Page 1


sprawdziany dla uczniów kończących szkołę podstawową

Mariola Kowalewska Mariola Matuszewska-Komuda Grażyna Moroz

Szóstaki

TESTY KOMPETENCYJNE DLA SZÓSTOKLASISTÓW


Mariola Kowalewska Mariola Matuszewska-Komuda Grażyna Moroz Szóstaki. Testy kompetencyjne dla szóstoklasistów

Redaktor wydania: Zdzisław Głowacki Konsultacje oraz korekta merytoryczna i językowa: Iwona Cieślak Redakcja techniczna i przygotowanie do druku: Małgorzata Szmidt Ilustracje: Katarzyna Danielewska Projekt okładki: Mirosław Głodkowski, Zdzisław Głowacki

© Copyright by Oficyna Wydawnicza „Tutor”

Wszelkie prawa autorskie i wydawnicze zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie testów bez pisemnej zgody Wydawcy jest zabronione. Wydanie II. Toruń 2012 r.

Oficyna Wydawnicza „Tutor” 87-100 Toruń, ul. Warszawska 14/2, tel. 56/65-999-55 Internetowa Księgarnia Wysyłkowa: www.tutor.edu.pl, www.szkolna.pl

ISBN 978-83-89563-57-6


Spis treści

Zamiast wstępu

5

Test 1.

Szkolna olimpiada

6

Test 2.

Przyjęcie imieninowe

15

Test 3.

Wiosno, ach to ty...

25

Test 4.

Z kart mitologii

34

Test 5.

W autobusie szkolnym

43

Test 6.

To było dawno już...

52

Odpowiedzi, standardy i punktacja

62


SPRAWDZIAN DLA UCZNIÓW KOÑCZ¥CYCH SZKO£Ê PODSTAWOW¥

SPRAWDZIAN DLA UCZNIÓW KOÑCZ¥CYCH SZKO£Ê PODSTAWOW¥

KARTA ODPOWIEDZI DO TESTU

KARTA ODPOWIEDZI DO TESTU

......................................................

......................................................

tytu³ testu

tytu³ testu

DATA URODZENIA UCZNIA

dzieñ miesi¹c

A

B

C

D

1

A

B

C

D

2

A

B

C

D

3

A

B

C

D

4

A

B

C

D

5

A

B

C

D

6

A

B

C

D

7

A

B

C

D

8

A

B

C

D

9

A

B

C

D

10

A

B

C

D

11

A

B

C

D

12

A

B

C

D

13

A

B

C

D

14

A

B

C

D

15

A

B

C

D

16

A

B

C

D

17

A

B

C

D

ODPOWIEDZI NA ZADANIA 1–20

Nr zad.

dzieñ miesi¹c

rok

Uwaga!

Wybierz tylko jedn¹ odpowiedŸ i zamaluj kratkê z odpowiadaj¹c¹ jej liter¹ — np. gdy wybra³eœ odpowiedŸ „A”: A

B

C

D

Staraj siê nie pope³niaæ b³êdów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeœli siê pomylisz, b³êdne zaznaczenie otocz kó³kiem i zaznacz inn¹ odpowiedŸ. Nr zad.

A

A

B

C

D

1

A

B

C

D

2

A

B

C

D

3

A

B

C

D

4

A

B

C

D

5

A

B

C

D

6

A

B

C

D

7

A

B

C

D

8

A

B

C

D

9

A

B

C

D

10

A

B

C

D

11

A

B

C

D

12

A

B

C

D

13

A

B

C

D

14

A

B

C

D

15

A

B

C

D

16

A

B

C

D

17

A

B

C

D

Nr zad.

Na tej karcie zaznacz zgodnie z numeracj¹ zadañ te odpowiedzi, które wybra³eœ w arkuszu.

Nr zad.

DATA URODZENIA UCZNIA

KOD UCZNIA

B

C

D

ODPOWIEDZI NA ZADANIA 1–20

KOD UCZNIA

Uwaga! Na tej karcie zaznacz zgodnie z numeracj¹ zadañ te odpowiedzi, które wybra³eœ w arkuszu. Wybierz tylko jedn¹ odpowiedŸ i zamaluj kratkê z odpowiadaj¹c¹ jej liter¹ — np. gdy wybra³eœ odpowiedŸ „A”: Nr zad.

18

A

B

C

D

18

A

B

C

D

19

A

B

C

D

19

A

B

C

D

20

A

B

C

D

20

A

B

C

D

rok

A

B

C

D

Staraj siê nie pope³niaæ b³êdów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeœli siê pomylisz, b³êdne zaznaczenie otocz kó³kiem i zaznacz inn¹ odpowiedŸ. Nr zad.

A

B

C

D

SprawdŸ, czy dok³adnie zaznaczy³eœ odpowiedzi.

SprawdŸ, czy dok³adnie zaznaczy³eœ odpowiedzi.

Wydrukowane na tej stronie karty odpowiedzi mo¿na skserowaæ i wykorzystaæ do przeprowadzenia testu. Wype³nienie takiej karty u³atwi uczniom pracê podczas prawdziwego sprawdzianu.

Wydrukowane na tej stronie karty odpowiedzi mo¿na skserowaæ i wykorzystaæ do przeprowadzenia testu. Wype³nienie takiej karty u³atwi uczniom pracê podczas prawdziwego sprawdzianu.


Drogi Uczniu! Przed Tobą pierwszy poważny sprawdzian zewnętrzny, który ma stwierdzić, w jakim stopniu opanowałeś umiejętności niezbędne na dalszych etapach kształcenia. Sprawdzian ten ma charakter testu kompetencyjnego i nie jest egzaminem końcowym czy wstępnym do gimnazjum. Jego forma, charakter i zakres zostały określone szczegółowymi przepisami. Szóstaki – książka, którą trzymasz w ręku, jest zestawem sześciu sprawdzianów opracowanych właśnie dla uczniów kończących szkołę podstawową. W szczególności dla tych, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności, kończąc klasę piątą lub rozpoczynając naukę w klasie szóstej. Rozwiązywanie tych testów będzie dla Ciebie doskonałym treningiem przed prawdziwym sprawdzianem na koniec klasy szóstej. Systematyczna nauka i ćwiczenia uczynią z Ciebie mistrza. Treścią zadań są sytuacje i problemy, z którymi spotykasz się każdego dnia. Autorki zadbały o to, żeby zadania i teksty rozszerzały Twoją wiedzę, rozwijały wyobraźnię i jednocześnie były ciekawe i wesołe. Na pewno nie będziesz znużony pracą i chętnie wykonasz zadane polecenia. Poprawność swoich odpowiedzi możesz porównać z tymi, które znajdują się w modelach oceniania na końcu książki. W przypadku dłuższych prac pisemnych poproś nauczyciela polonistę o ich sprawdzenie – na pewno Ci nie odmówi. Jemu także zależy na Twoim sukcesie. Życzymy Ci doskonałych wyników na sprawdzianie.

Autorki i Wydawca


Test 1.

Szkolna olimpiada


WPISUJE UCZEŃ KOD UCZNIA

Test

DATA URODZENIA UCZNIA dzień

miesiąc

1

rok

dysleksja

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ

Data sprawdzianu

Szkolna olimpiada

................................

...................................................................................................

wpisz nr szkoły i klasę

Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 8 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

Czas pracy: 60 minut

2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod i datę urodzenia. 3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 4. Rozwiązania zapisuj długopisem albo piórem z czarnym tuszem/atramentem. Nie używaj korektora. 5. W zadaniach od 1. do 20. są podane cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im np. taki układ kratek: A.

B.

C.

D.

6. Wybierz tylko jedną odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np. gdy wybrałeś odpowiedź „A”: B.

C.

D.

7. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź. B.

C.

8. Rozwiązania zadań od 21. do 25. zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj. Powodzenia!

Liczba punktów do uzyskania: 40


Na lekcji historii pani czytała o igrzyskach olimpijskich w starożytności: „Co cztery lata Olimpia, niewielka miejscowość na Półwyspie Peloponeskim, przeżywała swoje wielkie dni. Grecy tak wysoko je sobie cenili, że na ich okres zaprzestawali prowadzenia wojen. Ogłaszano pokój powszechny i żadne państwo greckie nie ośmieliłoby się go naruszyć. Pierwsze igrzyska olimpijskie odbyły się w 776 roku p.n.e.” Z czego został zaczerpnięty ten tekst? A. z legendy B. z mitu

C. ze sprawozdania sportowego D. z podręcznika historii

Trzecie igrzyska olimpijskie odbyły się w: A. 772 r. p.n.e. B. 780 r. p.n.e.

C. 768 r. p.n.e. D. 784 r. p.n.e.

W czasie igrzysk olimpijskich Grecy: A. ogłaszali ważne dekrety B. zaprzestawali wojen

C. rozpoczynali wojny D. odwoływali spotkania

Miesiąc przed inauguracją szkolnej olimpiady rozpoczęto przygotowania. Wytyczono bieżnię oraz boisko prostokątne o wymiarach 120 m i 65 m. Pole powierzchni boiska wynosiło: A. 8 700 m2 B. 7 800 m2

C. 7 080 m2 D. 8 070 m2

Bieżnię o powierzchni 168 m2 wysypano żwirem. Jeden wóz żwiru wystarcza na 12 m2. Ile wozów żwiru zużyto? A. 11 B. 15

C. 13 D. 14

Boisko było pięknie usytuowane u podnóża trzech wzniesień. Najwyższe z nich opisują przedstawione poziomice. Odczytaj z rysunku wysokość bezwzględną punktu A oraz wysokość bezwzględną wzgórza. A. Wysokość bezwzględna punktu A wynosi 150 m n.p.m., a wzgórza 233 m n.p.m. B. Wysokość bezwzględna punktu A wynosi 150 m, a wzgórza 233 m. C. Wysokość bezwzględna punktu A wynosi 250 m n.p.m., a wzgórza 233 m n.p.m. D. Wysokość bezwzględna punktu A wynosi 250 m, a wzgórza 233 m. 8

Szóstaki. Sprawdziany dla uczniów kończących szkołę podstawową


Wokół boiska rozpościerał się piękny krajobraz. Dostrzec można było liczne stare drzewa liściaste, a pomiędzy nimi różnobarwne krzewy. Zasłaniały one fantazyjnie rzeźbione skałki wapienne. Pośród pól pokrytych złocistymi łanami zbóż malowniczo wiła się niewielka rzeczka. Tuż za nią na zielonej, pokrytej żółtymi kwiatami łące pasły się owce. W oddali rysowały się nieliczne zabudowania gospodarskie otoczone ogródkami lub owocowymi sadami.

Wskaż zestaw zawierający tylko elementy krajobrazu naturalnego występujące w tekście. A. drzewa, krzewy, ogrody, skałki wapienne B. drzewa, krzewy, skałki wapienne, rzeka C. rzeka, skałki wapienne, pola, ogrody D. rzeka, skałki wapienne, owce, zabudowania

Przymiotnikami opisującymi występujące w tekście rzeczowniki: krzewy, skałki, łany zbóż są: A. różnobarwne, wapienne, złociste B. kolorowe, rzeźbione, złociste

C. różnobarwne, wapienne, srebrzyste D. liściaste, rzeźbione, srebrzyste

Poprawność pisowni wybranych przymiotników sprawdzisz w: A. słowniku wyrazów obcych B. słowniku wyrazów bliskoznacznych

C. słowniku ortograficznym D. słowniku terminów literackich

Tekst przedstawiający krajobraz wokół boiska jest: A. opowiadaniem B. instrukcją

C. przepisem D. opisem

Na uroczystości rozpoczynającej szkolną olimpiadę uczniowie zaśpiewali hymn. Jak brzmi tytuł polskiego hymnu państwowego? A. Hej, bracia, bagnet na broń B. Jeszcze Polska nie zginęła

C. Mazurek Dąbrowskiego D. Ku słonecznej przyszłości

Po odśpiewaniu hymnu w górę poszybowały gołębie, które są symbolem pokoju. Co ułatwia gołębiom latanie? A. skrzydła B. opływowy kształt ciała

C. pióra D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Szóstaki. Sprawdziany dla uczniów kończących szkołę podstawową

9


Gołąb pocztowy przelatuje w ciągu minuty 1,6 km. Jaką drogę przeleci ten gołąb w ciągu 10 minut? A. 160 km B. 1 600 m

C. 1,6 km D. 16 000 m

Podczas trwania konkurencji sportowych płonął znicz olimpijski. Który ze składników powietrza podtrzymuje jego palenie? A. argon B. azot

C. tlen D. dwutlenek węgla

Czterech chłopców uzyskało w biegu na 60 m następujące czasy:

Adam 11,1 s

Bartek 9,7 s

Jacek 10,5 s

Dawid 10,8 s

Wybierz zestaw przedstawiający pierwsze litery imion chłopców według kolejności zdobytych miejsc.

A. B. C. D.

I – B, I – A, I – B, I – A,

II – J, II – D, II – D, II – B,

III – D, III – J, III – J, III – D,

IV – A IV – B IV – A IV – J

Chłopcy biegli ze stałą prędkością, poruszając się ruchem jednostajnym, bieżnią, która nie miała zakrętów. Chłopcy poruszali się ruchem: A. jednostajnie opóźnionym B. jednostajnie przyspieszonym

C. jednostajnym prostoliniowym D. jednostajnie posuwistym

Rzeźba Dyskobol dłuta Myrona z ok. 460 r. p.n.e.

10

Szóstaki. Sprawdziany dla uczniów kończących szkołę podstawową


Rzeźba Dyskobol powstała w: A. IV w. n.e. B. V w. p.n.e.

C. IV w. p.n.e. D. V w. n.e.

Zwycięzcom szkolnych igrzysk wręczono bukiety kwiatów złożone z tulipanów, róż, krokusów i fiołków. Które z kwiatów nie powinny znaleźć się w bukietach? A. krokusy B. fiołki

C. róże D. tulipany

Do wyrazu „kwiat” dopisano wyrazy pokrewne. Wskaż odpowiedni zestaw. A. kwiat, kwiatostan, wazon, kwit B. kwiat, róża, tulipan, stokrotka C. kwiat, kwiatek, kwiatowy, kwiaciarnia D. kwiat, kwiaty, kwiatu, kwiatami

Należy uprawiać sport, ponieważ zapewnia: A. harmonijny rozwój ciała B. właściwe zagospodarowanie wolnego czasu C. wypoczynek bierny D. odpowiedzi A i B są poprawne PROGRAM SZKOLNYCH IGRZYSK

Dyscyplina sportowa Godzina

rzut dyskiem

bieg

9.00 – 10.25

10.00 – 10.45

rzut oszczepem 10.30 – 11.45

skok w dal

zapasy

11.00 – 12.00

12.00 – 13.00

a) Janek od trzech lat trenuje zapasy. Jako pierwszy zgłosił swój udział w tej dyscyplinie. W których dyscyplinach mógł jeszcze wziąć udział? Podaj wszystkie możliwości, zakładając, że w każdej z dyscyplin uczestniczył od początku do końca. 1. .............................................................. oraz ......................................................................... 2. .............................................................. oraz ......................................................................... 3. .............................................................. oraz ......................................................................... b) Dyscypliną sportową, która trwała najkrócej jest ........................................................., a najdłużej ............................................................................ . Szóstaki. Sprawdziany dla uczniów kończących szkołę podstawową

11


Igrzyska trwają. Przewodniczącym komisji sędziowskiej jest dyrektor szkoły. Wcześniej oczywiście otrzymał od organizatorów stosowne zaproszenie. Jak ono brzmiało? .......................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. .............................................................................................................

Na trybunach przygotowano 1200 miejsc. Każdy kibic musiał kupić bilet wstępu. Sprzedano 600 biletów normalnych, 120 biletów ulgowych i 5 biletów grupowych (w każdej grupie były 23 osoby). CENNIK Dorośli – bilety normalne

5,00 zł/osoba

Dzieci do lat 12 – bilety ulgowe

2,50 zł/osoba

Bilety grupowe (grupa co najmniej 10-osobowa)

2,00 zł/osoba

a) Oblicz przychód ze sprzedaży biletów. Przedstaw obliczenia i uzupełnij tabelkę.

12

Szóstaki. Sprawdziany dla uczniów kończących szkołę podstawową


Liczba osób Cena biletu Wartość w zł

Dorośli

Dzieci

Grupy

PRZYCHÓD słownie: .......................... ........................................................................... ..................................................................................................... b) Ile wolnych miejsc jeszcze pozostało?

Odp. Pozostało jeszcze ..................................... wolnych miejsc.

Na koniec igrzysk przewodniczący komisji sędziowskiej przedstawił wyniki uzyskane przez poszczególne klasy. Oto wyniki uczniów klas IV – VI.

a) Uzupełnij diagram, wiedząc, że uczniowie kl. IVa i IVb zdobyli razem tyle samo punktów, co uczniowie kl. VIa i VIb. b) Podaj kolejność klas według rosnącej liczby zdobytych punktów. ................................................................................................................................................... Szóstaki. Sprawdziany dla uczniów kończących szkołę podstawową

13


c) Jeżeli uczniowie klasy IVa zdobyliby o 12 punktów więcej, to zajęliby ........................... miejsce. Jacek nie brał udziału w zawodach, gdyż był chory. Koledzy wysłali do niego list z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia. Opowiedzieli mu w nim też o zawodach. Napisz list do Jacka. Jego treść powinna zająć co najmniej połowę przeznaczonego miejsca. .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................

14

Szóstaki. Sprawdziany dla uczniów kończących szkołę podstawową

Szóstaki. Testy kompetencyjne dla szóstoklasistów  

Szóstaki. Testy kompetencyjne dla szóstoklasistów to zestaw sześciu sprawdzianów dla uczniów kończących szkołę podstawową. W szczególności d...

Szóstaki. Testy kompetencyjne dla szóstoklasistów  

Szóstaki. Testy kompetencyjne dla szóstoklasistów to zestaw sześciu sprawdzianów dla uczniów kończących szkołę podstawową. W szczególności d...

Advertisement