__MAIN_TEXT__

Page 1

Satakunnan, Hämeen ja Varsinais-Suomen Nuorisoseurojen jäsenlehti

Meneillään on upea ja vilkas teatterikesä Kansainvälistä kansantanssia Vaskiveden Nuorisoseura 100v. -upea kuvakooste

2/2019


2

Tapaamisiin! Meneillään oleva digiaika mahdol-

viidensadan kilometrin päässä

listaa vapaa-ajalla ja työelämässä

toisistaan.

sellaisia asioita, joita ennen esitettiin

Tekniikka on kuitenkin apu-

utopistisina mielikuvitusmaailmoina

väline ja työkalu. Mikään ei

lähinnä Paluu tulevaisuuteen -elo-

voita ihmisten välistä kohtaa-

kuvissa. Puolisoni valjasti kotona iPa-

mista, jonka aikana synnytetään

din vaihtamaan musiikkikappaletta

ensivaikutelma, tutustutaan, kes-

pelkällä huudahduksella (”hey Siri,

kustellaan, kohdataan, luetaan ele-

skip this song in Spotify!) ja samal-

kieltä, innostutaan ja ideoidaan, ol-

la viikolla pidimme työpaikalla su-

laan läsnä ja kohteliaita sekä ajan

juvasti palaverin, jonka kahdeksas-

kuluessa luodaan luottamus sekä

ta osallistujasta viisi istuivat Tampe-

me-henki. Jotta digiaika voi olla

reella, yksi Joensuussa, yksi Porissa ja

mahdollisuus kommunikoida, se tar-

yksi Lahdessa. Joimme kahvia mut-

vitsee pohjakseen paljon ihmisten

nattaa kiskaista irti seinästä ja laittaa

kattomasti ”kasvokkain” PC:n, Jab-

välistä kohtaamista. Kohtaaminen

sosiaalinen media säppiin. Tunnel-

ran ja Wifin ja tietysti Skypen avulla.

voi toki tapahtua alun alkaenkin

maa voi nostattaa menemällä so-

Elämme melkoisessa scifi-maailmas-

ruudun välityksellä, mutta ihmisten

siaaliseen mediaan ja tunnelmoida

sa, jossa mahdotonkin alkaa olla

väliseen luottamukseen päästään

Nuorisoseurojen kesätapahtumasta

mahdollista.

paljon myöhemmin, kuin kohda-

tuttujen tanssin, musiikin, teatterin,

Digiaika rientää apuun myös

tessa kasvokkain. Siksi verkostomai-

sirkuksen tai urheilun maailmoissa,

seuratoiminnassa. Työskentelen täl-

nen palvelumalli vaatii paljon työ-

päästä lähelle muita tapahtumaan

lä hetkellä Nuorisoseuroilla hank-

tä ja dialogia liiton ja paikallisseuro-

osallistuneita ihmisiä katsomalla ja

keessa, jossa luodaan uudenlainen,

jen välillä. Keskustelu voidaan aloit-

kommentoimalla videoklippejä, ku-

verkostomainen palvelumalli Varsi-

taa Varsinais-Suomen Aluefoorumis-

via, haastatteluja ja muita postauk-

nais-Suomen nuorisoseuroille. Tällai-

sa, josta pääset lukemaan lyhyes-

sia. Verkossa vahvistuvat ihmisten

nen uusi tapa toimia mahdollistaa

ti-palstalta.

kesken koetut tunteet: innostumi-

hyvät jäsenpalvelut paikallisseuralle

Vaikka

kasvokkain

tapahtuva

nen, ideointi, läsnäolo ja me-henki.

istuivat paikallisseuran puheenjoh-

kohtaaminen ja kanssakäyminen

taja sekä Suomen Nuorisoseurojen

on ensiarvoisen tärkeää, ei se kui-

Aluefoorumissa tai vaikka Nuoriso-

Tapaamisiin

työntekijä asian äärellä viiden tai

tenkaan tarkoita, että piuha kan-

seurojen Instagramissa!

Muroleen ja Kekkosen Nuorisoseuran 110v. juhlat 20.7.2019! Kylätalon kentällä, Muroleen kanavantie 84, Ruovesi

klo 10 Murolehölkkä tai kävely klo 9.30. Lasten urheilukilpailut klo 12, ilmoittautumiset klo 11 alkaen. Hernekeittolounas kenttäkeittiöstä, kahvia, munkkeja, arpajaiset ym. Juhlailtamat Seurantalolla, Kuurnakoskentie 10, klo 19.30, monipuolista ohjelmaa, arpajaiset, lopuksi tanssia Tuulikki Järven ja Neliveto yhtyeen tahdissa. Tervetuloa!

kesätapahtumissa,


3

Lyhyesti Varsinais-Suomen Auefoorumi tarjoaa uusia ideoita seuratoimintaan Varsinais-Suomen alueeseen kuulu-

kaikille, tukea vapaaehtoistoimin-

ville nuorisoseuroille järjestetään yh-

taan ja tukea nuorisoseurapolul-

teinen Aluefoorumi Liedon nuoriso-

le auttavat paikallisseurojen seura-

seurantalolla lauantaina 10.8.2019.

toimintaa. Aluefoorumi ohjaa myös

Klo 12 alkavassa tapaamisessa luo-

seuroja käyttämään entistä tehok-

daan katsaus siihen, mitä on olla

kaammin hyödyksi Suomen nuoriso-

nuorisoseuralainen ja mitkä ovat toi-

seurojen tarjolla olevia jäsen- ja

mivan yhdistyksen perusperiaatteet.

seuran palveluja.

Tapaamisessa mietitään myös uu-

Tilaisuuteen lähetetään kutsu

sien vapaaehtoisten, harrastajien ja

ja ilmoittaudutaan sähköpos-

lasten ja nuorten mukaan kannusta-

titse elokuun alussa.

misen mahdollisuuksia Suomen nuorisoseurojen kolmivuotiskauden tee-

Lisätiedot:

moja mukaillen. Teemat Ovet auki

elina.kaakinen@nuorisoseurat.fi

SISÄLTÖ 4

Kalkkareitten Kulttuurikeikka

5

Kulttuuri-iltapäivä Koskella TL

7

Kansainvälistä kansantanssia

10

Vaskiveden Nuorisoseura 100v.

14

Lavian Nuorisoseurassa touhua ja tohinaa

16

Kantaesitys ”Aune” nuorisoromaanista


4

Kalkkareitten Kulttuurikeikan tunnelmakooste Järjestelyistä vastasi Kosken TL Nuorisoseura Kuvat Taina Salminen


5


6

Ä V I Ä P A T L I I R U KULTTU KOSKELLA TL! Koskelta löytyy paljon muutakin kulttuuritarjontaa historiasta nykypäivään. Ennen kuin Mielensäpahoittaja valtaa näyttämön, ryhmänne voi tutustua paikallisoppaan Mirja Toivosen johdolla kulttuurikohteisiin

Kahviaitta vuodelta 1888

Kosken Tl Nuorisoseuran näyttämö esittää heinäkuussa 17.-28.7. 2019 näytelmän

Mielensäpahoittajan miniä

Nuortentuvan Ompputarhassa (ja sateella Nuortentuvalla) pääset seuraamaan Mielensäpahoittajan pohdintaa maailman menosta Nuorisoseuran näyttelijöiden elävöittäminä. Jos ryhmänne haluaa tutustua Koskeen laajemmin, niin tarjoamme opastettuja kulttuurikohteita, kahvittelua ja ruokailun ”Mielensäpahoittajan menun” parissa. Tiedustelut ja varaukset ryhmille Marja-Liisa Juuse 044 0841210 marjaliisajuuse@gmail.com

● maaseutunaisten kesäkahvila, jossa voit nauttia kahvit vaikka ”Miniän paremman paakkelssin” kera ● Koskelaista yhdistystoimintaa-näyttely kahviaitan yläkerrassa

Yrjö Liipolan taidemuseo ● Kuvanveistäjä Yrjö Liipolan taidetta ● Liipoloitten kulttuurikodin harvinaisuuksia; huonekaluja, porsliinia, valokuvia, maalauksia kunnia- ja asiakirjoja sekä lehtileikkeitä. ● Sormet Savessa – koskelaista keramiikkaa ● Vuorovaikutuksia – unkarilaisen András Kecskésin maalauksia

Luut liikkeelle ● kulttuurikierros hautausmaalla

Joppia ja juustoja ● meijeriaiheinen näyttely Matin aitalla kosken partaalla

Ateljee Johanna Oras ● saat aistia luomisen ja inspiraation voiman ateljeessa, vanhempia ja uudempia teoksia nähtävillä sekä taiteellisia oheistuotteita ● Kappeliin on myös mahdollisuus tutustua

Ravintola Kara – ei ihminen elä pelkällä taiteella ● Ravintola Karan emäntä Tanja Leino valmistaa maukkaan ”Mielensäpahoittajan Menun” ryhmällenne Varaukset 4 viikkoa ennen esityspäivää. Suunnitellaan yhdessä mukava kokonaisuus! Tiedustelut ja varaukset: Marja-Liisa Juuse p.0440 841210, marjaliisajuuse@gmail.com


8

Menomatkalla oli välilasku Munchenissä. Odotusaika käytettiin mm. treenaamalla Mustan pässin polskaa.

Hajuvesitehtaalla tutkittiin mistä päin maailmaa kukkaistuoksuja tulee.

Nizza, Monaco, Cannes, Sanremo, Diano Marina, … Kosken Tl. Nuorisoseuran kansantanssiryhmä m:t sai vii-

le ihmisille. Hotelli-illallisen jälkeen kävosa m:istä läh-

me vuoden elokuussa kutsun kansantanssifestivaaleille

ti kävelemään rantakadulle esiintymispuvut yllä ja sai-

Italian Liguriaan ja Ranskan Côte d’Azuriin. Pääsiäisen

vat paljon huomiota ja keskustelua aikaan paikallisvä-

aikaan sijoittuneella matkalla ryhmä tutustui kiertoaje-

estön kanssa.

lulla Nizzaan, Ezeen ja Monacoon. Èzen kylässä Ranskassa käytiin tutustumassa opastetulla kierroksella ha-

Sunnuntai aamupäivällä oli vapaa-aika ja m:t ehtivät

juvesitehdas Fragonardiin. Tutustumisen jälkeen oli va-

tutustua majoituspaikan lähiympäristöön. Hotelli sijsitsi

paa-aikaa tehdä ostoksia tehtaanmyymälässä ja ky-

San Bartolomeo al Mare nimisessä kylässä 1,5km Dia-

län kaupoissa. Nizzassa ihasteltiin mm. rantabulevardia

no Marinasta. Rantakadulla oli paljon pikkukojuja, jois-

ja kukkamarkkinoita. Ruhtinas Albert II:n palatsialue ja

sa myytiin tavaraa, aina alusvaatteista oliiviöljyihin ja

näköalat alas Monacoon ja Formula1 alueeseen olivat

koruista juustoihin. Iltapäivällä kaikki ryhmät kulkivat kul-

myös upea kokemus.

kueena Diano Marinan kävelykadulta rannassa olleelle festivaalilavalle. Kulkueetta oli tullut seuraamaan myös

Kansantanssifestivaaleille osallistui kansantanssiryhmät

edellisenä iltana koskelaisten kanssa jutelleet paikalli-

Suomen lisäksi Bulgariasta, Latviasta, Virosta ja Alanko-

set ihmiset, jotka olivat luvanneet tulla katsomaan esi-

maista. Lisäksi Sveitsistä oli iso ryhmä alppitorven soit-

tystämme. Festivaalilavalla kaikkien maiden liput kävi-

tajia. Ryhmät kulkivat Sanremossa kasinolta kuuluisan

vät esittäytymässä lavalla ja sen jälkeen oli koskelais-

Ariston elokuvateatterin eteen. Kukin ryhmä vuorol-

tenvuoro esiintyä. Ryhmällä oli hyvä ja iloinen esiinty-

laan esiintyi kesken kulkueen ja lopuksi Aristonin edes-

misfiilis ja tanssit sujuivatkin todella hyvin.

sä. Esiintymisten jälkeen otettiin yhteiskuva Sanremon kasinon portailla. Matka jatkui busseilla Cannesiin, jossa kävelimme ohi punaisten mattojen rantabulevardil-

Teksti Taina Salminen,

le, johon ryhmät levittäytyivät esiintymään ohikulkevil-

kuvat Taina Salminen ja Johanna Kivikallio


9

Kansantanssiryhmä m:t Sanremon esityksessä

Festivaalilavalla Diano Marinassa tanssitti kansallispuvuissa.

Ryhmäkuva Diano Marinassa


10

Vaskiveden Nuorisoseura 100v. –kuvakavalkadi

Kuvat Armi Hänninen

1950-luvun kansansoittokilpailuissa Tiina Vuori.

Kun meidän kaivosta vesi loppuu -näytelmä seuran ensimmäisistä iltamista 1919. Sööterlunti ja Eulaalia.

1950-luvun uudisasukasperhe haastateltavana. Historiateksti pohjautui Väinö Tuomaalan tutkimuksiin.  1920-luvulta Kulkurin valssia. Soittajia ja sihteereitä.


11

1960-luvun Havukka-ahon ajattelijan Mooses Pessi ja Konsta Pylkkänen.

1980-luvun Tiitiäisinä ryhmisläisiä.

1980-luvun Vaskivesi-päivien kansallispukuesittelyssä vuorossa Virtain puvut, Esittelijä Irja Majanen. 1980-luvun Luovan ilmaisun ryhmässä keskellä Leevi Häkkinen Konsta Pylkkäsenä, (vas.) Aila Sipilä ja Anne Ala-Nojonen, kavalkadin kantavia voimia.

Kavalkadin loppunäytös. Vaskiveden Nuorisoseura katsoo toiveikkaana tuleviin haasteisiin.


URJALAN NÄYTELMÄPIIRI RY ESITTÄÄ

OPRI-näytelmän ENSI-ILTA TO 27.6. KLO 19

URJALANKYLÄN KESÄTEATTERISSA, KANTALANTIE 19, URJALANKYLÄ www.urjalankyla.fi

Ti 2.7. klo 19

Käsikirjoitus

Ke 3.7. klo 19

Kyllikki Mäntylä

Tiedustelut

Pe 5.7. klo 19

Sovitus/Ohjaus

La 6.7. klo 15

Seppo Heinola

044 033 9343, 040 081 7156

Ti 9.7. klo 19 Pe 12.7. klo 19

Liput:

La 13.7. klo 15

Aikuiset 15€

Ti 16.7. klo 19

Lapset 5€ alle 15v

Esitysoikeuksia valvoo Sunklo Teatteriamme tukee Kansalaisfoorumi


MYLLYNIEMEN RANTALAVALLA

Anne Mattilan konsertti

Sunnuntaina 30.6.2019 klo 17 Myllyniemen rantalava Havangantie 153, Vaskivesi Liput 22€ Hintaan sis. kakkukahvit klo 15.30-16.45

Järjestäjä: Vaskiveden Nuorisoseura ry Lisätiedot: 0400 177 822 Lippujen ennakomyynti: Virrat-Kirja, Kukka-Riitta, RasinTupa, Cafe VirtainPortti (ent. Vaskipalvelu) ja Vaskiveden Kesämakasiini Tapahtumaa tukemassa: PHPOY, PUM, Suunnittelutalo, Virhydro, Aisikon


14

Alkupiiri; kuva Eija Tuomi

Kuvassa Eedit, Anneli Ruisniemi ja sisarentyttärensä Julia, Eveliina Lahdenperä. Kuva Hanna-Mari Ruuska

Lavian Nuorisoseurassa touhua ja tohinaa Lavian Nuorisoseurassa on ollut vilkas talvi ja varsinkin

vät vanhemmilleen sunnuntaina, kun vanhemmat tuli-

kevät. Talvella teimme yhteistyötä Kiikoisten Nuorisoseu-

vat heitä hakemaan kotiin. Harjoitusten välillä sai hassu-

ran kanssa, ja esitimme heidän seurantalollaan näytel-

tella roolivaatteilla sekä pulahtaa uimaan.

mää Yksi kana ja kolme ateriaa. Maritta Kärkkäisen kir-

Kuin yhdestä suusta tuli kysyttäessä, miten leiri lasten

joittaman komediallisen dekkarin esitykset, joissa Eeditin

mielestä onnistui: Olisi pitänyt kestää viikon tai mieluim-

perintöä havittelivat niin sukulaiset kuin muukin lähipiiri,

min kaksi! Leri oli osallistujille maksuton, ja sen toteut-

lääkäristä ja tuomarista alkaen, ajoittuivat maaliskuulle.

tamisen mahdollisti Lavian POP-pankilta saamamme avustus.

Toukokuulla järjestimme lapsille ja varhaisnuorille suunnattua toimintaa; viikonlopun kestäneen Teatterileirin

Kesäkuulla pääsee katsomaan taikuri Mr. Incognito tai-

Yhdessä. Leiri täyttyi 6-13 -vuotiaista ilmoittautuneista

kashowta Huuhkajanvuoren kesäteatteriin. Taikashow

parissa päivässä. Vetovastuussa oli Kati Juurikka. Muita

on 16.6. klo 15.00, jonka jälkeen taikuri tekee lapsille il-

mukana olevia aikuisia oli Hanna-Mari Ruuska sekä Eija

mapallohahmoja. Kannattaa lähteä katsomaan Huuh-

Tuomi, teatterinuoret Ellamari Lehtimäki ja Laura Maja

kajanvuoren magiaa!

häärivät isosina. Keittiössä muonituksesta vastasi Sirpa Heikkilä. Ruokaa olikin tarjolla usein ja paljon. Säät helli-

Talven mittaan ollaan jo harjoiteltu kesäteatterinäy-

vät meitä, ja paikka, Salmin leirikeskus, oli mitä parhain

telmää. Kevään koittaessa harjoitukset ovat lisäänty-

leirille. Nauru raikui Kirkkojärven vastarannalle asti. Lap-

neet. Valmistumassa on Matti Wanteen kirjoittama Kirk-

set pääsivät tekemään teatteriharjoitteita, sekä suun-

koväärtin kolmas kortti. Ohjauksesta vastaa Eija Tuomi.

nittelemaan ja toteuttamaan esityksen, jonka he esitti-

Kuten lastenleiri oli nimeltään Yhdessä, voisi myös teat-


15

Esityksen tiimellyksessä; Kuva Eija Tuomi

Iltanuotiolla; kuva Eija Tuomi

Kuva Eija Tuomi

teriryhmämme nimi olla Yhdessä. Näytelmää tehdään nimittäin yhdessä; yhdeltä jos toiseltakin tulee ideoita kokonaisuuden toteuttamiseen. Näytelmä kertoo yli sadan vuoden takaisista tapahtumista. Kirkkoväärti Korhola, ison tason isäntä, häviää kaupunkimatkallaan korttipelissä, eikä panoksena ole vähäisempi kuin koko talo. Suunnitteilla olevat mahtihäätkin uhkaavat peruuntua. Lavalla nähdään herkullisia hahmoja, kauniita pukuja ja tekemisen riemua. Teatteria tehdään tosissaan, mutta huumorin siivin. Näytelmä viehätti ensilukemalta sekä historiallisuudellaan, että tekstin sujuvuudella ja kepeydellä. Tule ihmeessä katsomaan, mitä kaikkea Korholan pihamaalla tapahtuu!

Esitysaikataulu löytyy www.laviannuorisoseura.com Eija Tuomi


16

kuva: Inkeri Ojanen Laurin kotoa. Vas. Laurin äitipuoli - Anni Hietala, Lauri - Pihla Viita-oja, Laurin isä - Teemu Tiistola.

KANTAESITYS ”AUNE” NUORISOROMAANISTA Kuoreveden Nuorisoseura Nysän Näyttämöllä esitettiin kantaesityksenä Immi Hellénin kirjoittama vuonna 1896 ilmestynyt ensimmäinen suomenkielinen nuorisoronaani ”Aune” .Seuran viettäessä 100-vuotis juhlavuottaan haluttiin kunnioittaa Kuorevedeltä kotoisin olevaa opettajaa ja vaikuttajahenkilöä ja seuran entistä jäsentä.

koskaan tule Aune kuoleman takia.Lauri toteuttaa yksin Aunenkin unelman tulla opettajaksi.

Ilmaisutaidon kerho, 12-15-vuotiaat nuoret perehtyivät

Näytelmä on hellyttävä ja surumielinen kertomus

Inkeri Ojasen käsikirjoitukseen ja Maili Jokisen henkilöoh-

kahden nuoren syvästä ystävyydestä elämän myrskyis-

jauksessa Helsinkiläiseen elämään Senaattorioperhees-

sä. Ilmestymisaikoinaan nuorisoromaani Aune on ollut

sä ja köyhän Laurin kodissa. Päähenkilö Aune 13-v. ei

hyvin suosittu. Sitä luettiin kouluissa ja kodeissa. Näy-

sairautensa vuoksi ole kävellyt koskaan.Hän ystävystyy

telmän ensi-ilta oli 28.4.2019 klo 18.00 ja sen jälkeen 3

aamuisin ennen koulun alkua postia jakavaan Lauriin.

muuta esitystä.

He suunnittelevat yhteistä tulevaisuutta, mutta sitä ei

Inkeri Ojanen

Kuoreveden Nuorisoseura Nysän Kesäteatterissa kesällä 2019

Pienen kylän arvoituksia

Maailman ensi-ilta ja kantaesitys Maija-Liisa Isosompin kirjoittamasta ihmissuhdenäytelmästä Maili Jokisen ohjaamana. Miten onkaan niin inhimillistä olla kiinnostunut muitten ihimisten asioosta. Jos ei näitä nopeeta johtopäätöksiä olisi, niin taitaas olla meleko tylysää ja suoraviivaasta tämä elo. Kun ei tierä mitä Impille ja Auvolle nyt kuuluu? Ensi-ilta ke 24.7.2019 klo 18.00 muut esitykset: pe 26.7. klo 18.00, su 28.7. klo 15.00, ti 30.7. klo 18.00, ke 31.7. klo 18.00, to 1.8. klo 18.00, la 3.8. klo 15.00, ti 6.8. klo 18.00, ke 7.8. klo 18.00, to 8.8. klo 18.00, la 10.8. klo 18.00, su 11.8. klo 15.00

Lipun hinta 12,00 € ja lapset alle 12-v. 8 €. Tiedustelut ja varaukset, puh. 044 536 9338 Kuoreveden Nuorisoseura Nysä ry, Kuorevedentie 921 Näytelmämme valmistumista ovat tukeneet: Kansalaisfoorumi ja Jämsän kaupunki.


Aluevaltuuston lanseeraus Lounais-Suomen Nuorisoseurojen valtuutetut kokoontuivat tiivistyvän yhteistyön äärellä Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen Nuorisoseurojen valtuutetut ja varavaltuutetut tapasivat Jyväskylän Nuorisoseurafoorumissa 25.5. ja suunnittelivat uusia yhteistyön tapoja. Jyväskylän tapaamisessa ponkaistiin käyntiin ”Aluevaltuusto”, jonka tarkoituksena on tiivistää entisestään kolmen alueen vuosia jatkunutta yhteistyötä. Aluevaltuusto laatii kolmelle alueelle yhteisen toimintasuunnitelman, osallistuu tapahtumasuunnitteluun sekä valitsee vuosittain alueella palkittavat vapaaehtoiset, kuten ohjaajat, nuorisoseurat ja nuoriseuralaiset. Valtuutettuja oli paikalla lanseeraustilaisuudessa yhdeksän. Seuraavan kerran Aluevaltuusto tapaa lauantaina 17.8. Eurajoella suunnittelupäivässä.

Kuivalahden kesäteatteri, Eurajoella esittää:

Takinkääntäjä Käsikirjoitus: Markku Hyvönen Ohjaus: Tomi Aalto

Pe 28.6. klo: 19.00 (Ensi-ilta) Su 30.6. klo: 14.00 ja klo: 18.00 Ti 2.7. klo: 19.00 Ke 3.7. klo: 19.00 To 4.7. klo: 19.00 Pe 5.7. klo: 19.00

Su 7.7. klo: 14.00 ja klo: 18.00 Ti 9.7. klo: 19.00  Ke 10.7. klo: 19.00 To 11.7. klo: 19.00  La 13.7. klo 14:00 Su 14.7. klo: 14.00 ja klo: 18.00

Liput: Aikuiset 16 €, Lapset, alle 12 vuotiaat 8 €. Ryhmät yli 20 hlö: aikuiset 13 € ja lapset 6 € KATETTU KATSOMO! Tiedustelut ja varaukset puh. 050 558 1128 sekä www.kuivalahti.com


Julkaisuaikataulu

Aluesanomat 3/2019 ilmestyy 20.9., aineistopäivä 23.8. Lähetä juttuja ja kuvia osoitteeseen aluesanomat@nuorisoseurat.fi. Aluesanomissa ilmoittaminen on nuorisoseuroille ilmaista!

Tilaa Aluesanomat omalta aluetoimistolta Häme hame@nuorisoseurat.fi tai Puh. 050 340 6566 Satakunta satakunta@nuorisoseurat.fi tai Puh. 0440-591 913

Vuosikerta 4 lehteä

Toimitus

Nuorisoseurat Satakunta Hallituskatu 6, 28100 Pori satakunta@nuorisoseurat.fi Puh. 0440-591 913

Koonnut

Jaakko Viitala

Taitto

Sini-Kadrin Padilha

Kansikuva

Taina Salminen

Paino

Eura Print Oy, Eura

Julkaisijat:

Nuorisoseurat Häme Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, 33100 Tampere Puh. 050 340 6566, hame@nuorisoseurat.fi www.nuorisoseurat.fi/hame Nuorisoseurat Satakunta Hallituskatu 6, 28100 Pori Puh. 0440-591 913, satakunta@nuorisoseurat.fi www.satakunnannuorisoseurat.fi Lounaiskulman Nuorisoseurat Härkätie 450 31500 Koski Tl. Puh. 040 086 7688


Tapahtumakalenteri KESÄKUU 29.6.

50. Kiikoisten Purpurit

Kiikoinen

HEINÄKUU 19.6.-31.7.

Hämeen aluetoimisto suljettu

24.6.-12.7.

Satakunnan aluetoimisto suljettu

ELOKUU 5.-6.8.

Luova lava –leiri

10.8.

Varsinais-Suomen Aluefoorumi

21.8.

Tervetuloa Nuorisoseuraan –webinaari osa IV: Työnantajana toimiminen

26.8.-1.9.

Valtakunnallinen harrastusviikko

Ahlainen, Pori

SYYSKUU 6.-7.9.

Kansantanssin kääntöpiiri

Tampere

7.-8.9. 13.-14.9. 26.-29.9.

Seurantalopäivä Teatterilaiva Tanssimania

Tampere

©Petri Kivinen

Profile for Suomen Nuorisoseurat

Aluesanomat 2/2019  

Meneillään on upea ja vilkas teatterikesä - Kansainvälistä kansantanssia - Vaskiveden Nuorisoseura 100v. -upea kuvakooste

Aluesanomat 2/2019  

Meneillään on upea ja vilkas teatterikesä - Kansainvälistä kansantanssia - Vaskiveden Nuorisoseura 100v. -upea kuvakooste

Advertisement