе ја „разладува“ публиката заедно со Рамбо Амадеус и „Рокен Беат Сеџтет“ од Црна Гора. Покрај нив, ќе настапи и домашниот состав „Фолтин“. Настанот е во коорганизација на Младински културен центар од Битола, по повод 15-годишнината од постоењето, и промотерската куќа „Фреш унион“.


Понеделник, 30 јули 2012 година

МОЗАИК

37

ХУРЕМ СУЛТАН

а се гледам во на билборд!

Поделено старателството над децата на Џексон Кетрин Џексон, мајката на поп-пејачот Мајкл Џексон, во иднина ќе го дели старателството над неговите деца заедно со нејзиниот 34-годишен внук Тито Џексон. Кетрин и Тито се сретнале пре неколку дена и се договориле да го поделат старателството во интерес на децата. Адвокатот на 82-годишната Кетрин изјавил дека бабата била среќна што ќе може да ги одгледа и воспита децата на нејзиниот починат син Мајкл. Според договорот, Тито ќе се грижи за образованието на децата, додека Кетрин ќе се грижи за финансиите. Американските таблоиди пишуваа дека браќата на Мајкл и неговата мајка се многу лути што не добиле ништо од неговиот имот.

„Фејсбук“. Инаку, во медиумите излегоа информации дека Хелена по стојано добива непристојни предлози на својот личен профил, како од девојки што сакаат да à бидат робинки, а подолу не се ни непристојните предлози и од по силниот пол. Токму ваквите интересни случки од животот на водителката и уште многу слични теми, ќе се најдат во нејзината прва книга која ја заскокотка целата јавност да ја купи и прочита. С.М.

статус: ЛАМБЕ АЛАБАКОВСКИ Мислам дека по сакувам да имам куче и тоа мобс или како се викаше? -:)


38

МОЗАИК

Понеделник, 30 јули 2012 година

Султан Сулејман преживеа сообраќајна несреќа

П

ознатиот турски актер Халит Ергенч предиз ви кал со о бра ќај на не среќа во Тексас, во која учествувале уште осум други автомоби ли. По пулар ни от Сулеј ман во зел автомобил на негов роднина и од засега непознати причини нагло запрел и направил хаос на исклучувањето од автопатот. Автомо би ли те што се на о ѓа ле зад не го удриле директно во неговото возило, а во ве риж ни от судир се спо и ле уште шест други автомобили. Ергенч, кој бил сам во

возилото, поминал без тешки повреди, а отка ко бил прегледан од меди цин ски те еки пи, бил за др жан не кол ку ча са на ис пра шу ва ње во поли ци ска ста ни ца. Сè уште не се знае кол ка ва па рич на каз на треба да плати султан Сулејман за не среќата што ја предизвикал во Тексас. Тој во Те ксас го поми ну ва од мо рот, за ед но со сво јата со пру га Ко рел Бер гу зар, а кон крајот на август се враќа во Турција, каде што треба да продолжи со снимањето на серијата „Величествениот“.

Роберт Патинсон сака да разговара со Руперт Сандерсон за неговата девојка Актерот Роберт Патинсон одлучил да разговара со режисерот Руперт Сандерсон, кој имаше афера со неговата девојка Кри-

стен Стјуарт, пишува „Радар онлајн“. Откако неодамна беше објавена фотографијата на која Кристен и Руперт се бакнуваат, актерката и режисерот дадоа изјава во која признаа дека бакнежот едно ставно се случил и се извинија на сите што ги повредиле. Меѓутоа, љубоморниот Роберт Патинсон сака да разговара во четири очи со режисерот на филмот „Снежана и ловецот“. - Роб сака да поразговара со него насамо и сака да знае што точно се случило меѓу него и Кристен. Таа ја изневерила неговата доверба и не може да верува само во обични зборови. Роберт смета дека нема што да загуби Руперт ако му ја каже вистината рекол изворот за „Радар онлајн”.

Полицајци ја предупредиле Ријана за прегласна музика, а таа им дала пијачка

Ријана веќе неколку недели одмора на својата луксузна јахта, со која крстосува по Европа. Нејзината најнова дестинација е Франција, каде што направила забава за пријателите. Меѓутоа, бидејќи од јахтата се слушала прегласна музика, полицајците морале да интервенираат. Но, наместо интервенција, полицајците се придружиле на забавата. Двајца полицајци на скутери дошле до јахтата на Ријана замолувајќи ја да ја намали музиката. Таа, наместо да се расправа со нив, веднаш го сторила тоа и им понудила пијалак. Полицајците ја прифатили нејзината покана, па останале да се забавуваат со останатите гости.

Ештон Качер купил футрола за мобилен телефон вредна 5.000 долари Иако сè уште официјално немаат потврдено дека се во врска, актерите Ештон Качер и Мила Кунис сигурно се во љубовна врска. Имено, Ештон à подарил на Мила футрола за мобилен телефон, на која се изгравирани нивните иницијали. Потроши 5.000 долари за футрола за да à ја подари на Мила. Нема потреба да се каже, но беше воодушевена - изјавил извор близок на двојката за американските медиуми. Според нив, ѕвездите на серијата „Весели седумдесетти“ се заедно веќе извесно време и од скоро почнале да живеат заедно. Ештон минатиот ноември се разведе од актерката Деми Мур, со која беше во брак шест години. Сега ужива во прегратките на помладата актерка Мила Кунис.


СПОРТ

Понеделник, 30 јули 2012 година

39

ЛОШ СТАРТ НА МАКЕДОНСКИОТ ЗНАМЕНОСЕЦ НА ОЛИМПИСКИТЕ ИГРИ ВО ЛОНДОН

Македонскиот пливач заврши на 34. место од 37 пливачи во трката на 400 метри мешано

Блажевски послаб од својот резултат

М

арко Блажевски не ја оствари целта на Олимписките игри во Лондон да го по стигне сво ето најдобро време и да го урне државниот рекорд на 400 метри мешано, кој е во сопственост на Александар Ма ленко (4:27.60 мин.). Наме сто нов рекорд, првиот од четворицата македонски олимпијци во квалификациите на 400 метри мешано исплива за три секунди послабо од својот најдобар резултат во оваа дисциплина, со кој

беше пријавен на Игрите (4:29.07 мин). На ОИ во Лондон, Блажевски исплива 4:32.38 минути, резултат со кој беше трет во првата ква лификациска група, во која победи Бредли Али од Барбадос со 4:21.32 мин. Во вкупниот пласман, македонскиот претставник на крајот го освои 34. ме сто во конкуренција на 37 пливачи, од кои двајца пливаа побавно од него, а еден беше дисквалификуван. - Понекогаш работите не се одвиваат

според планот. За моја голема не среќа, тоа се случи на најголемиот настан во мојата кариера - го изрази Блажевски своето разочарување во пораката на својот профил на „Фејсбук“. Од прео станатите тројца македонски претставници во Лондон, следна ќе настапи пливачката Симона Маринова, која на 2 август (10.30 ч.) ќе плива во трката на 800 метри. Настапите на атлетичарите Христина Ристе ска и Кристијан Ефремов во трките на 400 метри во Лондон се на 3 и на 4 август.


40

СПОРТ

Понеделник, 30 јули 2012 година

Олимписките игриго О

лим пи ски те игри во Лон дон и офи ци јал но беа отво ре ни во рам ки те на че ти ри ча сов ната спе кта кулар на це ре мо ни ја отка ко нив ни от старт го оз начи кра ли цата Ели за бе та Вто ра, а олим пи ски от оган за прв пат во исто ри јата

бе ше за па лен од пове ќе ли ца во исто вре ме, овој пат од нај та лен ти ра ни те седум мла ди спорти сти на Бри та ни ја. - Ти бла года рам Лон дон за го сто примс тво то кое му го да ваш на све тот, на си те овие раз лич но сти, а единс тве но обе ди не ти во спор тот. Ве -

ру вам де ка дол го по кра јот на овие Игри ќе се збо ру ва за нив – истак на пре тсе дате лот на ИОК, Жак Рог, во сво јот говор во рам ки те на це ре мо ни јата, при тоа пови ку вај ќи ја кра ли цата Ели за бе та Вто ра и офи ци јал но да ги отво ри 30. Лет ни олим пи ски игри. По 20.000 ми нати ки ломе три олим пи ски от фа кел стиг на до Олим пи ски от ста ди он до не сен од Деј вид Бе кам, а по тоа пре не сен од пове ќе крат ни от олим пи ски шам пи он Стив Ред грејв, единс тве ни от спортист што има злато на пет ед но подру го Олим пи ски игри. Фа ке лот по вле зот на Олим пи ски от ста ди он бе ше пре зе мен од гру па мла ди та лен ти ра ни бри тан ски спор ти сти, кои беа но ми ни ра ни од нај го ле ми те спорт ски ѕвезди на Бри та ни ја, па нас про ти оче ку ва њата на све тот да се по ја ви не кое слав но има, овој пат тоа изо ста на, а на до се га единс твен начин, за прв пат во исто ри јата пове ќе ми на, во слу ча јов се дум те мла ди спор ти сти, до би ја мож ност да го за па лат олим пи ски от оган во соглас ност со па ро лата „Инс пи ра ци ја за ге не ра ци јата“. На свече но то де фи ле се прет ста ви и скром ната де ле га ци ја од Ма ке до ни ја, со ста ве на од че ти ри спор ти сти и по го ле ма при друж на екс пе ди ци ја.


СПОРТ

Понеделник, 30 јули 2012 година

о обединуваат светот

Поранешна република Македонија стана МКД Македонските претставници на Олимписките игри во Лондон на официјалната вебстраница на Игрите беа претставени дека доаѓаат од поранешна република Македонија иако во централниот дел на претставувањето на нашата земја стои ФИРОМ, официјално признатата референца од ОИ и од ИОК. Ова беше само уште една во серијата пропусти на организаторите во Лондон во однос на имињата и знамињата на земјите-учеснички на ЛОИ 2012. По реакцијата во македонските медиуми, во Лондон реагираше и делегацијата на Македонскиот олимписки комитет. По нивното укажување, исправен е пропустот на официјалната веб-страница на ЛОИ на која наместо поранешна република Македонија сега стои кратенката МКД.

41


42

СПОРТ

Понеделник, 30 јули 2012 година

Златен медал за Лохте, прв пораз за Фелпс Американскиот пливач Рајан Лохте ја почна најавената жетва на олимписки медали на Игрите во Лондон. Тој победи во финалето на 400 метри мешано и го доби првиот дуел со својот најголем ривал Мајкл Фелпс. Осумкратниот олимписки шампион од Пекинг, во првиот настап во Лондон заврши на четвртото ме сто и остана без медал. - Во првите 200 метри се чувствував многу добро. Тоа беше и видливо, пливав рамо до рамо со Лохте. Но, потоа се загубив. Зошто? Не знам, изгледа другите беа попаметни од мене. Беа побрзи, можеби и подобро подготвени за оваа трка. Но, одиме понатаму - рече Фелпс. Неговиот репрезентативен колега, Рајан Лохте, до првото олимписко злато во Лондон доплива со ре зултат од 4:05.18 минути, што е за една и пол секунда пос-

лабо од светскиот рекорд на 400 м мешано (4:03.28 мин.) иако до 350 метри Американецот пливаше подобро од времето на светскиот рекорд. - Малку сум шокиран по трката. Убаво е чувството по победата, но повторувам, шокиран сум - рече новиот олимписки шампион. Сребрениот медал на 400 метри мешано го освои Барзилецот Тиаго Переира со 4:08.86 мин, бронзата му припадна на Јапонецот Ко суке Хагино со 4:08.94, а Фелпс остана зад него со 4:09.28 минути. Во трката на 400 метри слободно триумфира Јанг Сун со време од 3:40.14 мин и стана првиот Кинез во историјата со златен медал од пливачките дисциплини на Олимписките игри. Техван Парк од Јужна Кореја беше втор, а Питер Вандеркај од САД го освои бронзениот медал.

Олимпиец се обложил на својот ривал Ирски олимпиец се обложил на својот ривал пред почетокот на натпреварот и од двете уплати инкасирал 3.600 евра. Ирскиот олимписки комитет поведе истрага по обвинението што стигнало од нивната олимписка експедиција. За истрагата е известен и обвинениот спортист или спортистка, кој засега останува анонимен, како и спортот во кој настапува. Спортистот е обвинет дека извршил две уплати во корист на својот противник пред почетокот на Игрите. Според ирските медиуми и двете уплати на облогот се направени ден пред дуелот и дека и двете се добитни, а спортистот од нив заработел 3.600 евра. Според претседателот на Ирскиот олимписки комитет, Пет Хикли, доколку се докаже вината, за спортистот-обложувач следуваат тешки санкции и исклучување од ОИ. На ОИ во Лондон, Ирска има повеќе од 60 претставници во 14 спорта. На спортистите им е строго забрането секакво обложување додека траат ОИ, а Меѓународниот олимписки комитет најави ригорозни мерки против илегалното обложување во текот на Игрите.

Првото злато на Игрите оди во Кина Првиот златен и бронзен медал на ОИ во Лондон им припадна на кинеските натпреварувачки во стрелаштво. Освојувачка на првото олимписко злато на 30. ЛОИ е 23-годишната Ји Силинг, актуелна светска шампионка и светска рекордерка во дисциплината воздушна пушка. Среброто од првиот сет доделени олимписки медали во Лондон à припадна на полската стрелачка Силвија Богацка, а бронзата ја освои Кинеската Ју Дан.

Новозеландските веслачи најбрзи во светот Веслачкиот дво ец Ерик Мареј и Хамиш Бонд од Нов Зеланд во квалификациите во својата дисциплина во Лондон по стигна нов светски рекорд. Тие доминираа на патеката со време од 6:08.50 минути и за девет секунди беа побр зи од второпласираната француска по сада и го урнаа светскиот рекорд на легендарната британска по става Стив Редгрејв/Метју

Пинсет. До сегашниот свет ски рекорд од 6:14.27 минути британскиот двоец го држеше од 2002 година. Де сет години потоа Новозеланѓаните го испратија ова до стигнување во историјата на езерото Дорнеј. Мареј (30) и Бонд (26) во дисциплината двоец без кормилар во последниве четири години, откако настапуваат заедно, немаат ниеден пораз.


СПОРТ

Понеделник, 30 јули 2012 година

НОВ ПОДВИГ НА ЈУЖНОКОРЕЕЦОТ ИМ ДОНГ ХИУН

Не гледа, а погоди нов светски рекорд

Пр ви от свет ски ре корд на 30. Лет ни олим пи ски игри во Лон дон бе ше ур нат уште пред свеченото отворање на Игрите. За тоа се погрижи јужнокорејскиот олимпиец во стреличарство, Им Донг Хјун, во прелиминарниот дел од натпреварите кога по стиг на ре зул тат од 699 кру га со истрелани 72 стрели. Ве ста е уште позначајна затоа што првиот нов свет ски рекордер на ОИ во Лон дон службе но е слеп спортист. Јужнокорејскиот стрелец, кој е повеќекратен свет ски првак и дво ен олимписки шам пи он во екип на кон ку рен ци ја, Им Донг Хјун, го ур на сопс тве ни от свет ски рекорд по ставен во мај годинава, кој изне суваше 696 круга. Донг Хјун, познат како сле пи от стре лец, ја по году ва цел та по чувство и мора да биде де сет пати побли-

ску до ме тата за да може да ја ви ди, за разлика од другите натпреварувачи со добар вид. Тој одбива да но си очила или леќи, а ја одбива и бесплатната операција со која би му се подобрил видот. - Кога ја гледам метата, ми изгледа како не кој да фрлил раз лич ни бои во вода. Сликата е матна и не ги распознавам границите на метата. Претходно но сев очила, но тие ми создаваат проблем при гаѓањето. Кога ја гледам метата, се обидувам да ја препознаам разликата меѓу боите. Кога не би можел да го сторам тоа, е тогаш тоа би ми било проблем – вели Донг Хјун. На пре ли ми нар ни те нат пре ва ри во стреличарство во Лондон, подобар ре зултат од до се гаш ни от свет ски ре корд по стигна и второпласираниот Ким Бубмин, исто така стреличар од Јужна Кореја.

Французинките ја изненадија Норвешка Првиот ден од женскиот ракометен турнир на Олимписките игри во Лондон помина во знакот на изненадувањето што го приредија репре зентативките на Франција, кои славеа со 24-23 над Норвешка. Селекцијата на Норвешка важи за главен фаворит за златото во Лондон, но скандинавките одиграа слабо прво полувреме, кое го загубија со 1712, па потоа не успеаја да направат цело сен резултатски пре сврт. Сигнате и Бодуан со по пет погодоци беа најефикасни во таборот на Французинките, кои ќе бидат еден од трите

противници на македонската репрезентација на следното Европско првенство, кое ќе се одржи во декември во Србија. Во скандинавската пресметка Данска ја совлада Шведска со 21-18, а Јужна Кореја предводена од извонредната Руи (девет гола) славеше над Шпанија со четири гола разлика (31-27). Во групата А, селекцијата на Русија славеше над Ангола со 30-27. Хрватките беа поразени од Бразил со 23-24, додека Црна Гора убедливо го совлада домаќинот Велика Британија со 31-19.

43

Кинеска тинејџерка атракција во Лондон Првата голема сензација на пливачките натпревари на ОИ во Лондон ја приреди 16-годишната кинеска пливачка Шивен Је. Таа е новата олимписка шампионка на 400 метри мешано, но и нова светска рекордерка во оваа дисциплина. Шивен Је победи во трката со време од 4:28.43 минути, што е за една секунда побрзо од досегашниот светски рекорд во оваа дисциплина испливан од Австралијката Стефани Рајс пред четири години во Пекинг. Сребрениот медал го освои Елизабет Бејсел, а бронзата à припадна на Ли Ксунксу. Покрај светскиот рекорд на Је, на првиот натпреварувачки ден на пливачките натпревари во Лондон беа постигнати и четири нови олимписки рекорди. Камерон ван дер Бург од Ј. Африка исплива ново најдобро олимписко време на 100 метри пеперутка во полуфиналната трка.

Албанец падна на допинг Албанскиот кревач на тегови Хисен Пулаку (20) е првата жртва на допинг-контролата на ОИ во Лондон. Допинг-тестот што му бил направен минатата недела покажал дека албанскиот олимпиец е позитивен на стероидот станозол. По објавувањето на резултатите од тестот, дисциплинската комисија на ИОК донесе одлука за негова суспензија од Игрите во Лондон. Иако Пулаку не е тестиран во текот на натпреварите на ОИ, технички тој е првиот случај на докажан допинг на 30. ЛОИ во Лондон. - Се надеваме дека ова ќе им биде порака на другите ако земаат допинг, дека ние ќе ги фатиме. На ОИ во Лондон ќе бидат направени околу 5.000 допинг-тестови, така што никој не треба да мисли дека може да се извлече со тоа - истакнуваат од организацискиот одбор.


44

РАЗОНОДА

Понеделник, 30 јули 2012 година

АЛСАТ-М

СИТЕЛ

КАНАЛ 5

АЛФА ТВ

ТЕЛМА

ТВ ПРОГРАМА 06.45 Добро утро Македонијо 09.05 Без рецепт 10.00 Дневник 10 10.30 ЛОИ 2012 - Хрватска – Ангола – ракомет- жени 12.30 ЛОИ 2012 - Србија – Кореја – одбојка - жени 14.00 ЛОИ 2012 - Данска – Кореа – ракомет - жени

15.45 ЛОИ 2012 – Русија – Доминиканска Република – одбојка - жени 17.15 ЛОИ 2012 – Франција – Шпанија – ракомет - жени 18.45 ЛОИ 2012 – Русија – Бразил – кошарка - жени 19.30 Дневник 2 20.10 Тротоар њуз – забавна

програма 20.30 ЛОИ 2012 - финални трки пливање 22.15 ЛОИ 2012 – Норвешка – Шведска - ракомет 23.45 ЛОИ 2012 – САД – Ангола – кошарка - жени 01.00 Бостонски адвокати -сериja 01.40 Тротоар њуз – забавна

програма 02.00 ЛОИ 2012 – Франција – Шпанија - ракомет 03.20 ЛОИ 2012 – Норвешка – Шведска - ракомет 04.40 Без рецепт 04.55 Бостонски адвокати -сериja 05.40 ЛОИ 2012 – САД – Ангола кошарка

07.05 Културна хроника 07.15 Шестиот ден 09.15 Луѓе и места - репортажа 09.30 Тоа сум јас 10.00 Ништо – игран филм 11.45 Храна и вино – емисија за гурмани 12.15 Диви суштества – документарна програма 13.00 Цртан филм 13.45 Девици благороднички –

играна серија 14.35 Аларм за Кобра 11 – играна серија 15.30 Вести 15.45 Канцеларијата – серија 16.20 Диви суштества – документарна програма 17.05 Монк – сериски филм 17.50 Храна и вино – емисија за гурмани 18.30 Вести

19.00 Метео 19.05 Спорт 19.10 Девици благороднички – серија 20.00 Аларм за Кобра 11 – серија 21.00 Филмополис - филмски магазин 21.40 Вести 22.10 Метео 22.15 Спорт 22.20 Сексот и градот – сериja

22.45 Доктор Хаус – сериja 23.30 Културна хроника 23.40 Мистериозна кожа – игран филм 01.20 Ништо – игран филм 03.30 Вести 04.05 Филмополис 04.15 Храна и вино – емисија за гурмани 04.45 Игран филм 06.30 Вести

06.55 5 до 7 – утринска програма 09.00 Вести 09.10 Вкусот на традицијата – рецепт на денот 09.25 Осомничени - играна серија 10.15 Портик – хроника на денот 11.45 Телешоп 12.00 Вести 12.15 Вкусот на традицијата – рецепт на денот 12.30 Пет и Стен – анимирана

серија 12.45 Моите џебни миленичиња – цртана серија 13.05 Ај ти замижи – емисија за деца 13.30 Супер ѕвезда – топ листа – емисија за деца 14.00 Евромакс - забавна програма 14.25 Живот со стил – забавна програма

15.00 Вести 15.15 Стоковна куќа – забавно документрана серија 15.45 Во прво лице – забавна програма 16.15 Осомничени – играна серија 17.05 Вкусот на традицијата – рецепт на денот 17.30 Вести 17.55 Стоковна куќа – забавно документарна серија

18.30 Фактор здравје – контактна програма 19.00 Вести 19.45 ВОА - Гласот на Америка 20.00 Документарна програма 20.30 Авто стил – емисија за автомобилизам 21.00 Котон клуб – забавна програма 22.00 Вести 22.55 Обвинители - игран филм

07.00 Здраво Македониј 09.00 Вести 09.10 Јунска ноќ – турска серија 10.05 Очајни домаќинки – турска серија 10.55 Метео 5 – временска прогноза 11.00 Вести 11.10 Разделба – индиска серија

12.00 21 – интерактивен квиз 12.30 Доктори – турска серија 13.15 Капали Чаршија – турска серија 14.55 Метео 5 – временска прогноза 15.00 Вести 15.25 Величествениот - турска серија 17.00 Имотот на дамата – турска

серија 17.55 Метео 5 – временска прогноза 18.00 Вести 18.40 Екстра Ексклузив – забавен магазин 19.00 Доктори - турска серија 20.00 Јунска ноќ – турска серија 21.00 Невозможна мисија 3 –

игран филм 22.55 Метео 5 – временска прогноза 23.00 Вести 23.35 Со пластична хирургија до совршенство – документарен филм 00.10 Екстра Ексклузив – забавен магазин 00.30 Шафт - игран филм

06.15 Засекогаш вљубени серија 07.00 Вести 07.10 Журнал - утринска програма 09.00 Вести 09.10 Кај Ана - кулинарско шоу 09.25 Македонски стари приказни 10.00 Слушни ја мојата судбина играна серија 10.25 Топ шоп 10.55 Бекстејџ - естраден магазин

11.05 Малечката невеста - серија 11.30 Огнови на љубовта - серија 12.00 Вести 12.10 Огнови на љубовта - серија 12.30 Топ шоп 12.50 Љубов и казна - серија 14.20 Под сенката на врбите играна серија 15.05 Зет домазет - играна серија 16.00 Вести 16.24 Временска прогноза 16.26 Зет домазет - играна серија 17.00 Огнови на љубовта - серија

18.00 Малечката невеста - серија 18.35 Бекстејџ - естраден магазин 19.00 Дневник 19.30 Бизнис вести 19.40 Временска прогноза 19.45 Под сенката на врбите играна серија 20.50 Зет домазет - играна серија 22.10 Брачен судија - реално шоу 23.30 Дневник 23.55 Временска прогноза 23.57 Фаличен пансион - серија

00.30 Херои - играна серија 01.15 Бекстејџ - естраден магазин 01.30 Се или нешто - забавна емисија 02.20 Балкан бенд - забавна емисија 02.50 Кој те шиша - забавна емисија 03.10 Журнал - реприза 05.00 Зора зори - забавна емисија 06.15 Програмата продолжува

08.00 Ноди - цртан филм 08.15 Утеран - индиска новела 09.00 Опасна љубов - шпанска новела 09.45 Да готвиме заедно со А. Положани 10.00 Телешоп Бјорнер Германија 10.15 Топ шоп 10.30 Скај шоп 10.40 Бакуган - цртан филм 11.05 Пет плус - детска емисија

11.45 Странски зет - турска серија 12.45 Телешоп Бјорнер Германија 13.00 200 – дебатна емисија 14.00 Телешоп Бјорнер Германија 14.15 Топ шоп 14.30 Скај шоп 14.45 Пет плус - детска емисија 15.35 Бакуган - цртан филм 16.00 Вести

16.30 Да готвиме заедно со А. Положани 16.45 Утеран - индиска новела 17.30 Опасна љубов - шпанска новела 18.25 Пицикато - забавна емисија 19.00 Вести 19.45 Странски зет - турска серија 20.45 Милионер – квиз 21.45 Љубов и казна - турска

серија 23.00 Вести на македонски јазик 23.35 Пицикато - забавна емисија 23.50 Љубов и казна - турска серија 00.45 Странски зет турска серија 01.30 Опасна љубов - шпанска новела 02.15 Игран филм 03.45 Музика 04.00 Милионер – квиз


ИНФОРМАТОР

Понеделник, 30 јули 2012 година

ВРЕМЕПЛОВ

511 - Роден е италијанскиот сликар, архитект и писател Џорџо Вазари, еден од основачите на историјата на уметност. Тој наслика многу фрески и слики во римските и фирентинските цркви и палати. Неговите биографии на италијанските уметници од 13 до 16 век се главен извор за проучување на италијанската ренесансна уметност. 1619 - Во Џемстаун, во Вирџинија, САД, се одржа првото колонијално претставничко Собрание. Овој град е прво населено место во новиот свет, каде што првите англиски доселеници пристигнаа во 1607 година. 1818 - Родена е англиската писателка со ирско потекло Емили Бронте, која се прослави со романот „Оркански висови“. 1863 - Роден е Хенри Форд, производител и конструктор на автомобили, кој придонесе за брзиот развој на автомобилизмот во светот. Умре во 1947 година. 1889 - Во Муром, Русија, е роден Владимир Зворник, таткото на телевизијата. Во 1926 година

20.04 20.05

Овен – Ва шето до бро рас положе ние влијае позитивно врз луѓето кои се околу вас. Продол жете та ка. Со вет: сло бод но ка жете му на парт не рот де ка мно гу ви значи и де ка не можете без него. Бик – Почетокот на работната недела нема да биде во насоката која вие ја посакувате, па затоа подгответе се за еден тежок ден. Совет: почнете да ги слушате советите од лекарот ако сакате да го сочувате здравјето.

21.05 20.06

Близ на ци – Критиките што ќе бидат упатени на ваша адреса, прифатете ги, тие се само добронамерни совети. Совет: посветете внимание на малите работи, кои животот го прават поубав.

21.06 22.07

Рак – Трудот што го вложивте изминатиот период сега ќе излезе на површина. Претпоставените ќе ве наградат за успешно завршената работа. Совет: не отстапувајте од љубовните намери.

21.03 19.04

ХОРОСКОП

успеа електронски да ја разложи сликата и така го отвори патот на телевизијата. Умре во Принстон, САД, на 29 јули 1982 година. 1898 - Во Кастелфорд е роден Хенри Мур, британски вајар, главен претставник на апстрактниот правец во европското вајарство. Под влијание на Пикасо и на Бранкуси, секогаш се стремеше кон синтеза на апстрактните облици со надреалистички психолошки истражувања. Умре на 31 август 1986 година. 1914 - Во Париз е убиен Жан Жорес, еден од најголемите француски борци за мир. Беше голем државник, новинар и филозофски мислител, еден од водачите на Втората интернационала, човек кој зазема истакнато место во историјата на француското и на меѓународното работничко движење како борец за историските цели на работничката класа. Роден е на 3 април 1859 година. 1966 - Англија со победата над Германија со резултат 4:2 во финалето на Светското фудбалско првенство, што се одигра на стадионот „Вембли“, првпат стана светски првак. 1971 - Астронаутите на „Аполо 15“, Дејвид Скот и Џејмс Ирвин, се спуштија на Месечината. 1974 - Турција, Грција и Велика Британија потпишаа спогодба за прекин на огнот на Кипар. 1975 - Во Хелсинки почна конференцијата за европска безбедност и соработка (КЕБС), на

која присуствуваа државници од 35 земји. Целта на конференцијата беше да се осигури мирот во Европа. 1999 - Американската армија официјално ја заврши операцијата во Панама по стогодишното присуство во таа земја од Централна Америка. 2003 - Последната „буба“ се симна од производствената лента во Мексико - „фолксваген“ број 21.529.464, колку што за 68 години се произведени во Германија и во други земји, со што заврши историјата на најдолгопроизведениот автомобил. Производството на „фолксваген“ беше идеја на германскиот диктатор Адолф Хитлер. 2007 - Умре Микеланџело Антониони, италијански филмски режисер. Се прослави со филмот „Авантура“. Антониони зад себе остави 25 филма. Работеше како сценарист за Роберто Роселини, Федерико Фелини и за Марсел Карне, за првпат да застане зад камерата во 1942 година снимајќи документарни филмови („Луѓе од реката По“). Неговиот филм „Авантура“ е прогласен за ремек-дело и се смета за еден од десетте најдобри остварувања во историјата на кинематографијата. Во Лос Анџелес во 1996 година му е даден „Оскар“ за животно дело. 2007 - Во својот дом на островот Фаро, Шведска, умре Ингмар Бергман, легендарен шведски тенисер и филмски режисер, сценарист и драмски писател.

23.07 22.08

Лав – Потребна ви е поголема мудрост за да ги избалансирате желбите и можностите. Не може сè да добиете така лесно. Совет: заведете го партнерот со романтична вечера.

23.08 21.09

Девица – Не дозволувајте луѓето што не ви значат многу да влијаат врз вашите одлуки. Нема потреба да се заморувате многу. Совет: акумулирајте позитивна енергија.

22.09 23.10

24.10 21.11

Вага – Бидете внимателни што зборувате пред колегите, некои од нив не ви посакуваат добро. Совет: работите што ги одложувате подолг период мора веднаш да ги завршите. Скорпија – Не ветувајте нешто што не можете да го исполните. Се чувствувате многу исполнето благодарение на еден Бик. Совет: посветете внимание на соновите.

45

ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР Денеска е Св. великомаченица Марина Оваа Марина се роди во незнабожечки дом во Антиохија Писидиска. Со христијанството се запозна и се крсти на свои 12 години, по што доживеа да биде презрена од сопствените родители. Во времето на Диоклецијан, Олимвриј, царскиот намесник во Антиохија, кога слушна дека света Марина е христијанка, а пленет од нејзината убавина, првин сакаше таа да му биде жена. Кога таа одби, ја изведе на суд по секој пропис како христијанка. Света Марина беше цели два дена подложена на мачење и најпосле обезглавена. Поголем дел од нејзините мошти се наоѓаат во манастирот „Света Марина“, во областа Мала Преспа (македонските села во Албанија), каде што сè уште се случуваат чуда над нејзините мошти.

КАТОЛИЧКИ КАЛЕНДАР Денеска е Св. Петар Кризолог Бил роден во 380 година во Имола, во близина на Болоња, и уште како млад стапил меѓу свештениците. Бил познат по својот свет христијански живот. Бил прогласен за бискуп во Равена, која во тоа време била престолнина на Западното царство. Им помагал на сиромашните луѓе. Свети Петар Кризолог умрел во 450 година.

22.11 21.12

Стрелец – Постојано имате забелешки на однесувањето на партнерот. Место постојано да приговарате, уживајте во вистинската љу бов. Совет: одете на прошетка во природа.

22.12 19.01

Јарец – Сите проблеми побрзо и поедноставно се решаваат со поддршка и искрен совет од пријател. Совет: вашето добро расположение позитивно влијае врз колегите.

20.01 18.02

Водолија – Нема потреба да жалите за пропуштената можност, времето ќе покаже дека одлуката што ја донесовте е вистинската. Совет: уживајте во вечерните излегувања.

19.02 20.03

Риби – Тензичната состојба која неколку дена владее во вашиот дом денеска ќе го достигне максимумот. Иако кавгата е неизбежна, на крај сè ќе заврши добро. Совет: пијте течности.


46

РАЗОНОДА

КИНО „МИЛЕНИУМ“ „Пустинско цвеќе“ Жанр: драма Режија: Шери Хорман

Понеделник, 30 јули 2012 година

„Човек-пајак“ Жанр: Акција, авантура Режија: Марк Веб Почеток 22.30 часот

очекувате“ Режија: Кирк Џонс Жанр: комедија, романса Почеток: 17.15, 19.30 и 22.00 часот

КИНО „РАМСТОР“ „Кунгфу-панда 2“ Режија: Џенифер Јух Автор: Џонатан Аибел, Глен Бегрер

Сала 2: „Каубои и вонземјани“

Жанр: акција, трилер, научна фантастика Режија: Џон Фавреу Почеток: 10.30 и 13.00 часот „Мачорот в чизми“ Жанр: анимиран филм Почеток: 15.30 часот Почеток: 15.00 часот

„Огледалце, огледалце“ Жанр: авантура, комедија, драма Режија: Тарсем Синг Почеток: 17.30 и 20.00 часот

„Ледена доба 4“ Жанр: анимација, авантура, комедија Режија: Стив Мартино, Марк Турмејер Почеток: 18.00 и 20.00 часот

Почеток: 11.00, 13.00 и 15.00 часот „Што да очекувате кога

„Предавство“ Жанр: акција, драма Почеток: 22.00 часот

ИЗЛОЖБИ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНСКАТА БОРБА ЗА ДРЖАВНОСТ И САМОСТОЈНОСТ, МУЗЕЈ НА ВМРО И МУЗЕЈ НА ЖРТВИТЕ ОД КОМУНИСТИЧКИОТ РЕЖИМ Меѓународна колекција Отворен од вторник до недела од 10.00 до 18.00 МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА „Традиционални предмети од метал“ „1+ 1 Живот и љубов низ македонската историја“ MUNICIPiVM STOBENSIVM – Римска монетарница во Стоби МУЗЕЈ НА СОВРЕМЕНА УМЕТНОСТ Изложба „Прагови“ МУЗЕЈ НА ГРАД СКОПЈЕ Постојана поставка НАЦИОНАЛНА ГА ЛЕРИЈА НА МАКЕДОНИЈА: Даут-пашин амам, Чифте-амам и Мала станица Постојана поставка Објектите на Националната галерија работат од 10.00 до 18.00

ЗРНЦА НА МУДРОСТА Сите луѓе имаат исти мани, но немаат исти доблести! Јован Дучиќ

Немирот е израз на незадоволство, а незадоволството е прв чекор кон напредокот! Народна поговорка

Кревка е љубовта која од првиот удар се крши! Руска поговорка

Не гледај во минатото со лутење или во иднината со страв,

l

33

l

Тетово l

Гостивар

Куманово

l Штип

l Радовиш

37

l Кичево

l Неготино

37

l Кавадарци

32

33

32 l Охрид

35

Велес l

l Дебар

l Струга

Сите големи успеси претставуваат триумф на упорноста! Зигмунд Граф

Делчево

35

34

Кога ќе ја загубиш гордоста, не си загубил ништо. Кога ќе го загубиш здравјето, си загубил половина. Но, кога ќе ја загубиш

30

l Кочани

36

32

28

35

Скопје l

33

31

l

волјата, си загубил сè! Кинеска поговорка

Во текот на денот ќе дува ветер од западен правец, кој ќе се движи со брзина од 23 километри на час.

Крива Паланка

36

туку гледај со претпазливост! Џејмс Турбер

l Прилеп

37

l Струмица

37 l Гевгелија

Времето денеска ќе биде стабилно и топло. Во Скопје минималната температура ќе биде 20 Целзиусови степени, а максималната 36 степени. Видливоста ќе биде до 10 километри, а влажноста на воздухот 37 проценти. Индексот на УВ-зраците ќе биде 9.

Битола

32

l Ресен

l

35 14 ВТОРНИК 36

13 СРЕДА 33

11 ЧЕТВРТОК 33

27

Барселона

34

Букурешт

29

Будимпешта

28

Загреб

32

Софија

38

Атина

31

Приштина

31

Сараево

30

Белград


Рецепт на денот

Валдорфски пудинг ПОТРЕБНИ СОСТОЈКИ: 2 поголеми кисели јаболка, околу 400 г 1 лажиче екстрат од ванила малку морско оревче 4 жолчки 500 мл млеко 160 г шеќер 1 лажиче масло за јадење 1 лажиче ситно исечкан ѓумбир 1 лажица сок од лимон 80 г грозје 30 г потпечени ореви

" SAGITTARIUS #

SEKTOR NA DR@AVNA UPRAVA

É

N

LAGI [PAGETI, MAKARONI I SL.

POKORUVA^ HRVATSKA PEJA^KA KSENIJA

Ê

P

É

P

BROJ NA PRASIWA OD EDNO PRASEWE KISLOROD

PEDAGOG JAN AMOS LINDA EVANS

Ê

K

GOLOTIJA, RAZGOLENOST

PROU^UVA^ NA VREMENSKITE POJAVI POZNATA OHRIDSKA FABRIKA ZVUK, GLAS

SITEN OTPADOK OD DRVO

ENI LENOKS KOJ [TO PRIPA\A NA ZOLVA

PODLOST TAJNO, ZAGADO^NO

Ä

M

NEPLODNOST, JALOVOST PISATELOT UJEVI] MALA ZENICA, ZENI^KA

Ä

Æ

ZDRAVKO ^OLI] (PREKAR) VID VRBA (MN.) ZEMUNSKA F-KA ZA AVIONI

Z

POND MAL ELEK POZNATA OHRIDSKA PLA@A VDLABNATINA V YID GRAD VO SEVERNA KOREJA STIV ROVER RAJS

LESKOVAC RAZVODENETA ZEMJA PRIPADNIK NA INDIJANSKO PLEME OLEG VIDOV

"VI[A STRU^NA SPREMA#

Æ

KNI@EVNO TVORE[TVO VO STIHOVI (MN.)

K

TOMAS OTVEJ

ПРИГОТВУВАЊЕ:

LUIS KARLOS ARTETA PODRUG, RAZLI^EN

TORINIO

[IROKI @ENSKI ZDOLNI[TA NA^IN NA PI[UVAWE

P

KLIENTI, MU[TERII

ROMANSKA PARI^NA EDINICA (MN.)

SEVEREN ELEN

4 6 2 9 7 3 6 9 5 8 1 7 2 3 5 1

6 2 8 9 1 2 3 7 7 9 4 5 9 3 1 7

3 6 1 7 4 3 8 2 4 5 3 8 5 1

5

7 8 4 8 4 2 7 4 1 3 8 1 1 5 4 9 7 6

RE[ENIJA - SKANDINAVKA: METEOROLOG, IVERKA, EMO, NISKOST, EL, MISTERIOZNO, STERILNOST, TIN, TO, LKA,ZENI^E, IVI, KRINOLINI, P, STIL, KANEO, TO, ANAK, LE, VSS, IROKEZ, POTRO[UVA^I, IRVAS, LEI; SUDOKU: 1) 846 291 735, 195 734 628, 273 685 941; 614 952 387, 927 368 514, 538 147 269; 762 819 453, 351 476 892, 489 523 176; 2) 384 156 792, 952 378 461, 617 492 835; 139 645 278, 876 213 954, 245 789 613; 763 821 549, 498 537 126, 521 864 387

Јаболките се лупат и се сечат на тенки кришки. Потоа додадете ги грозјето, сокот од лимон и ѓумбирот. Во длабока тава се загрева маслото за јадење и потоа се додава смесата со јаболка. Се пржат околу една минута. Потоа додајте две лажици шеќер и продолжете со пржење уште 3-4 минути, за јаболката да се карамелизираат. Целата смеса ставете ја во калап. Во меѓувреме, на тивок оган загрејте го млекото и додека по стојано мешате додавајте ги жолчките, морското оревче, ванилата и преостанатиот шеќер. Оваа сме са ставете ја врз јаболката што се во калапот. Потоа калапот ставете го во подлабок сад, во кој има вода и печете на 160 Целзиусови степени, околу 40 минути.

47

РАЗОНОДА

Понеделник, 30 јули 2012 година


ВИЦОТЕКА

* * * Камионџија влегува во ресторан и нарачува плескавица, пиво и баклава. Само што почнал да ги јаде, во ресторанот влегуваат тројца мотоциклисти со девијантно однесување. Едниот почнал да му плука во пивото, другиот му ја зел плескавицата, а третиот ја расфрлал баклавата по масата. Откако го видел сето тоа, камионџијата смирено станал, ја

платил сметката и си излегол од ресторанот. Мотоциклистите почнале да се смеат и му рекле на келнерот: - Овој и не е некој маж! - Да, одговорил келнерот, ама и не е некој возач, тукушто изгази три мотоцикли! * * * Полицаец прашува еден камионџија: - Што имате од зимска опрема? - Ѕиври!

ТИКЕТ СЕК Ј Монако Турс

1

Рејкјавик Акранес

Интер Т. Мариехам

1

Славија П. Јихлава

Коефициент 5.9

1 1

Den 30 Juli  

Dneven Vesnik Den

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you