Page 1

OEM30 . 1974 2004

ÅRSREDOVISNING 2004


BOLAGSSTÄMMA

Ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den

ÄRENDEN

28 april 2005 klockan 16.00 på Stadshotellet

Dagordning och ärenden för bolagsstämman

i Tranås, Storgatan 22, Tranås.

kommer att framgå av annonsering i dagspressen samt finnas tillgänglig på OEM:s hemsida

ANMÄLAN

(www.oem.se). Dagordningen kan också erhållas

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman

från bolaget i samband med anmälan till stämman.

skall: ❚ dels vara införda i aktieboken som förs av VPC AB måndagen den 18 april 2005. ❚ dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 25 april 2005 före kl. 13.00 under adress:

KOMMANDE RAPPORTER Kvartalsrapport, januari-mars Halvårsrapport

12 augusti 2005

Delårsrapport

26 oktober 2005

Bokslutskommuniké, helår 2005 OEM International AB,

28 april 2005

Årsredovisning

februari 2006 mars/april 2006

Box 1011, 573 28 TRANÅS, Telefon 0140-36 00 00 eller

BESÖK VÅR HEMSIDA – www.oem.se

E-post: info@int.oem.se

På vår hemsida får du aktuell information som rör företaget. Beställ gärna newsletter så får du

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast måndagen den 18 april 2005 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB för att få rätt att delta i bolagsstämman.

UTDELNING Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman att för 2004 lämna utdelning med 5:50 kr per aktie och fastställa tisdagen den 3 maj 2005 som avstämningsdag. Om bolagsstämman antar förslaget, beräknas utdelningen sändas ut måndagen den 9 maj 2005 till de som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.

2

OEM ÅRSREDOVISNING 2004 ❚ BOLAGSSTÄMMA

regelbundet e-post om vad som är på gång.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bolagsstämma – kommande rapporter

2

Årsredovisning

Detta är OEM International

4

Förvaltningsberättelse

Historik Sammandrag 2004

4-5 5

Resultaträkning

38-40

Förändringar av eget kapital

41-42 43-44

6-7

Kassaflödesanalys

Affärsidé och vision

8-9

Noter med redovisningsprinciper

10

Tillväxtstrategi

11

37

Balansräkning

VD har ordet

Finansiella mål

36

och bokslutskommentarer

45-63

Finansiella risker och riskhantering Medarbetare – OEM 30 år

12-13

Kvalitet, miljö och etik

14-15

Övergång till IFRS 2005

60 61-63

Förslag till vinstdisposition

64

16-17

Revisionsberättelse

65

Helheten viktig för Sandvik Tamrock

18-19

Styrelsen och dess arbetsordning

66-67

Framtidens elektronikingenjörer

20-21

Ledande befattningshavare

68-69

Koncernöversikt

22-23

OEM-aktien

70-71

Automation

24-25

Nyckeltal för OEM-aktien

72-73

Elektronik

26-27

Adresser

74-75

Mekanik

28-29

Hydraulik

30-31

Elektronikproduktion

32-33

Fem år i koncernöversikt

34

Nyckeltal senaste fem åren

35

Lagerlösningar för GGP Sweden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2004

3


DETTA ÄR OEM INTERNATIONAL

De rörelsedrivande enheterna delas in i fem bolagsgrupper, sammansatta utifrån ett produkt- och kundfokus.

OEM International är ett av Europas ledande företag inom handel med

Automation. Komponenter för industriautomation inom affärsområde El-Maskin, El-Skåp, Säkerhet, Kablar, Tryck & Flöde samt Pneumatik.

komponenter och system. Koncernen består av 23

AUTOMATION

rörelsedrivande enheter Elektronik. Apparatkomponenter, kretskortkomponenter samt EMC/mikrovågskomponenter.

i åtta länder med huvudkontor i Tranås.

ELECTRONICS

LEVERANTÖRER

Mekanik. Rullningslager, bussningar, tätningar för roterande och linjära rörelser, el- och servomotorer, kuggremstransmissioner samt ställdon.

KUNDER

MECHANICS Affärsidén i korthet går ut på att verka inom handel Hydraulik. Försäljning av pumpar, motorer, ventiler, miniaggregat och tillbehör för hydraulik samt egen produktion av hydrauliska aggregat och system för mobila och industriella applikationer.

med industriella komponenter och system i norra Europa. Kunderna erbjuds hög produkt- och applikationskunskap och ett brett utbud av komponenter och system.

OEM är sedan 1983 noterat på Stockholms fondbörs.

Enkelt beskrivet blir OEM ett lokalt alternativ till

HYDRAULICS

tillverkares egna dotterbolag och har därmed ett Mer information om OEM hittar ni på vår hemsida.

produkter som bolaget handlar med.

www.oem.se

Historik

4

Elektronik Produktion (EP). Produktionssystem, testlösningar och insatsvaror för elektronikproduktion.

marknadsförings- och försäljningsansvar för de

EP

1974

1981

1983

1986

1988

1989

1991

Agenturbolaget OEM Automatic AB startas av familjerna Franzén och Svenberg.

Det första utländska dotterbolaget startas i Finland.

Bolaget introduceras på börsens OTC-lista.

Industri AB Reflex förvärvas.

Omsättningen överstiger för första gången 100 MSEK.

Det första dotterbolaget utanför Norden etableras i England.

OEM International A. KarlsonAB bildas och gruppen blir moderbolag förvärvas. i koncernen.

Omsättningen uppgår till ca 30 MSEK.

OEM ÅRSREDOVISNING 2004 ❚ DETTA ÄR OEM INTERNATIONAL

Produktområde elektronik bryts loss ur OEM Automatic och bildar ett separat bolag OEM Component.

1993


SAMMANDRAG 2004

Fortsatt effektivisering

KONCERNEN I SIFFROR

och renodling har bland

Nettoomsättning,

MSEK

2004

2003

1.406

1.428

Resultat efter finansnetto

MSEK

83,0

53,4

Årets resultat

MSEK

57,4

31,5

SEK

7:59

4:14

Kassaflöde per aktie

SEK

12:28

17:75

Eget kapital per aktie*

SEK

54:13

51:44

Föreslagen utdelning per aktie SEK

5:50

4:50

❚ Orderingången ökade med 6% till 1445 MSEK (1366).

Räntabilitet på eget kapital

%

14,3

7,8

%

60,3

61,0

SEK

118

102

❚ Resultatet före skatt ökade med 55% till 83 MSEK (53,4).

Börsvärde vid periodens slut MSEK

911

829

Medelantal anställda

571

636

annat inneburit att:

Vinst per aktie*

❚ Omsättningen minskade med 1% till 1406 MSEK (1428).

*

Soliditet Börskurs vid periodens slut

*)

Antal

Automation har som ett resultat av ökad efterfrågan och genomförda effektiviseringar ökat omsättningen med 8% och resultatet med 22%. Elektronik har ökat resultatet från 1,6 till 20 MSEK med en omsättningsökning på ca 6%. Mekanik minskar resultatet från 9,6 till 4,3 MSEK beroende på att förväntad omsättningsökning uteblev. Hydraulik minskar resultatet från -0,6 till -1,1 MSEK beroende på kostnader i samband med avvecklingen HPI.

Nyckeltalen beräknade utifrån antalet aktier i marknaden.

❚ Borträknat avyttrade enheter ökade omsättningen med 4%.

EP minskar omsättningen från 257 till 239 MSEK, men förbättrar resultatet från -6,5 MSEK till -0,6 MSEK. Jubo Mechatronics avyttrades under året och belastar resultatet med 7,8 MSEK.

AKTIEUTVECKLING 1998-2004

1996

1997

1998

Ny koncernstruktur. Bolagen fördelas på två delkoncerner. OEM Industrial Components AB och OEM Systemteknik AB.

OEM International Ett flertal AB och Cyncrona företagsförvärv AB (också noterat genomförs. på OTC-listan) går ihop. Cyncrona blir en tredje delkoncern.

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Etablering sker i Italien genom ett av fyra företagsförvärv detta år.

Jörgen Zahlin ny VD.

Aspecs OY förvärvas.

Nedgången i telekom drabbar OEM hårt med stor omsättningsminskning.

Koncernen stabiliseras på 30% lägre omsättning än 2001.

2004 OEM fyller 30 år.

Industri AB Reflex avyttras.

Fortsatt renodling och effektivisering gör att resultatet ökar med 55%.

2004 I SAMMANDRAG ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2004

5


VD HAR ORDET

2004 blev ett bra år för OEM. Tack vare fortsatt

Europas största handelsbolag inom business-tobusiness. Ett exempel på förändringar är att våra leverantörer utvecklats från ett antal små och

renodling och effektivise-

oberoende tillverkare till dagens laguppsättning

ring ökade resultatet med

med ett stort antal internationellt ledande tillverkare.

55 procent. Under 30 år har OEM utvecklats till en handelskoncern som kombinerar stordrifts och småskalighetens fördelar med nära relationer till kunder och leverantörer. Detta gör att vi står väl rustade även om konkurrensen hårdnar.

30 ÅRS UTVECKLING

Koncernen har under sin utveckling gått igenom

OEM firade 30 år 2004. Bolaget har alltsedan starten vilat på några viktiga grundstenar: ❚ arbeta nära

olika faser som alla präglats av sin tid. Under 80talet expanderade vi geografiskt, under 90-talet genomfördes mer än 20 förvärv, och i spåren på telekomhysterin i början på 2000-talet blev renodling och effektivisering ledorden.

våra leverantörer och kunder. ❚ ge möjlighet för våra medarbetare att förverkliga sina ambitioner. ❚ en serviceanda som tillhör absoluta toppen inom de branscher där vi är verksamma.

RESULTATET AV RENODLINGEN De senaste årens renodlings- och effektiviseringsstrategi har gett en kraftig resultatförbättring även om omsättningstillväxten varit begränsad. Omsättningsökningen 2004 var 4% på jämförbara enheter och orderingången ökade med 6%. Men det är framförallt ett starkt fokus på effektivisering som gör att vinsten ökat med 55%.

Vår förmåga att hålla fast vid dessa

Bolagsgrupperna Automation, Elektronik

grundstenar har haft stor betydelse under

och EP har haft en positiv resultatutveckling.

hela koncernens utveckling. Kombination av

Mekanik och Hydraulik har utvecklats sämre än

ständiga anpassningar till nya marknadsförutsättningar har gjort oss till ett av norra

6

OEM ÅRSREDOVISNING 2004 ❚ VD HAR ORDET

förväntat och åtgärder har inletts mot slutet av året för att förbättra resultatet.


I enlighet med att renodla verksamheten mot handel

OFFENSIVA SATSNINGAR

med industrikomponenter har Jubo Mechatronics

Utöver ökad kostnadseffektivitet har årets föränd-

och About Communication avyttrats.

ringsarbete inneburit att våra kunderbjudanden

HPI avvecklades i och med att bolagets viktigaste leverantör valt en annan kanal in på svens-

stärkts. Nya produkter, breddning av samarbetet med

ka marknaden. Dessa förändringar belastar resul-

befintliga leverantörer till flera marknader och lan-

tatet för 2004 med ca 13 MSEK.

sering av nya leverantörer har tillsammans stärkt vårt produktprogram och vår marknadsposition.

BÄTTRE ARBETSFÖRDELNING

Ett bra exempel på en lyckad produktlansering

Från en decentraliseringsstrategi, där bolagen i

är den nya NXT-maskinen från Fuji, som starkt

stort sett oberoende av varandra skötte sina

bidragit till att Cyncronabolagen nu är tillbaka i

verksamheter, har vi idag en situation där stor-

matchen efter telekomkrisen.

driftsfördelar blivit en lika viktig framgångsfaktor. Vi har bl.a. centraliserat IT, telefoni och personaladministration, vilket skapar kostnadseffektivitet och ger bolagen möjlighet att fokusera på våra affärer. En annan viktig del är marknadskommunikation som idag samordnas över landsgränserna i och med att många kunder är verksamma i flera länder. Våra leverantörer ser oss idag mer som deras för-

“Under 30 år har OEM utvecklats till en handelskoncern som kombinerar stordrifts och småskalighetens fördelar med nära relationer till kunder och leverantörer. Detta gör att vi står väl rustade även om konkurrensen hårdnar.”

längda arm på en nordisk marknad istället för en representant på enbart den svenska marknaden.

Under året har efterfrågan ökat från delar av

2005 kommer vi att fortsätta tillvarata stor-

marknaden samtidigt som bolag flyttar sin produk-

driftsfördelar genom att samordna logistik, sorti-

tion till lågkostnadsländer. Ett stärkt kunderbjudande

mentsutveckling och marknadskommunikation.

för att öka våra marknadsandelar är en förutsättning

Detta arbete inleddes 2004 med Automation och

för ett långsiktigt existensberättigande.

kommer under 2005 fortsätta inom Elektronik och EP. Bolagen inom Hydraulik kommer att slås

ALLT FÄRRE GÖR ALLTMER

samman till ett bolag, vilket kommer stärka kon-

Kraftfulla och tålmodiga insatser i varje del av

kurrenskraften.

koncernen har skapat ett effektivt handelsföretag. Trots att ett par hundra medarbetare lämnat före-

FORTSATT GENOMLYSNING

taget sedan krisåren är siktet inställt mot tidigare

Lärdomarna från telekomkrisen har gett oss en

lönsamhetsnivåer. Produktiviteten har med andra

större ödmjukhet inför framtiden. Ett kontinuerligt

ord ökat dramatiskt.

arbete med att ifrågasätta aktiviteter och kostnader

Den stolthet som jag delar med våra medarbe-

på ett naturligt sätt gör oss effektivare. Automation

tare över senaste årens förändringsarbete är en

och Elektronik är tydliga exempel på där både

bra plattform för att bygga vidare och förbättra

omsättningstillväxt och effektiviseringsarbetet

resultatet även om befintliga marknader inte

varit framgångsrikt.

växer. Vetskapen om att det finns nya marknader

Avyttring alternativt avveckling av olönsamma bolag och produktområden, minskning av personal-

och nya produktområden gör att jag med spänning ser fram emot fortsatt utveckling för OEM.

styrkan och minskade lager gör att dagens OEM är betydligt kostnadseffektivare än tidigare. En ökad dynamik och förbättrad kontroll gör att vi har lättare att ställa om när förutsättningarna ändras.

Jörgen Zahlin

VD HAR ORDET ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2004

7


AFFÄRSIDÉ OCH VISION

OEM-koncernen verkar inom handel med industriella komponenter

VISION OEM strävar efter att vara en ledande aktör inom handel med industriella komponenter och system i norra Europa.

och system i norra Europa. Att vara en ledande aktör innebär att: ❚ Ha en kunskapsnivå och serviceanda som De rörelsedrivande enheterna ska anpassa sitt agerande efter de specifika förutsättningar som gäller inom respektive verksamhetsområde och på ett effektivt sätt tillgodose kunders, leverantörers, anställdas och aktieägarnas intressen.

tillhör toppen inom respektive bransch. ❚ Marknadsföra komponenter och system som motsvarar eller överträffar kundens förväntningar. ❚ Göra våra leverantörer till marknadsledande inom respektive områden. ❚ Ha en effektivitet som gör oss lönsammare än våra konkurrenter. ❚ Skapa möjligheter för medarbetare att förverkliga sina ambitioner.

8

OEM ÅRSREDOVISNING 2004 ❚ AFFÄRSIDÉ OCH VISION


Innebörderna av visionen är grunden för kulturen

För våra kunder innebär valet av OEM som

inom koncernen. Genom att löpande ifrågasätta

leverantör att de får:

och arbeta med hur väl vi lever upp till dessa

❚ tillgång till ett bredare sortiment från

innebörder, bygger vi över tiden en företagskultur

samma leverantör ❚ hög leveranskapacitet via våra lager

där visionen blir vår identitet.

❚ teknisk och kommersiell support via AFFÄRSLOGIK

våra säljorganisationer

Enkelt beskrivet verkar OEM som ett alternativ till tillverkarnas egna lokala dotterbolag och har där-

En effektiv logistikapparat ger oss möjlighet

med ett marknadsförings- och försäljningsansvar

att anpassa inköpsvolymer, lagernivåer och

för de produkter som bolaget handlar med.

transportsätt för maximal konkurrenskraft. OEM arbetar med ett brett program av produkter och har därmed möjlighet att skräddarsy erbjudanden för kunderna för att

LEVERANTÖRER

KUNDER

på bästa sätt tillfredsställa deras behov, samtidigt som tillverkarna når kundgrupper Leverantörens alternativ till eget säljbolag

som de själva hade haft svårt att komma i kontakt med.

För våra leverantörer innebär samarbetet med OEM att de har en partner med: ❚ kompetens och finansiell styrka att göra marknadsinvesteringar ❚ kunskap om den aktuella marknaden ❚ närvaro på den lokala marknaden som överbryggar kulturella skillnader

”OEM strävar efter att vara en ledande aktör inom handel med industriella komponenter och system i norra Europa.”

AFFÄRSIDÉ OCH VISION ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2004

9


FINANSIELLA MÅL

❚ 15% årlig resultattillväxt ❚ 20% avkastning på eget kapital ❚ Soliditeten ska inte understiga 35%

Omvärldsförändringar, konjunktursvängningar och förvärvsmöjligheter är faktorer som gör att vi ständigt måste vara beredda på nya förutsättningar och inte tveka inför strukturgrepp som ökar vår konkurrenskraft.

Vi har de senaste tre åren haft följande

För att nå vårt avkastningsmål på eget kapital

måluppfyllelse:

med nuvarande kapitalstruktur krävs ett rörelseresultat på 110 MSEK. Återköp av aktier och 2002

2003

2004

Tillväxt av resultat

-44%

55%

55%

Avkastning på eget kapital

3,4%

7,8%

14,3%

55,5%

61%

60,3%

Soliditet

eventuella framtida förvärv kommer att påverka soliditeten vilket kommer att ha en positiv inverkan på avkastning på eget kapital. Soliditeten har varit stabil under hela nedgången och vi har klarat av att anpassa oss till den nya

Koncernens resultattillväxt de senaste åren är i

situationen utan något förlustår.

huvudsak baserad på genomförda effektiviseringar och renodling av verksamheten. För 2005 förväntar vi oss att resultattillväxten i högre grad ska komma från omsättningstillväxt, vilken över tiden bör kunna ligga mellan 5 och 20% för våra rörelsedrivande enheter. Tillväxtstrategin och tillväxtmålet kommer att anpassas från år till år.

”För 2005 förväntar vi oss att resultattillväxten i högre grad ska komma från omsättningstillväxt.”

10

OEM ÅRSREDOVISNING 2004 ❚ FINANSIELLA MÅL


TILLVÄXTSTRATEGI

För 2005 är fortsatt tillväxt ett prioriterat mål.

3. FÖRVÄRV Koncernen har en historia där förvärv varit en viktig del i tillväxtstrategin. Vi tror fortsatt på förvärv men har en restriktivare inställning när vi gör

Vårt mål är att, rensat från avyttrade enheter, kunna

utvärderingar. En tydlig strategi där vi kan tillföra

ha en tillväxt på 10%. Vi kommer att utvärdera ett

värde som ägare är en förutsättning för lyckade

antal förvärvsmöjligheter och vi har både resurser

förvärv.

och finansiell styrka att genomföra förvärv under 2005.

Förvärven kan göras i tre olika nivåer: ❚ Mindre bolag eller agentur som införlivas

1. ORGANISK TILLVÄXT Ökat fokus på utveckling av kund/leverantörs-

i befintligt bolag. ❚ Ett bolag som passar in och drivs vidare

relationer, produkterbjudanden och service ska

som ett eget bolag inom någon av våra

förbättra konkurrenskraften och göra att vi tar

fem bolagsgrupper.

ytterligare marknadsandelar. En organisk tillväxt är ett bevis på nöjda kunder samt att vårt

❚ En helt ny bolagsgrupp som läggs in som ett sjätte ben.

erbjudande är attraktivt även för nya kunder.

2. GEOGRAFISK EXPANSION Genom att exploatera etablerade koncept på nya marknader ges expansionsmöjligheter genom att fördjupa befintliga leverantörsrelationer. Under 2004 påbörjades arbetet med etablering av grupp Automation i Baltikum och grupp Elektronik i Polen. Detta arbete kommer att fortsätta under 2005 och vi planerar även för etablering i Danmark för grupp Elektronik.

TILLVÄXTSTRATEGI ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2004

11


MEDARBETARE

Många av våra anställda har varit med om en lång

att 75% av ledarna ska rekryteras internt, vilket är ett led i att bygga vår företagskultur. Hur företagskulturen ser ut skiljer sig naturligtvis mellan de

och spännande resa i kon-

bolag som vi själva startat och de som är

cernens utveckling. 2004

förvärvade. Vårt mål är att över tiden bygga en kultur som gör att innebörden i visionen till slut

var det 30 år sedan OEM startades i Tranås.

30-årstillfället togs som inramning för ett arrangemang, för att få ihop kulturen i de olika bolagen

också blir vår identitet.

”Vi behöver inte vara professorer, men vi måste vara professionella”

och länderna. Under tre veckoslut samlades personal från fem länder för att bättre lära känna

REKRYTERING

varandra, förstå ledningens mål och värderingar,

Tjänster som blir lediga tillsätts i möjligaste mån

träna lagarbete och sist men inte minst ha roligt

genom intern rekrytering för att upprätthålla kon-

tillsammans.

tinuitet mot kund och ge våra anställda möjlighet

”Genom att utveckla människorna, utvecklar vi våra bolag”

till utveckling. Under det senaste året har bland annat två bolagsgruppschefer rekryterats internt. Våra chefer är huvudansvariga för rekryteringen till respektive grupp. I många fall används tester

För att OEM ska kunna leva upp till sin vision att

som stöd i urvalsprocessen för att bekräfta

vara en ledande aktör inom handel med kompo-

lämpligheten av den platssökande.

nenter och system, krävs att vi skapar möjligheter för våra medarbetare att förverkliga sina ambitioner. Alla i organisationen bidrar till att påverka bilden av OEM och vår verksamhet bygger på goda relationer med leverantörer och kunder. För att dessa relationer ska fungera krävs att vi har medarbetare som trivs och utvecklas i organisationen.

STRATEGI OCH FÖRETAGSKULTUR Vår strategi är att rekrytera unga medarbetare för utbildning internt inom OEM. Vi har även ett mål

12

OEM ÅRSREDOVISNING 2004 ❚ MEDARBETARE – OEM 30 ÅR

Introduktionsplanen är en viktig del i att en nyanställd kommer bra in i organisationen.


MÅL

nistrativ personal. På ledningsnivå förekommer

Vi når våra försäljningsmål bland annat genom

flera olika typer av ledarskapsutbildningar.

att attrahera ledande leverantörer. Därmed får vi

Våra säljare och produktansvariga måste hela

möjligheten att fortsätta expandera, vilket gör det

tiden vara lyhörda för marknadens förändringar

möjligt för våra anställda att utvecklas och få nya

och krav. Marknadsinformation överförs till våra

utmaningar i bolagen. Att ha en dynamisk föränd-

leverantörer, vilket gör att vi utgör en viktig länk

ring i organisationen är i sig ett mål, som kräver

för utveckling av framtida produkter.

vidareutbildning och engagemang. Det är vår avsikt att inte bara företaget och

Våra nyckelpersoner på produktsidan besöker kontinuerligt våra leverantörer för att vidarebefordra

avdelningarna har fastställda mål, utan att mål

marknadsinformation och säkerställa kvalitet i

också sätts för varje individ. Det ger varje person

utveckling och produktion, samt att själva

möjlighet att känna tillfredställelse över att få ett

utbildas av leverantören.

erkännande för sin insats. I möjligaste mån ska också lönen kopplas både till lagets och det

ARBETSMILJÖ

personliga resultatet. Våra resultat är till stor del

En bra arbetsmiljö är en förutsättning för att med-

beroende av samarbete inom gruppen.

arbetarna ska trivas på arbetet. Grunden är att

NMI-index (nöjd medarbetar-index) mäts idag

medarbetarna ska ha en säker och hälsosam

på de flesta av bolagen som är kvalitetscertifierade.

arbetsplats. Målsättningen är att medarbetarna

Vår ambition är att öka andelen bolag som

ska känna arbetsglädje, gemenskap och trygghet.

arbetar med denna typ av trivselmätningar.

Företagen uppmuntrar personalen till deltagande i olika motionsaktiviteter och arbetar med kontrak-

”Våra kunder och leverantörer kräver att vi ständigt utvecklas och skapar mervärde”

terad förebyggande hälsovård. Även föreläsningar om kost, stress och balans i livet förekommer i samband med konferenser och utbildningstillfällen.

JÄMSTÄLLDHETSARBETE PERSONLIGT ENGAGEMANG

Vi har idag en ojämn fördelning mellan män och

OCH ANSVAR

kvinnor. Förklaringen är att de flesta befattningar

Vi tror att platta organisationer skapar ansvar

i koncernen kräver teknisk utbildning och att det

och engagemang genom hela kedjan. Grunden

är få kvinnor som söker tjänsterna. Bakgrunden

för detta är årliga utvecklingssamtal mellan varje

till detta ligger i det låga antal kvinnor inom

medarbetare och chef och att vi har ett öppet

tekniska utbildningar.

och kontinuerligt informationsutbyte i organisatio-

Av ungefär 350 tjänster i ovannämnda befatt-

nen. Arbetet styrs utifrån individuella mål där

ningar är idag endast en handfull kvinnor.

medarbetaren får stor frihet.

De flesta av våra kvinnliga medarbetare arbetar idag inom ekonomi, administration och mark-

KOMPETENSUTVECKLING

nadsföring. Vi strävar efter att få en jämnare

Under det årliga medarbetarsamtalet mellan chef

fördelning mellan män och kvinnor i våra

och underställd diskuteras bl.a. måluppfyllelse,

bolag och ser därför gärna att intresset från

utveckling och utbildningsbehov. Under detta samtal

kvinnliga sökande ökar på tekniska tjänster.

görs sedan en individuell kompetensutvecklingsplan. Inom koncernen finns ett väl utvecklat koncept för säljträning i olika steg. Vi har också en egen datasupportgrupp för Movex affärssystem som kontinuerligt ger internutbildningar för admi-

30-årsjubileum. Under tre veckoslut samlades personal från fem länder för att bättre lära känna varandra, förstå ledningens mål och värderingar, träna lagarbete och sist men inte minst ha roligt tillsammans.

13


KVALITET, MILJÖ OCH ETIK

OEM Internationals övergripande kvalitetspolicy

gällande allt från produktkvalitet, produktutveckling till leveranstid och miljöfrågor. Flera av bolagen i koncernen gör också årliga kundattityd-

innebär att produkter och

undersökningar för att kunna sätta mål på

tjänster ska motsvara

kvaliteten i vårt kunderbjudande. De dotterbolag som inte är ISO-certifierade

eller överträffa kundens förväntan.

arbetar aktivt med miljö- och kvalitetsmål och utvärderar löpande dessa utifrån kund- och marknadskrav. När certifiering diskuteras och utvärderas är alltid affärsnyttan i fokus och det

Kvalitetscertifierade bolag.

Målet är att våra kunder ska förknippa oss med bra

• OEM Automatic AB,

produkter, leveranssäkerhet, bra teknisk support

• OEM Component AB,

samt ett affärsmässigt och positivt bemötande.

• Egevo Elektronik AB, • Internordic Bearing Sweden AB,

OEM koncernen består av 23 rörelsedrivande

som avgör om certifiering ska genomföras.

MILJÖ OEM koncernens miljöpolicy innebär att vi fortlö-

enheter i åtta länder, varav tio enheter i Sverige.

pande ska arbeta för att minimera vår externa

Kundkraven på kvalitetscertifiering är större på

miljöpåverkan. Miljöarbetet ska styras av lagliga

de svenska bolagen än på de utländska.

krav samt vad som är ekonomiskt rimligt, tekniskt

• JMS Systemhydraulik AB, • AB Indoma

Under 2004 har vi fortsatt arbetet med att öka

möjligt och ekologiskt motiverat. Syftet med

leveranssäkerhet från våra leverantörer. Detta är

arbetet är att både kort- och långsiktigt minska

ett arbete som är viktigt för att vi ska kunna hålla

vår verksamhets miljöpåverkan.

våra egna kvalitetsmål mot kund och leva upp till vår kvalitetspolicy. Det kräver en ständig dialog

Ett bolag i koncernen har idag producerande verksamhet. Övriga arbetar med försäljning av komponenter och system från tillverkare världen över. Det innebär att vår största miljöpåverkan kommer från ❚ transporter av varor och personal ❚ innehåll av miljöbelastande ämnen i produkter ❚ tryck och distribution av produktkataloger ❚ förpackningsmaterial ❚ uppvärmning, belysning och kylning av kontor

OEM rapporterar till Folksams klimatindexundersökning för 2004.

JMS Systemhydrauliks produktion av hydraulaggregat sker enligt kvalitetscertifiering ISO 9000.

14

OEM ÅRSREDOVISNING 2004 ❚ KVALITET, MILJÖ OCH ETIK


TRANSPORTER OCH TJÄNSTEBILAR

Förbudet för också med sig efterfrågan på utbild-

Vi utövar påverkan mot speditörer att styra mot

ning av de nya maskinerna. Lödpastan får inte

alternativa bränslen och miljöklassade bilar.

längre innehålla bly vilket gör att vi måste erbjuda

Enligt vår egen tjänstebilspolicy ska OEM-

nya produkter.

koncernen endast erbjuda bilar som är klassade enligt MK 2005 (jmf tidigare miljöklass 1).

ETIK OEM Internationals verksamhet bygger på lång-

KRAV PÅ VÅRA LEVERANTÖRER

variga relationer med personal, leverantörer och

Våra kunder ställer ofta frågor om produkters inne-

kunder. Ledningen och medarbetarnas värderingar

håll av miljöpåverkande ämnen. Vid våra besök hos

kommer till uttryck i dessa relationer. Det är därför

leverantörerna görs genomgång av leverantörens

viktigt att etiska frågor ständigt diskuteras.

miljöarbete. I de bolag som är certifierade finns

Ett exempel på vår strävan i etiska frågor är att

särskilda formulär för leverantörsgenomgång,

OEM China Development gör certifiering på

som görs av våra produktansvariga.

fabrikerna de samarbetar med i Kina, och bland

Miljöcertifierade bolag

annat undersöker förekomsten av barnarbete. TRYCK OCH DISTRIBUTION AV PRODUKTKATALOGER I koncernen trycks och distribueras årligen ca

Vår dagliga verksamhet präglas av respekt för medarbetare och affärspartners.

Då verksamheten inte har en produktionsmässigt tung belastning på miljön har vi idag endast tre svenska bolag som är certifierade enligt ISO14000.

50.000 produktkataloger och broschyrer. Vid uppköp av tryck meriterar vi miljöcertifierade tryckerier. Vi försöker i möjligaste mån att trycka

• OEM Automatic AB • OEM Component AB • Internordic Bearing Sweden AB

på miljögodkänt papper. Arbete pågår att lägga ut produktinformation på Internet vilket kommer att innebära att vi kan sänka upplagorna av tryckta kataloger.

NYA MILJÖKRAV SKAPAR AFFÄRSMÖJLIGHETER Den 1 juli 2006 införs det så kallade blyfridirektivet (RoHs*) som förbjuder användning av bly, kvicksilver, kadmium och flera andra farliga ämnen i el- och elektronikprodukter, och som kommer att få stor effekt inom EU och även i övriga världen. Våra kunder på maskinsidan har redan börjat ställa om sin produktion och vi ser ökad efterfrågan på nya ugnar, våglödare och andra maskinfunktioner som berörs.

*Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

KVALITET, MILJÖ OCH ETIK ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2004

15


Internordic Bearing och GGP Sweden AB

EN RESA TILLSAMMANS

GGP Sweden AB (tidigare Stiga) i Tranås har bytt ut

– Tidigare låg vi ständigt efter i produktionen. Nu ligger vi före och kan fördubbla produktionen om så krävs, säger VD Troels Nielsen. Produktiviteten

hela sin produktionsanlägg-

har ökat med cirka 35 procent. Samtidigt kan vi

ning och skapat Europas

bättre säkerställa den höga kvalitet som kännetecknar varumärket Stiga.

modernaste produktionsChristian Wildstam, VD Internordic Bearing och Troels Nielsen, VD GGP Sweden, konstaterar att samarbetet kring kullager och delsystem till gräsklipparna gynnar båda parter.

line för montering av

IDÉN FRÅN BILINDUSTRIN Troels Nielsen har en bakgrund som produktions-

gräsklippare.

teknisk chef på Volvo Torslandaverken. Det återspeglas tydligt i den nya monteringslinen som är uppbyggd som en modern bilfabrik. I ena änden kommer chassier in i hållare från taket. Slingan går genom den ljusa och rena monteringshallen där montörerna monterar mer eller mindre färdiga komponenter. I den andra änden av lokalen förpackas och lastas de färdiga klipparna för vidare transport till återförsäljare runt om i världen.

LEVERANTÖREN EN PARTNER – Ombyggnaden av vår montering innebär också ett nytt tänkande och nya krav på våra leverantörer, säger Troels Nielsen. Tidigare såg vi dem som just leverantörer. De skulle leverera rätt pryl i rätt tid och till rätt pris. Nu har vi ett annat tänkande och ser våra leverantörer som en partner, som med unik kompetens inom olika områden ska hjälpa oss att utveckla våra produkter och vår produktion.

16

OEM ÅRSREDOVISNING 2004 ❚ XXXXXXXXXXXXXX


VD Troels Nielsen har byggt upp GGP Swedens (Stigas) produktion enligt den senaste tekniken från bilindustrin.

– Internordic Bearing är rätt partner för modern

STÄNDIG FÖRBÄTTRING

produktionsutveckling. De har klarat steget från

Sören Johansson, konstruktionsansvarig för Stiga

att vara leverantör av kullager till en partner för

åkgräsklippare, ser många konkreta fördelar med

utveckling av färdiga delsystem där kullager ingår.

samarbetet med Internordic Bearing.

Alla våra avdelningar som inköp, teknik, kon-

– Genom att de levererar färdiga delsystem

struktion och logistik är ense om att Internordic

kan vi minska monteringstiden på linen. Vi är inte

Bearing svarar upp till våra höga krav.

experter på lager och ser därför ett värde i att Internordic Bearing kan leverera delsystem med

BRA MED KRÄVANDE KUNDER

de kvalitetskrav och den leveransprecision vi

Christian Wildstam, VD på Internordic Bearing,

önskar. De vet vilka krav det ställs på lagren i en

instämmer i Troels Nilsens ord om samarbetet.

gräsklippare och vi kan utveckla konstruktionen

– När GGP Sweden AB byggde den nya produktionslinen skapades också nya behov och det

tillsammans. – Samarbetet förstärks och utökas kontinuer-

fanns utrymme för utökat samarbete. Våra idéer

ligt, säger Sören Johansson. Ju fler färdiga del-

och lösningar för färdiga delsystem passade

system vi kan få till produktionslinen desto

perfekt för den moderna produktionen.

snabbare kan linen köras. Det är en fördel att

– Denna utmaning var nyttig för oss. Krävande

Internordic Bearing finns nära oss som ett lokalt

kunder är bra för vår egen utveckling. Hade vi

företag och samtidigt har de OEM koncernens

inte kunnat möta GGP Swedens krav hade vi inte

muskler bakom sig.

”Alla våra avdelningar som inköp, teknik, konstruktion och logistik är ense om att Internordic Bearing svarar upp till våra höga krav.”

varit deras leverantör i dag.

FAKTA GGP SWEDEN AB. Stiga är ett varumärke inom GGP-koncernen (Global Garden Products). GGP Sweden AB är Nordens största tillverkare av trädgårdsprodukter. Produktionsenheten i Tranås svarar för ett komplett program gräsklippare för såväl villaägare som för yrkesmässig användning. GGP Sweden AB har en årsomsättning på ca 1 miljard SEK och sysselsätter ca 340 anställda. IBS INTERNORDIC BEARING SWEDEN AB. Internordic Bearing, med säte i Nässjö, erbjuder ett komplett program kul- och rullningslager för den skandinaviska marknaden. Speciallösningar och delsystem utvecklas i samarbete med respektive kund. Företaget ägs av OEM International AB och ingår i affärsområde Mekanik.

INTERNORDIC BEARING OCH GGP SWEDEN ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2004

17


OEM Automatic Finland och Sandvik Tamrock

EFFEKTIVARE KABELDRAGNING I SANDVIK TAMROCKS BORRIGGAR

Sandvik Tamrock i Finland tillverkar riggar för borrning och grävning. Kunderna finns inom gruvindustrin

el inom Sandvik Tamrock. Vi måste väga in allt detta när vi väljer material och komponenter från våra leverantörer. – När vi konstruerar maskiner ser vi inte enbart till själva funktionen. Vår tillverkning måste också

över hela världen.

vara effektiv och rationell.

Maskinerna ska tåla vibrationer och mekaniska

NY TOTALLÖSNING PÅ KORT TID

påfrestningar i mycket tuffa förhållanden. Fukt och

2004 efterfrågade Sandvik Tamrock en ny total-

frätande ämnen kan också förekomma.

lösning för kablagedragning, som skulle passa

– Eftersom våra borriggar ofta är en del av våra kunders produktionsprocess är driftsäkerheten En ny splitterbox för kablaget ska nu användas i Sandvik Tamrocks borrmaskiner. Detta rationaliserar och effektiviserar produktionen avsevärt.

18

mycket viktig, säger Timo Niemi, utvecklingschef

OEM ÅRSREDOVISNING 2004 ❚ OEM AUTOMATIC OCH SANDVIK TAMROCK

Tamrocks borrmaskiner. I samarbete med Woodhead Industries, som är leverantör av


”Sandvik Tamrock insåg tidigt fördelarna med totalkostnad istället för priset på enstaka komponenter. Detta innebär att vi tillsammans kan utveckla lönsamma helhetslösningar. Något som alla våra kunder har nytta av.”

mPm-produkter, och OEM kunde ett förslag presenteras på mycket kort tid. – Normalt sett brukar nya produktlösningar för så krävande förhållanden ta lång tid. Men nu kunde vi redan efter några dagar visa flera möjliga lösningar, säger Riccardo Comini, europachef för Woodhead Industries kommunikationsprodukter och ansvarig för varumärket mPm. – Sandvik Tamrocks konstruktionsavdelning valde vår lösning med splitterbox. Den visade sig fungera bra och i framtiden kommer den att finnas i deras maskiner.

HELHETSLÖSNINGAR OEM har varit leverantör till Sandvik Tamrock sedan 1981 då OEM etablerades i Finland. – Vi har levererat många olika komponenter från våra olika leverantörer, säger Patrick Nyström, VD OEM Finland. Sandvik Tamrock

Jouni Laaksola är OEM:s kundansvarige gentemot Sandvik Tamrock. – Lösningen från Woodhead med en splitter-

insåg tidigt fördelarna med totalkostnad istället

box som passar alla maskiner innebär att Sand-

för priset på enstaka komponenter. Detta innebär

vik Tamrock kan köpa en artikel istället för många

att vi tillsammans kan utveckla helhetslösningar

olika. Det underlättar för deras produktplanering,

som är lönsamma för såväl Sandvik Tamrock

inköp och montering, säger Jouni Laaksola.

Lösningen till den nya splitterboxen kom fram bland annat tack vare ett samarbete mellan fr. v. Jouni Laaksola, OEM Automatic Finland, Timo Niemi och hans team på Sandvik Tamrock samt Jussi Haavisto, OEM Automatic Finland.

som för våra leverantörer. Denna utveckling har alla våra kunder nytta av.

FAKTA SANDVIK TAMROCK. Sandvik Tamrock är marknadsledande inom tillverkning av borr- och grävprodukter för ovan- och underjord till världens gruv- och byggindustrier. Företaget ingår i affärsområdet Mining and Construction i Sandvik Gruppen. Affärsområdet omsätter 17 miljarder SEK och har över 9600 anställda. OEM AUTOMATIC FINLAND. OEM Automatic Finland har sedan starten 1981 levererat industrikomponenter till den finska industrin. I Finland representerar OEM Automatic cirka 40 ledande leverantörer där Woodhead Industries är en av de viktigaste. WOODHEAD INDUSTRIES. Woodhead Industries utvecklar, tillverkar och marknadsför nätverk och elektriska infrastrukturprodukter för tuffa, krävande och farliga miljöer. Woodhead är internationellt känt inom industrin för sin varumärken, där bland annat mPm® ingår. Woodhead finns på 21 platser i 10 länder omfattande Nordamerika, Europa och Asien.

OEM AUTOMATIC OCH SANDVIK TAMROCK ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2004

19


Cyncrona Finland och HAMK

FRAMTIDENS ELEKTRONIKINGENJÖRER

Yrkeshögskolan HAMK i Forssa i Finland har gjort

– Studenterna på HAMK får under sin utbildning arbeta med produkter och teknik från våra leverantörer. När de sedan går vidare ut i yrkeslivet är

en stor investering i en

det denna teknik och dessa produkter de känner

komplett produktionsline

till och förhoppningsvis efterfrågar.

för elektroniktillverkning. Enheten kallas EleForssa.

HAMK (Häme Polytechnic University of Applied Sciences) är en kvalificerad högskola med unik inriktning mot bland annat processteknologi. Satsningen på den nya linen innebär att skolans studenter nu kan omsätta teori i praktik och då använda den senaste produktionstekniken.

Rauno Harttimo, Produktgruppchef Cyncrona Finland, tillsammans med Marja Laurén och Helena Kuusniemi, studenter på HAMK.

De tillverkande företagen i Finland får samtidigt tillgång till en utmärkt anläggning för utbildning,

EN PÅLITLIG LEVERANTÖR

processutveckling och prototyptillverkning.

Produktionslinen består av maskiner och mjukvaror från ett flertal av Cyncronas leverantörer.

SAMARBETE MED CYNCRONA

Dispenseringsutrustning kommer från Asymtek.

Som leverantör till linen valde HAMK ett samar-

Monteringsmaskiner från Fuji. Reflowugn från

bete med Cyncrona, som är ledande leverantör

SMT och mjukvaran för linjekontroll från Tecno-

av produktionssystem till elektronik- och telekom-

matix.

industrin i Finland. – För oss som leverantör är produktionslinen

Från vänster Mattias Franzén, Bolagsgruppchef Grupp EP, Ari Ylén, Produktgruppchef hos Cyncrona Finland och Erik Rosenqvist, Produktionschef hos HAMK.

20

– Vi valde att samarbeta med Cyncrona eftersom de kunde presentera en ekonomiskt fördel-

betydelsefull på flera sätt, säger Ari Ylen, produkt-

aktig helhetslösning, säger Erik Rosenqvist,

gruppchef hos Cyncrona i Finland. Vi får möjlig-

produktionschef på EleForssa. De har kompetens

het att demonstrera enstaka maskiner från våra

och är en pålitlig leverantör.

olika leverantörer. Dessutom får vi tillfälle att visa den i Finland så stora och viktiga elektronikbranschen, att vi har kompetens, kunskap och resurser att vara en komplett leverantör.

OEM ÅRSREDOVISNING 2004 ❚ CYNCRONA OCH HAMK


Produktionslinen består av maskiner och mjukvaror från ett flertal av Cyncronas leverantörer. Dispenseringsutrustning kommer från Asymtek. Monteringsmaskiner från Fuji. Reflowugn från SMT och mjukvaran för linjekontroll från Tecnomatix.

FAKTA ELEFORSSA. Idén till EleForssa-projektet vid HAMK (Häme Polytechnic University of Applied Sciences) utvecklades år 2000 efter ett initiativ från olika finländska elektronikföretag. Investeringen blev sedan möjlig tack vare ekonomisk medverkan från olika elektronikföretag, Tavastehus TE-Centrum, Länsstyrelsen, Utbildningsministeriet och EU-bidrag. CYNCRONA FINLAND. Cyncrona är marknadsledande leverantör av produktionsteknik till elektronik- och telekomindustrin och representerar ett 20-tal ledande varumärken. Cyncrona har funnits i Finland sedan 1983 och har idag 22 anställda. Årsomsättningen 2004 var cirka 13 miljoner Euro.

CYNCRONA OCH HAMK ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2004

21


22

OEM ÅRSREDOVISNING 2004 ❚ KONCERNÖVERSIKT


KONCERNÖVERSIKT

AUTOMATION. Komponenter för industriautomation inom affärsområde El-Maskin, El-Skåp, Säkerhet, Kablar, Tryck & Flöde samt Pneumatik.

AUTOMATION

ELEKTRONIK. Apparatkomponenter, kretskortkomponenter samt EMC-/mikrovågskomponenter.

ELECTRONICS MEKANIK. Rullningslager, bussningar, tätningar för roterande och linjära rörelser, el- och servomotorer, kuggremstransmissioner samt ställdon.

MECHANICS HYDRAULIK. Försäljning av pumpar, motorer, ventiler, miniaggregat och tillbehör för hydraulik samt egen produktion av hydrauliska aggregat och system för mobila och industriella applikationer.

HYDRAULICS

ELEKTRONIK PRODUKTION (EP). Produktionssystem, testlösningar och insatsvaror för elektronikproduktion.

EP

KONCERNÖVERSIKT ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2004

23


AUTOMATION

Målet för 2004 var att ta marknadsandelar och öka effektiviteten. En målsättning som vi uppnått genom ökade kundaktiviteter och utveckling av produkterbjudandet.

Effektiviteten har förbättrats genom samordning inom områdena sortiments-

❚ Omsättningen ökade med 8% till 553 MSEK.

utveckling, marknadskommunikation och logistik. Detta tillsammans med stigande efterfrågan har lett till att både omsättning och resultat ökat.

Mikael Thörnkvist, Bolagsgruppchef Automation

❚ Resultatet ökade med 22% till 67 MSEK.


Under året har ett par större produktlanseringar genomförts och vi har även startat samarbete med nya leverantörer samt geografiskt breddat vårt befintliga sortiment. Dessutom har beslutats att under första kvartalet 2005 starta försäljning i Estland med utgångspunkt från vårt finska bolag. Vi har idag klartecken från cirka 30 leverantörer och räknar

Strategin är

med att omsätta ca 10 MSEK inom två år.

❚ Stark lokal marknadsnärvaro med personlig

I Sverige, som är vår viktigaste marknad,

försäljning

ökade omsättningen med 10%. Störst omsätt-

❚ Fortsatt effektivisering genom samordning

ningstillväxt hade det polska bolaget som ökade

❚ Stärka vårt kunderbjudande genom att

med 34%. Samtliga enheter, utom det danska och italienska, hade tillväxt. I Danmark skedde under året stora organisationsförändringar för att skapa möjligheter för ökad kundbearbetning.

Omsättning (MSEK)

bredda vårt produktsortiment ❚ Representera våra nyckelleverantörer i samtliga länder ❚ Geografisk utveckling i norra Europa

Samtliga enheter utom Italien visade positivt resultat.

Vårt långsiktiga mål är en årlig tillväxt på 7-10%.

MÅL OCH STRATEGIER

MARKNAD

Vår bedömning är att efterfrågan kommer att vara

Under 2004 stabiliserades marknaden i Europa.

stabil under 2005 och vårt mål är att öka omsätt-

I Polen växer marknaden snabbt och behovet

ningen med minst 5% och resultatet med 8%.

inom industriautomation ökar. I våra övriga länder

Vi arbetar för att avyttra det italienska bolaget

förväntar vi oss en svag tillväxt under 2005.

under 2005. Strukturen och sortimentet passar

Som helhet är marknaden för automations-

inte in i gruppen och vi bedömer att det är svårt

komponenter i Europa relativt stabil och vi bedömer

att göra bolaget lönsamt. Målet är därför baserat

att den växer ca 2-3% per år över en konjunktur-

exklusive Italien.

cykel. Då flertalet av våra kunder producerar i

Vår ambition är att utvecklas till en ledande aktör i norra Europa. Vår starka marknads-

Resultat (MSEK)

Antal anställda

små- till medelstora volymer sker ingen drastisk produktionsflytt till lågkostnadsländer.

position i Norden och ökad samordning gör att vi snabbt och till låg kostnad kan etablera oss på

KONKURRENTER

nya marknader. Vi kommer under året utvärdera

Vi konkurrerar med tillverkare som Schneider

och besluta om fortsatt expansion i de baltiska

Electric, ABB och Omron, men även med

länderna.

handelsbolag som Addtech.

Andel av koncernomsättning

FAKTA VERKSAMHET. Grupp Automation består av sju OEM Automaticbolag verksamma i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Storbritannien och Italien. Affärsidén bygger på försäljning och marknadsföring av komponenter för industriautomation till maskin- och apparattillverkande industri, grossister och strategiska slutförbrukare. Gruppen representerar ett 60-tal leverantörer som är specialiserade och ledande inom sitt område. Marknadsföringen sker i huvudsak genom personlig försäljning där OEM tillför kunden produkt- och applikationskunskap. PRODUKTER. Komponenter för industriautomation inom affärsområde El-Maskin, El-Skåp, Säkerhet, Kablar, Tryck & Flöde samt Pneumatik. INGÅENDE ENHETER. OEM Automatic Sverige, OEM Automatic Danmark, OEM Automatic Norge, OEM Automatic Finland, OEM Automatic UK, OEM Automatic Polen samt OEM Automatic Italien

AUTOMATION ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2004

25


ELECTRONICS Effektiviseringar och renodling mot kärnverksamheter har medfört ett förbättrat resultat.

Samtliga rörelsedrivande enheter har ökat både omsättning och resultat

❚ Omsättningen ökade med 6% till 285 MSEK.

trots att en stor del av försäljningen hänför sig till dollarbaserade affärer.

Urban Malm, Bolagsgruppchef Elektronik.

❚ Resultatet ökade från 1,6 MSEK till 20 MSEK.


De effektiviseringar som beslutades i slutet av 2003 har gett önskad effekt i form av mindre administration och oförändrad aktivitetsnivå mot kund. About Communication avyttrades under första kvartalet. Grupp Elektroniks

Omsättning (MSEK)

siffror för 2003 och 2004 är rensat från About Communications siffror. Avyttringen följer koncer-

Vi ska vara våra

nens strategi att renodla sina verksamheter i

kunders och leverantörers

enlighet med affärsidén.

naturliga val av samarbetspartner.

Under första halvåret 2005 genomförs en omstrukturering där gruppen kommer drivas

MARKNAD OCH KUNDER

under namnet OEM Electronics uppdelat i olika

Vi planerar för en fortsatt utflyttning av volym-

affärsområden med verksamhet i Sverige,

produktion till lågkostnadsländer. Vår förmåga att

Finland och Polen.

tillföra värde till våra kunder är avgörande både

Vi förväntar oss en ökad konkurrenskraft och

Resultat (MSEK)

för de affärer vi gör och på de marknader vi är

förbättrade förutsättningar att i varje marknads-

representerade. Det är också avgörande för om

segment bli en ledande aktör.

vi ska kunna följa kunden om de väljer att flytta ut produktionen.

MÅL OCH STRATEGIER

Grupp Elektronik levererar, förutom till system-

Målsättningen är att öka omsättning och resultat

sidan inom telekom, även till specialfordons-

med minst 5% trots osäkerhet på marknaden.

industrin, medicinteknikindustrin samt till övriga

Vi ska följa våra kunder geografiskt, från in-design

industrielektroniktillverkare.

till produktion. Under 2005 kommer vi att satsa i Polen och beräknas nå en omsättning första året

KONKURRENTER

på ca 6 MSEK.

Våra konkurrenter är dels de stora globala

Vi ska koncentrera oss på våra kärnprocesser

Antal anställda

komponentdistributörerna Arrow och Avnet, dels

mot kunder och leverantörer samt ytterligare

teknikhandelsföretag som Addtech, Lagerkrantz

centralisering av "stödprocesser". Vi kommer att

Group och Elektronikgruppen. Utöver dessa finns

utvärdera möjligheterna att centralisera exempel-

även tillverkarnas egna säljbolag.

vis ekonomi, lagerhantering och marknads-

Andel av koncernomsättning

kommunikation.

FAKTA VERKSAMHET. Grupp Elektronik marknadsför specialkomponenter till apparat- och elektroniktillverkande industri i Norden och Polen. Gruppen representerar några av världens ledande tillverkare inom halvledarkretsar och elektromekaniska komponenter, till exempel Maxim/Dallas, Alps, Sharp, Eudyna och DBK. PRODUKTER. Apparatkomponenter, kretskortkomponenter samt EMC-/mikrovågskomponenter. INGÅENDE ENHETER. OEM Component Sverige, Egevo Elektronik Sverige, Pronesto Sverige, Aspecs Finland, OEM Component Finland och OEM Component Polen.

ELEKTRONIK ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2004

27


MECHANICS 2004 blev ett turbulent år där vi inte nådde våra målsättningar. Detta berodde på att vi förlorade leverantörer samt att marknadsinvesteringar inte nått förväntad effekt.

Den uteblivna tillväxten gör att resultatet understiger före-

❚ Omsättningen minskade med 8% till 194 MSEK.

gående års nivå, vilket i sin tur gör att vi vidtar åtgärder inför 2005.

Andreas Fälth, Bolagsgruppchef Mekanik

❚ Resultatet sjönk från 9,6 MSEK till 4,3 MSEK.


Vid årsskiftet gjordes en omstrukturering i kon-

Gruppens övergripande strategier är:

cernen där produktområde Motorer & Transmis-

❚ Utveckling av säljare och säljprocess

sioner flyttades in i grupp Mekanik och bildade

❚ Öka säljaktiviteter i Danmark

OEM Motor i Sverige och OEM Mechanics i

❚ Samordna logistik

Finland. De förväntade synergieffekterna av

❚ Samordna stödprocesser

åtgärden har ännu inte uppnåtts. Under sista kvartalet beslutades att omstruktu-

MARKNAD

rera A. Karlson Industriteknik, vilket innebär att

Försäljningen sker i huvudsak i Sverige och Fin-

delar av bolaget flyttats in i andra enheter i

land. Vi ser dock Skandinavien som en marknad

koncernen och resterande delar har avyttrats

där vår förmåga att kunna erbjuda applikations-

eller lagts ner.

anpassade och kvalitetssäkrade komponenter

Gruppen har under året ökat samverkan mellan enheterna i syfte att uppnå kostnadsrationaliseringar och skapa synergieffekter. Under hösten startade en gemensam satsning

Omsättning (MSEK)

till konkurrenskraftiga priser gör att vi kan ta marknadsandelar från våra konkurrenter. Kunderna är främst tillverkare inom fordons-, materialhanterings- och maskinbyggnadsindustrin.

på utveckling av säljare och säljprocess i de svenska bolagen. Under 2005 ska ett gemensamt affärs- och

Resultat (MSEK)

KONKURRENTER Konkurrenterna är främst tillverkare med egna

säljstödssystem implementeras för att öka

distributionskanaler såsom SKF (rullningslager),

effektiviteten.

Freudenberg (tätningar) och Bosch (motorer).

MÅL OCH STRATEGIER Målet för 2005 är en omsättningsnivå på 210 MSEK. Det innebär en tillväxt på 8% med en rörelsemarginal på minst 5% på alla enheter. Det långsiktiga målet är fortfarande

Antal anställda

att bolagsgruppen ska nå en rörelsemarginal överstigande 10% och en tillväxttakt överstigande 15% per år. Andel av koncernomsättning

FAKTA VERKSAMHET. Grupp Mekanik består av fem enheter med inriktning på motorer och mekaniska komponenter i Sverige och Finland. I gruppen ingår även ett kvalitetskontrollcenter i Kina för produktionskontroll och logistik av främst kullager. En viktig framgångsfaktor för gruppen är personlig försäljning av kundanpassade lösningar. Tillsammans med tillverkaren är vi med redan i kundens konstruktionsarbete vilket ger ett kostnadseffektivt produktval. PRODUKTER. Rullningslager, bussningar, tätningar för roterande och linjära rörelser, el- och servomotorer, kuggremstransmissioner samt ställdon. INGÅENDE ENHETER. IBS Internordic Bearing Sweden, Indoma Sverige, OEM Motor Sverige, OEM Mechanics Finland och OEM China Development Holland / Kina.

MEKANIK ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2004

29


HYDRAULICS

Nedläggning av HPI gav en minskad omsättning och ett försämrat resultat samtidigt som JMS Systemhydraulik har utvecklats positivt under året. Gruppens omsättning påverkas negativt med 15 MSEK genom avveckling-

❚ Omsättningen minskade med 5% till 139 MSEK.

en av HPI, vilket även belastar årets resultat med 3,4 MSEK. Aggregat och system har haft god tillväxt under året. Komponentförsäljningen har inte nått planerad tillväxt.

Fredrik Tengstrand, Bolagsgruppchef Hydraulik

❚ Resultatet försämrades från -0,6 MSEK till -1,1 MSEK.


JMS Systemhydraulik har efter några år av för-

Vi avser att uppnå dessa mål genom en samman-

bättrad lönsamhet och renodling nu även omsätt-

slagning av gruppens kvarvarande två enheter

ningstillväxt. Bolaget har överträffat förväntningarna

under 2005.

och nått en god lönsamhetsnivå. Bolaget har under

❚ Ett effektivare bolag som snabbare kommer

året tecknat avtal med amerikanska Eaton vilket ger ett starkt sortiment mot såväl industriella som mobila applikationer. Hydrac har under året inte nått förväntningarna och omsättningen minskade, vilket gjorde att bolaget hamnade på ett nollresultat. Personalstyrkan

nå uppsatta mål avseende rörelsemarginal och vinsttillväxt. ❚ Sammanslagningen ger oss ett av marknadens starkaste produktsortiment.

Omsättning (MSEK)

❚ Geografisk expansion av vår verksamhet inom aggregat och system.

har minskats men fokus ligger kvar på att bygga upp nya affärer på komponenter inom mobilhydraulik. Hydroprodukter har under året avvecklats.

Under 2005 är målet att ❚ Nå en omsättning strax under 2004 års nivå

Bolagets försäljning var i huvudsak baserad på en

vilket innebär en tillväxt på 8% på jämförbara

leverantörs produktsortiment och konkurrerande

enheter.

leverantörer fanns representerade i gruppen.

❚ Nå en rörelsemarginal på 7%.

I april togs beslut att avsluta samarbetet med Resultat (MSEK)

denna leverantör. Arbetet med att konvertera

MARKNAD

affärer till våra andra leverantörers produkter

Hydraulikmarknaden har under senaste året visat

pågår och kommer att fortsätta under 2005.

ökad efterfrågan men med stora variationer

Under 2004 avsåg vi att etablera oss i Finland.

mellan olika branscher. Våra viktigaste branscher

Förutsättningarna har dock bedömts som för svaga,

är pappers- och cellulosaindustri, marin- och off-

vilket gjort att gruppen valt en annan strategi för

shoreindustri och entreprenadmaskiner.

etablering utanför Sverige. Våra aggregat och

Kunderna tenderar att bli större genom fusioner

system kommer att utgöra basen i vår geografiska

och uppköp. Marknaden går mot mer förädlade

expansion via våra bolag i Sverige.

lösningar.

Grupp Hydraulik förvärvades i november 2000

Antal anställda

och resultatet för 2004 belastas med 5,2 MSEK

KONKURRENTER

i goodwillavskrivningar (6,5 MSEK).

Konkurrensen på den svenska marknaden kommer i huvudsak från ett antal bolag som ingår i

MÅL & STRATEGIER

Hexagon Automation, men även från internationella

Målet är att på tre års sikt bli ett av de starkaste

aktörer som Bosch Rexroth, Parker Hannifin och

och mest lönsamma hydraulikbolagen i Sverige.

Sauer Danfoss.

Andel av koncernomsättning

FAKTA VERKSAMHET. Grupp Hydraulik marknadsför komponenter för mobila och industriella hydraulikapplikationer samt konstruerar och tillverkar kundanpassade hydraulaggregat och kompletta hydraulsystem, främst till svenska OEM-kunder. Vi representerar världsledande tillverkare av hydraulikkomponenter, som Eaton, SUN, Casappa och Walvoil. Vi har branschledande kompetens och egen produktion av hydraulaggregat. PRODUKTER. Försäljning av pumpar, motorer, ventiler, miniaggregat och tillbehör för hydraulik samt egen produktion av hydrauliska aggregat och system för mobila och industriella applikationer. INGÅENDE ENHETER. JMS Systemhydraulik Sverige och Hydrac Sverige

HYDRAULIK ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2004

31


EP

Cyncronabolagen ökade omsättningen med 6% och resultatet med 4% vilket var lägre än våra målsättningar.

Jubo Mechatronics AB som under flera år haft lönsamhetsproblem

❚ Omsättningen minskade med 7% till 239 MSEK

avyttrades i november. Avyttringen följer koncernens strategi att renodla sina verksamheter. Jubo Mechatronics har belastat resultatet för Grupp EP med cirka -7,8 MSEK.

Mattias Franzén, Bolagsgruppchef EP

❚ Resultatet uppgick till -0,6 MSEK (-6,5 MSEK).


Omsättningen ska över tiden öka med 15% per år och rörelsemarginalen ska på sikt överstiga 8%. Detta ska uppnås genom ökad effektivitet i gruppen, fördjupat samarbete med befintliga kunder och bearbetning av nya kunder. Fuji NXT maskin som lanserades under 2004.

lansera en rad nya produkter.

För Cyncronabolagen ökade omsättningen med

MARKNAD OCH KUNDER

6%. Det finska bolaget överträffade sin målsätt-

Efterfrågan förbättrades under 2004 och vi bedö-

ning medan det svenska och norska i stort följt

mer att den kommer öka även under det kom-

vår plan. Cyncrona Danmark har haft ett tufft år

mande året.

med få nya affärer och 30% omsättningsminskning som följd. Ökat samarbetet mellan Cyncronabolagen förbättrar effektiviteten och ger oss ökad konkurrenskraft. Under året påbörjades arbetet med att

Utflyttningen av elektronikproduktion från Norden sker fortfarande. Vår bedömning är att marknaden under nästa treårsperiod kommer att vara

I takt med att teknologin utvecklas och våra leverantörer lanserar nya maskiner skapas förut-

Detta kommer att slutföras under 2005 och ytter-

sättning för nya affärer. Vi förväntar oss att vi

ligare förbättra förutsättningarna för samarbete.

kommer öka våra marknadsandelar på våra

vår leverantör Fuji en ny generation av produktionsmaskiner. Lanseringen har varit framgångsrik och vi sålde ca 20 maskiner under året. I vårt arbete med kapitalbindning har vi lyckats

Resultat (MSEK)

relativt stabil vad gäller antal tillverkare.

skapa en gemensam IT-plattform för gruppen.

I början av året lanserade vi tillsammans med

Omsättning (MSEK)

Vi kommer under året även att

befintliga produktområden samtidigt som vi planerar för utökning av sortimentet. Projektbasen är idag väsentligt större än motsvarade period förra året. Vi ser med spänning fram

Antal anställda

mot 2005 med en förväntad tillväxt på över 30%.

avyttra huvuddelen av vårt begagnatlager, vilket lett till att lagret totalt sett minskats med 6 MSEK.

KONKURRENTER Konkurrenterna till Cyncronabolagen är idag

MÅL OCH STRATEGIER

främst Siemens och Mydata på ytmonterings-

Vi ska utvecklas till Nordens ledande distributör av

maskiner, samt en handfull distributörer som till

utrustning och material för elektronikproduktion.

exempel Sincotron på övriga delar av sortimentet.

Andel av koncernomsättning

FAKTA VERKSAMHET. Grupp EP, Elektronikproduktion, består av fyra Cyncronabolag verksamma i Finland, Sverige, Danmark och Norge. Bolagen säljer produktionsutrustning, support och material för elektronikproduktion samt testutrustningar för kretskort, mikroelektronik och mönsterkort. Cyncrona representerar ett tjugotal ledande leverantörer som var och en är specialister inom sitt område. Marknadsföringen sker i huvudsak genom personlig försäljning där Cyncrona tillför kunden såväl produkt- som processkunskap. Service och support är en viktig del av verksamheten och innefattar utbildning, installation, driftsättning och service. PRODUKTER. Produktionssystem, testlösningar och insatsvaror för elektronikproduktion. INGÅENDE ENHETER. Cyncrona Sverige, Cyncrona Finland, Cyncrona Danmark och Cyncrona Norge.

EP ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2004

33


FEM ÅR I KONCERNÖVERSIKT KSEK

U R R E S U LTAT R Ä K N I N G E N

2004

2003

2002

2001

2000

Sverige

900 542

950 256

1 076 074

1 261 916

1 264 429

Utomlands

497 567

467 117

443 259

664 813

682 543

1 398 109

1 417 373

1 519 333

1 926 729

1 946 972

106 097

92 250

91 241

122 755

204 286

-

-

-

-

15 898

- 26 034

-36 986

-51 706

-58 502

-55 614

Resultat från finansiella poster

1 456

-2 883

-5 677

-3 783

-1 569

Andelar i intressebolag

1 518

1 009

496

615

1 167

Resultat före skatt

83 037

53 390

34 354

61 085

164 168

Skatt

- 25 591

-21 904

- 19 632

-25 950

-63 160

Koncernens årsvinst

57 446

31 486

14 722

35 135

101 008

FAKTURERAD FÖRSÄLJNING

Totalt fakturerat

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster Avskrivningar enligt plan

UR BALANSRÄKNINGEN Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar

5 298

15 641

32 635

59 184

83 200

107 850

125 547

138 477

170 195

184 003

20 433

17 858

19 228

23 914

53 874

Varulager

207 021

230 885

282 909

342 252

328 112

Kortfristiga fordringar

227 503

198 912

229 080

291 553

430 538

Kortfristiga placeringar/ Kassa och bank

111 001

52 648

44 397

101 197

113 103

679 106

641 491

746 726

988 295

1 192 830

Eget kapital

409 701

391 067

414 740

464 011

523 059

Avsättningar

26 182

25 432

27 392

39 119

48 079

-

-

1 461

5 107

35 740

243 223

224 992

303 133

480 058

585 952

679 106

641 491

746 726

988 295

1 192 830

Summa tillgångar

Långfristiga skulder Kortfristiga skulder

Summa eget kapital avsättningar och skulder

DEFINITIONER AV NYCKELTAL RÄNTABILITET PÅ TOTALT KAPITAL: Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt totalt kapital. RÄNTABILITET PÅ SYSSELSATT KAPITAL: Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital avser balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskjuten skatteskuld. RÄNTABILITET PÅ EGET KAPITAL: Årets nettovinst i procent av genomsnittligt eget kapital. GENOMSNITTLIG SKULDRÄNTA: Finansiella kostnader i procent av totala skulder.

SKULDSÄTTNINGSGRAD: Räntebärande skulder dividerat med beräknat eget kapital. Beräknat eget kapital består av eget kapital samt minoritetsintressen.

OMSÄTTNING PER ANSTÄLLD: Omsättning dividerat med medelantalet anställda.

RÖRELSERESULTAT/OMSÄTTNING: Rörelseresultat före avskrivningar i procent av omsättning.

KASSALIKVIDITET: Omsättningstillgångar minus varulager i procent av kortfristiga skulder.

SOLIDITET: Eget kapital i procent av totalt kapital.

VINSTPROCENT: Resultat efter finansiella intäkter i procent av omsättningen.

VINST PER AKTIE: Koncernens nettovinst efter avdrag för såväl betald som uppskjuten skatt dividerat med antal aktier.

VINSTMARGINAL: Resultat före skatt i procent av omsättningen.

EGET KAPITAL PER AKTIE: Eget kapital dividerat med utestående antalet aktier.

KAPITALETS OMSÄTTNINGSHASTIGHET: Omsättning dividerat med balansomslutning.

P/ E (PRICE/ EARNING): Börskursen den 31 december dividerat med vinst per aktie. DIREKTAVKASTNING: Utdelning per aktie dividerat med börskursen vid årets slut.

34

OEM ÅRSREDOVISNING 2004 ❚ FEM ÅR I KONCERNÖVERSIKT


N Y C K E LTA L D E S E N A S T E F E M Å R E N

OEM KONCERNEN

Nettoomsättning - varav utomlands Koncernens resultat före skatt*

2004

2003

2002

2001

2000

MSEK

1 406

1 428

1 534

1 944

1 967

%

35,6

32,9

29,5

34,5

35,1

MSEK

83,0

53,4

34,4

61,1

148

Räntabilitet på totalt kapital*

%

13,2

8,1

5,1

7,0

14,2

Räntabilitet på totalt kapital

%

13,2

8,1

5,1

7,0

15,7

Räntabilitet på sysselsatt kapital*

%

19,9

11,9

7,1

10,4

22,7

Räntabilitet på sysselsatt kapital

%

19,9

11,9

7,1

10,4

25,0

Räntabilitet på eget kapital

%

14,3

7,8

3,4

7,1

19,6

Genomsnittlig skuldränta

%

1,0

2,2

3,1

3,0

1,1

ggr

0,09

0,10

0,25

0,54

0,45

Rörelseresultat/ omsättning*

%

7,5

6,5

5,9

6,3

10,4

Rörelseresultat/ omsättning

%

7,5

6,5

5,9

6,3

11,9

Skuldsättningsgrad

Vinstprocent*

%

6,2

3,9

2,9

3,9

7,9

Vinstprocent

%

6,2

3,9

2,9

3,9

8,7

Vinstmarginal*

%

5,9

3,7

2,2

3,1

7,5

Vinstmarginal

%

5,9

3,7

2,2

3,1

8,3

Kapitalets omsättningshastighet

ggr/år

2,19

2,23

2,05

1,97

1,65

Omsättning/ anställd

MSEK

2,5

2,2

2,2

2,5

2,9

%

60,3

61,0

55,5

47,0

43,9

93

131

156

89,5

49,4

139

112

90

82

93

Soliditet

Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK Kassalikviditet

%

Vinst per aktie före utspädning*

SEK

7:42

3:87

1:77

3:88

10:26

Vinst per aktie efter utspädning*

SEK

7:38

3:86

1:77

3:88

10:26

Genomsnittligt antal aktier

tusental

7 739

8 139

8 332

9 049

9 114

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

tusental

7 779

8 166

8 332

9 049

9 114

SEK

53:04

48:08

49:77

55:69

57:39

Eget kapital per aktie**

Vinst per aktie exkl. återköpta aktier* Antal aktier exkl. återköpta

SEK

7:59

4:14

1:88

4:32

10:81

tusental

7 569

7 603

7 817

8 132

8 661

Föreslagen utdelning

SEK

5:50

4:50

4:50

4:50

4:50

Börskurs 31 december

SEK

118:00

102:00

77:00

92:50

129:00

ggr

15,9

26,4

43,5

23,8

12,6

%

4,7

4,4

5,8

4,9

3,5

antal

571

636

701

773

676

MSEK

184

197

220

244

197

P/E Direktavkastning

Antal anställda Löner och ersättningar

*Nyckeltalen beräknade exkl. jämförelsestörande poster. ** Eget kapital per aktie = synligt eget kapital per aktie.

NYCKELTAL DE SENASTE FEM ÅREN ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2004

35


F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E

Styrelsen och verkställande direktören för OEM International AB (Publ) får härmed avlämna årsredovisning jämte koncernredovisning för verksamhetsåret 2004. Årsredovisningen inklusive revisionsberättelsen omfattar sid. 36-65. KONCERNEN OEM International AB är via sina dotterbolag representerat i de nordiska länderna samt i Storbritannien, Holland, Italien och Polen. VERKSAMHET Verksamheten fokuserar på försäljning och marknadsföring av komponenter och system för automation. Koncernen är organiserad i fem bolagsgrupper: Automation, Elektronik, Mekanik, Hydraulik och EP. OMSÄTTNING OCH RESULTAT KONCERNEN Den totala omsättningen för koncernen blev 1 406 128 KSEK (1 428 119). Årets vinst efter skatt uppgick till 57 446 SEK (31 486), vilket motsvarar 7:42 SEK (3:87) per aktie. Avyttrade verksamheter påverkar negativt omsättningen mellan åren med 75 458 KSEK och för jämförbara enheter ökade således koncernens omsättning med 4%. En ökad försäljning på befintlig kundbas tillsammans med flera lyckade produktlanseringar inom Grupp Automation ökade omsättningen 8%. Alla bolag i gruppen utom Danmark och Italien har haft en positiv utveckling under året. Fortsatt arbete med samordning och effektivisering resulterade att resultatet ökade med 22%. Efterfrågan inom Grupp Elektronik är fortsatt bättre än föregående år och omsättningen för 2004 ökade med 6%. Resultatet ökade från 1 559 KSEK till 19 977 KSEK. Samtliga enheter visar ett positivt resultat för 2004. Etablering i Polen har påbörjats under fjärde kvartalet. Fortsatta problem inom Grupp Mekanik med att nå förväntad omsättningstillväxt gör att resultatet har försämrats avsevärt. Rörelseresultatet har minskat från 9 566 KSEK till 4 307 KSEK. Ett ökat ägarengagemang tillsammans med ett tydligare fokus på tillväxt har inletts för att vända denna utveckling. Omsättning och resultat i Grupp Hydraulik försämrades under året. Omsättningen minskade med 7 219 KSEK till 138 907 KSEK och resultatet uppgick till -1 062 KSEK (-555). Resultatet har belastats med 5 199 KSEK i goodwillavskrivningar (6 474). JMS Systemhydraulik inom gruppen utvecklas starkt vilket till stor del kompenserar avvecklingen av Hydroprodukter. Den svenska marknaden visar fortsatt en svag ökning. Cyncronabolagen i Finland och Sverige inom Grupp EP avslutade året starkt medan det danska och norska bolaget har haft svårt att nå upp till förväntad omsättning och resultat. Inom gruppen ingick också Jubo Mechatronics AB vars verksamhet avyttrades i november 2004. Gruppens rörelseresultat uppgick till -555 KSEK (-6 515) och Jubo Mechatronics har belastat gruppen resultatmässigt med -7 755 KSEK (-13 361).

36

KONCERNFÖRÄNDRINGAR Verksamheten i About Communication AB och Jubo Mechatronics AB har avyttrats. Hydroprodukter International AB:s verksamhet har avvecklats. Fortsatt pågår ett omstruktureringsarbete i koncernen där målsättningen är att genom fusioner och frivilliga likvidationer nå en enklare och tydligare legal koncernstruktur. Under året har följande vilande bolag likviderats; OEM Multimetal OY, Finland, ATT Europé Ltd, England, N. Erlands Petersen Trading A/S, Danmark samt Nomitek AB, Hydraulik Control Förvaltning i Ängelholm AB, IRB Mechatronics AB, About Computers AB, About Vila AB, OEM Automatic Norden AB, CynCrona EDA AB, Cergotec AB, CynCrona Communication AB, MPE Semitech AB och MPE Microtech AB samtliga Sverige. FINANSIELL STÄLLNING 2004 Likvida tillgångar (inkl ej utnyttjad checkkredit) i koncernen uppgick vid årsskiftet till 415 029 KSEK (358 419). Koncernens soliditet uppgick vid årsskiftet till 60,3% (61). INVESTERINGAR Investeringar i koncernen har under året uppgått till 10 088 KSEK (9 955) i maskiner och inventarier, 807 KSEK (150) i byggnader. FORSKNING OCH UTVECKLING Koncernen bedriver inte direkt någon forskning och utveckling. Utvecklingen sker i huvudsak hos våra leverantörer med hjälp av vår information om vad marknaden efterfrågar. ÖVERGÅNG TILL IFRS 2005 Från och med 1 januari 2005 kommer OEM International i sin koncernredovisning att tillämpa IFRS. Detta är en följd av en EU-förordning som gäller för samtliga noterade bolag inom EU. Vid rapporteringen 2005 skall även jämförelsesiffror för 2004 omräknas i enlighet med IFRS. Information om kommande regler och effekter för OEM-koncernen inkl. öppningsbalans och påverkan i resultaträkningen för 2004 presenteras i not 20 på sidan 61-63. MILJÖPÅVERKAN Det finns inom koncernen under 2004 dotterbolag som bedriver anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Vad som avses är verkstadsindustri med högst 5000 m2 verkstadsyta inklusive montering enligt kod M2B prövningsnivå C. ÅTERKÖP AV EGNA AKTIER OEM International AB har i syfte att förbättra koncernens avkastning på eget kapital och vinst per aktie utnyttjat bemyndigandet som styrelsen fått av ordinarie bolagsstämma att återköpa egna aktier. Bolaget har under 2004 återköpt 34 000 aktier till ett snittpris av 97:29 kr inkl. transaktionskostnader. Totalt innehav av aktier i eget förvar vid årsskiftet var 154 000 motsvarande 2% av totala antalet aktier. Bolagsstämmans bemyndigande är upp till 10% av antalet aktier, vilket är 772 310 st.

OEM ÅRSREDOVISNING 2004 ❚ FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

STYRELSENS ARBETE Styrelsens arbete och dess arbetsordning framgår på sidan 66-67. MODERBOLAGET Moderbolaget skall vara en aktiv ägare och utveckla dotterföretagen. Det innebär förutom tydlig målstyrning att bidra med kompetens och resurser inom IT, ekonomistyrning, personaladministration, marknadskommunikation, kvalitet- och miljöstyrning och lagerhantering. Moderbolagets omsättning uppgick till 35 090 KSEK (32 077). Av dessa avser 34 855 KSEK (31 909) omsättning till dotterbolag. Resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -4 217 KSEK (-22 493). FÖRESLAGEN AKTIEUTDELNING Styrelsen och verkställande direktören föreslår att aktieutdelningen höjs från 4:50 kr till 5:50 kr. Komplett förslag till vinstdisposition återfinns på sidan 64. FRAMTIDA UTVECKLING Koncernens målsättning är en resultattillväxt med i genomsnitt 15% per år över en konjunkturcykel. Koncernen med sin marknadsposition, organisation och finansiella ställning är väl rustad för fortsatt expansion. Tillväxtstrategin är beskriven på sidan 11. Inom parentes anges 2003 års siffror.


R E S U LTAT R Ä K N I N G K S E K Not

Nettoomsättning

1

Förändring av produkter i arbete och färdiga varor

Koncernen

Moderbolaget

2004

2003

2004

2003

1 406 128

1 428 119

35 090

32 077

- 3 447

2 195

-

-

1 402 681

1 430 314

35 090

32 077

RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader

-16 397

-44 550

-

-

- 895 879

-893 990

-

-

- 108 332

-101 173

- 18 614

-13 718

2

- 275 976

-298 351

- 23 066

-17 744

immateriella anläggningstillgångar

3

-26 034

-36 986

- 2 259

-2 468

RÖRELSERESULTAT

1

80 063

55 264

- 8 849

-1 853

Personalkostnader Avskrivningar av materiella och

R E S U LTAT F R Å N F I N A N S I E L L A P O S T E R Resultat från andelar i koncernföretag

4

-

-

455

-25 273

Resultat från andelar i intresseföretag

5

1 518

1 009

750

450

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

6

5

1

-

-

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

7

4 230

2 962

3 437

5 061

Räntekostnader och liknande resultatposter

8

- 2 779

-5 846

- 10

-878

83 037

53 390

- 4 217

-22 493

• Byggnader och mark

-

-

176

182

• Inventarier, verktyg och installationer

-

-

47

419

Periodiseringsfond, upplösning

-

-

6 583

7 653

Periodiseringsfond, avsättning

-

-

- 13 000

-9 400

83 037

53 390

- 10 411

-23 639

- 25 591

-21 904

2 425

-1 654

57 446

31 486

- 7 986

-25 293

Vinst per aktie före utspädning, kr

7:42

3:87

Vinst per aktie efter utspädning, kr

7:38

3:86

Genomsnittligt antal aktier

7 738 795

8 138 778

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

7 778 795

8 165 737

5:50*

4:50

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

BOKSLUTSDISPOSITIONER Skillnad mellan skattemässig avskrivning och avskrivning enligt plan:

RESULTAT FÖRE SKATT Skatt på årets resultat

ÅRETS VINST

Utdelning, kr

9

* Förslag

EKONOMISK REDOVISNING ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2004

37


BALANSRÄKNING KSEK TILLGÅNGAR

Not

Koncernen

2004.12.31

Moderbolaget

2003.12.31

2004.12.31

2003.12.31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR I M M AT E R I E L L A A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R Goodwill

10

5 298

15 641

-

-

Byggnader och mark

11

90 682

94 940

14 676

14 850

Maskiner och andra tekniska anläggningar

11

-

2 974

-

-

Inventarier, verktyg och installationer

11

17 168

27 633

2 624

2 595

107 850

125 547

17 300

17 445

173 565

M AT E R I E L L A A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Andelar i koncernföretag

12

-

-

170 020

Andelar i intresseföretag

13

5 386

5 033

1 200

1 200

-

-

7 000

7 000

Fordringar hos koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andel i bostadsrättsförening Andra långfristiga fordringar Uppskjuten skattefordran

9

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

785

1 080

-

-

1 018

1 018

1 018

1 018

831

5 573

-

-

12 413

5 154

-

-

20 433

17 858

179 238

182 783

133 581

159 046

196 538

200 228

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR VA R U L A G E R M M Råvaror och förnödenheter Varor under tillverkning Färdiga varor och handelsvaror Förskott till leverantörer

-

487

-

-

2 905

6 352

-

-

203 012

221 925

-

-

1 104

2 121

-

-

207 021

230 885

-

-

KORTFRISTIGA FORDRINGAR Kundfordringar

198 783

173 934

62

53

Fordringar hos koncernföretag

-

-

193 736

233 071

Fordringar hos intresseföretag

3

-

-

-

Skattefordringar

-

6 493

-

60

Övriga fordringar

13 476

5 010

-

-

15 241

13 475

2 214

1 995

227 503

198 912

196 012

235 179

KASSA OCH BANK

111 001

52 648

77 755

24 761

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

545 525

482 445

273 767

259 940

SUMMA TILLGÅNGAR

679 106

641 491

470 305

460 168

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

38

OEM ÅRSREDOVISNING 2004 ❚ EKONOMISK REDOVISNING

14


BALANSRÄKNING KSEK E G E T K A P I TA L , A V S Ä T T N I N G A R

Not

Koncernen

Moderbolaget

OCH SKULDER 2004.12.31

2003.12.31

2004.12.31

2003.12.31

E G E T K A P I TA L B U N D E T E G E T K A P I TA L Aktiekapital

15

Bundna reserver

38 615

40 661

38 615

40 661

60 965

53 110

32 288

30 242

99 580

93 771

70 903

70 903

252 675

265 810

196 712

223 716

57 446

31 486

- 7 986

-25 293

310 121

297 296

188 726

198 423

409 701

391 067

259 629

269 326

415

F R I T T E G E T K A P I TA L Fria reserver Årets vinst

SUMMA EGET KAPITAL

O B E S K AT TA D E R E S E R V E R Ackumulerade avskrivningar utöver plan: Byggnader och mark

11

-

-

239

Maskiner och inventarier

11

-

-

243

290

Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 1999

-

-

-

6 583

Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2003

-

-

250

250

Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2004

-

-

9 400

9 400

Periodiseringsfond, avsatt vid taxering 2005

-

-

13 000

-

SUMMA OBESKATTADE RESERVER

-

-

23 132

16 938

AVSÄTTNINGAR Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

16

2 254

1 791

-

-

9

23 122

23 051

265

-

Uppskjuten skatteskuld Garantiavsättningar SUMMA AVSÄTTNINGAR

806

590

-

-

26 182

25 432

265

-

37 744

37 215

-

-

KORTFRISTIGA SKULDER Räntebärande skulder Checkräkningskredit

17

Ej räntebärande skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder

443

1 245

-

-

97 359

93 530

1 028

523 164 815

Skulder till koncernföretag

-

-

171 645

Skulder till intresseföretag

1 156

1 334

-

-

Skatteskulder

7 883

-

3 217

-

34 483

27 114

4 749

4 653

64 155

64 554

6 640

3 913

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER

243 223

224 992

187 279

173 904

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

679 106

641 491

470 305

460 168

Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

18

EKONOMISK REDOVISNING ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2004

39


BALANSRÄKNING KSEK STÄLLDA SÄKERHETER

Not

Koncernen

Moderbolaget

O C H A N S VA R S F Ö R B I N D E L S E R 2004.12.31

2003.12.31

2004.12.31

2003.12.31

STÄLLDA SÄKERHETER FÖR EGNA SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR

17

Fastighetsinteckningar

42 650

42 650

7 500

7 500

Företagsinteckningar

88 400

88 400

-

-

131 050

131 050

7 500

7 500

143 807

SUMMA STÄLLDA SÄKERHETER

A N S VA R S F Ö R B I N D E L S E R Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag

-

-

172 436

Garantiförbindelser

2 824

4 813

-

-

Lokaliseringsbidrag

346

597

-

-

3 170

5 410

172 436

143 807

SUMMA ANSVARSFÖRBINDELSER

40

OEM ÅRSREDOVISNING 2004 ❚ EKONOMISK REDOVISNING


F Ö R Ä N D R I N G A R A V E G E T K A P I TA L K S E K

Aktiekapital

Bundna reserver

Fritt eget kapital

Summa

48 663

324 416

414 740

355

- 4 468

-4 113

41 661

49 018

319 948

410 627

- 34 214

-34 214

- 1000

1 000 -16 832

-16 832

KONCERNEN Ingående balans 2003-01-01

41 661

Omräkningsdifferenser

Lämnad utdelning Nedsättning aktiekapital Återköp egna aktier Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital

3 092

- 3 092

0

31 486

31 486

297 296

391 067

- 515

- 515

53 110

296 781

390 552

827

-1 602

- 775

40 661

53 937

295 179

389 777

-34 214

-34 214

-2 046

2 046 -3 308

-3 308

Årets resultat

Utgående balans 2003-12-31

40 661

53 110

Effekt av byte av redovisningsprincip

Justerad ingående balans 2004-01-01

40 661

Omräkningsdifferenser

Lämnad utdelning Nedsättning aktiekapital Återköp egna aktier Förskjutning mellan bundet och fritt eget kapital

4 982

Årets resultat

Utgående balans 2004-12-31

0

38 615

60 965

0

-4 982

0

57 446

57 446

310 121

409 701

Anpassning av RR 29 avseende förmånsbaserade pensioner har påverkat eget kapital med belopp före skatt med 715 KSEK och efter skatt med 515 KSEK.

S P E C I F I K AT I O N A V A C K U M U L E R A D VA L U TA K U R S D I F F E R E N S I E G E T K A P I TA L

Ackumulerade valutakursdifferenser 2003-01-01 Årets omräkningsdifferens Ackumulerade valutakursdifferenser 2003-12-31

Årets omräkningsdifferens Ackumulerade valutakursdifferenser 2004-12-31

-5 399

7 362

355

-4 468

-5 044

2 894

827

-1 602

-4 217

1 292

Särredovisning av ackumulerade valutakursdifferenser i utländska verksamheter har skett fr o m ingången av 1999.

EKONOMISK REDOVISNING ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2004

41


F Ö R Ä N D R I N G A R A V E G E T K A P I TA L K S E K

Aktiekapital

Bundna reserver

Fritt eget kapital

Summa

29 242

258 548

329 451

-34 214

-34 214

-16 832

-16 832

MODERBOLAGET Ingående balans 2003-01-01

41 661

Lämnad utdelning Nedsättning

-1 000

1 000

Återköp egna aktier Erhållna koncernbidrag

39 070

39 070

Skatteeffekt erhållna koncernbidrag

-10 940

-10 940

Lämnade koncernbidrag

-16 550

-16 550

Skatteeffekt lämnade koncernbidrag Årets resultat

Utgående balans 2003-12-31

40 661

30 242

-2 046

2 046

Lämnad utdelning Nedsättning aktiekapital Återköp egna aktier Erhållna koncernbidrag

4 634

4 634

- 25 293

- 25 293

198 423

269 326

-34 214

-34 214

- 3 308

- 3 308

0

64 450

64 450

Skatteeffekt erhållna koncernbidrag

-18 046

-18 046

Lämnade koncernbidrag

-14 712

-14 712

Skatteeffekt lämnade koncernbidrag Årets resultat

Utgående balans 2004-12-31 Föreslagen utdelning, 5:50 kr per aktie

42

0

OEM ÅRSREDOVISNING 2004 ❚ EKONOMISK REDOVISNING

38 615

32 288

4 119

4 119

- 7 986

- 7 986

188 726

259 629

42 477


K A S S A F L Ö D E S A N A LY S K S E K Not

Koncernen

2004

Moderbolaget

2003

2004

2003

D E N L Ö PA N D E V E R K S A M H E T E N Resultat efter finansiella poster

83 037

53 390

- 4 217

-22 493

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

25 661

33 001

6 039

32 922

108 698

86 391

1 822

10 429

- 18 604

-23 287

- 8 195

-212

90 094

63 104

- 6 373

10 217

Betald skatt

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändring av varulager Förändring av kundfordringar Förändring av fordringar

21 401

49 649

-

-

- 24 851

22 260

-9

-2 158 442

- 4 217

9 816

39 116

Förändring av leverantörsskulder

3 829

-2 393

505

-665

Förändring av rörelseskulder

6 655

-11 787

9 653

-105 380

92 911

130 649

42 892

62 612

-25 298

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av dotterbolag Avyttring av verksamhet Lämnade aktieägartillskott Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-

-

-

1 141

4 479

-

-

-

-

-

-10 500 -543

-10 002

-11 877

- 2 114

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

11 330

1 904

-

-

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

-

-

-

63 641

2 469

-5 494

-2 114

27 300

22 520

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Koncernbidrag Upptagna lån Amortering av skuld

-

-

49 738

529

-

-

-

-

-65 092

-

-36 634

Utbetald utdelning

-34 214

-34 214

-34 214

-34 214

Återköp egna aktier

- 3 308

-16 833

- 3 308

-16 833

-36 993

-116 139

12 216

-65 161

58 387

9 016

52 994

24 751

52 648

44 397

24 761

10

- 34

-765

-

-

111 001

52 648

77 755

24 761

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Kursdifferens likvida medel Likvida medel vid årets slut

EKONOMISK REDOVISNING ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2004

43


K A S S A F L Ö D E S A N A LY S K S E K Not

Koncernen

2004

Moderbolaget

2003

2004

2003

T I L L Ä G G S U P P LY S N I N G A R T I L L K A S S A F L Ö D E S A N A LY S Specifikation finansiella poster Erhållen ränta Erhållen utdelning Erlagd ränta

2 079

2 687

3 437

5

1

4 750

5 061 450

- 2 015

-5 601

- 10

-878

26 034

36 986

2 259

2 468

320

245

3 545

30 000

Specifikation poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Nedskrivning aktier Uppräkning av Alecta-medel Resultat avyttring verksamhet Övrigt

- 488

- 275

-

-

-

- 2 700

-

-

- 205

-1 255

235

454

AVYTTRING AV INKRÅM

AVYTTRADE TILLGÅNGAR OCH SKULDER Materiella anläggningstillgångar Varulager Rörelsefordringar Summa tillgångar Rörelseskulder Summa avsättningar och skulder Resultat avyttring verksamhet Försäljningspris Avgår: Säljarrevers Erhållen köpeskilling Avgår: Likvida medel i den avyttrade verksamheten Påverkan på likvida medel

LIKVIDA MEDEL Likvida medel omfattar för närvarande endast kassa och bank.

44

OEM ÅRSREDOVISNING 2004 ❚ EKONOMISK REDOVISNING

653

210

-

-

2 463

2 375

-

-

201

-

-

-

3 317

2 585

-

-

- 701

-806

-

-

- 701

- 806

-

-

-

2 700

-

-

2 616

4 479

-

-

- 1 475

-

-

-

1 141

4 479

-

-

-

-

-

-

1 141

4 479

-

-


N O T E R M E D R E D O V I S N I N G S P R I N C I P E R O C H B O K S L U T S K O M M E N TA R E R B E L O P P I K S E K O M I N G E T A N N AT A N G E S

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer och Akutgruppsuttalanden. Anpassning har skett till RR 29, Ersättning till anställda, främst rörande förmånsbestämda pensioner. RR 29 har inneburit att ingångsskulden för 2004 är 715 KSEK större än enligt föregående års årsredovisning. Effekten av bytet har justerat ingående kapital år 2004 med 515 KSEK efter skatteavdrag. BOLAGETS SÄTE Bolaget OEM International AB (Publ) bedriver verksamhet i associationsformen aktiebolag och har sitt säte i Tranås i Sverige. Huvudkontorets adress är Dalagatan 4, Box 1011, Tranås. RAPPORTERING FÖR SEGMENT Koncernens interna rapporteringssystem är uppbyggt med tanke på uppföljning av avkastningen på koncernens varor och tjänster varför rörelsegrenar är den primära indelningsgrunden. KLASSIFICERING Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen. VÄRDERINGSPRINCIPER Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Immateriella tillgångar - Goodwill Goodwill uppkommer vid direkta och indirekta förvärv av verksamheter. Anskaffningsvärdet för goodwill bestäms vid förvärvstidpunkten som skillnaden mellan köpeskillingen och marknadsvärdet av förvärvade identifierbara tillgångar och skulder. Goodwill redovisas därefter till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivning enligt plan och eventuella nedskrivningar. Prövning för nedskrivning sker enligt beskrivning nedan.

Övriga immateriella tillgångar Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill och varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad då de uppkommer. Tillkommande utgifter för en immateriell tillgång läggs till anskaffningsvärdet endast om de ökar de framtida ekonomiska fördelarna som överstiger den ursprungliga bedömningen och utgifterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer. Avskrivningstider se tabell nedan. Materiella tillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till historisk anskaffningskostnad efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset inklusive tullavgifter och punktskatter samt kostnader direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen. Inköpspriset har reducerats med varurabatter mm. Exempel på direkt hänförbara kostnader som ingår i anskaffningsvärdet är leverans och hantering, installation, lagfarter, konsulttjänster, juristtjänster. Tillkommande utgifter aktiveras endast om de genererar ekonomiska fördelar som överstiger den ursprungliga prestanda för tillgången. Utgifter för reparation och underhåll kostnadsförs löpande. Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningstider se tabell nedan. Skillnaden mellan nedan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas i moderbolaget som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Nedskrivning De redovisade värdena för koncernens tillgångar kontrolleras vid varje balansdag för att utröna om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov. Om någon sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde som det högsta av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nedskrivning görs om återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden till en räntesats före skatt som är tänkt att beakta marknadens bedömning av riskfri ränta och risk förknippad med den specifika tillgången. För en tillgång som är beroende av andra tillgångar anses inte generera några oberoende kassaflöden. En sådan tillgång hänförs istället till den minsta kassagenererande enhet där de oberoende kassaflödena kan fastställas. En nedskrivning reverseras om det har skett en förändring av beräkningarna som användes för att bestämma återvinningsvärdet. En reversering görs endast i den utsträckning som tillgångens redovisade värde inte överstiger det redovisade värde som skulle ha redovisats, med avdrag för avskrivning, om ingen nedskrivning skulle gjorts. En nedskrivning av goodwill återföres endast om nedskrivningen var förorsakad av en specifik extern händelse av exceptionell natur som inte förväntas återkomma och ökningen av återvinningsvärdet hänför sig direkt till återföringen av effekten av den specifika händelsen. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 8. Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan differenser på finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster. Förekommer ej säkringsinstrument och säkringsredovisning. Varulager Varulagret, värderat enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 2:02 Redovisning av varulager, är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärde. I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader samt skäligt pålägg för indirekta tillverkningskostnader.

Följande avskrivningstider tillämpas: KONCERNEN

MODERBOLAGET

Förvärvade immateriella tillgångar

Goodwill

5-10 år

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader

20-50 år

Uppskrivning av byggnad

20-40 år

-

20 år

20 år

Markanläggningar

25 år

Maskiner och andra tekniska anläggningar

5-10 år

-

Inventarier, verktyg och installationer

3-10 år

3-5 år

EKONOMISK REDOVISNING ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2004

45


Finansiella instrument I balansräkningen tas samtliga finansiella instrument upp med undantag för derivatinstrument som säkrar prognostiserade flöden. En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när bolaget blir part till instrumentets avtalsvillkor. Kundfordringar tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. En finansiell tillgång (eller del därav) tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorat kontrollen över dem. En finansiell skuld (eller del därav) tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt upphör. Mer information om redovisningsprinciper och finansiell riskhantering se not 19. Finansiella placeringar Finansiella instrument som är avsedda att stadigvarande innehas i verksamheten klassificeras som anläggningstillgångar. Finansiella anläggningstillgångar som utgörs av aktier redovisas till anskaffningsvärdet efter eventuella nedskrivningar till nettoförsäljningsvärde. Bedömningen görs aktieslag för aktieslag och en nedskrivning till verkligt värde görs när värdenedgången bedöms vara bestående. Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Värderingen görs på portföljnivå. Det innebär att för instrument som ingår i samma portfölj har orealiserade vinster avräknats mot orealiserade förluster. Överskjutande förlust redovisas som minskning av ränteintäkterna. Överskjutande vinst redovisas inte. Nettoförsäljningsvärdet baseras på officiella marknadspriser på bokslutsdagen eller allmänt vedertagna metoder såsom optionsvärderingsmodeller eller diskonterade kassaflöden. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Kundfordringar Kundfordringar redovisas till det belopp som förväntas inflyta efter avdrag för osäkra fordringar som bedömts individuellt. Kundfordrans förväntade löptid är kort, varför värdet redovisats till nominellt belopp utan diskontering. Leverantörsskulder Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och värderas utan diskontering till nominellt belopp. Lån Lån redovisas initialt till erhållit belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Efter anskaffningstidpunkten värderas lånen till upplupet anskaffningsvärde enligt effektivräntemetoden. Upplupet anskaffningsvärde bestäms utifrån den effektivränta som beräknades när lånet togs upp med avdrag för transaktionskostnader. Lånekostnader belastar resultatet i den period de hänför sig till, oavsett hur de upplånade medlen använts. Övriga räntekostnader har redovisats i den period till vilken de hänför sig.

46

Koncernen och moderbolaget aktiverar inte ränta i tillgångars anskaffningsvärden. Återköpta egen egetkapitalinstrument Innehav av egna aktier och andra egetkapitalinstrument redovisas som en minskning av det fria egna kapitalet. Förvärv av sådana instrument redovisas som en avdragspost från fritt eget kapital. Likvid från avyttring av egetkapitalinstrument redovisas som en ökning av fritt eget kapital. Eventuella transaktionskostnader redovisas mot fritt eget kapital. Avsättningar En avsättning redovisas i enlighet med RR 16 Avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar i balansräkningen när företaget har ett formellt eller informellt åtagande som en följd av en inträffad händelse och det är troligt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Nuvärdesberäkning görs för att ta hänsyn till väsentlig tidseffekt för framtida betalningar. Garantiavsättning En avsättning redovisas när den underliggande produkten eller tjänsten har sålts. Garantiavsättningen är beräknad utifrån tidigare års garantiutgifter och en beräkning av framtida garantirisk. Ansvarsförbindelser En ansvarsförbindelse redovisas inom linjen när det finns ett möjligt åtagande som en följd av inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir. Alternativt att det finns ett åtaganden som härrör från inträffade händelser men som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet eller att åtagandets storlek inte kan beräknas med tillräcklig noggrannhet. ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA Ersättningar till anställda redovisas i koncernredovisningen enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 29, Ersättningar till anställda, som tillämpas fr.o.m 2004-01-01. Ersättningar till anställda efter avslutad anställning I koncernredovisningen har förmånsbestämda pensionsplaner till och med år 2003 intagits enligt lokala regler och föreskrifter utan omräkning till gemensamma principer. Genom tillämpning av RR 29 fr.o.m. 2004-01-01 redovisas förmånsbestämda pensionsplaner i koncernredovisningen enligt gemensamma principer och beräkningsmetoder. Per 2004-01-01 har pensionsförpliktelserna beräknats i enlighet med RR 29. Skillnaden jämfört med pensionsavsättningarna redovisade per 2003-12-31 har påverkat ingående eget kapital 2004. I Norge och Italien omfattas alla anställda av förmånsbestämda pensionsplaner. I övriga länder omfattas alla medarbetare av avgifts-

OEM ÅRSREDOVISNING 2004 ❚ EKONOMISK REDOVISNING

bestämda planer. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas. Åtaganden för ålderspension och familjepension för en mindre del av tjänstemännen i Sverige tryggas genom en försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Redovisningsrådets Akutgrupp, URA 42, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För räkenskapsåret 2004 har bolaget inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom en försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 4,6 MSEK. Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de försäkrade. Vid utgången av 2004 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 128 procent. Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska beräkningsantaganden, vilka inte överensstämmer med RR 29. I förmånsbestämda pensionsplaner utgår ersättningar till anställda och före detta anställda baserat på lön vid pensioneringen och antalet tjänsteår. I balansräkningen redovisas nettot av beräknat nuvärde av förpliktelserna och verkligt värde på förvaltningstillgångarna som antingen en avsättning eller en långfristig finansiell fordran. Pensionskostnaden och pensionsförpliktelsen för förmånsbestämda pensionsplaner beräknas enligt den s. k. Projected Unit Credit Method. Metoden fördelar kostnaden för pensioner i takt med att de anställda utför tjänster för företaget som ökar deras rätt till framtida ersättning. Företagets åtagande beräknas årligen av oberoende aktuarier. Åtagandet utgörs av nuvärdet av de förväntade framtida utbetalningarna. Den beskrivna redovisningsprincipen ovan tillämpas bara för koncernredovisningen. Moderbolaget och dotterföretagen redovisar förmånsbestämda pensionsplaner enligt lokala regler och föreskrifter i respektive land. Ersättningar vid uppsägning En avsättning redovisas i samband med uppsägningar av personal endast om företaget är bevisligen förpliktigat att avsluta en anställning före den normala tidpunkten eller när ersättningar lämnas som ett erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång. Vid frivillig avgång görs en reservering utifrån en sannolikhetsbedömning om hur många som förväntas acceptera erbjudandet. I de fall företaget säger upp personal upprättas en detaljerad plan som minst innehåller arbetsplats, befattningar och ungefärligt antal berörda personer samt ersättningarna för varje personalkategori eller befattning och tiden för planens genomförande.


INTÄKTER Koncernen tillämpar Redovisningsrådets rekommendation nr. 11 vid redovisning av intäkter varvid följande principer gäller: Försäljning av varor Inkomst från försäljning av varor redovisas som intäkt när samtliga följande villkor är uppfyllda: • Företaget har till köparen överfört de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande. • Företaget behåller inte något sådant engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägande och företaget utövar inte heller någon reell kontroll över de varor som sålts. • Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. • Det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som för säljaren är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla denne. • De utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Försäljning av tjänster och liknande uppdrag Inkomst från försäljning av tjänster och liknande uppdrag redovisas som intäkt när samtliga följande villkor är uppfyllda: • Inkomsten som är hänförligt till uppdraget kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. • Det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som för uppdragstagaren är förknippade med uppdraget kommer att tillfalla denne. • De utgifter som uppkommit och de utgifter som återstår för att slutföra uppdraget kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Om det bedöms sannolikt att samtliga utgifter för ett uppdrag kommer att överstiga de totala kostnaderna, redovisas den befarade förlusten till fullo omedelbart som kostnad. Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla framtida in- och utbetalningar under räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran eller skulden. Övriga räntekostnader har redovisats i den period till vilken de hänför sig. Koncernen aktiverar inte ränta i tillgångars anskaffningsvärden. Ränteintäkter inkluderar periodiserade belopp av eventuella rabatter, premier och andra skillnader mellan det ursprungliga värdet av fordran och det belopp som erhålls vid förfall. Utdelningsintäkt redovisas när rätten att erhålla betalning bedöms som säker. SKATT Bolaget och koncernen tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 9 Inkomstskatter. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångs-

punkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader beaktas ej i koncernmässig goodwill och inte heller i skillnader hänförliga till andelar i dotteroch intresseföretag som inte förväntas bli beskattade inom överskådlig framtid. I juridisk person redovisas obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld och eget kapital. I koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatteutbetalningar i framtiden.

bolagens eget kapital som intjänats efter förvärvstidpunkten. Förvärvade/sålda bolag under året har påverkat koncernens resultaträkning motsvarande den tid som bolagen ingått i koncernen. Omräkning utländska verksamheter Koncernens utlandsverksamheter utgör självständiga verksamheter som har omräknats enligt dagskursmetoden. Dagskursmetoden innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och skulder omräknas till balansdagens kurs och att samtliga poster i resultaträkningen omräknas till genomsnittskurs. Uppkomna kursdifferenser förs direkt till eget kapital.

LEASING Väsentliga finansiella leasingavtal redovisas som anläggningstillgång initialt värderad till nuvärdet av minimileaseavgifterna vid ingången av avtalet. På skuldsidan redovisas nuvärdet av kvarvarande framtida leasingbetalningar som räntebärande lång- och kortfristiga skulder. Tillgången skrivs av över en nyttjandeperiod som normalt motsvarar leasingperioden och med beaktande av eventuella restvärden vid periodens slut. Nedskrivningsprövning sker enligt RR 17. Leasingbetalningarna fördelas mellan ränta och amortering av skulden. Övriga leasingåtaganden redovisas enligt reglerna för operationella leasing vilket innebär att leasingavgifterna kostnadsförs linjärt över leasingperioden som rörelsekostnad. För närvarande föreligger inga väsentliga leasingavtal.

INTRESSEFÖRETAG Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20% och högst 50% av rösterna eller på annat sätt har ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen, redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen bokförda värdet på aktierna i intresseföretagen motsvaras av koncernens andel i intresseföretagens eget kapital samt eventuella restvärden på koncernmässiga över- och undervärden. I koncernens resultaträkning redovisas som ”Resultat från andelar i intresseföretag” koncernens andel i intresseföretagens resultat efter finansiella intäkter och kostnader justerat för eventuella avskrivningar på eller upplösningar av förvärvade över- respektive undervärden. Koncernens andel i intresseföretagens redovisade skatter ingår i koncernens skattekostnader. Vinstandelar upparbetade efter förvärven av intresseföretagen som ännu inte realiserats genom utdelning, avsätts till kapitalandelsfonden som utgör en del av koncernens bundna egna kapital.

REDOVISNING AV KONCERNBIDRAG Bolaget följer Redovisningsrådets akutgrupps uttalande om redovisning av koncernbidrag vilket innebär att koncernbidrag redovisas efter sin ekonomiska innebörd, nämligen att minimera koncernens skatt. Eftersom koncernbidraget därför inte utgör vederlag för utförda prestationer, redovisas det direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess skatteeffekt. KONCERNREDOVISNING Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation (RR1:00). Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka moderbolaget direkt eller genom dotterföretag innehar mer än 50% av röstetalet, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom moderföretaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder värderade till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Skillnaden mellan anskaffningskostnaden för aktierna och det verkliga värdet av förvärvade identifierbara nettotillgångar utgör goodwill eller negativ goodwill. Koncernens eget kapital omfattar moderbolagets eget kapital och den del av dotter-

EKONOMISK REDOVISNING ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2004

47


NOT 1. RÖRELSEGRENAR OCH GEOGRAFISKA OMRÅDEN

Koncernen är organiserad i fem grupper, Automation, Elektronik, Mekanik, Hydraulik och EP. Beskrivning av verksamheterna ingående i rörelsegrenarna hänvisas till sidorna 24-33 i årsredovisningen. Moderbolagets verksamhet beskrivs under förvaltningsberättelsen. I övrig verksamhet ingår moderbolaget, ägande aktierna i underliggande bolag, samt fastighetsbolag ägande rörelsefastigheter där koncernen bedriver egen verksamhet.

ÅR 2004

Grupp Automation

Grupp Elektronik

Grupp Mekanik

Grupp Hydraulik

Grupp EP

Övrig verksamhet

Eliminering/ Ofördelat

549 621

282 903

187 337

138 627

239 349

8 291

0

1 406 128

5 369

1 909

7 031

280

0

38 200

-52 789

0

554 990

284 812

194 368

138 907

239 349

46 491

67 134

19 977

4 307

-1 062

-555

-9 738

Summa

INTÄKTER Extern omsättning Intern omsättning Summa intäkter

-52 789 1 406 128

R E S U LTAT Rörelseresultat Övriga finansiella poster Skattekostnader Resultat

67 134

19 977

4 307

-1 062

-555

-9 738

0

80 063

2 974

2 974

-25 591

-25 591

-22 617

57 446

Ö V R I G A U P P LY S N I N G A R Tillgångar

183 750

95 930

83 519

53 543

120 627

293 317

-163 993

666 693

Skulder

139 775

56 144

59 064

28 795

59 304

90 826

-195 508

238 400

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringar goodwill Investeringar materiella anläggningstillgångar

1 978

143

1 005

234

4 383

3 152

0

10 895

0

1 958

2 382

5 199

0

729

0

10 268

3 813

557

1 103

679

3 420

6 194

0

15 766

Grupp Automation

Grupp Elektronik

Grupp Mekanik

Grupp Hydraulik

Grupp EP

554 203

319 014

158 899

145 815

250 055

133

6 737

1 251

2 772

311

6 808

28 238

-46 117

0

560 940

320 265

161 671

146 126

256 863

28 371

-46 117

1 428 119

57 453

1 568

7 013

-649

-6 529

-3 592

0

55 264

Avskrivningar goodwill Avskrivningar materiella anläggningstillgångar

ÅR 2003

Övrig verksamhet

Eliminering/ Ofördelat

Summa

INTÄKTER Extern omsättning Intern omsättning Summa intäkter

1 428 119

R E S U LTAT Rörelseresultat Övriga finansiella poster Skattekostnader Resultat

57 453

1 568

7 013

-649

-6 529

-3 592

-1 874

-1 874

-21 904

-21 904

-23 778

31 486

Ö V R I G A U P P LY S N I N G A R Tillgångar

185 207

94 561

78 327

69 054

121 664

237 194

-156 163

629 844

Skulder

146 254

50 886

48 109

37 413

47 680

87 202

-190 171

227 373

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringar goodwill Investeringar materiella anläggningstillgångar

2 319

273

1 263

500

4 756

994

0

10 105

Avskrivningar goodwill

3 513

3 669

2 573

6 474

0

730

0

16 959

4 603

919

1 229

974

5 530

6 772

0

20 027

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar

48

OEM ÅRSREDOVISNING 2004 ❚ EKONOMISK REDOVISNING


GEOGRAFISKA OMRÅDEN

Extern omsättning

2004

Skulder

2004

2003

2004

957 829

425 488

395 032

102 503

94 356

5 469

4 617

Danmark

67 463

82 417

38 670

42 955

22 360

23 729

42

234

England

59 555

57 293

44 303

46 341

19 653

24 141

178

231

Finland

288 248

241 237

115 185

106 447

61 192

47 385

4 206

4 017

Holland

2003

Investeringar

906 154

Sverige

2003

Tillgångar

2004

2003

8 260

8 666

5 392

8 530

2 103

5 663

9

54

Italien

19 813

21 718

14 469

13 706

13 660

13 616

207

570

Norge

33 774

41 365

13 298

9 397

7 137

8 514

65

202

Polen

22 861

17 594

9 888

7 436

9 792

9 969

719

180

1 406 128

1 428 119

666 693

629 844

238 400

227 373

10 895

10 105

Summa

NOT 2. ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER M E D E L A N TA L E T A N S T Ä L L D A

2004

Varav män

2003

Varav män

Moderbolaget Sverige

21

81%

19

79%

Dotterbolag Sverige

363

82%

426

81%

Danmark

27

74%

30

77%

England

25

88%

27

89%

Finland

87

80%

86

80%

Holland

2

50%

2

50%

Italien

10

60%

11

64%

Kina

6

83%

6

83%

Norge

16

81%

16

81%

Polen

14

79%

13

77%

Totalt i dotterföretag

550

81%

617

81%

Koncernen totalt

571

81%

636

81%

LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER 2004 Löner och ersättningar

Moderbolaget (Varav pensionskostnad)

Dotterföretag

(Varav pensionskostnad)

1) 2)

Sociala kostnader

Löner och ersättningar

Sociala kostnader

13 427

7 124

10 705

6 358

1)

(2 116)

1)

(2 221)

170 501

62 177

185 969

(Varav pensionskostnad)

Koncernen totalt

2003

(14 029)

69 929 (16 477)

183 928

69 301

196 674

76 287

2)

(16 145)

2)

(18 698)

Av moderbolagets pensionskostnader avser 396 kSEK (f.å.372 kSEK) gruppen styrelse och VD. Pensionsförpliktelser för denna grupp finns ej. Av koncernens pensionskostnader avser 2 864 kSEK (f.å.3 111 kSEK) gruppen styrelse och VD. Pensionsförpliktelser för denna grupp finns ej.

EKONOMISK REDOVISNING ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2004

49


LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR FÖRDELADE PER LAND OCH MELLAN STYRELSELEDAMÖTER MFL OCH ÖVRIGA ANSTÄLLDA 2004

2003

Styrelse

Övriga

Styrelse

Övriga

och VD

anställda

och VD

anställda

MODERBOLAGET Sverige

3 226

(Varav tantiem)

10 201

(436)

2 794

7 911

(-)

D O T T E R F Ö R E TA G Sverige

7 626

(Varav tantiem)

Danmark

11 921

(31)

England

7 772

(107)

Finland

25 817

(792)

Holland

225

(-)

Italien

2 693

(-)

Norge

4 847

(73)

Kina

266

(-)

Polen

541

(Varav tantiem)

(80)

3 541

24 395

583

170

910

2 767

1 480

5 381

(81)

-

(Varav tantiem)

7 624

(-)

1 491

(Varav tantiem)

674

(46)

910

(Varav tantiem)

13 431

(828)

646

(Varav tantiem)

1 309

(-)

3 429

(Varav tantiem)

113 651

(-)

801

(Varav tantiem)

7 747 (194)

1 105

(Varav tantiem)

-

149

(-) 1 937

457

1 700

(-)

Dotterföretag totalt (Varav tantiem)

16 549 (1 659)

153 952

16 701 (1 149)

169 268

Koncernen totalt (Varav tantiem)

19 775 (2 095)

164 153

19 495 (1 149)

177 179

ERSÄTTNING TILL LEDANDE B E FAT T N I N G S H A VA R E O C H STYRELSELEDAMÖTER Styrelsen Arvode till styrelsen har utgått med 975 KSEK, varav styrelseordföranden Hans Franzén erhåller 350 KSEK och övriga ledamöter vardera 125 KSEK. Koncernchef/ Verkställande Direktör Lön och övriga förmåner till verkställande direktören utgick med 2 326 KSEK. Därutöver bekostade bolaget pensionsförsäkring om 396 KSEK. Denna är avgiftsbestämd. Bonus utgick med 436 KSEK men kan, baserad på uppnådd resultatnivå, utgå med maximalt 50 procent av fast lön. Uppsägningstiden för VD är 24 månader från bolagets sida, med arbetsplikt, och 6 månader

50

98 474

(576)

från VD:s sida. Pensionsåldern för VD är 60 år. Koncernchef/ verkställande direktörens lön och ersättningar fastställs av styrelsen. Övriga ledande befattningshavare Löner och övriga förmåner till ledningsgruppen exkl. VD (9 personer) under 2004 utgick med 7 582 KSEK. Avgiftsbaserade pensionspremier utgick med 1 365 KSEK. Bonus utgick med 973 KSEK men kan, baserad på uppnådd resultatnivå utgå med maximalt 50 procent av fast lön. Uppsägningstiden för övriga personer i företagsledningen är maximalt 12 månader från bolagets sida, med arbetsplikt, och maximalt 6 månader från den anställdes sida. Vid uppsägning från bolagets sida efter uppnådda 55 års ålder utbetalas ytterligare maximalt 6 månadslöner. Pensionsåldern för den övriga företagsledningen är mellan 60 och 65 år.

OEM ÅRSREDOVISNING 2004 ❚ EKONOMISK REDOVISNING

Utställda optioner till ledande befattningshavare OEM International introducerade under 2003 ett incitamentsprogram i enlighet med beslut fattat på ordinarie bolagsstämma. Programmet är ett optionsprogram riktat till övriga ledande befattningshavare inom koncernen. 40 000 köpoptioner har utställts på basis av återköpta B-aktier vilka innehas av bolaget. Maximal tilldelning per person är vardera 10 000 optioner. Varje köpoption ger optionsinnehavaren rätt att under perioden augustinovember 2006 förvärva 1 aktie i bolaget till priset 120 kronor. Köpoptionerna är överlåtna till marknadsmässigt pris beräknat av oberoende värderingsinstitut. Erhållen optionspremie redovisades som en ökning av fritt eget kapital. Eftersom priset var marknadsmässigt är avtalen inte förenade med några kostnader för OEM.


S J U K F R Å N VA R O M O D E R B O L A G E T

2004

Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid

2003

0,7%

1,9%

0%

63,5%

Män

0,4%

0,7%

Kvinnor

1,5%

6,7%

Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer

S J U K F R Å N VA R O S O M E N A N D E L A V VA R J E GRUPPS ORDINARIE ARBETSTID Sjukfrånvaron fördelad efter kön:

S J U K F R Å N VA R O N F Ö R D E L A D E F T E R Å L D E R S K AT E G O R I : 29 år eller yngre 30-49 år 50 år eller äldre

0%

6,6%

0,7%

1,8%

0%

0,8%

KÖNSFÖRDELNING KONCERNEN

MODERBOLAGET

(Andel kvinnor) 2004

(Andel kvinnor) 2003

2004

2003

Styrelsen

0%

0%

0%

0%

Övriga ledande befattningshavare

3%

3%

10%

10%

ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORERNA

KONCERNEN 2004

MODERBOLAGET 2003

2004

2003

KPMG Revisionsuppdrag Andra uppdrag

1 212

1 220

228

170

3

123

3

123

Övriga revisorer Revisionsuppdrag Summa

612

466

-

-

1 827

1 809

231

293

EKONOMISK REDOVISNING ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2004

51


N O T 3 . A V S K R I V N I N G A R A V M AT E R I E L L A O C H I M M AT E R I E L L A ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR KONCERNEN 2004

MODERBOLAGET 2003

2004

2003

Goodwill

-10 268

-16 959

-

-

Byggnader och mark

- 4 700

-4 698

- 976

-1 012

Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Summa

- 256

-892

-

-

- 10 810

-14 437

- 1 283

-1 456

- 26 034

-36 986

- 2 259

-2 468

N O T 4 . R E S U LTAT F R Å N A N D E L A R I K O N C E R N F Ö R E TA G KONCERNEN 2004

MODERBOLAGET 2003

2004

2003

Erhållen utdelning

-

-

4 000

-

Realisationsresultat

-

-

-

4 727

Nedskrivning aktier

-

-

- 3 545

-30 000

Summa

-

-

455

-25 273

N O T 5 . R E S U LTAT F R Å N A N D E L A R I I N T R E S S E F Ö R E TA G KONCERNEN 2004

Erhållen utdelning Resultatandelar i intressebolag Summa

MODERBOLAGET 2003

2004

2003

-

-

750

450

1 518

1 009

-

-

1 518

1 009

750

450

N O T 6 . R E S U LTAT F R Å N Ö V R I G A V Ä R D E PA P P E R O C H F O R D R I N G A R SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR KONCERNEN 2004

MODERBOLAGET 2003

2004

2003

Utdelning andra aktier

5

1

-

-

Summa

5

1

-

-

N O T 7 . Ö V R I G A R Ä N T E I N T Ä K T E R O C H L I K N A N D E R E S U LTAT P O S T E R KONCERNEN 2004

2004

2003

Ränteintäkter

2 079

2 168

3 437

Valutakursdifferenser mm

1 663

519

-

-

488

275

-

-

4 230

2 962

3 437

5 061

Uppräkning av Alecta-medel Summa

52

MODERBOLAGET 2003

OEM ÅRSREDOVISNING 2004 ❚ EKONOMISK REDOVISNING

5 061


N O T 8 . R Ä N T E K O S T N A D E R O C H L I K N A N D E R E S U LTAT P O S T E R KONCERNEN 2004

Räntekostnader

MODERBOLAGET 2003

2004

2003

-2 015

-3 283

-10

Valutakursdifferenser

- 356

-1 240

-

-

Nedskrivning andra aktier

-320

-245

-

-

Övriga finansiella kostnader

- 88

-1 078

-

-

- 2 779

-5 846

- 10

-878

Summa

-878

N O T 9 . S K AT T P Å Å R E T S R E S U LTAT KONCERNEN 2004

Aktuell skatt

MODERBOLAGET 2003

2004

2003

- 32 558

-22 771

2 690

-1 654

Uppskjuten skatt

7 382

1 158

- 265

-

Skatteandelar i intressebolag

- 415

-291

-

-

- 25 591

-21 904

2 425

-1 654

-

-

- 13 927

-6 306

Redovisad skattekostnad Skatt hänförlig till poster som redovisats direkt mot kapital

S A M B A N D E T M E L L A N Å R E T S S K AT T E K O S T N A D O C H R E S U LTAT F Ö R E S K AT T

Redovisat resultat före skatt Gällande skattesats för inkomstskatt i Sverige Avskrivning koncernmässig goodwill Ej skattepliktiga aktieutdelningar Nedskrivning aktier

83 037

53 390

- 10 411

-23 639

- 23 250

-14 949

2 915

6 619

- 2 875

-4 749

-

-

-

-

1 330

126

-

-

- 993

-8 400

534

-2 206

-827

1

-25 591

-21 904

2 425

-1 654

Underskottsavdrag

3 536

3 906

-

-

Förutbetald intäkt

7 343

-

-

-

Goodwill

1 402

1 248

-

-

132

-

-

-

12 413

5 154

-

-

Övriga poster Redovisad skattekostnad

U P P S K J U T E N S K AT T E F O R D R A N

Övrigt Totalt

U P P S K J U T E N S K AT T E S K U L D

Byggnader och mark

733

651

265

-

Obeskattade reserver

22 389

22 099

-

-

Övrigt Totalt

-

301

-

-

23 122

23 051

265

Koncernmässigt finns 2 439 KSEK (4 656) i ej aktiverade uppskjutna skattefordringar som motsvarar underskottsavdrag som vid värdering enligt sannolikhetsprincipen ej antas kunna utnyttjas beroende på att överskotten inom rimlig framtid ej kan kvittas mot dessa. Underskottsavdrag som ej beräknas kan nyttjas inom 3 år har ej aktiverats.

EKONOMISK REDOVISNING ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2004

53


NOT 10. GOODWILL KONCERNEN 2004

2003

Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början

91 947

Nyanskaffningar

-

-

-142

-377

91 805

91 947

Vid årets början

-76 306

-59 689

Årets avskrivning enligt plan

-10 268

-16 959

Årets omräkningsdifferenser

67

342

-86 507

-76 306

5 298

15 641

Årets omräkningsdifferenser

92 324

Ackumulerade avskrivningar

Restvärde vid årets slut

Förvärvad goodwill i JMS Systemhydraulik AB avskrives enligt ursprunglig plan dvs 10 år. Restvärde på denna goodwill uppgår per 2004-12-31 till 0 KSEK. Övrig goodwill avskrives under fem år, dvs 20% per år.

N O T 1 1 . M AT E R I E L L A A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R 2004.12.31 Byggnader och mark

2003.12.31 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installationer

Byggnader och mark

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Inventarier, verktyg och installationer

KONCERNEN

Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början

138 542

12 409

134 564

141 367

13 077

Nyanskaffningar

807

-

10 088

150

17

9 938

-

-11 157

-25 761

-

-685

-20 798

Avyttringar och utrangeringar Omklassificeringar Årets omräkningsdifferenser

146 495

-

-1 252

- 6 398

-

-

1468

- 513

-

- 129

-2 975

-

-2 539

138 836

-

112 364

138 542

12 409

134 564

-43 602

- 9 435

-106 931

-39 294

-9 148

-114 020

-

8 439

19 071

-

605

19 289

-4 700

- 256

- 10 810

-4 698

-892

-14 437

-

1 252

3 236

-

-

304

148

-

238

390

-

1 933

-48 154

-

-95 196

-43 602

-9 435

-106 931

90 682*

-

17 168

94 940*

2 974

27 633

Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden Omklassificeringar Årets omräkningsdifferenser

Planenligt restvärde vid årets slut

*Byggnadsvärdet uppgår till 80 644 (84 775) för koncernen och för moderbolaget till 14 113 (14 308)

54

OEM ÅRSREDOVISNING 2004 ❚ EKONOMISK REDOVISNING


2004.12.31 Byggnader och mark

2003.12.31 Inventarier, verktyg och installationer

Byggnader och mark

Inventarier, verktyg och installationer

MODERBOLAGET

Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början

26 012

17 139

26 012

16 784

Nyanskaffningar

802

1 312

-

543

Nyanskaffningar koncernföretag

-

8

-

257

Avyttringar och utrangeringar

-

- 271

-

-445

26 814

18 188

26 012

17 139

-13 268

Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början

- 11 162

-14 544

-10 150

Avyttringar och utrangeringar

-

271

-

437

Övertagna avskrivningar koncernföretag

-

-8

-

-257

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden

- 976

- 1 283

-1 012

-1 456

- 12 138

- 15 564

-11 162

-14 544

14 676*

2 624

14 850*

2 595

Vid årets början

- 415

- 290

-597

-709

Årets förändring

176

47

182

419

- 239

-243

-415

-290

BOKFÖRT VÄRDE

14 437

2 381

14 435

2 305

TAXERINGSVÄRDE

9 551

Planenligt restvärde vid årets slut Ackumulerade överavskrivningar

9 661

T I L L G Å N G A R S O M I N N E H A S V I A L E A S I N G A V TA L

KONCERNEN 2004

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavtal

MODERBOLAGET 2003

15 702

2004

27 894

2003

2 452

1 781

Avtalade framtida leasingavgifter 2004/2003

-

21 975

-

2 165

2005/2004

12 683

17 868

2 179

1 953

2006/2005

9 109

14 114

1 758

1 566

2007/2006

4 063

3 892

43

26

2008/2007

2 708

3 868

26

26

2009/2008

1 581

-

26

-

Väsentliga finansiella leasingavtal redovisas som anläggningstillgång men för närvarande föreligger inga. Lokalhyra ingår i tabellen ovan för koncernen 2004 med 7 581 KSEK för 2004, 7 128 KSEK för 2005, 4 822 KSEK för 2006, 2 668 KSEK för 2007, 2 608 KSEK för 2008 och 1 581 KSEK för 2009.

EKONOMISK REDOVISNING ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2004

55


N O T 1 2 . A N D E L A R I K O N C E R N F Ö R E TA G

Org. nummer

OEM Industrial Components AB, Sverige OEM Automatic AB, Sverige

Säte

Antal andelar

556051-4514

Tranås

556187-1012

Tranås

OEM Automatic AS, Norge

-

-

OEM Automatic A/S, Danmark

-

-

Kapital andel

Nom. värde

Bokfört värde

100 000

100%

5 000

46 231

-

100%

-

100%

100

1 500

300

78 350

10 277

Årets förändring

100%

OEM Finland OY, Finland

-

-

-

100%

OEM Automatic Ltd, England

-

-

-

100%

OEM Automatic Sp.z o.o., Polen

-

-

-

100%

OEM Automatic S.R.L., Italien

-

-

-

100%

OEM China Development B.V, Holland

-

-

-

100%

IBS Internordic Bearing Sweden AB, Sverige

556493-8024

Nässjö

Egevo Elektronik AB, Sverige

556311-3306

Stockholm

-

100%

OEM Component AB, Sverige

556054-3828

Tranås

-

100%

Pronesto AB, Sverige

556112-6755

Stockholm

-

100%

OEM Hydraulik AB, Sverige

556398-2221

Göteborg

-

100% 100%

Aspecs OY, Finland

-

-

-

OEM Källving AB, Sverige

556220-5343

Borlänge

-

100%

AB Indoma, Sverige

556326-5171

Jönköping

-

100%

SPG Motors Europe AB, Sverige

556232-6198

Stockholm

-

100%

OEM Systemteknik AB, Sverige

556050-9076

Stockholm

1 000

100%

A. Karlson Industriteknik AB, Sverige

556163-0905

Stockholm

-

100%

Jubo Förvaltning AB, Sverige

556494-7058

Karlskoga

-

100%

Plastinvent i Karlskoga AB, Sverige

556334-5486

Karlskoga

-

100%

OEM Fastigheter AB, Sverige

556194-8521

Stockholm

-

100%

Skäggriskan AB, Sverige

556248-9780

Stockholm

-

100%

Technology AB, Sverige

556038-8356

Stockholm

300

100%

Cyncrona AB, Sverige

556296-1838

Stockholm

-

100%

LIF Produkter AB, Sverige

556123-2694

Huddinge

-

100%

-

-

-

100%

- 3 545

OEM Electronics Production

Cyncrona AS, Norge Cyncrona OY, Finland

-

-

-

100%

Cyncrona A/S, Danmark

-

-

-

100%

Cyncrona Sp.z o.o., Polen

-

-

-

100%

Opiab-Företagen AB, Sverige

556165-6769

Solna

-

100%

Testcenter i Stockholm AB, Sverige

556204-5152

Huddinge

-

100%

MPE Microteknikka OY, Finland

-

-

-

100%

A. Karlson Fastigheter AB, Sverige

556029-8456

Stockholm

10 000

100%

1 000

Intermate Electronics AB, Sverige

556266-6874

Tranås

1000

100%

100

600

-

-

1300

100%

DKK 1 300

1 176

OEM Ejendomsselskab A/S, Danmark OEM Fastighetsbolag AB, Finland

-

-

1200

100%

FIM 1 200

1 441

OEM Property Ltd, England

-

-

400 000

100%

GBP 400

5 147

OEM Motor AB, Sverige

556850-6498

Tranås

1 000

100%

100

100

Internordic Förvaltning AB, Sverige

556302-0873

Nässjö

1 000

100%

100

1 300

JMS Systemhydraulik AB, Sverige

556063-2134

Göteborg

10 000

100%

1 000

18 461

i Ängelholm AB, Sverige

556241-1099

Ängelholm

2 500

100%

250

767

Hydrac AB, Sverige

556466-0875

Borås

2 000

100%

200

136

Hydroprodukter International

Fastighets AB Hydraulen, Sverige

556363-6256

Borås

1 000

100%

100

42

Fotbromsen AB, Sverige

556150-4282

Karlskoga

5 000

100%

500

4 492

Summa

56

OEM ÅRSREDOVISNING 2004 ❚ EKONOMISK REDOVISNING

170 020

- 3 545


N O T 1 3 . A N D E L A R I I N T R E S S E F Ö R E TA G

Org. nummer

Säte

Antal andelar

Kapital andel

Nom. värde

Bokfört värde

Årets förändring

556197-1911

Stockholm

12 000

50%

1 200

5 386

353

556197-1911

Stockholm

12 000

50%

1 200

1 200

KONCERNEN Crouzet AB, Sverige

MODERBOLAGET Crouzet AB, Sverige

N O T 1 4 . F Ö R U T B E TA L D A K O S T N A D E R O C H U P P L U P N A I N T Ä K T E R KONCERNEN 2004

Upplupna kommissionsintäkter mm Övriga förutbetalda kostnader SUMMA

MODERBOLAGET 2003

2004

2003

2 608

2 260

-

-

12 633

11 215

2 214

1 995

15 241

13 475

2 214

1 995

N O T 1 5 . A K T I E K A P I TA L Aktierna består av serie A och serie B. Aktiens nominella värde är 5 kronor. 2004 Aktier

2003 Röster

Aktier

Röster

A-aktier

10 röster

1 589 032

15 890 320

1 589 032

15 890 320

B-aktier

1 röst

6 134 071

6 134 071

6 543 171

6 543 171

7 723 103

22 024 391

8 132 203

22 433 491

För ytterligare information, se avsnittet aktier, sid. 70-73.

EKONOMISK REDOVISNING ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2004

57


NOT 16. AVSÄTTNING FÖR PENSIONER OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER F Ö R M Å N S B E S T Ä M D A F Ö R P L I K T E L S E R O C H V Ä R D E T AV F Ö R VA LT N I N G S T I L L G Å N G A R .

2004-12-31

Nuvärdet av helt eller delvis fonderade förpliktelser Förvaltningstillgångarnas verkliga värde Summa helt eller delvis fonderade förpliktelser

Nuvärdet av ofonderade förmånsbestämda förpliktelser

Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelse +, tillgång -)

2004-01-01

7 563

7 053

-7 070

-6 337

493

716

1 761

1 791

2 254

2 507

2 254

2 507

Nettobeloppet redovisas i balansräkningen: Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Nettobeloppet fördelar sig på planer i följande länder: Norge

493

716

Italien

1 761

1 791

2 254

2 507

Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelse +, tillgång -)

PENSIONSKOSTNAD Förmånsbestämda planer Kostnad för pensioner intjänade under året

668

Räntekostnad

376

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar Kostnad förmånsbestämda planer Löneskatt Total kostnad för ersättningar efter avslutad anställning

-422 622 51 673

AVSTÄMNING AV NETTOBELOPP FÖR PENSIONER I BALANSRÄKNINGEN Följande tabell förklarar hur nettobeloppet i balansräkningen har förändrats under perioden

Nettobelopp i balansräkningen per 2003-12-31 Effekt av byte av redovisningsprincip till RR 29 Nettobelopp per 2004-01-01 Kostnad förmånsbestämda planer Inbetalningar av avgifter från företaget Nettobelopp i balansräkningen per 2004-12-31

1 791 716 2 507 673 -926 2 254

A K T U A R I E L L A A N TA G A N D E N Följande väsentliga aktuariella antaganden har tillämpats vid beräkning av förpliktelserna: (vägda genomsnittsvärden) Diskonteringsränta

6%

Framtida löneökningar

3%

Framtida ökningar av pensioner

3%

Personalomsättning

10%

Förväntad återstående tjänstgöringstid

20 år

Ställda säkerheter för pensionsförpliktelser

58

6%

Förväntad avkastning på förvaltningstillgångarna

OEM ÅRSREDOVISNING 2004 ❚ EKONOMISK REDOVISNING

Inga


NOT 17. CHECKRÄKNINGSKREDIT Huvudparten av de svenska bolagen är anslutna till ett centralkontosystem med en total limit å 210 MSEK (210). Hela utnyttjandegraden redovisas i moderbolaget under denna post. Dotterföretagens tillgodohavande/skuld i centralkontosystemet redovisas hos moderbolaget antingen som fordran på, alternativt som skuld till, dotterföretag. Total limit i koncernen 342 MSEK (343).

STÄLLDA SÄKERHETER TILL KREDITINSTITUT

KONCERNEN

MODERBOLAGET

2004

2003

Fastighetsinteckningar

42 650

42 650

7 500

Företagsinteckningar

88 400

88 400

-

-

131 050

131 050

7 500

7 500

Summa

2004

2003

7 500

N O T 1 8 . U P P L U P N A K O S T N A D E R O C H F Ö R U T B E TA L D A I N T Ä K T E R KONCERNEN

MODERBOLAGET

2004

2003

Upplupna semesterlöner

20 755

22 829

1 961

1 603

Upplupna sociala avgifter

12 205

12 586

1 693

1 077

Förutbetalda intäkter

1 526

1 700

34

34

Upplupna lev.fakt/varuskulder

8 659

10 507

1 280

-

21 010

16 932

1 672

1 199

64 155

64 554

6 640

3 913

Övriga upplupna kostnader Summa

2004

2003

EKONOMISK REDOVISNING ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2004

59


NOT 19.

FINANSIELLA RISKER OCH RISKHANTERING

OEM-koncernens primära risker är knutna till valuta, kundkrediter och kundgarantier. Genom matchning har dock riskerna så gott som helt elimineras. En riskeliminering som bidrar till att koncernen över tiden har relativt stabil täckningsgrad. Utöver nämnda risker har koncernen en begränsad ränterisk i form av kassaflödesrisk. Valutariskerna kommer främst av att inköpen görs i utländsk valuta. Risken hanteras genom att kundkontrakten ofta föreskriver att priset skall justeras i förhållande till eventuella valutaförändringar. Alternativt sker försäljningen i samma valuta som inköpen. En utförlig redogörelse ges i anslutning till nedanstående tabell. Kundkreditriskerna är små. Fastställda kundlimiter är försiktigt bestämda och tillämpas strikt. Korta kredittider och frånvaron av riskkoncentrationer mot enskilda kunder, branscher eller geografiska områden bidrar till den goda riskbilden. En riskbild som bekräftas av att de historiska kundförlusterna har varit små. Ytterligare upplysningar lämnas nedan i anslutning till rubriken kund- och kreditrisker. Kundgarantier har inte gett upphov till någon risk av praktisk betydelse. För lämnade garantiförbindelser finns ofta motsvarande regressrätt mot leverantör. I praktiken har denna hantering fungerat väl. Ränterisken är låg. Koncernen har inga skulder som löper med fast ränta och långfristiga fordringar med fast ränta är mycket små. Risken för att en förskjutning i ränteläget skall orsaka en för koncernen väsentlig förändring i verkligt värde är således obefintlig. Posterna kassa och bank respektive posten checkräkningskredit är behäftade med kassaflödesrisk. FINANSIELLA INSTRUMENT OEM-koncernens innehav av sådana finansiella instrument som utgör anläggningstillgångar är tämligen begränsat. Vid utgången av år 2004 utgjordes det bokförda värdet av finansiella tillgångarna av långfristiga värdepappersinnehav 0,8 (1,1) MSEK, andel i bostadsrätt 1 MSEK och andra långfristiga fordringar 0,8 (5,6) MSEK. Koncernens innehav av sådana finansiella instrument som utgör omsättningstillgångar uppgick vid utgången till 199 (174) MSEK samt upplupna intäkter 1,0 (2,3) MSEK och övriga fordringar 13,5 (5) MSEK. Koncernen har inga skulder som löper med fast ränta och vid årsskiftet uppgick långfristiga fordringar till 0,8 (5,6) MSEK vilket är mindre än en procent av balansomslutningen. Risken för att en förskjutning i ränteläget skall orsaka en för koncernen väsentlig förändring i verkligt värde är således obefintlig. Posten kassa och bank 111 (52,6) MSEK och posten checkräkningskredit 37,7 (37,2 MSEK) löper med rörlig ränta och är således behäftade med kassaflödesrisk. Checkräkningskredit gäller för 1 år och är inte förenad med några särskilda krav från utställaren.

60

VALUTAEXPONERING Koncernens valutaflöden är hänförliga till import från Europa, Asien och Nordamerika. Inköpen fördelar sig procentuellt enligt följande: 2004

2003

EUR

51%

42%

USD

23%

35%

SEK

8%

6%

GBP

6%

6%

JPY

5%

6%

Övriga valutor

7%

5%

100%

100%

Kursförändringar väsentliga valutor Valuta

Vägt genomsnitt 2004

Valutajusteringsklausulerna innebär att endast valutaförändringar mellan försäljningstidpunkten och faktureringstidpunkten påverkar det belopp som redovisas i lokal valuta. Eftersom fakturering enligt avtal med valutajusteringsklausuler sker i lokal valuta uppkommer ingen valutakursdifferens efter faktureringstidpunkten. Beträffande valutarisk kan konstateras att OEM även har balansexponeringar i form av nettoinvesteringar i självständiga utlandsverksamheter För närvarande säkras ej dessa valutarisker. Valutakurser använda i koncernens bokslut för omräkning av utländska dotterbolags resultat och nettotillgångar Valuta

Vägt Förändring genomsnitt 2003

December 2004

NOK 100

108,71

109,01

EUR 1

9,10

9,10

+- 0%

DKK 100

122,41

120,96

USD 1

7,30

8,06

- 9,4%

EUR 1

9,0970

8,9867

GBP 1

13,35

13,21

+ 1,1%

GBP 1

13,3532

12,6787

JPY 1

6,79

6,96

- 2,4%

PLN 1

2,0026

2,2001

Valuta

Koncernen eliminerar så långt det är möjligt effekterna av kursförändringar genom användning av valutaklausuler i kundkontrakt och försäljning i samma valuta som inköp. Till den övervägande delen sker inköp i leverantörens funktionella valuta. Av tabell ovan framgår att av inköpen år 2004 hänför sig 23 (35)% till USD, 51 (42)% till euro, 5 (6)% till Yen och 6 (6)% till GBP, 8 (6)% till SEK och 7 (5)% till övriga valutor. OEM-koncernen hanterar effekterna av växelkursförändringar genom valutaklausuler i försäljningskontrakten samt genom fakturering i samma valuta som motsvarande inköp. OEM säljer varor till svenska och utländska kunder och fakturerar antingen i inköpsvalutan eller i annan valuta med valutaklausul med koppling till inköpsvalutan. Valutaklausulerna justerar förändringen i växelkurs från försäljningsorder till fakturadag, beroende på om OEM får valutakompensation. Ofta finns tröskelvärden som innebär att växelkursförändringar som understiger 2,25% inte beaktas. Valutajusteringar görs symmetriskt för både stigande och sjunkande valutakurser. Det förekommer inte avtalsvillkor som ger hävstångseffekter eller som är optionsliknande. Valutaklausuler respektive försäljning i inköpsvalutan förekommer i ca 70 (75)% av alla försäljningskontrakt.I den mån inköpen är försäljningsorderbaserade uppnås ekonomisk säkring av valutarisken i inköp och försäljning. I många fall uppstår emellertid en viss missmatch tidsmässigt mellan inköpsorder och försäljningsorder. Inköpsorders löper vanligen på 7–60 dagar före leverans varefter tillkommer kundkredittid om ca 30 dagar.

OEM ÅRSREDOVISNING 2004 ❚ EKONOMISK REDOVISNING

Vägt genomsnitt 2004

Vägt genomsnitt 2003

December 2003

NOK 100

114,25

107,54

DKK 100

122,66

121,66

EUR 1

9,1023

9,0470

GBP 1

13,2133

12,8544

PLN 1

2,0605

1,9158

KUND- OCH KREDITRISKER Koncernen har totalt cirka 20 000 köpande kunder. Det innebär att antalet kunder under år 2004 ökade med tre till fyra procent. Den största enskilda kunden stod för ca 3,3% (3,9) av omsättningen. De fem största kunderna stod för 12% (9) av omsättningen och de tio största kunderna stod för 15% (13) av omsättningen. Riskspridningen är således mycket god. Kundförluster har under året har uppgått till 1,1 MSEK (1,1) vilket motsvarar 0,08 % (0,08) av omsättningen. Den genomsnittliga kredittiden uppgick till cirka 38 dagar.


NOT 20 ÖVERGÅNG TILL IFRS 2005

2002 antog EU den så kallade IFRS-förordningen, vilken föreskriver att samtliga noterade bolag inom unionen, from räkenskapsåret 2005, skall upprätta sin koncernredovisning fullt ut i enlighet med de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS). Berörda bolag är enligt Stockholmsbörsens rekommendation skyldiga att lämna information om effekterna av övergången till IFRS i samband med bokslutskommunikén och årsredovisningen för 2004. Bestämmelser föreskriver att även jämförelseåret 2004 skall redovisas enligt IFRS. Bolaget kommer att bevaka förändringar i regelverket, vilka inte kan uteslutas även under 2005, samt utvecklingen av IFRS-regelverkets internationella tolkning. Nedan lämnas en översiktlig beskrivning av övergången och dess preliminära effekter utifrån de regler som gäller per januari 2005.

OEM:S PÅVERKAN AV KOMMANDE REGLER OCH EFFEKTER AV DESSA Bestämmelserna rörande redovisning av företagsförvärv (IFRS 3) medför förändringar vid redovisning av företagsförvärv. Identifieringen av immateriella tillgångar i det förvärvade bolaget blir mer omfattande än tidigare (såsom av varumärken, kundrelationer och kundavtal). OEM har, med stöd av övergångsreglerna i IFRS 1, valt att inte tillämpa IFRS 3 retroaktivt avseende förvärv genomförda före 1 januari 2004. De nya reglerna innebär främst att immateriella tillgångar med obestämd ekonomisk livslängd såsom bl.a. goodwill inte får skrivas av utan skall regelbundet prövas för eventuellt nedskrivningsbehov. En nedskrivningsprövning skall ske årligen och därutöver vid indikation på nedskrivningsbehov. Om de nya redovisningsreglerna tillämpats i denna rapport för 2004, skulle resultatet före skatt höjas med 4 957 KSEK.

Redovisning av materiella anläggningstillgångar och uppdelning av dess ingående komponenters olika avskrivningstider enligt IAS 16 skulle påverkat resultatet före skatt positivt med 1 749 KSEK. IAS 39, som behandlar finansiella instrument, bedöms inte ha någon väsentlig inverkan på redovisad ställning och resultat. Ovan beskrivna regelförändringar kommer att påverka de jämförelsetal för 2004 som redovisas i 2005 års resultatredovisning. Valutaklausulerna i OEM:s kundkontrakt har inte bedömts vara sådana inbäddade derivat som skall separeras enligt IAS 39. Upplysningar om klausulerna lämnas i not 19. Nedan åskådliggörs effekterna av hur en omräkning av 2004 års redovisning preliminärt påverkar koncernens resultat- och balansräkning i jämförelsetalen för finansiella rapporter avseende 2005.

R E S U LTAT R Ä K N I N G K S E K Nuvarande redovisning

Nettoomsättning Förändring av produkter i arbete och färdiga varor

Effekt 2004

1 406 128

IFRS

1 406 128

- 3 447

- 3 447

1 402 681

1 402 681

RÖRELSENS KOSTNADER Råvaror och förnödenheter Handelsvaror

-16 397

-16 397

- 895 879

- 895 879

Övriga externa kostnader

- 108 332

- 108 332

Personalkostnader

- 275 976

- 275 976

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

-26 034

6 706

-19 328

RÖRELSERESULTAT

80 063

6 706

86 769

R E S U LTAT F R Å N F I N A N S I E L L A P O S T E R Resultat från andelar i intresseföretag

1 518

1 518

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter

5

5

4 230

4 230

- 2 779

- 2 779

RESULTAT FÖRE SKATT

83 037

6 706

89 743

Skatt på årets resultat

- 25 591

- 498

- 26 089

ÅRETS VINST

57 446

6 208

63 654

Vinst per aktie före utspädning, kr

7:42

0:81

8:23

Vinst per aktie efter utspädning, kr

7:38

0:80

8:18

Genomsnittligt antal aktier

7 738 795

7 738 795

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

7 778 795

7 778 795

EKONOMISK REDOVISNING ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2004

61


BALANSRÄKNING KSEK 2004.12.31 Nuvarande redovisning

Effekt

2003.12.31 Nuvarande redovisning

IFRS

Effekt

IFRS

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Goodwill

5 298

4 957

10 255

15 641

0

15 641

90 682

14 232

12 541

107 481

M AT E R I E L L A A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer

104 914

94 940

-

-

2 974

2 974

17 168

17 168

27 633

27 633

122 082

125 547

107 850

14 232

12 541

138 088

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Bostadsrätt Andra långfristiga fordringar Uppskjuten skattefordran

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

5 386

5 386

5 033

5 033

785

785

1 080

1 080

1 018

1 018

1 018

1 018

831

831

5 573

5 573

12 413

50

12 463

5 154

47

5 201

20 433

50

20 483

17 858

47

17 905

133 581

19 239

152 820

159 046

12 588

171 634

207 021

207 021

230 885

230 885

227 503

227 503

198 912

198 912

111 001

111 001

52 648

52 648

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR VA R U L A G E R M M

KORTFRISTIGA FORDRINGAR

KASSA OCH BANK

62

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

545 522

0

545 522

482 445

0

482 445

SUMMA TILLGÅNGAR

679 106

19 239

698 345

641 491

12 588

654 079

OEM ÅRSREDOVISNING 2004 ❚ EKONOMISK REDOVISNING


BALANSRÄKNING KSEK 2004.12.31 Nuvarande redovisning

Effekt

2003.12.31

IFRS

Nuvarande redovisning

Effekt

IFRS

E G E T K A P I TA L , A V S Ä T T N I N G A R OCH SKULDER

E G E T K A P I TA L B U N D E T E G E T K A P I TA L 99 580

0

99 580

93 771

0

93 771

252 675

8 979

261 654

297 296

9 018

306 314

57 446

6 208

63 654

310 121

15 187

325 308

297 296

9 018

306 314

409 701

15 187

424 888

391 067

9 018

400 085

2 254

1 791

4 052

27 174

23 051

3 570

26 621

806

590

F R I T T E G E T K A P I TA L Fria reserver Årets vinst

SUMMA EGET KAPITAL

AVSÄTTNINGAR Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Uppskjuten skatteskuld Garantiavsättningar

SUMMA AVSÄTTNINGAR

2 254 23 122 806

26 182

4 052

30 234

25 432

243 223

0

243 223

224 992

679 106

19 239

698 345

641 491

1 791

590

3 570

29 002

KORTFRISTIGA SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

224 992

12 588

654 079

EKONOMISK REDOVISNING ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2004

63


FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

KONCERNEN Det fria egna kapitalet, inkl. årets vinst 57 446 KSEK, uppgick enligt balansräkningen till 310 121 KSEK varav 42 477 KSEK föreslås till utdelning, och resterande 267 644 KSEK föreslås överfört i ny räkning.

MODERBOLAGET Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserade vinstmedel

196 712 142:85

Årets resultat

- 7 985 794:42 188 726 348:43

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så

• att till aktieägarna utdelas 5:50 kronor per aktie

42 477 066:50

• att i ny räkning överföres

146 249 281:93 188 726 348:43

TRANÅS 28 FEBRUARI 2005

Hans Franzén Ordförande

Orvar Pantzar

Lars-Åke Rydh

Ulf Barkman

Agne Svenberg

Gunnar Eliasson

Jörgen Zahlin Verkställande Direktör

64

OEM ÅRSREDOVISNING 2004 ❚ FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION


REVISIONSBERÄTTELSE T I L L B O L A G S S T Ä M M A N I O E M I N T E R N AT I O N A L A B ( P U B L . ) ORG NR 556184-6691

Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i OEM International AB för år 2004. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna.

I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

JÖNKÖPING DEN 4 MARS 2005

KPMG Bohlins AB

Niklas Bengtsson Auktoriserad revisor

Koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie bolagsstämma.

REVISIONSBERÄTTELSE ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2004

65


STYRELSEN OCH DESS ARBETSORDNING

Styrelsen i OEM Internatio-

Under 2004 har fem protokollförda sammanträden

nal (publ) består av sex

hållits. Styrelsearbetet följer en i förväg uppgjord plan, i synnerhet vad gäller löpande ärenden.

ordinarie ledamöter samt

Behandlingen av övriga ärenden styrs av ärendets karaktär. En gång per år deltar huvudansvarig

tre suppleanter.

revisor och redogör för revisionsarbetet. Beslut och ansvarsfördelning mellan styrelsen Inga särskilda kommittéer förekommer, istället

och VD finns reglerat i skriftlig VD-instruktion.

lägger huvudägarna förslag till bolagsstämman

Styrelsens ordförande i samråd med övriga

via vidtalade ropare. Revisor föreslås och väljs av

styrelseledamöter förhandlar och beslutar om

stämman på fyra år. Revisors arbete debiteras

lön och övriga anställningsvillkor för verkställande

inom upphandlat belopp. Förslag till styrelsearvode

direktören.

föreläggs stämman för beslut. Tantiem till styrelsen förekommer inte. Belopp och övriga förmåner framgår av not 2 till resultaträkningen, sid 50.

STYRELSE HANS FRANZÉN f. 1940. Styrelseordförande sedan 1992. Styrelseledamot sedan 1974. Koncernchef t.o.m 31 december 2001. Ingenjör. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Tranås Resebyrå AB, Cendio AB, Ibizkit AB och Handelsbankens lokalstyrelse i Tranås. Styrelseledamot i Crouzet AB samt Bomarknadsbolaget AB. Antal aktier: 260.792 OEM-A samt 250.450 OEM-B.

AGNE SVENBERG f. 1941. Styrelseledamot sedan 1974. Verkställande direktör t.o.m 29 februari 2000. Ingenjör. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Multitryck AB, EG:s El o Automation AB, Personality Gym AB samt ISP AB. Styrelseledamot i Elektro-Mekan i Årjäng AB. Antal aktier: 260.800 OEM-A samt 103.410 OEM-B.

ULF BARKMAN f. 1957. Styrelseledamot sedan 1997. Ledamot i CynCrona AB sedan 1989. Civilekonom. Ej anställd i OEM. Antal aktier: 14.000 OEM-B.

ORVAR PANTZAR f. 1939. Styrelseledamot sedan 1997. CynCrona AB:s grundare. Ingenjör. Ej anställd i OEM. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Next Generation System AB. Antal aktier: 635.440 OEM-A samt 983.250 OEM-B.

LARS-ÅKE RYDH f. 1953. Styrelseledamot sedan 2004. Civilingenjör. Ej anställd i OEM. VD och koncernchef för Nefab AB. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Nefab AB samt Handelsbanken Region östra Sverige. Antal aktier: 1.000 OEM-B.

GUNNAR ELIASSON f. 1951. Styrelseledamot sedan 2000. Civilekonom. Ej anställd i OEM. Antal aktier: 2.000 OEM-B.

REVISOR: KPMG BOHLINS AB, huvudansvarig revisor: NIKLAS BENGTSSON, auktoriserad revisor.

66

OEM ÅRSREDOVISNING 2004 ❚ STYRELSEN OCH DESS ARBETSORDNING

STYRELSESUPPLEANTER TOMAS FRANZÉN f. 1962. Styrelsesuppleant sedan 1997. VD och koncernchef i Eniro AB. Civilingenjör. Ej anställd i OEM. Övriga uppdrag: Styrelseordförande i GRIN AB och Trust2You AB. Styrelseledamot i Avisere Europe AB, B2 Bredband AB, BTS AB samt Proact IT Group AB. Antal aktier: 5.000 OEM-B. INGER SVENBERG f. 1937. Styrelseledamot 1974-1997. Styrelsesuppleant sedan 1997. Ej anställd i OEM. Antal aktier: 216.000 OEM-A samt 92.902 OEM-B. JERKER LÖFGREN f. 1950. Styrelsesuppleant sedan 2003. Chefsjurist Carnegie Investment Bank AB. Ej anställd i OEM. Inga aktier i OEM.


Agne Svenberg

Lars-Åke Rydh

Gunnar Eliasson

Hans Franzén

Orvar Pantzar

Jörgen Zahlin

Ulf Barkman

STYRELSEN OCH DESS ARBETSORDNING ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2004

67


LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

OEM International ska vara

STYRNING RÖRELSEDRIVANDE ENHETER

en aktiv ägare.

Bolagsgrupperna har en styrgrupp som fastställer mål och strategi. Styrgrupperna sätts samman utifrån bolagsgruppernas olika behov. Respektive

Det innebär förutom tydlig målstyrning att bidra

bolagsgruppschef är ansvarig för gruppens rörelse-

med kompetens och resurser inom IT, ekonomi-

drivande enheter.

styrning, personaladministration, marknads-

Styrelsen för en rörelsedrivande enhet består

kommunikation, kvalitet- och miljöstyrning och

normalt av bolagsgruppschef, controller samt

lagerhantering.

VD. I de bolag som har behov av att förstärka styrelsen inom vissa områden förstärker vi med en extern styrelseledamot.

ORGANISATION Bolagets ledningsgrupp består av staben, bolagsgruppscheferna samt VD för det största av våra

KONCERNGEMENSAMMA RESURSER

rörelsedrivande bolag. I staben ingår förutom

Utöver staben finns resurser som arbetar med

koncernchefen även vice VD och ekonomidirektör.

specifika funktioner tvärs igenom hela koncernen.

Staben arbetar med övergripande frågeställningar

Resurser finns för bl.a. ekonomistyrning, affärs-

och är verksamma över hela bolagsstrukturen.

system, tele/data, marknadskommunikation,

Bolagsgruppscheferna arbetar direkt mot de

kvalitet & miljö samt lagerhantering.

rörelsedrivande enheternas ledning och fungerar som respektive VD:s närmaste chef.

LEDNINGSGRUPP JÖRGEN ZAHLIN f. 1964. VD OEM International AB fr.o.m 1 mars 2000. Koncernchef sedan 1 jan 2002. Anställd i koncernen sedan 1985. Ingenjör. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i DK Butiken i Tranås AB. Antal aktier: 2.500 OEM-B. Innehar 100.000 optioner utställda av huvudägare till marknadspris. JAN HULTMAN f. 1945. vVD OEM International AB från 1 januari 2002. Anställd i koncernen sedan 1980. Ingenjör. Antal aktier: 7.023 OEM-B.

68

JAN CNATTINGIUS f. 1955. Ekonomidirektör. Anställd i koncernen sedan 1985. Ekonom. Antal aktier: 2.000 OEM-B. Innehar 10.000 köpoptioner i OEM

URBAN MALM f. 1962. Bolagsgruppchef Elektronik. Tidigare VD för OEM Component AB. Anställd i koncernen sedan 1983. Ingenjör. Antal aktier: 300 OEM-B.

MIKAEL THÖRNKVIST f. 1968. Bolagsgruppchef Automation. Anställd i koncernen sedan 1990. Ingenjör. Antal aktier: 100 OEM-B. Innehar 10.000 köpoptioner i OEM.

ANDREAS FÄLTH f. 1964. Bolagsgruppchef Mekanik. Ingenjör. Anställd i koncernen sedan 1997. Antal aktier: 3.000 OEM-B. Innehar 10.000 köpoptioner i OEM.

STEFAN WIK f. 1959. VD OEM Automatic AB. Civilingenjör. Anställd i koncernen sedan 1998. Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Landy Vent International AB och JS Computers AB. Antal aktier: 1 900 OEM-B (delvis via bolag)

FREDRIK TENGSTRAND f. 1966. Bolagsgruppchef Hydraulik. Ingenjör. Anställd i koncernen sedan 1991. Inga aktier. Innehar 10.000 köpoptioner i OEM.

OEM ÅRSREDOVISNING 2004 ❚ LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

MATTIAS FRANZÉN f. 1968. Bolagsgruppchef EP fr.o m 1 maj 2004. Tidigare VD för IBS Internordic Bearing Sweden AB. Anställd i koncernen sedan 2001. Civilingenjör. Antal aktier: 5.600 OEM-B


Mikael Thörnkvist

Stefan Wik

Jörgen Zahlin

Jan Cnattingius

Jan Hultman

Fredrik Tengstrand Mattias Franzén

Andreas Fälth

Jörgen Zahlin VD / koncernchef

Jan Cnattingius Ekonomidirektör

Jan Hultman vVD

Urban Malm Mikael Thörnqvist Bolagsgruppschef Automation

Stefan Wik VD OEM Automatic AB

Urban Malm Bolagsgruppschef Elektronik

Andreas Fälth Bolagsgruppschef Mekanik

Fredrik Tengstrand Bolagsgruppschef Hydraulik

Mattias Franzén Bolagsgruppschef Elektronik Produktion

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2004

69


OEM AKTIEN

OEM INTERNATIONAL PÅ BÖRSEN

med sina aktier i cirka 12 år. Motsvarande siffra för

OEM-aktien noterades på OTC-listan vid Stock-

Stockholmsbörsen i stort under år 2004 var 134%

holmsbörsen i december 1983 och har sedan

och för O-listan 82%. OEM:s B-aktie omsätts

dess haft en god kursutveckling. Den som vid

85% av börsdagarna och snittomsättningen per

börsintroduktionen köpte 100 aktier i OEM för

dag var år 2004 2 023 aktier.

12.500 kr hade den 31 december år 2004 ett

OEM International hade den 31 december

innehav av 2.400 aktier till ett värde av 283.200

2004 2.834 aktieägare, en ökning med 48%

kronor, motsvarande en årlig avkastning exklusive

sedan 1995. Det institutionella ägandet är cirka

utdelning på 16%.

27% och det utländska ägandet uppgår till 25%.

Under år 2000 överfördes OEM-aktien till O-listan. OEM International uppfyller de krav som

ÅTERKÖP AV AKTIER

Stockholmsbörsen ställer för en notering på A-listan.

Det återköpsprogram av aktier som antogs första

Eftersom aktier på O-listan för närvarande är

gången av bolagsstämman år 2000 avser att för-

befriade från förmögenhetsskatt och en förflyttning

bättra vår kapitalstruktur och positivt bidra till

till A-listan skulle få omfattande skatteeffekter för

avkastningen på eget kapital och vinst per aktie.

aktieägarna har dock styrelsen beslutat att låta OEM-aktien fortsatt vara noterad på O-listan.

Efter genomförda nedsättningar tidigare år finns det 7.723.103 aktier i bolaget per årsskiftet. Bolaget har 154.000 aktier i eget förvar motsva-

KURSUTVECKLING

rande 2% av totala antalet aktier. Styrelsen har

Kursen för OEM International steg under året med

bolagsstämmans bemyndigande att återköpa

16% till en stängningskurs om 118:00 kronor.

upp till 10% av antalet aktier, dvs 772.310 st.

Högsta betalkurs under året, 119:00 kronor note-

Målsättningen är att där styrelsen anser att

rades den 22 och 30 december och lägsta betal-

förutsättningarna är attraktiva fortsätta återköpen

kurs, 89:00 kronor, den 11 och 12 maj samt den

upp till 10% av totala antalet aktier. De förvärvade

19 augusti.

aktierna kommer att behållas, stämplas bort

OEM:s börsvärde vid utgången av år 2004

70

alternativt användas som likvid vid företagsförvärv.

uppgick till 911 MSEK. Exkluderas eget innehav

Den nackdel som det kan innebära att antalet

av aktier, uppgick OEM:s börsvärde till 893 MSEK.

aktieägare minskas och att likviditeten i aktien

Under året steg börsens index för All Share med

minskar har minimerats genom att återköp till största

18% och index för SX20 Industrials med 19%.

delen sker genom köp av större block aktier.

OMSÄTTNING

LIKVIDITETSHÖJANDE

Under år 2004 omsattes 511 760 B-aktier mot-

ÅTGÄRDER I AKTIEN

svarande en omsättningshastighet på 8,3%.

OEM International har tecknat avtal med Handels-

Den genomsnittliga aktieägaren i OEM håller där-

banken Capital Markets om likviditetsgaranti för

OEM ÅRSREDOVISNING 2004 ❚ OEM-AKTIEN


bolagets aktie. Syftet är att minska skillnaden

finansiell ställning, skattesituation och eventuellt

mellan köp- och säljkurs. Målsättningen är en

investeringsbehov i rörelsen eller förvärv.

lägre investeringskostnad och en mindre risk i handel med aktien för nuvarande och tillkom-

UTDELNING

mande aktieägare. Åtagandet ligger inom ramen

Styrelsen och verkställande direktören föreslår en

för Stockholmsbörsens system med likviditets-

utdelning om 5:50 kronor per aktie, motsvarande

garanter och påbörjades den 1 december 2004.

14% av fritt eget kapital i koncernen.

RISK

EKONOMISK INFORMATION

OEM:s betavärde, ett mått på hur en aktie rör

OEM har ambitionen att hålla en hög kvalitet på

sig givet en förändring i börsens All Share-index,

informationen till marknad och media. Målsätt-

är cirka 0,54. Det innebär att aktien kan sägas

ningen är att informationen skall möjliggöra en

ha låg risk. Den spridning som finns mellan verk-

riktig värdering och en likvid handel med aktien.

samheterna i koncernen innebär en låg affärsrisk.

Datum för bolagsstämma, delårsrapporter och

Samtidigt är den finansiella risken mycket låg,

årsredovisning för verksamhetsåret 2005 framgår

beroende på en hög soliditet. Det innebär att soli-

av informationen på sid 2 i denna årsredovisning.

diteten kan sänkas till att bättre överensstämma med affärsrisken utan att den totala risken i OEMaktien ökar nämnvärt.

Ekonomisk information publiceras även på koncernens hemsida www.oem.se. Som aktieägare har du också möjlighet att erhålla delårsrapporter och andra pressmeddelanden via

UTDELNINGSPOLITIK

E-post samtidigt som den offentliggörs på mark-

Styrelsen i OEM International har som målsättning

naden. Maila till info@int.oem.se och ange

att föreslå utdelning av vinstmedel till aktieägarna

”Bolagsinformation” så kommer du fortsättnings-

i den utsträckning som bedöms rimligt, beaktat

vis erhålla våra utskick.

AKTIEÄGARFÖRDELNING O E M : S S T Ö R S TA A K T I E Ä G A R E P E R 2 0 0 4 - 1 2 - 3 0

Antal A-aktier

Antal B-aktier

Procentandel aktiekapital

Procentandel röster

Pantzar Orvar

635 440

983 250

21,4

33,6

Franzén Hans o fam.

476 792

504 350

13,0

24,1

Svenberg Agne o fam.

476 800

196 312

8,9

22,7

SEB fonder

0

424 500

5,6

1,9

AFA Försäkring

0

416 225

5,5

1,9

Lannebo fonder

0

395 567

5,2

1,8

Länsförsäkringar Jönköping

0

200 000

2,6

0,9

Didner & Gerge aktiefond

0

195 800

2,6

0,9

Livförsäkringsbolaget Skandia

0

168 100

2,2

0,8

Industritjänstemannaförbundet Summa 10 ägare

0

145 000

1,9

0,7

1 589 032

3 629 104

68,9

89,3

Övriga

0

2 350 967

31,1

10,7

Totalt

1 589 032

5 980 071

100,0

100,0

10

1

Per aktie

I fördelningen ovan är bolagets egna innehav å 154.000 st B-aktier exkluderat. Syftet är att nå en enkelhet för läsaren att avläsa olika ägares inflytande i bolaget.

OEM-AKTIEN ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2004

71


N Y C K E LTA L F Ö R O E M - A K T I E N DE SENASTE FEM ÅREN 2004

2003

2002

2001

2000

P R E S TAT I O N S N Y C K E LTA L

Omsättning per aktie

SEK

186

188

196

239

227

%

-1,0

-4,1

-17,9

5,3

15,8

Omsättningsökning per aktie

Vinst per aktie*

SEK

7:59

4:14

1:88

4:32

10:81

Eget kapital per aktie

SEK

54:13

51:44

53:06

57:06

60:41

Föreslagen utdelning

SEK

5:50

4:50

4:50

4:50

4:50

Utdelning/Resultat

%

72,5

109

239

104

41,6

Utdelning/Eget kapital

%

10,2

8,7

8,5

7,9

7,4

SEK

12,28

17:75

19:95

11:00

5:70

0,54

0,41

0,49

0,53

0,49

8,3

6,6

10,7

12,9

30,0

Kassaflöde per aktie

Vinst per aktie (SEK)

R I S K N Y C K E LTA L

Betavärden (48 mån) Omsättningshastighet i aktien

%

V Ä R D E R I N G S N Y C K E LTA L

Eget kapital per aktie (SEK)

Börskurs 31 december Börsvärde 31 december

SEK

118:00

102:00

77:00

92:50

129:00

MSEK

893

776

602

752

1 117

P/S-tal

ggr

0,6

0,5

0,4

0,4

0,6

P/E-tal

ggr

15,6

24,6

40,9

21,4

11,9

214

Kurs/Eget kapital

%

218

198

145

162

EV/Sales

ggr

0,6

0,5

0,4

0,5

0,6

EBIT-multipel

ggr

10,0

13,4

16,4

12,7

7,2

%

4,7

4,4

5,8

4,9

3,5

Direktavkastning

* Exklusive jämförelsestörande poster.

Föreslagen utdelning (SEK)

DEFINITIONER AV NYCKELTAL OMSÄTTNING PER AKTIE: Koncernens omsättning dividerat med antalet aktier i marknaden per årsskiftet. OMSÄTTNINGSÖKNING PER AKTIE: Ökning av koncernens omsättning per aktie. VINST PER AKTIE: Koncernens nettovinst efter avdrag för såväl betald som latent skatt dividerat med antalet aktier i marknaden per årsskiftet. EGET KAPITAL PER AKTIE: Eget kapital samt minoritetsintressen dividerat med antalet aktier i marknaden per årsskiftet. UTDELNING/RESULTAT: Föreslagen utdelning i relation till årets resultat.

72

OEM ÅRSREDOVISNING 2004 ❚ OEM-AKTIEN

UTDELNING/EGET KAPITAL: Föreslagen utdelning i relation till koncernens eget kapital samt minoritetsintressen. KASSAFLÖDE PER AKTIE Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med antal aktier i marknaden per årsskiftet. BETAVÄRDEN: Mått på historisk förändring i aktiekurs i förhållande till kursförändring i generalindex. OMSÄTTNINGSHASTIGHET I AKTIEN: Antalet omsatta aktier under året dividerat med antalet utestående aktier per årsskiftet. P/S-TAL: Börsvärde i förhållande till koncernens omsättning.

P/E-TAL: Börskursen den 31 december dividerat med vinst per aktie. KURS/EGET KAPITAL: Börskurs dividerat med eget kapital per aktie. EV/SALES: Enterprise value (börsvärde + nettoskuld + minoritetsintresse) dividerat med koncernens omsättning. EBIT-MULTIPEL: Enterprise values dividerat med koncernens rörelseresultat efter avskrivningar. DIREKTAVKASTNING: Utdelning per aktie dividerat med börskursen vid årets slut.


A K T I E Ä G A R S TAT I S T I K PER 2004-12-30* Procent av antal ägare

Procent av aktiekapital

1-500

73,3

4,9

501-1 000

12,6

3,9

1 001-2 000

6,8

4,0

2 001-5 000

4,4

5,5

5 001-10 000

1,5

4,1

10 001-20 000

0,6

2,8

20 001-50 000

0,2

2,4

50 001-100 000

0,1

4,6

100 001-5000 000

0,5

67,8

100,0

100,0

Storleksklass

Summa Totalt antal aktieägare i OEM är 2 834 st

*)

Källa: VPC AB. Direkt- och förvaltningsregistrerade. I tabellen kan en ägaruppgift vara sammanslagen av flera poster i VPC:s statistik.

Sammanslagningen syftar till att visa en institution eller privatpersons totala ägande i OEM.

A K T I E K A P I TA L E T S U T V E C K L I N G

År

Transaktion

Förändring av aktiekapitalet, KSEK

Totalt aktiekapital, KSEK

Totalt antal aktier, st

Nominellt värde per aktie, SEK

Ingångsvärde

50

50

500

100

1981

Fondemission

350

400

4 000

100

1983

Split

-

400

40 000

10

1983

Fondemission

400

800

80 000

10

1983

Nyemission

800

1 600

160 000

10

1983

Nyemission

400

2 000

200 000

10

1986

Fondemission

4 000

6 000

600 000

10

1986

Nyemission genom konvertering

360

6 360

636 000

10

1994

Split

-

6 360

1 272 000

5

1994

Fondemission

6 360

12 720

2 544 000

5

1996

Fondemission

12 720

25 440

5 088 000

5

1997

Nyemission genom apport

20 129

45 569

9 113 703

5

2001

Nedsättning

-3 908

41 661

8 332 203

5

2003

Nedsättning

-1 000

40 661

8 132 203

5

2004

Nedsättning

-2 046

38 615

7 723 103

5

OEM-AKTIEN ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2004

73


A R E S S E R R Ö R E L S E D R I VA N D E E N H E T E R

MODERBOLAGET

AUTOMATION

ELEKTRONIK

OEM International AB Box 1011, 573 28 TRANÅS Telefon: 0140-360 000 Telefax: 0140-360 099 E-post: info@int.oem.se www.oem.se Orgnr. 556184-6691

OEM Automatic AB Box 1011, 573 28 TRANÅS Telefon: 0140-360 000 Telefax: 0140-360 199 E-post: info@aut.oem.se www.oemautomatic.se

OEM Electronics AB Norrabyvägen 6B, Box 1025, 573 29 TRANÅS Telefon: 0140-360 600 Telefax: 0140-360 699 E-post: info@comp.oem.se www.oemcomponent.se

OEM Automatic Telekatu 8 FIN-20360 TURKU, Finland Telefon: +358-2-41 20 401 Telefax: +358-2-41 20 495 E-post: info@fi.oem.se www.oem.fi OEM Automatic AS Tomtegata 20, Postboks 564 Brakerøya N-3002 DRAMMEN, Norge Telefon: +47-32-89 72 70 Telefax: +47-32-89 72 80 E-post: info@no.oem.se www.oem.no

Egevo Elektronik AB Fagerstagatan 4, Box 8100, 163 08 SPÅNGA Telefon: 08-5870 67 00 Telefax: 08-5870 67 39 E-post: egevo@egevo.se www.egevo.se

OEM Automatic A/S Frydensbergvej 20 DK-3660 STENLØSE, Danmark Telefon: +45-70-27 05 27 Telefax: +45-70-27 06 27 E-post: info@dk.oem.se www.oem-automatic.dk

OEM Electronics PL ul. Parowcowa 6B PL-02-445 WARSZAWA, Polen Telefon: +48-22-86 32 722 Telefax: +48-22-86 32 724 E-post: info@pl.oem.se www.oemautomatic.com.pl

OEM Automatic Ltd Whiteacres, Cambridge Road Whetstone, LEICESTERSHIRE LE8 6ZG, England Telefon: +44-116-284 99 00 Telefax: +44-116-284 17 21 E-post: information@uk.oem.se www.oem.co.uk OEM Automatic Sp. z o. o. ul. Parowcowa 6B PL-02-445 WARSZAWA, Polen Telefon: +48-22-86 32 722 Telefax: +48-22-86 32 724 E-post: info@pl.oem.se www.oemautomatic.com.pl OEM Automatic SpA Via M.Kolbe. 6 I-20090 CESANO BOSCONE (MI), Italien Telefon: +39-02-450 51 71 Telefax: +39-02-450 41 41 E-post: sales@oemautomatic.it www.oemautomatic.it

74

OEM ÅRSREDOVISNING 2004 ❚ ADRESSER

OEM Electronics OY Telekatu 8 FIN-20360 TURKU, Finland Telefon: +358-2-41 20 402 Telefax: +358-2-41 20 496 E-post: info@fi.oem.se www.oem.fi


MEKANIK

HYDRAULIK

ELEKTRONIK PRODUKTION (EP)

IBS Internordic Bearing Sweden AB Lerbacksgatan 3, Box 105, 571 22 NÄSSJÖ Telefon: 0380-56 59 56 Telefax: 0380-56 59 59 E-post: internordic@ibs-bearing.com www.ibs-bearing.com

JMS Systemhydraulik AB Datavägen 14 A 436 32 ASKIM Telefon: 031-727 68 20 Telefax: 031-727 68 37 E-post: sales@jmsq.se www.jmsq.se

Cyncrona AB Tomtbergavägen 2 145 67 NORSBORG Telefon: 08-531 94 300 Telefax: 08-531 94 310 E-post: info@cyncrona.se www.cyncrona.com

Hydrac AB Getängsvägen 22 504 68 BORÅS Telefon: 033-23 78 80 Telefax: 033-12 58 79 E-post: sales@hydrac.se www.hydrac.se

Cyncrona Oy Hannuksenpelto 12 FIN-02270 ESPOO, Finland Telefon: +358-9-887 06 70 Telefax: +358-9-887 067 70 E-post: info@cyncrona.fi www.cyncrona.com

OEM Mechanics FI Telekatu 8 FIN-20360 TURKU, Finland Telefon: +358-2-41 20 404/406 Telefax: +358-2-41 20 490 E-post: info@fi.oem.se www.oem.fi AB Indoma Fridhemsvägen 25, Box 319, 551 15 JÖNKÖPING Telefon: 036-30 64 00 Telefax: 036-16 46 97 E-post: info@indoma.se www.indoma.se OEM China Development BV Aartsdijkweg 111, NL-2676 LE MAASDIJK, Nederländerna Telefon: +31-174 52 51 00 Telefax: +31-174 52 51 06 E-post: info@oem-china.nl

Cyncrona A/S Sindalsvej 21 DK- 8240 RISKOV, Danmark Telefon: +45-87-42 66 66 Telefax: +45-87-42 66 77 E-post: info@cyncrona.dk www.cyncrona.com Cyncrona AS Tomtegata 20, Postboks 905 Brakerøya N-3002 DRAMMEN, Norge Telefon: +47-32-20 25 10 Telefax: +47-32-20 25 11 E-post: info@cyncrona.no www.cyncrona.com

OEM Motor AB Dalagatan 4, Box 1011 573 28 TRANÅS Telefon: 0140-36 04 00 Telefax: 0140-36 04 99 E-post: info@oem-motor.se www.oem-motor.se

ADRESSER ❚ OEM ÅRSREDOVISNING 2004

75


Produktion: C C J Kommunikation Huskvarna

Box 1011, 573 28 Tranås • Telefon 0140-360 000 • Fax 0140-360 099 • E-post info@int.oem.se • www.oem.se

http://www.oem.se/pdf/arsredovisning2004  

http://www.oem.se/pdf/arsredovisning2004.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you