Page 1

Ă…rsredovisning 2008


Innehåll

Aktieutveckling

Årsstämma – kommande rapporter ................... 2 Detta är OEM International............................. 3-4 Historik......................................................... 3-4

OEM är börsnoterat sedan 1983 för närvarande på OMX Small Capital.

56.00

Sammandrag 2008 .......................................... 5 VD har ordet ................................................. 6-7 Vision, affärsidé, mål och strategier ............... 8-9 Marknad och konkurrenter......................... 10-11

Läs mer på sidorna 76-77

42.00

(SEK) 63.00

35.00 28.00

Koncernstruktur ........................................ 12-13 Division Automation................................... 14-15 Division Components ................................. 16-17 Division Production Technology .................. 18-19 Medarbetare ............................................. 20-21 Kvalitet, miljö och etik................................ 22-23 Ledande befattningshavare........................ 24-25 Bolagsstyrning och styrelse ....................... 26-28 EKONOMISK REDOVISNING

Fem år i koncernöversikt ................................ 30 Nyckeltal de senaste fem åren ........................ 31 Förvaltningsberättelse ............................... 32-33 FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNEN

Resultaträkningar ........................................... 34 Balansräkningar ........................................ 35-36 Förändringar av eget kapital ........................... 37 Kassaflödesanalyser ....................................... 38 FINANSIELLA RAPPORTER MODERBOLAGET

Resultaträkningar ........................................... 39 Balansräkningar ........................................ 40-41 Förändringar av eget kapital ........................... 42 Kassaflödesanalyser ....................................... 43 Noter med redovisningsprinciper

2004

2005

2007

2008

2009

OMXSPI

Detta är OEM International OEM är en av Europas ledande teknikhandelskoncerner inom industriella komponenter och system på utvalda marknader i norra, centrala och östra Europa. Koncernen består av 26 rörelsedrivande enheter med verksamhet i 13 länder. OEM erbjuder ett brett och djupt sortiment av industriella komponenter och system från ledande leverantörer. Genom en väl utvecklad lokal marknadsorganisation och effektiv logistik utgör OEM ett bättre alternativ än leverantörens egna säljbolag. OEM bidrar med hög kunskap och service och marknadsför produkterna utifrån respektive marknads specifika förutsättningar. Koncernen består av tre divisioner: Automation, Components och Production Technology.

Division Automation

Division Components

Division Production Technology

Elkomponenter, flödeskomponenter och installationskomponenter.

Lager, tätningar och apparatkomponenter.

Maskiner, insatsmaterial och support till elektronikproduktion.

Läs mer på sidorna 14-15

Läs mer på sidorna 16-17

Läs mer på sidorna 18-19

OEM-aktien .............................................. 76-77 Aktieägarfördelning ........................................ 77 Nyckeltal för OEM-aktien ................................ 78 Aktieägarstatistik ........................................... 79 Aktiekapitalets utveckling ............................... 79

2006

OEM International B

och bokslutskommentarer ........44-73 Förslag till vinstdisposition .............................. 74 Revisionsberättelse ........................................ 75

49.00

2003 Koncernens stabiliseras på 30% lägre omsättning än 2001. Industri AB Reflex avyttras.

OEM Historik

Definitioner .................................................... 80

1981 Det första utländska dotterbolaget startas i Finland.

Adresser........................................................ 81

1974 Agenturbolaget OEM Automatic AB startas av familjerna Franzén och Svenberg.

1983 Bolaget introduceras på börsens OTC-lista. Omsättningen uppgår till ca 30 MSEK.

1986 Industri AB Reflex förvärvas.

1988 Omsättningen överstiger för första gången 100 MSEK.

1989 Det första dotterbolaget utanför Norden etableras i England.

1993 A. Karlsongruppen förvärvas.

1997 OEM International och Cyncrona (också noterat på OTC-listan) går ihop. Cyncrona blir en 3:e delkoncern.

1991 OEM International bildas och blir moderbolag i koncernen. Produktområde elektronik bryts loss ur OEM Automatic och bildar ett separat bolag OEM Component.

1998 Tre företagsförvärv genomförs.

1996 Ny koncernstruktur. Bolagen fördelas på två delkoncerner, OEM Industrial Components och OEM Systemteknik.

2000 Jörgen Zahlin ny VD. Förvärv av grupp JMS Systemhydraulik.

1999 Fyra företagsförvärv genomförs.

2002 Nedgången i telekom drabbar OEM hårt med stor omsättningsminskning.

2007 Förvärv av Crouzet, MPX Electra och Klitsö. 2005 Förvärv av Telfa.

2004 OEM 30 år. Fortsatt renodling och effektivisering. Resultatet ökar med 55%.

2006 Koncernen etablerar sig i Tjeckien genom förvärv av EIG. Avyttring av grupp JMS Systemhydraulik.

2008 Förvärv av Elektro Elco och verksamheten i OK Kaapelit.


Innehåll

Aktieutveckling

Årsstämma – kommande rapporter ................... 2 Detta är OEM International............................. 3-4 Historik......................................................... 3-4

OEM är börsnoterat sedan 1983 för närvarande på OMX Small Capital.

56.00

Sammandrag 2008 .......................................... 5 VD har ordet ................................................. 6-7 Vision, affärsidé, mål och strategier ............... 8-9 Marknad och konkurrenter......................... 10-11

Läs mer på sidorna 76-77

42.00

(SEK) 63.00

35.00 28.00

Koncernstruktur ........................................ 12-13 Division Automation................................... 14-15 Division Components ................................. 16-17 Division Production Technology .................. 18-19 Medarbetare ............................................. 20-21 Kvalitet, miljö och etik................................ 22-23 Ledande befattningshavare........................ 24-25 Bolagsstyrning och styrelse ....................... 26-28 EKONOMISK REDOVISNING

Fem år i koncernöversikt ................................ 30 Nyckeltal de senaste fem åren ........................ 31 Förvaltningsberättelse ............................... 32-33 FINANSIELLA RAPPORTER KONCERNEN

Resultaträkningar ........................................... 34 Balansräkningar ........................................ 35-36 Förändringar av eget kapital ........................... 37 Kassaflödesanalyser ....................................... 38 FINANSIELLA RAPPORTER MODERBOLAGET

Resultaträkningar ........................................... 39 Balansräkningar ........................................ 40-41 Förändringar av eget kapital ........................... 42 Kassaflödesanalyser ....................................... 43 Noter med redovisningsprinciper

2004

2005

2007

2008

2009

OMXSPI

Detta är OEM International OEM är en av Europas ledande teknikhandelskoncerner inom industriella komponenter och system på utvalda marknader i norra, centrala och östra Europa. Koncernen består av 26 rörelsedrivande enheter med verksamhet i 13 länder. OEM erbjuder ett brett och djupt sortiment av industriella komponenter och system från ledande leverantörer. Genom en väl utvecklad lokal marknadsorganisation och effektiv logistik utgör OEM ett bättre alternativ än leverantörens egna säljbolag. OEM bidrar med hög kunskap och service och marknadsför produkterna utifrån respektive marknads specifika förutsättningar. Koncernen består av tre divisioner: Automation, Components och Production Technology.

Division Automation

Division Components

Division Production Technology

Elkomponenter, flödeskomponenter och installationskomponenter.

Lager, tätningar och apparatkomponenter.

Maskiner, insatsmaterial och support till elektronikproduktion.

Läs mer på sidorna 14-15

Läs mer på sidorna 16-17

Läs mer på sidorna 18-19

OEM-aktien .............................................. 76-77 Aktieägarfördelning ........................................ 77 Nyckeltal för OEM-aktien ................................ 78 Aktieägarstatistik ........................................... 79 Aktiekapitalets utveckling ............................... 79

2006

OEM International B

och bokslutskommentarer ........44-73 Förslag till vinstdisposition .............................. 74 Revisionsberättelse ........................................ 75

49.00

2003 Koncernens stabiliseras på 30% lägre omsättning än 2001. Industri AB Reflex avyttras.

OEM Historik

Definitioner .................................................... 80

1981 Det första utländska dotterbolaget startas i Finland.

Adresser........................................................ 81

1974 Agenturbolaget OEM Automatic AB startas av familjerna Franzén och Svenberg.

1983 Bolaget introduceras på börsens OTC-lista. Omsättningen uppgår till ca 30 MSEK.

1986 Industri AB Reflex förvärvas.

1988 Omsättningen överstiger för första gången 100 MSEK.

1989 Det första dotterbolaget utanför Norden etableras i England.

1993 A. Karlsongruppen förvärvas.

1997 OEM International och Cyncrona (också noterat på OTC-listan) går ihop. Cyncrona blir en 3:e delkoncern.

1991 OEM International bildas och blir moderbolag i koncernen. Produktområde elektronik bryts loss ur OEM Automatic och bildar ett separat bolag OEM Component.

1998 Tre företagsförvärv genomförs.

1996 Ny koncernstruktur. Bolagen fördelas på två delkoncerner, OEM Industrial Components och OEM Systemteknik.

2000 Jörgen Zahlin ny VD. Förvärv av grupp JMS Systemhydraulik.

1999 Fyra företagsförvärv genomförs.

2002 Nedgången i telekom drabbar OEM hårt med stor omsättningsminskning.

2007 Förvärv av Crouzet, MPX Electra och Klitsö. 2005 Förvärv av Telfa.

2004 OEM 30 år. Fortsatt renodling och effektivisering. Resultatet ökar med 55%.

2006 Koncernen etablerar sig i Tjeckien genom förvärv av EIG. Avyttring av grupp JMS Systemhydraulik.

2008 Förvärv av Elektro Elco och verksamheten i OK Kaapelit.


Sammandrag 2008 OEM växte och fortsatte förbättra lönsamheten under året. Sammanfattningsvis kan följande punkter nämnas: • Omsättningen ökade med 12% till 1 660 MSEK (1 482) • Exklusive förvärv ökade omsättningen med 5% • Resultatet före skatt ökade med 13% till 157 MSEK (139) • Två förvärv genomförda • OEM Automatic ökade omsättningen med 19% till 1 004 MSEK och rörelseresultatet ökade med 24% till 122 MSEK • OEM Electronics minskade omsättningen med 8% till 253 MSEK och rörelseresultatet ökade med 15% till 17 MSEK • Cyncrona ökade omsättningen med 19% till 223 MSEK och rörelseresultatet ökade med 133% till 10 MSEK • Development ökade omsättningen med 3% till 186 MSEK och rörelseresultatet minskade med 55% till 6 MSEK

Koncernen i siffror 2008

2007

1 660

1 482

Resultat före skatt (MSEK)

157

139

Årets resultat (MSEK)

117

103

Vinst per aktie (SEK)

5,05

4,43

Kassaflöde per aktie (SEK)

6,98

1,91

Eget kapital per aktie (SEK)

25,51

22,88

3,00

3,00

Räntabilitet på eget kapital (%)

21

18

Soliditet (%)

59

59

35,00

42,90

Börsvärde vid periodens slut (MSEK)

811

994

Medelantal anställda (Antal)

616

569

Nettoomsättning (MSEK)

Föreslagen utdelning per aktie (SEK)

Börskurs vid periodens slut (SEK)

SAMMANDRAG 2008 ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2008

5


VD har ordet

2008 blev ett av OEMs bästa år någonsin trots en kraftig konjunkturavmattning mot slutet av året. Den generella efterfrågan var stark under de tre första kvartalen men föll de sista månaderna i de flesta branscher. Totalt sett ökade omsättningen med 12% och rörelseresultatet med 13%.

6

OEM ÅRSREDOVISNING 2008 ❚ VD HAR ORDET


REKORDÅR

OEM Automatic, den största delen inom koncernen, ökade omsättningen med 19% och rörelseresultatet med 24%. De svenska verksamheterna gjorde ett starkt resultat under hela 2008, till viss del hjälpt av den försvagade svenska kronan. Verksamheterna utanför Sverige hade minskande efterfrågan under andra halvåret vilket gjorde att rörelseresultatet föll under sista kvartalet. OEM Electronics påbörjade avvecklingen av produktområde Semiconductor under första kvartalet. Det innebär att verksamheten inriktas mot apparatkomponenter, där det finns förutsättningar för högre marginaler. Omsättningen minskade till följd av förändringen, men rörelseresultatet ökade med 15%. Cyncrona hade god efterfrågan i Sverige och Norge, vilket ökat omsättningen med 19% och rörelseresultatet med 133%. Införandet av en pannordisk organisation ökar effektiviteten och förutsättningarna för lönsamhet. Efterfrågan på produktionsutrustning till elektronikindustrin är ojämn och en flexibel organisation är viktig för konkurrenskraften.

den försämrade konjunkturen. En organisk tillväxt är ett bevis för att kunderbjudandet är konkurrenskraftigt. Organisationens kreativitet, effektivitet och kvalitet tillsammans med ett nära samarbete med kunderna ska göra att den organiska tillväxten ska överstiga 7% per år över tiden. FÖRVÄRV GER SPÄNNANDE MÖJLIGHETER

Förvärv är en förutsättning för att nå koncernens tillväxtmål på 15%. Två förvärv genomfördes under 2008 och bidrar med 130 MSEK på årsbasis. I oktober förvärvades verksamheten i OK Kaapelit, Finland. Förvärvet innebär att den finska verksamheten stärker sitt produkterbjudande, samtidigt som möjligheter ges till lansering av kabelsortiment på nya geografiska marknader. I november förvärvades Elektro Elco i Bankeryd som marknadsför produkter för belysning och elinstallation. Förvärvet stärker positionen på installationsmarknaden samtidigt som belysningssortimentet öppnar nya geografiska marknader. Bägge dessa verksamheter är bra exempel på förvärv som stärker vår marknadsposition och skapar nya tillväxtmöjligheter. FÖRBÄTTRAD KONKURRENSKRAFT

Development har inte nått tillväxtmålen, vilket lett till att omstrukturering av verksamheten påbörjades under sista kvartalet 2008. Omsättningen exklusive förvärv minskade med 6% under året och rörelseresultatet belastat med omställningskostnader minskade med 55%. ORGANISK TILLVÄXT SKAPAR STARKA ORGANISATIONER

Den organiska tillväxten var under de första tre kvartalen 7% men sjönk under sista kvartalet ned till 5% för helåret, till följd av

GENOM NYTT LOGISTIKCENTRUM

Under hösten påbörjades arbetet med ett nytt logistikcentrum i Tranås, vilket är ett steg i att göra logistik till ett mer betydande konkurrensmedel. Logistikcentrat kommer att förbättra konkurrenskraften genom utökad service och högre effektivitet samtidigt som det på sikt kommer att vara ett nav för all logistik inom koncernen. Större delen av koncernens sortiment kommer att vara tillgängligt för skandinaviska kunder inom 24 timmar och till övriga marknader inom 48 timmar.

NY KONCERNSTRUKTUR

Från årsskiftet är koncernen organiserad utifrån ett lands- och produktperspektiv med en tydlig ambition att öka tillväxttakten utanför Sverige. Den svenska verksamheten har en stark marknadsposition med fortsatt god tillväxtmöjlighet. De utländska bolagen är förhållandevis små, vilket gör att det finns större potential att både bredda sortimentet och ta marknadsandelar. LÅGKONJUNKTUR OCH FINANSIELL KRIS

Det tuffa marknadsläget gör att koncernen tvingas till kostnadsbesparingar för att behålla lönsamhet och konkurrenskraft. Marknadssituationen ger samtidigt möjligheter till viktiga strukturgrepp och utveckling av nya leverantörssamarbeten. En stark balansräkning tillsammans med ett erfaret management gör att vi själva har initiativet hur våra resurser används, vilket är extra viktigt under en lågkonjunktur. STARKT ENGAGEMANG OCH HÅRT ARBETE

Det är med stolthet jag ser tillbaka på 2008 och med respekt jag blickar fram mot 2009. Styrkan i OEM ligger i företagskulturen som består av lojala, engagerade och ambitiösa medarbetare. Det gör att leverantörer och kunder år efter år väljer att samarbeta med oss. Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som med sitt engagemang och hårda arbete både skapat ett bra resultat för 2008 och goda förutsättningar att möta tuffa utmaningar.

Jörgen Zahlin

VD HAR ORDET ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2008

7


Vision, affärsidé, mål och strategier STRATEGIER

VISION

OEM ska vara en ledande teknikhandelskoncern, inom industriella komponenter och system, på utvalda marknader i norra, centrala och östra Europa. AFFÄRSIDÉ

OEM erbjuder ett brett och djupt sortiment av industriella komponenter och system från ledande leverantörer. Genom en väl utvecklad lokal marknadsorganisation och effektiv logistik utgör OEM ett bättre alternativ än leverantörens egna säljbolag. OEM bidrar med hög kunskap och service och marknadsför produkterna utifrån respektive marknads specifika förutsättningar. MÅL

OEMs målsättning är att upprätthålla en stabil tillväxt tillsammans med god avkastning på eget kapital med begränsad finansiell risk. Finansiella mål över en konjunkturcykel • 15% årlig omsättnings- och resultattillväxt • 20% avkastning på eget kapital • Soliditeten ska inte understiga 35% Verksamhetsmål OEM ska vara ett av de fem största teknikhandelsbolagen på de geografiska marknader man valt att bearbeta. Lönsamheten ska vara i nivå med eller bättre än de största aktörerna på respektive marknad.

AFFÄRSMODELL OEMs affärsmodell kan enkelt beskrivas som att OEM är ett alternativ till leverantörernas egna lokala säljbolag. OEM samarbetar med ca 300 leverantörer och tar ett marknadsförings- och försäljningsansvar

TILLVÄXT

1. Organisk tillväxt Den organiska tillväxten sker genom nya marknadsandelar och sortimentsbreddning. Där OEM är väletablerat förväntas verksamheterna växa 5% över den underliggande marknadstillväxten. På marknader där OEM ännu inte nått en position bland de fem största aktörerna är ambitionen att tillväxten ska vara väsentligt högre. 2. Geografisk expansion Geografisk expansion ska ske på marknader där det finns förutsättningar att bli en betydande aktör genom att representera ett flertal av OEMs leverantörer. Geografisk expansion kommer att ske inom centrala och östra delen av Europa. 3. Förvärv Förvärv görs dels av bolag eller produktsortiment som stärker OEMs marknadsposition inom befintligt produktområde på befintlig marknad, samt av bolag som innebär ett helt nytt produktområde alternativt en ny geografisk marknad. SORTIMENT

OEM marknadsför produktsortiment som består av industriella komponenter och system från ledande leverantörer.

på utvalda marknader. Respektive marknad erbjuds ett djupt och brett sortiment som är anpassat för respektive marknad. OEM har totalt ca 20 000 kunder och når kundgrupper som leverantörerna skulle ha svårt att komma i

Leverantörer

8

OEM ÅRSREDOVISNING 2008 ❚ VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER

Kunder

Sortimentet utvecklas genom samarbete med befintliga och nya leverantörer. Varje produktområde anpassas till de lokala marknaderna. Utveckling av sortimentet är centralt för OEM och varje lokal marknadsorganisation har till uppgift att söka efter nya produkter för att ytterligare öka konkurrenskraften i kunderbjudandet. MARKNADSBEARBETNING

Marknadsbearbetningen sker i huvudsak genom personlig försäljning. Det personliga mötet är avgörande för att förstå kundens applikation och behov samtidigt som det ger möjlighet att erbjuda OEMs unika kompetens. Den personliga försäljningen stöds av nätbaserad och tryckt marknadskommunikation. LOGISTIK

OEM arbetar för att utveckla logistiken till absolut världsklass bl.a. genom investering i koncerngemensamma logistiklösningar. MEDARBETARE & LEDARE

Medarbetare ska ges möjlighet att utvecklas inom bolaget med hänsyn taget till verksamhetens mål och strategier samt medarbetarnas ambitioner. Rekryterings- och medarbetarstrategin ska leda till att en betydande del av ledarrekryteringen sker internt.

kontakt med själva. OEM skapar värde genom • hög produkt- och applikationskunskap • professionell service • effektiv marknadsbearbetning • välutvecklad logistik OEMs relationer med både leverantörer och kunder bygger på ett långsiktigt och nära samarbete.


MÅLUPPFYLLELSE 32 1660 1500 1406

1366

1448

1482

159 150 127

60

137

109 1000

100

500

0

87

2005

2006

2007

2008

0

21

20

20

18

2005

2006

2007

2008

0

62

59

59

40 35%

10

2004

60

20%

15

50

2004

67

30

20

2004

2005

2006

2007

2008

0

2004

2005

2006

2007

2008

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT (MSEK)

RESULTATTILLVÄXT (EBIT, MSEK)

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL (%)

SOLIDITET (%)

Omsättningstillväxten under 2008 var 12%. Sedan 2004 har den i snitt varit 5% per år.

Resultattillväxten har i snitt varit 19% per år.

Avkastningen har i snitt varit 22% per år.

Soliditeten har i snitt varit 61% per år.

VISION, AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2008

9


Marknad och konkurrenter OEMs utveckling baseras på förmågan att ta marknadsandelar och introducera nya produkter. Detta gör att tillväxtpotentialen bl.a. är beroende av att huvudleverantörernas sortiment är tillgängligt på de mindre marknaderna.

MARKNAD

OEM-BOLAG

Sverige

OEM Automatic OEM Motor Telfa Elektro Elco OEM Electronics Internordic Bearings Cyncrona

Finland

Norge

Danmark

Baltikum

Centraleuropa

UK

12 000 MSEK

MARKNADSANDEL**

VIKTIGASTE KONKURRENTERNA

Hög

Indutrade, Addtech, Avnet Schneider, Omron Scanditron, SKF

OEM Automatic OEM Electronics Internordic Bearings Cyncrona

8 000 MSEK

Medel

Juha elektro, Arrow Schneider, SKS, Omron Scanditron

OEM Automatic Cyncrona

1 500 MSEK

Medel

Schneider, Omron, Phoenix Sick, Moeller

OEM Automatic Klitsö Cyncrona

3 000 MSEK

Medel

Schneider, Omron, Solar Sick, Danfoss

OEM Automatic Cyncrona

1 500 MSEK

Låg

Viru Electric, Schneider Tameo, SKS

OEM Automatic OEM Electronics

10 000 MSEK

Låg

Moeller, Schneider, Omron Dacpol, Eltron, Sick, Weidmüller

OEM Automatic OEM Motor

2 500 MSEK

Låg

Omron, Schneider, Sick Weidmüller, Parvalux

* Marknadsstorlek avser tillgänglig marknad med aktuell marknads befintliga sortiment. **Hög marknadsandel = 8%< Medelhög marknadsandel = 4-8% Låg marknadsandel = <4%

10

MARKNADSSTORLEK* MSEK

OEM ÅRSREDOVISNING 2008 ❚ MARKNAD OCH KONKURRENTER


SVERIGE: Generellt sett höga marknadsandelar och ett brett produkterbjudande gör att en tillväxt som är högre än underliggande marknadstillväxt måste ske genom bearbetning av nya marknadssegment samt ytterligare sortimentsförstärkning. Förvärvet av Elektro Elco är ett exempel där OEM går in i ett nytt marknadssegment.

NORGE: Medelhöga marknadsandelar och ett brett sortiment gör att tillväxten kommer att skapas genom bearbetning av nya marknadssegment samt utökade marknadsandelar.

FINLAND: Generellt sett höga marknadsandelar och ett brett produkterbjudande gör att en tillväxt som är högre än underliggande marknadstillväxt måste ske genom bearbetning av nya marknadssegment samt ytterligare sortimentsförstärkning. Förvärvet av OK Kaapelit förstärker sortimentet inom kabel vilket skapar förutsättningar för nya marknadsandelar.

BALTIKUM: Låga marknadsandelar inom automation gör att tillväxt först och främst skapas genom ökade marknadsandelar. Marknadsandelen inom Production Technology är förhållandevis hög men efterfrågan varierar i och med att sortimentet i huvudsak består av investeringsvaror.

DANMARK: Medelhöga marknadsandelar och ett brett sortiment gör att tillväxten kommer att skapas genom bearbetning av nya marknadssegment. Förvärvet av Klitsö 2007 innebär tillgång till ett starkt sortiment inom flödesteknik samt en etablerad marknadsposition inom food- och pharmaindustrin.

UK: Låga marknadsandelar och tillgång till ett brett sortiment gör att tillväxt först och främst skapas genom ökade marknadsandelar.

CENTRALEUROPA: Låga marknadsandelar inom Automation och Components gör att tillväxt först och främst skapas genom ökade marknadsandelar.

MARKNAD OCH KONKURRENTER ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2008

11


Koncernstruktur Koncernen är uppdelad i tre divisioner från och med 2009. Strukturen är konceptuellt sammansatt i syfte att skapa stabilitet och tillvarata skalfördelar. Koncernstrukturen styrs utifrån ett lands- och produktperspektiv. Produktorganisationen har hög kunskap om produkter, applikationer och konkurrenter. Den ansvarar för övergripande strategi inom sortiments, produktförsörjning och marknadskommunikation. Landsorganisationen har hög kunskap om den lokala marknaden och affärskulturen. Den ansvarar för kunderna och den lokala affärsutvecklingen samt för lokal anpassning av sortimentet.

DIVISION AUTOMATION

DIVISION COMPONENTS

Sverige Finland Baltikum Danmark Norge UK Polen Tjeckien Slovakien

12

OEM ÅRSREDOVISNING 2008 ❚ KONCERNSTRUKTUR

DIVISION PRODUCTION TECHNOLOGY

Division Automation Elkomponenter, flödeskomponenter och installationskomponenter.


Division Components

Division Production technology

Lager, tätningar och apparatkomponenter.

Maskiner, insatsmaterial och support till elektronikproduktion.

OMSÄTTNINGSFÖRDELNING PER DIVISION

OMSÄTTNINGSFÖRDELNING PER GEOGRAFISKT OMRÅDE Finland/Baltikum 18%

Production Technology 13%

Sverige 60%

Automation 64%

Components 23%

Övriga Norden, UK, Centraleuropa 22%

KONCERNSTRUKTUR ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2008

13


Division Automation Rekordresultat efter ett starkt 2008 STARK TILLVÄXT GENOM ÖKAD

TVÅ FÖRVÄRV GENOMFÖRDA

Strategierna är:

EFTERFRÅGAN OCH FÖRVÄRV

UNDER 2008

2008 blev återigen ett rekordår och flera verksamheter överträffade förväntningarna. Omsättningen ökade med 19% till 1 063 MSEK (894) och rörelseresultatet ökade med 18% till 123 MSEK (104). Exklusive förvärv ökade omsättningen med 8%. Omsättnings- och resultattillväxten var till största del ett resultat av organisk tillväxt genom bland annat nya och breddade sortiment ment samt tillvaratagande av synergier mellan llan bolagen. Synergier uppnåddes främst samordningg enom samordnin mst ggenom inom logistik, sortimentsutveckling, ortimentsutveckling, ledarskap och m marknadsföring. arknadsföring. Flera av de nuvarande leverantörerna har under ar un everantörerna h der året lanserats påå nya ggeografi eografiska marknader samtidigt som samarbete med samarbete me d två nya leverantörer påbörjats. åbörjats. törer p

• OK Kaapelit som har en stark ställning på marknaden för specialkabel i Finland, tillför en omsättning om ca 30 MSEK på årsbasis. • Elektro Elco är ledande på den svenska marknaden för modern interiör belysning och tillför en omsättning på ca 100 MSEK på årsbasis.

• Tillväxt genom organisk tillväxt, geografisk breddning och förvärv. • Breddning av sortiment utifrån det lokala marknadsbehovet. • Marknadsbearbetning genom personlig försäljning med stöd av digital och tryckt marknadskommunikation. • Hög tillgänglighet och leveranskvalitet. MARKNAD OCH KUNDER

MÅL OCH STRATEGIER

Målsättningen är en tillväxttakt som verstiger 15% per år. ööverstiger

Kunderna är maskin- och apparattillverkare, grossister,, elinstallatörer elinstallatörer,, katalogdistrigrossister butörer strategiska utörer samt strategis b ka sslutförbrukare. lutförbrukare.

Fakt a VERKSAMHET Division Automation består av elva OEM Automatic-bolag samt OEM Motor, Klitsö, Telfa och Elektro Elco. Verksamhet finns i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien och UK. Division Automation representerar ca 80 leverantörer som är ledande inom respektive produktområde. Kunderna är maskin- och apparattillverkare, grossister, elinstallatörer, katalogdistributörer samt strategiska slutförbrukare. Marknadsbearbetningen sker i huvudsak genom personlig försäljning. Det egna varumärket ”Hide-a-lite” har en stark position på marknaden för modern belysning.

14

OEM ÅRSREDOVISNING 2008 ❚ DIVISION AUTOMATION

PRODUKTOMRÅDEN Komponenter för industriautomation inom produktområdena elkomponenter, flödeskomponenter och installation.

ANTAL MEDARBETARE 405 (360) ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING 64% (60%)


BT utser OEM Automatic till årets leverantör 2007 BT Powered Trucks har för 2007 utsett OEM Automatic till årets leverantör med motiveringen att OEM Automatic under många år varit en av BTs bästa leverantörer och varit delaktiga i flera utvecklingsprojekt.

Efterfrågan var fram till sista kvartalet 2008 mycket stark. Under avslutningen av 2008 bröts trenden och efterfrågan minskade under kvartal fyra. Över tiden är automationsmarknaden för komponenter i Europa relativt stabil och bedöms växa ca 2–3% per år över en konjunkturcykel. Marknader i östra Europa har en tillväxttakt som överstiger 5%. Då flertalet av kunderna producerar i små- till medelstora volymer sker ingen drastisk produktionsflytt till lågkostnadsländer. Marknadstillväxten bedöms helt stanna av under 2009 och stor kraft kommer därför att läggas på utveckling av sortimentet samt förvärv för att skapa fortsatt lönsam omsättningstillväxt. Marknadsbearbetningen sker genom kundbesök av specialiserade säljare och marknadsföring både på webben och i tryckt format. Kunden tillför produkt- och applikationskunskap, hög tillgänglighet och anpassad produktförädling.

– I arbetet med att utveckla nya lösningar har OEM Automatic varit en viktig partner till oss, säger Magnus Andersson, inköpschef på BT Powered Trucks. – Detta är en bekräftelse på de värden vi kan skapa tillsammans med våra kunder och att vårt miljö- och kvalitetsarbete skapar kundnytta, säger Mikael Thörnkvist, VD OEM Automatic AB. – Nyckeln till ett framgångsrikt samarbete är ömsesidigt förtroende och långsiktighet, menar Andreas Andersson, produktområdeschef. Att efter nio års gemensamt arbete få denna utmärkelse ser jag som ett bevis på uppskattning för hela OEM Automatic, fortsätter han.

KONKURRENTER

Konkurrenter är tillverkare som t ex Siemens, Festo och Omron samt handelsbolag som Indutrade och Addtech.

BT tar i sin motivering upp OEM Automatics förmåga att som del i samarbetet verka för kostnadseffektiviseringar och kvalitetsförbättringar. – OEM Automatic är en leverantör av produktionsmaterial och reservdelar som vi litar på och deras miljöengagemang är välkänt i branschen, säger Magnus Andersson.

Mikael Thörnkvist, ansvarig för Division Automation.

OMSÄTTNING (MSEK)

RÖRELSERESULTAT (MSEK) 1 063

1000

123

120

894 775

800

96

104

90 600

594

72 60

400 30

200 0

2005

2006

2007

2008

0

2005

2006

2007

OEM Automatic har sedan bolaget grundades 1974, varit leverantör till BT. 1999 startade ett arbete med målsättningen att fördjupa samarbete vilket resulterat i att OEM Automatic idag är en av BTs bredaste leverantörer med ett stort logistikansvar inom ett omfattande produktsortiment. – Att förse oss med rätt produkter, med korrekt kvalitet och i rätt tid till konkurrenskraftiga priser är en förutsättning för att vår TPS (Toyota Production System)-anpassade produktion ska fungera smärtfritt, säger Mats Nilsson, inköpare på BT Powered Trucks. – Detta har OEM Automatic hanterat väl och jag ser fram emot ett fortsatt samarbete.

2008

DIVISION AUTOMATION ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2008

15


Division Components Renodling och sammanslagning ökar konkurrenskraften I syfte att stärka konkurrenskraften och förbättra framtida lönsamhet har sortimentet renodlats och verksamheter slagits samman. Förändringarna innebär minskad omsättning, men förbättrat resultat.

I Finland har omsättningen och resultatet utvecklats negativt på grund av minskad efterfrågan från ett antal storkunder. STARKARE KUNDERBJUDANDE

Internordic Bearings får ett starkare kunderbjudande och ger möjlighet för kunderna att minska antalet leverantörer. Sammanslagningen innebär även en kostnadseffektivisering på ca fyra miljoner kr per år.

GENOM SAMMANSLAGNING AV RENODLING AV OEM ELECTRONICS

INTERNORDIC BEARINGS AB

MÅL OCH STRATEGIER

SKAPAR FÖRUTSÄTTNING

OCH INDOMA AB

FÖR TILLVÄXT

Internordic Bearings AB och Indoma AB har under 2008 fört samman sina resurser och marknadsför sig från och med årsskiftet under namnet Internordic Bearings. g Flertalet behovv aavv både kullertalet kunder har beho F och vilket ager oc llager h tätningar vi lket gör att nya

Den långsiktiga målsättningen är att växa med 15% över konjunkturcykel med bibehållen lönsamhet.

OEM Electronics beslutade under året att avveckla produktsområde Semiconductors på grund av vikande omsättningg och låg resultatnivå. Avvecklingen innebär att omsättningen minskar med 70 MSEK MSEK på årsbasis med oförändrad resultatnivå. t atnivå. För 2008 minskade OEM Electronics onics omsättning med 30 MSEK och resultatet esultatet belastades med 3 MSEK för avvecklingen. klingen. Renodlingen av verksamheten mot nisch-ot nisch produkter ökar förutsättningarna för bättre ättre ör b marginaler genom ökat värdeskapande. pande.

Strategierna är:

organisk tillväxt, tillväxt, Tillväxt • Ti llväxt genom organisk breddningg och förvärv. eografisk breddnin ggeografi

Fakt a VERKSAMHET Division Components består av OEM Electronics i Sverige, Finland och Polen samt Internordic Bearings i Sverige och Finland. För att säkerställa kvalitet i leveranser och affärsutveckling finns medarbetare i Kina och Nederländerna. Division Components representerar totalt ca 75 leverantörer som är specialiserade och ledande inom respektive produktområde. Kunderna är apparat- och elektroniktillverkare, strategiska kontraktstillverkare (EMS-kunder) för OEM Electronics. Internordic Bearings kunder återfinns i industrins flesta segment. Marknadsbearbetningen sker i huvudsak genom personlig försäljning med hög kompetens och service.

16

OEM ÅRSREDOVISNING 2008 ❚ DIVISION COMPONENTS

PRODUKTOMRÅDEN Lager, tätningar och apparatkomponenter ANTAL MEDARBETARE 154 (159) ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING 23% (27%)


• Breddning av sortiment utifrån det lokala marknadsbehovet. • Marknadsbearbetning genom personlig försäljning med stöd av digital och tryckt marknadskommunikation. • Hög tillgänglighet och leveranskvalitet. MARKNAD OCH KUNDER

Kunderna består i huvudsak av apparatoch maskintillverkare i Norden, Baltikum eller Östeuropa. Många kunder har sin tillverkning utspridd över världen, vilket gör att logistiken ofta anpassas efter kundspecifika önskemål. Genom OEMs etablering i Shanghai finns möjlighet att följa kunder som flyttar produktion till Kina. KONKURRENTER

OEM förser Amica med termostater och kablage

Konkurrenterna till OEM Electronics är dels bolag inom handelskoncerner, såsom Addtech, Indutrade och ElektronikgrupA ddtech, In du specialiserade företag av mindre pen, dels spec i inom ett specifikt prostorlek som vverkar e duktområde. uktom d mrå råde de.. IInom kullager och tätningar de konkurrerar Internordic Bearings med konk urrrera reerar ar In företag gglobala lobala före tagg som SKF, INA-FAG, men ta också kså med llokala oc ok mindre konkurrenter Swerull som Sweru ll ooch Nomo Kullager.

Polens ledande vitvarutillverkare, Amica, har valt att samarbeta med OEM för delar av sin komponentförsörjning. Amica tillverkar årligen ca 1,2 miljoner kylskåp, tvättmaskiner och spisar under sina varumärken Amica, Hansa och Gram. – OEM förser Amica med flera olika komponenter till sina produkter, bland annat termostater och anpassade kablage för olika marknader. Flera nya samarbetsprojekt pågår och dessa kommer förhoppningsvis att ge oss nya affärsmöjligheter, säger Andrzej Zawilinski, försäljningschef OEM Electronics i Polen.

Urban Malm, ansvarig för Division Components.

Amica har en lång tradition inom tillverkning av vitvaror. Bolaget startade 1945, och är nu inne i en stark tillväxtfas.

OMSÄTTNING OMSÄ (MSEK)

– Amicas noggranna granskning av vår tillgänglighet, leveranskvalité och kundadministration gav högsta betyg och det känns som ett bra utgångsläge för ett långsiktigt framgångsrikt samarbete, säger Andrzej.

RÖRELSERESULTAT (MSEK) 29

414

439

400

407

381

25

25

22

22

2007

2008

20

300

15 200

10

100 0

5

2005

2006

2007

2008

0

2005

2006

DIVISION COMPONENTS ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2008

17


Division Production Technology Ökad omsättning och geografisk samordning bidrog till ett ökat resultat. Omsättningen ökade med 19% till 223 MSEK (188) och rörelseresultatet ökade med 133% till 10 MSEK (4,3). Resultatet belastas av omställningskostnader på 3 MSEK för bl.a. byte av lokaler och ledningspersoner. Exklusive omställningskostnaderna uppgick rörelsemarginalen till 6%, vilket gjorde att divisionens mål uppnåddes. Huvuddelen av omsättningsökningen beror på god efterfrågan på maskiner samt utökning av sortimentet. De leverantörer som startats de senaste två åren omsatte 8 MSEK under 2008. Efterfrågan var starkast i Sverige, Danmark och Norge medan efterfrågan i Finland och Baltikum inte nådde upp till förväntningarna.

centrallagret under 2008 och via effektiva transportlösningar håller Cyncrona hög servicegrad på sju länder. Cyncrona har specialiserade supportingenjörer i fem länder som verkar över nationsgränserna. Den geografiska samordningen säkerställer både personalens kompetens och en hög effektivitet. Under året ökade Cyncrona sin marknadsandel på monteringsmaskiner. Japanska apanska Fuji med maskinkonceptet NXT

är mycket konkurrenskraftiga, vilket ledde till att tre av Nordens största kontraktstillverkare med elektronikproduktion valde att börja samarbeta med Cyncrona. MÅL OCH STRATEGIER

Målet är att vara norra Europas ledande leverantör av maskiner, kringutrustning och insatsmaterial. Rörelsemarginal ska över tiden uppgå till 7%.

NORDISK/BALTISK SAMORDNING BIDROG TILL RESULTATTILLVÄXTEN

I januari centraliserades lagret till Sverige vilket ökat både effektiviteten och tillgängligheten. 6000 paket lämnade

Fakt a VERKSAMHET Division Production Technology består av Cyncronabolagen i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Estland. Det estniska bolaget ansvarar även för Lettland och Litauen. Varje lokalt bolag ansvarar för marknadsbearbetningen av den egna marknaden med lokala säljare. En nordisk/baltisk supportorganisation arbetar på alla marknader med säljstöd, installationer, utbildningar, service och teknisk support. Division Production Technology representerar ca 20 ledande leverantörer. Kunderna är kretskortstillverkare.

18

OEM ÅRSREDOVISNING 2008 ❚ DIVISION PRODUCTION TECHNOLOGY

PRODUKTOMRÅDEN PRODUKTOMRÅDEN Maskiner, kringutrustning, insatsmaterial och support till elektronikproduktion ANTAL MEDARBETARE 47 (55) ANDEL AV KONCERNENS OMSÄTTNING 13% (13%)


BB-electronics vässar konkurrenskraften med Fuji AIM Danmarks ledande kontraktstillverkare inom elektronik, BB Electronics, säkrade ställningarna genom sin investering i ny produktionsutrustning. Optimal flexibilitet och enhetlighet i produktionen var kriterierna, som gjorde att de fastnade för Fuji’s allt-i-ett-maskin AIM.

Strategierna är:

• Tillväxt genom organisk tillväxt baserad på lokal närvaro och geografisk samordning • Breddning av sortiment utifrån det lokala marknadsbehovet • Marknadsbearbetning genom personlig försäljning med stöd av digital och tryckt marknadskommunikation • Stark support- och serviceorganisation MARKNAD OCH KUNDER

Efterfrågan var stabil i Sverige, Danmark och Norge under 2008. I Finland minskade efterfrågan beroende på att flera viktiga kunder flyttat produktion till lågkostnadsländer. I Baltikum minskade flera kunder sin produktion samtidigt som efterfrågan från nya kunder ökade vilket gör marknadssituationen svårbedömd. Bedömningen för divisionen 2009 är att efterfrågan kommer att minska, därför planeras för en lägre omsättning med bibehållen rörelsemarginal. Arbetet med att stärka produkterbjudandet fortsätter.

Ordern som levererades av Cyncrona omfattade sju maskiner totalt. Tre nya AIM-maskiner installeras på BB Electronics tillverkningsenhet i Suzhou, Kina, och lika många i danska Give. Ytterligare en placerades på deras Technology Centre i Horsens, för att höja kapaciteten och flexibiliteten vid prototyptillverkning. Investeringen ger bland annat ökad flexibilitet i leveranserna och kvalitet i produkterna.

KONKURRENTER

Cyncrona konkurrerar dels med lokala distributörer som tex Scanditron, HIN och Sincotron men även med maskintillverkare som tex Siemens och Mydata. Clas Kagerup, ansvarig för Division Production Technology.

– Det förpliktigar att vara Danmarks och en av Nordens största kontraktstillverkare inom elektronik. Investeringen betyder att verksamheten teknologiskt ligger i framkant och lever upp till kundernas behov av monteringsteknologier och kvalitet många år framåt, säger BB Electronics CEO Knud Andersen. Jan Petersen på Cyncrona i Danmark har samordnat affären, som innebär ett genombrott för Fuji AIM på den danska EMS-marknaden – De såg vad Fuji kunde erbjuda med sin AIMplattform och såg det som en form av framtidssäkring, säger Petersen.

OMSÄTTNING (MSEK)

RÖRELSERESULTAT (MSEK)

20

284

20

245

250

223 188

200

15

14 10

10

150 100

5

4

50 0

2005

2006

2007

2008

0

2005

2006

2007

BB Electronics lever efter mottot att leverera exakt den mix av EMS-tjänster kunden behöver, när och där de behövs. Ofta handlar det om korta serier och korta ledtider, vilket betyder att flexibilitet i tillverkningen är en oerhört viktig aspekt. – Fuji AIM-plattformen passar deras globala produktionskoncept perfekt. Nu kan de placera sina orders där det är mest fördelaktigt att tillverka dem, med hänsyn till kostnad, kvalitet och logistik. Det ger dem exakt den flexibilitet de behöver, säger Petersen.

2008

PRODUCTION TECHNOLOGY ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2008

19


Medarbetare Ambitiösa, målmedvetna och engagerade medarbetar skapar framgångsrika verksamheter och gör OEM till ett av Europas ledande teknikhandelsbolag.

Medarbetarna är den enskilt största tillgången för OEM. Varje enskild medarbetares insats är viktig för att skapa en konkurrenskraftig verksamhet. Ambitiösa medarbetare, som får möjlighet att utvecklas inom koncernen, skapar stark företagskultur samtidigt som stabila relationer med kunder och leverantörer byggs. KARRIÄRMÖJLIGHETER

Medarbetare har möjlighet att påverka sin egen karriär genom att vara nyfikna, kreativa och målinriktade. Koncernens ambition är att medarbetare flyttar mellan olika verksamheter och nationer, både för att utvecklas personligen och för att knyta koncernen hårdare samman.

20

OEM ÅRSREDOVISNING 2008 ❚ MEDARBETARE

Målsättningen är att en övervägande del av ledarrekryteringen sker internt. Det ställer krav på rekryteringsarbetet samtidigt som det stimulerar och skapar en stabil organisation. Huvuddelen av OEMs högsta ledning har haft en lång karriär i olika delar av OEMs verksamheter. Regelbundna utvecklingssamtal med individuella planer utarbetade i öppen anda är ett annat exempel på uppmuntran till utveckling.

där ledorden är positiv attityd, engagemang, målfokus, öppenhet och prestigelöshet. TRAINEEPROGRAM

OEM har under flera år bedrivit traineeprogram med målet att förse organisationen med framtida specialister och ledare. Programmet är tvåårigt och består av en introduktionsperiod, projektarbete och säljpraktik. Arbetet genomförs både i Sverige och internationellt.

INTERNATIONELL FÖRETAGSKULTUR

LEDARSKAP

OEM är en internationell koncern där varje rörelsedrivande enhet till viss del har sin egen kultur. Koncernen arbetar med att skapa en gemensam OEM-anda

Starka team med tydliga mål i kombination med individuella mål och utvecklingsplaner kännetecknar ledarkulturen inom OEM. Viljan att vara en lärande


organisation som är öppen för förändringar med en stark vilja att nå uppsatta mål uppmuntras av ledarna. Interna och externa utvecklingsprogram för ledarna bidrar till att bygga team med stark OEM förankring samtidigt som ny kunskap tillförs utifrån.

JÄMSTÄLLDHET

VÄLBEFINNANDE

Den bransch som OEM verkar i har av tradition varit mansdominerad. OEM strävar efter att öka jämställdheten i verksamheten genom att i högre grad söka kvinnor till mansdominerande befattningar.

OEM uppmuntrar till en hälsosam livsstil genom olika motionsaktiviteter och förebyggande hälsovård. En god arbetsmiljö är viktig för att medarbetare ska trivas och kunna prestera goda resultat, därför är arbetsmiljöfrågorna prioriterade i alla verksamheter.

230 207 200

200

150

150

100

100

110 66

76

50

37

0

NYCKELTAL MEDARBETARE

203

106

108 89

26-35 36-45 46-55

56-

ÅLDERSFÖRDELNING (ANTAL)

2007

Medelantal anställda

616

569

Antal kvinnor

135

123

Antal män

481

446

7

7

Utbildningskostnad/anställd (kr)

6746

5762

Friskvårdskostnad/anställd (kr)

1376

1307

Sjukfrånvaro person/år (dagar)

50 0

-25

2008

-1

1-3

4-7

8-11

12-

ANSTÄLLNINGSTID (ANTAL)

MEDARBETARE ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2008

21


Kvalitet, miljö och etik OEMs varumärke borgar för god kvalitet, hög leveranssäkerhet, professionellt bemötande och hög teknisk kompetens.

22

KVALITETSPOLICY

MILJÖ

Innehåll av miljöbelastande ämnen i produkter

OEMs övergripande kvalitetspolicy utgår från att produkter och tjänster ska motsvara eller överträffa kundens förväntningar. Ett nära samarbete med kunder och leverantörer är centralt i kvalitetsarbetet. För att upprätthålla förbättringsprocessen och nå kvalitetsmålen krävs en ständig dialog med leverantörerna gällande allt från produktkvalitet och produktutveckling till leveranstid och miljöfrågor. Den kundupplevda kvaliteten följs upp noggrant för att hela tiden söka nya förbättringsområden.

OEMs miljöpolicy går ut på att minimera den externa miljöpåverkan. Miljöarbetet styrs av lagstadgade krav samt vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. Syftet med arbetet är att både kort- och långsiktigt minska verksamhetens miljöpåverkan. Verksamhetens inriktning mot handel innebär att den största miljöpåverkan kommer från:

Där det finns krav på information om innehåll i produkter gör OEM noggranna inventeringar av detta. I de av koncernens bolag som är certifierade finns regelbundna leverantörsutvärderingar.

OEM ÅRSREDOVISNING 2008 ❚ KVALITET, MILJÖ OCH ETIK

Transport av varor och personal

OEM strävar efter att använda speditörer som är miljöcertifierade. Enligt koncernens tjänstebilspolicy används endast bilar som är klassade enligt MK 2005.

Tryck och distribution av tryckt marknadskommunikation

Årligen trycks och distribueras drygt 50 000 kataloger och andra trycksaker. Vid val av tryckeri prioriteras miljöcertifierade leverantörer. I möjligaste mån används miljögodkänt papper. Övergången mot digitala medier gör att tryckta kataloger och broschyrer minskar.


Förpackningsmaterial

OEM eftersträvar alltid att välja det ur miljösynpunkt bästa alternativet. Uppvärmning, belysning och kylning av kontor

OEM väljer i alla lägen det mest energieffektiva och miljövänligaste alternativet då investeringar i lokaler ska genomföras eller nya hyresavtal tecknas. ETIK

OEMs verksamhet bygger på långvariga relationer med personal, leverantörer och kunder. Ledningens och medarbetarnas värderingar bidrar till att utveckla dessa relationer. Det är därför viktigt att etiska frågor diskuteras. En gemensam

värdegrund med respekt för medarbetare och affärspartners genomsyrar företagskulturen och säkerställa långsiktig stabilitet såväl internt mot leverantörer nt so ssom om m mo ot lle eve v ra rant ntör ntör nt öreeerr och kunder. Ett ex exempel exem xem mpe pel p påå een n vi vviktig ktig eetisk kt t skk ti fråga är att de fabriker abr brikker er ssom om mO OEM EM M ssamaramar am mar abetar med i Kina, utnyttjar barnarbete. a, ejj u t yt tn ytttjarr b a narb ar bette. CERTIFIERADE E BOLAG B LAG BO AG G

Följande bolag äärr mi miljöcertifi erade milj ljöc lj öccer erti tifi ti fier erad ad de enligt ISO14001 1 oc och h kv kkvalitetsallittet etscertifierade enligt 9001: igt IS ig IISO SO O 90 9001 01:: 01 • OEM Automatic ati ticc AB • OEM Electronics on nic icss AB AB • Internordic Bearings ear arin in ngs AB AB • Indoma AB • Telfa AB

KVALITET, MILJÖ OCH ETIK ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2008

23


Ledande befattningshavare Jörgen Zahlin är verkställande direktör och koncernchef för OEM International. Han ansvarar för bolagets löpande förvaltning, vilket omfattar samtliga frågor som inte förbehållits styrelsen. För verkställande direktörens beslutsrätt beträffande investeringar, bolagsförvärv/avyttringar samt finansieringsfrågor finns av styrelsen fastställda regler. Bolagets ledningsgrupp för 2009 består av VD, ekonomidirektör och ansvarig för affärsutveckling. I gruppen ledande befattningshavare ingår utöver

24

ledningsgruppen ansvariga för de tre divisionerna, ansvarig för Finland/Baltikum, ansvarig för Norge/ Danmark/UK/ Centraleuropa, logistik och marknad. STYRNING

Respektive division har en styrgrupp där koncern-VD sitter som ordförande. Utöver detta finns en styrgrupp för respektive geografisk region samt ett aktivt styrelsearbete i de större enheterna. Styrelser och styrgrupper är sammansatta utifrån respektive organisations behov.

OEM ÅRSREDOVISNING 2008 ❚ LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

KONCERNGEMENSAMMA RESURSER

Inom koncernen finns resurser som arbetar med specifika tvärfunktioner. Resurser finns för bland annat ekonomistyrning, affärssystem, IT, marknadskommunikation, kvalitet/miljö och logistik.


ÖVRE RADEN FRÅN VÄNSTER: JAN CNATTINGIUS (f 1955) Ekonomidirektör. Anställd i koncernen sedan 1985. Antal aktier: 11 000 OEM-B. ANDREAS RYLANDER (f 1974) Ansvarig för Affärsutveckling. Anställd i koncernen sedan 2008. Tidigare bland annat programansvarig SEB Way på SEB Merchant banking och senior projektledare på McKinsey & Co. Antal aktier: 5 000 OEM-B. SVEN RYDELL (f 1973) Marknadschef. Anställd i koncernen sedan 2008.Tidigare bland annat utvecklingschef på SJs Försäljningsdivision och operativ chef SJ Fjärrtrafikdivision. Antal aktier: -

PATRICK NYSTRÖM (f 1958) VD OEM Automatic OY och ansvarig för verksamheten i Finland och Baltikum. Anställd i koncernen sedan 1982. Antal aktier: 22 500 OEM-B. PEDER EKEFLO (f 1956) Logistikchef. Anställd i koncernen sedan 2008. Tidigare bland annat VD Conlego Elektronik AB och produktions-/ inköpschef IVT Industrier AB. Antal aktier: NEDRE RADEN FRÅN VÄNSTER: CLAS KAGERUP (f 1970) VD Cyncrona AB och ansvarig för Division Production Technology. Anställd i koncernen sedan 1992. Antal aktier: 1 200 OEM-B.

MIKAEL THÖRNKVIST (f 1968) VD OEM Automatic AB och ansvarig för Division Automation. Anställd i koncernen sedan 1990. Antal aktier: 9 800 OEM-B. JÖRGEN ZAHLIN (f 1964) VD OEM International AB sedan 1 mars 2000. Anställd i koncernen sedan 1985. Antal aktier: 171 500 OEM-B. JENS KJELLSSON (f 1968) Ansvarig för verksamheten i Norge, Danmark, United Kingdom, Polen, Tjeckien och Slovakien. Anställd i koncernen sedan 1990. Antal aktier: 11 000 OEM-B. URBAN MALM (f 1962) VD OEM Electronics AB och ansvarig för Division Components. Anställd i koncernen sedan 1983. Antal aktier: 2 800 OEM-B.

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2008

25


Bolagsstyrning och styrelse OEM International AB är koncernens moderbolag. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. I styrelsens ansvar ingår även bolagsstämmor, nomineringsprocess, utskottens samt revisorernas arbete. BOLAGSSTÄMMA

Årsstämma skall hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång i Tranås kommun. Samtliga aktieägare som inför stämman är registrerade i aktieboken och som anmält deltagande har rätt att delta och rösta för sitt totala aktieinnehav. NOMINERINGSPROCESS

Årsstämman väljer styrelseledamöter för ett år. Vid årsstämman 2008 lämnade valberedningen förslag till ordförande, övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och ersättning för utskottsarbete. Valberedningens instruktioner, antagna vid årsstämman, innebär att styrelsens ordförande sammankallar valberedningen. Valberedningen består av en representant för envar av de minst tre och högst fyra till rösteantalet största aktieägarna jämte styrelseordföranden, om denna inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant.

26

Om aktieägare inte utövar sin rätt att utse ledamot, ska de närmast följande största aktieägarna, ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Namnen på ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder, ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2009, och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande. Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur, efter att valberedningen utsetts, ska också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen, ska ha rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot, liksom att utse ny ledamot, om den av aktieägaren utsedde ledamoten väljer att lämna valberedningen. Förändringar ska offentliggöras så snart sådana skett. Valberedningen ska till årsstämman 2009 arbeta fram förslag till stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, arvode för ev. kommittéarbete, revisionsarvode och beslut om valberedning.

OEM ÅRSREDOVISNING 2008 ❚ BOLAGSSTYRNING OCH STYRELSE

Valberedningen ska i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt svensk bolagskod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen och vid behov ha rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader. Valberedningen inför årsstämman 2009 består av Jan Svensson (ordf), Hans Franzén, Orvar Pantzar och Agne Svenberg. Inget arvode har utgått för medverkan i valberedningen. STYRELSEN

Styrelsen består av sju styrelseledamöter. Inga suppleanter finns. Samtliga ledamöter är valda för ett år. Ingen ledamot innehar något uppdrag i koncernen. Sekreterare i styrelsen är koncernens ekonomidirektör. Vid årsstämman 2008 valdes Jan Svensson till styrelsens ordförande. Styrelsens ledamöter representerar sammantaget 52% av bolagets röstandel och 27% av dess kapitalandel. Styrelsen fastställer årligen en arbetsordning som reglerar styrelsemöten och dess innehåll, arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt vissa övriga frågor. I instruktion till verkställande direktör regleras arbetsuppgifter och rapporteringsskyldighet gentemot styrelsen. forts. sid 28


STYRELSEN I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) BESTÅR AV SJU ORDINARIE LEDAMÖTER. ÖVRE RADEN FRÅN VÄNSTER: GUNNAR ELIASSON (f. 1951) Styrelseledamot sedan 2000. Civilekonom. Ej anställd i OEM. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Oak Capital Group AB, Norden Finansforum AB, Ideometrics AB och Weconomy AB. Antal aktier: 21 000 OEM-B. LARS-ÅKE RYDH (f. 1953) Styrelseledamot sedan 2004. Civilingenjör. Ej anställd i OEM. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Nefab AB, San Sac AB, Plastprint AB och Schuchardt Maskin AB. Styrelseledamot i Nolato AB, HL Display AB samt Handelsbanken Region östra Sverige. Antal aktier: 3 000 OEM-B.

HANS FRANZÉN (f. 1940) Styrelseordförande 1992-2006. Styrelseledamot sedan 1974. Koncernchef t.o.m 31 dec 2001. Ingenjör. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Tranås Rostfria AB, TR Equipment AB, Tranås Resebyrå AB, Aqua Safety Wall Asw AB, Linktech AB, Montico AB och Handelsbankens lokalstyrelse i Tranås. Styrelseledamot i OPIC Com AB, Ovacon AB och IB Medical AB. Antal aktier: 707 376 OEM-A samt 634 290 OEM-B. NEDRE RADEN FRÅN VÄNSTER: KERSTIN LINDBERG GÖRANSSON (f. 1956) Styrelseledamot sedan 2008. Civilekonom. Ej anställd i OEM. Övriga uppdrag: Divisionschef Luftfartsverket Division Stockholm tillika flygplatsdirektör StockholmArlanda flygplats. Styrelseordförande i Svensk Bilprovning AB. Styrelseledamot i Grand Hotel Holding AB, ACI Europe och Nordic Airport Properties AB. Antal aktier: -

JAN SVENSSON (f. 1956) Styrelseordförande från 2007. Ej anställd i OEM. Maskiningenjör och civilekonom. Övriga uppdrag: VD och koncernchef i Investment AB Latour. Styrelseordförande i Fagerhult AB och Nederman AB, Styrelseledamot i Investment AB Latour, Munters AB, Loomis AB och Oxeon AB. Antal aktier: 5 000 OEM-B. AGNE SVENBERG (f. 1941) Styrelseledamot sedan 1974. Verkställande direktör t.o.m 29 feb 2000. Ingenjör. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i EG:s El o Automation AB, Personality Gym AB samt ISP AB. Antal aktier: 665 400 OEM-A samt 233 530 OEM-B. SAKNAS PÅ BILDEN: ULF BARKMAN (f. 1957) Styrelseledamot sedan 1997. Civilekonom. Ej anställd i OEM. Antal aktier: 42 000 OEM-B.

BOLAGSSTYRNING OCH STYRELSE ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2008

27


Styrelsen har under sin verksamhetstid haft fem möten. Vid tre möten har en ledamot saknats, dock olika vid varje tillfälle, övriga möten har varit fulltaliga. Styrelsen har bland annat behandlat strategiska frågeställningar, förvärv, budgets, prognos och ekonomisk uppföljning av koncernen. Ordföranden har ombesörjt utvärdering av styrelsens arbete. Vid ett möte har bolagets revisor varit närvarande och redogjort för genomförd granskning. UTSKOTT

Styrelsen har tillsatt ersättnings- och revisionsutskott. Ersättningsutskottet består av Jan Svensson (ordf), Hans Franzén och Agne Svenberg. Revisionsutskottet utgörs av styrelsen i dess helhet. Ersättningsutskottet har haft ett fulltaligt möte. Utskottet lämnar förslag till styrelsen om ersättning till verkställande direktören. Styrelsen fattar härefter beslut i ärendet. Ordföranden och VD ansvarar för kompensation till övriga ledande befattningshavare. Ersättning till verkställande direktör består av en fast och en rörlig del, varav den rörliga delen är baserad på individuella mål. Ersättning till övriga personer i ledande befattning består även dessa av en grundlön och en på individuella mål baserad rörlig del. Rörliga delar är maximerade. Revisionsutskottet har haft ett fulltaligt möte, då även bolagets revisorer varit närvarande. Vid detta möte presenterades de iakttagelser som gjorts vid revisionen.

28

REVISORER

INTERN KONTROLL OCH

Vid årsstämman 2008 valdes KPMG AB till revisorer med Niklas Bengtsson som huvudansvarig. Han har inga uppdrag i bolag som är närstående till OEMs större ägare eller verkställande direktör. Revisorerna har vid styrelsemöte lämnat rapport över revisionsuppdraget och den interna kontrollen i koncernen.

FINANSIELL RAPPORTERING

OEMs rörelsedrivande verksamheter ingick 2008 i fyra bolagsgrupper, OEM Automatic, OEM Electronics, Cyncrona och Development.

Basen för intern kontroll av finansiell rapportering utgörs bl a av organisationen, beslutsvägar, befogenheter och ansvar som dokumenteras och kommuniceras i styrande dokument, exempelvis arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktioner för attesträtt och redovisnings- och rapporteringsinstruktioner. De risker som identifieras avseende finansiell rapportering hanteras genom koncernens kontrollstruktur. För att främja fullständighet och riktighet i den finansiella rapporteringen finns styrande dokument. Uppföljning av effektiviteten och efterlevnaden sker genom programmerade kontroller och personella rutiner. Koncernen har ett gemensamt rapportsystem. Regelbundna besök från koncernledning och controllerorganisation görs hos dotterföretagen. Styrelsen erhåller månatliga ekonomiska rapporter och vid varje styrelsemöte behandlas koncernens ekonomiska situation.

STYRNING AV DOTTERFÖRETAGEN

SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING

Bolagsgruppscheferna är styrelseordförande i respektive verksamhet som i sin tur leds av en VD eller verksamhetschef. Verksamheterna följs upp utifrån en rad mål, bland annat tillväxt av omsättning och resultat och rörelsemarginal samt avkastning på sysselsatt kapital.

Den reviderande koden trädde i kraft 1 juli, 2008 och gäller samtliga svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Bolag som före detta datum inte tillämpat den dittills gällande koden, ska från detta datum tillämpa den reviderade koden så snart som möjligt, och senast i samband med den första årsstämma som hålls efter den 1 januari 2009. OEMs styrelse och ledning strävar efter att följa den reviderade kodens arbetssätt.

KONCERNENS OPERATIVA STYRNING LEDNINGSGRUPP

Ledningsgruppen har under 2008 bestått av verkställande direktören, fem ansvariga för olika verksamhetsområden samt ekonomidirektören. Koncernledningen har haft månatliga möten för att gå igenom resultat, läget i verksamheten samt strategiska och operativa frågor. BOLAGSGRUPPER

OEM ÅRSREDOVISNING 2008 ❚ BOLAGSSTYRNING OCH STYRELSE


Styrelsen har under sin verksamhetstid haft fem möten. Vid tre möten har en ledamot saknats, dock olika vid varje tillfälle, övriga möten har varit fulltaliga. Styrelsen har bland annat behandlat strategiska frågeställningar, förvärv, budgets, prognos och ekonomisk uppföljning av koncernen. Ordföranden har ombesörjt utvärdering av styrelsens arbete. Vid ett möte har bolagets revisor varit närvarande och redogjort för genomförd granskning. UTSKOTT

Styrelsen har tillsatt ersättnings- och revisionsutskott. Ersättningsutskottet består av Jan Svensson (ordf), Hans Franzén och Agne Svenberg. Revisionsutskottet utgörs av styrelsen i dess helhet. Ersättningsutskottet har haft ett fulltaligt möte. Utskottet lämnar förslag till styrelsen om ersättning till verkställande direktören. Styrelsen fattar härefter beslut i ärendet. Ordföranden och VD ansvarar för kompensation till övriga ledande befattningshavare. Ersättning till verkställande direktör består av en fast och en rörlig del, varav den rörliga delen är baserad på individuella mål. Ersättning till övriga personer i ledande befattning består även dessa av en grundlön och en på individuella mål baserad rörlig del. Rörliga delar är maximerade. Revisionsutskottet har haft ett fulltaligt möte, då även bolagets revisorer varit närvarande. Vid detta möte presenterades de iakttagelser som gjorts vid revisionen.

28

REVISORER

INTERN KONTROLL OCH

Vid årsstämman 2008 valdes KPMG AB till revisorer med Niklas Bengtsson som huvudansvarig. Han har inga uppdrag i bolag som är närstående till OEMs större ägare eller verkställande direktör. Revisorerna har vid styrelsemöte lämnat rapport över revisionsuppdraget och den interna kontrollen i koncernen.

FINANSIELL RAPPORTERING

OEMs rörelsedrivande verksamheter ingick 2008 i fyra bolagsgrupper, OEM Automatic, OEM Electronics, Cyncrona och Development.

Basen för intern kontroll av finansiell rapportering utgörs bl a av organisationen, beslutsvägar, befogenheter och ansvar som dokumenteras och kommuniceras i styrande dokument, exempelvis arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktioner för attesträtt och redovisnings- och rapporteringsinstruktioner. De risker som identifieras avseende finansiell rapportering hanteras genom koncernens kontrollstruktur. För att främja fullständighet och riktighet i den finansiella rapporteringen finns styrande dokument. Uppföljning av effektiviteten och efterlevnaden sker genom programmerade kontroller och personella rutiner. Koncernen har ett gemensamt rapportsystem. Regelbundna besök från koncernledning och controllerorganisation görs hos dotterföretagen. Styrelsen erhåller månatliga ekonomiska rapporter och vid varje styrelsemöte behandlas koncernens ekonomiska situation.

STYRNING AV DOTTERFÖRETAGEN

SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING

Bolagsgruppscheferna är styrelseordförande i respektive verksamhet som i sin tur leds av en VD eller verksamhetschef. Verksamheterna följs upp utifrån en rad mål, bland annat tillväxt av omsättning och resultat och rörelsemarginal samt avkastning på sysselsatt kapital.

Den reviderande koden trädde i kraft 1 juli, 2008 och gäller samtliga svenska bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Bolag som före detta datum inte tillämpat den dittills gällande koden, ska från detta datum tillämpa den reviderade koden så snart som möjligt, och senast i samband med den första årsstämma som hålls efter den 1 januari 2009. OEMs styrelse och ledning strävar efter att följa den reviderade kodens arbetssätt.

KONCERNENS OPERATIVA STYRNING LEDNINGSGRUPP

Ledningsgruppen har under 2008 bestått av verkställande direktören, fem ansvariga för olika verksamhetsområden samt ekonomidirektören. Koncernledningen har haft månatliga möten för att gå igenom resultat, läget i verksamheten samt strategiska och operativa frågor. BOLAGSGRUPPER

OEM ÅRSREDOVISNING 2008 ❚ BOLAGSSTYRNING OCH STYRELSE


Ekonomisk redovisning

Fem år i koncernöversikt............................................30 Nyckeltal de senaste fem åren ..................................31 Förvaltningsberättelse ..........................................32-33 FINANSIELLA RAPPORTER — KONCERNEN

Resultaträkningar ......................................................34 Balansräkningar ....................................................35-36 Förändringar av eget kapital ......................................37 Kassaflödesanalyser ....................................................38 FINANSIELLA RAPPORTER — MODERBOLAGET

Resultaträkningar ......................................................39 Balansräkningar ....................................................40-41 Förändringar av eget kapital ......................................42 Kassaflödesanalyser ....................................................43 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer ..................................44-73

Förslag till vinstdisposition ........................................74 Revisionsberättelse ....................................................75

EKONOMISK REDOVISNING I OEM ÅRSREDOVISNING 2008

29


FEM ÅR I KONCERNÖVERSIKT

U R R E S U LTAT R Ä K N I N G E N

MSEK

2008

2007

2006

2005

2004

Sverige

989,0

890,9

848,6

801,4

Utomlands

661,7

578,6

586,3

557,4

497,6

1650,7

1 469,5

1 434,9

1 358,8

1 398,1

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar

181,1

151,8

140,2

121,7

108,8

Av- och nedskrivningar

-21,9

-14,8

-13,5

-12,6

-21,7

-2,4

2,1

-0,2

2,2

1,1

Andelar i intressebolag

-

-

1,0

1,3

1,1

Resultat före skatt

156,8

139,1

127,5

112,6

89,3

-39,8

-38,3

-36,7

-31,0

-25,7

117,0

100,8

90,8

81,6

63,6

-

2,0

90,8

7,2

-

117,0

102,8

181,6

88,8

63,6

Totalt fakturerat

Resultat från finansiella poster

Skatt Koncernens årsresultat från kvarvarande verksamhet Resultat från avvecklad verksamhet

Koncernens årsresultat

900,5

UR BALANSRÄKNINGEN Immateriella anläggningstillgångar

114,7

46,7

20,5

18,2

10,3

Materiella anläggningstillgångar

167,4

160,2

139,6

122,5

136,1

Finansiella anläggningstillgångar och 5,9

9,0

11,3

14,2

20,5

Varulager

uppskjuten skattefordran

280,8

255,2

214,6

218,2

205,9

Kortfristiga fordringar

270,1

295,1

279,2

241,0

228,6

-

7,1

-

-

-

163,2

127,0

288,5

150,0

111,0

1 002,1

900,3

953,7

764,1

712,4 424,9

Tillgångar som innehas för försäljning Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital

591,1

530,1

640,7

477,9

Långfristiga skulder

69,8

41,9

35,9

30,5

41,1

Kortfristiga skulder

341,2

328,3

277,1

255,7

246,4

1 002,1

900,3

953,7

764,1

712,4

Summa eget kapital och skulder

Femårsöversikten och nyckeltal för 2008–2005 är justerade för avvecklad verksamhet enligt IFRS 5.

30

OEM ÅRSREDOVISNING 2008 I EKONOMISK REDOVISNING


N Y C K E LTA L D E S E N A S T E F E M Å R E N

OEM KONCERNEN

2008

2007

2006

2005

2004

Nettoomsättning

MSEK

1 660

1 482

1 448

1 366

varav utomlands

%

40,3

39,7

41,2

41,1

1 406 35,6

Koncernens resultat före skatt från kvarvarande verksamheter

MSEK

156,8

139,1

127,5

112,6

89,3

Koncernens årsresultat

MSEK

117,0

102,8

181,6

88,8

63,6

Räntabilitet på totalt kapital

%

17,3

15,7

15,2

15,8

13,8

Räntabilitet på sysselsatt kapital

%

25,1

22,0

21,2

23,1

20,6

Räntabilitet på eget kapital

%

20,9

17,6

32,5

19,7

15,4

Genomsnittligt skuldränta Skuldsättningsgrad Rörelseresultat/omsättning

%

4,2

4,2

5,8

3,4

4,4

ggr

0,17

0,16

0,10

0,12

0,12

%

10,9

10,2

9,7

8,9

7,5

Vinstprocent

%

9,9

9,8

9,0

8,5

6,7

Vinstmarginal

%

9,4

9,4

8,8

8,4

6,4

Kapitalets omsättningshastighet

ggr/år

1,66

1,65

1,52

1,79

1,97

Omsättning/anställd

MSEK

2,7

2,6

2,7

2,8

2,5

%

59,0

58,9

67,2

62,5

59,6

MSEK

161,7

44,3

113,4

74,1

92,9

%

128

131

205

153

138

Soliditet Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassalikviditet Vinst per aktie före utspädning ***

SEK

5,05

4,43

7,84

3,83

2,74

Vinst per aktie efter utspädning ***

SEK

5,05

4,43

7,81

3,81

2,72

Vinst per aktie före utspädning ** ***

SEK

5,05

4,34

3,92

3,52

2,74

Vinst per aktie efter utspädning ** ***

SEK

5,05

4,34

3,90

3,50

2,72

Genomsnittligt antal aktier ***

tusental

23 169

23 169

23 169

23 169

23 217

Genomsn. antal aktier efter utspädn. ***

tusental

23 169

23 169

23 268

23 289

23 337

SEK

25,51

22,88

27,65

20,62

18,34

Eget kapital per aktie* *** Vinst per aktie exkl. återköpta aktier *** Antal aktier exkl. återköpta ***

SEK

5,05

4,43

7,84

3,91

2,80

tusental

23 169

23 169

23 169

22 707

22 707

Föreslagen utdelning ***

SEK

3,00

3,00

2,83

2,33

1,83

Börskurs 31 december ***

SEK

35,00

42,90

63,00

54,50

39,33

P/E

ggr

6,9

9,7

8,0

14,2

15,9

P / E **

ggr

6,9

9,9

16,1

15,5

15,9

%

8,6

7,0

4,5

4,3

4,7

Direktavkastning Antal anställda Löner och ersättningar

antal

616

569

531

494

571

MSEK

213

189

175

162

184

* Eget kapital per aktie = synligt eget kapital per aktie. ** Kvarvarande verksamheter *** Nyckeltalen är korrigerade med hänsyn till aktiesplit 4:1 och automatiskt inlösen av var fjärde aktie under andra kvartalet 2007. Tidigare perioder har justerats med faktorn 3, eftersom den ekonomiska innebörden av transaktionen är en split 3:1 kombinerad med en extrautdelning.

EKONOMISK REDOVISNING I OEM ÅRSREDOVISNING 2008

31


F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

Styrelsen och verkställande direktören för OEM International AB (publ), organisationsnummer 556184-6691, får härmed avlämna årsredovisning jämte koncernredovisning för verksamhetsåret 2008. Årsredovisningen och koncernredovisningen inklusive revisionsberättelsen omfattar sid. 29-75. VERKSAMHET OEM International AB är via sina dotterbolag representerat i de nordiska länderna samt i England, Polen, Tjeckien, Holland, Estland, Lettland, Litauen och Slovakien. OEM är en teknikhandelskoncern med verksamhet i huvudsak i norra Europa. Produktsortimentet består av industriella komponenter och system från leverantörer där var och en är specialist inom sitt område. Sortimentet spänner från enkla mekaniska komponenter som tätningar och kopplingar till kompletta tillverkningssystem för t.ex. kretskort. OEM produktprogram är brett och djupt och har därmed möjlighet att anpassa erbjudanden för att på bästa sätt tillfredställa kundernas behov. Sortimenten utvecklas genom att nya produkter tillförs och olönsamma produkter avvecklas eller ersätts. Respektive bolag marknadsför ett väl definierat produktsortiment som tillsammans med de mervärden organisationen bidrar med bildar ett varumärkeskoncept. Allt eftersom varumärkeskoncepten ökar i styrka etableras de på nya geografiska marknader. OEM var under 2008 indelad i fyra bolagsgrupper/rörelsegrenar: OEM Automatic, OEM Electronics, Cyncrona och Development. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Nettoomsättningen för koncernen blev 1 660 MSEK (1 482) på kvarvarande verksamheter, en ökning med 12%. I nettoomsättningen ingår förvärvad nettoomsättning med ca 99 MSEK. Resultat före skatt har ökat med 13% till 156,8 MSEK (139,1). Årets resultat efter skatt på kvarvarande verksamheter uppgick till 117,0 MSEK (100,8), en ökning med 16%. Detta motsvarar 5,05 SEK (4,34) per aktie. Årets resultat efter skatt inklusive avvecklade verksamheter uppgick till 117,0 MSEK (102,8). Resultat per aktie blev 5,05 SEK (4,43). OEM AUTOMATIC Nettoomsättningen ökade med 19% till 1 004 MSEK (843). Genom inkråmsöverlåtelse förvärvades agentur för industrikabel från det finska OK Kaapelit OY. Förvärvets bidrag till nettoomsättning 2008 uppgår till 2 MSEK. På helårsbasis förväntas förvärvet tillföra en nettoomsättning på ca 30 MSEK. Exklusive förvärv 2007 och 2008 ökade omsättningen under året med 9%. Resultat före skatt ökade med 23% till 120,7 MSEK (98,1). Under året har samarbetet breddats geografiskt med flera befintliga leverantörer samtidigt som introduktion av nya leverantörer genomförts. Minskad efterfrågan i slutet av 2008 har påverkat framför allt utländska enheter.

32

OEM ÅRSREDOVISNING 2008 I EKONOMISK REDOVISNING

OEM ELECTRONICS Nettoomsättningen har minskat till 253 MSEK (276). Avveckling av produktområde Semiconductor under året gör att omsättningen minskat med 8%. På kvarvarande sortiment är omsättningen oförändrad samtidigt som rörelseresultatet ökade med 17%. Semicondustors har under året omsatt 40 MSEK med ett resultat på -0,6 MSEK inklusive avvecklingskostnader på 3 MSEK. Kapacitetsanpassningar har genomförts i den svenska verksamheten. Verksamheten i Polen har fortsatt utvecklats positivt under 2008 medan Finland har minskat omsättningen med drygt 20%. Resultat före skatt ökade med 11% till 15,7 MSEK (14,1). CYNCRONA Nettoomsättningen uppgick till 223 MSEK (188). Resultat före skatt ökade till 8,8 MSEK (3,6). Affärsområde Maskin stod för huvuddelen av omsättningsökningen beroende på god efterfrågan och utökat sortiment. De leverantörer som startats de senaste två åren omsatte 8 MSEK under 2008. Sverige, Danmark och Norge hade god efterfrågan medan Finland och Baltikum inte nådde upp till förväntningarna. Resultatet belastas med kostnader i samband med ledarskifte och lokalbyte på 3 MSEK. DEVELOPMENT Bolagsgrupp Development ökade nettoomsättningen till 186 MSEK (181). Gruppen har tillförts ett förvärv under året Elektro Elco AB i Bankeryd. Förvärvets bidrag till nettoomsättning 2008 uppgår till 15,6 MSEK, vilket innebär att exklusive förvärv har gruppens nettoomsättning minskat med 6%. På helårsbasis tillför förvärvet en nettoomsättning på ca 100 MSEK. Resultat före skatt minskade till 4,8 MSEK (11,9). Minskad efterfrågan under sista kvartalet tillsammans med omställningskostnader på 2 MSEK gjorde att sista kvartalets resultat uppgick till - 3 MSEK. Under fjärde kvartalet slogs Internordic och Indoma samman till ett bolag i syfte att stärka konkurrenskraften och effektivisera verksamheten. Åtgärder för att möta den minskade efterfrågan sker även inom övriga verksamheter. I Development ingår de verksamheter som befinner sig i ett utvecklingsskede med ambitionen att utvecklas till ett starkt varumärkeskoncept, alternativt anpassas för att fusioneras ihop med annan verksamhet. LÖNSAMHET, FINANSIELL STÄLLNING OCH KASSAFLÖDE Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 25,1% (22,0) och avkastningen på eget kapital uppgick till 20,9% (17,6). Koncernens soliditet uppgick per årsskiftet till 59,0% (58,9). Eget kapital per aktie uppgick till 25,51 kronor (22,88). Likvida medel och outnyttjade kreditlöften i koncernen uppgick vid årsskiftet till 322 MSEK (315). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 161,7 MSEK (44,3). Efter nettoinvesteringar om -75,3 MSEK (10,6) samt amortering,

nyupptagna lån, lämnad utdelning och inlösen av aktier om totalt - 54,5 MSEK (-220,9) uppgick årets kassaflöde till 31,9 MSEK (-166,0). Bruttoinvesteringar i koncernen har under året uppgått till 22,1 MSEK (16,0) i maskiner och inventarier, 4,6 MSEK (16,0) i byggnader samt 73,8 MSEK (28,4) i övriga immateriella anläggningstillgångar. KONCERNFÖRÄNDRINGAR 17 november 2008 förvärvade OEM 100% av aktierna i Elektro Elco AB i Sverige för 62 MSEK plus maximalt 10 MSEK i tilläggsköpeskilling. Elektro Elco AB marknadsför produkter för belysning och material för elinstallation, där deras varumärke Hide-a-lite och agenturen Legrand är de mest kända. Hide-a-lite har en marknadsledande position inom modern interiörbelysning och är väletablerat i installationsledet. Genom förvärvet stärker OEM positionen mot installationsmarknaden samtidigt som det finns möjligheter att geografiskt bredda marknadsbearbetningen med Elektro Elcos produktprogram. Detta ger betydande synergieffekter. Den förvärvade verksamheten påverkade koncernens omsättning med 15,6 MSEK och resultat med - 1 MSEK. Om förvärvet hade inträffat per den 1 januari hade påverkan på koncernens omsättning varit 98,5 MSEK och resultat varit 6,1 MSEK efter belastning avskrivning koncernövervärden. Mer information om förvärvet återfinns i not 5. Fortsatt pågår ett omstruktureringsarbete i koncernen där målsättningen är att genom fusioner och frivilliga likvidationer nå en enklare och tydligare legal koncernstruktur. MEDARBETARE Antalet anställda uppgick vid årsskiftet till 628 (595). Genomförda förvärv har ökat antalet anställda med 35 (32). Medelantalet anställda uppgick under året till 616, jämfört med 569 under föregående räkenskapsår. Antalet kvinnor motsvarar 22% (22) av de anställda. Sjukfrånvaron uppgår till 7 dagar per person och år och är oförändrad jämfört med föregående år. OEM uppmuntrar till en hälsosam livsstil genom olika motionsaktiviteter och förebyggande hälsovård. Utbildningskostnaden per anställd i genomsnitt är 7 KSEK (6) vilket motsvarar drygt 4 MSEK. Kompletterande information finns i not 7 samt under medarbetarsidan 20-21. RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE De principer för ersättning till ledande befattningshavare som antogs av årsstämman 2008 är beskrivna i not 7. Styrelsens förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare att beslutas om på årsstämman 2009 är att det för bolagsledningen ska tillämpas marknadsmässiga löner och övriga ersättningsvillkor. Utöver fast grundlön kan ledningen även erhålla rörlig ersättning, vilken kan komma att uppgå till högst 50% av fast lön. Ledande befattningshavare ska ha marknads-


mässiga pensionsvillkor som ska vara premiebaserade och högst ska kunna uppgå till 25% av fast lön. Alla aktierelaterade incitamentsprogram ska beslutas av stämman. Ersättningsnivån överensstämmer med föregående år. Uppsägningstiden ska inte vara längre än 24 månader och ska dessutom innebära arbetsplikt under uppsägningstiden. Inga anställningsavtal ska innehålla bestämmelser om avgångsvederlag. RISKER OCH RISKHANTERING OEMs resultat och finansiella ställning liksom den strategiska positionen påverkas av ett antal interna faktorer som OEM styr över samt ett antal externa faktorer där möjligheten att påverka händelseförloppet är begränsad. De riskfaktorer som har störst betydelse är konjunkturläget i kombination med strukturförändringar, konkurrenssituationen samt valutakursutveckling. Vidare är OEM påverkat av finansiella risker såsom transaktionsexponering, omräkningsexponering, finansieringsrisk, ränterisk samt kredit- och motpartsrisk. En beskrivning av finansiella instrument och hur OEM hanterar de finansiella riskerna finns i not 23. FORSKNING OCH UTVECKLING Koncernen bedriver inte någon egen forskning och utveckling. Utvecklingen sker i huvudsak hos leverantörer med hjälp av bolagens information om vad marknaden efterfrågar. MILJÖPÅVERKAN Det finns inom koncernen under 2008 varken tillståndspliktig eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Koncernens största miljöpåverkan kommer från transporter av varor och personal, innehåll av miljöbelastade ämnen i produkter, tryck och distribution av produktkataloger, förpackningsmaterial samt uppvärmning, belysning och kylning av kontor. OEM koncernens miljöpolicy innebär fortlöpande arbete med att minimera den externa miljöpåverkan. Miljöarbetet ska styras av lagliga krav samt vad som är ekonomiskt rimligt, tekniska krav samt vad som som är möjligt och ekologiskt motiverat. Syftet med arbetet är att både kort- och långsiktigt minska verksamhetens miljöpåverkan. Kompletterande information finns på sidan 22-23. AKTIER OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN MM OEM AKTIEN I bolaget finns 23 169 309 aktier fördelade på 4 767 096 A-aktier och 18 402 213 B-aktier. Röstmässigt representerar en A-aktie tio röster och Baktien en röst. Kvotvärdet per aktie är 1,67 kronor. ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER OEM International AB har i syfte att förbättra koncernens avkastning på eget kapital och vinst per aktie, ett bemyndigande som styrelsen fått av årsstämman att återköpa egna aktier. Årsstämmans bemyndigande till återköp av aktier är upp till 10% av antalet aktier, vilket är 2 316 690 st.

Bolaget har under 2008 inte återköpt några aktier och vid årsskiftet fanns inga egna aktier i eget förvar. AKTIESPLIT OCH INLÖSENFÖRFARANDE För att underlätta handeln i aktien samt förändra bolagets kapitalstruktur beslöt årsstämman 2007 att genomföra en aktiesplit 4:1 kombinerad med ett automatiskt inlösenförfarande. Detta har under 2007 genomförts och gav aktieägarna tre nya aktier och en inlösenaktie. Inlösenaktien har lösts in mot 20 kronor per aktie och totalt ca 154 MSEK betalades till aktieägarna för inlösta aktier. Nyckeltal är justerade med faktorn 3, eftersom den ekonomiska innebörden av transaktionen är en split 3:1 kombinerad med en extrautdelning. ÖVRIGT Styrelsen tillsätts av årsstämman. Bolagsordningen innehåller hembud som innebär att om aktie av serie A övergått från en aktieägare till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte förut är aktieägare i bolaget, ska aktierna genast hembjudas de övriga ägarna av aktier av serie A till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och B, ska ägare av aktier av serie A och B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag. Kallelse till årsstämma och extra bolagsstämma där frågan om ändring av bolagsordning ska behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor från stämman och beslutas med enkel majoritet. Per årsskiftet finns fyra ägare som genom direkt eller indirekta innehav representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Dessa är Orvar Pantzar 28,9%, Hans Franzén och familj 21,4%, Agne Svenberg och familj 19,2% samt Investment AB Latour 11,6%. Inga anställningsvillkor innehåller bestämmelser om avgångsvederlag och uppsägningstiden för VD är 24 månader och för övriga ledande befattningshavare maximalt 12 månader. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH ARBETE OEM Internationals styrelse består av sju ordinarie ledamöter och valda av årsstämman. Ledamöterna presenteras på sidan 26-27. Under 2008 har fem protokollförda sammanträden genomförts samt ett konstituerande möte. Styrelsearbetet följer en av styrelsen beslutad arbetsordning. En gång per år deltar huvudansvarig revisor och redogör för revisionsarbetet. Beslut och ansvarsfördelning mellan styrelsen och VD finns reglerat i skriftlig VD-instruktion. Valberedning består av styrelsens ordförande Jan Svensson samt Hans Franzén, Orvar Pantzar och Agne Svenberg. Kommittén föreslår stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, arvode för ev.kommittéarbete, revisionsarvode och beslut om valberedning. Kommittén har haft ett möte under 2008.

Ersättningskommittén består av styrelsens ordförande Jan Svensson samt styrelseledamöterna Hans Franzén och Agne Svenberg. Kommittén har haft ett möte under 2008. MODERBOLAGET Moderbolaget ska vara en aktiv ägare och utveckla dotterföretagen. Det innebär förutom tydlig målstyrning att bidra med kompetens och resurser inom IT, ekonomistyrning, personaladministration, marknadskommunikation, kvalitet- och miljöstyrning och lagerhantering. Moderbolagets omsättning uppgick till 45,9 MSEK (42,7). Av dessa avser 45,9 MSEK (42,5) omsättning till dotterbolag. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 9,0 MSEK (48,2). Vad gäller icke finansiell information och finansiell riskhantering omfattar koncernens information även moderbolaget där det är tillämpligt. FÖRSLAG TILL AKTIEUTDELNING Styrelsen föreslår att aktieutdelningen förblir oförändrad till 3 kronor per aktie. Komplett förslag till vinstdisposition återfinns på sidan 74. FRAMTIDA UTVECKLING OEM har som målsättning att under stabil tillväxt uppnå en god avkastning på eget kapital med en begränsad finansiell risk. Målen över en konjunkturcykel är 15% årlig resultattillväxt, 20% avkastning på eget kapital och en soliditet som inte ska understiga 35%. OEM med sin marknadsposition, organisation och finansiella ställning är väl rustad för fortsatt expansion. Tillväxten ska ske genom organisk tillväxt, geografisk expansion och förvärv. HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN Från och med 2009 introduceras en ny koncernstruktur som bygger på en matrisorganisation utifrån en produkt- och landsorganisation. Målsättningen med förändringen är att stärka OEMs långsiktiga konkurrenskraft samt öka tillväxttakten utanför Sverige. Samtidigt genomförs besparingsåtgärder för att möta den minskande efterfrågan som kommer av lågkonjunkturen. Besparingsåtgärderna beräknas sänka kostnaderna med ca 50 MSEK på årsbasis jämfört med kostnadsnivån mot slutet av 2008. Inom parentes anges 2007 års siffror.

EKONOMISK REDOVISNING I OEM ÅRSREDOVISNING 2008

33


K O N C E R N E N S R E S U LTAT R Ä K N I N G A R M S E K

Not

2008

2007

Nettoomsättning

2

1 659,7

1 482,2

Övriga rörelseintäkter

3

12,8

13,2

-1 054,8

-943,2

RÖRELSENS INTÄKTER

RÖRELSENS KOSTNADER Handelsvaror Övriga kostnader

8

-116,3

-119,4

Personalkostnader

7

-320,3

-281,0

Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar

9

-21,9

-14,8

RÖRELSERESULTAT

2

159,2

137,0

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Finansiella intäkter

11

5,3

8,3

Finansiella kostnader

12

-7,7

-6,2

156,8

139,1

-39,8

-38,3

117,0

100,8

-

2,0

117,0

102,8

117,0

102,8

-

-

före utspädning, kr

5,05

4,43

efter utspädning, kr

5,05

4,43

före utspädning, kr

5,05

4,34

efter utspädning, kr

5,05

4,34

RESULTAT FÖRE SKATT Skatter

13

ÅRETS RESULTAT FRÅN KVARVARANDE VERKSAMHETER Resultat från avvecklad verksamhet,netto efter skatt

ÅRETS RESULTAT

6

HÄNFÖRLIGT TILL: Moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse Resultat per aktie totalt

Resultat per aktie från kvarvarande verksamhet

Genomsnittligt antal aktier

23 169 309

23 169 309

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

23 169 309

23 169 309

3,00*

3,00

Utdelning, kr

* Förslag

34

OEM ÅRSREDOVISNING 2008 I EKONOMISK REDOVISNING


KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR

MSEK

Not

2008.12.31

2007.12.31

Goodwill

14

45,1

20,9

Övriga immateriella anläggningstillgångar

14

69,6

25,8

114,7

46,7

TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR I M M AT E R I E L L A A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R

M AT E R I E L L A A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R Byggnader och mark

15

124,5

122,9

Inventarier, verktyg och installationer

15

42,9

37,3

167,4

160,2

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Andra finansiella tillgångar Andra långfristiga fordringar

U P P S K J U T N A S K AT T E F O R D R I N G A R

20

13

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

0,7

1,4

1,3

1,2

2,0

2,6

3,9

6,4

288,0

215,9

280,8

255,2

280,8

255,2

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR VA R U L A G E R M M Handelsvaror

KORTFRISTIGA FORDRINGAR Skattefordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Tillgångar som innehas för försäljning

LIKVIDA MEDEL

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR

17 4

25

7,5

4,2

246,3

260,7

3,1

15,9

13,2

14,3

-

7,1

270,1

302,2

163,2

127,0

714,1

684,4

1 002,1

900,3

EKONOMISK REDOVISNING I OEM ÅRSREDOVISNING 2008

35


KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR

E G E T K A P I TA L O C H S K U L D E R

MSEK

Not

2008.12.31

2007.12.31

Aktiekapital

38,6

38,6

Övrigt tillskjutet kapital

39,4

39,4

Reserver

21,5

8,0

Balanserade vinstmedel

374,6

341,3

Årets resultat

117,0

102,8

591,1

530,1

E G E T K A P I TA L

18

SUMMA EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL INNEHAVARE AV ANDELAR I MODERFÖRETAGET SKULDER LÅNGFRISTIGA SKULDER Räntebärande skulder Övriga långfristiga skulder

19

21,4

9,8

Avsättning till pensioner

20

0,2

0,3

13

48,2

31,8

69,8

41,9

Ej räntebärande skulder Uppskjutna skatteskulder SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER

KORTFRISTIGA SKULDER Räntebärande skulder Checkräkningskredit

21

77,5

71,3

Övriga kortfristiga skulder

19

3,6

3,2

Ej räntebärande skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Övriga skulder

0,2

0,5

143,7

142,8

35,0

39,0

78,6

68,1

2,6

3,4

341,2

328,3

1 002,1

900,3

2008.12.31

2007.12.31

Fastighetsinteckningar

10,0

10,0

Företagsinteckningar

55,1

55,1

65,1

65,1

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

22

Garantiavsättningar SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

STÄLLDA SÄKERHETER OCH

Not

A N S VA R S F Ö R B I N D E L S E R STÄLLDA SÄKERHETER FÖR EGNA SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR

SUMMA STÄLLDA SÄKERHETER

21

A N S VA R S F Ö R B I N D E L S E R

36

Garantiförbindelser

0,2

2,6

SUMMA ANSVARFÖRBINDELSER

0,2

2,6

OEM ÅRSREDOVISNING 2008 I EKONOMISK REDOVISNING


K O N C E R N E N S F Ö R Ä N D R I N G A R A V E G E T K A P I TA L

Aktiekapital

Ingående eget kapital 2007-01-01

38,6

MSEK

Övrigt tillskjutet kapital

39,4

Reserver

1,3

Återköp av egna aktier

26,6

Balanserade vinstmedel

534,8

Totalt eget kapital

640,7

Omräkningsdifferenser

6,7

6,7

Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, exkl. transaktioner mot bolagets ägare

6,7

6,7

Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar, exkl. transaktioner mot bolagets ägare

6,7

Lämnad utdelning Inlösen av aktier Fondemission

102,8

102,8

109,5

-65,6

-65,6

-9,7

-144,8

-154,5

9,7

-9,7

0,0

Utgående balans 2007-12-31 *

38,6

39,4

Ingående eget kapital 2008-01-01

38,6

39,4

Omräkningsdifferenser Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, exkl. transaktioner mot bolagets ägare

8,0

26,6

417,5

530,1

8,0

26,6

417,5

530,1

13,5

13,5

13,5

13,5

Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar, exkl. transaktioner mot bolagets ägare

13,5

Lämnad utdelning

Utgående balans 2008-12-31 *

102,8

38,6

39,4

21,5

26,6

117,0

117,0

117,0

130,5

-69,5

-69,5

465,0

591,1

* Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare.

A N TA L A K T I E R Ingående antal 2007-01-01

7 723 103

Aktiesplit

23 169 309

Aktieinlösen

-7 723 103

Utgående antal 2007-12-31

23 169 309

Ingående antal 2008-01-01 Utgående antal 2008-12-31

23 169 309 23 169 309

EKONOMISK REDOVISNING I OEM ÅRSREDOVISNING 2008

37


K O N C E R N E N S K A S S A F L Ö D E S A N A LY S E R

MSEK

2008

2007

D E N L Ö PA N D E V E R K S A M H E T E N Resultat före skatt Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Betald skatt

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITALET

156,8

141,1

11,3

1,5

168,1

142,6

-35,5

-40,1

132,6

102,5

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändring av varulager

-0,9

-20,3

Förändring av kundfordringar

32,1

-30,6

Förändring av övriga rörelsefordringar

14,3

-2,9

Förändring av leverantörsskulder

-9,0

3,8

Förändring av övriga rörelseskulder

-7,4

-8,2

161,7

44,3

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

INVESTERINGSVERKSAMHETEN Avyttring av dotterföretag, netto påverkan på likvida medel

0,7

43,9

Förvärv av dotterföretag, netto påverkan på likvida medel

-64,3

-26,4

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-14,1

-1,1

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-26,9

-32,2

29,3

26,4

-75,3

10,6

Försäljning av materiella anläggningstillgångar KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån Amortering lån Utbetald utdelning

-

-

-0,8

-69,5

-65,6

-

-154,5

-54,5

-220,9

ÅRETS KASSAFLÖDE

31,9

-166,0

Likvida medel vid årets början

127,0

288,5

4,3

4,5

163,2

127,0

Inlösen av aktier KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Kursdifferens likvida medel Likvida medel vid årets slut

Kompletterande tilläggsupplysningar se not 25

38

15,0

OEM ÅRSREDOVISNING 2008 I EKONOMISK REDOVISNING


M O D E R B O L A G E T S R E S U LTAT R Ä K N I N G A R M S E K

Not

2008

2007

RÖRELSENS INTÄKTER Nettoomsättning

45,9

42,7

RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader

8

-21,5

-19,8

Personalkostnader

7

-22,3

-22,1

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

9

-1,9

-1,5

0,2

-0,7

44,1

RÖRELSERESULTAT

R E S U LTAT F R Å N F I N A N S I E L L A P O S T E R Resultat från andelar i koncernföretag

10

6,1

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

11

2,7

4,9

Räntekostnader och liknande resultatposter

12

-

-0,1

9,0

48,2

Balanserade utgifter för programvara

-0,4

-0,3

Inventarier, verktyg och installationer

0,1

-

Periodiseringsfond, avsättning

-26,1

-10,0

RESULTAT FÖRE SKATT

-17,4

37,9

6,3

1,4

-11,1

39,3

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

BOKSLUTSDISPOSITIONER Skillnad mellan skattemässig avskrivning och avskrivning enligt plan:

Skatter

ÅRETS RESULTAT

13

EKONOMISK REDOVISNING I OEM ÅRSREDOVISNING 2008

39


MODERBOLAGETS BALANSRÄKNINGAR MSEK

TILLGÅNGAR

Not

2008.12.31

2007.12.31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR I M M AT E R I E L L A A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R Balanserade utgifter för programvara

14

1,7

1,1

1,7

1,1

M AT E R I E L L A A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R Byggnader och mark

15

18,0

17,9

Inventarier, verktyg och installationer

15

2,5

2,1

20,5

20,0

295,8

235,9

295,8

235,9

318,0

257,0

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Andelar i koncernföretag

16

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Skattefordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar

251,6

2,8

0,8

3,3

3,9

230,6

256,3

61,9

66,9

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

292,5

323,2

SUMMA TILLGÅNGAR

610,5

580,2

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

KASSA OCH BANK

40

0,2 224,3

OEM ÅRSREDOVISNING 2008 I EKONOMISK REDOVISNING

17


MODERBOLAGETS BALANSRÄKNINGAR MSEK

E G E T K A P I TA L , A V S Ä T T N I N G A R

Not

2008.12.31

2007.12.31

Aktiekapital

38,6

38,6

Reservfond

32,3

32,3

70,9

70,9

Balanserade vinstmedel

247,9

205,7

Årets resultat

-11,1

39,3

236,8

245,0

307,7

315,9

OCH SKULDER E G E T K A P I TA L B U N D E T E G E T K A P I TA L

18

F R I T T E G E T K A P I TA L

SUMMA EGET KAPITAL

O B E S K AT TA D E R E S E R V E R Ackumulerade avskrivningar utöver plan: Balanserade utgifter för programvara

14

0,7

0,3

Maskiner och inventarier

15

0,3

0,4

Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2004

9,4

9,4

Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2005

13,0

13,0

Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2007

14,7

14,7

Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2008

10,0

10,0

Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2009

26,1

-

SUMMA OBESKATTADE RESERVER

74,2

47,8

1,8

1,8

1,8

1,8

AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatteskuld

13

SUMMA AVSÄTTNINGAR

KORTFRISTIGA SKULDER Ej räntebärande skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag

2,4

2,9

208,6

191,8

Skatteskulder

-

2,0

Övriga skulder

9,7

12,2

6,1

5,8

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER

226,8

214,7

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

610,5

580,2

2008.12.31

2007.12.31

Fastighetsinteckningar

7,5

7,5

SUMMA STÄLLDA SÄKERHETER

7,5

7,5

Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag

239,1

239,5

SUMMA ANSVARSFÖRBINDELSER

239,1

239,5

Upplupna kostnader och föutbetalda intäkter

STÄLLDA SÄKERHETER OCH

22

Not

A N S VA R S F Ö R B I N D E L S E R STÄLLDA SÄKERHETER FÖR EGNA SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR

21

A N S VA R S F Ö R B I N D E L S E R

EKONOMISK REDOVISNING I OEM ÅRSREDOVISNING 2008

41


M O D E R B O L A G E T S F Ö R Ä N D R I N G A R A V E G E T K A P I TA L M S E K Bundet eget kapital Aktiekapital

Ingående eget kapital 2007-01-01

38,6

Reservfond

32,3

Fritt eget kapital Återköp av egna aktier

26,6

Erhållna koncernbidrag

331,9

429,4

94,4

94,4

-26,4

-26,4

-0,9

-0,9

0,2

0,2

Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, exkl. transaktioner mot bolagets ägare

67,3

67,3

Årets resultat

39,3

39,3

106,6

106,6

Skatteeffekt erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Skatteeffekt lämnade koncernbidrag

Summa förmögenhetsförändringar, exkl. transaktioner mot bolagets ägare Lämnad utdelning Inlösen av aktier Fondemission

-65,6

-65,6

-9,7

-144,8

-154,5

9,7

-9,7

0,0

Utgående eget kapital 2007-12-31

38,6

32,3

26,6

218,4

315,9

Ingående eget kapital 2008-01-01

38,6

32,3

26,6

218,4

315,9

Erhållna koncernbidrag

101,8

101,8

Skatteeffekt erhållna koncernbidrag

-28,6

-28,6

-1,1

-1,1

0,3

0,3

72,4

72,4

-11,1

-11,1

61,3

61,3

-69,5

-69,5

210,2

307,7

Lämnade koncernbidrag Skatteeffekt lämnade koncernbidrag Summa förmögenhetsförändringar redovisade direkt mot eget kapital, exkl. transaktioner mot bolagets ägare Årets resultat Summa förmögenhetsförändringar, exkl. transaktioner mot bolagets ägare Lämnad utdelning

Utgående eget kapital 2008-12-31

38,6

32,3

Föreslagen utdelning, 3 kr per aktie

Ingående antal 2007-01-01

7 723 103

Aktiesplit

23 169 309

Aktieinlösen

-7 723 103

Utgående antal 2007-12-31

23 169 309

Ingående antal 2008-01-01

23 169 309

Utgående antal 2008-12-31

23 169 309

OEM ÅRSREDOVISNING 2008 I EKONOMISK REDOVISNING

26,6

69,5

A N TA L A K T I E R

42

Totalt eget kapital

Balanserat resultat


M O D E R B O L A G E T S K A S S A F L Ö D E S A N A LY S E R M S E K

2008

2007

D E N L Ö PA N D E V E R K S A M H E T E N Resultat efter finansiella poster

9,0

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

4,1

48,2 1,5

13,1

49,7

Betald skatt

-24,1

-22,5

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL

-11,0

27,2

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändring av kundfordringar

-

0,2

25,9

-11,3

Förändring av leverantörsskulder

-0,5

0,8

Förändring av övriga rörelseskulder

14,6

4,2

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

29,0

21,1

Förändring av övriga rörelsefordringar

INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av dotterbolag

-61,9

-46,8

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-1,0

-1,1

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-2,3

-0,5

-65,2

-48,4

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Koncernbidrag

100,7

93,5

Utbetald utdelning

-69,5

-65,6

-

-154,5

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Inlösen av aktier

31,2

-126,6

ÅRETS KASSAFLÖDE

-5,0

-153,9

Likvida medel vid årets början

66,9

220,8

Likvida medel vid årets slut

61,9

66,9

Kompletterande tilläggsupplysningar se not 25.

EKONOMISK REDOVISNING I OEM ÅRSREDOVISNING 2008

43


N O T E R M E D R E D O V I S N I N G S P R I N C I P E R O C H B O K S L U T S K O M M E N TA R E R B E L O P P I M S E K O M I N G E T A N N AT A N G E S

NOT 1. REDOVISNINGSPRINCIPER

ÖVERENSSTÄMMELSE MED NORMGIVNING OCH LAG Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) sådana de antagits av EU. Vidare har Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1.1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet ”Moderbolagets redovisningsprinciper”. FÖRUTSÄTTNINGAR VID UPPRÄTTANDE AV MODERBOLAGETS OCH KONCERNENS FINANSIELLA RAPPORTER Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till miljoner med en decimal. Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, förutom vissa finansiella tillgångar och derivatinstrument som värderas till verkligt värde och anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning. Finansiella instrument som värderas till verkligt värde består av finansiella tillgångar klassificerade som finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen eller som finansiella tillgångar som kan säljas. Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning värderas till från och med tidpunkten för klassificering som innehav för försäljning till det lägsta av det redovisade värdet och det verkliga värdet efter avdrag för försäljningskostnader. Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Uppskattningarna och antagandena är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer som under rådande förhållanden synes vara rimliga. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. Bedömningar gjorda av företagsledningen vid tillämpningen av IFRS som har en betydande inverkan på de finansiella rapporterna och gjorda uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i det kommande årets finansiella rapporter beskrivs närmare i not 28.

44

OEM ÅRSREDOVISNING 2008 I EKONOMISK REDOVISNING

De nedan angivna redovisningsprinciperna för koncernen har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som presenteras i koncernens finansiella rapporter, om inte annat framgår nedan. Koncernens redovisningsprinciper har tillämpats konsekvent på rapportering och konsolidering av moderbolag, dotterföretag och intresseföretag. ÄNDRADE OCH NYA STANDARDER OCH TOLKNINGSUTTALANDEN MED FÖRSTA TILLÄMPNING UNDER 2008 De nya och ändrade standarder och tolkningar som har utfärdats av IASB respektive IFRIC och godkänts av EU för tillämpning 2008 har inte haft någon effekt på koncernens finansiella rapporter. Koncernens redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med årsredovisningen 2007. ÄNDRADE OCH NYA STANDARDER OCH TOLKNINGSUTTALANDEN MED FRAMTIDA TILLÄMPNING SOM KONCERNEN INTE FÖRTIDSTILLÄMPAR Nya eller ändrade standarder och nya tolkningsuttalanden vars framtida ikraftträdande kan komma att påverka koncernens finansiella rapporter har inte förtidstillämpats. Följande av IASB och IFRIC antagna nyheter med framtida tillämpning kan komma att påverka koncernens finansiella rapporter: IFRS 8 Rörelsesegment ersätter IAS 14 Segmentsrapportering och ställer delvis nya krav på upplysningar om operativa segment. Standarden bedöms inte påverka OEMs indelning i segment och endast i obetydlig utsträckning påverka de tilläggsupplysningar som måste lämnas. Standarden, som är antagen av EU, ska tillämpas på räkenskapsår som inleds från och med den 1 januari 2009. Ändringar i IAS 1 Utformning av finansiella rapporter medför främst att koncernens nuvarande rapport över förändringar av eget kapital delas upp i två rapporter. Den ändrade IAS 1 ska tillämpas på räkenskapsår som inleds från och med den 1 januari 2009. Ändringar i IAS 23 Lånekostnader innebär att aktivering måste ske av lånekostnader som är direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller produktion av tillgångar som tar en betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning eller försäljning. Tidigare var det tillåtet att löpande kostnadsföra nämnda lånekostnader vilket också är OEMs valda princip. Ändringen väntas främst påverka OEMs kommande uppförande av byggnader. Ändringen ska tillämpas på räkenskapsår som inleds från och med den 1 januari 2009. Omarbetad IFRS 3 Rörelseförvärv och ändrad IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter medför ändringar avseende koncernredovisning och redovisning av förvärv. De omarbetade standarderna ska tillämpas på förvärv som sker under räkenskapsår som börjar 1 juli 2009 eller senare.

Följande av IASB och IFRIC antagna nyheter med framtida tillämpning förväntas, baserat på koncernens aktuella situation, inte komma att påverka koncernens finansiella rapporter: Annual Improvements of IFRS 2008, ändringar av IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar (Vesting Conditions and Cancellations); ändringar i IAS 32 Finansiella instrument: klassificering (Puttable Financial Instruments and Obligations Arising on Liquidation), ändringar i IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering (Eligble Hedged Items), IFRIC 12 Service Concession Arrangements, IFRIC 13 Customer Loyalty Programmes, IFRIC 15 Agreements for the Construction of Real Estate, IFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation, IFRIC 17 Distribution of Non-cash Assets to owners och IFRIC 18 Transfers of Assets from Customers. KLASSIFICERING M M Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. SEGMENTRAPPORTERING Ett segment är en redovisningsmässigt identifierbar del av koncernen som antingen tillhandahåller varor eller tjänster (rörelsegrenar), eller varor eller tjänster inom en viss ekonomisk omgivning (geografiskt område), som är utsatta för risker och möjligheter som skiljer sig från andra segment. Koncernens primära segment är rörelsegrenar. Segmentinformation lämnas i enlighet med IAS 14 endast för koncernen. KONSOLIDERINGSPRINCIPER FÖR DOTTERFÖRETAG Dotterföretag är företag som står under ett bestämmande inflytande från OEM International AB. Bestämmande inflytande innebär direkt eller indirekt en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen om ett bestämmande inflytande föreligger, ska potentiella röstberättigande aktier som utan dröjsmål kan utnyttjas eller konverteras beaktas. Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom koncernen indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder och eventualförpliktelser. I analysen fastställs dels anskaffningsvärdet för andelarna eller rörelsen, dels det verkliga värdet på förvärvsdagen av förvärvade identifierbara tillgångar samt övertagna skulder och eventualförpliktelser. Anskaffningsvärdet för dotterföretagsaktierna respektive rörelsen utgörs av de verkliga värdena per överlåtelsedagen för tillgångar,


uppkomna eller övertagna skulder och emitterade egetkapitalinstrument som lämnats som vederlag i utbyte mot de förvärvade nettotillgångarna samt transaktionskostnader som är direkt hänförbara till förvärvet. Vid rörelseförvärv där anskaffningskostnaden överstiger nettovärdet av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt eventualförpliktelser, redovisas skillnaden som goodwill. När skillnaden är negativ redovisas denna direkt i resultaträkningen. Dotterföretags finansiella rapporter tas in i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten till det datum då det bestämmande inflytandet upphör. KONSOLIDERINGSPRINCIPER AV INTRESSEFÖRETAG Intresseföretag är de företag för vilka koncernen har ett betydande inflytande, men inte ett bestämmande inflytande, över den driftsmässiga och finansiella styrningen, vanligtvis genom andelsinnehav mellan 20% och 50% av röstetalet. Från och med den tidpunkt som det betydande inflytandet erhålls redovisas andelar i intresseföretag enligt kapitalandelsmetoden i koncernredovisningen. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade värdet på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens egna kapital samt koncernmässig goodwill och andra eventuella kvarvarande värden på koncernmässiga över- och undervärden. I koncernens resultaträkning redovisas som ”Andel i intresseföretags resultat” koncernens andel i intresseföretagens resultat hänförligt till moderbolagsägarna justerat för eventuella avskrivningar, nedskrivningar eller upplösningar av förvärvade över- respektive undervärden. Dessa resultatandelar minskade med erhållna utdelningar från intresseföretagen utgör den huvudsakliga förändringen av det redovisade värdet på andelar i intresseföretag. Eventuell skillnad vid förvärvet mellan anskaffningsvärdet för innehavet och ägarföretagets andel av det verkliga värdet netto av intresseföretagets identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas enligt samma principer som vid förvärv av dotterföretag. När koncernens andel av redovisade förluster i intresseföretaget överstiger det redovisade värdet på andelarna i koncernen reduceras andelarnas värde till noll. Avräkning för förluster sker även mot långfristiga finansiella mellanhavanden utan säkerhet, vilka till sin ekonomiska innebörd utgör del av ägarföretagets nettoinvestering i intresseföretaget. Fortsatta förluster redovisas inte såvida inte koncernen har lämnat garantier för att täcka förluster uppkomna i intresseföretaget. Kapitalandelsmetoden tillämpas fram till den tidpunkt när det betydande inflytandet upphör. TRANSAKTIONER SOM ELIMINERAS VID KONSOLIDERING Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter eller kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer från koncerninterna transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet vid upprättandet av koncernredovisningen. Orealiserade vinster som uppkommer från transaktioner med intresseföretag elimineras i den utsträckning som motsvarar koncernens

ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den utsträckning det inte finns nedskrivningsbehov. UTLÄNDSK VALUTA Transaktioner i utländsk valuta Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Funktionell valuta är valutan i de primära ekonomiska miljöer bolagen bedriver sin verksamhet. Monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den funktionella valutan till den valutakurs som föreligger på balansdagen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkningarna redovisas i resultaträkningen. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till historiska anskaffningsvärden omräknas till valutakurs vid transaktionstillfället. Icke-monetära tillgångar och skulder som redovisas till verkliga värden omräknas till den funktionella valutan till den kurs som råder vid tidpunkten för värdering till verkligt värde. Utländska verksamheters finansiella rapporter Tillgångar och skulder i utlandsverksamheter, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, omräknas från utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncernens rapporteringsvaluta, svenska kronor, till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader i en utlandsverksamhet omräknas till svenska kronor till en genomsnittskurs som utgör en approximation av de valutakurser som förelegat vid respektive transaktionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas direkt mot eget kapital som en omräkningsreserv. Vid avyttring av en utlandsverksamhet realiseras de till verksamheten hänförliga ackumulerade omräkningsdifferenserna i koncernens resultaträkning. Sedan 1 januari 2004, det vill säga tidpunkten för övergång till redovisning enligt IFRS, har omräkningsdifferenser redovisats i omräkningsreserven i eget kapital. INTÄKTER Försäljning av varor Intäkterna inkluderar endast det bruttoinflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhåller eller kan erhålla för egen räkning. Inkomst vid varuförsäljning redovisas som intäkt då bolaget till köparen har överfört de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande. Om det råder betydande osäkerhet avseende betalning, vidhängande kostnader eller risk för returer och om säljaren behåller ett engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägandet sker ingen intäktsföring. Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas med avdrag för lämnade rabatter. När belopp uppbärs för annans räkning utgörs bolagets intäkter inte av uppburna belopp utan av erhållna provisioner. Försäljning av tjänster och liknande uppdrag Intäkter från tjänsteuppdrag redovisas i resultaträkningen då tjänsten tillhandahålls baserad på färdigställandegraden på balansdagen.

Färdigställandegraden bestäms på basis av nedlagda uppdragsutgifter i förhållande till uppdragets totala beräknade uppdragsutgifter. Inkomst från försäljning av tjänster och liknande uppdrag redovisas som intäkt när samtliga följande villkor är uppfyllda: • Inkomsten som är hänförligt till uppdraget kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. • Det är sannolikt att betalning motsvarande utfört uppdrag kommer att tillfalla företaget. • De utgifter som uppkommit och de utgifter som återstår för att slutföra uppdraget kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Om det bedöms sannolikt att samtliga kostnader för ett uppdrag kommer att överstiga de totala intäkterna redovisas den befarade förlusten till fullo omedelbart som kostnad. RÖRELSEKOSTNADER OCH FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Operationella leasingavtal Kostnader avseende operationella leasingavtal redovisas i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Förmåner erhållna i samband med tecknandet av ett avtal redovisas linjärt som en minskning av den totala leasingkostnaden i resultaträkningen. Finansiella leasingavtal Minimileaseavgifterna fördelas mellan räntekostnad och amortering på den utestående skulden. Räntekostnaden fördelas över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den under respektive period redovisade skulden. Variabla avgifter kostnadsförs i de perioder de uppkommer. Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter och kostnader består av ränteintäkter på bankmedel och fordringar och räntebärande värdepapper, räntekostnader på lån, utdelningsintäkter, valutakursdifferenser hänförliga till finansiella investeringar och finansieringsverksamhet, orealiserade och realiserade vinster och förluster på finansiella placeringar samt derivatinstrument som används inom den finansiella verksamheten Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla uppskattade framtida in- och utbetalningar under den förväntade räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran eller skulden. Räntekomponenten i finansiella leasingbetalningar är redovisad i resultaträkningen genom tillämpning av effektivräntemetoden. Ränteintäkter respektiver räntekostnader inkluderar periodiserade belopp av transaktionskostnader och eventuella rabatter, premier och andra skillnader mellan det ursprungligen redovisade värdet av fordran respektive skuld och det belopp som regleras vid förfall och de uppskattade framtida in- och utbetalningarna under avtalstiden. Utdelningsintäkt redovisas när rätten att erhålla betalning fastställts. Valutakursvinster och valutakursförluster redovisas netto. Koncernen och moderbolaget aktiverar inte ränta i tillgångars anskaffningsvärden.

EKONOMISK REDOVISNING I OEM ÅRSREDOVISNING 2008

45


SKATTER Inkomstskatter utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, med tillämpning av de skattesatser som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Till aktuell skatt hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Temporära skillnader beaktas inte i koncernmässig goodwill och inte heller vid första redovisningen av tillgångar och skulder som inte är rörelseförvärv som vid tidpunkten för transaktionen inte påverkar vare sig redovisat eller skattepliktig resultat. Vidare beaktas inte heller temporära skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag som inte förväntas bli återförda inom överskådlig framtid. Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur underliggande tillgångar eller skulder förväntas bli realiserade eller reglerade. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller i praktiken beslutade per balansdagen. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar reduceras när det inte längre bedöms sannolikt att de kan utnyttjas. FINANSIELLA INSTRUMENT Redovisning i och borttagande från balansräkningen Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen består främst av på tillgångssidan likvida medel, lånefordringar, kundfordringar samt finansiella placeringar. På skuldsidan återfinns leverantörsskulder och låneskulder. En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part till instrumentets avtalsvillkor. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. En finansiell tillgång (eller del därav) tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget överför i allt väsentligt de risker och fördelar som är förknippade med ägande. En finansiell skuld (eller del därav) tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks. Upplåning och placeringar redovisas när transaktionen utförs (likviddagsredovisning), medan derivatinstrument redovisas när avtalet har ingåtts (affärsdagsredovisning). En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast när det föreligger en legal rätt att kvitta beloppen samt att det föreligger avsikt att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden. Klassificering och värdering Finansiella instrument redovisas initialt till anskaffningsvärde motsvarande instrumentets

46

OEM ÅRSREDOVISNING 2008 I EKONOMISK REDOVISNING

verkliga värde med tillägg för transaktionskostnader för alla finansiella instrument förutom de som tillhör kategorin finansiell tillgång som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen vilka redovisas till verkligt värde exklusive transaktionskostnader. De finansiella instrumenten klassificeras vid första redovisningen utifrån det syfte instrumenten förvärvades vilket påverkar redovisningen därefter. Verkligt värde på noterade finansiella tillgångar motsvaras av tillgångens noterade köpkurs på balansdagen. Verkligt värde på onoterade finansiella tillgångar fastställs genom att använda värderingstekniker såsom nyligen genomförda transaktioner, pris på liknande instrument och diskonterade kassaflöden. Kundfordringar samt övriga kort- och långfristiga fordringar klassificerade i värderingskategorin ”lånefordringar och kundfordringar” Fordringar, som inte utgör derivat, med betalningar som går att fastställa, och som inte är noterade på en aktiv marknad, redovisas till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar som normalt har en kvarvarande löptid kortare än tolv månader redovisas till nominellt värde. En fordran prövas individuellt avseende bedömd förlustrisk och upptas till det belopp varmed den beräknas inflyta. Erforderliga nedskrivningar görs vid behov och redovisas i resultaträkningen. Finansiella placeringar och derivatinstrument klassificerade i värderingskategorin ”finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen” Finansiella placeringar tillhör värderingskategori finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Denna kategori består av två undergrupper: finansiella tillgångar som innehas för handel och andra finansiella tillgångar som företaget initialt valt att placera i denna kategori. En finansiell tillgång klassificeras som innehav för handel om den förvärvas i syfte att säljas på kort sikt. Till den andra undergruppen har företaget valt att vid första redovisningen hänföra finansiella tillgångar som enligt företagsledningens riskhanterings- och investeringsstrategi förvaltas och utvärderas baserat på verkliga värden. Till denna kategori hör finansiella placeringar i egetkapitalinstrument och räntebärande värdepapper. Finansiella placeringar värderas löpande till verkligt värde med värdeförändringar redovisade i resultaträkningen i finansnettot. Derivatinstrument tillhör värderingskategorin finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen såsom instrument som innehas för handel. Derivatinstrument utgörs bl.a. av valutaterminskontrakt och valutaoptioner för att täcka risker för valutakursförändringar. Derivat är också avtalsvillkor som är inbäddade i andra avtal. Inbäddade derivat ska särredovisas om de inte är närarelaterade till värdkontrakten. Derivatinstrument värderas vid första redovisningen och löpande därefter till verkligt värde med värdeförändringar redovisade som intäkter respektive kostnader inom rörelseresultatet eller inom finansnettot

baserat på syftet med användningen av derivatinstrumentet och huruvida användningen relateras till en rörelsepost eller en finansiell post. Koncernen har inte använt derivat för säkringsredovisning varken under året eller under jämförelseåret. Likvida medel Likvida medel består av kassamedel samt omedelbart tillgängliga tillgodohavanden hos banker och motsvarande institut samt kortfristiga likvida placeringar med en löptid från anskaffningstidpunkten understigande tre månader vilka är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer. Räntebärande skulder klassificerade i värderingskategorin ”Andra skulder” Låneskulder redovisas löpande till upplupet anskaffningsvärde, vilket innebär att värdet justeras genom att eventuella rabatter eller premier i samband med att lånet tas upp och kostnader i samband med upplåning periodiseras över lånets förväntade löptid. Periodiseringen beräknas på basis av lånets initiala effektiva ränta. Vinst och förlust som uppkommer när lån löses redovisas i resultaträkningen. Leverantörsskulder och andra rörelseskulder klassificerade i värderingskategorin ”Andra skulder” Skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde som bestäms utifrån den effektivränta som beräknades vid anskaffningstidpunkten vilket normalt innebär nominellt värde. MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Ägda tillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas i koncernen till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Exempel på direkt hänförbara kostnader som ingår i anskaffningsvärdet är kostnader för leverans och hantering, installation, lagfarter, konsulttjänster och juristtjänster. Lånekostnader ingår inte i anskaffningsvärdet för egenproducerade anläggningstillgångar. Redovisningsprinciper för nedskrivningar framgår nedan. Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort ur balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Vinst eller förlust som uppkommer vid avyttring eller utrangering av en tillgång utgörs av skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde med avdrag för direkta försäljningskostnader. Vinst och förlust redovisas som övrig rörelseintäkt/-kostnad. Leasade tillgångar Leasingavtal klassificeras i koncernredovisningen antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna som är förknippade


med ägandet i allt väsentligt är överförda till leasetagaren, om så ej är fallet är det fråga om operationell leasing. Tillgångar som hyrs enligt finansiella leasingavtal redovisas som tillgång i koncernens balansräkning. Förpliktelsen att betala framtida leasingavgifter redovisas som lång- och kortfristiga skulder. De leasade tillgångarna avskrivs enligt plan medan leasingbetalningarna redovisas som ränta och amortering av skulderna. Tillkommande utgifter Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången kommer att komma företaget till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. En tillkommande utgift läggs till anskaffningsvärdet om utgiften avser utbyten av identifierade komponenter eller delar därav. Även i de fall ny komponent tillskapats läggs utgiften till anskaffningsvärdet. Eventuella oavskrivna redovisade värden på utbytta komponenter, eller delar av komponenter, utrangeras och kostnadsförs i samband med utbytet. Reparationer kostnadsförs löpande. Avskrivningsprinciper Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod, mark skrivs inte av. Koncernen tillämpar komponentavskrivning vilket innebär att komponenternas bedömda nyttjandeperiod ligger till grund för avskrivningen. Beräknade nyttjandeperioder; • byggnader, rörelsefastigheter se nedan • markanläggningar 20 år • maskiner och andra tekniska anläggningar 5–10 år • inventarier, verktyg och installationer 3–10 år Rörelsefastigheterna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperioder varierar. Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på byggnader: • Stomme 100 år • Stomkompletteringar, innerväggar m.m. 30 år • Installationer; värme, el, VVS, ventilation m.m. 20-32 år • Yttre ytskikt; fasader, yttertak m.m. 20-50 år Använda avskrivningsmetoder och tillgångarnas restvärden och nyttjandeperioder omprövas vid varje års slut. IMMATERIELLA TILLGÅNGAR Goodwill Goodwill värderas till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade nedskrivningar. Goodwill fördelas till kassagenererande enheter och prövas minst årligen för nedskrivningsbehov. Goodwill som uppkommit vid förvärv av intresseföretag inkluderas i det redovisade värdet för andelar i intresseföretag.

Vid rörelseförvärv där anskaffningsutgiften understiger netto verkligt värde av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt eventualförpliktelser, redovisas skillnaden direkt i resultaträkningen. Beträffande goodwill i förvärv som ägt rum före 1 januari 2004 har koncernen vid övergången till IFRS inte tillämpat IFRS retroaktivt utan det per denna dag redovisade värde, efter nedskrivningsprövning, utgör fortsättningsvis koncernens anskaffningsvärde. Övriga immateriella tillgångar Förvärvade leverantörsrelationer med obestämbar nyttjandeperiod värderas till anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade nedskrivningar. Leverantörsrelationer med obegränsad nyttjandeperiod bedöms föreligga vid vissa förvärv av agentur eller motsvarande relation till enstaka leverantör som historiskt har uppvisat ett mycket långvarigt agenturförhållande som förvärvas indirekt via dotterbolag som innehar agenturen ifråga. Årligen görs en prövning om omständigheter fortfarande pekar på att nyttjandeperioden är obestämbar. Nedskrivningsprövning sker årligen och vid indikation på nedskrivningsbehov sker detta. Övriga förvärvade leverantörsrelationer värderas till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Övriga immateriella tillgångar består av programvaror, varumärken och kundrelationer. Dessa har en bestämbar nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Nedlagda utgifter för internt genererad goodwill och internt genererade varumärken aktiveras inte som tillgång utan redovisas löpande som kostnad i resultaträkningen. Tillkommande utgifter Tillkommande utgifter för aktiverade immateriella tillgångar redovisas som en tillgång i balansräkningen endast då de ökar de framtida ekonomiska fördelarna för den specifika tillgången till vilka de hänför sig. Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer. Avskrivning Avskrivningar redovisas i resultaträkningen linjärt över immateriella tillgångars beräknade nyttjandeperioder, såvida inte sådana nyttjandeperioder är obestämbara. Goodwill har en obestämbar nyttjandeperiod och prövas för nedskrivningsbehov årligen eller så snart indikationer uppkommer som tyder på att tillgången ifråga har minskat i värde. Nyttjandeperioderna omprövas minst årligen, se vidare not 14. Beräknade nyttjandeperioder; • programvaror för IT 3-5 år • varumärken 5-10 år • kundrelationer 5 år • leverantörsrelationer 5 år (såvida ej obestämbar) VARULAGER Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, efter avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och

för att åstadkomma en försäljning. Varulager beräknas genom tillämpning av först in, först ut-metoden (FIFU). I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader och skälig andel av indirekta tillverkningskostnader. Vid värdering tas hänsyn till normalt kapacitetsutnyttjande. NEDSKRIVNINGAR De redovisade värdena för koncernens tillgångar prövas vid varje balansdag för att bedöma om det finns indikation på nedskrivningsbehov. Nedan beskrivs den prövning av nedskrivningsbehov som sker av materiella och immateriella anläggningstillgångar, andelar i dotterföretag och intresseföretag samt för finansiella tillgångar. Sålunda undantas tillgångar för försäljning och avyttringsgrupper, varulager, och uppskjutna skattefordringar. För undantagna tillgångar prövas det redovisade värdet enligt respektive redovisningsstandard. Nedskrivningsprövning för materiella och immateriella tillgångar samt andelar i dotterföretag och intresseföretag Om indikation på nedskrivningsbehov finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde (se nedan). För goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod beräknas återvinningsvärdet dessutom årligen. Om det inte går att fastställa väsentligen oberoende kassaflöden till en enskild tillgång ska tillgångarna vid prövning av nedskrivningsbehov grupperas till den lägsta nivå där det går att identifiera väsentligen oberoende kassaflöden – en så kallad kassagenererande enhet. En nedskrivning redovisas när en tillgångs eller kassagenererande enhets, eller grupp av enheters, redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. En nedskrivning belastar resultaträkningen. Nedskrivning av tillgångar hänförliga till en kassagenererande enhet, eller grupp av enheter, fördelas i första hand till goodwill. Därefter görs en proportionell nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten eller gruppen av enheter. Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde minus försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden med en diskonteringsfaktor som beaktar riskfri ränta och den risk som är förknippad med den specifika tillgången. Nedskrivningsprövning för finansiella tillgångar Alla finansiella tillgångar förutom de som tillhör kategorin finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen prövas för nedskrivning. Vid varje rapporttillfälle bedömer företaget om det finns objektiva belägg som tyder på att en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar har ett nedskrivningsbehov. En finansiell tillgång har ett nedskrivningsbehov endast om objektiva belägg visar att en eller flera händelser inträffat som har en inverkan på de framtida kassaflödena för den finansiella tillgången om dessa kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.

EKONOMISK REDOVISNING I OEM ÅRSREDOVISNING 2008

47


Återvinningsvärdet för tillgångar tillhörande kategori lånefordringar och kundfordringar vilka redovisas till upplupet anskaffningsvärde beräknas som nuvärdet av framtida kassaflöden diskonterade med den effektiva ränta som gällde då tillgången redovisades första gången. Tillgångar med en kort löptid diskonteras inte. En nedskrivning belastar resultaträkningen. Återföring av nedskrivningar En nedskrivning av tillgångar som ingår i IAS 36 tillämpningsområde reverseras om det både finns indikation på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger och det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet. Nedskrivning av goodwill återförs dock aldrig. En reversering görs endast i den utsträckning som tillgångens redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning där så är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts. Nedskrivningar av lånefordringar och kundfordringar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde återförs om en senare ökning av återvinningsvärdet objektivt kan hänföras till en händelse som inträffat efter det att nedskrivningen gjordes. EGET KAPITAL Återköp av egna aktier Förvärv av sådana instrument redovisas som en avdragspost från eget kapital. Likvid från avyttring av egetkapitalinstrument redovisas som en ökning av eget kapital. Eventuella transaktionskostnader redovisas direkt mot eget kapital. Lämnad utdelning Utdelningar redovisas som skuld efter det att årsstämman godkänt utdelningen. RESULTAT PER AKTIE Beräkningen av resultat per aktie baseras på årets resultat i koncernen hänförligt till moderbolagets aktieägare och på det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier under året. ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA Avgiftsbestämda pensionsplaner Som avgiftsbestämda pensionsplaner klassificeras de planer där företagets förpliktelse är begränsad till de avgifter företaget åtagit sig att betala. I sådant fall beror storleken på den anställdes pension på de avgifter som företaget betalar till planen eller till ett försäkringsbolag och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Följaktligen är det den anställde som bär den aktuariella risken (att ersättningen blir lägre än förväntat) och investeringsrisken (att de investerade tillgångarna kommer att vara otillräckliga för att ge de förväntade ersättningarna). Företagets förpliktelser avseende avgifter till avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad i resultaträkningen i den takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt företaget under en period. Förmånsbestämda pensionsplaner Koncernens nettoförpliktelse avseende förmånsbestämda pensionsplaner beräknas separat för varje plan genom en uppskattning av den framtida ersättning som de anställda intjänat genom sin anställning i både innevarande och

48

OEM ÅRSREDOVISNING 2008 I EKONOMISK REDOVISNING

tidigare perioder; denna ersättning diskonteras till ett nuvärde. Diskonteringsräntan utgörs av räntan på balansdagen baserad på statsobligationer med en motsvarande löptid som pensionsförpliktelserna. Beräkningen utförs av en kvalificerad aktuarie med användande av projected unit credit method. Vidare beräknas det verkliga värdet av eventuella förvaltningstillgångar per rapportdagen. Vid fastställandet av förpliktelsens nuvärde och verkligt värde på förvaltningstillgångar kan det uppstå aktuariella vinster och förluster. Dessa uppkommer antingen genom att det verkliga utfallet avviker från det tidigare gjorda antagandet, eller genom att antagandena ändras. Korridorregeln tillämpas. Korridorregeln innebär att den del av de ackumulerade aktuariella vinsterna och förlusterna som överstiger 10% av det största av förpliktelsernas nuvärde och förvaltningstillgångarnas verkliga värde redovisas i resultatet över den förväntade genomsnittliga återstående tjänstgöringstiden för de anställda som omfattas av planen. I övrigt beaktas inte aktuariella vinster och förluster. I balansräkningen redovisat värde för pensioner och liknande förpliktelser motsvarar förpliktelsernas nuvärde vid bokslutstidpunkten, med avdrag för det verkliga värdet av förvaltningstillgångar, oredovisade aktuariella vinster eller förluster samt oredovisade kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder. När beräkningen leder till en tillgång för koncernen begränsas det redovisade värdet på tillgången till nettot av oredovisade aktuariella förluster och oredovisade kostnader för tjänstgöring under tidigare perioder och nuvärdet av framtida återbetalningar från planen eller minskade framtida inbetalningar till planen. När ersättningarna i en plan förbättras, redovisas den andel av den ökade ersättningen som hänför sig till de anställdas tjänstgöring under tidigare perioder som en kostnad i resultaträkningen linjärt fördelad över den genomsnittliga perioden tills ersättningarna helt är intjänade. Om ersättningen är fullt ut intjänad redovisas hela kostnaden direkt i resultaträkningen. Samtliga komponenter som ingår i periodens kostnad för en förmånsbestämd plan redovisas i rörelseresultatet. Ersättningar vid uppsägning En avsättning redovisas i samband med uppsägningar av personal endast om företaget är bevisligen förpliktigat att avsluta en anställning före den normala tidpunkten eller när ersättningar lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång. Kortfristiga ersättningar till anställda Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de relaterade tjänsterna erhålls. En avsättning redovisas för den förväntade kostnaden för bonusutbetalningar när koncernen har en gällande rättslig eller informell förpliktelse att göra sådana betalningar till följd av att tjänster erhållits från anställda och förpliktelsen kan beräknas tillförlitligt. AVSÄTTNINGAR En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har en befintlig legal eller informell

förpliktelse som en följd av en inträffad händelse, och det är troligt att ett utflöde av ekonomiska resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen samt en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Där effekten av när i tiden betalning sker är väsentlig, beräknas avsättningar genom diskontering av det förväntade framtida kassaflödet till en räntesats före skatt som återspeglar aktuella marknadsbedömningar av pengars tidsvärde och, om det är tillämpligt, de risker som är förknippade med skulden. En avsättning för garantier redovisas när de underliggande produkterna eller tjänsterna säljs. Avsättningen baseras på historiska data om garantier och en sammanvägning av tänkbara utfall i förhållande till de sannolikheter som utfallen är förknippade med. ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING OCH AVVECKLADE VERKSAMHETER Innebörden av att en anläggningstillgång (eller en avyttringsgrupp) klassificerats som innehav för försäljning är att dess redovisade värde kommer att återvinnas i huvudsak genom försäljning och inte genom användning. Vid första klassificering som innehav för försäljning, redovisas anläggningstillgångar och avyttringsgrupper till det lägsta av redovisat värde före omklassificering som innehav för försäljning och verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader. Vissa balansposter är undantagna från nämnda värderingsregler och värderas på samma sätt som före omklassificeringen. Till de undantagna balansposterna hör bl a finansiella tillgångar, lager, förvaltningstillgångar och uppskjutna skattefordringar. Vid varje efterföljande rapporteringstidpunkt ska anläggningstillgången respektive avyttringsgruppen som helhet värderas till det lägsta av verkligt värde minus försäljningskostnader och redovisat värde vid tidpunkten för omklassificering med tillägg för eventuella nedskrivningar som kan återföras utan att det redovisade värdet överstiger verkligt värde minus försäljningskostnader. Förluster till följd av värdenedgångar vid första klassificeringen som innehav för försäljning inkluderas i resultaträkningen liksom vinster eller förluster vid efterföljande omvärderingar. En avvecklad verksamhet är en del av ett företags verksamhet som representerar en självständig rörelsegren eller en väsentlig verksamhet inom ett geografiskt område eller är ett dotterföretag som förvärvats uteslutande i syfte att vidaresäljas. Klassificering som en avvecklad verksamhet sker vid avyttring eller vid en tidigare tidpunkt då verksamheten uppfyller kriterierna för att klassificeras som innehav för försäljning. En avyttringsgrupp som ska läggas ned kan också kvalificera för att klassificeras som avvecklad verksamhet från tidpunkten då den inte längre nyttjas. I resultaträkningen och kassaflödesanalysen för koncernen har jämförelseårets uppgifter ändrats och presenterats som om den under innevarande år avvecklade verksamheten hade avvecklats redan vid ingången av jämförelseåret (se även not 5 och 25).


EVENTUALFÖRPLIKTELSER (ANSVARSFÖRBINDELSER) En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida händelser eller när det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas. MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.1 Redovisning för juridisk person. Även av Rådet för finansiell rapporterings utgivna uttalanden gällande för noterade företag tillämpas. RFR 2.1 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den juridiska personen ska tillämpa samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Rekommendationen anger vilka undantag från och tillägg till IFRS som ska göras. För moderbolaget tillämpas samma redovisningsprinciper som angivits för koncernredovisningen ovan, förutom i de fall som framgår nedan. Ändrade redovisningsprinciper Moderbolagets redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med årsredovisningen för 2007. Moderbolaget påverkas inte av IASBs och IFRICs nya standarder respektive tolkningsuttalanden med framtida tillämpning som framgår av koncernens redovisningsprinciper ovan. Ändringar av IAS 27 Consolidated and Separated Financial Statements - Cost of an investment in a subsidiary, jointly controlled entity or associate, som ska tillämpas från och med räkenskapsåret 2009 har inte förtidstillämpas men kan i vissa fall påverka moderbolagets redovisning av eventuell utdelning av förvärvat eget kapital i dotter- och intresseföretag. Klassificering och uppställningsformer Moderbolagets resultaträkning och balansräkning är uppställda enligt årsredovisningslagens scheman. Skillnaden mot IAS 1 Utformning av finansiella rapporter som tillämpas vid utformningen av koncernens finansiella rapporter är främst redovisning av finansiella intäkter och kostnader, eget kapital samt förekomsten av avsättningar som egen rubrik i balansräkningen. Dotterföretag och intresseföretag Andelar i dotterföretag och intresseföretag redovisas i moderbolaget enligt anskaffningsvärdemetoden. Som intäkt redovisas endast erhållna utdelningar under förutsättning att dessa härrör från vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Utdelningar som överstiger dessa intjänade vinstmedel betraktas som en återbetalning av investeringen och reducerar andelens redovisade värde.

Intäkter Utförande av tjänsteuppdrag I moderbolaget resultatredovisas tjänsteuppdrag enligt ÅRL 2 kap 4 § när tjänsten är färdigställd. Intill dess redovisas pågående arbeten för annans räkning avseende tjänsteuppdrag till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Anteciperade utdelningar Anteciperad utdelning från dotterföretag redovisas i de fall moderföretaget ensamt har rätt att besluta om utdelningens storlek och moderföretaget har fattat beslut om utdelningens storlek innan moderföretaget publicerat sina finansiella rapporter. Materiella anläggningstillgångar Ägda tillgångar Materiella anläggningstillgångar i moderbolaget redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar på samma sätt som för koncernen men med tillägg för eventuella uppskrivningar. Leasade tillgångar I moderbolaget redovisas samtliga leasingavtal enligt reglerna för operationell leasing. Skatter I moderbolaget redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Finansiella garantier Moderbolagets finansiella garantiavtal består i huvudsak av borgensförbindelser till förmån för dotterföretag. Finansiella garantier innebär att bolaget har ett åtagande att ersätta innehavaren av ett skuldinstrument för förluster som denne ådrar sig på grund av att en angiven gäldenär inte fullgör betalning vid förfall enligt avtalsvillkoren. För redovisning av finansiella garantiavtal tillämpar moderbolaget en av Redovisningsrådet tillåten lättnadsregel jämfört med reglerna i IAS 39. Lättnadsregeln avser finansiella garantiavtal utställda till förmån för dotterföretag. Moderbolaget redovisar finansiella garantiavtal som avsättning i balansräkningen när bolaget har ett åtagande för vilket betalning sannolikt erfordras för att reglera åtagandet. Koncernbidrag och aktieägartillskott för juridiska personer Företaget redovisar koncernbidrag och aktieägartillskott i enlighet med uttalandet från Rådet för finansiell rapportering (UFR 2). Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej erfordras. Koncernbidrag redovisas enligt ekonomisk innebörd. Det innebär att koncernbidrag som lämnats och erhållits i syfte att minimera koncernens totala skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess aktuella skatteeffekt.

EKONOMISK REDOVISNING I OEM ÅRSREDOVISNING 2008

49


NOT 2. RÖRELSEGRENAR OCH GEOGRAFISKA OMRÅDEN

Segmentrapportering upprättas för koncernens rörelsegrenar och geografiska områden. Koncernens interna rapporteringssystem är uppbyggt utifrån uppföljning av avkastningen på koncernens varor och tjänster varför rörelsegrenar är den primära indelningsgrunden. Internpris mellan koncernens olika segment är satta utifrån principen om ”armslängds avstånd” dvs. mellan parter som är oberoende av varandra, välinformerade och med ett intresse av att transaktionerna genomförs. I segmentens resultat, tillgångar och skulder har inkluderats direkt hänförbara poster samt poster som kan fördelas på segmenten på ett rimligt och tillförlitligt sätt. Ej fördelade poster består av ränteoch utdelningsintäkter, vinster vid avyttring av finansiella placeringar, räntekostnader, förluster vid avyttring av finansiella placeringar, koncernens andel av förluster i intresseföretag, skattekostnader och allmänna administrationskostnader.

Tillgångar och skulder som inte har fördelats ut på segment är uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder. I segmentens investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar ingår samtliga investeringar frånsett investeringar i korttidsinventarier och inventarier av mindre värde. Koncernen är organiserad i fyra segment OEM Automatic, OEM Electronics, Cyncrona och Development. OEM Automatic är verksamt inom försäljning av komponenter för industriautomation. Kunder är maskin- och apparattillverkande industri, grossister och strategiska slutförbrukare. OEM Electronics verksamhet innefattar försäljning av elektronik- och elektromekaniska komponenter. Kunderna är apparatoch elektroniktillverkare samt strategiska kontraktstillverkare i norra Europa. Cyncrona marknadsför maskiner och förbrukningsmaterial till elektronikproduktion. Marknadsföring sker i

ÅR 2008 OEM Automatic

OEM Electronics

Cyncrona

huvudsak genom personlig försäljning där Cyncrona tillför kunden såväl produkt- som processkunskap. Support är en viktig del av verksamheten och innefattar utbildning, installation, driftsättning och service. I Development ingår de verksamheter som befinner sig i ett utvecklingsskede med ambitionen att utvecklas till ett starkt varumärkeskoncept, alternativt anpassas för att fusioneras ihop med annan verksamhet. Löpande arbete pågår med att utvärdera förvärvsmöjligheter inom närliggande produktområden, men också inom helt nya. Produkter inom Development är pumpar, tätningar, rullnings-, glid-, och ledlager. Moderbolagets verksamhet beskrivs under förvaltningsberättelsen. I övrig verksamhet ingår moderbolaget, ägande aktierna i underliggande bolag, fastighetsbolag ägande rörelsefastigheter där koncernen bedriver egen verksamhet.

Summa Övrig Eliminering/ kvarvarande Development verksamhet Ofördelat verksamheter

INTÄKTER Extern omsättning Intern omsättning Summa intäkter

999,7

252,7

222,3

183,7

1,3

-

3,8

0,3

0,7

2,4

27,8

-35,0

1 659,7 0,0

1 003,5

253,0

223,0

186,1

29,1

-35,0

1 659,7

121,9

17,3

10,0

5,7

4,3

-

159,2

R E S U LTAT Rörelseresultat Finansiella poster

-2,4

-2,4

Skattekostnader

-39,8

-39,8

-42,2

117,0

Resultat avyttring verksamhet Resultat

121,9

17,3

10,0

5,7

4,3

Ö V R I G A U P P LY S N I N G A R Tillgångar

394,2

93,4

156,9

208,2

422,2

-284,2

990,7

Skulder

244,6

56,1

98,8

80,6

166,7

-284,2

362,6

13,9

-

-

58,9

1,0

-

73,8

7,1

1,9

2,7

1,6

13,4

-

26,7

4,3

-

-

0,7

0,1

-

5,1

6,3

0,8

1,3

1,3

7,1

-

16,8

Investeringar immateriella anläggningstillgångar Investeringar materiella anläggningstillgångar Avskrivning immateriella anläggningstillgångar Avskrivningar materiella anläggningstillgångar

50

OEM ÅRSREDOVISNING 2008 I EKONOMISK REDOVISNING


ÅR 2007 OEM Automatic

OEM Electronics

Cyncrona

Summa Övrig Eliminering/ kvarvarande Avvecklad Development verksamhet Ofördelat verksamheter verksamhet

Summa

INTÄKTER Extern omsättning Intern omsättning Summa intäkter

838,7

274,8

187,7

179,6

1,4

1 482,2

-

1 482,2

4,4

1,2

0,6

1,6

26,1

-33,9

0,0

-

0,0

843,1

276,0

188,3

181,2

27,5

-33,9

1 482,2

0,0

1 482,2

98,2

15,0

4,3

12,6

6,9

R E S U LTAT Rörelseresultat

-

137,0

2,1

2,1

2,1

-38,3

-38,3

-38,3

Finansiella poster Skattekostnader

137,0

Resultat avyttring verksamhet Resultat

98,2

15,0

4,3

12,6

6,9

-36,2

100,8

2,0

2,0

2,0

102,8

Ö V R I G A U P P LY S N I N G A R Tillgångar

387,9

110,2

140,7

89,0

622,5

-460,6

889,7

Skulder

282,0

75,0

90,4

40,9

311,2

-460,6

338,9

Investeringar immateriella anläggningstillgångar 27,3

-

-

-

1,1

-

28,4

Investeringar materiella anläggningstillgångar

6,4

0,8

2,6

0,5

21,7

-

32,0

Avskrivning immateriella anläggningstillgångar

-2,2

-

-

-

-

-

-2,2

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar

-3,9

-0,4

-1,2

-1,1

-6,0

-

-12,6

GEOGRAFISKA OMRÅDEN Extern omsättning 2008

2007

Tillgångar 2008

Skulder

2007

2008

Investeringar

2007

2008

2007

Sverige

986,2

894,5

580,1

441,1

133,1

98,1

19,0

24,8

Danmark

158,9

82,9

68,8

133,0

32,0

71,3

2,6

0,3

England

72,9

77,4

43,2

51,0

17,8

20,3

0,3

0,5

Finland

269,0

272,5

206,0

147,9

147,8

97,5

3,3

3,7

Holland

4,4

3,8

14,2

9,8

3,0

2,2

-

-

Norge

74,1

78,5

22,5

45,3

5,4

26,1

-

0,1

Polen

1,9

52,9

42,7

17,4

17,0

8,9

10,0

1,0

Estland

5,4

-

6,5

4,0

4,6

3,1

0,2

-

Lettland

1,1

-

0,6

0,4

1,8

0,7

-

0,2

Litauen

-

-

0,1

-

1,2

0,1

-

-

34,8

29,9

31,2

40,1

6,4

8,9

0,3

0,5

Slovakien

-

-

0,1

0,1

0,6

0,1

-

-

Summa

1 659,7

1 482,2

990,7

889,7

362,6

338,4

26,7

32,0

Tjeckien

EKONOMISK REDOVISNING I OEM ÅRSREDOVISNING 2008

51


NOT 3. ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER KONCERNEN 2008

Reavinst fastighet Summa

MODERBOLAGET 2007

2008

2007

12,8

13,2

-

-

12,8

13,2

-

-

NOT 4. TILLGÅNGAR SOM INNEHAS FÖR FÖRSÄLJNING KONCERNEN 2008

2007

Fastighet i Danmark

-

7,1

Summa

-

7,1

Avtal tecknat 2007-12-13 om försäljning av fastighet ägd av Cyncrona Danmark. Från och med detta datum behandlas fastigheten som en tillgång till försäljning. Frånträde har skett 1 mars 2008. Uppkommen vinst vid frånträdet uppgick till 5,5 MSEK

NOT 5. FÖRVÄRV AV RÖRELSE De förvärvade företagens nettotillgångar vid förvärvstidpunkten avseende förvärven 2008 enligt en preliminär bedömning. 2008

Varumärken

9,5

Övriga immateriella tillgångar

1,6

-

Materiella anläggningstillgångar

0,8

20,5

Finansiella anläggningtillgångar

-

0,1

Varulager

24,7

20,3

Kundfordringar och övriga fordringar

18,9

28,3

0,6

11,9

Likvida medel Uppskjuten skatteskuld

-8,7

-3,8

-

-19,8

Kortfristiga skulder

-33,4

-30,6

Netto

37,6

36,4

-

-5,6

37,6

30,8

Långfristiga skulder

Avgår andelsinnehav om 50% tidigare redovisat med tillämpning av kapitalandelsmetod Netto identifierbara tillgångar och skulder

Koncerngoodwill

24,2

17,8

-61,8

-48,6

Innestående enligt avtal

6,0

10,3

Likvida medel

0,6

11,9

-55,2

-26,4

Köpeskilling

Nettoeffekt likvida medel Övriga upplysningar om immateriella tillgångar se not 14.

52

2007

33,1

OEM ÅRSREDOVISNING 2008 I EKONOMISK REDOVISNING


FÖRVÄRV 2008 Förvärv av Elektro Elco AB i Sverige Den 17 november 2008 förvärvade koncernen 100% av aktierna i Elektro Elco AB i Sverige för 62 MSEK plus maximalt 10 MSEK i tilläggsköpeskilling. 90% betalades kontant under 2008 och resterande 10% ska betalas under 2009 enligt avtalet. Eventuella tilläggsköpeskillingar utbetalas för 2009 och 2010. Elektro Elco AB marknadsför produkter för belysning och material för elinstallation, där deras varumärke Hide-a-lite och agenturen Legrand är de mest kända. Hide-a-lite har en marknadsledande position inom modern interiör belysning och är väletablerat i installationsledet. Genom förvärvet stärker OEM positionen mot installationsmarknaden samtidigt som det finns möjligheter att geografiskt bredda marknadsbearbetningen med Elektro Elcos produktprogram. Detta ger betydande synergieffekter. Goodwill är hänförligt till samordningsvinster med befintliga verksamheter inom koncernen samt god lönsamhet.

EFFEKTER AV FÖRVÄRVET Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten (MSEK): Varumärken

Redovisat värde i Elektro Elco AB

Verkligt värde justering

Verkligt värde i koncernen

-

33,1

33,1

Övriga immateriella tillgångar

0,4

1,2

1,6

Materiella anläggningstillgångar

0,8

-

0,8

Varulager

24,7

-

24,7

Kundfordringar och övriga fordringar

18,9

-

18,9

0,6

-

0,6

-

-8,7

-8,7

Likvida medel Uppskjuten skatteskuld Kortfristiga skulder, räntebärande

-3,3

-

-3,3

Leverantörsskulder och övriga skulder

-30,1

-

-30,1

Netto identifierbara tillgångar och skulder

12,0

25,6

37,6

Koncerngoodwill

24,2

Köpeskilling *

-61,8

Innestående enligt avtal

6,0

Likvida medel

0,6

Nettoeffekt likvida medel

-55,2

* Inklusive arvode för förvärvskostnader uppgående till 0 MSEK. Vid förvärvet av Elektro Elco AB erlades en köpeskilling som översteg nettot av tillgångar och skulder i företaget med 58,5 MSEK med avdrag för uppskjuten skatteskuld 8,7 MSEK. Vid analys av övervärdet fördelades detta mellan varumärke 33,1 MSEK, orderstock 1,2 MSEK och goodwill 24,2 MSEK. Inneliggande orderstocks värde avser täckningsbidrag och avskrives i takt med genomförd utfakturering. Vid 2008 års slut hade fakturering motsvarande 0,4 MSEK i täckningsbidrag genomförts och avskrivits. Beloppet har belastat kostnader för handelsvaror. Varumärke uppgående till 33,1 MSEK bedöms ha en nyttjandeperiod på 10 år vilket innebär att dessa kommer årligen att avskrivas med 10%. Den förvärvade verksamheten påverkade koncernens omsättning med 15,6 MSEK och resultat med - 1 MSEK. Om förvärvet hade inträffat per den 1 januari hade påverkan på koncernens omsättning varit 98,5 MSEK och resultat varit 6,1 MSEK efter belastning avskrivning koncernövervärden. FÖRVÄRV 2007 Förvärv av 50% av aktierna i Crouzet AB namnändrat till OEM Control AB 2 januari 2007 förvärvade koncernen återstående 50% av aktierna i Crouzet AB namnändrat till OEM Control AB för 0,6 miljoner Euro kontant. Bolaget är verksamt inom handel med automationskomponenter. Verksamheten har integrerats i OEM Automatic AB och OEM Motor AB.

EFFEKTER AV FÖRVÄRVET Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten (MSEK):

Redovisat värde i Crouzet AB

Verkligt värde justering

Verkligt värde i koncernen

Materiella anläggningstillgångar

1,6

1,6

Varulager

4,1

4,1

Kundfordringar och övriga fordringar

7,1

7,1

11,6

11,6

Leverantörsskulder och övriga skulder

-13,1

-13,1

Netto identifierbara tillgångar och skulder

11,3

Likvida medel

Avgår andelsinnehav om 50 % tidigare redovisat med tillämpning av kapitalandelsmetod

0

11,3 -5,6

Koncerngoodwill

-

Köpeskilling *

-5,7

Likvida medel

11,6

Nettoeffekt likvida medel

5,9

* Inklusive arvode för förvärvskostnader uppgående till 0,1 MSEK. Förvärvet innebar ett omsättningstillskott på ca 30 MSEK men har under året haft ringa påverkan på koncernens resultat.

EKONOMISK REDOVISNING I OEM ÅRSREDOVISNING 2008

53


(FORTS. NOT 5) Förvärv av MPX Elektra ApS i Danmark 1 september 2007 förvärvade koncernen 100% av aktierna i MPX Elektra ApS i Danmark för 4 MDKR. 75% betalades kontant under 2007 och resterande 25% betalas under 2008 enligt avtalet. Bolaget är verksamt inom handel med ett brett sortiment av industribatterier till den danska marknaden. Goodwill är hänförligt till samordningsvinster med befintliga verksamheter inom Grupp OEM Automatic samt god lönsamhet. EFFEKTER AV FÖRVÄRVET Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten (MSEK):

Redovisat värde i MPX Elektra ApS

Verkligt värde justering

Verkligt värde i koncernen

Materiella anläggningstillgångar

0,4

0,4

Finansiella anläggningstillgångar

0,1

0,1

Varulager

4,2

4,2

Kundfordringar och övriga fordringar

2,0

2,0

Likvida medel

0,3

0,3

Leverantörsskulder och övriga skulder

-6,5

-6,5

Netto identifierbara tillgångar och skulder

0,5

0

Koncerngoodwill

0,5 4,5

Köpeskilling *

-5,0

Innestående enligt avtal

1,2

Likvida medel

0,3

Nettoeffekt likvida medel

-3,5

* Inklusive arvode för förvärvskostnader uppgående till 0,1 MSEK. Vid förvärvet av MPX Elektra ApS år 2007 erlades en köpeskilling som översteg nettot av tillgångar och skulder i företaget med 4,5 MSEK. Vid analys av övervärdet fastslogs att hela beloppet skulle behandlas som goodwill. Den förvärvade verksamheten bidrog med en omsättning på 7,7 MSEK och ett resultat på 0,4 MSEK för perioden 1 september till 31 december. Om förvärvet hade inträffat per den 1 januari hade påverkan på koncernens omsättning varit 16,7 MSEK och resultat varit 1 MSEK.

Förvärv av Klitsö Processtechnic A/S i Danmark 10 december 2007 förvärvade koncernen 100% av aktierna i Klitsö Processtechnic A/S i Danmark för 28,2 MDKR plus maximalt 6 MDKR i tilläggsköpeskilling. 75% betalades kontant under 2007 och resterande 25% ska betalas under 2008 enligt avtalet. Eventuella tilläggsköpeskillingar utbetalas 2009 och 2010. Bolaget är verksamt inom handel med ventiler och pneumatik till i huvudsak industrikunder i Danmark och representerar flera viktiga leverantörerna för grupp OEM Automatic, vilket ger betydande synergieffekter. Goodwill är hänförligt till samordningsvinster med befintliga verksamheter inom Grupp OEM Automatic samt god lönsamhet. EFFEKTER AV FÖRVÄRVET Det förvärvade företagets nettotillgångar vid förvärvstidpunkten (MSEK):

Varumärken

Redovisat värde Verkligt värde i Klitsö justering Processtechnic A/S

Verkligt värde i koncernen

-

9,5

9,5

Materiella anläggningstillgångar

12,8

5,7

18,5

Varulager

12,0

12,0

Kundfordringar och övriga fordringar

19,2

19,2

Likvida medel

-

Uppskjuten skatteskuld

-

Långfristiga skulder

-19,8

Leverantörsskulder och övriga skulder

-11,0

Netto identifierbara tillgångar och skulder Koncerngoodwill Köpeskilling* Innestående enligt avtal Likvida medel Nettoeffekt likvida medel

13,2

0,0 -3,8

-3,8 -19,8 -11,0

11,4

24,6 13,3 -37,9 9,1 0 -28,8

* Inklusive arvode för förvärvskostnader uppgående till 2,2 MSEK. Vid förvärvet av Klitsö Processtechnic A/S år 2007 erlades en köpeskilling som översteg nettot av tillgångar och skulder i företaget med 28,5 MSEK med avdrag för uppskjuten skatteskuld 3,8 MSEK. Vid analys av övervärdet fördelades detta mellan övervärde byggnad 5,7 MSEK och varumärke 9,5 MSEK och goodwill 13,3 MSEK. Varumärke uppgående till 9,5 MSEK bedöms ha en nyttjandeperiod på 5 år vilket innebär att det kommer årligen att avskrivas med 20%. Den förvärvade verksamheten bidrog med en omsättning på 5,5 MSEK och ett resultat på 0,2 MSEK för december. Om förvärvet hade inträffat per den 1 januari hade påverkan på koncernens omsättning varit 87,8 MSEK och resultat varit 5,6 MSEK.

54

OEM ÅRSREDOVISNING 2008 I EKONOMISK REDOVISNING


NOT 6. AVVECKLADE VERKSAMHETER 30 november 2006 sålde koncernen hydraulikgruppen med JMS Systemhydraulik AB och tillhörande fastighetsbolag, Fastighets AB Hydraulen, där bolaget bedriver sin verksamhet i Borås. Hydraulik var en självständig rörelsegren. Styrelsens plan för att avveckla verksamheten fastställdes under andra halvåret 2006 sammanhängande med ett beslut att JMS Systemhydraulik AB är en förhållandevis liten aktör på en stor marknad, där marknaden är koncentrerad till ett fåtal stora aktörer. Vid beräkning av resultat 2006 avyttring verksamhet reserverades 3 MSEK baserat på att sista betalning enligt avtal uppgående till 11,4 MSEK med betalning den 31 december 2007. Avtalet innehöll bl.a garantier för kundfordringar och levereranser etc. Regleringen är genomförd och reservationen var 2 MSEK för stor som påverkar resultatet positivt 2007. Köpeskillingen uppgick till 120 MSEK.

R E S U LTAT F R Å N A V V E C K L A D E V E R K S A M H E T E R 2008

2007

Intäkter

-

-

Handelsvaror

-

-

Övriga kostnader

-

-

Personalkostnader

-

-

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar

-

-

Finansiella kostnader

-

-

Resultat före skatt

-

-

Skatt

-

-

Resultat efter skatt men före resultat avyttring av avvecklad verksamhet

-

-

Resultat från avyttring av avvecklad verksamhet efter skatt

-

2,0

0,0

2,0

före utspädning (kr)

-

0,09

efter utspädning (kr)

-

0,09

Resultat från avvecklade verksamheter, netto efter skatt Resultat per aktie från avvecklade verksamheter

EFFEKTEN PÅ ENSKILDA TILLGÅNGAR OCH SKULDER I KONCERNEN AV AVYTTRINGEN

2008

2007

Immateriella anläggningstillgångar

-

-

Materiella anläggningstillgångar

-

-

Varulager

-

-

Kundfordringar

-

-

Övriga fordringar

-

-

Uppskjutna skatteskulder

-

-

Leverantörsskulder

-

-

Övriga skulder

-

-

Avyttrade tillgångar och skulder,netto

-

-

Köpeskilling

-

-

Avgår: Ej utbetalt 2006, utbetalas 2007

-

-

-

-

Utbetald köpeskilling 2007

0,7

43,9

Påverkan på likvida medel

0,7

43,9

EKONOMISK REDOVISNING I OEM ÅRSREDOVISNING 2008

55


NOT 7. ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

M E D E L A N TA L E T A N S T Ä L L D A

2008

Varav män

2007

Varav män

MODERBOLAGET Sverige

23

83%

24

79%

DOTTERBOLAG Sverige

332

77%

308

76%

Danmark

45

73%

28

71%

England

27

89%

29

86%

Estland

5

100%

5

100%

Finland

91

80%

93

82%

Holland

2

50%

2

50%

19

84%

19

84%

1

100%

1

100%

Kina Lettland Litauen

2

100%

1

100%

Norge

20

85%

19

84%

Polen

30

73%

27

74%

Slovakien

1

100%

1

100%

Tjeckien

18

78%

12

92%

Totalt i dotterbolag

593

78%

545

80%

Koncernen totalt

616

78%

569

78%

LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER

2008 Löner och ersättningar

Moderbolaget

Sociala kostnader

13,3

7,1

(Varav pensionskostnad) Dotterföretag

Löner och ersättningar

Sociala kostnader

13,5

7,6

(2,1) 199,5

75,2

(Varav pensionskostnad)

Koncernen totalt

2007

(2,5) 175,6

60,1

(19,2)

212,8

82,3

(Varav pensionskostnad)

(16,0)

189,1

67,7

(21,3)

(18,5)

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR FÖRDELADE PER LAND OCH MELLAN L E D A N D E B E FAT T N I N G S H A VA R E O C H Ö V R I G A A N S T Ä L L D A

2008 Ledande befattningshavare

2007 Övriga anställda

Ledande befattningshavare

Övriga anställda

MODERBOLAGET Sverige, varav ledande befattningshavare 11 personer (12) (Varav tantiem)

56

OEM ÅRSREDOVISNING 2008 I EKONOMISK REDOVISNING

6,9 (0,8)

6,4

7,1 (0,3)

6,4


2008 Ledande befattningshavare

2007 Övriga anställda

Ledande befattningshavare

Övriga anställda

D O T T E R F Ö R E TA G Sverige

7,0

(Varav tantiem)

102,5

5,9

(0,8)

Danmark

2,3

(Varav tantiem)

23,6

1,7

(-)

England

7,4

0,9

(-)

Estland

1,2

-

(-)

Finland

30,3

3,2

(0,3)

Holland

0,3

0,7

(0,2)

Kina

0,4

-

(-)

Lettland

0,2

-

(-)

Litauen

0,3

-

(-)

Norge

7,9

2,2

(0,2)

Polen

6,3

0,7

(-)

Slovakien

0,1

-

(-)

Tjeckien

2,0

0,4

(-)

Dotterföretag totalt, varav led. bef.havare 19 pers. (18)

17,2

(Varav tantiem)

24,1

(Varav tantiem)

1,4

(-) 15,7

182,3

(1,5)

Koncernen totalt, varav led. bef.havare 30 pers (30)

-

(-)

0,5

(Varav tantiem)

4,0

(0,1)

-

(Varav tantiem)

7,3

(0,3)

0,8

(Varav tantiem)

-

(-)

2,0

(Varav tantiem)

0,1

(-)

-

(Varav tantiem)

0,4

(-)

-

(Varav tantiem)

0,3

(0,2)

-

(Varav tantiem)

29,9

(0,3)

0,7

(Varav tantiem)

0,9

(-)

3,2

(Varav tantiem)

9,2

(0,1)

-

(Varav tantiem)

12,3

(-)

0,7

(Varav tantiem)

94,1

(0,2)

159,8

(1,2) 22,8

188,7

(2,3)

166,2

(1,5)

Pensionspremier har utgått med 3,5 MSEK (3,1) för kategorin ledande befattningshavare.

E R S Ä T T N I N G T I L L L E D A N D E B E FAT T N I N G S H A VA R E O C H S T Y R E L S E L E D A M Ö T E R , K O N C E R N L E D N I N G 2008 Grundlön, styrelsearvode

2007

Rörlig ersättning

Övriga förmåner

Pensionskostnad

Summa

Grundlön, styrelsearvode

Rörlig ersättning

Övriga förmåner

Pensionskostnad

Summa

Jan Svensson styr.ordf.

0,2

-

-

-

0,2

0,2

-

-

-

0,2

Ulf Barkman styrelseled.

0,2

-

-

-

0,2

0,1

-

-

-

0,1.

Gunnar Eliasson styrelseled. 0,2

-

-

-

0,2

0,1

-

-

-

0,1

Hans Franzén styrelseled.

-

-

-

0,2

0,1

-

-

-

0,1

0,2

Kerstin Lindberg Göransson styrelseled. Orvar Pantzar styrelseled.

0,2

-

-

-

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

-

-

-

0,1

Lars-Åke Rydh styrelseled. 0,2

-

-

-

0,2

0,1

-

-

-

0,1

Agne Svenberg styrelseled. 0,2

-

-

-

0,2

0,1

-

-

-

0,1

Jörgen Zahlin VD

2,4

0,7

-

0,6

3,7

2,3

-

-

0,4

2,7

3,5

0,7

0,0

0,6

4,8

3,3

0,0

0,0

0,4

3,7

havare (6 personer) *

5,1

0,8

0,2

1,4

7,5

5,2

0,5

0,2

1,0

6,9

Summa

8,6

1,5

0,2

2,0

12,3

8,5

0,5

0,2

1,4

10,6

Andra ledande befattnings-

* Av andra ledande befattningshavare uppbär tre personer (två) ersättning från dotterföretag. Denna ersättning ingår med totalt 3,4 MSEK (1,9). Pensionskostnad motsvarar 0,7 MSEK (0,3).

EKONOMISK REDOVISNING I OEM ÅRSREDOVISNING 2008

57


(FORTS. NOT 7)

Koncernchef/ Verkställande Direktör Pensionskostnaden är avgiftsbestämd. Finns inga andra pensionsförpliktelser. Den rörliga ersättningen är liksom tidigare år baserad på uppnådd resultatnivå och för 2008 gav detta 0,7 MSEK vilket gav 29% utfall. Ingen rörlig ersättning utgick för 2007. Bonus kunde utgå med maximalt 50 procent av fast lön. Uppsägningstiden för VD är 24 månader från bolagets sida, med arbetsplikt, och 6 månader från VD:s sida. Pensionsåldern för VD är 60 år. Koncernchef/verkställande direktörens lön och ersättningar fastställs av styrelsen. Övriga ledande befattningshavare Pensionskostnaden är avgiftsbestämd. Finns inga andra pensionsförpliktelser.

Rörlig ersättning utgick med 0,8 MSEK 2008 och 0,5 MSEK för 2007. Rörlig ersättning kan, baserat på uppnådd resultatnivå utgå med maximalt 40 procent av fast lön. Uppsägningstiden för övriga personer i företagsledningen är maximalt 12 månader från bolagets sida, med arbetsplikt, och maximalt 6 månader från den anställdes sida. Vid uppsägning från bolagets sida efter uppnådda 55 års ålder utbetalas ytterligare maximalt 6 månadslöner. Pensionsåldern för den övriga företagsledningen är mellan 60 och 65 år. Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare Årsstämman beslöt om riktlinjer till ledande befattningshavare innebärande att det för

bolagsledningen ska tillämpas marknadsmässiga löner och övriga ersättningsvillkor. Utöver fast grundlön kan ledningen även erhålla rörlig ersättning, vilken kan komma att uppgå till högst 50% av fast lön. Ledande befattningshavare ska ha marknadsmässiga pensionsvillkor som ska vara premiebaserade och högst ska kunna uppgå till 25% av fast lön. Alla aktierelaterade incitamenstprogram ska beslutas av stämman. Ersättningsnivån överensstämmer i huvudsak med föregående år. Uppsägningstiden ska inte vara längre än 24 månader och ska dessutom innebära arbetsplikt under uppsägningstiden. Inga anställningsavtal ska innehålla bestämmelser om avgångsvederlag.

S J U K F R Å N VA R O M O D E R B O L A G E T 2008

2007

Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid

0,6%

0,8%

Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer

0,0%

0,0%

S J U K F R Å N VA R O S O M E N A N D E L A V VA R J E G R U P P S O R D I N A R I E A R B E T S T I D Sjukfrånvaro fördelad efter kön: Män

0,7%

0,3%

Kvinnor

0,4%

2,6%

S J U K F R Å N VA R O F Ö R D E L A D E F T E R Å L D E R S K AT E G O R I 29 år eller yngre

0,8%

0,3%

30-49 år

0,6%

0,5%

50 år eller äldre

0,0%

2,8%

KÖNSFÖRDELNING KONCERNEN

MODERBOLAGET

(Andel kvinnor) 2008

(Andel kvinnor) 2007

2008

2007

Styrelsen

1%

0%

14%

0%

Övriga ledande befattningshavare

0%

0%

0%

0%

NOT 8. ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORERNA KONCERNEN 2008

MODERBOLAGET 2007

2008

2007

KPMG Revisionsuppdrag

1,8

1,1

0,6

0,2

Andra uppdrag

0,1

0,2

0,1

0,2

Revisionsuppdrag

0,5

0,6

Summa

2,4

1,9

0,7

0,4

ÖVRIGA REVISORER

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådan övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

58

OEM ÅRSREDOVISNING 2008 I EKONOMISK REDOVISNING


N O T 9 . A V- / N E D S K R I V N I N G A R A V M AT E R I E L L A O C H I M M AT E R I E L L A ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR KONCERNEN 2008

MODERBOLAGET 2007

2008

2007

Kundrelationer, avskrivning

-2,0

-2,0

-

-

Varumärke, avskrivning

-2,5

-0,2

-

-

Leverantörsrelationer, avskrivning

-0,5

-

-

-

Balanserade utgifter för programvara, avskrivning

-0,2

-

-0,2

-

Byggnader och mark, avskrivning Inventarier, verktyg och installationer, avskrivning Summa

-3,7

-2,8

-0,6

-0,6

-13,0

-9,8

-1,1

-0,9

-21,9

-14,8

-1,9

-1,5

N O T 1 0 . R E S U LTAT F R Å N A N D E L A R I K O N C E R N F Ö R E TA G MODERBOLAGET 2008

2007

Erhållen utdelning

8,1

Nedskrivning aktier

-2,0

-

Likvidationsresultat

-

3,1

Reavinst avyttring aktier Summa

42,0

-

-1,0

6,1

44,1

NOT 11. FINANSIELLA INTÄKTER / Ö V R I G A R Ä N T E I N T Ä K T E R O C H L I K N A N D E R E S U LTAT P O S T E R KONCERNEN 2008

Ränteintäkter på banktillgodohavande

2008

2007

5,3

6,8

2,7

4,9

-

1,5

-

-

5,3

8,3

2,7

4,9

Övriga finansiella intäkter Summa

MODERBOLAGET 2007

NOT 12. FINANSIELLA KOSTNADER / R Ä N T E K O S T N A D E R O C H L I K N A N D E R E S U LTAT P O S T E R KONCERNEN 2008

MODERBOLAGET 2007

2008

2007

Räntekostnader på andra skulder

-4,3

-3,5

-

-

Övriga finansiella kostnader

-3,4

-2,7

-

-0,1

-7,7

-6,2

0,0

-0,1

Summa

EKONOMISK REDOVISNING I OEM ÅRSREDOVISNING 2008

59


N O T 1 3 . S K AT T E R KONCERNEN 2008

Aktuell skatt Uppskjuten skatt Summa redovisad skattekostnad

MODERBOLAGET 2007

2008

2007

-33,2

-39,0

6,3

1,5

-6,6

0,7

-

-0,1

-39,8

-38,3

6,3

1,4

-28,3

-26,2

Skatt hänförlig till poster som redovisats direkt mot kapital

S A M B A N D E T M E L L A N Å R E T S S K AT T E K O S T N A D O C H R E S U LTAT F Ö R E S K AT T Redovisat resultat före skatt

156,8

139,1

-17,4

37,9

Gällande skattesats för inkomstskatt i resp. land

-42,7

-38,9

4,9

-10,6

Ej skattepliktiga aktieutdelningar

-

-

2,3

11,8

Ej skattemässigt resultat avyttring dotterbolagsaktier

-

-

-

0,6

2,2

-

-

-

-0,7

0,6

-0,9

-0,4

Ej skattepliktiga intäkter Övriga skattepliktiga intäkter/ej avdragsgilla poster Effekt av ändrade skattesatser Summa redovisad skattekostnad

1,4

-

-

-

-39,8

-38,3

6,3

1,4

U P P S K J U T E N S K AT T E F O R D R A N Underskottsavdrag

0,7

2,7

-

-

-

1,4

-

-

Övrigt

3,2

2,3

-

-

Summa uppskjuten skattefordran

3,9

6,4

-

-

Goodwill

U P P S K J U T E N S K AT T E S K U L D 11,9

4,0

-

-

Byggnader och mark

Immateriella anläggningstillgångar

6,6

6,6

1,8

1,8

Obeskattade reserver

29,7

21,2

-

-

48,2

31,8

1,8

1,8

Summa uppskjuten skatteskuld

Koncernmässigt finns 0,9 MSEK (0,5) i ej aktiverade uppskjutna skattefordringar som motsvarar underskottsavdrag som vid värdering enligt sannolikhetsprincipen ej antas kunna utnyttjas beroende på att överskotten inom rimlig framtid ej kan kvittas mot dessa. Underskottsavdrag som ej beräknas kunna nyttjas inom 3 år har ej aktiverats. Uppskjuten skatteskuld har påverkats av förvärv dotterbolag med 10,3 MSEK (3,8) samt omräkningsdifferenser redovisade direkt mot eget kapital 0,1 MSEK (0,4).

60

OEM ÅRSREDOVISNING 2008 I EKONOMISK REDOVISNING


N O T 1 4 I M M AT E R I E L L A T I L L G Å N G A R KONCERNEN 2008 Goodwill

Varumärke

2007

Kundrelationer

Leverantörsrelationer

Övrigt

Goodwill

Varumärke

Kundrelationer

Leverantörsrelationer

Övrigt

ACKUMULERADE ANSK. VÄRDEN Vid årets början

27,1

9,5

10,1

8,8

2,0

9,2

-

10,2

8,8

0,9

Nyanskaffningar

24,2

33,1

-

13,9

2,6

17,9

9,5

-

-

1,1

Omklassificering

-

-

-

-

-0,2

-

-

-

-

-

51,3

42,6

10,1

22,7

4,6

27,1

9,5

10,2

8,8

2,0

-0,9

Summa ansk. värde ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR Vid årets början

-

-0,2

-3,6

0,0

-0,9

-

-

-1,6

-

Avskrivning

-

-2,5

-2,0

-0,5

-0,7

-

-0,2

-2,0

-

-

0,0

-2,7

-5,6

-0,5

-1,6

0,0

-0,2

-3,6

0,0

-0,9

Summa avskrivn. ACKUMULERADE NEDSKRIVNINGAR Vid årets början

-6,2

-

-

-

-

-6,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Summa nedskrivn.

-6,2

0,0

0,0

0,0

0,0

-6,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Redovisat värde vid årets slut

45,1

39,9

4,5

22,2

3,0

20,9

9,3

6,6

8,8

1,1

Nedskrivningar

Vid förvärvet av Elektro Elco AB år 2008 redovisades övervärden fördelade mellan varumärke 33,1 MSEK, orderstock 1,2 MSEK och goodwill 24,2 MSEK. Inneliggande orderstocks värde avser täckningsbidrag och avskrives i takt med genomförd utfakturering.Vid 2008 års slut hade fakturering motsvarande 0,4 MSEK i täckningsbidrag genomförts och avskrivits. Beloppet har belastat kostnader för handelsvaror. Varumärke uppgående till 33,1 MSEK bedöms ha en nyttjandeperiod på 10 år vilket innebär att dessa kommer årligen att avskrivas med 10%. Den 3 november 2008 förvärvades genom en inkråmsaffär agentur för industrikabel från det finska OK Kaapelit OY för en köpeskilling om 13,9 MSEK. I samma transaktion förvärvades även lagervaror avseende nämnda agentur för ca 1,5 MSEK. Däremot ingick ingen rörelse i förvärvet. Värdet av agenturen redovisas under leverantörsrelationer och avskrivs över 5 år. Under övrigt ingår balanserade utvecklingsutgifter för utveckling av programvara, se moderblaget nedan samt förvärvade orderstockar. P R Ö V N I N G A V N E D S K R I V N I N G S B E H O V A V I M M AT E R I E L L A A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R Nedskrivningsprövning av kassagenererade enheter innehållande goodwill och immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod har skett på bolagsnivå baserat på enheternas nyttjandevärden.

G O O D W I L L O C H I M M AT E R I E L L A T I L L G Å N G A R M E D O B E S T Ä M B A R N Y T T J A N D E P E R I O D

Bolag

2008

2007

Goodwill Indoma AB

3,0

OEM Automatic AS / MPX Electra ApS

4,6

3,0 4,6

Klitsö Processtechnic AS

13,3

13,3

Elektro Elco AB

24,2

-

45,1

20,9

8,8

8,8

53,9

29,7

Leverantörsrelationer med obestämbar nyttjandeperiod Telfa AB Summa

Ovan angivna belopp avser goodwill uppgående till 45,1 (20,9) MSEK samt förvärvade leverantörsrelationer för Telfa AB uppgående till 8,8 (8,8) MSEK. Leverantörsrelationerna med obestämbar nyttjandeperiod är upparbetade sedan länge och bedöms inte förändras inom överskådlig framtid. Nyttjandevärdena bygger på bedömda framtida kassaflöden för totalt 20 år med utgångspunkt i befintliga affärsplaner för de närmaste 3 åren. Väsentliga antaganden för värderingen utgörs för samtliga kassagenererande enheter av antaganden om marginal- och volymutveckling. Affärsplanerna bygger på tidigare års erfarenheter, men under beaktande av branschprognoser för den förväntade framtida utvecklingen under pågående lågkonjunktur. Aktuell marknadsandel har antagits öka marginellt för prognosperioden. Tillväxten i verksamheterna bedöms enligt affärsplanerna uppgå till 0-3% (3-5%) per år. För övriga år under prognosperioden har tillväxten bedömts uppgå till 3-5% (3-5%) motsvarandeper år. Bruttovinstmarginalerna har antagits uppgå till samma nivå som vid utgången av 2008. De prognostiserade kassaflödena har nuvärdesberäknats med en diskonteringsränta om 12% (12%) före skatt. Återvinningsvärdena för enheterna överstiger avsevärt dessas redovisade värden. Företagsledningen bedömer att inga rimliga förändringar i de viktigaste antagandena leder till att det beräknade återvinningsvärdena för enheterna blir lägre än de redovisade värdena.

EKONOMISK REDOVISNING I OEM ÅRSREDOVISNING 2008

61


(FORTS. NOT 14)

MODERBOLAGET

2008

2007

Balanserade utgifter för programvaror

Balanserade utgifter för programvaror

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN Vid årets början

1,1

-

Nyanskaffningar

1,0

1,1

Omklassificering

-0,2

-

1,9

1,1

Summa anskaffningsvärde ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR Vid årets början

-

-

Avskrivning

-0,2

-

Summa avskrivningar

-0,2

-

1,7

1,1

Redovisat värde vid årets slut ACKUMULERADE ÖVERAVSKRIVNINGAR Vid årets början

-0,3

-

Årets förändring

-0,4

-0,3

-0,7

-0,3

1,0

0,8

Bokfört värde

Övrigt i moderbolagets består av aktiverade utvecklingsutgifter för programvara uppgående till 1,9 MSEK som skrivs av under sin bedömda nyttjandeperiod 3 år. Programvaran färdigställdes i oktober 2008 varvid också avskrivningen påbörjades.

N O T 1 5 . M AT E R I E L L A A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R 2008

KONCERNEN

Byggnader och mark

2007

Inventarier, verktyg och installationer

Byggnader och mark

Inventarier, verktyg och installationer

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN Vid årets början

152,5

122,1

141,1

116,5

Nyanskaffningar

4,6

22,1

16,0

16,0

-

2,9

18,4

10,8

-14,0

-20,0

-25,8

-21,3

Omklassificeringar

8,2

-1,1

Årets omräkningsdifferenser

3,2

3,3

2,8

1,0

154,5

129,3

152,5

122,1

-29,6

-84,8

-31,1

-86,7

-

-2,0

-2,5

-5,2

4,3

15,1

9,1

17,5

-3,7

-13,0

-2,8

-9,9

-

0,6

-1,0

-2,3

-2,3

-0,8

-30,0

-86,4

-29,6

-84,8

124,5 *

42,9

122,9 *

37,3

Förvärvat via rörelseförvärv Avyttringar och utrangeringar

Summa anskaffningsvärde

-0,9

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN Vid årets början Förvärvat via företagsförvärv Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Omklassificeringar Årets omräkningsdifferenser Summa avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut

* Byggnadsvärdet uppgår till 114,1 (99,0) för koncernen och för moderbolaget till 16,7 (17,3)

62

OEM ÅRSREDOVISNING 2008 I EKONOMISK REDOVISNING

0,3


2008

MODERBOLAGET

Byggnader och mark

2007

Inventarier, verktyg och installationer

Byggnader och mark

Inventarier, verktyg och installationer

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN Vid årets början

27,2

12,5

27,1

Nyanskaffningar

0,7

1,6

0,1

0,4

-

-0,9

-

-6,9

27,9

13,2

27,2

12,5

-9,3

-10,4

-8,7

-16,4

-

0,8

-

6,9

-0,6

-1,1

-0,6

-0,9

-9,9

-10,7

-9,3

-10,4

18,0 *

2,5

17,9 *

2,1

Vid årets början

0,0

-0,4

0,0

-0,4

Årets förändring

0,0

0,1

0,0

-

0,0

-0,3

0,0

-0,4

18,0

2,2

17,9

1,7

Avyttringar och utrangeringar

19,0

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivningar enligt plan på anskaffningsvärden

Planenligt restvärde vid årets slut

ACKUMULERADE ÖVERAVSKRIVNINGAR

Bokfört värde

TA X E R I N G S V Ä R D E Byggnad Mark Summa taxeringsvärde

11,2

11,2

1,5

1,5

12,7

12,7

EKONOMISK REDOVISNING I OEM ÅRSREDOVISNING 2008

63


N O T 1 6 . A N D E L A R I K O N C E R N F Ö R E TA G

Org. nummer

Säte

Antal andelar

Kapital andel

Kvotvärde

Bokfört värde

OEM Industrial Components AB, Sverige

556051-4514

Tranås

100 000

100%

5 000

46,2

OEM Automatic AB, Sverige

556187-1012

Tranås

-

100%

-

-

-

100%

OEM Automatic AS, Norge OEM Automatic A/S, Danmark

-

-

-

100%

OEM Automatic OY, Finland

-

-

-

100%

OEM Automatic Ltd, England

-

-

-

100%

OEM Automatic sp.z.o.o., Polen

-

-

-

100%

-

100%

OEM China Development B.V, Holland

-

-

556493-8024

Nässjö

Egevo Elektronik AB, Sverige

556311-3306

Stockholm

-

100%

OEM Electronics AB, Sverige

556054-3828

Tranås

-

100%

Pronesto AB, Sverige

556112-6755

Stockholm

-

100%

-

-

-

100%

Internordic Bearings AB, Sverige

OEM Electronics OY, Finland Indoma AB, Sverige

556326-5171

Jönköping

-

100%

OEM Systemteknik AB, Sverige

556050-9076

Stockholm

1 000

100%

A. Karlsson Industriteknik AB, Sverige

556163-0905

Stockholm

-

100%

Jubo Förvaltning AB, Sverige

556494-7058

Karlskoga

-

100%

OEM Logistics AB, Sverige

556194-8521

Stockholm

-

100%

Skäggriskan AB, Sverige

556248-9780

Stockholm

-

100%

OEM Electronics Production Technology AB, Sverige

556038-8356

Stockholm

300

100%

Cyncrona AB, Sverige

556296-1838

Stockholm

-

100%

-

-

-

100%

Cyncron AS, Norge Cyncrona OY, Finland

-

-

-

100%

Cyncrona A/S, Danmark

-

-

-

100%

Cyncrona Sp.z.o.o, Polen

100

1,5

300

78,4

1 000

10,3

-

-

-

100%

556029-8456

Stockholm

10 000

100%

Intermate Electronics AB, Sverige

556266-6874

Tranås

1 000

100%

100

0,6

OEM Fastighetsbolag AB, Finland

-

-

1 200

100%

FIM 1 200

1,4

-

-

400 000

100%

GBP 400

5,1

OEM Motor AB, Sverige

556650-6498

Tranås

1 000

100%

100

0,1

Internordic Förvaltning AB, Sverige

556302-0873

Nässjö

1 000

100%

100

1,3

Hydrac AB, Sverige

556466-0875

Borås

2 000

100%

200

0,1

Fotbromsen AB, Sverige

556150-4282

Karlskoga

5 000

100%

500

1,0

Telfa AB, Sverige

556675-0500

Göteborg

1 000

100%

100

10,0

OEM Eesti Ou., Estland

-

-

10 000

100%

EEK 40

0,0

EIG - OEM Automatic spol.s.r.o. , Tjeckien

-

-

-

100%

CZK 100

29,8

556197-1911

Stockholm

24000

100%

2 400

4,9

-

-

100

100%

LTL 100

0,1

OEM Control AB (fd Crouzet AB) OEM Automatic UAB, Litauen OEM Automatic SIA, Lettland

-

-

20

100%

LVL 200

-

OEM Automatic s.r.o., Slovakien

-

-

-

100%

SKK 200

0,1

Klitsö Processtechnic AS, Danmark Elektro Elco AB, Sverige

-2,0

-

-

1000

100%

DKK 1 000

37,9

556564-2716

Jönköping

1 000

100%

100

61,9

61,9

295,8

59,9

Summa

64

5,1

A. Karlsson Fastigheter AB, Sverige

OEM Property Ltd, England

Årets förändring

OEM ÅRSREDOVISNING 2008 I EKONOMISK REDOVISNING


N O T 1 7 . F Ö R U T B E TA L D A K O S T N A D E R O C H U P P L U P N A I N T Ä K T E R KONCERNEN 2008

Upplupna kommissionsintäkter mm Övriga förutbetalda kostnader Summa

MODERBOLAGET 2007

2008

2007

0,5

0,8

-

-

12,7

13,5

3,3

3,9

13,2

14,3

3,3

3,9

N O T 1 8 . E G E T K A P I TA L Aktierna består av serie A och serie B. Aktiens kvotvärde är 1,67 kronor. 2008 Aktier

A-aktier

10 röster

B-aktier

1 röst

Summa

2007 Röster

4 767 096

Aktier

Röster

47 670 960

4 767 096

47 670 960

18 402 213

18 402 213

18 402 213

18 402 213

23 169 309

66 073 173

23 169 309

66 073 173

Å T E R K Ö P TA E G N A A K T I E R S O M I N G Å R I E G E T K A P I TA L P O S T E N B A L A N S E R A D E V I N S T M E D E L I N K L U S I V E Å R E T S R E S U LTAT Belopp som påverkat eget kapital

Antal aktier 2008

2007

2008

2007

Ingående återköpta aktier

-

-

26,6

26,6

Årets inköp

-

-

-

-

Årets avyttringar

-

-

-

-

Utgående återköpta aktier

-

-

26,6

26,6

K A P I TA L H A N T E R I N G Styrelsens ambition är att under stabil tillväxt uppnå en god avkastning på eget kapital med en begränsad finansiell risk. Målet över en konjumkturcykel är: • 15% årlig resultattillväxt • 20% avkastning på eget kapital • Soliditeten ska inte understiga 35% Måluppfyllelsen har under de tre senaste åren varit:

2008

2007

2006

Tillväxt av resultat

16%

11%

15%

Avkastning på eget kapital

21%

18%

33%

Soliditet

59%

59%

67%

UTDELNING Efter balansdagen har styrelsen föreslagit en utdelning om 3 kronor per aktie (3,00). Styrelsen har som målsättning att föreslå utdelning av vinstmedel till aktieägarna i den utsträckning som bedöms rimligt, beaktat finansiell ställning, skattesituation och eventuellt investeringsbehov i rörelsen eller förvärv.

EKONOMISK REDOVISNING I OEM ÅRSREDOVISNING 2008

65


NOT 19. SKULDER TILL KREDITINSTITUT KONCERNEN 2008

2007

Långfristiga skulder Banklån

10,6

-

Finansiella leasingskulder

10,8

9,8

21,4

9,8

77,5

71,3

Summa Kortfristiga skulder Checkräkningskredit Banklån

-

-

3,6

3,2

Summa

81,1

74,5

Skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen

10,6

-

Finansiella leasingskulder

FINANSIELLA LEASINGSKULDER KONCERNEN 2008

2007

Finansiella leasingskulder förfaller till betalning enligt nedan: 3,6

3,2

Mellan ett och fem år

Inom ett år

10,8

9,8

Senare är om fem år

-

-

14,4

13,0

Summa De finansiella leasingskulderna avser leasing av bilar.

66

OEM ÅRSREDOVISNING 2008 I EKONOMISK REDOVISNING


NOT 20. AVSÄTTNING FÖR PENSIONER OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER F Ö R M Å N S B E S T Ä M D A F Ö R P L I K T E L S E R O C H V Ä R D E T AV F Ö R VA LT N I N G S T I L L G Å N G A R .

2008

2007

Nuvärdet av helt eller delvis fonderade förpliktelser

10,1

10,8

Verkligt värde på förvaltningstillgångar

-9,3

-8,7

Netto helt eller delvis fonderade förpliktelser

0,8

2,1

Nuvärdet av ofonderade förmånsbestämda förpliktelser Nettoförpliktelser före justering Ackumulerade oredovisade aktuariella vinster (+) och förluster (-) Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelser +, tillgång -)

-

-

0,8

2,1

-1,4

-2,5

-0,6

-0,4

-0,8

-0,7

0,2

0,3

-0,6

-0,4

-0,6

-0,4

-0,6

-0,4

Nettobeloppet redovisas i följande poster i balansräkningen: Andra finansiella tillgångar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelser +, tillgång -) Nettobeloppet fördelar sig på planer i följande länder: Norge Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelser +, tillgång -)

FÖRÄNDRING AV NUVÄRDET AV FÖRPLIKTELSEN FÖR FÖRMÅNSBESTÄMDA PLANER Förpliktelse för förmånsbestämda planer per den 1 januari Pensioner intjänade under perioden Aktuariella vinster och förlust Ränta på förpliktelser Betalda förmåner Förpliktelse för förmånsbestämda planer per den 31 december

10,8

8,6

0,8

0,7

-1,7

1,4

0,6

0,4

-0,4

-0,3

10,1

10,8

F Ö R Ä N D R I N G A V F Ö R VA LT N I N G S T I L L G Å N G A R N A S VERKLIGA VÄRDE Förvaltningstillgångarnas verkliga värde per den 1 januari

8,7

8,3

Tillskjutna medel från arbetsgivare

1,1

1,0

-0,4

-0,3

Betalda förmåner Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar

0,6

0,5

Skillnad mellan förväntad och verklig avkastning

-0,7

-0,8

Förvaltningstillgångarnas verkliga värde per den 31 december

9,3

8,7

Kostnad för pensioner intjänade under året

1,0

0,8

Räntekostnad

0,6

0,5

-0,6

-0,5

Övrigt

0,2

-

Summa nettokostnad i resultaträkningen

1,2

0,8

K O S T N A D R E D O V I S A D I R E S U LTAT R Ä K N I N G E N

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar

A K T U A R I E L L A A N TA G A N D E N Följande väsentliga aktuariella antaganden har tillämpats vid beräkning av förpliktelserna: (vägda genomsnittsvärden) Diskonteringsränta

5,8%

5,0%

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångarna

6,3%

5,8%

Framtida löneökningar

4,5%

4,5%

Framtida ökningar av pensioner

2,0%

2,0%

Personalomsättning

4,3%

4,3%

Förväntad återstående tjänstgöringstid

18 år

19 år

EKONOMISK REDOVISNING I OEM ÅRSREDOVISNING 2008

67


(FORTS. NOT 20) I Norge omfattas alla anställda av förmånsbestämda pensionsplaner. Under 2009 förväntas 0,9 MSEK inbetalas i avgift för planerna och förväntad avkastning på pensionsmedlen beräknas uppgå till 0,6 MSEK. I övriga länder utom Sverige omfattas alla medarbetare av avgiftsbestämda planer där företaget betalar fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas. Åtaganden för ålderspension och familjepension för en mindre del av tjänstemännen i Sverige tryggas genom en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Redovisningsrådets Akutgrupp, URA 42, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2008 och 2007 har bolaget inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 1,6 MSEK (1,3 ). Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de försäkrade. Vid utgången av 2008 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 112% (152%). Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska beräkningsantaganden, vilka inte överensstämmer med IAS 19. Huvudparten av medarbetarna i Sverige omfattas av avgiftsbestämda planer. Totala kostnaden i koncernen för avgiftsbestämda planer uppgår till 16,2 MSEK (15,8 ). Moderbolagets kostnad för avgiftsbestämda planer uppgår till 2,1 MSEK (2,5).

NOT 21. CHECKRÄKNINGSKREDIT Huvudparten av de svenska bolagen är anslutna till ett centralkontosystem med en total limit å 125 MSEK (125). Hela utnyttjandegraden redovisas i moderbolaget under denna post. Dotterföretagens tillgodohavande/skuld i centralkontosystemet redovisas hos moderbolaget antingen som fordran på, alternativt som skuld till, dotterföretag. Total limit i koncernen 236 MSEK (259). STÄLLDA SÄKERHETER TILL KREDITINSTITUT KONCERNEN 2008

MODERBOLAGET 2007

2008

2007

Fastighetsinteckningar

10,0

10,0

7,5

7,5

Företagsinteckningar

55,1

55,1

-

-

65,1

65,1

7,5

7,5

Summa

N O T 2 2 . U P P L U P N A K O S T N A D E R O C H F Ö R U T B E TA L D A I N T Ä K T E R KONCERNEN 2008

2008

2007

Upplupna semesterlöner

26,0

23,5

1,8

2,0

Upplupna sociala avgifter

13,3

11,9

1,5

1,4

Förutbetalda intäkter

1,2

2,0

-

-

Upplupna lev.fakt/varuskulder

8,3

4,7

-

-

29,8

26,0

2,8

2,4

78,6

68,1

6,1

5,8

Övriga upplupna kostnader Summa

68

MODERBOLAGET 2007

OEM ÅRSREDOVISNING 2008 I EKONOMISK REDOVISNING


NOT 23.

FINANSIELLA RISKER OCH RISKHANTERING

OEM-koncernens primära risker är knutna till valuta, leverantörsrelationer, kundkrediter och kundgarantier. Genom matchning har dock riskerna så gott som helt eliminerats. En riskeliminering som bidrar till att koncernen över tiden har relativt stabil täckningsgrad. Utöver nämnda risker har koncernen en begränsad ränterisk i form av kassaflödesrisk. OEM samarbetar med ca 300 leverantörer och tar ett marknadsförings- och försäljningsansvar på utvalda marknader. OEM når kundgrupper som leverantörerna skulle ha svårt att komma i kontakt med själva samtidigt som OEM vanligtvis bearbetar flera marknader för leverantören. Relationerna bygger på ett långsiktigt och nära samarbete. Kundgarantier har inte gett upphov till någon risk av praktisk betydelse. För lämnande garantiförbindelser finns ofta motsvarande regressrätt mot leverantör. I praktiken har denna hantering fungerat väl. OEM-koncernens finansverksamhet och hantering av finansiella risker sker i huvudsak i moderbolaget. Det finns ramar för hur riskhanteringen ska bedrivas samt hur riskerna ska

begränsas. Ramarna präglas av en låg risknivå. Utgångspunkten är en strukturerad och effektiv hantering av de finansiella risker som uppstår i verksamheten. FINANSIELLA INSTRUMENT OEM-koncernens innehav av sådana finansiella instrument som utgör anläggningstillgångar är tämligen begränsat. Vid utgången av 2008 utgjordes värdet av finansiella tillgångarna av långfristiga värdepappersinnehav 0,7 (1,4) MSEK, och andra långfristiga fordringar 1,3 (1,2) MSEK. Koncernens innehav av sådana finansiella instrument som utgör omsättningstillgångar uppgick vid utgången till 246 (261) MSEK samt upplupna intäkter 0,5 (0,8) MSEK och övriga fordringar 3,1 (15,9) MSEK. Som framgår av ovan är de finansiella tillgångarna i mer än 99% kategoriserade såsom lånefordringar och kundfordringar. De finansiella skulderna är värderade till upplupet anskaffningsvärde. Koncernen har inga skulder som löper med fast ränta och vid årsskiftet uppgick långfristiga fordringar till 1,3 (1,2) MSEK vilket är mindre än en procent av balansomslutningen.

Risken för att en förskjutning i ränteläget ska orsaka en för koncernen väsentlig förändring i verkligt värde är således obefintlig. Posten kassa och bank 163 (127) MSEK, posten checkräkningskredit 77,5 (71,3) MSEK och övriga räntebärande skulder 25,0 (13,0) MSEK löper med rörlig ränta och är således behäftade med kassaflödesrisk. Checkräkningskredit gäller för 1 år och är inte förenad med några särskilda krav från utställaren. LIKVIDITETSRISKER Med likviditetsrisk menas risken att inte kunna fullfölja åtaganden som är förenade med finansiella skulder. Detta förebyggs i möjligaste mån genom genom att säkerställa en förfallostruktur som skapar förutsättningar för att vidta nödvändiga alternativa kapitalanskaffningsåtgärder om så skulle behövas. Kassa och bank uppgick per årsskiftet till 163 (127) MSEK samt finansiella omsättningstillgångar till 246 (261) MSEK. Koncernens finansiella skuld uppgick vid årsskiftet till 281 (266) MSEK och förfallostrukturen framgår av tabellen nedan:

2008 (MSEK) Totalt

Checkräkningskredit *

Inom 1 månad

2007

1-3 månader

3 mån1 år

1 år och längre

Inom 1 månad

Totalt

1-3 månader

3 mån1 år

1 år och längre

77,5

-

-

77,5

-

71,3

-

-

71,3

-

Övriga räntebärande skulder 10,6

-

-

-

10,6

-

-

-

-

-

178,7

122,2

56,2

0,3

-

181,8

122,1

58,3

1,4

-

14,4

0,3

0,6

2,7

10,8

13,0

0,3

0,5

2,4

9,8

281,2

122,5

56,8

80,5

21,4

266,1

122,4

58,8

75,1

9,8

Leverantörsskulder mm Finansiella leasingskulder

* Checkräkningskredit är löpande 1 år i taget.

RÄNTERISKER Ränterisken är låg. Koncernen har inga skulder som löper med fast ränta och långfristiga fordringar med fast ränta är mycket små. Risken för att en förskjutning i ränteläget ska orsaka en för koncernen väsentlig förändring i verkligt värde är således obefintlig. Posterna kassa och bank, posten checkräkningskredit respektive övriga räntebärande skulder (finansiell leasing) är behäftade med kassaflödesrisk. En ränteförändring på en procent skulle per balansdagen innebära en förändring med 0,6 MSEK (0,4) i resultat. VALUTARISKER Valutariskerna kommer främst av att inköpen görs i utländsk valuta. Risken hanteras genom att kundkontrakten ofta föreskriver att priset ska justeras i förhållande till eventuella valutaförändringar. Alternativt sker försäljningen i samma valuta som inköpen. En utförlig redogörelse ges i anslutning till nedanstående tabell. Koncernens valutaflöden är hänförliga till import från Europa, Asien och Nordamerika.

Inköpen fördelar sig procentuellt enligt följande: 2008

2007

EUR

55%

53%

USD

18%

21%

JPY

10%

8%

GBP

6%

5%

SEK

1%

2%

10%

11%

100%

100%

Övriga valutor

Kursförändringar väsentliga valutor Valuta

Vägt genomsnitt 2008

Vägt Förändring genomsnitt 2007

EUR 1

9,63

9,22

4%

USD 1

6,58

6,72

-2%

GBP 1

12,09

13,45

-10%

JPY 1

6,44

5,71

13%

Koncernen eliminerar så långt det är möjligt effekterna av kursförändringar genom användning av

valutaklausuler i kundkontrakt och försäljning i samma valuta som inköp. Till den övervägande delen sker inköp i leverantörens funktionella valuta. Av tabell ovan framgår att av inköpen 2008 hänför sig 18 (21)% till USD, 55 (53)% till euro, 10 (8)% till Yen och 6 (5)% till GBP, 1 (2)% till SEK och 10 (11)% till övriga valutor. OEM-koncernen hanterar effekterna av växelkursförändringar genom valutaklausuler i försäljningskontrakten samt genom fakturering i samma valuta som motsvarande inköp. OEM säljer varor till svenska och utländska kunder och fakturerar antingen i inköpsvalutan eller i annan valuta med valutaklausul med koppling till inköpsvalutan. Valutaklausulerna justerar för 80–100% av förändringen i växelkurs från försäljningsorder till fakturadag, beroende på om OEM får valutakompensation även för vinstmarginalen eller ej. Ofta finns tröskelvärden som innebär att växelkursförändringar som understiger 2,25% inte beaktas. Valutajusteringar görs symmetriskt för både stigande och sjunkande valutakurser. Det förekommer inte avtalsvillkor som ger hävstångseffekter eller som är optionsliknande.

EKONOMISK REDOVISNING I OEM ÅRSREDOVISNING 2008

69


Valutaklausuler respektive försäljning i inköpsvalutan förekommer i ca 67 (71)% av alla försäljningskontrakt. I den mån inköpen är försäljningsorderbaserade uppnås ekonomisk säkring av valutarisken i inköp och försäljning. I många fall uppstår emellertid en viss missmatch tidsmässigt mellan inköpsorder och försäljningsorder. Inköpsorders löper vanligen på 7–60 dagar före leverans. Kundkredittiden uppgår till ca 30 dagar. Valutajusteringsklausulerna innebär att endast valutaförändringar mellan försäljningstidpunkten och faktureringstidpunkten påverkar det belopp som redovisas i svenska kronor. Eftersom fakturering enligt avtal med valutajusteringsklausuler sker i svenska kronor uppkommer ingen valutakursdifferens efter faktureringstidpunkten. OEM tillämpar samma valuta- och prisjusteringsvillkor för svenska och utländska kunder. Värdeförändringarna hänförliga till valutaklausulerna behandlas därför konsekvent från risk- och redovisningssynpunkt. En valutakursförändring på 10% för EUR och USD skulle med en förenklad model innebära en förändring av omsättning med ca 80 MSEK. Beträffande valutarisk kan konstateras att OEM även har omräkningsexponeringar i form av nettoinvesteringar i självständiga utlandsverksamheter. För närvarande säkras ej dessa valutarisker.

Nedan beskrivs känsligheten i förändring av växelkursen: Nominellt belopp MSEK

CZK DKK EEK EUR GBP NOK PLN Summa

Känslighetsanalys, +/- 5% i växelkurs. Påverkan på koncernens eget kapital

25,7 38,0 1,9 69,3 24,3 15,2 9,1

1,3 1,9 0,1 3,5 1,2 0,8 0,5

183,5

9,2

Valutakurser använda i koncernens bokslut för omräkning av utländska dotterbolags resultat och nettotillgångar. Valuta

Vägt genomsnitt 2008

December 2008

NOK 100

116,74

DKK 100

129,31

1,4640

EUR 1

9,6325

10,8850

GBP 1

12,0877

11,1975

PLN 1

2,7177

2,6350

EEK 1

0,6155

0,6970

CZK 1

0,3822

0,4075

LTL 1

2,7877

3,1600

LVL 1

13,6831

15,4050

30,66

35,98

SKK 100

1,0985

Valuta

Vägt genomsnitt 2007

December 2007

NOK 100

115,06

118,45

DKK 100

123,90

126,85

EUR 1

9,2235

9,4485

GBP 1

13,4454

12,8700

PLN 1

2,4351

2,615

EEK 1

0,5891

0,6035

CZK 1

0,3316

0,3537

KUND- OCH KREDITRISKER Kundkreditriskerna är små. Fastställda kundlimiter är försiktigt bestämda och tillämpas strikt. Korta kredittider och frånvaron av riskkoncentrationer mot enskilda kunder, branscher eller geografiska områden bidrar till den goda riskbilden. En riskbild som bekräftas av att de historiska kundförlusterna har varit små. Koncernen har totalt cirka 22 000 köpande kunder. Den största enskilda kunden stod för 3% (4,5) av omsättningen. De fem största kunderna stod för 7,2% (9,9) av omsättningen och de tio största kunderna stod för 10,8% (13,7) av omsättningen. Riskspridningen är således mycket god. Kundförluster har under året har uppgått till 1,3 MSEK (1,1) vilket motsvarar 0,08% (0,07) av omsättningen. Den genomsnittliga kredittiden uppgick till cirka 43 dagar.

Å L D E R S A N A LY S , E J N E D S K R I V N A K U N D F O R D R I N G A R ( M S E K )

2008

Ej förfallna kundfordringar Förfallna kundfordringar 0-30 dgr

2007

195,7

219,7

40,4

29,0

Förfallna kundfordringar > 30 dgr - 90 dgr

7,2

6,5

Förfallna kundfordringar > 90 dgr - 180 dgr

1,9

4,3

Förfallna kundfordringar > 180 dgr - 360 dgr

0,7

1,0

Förfallna kundfordringar > 360 dgr

0,4

0,2

246,3

260,7

1,4

0,6

Summa AVSÄTTNINGSKONTO FÖR KREDITFÖRLUSTER (MSEK) Ingående balans Koncernförändring

-

0,6

1,8

0,7

Konstaterade förluster

-0,2

-0,5

Utgående balans

3,0

1,4

Reservering för befarade förluster

N O T 2 4 . O P E R AT I O N E L L L E A S I N G KONCERNEN 2008

MODERBOLAGET 2007

2008

2007

Leasingavtal där företaget är leasetagare Icke uppsägningsbara leasingbetalningar uppgår till: Inom ett år Mellan ett och fem år Längre än fem år Summa Huvudparten av ovanstående operationell leasing avser lokalhyror.

70

OEM ÅRSREDOVISNING 2008 I EKONOMISK REDOVISNING

7,4

10,1

-

0,9

24,9

18,8

-

0,9

-

-

-

-

32,3

28,9

0,0

1,8


N O T 2 5 . K A S S A F L Ö D E S A N A LY S E R T I L L Ä G G S U P P LY S N I N G A R T I L L K A S S A F L Ö D E S A N A LY S E R :

KONCERNEN 2008

MODERBOLAGET 2007

2008

2007

S P E C I F I K AT I O N F I N A N S I E L L A P O S T E R Erhållen ränta

5,3

6,8

2,7

4,9

Realisationsresultat

-

-

-

2,1

Erhållen utdelning

-

-

8,1

42,0

Nedskrivning aktie

-

-

-2,0

-

-4,3

-3,5

-

-

Erlagd ränta

S P E C I F I K AT I O N P O S T E R S O M I N T E I N G Å R I K A S S A F L Ö D E T Avskrivningar Realisationsresultat Övrigt Nedskrivning aktier Summa

21,9

14,8

1,9

1,5

-14,2

-15,3

-

-2,1

3,6

2,0

0,2

2,1

-

-

2,0

-

11,3

1,5

4,1

1,5

58,9

27,3

F Ö R V Ä R V A V D O T T E R F Ö R E TA G - K O N C E R N E N F Ö R V Ä R VA D E T I L L G Å N G A R O C H S K U L D E R Immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar

0,8

20,5

Varulager

24,7

20,3

Rörelsefordringar

19,9

28,4

0,6

11,9

104,9

108,4

Likvida medel Summa tillgångar Uppskjuten skatteskuld Långfristiga rörelseskulder Kortfristiga rörelseskulder Summa skulder

10,3

3,8

3,2

19,8

25,5

30,6

39,0

54,2

-

-5,6

65,9

48,6

Avgår andelsinnehav om 50% tidigare redovisat med tillämpning av kapitalandelsmetod Netto KÖPESKILLING: Köpeskilling

70,9

48,6

Ännu ej reglerad köpeskilling

-6,0

-10,3

Avgår: Likvida medel i den förvärvade verksamheten

-0,6

-11,9

64,3

26,4

Immateriella tillgångar

-

-

Materiella anläggningstillgångar

-

-

Varulager

-

-

Rörelsefordringar

-

-

Likvida medel

-

-

0,0

0,0

Kortfristiga rörelseskulder

-

-

Kortfristiga räntebärande skulder

-

-

0,0

0,0

Påverkan på likvida medel A V Y T T R I N G A V D O T T E R F Ö R E TA G - K O N C E R N E N AVYTTRADE TILLGÅNGAR OCH SKULDER:

Summa tillgångar

Summa skulder

EKONOMISK REDOVISNING I OEM ÅRSREDOVISNING 2008

71


KÖPESKILLING: Försäljningspris

-

-

Justering försäljningspris

-

-1,0

Utestående fordran

-

44,6

Innestående enligt avtal

-

-0,7

Erhållen köpeskilling

0,7

43,9

Påverkan på likvida medel

0,7

43,9

LIKVIDA MEDEL Likvida medel omfattar för närvarande endast kassa och bank.

NOT 26. UPPGIFTER OM MODERBOLAGET OEM International AB (Publ) är ett svensktregistrerat aktiebolag med säte i Tranås. Moderbolagets aktier är registrerade på OMX Nordic Exchange Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Norrabyvägen 6B, Box 1009, 573 28 Tranås. Koncernredovisningen för 2008 består av moderbolaget och dess dotterföretag, tillsammans benämnd koncernen.

NOT 27. HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN Från och med 2009 introduceras en ny koncernstruktur som bygger på en matrisorganisation utifrån en produkt- och landsorganisation. Målsättningen med förändringen är att stärka OEMs långsiktiga konkurrenskraft samt öka tillväxttakten utanför Sverige. Samtidigt genomförs besparingsåtgärder för att möta den minskande efterfrågan som kommer av lågkonjunkturen. Besparingsåtgärderna beräknas sänka kostnaderna med ca 50 MSEK på årsbasis jämfört med kostnadsnivån mot slutet av 2008.

N O T 2 8 . V I K T I G A U P P S K AT T N I N G A R O C H B E D Ö M N I N G A R Företagsledningen har tillsammans med styrelsens ordförande och revisor diskuterat utvecklingen, valet och upplysningarna avseende koncernens viktiga redovisningsprinciper och uppskattningar, samt tillämpningen av dessa principer och uppskattningar. Redovisade värden för vissa tillgångar och skulder baseras delvis på bedömningar och uppskattningar. Företagsledningen bedömmer dock att inga av de tillgångs- och skuldbelopp som redovisas är förknippade med betydande risk att behöva justeras i väsentlig grad under det nästkommande året. I det följande diskuteras områden som kan föranleda väsentliga justeringar, men där risken att det sker under nästkommande året inte bedöms vara betydande. Nedskrivningsprövning av goodwill Vid beräkning av kassagenererande enheters återvinningsvärde för bolagets bedömning av

72

OEM ÅRSREDOVISNING 2008 I EKONOMISK REDOVISNING

eventuellt nedskrivningsbehov på goodwill, har antaganden om framtida förhållanden och uppskattningar av pararametrar gjorts. En redogörelse av dessa återfinns i not 14. Företagsledningen bedömer att inga rimliga förändringar i de viktigaste antagandena leder till att det beräknade återvinningsvärdena för enheterna blir lägre än de redovisade värdena. Värdering övriga immateriella tillgångar Övriga immateriella anläggningstillgångar består av i huvudsak värden uppkomna vid förvärv. Fördelas på leverantörsrelationer 22,2 MSEK, kundrelationer 4,5 MSEK och varumärken 39,9 MSEK. Leverantörsrelationerna är fördelade i två belopp 8,8 MSEK respektive 13,4 MSEK. Leverantörsrelationen med ett värde på 8,8 MSEK föranleder inget nedskrivningsbehov. Avseende leverantörsrelationen med ett värde på 13,4 MSEK bedöms

avskrivningstiden till en femårsperiod. Återstående avskrivningstid 58 månader. Kundrelationerna består av etablering på ny marknad och bedömningen är att dessa ska skrivas av under en femårsperiod. Återstående avskrivningstid 27 månader. Varumärke består av företagsnamnet Klitsö, som är väl etablerat på den danska marknaden inom handel med ventiler samt pneumatik, samt varumärket Hide-a-lite, som innefattar ett antal armaturserier för dold belysning. Bedömningen är att varumärket Klitsö ska skrivas av under en femårsperiod. Återstående avskrivningstid 47 månader. Varumärket Hide-a-lite ska skrivas av under en tioårsperiod och återstående avskrivningstid är 118 månader.


N O T 2 9 . R E S U LTAT P E R A K T I E Beräkning av resultat per aktie före och efter utspädning har baserats på årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare. (MSEK) 2008

2007

Total verksamhet

117,0

102,8

Kvarvarande verksamhet

117,0

100,8

-

2,0

23 169 309

23 169 309

Avvecklad verksamhet

Resultat per aktie för total, kvarvarande och avvecklad verksamhet har baserats på följande antal aktier före och efter utspädning. 2008

Vägt genomsnittligt antal aktier före utspädning Utspädande effekt optioner Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning

2007

-

-

23 169 309

23 169 309

Koncernen har vid utgång av 2008 och hade under året inga utestående potentiella stamaktier.

2008

2007

R E S U LTAT P E R A K T I E T O TA LT före utspädning, kr

5,05

4,43

efter utspädning, kr

5,05

4,43

före utspädning, kr

5,05

4,34

efter utspädning, kr

5,05

4,34

före utspädning, kr

-

0,09

efter utspädning, kr

-

0,09

R E S U LTAT P E R A K T I E F R Å N K VA R VA R A N D E V E R K S A M H E T

R E S U LTAT P E R A K T I E F R Å N A V V E C K L A D V E R K S A M H E T

N O T 3 0 . U P P LY S N I N G A R O M N Ä R S T Å E N D E OEM-koncernens närstående är i huvudsak ledande befattningshavare (not 7) inklusive större aktieägare.

EKONOMISK REDOVISNING I OEM ÅRSREDOVISNING 2008

73


FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION MODERBOLAGET Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel Balanserade vinstmedel Årets resultat

247 951 449,27 -11 119 039,08 236 832 410,19

Styrelsen föreslår att vinsmedlen disponeras så - att till aktieägarna utdelas 3 kronor per aktie - att i ny räkning överföres

69 507 927,00 167 324 483,19 236 832 410,19

Koncernredovisningen respektive årsredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder respektive god redovisningssed i Sverige och ger en rättvisande bild av koncernens och moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen respektive moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

TRANÅS 27 FEBRUARI 2009

Jan Svensson Styrelseordförande

Kerstin Lindberg Göransson Styrelseledamot

Lars-Åke Rydh Styrelseledamot

Ulf Barkman Styrelseledamot

Agne Svenberg Styrelseledamot

Gunnar Eliasson Styrelseledamot

Hans Franzén Styrelseledamot

Jörgen Zahlin Verkställande Direktör

Styrelsens yttrande gällande vinstutdelningsförslaget kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida eller kan erhållas på begäran. Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för utfärdande ovanstående datum. Koncernens resultat- och balansräkning och moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på årsstämman 23 april 2009. Informationen i denna rapport är sådan som OEM International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen har lämnats till media för offentliggörande 20 mars 2009 kl. 08.00.

74

OEM ÅRSREDOVISNING 2008 I FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION


REVISIONSBERÄTTELSE T I L L Å R S S T Ä M M A N I O E M I N T E R N AT I O N A L A B ( P U B L . ) ORG NR 556184-6691

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i OEM International AB (Publ.) för 2008. Bolagets årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 29-74. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS såsom de antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att års-

redovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredo-

visningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS såsom de antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

TRANÅS DEN 6 MARS 2009

KPMG AB

Niklas Bengtsson Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE I OEM ÅRSREDOVISNING 2008

75


OEM-aktien OEM INTERNATIONAL PÅ BÖRSEN

OEM-aktien noterades på OTC-listan vid Stockholmsbörsen i december 1983 och har sedan dess haft en god kursutveckling. Den som vid börsintroduktionen köpte 100 aktier i OEM för 12.500 kronor hade den 31 december 2008 ett innehav av 7.200 aktier till ett värde av 252 000 kronor, motsvarande en årlig avkastning exklusive utdelning på ca 13%. Under 2000 överfördes OEM-aktien till O-listan och fr.o.m 2006 är aktien noterad på OMX Small Cap hos OMX Nordiska Börs. AKTIESPLIT 4:1 KOMBINERAD MED ETT AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE

För att underlätta handeln i aktien samt förändra bolagets kapitalstruktur genomfördes under 2007 en aktiesplit 4:1 kombinerad med ett automatiskt inlösenförfarande. Genom detta förfarande erhöll varje aktieägare tre nya aktier och en inlösenaktie, vilken löstes in mot 20 kronor. Detta innebar att ca 154 MSEK betalades till aktieägarna för inlösta aktier. KURSUTVECKLING

Kursen för OEM International minskade under året med 19% till en stängningskurs om 35 kronor. Högsta betalkurs under året, 47 kronor noterades den 24 april, 12 september och 15 oktober och lägsta betalkurs, 34,60 kronor, den 30 december. OEMs

76

OEM ÅRSREDOVISNING 2008 I OEM-AKTIEN

börsvärde vid utgången av 2008 uppgick till 811 MSEK. Under året minskade börsens index för OMXS PI med 42% och index för OMXS Industrials minskade med 47%. OMSÄTTNING

Under 2008 omsattes 2 442 593 B-aktier motsvarande en omsättningshastighet på 13%. Den genomsnittliga aktieägaren i OEM håller därmed sina aktier i cirka sju år. Motsvarande siffra för OMX Nordiska Börs i stort under 2008 var 152% och för OMX Small Cap 35%. OEM:s B-aktie omsätts 83% av börsdagarna och snittomsättningen per dag var 2008 11 631 aktier. OEM International hade 30 december 2008 2 369 aktieägare. Det institutionella ägandet är cirka 37% och det utländska ägandet uppgår till 25%. ÅTERKÖP AV AKTIER

Det återköpsprogram av aktier som antogs första gången av årsstämman 2000 avser att förbättra vår kapitalstruktur och positivt bidra till avkastningen på eget kapital och vinst per aktie. Efter genomförda nedsättningar tidigare år finns det 23 169 309 aktier i bolaget per årsskiftet. Bolaget har per årsskiftet inga aktier i eget förvar. Styrelsen har årsstämmans bemyndigande att återköpa upp till 10% av antalet aktier, dvs 2 316 931 st. Målsättningen är att där styrelsen anser att förutsättningarna är attraktiva, fortsätta återköpen upp till 10% av totala

antalet aktier. De förvärvade aktierna kommer att behållas, stämplas bort alternativt användas som likvid vid företagsförvärv. Den nackdel som det kan innebära att antalet aktieägare minskas och att likviditeten i aktien minskar har minimerats genom att återköp till största delen sker genom köp av större block aktier. LIKVIDITETSHÖJANDE ÅTGÄRDER

OEM International har ett avtal tecknat med Remium AB om likviditetsgaranti för bolagets aktie. Syftet är att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Målsättningen är en lägre investeringskostnad och en mindre risk i handel med aktien för nuvarande och tillkommande aktieägare. Åtagandet ligger inom ramen för OMX Nordiska Börs system med likviditetsgaranter och påbörjades den 1 december 2004. RISK

OEM:s betavärde – ett mått på hur en aktie rör sig givet en förändring i börsens OMXS PI-index – är cirka 30. Den spridning som finns mellan verksamheterna i koncernen innebär en låg affärsrisk. Samtidigt är den finansiella risken mycket låg, beroende på en hög soliditet. Det innebär att soliditeten kan sänkas till att bättre överensstämma med affärsrisken utan att den totala risken i OEM-aktien ökar nämnvärt.


UTDELNINGSPOLITIK

EKONOMISK INFORMATION

Styrelsen i OEM International har som målsättning att föreslå utdelning av vinstmedel till aktieägarna i den utsträckning som bedöms rimligt, beaktat finansiell ställning, skattesituation och eventuellt investeringsbehov i rörelsen eller förvärv.

OEM har ambitionen att hålla en hög kvalitet på informationen till marknad och media. Målsättningen är att informationen ska möjliggöra en riktig värdering och en likvid handel med aktien. Datum för årsstämma, delårsrapporter och årsredovisning för verksamhetsåret 2009 framgår av informationen på sid 2 i denna årsredovisning. Ekonomisk information publiceras även på koncernens hemsida (www.oem.se). Som aktieägare har du också möjlighet att

UTDELNING

Styrelsen föreslår en utdelning om 3 kronor per aktie, motsvarande 14% av utdelningsbart eget kapital i koncernen.

erhålla delårsrapporter och andra pressmeddelanden via e-post samtidigt som den offentliggörs på marknaden. Maila till: info@oem.se och ange “Bolagsinformation” så ingår du fortsättningsvis i vårt utskick.

AKTIEÄGARFÖRDELNING O E M : S S T Ö R S TA A K T I E Ä G A R E P E R 2 0 0 8 - 1 2 - 3 0 Antal A-aktier

Antal B-aktier

Procentandel aktiekapital

Procentandel röster

Pantzar Orvar

1 627 320

2 802 360

19,1%

28,9%

Franzén Hans o fam.

1 280 376

1 367 790

11,4%

21,4%

Svenberg Agne o fam.

1 223 400

470 986

7,3%

19,2%

636 000

1 300 000

8,4%

11,6%

2 411 271

10,4%

3,6%

Livförsäkringsaktiebolaget

619 800

2,7%

0,9%

Ernström Finans AB

609 000

2,6%

0,9%

AB Traction

409 000

1,8%

0,6%

Fjärde AP-Fonden

336 720

1,5%

0,5%

Didner & Gerge Aktiefond

310 200

1,3%

0,5%

10 637 127

66,5%

88,2%

7 765 086

33,5%

11,8%

4 767 096

18 402 213

100,0%

100,0%

10

1

Investmentaktiebolaget Latour Lannebo fonder

Summa 10 ägare

4 767 096

Övriga Totalt Röster per aktie

OEM-AKTIEN I OEM ÅRSREDOVISNING 2008

77


N Y C K E LTA L F Ö R O E M - A K T I E N DE SENASTE FEM ÅREN

2008

2007

2006

2005

2004

P R E S TAT I O N S N Y C K E LTA L Omsättning per aktie ** Omsättningsökning per aktie

SEK

72

64

62

60

62

%

12,0

2,4

3,3

8,1

-1,0

Vinst per aktie* **

SEK

5,05

4,34

3,92

3,59

2,80

Eget kapital per aktie * **

SEK

25,51

22,88

27,65

21,04

18,71

Föreslagen utdelning **

SEK

3,00

3,00

2,83

2,33

1,83

Utdelning/Resultat

%

59,4

69,1

72,2

64,9

65,4

Utdelning/Eget kapital

%

11,8

13,1

10,2

11,1

9,8

SEK

6,98

1,91

4,89

3,26

3,96

Kassaflöde per aktie* **

R I S K N Y C K E LTA L Betavärden (48 mån)

30,9

0,78

0,36

0,44

0,54

%

11

17

34

10

8

Börskurs 31 december **

SEK

35,00

42,90

63,00

54,50

39,33

Börsvärde 31 december *

MSEK

811

994

1 460

1 238

893

P/S-tal

ggr

0,5

0,7

1,0

0,9

0,6

P/E-tal

ggr

6,9

9,7

16,1

15,2

14,0 210

Omsättningshastighet i aktien

V Ä R D E R I N G S N Y C K E LTA L

Kurs/Eget kapital

%

137

188

228

259

EV/Sales

ggr

0,5

0,6

0,8

0,8

0,6

EBIT-multipel

ggr

4,71

6,9

9,7

10,3

9,3

%

8,6

7,0

4,5

4,3

4,7

Direktavkastning

* Beräknat på antalet aktier exkl. eget innehav ** Nyckeltalen är korrigerade med hänsyn till aktiesplit 4:1 och automatiskt inlösen av var fjärde aktie under andra kvartalet 2007. Tidigare perioder har justerats med faktorn 3, eftersom den ekonomiska innebörden av transaktionen är en split 3:1 kombinerad med en extrautdelning. Nyckeltalen baseras på kvarvarande verksamhet. För att nå jämförbarhet är 2007-2005 omräknat.

5,05

5 4,34 4 3

3,59

1

2004

2005

2006

2007

2008

Vinst per aktie (SEK)

78

25,51 22,88

21,04

2,80

OEM ÅRSREDOVISNING 2008 I OEM-AKTIEN

3,0

27,65

25

3,92

2

0

30

2,5

20 18,71

2,0

15

1,5

10

1,0

5

0,5

0

2004

2005

2006

2007

2008

Eget kapital per aktie (SEK)

2,83

0,0

3,00

3,00

2007

2008

2,33 1,83

2004

2005

2006

Föreslagen utdelning (SEK)


A K T I E Ä G A R S TAT I S T I K PER 2008-12-30*

Procent av antal ägare

Procent av aktiekapital

1-500

39,8

0,8

501-1 000

20,1

1,4

1 001-2 000

15,7

2,3

2 001-5 000

13,0

4,2

5 001-10 000

5,1

3,7

10 001-20 000

3,3

4,8

20 001-50 000

1,8

5,5

50 001-100 000

0,3

1,9

100 001-5 000 000

0,9

75,5

100,0

100,0

Storleksklass

Summa Totalt antal aktieägare i OEM är 2 369 st.

*) Källa: VPC AB. Direkt- och förvaltningsregistrerade. I tabellen kan en ägaruppgift vara sammanslagen av flera poster i VPC:s statisitik. Sammanslagningen syftar till att visa en instituition eller privatpersons totala ägande i OEM.

A K T I E K A P I TA L E T S U T V E C K L I N G

År

Transaktion

Förändring av aktiekapitalet, MSEK

Totalt aktiekapital, MSEK

Totalt antal aktier, st

Kvotvärde per aktie, SEK

Ingångsvärde

0,1

0,1

500

100,00

1981

Fondemission

0,3

0,4

4 000

100,00

1983

Split

-

0,4

40 000

10,00

1983

Fondemission

0,4

0,8

80 000

10,00

1983

Nyemission

0,8

1,6

160 000

10,00

1983

Nyemission

0,4

2,0

200 000

10,00

1986

Fondemission

4,0

6,0

600 000

10,00

1986

Nyemission genom konvertering

0,4

6,4

636 000

10,00

1994

Split

-

6,4

1 272 000

5,00

1994

Fondemission

6,4

12,7

2 544 000

5,00

1996

Fondemission

12,7

25,4

5 088 000

5,00

1997

Nyemission genom apport

20,1

45,5

9 113 703

5,00

2001

Nedsättning

-3,9

41,6

8 332 203

5,00

2003

Nedsättning

-1,0

40,6

8 132 203

5,00

2004

Nedsättning

-2,0

38,6

7 723 103

5,00

2007

Split

-

38,6

30 892 412

1,25

2007

Inlösen

-9,6

29,0

23 169 309

1,25

2007

Fondemission

9,6

38,6

23 169 309

1,67

OEM-AKTIEN I OEM ÅRSREDOVISNING 2008

79


Definitioner Räntabilitet på totalt kapital: Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt totalt kapital. Räntabilitet på sysselsatt kapital: Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital avser balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskjuten skatteskuld. Räntabilitet på eget kapital: Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Genomsnittlig skuldränta: Finansiella kostnader i procent av räntebärande skulder. Skuldsättningsgrad: Räntebärande skulder dividerat med beräknat eget kapital. Beräknat eget kapital består av eget kapital samt minoritetsintressen. Rörelseresultat/Omsättning: Rörelseresultat före avskrivningar i procent av omsättning. Vinstprocent: Resultat efter finansiella intäkter i procent av omsättningen. Vinstmarginal: Resultat före skatt i procent av omsättningen. Kapitalets omsättningshastighet: Omsättning dividerat med balansomslutning. Omsättning per anställd: Omsättning dividerat med medelantalet anställda.

Direktavkastning: Utdelning per aktie dividerat med börskursen vid årets slut. Omsättning per aktie: Koncernens omsättning dividerat med antalet aktier i marknaden per årsskiftet. Omsättningsökning per aktie: Ökning av koncernens omsättning per aktie. Utdelning/Resultat: Föreslagen utdelning i relation till årets resultat. Utdelning/Eget kapital: Föreslagen utdelning i relation till koncernens eget kapital samt minoritetsintressen. Kassaflöde per aktie: Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med antal aktier. Betavärden: Mått på historisk förändring i aktiekurs i förhållande till kursförändring i generalindex. Omsättningshastighet i aktien: Antalet omsatta aktier under året dividerat med antalet utestående aktier per årsskiftet. P/S-tal: Börsvärde i förhållande till koncernens omsättning. P/E-tal: Börskursen vid årets slut dividerat med vinst per aktie. Kurs/Eget kapital: Börskurs dividerat med eget kapital per aktie.

Soliditet: Eget kapital i procent av totalt kapital. Kassalikviditet: Omsättningstillgångar minus varulager i procent av kortfristiga skulder. Vinst per aktie: Koncernens nettovinst efter avdrag för såväl betald som latent skatt dividerat med antalet aktier. Eget kapital per aktie: Eget kapital samt minoritetsintressen dividerat med antalet aktier.

80

OEM ÅRSREDOVISNING 2008 I DEFINITIONER

EV/Sales: Enterprise value (börsvärde + nettoskuld + minoritetsintresse) dividerat med koncernens omsättning. EBIT-multipel: Enterprise values dividerat med koncernens rörelseresultat efter avskrivningar. Direktavkastning: Utdelning per aktie dividerat med börskursen vid årets slut.


Adresser DIVISION AUTOMATION

DIVISION COMPONENTS

DIVISION PRODUCTION TECHNOLOGY

OEM Automatic AB Box 1011, Dalagatan 4 573 28 TRANÅS, Sverige Tel: +46-75-242 41 00 Fax: +46-75-242 41 19 info@aut.oem.se www.oemautomatic.se

OEM Automatic OÜ Kanali tee 1-328 EST-10112 TALLINN, Estland Tel: +372-6550 871 Fax: + 372-6550 873 info.ee@oem.fi www.oem.ee

Internordic Bearings AB Box 105 571 22 NÄSSJÖ, Sverige Tel: 075-242 49 40 Fax: 075-242 49 50 info@internordic.biz www.internordic.biz

Cyncrona AB Tomtbergavägen 2 145 67 NORSBORG, Sverige Tel: 075-242 46 50 Fax: 075-242 46 51 info@cyncrona.se www.cyncrona.com

OEM Automatic OY Box 9, FI-20101 ÅBO, Finland Fiskarsinkatu 3 FI-20750 ÅBO, Finland Tel: +358-207-499 499 Fax: +358-207-499 456 info@oem.fi www.oem.fi

OEM Automatic UAB v Paliuniskio g. 1 . v LT-35113 PANEVEZYS, Litauen Tel: +370-6550 0323 Fax: +370-4557 7987 info@oem.lt www.oem.lt

Internordic Bearings FI Riimukatu 1, 20380 ÅBO, Finland Tel: +358-207 499 406 Fax: +358-207 499 490 info@internordic.biz www.internordic.biz

Cyncrona Oy Sinikalliontie 5 FI-02630 ESPOO, Finland Tel: +358-(0)20 7528700 Fax: +358-(0)20 7528770 info@cyncrona.fi www.cyncrona.fi

OEM Automatic AS Postboks 2144, STRØMSØ Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110 NO-3003 DRAMMEN, Norge Tel: +47-32-21 05 00 Fax: +47-32-21 05 01 info@no.oem.se www.oem.no OEM Automatic A/S Møllehaven 8 DK- 4040 JYLLINGE, Danmark Tel: +45-70-27 05 27 Fax: +45-70-27 06 27 info@dk.oem.se www.oem-automatic.dk Klitsø Processtechnics AS Engholm Parkvej 4 DK-3450 ALLERØD, Danmark Tel: +45-70-15 05 25 Fax: +45-70-75 05 72 klitso@klitso.dk www.klitso.dk OEM Automatic Ltd Whiteacres, Cambridge Road Whetstone, LEICESTER LE8 6ZG, England Tel: +44-116-284 99 00 Fax: +44-116-284 17 21 information@uk.oem.se www.oem.co.uk OEM Automatic Sp. z o. o. ul. Postepu 2 PL-02-676 WARSZAWA, Polen Tel: +48-22-863 27 22 Fax: +48-22-863 27 24 info@pl.oem.se www.oemautomatic.com.pl

OEM Automatic SIA Ganibu dambis 24a-620 LV-1005 RIGA, Lettland Tel: +371-6738 2926 Fax: +371-6738 2927 info.lv@oem.fi EIG - OEM Automatic spol. s r.o. Baarova 3a CZ-140 00, PRAG 4, Tjeckien Tel: +420-241-484 940 Fax: +420-241-484 941 info@oem-automatic.cz www.oem-automatic.cz OEM Automatic, s.r.o. v v Tamaskovicova 17 SK-917 01 TRNAVA, Slovakien Tel: +421-911-122 009 Fax: +421-335-331 567 info@oem-automatic.sk www.oem.sk OEM Motor AB Box 1011, Dalagatan 4 573 28 TRANÅS, Sverige Tel: +46-75-242 41 00 Fax: +46-75-242 44 49 info@motor.oem.se www.oem-motor.se Elektro Elco AB Tallvägen 5, 564 35 BANKERYD, Sverige Tel: +46-36-290 60 00 Fax: +46-36-290 60 50 elektro@elco.se www.elco.se Telfa AB Box 120 30, 402 41 GÖTEBORG, Sverige Godsadress: Karl Johansgata 158, 414 51 GÖTEBORG, Sverige Tel: 075-242 44 50 Fax: 075-242 44 95 info@telfa.se www.telfa.se

IBEC Aartsdijkweg 111 NL-2676 LE MAASDIJK Nederländerna Tel: +31-174 52 51 00 Fax:+31-174 52 51 06 info@ibec.biz www.ibec.biz OEM Electronics AB Box 1025, Norrabyvägen 6B 573 29 TRANÅS, Sverige Tel: 075-242 45 00 Fax: 075-242 45 09 info@oemelectronics.se www.oemelectronics.se OEM Electronics OY P O Box 122, Telekatu 6 FI-020101 ÅBO, Finland Tel: +358-207 499 300 Fax: +358-207 499 496 info@oemelectronics.fi www.oemelectronics.fi

Cyncrona A/S Allégade 2, 2.sal DK-8700 HORSENS, Danmark Tel: +45-87-42 66 66 Fax: +45-87-42 66 77 info@cyncrona.dk www.cyncrona.dk Cyncrona AS Postboks 2144 STRØMSØ Bjørnstjerne Bjørnsonsgate 110 NO-3003 Drammen Norge Tel: +47-32-21 05 80 Fax: +47-32-21 05 81 info@cyncrona.no www.cyncrona.no Cyncrona OÜ Suur-Jõe 62 EE-80042 PÄRNU, Estland Tel: +372 510 05 05 Fax: +372 445 65 70 baltic@cyncrona.fi www.cyncrona.com

OEM Electronics PL ul. Parowcowa 6B PL-02-445 WARSZAWA, Polen Tel: +48-22-86 32 722 Fax: +48-22-86 32 724 info@oemelectronics.pl www.oemelectronics.pl

MODERBOLAGET OEM International AB, Norrabyvägen 6B, Box 1009, 573 28 TRANÅS Tel: 075-242 40 00, Fax: 075-242 40 29 info@int.oem.se www.oem.se Org.nr. 556184-6691

ADRESSER ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2008

81


C C J K o mmunikat io n • Foto: Patrik Svedberg, Duo Fotografi m.fl.

Norrabyvägen 6B, Box 1009, 573 28 Tranås • Telefon 075-24 24 000 • Fax 075-24 24 029 • E-post info@int.oem.se • www.oem.se

http://www.oem.se/pdf/arsredovisning2008_edit  

http://www.oem.se/pdf/arsredovisning2008_edit.pdf