Bratstvo 22-23

Page 1

Glasilo Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda

broj 22/23 • godina 9

2018. • cijena 10 kuna

 40 GODINA PRAVILA OFS-A

 TREĆI EUROPSKI KONGRES OFS-A I FRAME

 DOKUMENTI S NACIONALNOG KAPITULA OFS-A


IMPRESUM Bratstvo Interno glasilo Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) Izdaje: Hrvatsko nacionalno bratstvo OFS-a Broj 22/23, 2018. Uredničko vijeće: Hilda Švarcmajer, glavni urednik Fra Vladimir Vidović Adresa uredništva: Kaptol 9, 10000 Zagreb Ana Fruk Fotografija na naslovnici: Prikaz sv. Elizabete u bazilici Stjepan Kelčić sv. Franje u Palma de Mallorci, Jasna Krapac Španjolska Grafička priprema: Danijel Lončar Tisak: Grafika Markulin, Lukavec Naklada: 700 primjeraka

2


NACIONALNO BRATSTVO

Uvodnik Draga braćo i sestre, Gospodin vam dao svoj mir!

V

rijeme je adventa, vrijeme priprave i očekivanja radosnog događaja, rođenja Gospodina Isusa Krista! Pogledi su nam uprti unaprijed i nanovo tražimo susret s Milosrdnim. Očekujemo da nas vodi i jača u vjerničkom, bratskom, obiteljskom životu i služenju, a istovremeno sabiremo plodove našeg truda i zalaganja kroz proteklu godinu. Hrvatsko nacionalno bratstvo Franjevačkoga svjetovnog reda uspjelo je ostvariti zacrtani Program rada za 2018. godinu. Predstavnici Nacionalnoga bratstva sudjelovali su u kolovozu na III. europskom kongresu OFS-a i Frame u Litvi, a u listopadu smo imali bratski i pastoralni pohod s međunarodne razine, u vrijeme održavanja redovnog Nacionalnog kapitula. U isto je vrijeme održana Nacionalna izborna skupština Frame. U studenom su, pak, u Osječkom i Zagrebačkom područnom bratstvu OFS-a održani izborni kapituli. Stoga ovom prilikom još jednom čestitam na iz-

broj 22-23/2018.

boru nacionalnoj predsjednici Frame i članovima vijeća Frame, kao i svima koji su na područnim izbornim kapitulima OFS-a prihvatili kandidature i službe na koje su izabrani! Neka Vas sve Gospodin uzdrži u bratskoj ljubavi i služenju! U područnim bratstvima ostvareni su susreti, seminari, hodočašća, duhovne vježbe, pohodi i izborni kapituli u mjesnim bratstvima kao i niz drugih aktivnosti braće i sestara. Bratski susreti i događanja na svim razinama, održavani su u ozračju obilježavanja 40. obljetnice potvrde obnovljenog Pravila Franjevačkoga svjetovnog reda, koje je potvrdio papa Pavao VI., koji je proglašen svetim 14. listopada 2018. Radost Neba i Crkve je i naša radost! Radost zajedništva i milosrđe našeg Gospodina Isusa Krista neka nas prati u narednom vremenu. Blagoslovljen vam Božić i 2019. godina! Branka Černugelj, OFS, nacionalna ministra

3


DUHOVNI ASISTENTI

Pravilo Franjevačkoga svjetovnog reda iz 1978. g. - plod koncilske obnove Crkve Izlaganje na obilježavanju 40. godišnjice Pravila na Nacionalnom kapitulu OFS-a u Samoboru 6. listopada 2018. g.

K

ako bismo bolje razumjeli Pravilo OFS-a kao plod koncilske obnove Crkve, potrebno je ukratko podsjetiti na početke Franjevačkoga svjetovnog reda u 13. st., na neka njegova obilježja kroz povijest i na inicijative njegove obnove potkraj 19. st. i u vremenu prije Drugoga vatikanskog koncila (I.). Zatim ćemo iznijeti smjernice toga Koncila (1962. ‒ 1965.) koje su najviše utjecale na oblikovanje obnovljenog Pravila iz 1978. g. i na ciljeve koje su si postavili inicijatori obnove (II.). Nakon toga ćemo vidjeti koje su vrijednosti iz prvotne baštine Franjevačkoga svjetovnog reda opet istaknute u tom Pravilu (III.) te po čemu se poimanje OFSa u obnovljenome Pravilu razlikuje od poimanja „Trećega reda sv. Franje“ prije Koncila (IV.) Na kraju će nas zanimati koliko je obnovljeno Pravilo utjecalo na život i djelovanje današnjih bratstava OFS-a, imajući na umu osobito bratstva u Hrvatskoj (V.).

I. Osvrt na povijesni hod Franjevačkoga svjetovnog reda Kad je u 13. st. Crkva priznala Franjevački svjetovni red, najprije odobrenjem Staroga pravila (Memoriale propositi) iz 1221. g., a kasnije odobrenjem pravila što ga je dao papa Nikola IV. (1289.), priznala ga je kao način života „braće i sestara od pokore koji žive u vlastitim domovima“ (početak Staroga pravila) odnosno kao „Red od pokore“ (Pravilo Nikole IV.). Riječ pokora znači ovdje neprestano obraćenje, koje uključuje djela ‒ plodove obraćenja i pokorničke čine koji potvrđuju stalnost obraćeničkog hoda. Bitna, nužna pretpostavka za ulazak neke osobe u taj Red bio je njezin život u Crkvi, u crkvenom zajedništvu, to jest prihvaćanje cjelovitoga sadržaja vjere i življenje u skladu s kršćanskim moralom i crkvenom disciplinom. Život je u tom Redu za pojedinca i bratstvo, najkraće rečeno, bio organiziran tako da je bilo vidljivo kako su članovima temeljne vrjednote ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu. U tom su obraćeničkom, pokorničkom životu bitno mjesto imali molitva (molili su sve časove službene molitve Crkve ‒ časoslova) i bratski život, koji je imao izvor u zajedništvu Crkve (doprinosi za potrebe članova bratstva i za pomoć potrebitima smatrali su se nečim redovitim). Bitne su bile i zajedničke strukture predviđene za zajedničke čine i zajedničku djelatnost. Crkva je od tih pokorničkih bratstava tražila da imaju svog „poučavatelja“ (danas tu službu obavlja duhovni asistent) i „pohoditelja“ (danas se ta zadaća crkvenog nadzora ostvaruje u bratskim i pastoralnim

4


DUHOVNI ASISTENTI

pohodima, osobito mjesnim bratstvima). Takav život „braće i sestara Reda od pokore“ koji je osnovao „blaženi Franjo“ odvijao se tijekom prva dva stoljeća.1 Bulom Romani Pontificis Providentia Siksta IV. od 15. prosinca 1471. završava jedno razdoblje Franjevačkoga svjetovnog reda, „razdoblje žive autonomije Pokorničkog reda“ (G. Andreozzi) i otvara se drugo u kojemu novo ime ‒ Treći red sv. Franje ‒ ima i negativnu konotaciju to jest da „ovisi o Prvom redu“ i da je „ukras Prvoga reda“ (isti autor). Od tada Treći svjetovni red sv. Franje postaje u organizacijskom, ali i u duhovnom i pastoralnom smislu sve više ovisan o redovnicima-franjevcima Prvoga Reda i Trećega samostanskog reda, kojima je Crkva povjerila dužnost pastoralne i duhovne skrbi za njega. Od 16. st., tijekom obnove Crkve poslije Tridentskoga koncila, Treći red sv. Franje gubi prvotni smisao i osjetljivost za ostvarivanje karizme sv. Franje u svijetu, u prilikama konkretnoga društva. Takva je situacija bila više-manje i susljednih stoljeća. Papa Leon XIII. je 1883. g. obnovio Pravilo i način života braće i sestara Reda od pokore iz 1289. g. i obnovljenome dokumentu dao naslov Pravilo članova Trećega reda sv. Franje, koji se naziva svjetovnim. Želio je Treći red izvući iz devocionalizma i uputiti ga prema društvenom apostolatu, nadao se da će on pomoći i u razvijanju socijalne osjetljivosti u Crkvi.2 Papa je smatrao da u obnovljenome pravilu treba „ublažiti“ odredbe Pravila Nikole IV. iz 1289. g. i „prilagoditi ovim novim običajima življenja“, ali je naglasio da se time nije ništa oduzelo „od same naravi Reda“ i da je ona ostala posve „nepromijenjena i netaknuta“ (konstitucija Misericors Dei Filius). No, možemo reći da obnova koju je želio i zamislio Leon XIII. nije uspjela. Jedan je od razloga bio i taj što obnovljeno pravilo nije dalo jasnu definiciju „pravne naravi Trećega svjetovnog reda sv. Franje Asiškog i obilježjâ njegovih članova, što je ostavljalo prostora mentalitetu tog vremena, prema kojemu su treći redovi bili samo manjkav oblik redovničkog života.“3 Već tada, u vrijeme Leona XIII., postojale su dvije duhovne struje unutar Trećega reda: jedna, koja je Red vidjela kao zajednicu koja članovima prije svega pomaže u rastu u kršćanskoj savršenosti i druga, kojoj su također bitni bili prisutnost i djelovanje Reda u društvu, osobito na socijalnom planu. Zakonik kanonskoga prava iz 1917. g. želio je da Treći svjetovni red sv. Franje i ostali „treći redovi“ budu škole evanđeoskog života. No, Treći se red sv. Franje na početku 20. stoljeća, u stvarnosti, opet u velikoj mjeri vratio uglavnom prakticiranju „pobožnih vježbi“. U takvom ozračju, riječi pape Pija XII. u jednom obraćanju članovima Trećega reda 1938. g., prije početka Drugoga svjetskog rata, bile su podsjećanje na zapuštenu svjetovnu i svjedočku dimenziju njegova identiteta. Rekao im je: „Ovo treba biti vaš život: život akcije.“4 Poslije rata osjećalo se da Pravilo Leona XIII. više ne odgovara novim vremenima, da je potrebno suvremenije pravilo. Četvorica tadašnjih franjevačkih generalnih povjerenika za Treći red konstatiraju u pismu generalnim ministrima (1947. g.) da pravilu Leona XIII. „treba dati sigurna i jednoznačna tumačenja te tako staviti točku na razna subjektivna tumačenja.“5 Time je neizravno najavljena potreba zakonodavne revizije Trećega reda. Novi poticaj za zakonodavnu reviziju bio je i govor Usp. Franjevački izvori, Sarajevo ‒ Zagreb, 2012., 1959-1992. Usp. A. KORDIĆ, Nastanak Pravila FSR-a Pavla VI. iz 1978. godine i doprinos hrvatskoga FSR-a u njegovu stvaranju, u: Pravilo Franjevačkoga svjetovnog reda (1978. ‒ 2003.). Zbornik radova sa Simpozija održanog u Samoboru, 11. i 12. listopada 2003., Zagreb, 2006., 76. 3 Priručnik za duhovnu i pastoralnu asistenciju FSR-u i Frami, Zagreb, 2007., 38. 4 Uzeto iz knjige G. GRILLINI, Presenza francescana. Appunti storici per un profilo socio-politico del francescanesimo secolare, S. Maria degli Angeli, 1995, 58. 5 Isto, 40. 1 2

broj 22-23/2018.

5


DUHOVNI ASISTENTI

pape Pija XII. talijanskim trećoredcima 1. srpnja 1956. u kojem on iznosi svoj pogled na Treći red u Crkvi: on treba biti „kršćanska škola savršenosti, izvornoga franjevačkog duha, odvažne i spremne akcije za izgradnju Tijela Kristova“. U tom se kontekstu nastojalo da se neke promjene unesu barem prigodom priređivanja Konstitucija Trećega svjetovnog reda sv. Franje Asiškoga (1957.)6, koje je imalo zadaću organizaciju Trećega reda uskladiti Zakonikom kanonskoga prava iz 1917. g. Te su Konstitucije imale i odredbe koje odražavaju težnje za osuvremenjivanjem Reda, a koje su sazrele u godinama poslije Drugoga svjetskog rata. U tom smislu treba istaknuti čl. 80: „Da se zadruge TR-a nikada ne pretvore u čisto nabožna društva, preporučuje se da pojedine, koliko bude moguće, promiču koje djelo apostolata.“ Konstitucije iz 1957. g. su ipak, u cjelini, ostale vjerne svojoj zadaći: primijeniti slovo i duh tadašnjega Zakonika kanonskog prava.7

II. Koncilske smjernice i obnova pravila U duhu nauka Drugoga vatikanskog koncila i pozitivnog pristupa svijetu i čovjeku zacrtano ja da buduće pravilo treba biti “pozitivnije, evanđeoskije i franjevačkije“ (pismo generalnih povjerenika Trećeg reda od 9. ožujka 1966. g.): pozitivnije, to jest da u njemu ne prevladavaju odredbe i zabrane nego da se govori o vrijednostima koje treba oživotvoriti i o ciljevima prema kojima treba ići; evanđeoskije, to jest da življenje po pravilu bude istodobno i življenje evanđelja; franjevačkije, to jest da se u tekstu pravila jasnije vide franjevački početci Reda. Koncilske smjernice koje su se najviše odnosile na Treći svjetovni red sv. Franje i najviše utjecale na oblikovanje njegovoga obnovljenog pravila bile su: a) Povratak na izvore kršćanskog života i na prvotnu karizmu i život Trećega reda sv. Franje. U Pravilu iz 1978. g. to se ostvarilo osobito ponovnim govorom o jednom Redu koji više nije podijeljen po redovničkim franjevačkim redovima koji pružaju duhovnu asistenciju. b) Koncilski nauk o Crkvi kao zajedništvu i Crkvi kao Božjem narodu. To se posebno ostvarilo u autonomiji, samostalnosti članova OFS-a u vođenju bratstava. „Svako bratstvo animiraju i vode vijeće i ministar (predsjednik), koje izabiru zavjetovani članovi po Konstitucijama“ (čl. 21). Bratstvo ne vodi „upravitelj“, redovnik-franjevac, kako su određivale Konstitucije iz 1957.8 c) Koncilski nauk o „općem pozivu na svetost u Crkvi“ (u V. poglavlju Dogmatske konstitucije o Crkvi „Lumen gentium“). Konstitucije iz 1957. g. govorile su da je Treći red sv. Franje „osnovan da potpuno udovolji iskrenim željama onih koji su morali ostati u svijetu, ali nisu htjeli biti od svijeta. Zato Treći red hoće takve ljude koji izgaraju od želje da svaki u svom staležu teži za savršenošću“ (čl. 39). Papa Benedikt XV. uči 1921. g. kako sv. Franjo nije članove Trećega reda „obvezao na obdržavanje zavjeta, kao ona 6 Na hrvatskom su objavljene u: Serafsko cvijeće. Priručnik i molitvenik za članove Trećega reda sv. o. Franje, Zagreb, 1959., 39-112. 7 Za poznavanje povijesnoga hoda OFS-a mogu također biti korisni: P. ETZI, Iuridica franciscana. Monografski prohodi poviješću zakonodavstva triju Franjevačkih redova, Split, 2009., 209-281; V. FREZZA, Evanđeoski način života, Zagreb, 1982., 24-30; J. ZUDAIRE, Con Francesco alla sequela di Cristo. Introduzione alla Spiritualità e all’organizzazione dell’Ordine Francescano Secolare, Assisi, 1996., 13-38; J. ZUDAIRE, L’assistenza Pastorae e Spirituale all’OFS. (Schede per una Memoria Storica), Napoli, 1992. 8 Prema tim Konstitucijama poglavar Trećega reda na mjesnoj razini bio je mjesni redovnički poglavar. On je „zadrugom“ Trećeg reda mogao upravljati sam ili po imenovanom upravitelju (usp. čl. 98,3; 99; 111; 113,1-8).

6


DUHOVNI ASISTENTI

prva dva [franjevačka redovnička reda, opaska Z. B.], ali ga je na sličan način ukrasio jednostavnošću života i duhom pokore.“ Tako je sv. Franjo, kaže Benedikt XV., „izumio da bi naime redovnički način života učinio tako općenitim“. (Redovnički je život u Crkvi tog vremena shvaćan prije svega kao život kršćanskog savršenstva.). U razdoblju poslije Koncila postojale su ozbiljne poteškoće, u Crkvi i u Trećem redu, sa shvaćanjem da su njegovi članovi „redovnici u svijetu“. Koncilski nauk o pozivu svih kršćana, svih vjernika na svetost razriješit će tu nejasnoću. Svaki stalež u Crkvi, prema tom nauku, ima svoj put svetosti: svećenici svoj, redovnici svoj, vjernici laici svoj. d) Nauk o pozivu i poslanju vjernika laika u Crkvi. Koncil je, između ostalog, obnovio nauk o vjerničkim društvima u Crkvi koja imaju svoj vjerski ili apostolski cilj. Koncilski Dekret o apostolatu laika „Apostolicam actuositatem“ bio je poticaj na ponovno zauzimanje OFS-a na području društvenog života, na temelju smjernica socijalnog nauka Crkve. Zanimljivo je da je Sveta Stolica u predloženi tekst Pravila unijela samo jednu, ali važnu dopunu: da je to obnovljeno pravilo u kontinuitetu s prijašnjim pravilima iz 1221., 1289. i 1883. g. Poslije tih pravila, kaže se, obnovljeno Pravilo „prilagođuje Franjevački svjetovni red potrebama i očekivanjima svete Crkve u promijenjenim prilikama vremena“ (čl. 3). Te su potrebe i očekivanja jasno iznesene u dokumentima Drugoga vatikanskog koncila. U pismu kojim odobrava Pravilo papa Pavao VI. piše da se izradba pravila smatrala potrebnom „i zbog toga što je Drugi vatikanski koncil izdao za to korisne odredbe i upute.“ Pravilo se najčešće poziva na dvije koncilske konstitucije: Dogmatsku konstituciju o Crkvi „Lumen gentium“ i Pastoralnu konstituciju o Crkvi u suvremenom svijetu „Gaudium et spes“. Na konstituciju Lumen gentium poziva se osam puta oslanjajući se na sljedeće njezine poruke: franjevačke zajednice su jedna od karizmatskih obitelji koju je podigao Duh Sveti za život Crkve (43); obraćenje, temeljna i polazišna vrijednost OFS-a, razumijeva se u poimanju Crkve „koja u svom krilu obuhvaća grješnike“, koja je „u isti mah sveta i uvijek je potrebna čišćenja“ i koja „neprestano vrši pokoru i obnovu“ (8); prava pobožnost prema Mariji je u „nasljedovanju njezinih krjeposti“ (67); svetost se sastoji u suradnji s Božjom voljom i u svjedočenju Božje ljubavi „u svojim životnim prilikama, dužnostima i okolnostima“ (41); suobličenje Kristu uključuje spremnost „priznati Krista pred ljudima i slijediti ga na putu križa za vrijeme progona bez kojih Crkva nije nikada“ (42,2); svjetovni franjevci su, sa svim kršćanima, „stranci i pridošlice“ na putu u Očev dom (usp. 7,4); na vjernike laike „spada po njihovu pozivu da traže kraljevstvo Božje baveći se vremenitim stvarima i uređujući ih po Bogu“ (31); kršćanski supružnici pozvani su živjeti milost sakramenta ženidbe i kršćanski odgajati djecu (41).9 Na konstituciju Gaudium et spes poziva se tri puta oslanjajući se na sljedeće njezine poruke: kršćani su pozvani služiti ljudima i svijetu i surađivati sa svima koji se zalažu za pravdu (93); nauk Crkve o ljudskom radu (67,29); mir je djelo pravde i ljubavi (78). Na Dekret o apostolatu laika „Apostolicam actuositatem“ obnovljeno se Pravilo poziva šest puta oslanjajući se na sljedeće poruke dekreta: nužnost vjernosti identitetu OFS-a za dobro Crkve (4,8); potreba formiranja vjernika laika za apostolat (30,8); plodnost apostolata ovisi o životnom sjedinjenju vjernika laika s Kristom (4,1-3); Blažena Djevica Marija je vjernicima laicima uzor „duhovnog i apostolskog života“ (4,10); na području javnog života vjernici laici su po-

Detaljnije se o pozivanju Pravila na koncilske dokumente govori se u članku A.-N. Ćepulić „Koncilski aspekt Pravila FSR-a“, objavljenom u zborniku Pravilo Franjevačkoga svjetovnog reda (1978. ‒ 2003.), Zagreb, 2006., 189-204. 9

broj 22-23/2018.

7


DUHOVNI ASISTENTI

zvani, u suradnji s drugima, zalagati se za ostvarivanje „zajedničkog dobra“ (14); djecu i mlade treba odgajati i za apostolat (30,2-3). U Pismu četvorice generalnih ministara Franjevačke obitelji u povodu službene predaje Pravila OFS-u ističu se dva stožera na kojima se temeljila obnova Pravila: 1) „povratak na izvore, na duhovno iskustvo Franje Asiškoga i pokorničke braće i sestara koje je on nadahnjivao i vodio“; plod te nakane je i stavljanje Franjinoga Prvog pisma vjernicima za proslov Pravila, i 2) „pozornost na Duha Svetoga u znakovima vremena“.10 Oba su ta stožera također bili plodovi Drugoga vatikanskog koncila.

III. Prvotna baština Reda i obnovljeno Pravilo U obnovljenom Pravilu istaknute su pojedine vrijednosti, čini i zdravi običaji prisutni u prvotnim bratstvima „braće i sestara Reda od pokore“, na primjer životna povezanost članova bratstva i odgovorno obavljanje službi u bratstvu. a) Životna povezanost članova bratstva izražena je u međusobnom pomaganju i, posebno, u brizi za bolesne članove: „Što se tiče troškova potrebnih bilo za život bratstva bilo za bogoštovna djela, djela apostolata i karitativna djela, sva braća i sestre neka daju doprinos primjeren svojim mogućnostima“ (čl. 25). Pravilo iz 1289. g. bilo je u tome još konkretnije: „Neka pak svatko dade denar obične monete rizničaru, koji neka skuplja takav novac i neka ga po savjetu ministara prikladno razdijeli među braćom i sestrama pritisnutima siromaštvom i osobito među bolesnima (…) i zatim među drugim siromasima“ (12. poglavlje). „Kada se pak dogodi da se netko od braće razboli, ministri neka budu obvezni osobno ili preko nekoga drugog ili drugih (…) jednom tjedno pohoditi bolesnika (…), priskrbljujući mu iz zajedničkih dobara ono što mu je potrebno“ (13. poglavlje).11 b) Odgovorno obavljanje službi u bratstvu. „Na različitim razinama bratstvo animiraju i vode vijeće i ministar (predsjednik), koje izabiru zavjetovani članovi po Konstitucijama. Njihovo služenje, koje je privremeno, služba je spremnog i pripravnog duha i odgovornosti u odnosu na pojedince i skupine“ (čl. 21). U taj je članak prenesen sadržaj i duh 13. poglavlja Pravila iz 1289. g. u kojem se kaže: „I službe ministara i druge službe koje donosi sadržaj ovog pravila neka svatko kome su povjerene odano prihvati i nastoji vjerno vršiti. Neka se pak svačija služba ograniči na određeno vremensko razdoblje.“ Konstitucije iz 1957. g. govorile su o unutrašnjoj upravi bratstva, u kojoj su bili članovi Trećeg reda, i o vanjskoj upravi koja je pripadala upravitelju-redovniku. No, dok je prema tim Konstitucijama unutrašnji odbor imao savjetodavni glas u odnosu na upravitelja-redovnika, prema Pravilu iz 1978. duhovni asistent je član vijeća bratstva, a odgovornost za vođenje i animiranje pripada vijeću i ministru. c) Obnovljeno Pravilo, osim toga, potiče na zajedničko djelovanje: „Neka svjedočanstvom svoga humanog života, a također i hrabrim pothvatima, bilo pojedinačnim, bilo zajedničkim, sudjeluju u promicanje pravde, osobito na području javnog života, preuzimajući na sebe stvarne obveze koje su u skladu s njihovom vjerom“ (čl. 15). U Pravilu iz 10 11

8

Pravilo i Generalne konstitucije Franjevačkoga svjetovnog reda, Zagreb, 2017., 10. Isti sadržaj nalazi se i u Starom pravilu iz 1221. g. (Memoriale propositi), u člancima 20 i 22.


DUHOVNI ASISTENTI

1883. g. nije se govorilo o zajedničkom djelovanju. Konstitucije iz 1957. g. su preporučivale neko zajedničko „djelo apostolata“ kako se bratstvo Trećeg reda ne bi pretvorilo u nabožno društvo (danas bismo rekli kako ne bi postalo samo molitvena zajednica). Mirotvorstvo, zauzimanje za mir (čl. 19) bilo je jedna od preporučenih zadaća i u pravilima iz 13. stoljeća. Osjetljivost za očuvanje stvorenog (čl. 18), na temelju franjevačke tradicije, postaje sve aktualnija suvremena zadaća. d) Zavjetovanje oblika života (forma vitae). Obnovljeno Pravilo u svom sadržaju i formi nije, za razliku od Pravila iz 1883. g., u prvom planu niz odredbi ili zabrana koje treba opsluživati, nego je, u svojoj cjelini, prikaz „oblika života što ga je propovijedao onaj divni čovjek iz Asiza“ (papa Pavao VI. u apostolskom pismu Seraphicus Patrircha, kojim je odobrio Pravilo OFS-a), koji se cjelovito prihvaća zavjetovanjem Pravila. To su istaknuli i franjevački generalni ministri u spomenutom pismu prigodom predaje Pravila: „Svoju pozornost usmjerite ponajprije na njegov evanđeoski sadržaj, prihvaćajući franjevačku poruku koju vam ono donosi i putokaz koji vam daje za život po svetom evanđelju.“ Stoga se očekuje da član OFS-a živi sav sadržaj Pravila, sve njegove vidove. Taj „oblik života“ obuhvaća i duhovni život u užem smislu riječi (članci 4-12) i svjedočenje u svijetu i društvu, pojedinačno i zajednički (članci 13-19) i život u bratstvu (članci 20-26). Tko ne bi nastojao, na neki način, ostvarivati i svjedočenje u svijetu i društvu ili tko bi zanemarivao povezanost s braćom i sestrama u svome mjesnom bratstvu, ne bi živio cjeloviti identitet OFS-a, onaj identitet koji je Crkva, odobrenjem Pravila, priznala i preporučila za naše vrijeme. Duhovni asistenti su dužni poticati članove OFS-a na cjelovito življenje Pravila.

IV. Poimanje Trećega reda sv. Franje prije Koncila i obnovljeno Pravilo OFS-a Prethodno Pravilo iz 1883. g. imalo je sljedeća poglavlja: I. O primanju, novicijatu i zavjetovanju; II. O Načinu života12; III. O službama, pohodu i oprostu od Pravila.13 U molitveniku Serafsko cvijeće, izdanom 1959. g., tri godine prije Koncila, u govoru o svrsi i biti Trećega reda sv. Franje kaže se da on ima zadaću „da duh najpotpunijeg redovničkog života, koji se osniva na evanđeoskim savjetima u obliku svetih zavjeta, ponese u svijet i da u svijetu stvori svetu zajednicu koja će biti prožeta istim duhom pokore, preziranja svijeta, molitve i prave ljubavi prema Bogu i bližnjemu, ukratko koja će jednako težiti za savršenošću kao što je to u dobro uređenom samostanu“ (str. 25-26). Članovi Trećeg reda „vanjštinom mogu ostati u svijetu – ali kao sol svijeta – a da uz to u svojoj nutrini žive samo za Boga, ne za svijet“ (str. 26). Treći red ima isti cilj kao i samostanski redovnici, a to je kršćanska savršenost. Njoj redovnici u samostanu „teže vršeći stroge zavjete, a trećoredci pak opslužuju svoje Pravilo bez strogih zavjeta“. (str. 29) Uočljivo je koliko je prije Koncila model (i uzor) redovničkog života utjecao na tumačenje identiteta članova Trećega reda.

Naslovi paragrafa su: Odijevanje, Zabave, Jelo i pilo, Post, Mjesečna ispovijed i pričest, Časoslov, Oporuka, Dobar primjer, Međusobna ljubav i sloga, Zakletve i ružne riječi, Svete misa i mjesečna skupština, Milostinja, Bolesnici, Pokojni članovi. 13 Naslovi paragrafa su: Službe, Pohod, Pohoditelj, Neposlušni i škodljivi članovi, Kako obvezuju Pravila, Oprost od pojedinih propisa. 12

broj 22-23/2018.

9


DUHOVNI ASISTENTI

Konstitucije Trećega svjetovnog reda sv. Franje Asiškoga iz 1957. g. daju mu ovu definiciju: „Udruženje vjernika koji u svijetu pod vodstvom Franjevačkog reda i po njegovu duhu nastoje težiti za kršćanskom savršenošću na način primjeren svjetovnjačkom životu, prema Pravilu, koje je Serafski Otac Franjo za njih predložio, a Apostolska Stolica ga je odobrila i protumačila.“ Unatoč razlikama, postoji, od Pravila iz 1883. i Konstitucija iz 1957. g. do Pravila iz 1978. g., kontinuitet s obzirom na temeljne vrijednosti Trećeg reda sv. Franje. Konstitucije iz 1957. g. naglašavaju, na primjer, da je za Treći red bitan „obiteljski duh i prava zajednica“. To se u sadašnjem Pravilu kaže riječju bratstvo. Iznenadit ćemo se kad vidimo neke članke tih Konstitucija koji govore o onome što i mi danas, i kod nas, osjećamo kao potrebno: „Neka proučavaju papinske spise o socijalnim i političkim pitanjima i neka njihova načela nastoje u svom životu potpuno ostvariti“ (br. 75); „Neka odvažno rade na promicanju katoličke vjere i na obrani Crkve i Svetog Oca Pape“ (br. 78). Pravilo iz 1978. g. je, za razliku od Pravila iz 1883. g. napisano u nadahnjujućem tonu. Ono, po sadržaju i formi, oblikuje razmišljanje, stavove i djelovanje onoga koji ga zavjetuje. Potiče na inicijativu i kreativnost u traženju načinâ i oblikâ za ostvarenje vrijednosti o kojima govori. To je tekst koji povezuje i usklađuje bogatstvo nauka Drugoga vatikanskog koncila i poziva na odvažno djelovanje; povezuje duhovni život u užem smislu s profesionalnim i vremenitim obvezama članova OFS-a.14

V. Oživotvorenje Pravila OFS-a četrdeset godina poslije odobrenja Obnovljeno Pravilo je „vodič za življenje evanđelja na jednostavan, radikalan i konkretan način“ (fra Jaime Zudaire, OFMCap, bivši generalni asistent OFS-a). Ono predstavlja „jedan oblik karizmatskog života, koji poziva na djelovanje i to djelovanje hrani.“15 Pravilo je uvelike novo po uočljivome franjevačkom duhu, posebno po svjedočenju franjevačkog poziva u obitelji i društvu. „Predstavlja sv. Franju kao vodiča i nadahnitelja u nasljedovanju Krista (čl. 1), u življenju evanđelja (čl. 2;4), u obnavljanju Crkve (čl. 6), u služenju najmanjima (čl. 13) itd.“16 Koncilska obnova Crkve donijela je u OFS-u tri nova ploda u odnosu na život Reda prije Koncila: svjetovnost, kao bitan vid duhovnosti OFS-a, umjesto zatvorenosti unutar granica bratstva i Crkve; jedinstvo Reda, umjesto njegove podijeljenosti prema franjevačkim redovima koji su pružali duhovnu asistenciju; autonomiju u upravljanju Redom, umjesto ovisnosti, u toj zadaći, o redovnicima-upraviteljima. U osvrtu na oživotvorenje Pravila zadržat ćemo se na ta tri ploda: svjetovnosti, jedinstvu Reda i autonomiji. Njih je kao bitne karakteristike „specifičnog poziva i točno određenog identiteta“ istaknula i generalna ministra OFS-a Emanuela De Nunzio u svom pismu prigodom proglašenja Generalnih konstitucija OFS-a 6. veljače 2001.17 Četrdeset godina poslije odobrenja Pravila može se reći da je najviše učinjeno na jedinstvu Reda. To se osjeća i ostvaruje na područnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Dosta je učinjeno na području svjetovnosti, u usvajanju svijesti da su svijet i društvo mjesta ostvarenja svetosti i poslanja svjetovnih franjevaca. No, na području te „djelatne prisutnosti u Crkvi i svijetu“ L. BÉDRUNE, Regole dell’OFS, u: Dizionario francescano, Padova, 1995., stupac 1731. Isto, stupac 1725. 16 Isto, stupac 1727. 17 Pravilo i Generalne konstitucije Franjevačkoga svjetovnog reda, Zagreb, 2017., 46-50. 14 15

10


DUHOVNI ASISTENTI

ima još mnogo prostora za poslanje OFS-a, osobito za aktivnosti koje bi bile plod zajedničkog razmišljanja, razlučivanja, odlučivanja i djelovanja i koje bi bile trajnijeg karaktera. Najmanje je, čini se, učinjeno na području autonomije OFS-a, to jest samostalnoga upravljanja bratstvom, upravljanja koje u svom ostvarivanju ne ovisi o redovnicima-duhovnim asistentima, nego računa na njihovu suradnju i pomoć. Potrebe i prostora za rast u toj samostalnosti ima, osobito u mjesnim bratstvima, iako je u tome u mnogim mjesnim bratstvima u Hrvatskoj, u razdoblju poslije proglašenja novih Generalnih konstitucija OFS-a 2001. g., ostvaren vidljivi rast i napredak. No, i sadašnje i nove članove OFS-a treba i ubuduće formirati za samostalnost u upravljanju bratstvom, za aktivno sudjelovanje i suodgovornost u vođenju bratstva u trajnoj i odgovarajućoj suradnji s duhovnim asistentima.

broj 22-23/2018.

Fra Zvonimir Brusač, TOR, nacionalni duhovni asistent OFS-a

11


DUHOVNI ASISTENTI

12


NACIONALNO BRATSTVO

Prot. n. 3080 Rim, 24. lipnja 2018. Rođenje Sv. Ivana Krstitelja Braći i sestrama Franjevačkoga svjetovnog reda diljem svijeta Svim članovima Frame diljem svijeta Draga moja braćo i sestre! Neka vam Bog podari svoj mir! Ove godine slavimo 40. obljetnicu Pravila Franjevačkoga svjetovnog reda koje je odobrio blaženi papa Pavao VI. 24. lipnja 1978. svojim pismom Seraphicus Patriarcha. Stoga je pravo vrijeme zapitati se: Što Pravilo znači meni, u mom osobnom životu? Što Pravilo znači nama, kao međunarodnom bratstvu na svim razinama? Što nama znači proslava ove obljetnice odnosno proslava Pravila? Pravilo je oblik života za nas, svjetovne franjevce, ali to je i dokument nadahnuća za sve članove Frame, koji žele slijediti Krista stopama sv. Franje. Stoga šaljem ovo pismo ne samo sestrama i braći Franjevačkoga svjetovnog reda već i našim mladim sestrama i braći u Frami. Dopustite mi započeti s osobnim razmišljanjem: za mene je Pravilo dar, poziv, nadahnuće i sredstvo. Dar Prije svega, Pravilo Franjevačkoga svjetovnog reda je blago, dar od Boga, koji pokazuje koliko Bog i Crkva vole Franjevački svjetovni red. To je nešto što se ne može kupiti, što se ne može zaslužiti. Kao što je papa Ivan Pavao II. rekao: To je pravo blago u vašim rukama, u skladu je s duhom Drugog vatikanskog koncila i s onime što Crkva očekuje od vas.1 Stoga trebamo zahvaliti za ovaj dar; izreći hvalu Bogu i izreći hvalu Crkvi. Kao i svaki dar, i ovaj nosi otisak darivatelja, pokazujući nam kako lijep i bogat život Bog želi da živimo. Svaki članak Pravila odražava beskonačno bogatstvo Boga i baš poput dragulja osvjetljava sve aspekte našeg identiteta i našeg života. Danas, kada slavimo 40. obljetnicu Pravila, moramo zapamtiti da nije dar ono što slavimo, već da slavimo darivatelja koji je sam Bog. Proslavimo ovu obljetnicu u zahvalnosti prema Njemu i zahvalimo mu svojom molitvom, ljubavlju i cijelim našim životom.

1

Govor pape sv. Ivana Pavla II. članovima Generalnog vijeća OFS-a, 27. rujna 1982.

broj 22-23/2018.

1 13


NACIONALNO BRATSTVO

Poziv Gospodin nastavlja pozivati ljude da žive s Njim i da ga slijede u iznimno bliskom odnosu. Nastavlja pozivati ljude da mu izravno služe. Ako nam je dopustio razumjeti da nas poziva u potpunosti se posvetiti njegovu kraljevstvu, onda se ne trebamo bojati! Prekrasno je – i velika je milost – biti potpuno i zauvijek posvećen Bogu i služenju našoj braći i sestrama.2 Ovaj poziv odzvanja Pravilom i trebamo na njega odgovoriti s velikodušnošću i bez straha. Bog nas poziva onakvim kakvi jesmo. Nije bitno što smo nesavršeni i slabi, ali ne smijemo biti gluhi i slijepi! Znamo kako je slavni Kristov priznavalac blaženi Franjo, osnivač ovoga Reda, pokazujući jednako riječju i primjerom put pristupanja k Bogu, poučio svoje sinove u iskrenosti te iste vjere, i htio je da je oni javno ispovijedaju, da je uvijek čvrsto drže i djelom iskazuju, da bi stupajući krepko njezinom stazom zavrijedili nakon ropstva ovoga života postati baštinicima vječnoga blaženstva.3 Ovaj Božji poziv dobio je obličje u našem Pravilu: Biti baštinicima vječnoga blaženstva, dakle, biti svet! Živjeti na način koji te vodi svetosti! Proučavaj Pravilo, to će ti pomoći slijediti Krista u svakom trenutku života, u svakom aspektu tvog života! Dolazimo do punog osjećaja dostojanstva vjernika laika ako uzmemo u obzir osnovno i temeljno zvanje koje je Otac dodijelio svakome od njih u Isusu Kristu po Duhu Svetomu: poziv na svetost, koji je savršenstvo ljubavi. ... Sve je žurnije da se danas svi kršćani zauzimaju za obnovu Evanđelja, prihvaćajući s oduševljenjem poziv koji je uputio apostol Petar “budite sveti u svemu življenju” (1Pt 1,15). ... Poziv vjernika laika na svetost podrazumijeva da se život po Duhu na osobit način očituje u njihovu uključivanju u vremenite poslove i sudjelovanju u svjetovnim radnjama.4 Ovaj poziv na svetost obvezuje nas da odgovorimo potvrdno. Najpozitivniji Božji poziv treba naš najpozitivniji odgovor. Budimo oni koji će Božji poziv upućivati i drugima, budimo oni koji će pozvati druge k Bogu, da se što više ljudi po našem pozivu može na vrijeme vratiti vrednoti kršćanske svetosti.5 Dokument nadahnuća Naše Pravilo nije samo normativni ili zakonodavni tekst već je i (gotovo u potpunosti) duhovni tekst. Treba ga čitati često ne samo da se ispune neke norme ili da se izmole neke unaprijed napisane molitve, već zato što je to naše blago, zato što nam pomaže ispuniti naš duhovni poziv. Mora nas nadahnjivati! Mi, svjetovni franjevci, imamo u našem Pravilu sve što nam je potrebno da slijedimo nadahnuće našega puta poziva. Proslaviti naše Pravilo znači živjeti ga, jer jedino na takav način ostajemo vjerni Isusu koji nas poziva da ljubimo jedni druge. Franjo Asiški nam je dao primjer milosti obraćenja kao velikog dara, koji nas ujedno i obvezuje da nastavimo slijediti franjevački put hrabro i s ljubavlju. Naše Pravilo, zaista franjevačko, pomaže nam otkriti kako svakodnevno živjeti svoje zvanje i kako bi trebao izgledati naš svakodnevni život. Mi nismo “nedjeljni franjevci” ili “poslijepodnevni franjevci”. Pravilo nam treba biti nadahnuće u svakom trenutku života kako bi nam to postalo uobičajeno ponašanje odnosno navika.

2

Poruka pape Franje u povodu 55. svjetskog dana molitve za duhovna zvanja 2018. Pravilo Supra Montem, papa Nikola IV., 18. kolovoza 1289. 4 Christifideles laici (apostolska pobudnica Vjernici laici) 16-17. 5 Pravilo Misericors Dei Filius, papa Leon XIII., 30. svibnja 1883. 3

14

2


NACIONALNO BRATSTVO

Kao što naša redovnička braća i sestre nose habite, tako i mi također trebamo nositi habite koji nas karakteriziraju, koji nas čine vidljivima i prepoznatljivima. Ali ovaj habit nije vidljiv u tom osjetilnom smislu. Mi nemamo krojeni i šivani habit. Mi imamo habit našega ponašanja, habit načina na koji živimo u našim obiteljima, u Crkvi, u bratstvu, na poslu ili u našem slobodnom vremenu. Naš habit treba biti naša dobrota, blagost, vidljiva ljubav prema Kristu i jedni prema drugima, naša spremnost na služenje, naš jednostavan način života, stvarna sloboda Božje djece. Naš habit je naša molitva, naš sakramentalni život, naše predanje Redu, a time i bratstvu. Naš habit je franjevački način života kojim živimo i koji prelazi iz evanđelja u život i iz života u evanđelje6. Život svjetovnog franjevca nije jednoličan život. Svi smo različiti. Moramo podići glave, otvoriti oči i pogledati uokolo: kako je lijep i bogat ovaj život, život koji nam je Bog podario da ga živimo upravo kroz vlastito zvanje! Pozivam vas da otkrijete vlastite talente i da pronađete nadahnuće u Pravilu koje otkriva kako bi se vaš svakodnevni život trebao živjeti. Otkrijte bogatstvo Boga, bogatstvo našeg poziva i zvanja! Nekima od nas će neki dijelovi Pravila biti bliži dok će drugima biti bliži neki drugi dijelovi. Nekima od nas određeni dijelovi činit će se lakšima za živjeti od drugih. Da, Pravilo ne želi da smo svi jednaki već da nas sve zajedno ujedini u različitostima. Izađi van i pronađi način na koji možeš živjeti svoje zvanje u Crkvi, u društvu, među siromašnima, među potrebitima, među susjedima, u obitelji, na poslu, u bratstvu, u slobodnom vremenu, na različite načine odražavajući istu karizmu i isto zvanje. Budi nadahnut, kako bi mogao nadahnjivati druge! Pomoćno sredstvo za svakodnevni život Pravilo je isprazan tekst ako ga ne pretočimo u život. Moramo ga koristiti. Biti učenik znači biti neprestano spreman donositi Isusovu ljubav drugima, a to se može dogoditi neočekivano i na bilo kojem mjestu: na ulici, na gradskom trgu, na poslu, na putovanju.7 Dakako, Pravilo ima konkretna pravila, budući da se svakodnevno suočavamo s konkretnim situacijama, kako bismo ostali na ispravnom putu našeg života. Crkva vam ga predaje kao pravilo i život.8 U engleskom jeziku riječ ‘rule’ (hr. pravilo, op. pr.) je korijen riječi ‘ruler’ (hr. ravnalo, op. pr.), alata kojim se koriste učenici, profesori, arhitekti, crtači. Pokušat ću vam objasniti ovaj primjer: Pravilo je kao i ravnalo, možeš povući ravnu liniju samo uz ravnalo. Ali cilj nije iscrtati lijepu i ravnu liniju. Cilj je nacrtati crtež, plan kuće po kojem će se graditi nečiji dom. Pravilo nije cilj sam po sebi, poznavanje Pravila nije cilj, primjena članaka Pravila od riječi do riječi također nije cilj sam po sebi. Cilj je postati svet, pokazati svijetu Božju ljubav, učiniti živote drugih boljim, približiti se Bogu i dovesti ostale bliže Bogu. Pravilo je kao ravnalo, sredstvo koje nam pomaže postati svetim, koje nam pomaže zadržati se na pravoj liniji kad god imamo poteškoća u životu ili kad iz vida gubimo obzor. U ovom smislu Pravilo je sredstvo. Ono je to nešto što je uvijek pri ruci, nešto za čim uvijek možemo posegnuti. Riječi iz Pravila trebamo prenijeti u praksu, a praksa treba biti kontrolirana i vrednovana u svjetlu Pravila. Moramo ga koristiti čestim i pažljivim čitanjem, razgovarajući o njemu 6

Pravilo OFS-a 4. Evangelii Gaudium (apostolska pobudnica o naviještanju evanđelja u današnjem svijetu Radost Evanđelja) 127, papa Franjo, 24. studenoga 2013. 8 Pismo četvorice Generalnih ministara Franjevačke obitelji u povodu službene predaje Pravila, 4. listopada 1978. 7

broj 22-23/2018.

3

15


NACIONALNO BRATSTVO

međusobno i s drugima, te živeći ga sukladno njegovim vrijednostima zato što su vrijednosti sadržane u njemu izrazito evanđeoske.9 Slično tomu, mi također trebamo biti dobar alat u Božjim rukama. Moramo se učiniti dostupnima kako bi nas Bog mogao koristiti kao alat, oruđe mira, radosti i ljubavi Božje. Ljepota i radost Kao izvor u zelenoj šumi, Pravilo je uvijek svježe i spremno dati novi život. Takvo je već stoljećima. Godine dolaze i prolaze, no franjevačka karizma ostaje nepromijenjena, i danas je valjana i treba se živjeti više no ikada. Kao što je papa bl. Pavao VI. napisao: Zaista se radujemo što se “franjevačka karizma” još uvijek čuva na dobro Crkve i ljudske zajednice i u ovo doba u kojem krivudaju tolika prilagođavanja nauka, promiču se tolika nagnuća koja odvajaju duše od Boga i višnjih stvari. Hvalevrijednim dakle nastojanjem i zajedničkim radom četiri su se franjevačka reda kroz jedno desetljeće trudila izraditi novo Pravilo Trećeg svjetovnog reda ili, kako se sada naziva, Franjevačkog svjetovnog reda. To se naime pokazalo nužnim zbog promijenjenih prilika vremena i zbog toga što je Drugi vatikanski sveopći sabor izdao za to korisne propise i preporuke.10 Prošlo je više od 800 godina, ali ljepota i radost franjevačkog života još uvijek je jednaka. 40 godina je prošlo od ovih riječi pape bl. Pavla VI., ali ljepota i radost Pravila još nije izblijedjela. Možemo pričati o ljepoti, zato što je život na koji smo pozvani i nadahnuti Pravilom prelijep. Svi vidovi – molitva, kontemplacija, čitanje Evanđelja, obiteljski život, posao i mnogi drugi – odražavaju ljepotu života nadahnut Bogom i životom svetog Franje koji nam daje vlastiti primjer. I možemo također pričati o radosti, jer neke od kreposti Pravila poput jednostavnosti, poslušnosti, pravednosti, bratskog duha daju nam radostan život. Ako primijenimo ove kreposti u našem svakodnevnom životu, iskusit ćemo radost Evanđelja. Pravilo treba biti izvor koji osvježava život naših bratstava, koja uz to imaju i ulogu da se u njima, kao na nekom vježbalištu, zdušnije uvježbava kršćanski život.11 Ovakva bratstva su dom i mjesta gdje možemo proučavati, ljubiti i živjeti Pravilo.12 Življenje poziva u bratstvu kao i ispunjavanje našeg misionarskog poziva da izađemo van u svijet, mogu biti poticaj da doživimo svu ljepotu i radost našeg poziva, koji se odražava i u našem Pravilu, te stoga moramo dijeliti tu ljepotu i radost. Pozivam i ohrabrujem sve vas: izađite van u svijet i podijelite ovu ljepotu i radost! Autentična kršćanska poruka ne dolazi iz knjiga. Prenosi se od čovjeka do čovjeka. Vaše svjedočenje, naše svjedočenje je bitno u obnovi našega Reda kao i cijele Crkve. Svaki put kad pročitate Pravilo i odlučite živjeti ili djelovati po njemu, idete korak naprijed u ispunjavanju svog zvanja i poslanja. Zasluge Moramo se sjetiti onih koji su marljivo radili na obnovi Pravila, što je zapravo značilo obnovu samoga Reda. Onim sestrama i braći koji su započeli ovu obnovu, prije svega Manueli Mattioli, koja je bila prva generalna ministra OFS-a, generalnim ministrima franjevačkog Prvog i Trećeg reda koji su uvijek bili podrška radu kroz molitvu, predanje, vrijeme i resurse. Moramo zahvaliti i onim sestrama i braći koji su radili na tekstu Pravila kao i onima koji su pomogli da Pravilo stigne do svih sestara i braće: prevoditeljima, tajnicima, Govor pape sv. Ivana Pavla II. članovima Generalnog vijeća OFS-a, 27. rujna 1982. Apostolsko pismo odobrenja Pravila OFS-a, Seraphicus patriarcha, papa Pavao VI., 24. lipnja 1978. 11 Pravilo Misericors Dei Filius, papa Leon XIII., 30. svibnja 1883. 12 Govor pape sv. Ivana Pavla II. članovima Generalnog vijeća OFS-a, 27. rujna 1982. 9

10

16

4


NACIONALNO BRATSTVO

ministrima različitih razina unutar Reda. Moramo biti svjesni kako su oni pronalazili putove jedinstva i bratske sloge, kroz dijalog13, dijalog koji se razvio u prekrasan tekst, pun nadahnuća Duha Svetoga. Zaključak U Bibliji 40 godina često znači vremenski period koji razdvaja dvije posebne epohe. Molim se da nam ovih 40 godina posluži kao vrijeme obnove, početak perioda kada će Red kao cjelina, te sestre i braća kao pojedinci, iskrenije živjeti vlastiti identitet, predanije slijediti svoj poziv i još vidljivije ispuniti svoje poslanje u Crkvi baš kao i u svijetu, dan po dan pomoću potpune i savršene unutarnje promjene, koju samo evanđelje označuje riječju “obraćenje”14. Neka ova godina bude godina obnove i neka nam svima ova proslava pomogne u boljem razumijevanju našeg Pravila, kako bismo što vjernije i što autentičnije mogli živjeli naš poziv. I molim Boga da on, koji je svemoguć, trojstven i jedan, blagoslovi sve one koji to poučavaju, koji uče, koji imaju uza se, drže na pameti i ostvaruju, svaki put kad ponavljaju i ostvaruju ono što je ondje napisano za spas naše duše. I molim sve ljubeći im noge da to veoma ljube, čuvaju i opslužuju.15 Sve vas pozdravljam najiskrenijom bratskom ljubavlju. Vaš ministar i brat Tibor Kauser Generalni ministar OFS-a

13

Pravilo OFS-a 19. Pravilo OFS-a 7. 15 NPr XXIV. 14

broj 22-23/2018.

5

17


NACIONALNO BRATSTVO

ODRŽAN XVIII. NACIONALNI KAPITUL OFS-A I FRAME U

kući susreta Tabor u Samoboru je od 5. do 7. listopada 2018. održan XVIII. nacionalni kapitul OFS-a. Kapitul je okupio članove Nacionalnoga vijeća OFS-a, delegate iz svih područnih bratstava, područne duhovne asistente, te predstavnike Franjevačke mladeži. U isto vrijeme se u Taboru održavala i Nacionalna skupština Frame. Uz ovaj Kapitul ostvaren je i bratski i pastoralni pohod Nacionalnome vijeću OFS-a. Bratska pohoditeljica je bila Andrea Karlović, članica Predsjedništva Međunarodnog vijeća OFS-a, delegat generalnoga ministra OFS-a Tibora Kausera, a pastoralni pohoditelj je bio fra Pedro Zitha, OFM, član Konferencije generalnih duhovnih asistenata OFS-a. Program je započeo u petak u jutarnjim satima u Nadbiskupskome dvoru gdje je pohoditelje, zajedno s nacionalnom ministrom OFSa Brankom Černugelj i svom četvoricom čla-

18


NACIONALNO BRATSTVO

nova Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata OFS-a, primio zagrebački pomoćni biskup Ivan Šaško. U razgovoru su predstavnici OFS-a upoznali biskupa s djelovanjem OFS-a i njegovim služenjem u Crkvi, osobito u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Nakon ovoga susreta, uslijedio je susret s provincijalnim ministrom fra Ilijom Vrdoljakom i delegatima drugih provincijalnih ministara koji pružaju duhovnu asistenciju OFS-u i Frami, u samostanu na Kaptolu. U poslijepodnevnim satima je započeo kapitul OFS-a, molitvom i duhovnim nagovorom pastoralnoga pohoditelja, nakon čega je započeo radni dio kapitula. U subotu je prijepodne svečano obilježena 40. obljetnica odobrenja novoga Pravila OFS-a, čitanjem pisma generalnoga ministra u povodu obljetnice i uručenjem povelje s latinskim izvornikom Pravila Nacionalnome bratstvu. Tim povodom su održana i dva predavanja o povijesti nastanka Pravila OFS-a. Predavanja su održali fra Augustin Kordić, OFMConv., i fra Zvonimir Brusač, TOR. U petak i u subotu u večernjim satima te u nedjelju prijepodne kapitul je imao i zajednički rad s Nacionalnom skupštinom Frame. Ta praksa, koja postoji već niz godina, uvelike doprinosi boljoj međusobnoj

broj 22-23/2018.

povezanosti dvaju bratstava i planiranju zajedničkoga rada. Na kapitulu je usvojen Izvještaj nacionalne ministre, Blagajnički izvještaj, Kalendar događanja OFS-a i Frame za 2019., Program rada za 2019. i Teme za mjesečne susrete u mjesnim bratstvima u 2019., a donesena je odluka o organizaciji nacionalnoga hodočašća blaženome Alojziju Stepincu u svibnju 2019., kao i o pokretanju postupka za organizaciju Kongresa OFS-a i Frame. U nedjelju su održani i izbori za novo Nacionalno vijeće Franjevačke mladeži. Izborima je predsjedala Vesna Peharec, doministra Nacionalnog vijeća OFS-a a uz nju je bio nazočan fra Zvonimir Brusač. U Vijeće Frame su izabrani: Ana Matić, predsjednica, Domagoj Dorešić, potpredsjednik, Ivan Školka, voditelj formacije, Margareta Pejić, tajnica i Dominik Vučemil, blagajnik. Za vrijeme kapitula održan je sastanak Nacionalnoga vijeća OFS-a s bratskim i pastoralnim pohoditeljima te sastanak nacionalnih i područnih duhovnih asistenata s generalnim duhovnim asistentom fra Pedrom

19


NACIONALNO BRATSTVO

Zithom. Kapitul je završio s radom u nedjelju u ranim poslijepodnevnim satima. U nedjelju poslijepodne pohoditelji su sudjelovali na redovnoj mjesečnoj skupštini kaptolskog bratstva OFS-a i na večernjoj misi u franjevačkoj crkvi na Kaptolu, nakon čega je upriličen susret i razgovor pohoditelja s braćom i sestrama iz zagrebačkih mjesnih bratstava OFS-a. Pohod je nastavljen u ponedjeljak 8. listopada, u prostoriji Nacionalnoga vijeća na Kaptolu, sastankom s Nacionalnim izvršnim odborom OFS-a. Bratski pohod završen je pregledom dokumentacije Vijeća za razdoblje od protekloga pohoda do ovoga, dok je pastoralni pohod nastavljen posjetom generalnoga pohoditelja fra Pedra Zithe, u pratnji nacionalnoga duhovnog asistenta fra Mate Bašića, OFM, Splitsko-dubrovačkom i Zadarsko-šibenskom područnom bratstvu OFS-a. Danijela Rebac, OFS

20


NACIONALNO BRATSTVO

TREĆI EUROPSKI KONGRES FRANJEVAČKOGA SVJETOVNOG REDA I FRANJEVAČKE MLADEŽI U

Litvi je od 20. do 28. kolovoza 2018. održan Treći europski kongres Franjevačkoga svjetovnog reda i Franjevačke mladeži koji je okupio 126 sudionika iz 23 europske zemlje. U izaslanstvu Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda i Franjevačke mladeži bili su Vesna Peharec, nacionalna doministra OFS-a, Anamarija Tomašević, nacionalna predsjednica Frame, Danijela Rebac, Samantha Jadreško, Marijana Mijatović, Dominik Vučemil, Ivan Školka, Ana Fruk i fra Vladimir Vidović, nacionalni duhovni asistent OFS-a i Frame. Kongres je započeo euharistijskim slavljem koje je predslavio mons. Lionginas Virbalas, nadbiskup u gradu Kaunasu. Potom je održana Večer naroda u kojem su sve zemlje bile predstavljene kratkim videom i tradicionalnim jelom svoje zemlje, a to je ujedno bila i prilika za međusobno upoznavanje i predstavljanje. Drugog dana Kongresa naglasak je bio na formaciji. Središnja predavanja održali su fra Alfred Parambakathu, OFMConv., generalni duhovni asistent na temu „Tko god vjeruje u mene, rijeke žive vode iz njega će poteći“ (usp. Iv 7, 38) i dr. Benas Ulevicius, trajni đakon na temu „Veni Sancte Spiritus“. Nakon slavlja svete mise sudionici su se okupili na Večer molitve i slavljenja tijekom koje su sudionici posebno molili oproštenje za sve situacije u kojima kao članovi Franjevačkoga svjetovnog reda nismo živjeli u skladu s našim franjevačkim pozivom. broj 22-23/2018.

Treći dan Kongresa bio je posvećen hodočašću. Ujutro su sudionici putovali u Šiluvu – marijansko svetište u kojem se dogodilo prvo ukazanje Blažene Djevice Marije u Europi. Sudionici Kongresa poslušali su životna svjedočanstva dvojice braće svećenika fra Antanasa Blužasa i vlč. Gintarasa Blužasa, člana OFSa, a potom su slavili svetu misu. Poslijepodne svi su delegati putovali na drugo hodočasničko mjesto – Brdo križeva. Ovdje je svečano blagoslovljen poseban križ Europske franjevačke obitelji koji je ostavljen na ovom značajnom mjestu kao trajan spomen na ovaj Kongres. Četvrtog dana Kongresa sudionici su se upoznali s društvenim angažmanom svjetovnih franjevaca i Franjevačke mladeži. Dan je započeo u samostanu sv. Klare gdje su sudionici imali jutarnju molitvu zajedno sa sestrama klarisama, a nakon toga su se podijelili u sedam manjih skupina i otišli na različita mjesta gdje su mogli upoznati djelatnost i prisutnost svjetovnih franjevaca te se uključiti u njihove redovite aktivnosti. Nakon ovoga posebnog dijela programa domaćini su sudionike odveli na Baltičko more gdje je bilo prilike za rekreaciju. Navečer je bilo slavlje u kojem je svaka zemlja predstavila svoju nacionalnu odjeću, pjesme, plesove ili neke druge običaje. Domaćin ovoga susreta bila je franjevačka župa u gradu Kretinga. Razmatranje o Kristovoj muci i svjedočenje vjere tijekom ulične evangelizacije bili su

21


NACIONALNO BRATSTVO

okosnica petoga dana Kongresa. Svetu misu predslavio je mons. Kestutis Kevalas, biskup u svetištu Zemaiciu Kalvary, a on je ujedno imao i duhovni uvod u jedinstvenu pobožnost križnoga puta koja se sastoji od dvadeset postaja i traje osam kilometara po obližnjim brežuljcima. Poslijepodne su članovi Frame i OFS-a sudjelovali u programu ulične evangelizacije u gradu Kaunasu svjedočeći svoju vjeru i pozivajući ljude na molitvu, blagoslov i klanjanje u katedralu. U subotu su sudionici Kongresa posjetili glavni grad Litve, Vilnius – grad Božjeg milosrđa. Dan je započeo svetom misu u svetištu Božjeg milosrđa gdje se časti slavna slika Milosrdnog Isusa. Nakon slavlja svete mise sudionici Kongresa uputili su se u razgledavanje grada te su imali prilike upoznati znamenitosti glavnog grada Litve kao i tešku i bremenitu povijest ove Baltičke zemlje. Nakon razgledavanja Vilniusa sudionici su se uputili u grad Trakai gdje se nalazi čudotvorna slika Majke Božje Trakai – zaštitnice Litve. Tom prilikom izmolili su franjevačku krunicu u ovome važnom marijanskom svetištu litvanskog naroda. U nedjelju, posljednjeg dana Kongresa tijekom plenarne sjednice sudionici su raspravljali o nekim važnim i aktualnim temama. U pripremi Kongresa pokrenuta je socijalna ini-

22

cijativa Well4Africa koja se bavi prikupljanjem novčanih sredstava za izgradnju bunara pitke vode u Africi. Europska bratstva prikupila su 38.022 eura kao potporu ovome međunarodnome projektu osiguranja pitke vode u afričkim zemljama. Četiri zemlje uputile su pozivnicu za organiziranje sljedećega Kongresa: Španjolska, Poljska, Slovenija i Hrvatska. Sudionici Kongresa izabrali su Španjolsku kao domaćina idućeg Europskog kongresa OFS-a i Frame. Kongres je službeno zatvoren slavljem svete mise koju je predslavio mons. Linas Vodopjanovas, OFM. U ovom izvještaju prenosim i FB status objavljen neposredno nakon održavanja Kongresa: Vjerojatno će trebati još neko vrijeme da se svi dojmovi “slegnu” s 3. europskog kongresa Franjevačkoga svjetovnog reda i Franjevačke mladeži održanog prošli tjedan u Litvi. Predivna zemlja i predivni ljudi koji čine srce i dušu, te za mene, donedavno potpuno nepoznate zemlje, a sada otkrivene u svoj raznolikosti i bogatstvu kulture, običaja i povijesti. Zatim vrlo vrijedno iskustvo življenog franjevaštva s braćom i sestrama iz 23 europske zemlje koje je nadahnjujuće i poticajno. Prijateljstva koja su započeta i koja će, siguran sam, trajati jer u središtu je ljubav prema Evanđelju i Kristu po uzoru na sv. Franju. Franjevački svjetovni red i Franjevačka mladež veliko je bogatstvo koje treba brižno čuvati, duhovno pratiti i pomagati na svim razinama. Svjetovni franjevci i Franjevačka mladež su velika, svjedočka snaga Crkve koji svoju ljubav prema Kristu i Crkvi hrabro žive i vjerodostojnim življenjem otkrivaju svu ljepotu Crkve i Evanđelja. Takvi svjedoci danas su Crkvi i svijetu potrebniji više nego ikada. Jer tko ustraje do kraja, taj će se spasiti. fra Vladimir Vidović, OFMConv


Dokumenti s nacionalnog kapitula

HRVATSKO NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKOGA SVJETOVNOG REDA ZAGREB, Kaptol 9

Program rada za 2019. godinu 1. Priprema i održavanje XIX. redovnog i VII. izbornog kapitula OFS-a, 11.-13. listopada 2019., Samobor-Tabor 2. Održavanje tri sjednice Nacionalnog vijeća OFS-a: 2. veljače 2019., 1. lipnja 2019., 21. rujna 2019. 3. Održavanje tri sastanka Nacionalnog izvršnog odbora: 6. travnja 2019., 7. rujna 2019., 23. studenog 2019. 4. Održavanje X. nacionalnog seminara za formaciju, 22.-24. ožujka 2019., Granešina 5. Održavanje XIII. tečaja za duhovne asistente OFS-a i Frame, 11.-13. ožujka 2019., Međugorje 6. Održavanje korizmene karitativne akcije skupljanja donacija za karitativnu akciju Well4africa koju organizira Međunarodno vijeće OFS-a u svrhu skupljanja novaca za izgradnju bunara u Africi i pristupu pitkoj vodi. 7. Priprema i održavanje III. nacionalnog hodočašća bl. Alojziju Stepincu u Krašić i Zagreb, 25. svibnja 2019. 8. Provođenje odluka, smjernica i zaključaka s Generalnog kapitula OFS-a 9. Održavanje tečaja o socijalnom nauku Crkve i društveno-političkom djelovanju svjetovnih franjevaca 10. Pripremanje Kalendara događanja, Programa rada i Tema za mjesečne skupštine mjesnih bratstava za 2020. godinu 11. Posredovanje u pripremi i nabavi literature za formaciju braće i sestara 12. Priprema i izlaženje Glasila „Bratstvo“ 13. Sudjelovanje u radu Vijeća franjevačkih zajednica 14. Prisutnost i djelovanje OFS-a u svijetu i rad s djecom

broj 22-23/2018.

23


Dokumenti s nacionalnog kapitula

HRVATSKO NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKOGA SVJETOVNOG REDA NACIONALNO VIJEĆE Povjerenstvo za formaciju Zagreb, 30. kolovoza 2018.

TEME ZA MJESEČNE SUSRETE MJESNIH BRATSTAVA U 2019. Draga braćo i sestre, Gospodin vam dao svoj mir!

C

rkva crpi svoj život iz Euharistije. Ova istina nije jednostavno izričaj svakodnevnog iskustva vjere, nego sažetak središnjeg otajstva Crkve. Na različite načine ona u radosti doživljava trajno ispunjenje obećanja: „I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta“ (Mt 28,20). Ali u svetoj Euharistiji, po pretvorbi kruha i vina u Gospodinovo tijelo i krv, ona se u toj prisutnosti raduje velikom radošću. Nakon Duhova, kad je Crkva započela svoje hodočašće prema nebeskoj domovini, božanski je Sakrament označavao protjecanje njenih dana, ispunjajući ih i nadom. Drugi vatikanski koncil s pravom naviješta da je euharistijska žrtva „izvor i vrhunac cijeloga kršćanskog života“. „Presveta Euharistija naime sadrži svekoliko duhovno dobro Crkve, to jest samoga Krista, naš Vazam i živi Kruh. On po svom Tijelu, Duhom Svetim oživljenom i oživljavajućem, daje ljudima život.“ Pogled je Crkve trajno usmjeren prema njenu Gospodinu, prisutnom u Oltarskom Sakramentu, u kojem ona otkriva potpuno očitovanje njegove neizmjerne ljubavi.“1 Ovim riječima svetoga pape Ivana Pavla II. želimo predstaviti teme za mjesečne susrete u našim mjesnim bratstvima u 2019. U iduće dvije godine naše Nacionalno bratstvo će mjesečne susrete posvetiti sakramentima i njihovu boljem upoznavanju, prema strukturi koju donose Katekizam Katoličke crkve i Rimski misal. U 2019. godini će se općenito upoznati sakramenti i blagoslovine te će se obraditi sakramenti krsta, potvrde i euharistije, kojoj će se posvetiti osobita pozornost. U 2020. godini je planirano obrađivanje sakramenata pokore i pomirenja, bolesničkoga pomazanja, svetoga reda i ženidbe, čime ćemo zaokružiti cjelinu ovih tema važnih za upoznavanje i življenje vlastite vjere. 1

24

Ivan Pavao II, Ecclesia de Eucharistia, 1


Dokumenti s nacionalnog kapitula

Zahvaljujemo svim autorima koji su prihvatili pripremu tema za naše susrete, bez čijega angažmana to ne bilo bilo moguće. Neka nam ovi sadržaji i promišljanje o sakramentima budu poticaj da možemo još više od njih živjeti i u svome se životu neprestano vraćati na taj izvor. Nacionalno povjerenstvo za formaciju

Teme za mjesečne susrete u mjesnim bratstvima u 2019.: 1) siječanj: Sakramenti kao liturgijska slavlja (KKC 1077-1109) 2) veljača: Blagoslovine kao liturgijska slavlja (KKC 1667-1690) 3) ožujak: Sakrament krsta I (KKC 1213-1245) 4) travanj: Sakrament krsta II (KKC 1246-1284) 5) svibanj: Sakrament potvrde (KKC 1285-1321) 6) lipanj: Uvod u sakrament euharistije (KKC 1332-1344) 7) srpanj: Euharistija kao žrtva – sakramentalna žrtva (KKC 1356-1381) 8) kolovoz: Euharistija – gozba i zalog buduće slave (KKC 1402-1419) 9) rujan: Uvodni obredi reda mise 10) listopad: Služba riječi 11) studeni: Euharistijska služba 12) prosinac: Završni obredi

broj 22-23/2018.

25


Dokumenti s nacionalnog kapitula

26


Dokumenti s nacionalnog kapitula

broj 22-23/2018.

27


Dokumenti s nacionalnog kapitula

28


Dokumenti s nacionalnog kapitula

broj 22-23/2018.

29


Dokumenti s nacionalnog kapitula

30


Dokumenti s nacionalnog kapitula

GODIŠNJE IZVJEŠĆE - MJESNO BRATSTVO Prema člancima 51.2b, 62.2g i 66.2h Generalnih konstitucija OFS-a, bratstva šalju godišnje izvješće višoj razini.

A. OPĆI PODACI 1. Za koju se kalendarsku godinu ispunjava ovo izvješće?

2. Za koje se Mjesno bratstvo ispunjava ovo izvješće?

3. Datum posljednjega izbornog kapitula:

4. Adresa sjedišta Mjesnog vijeća:

5. Je li bilo kakvih promjena u sastavu mjesnog vijeća? Ako je, što se promijenilo i zašto?

broj 22-23/2018.

31


Dokumenti s nacionalnog kapitula

B. STATISTIČKI PODACI U mjesnom bratstvu:

1. siječnja

31. prosinca

1. Broj trajno zavjetovanih članova1: 2. Broj privremeno zavjetovanih članova: 3. Broj članova u početnoj formaciji: 4. Broj članova za koje su provedene privremene mjere (GK OFS-a 56)2: 1 + 2 + 3 - 4 = na ukupni zbroj se računa godišnji doprinos Broj članova za koje su provedene konačne odluke (GK OFS-a 58): Broj umrlih članova:

Postoji li uz bratstvo Franjevačka mladež? Broj članova Franjevačke mladeži:

Postoje li uz bratstvo Glasnici velikoga Kralja? Broj članova Glasnika:

Postoji li u bratstvu skupina trajnih đakona? (navedite ih) Postoji li u bratstvu skupina svjetovnih svećenika? (navedite ih) Broj trajnih đakona u OFS-u: (navedite ih)

1 U trajno zavjetovane članove ubrajaju se svi trajno zavjetovani članovi uključujući i oni za koje su provedene privremene mjere. 2 Članovi za koje su provedene privremene mjere zadržavaju svoju pripadnost Redu te ih se ubraja u ukupan zbroj članova, ali se za njih ne uplaćuju doprinosi za više razine Reda.

32


Dokumenti s nacionalnog kapitula

Broj dijecezanskih svećenika u OFS-u: (navedite ih) Broj biskupa u OFS-u: (navedite ih)

Broj članova s privatnim zavjetima:

Tko je duhovni asistent u mjesnom bratstvu (označiti na odgovarajućemu mjestu u stupcima desno):

1. siječnja

31. prosinca

OFM: OFM Conv: OFM Cap: TOR: Klarise: Treći samostanski red sv. Franje ‒ muške i ženske zajednice (osim TOR-a): Druge redovničke zajednice: Dijecezanski svećenici: Članovi OFS-a: Bez duhovnog asistenta:

Datum:

broj 22-23/2018.

Potpis:

33


Dokumenti s nacionalnog kapitula

GODIŠNJE IZVJEŠĆE – PODRUČNO BRATSTVO Prema člancima 51.2b, 62.2g i 66.2h Generalnih konstitucija OFS-a, bratstva šalju godišnje izvješće višoj razini.

A. OPĆI PODACI 1. Za koju se kalendarsku godinu ispunjava ovo izvješće?

2. Za koje se područno bratstvo ispunjava ovo izvješće?

3. Datum posljednjega izbornog kapitula:

4. Adresa sjedišta područnog vijeća:

5. Je li bilo kakvih promjena u sastavu područnog vijeća? Ako je, što se promijenilo i zašto?

6. Broj održanih područnih kapitula/skupština u prošloj godini:

7. Broj održanih sjednica područnog vijeća u prošloj godini:

8. Broj izbornih kapitula mjesnih bratstava u prošloj godini:

34


Dokumenti s nacionalnog kapitula

B. STATISTIČKI PODACI Broj mjesnih bratstava u područnom bratstvu:

1. siječnja

31. prosinca

1. siječnja

31. prosinca

Kanonski ustanovljena mjesna bratstva: Mjesna bratstva u nastajanju: (navedite koja) Kanonski ustanovljena ali neaktivna mjesna bratstva: (navedite koja) U područnom bratstvu: 1. Broj trajno zavjetovanih članova1: 2. Broj privremeno zavjetovanih članova: 3. Broj članova u početnoj formaciji: 4. Broj članova za koje su provedene privremene mjere2 (Konst. 56): 1 + 2 + 3 – 4 =na ukupni zbroj se računa godišnji doprinos Broj članova za koje su provedene konačne odluke (GK OFS-a 58): Broj umrlih članova:

Broj bratstava Franjevačke mladeži: Broj članova Franjevačke mladeži: Broj grupa Glasnika velikoga Kralja: (navedite uz koja se mjesna bratstva okupljaju Glasnici) Broj članova Glasnika:

Broj bratstava trajnih đakona: (navedite ih) U trajno zavjetovane članove ubrajaju se svi trajno zavjetovani članovi uključujući i oni za koje su provedene privremene mjere. 2 Članovi za koje su provedene privremene mjere zadržavaju svoju pripadnost Redu te ih se ubraja u ukupan zbroj članova, ali se za njih ne uplaćuju doprinosi za više razine Reda. 1

broj 22-23/2018.

35


Dokumenti s nacionalnog kapitula

Broj bratstava svećenika – članova OFS-a (GK OFS-a 35,2): 3 (navedite ih) Broj trajnih đakona u OFS-u: (navedite ih) Broj dijecezanskih svećenika u OFS-u: (navedite ih) Broj biskupa u OFS-u: (navedite ih) Broj grupa članova s privatnim zavjetima (GK OFS-a 36): (navedite ih) Broj članova s privatnim zavjetima:

Broj duhovnih asistenata u područnom bratstvu:

1. siječnja

31. prosinca

OFM: OFM Conv: OFM Cap: TOR: Klarise: Treći samostanski red sv. Franje – muške i ženske zajednice (osim TOR-a): Druge redovničke zajednice: Dijecezanski svećenici: Članovi OFS-a: Ukupan broj duhovnih asistenata: Broj mjesnih bratstava bez duhovnog asistenta:

Datum:

Potpis:

Svjetovni svećenici mogu se udružiti u osobno bratstvo kako bi bolje živjeli svoj poziv u Crkvi. Usp. GK OFSa 35,2. 3

36


Dokumenti s nacionalnog kapitula

broj 22-23/2018.

37


Dokumenti s nacionalnog kapitula

38


Dokumenti s nacionalnog kapitula

Izjava o zaštiti osobnih podataka za Hrvatsko nacionalno bratstvo Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS-a) (prikupljanje i obrada osobnih podataka o članovima Franjevačke mladeži)

1. Općenite informacije

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za Hrvatsko nacionalno bratstvo OFS-a (dalje: Izjava) odnosi se na prikupljanje i obradu osobnih podataka o članovima Franjevačke mladeži (Frame) u Republici Hrvatskoj. Primjenjuje se od 25. svibnja 2018. Osobne podatke o članovima Franjevačke mladeži Hrvatskome nacionalnom bratstvu Franjevačkoga svjetovnog reda mjesna bratstva Franjevačke mladeži dostavljaju preko Nacionalnoga vijeća Franjevačke mladeži. Za obradu podataka odgovoran je kao voditelj obrade: Hrvatsko nacionalno bratstvo OFS-a Kaptol 9 10 000 Zagreb Adresa e- pošte za kontakt: nacionalno@ofs.hr

2. Vrste osobnih podataka

Prikupljamo sljedeće osobne podatke: Vaše temeljne osobne podatke: fotografija člana, ime i prezime, spol, datum rođenja, datum učlanjenja, datum primanja, datum obećanja, službe u Frami, naziv mjesnog bratstva, stupanj formacije, ostale napomene, zvanje/zanimanje, crkveni status (redovnik, đakon, svećenik), mobitel, e-mail.

3. Pravni temelj za prikupljanje osobnih podataka

Pravni temelj prikupljanja osobnih podataka je pisana privola koju osobno daje svaki član Franjevačke mladeži stariji od 16 godina. Za članove mlađe od 16 godina potrebna je pisana privola roditelja, odnosno skrbnika.

4. Razdoblje čuvanja

Vaše temeljne osobne podatke čuvamo trajno.

5. Načini i svrhe obrade osobnih podataka broj 22-23/2018.

39


Dokumenti s nacionalnog kapitula

Vaše osobne podatke obrađujemo ručno, a primjenjujemo i automatizirane procese za obradu putem web-aplikacije na domeni e-frama.net te njenim poddomenama (npr. prijave na susrete Franjevačke mladeži). Također, možemo raditi obradu i analizu podataka koji se obrađuju u agregiranom i anonimiziranom obliku te ih nije moguće povezati s konkretnom fizičkom osobom (npr. da bi se utvrdio broj članova Franjevačke mladeži s obećanjima). Sve vrste Vaših osobnih podataka Hrvatsko nacionalno bratstvo OFS-a obrađuje u sljedeće svrhe:

a) Statistički i demografski podaci Osobne podatke obrađujemo u svrhu utvrđivanja podataka o članovima Franjevačke mladeži, zbog ustrojstva Franjevačke mladeži i njezinoga boljeg funkcioniranja.

b) Podaci u svrhu organizacije susreta, seminara, hodočašća i drugih aktivnosti u bratstvu Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u svrhu održavanja istih. Broj podataka razmjeran je potrebama organizatora događaja.

c) Korištenje fotografija Fotografije članova Franjevačke mladeži koristit će se u svim našim medijima (Glasilo HNB OFSa list Bratstvo, tiskanim glasilima pojedinih mjesnih bratstava OFS-a, na ofs.hr domeni kao i njenim poddomenama, frama-portal.net domeni, list Tau, društvenim mrežama Facebook i Instagram).

6. Prava korisnika a) Pravo na ispravak: Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od vijeća mjesnoga bratstva možete zatražiti da ih ono ispravi ili dopuni.

b) Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da se u tom slučaju obratite Nacionalnome vijeću Hrvatskoga nacionalnog bratstva OFS-a.

c) Pravo na žalbu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da se obratite Nacionalnome vijeću OFS-a kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. i nadzornom tijelu unutar EU-a.

7. O povjerljivosti čuvanja podataka

Ovom izjavom odgovorne osobe na svim razinama obvezuju se da će sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima imaju pravo i ovlast pristupa a koji se nalaze u sustavima pohrane koje, za Franjevačku mladež, vodi Franjevački svjetovni red.

8. Izmjene ove Izjave

Hrvatsko nacionalno bratstvo OFS-a može izmijeniti ovu Izjavu, a o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni pisanim putem.

40


Dokumenti s nacionalnog kapitula

Izjava o zaštiti osobnih podataka za Hrvatsko nacionalno bratstvo Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS-a) 1. Općenite informacije

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za Hrvatsko nacionalno bratstvo OFS-a (dalje: Izjava) odnosi se na prikupljanje i obradu osobnih podataka o članovima OFS-a u Republici Hrvatskoj. Primjenjuje se od 25. svibnja 2018.

a) Za obradu podataka odgovoran je: Hrvatsko nacionalno bratstvo OFS-a Kaptol 9 10 000 Zagreb Adresa e-pošte za kontakt: nacionalno@ofs.hr

2. Vrste osobnih podataka

Upotrebljavamo sljedeće osobne podatke: Vaše temeljne osobne podatke: fotografija člana, ime i prezime, mjesto i datum rođenja, datum krštenja, datum primanja u OFS, datum privremenih zavjeta, datum trajnih zavjeta, ime ministra koji je primio zavjete, službe u OFS-u, datum krizme, datum vjenčanja, civilni status člana (samac, oženjen/udana/udovac/udovica, rastavljeni, razdvojeni, ponovno vjenčani, broj djece, tumačenje ništavnosti braka, ostale napomene, podaci o obrazovanju (bez osnovne škole, osnovna škola, srednja škola, fakultet, drugo), zvanje/zanimanje, osobite vještine i sposobnosti (jezici – govor i pismo, glazba, organizacija, umjetnost), crkveni status ako ima (đakon, svećenik, biskup), adresa, telefon, fax, mobitel, e-mail.

3. Razdoblje čuvanja

Vaše temeljne osobne podatke čuvamo trajno.

4. Načini i svrhe obrade osobnih podataka

Vaše osobne podatke obrađujemo ručno, a dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu, npr. kako bismo radili godišnje statističke izračune. Također, možemo raditi obradu i analizu podataka koji se obrađuju u agregiranom i anonimiziranom obliku te ih nije moguće povezati s konkretnom fizičkom osobom (npr. da bi se utvrdio broj članova s privremenim zavjetima u Hrvatskome nacionalnom bratstvu OFS-a). Sve vrste Vaših osobnih podataka Hrvatsko nacionalno bratstvo OFS-a obrađuje u sljedeće svrhe: broj 22-23/2018.

41


Dokumenti s nacionalnog kapitula

a) Statistički i demografski podaci Osobne podatke obrađujemo u svrhu utvrđivanja podataka o članovima OFS-a, zbog ustrojstva OFS-a i njegovoga boljeg funkcioniranja.

b) Podaci u svrhu organizacije hodočašća, seminara i drugih aktivnosti u bratstvu Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u svrhu održavanja istih. Broj podataka razmjeran je potrebama organizatora događaja.

c) Korištenje fotografija Fotografije članova OFS-a mogu se koristiti u svim našim medijima: Glasilo HNB OFS-a list Bratstvo, tiskana glasila pojedinih mjesnih bratstava, Tau - glasilo HNB Frame, na ofs.hr domeni kao i njenim poddomenama, na portalu frama-portal.net te društvenim mrežama pojedinih bratstava.

5. Prava korisnika a) Pravo na ispravak: Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od vijeća mjesnoga bratstva možete zatražiti da ih ono ispravi ili dopuni.

b) Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u Vaše zaštićene interese. Molimo da se u tom slučaju obratite Nacionalnome vijeću Hrvatskoga nacionalnog bratstva OFS-a.

c) Pravo na žalbu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da se obratite Nacionalnome vijeću kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. i nadzornom tijelu unutar EU-a.

6. O povjerljivosti čuvanja podataka Ovom izjavom odgovorne osobe na svim razinama obvezuju se da će sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima imaju pravo i ovlast pristupa, a koji se nalaze u sustavima pohrane koje vodi Franjevački svjetovni red.

7. Izmjene ove Izjave

Hrvatsko nacionalno bratstvo OFS-a može izmijeniti ovu Izjavu, a o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni pisanim putem.

42


Dokumenti s nacionalnog kapitula

broj 22-23/2018.

43


Dokumenti s nacionalnog kapitula

VII. TEČAJ O SOCIJALNOM NAUKU CRKVE E

uharistijskim slavljem u kapeli Svetog Duha u samostanu franjevaca konventualaca u Zagrebu, kojim je predslavio predsjednik Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata fra Vladimir Vidović, OFMConv, započeo je VII. nacionalni tečaj o socijalnom nauku Crkve i društveno-političkom djelovanju svjetovnih franjevaca na temu „Strateško planiranje javnog djelovanja svjetovnih franjevaca“. Uz članove Nacionalnog vijeća, Povjerenstva za pravdu, mir i očuvanje stvorenog, članova Frame i četiri fratara, na susretu je prisustvovalo četrdesetak braće i sestara iz Zagrebačkog, Osječkog, Primorsko-istarskog i Zadarsko-šibenskog područnog bratstva te kao gost, prior Trećeg dominikanskog reda iz Volovčice. Predavačice su bile: Teodora Živković, priorica Svjetovnog karmelskog reda, diplomirana ekonomistica, magistra znanosti i dugogodišnji menadžer u hrvatskoj financijskoj instituciji te je završila i Studij sustavne duhovnosti i američki studij Equip za razvoj kršćanskih lidera. Zrinka Čornij, diplomirana ekonomistica, završila magisterij iz Europskih studija na Katoličkom sveučilištu u Leuvenu u Belgiji, bavila se strateškim planiranjem na različitim razinama u državnoj upravi, a sada radi u Studentskom katoličkom centru (SKAC Palma) na projektu VolON: pojačaj volontiranje! Prvi korak u razmišljanju o starteškom planiranju bio je duhovni nagovor koji je održao, nacionalni duhovni asistent, fra Mate Bašić, OFM, govoreći o eklezijalnom zajedništvu (crkvenosti) koja je temelj i svrha svakog udruženja i djelovanja vjernika laika pa tako i OFS-a. Za pomoć i putokaz pri tome služe nam dokumenti Crkve. Crkva nije sredstvo za postizanje političkih ciljeva već čuvar transcedentnosti, slike Božje u čovjeku. U dokumentu HBK, „Za život

44

svijeta“, istaknuto je da svako naše javno djelovanje i planiranje treba biti u skladu s našim kršćanskim životom, prikladno mjesto za formaciju apostolata u suradnji s drugim crkvenim subjektima i uvijek djelovati za dobro i dostojanstvo čovjeka. U javnom djelovanju ne smijemo se prilagođavati fluiodnosti svijeta već odgovoriti krutošću nasljedovanja Krista. Evanđelje ne poznaje prilagodbu već je to radikalan poziv na ljubav, na svetost. Da bi postigli svetost potrebno je odricanje poput Krista koji „... nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, nego sam sebe „oplijeni“ uzevši lik sluge... ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu“. Bez odricanja nema svetosti. Primjere takvog odricanja i života za Krista pokazuju nam sv. Franjo i sv. Elizabeta Ugarska. Drugi korak, predavanje Teodore Živković pod nazivom „Zašto je strateško planiranje korisno i u Crkvi ili koji kralj kad polazi da se zarati s drugim kraljem, neće prije sjesti i promisliti (Lk 14,31)“, bilo je uvod u strateško planiranje. Istakla je da propustiti planiranje znači planirati propast te da u Svetom pismu nalazimo mnogo primjera planiranja. Bog je planirao… (Iz 37,26), Noa je planirao… (Post 7 – 9), Nehemija je planirao… (Neh 1 – 5), David je planirao… (2 Sam 7), Isus je pričao prispodobe o planiranju… Mt 7,24-27; Lk 14,28-30; Lk 14,31-32; Lk 16,1-8. Prije samog planiranja trebamo odrediti koja je naša misija i vizija. Misija OFS-a opisana je našim temeljnim dokumentima: Pravilo, Generalne konstitucije, Nacionalni statut, koji su putokaz u našem djelovanju, pastir koji vodi stazom i daje sigurnost, pokazuje nam jesmo li u projektima na pravom putu, a to je put Crkve. Stoga da bismo mogli dobro planirati djelovanje OFSa, moramo dobro poznavati naše dokumente.


Dokumenti s nacionalnog kapitula

Vizija je spoznaja sadašnjosti i viđenje bolje budućnosti, dane od Boga, koja nas navodi ne samo da vjerujemo da se nešto može učiniti, već i da to treba učiniti. Svakako treba preispitati i razlučiti je li vizija od Boga dana ili je stvorena od čovjeka. Od Boga dana vizija ima za cilj služiti ljudima, promicati Božju vladavinu i štovati Boga. Kao primjer navela je sv. Tereziju Avilsku koja je paralelno uz projekt osnivanja samostana i obnove karmelskog reda, imala i osobni projekt, a to je ljubav prema Gospodinu. U trećem koraku, Zrinka Čornij upoznala nas je s metodom strateškog planiranja Future Search (Potraga za budućnošću) koja zahtijeva razmišljanje o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Nakon što se sagledaju događanja u prošlosti, razmišlja se o trendovima u sadašnjosti koji utječu na djelovanje i poslanje, a zatim se osmišljava scenarij budućnosti uz predviđanje koja bi bila najveća prepreka ostvarenja plana te moguća rješenja za poteškoće. U radu u skupinama, radili smo prvi korak: Future Search iskustvena vježba: prošlost. Svrha ovog zadatka bilo je staviti povijesni razvoj OFS-a i njegovog javnog djelovanja u najširi kontekst i utvrditi korisne lekcije za buduće djelovanje. Razmišljali smo o najvažnijim događanjima u posljednih 30 godina koja su utjecala na naš Red te ih ispisivali na tri vremenske linije na zidu: na globaloj linibroj 22-23/2018.

ji svjetska događanja, na lokalnoj liniji nacionalna događanja i na osobnoj liniji naša osobna iskustva. Nakon toga, prva grupa dobila je zadatak da ispriča priču globalne crte, druga grupa je ispričala priču lokalne crte, treća grupa priču osobne crte, a četvrta grupa da poveže sve tri vremenske crte. Preuzimajući spontano zadatke unutar grupe došli su do izražaja naši talenti, zajedništvo i timski rad. U četvrtom koraku, nakon plenarne rasprave, istaknuli smo i ispisivali na papir koje su slabe strane, a koje su jake strane javnog djelovanja Franjevačkoga svjetovnog reda. U planiranju, slabe strane treba prvo istaknuti i riješavati odmah, dok će jake strane biti ono što će nas ojačati i dati nam poticaj. Doista, čuli smo puno korisnih stvari koje nam mogu biti poticaj za promišljanje o tome gdje se kao Red nalazimo i kamo idemo, za daljnje učenje i rast u ljudskoj, kršćanskoj i franjevačkoj dimenziji, kako bismo što više i bolje mogli služiti Bogu i ljudima. Predavačicama smo za njihovu spremnost da se odazovu našem pozivu i podjele s nama svoje znanje, vještine i iskustvo, darovali Franjevačke izvore. Nakon ručka u pučkoj kuhinji Caritasa župe sv. Antuna Padovanskog, zahvalili smo Gospodinu za ovaj trenutak zajedništva Franjevačke obitelji i s drugim duhovnim obiteljima u Crkvi. Vesna Peharec, OFS

45


Dokumenti s nacionalnog kapitula

HRVATSKO NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAČKOGA SVJETOVNOG REDA I HRVATSKO NACIONALNO BRATSTVO FRAME

KALENDAR DOGAĐANJA ZA 2019. GODINU SIJEČANJ ut

1.

NOVA GODINA - MARIJA BOGORODICA - SVJETSKI DAN MIRA

ne

6.

BOGOJAVLJENJE - SUSRET ISTARSKIH BRATSTAVA OFS-A - prva nedjelja u mjesecu – MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA I ZA NOVE ČLANOVE OFS-A I FRAME

pe

18.

su

19.

ne

20.

su

19.

BRATSKI I PASTORALNI POHOD ZADARSKO-ŠIBENSKOM PODRUČNOM BRATSTVU OFS-A

su

26.

- BRATSKI I PASTORALNI POHOD PRIMORSKO-ISTARSKOM PODRUČNOM BRATSTVU OFS-A - KAPITUL ZADARSKO-ŠIBENSKOG PODRUČNOG BRATSTVA FRAME

DUHOVNI KAPITUL SPLITSKO-DUBROVAČKOG PODRUČNOG BRATSTVA FRAME

VELJAČA su

2.

- DAN POSVEĆENOG ŽIVOTA - SJEDNICA NACIONALNOG VIJEĆA OFS-A

ne

3.

- prva nedjelja u mjesecu – MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA I ZA NOVE ČLANOVE OFS-A I FRAME

su

9.

SJEDNICA PODRUČNOG VIJEĆA SPLITSKO-DUBROVAČKO PODRUČNOG BRATSTVA OFS-A, Cavtat

ne

10.

BL. ALOJZIJE STEPINAC (1898. – 1960.), zaštitnik Zagrebačkoga područnog bratstva OFS-a

po

11.

GOSPA LURDSKA – Svjetski dan bolesnika

pe

15.

Dostava statistike Nacionalnom vijeću iz područnih bratstava (za prethodnu kalendarsku godinu)

su

16.

- SJEDNICA PODRUČNOG VIJEĆA ZAGREBAČKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-A - SJEDNICA PODRUČNOG VIJEĆA OSJEČKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-A

pe

22.

su

23.

ne

24.

su

23.

46

PODRUČNA ŠKOLA ANIMATORA I SEMINAR ZA VODITELJE FORMACIJE ZAGREBAČKOG PODRUČNOG BRATSTVA FRAME SUSRET BRATSKIH ANIMATORA FRAME ZAGREBAČKOG PODRUČNOG BRATSTVA


Dokumenti s nacionalnog kapitula

OŽUJAK pe

1.

- DUHOVNE VJEŽBE ZADARSKO-ŠIBENSKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-A, Krapanj - ŠKOLA ANIMATORA I SEMINAR ZA VODITELJE FORMACIJE SPLITSKODUBROVAČKOG PODRUČNOG BRATSTVA FRAME - prva nedjelja u mjesecu – MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA I ZA NOVE ČLANOVE OFS-A I FRAME

su

2.

ne

3.

sr

6.

po

11.

ut

12.

sr

13.

pe

15.

su

16.

su

16.

- VII. IZBORNI KAPITUL PRIMORSKO-ISTARSKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-A - PODRUČNI KAPITUL ZAGREBAČKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-A - PODRUČNI KAPITUL OSJEČKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-Aa

ut

19.

SV. JOSIP

pe

22.

- X. NACIONALNI SEMINAR ZA FORMACIJU, Granešina

su

23.

ne

24.

- PODRUČNI DUHOVNI KAPITUL PRIMORSKO-ISTARSKOG PODRUČNOG BRATSTVA FRAME

su.

23.

SUSRET ZA FORMACIJU BRATSKIH ANIMATORA FRAME

?

?

PODRUČNE DUHOVNE VJEŽBE SPLITSKO-DUBROVAČKOG PODRUČNOG BRATSTVA, Prižba

PEPELNICA XIII. TEČAJ ZA DUHOVNE ASISTENTE OFS-A I FRAME, Međugorje

REDOVNA SKUPŠTINA ZAGREBAČKOG PODRUČNOG BRATSTVA FRAME

TRAVANJ pe

5.

- TEMATSKI SUSRET TRAJNE FORMACIJE ZAGREBAČKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-A, Košljun - REDOVNA PODRUČNA SKUPŠTINA FRAME I SEMINAR ZA VODITELJE FORMACIJE OSJEČKOG PODRUČNOG BRATSTVA

su

6.

ne

7.

su

6.

- SASTANAK NIO-A - PODRUČNA PROLJETNA SKUPŠTINA PRIMORSKOISTARSKOG PODRUČNOG BRATSTVA FRAME

ne

7.

prva nedjelja u mjesecu – MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA I ZA NOVE ČLANOVE OFS-A I FRAME

ut

16.

GODIŠNJA OBNOVA ZAVJETA (16.IV.1209.), papa Inocent III. usmeno odobrio Pravilo života sv. Franji

ne

21.

USKRS

po

22.

Dan planeta Zemlje

ne

28.

BL. LUKEZIJE (+1250), prvi poznati svjetovni franjevac, DAN SVJETOVNIH FRANJEVACA

broj 22-23/2018.

47


Dokumenti s nacionalnog kapitula

SVIBANJ su

4.

- IZBORNI KAPITUL ZADARSKO-ŠIBENSKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-A I SJEDNICA PODRUČNOG VIJEĆA ZADARSKO-ŠIBENSKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-A - HODOČAŠĆE OSJEČKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-A

ne

5.

prva nedjelja u mjesecu – MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA I ZA NOVE ČLANOVE OFS-A I FRAME

ut

7.

HODOČAŠĆE MAJCI BOŽJOJ TRSATSKOJ PRIMORSKOISTARSKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-A I FRAME

pe

10.

GOSPA TRSATSKA, zaštitnica Primorsko-istarskog područnog bratstva OFS-a i suzaštitnica Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda

su

11.

SJEDNICA PODRUČNOG VIJEĆA SPLITSKO-DUBROVAČKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-A, Podbablje

ne

12.

SV. LEOPOLD BOGDAN MANDIĆ, zaštitnik Splitsko-dubrovačkog područnog bratstva OFS-a i Hrvatske kapucinske provincije

pe

17.

su

18.

ne

19.

NACIONALNA DUHOVNA OBNOVA FRAME

su

18.

TEMATSKI SUSRET TRAJNE FORMACIJE I SJEDNICA PODRUČNOG VIJEĆA PRIMORSKO-ISTARSKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-A

su

25.

NACIONALNO HODOČAŠĆE OFS-A I FRAME U ČAST BL. ALOJZIJU STEPINCU, Krašić, Zagreb (katedrala)

LIPANJ su

1.

SJEDNICA NACIONALNOG VIJEĆA OFS-A

ne

2.

prva nedjelja u mjesecu – MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA I ZA NOVE ČLANOVE OFS-A I FRAME

su

8.

- SUSRET OFS-A I FRAME OSJEČKOG PODRUČJA - VII. PODRUČNI IZBORNI KAPITUL SPLITSKO-DUBROVAČKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-A, Split

ne

9.

DUHOVI

če

13.

SV. ANTUN PADOVANSKI, zaštitnik Osječkog područnog bratstva OFS-a

če

20.

TIJELOVO

su

22.

- SPORTSKI KAPITUL SPLITSKO-DUBROVAČKOG PODRUČNOG BRATSTVA FRAME - PODRUČNI SUSRET OFS-A I FRAME PRIMORSKO-ISTARSKOG PODRUČJA

po

24.

OBLJETNICA ODOBRENJA PRAVILA OFS-A PAPE PAVLA VI.

ut

25.

DAN DRŽAVNOSTI

48


Dokumenti s nacionalnog kapitula

SRPANJ pe

5.

SV. ĆIRIL I METOD, zaštitnici Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda

ne

7.

prva nedjelja u mjesecu – MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA I ZA NOVE ČLANOVE OFS-A I FRAME

če

11.

pe

12.

su

13.

ne

14.

po

15.

PRESVETI OTKUPITELJ, zaštitnik Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja, Split

ut

16.

KANONIZACIJA SV. FRANJE

po

22.

ut

23.

sr

24.

če

25.

pe

26.

su

27.

ne

28.

po

29.

ut

30.

DUHOVNA OBNOVA ZAGREBAČKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-A, Samobor (Tabor)

22.07. – 03.08. HOD FRAME

sr 31. 31.07. rok za dostavu izvješća mjesnih bratstava u područna bratstva OFS-a!

KOLOVOZ pe

2.

GOSPA OD ANĐELA – PORCIJUNKULA

su

3.

ZAVRŠETAK HODA FRAME

ne

4.

prva nedjelja u mjesecu – MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA I ZA NOVE ČLANOVE OFS-a I FRAME

po

5.

- GOSPA SNJEŽNA - DAN POBJEDE, DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI I HRVATSKIH BRANITELJA

ne

11.

SV. KLARA

če

15.

VELIKA GOSPA - Uznesenje Marijino

ut

20.

ROK ZA SLANJE IZVJEŠĆA NACIONALNOM VIJEĆU OFS-A

ne

25.

SV. LJUDEVIT KRALJ, zaštitnik OFS-a

po

26.

ut

27.

sr

28.

če

29.

pe

30.

su

31.

NACIONALNI SEMINAR ZA VIJEĆA I ODGOVORNE U BRATSTVIMA FRAME

PODRUČNI SEMINAR ZA FORMACIJU OSJEČKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-A

broj 22-23/2018.

49


Dokumenti s nacionalnog kapitula

RUJAN ne

1.

prva nedjelja u mjesecu – MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA I ZA NOVE ČLANOVE OFS-A I FRAME

su

7.

SASTANAK NIO-A

ne

8.

- BDM – Mala Gospa - HODOČAŠĆE ZAGREBAČKIH MJESNIH BRATSTAVA OFS-A I FRAME, Zagreb (Remete)

su

14.

- SJEDNICA PODRUČNOG VIJEĆA ZAGREBAČKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-A - SJEDNICA PODRUČNOG VIJEĆA OSJEČKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-A

ut

17.

RANE SV. FRANJE

su

21.

SJEDNICA NACIONALNOG VIJEĆA OFS-A

pe

20.

su

21.

ne

22.

su

28.

pe

27.

su

28.

ne

29.

po

30.

DUHOVNI KAPITUL OSJEČKOG PODRUČNOG BRATSTVA FRAME TEMATSKI SUSRET POČETNE FORMACIJE I SJEDNICA VIJEĆA PRIMORSKO-ISTARSKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-A DUHOVNI KAPITUL ZAGREBAČKOG PODRUČNOG BRATSTVA FRAME SV. JERONIM (340. – 420.), zaštitnik Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca, Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša i Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri

LISTOPAD pe

4.

SVETI FRANJO ASIŠKI (1182. – 1226.)

ne

6.

prva nedjelja u mjesecu – MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA I ZA NOVE ČLANOVE OFS-A I FRAME

ut

8.

DAN NEOVISNOSTI

pe

11.

su

12.

ne

13.

pe

18.

HODOČAŠĆE OFS-A I FRAME ZADARSKO-ŠIBENSKOG PODRUČNOG BRATSTVA, Šibenik, sv. Nikola Tavelić

su

19.

- SUSRET SVIH ODGOVORNIH ZA FRAMU U OFS-U I FRAMI ZAGREBAČKOG PODRUČNOG BRATSTVA - SJEDNICA PODRUČNOG VIJEĆA SPLITSKO-DUBROVAČKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-A, Split

pe

18.

su

19.

ne

20.

pe

25.

50

- XIX. REDOVNI I VII. IZBORNI NACIONALNI KAPITUL OFS-A, Samobor (Tabor) - XXII. REDOVITA NACIONALNA SKUPŠTINA FRAME, Samobor (Tabor)

PODRUČNA ŠKOLA ANIMATORA I SEMINAR ZA VIJEĆA FRAME PRIMORSKO-ISTARSKOG PODRUČNOG BRATSTVA BL. KATARINA KOSAČA KOTROMANIĆ (1424. – 1478.), zaštitnica Nacionalnog bratstva OFS-a u Bosni i Hercegovini


Dokumenti s nacionalnog kapitula pe

25.

su

26.

ne

27.

?

?

- DUHOVNA OBNOVA PRIMORSKO-ISTARSKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-A, Košljun - PODRUČNA ŠKOLA ANIMATORA OSJEČKOG PODRUČNOG BRATSTVA FRAME PODRUČNI SEMINAR ZA FORMACIJU SPLITSKO-DUBROVAČKOG I ZADARSKO-ŠIBENSKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-A

STUDENI pe

1.

SVI SVETI

su

2.

DUŠNI DAN

ne

3.

- SPOMEN SVIH MRTVIH FRANJEVAČKOG REDA - prva nedjelja u mjesecu – MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA I ZA NOVE ČLANOVE OFS-A I FRAME

pe

8.

su

9.

su

9.

- DUHOVNA OBNOVA PRIMORSKO-ISTARSKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-A - KAPITUL OSJEČKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-A

če

14.

SV. NIKOLA TAVELIĆ (1207. – 1231.), zaštitnik Zadarskošibenskog područnog bratstva OFS-a

su

16.

PODRUČNA JESENSKA SKUPŠTINA PRIMORSKOISTARSKOG PODRUČNOG BRATSTVA FRAME

ne

17.

- SV. ELIZABETA UGARSKA (1207. – 1231.), zaštitnica OFS-a i Frame - PODRUČNO HODOČAŠĆE SPLITSKO-DUBROVAČKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-A, Split (Trstenik)

su

23.

- SASTANAK NIO-A - SJEDNICA PODRUČNOG VIJEĆA I KAPITUL ZADARSKOŠIBENSKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-A - REDOVNA SKUPŠTINA OSJEČKOG PODRUČNOG BRATSTVA FRAME

pe

29.

SVI SVETI FRANJEVAČKOGA REDA

su

30.

VIII. NACIONALNI TEČAJ O SOCIJALNOM NAUKU CRKVE

- REDOVNA I IZBORNA SKUPŠTINA ZAGREBAČKOG PODRUČNOG BRATSTVA FRAME - REDOVNI PODRUČNI KAPITUL ZAGREBAČKOG PODRUČNOG BRATSTVA OFS-A

PROSINAC ne

1.

prva nedjelja u mjesecu – MOLITVA ZA DUHOVNA ZVANJA I ZA NOVE ČLANOVE OFS-A I FRAME 1. NEDJELJA DOŠAŠĆA

sr

25.

BOŽIĆ

ut

31.

Završetak poslovne godine OFS-a (statistika)

broj 22-23/2018.

51


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

DUHOVNA OBNOVA ČLANOVA OFS-A ZAGREBAČKOG PODRUČNOG BRATSTVA N

edavno je Kuća susreta Tabor u Samoboru bila mjesto molitve, radosnog susreta i okupljanja braće i sestara Franjevačkoga svjetovnog reda Zagrebačkog područnog bratstva bl. Alojzija Stepinca, na godišnjoj duhovnoj obnovi koja se održala od 5. do 8. srpnja 2018. Duhovnu obnovu je vodio fra Ivan Matić, a sudjelovala su braća i sestre iz 18 mjesnih bratstava OFS-a. Susret je započeo srdačnom dobrodošlicom domaćina fra Ivana Matića koji je za temu duhovne obnove izabrao Franjino pitanje: „Gospodine, što želiš da učinim?“ Iako je svakom franjevcu i franjevki dobro poznat odgovor na to pitanje, pri slušanju razmatranja, iznova nas oduševljava i osvaja Franjina sveta radoznalost za Božje stvari, njegova dubo-

52

ka čežnja za sjedinjenjem s Kristom Raspetim te poziv meni, tebi, brate i sestro… Što želiš da učinim, Gospodine? Što želiš da budem? Pogledaj u svoj život bez samozavaravanja i u svojim dubinama, u molitvi, naći ćeš odgovor. Želim biti novi čovjek, čovjek koji se umije radovati dobru i uspjehu drugoga, svjedok-navjestitelj Isusa Krista kao i činitelj malih čudesa ljubavi iz dana u dan. Tako postajemo dar i zadatak jedni drugima živeći Franjinu duhovnost zahvaljivanja te naše poslanje – ljubiti i biti ljubljen bez propitkivanja tko je zaslužio ljubav. Život se živi od malih stvari. Divne li Franjine jednostavnosti i malenosti! Tada je Evanđelje radost učvršćena molitvom i euharistijom. Gdje je sveti Franjo, tu je i Blažena Djevica Marija. Dirljivo je bilo i razmatranje fra


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

Nikole Vukoje o njoj, od Boga ljubljenoj. I mi trebamo postati Marija i kad štošta ne razumijemo, ostajući, kao Marija, vjerni do kraja u križevima svoga života. Svi smo mi Marija i od Boga ljubljeni kad smo poslušni Božjoj riječi: „Što god vam kaže, učinite“. Bog od nas traži Marijino predanje. Za kraj nam je fra Ivan Matić stavio u srce: neka naša bratstva budu mjesta susreta sa živim Bogom gdje ćemo otkrivati ljepotu Božje blizine uz zagovor Blažene Djevice Marije. Poput svetog Franje idimo i popravljajmo našu Crkvu, bilo obiteljsku, župnu… Ujedno, svakodnevno zahvaljujmo na milosti koju nam je Bog udijelio i pozvao tebe i mene, brate i sestro, da izgrađujemo gdje se ruši te da najviše od svega, ljubimo svoju Crkvu.

Ohrabreni i osnaženi snagom Riječi i dirljivim svjedočanstvom fra Miroslava Bustruca krenuli smo kućama prebirući u srcu snažne impresije ove duhovne obnove koju je fra Miroslav opisao riječima: neopisivo, neizrecivo, nepojmljivo. s. Tina Novoselc, OFS Mjesno bratstvo Čakovec sv. Nikola biskup

DUHOVNE VJEŽBE U TIŠINI U CERNIKU N

a blagdan Ilije proroka, koji je Gospodina upoznao u tihom lahoru, 20. srpnja 2018. počele su Duhovne vježbe u tišini za članove Franjevačkoga svjetovnog reda Zagrebačkog područnog bratstva blaženog Alojzija Stepinca. Pohađalo ih je 15 sudionika (pet iz MB Zagreb – Kaptol, po jedan iz MB Sveti Duh, MB Bjelovar i MB Sv. Mihaela, troje iz MB Kloštar Ivanić i dvije sestre iz MB Sv. Leopolda). Ovo je prvi put da se za OFS održava ovakav vid rasta u duhovnosti. U nedavno obbroj 22-23/2018.

53


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

novljenom samostanu, uz ugodan smještaj i predivno gostoprimstvo, polaznici su uživali u prirodi i osami u kojoj su mogli sagledati sebe i primiti mir. Svakodnevna euharistija, zajednička molitva časoslova, poučni i precizni nagovori fra Mate Bašića, OFM, utemeljeni na najvažnijoj literaturi za upoznavanje snage tišine te dovoljno vremena za osobno razmatranje, učinili su ovaj susret svim sudionicima izrazito plodonosnim. U subotu su imali priliku pogledati Biblijsko-arheološku muzej-

sku izložbu pod vodstvom autora fra Tomislava Vuka, profesora Biblije u Jeruzalemu. Braća su nakon objeda u nedjelju posjetila i najmoderniji hospicij za palijativnu skrb u Hrvatskoj, Sv. Rafael u Strmcu te se 22. srpnja obogaćena duhom uputila kući. Svi su poželjeli da se ovakve vježbe u tišini ponove, možda održe dva puta godišnje i po mogućnosti produže na nekoliko dana.

Dubravka Rovičanac, OFS MB Sv. Leopolda B. Mandića

HODOČAŠĆE ZAGREBAČKIH BRATSTAVA OFS-A I FRAME MAJCI BOŽJOJ REMETSKOJ I

ove je godine 8. rujna, na blagdan Male Gospe, Rođenja Blažene Djevice Marije, održano tradicionalno hodočašće zagrebačkih bratstava Franjevačkoga svjetovnog reda, uključujući i bratstva Franjevačke mladeži, u svetište Majke Božje Remetske u Zagrebu. Pridružilo se i bratstvo iz Samobora. Hodočašće i prigodni bratski susret ove je godine pripremilo Bratstvo OFS-a Sv. Franje Ksaverskog iz Zagreba. Sudjelovalo je oko tristo hodočasnika. Na početku se molila franjevačka krunica, a zatim se slavila svečana euharistija kojoj je predsjedao fra Zvonimir Brusač, franjevac trećoredac, duhovni asistent bratstva-domaćina. Koncelebrirali su duhovni asistenti fra Venancije Mihaljević, OFM, s Kaptola, fra Zdravko Dadić, OFM, iz Sesvetske Sopnice i fra Lucije Jagec, OFM, iz Samobora, a posluživao đakon Božidar Hadaš, mjesni ministar OFS-a u Sesvetskoj Sopnici. Braću i sestre sa Svetoga Duha pratio je njihov novoimenovani duhovni asistent fra Vilček Novački, OFMConv, koji

54

je prije ulaska u red franjevaca konventualaca bio član OFS-a. Fra Zvonimir je u homiliji, između ostalog, rekao: „Isus je s križa učeniku Ivanu o Mariji rekao: ’Evo ti majke!’ Mariji je za Ivana rekao: ’Evo ti sina!’ Ivan je u tom času predstavljao sve Isusove učenike, tadašnje i buduće, sve do mene i tebe. Isus nas je kao Božju djecu povjerio majčinskoj brizi svoje majke Marije. Ona je naša majka u redu milosti. Pozvao nas je da, kao Ivan, uzmemo Mariju k sebi, u svoju kuću, u svoj dom, u svoju obitelj, u svoj život vjere, ufanja i ljubavi. Pozvao nas je da se Mariji približimo i da je ljubimo. Mi se približavamo Mariji, a ona nas približava svome sinu Isusu! U završnoj je riječi fra Zvonimir podsjetio da se nalazimo u godini 40. obljetnice odobrenja Pravila Franjevačkoga svjetovnog reda te istaknuo: „Braćo i sestre, vi ste svojim zavjetovanjem i životom čuvari franjevačke karizme u Crkvi i današnjem svijetu ‒ karizme trajnoga obraćenja, bratstva, služenja i javnoga svje-


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

dočenja evanđelja.“ Pozivajući se na poruku generalnog ministra OFS-a Tibora Kausera uz ovu obljetnicu rekao je da je obnovljeno Pravilo, odobreno 1978. g., za članove OFS-a „dar, poziv, nadahnuće, sredstvo i putokaz“: dar je Božji i dar Crkve OFSu, poziv je na svetost, nadahnuće je za svagdašnji evanđeoski život u obitelji i društvu, sredstvo je i putokaz na putu svetosti braće i sestara OFS-a. Zatim je sve nazočne pozvao da 7. listopada u 18:30 dođu na Kaptol na susret s pohoditeljima s međunarodne razine: sestrom Andreom Odak, članom Predsjedništva Međunarodnoga vijeća

OFS-a i međunarodnom koordinatoricom Franje­ va­­čke mladeži, i fra Pedrom Zithom, OFM, generalnim duhovnim asistentom. Na kraju je hodočasnike pozdravio o. Stjepan Vidak, prior karmelićanskog samostana u Remetama, izražavajući nadu da će se lijepa tradicija hodočašća OFS-a na blagdan Male Gospe nastaviti i u budućnosti. Nakon svete mise bio je pored samostana, u dvorištu karmelskog studija duhovnosti, susret braće i sestara OFSa, uz prigodnu okrjepu i osvježenje. fra Zvonimir Brusač, TOR

IZABRANO NOVO VIJEĆE BRATSTVA OFS-A NA ZAGREBAČKOM SV. KSAVERU N

a izbornom kapitulu 14. listopada 2018. izabrano je novo vijeće bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda Sv. Franjo Ksaverski u Zagrebu koje će voditi bratstvo sljedeće tri godine. Za ministru je, za drugi uzastopni mandat, izabrana sestra Anđa Slunjski, za zamjenicu ministre sestra Biserka Buden, za tajnicu, za drugi uzastopni mandat, sestra Sonja Stastny, za blagajnicu, za treći uzastopni mandat, sestra Snježana Čondić, a za voditelja formacije brat Stjepan Marić. Izborima je, kao delegat područnoga ministra Zdenka Viljevca, predsjedala područna tajnica sestra Hilda Švarcmajer, a u ime Konferencibroj 22-23/2018.

je područni duhovnih asistenata bio je nazočan područni duhovni asistent fra Mate Bašić, OFM, iz samostana na Kaptolu.

55


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

Sudionici su nakon kapitula sudjelovali sa župljanima na listopadskoj marijanskoj pobožnosti i nedjeljnoj euharistiji kojoj je predsjedao fra Mate Bašić. Zatim je bio bratski domjenak kojem su se pridružili provincijal franjevaca trećoredaca fra Ivo Martinović i fra Ivan Papo-

nja, gvardijan i župnik. Bratstvo OFS-a na Sv. Ksaveru pripada Područnomu bratstvu OFS-a bl. Alojzija Stepinca (Zagreb), ima dvanaest članova i nekoliko simpatizera, a duhovni je asistent bratstva fra Zvonimir Brusač. fra Zvonimir Brusač, TOR

NA KAPTOLU OSTVAREN SUSRET ZAGREBAČKIH BRATSTAVA OFS-A I FRAME S MEĐUNARODNIM POHODITELJIMA

U

nedjelju 7. listopada 2018. u crkvi sv. Franje na Kaptolu održana je u 17:00 skupština mjesnog bratstva na kojoj su bili nazočni međunarodni pohoditelji OFS-a: fra Pedro Zitha, OFM, generalni duhovni asistent iz Južnoafričke Republike, sestra Andrea Karlović iz Nacionalnog bratstva OFS-a Bosne i Hercegovine, a ujedno i članica Predsjedništva Međunarodnoga vijeća OFS-a i delegatkinja generalnog ministra brata Tibora Kausera, zatim

56

Branka Černugelj, nacionalna ministra i Danijela Rebac, članica Nacionalnog vijeća. Okupljenim članovima OFS-a prenijeli su pozdrave generalnog ministra OFS-a br. Tibora Kausera. Bratski i pastoralni pohod dragocjena je prilika da osvijestimo pripadnost velikoj Franjevačkoj obitelji i bratstvima OFS-a koja djeluju diljem svijeta. U međusobnim susretima brišu se granice među razinama i zemljama te u prvi plan izbija radost što pripadamo istoj obitelji i što možemo “zajedno kao braća živjeti”. Susret je nastavljen svečanim misnim slavljem s članovima mjesnih bratstava OFS-a grada Zagreba. Svetu misu predslavio je fra Mate Bašić, nacionalni duhovni asistent OFS-a, u koncelebraciji s fra Pedrom Zithom, generalnim duhovnim asistentom OFS-a i Frame, te fra Zvonimirom Brusačem, nacionalnim duhovnim asistentom OFS-a. Susret braće i sestara s pohoditeljima nastavio se uz agape, druženjem i razmjenom iskustava, te s puno smijeha. Dijeleći s nama svoje iskustvo rada s bratstvima OFS-a diljem svijeta, fra Pedro nam je uputio lijepe i poticaj-


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

ne riječi. Na pitanje br. Stjepana Kelčića, bivšeg nacionalnog ministra OFS-a, o tome kakvi su njegovi dojmovi o Hrvatskom nacionalnom bratstvu, fra Pedro je odgovorio: “Hrvatsko bratstvo OFS-a blagoslovljeno je jer je ova zemlja duboko ukorijenjena u kršćanstvu. Pored toga, duboko je ukorijenjena i u franjevaštvu. Na tome trebate biti zahvalni, ali nikada si nemojte dopustiti da na tome ostane. Njegujte svoje franjevaštvo i uvijek nastojte oko trajne formacije. To što sada imate, nemojte uzimati zdravo za gotovo, nego rastite, u svakom periodu života, nikada nemojte stati s vlastitom formacijom. Jedino tako ćete održati ono čime ste blagoslovljeni”. Martina Glavak, OFS

ODRŽAN 37. REDOVNI I 7. IZBORNI KAPITUL OFS-A ZAGREBAČKOG PODRUČNOG BRATSTVA BL. ALOJZIJA STEPINCA 37.

redovni i 7. izborni kapitul Franjevačkoga svjetovnog reda Sjeverozapadnohrvatskog (Zagrebačkog) područnog bratstva bl. Alojzija Stepinca, održan je 10. studenoga 2018. u Zagrebu, u prostorijama franjevačkog samostana na Svetom Duhu. Na kapitulu su sudjelovala braća i sestre iz 28 (od 34) mjesnih bratstava OFS-a, predstavnici Franjevačke mladeži, mjesni i područni duhovni asistenti, ukupno 77 članova Područnog kapitula. Područnom izbornom kapitulu predsjedala je zamjenica nacionalne ministre Vesna broj 22-23/2018.

57


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

Peharec, a u ime Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata bio je nazočan fra Vladimir Vidović, OFMConv, predsjednik Konferencije. Vrlo poticajan duhovni nagovor održao je fra Vladimir Vidović naglasivši da Duh Sveti obnavlja strukture. Rekao je i da je naš poziv da živimo u zajedništvu s njime te da nije pitanje možemo li, nego hoćemo li. Fra Mate Bašić je u pozdravnom govoru u ime područnih duhovnih asistenata istaknuo zajedništvo kao mudrost Presvetoga Trojstva. Sestra Vesna Peharec je govorila o potrebi naše kreativne zauzetosti oko braće i sestara koji su se udaljili i slikovito pojasnila da majka traži dijete, koje se izgubilo, dok ga ne nađe. Prenijela je informacije s Nacionalnog kapitula OFS-a, održanog u listopadu: o povećanju godišnjeg doprinosa po članu za rad vijeća viših razina, o početku pripreme Nacionalnog kongresa OFS-a i Frame, o pripremljenim temama za mjesečne susrete braće i sestara, o novim obrascima za prikazivanje statistike i izvješća u mjesnim i područnim bratstvima, o Općoj uredbi o zaštiti podataka koja se primjenjuje od 25. svib-

58

nja 2018., te o značaju 40 godina potvrde Pravila OFS-a. Također je najavila da će se i ove godine, 1. prosinca održati Tečaj o socijalnom nauku Crkve na Svetom Duhu. Trogodišnje izvješće o životu i radu Područnog bratstva te financijsko izvješće podnio je područni ministar brat Zdenko Viljevac, a zatim su slijedila trogodišnja izvješća: područne tajnice sestre Hilde Švarcmajer, voditelja povjerenstva za Franjevačku mladež sestre Terezije Vrankić, voditelja povjerenstva za komunikacije i informiranje sestre Dubravke Mandaković i voditelja povjerenstva za formaciju sestre Ane Melnjak. Rad po skupinama bio je usmjeren na sljedeća četiri područja: Početna i trajna formacija; Prisutnost i djelovanje u svijetu; Bratska animacija Franjevačke mladeži; Statistika i financije. Na temelju izvješća radnih skupina Povjerenstvo za redakciju pripremilo je prijedlog odluka i smjernica za sljedeće trogodište koje je kapitul usvojio. Kapitul je donio Program rada za 2019. godinu, a dogovoren je i redoslijed mjesnih bratstava za pripremu i organizaciju susreta zagrebačkih bratstava OFS-a i Frame na blagdan Male Gospe u Remetama: 2019. domaćini tog susreta bit će MB Sveti Križ - Siget, 2020. godine MB Kozari Bok, a 2021. godine MB Kaptol. Zajednička fotografija članova kapitula učinjena je u crkvi, a potom je zajednički ručak bio u pučkoj kuhinji na Svetom Duhu U 15:00 sati započeo je izborni dio kapitula. Nakon Zaziva Duha Svetoga i čita-


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

nja evanđelja, fra Vladimir Vidović je imao lijepi duhovni nagovor te nakon toga molio Molitvu iz Obrednika OFS-a. Sestra Vesna Peharec je za tajnicu izbornog kapitula imenovala sestru Hildu Švarcmajer, a za brojitelje glasova sestru Tereziju Vrankić i sestru Dubravku Mandaković. Nakon uputa o tijeku izbora, za svaku službu predstavljeni su kandidati (više njih za svaku službu), te je pročitan tekst iz obrazloženja motiva njihovog nominiranja za kandidata i to: godinu zavjetovanja, dosadašnje službe u Franjevačkome svjetovnom redu, sposobnosti, raspoloživost, prikladnost, ugled, duh služenja. Za sve službe članovi vijeća izabrani su u prvom krugu glasovanja i prihvatili su službu na koju su iza-

brani, a predsjedateljica izbornog dijela kaitula je potvrdila njihov izbor. Nakon rezultata ovih izbora, područno vijeće Sjeverozapadnohrvatskog (Zagrebačkog) područnog bratstva bl. Alojzija Stepinca za mandat 2018. – 2021. čine:

Br.

Ime i prezime

Mjesno bratstvo OFS-a

Služba

1.

Zdenko Viljevac

MB Varaždin, Sv. Ivan Krstitelj

Područni ministar

2.

Terezija Vrankić

MB Zagreb – Dubrava, Sv. Mihael

Zamjenik područnog ministra

3.

Hilda Švarcmajer

MB Zagreb – Kaptol

Područna tajnica

4.

Mara Budimir

MB Zagreb – Dubrava, Bezgrešno začeće BDM

Područna blagajnica

5.

Milka Marjanović

MB Zagreb – Kaptol

Područni povjerenik za formaciju

6.

Stjepan Cestar

MB Varaždin, Sv. Ivan Krstitelj

Područni povjerenik za Framu

7.

Božidar Hadaš

MB Sesvetska Sopnica

Područni vijećnik

8.

Dubravka Mandaković

MB Zagreb – Sveti Duh

Područna vijećnica

9.

Albina Petrak

MB Karlovac, Presveto Trojstvo

Područna vijećnica

10.

Tomislav Tulezi

MB Bjelovar

Područni vijećnik

11.

Fra Zvonimir Brusač

TOR

Područni duhovni asistent, predsj.Konf.

12.

Fra Mate Bašić

OFM

Područni duhovni asistent

13.

Fra Branko Lipša

OFMCap

Područni duhovni asistent

14.

Fra Tomislav Glavnik

OFMConv

Područni duhovni asistent

15.

Paula Stier

Područna predsjednica Frame

Predstavnik Franjevačke mladeži

Zahvalni domaćinima na Svetom Duhu na pomoći oko pripreme ovog Kapitula i osiguravanja potrebnih uvjeta za uspješan rad završen je ovaj kapitul. broj 22-23/2018.

Konstituirajuća i 1. sjednica Područnog vijeća održana je 27. studenoga 2018. u kapucinskom samostanu sv. Mihaela u zagrebačkoj Dubravi. Hilda Švarcmajer, OFS

59


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

IZ ŽIVOTA MJESNOG BRATSTVA OFS-A ZAGREB – KAPTOL 1. BOLESNIČKI DAN

Prigodom Bolesničkog dana u subotu 29. rujna 2018., koji se tradicionalno održava u tjednu prije svetkovine sv. našeg Oca Franje, okupio se veliki broj bolesnika koji žive na području grada Zagreba. Iz domova za starije i nemoćne mjesno bratstvo je organiziralo prijevoz do crkve sv. Franje. Susret je započeo pokorničkim bogoslužjem, zatim je uslijedio sakrament pomirenja, pri čemu su se svećenici braća franjevci stavili na raspolaganje, pa je svaki kutak crkve bio ispovjedaonica. Euharistijsko slavlje je predvodio duhovni asistent mjesnog bratstva fra Venancije Mihaljević. Nakon homilije uslijedio je sakrament bolesničkog pomazanja i zajednička molitva za sve one koji se radi težine bolesti nisu mogli pridružiti ovome slavlju. Druženje je nastavljeno u prostorijama samostana. Poslužitelji, članovi OFSa i Frame vrijedno su posluživali bolesnike, a članovi Frame su pjesmom animirali događaj. Za okrjepu su se pobrinule sestre koje svojim slasticama redovito raduju sudionike naših zajedničkih okupljanja, a i ove godine slastičarnica Vincek počastila nas je tortom nesvakidašnjih dimenzija (bile su potrebne četiri osobe da bi je unijele).

2. MISIJSKA IZLOŽBA

U nedjelju 21. listopada 2018. održana je prodajna izložba darovanih predmeta i kolača, koje su s puno ljubavi pripremile naše se-

60


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

stre, a sva prikupljena financijska sredstva bila su namijenjena za naše misije u svijetu.

3. DAN DUHA ASIZA

U sub otu 2 7 . l i stop a da 2018. u crkvi sv. Franje na Kaptolu održan je tradicionalni međureligijski susret Dan Duha Asiza, na kojem su prisustvovali predstavnici vjerskih zajednica Evanđeoske pentekostne Crkve, Evangeličke Crkve, Islamske vjerske zajednice, Makedonske pravoslavne Crkve, Saveza baptističkih Crkava u Republici Hrvatskoj, Srpske pravoslavne Crkve i Katoličke Crkve.

4. PROSLAVA BLAGDANA SV. ELIZABETE UGARSKE

Na blagdan naše zaštitnice sv. Elizabete Ugarske 17. studenoga, nakon trodnevnice, svečano euharistijsko slavlje, predslavio je fra Ivan Miklenić, OFM, iz franjevačkog samostana u Varaždinu, u koncelebraciji s gvardijanom fra Zdravkom Lazićem, fra Venancijem Mihaljevićem i fra Krunoslavom Kocijanom. Sveta misa je po prvi puta slavljena zajedno s Glasnicima Velikoga Kralja. Posebno je bilo dojmljivo, kada su Glasnici nakon svete mise vjernicima na izlazima iz crkve dijelili kruh svete Elizabete i svoje kreativne uratke. Nakon svete mise nastavljeno je druženje s puno radosti i smijeha u samostanskoj blagovaonici s braćom fratrima, članovima Frame i OFS-a mjesnog bratstva. Posebna radost bila je pro-

broj 22-23/2018.

61


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

slava srebrnog jubileja – 25 godina zavjeta 23 naše braće i sestara, te 60 godina zavjeta jedne sestre. Na kraju su im fra Venancije Mihaljević, duhovni asistent, i Milka Marjanović, ministra mjesnog bratstva uz čestitke i želje da nastoje živjeti evanđelje u svijetu po primjeru sv. Franje, uručili prigodne darove i Pravilo OFS-a. Idući dan u nedjelju 18. studenoga 2018. na Svjetski dan siromašnih bila je prigodna prodaja ruža „Jedna ruža za jedan kruh siromaha“. Sva prikupljena financijska sredstva bila su namijenjena za pučku kuhinju.

62

5. KAPITUL MJESNOG BRATSTVA

U subotu 24. studenog 2018. održan je redovni kapitul mjesnog bratstva. Sestra AnticaNada Ćepulić održala je izlaganje na temu 40. godina Pravila pape Pavla VI. Zatim je uslijedio rad u radionicama, na kojima su u tri skupine razmatrali po 8., 16. i 19. članak našega Pravila. Na kraju su voditelji skupina podnijeli izvješća. Iz njih je bilo vidljivo da je vladalo lijepo i veselo ozračje te da su braća i sestre ozbiljno i radosno obavljali zadatak. Milka Marjanović, OFS


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

IZBORI U MJESNOM BRATSTVU OFS-A SISAK – GALDOVO U

nedjelju 25. studenoga 2018. održano je slavlje izbornog kapitula u Mjesnom bratstvu Franjevačkoga svjetovnog reda Sisak – Galdovo. Kao delegat područnog ministra, predsjedala je sestra Hilda Švarcmajer, područna tajnica, uz nazočnost sestre Dubravke Mandaković, područne vijećnice, a u ime Konferencije područnih duhovnih asistenata bio je nazočan područni duhovni asistent fra Tomislav Glavnik, OFMConv, sa Svetoga Duha. Na kapitulu se okupilo 29 članova s pravom glasa, od 59 članova bratstva, i novi duhovni asistent bratstva fra Mihael Pavić, OFMConv. Izabrano je novo vijeće za sljedeće trogodišnje razdoblje: za ministra je u treći uzastopni mandat izabran brat Stjepan Iris, za zamjenika ministra brat Anto Rajić, za tajnicu sestra Milka Filipović, za blagajnicu sestra Ksenija Boltužić, za voditelja formacije brat Đuro Počekal, i dva vijećnika: brat Vjekoslav Kožnjak i brat Ivica Ferenac. H.Š.

broj 22-23/2018.

63


ZAGREBAČKO PODRUČNO BRATSTVO

SUSRET TRAJNE FORMACIJE 2. REGIONALNE SKUPINE U VARAŽDINU D

ana 24. studenog 2018. u Varaždinu, u samostanu franjevaca Kapucina, i u organizaciji domaćeg bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda Svetog Feliksa i franjevaca kapucina, održao se Regionalni susret trajne formacije 2. regionalne skupine. Susretu je nazočilo 60-ak braće i sestara iz 7 mjesnih bratstava Sjeverozapadnohrvatskog (Zagrebačkog) područnog bratstva blaženog Alojzija Stepinca: Čakovec – Sv. Nikola biskup, Čakovec – Sv. Antun Padovanski, Varaždin – Sv. Ivan Krstitelj, Varaždin – Sv. Feliks, Molve, Koprivnica i Novi Marof. Susret je započeo u 10:00 svečanom svetom misom kojoj je prethodila molitva krunice. Misu je predvodio duhovni asistent domaćeg bratstva fra Mijo Šarčević, a koncele-

brirali su duhovni asistenti OFS-a: fra Gordan Propadalo iz Varaždina, fra Franjo Jesenović iz Koprivnice, fra Miroslav Štuban iz Molvi, a posluživao je fra Dražen Kovač, duhovni asistent Frame u Varaždinu. Nakon mise slijedilo je predavanje fra Gordana Propadala na temu „Predstavljanje franjevačke duhovnosti vjernicima laicima“. Odmah nakon izlaganja uslijedio je rad u 5 grupa za koje su pripremljene teme: 1. Kratki osvrt na Franjino obraćenje; 2. Karakteristične oznake Franjine duhovnosti; 3. Uspješnost Franjina propovijedanja; 4. Čudesna privlačnost svetog Franje; 5. Nastanak i razvoj Franjevačkog reda pokornika. Na zadane teme vođene su radionice u više prostorija samostana. Nakon rada i rasprave, okupljeni su iznijeli zaključke s održanih radova po grupama te je susret završen zajedničkim ručkom u organizaciji franjevačkog samostana braće kapucina i Božjim blagoslovom preko ruku fra Mije. Vedran Kaniški, OFS Varaždin – Sv. Feliks

64


PRIMORSKO-ISTARSKO PODRUČNO BRATSTVO

PROSLAVA 40. OBLJETNICE ODOBRENJA PRAVILA OFS-A U

franjevačkom samostanu sv. Franje Asiškog u Puli dana 30. lipnja 2018., povodom obilježavanja 40. obljetnice odobrenja Pravila Franjevačkoga svjetovnog reda koji je odobrio papa Pavao VI. 24. lipnja 1978., sastala su se istarska bratstva, i to: Sv. Antun, Sv. Franjo i Sv. Ivan Krstitelj iz Pule te Sv. Elizabeta iz Rovinja, kako bi u zajedništvu i na poseban način proslavili taj radostan trenutak za sve nas svjetovne franjevce. Prisjetili smo se Pisma četvorice generalnih ministara Franjevačke obitelji koje su u Rimu 4. listopada 1978. uputili Franjevačkome svjetovnom redu: „Radosni smo što vam možemo javiti da je Sveta Stolica apostolskim pismom „Serafski Patrijarh“, od 24. lipnja 1978. godine „s pečatom Ribara“, odobrila obnovljeno Pravilo Franjevačkoga svjetovnog reda koje dokida i nadomješta prijašnje Pravilo Leona XIII. Ovim nas je sjajnim darom zadužio papa Pavao VI. malo

broj 22-23/2018.

prije nego što je napustio ovaj svijet. On vas je ljubio.“ Slavlje je započelo uvodnim pozdravom gvardijana samostana fra Đure Vuradina, OFMConv, te uvodnim govorom područnog doministra brata Vedrana Vojnića i s. Samante Jadreško, područne povjerenice za formaciju. Duhovni nagovor održao je fra Marijan Glamočak, OFM, koji nam je na poseban način i s puno ljubavi objasnio važnost našeg Pravila. Podsjetio nas je na riječi sv. pape Ivana Pavla II. da je to blago u našim rukama. Pravilo je bilo putokaz za braću i sestre svjetovne franjevce koji su željeli ići stopama sv. Franje. Kao znak zahvalnosti Bogu za sve darove kojima nas obasipa, za svu braću i sestre, za naše duhovne asistente, a posebno za dar Pravila, obnovljenog u skladu s duhom II. vatikanskog sabora, slavljena je euharistija koju je

65


PRIMORSKO-ISTARSKO PODRUČNO BRATSTVO

predslavio fra Marijan Glamočak, a koncelebrirali su fra Đuro Vuradin i fra Nikica Batista. Sestre i braća okupljeni na ovom susretu mogli su promatrati izloženu uokvirenu povelju s latinskim izvornikom Pravila koju su

povodom 40. obljetnice dobili predstavnici nacionalnih bratstava koja su bila prisutna na XV. generalnog kapitula OFS-a u Rimu. Umanjenu repliku ove povelje, u drugom dijelu susreta, ministri četiriju bratstva podijelili su svoj prisutnoj braći i sestrama kao i nazočnim duhovnim asistentima fra Đuri Vuradinu, fra Marijanu Glamočaku, fra Leopoldu Mičiću, te novom gvardijanu fra Đuri Hontiću. Nakon duhovne okrijepe, okupili smo se oko stola s raznim zalogajčićima za koje su se pobrinule vrijedne ruke naših sestara, a za kraj osladili smo se posebno izrađenom tortom za tu prigodu.

s. Anica Čortoloman, OFS foto: s. Samanta Jadreško, OFS

DUHOVNA OBNOVA PRIMORSKO – ISTARSKOG PODRUČNOG BRATSTVA U ROVINJU Odgovori joj Gospodin: „Marta, Marta! Brineš se i uznemiruješ za mnogo, a jedno je potrebno. Marija je uistinu izabrala bolji dio, koji joj se neće oduzeti.“ (Lk 10,41- 42)

U

subotu 10. studenog 2018. održana je već tradicionalna jednodnevna duhovna obnova koju Primorsko – istarsko područno bratstvo OFS-a Majke Božje Trsatske organizira svake godine zadnju subotu pred blagdan sv. Elizabete Ugarske, suzaštitnice Franjevačkoga svjetovnog reda. Pritom se trudimo obići sva mjesna bratstva unutar našega područja, koliko god je to moguće, poglavito ona koja su u većoj potrebi.

66

Domaćin ovogodišnje jednodnevne duhovne obnove bilo je mjesno bratstvo koje s ponosom nosi ime naše zaštitnice sv. Elizabete Ugarske u Rovinju. Susret je okupio sedamdesetak članova iz Istre i Primorja koji su došli autobusima i automobilima. U samostanu sv. Franje Asiškog dočekale su nas vrijedne rovinjske sestre i braća na čelu s ministrom s. Negicom Stojanovski i duhovnim asistentom fra Marijanom Glamočakom koji je ujedno bio i voditelj duhovne obnove. Nakon domjenka dobrodošlice i druženja s domaćinima uputili smo se u samostansku crkvu na početak duhovne obnove. Prisutne je pozdravila ministra Područnog bratstva s. Blaženka Kulić, konstatirajući da je ovaj susret još


PRIMORSKO-ISTARSKO PODRUČNO BRATSTVO

jedna potvrda našega zajedništva i poticaj za naše buduće susrete. Potom je predala riječ fra Marijanu. Fra Marijan je održao duhovni nagovor kao poticaj za razmišljanje. Iznimno nadahnut evanđeljem po Luki, odnosno poglavljem o Marti i Mariji, načinio je poveznicu između Marte i Marije s jedne, te sv. Elizabete s druge strane. Tijekom svog kratkog, ali nadasve kreposnog i plodonosnog života, prožetog ljubavlju prema svojoj obitelji i svima potrebitima u svom kraljevstvu, sv. Elizabeta uistinu je uspjela objediniti obje komponente čovjekovih nasušnih potreba, tjelesnu i duhovnu, utjelovljene u osobama Marte i Marije u evanđelju. Požrtvovna, poduzetna i savjesna, ona ni u jednom trenutku nije zapostavila ni svoju djecu ni ikoga u kraljevstvu tko bi se našao u potrebi. Često je takoreći odvajala od svojih usta da bi namirila nečije tuđe potrebe. Pritom se u svakom trenutku duhovno ispunjavala riječju Božjom, evanđeljem i psalmima te u njima tražila snagu potrebnu za djela milosrđa. Posebna joj je inspiracija i primjer bio život našega serafskog oca, sv. Franje Asiškog i sv. Klare. Potaknuta njihovim siromaštvom i djelovanjem među odbačenima i potrebitima, ova svetica nimalo nije dvojila kako treba živjeti život i koji su njegovi prioriteti – milosrđe, ljubav i darivanje samoga sebe. Time je i priskrbila mjesto zaštitnice našega Reda, zajedno sa sv. Ljudevitom.

broj 22-23/2018.

Nadahnuti i ispunjeni duhovnim nagovorom fra Marijana, pristupili smo radu po grupama. Podijelili smo se u šest grupa i pokušali naći odgovore na pitanja o sv. Elizabeti i usporedbi s Martom i Marijom iz evanđelja te o našoj franjevačkoj karizmi i djelovanju OFSa. Prikupili su se raznovrsni odgovori na ta pitanja, ukazivali su se mnogobrojni elementi koji su potkrijepili opću tezu kako je sv. Elizabeta uspjela objediniti obje evanđeoske osobe u svom životu i djelovanju. Vezano za našu karizmu i djelovanje čuli smo također različita mišljenja, od toga da habit koji mi svjetovni franjevci nosimo treba ponosno pokazivati pred svijetom pa do konstatacije da naša najveća sreća nije u vidljivim milostima koje nam Bog daje, već kad te vlastita braća zaniječu i prognaju, a ti si i zbog toga sretan.

67


PRIMORSKO-ISTARSKO PODRUČNO BRATSTVO

Nakon rada u grupama uslijedila je sveta misa koju je također predvodio naš domaćin fra Marijan, u koncelebraciji s fra Đurom Vuradinom i fra Nikolom Rožankovićem, duhovnim asistentima mjesnih bratstava Sv. Franje Asiškog i Sv. Ivana Krstitelja iz Pule. U prigodnoj se homiliji fra Marijan ponovno dotakao života sv. Elizabete Ugarske, analizirajući njezin životopis s naglascima na sveprisutno milosrđe i ljubav koji su ga krasili. Po završetku svete mise naši su vrijedni domaćini organizirali srdačan i izdašan domjenak u samostanskoj blagovaonici. Uvijek je dirljivo i divno kad se susretnu braća i sestre koji se dugo vremena nisu vidjeli, naročito ako se radi o većem području. Stoga je i ovaj domjenak protekao u duhu sveopće radosti života u bratskom zajedništvu. Zahvaljujući braći i sestrama iz rovinjskog mjesnog bratstva te posebno fra Marijanu, doista nitko od prisutnih nije ostao ni gladan ni žedan. Stoga ne čudi da se na kraju domjenka iz dna naših srdaca zajednički zapjevala Paljetkova „Fala“, kao zahvala za gostoprimstvo i srdačnost naših domaćina. Nakon domjenka organizirano je razgledanje samog grada Rovinja, za što se pobrinula još jedna vrijedna sestra iz rovinjskog mjesnog bratstva, s. Rebeka Sebastijan. Uz pomoć još jedne sestre iz bratstva ona je vo-

68

dila našu grupu od jedne točke u gradu do druge. Saznali smo tako vrlo mnogo detalja o Rovinju koje nismo znali, ili smo ih možda i poznavali, ali se nismo sjetili. Malo je poznat podatak da je stari dio Rovinja ustvari bio otok koji je premošten tek unazad nekih dvjestotinjak godina. Na tom se mjestu danas nalazi trg pod imenom Trg na mostu. Također, zanimljiv je i podatak da su u prošlosti u Rovinju djelovale čak 43 crkve i crkvice, a danas ih je u funkciji samo 5. Veliki dio odgovornosti za to snosi komunistički režim poslije Drugoga svjetskog rata koji je ispraznio sve te sakralne objekte, pretvarajući ih u muzeje i građevine bez određenog sadržaja. Obišli smo i mjesto na kojem je, po legendi, iskrcan sarkofag sa sv. Eufemijom, zaštitnicom Rovinja, kojoj je uz sv. Jurja posvećena i župna crkva. Obišli smo i tu nezaobilaznu rovinjsku ikonu slušajući predavanje koje nam je priredio kustos sakralnog muzeja crkve sv. Eufemije. Potom smo se uputili nazad prema centru Rovinja. Nakon molitve sv. Eufemiji približio se i trenutak našega rastanka. S obećanjem da ćemo se uskoro vidjeti na nekom od sljedećih susreta, uzajamno smo se pozdravili i poželjeli svakome obilje Božjeg blagoslova te nadasve – mir i dobro. Vedran Vojnić, OFS


OSJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

VII. IZBORNI KAPITUL OSJEČKOGA PODRUČNOG BRATSTVA OFS-A O

sječko područno bratstvo Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) sv. Antuna Padovanskoga izabralo je 10. studenog 2018. novo područno vijeće. Predstavnici mjesnih bratstava s duhovnim asistentima okupili se u prostorima Vikarijata Đakovačko-osječke nadbiskupije na VII. izborni kapitul. Nakon uvodne molitve okupljene je pozdravila dosadašnja ministra s. Maja Janc i predstavila pohoditelje s nacionalne razine s. Branku Černugelj, ministru Hrvatskog nacionalnog bratstva OFS-a i fra Zvonimira Brusača, predstavnika Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata. Fra Zvonimir je održao duhovni nagovor na temu „40 godina pravila OFS-a“. Ovo obnovljeno Pravilo se temeljilo na izvornom Pravilu kako ga je osmislio sv. Franjo i smjerni-

broj 22-23/2018.

cama II. vatikanskog koncila. Članovi dosadašnjeg vijeća su iznijeli trogodišnja izvješća o svom radu u vijeću. Nakon stanke počeo je izborni dio kapitula. Izabrano je 9 članova vijeća: ministra: s. Ankica Šerić; zamjenik ministre (doministar): br. Franjo Janc; tajnica: s. Lukrecija Štark; blagajnica: s. Jaka Kordić; povjerenik za formaciju: br. Silvester Bašić; povjerenik za Framu: br. Marko Kapular; i tri vijećnice: s. Agneza Tomić, s. Luca Šuljug i s. Slavica Laurović. Sveta misa održana je u kapelici sv. Roka tijekom koje je fra Zvonimir Brusač blagoslovio novo vijeće, a s. Branka Černugelj službeno potvrdila izbor braće i sestara na njihove službe. Područno vijeće Osječkoga područnog bratstva OFS-a za razdoblje 2018. – 2021. čine:

69


OSJEČKO PODRUČNO BRATSTVO

Br.

Ime i prezime

Mjesno bratstvo OFS-a

Služba

1.

s. Ankica Šerić

MB Osijek – Tvrđa

Područna ministra

2.

br. Franjo Janc

MB Osijek – Jug II, Sv. Obitelj

Zamjenik područne ministre

3.

s. Lukrecija Štark

MB Osijek – Tvrđa

Područna tajnica

4.

s. Jaka Kordić

MB Osijek – Tvrđa

Područna blagajnica

5.

br. Silvester Bašić

MB Subotica – Sv. Mihovila

Područni povjerenik za formaciju

6.

br. Marko Kapular

MB Belišće

Područni povjerenik za Framu

7.

s. Agneza Tomić

MB Vinkovci – Sv. Antuna

Područna vijećnica

8.

s. Luca Šuljug

MB Osijek – L. B. Mandića

Područna vijećnica

9.

s. Slavica Laurović

MB Osijek – Jug II, Sv. Obitelj

Područna vijećnica

10.

fra Martin Dretvić

OFMConv., predsjednik Konferencije (MB Vinkovci)

Područni duhovni asistent

11.

fra Dragan Grizelj

OFM (MB Ilok)

Područni duhovni asistent

12.

fra Dragutin Brezovec

OFMCap. (MB Kapucini i LBM)

Područni duhovni asistent

13.

fra Branko Janjić

TOR (MB Belišće)

Područni duhovni asistent

14.

Petar Škrobo

Područni predsjednik Frame

Predstavnik Franjevačke mladeži

Izvijestili: Lukrecija Štark, OFS i Slaven Marodt, OFS

70


ZADARSKO-ŠIBENSKO PODRUČNO BRATSTVO

PRVI PRIVREMENI ZAVJETI U BRATSTVU OFS-A U LIŠANIMA U

subotu 16. lipnja 2018., u crkvi sv. Mihovila u Lišanima Ostrovičkim održana je svečanost polaganja prvih privremenih zavjeta u Franjevačkome svjetovnome redu. Nakon vremena uvođenja i početne formacije, sestre kandidatice su vijeću Zadarsko-šibenskog područnog bratstva Sv. Nikola Tavelić uputile zamolbe da ih se pripusti zavjetovanju. Svemirka Matić, OFS, područna ministra i fra Stipe Nimac, OFM, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata, u suradnji s Marijom Vukušić, OFS, područnom tajnicom i Anitom Močić, OFS, bratskom animatoricom za Framu u područnom bratstvu, u nekoliko navrata su boravili u Lišanima i vodili bratstvo kroz sadržaje predviđene za početnu formaciju. Upoznavši ostale članove vijeća s provedenim programom i sa zamolbama kandidatica, tražili su njihovu suglasnost kako bi mogli udovoljiti molbama. Po očitovanju i pozitivnom odgovoru započele su pripreme za ovaj svečani čin. Duhovnu pripremu u petak 15. lipnja, predvodio je fra Josip Repeša, OFM, područni duhovni asistent za Framu i promicatelj duhovnih zvanja. Euharistijsko slavlje predvodio je fra Stipe Nimac, OFM, a u koncelebraciji su bili fra Luka Banić, OFM, župnik u Lišanima i duhovni asistent budućeg mjesnog bratstva, fra Damir Ćiro Čikara, OFM, župnik i duhovni asistent u župi Gospe od Ružarija u Drnišu i fra Josip Repeša. Zavjete je u ime OFS-a primila područna ministra sestra Svemirka Matić, a u ime Crkve ih je potvrdio fra Stipe Nimac, kao područni duhovni asistent. Ulogu svjedoka vršile su sestra Kata Brakus, ministra mjesnobroj 22-23/2018.

71


ZADARSKO-ŠIBENSKO PODRUČNO BRATSTVO

ga bratstva Gospe od Ružarija (Drniš) i sestra Anita Močić. Prve privremene zavjete dale su: Gordana Kalcina, Milena Kardum, Davorka Mamić, Ivana Mamić, Mirela Mamić, Neda Marić, Božica Nimac, Dubravka Radaš. Podršku sestrama svojim dolaskom su iskazale sestre i braća iz mjesnih bratstava Gospe od Ružarija (Drniš), Sv. Ivan Pavao II. (Mirlović Zagora) i Sv. Ante Padovanski (Šibenik – Šubićevac). Na samom kraju prisutnima su se obratili čestitkama i zahvalama duhovni asistenti i

područna ministra, ali i voditeljica bratstva u nastajanju sestra Davorka Mamić, zahvaljujući u prvom redu dragom Bogu, sv. Franji i nebeskoj Majci Mariji na svim milostima kojima nas obasipaju. Također je zahvalila i duhovnim asistentima fra Luki i fra Damiru, od kojeg je krenula ideja o osnivanju bratstva, fra Stipi i fra Josipu za sve dobro koje su učinili da bi došli do ovog slavlja koje obogaćuje i izgrađuje cijelu zajednicu. U bratskom zajedništvu druženje je nastavljeno uz prigodni domjenak. Anita Močić, OFS

ZAJEDNIČKA SJEDNICA OFS-A I FRAME ZADARSKO-ŠIBENSKOGA PODRUČNOG BRATSTVA U

Šibeniku, u samostanu sv. Ante Padovanskog na Šubićevcu, u nedjelju 17. lipnja 2018. održana je sjednica na kojoj su sudjelovali članovi područnih vijeća OFS-a i Frame. Pozdrave prisutnima uputile su područna ministra Svemirka Matić i predsjednica područnog vijeća Frame Josipa Slavica. Fra Stipe Nimac, OFM, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata OFSa u duhovnom nagovoru je podsjetio na sv. Franju i njegov životni motiv: kako se što više približiti Bogu. U tom pravcu mogu pomoći stožeri obnove o kojima govori Pismo četvorice generalnih ministara povodom odobrenja Pravila OFS-a. Jedan od stožera je povratak na izvore, a drugi pozornost na Duha Svetoga. Nakon kratkog izvješća o djelovanju bratstava OFS-a i Frame, razvila se rasprava. Go-

72

vorilo se o komunikaciji na relaciji mjesno bratstvo – duhovni asistent. Za nju su odgovorni i mjesno bratstvo i duhovni asistent. Treba izbjegavati sukob autoriteta, a probleme rješavati u bratskom zajedništvu. Potrebno je raditi na zbližavanju članova OFSa, Frame i duhovnih asistenata jer jedino uz zajedničku suradnju i međusobno uvažavanje je moguć rast i konkretni iskorak u zajedništvu. Naveden je i problem neimenovanja bratskih animatora za Framu. Na zajedničkoj sjednici dogovoreno je i da se upute molbe postojećim bratstvima OFS-a da imenuju iste te da preuzmu skrb i o onim bratstvima koja djeluju u župama u kojima nije osnovan OFS, a imaju Framu. Naglašena je potreba veće aktivnosti područnog vijeća Frame i istaknuta potreba susreta svih animatora za


ZADARSKO-ŠIBENSKO PODRUČNO BRATSTVO

Framu kako bi se utvrdila zajednička problematika i način djelovanja. Potrebno je i više zauzimanja oko rješavanja poteškoća vezanih uz duhovnu asistenciju na područnoj i mjesnoj razini. Na sjednici se odlučivalo i o zajedničkim djelovanju u narednom razdoblju: održavanju zajedničkog kapitula i zajedničkog hodo-

čašća sv. Nikoli Taveliću u Nacionalno svetište u Šibeniku. Cilj ovog susreta bio je prvenstveno potaknuti suradnju i zajedništvo mladih i onih nešto starijih, trgnuti sve iz monotonije u koju smo upali i posvijestiti koliko je važno prihvaćati jedni druge u duhu zajednice kojoj pripadamo. Anita Močić, OFS

U ŠIBENIKU DEVETNICA SV. NIKOLI TAVELIĆU U

svetištu sv. Nikole Tavelića u Šibeniku, u sklopu priprave za proslavu blagdana ovog prvog kanoniziranog hrvatskog sveca, održava se velika devetnica kroz devet petaka prije samog blagdana. Peti u nizu petaka u svetište su hodočastili članovi Franjevačkoga svjetovnog reda i Frame Zadarsko-šibenskog područnog bratstva, koje je kao svog nebeskog zaštitnika izabralo upravo sv. Nikolu Tavelića. Euharistijsko slavlje predslavio je fra Stipe Nimac, područni duhovni asistent OFS-a, a u koncelebraciji su bili fra Augustin Kordić, područni duhovni asistent i duhovni asistent mjesnog bratstva Sv. Frane (Šibenik), fra Josip Repeša, područni duhovni asistent Frame, fra Ivan Penava, područni duhovni asistent Frame, fra Ivan Bradarić, upravitelj svetišta, fra Ivan Čupić, duhovni asistent mjesnog bratstva Mirlović Zagora, fra Dejan Međugorac, duhovni asistent Frame Drniš, fra Jerko Kolovrat, duhovni asistent Frame Gospe Van Grada. U propovjedi se fra Stipe osvrnuo na specifičnosti katoličke vjere koja nas razlikuje od drugih religija. U prvom redu naglasio je Isusova načela koja u prvi plan stavljaju čovjeka. Tako neka od načela kažu da je čovjek prije zakona, kršćaninu je svaki čovjek njegov bli-

broj 22-23/2018.

73


ZADARSKO-ŠIBENSKO PODRUČNO BRATSTVO

žnji, svi ljudi su na istoj razini s Isusom jer je on preuzeo lik sluge, postao obličjem čovjeku nalik, u svemu jednak osim u grijehu. Služenje braći ljudima i načelo ljubavi najbolje se očituje u Isusovim riječima “Što učiniste jednom od moje najmanje braće, meni učiniste”. Crkva ne postoji radi sebe nego da bi se živjela Isusova načela. Ona se ne treba brinuti sve dok provodi svoju ulogu s onima koji se zalažu za kraljevstvo Božje, dok se usredotočuje na plan dolaska kraljevstva Božjega. Kršćani dijele i radost i tugu s ljudima svoga vremena. Franjevačke smjernice, Pravilo i Generalne konstitucije, ističu kako svjetovni franjevački apostolat mora ići u smjeru svjedočenja i izgradnje kraljevstva na zemlji. Svjetovni fra-

njevci su pozvani na evanđeoskije življenje na zemlji imajući na umu da su čovjek i odgovornost za čovjeka u središtu kršćanstva. Članovi OFS-a obnovili su svoje zavjete, područna ministra sestra Svemirka je uputila prigodnu riječ svim prisutnima uz zahvale domaćinu i prisutnim duhovnim asistentima. Ovo hodočašće je također bilo početak V. duhovnog kapitula Frame Zadarsko-šibenskog područnog bratstva koji se održao od 12. do 14. listopada u župi Sv. Petra na Vidicima u Šibeniku, gdje su se članovi Frame okupili pod geslom “Franjo, idi i popravi moju kuću koja se ruši”. Mladi su sa svojim duhovnim asistentima, fra Josipom i fra Ivanom, te prisutnim bratskim animatorima, kroz predavanja, radionice, klanjanje pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, a prvenstveno kroz slavlje svete mise pokušali odgovoriti na pitanja: što Gospodin od nas očekuje, kako da radimo na dobro svojim bratstvima, svojim obiteljima i društvu u cijelosti. Hodočašće je završilo u bratskom druženju uz agape koje su priredili naši domaćini. Anita Močić, OFS

74


ZADARSKO-ŠIBENSKO PODRUČNO BRATSTVO

U KARINU BRATSTVO U NASTAJANJU “ČUDOTVORNA GOSPA KARINSKA” D

ana 10. studenoga 2018. s početkom u 17:00 u franjevačkom samostanu svete Marije Bezgrešne u Karinu održan je Prvi susret početne formacije za članove mjesnoga bratstva OFS-a u nastajanju, „Čudotvorna Gospa Karinska“. Na poziv župnika i gvardijana samostana u Karinu, fra Petra Klarića, OFM, susret su pripremili i vodili fra Stipe Nimac, OFM, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata, i ministra Zadarsko-šibenskoga područnog bratstva, sestra Svemirka Matić. Susretu je nazočila i tajnica Područnoga vijeća Marija Vukušić, a pozivu se odazvalo 13 kandidata. Prema unaprijed sastavljenom programu, područna ministra Svemirka Matić je obradila temu: „Ulazak u red i početna formacija u Franjevačkom svjetovnom redu prema Generalnim konstitucijama OFS-a“. Ukratko je upoznala nazočne o vremenu uvođenja i vremenu početne formacije te privremenim zavjetima koji prethode davanju trajnih zavjeta. Naglasila je da je Franjevački svjetovni red crkveni red ustanovljen prema kanonskom pravu i da život u bratstvu, pored življenja evanđelja, znači i život po Pravilu OFS-a. Temeljni dokumenti na kojima se zasniva djelovanje svjetovnih franjevaca su Pravilo, Generalne konstitucije i Statut Hrvatskoga nacionalnog bratstva OFSa. Franjevački svjetovni red je dužan svjedočiti u svojim župama franjevačku duhovnost uz obvezu poštivanja tebroj 22-23/2018.

meljnih dokumenata Reda. Treba učiti polako i postupno kroz djelovanje svojih članova. Mjesno bratstvo može biti kanonski ustanovljeno tek kad najmanje pet kandidata da trajne zavjete i kad će moći izabrati vijeće mjesnoga bratstva. Do tada će bratstvo voditi Područno vijeće Zadarsko-šibenskoga područnog bratstva koje je za ovo novo bratstvo i odgovorno. U nastavku susreta fra Stipe Nimac, OFM, je govorio o temi „Duhovna i pastoralna asistencija u Franjevačkom svjetovnom redu prema Generalnim konstitucijama“. Crkva je povjerila duhovnu i pastoralnu skrb Prvome franjevačkom redu i Trećem samostanskom redu. Svako bratstvo mora imati duhovnoga asistenta što ima za cilj jamčiti vjernost OFS-a franjevačkoj karizmi, zajedništvo s Crkvom i jedinstvo s Franjevačkom obitelji. Duhovne asistente mjesnih bratstava OFS-a imenuju provincijali. Duhovni asistent je član vijeća bratstva. Susret je završio zajedničkim plenumom o mjestu i ulozi Franjevačkoga svjetovnog reda u Crkvi i društvu te Franjevačke obitelji, a tom prilikom su sudionici postavljali pitanja. fra Stipe Nimac, OFM

75


SPLITSKO-DUBROVAČKO PODRUČNO BRATSTVO

DOKTORIRALA SVJETOVNA FRANJEVKA MARIJANA JURIŠIĆ M

arijana Jurišić, OFS, obranila je 15. listopada 2018. doktorski rad na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, Sveučilište u Rijeci. Tema disertacije je „Održivost kao sastavnica marke turističke destinacije“ pod mentorstvom dr. sc. Bruna Grbca, profesora emeritusa i komentora dr. sc. Mladena Črnjara, znanstvenog savjetnika. Model koji je proizašao iz istraživanja za stolom i na terenu u ovoj disertaciji predstavlja značajan doprinos u teorijskom području održivog turističkog razvoja i marke turističke destinacije te konkurentnosti turističkih destinacija posebice jer uvažava doprinos lokalnog stanovništva zaposlenog u turizmu, koje je do sada u prošlim istraživanjima relativno malo sagledavano kao važan nositelj turističke destinacije. Aplikativni doprinos istraživanja ove disertacije vezan je za informacije koje su korisne za donositelje odluka o razvoju turističkih destinacija na makro i mikro razini. Na temelju provedenog istraživanja i analizom rezultata primjena koncepta disertacije je značajna za osobe zadužene za razvoj destinacija što se prvenstveno odnosi na organizaciju destinacijskog menadžmenta, turističke poslovne subjekte kao što su turističke agencije i menadžeri hotela i ugostiteljskih objekata, a u konačnici značajna je i za lokalno stanovništvo koje treba postati svjesno koliki utjecaj i važnost imaju u turističkom sektoru. Dr. sc. Marijana Jurišić, OFS, rođena je 13. kolovoza 1983. u Splitu. Osnovnu školu „Jure Kaštelan“ je završila u Zagrebu te srednju jezičnu gimnaziju „Jure Kaštelan“ u Omišu. Diplomirala je 2009. na Ekonomskom fakultetu

76

u Splitu. Poslijediplomski specijalistički studij Poslovne ekonomije završava 2012. godine, a u 2013. godini upisuje doktorski studij Menadžment održivog razvoja na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji. Svoje usavršavanje od 2014. usmjerava prema turizmu i ugostiteljstvu te je od 1. rujna 2015. asistent na Visokoj školi za menadžment i dizajn Aspira (Split) na kolegijima: Osnove međunarodnog turizma, Menadžment selektivnih oblika turizma, Menadžment sporta u turizmu, Osnove marketinga i Sportski marketing. U zvanje predavača izabrana je 2017. godine iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomija.


SPLITSKO-DUBROVAČKO PODRUČNO BRATSTVO

Dr. sc. Marijana Jurišić, OFS, s mjestom boravka u Omišu, članica je Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) Gospa Karmelska, Omiš – Skalice. Trajno je zavjetovana u istom bratstvu OFS-a. Obnašala je sljedeće službe na područnoj razini u Splitsko-dubrovačkom područnom bratstvu OFS-a sv. Leopold Bogdan Mandić: zamjenica područnog ministra, potom područna ministra, a na nacionalnoj razini, u Hrvatskom nacionalnom bratstvu Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) obnašala je službu člana Nacionalnog vijeća OFS-a. Čestitamo u ime Mjesnoga bratstva OFS-a Blagovijest, Split-Trstenik, našoj dragoj i vrijednoj Marijani. Neka se i dalje bavi znanošću i znanost stavi u službu služenja Bogu, Crkvi, narodu, svojoj obitelji i svakom čovjeku dobre volje te Franjevačkom svjetovnom redu! Ponosni smo na nju! Isto tako čestitamo i svim članovima mjesnog bratstva OFS-a Gospa Karmelska, čiji je Marijana član. fra Stipe Nimac, OFM

SPLIT-TRSTENIK: BLAGOSLOVLJEN KIP SV. ELIZABETE UGARSKE U

Splitu na Trsteniku postavljen je brončani kip sv. Elizabete Ugarske (1207. – 1231.), zaštitnice Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS). Kip je izradila Yrsa von Leistner (1917. – 2008.), ugledna njemačka akademska kiparica svjetskoga glasa. Obred blagoslova brončanoga kipa obavljen je na svetkovinu sv. Franje Asiškoga, u četvrtak 4. listopada 2018. u Splitu na Trsteniku (Franjevački samostan sluge Božjega oca fra Ante Antića, Put iza Nove bolnice 10 c, Split – Trstenik) u 18:30. broj 22-23/2018.

Uz kip blagoslovljena je i košara s „kruhovima i ružama“ koji simboliziraju evanđeosku poruku koju je u svom vremenu svjedočila sv. Elizabeta Ugarska: „solidarnu ljubav“ (Mt 25, 31-40) i „tko je moj bližnji“ (Lk 10,25-37)! Košaru s „kruhovima i ružama“ uime Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) Blagovijest, Split – Trstenik prinijela je Mira Maslov, OFS, ministra. Obred blagoslova obavio je, i potom predslavio misu, fra Domagoj Runje, OFM, gvardijan. Koncelebrirali su fra Marko Mrše,

77


SPLITSKO-DUBROVAČKO PODRUČNO BRATSTVO

OFM, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, don Danko Kovačević, župski vikar u župi Gospe Fatimske (Split) i fra Stipe Nimac, OFM, duhovni asistent. Fra Marko Babić, OFM, vikar samostana i profesor u mirovini te fra Ivica Jurić, magistar bogoslova i profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, sudjelovali su na slavlju blagoslova kipa. Zbor crkve Presvetoga Otkupitelja, franjevački bogoslovi i OFS Blagovijest otpjevali su za vrijeme blagoslova pjesme „Elizabeto, mila ti“ (glazba: Kamilo Stjepan Kolb, OFM) i „Svetoj Elizabeti“ (riječi: Marija Ancilla Presečki, OSV; glazba: Ivan Mežnarić) pod ravnanjem gospodina Pere Prosenice, zborovođe. Uz domaćina, mjesno bratstvo OFS-a Blagovijest (Mira Maslov, OFS, ministra), Split – Trstenik, na slavlju blagoslova sudjelovali su članovi i ostalih četiriju mjesnih bratstava Franjevačkoga svjetovnog reda grada Splita: mjesno bratstvo Gospa od Pojišana (Dragica Buljubašić, OFS, ministra), Split – Pojišan; mjesno bratstvo OFS-a Gospa od Zdravlja (Lukrecija Bojanić, OFS, ministra), Split – Dobri; mjesno bratstvo OFS-a Sv. Frano (Dina Vrcan, OFS, ministra), Split – Obala; mjesno bratstvo OFS-a Sveta Obitelj (Anka Kovačić, OFS, ministra), Split – Sukoišan. Na slavlju blagoslova sudjelovali su i tri mjesna bratstva OFS-a koja gravitiraju gradu Splitu: mjesno bratstvo OFS-a Gospa od Kar-

78

mela (Vlado Bilić, OFS, ministar), Omiš; mjesno bratstvo OFS-a Čudotvorna Gospa Sinjska (Mara Grčić Filipović, OFS, ministra), Sinj, i mjesno bratstvo OFS-a Sv. Elizabeta Ugarska (Vesna Delić, OFS, ministra), Trogir – Drid. Slavlje obreda blagoslova i mise obilježila je i prigodna propovijed gvardijana fra Domagoja, u kojoj je načinio poveznicu između sv. Elizabete i Splita. Propovijed je naslovio: „Rodbina sv. Elizabete Ugarske“. Istu donosimo u cijelosti: „Hrvatsko-ugarski kralj Bela IV. pred navalom Tatara pobjegao je 1242. godine u Dalmaciju. Sklonio su u Klišku tvrđavu, gdje su mu umrle dvije malodobne kćeri blizanke, Margareta i Katarina. Budući da su bile kraljevskoga podrijetla trebale su prema običajima onoga vremena biti pokopane u najčasnijoj obližnjoj crkvi. To je u ovom slučaju bila splitska katedrala. Ali, budući da nisu bile krštene, opet prema pravilima onoga vremena, nisu mogle biti pokopane ni u crkvi ni na posvećenom groblju. Stoga je nađeno domišljato rješenje. Dvije male kraljeve kćeri pokopane su u zajednički kameni sarkofag koji je postavljen iznad velikih vrata splitske katedrale. To je bilo u skladu i s tadašnjim učenjem o limbu, predvorju carstva mrtvih, u kojem se nalaze nekrštena djeca do dana drugoga Kristova dolaska i općega uskrsnuća mrtvih. Na Klisu je 1242. godine rođena još jedna kći Bele IV. poznata kao sveta Margareta


SPLITSKO-DUBROVAČKO PODRUČNO BRATSTVO

Ugarska. Ona se rano zavjetovala na posvećeni život. Postala je dominikanka. Posvetila se isposničkom životu i djelima milosrđa. Preminula je 1270. u dominikanskom samostanu na dunavskom otoku pokraj Budimpešte koji nosi njezino ime: Margaretin otok (mađ. Margit-sziget). Spominjemo te kraljevske likove jer je s njima povezana sveta Elizabeta Ugarska. Ona je rođena sestra kralja Bele IV. pa prema tome tetka spomenutih kraljevih kćeri. Elizabeta je rođena 1207. godine u Bratislavi i već u četvrtoj godini života poslana u Njemačku da se ondje odgoji za ženu tirinškoga grofa Ludovika IV. S njime se i vjenčala u dobi od trinaest godina (kanonska dob djevojaka za udaju bila je u to vrijeme dvanaest godina). Sa suprugom je imala troje djece i rano je, u dobi od dvadeset i dvije godine, ostala udovica. Premda bogata i kraljevskoga roda, izabrala je siromaštvo i priključila se Trećem redu sv. Franje koji je u to doba bio jedan od novih duhovnih pokreta u Crkvi. Preminula je 1231. godine u Marburgu gdje je dovela franjevce i dala im sagraditi samostan. Za svoga kratkoga, ali duhovno sazrela života sv. Elizabeta Ugarska nije nikada bila u

broj 22-23/2018.

našim krajevima. Pa ipak, povezana je s hrvatskim narodom jer su njezin otaca Andrija II. i brat Bela IV. bili hrvatski kraljevi. Postavljanjem kipa sv. Elizabete Ugarske u okrilju samostana časnoga sluge Božjega o. Ante Antića u Splitu, ta povezanost nanovo se doziva u sjećanje. U samom središtu grada Splita, nad ulazom u katedralu, kosti su njezinih nećakinja Margarete i Katarine, a s terase samostana i samostanske crkve Presvetoga Otkupitelja pruža se pogled na grad Klis u čijoj su tvrđavi rođene njezine nećakinje.“ Brončani kip sv. Elizabete Ugarske, koji je izradila akademska kiparica Yrsa von Leistner, darovala je 2008. godine Družba sestara milosrdnica svetog Vinka Paulskoga (Provincija Navještenja Gospodinova, Split), u trajno vlasništvo Franjevačkome klerikatu o. fra Ante Antića u Splitu na Trsteniku. U slavlju blagoslova kipa sudjelovale su i predstavnice Družbe s. Nikoleta Dukić i s. Zdravka Milić. Organizaciju radova (nacrt projekta, restauracija i konzervacija kipa, uređenje prostora te postavljanje postamenta) gvardijan fra Domagoj je povjerio fra Stipi Nimcu, duhovnom asistentu mjesnog bratstva OFS-a Blagovijest, Split-Trstenik. Nacrt projekta prostora i postamenta izradio je fra Ante Branko Periša, akademski slikar; restauraciju i konzervaciju obavio je gospodin Miroslav Klarić, akademski kipar i viši restaurator iz Splita; izradu i montažu kamenog postamenta za kip sv. Elizabete Ugarske načinio je gospodin Branimir Marović (MGM d.o.o. Mravince).

79


SPLITSKO-DUBROVAČKO PODRUČNO BRATSTVO

Na postamentu je ispisano: SV. ELIZABETA UGARSKA 1207. – 1231. ZAŠTITNICA FRANJEVAČKOGA SVJETOVNOG REDA OFS Nadamo se da će kapelica i kip sv. Elizabete Ugarske postati s vremenom zavjetno i

hodočasničko mjesto naroda Božjega, osobito članova OFS-a i svakoga čovjeka dobre volje. Članovi kapitula Splitsko-dubrovačkog područnog bratstva OFS-a Sv. Leopold Bogdan Mandić (Mila Šuto, OFS, područna ministra, fra Stipe Nimac, OFM, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata OFS-a, Anka Klarić, OFS, zastupnica, Dragutin Koštro, OFS, zastupnik, Mira Maslov, OFS, zastupnica, Mirjana Vitić, OFS, zastupnica) predložili su da Splitsko-dubrovačko područno bratstvo OFS-a hodočasti sv. Elizabeti Ugarskoj u Splitu na Trsteniku 17. studenoga 2019. Datum ovog hodočašća OFS-a sv. Elizabeti upisan je u Kalendar Hrvatskoga nacionalnog bratstva OFS-a. Poslije blagoslova i mise bio je agape koje su pripremili članovi OFS-a Blagovijest, SplitTrstenik. fra Stipe Nimac, OFM duhovni asistent OFS-a Blagovijest, Split-Trstenik

Molitva sv. Elizabeti Ugarskoj – zaštitnici OFS-a Oče nebeski, ti si nam u svetoj Elizabeti Ugarskoj dao novi uzor kršćanskog života, supruge, majke, udovice, pokornice i milosrdne žene, kontemplativne, brižljive i djelatne žene u svijetu. Daj da svatko od nas slijedi njezine svijetle primjere, te u svojim obiteljima i bratstvima očituje nazočnost Isusa Krista u siromašnima i onima koji trpe. Daj nam odvažnost da živimo, uz milost Duha Svetoga, savršenu franjevačku radost, vršeći mir i dobro, opraštanje i pomirenje, te tako usrećimo ljude svojega vremena. Po Kristu našem Gospodinu. Amen.

80


SPLITSKO-DUBROVAČKO PODRUČNO BRATSTVO

DANI SVETE ELIZABETE U SPLITU NA TRSTENIKU 2018. Hodočašće svetoj Elizabeti

Na III. sjednici Područnoga vijeća Splitsko-dubrovačkog područnog bratstva OFS-a Sv. Leopold Bogdan Mandić, u subotu 27. listopada 2018. donesena je odluka da Područno bratstvo OFS-a svake godine hodočasti 17. studenoga svetoj Elizabeti u Splitu na Trsteniku. Hodočastit će pet mjesnih bratstava OFSa grada Splita: Gospa od Pojišana (Split – Pojišan), Gospa od Zdravlja (Split – Dobri), Sv. Frano (Split – Obala), Sveta Obitelj (Split – Sukoišan) i Blagovijest (Split – Trstenik), te tri mjesna bratstva OFS-a koja gravitiraju gradu Splitu: Gospa od Karmela (Omiš), Čudotvorna Gospa Sinjska (Sinj) i Sv. Elizabeta Ugarska (Trogir – Drid). Stoga je u subotu 17. studenoga 2018., na blagdan svete Elizabete, zaštitnice Franjevačkoga svjetovnog reda, održano prvo hodočašće u Splitu na Trsteniku sa sljedećim programom: 15:00 Pokorničko bogoslužje za hodočasnike (fra Drago Vrhovac, OFMCap) 15:30 Misa za hodočasnike (fra Stipe Nimac, OFM) 16:15 Obnova zavjeta/obećanja evanđeoskoga života i Molitva svetoj Elizabeti pred njezinim kipom

Zbor crkve Presvetoga Otkupitelja, franjevački bogoslovi i OFS Blagovijest pjevali su za vrijeme mise za hodočasnike pod ravnanjem gospodina Pere Prosenice, zborovođe.

broj 22-23/2018.

Molitva svetoj Elizabeti, zaštitnici OFS-a Oče nebeski, ti si nam u svetoj Elizabeti Ugarskoj dao novi uzor kršćanskog života, supruge, majke, udovice, pokornice i milosrdne žene, kontemplativne, brižljive i djelatne žene u svijetu. Daj da svatko od nas slijedi njezine svijetle primjere, te u svojim obiteljima i bratstvima očituje nazočnost Isusa Krista u siromašnima i onima koji trpe. Daj nam odvažnost da živimo, uz milost Duha Svetoga, savršenu franjevačku radost, vršeći mir i dobro, opraštanje i pomirenje, te tako usrećimo ljude svojega vremena. Po Kristu našem Gospodinu. Amen. Franjevački svjetovni red (OFS) „Blagovijest“, Split – Trstenik

Sveta Elizabeto, moli za nas!

„Sveta Elizabeta Ugarska“, rad njemačke kiparice Yrse von Leistner (1917. – 2008.), bronca u prirodnoj veličini (1979./80.), odljev (1994.). Kip se nalazi u franjevačkom samostanu Otac fra Ante Antić u Splitu na Trsteniku.

U nedjelju 18. studenoga 2018. održana je karitativna akcija Kruh svete Elizabete. Te je nedjelje mjesno bratstvo Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) Blagovijest organiziralo prije i poslije misa u 7:00, u 9:30 i u 19:00 karitativnu akciju Kruh svete Elizabete kako bi se prikupila pomoć onima koji su u potrebi. Prikupljala se hrana dužega roka trajanja (ulje, sol, šećer, brašno, konzerve...) i osnovne higijenske potrepštine. U ponedjeljak 19. studenoga 2018. u 19:00 u dvorani Fra Karlo Balić organizirana je Večer duhovne poezije u čast svete Elizabete, na kojoj su sudjelovali pjesnici: Drago Čubelić, Ivanka Dabro, OFS, fra Stojan Damjanović, OFM, Irena Grubišić Čabo, Zoran Jurišić, OFS, Nikša Krpetić, fra Ivan Režić, OFM, Maja Tomas i Mladen Vuković. fra Stipe Nimac, OFM

81

Oč be sk vic ko že Da sv ljim Isu ko Da m nj op ćim stu

Fra Sp


NACIONALNO VIJEĆE FRANJEVAČKE MLADEŽI

XXI. REDOVNA I X. IZBORNA NACIONALNA SKUPŠTINA FRANJEVAČKE MLADEŽI O

d 5. do 7. listopada 2018. u Samoboru u kući susreta Tabor održana je XXI. redovna i X. izborna nacionalna skupština Frame. Nakon što su Nacionalno vijeće i područna bratstva iznijeli svoje izvještaje, slijedila je sveta misa, a nakon toga i zajednički rad Nacionalne skupštine Frame i Nacionalnog kapitula OFS-a. Dan je, naravno, završio molitvom. U subotu se razgovaralo o proteklom razdoblju pa se tako Skupština osvrnula na Hod Frame i Nacionalni seminar za voditelje formacije i odgovorne u bratstvima Frame. U nastavku rada razgovaralo se o onome što bi se trebalo popraviti u bratstvima Frame pa je tako donesen zaključak o održavanju Nacionalne duhovne obnove koju će organizirati duhovni asistenti. Budući da ne uspiju uvijek svi doći na nacionalne susrete, Skupšti-

82

na je zaključila da bi bilo dobro njih bar dijelom uključiti u program duhovne obnove pa bi tako svako mjesno bratstvo dobilo materijale kojima će se služiti oni koji će sudjelovati na Nacionalnoj duhovnoj obnovi. Također, odlučeno je da će po dva područja održati jedan zajednički susret godišnje, to može biti Duhovni kapitul, Škola animatora ili nešto treće za što se oni odluče. Tako će se članovi Frame još bolje povezati. Navečer je ponovno održan zajednički rad Frame i OFS-a tijekom kojeg su podneseni izvještaji nacionalne predsjednice Franjevačke mladeži, područnih ministara OFS-a i područnih predsjednika Frame o suradnji te izvještaj o Europskom kongresu Frame i OFS-a u Litvi. Nakon toga, slijedilo je druženje uz delicije koje je svako područno bratstvo donijelo.


NACIONALNO VIJEĆE FRANJEVAČKE MLADEŽI

Svima je bila velika čast što su Nacionalnom kapitulu OFS-a prisustvovali fra Pedro Zitha, OFM, i Andrea Karlović, međunarodna koordinatorica Frame kao međunarodni pohoditelji OFS-u. U nedjelju je dan počeo svetom misom koja je bila prikazana za izbore koji su se održali nekoliko sati kasnije. Izborima su presjedali Vesna Peharec, nacionalna doministra OFS-a i fra Zvonimir Brusač, TOR, nacionalni duhovni asistent OFS-a. Nakon zaziva Duha Svetoga i kratkog čitanja iz Svetog pisma, članovi Frame su bili spremni izabrati nove članove Nacionalnog vijeća, one koje je Bog već izabrao. Odazvavši se i na ovaj poziv dobra, svoje su službe ponizno prihvatili:

broj 22-23/2018.

• Ana Matić, nacionalna predsjednica, MB Frama Šibenik-Šubićevac, Zadarsko-šibensko PB; • Domagoj Dorešić, nacionalni potpredsjednik, MB Frama Zagreb-Leopold B. Mandić, Zagrebačko PB; • Ivan Školka, nacionalni voditelj formacije, MB Frama Osijek-Tvrđa, Osječko PB; • Margareta Pejić, nacionalna tajnica, MB Frama Sesvetska Sopnica, Zagrebačko PB; • Dominik Vučemil, nacionalni blagajnik, MB Frama Rijeka-Krnjevo, Primorskoistarsko PB; Novim vijećnicima u njihovom služenju želimo mir, ustrajnost i pouzdanje u Gospodina. Ana Matić, nacionalna predsjednica Frame

83


HRVATSKO NACIONALNO BRATSTVO FRANJEVAÄŒKOGA SVJETOVNOG REDA


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.