Page 1

Satakunnan, Hämeen ja Varsinais-Suomen Nuorisoseurojen jäsenlehti

Kuoreveden Nuorisoseura Nysä 100 vuotta Alueelliset tunnustukset jaettiin Aluefoorumissa Kiikoisten Purpurit 50 vuotta

1/2019


2

Sydän rinnassa nuortea lämpöinen Vuosi on aluillaan, tämä on itse asias-

perinteet ovat tärkeä tekijä sitoutu-

sa kymmenes vuoteni Nuorisoseu-

misessa toimintaan vieläkin. Mutta

rojen piiritasolla. Tänä aikana sekä

perinteiden tulee olla mukaan ot-

oma elämäni että piirin toiminta on

tavia ja omistettavia. Kun uusi jäsen

pyörähtänyt parikin kierrosta ympäri,

tulee mukaan saaden kokea, että

mutta Nuorisoseurat on ja pysyy niin

hän on osa perinnettä ja hänellä on

kuin Junttilan tuvan seinät...

rooli sen eteenpäin viemisessä, se si-

Omassa elämässäni nimenomaan järjestötoiminta on tuonut pysyvyyt-

touttaa toimintaan. Perinteet

myös

päivittyvät.

tä ja luotettavuutta. Vaikka itsekin

1800-luvulla tanssittiin riihissä ja silloil-

paljon puhun yhdistystoiminnan uu-

la pelimannimusiikin tahtiin. Nyt nuo-

distamistarpeista ja päivittämises-

risoseurat tarjoavat mahdollisuuk-

tä, löydän varhaiskeski-ikäisen itseni

sia tanhuperinteen lisäksi harrastaa

toistuvasti tilanteista, jossa päivitte-

myös hiphoppia ja street dancea

len, ettei ennenkään ole tehty näin

ämppäreiden tahtiin. ”Niin muuttuu

– useimmiten onnistun pitämään tur-

maailma, Eskoni.” Kun minä aloitin

pani kiinni. Toisaalta nuorisoseuro-

nuorisoseurapolkuni

jen yksi keskeinen ajatus on säilyttää

sa Nummisuutareiden lapsiroolissa,

perinteitä, mutta saada nuoret omi-

en totisesti osannut kuvitella työs-

maan perinteet silläkin riskillä, että

kenteleväni Suomen Nuorisoseurois-

titeetin ja kulttuuriperinteen raken-

ne muuttuvat matkalla.

sa internetin välityksellä koko maan

nukseksi. Kun tietää, mistä on tullut,

työntekijöiden kesken.

on helpompi hahmottaa myös, min-

Tulevaisuustutkija työryhmän

selvitys

Ilkka

Halavan

polvihousuis-

tulevaisuuden

Nuorisoseura-aatteella on paljon

menestysjärjestöistä tuo esiin, että

annettavaa ihmisten paikallisiden-

Jaakko Viitala Toiminnanohjaaaja

ne on menossa.


3

Lyhyesti Nuorisoseurojen tapahtumat Puotiin

Lisätietoja tapahtumista löytyy osoit-

ta keskenään. Tilaisuudessa jaettiin

teesta nuorikulttuuri.fi/teatris. Alue-

myös alueelliset tunnustukset, joista

Suomen Nuorisoseurat tarjoaa uusia

festareitten esityksiin on kaikkiin va-

löytyy oma juttu tämän lehden si-

palveluita jäsenseuroille avaamalla

paa pääsy ja kaikki ovat tervetullei-

vulta 6.

tämän kevään aikana mahdollisuu-

ta osallistumaan yleisönä. Tapahtu-

den laittaa omia tapahtumia Nuo-

mat ovatkin loistava kohde järjestää

risoseuran

vaikka seuran yhteinen retki.

verkkokauppa

Puotiin

myyntiin. Tämä on loistava mahdolli-

Vapaaehtoisten korttipakka jokaiselle seuralle Vapaaehtoisten korttipakka on oiva työväline vapaaehtoistoiminnan ke-

tiin! Tarkempia tietoja voi tiedustella

Terveiset LounaisSuomen alueellisesta nuorisoseurafoorumista

toiminnanohjaajilta. Lisätietoja tulos-

Lauantaina 9.2.2019 Lounais-Suo-

viä, niiden jakautumista sekä kehit-

sa myös kuukausitiedotteessa.

men nuorisoseurojen väkeä kokoon-

tää tehtäväsisältöjä ja omaa toimin-

tui Sastamalaan Kiikan Nuorisota-

taa. Paketti sisältää 52-osaisen kort-

Teatris-tapahtumat, lähde vaikka yleisöksi!

lolle tapaamaan toisiaan ja pohti-

tipakan lisäksi esimerkkejä korttipa-

maan yhdessä toiveita tulevan toi-

kan käytölle sekä sen syntytarinan.

Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-

minnan osalta. Tilaisuudessa oli pai-

Vapaaehtoisten korttipakka on Suo-

Suomen alueella järjestetään Teat-

kalla noin 25 osallistujaa yhteen-

men Nuorisoseurat ry:n seuratoimin-

riksen aluefestareita seuraavasti:

sä noin 20 nuorisoseurasta. Foorumi

nan tuen tuottama materiaali. Jo-

Pirkanmaa 16.3, Tampere

oli onnistunut ja antoi aluetoimistoil-

kaiselle nuorisoseuralle jaetaan oma

Satakunta 23.3, Kankaanpää

le jälleen toiveita ja terveisiä seuro-

pakka seurakäynnillä jäsenpalve-

Varsinais-Suomi 23.-24.3, Lieto

ja tukevan toiminnan suunnitteluun.

luna. Voit tiedustella oman seurasi

Kanta-Häme 6.4, Forssa

Seurojen edustajat pääsivät myös

korttipakkaa aluetoimistoltasi.

suus saada jo esimerkiksi tämän vuoden kesäteatteriliput nettiin myyn-

hittämiseen. Sen avulla voi havainnollistaa erilaisia vapaaehtoistehtä-

vaihtamaan kuulumisia ja ideoi-

SISÄLTÖ 4

Työssäopissa Nuorisoseuroilla

5

Tampereen Nuorisoseura juhli

6

Alueelliset tunnustukset jaettiin Aluefoorumissa

9

KNoppi-koulutuksesta hyödyllisiä taitoja ohjaajille

12

Kuoreveden Nuorisoseura Nysä juhlii

100-vuotissynttäreitä koko vuoden


4

Työssäopissa Nuorisoseuroilla Opiskelen Tampereella toista vuotta media-alan pe-

muihin talkoolaisiin ja opin kuvatessani paljon tapah-

rustutkintoa julkaisutuotannon osaamisalalla ja pää-

tumakuvaamisesta ja sen haasteista. Kuvailisin risteilyä

dyin harjoitteluun Hämeen Nuorisoseurojen aluetoimis-

kaiken kaikkiaan hauskana ja avartavana elämyksenä.

tolle suorittamaan ensimmäistä työssäoppimisjaksoa-

Folklandian suuruisen tapahtuman järjestämistä vähän

ni. Hain heiltä keväällä 2018 kesätöitä, ja vaikken työtä

seuranneena ja tapahtuman kokeneena ei voi muuta

saanut, otin syksyllä aluetoimistoon uudelleen yhteyt-

kuin arvostaa järjestäjien työpanosta ja ihmetellä, mi-

tä kysellen harjoittelupaikkaa alkuvuodelle. Kävin toi-

ten näin pieni porukka saa niin paljon aikaan.

mistolla juttelemassa harjoittelusta ja paikka varmistui.

Nyt risteilystä on kulunut muutama viikko ja toimiston työporukka suunnittelee aktiivisesti seuraavia tapahtu-

Olin käynyt aluetoimistolla tutustumassa parina päivä-

mia. Graafisen suunnittelun lomassa olen muun muassa

nä jo ennen harjoittelun alkua, joten olin enemmän

päivittänyt Hämeen Nuorisoseurojen sivuja, luonut kun-

innostunut kuin jännittynyt

niakirjatekstejä ja nyt kirjoitan

aloittamisesta.

juttua Aluesanomiin – tehtä-

Tammikuun

alussa toimiston väki otti mi-

vien

nut lämmöllä vastaan ja olo

työnteon mielenkiintoisena!

vaihtelevaisuus

pitää

oli heti tervetullut. Aloitin alle kaksi viikkoa ennen Folklan-

Työssäoppimisohjaajani Teija

dia-risteilyä, eli kaikilla riitti te-

Nikkari ja Maarit Saarelainen

kemistä risteilyyn liittyen. Tein

ovat juuri niin kannustavia

graafisia hommia laidasta

ja avuliaita rooleissaan kuin

laitaan risteilylaivan ohjeis-

toivoa voi ja ottavat toivee-

tuslapuista digitaalisiin mai-

ni ja ideani hyvin huomioon.

noksiin ja printattaviin lehti-

Kaikki muutkin toimistolla sai-

siin. Risteilyllä taas tulisin toi-

vat ystävällisyydellään minut

mimaan valokuvaajana tal-

tuntemaan itseni osaksi po-

koolaisen asemassa. Kiirei-

rukkaa alusta lähtien. Nuo-

nen aikataulu sai pitkätkin

risoseuroilla

päivät tuntumaan yllättävän

voin todeta arvostavani yh-

lyhyiltä, kun töiden teko oli

distyksen yhteisöllisyyttä ja

mieluisaa ja palkitsevaa. It-

avoimuutta paljon ja uskon

selläni ei ennen harjoittelun

myös löytäneeni ihanteelli-

alkua ollut kattavaa käsitys-

sen työyhteisön: työporukan

tä siitä, mitä kansantanssin ja

tunnelma on rento, mutta

-musiikin kulttuuri pitää sisäl-

töitä

tehtyäni

työt tehdään kuitenkin kun-

lään, joten Folklandia oli samalla ovi siihen maailmaan.

nolla. Olen oppinut paljon siitä, mitä tapahtumien jär-

Folklandia-risteilyn ensimmäinen päivä koitti pian.

jestämiseen kuuluu ja olen päässyt tutustumaan aikai-

Näin risteilyllä upeita, persoonallisia musiikki- ja tanssi-

semmin itselleni vieraaseen kansantanssi- ja musiikkikult-

esityksiä ja ensikertalaisena yllätyin siitä, miten laajassa

tuuriin. Vaikka harjoitteluni päättyy vasta maaliskuun

skaalassa erilaisia tanssilajeja ja -harrastajia kulttuuriin

loppupuolella, voin jo sanoa sen olleen tähän mennes-

mahtuu. Elävää musiikkia kuului laivalla kiertäessä aina

sä unohtumaton ja monin tavoin opettavainen koke-

jostain ja tunnelma oli koko ajan katossa. Suosikkejani

mus, työssäoppimispaikkana suosittelen Hämeen alue-

olivat muun muassa kokoonpano Polskatroikan tanssi-

toimistoa lämpimästi.

esitys, supersuositun Kalevauvan keikka ja yleisöaktiviteeteista vauhdikas huutokatrilli. Tutustuin reissulla myös

Vuokko Lehtola


5

Juhlaväkeä tanssin pyörteissä Niinirannan pelimannien vauhdittamana. kuva: Toini Pemmari

Vinkkarit kuva: Toini Pemmari

TAMPEREEN NUORISOSEURA JUHLI Lauantai-iltapäivänä 13. joulukuuta kokoontui Tampe-

neiden nuorten hauska potpuri. Juontajille Kirsille ja Vir-

reen Messukylän Työväentalolle eri-ikäisiä nuorisoseura-

velle ei enää mahtunut sen aikainen kansallispuku pääl-

laisia viettämään pientä juhlahetkeä Tampereen Nuo-

le, vain tasku sai toimitttaa kansallispuvun virkaa. Esko

risoseuran 60-vuotisen toiminnan merkeissä. Lämmin-

Kannusmäki ja Sini Kilpinen veivät historiikkiosuuden läpi

henkinen juhla alkoi joulupuurotarjoilulla. Siitä kylläisinä

pienistä teknisistä vaikeuksista huolimatta. Esko Kannus-

päästiin seuraamaan johtokunnan laatimaa ohjelmaa.

mäki kutsuttiin seuran kunniajäseneksi.

Seuran puheenjohtaja Saija Lintu toivotti vieraat terve-

Lopuksi tanssittiin poloneesilla aloittaen. Musiikista vas-

tulleiksi. Aluksi esiintyivät nykyiset lasten kansantanssiryh-

tasi Niinirannan Pelimannit, alunperin Tampereen Nuo-

mät. Oma pelimanniryhmä Rysky säesti. Juhlapuheen

risoseurassa aloittaneet. Nuoret aikuiset juhlivat yömyö-

piti Suomen Nuorisoseurat ry:n hallituksen varapuheeen-

hään.

johtaja Harri Penttilä. Kakkukahvien jälkeen saatiin nähdä Vinkkarit-ryhmän esitys sekä 30 vuotta sitten tanhun-

Kirjoittanut: Esko Kannusmäki


6 kuva: Teija Nikkari

Alueelliset tunnustukset jaettiin Aluefoorumissa Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen Nuorisoseurat palkitsivat lauantaina 8.2.2019 Alueellisessa Nuorisoseurafoorumissa Sastamalassa alueittensa tekijöitä ja toimijoita. Vuosittain jaettavilla tunnustuksilla halutaan kannustaa paikallisseuroja, ja heidän aktiivisia toimijoitaan jatkamaan hyvää työtään. 

Nuorisoseurat Hämeen alueelta palkittiin seuraavasti:

VUODENRA EU

S NUORISO 2019

n Tammela ura, A ra u se so ri Nuo la e m Tam

VUODEN

NUORISOSEURALAINEN 2019 Saija Lintu, Tampereen Nuorisoseura

VUODEN

OHJAAJA

2019

Tiina Ma ttila, Jokioiste n Nuorisose ura Tahditto mat

Tiinan kekseliäisyys ja pitkäjäntei-

Seura on tehnyt aktiivista nuorisoseuratyötä yli sadan vuoden ajan.

Saijalla on kunnioitusta herättä-

syys ohjaajana on ihailtavaa.

Sen jäsenet ovat järjestäneet

vä kyky innostaa muita tekemään

Hän on kannustava ja inspiroiva

suuren suosion tavoittanutta, koko

omalla esimerkillään. Hän on toimi-

Tahdittomien kantava voima. Tiina

kunnan Hakkapeliitta-tapahtumaa

nut luottamustoimissa Tampereen

tekee kaikkensa, että kansan-

ansiokkaasti jo yli 40 vuotta.

Nuorisoseurassa ja Sorokoska ry:ssä,

tanssi ja Tahdittomat tulisivat

ja hänen merkityksensä seuran

näkymään jatkossakin.

toiminnan edistämisessä on ollut korvaamatonta.


7

Nuorisoseurat Satakunnan alueelta palkittiin seuraavasti:

VUODEN URA

SE NUORISO 2019

risoseura, Porin Nuo Pori

VUODEN

NUORISOSEURALAINEN 2019 Linda Nurminen, Porin Nuorisoseura

Seuran johtokunnan jäsenten

VUODEN

OHJAAJA 2

019

Jutta Wran gén, Saarioispu olen Kulttuuriyh distys Silta, Valkeakosk i

Jutta on ystävällinen, rohkea ja

22 vuoden keski-ikä pitää seuran

Linda on hoitanut tehtävänsä

kannustava ohjaajan työssään.

innokkuuden ja ilon yllä. Heillä on

kiitettävästi vuosien ajan ja on

Hän ottaa ryhmäläisten toiveet

ihailtavaa yhteisöllisyyttä ja seuran

seuran sihteerinä ja ohjaajana

ja ideat huomioon koreografioita

ohjaajat ovat aina valmiita

toiminut yhteisönsä arvokkaana

suunnitellessaan. Jutta on

auttamaan muissakin seuroissa

tukipilarina. Hänen esimerkillinen

tanssiopetuksen ammattilainen,

pyydettäessä.

työpanoksensa näkyy muiden

joka tekee työtään tanhu-

auttamisena asiassa kuin asiassa.

ohjaajan sydämellä.

Nuorisoseurat Varsinais-Suomen alueelta palkittiin seuraavasti:

VUODEN

OSEURA NUORIS 2019

soseura an Nuori Pyhäma ajastus, K unki Uusikaup

VUODEN

NUORISOSEURALAINEN 2019 Taina Salminen Kosken TL Nuorisoseura

Kajastus on suuri seura pienessä

VUOD

OHJAA

EN

JA 2019

Matti S almin Kosken en, Nuoriso TL seura

Matti on ahkera nuorisoseuralai-

kylässä. Aktiivinen teatteriseura

Taina toimii seurassa kaikille innoit-

nen ja teatterilainen, joka ottaa

on osoittanut arvostettavaa

tavana ja inspiroivana roolimallina.

ohjaajana kaikki huomioon ja

yhteisöllisyyttä tehdessään seuralle

Hän on esimerkillinen talkoolainen,

inspiroi nuoria jatkamaan teatteri-

uusia teatteritiloja talkoovoimin.

ohjaaja ja luottamushenkilö, ja

laisuuttaan. Hän on mukana miltei

hänen vaikutuksensa seuran

kaikissa talkoissa ja on tehnyt

kehittyvyyteen ja elinvoimaisuu-

kunnioitettavan elämäntyön

teen on kiistämätön.

nuorisoseuroissa.


8

VALTAKUNNALLISET

H-KILTAPÄIVÄT JA VUOSIKOKOUS

6.-7.4.2019

Portaanpään Opistolla Portaanpääntien 63, LAPINLAHTI Ohjelma: LA 6.4. 11.00 Ilmoittautuminen ja lounas 12.00 Kiltakokous ja kahvit 16.30 Päivällinen 18.00 Iltamat Alapitkän nuorisoseurantalolla

SU 7.4. 9.10 Lähtö Lapinlahden kirkkoon 10.00 Jumalanpalvelus 11.00 Kukkalaitteen lasku Sankarihaudoille 11.30 Kirkkokahvit ja Väärnin Pappilan esittely 12.30 Kiertoajelu Lapinlahden taajamassa 14.30 Kiltapäivien päätös, keittolounas

Ilmoittautumiset 21.3.2019 mennessä Irmeli Virtanen, 040 8352652 tai 02 5581280 Osanottopaketti 140,-: joka sisältää kokouspaketin, majoittumisen, ruokailut ja kuljetukset ei majoittujat maksavat ruokailunsa ja kokouskahvit keittiölle ruokailun yhteydessä, kirkkokahvit ja pakina peritään myös erikseen. Osanottopaketit maksetaan tilille Hermannit ja Hermanskat FI90 5246 0620 0511 96 Majoitus varataan suoraan Portaanpään Opistolta Portaanpääntie 63, 73100 LAPINLAHTI puh. 017 2720900 ti-to 08-11 toimisto@portaanpaa.fi

Tervetuloa Ylä-Savoon ja Lapinlahdelle viettämään yhteisiä H-Kiltapäiviä!


9 kuva: Pirita Laiho

KNoppi-koulutuksesta hyödyllisiä taitoja ohjaajille Nuorisoseuran järjestämä KNoppi-koulutus kokosi jäl-

sitiivisesti, siitä miten paljon asioita koulutuksen aikana

leen nuoria ohjaajia yhteen oppimaan ohjauksen sa-

oppi. Oli paljon asioita, joita ei ole ennen tullut ajatel-

loista. Kahdesta viikonlopusta koostuva ohjaajakoulutus

leeksi tai joita ei ollut katsonut muista näkökulmista. Esi-

järjestettiin marraskuussa Helsingin Munkkivuoressa ja

merkiksi opimme, miten otetaan huomioon ohjattavat,

tammikuussa Lahdessa. Koulutuksessa harjoiteltiin mm.

joilla on jokin toimintaan vaikuttava rajoite. Koulutukses-

eri ikäisille lapsille suunnattujen leikkien ohjaamista ja

sa oli myös mukana aivan huipputyyppejä ja mahta-

hätätapauksissa toimimista. Ohjaaminen ja lasten kans-

va yhteishenki. Verkostoituminen oli suuri ja tärkeä osa

sa toimiminen oli ennestään tuttua, mutta ajattelimme,

koulutusta ja saimmekin uusia hyviä tuttavuuksia. Suosit-

että on hyödyllistä mennä KNoppi-koulutukseen.

telemme kurssia jokaiselle nuorelle, joka on vähänkään

Kiinnostus ohjaamista kohtaan sai meidät lähte-

kiinnostunut ohjauksesta. Nykypäivänä kouluttautumi-

mään koulutukseen. Ohjaajana toimiminen on palkit-

nen on tärkeää, jolloin KNoppi onkin hyvä vaihtoehto

sevaa ja mukavaa hommaa, kun näkee, miten muut

kouluttautua luovasti hyvässä seurassa.

edistyvät ja kehittyvät. Ohjaaminen tuo myös haasteita ja se ei ole koskaan tylsää. Yllätyimme molemmat po-

Suvi Uusitupa ja Elmiina Saari, Kosken TL Nuorisoseura


Kissat Repe ja Rilla kutsuvat kesäkuussa Lappeenrantaan! ”Kis-kis-kis-kis, Kippurahäntä! Kesäkuussa mennään Lappeenrantaan. Luvassa on tekemistä kaikille kansantanssia harrastaville lapsille ja nuorille. Uskallatko lähteä mukaan?”, hihkaisevat Kalenakissat Repe ja Rilla. Kesäkuussa Lappeenrantaan odotetaan lähes 1000 kansantanssijaa ympäri Suomea, kun Kalenat kokoaa nuorten kansantanssijoiden kerman (ei kissoille juotavaksi) festivaaleille nauttimaan kesästä ja tanssista. Luvassa on koko porukan yhteisen pääjuhlan tekemistä – tällä kertaa esiinnytään ensimmäistä kertaa 20 vuoteen Jäähallilla! Lisäksi päivät täyttyvät katukeikoista, kaveruudesta, kansantanssikonsertista ja kannat kattoon heittävistä illanvietoista sekä diskosta. ”Meidän mukana pääsette valloittamaan jälleen Lappeenrannan kansantanssilla”, lupaa toista kertaa tapahtumaan osallistuva Kalenakissa Repe. Repen kanssa matkaan on lähdössä ainakin Rilla. ”Minä odotan eniten Lappeenrannasta uusia kavereita – ja työpajoja”, ensikertalainen Rilla kertoo innoissaan.

Kesään ei ole pitkä matka, tässä muutama Kalenafakta: » Kalenat järjestetään Lappeenrannassa 6.–9.6.2019

» Ohjelmaa on alle kouluikäisistä aina nuoriin kansantanssin taitajiin » Yhteisohjelmat löydät verkosta: www.tanssinriemu.fi

» Majoitukset hoidetaan koululla Kimpisen kampuksella, vesitornin juurella

» Pääjuhla pidetään Jäähallilla, jonne odotetaan lähes 1000 esiintyjää ja monisatapäistä yleisöä » Ilmoittautuminen avautuu helmi-maaliskuun taitteessa ja on auki 7.4. saakka. Ilmoittautuminen hoidetaan ryhmittäin. » Osallistumispaketit on julkaistu: www.kalenat.fi

» Kalenoissa on ensi kesänä mukana Karjalainen Nuorisoliitto


Kuva Petri Kivinen

11

12.–14.4.2019 Sorin Sirkus | Tampere

Nuorisoseurojen superviikonloppu Jyväskylässä 24.-26.5.2019


12

Seuran puheenjohtajalle Inkeri Ojaselle myönnettiin seuran kunniajäsenyys. kuva: Veijo Pietiläinen

Kuoreveden Nuorisoseuran Nysän oma talo toimii myös kesäteatterin näyttämönä. kuva: Teija Nikkari

Kuoreveden Nuorisoseura Nysä juhlii 100-vuotissynttäreitä koko vuoden Kuoreveden Nuorisoseura Nysän aloitti juhlavuotensa

maan vastaan suuriakin haasteita elinikäisen oppimisen

juhlakokouksen merkeissä sunnuntaina 3.2.2019 Nysän

saralla ja tuloksia on näkynyt laajallekin maakuntaan ja

omalla talolla Kuoreveden Suinulassa. Nimi ei anna oi-

valtakuntaan”, kertoi seuran puheenjohtaja Inkeri Oja-

keutta seuran toiminnalle ja saavutuksille pitkän histo-

nen uuden vuoden puheessaan.

riansa aikana. Jäsenten keskuudessa on useampaan ta se on koettu jo niin omaksi, että siitä on haluttu pi-

Juhlavuoden tapahtumia on tulossa seuraavasti:

tää kiinni. 1960-luvun lopulla nuoret valtasivat vähäisel-

● Nysän näyttämöllä ensiesitys Immi Hellénin nuoriso-

lä käytöllä olleen talon, josta seuran toiminta virkosi uu-

romaanista ”Aune” dramatisoituna näytelmäksi

kertaan pohdittu, pitäisikö Nysä poistaa nimestä, mut-

teen nousuun. Matkan varrella on ollut kansantanssia ja

huhtikuussa

kansainvälistä toimintaa sekä huikean suosion saavut-

● Äitienpäivän tilaisuus srk:n kanssa 12.5.

tanut runokilpailu, jonka myötä tuotettuja runokirjoja on

● Iltamat Kuoreveden kesäteatterissa kesäkuun lopulla

edelleen myynnissä. Tällä hetkellä seurassa on aktiivista

● Kesäteatteriesitykset heinäkuun aikana

bingo- ja teatteritoimintaa.

● Nysän Nimikkolähtö Jämsän raveissa heinäkuussa

”Kuoreveden Nuorisoseura Nysän syntysanat lausuttiin perustavassa kokouksessa Suinulan Koululla 29.1.1919. 100-vuotisen toiminnan varrella on ollut nou-

● Juhlabingolla aloitetaan torstain bingoillat syyskuussa (Bingo alk. 10.1.19) ● Syysiltamat ja Pikkujoulu juhlavuoden loppupuolella.

suja ja suvantokausia. Mutta aina on tullut toimintaan mukaan nuorisoseuran aatteisiin uskovia henkilöitä, joiden henkinen palo ja rohkeus ovat sytyttäneet otta-

Teija Nikkari


13

Tehtävä #nskiitos Varaa kynä ja paperia.

1 mukana nuorisoseurassa? 2 Mieti missä kaikissa tehtävissä olet ollut mukana nuorisoseuratoiminnassa? tulee mieleen? Ketkä henkilöt ovat jääneet mieleesi nuorisoseura3 Ketä polulla?

Mieti, mistä nuorisoseurapolkusi alkoi. Mikä oli ensimmäinen hetki, kun olit

4

Valitse näistä henkilöistä yksi, jolle erityisesti haluaisit sanoa ”kiitos”. Sitoudu kertomaan tämä kiitos mahdollisimman nopeasti, soita vaikka saman tien. Voit jakaa kiitoksesi somessa #nskiitos.

Henna Liiri, vs. toimialajohtaja


15

Pelimannit, soittajat, laulajat, tanssijat: lmoittautukaa Kiikoisten 50. JuhlaPurpureille toukokuun loppuun mennessä Heikki Syrjäselle 0503672042, heikki.syrjanen@piisami.fi tai Taina Niemelle 050 336 5483, tainaniemi@msn.com

Julkaisuaikataulu

Aluesanomat 2/2019 ilmestyy kesäkuussa. Toivomme seuroilta yhteydenottoa lehden tarpeesta ja tehtävästä. Lehden ilmestymisaikataulu tulisi olla sellainen, että se tukee paikallisten seurojen tiedotustarvetta. Joka tapauksessa toivomme seurojen uutisia ja mainoksia, joita voimme jakaa Nuorisoseurojen nettisivujen uutisissa. Ilmoittaminen on, kuten Aluesanomissakin, maksutonta nuorisoseuroille. aluesanomat@nuorisoseurat.fi

Tilaa Aluesanomat omalta aluetoimistolta Häme hame@nuorisoseurat.fi tai Puh. 050 340 6566 Satakunta satakunta@nuorisoseurat.fi tai Puh. 0440-591 913.

Vuosikerta 4 lehteä

Toimitus

Nuorisoseurat Häme Kulttuuritalo Laikku Keskustori 4, 33100 Tampere hame@nuorisoseurat.fi Puh. 050 340 6566

Koonnut

Jaakko Viitala

Taitto

Sini-Kadrin Padilha Vuokko Lehtola

Paino

Eura Print Oy, Eura

Kansikuva Teija Nikkari

Julkaisijat:

Nuorisoseurat Häme Kulttuuritalo Laikku, Keskustori 4, 33100 Tampere Puh. 050 340 6566, hame@nuorisoseurat.fi www.nuorisoseurat.fi/hame Nuorisoseurat Satakunta Hallituskatu 6, 28100 Pori Puh. 0440-591 913, satakunta@nuorisoseurat.fi www.satakunnannuorisoseurat.fi Lounaiskulman Nuorisoseurat Härkätie 450 31500 Koski Tl. Puh. 040 086 7688


Tapahtumakalenteri MAALISKUU 16.3. 16.3. 23.3. 23.-24.3. 30.-31.3.

Luova lava –toimijoiden tapaaminen Nuori kulttuuri Teatris Pirkanmaan aluefestari Nuori kulttuuri Teatris Satakunnan aluefestari Nuori kulttuuri Teatris Varsinais-Suomen aluefestari Kalkkareitten Kulttuurikeikka

Lahti Tampere Kankaanpää Lieto Koski TL

HUHTIKUU 6.4. Nuori Kulttuuri Teatris Kanta-Hämeen aluefestari Forssa 12.-14.4. Tanssimylly-tanssikatselmus Tampere 27.4. Luovat menetelmät -kurssi Helsinki

TOUKOKUU 24.-26.5. 25.-26.5.

Nuori Kulttuuri, Teatris valtakunnallinen teatterifestari Nuorisoseurafoorumi, kevätvaltuusto

Jyväskylä Jyväskylä

KESÄKUU 6.-9.6. Kalenat Lappeenranta Luova lava –leirit Tampere, Koski TL, Pori

Profile for Suomen Nuorisoseurat

Aluesanomat 1/2019  

- Kuoreveden Nuorisoseura Nysä 100 vuotta - Alueelliset tunnustukset jaettiin Aluefoorumissa - Kiikoisten Purpurit 50 vuotta

Aluesanomat 1/2019  

- Kuoreveden Nuorisoseura Nysä 100 vuotta - Alueelliset tunnustukset jaettiin Aluefoorumissa - Kiikoisten Purpurit 50 vuotta

Advertisement