Page 1

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ένας

µια φορά...

βγήκε απ’ το ΚΟΥΤΙ του κι είπε

ΓΕΙΑ!

της Ραχήλ ΜΑΡΤΙ∆ΟΥ µε εικονογράφηση της Έλλης ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ CD


α ν ε μ ό χ ε περι . ....................... σελίδα 11

ς ο γ ο λ ό ίδα 12 ρ λ π ε σ . . . . . . . . . ............ . . . . ή γ ω 18 α δ ί λ εισαγ ε σ . . . . ία .. ρ ο τ σ ι η α 44 δ ί λ έμμετρ ε σ . . . . . . ς. . α ί σ α γ ρ ε δα 46 ί λ φύλλα ε σ . . . . . . . . ............ . . . . . . ι δ ύ τραγο


Τιτλος Ένας μαρκαδόρος... μια φορά βγήκε απ’ το κουτί του κι είπε γεια!

Συγγραφέας Ραχήλ Μαρτίδου Σειρα Καλές Πρακτικές στην Εκπαίδευση [3358] 0512/03 Εικονογραφηση Έλλη Ζαχαροπούλου

Επιmέλεια - Σελιδοποίηση: Χριστίνα Λυκοπούλου

Copyright© 2012 Ραχήλ Μαρτίδου

Πρώτη Εκδοση Αθήνα, Ιανουάριος 2013 ISBN 978-960-564-012-5

Για το συνοδευτικό CD εργάσθηκαν

Μουσικη Συνθεση: Ραχήλ Μαρτίδου Ενορχηστρωση: Ευρυδίκη & Δημοσθένης Παπαοικονόμου Πιάνο: Ευρυδίκη Παπαοικονόμου

Κιθάρα, Mαντολίνο, Kοντραmπάσο: Δημοσθένης Παπαοικονόμου

Βιολί: Χρήστος Ζιούτης

Φλαόυτο & Κλαρίνο: Γιώργος Δούσος

Τραγούδι: Ευρυδίκη Παπαοικονόμου Φωνητικα: Κέλλυ Θωίδου, Δημοσθένης Παπαοικονόμου, Ραχήλ Μαρτίδου

Το παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, (Ν. 2121/1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα) καθώς και από τις διεθνείς συμβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή μέσο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) αντιγραφή, φωτοανατύπωση και γενικώς αναπαραγωγή, μετάφραση, διασκευή, αναμετάδοση στο κοινό σε οποιαδήποτε μορφή και η εν γένει εκμετάλλευση του συνόλου ή μέρους του έργου χωρίς τη γραπτή άδεια του δικαιούχου συγγραφέα.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ο σ ε λ ότ ο ς

Βατάτζη 55, 114 73 Αθήνα Τηλ. : 210 6431108 ekdoseis.ocelotos@gmail.com, ocelotos@otenet.gr www. ocelotos. gr

e-mail:


ένας μια φορά...

βγήκε απ’ το ΚΟΥΤΙ του κι είπε

ΓΕΙΑ! της Ραχήλ Μαρτίδου με εικονογράφηση της Έλλης Ζαχαροπούλου


στην

που χρωματίζει τη ζωή μου

όμορφα...


πρόλογος Το εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο της κτηριστικών του έργου από την πλευρά των εκπαιδευΡαχήλ Μαρτίδου, πόνημα συνύπαρξης τριών τεχνών, τικών, έτσι όπως προτείνονται από τη συγγραφέα, το του λόγου, της ζωγραφικής και της μουσικής, διαθέτει εντάσσουν ανάμεσα στις «καλές πρακτικές» και το καδυναμική και αυτοτέλεια που απορρέουν από τα ιδιαί- θιστούν χρήσιμο οδηγό για τους εκπαιδευτικούς, τους φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων και τους γονείς. τερα χαρακτηριστικά που το διέπουν. Από τη μια, ως έργο τέχνης απευθύνεται στην αισθητική απόλαυση των μικρών παιδιών και καταφέρνει να κερδίσειτοενδιαφέροντους,κινητοποιώνταςτοσυναίσθημά τους, την οπτική και ακουστική αντίληψή τους. Από την άλλη, ως παιδαγωγικό μέσο διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία το καθιστούν ικανό να αποτελέσει το έναυσμα για μια δημιουργική συνάντηση των παιδιών με τη γνώση, κινητοποιώντας τη σκέψη και την κρίση τους. Μέσα από το θέμα που διαπραγματεύεται, αλλά και τους διδακτικούς τρόπους προσέγγισης που προτείνει η συγγραφέας, είναι ικανό να διαμορφώσει ή να τροποποιήσει στάσεις, αξίες, συμπεριφορές, αναγκαίες για τη δημιουργία ενεργών μαθητών που καταφέρνουνναεπιλύσουνκαθημερινάπροβλήματαμε ταοποίαέρχονταιαντιμέτωποιστηνυπαρκτήσχολική και εξωσχολική πραγματικότητα. Η διδακτική διαχείριση των ιδιαίτερων αυτών χαρα-

Το πόνημα της Ραχήλ Μαρτίδου, μακριά από θεωρητικές φιλοδοξίες, έρχεται να καλύψει ένα κενό σε πρακτικό επίπεδο, σχετικό με το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα μικρά παιδιά και τους εκπαιδευτικούς να προσεγγίσουν τη σύνδεση της γνώσης με την ποιότητα της καθημερινής ζωής μέσα από τις τέχνες. Η ίδια έχει πλούσια εμπειρία από τον χώρο της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, όπου προσπαθεί να δοκιμάσει τις ιδέες και τις σκέψεις της. Τα βασικά στοιχεία της πρότασηςαποκαλύπτουντηνπροσωπικότηταμιαςμάχιμης νηπιαγωγού –σχολικής συμβούλου– με στέρεη παιδαγωγική κατάρτιση και με ευρηματικότητα στην αναζήτηση τρόπων επικοινωνίας με το κοινό της. Το βιβλίο, συνεπώς, της Ραχήλ Μαρτίδου είναι πολύ χρήσιμο στην εκπαίδευση. Παράλληλα, υπενθυμίζει και αυτό με τη σειρά του ότι μένουν πολλά ακόμη να γίνουν στον τομέα αυτό. Παλλήνη 4.11.2012

ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΝ. ΓΟΥΡΓΙΩΤΟΥ Λέκτορας Πανεπιστήμιο Κρήτης


εισαγωγή της Ραχήλ ΜΑΡΤΙΔΟΥ

Τα τελευταία χρόνια, η έννοια της «καλής πρακτικής» στον χώρο της εκπαίδευσης αποτελεί λέξη-κλειδί στη διεθνή εμπειρία και πρακτική για τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Ως καλή πρακτική θεωρείται μια αποτελεσματικήκαιπαραδειγματικήπρακτικήπουεφαρμόζει ένα εκπαιδευτικό σύστημα, ένα σχολείο ή ένας εκπαιδευτικός και η οποία θα μπορούσε να ωφελήσει και άλλους ενδιαφερόμενους στην περίπτωση που την υιοθετήσουν (Harvey, 2004). Καλή πρακτική μπορεί να θεωρηθεί, επίσης, μια διδακτική μέθοδος η οποία έχει αποδειχθεί μέσα από έρευνα ότι συντελεί στη μάθηση. Στη χώρα μας, το Υπουργείο Παιδείας το 2010, σε μια προσπάθεια να αξιοποιήσει την καινοτομία και τη δημιουργικότητα που αναπτύσσεται στα σχoλεία, έδωσε έμφαση στην ανάδειξη των καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στόχος της δράσης αυτής ήταν ο εμπλουτισμός και η ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την επιβράβευση και τη δημόσια ανάδειξη «βέλτιστων πρακτικών» της μαθησιακής διαδικασίας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας (2010), η δράση αποτελεί μια πρωτοβουλία που επιχειρεί να ανοίξει τον δρόμο σε ένα σχολείο που επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση, την αλλαγή, την πολυμορφία, καθώς και σε μηχανισμούς συνεχούς ανατροφοδότησης και υποστήριξης της επαγγελματικήςανάπτυξηςτωνεκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο αυτό, οι καλές πρακτικές, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας (2010), θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια δεξαμενή άντλησης ιδεών για όλους τους ενδιαφερόμενους. Αναγνωρίζοντας τη σημασία των καλών πρακτικών, στο παρόν βιβλίο παρουσιάζεται μια καλή διδακτική πρακτική που στοχεύει στην εκμάθηση της σωστής χρήσης των υλικών από τα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Στόχος του βιβλίου είναι να αποτελέσει μια δεξαμενή άντλησης ιδεών για όλους τους ενδιαφερόμενους και αφορμή για την ανάπτυξη και άλλων καλών πρακτικών στις προσχολικές και σχολικές τάξεις. Τα υλικά, τα συνηθισμένα υλικά του παιχνιδιού, αποτελούν για το παιδί προσχολικής και πρώτης


σχολικής ηλικίας μια γέφυρα μεταξύ του εσωτερικού τους εαυτού και του εξωτερικού κόσμου (Cohen, Stern & Balaban, 1991). Είναι τα μέσα με τα οποία τα παιδιά αιχμαλωτίζουν τις εντυπώσεις του κόσμου έξω από αυτά και τους δίνουν μορφές που τα ίδια μπορούν να καταλάβουν. Mέσα από αυτά, μπορούν να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους και να τους δώσουν συγκεκριμένη έκφραση. Το σχέδιο και η ζωγραφική αποτελούν κατ’ εξοχήν τα μέσα που χρησιμοποιούν τα παιδιά για να εκφράσουν τις ιδέες τους, τις σκέψεις, τα βιώματα και τα συναισθήματά τους και, πολλές φορές, τουςεπιτρέπoυνναεπικοινωνήσουναμεσότερα και αποτελεσματικότερα σε σχέση με τον λόγο. Έχοντας συχνά ευκαιρίες να πειραματιστούν με μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, νερομπογιές, δακτυλομπογιές και άλλα υλικά, τα παιδιά αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους, καλλιεργούν την ευφυΐα, την εφευρετικότητα και τη φαντασία τους (Δαφέρμου, Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006). Από την άλλη πλευρά, οι εκπαιδευτικοί, αλλά και οι γονείς στο σπίτι, χρειάζεται να ενθαρρύ-

νουν τα παιδιά να δώσουν μορφή μέσω του σχεδίου και της ζωγραφικής στα συναισθήματα, τις ιδέες και τις σκέψεις τους, εστιάζοντας στη μοναδικότητα της έκφρασης του κάθε παιδιού. Είναιαναγκαίοναπαρέχουνκαιναπαροτρύνουν ταπαιδιάναπειραματιστούνμεποικίλεςτεχνικές και υλικά, να φροντίζουν να τα ανανεώνουν τακτικά, αλλά και να συζητούν με τα παιδιά για τις ιδιότητες των υλικών, να επιδεικνύουν στα παιδιά τεχνικές και, κυρίως, κανόνες χρήσης αυτών των υλικών (Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 2ο Μέρος, 2011). Ειδικά, όσον αφορά στο τελευταίο σημείο, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το ζήτημα της σωστής χρήσης και της φροντίδας των υλικών είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να «διδάξει» ο εκπαιδευτικός στα παιδιά, αλλά και ο γονιός στο σπίτι, γιατί δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι τα παιδιά το γνωρίζουν. Η παρουσίαση ενός υλικού θα πρέπει να συνοδεύεται από μια συζήτηση με τα παιδιά για την ενδεδειγμένη χρήση του, όπως επίσης και για τη θέση του μέσα στην τάξη ή στο σπίτι. Τέλος, δίδεται μια ευκαιρία, τόσο στους εκπαιδευτικούς, όσο και στους γονείς, να ενισχύσουν 13


στα παιδιά την ιδέα ότι η ενδεδειγμένη χρήση και η φροντίδα των υλικών είναι ευθύνη όλων, όπως επίσης, ευθύνη είναι η διαμόρφωση και η τήρηση των κανόνων και των όρων του παιχνιδιού στην τάξη ή στο σπίτι. Ένα από τα πιο συνηθισμένα υλικά που χρησιμοποιεί το παιδί προσχολικής και σχολικής ηλικίας είναι ο μαρκαδόρος. Ο μαρκαδόρος θεωρείται ένα από τα πιο εύχρηστα και ελκυστικά υλικά, μέσω του οποίου παρέχεται η δυνατότητα στο παιδί να εμπλακεί σε μία πρωτότυπη και δημιουργική διαδικασία και να εκφράσει τόσο τις ιδέες και τις αντιλήψεις που έχειδιαμορφώσειγιαπράγματακαικαταστάσεις όσο και τον συναισθηματικό του κόσμο. Συχνά, όμως, τόσο στις προσχολικές και σχολικές τάξεις, όσο και στο σπίτι, ένα τόσο απλό και εύχρηστο υλικό, όπως είναι ο μαρκαδόρος, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σωστά από τα παιδιά εξαιτίας της ακατάλληλης χρήσης του. Αναγνωρίζονταςτησημασίατηςσωστήςχρήσης και φροντίδας των υλικών στην τάξη, το βιβλίο αφηγείταιτηνιστορίαμιαςπαρέαςμαρκαδόρων

που από το βιβλιοπωλείο της γειτονιάς φτάνει σε μια σχολική τάξη. Λέξεις, εικόνες και μουσική ενώνουν τις δυνάμεις τους για να «διδάξουν» στα παιδιά τη σωστή χρήση και φροντίδα των μαρκαδόρων. Παράλληλα, το βιβλίο μπορεί να αποτελέσει αφόρμηση για την υλοποίηση και άλλων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με διαφορετικές μαθησιακές περιοχές του προγράμματος σπουδών, όπως είναι η γλώσσα, τα μαθηματικά, οι τέχνες, ή και βιωματικών και ελκυστικών δραστηριοτήτων για την προώθηση της φιλαναγνωσίας των παιδιών, με τις οποίες το βιβλίο με παιγνιώδη τρόπο εντάσσεται στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. (Αρβανίτη, 2011). Χαρακτηριστικό στοιχείο του βιβλίου είναι η πολυτροπικότητά του, καθώς εμπλέκει δημιουργικά έναν συνδυασμό σημειωτικών τρόπων (modes), όπως είναι ο γραπτός λόγος, η εικόνα, το σχέδιο, το χρώμα, η γραμματοσειρά, η μουσική, ο ήχος και ο ρυθμός. Στο αφηγηματικό κείμενο υπάρχουν λέξεις και προτάσεις-κλειδιά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δραστηριότητες αναδυομένου


γραμματισμού. Η πρωτότυπη εικονογράφηση μεταφέρει πληροφορίες, μηνύματα και ζωντανεύει τα συναισθήματα των παιδιών. Το βιβλίο περιλαμβάνει επίσης ένα cd με ένα τραγούδι  που, κι αυτό με τη σειρά του, με ευχάριστο και ελκυστικό τρόπο «διδάσκει» στα παιδιά την ενδεδειγμένη χρήση του μαρκαδόρου. Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν, καθώς και οι γονείς στο σπίτι, μπορούν να αξιοποιήσουν το βιβλίο, ώστε να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά στην ενδεδειγμένη χρήση και φροντίδα των υλικών. Στησυνέχεια,παρουσιάζεταιμιαδιδακτικήπρόταση με την οποία επιδιώκεται η επαφή και η γνωριμία των παιδιών με το βιβλίο.

Μέθοδοι – Τεχνικές: • Συζήτηση • Διερευνήσεις • Παιχνίδι • Δραματοποίηση • Κουκλοθέατρο Υλικά: • Bιβλίο • Mαρκαδόροι Χρονική διάρκεια: • Περίπου 25 - 30 λεπτά Χώρος: • Αίθουσα της τάξης (περιοχή βιβλιοθήκης)

Υλοποίηση δραστηριότητας Διδακτική πρόταση Αφόρμηση οργανωμένης δραστηριότητας • Πριν από την άφιξη των παιδιών στο σχολείο, Στόχοι: οεκπαιδευτικός της τάξης * εμπλουτίζει την περιοχή της βιβλιοθήκης , τοποθε• Να χρησιμοποιούν τα παιδιά και να φροντίζουν τών τας μία κ λεισ τή σακούλα η οποία κατάλληλα τα υλικά στην τάξη τους. • Να μάθουν να χρησιμοποιούν σωστά τους περιέ χει δύο δέμα τα , έ να μικρό με το μαρκαδόρους. Να τους παίρνουν από τη θέση βιβλίο και έ να με γα λύ τερο με τους τους, να τους χρησιμοποιούν, να τους κλείμαρκαδόρους , με σ τόχο να κινητοποινουν σωστά με τα καπάκια τους και να τους * Με τον όρο «εκπαιδευτικός», αναφερόμαστε και στα δύο τοποθετούν στην αρχική τους θέση. φύλα, χωρίς διακρίσεις.

15


ήσει τα παιδιά και να προσε λκύσει το ενδιαφέρον τους. • Τα παιδιά, κατά την προσέλευσή τους στην τάξη, ανακαλύπτουν τη σακούλα, την περιεργάζονται και δείχνουν ενδιαφέρον και περιέργεια για το περιεχόμενό της. • Ο εκπαιδευτικός εκμεταλλεύεται το ενδιαφέρον των παιδιών, τα πλησιάζει, δείχνει και ο ίδιος ενδιαφέρον και τους ζητά να μαντέψουν τι περιέχει μέσα η σακούλα. Κατάσταση προβληματισμού • Ο εκπαιδευτικός της τάξης, αφού ενθαρρύνει τα παιδιά να μαντέψουν τι περιέχει η σακούλα, καταγράφει τις ιδέες τους σε έναν απλό πίνακα. Κυρίως δραστηριότητα • Ο εκπαιδευτικός της τάξης καλεί όλα τα παιδιά στην περιοχή της βιβλιοθήκης και, αφού καθίσουν κυκλικά, καλεί ένα παιδί, κατόπιν κλήρωσης, να ανοίξει το μικρό δέμα το οποίο περιέχει το βιβλίο. • Κατόπιν, παρουσιάζει το βιβλίο στα παιδιά, αναφέροντας το όνομα του συγγραφέα και του εικονογράφου, προσπαθώντας να τα κινητοποιήσει ώστε να μιλήσουν για το τι μπορεί 16

να διαπραγματεύεται το συγκεκριμένο βιβλίο. • Στη συνέχεια, έχοντας στραμμένο το βιβλίο προς τα παιδιά, διαβάζει το περιεχόμενό του με το κατάλληλο ύφος. •K  ατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, δείχνει με το δάχτυλο τις γραμμές που διαβάζει, καθώς και τον τρόπο (από τα αριστερά προς τα δεξιά, από πάνω προς τα κάτω, ή από την αρχή προς το τέλος). •Π  άντα προσπαθεί να προσαρμόζει το στιλ ανάγνωσης με το περιεχόμενο του βιβλίου και να διατηρεί το ενδιαφέρον των παιδιών. Όταν κρίνει αναγκαίο, κάνει εμβόλιμα σχόλια στα παιδιά για τον τρόπο που διαβάζει ή για το περιεχόμενο αυτών που διαβάζει (π.χ. μήπως έχουμε και εμείς μέσα στην τάξη μας μαρκαδόρους ανοιχτούς; Γιατί λέτε να συμβαίνει αυτό;). • Στο τέλος της ιστορίας, τα παιδιά κατανοούν το περιεχόμενο του δεύτερου δέματος και ο εκπαιδευτικός επιλέγει πάλι ένα παιδί με κλήρωση για να ανοίξει το περιεχόμενό του. • Στη συνέχεια, άλλο παιδί, επιλεγμένο με τον ίδιο τρόπο, καλείται να μετρήσει πόσα κουτιά


βιβλιογραφία Cohen, D.H., Stern, V. & Balanan, N. (1991). Παρατηρώντας και καταγράφοντας τη συμπεριφορά των παιδιών. Αθήνα: Gutenberg Harvey, L., (2004). Analytic Quality Glossary. Quality Research International, http://www.qualityresearchinternational.com/glossary/ Αρβανίτη, Ι., Κ., (2011). H βιβλιοθήκη στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Συνοπτικός οδηγός για τη δημιουργία και την εκπαιδευτική και πολιτιστική αξιοποίησή της. Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΘεσσαλονίκηςUniversity Studio Press. Δαφέρμου, Χ., Κουλούρη, Π. & Μπασαγιάννη, Ε. (2006). Οδηγός νηπιαγωγού. Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί. Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. Υπουργείο Παιδείας, Διά βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Θεσμός αριστείας και ανάδειξη καλών πρακτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. http://excellence.sch.gr Υπουργείο Παιδείας, Διά βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2011). Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου. 2ο Μέρος.

17


Θέλετε να μάθετε πώς φτάσαμε ως εδώ ειό λ ο χ σ ο τ ς α σ ικό δ ο τ σ

Ακούστε, τώρα να σας πω, τη δική μας ιστορία...

;


Ο µαρκαδόρος θεωρείται ένα από τα πιο εύχρηστα και ελκυστικά υλικά που χρησιµοποιεί το παιδί στην προσχολική και σχολική ηλικία. Πρόκειται για ένα υλικό που επιτρέπει στο παιδί να εκφράσει τον τρόπο που κατανοεί τον κόσµο που το περιβάλλει και να επικοινωνήσει εικαστικά.

Το παρόν πολυτροπικό βιβλίο έχει στόχο να παρουσιάσει µια καλή πρακτική που αφορά στη σωστή χρήση των µαρκαδόρων από τα παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Ο µαρκαδόρος ζωντανεύει µέσα από µία έµµετρη ιστορία που διηγείται στα παιδιά µε έναν ελκυστικό τρόπο την πορεία του, το πώς φτάνει στην τάξη και τι ζητά από τα παιδιά. Το βιβλίο περιλαµβάνει CD µε ένα ρυθµικό τραγούδι, το οποίο δηµιουργήθηκε µε στόχο να κατανοήσουν τα παιδιά µε ευχάριστο τρόπο την ενδεδειγµένη χρήση των µαρκαδόρων. ISBN 978-960-564-012-5 ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ

ο σ ε λ ότ ο ς

Βατάτζη 55, 114 73 Αθήνα ΤΗΛ. : 210 6431108 E-MAIL: ekdoseis.ocelotos@gmail.com www. ocelotos. gr

20


Σε ένα, λοιπόν, βιβλιοπωλείο στη δική σας γειτονιά, ήμασταν ψηλά στο ράφι δίπλα σε κάτι χαρτικά και ενώ χαζεύαμε τον κόσμο όλο πέρα δώθε να περνά,

ξαφνικά...

το βλέμμα μιας κυρίας νιώθω να μας συναντά… και προτού καν καταλάβω τι συνέβαινε, παιδιά, κατεβαίναμε απ’ το ράφι ένα ένα στη σειρά.

Ένας μαρκαδόρος μια φορά... βγήκε απ' το κουτί του κι είπε γεια!  
Ένας μαρκαδόρος μια φορά... βγήκε απ' το κουτί του κι είπε γεια!  

Ο μαρκαδόρος θεωρείται ένα από τα πιο εύχρηστα και ελκυστικά υλικά που χρησιμοποιεί το παιδί στην προσχολική και σχολική ηλικία. Πρόκειται γ...