Page 1


Maria Kowalewska Mariola Matuszewska-Komuda Gra¿yna Moroz

Testomania. Testy kompetencyjne dla szóstoklasistów

Redaktor wydania:

Zdzis³aw G³owacki Konsultacje oraz korekta merytoryczna i jêzykowa:

Iwona Cieœlak Redakcja techniczna, opracowanie graficzne i ³amanie:

Robert Ciechanowski Ilustracje:

Katarzyna Danielewska Projekt ok³adki:

Miros³aw G³odkowski, Zdzis³aw G³owacki

Ksi¹¿ka stanowi zestaw szeœciu sprawdzianów dla uczniów koñcz¹cych szko³ê podstawow¹. W szczególnoœci dla tych, którzy chc¹ sprawdziæ swoj¹ wiedzê i umiejêtnoœci, bêd¹c w klasie pi¹tej lub rozpoczynaj¹c naukê w klasie szóstej. Autorki zadba³y o to, ¿eby zadania i teksty by³y ciekawe i weso³e, nawi¹zuj¹ce do sytuacji, z którymi uczeñ spotyka siê ka¿dego dnia. Dlatego uczeñ nie jest znu¿ony rozwi¹zywaniem zamieszczonych w tej ksi¹¿ce testów i chêtnie wykonuje zadane polecenia. Testy zosta³y przygotowane w takiej postaci, ¿e mog¹ byæ od razu wykorzystane do przeprowadzenia próbnego sprawdzianu w klasie. W ksi¹¿ce znajduj¹ siê modele oceniania i informacje o stopniu trudnoœci poszczególnych zadañ.

© Copyright by Oficyna Wydawnicza „Tutor” Wszelkie prawa autorskie i wydawnicze zastrze¿one. Kopiowanie i powielanie testów bez pisemnej zgody Wydawcy jest zabronione. Dyrektorzy szkó³ i nauczyciele, którzy chcieliby przeprowadziæ sprawdziany z wykorzystaniem publikowanych w tej ksi¹¿ce testów, proszeni s¹ o skontaktowanie siê z Wydawc¹.

Wydanie III. Toruñ 2012 r. Oficyna Wydawnicza „Tutor” 87-100 Toruñ, ul. Warszawska 14/2, tel./fax 56 65-999-55 Internetowa Ksiêgarnia Wysy³kowa: www.tutor.edu.pl

Druk i oprawa: Toruñskie Zak³ady Graficzne „Zapolex” Sp. z o.o.

ISBN 978-83-89563-59-0


Spis treœci

Wstêp

4

Test 1.

¯aby, ryby i raki

5

Test 2.

Prace Herkulesa

13

Test 3.

Cioteczka

21

Test 4.

Idziemy do kina na Harry’ego Pottera

29

Test 5.

Na Mazury!

37

Test 6.

Namiot nad g³ow¹

45

Odpowiedzi, standardy i punktacja

53


Wstêp

Drogi Uczniu! Przed Tob¹ pierwszy powa¿ny sprawdzian zewnêtrzny, który bêdzie przeprowadzony na koniec klasy szóstej. Ma on stwierdziæ, w jakim stopniu opanowa³eœ umiejêtnoœci niezbêdne na dalszych etapach kszta³cenia. Sprawdzian ten ma charakter testu kompetencyjnego i nie jest egzaminem koñcowym czy wstêpnym do gimnazjum. Jego forma, charakter i zakres okreœlone zosta³y szczegó³owymi przepisami. Ksi¹¿ka, któr¹ trzymasz w rêku, jest zestawem szeœciu sprawdzianów opracowanych w³aœnie dla uczniów koñcz¹cych szko³ê podstawow¹. W szczególnoœci dla tych, którzy chc¹ sprawdziæ swoj¹ wiedzê i umiejêtnoœci, koñcz¹c klasê pi¹t¹ lub rozpoczynaj¹c naukê w klasie szóstej. Rozwi¹zywanie tych testów bêdzie dla Ciebie doskona³ym treningiem przed prawdziwym sprawdzianem na koniec klasy szóstej. Treœci¹ zadañ s¹ sytuacje i problemy, z którymi spotykasz siê ka¿dego dnia. Zadbaliœmy o to, ¿eby zadania i teksty by³y ciekawe i weso³e. Na pewno nie bêdziesz znu¿ony prac¹ i chêtnie wykonasz zadane polecenia. Poprawnoœæ swoich odpowiedzi mo¿esz sprawdziæ z odpowiedziami, które znajduj¹ siê w modelach oceniania na koñcu ksi¹¿ki. W przypadku d³u¿szych prac pisemnych poproœ nauczyciela polonistê o ich sprawdzenie – na pewno Ci nie odmówi. ¯yczymy Ci doskona³ych wyników na sprawdzianie. Autorki i Wydawca


Test

WPISUJE UCZEÑ KOD UCZNIA

DATA URODZENIA UCZNIA

dzieñ miesi¹c

1

rok

dysleksja

SPRAWDZIAN W KLASIE SZKO£Y PODSTAWOWEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DATA SPRAWDZIANU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¯aby, ryby i raki Instrukcja dla ucznia 1. SprawdŸ, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 8 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zg³oœ nauczycielowi. 2. Na tej stronie wpisz swój kod i datê urodzenia. 3. Czytaj uwa¿nie wszystkie teksty i zadania. 4. Rozwi¹zania zapisuj d³ugopisem albo piórem z czarnym tuszem/atramentem. Nie u¿ywaj korektora.

Czas pracy: 60 minut

5. W zadaniach od 1. do 20. s¹ podane cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im uk³ad kratek: A

B

C

D

6. Wybierz tylko jedn¹ odpowiedŸ i zamaluj kratkê z odpowiadaj¹c¹ jej liter¹ — np. gdy wybra³eœ odpowiedŸ „A”: A

B

C

D

Liczba punktów do uzyskania: 40

7. Staraj siê nie pope³niaæ b³êdów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeœli siê pomylisz, b³êdne zaznaczenie otocz kó³kiem i zaznacz inn¹ odpowiedŸ. A

B

C

D

8. Rozwi¹zania zadañ od 21. do 25. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomy³ki przekreœlaj. 9. Do zestawu do³¹czona jest kartka papieru przeznaczona na brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie bêd¹ sprawdzane. Powodzenia!

Testomania. Testy kompetencyjne dla uczniów

Tutor — Instytut Badania Jakoœci Kszta³cenia


Test 1.

¯aby, ryby i raki

strona 2

Pewna pani na Marsa³kowskiej kupowa³a synkê z groskiem w towazystwie swego mêza, ponurego draba; wychodz¹c ze sklepu, pani w sloch, w ksyk i w lament: — Mêzu, och, och! popats, popats, jaka strasna zaba! M¹z by³ wyzsy uzêdnik, psetar³ mg³ê w okulaze I zece: — Zecywiœcie, coœ skace po trotuaze! Cy to zaba, cy tez nie, w kazdym razie ja tym zainteresujê siê. K.I. Ga³czyñski, Wiersz dla sepleni¹cych (fragm.)

1. Dlaczego autor napisa³ taki wiersz? A. bo sam sepleni³

B. aby pokazaæ, jak nie nale¿y mówiæ

C. dla zabawy, dowcipu

D. dla dzieci, które sepleni¹

2. W wierszu sepleni: A. bohaterka

B. narrator

C. autor

D. narrator i bohaterowie

3. Kto nosi³ okulary? A. pan

B. pani

C. ¿aba

D. nikt

B. gad

C. skorupiak

D. miêczak

4. ¯aba to: A. p³az

5. „Trotuar” to inaczej chodnik uliczny. W jakim s³owniku sprawdzisz znaczenie tego wyrazu?

6

A. w S³owniku ortograficznym

B. w S³owniku frazeologicznym

C. w S³owniku polsko-francuskim

D. w S³owniku wyrazów obcych

Tutor — Instytut Badania Jakoœci Kszta³cenia


Test 1.

¯aby, ryby i raki

strona 3

6. ¯aba skacz¹c, szybko zmyka. Jest zabawa i nauka! 100 kwadratów przeskoczy³a i ich pole policzy³a.

Jaka jest ³¹czna powierzchnia kwadratów, które przeskoczy³a ¿aba? A. 4000 cm2

B. 400 dm

C. 400 dm2

D. 40 m2

C. ró¿noznaczne

D. bliskoznaczne

7. Szloch, krzyk, lament — to wyrazy: A. pokrewne

B. pochodne

8. Ile jest sylab w trzecim wersie Wiersza dla sepleni¹cych? A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

9. Wo³a ¿aba: „Dajcie wody dla och³ody! Choæby litr, a lepiej dziesiêæ!”

Ile litrów wody pomieœci pojemnik w kszta³cie graniastos³upa o polu podstawy 200 dm2 i wysokoœci 50 cm? A. 1 litr

B. 10 litrów

C. 100 litrów

D. 1000 litrów

10. Dok¹d uda³a siê ¿aba? Odpowiedzi szukaj w poni¿szym fragmencie wiersza ¯aba Jana Brzechwy: Pewna ¿aba by³a s³aba, wiêc przychodzi do doktora i powiada, ¿e jest chora.

A. na spacer

B. do urzêdu

C. do apteki

Tutor — Instytut Badania Jakoœci Kszta³cenia

D. do lekarza 7


Test 1.

¯aby, ryby i raki

strona 4

11. Id¹c do doktora, ¿aba uda³a siê w kierunku „a”. Droga prowadzi³a na: A. pó³noc B. po³udnie C. wschód D. zachód

12. „Jestem chora, bardzo s³aba” — doktorowi rzecze ¿aba. Drogê skróæmy jej do domu, zmieñmy d³ugoœæ po kryjomu.

Staw 2,5

3,5 cm cm

4 cm

skala 1:150 000

Rzeczywista d³ugoœæ drogi do stawu wynosi: A. 150 000 m

B. 15 km

C. 1500 m

D. 150 km

13. Lekarz stwierdzi³ u ¿aby chorobê zakaŸn¹. Wybierz zestaw zawieraj¹cy wy³¹cznie nazwy takich chorób. A. grypa, gruŸlica, ¿ó³taczka, cukrzyca B. odra, œwinka, p³askostopie, ospa C. wœcieklizna, grypa, anemia, ró¿yczka D. grypa, ró¿yczka, œwinka, gruŸlica

14. Gdyby stan zdrowia ¿aby uleg³ pogorszeniu, pod który numer telefonu powinna zadzwoniæ? A. 999 8

B. 998

C. 997

Tutor — Instytut Badania Jakoœci Kszta³cenia

D. 996

Testomania. Testy kompetencyjne dla szóstoklasistów  

Testomania to zestaw sześciu sprawdzianów dla uczniów kończących szkołę podstawową. W szczególności dla tych, którzy chcą sprawdzić swoją wi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you