__MAIN_TEXT__

Page 1

lasilo g Občine Šempeter-Vrtojba

Foto: Bojan Koglot

December 2016

Širitev šempetrskega pokopališča Predstavitev prodornih podjetnikov iz naših krajev Boreljada 2016 in prvi pokal Bala Vrtejbe 40 let namiznega tenisa v Vrtojbi

Zima 2016


Spoštovane občanke in občani! Tako kot je bila obletnica pobratenja priložnost, da smo se spomnili skupaj prehojene tridesetletne poti, so tudi zadnji decembrski dnevi priložnost za inventuro preteklega leta, kjer se veselimo dobrih stvari, tiste nekoliko manj dobre pa skušamo čim prej pozabiti. Ker sem vam dosedanje dogajanje v naši občini v svojih nagovorih redno predstavljal, mi na tem mestu ne preostane drugega, kot da zapišem nekaj besed le še o stvareh, ki so zaznamovale občinsko življenje v zadnjem tromesečju.

Foto: Foto atelje Pavšič-Zavadlav

V jesenskem času smo se na občini v veliki meri ukvarjali s postopki za oddajo naročil za prvo fazo širitve šempetrskega pokopališča in dokončanje prenove Feiglove ulice in ulice Na Pristavi. Pogodbe z izbranimi izvajalci so za vse tri naložbe podpisane, dela pa se bodo začela izvajati po praznikih.

Leto nezadržno hiti k svojemu koncu in v zraku že čutimo čas bližajočih se praznikov. Vedno hladnejši dnevi ter slana, ki zjutraj beli naše travnike in polja, naznanjajo, da je tudi k nam prišla zima. In kot običajno, smo zadnji mesec v letu, mesec veselja, pričakovanja in obdarovanja, začeli s prižigom lučk na naših drevescih v središču Vrtojbe in Šempetra. Letos je bil dogodek nekoliko bolj slovesen, saj smo ga združili s praznovanjem obletnice pobratenja z občino Romans d’Isonzo. Tri desetletja prijateljstva in sodelovanja, ki povezujejo krajane Šempetra in Romansa, ter eno desetletje, ko so se prijateljske vezi utrjevale na ravni obeh občin, so dolga doba. Povezave, ki so se v teh letih spletle, segajo na različna področja, predvsem pa je to prijateljski most med ljudmi, ki se utrjuje z vsakoletnimi medsebojnimi obiski obeh pobratenih občin. Z željo po nadaljnjem sodelovanju sva z županom Občine Romans d’Isonzo, Davidom Furlanom, na prvi decembrski dan podpisala Listino ob obletnici pobratenja.

2

Še pred prazniki pa bodo zaključena dela v športnem parku, ki ga bomo v uporabo predali spomladi. Uporabnikom bosta na voljo dve igrišči za odbojko na mivki, ki ju bo moč združiti v eno za mali nogomet na mivki in urejene sprehajalne površine. Pripravljeni so tudi otoki za postavitev orodij za vadbo na prostem in otroško igrišče. Poleg omenjenega smo zgradili še nekaj potrebne infrastrukture, dodatno uredili tako spremljevalne, kot zelene površine in razredčili rastje v parku. V zadnjem tromesečju smo veliko napora vložili tudi v pripravo dokumentacije in vsega ostalega potrebnega za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo komunalne infrastrukture v poslovni coni Lavžnik. Le-to je bilo pogoj za sodelovanje na državnem razpisu, preko katerega smo uspešno pridobili skoraj 430.000 EUR nepovratnih sredstev. Zato, da bomo lahko zgradili ali prenovili vodovod, kanalizacijo, dostopne poti ter nekaj drugih infrastrukturnih objektov, bomo nepovratnim sredstvom morali dodati še vsaj 150.000 EUR lastnih. Na ta način bomo pripomogli, da poslovna cona Lavžnik, kjer je pet domačih prevozniških

podjetij kupilo propadajoče hale s spremljajočimi zemljišči in jih začelo urejati, dejansko zaživi. Verjetno ste zasledili, da smo vas v jesenskih mesecih večkrat povabili k sodelovanju: natančneje, k dajanju predlogov pri oblikovanju nove celostne prometne strategije. Namen priprave projekta je zasnovati dolgoročen proces trajnostnega načrtovanja prometa, ki bo prebivalcem in obiskovalcem naše občine ponujal večjo varnost v prometu, učinkovitejši javni promet, okolju in zdravju prijazne ter cenejše oblike potovanja po občini. To bo pripomoglo k večji kakovosti življenja, konkurenčnosti in privlačnosti občine kot prostora za bivanje, delo in prosti čas. Tudi sredstva za pripravo te strategije je občina pridobila na razpisu, tako da je naložba sofinancirana s strani Republike Slovenije in iz Kohezijskega sklada Evropske unije. Izdelana in sprejeta celostna prometna strategija bo namreč pogoj za kandidiranje na prihodnjih razpisih za sredstva, ki bodo namenjena gradnji prometne infrastrukture in zagotavljanju trajnostne mobilnosti. Za večjo varnost v prometu pa med drugim skrbi tudi Medobčinska uprava občin Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko, Miren-Kostanjevica in Vipava, ki se ji je oktobra pridružila še Občina Ajdovščina. Redarska in inšpekcijska služba od novembra tako že deluje na celotnem območju vseh petih občin. Da pa bomo lahko zagotovili ustrezen nivo nadzora, kot tudi opravljanja drugih nalog redarske službe, bomo v kratkem zaposlili še dva redarja. Skupni stroški delovanja se bodo sicer nekaj povišali, stroški na prebivalca, ki jih sedaj medobčinska uprava pokriva, pa bodo nižji, zato bo tudi za našo občino ta rešitev učinkovitejša. Tudi v letošnjem letu smo razpisali občinske štipendije, s katerimi se trudimo zagotoviti večjo možnost izobraževanja našim mladim občanom.

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba


S tem pa že prehajamo v novo obdobje, v načrtovanje novega, v novo leto. V teh dneh namreč obravnavamo občinski proračun za leto 2017. Pritisk na občinska sredstva je še vedno velik, zato se nekatere naložbe, čeravno si jih vsi želimo, nekoliko odmikajo. Tako za naslednje leto med drugim načrtujemo ureditev krajevne knjižnice v Šempetru, začetek urejanja prostora za zadružnim domom v Vrtojbi in ureditev dela Štandreške ceste. Nadaljevali bomo tudi urejanje šempetrskega športnega parka. Poleg tega v naslednjem letu tudi ne predlagam zmanjševanja sredstev za utečene socialne, kulturne in športne programe, saj je kvaliteta teh programov v zadnjih letih dosegla tako zavidljivo raven, da smo lahko velikokrat upravičeno ponosni na to.

potruditi. Ljudje smo inovativni in kreativni: izkoristimo ti dve lastnosti za izključno dobre stvar, saj, kot je zapisal Tone Pavček, “sreča ni v glavi in ne v daljavi, niti v žepu ali pod palcem zaklad. Sreča je, če se delo dobro opravi in če imaš nekoga rad”. Lepe in doživete praznike ter srčno, srečno in prijazno 2017! Vaš župan Milan Turk

www.sempeter-vrtojba.si

daje toplino in riše nasmešek na obraz. Bodimo v družbi ljubljenih in uživajmo vsak trenutek, ki nam ga daje življenje. Seveda se bomo srečali z ovirami, ki jih moramo sprejeti kot nalogo in ne kot oviro, ki je ne moremo preskočiti. Naučimo se nekaj iz nje in postanimo še močnejši.

Foto: Studio-E videoprodukcija

Drage bralke in bralci

Zima 2016

Županove ure za občanke in občane so vsako sredo 15.00–17.00. Termin si rezervirajte v tajništvu T: 05 335 10 00.

Ponedeljek, torek in četrtek 8.00–15.00; Sreda 8.00–16.30; Petek 8.00–14.00.

leto 2016 puščamo za sabo. Minilo je, kot bi mignil. Čas požira dneve, ki nas naposled puščajo ob prgišču spominov, želja, upov … Ali bo z novim letom drugače? Za vse, kar je v življenju vredno, se je potrebno

Žal obstajajo trenutki grenkobe in nepotrebnega razmišljanja, ki nam lahko to srečo vzamejo in takrat je potrebno življenje vzeti v svoje roke in se odločiti, kako bomo razmišljali in kako bomo nadaljevali pot. Vedno imamo dve možnosti: tisto najlažjo, polno izgovorov in pritožb, zakaj nam nekaj ne uspeva in neuspehi se bodo nadaljevali, ali pa tisto

Ponedeljek 8.00–12.00; Sreda 8.00–12.00 in 14.00–16.30; Petek 8.00–12.00.

Sprejem vlog in informacije:

Spoštovani,

Težko dojamem, da smo že pri koncu leta. Kot bi mignil se je odhajajoče leto odvilo pred mano in mi podarilo ogromno čarobnih ter bogatih izkušenj. Zame je bilo to leto resnično čarobno, saj mi je podarilo ogromno sreče in veselja. V moje življenje je prineslo tisto, čemur pravimo popolnost.

Uradne ure Občine Šempeter-Vrtojba:

magično, ki nam prinaša srečo, ko se v določenem trenutku odločimo, da bomo razmišljali drugače. Sama sem se odločila, da bom v novo leto peljala samo popolni del in tistega zagrenjenega pustila tam, kjer je. Vem, eno je reči, drugo pa je zadevo speljati … Vsi smo sedaj pred vrati novega leta. Vzemimo s seboj vse lepo, kar nas obdaja, tisto, kar nam

Vsem vam, drage bralke in bralci, želim resnično popolno in čarobno leto 2017, naj bo nepozabno in polno tistih majhnih trenutkov sreče, ki lepšajo življenje. Naj vas vsak nov dan preseneti in prinaša zadovoljstvo in nasmešek na obraz. Ostanite še naprej naši zvesti bralci, križankarji in soustvarjalci Glasila, zato vas tudi vabim, da nam prispevke in fotografije posredujete do 24. februarja 2017 na naslov glasilo@sempeter-vrtojba.si. Preživite tople in čarobne praznike in srečno v 2017!!! Lara Soban

3


Občina Šempeter-Vrtojba s projektnimi predlogi v okviru Programa Interreg V-A Slovenija-Italija 2014–2020 Med 160 projektnimi predlogi, ki so prispeli na javni razpis v okviru Programa INTERREG V-A SlovenijaItalija 2014–2020, so tudi projekti Občine Šempeter-Vrtojba. Čezmejno sodelovanje je na več ravneh zelo pomembno, zato je občina v okviru razpisa prijavila dva projektna predloga v vlogi vodilnega partnerja, pri enem projektu pa je aktivno sodelovala kot projektni partner. Prvi predložen projektni predlog “Inovativne rešitve za energetsko učinkovito razsvetljavo javnih stavb”, z akronimom Lightingsolutions, sodi na področje spodbujanja energetske učinkovitosti ter zmanjševanja porabe energije na čezmejnem območju. Pri pripravi projekta so kot projektni partnerji sodelovali Agencija GOLEA, Občina Tolmin, Občina Doberdob, Občina Medeja in Svet slovenskih organizacij. Projekt predvideva aktivnosti, kot so izobraževanja in promocije na področju zmanjševanja porabe energije ter izvedba konkretnih ukrepov sanacije notranje razsvetljave v posameznih občinah, tako na slovenski, kot italijanski strani. Poleg energetske učinkovitosti se pri tem izpostavlja tudi vpliv, ki ga ima kakovostna razsvetljava na dobro počutje uporabnikov prostorov.

projekti

Drugi projektni predlog z akronimom Floodprotection, ki ga je občina prijavila kot vodilni partner, sodi na prednostno os varstva in spodbujanja naravnih ter kulturnih virov, razvoja in preizkušanja okolju prijaznih tehnologij za izboljšanje upravljanja voda in ravnanja z odpadki. Skupni izziv projekta je izboljšanje upravljanja tveganj na projektnem območju, s ciljem zmanjševanja čezmejne poplavne nevarnosti in ogroženosti. Vključeni projektni partnerji Hidrolab, d. o. o., Hydrotech, d. o. o., ter Studio Causero e Spadetto Associati in Občina Gorica bodo pripravili

4

izvedljive dolgoročne protipoplavne ukrepe na vodotoku Vrtojbica. Kot pridružena partnerja pri projektu sodelujeta tudi Mestna občina Nova Gorica ter Direkcija Republike Slovenije za vode. Pri projektnem predlogu, katerega namen je zasnova turističnega modela upravljanja, uporabe in promocije čezmejnega podeželskega območja, ki temelji na oblikovanju proizvodnih verig in trajnostni porabi hrane ter na študiji možnosti aktivnosti in mrež sodelovanja med javnimi in zasebnimi subjekti, ki podpirajo lokalno ekonomijo, pa občina sodeluje kot projektni partner. Vodilni partner Interland konzorcij prihaja z italijanske strani. Kot projektni partnerji, poleg naše občine sodelujejo še italijanska projektna partnerja Università degli Studi di Trieste in Občina Milje ter Ustanova Fundacija Bit planota in Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov s slovenske strani. Rezultati javnega razpisa Programa Interreg V-A Slovenija-Italija bodo znani naslednje leto, predvidoma v mesecu maju. Poleg čezmejnega sodelovanja, pa je občina v letošnjem letu pripravila tudi vsebine v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja na transnacionalnih programih, in sicer v vlogi projektnega partnerja pri različnih projektnih predlogih, ki so bili predloženi v okviru programa Srednja Evropa, programa Območje Alp 2014–2020 ter v programu Adrion.

Občina uspešna na javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v ekonomskoposlovno infrastrukturo Občina Šempeter-Vrtojba je v letošnjem letu s projektom Izgradnja gospodarske infrastrukture v ekonomsko poslovni coni Lavžnik kandidirala na Javnem razpisu javnem razpisu za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016– 2017, ki ga je objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, in bila s kandidaturo uspešna. Vlogo občine je strokovna komisija ocenila skladno z merili ter določbami razpisa in ugotovila, da izpolnjuje pogoje do sofinanciranja v višini do največ 90 % upravičenih stroškov projekta. Skupna ocenjena vrednost projekta znaša 543.850,35 EUR, višina upravičenih stroškov projekta pa znaša 476.476,21 EUR.

Danijela Kos, svetovalka za projekte

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba


Osnovni namen projekta, ki ga bo Občina ŠempeterVrtojba izvedla na območju ekonomsko poslovne cone Lavžnik v Šempetru pri Gorici, je zagotoviti pogoje za razvoj podjetij predvsem s področja logistike. Navedena podjetja so tudi pomembni zaposlovalci na regionalni ravni. Cilj investicijskega projekta izgradnje gospodarske infrastrukture v ekonomsko poslovni coni Lavžnik je usposobitev – revitalizacija gospodarske cone za potrebe umestitve gospodarskih dejavnosti, predvsem skladiščnih površin, površin za dodelavno/ distribucijske posle ter potrebnih parkirišč za tovorna vozila. Predvidena je ureditev dostopne ceste, podpornega zidu, protihrupne ograje, meteorne kanalizacije in novega vodovoda. Danijela Kos, višja svetovalka za projekte

Podpis pogodbe za izvedbo del v okviru 1. faze širitve šempetrskega pokopališča

Foto: Tomaž Nemec

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo projekt sofinanciralo v višini do največ 428.828,59 EUR, pri tem so nepovratna sredstva, v deležu 70 %, namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, opredeljena v Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, v deležu 30 % pa namenska sredstva Proračuna Republike Slovenije.

V petek, 11. novembra 2016, sta v Coroninijevem dvorcu župan Občine Šempeter-Vrtojba, mag. Milan Turk, in direktor podjetja Ginex international, d. o. o., mag. Primož Ule, podpisala pogodbo za izvedbo del v okviru 1. faze razširitve pokopališča v Šempetru. Skupna vrednost s pogodbo dogovorjenih del je 275.632,00 EUR (z DDV), rok za dokončanje gradnje pa je šest mesecev od uvedbe v delo. Obstoječe pokopališče je v okviru svojih površin v celoti zasedeno, poleg tega ne razpolaga z ustreznimi poslovilnimi prostori. Velik problem, tako za obiskovalce pokopališča kot okoliške prebivalce, predstavlja tudi pomanjkanje parkirnih mest. Investitor, Občina Šempeter-Vrtojba, širitev pokopališča načrtuje v 2. fazah.

katerih število se bo z izvedbo 2. faze povečalo, razširitev samega pokopališča ter žarni zidovi z vmesnimi atriji in sanitarnim objektom. Na osrednjem delu razširitve, ob dveh večjih ohranjenih drevesih in na stiku med obstoječim in novim pokopališčem, je predvidena tudi površina za raztros pepela. Glede na razpoložljivi prostor bo šempetrsko pokopališče v tej fazi pridobilo 132 novih žarnih niš in 124 individualnih grobov. Tako bodo lahko tudi krajani Šempetra pri Gorici, ki doslej z grobnim poljem ali žarno nišo niso razpolagali, svoje pokojne lahko pokopavali v domačem kraju. Mateja Poljšak Furlan

projekti

V 1. fazi širitve šempetrskega pokopališča bo tako urejen prostor v izmeri 1.710 m2 po programu, ki je opredeljen z Ureditvenim načrtom razširitve pokopališče iz leta 2003. Predviden poseg je po namembnosti razdeljen na tri sklope: cestni priključek na Goriško cesto z (začasno) 12 parkirnimi mesti,

Zima 2016

5


Celostna prometna strategija Občine Šempeter-Vrtojba; rezultati analize stanja prometa in mobilnosti v občini V okviru izdelave celostne prometne strategije Občine Šempeter-Vrtojba je podjetje OMEGA consult, d. o. o., novembra 2016 izdelalo analizo stanja prometa in mobilnosti v občini. Analiza temelji na ključnih strateških državnih in občinskih dokumentih, geografskih in družbenoekonomskih izhodiščih, anketi o prometu, intervjujih, mnenjih javnosti, tematskih ogledih ter terenskih raziskavah. Občina Šempeter-Vrtojba je s skoraj 6.300 prebivalci in 4.500 delovnimi mesti t. i. zaposlitveno središče. 63 % delovno aktivnih prebivalcev občine Šempeter-Vrtojba za opravljanje svojega dela emigrira v druge občine, predvsem v Novo Gorico. Največ delovnih imigrantov v občino Šempeter-Vrtojba prihaja iz mestne občine Nova Gorica ter iz ostalih okoliških občin. Okoli 300 študentov občine se izobražuje v drugih občinah, saj v občini ni višješolskih in visokošolskih centrov. Večina izmed 240 dijakov občine obiskuje različne srednje šole v drugih občinah, večinoma v Novi Gorici. V občini pa se v Srednji biotehniški šoli izobražujejo večinoma dijaki bližnjih

projekti

Slika 1: Časovna dostopnost peš v minutah

6

občin. V občini sta dva šolska okoliša. V tamkajšnjih osnovnih šolah se izobražuje skoraj 600 učencev. V občini delujejo tudi trije vrtci, katere obiskuje okoli 250 otrok. Skoraj polovica respondentov Ankete o prometu v občini Šempeter-Vrtojba ocenjuje stanje prometa v občini kot zadovoljivo, tretjina kot dobro in šestina kot slabo. Največje zadovoljstvo je izraženo s površinam za pešce, dostopnostjo pomembnih ustanov ter pretočnostjo cestnega prometa. Najmanjše zadovoljstvo pa je s stanjem kolesarskih poti, prilagojenostjo prometnih površin in opreme starejšim in gibalno oviranim osebam ter z železniškim potniškim prometom. Respondenti si največji poudarek pri celostnem načrtovanju prometa v občini želijo pri urejanju kolesarskega prometa, sledita prometna varnost pešcev in kolesarjev ter urejanje prometnih površin in opreme za vse uporabnike. Manjši poudarek pa si želijo pri izboljšanju pogojev za vožnjo z avtom ter povečevanju števila parkirnih mest.

V občini Šempeter-Vrtojba okoli 11 % prebivalstva na delovni dan ne opravi nobene poti, 89 % pa vsaj eno ali več. Skoraj 66 % potovanj se opravi z osebnim avtom, sledijo potovanja opravljena s kolesom in peš, najmanj potovanj se opravi z javnim prometom (5 %). Občina po površini obsega slabih 15 km2 in spada med manjše občine v Sloveniji. Majhnost pa hkrati pomeni, da je veliko dejavnosti dostopnih na krajših razdaljah, katere se lahko opravi tudi peš. V 15 minutah je peš dostopno skoraj celotno naselje Šempeter (slika 1) ali Vrtojba. Da bi se več poti opravljalo peš in predvsem varneje, je treba površine za pešce urediti (vključno z urbano opremo), povezati, ustrezno označiti ter prilagoditi vsem uporabnikom, predvsem gibalno oviranim. Zaradi prevladujočega ravninskega terena ima občina velik potencial za razvoj vsakodnevnega kolesarskega prometa. Velik del občine je s kolesom dostopen znotraj 15 minut (slika 2). Za varnejšo in večjo uporabo kolesa je treba kolesarsko infrastrukturo dokončati oz. urediti, povezati v sistem ter ustrezno označiti.

Slika 2: Časovna dostopnost s kolesom v minutah

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba


Slika 3: Dostopnost do javnega prevoza v metrih

Z izdelano analizo stanja se je zaključila faza zagona procesa pri izdelavi celostne prometne strategije občine Šempeter-Vrtojba. Med občani, ki so sodelovali pri izpolnitvi ankete o prometu v občini, smo 21. novembra v okviru 2. javne razprave izžrebali nagrajence. Glavno nagrado (1 x mestno kolo Krpan) je prejel Boris Blažica (slika 5), drugo nagrado (5 x skiro) so prejeli Bogdana Pahor, Jernej Štrukelj, Zoran Manfreda, Barbara Mugerli in Kristina Leban Bavcon. Vsi ostali respondenti ankete, ki ankete niso izpolnili anonimno, so prejeli praktično nagrado. Do zaključka projekta v juniju 2017 bosta za vključevanje javnosti izvedeni še 2 javni razpravi za oblikovanje vizije prometa in mobilnosti v občini ter za izbiro ukrepov za doseganje zastavljenih ciljev. Vljudno vabljeni k sodelovanju. Več o projektu in napovedi dogodkov si lahko preberete na: • www.sempeter-vrtojba.si • sl-si.facebook.com/obcina. sempeter.vrtojba/ • www.mojaobcina.si/sempetervrtojba/ Ekipa OMEGA consult, d. o. o.

Slika 4: Lokacije prometnih nesreč v obdobju 2011– 2015

Za povečanje privlačnosti in kakovosti urbanega dela Šempetra in Vrtojbe za bivanje, obiskovanje in

Zima 2016

druženje se nadaljuje s prometnovarnostnimi ukrepi umirjanja prometa v mestu in naseljih, poleg tega pa je treba uvesti jasno označene koridorje za vodenje tovornega prometa in dostave, urediti dele določenega cestnega omrežja in signalizacije ter uvesti sistem parkirišč z ustreznimi režimi parkiranja, predvsem na območju bolnišnice v Šempetru. Prometna kultura voznikov je kljub izvajanim aktivnostim na področju vzgoje in preventive v prometu še vedno dokaj slaba. Analiza prometne varnosti kaže na zniževanje števila prometnih nesreč v obdobju 2011–2013, skok v letu 2014 in rahel upad v letu 2015, ko sta se zgodili 2 nesreči s hudimi telesnimi poškodbami in 1 nesreča s smrtnim izidom (slika 4).

Nagrajenec Boris Blažica, ki je izpolnil anketo o prometu v občini Šempeter-Vrtojba: “Če nikoli nikjer ne sodeluješ, nikoli ne moreš nič dobiti. Sem bil tudi na prvi javni obravnavi. Menim, da je projekt izdelave Celostne prometne strategije zasnovan dolgoročno in lahko pripomore h kvaliteti življenja ljudi, ljudi, ki živijo tukaj, oziroma kogarkoli, obiskovalca, turista našega kraja … “

7

projekti

Ponudbo javnega potniškega prometa v občini sestavlja mestni (brezplačni), medkrajevni in železniški potniški promet ter nekaj taksi služb. Neposredno prostorsko dostopnost (do 500 m) do mestnega prometa ima 92 % in do medkrajevnega prometa 96 % občanov Šempetra in Vrtojbe, kar je boljše od povprečja Slovenije. Slabšo dostopnost ima železniški potniški promet oziroma do 500 m le 17 % občanov (slika 3). Za učinkovitejši JPP je treba nadgraditi oziroma posodobiti ponudbo, urediti prestopne točke, vozni park prilagoditi potrebam invalidov oziroma gibalno oviranim ter uvesti sistem obveščanja za vse uporabnike.


Kako zdravi smo v naši občini? Vas je kdaj zanimalo, kako zdravi smo prebivalci naše občine? Zdaj imate priložnost, da s pomočjo spletne aplikacije na spletni strani obcine.nijz.si preverite podatke za občino Šempeter-Vrtojba in jih primerjate z drugimi. Aplikacija namreč ponuja pregled 35 ključnih kazalnikov zdravja v občini v primerjavi s slovenskim in regionalnim povprečjem ter vsebuje okoli 10.000 različnih zdravstvenih podatkov in je eden od rezultatov projekta Zdravje v občini, ki ga je v letih 2015 in 2016 izvedel Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Namen projekta, ki prikazuje zdravstveno stanje ljudi v slovenskih občinah, je krepitev zdravja in preprečevanje bolezni v lokalnem okolju, kjer ljudje živijo in delajo ter omogočanje boljše dostopnost in dosegljivosti zdravstvenih podatkov v Sloveniji. Izsledki so oblikovani na podlagi različnih kazalnikov zdravja (prebivalci in skupnost, dejavniki tveganja za zdravje, preventiva, zdravstveno stanje in umrljivost) iz več virov podatkov (NIJZ, Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, Onkološki inštitut, Javna agencija za varnost v cestnem prometu, Inštitut RS za socialno varstvo, Ministrstvo za finance RS in Statistični urad RS). Za vsako občino so bile oblikovane tematske karte s prikazi kazalnikov in kratka publikacija s prikazom ključnih kazalnikov zdravja, tveganega vedenja, preventive in umrljivosti, ki so jim dodali aktualne javnozdravstvene vsebine ter kratek vsebinski opis zdravstvenega stanja v občini.

Splošna umrljivost

Občine po seštevku kazalnikov

projekti

Na NIJZ opozarjajo, da okolje, v katerem ljudje bivajo in delajo, pomembno vpliva na njihovo zdravje, slovenske občine pa se po kazalnikih zdravja pomembno razlikujejo. Kot kažejo podatki, so občine v vzhodnem delu Slovenije v povprečju v slabšem položaju od občin na zahodu. Kaj kažejo podatki za našo občino? Zdravstveno stanje in umrljivost • Delež prebivalcev občine, ki so svoje zdravje ocenjevali

8

Prekomerna prehranjenost otrok

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba


• •

kot dobro, je bil blizu slovenskemu povprečju. Bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev je trajala povprečno 11,6 koledarskih dni na leto, v Sloveniji pa 13,7 dni. Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je bil blizu slovenskemu povprečju, za sladkorno bolezen nižji od slovenskega povprečja. Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi srčne kapi je bila 1,5 na 1.000 prebivalcev, starih 35 do 74 let, v Sloveniji pa 1,9. Pri starejših prebivalcih občine je bila stopnja bolnišničnih obravnav zaradi zlomov kolka 6,3 na 1.000, v Sloveniji pa 6,4. Delež uporabnikov pomoči na domu je bil višji od slovenskega povprečja. Stopnja umrljivosti zaradi samomora je bila 16 na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 22.

Mateja Poljšak Furlan

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Šempeter-Vrtojba za leto 2016 in Odloka o dodeljevanju finančnih sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva in zaposlovanja v Občini Šempeter-Vrtojba, je občina v aprilu 2016 objavila Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjenje dejavnosti in razvoj, promocijskih aktivnosti podjetij, spodbujanje novih zaposlitev in samozaposlitev ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba. Višina razpoložljivih proračunskih sredstev za izvedbo javnega razpisa je bila 81.500,00 EUR. V okviru javnega razpisa je predložilo vlogo kar 26 prijaviteljev, od katerih se je 23 uvrstilo v postopek nadaljnjega ocenjevanja. Nekateri prijavitelji so kandidirali za nepovratna sredstva tudi na več razpisanih ukrepih.

Po izvedenih investicijah, promocijskih ter drugih predvidenih aktivnostih v okviru vlog, so prosilci prejeli skupno 66.391,58 EUR neposrednih spodbud. Proračunska sredstva so se dodelila kot nepovratna sredstva skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči “de minimis”. Danijela Kos, višja svetovalka za projekte

Občina Gorica je sosednje občine obvestila o sprejetju občinskega akcijskega načrta Občine Gorica za omejevanje in preprečevanje čezmerne onesnaženosti zraka. Načrt vključuje ukrepe v primeru napovedi preseženih oziroma v primeru preseženih prekomernih vrednosti prašnih delcev PM10, NO2 in ozona O3 v ozračju, poleg tega pa ne glede na vrednosti ukrepe v določenem letnem obdobju. Sezonski ukrepi bodo neodvisno od vrednosti v ozračju vsako leto, od 10. januarja do 27 februarja, med 16. in 20. uro, na ožjem mestnem območju Gorice vključevali omejitev prometa za vozila (z nekaterimi izjemami), ki za pogon uporabljajo nafto ali bencin, in ustrezajo okoljevarstveni kategoriji EURO 4 ali nižji oziroma EURO 3 ali nižji (motorna kolesa, mopedi). V navedenem obdobju bodite ob

Zima 2016

Zaprosili so za sofinanciranje začetnih investicij in investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj, za izvedbo promocijskih aktivnosti podjetij ter spodbujanje najema poslovnih prostorov na območju Občine Šempeter-Vrtojba.

obisku mesta Gorica pozorni na opozorilne table! Ukrepi v primeru primerih preseženih vrednosti PM10, NO2 v ozračju tangirajo uporabnike nepremičnin na območju Občine Gorica (omejitve temperature v stavbah, omejitve kurjenja na prostem, omejitve vrste energenta, znižanje emisij industrije). O vseh ukrepih oziroma o dogodkih preseženih vrednosti PM10, NO2 in ozona O3 bo Občina Gorica javnost obveščala preko svoje spletne strani, preko sredstev javnega obveščanje, displejev, panojev, zgibank ter spletnega portala “Alert System”. Blanka Šuler

9

projekti

Dejavniki tveganja za zdravje in preventiva • Telesni fitnes otrok je bil blizu slovenskemu povprečju. • Delež kadilcev je bil 27 %, v Sloveniji pa 24 %. • Stopnja bolnišničnih obravnav zaradi poškodb v transportnih nezgodah je bila 2,5 na 1.000 prebivalcev, v Sloveniji pa 1,8. • Delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji je bil blizu slovenskemu povprečju. • Odzivnost v Program Svit – presejanju za raka debelega črevesa in danke je bila 67,3 %, v Sloveniji pa 60,4 %. • Presejanost v Programu Zora – presejanju za raka materničnega vratu je bila 79,3 %, v Sloveniji pa 71,3 %.

Neposredne spodbude za razvoj podjetništva v občini


Varnost v prometu Predstavniki Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šempeter-Vrtojba smo bili tudi letos aktivni. Trudili smo se, da bi na čim bolj zabaven način poučili otroke o pomenu varnosti v prometu in zato smo jim s sodelovanjem na družinskem Živ-Žavu, Otroškem Živ Žavu v pozdrav Poletju na placu ter na Boreljadi 2016 omogočili razne aktivnosti kot so: vožnja s štirikolesniki na pedala po prometno urejenem poligonu ter otroški poligon za urjenje spretnostne vožnje s kolesi. Na prireditvi Varnost v prometu, ki smo jo organizirali konec septembra, smo zajeli še širšo skupino udeležencev v prometu, saj smo pripravili zelo zahteven kolesarski poligon, na katerem so pridno vadili osnovnošolci. Član Deš Fleša, Tilen Leban, nam je nazorno prikazal uporabo poligona za 4cross

v Športnem parku, nas podučil o pomenu uporabe čelade ter fizične pripravljenosti za tovrsten šport. Ivo Mlinarič, višji medicinski tehnik, pa nam je prikazal nudenje prve pomoči kolesarskemu ponesrečencu. Tako smo lahko tudi odrasli ponovili osnovno potrebno znanje o prvi pomoči. Na prireditvi so sodelovali tudi AMZS s simulatorjem za vožnjo z motorjem. Otroci so prejeli praktične nagrade, kot so odsevni elementi, lučke, zvonec, kolesarske čelade … Pa tudi posladkali smo se. Tudi na tiste najmlajše nismo pozabili. V vseh vrtčevskih enotah naše občine smo največje skupine razveselili s predstavo Mišek na cesti. Gre za predstavo, kjer avtorica predstave, Alja Furlan, skupaj z maskoto Miškom Šimom, otrokom na zabaven način podaja smernice pravilnega ravnanja v prometu: kje se torej prečka cesto, kdaj se lahko gre čez cesto, kje se po cesti hodi …

življenjsko zgodbo. Le-ta je namreč zelo žalostna, saj je bil alkohol razlog, da je ta gospod učencem predaval sede, iz vozička. Sledila so predavanja Mirana Mozetiča, profesorja iz Šolskega centra Nova Gorica, ki je učencem prikazal, kako vplivajo hitrost, vremenski pogoji ter nedovoljene substance na pot ustavljanja, na način vožnje … V tem letu smo torej storili zelo veliko za vse naše občane, predvsem tiste, ki so najbolj ranljivi. Želimo si, da bomo tudi naslednje leto tako uspešni. Tanja Arčon, predsednica Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Šempeter-Vrtojba

Na Osnovni šoli Ivana Roba smo soorganizirali tehniški dan. V goste smo povabili predavatelja iz Zavoda Vozim, vendar ne hodim. Osnovnošolcem je predstavil svojo

Varuška Alenka se predstavi Moje ime je Alenka, večino svojega življenja sem preživela v Ljubljani, kjer sem delala in ustvarjala na različnih področjih. Dobro leto dni nazaj pa me je pot pripeljala nazaj v Vrtojbo, kjer sem se posvetila delu, ki me najbolj razveseljuje – delu z otroki. Otroci, polni energije in zvedavosti, me vsak dan navdihujejo in dajejo potrditev, da sem se pravilno odločila, ko sem odprla novo poglavje kot Varuška Alenka.

podjetno

Po nekajletnih izkušnjah, ki sem jih že imela pri delu z osnovnošolci in dijaki s posebnimi potrebami, sem se z dodatnim izobraževanjem usposobila za delo z malčki in predšolskimi otroki. Velika spodbuda za ta korak je bila in še vedno je moja mala nečakinja. Ves čas, ki ga preživimo skupaj, je poln dogodivščin in veselja. Najraje se igramo na našem dvorišču ali

10

igrišču v bližini. Veliko ustvarjamo, spoznavamo živali, naravo, uživamo ob čudovitih knjigah, radi pojemo, plešemo in nagajivo skačemo po lužah. Za hišo imamo vrt in čisto pravo kokošjo družino, družbo pa nam dela tudi naša psička Naja. Ob vseh obrokih uživamo raznoliko in doma pridelano hrano. Velika zahvala za to gre mojima staršema, ki že toliko let skrbita, da so sadje in zelenjava iz domačega vrta tako okusna in vedno na voljo. Vse, česar ne vzgojimo na vrtu, pa je v veliki večini prav tako slovenskega izvora.

večerih, ob vikendih in praznikih. Naše dogodivščine lahko spremljate na Facebook strani Varuška Alenka in na spletni strani varuska-alenka. si. Vljudno vas vabim, da me za dodatne informacije pokličete na 040 728 551, ali mi pišete na ternovec.alenka@gmail.com. Prisrčno vabljeni. Varuška Alenka

V varstvu se mi zdi ključnega pomena spodbudno in ljubeče okolje, v katerem se tako otroci, kot starši dobro počutijo in radi prihajajo. Ker so potrebe staršev in njihovi urniki tako raznoliki, nudim poleg dopoldanskega varstva tudi varstvo v popoldanskih urah,

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba


Svetovanje zaposlenim na Goriškem 2016–2022 Vsi se zavedamo, da se trg dela spreminja, delovna doba pa podaljšuje, zato moramo sami poskrbeti, da pridobimo veščine, ki nam bodo pomagale izboljšati življenje – tako osebno, kot poklicno. Večkrat pa sami ne vemo, kje bi se zadeve lotili, koga bi poklicali. Projekt “Svetovanje zaposlenim na Goriškem” je namenjen zaposlenim, s poudarkom na zaposlenih z nižjo izobrazbo. Z informiranjem in kakovostnim svetovanjem prijaznih in usposobljenih svetovalk vam želimo približati možnosti brezplačnega izobraževanja in ostalih oblik vseživljenjskega učenja. Veliko ljudi, ki se je že pogovorilo s svetovalko v našem središču, poudarja, da se po pogovoru počutijo bolje, so bolj aktivni, saj se zavedajo, da lahko prav sami storijo največ za svoje dobro. Z vključitvijo v izobraževanje so si povečali samozavest, pa tudi možnosti za obstoj in napredovanje na trgu dela in v osebnem življenju.

Ste zaposleni in potrebujete strokoven nasvet? Naredite nekaj zase in Izkoristite brezplačno, Zaupno svetovanje v zvezi z Vašo osebno in poklicno rastjo. Odkrijte možnosti kakovostnih, a brezplačnih izobraževanj! Veseli bomo, če nas pokličete ali nam pišete: Ljudska univerza Nova Gorica LUNG T: 05 335 31 19 ali 05 335 31 15 E: ksenija.petek@lung.si, barbara.fajdiga.perse@lung.si Z veseljem si bomo vzeli čas za vas. Projekt Svetovanje zaposlenim na Goriškem 2016–2022 se izvaja v okviru Operativnega progama za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, sofinancirata pa ga Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. LUNG

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc Tudi ta projekt je namenjen zaposlenim, in sicer tistim, ki so stari vsaj 45 let in imajo srednješolsko izobrazbo ali manj. Želimo doseči, da bi vsak zaposleni prepoznal lastne zmožnosti ter si s pridobivanjem novih znanj in veščin povečal možnosti napredovanja na delovnem mestu, mobilnosti ali zaposlitve. Zaposlene zato vabimo in vključujemo v tečaje, ki spodbujajo in razvijajo splošno računalniško pismenost, poudarjajo pomen vseživljenjskega učenja, zdravega življenjskega sloga (v službi in doma), tečaje komunikacije ter učenja osnov tujih jezikov in slovenščine … Vsebine so bogate, tečaji kakovostni in brezplačni, zato res vabljeni, da nas pokličete ali obiščete – skupaj bomo našli pravo rešitev za vas! Izobraževanja izvajamo tako v podjetjih, kot za skupine posameznih udeležencev, ki se srečujejo na LUNG-u (Cankarjeva 8, Nova Gorica). Ljudska univerza Nova Gorica T: 05 335 31 00 E: milena.cotic@lung.si, alenka.podgornik@lung.si Operacijo Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 sofinancira Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Zima 2016

podjetno

LUNG

11


Dan odprtih vrat na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje

V četrtek, 22. septembra 2016, smo na Zavodu RS za zaposlovanje že tretje leto zapored organizirali Dan odprtih vrat. To pomeni, da smo svoja vrata odprli na vseh 75 lokacijah po Sloveniji, kjer delujemo. Najširši javnosti smo se predstavili s konkretnimi aktivnostmi, ki jih izvajamo kot javna služba za zaposlovanje. Pripravili in izvedli smo kar 188 različnih dogodkov in aktivnosti, kot so hitri zmenki, mini zaposlitveni sejmi, okrogle mize z delodajalci, razna predavanja in delavnice za brezposelne, predavanja za starše, predstavitve za delodajalce, brezposelne, iskalce zaposlitve in druge stranke Zavoda, novinarske konference idr. Vsebino Dneva odprtih vrat je kreirala vsaka organizacijska enota samostojno, pri čemer se je na vsaj eni lokaciji vsake območne službe izvedel dogodek na temo zaposlovanja invalidov.

podjetno

Na Območni službi Nova Gorica smo organizirali 7 dogodkov. Organizirali smo zaposlitveni zajtrk na temo “Zaposlovanja invalidov”, na katerem so sodelovali predstavniki invalidskih podjetij, izvajalci zaposlitvene rehabilitacije, društva invalidov in nekatera lokalna podjetja, ki zaposlujejo invalide. Izmenjali smo si izkušnje pri zaposlovanju invalidov, predstavili primere dobrih praks in se dogovorili za nadaljnje sodelovanje

12

in povezovanje pri zaposlovanju invalidov. Organizirali smo tudi Mini zaposlitveni sejem, na katerem je sodelovalo 5 delodajalcev, ki zaposlujejo invalidne osebe. Brezposelnim invalidnim osebam so najprej predstavili njihove potrebe, nato pa so jim bili na voljo za osebne razgovore, t. i. hitre zmenke. V popoldanskem času pa so na vseh štirih uradih potekale delavnice za brezposelne osebe na temo “Brezposelnost in samopodoba” ter “Verjamem, da tudi jaz zmorem”. Na voljo je bil tudi ogled razstave izdelkov socialne vključenosti Invalidskega podjetja Posočje, d. o. o., in Želva, d. o. o. Dneva odprtih vrat se je na Območni službi Nova Gorica udeležilo 88 obiskovalcev, ki je dogodek kar v 94 % ocenilo kot uspešen. Na ZRSZ OS Nova Gorica je bilo konec septembra 2016 v evidenci brezposelnih oseb prijavljenih 3919 oseb, od tega 677 invalidov, kar predstavlja 17,3 % delež. V letošnjem letu se je do konca septembra 2016 zaposlilo že 96 brezposelnih invalidov, kar je zelo spodbuden podatek, saj se je v letu 2015 skupno zaposlilo 84 brezposelnih oseb. Martina Kavčič, rehabilitacijska svetovalka

Hiša rekreacije Kot smo vam že v prejšnji številki poročali, smo 5. septembra v Šempetru dobili novo športno pridobitev – Hišo rekreacije, kjer lahko vsakdo dobi nekaj zase, za svoje zdravje in boljše počutje. Priskrbljena je rekreacija za vse starosti in poleg profesionalnega fitnes centra ponujajo več različnih organiziranih vadb za vse, ki so pravo doživetje za vsakogar, ki se odloči narediti nekaj zase. Napovedujejo pa še veliko novosti, ki bodo popestrile naše rekreacijsko življenje. Naša ekipa je samo za vas obiskala Hišo rekreacije, da vam jo bolje predstavi in povedati vam moramo, da smo bili že na vhodu pozitivno presenečeni nad energijo in prijetnimi ljudmi, ki smo jih srečali. Sam prostor je dovršeno urejen in opremljen z novo, profesionalno opremo in poskrbljeno je resnično za vsakogar, tudi za najmlajše, ki vas lahko pospremijo na uro, ki jo posvetite sebi. tudi za varstvo vam ni potrebno skrbeti, saj so v Hiši rekreacije poskrbeli za prijeten otroški kotiček, kjer se bodo lahko vaši malčki igrali, medtem ko boste trenirali. Prostor je zelo pozitiven in sončen, zato vabljeni v Hišo rekreacije, kjer boste s pomočjo profesionalnega in zelo motiviranega osebja lahko naredili ogromno za svoje zdravje.

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba


Foto: Jure Batagelj

Barbara Pavlin in Jernej Kranjc sta septembra začela pisati novo poslovno zgodbo, ki sta jo načrtovala kar nekaj let. Zelo dovršen in natančen poslovni načrt ju je pripeljal do želenega cilja in naša občina je postala bogatejša za profesionalni fitnes center, s še ogromno dodatnimi kapacitetami, ki lahko zadovoljijo potrebe vsakogar. Podjetje Platinum Šport, d. o. o., združuje potrebe sodobnega človeka, ki je vedno v bitki s časom, zato je poleg prvotne ponudbe prodaje športnih izdelkov in naprav, ponudbo nadgradilo z odprtjem Hiše rekreacije. “Skupaj sodelujeva že vrsto let in vsak od naju je mojster na svojem področju, zato sva najine kvalitete združila in se odločila, da v naši občini narediva nekaj novega in koristnega za vsakogar,” pravi Barbara, ki še dodaja, da sta z Jernejem iskala primeren prostor, ki bi vključeval fitnes in vadbe vse na enem mestu in to jima je tudi uspelo, saj je lokacija in sam prostor resničen raj za športnike in rekreativce, ki ima ogromne kapacitete širitve ponudbe.

Zima 2016

Barbara in Jernej o samih načrtih racionalno razmišljata in vse dobro načrtovano dopolnjujeta in urejata. Tako sta nam namignila, da je naslednja faza ureditev prostora za masaže, ki bo sami ponudbi dodal piko na -i. Ker njun posel zajema vse generacije, v prihodnosti načrtujeta tudi delo z otroki, trenutno pa staršem, ki vozijo otroke na vadbe v šolo ali okoliške klube, nudijo 10 % popust na fitnes, ki je resnično dobra naložba tako iz finančnega, kot časovnega vidika. Poudariti je potrebno, da imajo vsi brezplačni prvi vstop, dijaki, študentje, penzionisti in člani društev pa imajo dodaten popust na storitve. Rekreacija, zdrava prehrana in zdrav način življenja bi morala biti naše vodilo in ne le dvomesečna želja pred poletjem, da izgubimo nekaj kilogramov. Prav takrat se največ ljudi odloči, da bo obiskalo fitnes centre in nekaj naredilo zase. Kakšni pa so napotki za zdrav način življenja smo povprašali Jerneja,

Torej, da bi živeli zdravo in dolgo življenje, je potrebno nekaj narediti zase. V Hiši rekreacije točno vedo, kako vam pomagati in kaj vam svetovati, da se boste bolje počutili. Kvalificirano osebje na športnem in prehrambenem področju bo za vas pripravilo popolne programe, ki so pravi načrt za uspeh. Barbara in Jernej vas toplo vabita, da ju obiščete in preizkusite z njima to novo izkušnjo, ki vam bo veliko dala in vam morda življenje spremenila na bolje. Vzemite si čas zase in ju pridite obiskati, ne bo vam žal, saj je Hiša rekreacije polna pozitivne energije, velik odganjalec stresa in začetek novega – boljšega življenja. Lara Soban

KUPON za 10% popust na izbrano storitev razen na osebno trenerstvo. Kupon lahko unovčite do 31.1.2017 v naši Hiši rekreacije.

13

podjetno

Foto: Jure Batagelj

Samo ponudbo so v Hiši rekreacije organizirali s ciljem, da vsakdo najde nekaj zase, se pravi, da poleg fitnesa ponujajo več vrst skupinskih

vadb in možnost osebnega trenerstva: “Hiša rekreacije že sama po sebi pravi, da je tukaj prostor za rekreacijo in odločili smo se, da ponudbo usmerimo tudi na starejše občane – seniorje, za katere smo rezervirali nekaj dni in prav njim nudimo posebno, specializirano in prilagojeno vadbo in pohvaliti se moramo, da so že skoraj vse skupine polne. Imamo pa tudi skupinsko vadbo za oblikovanje telesa, jogo in energijske vaje, crossfit in zumbo. Ponudba se pri nas dopolnjuje in širi, zato nam sledite in verjamemo, da boste našli nekaj zase.”

ki vam svetuje: “Osebno menim, da ni težava v izgubi odvečnih kilogramov, težava nastane, ko je potrebno telesno težo obdržati na neki ravni. V treh mesecih lahko posameznik ogromno naredi zase in doseže želene cilje, žal pa se po treh mesecih veliko ljudi vrne spet na prejšnje ali celo hujše stanje. Bistvo je, da se naučimo zdravo jesti, da v naš jedilnik umestimo raznoliko hrano, ki jo porazdelimo na več manjših obrokov, kjer umestimo veliko zelenjave in sadja. Pazljivo moramo ravnati z ogljikovimi hidrati, bele moke in sladkorja pa se skušajmo izogibati, pa ne pozabite na vodo, ki je zelo pomembna v našem vsakdanu.”


Niso vsi prodorni podjetniki iz velikih mest. So tudi iz naše okolice. V stavbi Primorskega tehnološkega parka deluje več kot 60 podjetij. Skoraj polovica od njih jih ima tuje lastnike in investitorje, od tega je 2/3 podjetij v tehnološkem parku mlajših od 5 let, kar pomeni, da so v zgodnji fazi razvoja, v kateri je tveganje za propad podjetja največje. Zato je zelo pomembno, da imajo na voljo možnosti, s katerimi ta tveganja obvladujejo. Glavnino teh možnosti jim zagotavlja tehnološki park v okviru svojih programov. Program za uspešen zagon podjetja Eden teh programov ‘Od ideje do prve prodaje’ se je začel sredi novembra. Izobraževalno-mentorski program, ki bo trajal 3 mesece, bo sooblikovalo 6 vrhunskih predavateljev in 9 izkušenih podjetniških mentorjev iz Goriške regije. Izmed 29 prispelih prijav, za katerimi stoji 57 ambicioznih posameznikov iz Goriške, Obalnokraške in Primorsko-Notranjske, smo izbrali 10 najbolj perspektivnih projektov. Po končanem programu bodo udeleženci pripravljeni na učinkovit zagon posla in za kandidiranje na nepovratna sredstva in semenski kapital, s katerim bodo hitreje zagnali in pospešili rast svojega podjetja.

Dobri programi, še boljši rezultati V zadnjih treh letih je Primorski tehnološki park postavil temelje startup ekosistema v Goriški regiji in s tem zagotovil relativno ugodno in varno okolje za nove podjetnike. Predstavljamo pet startup podjetij iz Primorskega tehnološkega parka, ki z inovativnimi ter tehnološko in dizajnersko dovršenimi produkti napadajo svetovni trg: 1. LED Luks – Darc Awards za svetilo EOS Circular Startup podjetje LED Luks je specializiran proizvajalec tehničnih in arhitekturnih svetil z LED tehnologijo. Septembra je podjetje prejelo prestižno priznanje Darc Awards za LED svetilo EOS Circular, ki ga je mednarodna strokovna javnost uvrstila med 10 najboljših produktov notranje tehnične razsvetljave v letu 2016. Hitrorastoče podjetje LED Luks je sicer v samo treh letih od ustanovitve uspelo razviti bogat nabor visokokakovostnih izdelkov, ki jih prodaja že v 23-ih državah po svetu (v Evropi, Rusiji, Avstraliji, na Bližnjem vzhodu in Novi Zelandiji).

2. OLLO – Vrhunske slušalke in inovativna nizkotonska blazina Startup OLLO, štiričlanska ekipa, ki deluje v coworkingu Primorskega tehnološkega parka, je pred kratkim zagnala prodajo svojih prvih izdelkov, slušalk za avdio inženirje in ljubitelje visoko resolucijskega zvoka ter inovativne BSETM (angl. Body Sound Experience) nizkotonske blazine, ki v kombinaciji zagotavljata odlično delovno okolje za avdio profesionalce, kot tudi svojevrstno izkušnjo v domačem kinu ali pri igranju video igric. OLLO z novimi produkti cilja predvsem na tiste uporabnike, ki nimajo na voljo dovolj prostora za postavitev tradicionalnega glasbenega studia, ali pa si delovni prostor delijo s sodelavci, ki bi jih glasnost avdio inženirskega dela motila. 3. Erzetich – Njihove ojačevalce uporabljajo svetovno znani glasbeniki Podjetje Erzetich razvija in izdeluje visokotehnološke ojačevalce za zvok za profesionalno ali osebno rabo, s katerimi znatno zvišuje kakovost pri poslušanju glasbe. Funkcionalno in estetsko dovršene, lastne ojačevalce za zvok, je podjetje na trg lansiralo leta 2013 in takoj prepričalo kupce po vsem svetu, največ v Rusiji, ZDA in Singapurju. Ojačevalci zvoka podjetja Erzetich niso navdušili zgolj ljubiteljskih glasbenikov in avdiofilov, ampak tudi svetovno znane glasbenike, kot so Guano Apes, Billy Gould (Faith No More), Anneke van Giersbergen in drugi.

podjetno

4. MAG-LEV Audio – Na Kickstarter s prvim lebdečim gramofonom na svetu MAG-LEV Audio je prvi gramofon na svetu, katerega vinilna plošča lebdi v zraku s pomočjo magnetne blazine. Gramofon je bil prvič uradno predstavljen 12. oktobra 2016 na platformi Kickstarter, na kateri so v prvih 48 urah dosegli

14

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba


LED Luks

Ollo

Erzetich

MAG_LEV

40 % zastavljenega cilja. V 45 dneh dolgi kampanji so zbrali skupaj 551.298 dolarjev in s tem za več kot 80 % presegli želeni ciljni znesek. Produkt je ekipa razvijala 9 mesecev, pri čemer so glavnino razvoja opravili na različnih lokacijah po Sloveniji, med njimi tudi v Primorskem tehnološkem parku. 5. Protectus – CarLock je najboljši sistem za spremljanje vašega vozila Podjetje Protectus razvija sistem CarLock, sestavljen iz mobilne aplikacije in naprave, ki jo priključite v avtomobil. CarLock uporabniki lahko nadzorujejo svoje vozilo in prejmejo obvestila v primeru zagona motorja vozila, premika vozila, močnejših tresljajev

Zima 2016

Ne moremo biti vsi podjetniki, lahko pa smo podjetni Podjetnost je lastnost, način razmišljanja in delovanja, ki jo potrebujemo v vsakem poklicu. In ker bodo mladi tisti, ki bodo reševali izzive prihodnosti, zakaj ne bi že v času izobraževanja razvijali ključne življenjske veščine, gradili mrežo poznanstev in pridobivali delovne izkušnje? V Primorskem tehnološkem parku že več kot desetletje organiziramo vseslovensko tekmovanje POPRI (popri.si), ki spodbuja dvig zaposlitvenih kompetenc mladih in jim pomaga pri prepoznavanju tržno zanimivih priložnosti, s katerimi si mladi lahko zgradijo svojo prihodnost. Lani smo k

sodelovanju pritegnili kar 260 mladih s 95 idejami iz 31 različnih mest iz celotne Slovenije. Na tekmovanje se lahko prijavijo mladi v treh kategorijah: osnovnošolci, srednješolci, študentje in mladi do 29 let. Novosti in pomembni datumi Potek tekmovanja ostaja enak. Do 13. marca 2017 bodo tekmovalci oddali pisne predloge, že 30. marca pa bodo izvedeli, kdo se je uvrstil med 10 najboljših v posamezni kategoriji. Novost letošnjega leta predstavlja združitev polfinala tekmovanja z zaključkom. Pet minutne predstavitve idej mladih pred strokovno komisijo bodo potekale 6. aprila dopoldan. Istega dne, popoldan, bodo potekale predstavitve idej finalistov, razglasitev zmagovalcev in podelitev nagrad. Zaključna prireditev bo 6. aprila 2017, ob 18. uri v Slovenskem narodnem gledališču v Novi Gorici. Sanja Gorjan

15

podjetno

Carlock

ali v primeru odklopa oziroma odstranitve naprave. Podjetje, ki je bilo vključeno v ameriški pospeševalnik Start Labs, v letu 2014 zmagalo na Coinvest konferenci pred investitorji iz ZDA in bilo razglašeno za najbolj obetaven startup (Gospodarstvenik primorske), je letos prejelo že drugo rundo investicij semenskega kapitala in uspešno širi svojo ekipo.


Šempetrski gasilci

Letos smo šempetrski gasilci pripravili prav poseben koledar, s katerim upamo, da vam bomo polepšali praznike. Fantje smo za dobrodelen namen odvrgli nekaj oblačil in stopili pred fotografski objektiv. Izkupiček prodanih koledarjev bo namenjen porodniškemu oddelku Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca. Upamo, da vam bo naš izdelek všeč.  Cena koledarja je 10 EUR.

društva

Koledar lahko naročite preko spleta; obrazec boste našli na naši spletni strani www.pgdsempeter.si, na naši facebook strani PGD Šempeter pri Gorici, lahko pa ga naročite tudi na telefonski številki 040 979 235. Koledar prejmete po pošti, možen je pa tudi osebni prevzem v našem gasilskem domu. Z gasilskim pozdravom: na pomoč!

Martinova furenga Tradicionalna Martinova furenga je bila letos že 14 in je potekala po naši Občini. Na povabilo in dobro sodelovanje s Turističnim društvom Nova Gorica smo že drugo leto obiskali Novo Gorico. Tam nas je pričakalo Turistično društvo Nove Gorice s svojim Aktivom mestnih deklet, ki so poskrbele, da so se obiskovalci posladkali in poskusili novo vino, ki se vozi na vozovih. Malo nam je nagajalo vreme, pot se je nadaljevala in ustavila v Šempetru na placu. Pot se je nadaljevala proti Vrtojbi, kjer je letos bilo malo drugače in je zaključni del Martinovanja potekal v Mladinskem centru v Vrtojbi. Tu smo končali s krstom novega vina vinarja Koglot Zorkota iz Vrtojbe, obred je opravil domač župnik Anton Gleščič. Sprejeli so nas mladi harmonikaši, prev tako iz naše občine, pod mentorjem Andrejem Plesničarjem. Zaplesala nam je domača Folklorna skupina Na placi, nasmejali smo se s kratkim skečem prijateljev Prosvetnega društva iz Štandreža in zvečer zaplesali ob zvokih ansambla Hram. Med celotnim večerom je potekalo tudi tekmovanje najbolj všečnega vina domačih lokalnih vinarjev. Sodelovalo je 16 vzorcev za belo in 10 vzorcev za rdeče vino. Vsem, ki so prispevali vino za ta prijeten dogodek, se zahvaljujemo. Po končanih pokušinah in ocenjevanju obiskovalcev, so bili proglašeni rezultati, in sicer:

Miloš Vižin in Albert Jarc

Dejan Koglot in Zorin Koglot

Belo Vino: 1. Miloš Vižin 2. Kmetijska Šola 3. Albert Jarc Rdeče Vino 1. Anej Kravanja 2. Zorin Koglot 3. Dejan Koglot

Anej Kravanja

Pri vsem trudu, ki ga vlagam v društvo, nisem dobila samo veliko pohval, ampak tudi nekaj zelo grenkih pritožb. Za vse sodelovanje in vso pomoč pri organizacijah dogodkov se iskreno zahvaljujemo Zavodu KŠTM. Turistično društvo Občine ŠempeterVrtojba Biotehniška šola Šempeter

16

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba


Boreljada v Vrtojbi V Vrtojbi že vrsto let, v septembru, spremljamo tradicionalno Boreljado in tako je bilo tudi letos. Tridnevna prireditev se je začela z otvoritvijo razstave, na kateri so sodelovali predvsem najmlajši, otroci iz Osnovne šole Ivana Roba, podružnične šole v Vrtojbi in iz Vrtojbenskega vrtca Sonček. Organizator in koordinator celotne prireditve je kot vsako leto Krajevni odbor Vrtojba in kot predsednik lahko le rečem: “Prireditev je kot vsako leto tridnevna, poskušali smo dogajanje razdeliti na različne sklope. Na mejnem prehodu so pripravili oziroma obudili, lahko že rečem, tradicionalno Rock Borelo, gostili smo same prvokategornike slovenskega rocka: Zaklonišče prepeva, Zabljujeno Generacijo, kot predskupino pa še Neverend.

Društvo upokojencev je organiziralo tradicionalni turnir za pokal Boreljade v balinanju ter tradicionalno Briškoljado. Letos pa so nas presenetili tudi vrtojbenski fantje in možje, ki so se preizkusili v velikem nogometnem derbiju med Gornjo in Dolnjo Vrtejbo. Sobotni večer pa se je odvil na odrskih deskah Mladinskega centra v Vrtojbi, in sicer v družbi Kulturnega društva Domovina OSP z gledališko igro Plešejo z d’narjem.

Foto: Foto atelje Pavšič-Zavadlav Foto: Foto atelje Pavšič-Zavadlav

Zima 2016

Za kulinarične presežke so vse tri dni, namreč prav vsi smo lahko uživali v dobrotah, skrbele dame iz Društva žena Vrtojba. Njihove mineštre so kot vsako leto pošle, vsak je lahko poizkusil eno izmed šestih različnih vrst. Prireditev je letos spet bilo veliko, vendar le ena, tista v organizaciji Gas Vrtejba, je, ki je letos še posebej burila duhove in kalila nemir v Vrtojbi. Sobotna velika nogometna tekma ali derbi, oz. kot so jo poimenovali –”Spopad dveh svetov”, Gornje in Dolnje Vrtejbe. Zmaga je šla v Gornjo Vrtejbo, vsi smo se strinjali, da je bila več kot upravičena. Vsem, ki so kakorkoli pripomogli, da je bila prireditev uspešno speljana, se iz srca zahvaljujemo.” Matej Čebron

društva

Foto: Foto atelje Pavšič-Zavadlav

Nedeljsko dopoldne smo začeli s sveto mašo in tradicionalnim blagoslovom borel v Župnjiski cerkvi srca Jezusovega v Vrtojbi, nastopal je tudi Mladinski pevski zbor KRAS iz Opatjega sela, nadaljevali pa smo prireditev z uradnim delom – sprevodom borel.

Foto: Foto atelje Pavšič-Zavadlav

Sobota je bila v znamenju zdravega življenjskega sloga z brezplačnimi meritvami krvnega sladkorja, holesterola, EKG in zdravega

zajtrka ter s predavanjem zdravnice Cvetke Melihen Bartolič. DEŠ Fleš je organiziral Vrtejbnsko Bicikljado. Kljub grožnji z neba, nas nič ni ustavilo, da ne bi prekolesarili nekaj Vrtojbenskih poti, Športno društvo Mark pa je pripravilo poligon za testiranje telesne pripravljenosti.

17


Prva Bala v rokah Gornje Vrtejbe V okviru Boreljade je bila 17. septembra 2016 odigrana prva nogometna tekma med Gornjo in Dolnjo Vrtojbo za pokal Bala Vrtejbe. Težko pričakovan obračun v Renčah je spremljalo lepo število gledalcev in glasnih navijaških skupin iz obeh delov vasi. Borbeni obračun v navijaškem vzdušju je postregel z všečno nogometno predstavo in končno zmago Gornje Vrtejbe.

S prvo zmago je Gornja Vrtejba v začasno last prejela Balo Vrtejbe, ki bo do naslednje tekme krasila vitrino v Mladinskem centru. V prihodnje lahko pričakujemo še veliko obračunov, saj Bala preide v trajno last po petih zmagah.

Kljub tekmovalnosti je bil dogodek v prvi vrsti več dnevno druženje s petkovim pričetkom na šanku Rock Borele, sobotnim vrhuncem in nedeljskim zaključkom z vleko zmagovalne ekipe na Boreljadi. Miha Markič

Prvo Zlato kopačko je letos prejel Miha Markič, favorit Dol’ncev, ki jim je po grenkem porazu priigral to veličastno lovoriko.

Gornja Vrtejba: Alan Peloz, Boštjan Miklavčič, Aljoša Gorjan – Plačar, Dejan Šinigoj, Matjaž Lah, Aleks Černe – Šparavent, Luka Markič – Biča, Gregor Černe – Šparavent, Dejan Koglot – Kugla, Anej Batistič – Bati, Sašo Brankovič, Peter Rabzelj, Andrej Rabzelj, Primož Nemec – Hribnc, Vasja Arčon, Filip Kogoj – Mčjta, Borut Podgornik, Klemen Peloz – Pelo, Tomaž Pahor – Njcko, Primož Zorn, Luka Faganel. Trener: Joško Fratnik – Joco.

Dolnja Vrtejba: Igor Zoretič – Zore, Luka Soban – Zimo, Igor Fornazarič – Igi, Tadej Devetak, Ernest Brešan – Ernesto, Miha Markič – Biča, Žiga Jarc, Sandor Markič – Biča, Marko Mermolja – Mare, Žarko Jan – Žare, Boštjan Ferfolja – Lukčou, Egon Jarc – Jaro, Gregor Locatelli – Loko, Primož Barle, Klemen Budin, Matej Skomina, Vasja Obid – Vasko, Luka Koglot – Kugla, Teo Božič, Kenny Jan. Trener: Dominik Soban – Zimo.

Športno društvo Mark Glasilo je sicer resen spremljevalec dogajanj v naši občini, ampak ob tem prispevku se lahko nasmejete.

društva

Letos praznujemo 20. letnico pohoda z lučkami, ki smo ga že ob prvem pohodu imenovali “Korak iz teme”. Že takrat je dobil podnaslov “Dobrodelna prireditev”. V našem društvu smo bili vedno dojemljivi za dobronamerne predloge in se tudi takrat strinjali, da gremo v “španovijo” – Športno društvo Mark in Osnovna šola Ivana Roba v Šempetru. Z ravnateljem sva šla na

18

televizijo Vitel in z navdušenjem pripovedovala širnemu občinstvu v kamero, da bomo poskrbeli za boljšo prihodnost naše mladine. Kako? Menda z baklado.

Nastavila sva tudi trnek za večjo udeležbo na naši bakladi, ki ga namakamo še danes – stvar, ki je nisem videl še nikjer – pečen krompir v oblicah in pečena jabolka.

Bližal se je namreč mesec oktober, ki so ga določili za mesec boja proti zasvojenosti. Govorila sva o skupni akciji, da bomo zbrani denar porabili za lepše počutje učencev. Izgledala sva navdušeno – mogoče, ker sva prvič gledala v tisto okroglo čudo od kamere, ampak mislila sva in tudi kasneje urejala zadeve, zelo resno.

Naš pohod je počasi prestopil bregove naše občine in se podal v mednarodne vode. Poznan je širši okolici in ima kar lepo veljavo. Na vsakem pohodu smo nabrali nekaj denarja, ki ga je Osnovna šola koristno uporabila za svoje učence. Dokler smo imeli še tolarje, so to bili

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba


visoki zneski, današnji evri, pa se počasneje nabirajo. Pridobili smo še generalnega sponzorja, ki nam oplemeniti vsakokratni zbrani kupček in tako opravičimo našo dobrodelno akcijo. Če se vrnem na začetek prispevka, naj povem, kaj se je zgodilo letos. Večina bralcev mogoče ne ve, kako je treba pripraviti takšne prireditve. Zakoni zahtevajo, da je o nameri obveščena občina, soglasje mora dati lastnik prostora, na katerem bo prireditev, pot, po kateri bo šla povorka, načini zavarovanja udeležencev, prisotnost zdravstvenega osebja, objava na radiu, plakati na občinskih plakatnih mestih, tiskanje zloženk in razpečevanje. Pripravljeni so bili redarji, nabavljen krompir, pa jabolka in prišel je veliki dan! V četrtek dež, v petek dež, v soboto dež. V petek je bil načrtovan pohod. Kaj bi vi napravili v tem primeru? Organiziramo pohod, otroci pod dežniki v eni roki, z baklami v drugi roki. Na koncu pečeni krompirček in pečena jabolka. Potem pa otroci domov in v posteljo za en teden! Ne, smo rekli, da očuvamo otroke in pohod preložimo za en teden. Naslednji teden smo imeli zopet akcijo. Obveščanje, dogovarjane in spet je prišel veliki dan. Dež v sredo, dež v četrtek, dež v petek, dež v soboto. Veliki dan – petek – se tokrat imenuje črni petek in za nas je bil zares črn. Ni bilo pohoda, bo pa ponovno naslednje leto. In še vedno ostajamo dobrovoljni, skrbimo za zdravje udeležencev vseh naših pohodov in mogoče bo še kdaj priletela do nas kakšna lepa beseda. Pa nasmejte se še vi. Silvo Kokot, predsednik Športnega društva Mark

Tekmovalci KD SAKURA na Svetovnem prvenstvu WTKF 2016

Svetovna Tradicionalna Karate Federacija (WTKF) je od 12. do 16. oktobra 2016 uspešno izvedla svetovno prvenstvo za članske kategorije v Tradicionalnem karateju ter svetovni pokal za starostne kategorije do 14 let. Izvrstno organizirano Svetovno prvenstvo in Svetovni pokal sta potekala v mestu Krakow na Poljskem. Sodelovalo je 38 držav z vsega sveta, ki gojijo tradicionalni karate. V veličastni športni dvorani Tauron je svoje moči v dveh tekmovalnih dneh pomerilo skoraj 2000 tekmovalcev.

V odraslih kategorijah, ki so bile izredno močne, kvalitetne in popolnjene so tekmovali Lukas Kranjc, Leon Ferletič (oba člana KD Sakura), Jure Pleša in Ferdi Ravnik. Kljub dobrim nastopom se tekmovalcem žal ni uspelo približati odličjem, Jure Vodpovec pa je zadnji

Zima 2016

Reprezentanca je dosegla še štiri uvrstitve v finale, med 8 najboljših na svetu so se uvrstile Lea Bruči, ki je dosegla 8. mesto v katah posamezno, v konkurenci v bojih za članice pa je Moniki Tomažič uspela uvrstitev med 5. in 8. mestom! Z malo sreče in drugačni sodniški odločitvi, bi lahko posegla po odličju! En-Bu mešano člani/članice nam je prinesel še eno odlično uvrstitev, in sicer sta Leban Danijel (član TKS Yoshitaka) in Klara Gorišek po dveh nastopih pristala na 6. mestu. Nastop ITKF Slovenije na svetovnem prvenstvu WTKF 2016 nam je prinesel obilo odličnih nastopov vseh članov reprezentance, dve uvrstitvi med 16 najboljših, štiri uvrstitve med 8 najboljših, četrto mesto in osvojen bron! Pohvale vsem nastopajočim! Čestitke vsem našim tekmovalcem, ki so dostojno predstavljali Slovenijo! Hvala vsem in upajmo na sodelovanje na svetovnem prvenstvu leta 2018, ki bo potekalo v rojstnem kraju karateja, na Okinawi! Stojan Šestan

19

društva

Reprezentanca ITKF Slovenije je v dvorano prispela v petek zjutraj in začeli so se izločilni boji po kategorijah in disciplinah. Vodja odprave na Svetovno prvenstvo WTKF 2016 je bil podpredsednik ITKF Slovenije, Miloš Cotič, strokovni vodje Stojan Šestan, Vojka Šestan, s pomočnikom Hasanom Prehličem, za izredno fotogalerijo pa je poskrbel neutrudni Izet Karalič.

hip zbolel in se na žalost ni mogel udeležiti tega izjemnega dogodka.


Uspešno leto Turističnega Društva Občine ŠempeterVrtojba Tudi v našem društvu se leto 2016 izteka. Kot društvo sodelujemo pri vseh prireditvah v naši občini, z dobro ekipo in vsemi člani društva vložimo veliko svojega prostega časa. Marsikatere akcije ali prireditve seveda ne bi mogli speljati brez pomoči naše občine in KŠTM-ja, s katerim smo speljali s skupnimi močmi več prireditev. Bili smo prisotni na Pustovanju, na Boreljadi v Vrtojbi, na Martinovi furngi in še in še bi lahko naštevali. Ravno v tem času se zaključuje tudi akcija “Ogledalo mojega okolja”, ki poteka skupaj s Turističnim društvom Solkan in Turističnim društvom Nova Gorica. Pred prvim majem smo postavili mlaje v Vrtojbi na placu in v Šempetru na placu, kjer prireditev obišče vedno več ljudi. Istočasno bi radi vsem članom in članicam društva, pa tudi vsem občanom in občankam, zaželeli lepe prihajajoče božične praznike in srečno v letu 2017. Turistično društvo Občine ŠempeterVrtojba

Vabilo

društva

Upravni odbor in Nadzorni odbor Turističnega društva Občine Šempeter-Vrtojba vabita na izredni občni zbor društva, ki bo dne, 13. januarja 2017, ob 18. uri v prostorih Krajevnega odbora Šempeter, Trg Ivana Roba 4, Šempeter. Prosimo, da se občnega zbora udeležite v čim večjem številu.

20

Krajevna organizacija NOB Vrtojba je z odlično izpeljano proslavo obeležila pomembno obletnico Naša zgodovina je polna zgledov, kako smo se zoperstavili tistim, ki so nam svobodo hoteli vzeti. Vse, kar je bilo doseženega do osamosvojitve in po njej, ima svoj temelj v narodnoosvobodilnem boju. Letos je Krajevna organizacija zveze borcev za vrednote NOB Vrtojba s proslavo obeležila 75. obletnico, ko se je v kleti Pri mesarju osnoval prvi petčlanski Krajevni odbor OF, katerega člani so bili Alojz Černe, Jožef in Franc Čučič, Nikolaj Derman in Kamilo Lasič. Ob tej priložnosti je predsednik Območnega združenja zveze borcev za vrednote NOB Nova Gorica, Vladimir Krpan, podelil spominsko listino krajanom Vrtojbe. V telovadnici Podružnične šole Vrtojba je vse zbrane nagovoril eden najpomembnejših diplomatskih zgodovinarjev in član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, zgodovinar, dr. Jože Pirjevec. Kot je v navadi, je takšno proslavo spremljala partizanska pesem, ki je odraz slovenskega ponosa in slovenske časti. S približno 60 člani je na prireditvi ob 75. obletnici ustanovitve OF v Vrtojbi zapel največji slovenski partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, pod vodstvom zborovodkinje Pije Cah. Posebno noto pa so proslavi dodali učenke in učenci Podružnične šole Vrtojba s petimi pesmi in recitacijami. Kot vsako leto so Vrtojbenci s to proslavo obeležili tudi krajevni praznik, ki ga praznujejo v spomin na prvega padlega partizana iz Vrtojba, Emila Bizjaka – Jurija. Njemu v čast je Krajevna organizacija zveze borcev za vrednote NOB Vrtojba tudi letos organizirala že 10. spominski pohod MohoriniTrstelj. Kulturni program te proslave je na Trstelju sooblikoval MePZ Ciril Silič Vrtojba, ki že

več kot deset let s pesmijo spremlja prireditve, ki jih prireja Krajevna organizacija združenja borcev za vrednote NOB Vrtojba. Ob jubilejnem pohodu se jim je krajevna organizacija zahvalila s podelitvijo velike zlate plakete Janka Premrla Vojka. S takšnimi proslavami želi krajevna organizacija opozoriti, da se takšne grozote ne bi ponovile, hkrati pa opozoriti na vse zasluge, ki so jih naši predniki darovali z življenjem. Slovenci smo narod tistih, ki so se vedno zoperstavljali viharjem. V najtežjih časih smo se s trdo voljo in ljubeznijo do slovenstva uspeli ohraniti kot narod. Žrtve naših junakov niso bile zaman. Danes se nam za te cilje ni treba boriti z orožjem, toda prizadevanje za boljši svet mora ostati. Sara Krošelj Pomembno vlogo v okviru NOB je odigral tudi Anton Klanjšček, ki smo ga v prispevku o Mariji Zorn preimenovali v Antona Klančiča. Za nastalo napako se opravičujemo.

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba


Slušni center Widex vam želi prijetne praznike, v novem letu pa veliko trenutkov, ki jim je vredno prisluhniti. Veselimo se vašega obiska v Šempetru na Cesti prekomorskih brigad 62a v prvem nadstropju!

Glasbeni večeri v Bukovici Januarja se v Bukovici začenja že VI. sezona koncertnega cikla Glasbeni večeri v Bukovici, ki je v organizaciji Glasbenega društva NOVA – društva, ki združuje mlade glasbenike vseh goriških občin, tudi občine Šempeter-Vrtojba. Da bi bili koncerti, zanimive vsebine lažje dostopni širšemu krogu poslušalcev, društvo organizira brezplačen avtobusni prevoz s prav posebnim ‘oldtime’ avtobusom. Avtobus pelje tudi iz Šempetra (postaja na placu) in Vrtojbe (pri cerkvi).

dobro je vedeti

Zima 2016

21


Nasveti in rastline za zimski okras Večina ljudi nekako pozabi, da ima leto štiri letne čase, zato v mesecih med novembrom in aprilom ne pričakujejo veliko od svojega vrta. Zgodba pa je zelo drugačna, saj imamo celo kopico rastlin, ki lahko olepšajo vaš vrt in vas zvabijo vanj

kljub zimskemu mrazu. Rastline, ki so zanimive v zimskem času, so: teloh (heleborus), zimski jasmin (jasminum nudiflorum), nepozebnik (hamamelis molis), božje drevesce (ilex aquifolium), jesenska kamelija (camelia sasanqua), zimski cvet (calicanthus praecox), ipd … V zimskem času je na primorskem sajenje okrasnih in sadnih rastlin možno v primeru, da zemlja ni zmrznjena. Drevesa in grmovnice, ki so sajene v zimskem času, se v zemlji ukoreninijo in spomladi začnejo hitreje poganjati, ker je koreninski sistem že razvit. Zimzelene rastline je potrebno zalivati tudi pozimi, če nič ne dežuje. Darijo Kodrič

Naravna nega rok Roke so izpostavljene vetru in mrazu, zato se koža izsuši in razpoka.

dobro je vedeti

Poskrbeti moramo, da jih redno negujemo s hranilnimi kremami oziroma balzami. Lahko si pripravimo tudi kopel in/ali piling. Moji predlogi za lepe roke in nohte: • Kopel za naše nohte: v toplo oljčno olje, ki smo mu dodali nekaj kapljic limoninega sok, si za nekaj minut namočimo naše nohte. Roke umijemo s toplo vodo. • Piling za roke: 25 g mletih mandljev, žlica meda, 2 žlički olja, žlička limoninega soka. Pripravljeno zmes dobro vtremo v roke, pustimo 2–3 minute in speremo.

22

Še vlažne roke namažemo s hranilno kremo ali balzamom. Odlično je tudi ognjičevo mazilo. Sama negujem moje roke z balzamom – Limona, ki je bogat s hranilnimi olji in karitejevim maslom. Uživajte v naravni negi in radi se imejte. Mojca Požar Gulin

Foto: Nina Gulin

V jesenskem in zimskem času potrebujejo naše roke več nege.

Uvedba novega sistema opravljanja dimnikarskih storitev Na seji državnega zbora, 25. oktobra 2016, je bil sprejet predlog Zakona o dimnikarskih storitvah, ki so ga pripravili na Ministrstvu za okolje in prostor. Zaradi zagotavljanja ciljev, kot so varstvo okolja, varstvo zdravja in premoženja ljudi, požarna varnost in energetska učinkovitost malih kurilnih naprav, je po mnenju ministrstva opravljanje dimnikarskih storitev potrebno regulirati tudi v prihodnje, zato je bil pripravljen Zakon, ki s 1. januarjem 2017 uvaja licenčni sistem. Zakon o dimnikarskih storitvah uporabnikom prinaša določene novosti – prednosti za dimnikarske družbe, kot za uporabnike storitev. Dimnikarske družbe po novem letu ne bodo več omejene na območja, nov sistem pa daje možnost opravljanja dejavnosti tudi tistim, ki do sedaj niso imeli te možnosti in izpolnjujejo določene pogoje. Obveznost izbire dimnikarske družbe spremlja obveznosti uporabnika, da omogoči: • prvi pregled za novo vgrajeno malo kurilno napravo, • vpis male kurilne naprave v evidenco, • izvajanje dimnikarskih storitev, • pregled pred uporabo malih kurilnih naprav ob spremembah le-teh, vgradnji novih naprav in začetku obratovanja neaktivnih naprav,

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba


• •

eno leto hrani zapisnik o izvedenem pregledu ter na podlagi odločbe pristojne inšpekcije odpravi ugotovljene pomanjkljivosti.

V primeru, da se uporabnik odloči, da bo zamenjal dimnikarsko družbo, to stori do 30. junija tekočega leta za obdobje najmanj dvanajst mesecev. Obdobje se lahko skrajša v primeru, če pristojna inšpekcija ugotovi, da dimnikarska družba ne opravlja dimnikarskih storitev v skladu z zakonom. Uporabniki dimnikarskih storitev morajo do 30. junija 2017 izbrati dimnikarsko družbo za opravljanje dimnikarskih storitev na svoji mali kurilni napravi, za obdobje najmanj dvanajst mesecev iz seznama dimnikarskih družb, ki ga bo objavilo ministrstvo. Do objave seznama dimnikarskih družb lahko opravlja dimnikarsko dejavnost izvajalec, ki je 31. decembra 2016 opravljal obvezno državno gospodarsko javno službo. Če uporabnik dimnikarskih storitev do 30. junija 2017 ne izbere dimnikarske družbe, se šteje, da je izbral izvajalca, ki je 31. decembra 2016 opravljal obvezno državno gospodarsko javno službo na območju, kjer se nahaja njegova mala kurilna naprava, pod pogojem, da je ta izvajalec pridobil dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev.

Zima 2016

Pri zgorevanju polen ima največji vpliv na onesnaževanje in izkoristek kurilne naprave uporabnik. Pri zgorevanju lesa poteka kemični proces, pri katerem dobimo poleg želene toplote, zaradi katere izvajamo proces zgorevanja, tudi ogljikov dioksid (CO2) in vodno paro (H2O). Ker pa v praksi v kurilnih napravah ne moremo zagotoviti idealnega – popolnega zgorevanja, nastajajo tudi nezaželeni produkti zgorevanja, kot so CO, CxHy, nezgoreli ogljik (C) v obliki saj ipd. Ti produkti nepopolnega zgorevanja so nezaželeni tako z energetskega, kot tudi okoljskega vidika, v bivalnem okolju pa ogrožajo tudi zdravje ljudi. Za čim bolj popolno zgorevanje so pomembi temperatura, količina kisika ter čas. Osnovni problem zgorevanja lesa je, da je v njem več kot polovica gorljivih komponent hlapnih. To pomeni, da iz lesa v fazi sušenja najprej izhlapi vlaga, v fazi segrevanja lesa pa hlapne gorljive sestavine (npr. CO, CxHy) izhlapijo ne glede na to, ali so zagotovljeni pogoji za popolno zgorevanje teh sestavin in tudi ne glede na to, ali se toplota sproščena pri zgorevanju lahko porabi ali ne. Osnovna naloga kurilne naprave je torej zagotovitev popolnega zgorevanja tudi hlapnih gorljivih sestavin lesa in ne samo lesnega oglja (C). Bolj vlažen kot je les, težji so pogoji zgorevanja. Popolnost zgorevanja se lahko presodi po velikosti in barvi plamena ter barvi dimnih plinov. Tako rdeč in temen plamen pomeni nepopolno – slabo zgorevanje, svetel plamen sprejemljivo zgorevanje, modrikast plamen pa dobro zgorevanje hlapnih gorljivih sestavin. V kolikor je temno rdeč plamen še kratek pri na novo naloženem gorivu v kurišče, gre za zelo slabo in nesprejemljivo zgorevanje, kar se vidi tudi po temnem dimu, ki se kadi iz dimnika. V kolikor je plamen temno rdeč, pomeni zelo slabo in nesprejemljivo zgorevanje

z okoljskega, požarnovarnostnega, energetskega in zdravstvenega vidika. Temno rdeča barva plamena pomeni, da majhni delci goriva ne zgorijo zaradi pomanjkanja kisik ali prenizke temperature. Ti nezgoreli delci pa potujejo z dimni plini v okolico, nekaj pa jih ostane tudi na stenah kurilne naprave, dimniškega priključka in dimnika.   Slabo: Temno rdeč plamen in temen gost dim na vrhu dimnika sta pokazatelja zelo slabega zgorevanja lesa, kar pomeni visoko vsebnost saj ter škodljivih plinov za okolje (CO …) Dobro: Svetel plamen in neviden svetel dim (vsebuje večinoma paro), je pokazatelj dobrega zgorevanja lesa Za čim bolj popolno zgorevanje zagotovimo primerno suh les, ki naj bo sušen vsaj eno sezono ter zadostno količino kisika pri zgorevanju. Popolno zgorevanje nudi najboljši energijski izkoristek in je zelo pomembno za naše zdravo in čisto okolje. Uporabljajmo domačo energijo za ogrevanje našega doma na pravilen način! GOLEA – Ustvarjamo obnovljivo prihodnost!

23

dobro je vedeti

Foto: Blaž Erzetič

Lara Soban

Kaj moramo vedeti pri ogrevanju z lesom


Energetska učinkovitost v prometu •

Avtomobilski promet je velik onesnaževalec zraka s škodljivimi plini, kot so ogljikov dioksid (CO2), ogljikov monoksid (CO), dušikov oksid (NO2), prizemni ozon in s prašnimi delci. Ker je promet tudi ogromen porabnik goriv, predvsem naftnih derivatov in ker obnovljivi viri energije (elektrika, biogoriva, vodik ipd.) za vozila le počasi osvajajo trg, zaloge nafte vse hitreje kopnijo. Povprečno slovensko gospodinjstvo nameni letno za stroške transporta več kot za vodo, elektriko in ogrevanje skupaj.

dobro je vedeti

Onesnaževanje • Avtomobili obremenjujejo okolje in ga onesnažujejo že med njihovo proizvodnji. Ko postanejo nevozni, pa še s tonami odpadne pločevine in plastike, s tonami odpadnih gum, s starim motornim oljem in odpadnimi akumulatorji ter drugimi nevarnimi materiali. • Z vsakim litrom bencina, ki ga porabi avto, se v ozračje izloči 2 kg CO2! • Prašni delci v zraku in od avtomobilskih izpuhov onesnažen zrak povzročajo huda obolenja dihal. • Naš nos in sapnik sta proti avtomobilskim plinom brez moči; posledice se kažejo v zmanjšani odpornosti imunskega sistema proti bakterijam in virusom. • Pri zaviranju se iz zavornih oblog sprošča azbest, z obrabo gum pa pride v okolje PCB; oba sta rakotvorna. Tudi pri prevozu lahko privarčujemo stroške in ohranjamo čisto okolje:

24

• •

• •

Za prevoz izberimo katero od drugih možnosti: kolo, pešačenje, več potnikov v avtomobilu ali javna prevozna sredstva. Povprečno se na vsak liter goriva, porabljenega v motorju avtomobila, sprosti več kot 2 kg CO2. Izognimo se predvsem kratkim vožnjam z avtomobilom, saj so poraba goriva in emisije CO2 neproporcionalno večje, če je motor še hladen. Raziskave kažejo, da je polovica voženj v mestu krajša od treh kilometrov – tako razdaljo zlahka opravimo peš ali s kolesom. S hitro vožnjo pridobimo na 100 km največ 10 minut, v okolje pa oddamo dvakrat več ogljikovega monoksida in četrtino več dušikovega oksida, močno povečamo možnost, da bo prišlo do nesreče in povzročimo toliko hrupa, kot tri do pet razumnih voznikov. Ne vozimo prehitro: poraba goriva je najbolj optimalna pri 90 km/h. Če hitrost povečamo preko 120 km/h, sta poraba ter emisije za 30 % večji kot pri 90 km/h.  Vozimo v pravi prestavi: če vozimo v prenizki, trošimo gorivo.  Ste že slišali za eko-vožnjo? Speljujmo enakomerno, v višjo prestavo pa prestavimo čim prej. Cilj je čim prej doseči vozno hitrost in ohranjati stalno hitrost. Kombinacija hitrega pospeševanja in močnega zaviranja povečata porabo goriva do 40 %, čas vožnje pa se skrajša le za 4 %.  Ugasnimo motor, če stojimo dlje kot minuto ali dve (razen pred semaforjem).  Zmanjšajmo upor zraka: dodatki na zunanji strani avtomobila (podaljšek strehe, prtljažnik, “spojlerji”, odprto okno) povzročajo dodaten upor in s tem povečano porabo goriva – pri večjih hitrostih tudi do 20 %.  Preudarno uporabljajmo klimatsko napravo, ki lahko v vročih mesecih porabi tudi več kot 20 % več goriva. Če je avtomobil vroč od sonca, se

nekaj minut vozimo z odprtimi okni, nato jih zaprimo in vključimo klimatsko napravo. Pri vožnji nad 80 km/h je bolj varčno vključiti klimo, kot da bi vozili z odprtim oknom. Prepričajmo se, da je tlak v pnevmatikah ustrezen: če je prenizek za 0,5 bara, porabi naš avto za 5 % več goriva in poveča izpuste CO2 za 5 %. Redno vzdržujmo svoje vozilo. Slabo nastavljen motor lahko porabi do 50 % več goriva, zaradi zamazanih zračnih filtrov pa se poraba poveča do 10 %. Uporabljajmo motorno olje z nizko viskoznostjo. Takšno olje maže motor bolje kot navadna olja in zmanjšuje trenje. Najboljša olja zmanjšajo porabo goriva in emisije CO2 za več kot 2,5 %. S seboj vzemimo sopotnike. V svetu je znan ukrep “carpooling”, ko se recimo, uslužbenci istega podjetja skupaj pripeljejo v službo in si delijo stroške prevoza. Ko potrebujete ali ponujate prevoz po Sloveniji poglejte na www.prevoz.org ali na www.peljime.si. Potujmo z vlakom! En sam potnik v avtu proizvede 3-krat več emisij CO2 na kilometer, kot če bi potoval z vlakom.

Investicijski ukrepi: • Če avto zamenjamo, premislimo o porabi goriva novega vozila. Avto, ki porabi le 5 litrov goriva na 100 kilometrov, lahko prihrani 750 kg emisij CO2 na leto. 5 korakov za boljšo mobilnost 1. Zmanjšujem svojo potrebo po mobilnosti! 2. Vozim se s kolesom! 3. Uporabljam javni prevoz! 4. Če že vozim, vozim učinkovito! 5. Če že vozim, s seboj vzamem sopotnike: www.prevoz.org ali na www.peljime.si GOLEA – Ustvarjamo obnovljivo prihodnost!

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba


Foto: Blaž Erzetič

Prvi šolski dan na podružnični šoli Vrtojba

Na PŠ Vrtojba je prvič prestopilo šolski prag 23 učencev in učenk. Prvošolce so pozdravile učenke 5. razreda s pesmijo in plesom. Povabile so jih v avlo šole skozi “špalir”, ki so jim ga postavili učenci iz višjih razredov. Pevski zbor, pod mentorstvom Tatjane Marvin, jim je zapel in razigrani drugošolci so jim zaigrali igro o Piki Nogavički. Pozdravil jih je gospod ravnatelj, mag. Primož Hvala Kamenšček in podžupan občine Šempeter-Vrtojba, Ivo Podbersič. Razredničarka Alenka Vodopivec, druga strokovna delavka Karmen Grosar, učiteljica podaljšanega bivanja Tanja Bavčar in ravnatelj, mag. Primož Hvala Kamenšček, so otrokom čestitali ob vstopu v šolo in jim zavezali rumene rutice, da bodo na poti v šolo in domov varni. Posladkali so se s torto, dobili vrečko presenečenja in veselo nadaljevali dan s starši.

Prvošolci iz Vrtojbe ob tednu otroka

Jesen v skupini zeleni palčki

V tednu otroka smo naš pouk obogatili z različnimi dejavnostmi. Že v začetku tedna smo obiskali šolsko knjižnico. Knjižničarka nam je prebrala zgodbico o najmanjšem svetilničarju, nato pa smo se pogovorili o pravilih obnašanja v knjižnici. Vsak učenec je izbral knjigo in si jo izposodil.

Jesen je pisano obarvala naš vrtec Mavrica. Vsi otroci, od najmlajših do najstarejših, smo ga okrasili s palčki iz drevesnih listov in barvanega papirja.

Zavod KŠTM Šempeter-Vrtojba je učencem prve triade pripravilo presenečenje. Ogledali smo si predstavo z naslovom Gusarsko gledališče kapitana Dade. Učenci so bili nad predstavo navdušeni, saj so bili ves čas aktivno vključeni v dogajanje. Sledil je obisk članov društva Gluhih in naglušnih. Seznanili so nas s tem, kaj vse lahko poškoduje naš sluh in kako lahko sami poskrbimo, da do tega ne pride. Spoznali smo znakovni jezik gluhih, nato pa s pomočjo znakovnega jezika reševali uganke o živalih. Ko smo osvojili osnovne kretnje, smo v tišini zapeli pesmico Medvedek ni bolan.

Vsi otroci iz skupine “zeleni palčki” smo na sprehodih in doma nabirali listje in različne gozdne plodove. Z njimi so se otroci igrali v kotičkih, jih primerjali in razvrščali po barvi, velikosti, iz njih sestavili figure živali, palčkov, vozil … in oblikovali vzorce. Naužili smo se pisanih barv jesenskega listja in jih poizkusili preliti na papir. Po opazovanju in tipanju dreves smo jih oblikovali iz papirja. Zdaj krasijo našo igralnico in garderobo. Obrezali, posušili in shranili smo tudi zelišča z našega vrtička. Iz njih smo si skuhali čaj in z njim pogostili tudi uporabnice dnevnega centra, ki so nas obiskale. Alenka Sedej

Bogat teden smo zaključili z druženjem s sovrstniki iz Medee v sosednji Italiji. Alenka Vodopivec, Karmen Grosar

Kristina Stopar Jenišek

šolstvo

Zima 2016

25


Videoparlamentarna razprava SIRikt 2016 – Naši debaterji so bili bolj prepričljivi! V četrtek, 22. septembra 2016, se je Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici udeležila videoparlamentarne razprave v sklopu 10. mednarodne konference SIRikt 2016. Debatirali so o obvezni uporabi mobilnih telefonov pri pouku. Predstavniki naše šole, Franc Kravos, Lucija Bizjak in Hugo Abrahamsberg iz 9. b, so debatni trditvi nasprotovali.

Na konferenci SIRikt, ki se je zgodila v začetku oktobra, so razglasili, da so učenci, ki so nasprotovali obvezni uporabi mobilnih telefonov, bolj prepričali glasovalce. Kristina Stopar Jenišek, mentorica Debatnega kluba

Zmagovalci videoparlamentarne razprave: Lucija, Franc in Hugo.

Tradicionalni obisk vrstnikov iz Medee v tednu otroka na Podružnični šoli Vrtojba

Učenci so se družili ob likovnem ustvarjanju na temo tedna otroka “Svet, v katerem želim živeti”. Seveda smo tudi ob tej priložnosti ostali zvesti ekološki miselnosti in izdelovali kolaže iz starega papirja. Izdelke smo razstavili v šoli v Vrtojbi.

Foto: Kristina Stopar Jenišek

V četrtek, 6. oktobra 2016, so se učenci PŠ Vrtojba družili z vrstniki iz Italije. Učenci šole Scuola primaria di Medea nas obiščejo vsako leto v tednu otroka.

Kristina Stopar Jenišek

30. srečanje naših učencev z vrstniki iz Romansa ob Soči šolstvo 26

V sredo, 12. oktobra 2016, je potekalo 30. tradicionalno srečanje naših učencev, ki obiskujejo izbirni predmet italijanščino 1 in 2, z vrstniki iz Romansa ob Soči. Letos je pobratenje gostila italijanska šola - Scuola secondaria di primo grado di Romans. Naše učence so vrstniki iz Romansa pričakali v občinski knjižnici. Po uvodnih pozdravih so v mešanih skupinah sestavili plakate s pregovori – za takšno aktivnost smo se odločili, da se poudari, kako tako različne besede med seboj, tako po pomenu kot po izgovorjavi, ko jih zložimo skupaj, pomenijo isto. Zato ni ovir, da tudi dva naroda, ki sta si tako različna med seboj, živita v

slogi, spoštovanju in nenazadnje v prijateljstvu, sploh pa v obdobju tako razvite tehnike, ki skrajša še tako majhno razdaljo med Romansom in Šempetrom. Pred 30. leti je bilo težko sodelovati, danes pa nam je lahko le še v zadovoljstvo. Edine ovire, ki so ostale, so v naših glavah. Učencem iz Romansa smo za darilo pripravili knjižna kazala s pregovori v štirih jezikih. V nadaljevanju so v treh mešanih skupinah odšli na dejavnosti, ki so jim pripravili učenci iz Romansa. Kristina Stopar Jenišek

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba


Debatni klub na Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici

Tričlanske ekipe so debatirale na debatno trditev “Videoigrica Pokemon Go prinaša več škode kot koristi”. En krog so trditev zagovarjale, drugi krog pa negirale. Po kosilu so učenci in učenke izvedeli še za trditev tretjega kroga: “Šola samo za dečke oziroma samo za deklice je boljša kot mešana šola”. Pripravljali so se eno

uro in potem izpeljali debato. Ekipi, ki sta zmagali vse tri kroge, sta se pomerili v finalni debati. Naša najboljša ekipa Marvell Z CO, ki jo sestavljajo Franc Kravos, Lucija Bizjak in Hugo Abrahamsberg, vsi iz 9. b, so se z največjim številom točk uvrstili v finale. Uvrstili so se na odlično drugo mesto. V deseterico najboljših govorcev so se uvrstili kar trije debaterji iz naše šole, in sicer: na 4. mesto Franc Kravos, na 6. mesto Hugo Abrahamsberg in na 8. mesto Lana Vodopivec (8. b). Lucija Bizjak pa se je uvrstila na 11. mesto. V soboto, 21. januarja 2017, se bo debatni turnir zgodil na naši šoli. Kristina Stopar Jenišek, mentorica Debatnega kluba

Foto: Katarina Tischer Gregorič

V letošnjem šolskem letu Debatni klub na šoli praznuje 10. rojstni dan. Od vsega začetka so se debaterji naše šole dobro odrezali in tako je bilo tudi na zadnjem debatnem turnirju, ki se je odvijal v soboto, 12. novembra 2016. Učenci in učenke, ki aktivno sodelujejo v Debatnem klubu, so se udeležili Osnovnošolskega debatnega turnirja na OŠ Antona ŠibeljaStjenka Komen. Štiri naše ekipe so se pomerile z debaterji iz drugih osnovnih šol.

Podobni, a različni

Prijateljstvo je vrednota, brez katere svet gotovo ne bi bil tako lep, kot je. Prijateljstvo nam dela življenje zanimivejše, nas izpopolnjuje, pomaga se nam razvijati in izoblikovati svoj pogled na svet. Čeprav velikokrat slišimo, da je svet razvrednoten, da mladi ne poznajo več vrednot, da ne znajo ceniti medsebojnih odnosov, tolerance, solidarnosti, socialne pravičnosti, komunikacije, se pri nas v šoli trudimo prav te vrednote ohranjati žive.

Zima 2016

Obisk, kakršnega smo bili deležni, je zelo dragocena izkušnja, pomembna za spoznavanje drugačnosti in optimizma oseb s posebnimi potrebami. Katarina Tischer Gregorič

27

šolstvo

Foto: Kristina Stopar Jenišek

En od načinov KAKO je tudi prijateljevanje z osebami s posebnimi potrebami. Zato smo ob tednu otroka v 1. a in 1. b razredu gostili prijatelje invalide: Valterja Adamiča iz Medobčinskega društva invalidov Goriške (na vozičku) in Vladana Vukajloviča iz Društva gluhih in naglušnih severne Primorske (gluha oseba) skupaj s tolmačko Mojco Komel.


Modrijani v prometu Predvsem pa morajo predšolski otroci poznati tudi varne poti v okolici vrtca in šole, ki je v naši soseščini. Po razgovoru smo si zaradi dežja oblekli odsevne pelerine, ki nam jih je pred nekaj leti podaril Svet za preventivo in vzgojo in v prometu Občine Šempeter-Vrtojba in odšli na sprehod. Na poti smo bili pozorni na prometne znake, spoznali pa smo, da se nekateri prometna pravila pojavljajo tudi na tleh (križi, zebra, hitrostne ovire ali ležeči policaji). V igralnici so otroci po vseh svojih vtisih izdelali knjižice Varno v prometu. Vanjo so “Modrijani” risali svoja razmišljanja, ugotovitve in stvari, ki so se jim najbolj vtisnile v spomin po dejavnostih tega dne.

V tednu Evropske mobilnosti od 16. do 22. septembra 2016 smo se v enoti Žarek v skupini 4-6 letnih otrok pogovarjali o varnosti otrok v prometu. Razmišljali smo, kaj vse potrebujemo za odhod na sprehod – odsevno rutko, odsevno pelerino, primerno obutev in oblačila in zakaj je potrebno upoštevati pravila v prometu, ugotovili smo tudi posledice neupoštevanja le-teh.

Izrednega pomena, kot že tolikokrat rečeno, je, da prometno vzgojo izvajamo že v najzgodnejših letih otrokovega življenja z vzgledom odraslih in njihovo prometno kulturo. Larisa Ambrož

Tradicionalni slovenski zajtrk

šolstvo

V enoti Mavrica smo letos, 18. novembra 2016, obeležili Tradicionalni slovenski zajtrk tako, da je čebelica razdelila malico po skupinah (mleko, med, maslo, jabolko). Pogovorili smo se o zdravju in zdravi prehrani, po zajtrku pa so nas obiskale gospe iz Društva žena iz Vrtojbe ter nam predstavile kuhanje polente. Osrednja tema je bila, kaj vse lahko naredimo iz koruze. Otroci in osebje smo okušali dve vrsti polente (belo in rumeno), ter se poveselili ob petju pesmic in plesu.

da ste nam v takšni obliki predstavili stare običaje.

Jesenski dan v vrtcu Jutranji čas je namenjen mirnemu sprejemu otroka v skupino, pogovoru, poslušanju umirjene glasbe, igri v različnih kotičkih, odkrivanju in raziskovanju. Po zajtrku sledi jutranji krog. Najprej razvrstimo prisotne otroke v Palčkovo hišico in ta jesenski dan so otroci s pričakovanjem in radovednostjo poslušali zgodbo o velikem medvedu in mali miški. Napeta dogodivščina, kjer se prepleta prijateljstvo, medsebojna pomoč in sodelovanje. V knjigi smo videli ne eno, temveč veliko rdečih mušnic in tudi mi bi jo naredili. Barvanje beta, velikega kroga, tiskanje belih pik in opazovanje, kako iz njihovih izdelkov nastane čudovita rdeča mušnica. Po vodeni dejavnosti je sledila prosta igra s športnimi pripomočki ali brez na atriju. Nam je športni pripomoček v pomoč, njim igrača, orodje, zabava in radi raziskujejo, se dogovarjajo ter vzpostavljajo medsebojne odnose z vrstniki in odraslimi. Po kosilu sledi težko pričakovani počitek. Dan v vrtcu se zaključi s spontano igro v igralnici ali na prostem in s pričakovanjem, le kaj se bo dogajalo v vrtcu naslednji dan. Alenka Šink Mihelj

Matejka Kandus

Hvala vam Društvo žena iz Vrtojbe,

28

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba


Medeni zajtrk prvošolcev v Vrtojbi

V okviru akcije “Tradicionalni slovenski zajtrk” nas je v dopoldanskem času na Podružnični šoli Vrtojba obiskal podpredsednik Čebelarske zveze, mag. Aleš Rodman ter z nami zajtrkoval. Tradicionalni slovenski zajtrk, ki smo ga ponudili otrokom, je bil sestavljen iz naslednjih živil: kruha, mleka, masla, medu in jabolka. Otroci so okušali sladkost medu, predvsem pa so spoznavali, kako koristen in zdravilen je med za zdravje. Gospod Aleš nam je na zelo prijeten in otrokom razumljiv način predstavil čebelarstvo, čebele, čebeljo družino in njihove pridelke. Ugotovili smo, da je življenje čebel izredno zanimivo in hkrati spoznali, kako nepogrešljive so čebele v naravi. Naš medeni dan smo zaključili s poslušanjem pravljice “Čebelica Meli”, likovnim ustvarjanjem ob knjigi in petjem pesmice “Čebelice”. V avli naše šole smo prvošolci pripravili slikovni pregled dejavnosti ob tradicionalnem slovenskem zajtrku.

Zima 2016

Jesen je bogato obrodila in nas povabila v raziskovanje življenja na kmetiji in kmečkih opravil. V mesecu oktobru so otroci iz skupine Modri palčki, pod vodstvom Lučke in Sare, zaigrali gledališko igro Debela repa. Z njo so razveselili otroke v vrtcu ob Tednu otroka, starše in stare starše. Zgodbo so popestrili s starimi ljudskimi plesi in pesmijo ter obujali našo preteklost življenja na podeželju. Igrico so tudi zaigrali otrokom 1. razreda Osnovne šole Ivana Roba in otrokom v vrtcu v Novi Gorici.

Lučka Pompe in Sara Faganel

“Modrijani” v krog V skupini 4–6 letnih otrok se že dalj časa igramo z matematično obliko – krogom. Z otroki smo preko igre vstopili v svet okroglih oblik – čisto spontano in zanimivo. Najprej smo plesali rajalne plese v krogu, nato smo izvajali gibalne igre in vaje v krogu, nadaljevali pa smo s socialnimi igricami v naravni obliki. Sledila je stopnja opazovanja oblik v naravnem okolju, v igralnici in na domu, od koder je vsak prinesel svoj izbrani predmet okrogle oblike. Pri razgovorih smo spoznali, da je veliko jesenskega sadja in poljskih pridelkov, ki so okrogle oblike. Pri likovnem ustvarjanju so “Modrijani” opazovali in tipali jabolko, ki je na risbi postalo velik ali majhen krog. Oblika je kraljevala tudi pri gibalni dejavnosti – igra z žogo na različne načine, kot predmet vadbene ure in predmet socialne igre, ki v krogu združuje otroke. Izvedli smo veliko krožnih grafomotoričnih vaj, ki so otrokom urile prste in dlani. Ob vsem tem pa smo se naučili pesmico o žogi, ki je v igralnici postala pravi glasbeni hit. Krog je otroke očaral, tako kot je pred tisočletji očaral koliščarje na Ljubljanskem barju. Otroci so skozi proces spoznavanja ugotovili, da je povsod veliko okroglih stvari in predmetov, saj je ta

oblika najbolj primarna in naravna, ker so tudi naši najpomembnejši deli telesa okrogli … (na primer: glava in oči). In tako se naš svet – krogla – vrti naprej, “Modrijani” pa hitijo novim čudenjem naproti … Naj se Vam meseci na koncu leta prijazno sklenejo v krog in začnite novo leto z novim krogom – krogom zdravja, ljubezni, veselja in poguma. Srečno! Larisa Ambrož

29

šolstvo

Alenka Vodopivec Karmen Grosar

Gledališka igrica otrok “Debela repa”


Navihančki se igramo matematiko Sicer smo mlajši otroci, a matematika je za nas mala malica. Vsakodnevno se soočamo z izzivi, kot so urejanje, preštevanje, preoblačenje, deljenje, razvrščanje pribora … Preizkusili smo se tudi v izdelavi Correllovega diagrama ločevanja po 1 lastnosti. Ugotavljali smo, kaj je rjavo in kaj ni ter sličice lepili na pravilno stran v diagramu. Tako doživljamo matematiko kot prijetno izkušnjo v vsakdanjem življenju in verjamem, da iz malih matematikov zrastejo veliki! Bravo

Navihančki, obvladamo! Barbara Žorž, dipl. vzg.

Oranžni palčki v cvetličarni V četrtek, 24. novembra 2016, smo otroci iz skupine oranžni palčki, ki obiskujemo vrtec Mavrica v Šempetru, sodelovali na prav posebni razstavi, ki smo jo pripravili v sodelovanju s cvetličarno Kofol.

Ker je bil ta teden tudi teden zmanjševanja odpadkov, smo se odločili, da bomo izdelke izdelovali iz odpadnih materialov. In čudili smo se, kaj vse se lahko iz tega naredi.

Otroci smo v vrtcu že cel teden prej pridno in aktivno ustvarjali ter se pripravljali na razstavo. Ker smo uporabili veliko bleščic, so se otroci odločili, da se bo naša skupina za ta teden preimenovala v bleščeče palčke.

Na otvoritvi razstave, kjer je Cvetličarna Kofol razstavljala rože in izdelke iz rož, smo tako razstavljali tudi mi, kar smo iz odpadnih materialov naredili. Poleg tega pa, kot se spodobi za otvoritev, smo tudi pogumno nastopili z deklamacijami in pesmicami. Vzdušje pa je bilo, kljub dežnim kapljicam, res pravljično. Kljub temu, da nas je ulovil dež, smo se imeli zelo lepo in se iz srca zahvaljujemo Cvetličarni Kofol ter staršem otrok, ki so prišli in seveda najbolj pogumnim nastopajočim ta večer – našim Oranžnim palčkom. Mojca in Ana, Oranžni Palčki

40 let namiznega tenisa v Vrtojbi Ob svoji 40 letnici delovanja so člani Namiznoteniškega kluba Vrtojba svečano praznovali, s kvalifikacijsko tekmo za evropsko prvenstvo 2017, v Novi Gorici, 22. novembra 2016. Slovenska namiznoteniška reprezentanca je to tekmo žal izgubila proti Belgiji z rezultatom 1:3. Razočaranje domačinov je bilo veliko, verjetno pa je bil najbolj razočaran prav domačin, olimpijec Bojan Tokič, ki tokrat ni pokazal svojega znanja. Pred mesecem dni pa so na Slovaškem za uvod kvalifikacij presenetljivo ugnali Poljsko, prav tako z rezultatom 1:3. Kljub temu pa je bil namen dosežen, saj se je zbrala elita tega športa in skupaj so praznovali vse dosedanje dosežke, uspehe in delo iz preteklih štirideset let. Že pred njimi so igrali namizni tenis na Goriškem, kot sekcija pri Železničarskem športnem društvu, pa tudi v Grafičnem podjetju Soča, 23. maja 1976 pa so se registrirali z imenom Namiznoteniški klub Vrtojba. V Vrtojbi pa zato, ker so tam dobili prostore in dvorano, ki je vadbo omogočala. Vse od samega začetka pa je bil gonilna sila kluba Venčeslav Pajtnar, ki je bil tudi dolgoletni predsednik kluba. Po osamosvojitvi so postali znani po tem, da so klub, ki je vzgojil največ članskih reprezentantov: mladih, zagnanih športnikov, ki so igrali na Evropskem ali svetovnem prvenstvu, ekipno ali posamezno.

šolstvo

Posegli so po vrhu, saj so imeli v reprezentanci Slovenije, v A kadru Bojana Tokiča, Ludvika Peršoljo, Heleno Halas, Darjo Bajc, Nina Pavlina in Sašo Sivec. Ekipa deklet, žensk, so bile kar petkrat državne prvakinje in

30

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba


Vadba za najmlajše

40 obletnica namiznoteniškega kluba

Prve generacije kluba

dvakrat pokalne, članske prvakinje. Po osamosvojitvi je bila za klub najuspešnejša sezona leta 2012 do 2013. Takrat je bil Ludvik Peršolja trikrat Slovenski mladinski prvak in posamezno tudi državni prvak. V tem letu so dosegli tudi ekipno zmago in bili ekipni mladinski prvaki. Zanje sta takrat igrala brata Ludvik in Kristjan Peršolja, Brešan Luka in Davor Pejakič. Največjo vlogo pri osvojitvi petih naslovov državnih prvakov in dva pokalna naslova pa sta odigrali Yang Ting in Janja Milost. 8. oktobra so pričeli z namiznoteniško ligo za članice. V ekipi bodo članica Nina Pavlin, ostale pa so mladenke od 15 do 17 let in kadetinje, stare do 14 let. To pa so izjemno nadarjene, Gaja Mavri, Tina Mozetič, Teja Vidmar, Nuša Klaut in Lara Kompara. Trener Tokič pravi, da so ta dekleta nadarjena generacija letnika 2004 do 2006, ki je že posegla na mednarodnem prvenstvu Hrvaške, TOVIN memorial ZGIPING, po prvih mestih.

Zima 2016

Miroslav Tokič je trener v klubu že vse od 3. januarja 1993. Do prihoda Tokiča je bil dolgoletni trener Venčeslav Pajntar in kasneje Egon Jelen. In vsi trije so si že od samega začetka dalje zadali visoke standarde in jih na srečo tudi že presegli. Pri Tokičevem trenerskem delu so mu veliko pomagali njegov mlajši sin, Darije Tokič, pri delu z mlajšimi pa Kaja Koglot, Anja Markič (Krošelj) in Sara Krošelj. Pri svojem delu imajo ves čas veliko podpore in razumevanja v lokalnem okolju. Sedaj predvsem dobijo vso potrebno razumevanje in pomoč na Občini Šempeter-Vrtojba, tudi pri Mahle – Lektriki in Zavarovalnici Triglav ter še nekaterih manjših sponzorjih. Hvaležni so vsem, saj so le z njihovo pomočjo lahko dosegli takšne rezultate. Klub je bil po tradiciji že od samega nastanka bolj ženski, so pa vzgojili tudi nekaj izjemnih talentov med moškimi. Zdajšnja generacija moških, ki trenutno trenira v klubu, na čelu s trenerjem Gašperjem Šuligojem,

so Sandi Cijan, Rene Peršolja, Rene Gorkič, Aleks Ušaj, Schon Leban in še nekateri, je zelo perspektivna in kmalu pričakujejo od njih lepe rezultate. Posebej pa so še ponosni, da so v klubu vzgojili dva igralca, ki sta odšla igrati za močne EU lige v Nemčijo, v Bundes ligo, kjer že celih deset let igra Bojan Tokič. Za njim je odšel tudi Ludvig Peršolja, ki prav tako že uspešno nastopa v Nemčiji. Ludvig pa poleg tega še študira v Novem Mestu, na višji ekonomski šoli. Letošnje leto je Ludvik Peršolja na svetovnem prvenstvu članov premagal pomembne igralce in postal 33 najboljši igralec v svetu. Tokič je bil udeleženec na treh olimpijskih igrah, tudi na zadnji v Rio de Janeiru V Braziliji, kjer je dosegel uvrstitev od 9 do 16 mesta. In take vrhunske igralce so vzgojili v Namiznoteniškem klubu v Vrtojbi. Njihov dolgoletni, prizadevni predsednik kluba, Robert Peršolja pa pravi, da pa so ponosni tudi zato, da so uspeli v štiridesetih letih svojega delovanja vzgojiti številne mlade v duhu tovarištva, vztrajnosti, delavnosti in ljubezni do športa. Dora Levpušček

31

šport

Tokrat so v klubu pripravili tudi program vadbe za najmlajše, od dveh do pet let. Na njihovo veselje se je prijavilo kar dvajset mladih nadebudnežev, ki jih bo to sezono vadila Nina Mučič.

Veseli so, da so svoje štiri desetletno delovanje proslavili prav v duhu njihovega delovanja in da njihove uspehe spoštujejo tudi v organizaciji EU lige.


Bojan Koglot: “Fotografija lahko pove več kot tisoč besed.” Zasledila sem, da ste se s fotografijo začeli ukvarjati že v rani mladosti. Kaj je bil razlog, da ste se že kot mladenič navduševali nad fotografijo?

preprosto talenti

Kot mladenič sem se zanimal za fotografijo, da bi ohranil določene spomine, tako sem fotografiral predvsem popotne in družinske dogodke. Ob upokojitvi sem se vpisal na Univerzo za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, kjer sem obiskoval likovni krožek pri mentorju – akvarelistu Marjanu Miklavcu in fotografski krožek pri mentorju, mednarodnemu mojstru fotografije, Rafaelu Podobniku. Kolegice pa so me navdušile še za vpis v folklorno skupino. Navdušenje nad folkloro je v meni zbudilo željo po ustanovitvi folklorne skupine in tako je nastala Šempetrska folklorna skupina “Na placi”, ki deluje pod okriljem Društva žena in deklet Šempeter in sem njen predsednik. Ste tudi pred upokojitvijo iskali svoj navdih v umetniškem ustvarjanju?

32

Rad sem risal, a pred upokojitvijo nisem imel časa za kaj več. Ob upokojitvi se je pri vas dogodila velika prelomnica, ko ste se začeli resneje posvečati fotografiji in likovnemu ustvarjanju. Kako se danes nadaljuje vaša pot? Po začetnem fotografskem tečaju sem svojo pot nadaljeval z obiskovanjem naslednjega tečaja, to je Tretja moč v okviru UNI3. Skupaj z ostalimi tečajniki smo se predstavili javnosti na več razstavah v galeriji Frnaža in Goriški knjižnici Franceta Bevka. Nadaljnje izpopolnjevanje v obliki

tečajev in krožkov pa mi danes preprečujejo obveznosti v naši folklorni skupini. Ne glede na to, pa svojo strast do fotografije gojim še naprej, a samostojno. Za akvarel mi prav tako zmanjkuje časa, čeprav me ravno v tem zimskem času, ko se večeri daljšajo, spet vleče, da bi poprijel za čopič. Sicer pa je veliko lažje moje vsakodnevne aktivnosti združiti s fotografijo, kot z akvarelom, saj zadostuje že jutranji, popoldanski ali večerni sprehod ali vožnja s kolesom, da posnamem nekaj fotografij. Fotoaparat me spremlja na vsakem koraku. Potem pa komaj čakam, da se vrnem domov in fotografije pregledujem in obdelujem na računalniku. Med vašimi fotografijami prevladujejo pokrajinski motivi oz. motivi iz narave, kot so: cvetlice, drevesa in drugo rastje. Kaj je ključnega v teh motivih, da privabi vaš fotografski objektiv? Fotografija mi je omogočila, da sem začel naravo bolj ceniti. Motivi iz narave se me tako globlje dotaknejo. V objektiv najraje ujamem motive narave obsijane s soncem v času

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba


barv jutranje zarje ali zahajajočega sonca. Pogled pritegne cvetlica, drhteča trava, veja drevesa, žareči grm kraškega ruja in čar jesenskega vinograda. Kaj pomeni fotografu ujeti pravi trenutek oz. kako se počutite, ko naredite fotografijo, ki vam je res všeč? Vesel in ponosen sem nanjo. Kako nadgrajujete svoje fotografske vrline? Fotografski tečaji so zame predragi, zato brusim svoje znanje preko spleta in druge literature. Sicer pa je dobrodošlo in koristno tudi druženje med fotografi, ko se skupaj odpravimo na teren fotografirat in si tako lahko delimo mnenja, videnja in izkušnje. Do sedaj ste pripravili kar osem ciklov oz. osem različnih tematskih sklopov fotografij: Ko se dan poslavlja, Rože, Biljenski griči, Po kraških gmajnah, Breskve v cvetju, Ruj, Zaklenjene ljubezni in Cerkniško jezero. Verjamem, da vaš fotografski krog še ni sklenjen dokončno. Zaupajte nam, ali so v nastajanju že nove fotografije, s katerimi nas boste navduševali tudi v bodoče?

fotografij iz dneva v dan več, tako da je materiala za novo razstavo dovolj, le motivacijo za pripravo slednje je potrebno ponovno zbrati. Ali imate pred seboj nove fotografske izzive? Še vedno me najbolj pritegne narava, saj se v njej vedno lahko najde kaj novega in zanimivega. Ali želite preko svojih fotografij občinstvu kaj sporočiti, jih s čim zaznamovati? Seveda, gledalcu skušam vzbuditi občutenje lepote narave. Obenem pa bi si želel, da bi nanjo gledal kot na nekaj pristnega, enkratnega. Verjemite, s fotoaparatom v roki je svet drugačen, tak, kot ga brez njega

Zima 2016

nikoli ne bi videli. Da o spominih niti ne govorim. Fotografija ni samo ujeti trenutek, predstavi nam dogajanje, emocije, naše videnje in sporočilnost. Izmed nabora vaših fotografij izberite tisto, ki vas je najbolj zaznamovala in nam pojasnite zakaj? Sicer ni samo ena, jih je veliko. Vendar če res dobro razmislim, se mi ob tem vprašanju vse bolj prikazujejo fotografije ključavnic, ki sem jih naredil na Mesarskem mostu v Ljubljani, ker nosijo tudi svojo sporočilnost. Tanja Peloz

33

preprosto talenti

V Okrepčevalnici Zdenka v Šempetru pri Gorici mi je s finančno podporo sina, ter pomočjo Rafaela Podobnika, uspelo izpeljati svojo prvo samostojno fotografsko razstavo. To je bila nekje moja prelomnica, saj sem se v naslednjih mesecih predstavil že s svojo drugo razstavo. Tako so se tam vrstile razstava za razstavo. Izpostaviti velja še razstavo v Domu upokojencev Nova Gorica, v dvorcu Coronini v Šempetru pri Gorici in Mladinskem centru v Vrtojbi. Sicer je dobrih


Pesniški svet Sare Remžgar Sara Remžgar, doma iz Vrtojbe, je ženska mnogih talentov. Je pesnica, mama, učiteljica. 19. oktobra 2016 smo lahko bolje spoznali njeno delo in pesniško zbirko Izgubljanja na literarnem večeru v Coroninijevem dvorcu, ki sta ga pripravila JSKD Nova Gorica in Kulturno umetniško društvo Šempeter. Diplomirala je na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz angleškega jezika in književnosti in španskega jezika in književnosti. Trenutno dela kot učiteljica angleščine za predšolske in osnovnošolske otroke na Jezikovni šoli Papagaj – vodi igralne urice v angleščini. Sodelovala je na številnih literarnih festivalih in dosegla številne odlike na literarnih natečajih. Doslej je objavila v Novem Zvonu, v Locutiu, na spletnih straneh Lirik.si, v OtočjuO in Literarno jezikoslovni reviji. Kot polfinalistka Pesniškega turnirja 2013 je s tekmovalno pesmijo postala tudi del zbornika Podarjamo vam pesem – Zbornik pesmi polfinala v Goriških Brdih. Piše tudi kratke zgodbe in dela na seriji otroških slikanic v španščini za otroke od 1 do 3 let. Sara, kljub tvoji mladosti je tvoj pesniški opus že zelo bogat. Kdaj si prvič začutila ta notranji klic, da si svoje misli zlila na papir in je nastala tvoja prva pesem? Se je še spomniš? Ta notranji klic je prihajal zelo postopoma in po tihem, tlel je v meni precej časa, predvsem takrat, ko sem doživljala različne življenjske prelomnice, ko se je moj notranji (in tudi zunanji) svet rušil, pa nato spet znova sestavljal. Ko sem nekako začutila, da imam tudi jaz kaj povedati širnemu svetu, sem se začela izražati na način, ki mi je najbolj blizu – v poeziji. Prve pesmi so nastajale počasi, pred več kot petimi leti, dopolnjevale so se in spreminjale, nekatere so svojo dokončno podobo prevzele šele tik pred izidom pesniške zbirke.

preprosto talenti

Kako bi tematsko opredelila svojo liriko? Kaj je njena rdeča nit? Označuje me izrazita ženska lirika in materinstvo. Preplavlja me strast, ki jo čutim do poezije, ki obravnava predvsem razvijajoči se svet ženske kot take in ženske kot matere ter njen položaj v današnji družbi, ki je (čeprav na videz moderna in enakopravna) še vedno izrazito moško naravnana. Kje najdeš navdih za svoje ustvarjanje? Navdih izvira predvsem iz lastne notranjosti, ranljivosti, občutenja sveta v vsej polnosti. Seveda pa je smrt pomembno zaznamovala

34

moje življenje. Že zelo zgodaj sem se zavedla minljivosti človeškega življenja in s tem zavedanjem sem zrasla in se izoblikovala. Vsa nadaljnja ‘izgubljanja’ so vsako po svoje odsev smrti, saj je ob vsaki izgubi umrl del mene. Veliko delaš z otroki in za otroke. Si tudi mama dveh deklic – Rebeke in Rahele. Na kakšen način te otroci navdihujejo? Rebeka ima 5 let in pol in je predšolska deklica, Rahela pa je dopolnila 9 mesecev. Ko je bila Rebeka malčica, sem dobila navdih za izštevanke iz njenega doživljanja sveta in vsakodnevnih dogodivščin. Otroško literarno delo v španskem

jeziku La risa de Rebeca y otras imágenes de su niñez oziroma Rebekin nasmeh in druge podobe njenega otroštva (prevod v slovenskem jeziku) je zbirka zgodb o deklici Rebeki in vsem, kar jo obkroža v vsakdanjem življenju. Otroci približno iste starosti (malčki) naj bi se na tak način lažje identificirali z Rebeko in podoživeli z njo tudi marsikatero izmed svojih lastnih izkušenj. Tvoja najnovejša pesniška zbirka, Izgubljanja (2014) je posvečena ženskam, ki so izgubile vse, na čemer je temeljilo njihovo življenje, a našle same sebe … Nam lahko poveš kaj več o njih? Kdo so? To so ženske, ki jih osebno poznam in tudi take, ki jih ne, a vem da so. Prav zaradi pomanjkanja spoštovanja v današnji družbi se te ženske znajdejo v težkih življenjskih okoliščinah, ko morajo premostiti različne ovire na svoji poti, da ostanejo zveste sebi. Ženske v današnjem svetu ne smejo več pokazati ranljivosti, nežnosti, mehkobe, saj družba od njih pričakuje preveč možatosti. Posluha ni predvsem za ženske v stiski, ki morajo svoje bolečine skrivati, da niso takoj ožigosane kot šibke, nesposobne, celo duševno motene – neprimerne za vlogo matere. Pričakuje se, da bodo vse zmogle same – finančno, čustveno, telesno – in se ob tem nikoli ne zlomile.

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba


In vendar ženske tako v tem neprijaznem in večkrat povsem nepravičnem svetu plavajo proti toku, kljubujejo vsemu, kar jim pride naproti, da le ohranijo svoje bistvo. To delajo po tiho, saj jih je še vedno strah – a ne svoje nemoči, temveč družbenega sistema, v katerega so vpete nehote, saj se zavedajo, da nanj nimajo vpliva. Tako so te ženske po tihem zveste same sebi, družbi pa predočijo neko drugo podobo sebe, takšno, ki ugaja, ki se zliva s pričakovanji.

Kako je tvoj študij angleškega in španskega jezika vplival na razvoj tvojega pesniškega jaza?

Izgubljanja so del življenja in osrednja tema tvoje zbirke. Kako jih ti v tvojih pesmih doživljaš?

Že od gimnazijskih let te privlači poezija ameriške pesnice in pisateljice 20. stoletja, Sylvie Plath. Njena dela so se te posebej dotaknila. Kaj je tisto, kar pri njej najbolj občuduješ?

Vse pesmi v zbirki nosijo neko težo notranje življenjske izgube in o tem pripovedujejo. Vsaka izguba človeka razruši in ga nato nazaj sestavi – obogati, ne osiromaši. Preko poetičnega izpovedovanja želim izgubo razgaliti, izliti vanjo svojo bolečino in jo nato preseči ter se dvigniti nadnjo. Od takrat naprej jo vidim zgolj kot izkušnjo, s katero me je življenje obdarilo.

V času študija sem imela več edinstvenih priložnosti poglabljati se v svet književnosti, spoznati literarno teorijo in odriniti tudi na globlje. Medtem ko sem spoznavala velikane svetovne književnosti, sem se naučila prepoznavati kakovostno literaturo, si ustvarjati svoj osebni literarni okus in se izoblikovala kot bralka in bodoča ustvarjalka.

Že od mladostniških let me je močno privlačilo temačno in grenko v njeni poeziji. Občudujem predvsem njeno strast v izražanju, njeno neposrednost, prosojnost njenih besed, globoko čustvovanje in pesniški glas, ki teži k intenzivnem izražanju najbolj osebnih in izredno občutljivih področij življenja.

Kateri drugi avtorji so ti še blizu in kaj ti je pri njih všeč? Navdušuje me predvsem hispanoameriška književnost 20. stoletja, natančneje literarna smer magični realizem, kjer se zabrisuje meja med vsakodnevnim in čarobnim, kjer povsem preprosto živita dva vzporedna svetova – vidni, otipljivi, “resnični” svet in tisti, onstran naših občutenj. Na tem mestu lahko omenim avtorje, kot so Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, Laura Esquivel, Isabel Allende, Pablo Neruda. Dejansko je veliko tudi angleško govorečih avtorjev, ki me navdihujejo s svojimi deli iz najrazličnejših razlogov, a jih je preveč, da bi vse po vrsti naštevala. Morda bi izpostavila nekatere, ki so se me še posebej dotaknili v zadnjih letih: William Shakespeare, Emily Dickinson, Virginia Woolf, James Joyce, Edgar Allan Poe, Toni Morrison. Tina Gabrijelčič

Žižula

občinske grče

Žižula velja za eno najstarejših sadnih dreves na svetu. Prihaja iz Severne Kitajske, zato mu tudi pravijo kitajski datelj. Lahko ga vzgajamo kot grm ali drevo, ki zraste v višino do 8 metrov. Prenese zelo nizke temperature do -25 C° in je odporno proti suši. Žižula uspeva v lažjih in rodovitnih tleh, ne prenese glinaste zemlje. Plodovi so podolgovati in zelene barve, ki jo spreminjajo od rumene do rdečkasto rjave, ko so zreli. Plodovi so sladki kot dateljni in jih lahko predelamo v marmelado, sokove in v žganje. Žižula vsebuje največ vitamina C, več kot citrusi. Krepi imunski sistem, pomaga pri težavah z želodcem in želodčno kislino. Pomaga tudi pri zdravljenju visokega krvnega pritiska, proti srbenju, proti izpadanju las, znižuje visoko temperaturo, lajša bolečine pri zdravljenju raka, lajša depresijo, čisti kri in deluje kot pomirjevalo. Dominik Soban

Zima 2016

35


em Materinskem V septembru se je v naš pod okriljem uje del ki er, pet Šem domu dogajala , jan ari Sam Zavoda Karitas vanja ograje. bar ija akc a jsk vol sto pro nice Triglav Nova Zaposleni iz Zavaroval čas in trud ter nam j svo Gorica so podarili vali ograjo, da je bar pre ne old pop ek v pet . Zahvaljujemo se eki obl pre i zasijala v nov jcem, direktorju vol vsem dvajsetim prosto n, da sta sla Pri nki Ale in Ivici Vuliću odek. dog i eln rod zorganizirala ta dob avka del na kov Klementina Bajec, stro

Moški pevski zbor Šempeter, ki ga vodi zborovodja Miran Rustja, sproti dokazuje, da je v svoji starostni kategoriji najboljši v državi, s svojo kvaliteto pa zagotovo konkurira tudi med ostalimi pevskim i zbori, ki so iz mlajših starostnih struktur. Da je pevski zbor v dobri kvalitetni kondiciji dokazuje tudi dejstvo, da je zelo iskan in ga od vsepovsod kličejo za nastope. Repertoar zbora je zelo pester in ima primeren program za raznolike prireditve. Letos septembra so pevci zmagali na izbornem Primorskem tekmovanju in tako Primorsko zastopali na festivalu v Cankarjevem domu v Ljubljani. Z dobrimi pripravami so dosegli, da so bili tudi v Ljubljani najboljše ocenjeni pevski zbor. Ponosni so tudi na to, da so že nekaj let v svoji starostni skupini eden najboljših pevskih zborov v državi. Zagotovo pevci še niso zapeli zadnje besede in njihovi načrti so optimistični. Prepričani so, da bodo vztrajali in obdržali tisto kvaliteto, ki konkurira z najboljšim. Miran Rustja

od tu in tam

V nedeljo, 11. septembra 2016, smo se članice Društva žena in deklet Šempeter, skupaj s predsednico Elizabeto Blaško ter folklorno skupino Na placi, udeležile 46. Dnevov narodnih noš in oblačil dediščine v Kamniku. V povorki, ki je obsegala 2.000 folklornikov, nas je skozi mesto spremljal z neumornim igranjem naš harmonikar Egon Prinčič. Prizorišče je obiskalo okoli 30.000 gledalcev. V nedeljo, 9. oktobra 2016, je naša folklorna skupina Na placi popestrila Praznik kostanja na Ligu. Na vabilo TD Kolovrat Lig smo plesali in peli na vaškem brjarju in poželi aplavz množice obiskovalcev na praznovanju. V letošnjem letu smo nastopali enajstkrat, in sicer na ocenjevanju v Ajdovščini, na raznih prireditvah v Šempetru, Vrtojbi, Orehovlju, Vitovljah, Biljah, Gorici in na že omenjenem Ligu in Kamniku. Do konca leta imamo dogovorjenih še osem nastopov. Majda Nemec

36

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba


V eni izmed predhodnih številk smo vam predstavili mlado modno oblikovalko iz Šempetra, ki si je na Ljubljanskem tednu mode, med študenti, izborila zmago in si tako pridobila mesto za predstavitev samostojne kolekcije na naslednjem festivalu. Na dogodku, ki se je odvijal 18. septembra 2016, se je Tina, skupaj z ostalimi slovenskimi in tujimi priznanimi modnimi obikovalci, predstavila s svojo kolekcijo Aisha. Tina se v njenih kreacijah rada igra s pleteninami, ki toplim in hladnim odtenkom dajejo toplino in čarobnost, ki jo tokrat Tina navezuje na Afriko: “S svojo kolekcijo v ospredje postavljam afriško žensko in njeno vsakodnevno bitko za enakopravnost med spoloma. Iskanje pomena in simbolov me je pripeljalo do kombiniranja različnih barv, vzorcev in tekstur, kjer sem precejšnji poudarek postavila prav na izbor samih materialov.” Tinina kolekcija je požela veliko zanimanja in o njej pišejo že velike domače in tuje modne revije, njene izdelke pa nosijo že znana imena, kot je Petra Windschnurer, modna in lepotna urednica revije Elle. Tina nam je zaupala, da je bilo za to revijo ogromno dela, saj je morala sama, poleg kolekcije, poskrbeti za celostno podobo revije, od glasbe, make-up-a, frizur in modelov: “Če hočeš, da zadeva izpade resnično na nivoju, moraš vsak korak dobro premisliti in vse detajle pravilno skombinirati, da je celotna revija uspešna. Ker sem samostojno revijo delala prvič, so bili živčki na višku, saj nisem vedela, kaj pričakovati in niti sanjalo se mi ni, kako me bo publika sprejela. Na koncu so bile moje skrbi odveč, saj se je vse super izšlo. Modini svet je kolekcijo resnično dobro sprejel, za kar sem zelo hvaležna. To je bila zame odlična izkušnja in dobra popotnica za naprej.” Lara Soban, foto: Jure Makovec

Župnija iz Šempetra je 24. septemb ra 2016 romala v Padovo k velikemu spovedniku, sv. Leopoldu Mandiću. Ogledali smo si muzej ob cerkvi, ki je živa priča njegove svetosti. Pred cerkvijo so se nam pridružili še romarji iz Hern ovic in skupaj smo vstopili v cerkev, kjer sta nam njihov in naš župnik darovala sveto mašo. Obiskali smo tudi cerkev sv. Anto na Padovanskega in cerkev sv. Justine, kjer so tudi relikvije evan gelista sv. Luke. Ana Živec

od tu in tam

no Vaje Mladinskega pevskega zbora Šempeter-Vrtojba so se intenziv anju pričakov m nestrpne v vsi bili smo saj ra, začele že septemb gostovanja v Švici, ki nas je čakalo konec meseca septembra. Ko v je končno nastopil ta dan, smo se z avtobusom najprej odpravili ih zanimiv in novih veliko tudi izvedeli Innsbruck. Med potjo smo informacij, saj nam je svoje znanje predajal doktor Renato Podbersič. Popeljal nas je v kneževino Liechtenstein, kjer smo si so ogledali glavno mesto Vaduz. Večer smo zaključili z Gartožci, ki nas obogatili z znanjem ljudskih pesmi in narodnozabavnih iger. Naslednji dan smo se najprej odpravili do srednjeveškega mesteca Stein am Rhein, zatem pa do čudovitih in mogočnih Renskih n slapov, ki s svojo mogočnostjo kažejo silno moč narave. Popolda smo se napotili do največjega švicarskega mesta Zürich, kjer smo imeli zvečer pod taktirko zborovodkinje Mojce Maver Podbersič, skupaj s Folklorno skupino Gartrož, tudi nastop. Zadnji dan smo se odpravili v Luzern in si tam ogledali znamenit Levji spomenik. Ker Švice ne moreš obiskati, ne da bi šel pri tem tudi v tovarno čokolade, smo se v Luganu odpravili prav tja. Poskušali smo različne vrste čokolad in nihče se ni domov vrnil praznih rok. Ko smo se, polni lepih doživetij, odpravljali proti domu, smo seveda, kot se za prave pevce spodobi, veselo prepevali. Neža Podbersič in Kristina Pavlica

Zima 2016

37


Župnijsko srečanje ostarelih in bolnih se je odvijalo 1. oktobra 2016, prav na prvi dan rožnovenskega meseca, na povabilo župnijske Karitas v šempetrski cerkvi. Ob skupni molitvi in petju smo imeli možnost tudi za sveto izpoved. Preko 110 vernikov se je zbralo pri obredu bolniškega maziljenja, ki so v spomin prejeli blagoslovljeno darilo. V župnijski dvorani smo kasneje imeli prekrasno pogostitev, ki so nam jo pripravile pridne roke delavk naše Karitas. Ana Živec

15. oktobra je folklorna skupina Na placi iz Šem petra pri Gorici na pobudo vodje FS Boj ana Koglota, skupaj s Kulturnim domom iz Gorice (I), organizirala prireditev “Zaplešimo na placi – minilo sto je let in več”. Občinstvo v dvorani je najprej pozdravil predse dnik Kulturnega doma Gorica Igor Kom el. Program večera je povezovala Tjaša Mišček. Večer so pričel i plesalci Na placi, z odr sko uprizoritvijo Na šempetrskem placi. Sledila je FS Borjač iz Sežane, s spletom Deklica podaj roko, žen ska vokalna skupina Vog rinke, z venčkom 3 ljudskih pesmi, FS Kal nad Kanalom, s spleto m Na kalskem brjarju kot zadnja je nastopila , FS Vipava, ki je predst avila nekaj plesov iz zgornjega Posočja. Na stopajoči so večer zak ljučili s skupnim nastopom in prepevanj em ljudskih pesmi, kat erim je pritegnila vsa dvorana. Ob kozarcu dobre kap ljice in prigrizku so se pesmi in plesi nadaljevali pozno v noč v spodnji dvorani Kultu rnega doma Gorica. Bojan Koglot, foto: Bor ut Peršolja

od tu in tam

Predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, je 16. in 17. oktobra 2016, obiskal Vatikan, kjer je med drugim v Vatikanskih vrtovih slovesno posadil slovensko drevo. Seveda je bilo potrebno ob takšnem obisku poskrbeti tudi za delovno večerjo v rezidenci veleposlanika, nj. eksc. Tomaža Kunstelja, in za postrežbo v Vatikanskih vrtovih ob slovesni posaditvi drevesa. Takšno veličastno nalogo je prejela ekipa novogoriške Hit, d. d., ki jo je vodil naš domačin, Alen Šraj, ki smo vam ga predstavili v eni izmed predhodnih številk. Alen je z ekipo (Marino Furlan, Matjaž Šinigoj in Dragan Trivić) pripravil zelo domiselno večerjo, ki je prisotne navdušila z izgledom in okusom, ki se je z izbranimi vini zlila v dovršeno celoto in navdušila vse prisotne s štirimi vrhunskimi hodi. Domačin, Alen Šraj, vodja F&B na destinaciji Nova Gorica, je nad izkušnjo zelo navdušen: “Počaščen sem, da sem bil del te , izjemne izkušnje. Gre nenazadnje za izreden državniški dogodek kjer smo z veliko odgovornostjo izkazali naše znanje in gostom omogočili doživetje, ki so ga iskreno cenili. Glede na obojestransko zadovoljstvo, si želimo in upamo, da bi podobno zgodbo še kdaj lahko ponovili.” Lara Soban

38

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba


lkarska reprezentanca Kot vsako leto se je slovenska kota nivoju. Večina predstavnic in dnem naro med na m udeležila teke kluba Renče. V letošnjem kega lkars predstavnikov je bila iz Kota hov pridružila naša občanka letu pa se jim je na poti dobrih uspe reprezentanco je 21. oktobra ko lkars kota o Mija Erzetič. Slovensk l Interland. Mija se je Poka na 2016 pot najprej vodila v Zürich ezentanco odlično repr o ensk slov za opom nast s svojim prvim titev je dopolnila uvrs čno Odli to. odrezala in dosegla peto mes a reprezentanca je nato 1. ensk Slov . parih v tom mes im še z drug lu Evrope 2016, ki je bil letos novembra 2016 nastopila še na Poka nc Cipot sta za Slovenijo Pola v Calderrari. Mija Erzetič in Teo tekmi, bila sta tretja. Mija je tej na titev uvrs oljšo prikotalkala najb mesto. 9. gla dose in nastopila še v posamezno Sara Krošelj

V novembru je im ela Ksenja Birsa razstavo svojih ročnih de l v Centru dnevih aktivnosti v Šempetru. Svojo fantazijo je prepletla z nitka mi in nastali so izjemni unika tni izdelki. Kape , šali, ponči, baretke, zapestn ice in še veliko dr ugega. S svojimi izdelki pa je navdušila in da la idejo za delo mnogim ob iskovalkam v cent ru. D. L.

Zima 2016

od tu in tam

12. in 13. novembra 2016 se je v Športnem centru Hit odvijala mednarodna razstava pasemskih psov v lepoti CACIB ŠempeterVrtojba. Športni kinološki klub Vrtojba ga je pripravil že 17. leto zapored. Na tekmovanju je bilo prijavljenih preko 2000 psov iz kar 25 držav. Zanimivo je opazovati vzreditelje ob negovanju svojih čudovitih psov, pokramljati z njimi, spoznati kako novo redko pasmo, srečati stare-nove znance, opazovati gibanje psov v ringu in strogo ocenjevanje sodnikov, občutiti vznemirjenje lastnikov ob prvem naslovu v svoji kategoriji … Kljub temu, da nisem tekmovala, menim, da je bil to ponovno velik in zelo dobro organiziran dogodek ter odlična promocija kraja. Tamara Fakin

39


tudi jesenska nagradna križanka Z veseljem vam sporočam, da je v naše uredništvo prejeli kar 33 požela veliko zanimanja, saj smo imamo v naši občini toliko da , smo sni rešenih križank in pono 2016 smo organizirali a uspešnih križankarjev. 11. novembr ade Salona Sij iz Šempetra. nagr ne kras lili pode žrebanje, kjer smo nice, ki se bodo lahko sreč tri bali Kot naročeno, smo tokrat izžre za super decembrsko darilo. pocrkljale in sprostile, kot nalašč so: Melita Peric, Vida Šturm nke križa adne Srečnice jesenske nagr in Monika Urdih Benedetič. a, Jana Mermolja, podelila 21. novembra jim je lastnica salon vse ostale križankarje pa je prav Za ne. obči nagrade na sedežu naše prejeli po pošti. bodo ga tako priskrbela presenečenje, ki lim sodelujočim. Vabimo osta vsem Iskrene čestitke izžrebankam in nke, saj vas tudi v križa adne nagr naše jete rešu vas, da še naprej prihodnjič sreča na bo da mor in ade prihodnje čakajo prijetne nagr vaši strani. Lara Soban

V materinskem domu Šempeter, na Cvetlični ulici 11a, smo v četrtek, 24. novembra 2016, obeležili Dan odprtih vrat in ob 1. obletnici materinskega doma v občini Šempeter-Vrtojba povabili sosede, prostovoljce in dobrotnike. Pridružil se nam je tudi župan Milan Turk in Ksenija Ušaj, višja svetovalka za družbene dejavnos ti. Naše ženske so obiskovalce postregle s čajem in domačim jabolčnim zavitkom, ki so ga spekle, strokovne delavke pa smo pripravile razstavo ročnih del žensk in otrok v materinskem domu. Gostje, zbralo se nas je 30, so pohvalili ročno šivane božične voščilnice, pravljične hiške, lesene skrinjice želja in otroške risbe. Hvala vsem, ki so se potrudili, da smo v prijetnem vzdušju pokramljali in se bolje spoznali. Dobre sosedske odnose, trud in pridne roke prostovoljcev je potrebno negovati in biti zanje hvaležen, ker lepšajo in izboljšujejo naš vsakdan. Klementina Bajec

od tu in tam

V okviru Zavoda Karitas Samarijan deluje tudi program Varna hiša Karitas za Primorsko, ki je prvenstveno namenjena ženskam in njihovim otrokom, ki doživljajo nasilje v domačem okolju in se morajo umakniti v varen prostor. Nasilje je prisotno “tukaj in zdaj”, na kar želimo opozoriti v dneh od 25. novembra do 10. decembra, ki jih obeležujemo kot “Mednarodne dneve boja proti nasilju nad ženskami” in za katere je značilen simbol “bele pentlje”. Tisti, ki si pripne belo pentljo, s tem simbolnim dejanjem sporoča: “Nasilja ne povzročam. Nasilja ne spregledam. Nasilja ne spodbujam. Ob nasilju primerno ukrepam. Proti nasilju govorim in delujem. Informiram se o trgovini z ljudmi.” Občutljivost in osveščenost vseh nas je za povečevanje varnosti žrtev ključnega pomena. Odpraviti je potrebno ignoranco in toleranco do nasilja. Zato reagirajmo in delujmo skladno s sporočilom bele pentlje. Maša Ferjančič

40

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba


Praznično obarvani dec ember smo v občini Šempeter-Vrto jba začeli s tradicionalnim prižig om lučk na novoletnih drevescih v Vrtojbi in Šempetru. Tokrat je bilo na obeh prizoriščih še posebej slovesno, saj smo dogajanje poveza li z obletnico pobratenja z občino Rom ans d’Isonzo. Za pestro dogajanje in pri jetno vzdušje so s pesmijo poskrbeli mla di pevci otroških pevskih zborov Osnov ne šole Ivana Roba Šempeter, glasbeniki Goriškega pihalnega orkestra in domači ple salci Folklorne skupine Na placi. MPF, foto: Foto atelje Pav šič Zavadlav

Po tradicionalnem prižigu lučk, 1. decembra, sta župana občin Šempeter-Vrtojba, Milan Turk, in Romans d’Isonzo, Davide Furlan, v Coroninijevem dvorcu podpisala Listino ob obletnici pobratenja, ki med krajema Šempeter pri Gorici in Romans d’Isonzo traja že dolgih 30, med občinama pa 10 let. V prepričanju, da izpolnjujeta pričakovanja občank in občanov ter z željo poglobiti dolgoletne vezi, sta se s podpisom pred delegacijama iz obeh občin zavezala, da bosta še naprej negovala prijateljske odnose, izmenjevala izkušnje in dobre prakse med občinama, njunimi inštitucijami in prebivalci. MPF, foto: Foto atelje Pavšič Zavadlav

od tu in tam

dnevu prostovoljstva, je 5. decembra 2016, ob mednarodnem r, podeljeval plakete Brva a Mitj a, svet a vneg Drža ik predsedn ljcem za leto 2016. Med tovo pros in ljkam najzaslužnejšim prostovo n, predsednik Društva Soba inik nagrajenci je tudi naš občan, Dom za dolgoletno delo anje prizn l preje je ki ca, Gori a diabetikov Nov kornimi bolniki, slad s dela ega oletn na več področjih. Poleg dolg u in pomoči ljstv tovo po pros je Dominik že od nekdaj poznan lec, poznan daja krvo i oletn dolg bil tega g najbližjemu, saj je pole , med drog brez ost mlad Za je kot eden izmed tvorcev akcije stev za tamkajšnje sred njem zbira z agal pom je vojno na Balkanu varju in poleg več manjših šole, vrtce in vojne invalide v Vuko odlično vodi slovensko , letih jih zadn v j, akci rnih humanita katero so letos zasedli 5. s lu, futsa v v reprezentanco diabetiko odelni prireditvi Zabijmo dobr Na mesto na Evropskem prvenstvu. društvo zbralo denarni je o, vrstj zapo leto o drug že gol diabetesu, diabetikom. Pomoč im mlad stvu izkupiček, ki ga posvečajo botr prostovoljcem iskreno lim in osta jim še kako prav pride. Dominiku za vso pomoč, ki jo emo aljuj zahv vam se vseh čestitamo in v imenu nudite bližnjemu. L. S.

Zima 2016

41


Ob 60. obletnici splošne bolnišnice dr. Franca Derganca

Ponosna sem na to, da delam v najlepši bolnišnici na svetu … To sem si večkrat rekla, ko sem prihajala v službo in sem imela v mislih koga, ki mu nisem še vedela diagnoze, ali sem iskala pravo zdravilo, ali pa sem se bala soočenja in napovedi slabega izhoda bolezni, ali pa sem se veselila, da mi bo nekaj uspelo, za kar sem se trudila in bo bolniku boljše. To sem si govorila tudi od oktobra 2014, ko sem zamenjala svoje delovno mesto in sem se veselila, da bom lahko s svojim znanjem, željo, voljo ter pozitivnim vplivom na sodelavke in sodelavce mogoče premaknila stvari nam v boljše … … in veselila sem se najlepše in najnovejše urgence ter vseh drugih malih dogodkov in velikih premikov, ki so se v teh dveh letih zgodili in se žalostila slabih novic, neuspelih trudov in krivic … Pa vendar sem ponosna, da sem del te zgodbe in v veliko čast ter privilegij sem si štela, da lahko praznujem, čeprav ne neko posebno okroglo ali žlahtno obletnico, pa vendar za vse nas pomemben dogodek.

Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca je najmlajša od slovenskih bolnišnic. Da je bilo vedno potrebno veliko napora za pridobivanje programa (denarja), kadra in da smo si sposojali preiskave in zdravila pri sosedovih ... To je bilo javnosti skrito, saj smo imeli vizijo: našo bolnišnico, ustanovo, kjer bomo pomagali. Kaj se je zgodilo v 60. letih? Napredek znanosti, medicinske stroke in spremljajočih dejavnosti, ki smo ji sledili; dostopnost 24 ur/dan 7 dni v tednu, povezovanje s terciarnimi ustanovami, skrb za kadre s pridobitvijo naziva Učne ustanove za področje zdravstvene nege in medicinske stroke, v novi ureditvi, ki prinaša nove in nove zahteve. Tu se samo postavlja vprašanje, ali tudi družbena zavedanost sledi razvoju medicinske stroke? Za bolezen, diagnozo ni kriv zdravnik, odločitev o zdravljenju je rezultat premisleka, poznavanja ugodnih in morebitnih neželenih prepletov in zapletov, kar se vedno ne konča tako, kot bi si želeli. Eden mojih učiteljev in vzornik mi je nekoč rekel: “Veš, vsi se razumemo na medicino in nogomet in to sta najljubši temi splošnih pogovorov, dokler nisi sam vpleten v tekmo in pričakuješ le zmago.”

želim le, da bi vsi imeli možnost videti sadove svojega dela in bili na to ponosni. Izrečem lahko le zahvalo in pohvalo vsem, ki so gradili in zgradili modro-rdečo primorsko gospo. V številkah? Leta 1956 je bilo 163 zaposlenih, od tega 3 zdravniki, danes nas je 994 in od tega 153 zdravnikov, leta 1956 je bilo obravnavanih v bolnišnici 3.880 bolnikov, leta 2015 pa 24.229, v ambulanti pa so takrat pregledali 5.913, leta 2015 pa je bilo ambulantnih obravnav 165.107.

Ne bom naštevala vseh zaslužnih oseb, ki so pripomogli k prepoznavnosti bolnišnice in krojili zaupanje bolnikov, ker se bojim, da bi koga pozabila. Na tem mestu si

Vse najboljše za 60. rojstni dan in še na mnoga leta, častitljiva gospa.

Za zaključek: kot v pravljici Alica v čudežni deželi, v pogovoru med Alico in Rdečo kraljico, je Alica vprašala: “Veste, v naši deželi po navadi prideš kam drugam, če tečeš tako hitro in tako dolgo, kot sva pravkar tekli midve.” Rdeča kraljica ji je odgovorila: “Kakšna počasna dežela! Tu pri nas moraš teči, kolikor te noge nesejo, da ostaneš na istem mestu. Če hočeš priti kam drugam, pa moraš teči dvakrat hitreje …” Tako se počutim zdaj jaz na tem mestu: dohitevati moramo nekatere zamujene … Teči na mestu, da nam nič ne uide in vztrajati, da tečemo še bolj hitro, da dosežemo več in boljše. In da ne bi bilo tako kot v pravljici, ko se zbudiš, je vse res.

prim. Nataša Fikfak, dr. med., spec. int. med. in hemat.

razno

Po pregledu zgodovinskih zapisov smo dobili pravi dokument o datumu ustanovitvi Splošne bolnišnice Nova Gorica, izdan s strani okrajnega zbora proizvajalcev, 29. septembra 1956. Ime po dr. Francu Dergancu pa je dobila leta 1974.

42

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba


Program DORA tudi v Šempetrski bolnišnici program odobrila tudi Zavarovalnica in nato Onkološki inštitut. V Šempetrski bolnišnici pregledajo do petindvajset žensk dnevno, kar pomeni 5.600 letno, v starosti od 50 do 69 let. Ženske bodo vabljene na pregled za mamografijo, to je na slikanje dojk z rentgenskimi nenevarnimi žarki, vsaki 2 leti.

Prim. Neda Bizjak, dr. med., spec. ginekologije in porodništva

Državni presejalni program za raka dojk DORA, je od 16. septembra tudi v Šempetrski bolnišnici. O pridobitvi programa smo povprašali Dunjo Savnik Winkler, dr. med., spec. otorinolaringologije in pomočnico direktorice za strokovno medicinske zadeve ter o izvedbi programa, prim. Nedo Bizjak, dr. med., spec. ginekologije in porodništva. 1.300 žensk zboli za rakom dojk na leto v Sloveniji, ali vsaka štirinajsta ženska. V zadnjih letih beležimo največjo obolevnost za rakom dojk po 50. letu starosti. Zastrašujoče je, da vse več zbolevajo tudi mlajše ženske. Žene so lahko prišle na pregled dojk tudi doslej, in sicer z napotnico od osebnega ginekologa ali svojega izbranega družinskega zdravnika, če so imele težave, ali če so želele le preventivni pregled.

Zima 2016

V bolnišnici v Šempetru so se potrudili in organizirali prijetno ambulanto z lastnim administrativnim pultom in lastno čakalnico, takoj ob vhodu v bolnišnico in ločeno od ostalih bolnikov, tako da bi bilo ženskam čim bolj prijetno in čim manj stresno ter obremenjujoče.

Za svoje zdravje in za preventivo ter kvalitetno življenje, in s tem tudi ohranjanje zdravja, pa lahko najbolj poskrbijo posameznice ženske tudi tako, da se kvalitetno prehranjujejo, vzdržujejo primerno telesno težo, da se vsakodnevno gibajo, da razmišljajo pozitivno in da ne kadijo. Redno, vsakomesečno, pa si je potrebno tudi samopregledovati dojke. Dora Levpušček

Sicer pa imajo v bolnišnici digitalni mamograf že od leta 2007 in so ves čas že izvajali diagnostiko in pregledovali dojke v ambulanti za bolezni dojk. Začetnika sta bila dr. Marko Vilhar in dr. Vanja Jelinčič. Vendar je ženska morala do zdravnika po napotnico in imeti razlog, da je prišla na mamografijo. V bolnišnici sedaj izvajajo vse državne preventivne presejalne programe, ZORA – bris materničnega vratu, DORA – mamografija dojk in SVIT – zgodnje odkrivanje raka na debelem črevesju in danki. Zato je pomembno, da se pacienti odzovejo vabilu in tudi na ta način poskrbijo za svoje zdravje. V bolnišnici “dr. Franca Derganca” v Šempetru pa s temi programi in ostalimi zdravstvenimi storitvami, ki jih izvajajo, skrbijo sedaj tako za preventivo kot kurativo, ki obsega operativno zdravljenje in dopolnilno zdravljenje s kemoterapijo. Dunja Savnik Winkler, dr. med., spec. otorinolaringologije

43

razno

Državni presejalni program zgodnjega odkrivanja raka DORA je prišel tudi v Šempetrsko bolnišnico s ciljem, da redno vabijo na preglede ciljno populacijo žensk. V bolnišnici so imeli veliko dela, priprav in dodatnega izobraževanja, da so povsem izpolnili vse strokovne zahteve in pridobili status presejalnega centra v okviru državnega programa DORA. Zadovoljiti so morali strogim zahtevam programa tako prostorsko, z opremo in kadrom, šele nato jim je

V svetu so ta program želeli čim bolj približati ženskam in ga izvajajo celo po velikih trgovskih centrih z namenom večje odzivnosti, saj je znano, da je uspeh zdravljenja in preživetje povezano prav z zgodnjim odkritjem raka na dojki.

Ženske, ki bodo po opravljenem presejalnem programu potrebovale dodatno diagnostiko, bodo vabljene na Onkološki inštitut. Vodstvo bolnišnice se skupaj z operaterji ginekologi trudi za ohranitev možnosti operativnega zdravljenja žensk v Šempetrski bolnišnici kot do sedaj. V bolnišnici imajo izjemno dobre zdravnike specialiste na področju operacij dojk, to sta dr. Neda Bizjak in dr. Alenka Zavrtanik, še vedno pa se vključuje dr. Vanja Jelinčič.


Društvo ko-RAK.si In kakšno je stanje v Sloveniji in na Goriškem glede pojavnosti raka prostate?

na prostati namreč po nepotrebnem umre preveč Slovencev, skoraj 400 letno, blizu 1400 letno jih zboli.

Začel se je november – mesec moškega zdravja. V tem mesecu je nastalo mednarodno gibanje Movember, ki je namenjeno ozaveščanju moških o raku prostate ter opozarja na potrebo pravočasnega odkrivanja in ukrepanja v zvezi s tem najbolj razširjenim rakom med moškimi.

Rak prostate V Evropi in drugod po svetu so rakave bolezni iz leta v leto vse večji javnozdravstveni problem. V Sloveniji Večina karcinomov prostate je omejenih na prostato – dobrih 70 %, je po ocenah Registra raka Republike dobrih 20 % je lokalno napredovalih, Slovenije leta 2015 za rakom na novo le 5 % pa je ob odkritju razsejanih zbolelo okoli 14.600 ljudi, več kot (metastaze). Zdravljenje raka prostate polovica od njih za enim od petih November je mesec moškega je odvisno od stadija oz. razširjenosti najpogostejših rakov: za kožnim zdravja, kjer svarimo in pozivamo raka, od histološke oblike raka pri rakom, rakom debelega črevesa in moške v boj proti raku prostate, Slika 4: Groba incidenčna stopnja raka prostate pri moških po starostnih skupinah, Goriška SR in biopsiji ter od starosti in splošnega danke, prostate, dojke in pljuč – skoraj najpogostejšem moškem raku na Slovenija, povprečje 2004 - 2013 na 100.000 prebivalcev stanja bolnika. 60 % vseh novih primerov rakavih Goriškem in v Sloveniji. Zaradi raka Goriškabolezni. SR Slovenija V Sloveniji se polovico bolnikov operira, 15 % obseva, 35 % bolnikov 0-4 pa se zdravi z različnimi zdravili.

5-9

Ker smo v MOVEMBRU, omenimo še nekatere pogoste urološke rake, kot so rak na sečnem mehurju, ledvicah in testisih.

10-14 15-19 сѸт

20-24 25-29

Slovenija

30-34 35-39

сѸт

40-44

тѸф хѸф тцѸт

45-49

фъѸф

50-54

тушѸф

55-59

цфѸс тшсѸт

фтшѸш

60-64

фчъѸъ

хъъѸщ

65-69

цшчѸу

шцсѸу 70-74 stopnjaчщчѸс Groba incidenčna raka prostate pri moških po starostnih skupinah, Goriška SR in Slovenija, povprečje 2004–2013 na 100.000 prebivalcev. Vir чхуѸу шцтѸх 75-79 podatkov: SLORA, oktober 2016, Register raka RS. цъшѸх

80+

чфтѸх

Incidenca

Goriška

Umrli

Slovenija Goriška Vir podatkov: SLORA, oktober 2016, Register raka RS

Slovenija

Goriška

2004

875

46

266

9

2005

973

63

307

25

2006

939

51

340

29

2007

1132

54

350

23

2008

1275

77

340

22

2009

1388

79

370

33

razno

2010

1366

66

361

18

2011

1613

95

387

28

2012

1445

65

388

29

2013

1486

89

371

25

Podatki Prostata - C61 (incidenca – absolutno število vseh novih primerov).

44

Najpogostejša mesta raka pri moških, Goriška in Slovenija, povprečje 2004–2013 v %. Vir podatkov: SLORA, oktober 2016, Register raka RS.

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba


Zaradi raka mehurja v Sloveniji letno zboli okrog 270 ljudi, umre pa jih 180. Tudi ta bolezen je v porastu. Zaradi raka ledvic v Sloveniji letno zboli okrog 270 ljudi, umre pa jih 150. Bolezen je v porastu. Zaradi raka testisov v Sloveniji letno zboli okrog 150 ljudi, smrtnost je manjša (pod 10 letno).

V Karlovcu odkrili spomenik v spomin na vojake 96. pehotnega polka iz Karlovca, ki so se v 1. svetovni vojni borili tudi na našem območju

Evropski kodeks proti raku Tudi najpogostejši raki so povezani z nezdravim življenjskim slogom, čezmernim sončenjem, nepravilno prehrano, kajenjem in čezmernim pitjem alkoholnih pijač. Ogroženost z njimi je treba zmanjšati z ukrepi primarne preventive, kajti polovico vseh rakavih bolezni bi bilo mogoče preprečiti z zdravim življenjskim slogom, redno udeležbo v presejalnih programih za raka, pa tudi z življenjem v čim manj onesnaženem bivalnem in delovnem okolju. V Evropskem kodeksu proti raku strokovnjaki svetujejo, kaj je mogoče ukreniti, da se zmanjša nevarnost rakave bolezni. Gre za nasvete, kako živeti, da bi si vsak posameznik kar najbolj zmanjšal individualno ogroženost z rakom. Četrto, dopolnjeno izdanje, je leta 2014 izdelala Mednarodna agencija SZO za raziskovanje raka. Kot so bila že poprejšnja, je tudi večina sedanjih nasvetov taka, da njihovo upoštevanje ne zmanjša le grožnje raka, pač pa tudi drugih kroničnih bolezni, predvsem bolezni srca in žilja, ki so tudi sicer najusodnejše, pa tudi debelosti in sladkorne bolezni tipa 2, ki sta v porastu. doc. dr. Marko Vudrag, dr. med., predsednik Društva ko-RAK.si

T: 05 3331378 E: info@ko-rak.si W: www.ko-RAK.si

Zima 2016

Spomenik je izdelal Davorin Marušič in predstavlja vojaka, sedečega na kraškem kamnu, z materinim pismom v roki. Poleg njega je tudi spominska plošča na kamnu iz Asiaga, na kateri, sta med drugim, navedena verza Kosovelove pesmi “Bori”, tako v slovenskem, kot tudi v hrvaškem jeziku. Obe obeležji sta nastali v sodelovanju Občin Šempeter-Vrtojba in MirenKostanjevica ter Turističnega društva I. Svit goriški Kras iz Lokvice. Ob odkritju je v nagovoru župan Milan Turk poudaril, da nobena vojna ne prinese nič dobrega ter da le sodelovanje lahko največ pripomore k miru. Slovesnost, ki so jo pripravili z namenom povezovanja, ohranjanja spomina na veliko vojno in krepitvi miru, se je po slavnostnih nagovorih nadaljevala s priložnostnim

kulturnim programom, kjer je bilo moč slišati tudi recitacijo Gregorčičeve pesmi Soči in slovensko narodno Oj, Doberdob, ki jo je zapel Karlovački pevski zbor. 96. pehotni polk iz Karlovca 96. pehotni polk je prišel na območje slovenskega Krasa 15. julija 1915 in je štel med 3.000 in 4.000 mož. Za časa tretje, četrte in pete soške bitke so se pripadniki polka borili zlasti na področju Sel na Krasu, Korit na Krasu, v okolici Doberdoba in Tržiča. Medtem ko so položaje severno od Cerja, med reko Vipavo in Cerjem branili v času sedme, osme in devete soške bitke. Konec novembra 1916 so enote 96. pehotnega polka zasedle položaje med Staro goro in Markovim hribom nad Šempetrom pri Gorici, kjer so ostale od desete soške bitke (12. maj–8. junij 1917) do preboja pri Kobaridu (24.–27. oktober 1917). Svoje junaštvo so pokazali zlasti s tem, da so svoje položaje obdržali do konca bojev ob Soči. Petra Dominko Baša

45

razno

Društvo ko-RAK.si Vipavska c.13, Rožna Dolina 5000 Nova Gorica

V torek, 4. oktobra 2016, se je župan Občine Šempeter-Vrtojba Milan Turk, skupaj z županom Občine Miren-Kostanjevica, Mauricijem Humarjem in predstavniki Alpinov iz Canove v Italiji, v Karlovcu na Hrvaškem, udeležil slovesnega odkritja spomenika padlim vojakom 96. pehotnega polka iz Karlovca, ki so se v 1. svetovni vojni borili na Soški fronti in planoti Asiago.


V spomin: Zvonko Mavrič – Zvone Občinsko organizacijo Socialnih demokratov v naši občini, katere predsednik je bil, je vodil zavzeto in vestno, bil je tudi podpredsednik predsedstva območne organizacije SD in član pokrajinskega odbora stranke. Našteto je le del v mozaiku tega, kar je Zvone delal in za kar se je zavzemal. Predvsem ne moremo pozabiti na njegov srčen odnos do ljudi, mladih in starejših, do težav domačega kraja, ki jih je skušal reševati in pojasniti s svojega stališča, vedno pa tudi z upoštevanjem mnenja drugih. Življenje Zvonka Mavriča se je začelo in končalo v Šempetru pri Gorici. Tu se je rodil 6. aprila 1943 in tudi živel do 22. junija letos, ko je, na žalost vseh, ki smo ga poznali, umrl.

razno

Celo delovno dobo do upokojitve je učil strokovne predmete s področja elektrotehnike na Tehniškem šolskem centru Nova Gorica, šestnajst let je vodil Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture na tej šoli, bil je tudi predsednik območnega odbora SVIZ-a Nova Gorica ter član izvršnega in glavnega odbora SVIZ-a Slovenije. Aktivno je deloval v krajevni in območni organizaciji Združenja borcev za vrednote NOB in v upravnem odboru Društva upokojencev Šempeter. Med leti 2002 in 2014 je bil član občinskega sveta Občine Šempeter – Vrtojba, šest let pa tudi podžupan. Njegovo delovanje je segalo na področje družbenih dejavnosti, predšolske vzgoje, šolstva, kulture, športa, zdravstva in sociale. Kot predsednik je nekaj let vodil organizacijsko delo Moškega pevskega zbora Šempeter pri Gorici. Zavedal se je, da so mladi naša prihodnost. Celo življenje je delal z njimi, zato ni naključje, da je bil dejaven tudi v Medobčinskem društvu prijateljev mladine za Goriško, kjer je bil nekaj časa tudi podpredsednik. Izvoljen je bil tudi v svet zavoda Osnovne šole Ivana Roba v Šempetru.

46

Vrsto let je bil vesten član organizacije Združenja borcev za vrednote NOB v Šempetru, zadnja tri leta pa je deloval kot njen predsednik. Veliko časa in truda je posvetil naši borčevski organizaciji, ki jo je vodil s srcem in zanosom. Vedno je poudarjal, da delujemo za ohranitev vrednot NOB. Vsi, ki smo z njim delali, se zavedamo, da smo izgubili izrednega človeka, predvsem pa prijatelja. Hvaležni smo mu za srčnost in zagnanost, s katerima nas je navduševal, nas pri delu vodil v prepričanju, da vse, kar je bilo pozitivno, ne sme iti v pozabo. Vrednote tistega časa morajo ostati cilj našega delovanja. Člani odbora ga zelo pogrešamo in cenimo vse, kar je za nas naredil. Njegovo delo je zapisano v srcih vseh, ki smo ga poznali, z njim delali in prijateljevali. Želimo, da bi se zapisal tudi v srca mladih, ki jih je vzgajal in spoštoval. Ni nenavadno, da se je na dan njegovega pogreba na šempetrskem pokopališču zbrala tako velika množica ljudi, ki je Zvonetu izkazala poslednjo čast in ga pospremila k počitku. Člani krajevnega odbora Združenja borcev za vrednote NOB in člani organizacije ZB za vrednote NOB Šempeter pri Gorici

DECEMBER 21. december 2016, 16.30 Predbožična kuharska delavnica za otroke in starše z gostjo Emilijo Pavlič Vitalina – natura trgovina Vitalina – natura trgovina 21. december 2016, 9.00 Ključne informacije o počutju so zapisane v vaših laseh, svetovanje o prehrani in meritve na podlagi las Vitalina – natura trgovina Vitalina – natura trgovina 22. december 2016, 18.00 Božično-novoletni nastop Podružnične glasbene šole Šempeter Coroninijev dvorec Podružnična glasbena šola Šempeter 22. december 2016, 19.00 Proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti Mladinski center Vrtojba Občina Šempeter-Vrtojba 26. december 2016, 18.30 Tradicionalno novoletno Tojvino srečanje Mladinski center Vrtojba Tojva A.D. 1200 JANUAR 7. januar 2017, 20.30 Plesni večer v Mladinskem centru Vrtojba Mladinski center Vrtojba Plesni studio Rebula 8. januar 2017, 17.00 Baklada, tradicionalni nočni pohod 4 km Odhod izpred POŠ Vrtojba KO Vrtojba in drugi 9. januar 2017, 9.00 Brezplačna analiza telesa in vitaminski mineralni test Vitalina – natura trgovina Vitalina – natura trgovina 12. januar 2017, 17.30 Konoplja, zakaj je tako koristna, predavanje Vitalina – natura trgovina Vitalina – natura trgovina 13. januar 2017, 20.00 Uganda, potopisno predavanje Mladinski center Vrtojba KŠTM Šempeter-Vrtojba

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba


14. januar 2017, 19.00 Andrej Jelačin: Pacienti v čakalnici, komedija Kulturna dvorana Šempeter pri Gorici Kulturno umetniško društvo Šempeter 15. januar 2017, 16.00 Maša in medvedek Rock Zvezdi, otroška gledališka predstava Mladinski center Vrtojba KŠTM Šempeter-Vrtojba 17. januar 2017, 9.00 Davčni obračun in letno poročilo za 2016, seminar GZS Območna zbornica za severno Primorsko Nova Gorica GZS OZ za severno Primorsko 18. januar 2017, 17.30 Zeolit – kamen življenja, brezplačno predavanje o poprazničnem naravnem razstrupljanju z zeolitom Vitalina – natura trgovina Vitalina – natura trgovina 18. januar 2017, 19.00 David Bandelj: Meč, literarni večer Coroninijev dvorec JSKD Nova Gorica in Kulturno umetniško društvo Šempeter 19. januar 2017, 20.15 Glasovi pokrajine Junan, koncert V sodelovanju z Veleposlaništvom Ljudske republike Kitajske ob praznovanju vstopa v kitajsko novo leto Velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica Kulturni dom Nova Gorica 20. januar 2017, 20.00 Stand up večer – Tin Vodopivec, Uroš Kuzman in Rok Škrlep Mladinski center Vrtojba KŠTM Šempeter-Vrtojba

22. januar 2017, 17.00 Gugalnik, gledališka komedija Mladinski center Vrtojba KŠTM Šempeter-Vrtojba 23. januar 2017, 9.00 Brezplačna analiza telesa in vitaminski mineralni test Vitalina – natura trgovina Vitalina – natura trgovina 23. januar 2017, 20.15 Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije in Žiga Brank, violina, koncert za abonma in izven Velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica Kulturni dom Nova Gorica 26. januar 2017, 17.00 Težave s hormone in izgorelostjo, predavanje Vitalina – natura trgovina Vitalina – natura trgovina 30. januar 2017, 9.00 Brezplačna analiza telesa in vitaminski mineralni test Vitalina – natura trgovina Vitalina – natura trgovina FEBRUAR 1. februar 2017, 17.00 Kaj lahko storite sami za svoje lase, predavanje Vitalina – natura trgovina Vitalina – natura trgovina 3. februar 2017, 17.00 Ali pazite kaj date vase? Kaj pa nase? predavanje o uporabi naravne kozmetike Vitalina – natura trgovina Vitalina – natura trgovina

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba prejmejo brezplačno vsa gospodinjstva v občini Šempeter-Vrtojba. Glasilo je vpisano v razvid medijev Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS pod zaporedno številko 1728.

4. februar 2017, 20.30 Plesni večer v Mladinskem centru Vrtojba Mladinski center Vrtojba Plesni studio Rebula 7. februar 2017, ob 19.00 Slovesnost ob kulturnem prazniku Coroninijev dvorec v Šempetru Občina Šempeter-Vrtojba 12. februar 2017, 16.00 Zeleni škrat Ariel, otroška gledališka predstava Mladinski center Vrtojba KŠTM Šempeter-Vrtojba 13. februar 2017, 20.15 Gal Faganel, violončelo in Simon Trpčeski, klavir, koncert za abonma in izven Velika dvorana Kulturnega doma Nova Gorica Kulturni dom Nova Gorica 15. februar 2017, 19.00 Milan Petek Levokov: Ljudje na burji, literarni večer Coroninijev dvorec JSKD Nova Gorica in Kulturno umetniško društvo Šempeter 16. februar 2017, 9.00 Ključne informacije o počutju so zapisane v vaših laseh, svetovanje o prehrani in meritve na podlagi las Vitalina – natura trgovina Vitalina – natura trgovina 19. februar 2017, 17.00 Dohodnina, gledališka komedija Mladinski center Vrtojba KŠTM Šempeter-Vrtojba 25. februar 2017, 13.00 Pustovanje 2017 13.00 Povorka otroških mask in pustna predstava 15.00 Pustna povorka skupinskih pustnih mask in vozov 17.00 Podelitev nagrad in pustno rajanje Šempetrski plac KŠTM Šempeter-Vrtojba MAREC

Letnik VI, številka 4

12. marec 2017, 16.00 Pojoči Smetkonjami, otroška gledališka predstava Mladinski center Vrtojba KŠTM Šempeter-Vrtojba

Uredništvo si pridržuje pravico, da prispevke primerno priredi za tisk tako po obsegu kot po izrazu. Rokopisov ne vračamo. Prispevkov z nezakonito, žaljivo, zavajajočo, sporno ali moralno neprimerno vsebino ne bomo objavljali. V Glasilu se proti plačilu v skladu s sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasna sporočila pod pogoji navedenimi v ceniku. Šempeter pri Gorici, december 2016

Zima 2016

47

napovednik

Izdajatelj: OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, zanjo župan Milan Turk E-naslov: glasilo@sempeter-vrtojba.si Odgovorna urednica: Lara Soban Uredniški odbor: Lavra Fon, Sara Krošelj, Dora Levpušček, Tanja Peloz, Tomaž Petarin Lektoriranje: Marjana Mlinarič Oblikovanje: Blaž Erzetič Tisk: Tiskarna Present, Ljubljana Naklada: 2600 izvodov


Ime in priimek Naslov

Telefon

Rešeno križanko s potrebnimi podatki nam do 3. februarja 2017 pošljite na: Občina Šempeter-Vrtojba, Trg Ivana Roba 3a, 5290 Šempeter pri Gorici, s pripisom Nagradna križanka. Med pravilno rešenimi križankami, bomo izžrebali prejemnike treh paketov z izdelki Rio Mare, Borotalco in Smac. Za več informacij si lahko ogledate pravila Nagradne križanke na naši spletni strani www.sempeter-vrtojba.si

Profile for Občina Šempeter-Vrtojba

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba - Zima 2016  

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba prinaša novice iz občinske uprave, poročila o projektih, utrinke preteklih dogodkov v Šempetru pri Gorici in...

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba - Zima 2016  

Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba prinaša novice iz občinske uprave, poročila o projektih, utrinke preteklih dogodkov v Šempetru pri Gorici in...

Advertisement