Bildande besök till ungdomscentren i Finland

Page 1

Bildande besök till ungdomscentren i Finland Bakom kulisserna: Finska lägerskolor och utomhusundervisning Ungdomscentren i Finland välkomnar besökare för inlärning om våra aktivitetsbaserade undervisningsmetoder, äventyrsundervisning och miljöbetingade angelägenheter. Vi är specialister i utomhuspedagogik, där skolbarn, familjer, professionella inom utbildning samt stats- och kommunala tjänstemän inom bildningsbranshen kan erfara finska naturen och njuta av våra tjänster i en trygg och positiv atmosfär. En heldagsbesök inkluderar presentation av det finska lägerskolsystemet och Ungdomscentrens pedagogiska förhållningssätt och drivande. Finska Ungdomscentren är experter i icke-formell inlärning och vi har i flera decennier vittnat om våra successfulla inlärningsmetoder. Besökarna får vara med och delta i två självvalda lägerskolaktiviteter och själv erfara inlärning genom erfarenhet, som är mera specifikt definierat än inlärning genom reflektering. De får lära om utomhusundervisningsmetoder och hur hållbarhet och miljövärden ingår i våra aktiviteter.

omscentra Heldagsbesök till en ungd Avgift: 900 € + moms 24 %. a rson (logi och priser på övrig Tilläggspris: lunch 10€/pe r och en ungdomscentra). tjänster debiteras skilt av va Längd: 7 timmar gdomscentra Säsong: Året om Halvdagsbesök till en un r ne rso pe 15 x. Ma k: rle Gruppsto Avgift: 500 € + moms 24 %. Språk: Engelska a nd ru kg ba rson (logi och priser på övrig ell on ssi Tilläggspris: lunch 10€/pe Besökarnas status: Profe a). r och en ungdomscentr ete på fältet tjänster debiteras skilt av va eller med erfarenhet om arb Längd: 4 timmar + lunch Säsong: Året om ner Gruppstorlek: Max. 15 perso Språk: Engelska bakgrund karnas status: Professionell sö Be Extra program: och gymnasier kan eller med erfarenhet om arbete på fältet Besök till lokala grundskolor tera Finlands lägerarrangeras i syftet att presen skolsystem. ppstorlek, f.r.om. 400€ Avgift: TBA, beroende på gru r Besökets längd: 2-3 timma r olbesök är inte möjliga unde Säsong: Under skolåret. Sk skolornas semestertid. mellan 08:00 – 15:00 Besökstidpunkt: Vardagar ner Gruppstorlek: Max. 15 perso Språk: Engelska line föreläsning! Fråga om möjlighet till on Kontakt: info@snk.fi +358 40 162 5453 www.snk.fi/en/ Finska Ungdomscentren är de största lägerskolarrangörerna i Finland. Undervisnings- och kulturministeriet övervakar och understöder verksamheten. Utvecklande av ungdomsarbetet inom nätverket baserar på att följa nationell programpolitik för ungdomsarbete samt gällande förordningar.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.